Selecteer een pagina

Protocol en register des

ambacht van Screvelduijn

tot cappel en Nederveen

beginnende d’anno

1556

eijndigende d’anno

1569

Fol. 0r

Junitum saprentie timor dominj

Cappel

Prothocol ende register des ambochts van Schrevelduijn tot Cappel ende nederveen vanden jaren Lvj, Lvij, Lviij, Lix, Lx, Lxj, Lxij, Lxiij, Lxiiij, Lxv, Lxvj, Lxvij.

Fol. 1r

Desen vje julij anno xvc ses ende vijftich is voor ons gecomen Anthonis Stofffelen ende heeft geloeft ende verwillekuert zo recht is schuldich te sijn Frans Zegerss.

Fol.1v

Eodem anno et die so is voor ons gecomen Frans Zegerss ende gaff over met eene verlije als recht is Anthonis Stofffelen.

Fol. 1v

Adriaen Michielss heeft geloeft ende verwillekuert te betalen als recht is Aert Claess, 25-8-1556.

Fol. 2r

Desen xije augusti anno xvc ses ende vijftich is voor ons gecomen Jan Cornelis ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften als recht is Adriaen Adriaen ende Eelant Mathijss zijn deel van wat aenbestorven is van Aentken Peterss, sijne huijsvrouwe, dochter van Peter Janss de Wit ende Willemke Tonis.

Fol. 2r

Opten xe februarij anno xvc vijf ende vijftich so heeft Willem Commer gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn als recht is Adriaen Aertss.

Fol. 2r

Adriaen Aertss is voor ons gecomen ende heeft over gegeven met eender verlije als recht is Willem Commer.

Fol. 2v

Aert Hendrickssz als voocht van Thonis Hendrick Aertsz weduwe ende Beatris Tonis Hendricsz weduwe gaven over met eender verlije zo recht is Tonisken Willem Mathijss weduwe, 7-9-1556.

Fol. 2v

Opten vije september anno xvc ses ende vijftich is voor ons gecomen Tonisken Willem Mathijss weduwe ende gaff over met eender vrijer gifte als recht is Aert Hendrickssz als voocht van Thonis Hendrick Aertsz weduwe ende Beatris Tonis Hendricsz weduwe.

Fol. 3r

Dat voor ons gecomen is Aert Claess namens Ghijsbrecht Peijman ende gaf over met eenen verlije als recht is Cornelis Adriaensz Huerman?. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Peijmans weu ende Balduwijn zijn voldaen.

Fol. 3v

Eodem anno et die is voor ons gecomen Christoffel Willemsz ende gaf over met eender vrijer giften als recht is Gerit Geldensz

Fol. 3v

Opten xxije september anno xvc ses ende vijftich is voor ons gecomen Jan Willem Stroom ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Aentken Adriaen Adriaenss weduwe met hare kijnderen.

Fol. 4r

Dat voor ons gecomen is Govert Andriess ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Frans Zegerss, actum ut supra.

Fol. 4r

Nederveen

Dat voor ons gecomen is Willem Jansz die Heer ende gaff over so recht is Jaris? van Slui???, 19-10-1556.

Fol. 4r

Dat voor ons gecomen is Govert Andriess ende gaf over met eender vrijer gifte als recht is Frans Zegerss, 22-10-1556.

Fol. 4v

Deelinge aengebrocht voor schouth ende heemraders tusschen Adriaen Geritsz Vos ende Huibrecht Adriaensz kijnderen.

In presentie van Adriaen Adriaensz Maet als voocht van Huijbrecht Adriaensz kijnderen en de weduwe van Huijbrecht Adriaensz.

Fol. 5r

Opten xvje novembris anno xvc ses ende vijftich is voor ons gecomen Mathijs Janss ende gaf over met eender vrijer giften als recht is Andries Hendricsz. Betaald wordt via een wilkeur (mede door Sijmon Jansz).

Fol. 5v

Opten eersten decembris anno xvc ses ende vijftich is voor ons gecomen Peter Janss ende gaf over met eender vrijer giften als recht is Adriaen Toniss.

Fol. 5v

Eodem anno et die compareerden is voor ons gecomen Jan Claess Schere, Hendrick Adriaensz Back ende Huijbrecht Hendricsz van Vlijmen ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Anneken weduwe Adriaen van Clootwijck hun deel van een stuck land aengecomen van Reijnier Reijnertsz.

Fol. 5v

Eodem anno et die compareerden voor ons Matheus Janss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Ghijsbrecht Reijnertsz.

Fol. 6r

Eodem anno et die compareerden voor ons Lambrecht Dircsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Tonis Sijmonsz ende Jan Petersz Paep als kerckmrs van Cappel.

Fol. 6r

Jan Dollick die Jonghe heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Tonis Sijmonsz ende Jan Petersz Paep als kerckmrs van Cappel,anno et die.

Fol. 6v

Copie

Gijsbert Peijman verklaart dat hij Emmeke Tijs erfgen meer gedaen heeft dan hij van goodts wege schuldich is te doen.

Fol. 6v

Schouth ende heemraders van Cappel brenge mij aen dat mr Ghiojsbrecht Peijman allet geene was voorss is lieflijck gestaefs??? als recht is.

Fol. 7r

Nederveen

Opten vje decembris anno xvc ses ende vijftich is voor ons gecomen Willem Geritsz namens juffrou Agata van Gendt weduwe Aert van Wijck, procuratie Wijck inden lande van Heusden 24-7-1555, ende gaf over met eender vrijer gifte als recht is Peter Adriaen Hendricsz

Fol. 7r

Blanco los vel op foto

Fol. 7v

Opten xiiije decembris anno xvc ses ende vijftich is voor ons gecomen Jacop Wouter Geerwijns mede namens Aert, sijne broeder, ende gaf over met eender vrijer giften als recht is Adriaen Woutersz ende Hendrick Michiel Foppensz.

Fol. 7v

Eodem anno et die compareerden Maeijken Hermansdr ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Peterken Willems.

Toegevoegd: Op 18-12-1560 trasporteren Aert Willemsz ende Cornelis Willemsz deze willekeur aen Lambrecht Dircsz.

Fol. 8r

Eodem anno et die compareerden Tonis Petersz Paep ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan Hendricsz Maes.

Toegevoegd: Cornelis Hendricsz Maes is voldaen van Jan Huijb Cuijsten wege ende van Lijnken Tonis Papen weduwe.

Jan Huijben als voocht van Jan Tonis Peterss weeskint heeft betaald, 1568.

Jan Huijb Cuijsten als voicht van Peter Thoniss heeft betaald, 1569.

Fol. 8r

Dat voor ons gecomen is Gerit Janss Ruemer ende gaf over met eender vrijer gifte als recht is Belijke Adriaen Huijgen weduwe.

Fol. 8v

Den xje januarij Lvij

Huijbrecht Hendricsz Maes beloofde Tonis Stoffelsz schadeloos te houden.

Fol. 8v

Eodem anno et die is voor ons gecomen Matheus Janss ende gaf over met eender vrijer gifte als recht is Jan Petersz Paep die Aude.

Fol. 8v

Copie

Ick broeder Henrick van bree?, prior van Sinte Mariencroon binnen Heusden, bekenne voldaen te sijn van Gerit Geritsz ??? timmeman tot Cappel.

Fol. 9r

Eodem anno et die is voor ons gecomen Joris Geritsz die Roij ende ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Dirck Cornelissen.

Toegevoegd: Dirck is voldaen door Adriaen die Roij.

Fol. 9r

Opten xxvje januarij xvc seven ende vijftich is voor ons gecomen Melis Janss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Joost Stamme weduwe.

Fol. 9r

Lauris Janss heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Peter Willem Dielen, 8-2-1557.

Fol. 9v

Eodem anno et die compareerden Claes Joosten ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Pauwels Balmaker tbv Adriaen Petersz Cats kijnderen.

Toegevoegd: Betaald is aan Gielis vanden Hoeck en aan Peter Adriaensz

Fol. 9v

Eodem anno et die compareerden Huijbrecht Henricsz van Vlijmen ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Joost Jansz.

Fol. 10r

Opten xve februarij xvc seven ende vijftich compareerden Dirck Loef Anthoniss ende Aert Aertsz Dueren? ende hebben gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Anthonis Sijmonsz ende Jan Petersz Paep die Aude tbv de kerck van Cappel.

De gemeen ingesetenen ende naburen van Cappel beloofden Dirck en Aert schadeloos te houden:

Joris die Roij, schout

Heemraders:

Hendrick Adriaensz Bac

Peter Adriaen Hendricksz

Cornelis Hendrick Maess

Tonis Stoffelsz

Tonis Geritsz Smit

Fol. 10v

Opten xviije februarij xvc seven ende vijftich is voor ons gecompareerd mr Gerit Doudijn Janss ende gaf over met eender vrijer giften als recht is Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz.

Fol. 10v

Eodem anno et die compareerden Cornelis Adriaensz Huijben, oudt 27 jaren, ende heeft hem selven over gegeven een stuk land als sijn vader Adriaen Adriaensz Huijben in besit heeft dat hij dieselfde mede nae die doot van sijn vader ende moeder besitten ende gebruijcken sal.

Fol. 11r

Deelinge aengebrocht voor schouth ende heemraders tusschen de erffgenamen van Dirck Adriaen Dircsz den je martij anno 1557 Ludix.

Inden iersten is Huijbrecht Hendricsz belooft ….

Nu Lambrecht Dircsz met Hendrick sijn broers weeskijnderen bedeelt ….

Item Adriaen Huijbrechtsz is belooft ….

Los vel bij folio 12v

Anthonis Stoffelsz gaff over met eender vrijer giften als recht is mr Mathijs Heijs tbv een benificie op t Catharinen altaer binnen de kerck van G’berg, 14-2-1557.

Fol. 12v

Eodem anno et die compareerden Margrietken Hendrick Dircsz weduwe ende heeft gerenunceert ende haer goeder betalinge bedanckt vanden besterff van Anneken Dirck Adriaendr en van het deel gecomen van Dirck Adriaensz.

Fol. 12v

Eodem anno et die compareerden Anthonis Adriaensz Smit ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn de erffgenamen van Dirck Adriaen Dirck Adriaensz

Toegevoegd: Lambrecht Dircsz is voldaen door Dingen Tonis Smits weduwe.

Dirck Adriaenss erffg zijn voldaen door Adriaen Anthoniss, 22-6-1570.

Fol. 12v

Alsulcke wtcoop vanden sterffhuijs ende goederen daer die voochden vanden voorss kijnderen van truijcken Jansdr wt gekocht hebben Jan Adriaensz Kuijter sal be??? worden met rae? van tsestichen bijden 23-1 ende luijt op date 17-3-1557.

Opte selfde sulden bevijnden den willekuer die Margriet Janss gedaen heeft die voochden van die voorss weeskijnderen.

Fol. 13r

Opten sesten martij anno 1557 compareerden Margrietken Hendrick Dircsz weduwe ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan Hendrick Maess.

Toegevoegd: Adriaen Janss, Cornelis Maess ende Joost Janss zijn voldaen, 12-5-1561.

Fol. 13r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaensz [in de kop: Wael:] die Jonghe ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Geritken Hendric Dircsz weduwe ende Lambrecht Dircsz als voocht van Hendrick Dircsz kijnderen.

Toegevoegd: Tomas Vass is voldaen, Er is betaald woor Wouter Willemsz als voocht. henrick Back heeft de wilkeur gedoot door er een nieuwe van te maken.

Fol. 13v

Eodem anno et die compareerden Heijlke Leuwe ende gaf over met eender vrijer gifte als recht is Adriaen Toniss den Aude.

Fol. 13v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Jacopsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Wouter Michielsz.

Fol. 13v

Opten 18e aprilis xvc seven ende vijftich compareerden Tijs Aertsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Peeter Adriaen Jacopsz.

Fol. 14r

Contract, schiftingeende deijlinge tusschen Reijnert Ghijsbrechtsz weduwe ter eenre ende Reijnert Ghijsbrechtsz saliger erffgenamen ter andere.

Adriana Huijbrechts dr weduwe Reijnert Ghijsbrechtsz ter eenre ende Ghijsbrecht Reijnertsz, Gerit Adriaensz x Juetken, Adriaen Dircsz x Anneken, Adriaen Lambrechtsz x Margrietken, Reijnert Ghijsbrechts saliger dochteren, Reijnert Janss van Gils namens zijn weeskijnderen verweckt bij Haeskens Reijnert Ghijsbrechtszdr ter andere sijde.

Fol. 15v

Dits die deelinghe van Reijnert Ghijsbrectsz kijnderen

Inden iersten sijn Gerit Aen huijben ende Ghijsbrechts Reijnertsz bedeelt ….

Adriaen Dircsz, Adriaen Lambrechtsz met Reijnert Janss kijnderen sijn bedeelt …..

Fol. 16r

Opten iiije meij anno xvc 57 compareerden Jacop Janss ende Henrick Janss, Jan die Molder x Aentken Jansdr, Aert Gelden x Heijlwen ende gaven over met eender vrijer gifte als recht is Jan Adriaen Heijmansz.

Fol. 16r

Eodem anno et die compareerden Jan Janss Dollick die Jonghe ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan Janss Dollick die Aude, zijne vader.

Toegevoegd: Jan Dolcken weduwe ende Mateus Aertsz haer swager zijn voldaen.

Fol. 16v

Nederveen

Eodem anno et die compareerden Govert Andriess ende gaff over met eender verlije als recht is Wouter Woutersz Seijlmaker tbv Michiel Janss brouwer tot Delft.

Fol. 16v

Opten laetsten februarij xvc seven ende vijftich compareerden Jan Adriaen Heijmansz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Hendrick Willemsz Luer.

Toegevoegd: 1-2-1558 is Anneken Tonis Adriaensz weduwe voor haar deel voldaen.

Hendrick Willemss is voldaen.

Adriaen Willemsz ende Eerken, sijn suster, sijn voldaen, 21-4-1559.

Henrick Willemsz, Meus Janss ende Cornelis Willemsz zijn voldaen.

Adriaen Willemsz is voldaen.

Fol. 17r

Eodem anno et die compareerden die voornoemde personen ende gaven over met eender verlije als recht is Jan Adriaen Heijmansz.

Fol. 17v

Accoort tusschen Adriaen Reijnert Ghijbrechtsz weduwe ter eenre ende die kijnderen van Reijnert Gijsbrechtsz ter andere sijde.

Tevens is er een accoort tusschen de kijnderen van Reijnert en Hendrick Adriaensz Maes kijnderen.

Fol. 18r

Opten xiiije junij xvc seven ende vijftich compareerden Adriaen Jacop Roeloffsz van Sprangh ende gaf over met eender vrijer giften als recht is Stoffel Willemsz.

Fol. 18r

Eodem anno et die compareerden Aert Claess ende gaf over met eender verlije als recht is Adriaen Geritsz Vos. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 18v

Eodem anno et die compareerden Willem Hendricsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Herman Govertsz.

Fol. 18v

??? xxvije junij anno xvc seven ende vijftich compareerden Anthonis Janss Staeck ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Hendrick Stevenss van Werckendam.

Fol. 19r

Opten xve julij xvc seven ende vijftich compareerden Adriaen Eelen ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Tijs Aertsz.

Fol. 19r

Nederveen

Op huijden den iersten dach van Junio anno xvc seven ende vijftich compareerden Willem Hermansz ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Adriaen Zegersz.

Fol. 19v

Eodem anno et die compareerden Janniken Claes van Baerdwijck weduwe ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Korstiaen Voppensz, brouwer tot Delft.

Fol. 19v

Opten xxixe septembris anno Lvij is gecomen Jan Aertsz IJgrom met sijn vrienden ende magen ende in presentie van Anthonis Petersz, pastoor tot Cappel ende is overcomen metten heer? van sijn weeskijnderen verweckt bij Janniken Aertsdr om sijn kijnderen aen te nemen.

Fol. 20r

Opten xe julij 1557 heeft Jan Woutersz Luer gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambrecht Dircsz als voocht van hendrick sijns broers kijnderen.

Fol. 20r

Eodem anno et die compareerden Jan Woutersz Luer ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Reijnert Janss x Margrietken Hendrick Dircsz weduwe.

Toegevoegd: Tomas Vass is voldaan.

Fol. 20v

Opten xxiije augustij xvc seven ende vijftich compareerden Willem Groessen ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Anthonis Stoffelsz.

Fol. 20v

Vonnis

Opten vje augustij xvc seven ende vijftich so heeft den heemraet van Cappel gewesen voer recht wt den aengeding van Frans Zegersz so wie man ende voocht is van Willeken Mertens bueren ende heffen sal haer leven gedurende alle die renten de welcke sij heeft etc.

Fol. 20v

Eodem anno et die compareerden Willem Rommen ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Anneken Bartholomeusdr.

Fol. 20v

Eodem anno et die compareerden Seger Tonisz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Anneken Bartholomeusdr.

Fol. 21r

Eodem anno et die compareerden Seger Toniss ende gaff over met eender verlije als recht is Willem Rommen een stuk land onbedeelt met Jacop Toniss ende Adriaen Toniss.

Fol. 21r

Eodem anno et die compareerden Thomas Corneliss ende mede als voocht van Frans Andriess sijns bruers soon, Seger, sijn susters man ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Gerit Adriaenss de Roij hen deel dat aenbestorven is nae doode Aen de Roij en Adriaen Corneliss, haere broeder.

Fol. 21r

Opten xe octobris xvc seven ende vijftich compareerden Willem Robben ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Tonis Rommen. Er is prake van een hoffstat gecomen van Toenken van Waelwijck.

Fol. 21v

Opten xve novembris xvc seven ende vijftich compareerden Neelken Geemans cum tutore ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen Toniss die Aude.

Fol. 21v

Opten xiiije januarij xvc acht ende vijftich compareerden Lambrecht Dircsz ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Jan Hendrick Maessen.

Fol. 21v

Opten xxe septembris xvc Lvij compareerden Adriaen Jacop Roeloffsz ende gaff over met eender verlije als recht is Joorden Jan Rommen.

