Selecteer een pagina

Fol. 1r

Op huijden desen vierden Aprilis anno xvc sesendeseventich compareerden Mathijs Otgens Mathijsz, secr tot Waspick, namens jouffrouwe Anna Jansdr weduwe Aernt van Raveschote, ambachtsheer tot Cappel ende Waspick, een erffchijns verleden ende vuijtgegeven Adriaen Adriaensz Leprose het erff oft den werff daer den creijten wintmolen plach te staen.

Fol. 1r

Desen iiije februarij anno xvc Lxxvj compareerden Peterken Adriaens Jansz de Roeij weduwe ende heeft rechtelijck eene affcoop gedaen tegen Peeter Adriaen Jansz die Roeij voorzoon met hem gevoocht Anthonis Geeritsz Smith ende Adriaen Seghersz.

Fol. 1v

Op huijden desen vijfftienden septembris anno Lxxvj compareerden Jan Mathijsz mede als voocht van Hendrick zijns broeders weeskijnder ende als voocht van Engel Jan Thoniszdr ende heeft opgedragen zoo recht is Jan Peetersz van Sprangh ende Huijbert Peetersz het deel van de erfenis van Toenken Peeters.

Fol. 2r

Op huijden den xvje octobris anno Lxxvj compareerden Wouter Geemansz ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wesen Baeijen Haghen Peetersz ende Lambertsz Lambertsz als voochden van Huijbert Adriaensz weeskinderen.

Fol. 2r

Eodem anno et die compareerden Baeijen Haghen Peetersz ende Lambert Lambertsz als voichden ut supra ende hebben opgedragenzoo recht is Sebastiaen Adriaensz een deel van de wilcuer.

Toegevoegd: Willem Cornelisz ende Adriana, zijn suster, hebben de waterbrief die Moets Sebastiane verleden heeft getoot ende gecassert.

Fol. 2r

Op huijden desen xxvje januarij anno xvc sevenendeseventich compareerden Sebastiaen Adrianesz ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wesen Baeijen Haghen Peetersz ende Lambert Lamberts als voochden van Huijbert Adriaensz Moets weeskinderen.

Toegevoegd: Anthonis Stoffelen is voldaen, 1-6-1578.

Fol. 2v

Op huijden desen xiiije septembris anno Lxxvj compareerden Peeter Aertsz Paep ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te weessen de weeskinderen van Huijbert Moets Adriaensz met Dinghen die weduwe ter cause van een pleijtschip doorden comparant gelijck hij bekent te dache gelevert bij Steven? Huijbert Moets za?

Fol. 3r

Opten xviije septembris anno Lxxvj compareerden Lambert Lambertsz als voocht met Dinghen de weduwe voirss ende droughen op zoo als recht is Jan Woutersz Luer een deel van de wilcuer.

Fol. 3r

Eodem anno et die compareerden Lambert Lambertsz als voocht voirz met Dinghen de weduwe ende ghelooffden Peeter Aertsz Paep schadeloos te houden van bovengeschreven schip.

Fol. 3v

Compareerden Baeijen Hagen Peetersz als voicht van Huijbert Adriaensz Moets weeskijnderen ende gaff over met eender vrijer giften zoo recht is Peeter Peetersz Oerman. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 3v

Op huijden desen je januarij anno Lxxvij compareerden Reijn Dielisz ende Adriaen Huijbertsz vander Maes als voocht van twee kijnderen van Anneken Huijbertsdr, zijn suster, bij Reijn Dielisz ende hebben geloot ende gedeelt ende voir recht aengebrocht alzulcke goeden als henlieden inder qualiteijt voorz aengecomen ende beestorven zijn bij dooden Anneken Huijberts voirz.

Fol. 4r

Compareerden Adriaen Adriaensz x Neesken Cornelisdr mede namens Mariken Laurisdr sijn swijffs zusterdochter ende ghaff over met een vrije gifte zoo recht is Heijnrick Heijndricxss Back. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 4v

Desen iije februarij anno 78 compareerden Neesken Cornelis met haeren dochter ende heeft opgedragen zoo recht is Anthonis Geeritsz Smith.

Toegevoegd: Ariaen Joosten Qu x Mariken Laureijss is voldaen ende alsoo bij Anthonis Geritss Smidt ontfangen is als bij Anna Cleijs ende sijne kijnderen.

Fol. 4v

Eodem anno et die compareerden Harman Zegersz ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wezen Quirijn Heijndricxsz.

Folo. 5r

Scheijdinge ende deelinghe aengebrocht voor schouth ende heemraders binnen Sgraeffuenduijn Cappel tusschen Aenken Ghovaert Driesz weduwe ter eenre ende Gheerit Ghoijertsz, Corst ende Jacop haere kinderen ter andere zijde, ende dat van alzulcke goeden als henlieden achtergelaten is bij dooden Gheerit Driesz haeren vader, actum dezen 21e januarij 1577.

Inden eersten is Aenken Ghovaers Driesz geloot ….

Ten eersten is Gheerit Ghoeijertsz bedeelt ….

Hier tegens is Jacop Goeiajertsz bedeelt ….

