Selecteer een pagina

RA 42

Los vel

… anno 83

… Dirc Goeijaertss

Jan Eelkens

Roelof Roloffss

Anno 76

Fol 1r

Lenaert Willemss, richter, ende met mij als heemraders Ariaen Jacobs?, Melis die Wit Peterss, Aert Vendick Aertss, Corstiaen Heijnrickss, Dirck Toniss, Lambrecht Godertss, Roelof Roelofss doen cont dat voer ons gecomen is Goessen Janss met Gheertruijden, sijne huijsvrouwe hebben over gegheven op alle alsulcke erfenisse als hen bestuerven mach van Lijsbetth, sijne huijsvrouwe moeder, w… Wouter Peterssoens huijsvrouwe nu ter tijt is tot behoef van Wouter Petersssoens, 1476

Fol 1r

Gherit Gieliss heeft over gegheven Jan Godertss een stuck lants, 9-3-1476

Fol 1v

Lenaert Willemss heeft gewilcort tot behoef Gerit die Burchgrave ende sijne nacomelinghen een mud rogge, 17-3-1476

Fol 2r

Jan Michielss met Lijsbetthe, sijne huijsvrou ende Gheertruijt Simonss dochter hebben over gegheven Thielman Claessoen alle alsulcke voechdije ende besterf van goeden als hen aen besterven mach van … Lambrecht Simonss, haerder beijder broeder sa, 29-4-1476

Fol 2r

Lenaert Willemss heeft over gegheven Katherijn Petersdochter alle brieven, oa wilcor als Lenaert heeft op Mathijs Janss, 1476

Fol 2v

Alit Ariaen Heijmans wedue heeft over gegheven Heijman? Maess die helft van 24 vaet rogs pacht etc, 1476

Fol 3r

Jan van Hout Jacopss heeft over gegheven Geertruijden, sijnre huijsvrou, alle alsulcke huijsinge en noch een acker lants, 15-5-1476

Fol 3v

Ariaen Janss heeft over gegheven Aert Aertss van Ammeroijen een half mud rogge pacht. Noch heeft Ariaen over gegheven nae Jan Vossen doot den voerss Aert een half mud rogge, 29-1

Fol 4r

Aert Gerits Baijens heeft over gegheven Thielman Claess een half mud rogge pacht. Aert heeft gewilcort de voers Bertheld [?] Claess te vrijen ende te waren, 10-5-1576

Fol 4r

Korstiaen Henrixss heeft over gegheven Betheld Claess al alsulcke huijsing etc. Thielman Claess heeft Corstiaen gelooft drije vaten rogge en Korstiaen heeft Berthelomeeus geloeft alle kommer af te doen, 1476

Fol 4v

Pauwels Wouterss heeft gewilcort op Gerit Claess Dickmanken? Voss schuldich te wesen …, 4-12-1476

Fol 4v

Zo is voer ons comen zijn Jan Goijaerts, Wouter Maess X Magrite, Aert Geldens X Ariaen, Kathelijn Goijaerts met … gecoren voecht ende hebben vertegen gesamenderhant op alle alsulcke erfenisse, goeden en gelden als sij aenbestorven … … Maria Goijaerts, haere moeder tot behoef Lambert Goijaertss ende Goijaert Goijaertss, gebruederen, of hare nacomelinge ten eeuwige dage anno 1477 … smaendaghes voer jaersdag

Fol 4v

Wouer die Geijst heeft over gegheven 1 mud rogs Willem van Boshuijsen in manieren als Pauwels Wouterss voerss ons gegheven heeft, 1480

Fol 5r

Katelijn naturlic dochter Pauwels van Haestrecht heeft doen beseten alle alsulcke goet als Pauwels gemaect heeft Ariaen Peter Daniels dochter ende sij nu had hoer lifftocht,

Fol 5r

Katelijn Pauwels Willems naturlic dochter van Haestrecht heeft aengesproken van dingdaghe te dingen met clagelike worden aen Peter Daniels dochter voer alle alsulcke goet als Pauwels hoer vader zaliger haer gemaect heeft haer leefdach lanc etc, 11-2-1478

Fol 5v

Jacop Maess ende Herma Heijmanss dochter heeft over gegheven Lijsbet Roelofss weeu met hoeren kijnder een stuck lants, Sunte Mertens dach inden wijnter (10 of 11 nov) 1477

Fol 5v

Peter Haghen heeft over gegheven Lijsbet Roelofss weeu met hoeren kijnder eenen acker, Sunte Mertens dach inden wijnter (10 of 11 nov) 14771477

Fol 5v

Joffrau Else Jans weeu van Haestrecht heeft over gegheven Peter Aert Vendickss eenen acker lants en noch eenen acker, onze lieve vrouwe dach (2-2) 1477, half ocht

Fol 5v

Pauwels Wouters heeft gewilcort Gerit Claess die men heijt Voss schuldich te wesen een rente, korstavont 1479?

Fol 6r

Jan Goeijaertss X Heijlwich Heijnricx dochter, beijden gesont etc, hebben … … dat Peter Jan Goeijaerts, natuurlic zoen, die … …beijde getrouwde kijnderen … … [akte doorgetreept]

Fol 6r

Jan Goeijaertss X Heijlwich Heijnricx dochter hebben bekent dat Peter Jan Goeijaerts, natuurlic zoen, die hij hadde bij Gerit Oermansdochter, mede delen sal in hoerre beijden goeden gelijck met hoerre beijde getrouwde kijnderen. Mocht Peter zonder kijnderen sterven dat erven de rechte erfgenamen van Jan Goeijaerts ende Heijlwich, 6?-1-1477

Fol 6r

Ick heb gecoft tegens Ariaen Heijnricxz die men heijt Bijeken ¾ in een stuck moers ende Lenaert Willems den … af vercoft heeft. Het stuck is wederom overgegheven Rob van Ammeroijen, vastenavont anno 80

Fol 6v

In latijn geschreven

Fol 7r

Die kerckmeesters hebben over gegheven Corst Heijnrics ende Aert Vendic Aertss een stuck lants, ?-11-1476

Fol 7r

Die kerckmeesters hebben over gegheven Aert Geritss een stuck erfs, ?-11-1476

Fol 7v

Gerit Gieliss gaff over Jan Bauwess tot behoef de regularisse onde lieve vrouwen tot Nazareth drie mud rogs, 16-8

Fol 7v

Claes van Dalem heeft gewilcoort schuldich te wesen Herman Borchman? 35 scilden, sonnedaechs na sinte,,, dach, 1477

Fol 8r

Einde van een akte die niet op het vorige blad is begonnen.

Fol 8r

Jan Korstkens X Lijsken Gerits Janssdochter maken hun langstlevende testament?

Fol 8r

Melis die Wit Peterss heeft over gegheven Claes Lauris Wittezoen … … een mud rogge, 1477 …

Fol 8r

… … … heb ic vercoft tegen Hilleken? Jaspers? ende Peter …  alsulcke geseet als Jan die Cuijper toebehoeren plach. Dat is te weten die beterschap? om/vn 62 scilden des heb ic verleet 2 flessen wijn  … … … … …

Hier bij geweest … Claess, Daem Verduijn, Willem Bosschuijs  akls Wijnant Huijben

Fol 8v

Peter Oermans heeft over gegheven Andries Roelofss een stuck erfs, sint Peters dag 1477

Fol 8v

Fran.. met hoere gecoren voecht heeft over gegheven … …

Fol 8v

Lenaert Willemss heeft over gegheven Goevaert Heijnricxz eenen stuck erfs

Toegevoegd: … …1476

Fol 9r

Die kerckmeesters hebben over gegheven Aert die Wit Meliss een stuck erfs, 11-1475

Fol 9r

Corst Heijnrixz [er boven staat geschreven: Jan Vos Janss heeft over gegheven Dirc Rommen eende stuc lants, sinte Mathijs dach (24-2) 1478

Anno 78

Fol 9v

Dirc Rommen heeft over gegheven Corst Heijnricxz drie acker lants, sinte Mathijs dach (24-2) 1478

Fol 9v

Peter Melis heeft over gegheven Corst Heijnrixz tot behoef Peter Heijnricxz, sijnen neve, ende Ca sijn vrou???, momber ende voecht af zijn, 13 vaet roggen pacht anno 1478 … …

Fol 9v

Aert Bac heeft over gegheven Aert die With Meliss alsulcke versterf als hem ende Alit ,sijne huijsvrou, aen bestorven mach wesen van Wouter Damis die Aleijte voerss getrouwde man was, 1478 het dijnstdagen in die paessche heijlige dage

Fol 10r

Aert Gheritss heet gewilcoort Willem Gheritsz, zijnen bruer, ene wilcor negen jaer lanck mbt een stuck moers wat Willem van Aert ghecoft heeft, 78 op Sunte Joris dach (23-4) ende Lauris van Hout oeck als geloeft

Fol 10r

Aert die With Meliss heeft over gegheven Lambert Goeijaertss een stuc erfs, 1478 op die ascentionis dach (15-8)

Fol 10r

Lauris van Hout heeft over gegheven Aert Geldens Maess een goets rogge pacht, 1478 op Sunte Peter en Sunte Pauwels dach (29-6)

Fol 10r

Aert Geldens Maess heeft bekent dat Lauris van Hout Janss hebben sal sijne loss aen een mud rogge 1478 op onse lieve vrouwe ascentionis (15-8)

Fol 10v

Lambert Lambertss heeft overgegheven Daniel Jacopss acht vaet rogge pacht, 1478 … die Jacob

Fol 10v

Jacop Roeloff Everitss ende Steven Janss die Roeloff Everits dochter heeft nu ter tijt hebben over gegheven tot behoef Lauris Everitsz, hoere oem, op alle alsucke moeren die hem luijden aengecomen mochten wesen van wegen Everits Roeloffsz, hoere oude vader ende van IJde Everits, hoere oude moeder, 1478 op die Mathei …

Fol 10v

Mechtelt Daniels weeu Everit Roelof heeft over gegheven Cleijs die Wit Woutersz, hoere swager, alle alsulcke erf rog ende moeren die sij aenbesterven mach wesen van Everit Roelofsz, hoere vade ende van IJden Everit Roelofs weeu, hoer moeder, ende van heer Zeger Everitss ende heer Heijnric Everitsz, priester, hoer brueders, 1478 … …

In de toevoegingen : Lijsbette, hoere suster; Willem Jacobszoens erfgenamen

Fol 11r

Heijn Andriess heeft overgegheven Joest Gherit Stocmanss een stuc erfs. Item is gecomen Kathelijn Wouters Stockmans weeu ende heeft vertegen op alsulcke versterf als haer aenbestorven mach wesen vande voers stuc erfs etc, 14-2-1481

Fol 11r

Jan Janss ende Claes Janss dochter Jans voerss huijsvrou maecken een langstlevende testament, 1478 … …

Fol 11r

Peter Deniss heeft over gegheven Thonis Claes Wouterss 2 acker lants, 7-7-1478

Anno 79

Fol 11v

Kathelijn Peters Beren?dochter heeft over gegheven Peter Vrenmans, hoere swager, alsulcke goeden haer aenbestorven is van Pauwels, hoere broeder, ende als Peter, haer dochter de vrouw van Peter Vrenmans, sonder wittighe geboorte after te laten soe souden die voerss goeden op hoere brueder comen, 1479 het zonnedache voer vastelavont

Fol 11v

Jan Janss heeft over gegheven Aert Back een stuck erfs etc, 1479 zonnedach voer half vasten

Fol 11v

Wouter Stocman Wouterss heeft over gegheven Aert Paeijnen een stuc erfs etc 1478 9 … …

Fol 12r

Wouter van Hout Janss heeft overgegheven Roelof Goeijaertss een mud rogs pacht, 1479 het zonnedach voer Sunte Jan

Fol 12r

Jan Voss Janss heeft over gegheven Lauris Goessens een stuc lants.

Fol 12r

Aert Sijmonss X Magriet Aerts maeken hun testament, 1479 … …

Fol 12v

Willem Heijmanszoen heeft vercoft Aert Willemszoen een geseet waer hij nu in woent, worden diverse pachten vermeld.

Fopl 12v

Adriaen Aertss X Beatris Mathijsdochter maeken hun testament, 3?-10-1479

Fol 13r

Aert die Cuijper van Haiesch? ende Peter van ..oor X Magriet hebben gewilcort die voerss Magriet Heijnricx… … dochter schadeloos te houden … … … …, 1479 op die Michael

Fol 13r

Jcob Aertss van Capel heeft machtich gemaeckt Jan Ariaenss wacht ende waerpacht te moghen innen etc, 1479 … …

Fol 13r

Dat voor ons comen zijn Jan Heijnricx ende Korst Heijnricx, gebruederen, ende hebben aengebrocht ons scout ende heemraders voorss alsulcke geseet als sij ghecoft hadde teghens IJken Heijnrick Denis wedue, hoeren beijden moeder, en hebben een deling gemaeckt, 19-2-1480

Anno 80

Fol 13v

De kerckmeesters hebben over gegheven Jan Goeijaerts zoen een stuc erfs, ?-1-1480

Fol 13v

Aert Gelden heeft over gegheven Jan Goeijaerts zoen een stuc erfs, 11-1-1480

Fol 13v

Die kerc hebben over gegheven Aert Gelden een stuc erfs, 9-1-1480

Fol 14r

Jacop van Hout Janss heeft over gegheven Roeloff Goeijaertss vijfdalf vat roge alle jaer, ?-1-1480

Fol 14e

De kercmeesters hebben over gegheven Bartholomeuus Claes zoen een stuck lants, 9-1-1480

Fol 14v

Lijstje met schulden

Fol 14v

Meeus die Mon… heeft over gegheven Cleijs die Wit Wouterss alle alsulcke vesterft als daer hij in verstorven mach wesen van Goedelt Danelss Peterss dochter zijn huijsvrou was aengecomen van Everit Roelofsz, oude vader ende IJde Everit Roelofszoens wijff was, haer oude moeder, des zoe heeft Meeus voerss aen hen gehouden alle alsulcke goeden als heer Zeger Everitss die voerss Goedelt gemaeckt mocht hebben, Sinte Joris dach (23-4) 1480

Fol 15r

Giel van Ammeroeijen heeft gewilcoort schuldich te wesen Gherit Gherit Janss van Capel 200 schilden, 28-3-1580

Fol 15r

Katelijn Aert Langbeens weeu heeft over gegheven Aert, hoeren zoen, die helft van 9 geerden lants en het 1/3 deel in de andere 5 [moet zijn 4,5] geerden, 14-5-1480

Fol 15r

Thonis Thonis Paeps heeft gewilcoort schuldich te wesen Peter Gherit Oermans 60 peters, 11-6-1480

Fol 15r

Jan Peter Vossezoen heeft overgegheven ende vertgen op alle alsulcke versterf als den voerss Jan aenbestorven mocht wesen van wegen Ermgaert Gherit Woutersszoen dochter op dese tijt Jans voerss getroude huijsvrou die Ermgaert aenbestorven mocht wesen van Kathelina Heinric Geldens huijsvrou was, hoer moeder zaliger, 23-4-1580

Fol 15v

Rijtje namen met pachten

Bertho Claessens

Aert Geldens

Jan Goeijaertsz

Lenaert Willemsz

Peter Herman

Aert die Wit

Corst Heijnricx ende Aert Vener?

Aert Gerits

Fol 15v

Gerit die Wolf ende Wouter Peterss hebben over gegheven Willem van Bosshuijsen een stuc lants zoals zij dat gecoft ghadde tegens Jacop vanden Duijn, 29-4-1480

Fol 16r

Peter Voss Janss heeft over gegheven Willem van Boshuijsen een stuck lants. Willem heeft verlijt weder om den voerss Peter Voss dit lant voor een mud rogge te betalen etc, 1480 tweede dag na sacramentsdag (3-6)

Fol 16r

Willem van Boshuijsen heeft over gegheven Peter Voss Jansss de mud rogs die hij afleggen mach met 32 talen, 1480 tweede dag na sacramentsdag (3-6)

Fol 16v

Cond ende kenlic sij allen den gehene die dese openebrieff sullen zien off horen lesen dar een gecomen is Ghehrit Willem Kaijten tot mij Lenaert Willemss als richter van Sprang ende heeft begheert … ic hem besetten soude een deel … de welcke laghen tot dier tijt … Huijb van Houts … ende ic Lenaert bin gecomen ende vuijt begherten ende … vanden voerss … … ende heb beset met recht die voerss … als mij … … … ende Huijb van Hout heeft de voerss goet ende ijeen verborcht binnen … … …, 1478 tsandere dage na Sunte Simon ende Judas (29-10)

Volgt nog een aantal zinnen met namen etc, slecht leesbaar

Fol 17r

Peter Aert Haghens van Waelwijc die men heijt Peter die Moelder heeft over gegheven Aert Ariaen Leempoelss eenen acker lants, 28-11-1479

Fol 17r

Aert die Smit van Capel heeft over gegheven Lijsbet Jan Mercelis weeu eenen acker lants, 20-4-1480

Fol 17r

Lauris Everits heeft over gegheven de jonge Aert Peterszoen ende Heijnric Peterss 11 hont moers etc, 10-6-1480

Fol 17r

Anno 1480 … … zo heeft gehuert heer Mathijs een huijs tegens Eelkens kijnderen van Bloclants

Fol 17v

Aert vanden Dussen Janss heeft over gegheven Wouter … een stuck lants, 16-6-1480

Betaelt wordt met een rogge pacht

Fol 17v

Aert vanden Dussen Janss heeft over gegheven Jan Lambrechtss een stuck lants, 16-6-1480

Betaelt wordt met een rogge pacht

Fol 18r

Lenaert Willemss heeft over gegheven Herman? Wicke? twee acker lants, anno 1480 Petri et Pauli (29-6)

Fol 18r

Heijman Heijmanss heeft over gegheven Herman Wickenoort een stuck lants, 26-8-1480

Betaelt wordt met een rogge pacht

Volgt: Gegevens over de pacht die Herman aan Heijman als betaling over gegheven heeft.

Fol 18v

Lauris Everitss heeft bedinct … … … dat de moer geen erf is.

Fol 18v

Lauris Everitss heeft bedinct dat de ouden heemraet van Bezoijen hem aengebrocht heeft dat Everit Roeloffss za al zijn goeden aen over gegheven had aen Lauris voerss. Zoe heeft den oude heemraet van Sprang gekent ende gethuijcht dat Thonis die Wit van Bezoeijen alle goeden aan Lauris over gegheven heeft, anno 1480

Fol 18v

Gorijs van Houts erfgenamen nu ter tijt levende tot … toe te weten Goessen ende Jan, gebruederen, … de Wijt X Ermtruijt, Janneken, …, Eelke ende Lijsbet, gesusteren, hebben over gegheven ende vertegen op alle alsulcke 1 mud rogs die Jan van Hout Janss geldende had op die erfenisse van Gherit Willemss nu ter tijt op woent hen aenbestorven van Jan van Hout Janss, hoere oem, tot behoef Dirck Claess, hoere swager, op Sijmon ende Judas dach (28-10) 1480

Fol 19r

Huijb van Hout Janss heeft over gegheven Dirc Claess, sijnen swager, 2 vaet rogs die sijn suster heeft te gelden ende te betalen heeft vuijt die erfenisse hij nu ter tijt op woent, anno tweede dag na … 1480

Fol 19r

Huijb heeft over gegheven 2 vaet rogs Lijsbette Dirc Lemmens weeu, sijn suster in alle manieren als boven, tweede dag na … 1480

Fol 19r

Gorijs van Houts erfgenamen te weten Goessen ende Jan, gebruederen, Lodewijck X Lijsbeth, Ermtruijt, Jenneken ende Eelken, gesusteren hebben over gegheven ende verthegen op alsulcke 1 mud rogs als Jan van Hout Janss geldende had op die erfenisse Gherit Willemszoen nu ter tijt op woent hen aenbestorven van Jan voerss, hoere oem, 1480 tweede dag na …

Fol 19r

Huijb van Hout Janss heeft over gegheven ende verteghen opm alle alculcke mud rogs als hem aen bestorven mocht wesen van Jan van Hout Janss weghe, sijn bruerder za, die Jan geldende was op die erfenisse van Gherit Willemszoen nu ter tijt op woent tot behoef Dirc Claess, sijne swager ende Lijsbet Dirc Lenkens? weeu, sijn suster, 1480 tweede dag na …

Fol 19r

Adriaen Embrechtss heeft over gegheven Jenneken Peter Strijts? dochter een half mud rogs, op die Stephani … 1480

Toegevoegd: Dit voerss halve mud rogs heeft Jan Adriaen Leempoel over gegheven Cleijs Gheritss, 5-4-1485

Fol 19v

Jenneken Peter Strijts? dochter heeft bekent dat sij een half mud rogs gecoft heeft tegens Adriaen Embrechtss, bij overlijden gaet het half mud naar haer erfgenamen etc, geschiet het dijnsdage in die heijlge dagen van korsmis anno 80

Fol 19v

Aert die Ber Janss X Peteren hebben over gegheven ende verteghen op alsulcke versterft als hen aen bestorven mach van Lijsbeth, Peters voerss moeder wegen, Wout Peterssoens huijsvrou nu ter tijt istot behoef van Peter Wouterszoen ende sijnen nacomelingen, het dijnsdage in die heijlge dage van korsmis anno 80

Fol 19v

Jan die Wit Meliss heeft bekent dat hij betalen sal alsulcke pacht als die kerc ende doe HG geldende hebbenop den geseet Engel … … Heijl Ffranss nu tertijt op woent tot Engele voerss behoef, de pachten sullen versterven op haer 2 natuurlic kijnderen die sij gehadt heeft bij Jan den Wit voerss. Bij sterven van de 2 kijnderen zonder geboort dan gaan de pachten weer naar Jan de Wit. 24-9-1480

Fol 20r

Heijnrick Paep heeft over gegheven Aert Ariaen Leempoelss enen acker lants, 30-6-1480

Fol 20r

Lauris van Hout Janss heeft over gegheven Aert Gheldens 2 mud rogge, 22-11-1480

Belending: Jacop van Hout Janss

Fol 20r

Poewels Woutersz, Claes ende Wouter sijn kijnderen hebben overgegheven Claes Wouterss een stuc erfs, zonnedage voer sunte Peters dach … … anno 1481

Fol 20v

Cornelis Tonis Paepss heeft over gegheven Corst Heijnricxss eenen acker lants, 4-5-1481

Fol 20v

Evert Gherit Oermans heeft over gegheven Peter Voss Janss een mud rogge, 10-3-1480

Fol 20v

Wouter Mertens heeft over gegheven Aert vanden Dussen Janss 4 vaet rogghe pacht

Aert heeft een suster Lijsbette, sunte Servaerdach (13-5) 1481

Fol 21r

Peter Voss transportanis … … … …, actum … … anno 1481

Fol 21r

Peter Wouterss heeft over gegheven ende verteghen op alsulcke versteft als hem aenbestorven moch wesen van dode Melis die Wit ende Beatris Vossen Melis voerss huijsvrou was ende van den dode van Jan die Wit Melis ende Beatris voers kijnt tot behoef … die Roeij? Peters ende sijne nacomelinge, 12-5-1481

Fol 21r

Lenaert Willemss heeft gewilcoort schuldich te wesen Jan die Wolf 9 rijnsgulden, 11-6-1481

Fol 21r

Gelden Rommen heeft over gegeheven Joest Gherit Stockmanss alle alsulcke besterft als hem aengecomen mocht wesen van Katherijn Wouter Storinx? weeu wesende sijn getroude vrou nu ter tijt haer aengecomen mocht wesen van Wouter Gherit Storinx die hoere getroude man was, 27-5-1481

Fol 21r

Huijg die Roeij van Capel heeft over gegheven Peter Wouterss een mud rogge pacht, 11-5-1481

Fol 21v

Jan Ariaen Leempoelss heeft over gegheven Jan Henric Deniss 4 vaet rogge pacht, 4-5-1481

Fol 21v

Peter Voss Janss heeft over gegheven Willem van Boshuijsen een stuc lants. Na Peters doot geeft Wiilem een vrij gift aan broer Jan Voss, 1-9-1481

Fol 22r

Aert die Wit Meliss heeft over gegheven Corst Heijnricxs 1/5 deel in een geseet die Melis die Wit in van lijf te doot quam ende Melis toe placht te behoeren, het woensdach in die heijlige dage van Pinxteren.

Fol 22r

Em die Bont, Ariaen Sijmonss ende Jan Sijmonss hebben bekent betaelt te wesen van alle toeseggen op Willem Chrost Wouterss weu en op Kathelijn Thonis Claess weu of op wittighe erfgenamen … … … als van Ariaen Willemss wege … … als van sijne wijffs wege wittige erfgenamen en Ariaen en Jan … … …, altera peter… anno 1481

Fol 22r

Goeijaert die Wolf ende Lijsbet Gherit Wolfs weu hebben gedeijlt alle alsulcke gueden als Gherit die Wolf after gelaten heeft. Lijs krijgt een geseet te Sprang en een buuxke moers te Capel, Goeijaert de rest, 19-3-1481

Fol 22v

Andries Meliss? heeft over gegheven Herman M… 6 vaet rogge pacht, geschiet het … dage na den heijlige sacraments dach anno 1481

Fol 22v

Jan Voss Janss heeft over gegheven Heijlwich Mathijs dochter 10 vaet rogge pacht en noch 4 vaet rogge. Na overlijden van Heijlwich gaan de pachten naar naar Jan Voss, 7-7-1481

Fol 22v

Huijbert van Hout heeft overgegheven Ariaen Dircxss ij acker lants, geschiet altera Egydii (de dag na Sint Egidius of Egidius, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Egidius_de_Eremiet ) 2-9-1481 anno 1481

Fol 23r

Bertho Claess heeft gewilcoort schuldich te wesen … …. ….borch is Claes Lambrechts [akte is doorgestreept]

Fol 23r

Berthel Claess heeft gewilcoort schuldich te wesen [slecht te lezen]

Fol 23r

Herman Maess van Capel heeft over gegheven Aert Bottelker Aertsz, op dese tijt coster van Sprang, een stuc erfs etc, geschiet sunte Sijmon ende Judas dach (28-10) anno 1481

Fol 23v

Willem Claes Wouterss weu mede als voecht van Thonis Claess kijnderen daer sij oudemoeije af is ende Kathelijn Thonis Claess weu mede als voecht van hoere kijnderen hebben gedeijlt alle gueden als Claes Wouterss za ende de voerss Willem tsamen toe plach te behoeren. Willem krijgt oa het geseet etc daer Claes voerss in quam van lijf ter doot ende Claes ende Willem tsamen bewoent plach ende toebehoeren plach. Kathelijn krijgt oa een stuc hoijlants te Capel en opte brant teijnde Pouwels Wouters, bruer van Claes, geschiet altera die … … … anno 1481

Fol 23v

Aert Gherit Oermans heeft over gegheven Ariaen Heijnricxz een acker lants, 20-10-1481

Fol 24r

Kathelijn Thonis Claess weu ende Willem Claes Wouterss weu ende Kathelijin als voecht van Thonis Claess kijnderen hebben gedeijlt alle gueden die Thonis Claess zaliger ende Kathelijn tsamen toe plach te behoeren. Kathelijn krijgt oa het geseet tec dat zij tsamen met thonis gecoft hadde tegens Peter Denis?.

De kijnderen krijgen oa een stuc hoijlants te Capel, datum … …

Fol 24r

Aert Gherit Oermans heeft over gegheven Ariaen Heijnricxss 2 mud rogs pacht, geschiet altera … anno 1481

Fol 24r

Ariaen Heijnricxss heeft over gegheven Aert Gherit Oermans een stuc erfs etc, geschiet altera Egydii (de dag na Sint Egidius ) 2-9-1481 anno 1481

Fol 24v

Gherit Willem Jacopss als voecht Jan van Staeck kijnt daer hij oudevader af is heeft die voechdij over gegheven Jan van Staeck, de voerss kijnt vader. Mede zo heeft Gherit over gegheven den voerss Jan al alsuclke last als Jan voerss ghecoft hadde tegens IJken Jan Claess, er komen noch enkele pachten aan de orde, 10-8-1481

Fol 24v

Aert Willem Simonss heeft over gegheven Gherit Korstiaenss ende Lambert Goeijaertss een mud sogs pacht, geschiet … … 1481

Fol 25r

Jan die Wolf heeft over gegheven Aert Vendic Aertss ij acker lants, geschiet altera Egydii (de dag na Sint Egidius) 2-9-1481 anno 1481

Fol 25r

Jan van Hout Janss X Hadewich Pauwels dochter Janss maecken hun testament, … … 1481

Fol 25r

Jan Eelken Matheeus heeft over gegheven Matheeus, sine brueder?, 5 vaet rogge pacht, geschiet op Sunte Mertijns dach (11-11) anno 1481

Belending: Kathelijn Eelken Matheeus weeu

Fol 25v

Sceijding ende deijling als Eelken Matheeus kijnderen onderling gedeijlt hebben, op Sunte Merthijns dach (11-11) anno 1481

Thoenken, Geertruijt ende Jan sijn gedeijlt oa opt huijs

Aenken, des voers kijnder suster is gedeijlt

Fol 25v

Ariaen Leempoel heeft over gegheven Cleijs Geritss van Capel een stuc erfs, sunte Andries dach (30-11) anno 1481

Fol 25v

Aert Gheritss die men heijt Aert die Singer? heeft over gegheven Gherit Korstiaenss een rente van 3 gouwe bonich? sale, 14 stuijers gereckent voor elcke sale, geschiet altera Victore anno 1481

Fol 26r

Aert Vendic Aertss over gegheven voer ons scout ende heemraders voerss oft tzake waer dat hij seijlant … … westuur van Aert Voss acker die welcke Aert Vendic voers gecoft heeft van Jan die Wolf op het winnen ende … voerden pacht die daer op staet etc, geschiet altera egydii (de dag na Sint Egidius) 2-9-1481 anno 1481

Fol 26r

Aertken Oerman heeft over gegheven Korst Heijnricx een stuc erfs, 10-10-1481

Fol 26r

Scheijding ende deijling Jans kijnder van Ammeroeijen

Inden ijersten is gedeijlt Giel van Ammeroeijen

Item Robbert is gedeijlt

Fol 26v

Jan van Houts erfgenamen hebben gedelt alle alsulcke gueden als Jan after gelaten heeft, geschiet altera Agnieth (21-1) anno 1482

Wouter van Hout is gedeijlt opt half geseet

Fol 26v

IJken Jan Claess wedue heeft overgegheven Jan vanden Staeck half dat geloect? (een stuck lant) dat hier aen die zuijtzijde vanden straet gelegen is.

Item is gecomen Jan Janss die men heijt Jan die Singer heeft over gegheven ¼ in de andere helft van het voerss geloect.

Item des zo is gecomen Gherit Willem Jacob na dode zijne dochter Jans van den Staeck huijsvrou als voecht van Jans voers weeskijnt, die voerss Jans, Gherit oudevader af is ende heeft dit voerss lant overgegheven heeft den voerss Jans, 10-8-1481

Fol 27r

Cleijs Jan Claess met consent van sijne susters, Claeijsken, Kathelijn heeft over gegheven Heijnrick Petersz, sijne swager, al alsulcke goet als den voerss Claes gebleven is van dode sijne vader ende sijne moeder ende het goet als den voerss Claes gemaeckt is sijne lijefdach? in een heemraetbrief die daer af is. Heijnrick neemt nu Claes aen etc, actum altera Sebastiaen… (20-1) anno 1482

Fol 27r

Lenaert Willemss, richter, en de heemraet doen condt dat Jan van Hout Janss als man van Hadewich gedeijlt is tegens Pauwels van Geilliss erfgenamen op half die efenis die Pauwels toe te behoeren plach, 6-3-1481

Fol 27r

Aert die Vos Janss ende Aert Jordenss hebben over gegheven Jan die Voss Jans elck 4 vaet rogge pacht, 10-4-1481

Fol 27v

Jan die Voss Janss heeft over gegheven Ariaen Gherit Oermanss half die erffenis die Gherit Oermans plach toe te behoeren ende te bewoenen placht, 14-7-1481

Fol 27v

Willem Ariaen Janss heeft over gegheven Aert Bottelgier Aertss een stuc erfs. Aert overleijt die voerss Willem dit voerss lant om 12 vaet goets rogs pacht, geschiet Sunte Michiel avont (de avond voor 29-9) anno 82

Fol 27v

Ariaen Gherit Oermanss heeft over gegheven Jan die Voss Janss 20 vaet rogge pacht, geschiet 14-7-1481

Fol 28r

Rommeke Heijn Paepss heeft over gegheven Lenaert Willemss de helft van vijfdalf geerden. Lenaert heeft de geerden wederom overleijt om vijff vaet rogs pacht, 20-1-1482

Fol 28r

Pauwels Wouterss met Claes ende Wouter, sijn kinderen, hebben overgeheven Gherit Claess die men heijt Voss vier vaet rogge pacht. Claes en Wouter hebben geloeft voer suster ende brueder dat sij dit voerss overgave vast ende werden houden, geschiet … voer pape vastelavont anno 1482

Fol 28r

Jacop Peterss heeft over gegheven Aert Aertss van den Hoesten?? alle alsulcke versterft als den voers Jacop aen bestorven is of mocht wesen van dode Jan die Voss, zijne oem, actum opte Ass…. dach anno 1482

Fol 28r

Aert Gherit Oermanss heeft over gegheven Peter Hen..ke 3 vaet rogge, 5-5-1482

Fol 28v

W… die Wit, Wouter die Wit, Huijg die Roeij mede namens Peter van Gorll ende Lambert Lambertss vanden Molengraef als erfgenamen Melis Wit hebben gescift ende gedeijlt al alsulcke geseet als Melis die Wit, hoer vader, voerss toe te behoeren ende te bewonen plach, heschiet anno 802 het … dage na Sunte Appolonie dach (9-2)

Fol 29r

Copie vuijt copie authentijck

Willem Grave … doer condt alle luijden dat wij gegheven hebben ende geven Hugeman Laurenss van Wieledrecht in ewelcke erffchuijse hem ende sine rechte erfnamen 20 hoeven moers ende wildernisse leegende westwaert van Loenren… te sine geerden …waert op tende van onse lande

Sunte Peters dach ende Sinte Pauwels (29-6) int jaer ons heeren dusent driehondert ende dertiene (29-6-1313)

Fol 29v

Gherit Stocman heeft Joest ende Staes, sune zoenen, eenen acker lamts vercoft in den ambocht van Bezoijen, noch iij ackers lants in bezoijen, geschiet het swonnedage na groot vastelavont anno 82

Fol 30r

Richer Lenaert Willemss, heemraet Ariaen Jans, Corst Heijn ricxss, Dirc Rommen, Gieliss van Ammeroeijen, Aert Geldenss, Jan Eelken Matheeuss ende Gherit Corstiaenss doen cond dat Jan van Hout Janss X Hadwich IJmbrechtsdochter hun testament hebben gemaect, 1481 het tzonnedage voor Sinte Lambert (17-9)

Fol 30r

Lijsbet Aert Gheritss weeu, Marij ende Neeske, hoer kijnderen hebben Jan Aertss gemachtigd hun finacien te behartigen, 4-12-1484

Fol 30v

Huijb van Hove Janss heeft gewilcoort schuldich te wesen Bertholomeeus een rente, 1482

Fol 30v

Aert die Voss heeft overgegheven Gherit Korstkens een half mud rogge pacht, 3-5-1482

Fol 30v

Peter Voss heeft overgheven Jan Loor in Bezoijen tot behoef Meijs Peter een mud rogs, 12-5-1482

Fol 30v

Jacop van Hout heeft gewilcoort Bertho Claess schuldich te wesen 30 schilden, 1-4-1482

Fol 30v

Joris Jan Rommen heeft over gegheven Aert Vendic Aertss een vaet rogge, 7?-5-1482

Fol 31r

Dat voer ons gecomen zijn Dierc Centens erfgenamen bij namen Peter Dircxss, Ot Willemss X Lijsken, Ariaen Berwout X Mathijsken, Henneken ende Michiel, noch Wouters Geijsters kijnderen nij namen Tijsken, Peter, Wout, ende Hilleken ende noch Tijsken als momboir ende voecht Lijken, zijne suster, noch Thonis Geijsters kijnderen bij namen Aert, Wout, Goeijaert ende Heijlken als erfgenamen Kathelijn Dirc Centens weu was ende hebben over gegheven elck hun deel in een gesaet als Dirc en Kathelijn te bewonen plach, tot behoef Dirc Rommen vuijtgescheijden de Willem Claes Wouters erfgenamen in haer het vijfteldeel, 7-9-1482

Fol 31r

Jan Heijnricxz X Kathelijn Wouters Witten hebben hun testament gemaect, 7-9-1482

Fol 31r

Cornelis Willemss heeft over gegheven Lenaert Willemss vier vaet rogge pacht, 10-6-1482

Fol 31v

Ariaen Giessens Bijeenz heeft over gegheven Cornelis Aerts Beeren dochter zijne huijsvrouwe alle goeden. Bij overlijden van Ariaen moet Cornelis aen Johan Ariaenss 40 schilden mette bed ende cussens vuijtreijcken, Mocht Jan voerss reeeds overleden zijn dat gaan de 40 schilden, bed en cussens naar Robbert Wouter Robbenz, sune neef, 4-9-1482

Fol 31v

Denis Peterss heeft over gegheven Corstiaen Heijnricxss 4 vaet rogge pacht, 10-6-1482

Fol 31v

Jan die Wolff Janss heeft over gegheven Jan Peter Kicxss een stuck erfs etc, 12-9-1482

Fol 32r

Neesken Jans Sberen wedue met hoere drij kijnderen, Erit, Aert ende Lijn, hebben geschift ende gedeijlt de goede die Jan die Ber ende Neeske voerss toebehoren plach. De voers Kathelijn is gedeijlt opt gesaet en zij zorgt voer haer moeder, 10-2-1482

Fol 32r

Dages na Sunte Denis dach (9-10) anno 1482 hebben Jan van Staeck ende Ariaen Berwouts gerekent van allen ghene dat Ariaen voerss gebuert heeft opt die somme van sijne geseet die Jan Ariaen schuldich was.

Fol 32r

Akte in Latijn geschreven

Fol 32v

Bertholomeeus Claess heeft over gegheven Ariaen Dircx een stuc erfs etc, ipso … sunte Pauli anno 1482

Fol 32v

Lau die Cuijper heeft over gegheven Ariaen Dircxss een mud rogs pacht, 29-1-1482

Fol 32v

Dirc Heijnricxss heeft over gegheven Jan Heijnricx eenen acker lants, 10-3-1483

Fol 32v

Aert die Wit Meliss, Wout die Wit, Huijg die Roeij ende Gerit Wouterss hebben over gegheven Beijss Janss van Dalen elck hun deel in een acker lants, 14-3-1483

Fol 32v

Roeloff Dircxss heeft over gegheven Lijsbet Roeloff Roeloffss weu alsulcke voechdije als hem aengecomen is van die voers Roelof Roelofss kijnderen.

Fol 33r

Lijsbet Roeloff Roeloffss weu heeft over gegheven ende bekent dat sij haer kijnderen bij Roeloff Roeloffs onderhouden sal, de twee meijskens krijgen later een bed.

Fol 33r

Wouter Stockman heeft over gegheven Jan van Achele vanden Bos een half mud rogs pacht, 14-7-1483

Fol 33r

Jan die Wolf Janss heeft over gegheven Jan van Achele, zijne swager 2 mud rogs erfpacht welcke Jan vercregen hadde tegen Willem Loeijer, Noch heeft Jan die Wolff over gegheven aen Jan van Acheleeen mud rogs erfpacht en noch een half mud rogs, 14-3-1483

Fol 33v

Willem van Boshuijsen heeft over gegheven Aert Aertss, coster van Sprang, een half mud rogs pacht, 24-8-1483

Fol 33v

Aert Gherit Oermans heeft overgegheven Aert Aertss, coster van Sprang, een half mud rogs pacht, 15-8-1483

Fol 33v

Thomas Beuckelaer, rentmeester van Zuijthollant heeft thienden van corengewassen vercoft:

Corst Heijnricxss ende Aert Vendicxss

Nijcol Aertss

Aert Willem Gemanss

Peter Voss Janss

Jan van Staeck

Fol 34r

Lenaert Willmss, schout, Dirc Rommen, Conelis van Bl;oclant, Jan Eelken=s ende Peter Aert Vendicxss, heemraders kondigen aan dat Thomas Beuckelaer, rentmeester van Zuijthollant thienden van corengewassen gaat vercopen, 25-6-1483

Fol 34r

Aenken Stockman, Wouter Stockman ende Dirck Heijnricxss hebben over gegeheven Ariaen van Bommel eenen acker lants, 9-9-1483

Fol 34v

Melis Aert Leempoels X Neesken Gelden Maes maken hun testament, gesciet ipso die Bartholomei (24-8) 1483

Fol 34v

Gherit Gherit Janss heeft over gegheven Jan Ariaen Leempoelss eenen acker lants, wilneer vercregen tegen Heijn Paep, 24-8-1483

Fol 34v

Lijsbet Thonis Baijens heeft over gegeheven Willem Ariaenss eenen acker lants met huijsinge etc, gesciet sabato ante Mertens anno 83 (10-11-1483)

Fol 35r

De gerechte van Sprang hebben Bartholomeeus Claess gegonnen ende geconsenteert dat hij zijn watere van zijne meere watere mach …. … door den ambacht van Sprang, gesciet op sunte Mertijnsdach anno 83 (11-11)

Fol 35r

Aert van Ammeroeijen heeft over gegheven Jan Jan Peterss 9 vaet rogge pacht, sab[ba]to an[te] do[mini]ca[m] XLe [= quadragesime] anno 83 (15-2-1483)

Fol 35r

Aert Aertss van Ammeroeijen heeft over gegheven Jan Jan Peterss… acker lants, gesciet anno 83 sab[ba]to an[te] do[mini]ca[m] XLe [= quadragesime] (15-2-1483)

Fol 35v

Jan Rommen van eender zijde ende Marij Jan Rommen erfegenamen vanden andere zijde hebben gedeijlt ende gesceijden, Anno 1483 het tzonnedage … …

Fol 35v

Wouter Maess heeft gecoft alle alsulcke derdel? als Joris Jan Rommen kijnder op gedeelt zijn in alsulcke geseet nu sijn toe behoerende als Jan Rommen ende Mary Jan Rommen huijsvrouwe za tsamen placht te bewonen, gesciet het tzaterdage voer Sunte Lambert (17-9) anno 1483

Fol 36r

Aert Loer Janss, Kathelijn Rom Jan Rommen huijsvrou ende weu mede als voecht van hoere drie kijnderen ende Geertruijt Rom Jan Rommen, Corstiaen Janss ende Goelleken Jans hebben over gegheven Goaeijrt Goeijaertss eenen acker lants, 21-12-1483

Fol 36r

Lauris Everitss heeft over gegheven Aert Vader Aertss ende Geertruijt Corst Heijnricx weu een stuck moers, 24-1-1484

Fol 36r

Claes die Wit Wouterss heeft over gegheven Gielis van Ammeroeijen Jans een stuck moers.

Fol 36v

Coppe Maess van Capel heeft over gegheven Hijman? Maess, zijne brueder, vier vaet rogs pacht, 20-3-1484

Heijman Heijmans is zijn sweer en de jonge Heijman Heijmans is zijn swager.

Fol 36v

Aert Bottelgier Aetsz, coster van Sprang, X Geertruijt Eelke Matheeus maken hun testament, sunte Matheus dach (21-9) anno 1484

Fol 37r

Lenaert Willemss X Mechtelt Jans hebben hun testament gemaect, 4-1-1484

Fol 37r

Meijs Everaert Ariaen Janss van Gorkum heeft over gegheven Aert Bottelgier Aertss tot behoef Roeloff Jordenss alle alsulcke moeren als Ariaen Janss die voerss Meijs Everaert, sune zoen, wilmeer over gegheven heeft ende Ariaen aengecomen is van Everaert Roeloff, sijn sweer, ende IJde Everit Roelofs wedue, sijn sweger, ende noch van heer Zeger ende heer Heijnric, priesters, swagers van Everaert ende IJde, 4-8-1484

Fol 37r

Gherit Willem Jacopss heeft gewilcoort schuldich te wesen Ariaen Aertss ende Heijn Geldenss als dekens van Sinte Kathelijn altaer? 12 schilden, 5-1484

Fol 37v

Roelof Dircxs heeft over gegheven Juijte, sijn dochter, int bijwesen van Marij, sijn vrou, een acker lants [akte is doorgestreept]

Fol 37v

Roelof Dircxs heeft over gegheven Juijte, sijn dochter, int bijwesen van Marij, sijn vrou, een acker lants, 5-10-1484

Fol 37v

Corst Janss ende Golleke, zijn suster, hebben de kerckmeesters ende de HG meesters een acker toegezegt als zij binnen een jaer alle twee overlijden.

