Selecteer een pagina

Algemeen Rijksarchief

Hollandsche Leenkamer. Inventaris lenen van Holland

De Capittels waaronder ook land van Heusden

Register 52 (1390-1401)

Fol 122v

Jan van Bochoven Janssoon van Bochoven 12 mergen lant te Engelen. Daar mede beleend als zijn vader dat hield. 10 April 1393.

Register 104

Joost Aerens van Wijck bij den Eertshertoge  van Oostenrijck enz. als Grave van Holland 12-12-1489 met Kontsaerde (= Onzenoord) verleijd

Daarna zijn oudste zoon op 11.10.1517

Op 9-9-1535 heeft Hubert Joost van Wijck tot behoef zijnree moeder Joncfr Agnes van Nederven een stuk land in den banne van Herpt enz.

Wijck (een stenenhuis en 7 mergenland) Claesse van Wijck Aernts op 27.3.1487

Daarna Aernt zijn zoen op 27.2.1514

Juffr. Margriet van Wijck na dode haer vader 16.4.1551 (haar moeder was: Juffr. Agnes van Gendt).

Hedickhuijsen: Een stuk land die Maze ende Die Helle.

houdt Hannaert van Wijck 4-12-1487

Nota: Item is bevonden van Jan van Wijck Hannaerts dat hem verlijt zijn bij Con. Philips opten 17-4-1504

anno (voorschr?) enz. van leen ierste die helft van een Rijsweert buiten dijcx tot Hedickhuijsen enz. tegen Maesmonde dair Hugo Lourens van Wijk die nederste helft af placht te houden tot een rechten erfleen. En nog een stuk lants geheten die Maese ende Helle ooik tot een rechten erfleene.

Wijck. 4 morgen land

Jan Willem van Wijck 24-3-1473

daarna, Joncvr Adriana Jan Huge zoens dochter van Veen 20. 4. 1524

Na dode Adriana aan Mr. Robbert Ingenulant

van Veen 8.9.1544.

Bij dode Mr. Robbert op Jvr. Geertruijt Jansdochter van der Daesdonck zijn enige suster waer voor

Henrick Ingenulant haer wettige man den eed heeft gedaen 10. 4. 1550

Ouheusden (8 garden of ten Douveren)

Meester Jan van Catwijck 1499

na dood. Jor Alveraet van Catwijck zijn zuster 1.4.1525

Jan Monick Jansen 20.3. … X…

Ludicq bij dode Jvr. Alveraet van Catwijck zijn groote moeder

Outheusden (2 mergen land)

Jacob Aerns 28-8-1501

Dewerck nu houdende is Jan Adriaensz. tot Outheusden 14-12-1512.

Na dood zijn zoon Adriaen 14.6.1542

Herpt (Den Zeggelaer)

jonecvr. Katerijne Aernts van Wijck 7.7.1487

Een vierde deel van voorschr. land: Jan Gielis van der Zijtwijnde 1.2.1489

daarna Hadewijck Jan Gillisdr. van der Zijtwijnde 30-10-1519

daarna Henrick Hack Boudewijns, daer die moeder af was, Hadewijck

Jan Gillisdr. 3-9-1524.

Daarna diens zoon Henrick 19.7.1536

Outheusden (8 mergen land)

Henrick Anthuenis van Outheusden 30.3.1478

Mr. Jans van Outheusden Henricxzn. 12.8.1508

Henrick, Mr. Janszn. van Outheusden na dood van zijn vader 11.2.1528.

Veen (6 mergen land)

Aernt van Wijck Aernt Zegerszn 12.6.1477.

24-2-1502 bij Toninck Aernt voor Wijck zijn zoon

(nota) Aernt Aerns van Wijck bij doode zijns vaders

Veen (een mergen)

Aernt van Wijck Aernt Zegerszn

Na dode Aernt Aernts van Wijck, Anthonis Aernts van Wijck 16.8.1513.

Hedikhuijsen (De nederste helft van een Rijsweert)

Jan van de Velde Janszn 8-11-1485

bij cope door Jan v.d. Velde, Adriaen van Bruheze

Hedickhuijsen (3 mergen)

Stijne Mathijs Reijnger zoene dochter 2.8.1468

Naderhand verlijt op 11-5-1517 Jan van Heuckelom

Wilmijne Jans dr. van Hueckelom na dood haer vader; eed gedaan Pieter IJpelaer, de jonge, haer man

12.3.1550

Herpt (de helft van 10 mergen, geheeten Zijnden Coelen Camp)

houdt Jan die Potter de Wilde Jans 2-9-1500.  Deze was zonder mans oir gestorven. Gekocht door Matheus van Gerwen dd. 11.7.1534

Oudheusden (1 mergen ten Elshout)

Robbrecht Jacob Huijgenszoon 16.4.1450

Houd nu Jacob de Momber Robbrecht Jacob Huijgenszoen na dode zijns vaders

Na dood Jacob gekomen aan zijn zoon Jan die Momber en na dood, zijn zoons. Jacob Jannen

Momboir (geen data hier)

Engelen. (drie mergen in de Afterhoeven)

houdt Rob Folpaert Mallands 3/13 als man van IJde zijn vrouw

Henrick Jansdochter van Boechoven ende aenbestorven zijn bij de dood

Jan Henrik heurs broeder

Register C 114

Fol 4

Hebben verlegt Aernt van Wijc Dircx zn 17 honden te Herpt geheten die Seggelair 21.3.1434

Fol 4v

Gecomen Jan van Nedervenne heeft opgedragen Hen Diericx vander Merweijde Ridders Tambacht van Nedervenne gelegen binnen de parochie van der Cappellen tussen tambocht van der Zijdwinde ende tambacht van Cleijn Waspick 13.8.1434

Fol 15v

Verleijt Arent van Zevenbergen dat ambacht ende heerlicheijt van Heesbeen in manieren als zijn voirwaderen dat enz gehouden hebben. 8.6.1434

Fol 30

Gecomen is Aernt van Wijck Aernts en heeft versocht alsulke leengoederen als hij van ons houdende is (land te Genderen, Wijck enz) verleijen daarmede Aent van Wijxck Aernts voorschr. 4.2.1434

Fol 30v

Gecomen is Aernt van Wijck Aernts zn en heeft gemaact Margriet Claes dochter van Bochoven, zijn wittigen wijf in lijftochte haar leven lang (aan bovenbedoelde leengoederen) 4.2.1434

Fol 31v

Gecomen Herber van Borndgen en heeft opgedragen tot behoef Dieric Jan Luben van Hedskhuizen

soen een geseet met timmeringen te Hedichuijsen. 4-4-1434.

Fol 37v

Gecomen Adriaen van den Paele en heeft opgedragen tot behoef Jan Spierinc Dirck van Wel Willems zoons zoon dat dorp engerechte van Wijc 10-11-1435.

Fol 39v

Verleijt Hugo Spierinck van Aelburch 10 mergen te Heesbeen enz. bij dode Jan Oge van Ailburch, zijn vader

4.2.1435

Fol 39v

Verleijt hebben Aernt Spierinck Claes zn. van Ailburch alle alsulcke leengoederen als hij van ons houdende is. 4-2-1435

Fol 42

Verleijt Louwrijs van Wijck de helft van ene rijswaert te Hedichuijsen tegens maesmonde als zijn ouders te houden plachten 17.3.1435.

Fol 46

Gecomen Jan Persijn heeft opgedragen tot behoef Aernt Spierinck van Welle 7 hont land te Wijck  22.4.1436

Fol 53

Verleijt Aernt van Wijc van Honsoirde dat huijs tot Honsoirde met alle gerechte hoge – en lage daer toe behorende gelegen bij Vlimen aangekomen bij dode Aernts van Wijc van Honsoirde, zijn vader 39.12.1436.

Fol 53v

Gecomen Aernt van Wijc van Honsoirde en heeft gemaaktt in rechte lijftochte Joncfr. v. d. Velde Lijsbet Claesdochter van de Velde, zijn wittachtigen wijf 29-12-1436

Fol 54v

Gecomen is Aernt van Wijck Dircx zn en heeft opgedragen Claes Spierinck Dircx zoon van Well de helft van 17 mergen land te Herpt is geheten den Seggelair 14.2.1436

Fol 86v

Gecomen Claes Spierinck Dirck zoon van Welle en heeft opgedragen tot behoef Baudewijn Henric Baudewijnshzn. De helft van 17 mergen land te Herpt geheeten den Siggelair 19.7.1438

Fol 87

Gecomen is Willem die Kock van Wijck heeft opgedragen eene aenworp met visscherijen enz. in den ban van Wijck aan Dirch van der Merwede 21-7-1438

Fol 87v

Wij Herman Duls Gerijts zn en Phillips Jan Aerntsz, schepen in Heusden, dat Willem van Wijck heer Jans zoon van Wijck v. Wijck, ridder,  opdroeg Willem die Kock van Wijck zijn soen den werp tot Wijck  visscherije enz. 1435, des Vrijdags na Sinte Berlmans? dach

Schepen in Heusden tuigen dat Willem die Kock van Wijck Willemszoon van Wijck opdroech Hendrick van der Merwen, ridder, Heer van Eeten ende van Meeuwen ende van tsgraven moer alle alsulcke vischerije enz. te Wijck 1438 29 april

Fol 104v

Wouter van den Stale, alle alsulcke leengoederen aangekomen van Jan van den Stale, zijn vader, land te Oudheusden 26.3.1438

Fol 105v

Verleijen Kersteijne Hannarts Wijckxdochter Jan Suermonts wijf een stuk land binnen dijcks in lande van

Heusden geheeten die Maze en Helle ende daer toe de operste helft van eene rijsweert te Hedichuijsen tegen maesmont daar die nederste helft houdt Louwreijns van Wijck 26 maart 1438.

