Selecteer een pagina

 

Register van allerhande akten  1641-1658

 

 

Bron: SALHA, TG 114 ORA Dussen Muilkerk, Inv. 13 Protocol van transporten, obligaties en taxaties en boedelakten, 1641-1658.

 

 

Uitgewerkt door Roberto Verhoeven

 

 

p1 blanco

 

 

p2 Compareerde Jan Bastijaensz Camp, ruijter onder de compagnie van de Edele Heer Houterine Gouverneur der Stat Breeda. Overdracht voor 150g aan Jacop Bastiaensz Camp, zijn broer. Dit bezit had Jan verkregen uit de nalatenschap van zijn moeder Emmeken Jacops, in haar leven huisvrouw van Bastiaen Adriaensz Camp. Dd 17-12-1641.

 

 

p3 Compareerde de eerzame Cornelis Joosten met procuratie van Jonckheer Johan Coenen, castileijn ende schoutet van de hh Oosterhout. Overdracht voor 1.500g aan Cornelis Thonissen, Thonis Thonissen en Peeter Thonissen. Vermelding Dierck Waelwijcken. Dd 11-3-1642.

 

 

p3-4 Compareerde Adriaen Bastiaensz, weduwnaar van Lijsken Clawert, ter eenre. En ter andere zijde Erde? Clawert, als bloedvoogd over de kinderen van zijn zuster, met namen: Eltien, Sijcken. Ze komen tot een akkoord. Dd 1642.

 

 

Op 5-7-1657 compareerde Adriaen Bastiaensz die betaald had aan Jacob Pietersz van St Meertens Dijck, zijn zwager, en aan zijn dochter Sijcken Adriaens.

 

 

p5 Compareerde Dingentien Jans Spieringsdr, weduwe van Thonis Adriaensz Cappiteijn, geass door Cornelis Joosten als haar voogd, ter eenre. En Cornelis Adriaensz Cappiteijn als bloedvoogd van de weeskinderen van Thonis Adriaensz Cappiteijn, met namen: Adriaen, Jan en Joost. Ze komen tot een akkoord. [deel ontbreekt]

 

 

NB Vermelding Dierck Jaspers als heemraad. En regelmatige vermeldingen hierna.

 

 

p6-7 ontbreken

 

 

p8 [eerste deel ontbreekt]

 

 

Erfdeling tussen Bastiaen Adriaenzs Camp en zijn kinderen: Cornelis, Jacop, Claerken, Jan, Anneken en Adriaen. Anno 1642.

 

 

Vermelding 24-11-1644 dat Jacop Bastiaensz Camp 22g heeft betaald. Hij betaalde ook 4g 4st aan voogd Thonis Jansen ivm zijn zus Anneken.

 

 

p10 Op 22-6-1642 compareerde Meester Lambrecht Hendricx van Vessem, schoolmeester tot Sgravenmoer. Overdracht huis en erf aan Dierck Thonissen (timmerman), wonende aan de Dussen.  

 

 

p11-12 Compareerde Jenneken Adriaens met procuratie van Adriaen Jacobsz, haar man?, schipper en burger van de stad Dordrecht. Haar voogd was Geelich Thonissen, en mede voor zichzelf, en Jenneken Hendricx, weduwe van Adriaen Jansen. Overdracht aan Ocker Adriaensz Cappiteijn. Dd 8-4-1642.

 

 

p12-13 Compareerde Adriaen Hendricx Kneurs, wonende te Meeuwen, met procuratie van de erfgenamen van Eeuwout Adriaensen van Bleckervelt?. En Jenneken Adriaens, weduwe van Pieter Ysebrants, geass door Kneurs. Overdracht aan Geelich Thonissen. Dd 8-4-1642.

 

 

p14-15 Compareerde Bastiaen Pauwelsz van Pelt, mede als procuratie van Peeter Mateusz Pinchsten en Peeter Hendricxen, zijn mombers. Overdracht aan de wel Edele Heer Philips van Leeffdael, heer van Eeten en Meeuwen. Dd 24-9-1642.

 

 

p16-18 Akkoord en erfscheiding tussen Maeijken Adriaens, weduwe van Jan Adriaensz Verdooren, geass door Wouter Joris de Roij, schout van Dussen, als oppervoogd en als haar voogd, ter eenre. En Franck Jacobsz, man en voogd over Claerken Janss, Geerwijn Cornelisz als man en voogd over Sijcken Jans, en Dierck Beerenden, man en voogd over Neeltien Jans Verdooren, verweckt in echten bedde bij voornoemde Jan Adriaensz en Maeijken, ter andere zijde. Dd 29-12-1642.

 

 

p18-19 Compareerde Ocker Adriaensen Cappiteijn en Adriaen Leenders, als man en voogd over Jaepken Adriaenss Cappiteijn. Zij renucieren hun aanspraak op een stuk land tgv hun broer Cornelis Adriaensz Cappiteijn. Het bezit was gekocht door Wouter Joris de Roij, schout van DM. Dd 28-4-1643.

 

 

P19-20 Compareerde Trijntien Jans, wed van Cornelis Bastiaensen, geass door Hendrick Peetersz Puijs, haar toekomstige en ondertrouwde man en voogd, ter eenre. En Jacop Bastiaens Cappelevanger, als bloedvoogd over zijn broeders kinderen, met namen: Maeijken en Cornelisken, die waren verwekt in echten bede bij voorn. Cornelis en Trijntien. Ze sluiten een akkoord. Dd 5-8-1643.

 

 

p21 Erfdeling tussen de erfgenamen van Eeuwout Jansen en Thontien Leenders, zijn huisvrouw zaliger. Ten 1e Jan Eeuwoutsz en Dierck Jaspersz als man en voogd over Neeltien Eeuwouts tbv hun kinderen, ieder voor de helft. Tevens Jan Adriaensz Camerman, als man en voogd over Maeijken Eeuwouts, Peeter Adriaensz Cappiteijn, als man en voogd over Iken Eeuwouts, en de weeskinderen van Bastiaen Eeuwoutsz (i.e. Dierck, Jan en Thonis) met Jan Eeuwoutsz als bloedvoogd. Dd 16-1-1641.

 

 

Op 20-2-1644 had Peeter Dircxs Cappiteijn 29g ontvangen van Dierck Jaspersz. Ook IJken Eeuwouts had 21g ontvangen van dezelfde Dierck, op 10-1-1652.

 

 

p22 Op 5-2-1644 compareerde Dierck Thonissen Breijn (Brien), met overdracht aan Jan Woutersz van Wijck, nu wonende aan de Dussen.

 

 

p22 bis [acte is doorgehaald] Compareerde de eerzame Bastiaen Adriaensz Camp, verklaarde schuldig te zijn aan Samuel Adriaensz Potter en Dierck Peetersz Bot, diakenen van DM, 250g. [geen datum]

 

 

p23 Compareerde Adriaen Willem Ghielen met overdracht voor 800g aan zijn moeder Thontien Adriaenss. Dd 12-4-1644.

 

 

p24 Compareerde Goosen Anthonissen Boomer, met zijn kinderen Anthonis Goosens, Aert Goossens, Adriaen Goossens Boomer, die zich sterk maken voor Maeijken Goosens Boomer. Transport aan Cornelis Bastiaensz Pellecaen van 2 morgen land voor 1100g. Dd 18-5-1644.

 

 

p25 Compareerde Adriaen Peetersz Pellecaen met procuratie voor schout en heemraden van Schobelants Ambacht, genaemt Swijndrecht, namens [niets ingevuld]. Overdracht van 17 hond land aan Pieter Bastiaensz Pellecaen en Lijntien Bastiaenss Pellecaen voor 2100g. Dd 18-5-1644.

 

 

p26 Schout en heemraden compareerden thuis bij Dierck Nicolaesz Hoecwater en zijn vrouw Lijntien Pieterss, waarbij Lijntien op bed lag. Ze maken hun testament. Legaat aan Vijuer? Jaecopsz, de zoon van haar broer, en aan Aert Peeters van der Wall. Dd 27-4-1644.