Fol 38r

Aert Loer heeft over gegheven Kathelijn Rom Jan Rommen weu als voecht van hoere kijnder 4 vaet rogge pacht, 4-11-1484

Fol 38r

Willem van Boshuijsen heeft over gegheven Aert die Vos Janss een half mud rogge pacht, 20-6-1484

Fol 38r

Gijsbert Aert Jordens, Vas Aert Jordens, … Aijke? ende Lijs als erfgenamen van Aert Jordens van Outheusden hebben over gegheven Aert Jan Rommenss diemen heijt Aert Loer een stuck efs, 5-32-1484

Fol 38v

Aert die Wit Meliss heeft gewilcoort Peter Jans Witte, natuurlice zoen, sijne neef, schuldich te wesen 23

Scilden, gesciet 17-12-1484

Fol 38v

Aert Vader Aertss heeft over gegheven Ariaen Heijnric Stocmans een stuc erfs etc tbv Ariaen ende zijne twee zonen, gesciet 17-12-1484

Fol 38v

Claes Pauwelss ende Wouter Pauwelss hebben vercoft Jan Goeijaertss al alsulcke moeren als hem aengecomen mocht wesen met susters ende bruedrs van dode Marieken Thonis Claes die Kathelijn Thomas Claess weu toe behoeren plach, gesciet … … 1484

Fol 39r

Magriet Willem Hemans wue, Aert Willem Hemanss, Jan Willem Hemans, proester, Heijnri Willem Hemans, Voss Claess X Geertruij Willem Hemanss allen erfgenamen van Willem Hemanss hebben hebben aengebrocht dat Voss Claes gedeijlt is op een stuc erfs, 1485

Fol 39r

Andries Roeloffsz, Goeijaert Goeijaertss ende Aert Wouter Leempoelss hebben gewilcoort gesamenderhant ende voer Stijnen Jans Voechts weu, hoer suster, schuldich te wesen Waelwijcke kerck op onse lieve vrouwe altaer 50 scilde. Andries, Aert ende Lijs Roeloff Roelofss weu mede als voecht van hoer kijnderen houdan malcanderen schadeloos, gesciet … … 1485

Fol 39r

Korstijn Jans Voechts weeu heeft over gegheven ende verteghen op alsulcke versterft als haer aen bestorven mocht wesen van Juijt Roeloff Dircxs dochter, hoeren suster, tbv alle hoere susters ende bruederen, gesciet … … 1485

Fol 39v

Op 9-2-1485 zo zijn gesceijden ende gedeijlt Marij Roeloff Dircx huijsfrou erfgenamen te weten dat

Lijsbet Roelof Roeloffss erfgen was als voecht hoere kijnderen zij bij Roelof harren man had bedeijlt is,

Andries Roeloffss is bedeijlt

Aert Wouterss

Wout Verduijn

Juijt Roeloff Dircxs dochter heeft gemaeckt Lemsie Gherit Roeloffss zoen in testament

Gherit Roeloffss is bedeijlt

Goeijaert Goeijaerts is bedeijlt

Diverse onderlinge vuijtrijckingen

… … 1485

Fol 39v

… … …, 14-3-1485

Fol 39v

Roelof Jordenss heeft gewilcoort schuldich te wesen Reijmbout Ariaen Melenz 80 scilden, 28-3-1484

Fol 40r

Aleijt Huijb van Houts dochter heeft over gegheven Aert Vader Aertss vijf geerden lants, 10-12-1484

Fol 40r

Jan Heijn Brusz? heeft over gegheven Goeijaert Goijaertss negen geerden lants, 14-3-1485

Fol 40r

Aleijt Huijbrechts vandan Hout heeft over gegheven Aert Bottelgier Aertss, coster te Sprang, 3 vat rogs pacht, anno 1485 … …

Fol 40r

Dat voer ins gecomen zijn alle die erffgenamen van alle sijde Mariken Thonis Claes weeskijnt hebben de goede gedeijlt die zij van Mariken aenbestorven mochte wesen.

Zo kennen wij schout ende heemraders dat Goeijaert Goeijaertss, Lambert Goeijaertss, Aert Geldens X Ariaen ende Wouter Maes X Magriet sijn op de helft gedeijlt laatste deel akte ontbreekt.

Vervolg op los vel bij fol 40: noch enkele goederen, gesciet 14-3-1485

Los vel bij fol 40

Anno 87 het dijnsdage aen sacramentsdach zo heeft die persoen meester Jacop Poortvliet geseten van de heelen tiende te verpachten met voerwaerden dat hij die verpacht heeft in blocken ende met rog ende … mud rogs te staen etc

Anno 97 zo heeft die persoen verpacht die geheel thiende voer 52 bosmud rogge te betalen tot korsmis die een helft ende lichtmis het dande helft etc

Los vel bij fol 40

Dat voer ons comen zijn Willem … die te wue hadde Magriet … op die een sijde … … als tsamen erfgenamen van Magriet … op die ander sijdehebben gescift ende gedeijlt

Los vel bij fol 40

Jan van Achelen heeft gekent … Willem Arienss alle … … tot dese dage toe, so blijft W\illem schuldich nu tot sunte Jacop … naestcomende te betalen 2 peter

Los vel bij fol 40

Jan van Cronenborch … castelijn tot Heusden doe cont alle luijden die hem Willem van Cronenborch, mijn vader, dien … gemedich is als een castelijn tot Heusden bewijst heeft Claes Reijners etc, 1398 drie dage na onse vrouwer dage …

Fol 40v

Ariaen Henric die Weert heeft gehuert tegen Heijnric Lauris Goessens weu een stuc lants inde vrijheijt van Loen

Fol 40v

Magriet Willem Hmans weu, Aert Willem Hmans, Heijnric Willem Hmanss ende Voss Claess Baelincss X Geertruijt hebben als erfgenamen van Willem Hmanss opgedragen Jan Willem Hmans 5 peters die Claes Aerts van Capel schuldich is geweest etc, gesciet op sunte agneten (21-1) dach 1485

Fol 40v

Peter Oerman heeft gewilcoort schuldich te wesen Golleken Willem Heesackersdochter 17 peter.

Fol 40v

Peter heeft de voers penningen gebruijckt vanwege de kijnderen van hoere dode vader ende alzo noch des voers Gollekens moeder gestorven is Peter Vermaes huijsvrou so heeft sij vertegen op al alsulcke verstert als hen aenbestorven is van doode van hoere moeder

Fol 41r

Claes Jan Boudewijns heeft tOesterhout gemachticht Johanna sijn huijsvrouwen om zijn zaken te beheren, 11-10-1481

Er volgen zinnen met rekeninge, of die op de bovenstaaende akte slaan is niet duidelijk

Naam: Jan vanden Staeck

Fol 41v

Ariaen Gherit Oermanss heeft gehuiert tegens Jueijt Wouters … [of … Wouters] 2 acker lants, … … Simen en Judas (28-10)

Fol 41v

Meijster Peter Kuijst Goevaertss

Henric? die Weert heeft gehuert Hen.. Lauw…

Fol 41v

Willem Heijnric Aert Vendixz ende Hadewich Heijnric Aert Vendix dochter hebben bekent zo was Aert Vendix, hoer oem, ende Gherit, hoer bruer, aldaer tot IJsselmonde vercoft hebben dats te weten alle goeden als die voerss kijndere van hoere doode vader bleven is, anno suster Agathe … …

Fol 41v

Aert die Wit Meliss ende Wouter die Wit Meliss, gebruederen, Lauris die Roeij, Peter Wouterss ende Lemmen die Moelder als swagers hebben over gegheven Peter Voss Janss alsulcke 1 mud rogge alzo verre sij daer in gericht sijn van Melis die Wit ende Beatris Melis huijsvrou was. Goederen in de vrijheijt van Oestwijck geheijten Udennout die Melis aengecomen van Lijsbet Voss, zijne huijsvrou,, gesciet … … vastelavont 81

Volgt lijst met bedragen/pachten

Fol 42r

Jan [Jan gevlekt of doorgestreept] Matheeus Eelkenss heeft overgegheven Aert Bottelgier Aertsz, sijne swager, een brief mbt een roggepacht, gesciet het tsonnedage voer sunte Jans dach Baptist (27-6) te midzomer anno 85

Belent: Kathelijn Eelken Matheeus wedue

Fol 42r

Henric Geldenss als voecht van Geldens, zijn zoens, ende noch zijne drije kijnderen te weten Hilleken, Lijnken ende Marij hebben over gegheven Wouter Maess alle alsulcke versterft als hem aenbestorven van dode Marij Jan Rommen, huijsvrou ende moeder der kijnder, 10-4-1485

Fol 42r

Ganborch wedue Ariaen Sijmonss heeft over gegheven Lijsbeth, hoere dochter, half den geseet, 5-6-1485

Fol 42r

Cleijs Jan Wouterss heeft gewilcoort Gerit Vader 68 scilde, gesciet [verder niets geschreven]

Stukje dat ergens ingevoegd dient te worden

Ermgaert Gherits dochter heeft oock over gegheven al alsulcke versteft als de voerss … aenbestorven sijn van Ariaen Jan Rommen

Fol 42v

Roelof Dircxz heeft overgegheven Bertholomeeus Claess al alsulcke … … als den voers Roelof aengecomen is van weeskijnt Engel Gherits dochter, sijn getroude huijsvroue. Des zo zijn gecomen Bertholomeeus als voecht des voerss weeskijnt ende Peter Dircxs als vader … zijn gesceijden ende gedeijlt, anno 85 op die … …

Fol 42v

Peter Dircxz heeft gewilcoort schuldich te wesen Bertrolomeeus Claess 18? scilden, anno 85 op die … …

Fol 42v

Jan die Wild heeft over gegheven Denis Heijnricx vier vaet rogge pacht, gesciet op sunte Michaels dach (29-9) anno 1485

Fol 42v

Jan die Wild heeft over gegheven Denis Heijnricx een half mud rogge pacht, gesciet op sunte Michaels dach (29-9) anno 1485

Fol 43r

Jan die Wild heeft over gegheven Jan Heijnricxz een vaet rogge pacht, gesciet op die Michiel (29-9) anno 85

Fol 43r

Jan Heijnricss heeft over gegheven Aert Heijnricxss 2 ackeren lants, gesciet op sunte Michielsdach (29-9) anno 85

Fol 43r

Uit een bief uit Waelwijck blijkt dat Jan van Thore ende Jan van Nispelen, priesters, gemachticht zijn door het gasthuijs van Waelwijck. Jan en Jan hebben Lenaert Willems een mud rogs over gegheven?, gesciet het semans dages voer sunte Pauwels dach, zijne bekeringe (25-1), anno 86

Fol 43r

Peter Elinc? als voecht ende momboir kijnderen Lauris Wouterss, sijns brueders, ende Hilleke Lauris Wouters wedue hebben over gegheven Aert Bottelgier Aertss een stuc erfs etc, gesciet den … dach van februario anno 86

Fol 43v

Jan Korstiaens heeft over gegheven Corst Willemss ende Willem Willemsz, gebruederen, 11 vaet rogs pacht, 23-1-1486

Fol 43v

Jan Goijaertss X Heijlwich Heijnric Maes dochter ende Joest des voerss Janss als voecht, zijne bruederen ende susters hebben gescift ende gedeijlt alle goeden die Jan ende Heijlwich geseten hadden, actum het duusdages? in die heijlige dagen van paessen anno 86

Fol 43v

Heer Jan van Thore, priester, ende bruder Jan van Nispelen namens het convent te Waelwijck hebben over gegheven Jan Lau? Wouterss een stuc erfs, 9-4-1486

Fol 44r

Sceijdinge ende deijlinge Heijnric Sijmonss kijnderen ende die moeder doot gedeijlt

Heijnrick ende Mariken zijn gedeijlt

Jan Heijnricxz is bedeijlt

Claes Heijnricxz ende Gielis zijn bedeijlt

Jacop Heijnricxz ende Eessel? met hare kijnder bij Claijs Janss zijn bedeijlt

Moeder krijgt vier vaet rogge pacht van de kijnderen, 28-4-1486

Volgen nog drie onderlinge regelingen.

Fol 44r

Thijske Geijsters heeft betaelt … screijmaker op ons lieve vrouwe dach … 26

Fol 44v

Aert Willem Hmans heeft over gegheven Voss Claess, sijnen swager, als voer sijn versterft in 2 mud rogs die hem sijn aengecomen van Willem Hmansz, sijnen sweer, ende noch voor heer Jans versterft, priester, sijnen swager, 29-8-1486

Fol 44v

Heer Jan van Thore, priester, als gemachtich, heeft over gegheven Lambert Goeijaertss ende Gherit Korstiaens een mud rogs pacht, 4-5-1486

Fol 44v

Heer Jan van Thore, priester, als gemachtich, heeft over gegheven Lambert [Goeijaertsz] ende Gherit [Korstiaens] 9 vaet rogs pacht, 4-5-1486

Fol 44v

Willem van Boshuijsen heeft over gegheven Willem Ariaenss een acker lants, 12-4-1486

Fol 44v

Lenaert Willemss heeft overgegheven Willem Ariaen Janss eenen acker lants, 10-4-1486

Fol 45r

Gielis van Ammeroeijen heeft gewilcoort Jan die Wolf Claess schuldich te wesen een half mud rogs, 15-7-1486

Fol 45r

De heemraet van Bezoijen heeft aengebrocht dat Jan die Wolf Claess bedeijlt is op de goeden dieClaes, sijnen vader, in Sprang had liggende, 15-7-1486

Fol 45r

Meester Everit Ariaens heeft over gegheven Jan Lauriss tot behoef Heijnric van Hasselt ende Jacop Damiss alsulcke moeren die Everit vercregen heeft van Ariaen Janss, sijnen vader, ende voers Ariaen Janss aengecomen is van Everit Roeloffss sijnen sweer ende IJde Everit Roeloffss weeu, sijnen zwe…, ende heer Z… Everitss ende heer Heijnric Everitss, gebruederen, priesters, zijnen swagers. Is noch gecomen Jacop Ariaenss ende heeft over gegheven de voerss Jan Lauriss mede tot behoef van sijnen moeder, bruederen ende susters al alsulcke versteft als aengecomen mocht wesen van dode heer Z… Everitss ende heer Heijnric Everitss, zijn moeder oemen, 15-7-1486

Fol 45r

Aert die Wit Meliss heeft bekent schuldich te wesen Aert Vendic Aertss als kercmeester 20 scilden, Aert betaelt elc jaer een half mud rogs, 15-7-1486

Fol 45v

Gherit Janss van Dalen heeft over gegheven Cleijs, sijen brueder, eenen acker lants, 20-11-1486

Fol 45v

Mathijs Wouter Sgeijsters heeft over gegheven Aert Bottelgier Aertss drije vaet rogs, erfpacht, 28-7-1486

Fol 45v

Lambert Heijmans heeft over gegheven Jacop Cornelis een stuc erfs, 5-3-1486

Fol 46r

Hadewich IJbrechts dochter wedue Jan vanden Hout heeft maakt haer testament, 1486

Genoemd: de erfgenamen van haer man.

Fol 46r

Claes Pauwels ende Marij, sijn suster ende Wouter Pauwels hebben over gegheven Heijnric Heijnric Sijmonss een stuc erfs, 12-7-1486

Fol 46r

Jan de Wolf Janss heeft over gegheven Aert Vader Aertss drije ackerlants, gesciet op … … Marie anno 87

Fol 46r

Heijnric Geldens heeft gewilcoort schuldich te wesen bruer Willem Gheritsz, sijnen swager, 32 peters, gesciet het tsatdage na onse lieve vrouwe dach purifica anno 87

Fol 46r

Aert Loer heeft over gegheven Wouter Maess een stuck erfs, 9-3-1487

Fol 46v

Aert Vader Aertss ter eenre ende Anthonis Aerts voers huijsfrou ternadere hebben malcanderen verlijftochticht, 9-4-1487

Fol 46v

Goeijaert Goeijaertss heeft over gegheven Heijnric Heijnric Sijmonss eenen acker lants, 4-6-1487

Fol 47r

Heijnric Heijnric Sijmonss heeft gewilcoort schuldich te wesen Goeijaert Goeijaertss 30 scilden, gesciet op sunte Joris dach (23-4) anno 87

Fol 47r

Jan van Achelen heeft over gegheven Gherit Korstiaenss een mud rogs, gesciet altera ..uarij anno 87

Fol 47r

Jan van Achelen heeft over gegheven Korstiaen Korste 2 mud rogs pacht, gesciet altera ..uarij anno 87

Fol 47v

Jan van Achelen heeft over gegheven Jan Goijaertss 18 vaert rogs pacht, 19-8-1487

Fol 47v

Jan van Achelen heeft over gegheven Jan Goijaertss een half mud rogs pacht, 19-8-1487

Fol 47v

Hilleken Heijnric Geldens dochter, Gelden ende Marike, sijnen … kijnder, hebben over gegheven Aert Vader Aertss, kercmeester, 6 vaet rogge pacht, 10-10-1487

Fol 48r

Heijnric Geldens ende Lijsbet Aert Snijders wedue, zijne getroude huijsfrou maken een testament, 4-6-1487

Fol 48r

Hilleken Huijben dochter van Hout heeft over gegheven Aert Cornelis hoeren swager al alsulcke erffenis etc als Hilleken is aengecomen van dode hoeren vader ende moeder, gesciet in … … anno 87

Fol 48r

Anno 87 … … … zo heeft Lenaert Willemss gehuert tegen Gijsen 2 geerden lants

Lenaert heeft des selve tijts noch 6 geerden gehurt tegen Gijsen

Fol 48v

Jan Ariaens, Heijn van Bavel, Cornelis van Bavel, Jan Ariaenss Sprangers, Jan vanden Veken, Willem Jan Zeelen ende Peter Heijmans als erfgenamen Kathelijn Jan Peters hebben over gegheven Peter Ariaen Gijskens 9 vaet rogge na vuijtwisinge des oude briefs op Peter Vos?

Item hebben de voers personen over gegheven Aert Loer 5 vaet rogge na vuijtwisinge des oude briefs Jan van Bavel, 12-3-1488

Fol 48v

Peter Bincss? heeft over gegeven Peter Wouter Nikenss? een stuck erfs, 5-6-1486

Fol 48v

Jan Heijn Arns? heeft over gegheven Gherit Roeloffs 6 vaet roggepacht, 27-12-1487

Fol 48v

Gherit Roelofs heeft over gegheven Jan Heijn Arns? eenen acker lants, 27-12-1487

Fol 48v

Bertholomeeus sal hebben eenen brief die Jan van Achelen ons gegheven heeft dat geseet daer Gherit Paep in wonen, gesciet 10-2-1487

Fol 48v

Item noch eenen brief die hij ontfangen heeft ende opgewonnen heeft Aert Snijders geseet, gesciet 4-2-1488

Fol 48v

Cleijs Janss sal hebben eenen brief van Gherits van Dalen geseet, 23-11-1486+

Fol 49r

Op sunte Pauwels dach gusio? anno 88 zo heeft Thonis Heijnricxss over gegheven Peter Dirc Rommenzoen al alsulcke voechdije als hem aengecomen is van weeskijnderen Ariaen Dircxss, sijnen neve ende goeden. Peter zorgt voor de kijnderen etc.

Fol 49r

Aert Vader Aertss heeft heeft gekent dat hij gelevert heeft Jan Aertss, sijnen zoen 100 scilden, 9-2-1488

Fol 49r

Gijs Peijmans heeft gekent dat hij doe acker over die oude straet Wouter van Hout vercoft heeft welcke acker ondepand wesen soude van eenen …brief sprekende van zekere rog etc, 4-2-1488

Fol 49r

Fij Mathijss Eefgiers wedue heeft over gegheven Lenaert Willemss Corneliskens geseet, gesciet het donredages in die heijlige dage van korstmis anno 87

Fol 49v

Jan Rommen heeft over gegheven Bertholomeeus Claess ende Jan van Hout als HG meesters een half mud rogge pacht, gesciet anno 88 op sunte Servaes dach (13-5) of (de 24ste dach van decembri)

Fol 49v

Willem Hmans heeft over gegheven Jan Heijn Deniss eenen acker lants5-3-1488

Fol 49v

Andries Ruelens sal hebben eenen brief van Wouter Verduijn van 2 acker lants over die oude straet, gesciet 10-11-1488

Aert Vader heeft bekent dat die closter sullen … … …

Fol 50r

Lenaert Willemss heeft gewilcoort schuldich te wesen Peter Mathijss van Waspijc 40 scilden, 12-1-1488 na scrive choefs van Luijdic

Fol 50r

Aert Willem Hmans heeft over gegheven Jan Aert Vendicxss een half mud rogs pacht, 4-5-1488

Item … … … …

Fol 50r

Aert Corneliss heeft over gegheven Jan ende Jorde Wouterss 12 vaet rogs pacht, 27-7-1488

Fol 50v

Heijnric Lauris Goessens wedue, Matheeus Dircxss X Lijsbet, Ariaen Corneliss X Magriet, Wouter Lauris Goessens, alle als erfgenamen van Lauris Goessens, hebben gedeijlt van de goeden die Lauris after gelaten heeft, actum sunte … aen Dijonissen anno 88

Heijnric voerss is bedeijlt op

Matheeus is bedeijlt op

Ariaen is bedeijlt op

Wouter is bedeijlt op

Fol 50v

Peter die Wit heeft begeert deijlinge tegen Aert Vendicsse Janss van de goeden die Aert onbedeelt heeft met sijnen suster. Peter en Aert maken een deling, 17-9

Fol 51r

Huis die Bont X Kathelijn als wittige kijnderen ende erfgenamen van Rom Jan Rommen hebben over gegheven Aert Bottelgier Aertss een half mud rogs pacht, anno 88

Fol 51r

Huijb die Bont X Kathelijn met Jan Rommen die sij had bij Rom Jan Rommen end hebben over gegheven Wijt die Smijt vuijt Bezoijen een stuck erfs etc hen aengecomen van Jan Rommen, oudevader, anno 88

Fol 51v

Aert Wouter Janss heeft over gegheven Jan Goeijaertss die helft van eenen acker lants, gesciet … … … anno 88

Fol 51v

Aert Wouter Janss heeft over gegheven Jan Goeijaertss een stuck erfs en noch een stuck erfs, gesciet … … … anno 88

Fol 51v

Jan Goeijaertss heeft over gegheven Huijbert Goeijaertss, sijnen brueder, een acker lants. Is comen Corst Corst Henricx zo hij b… acker vercoft heeft de voerss Huijbert, 15-12-1488

Fol 52r

Juet Huijgl, Claes Huijgl, mede als voecht van Lauke, sijnen brueder, Marike Huijgl hebben over gegheven Willem Lenaert een stuc erfs,

Fol 52r

Juijt Wouters Joden wedue heeft over gegheven Cleijs Heijnric Sijmonss een acker lants, gesciet het … dages voer onser lieve vrouwe dach lichtmis (2-2) anno 89

Fol 52v

Lenaert Willemss heeft over gegheven Willem Henricxss vanden Staec die sijn dochter heeft half sijn geseet etc. Willem heeft het half geseet wederom verlijt den voerss Lenaert om 7 scilden jaerlicx, 10-2-1489

Fol 52v

Die gesworen van den Sprang hebben gewiloort Jan die Wolf Claess schuldich te wesen 100 gulden

Fol 52v

Die gesworen van den Sprang hebben over gegheven Jan die Wolf Claess 7 gulden jaerlicx, gesciet altera februarij anno 89

Fol 52v

Jan die Wolf heeft over gegheven dat tgemeijn dorp dese voers 7 gulden, gesciet ut supra

Fol 53r

Die gemeijn gebuer vanden Sprangh hebben gekent dat Aert Vendic Aertss, Bertholomeeus Claess ende Claes Lambertss hun penningen van hoere … … ende brantscatting van die van Sunte Geertruijden Berge te vol ende geheel betaelt hebben. Die gebuer zorgen dat zij geen schade meer hebben, 16-5-1489

Fol 53r

Aert Loer Janss heeft over gegheven Goijaert Goeijaertss eenen acker lants, 4-4-1489

Fol 53r

Heijnric van Hasselt, Jacop Damiss die Jong, Ariaen Lauris Everitss weu hebben over gegheven Cordt Corst Heijn Deniss 14 vaet rogs pacht, 20-8-1489

Fol 53v

Dat voor ons comen zijn Jan Peter Vosse ende Henric Peter Vosse, gebroederen, ende hebben over gegeheven met eener verlije als recht is Corst Corst Heijn Denissen een stuck erfs, gesciet ipso die Ka[tharij]ne anno 89 (25-11)

Fol 53v

Jan Claess van Capel heeft over gegheven Jan Heijn Sijmonss 4 vaet rogge pacht, anno 90 doca  … …

Fol 53v

Jan Claess van Capel heeft over gegheven Corst Corstiaen … 2 vaet rogs, anno 90 ut supra

Fol 53v

Aleijt Aert Wouters wedue heeft over gegheven met eenen verlije Peter Aertss diemen heijt Peter Aert Vendicx bruer een stuc erfs 4-1-1490

Fol 54r

Aert Peter Aertss ende Gherit Korstkens als kercmeesters hebben gekent ende gegh… die Bertholomeeus Claess af geloet heeft 2 mud rogge, 22-3-1489

Fol 54r

Willem Matheeuss ende Peter Jan Goeijaertss hebben over geheven Aert Ariaen Leempoelss een stuck erfs, 4-3-1489

Fol 54r

Aert Corneliss heeft over gegheven Willem Lenaertss de helft van sijnen geseet etc, 4-12-1489

Fol 54v

Bertholomeeus Claess heeft over gegheven Cornelis Peterss al alsuclke geseet als Gherit Paep toe plach te behoeren ende hij vercregen had van Jan van Achelen die welcke opgewionnen had voer sijn e pacht, gesciet sabco an[te] Petri  … cathedra anno 90 (22-2?)

Fol 54v

Cornelis Peter Swernerss? heeft gewilcoort schuldich te wesen Bertholomeeus Claess 35 scilden actum ut supra

Fol 54v

Aert Matheeuss heeft over gegheven Willem Janss een stuck erfs, 4-3-1489

Fol 54v

De kercmeesters ende de HG meesters hebben overgegheven Jan Korstkens een stuc erfs etc, 5-1-1489

Fol 55r

Jan Claess can Capel heeft over gegheven Lenaert Willemss 10 vaet rogge pacht, 5-1-1490

Fol 55r

Huijb die Bont heeft over gegheven Jan Ariaenss van Hoevel 4 vaet rogge pacht, gesciet altera Anthonij (13-6)anno 90

Fol 55r

GHenric Peter Vosse heeft over gegheven Wouter Gherit Sroeijenss een stuck erfs etc. Wouter heeft het stuc erfs wederom verlijt, 19-11-1489

Fol 55r

Wouter Gherits heeft over gegheven Aert Schouten half die voerss rog, gesciet altera Katharina (25-11) anno 89

Fol 55v

Jacop Heijn Sijmonss heeft over gegheven Peter Huijgenss, sijnen swager, 4 vaet rogge pacht, 7-3-1490

Fol 55v

Willem van Tulden, Jan Reijerss X Magriet Geertruijt ende Heijlwich alle erfgenamen te samen Merten van Tulden hebben over gegheven Corst Corstiaen Henricx een mud rogs ende 10 vaet, 23-5-1490

Fol 55v

Kathelijn dochter Cornelia Eritss Sberen heeft over gegheven Corst Corstiaen Henricx een stuc erf etc, gesciet altera Jacobi … (25-7) anno 90

Fol 55v

Peter Oerman heeft over geheven Peter Wouter Mertenss die Jong een stuc erfs etc, ?-9-1490

Fol 56r

Peter Peter Lauris, Lauris, sijnen brueder, ende Magriet, sijnen suster, als erfgenamen van Peter Lauris hebben over gegheven Henric Jan Weijescrijss? die helft van eenen erf ende geseet, 4-3-1490

Fol 56r

Op 4-10-1490 zo zijn gesceijden Lijsbet Claes Pauwels wedue tegens Mari ende Wouter als erfgenamen Claes Pauwels etc, Mari, Wouter en het weeskijnt dat Wouter, hun beijder bruer, krijgen geld.

Fol 56v

Lauris Lauriss heeft gewilcoort schuldich te wesen Staes Gheritss 70 scilde, gesciet … die Agathe … (5-2) anno 91

Fol 56v

Opt selve dach voerss so heeft Staes over gegheven den voerss Lauris alsulcke geseet als sijnen vader toebehoerende plach

Fol 56v

Dirc naturlic Willemss van Haestrecht natuurlic Pauwels van Haestrecht heeft over gegheven Jan Goeijaertss een deldel in alsulcke geseet etc als Willem natuurlic Pauwelss, sijnen vader, toe plach te behoeren, 9-1-1491

Fol 56v

Aert die Wit Melis, Peter Wouter van Gorl X Peter, Lambert Lambertss vanden Molengraeff X …, Henric Claess X Marij mede namens overige susters ende bruederen als erfgenamen van Wouter die Wit za hebben gewicloort schuldich te wesen Kathelijn die wedue van Wouters Witte 4 scilden jaerlicx, geschiet het smaendages na suntge Ponnaers dach

Fol 57r

Dielis Eelken Matheeuss van Bloclant heeft over gegheven Huijg van Haren naturlic zoen Willems van Haren een half mud rogs pacht, gesciet op beloken pinxteren avont anno 91

Belending: Matheeus Eelkens, Jan Eelkenss, Dielis Eelkenss ende Jan van Hoevel Ariaenss bedeijlt nae dode Kathelijn Eelkens, hoere moeder

Fol 57r

Willem Janss heeft gewilcoort schuldich te wesen Lenaert Willemss vijftich scilden, 14-1-1491

Fol 57v

Aert Corneliss heeft over gegheven Huijg Willemss naturlic zoen Willems van Haren een gouden overlangsche rijnsthe gulden, 10-7-1491

… … heemraden

Gielis van Ammeroijen, Cornelis Matheeuss, Aert die Vos Janss, Goeijaert Goeijaertss, Peter Dircxss, Corst Corsten ende Willem Willemss

Fol 57v

Jan van Raemsdock, moelder, heeft over gegheven Huijg Willemss dat geseet dat hij gecoft hadde tegen Wouter de Moelder opte hoeck neffens die steeg daer Huijg nu ter tijt in woent, 15-1-1490

Fol 57v

Op 9-7-1491 zo zijn gesceijden ende gedeijlt de erfgenamen van Jan Korsten

Lijsbet Jan Korsten weu is bedeijlt op

De erfgenamen sullen hebben

Fol 57v

Lijsbet Claes Pauwelss wedue heeft verwilcoort Marij Pauwels dochter ende Wouter, hoere broeder als erfgenamen van Claes Pauwelss hoere broeder, schuldich te wesen 20 scilden, 4-10-1490

Fol 58r

Op 19-7-1491 heeft Hman Maes over gegheven Aert Bottelgier Aertss 4 vaet rogge pacht ende noch vuijt ende coppend versterft dat hem aenbestorven mocht wesen van dode Heijman Heijmanss, sijne sweer ende noch dat hij gecoft mocht hebben van jong Heijma Heijmanss, sijnen swager

Fol 58r

Aert die Voss ende Peter Voss, gebruederen, als erfgenamen van Denis die Voss Janss ter eenre ende Lenaert Willemss ter andere hebben bekent vercoft te hebben Jacop vander Duijn alle alsulcke heerlicheijt gelegen westwaert vanden Sprang zo als Jan die Voss Janss die toebehoerende plach, 20-7-1491

Fol 58v

Hman Maes van Capel die te wive had Magriet wedue Wouter [= doorgestreept] Gherits Roeijen ter eenre sijde, Wouter Gheritss Roeijen, Ariaen Gheritss, Peter Dircxss X Hadewich Gherots Roeijen dochter ende Hman Maes als voecht van zijnen kijnderen die hij had bij de voerss Magriet ter andere sijde als erfgenamen van Magriet voerss hebben aengebrocht dat Wouter Gheritss voerss bedeijlt is op 1 mud rogs, gesciet het saterdages na sunte Victoers dach (21-7) anno 91

Fol 58v

Het is gedinct tusschen Lenaert Willemss ende Voss Claess vanden 50 gulden die Lenaert Voss over had tot behoef Willem Janss, sijns swager, te weten dat Lenaert betalen sal mette 2 jaren winste etc, ghesciet ende geinct bij het smanedage na …dach anno 92

Fol 59r

Copie

Jong Jan van den Hout Jacopss gaf over Kathelijne Busert ende Aerden, hare zoen, als voecht van sijne susters die helft van een stuck erfs etc. Voortmeer zo is comen Lijsbet Jonghe Jan Jacopss dochter ende Wouter, haer broeder als voecht van sijnen broederen hebben over gegheven Kathelijn ende Aerden als voecht die mede helft, 20-9-1451

Fol 59v

Meeus Janss heeft gecoft tegen meester Aert Bottelgier al alsulcke geseet als die Meeus Rommen in plach te wonen, 31-1-1492

Fol 60r

Peter Gherit Oermanss heeft over gegheven Aert Bottelgier Aertss 4 vaet rogss pacht, 9-2-1492

Fol 60r

Aert die Vos heeft gekent dat hij verteghen ende over gegheven heeft alsulcke gift als hij wilneer hadde op een acker, 9-2-1492

Fol 60r

Aert Vendic gaf over Lenaert Aertss ende Jan Aertss, sijnen 2 kijnderen al alsulcke versterft als Peter, sijn zoen, aencomen mach na … … doot tot behoef van Peters kijnderen, 5-3-1492

Huijb die BontFol 60v

Willem Gherit Deniss heeft over gegheven Jen Ariaen Janssoens weu dochter met hoere kijnderen een stuc erfs, 4-2-1492

Fol 60v

IJke Willem Ariaen Janssoens wedue ende Jan, hoer soen, hebben gelooft dat die weeskijnderen gebleven vanden voerss Willem hem bedancken sullen goede voechdije, gescit het smanedages na sunte Mathijs dach (24-2) anno 92

Fol 60v

Huijb die Bont met Rom Jan Rommen kijnderen heeft over gegheven Huijg naturlic zoen Willemss van Haren een stuc erfs. Huijg heeft het erfs wederom verlijt den voerss Huijb met Rommen kijnderen voor een half mud rogs pacht, 10-2-1492

Fol 60v

Henric van Hashalt heeft over gegheven een half mud rogs Jan Goeijaertss, 4-4-1492

Fol 60v

Peter die Werd heeft over gegheven Jan Willemss al alsulcke geseet als Peter nu ter tijt in woent, 5-8-1492

Fol 61r

Cleijs Gheritss van Capel heeft over gegheven Henric Dirc Henricxss een stuc erfs etc die Gherit opgewonnen heeft voer sijne afterstellingh pacht, 22-5-1492

Cleijs gheeft over Henric oock een acker

Fol 61r

Aert Vader Aertss heeft over gegheven Ariaen, zijn dochter, een mud rogss jaerlicx, 4-4-1492

Fol 61r

Aert Ariaenss die men heijt Aert Schouten heeft over gegheven Voss Claess 14 vaet rogge alle jaer, gesciet ipso die … … anno 92

Fol 61v

Wouter Maess heeft gewilcoort schuldich te wesen Aert Bottelgier Aertss ende Aert Ariaenss als HG meesters 6 scilden, gesciet doca p9 [= post]  Bertho … anno 92 [er boven geschreven: 25-8-1492]

Fol 61v

Wouter Maess heeft gewilcoort den HG 4 vaet rogss, 25-8-1492

Fol 61v

Jacop Maess heeft vercoft een half mud rogs te weten eene brief van 4 vaet die Jacop wilneer vercoft ende over gegheven had Hman, sijnen brueder. Item noch 4 vaet die Hman Wickevoert wilneer gecoft had op Hweijman Heijmanss die Peter Oerman nadehant vercreech tegen Ariaen Hmans ende Peter Oerman mij vercoft.

Fol 61v

Peter Dirc Rommen heeft over geheven Aert Bottelgier Aertss die helft van ene mud rogs. Peter heeft de rog voerss gehijlict met Hadewich Gheritss Roeijen dochter wedue Ariaen van Houtss nu ter tijt den voerss Peter huijsvrou is, 12-11-1492

Fol 61v

Jacop Aertss heeft over geheven Peter Dirc Rommen 12 vaet rogs die Jacop aengecomen zijn van zijn wijfs moeder Cornelis Verwer huijsvrou was vuijt eenen acker die hij gemeijn heeft met zijn wijfs kijnderen die sij had bij Ariaen van Hout, hoere voerman, 12-11-1492

Fol 62r

Wouter Peterss, schout in Bezoijen, heeft over geheven Corst Corstiaen Heijnrcxsoens 2 acker lants, 4-1-1493

Fol 62r

Peter Huijbenss van Loen heeft over gegheven Aert Bot … ende Aert Ariaenss als HG meesters 4 vaet rogge alle jaer, 4-6-1492

Fol 62r

Jan Peter … heeft gemaent al alsulcke chijns of pacht als hij heeft vuijt ende op zekere goeden ende erffenisse toebehoerende de … na vuijtwisinge zijnen brieven. Jan heeft gedaecht den heemraet ende den … om te sijnen onderpand te comen etc.

Fol 62v

Geertruijt Corst Heijnricxss wedue heeft over gegheven Henric Lambertss 4 geerden lants te Bezoeijen, 10-12-1492

Fol 62v

Henric Lambertss heeft gewilcoort schuldich te wesen Corst Corstiaen Henricxss 90 scilde, 10-12-1492

Fol 63r

Heijlke Goijaert Brievinxss? dochter wedue Ariaenss Decker heeft over gegheven Corst CorstiaensHeijnricxsszoen een stuck erfs, 1-2-1493

Fol 63r

Giel Gheritss, Cornelis Gheritss, Andries Gheritss, Willem Gheritss, Ariaen Gherits dochter ende Bessel Geritss dochter, kijnderen van Ermgaert Gherit Gielss wedue ende noch Jan Gheritss X Clarisse hebben over gegheven Jan Heijnrick Deniss een stuck lants in Bezoeijen, 24-1-1493

Fol 63r

Aert Jan Wijten, Wijt, sijn soen, Grietke, Aleijt, Aenke, sijn dochters, hebben over gegheven Kathelijn Screijnmakers een stuck erfs etc te Bezoeijen, gesciet anno 92 opte meij avont

Toegevoegd: Op 7-10-1503 hebben de erfgenamen van Kathelijn de rog gegheven aen de HG.

Fol 63v

Aert Jan Wijten, Wijt, sijn soen, Grietke, Aleijt, Aenke, sijn dochters, hebben over gegheven Dirc Gheritss een stuc erfs in Bezoeijen. Dirc heeft het voerss stuck erfss wederom verlijdt den voerss Aert ende sijnen kijnderen, 14-5-1492

Fol 63v

Aert Jan Wijten heeft gewilcoort schuldich te wesen Wijt den Smijt 15 scilde en eenen gouden gulden, gesciet anno 91 aler zielen dach

Fol 63v

Jan die Wolf Willemss, Claes die Wolf, Griet, Geertruijt ende Mechtelt dochteren Willem Wolfs, erfgenamen van Willem Wolfs hebben over gegheven Heijnric Lambert Hagenss een stuc erfs etc, 12-1-1491

Belending: Kathelijn Willemss Wolfs weu

Fol 64r

Dat voer ons comen zijn Michiel Lambertss, Claes Lambertss, Anthonis Lambertss ende Heijnric Lambertss in een gebannen vierschaer met recht daer toe gebricht ende ten heilige gesworenen gestaefs eeten dat sij ontslagen hebben in tijden vanden lichte gelt… … Voss Claess van wegen Jan Loer Henricxss etc, 23-3-1493

Fol 64r

Cleijs Janss van Dalen heeft geloeft te betalen Lijsbet Jan Appelss dochter 100 rijnsgulden, 8-4-1493

Heemraden anno 93

Cornelis Matheeuss, Aert die Vos Janss, Goeijaert Goeijaertss, Aert Ariaenss, Jan Eelken Matheeus, Andries Roeloefss ende Willem Jans

Fol 64r

Kathelijn Willemss Wolfs wedue heeft gewilcoort Corst Corstiaen Heijnricxss …, 27-7-1493

Ook genoemd: Jan die Wolf Willemss.

Fol 64v

Goeijaert Grotaert vanden Boss heeft over gegheven Jan Goijaertss 1 of 5 mud rogs, 4-7-1493

Fol 64v

Aert? Willem Hmanss heeft over gegheven Jan Aert Vendicxss eenen acker lants, 4-10-1492

Fol 64v

Jan van Staec heeft over gegheven Jan Aert Vendicxss eenen acker lants, 4-4-1493

Fol 64v

Lauris van Houts drie kinderen te weten Henric, sijn dochter, Lijn, zijn dochter ende Gherit, sijn zoen, hebben over gegheven Lauris van Hout Janss, hoere vader, allen hoer goet, 4-8-1493

Fol 64v

Huijb die Bont, Jan Rommen 2 kijnderen te weten Jan ende Ariaen hebben over gegheven Jorden Jan Rommen 2 kijnderen… mud rogs, 10-3-1492

Fol 65r

Aen Jorden Jan Rommen wedue heeft over gegheven hoere 2 kijnderen ende dochteren gebleven vanden voerss Jorden een erf etc, 6-3-1485

Fol 65r

Jan Goeijaerts heeft over gegheven Lambert Goeijaertss, sijnen brueder, een stuc erfs ende noch een stuc erfs.

Fol 65r

Jan Goeijaerts heeft over gegheven Gherit Korstkens een stuc erfs ende noch een stuc erfs, gesciet op sunte Baven? dach anno 93

Fol 65r

Lenaert Willemss heeft bekent dat Dirc Rommen ende Jan Goieijaertss geen hinder sullen hebben mbt ses geerden in die sij gebruijcken waarvan Lenaert de brief in sijnen handen heeft spreckende van 12 geerden die hout op Jan Willemss, sijnen brueder, inden Ambocht van Zijdewijn, gesciet op sunte Baven? dach anno 93

Fol 65v

In deser manieren ende voerwaerden zo heeft Peter van Holten gecoft van Meester Aert alsucke geseet daer Peter nu ter tijt in woent etc, volgen de voerwaerden, 19-10-1493

Fol 65v

Wouter Maes X Magriet hebben malcanderen verlijftocht [soort langstlevende testament], 4-10-1493

Fol 65v

Op sinte Mertens? anno 93 zo hebbe Jan Peter Vosse, Henric, sijn broeder?, Aert Loer X Ermgaert, Gertruijt Peter Vosse met haere gecoren voecht ende hebben over gegheven met eener verlije Jan Aert Vendicx een stuck erfs met huijsinge etc. Jan, Henric, Aert Loer ende Geertruijt hebben Jan Aerts gewilcoort.

Fol 66r

Henrick Swolfs Lambert zoen ende H..ij Reijners zoen hebben over gegheven Bertho Claess 6 vaet rogs op dat erf daer Thoenken Eelkens ende Diel? Eelkens nu ter tijt op wonen, ende noch een mud rogs op dat erf daer Jan Eelkens nu op woent, 14-4-1493

Fol 66r

Aert die Voss Janss X Ariaenen ende Jenne Ariaen Janss dochter wedue Willem Korstkens bij dode Ariaen Janss, hoere vader, bedeijlt zijn op een stuc erfs. Aert geeft de helft over aen Jenne, 3-3-1493

Fol 66r

Jan Janss diemen heit Jan die Snijer heeft over gegheven Peter Aertss, Aert Vendicx bruer eenen heemraet brief spreckende van 21 scilden die Aert Bas in verleden tijden voerss Jan verwilcoort heeft, 12-2-1494

Fol 66r

Juijt Wouters Joden wedue heeft over gegheven Gillis van Ammerroijen, hoere brueder, alsulcke hofstat ende geseet daer sij nu ter tijt op woent, 27-4-1494

Fol 66v

Aert Loer Janss heeft over gegheven Heijnric Jan Heijn Deniss een stuc erfs etc, 29-6-1494

Fol 66v

Roeloof Dircxss, Dirc Bac, Jan Peter Kicxss, Willem Lombaert ende suster Dingen van Sunte Andries huijs van Orten binnen Tsertoghenbos bij consent van Bernt Dinslaken, pater des selven goodshuijs van Orten ende Heijlwich Dircx dochter, mater des voerss huijs, allen erfgenamen van Marij Dircx dochter huijsvrou was van Bertho Claess hebben over gegheven Bertho Claess al alsulxcke versterft als hen aenbestorven mocht wesen bij dode van voerss Marij, 24-8-1494

Fol 66v

Coppe Maess heeft over gegheven IJke Willem Ariaens weu alsulcke geseet als Heijman Heijmanss toe placht te behoeren, 29-8-1494

Fol 66v

IJke Willem Ariaens weu heeft geloeft schuldich te wesen Jacop Maess100 peters, 29-8-1494

Fol 67r

Peter Peter Goeijaertss soenss heeft over gegheven Peter Peterss die Cuijper, sijnen swager, al alsulcke versterft als hem aenbestorven is van dode Heijnric Leempoel, 12-8-1494

Fol 67r

Wijnken IJmbrechtss ende Heijlwich Vranc Lemmens dochter hebben over gegheven Ariaen van Staec Henricxss 1 mud rogs op dat erf daer Cleijs Meltss nu ter tijt op woent tsake dat voerss erf niet groot genoech en waer voert voerss 1 mud rogs so staet doude half dat huijs etc daer Jacop Aertss nu ter tijt op woent want Aert Lauris dit voir 1 mud rogs vercoft heeft ende dir voerss doude ge… heeft ende heeft Aert Lauriss voerss noch daer toe dese voerss rog wel… ende goet te maken gelijc den oude brioef dat beg…, 15-9-1494

Fol 67r

Cornelis van Bloclant, Gielis van Ammerroweijen, Corst Corstiaenss, Goeijaert Goeijaertss, Peter Dirc Rommenss ende Willem Willemss als oude heemraet hebben getuijcht dat hen cundich is dat Aert Vendic gemaect heeft Jannen ende Lenaerden, sijn kijnderen, alsulcke goet als Peter, sijnen soen, van hem aenbestorven mochten tot behoef van Peter voerss kijnderen, gesciet … satdach voir sunte Marien Magdalena dach (22-7) anno 94

Fol 67r

… crucifix

… … ..

