Selecteer een pagina

Sprang RA 47

losse vellen

Bladen waarvan stukken ontbreken.

Heesken Wouters wed Ariaen Willemss heeft aengenomen van Claes Roeloffs als voocht van de kijnderen van Ariaen en Heesken

Fol 1r

Dat voor ons comen is Dries Lenaertss ende heeft overgegeven met een verlije soo als recht is Lamberet Meeuss eenen acker lants geleghen inden ambacht vande Sprang tusschen die erffenisse van Lambert Meuss aen die oijstzijde gelegen ende ….. Grotmans aen die west zijde, streckende vander nijewer straten suijtwaerts op totten Loonschen erf toe, behoudelijck dat Lambert voorsws daer jaerlicx vuijt geldende blijven sal III ½ vat roggen pacht maer den heijligen tot Sprang ende een vierendeel van anderhalf butken heij sijns, voorts soo heeft Andries voorss, dese voorss acker lants geloost, te vrijen, ende te waren naer recht vanden lande, acte den XXIIen Januarius anno XVc LXXII ……

Fol 1r

Lambert Meeuss heeft gewilcoirt ende geloost soe recht is Dries Lenaertss ter cause vanden voorss acker lants hondert twee ende vijftich rijnsgl tebetaelen Sint Jacops dach naest comende XV gl, ende bamis daer aen volgende XV gl, die ander peningen tot die volle somme toe, op vier termijnen, elcken paesschen XXXI ½ gl, waer af den eersten paesschen verschijnen sal paesschen anno LXXIII, ende die ander daer aen volgende. Ende hier voer stelt Lambert voornoemd ten onderpande alle voorss acker lants, ende voirts alle sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, acte als boven. Dese wilcoer is ten vollen betaelt op XXXI ½ gl nae die verschijnen sullen, tot paessen anno LXXV, acte den 26 decembris 1575.

Fol 1v

Dat voor ons comen sijn IJken Jan Melis weduwe met haeren gecoren voicht, Jan Janss Melis, Ariaen Janssen ende Jan Peeterss als man ende voicht van Lijsken Jansdgr sijn huijsvrou, ende hebben overgegeven met een vrij gift zoe recht is, Pieter Jacop Wijnen een acker lants, geleghen inden ambacht vander Sprangh, tussen die erffe van Marij Gerits weu geleghen aen die oijst zijde, ende Steven Geretss aen die weest zijde, streckende vander Ouwerstraeten noortwaerts op, rorren Besoijenssen erf toe, behoudelijck dat hij daer jaerlicx vuijt gelden sal twee  butkens, ende een vierdel van een burken, ende dese voornoemde persoonen hebben dese voirss ackerlants geloost te vrijen ende te waren naer recht vanden lande, acte den Ve Januarij anno XVc LXXII ….

Fol 1v

Dat voor ons comen is Ina Jansdochter, weduwe Willem Joost Lambertss, met haeren gecoren voicht, ende heeft overgegeven met een vrij gift zoo recht is Ariaen Henrickss ende Dierck Joostenss, tsamen een acker lants, geleghen inde ambachsheerlijckhijd van Speang, tusschen derffenis van Gelde Henricx Praser, Claes Querijn, ende Willem van Boshuijsen aen die oijst zijde, ende Jenneken Peter Comen weduwe met Ariaen Peeterss Paep aen die west zijde, streckende vander Ouwerstraet noortwaerts op totten Leendijck sloot toe, ende dese acker lants heeft die voienoemde gewilcoert ende geloost te vrijen ende te weren, ende allen commer ende calangie afte doen naden recht vanden lande, met conditien dat Arian Henricx ende Dierck Joostenss daer Jaerlicx vuijt sellen blijven gelden de voirss acht vijf gl jaerlixse renten nae inhout den brief ende bescheijt daer aff zijnde, ende noch XXVIII st tsiaers losrenten Sinte Chaterijnen altaar inden kercken van Sprang. Noch soe is voor ons comen Ariaen Lauriss van Vuijtwijck als man ende momboir Sijmen Peetersdgr sijns wijfs, ende Toenken Jans dochter, ende Ariaen Lauriss met Toentken Jansdochter, gelovende ende hem selven sterck makende voor Mariken Jansdochter, ende hebben met ene ..oosten voeche vertegen opten voorss acker lants tot Ariaen Heugen ende Dierck Joostenss behoeften naden trsht vanden lande, ende hem daer geen rechts meer aen te behouden, met conditien, dat Ariaen ende Dierck voren vanden voiess acker srllen maecken dordalff roeij dijck… zeedijck, ende hebben gewilcoert ende geloost Ariaen Laurenss ende Toentkens ende Marikens Jansdgr, ende hare nacomelingen vanden voirss dijck, schadeloos te houden dat onder verbijndende den voorss ackerlants, acte den XXVIIIe Januarij anno XVc LXXII Meij.

Fol 2r

Peeter Ariaens heeft overgegeven Jan Sijmons sijn deel in een huijs, 6-5-1565

Fol 2v

Cornelis Geritss is schuldich aan Wouter Aertss tot Loon, 27-2-1572

Fol 2v

Claes Aertss heeft overgegeven Embrecht Hendrickss Paep het 1/8 deel in een geseedt, 18-2-1572

Fol 2v

Willem Dierckss heeft overgegeven Wouter Janss een acker lants, 18-2-1572

Fol 3r

Lijsken Jacop Geritss wed, Willem Jacops ende Jan Jacopss hebben overgegeven Robbert Ariaenss Grevenbroeck een acker lants, 16-2-1572

Fol 3r

Jan Michielss heeft overgegeven Jan Sijmonss een perseel lants, 17-2-1572

Fol 3v

Ariaen? Jacopss heeft overgegeven Cornelis Ariaenss een geset etc, 12-2-1572

Fol 4r

Scheijdinge ende deelinge gedaen tusschen Jan Janss Gijben X Ariken ende Willem Peeterss X Geriken Jacopss ende Engel Jacops, 10-2-1572

Fol 4v

Jan Janss Gijben ende Willem Peeterss mede namens Engel Jacops met elkaer afgereeckent, 10-2-1572

Fol 5r

Joost Toniss heeft overgegeven Korstiaen Ffranssen een acker lants, 27-3-1572

Fol 5r

Gerit Janss de Roij heeft overgegeven Dierck Roelofssen geset etc, 20-7-1572

Fol 5v

Aerdt Geritss ende Martijn Willemss, voersoen van Jenneken Martijns vrouw van Aert Gerits sluijten een accoort mbt de goederen die Aert en Jenneken beseten hebben. Er zijn ook kinderen van Aerdt en Jenneken. 10-3-1571

Fol 6r

Jan Corneliss gelooft Joost Peeter Gijben een rente, 27-12-1571

Fol 6v

Querijn Goijaertss ende Henrick Michielss Stockman geloven Melis Peeterss schadeloos te houden, 15-2-1572

Fol 6v

Jan Michielss gelooft Martijn Willemss een rente, 5-3-1572

Fol 7r

Joost Peeterss heeft overgegeven Jan Sijmonss een geseet etc, 30-4-1572

Fol 7v

Jan Sijmon gelooft Joost Peeter Gijsbertss een rente, 30-4-1572

Fol 7v

Wouter Joostenss heeft overgegeven Claes Crij…. een eijndt lants, 20-9-1571

Fol 8r

Jenneken Meeus Lambertss wed, Thonis Meeus, Lambert Meeuss, Cornelis Geritss X Aentgen Meeus, Jan Ariaenss X Lijntken Meeus hebben overgegeven Jan Aertss een acker lants.

Betaald wordt via een wilkeur.

Jan Aertss heeft dit lant overgegeven Aert Janss sijn soon, 27-1-1573

Fol 8v

Henrick Jan Michielss is schuldich aan Robbert Matijss van Grevenbroeck, 16-1-1572

Fol 9r

Michiel Henrickss ende Floris Henrickss hebben overgegeven Joost Matijss een acker lants, 27-9-1576

Fol, 9r

Joost Matijs is schuldich aan Willem Heijmonss, 16-3-1579

Michiel en Floris zijn voldaen, 2-1-1577

Fol 9v

Jan Aert Rommen heeft tot andere tijden overgegeven een halven acker lants soo is gecomen Ariaen Geritss als voicht van Jacop Geritss kijnt ende heeft geren[un?]cieert van de gifte, 29-6-1575

Fol 9v

Jan Aertss Rommen heeft overgegeven Willem Sijmons de helft van een acker onbedeelt met Jacop Rommen Geritss kijnt. 29-6-1575

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 10r

Willem Ariaenss mede als vader ende voicht van Heijltken ende Jan bij Hilleken Jans heeft overgegeven Willem Sijmonss een acker lants, 15-2-1575

Fol 10r

Jan Janss X Dingen Tonis, Ariaen Joostenss ende Pieter Toniss als voichden van Willem Sijmonss kijnt bij Dingen Toniss hebben overgegeven Dingeman Maess een acker lants etc, 23-2-1577

Fol 10v

Lauris Jasperss, Ariaen Jasperss, Cornelis Ariaenss X Lijntken Jaspers ende Dielis Pieterss hebben overgegeven Ariaen Hendrickss van Vlijmen elck hun deel aenbestorven van Aentken Jaspers die vrouw geweest is van Ariaen Henrickss, 30-6-1576

Fol 10v

Lauris Jasperss heeft overgegeven Corstiaen Janss een geseet etc, 9-2-1577

Fol 11r

Willem Bastiaenss heeft overgegeven Arian Bastiaenss het 1/6 deel van een geset onbedeelt met moeder en broeders, 23-2-1577

Fol 11r

Ariaen Janss heeft overgegeven Denis Janss drie honden lants, 16-1-1576

Fol 11r

Ariaen Janss heeft overgegeven Denis Janss een acker lants, 3-1-1577

Fol 11v

Denis Janss heeft overgegeven Cornelis den Jonge een acker lants, 3-1-1577

Fol 11v

Wouter Dieliss heeft getransporteert Denis Janss een rente, 3-1-1577

Fol 12r

Jan Aertss ende Thomas Corneliss mede namens Aert Claess ende Joost Joriss hebben overgegeven Jan Janss de Wilde een huijs etc, 5-11-1576

Fol 12r

Wouter Pieterss X Mari Janss, Dierck Janss ende Willem Janss hebben overgegeven Lauris Bastiaenss een geseet etc, 2-5-1577

Fol 12v

Henrick Ariaenss Oerman X Mariken Wouters heeft overgegeven Ariaen Joostenss twee eijnden lants, 9-12-1577

Fol 12v

Ariaen Joostenss Leempoel heeft overgegeven Ariaen Corneliss die twee eijnden lants ontfangen van Henrick Ariaenss, 9-12-1577

Fol 13 los blad

Heesken Wouters wed Ariaen Willemss heeft aengenomen van Claes Roeloffs als voocht van de kijnderen van Ariaen en Heesken (copie van los blad vooraan)

Fol 13v

Ariaen Wouterss alias Roothals heeft in seeckere tijden overgegeven Peeter Jacop Wijnen eenen halve acker, 15-4-1569

Pieter Jacops heeft desen acker overgegeven Jaetken Claes Huijberts??? wed, 9-2-1577

Fol 13v

Tonis Ariaenss X Catelijn Henricks??? heeft overgegeven Tonis Henrickss Paep een eijndt lants, 13-2-1570

Fol 14r

Scheijdinge ende deelinge gedaen bij Cornelis Jacopss X Mariken Ariaenss, Sijmon Ariaenss, Wouter Cornelis X Mariken en Mariken Ariaens de jonge, 26-1-1578

Fol 14v

Sijmon Ariaenss ende Wouter Corneliss hebben overgegeven Damis Janssde helft van hun geseet etc, 26-1-1578

Fol 15r

Wouter Cornelis heeft overgegeven Sijmon Ariaenss sijn deel in de helft van een geseet etc, 26-1-1578

Fol 15v

Scheijdinge ende deelinge bij Cornelis Jacopss X Marieken Ariaenss ende Mariken Ariaenss, 26-1-1578

Fol 16r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht tusschen Gelden Henrick Aertss ende sijnen kijnderen, 18-9-1577

Cornelis Luijcas X Alitken Geldens, Lijntken Geldens, Jan Dierckss wednr Heijltken Geldens met kijnt Peterken, 18-9-1577

Fol 18v

Scheijdinge ende deelingen bij de kijnderen van Pieter Willemss

Jan Toniss X Lijsken Pieters, Willem Pieterss en Jacop Thoniss, Henrick Pieterss, Ariaen Ariaenss Oerman X Grietken Pieters en Ariaen Pieterss, 10-12-1577

Fol 19v

Rombout Ariaenss Paep heeft overgegeven Claes Janss de Bont een pseel erffenis, 12-7-1576

Fol 20r

Eijmert Aertss heeft overgegeven Cornelis Ariaenss een huijsinge etc, 13-3-1575

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 20 los vel

Scheijdinge tussen Jan Dierckss ende sijn kijnt Peterken Janss (zie fol 16r)

Fol 20v

Goijaert Aertss Nette heeft aengenomen van Tonis Pauwelss als voicht van Pauwels Franss weeskijnt van Catelijn za, sijn suster, X Goijaert voorss. 7-3-1575

Fol 21r

Michiel Geldenss heeft overgegeven Henrick Ariaenss Hoef een geseet etc, 19-11-1577

Fol 21r

Cornelis Ariaen Janss Smolders, priester, heeft overgegeven Rombout Andriess een geseet etc, 25-5-1575

Fol 21v, copie

Henrick Ariaenss heeft gecooft van Pieter Jacopss ende Pieter Thoniss als voichden van Arian Aertss des kijnts deel aenbestorven van Lijsken Jan Ariaenss za X Henrick voorss, 1570

Fol 22r

Jan Aertss als vader van zijn kijnderen, Tonis en IJken, bij Aentken Tonis ende ?oms Toniss, oom ende voicht, sluiten een accoort mbt de alimentatie, 20-10-1572

Fol 23r

Ariaen Eelants heeft overgegeven Damis Janss een eijndt lants, 24-2-1573

Jacop Willem Jacopss heeft overgegeven Damis Janss zijn deel van het lant, 31-1-1587

Fol 23r

Neltken wed Tonis Handricss Paep ende Embrecht Henricss als voicht van de kijnderen van Tonis hebben overgegeven Damis Jan Corsten haer geset etc, 10-2-1577

Fol 23v

Willem Diercxss heeft overgegeven Jan Janss Cremer een acker lants, 28-10-1572

Fol 23v

Jan Janss Cremer heeft overgegeven Tonis Aertss de Greeff sijn deel van een acker, 28-10-15722

Fol 24r, copie

Dierck Joostenss van IJsendoren heeft aengenomen van Claes Joosten die Wit als grootvader ende voicht van Peterken Korstiaen? ende … alle Dierckss voirss kijnderen bij Tonisken Claes Joosten die Wit. 8-3-1572

Fol 25r

Wouter Peeterss Blommer is schuldich aan Willem Heijmanss, schout Sprang, 5-5-1680

Voldaen door Ariaen Aertss de Greeff, 6-3-1595

Fol 25r

Mariken Fromcen wed heeft overgegeven Wouter Janss ende Henric Peeters als HG meesters eene hoofte, 3-2-1565

Fol 25v

Wouter Janss ende Henric Peeterss als HG meesters heeft overgegeven Corstiaen Ariaenss een hofte, 11-5-1680

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 26r

Peeter Henric Aertss is schuldich aan Wouter Janss ende Henrick Peeters als HG meesters, 11-7-1580

Fol 26r

WouterJoostenss heeft overgedragen aan Dierck Ariaenss de Bie ende Tonis Henricss HG meesters penningen die hij nog schuldich was, 12-9-1577

Fol 26v, copie

Gielis Janss van Heijst vraagt Peeter Thoniss om in zijn plaets toesiender te zijn van het kijnt van Willem Floriss. 23-7-1580

Fol 27r

Peeter Thoniss namens Gielis Janss als voicht van Mariken het kijnt van Lijsken Jasperss za vrouw van Willem Floriss als als vader van zijn weeskijnt sluijten een accoort mbt de alimentatie, 17-8-1580.

Tonis Thomaess X Mariken is voldaen.

Fol 28r

Cornelis Geritss heeft overgegeven Aert Ariaenss Oerman ende Tonisken Ariaens, sijn suster een geseet etc, 29-7-1581

Fol 28v

Aentken Bastiaen Roelen wed heeft overgegeven Rombout Ariaenss Paep een geseet etc, 11-11-1580.

Fol 28v

Crijn Goijaertss heeft overgegeven Jacop Thoniss een acker lants, 23-12-1580.

Fol 29r

Ariaen Janss ende Marieken Meeus, sijn vrouw hebben aengenomen Meeus Janss van Jan Luijcass van Cornelis Luijcass als voicht van het kijnt, 4-2-1581

Fol 29v

Jacop Thoniss heeft overgegeven Ariaen Thoniss, sijn broer, een halve acker lants, 23-4-1582

Fol 30r

Henrick Maess Oerman heeft overgegeven Dierck Geritss een acker lants

Fol 30r

Henricken Gerit Janss wed ter eenre ende Lauris Jasperss X Willemken Jans, Bastiaen Ariaenss X Geertken Jans als erfgenamen van Gerit Janss ter andere sijde. Zij sluiten een accoort. 18-2-1581

Fol 30v

Jan Janss is schuldich aan Ariaen Ariaenss van Clootwijck, 18-2-1581

Fol 31r

Peeter Henrick Aertss is schuldich aan Mariken Claes Melis

Handrick geldens transporteert deze wilkeur aan Handrick Ariaenss Cuijper, 7-3-1592

Fol 31r

Bastiaen Claess heeft overgegeven Beliken Wouters sijn deel in een geseet, 9-3-1581

Fol 31v

Wouter Janss namens Peeter Corneliss Vlack X Jenneken Claes Roelofss, proc Sint ?adulfs lant dat men noemt Oeltken Plaet, heeft overgegeven Beliken Claes Roelofss wed1/4 van een geseet, 29-3-1581

Fol 31v

Cornelis Geritss is schuldich aan Mari Wouters, 20-12-1580

Een deel is overgegeven aan Willem Diercxss

Fol 32r

Aert Wouterss van Roij is schuldich aan Jacop Janss, 10-11-1582

Betaald aan Aert Peeterss en Gelden Mertenss. Voldaen aan Aert Peterss Ockers

Fol 32v

Schout enn heemraders laten weten dat Beatris Claes Meliss wed aen Wouter Janss en Arien Peeterss als borgemeesters betaelt heeft ipv 8 vaten roggen aan de HG meesters, 8-5-1581

Fol 33r

Crijn Goijaertss is schuldich aan Ariaen Ariaenss van Spranghe, 5-5-1581.

Fol 33v

Heijlken Wouter Roijs huijsvrou, Vrijhoeven, ende Grietken Ariaens, Venloon, getuijgen ten versoecke van Willem Janss Cleermaker dat Dingna Michielss, sieck liggende binnen den Boscche heeft gegeven aan Willem een rentebriefken.