 

 

P27-28 Op 10-5-1644 compareerden de eerzame Joost Aertsen Wildeman, als man en voogd over Lijsken Pieters, Cornelis Berenden als man en voogd over Maeijken Pieters, Clauwert Pietersz. Ze maken zich sterk voor de weeskinderen van Schalck Pietersz, Frans Pietersz, Adriaen Thonisz als man en voogd over Mechgeltien Pieterss, Willem Pietersz decker, als man en voogd over Lijsken Pieters, Willem Thonisz Backer, als man en voogd over Eltien Pieterss, die zich sterk maken voor Claes Diercxen cleermaker als echtgenoot van Neeltien Pietersdr. Allen tezamen erfg van Lijntien Pieters, ter eenre zijde. En Dierck Nicolasen Hoeckwater, weduwnaar van Lijntien, ter andere zijde. Ze sluiten een akkoord.

 

 

Op 25-2-1645 competeerde de erfgen van Lijntien Pieterss die verklaarden betaald te zijn door Dierck Nicolasen Hoeckwater 1150g. Met handtekeningen.

 

 

No 29 Compareerde Thonis Jansz Schilt, won Werckendam, als bloetvoocht van het onmondige weeskind Anneken Bastiaenss Camp. Overdracht aan Jacop Bastiaensz Camp, haar broeder. Dd 13-4-1644.

 

 

Op dezelfde dag verklaarde Bastiaen Adriaensz Camp, als vader, en Jacop Bastiaensz Camp, voor zichzelf, en namens Claerken Camp en Anneken Bastiaenss Camp, en vanwege Jan Campen, allen samen kinderen van Bastiaen Campen, tot afrekening te zijn gekomen van hun moederlijk goed.

 

 

No 30 Op 3-2-1646 zijn schout en heemraden ontboden bij Hendrick Pietersz Panckers en Adriaentien Joris, zijn vrouw. Hendrick lag ziek op bed. Ze maken hun testament. Legateren aan Anneken Hendricx, hun jongste dochter, en ook aan dochter Lijsken en Maeijken.

 

 

No 31 Compareerde Claerken Janss, weduwe van Franck Jacopsz, geass door Michghiell Willemsz, haar voogd, ter eenre. En Willem Jacopsz, won Werckendam, als bloedvoogd van de kinderen van zijn broer, met namen Jenneken, Neeltien, Anneken, Adriaentien en Kuijntien. Ze sluiten een akkoord. Dd 27-12-1646. Met handtekeningen.

 

 

No 32 Op 1-4-1647 compareerde Jenneken Peeters, wed van Jan Lamberts, geass door Adriaen Adriaensz Bergeijck, als voogd, en Dielis Lamberts als bloedvoogd over de 2 kinderen van zijn broer en Jenneken. Ze sluiten een akkoord. Met handtekeningen.

 

 

No 33 Op 27-5-1647 compareerde de eerbare Jenneken Cornelis Baertsen, wed van Jan Cornelisz van Honswijck, geass door Jan Adriaensz Camp en Adriaen Adriaensz Doleij, haar voogden, ter eenre. En Cornelis Thonissen van Honswijck voor hemzelf en namens zijn broer Peeter Thonisz van Honswijk, Thonis Thonisz van Honswijck voor hemzelf, en mede voogd voor het onmondige weeskind van Frans Pietersz bij Pleuntien Mertensz zaliger, met naam Martijntien Frans, en Hendrick Mertens van Honswijck voor hemzelf, en Baltus Aertsen Roubos als man en voogd over Neeltien Thonis van Honswijck, en Anneken Thonis van Honswijck, met procuratie van Bastiaen Cornelisz, haar man, wonende Slijdrecht. Allen erfgen van Jan Cornelisz van Honswijck zaliger, ter andere zijde. Sluiten een akkoord over de erfdeling. Met handtekeningen.

 

 

No 44 Op 27-5-1647 compareerden Ymert Adriaensz, jm, toekomstige bruidegom, geass door Peeter Geerits van Rijswijck, ter eenre. En Martijntien Fransdochter, jd, geass door Handrick Mertens van Honswijck, haar oom, en Thonis Thonisse van Honswijck, haar voogd, ter andere zijde. Zij sluiten huwelijkse voorwaarden. Met handtekeningen [zoals ook in navolgende aktes].

 

 

p45-46 Op 19-10-1646 compareerde voor schout en heemraden, zich sterk makende voor haar ‘gemeene ingesetenen ende nabueren’, de wel edele heere Philipus van Leeffdael, heer van Eeten en Meeuwen. Tussen deze heere en heemraden was er een ‘cuestie off geschil geresen’ inzake de verponding van een stuk land in DM. De questie was al zo ver dat de heemraden beesten hadden verkocht. De heere toonde bewijs dat er over dit land nooit verponding is betaald. Enz.

 

 

p47-48 Contract gemaakt tussen hiervoor genoemde Heer Philipus en het gerecht van DM en Munsterkerck, d.d. 19-12-1646, ondertekend door schout en heemraden van DM.

 

 

p49 Compareerden de eerbare jongedochters Peeterken Geeritss Boom en Neeltien Geeritss Boon, beiden won aan de Dussen, machtigen de eerzame Aert Adriaensz Cappiteijn, mede won aldaar, om te scheijden en deelen met hun andere zusters en broeders, na de dood van Anthonis Cornelissen Boom. Erfdeling te doen tegen Ocker Adriaensz Cappiteijn, man en voogd over Berbera Corneliss Boom en tussen Jan Peetersz Camp en vanwege de uitkoop van de erfgenamen tegen Reijer Cornelisz Boom. Dd 17-10-1647.

 

 

p50-56 Erfscheiding en deling tussen Ocker Adriaensz Cappiteijn en Berbera Cornelissen Boom, echtelieden, mitsgaders tussen Jan Peetersz Camp vanwege zijn moeder Berbera Cornelissen, en de erfgenamen van Geerit Reijersz Boom, met namen Reijer, Cornelis, en Aert Adriaensz Cappiteijn als man en voogd over Maeijken Geerits Boom, en met procuratie van Peeterken Geeritss en Neeltien Geeritssdochters, en Dierck Schalcken, man en voogd over Sijcken Geerits Boom, en samen vanwege Reijer Cornelissen Boom. Dd 17-10-1647.

 

 

p57 Jan Peetersz Camp stelde een waarborg tbv Ocker Adriaensz Cappiteijn inz voornoemde erfdeling. Dd 17-10-1647.

 

 

p58 Compareerde Jan Eeuwouts die verklaarde een rente van 6g 5st per jaar schuldig te zijn aan de diaconie van Dussen (hoofdsom 100g). Als zekerheid geldt land in DM. Dd 16-9-1647.

 

 

p59-60 Compareerden Huijch Geerits, oud ca 70 jaar, Eeuwout Bruijssens, ca 72 jaar, Peeter Huijmansz Boll, 60 jaar, Cornelis Cornelissen, 54 jr, Pieter Clauwaertsz, 49 jr, allen ‘goet van naem ende faem weerdich’. Ze verklaren bij de eed die de schout van hen had afgenomen, en op rechterlijk verzoek van Wouter Laurensz, dat waar Wouter nu woont er een huis had gestaan (voor Wouter’s tijd) en verklaren over de ligging en bijdragen (wrs verponding) die er moesten worden gedaan. Ook verscheen Aentken Adriaens, wed van Cornelis Jansen Jonckerbaert, ca 72 jaar. Dd 28-11-1647.

