Selecteer een pagina

Fol. 1r
Alsoo tusschen de heere van Sprangh mitsgaders de schouth ende heemraden verscheijdene disserentienende onlusten ontstaen waren sluijten sij nu een accoort, 23-9-1650. Lijst met on-derteeckeningen.

Fol. 3r
Reeckeninge voor Rombout Janse Smit als voocht ende Adriaen Jacobse Ocker als toesien-der van de kijnderen van Jan Clasen Greeff bij Catelijn Jacobss ende dat van den ontfanck ende vuijtgeeff sedert 21-1-1650 tot desen dagen toe, 7-4-1652.

Fol. 9r
Compareerde Jasper Joosten Smits ende heeft overgegeven aen Goijert Bertroms de Bruijn een coopcedulle die Handrick Peeter Cremer za aen Jasper heeft gelooft, 14-2-1650.

Fol. 9r
Compareerde Peetr Tonis Leempoel ter eenre ende Adriaen Jansen Rommen als schoonso-ne ter andere sijde ende sluijten een accoort mbt het moederlijck goet tw van Peeterken Pee-terss Ocker, 30-1-1650.

Fol. 10r
Op huijden desen 8e januarij 1650 compareerde Tonisken Anthonisdr weduwe van Peeter Jansen Joncker ende heeft aengenomen van Adriaen Jansen Joncker als voocht ende Jan Anthoniss Piers als toesiender het kijnt (van) Jan Peeterss Joncker.

Fol. 11r
Op heden desen 8e januarij 1650 compareerden Joostken Jansdr weduwe van Handrick Pee-ter Creemers ende heeft aengenomen van Maerten? Aertsen back als voocht ende Dierck Jansen Mandemaker, schoonvader, met Dierck Michielssen ??? als toesiender haer kint Peeter bij Handrick.

Fol. 12r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Geerit Cornelis Tuijmelaer ende heeft overge-geven aen Cornelis van Lier een stuck lant, 29-9-1650.

Fol. 12v
Staet ende inventaris overgebrocht bij Joostken Jansdr vande naergelaten goederen van handrick Peeterss Cremers.

Fol. 13v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Geerit Corst? Henskens ende heeft over-gegeven aen Cornelis Peeter Bruijgelmans een huijs etc, 1-12-1650.

Fol. 14r
Op 19-9-1650 compareerde Wouter Verwiel, schoolmr, ende B??? Adriaens van Beest, ech-teluijden, ende maecken hun testament.

Fol. 15r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Janse Clijn ende heeft overgegeven aen Cornelis Peeterss Bruijgelmans een geseet mette huijsinge, 28-12-1650. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 15v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Peeterss Bruijgelmans ende heeft overgegeven aen Jan Adriaensen Slabberdoes een huijs etc, 28-12-1650. Er wordt betaald via een wilkeur. Losse vellen als quitanties bij folio 16 aanwezig.

Fol. 16r
Op heden desen 7e meert 1650 compareerde Gijsbert Adriaensen Onrost weduwenaer van Aentken Willems Potmaker ende heeft aengenomen van Adriaen Janse Potmaker als voocht ende Antonis Aelberts als toesiender haer kijnt bij Gijsbert.

Toegevoegd: Adriaen Janse Potmakers mede namens Jan Adriaens als mede voor het weeskijnt van Adriaen Bastiaensen welcke penningen Handrick Wijnants wegen het weeskijnt ontfangen heeft.
Genoemd: Joost Aertss, Cornelis Cornelis Rutten x Walburch Aertss ende Handrick Wijnants x Willemken Bastaiensen ende Janneken Wilms Potmaker van het weeskijnt.

Fol. 17r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jenneken Driessen weduwe lestmael van Adriaen Dercksen van Cuijck met Antonij van Clootwijck ende hebben gescheijden de goederen van Janneken die sij tasamen met Huijbert Claessen besten heeft

Item in den eerste is Jenneken Driessen ….
Item alnoch is Adriaen Tonis Timmer ….
Item soo is Peeter Adriaen Cuijper ….
Item soo is Marijken Huijberts ….

Actum 17-4-1650.

Fol. 18r
Compareerde Catelijn Lambrechts ende maeckt haer testament,

Genoemd: haer dochter, haer moeder Steijntken Jans

Actum 7?-??-1650.