Fol 67v

… … …

Fol 67v

… … …

Fol 68r

Jan Willemss, Cleijs Henricxss, Henrick Janss ende Aert die Bie Janss hebben aengenomen te 2 ..ucke moers toebehorende Gherit Aertss dien Potter, volgen de nodige voorwaarden, heilige drij coninghe avont anno 95

Fol 68r

Willem Willemss ende Corst Willemss, gebruederen, hebben over gegheven Corst Corstiaens de helft van eenen stuc erfs etc, 29-12-1494

Fol 68r

Bertho Claess heeft overgegheven Henric Janss een stuc erfs, 9-12-1494

Henric mag het stuc erfs wateren.

Fol 68v

Aert Peterss, Peter Peterss, Ariaen Peterss ende Jan Jan …wesens, Aert Wouterss, Rob van Ammeroeijen hebben over gegheven Ariaen Wouterss een stuc erfs etc daer Heijnric Leempoel in te wonen plachende … quam van lijf ter doot, 9-12-1494

Fol 68v

Aert Paijn heeft over gegheven Ariaen Wouterss al alsulcke versterft als hij in verstorven is in een geseet daer Heijnric Leempoel in te wonmen plach, 29-11-1494

Fol 68v

Aert Peterss, Peter Ariaen Jansen hebben over gegheven Aert Wouterss een stuc erfs, 9-12-1494

Fol 69r

Aen Aert Vosse weu heeft over gegheven Jan van Staec enen acker lants, 014-12-1494

Fol 69r

Cornelis Thonis Paepss, Aert Nijcols dochter ende Lijsbet heeft over gegheven Aert Aert Geldenss alsulcke geseet als Jan Vos Janss te bewonen plach. Noch genoemd Nijcol Aertss weeskijnt, 10-11-1494

Fol 69r

Aert Ariaenss heeft over gegheven Thonis Melis Leempoelss enen acker lants, 12-10-1494

Fol 69r

Lambert Gherit Roeloofss geeft over Berthout Berthoutss die voechdije als hem aengecomen is van weeskijnt Claes Lambrechts, sijns oeme, gesciet het tsanden dage na beloken paeschen dach anno 95

Fol 69v

De erfgenamen van Bertho Claess willen erfhuijs houden etc, 6-5-1495

Fol 69v

Henric Janss heeft gewilcoort schuldich te wesen Peter Dirc Rommenss ende Jan Peter Kircxss als dekens van Sunte Barbaren outaer 55 rijnsgulden, 24-5-1495

Fol 70r

Peter Dircxss ende Jan Peeterss als dekens van sunte Barbaren outaer hebben over gegheven Heijnric Janss een stuc lants, 10-4-1495

Fol 70r

Jan Aert Vossenss heeft over gegheven Jan vanden Staek Henricxss al alsulcke voechdije als hem aen bestorven is van weeskijnderen Emmeken, sijnen suster, huijsvrou was van Jan voerss, lesten heijlige dach van Pinxteren anno 95

Fol 70v

Copia … principal

Zie vorige akte

Fol 71r

Doorgestreepte niet afgemaakte akte. Zie volgende akte

Fol 71r

Dirc natuerlicsoen Willemss van Haestrecht heeft over gegheven Jan Goeijaertss een derdel in alsulcke geseet etc als Willem van Haestrecht natuurlicsoen heere Pauwels van Haestrecht, sijne vader, toe plach te behoeren en een derdel als Dirc is aengecome van Golliken, sijnen suster, en noch de helft van een ackerken aengecomen van Golleken, 11-7-1495

Fol 71r

Richter Roelof Jorden

Aert Wouterss, Floris Janss, Gherit Roeloofss, Berthout Berthoutss als voecht weeskijnts Claes Lambrechtss, Claes Lauris Wittenss, Thonis Merten Gheritss dochter, Gherit Mertens mede als voecht Janneken, sijnen suster, ende Thoenken Merten Gheritss dochter hebben over gegheven Merten Gheritss een stuc erfs, 11-10-1485

Fol 71r

Dese voerss hebben ghe erft ende over gegheven Ghirt Merten Gheritss het veckerbos ende Gherit Merten Henric over gegheven Corst Corstiaenss opte … … costbrief gemaecht daer vuijt te gelden onser lieve vrouwe autaer 5 vaet rogs

Fol 71v

Jan Reijmboutss X Kathelijn Geldens dochter heeft over gegheven ende vertegen op al alsulcke versteft als hem verbestorven is van Henric Geldens, sijnen sweer in alsulcke erffenis ende geseet etc als Heijnric voerss, sijn sweer, plach te te behoeren tot behoeff Marij Gelden Henricss dochter, 14-11-1495

Fol 71v

Michiel Peterss heeft over gegheven ende verteghen op al alsulcke versterft als hem aengecomen is van Bertho Claess, sijne huijsvrou ome tot behoeff Aert Wouterss, Floris Janss ende Merten Gheritss, 5-5-1495

Gol 71v

Roeloff Jorden, richter, heeft geconsenteert, gegonnen ende verleent Berthout Berthoutss als voecht ende momboir Joesten, sijnen nichte weeskijnt, Claes Lambrechtss te ontslagen, te heffen ende op te beuren alsulcke penningen die den voers Berthout verwilcoort had tot behoef des voerss weeskijnt, 15-1-1496

Fol 71v

… Gheritss heeft over gegheven Robbert Willemss een stuc erfs, 31-1-1496

Fol 72r

Copia

 Roelof Jorden, richter, ende met mij als heemraders Cornelis Matheeuss, Goeijaert Goeijaertss, Aert Ariaenss, Willem Janss, Andries Roielofss, Jan Aert Vendicxss ende henric Janss doen cond dat Jan Jan Huijbenss X Claes Jan Claess dochter over gegheven hebben Dirc Willemss van Weerdt versams met Magriet Lauris Thonis dochter sijn wittige hilic? al alsulcke geseet etc daer sij nu ter tijt in wonen. Volgen enkele voorwaerden, 11-12-1495

Floris Doel, richter anno 96

Fol 72v

Cornelis Peterss heeft over gegheven Bruijst Aertss een stuc erfs etc, 6-6-1496

Richter Roelof Jorden

Fol 72v

Peter wedue Willem Lenaertss ende Joest Willem Lenaertss hebben over gegheven Henric Jan Heijn Deniss een stuc erfs, 26-11-1495

Henric geeft het erfs over aen sijn vader, 12-4-1496

Fol 72v

Op 24-8-1496 heeft Corst Corstiaenss over gegheven Aert Langenbeen 2 vaet rogs die Corst gecoft had van Jan Staess op Hman Wouter Wickenvoert

Fol 73r

Jan van Staec Henricxss heeft over gegheven Peter Aertss een mud rogs alle jaer, 15-1-14987

Volgt een aflossings voorwaarden.

Fol 73r

Op 14-1-1497 hebben Wouter Mertens ende Kathelijn, sijnen vrou malcanderen verlijftochticht

Fol 73r

Op 14-1-1497 heeft Wouter Mertens de voerss Kathelijn, sijnen vrou, coopwijf gemaeckt recht te mogen spreken etc.

Anno 97

Fol 73v

Op 25-2-1497 heeft Peter Aertss over gegheven Aert Ariaenss als HG meester alsulcke brief ende wilcoren spreckende van 21 scilden als wilmeer Aert Bac gelooft heeft Jan die Snijer Janss in eenen heemraetbrief etc

Fol 73v

Op 25-2-1497 hebben Gherit Roelofss, Goijaert Goijaertss, Aert Wouterss, Wout Verduijn, Willem Janss, Jacop Roelofss, Jenneken Roelofs dochter, Willem Roelofss ende Roelof Roelofs dochter over gegheven Andries Roelofss een stuck erfs etc.

Fol 73v

Claes Huijgh Heijnric Claess mede voer sijn weeskijnt, Lauris Huijgl ende Magriet Huijgl dochter hebben over gegheven Peter van Gorl 2 acker lants, 8-4-1497

Fol 73v

Peter Gherit Swenickss? heeft over gegheven Hilleken Lambert Willemss wedue een stuc erfs, 3-6-1497

Fol 74r

Op 6-4-1498 heeft Daem Deckers over gegheven Geertruijt Peter Wouterss van Gorl al alsulcke versterft die hem aenbestorven mocht wesen van Lijsbetten Wouter van Gorls huijsvrou was, hoer oude moeder za.

Fol 74r

Peter Ariaenss van Bommel heeft over gegheven Heijman Ariaenss een stuck erfs, 15-1-1498

Fol 74r

Henric Heijn Sijmonss heeft over gegheven Ariaen heijnric Stockmanss enen acker lants, 16-6-1498

Fol 74r

Robbrecht Danelss, Aert Jan Reijerss, Hilleken Danels dochter ende Lijsken Danels dochter hebben over gegheven Willem Jans Hogh tot behoef de kercke ende HG van Bezoeijen een mud rogs erffelic Danel Robbrecht te bueren ende te heffen plach opt geseet daer Jan vanden Staec op woent, 17-3-1498

Fol 74r

Lambert Lambertss vanden Molengraef heeft over gegheven Claeijs van Dalen Janss het 1/5 deel in 2 ackers lants, 28-12-1497

Claes gelooft te betalen alsulcke mud rogs als Claes Meliss heeft op Melis Willemss goet.

Fol 74v

Neel Aert Paijneborch weu, Peter Aertss, Thonis Aertss, Jan Aertss, Juijt Aertys dochter, Ariaen Aertss, kijnderen Aert Paijneborch hebben over gegheven Aert Wouter Leempoelss die helft van enen acker lants,15-3-1497

Fol 74v

Op 25-8-1498 heeft Lijsbet Jan Korstken weu over gegheven Gillis van Amerroeijen hoer geseet dat hij de voerss Jan jaerlicx gelden sal onser liever vrouwe outaer 9 vaet rogs, den ambochts heer enen cap? ende den pastoer 6 pape groot

Fol 74v

Gherit Deniss heeft over gegheven Corst Willemss een stuck erfs, 19-10-1498

Fol 74v

Willem Willmss heeft over gegheven Corst Willemss, sijnen bruder, het vierdel in een stuc erfs, 10-1-1499

Fol 75r

Rombout Henricxss heeft over gegheven Henric Janss die helft van enen stuck erfs, 20-1-1499

Volgt aflossings voorwaarden

Fol 75r

Gherit Roeloofs heeft over gegheven Baijken Lijn Otten man 1 vaet rogs die Gherit aengecomen is van Roelof Dircss, sijen vader, na vuijtwijsens de oude brief die daer af is, 9-2-1499

Fol 75r

Dat voer ons comen zijn Aert Gelden Maess X Ariaen ende hebben hun langst levende testament gemaekt, 4-3-1499

Fol 75r

Henric Corstiaenss ende Peter Baijens dochter sijn huijsvrou hebben deen den andere verlijftochtticht, 4-3-1499

Fol 75v

Op 21-5 heeft Aert Wouterss over gegheven Merten Gheritss, sijnen swager, alsulcke versteft als hem aen bestorven is van sijnen huijsvrouwe wegen bij dode Bertho Claess

Toegvoegd: Item Floris Janss heeft over gegheven sijn versterft Goeltken Merten Gheritss weu, 16-1-1504?

Fol 75v

Geertruijt Corst Heijn Deniss wedue heeft over gegheven Cornelis van Bloclant 2 mud rogs op Thonis Paeps erf na vuijtwijsens den oude brieven, 1-6-1499

Fol 75v

Op 12 juni heeft Aert Neelen Ariaen sinen wijfs naturlic soen wittich kijnt gemaect in sijn goet dat hij mede deijlen sal na door van ende Aleijte zijnen huijsvrou, behoudens dat hij afleggen sal den enkele gulden jaerlijcks renten als Huijg van Haren op hem gecoft heeft.

Fol 75v

Jan Heijnricxss ende Corst Corstiaenss die kercmeesters hebben over gegheven Heijnric Jan Heijn Deniss als voecht ende momboir Wouter sijnen susters weeskijnt tot behoef des voers weeskijnt een mud rogs erfpacht vuijt ander half mud rogs, 14-7-1499

IJmbrecht Willem Heesackerss heeft over gegheven Lambert Lambrecht Willemss ende Willem Lambrechtss, gebruederen, het derdel in een stuc erfs ende geseet etc, 7-0-1499

Toegevoegd: Lambert heeft zijn deel over gegheven aen Willem, 16-1-1500

Fol 76r

Gil van Ammeroeijen ende Corst Corstiaenss als kercmeesters, Jan Henricxss ende Aert Ariaenss als HG meesters hebben gekent dat Aert Bottelgier Aerts gecoft alsulcke mud rogs als Kathelijn Peter Willemss huijsvrou was der kercke ende HG tsamen gelaten hadde, 24-8-1499

Fol 76r

Alzo zekere twist ende gescille is geweest tusschen Lauris van Hout ende Lijsbet Jan Eelkens wedue rurende van zekere erffenis welcke gecomen is in rechten voerden heemraet. Lauris behoudt den bogaert, Lijsbet ende hoere kinderen sal behouden het gruijsken, 14-10-1499

Fol 76v

Mechtelt Lenaert Willemss wedue, Aefke Lenaerts dochter,Wouter Peterss van Gils, Joest Willemss ende Giel Eelkenss, Henric Willemss vanden Staec, mede namens Aertken, sijnen … … kijnt, hebben over gegheven Peter Wouter Mertens die Jong een stuc erfs etc, 20-10-1499

Toegevoegd: Dit heeft Peter voerss wederom over gegheven Jacop van Roij, 7-?-1500

Fol 76v

Peter Wouter Mertens die Jong heeft geloeft Mechtelt Lenaert Willemss wedue schuldich te wesen76 scilde etc, 20-10-1499

Fol 76v

Lambert Gheritss ter eenre ende Goeijaert Maess als voecht ende momboir Kathelijne sijn susters weeskijnt des voerss Lambert huijsvrou was hebben gescift ende gedeijlt allen goeden als Lambert ende Kathelijn voerss bij hoeren beijden leven tsamen toebehoeren ende aftergelaten hebben, ?-10-1499

Fol 76v

Wolfaert Willemss ende Aert Boem Janss hebben over gegheven Jan Vos hoer versterft in 18 vaet rogs anno 1499 den 25ste octobri

Fol 76v

Rijck Everits voer hem ende heeft voert geloeft voer bruer ende susteren … sunte Jan anno 1499

Fol 77r

Kathelijn Gheritss Wevers wedue, Jan Gheritss, Gelden Gheritss, Ariaen Gheritss ende Peter Gheritss hebben over gegheven Henric Gheritss alsulcke gheseet etc als Gherit voerss bij sijnen leven toebehoeren ende te bewonen plach, 10-10-1499

Fol 77r

Copia

Floris Doel rechter ende met mij als heemraders Gillis van Ammeroeijen, Goeijaert Goeijaertss, Jan Henricxss, Aert Ariaenss, Corst Corsten, Andries Roelloofss ende Willem Willemss doen cond dat Peter Wouters van Gorl ende Jan Aert Vendicss als gesworen van Sprang gewilcoort hebben Goeijaert van Ammerroeijen Aertss schuldich te wesen een rente,10-10-1498

Fol 77v

Cornelis Peterss heeft over gegheven Cornelis Wouterss een stuc erfs etc, 15-12-1499

Fol 77v

Gherit Mertenss heeft over gegheven Merten Gheritss sijnen vader al alsulcke versterft als hij in vertsorven moecht wesen van sijnen moeder wegen, 15-12-1499

Toegevoegd: des gelijcx Thoen, sijnen dochter, haer? versterft, 9-1-1500

Claes Melen over gegheven sijn versterft, 11-1-1500

Fol 77v

Ariaen Aert Vendicx dochter heeft over gegheven Jenneken Jan Aert Vendicx die helft van 5 vaet rogs min een derdel van enen vaet op Neel Jan Peters bij Henric Lauris, 16-12-1499

Fol 77v

Merten Gheritss heeft over gegheven Peter Aertss alsulcke 6 vaet rogs als Bertho wilneer gecoft had tegen Jenneken Wolff? ende hoeren kijnderen op Eelke Matheeus geseet plach te wesen, 24-11-1499

Fol 77v

Peter Wouterss van Gorl heeft over gegheven Aert Gelden een stuc erfs, 26-1-1500

Item mede hebben die kercmeesters Corst ende … Aert over gegheven de voerss Peter 6 vaet rogs de kercmeestsrs aengecome van Claes Wouterss, 26-1-1500

Fol 77v

Op 14-1-1498 heeft Rijchout Everits over gegheven Aeriaen Aert Vendicx dochter 5 vaet rogs min een derdel op die 2 ackers die Cornelis Jan Peters toebehoeren ende heeft geloeft voor 2 kijntsgedeelte die vuijtlants sijn … vertijen sullen

Fol 78r

Aert Bottelgier Aertss als gesworen clerc van Sprang doe cond dat waer is dat Berto Claess bij tijden van Tielman Oem Goodschalck geleent heeft der stede van Dordrecht die somme van ses rijnsgulden, anno 1500 den vstl dach van decembri

Fol 78r

Willem Hmans geleent 15 rijnsgulden welcke penningen sijn gecertificeert op vossen

Fol 78r

Floris als richter ende met mij als [geen namen vermeld] doen cond dat voer ons quam Willem van Boschuijss ende setten over in handen van Jan Aert Vendicx bij hem tontfangen 2 rijns gulden, 15-4-1498

Fol 78r

De kerckmeesters hebben de gebueren bijeen geroepen in de kerck ende mettenalle geburen gesproken ende over gedragen dat alsulcke rest ende gebreck van betalingen als die geburen ten after sijn aenden stede van Dordrecht als van den geleverde penningen van die dorp voerss in voerleden tijden der stede in hoeren node ende laste … geleent hebben gonne gheven? ende consorten der heilige voerss kercken alsdan om mede te … te hulpen te comen aende tijmmeringe der voerss kercke . 4-9-1498

Fol 78r

Gelden Henricxss, Marij Henric Gelden dochter, Jan Reijmboutss ende Hilleken Henric Gelden dochter hebben hebben hen wel bedanckt goeden betalingen als Wouter Maess erffgenamen hen luijden voerss van alsulcke versterft als hen aenbestorven was van Marij Jan … huijsvrou, hoer oude moeder, 12-12-1499

Fol 78r

Vos Claess, Jan Jan Doedijnss ende Ariaen Peterss X Grietken hebben over gegheven Gillis van Ammerroeijen sijn geloect, geschiet anno 1499 den … dach van decembri

Toegevoegd boven akte: Gherit         als man ende momboir van Jutte ende sij een wijstijts pacht af gegheven hebben.

Fol 78v

Jacop Roeloofss, Willem Roeloofss, Willem Janss X Dirc, Jenneken Roelooffs dochter ende Roelof Roeloofs dochter hebben aengebrocht dat Aert Ariaenss bij dode Lijsbette Roelof Roeloofs wedue die huijsvrou was van Aert voerss bedeijlt is op half tgeseet, 29-9-1497

Fol 78v

Copia

Sijmon Gilss van Ammeroeijen ende Matheeus Dircxss als gesworenen hebben geloeft schuldich te wesen Lambert die Wolf Janss 200 rijns gulden, 24-2-1500

Fol 79r

Joost Jan Goeijaertss hebben over gegheven Jan Goeijaertss, sijnen vader, de helft van een stuck erfs etc, 8-3-1500

Fol 79r

Gelden Henricxss heeft over gegheven Gherit Corstiaenss 12 vaet rogge, 29-5-1500

Fol 79r

Corst Corstiaenss ende Aert Bottelgier Aertss als kercmeesters hebben over gegheven Aert Langherbeen Aertss 1 mud rogs vuijt 1 mud rogs welcke Bertho Claes gelaten heeft de kercmeesters in testament, 23-6-1500

Fol 79r

Claes Huijgen, Lauris Huijgen mede voer sijn weeskijnt ende Grietke Huijgen dochter hebben over gegheven Gherit Corstiaenss een stuc erfs, 14-4-1507

Fol 79r

Corst Corstiaenss ende Aert Bottelgier Aertss als kercmeesters hebben over gegheven Aert Langherbeen Aertss 1 mud rogs, 10-11-1500

Fol 79v

Op sunte Lenaerts dach anno 1500 heeft Goeltken Merten Gheritss weu over gegheven Gijsbert Wouters een geseet daer Gijsbert voerss nu ter tijt in woent

Fol 79v

Lijsbet Jan Mercelis wedue heeft over gegheven Heijman Janss, hoeren soen, na hoeren doot  een half geseet die hoer gebleven is bij dode Jan Mercelis, hoere man, gesciet sunte … dach anno 500

Fol 79v

Wout van Hout Janss, Lauris van Hout, Goeijaert Goeijaertss die Jong X Ariaen, Arij Cornelis Ariaens dochter van Hout, hoere suster, hebben over gegheven Jan Willemss die te wive heeft Heijlwich IJmbrechts wedue Jan van Hout Janss een stuck erfs, 21-9-1500

Fol 79v

Corst Corstiaenss ende Aert Bottelgier Aertss als kercmeesters hebben over gegheven Willem Matheeus 20 vaet rogs pacht, 20-12?-1500

Fol 80r

Op Maria Magdalena dach anno 87 (22-7) heeft men vercoft alsulcke goeden als gebleven zijn van den weeskijnt dat gebleven is van Eelke Gherit Stocmans dochter. Volgt lijstje met verkochte goederen.

Fol 80v

Henric Aert Vendicx heeft over gegheven Ariaen Aert Vendicx docher, sijnen suster, al alsulcke voechdije als hem aengecomen is van Jans, sijne bruder, weeskijnt, sunte Barbaren avont, (de avond voor 4-12) anno 500

Fol 80v

Op 3-12-1500 heeft Henric Aert Vendicx over gegheven Lenaert Aertss, sijnen brueder, tot behoef Thoen Aert Vendicx weduwe, sijnen moeder, enen acker lants

Anno 500

Op sunte Mertens avont (avond voor 11-11) is Jan Heijnricxss vanden heemraetschap ges… ende Gherit Korsten aengenomen

Fol 80v

Tsandere dages na sunte … dach anno 500 heeft Lauris van Roij gecoft 11 mijten swars torf etc

Fol 80v

Wouter Peterss van Gils ende meijster Joest Willemss hebben over gegheven coman IJken een stuc erfs, 4-3-1500

Fol 80v

Wouter Peterss van Gils ende meijster Joest Willemss hebben over gegheven Gijsbrecht van Roij een stuc erfs, 4-3-1500

Fol 81r

Heer Jan van Buijte, priester ende cappellaen ende vicecureit der prochie van Dongen kent dat Vranck Lemmen Hulshout bekende ende belijde in sijne ziecke, den selve heer Jan hoerde sijn biecht, dat hij schuldich is alsulcke penningen rog na inhout de cedule ende scriften die de selve heer Jan … … erfgenamen vande voerss Vranc daer af ons gereijckt ende gegeven heeft, 25-2-1500

Fol 81r

Aert Ariaenss ende Claes Aert Vossen als HG meesters. Zijn manen ieder die noch betalen moet, 14-10-1500

Fol 81r

Aert Corstianss ende Lambert Goeijaertss als kerckmeesters verclaeren dat sij autaer meesters sijn geweest doen Aert Vendic Aertss aflijvich geworden is de goeden af geven moet ende ontslagen … van den erfgenamen des voerss Aert Vendicx binnen sjaers, 14-12-1500

Fol 81r

Ariaen Willems Joden zoen heeft gehuert tegen Ariaen Aert Vendicx dochter als voecht Jans hoers bruederss weeskijnt al alsulcke lants als voers weeskijnt liggende heeft ter Bezoeijen, 10-1-1501

Fol 81v

Wouter Mertns heeft aengenomen te steken vijff jaer lanc alsulcke moer als … … liggende heeft in Screvelduijn onder die Capelssche vaert, 5-7-1486

Fol 81v

Willem Janss Juwelier diemen heijt inde wandeling Swart Willemeke of Lang Willemke is onlangs van lijf doot comen. Hij heeft een suster Mechtelke Janss dochter die te manne heeft Lenaert Willems zoals uit een brief blijkt. Aert Vader Aertss, richter, regelt? een en ander, 10-3-1486

Fol 81v

Een lijstje met uitgaven

Fol 81v

Op 23-4-1486 heb ic vermangelt mij geseet dat Aert Langenbeen toebehoeren plach tegen IJken Sgeijsters dats te weten dat voer mij geseet hebben sal die helft inden acker metten scueren etc.

Anno 1501

Fol 82r

Ariaen Gherit Oermans heeft over gegheven Claes die Wit nuatuerlick soen Lauris Witte een stuck lants, 9-1-1501

Belending: Jan van Staec met sijnen voerkijnderen die hij gehouden heeft van Emmeken Aert Vosse.

Fol 82r

Lauris van Hout, Goeijaert Goeijaertss die Jong als man ende momboir Ariaen sijne huijsvrou was dochter wilneer Ariaens van Hout ende Neelke Ariaens van Hout hebben over gegheven Wouter van Hout een stuc erfs etc, 9-1-1501

Fol 82r

Heer Joest Willems, priester, … Eelkens X Jenneken Lenaerts, Aertke Lenaerts Willemss, Wouter Peterss van Gils X Peteren Willem Lanaertss wedue ende Henric vanden Staec Willemss hebben over gegheven Willem Henricxss vanden Staec een stuc erfs, 23-1-1501

Toegevoegd voven de akte: Jaertke Willemss van Staec, sijn neef [?] … … …

Fol 82v

Corst Corstiaenss heeft over gegheven Sijmon Giliss van Ammeroeijen een stuc erfs etc, 24-1-1501

Fol 82v

Heijnric Dirc Henricss ende Cornelis Janss hebben over gegheven IJke Willem Ariaenss wedue een stuc erfs.

Is comen Aert Ariaenss als voecht ende momboir Cornelis sijne suster weeskijnt, 10-1-1501

Fol 82v

Ariaen Michielss, Neel Goessenss, Peter Willemss, Aert Ariaenss, Maes Goessenss, Thonis Jan Peterss, Geertruijt Janss dochter ende Peterken Jans dochter hebben over gegheven Wouter Aerts hoer gedeelte in 2 mud rogs als Cornelis van Bloclant wilneer vercregen had tegens Geertruijt Corst Heijn Denis wedue na vuijtwijsens die brieven die daer aff zijn ende Cornelis Thonis ende Thonis, zijn brueder, nu ter tijt gelden, 15-6-1500

Fol 82v

Roeloef Goeijaertss heeft over gegheven Aert Ariaenss een stuc erfs etc, 18-10-1500

Fol 83r

Roelof Dircxss erfgenamen hebben over gegheven Wouter Aertss 8 vaet rogge erfelic, 15-6-1500

Toegevoegd boven de akte: Andries Roelofss, Gherit Roelofss, Goeijaert Goeijaertss, Aert Wouterss, Wouter Verduijn?, Willem Janss, Jacop Roelofss, Thonis Mertenss Willem Roelofss ende Roellke? Roelofs dochter

Toegevoegd: Wouter heeft dese rogs over gegheven Dirc Rommen, 5-2-1501

Fol 83r

Aert Gelden Maess heeft over gegheven Lauris van Hout Janss een stuc erfs, 8-2-1501

Fol 83r

Hilleke Henric Geldens dochter ende Marij, hoer suster, hebben over gegheven Gelden Heijnricxss, hoere brueder, een stuc erfs etc als sij vercregen mocht wesen van Jan Reijmbout, hoere susters man,18-12-1499

Fol 83r

Huijg van Haren naturlic zoen Willem van Haren heeft over gegheven Ariaen Wouterss naturlic zoen Wouter Gheritss enen gouden rijns gulden rente

Is comen Aert Cornelis des voerss Ariaen moeder wittige man heeft over gegheven ende bekent dat hij dit voerss erf vercofte daer Ariaen voerss dan sijne voerss pacht ende rente daer op behouden sal, 14-3-1501

Fol 83v

Jen Willem Corstiaens wedue heeft gewilcoort schuldich te wesen Corst Willemss, hoere soen, 200 scilde, 20-3-1501

Fol 83v

Ic Floris Doel  ende met mij [geen namen vermeld] doen cond dat Aert Vendic Aertss in verleden tijde comen is voer schouth ende heemraet ende heeft geordeneert gelten ende gemaect die rijnsgulden erfelicke renthe vuijt alle sijne goeden te gelden tot eenre erfnisse inden kercke ende capelle vanden Sprang op een stuc erfs etc als de voerss Aert toebehoeren plach ende hij in quam van lijf ter doot, ende dat selve erf meer dan drie werf zo goet is jaerlicx als die voerss die rijnsgulden, 27-4-1501

Fol 83v

Lijsbet wedue Jans van Maren heeft over gegheven Goeltken van Maren, hoere dochter, hoer gedeelte in een camp lants als het hoer aenbestorven is van Heijlwich van Larenen, hoere suster, 4-5-1501

Fol 83v

Lauris van Hout Janss heeft over geheven Jan Lauris van Roij een stuc erfs, ?-5-1501

Fol 84r

Peter Wouter Mertens de oude heeft over gegheven Goeijaert Goeijaertss de oude een stuc erfs etc, 14-3-1501

Fol 84r

IJke Goeijaert dochter wedue Jacob Wijnen gaf over IJken, hoer naturlic dochter, alle haer goet etc tot Gestel en alle andere plaetsen, 12-6-1501

Fol 84r

Willem Willemss heeft gekent dat hij ontslagen heeft van wegen Beliken meijster Anthonis Vendicx naturlike dochter, sijne wittige huijsvou.

Is comen Belike ende heeft die voerss penningen gemaect ende over gegheven, alzo verre als sij zonder wittige geboert aflijvich wordt, de kercke vanden Sprang etc, 24-6-1501

Fol 84r

Henrick Roeloofss met sijnen susteren ende briederen hebben over gegheven Aert Wouter Leempoel, hoere swager, 12 vaet rogs op dat geseet neffens Bolhuijsens daer jong Goijaert Goeijaerts nu ter tijt op woent, 6-4-1502

Fol 84v

Lambert Lambertss vanden Molengraef heeft over gegheven Corst Corst Arienss een stuc erfs etc, 19-7-1501

Fol 84v

Corst Corstiaenss heeft over gegheven IJke naturlic dochter Mercelis vanden Bogaert die helft van een stuc lants, 1-8-1501

Fol 84v

IJke naturlic dochter Mercelis vanden Bogaert heeft gewilcoort schuldich te wesen Corst Corstiaenss 46 scilde, 1-8-1501

Fol 85r

Corst Corstiaenss heeft over gegeven Thonis Jan Goeijaertss een stuc erfs, 5-9-1501

Fol 85r

Daem vanden Duijn heeft over gegheven Wouter de Roij Gherits een stuck erfs etc. Wouter heeft het voers erf wederom verlijdt den voerss Daem vanden Duijn om een mud rogs pacht, 18-5-1501

Fol 85r

Op 29-9-1501 is comen Willem van Boshuijserss ende heeft over geheven Willem van Boshuijs, sijnen zoen, alle sijnen goet etc. Bij overlijden zonder erfgenamen gaet alles naer Willem van Boshuijsen Willemss, 25-11-1501

Fol 85v

Op 22-4-1501 hebben Jan Peterss ende Pauwels Gheerwijnss als heemraders inden amboch van Screvelduijn aengebrocht dat Willem Willemss bedeijlt is tegens sijnen kijnder die hem gebleven sijn van Thoenke Jan Peters dochter, sijne huijsvrou, op die huijsinge ende tgeseet op die Sprang daer Willem ende sijnen huijsvrou in woende ende sijnen huijsvrou voerss in quam vannolijf ter doot.

Fol 85v

Simon Dielen heeft over gegheven Corst Corstiaenss een acker lants, 11-11-1501

Fol 85v

Aert v Dusse? Janss heeft over gegheven Heijman Ariaenss sijnen acker, 11-11-1501

Fol 85v

Aert Ariaenss diemen heijt Aert Schouten heeft over gegheven sijn ackerke, 11-11-1501

Fol 85v

Aert Gelden Maess als voecht ende momboir Engel sijne dochter weeskijnderen heeft over gegheven Jan van Ammeroeijen Gilss, des voerss kijnder vader, die helft van een stuc erfs. Jan heeft sijn kijnder aengenomen, 10-11-1501

Fol 86r

Aert die Ber Janss, Willem die Ber Eritss, Gillis Henricss, Henric, sijnen brueder, Jan, sijnen brueder, Jacop, sijnen brueder ende Ariaen Gheritss hebben over gegheven Peter Huijbenss het geseet daer Lijn? Jans Beeren dochter plach toe te behoeren, 28-11-1501

Fol 86r

Henric Aert Vendix heeft begeert enen brief sie hij sijn suster over geheven die voechdije van sijns bruers kijnt gelijc alks sijns brief …briefs inhout

Fol 86r

Lijsbet Jan Corstiaens wedue is gesceijden ende gedeijlt vanden erfgenamen Janss voerss te weten dat Lijsbet bedeijlt is geweest opt die huijsinge daer sij tsamen in woenden ende Jan voerss in quam van lijf ter doot. De erfgenamen kijgen descuer en half dat erfs, 11-12-1501

Fol 86r

Willem van Boshuijsen Willemss heeft mechtich gemaect Joffr Peter van Boshuijsen, sijnen moeder, te mogen manen ende te eijschen op de brieven ende te ontslaghen alle sijnen sculden die men hem sculdich is etc, Korst avont 1501

Fol 86v

Op 8-1-1502 heeft Wouter Aertss over gegheven Thonis Peters 14 vaet rogs als Asert Schouten hem te gelden was met alle oude brieven.

Fol 86v

Suster Diewer Dircx dochter … des goodeshuijs ende,,, van Leliendael … … volcomelic gemechticht als van wegen suster Arien Aerts, hoer … suster, Lijsbet Aerts diochter, Michiel Sijmonss die te wive heeft Lijske Jan Loefss dochter ende Dinghen Jan Loefss dochter hebben over gegheven Wouter Aertss een mud rogge vuijt 2 mud rogs hen aengecomenvan Cornel van Bloclant dawr sij op bedeelt is geweest tegen hoer mede erfgenamen ende nu ter tijt geldende zijn Cornel Thoniss ende Thonis, sijn brueder, 20-11-1501

Fol 86v

Ariaen Aert Vendicx dochter als voecht ende momboir vans hoer brueders onmondich weeskijnt ende heeft gedinct aen enen vonnis vanden heemraet oft hem cundich is dat sij drie werf … doen ontwaeren des voers weeskijnts goet te weten sij gedeelt inde huijsinge. De heemraet heeft gewesen voer recht dat sij des voerss weeskints goet drie werf met recht heeft doen ontwaeren, 5-2-1502

Fol 86v

Corst Corstiaenss heeft over gegheven Gijsbert Lauris enen acker lants, 5-2-1502

Fol 87r

Jenneken wedue Jan Vendicx heeff gedinct aen enen vonnis vanden heemraet oft hem cundich is dat sij dat haer verboden is te willen geven hoere weeskijnt alsulcke huer van sijne geseet als sij dat in huere gehadt heeft. De heemraet heeft gewesen dat Ariaen Aert Vendicx dochter als voecht ende momboir vanden voerss weeskijnt dat selve geseet drie werf mette heemraet beleijdt heeft etc etc, 19-2-1502

Fol 87r

Peter Henricx heeft over gegheven Peter Wouter Mertens den ouden enen acker lants, 19-2-1502

Fol 87r

Peter Henricxss sal hebben enen brief vande voerss rog.

Fol 87v

Jan Rommen heeft over gegheven Ariaen, sijnen brueder, een half mud rogs erfpacht, 14-1-1502

Ariaen voerss heeft over gegheven Jannen voerss, sijnen brueder, sijn geseet daer Araiaen voerss op bedeijlt is te weten die huijsinge opte hoef mette erf, 14-1-1502

Fol 87v

Jong Goeijaert Goeijaertss wil hebben enen brief vanden ambocht hoe dat hij tegen sijn gesw.. gedeijlt is … zo en sullen sij malcanderen … … …

Fol 87v

Er is een geschil tussen Jan Jan van Dicx weduwe ter eenre ende Ariaen Aert Vendicx dochter als voecht … Jan, hoer brueders kijnt, … … mbt de scheijdinge vanden geseet. De heemraet komt met een oplossing. [Akte slecht te lezen]

Fol 88r

Op 16-5-1502 heeft Rijchout Everitss over gegheven Joris Dircxss sie een helft van een sevende gedeelt in alsulcke geseet etc welcke Jan die Vos Janss toe behoerende plach ende die voerss Jan die Vos in quam van lijf doot.

Fol 88r

Joestke Claes Lambrechtss dochter heeft hoer bekent ende bedanckt van Berthout Berthouts, Gijsbert Berthouts ende Ariaen Berthouts, hoer oemen ende voechden geweest sijn tot deser dage toe, goeden voechdijen, 16-4-1502

Fol 88r

Goeltken Jans dochter van Maren wedue Merten Gheritss heeft over gegheven, gedisponeert ende in vorme van testament gemaect ende begeert dat hoer kijnderen die sij ter tijt heeft tot eijsch … … hebben ende behouden sullen vuijt hoeren goeden 500 rijnsgulden te weten Emmeke dochter bij Merten Gherits 200 gulden, hoer andere 2 kijnderen, Ruelken ende Heijlken, elcx 100 gulden, 10-6-1502

Fol 88v

Aert Ariaenss ende Willem Corstiaenss als dekens van onser liever vrouwe gilde hebben gewilcoort Roelof Goeijaertss schuldich te wesen 40 scilden, 4-6-1502

Fol 88v

Thonis Thonis Paeps ende Stanke, sijn dochter, met tutor Aert Peterss die Molder ende voecht ende momboir Thonis voerss weeskijnt hebben over gegheven Thonis Mel? 9 geerden lants, 21-8-1502

Fol 88v

Ariaen Aert Vosse wedue heeft over gegheven Willem Willemss enen acker lants, 9-5-1502

Fol 88v

Peter Zegerss heeft geloeft schuldich te wesen Jan Goeijaertss 24 scilden, 23-10-1502

Fol 88v

Henric van Boerden, naturlic soen, heer Mathijs van Boerden, priester, Gijsbert Huijberss ende Danel Claess hebben over gegheven Gelden Willemss het geseet … … na vuijtwijsens de brief die sij daer afhebben, 23-10-1502

Fol 89r

Aert Ariaenss ende Willem Corstiaenss als dekens onser liever vrouwe gilde ende Sunte Kathelijne gilde hebben over gegheven Gherit Corst Corstiaenss … 4 vaet rogs op Gherit Willemss erfte te mogen lossen met 12 scilden. Item noch 1 vaet rogs dat … Janss gelaten heeft de gilden voerss in testament op een geseet daer Lijsbet Deckers nu ter tijt op woent. Item noch 1 vaet rogs opt erf daer Robrecht Willemss nu ter tijt op woent eb noch meerdere e vaet rogs, 16-9-1503

Fol 89r

Jan Goaeijaertss heeft over gegheven Peter Zeghers een stuc erfs, 23-10-1502

Fol 89r

Henric van Boerden, naturlic soen, heer Mathijs van Boerden, priester, Gijsbert Huijberss ende Danel Claess hebben over gegheven Gelden Willemss een stuc erfs etc, 23-10-1502

Fol 89v

Gelden Henricxss heeft over gegheven Gherit Wouter Stocmanss een stuc erfs etc, 23-11-1502

Fol 89v

Maes Wouer Mertenss mede als voecht sijnen tween onmondige kijnderen ende Griet, sijn dochter, hebben over gegheven Wouter Wouterss die Geijster een stuc erfs etc, 13-12-1502

Fol 89v

Mathijs Wouter Sgeijsters als voecht ende momboir van Lijsbet sijnen suster weeskijnt heeft over gegheven Wouter Wouterss die Geijster, sijnen brueder, die helft van een stuc erfs etc, 13-12-1502

Fol 89v

Op 10-12 [akte niet afgemaakt]

Fol 90r

Wouter Wouterss die Geijster heeft gewilcoort schuldich te wesen Maes Wouer Mertenss 40 scilden, 13-12-1502

Fol 90r

Henric Aert Vendicx heeft gelooft te betalen heer Peter van Scauwen, pastore tot Waspijc, alle costen als hij gedaen ende gehad mocht hebben tot Diest te rijsen om van daer vuijt den hove te Br’’’zejker bescheijt ende getuich van corsten die … … … soude hebben voert weeskijnt Jans sijns brueder soe hij sede … … … 1?-1-1503

Fol 90r

Corst Corstiaenss X Marij hebben malcanderen over gegheven hoer geseet etc daer sijn in wonen. Bij overlijden delen de 2 sijden half ende half, 13-1-1503

Fol 90r

Henric Henric Sijmonss, Aert die Ber Janss ende Willem Eritss hebben over gegheven Jan Gilss van Ammeroeijen die jong enen acker lants. Comparanten zijn erfgenamen van Claes Henricss, broer van Henric voerss, 4-2-1503

Fol 90v

Aert Ariaenss ende Willem Corstiaenss als dekens van onser liever vrouwe ende sunte Kathelijne gilde hebben over gegheven Gherit Corstiaenss 4 vaet rogs die Gherit Willemss jaerlicx geldende is. Item noch een vaet rogs dat Lijsbet Deckerss van Mercelis, hoer soens wegen, jaerlicx geldende is. Volgen noch meerdere vaet rogs.

Fol 90v

Willem Henricx vanden Staec heeft gewilcoort schuldich te wesen 100 scilden Aefke Lenaerts dochter [haer naam staet boven de akte], sunte Agatha dach (5-2) anno 1503 te weten den 21 januario

Fol 90v

Aefke Lenaerts Willemss dochter, Henric Willemss vanden Staec ende Aert, sijnen brueder, hebben over gegheven Heijnric Dirc Heijnricxss een stuc erfs, 21-1-1503

Fol 90v

Op 18-2-1503 heeft Thonis Peterss over gegheven Jacop Roeloofss 14 vaet rogs die hij over hadde van Wouter Aertss

Betaald wordt via een wilcoor

Fol 91r

Jan Claes Aertss diemen heijt Jan Vos heeft over gegheven Corst Corst 4 gedeelte in 7 gedeelte in 10 vaet rogs jaerlicx erfpachts die Jan Vos Janss toe plach te behoeren.

Noch is comen Claes Aert Vosse als volcomen macht hebbende van voerss bruederen ende susteren, Lambert Goeijaertss hebben over gegheven een 7de deel inde voerss rogs die de kercke is aengecomen van Aert Vosse wege als voer sijn testament

Fol 91r

Griet Wouter Maes weu heeft over gegheven Corst Corstiaenss tot behoef Lijske Aertss dochter enen rijnsche gulden rente, half vasten dach anno 503 q suit? 26-5

Fol 91r

Jan van Staec, Joest sijn, dochter cum tutore, ende Henric, sijn soen, hebben over gegheven Henric Janss den acker die Jan wilneer vercregen ende gecoft hadde tegens Ariaen Aert Vosse wedue, 4-3-1503

Fol 91r

Ariaen Hmans heeft gewilcoort schuldich te wesen Corst Corst 40 scilde 4 scilde jaerlicx, 27-5-1503

Fol 91v

Corst Corstiaenss heeft over gegheven Ariaen Hmans een moers etc, 26-5-1503

Fol 91v

Goeltke Jans dochter van Maren heeft over gegheven ende gemaect hoere drie kijnderen alle hoere goet etc, 11-6-1503

Fol 91v

Hubert Jan Hamels X Jennekens Jan Vendicx weu heeft over gegheven Ariaen Aert Vendicx dochter half die …molen etc die hij gebruict ende beseten heeft met Jan Vendicx weeskijnt, 3-9-1503

Fol 91v

Peter Wouter Mertens die oude heeft over gegheven Aert Ariaen Leempoels 10 vaet rogs erfelic, 18-12-1502

Fol 91v

Ariaen Aert Vendicx dochter heeft gewilcoort Lambert den Wolf Jans schuldich te wesen 3 rijnsgulden jaerlicx, 30-9-1503

Fol 92r

Dirc Willemss van Weerdt bij … ende wil Jan die Snijer heeft over gegheven Gherit Corstiaenss een stuc erfs, 15-10-1503

Fol 92r

Heijlwich Dirc Henricxss wedue heeft over gegheven Kathelijn Henrics dochter die helft van enen acker lants, 5-11-1503

Fol 92r

Cornelis Thoniss [boven de akte staat] Cornelis int bijwesen van sijnen vader heeft over gegheven Henric Wouter Stocmanss een stuc erfs, 24-2-1503

Fol 92r

Joest Louks heeft bekent dat hij wilneer over gegheven heeft Peter Dirc Meliss 4 vaet rogs op Jan Willemss dat hij vercegen heeft van Peter die… ende Willem Louks, sijen brueder, sunte Lenaerts (6-11) dach anno 503

Nog genoemd: Aert Loukens

Fol 92v

Peter Dirc Melenss heeft over gegheven Goijaert Wouter Maess 5 vaet rogs pacht, 10-11-1503

Fol 92v

Peter die Wit Wouterss heeft gedinct aen enen … vanden heemraet hoe hij gevest ende geërft heeft Claes van Gelcken in enen mud rogs dat wilneer Gherit die Borchgraef geldende had op Lenaert Willems goeden so heeft die heemraet gewesen voer recht dat Peter voers den selven Claes gevest heeft, 25-11-1503

Fol 92v

Op 14-1-1504 heeft Gherit Roelooofss over gegheven Lambert, sijnen soen, sijn geseet daer hij in woent.