Hier tegens is Corst Ghoeijertsz bedeelt ….

Fol. 5v

Eodem anno et die compareerden Jacob Goeijertsz ende ghaff over met eenen verlije zoo recht is Gheerit Ghoeijertsz, sijn broer.

Fol. 6r

Eodem anno et die compareerden Anthonie Gheertitsz Smith ende ghaff over met eender vrijer giften zoo recht is Cornelis Woutersz. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: de weduwe ende erffgenamen van Anthonis Geeritss Smit sijn voldaen blijkens quitantie sonder datum ende bij Anna Wouters ende Geerit Anthoniss Smit.

Fol. 6r

Op huijden den 21e januarij compareerden voor schouth ende heemraders Adriaen Zegerss ende Adriaen Huijbertsz Maes als voochden van Wouter van Bommel kijnt ter eenre ende Reijn Dieliss mede namens zijn kijnderen verweckt bij Anneken Huijberts ter andere ende hebben haer deelinge aengebrocht van alle die goeden achtergelaten bij doode Wouter Geeritsz ende Anneken voorz des voorz Woutwen wittige huijsvrouwe was ende in manieren nabeschreven.

Fol. 6v

Dir sijn alsulcke parcheelen van goederen als aengecomen ende bestorven sijn Gheerit Woutersz van Bommel bij doode Elizabeth van Bommel zijn bestemoeder, aengebrocht voor schouth ende heemraders bij Adriaen Zeghersz ende Reijn Dielisz als voochden vande voornoempden Gheerit van Bommel, actum anno et die voors.

Fol. 7r

Opten xxiiije januarij anno xvc Lxxvij compareerden Reijn Dielisz ende gaff over met eender vrijer ghiften zoo recht is Adriaen Adriaensz Maech. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 7r

Compareerden ten voirz daghe Mathijs Otgens Mathijsz, secr tot Waspijck, namens Geerit Goijertsz xteeteur van Heijnrick Heijndricxsz Timmerman weeskijnt, procuratie Cappel, ende gaff over met een verlije zoo recht is Aert Petersz Paep den voocht vanden voirz weeskijnderen.

Fol. 7v

Eodem anno et die compareerden Rombouth Anthonisz mede namens Toenken Thonis Romdr, sijn suster, Wouter Jansz x Mariken Thonis Rommendr ende Margereta Claes Thonis Rommen weu ende gaven over met eender vrijer ghiften zoo als recht is Wouter Geeritsz.

In de kantlijn: Desen ixe februarij 1609 compareerden Ariaen Willemss ende Peeter Willemss, gebroeders, ende hebben over gegeven met vrijer ghift so recht is Joris de Rooij, schout.

Fol. 7v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Michielsz mede namens Mariken Adriaens, zijn dochter,, Michiel Jansz, Lisken die Roeij namens Geerit Jacopsz, haeren man ende hebben over gegeven met een verlije zoo recht is Bastiaen Peetersz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 8r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Geeritsz, schouteth inden ambacht van Sgreeffuenduijn Cappel, met Wouter Geeritsz die Roeij, zijnen broeder ende ghaven over Jan Cristoffelsz, haeren swager.

Fol. 8r

Eodem anno et die compareerden Jan Christoffelsz ende ghaff over met een vrijer ghift zoo recht is [geen naam].

Fol. 8v

Eodem anno et die compareerden Dirck van Clootwijck ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wezen Jan Christoffelsz Verschauwen.

Fol. 8v

Op huijden desen xvije februarij anno Lxxvij compareerden Michiel Aertsz van Raemsdonck ende ghaff over met vrijer ghiften zoo recht is Adriaen Adriaensz Maech zijn deel van de erfenis van Thijs Mathijs Claes Vrancken ende Jenneken Nelen.

Fol. 8v

Opten je marty 1577 compareerden Cornelis Jansz ende Jan Laurisz, beijde wonende tot Oosterhout, ende hebben gelooft ende verwilcuert schuldich te wezen op waterrecht Jan Romboutsz, wonende op Sprangh, spruijtende vuijt coop van een platbeckschip. Borg staat Michiel Goijertsz inde Ruijcht tot Waspijck.

Fol. 9r

Den iije marty voirschreven compareerden Peeterken Jansdr wedue Bastiaen Adriaensz den Jonghen ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wezen Gheerit Jansz, haeren broeder.

Fol. 9r

Eodem anno et die compareerden Gheerit Jansz ende Peeterken Jansdr wedue Bastiaen den Jonghen ende hebben gelooft ende verwilcuert schuldich te wezen Aert Geldensz Molengraeff.

Fol. 9v

Den xje aprilis anno Lxxvij compareerden Peeter Peetersz Oerman ende ghelooft ende verwilcuert schuldich te wezen Staes Geeruwijnsz als voocht ende Adriaen Dircksz als toeziender van Joachim Geeruwijnsz weeskijnderen.

Toegevoegd: Adriaen Dirckss met Grietken Joachimdr is voldaen door Peeter Peeterss Oermans erffgenamen, 8-2-1582.

Ariaen Jacopss heeft betaald volgens quitantie.

