Selecteer een pagina

Raamsdonk Tiende Penning 1553-1556

uit: Nationaal Archief, Den Haag

3.01.03 Archief van de Staten van Holland, voer 1572

Kohieren, aangiften en verdere stukken inzake de administratie van de 10e penning.

Nummer 3.01.03 – 758 bevat volgens de inventaris het kohier van de ‘Tiende penning’ voer Raamsdonk. Die belasting was geheven in 1553, maar in 1556 kwam er een naheffing (‘recolement’). In het algemeen staat over de ‘Tiende penningen’ in de inventaris (voerafgaande aan nr 144):  “wij hebben bij de onderstaande inventarisnos, de aanvullingskohieren (-verhoogingen -) of de vervangingskohieren bij de eerste aangiften der verschillende plaatsen of – waar deze ontbraken – op de plaats van deze gelegd: ook de memories of antwoorden, door de plaatsen naar aanleiding van de bezwaren tegen de eerste aangiften ingebracht, rijn hierbij gelaten.”

Ik neem dus aan dat 758 alles bevat wat er bewaard gebleven is van de belasting voer het dorp Raamsdonk over 1553-1556.

Zie de fotokopieën onder 5552_Schouten

533-869 Kohieren van de 10den penning van 1553. 1553-1557 407 katernen, 370 stukken, 23 delen, 8 liassen, 2 banden Deze 10e penning werd geheven volgens het akkoord van 12 april 1553 van het inkomen uit de onroerende goederen binnen en buiten de schildtalen, tienden, renten enz De heffing geschiedde namens de Staten door den ontvanger generaal. De kohieren van de kleine steden en de dorpen werden aan de “wethouders” van de grote steden volgens een daartoe door de Staten opgemaakte indeling overgeleverd en gecontroleerd, en later bij de afhoring van de rekening van de ontvanger generaal als bijlagen overgelegd. Zij werden echter reeds spoedig als een zelfstandige collectie beschouwd, die bij volgende heffingen van de 10e penning gebruikt werd. Een groot gedeelte van de rekeningen. als ook van de kohieren van het recolement van 1556/1557, die dikwijls in de oude kohieren vastgehecht waren, is ook hier verloren gegaan Voer de beschrijving dezer collectie vgl. verder Inv.no. 144.

Fol 1r

Dit is den aenbrenghe vanden thienden penninck van allen huijsen en erven wat die getdin? ter huijren of bruijcken jaerlijcx in Raemsdonck ende Henrick Luijden Ambocht, Aengebrocht bij die gecomiteerde den xxvijsten julij anno xvc drie ende vijftich

Henrick Cornelissoen Pluym die wedue van Henrick Willemsoen met haeren kijnderen ende Huijbrecht Petersoen bruijcken te samen sestalve mergen eijghen lants. Elcken mergen getaxeert op vier k gl   

                                                                                                                                                                    Xxij k

Die wedue Henrick van Willem Aen Dircxsoen met heren kinderen met Anthonis Gheritsoen, Cornelis Geritsoen, Mathijs Huijmanssoen, Ariaen Ariaenssoen Bruijsten te samen voer vier mergen eijghen lant. Elken mergen getaxeert voer vier k gl                                                                                                         xvi k

Jan de Bont met Zegher Ariaenssoen bruijcken tesamen vijf mergen eijghen lants. Elcken mergen getaxeert voer vier k gl                                                                                                                                                 xx k

xiij merghen iii hond el

Fol. 1v en 2r

Niet gefotografeerd

Fol. 2v

dan die westzijde vanden kerckedijck

Berthout Claessoen, Jan zijn soen ,Joachim Janssoen, Jan Geritssoen, Mariken Gerits dochter ende Cornelis Peter Meussoen bruijcken tesamen neghen mergen min een vierndel eijghen lants den mergen getaxeert voer vijftalven [= 4½] k gl                                                                                                 xxxviij k v st

Clauwaert Ariaenssoen, Mariken sijn suster, Pieter Janssoen bruijcken te samen vijf mergen eijhghen lants den mergen getaxeert voer vijftalven k gl                                                                                            xxij k x st

Berthout Claessoen, Ariaen Pieter Aertssoen, Ariaen Jan Maessoen [?] ende Ariaen Gijsbertssoen bruycken te samen met Jan Gerritssoen vijftalven mergen eijghen lants. Den mergen getaxeert voer vijftalve k gl xx k v st

Cornelis Pieterssoen met Ariaen Gijsbrechtssoen ende Huijbrecht Pieterssoen bruijcken te samen vijftalven merghen eijghen lants. Den mergen getaxeert voer vijftalven k gl                                                       xx k v st

Thoenken Cleijs Bert Vassen weu, Henrick Willemssoen, Dierick Pieterssoen met Merten Jacobssoens weeskijnderen ende Pieter Ariaenssoen met Metken Zeghers bruijcken te samen seven mergen eijghen lants. Den mergen getaxeert op vijf k gl                                                                                                  xxxv k

xxix merghen iiii½ hond el                                                                                                                                 

Fol. 3r

Herman Cornelissoen, Ariaen Ariaenssoen Beris Cornelissoen, Thomas Cornelissoen, Ariaen Janssoen Reijverts bruycken te samen achtdalve merghen eijghen lkants. Den mergen getaxeert voer vijf K gl

                                                                                                                                                          Xxxvij k x st

Jan Buijs Janssoen met Jan Andriessoen ende Frans Pieterssoen bruijcken te samen ses mergen eijghen lants. Den mergen getaxeert op vijf k gl                                                                                                    xxx k

Gerit Janssoen, Jan Bouwenssoen, Gerit Ariaenssoen met Mariken Gerits Kijnder bruijcken tee samen sestalve merghen eijgen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl                                               xxvij k x st 

Pieter Cornelissoen, Mariken Arien Geritssoens wedue, Cornelis Jacobssoens weduw met haeren kijndern ende Thonis Cornelissoen bruijcken te samen vijf mergen eighenm lants. Den mergen getaxeert voer vijf k gl                                                                                                                                                                    xxv k

Jan Mathijssoen en Ariaen Gijsbrechtssoen bruijcken te samen vanden Santroijensen cloester vier merghen huijrlants ende hebben verclaert bij haren eedt gehuijrt te hebben den hoop voer ses ende twintich k gl xxvj k