Fol 92v

Lambert Goeijaertss heeft over gegheven IJke Willem Ariaen Janss wedue een stuc ers, 4-2

Fol 92v

Aert Ariaenss ende Claes Aert Voss als HGmeesters hebben over gegheven Corst Corstiaenss enen stuc erfs, 14-1-1504

Fol 92v

Gooeijaert sal wegen ende stegen aen Corste lant ter minste scade voer ter tijt dat hij selven erf heeft… sijn voers lant

Fol 93r

Jacop Roeloofss heeft over gegheven Jacop Danels een mud rogs jaerlicx pacht, 17-2-1504

Fol 93r

Gherit Claess diemen heijt Vos heeft over gegheven Claes Huijgels tot behoef des HG van Cappel 7 vaet rogs vuijt 4 mud rogs erfpacht.

Item noch heeft Goeijaert Wouterss over gegheven den selve Claes tot behoef vande HG voers 5 vaet rogs vuijt de selven mud rogs voerss, 17-2-1504

Fol 93v

Ariaen Hmans heeft over gegheven Goessen Janss een stuc erfs ende hofstat, 14-1-1504

Fol 93v

Aert? die Ber heeft over gegheven sijn geseet Henric Wouter Stocman

Fol 93v

Goessen Janss heeft gewiclcoort schuldich te wesen Ariaen Hmans 2 scilde jaerlicx, 13-1-1504

Fol 93v

Gil Eelke Matheeuss heeft gelooft Aert Geldens te betalen den vierbiedende oerde… elcx enen lope rogge testaments alzo dat sijn geseet ende sijn erf dat hij oeck heeft tegens Willemen Vanden Staec dat af ongehouden… … … … …, 16-3-1504

Fol 93v

Willem Henricxss vanden Staec heeft over gegheven Aert Geldenss een stuc erfs etc, 16-3-1504

Fol 93v

Op 9-4-1504 heeft Peterken Claes Stammen dochter over gegheven een stuc erfs etc.

Fol 94r

Ariaen Henric Maess ende Heijnric Gijsbertss hebben over gegheven Sijmon Gillis van Ammeroeijen een mud rogs jaerlicx pacht vuijt 15? mud rogs die Wouter van Hout wilneer verwilcoort had Willem Aertss te Cappel ende nae hat gecomen is op Ariaen ende Henric voerss, 26-4-1504

Fol 94r

De 16de meij anno 4 heeft Heijn Stocman Dircxss over gegheven Michiel Adriaenss een stuc erfs etc.

Fol 94r

Willem Lambertss heeft over gegheven Ariaen Gherit Swenerss? sijn gheseet, 19-5-1504

Fol 94r

Daem vanden Duijn Daemss heeft gelooft Lambert de Wolf schuldich te wesen 6 rijnsgulden rente, 9-6-1504

Fol 94r

Slecht leesbaar

Genoemd: Gherit Dircxss, Ariaen, 20-1-1504

Fol 94v

Camus? Janss heeft geloeft Aert Peterss die Moelder 12 scilden, 5-7-1504 akte slecht leesbaar

Fol 94v

Op 4-8-1504 heeft Jen … dochter cum tutore wedue Willem Corstiaenss heeft over gegheven Corst Willemss, hoere soen, de helft van enen stuc erfs etc.

Fol 94v

Op 18-8-1504 heeft Peter Gherit Swenerss gaff over Gherit Henricx dat geseet dat sij moel in stef behoudelic dat Lenaert Wevers erf … … …

Fol 94v

Gherit Henricx heeft geloeft schuldich te wesen Peter Gherits Wevers een rente, 18-8-1504

Fol 94v

Op sunte Bertho dach (24-8) anno 1504 hebben Wouter Willem Janss Logh? ende Jan Claes Stevenss? als kercmeesters van Bezoeijnen over gegheven 23 vaet rogs op Lauke van Roij ende Gherit Wouter Stocmans, dese penningen sijn betaelt aen handen van Wouter Peterss, schout van Bezoeijen.

Fol 94v

Goessen Janss heeft over gegheven sijn geseet Claes Henricx, 25-8-1504

Fol 94

Aert Gelden heeft gelooft Claes Aert Vosse tot behoef de HG schuldich te wesen 27 gulden, 10-9-1504

Fol 95r

Wouter Boev? Wauterss, Willem Jans … ende Jan Claes Stevenss zoen als kercmeesters nu ter tijt der kercke van Waelwijck ende Bezoeijen gaven over Aert Bertholomeus Aertss7 vaet rogs erffpachts ende noch den selven Aert een mud rogs, 24-8-1504

Fol 95r

De kercmeesters hebben over gegheven Ariaen den Lazar… een luttel erfs etc, 1505 opten … dach.

Fol 95v

Een gescille tusschen Mechtel? van … inden namen ende van wege … … voer sterck makende … ende hebben hen gesunmitteert in vier paijsmakeren ter weten Mechtel ?van wege …, … Willem vanden Duijn ende meijster Aerd Bottelgier, Ariaen ende Willem voer hen selven ende hoeren vader, Jan Adriaenss ende Lambert Maess geloven die voers partien op enen paeijn van 50 nijewe philips gulden half tot behoef onse … … ende dander helft der partien etc, 1502

Fol 95r

Item het is gedinct tussen Lenaert Willemss erfgenamen ende Claes van Geliken als van gescillen van enen halve mud rogs dat verstorven was aen Ariaen die Borchgreve met sijne mede erfgenamen van wege Gherit die Borchgreve, sijnen brueder, bij vier goede mannen die toe geneman te weten Gillis van Ammeroeijen ende Roeloef Jorden Jan Claes sijde ende meester Aert Bottelgier ende Lambert Reijaertss?. De vier mannen komen met een oplossing, 1503

Anno 5

Fol 96r

Willem van Bosschuijsen die jonge heeft over gegheven Willem Willemss een mud rogs alle jaer te gelden, 1-1-1505

Fol 96r

Daem vanden Duijn heeft over gegheven Lambert de Wit Wouterss een mud rogs alle jaren te gelden, 7-1-1505

Fol 96r

Heer Joest Willemss, priester, ende Wouter Peterss van Gilss hebben geloeft Aefke Lenaert Willems dochter schuldich te wesen 40 scilden, 5-1-1505

Fol 96r

Heer Joest voerss ende Wouter Peterss hebben aengebrocht dat sij gesceijden sijn tegens malcanderen te weten heer Joest opte acker after … ende Wouter op die huijsinge ende eerf daer hij in woent.

Heemraders anno 5

Gielis van Ammeroijen, Andries Roeloefss, Aert Ariaenss, Gherit Corstiaenss, Willem Corstiaens, Peter Wouterss ende Lauris van Hout Janss

Fol 96v

Peter die Wit Wouterss heeft over gegheven Peter Wouters Mertens den oude de helft van enen stuc erfs, 18-1-1505

Fol 96v

Op 1-3-1505 heeft Ariaen Stocman over gegheven Goeijaert Janss de acker.

Fol 96v

Jacop Danels heeft over gegheven Jan Goeijaertss enen heemraetbrief sprkende van enen halve mud rogs hen wilneer gevest van Jacop Roeloefss, 6-3-1505

Fol 96v

Jan Gillis van Ammeroeijen die Jong ende Adriaen Roeloefss als gesworenen sdorps hebben gewilcoort Corst Corstiaenss 40 rijns gulden, 7-3-1505

Fol 97r

Op 10-5-1505 heeft Hadewich IJbrechts dochter wedue Jan van Hout gemaect Jennen Thijs Sgeijsters huijsvrou, hoer nicht wittige kijnt te wesen in alle hoere goeden alzo diep te deijlen als Gherit, hoer brueder, noch gemaect Neeske, hoer nicht, indien sij aflijvich wort die helft van 9 vaet rogs op Henric Lau Goessenss weu ende noch te hebben een jong koe ende een bed met 2 slapellaken etc, noch heeft sij gemaect Jenne enige goeden behoudelic dat Jan Willemss, hoer man, alzo veel daer tegens hebben sal als hij weerdt is.

Fol 97r

Henric Aert Vendicx heeft wilneer de voechdij als hem aengecomen was van wege Jans sijn brueders kijnt over geheven Ariaen, sijnen suster, 25-5-1505

Fol 97r

Lodewijxk Corstiaenss heeft aengesproken Aert Geldens, Lambert Goijaertss ende Gherit Corstiaenss hebben ten versueke van Lou Heijnrickss als hemechticht van Jong Jan Monnick dat Lambert ende Gherit tuijchen dat Aert geldens voerss die banc moers die Jan Monnick liggende hadde inde heerlich van Loen vercoft waert 500 rijnsgulden, 7-6-1505

Fol 97v

Michiel Gemonss heeft beclaecht ende aengesproken Mgriet Jan Mallants wedue dat sij hem behijndert ende belt sijnen coopman dat hij sijn erf ende goet niet gevesten en can ende oec mede bij toedoen ende rade van haer meester? Ewout, haer soen, hem betrect met recht tot diest ende tot lonen dat hem tot grote scade ende cost is ende hem haer bij scade gedaen heeft 100 rijnsgulden. Waer op die voerss Mgriet haer verantwordt heeft, 7-6-1505

Fol 97v

De gerechten verclaeren dat die cussens ende matel? als die Jan Vendicx toebehoeren onbedeelt sijn bleven dat die moeder van Jan Vendicx weduwe ende die voecht van Jan Vendicx weeskijnt gescheijden hebben, 5-5-1505

Fol 97v

De gerechten verclaren dat toen Jan Vendic aflijvich geworden was ende dat zekere cussens ten huijse gebleven waren dat die selve cussens onbedeilt bleven ende die wedue van Jan Vendicx ende die voecht van Jan Vendicx weeskijnt gescheijden hebben, 5-7-1505

Fol 98r

Op 28-9-1505 heeft Aechken Peter Dircx dochter den voerss Peter, hoere vader, quitsceldinge gedaen van 50 scilden die hij wilneer gelooft hadde in heemraet brieven, Bertho Claes als voecht Aechtkens voerss geklooft hadde vuit te reijcken tot haren mondige dage.

Fol 98r

Lambert Gherit Roelofss zoen heeft gewilcoort Aefke Lenaerts dochter schuldich te wesen 25 scilden, gesciet op sunte Thomaess avont apostel anno 5 (de avond voor 3 juli)

Fol 98r

Aert Gelden Maess heeft over gegheven Goijaert Janss 17 vaet rogs ende 3 vaet die Lauris van Hout wilneer gevest heeft de voerss Aert, 17-1-1506

Fol 98r

Op 5-1-1506 heeft Peter Henric Vendicx over gegheven Corst Corstiaenss 13 vaet rogs op Ariaen Michielss geseet.

Item noch 13 vaet op Peter Wouter Mertens

Fol 98r

Huijb IJmbrechtss die Bont heeft Jan Goeijaertsss gevest 1 rijnsgulden rente, 23-1-1506

Fol 98r

Aert Ariaenss heeft over gegheven Peter Aertss 10 vaet op Peter Wouter Mertens, 24-1-1506

Fol 98v

Corst Corstiaenss heeft wederom over gegheven Peter Aertss de rog op Ariaen Michielss, 9-2-1506

Fol 98v

Peter Aedrtss heeft gewilcoort Corst Corstiaenss tot behoef Jasper sijn weeskijnt 2 scilden renthe, 9-2-1506

Fol 98r

Willem Willemss heeft Corst Corstiaenss over gegheven alsulcke 1 mud rogs als joncker? Boshuijss hen wilneer gevest heeft, 9-2-1506

Fol 98v

Dat voor ons comen is Geertruijt Corst Heijnric Deniss weduwe met hoeren voecht ende heeft quijt gescreven Willeme ende Andriess, hoere kijnderen, alle mondcosten die sij van hen gehadt mochten hebben, 9-2-1506

Fol 98v

Goeltken Jans dochter van Maren weduwe Merten Gheritss met Aert van Middelwijc, haren voecht, heeft over gegheven Corst Corstiaenss een stuc erfs etc. Mede voer ons comen Roeloef ende Heijlwich Jacops kijnderen voerkijnderen van Goeltken hebben over gegheven Corst Corstiaenss alle toeseggingen als sij totten voerss erf hebben, 3-3-1506

Fol 99r

Staes Gheritss ende Jan Mathijss hebben over gegheven Wouter Aertss 4 vaet rogs vuijt enen mud, 4-7-1506

Fol 99r

Staes Gheritss ende Jan Mathijss hebben over gegheven Wouter Aertss de helft van 20 vaet rogs erfpacht, 4-7-1506

Fol 99r

Copie van 1e akte op dit folio en doorgestreept

Fol 99r

Staes Gheritss ende Jan Mathijss hebben over gegheven een half mud rogs efpachts, 4-7-1506

Fol 99v

Wouter Lauris van Roij heeft gewilcoort sculdich te wesen Claes Jan Goessenss enen rijnsgulden renthe, 15-3-1506

Fol 99v

Corst Corstiaenss over gegheven Aert Ariaen Goeijaertss een stuc erfs etc, 31-3-1506

Fol 99v

Corst Corstiaenss over gegheven heer Jan Willem Hmans, priester, een stuc erfs, 31-3-+1506

Betaelt wordt via een wilcoor

Fol 99v

Aert Ariaen Corstiaenss heeft gewilcoort ende gelooft Corst Corstiaenss opt erf etc sculdich te wesen die scilden jaerlics, 31-3-1506

Fol 100r

Dirc Willemss van Weert int bijwesen Willem Janss die Snijder heeft over geheven Lambert Goeijaertss vijf hont lants, noch 3 hont lants. Lambert heeft dese voerss erven wederom verlijdt de voerss Dirc om een mud rogs alle jaer, gescit op sheilichs cruiijs dach … anno 6

Fol 100r

Lambert Voerss heeft Dirc voers sijnen los gegheven aen een mud rogs dat Dirc voerss die voerss Lambert jaerlics gelt vuijt een hoilants welcke Dirc voers aen Lambert voerss over gegeheven ende gevest heeft ende die voers Lambert wederom verlijt heeft die voerss Dirc, na vuijtwijsdens den brieuv die daer af is.

Fol 100r

Op 26-4-1506 heeft Beijke over gegheven Coppen Cornelis enen acker.

Fol 100r

Ariaen Aert Vendicx dochter heeft gewilcoort ende gelooft Lambert die Wit Wouterss sculdich te wesen 4 rijns gulden jaerlijcks, 23-5-1506

Fol 100v

Peter die Wit Wouterss heeft over gegheven ArIaen Stocman Henricx ene Ariaen die Bije Henricxss enen acker lants. Ariaen Stockmans ende Ariaen die Bije ende Heijman Ariaenss [belent] hebben een mangeling gedaen, 23-5-1506

Fol 100v

Peter Huijben heeft over gegheven Dirc Goeijaertss een stuck erfs etc, 21-6-1506

Fol 100v

Op 21-6-1506 heeft Jorden Dircx over gegheven Willem Gillis een geseet als daer hij in woent te weten sess gedeelte daer af. Willem heeft wederom verleijft voor 1 mud rogs

Fol 100v

Op 21-6-1506 heeft Jan van Ammeroeijen over gegheven 2 acker ende wederom verlijdt voer 1 mud rogs.

Fol 100v

Coppe Cornelis heeft over gegheven voerss Willem de acker die hij gecoft heeft tegen Beijke ende heeft wederom verlijdt om 1 mud rogs

Fol 100v

Willem Willemss heeft begeert enen brief te hebben vuijt de wilcoor van IJke Willem Ariaenss.

Fol 101r

Op 7-6-1506 heeft Aert Geldens over geghegen Lautis van Hout Janss een stuc erfs.

Fol 101r

Op sunte Bertho avont anno 6 de avond voor 24-8) hebben Jan Lauriss van Roij ende Geertruijt Lenaertss, sijnen huijsvrou, malcanderen verlijftochticht ende overgegheven alle hennen goeden

Fol 101r

Floris Doel heeft over gegheven ende opgedragen Dirc Hamel Gheritss enen heemraetsbrief sprekende van 18 … lants dat wilneer toebehoeren plach Goeijaert Grootaert.

Fol 101r

Doen cond dat Willem van Bosschuiijss Kuijserss die te wive heeft joffr Peter vanden Duijn Jacops suster vanden Duijn woneachtich is op die Sprang ende noch in levende lijven is.

Heemraet

Gielis van Ammeroijen, Aert Ariaenss, Goeijaert Goijaertss, Willem Corstiaenss, Lauris van Hout Janss, Willem Willemss ende Gelden Aertss

Fol 101v

Thonis Neel heeft over gegheven Gelden, sijnen brueder, den acker, 14-7-1506

Fol 101v

In die weecke na half vasten anno 6 is comen Peter       X Thoenken Meeus dochter etc [akte niet afgemaakt en doorgestreept]

Fol 101v

Peter Peterss X Thoenken Mertens dochter heeft hem bedanct goede betalingen van 24 rijnsgulden welke Merten Gheritss wilneer verwilcoort hadde Thoenken, sijnen dochter, ende heeft vertegen tot behoef van Goeltken [?] voerss, 24-3-1506

Folo 101v

Aert Bot Aertss ende huijsvrou heeft over gegheven Grietken, sijnen naturlike dochter enen heemraet sprekaende van enen mud rogs opt erf daer Melis Deniss op woent, brief

Fol 101v

Ariaen Gheritss heeft over gegheven Neel … de helft van een stuc erfs etc, … … Geertruijt, sijnen huijsvrou ende Grietken voerss, 24-5-1605

Fol 102r

Floeris Doel, richter, heeft gemaect den heemraet een vonnis of hen luijden niet cundich en is dat sij dese dijck plegen te stauwen die Goeijaert Grootaert schuldich is te maken etc, 14-2-1505

Fol 103v

Op die Anthonij anno 7 heeft Corst over gegeheven Wouter Spiegels Thonis Peter Willemss 1 mud rogs op tboschuijss … heeft Neel over gegheven sijn eef etc Thonis Peter Willemss ende heeft wedeom verlijdt tegen 1 mud rogs.

Heemraders anno 7

Gielis van Ammeroijen, Goeijaert Goijaertss, Aert Ariaenss, Willem Corstiaenss, Lauris van Hout Janss, Willem Willemss ende Gelden Aertss

Fol 103v

Op 24-2-1507 hebben Willem Joest Keijsers ende Jan van Wijck, sijnen swager, over gegheven Ariaen Stocman hoeren acker

Fol 103v

Aert Wouter Leempoelss, Joest Jan Goeijaertss ende Zegher Willemss als voecht ende momboir Joeste voerss weeskijnt gaven over Heijnric Aert Wouter Leempoelss een stuc erfs etc, 30-1-1507

Fol 103v

Lenaert Aert Vendicxs, Kathelijn, sijnen suster, Ariaen, sijnen suster, Willem Willemss, Dirc Peterss, Wouter Peterss, Aert Peterss, Thonis Peterss ende Thonis Peterss sijnen docher, Peter Heijnricxss, Thoniss Henricxss, Claes Jan Goeijaertss, Mariken Henricx Dal..? hebben aengebrocht sat sij gesceijden ende gedeijlt sijn van alle goeden die hen gebleven sijn van dode Thoen Aert Vendicx huijsvrouwe was.

Willem Willemss voerss is bedeijlt

Lenaert ende Kathelijn, Ariaen, Dirc, Wouter, Aert, Thonis ende Thonis cum tutore, Peter, Thoniss, Claes ende Mariken hebben vertegen op dese voerss erve tot behoef Willem voerss. Mede heeft Kathelijn Heijnric Aert Vendicx wedue heeft gelooft de weeskijnderen te weten Aertke, Lijnke, Danel ende Jenneke dese voerss … goet vast ende van waerde te houden als gelijcx Ariaen Aert Vendicx dochter heeft gelooft Aertke Jan Vendics dochter en of Willem voerss, 2-6-1506

Fol 104r

Jan van Staeck ende Heijnric, sijn soen, hebben geloeft schuldich te wesen Heijn Janss tot behoef Jacop Daneels weeskijnt dat Jacop behouden heeft van Wouterke Jan Heijn Denis dochter ene rijnsgulden renthe, op sunte Valentijs dach (14-2) anno 7

Fol 104r

Jan Gillis de Jong heeft verteghen ende over gegheven Jan Dircxss, sijnen swager, sijn gedeelt in die hofstat, te weten het vierdel deel, 17-2-1507

Fol 104r

Jan Dircxss heeft over gegheven Joest Wouter Stocmans die helft van enen acker lants, 21-2-1507

Fol 104r

Aert Loer Janss heeft over gegheven Jan Pauwels een stuc erfs, 13-3-1507

Fol 104v

Ariaen Stocman heeft gelooft Lambert Goeijaertss schuldich te wesen 12 scilden, 12-4-1507

Fol 104v

Matheeus Aertss heeft over gegheven sijne moeder alle daer hij in gerecht is in haeve ende erf, 20-4-1507

Fol 104v

Willem Corneliss ende Juijt Claes Janss dochter hebben aengebrocht dat sij gesceijden ende gedeijlt sijn van de goeden die hen gebleven sijn van Claes Janss za, 14-4-1507

Fol 104v

Heijnric Gherits Meijerss heeft over gegheven Thonis Jan Goaeijaertss een stuc erfs etc

Belending: Ariaen Gherit Meijerss, 12-4-1507

Fol 105r

Corstiaen Willemss, Heijnric Heijn Sijmons ende Heijman Janss als dekens onser liever vrouwe ende Sinte Kathelijnen gilde hebben gelooft schuldich te wesen Roelof Goeijaertss enen peter jaerlijcks renthe, 11-7-1507

Fol 105r

Dirc Willemss van Weerdt int bijwesen van Huijbrechtsszoen ? Jan Janss? gaven over Thonis Peter Willemsszoen een mud rogs erffelic, 11-7-1507

Fol 105r

Corstiaens Willemss, Henric Heijn Sijmons ende Heijman Janss als dekens onser lieve vrouwe ende sunte Kathelijne gilde hebben gelooft dat sij alsulcke mud rogs als Dirc Willemss ende Jan Janss gevest hebben Thonis Peter Willemss betalen sullen ter tijt toe als Jan voerss leven sal ende na doot sal het gilde… jaergetijt voer die ziele van Jan ende Claeske, sijnen huijsvrouw, gelijc Jan ende Claeske testament gemaect hebben, 11-7-1507

Fol 105v

Gherit Willemss heeft gevest ende over gegheven Ansem, sijnen soen, een mud rogs ter cause van enen mud rogs dat Aert doe Coster, sijnen swager, den voerss Ansem gemaect ende gelaten ende die Gherit vercoft hadde, 11-9-1507

Fol 105v

Mathijs die Geijster heeft over gegheven Jenneken Jan Aert Vosse wedue een stuc erfs etc, 11-9-1507

Jenneken ende Mathijs sullen elcx ene brief hebben van woorden.

Fol 105v

Gillis Janss heeft gelooft Lambert Goeijaertss tot behoef de HG 12 st renthe, 14-11-+1507

Fol 105v

Jan Rommen heeft gewilcoort Jan Goeijaertss schuldich te wesen 11 scilde, 12-1-1508

Fol 106r

Lijsbet Jan Corstiaenss wedue heeft over gegheven Lambert Goeijaertss tot behoef der kercke ende de HG 12 vaet vuijt anderhalf mud rogs die Wouter die Geijster [Wouterss] nu ter tijt jaerlicx gelt.

Noch genoemd: Ariaen Wouter Leempoels, Thoen Rombout Henricxss wedue met hoere kijnderen, 5-3-1508

Heemraet anno 8

Gielis van Ammeroijen, Goeijaert Goijaertss, Aert Ariaenss, Willem Corstiaenss, Lauris van Hout Janss, Willem Willemss, Gelden Aertss ende Andries Roeloefss

Fol 106r

Op 15-1-1508 hebben Staes Gheritss ende         als HG meesters van Cappelle over gegeheven Huijbrecht IJmbrechtss 12 vaet rogs die Gherit Janss ??? Gherit beset hadde den HG in testament vuijt enen acker, 15-1-1508

Fol 106r

Op 15-1-1508 heeft Hubert voerss over gegheven Henric Heijn Sijmonss1 mud rogs.

Fol 106r

Rombout Dircxss, Peter Dircxss ende Matheeus Dircxss hebben elcx enen brief begeert van hoeren delinge gelijc datte aengebrocht is na vuijtwijsinge den wilcoer voer.

Fol 106v

Aert Peter Vendicx, Wouter, sijnen brueder, ende Thoenke, sijn suster, hebben over gegheven Dirc ende Thoenis, hoeren brueders, hoeren gedeelt in twee acker lants, gesciet anno 7 op sunte Valentijns dach avont (13-2-1507)

Fol 106v

Willem van Bosschuijss Kuijsers heeft over gegheven Willem van Bosschuijs, sijnen zoen, alle goeden [akte doorgestreept]

Fol 106v

Willem van Bosschuijss Kuijsers heeft over gegheven Willem van Bosschuijs Willemss, sijnen zoen, alle goeden waer oock gelegen, 8-3-1508

Fol 107r

Heijnric Janss heeft over gegheven Peter Dirc Rommen enen acker lants, 13-3-1518

Fol 107r

Heijnric Janss heeft over gegheven Willem Corstiaenss als kercmeester een half mud rogs erfelic, 26-2-1508

Fol 107r

Op 25-2-1508 heeft Gillis Henrickss over gegheven Jan Henricxss, sijnen brueder, een acker lants.

Fol 107r

Willem van Bosschuijs Willemss heeft gewilcoort sculdich te wesen Jacop Roelofss 7 scilden jaerlijks renthe, 4-3-1508

Fol 107r

Willem van Bosschuijs Willemss heeft gewilcoort sculdich te wesen Wouter Aert Spiegels sculdich te wesen 3 scilt ende 1 stuijver jaerlijks renthe, 3-3-1508

Wouter Aert Spiegels erfgenamen hebben bekent guede betalinge van 2 afterstellige, 10-5-1528

Fol 107v

Gillis Janss heeft over geheven Lambert      een stuc erfs, 8-4-1508

Fol 107v

Op 25-4-1508 heeft Peter Aert Vendicx Dirx over gegheven Lambert Goeijaertss tot behoef van den HG 15 vaet rogs op Peter Wouter Mertens.

Fol 107v

Op 3-5-1508 heeft Jenneken Merten Gheritss dochter hoer bedanckt guede betalinge van 30 rijnsgulden die haer vader hoer gelaten ende verwilcoort hadde voer haere moederlijck verserft ende heeft mede vertegen op alsulcke versterft ofte gerechtichhijt van hoere vader of noch aenbestorven mocht van Bertho Claess tot behoef … …

Fol 107v

Henrick Gillis vanden Hoeck heeft gelooft Jenneken Mertten Gheritss dochter sculdich te wesen 18 stuijvers renthe, gesciet op die ascentionis (hemelvaartsdag) anno 8

Fol 107v

Er is een gescille tussen Lenaert Aert Vendicx met sijnen mede doc… ter eenre ende Willem Willems ter andere ter cause van zekere goeden die welcke Belike, naturlike dochter heer Anthonis Vendicx nu X Willem voerss, gemaect ende aengegheven souden sijn in enen heemraet brief, 3-6-1508

Fol 108r

Copie van vorige akte

Er is een gescille tussen Willem Willemass ter eenre ende Lenaert Aert Vendicx met sijnen adherenten ter andere sijde ter cause van zekere goeden die welcke Belike, naturlike dochter heer Anthonis Vendicx nu X Willem voerss, gemaect ende aengegheven souden sijn in enen heemraet brief.

Fol 108r

Wouter Peterss van Gilze heeft gelooft Gillis van Ammeroeijen sculdich te wesen 3 scilden jaerlijks renthe, 24-10-1508

Toegevoegd: den brief is betaelt ende gedoot.

Fol 108r

Gillis van Ammeroeijen heeft machtich gemaect IJken, sijnen huijsvrou, om schulden ed te regelen, 24-10-1508

Fol 108v

Gillis van Ammeroeijen X IJken Ariaen Janss dochter hebben een den anderen gelijftochticht etc, 24-10-1508

Fol 108v

Aert Bot Aertss heeft gemaect ende over geheven Mgriet sijnen naturlike dochter een mud rogs erfpacht, welke hij heeft opt geseet daer Lauris Lauriss van Roij op woent, na sijnn doot behoudelic of sij storve sonder wettige gebuert ende oec als sij gebuert hadde ende die gebuert storve sonder witteige gebuert after te laten dant voers mud rogs keren ende comen sal hier inde heijlige kercke te weten 4 vaet den HG totten armen behoef., vier vaet tot … … voer theijlige sacrament, vijf vaet voor de kerck voer was ende licht op sijn ende sijne huijsvrou memorie, die priester 2 vaet voer die vigelie ende tsonendage gebet ende die coster1vaet, 17-11-1508

Fol 108v

Gillis van Ammerroeijen heeft over gegheven Lenaeert die Wagemaker ende sijnen dochter een stuc erfs, gesciet tsanderendage na sunte Thomaes dach (3 juli) apostel anno 8

Fol 109r

Jan Dircxs heeft over gegheven … … met hand ende mond Jan van Ammeroeijen, sijnen swager, al alsulcke voechdije als hem aengekomen is van Lijsbet, sijnen suster, Janss [van Ammeroeijen] voers huijsvrou was, gesciet op sunte Buchien? dach anno 8

Fol 109r

Jan Goeijaertss heeft over gegheven Claijs Lauris Willemss een stuck erfs, 28-1-1509

Fol 109v

Wouter Ariaenss, Peter Jan Wouterss als dekens van Sunte Katharijne gilde tot Waelwijck, Lambert Dircxss ende Claes Janss als dekens van de selve gilde tot Bezoeijen hebben over gegheven Jan Goeijaertss 3 vaet rogs alle jaren, 26-2-1509

Fol 109v

Wouter Ariaenss, Peter Jan Wouterss als dekens van Sunte Katharijne gilde tot Waelwijck, Lambert Dircxss ende Claes Janss als dekens van de selve gilde tot Bezoeijen hebben over gegheven Rommen IJken? 4 vaet rogs erffelic.

Heemraders anno 9

Aert Ariaenss, Willem Corstiaenss, Lauris van Hout Janss, Andries Roeloefss, Gelden Aertss, Henric Janss ende Wouter Peterss

Fol 109v

Henric Lauris Goessens wedue heeft over gegheven Wouter, hoeren   , de helft van enen stuc erfs etc, 27-2-1509

Fol 109v

Henric       heeft over gegheven Andries Mathijssoen een stuc erfs, 27-2-1509

Fol 110r

Jacop Roelofss heeft over gegheven Ariaen Gherit Smitss als voecht sijn suster weeskint dat haer gebleven is van Corst Corstiaenss enen wilcoor van 100 scilden … … van wege Corst Corstiaens als voerss vader die welcke Willem van Boschuijs Willemss… heeft des jaers om 7 scilden te renthe, 4-2-1509

Fol 110r

Corst Corstiaens heeft bewese ende betaelt van des voers Ariaens suster, Adriaen Gherit Smitss als voecht van Jasper?, sijn soens, tot behoef Jasper voers 100 scilden de welcke Corst gelooft hadde, 5-3-1509

Fol 110r

IJke naturlike dochter heer Me… vanden Bogaert, priester, heeft gelooft sculdich te wesen Lijsbet Jan Corstiaenss wedue 3 vaet rogs jaerlic renthe, 5-5-1509

Fol 110r

Heijl Luijx? Willemss wedue heeft gewilcoort sculdich te wesen Geertruijt Coppens … … 20 stuijver jaerlijks renthe, 6-5-1509

Fol 110r

Dirc die Borchgreef Rijchoutss heeft over gegheven Peter Heijn Aerdt? Jans dochter alle sijn goeden, gesciet … … anno 9

Fol 110r

Gherit Wouter Stocmans heeft overgegheven Goeijaert Aert Geldenss die helft van enen acker, 6-5-1509

Fol 110v

Henric Janss ende Ariaen, sijn vrou, hebben gemaect ende over gegheven hoer beijder kijnderen gelijc deijlen sullen etc.

Fol 110v

Wouter van Roij sal enen brioef hebben van heiojn Jans met eenre gifte vanden acker, [rest slecht leesbaar]

Fol 110v

Wouter Lauris Goessens heeft over gegheven Wouter Lauriss van Roij een stuc erfs etc, 29-7-1509

Fol 110v

Wouter Lauriss van Roij heeft over gegheven Wouter Lauris Goessens een stuc erfs etc, 29-7-1509

Fol 111r

Wouter Peterss van Gilze heeft gedinct aen enen vonnis vanden gemeijnen gebueren als Jan Gherit Paepss die woent ende getijmert heeft inde heurhelft die Jan Voss toebehoerende plach ende nu gecomen is aenden erfgenamen Jacops vanden Duijn of hij scot ende lot gheeft mette gebueren ende dat te recht hoert of wat hem daer afcondich is. Besluit: hij hoert te recht op Sprang, 29-6-1509

Fol 111r

Henric Peter Voss heeft gewilcoort Henric Ariaen Oermans sculdich te wesen 18 rijnsgulden ivm het comenscap van eenre pleiten, 29-7-1509

Fol 111r

Henric Gillis vanden Hoeck heeft over gegheven Gijsbert Lauriss vannoRoij enen acker lants, 6-10-1509

Fol 111r

Wouter Lauriss van Roij heeft gelooft Henric Janss sculdich te wesen 14 stuijvers renthe, 15-9-1509

Fol 111v

Gherit Willemss heeft over gegheven Goeijaert Aert Geldenss 4 geerden lants, 6-5-1509

Fol 111v

Wouter Wouterss die Geijster heeft gewilcoort sculdich te wesen Aert Bot Aertss drie scilden jaerlijcks, sunte Kathelijne avont anno 9 (de avond voor 25-11)

Fol 111v

Op 17-11-1509 heeft Gillis Eelkenss over gegeheven Peter Pauwelss een stuc erfs.

Fol 111v

Goeijaert Wouter Maess geeft gelooft Henric Janss tot behoef des HG 30 stuiverts renthe, 30-11-1509

Fol 112r

Heijman Janss heeft gedict om enen vonnis van Floris Doekl als schout geweest, Gillis van Ammeroeijen, Aert Ariaens, Gelden Aertss, Lauris van Hout ende Willem Weillemss als heemraeders geweest of hem iet cundich is dat Heijl sijn suster hem weelneer over gegheven heeft ende opgedragen 22 scilden die hij haer sculdich was vuijt te reijcken ende te betalen na doot sijnre moeder of wat hem daer af ..dich is zo hebben die schout ende heemraders voer recht gewesen dat hem als …dich ende met recht gesciet is als … voer bedinct heeft, 15-12-1509

Fol 112r

Lijsbet Jan Goeijaerts wedue op die eene sijde, Joest Janss, Goaeijaert Janss, Thonis Janss, Jacop Roeloefss, Jan Loer Janss, Ariaen Janss, Peter Janss, Heijlken Jans dochter ende Aenken hen suster, allen erfgenamen van Jan Goeijaertss ter andere sijde hebben gesceijden ende gedeijlt de goeden die Lijsbet ende Jan besten hebben, gesciet anno 9 op sunte Barbaren dach (4-12)

Heemraders anno 1510

Willem Corstiaenss, Lauris van Hout Janss, Aert Ariaenss, Gelden Aertss, Henric Janss, Wouter Peterss, Peter Dirxss ende Dirc Goeijaertss

Andries Roeloefss is op 15-1-1510 overleden.

Fol 112v

Lauris Lauriss die te wive hadde Jenneken Joest Gherit Stocmans wedue ende Dirc Joest Stocmans hebben over gegheven Thonis Aertss hen gedeelt in een stuc erfs, 12-1-1510

Fol 112v

Peter Gherit Stocmans ende Thonis Aertss die te wive heeft Eelken Joest Gherit Stocmans hebben over gegheven Lauris Lauriss van Roij alsulcke geseet etc als Lauris bij leven van Jenneken Joest Stocmans wedue te bewonen plach, 12-1-1510

Fol 112v

Lauris van Hout Janss heeft over gegheven Jan Ariaenss …, 12-1-1510

Fol 112v

Andries Roeloefss ende Corstiaen Willemss … … inde tijt wesende bij wil ende … Peter Wouterss die oude hebben over gegheven Peter Wouiterss die jonge een stuc erfs etc, 12-1-1510

Fol 113r

Peter Jan Wouterss ende Claes Janss als dekens Sunte Kathelijne gilde tot Waelwijck hebben over gegheven Claes Jan Henric Deniss 9 vaet rogs erfpacht, 16-1-1510

Fol 113r

Cornelis Thoniss heeft over gegheven Ariaen Rombout Paeps een stuc erfs, 12-1-1510

Fol 113r

Aert Ariaenss diemen heijt Aert Schouten heeft over gegheven Jacop Roeloefss die helft van alsulcke geseet als den voerss Aert gebleven is bij dode Lijsbet Roeloef Roeloefs weduwe, Aerts vrou.

Fol 113v

Gherit Maes Rommen die te wive heeft gehadt Belijen Ariaen Oermansn dochter ter eenre sijde ende Henric Ariaen Oermans ende Thonis, sijen brueder ende Aert, sijne brueder ter andere sijde hebben over gegheven Gherit Ariaen Oermans elx hun deel in een stuc erfs etc, 10-1-1510

Fol 113v

Claes Henric Weverss heeft over gegheven Ariaen Hermans een scilt jaerlicx erf renthe, 9-2-1510

Fol 113v

Dirc Goeijaerts heeft over gegheven Henric Goeijaert Janss een stuc erfs etc, 9-2-1510

Fol 113v

Adam vanden Duijn heeft over gegheven Dirc Goeijaertss een stuc erfs etc, 9-2-1510

Fol 114r

Goaeijaert Janss heeft overgegheven Willem Janss van Besauwe ene acker lants, 8-2-1510

Fol 114r

Thonis Janss, Jacop Roeloefss, Lijsbet A Gooeijaerts wedue, Joest Janss, Goeijaert Janss, Jan Loer Janss, Ariaen Janss, Peter Janss, Heijlke Jans dochter ende Aenke, hen suster hebben aengebrocht gesceijden ende gedeelt te sijn van de goeden als hen gebleven sijn bij dode Jan Goeijaerts, 8-2-1510

Fol 114r

Goeijaert Janss heeft gewilcoort Claes Aertss ende Corstiaen Willemss als HGmeesters sculdich te wesen … scilden, 17-2-1510

Fol 114r

Aert die Vos Aertss heeft gewilcoort Lambert Goeijaerts tot behoef den outaer meesters van sunte Kathelijne gilde eenen scil renthe, 17-2-1510

Fol 114v

Juijt Wouter Stocmans wedue heeft over gegheven Joest Wouterss, hoere soen, die helft van enen stuck erfs etc, 9-3-1510

Fol 114v

Lijsbet Jan Eelkens wedue heeft over gegheven Gherit Aert Leempoelss enen acker lants, 9-3-1510

Fol 114v

Joest Jan Goeijaertss heeft gelooft Gillis van Ammeroeijen sculdich te wesen 117 rijnsgulden, 2-4-1510

Willem Willemss heeft gewilcoort de selve te betalen 58 rijnsgulden, Gelden Willemss des gelijcx 58 rijnsgulden

Fol 114v

Jorden Dircxss heeft gelooft sculdich te wesen Lambert die Wit 3 rijnsgulden jaerlijcks, 1-5-1510

Fol 115r

Aert Bottelgier Aertss heeft over gegheven Peter Janss van ..olten een stuc erfs etc, 4-5-1510

Fol 115r

Lambert Gherit Paepss heeft over gegheven Aert Willem Ariaenss die helft van enen stuc erfs etc, 7-3-1510

Fol 115r

Goeltken Jans dochter van maren heeft over gegheven ende gemaect hoere 2 kijnderen te weten Emmeken ende Grietken alle hoer goet vuijtgenomen een bedstat? ende een cantoer? die hoer voerkijnderen toebehoeren. Sij heeft gemackt voecht Koen, hoeren brueder, ende Aert van Middelwijc. Koen voor Emmeken ende Aert voer Grietken, 4-5-1510

Fol 115v

Ida vanden Duijn heeft over gegheven Heijman Ariaenss een stuc erfs, 9-5-1510

Fol 115v

Op 6-2-1519 heeft Dirck Wouterss X Thonekens wedue wilneer Aert Verduijn, Dirc ende Baijen, kijnderen van Aert Vendicx, hebben over gegheven Wouter Mertens die Jonge 10 vaet rogs erffelic

Fol 115v

Goeijaert Janss heeft over gegheven Lambert Goeijaertss, sijne oem, 1/5 deel in een stuck erfs, gesciet den 18de dach van sulle anno 10

Belending: Wouter Maess ende Maeske, sijnen suster.

Fol 115v

Joest Jan Goaeijaertss, Thonis, sijnen brueder, Jacop Roeloefss ende Jan Loer Janss hebben over gegheven Lijsbet Jan Goeijaertss wedue elcx 1/5 deel in een stuc erfs, 21-5-1509

Fol 116r

Henrick Jan Heijnric Denissoen X Ariaen hebben gemaeckt, geordoneert ende over gegheven Jenneken, hoer joncxste dochter, alle hoer gueden die sij hebben ofte afterlaten sullen. Indien Kathelijn, hoer ouste dochter, die leengueden die sij after laten mochten ter lester doot van hen beijden voerss voer vuijt behoueden woude ende indien sij die voerss leengueden inbbrengen wille ende alle goeden gelijc delen zo zal die Kathelijn voerss voer vuijt hebben 100 rijnsgulden, 1-6-1510

Fol 116r

Jacop Roeloefss heeft over gegheven Jan Lauriss van Roij 13 vaet rogge erfelic op een stuc erfs etc daer Jan Peter Kicxss nu ter tijt op woent, 25-5-1510

Fol 116r

Heer Jan Willemss, priester, heeft over gegheven Jan Doedijn ende Ariaen Peterss, sijnen swager, alle alsulcke geseet etc als hij wilneer vercregen heeft tegen Corst Corstiaenss, 1-6-1510

Fol 116r

Robbert? Sijmonss als kerckmeester heeft gedinct aen een cond vanden heemraet of hem cundich is dat Vos Claess wilneer tot am… voerleden gevest ende over gegheven heeft de HG van Capoel 7 vaet rogs. De heemraet heeft beraden ende hebben gewest voer recht dat op 17-2-1504 Vos Claess 7 vaet rogs heeft over gegeheven tot behoef van de HG vuijt enen mud rogs op een stuc erfs, Thoen Aert Vendicx wedue erfgenamen geloofde dese rogs te vrijen en te waren, gesciet … Huberti … anno 10.

Fol 116v

Gherit Henricxss als HG meester van Capel heeft gedunct of hem cundich is dat Goeijaert Wouter Maess gevest ende over gegheven heeft wilneer de HG van Capel 5 vaet rogs. De heemraet heeft hem beraden voor recht gewees dat op 17-2-1504 Goeijaert Wouter Maess int bijwesen van Vos Claess hem heeft over gegheven Claes Huijglss tot behoef van de HG van Capel 5 vaet rogs ende Thoen Aert Vendicx wedue erfgenamen geloofde dese rogs te vrijen ne te waren, gesciet … Huberti … anno 10.

Fol 116v

Aert Loer Janss heeft over gegheven Jan, sijnen soen, alle sijn recht ende toeseggen dat hij heeft tot enen acker lants, 28-5-1509

Fol 116v

Dirc Joestenss heeft over gegheven Ariaen Aert Vosse enen acker lants, 5-10-1510

Fol 116v

Corst Corstiaenss heeft over gegheven IJke, sijen suster, enen hofstat ende erf etc, 27-7-1510

Fol 117r

Hubert Jan Hamers die te wive heeft Jenneken Jan Mallants dochter wedue wilneer Jan Aert Vendicx heeft over gegheven Ariaen Aert Vendicx dochter al alsulcke goeden die hij hade metten … sijnre huijsvrou ende hij op bedeelt was tegen … dat hem gebleven was vanden selve Jan Vendicx, gescier anno 1505 op sunte Thomas dach apostel (3-7)

Fol 117r

Heijman Janss ende Griet, sijnen suster, hebben aengebrocht dat sij gesceijden ende gedeijlt sijn van alle gueden die hen gebleven sijn van Jan Merceliss, hoeren vader, ende oec van hoeren moeder hen namaels blijven sal.

Fol 117v

Jan Ariaenss die Wever? heeft gewilcoort Lauris Janss vanden Hout sculdich te wesen 34 scilden, gesciet tsanderen dages na Bertiendach? anno 10

Fol 117v

Willem Willemss ende Aert Bottelgier Aertss hebben gewilcoort Henric Janss sculdich te wesen 100 rijnsgulden, 17-11-1510

Fol 117v

Gherit Willemss heeft over gegheven Joest Janss die helft van enen stuc erfs etc, 6-11-1510

Voert heeft Willem gelooft dat Willem, sijnen soens voers weeskijnt tot hoeren mondigen dagen … sullen op dit voerss erf tot behoef Joesten voerss ende of hem daer af enigh scade quame.

Fol 118r

Op sunte Mertens dach anno 10 (11-11) heeft Wouter Aertss over gegheven Henric Wouter Stocmans 12 vaet rog welcke rog voerss wilneer gecoft ende vercregen hadde van Cornelis van Bloclants erfgenamen.