Fol. 9v

Eodem anno et die compareerden Staes Geeruwijnsz als voocht van Joachim Geeruwijnsz weeskijnderen heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wezen Adriaen Dircksz als toeziender vande weeskijnderen.

Fol. 10r

Eodem anno et die compareerden Jan Aerrtsz Stammen ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wezen op waterrecht Anthonis Thoniss Paep, Frans Thonisz, Harman Ghijsbertsz als voocht van Cornelis Ghijsbertsz zijns broeders weeskijndt spruijtende vuijt coop van een platbeckschip.

Fol. 10v

Eodem anno et die compareerden Neelken Jansdr van Alckmaer namens Frans Claesz, haeren man, procuratie Alckmaer 26-3-1577, ende mede namens Evert Evertsz, haeren swager, ende heeft over gegeven met een vrijer ghifte zoo als recht is Adriaen Willemsz Smith. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Evert Evertsz heeft gerenunchieert voor zijn portie vande voirz renthe dat nade doots van suster Margareta, int clooster te Tshertoghenbosch, tot behouffue van Neelken Jansdr.

Fol. 11r los vel 3x

Ick Jan Arienss van Vasbick ben voldaen door Arien Jacopss , oa 1584.

Fol. 12r

Op huijden den xve aprilis anno Lxxvij compareerden Wouter Geemansz als voocht van Cornelis sijns broeders weeskinderen ende ghaff over met eender vrije ghifte zoo recht is Lambrecht Dircksz Schaep.

Fol. 12r

Eodem anno et die compareerden Adriaen van Clootwijck Adriaensz mede namens zijne broeders ende zusters ende ghaff over met eender vrije gifte zoo recht is Anthonis Geeritsz Smith.

Fol. 12r

Eodem anno et die compareerden Huijbert Heijnricksz, Geman? Heijnrickss, Heijnrick Geeritsz ende Geerits Smit Anthonisz ebnde ghaven over met vrije ghifte Anthonis Smit Geeritsz.

Fol. 12v

Eodem anno et die compareerden Peeter Peetersz Oerman ende ghaff over met een vrijer ghiften zoo recht is Willem Heijndricxsz. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Peeter Oerman is voldaen. Jenneken Backers is voldaen, 27-3-82. Adriaen Jacopss is voldaen, 20-12-87.

Fol. 13r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Huijbertsz mede namens Frans Jansz zijns broeders kinderen ende heeft over gegeven met vrijer giften zoo recht is Adriaen Heijndricxsz Cleermaecker.

Fol. 13r

Op huijden den je maij anno xvc Lxxvij compareerden Peeter Jansz Vosch ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wesen Heijnrick Peetersz.

Fol. 13v

Op huijden den xiije meij anno xvc Lxxvij compareerden Gheertruijt Luijbendr ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften zoo recht is Merten Huijbrechtsz Mantmaecker haar deel van de erfenis van Jan Vrancken.

Fol. 13v

Op huijden den xxe dach meij anno xvc Lxxvij compareerden Wouter Jan Woutersz van Oisterhout namens Catharina Adriaen Corstiaensdr weduwe Merten? Govaertsz, procuratie Oisterhouth 17-4-77, ende heeft over gegeven met vrijer giften zoo recht is Cornelis Michielsz van Dommelen.

Fol. 14r

Op huijden den xxiije meij anno xvc Lxxvij compareerden Joist Wilmsz x Sel Croonen ende Elizabeth Jansdr wedue Wouter Woutersz tot Waspijck ende hebben over gegeven met een verlije zoo recht is Willemken Snoecken weduwe Jan de Brouwer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 15r

Nederveen

Adriaen van Clootwijck Adriaensz, schouth Zijdewijn, ende ghaff over met eender vrijer giften zoo recht is Adriaen Geeritsz de Roij, schouth Cappel.

Fol. 15r

Desen xe junij anno Lxxvij compareerden Geerit Adriaensz als voocht van Anneken Jan Backendr? , Michiel Adriaen Zegersz mede als voocht van het kijnt van Joist Adriaensz, Geerit ende Michiel namens Cornelis Claeijsz van oisterhouth als erffgenamen van Heijndrick Adriaensz de Raets wedue ende Mathijs Otgens Mathijs, secr tot Waspijck, namens Daniel Verlou ende namens mr Jacop Verlou Adriaensz, doctor inder medicijn, Neelken, Lijsken ende Claes Coelens? x Adriaentken Adriaen Jacopsdr ende gaven over met een vrije giften zoo als recht is Adriaen Adriaensz.

Fol. 15v

Op huijden den xxje julij anno Lxxvij compareerden Anthonis Hartman van Antwerpen ende heeft over gegeven met een vrije gifte zoo recht is Adriaen Adriaensz van Clootwijck.

Fol. 15v

Eodem anno et die compareerden Anthonis Hartman ende Heijndrick Hartman, gebroeders mede namens Cornelisken Hartmans haeren broeders kijnt ende gaven over met een vrije gifte zoo als recht is Adriaen van Clootwijck Adriaensz.