 

 

p61-62 Op 11-12-1647 compareerde de eerzame Jacop Plomen, met procuratie van Reijer Cornelisz Boom (uit Out Beijerlant). Overdracht aan Aert Adriaensz Capteyn, Dierck Schalcken, Reijer Geeritsz Boom, Peeterken Geeritss Boom en Neeltien Geeritss Boom en Cornelis Geerits Boom, die gezamenlijk gerechtigd zijn op de goederen die RCB waren aangekomen na het overlijden van Anthonis Cornelisz Boom, zijn oom.

 

 

p62(bis)-63 Akkoord tussen voornoemde erfgen van Anthonis Boonen en Peeter Diercxen Straff. Dd 12-12-1647.

 

 

p64-65 Compareerde Dierck Peetersz Both, als man en voogd over Bastiaenken Woutersdochter, die ook verscheen. Overdracht stuk land aan Thonis Cornelissen Peetermaten. Dd 14-12-1647.

 

 

p66-68 [copie acte] Afspraken inzake akkoord tussen Jan Cornelisz Potter, Adriaen Cornelisz Potter en Aert Geeritsz, voogden over de weeskinderen van Anthonis Cornelisz Potter, ter eenre. En Geerit Aertsen Herbers als vader en voogd over de weduwe van Anthonis. Dd 17-10-1619. Kopie gemaakt op 31-3-1648.

 

 

Fol 69 Akkoord tussen Geertien Jans, wed van Jan Adriaenssen, geass door Geerwijn Cornelissen Peetermaten, ter eenre. En Thonis Leenders (won onder Sleeuwijk) als bloedvoogd over de weeskinderen (Maeijken, Crijn, Jan en Adriaen) van genoemde Jan. Geertien’s bestevader is Adriaen Leendersz en bestemoeder is Leeff Joosten Diercx. Dd 12-2-1649.

 

 

Fol 70 [doorhaling: Op 10-3-1649] compareerde Jan Woutersz van Wijck. Overdracht huis en erf, gelegen naast het ‘dorps schoolhuijs’, aan Willem Jansen Kievits, schout van den Hill, en Arien Ariensen Bieshevel.

 

 

Fol 71 Compareerde Jan Eeuwouts. Overdracht 7 hond land aan Pieter en Cuijndert Pietersz Boll, en de andere kinderen van Dierck Jaspers en Neeltien Eeuwouts. Dd 29-4-1649.

 

 

Fol 72 Compareerde Cornelis Cornelisz Geurtsen. Overdracht stuk land aan Adriaen Bastiaensz Cappelvanger. Dd 29-4-1649.

 

 

Fol 73 Compareerde Cornelis Willemsen als man en voogd over Theuntien Schalcken Smits. Overdracht bezit aangekomen via Theuntien’s ouders, aan Goijaert Hendrix. Dd 18-6-1649.

 

 

Fol 74 Compareerde Geertien Jans, weduwe van Jan Ariensz, geass door Geerwijn Cornelisz Peetermaten, haar voogd. Overdracht 2 honden land aan IJmert Adriaensen. Dd 18-6-1649.

 

 

Fol 75 [copie acte] Compareerde Adriaen Peetersz Pellecaen, won in hh Muijlkerck, die zijn vrouw Dingetien Jan Spierings machtigt mbt het afhandelen van zaken mbt al hun crediteuren en debiteuren. Dd 18-3-1649. Kopie d.d. 30-6-1649.

 

 

Fol 76 Compareerde Willem Joosten van Oversteech. Overdracht aan Thontien Ariens, weduwe van Willem Michgielsen, zijn 1/3e deel in stuk land. Het overige deel is van Thoontien Ariens en Michgiel Lamberts. Dd 30-6-1649.

 

 

Fol 77 [acte is doorgehaald] Compareerde Melchior Hendricxen Oldenborch, won aan de Dussen, verklaarde schuldig te zijn een jaarlijkse rente van 31g 5st aan Jan Aelbersen van Gelder, won Gorcum. Hoofdsom 500g. Dd 25-8-1649.

 

 

Op 17-10-1657 compareerde Ghijsbert van Nippel, won Gorcum, verklaarde uhv zijn moeder geld ontvangen te hebben.

 

 

Fol 78 Akkoord tussen Cornelis Cornelisz Evertssoon, als bloedvoogd van het weeskind van zijn broer Bastiaen Cornelisz Evertssoon, met namen Cornelis, ter eenre. En IJcken Willemss, weduwe van voornoemde Bastiaen, geass door Bastiaen Peetersz de wever, won Loon, haar zwager, ter andere. Dd 6-1-1650.

 

 

Fol 79 Compareerde Willem Thonissen, als man en voogd over Aeltien Pieter Lauwertsdochter. Overdracht aan Adriaen Aertsen Suermont’s kinderen verwekt bij Geeriken Lucas van Vijtenbroeck, met namen Alida, Maeijken, Aertien. Dd 29-1-1650.

 

 

Fol 80 Compareerde Adriaen Aertsen Suermont, vanwege zijn kinderen. Overdracht aan Adriaen Laurensz Verhoeven van 3/5e van 5 honden land, gelegen op de baen in DM, met ten oosten de kinderen van Adriaen Aertsen Suermont, en west Anthonis Plonensz, strekkende van het zuiden van de Halver Straten noordwaarts tot de Eersten Dwerssloot. Dd 29-1-1650. [geen HT]

 

 

p81-82 Op 21-1-1650 werd de schout en heemraden ontboden ten huize van Bastiaen Adriaensz Camp, die ziek was, en Anneken Willemss van Hoffwegen, zijn vrouw. Zij maken hun testament. 

 

 

p83 Op genoemde dag maakte Bastiaen Adriaensen Camp, aan zijn zoon Jan Bastiaensz Camp, verwekt bij Anneken Willemss van Hoffweghen, de helft van 1,5 morgen lant.

 

 

p84 Compareerde Cornelis Adriaensz Potter, won aan de Dussen, beloofde jaarlijkse rente van 19g 15st te betalen aan Cornelis Cornelissen Heijst. Dd 29-1-1650.

 

 

Fol 85 Erfdeling tussen Neeltien Jansen van Dijck, wed van Cornelis Geurts, geass door Peeter Jansen van Dijck, haar broer, en tegen de erfgenamen van Cornelis Geurts (conform loting op 17-4-1646).

 

 

Dit was inclusief een lot van ½ van een perceel land, strekkende van de weteringe noordwaarts tot de koij van Adriaen Laurensz Verhoeven op de oosterse kant, en de erfg op de westerse kant. En voorts van de koij van Adriaen Laurensz Verhoeven tot de Lombaerdijk weteringhe toe. Dd 1646.

 

 

Fol 86 Compareerde Geelich Anthonisz die beloofde te betalen aan Cornelis Cornelissen Jongen heer, als man en voogd over Anna Jans, de som van 1100g. Volgens de index woonde Cornelis in Werckedam. Dd 9-2-1649.

 

 

Fol 87 Op 24-9-1649 compareerde de eerzame Jan Jansen Spierinck, gezond en wel, en maakt zijn testament. Als 1e bedenkt hij zijn 2 voordochters Dingen en Fijken. Vervolgens zijn zoon Jan, verwekt bij zijn tegenwoordige vrouw IJken Cornelis.

 

 

Fol 88 Compareerde Anthonis Leendersz met overdracht aan Peeter Bastiaensz Pellecaen c.s. een stuk land. Dd 17-3-1649.

 

 

Fol 89 Compareerde Anthonis Leendersz, won aan de Dussen, beloofde schuldig te zijn aan Jan Anthonisz van Wevelinchoven, brouwer, won Gorcum, 26g 7st rente per jaar. Dd 17-3-1650.

 

 

Fol 90 Compareerde de eerzame Abraham Cornelisz de Both, als vader en voogd over zijn kinderen (Cornelis, Adriaen, Jan, Janneken, Neeltien) verwekt bij Aegtien Adriaenss de Vries, ter eenre. En Leendert Adriaensz de Vries als bloedvoogd van dezelfde kinderen. Zij komen tot een akkoord. Dd 18-3-1650.