Fol 106

Aernt van Wijck Aernts Zegers zoons zoon 6 mergen land te Veen in die Kievitsvenne bestorven van Aernts Zegers zn, zijn vader. 26-3-1438

Fol 107

Gecomen is Spierinck van Veen en heeft opgedragen tot behof Willem van Veen sijns soons die stege tot Ghenderen enz. 27.3?.1438

Fol 107

Verleijt Jan van Wijs Briens soen een vierde deel van land in die Rocxwert Briens te Wijck bestorven, van zijn vader Brien van Wijck 27-3(?) -1438

Fol 108

Verleijt Willem die Kock van Wijck een stuk land te Ghenderen in die oge en meer land bij dode Willem

van Wijsk, vader 27.3(?).1438

fol 109v

Joncfr. Dirch van Ghameren en heeft gemaakt Robbrecht van Drongelen haeren geëchten man 8 mergen land te Wijck 30.3.1438.

Fol 125v

Verleijt Willem van Bijsoijen, dat ambacht van Bijsoeijen 16.4.1439.

Fol 147v

Verleent Zeger van Emmichoven die huizinge en hoftede enz. tot Emmechoven ende Weerthuijsen aanbestorven bij dode Wouters van Emmechoven zijn vader. Zijn vader hield die te leen van de heerlijkheid

van Arckel 7.9.1439

fol 155

Op 13-7-1440 versocht Jan Spierinck Dirck van Welle Willemszoonszoon een steenhuis en woninge met vier mergen landts te Wijck enz. enz. ende des soe heeft hij Adriaen sijne wittachtigen wijve verlijttocht.

Register C 115

Fol 1

Gecomen Laureijs van Wijck heeft opgedragen tot behoeff Huge van Wijck sijns zoon, die nederste helft van ene rijnwaart gelegen tot Hedichuijsen tegens maesmonde 22-8-1441

Fol 1

Alsoo Aernt IJwijn IJwijns zoon van Oudheusden gecomen is en heeft overgegeven tot behoef Anthonis van Oudheusden, sijns oudsten zoon, 8 mergen land gelegen inde Vorsgat te Oudheusden. 23-11-1441.

Fol 1v

Comen is Lijsbeth Herbertsdochter van Boendgen met Pierre Denijs haer voocht en heeft opgedragen tot behoef Hein Paep Staesigens (hoger/boven staat Staeskens) een geseete met 6 hont land te Herpt. 14-12-1441

Fol 1v

Gecomen is Jan van Aelburch Jan Spierincx zoon en heeft opgedragen tot behoef Dirck Spierincx, Jan Spierincx zoon sijns broeders, 7 hont land te Aelburch optie verwede tussen (o.a.) Arent van Wijck Spierincx zoons land. 6-10-1442

Fol 2

Gecomen Salomon Godevaert Wouterszn dochter met haer man en voocht Jan die Goote (of Geote) en heeft opgedragen tot behoef Pieter Pieters een mergen lants te Bern (?) 20.3(?).1442

Fol 2v

Aernt de Voicht Jans zn 3 mergen te Veen in die Kijevijts venne oostzijde Aernt van Wijck Aernt zegers zn aangekomen bij dood Jans de Voichts, zijn Vader 29.6.1443

Fol 2v

Beleent Willem Spierinck, Jan Spierinck Dirck zn. zn. dat dorp en gerechte van Wijck met alle alsulke hofdiensten enz daartoe een steenhuijs ende woningen met land hem aangehomen bij dode Jan Spierinck Dirck van Wel Willemszoons zn. zijn vader 17.12.1443

Fol 3

Gecomen Heijman Gillis Offeraens zoon zn en heeft kwijtgescholden tot behoeff HeijlWijck zijn dochter 5 mergen land in Lutter Herpe en land te Hedichuijsen. Mei 1444

Fol 3

Hebben verleent Aernt van Wijck Aernt Zegers zn zn 6 morgen te Veen in die Kievitsvenne aangekoomen bij dood Aernt Zegers zn zijn vader. Mei 1444

Fol 3v

Verleent Roelof van Wisschel 12 mergen lants te Heesbeen bij dood Jans van Wisschel zijn broer 6-12-1444.

Fol 3v

Dirck van der Merweden te kennen gegeven heeft, dat hij onlancx heeft gecoft een dorp geheiten Baerdwijc

enz belenen hem desen onsen brieve tvoirschr. dorp en heerlicheijt van Baerdwijck 10.3(?).1444

fol 4

Alsoo in voirleden tijd opten 18 dach nov. 1443 Joncfr. Geertruit van Wijlensteijn mit beete…….? van Amerongen horen geëchten man en voocht gecomen is voor ons en hebben opgedragen in onsen name dat dorp van Baerdwijc tot behoef Hendricx van der Merwede enz. als Joncfr Geertruijt ende hore vorvaders altijd dat voirschr. dorp enz. gehouden hebben 26.8.1443

Opten 21-1-1445 Aemt Claes Spierincx zoon 3 morgen land de helft te

Genderen in Haijmons camp en de andere in de selve banne aangekomen van zijn vader (bij dood) Claes Spierincx Aernts zijn vader.

Gecomen Heer Godevairt Hagen zn, priester en heeft opgedragen tot behoef Mathijs Reiners zn  van Emmichoven den middelsten camp van 20 mergen gelegen in Polsbroecks kinderen camp 21.1.1445

Verleent Henric Baudewijns zn de helft van 17 morgen lant te Herpt geheten Seggelair bij dode Baudewijn  Henric Baudewijns zn zijn vader aangecomen 3.2.1445

Eene coop met Willem van der Aa aengecomen is van 40 oude keijsers scilden jaerl. rente die joncfr. IJsabiel van Zevenbergen moeder des voirschr Willems van der Aa in vorleden tijden bij Hendrick Jan van Drongelen haeren broeder te mede gave in hilixevorwarden; dit opgedragen tot behoeff Jans bastaert zoene Hendiricx voorschr. (van der Merwede). 27.5.1446

Vrouwe Jacoba hertoginne in Beijden van Holland gravinne van Oistervant met haer brieven gegeven heeft onsen genoemden Aernt Spierinc van Aeldurch die ambachtsheericheit van den dorpe van Herpt. Verder volgt Jacob bij der genaden Goids Hertoginne in Beijeren enz. dat wij om wenigen trouwen dienstes wille die onze genoemde Aernt Spierinck  van Ailburch onzen lieven heer ende Vader Hertoge Willem van Beijeren saliger gedachten enz verleijt hebben die ombachtsheerlicheit van den dorpe van Herpt, enz. met den …ambrcht aldair te weten alle die boeten ende bruecken van vijftalff ponden ende dair beneden, die verschijnen zullen in den dorpe ende ambachte aldair ende oick die helfte van allen bruechen ende baten die daar boven dragen of verschijnen zullen enz., als onse ouders, saliger gedachten, ende wij die beseten ende gehadt hebben enz aan Aernt Spierinck voorschr. ende zijnen nacomelingen tot eenen rechten leen ende te verheergewaiden alst verschijnt mit enen roden haick, off enen vranerijecxen scilt dair voeren enz. Gegeven in den Hage 7.4.1429 (Bevestiging van deze uitgifte 26-8-1436).

 Register C 116

Fol 1

Philips etc. etc. dat wij vercoft hebben Henrich Heijman Gillis Offraemszoons zoon 3 mergen lants als ons aanbestorven zijn bij dode Heijlwichs Heijmans dochter, zijn zuster,  die die van ons ten rechten heer te houden plach, land gelegen te Hedichuijsen 10.10.1449.

Fol 1v

Gecomen Arent Spierinck van Aelburch en heeft in lijftocht Deirst Margrieten zijn getrouwder dochter nonne ten Daell buiten Utrecht land te Herpt ende Adriaen sijnen bastairt zoon. 3-11-1449

Fol 2

Gecomen Henrick Heijman Gillis Offraens zoons zn aan Jan Monis Jans zn 2 mergen te Luttelherpe. 30.1.1450.

Fol 3

Hoe dat Aernt Spierinck van Welle, onsen stedehonder, 1514.

Fol 4

Margriete Jans dochter van Wijck geëchte wijff Rutgers van Bruhese land te Wijck aangekomen van Jans

van Wijck Briensz. haer vader. Eed gedaan door Wouter Spierinck omdat Rutger haer man zieck leegt te

bedde. 12-2-1450

In de marge hiervan staat. Op 8-4-1472 heeft Daniel die bastaert van der Merwede als gehouden? voocht

van Joncfr. Margriet Jansdr. Van Wijc hulde enz. gedaan. Wouter SZpierinck haar voogt aflijvich

geworden is.