Fol. 15br

Op huijden den xvje augusti anno 77 compareerden Bastiaen Adriaensz Maet ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wezen op waterrecht Adriaen Woutersz Roothals als voocht van Jan Woutersz ende zijns broeders kijnder spruijtende vuijt coop van een pleijtschip.

Fol. 15br

Eodem anno et die compareerden Adriaen Woutersz Roothals ende transporteert Frans Schorsken?, wonende te Brugge, een deel van de wilkeur.

Fol. 15bv

Compareerden Jan Adriaen Jansz van Raemsdonck met hem gevoocht hebbende Adriaen Adriaensz, zijnen toesiender ende couzijn ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoo recht is Frans Dircksz, burger G’Berch.

Fol. 16r

Scheijdinge ende seijlinge aengebrocht voor schouth ende heemraders binnen den ambacht van Schravenduijn Cappel tusschen Aenken Mertens wedue Adriaen Anthoniss de Jonge ter eenre ende haere kinderen bij Adriaen ende van alzulcke goeden als henlieden bij toverlijden van Adriaen Tonisz aenbestorven zijn, in manieren hier naer beschreven.

Inden eersten zoo is de voorz Aenken Mertens weduwe geloot ….

Inden eersten soo zijn Adriaen ende Dirck van Clootwijck x met resp Mariken ende Aenken geloot ….

Inden eersten zijn Frans Thonisz ende Anneken Adriaensdr geloot ….

Anthonie Adriaensz ende Janneken Adriaensdr zijn bedeelt ….

Fol. 17v

Op huijden dezen vijffden septembris anno Lxxvij compareerden Dirck van Clootwijck, Janneken ende Anneken Adriaensdr ende gaven over met eender vrijer giften zoo recht is Frans Anthonisz.

Fol. 17v

Opden dach ende jaer als boven soo hebben Frans Thonisz ende Anneken Adriaensdr dir zelffde goet geloot ende gedeelt.

Fol. 18r

Desen xxje septembris anno 1577 compareerden Corst Adriaensz den Anden mede namens al zijne andere broeders ende gaff over met eender vrijer giften zoo recht is Corstiaen Corstiaensz van Tilborch. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 18v

Op huijden dezen xxije septembris anno xvc Lxxvij soo heeft Jan Anthonisz x Aerken Jansdr wedue van Jacop Jan Anthonisz tegen Aert Peetersz van Tongeren als voocht van Mathijs Wilmsz weeskijnderen verweckt bij Mariken Jansdr, int bijwesen van Huijbert Geeritsz ??? ende Geeruwijn Jansz als toeziender, afgereeckent.

Fol. 19r

Alle alzulcke erffelijcke ende haeflijcke goeden als Dries Matheeusz door toverlijden van Lijsbeth Jan Thomas, zijne grootmoeder, ende Mariken Jans, zijn natuurlijke moeder, aenbestorven mogen wezen is nu bevonden schult ende onschult en tegen elkaar verrekend. Andries wordt besteet bij Adriaen Vos Claesz om het cleermaecker ambacht te leeren., marty 1578.

Fol. 19r

Op huijden desen xxje septembris anno voorz compareerden Aert Peetersz van Tongeren als voocht, Gheeruwijn Jansz mede als toesiender, Jan Anthonisz x Eerken Jansdr ende hebben over gegeven met eender vrijer ghijfte zoo recht is Lambrecht Dircxsz Schaep.

Fol. 19v

Eodem anno et die compareerden Aert peetersz van Tongeren als voocht ende Geeruwijn Jansz mede als toesiender vande voirz kijnderen ende gaven over met eender vrije gifte zoo recht is Jan Anthonisz x Eerken Jansdr.

Toegevoegd: De voicht met Geeruwijn Jansz zijn voldaen door Jacob Jan Thonisz za.

Fol. 19v

Op huijden desen xxje septembris anno xvc Lxxvij soo heeft Eerken Jansdr namens Jan Anthonisz, haeren man, eenen vuijtcoop gedaen tegen Aert Peetersz als voicht van Mariken Jansdr kijnderen in presentie van Gheeruwijn Jansz als oom ende toesiender, mede present Huijbert Geeritsz dat deel van de erfenis van Jacob Jansz, hun oom.

Fol. 20r

Compareerden Aert Peetersz als bovengeschreven voicht ende Geeruwijn ut sup ende gaven over met vrijer ghiften zoo recht is Peeter Antonisz.

Fol. 20v

Corst den Anden Adriaens mede namens Philips ende Joachim, zijn broeders,ende gaff over met eender vrijer gifte zoo recht is Lambrecht Dircxz Schaep, actum ut folio.

Fol. 20v

Eodem anno et die compareerden Jan Anthonisz x Eerken Jansdr, Aert Peetersz van Tongeren als voicht ut in folio verso, Geeruwijn Jansz ut ante, H. Heijnrick als voicht van zijn zone verweckt bijMargriet Jansdr ende gaven over met eender vrije gifte zoo als recht is Cornelis Woutersz. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Eerken Jans bekent dat Jacob Jansz, haren voorman, voldaen is.