Nog genoemd Tonis Henrickss Olijslager op Sprang, 22-5-1581

Fol 33v

Denis Janss de Brouwer is schuldich aan de achtergelaten kijnderen van Peter Geritss, 30-5-1581

Fol 34r

Tonis Toniss heeft overgegeven Huijbert Henrickss de helft van een geseet etc, 24-7-1581

Fol 34r

Ariaen Janss X Mariken Meeus heeft overgegeven Ariaen Aertss anderhalve ackter lants, 13-11-1581

Fol 34v

Jan Gieliss, Peeter Gieliss, Goijaert Ariaenss X Jenneken Peters ende Joost Joriss X Heijltken Peters hebben overgegeven Adriaen Hendrickss van Hoef hun deel aengecomen van Agata Jans za vrouw van Adriaen Hendrikss voorss, 29-11-1581

Fol 34v

Willem Pieterss heeft overgegeven Ariaen Janss het ¼ deel van een acker lants, 29-11-1581.

Fol 35r

Gielis Peeterss X Grietken Tonis ende Tonis Janss met Cornelis Joosten als voichden ende toesienders van Rut Janss, Jan Janss ende Gijsbert Janss, kijnderen van Jan Ruttenss bij Grietken voirss ende hebben overgegeven Gijsbert Geritss hun deel in een dellen, 27-11-1581.

Fol 35r

Adriaen Hendrikss Hoef heeft overgegeven Jan Gieliss, Peeter Gieliss, Goijaert Ariaenss ende Joost Joriss een acker lants, 29-11-1581.

Fol 35v

Gerit Pieterss mede als voicht van Tonisken Pieters, sijn suster, heeft overgegeven Dierck Korstiaenss een geseet etc, 4-3-1575

Fol 36r

Claes Crijnantss is schuldich aan Wouter Joostenss, 15-12-1581

3-7-1600, Aert Denissis schuldich aan Ariaen Hendrickss Back als voicht van Anna, sijn vrouw.

5-4-1611, Jan Ghijsbertss lost de wilkeur aff.

Fol 36v

Hendrickss Willemsdochter wed Gerit Janss heeft overgegeven Tonis Toniss haer deel in een geseet etc, 2-11-1581.

Fol 37r

Lauris Jasperss heeft overgegeven Tonis Toniss sijn deel in een acker. 10-12-1581

Fol 37r

Joost Zegerss ende Ariaen Zegerss hebben overgegeven Tonis Toniss hun deel int voorss geseet, 10-11-1582

Fol 37v

Ariaen Aertss Clerck ??? is schuldich aan Tonisken Baeijenss wed, 20-12-1581

De wilkeur is voldaen, 22-12-1630.

Genoemd Peter Baeijenss.

Fol 37v

Dierck Lambertss heeft overgegeven Jan Janss eenen acker lants,

Fol 38r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de wed ende kijnderen van Marten Willemss.

Genoemd:

Lauris Martenss

Willemken Martens ende Korst Martenss weeskijnt

Ariaen Martenss is geloot op Willem Willemss geseet plach te wesen, voicht van Korst Korstiaenss

Willem Jacopss X Lijsken Martens

Eeltken Mertens wed, hun moeder

Fol 39v

Willem Willemss ende Cornelis Ariaenss, Cornelis ende Hendrick Adriaenss mede als voichden ende toesienders van Ariaen Adriaenss Corneliss, sijn broers kijnt ende Peterken Goijaert Ariaenss wed met Ariaen Goijaertss, haer soon, Cornelis Ariaenss als voicht ende toeseinder Toniss Adriaenss ende Crijn Janss X Anna Ariaens hebben overgegeven Arien Willemss een huijs etc, 26-1-1582.

Fol 40r

Andries Lenaertss heeft overgegeven Joost Reijnaertss een eijndt lants, 26-1-1582

Fol 40r

Wouter Adriaenss ende Willem Adriaenss met Gijsbert Wouterss ende Gerit Janss, haer voichden, hebben overgegeven Jan Ariaenss een geseet etc, 17-2-1582

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 40v

Joost Aertss heeft overgegeven Arian Pieterss een acker lants, 17-2-1582

Fol 40v

Scheijdinge ende deelinge tusschen Ariaen Peeterss X IJken Diercks ende Truijcken Driecks met Corst Ariaenss Smit, Gijsmer Hermanss ende Jan Aertss als toesienders, 15-1-1582.

Fol 41v

Willem Peeter Willem Dielen heeft aengenomen sijn kijnderen bij Hendricken Ariaen Peters za van Willem Peeterss Timmermans als oom ende voocht van de kijnderen, 12-4-1581.

Fol 42v

Hendrick Janss Bueren?, bruidegom, ende Anneken Tonis, bruijt, maken hun huwelijkse voorwaerden int bijwesen van Hendrick Martenss, Jan Aertss, Peeter Goijaertss Praser ende Ariaen Jacobss, 12-2-1581.

Los vel bij fol 43

Akte 1 Claes de Haen ende Dielis Pieterss als HG meesters van Besoijen hebben een geseet verkocht ivm de wed en kijnderen van Rombout Andriess

Akte 2 Claes de Haen ende Dielis Pieterss als HG meesters van Besoijen hebben overgegeven Joost Aertss het voorss geseet etc

Betaald wordt via een wilkeur. 6-5-1592 heeft Joost geld overgedragen aan Gijabert Anthonis van Heijst ende Aert Pieterss, HG meesters van Besoijen. Hiermee is Joost Aertss gecasseert.

Fol 43r

Cornelis Cklaess X Tonisken Wouterss ende Klijsken Wouters hebben overgegeven Willem Wouterss de Roi?, broeder, hun deel in een huijs, 3-1-1682

Fol 43r

Ariaen Corneliss heeft overgegeven Ariaen Thoniss, swager, twee eijnde acker lants, 13-5-1582.

Fol 43v

Mathijs Floriss heeft overgegeven Gerit Gijsbertss sijn deel in een geseet etc, 26-5-1682.

Fol 43v

Aert Janss mede namens Jan Janss, broeder, ende voor Anthonis Ghijsbertss, swager, X Mariken Jans, Jan Dierckss X Cornelisken Jans hebben vertegen tbv Cornelis Stoffelss op haer deel van een huijs gecomen van Dingena Aerts, haerder moijen, 12-2-1582.

Fol 44r

Scheijdinge ende deelinge tusschen Anna Aert Joosten wed ende haeren kijnderen.

Fol 45r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kijnderen van Aert Joost Janssen bij Anna.

Joost Aertss

Heijlken Aert Joosten

Hendricksken Aert Joosten

Fol 45v

Willemken Joosten heeft overgegeven Tonis Janss haer 1/7 deel in een geseet etc, 11-3-1570

Fol 45v

Tonis Janss ende Truijcken, sijn vrouw, sijn schuldich aan Peeter Pieterss van Os, Truijckens voorkijnt bij Peter Aertss van Os, 11-3-1570

Fol 45v

Tonuis Janss heeft gelooft Peter Toniss van een geseet als hij gecooft heeft te Venloon dat soo heeft gehoort Peeter Peeters van Os, Tryuijcken Tonis Janss voorss huijsvrouwe voorkijnt, off van her voorss geseet eenighe waringhen quam van het voorss kijnt dat het kijnt namaels soude willen seggen daer aff erffenis toe te hebben dat Tonis Janss voorss hem dat aff sall doen. 11-3-1570

Fol 45v

Pieter Aertss Leur ende Peeterken Claes als erfgenamen van Pieter Pieterss van Os ende hebben bekent hebben hun 1/3 gekregen, 25-3-1589

Fol 45v

Corstiaen Jan Corstiaenss heeft belooft te voldoen Marten Janss als erfgen van Pieter Pieterss van Os zijn 1/3 deel.

Fol 46r

Pieter Jacopss Wijnantss namens Mariken Gerits Adriaenss wed voor deen helft ende Pieter Jacopss X Sijken, Mathijs Floriss X Wouterken Ariaen Geritss wed, Jan Adriaen ende Wouterken voorn ende Jan Adriaenss samen namens Juetken Ariaens elck hun deel in dander helft hebben overgegeven Gerit Gijsbrechtss een geseet etc, 26-5-1582

Fol 46r

Hendrick Adriaenss heeft overgegeven Dierck Geritss een acker lants, 2-7-1582.

Fol 46v

Mari Wouter Aertss ende Cornelis Geritss X Claesken Ariaens hebben overgegeven Jacop Michielss elck de helft van een acker lants, 23-4-1582

Fol 46v

Aert Joosten Smit is voldaen door Ariaen Goijaertss vanden geseet dat hij van Ariaen Willemss gecooft heeft, 10-9-1582

Fol 46v

Thonis Stevenss ende met hem Jacop Toniss namens Hendrick hendrickss, Griet Jacops, Tonis Pieter Jacopss als voicht van Jacop Corneliss hebben overgegeven Thomas Corneliss een geseet etc, 7-3-1575.

Fol 47r

Scheijdinge ende deelinge tusschen Tonis Stevenss ende Wouter Geritss aengebrocht, sint Martensdach anno 74

Fol 47v

Thomas Corneliss X Dingna, sijn vrou, Gerit Jacopsdochter, Tonis Peeter Jacopss als voocht, Jacop Corneliss, Jacop Toniss mede namens Handrick Handrickss, broeder, ende Wouter Geritss hebben overgegeven Tonis Stevens elck hun deel in een acker lants, 7-3-1582

Fol 48r

Mariken Aert Geldens wed Melis Peterss sluijt een accoort met Gerit Pieterss als voicht van Melis Pieterss sijn broeders kijnderen bij Mariken voorss mbt de alimentatie. 1-9-1576

Fol 48v

Scheijdinge ende deelinge gedaen bij Jenneken Tonis ende Jan Geritss de Roij als erfgen van Lijsken Jan Hermans wed ten huijse van Zeger Aertss, 15-2-1580 in presentie van Wouter Janss, Ariaen Aertss, Seger Aertss, Heijman Ancems ende Dierck Lambertss.

Fol 49r

Wouter Pieterss Blommer heeft overgegeven Aeriaen Aertss de Greeff een huijs etc, 12-1-1582

Fol 49v

Bastiaen Bastiaenss X Jenneken Jans heeft overgegeven Lauris Martenss een acker lants, 22-12-1582.

Fol 50v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Lijs Ansems wed ende haeren kijnderen opten 11-12-1582

Lijs Ansems wed ende Heijman Ansems

Ariaen Ansems ende Willm Aertss X Jenneken Ansems

Los vel bij fol 50

Meeus Toniss heeft gelooft de penningen die Marten Jansdr cum suis comen van een derdedeel van … die haer souden comen nae doet Truijcken voorss, 25-3-89

Los vel bij fol 50

Gerit Peterss heeft overgegeven Joost Zegerss een hooftstede etc, 17-12-1583

Joost heeft het voorss erve overgegeven Goeijaert Jan Dieliss.

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 51r

Jan Janss Schuer ende Corstiaen Pieters X Truijcken Jans mede namens Anneken Jans, Ariaentken Janss, Geriken Jans, Meeus Janss, allen als erfgen van Siliken Jans X Adriaen Peeterss hebben overgegeven Gerit Pieterss, Willem Pieterss, Jacop Aertss ende Mariken Aert Geldens wed Melis Pieterss hun deel van de goederen hen aengecomen van Siliken, 12-6-1576.

Fol 51r

Mariken Melis Pieterss wed ende Aert Geldens als voocht van de kijnderen van Melis Pieterss bij Mariken voirss als wesende zijn dochter, Willem Pieterss ende Jacop Aertss X Maria Pieters hebben overgegeven Gerit Pieterss hun deel, hen aengekomen van Ariaen Pieterss ende sijn wijfs erfgenamen, in een half geseet etc, 2-7-1576

Fol 51v

Cornelis Willemss Schilders heeft overgegeven Aert Pieterss een huijs etc, 4-3-1581

Fol 52r

Lauris Bastiaenss heeft overgegeven Aert Pieterss Smit een scker lants, 1-11-1580

Los vel bij fol 53

Gerit Peterss heeft overgegeven Joest Zegerss een hoofstede etc, 7-12-1583

Joest heeft overgegeven het voorss erf aan Goijaert Jan Dielis, Goijaert betaelt via een wilkeur.

Los vel bij fol 53

Melis Toniss heeft gelooft dat hij de penningen die Marten Janss cum suis comen van een derde deel nae doet Truijcken van een geseet dat hij gecooft heeft van Truijcken, 21-3-89

Fol 52v

Jan Janss Wert X Dingna Tonis, Dingeman Ariaenss X Anneken Tonis hebben overgegeven Pieter Toniss hun deel in een geseet, 2-2-1583

Fol 52v

Anna Jans wed Zeger Aertss gelooft Gijsbert Baijens als voicht van Cornelis Baijenss ende Peeter Baijens, kijnderen van Baijen Pieterss een rente. 25-9-1580

1-3-1592 gelost aen handen Lauris Mertenss bij Dierck Dierckss

Fol 53r

Tonis Ariaenss gelooft Tonisken Baijens wed ende Pieter Baijens 55 gld, 12-2-1581

Robbert Ariaenss heeft voldaen aan Gijsbert Gijsbert Baijens, 18-9-1589

Fol 53v

Pieter Janss ende Joost Janss, gebroeders, hebben overgegeven Joost Berthouts als voocht tbv Ariaen Ariaenss, Gisselken Ariaens ende Jacopba Ariaens als kijnderen van Ariaen Berthoutss hun deel in Truijcken Ariaen Berthouts goet, 28-1-1583

Fol 53v

Cornelis Willemss heeft overgegeven Willem Janss een acker lants, 1-12-1581

Fol 54r

Aert Pieterss Ocker is schuldich aan Hendrick Baijens, 18-4-1582

De erfgen van Henric Baijen Pieterss zijn voldaen, 22-2-1598

Fol 54v

Scheijdinge ende deelingen bij Ariaen Janss ende de kijnderen van Adriaen Geritss Oerman bij Mariken nu X Ariaen Janss, 25-4-1583

Tonis Ariaenss, Gerit Ariaens ende Jan Adriaenss, kijnderen voirss

Fol 55v

Ariaen Aertss heeft getransporteert Henrick Henrickss een rente, 5-1-1584

Fol 55v

Joost Ariaenss heeft overgegeven Jan Janss een acker lants, 11-1-1584.

Fol 56r

??? Lauriss ende Ariaen Joost Janss zijn schuldich aan Hendrick Aenken? Aertss mede tbv Lijsken Jan Sijmons wed ende kijnderen, 29-4-1582.

Fol 56v

Lijsken Dierck Joris wed van Jan Sijmonss heeft aengenomen haer kijnderen bij Jan Sijmonss van Sijmon Janss als grootvader van de kijnderen met Hendrik Aentken Aerts, 29-4-1582.

Fol 56v

Andries Janss de Roij heeft vuijt crachte van zeker bescheijt van borchtochte gepant op Hendrick Pieterss ende zijnen goederen een acker lants gekocht van Hendrick Pieterss, 7-7-1582.

Fol 57v

Dries Janss de Roij heeft overgegeven Lauris Bastiaenss een pseel ackerlants, 5-9-1583.

Fol 58r

Op 28-11-1573 heeft Ariaen van de Weteringhe op geseet een rente op de goederen van Gijsbert Toniss in presentie van Dierck Lambertss.

Fol 58r

Op 3-12-1583 hebben de erfgen van Baijen Pieterss geseet tbv Ariaen van de Weteringe van rentes van Gijsbert Toniss.

Rentebrieven gecomen van Henrick Cornelis Toniss van den Bos

Fol 58v

Rombout Ariaenss Paep heeft overgegeven Ariaen Bastiaenss een geseet etc, 15?-12-1583

Ariaen heeft voors geseet overgegeven Rombout voorss, 7-1-1584

Fol 58v

Tonis Meeuss heeft overgegeven Ariaen Henrickss van Staeck het ¼ deel in een geseet waar Ariaen op woont, 16-12-1583

Fol 59r

Ariaen Hendrickss van Staeck heeft overgegeven Thomas Corneliss het ¼ paert in twee ackers lants, 16-11-1583.

Fol 59r

Ariaen Bastiaenss heeft overgegeven Tonis Meeus twee ackers lants, 7-1-1584

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 59v

Tonis Toniss, Jacop Toniss ende Ariaen Toniss hebben overgegeven Lauris Bastiaenss een acker lants, 13-1-1583.

Fol 59v

Aentken Aerts mede namens Dierck Aertss, broeder, ende Willem Wijnants met Jan Aertss als toesiender van Dierck voorn ende hebben getransporteert Jacop Godertss hun deel in een rente

Fol 60r

Anthonis Jan Mathijss namens Grietken Claes wed L??? Janss, proc 29-5-1583, heeft getransporteert Adriaen Willem Heijmanss een rente, 17-6-1583.

Fol 60r

Ariaen Willem Heijmanss heeft getransporteert dese voorss rente aen Jan Pieterss ende D… Luij… en een deel aan Henrick Baijenss, Cornelis Baijenss, Pieter Baijenss ende Mariken Baijens, 17-11-1584

De rente is afgelost aan de kijnderen van Cornelis en Pieter Baijenss, 5-4-1601.

Fol 60v

Alitken Dielis Franss heeft aengenomen van Jan Laureijs als voocht haer kijnderen, Lijsken en Ariaen, bij Anthonis Ariaens za. 12-2-1588

Fol 61r

Jan Janss heeft overgegeven Ariaen Mertenss een deel van een geseet, 21-8-1588

Fol 61r

Wouter Janss ende Ariaen Peeterss, borgemeesters, zijn schuldig aan Tonisken Ariaens wed Baijen Haeghen Pieterss, 23-2-1581

Fol 61v

Hernrick Anthoniss Moelengraeff namens Adriaen Pauwels, proc Heusden, heeft te nijet gedaen een deel van een rente die Pauwels Hendricks heffende was met Adriaen van de Weteringe op goederen van Baijen Pierterss za

Fol 61v

Aert Joost Smits heeft overgegeven Jan Zijmons een geseet etc, 5-10-1584

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 62v

Gijsbert Wouterss heeft overgegeven Ariaen Bastiaenss een acker lants, 29-10-1584

Fol 62v

Jan Ariaenss, Pieter Janss ende Claes Huijbertss X Aritken Tonis hebben overgegeven Pieter Jacopss elck hun 1/3 deel in een geseet etc, 19-5-1584

Los vel bij fol 62b

Ariaen Aertss heeft overgegeven Ariaen? Janss ¼ acker lants

Los vel bij fol 62b

Wouter Janss mede namens Mari … Gerits wed, Lijsken Gerits en Sijken Gerits hebben overgegeven Peeter Jacopss een eijnd lants, 1-6-1587

Los vel bij fol 62b

Op 31-5-1587 compareerde Ariaen Aertss Oerman heeft verobligeert dat hij sal betaelen Scheentken Hendrick de Bonts wed alsulcke obligatie als Hendrick Pieterss haer gedaen heeft.