Fol 4

Jan Kuijst Aernt van Wijck Janszoons zoon van Veen eenhuis met hofstede binnen de graften daer hij nu tertijd en woont te Veen aangekomen bij dood Aernt van Wijck Jans zoon van Veen, zijn vader. 3-4 1450

Fol 4v

Verleijt hebben Robbrecht Jacob Hugenzoons zoon 7 mergen te Oudthuesden ten Elshont aanbestorven bij dode Jacob Huge Baernts Korns zoons zoon, zijn vader. 16-4-1450

Fol 5

Gecomen is Robbrecht Jacob Hugen zoons zn in lijftochte gemaakt Janna Berteling Mombers dochter

zijn geëchten wijve, land te Elshout. 16-4-1450

Verleent Dirck Jan Lubbrechts zoons dochter 4 mergen te Herpt aanbestorven bij dode Jan Dirck Lubbrechts zoons zoon, haar vader. 16.4.1450

Fol 5v

Verleijt Alijt Claes Spierincx dochter enen rijswairt te Ailburch bij dode haar vader. 5-5-1451.

Fol 6

Marck Willem Musschen zoon Aijenmargen te Hedichuijsen aanbestorven bij dode Katherijnen Jan

Poelsbroeck dochter, zijn moeder, 3.8.1451

Fol 6v

Willem van Wijck Aerntszoon en heeft ons opgedragen tot behoeff Jacobs Spierinck Dircxzoon tijendalff mergen te Genderen 10-9-1451

Fol 6v

Verlijet Claes Spierinck van Well land in Babilonienbroek aanbestorven van van zijn vader; heeft ons opgedragen die voorschr. 9 dalf mergen lants in Babilonienbroek tot behoef Jacob Janszoons vander Hoeve. 10.9.1451

Fol 7

Philips etc. Aernt Spierinck en heeft opgedragen tot behoef Jacobs zijns jongen zoons aliehande percelen van goeden die hij van ons rechten leen hielt als hij seijde mit der ambachtsheerlicheit van Herpte die onze lieve zuster van Jacob van Hollant etc. hen vortijts gegeven hadde 12-2.1451.

Fol 8v

Gecomnen Jan Pieters zu van (lbrn 22, afkorting) en heeft ons opgedragen tot behoeft Wouters Bruijs Godevaerts zn 4 dalff hont land te Oudheusden 29-8-1452

Fol 8v

Verleijt, Martin Monick, die wairt die gelegen is tussen Voorne ende Bochoven ten eijnde den……..? dair die Diex in die Max vaet met allen zijne toebehoeren aanbestorven bij dood van Jan Monizk, zijn vader. 11.5.1454

Fol 8v

Gecomen Lubbrecht Pouwelszoon van Woeringen en heeft ons opgedragen tot behoeff Adrijaen Clais Pieterszoons zoon een hofstede met een steenhuis daar op staande, te Heusden 28.9.1454

Fol 9

Gecomen Henrick Heijman Gillis Offraens zn zoon en heeft opgedragen tot behoef Vrancke Wouterszoons van Hedichuijsen 3 mergen lants gelegen tot Hedichuijsen 20.2.1454.

Fol 9

Verliet en verleent hebben Bodijen den Voicht Humanszoon 34 lants te Herpt en Hedichuijsen aanbestorven bij dode van zijn moeder Kathrijnen Boudijns dochter van Gendt. 24.8.1455

Fol 9v

Hebben verleijt Dirck Spierinck van Welle Willemszoon dat dorp en gerechte van Wijck enz. ende dair toe een steenhuis ende woeningen met 4 mergen lants als hem die aengecomen bestorvan zijn bij dode Willem Spierincx, Jan Spierinck Dircx zoons zn, sijns vaders 15.10.1755.

Fol 10

Gecomen is Dirk Spierinck van Welle Willems zn en heeft gemaict Heijlwijst Danckairts dochter van den

Werchen, sijne moeder, in rechter der warije ende lijftochte die m(?) helfte als men naist geraken kan van Wijck en van sijnen steenhuijse met 4 mergen gelegen te Wijck 15-10-1455.

Fol 10

Verlijf Robbrecht van Wisschelt Roelofs dochter 12 mergen te Heesbeen aanbestorven van Roelof van Wisschelt, haar vader. 5. 3. 1455.

Fol 10v

Hebben verleijt Adriaen Gerijt Dulsch een steenhuijs metter hofstede te Heusden opten Dam bij de Wijcxer poirte tussen 2 steenhuijsen diemen oick van ons te leen houdt aangekomen bij dode Gerijts Herman Dulschs zn, zijn vader, 7. 5.1456.

Fol 13

Gecomen Aernt van Wijck Aernts zn en heeft opgedragen tot behoeff Wouter Beukelaers 9 mergen land te Genderen. 20.4.1458.

Fol 14

Aernt Spierinck van Ailburch en heeft opgedragen tot behoeff Wouters Bruckelaers enen campe lants 10 mergen groot te Herpt 29.9.1458

Fol 14

Gecomen Dirch Spierinck van Welle Willemszoon en heeft opgedragen tot behoeff Pieters van den Dame,  Abt van onser Liever Vrouwen Cloister in Middelborch dat dorpe ende gerechte van Wijck. 1-9-1459

Fol 14v

Hebben verlijet Kathrijnen Willems dochter van Veen een stuk land te Genderen aanbestorven bij dode Willems van Veen, haar vader. Zij heeft hulde en manschap gedaan Otto van Malsen hair geëchte man en voogd. 8.3.1460

Fol 15v

Gecomen is Claes die bastairt van der Merwede en heeft gemaict in rechter duwarije en lijfftochte Margrieten Willem Bogairts dochter zijnen geëchten wijve 32 Rijnssen gulden sjaers uit zijn heerlicheijt ende renten van Baerdwijck. 3.4.1459

Fol 16

Gecomen is Jacob Spierinck Aernt Spierincx zoon van Ailburch en heeft opgedragen tot behoef Wouters Schut 10 margen lants geheten die colecamp te Herpt. 4.4.1459.

Register C 117

Fol 1

Philips verleent Dirck Adriaens zoon een hoffstede met een steenhuus dair op stainde te Heusden bij dode Adrijaen Claes Claes Pieters zoons zoon, zijn vader, zijn moeder (Janna) het vruchtgebruik (lijftocht) gegeven. 3.9.1462

Fol 1

Verleent Goidxalck Buechelair bij dood Wouter Bueckelair, zijn vader 12 mergen te Herpt genaamt die Staepscamp, nog 8 mergen te Genderen, belent o.a. Aernt Spierinck van Genderen en Bruijstijn Godevaerts zoons erfgenamen 26.5.1464

Fol 1v

Vruchtgebruik gegeven (door voorgaand G.B.) aan zijn wijve Joncfrou Margrieten. 26.5.1464

Fol 2

Woufer Schutte Dirck (verkocht aan hem 2 mergen te Hedichuijsen) ons aanbestorven bij dood van Jans Marcx Jans zoone. 2.9.1464.

Fol 2

Verleijt Dirck Henrick Staesgijns zone 5 mergen te Genderen bij dood Henrick Paep Staesgijns, zijn vader. 22-1-1464

Fol 2v

Verleent en verleijen Claes Aernt Spierincx zoon van Ailburch bij dode Aernt Spierinck (van Ailburch?), zijn

Vader, die ambachtsheerlicheijt Herpt, nog elftalff mergen land te Wijck geheten Hencxtvelt, 10 mergen te Genderen. 5-4-1464

Fol 2v

Verleent Dirck Spierinck van Welle Airnts zoon bij dood Airnts Spierinck van Welle, zijn vader, 7 hont te Wijc, 2 mergen te Wijc, 2 mergen in die Kijvitsvenne, 10 hont, 7 hont of Biesheuvel een morgen Wijckerbroeck, half mergen, een half mergen, 2 hont bij de molen tot Wijck, 2 hont baar die andere stege. 9.6.1465

Fol 3

Gekomen Claes Spierinck van Aelburg en heeft ons opgedragen die heerlijkheid van Herpt; Daarmede verteijt Jacob Spierinck Dircx zoon, 3-8-1465

Fol 3v

Gecomen Jacob Spierenck Dircx en heeft het vruchtgebruik gegeven aan Damas Jans zoons dochter zijn wijve van 10 dalf mergen lande te Genderen 3-8-1465.

Fol 3v

Pieter van den Damme wijlen abt van Middelburg, heeft die heerlijkheit Wijck verleent Heer Jan van Sgravensande op dese tijd abt van Middelburg die ambachtsheerlijkheit van Wijck. 8-8-1465

Fol 4

Verleent Willem Willem Gerijts zoons zoon bij dood vader, 2 mergen te Wijc in die Noorthoeven, 8 hont aldaar, 5 mergen  aldaar. 15-12-1466

Fol 4c

Gecomen Jacop Spierinck Dircxzn heeft ons opgedragen die amtachtsheerlijkheid Herpt en hebben daarmede verleent Heijnrick Bauw van Rodenborch. 8.4.1467

Fol 4v

Verleent Margriet Bertout Biercoips Weedwij, een hofstede te Heusden, belent Herman Dulsch, aanbestorven bij dood van Godevaert Ketelair hoeren broeder opten andersen dach meije 1467.

Register 118

Fol 1

Karel etc. doen cond. Verleent Stijne Mathijs Reijners zoons dochter, land in Polsbroucer kinder campe bij dood Mathijs Reijners zoon van Emechoven, haar vader, anderen dach augs 1468

Fol 1

Verleent Wouter Scut Dircx 10 mergen “die Coleramp” te Herpt 3.8.1468

Fol 1

Verleent Wouter Scut Dircx 2 mergen te Hedichuisen 3-8-1468.