Fol. 21r

Op huijden desen xxvje novembris anno xvc Lxxvij compareerden Adriaen Zegersz als voicht van Wouter van Bommels weeskijnt met Dirck Huijbertsz vander Maes als oom ende toeziender ende hebben over gegeven met vrijer giften zoo recht is Anthonis Heijnricxz Timmer de hofstat daer Elizabeth van Bommel gewoont ende afgestorven is. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 21v

Compareerden Wouter Toniss mede namens zijn kijnderen verweckt bij Mariken Aerts za , Zeger Aertsz mede namens zijn broeder ende susters ende hebben opgedragen zoo recht is Adriaen Dircxz, schout tot Waspijck.

Fol. 22r

Op huijden desen ixe decembris anno 1577 compareerden Ghoijert Aertsz Netter ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften zoo als recht is Cornelis Aertsz.

Fol. 22v

Eodem anno et die compareerden Aert Lenaertsz ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wezen Peeter Jansz Vosch ende Jan Heijndricxsz van Vlijmen.

Fol. 23r, los vel

Op huijden den iersten dach snels [?] anno Lxxxvij bekenne ick Jaen Aertss die Leeu ontfangen out hande van Connijs Hanrijckss Tjemmer.

Fol. 23r

Op huijden desen xxvje novembris anno 1577 compareerden Staes Geeruwijnsz als voocht ende Adriaen Dircxz als toesiender van Joachim Geruwijns weeskijnder ende hebben over gegeven met een vrije gifte zoo recht is Zeger Joistensz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 23v

Den xxvije novembris 1577 compareerden Jan Christoffelsz Verschauwen x Anneken de Roij Geeritsdr ende heeft over gegeven met een vrije gifte zoo recht is Wouter Geeritsz die Roeij, zijn swager zijn deel van de goederen gekomen van den ouden Adriaen die Roeij.

Fol. 23v

Dezen ixe decembris anno ut sup compareerden Ghoijert Aertsz alias Netter ende heeft over gegeven met vrijer ghiften zoo als recht is Wouter Dircxz Cock Mantmaecker.

Fol. 24r

Eodem anno et die compareerden Gheerit Peeter Schouten van Sprang, Willem Peetersz, zijnen broeder, ende Jacop Aertsz ende gaven over met eender vrijer giften zoo recht is Wouter Jansz van Ammeroije hun deel van de eerfenis van hun Peeter Schouten, hun vader.

Fol. 24r

Eodem anno et die compareerden Gherit Peeter Schouten van Sprang ende gaff over met een vrije gifte zoo recht is Wouter Lauriss van Ammeroijen.

Fol. 24v

Op huijden desen xxiiije decembris anno ut sup compareerden Ghovaert vanden Heuvel, secr tot Baertwijck, ende heeft over overgegeven met eender vrijer giften zoo recht is Gheerit Jansz Dolck. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 25r

Desen xxvje decembris compareerden Jacob Goijertsz ende heeft over gegeven met een verlije zoo recht is Gheerit Ghoijaertsz, sijnen broeder.

Fol. 25r

Eodem anno et die compareerden Geerit Goijertsz ende gaff over met eender vrije gifte zoo recht is Jacob Goeijaertsz, zijnen broeder.

Fol. 25r

Op den xiiije januarij anno 1578 compareerden Anthonis Thonis Stoffelsz als voicht van Dirck Anthonisz, aijns broeders weeskijnder verweckt bij Lijnken Peeters, die mede present was, ende gaven over met een verlije zoo recht is Claes Heijndricksz van Tilborch.

Fol. 25v

Eodem anno et die compareerden Claes Heijndrixz van Tijlborch ende heeft belooft Anthonis Thnoisz als voicht van zijns broeders weeskijnderen met kathalina de wedue.

Fol. 25v

Den xxe januarij anno voirz compareerden Staes Geeruwijns mede als voicht van Joachim Geeruwijnsz zijns broeders weeskijnderen ende heeft over overgeven met een verlije zoo recht is Michiel Heijmensz.

Fol. 26r

Eodem anno et die compareerden Huijbrecht Heijndricxz van Waelwijck ende heeft over gegeven met vrijer giften zoo recht is heijndrick Peeter Dielisz tot Sprangh.

Fol. 26r

En jaire ende dage voirz compareerden Peter Ockersz Moldenaer ende gaff over met eender vrijer giften zoo recht is Jan Wilmsz.

Fol. 26v

Op huijden desen xxviije januarij anno 1578 compareerden Heijndrick Adriaensz Leempoel ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wezen op waterecht Dircxken Adriaensdr wedue Adriaen Heijndricxz Timmer spruijtende vuijt coop van een platbeckschip. Quitantie als betaling aanwezig.

Fol. 27r

Desen xxxe januarij anno 1578 compareerden Dirck Cornelisz Melen ende gelooft ende verwilcuert schuldich te wesen Heijndrick Adriaensz Leempoel.

Fol. 27r

Compareerden Aert Ariensz van Berge x Anthonia Huijbrechtsz ende heeft over gegeven zoo recht is Adriaen Claes Jacopsz van Sgraeffmoer.