Fol. 19v
Compareerde Gijsbert Govertss als voocht ende Dierck Jansen als toesiender van het kijnt, Peeter, van Handrick Peeterss ende Joostken Jansdr ende sluijten een accoort met Willem Janse van Loon, 17-12-1650.

Fol. 20r
Op heden den 17e desember 1650 compareerde Willem Jansen van Loo weduwenaer van Joostken Jans ende heeft aengenomen Dierck Michielsen Smits ende Dierck Jansen als toe-siender sijn kijnt, Eeltken, bij Joostken.

Toegevoegd: Jan Govertse Gijben x Anneke Jans ende Dierck Michielsen x Marijken Jans sijn voldaen.

Fol. 21r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joost Aert Joosten ende heeft overgegeven aen Mercelis Adriaensen Schalcken een deel van een geseet mette huijsinge, 22-12-1650.

Fol. 21v
OP 20-3-1650 compareerdeJenneken Joost Vos ende Dingena Joosten Vos ende maecken hun testament.

Genoemd: Joost Adriaensen Vos, hun vader.

Fol. 23r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Corsten Mulder ende heeft gewilcoirt tbv de kijnderen ende kijntskijnderen van Lenaertken Adriaense van Dinter bij name Jacob Janse Molengraef ende mede als voocht ende Hendrick Stoffels van Gils als toesiender van de kijnderen van Bartholomeus Jansen Molengraeff, Goosen van heijst x Aeltken Jans Mo-lengraeff, Adriaen Janse x Walburch Molengraeff mede namens Engeltken ende Marijken Jans Molengraeff, 10-6-1651.
Nog genoemd: Adriaen Corsten Ver???

Fol. 24r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Rombout Janse Smitz als voocht ende Adriaen Jacobsen als toesiender van de kijnderen van Jan Claessen de Greff ende hebben overge-geven aen Antonis Antonisse Wijnants een geseet mette huijsinge, 16-1-1651.

Fol. 24v
Op 20-1-1651 compareerde ten huijse van Geeraert Corsten Peeterken Antonis ende maeckt haer testament. Onderaan staat: actum 25-2-1651.

Genoemd: Lijneke, Sijke ende Antoniske Antonis, susters, Tonis Cornelis, vader

Fol. 25 los vel
Ick Peericken Aerts weduwe van Peeter Gielen als grootmoeder van Anneken Goijerts Pee-ter Gielen is voldaen van wegen Peeterken Handricx ivm de aenneming van Anneken, 7-9-1664.

Fol. 25v
Op heden desen 5e januarij 1651 compareerden Peeterken Handrickx weduwe van Goijert Peeters ende Govert Bertroms de Bruijn, haere voocht, ter eenre ende Aert Peetersen Gielen als oom, Geereken Aerts weduwe van Peeter Gielen, grootmoeder, van het kijnt, Anneken, van Goijert Peeter Gielen bij Jenneken Jansdr ter andere sijde en sluijten een accoort.

Toegevoegd: Peeterken Hendricx de Bruijn heeft voldaen aan Geeriken Aerts weduwe van Peeter Gielen ivm Anneken Goverts.

Fol. 26v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Cornelis Jansen ende Gijsbert Peeter Cuijpers als voocht van de kijnderen van Cornelis voornt ende hebben over gegeven aen Adriaen Geerits Cam een eijndt lant, 20-2-1651.

Fol. 27r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Janse Clijn ende heeft overgegeven aen Jan Pauluss eenen acker, 7-3-1651.

Fol. 27v
Op heden desen 16e meert 1651 compareerden Jenneken Dierckx de Greeff weduwe van Jacob Janse Glavimans ende heeft aengenomen van Nicolaes Jansen als voocht ende Jan Dierckxsen de Greeff als toesiender haer ses kijnderen, Anneken, Lijsken, Adriaentken, Dier-ckxken, Jan ende Willem, bij Jacob voornt.

Fol. 28r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Roelen van Sprangh ende heeft over-gegeven aen Jan Peeterse van Lieshout een geseet mette huijsinge, 18-5-1651.

Toegevoegd: Corst Bernaerts ende Maeijken Wouters sijn voldaen, na overlijden van Corne-lis Roelen, 20-4-1657.

Fol. 28v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Janse Molengraeff ende heeft overge-geven aen Heijliger Adriaense van Broeckhoven een acker, 9-12-1651.