Fol 1v

Verleent Robbe Jans zoon 3 mergen en 2 hont te Herpt geheten Asant 3.8.1468

1e Gecomen Dirck Spierinck van Welle Willemssen en heeft overrgegeven tot behoef Jan Hen Heijnrijc bastairt zoon van Cronenburch een steenhuis met 4 mergen te Wijck. Daarmese beleent Jan den Bastairt

van Cronenburch. Indien Jan zonder

Kinderen sterft, dan op Claes van Cronenburch, zijn broeder. 3.6.1469.

Fol 2

Werner Airntszoon 4 mergen te Wijck in die Hoeven. Blijkbaar (mogelijk) gekocht van Airnt Pieck van Beesde als wijlen Heer tot Asperen dair aff heeft. 23-4-1470

Fol 2v

Verleent Airnt Hermans 3’mergen te Woudrichem 24.6.1470

Fol 3

Gecomen Jacob die Rode heeft opgedragen tot behoef Robbrecht Willemsz. Een hofstad te Woudrichem 22-4-1470.

Fol 3

Jan van Wijc verleent 4 morgen te Wijc in Zuuthoven bij dood Willem v. Wijc, zijn vader 24-3-1472.

Fol 3v

Verleent Jan Robbrechtszoon 3 mergen en 2 hont te Herpt „t Zant“ bij dood Robbrecht Jansz, zijn vader. 10.4.1472

Fol 3v

Claes Spierinck van Aildurch bij dode van zijn vader Hugo Spierinck von Ailburch land te Heesbeen, te Ailburch. 4-2-1472.

Fol4

Verlien Airnt Stempel Bertouts Zoon 3 mergen te Oudheusdens bij dood Bertout Stempel, zijn vader. 12.6.1473

Fol 5

Lange akte waarin de genoemd Adriaan v. Drongelen

Fol 6

Lange akte waarin o.a. genoemd Cornelis van Bruhese

Fol 7v

Verlenen Hubert Monick de Wairt die gelegen is tussen van Voirne en Buchoven ten eijnde den … … dair die Dieze inder Maze valt bestorvens bij dode Mertijn Monicx, zijn vader. 4.5.1474

Fol 8

Verleent Hack Henric Bouderwijnzoon de helft van 17 mergen te Herpt die Zeggelair bij dode van zijn vader

Henric Boudewijnszoon 17-6-147.

Fol 8

Gecomen is Hacke Henric Boudewijns heeft het vruchtgebruik gegeven aan zijn moeder Elsbeen Hacken dochter van Outheusden 17.6.1475

Fol 8v

Verleent Jan Pijlijser bij dood van zijn vader Willem Pijlijser woning enz. te Doeveren, 20 mergen Heesbeen. 25.6.1475.

Jan Pijlijser heeft het vruchtgebruik gegeven (hiervan) aan zijn vrouw Joncfr Barba van Bruheze 25.6.1475.

Fol 8v

Gecomen Jan Pijlijser verkoopt aan zijn wijfs broeder Cornelis van Bruheze een gezate en woning te Douveren. 25.6.1475

Fol 90

Verleent Jan Wouter Bruijs 4 half hont te Oudheusden bij dood Wouter Bruijs Goedevairts zoons zoon, zijn vader 27-6-1475.

Fol 10

Gecomen is Dirck Henrick Staesgijnsen heeft ons opgedragen 5 mergen te Genderen tot behoef Pieter Spierinck Claesz. 8-12-1475.

Register 119

Fol 1

Verleent Airnt van Wijc Airts van Wijc Zegerszm zoon 6 morgen te Veen in die Kievitsvenne bij dood Airnt van Wijc Zegersz, zijn vader. 7-6-1477

Fol 1

Dat Robbrecht Jacobs zn. als hoichste en meest biedende op enen coop van enen uterwaart gelegen in der Mazen voir Herpt geheten den Koewairt of Vorsten Wairt die ons is verstorven was bijder doot Jacob Spierinck Airntsz enz. en sonder wittachtigen zoon afte him te laten gestoven is verleent Robrecht voirschr. en zijnen erven tot enen rechten leen gelijt Jacob Spierinck Airnts voorschr. en zijn voirsaten die te houden plagten. Het leen zal na dood Robbrecht komen op sijnen oudsten zoon die hij after him laten sal wittelick gewonnen bij Joncfr. Lijsbeth Hugo Spierinckdochter van Ailburch zijn getrouw wijve tegenwoordig en indien hierbij geen zoon achter laat dan zijn oudsten wittigen zoon die hij achter him laat bij Jutte Willems

dochter vand Wijc, zijn tweecken wijve. 19.6.1477

Fol 1v

Airnt Stempel Bertoutsz heeft overgegeven tot behoef Jan Jans van Oude 3 morgen te Oudheusden. 27.6.147

Fol 1v

Gecomen is Airnt van Wijck Airntzn te kennen gevende dat Airnt van Wijck Airnts Zegerszn zoon, zijn vader, te leen te houden plach van Airnt. Spierinck van Welle eenen halven morgen te Wijc after den Wiel enz. en dat hij na dode zijns vaders gecomen is aan Dirck Spierinck van Welle des voorschr. Airnt Spierincx zoon. Verleijt daarmede Airnt van Wijc Ainrtsz die voorschr 1/2 mergen. 4.7.1477.

Fol 2v

Verlenen Henric van Outhuesden 8 morgen te Oudheusden, neven der monicken land bij dood Anthonis van Outhuesden, zijn vader. 30.3.1478

Fol 3

Verleent Meester Airnt Bochelair bij dood Godschalck Buekelair, zijn vader, alle leengoederen. 30.3. 1473.

Fol 3

Verleent Airnt van Wijc Airntsz bij dood Airnt van Wijc, zijn vader, een gezate met 5 morgen neffen die Borchstrate 4 hont te Wijck 3 -? – 1478.

Fol 3v

Gecomen Jan van Ghameren Airnt van Wijc Spoirterszn te kennen gevende dat een genoemt Airnt van Wijc hem voortijds vercoft heeft voor vrij eigen goet 7 hont te Ailburch optie voirwede enz. vernomen dat het leengoet is enz. ende dattet des voirsch Airts van Wijcx wijfs vader geheten Dirck Spiering Jans

te leen te houden plach gelijck dat ons na dood van welken Dirck Spiering voirschr. leengoet meudeerde

op Marie, zijn dochte, des voorschr. Airnt van Wijcx wijf. Verlenen de voorschr. Jan van Ghameren.Airnts zoon die voorschr. 7 hont lant. 28.11.1478

fol 3v

Verlenen Dirck Spierinck van Ailburch bij dode Claes Spierinck, zijn vader, de helft van een rijswairde in die Inlage te Ailburch. 13-12-1478.

Fol 4v

Gecomen Claes Spierinck van Ailburch in lijftocht gemaakt Adriaen Claes dochter van Heeswijck zijn geëchten wijf aan land te Ailburch. 23.3.1479.

Fol 4v

Verlenen Human Boudijn die Voichts 34 mergen te Herpt en Hedichuijsen bij dood vader Boudijns die Voicht. 8.4.1480

Fol 4v

Gekomen Hijman Boudijns die Voicht in lijftocht gemaakt Lijsbeth Steven Pouwelszoons dochter, zijn vrouw. 8-4-1480

Fol 5

Gekomen Heer Heijnrich van Rodenborch, ridder, en heeft ons opgedragen tot behoef Airnts Spierinck van Ailburch die ambachtsheerlijkheid van Herpt 1er? Mei 1480

Fol 5

Gekomen Jan Jans zn van Oudheusden heeft opgedragen 3 morgen land te Oudheusden tot behoef Willem Jansz van Oudheusden. 25.7.1480

Dol 6

Verlijt Hannaert van Wijck Airntsz land die Mase en die Helle ende dan toe die opperste helft van een rijnvairt buijten sdijcks met zijne anwerpe oick gelegen tot Hedickhuijsen tegens Maesmont dair Huge Laurens van Wijck die naerste helft af houdt aangekomen bij dood Kesttijne Hannaerts van Wijck dochter huijsvrouw wijlen Jan Suermont van Wijck te houden voir ons. 23-2-1481

Fol 6v

Verleijt Jan Jans zn Vinck 7 hont te Wijck op Bieshouvel bij dood Dirck Spierinck Airntz. die sonder zoon achter te laten gestorven is. 18.3.1480

Fol 7

Verleent Aernt van Wijck Aernt Zegerz 1 morgen te Veen in die Kievits Veen bij dode Dirck Spierinck Aerntz die zonder zoon is gestorven 18.3.1488

Fol 7

Verleent Louis Persijn 2 morgen te Wijck bij dode Dirck Spierinck Aertszn die zonder zoon is gestorven 18.3.1480

Fol 7v

Verleent Claes Jan Alairtsz 2 hont te Wijck bij dood Dirck Spierinck die zonder zoon na te laten gestorven is. (Dirck Spierinch Aertszn is een zoon van Aernt Spierinck van Welle) 18.3.1480

Fol 7v

Verleent Jacop Dirix zn die Poirter 10 hont te Wijck op Staijwijck, gelijk Aernt Spierinck van Welle te houden plach, bij dode Dirck Spierinck Aertszn voornoemd zonder zoon na te laten gestorven. 18.3.1480.

Fol 8

Verleent Godevaert Aerntszn 1(?) mergen te Veen in die Kievits Veen (aangekomen alsvoor) 18.3.1480

Fol 8

Verleent Aernt Aerntszn 2 hont te Wijck en die molen, aangekomen als voor 18.3.1480.