Los vel bij fol 62b

Hendrick Pieterss heeft gestelt in handen van Ariaen Aertss Oerman een acker lants.

Los vel bij fol 62b

Willem Pieterss heeft gelooft Hendrick Pieters 22 gld. 31-5-1587

Fol 62bisr

Claes Willemss Rogghe heeft overgegeven Cornelis Willemss een rente, 4-11-1582

Fol 62bisr

Gijsbert Hermanss heeft overgegeven Cornelia Henrick Janssen wed een del lants, 22-12-1584

Willem Wijnen bedanck voor betalinge van Jacop Godertss

Fol 62bisv

Anna Aert Joosten wed, Joost Aertss, Hendricken Aerts, Wouter Wouterss X Heijlken Aerts, Gerit Janss voicht van Sijmon Aertss kijnd van Aert Janss bij Heijltken Aerts Wolffs? hebben overgegeven Pieter Thoniss een acker lants, 20-6-1584

Fol 63r

Thonis Hendrickss is schuldich Wouter Janss Ammeroijs ende Henrick Pieterss als HG meesters, 1-5-1585

Fol 63r

Denis Janss Brouwer ende Aert Pieterss Smit, borgemeesters, zijn schuldich Wouter Janss Ammeroijs ende Henrick Pieterss als HG meesters, 27-4-1585

Fol 63v

Wouter Janss van Ammeroijs X Mariken Aert Geldens heeft overgegeven Ariaen Pieterss een geseet etc, 22-2-1585

Fol 63v

Jan Huijbertss namens Ariaen Ariaenss, proc 22-8-1581, heeft overgegeven Ariaen Mertenss een ½ acker, 3-3-1586

Fol 64r

Anneken Jan Dielen heeft overgegeven Wouter Janss Ammeroijen, broer, een acker lants, 22-4-1585

Fol 64r

Jan Ariaenss Leeu als voicht van Korst Toniss ende Lijntken Tonis Papen heeft overgedragen Ariaen Jacopss als voicht van Pieter Corneliss ende Hendrick Corneliss een rente, 23-2-1585

Fol 64v

Denis Janss ende Aert Pieterss Smit, borgemeesters, zijn schuldich Wouter Janss Ammeroijen ende Henrick Pieterss als HG meesters, 27-4-1585

Fol 64v

Pieter Janss Timmermans X Mariken Lodewijcks maken hun testament. 9-5-1585

Jacopken Pieter Janss, dochter, Pieter Janss, haer broeder [???, zie fol 68v]

Fol 65r, copie

Op 3-4-1579 compareerden Baijen Haeghen Pieterss, schout Vrijhoeven, ende Hendrick Janss Biercken mbt een geschil dat Baijen gehadt heeft met Anneken wed Jan Toniss Praser over een rentebrief. Hendrick X Anneken Hensen

Fol 65v

Catelijn Cornelis Gerits X Ariaen Janss ende Michiel Janss ter presentie van Pieter Cor…ss Leeu, sijnen oom, als toesiender hebben overgegeven Willem vander Duijn ende Jan vander Duijn een geseet etc, 29-2-1581

Fol 65v

Willem Heijmans namens Willem vander Duijn ende Jan vander Duijn heeft overgegeven Cornelis Willem Schilders een huijs, 6-7-1585.

Fol 66r

Joost Ariaenss heeft overgegeven Ariaen Tonis Leempoel een hoffstede etc, 25-11-1585

Fol 66v

Jan Geritss de Roij heeft overgegeven Willem Aertss Spijker een acker lants, 1-3-1586

Fol 66v

Cornelis Geritss heeft overgegeven Willem Dierckss een geseet etc, 21-4-1586

Fol 67r

Lambert Pieterss Vos heeft overgegeven Lauris Bastiaenss een huijs etc, 22-4-1586

Fol 67r

Lambert Pieterss Vos heeft overgegeven Lauris Bastiaenss een acker lants, 22-4-1586

Fol 67r

Tonis Claes Haeghen is schuldich Lauris Bastiaenss, 5-1-1587

Fol 67v, copie

Adriaen van Noort Pauwels is voldaen van wege Thonisken wed Baijen Pieterss door haer man Jan Peeterss ende Huijbert Baijen Pieterss, 13-3-1586

Fol 68r

Ariaen Janss heeft overgegeven Willem Jan Ariaenss, swager, een eijnd lants, 25-4-1586

Fol 68r

Tonis Gieliss alias Pots voldaen door Floris Thomass, 2-11-1587

Fol 68v

Pieter Janss Timmerman mede namens Jacoba, sijn dochter ende Pieterr Pieterss zijn schuldich Ariaen Aertss, 7-6-1586

Fol 69r

Wouter Hendricks Hacken heeft overgegeven Pieter Janss Cremers 2 ackers lants, 29-12-1584

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 69v

Dirck Dirckss heeft overgegeven een ½ acker lants, Jan Adriaenss Leeu, 12-1-1587

Fol 69v

Ariaen Toniss Leempoel heeft overgegeven Cornelis Luijcas een eijnd lants, 2-1-1587

Fol 70r

Jan Huijberts X Jacoba heeft overgegeven Jan Janss een geseet etc, 5-4-1587

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 70r

Alsulcke wilcoer die Ariaen Jacopss gewilcoert heeft gehadt Willem Wouterss tot Waelwijck, 21 april anno 54, heeft Jan Janss gelooft ende afgequiten aen handen van Anneken Driessen wed ende Peter Geritss als voicht van sijn broeders kijnderen, 4-3-1588

Fol 70v

Hendrick Pieterss X Catelijn Ariaen Cornelis, Peeter Handrick Bruijnen als momber van Joost Handrickss onm kijnderen bij Catelijn Aentken [???] Cornelis hebben overgegeven tbv Dries Lenaertss van wege Ercken Jan Pieterss, sijns wijffs hun aandeel in de goederen van Ariaen Corneliss, 17-1-1588

Fol 70v

Jan Laureijs, schout Besoijen, ende Jan Aertss, secr Sprang, hebben namens Lambert Lambertss een rentebrief overgedragen aaen Ariaen Aertss Oerman, 10-6-1588

Fol 71r

Ariaen Aertss is schuldich aen Lauris Mertens, 14-10-1587

Fol 71r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Peter Toniss ende Tonis Pieterss, zijnen zone bij Lijntken Mertens, int bijwesen van Marten de Bie als grootvader ende Gelden Mertenss ende Hendrick Mertens, oomen, 30-1-1588

Fol 72r

Ariaen Bastiaenss int bijwesen van Jenneken, sijn vrouw, heeft overgegeven Claes Claes de Vries een huijs etc, 21-8-1586

Betaald wordt via een wilkeur

Aerdt Adriaens Oerman is voldaen, 7-2-1602

Fol 72v

Gelden Martenss de Bie ende Jan Janss zijn schuldich aen Wouter Janss tbv de tafele van de HG, 28-8-1586

Fol 72v

Goijaert Janss heeft overgegeven Tonis Claes Haeghens een ackerken lants, 14-10-1586

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 73r

Lijsken Cornelis Mijs wed Aert Bastiaenss heeft aengenomen Janneken, haer kijnt bij Aert van Ariaen Bastiaenss als voocht, 23-10-1586

Fol 73r

Jan Aertss Rommen heeft betaeld Gerit Jan Sijmonss, corstmis 1586

Fol 73v

Lauris Mertenss heeft overgegeven Jan Pieterss sijn deel in een huijs etc, 15-11-1586

Toegevoegd: Huijbert Baijens als voocht van Gijsbert Gijsbert Baijens kijnt met Lauris Mertenss X de moeder vande voorss weeskijnder hebben overgegeven aan Jan Pieterssde andere helft van het geseet. 12-12-1586

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 74r

Huijbert Baijens als voocht ende Thomas Corneliss als toesiender van de kijnderen van Gijsbert Baijens hebben een accoort gesloten met Jan Pieterss mbt het geseet, 12-12-1586

Fol 74v

Lauris Mertenss is voldaen door Jan Pieterss. 16-8-1591

Fol 75r

Scheijdinge ende deelingen aengebrocht bij Willemken Mertens ende Corst Corstiaen als Mertenss weeskijnt [?] int bijwesen van Ariaen Martens ende Lauris Martens als voichden ende Willem Jacopss, 2-3-1587

Fol 76r

Mariken wed Querijn Goijaertss heeft haer goederen geruijmt tbv de schuldenaren, soe is gecompareert Ariaen Joostenss, Reijntken Reijnen ende Lambert Lambertss, zij krijgen nog geld. 12-12-1586

Fol 77r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Geertruijt Wouter Joosten wed tegens haer kijnderen bij Wouter: Lenaert en Pieterken X Ariaen Mertens, 23-4-1587

Fol 78r

Pieter Peeterss Keijser ende Gerit Pieterss als voichden van Pieter Janss, Mariken Jans, Lijsken Jans ende Jan Janss, kijnderen van Jan Janss bij Maria Pieters hebben overgegeven Aert Pieterss Smit ewen geseet etc, 9-5-1587

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 78v

Aert Pieterss heeft overgegeven Pieter Janss Cremer een huijsinge etc, 9-5-1587

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 79r

Kathelijn Jaspers wed Cornelis Ariaenss … heeft aengenomen van Goijaert Ariaenss haer kijnderen bij Cornelis, 26-11-1587

Fol 79r

Lambert Meeuss is schuldich aen Catelijn Jaspers wed Cornelis Ariaenss en haer kijnderen., 26-11-1587

Lijntken transporteert de wilkeur aan Ariaen Bastiaenss.

Ariaen Bastiaenss is voldaen, wed Cornelis Ariaenss nog niet.

Fol 79v

Jaecken Jacop Willemss wed, Cornelis Jacopss mede als voocht van Aentken Willems, Lijntken Willems ende Anneke Willems, sijn broeders weeskijnderen, Pieter Handrick Bruijnen X Anneken Jacops hebben overgegeven Hendrick Ariaenss Oerman een geseet etc, 2-1-1588

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 80r

Lijsken Huijbert Handrickss wed, Bartolomeeus Huijbert Handrickss ende Grietken Huijbert Handricks hebben overgegeven Lambert Wouterss een half geseet etc, 30-12-1587

Betaald wordt via een wilkeur

Corst Jan Wijnen X Grietken

Fol 80v

Pieter Huijbertss, …iken Ariaens wed Bastiaen Aertss kenne dat Dierck Joosten IJsendoorn ons schuldich is. Het betreft geld dat Joost IJsendoorn Tielmanss eertijts aen den ouden Pieter Huijben of Jacop Janss de Bont gelooft heeft. 18-4-1588

Los vel bij fol 80

Dit sijn alsulcke penninghen die Tonis Stevenss mij Wouter Geritss schuldich is vant versterff van Mariken Gerits mijn suster die voorss Tonissen huijsvrouwe is geweest.

Los vel bij fol 80

Truijcken Willem Jacopss wed heeft overgegeven Gijsbert Wouterss een acker lants, 1-5-1577

… Dielen tuijcht dat sij is geweest ten huijse Tonis Stevens inder tijt dat Mari sijn huijsvrouwe is gestorven … … ende dat Wouter Geritss daer aff heeft betaelt.

Fol 81r

Jan Janss heeft aengenomen zijne vier kijnderen bij Mariken Pieter Corsten van Gerit Pieterss als voocht ende Jan Wouters, 8-12-1586

Fol 81v

Joost Aertss ende Tonis Aert Stammen als voochden van Crijntken Joost Crijnen weeskijnt ende Ariaen Ansumss mede namens zijn kijnt bij Dingna Peeter van Roijs hebben overgegeven Willem Jan Ariaenss een geseet etc, 3-2-1587.

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 82r

Lauris Bastiaenss heeft overgegeven Claes Janss de Bont een geseet etc, 23-2-1585

Betaald wordt via een wilkeur

Peeter Dieliss heeft aende kijnderen betaelt.

Fol 82v

Dierck Dierckss heeft getransporteert Ariaen Willemss een rente, 21-2-1585

Fol 82v

Sijmon Janss Ammeroijen heeft overgegeven Wouter Wouterss de Geijster een acker lants, 19-11-1584

Fol 83r

Rombout Ariaenss Paep X Beatris Aerts maken hun testament. 11-3-1583

Fol 83v

Joost Wouterss alias Borst van L..ij heeft bekent dat Corst Janss hem gelooft heeft een rente die eertijts is gecomen van Peeter Segerss staende op een onderpant nu toecomende Jan Janss Schoen ende bekende oijck dat de brief bij de brant te Loon is verbrant is. 31-3-1585

Fol 83v

Scheijdinge ende deelinge gedaen tusschen Anneken Jans wed Zeger Aertss ende Wouter Janss als vader van Erken sijn dochter bij Mariken Aertss, sijn 1e vrouw, met Jan Segerss ende Wouter Peeterss als toesienders van Erken, 29-3-1585

Fol 85r

Wouter Geritss, Willem Janss van Goerl, Handrick Adriaenss Oerman, jan Stammen cum suis hebben gelooft ende afgequeten 18 vaten pacht die sij vuijt haeren goederen geldende waren den erffgenamen van Adriaen Toniss den jonghen welcke lossinge ende betaelinge zij hebben gedaen aen Frans Toniss X Geertruijdt Adriaen Tonis.

Fol 85v

Ariaen Janss X Mariken Meeus heeft overgegeven Jan Willemss een ½ acker lants, 19-11-1585

Fol 85v

Gerit Ariaenss is schuldich aan Pieter Baijens Pieterss, 28-2-1587

Fol 86r

Goijaert Anthoniss heeft overgegeven Willem Jacopss ende Jan Janss een stuck moerdelle, 11-11-1586

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 86v

Laris Mertenss heeft overgegeven Ariaen Aertss de ½ van een geseet etc, Ariaen Pieters van Goerl, 12-11-1586

Fol 86v

Lauris Mertens is accoort met de HG meesters mbt de helft van vijf vaten rogge.

Fol 87r

Lauris Mertens heeft naer voorganede pandinghe ende eijgeninge gericht ende ingewonnen van de erfgenamen ende kijnderen van Tonis Ariaenss ende Peterken Ariaen van Goels, sijns wijfs, een helf geseet etc, 28-11-1584

Fol 87v

Wouter Janss namens Mari Coomen Gerits wed, Lijsken Gerits ende Ffijken Gerits hebben overgegeven Peeter Jacopss een eijndt lants, 1-6-1587

Fol 88r

Anneken Joosten wed Corst Willemss, Joost Ariaenss Leempoel ende Frans Corsten als [voochden] van de kijnderen van Anneken bij Corst hebben overgegeven Joost Zegerss een eijnde lants, 25-1-1585

Fol 89r

Jan Ariaen Mertens heeft aengenomen sijn kijnt bij Aentken Willems, sijn vrouw za, van Jan Willemss als voocht van het kijnt

Fol 89r

Scheijdinge ende deelinge gedaen bij Lauris Mertenss x Sophia Bastiaens, Huijbert Baijens als voocht van Gijsbert Baijens za weeskijnt ende Thomas Corneliss als een vande naeste vrienden van het voorss kijnt, 12-12-1587

Het schultboeck van Baijen Pieterss

Fol 90v

Lauris Martens X Sophia hebben het kijnt van Gijsbet Baijens gehoudenn in cost ende cleren

Fol 90v

Aert Pieterss Ocker heeft op hem in rekeninge genomen dat hij vuijt het geseet jaerlicx sal gelden opt gheseet dat hij van Baijen Pieterss heeft gecooft, 22-4-1580

 Fol 91r

Cornelis Ariaenss als voicht van Ariaen Ariaen Goijaertss, sijn broeders weeskijnt bij Jenneken Wouter de Geijster heeft een accoort met Jenneken voorss mbt de alimentatie en de verdeling van de goederen, 29-12-1586

Fol 91r

Catelijn Cornelis Ariaenss alias Kists wed heeft overgetransporteert Peeterken Ariaen Ariaenss Goijaertssdr een obligatie staende op Pieter Jacopss en een staende op Jan Aertss Rommen, 15-2-1588

Fol 91v

Willem Ariaenss heeft overgegeven Lijasken Gijsbert Wouters wed 1/3 in een acker lants, 12-3-1588

Fol 92r

Lambert Wouterss, Joost Gieliss Leempoel voor hen selven en met hen Ariaen Aertss Oerman als voocht van Wouter Guieliss ende Jenneken Gielis Joost leempoel, beijde kijnderen van Gielis Joosten Leempoel, hebben overgegeven Jan Sacharias een hoofstede etc, 13-2-1588

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 92v

Jan Sacharias heeft overgegeven voorss huijs, hofstede etc Jan Willemss Snijder, 19-2-1588

Betaald wordt via een wilkeur tbv Joost Gieliss Leempoel met broeder en suster.

Fol 92v

Jan Willemss Snijder is schuldich aen Willem Joostenss, 27-2-1588

Fol 93r

Joost Huijbertss is schuldich aen Ariaen Mertenss mede tbv Corst Corstiaen Martenss weeskijnt

Los vel bij fol 93

Op 21-1-1589 compareerden Ariaen Jasperss als voocht van Cornelis Ariaenss kijnderen bij Katelijn Jaspers en Katelijn voorss, Anna wed Crijn Janss met Pieter Janss, haer voocht, als erfgen van Pieterken Ariaen Ariaen Goijaertss ter eenre ende Hendrick Ariaenss van Eeten X Jenneken, moeder van Pieterken ter andere zijden hebben een accoort gemaeckt ipv een scheijdinge.

Fol 93v

Ariaen Aertss de Greeff heeft overgegeven Lauris Bastiaenss een erffenisse, 22-3-1588

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 94r

Jan Willemss Snijder heeft overgegeven Jan Willemss Molenaer een halve acker lants, 26-3-1588

Fol 94r

Jan Janss Schouten is schuldich aan Hendrick Geldens de Praser als voocht van Willem en Anna, kijnderen van Thonis Handrickss de Praser. 16-2-1588

Fol 94v

Beatris Claes Melis wed heeft haer borge gestelt voor Mariken wed Adriaen Michielss van moeren als Jan Mathijs gecooft heeft van Ariaen Michielss, 19-3-1588

Fol 95r

Gerit Pieterss Schouten ende Pieter Bastiaenss als voochden van de kijnderen, Juetken ende Willem, van Jan Willemss bij Willemken Jacops hebben overgegeven Joost Zegerss een acker lants, 2-4-1588

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 95v

Aert Pieterss Smit heeft overgegeven Tonis Henrickss een acker lants, 2-4-1588

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 96r

Willemken Meeus Henrickss wed heeft overgegeven Tonis Aertss de Greeff een halve acker lants, 2-4-1588

Fol 96r

Handrick Handrickss Decker heeft overgegeven Tonis Aertss de Greeff de andere helft van bovenstaande acker, 19-1-1599

Fol 96v

Gerit Pieter Schouten ende Jan Janss Gijben als voochden van Jacoba Willems, Pieter Willemss, Jan Willemss, Gelden Willemss ende Bastiaen Willemss, kijnderen Willem Pieter Schouten ende Geriken Jacops za hebben overgegeven Cornelis Geritss van Nispen een geseet etc, 2-4-1588

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 97r

Robbert Ariaenss Grevenbroeck heeft gelooft aen Jenneken Claes Gijsbertss wed een rente die zij hadde van Gijsbert Wouterss staende op Joost Pieterss goet ende was een overdracht van Joost van Isendoren, 1531 ende die transport van Joost van Isendoren was van 2-6-1554.