Fol. 22r

Deijlinge

Opten iiije novembris xvc seven ende vijftich compareerden Seger Toniss naedemael hem deeling met recht gewesen was alzo sijn kijnderen met genoten haer met gevoeglijck ende hebben willen wesen om tegen Seger Toniss, haer vader, so recht is te scheijden ende te deijlen:

Adriaen Segersz den Auden heeft ….

Peterken de audste dochter heeft ….

Item Anna sijn dochter in die Haersteech heeft ….

Item Frans Segers heeft ….

Nu Seger Segersz, die noch ongehoudt is, bewijst ….

Ende Seger Toniss bewijst Ermtruijt sijn dochter ….

Noch bewijst Seger Toniss Tonissen sijnen soon ….

Fol. 22v

Opten xe decembris xvc Lvij compareerden Aentken Adriaen Heijmansz weduwe ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Anthonis Rommen ende Adriaen Segersz. Betaald wordt via een wilkeur (folio 23r).

Toegevoegd: Tonis Rommen erffgenamen hebben betaald aen Adriaen Wouterss ende andere erffgenamen, 29-12-1558

De erfgenamen van Aentken Adriaensz zijn voldaen door Aen Segers, actum ut supra.

Fol. 22v

Opten xxije meij 1567 compareerden Tonis Toniss ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Adriaen Segersz.

Fol. 22v

Opten iiije octobris 1568 compareerden Claes Toniss, Adriaen Toniss ende Wouter Janss x Maijken Tonis Rommendr ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Adriaen Segersz.

Fol. 22v

Arien Anthoniss heeft over gegeven met eender vrijer giften Arien Segerss een half kintsdeel dat hij gekregen heeft van Lijntken Joosten weduwe van Thonis Rommen, 7-2-1569.

Fol. 23v

Eodem anno et die compareerden Gerijken Jan Claess Driess? weduwe ende gaff over met eender verlije als recht is Anthonis Stoffelsz.

Toegevoegd: Gerijken heeft Anneken weduwe Adsriaen van Clootwijck wt dit voorss geseet oijck met eender velije verleden, 12-12-1558.

Fol. 24r

Opten xvije martij1558 compareerden Anthonis Stoffelsz ende Marijken, sijn tegenwoordige huijsvrouwe ende hebben hun testament gemaakt.

Fol. 24r

Nederveen

Eodem anno et die compareerden Anthonis Geritsz Smit ende gaff over met eender vrijer gifte als recht is Frans Petersz tbv Jacop Petersz sijns broers kinderen.

Fol. 24v

Op huijden desen ve dach novembris anno Lvij so heeft Adriaen Adriaen van Waelwijck sijn reekeninghe gedaen op sijnts eede van Huijbrecht Adriaensz sijns bruers weeskijnt.

Fol. 24v

Eodem anno et die compareerden Lenaert Corneliss Timmerman ende Tonis Peters Paeps ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Gerit Adriaensz die Roij.

Toegevoegd: op 6-7-1562 heeft Adriaen die Roij namens broers ende suusters de wilkeur overgedragen aan Sijmon sijn soon.

Adriaen die Roij is voldaen door Aert Adriaensz.

Adriaen de Roij is voldaen door Adriaen Peter Paeps als voocht van de kijnderen van Tonis Peter Paeps, sijn broer.

Jan Huijb Kuijsten is voldaen van zijn deel.

Fol. 25r

Opten xe januarij xvc acht ende vijftich compareerden Hendrick van Vlijmen ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen Hendricsz.

Fol. 25r

Nederveen

Opten xxiiije januarij xvc acht ende vijftich compareerden Toonken Staess ende gaff over met vrijer giften als recht is Lambert Adriaensz.

Fol. 25r

Eodem anno et die compareerden Huijbrecht Hendrick van Vlijmen ende heeft verwillekuert schuldich te sijn Adriaen hendricsz.

Fol. 25v

Eodem anno et die compareerden heeft Jacop Peter Jacops gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Hendrick van Vlijmen die Aude.

Fol. 25v

Eodem anno et die compareerden Mathijs Jansz ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Jan Hendric Maess.

Fol. 25v

Opten xxje januarij xvc acht ende vijftich heeft Lambrecht Dircsz als voocht van Hendrick Dircsz sijns bruers kijnderen sijne rekeninge gedaen.

Fol. 26r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Dircsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen Toniss die Aude.

Fol. 26r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Dircsz ende heeft gelooft ende verwillekuert te betalen Heijnrick Mertensz van Vlijmen.

Toegevoegd: Joost Jans is namens Huijb Heijn van Vlijmen voldaen.

Fol. 26v

Eodem anno et die compareerden Jan Hendricsz van Baerdwijck ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Anneken weduwe Adriaen van Clootwijck Dircsz.

Fol. 27r

Eodem anno et die compareerden Hendrick Mertensz van Vlijmen ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Anneken weduwe Adriaen van Clootwijck sijn huijsvrouw.

Fol. 27r

Opten xiije novembris anno Lvij so is veraccordeert aengaende die rechtinghe die die weduwe van Adriaen Adriaen van Hasselt gedaen heeft ten dage voorss op J.an Hendricsz van Vlijmen. De weduwe mag uit de wilkeur eene waterbrief halen op sijn schip etc.

Fol. 27v

Den vje meert anno Lviij heeft Tonis vander Staeck gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Gerit die Roomer.

Gerit draagt de helft weer over aen Peter Adriaen Henricsz.

Fol. 27v

Eodem anno et die compareerden Tomas Corneliss mede als voocht van Frans Andriess sijns bruers soon, Seger Janss x Claesken Cornelis ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Gerit Adriaen Roij hun deel hen aengecomen van Adriaen Corneliss de Roij, onbedeelt met Hendrick Back Adriaensz, Aen de Roijen erfgenamen ende Gerit de Roij.

Fol. 28r

Opten vije martij xvc acht ende vijftich heeft Seger Segersz heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Tonis Segersz, sijn vader.

Fol. 28r

Eodem anno et die compareerden Seger Toniss ende gaff over met vrijer giften als recht is Seger Segersz sijn soon.

Fol. 28v

Opten xvije martij anno xvc acht ende vijftich compareerden de kijnderen van Jacopken Lambrechtsz x Jan Janss Vos: Henrick Janss Vos, Jan Janss Vos, Cornelis Jansdr met Jan Janss, haren vader, ende hebben haer selffven voor schouth ende heemraders overgegeven ende verwillekuert dat sij geen goeden vercoopen etc todat zij ouder zijn dan 24 jaar of getrouwd zijn.

Fol. 28v

Eodem anno et die compareerden Melchior Wouter Lambrechtsz ende heeft geconstitueert tot voocht Cornelis Mathijss, sijn schoonvader, met heer Peter Corneliss sijnen oom om zijn goeder te regeren.

Fol. 29r

Deelinghe aengebrocht tusschen derfgenamen Adriaen Geritsz Vos saliger ende Maeijken sijn huijsvrouwe oijck saliger gedachten haerder beijder erfgenamen den xxiiije aug anno xvc acht ende vijftich.

Inden iersten zijn de erfgenamen van Adriaen Geritsz beloot ….

Item hiertegens sijn sie erfgenamen van Marij Adriaen Geritsz huijsvrouwe beloot ….

Fol. 30r

Copie

Anthonis Stoffelen heeft ingeset vande kerckmrs van Cappel.

Fol. 30r

Opten xvije martij anno xvc acht ende vijftich compareerden Anthonis Sijmonsz, kerckmr van Cappel ende Heer Anthonis, pastoor, ende bekende sulx als voorss is rechtmeerderen geschiet.

Fol. 30v

Nederveen

Eodem anno et die compareerden Anthonis Stoffelsz ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Joris die Roij Geritsz, schouth. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 30v

Opten xxxe martij anno Lviij sijn gecompareert Jan Toniss die leu ende Adriaen Janss Cap als voochden van de achtergelaten wesen Truijcken Jansdr ende hebben haer rekeninge gedaen.

Fol. 31ar

Opten xxxje martij anno acht ende vijftich compareerden voor mij secretaris Cornelis Adriaensz Timmerman, Peter Adriaensz deser tijt heemraders ende Tonis Stoffelsz heemraet geweest endebekenden dat sij daer over gestaen hebben ex offico dat Aernt van Geel namens Jan Ogierss, procuratie Dordrecht 21-9-1549, ende namens Henrick vande Wijngaerden met sijnen consorten ende oijck namens Gerit Aertsz met sijnen consorten, Jan vander Scheer namens derffgenamen van Adriana Willem Segerssoons dochter ende Joffrouwe Marie vrou van Papendrecht, Arent heer Cornelis wegens Herman oom Danielss ende Peter Muijs Jacopsz van heurder huijsvrouwe wegen, ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Adriaen van Waelwijck Adriaensz ende Wijnant Wijnantsz met sijn broeder Jacop.

Fol. 31av

Opten vije meert anno Lviij so is voor ons comen Cornelis Matijss als voocht van sijn broers kijnderen ende gaff over met eender verlije Peter Adriaen Hendricsz tbv Robbrecht van Gendt, ambachtsheer.

Fol. 31av

Opten xe martij 1561 compareerden Jenneken Cleijs van Baerdwijx weduwe cum tutore ende transporteert Robbrecht van Gendt.

Fol. 31br

Eodem anno et die compareerden Peter Adriaensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis Matijss mede tot behoef van Neeltken Wijten.

Toegevoegd: De erffgenamen van Neeltken Wijten. Hendrick Janss Vos mede namens neltken Jans, sijn suster, zijn voldaen evenals Claes Huijben.

Fol. 31br

Opten xxve meert anno Lviij compareerden Goeijert Driess ende gaff over met vrijer giften als recht is mr Lenert Adriaensz, coster tot Cappel.

Fol. 31bv

Opten xxxe meert compareerden Gerit Cornelis de Leeuwensoon ende bekende dat Henric Geemans te vollen betaelt heeft.

Fol. 31bv

Eodem anno et die compareerden Andries Aertsz met sijn kijnt ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Seger Toniss.

Fol. 32r

Deelinghe voor schouth ende heemraders aengebrocht tusschen de erfgenamen ende kijnderen Aentken Huijbrechtsdr weduwe Reijnert Ghijsbrechtsz, beijde saliger, gedaen ten ???, vje aprilis anno xvc acht ende vijftich.

Inden eersten is Huijbrecht Hendricsz Maes geloot ….

Item Jan Hendricsz Maes bedeelt ….

Item Cornelis Hendricsz Maes bedeelt ….

Nu Lambrecht Adriaensz Buerman ende Anthonis Geritsz Smit ende Willem Tonis Vendicsz als mannen van Anneken, Aentken ende Marijken Hendric Maessdr sijn bedeelt ….

Fol. 33v

Opten ve aprilis anno xvc acht ende vijftich compareerden Willem Rommen ende heeft verwillekuert schuldich te sijn Bouwen Michielsz.

Fol. 33v

Opten xviije aprilis xvc acht ende vijftich compareerden Jan Adriaen Heijmansz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Aert Geldens.

Fol. 34r

Eodem anno et die compareerden Ceelken Da? ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Wouter Joosten.

Fol. 34r

Opten xvije meert xvc seven ende vijftich compareerden Matheus Janss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan die Leu tbv Adriaen Toniss die Leu sijn bruers kijnderen.

Fol. 34r

Eodem anno et die compareerden Jan Toniss die Leu ende Adriaen Janss Cant die ro?ge van Dordrecht als voochden van Adriaen Toniss die Leu weeskijnderen ende Jan Adriaensz Cuijter ende gaven over met eender verlije als recht is Matheeus Janss.

Fol. 34v

In manieren hier nae volgende sijn minnelijcke met een overcomen Jan Adriaensz Kuijter hij die voochden van Adriaen Toniss die Leu kijnderen aengaende den sterfhuijs van Truijcken Jansdr bij tusschen spreken met twee goede mannen te weten Jan Hendricsz Maes ter sijde vande voochden ende Wouter Petersz, oom, ter zijde van Jan Adriaensz Kuijter. Jan krijgt geld van de voochden ivm het sterfhuijs van Truijcken, sijne huijsvrouw.

Fol. 34v

Opten ije meij anno xvc seven ende vijftich compareerden Jacop Geritsz ende gaff over met eender vrijer gifte als recht is Adriaen Jacop Roeloffsz.

Fol. 35r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Hendricsz van Hoeff ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Aert Adriaensz van Sprangh.

Fol. 35r

Comareerden Seger Toniss ende bekende voldaen te sijn van willekeur van sijn ende sijn kijnderen besterff. Actum als boven.

Fol. 35r

Eodem anno et die compareerden Willem Emmen? ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Aert geldens

Fol. 35r

Eodem anno et die compareerden Staes Hermans ende heeft over gegeven met eender vrijer giften als recht is Adriaen van Waelwijck den Aude.

Fol. 35v

Opten xxiiije aprilis anno Lviij so is voor ons gecomen Lijntken Peter Govertsz ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Lambrecht Dircsz.

Fol. 35v

Opten ve aprilis anno xvc 1559 compareerden Aen ??? ende gaff over met eender vrijer gifte als recht is Lambrecht Dircsz.

Fol. 35v in de kantlijn

Opten xije februarij 1565 compareerden Rom Nijss mede namens Sijken Jans, sijns huijsvrouwe suster ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Lambrecht Dircsz.

Fol. 35v

Opten vije dach meijs anno acht ende vijftich compareerden Adriaen Claes Staess. Hij maakt zijn testament.

Genoemd: Aert Claess, broer.

Fol. 37r

Opten xxje septembris anno xvc acht ende vijftich heeft Elijsbet Claes van Waelwijxdr aengenomen van Anthonis Michielsz den voocht haar soon Michiel Aertsz verweckt bij Aert Chielen.

Fol. 37v

Eodem anno et die compareerden Anthonis Michielsz ende als voocht van sijn bruers ende susters weeskijndneren ende bekende wtgecocht te sijn van Jenneken Peter Roeloff weduwe van de erfenis van Peter Roeloffsz of Peter Michielsz, broer.

Fol. 37v

Eodem anno et die heeft Anneken Michiel Beertens weduwe aengenomen haer dochter Aentken bij Michielen saliger verweckt van Jan Hendricsz van Vlijmen als voocht.

Nog genoemd: Beert Janss t weeskijnr sijn heerken.

Fol. 38r

Opten xxviije septembris anno xvc acht ende vijftich compareerden Carma? Cornelis Adriaenszdr ende verklaert voldaen te sijn van Cornelis Adriaensz, haer vader.

Fol. 38r

Opten xxvije septembris anno xvc acht ende vijftich so sijn voor ons gecomen Joost Anthonis Rommensz ende Rom Toniss ende hebben haer selven voor oa Willem Rommen, oom, als voocht van Tonis Rommen weeskijnderen verwillekuert ende over gegeven als dat sij geen goeden en sullen coopen noch vercoopen etc.

Fol. 38v

Den vije octobris anno xvc acht ende vijftich compareerden Haesken Lauris Jacop van Haren weduwe ende heeft aengenomen van Willem Jacops van Haren haer kijnderen.

Fol. 38v

Eodem anno et die compareerden Jan Dolck die Aude ende Aert Willemss de welck ten eechten wijne gehadt heeft neeltken Jan Dolckendr ende hebben haer deelinge aengebrocht.

Fol. 39r

Opten vije novembris anno xvc acht ende vijftich compareerden Marijken Willem Toniss weduwe cum tutore ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Lambrecht Adriaensz.

Fol. 39r

Eodem anno et die compareerden Jan Tomass van Dordrecht als voocht van Lijntken Gerit die Vosdr ende gaff over met eender verlije als recht is Cornelis Henrick Maess, schouth. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 39v

Opten viije novembris anno xvc acht ende vijftich compareerden Dijmpna peter Adriaen Hendricsz weduwe cum totore ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen hendricsz.

Fol. 39v

Eodem anno et die compareerden Tonisken Gijsberts cum tutore ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Baijen Petersz.

Fol. 40r

Opten xiiije novembris anno xvc acht ende vijftich compareerden die weduwe van Adriaen Adriaensz van waelwijck cum tutore mede namens haer kijnderen ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Staes Hermans.

Fol. 40r

Opten xxviije novembris anno xvc acht ende vijftich compareerden Adriaen Robben ende gaff over met eender vrijer giften Emmeken heer Adriaens Jongwijf geweest tbv haer ende Adriaentken, haer soon bij heer Adriaens.

Fol. 40r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Geritsz die Roij mede als voochr voor sijn ander broeders ende susters ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Willem Haen, rentmeester van mijn heer van Gissen.

Fol. 40v

Eodem anno et die compareerden Lijsken Huijbrecht Hendrick van Vlijmen weduwe cum tutore ende heeft weder om overgelaten Joost Janss.

Fol. 40v

Eodem anno et die compareerden Marijken Aert Adriaensz weduwe ende heeft aengenomen haer dochter Truijcken. Joachim Corneliss is voocht.

Fol. 41r

Opten xxve decembris anno ut supra hebben Lambrecht Dircsz ter eenre ende Tomas Vass x Tuenken Hendrick Dirckendr mede namens Marijken Hendrick Dircszdr haer deelinge aengebrocht bij Dirck Adriaensz achtergelaten.

Tomas ende Marijken maken hun eijgen deeling.

Fol 42r

Opten derden dach januarij anno xvc negen ende vijftich compareerden Jan Adriaensz ende bekende dat geleden vijf jaren hij met sijn susters ende broeders getransporteert hebben aen Adriaen Tonis Dircsz den Auden.

Fol. 42r

Eodem anno et die compareerden Tonis Adriaen Ton is Dircsz mede namens Lijnken Adriaen Toniss weduwe, sijn moeder, ende als voocht van sijn broeders ende susters ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Jan Adriaen Heijmansz tbv Adriaen van Nispen van Dordrecht.

Fol. 42v

Opten xviije septembris anno xvc acht ende vijftich hebben minlijck Wessel Aertsz ende Peter Dammen als voochden van Adriaen Aertsz kijnderen aenbesteedt Jenneken Adriaen Aertsz weduwe te onderhouden haere weeskijnderen.