Fol 8

Verleent Jacob Dierix zn Poirter land te Oudheusden den Langen acker bij dode

Dierick Poirter, zijn vader 18.3.1480

Fol 8v

Verleent Heer Jan die Voicht Aerntsz. 3 mergen te Veen in die Kijevijts Venne bij dood Bernt(?) die Voicht zijn vader (laastst bedoelde zal Aernt die Voicht moeten zijn) 3.4.1480.

Fol 8v

Doen condt alzoo Zeger Jan IJwijn Godevaerts zn van ons en van voirvaderen tot een erfken te houden plach 2 mergen te Oudheusden in die Oisten. Soo is gekomen Jan IJwijn Claes Spierinck zn om te leen te ontvangen, maar niet tijdig dat gedaan. Hebben verleent Jan IJwijn Claes Spierincx zoon voornoemd die 2 mergen 7.6.1481

Fol 9

Gecomen Clais Aernt Spierincx zoon van Spiering Ailburch en heeft opgedragen tot behoef Aernt Spierinck van Ailburch, zijn neef, al sulcke rente erffenissen en goederen als in den dorpe van Herpt gelegen zijn, item 11 mergen te Wijck in Hencxtvelt enz. enz. (Claes Airnt Sp. was zijn oom 8.5.1481.

Register 120

Fol 2

Gecomen Airnt van Wijck heere van Ontsoiren lijftocht Joncfr. Elisabeth Claes dr. v. d. Velde zijn

vrouw de helft van de heerlijkeid. Ontsoiren 28-8-1482

fol 2v

Verleijt Fraen Dirikx bij dood Dirck Jans zn, zijn vader,  een gesate met timmering te Hedickhuijsen. 25.5.1484

Fol 2v

Gecomen Dirck van Wijck Aerntsz afstand van land te Herpt tot behoef Pieter Jan Hubenzoons zoon den joncsten. 8.5.1484

Fol 3

Verleijt Lijsbeth Adriaen Jacob Hugenzn dochter bij dood Dirck Jan Lambrechtszn dochter, haer moeder, 4 morgen te Herpt. 6.5.1484

Fol 4

gecomen is Hannaert van Wijck Airnts opgedragen tot behoef Sijmon Heijnricx alias Mol land die Mase en die Helle 16.10.1484

Fol 4

Gecomen Hannairt van Wijck Airntszn lijftocht Joncfr Barbelen Willems die Breen? Dochter, zijn wijf. 16.10.148.

Fol 5v

Verleent Clais Pieters van Spierinck bij dood  Pieter Claeszn Spierinck, zijn vader, 5 mergen te Genderen 1.3.1484.

Fol 5v

Verlenen Dirch Wouter Schutte zn 10 morgen die Colencamp te Herpt bij dood Wouter Dirix, zijn vader, 27.4.14.85

Fol 5v

Verleent Jan Wouter Schutten zn bij dood van zijn vader hiervoor genoemd met 2 mergen te Hedickhuijsen. 27.4.14.5

Fol 6

Gecomen zijn Joncfr. Kerstijne van Gijsen met Gerijt Gerits dr. en Joncfr. Willem van Gijsen met Herman Stolp haer voogden en in hebben in de namen van Joncfr. Lijsbeth van Ghijsen horn suster die vele jaren buiten verstand enz. is. Opgedragen tot behoef Jacob Spierinck  Dircxzn huis hofstad met 2 mergen land en boomgaert te Althena in den banne en gerecht van Gijsen. 26-10-1481

Hierna grote akte omtrent de familie van Giessen

Fol 6v

Gecomen Jacop Spierinck Dircx en heeft opgedragen tot behoef Jan van Outheusden Wouterssen een gesate lants tot Giessen met huis en hofstad 28.4.1485

fol 7

Gecomen is Willem de Cock van Wijck huwelijksvoorwaarden touden tijd gemaakt tussen wijlen Joncfr. Willem, zijn dochter ter eenre en Jan van Daesdonck als wijlen die selve zijn dochter getrout hebbende. Geeft in lijftocht aan Jan van der Daesdonck 15.3.1484

Fol 7

Joncfr. Machteld Jans van den Daesdonch was hun (van de voorgaanden) wettige dochter.

Fol 7v

Verleen Jan van den Velde Jansz. die nederhelft van eenen rijsweert met anworp binnen dijcx tot Hedickhuijsen tegen maasmonden bestorven bij dood Joncfr. Alijt Hugen dochter van Wijc, zijne moeder. 8-11-1485.

Fol 12v

Verlenen Joost van Rijewijc Jan van Mallants zn 5 mergen te Ethen bij dood Jan van Mallants, zijn vader. 28-12-1486

Fol 12v

Verleent Airnt van Wijck van Honsoirde dat huijs tot Honsoirde met alle gerechte hooge ende lage daar toe behoorende bij Vlijmen bij dood Airnts van Wijck van Honsoirde, zijn vader. 6-5-1487.

Fol 13

Verlenen Joncfr. Catelijne Aerntsdochter van Wijc een recht vierendeel van 17 mergen land te Herpt die Seggelair bestorven van Dirck Airnts zoon van Wijck, haer broer, deze bestorven bij dode Airnts van Wijck, zijn vader. 7.7.1487

Fol 13v

Verleent Claes van Wijck Aerntsz een gesete met 5 morgen neffens die Burchstrate 14 hont te Wijk bij dood Aitnt van Wijck Airnts, zijn broer. 26.5.1487

Fol 13v

Gecomen Claes van Wijck Airntszn in lijftocht gemaakt Joncfr Lutgairt van Tuijl, zijn  vrouw, datum als voor.

Fol 15

Verlenen Joost van Wijck van Hontsoirde dat huijs enz. enz. van Hontsoirde bij dode Aernts van Wijck van Hontsoirde, zijn vader. 21-12-1489 (Joost was nog minderjarig)

Fol 15v

Gecomen Dirck Wouter Scutte teruggegeven (aan Hertog)  tot behoef Jan die Putter Jans zn van Mallant tien morgen te Herpt 5. 3. 1489.

Register 121

Fol 1

Compareerde Cornelis Dammas en droeg op tot behoef Jan van Outhuesden een hofstad met huis daarop in land van Althena gerechte Almkerck tot Muijlwijck en een halve hoeve lant daar aen gelegen, item nog een boomgaart en 1½  mergen land te Muilwijk. 9-9-1491

Fol 4v

Verleent IJewen Melis Dierxzoons zn aangekomen bij dood Melis Diercx, zijn vader, land geheten Die Stege tot Genderen. 12-8-1493.

Fol 4v

Verleent Pieter Simonszn bestorven van Simon Henricx alias Mol, zijn vader, land die Maze en die Helle in het land van Heusden 28.8.1493

Fol 4v

Verleent Dierick Aernts zoene bij dood Alijt Claes Spierijncx dochter zijn moeder een rijsweert te Ailburch tussen de Langer Stege en de olijmolen. 20.11.1493

Fol 6v

Alsoo bij doode wijlen Aernt Spierinck van Aelburch Huge Spierinck zoon ons verstorven is een leen , die ambochtsheerlijkheid van Herpt. Verleent Mr. Aernt Bueckelaer, zijn zoon was Godscalc Bueckelaer als nu ond wesende 8 jaren of daer omtrent. 27.10.1494

Fol 8v

Verlenen Hugo Spierinck van Aelburch Arentsz bij dode van zijn vader Arent Spierinck van Aelburch, o.a. 10 mergen. 26.12.1495

Fol 9

Verleent Wouter Jan Wouter Bruijs zoonszoon bij dood Jan Wouter Bruijs zoonszoon, zijn vader, 4 dalf hont land te Oudheusden 8-6 1496.

Register 122

Fol 1

IJwijn Godertszoon van den Horel, beleend met 12 mergen land te Baerdwijck 7 Juli 1497

Fol 1v

Heijnerik Sijmons zu (zijn broer was Pieter Sijmons) heeft opgedragen met halven hand ende monde tot behoef Hanaert van Wijck een stuksken land die Maze ende die Helle in het land van Heusden Dec. 1497

Fol 5v

Claes Otten znd van Ghellikem heeft opgedragen Heer Bartelmeeus Zegers, priester, vierdalven mergen lants in Babilonienbrouck 13 Nov (1492.?) 1499

Fol 6

Beleend Meester Jan van Catwijck, priester, aengekomen van Heer Wouter  van der Stale zijn oom. Hulde, eed en manschap gedaen. Huijghen van Catwijck zijn broer 11-4-1499.

Fol 6v en fol 7

Beleend Jan die Putter die Wilde en Jans zn. hem aangekomen bij dood van Jan die Putter Jansz. zijn

vader, 10 mergen land tot Herpt. 2-9-1500. De beleende droeg de helft van dit land (tevens) op aan

Govert Vrancken.

Fol 7

Heer pier van den Cappelle, Abt van Middelburg, beleend met de ambachtsheerlijkheijt van Wijck. 29.8.1500

Fol 7

Beleend Wouter Bairtoutszn. aangekomen bij dood Bairtout Wouterszn, zijn vader, 3 mergen en 2 hont te

Herpt. Deze meteen overgegeven aan Jan Govertszoon zijn Zusters man 9-12-1500

Fol 8v

Adriaen Gerijt Dulschs zoon heeft opgedragen tot betroef Jan van IJpelair een steen huijs metter hoffstede binnen Heusden opten Dam bij der Wijcxer Poirte 17.8. 1502.