Aert Ariaenssoen bruijckt ses merghen eijgen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl.                    xxx k

xxx merghen el

iiij merghen hl

fol. 3v

Pieter Jan Snacken wedue met Ariaen Ariaenssoens erffgenamen, Wouter Mathijssoen, Bert Janssoen, Aert Ariaenssoen ende Zegher Ariaenssoen bruijcken te samen eijghen lants elf merghen. Den merghen getaxeert voer vijf k gl.                                                                                                                                 Lv k

Coman Jan bruijckt vanden clooster van Eemsteijn vier merghen huijrlants bij sijne caet. De hoop gehuirt te hebben tsiaers om ses ende twintig k gl                                                                                                   xxvj k

Cornelis Anssen, Mariken Frericks, Heijlken Vrancks met Wouter Mathijssoen bruijcken te samen vierdalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl.                                                            xvij k x st

Ariaen Andrickssoen, Wouter Mathijssoen, Jan Mathijssoen bruijcken te samen seven merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl.                                                                                                      xxxv k

Jan Mathijssoen, Pieter Janssoen, Coman Jan, Lijsken Ariaen Pieterssoens weu, Ariaen Ansriessoen, Huijbert Staessen ende Merten Jacobssoens weeskijnderen bruijcken acht merghen min een quartier  eijgehn lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl.                                                                                   xL k

Jan die Bonten kijnderen met Cornelis Anssen, Ariaen Willemsoen, Joachim Meussoen, Willem Meussoen en Marijken Mertens bruijcken te samen seventalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl.                                                                                                                                                     xxxij k x st

xxxv mergen iiii½ hondt el

iiii mergen hl

Fol. 4r

Jan Meussoen, Sebert Ariaenssoen bruijcken vanden Santroijen clooster seven merghen huijerlants. Die bij haere eedt verclaert hebben den hoop tsiaers gehuijrt te hebben voer twe ende vijftich k gl                    Lij k

Ariaen Willemssoen met Bartelmeus Ariaenssoen bruijcken te samen drie merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.                                                                                                xv k xv st

Gijsbert Ariaenssoen ende Gerit Ariaenssoen, Jan Buijs Ariaenssoens weduw, Ariaen Ariaenssoen, Mertenz Zeghers, Joest Zeghers bruijcken te samen vijftalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.                                                                                                                                     xxiij k xij st 5 p

Aelbrecht Ariaen Meussoens wedue, Aert Ariaenssoen, Peterken Geritsdochter, Mariken Jan Buijs wedue bruijcken te samen vier mergen merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.      xxj k

Aert Ariaenssoen, Dierick Pieterssoen, Ariaen Gijsbrechtssoen, Bartelmeus Ariaenssoen, Pieter Meussoen ende Michiel Henrixssoen bruijcken te samen ses merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.                                                                                                                                                xxxj k x st

Pieter Cornelissoen, Clauwaert Ariaenssoen bruijcken te samen acht merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.                                                                                                                      xLij k

xxiij merghen iij hondt el

vij merghen hl

Fol. 4v

Ariaen Gijsbrechtssoen heeft in huijren vanden Santroijsen cloester drie merghen lants ende heeft verclaert bij sijnen eedt den hoop tsiaers gehuijrt te hebben voer sestien k gl                                                         xvj k

Jan Adriaenssoen bruijckt vier merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.        xxj k

Merten Zeghers, Ariaen Gijsbrechtssoen, Henrick Willemssoen ende Henrick Ariaenssoen bruijcken te samen vier merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.                                       xxj k

Jan Mertenssoen, Henrick Ariaenssoen, Herman Cornelissoen, Pieter Cornelissoens wedue, Adriaen Janssoen de Bont, Jan Pauwelssoen den ouen ende Laureijs die Snijder bruijcken te samen vijf merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl.                                                                                 xxv k

Gijsbrecht Ariaenssoen, Ariaen Janssoen de Bont, Henrick Ariaen Gijsbrechtssoen , Joest Thomissoen, Herman Cornelissoen, Jacob Reijnen bruijcken te samen achtdalven merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl.                                                                                                                     xxxvij k x st

xx merghen iij hondt el

iij merghen hl

xc k x k ij st 

fol. 5r

Ariaen Pieterssoen, Gerit Gerbranen wue, Dierick Pieterssoen, Aert Ariaenssoen, Dierck Gheritssoen ende Machiel Janssoen bruijcken te samen vijf merghen ende een vierndel eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl.                                                                                                                                         xxvj k v st

Aert Janssoen die Scherders weduw met haeren kijnderen, Aert Ariaenssoen bruijcken te samen ses merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl.                                                                  xxx k

Jan Ariaenssoen, Ariaen Ariaenssoen ende Ariaen Aertssoen bruijcken tsamen vijf merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl.                                                                                                        xxv k

Metken Zeghers met Berthout Janssoen bruijcken tsamen drie merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl.                                                                                                                                 xv k

Lijsken Ariaen Pieterssoens wedue, Metken Zeghers bruijcken tsamen vier merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl.                                                                                                                  xx k

Jan die Bosscher, Aert Ariaenssoen, Henrick Ariaenssoen bruijcken tsamen vierdalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl.                                                                                                  xvij k x st

Xxvl mergen iiij½ hondt el

Foto 5r en 6v niet gefotografeerd

Fol. 6v

Vas Thomassoen, Henrick Ariaen Ghijben, Jan Meussoen bruijcken tsamen vijfdalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.                                                                                   xix k ij st v  p

Ariaen Meussoens wedue, Bastelmeus Ariaenssoen met sijnen kijnderen bruijcken te samen vijftalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.                                              xix k ij st v p

Aert Ariaenssoen bruijckt vierdalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.

                                                                                                                                                     xiiij k xvij st v p

Willem Meussoen ende Volck Cornelis Jacobssoen weduw bruijcken te samen thien merghen huijrlants van Wouter Cornelissoen ende Marij Vakerx? erfgenamen ende hebben verclaert bij haeren eedt den merghen gehuijrt te hebben tsiaers voer vijf k gl.                                                                                                         L k

Mathijs Ariaenssoens erfgenamen bruijcken vierdalve merghen eighen lants met Gerit Gerbranen weu. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.                                                                                       xiiij k xvij st v p

Aert Ariaenssoen bruijckt vierdalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.