En een rente aen Pieter Geritss die Anthonis Heijmans gevest hadde Pieter Embrechtss die bij transport gecomen waren aen Aentken Ariaen Toniss wed, 1-2-1539

Fol 97r, copie

Lijsken Ansumss wed is schuldich aen Robbert Ariaen Grevenbroeck, 17-4-1588

Betaeld bij Kaerel Huijbertss van wege Heijman Ansums, 18-10-1599

Fol 97v

Ariaen Aertss Geman is schuldich aen Dierck Joostenss, 10-5-1588

Cornelis Janss X Geritken Mathijs van Haerelems is voldaen, 21-4-1596

Fol 97v

Handrick Pieter Willem Dielen ende Ariaen Jan Joostenss hebben overgegeven Willem Jacop Toniss een acker lants, 27-2-1588

Fol 98r

Ariaen Mertenss heeft overgegeven Thomas Roelofz een geseet etc, 4-1-1588

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 98v

Cornelis Jacopss heeft overgegeven Aert Joosten Smit een acker lants, 31-1-1587

Fol 98v

Wouter Wouterss de Gester heeft bekent dat hij verlijt heeft Joost Aertss Smit, 31-1-1587

Fol 99r

Jan Teeuwen X Anneken Luijcken heeft overgegeven Aert Ariaenss zijn deel hem aenbestorven van Jan Luijcas Janss, neve, 25-5-1588

Fol 99r

Emmerentiana wed Joost Pieterss heeft Jan Aertss gemachticht haer recht te bewaeren, 6-7-1588

Jan Aertss machticht Claes Ariaenss, choofs bode, 23-6-1588

Fol 99r

Willemken wed Pieter Toniss ende Dingeman Ariaenss met … Jan Corstenss als voochden van de kijnderen van Willemken bij Pieter hebben overgegeven Ariaen Jan Sijmonss ende Korst Jan Sijmonss een deel in Joost Zijmonss geseet, 26-12-1587

Fol 99v

Willemeken Pieter Tonis Willem Janss mede namens haer kijnderen heeft afgelost haer deel in 8 vaten roggen in Joost Zijmons geseet, 26-12-1587

Fol 99v

Handrick Mertenss heeft gemaeckt met Lijsken zijn vrouw Jan Handrickss, zijn zoon bij Jenneken Jans 50 gld als hij mondich is, 28-7-1589

Fol 100r

Cornelis Luijcas heeft overgegeven Aert Ariaenss Oerman zijn deel in een geseet, 28-7-1589

Fol 100v

Op 11-10-1588 hebben Henrick Mertenss de Bie ende Lijsken Jacop Tonis, zijn vrouw hun testament gemaeckt.

Op 11-10-1588 heeft Pieter Handrick Martenss met Jan Janss, zijnen momber, zijn testament gemaeckt.

Half broeders ende susters bij Lijsken Jacops (zie ook vorige akte)

Fol 101r

Maria Adriaen Willems met Handrick Ariaenss als voicht heeft overgegeven Aert Deniss een geseet etc, 14-11-1588

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 101v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Corst Jan Sijmonss, Jacop Schielmanss met Corsten Janss als voochden van de kinjknderen Ariaen Jan Sijmonss, Willem Adriaenss ende Wouter Wouterss als schoonvader van Sijmon Aertss, erfgen van Lijsken Jan Sijmons wed ende Gerit Jan Sijmonss, 11-10-1588

Corst Jan Sijmons

Sijmon Aert Jan Sijmonss weeskijnt

De kijnderen van Ariaen Jan Sijmonss

Willem Adriaenss

Fol 102v

Jan Ariaen Gijsbertss heeft overgegeven Willem Heijmans zijn deel in een hofstede etc, 3-1-1587

Fol 103r

Wouter Janss Ammeroijen ende Handrick Pieterss als HG meesters, Gielis Pieterss ende Claes Claess de Haen als HG meesters van Besoijen, Lenaert Wouterss ende Bastiaen Aertss als HG meesters van Waekwijck hebben geprocedeert mbt een geseet dat toebehooren placht Peeter Hendrick Aertss za ende sijne vrouw. 7-6-1586

Fol 104r

De voorss comparanten hebben overgegeven Henrick Ariaenss Cuijper een geseet etc, 21-8-1588

Betaald wordt via een wilkeur

Blad met folio 106 en 105 is verkeerd gevouwen, is vermoedelijk een los blad gezien de data.

Fol 106r, copie

Hendrick Geldens is schuldich aen Jan Aertss Rommen, 25-21-1592

Peter Ariaenss ende Lenaert Pieters houden Hendrick schadeloos, 26-12-1593

Aert Janss Rommen betaelt, 21-2-1599

Fol 106v

Handrick Geldenss X Mariken Claes Melis heeft overgedragen Handrick Ariaenss Cuijper een rente, 7-5-1592

Fol 106v

Hendrick Janss Biecken, Corstiaen Jan Zijmonss ende Aert Ariaenss Oerman als borgemeesters zijn schuldich aen Wouter Janss ende Handrick Pieterss als HG meesters, 21-3-1588

Fol 105r, copie

Denis Janss de Brouwer is schuldich aen Beatris Claes Melis wed, 26-2-1593

Dese voorss obligatie met Jan Janss betaelen.

Fol 105v, copie

Tonis Aertss de Greeff ende Jan Wouterss Mandemaekers zijn accoort mbt het versterf van Tonis Aertss voorkijnderen bij Truijcken Aen Heijn Cortsen, 31-4-1595

Fol 107r

Noch is Hendrick voorss (zie fol 104r) schuldich aen Lenaert Wouterss ende Bastiaen Aertss als HG meesters van Waelwijck, 21-8-1588

Fol 107r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jan Aert van Roijs ende Jan Huijbertss X Walborch Aert van Roijs van de acjhtergelaeten goederen van Aert van Roij, haeren vader, 30-9-1588

Fol 107v

Adriaen Coman Janss is voldaen, 4-5-1589

Fol 108r

Gerit Ariaenss heeft overgegeven Ariaen Jacopss een eijnde lants, 22-12-1588

Fol 108r

Pieter Cornelis Leeu heeft overgegeven Jacop Maessen een acker lants, 29-12-1588

Fol 108v

Wouter Wouterss X Heijlken Aertss ende Corstiaen Jan Sijmonss als voocht van Sijmon Aertss sijn broeders weeskijnt hebben overgegeven Goijaetrt Janss een halve acker, 16-12-1589

Fol 108v

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 109r

Cornelis Janss alias Flessen is schuldich aen de HG, 18-5-1588

Willem Wouters heeft betaelt aen de HG meesters, 10-4-1604

Fol 111r

Wouter Janss Ammeroijen ende Hendrick Pieterss als HG meesters hebben overgegeven Tonis Aertss een acker lants, 10-1-1589

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 111v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Willem Willemss Brouwer als vader van zijn kijnder bij Handricken Joost Wouter Stockman ter eenre ende Willem Jacopss X Catelijn met Ariaen Hermanss Bijl X Anneken als erfgen vande voerss weeskijnder ter andere zijde, 22-11-1588

Fol 112r

Geritken Jan Kich? heeft overgegeven Ariaen Jasperss een acker lants, 10-2-1589

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 112v

Willem Ariaenss als erfgenaem van Lijsken ende Gerit Jan Sijmonss heeft overgegeven Jan Gijsbertss Psijn een huijs etc, 14-2-1589

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 113r

Jan Ariaenss Leeu ende Lauris Mertenss, borgemeesters zijn schuldich aen Corst Jan Sijmonss ende Wouter Wouterss als voochden van Sijmon Aertss, 7-3-1589

Fol 113

De voorss borgemeesters zijn schuldich aen Wouter Janss ende Hendrick Pieterss als HG meesters, 7-3-1589

Fol 113v

Ariaen Pieterss ende Gelden Mertenss als voocht van Handrick Mertenss, sijn broeders weeskijnder als borgemeesters van 1587 zijn schuldich aen Ariaen Henrickss de Cuijper ende Willem Wijnen, kerckmeesters ende prom… van Sint Anna antaer, 10-3-1589

Fol 113v

Jan Ariaenss Leeu ende Lauris Mertenss, borgemeesters zijn schuldich aen Ariaen Henrickss de Cuijper ende Willem Wijnants antaer meesters vander fondatien van Sint Joris ende onse vrouwe antaer, 5-4-1589

Fol 114r

Willem Wijnants is schuldich aen Ariaen Henrickss de Cuijper als kerckmeester, 24-3-1589

Fol 114r

Jan Pieterss Leeu is schuldich aen Gijsbert Gijsbert Baijens, 18-9-1591

Fol 114v

Op 22-3-1589 compareerde Aeriaentken Pieter Gerits en bedanck voor de goede betaelinge van een brief die Ariaen Pieterss van Goerl gevest heeft Ariaen Handrick Jans wed, 13-11-1544

Fol 114v

Margriet Tonis Ariaen Jacopss wed, Huijbert Toniss mede namens Jan Huijben als gemechtich van Ariaen Ariaen Jacopss als voicht van Gerit Toniss ende van Lijntken Toniss, onm kijnderen van Tonis Ariaenss bij Margriet hebben overgegeven Robbert Ariaenss van Grevenbroeck een acker lants, 4-1-1588

Fol 115r

Aert Janss Smit heeft gelooft Jan Sijmons ende sijne nacomelingen schadeloos te houden mbt het huijs etc, 14-3-1589

Fol 115r, copie

Anneken X Dries Janss bekent voldaen te zijn van Metken wed Peter van Roeij, 30-12-1584.

Anneke is voor de twee keer getrouwd.

Getekent voor Jan Aert Rommen ende Denis Janss, haer vaders, 20-5-1595

Fol 115v

Scheijdinge ende deelinge tusschen Lambert Wouterss Haeghen ter eenre ende Adriaen Aertss Oerman als voicht ende Handrick Ariaenss Oerman als toesiender van de weeskijnderen van Gielis Joosten za ter andere zijde, 17-4-1589

Fol 116r

Jan Ariaenss Leeu ende Lauris Mertenss, borgemeesters zijn schuldich aen Jacop Tielemans ende Corst Jan Sijmonss tbv Ariaen Jan Sijmonss kijnderen, 15-3-1589

Fol 116v

Lauris Bastiaenss heeft overgegeven Ariaen Jasperss een acker lants, 6-6-1589

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 117r

Jan Willemss Moelenaer heeft overgegeven Bartolomeus Toniss een huijsinge etc, 22-6-1589

Fol 117r

Meeus Toniss is schuldich aen Pieter Janss Cremer, 22-6-1589

Fol 117r

Adriaen Hendrickss de Cuijper ende Willem Wijnantss als HG meesters zijn voldaen door Bartolomeeus Antoniss, 20-2-1588

Fol 117v

Lauris Martenss ende Jan Adriaen Leeu, borgemeesters, zijn schuldich aen Adriaen Hendrickss de Cuijper ende Willem Wijnantss als antaer meesters vander fondatien van onse vrouwe antaer, 22-6-1589

Fol 118r

Lauris Martenss ende Jan Adriaen Leeu, borgemeesters, zijn schuldich aen Wouter Janss ende Handrick Pieterss als HG meesters, 22-7-1589

Fol 118v

Jan Janss Schotsman X Mariken Ariaen Melis, Jan Janss de Cort X Elisabet Ariaen Meliss ende Neltken [Ariaen, zie wilkeur akte] Melis, erfgen van Ariaen Meliss ende Beatris, sijn vrouw, hebben overgegeven Geertruijt dochter van Pieter Gerit Oermans wed Melis Adriaenss een huijs etc, 21-3-1589

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 119r

Lijs Willem Lenaerts wed, Geritken Jan Paens ende Mechtelt Pieters mede namens haer broeder bedanken voor goede betaelinge van Handrick Ariaenss Oerman, 23-5-1595

Fol 119v

Op 25-7-1589 compareerde Joostken wed Ariaen Martenss met haeren kijnderen hebben een accoort mbt de deling van de goederen. Joostken neemt haer jongste kijnderen, Anthonis ende Cathelijn, aen,

Aentken Ariaen Martens. Jan Pieterss X Lijsken Ariaen Martens ende Marten Ariaen Martenss, de drie ouste kijnderenvan Joostken behouden een acker.

Fol 120v

Aert Claess als vader van Jenneken Aerts bij Lijsken Jan Stammen za heeft aengenomen van Floris Jan Stammen als voocht, Jan Aertss Stammen als grootvader zijn dochter, 3-7-1589

Fol 121r

Aert Ariaenss Oerman heeft overgegeven Cornelis Luijcas het ¼ deel, als Aert vanwege zijn vrouw als erfgen van Gelden Handrick Aertss gerecht is, in een geseet etc, 28-7-1589

Fol 121v

Cornelis Geritss van Nispen heeft overgegeven Handrick Gijsbrechtss een geseet etc, 18-7-1589

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 122r

Scheijdinge ende deelinge tusschen Joosten Cornelis Joostenss weeskijnt bij Peterken Wouter Joosten ende Ariaen Martenss met zijn kijnderen bij Peterken voorss, 10-12-1588

Joostken [is jongen] Cornelis krijgt een deel, Ariaen Martenss met zijn kijnderen krijgen het andere deel

Fol 123v

Willem Robbertss X Erken ende Gerit Driessen als voocht van Ariaen Driess weeskijnt hebben overgegeven Kaerl Huijbertss een acker lants, 16-12-1589

Fol 124r

Sebastiaen Gerits Smit in de een helft ende Henrick Bastiaenss mede als voocht van Gerit Bastiaenss ende Lambert Bastiaenss weeskijnderen, Lauris Mertenss ende Bastiaen namens Handrick Bastiaenss, zijnen zoen hebben overgegeven Wouter Toniss Ammeroijen een acker lants, 16-12-1589.

Betaald wordt via een wilkeur

Mariken Wouters wed? nagel? Pieter Dielen, 1591

Fol 124v

Jan Aertss van Roij als vader van zijn vier kijnderen bij Anneken Ariaens, Willem Ariaens als vader van Jan Willemss bij Mariken Ariaens ende Jan Willemss als grootvader van de achtergelaeten kijnderen van Ariaen Janss, zijn zoon hebben overgegeven Tonis Jacopss een geseet, 11-7-1589

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 125r

Jan Aertss van Roij als vader van zijn vier kijnderen bij Anneken Ariaens, Willem Ariaens als vader van Jan Willemss bij Mariken Ariaens, Tonis Jacopss X Aentken Ariaens ende Jan Willemss als grootvader van de achtergelaeten kijnderen van Ariaen Janss, zijn zoon hebben overgegeven Gerit Gijsbertss een eijnde lants, 11-7-1589

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 125v

Lambert Dierckss mede als voocht van Jenneken Diercks weeskijknt bij Wouter Wouterss ende Jan Dierckss hebben overgegeven Antonis Joosten Molengraeff een acker lants, 21-12?-1589

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 126r

Jan Ariaenss Leeu X Lijntken Meeus Lambertss maken hun testament, 18-2-1589

Fol 126v

Lijs Willem Dierckss weu met Jan Jacopss, haer voocht, is schuldich aen Grietken Willem Dierckss X Wouter Janss, 18-2-1589

Fol 126v

Grietken Wouter Janss wed heeft geconstitueert Jan Wijnen om haer recht te bewaeren, 20-2-1589

Fol 126v

Mari Pieter Roelen wed, Pieter Ariaenss Cuijper ende Michiel Janss hebben vertegen tbv Aentken Aelberts wed Corst Geritss van het versterff van Eerken Aertss X geweest met Corst Geritss die een zoon Gerit hebben, 3-12-1591

Fol 127r

Geertruijt Joost Zijmons wed Gerit Geritss mede namens de andere helft van de goederen van Gerit voorss op basis van hun testament anno 1579 heeft overgegeven Bartolomeeus Toniss een huijsinge etc, 28-2-1587

Fol 127v

Jan Janss Glaviman heeft overgegeven Cornelis Janss een geseet etc, 18-2-1589

Betaald wordt via een wilkeur

Jan Janss is voldaen, Een deel moet nog naar de kijnderen van Tonis Handrickss de Praser

Fol 128r

Gerit Corst Willems had 2 gld verwilcoert Handrick Janss. Frans Adriaenss heeft deze 2 gld en de hoofdsom getransdorteert Baijen Pieterss als deken ende tbv het gilde van Sinte Katelijn ende Sinte Huijbrecht tot Cappel.

Wouter Geritss heeft gelooft ende gequeten aen handen van Dieck Ariaenss Roemer, Ariaen van Clootwijck, Peter Toniss ende meer andere. Geschreven op 13-3-1590

Fol 128r

Joost Jacopss is schuldich aen Pieter Jan Joosten wed, 14-11-1588

Fol 128v

Margrieta wed Ariaen Pieter Claes Dielen heeft overgegeven Pieter Jacopss een acker lants, 21-12-1589

Fol 128v

Scheijdinghe ende deelinge aengebrocht bij Gijsbert Janss X Aentken Lauris ende Jan Willemss X Dingna Jans, Lambert Wouterss X Justina Jans de welcke Aentken voorn heeft verweckt bij Jan Gerit Corsten, haeren voerman, 29-12-1589

In de kantlijn: Damis Janss en Aentken hebben een testament

Fol 129r

Jan Willemss heeft overgegeven Lambert Wouterss de helft van een geseet etc, 29-12-1589

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 129v
Op 3-1-1590 hebben de erfgen van Wouterken Smolders: Jan Aertss van Roij als vader van zijn kijnder bij Anneken Ariaens, Willem Adriaenss als vader van zijn kijnt bij Mariken Ariaenss, Tonis Jacops X Aentken Ariaenss, Jan Willemss Molder als grootvader ende voocht van de kijnder van Ariaen Janss, zijn zoon, bij Aentken Ariaens hebben rekeninge gehouden van de achtergelaten goederen van Wouterken Smolders

Er komt nog een accoort mbt de goederen van Adriaen Gerits Molder, 29-12-1589

Fol 131r

Gerit Pieterss namens Toentken Handrick de Bont wed Dierck Korstiaenss, proc Rotterdam, met Cornelis Henrickss de Bont, broeder als haer voocht, Jan Korstiaenss als voocht van de kijnderen van Dierck en Toentken, heeft overgegeven Adriaen Jacopss een geseet etc, 21-12-1589

Betaald wordt via een wilkeur

De rente die op het geseet staet is op 2-5-1633 door Hendrick Stoffels afgelost.