Fol. 29r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Jansen de Jongh, secr Waelwijck, na-mens Jan Janse de Jongh, sijnen vader, , procuratie Waelwijck 19-12-1651, ende heeft over-gegeven aen Adriaen Janse de Jongh twee ackers, 20-12-1651.

Fol. 29v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter janse de Jongh, secr Waelwijck, na-mens Jan Janse de Jongh, sijnen vader, , procuratie Waelwijck 19-12-1651, ende heeft over-gegeven aen Peeter Bastiaense Boer een geseet met huijsinge etc, 20-12-1651.

Fol. 30r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter denis ende heeft overgegeven aen Jan Laurisse Lantmeter een eijndt lants, 20-12-1651.

Fol. 30v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Cornelissen Almkerck ende Gijsbert Peetersen Cuijper als voocht van de kijnderen van Cornelis voornt ende Gelden Jacobs can Campen ende hebben overgegeven aen Adriaen Gerit Cornelis een eijndt lant, 24-7-1651.

Fol. 31r
Reeckeninge ad reliqua voor Joost Antonisse Oerlemans als voocht ende Aert Wouters de Gester als toesiender van het kijnt van Herbert Jan Denis bij Martijntken Handrickx za ende dat vande ontfanck, intbijwesen van Bartel Jansen x Lijsken Herberts, 11-4-1651.

Fol. 32r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Janse Molengraeff ende heeft overge-geven aen Adriaen Aert Joosten, 9-12-1651.

Fol. 32v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Corsten Mulder ende heeft overgege-ven aen Brust Huijberts een huijs etc, 20-1-1652. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 33v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Peeterse Bruijgelmans ende heeft ge-wilcoirt tbv Gelden Jacobs van Campen ende Willem Corsten Cleermaecker, armmrs, 16-1-1652.

Fol. 34v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jacob Adriaens Crillaerts, Jan Laurisse Ver-hoeven, Sebastiaen Handrickxs Sent?, Sebastiaen laurisse Verhoeven ende Cornelis Jacobs vander Beke als voocht ende Jan Laurisse vanden Hoeven als toesiender van de kijnderen van Cornelis Bastiaens bij Crijntken Adriaens Bussers ende Baltus Corneliss, mede present, Jan Laurisse Verhoeven als voocht ende Bartholomeus Cornelis als toesiender vande drie naekijnderen van Cornelis Baltussen bij Maeijekn Lambrechts van Geijlecom ende hebben overgegeven aen Adriaen Wilmse Schuer eenen acker, 20-1-1652.

Fol. 35r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Corsten Mulder ende heeft overgege-ven aen brust Huijbertss een geseet mette huijsinge, 20-1-1652. Er wordt betaald via een wil-keur.

Fol. 35v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Gijsberts ende heeft gewilcoirt tbv Dierck Antonisse van Arendonck, 27-2-1652.

Toegevoegd: Dilis Hendrix van Veen? erfgenaem van Elisabeth van Veen die erfgenaem was van Dirck Antonisse van Arendonck is voldaen, 21-3-1676.

Fol. 36v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Joost Geeritss Cool x Lijsken Aertsdr ende dat van wegen Juetken Jans ende Geerit Cornelis Tuijmelaer ende Lenaert Handricks van Milbrecht ende mede namens [Jan?] Cornelis Tuijmelaer ende Joost Dierckxse van Campen als voocht vande kijnderen van Goijert Jansen Gijben haeren voocht in desen vanwege haer grootvader, Cornelis Loeff, den schout, als oppervoocht van de kijnderen van Dielis Aertss Coeckman ende Corstaien Dielissen ende Aert Dielisse Coeckman, present sijnde, als grootmoeder van-de voors kijnderen, 7-3-1652.

Fol. 38r
Op heden desen 9e meert 1652 compareerde Gereken Cirnelis weduwe van Dierck Geeritss Cool ende heeft aengenomen van Joost Geeritsse Cool als voocht ende Joost Cornelis van Loon als toesiender haer kijndt bij Dierck voornt.

Fol. 38v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Jansen van Aelst ende heeft overge-geven aen Corst Handrick Geldens een geseet etc, 7-3-1652.

Fol. 39v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Handrick Geldens ende heeft overgege-ven aen Jan Peeterss van Lieshouth drie driessen, 22-3-1652.

Fol. 40r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Jansen van Aelst ende heeft overge-geven aen Jan Aertss eenen ackerlant, 24-3-1652.