Fol. 27v

Desen iije febrarij anno voirz compareerden Jacop Mertensz x Anneken Adriaensdr ende heeft over gegeven met eender vrijer giften zoo recht is Jan Jansz Schipstimmerman.

Fol. 27v

Eodem anno et die compareerden Jan Petersz ende heeft over gegeven met een vrije giften zoo recht is Heijndrick Peetersz, zijnen broeder.

Fol. 28r

Op huijden den viije februarij anno 1578 compareert Aert Geemansz met zijnen broeder mede namens haere zuster ende hebben gelooft ende verwilcuert schuldich te wezen Jan Mathijss als voicht van Frans Adriaensz weeskinderen.

Toegevoegd: Jouffr Agnees is voldaen.

Anthonis den Jongen x Alit Franss ende Ariaen Franss, Margriet Thonis Janss de Leeusdr zijn voldaen.

Fol. 28v

Dezen xvije februarij anno voirschreven compareerden Wouter Dircxz Mantmaecker ende gaff over met een vrije gifte zoo recht is Joris Woutersz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 28v

Eodem anno et die compareerden Jacop Goeijertsz ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Corst, zijnen broeder.

Fol. 29r

Den iije martij anno achtenzeventich compareerden Crijn Govaertsz ende Heijndrick Michielsz Stopman ende ghaven over met een vrije gifte zoo als recht is Anthonis Stoffelsz.

Fol. 29r

Op huijden den xiije martij voirschreven compareerden Latherma Peetersdr wedue Dirck Anthonisz ende gaff over met een verlije zoo recht is Bastiaen Adriaensz alias Maet.

Fol. 29v

Desen xxvije martij anno voirschreven compareerden Jouffrouwe Agnees van Ratingen ende heeft over gegeven met een vrije gifte zoo recht is Adriaen Thomasz ende Gelden Anthonisz. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaen Jacopss (namens de erffgenamen van Agnees) is voldaen vanaf 1583.

Fol. 30r

Op huijden desen viije meij anno 1578 compareeerden Wouter Geemansz als voicht van Cornelis Geemansz weeskinderen ende heeft over gegeven met een vrije giften zoo recht is Lambert Dircxz Schaep in presentie van ende met consent van Jan Anthonisz ende Neelken zijn huijsvrouwe als protecteurs vande voirz weessen een stiuk land in nederveen gekomen van Lijsbeth Geemans, hun grootmoeder.

Fol. 30v

Eodem anno et die compareerden Wouter Geemansz ende gaff over met eender vrijer gifte soo als recht is Lambert Dircxz Schaep een stuk land gekomen van Lijs Gemans, zijn moeder.

Fol. 31r

Den ije aprilis anno 1578 compareerden Adriaen Claesz, Joost Thonisz alias Groenop, Gelden Thonissen met Geerit Ghoeijertsz ende gaven over Aert Heijndricxz Tilborch.

Fol. 31v

Compareerden Jacop Goeijertsz ende gaff over met vrijer ghiften zoo als recht is Claes Heijndricxz van Tilborch.

Fol. 32v

Op huijden den xije meij 78 compareerden Peeterken Claesdr wedue Adriaen Jansz die Roij ende gaff over met eender vrijer giften soo als recht is Herman Ghijsbertsz als voocht van Adriaen jansz de Roij weeskijnderen bij Peeterken.

Fol. 32v

Compareerden Jacop Heijnricxz van Waelwijck ende gaff over met een vrije gifte zoo als recht is Geerit Jacopsz van Bergen?

Fol. 33r

Desen xxviije julij anno Lxxiij compareerden Zeger Joostensz ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Jan Adriaensz, cremer tot Tijlborch. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 33v

Desen iiije octobris ann xvc 78 compareerden Adriaen Dircxz Schouten overgevende met een verklije zoo recht is Wouter Geemansz.

Fol. 34r

Eodem anno et die compareerden Peeter Aertsz Paep ende gaff over met eender vrijer gifte zoo als recht is Gelden? Thonissen.

Fol. 35r

Compareerden den 12 octobris 78 Joncfrou Agnees van Ratingen wedue Caerle Lixshals ende gaff over met vrijer giften zoo recht is Jois Willem Sijmonss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 36r

Den xiije octobris vorz anno 78 compareerden joncfrou Agnees van Ratingen overgevende met een verlije zoo recht is Wijdman Wilmsz tot Dongen.

Metken Wijtmans zijn huijsvrou verwilkeurt schuldich te wezen Agnees voorz.

Fol. 36v

Compareerden ten dage voorz joncfrou Agnees van Ratingen overgevende met een verlije zoo recht is Lenaert Peetersz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 37v

Ten zelven dage voorschreven joncfrou voorz overgevende met een verlije zoo recht is Dirck Jansz tot Sgraeffmoer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 38v

Joncfrou Agnees van Ratingen coorz ghaff over met een verlije zoo recht is Bernt Janss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 39v

Ten zelven dage gaff noch wettelijcke over de voornt joncfrou Lickxhals met een verlije Peeter Anthoniss. Betaald wordt via een wilkeur. Quitanties als losse vellen aanwezig.