Fol. 43r

Eodem anno et die (3-1-1559) compareerden Peter Geritsz Greef x Emmeken Jansdr maakt zijn testament.

Nog genoemd: Beertken Peter Geritszdr.

Fol. 43r

Eodem anno et die compareerden Lijssken Stoffellen ende heeft gegeven Anthonis Stoffelsen, haren soon, allen haer goederen. Tonis onderhoudt zijn moeder.

Fol. 43v

Opten xxiije januarij anno xvc negen ende vijftich compareerden Peter Oreman de Jonghe ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn neltken Peters, sijn dochter.

Fol. 42v

Eodem anno et die compareerden Aert Claes Staess ende Adriaen Claes Staess, Frans Claes Vass mede als voocht van Heijman Robben weeskijnt ende Jans sijns bruers weeskijnderen ende namens Gerit Claess, Ghijsbrecht Claess mede namens Jan Meuss, sijnen swager ende Adriaen Claess mede namens Lijsken, sijn suster, ende gaven over met eender verlije als recht is Anthonis Stoffelsz.

Fol. 44r

Opten xxije februarij anno xvc negen ende vijftich compareerden Eelant Janss ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Jacop Toniss Laet een stuk lant hem aengekomen van Barbeltken Adriaens Toniss huijsvrouwe was. Compareerden oijck Cornelis Toniss Laet, audt ontrent sestien jaren met Adriaen Peterss paep als voocht ende gaff over met eender vrijer giften als recht is voorss Jacop een stuk lant hem aenbestorven van Tonis Toniss Laet, sijn vader.

Fol. 44r

Eodem anno et die compareerden Goijert Driess ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Tonis Stoffelsz ende lambrecht Adriaensz als dekens van ons lieve vrou tot Cappel.

Fol. 44v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Claes Zeben ende heeft vertijnt van Aert Claess als gemachtigde van mr Ghijsbrecht Peijman ende van Adriaen Adriaensz van Clootwijck.

Fol. 45r

Nederveen

Eodem anno et die compareerden Aen Segers ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Cornelis Adriaensz Bijl ende Jan Dolck die Aude.

Fol. 45r

Eodem anno et die heeft Jan Dolck die Aude aengenomen Gerit meester Gerits kijnt.

Fol. 45v

Opten xvije aprilis anno xvc negen ende vijftich Cornelia Jan die Canters weduwe ende heeft voor Wouter Jans Canters den voocht aengenomen haer kijnderen bij Jan die Canter verweckt.

Fol. 45v

Eodem anno et die compareerden Peter Oerman die Aude ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Gerit Petersz.

Toegevoegd: Op 14-11-1562 transporteert Gerit deze wilkeur aen Gerit Andriess als rentmeester en tbv Adriaen Petersz weeskijnt.

Fol. 45v

Eodem anno et die compareerden Aert Michielsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen Hendricsz tbv Gerit Hendricsz van Hoefs weeskijnt.

Fol. 46r

Eodem anno et die compareerden Peter Adriaensz Cat ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Peter Oerman die Aude.

Fol. 46r

Eodem anno et die compareerden Seger Janss ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Hendrik Adriaensz Back.

Compareerden oijck mede Frans Claess Voss mede anemns sijn broeders ende susters ende Ghijsbert ….. mede namens sijns wijfs susteren ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Hendrik Adriaensz Back.

Fol. 46v

Deelinge Hendrick van Vlijmen erffgenamen, die Aude

Inden je is Peter Gijsen geloot ….

Item Eelken ende Huijbert Hendricsz kijnder sijn bedeelt ….

Item is Adriaen Hendricsz gevallen ….

Item Jan Hendricsz heeft ….

Nu Neesken Hendrick van Vlijmen weduwe is bedeelt ….

Fol. 47r

Opten ije meij anno xvc negen ende vijftich compareerden Jan Adriaen Heijmanss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan Tomas Hendricsz.

Fol. 47v

Opten viije meij anno xvc negen ende vijftich brengen Cornelis vander Maes Hendricsz, schouth tot Cappel met Anthonis Stoffelsz ende Lambrecht Dircsz als Heemraders mij secretaris aen als dat voor haer gecompareert is opten vje meij anno voorss Wouter Corneliss, borgmr tot Sinte G’bergen ende heeft verclaert dat hij int jaer seven ende vijftich lest ledenmede meij ofte in junio met eende vrijer giften over gegeven heeft Joost Willem Maess weduwe tbv Cornelis Adriaensz, haeren eechten man.

Fol. 47v

Compareerden Anneken Baijen Michielsz weduwe ende heeft met Adriaen Michielsz als voocht aengenomen haer kijnderen bij Baijen achtergelaten: Peterken, het jongste kijnt, Michiel, woont bij Adriaen Michielsz, oom, te Ziericzee, actum lesten Pinxtdach anno xvc Lix.

Fol. 48r

Opten xviije meij anno ut supra compareerden Anthonis Geritsz Smit ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Adriaen Michielsz wonende tot Ziericzee tbv Tonis Adriaensz ende Claesken Adriaensdr, sijn weeskijnderen.

Toegevoegd: Lauris ??? ??? als voocht van de weeskijnderen van wijlen Adriaen Michielsz heeft de rente getransporteert aen Couwenborgh Janss, molenaer.

Op[ 11-10-1566 transporteert Couwenbergh Janss de rente aen Denis Janss Noort???

Fol. 48v

Opten xije junij anno xvc Lix compareerden Jan Tonis Heijnen ende gaff over met eender verlije als recht is Adriaen Huijb Dircx.

Toegevoegd: Op 10-10-1564 transporteert Lijsken Jan Tonis Heijnen weduwe aen Adriaen Huijb Dircx.

Fol. 48v

Eodem anno et die compareerden Cleijs Corneliss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Joost Janss.

Fol. 49r

Eodem anno et die compareerden brengen mij schouth ende heemraders met Adriaen Petersz Paep als voocht dat Lijntken Tonis Petersz Paep weduwe aengenomen heeft Peterken Tonis Paepen soonken, haer kijnt.

Fol. 49r

Eodem anno et die compareerden Wouter Willemss van Waelwijck ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Willem Jacopsz van haren mede tot behoeff van sijns bruers kijnder.

Fol. 49v

Eodem anno et die compareerden Wouter Willemss van waelwijck ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lenaert Adriaensz.

Fol. 49v

Eodem anno et die compareerden Jan Claess Scheren weduwe ende heeft voor Jacop Hendricsz Scheren, den voocht, aengenomen te onderhouden haer kijnderen vij Jan Claess verweckt.

Fol. 50r

Opten sevende augusti anno xvc negen ende vijfftich compareerden Wouter Willemsz van Waelwijck ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Baeijen Petersz tbv Willem Michielsz.

Fol. 50r

Opten derden septembris anno xvc Lix compareerden Lijsken Claess Vossendochter cum tutore ende heeft tot deenen voocht gecoren Frans Claess Voss, haren broeder.

Fol. 50v

Opten xxije septembris xvc negen ende vijfftich compareerden Bernaert Adriaensz ende Marijken Ghijsbrechts ende gaven over met eender verlije als recht is Peter Gijsen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 51r

Eodem anno et die compareerden Cleijs Corneliss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis vander Maes Hendricsz.

Fol. 51r

Eodem anno et die heeft Marijken mr Gerits aengenomen haer kijnderken bij Adriaen Dircsz voor oa Willem Dircsz als voocht.

Fol. 51v

De ingeërffden vanden Zijl vant andere vaertken ende die Zijl aent Cruijsloetken zijn veraccordeert met schout ende heemraders.

Fol. 51v

Eodem anno et die compareerden Goeijert Driess ende ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan Michielsz.

Fol. 51v

Opten xiije octobris anno xvc Lix so is Adriaen Willemsz Smit met schout ende heemraders overcomen dat sijnen oostal sal blijven staen.

Fol. 52r

Opten xxvije novembris anno xvc negen ende vijfftich compareerden Huijbrecht Petersz ende Kuentken Michielsdochter cum tutore ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Denis Adriaensz tbv Dirxken Jan Hendricsz Maes weduwe.

Fol. 52r

Eodem anno et die compareerden Willem Aertsz ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Peter Janss Vos. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 52v

Eodem anno et die compareerden Anthonis Stoffelsz ende Anthonis Adriaen Toniss mede als voocht van sijn broeders ende susters ende gaven over met eender verlije als recht is Adriaen Petersz Paep. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 52v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Petersz Paep ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Anthonis Stoffelsz ende de erffgenamen van Adriaen Toniss die Aude.

Toegevoegd: Anthonis Ariaenss is voldaen.

Fol. 53r

Nederveen

Eodem anno et die compareerden Aert Claes Staess ende Adriaen Claes Staess ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Lambrecht Lambrechtsz een stuk land gekomen van Marijken Claes Staess weduwe, hun moeder.

Fol. 53r

Opten vijften februarij anno xvc tsestich compareerden Frans Claes Voss ende als voocht van Heijman Robben weeskijnt ende Jan Claes Voss weeskijnt ende Gerit Claes Voss, sijnen broeder, ende Ghijsbrecht Claes Voss ende Jan Meuss, sijnen swager, Adriaen Claess ende Lijsken Claes cum tutore ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Lambrecht Lambrechtsz.

Fol. 53v

Opten xe decembris anno xvc negen ende vijfftich compareerden Philips Heijman Robbertss, audt 18 jaren, ende maakt zijn testament.

Genoemd: Heijman Robben, vader.

Fol. 53v

Opten xxviije decembris anno xvc negen ende vijfftich compareerden Willem Janss mede namens Adriaen Janss, sijnen broeder, Anthonis Geritsz Ruever??? mede als voocht van broeders ende susters, ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Anthonis Stoffelsz.

Fol. 54r

Eodem anno et die compareerden Gerit Peter Huijben, Willem Janss mede namens Adriaen Janss, broer, Anthonis Geritsz Ruever??? met Engel, sijn suster, mede namens broeders ende susters ende Ghijsbrecht Ghijsbrechtss ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Lambrecht Dircsz ende Antonia, sijn huijsvroue, ende Cornelis vander Maes Hendricsz, schout. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Gherit Dudijn, secretaris bekent van Lambert Dircsxss ende Lijsbeth van Clootwijck voldaen te sijn.

Gerit Peer Huijben is voldaen.

Anthonis Geritsz Ruever, Jan Geritsz, Engel Gerits die Rueversdr cum tutore, mede namens Robbrecht, jongste broer, transporteren de wilkeur aen Belijken Adriaen Huijgen weduwe.

Ghijsbrecht Ghijsbrechtss transporteert een deel aen Ghijsbrecht Claess, sijnen swager, 1560 en eerder aen Frans Claes Voss. Los vel als quitantie aanwezig bij folio 55r: Belijken Adriaensdr, Tonis Geritsz Ruever mede namens Jan, sijn broer, Dirck van Heel.

Fol. 54v

Opten viije januarij anno xvc tsestich compareerden Anthonis Adriaensz Smit ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lijntken Cornelis Adriaensdr ende Tonis Peter Paeps weeskijnt.

Fol. 54v

Eodem anno et die compareerden Aert die Leu ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Marij Mertens erffgenamen.

Fol. 55r

Eodem anno et die compareerden Huijbrecht Hendricsz ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Lambrecht Adriaensz.

Fol. 55r

Eodem anno et die compareerden Cornelis Adriaensz, Lenaert Adriaensz ende Michiel Adriaensz ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Adriaen Adriaensz Verheij.

Fol. 55r

Eodem anno et die heeft Adriaen Adriaensz Verheij over gegeven met eender vrijer giften als recht is Anthonis Henricsz.

Fol. 55r

Eodem anno et die compareerden Huijbrecht Hendricsz ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Lambrecht Adriaensz.

Fol. 55r

Eodem anno et die compareerden Cornelis Adriaensz, Lenaert Adriaensz ende Michiel Adriaensz ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Adriaen Adriaensz Verheij.

Fol. 55v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaensz Verheij ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Anthonis Henricsz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 55v

Opten xxije januarij anno xvc Lx compareerden Goijert Driess ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Frans Janss.

Fol. 56r

Opten dach als boven compareerden Cornelis Hendricsz ende transporteerden als recht is Tonis Hendricsz, sijnen broeder een stuk land hem aengekomen van Hendrick Adriaensz ende Janneke Hendricx, sijn ouders. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 56r

Eodem anno et die compareerden Matheus Adriaensz van Waelwijck ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Aelbrecht Janss

Fol. 56v

Eodem anno et die compareerden Aebreht Janss ende gaff over met eender verlije als recht is Matheus Adriaensz van Waelwijck.

Fol. 56v

Eodem anno et die compareerden Cleijs Aert Claess mede namens Gerit Aertsz, sijnen broeder, ende gaff over met eender verlije Hendrick Janss die man van N?? Hoogeloon. Betaald wordt via een wilkeur.

Op 22-6-1562 heeft Hendrick weer overgedragen aan Jan Roelofsz de Vries. Ook hier wordt betaald met een wilkeur.

Fol. 57r

Nederveen

Eodem anno et die compareerden Frans Janss ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Lambrecht Adriaensz.

Op 28-4-1561 draagt Lambrecht weer over aan Adriaen Seger Toniss.

Fol. 57r

Frans Zegerss heeft gelooft Anthonis Stoffelsz schadeloos te houden.

Fol. 57r

Opten xxije januarij 1560 heeft Adriaen Janss van Dordrecht voor schout ende heemraders ende Tonis Janss die Leu sijn rekening gedaen van Hendricxken Adriaensz sijns susters weeskijnt in presentie van Hendricxken.

Fol 57v

Copie

Jan Adriaensz Kuijter ter eenre ende die voochden van Adriaen Toniss die Leeuwen kijnder sluiten een accoort mbt de erfenis van Truijcken Jansdr [echtgenote van Adriaen Toniss] met behulp van Jan Hendricsz Maes ter sijde van de voochden en Wouter Peeterss oom, ter sijde van Jan Adriaen Kuijter, 17-3-1557.

Fol. 58r

Copie

Eodem anno et die compareerden Jan Adriaensz Kuijter ende die voochden van Adriaen Toniss weeskijnderen ende gavenover met eender vrijer giften als recht is Matheus Janss.

Betaald wordt via een wilkeur (Copie).

Fol. 58r

Opten xxiije januarij anno xvc tsestich compareerden Anthonis Janss Verstaeck ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Adriaen Michielsz. Betaald wordt via een wilkeur.

De wilkeur wordt getransporteert aen die weduwe van Adriaen Maet. Daarna weer getransporteert aen de pastoor

Fol. 58v

Opten vje februarij 1560 compareerden Wouter Lauriss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Denis Adriaensz.

Toegevoegd: Denis Adriaens huijsvrou is voldaen, Marijken Beerten is voldaen.

Fol. 59r

Eodem anno et die compareerden Corstiaen Segerss ende Jan Janss ende bekenden vercocht te hebben Joorden Janss.

Fol. 59r

Opten xixe februarij anno xvc Lx compareerden Pauwels Janss ende bekende voldaen te sijn van Jan Aertz IJgrom, sijnen vader, als van sijn moeders besterff.

Fol. 59v

Deelingen aengebrocht tusschen die erffgenamen van Heijn van Vlijmen die Aude.

Inden 1e so sijn Jan Hendricsz ende Peter Gijsbrechtsz geloot ….

Item Adriaen Hendricsz, Eeltken Hendrixdr ende Huijbrecht Hendricsz kijnder bedeelt ….

Fol. 60r

Eodem anno et die compareerden Jan Peterss Paep ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Tonis Geritsz Smit tbv Gerit Smit, sijne sone.

Fol. 60r

Eodem anno et die compareerden Lenaert Corneliss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen Woutersz. Een deel van de wilkeur wordt getransporteert aen Cornelis Adriaen Bauman, 25-11-1560.

Fol. 60v

Opten xviije martij anno xvc tsestich compareerden Goijert Andriess ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Wouter Janss, lakencooper van Tilborch.

Fol. 60v

Opten eersten aprilis anno xvc ende tsestich heeft Lijntken Henrick Corneliss weu aengenomen haer twe kijnderen bij Henrick Corneliss achtergelaten.

Fol. 61r

Eodem anno et die compareerden Neeltken Dirck Janss weduwe ende heeft voor Geerken Jans, Dingen Jans, die maeijen, aengenomen haer kijnderen bij Dirck Janss.

Fol. 61r

Eodem anno et die compareerden Anthonis Gerit Ruevers, Jan Gerit Ruevers ende Engeltken Rueversdr mede namens Robbrecht de Ruever, broer, ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Lambrecht Dircsz.

Op 16-2-1562 gaf Lambrecht weer over aen Joost Geritsz.

Fol. 61v

Opten ve aprilis anno xvc tsestich compareerden Aert die Leu ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambert Dircsz.

Fol. 61v

Eodem anno et die compareerden Aert die Leu ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis ende Adriaen Jan Hendrick Maess.

Fol. 62r

Nederveen

Eodem anno et die compareerden Adriaen Lambrechtsz ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Baijen Petersz ende Frans Adriaensz als dekens van St Katarijn tot Cappel.

Fol. 62r

Eodem anno et die compareerden Adrt Claes Staess ende Adriaen Claes Staess, Frans Claes Voss mede als voocht van Heijman Robben weeskijnt ende van Jan Claes Voss weeskijnt, Gerit Claes Voss ende Jan Meuss, allen mede namens Adriaen Claess ende Lijsken Claesdr ende gaven over met eender verlije als recht is Lambert Dircsz.

Fol. 62r

Eodem anno et die compareerden de voorss comparanten te weten Claes Staess erffgenamen ende Claes Voss erffgenamen ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Adriaen Michielsz.

Fol. 62v

Eodem anno et die compareerden Jan Vrancken ende Tonis Willemss x Mechtelt Huijben ende hebben overgedragen als recht is Jacop Janss van Genderen, hare swager, hun besterff van Jenneken Jacop Janss huisvrouwe, haer suster.

Fol. 62v

Eodem anno et die compareerden Aert Peter Paeps ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Jan Peter Paeps tbv Goijert Driess.