Fol 118r

Heijn Stocmans voerss heeft over gegheven Wouter Aertss 13 vaet rogs ende enen derdel van enen vat op Ariaen Michielss hofstat, anno ut supra

Fol 118r

Wouter Loer Wouterss ende Willem Jans Hogess als kercmeestgers van Bezoeijen hebben over gegheven Ariaen Hmans 3 vaet rogs door hen bij testamente aengenomen van Kathelijn Woesten op een hofstat daer Ariaen nu tertijt in woont ende hem toebehoert. Med e sijn voer ons gestaen Claes Aert Voss ende Corstiaen Willemss als HG meesters van Sprang ende hebben over gegheven den voers Ariaen een vat rogs opt selven erf, 30-11-1510

Fol 118r

Goeijaert Janss heeft gewilcoort Ariaen Hmans [akte slechts leesbaar]

Fol 118r

Henric Ariaen Oermans heeft over gegheven Goeijaert Janss de helft van enen stuc erfs, gesciet anno 10 … …

Fol 118v

Willm Willemss als gemechticht van Mechtelt van Sciepdijc? heeft besette zekre penningen die Thonis Rombout Henricxss wedue schuldich sioude wesen Wout verduijn ende die selve Willem als gemechticht daer op gedinct heeft van dingdagen tot dingdagen also verre dat hij die selve penningen met recht gewonnen heeft nijet te min zo heeft die selve Thonis hoer geconsenteert voer recht in also verre Wouter Verduijn voerss hoer scadeloes ontheffe wil vanden … penningen op te leggen ende te betalen also dat sij … … betalen quijt wesen mocht … … …

Fol 118v

Jacop Cornelis heeft met recht gedinct om een cond vanden heemraet of hem nijet kennelic is dat wilneer comen is Jacop Maess ende heeft bekent dat Jacop Cornelis af gecoft ende af geleet heeft 8 vaet rogs, na beraed heeft de heemraet gewesen dat hem cundich is dat Jacop Maess hem bekent heeft tot andere tijden voorleden dat hij die 8 vaet rogs die Jacop Cornelis hem te gelden plach ende hij wilneer vercregen hadde van Lambvert Heijmanss dat voers Jacop Cornelis vercoft heeft ende daer af alles betaelt heeft, gesciet altere Lucie … anno 10

Fol 118v

Gherit Ariaen Oermans heeft over gegheven Jan Heinric Sijmonss enen acker lants, 26-12-1510

Fol 118v

Stanke ende Aenke, hoeren suster, kijnderen van Thonis Thoniss, hebben over gegheven Cornelis Wouterss een stuc erfs, 25-11-1510

Fol 119r

Peter Wouter Mertens heeft over gegheven Wouter Aertss die helft van 20 vaet rogs erfpacht, 11-1-1511

Fol 119r

Ariaen Gerit Swevers heeft over gegheven Thonis Jan Goeijaertss een stuc erfs etc, 11-1-1511

Fol 119r

Joest Jan Goeijaertss heeft gewilcoort Willem Gheritss weeskijnderen sculdich te wesen 34 rijnsgulden, 6-11-1510

Heemraders anno 11

Willem Corstiaenss, Lauris van Hout Janss, Aert Ariaenss, Gelden Aertss, Wouter Peterss, Peter Dirxss ende Dirc Goeijaertss

Fol 119v

Goeijaert Janss heeft opgedragen ende over gegheven Heijnric Janss een heemraets brief sprekende van 46 scilden, 20-12-1510

Fol 119v

Lijsbert Joest Sangers wedue heeft over gegheven Goweijaert Ariaenss die Decker die helft van enen stuc erfs etc, 7-2-1511

Fol 119v

Peter Wouter Mertenss die oude heeft over gegheven Jan Loer Aertss een stuc erfs, 8-2-1511

Fol 119v

Lauris Henricxss heeft over gegheven Ariaen Gherits Weverss ene acker lants etc, 8-2-1511

Fol 119v

Opten 26ste dach sulle anno 11 zo sijn comen Lauris Lauriss ende Melis Denis, sij … hebben gekent met malcanderen als vanhout dat Melis voerss tegen den voerss Lauris gecoft heeft dat Melis den voerss Lauris sculdich is 16 scilden. Lauris sal sculdich worden Dirc Joesten na vuijtwijsinge den wilcoor die daer af is.

Fol 120r

Jenneken Thonis Paeps wedue mede als voecht ende momboir van hoeren weeskijnderen die sij behouden heeft van voerss Thonis, hoeren man, Stanke ende Aenke, hoer susters, Thonmis voerss voerkijnderen ende hebben ons aengebrocht dat sij gesceijden ende gedeijlt sijn van alle gueden die Thonis ende Jenneken tesamen toebehoerden, 25-11-1511

Fol 120r

Cornelis Willems, Wouter Gijsbertss, Jan vanden Henen?, Lambert die Wit, Heijnric IJwens?, Lauris Ariaenss, Joest die Wit Claess, Peter, sijnen brueder, ende Wouter, sijnen brueder, Claes Janss ende IJke Jans dochter hebben vertegen op die helft van 24 vaet rogge die Peter die Wit gelden had op Wouter Mertens erfgenamen vuijt zekere erffeniss, 21-12-1511

Fol 120r

Lauris Janss van Hout heeft opgedragen ende over gegheven Wouter Aertss enen heemraetbrief sprekende van 34 scilden op een stuc erfs etc daer Jan Ariaenss die Wever op woent welc erf voers Lauris voerss wilneer den voerss Jan vercoft heeft, 11-3-1511

Fol 120r

Andries Mathijss heeft gewilcoort Henric Janss sculdich te wesen 17 scilden, 4-2-1511

Fol 120v

Henric Janss heeft over gegheven Andries Mathijss ene acker lants, 4-2-1511

Fol 120v

Corst Willemss sal den HG gheven enen brief van 30 stuijvers renthe, 23-3-1511

Fol 120v

Neelke Wouter Mertens heeft over gegheven Wouter Lauris Goessens het lant dat sij gecoft hadde tegen Thonis Paeps kijnderen na vuijtwijsinge den brief die Cornelia daer afgenomen heeft, 23-3-1511

Fol 120v

Goeijaert Goeijaerts heeft geloeft Claes Aert Voss tot behoef vande HG sculdich te wesen 30 stuijvers renthe, 26-3-1511

Fol 120v

Op 22-4-1511 zo heeft Wouter Spiegel over gegheven Gelden Meliss tot behoef Anthonis sijns brueders weeskijnderen 12 vaet rogs welcke rogs Wouter wilneer gecof hadde van Cornelis van Bloclants erfgenamen.

Fol 121r

Jan Sijmonss heeft over gegheven Lauris Henricxss, sijnen swager, alle alsulcke versterft hem aenbestorven van Margriet Henric Weijess huisvrou was, sijnen moeder saliger, 11-5-1511

Fol 121r

Peter Wouter Mertens die oude heeft over gegheven Ariaen Gherit Weverss? enen acker lants, 27-4-1511

Fol 121r

Jan Wouter Maess heeft gewilcoort Lijsken Goeijaert Hmans, … sijnre nichte, sculdich te wesen enen rijnsgulden renthe, 27-5-1511

Fol 121r

Peter Jacops heeft over gegheven Gherit Aertss Loerss ende Ariaen Rombouts enen acker lants, 19-5-1511

Fol 121r

Peter Huijbenss heeft gewilcoort sculdich te wesen Danel Jacopss 50 rijnsgiulden, 24-6-1511

Fol 121v

Copie van enen waterbrief

Cornelis Wouterss kenne ende belije sculdich te wesen Ariaen die Roij Gherits 49 rijnsgulden als van eenen torfpleijt die hijn.. te wille ende te danck gelevert heeft, 29-4-1511

Fol 121v

Anthonis Gheritss heeft machtich gemaect Ariaen Hmans al zijn sculden te innen etc, 15-6-1511

Fol 122r

Jan die Bont heeft gewilcoort Ariaen Hmanss sculdich te wesen 88 scilden, gesciet anno 11 op sunte Magrieten dach

Fol 122r

Danel Jacopss heeft over geheven Henric Janss, sijnen oem, wacht ende waer met alle sijne sculden te mogen eijsschen, op te bueren ende te ontslagen, 17-8-1511

Fol 122r

Peter Dirc Rommen X Heijlwich hebben over gegheven hoeren kijnderen, tesamen gewonnen, ter laetster doot van hen beijden voerss elcx 25 gulden om des wille dat sij oude kijnderen sijn ende gheen broot ende konnen gewinnen ende een wijlke tijts die voerss kijnderen hem te voeren hebben moeten winnen ende noch winnen moeten, 3-8-1511

Fol 122r

Ariaen Heijn Maes heeft over gegheven Henric Janss 1 mud rogs pacht welcke rogs Wouter van Hout wilneer verwilcoort heeft Willem Aertss … Tempel, 17-8-1511

Fol 122v

Peter Jan Voss soen heeft gewilcoort sculdich te wesen Henric Paijmans 15 stuijvers rente, 24-9-1511

Fol 122v

 Willem Willemss, Jan van Ammeroeijen die jongen, Henrick Heijn Sijmonss ende Peter Wouter Mertenss die jonge hebben gewilcoort Tielman van Ammeroeijen sculdich te wesen vierdalf hondert (=350) rijnsgulden, 4-10-1511

Fol 122v

Peter Dirc Rommen ende Wouter van Gilze hebben gewilcoort sculdich te wesen Goeltken van Maren ende hoeren 2 kijnderen (oa Heijlken) 200 rijnsgulden, 4-10-1511

Fol 122v

Corst heeft hem bekent dat hij betalen sal van Peter Dircx wegen als hem af leggen sal Roeloef Jacops 27 rijns gulden.

Fol 123r

Thonis Jan Goeijaertss heeft gewilcoort Thonis Meliss weeskijnderen sculdich te wesen 20 stuijvers renthe, 5-3-1511

Fol 123r

Goeijaert Janss ende Roeloef Andriess hebben aengebrocht dat sij gesceijden ende gedeijlt sijn van 2 ackeren die Andries Roeloefs toe plach te behoeren ende waer Goaeijaert den ene vercregen ende gecoft hadde van Henric Ariaen Oermans, 14-2-1511

Fol 123r

Peter Dircxss ende Wouter Peterss hebben gewilcoort Goeltken van Maren dat sij behouden ende bewonen sal hoeren leefdach lanc het brauhuijsken etc, 4-10-1511

Fol 123v

Goeijaert Janss heeft over gegheven Willem Willemss enen acker lants, 19-10-1511

Fol 123v

Goeleken Janss dochter van Maren, Roeloef Jacopss van Os ende Heijlken, sijnen suster, hebben over gegheven Wouer Peterss van Ghilze die helft van een stuc erfs etc, 4-10-1511

Fol 123v

Jan Heijnric Voss heeft over gegheven Heijnric Gilliss vanden Hoeck een stuc erfs. 23-10-1511

Fol 123v

Op 15-11-1511 heeft Goeijaert Aert Gelden over gegheven Corst Corstiaenss sijnen hoef.

Corst verwilcoort Ghoeijaert.

Fol 124r

Op sunte Andries avont (de avond voor 30-11) anno 11 heeft Wouter Gherits Roeijen over gegheven Rob Gemanss als HG meester van Capel de helft van een mud rogs.

Noch over gegheven dander helft Aert Schouiten mede tot behoef de kercke van den Sprang

Fol 124r

Claes Lauris Witte heeft gewilcoort IJke Jan Heijnrick Denis dochter schuldich te wesen 2 rijnsgulden renthe, 4-1-1512

Fol 124r

Corst Corstiaenss heeft gewilcoort Heijken Jacops dochter van Os sculdich te wesen 3 rijns gulden, 29-1-1511

Fol 124r

Jan Loer Aertss heeft over gegheven Maes Willemss enen acker lants, gesciet op sunte Pauwels … … (mogelijk 25-1) anno 12

Fol 124r

Roeloef Jacopss sal hebben enen wilcoor brief van Peter Dirc Rommen van … rijnsgulden, 4-10-1511

Gelijcx sal Roeloef hebben enen brief van Wouter Peterss in manieren als boven

Heijlken sal hebben enen brief van Wouter Peterss van 51 rijnsgulden in manieren als boven.

Fol 124v

Jan Peterss tot Waspijc heeft over gegheven Ariaen Wouterss die helft van enen stuc erfs etc, 29-1-1512

Fol 124v

Lambert Goeijaertss als HG meester heeft over gegheven Aert Aertss die Vos een stuc erfs etc, 9-10-1512

Fol 124v

Cornelis Dircxss sal enen brief hebben vuijt de wilcoor die Sijmon Dirc hem gedaen heeft

Fol 124v

Henrick die Bije Ariaenss heeft over gegheven sijn geseet Jan Janss van Ammeroeijen behoudelijc dat hij vuit gelden sal voer 4 vaet rogs die …aen, sijen suster, de kercke daer op gemaect heeft.

Fol 124v

Jan Janss van Ammeroeijen heeft opgedragen den wilcoor die Aert Andriess wilneer sijnen … … hadde, 21-3-1512

Fol 124v

Goeijaert Goeijaertss heeft over gegheven Thonis Wavers enen acker lants, 28-3-1512

Fol 125r

Jan Janss van Ammeroeijen heeft over gegheven Lambert Goijaertss ende Aert Ariaenss als HG meesters enen wilcoer sprakende van enen rijnsgulden renthe die Aert Andries wilneer gedaen heeft Cornelia Lauris dochter nu ter tijt X … Janss voers, 21-3-1512

Fol 125r

Henric Gilliss heeft gewilcoort Thonis Goeijaertss 32 scilden, 4-4-1512

Fol 125r

Thonis Goeijaertss ende Mariken, sijnen suster, hebben over gegeheven Henric Peter Voss een stuc erfs, 4-4-1512

Fol 125r

Cornelis Dircxss heeft opgedragen Willem Willemss den wilcoer die Sijmon Gilliss hem gedaen heeft, 4-4-1512

Fol 125v

Henric Heijn Deniss heeft gewilcoort brueder Jan Janss van Maestricht tot behoef den goosdhuijs van Marijwater? boven den Bossch culdich te wesen 30 pont groot vlaems, 17-4-1512

Fol 125v

Dirc Peterss heeft gewilcoort Aert Ariaenss sculdich te wesen 24 stuijvers renthe, 2-5-1512

Fol 125v

Jan vander Staec ende Henric, sijen soen, hebben gewilcoort Henric Janss sculdich te wesen 2 rijnsgulden renthe, 16-5-1512

Fol 125v

Jan Wouter Maess heeft gewilcoort sculdich te wesen Lijsken Goeijaert Hmans dochter, sijnen nichte 2 rijnsgulden renthe, gesciet in die heilige dagen van paessche anno 12

Fol 126r

Corst Corstiaenss heeft over gegeheven Roeloef Jacops een stuc erfs etc met voerwaerde dat Goeltken van Maren behouden ende bewonen sal het brauhuijsken hoeren leefdach lanc, 24-6-1512

Roeloef betaelt 56? rijnsgulden.

Fol 126r

Roeloef Jacops heeft gewiloort Goeltken van Maren, sijnen moeder, te bewonen ende behouden het brauhuisken hoeren leefdach lanc, 24-6-1512

Fol 126r

Roeloef Jacops heeft over gegheven ende opgedragen Corst Corstiaenss 2 wilcoor brieven te weten enen van Peter Dircxss ende enen van Wouter Peterss van Gilze elcx sprekende van 41 rijnsgulden, 24-6-1512

Fol 126v

Goeltken Janss dochter van Maren heeft over gegheven ende gemaect hoeren kijnderen te weten Emmeken ende Grietken elcx 83 rijnsgulden vuijt alle hoeren gueden ende hoer bedde met toebehoeren. Mocht er meer sijn dan deijlen alle kijnderen gelijc. Mochtende 2 kijnderen sonder geboerte after te laten sterven dan deijlt die kerc vanden Sprang voer de helft.

Fol 126v

Wouter van Hout Janss heeft gewilcoort Lambert Goeijaertss tot behoef des HG sculdich te wesen 18 stuijvers renthe, gesciet op sunte Lamberts dach (17-9) anno 12

Fol 126v

Jan Janss kenne ende belijde sculdich te wesen Baijen Thoniss 16 pont groot vlaemsch ivm een torfscip, 19-5-1512

Fol 127r

Lauris Lauriss van Roij heeft gewilcoort Heijnric Janss sculdich te wesen 20 stuijvers renthe, 26-9-1511

Fol 127r

Willem Willemss heeft gewilcoort Henric Janss sculdich te wesen ende te betalen op 18-10 60 rijnsgulden, 18-10-1512

Fol 127r

Emmeken Aert Loer Janss wedue, Jan Loer Aertss, Henric Aertss, Willem Aertss, Rombouts Aertss, Gherit Jan? Henricss, Maes Willemss, Hman Wouterss hebben over gegheven Jorden Dircxss een stuc erfs etc,

10-? 1511

Fol 127v

Jan Dircxss heeft over gegheven Heijnric Dircxss, sijnen swager, sijn geseet etc, 28-10-1512

Fol 127v

Jan van Wijck ende Jan Corneliss hebben machtich gemaect met dese brieve IJken Cornelis dochter te mogen vercopen, over te gheven ende vesten 2 gouden philips gulden renthe, 3-11

Op 3-11-1512 is heemraet genomen Joest Janss loco Lauris van Hout

Fol 127v

Op 7-11-1512 heeft Goeijaert Janss over geheven Roeloef Adriaenss sijn geseet.

Fol 127v

Peter Jacopss heeft geloeft Jorden Dircxss sculdich te wesen 2 scilden renthe, 13-11-1512

Fol 127v

Jorden Dircxss heeft over gegheven Jorden Dircxss een stuc erfs, 13-11-1512

Fol 128r

Roeloef Andries heeft gewilcoort Goeijaert Janss sculdich te wesen 6 scuilden ende een quartier vanenen scilt renthe, 7-11-1513

Fol 128r

Op 12-11-1512 heeft Goeijaert Janss over gegheven Gherit Henricx 5 jaer lanc durende huer van hoijlant die hij gehuert hadde tegens Staes Gheritss erfgenamen.

Fol 128r

Ariaen Hmanss heeft over gegheven Gijsbert Lauriss van Roij een stuc erfs

Fol 128r

Wilneer is voer ons comen Danel Jacopss ende bedancke hem van Gherit Janss, sijnen oem, guede voechdije mede is ons cundich dat die selve Danel onlangs geleden comen is ende heeft geconsenteert dat hij de bomen op sijn erf souden vercopen mocht om den hoechst … etc, 27-11-1512

Fol 128v

Maes Janss Jan Claes Wijntss heeft gewilcoort Gillis van Ammeroeijen sculdich te wesen 60 scilden, 4-12-1512

Fol 128v

Wouter Lauris Goessens heeft over gegheven Wouter Aert Appels 5 vaet rogs alle jaer te gelden, 6-11-1511

Fol 128v

Op 11-12-1512 heeft Corst Corsten opgedragen ende over gegheven IJken, sijnen suster, een wilcoor brief sprekende van 3 scilden jaerlijcks die Aert Ariaen Goeijaertss wilneer de voers corst verwilcoort heeft.

Fol 128v

Jan Claess heeft over gegheven Gheritke … sijn hoef, 28-12-1512

Fol 129r

Ariaen Stocman heeft over gegheven Ariaen die Bije Heijnricxss? sijnen helft van al alsulcke erf als hij met Ariaen die Bije te samen vercregen ende over genomen hebben van Peter die Wit Wouterss, 27-11-1512

Fol 129r

IJke Jan bHeijnric Deniss dochtern heeft over gegheven Corst Cordtiaenss die helft van enen stuc erfs etc, 8-11-1512

Belending: Geertruijt Corst Henrick Denis weduwe met hoere kijnderen

Fol 129r

Corst Corstiaenss, Jacopske? ende Danel Jacopss, sijnen nichte, ende Jacop Danelss ende Heijnric Janss als voechden van Danels ende hebben aengebrocht dat sij gesceijden ende gedeijt sijn van alsulcke geseet als Jan Henric Deniss toebehoeren ende te bewonen plach

Fol 129v

Dammis Ja…, die Rob van Ammeroeijens dochter heeft, heeft over gegheven Gherit Gherit Sijmonss die helft van enen stuc erfs, 28-12-1512

Fol 129v

Aertken Jan Aert Vendicxss dochter heeft hoer bedanct van Ariaen Aert Vendicxs dochter, hoere maeijen, guede voechdijen ende heeft mede aen Lenaert Aert Vendicxss, hoer oem, ende Ariaen voerss alle hoer guet etc nijet … sal mogen versette, vercopen noch beswaren voer tijt dat sij out geworden sal wesen 30 jaer ter waer bij consent ende willen van hoer oem ende maeijen voerss etgc, 29-1-1513

Fol 129v

Corst heeft over gegheven Gelden Aert Ariaenss tgeseet dat hij over had van IJke Jan Heijn Deniss na vuijt wisige den deijlbrief, 16-1-1513

Fol 129v

Corst Corstiaenss heeft over gegheven Gelden Aert Ariaenss half tgeseet dat Jan Heijnric Deniss toebehoeren plach daer hij bij delijnge op gevallen is. Noch enen acker

Fol 130r

Jacop Roeloefss heeft gelooft Heijlken Jacops dochter van Os sculdich te wesen 6 rijnsgulden renthe, 30-1-1513

Fol 130r

Peter Gheritss X Juet Claes dochter ende heeft over gegheven Willem Corneliss al alsulcke erf als hoer ten deel is gevallen van hoer vaders versterft te weten half den acker int geseet daer Willem voerss nu ter tijt bewoent, 5-2-1513

Fol 30r

Goeijaert Goeijaertss heeft gewilcoort Jan Dircxss sculdich te wesen 2 rijnsgulden renthe, 10-2-1513

Fol 130r

Roelof Jacopss heeft over gegheven Jacop Lenaertss sijn geseet opten 14de februarij anno 13 als hij daer over hadde van Corsten behoudelic Goeltken van Maren haer lijftocht … brauhuijsken. Na doot van Goeltken comen het ghuisken mette erf aen Jacop.

Fol 130r

Henric Gillis vanden Hoeck heeft geloeft Aert Ariaenss diemen heijt Aert Schouten sculdich te wesen 45 stuijvers renthe, den 25ste dach van sulle anno 13

Fol 130v

Jorden Dircxss heeft over gegheven Jan Eelkenss een stuc erfs, 10-3-1513

Fol 130v

Dirc Jan Praijserss heeft gewilcoort Lijinken Ariaen Hmanss dochter schuldich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks, 9-4-1513

Fol 130v

Wouter Lauriss van Roioj heeft gewilcoort Lijsken Jan Corstiaenss weu sculdich te wesen 2 scilden jaerlijcks, 5-5-1513

Fol 130v

Op 14-5, pinxsteravont anno 13 heeft Melis Ariaenss over gegheven Lambert Goeijaertss tot behoef Henric Lambertss, sijnen soen, het 1/6 deel in alsulcke geseet als sijn vader te bewonen plach.

Fol 131r

Ariaen Baijenss heeft over gegeven Goijaert Wouter Maess die helft in een stuc erfs etc, 5-6-1513

Fol 131r

Jan Janss die men heijt Jan Stammen heeft geloeft Peter Huijbensoen sculdich te wesen 35 rijnsgulden voor een torfpleijt die hij mij te danc ende te willen gelevert heeft, 5-6-1513

Fol 131v

Op 12-6-1513 heeft Claes Janss opgedragen ende overgegheven Corst Dircxss den heemraet wilcoor brief die voerss Jorden had op Peter Jacops van 2 scj]ilden jaerlijcks.

Fol 131v

Roeloef Jacopss als man wilneer Kathelijne Cornelis dochter za … … van hoeren beijden voers een weeskijnt gebleven is heeft geonsenteert dat Andries Peter Vogelaerss als voecht daer toe genomen van sijnen weeskijnt ende Peter Vogelaers als borch ende Aert Bits/Bus als toesiender inde stede vanden vader ende Goeltken Jans dochter van Maren moeder vanden voerss Roeloeff dat sij te samen sullen mogen vercopen om den hoochste penningen al alsulcke gueden als Roeloef voers met sijne kijnde aldaer binnen de stede van Breda heeft … toebehoeren, 25-6-+1513

Fol 131v

Berbara Gherits dochter x Goodschalc Willemss machticht Goodscalc te mogen eijssen ende … al alsulcke versterft als Barbara aenbestorven is bij dode Gheritke, hoere suster, gelegen binnen Breda of binnen den lande van Breda., 10-8-1513

Fol 131v

Roeloef Andries heeft over gegheven Willem Willemss enen acker lants, 7-8-1513

Fol 132r

Joest Henrics kenne sculdich te wesen Aert Goeijertss diemen heit Aert Wauterss 6 pont groot vlaemsch, 21-8-1513

Fol 132r

Ariaen Jan Peterss dochter heeft over gegheven Wouter Wouterss die Geijster, hoeren oem, de helft van ene acker, 9-10-1513

Fol 132r

Wouter Wouterss die Geijster heeft over gegheven Dirc Goeijaertss de helft van een stuc erfs etc,, 23-10-1513

Fol 132v

Magriet Wijt Korneliss van Daels suster heeft over gegheven Aert Otten Aertss die helft van ene halve mud rogs, 31-8-1513

Fol 132v

Wouter Maess diemen heit Geijster heeft gewilcoort Aert Wouter Goeijaertss sculdich te wesen te betalen op drie korstavont naestcomende vuijtwisinge den wilcoerboec [geen bedrag, geen datum]

Fol 132v

Michiel Heijnric Aert Loers wedue heeft gedinct om een cond vanden heemraet of hem cundich is dat Willem Goeijaert Janss over gegheven heeft Heinric Aertss, hoeren man, het geseet daer sij tsamen bij leven hoeren man in woenden ende Goeijaert gecoft hadde tegen Maes Wouterss. Dec heemraet heeft beraden ende hebben gewesen voer echt dat hem cindich is dat [verder geen tekst]

Fol 133r

Maes Willemss heeft gewilcoort sculdich te wesen Willem van Bosschuijss 2 rijnsgulden jaerlijcks, 9-10-1513

Fol 133r

Willem van Bosschuijss heeft over gegheven Maes Willemss ene acker lants, 9-10-1513

Fol 133r

Willem Willemss, richter, ende met mij als heemraeders doen cond dat op 26-6-1512 voer ons comen is Goeijaert Janss ende heeft gewilcoort Jan Gilliss van Ammeroeijen tien jaer lanc te betalen 24 rijnsgulden ende vijf stuijvers als voer een vierdel on 2 blooc thienden. Noch te betalen als een pleijt torfs gevaren heeft ten Bosch ses rijnsgulden, 234-10

Fol 133r

Aert Aertss die Vos heeft over gegheven Gijsbert vader een stuc erfs, 23-10-1513

Fol 133v

Willem Matheuss, Jan Sijmonss ende Willem Janss van Besau hebben getuijcht dat op Kathelijne dach anno 12 Goeijaert Janss ende Jan Gillis van Ammeroeijen die jong met malcanderen gerekent van rog boeweijt … ende … gecomen vanden thienden op Sprang ende daer af tot dien wael met een te vreden hebben geweest. Mede is voer ons gestaen Gillis die Moelder ende heeft oec getuijcht dat hij daer bij ende aen geweest heeft dat Goeijaert Janss ende Corst Janss als thiendenaers vander selven thienden tsamen veroft hebben enen geheiten Korst Corstiaenss seker enen mudder rogge gecomen vanden voerss thienden ende dat Jan Gilliss van Ammeroeijen sijn paert nijet woude vercopen. Noch tuijcht Henric Corstiaenss dat hij gecoft heeft tegen voers Goeijaert janss een half rogs vander selven thienden gecomen welcke hij hem betaelt heeft, 29-10-1513

Fol 133v

Thonis Peter Aert Vendicxss heeft over gegheven Ariaen Aert Vendicx dochter, sijne maeije het 1/5 gedeelte in een stuc erfs hem aenbestorven van met susters ende brueders van Thoen Aert Vendicx huijsvrou, hoere oude moder, 20-11-1513

Fol 134r

Goeijaert Janss heeft gelooft Corst Corstiaenss ende Gelden Melis als HG meesters sculdich te wesen3 scilt jaerlijcks vuijt 6 scilden ende een … van enen scilt wilneer Roeloef Andriess de voers Goeijaert verwilcoort heeft, 2-12-1513

Fol 134r

Wouter Robbertss ende Thonis Ariaenss, sijnen swager, hebben over gegheven Ariaen Wouter Leempoels een stuc erfs, 23-9-1513

Fol 134r

Henric Janss heeft over gegheven Corst Corstiaenss een stuc erfs etc, 7-4-1513

Fol 134v

Corst Corstiaenss heeft over gegheven Wouter Maess een derdel van enen mergen lants, 23-12-1513

Fol 134v

Jan Wouter Maess heeft gewilcoort IJken Corstiaenss dochter schuldich te wesen 27 scilt, 23-12-1513

Fol 134v

Corst Corstiaenss heeft opgedragen ende over gegheven IJken Corstiaenss dochter, sijnen suster, enen heemraetbrief sprekende van 18 scilden, 23-12-1513

Fol 134v

Lijsbet Jan Goeijaerts wedue heeft over gegheven Corst Corst een vierdel inde hog… die Jan Goeijaerts toe plach te behoeren, 6-1-1513

Fol 134v

De HG sal hebben enen brief vanden selve hog.. die Corst Henricxs die over gegheven heeft in forma als boven, 20-3-1513

Fol 135r

Henric Stocman Dircxss enen waterbrief hebben op Jan Janss pleijt die hij vande voerss Henric gecoft heeft, 9-12-1513

Fol 135r

Dirc Peterss heeft over gegheven Wouter Gherits Roijen een stuc erfs, 30-1-1514

Fol 135r

Op 30-1-1514 hebben Jan Doedijn ende Ariaen Peterss over gegheven Jan Sijmonss het geseet dat heer Jan Willemss toe plach te behoeren in alle manieren als Corst Corstiaenss de voers heer Jan dat vercoft hadde.

Fol 135r

Corst sal hebben enen sceijbrief van Jan Heijn Denis geseet tegen Danel Jacopss.

Folk 135r

Wouter Loer ende Willem Jans Hogess als HG meesters van Bezoeijen hebben opgewonnen afterstallige pachten van enen mud rogs erfpachts alle alsulcke geseet als Aert die Vos Janss toebehoeren plach, 10-6-1513

Heemraders anno 13 ende 14

Willem Corstiaenss, Aert Ariaenss, Gelden Aertss, Wouter Peterss, Peter Dirxss, Dirc Goeijaertss ende Joest Janss

Fol 135v

Wouter Loer Wouterss ende Willem Janss Hoges als HG meesters van Bezoeijen hebben over gegheven Baijen Thoniss het geseet van Aert Vosse, 4-2-1514

Fol 135v

Tsanderedages … Marij anno 14 hebben Claes Aert Voss, Aert, sijnen brueder, Ariaen, sijnen brueder, Thoen, sijnen suster, Jan vanden Staeck kijnderen, Jan Aert Voss kijnderen ende Baijen Thoniss X Engel Aert Voss hebben aengebrocht dat Baijen Thoniss, Jan Aert Voss kijnderen ende Jan vanden Staeck kijnderen die hen gebleven sijn van Emmeke Aert Voss dochter tsamen bedeijlt sijn op die hofstat die Aert die Vos toe plach te behoeren ende hem gecomen was van lijf ter doot.

Fol 135v

Peter Jan Voss heeft Henric Henricss van Vlijmen gegoinnen enen waterbrief op die pleijt die Peter vander voers Henric gecoft hadde, te weten te betalen 14 rijnsgulden op 2 korstavont naestcomende, 6-2-1514

Fol 135v

Cornelis Henricxss ende Claes Geldenss hebben gewilcoort Mariken Goeijaertss dochter sculdich te wesen … rijnsgulden ende 3 stuijvers jaerlijcks, 11-2-1514

Fol 136r

Ansem Gheritss heeft geloeft Willem Willemss tot behoef Willem Gheritss 3 weeskijnderen sculdich te wesen 50 scilden, 19-2-1514

Fol 136r

Jacop Gheritss heeft geloeft Jenneken Jan Gheritss dochter, sijen nichte, sculdich te wesen 54 scilden, 19-29-1514

Fol 136r

Wouter Lauriss van Roij heeft gewilcoort heer Joest Willemss, priester, schuldich te wesen 18 scilden, 4-3-1514

Fol 136r

Op 19-3-1514 heeft Willem Jans van Holten over gegheven Peter Janss van Holten sijnen acker.

Fol 136v

Jan Loer Aertss akls voecht Gherit Aert Loerss weeskijnt ende Floris Janss X Mechtelt Henric Aert Loers wedue hebben gekent sdat sij wael tevreden sijn ende van waerde houden al alsulcke coop als hoere beijden huijsvrouwen gedaen hebben vanden … pleijten die wilneer Henrick Aert Loerss toe plach te behoeren daer god die siel af hebben moet, 4-3-1514

Fol 136v

Ariaen Gheritss heeft aengenomen sijn weeskijnderen etc tot sij mondich sijn. Ariaen behoudt alle gueden die hij met Sijke, sijnen huijsvrouwe beseten heeft, 21-1-1514

Fol 136v

Opten 9de maart anno 14 heeft Tijs die Geijster gevest 1 mud rogs Corst Janss te Loen op die beterschap van sijnen geseet.

Fol 136v

Wouter van Haur Janss heeft over gegheven Heijlwich, sijnen dochter, haer derdel in al sijnen gueden die hij heeft ofte vercregen mochte ende na sijn doot after laten sal behoudelic dat Heijlwich X Ariaen Gheritss die bladingen daer af hebben sal, 19-3-1514

Fol 137r

IJke Lambert Lambertss weu ende Ariaen, hoere soen hebben geloeft schuldich te wesen den HG 19 rijnsgulden, 14-3-1514

Fol 137r

Op 8-2-1514 heeft Heijn Stocman Dircxss over gegheven Gelden Meliss sijn geseet.

Fol 137r

Henric Janss heeft over gegheven Aert Peterss diemen heit Aert Croock een stuc erfs etc als Henric ge van Danel Jacopss, sijnen neef, die opgewonnen heeft, 18-4-1514

Fol 137r

Joest Henric Peter Voss heeft over gegheven Aert Willem Ariaenss die helft van enen acker lants, meijavont anno 14

Fol 137v

Gherit Gherit Sijmonss heeft geloeft Thonis Goaeijaertss sculdich te wesen 32 rijns gulden, meijavont anno 14

Fol 137v

Gherit Ariaen Oermanss heeft over gegheven Sijmon Janss van Ammeroeijen een stuc erfs, 19-4-1514

Fol 137v

Jan Janss heeft over gegheven Lambert Gheritss Paeps een stuc erfs, 19-4-1514

Fol 137v

Op 14-5-1514 heeft Jan Gillis die jong over gegheven sijnen vader 1 mud rogs op Bosschuijss acker bij de molen die Aert Thonis, sijnen swager, over had van Corst Corsten.

Fol 137v

Peter Pauwelss heeft over gegheven Jan Gillis van Ammeroeijen die jonge 4 vaet rogs alle jaeren, 14-5-1514

Den 14de mei anno 14 is Gherit Lambertss heemraet gecomen

Fol 138r

Ansem Gheritss heeft over gegheven Joest Janss alle alsulcke voechdije als den selven Ans aen gecomen is bij aflijvich worden Gherit Willemss, sijnen vader, welcke Gherit aengecomen was bij dode Willem sijn soen vanden weeskijnderen bij hem achtergelaten, 14-5-1514

Fol 138r

Aert Ariaenss heeft over gegheven Aert Gelden Maess het vierdel in 17 vaet rogs min een derdel van enen vat jaerlicx erfpacht welcke rogs Aert … heeft met Heijlken Gelden Maes dochter, sijnen huijsvrou14-5-1514

Fol 138r

Gillis Jan Eelkens heeft gewilcoort Henric Janss tot behoef IJke Jans dochter, sijnen suster, sculdich te wesen 3 rijns gulden jaerlijck, 20-5-1514

Fol 138r

Henrick Heijn Sijmonss heeft over gegheven Wouter Mathijss enen mud rogs alle jaer, 26-5-1514

Fol 138r

Wouter Mathijss die te wive heeft Mariken Jan Mathijs dochter heeft over gegheven Heijnric Heijn Sijmonss een half mud rogs pacht alle jaer, 27-5-1514

Fol 138v

Jan Aertss, Hman Aertss, Ariaen Aertss, Roeloef Aertss, Claes Aertss, Mechtelt Aerts dochter ende Willem Aerts dochter, kijnderen Aert Willemss hebben overgegheven Wouter Aertss, hoeren brueder, al alsulcke scilden ende penningen als Claes Aert Heijnricxss wilneer sculdich geweest is Aert Willem Hmans, hoeren vader za, 7-6-1514

Fol 138v

Willem Willemss heeft geloeft sculdich te wesen Aert soe Ketelaer 50 rijnsgulden, 28-56-1514

Fol 138v

Jacop Berntss heeft over gegheven Peter Aertss die Smijt? een stuc erfs etc, behoudelic Goeltken van Maren lijftoocht aent voers brauhuijsken, 24-6-1514

Fol 138r

Wouter Peterss van Gilze heeft over gegheven Floris Janss een stuc erfss etc, 16-7-1514

Fol 38r

Op 14-7-1514 heeft Thonis Jan Goeijaerts over gegheven Willem Willemss het huijske mette erf

Fol 139r

Jan Jan Henri Sijmonss soen heeft over gegheven Henric Stocman Dircxss die helft van enen acker lants, 3-9-1514

Fol 139r

Floris Janss heeft over gegheven Gherit Gheritss die helft van enen stuc erfs etc, 3-9-1514

Fol 139v

Jan Wouter Maess ende Maesken, sijnen suster, hebben ons aengebrocht dat sij onderlinge gesceijden ende gedeijlt sijn van alle gueden die hen beijden tsamen gebleven sijn van vader ende moeder.

Fol 139v

Jan Wouter Maess heeft geloeft Maesken, sijnen suster, sculdich te wesen 50 peters voer die helft vanden geseet onbedeelt daer Jan voerss nu ter tijt in woent, 22-9-1514

Maeske geeft haer helft over aen Jan

Fol 140r

Lijsbet Huijb Sbonte wedue heeft over gegheven Joest Willemss een stuc erfs etc, 30-9-1514

Toegevoegd: Lijsbet behoud die vuijtcamer om te wonen haer leven lanc.

Fol 140r

Willem die Bont heft over gegheven een erf vander selven akte.

Fol 140r

Jong Jan Gillis heeft gewilcoort Corstiaen Janss sculdich te wesen 45 rijnsgulden, 30-9-1514

Fol 140v

IJke Jan Heijn Deniss dochter heeft over gegheven Corst Janss enen acker lants, gesciet sunte Lucas dach (5-11) anno 14

Fol 140v

Corstiaen Janss heeft gewilcoort Henric Janss tot behoef IJke, sijnen suster, op de acker die hij van IJke gecoft heeft met 3 rijnsgulden renthe die Corst heeft op Jan Gilliss die Jong, sculdich te wesen 86 scilden, gesciet sunte Lucas dach (5-11) anno 14

Fol 140v

IJke heeft over gegheven Willem Willemss een acker lants, gesciet sunte Lucas dach (5-11) anno 14

Fol 141r

Willem Willemss heeft gewilcoort IJke Jan Heijn Deniss dochter sculdich te wesen 74 scilden, gesciet sunte Lucas dach (5-11) anno 14

Fol 141r

Jan Loer Aertss heeft over gegheven Floris Janss all alsulcke voechdije als hij wilneer aengecomen vanden weeskijnderen Henrick, sijns brueders saliger. Floris heeft de kijnderen aengenomen etc, gesciet in jaer ons heeren dusent vijfhondert ende 15 den derde dach

Fol 141v

Joest Janss Rombout Dircxss ende Aert Bottelier Aertss als kercmeesters hebben over gegheven Ariaen Toniss die Lasart? een stuc erfs etc, 8-10-1519

Fol 141v

Ariaen Toniss die Lasart? [akte slecht leesbaar]

Fol 141v

Die voerss kercmeesters hebben over gegheven Thomaes Peterssoen een stuc erfs etc.

Fol 142r

De kercmeesters hebben over gegheven Lenaert Heijnricxssoen die Wagemaker een stuc erfs.

Fol 142r

Aert Andriess ende Wilmke, sijn nicht, hebben aengebrocht dat sij gesceijen eende gedeijlt sijn van t geseet daer sij samen op bedeijlt bij aflijvich worden Andries Roeloefss sa. Aert t huijs, Wilmke het lant, 11-11-1514

Fol 142v

Floris Janss heeft gewilcoort Gillis Janss van Ammeroeijen op alle sijn goet sculdich te wesen 50 scilden, 9-12-1514

Fol 142v

Sijmon Gilliss heeft gewilcoort op sijn geseet daer hij nu ter tijt op woent Corst Corstiaenss tot behoef den dekens van sunte Kathelijne gilde sculdich te wesen 3 rijnsgulden renthe, 15-1-1515

Genoemd: Corst Henricx X Geertruijt

Fol 142v

Goeijaert Goeijaertss als voecht Mariken sijnen suster weeskijnt wilneer, van hen beijden after gebleven wittige huijsvrou was van Jan Gilliss van Ammeroeijen hebben over gegheven Dirc Goeijaertss die helft van enen acker lants, 20-1-1515

Fol 143r

Thonis Jan Goijaertss heeft gewilcoort Cirstiaen Janss sculdich te wesen 16 rijnsgulden. 20-1-1515

Fol 143r

Jan Gillis die oude heeft over gegheven Willem Willemss een stuck erfs daer Willem voerss nu ter tijt sijnen cammer op gethijmmert heeft, 4-12-1514

Fol 143r

Hman Ariaenss heeft over gegheven Henric Lambertss het 1/6 deel in een stuc erfs etc, 21-1-1515

Fol 143r

Jasp? Corstiaenss heeft over gedragen sijnen vader enen heemraet brief sprekende van 98 scilden op Willem van Bosscuijss die sijn vader wilneer vewilcoort heeft Ariaen, sijnen oem, tot sijnen behoef, 10-3-1514

Fol 143v

Roeloef Goeijaertss heeft over ende quijt gegheven …niss al alsulcke penningen als hem die dekens van onse liever vrouwe ende sunte Kathelijne gilde … … verwilcoort hebben, 4-2-1515

Fol 143v

Henric Lambertss heeft gewilcoort Thonis Ariaenss sculdich te wesen 21 rijnsgulden, 21-1-1515

Fol 143v

Ariaen Jan Goeijaertss heeft over gegheven sijnen moeder alle sijn goet als hem over bleven is na dode van sijnen vader behoudelic dat sijn moeder gehouden sal wesen hem daer voer den cost te geven sijnen leefdach lanc, 28-3-1515

Fol 143v

Wouter Matheuss heeft over gegheven … Willemss 4 vaet rogge alle jaer, 5-7-1515

Fol 144r

Ariaen Aert Paijens ende Vranc Wijnen hebben geloeft sculdich te wesen Thonis Dircxss 59 rijn sgulden min vijf stuijvers, 17-2-1515

Toegevoegd: al bethaelt ende te doot ende te nijet

Fol 144r

[Geen namen vermeld] hebben aengebrocht dat si gesceijden sijn van alle gueden als sij behouden hebben van Gherit Willemss, hueren vader te weten:

Ans is bedeijlt opt geseet daer sijn vader in te wonen plach

Peter is bedeelt op

Jacop is bedeelt op

Aert is bedeelt op

14-12-1514

Fol 144r

Aert Gheritss heeft over gegheven Jacop Gheritss, sijne brueder, een stuc erfs etc, 11-11-1514

Fol 144v

Gherit Peterss heeft gewilcoort Aert Bot Aertss sculdich te wesen 25 scilden

Mede heeft Gherit geloeft te betalen 1 mud erfrogs als hij geldende blijft vuijt en acker die hij gecoft heeft, 17-10-1515

Fol 144v

Aert Bottelier Aertss heeft over gegheven Gherit Peterss enen acker lants, 17-10-1515

Fol 144v

Op 3-5-1515 hebben Goessen Henricxss ende Lambert Dircxss als dekens van sunte Kathelijne gilde inde kercke van Waelwijxck ende Bezoeijen over gegheven Ariaen Wouterss 5 vaet rogs vuijt 17 vaet erfpacht

Fol 144v

Goedscalck Willemss X Barbara Gheritss dochter hebben malcanderen verlijftochticht, 28-6-1515

Toegevoegd: Ariaen Barbary naturlic soen

Fol 145r

Floris Janss heeft over geheven Aert Ariaenss, sijnen swager, een stuc erfs, 12-5-1515

Fol 145r

Juet Andries Roeloefs wedue heeft gedinct aen een cond vanden heemraet hoe en waer sij op bedeelt is tegen hoer kijnderen bij aflijvich worden van Andries, hoer man sa. De heemraet heeft voer recht gewesen dat Juet bedeelt is opt geseet dat Juet ende Andries toebehoeren plach en opt lant te Capel, 12-3-1515

Fol 145r

Ariaen Ariaenss heeft gewilcoort sculdich te wesen Ariaen Matheeuss 16 rijnsgulden, gesciet op beloken pinxterdach anno 15

Fol 145r

Hman Ariaenss heeft over gegheven ende opgedragen Coman IJken die helft van 21 rijnsgulden die Henric Lambertss wilneer heeft verwilcoort de voerss Hman, 2-6-1515

Fol 145v

Willem Willemss ende Claes Gheritss hebben gewilcoort Lucien Tielmans wedue van Ammerôgen sculdich te wesen 206 rijns gulden, 2-6-1515

Fol 145v

Jan Rommen heeft getuijcht daert oe gedwongen van Wouter Peterss dat hij ten andere tijden omtrent 2 jaer geleden vuijtgevoert heeft inde hoochvaert mette pleijt zekere torve die hij gedolven hadde de voerss Wouter als vaertmeester inder tijt wesende … … ende 42 gulden of daer omtrent ende dat hij daer af van vaergelt gegheven heeft Melis Dircxss 2 stuijverrs, 7-7-1515

Fol 145v

Claes Aert Voss heeft gedinct aen een cond vanden heemraet als tanderen tijden bijden wille goods hen afgestorven is sijnen huijsvrou. Hij heeft de helft gedeijlt met de erfgename en wil weten of die erfgenamen de helft van de schult moeten betalen. De heemraet heeft voer recht gewesen dat de erfgenamen gehouden sijn de helft van de schult te betalen, 12-7-1515

Fol 145v

Claes Aert Voss, Ariaen, sijnen brueder ende Thoen, sijnen suster hebben over gegheven Henri Wouter Stocmans drie geerden lants, 4-2-1515

Fol 146r

Peter Aertss Paijnenborchs ende Baijen Hagen hebben gewilcoort sculdich te wesen Aert Bottelier Aertss 50 stuijver jaerlijcks, 8-9-1515

Fol 146r

Floris Janss heeft gewilcoort Aefken Lenaerts dochter sculdich te wesen 30 scilden. Is comen Aert Ariaenss, Floris swager, heeft het erf dat hij wilneer tgen Floris gecoft heeft tot bijpant gestelt, 1-9-1515

Fol 146r

Floris Janss als voecht ende momboir van Heijnric Aert Loerss weeskijnderen heeft over gegheven Gherit Gheritss die helft van een stuc erfs etc, 1-9-1515

Fol 146v

Henric Henric Sijmonss heeft gewilcoort schuldich te wesen Heijnric Janss 28 rijns gulden, gesciet op sunte … dach anno 14

Fol 146v

Sijmon Janss van Ammeroeijen heeft over gegheven Willem Willemss 4 vaet rogs alle jaer welcke rogs sijn vader wilneer hem geloeft heeft als hem gebleven is van sijn moeder, 21-7-1515

Fol 146v

Gherit Gheritss heeft geloeft Floris Janss sculdich te wesen 50 scilden als voers erf mette … daer Hac? Aert Loerss weeskijnderen afgebleven is van hoeren vader, 4-5-1514

Fol 146v

Lauris Henricxss, Lambert Gheritss, Willem Corneliss, Jacop Roeloefss, Jan Henricxss, Jan Wouter Maess, Heijnric Stocman, Jan vanden Staec, Joest Jan Goeijaertss, Henric Peter Voss, Joest Willemss ende Peter Wouterss die jong hebben getuijcht ten aendinge van Baijen Thoniss dat sij verscheijden tijden met hoeren torven vuijt die hoochvaert gevaren sijn so der vaertgelt te geven ende oec die voers Baijen hem gheen vaertgelt gheijst heeft. Mede gecomen Jan Loer Aertss, Jan Rommen, Thonis Ariaenss hebben mede getuijcht, te weten Jan Loers dat hij wilneer gegheven heeft Lija die Wert vanden vaertmeesters wegen van 3 pleijten tofs 4 stuijvers. Jan Rommen heeft gegheven Melis Dircxss 2 stuijvers, Thonis Ariaenss heeft gegheven Jacop Danels? 1 stuijver, 15-9-1515

Fol 147r

Geertruijt Gelden Willemss wedue heeft over gegehen IJken Wijn Janss wedue een stuc erfs ende hofstat etc, 11-11-1515

Fol 147r

Lambert Lambertss die Wever heeft gewilcoort Thonis Aert Paijnss sculdich te wesen32 rijnsgulden, gesciet … Katherine (25-11) anno 15

Fol 147r

Lauris Willemss X Cornelia Heijnric Sijmons dochter, Claes ende Ariaen, gebruederen, Jan Henric Sijmons kijnderen hebben over gegheven Lambert Gheritss enen acker lants, geschiet op sunte Kathelijne dach (25-11) anno 15

Fol 147v

Willem Willemss als richter ende heemraders doen cond dat comen is Luijt wedue wilneer Aert Heijmanss heeft bedinct aende gemijne gebueren of die gebuer hoev houden ende kennen voer gebuer of nijt. Die gemeijn gebuer hebben beraden ende hebben voer recht gewesen also sij haer gebuerscap nijet opge… heeft ende noch dagelicx bijden voerss gebueren verkeert ende nijet en weten dat sij ergehens te vast woent dat sij vuijr ende licht … dat sij se kennen ende houden voer gebuer als ander … …, gesciet altera Thoen apli? anno 15

Fol 147v

Jan Robbertss heeft over gegheven Thonis Ariaenss, sijnen swager, sijn versterft als hem van sijnen moeder aencomen ende aenbestorven mach.