Fol. 40v

Eodem anno et die compareerden joncfrou Agnees van Ratingen wedue voorz oveergevende met een verlije zoo recht is Adriaen Peetersz ende Adriaen Jacopss, beijde wonende tot Loon. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 42r

Den ije meij 1579 compareerden joncfrou Agnees van Ratingen overgevende met een verlije zoo als recht is Corstiaen den Alden? ende Jochem, zijnen broeder, ende Aert Peeterss Paep. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 44v

Op huijden dezen xviije october anno 1579 compareerden Korstiaen Govaertsz als voicht van Geerit Govaertsz zijn broeders weessen verweckt bij Jopken Thonisdr, in presentie van Jacop Ghovaertsz, van wie Jopken heeft aengenomen haer vier kijnderen.

Fol. 44v

Copie copie

Ick Jopken Thonisdr kenne dat ick betalen zal in alzulcke verloop van renthen, 26-3-1582.

Fol. 45r

Op huijden dezen xxvije decembris anno xvc Lxxix compareerden Dirck Adriaensz Roover ende heeft aengenomen zijn drie kijnderen verweckt bij Tryuijcken Wouters ende dat van Ghijsbert Heijndricxz ende Adriaen Jansz Bosser als voochden vande kijnderen.

In presentie van Mariken de weduwe van Adriaen Geeritsz die Roeij, schout, ende Peeter Anthonisz etc.

Fol. 45r

Compareerden Matheeus Peetersz x Lijntken Peetersdr ende gaff over met vrijer gifte Adriaen die Roij Geeritsz, 10-12-1579. Betaald wordt via een wilkeur voor Mariken Dierckzdr weduwe Adriaen Geeritsz die Roeij.

Fol. 45v

Op huijden desen xxije septembris anno 79 compareerden Lambert Cornelisz ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wesen Aert gemansz met zijn broeders ende suster.

Fol. 46r

Op huijden desen xije meij anno 79 compareerden Heijnrick Peetersz van A??? ende Jacop Anthonissz, zijnen swagher, ende hebben over geveven met eender vrijer gifte zoo recht is Beatrix weduwe Claes Melisz tbv Mariken Claesdr, haer dochter.

Fol. 46v

Desen xiiije meij 1579 compareerden Corst Goijertsz ende bekende eenen affkoop gedaen te hebben tegens Jacop Goijertsz,. Zijnen broeder.

Fol. 47r

Onder den richter oft schouth Peeter Anthonisz

Fol. 47r

Op huijden den xxve janarij anno 1580 compareerden Gheeruwijn Pauwelsz ende ghaff over met eender vrijer giften zoo recht is Geerit Jacopsz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 47v

Compareerden Anthonis Stoffelsz ende gaff over met een vrije gifte zoo als recht is peeter Aertsz, zijne swager, 16-2-1580. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Aenken, huijsfrou van Anthonis, is voldaen.

Anthonis Thonis Stoffelss ende Adriaen Peeterss zijn voldaen.

Fol. 48r

Eodem anno et die compareerden Anthonis Jansz van Drongelen, Peeter de Witter Jansz mede namens Gherken? Wilmsdr, Adriaen Jansz, Alitken Jansdr, Lamken Jansdr, als erffgenamen van Thijs Willemsz als cleijn Toenken ende renuncieren van een huijs.

Fol. 48r

Compareerden Cornelis Adriaensz Backer ende heeft namens Adriaen Jacopsz gelooft ende verwilcuert schuldich te wesen de bovengeschreven erffgenamen.

Toegevoegd: Thonis Jansz, Jacop Ghijsbertsz, Peeter Jansz ende Ghijsbert vervangende S??? wilms met de weeskijnderen van Jan Adraiensz ende Adriaen den Cuijper? Als erffgenamewn voors zijn voldaen.

Fol. 48r

Compareerden Jenneken Thonis die Leeu weuue ende heeft over gegeven met vrijer giften Heijntrick Adriaensz Leempoel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 48v

Eodem anno et die compareerden Jopken Thonisdr wedue Gheerit Goijertsz vervangende haere kijnderen ende ghaff over met een verlije zoo recht is Corst Goijertsz het deel van de erfenis van Aenken Ghovaert Driess.

Fol. 48v

Compareerden Corst Goijertsz ende ghaff over met een verlije zoo recht is Jopken Thonisdr het deel van acker gecomen van Aenken Ghovaert Driess, zijn moeder.

Fol. 49r

Compareerden Agnees van ratingen wedue Kaerle Licxhals ende gaff over met een verlije Jan Meeuss ende Cornelis Huijbertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 49v

Eodem anno et die compareerden Joncfrou Agnees van ratingen wedue voors ende gaff over met een verlijeJan Peetersz tot Sgraeffmoer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 50r

Op huijden den xxvje aprilis 1580 compareerden Sebastiaen Adriaensz ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wezen op waterrecht Geerwijn Woutersz ter cause van een pleijtschip.

Toegevoegd: Jochem Meliss is voldaen, 1581. Harman Ghijsbertsz is voldaen als voocht van Jochum Melis weeskinder, 1583.