 

 

Bijschrift in kantlijn: Deze akte is nog ongepasseerd gebleven en dient voor memorie.

 

 

Fol 91 [acte is doorgehaald] Compareerde Govert Hendricx, won aan de Dussen, en beloofde een jrls rente te betalen van 6g 5st aan Cornelis Bastiaen Pellecaen. Dd 26-3-1650.

 

 

Fol 92-94 Erfdeling tussen de erfgen van Cornelis Everts op 23-12-1649. Kinderen zijn: Evert Cornelissen, Bastiaen Cornelissen, Jan Peetersz Mick als man en voogd over Maeijken Cornelis, Cornelis Baersz Prins, als man en voogd over Aegtien Cornelis, Thonis Cornelisz Breckelmans als man en voogd over Adriaentien Cornelis, Cornelis Cornelisz Evertssoon en Cuijntien Cornelis.

 

 

Fol 95-96 ontbreekt

 

 

Fol 97-98 [akte is doorgehaald] Compareerde Cornelis Philipsz van Nederveen, won aan de Dussen, verklaarde een jrlse rente van 24g schuldig (400g) te zijn aan de heer Eduwaert Jacob van Acxel, heer van Dussen Munsterkerck. Dd 21-11-1650. NB De rente was betaald op 11-4-1657.

 

 

Fol 100-101 Compareerde Willem Jansen Kievits, schout van den Hill, en Arien Adriaensz Biesheuvel. Overdracht aan Peeter Thonissen Raeijmaker. Bestaande rente van 1g 10st tgv Dierck van Schilperoort. Dd 8-12-1650.

 

 

Fol 102-103 Compareerde Willem Jansen Twambes. Overdracht aan Handricxken Mauritsdochter, geass door Adriaen Aertsen Suermont. Dd 8-12-1650.

 

 

Fol 104-105 Op 11-12-1650 compareerde de eerbare Yken Cornelis, wed van Jan Jansen Spierinck, geass door Adriaen Aertsen Suermont, haar voogd, ter eenre. En Jan Adriaensz de Graeff als bloedvoogd van het onmondige kind (Jan).

 

 

[foto 71]

 

 

p106 Compareerde Lijsken Pieters, wed van Joost Aertsz Wildeman, won aan de Dussen, geass door Adriaen Joosten Wildeman, haar zoon. Verklaard schuld te hebben aan Johan Anthonisz van Wevelinchoven, brouwer, won Gorcum, van 37g 4st per jaar rente. Dd 14-4-1651.

 

 

p108-109 Compareerde Aert Adriaensz Cappiteyn, won aan de Dussen, beloofde te betalen aan Adriaentien Jans Backers, Maria Jans Backers en Lijsbeth Jans Backers, won in den Haege, een jrlse rente van 12g 10st. Dd 23-4-1651.

 

 

p110-111 Compareerde Peeter Geerits Gast, won aan de Dussen, beloofde te betalen aan Hendrick Aelbertsz van Steenbeeck, won Gorcum, van 93g? 5st per jaar (kapitaal 1500g). Dd 1-5-1651.

 

 

p112-113 Compareerde Cornelis Philipsen van Nederveen droeg een rentebrief over aan Wilmijntien van der Poorten twv 43g 15st per jaar. Dd 19-5-1651.

 

 

p115-116 Compareerde Neeltien Eeuwouts, wed van Pieter Pietersz Bol, geass door Dierck Jaspers, ‘haeren getrouden man’, ter eenre. En Pieter Pietersen Bol en Cuijndert Pieterss Boll, haar kinderen verwekt bij voorn Pieter Pietersz bol, ter andere zijde. Dd 2-6-1651.

 

 

p117-118 Compareerde Dierck Jaspers, won aan de Dussen, beloofde te betalen aan de edele heer Eduwaert Jacop van Acxel, heer van Dussen Munsterkerck, een jrlse rente van 33g. Dd 2-6-1651.

 

 

p119 Compareerde Evert Cornelisz, won aan de Dussen, belooft te betalen een rente van 7g 10st per jaar aan Commer Willemsz, wonende tot G-Berg. Dd 12-6-1651.

 

 

P121 Ingelegd briefje met machtiging van Anthonis Berentssen Groeneveelt aan zijn vrouw ‘met onderstant van beyde hare broeders’. Dd 19-6-1651.

 

 

p122-124 Op 20-6-1651 compareerde de eerzame Jan Ariensen Basten, laatst wednr van Jenneken Ariens Dolo, ter eenre. En Thonis Beerenden Groenevelt als man en voogd over Tanneken Arienss Doloij, Arien Ariensz Dolo en Veij Adriaensen Dolo, kinderen van Arien Mertijn Dolo en Jenneken Arienss Doloy. Ze komen tot een akkoord.

 

 

p125-127 Compareerde Cornelis Thonisz van Honswijck, als bloetvoocht over de kinderen van zijn broer Thonis Thonisz, verwekt bij Aechtien Thonis Evertsdochter, nl Heijltien, Anthonis en Thonis, ter eenre. En Aegtien Thoniss Evertsdochter, weduwe van Thonis, geass door Cornelis Thonis Everts, haar broer, ter andere zijde. Ze sluiten een akkoord. Dd 12-7-1651.

 

 

Fol 128 Compareerde Bastiaen Hendricxen van Oldenborch, won op den Hill, beloofde een jrlse rente van 6g 5st te betalen aan de edele Cornelis Swaen, secr ten G-Berch. Dd 9-9-1651.

 

 

Op 6-2-1660 compareerde Cornelis Woutersz die verklaarde dat de rentebrief was voldaan.

 

 

Fol 131 Compareerde Samuel Adriaensen Potter met transport aan zijn zuster  Aertien Adriaenss Potter. Dd 6-10-1651.

 

 

Fol 133-134 Compareerde Cornelis Adriaensz Potter die beloofde om een jrlse rente van 18g 15st te betalen aan Tijsken Sijmens, wed van Peter van Eeten, won te Gorcum. Dd 4-11-1651.

 

 

Fol 135-136 Compareerde Aert Adriaensen Cappiteijn, won aan de Dussen, die verklaarde een jrlse rente van 12g 10st schuldig te zijn aan Johan Anthonissen van Wevelinchoven, brouwer, won Gorcum. Dd 19-10-1651.

 

 

Fol 137-138 Compareerde Goijaert Thijsz van den Boon, als man en voogd over Dingentien Cornelis Evertsdochter. Overdracht aan Thonis Cornelisz Brekelmans. Dd 23-11-1651.

 

 

NB Heemraad Dierck Jaspers Polack.

 

 

Fol 139-140 [acte is doorgehaald] Compareerde de eerzame Govert Hendricxen, won aan de Dussen, beloofde een jrlse rente van 6g 5st schuldig te zijn aan Maria Jans Backers. Dd 27-11-1651. NB Heemraad Dierck Jaspers Polack.

 

 

Fol 141-142 Op 4-2-1652 compareerde de eerzame Cornelis Claessen de Both, wednr van Heemken Huijmans (Heijmken Heijmans), ter eenre. En Willem Jansen van Oosterhout, won G-Berg, als bloedvoogd van de kinderen van Heemken (met namen: Diercxken, Anneken, Jan). Ze sluiten een akkoord.

 

 

Op 17-5-1658 verklaring dat de boedel van Cornelis Claesz de Both zaliger te insolvent was om betalingen na te komen.

 

 

Fol 144 [copie acte] Compareerde Dingentie Jan Spieringsdochter, met procuratie van Adriaen Peetersz Peetersz, haar tegenwoordige man, inz de coopcedulle van huis en land door Samuel Adriaensz Potter, die was gekocht van voorn. Adriaen Peetersz Pellecaen. Dingentien verklaarde volledig betaald te zijn door Samuel. Dd 25-1-1652. Copie op dezelfde dag.