Fol 9

Robbrecht Jacobs zoene ende heeft ons met hant ende mont opgedragen enz en dit in tegenwoirdicheit ende bij consent van Hugo Spierijnek zijn outsten zoene witteg gewonnen bij Joncvr Lijsbicht Hugo Spierinck dochter van Ailburch enz. wijsen dat recht was, tot behoef van Aernt Spierinc van Ailburch Claes zoene eenen uijterwaert gelegen inde Mazen voor Herpt enz. geheten den Koewandt of Vorsten Wairt Oct. 1502.

Fol 10

Jan Scut Wouterszn en heeft opgedragen Heijman Airnt IJewijnszn 2 mergen tot Luttich Herpt 17.8.1502.

Fol 10

Beleend Adriaen Jansz hem aangekomen bij dood Jan van Gamen Airnts van Wijc Spoirterszoon zijn

vader 7 hont land in Ailburch 22 (3?) 1502

Fol 10

Beleend Aernt van Wijck Arntszn. v. Wijck bij dood Aernt van Wijck zijn vader 1502

Fol 10v

Beleend Meester Aernt Bueckelair hem aangekomen bij dood van Jacob Spierinck Diricx zijn oom thiendalve mergen in Genderen 1.7.1503.

Fol 11

Beleend Jacob Robrechtszoene bestorven van Robrecht Jacobs 9-5-1504 Jacobs

Fol 11v

Beleend broeder Jan Aerntszn van Wijck, priester, geproffessijt monnick in den clooster van den Jacopijnen oirden binnen ‘s Hertogenbossche 4 mergen onder Herpt, bestorven van Lijsbeth

Adriaen Jacob Huijgenzooms dochter, zijn moeder 30.5.1504

Fol 11v

Beleend Jacob van Ghent Robrechts aangekomen bij dood Robrecht Willems zijn vader een hofstede tot Woudrichem

Fol 11v

Adriaen Adriaenszn van den Hoevel heeft 5 mergen land te Genderen opgedragen Goeswijn Goeswijnszn van den Heijde. 15…

Fol 14

Opdracht ons gedaan bij Cornelis van Bruheze uit kracht onze brieven hem omlangs verleent, enz. tot behoef van Otto van Bruheze zijne jongen zoene van een gesate lants te Douveren gelijk Cornelis te leene houdende is. 10.10.1505

Fol 14

Verlijt Wout Danckerts verstorven bij Lijsbet Gerijt Huijgenzn dochter ,zijn moeder, 6 mergen geheten den Rouf in de parochie van Sleewijck in Althena. 30.1.1505.

Verlijt Jan van Wijck bestorven bij dood Hannaart van Wijck zijn vader te weten eerst die opperste helft van eenen rijswaren buijten sdijck met sijnen  aenwerp gelegen tot Hedichuijsen tegens maesmonde daer Huge Lourens van Wijck die wederhelft af pleecht te houden enz.

Te houden van ons enz. Jan van Wijck voorschr. ende noch een stuck land binnen sdijck in den banne van

Heusden ghehoeten die Maze ende die Helle te houden van ons enz. gelijck zijn vader voorschr dat van ons gehouden pleecht enz. Ende mits der onmondicheijt van den

voorschr. Jan van Wijck zo heeft ons voor hem hulde eedt ende manschap gedaen alst behoort Jan van

Wijck zijnen oom als zijnen voicht 17-4-1504.

Register 123

Fol 1

Verlijt Joncvr. Cornelije Heijnrick die Veen dochter aengekomen bij dood Relouff van Haestrecht haer

oude vader 12 mergen te Heesbeen. 1505

fol 1v

Gecomen Stijne Mathijs Reijniers zoons dochter en heeft overgegeven een camp land in Poelsbrouck haer aangecomen bij dood van Mathijs Reijners van Emichoven, haar vader. Dit leen werd opgedragen tot behoef Dieric Ghijbrechts, 3 Jan. 1506

Fol 2

 Verlijt Franc Roulofs bij dood Roulof Vrancken, zijn vader, land te Hedichuijsen Vranckens. 10.7.1506

Fol 2

Gecommen is Heer Wouter Jan Wouterssen, priester, en heeft opgedraghens tot behoef Hendrick

Mertssien vierdalf hont land te Outheusden aen deen sijde du oude Maze d’ander Lisbet Jan Adriaensen weduwe, 10.6.1506.

Fol 2v

Verlijt Vranck Huijmenszoon bij overlijden van Human Boudens zn ,die voicht zijn vader, 34 mergen in den ban van Herpt en Hedichuijsen 29.5.1508

Fol 3

Verlijt Meester Jan van Outhuesden Henricken bestorven bij Henric van Outhuesden Anthuenes, zijn vader, 8 mergen gelegen in den Veensgat te Oudhuesden strekkende o.m. van der stegen totter Grafweijscher Wateringhe toe 12.8.1508.

Fol 3

Verlijt Adriaen Heijmanszoen bestorven van Heijman Aerts, zijn vader, 2 mergen tot Luttichherpt in den ban

van Edichuijsen. Eed voor hem gedaan Aernt Jans van der sluijsen. 29-6-1509.

Fol 3

Verlijt Adriaen van Gameren Adriaens bij doot Jan van Gameren zijnen

oudevader 7 hont lant te Aelburch. 10.9.1509

fol 3

Gecomen Joncfrou Machtelt van der Daesdonck met Kael Cleijnaert, haeren geechten man ende kerckelicken voocht in deze tot behoef van Heer Anthonis Brunnick, priester kanonnick, een stuk land, aenworp te Wijck 11.5.15.10

Fol 3v

Opdracht ons gedaan bij Jan van den Velde van de nederhelft van een Rijsweert met sijnen anwerp tot Hedichuijsen tegens maasmonde – genoemd Huge van Wijcx Weert – tot behoef Adriaen van Bruheze. Eed gedaan door Thielmann van Dullecum 17.7.1510

Fol 4 Gecomen Willem Pijlijser Heneicx en heeft overgegeven Mester Reijnier de jonge heer van Baerdwijck een geseet lants ende woninge met toebehoren met zeven mergen lants daar die woning of staat, te Douveren 11-10 – 15-10

Leenregister R.124 (1517-1527)

Geheel goed gezien. Hierin komt „Het land van “Heusden” niet voor

Register nr. 125

Fol 1

Verlijt Wouter van Emichoven Zeghaszn hem aangekomen bij dode Zeghers van Emmichoven, zijn vader, een huis met 15 mergen als die tot Emmichoven ende tot Weerthuijsen gelegen zijn.

Zo zullen vergaderen inder Echtscap ende huwelicken staat bij tussenspreken van vrienden en magen, Wouter van Emichoven Zegerssen, amoachtsheer tot Emmichoven ende Lijsbeth Burchgrave Cornelis dochter enz.

Hij noch ingebracht 4 mergen lants in Weerthuijsen die hem aangehomen zijn ende bij sijn vader saliger bewesen sijn voor sijn moeders goet Joncfrou Joost van (misschien staat hier Emmichoven) dochter

was van Mattijs van Muijlwijck saliger

Van Lijsbetswege wordt ingebracht: die goederen van hair moeder sal. Janne Dirck Ketelaers dochter was en lsulcke clederen en cleijnodien enz. daar zij in bestorven is van haar oudemoeders van hair moederswege, Lijsbeth van Diemen Dirchk Ketelairs huisvrouw was.

Dirck Ketelaerhad een zoon meester Gerit Ketelair. Jan die Borchgraef ende Neelken Borchgreven Pieter

die Vriessen huisvrouw, die geheel broeder en zuster zijn totter voorschr. Lijsbeth. Gedaan te Gorinchem 8.5.1513

Register 126

Fol 1v

Gecomp. Kathezijn Danckaerts dr. met Cornelis Lauwerenssen hoiren voocht; zij maakt machtig Jan Folpertss om land te verlijden in de parochie van Slewijck in den lande van Althena haar aangekomen bij dood Wouter Dancaertssen hooren broeder zal.; tevens omdat leen te transporteren aan Willem van Rijebeeks, dijckgrave v.d. Lande van Althena 12-3-1541

Register 127

Jvr. Jozijna van Wijck Jansdr. verlijt met een hofstad gelegen opt Veen bij (Utrecht?) haar aangekomen bij overl. van Jan van Wijck, haar vader.

 In de marge hier van staat: Opten 3.8.1569 zoo heeft Jor Heijnrich van Aleva? van Meerten als man en voocht van Jvr Josijna van Wijck den eed gedaan.

Fol 9v

Gecomp. Hendrick Hendricx ende heeft opgedragen tot behoef Lambert Jan Heijmans een 4e deel van 17 mergen lants geheten de Segelaer te Herpt 26.2.1551

Fol 10

Gecomp. Joncffrouwe Margriete van Wijck Arntsdochter ein heeft versocht een steenen huis enz. te Wijck neffens die Borschstraat aangekomen bij testament Aernt van Wijck, haer vader. Haar moeder Joncvr. Agata van Gent. Voor Margrieta van Wijck heeft eed gedaan Meester Cornelis van Gent haere oom 16 Apr. 1550

Fol 12

Rochus Willemsen schont tot Wijck leenman en nabuur tot Wijck; voor hem gecomp. Gijsbert Geritssen; deze maakt machtig Jannen van Gameren Hesselts om in zijn naem afstand te doen en te verlijden Art van

Gameren een leen met dijk stoot enz te Aelburg. Willem Jansen van Schijndel was secretaris tot Wijck 6-3-1551.