Fol. 63r

Opten xxixe aprilis anno xvc ende tsestich compareerden Herman Govertsz ende bekende dat hij eertijts eengift gegeven heeft gehadt Huijbrecht Dirck Aen Dircx.

Fol. 63r

Eodem anno et die compareerden Albrecht Janss x Eeltken Hendricsz. Zij maken een testament.

Fol. 63v

Opten xiiije meij anno xvc ende tsestich compareerden Cornelis Mathijss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen Verlou Jacopss tbv Adriaen Petersz weeskijnt.

Fol. 64r

Eodem anno et die compareerden Bastiaen Adriaenss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen Segersz.

Fol. 64r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Segerss ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Bastiaen Adriaensz.

Fol. 64v

Eodem anno et die compareerden Willem Rommen ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambrecht Adriaenss ende Lambrecht Dircsz.

Fol. 64v

Eodem anno et die heeft Jan Petersz Paep die jonge gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen Lambrechtsz.

Fol. 65r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Petersz Paep mede als voocht van Tonis Petersz weeskijnt, Aert Petersz Paep, Hendric Hendricsz x Marijken Peter Paepsdr ende Joachim Janss ende gaven over met eender verlije als recht is Adriaen Segersz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 65v

Opten xviije meij anno xvc ende tsestich compareerden Claes Janss van Baerdwijck ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen van Clootwijck erffgenamen.

Fol. 66r

Opten lesten meij anno xvc ende tsestich compareerden Cornelis Janss Strien, deurwaerder als gemachtigde van Michiel Corneliss, brouwer tot Delft, ende heeft met consent van Tonis Janss van Staeck over gegeven met eender vrijer verlije als recht is meester Gerit van Arckelen, chirugijn. Betaald wordt via een wilkeur oa aen Tonis Janss van Staeck met sijns wijfs erffgenamen.

Fol. 66v

Nederveen

Opten je junij anno xvc ende tsestich compareerden Cornelis van Bruehesen ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Adriaen Verlou Jacopsz tbv Adriaen Petersz weeskijnt.

Fol. 67r

Compareerden Govert Andriess ende bekenden dat hij over gegeven heeft eertijts Baltis van Dijck Melchiorsz.

Op 24-7-1560 transporteert Baltus aen Adriaen Huibrecht Dircsz tbv Marij Raet, sijn moeder.

Fol. 67r

Opten xve meij anno xvc ende tsestich compareerden Tonis Gerit Rueverss ende Engeltken, sijn suster cum tutore ende Jan Tonis Reuvers sone samen namens Robbrecht Toniss, haren broeder, ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Gerit Petersz van Loon.

Fol. 67v

Eodem anno et die heeft Willem Rommen sijn rekening gedaen van Tonis Rommen sijn bruers weeskijnder voor Wouter Willemsz, Maes Rommen, die oomens ende int bijwesen Joost Toniss Rommen, Rom Toniss ende Claes Tonis.

Fol. 67v

Opten vje julij is voor ons gecomen Lenert Adriaensz ende heeft hem bedanckt goeder voochdijen sijn broeders achtergelaten weeskijnt.

Fol. 67v

Eodem anno et die so heeft Claes Hendricsz dit weeskijnt aengenomen voor het geld het weeskijnt aengecomen Adriaen Corneliss, sijn oom.

Fol. 68r

Opten lesten julij anno xvc ende tsestich compareerden Jan Janss Dolck ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Willem Jacopsz van Haren, Golleken, sijn suster, Heesken Huijgen met Jacop Lauriss, haer kijnt.

Fol. 68r

Opten ije september anno xvc tsestich compareerden Wouter Willemss van Waelwijck ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Baijen Petersz tbv Adriaen Geritsz weeskijnt.

Toegevoegd: Gerit Ariens is voldaan, 1568, Frans Arienss.

Fol. 68v

Eodem anno et die compareerden Peter Geritsz Greeff ende gaff over met eender verlije als recht is Peter Janss Vos. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 69r

Eodem anno et die compareerden Jan Hendricsz van Vlijmen ende droeg voor recht over Adriaenken Adriaen Naten? weduwe het geld dat Tonis Adriaensz den Auden schuldich is.

Fol. 69r

Eodem anno et die compareerden Tonis Stoffelsz ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Goijert Andriess.

Fol. 69r

Eodem anno et die compareerden Goijert Driess ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Aert Petersz Paep.

Fol. 69v

Eodem anno et die compareerden Goijert Driess ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambrecht Dircsz.

Fol. 69v

Nederveen

Opten ve septembris anno xvc tsestich compareerden Gerijken Stacen met Tonis Sijmonsz als voocht ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Lenaert Adriaensz.

Fol. 70r

Opten xiiije octobris anno xvc tsestich compareerden Jan Dolck die Aude als voocht van Staessken mr Gerits soon ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Aert Petersz Paep.

Fol. 70r

Eodem anno et die compareerden Hendrik Adriaensz Back ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lenert Adriaensz Coster.

Fol. 70r

Opten iije marty 1561 compareerden Adriaen Geritsz die Roij mede namens broers ende susters ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lenert Adriaensz Coster.

Fol. 70v

Opten xviije marty 1560 compareerden Peter Petersz Oerman ende gaff over met eender verlije als recht is Jan Janss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 70v

Opten viije july 1561 compareerden Peter Lauriss, Jan Lauriss ende Marijken Lauris ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Henrick Willemsz.

Fol. 71r

Opten xxixe octobris 1560 compareerden Claes Janss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Joost Janss.

Fol. 71r

Opten xxve novembris anno xvc ende tsestich compareerden Peter Janss Vos ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cleijsken Huijbrechtsdr.

Fol. 71r

Lambrecht Dircsz bekent dat Willem Rommen een stuk land sal mogen bruijcken.

Fol. 71v

Eodem anno et die compareerden Anthonis Stoffelsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambrecht Dircsz ende Aen van Waelwijck den Aude kijnder.

Fol. 71v

Eodem anno et die compareerden Aentken Adriaen Adriaensz Maeten weduwe ende heeft over gedragen so recht is Pauwels Hendricsz van Oirdt een som geld tlv Jan Hendricsz van Vlijmen.

Fol. 72r

Eodem anno et die compareerden Anthonis Stoffelsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Anthonis Smit Geritsz tbv sijn kijnt.

Anthonis transporteert deze wilkeur op 7-1-1561 aen Adriaen Adriaensz van Raemsdonck.

Fol. 72r

Eodem anno et die compareerden Anthonis Geritsz Smit als voocht van Gerit sijn soon ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Anthonis Stoffelsz.

Fol. 72v

Opten seste septembris 1560 compareerden Baijen Petersz als gemachtigde van Willem Michielsz brouwer tot Delft ende gaff over met eender verlije als recht is Adriaen Adriaensz tbv Engeltken Peters, sijn moeder.

Fol. 72v

Eodem anno et die compareerden Cornelis vander Maes Hendricsz, scholt, namens Marten die Boomsluijter tot sHertoghen Bosch ende namens Aerdt Jan Matheussen alias Penninxken, wonende tot Drongelen, Aentken Rommen cum tutore, Willem Woutersz Cuds?, Jan Adriaensz Col, Eelant Janssen ende samen namens Wouter Woutersz Schoenmaker ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Tonis Adriaensz Smit ende Adriaen Petersz Paep.

Fol. 73r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Petersz Paep ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis vander Maes Hendricsz tbv Huijbrecht Hendricsz sijns bruers kijnderen.

Lambrecht Dircsz ende Tonis Geritsz Smit namens Huijbrecht Hendricsz Maes kijnderen ende droegen de wilkeur over aen Cleijs Aerts tbv Peijmans weduwe, 14-1-1566.

Fol. 73r

Eodem anno et die heeft Adriaen Petersz Paep sijn rekening gedaen voor Cornelis Adriaensz die Groot, vader des weeskijnt.

Fol. 73v

Opten ixe decembris 1560 compareerden Peter Aertsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Anthonis Stoffelsz.

Fol. 73v

Compareerden Adriaen Janss Raet als voocht van Adriaen Toniss die Leu kijnt ende bekende voldaen te sijn van Adriaen Willemss die Smit.

Fol. 74r

Eodem anno et die compareerden Henrick Geemans ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambrecht Dircsz ende Wouter Willemsz als voocht van den Aude ende Jonge Waelwijck kijnderen.

Fol. 74r

Eodem anno et die compareerden Goijert Driess ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Gijsbrecht Woutersz.

Fol. 74v

Eodem anno et die compareerden Gerit Aert Claess ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis vander Maes Hendricsz tbv Huijbrecht sijns bruers weeskijnderen.

Op 11-3-1566 transporteren Henrick Huibrechtsz ende Tonis Huijbrechtsz namens de ander erffgenamen van Huijbrecht Heijn Maes aen Ghijsbrecht Woutersz.

Fol. 74v

Opten xe octobris anno xvc tsestich compareerden Aentken Rommen, Willem Woutersz Cuds?, Jan Adriaensz Col, Eelants Janss, tesamen namens Wouter Woutersz Schoenmakervan deender sijde ende Cornelis vander Maes Hendricsz, schouth namens Merten den Boomsluijter tot sHertogen Bosch ende Aert Jan Matheuss alias Penningsken, wonende tot Drongelen ende gaven over met eender verlije als recht is Adriaen Willemsz Smit.

Fol. 75r

Eodem anno et die compareerden Tonis Adriaensz Smit ende heeft gelooft ende verwillekuert schadeloos te houden de kijnderen van Hendric Dircsz.

Fol. 75r

Opten iiije septembris 1559 compareerden Robbrecht van Gendt, ambachtsheer, ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Peter Jan Goeijertsz wonende tot Waelwijck.

Op 3-4-1565 is de wilkeur overgedragen aen Aert Peter Paeps ende Tonis Smit Geritsz.

Fol. 75v

Opten xvije februarij anno xvc een ende tsestich compareerden Adriaen Segersz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Baijen Hagen Petersz ende Frans Adriaensz tbv St Caterijnen gilde tot Cappel.

Fol. 75v

Eodem anno et die compareerden Hendrick Willem x Aentken Lauris, zij maken een testament.

Fol. 76r

Eodem anno et die compareerden Goijert Andriess ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn mr Geraert, chirurgijn.

Fol. 76r

Eodem anno et die compareerden Peter Adriaensz ende Tuentken Joosten cum tutore ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Peter Petersz Oerman. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 76v

Eodem anno et die compareerden Aert Michielss ende setten in handen van Tonis Adriaensz Smit allen sijnen goeden.

Fol. 76v

Opten xxvije januarij 1561 heeft Anna Segers weduwe aengenomen Dircszken Gielis Hendricsz kijnt van Peter sijnen broeder.

Fol. 76v

Eodem anno et die heeft Baijen Petersz sijn rekening gedaen van Gielis Hendricsz kijnderen, in presentie Peter Gielisz. Dirck Gielisz krijgt geld.

Fol. 77r

Opten iije martij anno xvc een ende tsestich compareerden Tonis Sijmonsz ende Lambrecht Adriaensz als deken van ons lieff vrou tot Cappel ende transporteerden Baeijen Petersz ende Adriaen Segersz als deken van St Caterijnen.

Fol. 77r

Opten iije martij anno xvc een ende tsestich compareerden Jenneken Cleijs cum tutore ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Robbrecht van Gendt.

Fol. 77v

Eodem anno et die compareerden Robbrecht van Gendt ende gaff over met eender verlije als recht is Jenneken Cleijs van Baerdwijck weduwe.

Fol. 77v

Nederveen

Opten xxiiije martij anno xvc een ende tsestich compareerden Adriaen Geritsz die Roij ende Wouter Geritsz die Roij, Adriaen als voocht van Andries Geritsz die Roij ende Anneken Gerit die Roijendr ende gaven over met eender verlije als recht is Adriaen Verlou Jacopsz tbv Adriaen Peter Mathijsz innocente doichter. Betaald wordt via en wilkeur.

Adriaen de Roij transporteert een deel van de wilkeur aan Adriaen Verheij, 14-7-1561. Op 9-11-1562 transporteert Adriaen Verheij dit deel aan Ghijsbrecht Adriaensz tbv Michiel Jansz brouwer tot Delft. Aert Michielsz is namens sijn vader voldaen.

Fol 78v

Eodem anno et die compareerden Aert Petersz Paep ende Adriaen Petersz Paep ende hebben gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Joachim Janss Paep.

Fol. 79r

Opten xxviije aprilis anno xvc een ende tsestich compareerden Jacop Adriaensz ende Aert Adriaensz ende hebben gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambrecht Dircsz tbv Grietken Adriaen van Waelwijckdr.

Fol. 79r

Eodem anno et die compareerden Jacop Adriaensz mede namens Aert Adriaensz, broer, ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Cornelis vander Maes Hendricsz, schouth, tbv Adriaen Jan Maess.

Fol. 79v

Eodem anno et die hebben mij secretaris Ghijsbrecht Adriaensz, schouth ende heemraders, verclaert dat op 15-2-1559 Adriaen Geritsz die Roij namens sijn broeders ende susters heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Bernaert vander Weteringe met sijns broeders ende susters.

Bernaert heeft de wilkeur direct getransporteert aan Adriaen Adriaensz Bijl.

Op 2-3-1562 is Adriaen Verheij voldaen. Noch betaelt door Jan Tonis Heijnen weduwe ende Jan die Ruever.

Fol. 80r

Opten xije meij anno xvc een ende tsestich compareerden Cleijs Aert Claess ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambrecht Dircsz tbv Grietken Aen Waelwijcxdr ende den Jonge Waelwijx weeskijnder.

Fol. 80r

Opten xxje augusti 1561 compareerden Jan Geritsz die Leu ende transporteerden Baeijen Hagen Petersz.

Fol. 80v

Opten xxxe meij 1561 compareerden Jenneken Cleijs van Baerdwijx wue ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen Janss Raet tbv Henricxken Adriaen Toniss die Leu dr.

Op 29-1-1565 transporteert Jan Huijbrechtsz x Hendricxken aen Baeijen Hagen Petersz.

Fol. 80v

Eodem anno et die Heeft Adriaen Janss van Dordrecht sijn rekening gedaen van Hendricxken, sijn susters dochter in presentie van Hendricxken.

Fol. 81r

Opten xe junij 1561 compareerden Lijsken Jan Toniss weu cum tutore ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Baeijen Petersz tbv Gerit Adriaensz.

Fol. 81r

Eodem anno et die compareerden Peter Oerman ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis vander Maes Hendricsz, schouth.

Fol. 81v

Eodem anno et die compareerden Peter Petersz Oerman ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis vander Maes, schouth.

Toegevoegd: Lijsbeth van Clootwijck is voldaen.

Fol. 81v

Opten vije julij anno xvc Lxj compareerden Jan Jacopsz van Genderen, Cornelis Toniss vander Dussen x Heijltken Jacopsdr ende Janneken Jacopsdr met Jan Jacopsz, haren broeder, ende gaven over so recht is Wouterken Stacen weduwe Jacop Janss van Genderen. Betaald wordt via wilkeuren.

Toegevoegd: Wouterken heeft haer goederen in handen gestelt van Clauwert Adriaensz.

Fol. 82v

Opten xxje augusti anno xvc Lxj compareerden Meus Lemmens ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambrecht Dircsz.

Fol. 82v

Opten lesten septembris 1561 compareerden Tonis Smit Geritsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Frans Claes Voss tbv Adriaen Claess Voss.

Fol. 83r

Eodem anno et die compareerden Aert Claess ende Adriaen Claes Staess ende Frans Claes Voss mede namens Heijman Robben kijnt ende Jan Claes Voss ende Gerit Claess, sijn broeder, ende Frans Claess met Cornelis vander Maes, schouth, tsamen namens Claes Voss naekijnder ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Frans Segersz.

Fol. 83r

Opten xiije octobris 1561 hebben Corst Segers ter eenre ende Lambrecht Corneliss haer deelinge aengebrocht.

Fol. 83v

Eodem anno et die compareerden Lijsken Claes Vossdr, oudt ontrent sestien ofte seventien jaren ende heeft geapprobeert ende geratificeert allet geene dat Frans Claess, haren broeder, met Cornelis Hendricsz gedaen hebben tegens Aert Claes Staess ende Adriaen Claes Staess, haer broeders, ivm questien tussen Aert ende Adriaen Claess ende de naekijnderen van Claes Voss.

Fol. 83v

Opten xxiije octobris 1561 compareerden Willem Janss ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Adriaen Verlou Jacopsz.

Fol. 84r

Eodem anno et die compareerden Staes Geerwijns ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis Mathijss.

Fol. 84r

Eodem anno et die compareerden Anthonis Sijmonsz ende Lambrecht Dircsz als vaertmrs vande Nieu Vaert naeste meeste ingesetenen ende hebben met malcanderen een besluijt genomen betreffende het laten drijven van schauwen over de vaert.

Fol. 84v

Opten xxviije octobris so is voor onsgecomen Corst Segersz ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Adriaen Toniss de Jonge.

Fol. 84v

Opten vje novembris 1561 compareerden Adriaen Geritsz die Roij ende Wouter Geritsz die Roij mede namens Andries die Roij ende Anneken Gerit die Roijen dr, broer ende suster, ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Michiel Janss, brouwer tot Delft.

Fol. 85r

Opten xxiiije novembris 1561 compareerden Neeltken Dirx cum tutore ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lauris Janss.

Fol. 85r

Eodem anno et die compareerden Willem Robben ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan Huijb Kuijsten ende Peter Toniss Paep.

Toegevoegd: Adriaen Petersz Paep is voldaen.

Fol. 85r

Alsulcke deeling als Cornelis Mathijss tegen Beatris sijns huijsvrouwe kijnderen gedaen hebben ende wederom Beatris kijnderen onderling gedeelt hebben staet int ??? Lxij in meij.

Fol. 85v

Opten xxvje compareerden Aert Michiel Leurs ende transporteerden Willem Jacopsz van Haren mede als voocht van Lauris Jacop van Haren weeskijnt, Golleken jacopdr ende Heesken weduwe van Lauris Jacopsz zijn deel van de erfenis van Juetken Aert Michielsz huijsvrouwe.