Fol. 40v
Op 27-1-1652 compareerde Jan Jansen Smith ende Janneken Gijsbert Hermens ende maecken hun testament.

Genoemd: Anneken Gijsbert Baeijens


[akte houdt op]

Fol. 60r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Jansen van Dijck ende heeft ge-wilcoirt Hendrick Vennickx???, 3-4-1652.

Toegevoegd: Maria Jans Schalidecker is voldaen door Hester Jans.

Fol. 64r


[einde van een testament, past niet bij folio 40v]

Fol. 64v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Corsten Nauwe [x Heijltken Luijcasse] ende Geerit van Beest x Eltken Luijcassen ende Cornelis Peeterse Leeu als voocht ende Lau-ris Willem Floris als toesiender van Jenneken Luicassen allen als kijnderen ende erfgenamen van Luijcas Cornelis des voorts ende dat van de goederen van hun vader, 11-6-1652.

Fol. 66r
Op huijden desen 23e junij 1652 soo willen Adriaen Corsten Nauwen x Heijltken Luijcasse ende Geerit van Beest x Eeltken Luijcasse ende Adriaen voornt als voocht ende Lauris Wil-lem Floris als toesiender van Janneken Luijcasse erffhuijs houden.

Fol. 68r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Sijmons x Hester Geerits ende Hester Geerits mede present ende in presentie van Aert Wouters de Gester ende hebben overgege-ven aen Jan Janse de Bie een geseet mette huijsinge, 19-10-1652.

Fol. 68v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Willemse van Maechdenburch ende Jan Handrick Hoogaerts ende hebben overgegeven aen Dingeman Tonis een stuck saijlants, 25-11-1652.

Fol. 69v
Op heden desen 20e augustus 1653 compareerde Handrick Cornelis weduwenaer van Sijken Joosten ende heeft aengenomen van Jan Willemse Ruijter als voocht ende Cornelis Cornelis-se als toesiender sijn kijnderen, Joostken, Mecheltken, Joost, Lijsken ende Adriaen, bij Sijken voornt.

Toegevoegd: Adam Baeijens x Mecheltjen handrix is voldaen van het versterf van Lijsken Handricx, 24-2-1664. Cornelis Handricxen is voldaen van het fersterf van Lijsken voornt, 7-4-1670. Jacob Wouters Bogaert is voldaen, 30-8-1676. Adriaen Handricx is voldaen, 9-10-1675. Joost Handricx vanden Hoeck is voldaen van het versterf van Lijsken voornt.

Losse vellen als quitantie aenwezig.

Fol. 70v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lauris Gijsberts Cuijper ende heeft overgege-ven aen Jan Peetersen Timmerman een huijs etc, 10-3-1652.

Fol. 71r
Compareerde Joost Geeritsen Cool x Lijsken Aert Coeckman ter eenre ende Jan janse Ghij-ben als gewesene voocht van Jan Govertss Gijben, present, mede namens Juetken Goverts ende Cornelia Govertsen, ende sluijten een accoort, 24-1-1653.

Fol. 72r


[stukje van een akte mbt de personen in de volgende akte]

Fol. 72r
Op huijden desen 5e meert 1653 soo willen Cornelis Antoniss Wijnants als voocht ende Wou-ter Aert Reijers als toesiender van het kijnt van Adriaen Antonis Wijnants bij Susanna Aert Reijers erffhuijs houden.

Fol. 76r
Reeckeninge ad reliqua voor Adriaen Pauluss x Eeltken Andriessen de With ende dat van Willem Adriaenss de With, sijnen swager, ende dat van sijnen ontfanck ende vuijtgeef, 20-3-1653.

Fol. 87r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Jansen van Dijck enmde heeft over-gegeven aen Jacob Geldens Backer een geseet mette huijsinge etc, 22-4-1653.

Fol. 87v
Op 7-8-1653 compareerde heijliger Adriaens van Broechoven ende Janneken Roelantsdr ende maecken hun testament.

Genoemd: Laurens Pauluss Backer

Toegevoegd: Laurens Pauluss van Schijndel is voldaen van het legaat, 9-12-1669.

Fol. 89r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert matthijssen ende heeft overgegeven aen Ghijsbert Jansen van Dijck een geseet etc, 20-4-1653.