                                                                                                                                                    Xiiij k xvij st v p

xix mergen iij hondt el

x mergen hl

fol. 7r

Michiel Janssoen, Dierick Geritssoen bruijcken tsamen senten merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vier k gl vijf st.                                                                                                             xxiv k x st

Cornelis Meussoen heeft in huijren van Reijer Jacobssoen acht merghen lants. heeft verclaert bij eedt die huijre nier meer wesende dan seven pondt vlaems.                                                                                 xLij k

Joost Thonissoen bruijckt vijftalven merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vier k gl vijf st.

                                                                                                                                                         xix k ij st v p

Jan Meussoen bruijckt xxviij merghen huijrlants van Santroijsen cloester ende heeft verclaert bij eedt den hoop gehuijrt te hebben voer anderhalf hondert k gl tsiaers                                                                       cL k

Dat Santroijsen cloester bruijckt xxviij merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vier k gl v ??.

                                                                                                                                                  xcvj k xvij st  v p

xxxix merghen el

xxxv merghen iij hondt hl

vant eijghen lant  Lxiiij merghen

ende vant huijrlant xLv merghen iii hondt

fol 7v

dese mergens nae gescreven zijn gelege int Rijsbroeck

Willem Janssoen Snellen bruijckt ses merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.

                                                                                                                                                             xxxj k x st

Pieter Gijsbrechtssoen bruijckt ses merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.

                                                                                                                                                             xxxj k x st

Jan Pieters kijnder bruijcken derdalven merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.

                                                                                                                                                        Xiij k ij st v p

Cornelis Aertssoen heeft gehuijrt van Lijsken Ariaen Peterssoenns wedue twe merghen lants. verclaert bij eedt den merghen gehuijrt te hebben voer vijf k gl tsiaers                                                                            x k

Henrick van Haeren heeft gehuijrt van Jan Andriessoen vier merghen lants. Verclaert bij eedt den merghen gehuijrt te hebben voer vijf k gl tsiaers                                                                                                        xx k

Jacob Aen Aerts bruijckt vier merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.          xxj k

Willem Janssoen Snellen bruijckt twe merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.

                                                                                                                                                                 x k x st

xx merghen iij hondt el

vj merghen hl

fol. 8r

Willem van Bavel bruijckt twe merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.      x k x st

Ariaen Janssoen Borchgraef bruijckt twe merghen lants.  ende heeft nu in huijre Jacob Aen Aerts verclaert bij sijnen eedt den merghen gehuijrt te hebben voer vijf k gl tsiaers                                                                 x k

Jan Pieterssoen bruijck twaleftalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.

                                                                                                                                                       Lx k vij st 5 p

Bartelmeus Pauwelssoen bruijckt derdalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.                                                                                                                                                      xiij k ij st 5p

Pieter Janssoens kijnder bruijcken derdalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vijf k gl vijf st.                                                                                                                                                     xiij k ij st 5 p

Jan Pieterssoen bruijckt vijf mergen huijrlants van Gerit Janssoen ende heeft bij eedt verclaert den merghen gehuirt te hebben voer vijf k gl tsiaers                                                                                                       xxv k

xviij merghen iij hondt el

vij merghen hl

fol. 8v

Henrick Aertssoen heeft gehuijrt van Lijsken Ariaen Pieters weu twe merghen lant. Verclaert bij eedt den mergen gehuijrt te hebben voer vijf k glvijf st tsiaers.                                                                             x k x st

Thonis Peterssoen heeft gehuijrt van Willemken Ariaen Petersdochter vijf merghen ende heeft bij eedt verclaert den merghen gehuijrt te hebben voer vijf k gl vijf st tsiaers.                                               xxvij k x st

Ariaen Ariaen Peterssoen heeft gehuijrt van Willemken Ariaensdochter twee merghen lants. Verclaert bij eedt den merghen gehuijrt te hebben voer vijf k gl vijf st tsiaers.                                                                   x k x st

Joest Janssoen heeft gehuijrt van Zeepken Pieters weu twe nmerghen lants. Verclaert bij eedt den merghen gehuijrt te hebben voer vijf k gl vijf st tsiaers.                                                                                          x k x st

Joest Henricxssoen heeft gehuijrt van Zeepken Pieters weu ene merghen lants min een hondt. Verclaert bij eedt den merghen gehuijrt te hebben voer vijftalve k gl tsiaers.                                                           iiij k x st

Cleijs Pieck heeft gehuijrt van Zeepken Pieters ene merghen lants min een hondt. Verclaert bij eedt den merghen gehuijrt te hebben voer vijftalve k gl  tsiaers.                                                                         iiij k x st

xv merghen v hondt hl

???   xijc  xxiiijk v st

Fol. 9r

Aert Heijn peters heeft gehuijrt van Zeepken Peters derdalve merghen. Verclaert bij eedt den merghen gehuijrt te hebben voer sestalve k gl tsiaers.                                                                                      xij k xv st

Den doven Jacob heeft gehuijrt van Pieter Everssoen ene merghen lants. Verclaert bij eedt den merghen gehuijrt te hebben voer sestalve k gl tsiaers.                                                                                          v k x st

Adriaen Cleijs, Peter Kimmers, Joest Heijnen, Jan Janssoen, Jan Michielssoen hebben gehuijrt van Joachum Janssoen, Marij Swaghers, Marij Aert Janssioens, Jan Buijs Janssoens seven merghen lants. Hebben verclaert bij eedt den merghen gehuijrt te hebben voer ses k gl tsiaers.                                                  xLij k

Ariaen Maessoen heeft gehuijrt van Sijmon Willemssoen ende Heijl Aen Claes vier merghen lants. Verclaert bij eedt den merghen gehuijrt te hebben voer vijftalve k gl tsiaers.                                                          xviij k

Lemmen Aen Lemmens, Jan Cleijssoen hebben gehuijrt vanden santroijsen cloester ses merghen lants. Verclaert bij eedt gehuijrt te hebben voer xxiiij k gl tsiaers die oordt.                                                      xxiiij k

Wijnrock Jan Maessoen heeft gehuijrt vanden Santroijsen cloester vijf merghen lants. Verclaert bij eedt den merghen gehuijrt te hebben voer ses k gl tsiaers.                                                                                     xxx k

xxv mergen iij hondt hl

fol. 9v

Jan Janssoen Clauwen bruijckt ene merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer drie k gl.         iij k

Jan Emmen bruijckt ene merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer drie k gl.                           iij k

Anna Godschalcx bruijckt drie merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vier k gl.                 xij k

Gijsbert Sijm onssoen bruijck ene merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer drie k gl.            iij k

Willem Janssoen Foessel? bruijckt anderhalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer drie k gl.                                                                                                                                                                iiij k x st

Wouter Henricxssoen bruijckt anderhalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vier k gl.