Fol 131v

Aert Deniss is schuldich aen Alitken Claes Reijnen wed, 21-12-1589

Fol 132r

Hendrick Ariaens Oerman heeft overgegeven Jan Willemss een geseet etc, 27-1-1590

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 132v

Handrick Michielss Stockman namens Pieter Lambertss, proc Cappel, heeft overgegeven Ariaen Janss een acker lants, 28-6-1589

Fol 132v

Bartholomeus Tonis heeft overgegeven Peeter Aertss een huijs etc, 27-1-1590

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 133r

Lijntken Claes wed ende Wouter Joriss hebben overgegeven Willem Janss van Goerl hun deel in Claes Reijnen goet, 5-2-1590

Fol 133r, copie

Cornelis Jacopss van Grevenbroeck ende Michiel Gielis Wagemaeckers, schepen Tilborch ende Goerl, verklaren dat compareerden Cornelis en Willem, gebroeders, zoenen van wijlen Jan Dierck Gieliss, als voochden over Jannen, Henrick, Marije ende Lijsbet kijnderen van Peeter Jan Corneliss ende wijlen Digna dochter van Jan Dierck Gieliss machtigen Jannen ende Geriden Jan Dierck Gieliss, beijden Sprang, om de erfenis van hun moeder te regelen, 26-1

Fol 134r

Sebastiaen Geritss Smit heeft overgegeven Lauris Mertens de helft van een geseet etc, 1-7-1589

Dol 134r

Van alsulcke wilcoer als Cornelis Geritss eertijts gdaen heeft Huijbert Janss van Loen heeft hem Adriaen Hendrickss alias Langen voor hem ende mede consorten bedankt voldaen te wesen, 9-4-1602

Fol 134v

Jan Pieterss heeft overgegeven Hendrick Baijens een huijsinge etc zoals Jan van Lauris Martens gekocooft heeft. 15-3-1590

Betaald wordt via een wilkeur tbv Jan en een tbv Tonisken Jan Pieterss huijsvrou, zijn moeder.

Los vel bij fol 135

Adriaen Lauriss is voldaen door Aert Peeterss, sweer, 5-8-1593

Los vel bij fol 135

Joost Jacopss is schuldich aen Pieter Jan Joosten wed, 14-11-1583

Los vel bij fol 135

Hendrick Pieter Ammeroijen heeft getransporteert Lauris Bastiaenss 75 gulden uit een wilkeur die Tonis Meeus gedaen heeft Hendrick voorss

Los vel bij fol 135

Jan Aertss van Roij X Aenken Aelbert zijn schuldich aen Handrick Stevenss als voocht tbv Jan Aertss van Roijs vier kijnderen, 7-2-1593

Wouter Dieliss X Geritken Jans is voldaen

Ariaen Jans is voldaen

Het betreft het versteft van hun grootmoeder.

Los vel bij fol 135

Aert Wouterss Geijster is voldaen door Theunis Ariaen Lambertss van zijn aandeel in het versterf van zijn schoonmoeder, 12-4-1621

Los vel bij fol 135, copie

Met condities etc hebben Ariaen Henricxzone, Robbrecht Ariaenss Grevenbroeck ende Quereijn Goijaertss gecooft van Gerit van Nispen Adriaenss voor ¼ ende Gerit Geritss voor ¾ een stuck moer te Cappel, 21-1-1571

Gecopieerd op 29-4-1590

Los vel bij fol 135

Jan Ariaenss Leeu ende Lambert Mertens? tuijgen ten verzoeke van Peeter Corneliss Leeu dat hij tot Heusden is geweest alwaer Willem Janss Leeu gevangen was ende dat Peeter voorss met Jan Aertss daer quamen om Willem Janss te lossen. Na lossen was Willem vrij. Zij zijn naar Peter Corneliss ende Jan Aertss tot Cappel gegaen om het gelt wederom te hebben. Zij kwamen samen bij Anna Claes Artss Buerschip als moeij van Willem Janss. Anna zei dat zij overal voor zou zorgen.

Los vel bij fol 135

Joost Joost Aertss X Lijsken Jacops ende Gelden Mertenss de Bie als voicht van Handrick Martense Bie weeskijnderen bij Lijsken voorss ende hebben overgegeven Jan Aert Rommenss een acker lants,

Betaald wordt via een wilkeur, 6-2-1593

Los vel bij fol 135

Willem Jan Willemss heeft overgegeven Martijn Willemss sijn deel in een geseet hem aengecomen van Aentken Willem Willemss wed, sijn grootmoeder, 10-12-1581

2e akte betreft sijn deel in een moer.

Los vel bij fol 135

Ariaen Ariaen Willemss ende Janneke Ariaen Willems hebben overgegeven Maten Willemss hun deel van de goederen hen aenbestorven van Aentken Willem Willemss wed, haer grootmoeder, 28-12-1581

Los vel bij fol 135

Marten Willemss ende Willem Stoffelsdr zijn accoort met de rekenininge die Marten had van de voogdije ende den doop vanden geseet, hen aenbestorven van Aentken Willem Willemss wed.

Los vel bij fol 135

Bastiaen Bastiaenss heeft overgegeven Gerit Pieterss een perseel lants,10-1-1579

Los vel bij fol 135

Henrick Ariaenss heeft gequeten een rente van Bastiaen Ariaenss, 22-10-1584

Los vel bij fol 135, copie

De gerechten van Sprang houden Merten de Bie ende Thonis Henrickss schadeloos mbt een wilkeur van Dingen Aertss, 8-3-1580

Los vel bij fol 135

Peeter Bastiaens heeft overgegeven Tonis Janss een huijs etc,

Los vel bij fol 135

Adriaen van Clootwijck heeft overgegeven Jan Ariaen Cuijsten een geseet,

Betaald wordt via een wilkeur, 6-2-1575?

Er is een quitantie als los vel.

Los vel bij fol 135

Gelijk aan copie van 3 losse vellen terug.

Los vel bij fol 135

Op 9-5-1587 heeft Jan Willemss Molder een huijs etc gecoft van Peeter Janss Cremer.

Los vel bij fol 135

Peeter Janss heeft overgegeven Jan Willemss Molder een huijs etc

Betaald wordt via een wilkeur

Los vel bij fol 135

Zie 4 vellen terug.

Los vel bij fol 135

Willem … is voldaen door Gerit Gijsbertss, 12-1-1592

Los vel bij fol 135

Gerit Ghijsbertss heeft betaald voor een wilkeur mbt de acker gekocht van de erfgen van Wouterken Molders, 25-5-1611

Los vel bij fol 135

Jan Aertss is voldaen door Gerijdt Gijsbertss, van Wouterken Smolderss erfgenamen, 1592

Los vel bij fol 135, copie

Henrick Ariaenss is schuldich aen Pieter Toniss, 14-9-1570

Los vel bij fol 135, copie

Tonis Ariaenss heeft overgedragen Marten Willemss 8 vaten roggen, 29-12-1569

Los vel bij fol 135

Dierck Dierckss heeft overgedragen Willem Jacop Toniss een rente en aan Mariken Wouter Janss wed een wilkeur, 12-8-1591

Los vel bij fol 135

Joost Aertss Smit heeft gehuert van Tonis Toniss Bresser een half stuck hoijlants, 5-10-1592

Los vel bij fol 135

Cornelis Baijenss ende Tonisken Jan Pieterss huijsvrouw, zijn moeder, hebben gerekent vande wilcoer die Handrick Baijens zijn moeder gedaen heeft, 015-4-1598

Los vel bij fol 135

Tonis Peterss Vos is schuldich aen Merten Janss, 23-1-1581

In de kantlijn: Ariaen Hendrickss Mulder X Claesken Mertens is voldaen, 20-12-1633

Los vel bij fol 135

Op 2-3-1599 hebben Adriaen van Clootwijck heeft afgerekent met Jan Ariaenss Cuijsten.

(zie aantal veller terug)

Los vel bij fol 135

Dierck Joostenss heeft overgegeven Robbert Ariaenss van Grevenbroeck 2 ackers lants, 6-9-1569

Los vel bij fol 135

Ariaen Lambertss is schuldich aen Willem Heijmanss, 6-9-1569

Los vel bij fol 135

Jan Henrickss van Staeck, Ariaen Henrickss van Staeck ende Dierck Lenaertss X Anna Henrick van Staeck, erfgen van Jan Henrickss van Staeck hebben overgegeven Ariaen Hendrickss een acker lants, 23-4-1576

Los vel bij fol 135

Jacop Willemss als grootvader van Dierck ende Mariken Dierck Matheus weeskijnderen ende Aerdt Matheus als voicht vande voirss kijnderen hebben overgegeven Joris Aertss een huijs etc, 9-2-1577

Los vel bij fol 135

Ariaen Henrickss van Vlijmen heeft overgegeven Joost Jacopss een geseet etc, 23-8-1578

Betaald wordt via een wilkeur

Los vel bij fol 135

Pieter Corneliss Leeu heeft overgegeven Jan Willemss alias Stop een acker lants, 30-4-1580

Betaals wordt via een wilkeur.

Jenneken Janss wed ende Jan Janss, zoen, ende Mariken Janss met Jan Sacharias als haer voicht, hebben dit lant overgegeven Peeter Corneliss zoals Peeter dat aen Jam Willemss Stoop had vercocht.

Jenneken betaelt op 29-6-1584

De kijnderen betalen op 4-7-1597

Los vel bij fol 135

Gerit Janss Leeu ende Bastiaen Ariaens X Geertken Tonis hebben overgegeven Lauris Jasperss hun deel in een geseet hen aenbestorven van haeren vader, 11-4-11580

Los vel bij fol 135

Willem Wijnants als voicht van de kijnderen van Corst Willemss ende Anna Corst Willemss wed hebben overgegeven Tonis Meeuss de helft van een acker, 20-12-1581

Op dese acker heeft Lijsken Henrick Mertenss wed een rente gelooft aen de erfgen van Jan Wouterss tot Loon. De eventuele brief heeft geen waerde meer.

Los vel bij fol 135

Crijn Goijaertss is schuldich aen Lambert Lambertss, 30-4-1580

Los vel bij fol 135

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Marten de Bije als voicht van Jacop Janss met Thonis Peeterss ende Corst Wouterss als toesienders ende Jan Janss

Los vel bij fol 135

Eerken Goijaerts wed Jan Dieliss, Goijaert Jan Gieliss, Robbert Bruijstenss X Arcken Jan Dieliss hebben overgegeven Peeter Corneliss Leeu een geseet etc, 20-5-1578

Los vel bij fol 135

Dierck Michielss als voicht ende grootvader van Aert ende Willem Tonis Dierckss kijnderen ende Jenneken Tonis Dierckss wed hebben een accoort met tot de goederen en de alimentatie, 2-1-1575

Los vel bij fol 135

Thonis Mathijss X Lijntken Dierck Michielss ende Rombout Ariaenss X Marieken, Michiel Dierckss als voicht van Aentken Toniss ende Willem Toniss hebben overgegeven Aert Hendrickss Braber een geseet etc, 8-2-1577

Jenneken Thonis Dierckss wed en haeren kijnderen zijn voldaen.

Los vel bij fol 135

Henrick Ariaenss heeft overgegeven Aert Joostenss Smit een geseet etc, 5-2-1579

Betaald wordt via een wilkeur.

Los vel bij fol 135

Op 28-1-1572 hebben Marten Willemss ter eenre ende Willemeken Stoffels ter andere met alkaar afgerekent,

Los vel bij fol 135

Op 19-7-1580 heeft Jan Aertss namens Peterken Jacop Michielss wed ende Wouter Jacopss een eerfdach gehouden

Los vel bij fol 135

Pieterken Jacop Michielss wed ende Jan Aertss beijde mede namens Wouter Jacopss hebben overgegeven Goijaert Dieliss een geseet etc, 17-9-1580

Los vel bij fol 135

Aert Pieterss Smit heeft overgegeven Lauris Bastiaenss een geseet etc, 1-4-1581.

Los vel bij fol 135

Ariaen Corneliss den Jongen X Ercken Jans, Venloon, hebben hun testament gemaeckt, 1-6-1576

Genoemd: Ariaen Peeterss van Goerl, 1e man van Ercken

Ariaen en Jan Corneliss, broeders

Los vel bij fol 135

Thonis Pieter Jacopss heeft overgegeven Wouter Joostenss een geseet etc, 15-5-1570

Wouter heeft heeft overgegeven Claes Crijnantss het geseet, 12-10-1573

Los vel bij fol 135

Joest Henrickss, shoefsbode, tuijgt ten versoecke van Peeter Joosten, dat hij met Peeter bij Joost Aertss is geweest ivn een tresoor, 27-?-1570

Los vel bij fol 135

Scheijdinghe ende deelinge aengebrocht bij de erfgen van Maria Gerits wedue op 21-1-1570

Cornelis Gerits, Jacop Geritss Oerman X Lijsken Gerits, Gerit Peeterss X Beatris Geritss, meester Aert Geritss, Geritken Jan Damen

Los vel bij fol 135

Willem Dominicus X Grietken Aerts ende IJken Aerts hebben overgegeven Henrick Peeterss een acker lants, 27-1-1578

Los vel bij fol 135

Thonis Pauwelss is schuldich aen Gijsbert Hermanss

Boven de akte: Peeter Willemss heeft overgedragen Gijsbert Hermans de helft van een rente

Los vel bij fol 135

Gerit Pieterss mede als voocht van Melis Pieterss sijn broeders kijnderen, Willem Pieterss, Jacop Aertss X Mariken Pieters, Mariken Melis Pieterss wed hebben overgegeven Meeus Henrick Aertss de helft van een acker lants, 2-7-1576

Los vel bij fol 135

Cornelis Wouter Geritss heeft overgegeven Robbrecht Ariaens van Grevenbroeck een acker lants, 23-8-1579

Robbert heeft overgegeven Kaerl Huijbrechtss de voorss acker, 7-6-1586

Los vel bij fol 135

Verpachtingen van de impost

Los vel bij fol 135

Wouter Pieterss is schuldich aen Jan Willemss Moelder, 6-5-1581

Aentken Jan Molders huijsvrouwe is voldaen, 6-5-1582

Los vel bij fol 135

Jacop Willemss als grootvader van Dierck ende Mariken Dirck Mateuss ende Aert Mateuss als voocht vande kijnderen hebben overgegeven Goris Aertss een huijs etc, 9-2-1577

Betaald wordt via een wilkeur

Zij hebben overgegeven Lambert Peterss Vos een halve acker, 9-2-1577

Betaald wordt via een wilkeur

Los vel bij fol 135

Henricken Tonis Joosten huijsvrou heeft een inventaris gemaeckt van goederen, vullen, lijnden ende cleden, achtergelaten bij Lijsken Tonis vrou van Jan Jan Sijmonss

Los vel bij fol 135

Jan Dierckss tuijgt ten versoecken van Handrick Pieterss met sijne mede gesorten dat hem kennelijck is dat Frans Corneliss een zoon was van Cornelis Janss ende dat Cornelis Janss twee susters hadde, Lijksen, die men noempt Lijsken Dielen, ende Mariken, en noch een broeder Handrick Janss Bruijnen, de welcke Cornelis, Handrick, Lijsken ende Mariken gerechte broeders ende susters zijn geweest. Ook Lijsken bevestigt dat.

Los vel bij fol 135

Ariaen Aertss Clerck is schuldich aen Dierck Joostenss, 7-5-1588

Los vel bij fol 135

Robbert Ariaenss Grevenbroeck ende Dierck Joostenss IJsendoren sijn bij Jan Aertss geweest in presentie van Pieter Cornelis Leeu ende Jan Aertss en bedanken voor de volle betaeling.

Los vel bij fol 135

Ariaen Willemss X Jenneken Tonis heeft overgegeven Jan Aertss Rommen een geseet etc, 12-2-1580

Betaald wordt via een wilkeur

Los vel bij fol 135

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Maria van Berckel wed Willem van Boshuijsen ende mede haer kijnderen bij Willem, Hugo van Berckel X Engel Boshuijsen mede namens Joris Boshuijsen ende Anna Willem van Boshuijsen, voorkijnderen van Willem, 3-5-1577

Los vel bij fol 135

Cornelis Jacopss is schuldich aen Mariken Ariaens,

Los vel bij fol 135

Martijn Willemss heeft overgegeven Thonis Ariaenss Smit een eijnde lants, 27-6-1568

Los vel bij fol 135

Thonis Ariaenss Smit heeft overgegeven Jacop Thoniss ende Thonis Toniss dit voirss eijnd lants, 15-1-1572

Los vel bij fol 135

Ariaen Janss heeft vertegen tbv Jan Pieterss Brouwer op zijn deel hem aenbestorven van Lijsken Jans, suster, die vrou was van Jan Pieterss, 16-1-1576

Los vel bij fol 135

Willem Stoffelsdr heeft overgegeven Martijn Willemss haer 1/3 deel in een geseet etc, 13-5-1571

Ook haar deel in 2 acker lants.

Los vel bij fol 135

Willem Jan Willemss heeft heeft overgegeven Martijn Willemss sijn deel van de ackers, 13-5-1571

Los vel bij fol 135

Huijbert van de Weteringe, schout Meeuwen, heeft overgedragen Baijen Peeterss tbv Tonisken Baijens, zijn vrou, sijn deel in een erfenis, gecomen van Cornelis Tonis van Shartogenbos

Nog genoemd: Cornelis Mathijs en de erfgen van Cornelis Toniss.

Los vel bij fol 135

Thonis Ariaenss heeft overgedragen Merten Willemss 8 vaten roggen, 24-12-1569

Los vel bij fol 135

Thonis Ariaenss is schuldich aen Merten Willemss, 28-10-1568

Los vel bij fol 135

Pieter Bastiaenss als stiefvader van de kijnderen van Jan Corneliss bij Janneken Wouters (Pieter X Jenneken), Gerit Ariaen Sijmons, ende Willem Noijns als naeste vrienden van Jennekens ende Peeteren hebben aengenomen van Ariaen Corneliss den Ouden ende Ariaen Corneliss den Jongen de voorss kijnderen, 14-1-1576

Los vel bij fol 135

Melis Pieterss X Mariken Aert Geldens hebben overgedragen Willem Heijmans een deel in 13 vaten roggen, 14-1-1576

Los vel bij fol 135

Dierck Joostenss heeft overgegeven Ariaen Aertss Clerck een pseel lants, 7-2-1580

Betaald wordt via een wilkeur

Los vel bij fol 135

Aert Gijsbert Goessens X Haesken Pieter Smits, Jan Gerit Sijmonss als voicht van Neltken Pieters, Dierck Jacopss X Willemken Aerts hebben gerekent mbt de achtergelaten goederen van Pieter Aertss de Smit ende Jenneken, sijn vrou, 10-1-1577

Los vel bij fol 135

Thonis Francenss heeft overgegeven Willem Jacopss het verserf hem aengekomen van Jacop Anthonis, sijn grootvader, 14-12-1577

Los vel bij fol 135

Dierck Joostenss heeft overgegeven Ariaen Aertss Clerck een huijs etc, 18-3-1580

Betaald wordt via een wilkeur.