Fol 147v

Jan Willem Ariaenss diemen heit Dinck heeft over gegheven sijnre huijsvrou alle sijnen goet dat hem aengecomen ende aenbestorven mocht wesen van sijnen vader ende oec van sijnen susters

Heemraders anno 16

Willem Corstiaenss, Aert Ariaenss, Gelden Aertss, Dirc Goeijaertss, Joest Janss, Henric Lambertss ende Willem Corneliss

Fol 148r

Jan Gilliss van Ammeroeijen die jong heeft geloeft Goeijaert Goeijaertss tot behoef Jans voerss weeskijnderen die hij behouden heeft van Mariken, sijnen huijsvrou, dochter was wilner Goeijaert Goeijaertss die oude, sculdich te wesen60 scilden ende 8 stuijvers, 3-1-1516

Fol 148r

Henric Romboutss diemen heit Heijn Paep heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 50 rijns gulden, 10-12-1515

Fol 148r

IJken Lambert Lambrtss weue ende Ariaen, hoeren soen, hebben over gegheven Corstiaen Willemss een stuc erfs etc, gesciet anno 16 altera Sebastiaen … (20-1)

Fol 148r

Thonis Jan Goeijaerts heeft over gegheven Henric Romboutss een stuc erfs etc, 18-10-1515

Fol 148v

Lijsbet Jan Kicx wedue heeft over gegheven Ariaen Aertss, hoeren swager, die helft van een stuc erfs, 15-1-1516

Fol 148v

Corst Corstiaenss heeft over gegheven IJken Corstiaens, sijnre suster, 10 vaet rogs erfpacht, 16-2-1516

Fol 148v

Anthonis Peterss heeft over gegheven Willem, sijnen brueder, die helft van enen stuc erfs, ghesciet anno 16 den 16de dach van sulle

Fol 149r

Op 17-2-1516 heeft Aert Langenbeen Aertss over gegheven Willem Corstiaenss tot behoef de HG 1 mud rogs alle jaer

Fol 149r

Dirc Peterss heeft over gegheven Thonis Peterss, sijnen brueder, enen acker lants, 10-2-1516

Fol 149r

Aenken, Lijnken, Heijlwich ende Mariken, kijnderen wilneer Robbert Willemss hebben over gegheven Jan Henricxss die helft van een stuc erfs etc, 18-3-+1516

Fol 149v

Thonis Jan Peterss ende Jan Rommen hebben over gegheven Willem Willemss elc hun deel in alsulcke geseet als Jacop Aertss toe plach te behoeren, Is noch comen Willem Jacobs ende heeft gesceijden met Willem Willemss het voerss geseet, 4-3-1516

Fol 149v

Lauris van Hout Janss heeft over gegheven Gherit Lauriss, sijnen soen, sijn hofstat ende geseet etc. Na doot Lauriss moet Gherit sijn swager Heijman Claess vuijtreijcken 50 peterss voer sijn kijntsgedeelte Item Kathelijn sijn dochters kijnderen 50 peters, 10-3-1516

Fol 150r

Melis Aert Paijnenborchssoen heeft geloeft Lijsbet Matheeus Dircxss tot behoef Lauris Matheeus, hoeren soen sculdich te wesen 16 rijnsgulden, 21-6-1516

Fol 150r

Goeijaert Goeijaertss mede als voecht ende momboir sinre susters weeskijnt after gebleven van Jan Gillis van Ammeroeijen die jonge, Dirc Goeijaertss, Diec Jans Praijserss ende Thonis Jan Peterss als voecht ende momboir van sijnen weeskijnt dat hij behouden heeft van den oude Goeijaert Goeijaertss dochter daer af hij die voechdije over genomen heeft hebben over gegheven Thonis Goeijaertss een stuc erfs ende hofstat etc, 10-8-1516

Fol 150r

Aert die Vos Asertss ende Ariaen, sijnen brueder, hebben over gegheven Jan Gilliss van Ammeroeijen die jong 2 geerden lants, 9-7-1516

Fol 150v

Barbara wijlen Gherit Wijten dochter X Goodscalc Willemss hebben machtich gemaect Jan van Gelckum of in absencie van hem Jacop vanden Biestraten, Breda, om te Brada om 5 rijnsgulden erfchijns van 40 groot vlaemsch als hoer bij testamant gemaect is van wijlen jouffrou Gherit Gherit Wijten dochter wedue wijlen Gooswijn die voers Babara suster. De 5 rijnsgulden had zij vercoft aen jouffrou Adria Adriaens dochter van Eijmsner? op te dragen ende over te geven etc.

Fol 150v

Willem Willemss, Gillis Eelkenss, Heninric Lambertss ende Claes Janss hebben geloeft Heijnric Janss sculdich te wesen vierdalf hont moers ende 5 … elc … voer 19 rijn sgulden, 31-8-1516

Folo 150v

Sijmon Gillis heeft geloeft Henrick Janss sculdich te wesen 15 rijnsgulden, 31-8-1516

Fol 151r

IJmbert IJmbrechts Claess die Wert heeft geloeft Willem Willemss sculdich te wesen 23 rijns gulden, 23-8-1516

Fol 151r

Heijnric Gilliss vanden Hoeck heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 1 rijnsgulden, 13-9-1516

Fol 151r

Heijnric Heijn Simonss ende Corst Willemss als dekens van onser liever vrouwe gilde ende sunte Kathelijne gilde ende Peter Zegerss als deken van sunbte Barbara gilden hebben over gegheven Heijnrick Wouter Stocmans enen acker lants, 13-9-1516

Fol 151r

IJken Jan Heijn Denis dochter heeft over gegheven Gelden Aert Geldenss enen acker lants, 27-9-1516

Fol 151r

Willem Corstiaenss ende Peter Segherss als kercmeesters hebben over gegheven Henric Janss 4 vaet rogs vuijt enen halven mud erfflic, 27-9-1516

Toegevoegd: Dese brief heeft Henric Janss opgedragen Thonis Janss tot behoef den HG, 25-5-1518

Fol 151v

Bruijsten Gheritss heeft gewilcoort Wouter Aertss sculdich te wesen 54 scilden, 25-10-1516

Fol 151v

Wouter Aert Spiegelss heeft over gegheven Bruijsten Gheritss ene acker lants, 25-10-1516

Fol 151v

Willem Corstiaenss, Willem Willemss ende Peter Seghers als kercmeester hebben over gegheven Peter Gherit Willemss die driedeel in 5 mergen lants, 14-3-1516

Fol 151v

Willem Jacopss heeft geloeft Merten Peterss sculdich te wesen 15 rijnsgulden, 26-10-1516

Fol 151v

Op alre siele dach anno 16 is comen voer mij Andries Mathijss ende heeft hem bedanct van Wouter Lauriss, sijnen swager, goeder betalingen van sijn gedeelt vanden hoijlant in Capel.

Los vel bij fol 151

Brudert Jan van Bomel tot Heusden inden cloester wonende totten baerman? Dijten geheiten ghedaen heb met mijn derden eendertichsten van dertich missen voirt Mateeus Ariaensoen saligher gedachten, wonende weleer opt Spranghe. Ende is geschiet ende gedaen int jaer 1516 op sinte Aechten dach maghet ende … te kerc

Met mijne selfs hant.

Op de achterkant: Kennisse van een dertichsten dat gedaen is.

Fol 152r

Henric Heijn Sijmonss heeft geloeft Heijnric Janss sculdich te wesen 45 rijnsgulden, 8-11-1516

Fol 152r

Jan Lauris die Moelder heeft gewilcoort Heijnric Janss sculdich te wesen 32 rijnsgulden, 8-11-1516

Fol 152r

Willem Ariaen Corneliss, Ariaen, sijnen brueder, Lauris, sijnen suster, Joest, sijnen suster, ende Lijnken, sijnen suster, kijnderen van Ariaen Corneliss hebben over gegheven Andries Mathijss sijn gedeelt ende versterft in alsulcke geseet ende erf als hoer vader bij sijn leven te bewonen ende toebehoeren plach. 8-11-1516

Fol 152r

Roeloef Andriess heeft over gegheven Peter Willemss een stuc erfs etc, 6-11-1516

Fol 152v

IJke Jan Heijn Deniss dochter heeft over gegheven Gijsbert Lauriss van Roij ene acker lants.

Fol 152v

Dat voor ons comen is Arien die Bie Henrickss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte zo recht is Melis Deniss een stuc erfs gelegen inden bedrijf van Sprangh 2 acker breet streckende vande Oude Straete noortwaerts op tot Heijman Arieanss erf toe navolgende die mangelinge tusschen Ariaen die Bije voorss ende Heijman voorss also groot … daer die oestsijde naest gelegen sijn Lenaert Willemss erfgenamen ende aen die westsijde is naest gelegen Willem vander Duijn. Voert heeft Arien voorss geloeft ende gewilcoort die voorss Melis dit voorss erf te vrijen ende te waren naden recht vande landen, gesciet de vierde dach van octobri anno 16.

Fol 152v

Corstiaen Janss heeft over gegeheven Melis Deniss enen acker lants, 22-7-1516

Fol 152v

Ariaen Aert Vendicx dochter heeft geloeft Lijsbet Jan Eelkens wedue sculdich te wesen drie scilden jaerlijcks renthe, anno 24 alre kijnder dach

Fol 153r

Er is een gescille ende gevecht geweest tusschen Wouter Pauwels ter eenre ende Wouter Aertss ter andere daer inne Wouter Pauwels voerss quetsure gecregen heeft van voerss Wouter Aertss aenmerckende die voerss Wouter Pauwelss dat hij van tijt tot tijt sieck ende crank geworden is aenmerckene overdenkede ende kennende … een oirsake vande voers twist te wesen.

Lauris van Hout ende Peter Dirc Rommen als vanden sijde Wouter Pauwels voerss, Willem Willemss ende Jorden Dircxss als vanden sijde Wouter Aertss ende Willem van Bosschuijss Kuijsters als oude man hebben ons aengebrocht hebben dat sij tusschen partijen een soen gemaect, gesloten ende vuijtgesproken hebben dat Wouter Aertss 36 rijnsgulden dient te betalen etc, 11-4-1512

Fol 153v

Aert Gehritss heeft gewilcoort Lijsbet Matheus Dircxss wedue tot behoef Lauris, hoeren soen, sculdich te wesen16 rijnsgulden, 16-7-1516

Fol 153v

Jan Janss diemen heit Jan Stammen ende Peter Aert Paijnenborchs hebben gewilcoort Jan die Wolf Willemss sculdich te wesen vijtiendalf (= 14½) pont groot vlaems, 16-7-1516

Heemraders anno 17

Willem Corstiaenss, Aert Ariaenss, Gelden Aertss, Dirc Goeijaertss, Joest Janss, Henric Lambertss ende Willem Corneliss

Los vel bij fol 153

Op 14-11-1517 hebben die heemraet van Besoijen een aendinc van Aert Janss voer recht gewijst soe wie enmen anderen schuldich is ende die schult heeft beclaecht van dingdage ten dijngdage ende met recht gewonnen ende verpandt heeft. De schult is onbetaelt staende.

Fol 154r

Willem Willemss heeft over gegheven Willem Jacopss die helft van eenre hofstat etc, 4-3-1517

Fol 154r

Willem Jacopss heeft geloeft Willem Willemss sculdich te wesen 51 rijnsgulden, 4-1-1517

Fol 154r

Gillis Eelkenss heeft over gegheven Corst Corstiaenss enen acker lants, sunte Pauwels dach gusio (25-1?) anno 17

Fol 154r

Cirst Corstiaenss heeft over gegeheven Goeijaert Aert Geldens een stuc erfs, gesciet altera gusionij Pauli anno 17 (daags voor 25-1?)

Fol 154v

Peter Jacopss heeft geloeft sijnen moeder schuldich te wesen 87 rijnsgulden, 027-1-1517

Fol 154v

Heijlwich Jacop Corneliss wedue heeft over gegheven Peter Jacopss de jonge, hoeren soen, een hofstat ende geseet etc, 27-1-1517

Fol 154v

Jong Peter Jacopss heeft over gegheven Peter Jacopss, sijnen brueder, die helft van enen acker, 27-1-1517

Fol 154v

Heijnric Stocman Dircxss heeft over gegheven Corstiaen Corstiaenss enen acker, 028-1-1517

Fol 155r

Aert Wouter Leempoels X Aleijt hebben over gegheven Juijt Henric Aerts, hoeren dochter kijnderen die helft van alle alsulcke gueden die sij hebben of vercregen mochten ende na hen beijder doot voerss after bleven sullen. Juijt X G… Ariaenss behouden de bladingen, gesciet op den ierste dach van sulle anno 17

Toegevoegd: Op 6-11-1523 is dese brief te niet gemaect.

Fol 155r

Claes Gherits Wertss X Heijlwich hebben deen danderen verllijftochtich gemaect, 8-2-1517

Fol 155r

Jan Willem Ariaenss ende Lauris Meeuss hebben getuijcht dat Claes Gelden gecoft heeft tegen Ariaen Heijman een stucken moers, gesciet sunte Valentijsdach (14-2) anno 17

Fol 155r

Thonis Goeijaertss heeft over gegheven Goeijaert Goeijaertss, sijnen brueder, enen acker lants, gesciet sunte Valentijsdach (14-2) anno 17

Fol 155v

Andries Mathijss heeft gewilcoort Jacop Danelss sculdich te wesen 35 stuijvers jaerlijcks renthe, gesciet sunte Valentijsdach (14-2) anno 17

Toegevoegd: dese brief is gelost bij Lauris Henricxss ende Aert Joostens Smidt aen … Jans als volle macht hebbende van Aentken Ariaens

Fol 155v

Jan Vass heeft over gegheven Gelden Meliss een half mud rogs vuijt 1 mud rogs op een stuc erfs daer Gelden nu ter tijt op woent, noch die helft van 20 vaet rogs op een stuc erfs, noch 2 vaet rogs op een stuc erfs, gesciet op sunte Kathelijne dach (25-11) anno 16

Fol 155v

Goeijaert Wouter Maess heeft gewilcoort sculkdich te wesen Peter Dirc Merceliss? 35 stuijvers jaerlijcks renthe, gesciet sunte Valentijsdach (14-2) anno 17

Fol 156r

Jan Hijnric Sijmonss heeft geloeft schuldich te wesen Robert van Ammerzoijen 300 scilden min 6 scilden, 8-1-1517

Fol 156r

Robbert van Ammerzoijen heeft overgegeven met een verlije Henric Jan Heijnric Sijmonss een hofstat en geseet etc, 8-3-1517

Fol 156r

Heijnrick Heijn Sijmonss, Jan Henric Sijmonss, sijen soen, Aeriaen, sijnen dochter, ende Ariaen Goeijaertss, sijnen swager, hebben over gegheven Cornelis Heijnricxss een hofstat ende geseet etc, 4- -1517

Fol 156v

Willem Andries heeft geloeft Thonis Jan Peterss tot behoef Jan, sijns soens, sculdich te wesen 35 stuijverts jaerlijcks renthe, 23-3-1517

Fol 156v

Cornelis Henricxss heeft gewilcoort Jenneken Merten Gheritss dochter sculdich te wesen 15 peters, 1-5-1517

Fol 156v

Cornelis Henricxss heeft gewilcoort Ariaen Henricx dochter sculdich te wesen 31 rijnsgulden, 1-5-1517

Fol 156v

Cornelis Henricxss heeft gewilcoort Heijnrick Heijn Sijmonsz, sijn vader, sculdich te wesen 41 rijnsgulden, 1-5-1517

Fol 157r

Peter Jacopss de oude heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 25 stuijvers jaerlijcks renthe, 10-5-1517

Folk 157r

Lambert Gherit Roeloefss gheeft geloeft Peter Segherss tot behoef Geertruijt Gelden Willemss wedue, sijnre suster, sculdich te wesen 32 rijnsgulden, 13-9-151

Fol 157r

Willem Corstiaens ter eenre ende Geman Dirckss als voocht ende momboir van de weeskijnderen after gebleven van Jenneken Dirc Gemansz, Willemss voers huijsfr was ter andere ende hebben aengebrocht een scheiding etc.

Heemraders anno 17

Willem Corsten, Gelden Aertss, Dirc Goeijaertss, Joest Janss, Henric Lambertss, Willem Corneliss ende Thonis Janss

Fol 157v

Gherit Gheritss heeft geloeft Gilis Sijmonss sculdich te wesen 25 rijnsgulden, 24-10-1517

Fol 157v

Lambert Gherits Paeps heeft geloeft Heijnric Stocman Dircxss sculdich te wesen 8 rijnsgulden, 24-10-1517

Fol 157v

Willem Jan Hogss ende Lenaert Aert Vendicxss als heemraders van Bezoeijen hebben aengebrocht dat Kathelijn Dircx dochter bij aflijvich worden van Kathelijn Dirc Gheritss wedue, hoeren moeder, bedeelt is op 2 acker lants, 25-10-1517

Fol 157v

Willem Willemss inden name Geertruijt Vranc Piggen dochter wilneer Wouter Piggen ende Dirc Jans Praijserss inden name Huijbert, sijnen brueder, die te wive heeft Mariken Vranck Piggen dochter hebben gewilcoort Claes Gheritss ingevalle iemant namaels mocht comen vande erfgneman suster Lijsbet ende suster Jan begijnen wilneer … … Geertruijt ende Mariken zijn erfgenamen van de begijnen, gescit op sunte Hubrechtsdach (3-11) anno 17

Fol 158r

Jan Henric Voss ende Peter Jacopss die opude hebben gewilcoort sculdich te wesen Henric Janss 24 rijnsgulden, 7-11-1517

Toegevoegd: op sunte Anthonis dach (13-6) anno 24 heeft Henric voerss hem bedanct van Jan Henricxss guede betalingen tot dese dage.

Fol 158r

Jorden Dircxss heeft geloeft sculdich te wesen Claes Janss 16 rijnsgulden, 4-9-1517

Toegevoegd: op heijlichcruijs dach anno 20 heeft Joren drie paijen betaelt.

Fol 158r

Melis Aertss heeft geloeft Ariaen Matheeuss sculdich te wesen 16 rijnsgulden, 15-11-1517

Fol 158r

Willem Andriess salk hebben ene brief van sijnre nichte vanden lant after Aert Andries na vuijtwisinge de sceijbrief, 18-4-1517

Fol 158r

Thonis Jan Willemss heeft over gegheven Merten Peterss ene acker lants, gesciet sunte Valentijsdach (14-2) anno 17

Fol 158v

Aert Andriess, Willem, sijnen brueder, ende Roeloef, sijnen brueder, Claes Lauriss, Henric Ariaenss, Willem Andries dochter ende Willem Hubert Janss dochter, erfgenamen van Andries Roeloefss wedue gaven over Joest Aertss een hofstat ende geseet etc, 3-1-1518

Fol 158v

Aert Langenbeen Aertss heeft over gegheven Jan Heijnric Sijmonss tot behoef die gilde van sunte Anna inde kercke van Sprang 2 vaet rogge op een stuc erfs welck erf nu ter tijt bruictHeijman Ariaenss diemen heit Heijman die Visscher alst Hman Vickevoert wilneer vercregen hadde van Lenaert Willemss, 6-1-1517

Fol 158v

Gherit Gheritss heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Pauwels dach gusio, den 27ste januario anno 18

Fol 159r

Willem Willemss ende Willem Corstiaenss als kercmeesters hebben gewilcoort Aenke Jan Eelkensdochter sculdich te wesen 2 scilden jaerlijcks, 20-1-1517 [zal 1518 zijn]

Fol 159r

Goeijaert Goeijaertss, Ariaen, sijnen soen, Cornelia, sijnen dochter, ende Juijht, sijnen dochter, hebben over gegheven Rombout Dircxss enen acker lants. Mede hebben geloeft Goeijaert, Ariaen, Cornelia ende Juijt voer die weeskijnderen Goeijaerts voerss dat sij vertegen sullen tot hoeren mondighe dage. Gesciet 10de dach van sulle anno 18

Fol 159v

Andries Corstiaenss heeft over gegheven Lenaert Henricxss een stuc erfs. [akte is doorgestreept]

Fol 159v

Geen naam heeft over gegeheven Lenaert een stuc erfs, 4-3-1518

Lenaetrt heeft over gegeheven sijnre dochter alle sijne gueden voer vuijt 2 hebben na sijnre doot voer 15 rijnsgulden ende dat om des … daer hij ontfangen ende opgebeurt heeft van … twegen sekere penningen daer hij toegerecht was. Noch daer toe so maect hij die… Truijcken, sijnre dochter, enen scrijven die van Truijcken moeder gecomen is.

Fol 160r

Aert Peterss die Moelder heeft over gegheven Aert Ariaenss, sijne swager, een hofstat ende geseet etc, 21-3-1518

Fol 160r

Wouter Robbertss van Ammeroeijen heeft geloeft Gelden Meliss sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, 7-4-1518

Fol 160r

Jan Willem Adriaenss diemen heijt Donck heeft over gegeheven sijnre moeder allen sijn goet dat hem aenbestorven is van sijnen vader sa ende van sijnen suster, gesciet op allerheijlich avont anno 17

Toegevoegd: dit voerss versterft dat Donck sijre moeder over geheven heeft heeft IJken voerss wederom over gegeheven aan hoeren soen voerss, 11 in sulle anno 23

Fol 160r

Wouter Gherits Roeijen heeft over gegheven Henric Wouter Stocmanss alsulcke mud rogs erfpacht als Henric voerss Wouter geldende was vuijt een stuc erfs daer Henric nu ter tijt op woent, 27-4-1518

Fol 160v

Richter ende heemraders hebben een brief: Richter ende heemraders doen cond dat comen is Connen? Matheeus Aertss ende heeft over gegheven sijne moeder alle sijn goet, 11-4-1518

Fol 160v

Ariaen Lambertss ende is waerborch geworden voer een coop vanden geseet ende erf dat Corst Willems gecoft ende over genomen heeft van Sijke Lambert Lambertss wedue ende Ariaen lambertss, hoeren soen, 11-4-1518

Fol 160v

Jacop Gheritss heeft geloeft Claes Janss sculdich te wesen 16 rijnsdgulden, 22-4-1518

Fol 161r

Bruede Dirc die Vos ende brueder Willem van Honelen? … des gooshuijs vanden … oerden … gemechticht … …, als voer brueder Thomas van Boerden, hoeren mede brueder, ende … des goodshuijs, Willem ende Peter, gebrueders, kijnderen wilner Huijg Willemss van Haren ende Goeijaert Wouters als gemechticht ende … hebbende vanden voecht des weeskijnderen Jans die Wolf. Zij hebben aengebrocht dat sij gesceijden ende gedeilt sijn van alle alsulcke versterft als brueder Thomas aengecomen ende aenbestorven is van vader ende moeder in Bezoeijen, op Sprang ende te Loen of anders, vuijt gescheijdenThilborch, 8-5-1518

Fol 161r

Brueder Dirc ende brueder Willem hebben bekent dat sij ontslagen ende geh… hebben Willem ende Peter, gebruederen kijnderen Huijg Willemss van Haren naturlic soen van wilner Willem van Haren 24 rijnsgulden die Willem ende Peter die voers brueders verwilcoort hadden, 10-5-1518

Fol 161v

Wouter Lauriss van Roij heeft gewilcoort sculdich te wesen Henric Janss 75 rijnsgulden, 16-5-1518

Fol 161v

Sijmon Gilliss van Ammeroeijen heeft opgedragen ende over gegheven Henric Janss enen wilcoor die Maes Willemss ende Jan die Bont hem wilneer gedaen hebben, sprekende van 4 rijnsgulden min enen… die sij elcx van hem geloeft hebben te betalen vijf jaer lanc, 16-5-1518

Fol 161v

Jan Gheritss heeft over gegheven sijnen drie kijnderen gewonnen bij Agnes Jans dochter allen sijnen gueden als hij after laten moechten, 27-6-1518

Fol 161v

Thonis Ariaen Oermanss heeft geloeft Jan Robbertss van Ammeroeijen sculdich te wesen 55 rijnsgulden, 17-7-1518

Toegevoegd: desen wilcoor heeft Jan opgelij.. Willem Willemss op sunte Sijmon ende Judas dach (28-10) anno 19

Fol 161v

Jan Pauwelss heeft geloeft sculdich te wesen 12 stuijvers jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Marien Magdalena dach (22-7) anno 18

Fol 162r

Jan Sijmonss heeft over gegheven Aert Ariaenss diemen heit Coman Aert een stuc erfs, 1-8-1518

Fol 162r

Ariaen Aert Vendicx dochter heeft over gegheven Aertke Jan Aert Vendicx dochter, hoer nichte, half tgeseet etc welcke sij gecoft ende vercregen hadde voortijts van Hubert Jan Hamers des voerss Aertkens moeder wittige man. Noch heeft Ariaen over gegheven Aertke half een acker, 20-8-1518

Fol 162v

Jan Robbertss van Ammeroeijen heeft geloeft Thonis Ariaenss sculdich te wesen 12 pont groot vlaemsch, gesciet op sunte Jans dach Baptist decollano anno 18 (24-6)

Mede heeft Jan bekent ende verlijdt ene waterbrief

Fol 162v

Ariaen Aert Vendicx dochter heeft geordoneert ende in vorme van testament gewilt, gemaecht, begeert ende over gegheven dat indien sij aflijvich worden Aertken, hoer nichte, hebben sal van hoer gueden ses kussen, ses saisiere etc, noch heeft sij gemaect Thonis Peterss, hoer neef, theseet daer sijn in woent behouden ende hebben sal voer 300 gulden also verre hij daer in wonen wil, een swarte veste etc, 20-8-1518

Fol 163r

Jan Robbertss van Ammeroeijen, Wouter Robbertss, Thonis Ariaenss die die te wive heeft Robberts dochter van Ammeroeijen ende Heijnric Jan Heijn Sijmons die oec die te wive heeft Robberts voerss dochter hebben over gegheven [akte doorgedtreept]

Fol 163r

Heijnric Jan Heijn Sijmons die die te wive heeft Robberts dochter van Ammeroeijen heeft over gegheven [hier geen naam vermeld] sijn gedeelt ende versterft in ene acker lants, Heijnric heeft Beatris voerss geloeft dit voerss erf te vrijen ende te waren, 9-6-1518

Fol 163r

Jan Janss die heit Jan Stammen heeft geloeft Wouter Aertss diemen heit Wouter Spiegels sculdich te wesen 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 25-9-1518

Fol 163r

Ariaen Ariaenss heeft geloeft Gillis Sijmonss sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 20-9-1518

Fol 163r

Willem Jacopss heeft geloeft Gelden Meliss ende Thonis Janss als HG meesters sculdich te wesen 3 rijnsgulden jaerlijcks, 6-11-1518

Fol 163v

Willem Willemss heeft over gegheven Willem Jacopss een stuc erfs, 6-11-1518

Fol 163v

Wouter Robbertss van Ammeroeijen Heijnric Jan Heijn Sijmons heeft over gegheven Ariaen Gherits Wouterss een hofstat ende geseet etc, 12-9-1518

Fol 163v

Peter Wouterss van Gorl tuijchden dat een tijt geleden was is dat Ariaen Aert Vendicx dochter cofte alle alsulcke erfgueden als Hubert Jan Henricxss hadde ende dat die selve Hubert doen seijde siet? Ariaen dese gueden en wil voer nijet vercopen ten sij ghij geloeven wilt dat ghij se copen wilt sou tot behoef Aertkens mijnre huijsvrou dochter zo wanneer sij als… sij uwe penningen wech geeft dat ghij dan Aertke voerss dese voerss gueden wederom overgheven sult, 6-11-1518

Fol 164r

Also Aert Gheritss za een wijle tijt gebruijct heeft bij sijnen leven bij sceijding ende deilinge bij dode vader ende moeder tgens sijne brueders een hove lants gelegen inde kerckehoeve daer die kerc vuijt gelden heeft gehadt 14 loppen rogs jaerlijcks te lossen waer om die kerckmeesters doen inde tijt wesende opgewonnen hebben met recht die voerss hoeve coerss ombetaeld ende afterstallinge pachte.

Soe sijn voer ons gestaen Gelden Aert Geldenss ende Corstiaen Gheritss als kercmeesters bij wille ende consent Jan Melis als voecht ende momboir van Aert Gheritss weeskijnderen ende oec bij wille ende consent van Aert Gehritss wedue daer beijde tegenwoordich wesende hebben over gegeven Claes Gheritss Weertss die voerss hoeve, 22-11-1518

Fol 164r

Aert Andriess heeft geloeft Wouter Aert Spiegelss sculdich te wesen alle jaer 1 rijnsgulden, gesciet op sunte Barbaren dach (4-12) anno 18

Fol 164r

Oude heemraders hebben getuicht dat Ariaen Aert Vendicx dochter… wilneer zekere erffenisse gecoft hadde tegen Hubert Jan Hamers ende dat tot behoef Aertke voerss [?] ende heeft die gueden wederom die selve Aertke over gegheven heeft, gesciet op sunte Barbaren dach (4-12) anno 18

Dat Hubert Jan Hamers, Peter van Tshertogenbos ..iest ende gaf over met recht Aeriaen Aert Vendix dochter alle sijne erffenisse tot behoef Aertke voers met voerwaerden

Fol 164v

Lambert Meeuss ende Jan Meeuss hebben gewilcoort Thonis Dircxss sculdich te wesen 12 pont groot vlaems voer een torfpleijt, gesciet op sunte Barbaren dach (4-12) anno 18

Fol 164v

Daniel Jacopss heeft opgedragen ende over gegheven heer Joest Willemss, priester, ene rijnsgulden jaerrlijcks renthe die wilneer Henric Janss, sijn oem, gecoft heeft op Jan Rommen, gesciet op sunte Barbaren dach (4-12) anno 18

Fol 165r

Cornelia Jan Ariaen Leempoels wedue ter eenre ende Aert Ariaenss ende Lijsbet Jan Eelkens wedue ter andere als erfgenamen Jan Ariaenss voerss hebben ons aengebrocht dat sij gesceijden ende gedeilt zijn van alsulcke hofstat ende geseet als Jan Ariaenss ende Cornelia tsamen bij hoeren leven toebehoerende ende te bewonen plach, gesciet op sunte Barbaren dach (4-12) anno 18

Fol 165r

Matheus Aertss heeft over gegheven Corstiaen Willemss een vierdel in een stuc erfs ende hofstat als Lambert Lambertss ende IJken Gherit Oermans dochter, sijnen huijsvrou, tsamen toe behoeren, 12-9-1518

Anno 19

Fol 165r

Op 4-1-1519 heeft Vranc Wijnen over gegheven Henric Stocman Dircxss enen acker lants.

Los vel bij fol 164

Op 20 januari anno 60 is geweest voir recht tusschen Cornelis Wouterss Geijster … … Juetken Joost Zijmons dochter … dat Juetken gehouden sou wesen te lijen eefte te bes…ken naden lant rechte voer de cult die Cornelis voerss haer was eijschende. Alsoo heeft Juetken Joosten haren eedt ter … des recht rechtelijcken gedaen teghens den eijsch van Cornelis Wouterss ende is daer mede quijt ende vrij gewesen vanden aenspraeck

Fol 165v

Ariaen Aert Willem Hmanss heeft geloeft Henric Janss ene rijnsgulden 4-1-1519

Fol 165v

… Willem Jacopss ene brief van Jan Rommen van een half derdel in sijn vaders geseet, 4-3-1519

Fol 165v

Jan Claes Wijnss heeft over gegheven sijnen geseet Vranc Wijnen na vuijtwisinge de brief die hij daer af heeft van Gillis van Ammeroeijen, 29-1-1519

Fol 165v

Goeijaert Ariaenss die Decker heeft over geheven Ariaen Corneliss sijn hofstat etc, 30-+1-1519

Fol 165v

Gherit Peter Dirc Rommenss heeft over gegheven, bij wille ende consent van sijnen vader, Gelden Meliss ende Thonis Janss als HG meesters 10 vaet rogs erfpachts, ..-1-1519

Fol 166r

Peter Dirc Rommenss heeft over gegheven Gelden Meliss ende Thonis Janss als HG meesters 1 mud rogs pacht, 18-1-1519

Fol 166r

Ariaen Janss ende Henric Janss, gebruederen, kijnderen wilner Jan Henric Paeps hebben over gegheven Thoen Rommen hun deel in alsulcke geseet etc daer Thoen voerss nu ter tijt met hoeren kijnderen op woent, 29-1-1519

Toegevoegd boven de akte: Vout Henricx [?]

Fol 166r

Peter Gherit Willemss heeft geloeft Ans Gherits sculdich te wesen 25 scilden, 14-2-1519

Fol 166r

Corst Costiaenss heeft over gegheven Thonis Peterss een stuc erfs, 12-2-1519

Fol 166v

Thonis Peterss heeft geloeft Corst Corstiaenss sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijks renthe, 12-2-1519

Fol 166v

Vranc Wijnen heeft geloeft Henrick Janss sculdich te wesen 50 rijnsgulden, 20-3-1519

Fol 166v

Claes Gheritss heeft over gegheven Willem Matheeuss die helft in een stuc erfs etc dat Claes wilneer vercregen hadde van de kercmeesters, 13-2-1519

Fol 166v

Floris Janss heedft gewilcoort Aert Ariaenss, sijnen swager, sculdich te wesen 166 rijnsgulden, gesciet op sunte Peters dach (22-2) van sulle anno 19

Fol 167r

Aert Ariaenss heeft over gegheven Floris Janss, sijnen swager, een hofstat ende geseet etc, gesciet op sunte Peters dach (22-2) van sulle anno 19

Fol 167r

Anthonis Goeijaertss heeft geloeft Anthonis Janss tot behoef Jan Thonis, sijnen soen, sculdich te wesen 12 scilden jaerlijcks renthe, 13-3-1519

Fol 167r

Willem van Bosschuijss heeft over gegeheven Herman Wouterss die Moelder een stuc erfs etc, 15-3-1519

Fol 167v

Also Jan vanden Staec Henricx sa ge after gelaten heeft drie kijnder, een mondich ende twee onmondich, gewonnen bij Engel Ariaens dochter, sijnen huijsvrou, want daer veel sculden voert comen so hebben die vrienden ende magen van beijde sijden met malcandeen gesproeken om die voerss kijnderen op te helpen ende die iii scult soude moge betalen … hebben geordoneert, overgedragen ende over comen

Sijn voer ons gestaen Henric Janss vanden Staec vanden voerbedde ende Engel Ariaens dochter Janss voerss leste huijsvrou ende … bij rade van de vrienden ende magen van beijde sijden ende oec bij rade ende goetduncke van schout ende heemraet minnelic met een overcomen ende over comen dat … … … Henric voerss betalen sal alle scult ende salt outste kijnt bij hem houden en sal Engel hebben haer leefdach lanc een huijske. De twee jongste kijnderen blijven 2 jaer bij Engel. Dan gaat het outste van de twee naar Henric, 13-4?-1519 [zie fol 171r]

Toegevoegd boven de akte: Aenke Janss vanden Staec als voecht ende momboir van sijne bruder ende suster voerss noch onmondich wesende.

In de kantlijn: Goeijaert Gheritss van Ravensteijn heeft over geheven … … …  hem aenbestorven is van Jan vanden Staec

Fol 167v

Goeijaert Goeijaertss heeft geloeft Claes Janss sculdich te wesen2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Valentijns dach (14-2) anno 19. Den 13de dach van sulle

Fol 167v

Nijs Daniels Ariaenss, Rom, sijn soen, Beatris, sijn dochter, Ermentruijt, sijn dochter, ende Ariaen Geldenss hebben over gegeheven Rom Aert Loerss een stuc erfs etc, 10-2-1519

Fol 168r

Willem van Bosschuijss Willemss ende Willem Andriess hebben aengebrocht dat sij een aerfmangelinge ende deijlinge gedaen hebben van twee ackeren lants.

So heeft Willem van Bosschuijs als voecht van Adam Verduijn, sijnen neve, geloeft Willem Andiress schadeloos te houden, gesciet op sunte Lucien (sint Lucia? dag op 13-12) dach anno 17

Fol 168r

Henric Janss vanden Staec heeft geloeft sculdich te wesen Ariaen, sijnen suster, 25 rijnsgulden, 17-2-1519

Fol 168r

Dirc Jan Praijsers heeft geloeft sculdich te wesen Peter Segerss 24 rijnsgulden, 24-..-1519

Toegevoegd:

Jenneken Joist Willemss wedue heeft dese 24 gulden over gegeheven den HG, 14-1-1555

Afgelost bij Thonis Janss opten 17-7-1605

Fol 168v

Gherit Gherit Sijmonss Henric Jan Heijn Sijmonss heeft geloef sculdich te wesen Thonis Janss 37 scilden 3 stuijvers min 1oertten, 9-4-1519

Fol 168v

Op 16-5-1519 sijn gesceijden ende gedeijlt de erfgenamen van Ariaen Aert Vendicx dochter

Willem Willemss kijnderen op die helft van ses geerden lants in Capel

Henric Aert Vendicx erfgenamen ende Kathelijn Dirc erfgenamen op … … lant te Bezoeijen

Lenaert Aert Vendicxss is gevallen op 6 geerden lants te Bezoeijen

Willem Corstaienss is geloot ende gevallen op 100 rijnsgulden opt geseet ende noch op enen acker

Fol 168v

Goeijaert Gheritss van Ravensteijn die te wive heeft Peter Jans dochter vanden Staec ende Ariaen Jans dochter vanden Staec hebben over gegheven Heijnric Janss vanden Staec hoer gedeelte ende versteft in alsulcke geseet als Jan vanden Staec te bewonen plach ende quam van lijf te doot hen verstorve, van vader ende moeder, 17-2-1519

Fol, 169r

Wouter Aert Spiegelss heeft over gegheven IJken Willem Ariaenss wedue 2 vaet rogs erfpacht, 4-4-1519

Fol 169r

Jan Gherits Meijerss? heeft mechticgh gemaect Geertruijt, sijn huijsvrou, alle sijnen sculden te mogen eijsschen, maanen ende tontslagen overal waerinne hem sculdich is etc, 20-5-1519

Fol 169r

… … Phan vsnden Borch, prextor des goodshuijs sunte Anthonis te Maestricht doen comen alle … … … dat voer ons komen is … … …

Fol 169v

Willem Corstiaenss X Aertken Jan Vendicx dochter hebben deen dander over gegheven ende verlijtochticht alle haeren gueden. Willem heeft een voorkijnt bij Dirc Ghemonts dochter, 16-10-1519

In de kantlijn: ge heem Willem Corsten, Gelden Aertss, Dirc Goeijaerts, Joest Janss, Henric Lambertss, Thonis Janss ende Gelden Meliss

Fol 169v

Copia de wo ad wi

Claes Janss ende Beatris Gillis dochter van Ammeroeijen verg… dat sij tsamen gemaect ende geordoneert hebben een huijlicxsche voerwaerde tusschen hen beijden oerss in manieren hier na gescreven, geschiet anno 19 dijnsdage voer sunte Maria Magdalena (22-7)

Fol 170r

Joet Willemss heeft over gegheven Wouter Gherits Roeijenss een stuc erfs etc, 24-10-1519 [alte is doorgestreept]

Fol 170r

Aert Gelden Maess heeft over gegheven Gelden Aertss, sijnen soen, een stuc erfs etc, 25-10-1519

Fol 170r

Wouter Aert Willem Hmanss heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen tot behoef Danel Jacopss, sijnen neef, 50? Rijnsgulden, geschiet op sunte Martijnsavont (de avont voor 11-11) anno 19

Fol 170v

Willem Corstiaenss is bedeijlt op een derdel onbedeijlt in alsulcke geseet als Aert Vendicx toebehoeren plach.

Sijn voer ons gestaen Dirc Peterss, Wouter Peterss, Aert Peterss, Thonis Peterss ende Seger Thonis voer ene stoc, Thonis Henricx, Peter Henricxss, Gillis Henricxss, Pauwels Aertss ende Michiel Focperss oec voer ene stoc, Wouter Dircxss, Lambert Dircxss, Gherit Dirxss, Wolfaert van Aken?, Kathelijn Dircx dochter ende Lijsken Dircx dochter hebben alle tsamen vertegen op dit voerss derdel tot behoef van Willems voerss

Sijn comen Lenaert Aert Vendicxss ende Willem Corstiaenss sijn gescift ende gedeilt vanden voerss geseet.

Willem is noch bedeelt op enen acker

14-10-1519

Fol 170v

Aert Langenbeen heeft over geheven Claes Janss 4 vaet rogs errfelic, 10-12-1519

Fol 171r

Also Jan vanden Staec Henricxss sa after gelaten heeft drie kijnderen, een mondich ende twee onmondich, gewonnen bij Engel Ariaenss dochter, sijnen vrou, ende want daer veel sculden voert comen sijn ende bevonden meer bij naest dan haer goet vuijtbrengen moechte so sijn voer ons gestaen Henricc Jans vanden Staec vanden voorbedde ende Aenke Janss vanden Staec voer haer selven ende mede als voecht van sijne bruder ende suster noch onmondiche kijnderen vanden nabedde ende Engel Ariaens dochter bij rade ende wille vanden vrienden ende magen van beijden sijden minnelic met een overdragen ende over comen sijn dat Henric voerss betalen sal alle scult ende salt outste kijnt bij hem houden en sal Engel hebben haer leefdach lanc een huijske. De twee jongste kijnderen blijven 2 jaer bij Engel.