Gijsbert sijn broeder bruijck derdalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vier k gl.     xvj k

Adriaen Jan Reijvertssoen bruijckt een eijghen thiendeken. Getaxeert op ses k gl                                    vj k

Jan Mathijssoen bruijckt een eijgen thiendeken. Gertaxeert op drie k gl.                                                    iij k

ix merghen el

vant eijghen lant xlviij  m gl

ende vant huijrlant Liiij m gl ij stvr

fol. 10r

Aert Ariaens schout verclaert bij eedt dat schoutambacht verpacht hebbende voer vijfthien k gl tsiaers. xv k

Ariaen Sijmonssoen molder verclaert bij eedt die molen verpacht hebbende voer vijf ende tsestich karolus guldens tsiaers.                                                                                                                                          Lxv k

Michiel Janssoen de Magher heeft gehuijrt van Jan die Bosscher ene merghen lants. Verclaert bij eedt den merghen gehuijrt te hebben voer twe k gl tsiaers.                                                                                         ij k

Michiel Janssoen de Magher ene merghen twe hondt eijghen lant getaxeert voer twe k gl.       ij k xiij st iiij p

Ariaen Ariaenssoen Knaep bruijckt ene neijghen merghen lants min een hondt nae den merghen getaxeert voer ses k gl.                                                                                                                              xxxiij st iiij p???

Zeepken Peeters weu bruijckt ene merghen lants ende twe hondt eijgehen lants. [Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                                                                                  ij k xiij st iiij p

Berthout Janssoen bruijckt twe merghen eijghen lants ende drie hondt. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                                                                                                                        v k

vmerghen ij hondt el

j merghen hl

fol 10v

Dierick Peeterssoen met sijn moeder met Gijsbert Geritssoen bruijcken te samen ene merghen twe hondt eijghen lants. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                   ij k xiij st  iiij p

Zeepken Peeters bruijckt vijftalf hondt eighen lants. Den merghen getaxeert voer twe k gl.         xxxvj st iiij p

Huijman Janssoen bruijckt anderhalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer twe gl.        iij k

Berthout Janssoen, Jan Cornelissoen, ariaen Ariaenssoen Knaep bruijcken te samen twe merghen een hondt eijghen lants. Den merghen getaxeert voer twe gl.                                                            iiij k vi st viij p

Zebrecht Pieters wue bruijckt ene halven merghen lants getaxeert den merghen voer twe k gl.             xx st

Ariaen Gijsbertssoen de Conink, Michiel de Magher, Lenaert Ariaenssoen bruijcken te samen twe merghen een hondt eijghen lants. Den merghen Getaxeert voer twe k gl den merghen.                          Iiij k vi st viij p

Gijsbert Geritssoen, Gerit Janssoen, Jan den Bosscher bruijcken tsamen anderhalve merghen een hondt eijghen lants. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                    iij k vj st viij p

Jan Jan Lemmens bruijckt ene merghen eighen lansts. Den merghen getaxeert voer vier k gl.               iiij k

xj merghen … hondt el

fol. 11r

Pieter Jan Kimmers heeft gehuijrt van Raes Jan Vrancken enen merghen lants bij eedt verclaert den merghen gehuijrt te hebben voer sestalve k gl.                                                                                      v k x st

Jan van Donghen heeft gehuijrt van Wouter Janssoen Gruijters anderhalve merghen lants. Den merghen getaxeert voer vier k gl.                                                                                                                                 vj k

Jan Peterssoen bruijckt twe merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vier k gl.                    viij k

Raes Jan Vrancken bruijckt twe merghen eijghen lants. Getaxeert den merghen voer vier k gl.             viij kl

Jan Janssoen Clauwen bruijckt ene merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer drie k gl

Jan Cooman bruijckt

Cornelis Cleijssoen bruijckt enen merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vier k gl.             iiij k

Dirick Peterssoen, Ariaen Ariaenssoen, Wouter Henricxssoen bruijcken te samen vier merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vier k gl.                                                                                                        xvj k

x merghen iij hondt el

j merghen hl

fol. 11v

Jan Bouwenssoen, Aeiaen Ariaenssoen, Griet Gerbranen bruijcken te samen twe merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vier k gl.                                                                                                        viij k

Zeepken Pieters bruijckt vanden Santroijsen cloester enen merghen huijrlants. Den merghen getaxeert voer vier k gl.                                                                                                                                                         iiij k

Ariaen Ariaenssoen, Jan Ariaenssoen, Anneken Ariaenssoen, Gijsbert Henriccxssoen bruijcken te samen vier merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vier k gl.                                                           xvj k

Ariaen Meussoen bruijckt twe merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer vier k gl.                 viij k

Ariaen neel ruelens heeft gehuijrt enen halven merghen lants van Gijsbert Gerritssoen. Bij eedt verclaert gehuijrt te hebben voer drie k gl.                                                                                                                   iij k

Goijaert Ariaenssoen, Joest Zeghers, Huijbert Janssoen kijnder bruijcken te samen enen merghen een vierdel eijghen lants. Den merghen getaxeert voer viijtalve k gl.                                        xxxij k xij st vj p???

xij merghen j½ hondt el

j merghen iij hondt hl

fol. 12r

Cornelis Janssoen heeft gehuijrt van Gerit Janssoen twe merghen lants. Bij eedt verclaert gehuijrt te hebben voer derthein k gl tsiaers.                                                                                                                            xiij k