 

 

Fol 145 Compareerde Adriaen Peetersz Pellecaen die heeft ‘gerenoceert sulcx hij revoceert’ zijn procuratie die hij op 18-3-1649 gaf aan zijn vrouw Dingetien Jansdochter.

 

 

Fol 147 Compareerde Anthonis Goosensen Boomer, won op den Hill, zich sterk makende voor Aert Goosensz, Adriaen Goosens en Maeijken Goosens Boomer, zijn broers en zus. Overdracht aan Adriaen Aertsen Suermont. Dd 20-2-1652.

 

 

Fol 150 Compareerde Melchior Hendricxen van Oldenborch, als procuratie van Bastiaen Hendricxen van Oldenborch, zijn broer. Overdracht aan Anthonis Cornelisz Hollander. Dd 20-2-1652.

 

 

Fol 152-153 Compareerde Melchior Hendricx van Oldenborch, won aan de Dussen, verklaarde een rentebrief (75g per jaar) schuldig te zijn aan Jenneken Willems van der Stael, ongetrouwde dochter, won Sorchuven?. Dd 29-5-1652.

 

 

Fol 154-155 Compareerde Ocker Adriaensz Cappiteijn, won aan de Dussen, verklaarde rentebrief schuldig te zijn aan de eerbare joffrouwe Maria, wed van Gootschalck van der Hulst, won Dordrecht. Som 400g. Dd 2-6-1652.

 

 

Fol 156 Compareerde Jacop Bastiaensz Camp verklaarde ontvangen te hebben van Anneken Willemss van Hoffweghen, laatst wed van Bastiaen Adriaensz Camp, de som van 14g 14st. Dd 13-6-1652.

 

 

Fol 159-163 [acte is doorgehaald] Compareerde Adriaen Peetersz Pellecaen met transport aan Geerit Pietersz Decker. Dd 9-4-1653.

 

 

Compareerde den selven die op dezelfde dag een coopceel laeten registreren.

 

 

Op 11?-11-1656 compareerde Peeter Bastiaensz Pellecaen als voogd over de weeskinderen van Geraert Deckers zaliger, en mede zijn zwager Hendrick Jaspersen, won Giessen, als mede voogd. Enz.

 

 

[Volgens index met vermelding erffbrieff van Gast tbv Hendricx Aelbert van Steenbeeck, 30-8-1656]

 

 

Fol 165-166 Op 15-4-1653 compareerden Martina Frans, wed van Ymert Arisen van Tilborch, geassisteert met Geerwijn Cornelisz, ter eenre, en Cornelis Arissen van Tilborch als bloetvoocht van de kinderen van zijn broer: Jan en Adriaen, bij Martina, zij sluiten een akkoord.

 

 

Fol 167-168 Compareerde Jan Peetersz Coomen met overdracht aan Neeltien Jansen van Dijck, zijn schoonmoeder. Dd 25-4-1653.

 

 

Fol 169 Compareerde Neeltien Jansen van Dijck, geass door Jan Peetersz Coomen, haar voogd, met overdracht aan Thonis Cornelisz Breckelman. Dd 25-4-1653.

 

 

Fol 171-172 Compareerden Jan Peetersz Coomen, als man en voogd over Maeijken Cornelis Evertsz, inzake hun deel gecomen van Cornelis Baertsen Prins, als man en voogd over Aechtien Cornelis Evertsdochter, en Thonis Cornelis Brekelmans, als man en voogd over Adriaentien Cornelis Evertss, en het deel gecomen van Goijaert Thijsen van den Boom als man en voogd over Dingentien Cornelis Evertsdochter, en Thonis Thonisz, als man en voogd over Cuijntien Corneliss Evertsdochter. Allen erfg van Cornelis Everts. Overdracht aan Evert Corneliss, hun broer. Dd 25-4-1653.

 

 

Fol 173-174 Compareerde Jan Adriaensz Mulder met overdracht aan Johan Walravens 1/4e deel in stuk land in Dussen, onverdeeld met Geelich Anthonisz, Adriaen Jacopsen Blauwen. Dd 9-5-1653.

 

 

Fol 176-182 Erfdeling tussen de erfgenamen van Crijn Ariens Mulder zaliger: Adriaen Crijnen, Jacop Willemsz Lam X Sijcken Crijnen, Laurens Crijnen, Cornelis Cornelisz Diercxs X Maeijken Crijnen, Jan Thonissen X Sijcken Krijnen. 21-5-1653.

 

 

Vanaf hier zijn de folio’s niet meer genummerd [= eigen telling]

 

 

Fol 183-185 Compareerde Pieter Pietersz Boll en Cuyndert Pietersz Boll. Ze verklaren 400g schuldig te zijn aan Michgiel Vijtens, won inden Haeghe. Dd 28-5-1653.

 

 

Fol 186-187 Erfdeling tussen dominee Johan Walravius X Maria Frans van Dijck, won Waelwijck, ter eenre, en de eerzame Geelich Anthonisz van Oirschot, won aan de Dussen, met procuratie van Adriaen Jacopsz Blauwen, zijn zwager, won Dordrecht. [na 3-3-1653]

 

 

Fol 188 Ordinaris rechtdach in DM op 9-10-1653 voor schout en 6 heemraden. Maeijken Leenders, eiseres, eist van Geerit Peetersz Gast, gedaagde, de som van 3g 12st inzake ‘aerbeijts loon van gerst te bienden’. De gedaagde wordt gecondemneerd tot zijn eerste ‘defout’.

 

 

Fol 189-190 Compareerde Jan Adriaensen Graeff, won aan de Dussen, die verklaarde schuldig te zijn aan Johan Crielarts, won G-Berg, de som van 840g. dd 5-2-1654.

 

 

Op 8-2-1657 verklaarde Johan betaald te zijn.

 

 

Fol 191-192 Compareerde Govert Hendricxen Cleermaker, won aan de Dussen, en Cornelis Willemsz Wonis?, won Meeuwen, die verklaarden schuldig te zijn aan Adriaen Aertsz Suermont de som van 125g. Dd 1-2-1654.

 

 

Fol 193-194 Compareerde Peeter Geritsz de Gast, als beschadigde borg voor Geerit Pietersz Gast, en beloofde te betalen 591g 17st met rente 5%. Dit tgv het dorp DM. Dd 15-7-1653.

 

 

Fol 195-196 Compareerde Neeltien Jansen van Dijck, geass door Dierck Jaspers de Bruijn, haar voogd. Overdracht aan Evert Cornelissen, haar zoon. Dd 28-2-1654.

 

 

[foto 118]

 

 

Fol 197 Compareerde Maeijken Jaspers, wed van Adriaen Laurensen Verhoeven, geass door Dierck Jaspers en Bastiaen Laurens Verhoeven, als voogd over de onmondige kinderen van Arien Laurensen Verhoven (sic), haar gecoren voogden. Overdracht aan Thontien Ariens, wed van Willem Mighielsen, geass door Michiel Willemsz, haar zoon en voogd, 8 hond land gelegen in DM met in oosten Roeloff Jansen van der Wiell, westen Cornelis Joosten, strekkende van het zuiden van de Halver Sheeren Straten naar het noorden tot de voorn. Roeloff Jansen’s erf. Dd 28-2-1654. N.B. Een van de heemraden is Dierck Jaspers de Bruijn [met HT].

 

 

Fol 199-201 Compareerde Ocker Adriaensz Cappiteijn met overdracht aan Jan Peetersz Camp. Dd 28-2-1654.

 

 

Fol 202-206 [copie acte] Op 8-11-1650 compareerde Cornelis Bastiaensz Camp, Jacop Bastijnensz Camp, Jan Bastijaensz Camp en Anneken Bastyaenss Camp, geass door haar broers, mede namens Adriaen Bastyaensz Camp. Allen tezamen kinderen en erfg van Bastijaen Adriaensz Camp, ter eender zijde. En Anneken Willemss van Hoffwege, laest wed van Bastijaen Camp, geass door Wouter Joris de Roij, schout, als voogd. Zij sluiten een akkoord. Dd 30-11-1650. [copie d.d. 4-12-1652]

 

 

Fol 207-208 Voor schout en schepenen van DM (‘onder die stadt Dordrecht in Suijt Hollandt) compareerde Cornelis Janssen de Bodt?, mede schepen, is 3.000g schuldig aan Hendrick Barentesen van Duerten?, won in stad Dordrecht. Dd 15-6-1654.