Los vel bij fol 135

Thonis Stevenss X Tonisken Robben, Jan Janss als voicht van Jacop Janss ende Corst Wouiterss X Jenneken Robben hebben overgegeven Henrick Mertenss een acker lants, 25-6-1580

Los vel bij fol 135

Thonis Pieterss Vos is schuldich aen Baijen Haegen Pieterss, 4-10-1578

Thonis heeft betaelt aen Joost Aertss.

De helft van deze wilkeur is overgedragen door Jan … Mandemakers aen Tonis Janss, schipper tot Heusden, 6-2-1503

Oeijken X Tonis Janss

Los vel bij fol 135

Lambert Pieterss Vos is schuldich aen Baijen Haegen Pieterss, 4-10-1577

Los vel bij fol 135

Wouter Jan Wouterss met Dries Janss, broeder ende voicht heeft overgegeven Peeter Thoniss ende Tonis Toniss een acker lants, 13-6-1573

Los vel bij fol 135

Cornelis Corneliss X Joostken Michiels heeft gerenuncieert van de goederen die aenbestorven mochten wesen van Aert Michielss tbv de schuldenaers, 2-11-1577

Los vel bij fol 135

Meester Roelof Henrickss kent dat Thonis Stevens? hem afgelet heeft eenen gld tsiaers dat zijn vrouw hadde op de goederen van Jacop Peeter Jacopss, 26-4-1578

Los vel bij fol 135

Ariaen Janss de Roij met Gerit Janss als vader ende voicht van Jan Geritss, Ariaen Geritss ende Anneken Gerits hebben overgegeven Mariken Ariaens wed van Gerit Janss de Roij hun deel van de goederen van Gerit Janss de Roij, 13-3-1575.

Los vel bij fol 135

Mariken Ariaen Willemss wed Gerit Janss de Roij met Willem Janss haeren voicht is schuldich aen Ariaen Janss de Roij ende Gerit Janss als vader van zijn kijnderen bij Mariken Jans za

Fol 135r

Jan Gerit Zijmonss heeft overgegeven Jan Janss een huijsken etc, 15-3-1590

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 135r

Aert Joostenss heeft overgegeven Jan Sijmonss een huijsinge etc, 15-3-1590

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 135v

Aert Joosten de Smit heeft overgegeven Cornelis Aertss een geseet etc, 15-3-1590

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 136r

Aert Pieterss, Lambert Aertss ende Pieter Aertss mede voor Tonis Aertss ende Barbel Aerts met haer vaders voogdije hebben overgegeven Aert Joostenss Smit een geseet etc, 15-3-1590

Aert Pieterss ende zijnen kijnderen staen borg voor de erfgenamen van Baldewijn Pieterss ivm de wilkeur.

Fol 136v

Aert Joosten Smits is schuldich aen Aert Pieterss ende zijnen kijnderen

Aert staat borg voor de erfgen van Baijen Pieterss erfgenamen.

Aert Ockers en Peeter Aert Ockers zijn voldaen

Fol 136v

Aert Deniss heeft overgegeven Jan Ariaenss Cuijst een acker lants, 24-3-1590

Betaald wordt via een wilkeur

Jan heeft overgegeven Joostken Jacop Tielmans de voorss acker, 15-12-1590

Fol 137r

Adriaen Dierckss, Venloon, X Mariken Baijenss mede namens Corstiaen Baijens ende Jan Baijens, gebroeders van Mariken, erfgenamen van Claes Crijnen hebben overgegeven Willem Janss hun deel van de erfenis, 3-11-1591

Quitantie als los vel aanwezig

Fol 137v

Ariaen Henrickss Hove, Robbrecht Ariaenss van Grevenbroeck ende Querijn Goijaertss gecooft van Gerit van Nispen Adriaenss het ¼ deel en van Gerit Geritss het ¾ van een stuck moer, 29-4-1590

Fol 138r

Scheijdinge ende deelinge gedaen bij de kijnderen van Merten Henrickss de Bie: Gelden Mertenss mede als voicht met Willem Jacopss als toesiender van de kijnderen van Hendrick Mertenss bij Lijsken Jacop Tonis en Korstiaen Geldens als vader van zijn kijnderen bij Cunera Mertens de Bie za ende Peter Tonis als vader ipv Tonis Pieters, zijnen zoone bij Lijntken Mertens de Bie za.

Los vel bij fol 138

Op 22-9-1590 heeft Dierck Ariaenss, kerckmeester Cappel, innegeset een acker lants gecomen van Ariaen Henrickss van Hoeff en een coopdach gehouden.

Fol 139v

Scheijdinge ende deelinge tusschen Wouter Janss ter eenre ende Hendrick Baijenss X Erken dochter van Wouter Janss en Mariken Aeert Everen?, 20-6

Wilkeur volgt.

Willem Cornelis ontvangt geld.

In de kantlijn: Henrick tranporteert een deel van de wilkeur aen Tonisken Jan Pieterss huijsvrou

Fol 141r

Margrietken Aert Pieterss X Ariaen Laurenss, Cornelis Ariaenss X Pieterken Aert Peeterss hebben overgegeven Jan Janss Schueren de helft van een huijs etc, 10-9-1590

Jan heeft overgegeven de helft van het voorss huijs aen Aert Pieterss Smid.

Aert betaelt met een wilkeur.

Fol 141v

Cornelis Geritss van Nispen heeft overgegeven Ariaen Ariaenss van Clootwijck een geseet etc, 22-9-1590

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 142r

Op 21-9-1590 heeft Dierck Arienss, kerckmeester Cappel, coopdach gehouden van een acker gecomen van Cornelia wed en erfgenamen van Ariaen Hendrickss Hoeff

Fol 142v

Joost Jacopss heeft overgegeven Ffrans Bastiaenss een huijsinge tec, 11-12-1590

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 143r

Willem Heijmanss, Dierck Adriaenss de Bie, Willem Dierckss ende Jan Zijmonss hebben gecooft van Gerit Geritss alias Cleermaker en Gerit Ariaenss van Nispen een stuck moer tot Cappel, 15-6-1591

Fol 144r

Gelden Mertenss de Bie heeft overgegeven Eltken Goessens wed Ariaen Geritss de helft van een geseet etc, 8-12-1590

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 144v

Huijbert Adriaenss, Udenhout, procie Oisterwijck, heeft zijn testamaent gemaeckt. 10-12-1590

Kijnderen Ariaen Geritss, neve, bij Eltken Goossen Handrickss

Fol 145r

Claes Willemss heeft overgegeven Dielis Francenss een acker lants, 15-12-1590

Fol 145r

Floris Handrickss ende Ariaen Mertenss als voochden van de twee kijnderen van Cornelis Pieterss bij Geertruijt Lauris Martens hebben overgegeven Jan Ariaen Cuijsten de helft van een geseet etc, 9-1-1588

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 145v

Op 15-1-1591 hebben Adriaen Handrickss X de wed Huijbert Jan Wouterss, Jan Wouter Claess als hebbende een dochter van Huijbert Jan Wouterss ende Jan Huijbertss, allen erfgenamen van Huijbert Jan Wouterss bedankt voor de goede betalingen door Pieter Hendrick Aertss vanwege een rente gecomen van Mariken Corsten die zij verleent hadde Jan Wouterss tot Loon.

Fol 146r

Jan Gerit Zijmonss heeft getransporteert tbv Mariken Gerits wed van Ariaen Ariaenss de helft van een penningen als Mariken eertijts den voorn Jan getransporteert heeft tlv Adriaen Wiouterss Roothals, 11-2-1591

Fol 146r

Wouter Wouterss Geijster heeft overgegeven Jan Janss Schotsman een halve acker lants, 23-2-1591

Jan heeft overgegeven Peeter Peeterss Timmerman, 6-2-1593

Betaald wordt via een wilkeur

Los vel bij fol 146

Lijsken Huijberts? wed Jan Janss van Riel alias Vijst heeft met Jan Adriaenss Cuijst gereeckent mbt een wilkeur, 8-1-1615

Fol 146v

Wouter Janss ende Hendrick Baijenss X Ercken Wouters hebben overgegeven Jan Peeterss een acker lants, 10-12-1590

Fol 147r

Gerit Peeter Schouten als voicht van Peeter Willems, Jan Willemss, Gelden Willemss, Bastiaen Willemss ende Jacop Willemsdr hebben overgegeven Jan Janss Gijben een deel in een geseet etc, 17-8-1590

Betaald wordt via een wilkeur

In de kantlijn: Lambert Ewitss X Engel Jacops heeft zijn deel overgeven Jan Gijben. 7-11-1592

Fol 147v

Joost Aertss heeft overgegeven Jan Janss Glaviman een geseet etc, 4-3-1591

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 148r, copie

Op 14-1-1590 heeft Lambert Dierckss gecooft van Jan Dierckss, broeder, het deel van Jan in een geseet.

Los vel bij fol 148

Joost Aertss heeft geld uit een wilkeur op Jan Janss Schouten getransporteert Gijsbert Anthoniss ende Aert Pieterss als HG meesters, 6-5-1592

Los vel bij fol 148

Lauris Bastiaenss is voldaen door Jan Janss Glaviman van een acker lants, 6-4-1596

Fol 148v

Jan Dierckss heeft overgegeven Lambert Dierckss zijn ¼ deel in een geseet etc, 2-3-1591

Fol 149r

Jan Willemss heeft overgegeven Claes Willemss een acker lants, 19-3-1591

Claes heeft de acker overgegeven Claes Philipss, 19-3-1591

Fol 149v

Jan Willemss Snijder X Geertruijt Pieter Gerit Oerman heeft overgegeven Jan Pieterss een huijs etc,

Betaald wordt via een wilkeur, 19-3-1590 [1591?]

Fol 150r

Claes Willemss heeft overgegeven Gerit Willemss een halve acker lants, 19-3-1591

Gerit verkoopt de halve acker op 24-2-1592

Fol 150r

Op 16-6-1591 compareerde Eijken Jan Jan Meliss huijsvrou ende heeft bekent dat Willemken Pieter Tonis wed haer ende haere man een rente heeft gelooft.

Fol 150r

Jan Wouterss, secr Waspijck, als voocht van de kijnderen van Janss Schoenmaecker bekent dat Hendrick Janss Bieckens een rente die de kijnderen op zijn goet hadde heeft gelost, 10-5-1591

Fol 150v

Op 5-3-1588 hebben Jan Janss Glaviman en de erfgen van Marten Willemss metten ander gereckent mbt de erfenis die Jan en zijn broer Willem aenbestorven zijn van vaders wegen ende van Aentken Willem Willemss wed hun beider bestemoeder.

Fol 151r

Dierck Huijbertss heeft overgegeven Aert Hendrickss een halve acker lants, 9-11-1591

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 151v

Scheijdinge ende deelinge tusschen Cornelia wed van Adriaen Hendrickss van Hoeff ende die erfgen van Agata Jan Dielen, de 1e vrouw van Adriaen.

Fol 153r

Cornelia Adriaen Hendrickss van Hoeff wed met Andries Geritss ende Gerit Geritss, haer neven ende voichden, ter eenre ende Bastiaen Bastiaenss, Dierck Dierckss, Mariken Wouter Janss wed, Jasper Ariaenss mede namens zijn mede erfgenamen hebben vertegen, 2-11-1591

Fol 153r

Mariken Wouter Jan Dielen wed ende Dierck Dierckss hebben overgegeven Willem Jacop Toniss hun deel van de erfenis van Agata Jan Dielen X geweest Adriaen Hendrickss van Hoeff, 9-11-1591

Fol 153v

Scheijdinge ende deelinge gedaen bij Bastiaen Bastiaenss ende Jasper Ariaenss mede namens zijn suster ter eenre ende Willem Jacop Toniss van wegen Mariken Wouter Janss wed ende Dierck Dierckss als erfgenamen van Agata Jan Dielen X geweest Adriaen Hendrickss van Hoeff

Fol 154v

Ariaen Jacopss mede namens Jan Ariaenss Schiper x Jenneken Jans ende Nelcken Janss met Jan, swager ende voicht, proc Rotterdam, erfgenamen van Peterken Janss ende Ariaentken Oloff Vranck namens Jan Geritss van de Graeff ende namens Hans Willemss van Breda als voicht van Peterken Vranck, proc 22-9-1589, hebben overgegeven Willem Janss Pottebacker hun deel in een huijs, 20-12-1591

Fol 155r

Cornelis Geritss heeft overgegeven Gerit Janss de Cremer een acker lants, 5-3-1587

Fol 155r

Jan Willemss Snijder heeft overgegeven Jan Willemss Molenaer een halve acker lants, 26-3-1588

Fol 155v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Bastiaen Bastiaenss ende Jasper Ariaenss X Aentken Ariaenss ende Tonisken Ariaens van de goederen gecomen van Agata Jans blijckende de voorgaende deeling tegens Willem Jacopss in de plaetse van de erfgenamen die hij uitgecoft heeft

Bastiaen zal betaelen Tonis Wil Reijnen. 14-3-1592 is Tonis voldaen.

Fol 156v

Cornelis Luijcas heeft overgegeven Jan Toniss een stuck lants, actum als boven (20-12-1591?)

Fol 156v

Tonis Aertss heeft overgegeven Tonis Ariaenss van Giersberghen een acker lants, 22-12-1591

Betaald wordt via een wilkeur tbv de HG meesters.

Fol 157r

Tonis Ariaenss van Giersberghen heeft overgegeven Willem Janss Potbacker een acker lants, 10-2-1592

Betaald wordt via een wilkeur

HG meesters ontvangen het geld.

Fol 157v

Ariaen Bastiaenss heeft overgegeven Ariaen Jan Ariaenss een acker lants, 8-2-1592

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 158r

Adriaen Jans Bruijdegom heeft overgegeven Pieter Ockers een acker lants, 8-2-1592

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 158v

Willem Willemss heeft overgegeven Wouter Wouterss een acker lants, 10-+2-1592

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 159r

Ariaen Bastiaenss heeft overgegeven Jan Michiels een acker lants, 15-8-1587

Fol 159r

Jan Michielss heeft overgegeven Ariaen Bastiaenss een acker lants, 20-3-1591

Fol 159v

Gijsbert Hermans heeft getransporteert Jan Aertss Leempoel een rente, 15-3-1592

Fol 159v

Gijsbert Hendrickss ende Neltken, suster en mede namens onse mede … bekennen voldaen te zijn van Claes Janss van Beeck ende Cornelis Wouterss X Mariken Ariaens van het geseet zoals Claes Janss ende zijne vrouw het gecooft heeft, 5-6-1691

Fol 160r

De wed van Matheus Aertss de Cuijper is schuldich Peeter Lauris Matheeuss van Sprangh een rente die Gerit Handrickss gewilcoert heeft gehad Lauris Matheeuss in date 21-4-1541. 2-4-1592

Fol 160r

Mathijs Floriss heeft overgegeven Suffia Gerit Ariaens de helft in een geseet etc, 2-5-1592

Fol 160r

Mariken wed Ariaen Jan Dielen, Jasper Ariaenss X Aentken Ariaens ende Tonisken Ariaens hebben overgegeven Dingeman Ariaenss een acker lants, 2-5-1594

Fol 160v

Gijsbert Gijsbertss X Ariasentken Ariaen Aertss heeft overgegeven Janssen Ariaen Aertss, swager, sijn deel van de goederen hem aengecomen van Ariaen Aertss Swets en zijn vrouw, sijn schoonouders, 2-5-1592

Fol 160v

Op 18-5-1592 heeft Floris Tomass afgequeten een rentebrief aen handen van …wert Ariaenss die Christoffel Aertss eertijts gevest heeft Dierck Aen Dierckss Luijdiener? op 31-8-1544,

Fol 161r

Tomas Roelofss X Jenneken Dierck van Orts maken hun testament. 28-3-1592

Gerit Tomass, zoen, 2 oudtste broeders

Fol 161v

Emerentiana wed Joost Pieter Gijsbertss heeft op 30-3-1591 een coopdach gehouden van haer geseet.

Fol 162r

Peeter Bastiaenss lost een rente af staende op sijn geseet die eertijts gevest heeft Wouter Jan Aertss Meeuss, die Tomas Conninck ende Joost Zegers gecoft hadden van Augustijn Pauwels Erfconningerss?, borger vanden Bos ende hij hadde vande erfgenamen van Tonnis? Matheeuss. 8-12-1588,

Fol 162r

Anna Michiel de Molder wed heeft overgegeven Lijsken Gijsbert Wouterss wed haer deel in een acker lants, 30-5-1592

Fol 162v

Korstiaen Ariaenss X Aentken Handricks maken hun testament, 13-5-1592

Fol 263r

Maria Ariaen Michielss wed heeft overgegeven Lauris Wouterss een geseet etc, 11-7-1592

Er is een testament.

Betaald wordt via een wilkeur.

Michiel Jacops krijgt het geld, 1592, 1593

Marij krijgt geld 1592, 1597 en 1598

Fol 163v

Mariken Ariaen Willemss wed van Ariaen Michielss heeft getransporteert Michiel Gerit Jacopss, Mariken Ariaen Michielss ende Heijltken Ariaen Michielss dertien ponden vlaams ivm de bovenstaande wilkeur, naegelaten kijnderen en kijntskijnderen van Ariaen Michielss. Mariken en Heijlken zijn moeijkens van Michiel, 4-11-1592.

Fol 164r

Scheijdinge ende deelinge gemaeckt bij Mariken Jan Wouters Pluijm wed Pauwels Corneliss de Ruijters Smaens ter eenre ende Wouter Cornelis Smaens, Herman Cornelis Smaens met Aert Wouterss, swager, erfgenamen van Pauwels de Ruijter Coneliss Smaens ter andere sijde, 1-10-1592

Fol 165r

Bastiaen Geritss Smit, Jacop Aertss, Kaerl Huijbertss, Aeriaen Aertss mede als voocht van Joost Bertromss kijnderen, Hendrick, Aentken, Aris, Lijsken Dierck Tonis wed van Jan Sijmonss, Joost Ariaen Leempoel ende met hem Ariaen Hermanss Bijl, stiefvader, en als voicht van Corst Willemss weeskijnt bij Anna Joost Hendrick Stockmans, Willem Wijnantss als vader van Wijnant, Corstiaen Geldenss, allen erfgenamen van Jaes Aertsdr hebben overgegeven Gerit Lambertss hun deel van een geseet etc, 27-4-1592

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 165v

Adriaen Jan Snijders X Beatris Pieters heeft overgegeven Aert Toniss een acker lants, 17-10-1592

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 166r

Handrick Driess heeft overgegeven Denis Janss een acker lants, 31-10-1592

Fol 166r

Andries Lenaertss, Tonis Driess ende Handrick Driess hebben overgegeven Aert Claess hun deel in een geseet, 31-10-1592

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 166v

Adriaen Janss Bruijdegom heeft overgegeven Bastiaen Bastiaenss een pseel lants, 12-12-1592

Bastiaen heeft overgegeven Ariaen Jaspers bovenstaand pseel, 23-2-1593

Fol 166v

Peter Toniss heeft gelost aen handen van [niets ingevuld] Jacopss een rentebrief die hij hadde op de goederen van Gerit Lambertss, 20-10 anno 53

Fol 167r

Juetken Joost Zijmons, Neeltken Sijmons ende Truijcken Joost Zijmons, Joost Zegerss ende Ariaen Janss Schoen hebben overgegeven Goiijaert Ariaenss hun deel in een geseet hen aengekomen van Joost Joriss, 23-1-1593

Fol 167v

Hendrick Gijsbertss heeft overgegeven Aert Peeterss Ketelleer een geseet etc, 23-1-1593

Betaald wordt via een wilkeur.