Thonis Peterssoen, Servaes Janssoen hebben te samen gehuijrt van Gherit janssoen derdalve Merghen lants, Verclaert bij eedt den merghen gehuijrt te hebben voer ses k gl.                                                     xv k

Ariaen Gijsbertssoen, Michiel de Magher, Lenaert Ariaenssoen bruijcken te samen drie merghen eijghen lants. Getaxeert elcke voer merghen twe phs gl.                                                                                  vij k x st

Berthout Janssoen ende Jan Cornelissoen bruijcken tsamen anderhalven merghen. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                                                                                                  iij k

Berthout Janssoen, Ariaen Ariaenssoen, Ariaen Geritssoens wedue bruijcken tsamen anderhalven merghen eijghen lants. Getaxeert elcke merghen voer twe k gl.                                                                                 iij k

Huijmen Janssoen bruijckt twe merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                   iiij k

Dierick Peterssoen bruijckt drie merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                  vj k

Xj merghen el

Iiij merghen iij hondt hl

Fol. 12v

Peter Cornelissoen, Ariaen Geritssoens wedue, Jan Jacobssoen bruijcken tsamen derdalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                                                 v k

Jan Huijbrechtssoen, Brievick Huijbertssoen bruijcken te samen drie vierenendel merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                                                         xxx st ??

Mathijs Janssoen van Hulten heeft gehuijrt van Jan Buijs Janssoen ene merghen lants. Getaxeert voer drie k gl                                                                                                                                                                    iij k

Marij Aert Janssoens bruijckt twe merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer twe k gl.             iiij k

Michiel de Magher bruijckt derdalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer twe k gl.          v k

Jan Huijbrechtssoen, Brievinck Huijbertssoen, Huijman Janssoen bruijcken te samen drie min een vierendel merghen eijghen lant. Getaxeert elcke merghen op twe karolus gl                                                        v k x st

Bert Janssoen, Jan Cornelissoen bruijcken te samen eijghen lant twe merghen. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                                                                                                         iiij k

Xiij merghen iij hondt

….  vc viij k xvij st ….

Fol. 13r

Ariaen Cleijssoen bruijckt ene merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                    ij k

Joachim Janssoen, Huijman Janssoen bruijcken te samen ene merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                                                                                  ij k

Zeepken Peters weu bruijck ene merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                ij k

Baijen Janssoen bruijckt ene merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer drie k gl.                    iij k

Lijsken Ariaen Peters weu bruijckt anderhalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer drie k gl.                                                                                                                                                                 iiij k x st

Vas Thomassoen bruijck anderhalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer drie k gl.

                                                                                                                                                                 iiijk x st

Aelbrecht Ariaen meussoens weu bruijck anderhalve merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                                                                                                          iij k

Aert Ariaenssoen bruijck ene halve merghen eijghen lants. Den halve merghen getaxeert voer thien st. x st

ix merghen el

fol 13v

Berthout Janssoen bruijckt twe merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert op twintich st.                 ij k

Gijsbert Geritssoen met Arien Ariaenssoen, Zeepken Peters bruijcken te samen anderhalven merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer twintich st.                                                                            xxx st

Huijman Janssoen bruickt drie vierendel merghen eijghen lants. Getaxeert op vijftien st.                   xj st v p

Ariaen Ariaenssoen heeft gehuijrt vanden Santroijsen cloester anderhalve merghen. Den merghen voer twe kl gl.                                                                                                                                                                iij k

Zeepken Peters weu bruijckt ene merghen eijghen lant. Getaxeert op thien st.                                          x st

Michiel de Magher, Ariaen Ariaenssoen bruijcken ene halven merghen eijghen lant. Getaxeert op x st.

                                                                                                                                                                       x st

Merten Jacobs kijnder ende Huijbrecht Dirxssoens weu bruijcken te samen ene halven merghen eijghen lant. Getaxeert voer x st                                                                                                                                        x st

Ariaen Jacobssoen bruijck ene merghen eijghen lants. Getaxeert voer twintich st.                                  xx st

Aert Ariaenssoen met Marij Ariaen Geritsoens weu bruijcken te samen ene merghen eijghen lant. Getaxeert voer twintich st                                                                                                                                             xx st

ix merghen j½ hondt el

fol. 14r

Peter Ariaen Ghijben heeft in huijren van Gijsbert Geritssoen anderhalve mergen. Den merghen getaxeert voer drie k gl.                                                                                                                                          iiij k x st

Huijbert Janssoens wedue bruijckt twe merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer drie k gl.    vj k

Ariaen Meussoen bruijckt ene merghen eijghen lant. Getaxeert op twe phs gl.                                     ij k x st

Iij merghen iij hondt el

vant eijghen lant Lxxxvj merghen … hondt

ende vant huijrlant vij merghen

Thomas Cleijs wedue bruijckt ene halve merghen eijghen lant. Getaxeert voer twintich st                      xx st

Thonis Anssen, Claes Jacobssien bruijcken te samen ene halve merghen eijghen lant. Getaxeert voer twintich st.                                                                                                                                                    xx st

Clauwaert Ariaenssoen bruijckt ene halve merghen eijghen lant. Getaxeert voer twintich st.                  xx st

Willem Lenaerts kijnder bruijcken ene halve merghen eijghen lants. Getaxeert voer twintich st.             xx st

Ariaen Willemssoen, Peter Janssoen bruijcken te samen ene merghen eijghen lant. Getaxeert voer twe k gl.                                                                                                                                                                        ij k

Jan Mathijssoen, Ariaen Ariaenssoen bruijcken te samen ene merghen eijghen lants. Getaxeert voer twe k gl.                                                                                                                                                                        ij k

iiij merghen el

fol. 14v

Met Thoenen, Marij van Ghesel bruijcken te samen eenen merghen eijghen lants. Getaxeert voer twe k gl. ij k

Roelof Ariaenssoen, Ariaen Willemssoen bruijcken te samen ene halve merghen eijghen lants. Getaxeert voer twintich st.                                                                                                                                            xx st