 

 

Op 18-3-1671 compareerde de heer Johan Wevelinckhoven met de bovengenoemde brief waarop stond dat Jan Claesen Bogaert als man van Emmeken? Sumonts, weduwe en boedelhoudster van Handrick … Emmeken bekende betaald te zijn door Jenneken Jans, wed van Johan van Wevelinckhoven.

 

 

Fol 209-210 Compareerde Ocker Ariensz Cappiteijn, won aan de Dussen, met overdracht aan Nelghen Geritss Boem, mede won aan de Dussen. Dd 22-5-1654.

 

 

Fol 211-212 Compareerde Neelghen Geritss Boem,…, heeft geratifiseert de verkoop van Ocker Ariensz Cappiteijn, uit haar naam, aan Jan Cornelisz Zadelissen? en Evert Anthonisse heeft gedaan. Dd 18-12-1654.

 

 

Fol 213-214 Compareerde Geerit Pieters Decker, won Dussen Munsterkerck, die verklaarde 500g schuldig te zijn aan de heer meester Johan van Someren, advocaat in stad Dordrecht. Dd 12-1-1655.

 

 

Op dezelfde dag verklaarde Adriaen Peetersz Pellicaen het geld ontvangen te hebben en Gerit Pietersz Decker daarvan te vrijwaren. Vermelding Jan Spirincx die betaald was.

 

 

Fol 215 Compareerde Adriaen Arienssen Cappiteijn, won aan de Dussen, met overdracht aan de graeffelijckheijt van Holland. Dd 24-3-1655.

 

 

Fol 217 Op 1-4-1655 is op verzoek van de erfgen van Janneken Cornelis zaliger getaxeerd.

 

 

Fol 218 Compareerde Jan Adriaens …, …. Adriaensz Camp, Cornelis van B..wijck, en Adriaen Adriaensz? als man van ……. Allen erfg van Janneken Cornelis? van B..wijck. Ze sluiten een akkoord. Dd 1-4-1655.

 

 

Fol 221-222 Compareerde Peeter Geritsz Gast, won Dussen Minsterkerck, met overdracht aan Handrick Albartis van Steenbeck. Dd 13-8-1656.

 

 

Op 11-6-1661 compareerde Adriaen Aertss Suermont die verklaarde uhv bovenstaande voldaan te zijn uit de erfenis van Peeter Geritsz Gast.

 

 

Fol 223 De heemraden verklaren dat de schout uhv een akte van condemnatie van de Dussen d.d. 28-6-1657, verkregen door Jan Adriaensz de Graeff. Dd 4-10-1657.

 

 

Op 11-6-1661 wordt de brief geratificeerd door schout en heemraden.

 

 

Fol 225 Compareerde Melser Hendricksz van Oldenborch, die verklaarde 650g schuldig te zijn aan Arien Aertsen Suermondt, won op den Hil. Dd 13-5-1655.

 

 

Fol 227-228 Compareerde Melser Hendricxen van Oldenborch, die verklaarde 1600g schuldig te zijn aan Jan Roeloffsz van der Wiel, Peeter Jansz Braber en Bastiaen Jansz van Gelder. Dd 10-5-1655.

 

 

Op 21-3-1658  is en correctie gemaakt op bovenst brief.

 

 

Op 11-6-1658 compareerde Jan Roeloffsz van der Wiel cs en verklaarden betaald te zijn.

 

 

Fol 229 Compareerde de edele Cornelis Joosten en Jan Philips van Nederveen, ‘onse nabuer’ inzake overdracht aan voorn. Cornelis Joosten. Dd 19-11-1654.

 

 

Fol 231 Compareerde Bastiaen Hendricxsz van Oldenborch, won aan de Dussen, die verklaarde 82g 9st schuldig te zijn aan Geeridt Pietersz Decker, won aan de Dussen. Dd 1-5-1655.

 

 

Fol 233 Compareerde de eerzame Abraham Cornelis Bodt, ter eenre, en Leendert Ariaensz de Vries als bloetvoocht van de kinderen van Abraham bij Achken Arienss de Vries: Cornelis, Arien, Jan en Neelthien. Zij sluiten een akkoord. Dd 3-7-1655.

 

 

Fol 235-238 Acte van condemnatie d.d. 28-6-1657 geobtineert bij Jan Adriaensz de Graeff. Vermelding Adriaen Aertsen Suermont. Dd 4-10-1657.

 

 

Compareerde Melgoor van Oldenborch Handricxsz ratificeerde de brief. Adriaen Aertsen Suermont. Dd 11-6-1661.

 

 

Op 1-12-1655 Ocker Ariensz Cappiteijn, won DM, Heijnrick van Vessem.

 

 

Fol 239-240 [acte is doorgehaald] Compareerde Aert Willemsz Rogghe, won Meeuwen, is schuldich aan Cornelia Praem, de weduwe van dominee Gerit Vinck, predicant van Meeuwen. Dd 1-5-1656.

 

 

Op 8-4-1666 verklaarde Cornelia dat de schuld was voldaan.

 

 

Fol 241-242 Compareerde Thonis Jansen van Gelder, burger van Gorinchem, als erfgen van Maeijken Thonis van der Kae, zijn moeder, dienvolgende eijgenaer van een rente zoals gedeelt met Thonis ter eenre en Jan Aeldersen van Gelder (medeburger van Gorcum), zijn vader, ter andere zijde verkoopt aan Maeijken Goijerts wed Frans Cornelis Tuinegieter, burger te Gorichem. Dd 18-5-1656.

 

 

Fol 243 Compareerde Anthonis Jacobsen, won op den Hill, is 1.050g schuldig aan de eerbare Elisbets van der Weteringhe, wed en boedelhoudster van Peeter Baltus van Wevelinchoven, brouwster en burgeresse te Gorinchem. Dd 23-3-1656. NB Een van de heemraden is Aert Adriaensen Verhoven alias Verhoeven.

 

 

Fol 244 Compareerde Pluen Jacobsen, won op den Hill, als voocht (volgens aanstelling van de edele heren van de reckeninghe van de grafelijkheid van Holland) van de weeskinderen van Anthonis Jacobsen bij Tunisken Anthoniss zaliger. Ze approberen een hypotheekbrief (acte hiervoor) van Anthonis Jacobsen tbv Elisabet van der Weteringe, wed van seigneur Peeter Baltus van Wevelinchoven. Dd cfm hierboven.

 

 

Fol 245 Compareerde Anthonis Jacobssen, won op den Hill, is 736g schuldig aan Adriaen Aertssen Suermont, won op den Hill. De schuld was ontstaan bij het huwelijk van Anthonis Jacobsen en Tuenisken Anthonis. Dd 23-3-1656. NB Weer heemraad Aert Adriaensen Verhoeven (handtekening) of Verhoven (tekst).

 

 

Fol 246 Op 7-12-1656 compareerde Pluen Jacobsen, won op den Hill, approbeert de hypotheekbrief zoals hiervoor opgesteld tbv Suermont.

 

 

Fol 247 Compareerde Jacob Adriaensen van Besoijen met overdracht aan Jacop Willemsen van Uppel. Dd 14-12-1655. NB Heemraad Aert Adriaensen Verhoeven (handtekening & tekst). Hierna komt hij regelmatig voor als heemraad.

 

 

Fol 249 Compareerde Jacop Willemsen, won Uppel, met overdracht aan de graeffelijckheijt van Hollant. Dd 14-12-1655.