Fol. 50v

Compareerden Anthonis Adtriaensz de Jonge ende belengende Anneken Adriaensdr, zijn zuster, ende heeft over gegeven met een vrije gifte zoo recht is Robbrecht Adriaensz van Grevenbrouck.

Fol. 50v

Den 21e meij 1580 compareerden Heijndrick Michielsz Stockman ende heeft over gegeven met een vrije gifte zoo als recht is Anneken Woutersdr wedue Claes Aertsz.

Fol. 51r

Op huijden den viije octobris anno 1580 compareerden Jan Wilmsz alias Vuchts als vader ende voicht van zijn kinderen verweckt bij Peeterken Aertsdr ende gaff over met een verlije zoo recht is Wouterken Jan Leproosdr.

Folo. 51v

copie

Gervit? Jacopsz ende Dirck Huijbertsz, borgmr van Cappel, bekenne schuldich te wezen Dingeman Mertensz ende Heijnrick Willemsz als voichden van het weeskijnt van Jacop Mertensz verweckt bij Anneken Adriaensdr, 7-5-1580.

Fol. 52r

Op huijden den je meartij 1581 compareerden Cornelis Geeritsz van Nispen mede als voicht van Adriaen Geeritsz, zijnen broeder, Heijndrick Adriaensz van Nispen als voicht van de kijnderen van Geerit Adriaensz van Nispen, zijnen broeder, met joncfrou Agtha Schellaerts ende hebben over gegeven met een verlije zoo als recht is Willem Heijmansz, schout tot Sprang, Gerit Jan Sijmonsz met zijnen consorten, Willem Dircxz van Weert alias Krijsman ende Dirck Adriaens de Bie. Betaald wordt via wilkeuren.

Fol. 53v

Compareert ten voirss dage Cornelis Geeritsz van Nispen cum suis, zie vorige gifte, ende hebben over gegeven met een verlije zoo recht is Peeter Jacopsz Wijnen ende Lijnken Joisten wedue Adriaen Jacopsz Wijnen, beijde wonende tot Sprang.

Fol. 54r

Compareert ten voirss dage Cornelis Geeritsz van Nispen cum suis ende hebben over gegeven met een verlije zoo recht is Adriaen Heijndricxz Hooff.

Fol. 54v

Eodem anno et die compareerden Cornelis Geeritsz van Nispen cum suis ende hebben over gegeven met een verlije zoo recht is Jan Aertsz, wonende tot Sgraeffmoer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 55v

Op huijden den xje aprilis anno xvc Lxxxj compareerden Cornelis Geeritsz van Nispen mede als voicht van Adriaen Geeritsz, zijnen broeder, Heijndrick Adriaensz van Nispen als voicht van de kijnderen van Geerit Adriaensz van Nispen, zijnen broeder, met joncfrou Agtha Schellaerts wedue Geerit van Nispen ende hebben over gegeven met een verlije zoo als recht is Willem Lambertsz ende Adriaen Fransz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 56v

Compareerden de voirss vercoopers ende hebben over gegeven met een verlije zoo recht is Jan Adriaensz Zeeu [in de betaling van de wilkeur Leeu] ende Jan Wijnen tot Sprangh. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaen Adtriaenss, 1585, ende Cornelis van Driel, 1600, zijn voldaen.

Fol. 57r

Compareerden ten voirss dage de voornoemde vercoopers overgevende met een verlije Jan Aertswz Stammen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 57v

Ten voorz dage compareerden de voorz vercoopers ende gaven over met een verlije zoo recht is Emmerick Heijndricxz ende Frans Thonisz Stammen. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan ende Thonis Thonis Stammen hebben betaald. Cornelis van driel is voldaen, 1590

Fol. 59r

Op huiden datum van deze compareerden Willem Lambertsz, schouth tot Waspijck, namens Govaert van Beaumont Janss, Dordrecht, x Reijnborch Zijmons van Slingelant, Jan de Vries Jacopsz x Mariken van Slingelandt Sijmonsdr, Jan Zijmonss van Slingelandt ende Heijndrick Zijmonsz van Slingelandt, Cornelia van Slingelant Zijmonsdr wedue Herbert Janss van Beaumont, allen vervangde Geertruijt Zijmonsdr, henlieder zustter, ende huijsvrouwe zustrer respectieve, procuratie Dordrecht 9-10-1583, ende heeft overgegven met een vrije gifte zoo als recht is Cornelis Geeritsz van Nispen.

Fol. 59v

Compareerden Cornelis van Nispen overgevende met een vrije gifte zoo recht is Jan Adriaensz Spranger. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 60r

Op huijden den lesten meij 1583 compareerden Adriaen Aertsz, clerck van loon, ende heeft gelooft ende verwilcuert schuldich te wesen Cornelis Geeritsz van Nispen. Qurijn Goijertsz tot Sprang staat borg.

Fol. 61r

Memorie

Hilleken Bastianen is voldaen door Neel Claes Dricxss.

Fol. 61r, los vel

Ic Adriaen Corneliss ben voldaen door Jan Janss Spranger, 26-11-1590

Er volgt nog: Tafel deses register.