Griet Gerbranen bruijckt ene halve merghen eijghen lants. Getaxeert voer twintich st.                            xx st

Jan Lemmens bruijckt ene merghen een vierendel. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                 ij k x st

Steven Ariaenssoen bruijckt ene merghen een vierendel. Den merghen getaxeert voer twe k gl.        ij k x st

Clauwaert Ariaenssoen bruijckt ene merghen eijghen. Getaxeert voer twe k gl vijf st.                          ij k v st

Cornelis Anssen bruijckt twe merghen eijghen lant. Getaxeert op derthien st.                                         xiij st

Ariaen Willessoen bruijckt ene halve merghen eijghen lant. Getaxeert voer derthein st.                         xiij st

Clauwaert Ariaenssoen bruijckt ene merghen eijghen lant . Den merghen getaxeert voer twintich st vijf groen.                                                                                                                                                              xxij st vj p

Dirick Huijbrechtssoen bruijckt een vierendel merghen eijghen lants. Getaxeert op derthien st.             xiij st

vij merghen iij hondt el

fol 15r

Jan Mathijssoen bruijckt een vierendel merghen eijghen lants. Getaxeert op thien st.                               x st

Peter Janssoen bruijckt ene halve merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twintich st.        xx st

Evert Ariaenssoen bruijckt drie vierendel merghen eijghen lant. Getaxeert op vijff ende twintich st      xxv st

Ariaen Janssoen Reijverts bruijckt anderhalf vierendel eijghen lant. Getaxeert op vijfthien st.                 xv st

Jan Mathijssoen, Peter Ariaenssoen bruijcken tsamen ene halve merghen eijghen lant. Getaxeert voer twintich st.                                                                                                                                                    xx st

ij merghen ij hondt xxv roeden

vant voers eijghen lant xiij merghen v hondt xxv roeden

Item dit sijn die huijsen binnen Raemsdonck

Evert Ariaenssoen getaxeert sijn huijsinge voer drie k gl                                                                             iij k

Ariaen Janssoen Reijverts huijsionge getaxeert voer vierdalve karolus gulden                                    iij k x st

Thomas Anssen huijs getaxeert voer drie k gl                                                                                              iij k

Huijbert Ariaenssoen huis getaxeert voer twe phs gl                                                                              ij k x st

Jan Kimmers huijsinge getaxeert voer drie k gl                                                                                            iij k

Peter Janssoen Staessen huijsinge getaxeert voer drie k gl                                                                        iij k

Jan Bernaerts kijnder huijs getaxeert voer twe phs gl                                                                              ijk x st

Comen van alleen eijghen landen in Raemsdonck iiijc  Lxxvij merghen v½ hondt

Ende vant huijrlant C xxvij merghen v hondt Lxxv roeden

Tsm vjc merghen v hondt ccv roeden

… .. groot iiijc  Lxxvij merghen

Comen C xxx merghen v hondt xxv roeden

… … … L merghen vanden Cathuijsens buijten den Bergh. Hen mede in ….. zijn op hen selven.

Fol. 15v

Gerit Janssoen huijsinghe getaxeert voer drie k gl                                                                                       iij k

Jan Matheussoens huijs getaxeert voer twe k gl                                                                                           ij k

Clauwaert Ariaenssoens huijsinghe getaxeert voer drie k gl                                                                        iij k

Cornelis Petersoen huijs getaxeert voer twe phs gl                                                                                ij k x st

Jan Peterssoen de Bont huijs getaxeert voer twe phs gl                                                                        ij k x st

Ariaen Ariaenssoen de Leu huijs getaxeert voer twe phs gl                                                                   ij k x st

Jan Mathijssoens huijsinghe getaxeert voer vierdalve k gl                                                                    iij k x st

Peter Janssoen Roskam huijs getaxeert voer drie k gl                                                                                iij k

Peter Henricxssoens huijsinghe getaxeert voer twe phs gl                                                                    ij k x st

Beris Cornelissoens huijs getaxeert voer twe phs gl                                                                               ij k x st

Henrick Willems die Jonghe huijs getaxeert voer twe phs gl                                                                  ij k x st

Cornelis Willemsoens huijsinghe getaxeert voer twe phs gl                                                                   ij k x st

Zegher Ariaenssoens huijs getaxeert voer vierdalve k gl                                                                       iij k x st

Mathijs Huijmanssoens huijs getaxeert voer twe k gl                                                                                    ij k

Dirick Huijbrechtssoens huijs getaxeert voer twe k gl                                                                                   ij k

Ariaen Ariaen Peters huijsinghe getaxeert voer drie k gl                                                                              iij k

Ariaen Janssoen de Bont huijs getaxeert voer drie k gl                                                                               iij k

Fol. 16r

Haman Cornelissoens huijsinghe getaxeert voer vierdalve k gl                                                            iij k x st

Lijsken Peter Snacken huijs getaxeert voer twe k gl                                                                                     ij k

Baijen Mathijssoen huijs getaxeert voer twe k gl                                                                                           ij k

Gerrit Cornelissoens huijs getaxeert voer twe phs gl                                                                              ij k x st

Jan Buijs Janssoens huijs getaxeert voer twe k gl                                                                                        ij k

Ariaen Aen Diricx huijsinghe getaxeert voer twe phs gl                                                                          ij k x st

Ariaen Sijmonssoens huijs getaxeert voer twe k gl                                                                                       ij k

Henrick Willemssoens huijs getaxeert voer dertich st                                                                              xxx st

Wouter Mathijssoens huijs getaxeert voer twe phs gl                                                                             ij k x st

Ariaen Ariaen Willessoen huijs getaxeert voer dertich st                                                                         xxx st

Willem Cleijssoens huijs getaxeert voer vijf en dertich st                                                                       xxxv st

Metken Zeghers huijs getaxeert voer drie k gl                                                                                              iij k

Joost Zeghers huijs getaxeert voer twe k gl                                                                                                  ij k

Michiel Aertssoen huijsinghe getaxeert voer dertich st                                                                            xxx st

Jan Buijs Geritssoens huijs getaxeert voer dertich st                                                                               xxx st

Ariaen Gijsbrechtssoens huijsinghe getaxeert voer drie k gl                                                                        iij k