 

 

Fol 251 Op 13-12-1655 compareerde Pieter Jansen, won aan de Dussen, die zich borg stelde voor 46g voor zijn zoon Lambert Pietersen, hetgeen Pieter aan zijn weeskind beloofd had volgens ‘konterackt ofte deelcedulle’ na het overlijden van Anneken Adriaensen, de moeder van Lambert, en zijn vrouw. De naam van het weeskind is Arien Lamberts. Als zekerheid verbindt Pieter een hond land met timmeragie en plantagie, gelegen in het Ambacht van Dussen.

 

 

Fol 253 Compareerde Melgior Hendricxsz van Oldenborch, won aan de Dussen, is 500g schuldig aan Bartel …. Ariensz de Bie, soldaet onder de compagnie van kapitein van Ees in Maastricht. Dd 26-6-1656.

 

 

Fol 255 [acte is doorgehaald] Compareerde Ariaen Willemsz van Hoofweghen, won aan de Dussen, is 400g schuldig aan Adriaen Ariensz van Hachoort, won op Hagoort. Dd 6-7-1656.

 

 

Op 20-5-1664 getransporteerd aan de vrouw van Hardinxvelt en voldaan.

 

 

Fol 256 Compareerde Lauwisken Jans, laest wed van Jacop Nijlen?, geass door Bastiaen van Oldenborch, haar voogd, met overdracht aan Mathijs Wouterssen, tegenw won aan de Dussen. Dd 13-7-1656.

 

 

Fol 257 Compareerde Pluen Jacop Pluenen met overdracht aan Jo. Suijdewijn van Nuijsenborch, ambachtheer van Suijdewijn Cappel. Dd 10-8-1656.

 

 

Fol 259 Compareerde Govert Govertsz, won Waelwijck, met procuratie van Govert Denckers, won Antwerpen, overdracht aan jofr. Maria van …, won s Bosch. Dd 28-9-1654.

 

 

Fol 260 Op 2-9-1654 procuratie afgegeven inz bovenstaande.

 

 

Fol 261 Compareerde Adriaen Willemsen, won Dongen, met overdracht aan Jan Peetersz Campt, won Dussen Munsterkerck. Dd 22-9-1656.

 

 

Fol 263 Compareerde Adriaen Peeters Pellecaen, won aan de Dussen, met overdracht aan Anthonis Outheusden, laeckencooper te Gorinchem. Dd 28-9-1656.

 

 

Fol 265 Compareerde Jan Luijcasz Bredenborgh, won Meeuwen, als vader van zijn drie kinderen bij Lijnghen Josten Wildemansdochter, zaliger, overdracht aan Jan Hendricksz van Raevensteijn, won s Hertogenbosch. Dit bezit was aanbestorven van zijn schoonouders Joost Aertsz Wildeman en Lijsken Pieterss. Dd 19-10-1656.

 

 

Fol 267 Compareerde Jan Peetersen van Raevensteijn, won Meeuwen, is 400g schuldig aan de weledel geboren heer Philips van Leeffdael, heer van Eeten en Meeuwen. Dd 6-11-1656.

 

 

Fol 269 Compareerde Peeter Bastiaensz Pellecaen, won Dussen Munsterkerck, als voocht van de kinderen van Govaert Pietersz Decker, mede namens zijn zwager Hendrick Jaspersz, won Giessen buijten dams, als mede voocht, Helena Bastiaensen Pellecaen, wed Govaert Peetersz Decker, won Dussen Munsterkerck, en Aerien Peetersen Pellecaen, won DM, verkopen aan de diaconij van Dussen. Dd 17-11-1656.

 

 

Fol 271 [acte is doorgehaald] Compareerde Adriaen Willemsen van Hoffweghen, won aan de Dussen, die verklaarde 200g schuldig te zijn aan Hendrick Adriaensz van der Wiel, burger te ’s Hage. D.d. 6-12-1656.

 

 

Op 27-6-1665 is betaling gedaan.

 

 

Fol 273 Compareerde Maeijken Thoniss, wed van Jacob Bastiaensen, en Bastiaen Jacobsz en meester Jan Peetersz van Emmel, als e/v Sara Jacobsen, en Anthoni Bastiaense, allen won Dussen Munsterkerck, en Adriaen Bastiaensen als voocht van de kinderen van Jacob Bastiaensz, broer, won DM. Overdracht aan Jan Woutersen Vinck, won Dussen Munsterkerck. D.d. 7-12-1656.

 

 

Fol 275 Compareerde Peeter Geraertsz de Gast, won Dussen Munsterkerck. Overdracht aan Graeffelijckheijt van Hollant. D.d. 25-1-1657.

 

 

Fol 277 Compareerde Jan Adriaensz de Graeff, won aan de Dussen, die verklaarde 800g schuldig te zijn aan Johan Chrillaerts, out borgem van G-Berg, voor hemzelf en voor het weeskind van Abraham Chrillaerts, zijn broer. D.d. 10-2-1657.

 

 

Fol 279 Compareerden de erfgenamen van Joost Aertsz Wildeman en Lesken Pieterss: Adriaen, Dierck, Aert Joosten Wildeman, Peeter Peetersz Bol, allen won aan de Dussen, en Jan Willemsz Bloom, won Almkerck, als e/v Maeijken Joosten Wildemansdochter, mede namens de kinderen van Lijntie Joosten Wildemansdochter za. Overdracht aan de weduwe en erfgen van seigneur Johan van Wevelinchoven, won Gorinchem. D.d. 26-2-1657.

 

 

Fol 281 Compareerde Wouter Claesz de Both, als bloetvoocht van de kinderen van Cornelis Claesz de Both, en Cornelis Adriaensz Potter, als officier en oppervoocht. Overdracht aan Adriaen Cornelisz Lechganger, won Dussen Munsterkerck. D.d. 18-4-1657.

 

 

Fol 283 Compareerde Wouter Claesz de Both, als bloetvoocht van de kinderen van Cornelis Claesz de Both, en Cornelis Adriaensz Potter, als officier en oppervoocht. Overdracht aan Albrecht Hendricxsz van Steenbeck, won Gorinchem. D.d. 14-4-1657.

 

 

Fol 285 Compareerde seigneur Nicolaes de With, won Dordrecht, toont een coopcedule van 3-3-1656 dat de deurwaarder van de Graeffelijckheijt Willem van de Peer? land verkocht had, dat gekomen was van Melgior Hendricxsz van Oldenborch, als geexecuteerde, won aan de Dussen. D.d. 18-4-1657.

 

 

Fol 286 Op 30 mei 1657 compareerde voor de schouten en heemraden van Dussen Muijlkerck (DM) en Dussen Munsterkerck: Aert Leendertsz, won in de hh Meeuwen, en Thijs Jansz Crab, won in hh Eeten. Zij stellen zich borg voor Geerit Aertsz Cuijper, won DM, hun zoon en schoonzoon. Zij beloven de armen en het dorp van Dussen te indemneren voor alle lasten die de armen van het dorp aan de Dussen zouden hebben voor Geerit of zijn kinderen.

 

 

Fol 287 Compareerde Pleunken Naningen, wed van Arien Ariensz Tulinck den Jongen, met Cornelis Naningh, als haar voogd, en Adriaen Adriaensz Tulinch, als bloetvoocht van de kinderen van zijn zoon, den jongen Tulinch, voornoemd, verwekt bij voornoemde Pleunken, verklaarden 500g schuldig te zijn aan Andries van Giels, won G-Berg. D.d. 22-6-1657.

 

 

Fol 291 Compareerde Anthonis Jacobsz, mede als vader van zijn kinderen bij Anthonisken Anthonis Verdorn, mitsgaders zijn zoon Anthoni Jacobsz en Pluen Jacobsz, als voogd van voornoemde kinderen, allen won op den Hil. Ze verklaren 650g schuldig te zijn aan Jan Berrensz, coopman te Waelwijck. D.d. 26-9-1657.