2-9-1601 krijgt Geertken Schouten geld in presentie van Sijmon Schouten

Fol 168r

Jan Aertss Rommen heeft overgegeven Tonis Jacopss een geseet etc, 20-2-1593

Betaald wordt via een wilkeur.

Peeter Janss en Aert Janss zijn voldaen.

Fol 168v

Huijg van Berckel is voldaen door Pieter Jacopss, Pieter woont op de goederen gecomen van Ariaen Grootennens?, 20-2-1593

Fol 169r

Aert Pieterss Smit heeft overgegeven Corstiaen Geldenss een geseet etc, 11-2-1593

Betaald wordt via een wilkeur.

1600 betaelt Pieter Ariaenss Cuijper vanwege Maria wed Aerdt Pieterss

Pieter Ariaenss ende Michiel Janss bedanken voor de goede betaling.

Fol 169v

Huijg van Berckel is voldaen door Aert Jan Rommen. De rente is aengecomen van Willem van Boshuijsen, 4-3-1593

Huijg constitueert Handrick Michielss Stockman, 4-3-1593

Fol 170r

Mariken Gelden de Prasers wed met haere consorten als erfgen van Willemken Meeus Henricks wed, Marikens suster, ende Adriaen Jan Joosten hebben een accoort gesloten mbt de erfenis van Willemeken, 30-5-1592

Fol 170r

Willem Heijmans, schout, vanwege de erfgenamen van Claes Querijnen van vaders zijde, Willem Janss Snijder voor 1/3 ende Neesken Michiels wed Handrick Handrickss van haer deel in de goederen van Claes Querijnen van moeders zijde hebben overgegeven Jan Ariaenss Leeu een acker lants, 8-3-1592

Fol 170v

Willem Aert Geritss, Willem Heijmans, schout, ende Dierck de Bie Adriaenss, beijden namens Aert Aertss, Besoijen, als voicht van Gerit Aeretss zijn broeders weeskijnderen bij Cornelia Wouter Jans, proc Vijanen, hebben int bijwesen van Bartholomeeus Lambertss, als schoonvader der kijnderen overgegeven Jan Dierckss hun deel in een geseet etc, 20-5-1592

Betaald wordt via een wilkeur.

Volgt nog een verdeling van gelden.

Fol 171v

Bartholomeeus Lambertss X Cornelia Wouter Jans heeft overgegeven Dierck Janss een huijs etc, 27-12-1593

Dierck Janss heeft de rentes gelost aen handen van Pieter Huijben ende Jan Handrick Ariaenss X Nelken Jacop de Bont, 28-2-1595

Fol 172r

Tonis Janss heeft overgegeven Jan Pieterss Roock (Co(o)ck?) een huijsinge etc, 5-2-1594

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 172v

Peeter Bastiaenss heeft overgegeven Lambert Meeuss een acker lants, 5-2-1594

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 173r

Ariaen Ariaenss Oerman ende Tielman Jacopss hebben overgegeven Aerdt van Boshuijsen een acker lants, 10-2-1594

Fol 173r

Jenneken Jacop Michielss wed ende Aert Handrickss namens Denis Michielss, borger Schertogenbosch, proc den bosch, als voocht van Peterken Jacop Michielss hebben overgegeven Cornelis Claes Stevens een huijsinge etc, 10-2-1594

Fol 173r

Aert Jan Rommen heeft overgegeven Pieter Jacopss een geseet etc, 11-2-1594

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 174r

Aerdt Matheeus Vos den jongen ende Aert Matheeus den ouden met Marcelis Janss X Mariken Dierckss mede namens Dierck Dierckss, swager, hebben overgegeven Willem Aertss Spijker hun deel in een huijs etc, Aerdt op 1-4-1595, de andere op 9-5-1595.

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 174v

Lambert Wouterss heeft bekent dat hij vercooft heeft Handrick Janss Biecken een stuck hoijlants te Besoijen. Lambert stelt zijn huijs tot borg voor eventuele kosten, 11-2-1594

Fol 175r

Adriaen Aertss Oerlman, Henrcik Adriaenss Oerman als naeste vrienden ende toesienders van Ariaen Joosten Leempoels ende Adriaen Aertss Oerlman als voicht van Dielis Joosten Leempoels kijnderen zijn geaccordeert met Daniel Jans als schoonbroeder van Ariaen Joosten om bij Daniel Janss ende sijn vrou de voorn Adriaen Joosten te onderhouden etc, 15-4-1594

Fol 176v, copie

Toonken wed Daniel Janss met Henrick Daemen, haer soon, ende Jacop Adriaenss X Mariken Daemen ter eenre ende Jan Henrickss Cleijn X Jenneken Dielen ende Wouter Dieliss Leempoel ter andere zijde sluijten een accoort nopende een half stuck hoijlants. Daniel Janss had belooft Adriaen Joosten Leempoel te onderhouden. Door versuijminge van Jan Aertss Leempoel, secr Sprangh, is een cladde in het register blijven liggen.

Adriaen Joosten is inmiddels overleden. 1-1-1613

Fol 181r, copie

Henrick Pieterss van Ammeroijen ende doren consent wille wete ende toedoen van Adriaen Corneliss den ouden ende Willem Pieters van Ammeroijen als toesienders van de 2 kijnderen, Joostken ende Peeterken, van Henrick voorss bij Lijntken Arijaens heeft aengenomen zijn 2 kijnderen etc, 15-2-1590

Fol 181v

Henrick Pieterss van Ammeroijen mede namens zijn kijnderen bij Lijntken Ariaens heeft overgegeven Jan Wijnantss een acker lants, 19-2-1594.

Betaald wordt via een wilkeur.

Henricks heeft een deel van de wilkeur overgegeven Willem Jacopss 19-2-1594

Fol 182r

Henrick Pieterss van Ammeroijen heeft overgedragen Willem Heijmanss een rente te ontvangen van Jan Wijnen, 19-5-1594

Fol 182v

Willem Janss Pottebacker heeft overgegeven Jan Michielss Timmerman een eijnde landts, 23-7-1594

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 182v

Lambert Handrickss heeft overgegeven Marcelis Janss een huijsinge etc, 6-2-1595.

Fol 183r

Jan Janss heeft overgegeven Jan Aertss van Roij een acker lants, 23-2-1595

Fol 183r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Dries Lenaertss X Aercken Jans wed Ariaen Cornelis ter eenre ende Joost Ariaenss Leempoel X Jenneken Ariaen Cornelis met Tonis Driess X Walborch Ariaen Cornelijs, 23-2-1595

Fol 184r

Dries Lenaertss X Aercken Jans heeft overgegeven Tonis Ariaen Lambertss een geseet etc, 23-2-1595

Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Andries Lenaertss ende Tonis Ariaenss hebben een accoort gesloten mbt de betaling, 26-1-1603

Jan Tonis Driess heeft zijn 1/8 deel gekregen, 25-2-1616

Los vel bij fol 184

Niclaes Leenaerden X Tonis Tonis Driess dr is voldaen voor zijn 1/8 deel

Aert Wouterss de Gester is voldaen

Cornelis Driess als bloetvoocht van Anneken Tonis ende Adriaen Tonis Driess, haeren broeder, hebben met Tonis Adriaen Lambertss afgereeckent.

Jan Tonis Driess bekent zijn portie van Anneke Tonis ende Adriaen Tonis ten volle ontvangen te hebben van Huijbertken Peters.

Pieter Janss Joncker heeft ook van Huijbertken Peters ontvangen.

Peter Janss heeft namens Marten Willemss ontvangen, 25-11-1628

Fol 184v

Cathelijn Claes die Bonts huijsvrou heeft overgedragen Peeter Gieliss ca 22 gld die sij schuldich is Willem Aertss Spijker, 15-4-1595

Fol 184v

Borch Wouters wed Jacop Geritss met Jan Tomass ende Thonisken handrick Driess wed, haeren vrienden heeft overgegeven Jan Aertss een stuck… lants, 26-6-1595

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 185r

Ghijsbert Hermanss heeft op 28-1-1589 een wilcoer gepandt op de goederen achtergelaten bij Anthonis Pauwelss. Er is niet betaald. De gerechten houden een coopdach om een deel van een geseet te vercopen, 10-7-1589.

Fol 185v

Willem Jacopss heeft op 23-3-1591 zijn erff pachten gepant met zijnen brieven op die goederen achtergelaten bij Tonis Pauwelss. Coopdach van een geseet.

Willem heeft noch een wilcoer die Mariken Ariaen Jan Dielen wed den voorn Willem opgedragen heeft.

Fol 186v

Willem Jacopss ende Jan Aertss hebben overgegeven Tonis Zijmonss een geseet etc, 23-7-1594

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 187r

Claes Janss de Bont X Catelijn Cornelis de Leeu maken hun testament. 8-11-1591

Fol 187v

Willem Aerdtss mede als voicht ende vader van Alitgen bij Elcken Goossenss, zijn vrou za, met Adriaen Hendrickss als toesiender vann het kijnt hebben overgegeven Adriaen Geritss de Jonge als voicht van de 3 kijnderen, Eercken, Peeterken ende Dingen, van Adriaen Geritss alias Noes? bij Alitken Goossenss voorss met Ariaen Hendrickss Cuijper als toesiender van de 3 kijnderen hun deel in een geseet etc, 29-7-1594

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 188v

Anneken Jan Dolckens wed Matheeus Aertss de Cuijper heeft de helft van haer geseet etc opgedragen Jan, Handrick, Claes en Aertken Matheeus, haer kijnderen, 30-1-1596

Fol 189r

Mariken Ariaen Willemss wed Ariaen Michielss ter eenre ende Michiel Gerit Jacopss mede namens Heijltken Ariaen Michiels mede namens Mariken Ariaen Michielss, proc Delft, als erfgen van Ariaen Michielss ter andere zijde. Zij sluijten een accoort mbt de scheijding van de goederen. 4-11-1592

Fol 189v

Op Martijns dach anno 95 bekent Lijsken Handrick Mertens wed voldaen te zijn van Dingeman Ariaenss van een rente die Handrick Janss gevest heeft Goijaert Lambertss, half april 1587

Fol 190r

Jan Janss Ghijben is schuldich aen Jan Aertss Leempoel, 1-4-1592

Fol 190v

Jan Zijmonss heeft overgegeven Andries Claessen de Wit een geseet etc, 12-12-1592

Betaald wordt via een wilkeur ten gunste van Amerentia Joost Pieterss wed

Fol 191r

Op die vergaderinge tusschen Peeter Joosten ende Amerentia, zijn moeder ende Jan Sijmonss ter cause van het geseet hebben een accoort, 9-6-1592

Fol 191v, copie

Er is een wilcoerbrief die Jan Gijsbertss gewilcoert heeft Peter Geritss. De brief is flink beschadigd.

Na onderzoek blijkt de brief rechtsgeldig te zijn. Oplossing: Ariaen Jan Gijsbertss is schuldich aen Peeter Geritss.

Fol 192r

Jan Ariaen Cuijsten heeft overgegeven Ariaen Jan de Snijders een geseet etc zoals het Ariaen door de voichden van Cornelis Pieterss overgegeven is, 12-12-1592

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 192v

Jan Michielss heeft overgegeven Aert Toniss een eijnde lants, 3-2-1596

Betaald wordt via een wilkeur

Quitantie als los vel

Fol 193r

Jan Jan Michielss Timmermans heeft overgegeven Jan Michielss zijn deel in een geseet zo diep als hij daer van sijns vader weghe in bestorven is, 3-2-1596.

Fol 193r

Cornelis Claess X Ploentken Jan Goijaerts heeft overgegeven Cornelis Aertss een deel van een geseet, 3-2-1596

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 194r

Handrick Anthoniss ende Cornelis Janss, kerckmeesters, hebben vercooft een erffenisse met huijs etc, 17-5-1594

Zijn hebben verlijdt tbv Ariaen Ansumss op een erffenisse met huijs, 17-2-1594.

Fol 194v

Jenneken Jacop Michiels wed met Aerdt Handrickss, haer broder als voicht, heeft overgegeven Lauris Bastiaenss een acker lants, 7-10-1595.

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 195r

Scheijdinge ende deelingen aengebrocht bij Joost Aertss X Ariaentken Baijens, Cornelis Baijenss mede als voocht van Huijbert Baijenss kijnderen ende van Gijsbert Baijenss kijnt, Peeter Baijenss ende Eelen Jacops X Mariken Baijens, alle erfgenamen van Handrick Baijenss. Zij delen de goederen van Handrick. 14-12-1594

Fol 196r

Anthonia Jan Michiels wed Gerit Ariaen Zijmonss ter eenre ende Peeter Ariaen Zijmonss mede namens Jan Willemss, Aentken Ariaen Sijmons wed Bastiaen Claessen ende Jenneken Jan Ariaens wed Aerdt Aertss, allen erffgenamen van Aruiaen Gerit Zijmonss. Zij hebben een accoort gesloten mbt de verdeling van de goederen, 8-8-1594

Fol 196v

Katelijn Tonis Mathijss wed heeft overgegeven Willem Aertss de helft van een huijs etc, onbedeeld met haer kijnderen, 30-3-1596.

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 197r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Cornelis Pieterss Vos ende die weeskijnderen van Truij Bruer Martens, zijn vrou. (In de deling staat Truij Lauris Martens)

Fol 197r

Cornelis Pieterss Vos als vader ende voicht van sijn kijnderen bij Truij Lauris Martens ende Cornelis Jacopss ende Ariaen Martenss als voochden van de voorkijnderen van Truij bij Willem Jacopss hebben overgegeven Peeter Henricks Bruijn een half geseet etc, 1-10-1595

Betaald wordt via een wilkeur

Floris hendricks is voocht van de naekijnderen

Fol 198v

Lambert Wouterss Haeghen als erfgen van Metken Haeghen, eertijts Waelwijck, heeft een acker tot een waerborch gestelt mbt tot het huijs te Waelwijck waar Jan Aerts Beijen ende Metken Haeghen, sijn vrou, gewoont hebben en door Jacop Mathijs gecooft is, 27-12-1595.

Fol 199r

Ariaen Jan Ariaenss heeft overgegeven Andries Lenaertss een acker lants, 27-5-1595

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 199r

Sijmon Janss heeft overgegeven Ariaen Jan Ariaenss een geseet etc, 27-5-1595

Betaald wordt via een wilkeur

Peeter Geritss krijgt geld, anno 99

Sijmon Janss ende Jan Vos keijgen geld, 1602

Sijmon Janss ende Denis Sijmons zijn voldaen

Fol 200r

Scheijdinge ende deelinge gedaen tusschen de erfgenamen van Hendrick Baijenss ter eenre ende Eercken Wouters als wed van Henrick ter andere sijde, 16-5-1594

Fol 201r

Op 28-2-1595 hebben Joris Ariaenss de Roijs X Ercken Wouters wed Handrick Baeijenss ter eenre ende Cornelis Cornelis Baijenss ende Huijbert Baijerns mede als voicht van Gijsbert ende Huijbert Baijenss sijn broeders weeskijnderen, Joost Aertss, Peter Baijenss ende Eelant Jacopss X Mariken Baijens als erfgen van Handrick Baijenss. Zij sluijten een accoort mbt de deling van de goederen die Handrick met Ercken Wouterss heeft beseten.

Fol 201r

Tonissen Ariaen Aertss heeft overgegeven Jan Ariaen Aertss, broeder, hetv 1/6 deel int geseet gecomen van hun ouders, 21-9-1595.

Fol 201v

Adriaen Geritss de Jonge als voicht van de kijnderen, Eercken ende Peeterken, van Ariaen Geritss alias Noes bij Eelken Goosens, Dingna Ariaens ende Adriaen Hendrickss de Cuijper als toesiender van de voorss kijnderen hebben overgegeven Aerdt Dieliss een geseet etc, 11-11-1595

Betaald wordt via een wilkeur

Jan Ariaenss Cuijper int bijwesen van Handrick, sijn broeder, bekende bij haer vader boeck dat de wilcoer vol betaelt is, 12-3-1604

Fol 202r

Jan Dierckss, Cornelis Luijcass ende Aert Ariaenss Oerman hebben overgegeven Aert Pieterss Smit een acker lants, 16-3-1596

Fol 202v

Jan Dierckss ende Aert Ariaenss Oerman hebben overgegeven Cornelis Luijcass elck hun deel in een eijnde lants

Fol 202v

Peter Geritss mede namens Aert Pieterss, swager, ende Lijsken, suster, Jacop Thomass X Anneke ende Scalck Aertss hebben overgegeven ..ssen Ariaen Joosten wed een delle lants, 26-10-1596

Fol 203r

Jan Janss Glaviman heeft overgegeven Aert Pieterss Smit een acker lants, 3-3-1596

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 203v

Op 25 juli 1595 compareerden Ariaen Corneliss X Heijltken Bastiaens wed Gelden Mertenss de Bie ter eenre ende Dierck Adriaenss de Bie als voicht ende Hendrick Geritss mede voicht ende toesiender van Mariken Gelden Mertenss de Bie bij Heijltken voorss ende hebben aen gebrocht hun deelinge van de goederen van Gelden ende Heijltken tsamen hebben beseten.

Ariaen Corneliss neemt het kijnt van Gelden en Heijltken aen.

Fol 205r

Op 15-6-1596 heeft Ariaen Mertenss afrekeninge gehouden tegens Toentken Handrick Driess wed int bijwesen van Jan Lambrechtss, out schout van Besoijen. Toentken moet betalen aen Ariaen. Hiervoor worden alle haere goederen tot onderpant gestelt.