Fol. 85v

Eodem anno et die compareerden Tonis Adriaensz die Aude ende heeft gelooft ende verwillekuert alle sijne goederen schadeloos te houden die weduwe van Merckgreef van Antwerpen met hare kijnderen.

Fol. 86r

Opten ixe decembris 1561 compareerden Peter Gijsbrechtsz ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Tonis Hendricsz Timmer. Tonis Hendricsz moeder heet Juetken. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 86r

Den xe novembris 1561 heeft Goijert Driess gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Tonis Stoffelsz.

Fol. 86v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaen Corneliss weduwe ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Lambrecht Dircsz.

Fol. 86v

Eodem anno et die compareerden Cornelis vander Maes Hendricsz, schouth als voocht van Adriaen Jan Maess ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Cornelis Adriaen Bauman het huijs etc waar Jan Hendrick Maess placht te wonen. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Lambrecht Arienss Buerman is voldaen.

Fol. 87r

Den xe novembrus anno xvc Lxj compareerden Tonis Willemsz ende gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Aen Lemmensz.

Fol. 87v

Jacop Toniss ter eenre ende die erffgenamen van Seger Toniss Willem Robben ende die weduwe van Adriaen Corneliss ter andere sijde sluijten een accoort mbt het wegen en stegen over een stuk land. Zij zijn het met Staes Geerwenss mede als voocht van Pauwels Geerwens kijnder ende met Hendrick Tonis Hendricsz eens.

Fol. 88r

Nederveen

Opten xxe decembris 1561 compareerden Hendric die ??? Laureijssen als voocht van Truijcken Merten Geritszdr met Seger Geritsz ende Frans Segersz als toesienders ende gaven over met eender verlije als recht is Aert Petersz Paep.

Fol. 88r

Opten je julij anno xvc twe ende tsestich compareerden mr Geraert van Arckelens, chirurgijn, ende transporteerden Baijen Hagen Petersz.

Fol. 88v

Opten xiije januarij xvc Lxij compareerden Robbrecht van Grevenbroeck Adriaensz ende Thoinis Hendricsz ende Marijken Dirck van Oortsdr mede namens Jenneken, haer suster, ende gaff over met eender vrijer verlije als recht is Cleijs Aert Claess ende Thonis Adriaensz die Aude. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaen vande Weteringhe, schout tot Baerdwijck is voldaen, 30-11-1568. Anthonis Handricss ??? is voldaen.

Fol. 89r

Opten xxvje januarij anno xvc twe ende tsestich compareerden Cleijs Aert Cleijss ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Heijlwich van Strijp weduwe mr Ghijsbrecht Peijman.

Fol. 89v

Opten xvje februarij 1562 compareerden Wouterken Stacen weduwe Jacop Janss van Gelderen cum tutore ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Clauwert Adriaensz.

Fol. 89v

Nederveen

Eodem anno et die compareerden Willem Lemmensz als voocht van Staes Hermans weeskijnder int bijwesen van Staes Hermansz ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Aen Segersz.

Fol. 89v

Eodem anno et die compareerden Jan Petersz van Spangen ende Juetken Peters van Spaengen cum tutore ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Huijbrecht Petersz van Spaengen.

Fol. 90r

Opten xvje februarij anno xvc Lxij compareerden Vas Petersz mede als voocht van Ghijsbrecht petersz weeskijnderen ende Tomas Gieliss, Claes Gieliss, Adriaen Gieliss ende Jan Sijmonss ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Embrecht Janss.

Embrecht transporteert direct aen Leentken Goijert Rutten weduwe. Leentken transporteert weer direct aen Jan Gieliss van Gewanden. Jan transporteert weer direct aen Hendrik Adriaens Back tbv vier gootshuijsen tot Dordrecht.

Fol. 90r

Eodem anno et die heeft Huijbrecht Petersz verwillekeurt aen Jan Petersz.

Fol. 90v

Eodem anno et die compareerden Huijbrecht Petersz ende transporteerden aen Juetken Peters, sijn suster.

Fol. 90v

Eodem anno et die compareerden Lambrecht Dircsz, Adriaen Huijb Dircsz, Thomas Vass x Toonken Hendrick Dircszdr, Cornelis Hendrick Maess als voocht van Huijbrecht Hendricsz weeskijnder ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Thonis Adriaen Smit tbv Peter Adriaen Hendricsz weeskijnder.

Fol. 90v

Eodem anno et die compareerden Thonis Adriaen Smit namens Peter Adriaensz weeskijnder ende trasporteerden met eende vrijer giften so recht is Hendrick Adriaensz Back.

Fol. 91r

Dirs alsulcke loringe ende erffdeelinge als derffgenamen van Gerit de Roij voor schouth ende heemraders aengebrocht hebben bij de selffde schouth ende heemraders ende vrieden ende magen bij blijnde loringe getracteert. Dess xvije februarij xvc Lxij.

Inden eersten sijn Adriaen Geritsz de Roij met Dries Geritsz de Roij geerffdeelt ….

Item Wouter Geritsz de Roij ende Anneken Gerit die Roijen dr sijn geerffdeelt ….

Fol. 91v

Adriaen Geritsz de Roij koopt de helft van het huijs van Andries Geritsz de Roij, sijn jongste broer.

Fol. 92r

Eodem anno et die hebben Wouter Geritsz die Roij ende Anneken Gerit die Roijen dr Hendrick Adriaensz Back gemachtigt alle wilkeuren te behandelen en daar van rekeninge te doen.

Fol. 92v

Opten ije martij 1562 compareerden Bastiaen Adriaensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan Hendricsz van Vlijmen.

Fol. 92v

Opten xije aprilis 1562 compareerden Cornelis Mathijss ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Goijert Driess. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 93r

Eodem anno et die compareerden Dingen Adriaen Woutersz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Tuentken Adriaens, haer dr.

Fol. 93r

Eodem anno et die compareerden Wouter Adriaensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Huijbrecht Hendricsz.

Fol. 93r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Hendricsz van Vlijmen ende transporteerden Peter Gijsse zijn deel van de erfenis van Hendrick Hendricsz van Vlijmen.

Fol. 93v

Nederveen

Opten xvije aprilis 1562 compareerden Goijert Driessen ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Aert Petersz Paep.

Fol. 93v

Opten xxvije aprilis 1562 compareerden Peter Gijss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Joost Janss.

Fol. 94r

Scheijding ende deeling tusschen Cornelis Mathijss ter eenre ende Beatris sijn huijsvrouwe voorkijnderen ende nakijnderen ter andere voor schouth ende heemraders aengebrocht.

Inden je is Cornelis Mathijss bedeelt ….

Item Cornelia Wijten is bedeelt ….

Item die gemeen erffgenamen sijn bedeelt ….

Fol. 95r

Deelinge tusschen Beatris Cornelis Mathijs huijsvrouwe kijnderen onder malcanderen.

Inden je so sijn Melchior Woutersz ende Neeltken Wijten bedeelt ….

Hier tegen sijn Jan Janss Vos ende Aen Cornelis geloot ….

Item Marijken Aert Goeijerts huijsvrouwe heeft haer portie ten houwelijck voor wech gehadt.

Actum 9-11-1560.

Fol. 95v

Opten xje meij anno xvc twe ende tsestich compareerden mr Gerit van Arckelens ende gaff over met eender verlije als recht is Gerit Vredricksz vander Schaer alias Croonborch. Betaald wordt via een wilkeur.

Op 5-6-1562 transporteert Gerit aen Govert IJsbrants, brouwer tot Delft.

Juetken, mr Gerit huijsvrouwe, krijgt geld. Cornelis Strijen, deurwaerder, betaald geld tbv Michiel Corneliss, brouwer.Jan van Mechelen tbv IJsbrant krijgt geld.

Fol. 96r

Copie

Frans Adriaensz ende Cornelis Hendricsz als HGmrs van Dordrecht ter grooter kerck etc etc machtigen Eijmont Mathijss Benninck ende Willem Janss vander Vliet om grondzaken in Cappel te behartigen.

Fol. 96v

Opten xiiije meij anno xvc twe ende tsestich compareerden Eijmont Mathijss Benninck , Adriaen van Sol Franss, Sijmon Janss van Cappel ende Willem Janss vander Vliet namens de vier gootshuijsen van Dordrecht ende geven over Willem Rommen.

Fol. 97r

Eodem anno et die compareerden de voorss gemachtigden ende hebben over gegeven Ocker Janss.

Fol. 98r

Opten xxe maeijs anno xvc twe ende tsestich compareerden Reijmont Mertensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Baeijen Hagen Petersz tbv Reijnert Hendricsz tot Delft.

Fol. 98r

Opten xe apriliss 1562 compareerden Tonis Gerit Reuvers, Jan sijn broeder ende Engeltken de suster samen namens Robbrecht Gerit Reuvers erffgenamen ende Willem Janss ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Tonis Stoffelsz.

Fol. 98v

Opten xxve meij anno xvc Lxij compareerden Dirck Aen Melen ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lenert Corneliss.

Lenert transporteert direct een deel aen Adriaen Wouter Corneliss.

Fol. 98v

Opten viije junij 1562 compareerden Goijert Driess ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambrecht Dircsz.

Fol. 99r

Eodem anno et die compareerden Joffrou Agnees van Ratinghe weduwe wijlen Chaerle Lixhals met Frans Adriaensz als voocht ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Cornelis Hendricsz Maess, schouth, tbv Joffrou Marijken Lixhals, jongste dochter, ende Erasmus Lixhals, oudste soon.

Fol. 99r

Opten xe julij anno xvc een ende tsestich is voor ons gecomen Margriet Gerit Aerts die Rodendr ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Jan Michielsz, Bartholomeus Lambrechtsz, Sijmon Janss van Ammeroijen ende Peter Janss die Vos. betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 99v

Opten xxije junij anno xvc 1562 compareerden Baeijen Hagen Petersz ende heeft getransporteert Rogier Hendricsz.

Fol. 100r

Eodem anno et die compareerden Cornelis Willemsz ende gaff over met eender verlije als recht is Willem Dircsz.

Fol. 100r

Nederveen

Opten xvije julij anno xvc twe ende tsestich compareerden Cornelis van IJpelaer, wonende tot Breda, mede namens heer Peter Damiss ende Cornelis Montis, Adriaen Huijbrechtsz de Hooghe mede namens bruers ende susters, Wouter Petersz, Gerit Toniss allen mede namens Joost Willem Sijmonss, Balten Adriaensz ende Aert Jacopsz, allen erffgenamen van Peter Wouter Zeben. Noch vervangende Adriaen Janss ende Dirck Woutersz, Gijsbrecht Janss, Joost Corsten, Govaert Baeijensz ende Dimpna Baeijensdr ende gaff over met eender vrijer giften als recht is broeder Joris vanden Poel, pater ende consessoir des susters clooster van Sinte Catherijnen tot heusden.

Fol. 100v

Opten xxviije septembris 1562 compareerden Tonis Stammen ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Tonis Sijmonss.

Toegevoegd: Anthonis Sijmonss ende Staes Gheerwenss zijn voldaen, 1576?

Fol. 100v

Eodem anno et die compareerden Willem Lenerttsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Tonis Stammen.

Fol. 101r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Lambrechtsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Willem Lenertsz.

Fol. 101r

Eodem anno et die compareerden Tonis Adriaensz die Aude mede als voocht van sijn broers ende gaff over met eender vrijer verlije als recht is Lambrecht Dircsz.

Fol. 101v

Opten xije octobris anno xvc twe ende tsestich compareerden Denis Adriaensz x Marijken Beerten ende hebben hun houwelijckse voorwaerden geratificeert.

Fol. 101v

Eodem anno et die compareerden Frans Foppen ende Aschensius Foppen samen met Fob Michielsz, hun vader mede namens Peterken, haer suster ende gaven over met eender verlije als recht is Adriaen Huijbrechtsz Dirx een deel van een moer hen aenbestorven van Adriaen Jacop Roelofss, haer oom.

Fol. 102r

Opten xxje aprilis anno xvc Lxij compareerden die ingeerfden van Marijkens Renss? Steech ende hebben hun deelinge aengebrocht van voorss steech.

Baeijen Hagen Petersz, Jan Adriaen heijmansz erffg, Willem Jacopsz Croon, Adriaen Toniss die Jonghe, Corst Petersz, Huijbrecht Heijn Maes erffg, Daniel Verlou Adriaensz, Henrick Back, Joachim Janss, Cornelis Henrick Maess met de kerck, Jan Woutersz ende Tonis Doudijns, Peter Henricsz cum suis, Neeltken Wijten, Paulwes Geerwenss erffg.

Fol. 102v

Opten xije octobris anno xvc twe ende tsestich compareerden Cornelis Hendrick Maess, schouth, ende bekendem dat hij vercocht heeft Adriaen Petersz Paep.

Fol. 102v

Opten xxije octobris 1562 compareerden Elant Janss ende gaff over met eender verlije als recht is Sijmon Gemonss.

Fol. 103r

Opten xe novembris anno 1562 compareerden Adriaen Petersz Paep als voocht van Tonis Petersz Paep weeskijnt ende Lijntken Tonis Peter Papen weduwe cum tutore ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Tonis Toniss Paep. Betaald wordt via een wilkeur

Fol. 103v

Eodem anno et die compareerden Hendrick Adriaensz Back ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Tomas Vass ende Joachim Geerwenss.

Los vel als quitantie aanwezig.

Fol. 103v

Opten xxiije novembris anno 1562 compareerden Jan Hendricsz van Vlijmen als voocht van Huijbrecht Heijn van Vlijmen sijns bruers weeskijnderen ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Aelbrecht Janss.

Fol. 104r

Eodem anno et die compareerden Cleijs Aert Claess namens de erffgenamen ende weduwe van mr Ghijsbrecht Peijman ende bekende dat de erffgenamen van Claes Vos een rente gelost hebben.

Fol. 104r

Opten vije decembris 1562 compareerden Lenert Aertsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Wouter Willemsz van Waelwijck.

Fol. 104v

Eodem anno et die compareerden mr Lenert Adriaensz, coster tot Cappel, ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen Hendricsz Timmer.

Fol. 104v

Eodem anno et die compareerden Tonis Janss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lijsken Jan Toniss weduwe.

Toegevoegd: Andries Matheuss als errfgenaem is voldaen.

Fol. 105r

Opten xviije januarij anno 1563 compareerden Peter Petersz Vos ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Peter Geritsz Greeff.

Fol. 105r

Eodem anno et die compareerden Goijert Andriess ende gaff over met eender verlije als recht is Peter Petersz Oerman een stuk moer hem aenbestorven van Bastiaen Geritsz Smit, sijn swager.

Fol. 105v

Deelinge voor recht aengebrocht tusschen de erffgenamen van Tonis Rommen, des xxxe januarij 1563.

Inden eersten sijn Rom Toniss ende Willem Toniss ende Joost Teuniss weduwe met haer kijnt bedeelt …. (de drie opudtse kijnderen)

Item Claes Toniss ende Marijken Tonisdr sijn bedeelt ….

Item Adriaen Toniss ende Tonisken Tonis sijn bedeelt …. (de twee jongste kijnderen)

Fol. 106r

Eodem anno et die compareerden heeft Peterken Willem Rommen weduwe namens Willem Rommen als voocht van Tonis Rommen weeskijnderen haer rekening gedaen, in presentie van Maes Rommen, Wouter Willemsz van Waelwijck, Rom Tonisz, Willem Toniss, Claes Toniss ende Joost Tueniss weduwe

Fol. 106r

Eodem anno et die compareerden Willem Rommen weduwe ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Tonis Rommen twee jongste kijnderen (Adriaen en Tonissken)

Toegevoegd: Rom Toniss is voldaen. Adriaen Tonis Rommen is voldaen. Wouter Willems is voldaen vanwege Tonisken Toniss. Tonisken trouwt met Adriaen Peterss.

Fol. 106v

Eodem anno et die compareerden Peter Oerman ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Ghijsbrecht Woutersz.

Fol. 106v

Eodem anno et die compareerden Peter Oerman ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Tonis Stoffelsz.

Fol. 106v

[begin ontbreekt] bekent voldaen te zijn van Peter Willem Rommen ende Dirck Corneliss, sijn swager.

Fol. 107r

Eodem anno et die compareerden Jacop Toniss Laet ende gaff over met eender vrijer gifte als recht is Jan Janss Dolck den Jonge. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 107r los vel

Jacop Willemsz Leuw is voldaen door Jan Dolck die Jonghen, 19-3-1564

Fol. 107v

Deelinge voor recht aengebrocht tusschen derrfgenamen van Jan Adriaen Heijmansz, den ve februarij 1563.

Inden eersten sijn Tonis Janss ende Lijntken Jan Adriaen Heijmansz bevallen ….

Item Eerken Jan Adriaenszdr ende Joost Janss sijn beloot ….

In presentie van Geerwijn Adriaensz als oom ende Tonis ende eerken als oudtse kijnderen.

Fol. 108v

Eodem anno et die heeft Adriaen Petersz Paep als voocht van Tonis Petersz Paep sijns bruers weeskijnt in presentie van Lijnken, sie moeder, ende Aert Petersz Paep als oom sijn rekening gedaen.

Fol. 109r

Eodem anno et die so heeft Adriaen Segersz gepacht van Tonis Stoffelsz ende Pieter Pietersz Oerman als vaertmrs.

Fol. 109v

Opten vje februarij anno xvc drie ende tsestich heeft Wouter Janss sijn rekening gedaen van Lauris Janss sijns bruers weeskijnderen.

Fol. 109v

Opten vje februarij compareerden Henrick Jansz Vos ende Henrick Janss Stammen ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Lambrecht Dircsz.

Fol. 110r

Opten je martij anno xvc drie ende tsestich compareerden Adriaen die Roij Geritsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Tonis Geritsz Smit.

Fol. 110r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Petersz Paep als voocht van Tonis Petersz Paep sijns bruers weeskijnt ende Lijntken Peter Papen weduwe cum tutore ende gaven over met eender vrijer giften als recht is mr Ghijsbrecht Adriaensz de Bruijn. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Huijb Kuijsten is voldaen.