 

 

Op 8-9?-1659 compareerde Bastiaen Lauwersen Verhoeven, die de rentebrief toonde aan de schout en heemraden, waarin stond dat deze voldaan en betaald was.

 

 

Fol 293 Compareerde Joffr. Maria van Rommerswael, won Dordrecht, geass door Cornelis Adriaensz Potter, schout, als haar voogd. Overdracht aan Neelthien Geeritss Boom, won Dussen Munsterkerck. D.d. 29-10-1657.

 

 

Fol 294 Compareerde Neeltien Geeritss Boom, koopster van 1 morgen en 3 hond land, geass door Ocker Adriaensz Cappiteijn, won aan de Dussen. Ze verklaarde 400g schuldig te zijn aan de eerbare Joffr. Maria van Rommerswael, won Dordrecht. D.d. 28-10-1657.

 

 

Fol 297 Compareerde Cornelis Adriaensz Potter, als schout, en Willem Adriaensz Potter, corporael onder de compagnie van de edele heer Houterine Governeur van de stad Breda, en Adriaen Adriaensz Potter, won Heusden, Jan Adriaensz Potter, won op den Hill, voor henzelf en zich mede sterk makende voor hun broer Samuel Adriaensz Potter, won Duijtslandt, en Bastiaen van den Heuvel, won Werkendam, als man en voogd over Lijsken Adriaenss van Hagoort en Cornelis Jansz van Drongelen, als man en voogd over Emmeken Adriaenss van Hagoort, en Adriaen Adriaensz van Hagoort, mede namens Adriaenken en Gielken Adriaens van Hagoort, en Adriaen Micolaesen van Leeuwerden, allen tezamen erfgenamen van Emmeken Samuelsen. Overdracht aan Ghijsbert van Hest, won Waelwijck. D.d. 27-12-1657.

 

 

Op 16-12-1659 compareerde Samuel Ariensz Potter die de akte ondertekende.

 

 

[foto 172]

 

 

Fol 299 Compareerde Arien Cornelisz Breckelmans, won aan de Dussen Munsterkerck, als man en voogd over Maeijken Jasperss, wed van Arien Lauwerensz Verhoeven, en uhv testament van voornoemde Verhoeven en Maeyken Jaspers, gemaakt voor Willem Anthonisen Rogge, secretaris in Brouck, d.d. 16-4-1649, met confirmatie door schout en heemraden van Dussen Munsterkercken op 17-4-1649. Overdracht aan Cornelis Cornelisen van Hest, won Waelwijck, 8 hond weiland gelegen in DM, met in het oosten Anthonis Jacobsz, west de edele heer van DM, zuiden Aert Bastiaensen en Helena Pellecaen c.s. en noorden het land van Altena. Als zekerheid voor de transactie heeft Arien Cornelisen Breckelmans, als man en voogd, 10 hond land in DM, met oost de erfgenamen van Bastiaen Everden, west de weduwe van Arien Adriaensen Tulinck, zuiden Tonis Joosten van der Maes en de erfg van Cornelis Everden, en noorden de voorn van der Maes en voorn erfg. Dd 16-1-1658. [geen HT van ACB] Onderschrift: De koop was voor 585 gulden.

 

 

Fol 301 Compareerde Cornelis Bastiaensz Camp mede namens zijn broer Arien, en Jan Bastiaensz Camp. Overdracht aan Jacob Bastiaensz Camp. D.d. 16-1-1658.

 

 

Fol 303 Compareerde Cornelis Jansen Oliphant, wednr van Willemken Peetersen Straff, won aan de Dussen, ter eenre. En Dieck Peetersen Straff, als bloetvoocht van sijn susters kind, genaamd Pieter Cornelisz Oliphant, ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord. D.d. 24-1-1658.

 

 

Fol 305 Compareerde Willem Jansz Twambes, won aan de Dussen, verklaarde 100g schuldig te zijn aan de Diaconij van Dussen. D.d. 24-1-1658.

 

 

Met latere aantekening uit 14-1-1763.

 

 

Fol 307 Compareerde Meerten van der Vest, als man en voogd over Cornelia van Hedickhuijsen, won Gorinchem. Overdracht aan Claes Jansen van Benschop, won aan de Dussen. D.d. 6-4-1658.

 

 

Fol 309 Compareerde Anthonis Jacobsen, voor hemzelf en als vader en voogd over zijn kinderen bij Anthonisken Anthonis Verdorn, mitsgaders Pleun Jacobsen als voogd van de kinderen, beiden won op den Hill. Overdracht aan Bastiaen Lauwerensen Verhoeven, won Meeuwen, voor 225g en overname van de schuld van 650g (te betalen aan Govert Hendricxsz van Neercessel, won Gorinchem) en een schuld van 75g (te betalen aan de erfgenamen van Wouter Schielders te G-Berg) en nog 650g (te betalen aan Jan Berrensz, coopman te Waelwijck). Het betrof als eerste 2 morgen weiland aan de Dussen en tevens een half hond weiland aan de Dussen. D.d. 6-4-1658.

 

 

Fol 312 [akte is doorgehaald] Compareerde Cornelis Geeritsen Boom, won aan de Dussen, die verklaarde 100g schuldig te zijn aan Aelbrecht Hendricxsz van Steenbeck, won Gorinchem. D.d. 13-4-1658.

 

 

Voldaan op 12-11-1665.

 

 

Fol 313 Compareerde Cornelis Philipsen van Nederveen, won Elshout. Overdracht aan Jan Adriaensen Verkooij, won Werckendam. D.d. 29-5-1658.

 

 

Fol 315 Compareerde de hoog edelen geboren heer William Baron de Gorcon?, heere van Colonster, als erfgenaam van juffr. Maria de Wael van Vroonesteijn, zijn edele moeije, in haar leven gewoond hebbende te Luijck. Voor hem werd een taxatie gedaan. D.d. 29-8-1658.

 

 

Fol 317 Compareerde Anthoni Cornelisz Hollander, won in Dussen Munsterkerck, met overdracht aan Cornelis Woutersen, won Dussen voornoemd. Dd 28-11-1658.

 

 

Fol 319 Twee eeden:

 

 

Op 6-12-1656 Dierck Claessen Hoeckwaeter, kerckmeester

 

 

Op 28-4-1657 Eijmbert Jacobsz, waertman van de Dussen

 

 

Fol 320 Ondertrouwen:

 

 

Op 2-1-1644 ondertrouw Dierck Jan Reijersen met Maeijken Peeterss Boll.

 

 

Op 2-1-1644 ondertrouw de eerzame Dierck Andriessen de Bie, jm, van Baertwijck, met Ida Joris de Roij, jd, van Cappel.

 

 

Fol 321 Ondertrouwen:

 

 

Op 2-4-1644 ondertrouw Cornelis Bastiaensz Camp, ruijter onder de compagnie van de Graeff van Waldijck in garnizoen te ’s Hertogenbosch, jm, met Anneken Corneliss, jd, van de Dussen.

 

 

Zijn getrouwd op 23-4-1644 met getuigen Willem Joosten Oversteech en Peeter Jansen Remmen, Cornelis Jansen en Joostken …. [niet ingevuld] en Claerken? Bastiaenss Camp.

 

 

Op 30-3-1645 ondertrouw Cuijndert Cornelisz, wednr van Dingetien Willemss, won te Ippel, met Aertien Cornelis, wed van Joost Willemsz Oversteeech.

 

 

Fol 322 Ondertrouwen:

 

 

Op 27-5-1647 ondertrouw van Ymert Adriaensen, jm van Tilborg, won Almkerck, en Martijntien Frans, jd, geboren Sint Anna Polder, mede won Almkerck.

 

 

Op 17-9-1650 ondertrouw van de eerzame Adriaen Jansz, jm van de Dussen, met Mariken Cornelis van der Dussen, jd, mede won aan de Dussen.

 

 

Aldaar getrouwd den 22-10-1650.