Fol 12v

Gecomp Jacob Jannen de Momboir ende heeft met halm hande ende monde opgedragen tot behoef Willem Adraen van Noorde derdalven mergen lants uijt seven mergen landts te Herpt. 4-3-1551.

Fol 13

Verlien Anthuenis Heijmandts, land te Ghenderen aangekomen bij dood van zijn vader Heijman Pieters 24.5.1552.

Fol 16v

Allen die zullen zien enz. ter suppliace Arnde van Wijck wettich zoene Claes van Wijck ende Juefrouwe

Agata van Ghendt, zijn vrouw, wettige dochter wilen Willems van Ghendt wonende in de Langestrate tot Cappelle, enz. Gegeven in Brussel 22.1.1532

Hierna volgt extract uit hun testament dd. 15 Febr. 1541 voor notaris en schepenen van Heusden, Margriet

zijn oudste dochter naest die gheestelijcke Juefrou wesende inder wereld verwect bij Juefrou Agata van Ghent voorschr. hebben en besitten sal die Hoffstadt met land genoempt den Berch, idem al haar levende haven als paerden, koijen etc. De andere vier kinderen waren: Joanna, Marie, Margriet,die joncste ende Cornelia. Reijmr van Wijck was zijn broer. Gedaen ten woonhuijse van haer testatoers staende binnen den dorpe en prochie van Wijck in presentie van schepenen Heusden, Boudewijn Barteliszoon van Wijck

ende Anthonis Doedijn Adriaens als getuigen.

Margriet huwde later met Jor Franchois van Flores

Register 128

Jvr. Elisabeth van Weijburch verlijt aangekommen, van Leonis van Weijburch, haer broer, zes mergen land in Wijtwijck 3.10.1554

Fol 2

Gecomp. Wouter van Emichoven Zegers en heeft opgedragen Gillis Schellart Gillis, schoutet tot Waert (= (Waardhuizen) een huis enz. die tot Emivhoven ende tot Werthuijsen gelegen is zulks als hij die van ons als heer van Arckele te leen te houden plach 21.3.1557.

Register 129.

Beleend Jasper Jan Soicken zn bij doode Jan Soicken Wijck molenaerszoon, zijn vader, een hofstede

met woning te Veen 21-6-1559

Fol 1v

Extract uit het testament van Anthonis Louf Dirrix en Claesken Jansdr van der Heijden voor Rembout Ketelaer, priester en notaris, dd. 27.1.1556

Indien Mr. Adriaen Loeff, haer zone, hem begane tot geestel. staat, dan geen leengoed.

Fol 2

Beleend Dirck Antheunis Louff bij dode Anthonis Louff Dirrix, zijn vader, land te Oudheusden, den

langen Acker Int(oester), der oude Mase oostw 20.10.1559

fol 2

Bekend Heer Adriaen Anthuenis Louf pbr (= priester) bij dood Anthunnis Louff Dirriken , zijn vader, 2 mergen te Outheusden 20-10-1559.

Anthonis Louff, Dirricxe woonde Touthensden op 1-6-1536

Griete IJpelaers bij doode Jan van Ijpelaer, haar vader, een stene huis te Heusden opten Dam bij der Wijcker-poirte. Hulde gedaan door Daniel van der Horst, haar man 11. 3. 1559.

Fol 5v

Philibert Innegenulant beleend met een steene huis en woning met 4 mergen te Wijck, hem aangekomen bij dood Joncvr Geertruijt Jansdr. van der Daesdonck, zijn moeder. 2-4-1559

Fol 6

Gecomen is Elizabeth, wed. van wijlen Jan Zebrechtszoon en heeft geconstitueert Huijch Spierinck

van Aelburch om van wege hare 2 zonen als Govert en Heijndrick beijde Jan Zebrechtszonen waren

een leen te verheffen.

Fol 7

Compareerde voor notaris Adriana van Clootwijck Jansdr huisz. Willem Willemssen wonende tot Ghiessen in den lande van Althena; zij maakt machtig haar man en Claes Dirricxs, schont tot Rijswijck, aan de Graefflicheijt te abtineren het verlij van een stuk land te Almkercke in de ban van Zantwijck (haar broer was Zeeger van Clootwijck Jansen) om te transporteren tot behoef van Cornelis Aert Bienssen oudste zoom door Aert Brieusse sal. geprocreert bij Cornelia Jansdr van Clootwijck haar constituante zustere za.

De notaris heette Splinter van Voern. 18 October 1560.

fol 7v

Heijlken Anthuenis dr. van Wijck huisvr. Gerrit Jansen bij dode Aert van Wijk Anthonissen, haer broer, drie mergen te Veen. 19.11.15.60

Fol 8

Gecomp. voor Schepenen van Heusden Hugo Spierinck Joosten Zn. van Ailburch en heeft geconstitueerd Mr Matheus Vierling advocaat, Joost Jacobs procureur postulerende voor den hove van Hollant ende Peeter Anthuenis, schoutet tot Herpt, stsamen enz. om te compareren voor de stadhouder  van den Hove van Holland enz. te leen te ontvangen 5 mergen land in den banne van Heusden als Huge Spierinck van Ailburch Airts zal. in zijn leven gebruijct ende beseten ende Hugo Spierinck Joostens voorschr bij zijn testament als zijn naiste erfgen. van svaders zijde gelaten en gemaich heeft den eed van hulde in sijn naam te doen 25-11-1560

Fol 8

Beleend Huijsch Spierinck Joostezn van Ailburch ende hem aengecomen bij doode Huijch Spierinck van

Aelburch in zijn leven onze Drossert van onsen lande van Huesden, zijnen neve, de helft van thijen mergen lants te Heesbeen. 7.12.1560.

Fol 13

Belend Mr. Wouter van Outhuesrden Pbr. (priester) na dode Joncvr. Machtelt Bueckelairs, zijn moeder, 9

mergen land te Genderen. 21.5.1561

Beleend Anthonis Mathijs Eeuwoutszone, bij dode Mathijs Eeuwouts, zijn vader, een hofstede te Heusden

tussen Grieten Pieter Janssen van IJpelairs dr. aan de eendere sijde, Janneken van Noort des voorschr. Anthuenis moeder. Hulde gedaan bij Cornelis Eeuwouts, zijn oom en voocht 13-5-1561.

Fol 20

Verlijtt Cornelis van Rijswijck bij doode Jan Schellaert zijn oom 5 mergen te Rijswijck.

Fol 25v

Beleend Hannairt Aertssen van Gaemere bij dode Aert Hannairts van Gaemere, zijn vader, 7 hont land te Aelburch. 9.4.1562

Register nr. 130

Fol 1v

Gijsbrecht Adriaen Vrancke heeft met halm hande ende monde op gedragen Heer Gijsbrecht Wouter Pbr (=priester) Thije hont land te Herpt, den Zeggelaer 21-12-1562

Fol 3v

Beleend Claes Aerts bij dood Aert Claes, zijn vader, de helft van 3 mergen lands makende 9 hond te Oudheusden opten Ooster Den Keijserrijck gelegen aen Spaepen Dijcxken 17-12-1563

Fol 4v

Huwelijks voorwaerde tussen Jhr Otto van Arckel vrij bannerheure tot Heuchlom Leijenbruch etc. ter eenre ende Joffr. Marie van IJmerselle nagel dr van zal Jonch. Phis Heere van Imerselle Wommelgen (?) Hegem,

Borchgrave van Aelst etc. ter andere zijden. Huwelijksgetuige was ook Jor Dirck van Grevenbroicke Heere tot Vennoon. Actum 5.4.1565

Register 131

Boudewijn Adriaens als man van Joncvr Margarete van Wijck tot behoef van Jor Gerrit Spierink onze

casteleijn van Heusden van enen aenworp mit visscherije enz te Wijck 21.5.1570

fol 16

Gecomen Jacob Jans die Momboir en heeft opgedragen Maerten Adriaens wonende tot Outheusden een

camp land 3 mergen te Outheusden ten Elshont 27-4-1571

fol 43

Voor Johannen Kessel, notaris en leenmanssen gecompareerd deurwaerdighe Joncv. Cornelia van Wanre

wed. sa: Jor Ghijsbrecht van Nijenrode in leven maerschalch van den … … … in zijn Mat landen van Utrecht, mitsg. Jor Johan Monicx als man van Jvr Margareta van Nijenrode oudste dochter van de vorschr. Joncvr Cornelia van Wanre en Joncvr Mechtelt van Nijenrode der voorschr. Joncv. tweetse dochter, wed. za fJor Gerarts Spierincx van Wel, in leven casteleijn tot Heusden 10.9.1571

Zelfde Register, nieuw Capittel.

waarin ook land v. Heusden staat

fol 2

Verlijt Cornelis Michiel Stevens zoen bij dode Margreta Sijmon Jan Wittes dr, zijn moeder, 2 mergen uit 10 mergen te Hedickhuijsen, hulde eed gedaan bij Michiel Stevenszn voorschr, zijn vader 26-9-1561.

Verlijt Cornelis Michiel Stevens bij doode Sijmen Jan Wissens zijn groete vader twee hont uit 14 hont te Hedichuijsen, 26.9.1566

Verlijt Adriaen Jan van Vuijden bestorven van Sijmon Jan Witters Wittens Jannekens Sijmons dr. zijn huisvr. vader 2 hont te Hedickhuijsen Actum dito.