Fol 171r

Lenaert Aert Vendicxss, Dirc Peterss, Wouter Peterss, Aert Peterss, Thonis Peterss ende Seger Thonis Henricxs mede als voecht van Claes Janss weeskijnt daer hij voer gelooft heeft Peter Henricxss, Gillis Henricxss, Pauwels Aertss ende Michiel Focperss, Wouter Dircxss, Lambert Dircxss, Gherit Dirxss, Wolfaert van Aken?, Kathelijn Dircx dochter ende Lijsken Dircx dochter, Willem Willemss voer Jan, sijnen soen, allen erfgenamen Ariaen Aert Vendicx dochter sa ende hebben over gegheven Willem Corstiaenss een derdel van die helft van enen acker lants.

Fol 171v

Op sunte Thomas avont apostel anno 1519 heeft Gemont Dircxss als voecht van Willem Corstiaenss weeskijnt after gebleven van Dirc Gemontss dochter rekening gedaen. Gemont blijft het voerss weeskijnt sculdich 13 rijnsgulden ende v stuijvers etc

Fol 171v

Thonis Heijn Willemss heeft gewilcoort Gemon Dircxss als voecht Willem Corstiaenss weeskijnt sculdich te wesen 19 rijnsgulden, ut supra (sunte Thomas avont apostel anno 1519)

Fol 172r

Op sunte Anthonis dach (13-6) anno 1522 heeft Gemon Dircxss als voecht van sijn suster weeskijnt, Willem Cordtiaenss huijsvrou, rekening gedaen 20 ende 21

Fol 172r

Aert Bottelier Aertss heeft gemaect Margriet, sijn natuerlic dochter, wittich kijnt te wesen in alle sijne goeden die hij after sal laten mede te deijlen ende erven stoc te sijn als sijnen bruders kijnderen,15-8-1527

Fol 172v

Jan Rommen heeft gewilcoort bri… Jan Vrancken … vanden goodshuijs tot Huesden van Marienwater binnen Huesden sculdich te wesen 20 scilden, actum … derden dage na die heit.. dage na korstmis anno 19, den 29-12-1519

Boven de akte: Gelden Aert Geldenss af geset ende Corst Gherits aengeset (heemraders?)

Fol 172v

Ariaen Aert Paijnenborchss heeft geloeft de … sculdich te wesen 60 scilden, geschiet sabto (zaterdag) … altera … anno 19

Fol 172v

Op jaersdach anno 20 heeft Juijt Wouter Stocmans wedue geleent ende over gedaen 14 rijnsgulden Aert Willem Ariaenss.

Fol 172v

Thonis Aert Paijenborchs heeft geloeft Lauris Matheeuss sculdich te wesen 20 rijnsgulden, 1-1-1520

Fol 173r

Jorden Dircxss heeft gewilcoort Henric Janss tot behoef IJken, sijnen suster, sculdich te wesen 3 rijnsgulden jaerrlijcks renthe, gesciet op sunte Anthonis dach (13-6) anno 20.

Fol 173r

Hman Wouterss die Moelder heeft over gegheven Aert die Voss alle alsulcken geseet etc als Hman wilneer gecoft heeft tegen Willem van Bosschuijs, 2-12-1519

Fol 173r

Peter Wouter van Gorl heeft geloeft sculdich te wesen Gelden Meliss als HG meester 32 scilden, 27-1-1520

Fol 173r

Ariaen Aert Willemss heeft geloeft IJken vanden Bogaert diemen heit Coman IJken sculdich te wesen 25 stuijvers jaerlijcks renthe, 5-2-1520

Fol 173v

Peter Jan Goeijaertss heeft over gegheven Claes Lauriss een stuc erfs etc, Peter en sijnen huijsvrou blijven wonen int voerhuijs hoer beijder leven lanc, 20-1-1520

Fol 173v

Brueder Jan Vrancken heeft over gegheven Jan Rommen enen acker lants, 29-12-1519

Fol 173v

Jong Jan Dielen heeft gewilcoort Willem Jans Hogs sculdich te wesen 2 philipsgulden jaerlijcks, 8-2-1520

Toegevoegd: afgelost anno 25

Fol 174r

Willem Corstiaenss ende Andries Corstiaenss hebben over gegheven Joest Wouter Stockmanss 19 vaet rogge jaerlicx, 12-2-1520

Fol 174r

Gherit Aert Jacopss ende IJda Corstiaen Henricx dochter hebben gemaect, geordoneert in manieren hier na volgende: als een van hen beijden overlijdt dan dan gaan de guederen naar de sij waar sij van comen sijn etc etc, gesciet op sunte Lamberts (17-9) anno 19

Fol 174v

Peter Seghers, Lijsbet Huijg Sbonte wedue ende Jan Dircxss ter eenre sijden Jan Loer Aertss, Willem, sijnen brueder, Heijlken Rom Loer wedue mede voer die weeskijnderen Hman Wouterss die Moelder, Gherit Gheritss ende Jan Henrickss die Moelder ter andere sijden hebben over gegheven Willem van Bosschuijss een hofstat ende geseet etc, 3-3-1519

Fol 174v

Corst Corstiaenss heeft over gegheven Willem van Bosschuijss een stuc lants, 10-7-1519

Heemraders anno 19

Willem Corstiaenss, Dirc Goeijaertss, Joest Janss, Henric Lambertss, Thonis Janss, Gelden Meliss ende Corstiaen Gheritss

Fol 175r

Emmeken Aert Loerss wedue heeft over gegheven Willem van Bosschuijss die helft van 2 acker lants

Jan Loer Aertss, Willem, sijnen brueder, Gherit Gheritss, Hman Wouterss ende Rom Aert Loers hebben over gegheven Willem van Bosschuijss de ander helft, 13-1-1519

Fol 175r

Ariaen Gherits Wevers heeft over gegheven Willem van Bosschuijss een stuc erfs etc, 2-1-1519

Fol 175r

Ariaen Peterss van Gorl ende Wouter, sijnen brueder, hebben geloeft sculdich te wesen Aert Bottelier Aertss 20 stuijvers jaerlijck renthe, 10-3-1520

Fol 175v

Willem van Bosschuijss heeft gewilcoort Corstiaen Corstiaenss sculdich te wesen 3 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 22-11-1519

Fol 175v

Baijen Henricx diemen heit Baijen Hagen heeft over gegheven Peter Aert Paijnss die helft van ene stuc erfs etc daer Peter voerss nu ter tijt op woent, gesciet op sunte Mathijs dach (24-2) anno 20, den 25ste februarij

Fol 175v

Peter Aert Paijnnenborchss heeft over gegheven Heijman Janss het vierdel in alle alsulcke geseet ende hofstat etc, 28-10-1519

Het is voerwaert dat Griet, sijn suster, behouden sal enen appelboom opt voers geseet hoeren leefdach lanc ende behouden half de acker bij IJken Willem Ariaenss dochter

Fol 175v

Gillis van Ammeroeijen heeft over gegheven Aert Willem Ariaenss enen acker lants, 12-..-1520

Fol 176r

Claes Aert Voss heeft geloeft sculdich te wesen Corst Corstiaenss 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 20-3-1520

Fol 176r

Henric Ariaen Stocmanss heeft geloeft Gelden Meliss tot behoef des HG sculdich te wesen 20 stuijvers

jaerlijcks renthe, 25-3-1520

Fol 176r

Dirc Goeijaertss heeft geloeft Aert Bottelier Aertss sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 1-4-1520

Fol 176r

Gelden Aert Geldenss heeft geloeft Joest Janss tot behoef Lijsbet, sijnen dochter, sculdich te wesen 25 stuijvers jaerlijcks renthe, 11-4-1520

Fol 176v

Jacop Roeloefss heeft gewilcoort Agatha Peter Dirc Rommen dochter sculdich te wesen drie rijnsgulden jaerlijcks renthe, 10-4-1520

Fol 176v

Willem vanden Duijn heeft over gegheven so recht is ende dat puerlic omgoods wille ende met recht … sijne drie natuerllike kijnderen gewonnen bij Jenneken Melis Bruijnen dochter ende noch bij selver vercregen mochte na sijne doot alle alsulcke erf etc, 16-4-1520

Fol 176v

Goeijaert Goeijaertss heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 25 scilden, 6-5-1520

Fol 176v

Jan Willemss ende Lauris Geldenss hebben over gegheven Ariaen Gherit Peter Voss die helft van enen stuc erfs etc, 10-5-1520

Fol 177r

Jan Henric Sijmonss heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 36 stuijvers jaerlijcks renthe, 20-5-1520

Fol 177r

Henric Paep heeft over gegheven Ariaen Aert Paijnenborchss een stuc erfs die voerss Henric wilneer gecoft heeft van Jan Janss diemen heit Jan Stammen ende hem aengecomen was van sijne huijsvrouwe wegen bij dode ende aflijvich worden Aert Paeijnenborch, hoers vader, 19-5-1520

Doen cond dat ons cundich is dat waeleer bij aflijvich worden Aert Peijnenborch, Ariaen Aert Paijenborchss bedeelt is geweest op een stuc erfs van Peters, sijnen brueders erf.

Fol 177r

Adriaen Mathijss heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 19-5-1520

Toegevoegd: dese wilcoor is gelost aen Gerit Peterss opten 19-7-1605, present Handrick Anthoniss, schout, Jan Janss ende Handrick Oerman, heemraders

Fol 177v

Henric Janss heeft over gegeven Jan Lauris Vranckenss en stuc erfs dat hij wilneer vercregen heeft van Bertho Claes. Noch heeft Henric over gegeheven den voers Jan enen acker, 19-5-1520

Fol 177v

Willem Willemss heeft geloeft Henric Lambertss tot behoef Kathelijn Ariaen Hmans dochter sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, 25-5-1520

Fol 177v

Willem Eriuts heeft geloeft heer Joest Willemss, priester, tot behoef des heilichs cruijs autaer voer hoge choer 2 scilden jaerlijcks renthe, 2-6-1520

Fol 177v

Wouter Aertss diemen heit Wouter Spiegel heeft gewilcoort sculdich te wesen Henric die Verwer, porter tot Shertogenbosch 16 rijnsgulden, 30-6-1520

Fol 177r

Wouter Lauriss van Roij heeft geloeft Henri Janss sculdicht te wesen 5 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 30-6-1520

Fol 177r

Henric Jan Sijmonss heeft geloeft Joest Janss als deken van onser liever vrouwe autaer 58 rijnsgulden, 2-9-1520

Fol 177r

Ariaen Aertss die Smit heeft over gegheven IJmbert Janss een stuc erfs etc, 10-9-1520

Fol 178v

Cornelis Wouter Mertenss als voecht ende momboir geweest van Aenken Maes Wouterss dochter heeft gekent dat Aenken nu ter tijt selve mondich is ende waert tsake dat de voerss Aenken nijet … van versterft … uwe … daerinne dat gave ende betaelde in handen van Stijn Cloets dat Cornelis voerss daer wael mede tevrede is [akte is doorgestreept]

Fol 178v

Cornelis Wouter Mertenss als voecht ende momboir geweest van Aenken Maes Wouterss dochter, sijn nicht, heeft bekent dat tselve Aenken nu ter tijt mondich is ende begeerde waer dat hem enige penningen van versterf .. .. .. daer toe gericht daerinne die gave ende betaelde in handen van Stijn Cloets hij waer daer mede tevreden ende kenden die betalinge altijt goet ende van werden, 4-7-1520

Fol 178v

Op 9-9-1520 heeft Peter Jacopss de oude wederom gegheven Gillis alsuklcke mud rogs als hij gecoft hadde van sijen geseet tegen de voerss Willem om des wille dat hij die penningen nijet op ende moecht vregen ende voer alle voerlopen pachten tot dese dage toe ende de pacht bamis naestcomende mede afge… dat de voerss Peter voerss geloeft de voerss Willem te betalen tot korstavont naestcomende een pont groot

Fol 178v

Op 10-9-1520 heeft Willem Willemss opgedragen Corst Corstiaenss die renthe op Em die Weu met een luttel … … … inn alle manieren ende vuijtwisinge den oude brief

Fol 178v

Corst Corstiaenss heeft over gegheven Matheus Peterss een huijsinge metten erf etc, 10-8-1520

Fol 179r

Matheeus Peterss heeft geloeft Corst Corstiaenss sculdich te wesen 4 peters jaerlijcks renthe, 10-8-1520

Fol 179r

IJmbrecht IJmbrechtss Claess die Weu heeft geloeft Corst Corstiaenss sculdich te wesen 26 stuijvers jaerlijcks renthe, 10-8-1520

Fol 179r

Wouter Lauris van Roij heeft gewilcoort Peter Dirc Rommen 2 rijsgulden jaerlijcks renthe, 7-10-1520

Fol 179r

Aert Wouter Leempoels heeft over gegheven Jacop Danelss 7 vaet rogs vuit 12 vaet alle jaer, 7-10-1520

Fol 179r

Op 21-10-1520 heeft Dirc Cornelis over gegheven ende opgedragen Floris Janss die Smit enen heemraet wilcoer brief sprekende van 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe

Fol 179v

IJken Willem Ariaenss wedue heeft geloeft Jan Lauris van Roij sculdich te wesen 3 rijns gulden jaerlijcks renthe, 16-12-1520

Fol 179v

Lambert Gherit Roeloefss heeft gewilcoort sculdich te wesen 46 rijnsgulden, 16-12-1520

Fol 179v

Thonis Goeijaertss heeft gewilcoort Jan Gillis van Ammeroeijen die jong tot behoef sijnen weeskijnt dat hij behouden heeft bij Mariken sijnen huijsvrou dochter was wilner Goeijaert Goeijaertss sculdich te wesen14 stuijvers jaerlijcks renthe, 16-12-1520

Fol 179v

Goeijaert Goeijaertss heeft over gegheven Jan Gillis van Ammeroeijen die jong al alsulcke voechdije als hem aengecomen ende aenbestorven was van Mariken sijnre suster weeskijnt behoudelic dat Jan voerss dit voerss kijnt houden sal cost en cleden etc, 16-12-1520

Fol 180r

Claes Aert Voss heeft over gegheven Peter Aertss die Smit een erf ende geseet etc, 7-12-1520

Heemraders anno 21

Willem Corstiaenss, Dirc Goeijaertss, Joest Janss, Henric Lambertss, Thonis Janss, Gelden Meliss ende Corstiaen Gheritss

Fol 180r

Sijmon Gillis van Ammeroeijen heeft geloeft Jacop Daniels tot behoef Daniel Jacopss, sijnen soen, sculdich te wesen 3 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Anthonis dach (13-6) anno 21

Fol 180r

Een tijt geleden sijn comen de erfgenamen van Ariaen Aert Vendicx dochter op Sprang … … ende hebben aldaer geveijlt te vercopen een derdel enen halve acker lants ende … Lenaert Aert Vendicxss ende Willem Corsten, elcx een derdel in de voerss acker so sijn ter selver tijt Lenaert ende Willem voerss geaccordeert dat sij hoer mede vercopen wouden om tvoerss lant meer te gelden. Bij absent van de erfgenamen heeft die schout bij den heemraet dir voerss erf tsamen opge… ende afgeslagen. Claes Gheritss heeft dit lant gecocht, 10-2-1521

Fol 180v

Thonis Ariaen Oermans heeft opgedragen ende over gegheven Dirc Ariaen Dircss 37 scilden 2 stuijvers min 1 oertken welcke penningen Thonis sijn aengecomen van Robbert van Ammeroeijen, sijnen huijsvrouwe vader sa geldende is Heijnrick Jan Heijn Sijmonss, 19-1-1521

Fol 180v

Ruth Geldenss heeft opgedragen ende over gegheven Dirc Ariaen Dircxss 37 scilden 3 stuijvers 1 oertken die Ruth aengecomen sijn van Robbert van Ammeroeijen, sijnre huijsvrouwe vader sa, geldende Heijnrick Jan Heijn Sijmonss, 19-1-1521

Fol 180v

Lambert Peterss, Jan Peterss ende Peter Henricss hebben over gegheven Jan Damiss een stuc erfs, 9-2-1521

Fol 180v

Copie van fol 180r en doorgestreept

Fol 181r

Corst Corstiaenss heeft opgedragen ende over gegheven Jan Janss enen heemraet brief sprekende van 2 rijnsgulden jaerlijks renthe die Corst gecoft heeft tegen Claes Aert Voss, gesiet de 24ste van sulle anno 21

Fol 181r

Jan Gilliss van Ammeroeijen die jonge heeft gewiloort Wouter Aerts Wertss sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 28-2-1521

Fol 181r

Den 24ste van sulle anno 21 heeft Peter Aertss die Smit over gegheven Claes Aert Voss geseet Jan Wouter … met 3 pape groot die welcke de oude brief nijet en begrijpt

Fol 181r

Corstiaen Gheritss heeft geloeft Willem Gilliss van Ammeroeijen sculdich te wesen 4 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 3-4-1521

Fol, 181r

Jan Gilliss van Ammeroeijen die oude geloeft Gelden Meliss sculdich te wesen 17 rijnsgulden, 7-4-1521

Fol 181r

Anno 21 die 24ste van sulle heeft Wouter Maess over gegheven Peter Aertss die Smit sijn geseet dat hij in woenen ende hem toebehoeren

Fol 181v

Op 1-3-1521 heeft Geertruijt Daem Janss wedue guetelic geleent Wouter Aertss 12 rijn sgulden.

Fol 181v

Jan Willemss diemen heit Donc heeft over gegheven Jan Willemss, sijnen brueder, sijn ¼ gedeelt in een acker lants, 28-3-1521

Fol 181v

Jacop Gherit Willemss heeft geloeft Corst Corstiaenss ssculdich te wesen 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe

Fol 181v

Wouter Aertss heeft geloeft meester Aert Boem, priester, sculdich te wesen 6 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 4-5-1521

Op 3-5-1524 is comen mr Aert Boem heeft bekent guede betalingen van Wouter Aertss van sijne renthe tot dese gade toe.

Volgt lijstje met namen, deels doorgestreept

Fol 182r

Claes Gheritss heeft geloeft Willem Gilliss van Ammeroeijen sculdich te wesen 3 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 5-5-1521

Fol 182r

Jan Henric Sijmonss heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 21-5-1521

Toegevoegd: Jan Huijb Sijmonss heeft dese brief gelost ende aft gequiten

Fol 182r

Peter Jan Goeijaerts die jong heeft gewilcoort sculdich te wesen Corstiaen Gheritss ene halve rijnsgulden jaerlijcks renthe, 1-6-1521

Fol 182r

Willem Willemss ende Heijman Janss Verdonc hebben ghetuijcht dat sij daer over bij ende aengeweest hebben als minlike … tusschen IJken Willem Ariaenss wedue ende Jan, hoeren soen, diemen heit Donc also die voerss Jan een wijle tijts buijtenlands geweest is ende binnen dien tijden sijn moeder gebruijct heeft sijn goet hem after gebleven van sijnen vader ende vansijnen susters hoe wael dat hij daer af ontslagen gehadt heeft van sijnen moeder sekere penningen. Jan krijgt noch penningen wael hij mede te vreden was ende heeft hem bedanct van sijn moeder van goede betalingen, 19-5-1521

Fol 182v

Daniel Jacopss heeft over gegheven Engel Gelden Aert Ariaenss wedue ende mede tot … … kijnderen behouden van Gelden voerss een stuc erfs etc als hem gebleven is bij dode Jan Henric Deniss, sijnen oude vader, 24-4-1521

Fol 182v

Jan Damiss heeft over gegheven Heijman Janss, sijnen oem, ende dat bij wille ende consent Lambert Peterss, Jan Peterss ende Peter Henricxss, sijne swagers, een stuc erfs, 20-7-1521

Fol 182v

Jong Peter Jacopss heeft over gegheven Thonis Aertss, sijnen swager, alle sijn versterft als hem aenbestorven is van Aert Paijnenborch, sijnen huisvrouwe vader ende Cornelia Aert Paijnenborch wedue, sijne huijsvrouwe moeder, 1ste delin met moeder en kijnderen anno 10 en 2e deling anno 15

Heemraders

Willem Corsten, Aert Goeijaertss, Gelden Aertss, Dirc Goeijaertss, Joest Janss, Henric Lambertss, Thonis Janss ende Willem Corneliss

Fol 182v

Willem Willemss heeft over gegheven IJmbert IJmbertss Maess die Wert een stuc erfs, 24-8-1521

Fol 182v

Willem van Bosschuijss heeft over gegheven Willem Janss van Besau een stuc erfs, 9-11-1521

Fol 183r

Melis Aeretss heeft geloeft sculdich te wesen Margriet Aert Jan Wijten dochter 25 stuijvers jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Martijns dach (11-11) anno 21

Fol 183r

Gherit Janss, Claes, sijn brueder, ende IJken, sijn suster hebben gekent ende belijdt dat Jacop Danielss bij dode Wouter, hoer suster hujsvrou was, Jacop voerss bedeijlt is geweest op 1 mud rogs, 14-2-1522

Toegevoegd: Also den deijlbrief ende sceijbrief tusschen Jacop Danielss ende Daniel, sijnen soen, verdonckert ende bewaert is so sijn voer ons comen Henric Janss [verder geen tekst]

Los vel bij fol 183

Dat voor ons comen is Jan Thonis Praijsers heeft gewilcoort ende geloeft sculdich te wesen Jacop Janss ende Jan Janss, gebroeders, 3 rijnsgulden jaerlix renthe

 [Tekst op de achterkant niet te lezen]

Fol 183v

Thoen Rom Paeps wedue met heoren gecoren voecht ende Willem? hoeren? soen? hebben geloeft Thonis Diercxss 11 pont groot. Sij sullen leveren een pleit torfs van derdalft hondert tonnen .. .. vaer een blanc te Delft te beuren, Ende hebben deselve Tonis verlijdt opte pleit enen waterbrief, 15-12-1521

Fol 183v

Jan Lasuris Vrancken heeft over gegheven Henric Janss 2 acker lants, gesciet anno 21 op die Katherine (25-11). Item noch ene acker lants.

Fol 183v

Corst Costiaenss Heijnric Janss heeft over gegheven Gherit Aertss eenen acker lants, noch enen acker lants, 12-1-1522

Fol 183v

Henric Janss heeft over geheven Thonis Peterss enen acker lants

Fol 184r

Thomis Peterss heeft geloeft Cort Corstiaenss sculdich te wesen 2 rijnsgulden erfelic alle jaer, 22-1-1522

Fol 184r

Jan Lauris Vrancken heeft over gegeheven Claes Gheritss ene acker lants, 1-2-1522

Fol 184r

Jan Lauris Vrancken heeft over gegheven Willem Matheeuss een acker lants in alle manieren als boven, 1-2-1522

Fol 184r

Die selve Jan Lauris heeft over gegheven Ariaen Peterss 2 acker lants in alle manieren als boven, 1-2-1522

Fol 184r

Noch heeft Jan Lauris over gegheven Thonis Aertss enen acker lants in alle manieren als boven, 1-2-1522

Fol 184v

Jong Jan Gillis van Ammeroeijen heeft over gegheven ende opgedragen Henric Janss enen heemraet brief sprekende van enen mud rogs die Melis Deniss nu ter tijt gelt, wilneer gevest heeft Thonis Peter Willemss ende naderhant die voerss Jan op bedelt geweest is, 15-1-1522

Fol 184v

Thonis Aert Paijnenborchs heeft over gegheven ende opgedragen Henric Janss enen heemraet wilcoerbrief sprekende van 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 8ste van sulle anno 22

Fol 184v

Hman Aertss heeft geloeft Thonis Aertss tot behoef Peter Aert Paijnens weeskijnt te betalen 16 rijnsgulden, 8-3-1522

Fol 184v

Willem Thonis Meliss ende Ariaen, sijn brueder, hebben over gegheven ende opgedragen Gelden Meliss, hoeren oem, een heemraet wilcoerbrief sprekende van 20 stuijvers jaerlijcks renthe welcke Thonis Jan Goeijaertss wilneer verwilcoort heeft Thonis Melis weeskijnderen, 6-4-1522

Fol 184v

Willem Willemss bekent vercoft te hebben mr Aert Boec? de somme van 25 stuijvers jaerlijcks renthe, 9-4-1522

Fol 185r

Ariaen Aert Paijnenborchs heeft gewilcoort Agatha Peter Dirc Rommen dochter sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 24-4-1522

Fol 185r

Ariaen Peterss van Gorl heeft gewilcoort Peter Segherss sculdich te wesen 3 rijnsgulden ende enen halve jaerlijcks renthe, 4-5-1522

Fol 185r

Kathelijn Jan Peterss wedue heeft over gegheven Ariaen Peterss, hoeren swager, die helft van enen stuc erfs. Mede is comen Thonis Janss ende heeft over gegheven het derdel van voerss erf etc hem aengecomen ende aenbestorven van Geertruijt, sijnen suster, 4-5-1522

Fol 185v

Jan Wouter Maess heeft gewilcoort Corst Corstiaenss sculdich te wesen 21 stuijvers jaerlijcks renthe, 23-12-1513

Fol 185v

Heijnric Heijn Sijmonss ende Corstiaen Gheritss als dekens van onser liever vrouwer gilde ende sunte Kathelijn gilde hebben verwilcoort Corst Corstiaenss sculdich te wesen 2 rijnsgulden alle jaer, 8-5-1522

Fol 185v

Corst Corstiaenss heeft over gegheven Henric Heijn Sijmonss ende Corstiaen Gheritss Gheritss als dekens van onser liever vrouwer gilde ende sunte Kathelijn gilde een huijske ende erf neffens den kerchof, 9-4-1522

Fol 186r

Jan Sijmonss heeft over gegheven Corst Corstiaenss een stuc erfs, 9-4-1522

Fol 186r

Corst Corstiaenss heeft over gegheven Dirc Gilliss een huijsinge met een hofstat, 24-4-1522

Fol 186r

Ariaen Ariaen Wouter Leempoels, Aert Oerman, Peter Geldenss, Lijsbet Ariaens dochter ende Jenneken, hoeren suster, als erfgenamen van Ariaen Wouterss voerss hebben ons aengebrocht dat sij gesceijden ende gedeilt sijn vanden gedeelte waer sij tegen Claes Janss ende Beatris, sijnen huijsvrou op bedeelt sijn geweest, 9-4-1522

Midden in de akte: Claes Janss ende Beatris, sijnen huijsvrouwe Ariaen Wouterss ende Beatris sijnen huijsvrouwe

Fol 186v

Peter Aertss die Smit heeft over gegheven Jan Gilliss van Ammeroeijen die jong een erf ende geseet etc, 15-3-1522

Fol 186v

Willem Willemss ende Corst Willemss hebben aengebrocht dat sij gesceijden ende gedeilt sijn vanden gueden die hen gebleven sijn van hoeren moeder inden ambocht van Capelle, vanden Sijdewijn, Sprangh, 14-5-1521

Fol 186v

Willem vanden Duijn heeft over gegheven sijnen natuerlicke kijnderen gewonnen bij Zaenke Melis Bruijn dochter ende noch bijde selve vercregen ofte winnen mochten na sijnre doot te hebben ende te besitten alle alsulcke erf etc, 17-5-1522

Fol 187r

Willem Corstiaenss ende Willem Gilliss van Ammeroeijen als gesworenen sdorps hebben gewilcoort Henric Janss of den brengers briefs sculdich te wesen 15 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 1522

Fol 187v

Willem Corstiaenss ende Willem Gilliss van Ammeroeijen als gesworenen sdorps hebben gewilcoort Aert Gelden Maess sculdich te wesen 7½ rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Jans dach Baptist te midsomer (27-6) anno 22

Daniel 100 rijnsgulden ende te houden om ses rijnsgulden etc, 27-6-1522

Henric Janss 45 rijnsgulden

Dese wilcoot is afgelost bij Dirc Thomas ende Ariaen Ariaen Toniss, 1617

Fol 187v

Op sunte Anna dach (26-7) heeft Willem Corsten heeft over gegheven sijn geseet dat hij gedeilt heeft tegen Lenaert Aert Vendicx in alle manieren als den brief die hij heeft vuijtwijst

Fol 188r

Jan Gilliss van Ammeroeijen die oude heeft geloeft Corst Corstiaenss sculdich te wesen 5 rijnsgulden erffelick renthe, 1-8-1522

Fol 188r

Corst Corstiaenss heeft over gegheven ende opgedragen Heijnric Heijn Sijmonss ene heemraet wilcoer brief sprekende van enen rijnsgulden jaerlijcks renthe welcke Jacop Gherit Wilemss wilneer den voerss Corst verwilcoort heeft, 31-9-1522

Fol 188r

Dirc Peterss heeft over gegheven Hadewich Petger Dircxss wedue alle alsulcke versterft als hem aengecomen ende aenbestorven moecht vanden selve Hadewich als van sijne huijsvrouwe wegen, 5-9-1522

Fol 188r

Dirc Peterss heeft over gegheven ende opgedragen Cornelia, sijne huijsvrouwe, dat sij of hoere kijnderen of hoere rechte erfgenamen als Dirc of sijne huijsfrou voers enich van beijden voerss van lijf ter doot gecomen sal sij voer vuijt gueden hebben ende behouden sullen 100 scilden welc Peter voerss cornelia voer ingebrocht heedft bij hoere leven vanden versterft dat hem aen aengecomen mocht vannohoerre moeder, 5-9-1522

Fol 188r

Willem van Bosschuijss heeft over gegheven Wouter … alsulcke geseet daer Dirc Cornelis in woent, 4-10-1522

Fol 188r

Op dezefde datum heeft Aert die Vos gevest Jan Doren sijn geseet

… … ..

Fol 188v

Dirc Gilliss van Ammeroeijen ende jong Jan Gilliss, sijnen brueder, hebben getuijcht dat sij daer bij ende aengeweest hebben dat Corst Jansss verpacht heeft Thonis Ariaenss die helft vanden core thienden int suijen bloc om die somme van 50 rijnsgulden min enen rijnsgulden, 5-10-1522

Fol 188v

Thonis Jan Peterss heeft over gegheven Corst Corstiaenss die helft van een acker lants die Thonis voerss wilneer gecoft heeft vanden HGmeesters, 14-6-1522

Fol 188v

Jan Gilliss van Ammeroeijen die jonge heeft over geheven ende opgedragen Corstiaen Janss ene heemraet brief sprekende van enen mud jaerlicx pachts die Dirc van Weert nu ter tijt gelt ende Dirc voerss ende Jan Janss die Snijer wilneer gevest hebben Thonis Peter Willemss ende mud hant gecomen is aenden voerss Jan van Ammeroeijen bij sceijdinge ende deilinge Peter Willem Janss erfgenamen, 19-10-1522

Fol 189r

Peter Jan Goeijaertss die jonge heeft gewilcoort Aert Geldenss sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, 3-11-1522

Fol 189r

Dirc Willemss van Weert heeft geloeft Aert Geldenss sculdich te wesen 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 3-11-1522

Op 7-4-1523 is Henric Janss Rommen int bijwesen van Willem Corstiaenss wedue ende heeft bedinct vanden voerss wilcoer onder gescreven gueden de betalingen en wel gequijt te sijn ten ewige dage.

Fol 189r

Willem Corstiaenss heeft geloeft Henric Janss dat hij betalen sal alsulcke penningen als Henric voerss voer hem gefinnert? ende verworven heeft aen Luijtke van Brogel, portarsse van Tshertogenbosch etc, gesciet anno 23 den 13de van sulle

Fol 189r

Peter Wouterss van Gorl X Barbara hebben over gegheven Lauris Janss Leu een stuc erfs etc, 26-5-1523

Fol 189v

Aert Bot X Geertruijt hebben hun testament gemaect.

Aert laet sijn gueden na aen Margriet, natuerlijcke dochter

Fol 190r

Op 6-11-1522 heeft Wouter Loer Janss mede namens Willem Gilliss, sijnen oem, over gegheven Dirc Peterss die helft van enen mud rogs die Willem wilneer is verstorven bij dode meijster Peter Keijser Goeijaertss huijsvrou was.

Wouter ende Lenaert, sijnen brueder, hebben gewilcoort Dirc voerss of den heemraders schadeloos te houden.

Een stuc erfs

De helft van enen mud rogs [akte is doorgestreept]

Fol 190

Wouter Loer Janss, Lenaert, sijne brueder, Cornelis, sijnen brueder, hebben over gegheven Dirc Peterss die helft van enen mud rogsvuijt 2 mud rogs die hen aenbestorven sijn van Kathelijn mr Peter Keijser Goeijaertss huijsvrou was.

Wouter namens Willem Gilliss van Cranenborch, sijnen oem, over gegheven Dirc Peterss dander helft van die mud rogs.

Wouter ende Lenaert, sijnen brueder, hebben gewilcoort of Dirc voerss ende den heemraders schadeloos te houden, 6-11-1522

Fol 190v

Ariaen Goeijaertss die Decker heeft geloeft Lenaert Aert Vendicx sculdich te wesen 195 scilden. Na dode Lenaert X Aertke blijven de penningen aen sijne kijnderen, 10-1-1523

Eodem die ende anno heeft Lenaert overgegeven de voerss Ariaen het derdel in sijne vaders geseet.

Fol 190v

Willem Willemss heeft geloeft Barbara Scalc Willems weduw nu X Peter Wouterss van Gorl sculdich te wesen 3 philipsgulden jaerlijcks renthe, 9-2-1523

Fol 190v

Lenaert Janss die Witgeninck? heeft bekent schuldich te wesen Geertruijt, sijnen dochter, 15 rijnsgulden hebben na sijnen doot, ..-2-1523

Fol 190v

Goijaert Goeijaerts heeft geloeft Jan Gillis van Ammeroeijen die jong sculdich te wesen tot behoef Lijsbeth, sijnen dochter, die hij behouden heeft van Mariken Goeijaert Goeijaertss dochter 62 scilt, 10-6-1523

Fol 191r

Thonis Ariaen Oermanss ende Henric Jan Heijn Sijmonss hebben over gegheven Gelden Meliss, hoer gedeelte in een stuc erfs als Robbert van Ammeroeijen bij sijn leven leggende heeft gehad te Capel, 9de dach van sulle anno 23

Fol 191r

Lenaert Aert Vendicx heeft over gegheven Ariaen Goaeijaertss die Decker het derdel in alsulcke geseet ende hofstat als Aert Vendicx Aertss toe plach te behoeren mette brauhuijs ende mette vuijtcamer, 10-1-1523

Fol, 191r

Anthonis Goeijaertss heeft geloeft Peter Segherss sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, 19-4-1523

Fol 191r

Wouter Lauriss van Roij heeft over gegheven Willem van Bosschuijss enen acker lants, 54-5-1523

Fol 191v

Gelden Meliss heeft geloeft Aert Ariaen Leempoelss sculdich te wesen vierdalve rijnsgulden jaerlijcks renthe, 27-5-1523

Fol 191v

Aert Gelden Maess heeft over gegheven Peter Segerss als deken des gilde van sunte Barbara autaer de helft van 7 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 4-5-1523

Fol 191v

Peter Segherss heeft over gegheven ende opgedragen den deken des gilde van sunte Barbara autaer ene heemraet brief sprekende van 3 rijnsgulden jaerlijcks renthe, anno 23

Fol 192r

Willem Corstiaenss heeft over gegheven Wouter Lauris van Roij een stuc erfs, 17-5-1523

Fol 192r

Cornelis Peterss heeft over gegheven Wouter Lauris Goessenss een stuc erfs, 4-5-1523

Fol 192r

Henric Corstiaenss heeft geloeft Aert Ariaenss sculdich te wesen 16 rijnsgulden, 11-7-1523

Fol 192r

Jan Loer Aertss heeft over gegheven Henric Stocman Dircxss een stuc erfs, 12-7-1523

Belending: den wech die mij joncste van Loer wilneer vercregen ende gecoft heeft tegen Peter Pauwelss

Fol 192v

Jan Loer Aeretss heeft geloeft te betalen Jan Vos Ariaenss, wonende tot Waspijc, sesdalf (=5½) pont groot als van ene torfscip met sijnen toebehoeren die hij te wil ende te dack begeert, 22-9-1523

Fol 192v

Wouter Robbertss van Ammeroeijen heeft geloeft Peter Dirc Rommen sculdich te wesen 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 23-9-1523

Fol 192v

Lauris Matheeuss heeft geloeft heer Joest Willemss, priester, sculdich te wesen alle jaer 20 stuijvers, 22-9-1523

Fol 192v

IJken Willem Ariaenss wedue heeft over gegheven Aleijt ende Kathelijn, hoeren 2 dochteren, een stuc erfs, 22-9-1523

Fol 193r

IJken Willem Ariaenss wedue heeft over gegheven Jan Willemss, hoeren soen, een stuc erfs ende hofstat etc, 22-9-1523

Fol 193r

Daniel Jacopss heeft over gegheven Claes Jan Heijn Deniss enen acker lants hem gebleven van Beliken heer Anthonis Vendicx dochter. Noch ene acker lants, 14-9-1523

Fol 193r

Goeijaert Goeijaertss heeft gewilcort Heijnric Heijn Sijmonss sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, 19-10-1523

Fol 193r

Jan Janss van Ammeroeijen heeft geloeft Henric die Bije Ariaenss schuldich te wesen 4 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 19-10-1523

Fol 193v

Melis Deniss heeft gewilcoort Corstiaen Janss sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, 4-11-1523

Fol 193v

Op 6-11-1523 heeft [geen naam] geloeft sculdich te wesen [geen naam] hondert leeuwen. als de kijnderen storven souden sonder geboert after te laten dat die voerss penningen wederom comen aen Aerts voers

Toegevoegd boven de akte: Juijtte sijnre dochters kijnderen die sij behouden heeft van Gemont Ariaenss ende heer Aert Wouter Leem

Toegevoegd onder de akte: end heeft over gegheven ende gemaect sijne dochter 2 kijnderen 100 leeuwen ierst te hebben te hoeren ende tontfanghen na sijne doot ende sijne huijsvrouwe doot.

Akte is doorgestreept

Fol 193v

Aert Wouter Leempoel heeft over gegheven ende gemaect sijne dochter kijnderen die sij behouden heeft van Gemont Ariaenss, hoeren man, 100 leuwen. Als de kijnderen storven souden sonder geboert after te laten dat die voerss penningen wederom comen ende sterven ta gaen vuijt Juijte voers kijnts gedeelt hioer aengecomen van vader ende moedr.

Fol 193v

Peter Janss van Holten heeft gewilcoort Henric Janss sculdich te wesen 25 stuijvers jaerlijcks rethe, 18-11-1523, op sunte Elisabette avont (de dag voor sint Elisabeth dag)

Fol 194r

Wouter Dircxss mede sijne brueder ende susteren ende Gemont Dircxss hebben over gegheven Corstiaen Gheritss allen het versterft daer sij in verstorven mochte van hoerre … wege in Gherit Corstiaens ende Lijsbet, sijne huijsvrouwe, 6-11-1523, sunte Lenaerts dach

Fol 194r

Willem Matheeus heeft gewilcoort Thonis Dirc Lauriss ende Engel, sijn suster, sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Barbarenavont (3-12) anno 23

Fol 194r

Aert Peterss diemen heit Aert Crooc heeft gewilcoert Gillis Janss sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 23-1-1524

Fol 194r

Gherit Lauriss van Hout heeft geloeft schulcih te wesen Willem Kaijte Janss sculdich te wesen 1½ rijnsgulden jaerlijcks renthe. 24-1-1524

Fol 194v

Jan Gilliss van Ammeroeijen die oude heeft geloeft Willem, sijnen soen, sculdich te wesen 25 stuijvers jaerlijcks renthe, gesciet sunte Anthonis dach (17-1 of 13-6) anno 24

Fol 194v

Jan Aert Willem Heijmanss heeft geloeft Jan Sijmonss van Ammeroeijen sculdich te wesen 3 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 31-1-1524

Fol 194v

Joest Corneliss ende Thonis, sijnen brueder, hebben over gegheven Jan Gilliss van Ammeroeijen die jonge enen acker lants, 31-1-1524

Fol 194v

Wouter Robbrechtss van Ammeroeijen Gelden Meliss een 1/7 deel in een stuc erfs, gelegen te Capel, als Robbert van Ammeroeijen plach toe te behoeren, 20-2-1524

Heemraders anno 22

Willem Corstiaenss, Joest Janss, Henric Lambertss, Thonis Janss, Gelden Meliss, Corstiaen Gheritss ende Aert Ariaen Goeijaertss

Fol 195r

Ariaen Aertss heeft gewilcoort Aert Willemss, Jan Willemss ende Willem Willemss, kijnderen Willem Gherit Willemss wculdich te wesen 50 scilden, gesciet anno op sunte Peters dach (22-2) in sulle

Fol 195r

Ans Gheritss heeft gewilcoort Henri Henricx te Capel sculdich te wesen 22 stuijvers jaerlijcks renthe, anno 24 op die Petri ad Cathedra?

Fol 195r

Melis Aert Paijnss heeft geloeft Willem Willemss tot Capel sculdich te wesen 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe, dem 27ste d sulle anno 24

Fol 195v

Heerr Joest Willemss, priester, heeft geloeft sculdich te wesen Aefke Lenaerts dochter, sijnen maijen, een mud rogs erpachts, 28-3-1524

Fol 195v

Hadewich Peter Dircxss wedue heeft gewilcoort sculdich te wesen ende te betalen nae hoerre doot Margriet ende Kathelijn, hoer 2 dochters, elcx 100 scilden, gesciet anno 24 opte meije avont

Fol 195v

Margriet Gelden Aertss wedue heeft geloeft Goeijaert Aertss tot behoef alle hoeren kijnderen sculdich te wesen 22 scilden, gesciet anno 24 opte meije avont

Fol 195v

Ariaen Matheeus heeft gewilcoort Lauris, sijnen brueder, sculdich te wesen 3 rijnsgulden jaerlijcks renthe. Noch heeft Matheeus over geghgeven ende opgedragen Lauris sijne brieven ende heeraet brief sprekende van enen rijnsgulden jaerlijcks renthe die Melis Paijns wilneer de voerss Ariaen geloeft heeft. Noch heeft Ariaen opgedragen Lauris … … enen brief van 16 … … … 1 rijnsgulden te betalen alle jaer, 5-5-1524

Fol 196r

Aert Ariaen Goeijaertss heeft over gegheven Corst Corstiaenss een geseet ende hofstat etc, 28-5-1524

Fol 196r

Claes Lauris X IJke Andries dochter hebben deen dsnder verlijftochticht ende gemaect alle alsulcke geseet ende hofstat daer sij nu ter tijt in woent, 31-5-1524

Fol 196r

Lauri Lauriss heeft geloeft Jan Sijmonss sculdich te wesen 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 29-5-1524

Fol 196r

Ariaen Aert Paijnss heeft geloeft Ariaen Matheeus tot behoef Laurijs, sijnen brueder, sculdich te wesen 14 stuijvers jaerlijcks renthe, 15-5-1524

Fol 196v

Wouter Lauriss van Roij heeft geloeft Peter Peterss Smit Brauwer schuldich te wesen alle jaer 6 rijnsgulden min 1 oert, 1-8-1524

Fol 196v

Dirc Willemss van Weert heeft gegheven Thonis Peter Willemss sijnen los … mud rogs die Dir voers wilneer den voers Thonis gevest heeft ende nae hant gecomen is aen Jan van Ammeroeijen die jong. Te weten lossen ende af te quijten met 40 scilden. [akte is doorgestreept]

Fol 196v

Dat voer ons comen is thans Peter Willemss ende heeft Dirc . [akte is doorgestreept]

Fol 196v

Dirc Willemss van Weert heeft geloeft Corst Janss van Loen dat hij betalen sal den voers Corst alsulcker mud rogs als hij hem jaerlijcks gelt, 24-7-1524

Fol 196v

Cornelis Jacopss van Raemsdonc heeft over gegheven Lambert Gherit Roeloefss die helft van 1 mud rogs ende die helft van 12 vaet rogs, 3-7-1524

Toegevoegd: dese voerss rogs heeft Lambert over gegheven Corst Corstiaenss, 3-9-1524

Fol 197r

Kathelijn Gherits Wevers wedue heeft over gegheven Gherit Ariaenss Weverss alle hoere recht ende toeseggingen als sij behouden heeft in alsulcke geseet ende hofstede etc als Ariaen Gheritss, hoeren man, bij sijn leven te besitten ende hen tsamen toe behoeren plach, Gherit behoudt de helft van het geseet, zijn 2 brueders de andere helft, 10-8-1524

Toegevoegd: Peter ende Gijsbert hebben elc hun ¼ deel over gegheven aen Gherit. Gijsbert op 28-4-1527

Fol 197r

Joest Sijmonss X Lijsbet Joest Jans dochter heeft over gegheven ende opgedragen Baijen Henricxss tot behoef de kercke van Capel 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe die Corst Corstiaenss wilneer opgedragen heeft Joest Janss tot behoef Lijsbet voerss die Corst gecoft hadde van Claes Aert Voss, 20-9-1524

Fol 197r

Heer Daniel Jacopss, priester, heeft opgedragen ende over gegheven Peter Huijbensoen enen heemraet brief sprekende van 3 rijnsgulden jaerlijcks renthe die Jacop Danielss wilneer gevest ende geloeft sijn tot behoef Daniel Jacopss voerss van Sijcke Gillis van Ammeroeijen, 19-10-1524

Fol 197r

Heer Daniel Jacopss, priester, heeft opgedragen ende over gegheven Henric Janss, sijnen oem, 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe die Jan vanden Staec ende Henric, sijn soen, wilneer gevest hebben, 19-9-1524

Fol 197v

Thonis Peterss heeft over gegheven Wouter Aertss enen acker lants, 11-10-1524

Betaelt wordt via een wilcoor

Fol 197v

Corstiaen Gheritss ende Henric Heijn Sijmonss als deken onser liever vrouwe gilde hebben over gegheven ende opgedragen Jan Henricss van Hoec enen heemraet brief sprekende van 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe op Jorden Dirxss welcke renthe wilneer geloeft ende gevest heeft Aer Aertss Langenbeen ende nae hant die voerss Aert gemaect heeft, 14-10-1524

Fol 197v

Jan Wouiter Maess heeft geloeft Willem Gilliss van Ammeroeijen sculdich te wesen25 stuijvers jaerlijcks renthe, 15-10-1524

Fol 197v

Henric ende Goeijaert, sijn brueder, ende hebben geloeft sculdich te wesen Willem Corstiaenss alle jaer … rijnsgulden, gesciet anno 24 op sunte Mertens avont (10-11)

Fol 198r

Willem Corstaienss ende Gelsden Meliss als kercmeesters hebben over gegheven Aert Peterss diemen heit [niets vermeld, is Aert Crooc, zie fol 137r] een stuc erfss, 16-11-1524

Fol 198r

Ariaen Peter Huijben heeft geloeft Jan Thonis sculdich te wesen 6 scilden jaerlijcks renthe, 3-12-1524

Fol 198r

Jan Gherit Praijsers heeft geloeft Corst Corstiaenss sculdich te wesen 2 rijnsgulden min 4 stuijvers alle jaer, anno 24

Fol, 198v

Peter Geldenss heeft over gegheven Henric Jan Heijn Sijmonss een stuc erfs, 27-12-1524

Fol 198v

Joest Aertss heeft geloeft Rombout Dircxss ende Goeijaert Aertss als HGmeesters sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, 3-1-1525

Fol 198v

Jong Jan Gilliss van Ammeroeijen heeft over gegheven Ariaen Sijmonss, sijnen neef, een erf ende geseet etc welcke Jan voerss wilneer vercregen heeft van Peter Aertss die Smit, 18-12-1524

Fol 198v

Melis Deniss heeft geloeft Peter Segherss tot behoef sunte Barbaren autaer des HG sculdich te wesen 14 rijnsgulden, 7-1-1525

Fol 199r

Henric Jan Heijn Sijmonss heeft geloeft Peter Segherss sculdich te wesen 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet tsandere dages na dertiendach? anno 25

Fol 199r

Aert Peterss diemen heit Aert Crooc heeft over gegheven Peter Jacopss den oude een stuc erfs, 16-11-1524

Fol 199r

Jong Peter Jan Goeijaertss heeft geloeft Gilis Janss sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, gesciet op tsjaersavont anno 24

Fol 199r

Aert Ariaens Wertss heeft geloeft Gillis Janss sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Anthonis dach (13-6) anno 25

Fol 199v

Dirc Gilliss van Ammeroeijen heeft geloeft Heijnric Heijn Sijmonss sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 24-6-1524

Op sunte Vincentiusdach (27-9) anno 25 is heemraet genomen Willem Cornelis loco Thonis Janss

Fol 199v

Opten selven dach is comen Willem van Bosschuijss ende heeft wederom opgedragen ende over gegheven den dorp al alsulcke lant als hij wilneer vercregen ende gecoft hadde vanden dorpe voerss ende heeft het dorp voerss wederom so rijc gemaect alst te voeren was.