Jan Andriessoens huijsinghe getaxeert voer drie k gl                                                                                  iij k

Thoenken Cleijs Berthen weu huijsinghe getaxeert voer drie k gl                                                                iij k

Fol. 16v

Clauwaert Ariaenssoens huijs getaxeert voer twe phs gl                                                                                 

Henrick Janssoens huijs getaxeert voer twe phs gl                                                                                          

Peter Cornelisssoens huijsinghe getaxeert voer drie k gk                                                                                

Gijsbert Ariaenssoens huijsinghe getaxeert voer drie k gl                                                                                

Gerit Ariaen Dirx huijsinghe getaxeert voer twe phs gl                                                                                     

Ariaen Geritssoens huijs getaxeert voer drie k gl                                                                                              

Zacs Jacobssoens huijs getaxeert voer twintich st

Goeijaert Ariaenssoens huijs getaxeert voer dertich st

Michiel Janssoen de Maghers huijsinghe getaxeert voer twe k gl

Marij Aert Janssoens huijsinghe getaxeert voer twe k gl

Jan Cornelissoens huijsinghe getaxeert voer twe k gl

Marike Jacobs huijs getaxeert voer twe k gl

Cornelis Jacobssoens huijs getaxeert voer dertich st

Dirick Peterssoens huijs getaxeert voer twe phs gl                                                                                           

Berthout Janssoens huijsinghe getaxeert voer twe k gl

Ariaen Ariaenssoen Knaep huijsinghe getaxeert voer twe k gl

Zeebrecht Peters weu huijsinghe getaxeert voer drie k gl

Fol. 17r

Jan Buijs Ariaenssoens huijsinghe getaxeert voer twe phs gl                                                                          

Ariaen Meussoens huijsinghe getaxeert voer twe phs gl                                                                                  

Peter Ariaenssoens huijs getaxeert voer twe k gl

Marij Smaghers huijsinghe getaxeert voer vierdalve k gl

Berthout Aertssoens huijs getaxeert voer twe k gl

Wouter Henricxssoens huijs getaxeert voer twe k gl

Gijsbert Henricxssoens huijsinghe getaxeert voer twe phs gl

Huijbert Janssoen huijs getaxeert voer dertich st

Vas Thomassoen huijs getaxeert voer twe k gl

Lijsken Ariaen Peters huijsinghe getaxeert voer vierdalve k gl

Jan Meussoens huijsinghe getaxeert voer vier k gl

Marij Vakercx huijs getaxeert voer twe k gl

Jan die Bonte weu huijse getaxeert voer twe phs gl

Den ouden Conincx huijsinghe getaxeert voer vierdalve k gl

Bartelmeus Ariaenssoens huijs getaxeert voer dertich st

Aert Ariaenssoens huijs getaxeert voer vier k gl

Merten Aertssoens huijs getaxeert voer dertich st

Willem Meussoens huijs getaxeert voer dertich st

Fol. 17v

Jan Embrechtssoens huijsinghe getaxeert voer vierdalve k gl

Reijer Jacobssoenss

Ariaen Meussoens wedue huijsinghe getaxeert voer drie k gl

Henrick Ariaen Ghijben huijsinghe getaxeert voer drie k gl

Ariaen Peter Aertssoens huijs getaxeert voer dertich st

Huijbrecht Staessen huijs getaxeert voer dertich st

Mathijs Ariaenssoens huijsinghe getaxeert voer dertich st

Ariaen Andriessoens huijsinghe getaxeert voer drie k gl

Item dit sijn die magetalen van Henrick Luijen Ambacht

Berthout Claessoen bruijckt vier merghen anderhalf vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe phs gl.                                                                                                                                            x k xviij st x p

Ariaen Henricxsoen bruijckt derdalve merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe phs gl.

                                                                                                                                                                 vj k v st

Willem Mermans bruijct twe merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                       iiij k

Jan Maessoens erfg. bruijcken twe merghen eijghen lants. Den merghen getaxeert voer twe phs gl.       v k

Peter Raessen bruijckt ene merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                          ij k

xj merghen v hondt xxv roeden el

fol. 18r

Dirick de Wever bruijckt ene merghen eijghen lants. Getaxeert voer twe k gl.                                             ij k

Henrick Cornelissoen bruijckt ene merghen eijghen lant. Getaxeert voer twe phs gulden.                   ij k x st

Jacob Laureijssoen bruijckt drie merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe phs gl.     ij k x st ?

Roelof Stoffelssoen bruijckt twe merghen een vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                                                                                                                 iiij k x st

Gerit Janssoen bruijckt ene merghen een vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl.

                                                                                                                                                                  ij k x st

Ariaen Willessoen bruijckt ene merghen eijghen lant. Getaxeert vooer twe phs gl.                               ij k x st

Claes Jacobssoen bruijckt ene merghen een vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe phs gl.                                                                                                                                                          iij k ij st vj p

Zeebrecht Janssoen bruijckt ene merghen een vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                                                                                                                  iij k ij st

Rijchout Pauwelssoen bruijckt bruijckt twe merghen een vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl                                                                                                                                                   iiij k x st

Jan Claes Huijben kijnder en Jan Bernaertssoen kijnder bruijcken anderhalve merghen eijghen lant. Getaxeert voer twe k gl.                                                                                                                                iij k

xv merghen iiij½ hondt el

fol. 18v

Joachim Janssoen bruijckt ene merghen een half vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                                                                                                              ij k v st

Huibrecht Wouterssoen bruijck  drie  mijn een vierendelk eighen lant. Den merghen getaxeert voer twe phs gl. Noch vijf vierendel merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                     xk xij st vj p

Cornelis Anssen bruijckt ene merghen een half vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe phs gl.                                                                                                                                                     ij k xv st iij p

Coman Cornelissoen met Peter Janssoen bruijcken te samen ene halve merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe phs gl.                                                                                                                         xxv st

Jan Mathijssoen bruijckt drie merghen min een vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe phs gl.                                                                                                                                                    viij k ij st vj p

Jacob Andries weu bruijckt drie vierendel merghen eijghen lant. .  Getaxeert voer vijf en dertich stuijvers xxxv st

Wouter Willems bruijckt ene merghen een half vierendeel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe phs gl.                                                                                                                                                     ij k xv st iij p

Thomas Cornelissoen bruijckt ene merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert op twe k gl.                 ij k

Henrick Wouterssoen Stoep met Denis Florissoen bruijcken te samen ene merghen een vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                                             ij k x st

xij merghen ij hondt xxv roeden el

fol. 19r

Merten Cornelissoen bruijckt anderhalve merghen een half vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe phs gl.                                                                                                                                iiij k ij st vj p

Gerit Janssoen bruijckt twe merghen een vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert op twe k gl.