Fol. 110v

Eodem anno et die compareerden Goeijert Andriess ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jacop Adriaen Paens ende Aert Adriaen Paens.

Fol. 111r

Opten xje martij anno xvc drie ende tsestich compareerden die erffgenamen van Adriaen Heijn Jans te weten Peter Jan Goeijertsz als voocht van Joost Petersz sijns soons weeskijnderen ende namens Hendrick de Ruijter, Roeloff Hendricsz x Lijntken, Cornelis Hendricsz namens Adriaen Hendricsz, sijnen broeder, Roeloff namens Lieven Janss, Claes Janss ende Claes Driesz weeskijnt en nemans Peter Geritysz x Hendrick ende hebben over gegeven met eender vrijer giften als recht is Robbrecht van Grevenbroeck. [geen goederen genoemd].

Fol. 111r

Opten xvije martij anno xvc drie ende tsestich compareerden Anthonis Geritsz die Reuver mede namens Robrecht, sijn broeder, Jan geritsz die Reuver, Dirck van hedel x Engeltken Gerit die reuversdr ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Ghijsbrecht Adriaensz de bruijn tbv Adriaen Verlou Jacopsz.

Fol. 111v

Opten xviije aprilis 1563 compareerden Lijsken Adriaen Corneliss weduwe ende tranporteerden Govert IJsbrants, brouwer tot Delft.

Fol. 112r

Opten ve meerts compareerden Goijert Driess ende droech over do recht is Anthonis Stoffelsz. Eveneens een overdracht aen Ghijsbrecht Wouters tot Waelwijck.

Fol. 112v

Opten ije meijs anno 1563 so heeft Lambrecht Dircsz over gegeven met eender verlije als recht is Robbrecht van Gendt, ambachtsheer.

Fol. 112v

Eodem anno et die heeft Robbrecht van Gendt overgedragen Lambrecht Dircsz een willekuer op Tonis Adriaensz die Aude.

Fol. 112v

Eodem anno et die compareerden Renneijs die Wender overgedragen met eender verlije Robbrecht van Gendt, ambachtsheer.

Deze drie aktes moeten int Waspijx register staen.

Fol. 112v

Opten ije meijs anno 1563 compareerden Gerit Tueling van Shertohen Bosch als voocht van Margrietken Tonisdr in presentie van Margrietken ende mede namens haeren broeder ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Lambrecht Dircsz.

Fol. 112v

Opten xe meij 1563 compareerden Marijken Willen Hermanss huijsvrouwe namens haer man, procuratie Besoijen 14-6-1562, ende droeg over als recht is Baeijen Hagen Petersz tbv Ghijsbrecht, sijn soon.

Fol. 113r

Opten xxiiije meijs anno xvc drie ende tsestich compareerden Cornelis Hendricsz Maes als voocht van Adriaen Jan Maess ende heeft gaff over met eender vrijer giften als recht is Tonis Adriaensz die Aude. Betaald wordt via een wilkeur.

Op 12-3-1568 dragen de erffgenamen van Adriaen Janss Maes de wilkeur over aen Adriaen Geritsz die Roij.

Fol. 113v

Op huijden den je augusti anno 1563 compareerden Govert Andriess ende heeft in handen van Jan Claess, Govert Aertsz, Jan Janss Nelen Hoeveneer ende Pieter Janss gestelt alle sijn goederen.

Fol. 113v

Opten xxije meijs anno xvc drie ende tsestich compareerden Gerit Fredericx vander Schaer als cromeborch x Lijsken Cornelisdr. Zij maken hun testament.

Fol. 114r

Eodem anno et die compareerden Gerit vander Schaer Fredericz ende heeft gemachtigt Lijsken Cornelisdr, sijne huijsvrouwe. De machtiging is later wederroepen.

Fol. 114r

Opten xxvije septembris 1563 compareerden Adriaen Petersz Leempoel ende heeft gelooft ende verwillekuert Emken Tonis Aertsz Vertsersdr te onderhouden. Tonis Aertsz zal Emken bij sijn mondige dage een goet kleet oid schenken.

Fol. 114v

Eodem anno et die compareerden Wouter Janss van Beeck als voocht van Laureijs Janss sijns bruers weeskijnderen ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Lambrecht Adriaensz.

Fol. 114v

Opten xxe julij 1563 compareerden Frans Segersz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Anthonis Stoffelsz.

Anthonis transporteert de wilkeur direct aen Lijsken Gerit Petersz van Bommels weduwe.

Fol. 115r

Opten xje octobris 1563 compareerden Jan Jacopssz, Sijken Jacopsdr cum tutore ende Adriaen Joacopsz ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Peter Geritsz Greeff. Betaald wordt via een wilkeur aan de kijnderen van Jacop Wouter Hermansz.

Toegevoegd: Sijken Jacopsdr, Wouter Arienss als toesiender van Adriaen Jacopss ende namens de weduwe van Jan Jacopss zijn voldaen.

Fol. 115v

Opten viije novembris 1563 compareerden Ghijsbrecht Adriaensz de Bruijn namens Adriaen verlou Jacopsz, procuratie Sinte G’berg 29-10-1563, ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Gerit Michielsz tbv Michiel Janss, poorter tot Delft.

Fol. 115v

Eodem anno et die compareerden Lambrecht Dircsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Joost Janss.

Fol. 116r

Opten ixe novembris anno xvc drie ende tsestich so sijn Aert Driess ende Lambrecht Dircsz met malcanderen geaccordeert mbt de schulden van Goijert Driess tav Lambrecht.

Fol. 116r

Eodem anno et die compareerden Tonis Stoffelsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan Bouwensz.

Fol. 116v

Opten xxije novembris 1563 compareerden Adriaen Hendricsz van Vlijmen ende Lijsken Adriaensdr weduwe Huijbrecht Hendricsz van Vlijmen vanwege hare kijnderen ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Peter Ghijsbrechtsz. Betaald wordt via en wilkeur.

Fol. 116v

Cornelis Arien Hermansz heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Lenaert Ariens, 22-??-1563.

Fol. 117r

Anneken Aen Rommendr heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe als recht is Lenaert Adriaenss.

Beide bovenstaande giften worden betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Ghelden Willems is voldaen.

Fol. 117v

Opten vije decembris 1563 compareerden Goeijert Driess geloeft aen sijnen hant te betalen Wouter Janss van Tilborch.

Fol. 117v

Eodem anno et die compareerden Peter Janss Nelen ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambrecht Adriaensz.

Fol. 117v

Dat voor ons gecomen is Heijlken van Strijp weduwe Ghijsbert Peijman met Philips mr Ghijsbert Peijman, haer voocht, ende heeft over gegeven met eender vrijer ghiften soe recht is Gherit Adriaens als rentmeester tbv Mariken Arien Peterss Mathijss innocente dochter.

Fol. 118v

Opten xiiije januarij 1564 so heeft Adriaen Petersz Paep voor Pauwels Willems  wt Westbroeck als voocht van Adriaen Petersz Paeps weeskijnderen verweckt bij Tonisken Willemsdr aengenomen sijn weeskijnderen: Willem Adriaensz, Claesken Adriaensdr ende Corstiaen Adriaensz.

Fol. 119r

Opten xvije januarij 1564 compareerden Huijbrecht Adriaensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis Maess, schout.

Toegevoegd: Cornelis Anthoniss namens Elisabeth van Clootwijck weduwe van Huijbrecht Arienss Maes Hendricss is voldaen door Huijbrecht Arienss Moets, 21-10-1569.

Fol. 119r

Opten lesten januarij anno xvc vier ende tsestich compareerden Peter Janss Vos ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Peter Geritss Greeff.

Fol. 119r

Nederveen

Eodem anno et die compareerden Baeijen Adriaensz x Margriet van Wijck ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Anthonis Stoffelsz.

Fol. 119v

Eodem anno et die compareerden Hendrick Geemansz ende Cornelis Willemsz ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Jan Petersz Paep. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Geert Wouter Joosten huijsvrou is voldaen vanwege Aentken Moeten?

Fol. 120r

Eodem anno et die compareerden Tonius Adriaensz die Aude mede namens broeders, Dirck Adriaensz Melen, Adriaen Segersz ende bekende veraccordeert te sijn dat Adriaen Huijb Dircsz, Tonis Geritsz Smit, Jan Petersz Paep die Jonge, Goeijert Driess, Wouter Adriaensz, Henrick Geemansz ende Tonis Hendricsz hun water sullen mogen brengen door haer dellen ende erff.

Fol. 120r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lenaert Corneliss.

Fol. 120v

Eodem anno et die compareerden Peter Geritsz Greeff ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Cornelis Geemansz. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Peter transporteert een deel van de wilkeur aan Adriaen Verheij, aan Lambrecht Dircsz.

Fol. 120v

Eodem anno et die compareerden Jan Hendricsz van Vlijmen ende transporteerden aen Peter Ghijsbrechtsz zijn deel van de erfenis van Henrick Henricsz van Vlijmen, broer

Fol. 121r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Lambrechtsz, Huibrecht Hendricsz, Crijn Hendricsz, Tonis Geritsz Smit als voocht van Gerit Smit, sijn soon, ende gaven over met eender verlije so als recht is Lambrecht Dircsz.

Fol. 121r

Nederveen

Eodem anno et die compareerden Adriaen Lambrechtsz ende gaff over met eender vrijer giften als recht is Lambrecht Dircsz.

Fol. 121v

Opten xxviije februarij anno xvc vier ende tsestich compareerden AenTuenen met haren gecoren voocht ende heeft voor Peter Geritsz die voocht aengenomen twee kijnderkens als sij verweckt heeft bij Joost Geritsz.

Fol. 122r

Opten xiije aprilis anno xvc vier ende tsestich heeft Goeijert Andriess aen sijne nhant gelooft ende verwillekuert te betalen Aert Petersz Paep ende Cleijs Aertsz.

Fol. 122r

Deelinge tusschen Seger Toniss erffgenamen ende sijnder huijsvrouwen, aengebrocht voor schouth ende heemraders, desen xvije aprilis 1564.

Inden eersten so sijn Adriaen Segersz ende Anna Segersdrs weeskijnderen, waarvan Adriaen de voocht is, bedeelt ….

Item ten anderen so sijn Frans Segersz kijnderen bedeelt ….

Item Peter Segersz kijnderen sijn bedeelt …. Op 10-3-1567 geeft Tonis Willemsz sijn deel over aemn Gelden Willemsz.

Fol. 122v

Opten xxiije aprilis anno xvc vier ende tsestich compareerden Tonis Stoffelsz namens Stoffelken Cornelis Adriaen Baumans weduwe ende Huijbrecht Adriaensz als voocht van Baumans weeskijnderen ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Peter Toniss ende Adriaen van Clootwijck Adriaensz.

Toegevoegd: Ghijsbrecht Claess is voldaen.

Fol. 122v

Opten xixe junij 1564 compareerden Robbrecht van Gent, ambachtsheer, ende gaff over met eender verlije so als recht is Aert Petersz Paep ende Tonis Geritsz Smit. Betaald wordt via een wilkeur.

Robbrecht transporteert een deel van de wilkeur aen Peter Jan Goijertsz van Waelwijck.

Fol. 123v

Opten xxije aprilis anno xvc vier ende tsestich so hebben Lambrecht Adriaensz ter eenre ende Cornelis Hendricksz Maes als voocht van Lambrecht Adriaensz weeskijnderen bij Anneken Hendricx verweckt ter andere haer loting ende deeling aengebrocht so als recht is.

Inden eersten is Lambrechts Adriaensz geloot ….

Item die kijnderen te weten Adriaen Lambrechtsz ende Hendrick Lambrechtsz sijn samen bedeelt ….

Fol. 124r

Opten xe augusti anno xvc vier ende tsestich compareerden Lambrecht Dircsz, Aen Huijb Dirck Aen Dircks, Thomas Vass x Toontken Hendrick Dirckszdr ende Cornelis Hendrick Maess als voocht van Huijbrecht Heijn Maes kijnderen ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Hendrick Adriaensz Back.

Fol. 125r

Nederveen

Opten xiiije augusti anno xvc vier ende tsestich compareerden Anthonis Sijmonsz ende Lambrecht Dircsz als kerckmrs tot Cappel ende met haer heer Anthonis Petersz, pastoor tot Cappel, ende gaven over met eender vrijer giften als recht is Lambrecht Adriaensz.

Fol. 125r

Nederveen

Eodem anno et die compareerden Lambrecht Adriaensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Neeltken Wijten.

Fol. 125v

Eodem anno et die compareerden Herman Segersz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen van Clootwijck Adriaensz.

Fol. 125v

Eodem anno et die compareerden Wouter Willemsz ende gaff over met eender verlije so als recht is Herman Segersz.

Fol. 125v

Op huijden den je septembris 1564 compareerden Anthonis Stoffelsz ende Huijbrecht Adriaensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Crijn Goeijertsz.

Crijn transporteert een deel aan Gherit Andriess.

Fol. 126r

Op huijden den viije septembris anno Lxiiij compareerden Willem van Pas x Neeleken Adriaensdr, wonende binnen Dordrecht, ende heeft over gegeven met eender vrijer giften so recht is Frans Cornelis Wittensz.

Fol. 126r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Segersz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambrecht Dircsz.

Fol. 126r

Eodem anno et die compareerden Lambrecht Dircsz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften so als recht is Adriaen Segersz.

Fol. 126v

Opten xe octobris anno xvc vier ende tsestich compareerden Adriaen Huijb Dircx ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn die kerckmrs tot Cappel.

Fol. 126v

Opten xxe novembris compareerden Adriaen Petersz Leempoel ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Claes Janss van Baerdwijck.

Fol. 126v

Opten iiije decembris 1564 compareerden Lambert Corneliss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Aert Peter Paeps tbv Peter sijn soon.

Fol. 127r

Opten xve januarij anno xvc vijff ende tsestich compareerden Maeijken Beerten ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Adrtiaen Petersz Leempoel.

Fol. 127r

Eodem anno et die compareerden Goeijert Driess ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen Willemss Smit.

Fol. 127r

Opten xve januarij 1565 compareerden Dirck Adriaensz Melen ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen Hendricsz van Hooff.

Fol. 127v

Eodem anno et die compareerden Anthonis Geritsz Ruever mede namens Jan die Ruever, sijn broeder, ende gaff over met eender vrijer giften so recht is Cleijs Aertsz.

Fol. 127v

Opten iiije martij anno xvc Lxv compareerden Dirck van Hedel Janss x Engeltken Gerit die Rueversdr mede namens Robbrecht Geritsz die Ruever ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Claeijs Aert Claessen.

Fol. 127v

Opten xije februarij anno xvc vijff ende tsestich compareerden Willem Robben ende transporteerden aen Adriaen Robben, sijn broeder, sijn deel van de erfenis van Stijnken Cornelisdr, sijn moeder.

Fol. 127v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Toniss die Jonghe ende Frans Janss als HGeestmrs tot Cappel ende gaven over met eender verlije so als recht is Wouter Laureijss.

Fol. 128r

Eodem anno et die compareerden Peter Toniss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen Robben.

Adriaen transporteert op 11-3-1566, een deel van de wilkeur aan de kerckmrs van Cappel en op 20-5-15666 een deel aan Adriaen Lauwreijss tbv Geertruijt weduwe Jan Spierinck?

Fol. 128r

Eodem anno et die compareerden Wouter Geritsz die Roij ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen die Roij Geritsz, sijnen broeder. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 128r los vel

Dat voor ons gecomen is Peter Peterss Oerman ende heeft over gegeven met eender verlije soo recht is Michiel Lenaertsz, 23-10-1564 Betaald wordt via een wilkeur.

Dat voor ons gecomen is Anthonis Geritsz die Roomer ende heeft over gegeven met eender vrijer giften so recht is Gerit Fredricsz vander Schaer.

Los vel achterkant

Opten xve januarij anno xvc Lxv heeft verwilkuert Dijrick Melen tot behoeff Adriaen van Hooff.

Fol. 128v

Copie

Ick Robbrecht van Gendt Corneliss bekenne vercocht te hebben Peter Petersz Oerman, 8-2-1561.

Fol. 128v

Nota dat Nesken? Dirck Kepkens mijn vanden ??? ??? heeft gecoft.

Fol. 129r

Copie

Ick Robbrecht van Gendt Corneliss bekenne vercocht te hebben Peter Petersz Oerman, 16-5-1561.

Fol. 129v

Copie

Int jaer ons heeren xvc acht ende vijfftich opten xviiije dach in november so heeft Anthonis Stoffelen gehuert van Tonis Geritsz Smit ende Govert Driess ende Crijn Hendricsz cum suis.

Fol. 130r

Opten xxvje februarij anno xvc vijff ende tsestich so is voor ons gecomen Herman Segersz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen Aertsz.

Fol. 130r

Eodem anno et die compareerden Jenneken Frans Segersz weduwe ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen Segersz ende Jan Aertsz als dekens tbv Sinte Catharijnen gilde binnen Cappel.

Fol. 130v

Opten xxe aprilis anno xvc vijff ende tsestich compareerden Lambrecht Lambrechtsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen van Clootwijck tbv Dirck van Clootwijck ende Alit, sijn suster.

Toegevoegd: Ghijsbert Claess is voldaen.

Fol. 130v

Opten xxve aprilis 1565 compareerden mr Jacop Verlou Adriaensz ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen Willemsz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 131r

Eodem anno et die compareerden compareerden mr Jacop Verlou Adriaensz ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Peter Toniss ende Adriaen van Clootwijck Adriaensz. Betaald wordt via een wilkeur.

Eodem anno et die so hebben Lambrechts Dircsz, Adriaen van Clootwijck Adriaensz mede namens sijnen complicen ende Geertruijt Adriaen Verlou Jacopsz weduwe geloot al sulcke anderhalve mergen.

Fol. 131v

Eodem anno et die compareerden Geertruijt Jan Doudijnsdr weduwe Adriaen Verlou Jacopsz, mr Jacop Verlou Adriaensz, Daniel Verlou Adriaensz ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Lambrecht Dircsz ende Cornelis Hendrick Maess weduwe. Betaald wordt via een wilkeur.