Fol 199v

Wouter Aertss ende Lambert Gherit Roeloefss sullen elcx enen brief hebben daer sij ende hoer huijsvrouwe malcanderen verlijftochtich ende gemaect hebben hoer guden vuijtwisinge den ontwerp, gesciet op sunte Anthonis dach anno 25, idem den 17de januarij

Fol 199v

Lijs Jan Goeijaertss weu heeft over gegheven Heijlken, hoere dochter, met hoeren 2 kijnderen een stuc erfs ende geseet. Noch heeft sij die selve Lijsbette met hoeren kijnderen een derdel in die hoogh.

Die selve Lijsbet heeft over gegeheven Aert Ariaenss, sijn heeren swager, 2 acker lants.

Fol 199v

Lijsbet Jan Goeijaertss wedue, Peter, hoeren soen, Heijlwich, hoeren dochter, ende Aert Ariaenss Wertss hebben aengebrocht dat sij gesceijden ende gedeilt sijn als alle alsulcke gueden die Lisbet met Jan Goeijaertss in sijn leven beseten ende gehadt heeft.

Fol 200r

Peter Goeijaertss, Aert Ariaenss Werts ende Heijlken Henrics dochter mede namens hoeren kijnderen hebben over gegheven Lijsbet Jan Goeijaertss wedue al alsulcke geseet etc die sij met Jan Goeijaertss bewonen plach ende noch 2 acker.

Fol 200r

Johanna wedue Lenaert Janss Wagemaker ende Jan Lenaertss ende Geertruijt, sijnen suster, hebben over gegheven ende opgedragen Jan Alaertss Brauwer een hofstat ende geseet etc, 13-11-1523

Fol 200r

Peter Jan Goeijaertss is bedeelt op die hofstat daer hij op woent.

Fol 200v

Dirc Peterss heeft geloeft Gillis Janss sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, 4-7?-1525

Fol 200v

Ariaen Peter Huijben heeft geloeft Goeijaert Aeertss tot behoef Jacop Ariaenss Wertss kijnderen die hij behouden heeft van mariken Aert Gelden dochter sculdich te wesen 14 rijnsgulden, gesciet op sunte Marien Magdalena dach (22-7) anno 23

Fol 200v

Jan Dircxss?, Cornelis Dircxss, Jan Aertss, … Peterss, Lambert Peterss? ende Peter Henricxss hebben over gegheven Henric Janss enen acker lants, 25-7-1521 [aktge slecht leesbaar]

Heemraet

Willem Corsten, Joest Janss, Dirc Goijaertss, Henric Lambertss, Thonis Janss, Gelden Meliss ende Corstiaen Gheritss

Fol 200v

Lucia Gillis wdue van Ammeroeijen heeft over gegheven Beatris, hoeren dochter, die helft vanden geloect die Gillis van Ammeroeijen toe plach te behoeren, 4-6-1525

Fol 201r

Beatris Lauris Lauriss wedue heeft over gegheven hoeren vader hoeren versterft daer sij in verstorven is ende gericht mocht tev wesen van hoeren moeder wegen, 18-2-10525

Fol 201r

Op 18-2-1525 heeft Jan Vos over gegheven Aert, sijnen soen, sijn geseet.

Fol 201r

Jan Janss Stammen heeft over gegheven Cornelis Willem Eewouts een hofstat etc, 2-4-1525

Fol 201r

Jan Gillis van Ammeroeijen die oude heeft over gegheven Aert, sijnen soen, enen acker lants, gesciet op sunte Servaes dach (13-5) anno 1525

Fol 201r

Jan van Ammeroeijen die oude heeft geloeft Aert Janss, sijnen soen, sculdich te wesen 25 stuijvers jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Servaes dach (13-5) anno 1525

Fol 201r

Jan Janss Stammen heeft over gegheven Ewout Willemss enen aacker lants, 4-4-1525

Fol 201v

Cornelis Wouterss heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, 19-5-1525

Fol 201v

Willem Janss van Ammeroeijen die oude heeft over gegheven ende opgedragen Aert Janss, sijnen brueder, enen heemraet brief, sprekende van 20 stuijvers jaerlijcks renthe die sijn vader wilneer verwilcoort ende gevest heeft, 21-5-1525

Fol 201v

Gherit Peter Dircxss heeft gewilcoort Peter Gilliss sculdich te wesen 4 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 15-6-1525

Fol 201v

Gherit Lauriss heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet op Peter ende sunte Paulus dach (22-2) anno 25

Fol 201v

Anno 24 …sesto Jo Baptist (27-6) heeft Floris Janss die Smit geloeft Peter Segherss tot behoef dat gilde van sunte Barbaren sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe

Fol 202r

Jan Sijmonss heeft over gegheven ende opgedragen Corst Corstiaenss enen heemraet brief sprekende van 3 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 25-6-1525

Fol 202r

Henric Heijn Sijmonss heeft over gegheven ende opgedragen den deken van onser liever vrouwe gilde enen heemraet brief sprekende van 2 rijngulden jaerlijcks renthe, ende noch 1 rijnsgulden op Jacop Gherit Willemss die Corst Corstiaenss wilneer opgedragen heeft de voers Henric, noch 27 rijnsgulden, 14-9-1525

Fol 202r

Claes Gheritss Wertss heeft geloeft sculdich te wesen Lijsbet Jan Eelkens wedue 6 scilden jaerlijcks renthe, gesciet anno 25 altera Lambertij i[n] p[ro]festo Lambertij [de dag voor Lambertus] (17-9)

Fol 202v

Henric Aertss, Hman Aertss, Wouter Aertss, Roeloef Aertss, Claes Aertss, Mechtelt Aerts dochter, Willem Aerts dochter, Willem Janss X Marij Aertss, Ariaen Hmans X Geertruijt Aerts, allen kijnderen ende erfgenamen van Aert Willem Hmans, hebben over gegheven Ariaen Aertss, hoeren brueder, een hofstat ende geseet etc, 6-11-1520

Heemraet

Willem Corstiaenss, Dirc Goeijaertss, Joest Janss, Henric Lambertss, Thonis Janss, Gelden Meliss ende Corstiaen Gheritss

Willem Corstiaenss, Joest Janss, Henric Lambertss, … …, Gelden Meliss, Corst Gheritss, Thonis Janss endr Aert Ariaen Goeijaerts

Fol 202v

Op 15-10-1525 heeft Willem Janss van Ammeroeijen over gegheven Sijmon Janss, sijne brueder, sijn gedeelt int erf

Fol 202v

Eoden die et anno (15-10-1525 ) heeft Thonis Henric over gegheven Lambert Gheritss sijnen acker

Item heeft Thonis over gegheven Peter Segherss als deken ende … van sunte Barbaren gilde autaer 5 rijnsgulden jaerlijcks renthe te heffen ende te bueren na sijnen doot op sijn hoijlant te Bezoeijen, 25-3-1525

Fol 203r

Aert Geldenss heeft over gegheven Goeijaert Aertss, sijnen soen, een hofstat ende geseet etc, 19-11-1525

Fol 203r

Joest Sijmonss heeft geloeft Goeijaert Ariaenss die Decker sculdich te wesen 7 … scilden, 8-1-1526

Fol 203r

Sijmon Janss van Ammeroeijen heeft geloeft Corst Janss van Loen sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, 8-1-1526

Fol 203r

Dirc Gheritss heeft vercoft Jan Heijn Sijmonss die straet tegen de moer    Aert Ariaenss ende Lambert Gheritss die sij wilneer tegen de voerss Dirc gecoft hadden, 1-3-1526

Fol 203r

Dirc Gherits heeft vercoft Jan van Aerl seven geerden delle die Dirc gemangelt heeft tegen die kerc, gevest op sunte Servaes dach (13-5) anno 26 des gelijcx Joest ende Peter

Item noch 5 geerden delle aen Joest Heijn Vosse

Item noch 5 geerden aen Peter Heijn Vos

Item noch Henric Dircxss 5 geerden

Item noch Lemmen die Weu 9 geerden dellen

Fol 203r

Op … Sijmon ende Jude (29-10) anno 26 heeft Dirc geloeft Lambert Lambertss schadeloos te gouden

Fol 203r

Dirc heeft gevest tegen Willem Wouterss 5 dellen, gesciet anno 28 sunte … dach

Fol 204r

Lijst met betalingen aen Dirc. Zie fol 203r

Fol 204r

Joest Seghers heeft de helft van desen wilcoer gelost aen Thonis Wouterss Wildernis ende dat vuijten namen van het weeskijnt van Wouter Janss Pramer waermede de voorss Thonis ontslagen de westen sijde vant geseet, 28-4-1608

Fol 204r

Willem van Bosschuijss heeft over gegheven Michiel Jan Loerss enen acker lants etc, 7-1-1525

Fol 204r

Michiel Janss Loerss heeft over gegheven ende opgedragen Jan Janss diemen heit van Aerl enen heemraetbrief sprekende van enen acker lants etc die Michiel wilneer gecoft tegen Willem van Bosschuijs, 21-5-1526

Fol 204v

Heijlwich Claes Gheritss Weertss huijsvrou met wil ende consent, Claes Gheritss voerss ende heeft gemaect ende over gegheven Jan Gelden, hoeren neef, 32 scilden. Noch heeft sij gemaect den selven Jan dat hij deijlen sal in hoer goet also diep als sijn …, 5-2-1526

Ite, heeft Heijnric Stocman over gegheven de voerss Jan sijn geseet dat Henric wilneer gecoft heeft tegen Jan Loer.

Fol 204v

Dirc Gilliss van Ammeroeijen ende Sijmon Gilles, sijnen brueder, hebben over gegheven Joest Sijmonss elcx hen ¼ deel int geloect dat hoeren vader toe plach te behoeren, 30-11-1526

Fol 204r

Op 17-2-1526 mede sabato .. Valentijn is Aert Ariaen Goeijaertss sijnen eedt verdragen ende heeft in sijnen stede genomen Wouter Aertss

Fol 204v

Jan Gilliss van Ammeroeijen de oude heeft over gegheven sijne 2 voorkijnderen te weten Aert ende Willemen ene acker lants voer hoere arbeit daer sij bij hem gedient hebben ende den cost hebben helpen winnen. Willem heeft gegheven de helft van enen acker aen Aert, sijen broeder,

Fol 205v

Eelke Jans heeft gekent dat hij wilneer over gegheven heeft Wouter Willeemss sijn gedeelt uit geloect daer hij op bedeijlt was.. Het selve gedeelt heeft hij wederom over gegheven ende sijn selve gedeelt Lau Heijn Voss, sunte Mathijs dach (24-2, 14-5 of 21-9) anno 26

Fol 206r

Ariaen Willem Ariaenss heeft gewilcoort heer Joet Willemss, priester, sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Anthonis dach (13-6) anno 26

Fol 206r

Jan Matheeus die Metser heeft over gegheven Henric Janss van Ammeroeijen een stuc erfs etc, 18-2-1526

Fol 206r

Lucas Aertss heeft bekent dat hij vercoft ende over gegheven heeft Ariaen Wouter Gheritss allen sijnen versterft als hem aengecomen of aenbestorven moecht van Mechtelt Jan van Scijndels wedue, sijnen huijsvrouwe moeder, 11-3-1526

Fol 206v

Willem van Bosschuijss heeft over gegheven Ariaen Willemss een hofstat ende geseet etc, 4-2-1526

Fol 206v

Opten lesten dach van Paesschen anno 26 … … v ieren … hebben Jan Willemss X Johanna hebben malcanderen verlijftochtich gemaect alle hoeren gueden.

Fol 206v

Eodem anno et die hebben Ans Gheritss X Masesken malcanderen verlijftochticht met voerwaerden dat den lancxste levende gehouden sal wesen den dode sijnen memorie ende getijden te doen so lange als hij leven sal

Fol 206v

Joest Janss, Goeijaert Janss, Thonis Janss, Ariaen Peterss X Sijken Jans dochter ende Jan Loer Janss X Mariken Jans dochter als erfgenamen van Ariaen Janss, hoeren bruder, ende hebben vertegen op alle alsulcke versterft aks hem luijden voerss wilneer aenbestorven is vanden voers Ariaen sa tot behoef Lijsbet Jan Goijaertss wedue kijnderen.

Nog genoemd: Peter Jan Goeijaertss, Aert … … …

Fol 207r

Dirc van Weert heeft geloeft Gelden Meliss als kercmeester schuldich te wesen2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Servaes dach (13-5) anno 26

Fol 207r

Michiel Jan Loerss heeft gewilcoort Willem van Bosschuijss sculdich te wesen 57 rijnsgulden, 7-3-1526

Fol 207r

Ariaen Willemss heeft over gegheven Michiel Jaan Loerss een hofstat ende geseet etc daer hij nu ter tijt op woent ende beseten heeft, 21-5-1526

Fol 207v

IJken Willem Ariaen Janss wedue heeft hoer bekent dat Willem Willemss alsulcke 13 voet lants als hij begraven heeft aen sijn lant in 9 geerden lants die wilneer Willem Ariaenss voerss gevest heeft tegen die van Leerbrooc. IJken mag de 14 voet behouden die Willem Willemss aengecomen sijn van sijn moeder ende wilneer gecoft heeft tegen Gillis van Ammeroeijen, 25-7-1526

Fol 207v

Cornelis Wouterss heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 18-9-1526

Fol 207v

Ariaen Corneliss heeft geloeft Joest Cornelis dochter sculdich te wesen 30 scilden

Item Ariaen Goeijaertss die Decker heeft opgedragen ende over gegheven Ariaen Aertss die Slotmaker enen wilcoor van 37 scilden die Ariaen Corneliss wilneer gedaen heeft (30-1-1519) die voerss Goeijaert,

27-8-1526

Fol 208r

Jan Willem Leijten heeft geloeft Jan Pauwelss sculdich te wesen23 rijnsgulden, gesciet op sheilichs cruiijs dach (14-9) … anno 26

Fol 208r

Jan Pauwelss heeft over gegheven Jan Willem Leijten een stuck erfs dat die voerss Jan wilneer vercregen ende gecoft heeft tegen Willem van Bosschuijss, 14-9-1526

Toegevoegd: Willem van Bosschuijss heeft over gegheven Jan Pauwelss dit selve erfs als in Hman die moelderbrief, 30-9-1526

Fol 208r

Peter Dirc Meelen heeft over gegheven Jan Claess als deken van sunte Katherijne ende sunte Hubrechts autaer inde kerck van Capel tot behoef des voers autaer 35 rijnsgulden die wilneer Goeijaert Wouter Maess verwilcoort heeft de voerss Peter, 19-5-1526

Fol 208v

Peter Wouterss van Gorl heeft over gegheven Ariaen Peterss, sijnen soen, die helft van 2 ackeren lants, 1-10-1526

Betaelt wordt via een wilcoor

Fol 208v

Aert Janss van Ammeroeijen heeft over gegheven Goaeijaert Aert Gelden sijnen geseet dat Aert Gelden toebehoeren plach end noch sijn bedeelt in den hoef, 7-10-1516 [is verm 1526]

Item Cornelia Jan Lauriss wedue ende Lauris, hoeren soen, heeft overgegeven de voers Goeijaert haer gedeelt in het geseet ende indie hoefalso verre sijn na die doot zijn gerechticht

Item 12 vaet, Aert Gelden 8 vaet, die HG 10 vaet in Bezoeijen, onser liever vrouwe autaer 4 vaet… …

Fol 208v

Also ten andere tijden voerleden Peter van Gorl met sijnen kijnderen bij aflijvich worden van sijnen huijsvrouwe sceijdingen ende deilingen gehadt heeft. Kijnderen: Ariaen ende Wouter.

Fol 209r

Jan Willem Matheeuss heeft over gegheven Jan Henricxss die Moelder een stuc erfs, 13-10-1526

Fol 209r

Willem Andriess heeft geloeft Wouter die Roij Gheritss sculdich te wesen 3 scilden jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Barbaren dach (4-12) anno 26

Fol 209r

Henric Stockman Dircxss heeft over gegheven Jacop, sijnen soen, die helft van enen acker lants, 10-12-1526

Fol 209r

Henric Janss heeft over gegheven Aert Aertss sijn gedeelt in Aert Geldens geseet, also diep als hij er in gerecht is, 3-4-1527

Item noch hadde Sijmon Janss ende Willem, sijn brueder, over gegheven Goeijaert Aertss alle alsulcke erf rogs als hen aen bestorven ende aengecomen moecht van Aert Geldens, gesciet opte meijdach anno 27

Fol 209v

Aert Ariaen Oermanss heeft over gegheven Peter Gelden half huijsge daer Peter nu ter tijt in woent, gesciet op sunte Jans dach… gelist die coempt nade korsheijlige dage anno 26

Fol 209v

Cornelis Peterss, Joest Willemss ende Aenke Joest Willems dochter hebben over gegheven Claes Jan Heijn Sijmonss een stuc erfs ende geseet, 19-11-1525

Fol 209v

Op sunte Blasius dach (3-2) anno 27 heeft Jan Gilliss van Ammeroeijen die oude over gegheven Aert, sijnen soen, een stuc erfs. Jan heeft geloeft Aert voerss ende Willem, sijnen brueder, voer dat sij met hem gewoent ende gedient hebben ende de cost helpen winnen [geen bedrag genoemt] ende sullen delen na sijnen doot als alle andere kijnderen

Fol 209v

Jan van Ammeroeijen heeft noch over gegheven Jan? Gheritss, sijnen swager, een stuc erfs.

Fol 210r

Peter Janss van Holten heeft over gegheven Willem Janss van Ammeroeijen een stuc lants etc, 7-10-1526

Fol 210r

Lauris Willemss heeft geloeft Ariaen Willemss sculdich te wesen 10 rijnsgulden, 8-6-1526

Fol 210r

Henri Stocman Dircxss heeft over gegheven Wouter, sijnen soen, enen acker lants, 16-2-1527

Fol 210r

Den 16de maart 1527 heeft Henric Lambertss afgedinct van heemaertschap ende die schout heeft genomen in sijn stede Lambert Gheritss

Fol 210v

Jan Gilliss van Ammeroeijen die oude heeft geloeft Kathelijn Henricx, Ariaen Heijn weu, sculdich te wesen

3 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 28-4-1527

Fol 210v

Ariaen Geldenss heeft geloeft Gherit Peterss sculdich te wesen 14 stuijvers jaerlijcks renthe, 28-4-1527

Fol 210v

Gherit Peterss heeft over gegheven Ariaen Geldenss een stuc erfs, 28-4-1527

Fol 211r

Op 25-4-1527 hebben Willem Thoniss, Ariaen, sijnen brueder, ende Henric Corstiaenss met Ariaen, sijnen soen, als voecht ende momboir van Willem Thoniss weeskijnderen die hij behouden heeft van Henric Corstiaenss dochter aengebrocht dat sij gesceijden ende gedeilt sijn van alle gueden dien hen gebleven sijn van Anthonis Meliss, hoeren vader ende Janneken, hoeren moeder.

Fol 211r

Cornelis Wouterss heeft over gegheven Gijsbert Janss, sijnen swager, de helft vanden geseet ende hofstede daer Cornelis ende Kathelijn, sijnen huijsvrou, tsamen in plach te woenen ende Katherijnin gecomen is van lijf t doot, gesciet op sunte Servaes dach (13-5) anno 1527

Fol 211r

Item noch heeft Cornelis Wouterss over gegheven Gijsbert Janss, sijnen swager, enen acker lants

Fol 211v

Gijsbert Janss heeft over gegheven Lauris Claess een geseet ende hofstede dat hij wilneer vercregen heeft van IJmbert Janss ende wael eer toe plach te behoeren een geheiten Gherit van Dort, gesciet op sunte Servaes dach (13-5) anno 1527

Fol 211v

Gijsbert Janss heeft geloeft sculdich te wesen Henric Heijn Sijmonss tot behoef onser liever vrouwe gilde 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Servaes dach (13-5) anno 1527

Fol 211v

De oude Peter Jacopss heeft geloeft Claes Gheritss sculdich te wesen 6 scilden jaerlijcks renthe, 12-5-1527

Fol 212r

Jong Peter Jan Goeijaerts heeft over gegeheven Floris Janss een stuc erfs, 23-4-1527

Fol 212r

Ariaen Aert Paijns heeft geloeft Gelden Meliss tot behoef Marij Goeijaerts dochter, sijnen nichte, sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 19-5-1527

Toegevoegd: Herman Wouterss X Jenneken Tonis Goeijaertss heeft getranspoteert zoe recht is Baeijen Peterss dese wil van 2 gulden tsiaers, 18-1-1564

Fol 212r

Thonis Peterss heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, 19-5-1527

Fol 212r

Eel Gillis heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 17 rijnsgulden, gesciet op sunte Servaes dach (13-5) anno 1527

Fol 212v

Peter Segherss X Cornelis Willms dochter hebben hoer een de anderen over gegheven ende verlijftochticht alle hoeren gueden, 23-5-1527

Fol 212v

Op 2-5-1527 heeft Peter van Gorl over gegheven Wouter, sijnen soen, sijnen helft vanden geseet daer Peter voerss voertijts met Peter Meliss Witten dochter, sijnen huijsvrou, plach te wonen

Betaelt wordt via een wilcoer.

Fol 213r

Lauris Claess heeft geloeft Katherijn Heijnricx Bijeen wedue sculdich te wesen17 rijnsguldem, 6-7-1527

Fol 213r

Ariaen Sijmonss heeft geloeft Corstiaen Gheritss tot behoef d’tafele sHG sculdich te wesen 16 rijnsgulden 8, 6-7-1527

Fol 213r

Henric Jan Heijn Sijmonss heeft geloeft Henric Heijn Sijmonss, sijnen oem, sculdich te wesen 3 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 20-7-1527

Fol 213r

Aert Peterss heeft over gegheven Aert Willemss een stuc erfs etc, 2-6-1527

Fol 213v

Aert Janss van Ammeroeijen heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 30-9-1527

Fol 213v

Willem Willemss heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 25 stuijvers jaerlijcks renthe, gesciet den 24ste september sunte Michiels dach (29-9) anno 27

 Fol 213v

Op 6-10-1527 heeft Willem Jans van Ammeroeijen geloeft Henri Janss 4 scilden jaerlijcks

Fol 213v

Henric Heijn Sijmonss heeft over geghevenJoest Janss tot behoef vonser liever vrouwer gilde ene heemraet brief sprekende van 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe.

Moch enen heemraet brief sprekende van 1 rijnsgulden jaaerlijcks renthe … … Jacop Gherits … … wilneer … … Corst Corstiaenss ende naden hat Corst voerss die voerss brieven opgedragen den voerss Henric

Toegevoegd:

… … des dijnsdages opt voers autaer van onser liever vrouwe … … … die voerss mi=sse nijet gedaen en worden daer Jan? de erfg van … … … ande voers renthe etc, 4-10-1527

Fol 214r

Ariaen Romboutss heeft geloeft Peter Janss van Holten sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet anno 27 op sunte Katherijne avont (24-11)

Fol 214r

Wouter Willemss heeft geloeft Willem Willemss tot behoef Jacop Willem weeskijnderen die hij behouden heeft van Ariaen die Lasera? dochter sculdich te wesen 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe.

Toegevoegd: sculdich te wesen 16 rijnsgulden etc, gesciet anno 27 op sunte Katherijne avont (24-11)

Fol 214v

Aert Aerts, Daniel Aertss ende Gherit Proest als man end momboir van sijne huijsvrouwe als erfgenamen Jan Aertss hebben over gegheven Willem Willemss een 1/8 deel van drie geerden lants. Noch de helft van enen acker lants, 17-12-1527

Fol 214v

Jan Henricxss die Weu heeft over gegheven Jan Meliss een geseet ende hofstat etc. Jan Henricx mag er een huijske neer setten om te wonen, gesciet op sunte Thomas dach apostel (3-7) anno 27

Fol 215r

Goeijaert Lambertss ende Thonis Peterss als erfgenamen van Lambert Goeijaertss sijn gesceijden ende gedeilt van alle gueden die hen gebleven sijn van Lambert voerss ende Aleijt, sijnen huijsvrou, gesciet anno 26 op sunte Jans Baptiste avont (26-6)

Fol 215v

Sijmon Gillis van Ammeroeijen heeft over gegheven Thomas Groess?, sijnen swager, een huijs metten lant daeraen. Thomas met 2 vaet rogs alle jaer betalen ende met meer deijlen voer dat elc kijnt van Sijmon gedeilt sal hebben 60 rijnsgulden ende dan voertaen sullen sij delen gelijc in alle andere guden, 12-12-1527

Fol 215v

Jan Meliss heeft geloeft Jan Henricxss die Weu sculdich te wesen 64 rijnsgulden, gesciet op sunte Thomas dach apostel (3-7) anno 27

Toegevoegd: op Maria hemelvaert 1532 is er 24 carolusgulden afgelost.

Fol 216r

Willem Willemss X Ariaen … Baijens dochter hebben malnderen deen de anderen verlijftochtich overgegheven ende gemaect alculcke geseet als daer sij nu ter tijt in wonen. Voorwaerden dat Willem sijnen dochter stil staen sal in sijnen gueden voer sijnen andere kijnderen behouden van Beliken ende Ariaen, sijnen huijsvrouwen voer vuijt sijnen goeden gedeilt hebben 300 rijnsgulden elc kijnt effen vele . Ende dat daer inne want Jan Peterss hem onthouden, vervreempt ende verduijstert heeft is in enen gereet gelt ende scult daer hij mede in gerecht was doen Aleijt Jan Peterss, sijnen huijsvrou gestorven was belopende meer dan 500 rijnssgulden ende Willem, sijn dochter, nade doot Jan Peterss gedeilt heeft …, gesciet anno 1527 den 14de decembris

Heemraet: Joest Janss, Henric Lambertss, Gelden Meliss, Corstiaen Gheritss, Willem Corneliss, Wouter Saertss ende Lambert Gherits

Richter: Jan Ariaen Hermanss, scout vanden Vrije Hoeven ende Capel

Fol 216r

Jan Janss … … Jan van Aerl heeft geloeft Aert Ariaenss tot behoef     Geldens weeskijndern sculdich te wesen 25 stuijvers jerlijcks renthe, gesciet altera Anth… anno 28

Fol 216v

Alle heemraders doen cond dat gesceijden ende gedeilt sijn Wouter Gherits Roijenss ende de erfgenamen Ermgaert Wouter voerss huijsvrou was van alsulcke geseet als Wouter ende Ermgaert liggende hadden in Sprang, 21-1-1528

Fol 216v

Willm Willemss heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 6 rijnsgulden jaerlijcks renthe also lange als Daniel Jacopss leeft, 16-2-1528

Fol 216v

Gijsbert Janss heeft geloeft Jacop Wijnen weeskijnt sculdich te wesen 20 rijngulden, 8-3-1528

Fol 217r

Corstiaen Willemss heeft over gegheven Willem, sijnen soen, een hofstat ende geseet etc, 20-21-1528

Fol 217r

Melis Deniss ende Ariaen Gheritss hebben over gegheven Merten Peterss een hofstat ende geseet etc, gesciet op die Geertruijden (17-3) anno 28

Fol 217r

Ariaen Willem Ariaenss heeft geloeft Heijnric Janss sculdich te wesen 35 rijnsgulden, 19-4-1528

Fol 217r

Aert Jorden heeft over gegheven Dirc Jorden, sijnen brueder, de helft van enen stuc erfs, 19-4-1528

Fol 217v

Jan Meliss heeft geloeft Gillis Eelkenss 5 rijnsgulden tsiaers, 26-4-1528

Fol 217v

Willem Thoniss heeft geloeft Peter Segherss 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 26-4-1528

Fol 217v

Aert Crooc heeft gewilcoort Heijnric Jans sculdich te wesen 15 rijnsgulden, 10-5-1528

Fol 217v

Jan Aertss heeft geloeft Wouter Aertss, sijnen brueder, tot behoef Geertruijt, sijnen suster, weeskijnt sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe

Fol 217v

Gherit Gheritss heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 15 rijnsgulden, gesciet anno 28 do[mini]ca post S[er]vacii (17-5)

Fol 217v

Aert die Vos Janss heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 37 rijnsgulden, gesciet anno 28 doca … …

Fol 217v

Lambert Gherits heeft geloeft Cornelis Jan Peterss sculdich te wesen 3 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Servaes … dach (13-5) anno 1528

Fol 218r

Willem Janss van Ammeroeijen heeft geloeft sculdich te wesen Dirc Ariaen Dircxss 3 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet anno 28 den 25ste meij opte Pinxster avont

Fol 218r

Jan Geldenss heeft geloeft Engel Gelden Aert Ariaenss wedue sculdich te wesen 1 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 2-6-1528

Fol 218r

Sijmon Janss van Ammeroeijen heeft over gegheven Goeijaert Aertss, sijnen oem, twee gedeelte in Aert Gelden geseet, sijn selvers gedeelt ende het gedeelt dat hij gecoft heeft van Willem, sijnen brueder, 3-6-1528

Fol 218r

Aert Willem Ariaenss heeft over gegheven Juijt, sijnre dochter, het vierdel in enen acker lants, gesciet anno 28 do[meni]ca postOdulphi (13-6)

Fol 218v

Op te 4de dach van sulle anno 25 heeft Cornelis Wouterss heeft gekent ende geseet tot Gherit Peter Dircxss dat gelt dat ghij mij sculdich sijt inde wilcoer dat sulder geven Henric Janss die bij geweest Gherit Peter Dircxss ende Andries Mathijss ende dat heb sij also gekent voer Gelden Meliss ende Corst Gheritss als heemraders.

Fol 218v

Swoendage na sunte Katherijne dach anno 26 heeft Aert Janss van Ammeroeijen bekent suldich te wesen Willem, sijnen brueder, 32 rijnsgulden

Item Wijt Willem Corsten anno 27 den 6de october

Item Peter van Gorl heeft bekent hem guede betalingen vande renthe die hem verschenen sijn van Ariaen, sijnen soen, tot Bamis anno 27 als vanden …

Fol 218v

Ick Willem Willems, richter inden ambocht van Sprang ende met mij als heemraders: Joest Janss, Henric Lambertss, Gelden Meliss, Corstiaen Gheritss, Willem Corneliss, Wouter Aertss ende Lambert Gheritss dien cond dat voer ons comen sijn:

Aert Aerts, Daniel Aertss ende Gherit Proest als man end momboir van sijne huijsvrouwe als erfgenamen Jan Aertss diemen heit Jan Vrient? Thuijnman? sa ende hebben machtich gemaect Willem Willemss om alle sculden te regelen, 12-12-1527

Fol 219r

Item anno 24 tsanderen dages na paesschen is comen Gherit Ariaenss ende heeft hem bekent ontfangen te hebben van Wouter Heijn Stockman 25 rijnsgulden

Fol 219r

Claes Jan Henric Sijmonss heeft geloeft Aenken Joest Willem Cornelis dochter sculdich te wesen 4 rijnsgulden jaerlijcks, 19-11-1525

Fol 219r

Op 20-11-1525 heeft Dirc Tielen over gegheven Cornelis Wouterss sijnen hostat ende geseet.

Betaelt wotrdt via een wilcoer.

Fol 219r

Dirc Gillis heeft over gegheven Joest Sijmonss, sijnen neef, sijn gedeelt int geloect.

Joest betaelt sijn oem Dirc via een wilcoer, gesciet opte … dacj anno 27

Fol 219v

Barbara Henrick Wijten wittige huijsvrou Godscalc heeft machtich gemaect ende maect machtich mits des deselve Godscalc Willems, hueren wittige man, om … … compareren voer schepen van Breda ende alwaer op te dragen ende over te geven behoorliojcke verlijene tot behoef vanden copen alsulcke derden deel van ses … van 20 stuijvers stuck jaerlijcks renthe die haer aengekomen sijn bij testamente van … Gherit Wijten dochter etc

Fol 219v

Claes Janss heeft vercoft Dirc Goeijaertss die helft van 4 geerden lants gelegen te Bezoeijen. Dirc betaelt 90 scilden.

Des is voorwaert dat IJken Jan Heijn Deniss dochter hoer kijnderen houden sal … … dit voerss lant.

Fol 219v

[onleesbaar stuk]

Fol 220r

Willem Corst Willemss heeft geloeft Heijnric Janss schuldich te wesen 20 rijnsgulden, gesciet op sunte Jans dach Baptist te mid somer (27-6) anno 28

Fol 220r

Jan Wouter Maess heeft geloeft Henric Janss sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet anno 28 op sunte Jans dach Baptist sijne geboerte (27-6)

Fol 220r

Op 21-6-1528 heeft Joest Gillis Jan Eelkens huijsvrou over gegheven de kercke ende den HG allen hoeren goet etc aen te vangen na hoerre doot ende na doot Gillis hoeren man voerss. De kerck ende de HG moeten de erfgenamen van vader ende moeder 40 scilden elc sijde 20 scilden vuijtreijcken, des so sal die kerc ende HG gehouden wesen te doen memorie ende te spijsen de armen voert ons tot ten ewigen dage.

Fol 220v

Jan Willem Willemss heeft geloeft Gillis Jan Eelkenss sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, 4-7-1528

fol 220v

Willem Willemss heeft geloeft Herbaeren Gheritss, sijnen swager, schadeloos te houden van alsulcke borchtoocht als Herbaer voerss voer Henric geloeft heeft Aert Aertss, burgher der stad van den Boss, 4-7-1528

Fol 220v

Dirc Jorden heeft geloeft Peter Henricss tot behoef sunte Anna gilde inde kercke van Bezoeijen sculdich te wesen 3 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 15-7-1528

Fol 220v

Sijmon Gilliss van Ammeroeijen heeft geloeft Mariken Wouter Pauwelss dochter sculdich te wesen 50 stuijvers jaerlijcks renthe. Gesciet altera Jacobi (dag na 31-7) anno 28

Fol 221r

Corst Corstiaenss heeft geloeft Ariaen Wouter Pauwelss ende Anna, sijn suster, tsamen sculdich te wesen 6 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet anno28 … Petri ad vecula

Fol 221r

Goeijaert Aert Gelden heeft geloeft sijnen vader sculdich te wesen 5 gulden

Item Peter Jan Goessenss, Aert Jan Dielen ende Henric Jan Dielen hebben elc geloeft de selven Aert … rijnsgulden in alle manieren als boven

Item Joest Aertss heeft geloeft Aert Gelden schuldich te wesen 19 rijnsgulden, 2-8-1528

Fol 221v

Henric Lambertss ende Corst Gheritss als kerckmeesters hebben over gegheven Gillis Eelken Matheeus 10 vet rogs welce rogs Peter Gherit Willemss te gelden plach de kercke vuijt sijn gedeelte ende versterft hem gebleven van sijnen vader, 9-8-1528

Fol 221v

Peter Jacopss die oude heeft over gegheven Willem Willemss enen acker lants, gesciet op onse lieve vrouwen avont (de dag voor 2-2 (15-8?)) anno 28

Fol 221v

Jan Alaertss die Brauwer heeft over gegheven Claes, sijnen huijsvrouwe, allen sijn goet die hij heeft of aenbestorven moecht ter tijt toe dat jongste van sijnen kijnderen gecomen sal sal sijn tot sijnen mondige dagen des sal sij die kijnderen voerss op houden eerlic na hoeren staet als een gueden moeder sculdich is te doen tot sijnen kenlijcke wederseggen. Ende of Jan sterven so sal sij voerss gehouden wesen sijnen voerss kijnderen te bewijsen hoer goet inden recht vanden landen ende daer tegen te deijlen, gesciet anno 28 op sunte Peter dach ingaende oexct?

Fol 222r

Corst Willemss heeft over gegheven Jan Aertss, sijne swager, een stuc erfs ende hofstat, gesciet anno 28 op sunte Michiels dach (29-9)

Fol 222r

Copie

Lemmen die Weu heeft over gegheven Corst Willemss ene hofstat ende geseet etc, gesciet anno 28 altera va lentinij?

Fol 222r

Jan Aertss, Corst Willemss swager, heeft geloeft heer Joest Willemss, priester, sculdich te wesen 25 stuijvers jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Michiels dach de 27ste september anno 28

Fol 222v

Gillis Janss heeft over gegheven Steven Gheritss een hofstat ende geseet etc, 4-10-1528

Fol 222v

Jan die Bont, tijmmerman, heeft geloeft Henric Henricxss sculdich te wesen 20 stuijvers jaerlijcks renthe, gesciet op sunte Michiels dach (29-9) anno 28

Fol 222v

Joest Ariaenss heeft geloeft Gherit Aertss sculdich te wesen 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe, sunte … dach anno 28

Fol 223r

Lambert Gherit Roeloefss heeft geloeft Segher Janss sculdich te wesen 6 rijnsguldens jaerlijcks renthe, 4-10-1528

Fol 223r

Peter Mathijs Geijsterss heeft geloeft sijnen moeder sculdich te wesen 6 rijnsgulden jaerlijcks renthe, anno 28 op die … … … …

Fol 223r

Jan Thijs Geijsterss wedue, Peter, hoeren soen, Embert, hoeren soen, Lauris Gelden?, Ariaen, hoeren dochter ende Ariaen Pauwelss hebben over gegheven Jan Henric Voss een hofstat ende geseet etc, gsciet altera Matheeus anno 28

Fol 223v

Jan Henric Voss heeft over gegheven Peter Martijns … … een hofstat ende geseet etc, gesciet anno 28 … … …

Fol 223v

Jan Henric Sijmonss heeft over gegheven Claes, sijnen soen, een hofstat ende geseet etc, anno 28

Fol 223v

Peter Segherss heeft over gegheven Gherit Peterss ene acker lants, 25-10-1528

Betaelt wort via een wilcoer

Fol 224r

Claes Heijn Sijmonss heeft over gegheven Aert Peterss enen hofstat ende geseet etc, 27-10-1528

Fol 224r

Op alre heilige dach (1-11) anno 28 heeft Aert Janss van Ammeroeijen geloeft sijnen vader … … … … Henric Janss van Aerts wegen [slecht leesbaar]

Fol 224r

Joest …Ariaenss, Aertken Ariaen?, Peter Gelden ende Jenneken Ariaen Matheeus wedue hebben over gegheven Hubert Jan Heijn Sijmonss enen acker lants, 27-10-1528

Fol 224r

Claes Jan Heijn Sijmonss heeft geloeft sijnen vader sculdich te wesen 2 rijns gulden alle jaer, gesciet anno 28 op sunte Sijmon ende Juden dach (29-10)

Fol 224r

Aert Peter Wouter Noten heeft geloeft Jan Henric Sijmonss sculdich te wesen 6 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet anno 28 op sunte Sijmon ende Juden dach (29-10)

Fol 224v

Willem Willemss heeft gemaect endee over gegheven, verwilcoort ende geloeft Jan Willemss, sijnen soen, alle sijnen gueden te gelden ende te betalen alle jaer 20 scilden, gesciet anno 28 op sunte Barbaren avont (de avond voor 4-12)

Fol 224v

Peter Wouterss, Peter Jan Pauwelss ende Gillis Henricxss als heemraders van Besoeijen hebben ons aengebrocht bij hoeren eedt dat Lauris Jan Peterss ende mariken, sijnen dochter,  tsamen bedeelt sijn op enen acker lants te Sprang., 15-10-1528

Toegevoegd: Lauris heeft sijn deel over gegheven aen Mariken.

Fol 224v

Wiollem Willemss heeft geloeft sijnen vader vuijt alle sijnen goeden scculdich te wesen 16 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet anno 28 op sunte Barbaren avont (de avond voor 4-12)

Fol 225r

Ariaen Romboutss heeft over gegheven Lauris Claess een hofstat ende geseet etc, 19-12-1528

Fol 225r

Heijman Janss heeft geloeft Aenken Geerwijns dochter sculdich te wesen 2 rijnsgulden alle jaer, gesciet op jaersavont anno 28

Fol 225r

Peter Wouter Spiegelss ende Peter Willem Willemss hebben geloeft Jan Willem Willemss sculdich te wesen 16 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 12-12

Fol 225r

Peter Wouter Spiegelss ende Peter Willem Willemss hebben geloeft Jan Willem Willemss sculdich te wesen 16 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet anno 29  de 4de dach in sulle

Fol 225v

Willem van Bosschuijss heeft over gegheven Goeijaert Goeijaertss een hofstat ende geseet ende een stuc erfs, 12-10-1528

Fol 225v

Lambert Lambertss die Weu heeft gewilcoort Dirc Gheritss op sijn geseet daer hij nu woont ende vercregen heeft vanden voerss Dirc 7 rijnsgulden jaerlijcks renthe, gesciet anno 26 op sunte Servaes dach (13-5) of (de 24ste dach van decembri)

Fol 225v

Dirck Hamel Gevaert ende Wiilem, sijn soen, sijn met malcanderen over comen dat Dirc voerss den brief vanden wilcoor boven gescreven gans ende geheel sal behouden ende des so sullen Willem ende Sijmon, sijnen swager van anderen gereden gueden of rente boren? van Dirc, haren vader, of dat sij enen nieuwen brief sullen doen maecken vuijt Dircks  voerss brief etc, 2-12-1534

Fol 226r

Ariaen Gijsbertss heeft geloeft Claes Gheritss sculdich te wesen 16 rijn sguldenn 24-4-1529

Fol 226r

Wouter Gheritsss Roijen heeft over gegheven Hadewich wedue Peter Dirc Rommen, sijnen suster,  de helft van 4 rijnsgulden jaerlijcks renthe, 28-4-1529

Fol 226r

Corst Willemss heeft over gegheven Goaeijaert Aertss enen acker, 14-8-1528

Fol 226v

Op 2-5-1529 heeft Melis Deniss over gegheven Ariaen Jan Loerss 1 mergen delle

Fol 226v

Op meijdach anno 29 heeft Floris Janss geloeft Thonis Peter Willemss 2 rijnsgulden jaerlijcks renthe.