Fol 3

Verlijt Hillegont Sijmon Jan Wittens dr. bij dood haar vader Sijmon Jan Wittens, 2 hont te Hedichhuijsen

Datum dito

Fol 5

Verlijt Antheunis Dircx bij doode Dirck Antheunis Louff zijn vader land te Oudheusden genoemt “den legen

Acker” int Oister. Eed gedaan bij Lambrecht Antheunus Louff, zijn oom 22.7.1567.

Fol 29v

Verlijt Jan Adriaensz bij dood Adriaen Jan Adriaens zoen, zijn vader, 2 mergen te Oudheusden 9.6.1568.

Verlijt  Reijnier Huijgens wonende te Hedichuijsen bij dode zijn broer Godert Hugo Fraen Dircxs een geseet met timmeringe te Hedichuijsen.

Verlijt Joncheer Gerrit Spierinck van Wel, castelijen van onssen huijse ende landen van Heusden, bij dode Jan Adriaens van Aelburch zijnen neve eenen rijswaert te Aelburch enz als Dirck Spierinck van Aelburch

Claeszn in voortijden te houden plach 2.3.1570

Fol 35

Verlijt Jan Wouters wonende tot Herpt bij doode Heer Gijsbrecht Wouters Pbr (=priester) zijn broer, 10

hont te Herpt. Den Zegelaer; 22.5.1571

Verlijt Arijaen Reijmers wonende te Hedichuijsen, bij dode Reijmer Huijgens zijn vader een geseet

met timmeringe te Hedichuijsen. Hulde gedaan (mits onmondigheid) door Aert Lambrechts, als bloedvoogd

van Arijaen Reijmers. 7-12-1570

Scheidinge tussen de vier achtergelaten kinderen wijlen Joncv. Agatha van Gent, geproc. bij Aernt van Wijck. za., bij namen Joa Margriete doudste (name?) Margriet de Joncxte ende Joncv Cornelie van den lesten bedde. Jvr. Johanna van Wijck was in het Clooster te Heusden geprofesheit. 13.8.1562

Gecomp Boudewijn Adriaens als man van Joncvr Margrieta van Wijk en constituurde. 20.10.1570

Testament Jor Heijnrick van Gendt heere tot Gendt, erffcamerling des Furstendoms Gelre, gestesteert 22.8.1561

Dat Willem van Gendt zijn zoon de leengoederen krijgt. Jovr. Machtelt van Gent zijn zuster moet f 2000

worden uitgekeerd, Willem van Gent zal insgelijks leveren Jorvr Johanna van Ghendt zijn 2e zuster

ook 2000 car. guld. Willen hoeft eerst na dood Joncvr. Catharina Vuijthen Enge, haar moeder, te betalen.

Register 132

Verlijt Steven van Outheusden bijder doot Jan Heijnricks van Outheusden, sijn broer, 8 mergen inden Veenstat te Oudheusden 30.5.1573

Register 133

 Jan Jan Dielis borger binnen Heusden bij dode Gillis Jan Gielis, zijn broer, de gerechte helft van 5 mergen

te Herpt naempt “den Ommeloop” daar van de ander helft die voorn. Jan Jan Giellis van ons mede houdende is. 20 11.8.1575.

Verlijt Oth Dircxen wonende te Heusden bij dode van Agatha weduwe van Dirck Ottens van den Wiele, zijn moeder, 9 hont land te Aelburch 10.10.1575.

Verlijt Rutgert Beelaert Adrijaens, secretaris van onse stede van Heusden,  bij dood Margriete IJpelaers, zijn moeder een steenenhuijs metter hoffstede ende anders zijn toebehoren staende binnen Heusden opten Dam bijder Wijckerpoorte 14.11.1575

Verlijt Joest IJpelaer Peters bij dode Wilhelmina Jans van Hueckelom, zijn moeder, 3 mergen lants gelegen in Polbrouckerkinder 11.1.1576

Verlijt Claesken Pieters dochter huisvr van Adriaen Walen wonende te Huesden, bij overlijden Katelina

Pieter Willemsdr. van Gent, haer moeder, 8 mergen te Wijck. 11.1.1577

“Verlijt Adriaen Gerijtszen Back bij dood Gerijt Back, zijn vader, 7 hont land te Wijck; later blijkt zijn vader Gerijt Adriaenssen Back te heten.

Shhepenen van Heusden, voor hen gecomen Ghijstrecht Adriaenssen de Greeff omtr. 60 j. Adriaen Ghijsbrechts 23 J. Claes Willems 27 j. en hebben ten verzoeke Adriaen Gerijts Back getuicht dat de voischr. Adriaen Gerijts Back in echten bedde verwect heeft drie zonen daar den oudsten af genoemt is Aert Adriaens, 40 j.; Jan Arienssen 20 j. ende den derden Gerrit Arienssen 10 j. en noch 6 dochteren, doudste Elisabeth Ariens 30 j. Marichen Ariens 25 j. en Margriet Ariens 18 J. de vierde Tuercken Ariens 16 j. de vijfde Heijlken Ariens 7 j. ende de jonxsten Anthoenisken Ariens vijfvierdeljaers. 13-2-1577.

Verlijt Heijlken Vrancken bij overl. Hillegont Sijmons, haer moeder, 13 hont uit te mergen te Hedichuijsen;

Heijlken was gehuwd met Gerrijt Willems 15.5.1577

Verlijt Jan Lamberts bij doode Lambert Jan Heijman zijn vader, land te Herpt, die Zegelaer 14-5-1577.

Verlijt Erwout Anthonis bij dode Anthonis Eewouts, zijn vader, land te Herpt. 4 6 1577

Verlijt Henrick van Outheusden Henricx bij dode Jor. Alijt van Outheusden wed. Huijch Spierinck van Aelburch, zijn moeije, 9 mergen te Genderen. 19 4. 1577

Verlijt Hannaert van Wijck, bij overlijden Jan van Wijck, zijn vader, de opperste helft van een Rijswaert

buijten Dijck enz. Hugo Louis van Wijck houdt de wederhelft. 29.5.1577

 Register nr. 144

Fol 2v en Fol 9v

Alsoo Pieter Jansz wonende te Vlijmen en den 7 Juli 1613 verlijt en verleent is een gerecht vierendeel van 17 mergen land geheten die Segelaer te Herpt hem bestorven bij dood van Jan Lambrechtzn. zijn vader Wouter Lambrechtszn was zijn oom, die

een zoon Thonis Wouters van de Leur wonende te Luttelherpt had; laatstbedoelde zijn moeder was Machtelt Jansdr. Deze weduwe heeft van haar leen afstand gedaen ten behoeve van Sebastiaan Belaerts outburgem. van Heusden. 4-5-1624.

Laatstbedoelde Machteld Jansdz. lest wed. van Geraert Adriaenssen den Hogenwerff.

Fol 9

Beleend Doctor Michiel van Craijesteijn, ten behoeve soo voor hem selven, als van Mr. Bartholomeus van Segwaert, Raedt ter Admiraliteijt tot Rotterdam, als man van Jouffr. Adriana van Craiesteijn, item

van Jacob van Lantschot als man van Jouffr. Margarete van Craiesteijn, item Laurens van Lantschot als man van Jouffr. Deliana van Craiesteijn ende van Andries Boccart als man van Jouffr. Machteldis van Craiesteijn zijne respect swagers ende susters als hen aangekomen bij doode en makinge van wijlen Wouter van Craijesteijn in leven Heer tot Wulven. Heurl resp. vader ende schoonvader volgens testament voor notaris te Den Haag dd. 10-7-1614.

Dr. Michiel van Craijestein o.a. beleend met dat huis te Wulven.

7-2-1625. (De notaris heette Pieter Pieters van Groenewegen).

Fol 11

Beleend Bastiaen Woutersz. Vermolen bij dood Heijltgen Willem Turcxdr, zijne moeder, 9 hont te Aelburch in des Duvels Putte. 20.2.1625.

Fol 13

Beleend Heijman Gijsbertszn hem aangekomen bij dood Adriaen Ghijsbrechtszn. zijn broer, 8 honden van

2 mergen lants ute helft van 17 mergen, te Herpt gelegen, geheten den Zegelaer, 31.3.1626

Fol 21

Beleend Jouffr. Agneta van den Elshont huisvr van Geroerd Fockestaer rentmeestr. van de Domijnen

van Heusden, ten behoeve van haer als van hare broeders en zusters met name Gerrit, Jan ende Dirck,

mitsg. van Beatrix, Anna, Maeijken, Maria ende Catharina van den Elshont hen aangekomen bij overlijden van Cornelis van den Elshout, haar vader een stuk lants vierdalf mergen te Outheusden ten Elshout. 6.7.1626

fol 21

Bekend Cornelis van Lith hem aangekomen bij doode Clara Wolff Cornelisdr, zijn moeije, 2 mergen lants te Waemel. Hulde gedaan (mits onmondigheid van Cornelis) door Henrich van Oijen der rechten Doctor wonende te Thiel, vermoegens zijne procuratie op hem bij Johan van Lith Janssen ende Joost Rutgerssen als voogden over Cornelis van Lith 9.7.1626

Johan van Lith Janssen ende Joost Rutgerssen als voochden van de onmondige kinderen van za Johan

van Lith den jonge, bij Dircxcken van Leeuwen in wittel. Huwelijk verwect. (Cornelis v. L. was zoon van Johan van Lith en Drircxsken van Leeuwen).

fol 22v

Beleend Jan van den Elshont bij doode Cornelis Gerritssen van den Elshout, zijn vader, een mergen onder Outheusden ten Elshout. 6-7-1626.