In de kantlijn: Geertruijt Adriaen Verlou Jacopsz weu kende dat Lijsken haer dr voldaen is, 27-8-1567.

Fol. 131v

Eodem anno et die compareerden mr Jacop Verlou Adriaensz ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Claes Aert Claess. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 131v

Opten vije meij anno 1565 compareerden Staes Geerwensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cornelis Toniss tbv Aen van Waelwijck weeskijnderen.

Toegevoegd: op huijden desen ixe decembris anno xvc Lxxxj compareerden Adriaen Arienss Waelwijck ende transporteert over Lambrecht Dircsz dese wilkeur.

Fol. 132r

Eodem anno et die compareerden Jacop Hendricsz ende heeft over gegeven met eender vrijer giften so als recht is heer Cornelis Petersz vanden Rijen, cappelaen tot Cappel.

In de kantlijn: Op 13-2-1568 geeft Dingen Tonis Smit Adriaens weduwe haer deel over aen Cornelis petersz.

Fol. 132r

Eodem anno et die compareerden Hendrick Geemansz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Staes Geerwensz tbv Pauwels Geerwijns weeskijnderen ende Janneken Joosten.

Fol. 132v

Eodem anno et die compareerden Staes Geerwensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Philibert Ingenoulant.

Fol. 132v

Opten xje meijs anno 1565 compareerden Cornelis Janss Vos ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Gerit van Nispen Geritsz, cleermaker tot Dordrecht.

Fol. 132v

Eodem anno et die compareerden Gerit van Nispen Geritsz, cleermaker tot Dordrecht, mede namens Aernt Heeren Corneliss, ambachtsheer vanden Mijls, ende Peter Jacopsz Muijs mede namens jonckvrouwe Wilhelma Jansdr weduwe Herman Oom, procuratie Dordrecht 6-5-1565, ende namens Dirck die Jode conanick ende namens Jonckvrouwe Maria Moermans, vrouwe van Papendrecht, ende jonckvrouwe Margarita die Jode mede namens broeders ende susters, Adriaen die Jode Goodschalcsz mede namens sijn moeder ende suster, proicuratie Dordrecht 8-5-1565, Gerit Geritsz voors noch namens Martgriet Aertsdr, Jan Jacopsz weduwe, sijne huijsvrouwe muije was, en noch namens de schuldenaers van Neel Reijers tot Rotterdam ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Seger Geritsz Coninck tot Schraeffmoer, Tonis Huijbrechtsz ende Gerit Janss Boer met Jan Janss vanden Werck, smit. Gerit Segersz betaald via een wilkeur. Tonis Huijbrechts betaald via een wilkeur. Cornelis Geritsz van Nispen is op 22-2-1584 voldaen. Gerit en Jan betalen oock via een wilkeur. (fol 133v en 134r)

Fol. 133r

Eodem anno et die compareerden Gerit van Nispen Geritsz mede in alder manieren namens voorss ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Jan Lambrechtsz ende Jan Hendricsz Roelen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 134r). Cornelis Geritsz op 15-11-1579.

Fol. 133r

Eodem anno et die compareerden Gerit van Nispen Geritsz ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Willem Janss Dussen. Betaald wordt via een wilkeur. (folio 134v)

Fol. 134v

Opten xxije meij anno Lxv is voor ons gecomen Wouter Adriaensz, Bastiaen Adriaensz, Jan Hermansz ende Peterken Adriaensz mede namens haeren man ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Toontken Adriaensdr. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Mariken x Jan Hermansz is voldaen, 30-1-1570.

Fol. 135r

Opten lesten meij anno xvc Lxv compareerden Wouter Willemsz van Waelwijck ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn heer Joost die Roijen erffgenamen.

Fol. 135v

Opden ije dach van junij anno 65 so heeft Ghoodschalck van Wijngaerden over gegeven met eender vrijer giften zoo recht is Willem Zijmonss ende Willem Adriaenss.

Fol. 136v

Opten iije julij 1565 compareerden Adriaen Segersz mede als voocht van Anneken Reijn Aert Adriaensdr ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is heer Cornelis Petersz vanden Rijen. Betaald wordt via een wilkeur tbv Anneken Segersdr [?].

Fol. 137r

Eodem anno et die compareerden Rombout Adriaens Paep verclaert op verzoek van Aentken Govert Andries weduwe dat hij xv of xvj jaren geleden een gift gegeven heeft aen Govert Andriess.

Fol. 137r

Eodem anno et die compareerden Claes Jacopsz van Schreefmoer ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Anneken Sijmon Geemanss weduwe.

Fol. 137v

Opten xije septembris anno xvc vijff ende tsestich compareerden Lijsken Gerit Petersz van Bommels weduwe ende Wouter Geritsz van Bommel met Adriaen Laureijss als testamentaire momboir ende toesiender van Wouter Geritsz ende hebben van malcanderen geschift ende gedeijlt.

Fol. 138r

Eodem anno et die compareerden Wouter Geritsz van Bommel ende heeft over gegeven dat hij sijn goederen vercoopen noch beswaren sal mogen tot vijff stp brabants toe ter tijt ende ter wijlen toe voor dat hij sal wesen dartich jaren.

Fol. 138v

Opten xxvije aprilis 1565 compareerden mr Jacop Verlou Adriaensz ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Peter Petersz Oerman. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Jacop transporteert de wilkeur aen Lambrecht Ariens, deze is voldaen op 7-3-1568

Fol. 138v

Eodem anno et die so brenghen mij secretaris aen datter ontrent een half jaer geleden gecompareert is Claes Joosten ende gaff over met eender verlije so als recht is ?do Willemsz.

Fol. 139r

Den xije septembris 1565 compareerden Peter Janss Vos ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambrecht Dircsz.

Fol. 139r

Opten xije octobris 1565 compareerden Anthonis Adriaensz die Aude ende heeft bekent schuldich te sijn Geraert Tueling van Shertogenbosch tbv Margrietken Tonisdr, haren broeder.

Fol. 139r

Opten xxije octobris 1565 compareerden Huijbrecht Petersz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Anneken Jans, sijn maeijs.

Fol. 139v

Eodem anno et die compareerden Marijken Beerthen ende Adriaen Petersz Leempoel ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Willem Goeijertsz. Betaald wordt via een wilkeur.

Op 23-2-1566 verklaart Marijken dat als zij overlijdt dat Willem de rest niet hoeft te betalen.

Fol. 140r

Eodem anno et die compareerden Aentken Goijert Driess weduwe met Anthonis Geritsz Smit als voocht ende gaff over met eender verlije so als recht is Anthonis Adriaensz die Aude.

Fol. 140r

Opten iije novembris anno 1565 compareerden mr Ghijsbrecht Adriaensz de Bruijn ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Lambrecht Adriaensz.

Fol. 140v

Opten xixe novembris anno 1565 compareerden Jenneken Frans Segersz weu ende Adriaen Segersz als voocht van sijns bruers weeskijnderen ende hebben gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan Aertsz.

Foil. 140v

Eodem anno et die compareerden Adriaen die Roij Geritsz, scholtis, mede namens broeders ende suster ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is compareerden Jenneken Frans Segersz weu ende Adriaen Segersz als voocht van Frans Segersz weeskijnderen.

Adriaen ende Jenneken transporteren op 23-11-1565 weder aen Joachim Geerwensz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 141r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Segersz als voocht van Frans Segersz weeskijnderen ende Jenneken Frans Segersz weu ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen die Roij Geritsz, scholtis, mede namens broeders ende suster.

Adriaen die Roij draagt over aen Adriaentken Govert Driess weduwe, 15-11-1568.

Fol. 141v

Op huijden desen xiiije novemnbris anno 1565 so heeft Tonis Geritsz Smit gepacht van die voochden vande nakijnderen van Tonis Adriaensz Smit naemptelijck Adriaen Toniss die broeder, Jan Mathijss, Claes Adriaensz van Dongen als oom ende Lambrecht Dircsz ende Adriaen die Rooij Geritsz, schouth, in presentie van Cornelis Toniss Smit, audt xv jaren die audste van een van twee nakijnderen.

Fol. 142r

Opten xvije decembris anno xvc vijff ende tsestich compareerden Tonis Geritsz Smit namens Tonis Adriaensz Smit nakijnderen ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Heer Anthonis Petersz, pastoor tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 142v

Opten xxije decembris anno xvc Lxv compareerden Frans Adriaensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan Adriaens Heijmansz kijnderen.

Frans Adriaensz verclaert dat oijck Adriaen Dircsz die voors kijnderen schuldich is.

Fol. 142v

Opten xiiije januarij anno xvc Lxvj compareerden Adriaen Bijl Adriaensz ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Peter Geritsz Greeff.

Fol. 142v

Eodem anno et die so heeft Lijntken Ghijsbrechts weduwe Joost Tonis Rommen met Rom Tonis den voocht aengenomen Tonis Joosten, haer kijnt bij Joost Tonis verweckt.

Fol. 143r

Opten xviije januarij anno xvc ses ende tsestich compareerden Tonis Toniss Paep ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Gerrit Neel Leuwen.

Fol. 143r

Opten xxviije januarij anno 1566 compareerden Stoffelken Cornelis Adriaensz Baummansz weduwe met Anthonis Stoffelsz als vader ende voocht ende heeft voor Huijbrecht Adriaensz den voocht aengenomen haer twe kijnderen bij Cornelis Adriaensz verweckt bij namen Adriaen Corneliss ende Cornelis Corneliss.

Fol. 143v

Opten xje februarij Lxvj compareerden Adriaen Jan Maess ende gaff over met eender verlije so als recht is Adriaen Henricsz.

Fol. 143v

Eodem anno et die compareerden Gerit Aert Claess ende gaff over met eenen verlije so als recht is Aert Petersz Paep.

Fol. 143v

Opten xxxe januarij anno xvc ses ende tsestich compareerden Cornelis Ghijsbrechtsz, Corst Adriaen Cuijst ende samen voor haer broeders ende susters ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen van Clootwijck Adriaensz. Betaald wordt via een wilkeur aen de erffgenamen van Ghijsbrecht Corneliss.

Toegevoegd: Tonisken Corst Kuijsten weu is voldaen. Conelis Ghijsbrechtsz droech een deel van de wilkeur over aan Hendrick Adriaensz Hoeff, 4-11-1566. Joachim Meliss? is voldaen, Wouter is sijn swager.

Fol. 144r

Opten xje februarij anno xvc ses ende tsestich soo heeft Adriaen Petersz Snijer aengenomen, door gebreck van den voocht, Jan Lauriss, die soon van Lauris Janss.

Opten je julijij anno xvc ses ende tsestich alzo dit voorss accordeert ende aenneminge overmits doverlijden van Adriaen Petersz Snijer doot ende te niet is, so heeft den selfden voorn Jan Lauriss weder om aen genomen Adriaen Hendricsz belovende den selffden Jan te leeren etc.

Fol. 144v

Opten xiije februarij anno xvc ses ende tsestich compareerden Cleijs Aertss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Mathijs Petersz van Dijck, brouwer tot Delft. Anthonis Adriaen die Alde ende Adriaen Wouter Corneliss staan borg.

Fol. 145v

Opten xje martij 1566 compareerden Wouter Lauriss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Baeijen Hagen Petersz als Hgeestmr.

Fol. 145v

Eodem anno et die compareerden Lambrecht Corneliss ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen van Clootwijck Adriaensz.

Fol. 145v

Eodem die heeft Huijbrecht Petersz gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Toontken Peters.

Fol. 146r

Eodem anno et die compareerden Cleijs Aertsz ende gaff over met eender verlije so als recht is Ghijsbrecht Claess.

Fol. 146r

Eodem anno et die compareerden ?do Willemsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Baeijen Hagen Petersz als Hgeestmr tot Cappel.

Fol. 146v

Opten vje meij anno xvc ses ende tsestich compareerden Adriaen van Borselen ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Anneke weduwe van Frans Hendricsz tot Dordrecht.

Op 2-4-1567 geeft Anneke over aen Gerit Geritsz Cleermaker tot Dordrecht.

Fol. 146v

Eodem anno et die compareerden Herman Adriaensz Bijl ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen Woutersz.

Fol. 147r

Opten xe meijs anno xvc ses ende tsestich compareerden Henrick Michielsz Stockman x Heijltken Peter Spaegelsdr, Quirijn Goeijertsz x Marijken Peter Spaegelsdr ende Willem Peter Spaegels ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Anthonis Stoffelsz.

Fol. 147r

Eodem anno et die compareerden Henrick Michielsz Stockman x Heijltken Peter Spiegelsdr, Quirijn Goeijertsz x Marijken Peter Spiegelsdr ende Willem Peter Spiegels ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Cleijs Aert Claess.

Fol. 147r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Jan Maess ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Henrick Geemanss.

Fol. 147v

Nederveen

Opten ve meijs anno xvc ses ende tsestich compareerden Lijsken Gerit Petersz van Bommel weduwe ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is mr Lenaert Adriaensz tbv Claes Toniss Cloosterman.

Fol. 148r

Op huijden den xxiiije meijs anno Lxvj compareerden Johan Blanckebijl, drossaert ende rentmeester tot Hedel, namens H??? Willem, grave totten Berghe, heere tot Hedel, procuratie 8-5-12566, ende gaff over met eender verlije so als recht is Peter Petersz Gevaert Andriess. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 148r

Op heden den naestlesten novembris 1567 compareerden Ghijsbrecht Bosser? namens Johjan Blanckebijl, drossert binnen Hedel, ende transporteert een deel van de willekeur aen Jan Adriaensz in de Gulde Fles, borger binnen ’s Hertogenbosch.

Fol. 148v

Opten xvije junij 1566 so heeft Cornelis Claess, wonende tot Loon, door gebreeck vande voocht int bijwesen van Adriaen Aertsz ende Jan Laureijss, die audste soon, aengenomen te onderhouden Peter Laureijss.

Fol. 148v

Opten ve julij anno xvc ses ende tsestich so hebben derffgenamen van Dirck van Clootwijck ende die weduwe ende erffgenamen van mr Ghijsbrecht Peijman geloot ende geerffblooct.

Fol. 149r

Opten xxixe augusti anno xvc ses ende tsestich compareerden Geraert van Wijngaerden Henricsz so van wegen sijn moeder joncfrou Ermgaert Spruijten weduwe Hendrix van Wijngaerden mede namens broeder ende susteren ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Gerit van Nispen Geritsz, cleermaker, stukken land als eertijds Floris van Wijngaerden Goodtschalcxsz toe behoort hebben.

Ook wordt over gedragen als gemachtigde van heer Jan van Werffve ende vrouwe Cathtrijne van Werffve weduwe heer Constants van Halmale, procuratie Antwerpen 25-6-1566, aen Gerit van Nispen.

Fol. 149v

Opten ixe septembris anno xvc ses ende tsestich compareerden Lambrecht Dircsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Govert IJsbrantsz brauwer tot Delft.

Fol. 149v

Eodem anno et die so is joncheer Willem van Bosschuijsen Willemsz veraccordeert met de gerechten van Cappel.

Fol. 150r

Eodem anno et die compareerden Peter Hendricsz ende Jacop Hendricsz ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Thonis Geritsz Smit.

Fol. 150r

Nederveen

Eodem anno et die compareerden Adriaen van Clootwijck Adriaensz ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Lambrecht Adriaensz.

Fol. 150r

Nederveen

Opten vije octobris 1566 compareerden Crijn Hendricsz ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Hendrick Geritsz. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 150v

Eodem anno et die compareerden Cleijs Aertsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Crijn Goeijaertsz, Henrick Stockman ende Willem Petersz Spiegel.

Toegevoegd: Op 21-1-1567 transporteert Crijn Goeijertsz sijn deel aen Gerit Driess.

Henrick Michielsz is voldaen.

Fol. 150v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Jan Maess ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Wouter Willem Clepper.

Fol. 151r

Opten xje octobris anno xvc ses ende tsestich compareerden Hendrik Adriaensz Back ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Frans Janss ende Baeijen Hagen Petersz als HGeestmrs.

Fol. 151r

Eodem anno et die compareerden Bastiaen Janss Balmaker ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jacop Toniss Seijlmaker.

Fol. 151r

Nederveen

Opten xxje octobris anno xvc ses ende tsestich compareerden Lijsken Gerits weduwe Adriaen Adriaensz Dalom ende Huijbrecht Adriaensz als voocht der weeskijnderen des selfde Daloms ende hebben getransporteert Baeijen Hagen Petersz.

Fol. 151v

Eodem anno et die compareerden Willem Robben ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen Tonis Rommen ende Toontken Tonis Rommendr.

Fol. 151v

Eodem anno et die compareerden Tonis Aertsz Leproos met Adriaen Aertsz als voocht ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Aert Marceliss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 152r

Eodem anno et die compareerden Lenert Aertsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Tonis Henricsz Timmer.

Fol. 152r

Eodem anno et die compareerden Bastiaen Adriaensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Wouter Corneliss.

Fol. 152v

Eodem anno et die compareerden Cornelis Mathijss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Ocker Janss.

Fol. 152v

Is onder Waspijck

Opten iiije novembris 1566 compareerden Cornelis Willem Geritsz met Aen Denis als voocht ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Willem Philipsz tbv Adriaen Seger Toniss.

Fol. 153r

Opten xviije novembris anno xvc ses ende tsestich compareerden Thonis Hendricsz Timmer ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Peter Petersz Vos.

Fol. 153r

Opten ije decembris anno xvc ses ende tsestich compareerden Joachim Janss Paep ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen Adriaensz [akte niet afgemaakt].

Fol. 153v

Nederveen

Opten xve decembris 1566 compareerden joncker Gielis Janss Scheelaert ende transporteerden Baeijen Adriaensz x joncfrou Margriet Aerts van Wijxdr.

Fol. 153v

Eodem anno et die compareerden mr Willem Philips namens Adriaen Jan Maess ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Anthonis Petersz, pastoor tot Cappel.

Fol. 153v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Segersz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Baeijen Hagen Petersz.

Fol. 154r

Deelinge voor den gerechte van Cappel aengebrocht tusschen derffgenamen van Willem Rommen ter eenre ende Bastiaen Janss ter andere, den ije januarij Lxvij.