Wilcoer :Wouter Joosten X Geertruijt

Fol 205v

Willem Heijmans schout

Nu ter tijt heemraders

Dierck Ariaenss de Bie

Willem Jacop Toniss

Peeter Toniss

Ariaen Peeterss

Denis Janss

Handrick Anthoniss

Jan Aertss, secretaris den 22ste junij 1596

Fol 205v

Lijsken Willem Lenaertss wed met Hendrick Lenaertss, haer voicht, heeft overgegeven Jan Willem Lenaertss, haer soon, een deel in een geseet etc, 28-9-1596

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 206r

Jan Dierckss namens Jan Christiaenss Bleijcker, proc Rotterdam, heeft overgegeven Tonisken Wouters een acker lants, 4-10-1596

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 206v

Lauris Bastiaenss heeft overgegeven Handrick Godertss als voicht van Aertken Hendrich, sijn wijfs, een acker lants, 29-4-1596

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 207r

Lauris Bastiaenss heeft overgegeven Jasper Ariaenss een acker lants, 3-12-1596

Fol 207v

Op 1-10-1594 hebben Joost Jacopss ende Jan Aertss coopdach gehouden om een erffenisse te vercoopen

Fol 208r

Op 20-1-1596 compareerden Joost Jacopss ende Jan Aertss Swerts en hebben overgegeven Anthonis Janssen huijs etc.

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 208v

Jan Aertss Stammen heeft overgegeven Floris Jan Stammen, zijnen zoen, een huijs etc, 15-1-1597

Betaald wordt via een wilkeur

Aert Michielss X Jenneken Aerts, Tonis Gerrits Leeu X Heijlken Aerts, Pieter Janss X Aentken Aerts, Aert Jan Heijen als bloetvoecht ende Wouter Gijsbertss als toesiender van de kijnderen van Tonis Aertss za, Niclaes Janss, Gijsbert Janss, Gerit Janss X Lijsken Jans, Jan Willemss, int bijwesen van Jan Willem Heericx alias Boom, haeren vader zijn voldaen van bovenstaende wilcoer door Floris Jan Stammen, 12-2-1616.

Fol 209v

Anneken wed Willem Janss Brouwer, Willem Willemss, Jan Willemss, Floeris Janss Stammen X Claesken Willems, Ariaen Willemss X Fransken Willems hebben overgegeven Handrick Francenss een huijs etc, 15-1-1517

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 210r

Corstiaen Ariaenss ende Margrietken Ariaens zijn veraccordeert tegens Mariken Jans wed Claes Claes de Vries van het versterf van Clara haer alder moeder. Mariken is de halfsuster van Corstiaen en Margrietken. 15-3-1596

Fol 210v

Andries Lenaertss heeft overgegeven Tonis Hanrickss Oerman een acker lants, 30-1-1598

Fol 210v

Huijg van Berckel ende Aelbrecht van Berckel, zijne zoen, mede namens sijne broeders ende susters hebben overgegeven Wouter Gijsbertss ende Jan Gijsbertss, gebroeders, twee ackeren lants, 30-6-1595

Betaald wordt via een wilkeur

Daniel van den Broeck krijgt geld

Aerdt van Berckel en Aelbrecht van Dachverlies krijgen geld

Fol 211r

Scheijdinge ende deelingen tusschen Andries Jan Wouterss ter eenre ende die voorkijnder van Anna, zijn overleden huijsvrouwe: Willemken Gerit Willemss en Lijntken Gerit Willemss X Ariaen Handrickss, 30-10-1595

Fol 212r

Willemken Gerit Willemss en Lijntken Gerit Willemss X Ariaen Handrickss hebben overgegeven Aerdt Joostenss een acker lants, 30-10-1595

Fol 212r

Willemken Gerit Willemss heeft overgegeven Adriaen Handrickss een deel in een acker lants, 30-10-1595

Fol 212v

Andries Jan Wouterss heeft overgegeven Willem Toniss een geseet etc, 16-3-1596

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 213r

Aerdt Peterss Smit heeft overgegeven Thonis Handrickss Vendich een huijs etc, 19-3-1597

Betaald wordt via een wilkeur

Peeter Ariaens Cuijper heeft ontvangen van Tonis Handrickss vanwege zijn wijfs moeder.

Peeter Ariaens Cuijper en Michiel Janss zijn voldaen, 1603

Fol 213v

Pieter Gieliss heeft overgegeven Floris Thomass een acker lants, 19-3-1597

Ariaen Mertenss bedanckt hen goeder betaelinge van Peeter Dieliss, 12-2-1602

Fol 213v

Mariken Ariaen de Smit wed Gelden Hendrickss de Praser heeft overgegeven Jan Jan Meeus een geseet etc, 1-3-1597

Fol 214r

Joncker Joris van Eijnhouts ende Aerdt van Verclaer als curateurs ende mombers vanden sterfhuijse vande kijnderen van Joncker Huijgoo van Berckel za met Aerdt van Berckel, Margrieta ende Josijn van Berckel, zijn susters, hebben geconformeert ende van worden te houden alsulke gifte als Huijgo van Berckel ende Aelbrecht van Berckel gedaen hebben Aerdt Jan Rommen, 4-6-1603

Akte is doorgestreept

Fol 215v

Copie van fol 214r

Fol 216r

Huijgoe van Berckel met Aelbrecht van Berckel, zijnen zoen, mede namens broeders ende susters hebben overgegeven Aerft Jan Rommen een geseet, 8-2-1594.

Fol 216v

Adriaen Jacopss heeft hen borge gestelt voor Emerentia Joost Pieters wed ende kijnderen van alsulcke geseet als Dries Claess van Jan Sijmonss gecooft hadde ende Emerentia voor recht opgewonne hadde, 27-1-1600

Fol 217r

Scheijdinge ende deelinge tusschen Dierck Adriaenss de Bie ende de erfgenamen Catherina Tonis Handricx, zijn huijsvrou

De erfgenamen van Katherina Tonis Henrick Vendich

Sijn gecompareert inden iersten Dierck Adriaenss de Bie ter eenre zijde ende Peeter Wouterss X Tonisken Willem Tonis, Peeter voorss ende Joost Pieterss, schout Genderen als voochden van Mariken Willem Tonis kijnderen voor een stock

Joost Pieterss mede als voicht van Anna Handrick Tonis onm kijnderen en als voicht van Tanneken dochter van Anna voorss, Jan Jan Glaviman ende Joost Pieterss als voichden vande kijnderen van Marij Handrick Toniss, Joost voorss als voicht van de kijnderen van Lambert de Hoogh bij Metken Jan Goijaertss naer tinhouden het testament bij Katherine ende Dierck, 16-6-1607

Fol 219r

Schijdinge ende deelingen gedaen bij de erfgen van Katerina Anthonis Vendich

De kijnderen van Lambert de Hoogh bij Metken Hendrick de Bies

Peeter Wouterss X Tonisken Willem Tonis Vendich ende de kijnderen van Adriaen Gijsbertss bij Mariken Willem Tonis

Tonis Handrick Vendicx, Joost Pieterss X Lijsken Handricks ende mede voor Mariken Hendrick Tonis Vendich kijnderen bij Jan Janss ende Anna Hendrick Tonis Vendich kijnderen bij Gerit van Sichen

Joost Ariaenss van Genderen mede namens de onm erffgenamen van Katerijna voorss, Tonis Handrick Toniss, Pieter Wouterss ende met Joost van Genderen voor de kijnderen van Adriaen Gijsbertss hebben dese deling aengebrocht, 17-6-1607

Fol 220v

Lauris Mertenss is schuldich aen Willem Heijmanss, schout, 23-6-1598

Fol 220v

Scheijdinge ende deelinge gedaen bij Joost Aertss, Wouter Wouterss X Heijltken ende Claes Willemss X Henricken, 3-10-1598

Fol 221r

Joost Aertss heeft overgegeven Wolff Bastiaenss een geseet etc,

Fol 221v

Aerdt Pieterss Smit heeft overgegeven Lauris Bastiaenss een acker lants, 29-9-1597

Lauriss heeft overgegeven de voorss acker Dielis Pieterss ende Jan J Noeijens?. 29-9-1597

Fol 222r

Pieter Aerts heeft overgegeven Mathijs Goijaertss zijn deel in een geseet, 29-9-1597

Jan Jan Michielss heeft overgegeven Mathijs Goijaertss zijn deel van het geseet, 25-10-1597

En zijn vaders gedeelte.

Michiel Janss heeft nog een deel lants overgegeven aen Mathijs Goijaertss, 21-2-159?

Fol 222v

Pieter Ockers heeft overgegeven Pieter Pieterss alias Spoel een acker lants, 2-6-1595

Pieter Spoel heeft overgegeven de voorss acker Anna Claes Aerts wed, 24-6-1596

Fol 222v

Goijaert Toniss heeft overgegeven Peeter Ariaenss de Keijser een stuck dellen, 14-9-1595

Fol 223r

Willem Aertss heeft aengenomen van Handrick Geldenss namens Gerit Toniss als voicht van zijn kijndt bij Peeterken Tonis Ariaens, 26-6-1598

Fol 223v

Jan Willemss Molenaer heeft overgegeven Jacop Janss een geseet etc, 23-5-1598

Betaald wordt via een wilkeur

Jan is voldaen door Jacop Jan Aertss, Jacob Ariaenss ende Aert Peeterss Bueter ende zijne kijnderen, 4-11-1607

Fol 224r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de wed Gebrechts Wouterss ende Wouter Gijsbertss, Jan Gijsbertss, Willem Ariaenss X Dircken Gijsberts, Peeter Baijens X Peeterken Gijsberts, Dierck Wouterss met Willem Ariaen Wouterss als voichden ende toesienders van Ariaentken Gijsberts, Willeken Gijsberts ende Cornelia Gijsberts, onm kijnderen van Gijsbert Wouterss bij Lijsken wed voorss, 6-2-1598

Fol 225r

Bastiaen Lauriss voor hem selven ende mede met Ariaen Bastiaenss als voicht van Jan Lauris Bastiaenss hebben overgegeven Ariaen Lauriss, broeder, elck haer 1/3 deel in een huijs etc, 30-5-1598

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 225v

Walborch Dierck Roelofss, Joachim Corneliss X Aentken Diercx ende Peeter Claess X Lijsken Diercx met Neltken Diercx met Joachim als haer voicht hebben overgegeven Roeloff Corneliss een geseet, 6-2-1598

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 226r

Scheijdinge ende deelinge gedaen bij Jan Janss de Cremer tegens zijne kijnderen bij Neltken Hermans

Jan Janss als vader

Herman Janss, Claes Toniss X Ariaentken Jans, Tonisken Jans, kijnderen van Jan, 30?-1-1598

Foto staat iets verder op, folio’s liggen wat door elkaar, nummering klopt vermoedelijk ook niet altijd..

Fol 226v

Bastiaen Bastiaenss heeft overgegeven Goijaert Janss den Wilt een acker landts, 23-5-1598

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 227r

Joost Jacopss heeft overgegeven Ariaen Willemss een geseet etc, 27-1-1597

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 227v

Sijmon Janss heeft overgegeven Andries Lenaertss een huijs etc, 287-1-1597

Fol 227v

Tonis Berntss vande Wetering met Jan Lauriss, schout Besoijen, als voicht van Jacop Andriess weeskijnt bij Cornelia Janss, Adriaen Janss hebben vertegen tbv Jan Ariaenss X Seliken, Michiel Handrickss, Floris Handrickss, Peter Aertss ende tbv alle andere erfgenamen op een acker lants,

Los vel bij fol 228

Op 9-5-1599 zijn geliquideert Lauris Jasperss ende Cornelis Stevens tegens Jan Janss … … van een rente die zij hadde op de goederen van Handrick de Knoeck?, die nae gehadt heeft Adriaen Lauriss van Wart dat haer aenbestorven is van Jan Geritss Leeu die getrouwt heeft gehadt Jenneken Cuijsten. De brieven zijn verloren.

Fol 228r

Eodem anno et die hebben Jan Ariaenss X Sicilia, Michiel Handrickss, Floris Henrickss ende Pieter Aertss overgegeven Willem Robben, Adriaen Driessen, Gerit Aertss, Jan Janss de Wilt, Aerdt Geritss ende Lijsken Bertroms een acker lants.

Fol 228v, copie

Tonis Arenss, Oude Tonge, Guvert Arenss ende Adriaen Arenss, Diercxlant, machtichen Gielis Pieterss, Sprang, om negen hont lants te vercoopen, 3-5-1597

Fol 229r

Gielis Pieterss namens Tonis Arenss, Oude Tonge, Guvert Arenss ende Adriaen Arenss, Diercxlant, heeft overgegeven Jan Janss een acker lants, 1-8-1597

Fol 230r

Peeter Baijenss heeft overgegeven Cornelis Baijenss de helft van een geseet, 28-2-1598

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 230r

Dierck Huijbertss heeft overgegeven Aerdt Claess zijn deel in een geseet, 28-2-1598

Fol 231r

Adriaen Pieterss ende Handrick Geldenss hebben overgegeven Willem Heijmanss elck hun 1/3 deel in een acker lants, genaempt “Den Boter Acker”, 28-2-1598

Fol 231r

Pieter Pieterss Spoel heeft overgegeven Anna Claes Aertss wed een half geseet etc, 20-6-1598

Fol 231v

Anna Wouters die men noemt Anna Claes Aertss wed heeft overgegeven Willem Wouterss een acker lants, 20-6-1598

Fol 231v

Claes Janss de Bont heeft overgegeven Bastiaen Bastiaenss een eijnde lants, 26-6-1598

Fol 232r

Ghijsbert Ghijsbertss mede namens Ariaen Corsten ende namens Jan Claess, Goijaertken Rijts wed Peeter Dierckss de Smit hebben overgegeven Peeter Ariaenss Cuijper hun deel in een huijs etc, 4-5-1601

Fol 232v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Ariaen Ariaenss Bertroms ende Peeter Joostenss als man van Gisselken, 24-6-1597

Fol 232v

Ariaen Ariaen Bertroms ende Aert Joost Bertroms als voichden van Joost Peeter Bertromss heeft overgegeven Peter Joostenss een half geseet etc, 24-6-1597

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 233r

Pieter Joostenss heeft overgegeven Aerdt Joost Bertromss een geseet etc, 17-10-1598

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 233v

Peeter Joostenss heeft getransporteert Aerdt Joosten ende Gerit Jans als voichden en toesienders van Truijcken Ariaen Ariaen Bertroms kijnderen 100 gld uit een wilcoer die Aerdt op Peter heeft staen,

Gijsselken Ariaen Bertroms X Peeter Joosten is het kints moeije

Los vel

Aert Joostenss Bertroms betaelt aen de erfgenamen van Truijcken Arien Bertroms, 1-5-1607.

Fol 234r

Mari Aerdt Pieterss van Santbecks wed, Ariaen Lauriss X Margriet Aerts, Cornelis Ariaenss Pijl X Pieterken Aerts, erfgen van Aerdt Pieterss hebben overgegeven Pieter Joostenss een geseet etc, 31-10-1598

Betaald wordt via een wilkeur tgv de wed en de erfgen van Aerdt Pieterss Smit.

In de kantlijn: Marie Pieter Joosten wed moet gelden blijven Willem van der Duijn

Toegevoegd: Cornelis Ariaenss Pijl transporteert zijn deel van de wilcoer aen Maria Aerdt Pieterss wed, 25-3-1600

Fol 234v

Maria de wed van Aerdt Pieterss Smit ende Cornelis Ariaenss Pijl hebben overgegeven Ariaen Lauriss ¾ van een acker waer Ariaen al ¼ van heeft, 31-10-1598

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 235r

Adriaen Lauwen van Werdt bedankt Aerdt Pieterss voor goede betaelingen

Fol 235v

Maria de wed van Aerdt Pieterss Smit ende Ariaen Lauriss hebben overgegeven Cornelis Ariaenss Pijl een half geseet etc, 31-10-1598

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 236r

Joost Mathijss X Anneken Tonis Vendicx maken hun testament, 9-4-1598

Fol 236v

Mathijs Goijaertss heeft overgegeven Jan Corneliss een half geseet etc, 14-11-1598

Betaald wordt via een wilkeur

In de kantlijn: Mathijs transporteert de rest van de wilcoer aen Denis Janss, 17-2-1601

Fol 237r

Gielis Jasperss heeft overgegeven Gerit Geldenss een geseet etc, 3-12-1598

Betaald wordt via een wilkeur

Gielis transporteert een deel van de wilcoer aen Pieter Aertss, 6-3-1599

Gielis transporteert de rest aen Willem Jacopss, 18-4-1599, los vel met transport aanwezig

De wilkeur is voldaen aen Willem Jacopss, 4-6-1607

Los vel als quitantie aanwezig.

Fol 237v

Adriaen Handrickss heeft overgegeven Jan Ariaenss een eijnde lants, 6-2-1599

Fol 237v

Tonis Ariaenss mede namens Ariaen Ariaenss, zijn broeder, ende Ariaen Romen? Janss hebben overgegeven Jan Dierckss een huijsinge, 3-2-1597

Jan heeft overgegeven dit huijs aen Robbert Janss, 6-2-1599

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 238v

Lambert Wouterss heeft overgegeven Tonis Handrick Vendicx een eijnde lants, 12-2-1599

Fol 239r (sluit niet aan op fol 238v)

Denis Goijaerts heeft betaelt aen de voichden de …. Jan voorss die Willem Ariaenss heeft ontvangen, 1-3-1599

Fol 239r

Ariaen Janss alias Bruijdegom als man ende voicht van Catelijn Claes de Bonts huijsvrouwe geweest is ende die voorss Catelijn met hem staende hebben overgegeven Peeter Dieliss een huijs etc, 12-2-1599

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 239v

Bastiaen Geritss X Aentken Michiel …dochter heeft overgegeven Adriaen Hendrickss van Staeck een halve acker landts, 17-3-1599

Fol 239v

Jan Janss heeft overgegeven Tonis Jan Toniss een huijsinge etc, 17-3-1599

Fol 240r

Diercken Dierck Willems met Jan Huijbertss als haer voicht heeft overgegeven Joost Ariaenss haer deel in een stuck lant, genaempt “Ffrans Corsten Hoeff”, 17-3-1599

Fol 240v

Joost Matijss heeft overgegeven Ariaen Pieterss een acker lantss, 17-3-1599

Akte is doorgestreept.

Fol 241r

Hendrick Geldenss als bloetvoicht van de kijnderen, Adriaen, Mariken, Handrick ende Tonisken, van Korstiaen Ariaenss Smit bij Aentken met Handrick Ariaenss Cuijper als toesiender hebben overgegeven Ariaen Pieterss Seeldreijer een erfenisse etc, 17-3-1599

Betaald wordt via een wilkeur

Fol 241v

Lotingen ende deelinge gemaeckt bij Aerdt Pieter Ockers X Coentken wed Tonis Stevens ter eenre ende Handrick Handrickss Decker als voicht van Tonis Pieterss kijnderen ende Jan Tonis Stevenss met hem staende ter andere zijden, 18-1-1599

Aerdt heeft al een tijd voor de kijnderen van Tonia gezorgd. Hij krijgt daar het nodige voor terug.

Fol 242v

Aerdt Pieter Ockers heeft overgegeven Handrick Handrickss Decker een acker lants, 19-1-1599.