                                                                                                                                                                iiij k x st

Heijlke Vrancke bruijckt ene merghen een half vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe phs gl.                                                                                                                                                    ij k xvj st iij p

Metke Zeghers bruijckt ene merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert op twe phs gl.                        v k

Wouter Huijben bruijckt ene merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe phs gl.              ij k x st

Truij Gherit Buijs bruijckt anderhalf vierendel merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert teghen  twe phs gl.                                                                                                                                                        xviij st ix p

Pieter Jan Melissoen bruijckt een vierendel van ene merghen eijghen lant. Getaxeert op dertheindalve st. xij st ½ st

Adriaen Denis kijnder bruijcken anderhalve merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl.

                                                                                                                                                                  ij k x st

Godschalck Henricxssoen bruijckt drie merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl.       vj k

xij merghen x hondt xxv roeden el

fol. 19v

Clauwaert Ariaenssoen bruijckt ene merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl.            ij k

Ariaen Janssoen Staessen bruijckt ene merghen een vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                                                                                                           ij k x st

Ariaen Huijghen bruijckt twe merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe phs gl.                    v k

Henrick Andrickssoen bruijckt ene halve merghen eijghen lant. Den halven merghen getaxeert voer twintich stuijvers.                                                                                                                                                       xx st

Gijsbrecht Sijmonssoen bruijckt een vierendel merghen. Getaxeert voer thien stuijvers.                           x st

Willem Cornelis Rubbens bruijckt ene merghen  een half vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl.                                                                                                                                                          ij k

Lemmen Maessoen bruijckt een vierendel merghen eijghen lant. Getaxeert voer thien st.                        x st

Ariaen Ariaenssoen bruijckt een vierendel merghen eijghen lant. Getaxeert op thien st                            x st

Gerit Wouterssoen bruijckt derdalve merghen min een vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert op twe phs gl.                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                      v k xviij st ix p

Gerit Gerbranen bruijckt derdalve merghen min een half vierendel eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe phs gl.                                                                                                                                     v k xviij st ix p

Buijs Geritssoen bruijckt thiendalve merghen eijghen lant. Den merghen getaxeert voer twe k gl vijf st.

                                                                                                                                                      xxj k vij st vj p

xx merghen v hondt xxv roeden el

vant lant in Heijndrick Luijen Ambacht wesen al eijghen lant                                      Lxx merghen iiij½ hondt

ende is  g…    Lxxx merghen

rest? vj merghen j½ hondt

fol. 20 r

Item dit sijn die huijsen binnen Henrick Luijen Ambacht

Ariaen Gerit Buijs weu huijs getaxeert voer twe k gl.

Cornelis Jan Maessoen huijs getaxeert voer twe k gl.

Huijbert Wouterssoen huijs getaxeert voer twe k gl.

Berthout Claessoen huijsinghe getaxeert voer drie k gl.

Wouter Willemssoen huijs getaxeert voer dertich st.

Jacob Laureijssoens huijs getaxeert voer twe k gl.

Merten Laureijssoen huijs getaxeert voer dertich st.

Wouter Huijbrechtsoens huijs getaxeert voer dertich st.

Cleijs Jacobssoens huijs getaxeert voer twe k gl.

Ariaen Willemssoens huijsinghe getaxeert voer vierdalve k gl                                                              iij k x st

Cornelis Henricxssoens huijsinghe getaxeert voer dertich st                                                                   xxx st

Ariaen Henricssoens huijsinghe getaxeert voer twe k gl.                                                                              ij k

ijc Lj k xviij st ix gr

comen van alle den landen van desen ? merghen ijc k xij st … van den xden  penninck kompt … …

iijc  ccvj k x st vij gr

Na haeren eijghen ntfangt van x x … …

Fol. 20r

Aldus gedaen ende getaxeert bnij Berthout Cleijssoen, Berthout Janssoen, Gerit Janssoen ende Henrick Ariaenssoen als taxateurs vanden xen penninck gecomitteert ende geëdt sijnde, Ende bekennen bij haeren eedt dat sij de selve taxatije gedaen hebben nae die rechte waerde van de eijghen landen inde jaer van drie ende vijftighen lestleden ende van verhuijhren landen ofte bij affermatijen als voren in julio anno drie ende vijftich ende hier onder ons gewoenlijck hanteijken gestelt.

Ick Willem Schouten anditeur vanden rekenkamer van Hollandt die met eenen … ende aertifiseere…. dat ick tot versoecke vanden burgemeesters  ende regeerders … Dordrecht bijden anderen ge…eert hebben alle … verclaert in dese … groot twintich beschreven  blaederen propers aengelevert bijden regeerders vanden dorpe van Raemsdonck vanden thienden penninck van allen den inwonende ende van tsamen haeren des zelffs dorp dat ick alle tselve tot eene … … … … tselve   … … drie duijsent twee hondert vijff ende tsestich penninck .eef schelling van daer aff een thienden penninck beloopt drie hondert sessentwintich penninck thien schelling … van … ende nijet meer… mijn beste weetenschappen sonder fraude. In … van dese heb ick Willem Schouten voornoemd mijn gewoonlijcke hantteijcken hier onder gestelt opten xviijde  januarij xv hondert ende vijffenvijftich stilo nae Hollant.

Los vel:

Aengebracht bij Pieter Jansz, schout, ende Commers Petersz, gesworen van Raemsdonck, x augusti Lviij

Renten van Raemsdonck

Tdorp van Raemsdonck reijck uijt aen renten erst v k, noch xx st, noch ij k x st.

… … viij k x st

Compt daer aff den xde penninck  —- xvij st.