Willem Rommen kijndner sijn bedeelt ….

Item Bastiaen Janss is bedeelt ….

Fol. 154r los vel

Opten xxe meij anno Lxvij verklaart Jan van Scouwen voldaen te zijn door Adriaen Segerss.

Fol. 154v

Opten vije januarij anno xvc seven ende tsestich compareerden Florens van Wijngaerden mede namens Maerten van Wijngaerden ende Jacop van Wijngaerden, procuratie Ijselmonts 2-12-1566, ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Gerit van Nispen Geritsz, cleermaker binnen Dordrecht.

Fol. 155r

Opten viije januarij anno xvc seven ende tsestich compareerden Anthonis Stoffelsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Quirijn Hendricsz.

Fol. 155r

Opten xiije januarij anno xvc seven ende tsestich compareerden die kijnderen van Tonis Toniss Paep: Jan Toniss, Tonis Toniss, Anneken Tonisdr cum tutore, Jaop Lauriss x Belijken Tonisdr ende hebben vertegen tegen derffgenamen van Huijch die Roij.

Fol. 155v

Eodem anno et die compareerden Maes Rommen ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Peter Petersz Oerman.

Fol. 155v

Eodem anno et die compareerden Huijbrecht Hendricsz ende Quirijn Hendricsz ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Anthonis Geritsz Smit.

Fol. 155v

Eodem anno et die compareerden Anthonis Geritsz Smit als voocht van Gerit, sijn soon, ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Quirijn Hendricsz.

Fol. 156r

Also Anthonis Stoffelsz als pechter van kerkcen gronden ende acker van Cappel tot andere tijden voor voor recht versocht ende begeert heeft weerheijn met recht van alsulcke sloot als hij gegraven heeft gehadt aen die oostsijde van voorss acker ende also naer behoorliojcke voorgaende proclamatien ende weten ter kercke wt gedaen, niemant enmde compareerden die hem die weerheijn woude onderstaen te doen. So heeft Adraien die Roij Geritsz, schouth, den selffde sllot ende weerheijn rechtelijck besteedt te doen ende wt geleet die somme van vijff rijns gulden ende drie stuijvers behalve andere costen van ??? ende overmits hen niemant te vreden ende quam stellen van sijn wtgelede ??? ??? so heeft heeft hij gericht aen die gronden daer ostwaert aen gelegen, streckende van etc, om welck oeck te beheijnen ende te begraven heeft etc.

Fol. 156v

Opten xve januarij xvc  seven ende tsestich compareerden Anthonis Stoffelsz ter eenre ende Quirijn Hendricsz ende Ghijsbrecht Geritsz als mannen ende momboiren [?] van Marijken Smit Tonis Stoffelsz huisvrouwe was ter andere haer loting ende deeling aengebrocht so recht is.

Ten selve daghe so heeft Anthonis Stoffelsz sijn rekening gedaen vant geen dat hij bij den leven van Marijken Smits, sijn huijsvrouwe saliger, voor die kijnderen van Marijke saliger wt gegeven ende in gebuert heeft.

Quirijn x Grietken ende Ghijsbrecht x Lijsken. In presentie van Peter Hendricsz die broeder der kijnderen voorss.

Fol. 158r los vel

Lijst met berekeningen aangaande de afrekening waarbij Anthonis Stoffelzs betaald aan Claes Janss en aan Quirijn en Ghijsbrecht.

Fol. 158v

Eodem anno et die compareerden Anthonis Stoffels ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Quirijn Hendricsz.

Fol. 158v

Eodem anno et die compareerden Anthonis Stoffelsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Ghijsbrecht Geritsz.

Fol. 159r

Eodem anno et die compareerden Anthonis Stoffelsz, Quirijn Hendricsz ende Ghijsbrecht Geritsz ende hebben gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn en schadeloos te houden Adriaen Adriaensz van Raemsdonck x Margrita Cornelia Adriaensz Smitsdr van een renthe die Bernaert Corneliss tot Baerdwijck heffende is.

Toegevoegd: Willem Buijs x Margrita Cornelia Adriaensz Smitsdr ende Frans Geritsz, schout tot Raemsdonck als voocht van de achtergelaten weeskijnderen van Adriaen Adriaensz van Raemsdonck zijn voldaen, 20-2-1587.

Fol. 159v

Opten xvije januarij 1567 compareerden Anthonis Huijbrechtsz ende Dirck Huijbrechtsz, int bijwesen van Lambrecht Dircsz ende Anthonis Geritsz Smit, mede namens de andere erffgenamen van Huijbrecht Hendrick Maess ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is heer Cornelis Petersz vanden Rijen.

Fol. 159v

Eodem anno et die so hebben Quirijn Hendricsz ende Ghijsbrecht Geritsz haer loting ende deeling aengebrocht so als recht is vande goederen die haer bij doode Marijken Smit, haerder beijder huijsvrouwen moewder sa aengecomen is.

Fol. 160v

Opten xxvije januarij xvc  seven ende tsestich compareerden Lambrecht Adriaensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Adriaen van Clootwijck.

Fol. 160v

Eodem anno et die compareerden Hendrick Michielsz Foppen ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Peter Adriaensz vanden Plas.

Fol. 160v

Eodem anno et die compareerden Geertruijt Jan Doedijnsdr met Daniel Verlou Adriaensz als voocht ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Staes Geerwensz.

Fol. 161r

Opten …. februarij anno xvc  seven ende tsestich compareerden Anthonis Stoffelsz x  Aentken Goeijerts. Zij maken hun testament.

Fol. 161v

Opten xxve februarij 1567 compareerden Adriaen die Roij Geritsz ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Dirck Adriaensz Melen.

Fol. 161v

Opten xxve februarij 1567 compareerden mr Willem Philips namens Lauris Janss erffgenamen in  presentie van Jan Lauriss den audste soon ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen die Roij Geritsz. Betaald wordt via een wilkeur (folio 164r na enkele lege folio’s)

Toegevoegd: Jan Lauriss is voldaen. Adriaen Aertsz als voocht van Peter Lauriss is voldaen. Jan die Molder is voldaen.

Fol. 164v

Opten xe martij anno xvc  seven ende tsestich compareerden Aert Geldensz mede als voocht van Anneken Aerts, sijn dochter, ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Wouter Geritsz van Bommel.

Fol. 164v

Eodem anno et die compareerden Aert Molengreeff Geldensz ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen Petersz Leempoel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 165r

Nederveen

Opten xxvje martij 1567 compareerden Anthonis Stoffelsz ende Quirijn Hendricsz ende hebben zich als borch gestelt tbv Frans Corstiaensz, scholtis in Besoijen met betrekking tot de goederen van Quirijns schoenmoeder Marijken Smits gecocht.

Fol. 165r

Opten ije aprilis xvc  seven ende tsestich compareerden Peterken Adriaensdr ende transporteerden Wouter Adriaensz haar deel van de erfenis van Dingen Adriaensdr, haer moeder.

Fol. 166v

Joncker Goodschalck Ooms van Wijngaerden heeft een probleem met enkele moerkens te Cappelle. Dit probleem zou opgelost worden door Frans van Couwenhoven. Dit is tot op heden niet gebeurd. Godschack wil nu een uitspraak dat Gerits van Nispen, Dordrecht, die stukjes van hem koopt.

Fol. 166r

Opten ije aprilis xvc  seven ende tsestich compareerden Gherit Adriaensz van Nispen namens Goodschalck Oom van Wijngaerden ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Gerit Geritsz, cleermaker tot Dordrecht, enkele moerkens gecomen van Jacop Oom van Wijngaerden, sijn vader.

Fol. 166r

Eodem anno et die compareerden Wouter Willemsz van Waelwijck ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Rom Toniss.

Rom transporteert de wilkeur aan Adriaen die Roij Geritsz.

Fol. 166v

Opten xxije meijs anno xvc  seven ende tsestich compareerden Peeter Willem Dielen ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Cleijs Beertens tot Loon

Fol. 166v

Eodem anno et die compareerden Jan Adriaen Michielsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cleijs Aertsz.

Fol. 167r

Opten ije junij 1567 so heeft den heemraet gewesen voor recht dat aengesien Dirck Melen weerheijn versocht heeft dat mr Smit Geritsz sijn schaeij schutten sal etc.

Fol. 167r

Peter Geritsz Greeff heeft met consent van Adriaen Segersz als nae bloet aengenomen sijn vier weeskijnderen bij Emmeken Jansdr verweckt.

Fol. 167v

Opten vje junij anno xvc  seven ende tsestich compareerden so sijn veraccordeert Lenaert Corneliss ende Jan Huijbrechtsz Kuijst x Lijntken Cornelisdr ter eenre ende Tonis Corneliss, Willem Corneliss, Peter Corneliss ende Aentken Cornelisdr ter andere ivm het testament van Cornelis Adriaens Ficfoort sa.

Fol. 167v

Alzo tusschen Jan Janss Canters weu ter eenre ende Peter Petersz Oerman ter andere quistie ende geschil geresen is over de breedte van hun erf sluiten zij een akkoord.

Fol. 167r

Cornelis Ariens Becker heeft Neelken Jans oft Jannen haeren man gecort, 3-3-1572.

Fol. 168r

Eodem anno et die compareerden Ghijsbert Claess ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Cleijs Aertsz.

Fol. 168r

Opten xije  septembris 1567 compareerden Anthonis Smit Geritsz namens Tonis Adriaensz Smit nakijnderen ende transporteerden Anthonis Huijbrechtsz geld dat Wouter Willems schuldich is.

Fol. 168v

Opten xxije  septembris 1567 compareerden Adriaen Segersz als voocht van Frans Segersz weeskijnderen ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Adriaen die Roij Geritsz, scholtis.

Fol. 168v

Opten vije  octobris 1567 compareerden Adriaen Adriaensz Maes ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Anneken Hendrick Mathijss weu.

Toegevoegd: Adriaen Henricksz Back is voldaen.

Fol. 168v

Eodem anno et die compareerden Elisabeth Gerit Peterss van Bommels weu met Adriaen Laureijss als voocht en staat borg voor so veel penningen als Elisabeth ontfangen sal van Sijmon Willem Sijmonsz Coninck tot Oosterhout van wegen Cornelis Wouter Hermanss.

Fol. 169r

Opten xxe  octobris 1567 compareerden Adriaen Petersz Leempoel ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is heer Anthonis Petersz, pastoor tot Cappel, tbv Peter Lambrechtsz, sijnen susters soon, ende Peteren.

Fol. 169r

Eodem anno et die compareerden Gerit Peter Huijben ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Andries Aertsz Brijnen.

Fol. 169v

Opten xvje  novembris 1567 compareerden Jan van Schauwen Christoffelsz ende gaff over met eender verlije so als recht is Baeijen Hagen Petersz.

Fol. 169v

Eodem anno et die compareerden Neeltken Jan Janss Dolcks weduwe. Jan Janss Dolck die Jonge, Mathijs Aertsz Cuijper mede namens Staessken mr Gerits soon ende Herman Huijbrechtsz ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Thonis Janss Dolck.

Fol. 170r

Opten xije januarij anno xvc  acht ende tsestich compareerden Gerrit Goeijertsz, Corst Goeijertsz, Jacop Goeijertsz ende Philips Goeijertsz ende hebben vertegen tbv Aentken Goeijert Driess weduwe, haeren moeder.

Fol. 170r

Eodem anno et die compareerden Thonis Thoniss Paep ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lauris Janss erffgenamen.

Toegevoegd: Jan die Molder is voldaen. Peter Lauriss is op dese wilkeur bedeelt. Adriaen Aertsz als voocht van Peter is voldaen, 2-2-1571.

Fol. 170v

Eodem anno et die compareerden Herman Segersz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lauris Janss erffgenamen.

Toegevoegd: Jan de Molder is op dese wilkeur bedeelt. Op 17-5 heeft Jan een deel van de wilkeur getransporteert aen Willem Claes Timmermans. Op 29-11-1568 transporteert Jan weer een deel aen Anthonis Huijbertss ende Dirck Huijbertss, Goeijert Lambert ende Cleijs Aertsz.

Fol. 170v

Eodem anno et die compareerden Huibrecht Adriaensz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lauris Janss erffgenamen.

Toegevoegd:  Jan die Molder is voldaen. De wilkeur gaat naar Peter Lauriss. Marie Euwen, maeije van Peter, heeft in presentie van Adriaen Aertss ende Jan de Molder, sijn broeder, bekent dat Huijbrecht Adriaen Moets betaald heeft.

Fol. 171r

Opten xije januarij anno xvc  acht ende tsestich so sijn de erffgenamen van Lauris Janss van malcanderen gescheijt ende gedeelt: Jan die Molder ende Adriaen Aertsz als naebloet ende Marij Euwen als maij van de kijderen wegen alzo hem vande oomes vande kinderen wegen absent maecten namens Peter Lauriss.

Jan die Molder bedeelt ….

Peter Lauriss bedeelt ….

Fol. 171v

Opten xxvje  januarij anno xvc  acht ende tsestich compareerden Huijbrecht Petersz van Spaengijen ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambrecht Dircsz ende Thonis Smit Geritsz tbv de kerck van Cappel.

Fol. 171v

Eodem anno et die compareerden Cornelis Geemansz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambrecht Dircsz.

Fol. 172r

Makinge ende testamente, Anthonis Stoffelsz ter eenre ende Aentken Goeijerts, sijn huijsvrouwe ter andere, 4-2-1568.

Fol. 172v

Opten xxiije februarij 1568 compareerden Wouter Willemsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Huijbrecht Heijn Maes kijnderen

Fol. 172v

Eodem anno et die compareerden Wouter Geritsz ende transporteertt Tonis Huijbrechtsz.

Fol. 172v

Opten viije martij 1568 compareerden Peter Janss Vos ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Cornelis Janss Vos.

Fol. 173r

Opten xije martij 1568 compareerden Wouter Willemsz ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Willem Tonis Rommen.

Fol. 173r

Opten xe martij 1568 so heeft Dirck Adriaensz Melen heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan Adriaensz Sprenger van Schreeffmoer ter cause van een pleijtschip. Lambrecht Dircsz is borg.

Fol. 173v

Eodem anno et die compareerden Dingen Tonis Adriaen Smits weduwe ende heeft gelooft ende verwillekuert costeloos ende schadeloos te houden die erffgenamen van Tonis Adriaensz Smit.

Fol. 173v

Opten xxijmartij anno xvc  acht ende tsestich compareerden Huijbrecht Petersz van Spaengien mede namens Anthonis Meussen x Emmeken Michielsdr ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Anthonis Huibrechtsz.

Fol. 173v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Jan Leijten ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Jan Aertsz Rommen.

Fol. 174r

Lijntken Joost Toniss weu heeft over gedragen Adriaen Toniss ende Toontken Tonis, sijn suster, 4-5-1568.

Fol. 174r

Accoordt tusschen Baeijen Hagen Petersz ter eenre ende Anthonia Stacen ter andere, 11-5-1568.

Als arbiters genoemd: Adriaen die Roij Geritsz, scholtis tot Cappel, Huibrecht vande Wetering, schouth tot Meuwen ende Eeten, Peter Adriaensz, schouth aende Dusschen, Seger Geritsz Coninck tot Schreeffmoer ende Cleijs Aertsz.

Fol. 174v

Opten xvije meijs anno 1568 compareerden Peter Thoiniss ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Baeijen Hagen Petersz als Hgeestmr.

Fol. 174v

Opten xvije meijs anno 1568 compareerden Peter Dirck van Clootwijck ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Baeijen Hagen Petersz als Hgeestmr.

Fol. 175r

Opten xvije meijs anno 1568 compareerden Arien van Clootwijck ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Baeijen Hagen Petersz als Hgeestmr.

Fol. 175v

Eodem anno et die compareerden Peter Petersz Vos ende heeft gelooft ende verwillekuert schuldich te sijn Lambrecht Dircsz.

Fol. 175v

Peter Vos heeft verwillekeurt Arien Deniss.

Fol. 175v

Eodem anno et die compareerden Peter Jacopsz Wijnen ende Adriaen Jacopsz Wijnen ende gaven over met eender vrijer giften so als recht is Lambrecht Dircsz.

Fol. 176r

Eodem anno et die compareerden Cleijs Aertsz x  Anna Wouter Cornelisdr. Zij maken hun testament.

Genoemd: Geertruijt, suster van Anneken.

Fol. 176v

Opten xiiije novembris 1566 so heeft Adriaen Aertsz?, wonende tot Meuwen, gehuert van Adriaen Segersz ende Aert Petersz Paep als vaertmrs vande nieuwe vaert.

Fol. 176v

Opten xiiijjunij anno xvc  acht ende tsestich compareerden Cleijs Aertsz namens de erffgenamen van mr Ghijsbrecht Peijman ende Heijlken van Strijp weduwe Ghijsbrecht Peijman, Hendrick Peijman Ghijsbrechtsz end bekende te vreden te wesen ivm wegen ende stegen.

Fol. 177r

Opten xiiijjunij 1568 compareerden Adriaen Janss ende gaff over met eender vrijer giften so als recht is Hendrick Willemsz. Hendrick geeft over aen Peter Claess. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Martiken Ariens wed Adriaen Janss is voldaen, 10-6-1578.

Hendrick Mercelis is voldaen, 17-3-1580.

Fol. 177v

Lotinge ende scheijdinge tusschen die erffgenamen van Arien Janss Maes, te weten Thonis Huijbert cum suis, Lambrecht Ariens als voocht van zijn kinderen, Jan die Bie Henricsz, Thonis Geritsz Smit, die weduwe Cornelis Maess namens haer kinderen, aengebrocht den xxe  martij 1568.

Toegevoegd: Jan Thijs Wijten is geloot ….

Adriaen Adriaenss is bedeelt ….

Thonis Adriaensz Smit erffgenamen zijn bedeelt ….

Mariken Smits is gheloot ….

Fol. 178r los vel

Copie van de akte op folio 177v

Fol. 179v

Peter Gheritsz heeft getransporteert Lambert Dircsz, 4-11-1569.