Fol. 89v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Jans van Dongen x Stijntken Bastiaen-sen ende Caetelijn Bastiaense, Cornelia Bastiaense ende Antonij als voocht in desen, , Wou-ter Bastiaensen Duijser ende Adriaen Govertsen Oerlemans als voocht in desen ende hebben overgegeven aen Jan Corstaienssen Duijser hun deel in een huijsinge, 2-1-1653.

Fol. 90v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jenneken Jans met Antonij van Clootwijck als haerte voocht in desen ende hebben overgegeven aen Adriaen Adriaenss Roos den Jongen een stuck saijlants, 25-1-1653.

Fol. 91r
Op heden desen 21e meert 1653 compareerde Maeijken Adriaensen weduwe van Wouter Tonissen ende heeft aengenomen van Adriaen Antonis als voocht ende Adriaen Geeritssen als toesiender van de kijnderen, Tonisken, Jan, Lijsken, Adriaen, Jenneken ende Geereken, van Wouter voornt.

Toegevoegd: Jacob Handrickss van Selst x Tonisken ende Handrick sijn voldaen door Maijeken Werts, moeder,mede van het deel van Lijsken, 27-12-1659.
Adriaen Teunissen Borgers x Jenneken sijn voldaen, mede van hun deel van Lijsken, 27-1-1666.
Adriaen met sijn oom Adriaen Geerits bekent voldaen te sijn mede van het deel van Lijsken, 5-1-1668.

Fol. 92r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Roelants verhoeven ende heeft over-gegeven aen Mattheeus Ferdin Peeterseen stuck saijlant, 20-3-1654.

Fol. 92v [slecht leesbaar]
Op 12-3-1653 compareerde Geeraert Corsten van Dongen ende Catelijn Jan Smits? ende maecken hun testament.

Fol. 94r
Op heden desen 10e december 1653 compareerde Jenneken Antonis weduwe van Peeter Joost Wijnants met ??? Dielis als haere voocht ende Jacob Jacob ??? als oppervoocht ende Jan Antonisse van Pas als toesiender ende heeft aengenomen van haer kijnt, Joost, bij Peter voornt.

Fol. 95r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Jansen van Heijst ende heheft overgege-ven aen Adriaen Corste Clis een stuck seijlants, 24-4-1653.

Fol. 95v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Giel Jan Janse Schalidecker ende Hendrick Bernts x Marija Jans ende Willem Adriaense van Boechel x Anneken Jans ende Aert Peeter-se x Neeltjen Jans Schalidecker, allen namens hun vrouwe moeder, IJke Wouters, ende hebben overgegeven aen Aert Mathijse een huijs etc, 3-6-1653. Er wordt betaald via een wilkeur. Los vel als quitantie aanwezig.

Fol. 96v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Jan Janse ende heeft overgegeven aen Merten van Campen twee ackers, 2-4-1653.

Fol. 97r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Jan Janse ende heeft overgegeven aen Corstiaen Cornelis Mutsaerts een stuck seijlants, 15-4-1653.

Fol. 97v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is handrick vander Eijck, secr vande Hooge Vier-schaer, als curateur, 21-8-1653, vande boiedel van Aert Jan Janse ende heeft overgegeven aen melis Aertsen Glavimans ende Jaspar van Dijck een halve acker, actum desen.

Fol. 98r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Peeterse Bruijgelman ende heeft overgegeven aen Aert Mathijssen een geseet mette huijsinge, 8-4-1653. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 99r
Op heden den 16e januarij 1654 compareerde voor mij Hans Felten Bertels, gerichtschrijver der wercken ende poochte van oosthoven gelegen inde Nederplas, Cornelis Cornelissen van Almkerck met sijn kijnderen, Cornelis, Neltken, Pieter ende Jan, ende machtigen Cornelis van Almkerck den Jonge, sone ende broeder resp, om van Paulus Jonckers te Sprangh geld te ontvangen.

Fol. 100r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Geerot Handrickxse van Eijnde? ende heeft gewilcoirt tbv Goijert Adriaens de Bruijn, 20-2-1752.

Toegevoegd: Anthoinij Pals namens Catelijn geerits weduwe lestmael van Govert de Bruijn, sijne moeder, is voldaen, 11-2-1665.

Fol. 100v
Adriaen Willemse Schuer heeft gewilcoirt tbv de erfgenamen van Dierckxken Baltissen, da-tum als boven.

Toegevoegd: diverse quitanties, onderteeckent door:
Baltus Jansen Verhoeven, Baltus Lambertsen Verhoeven, Jacob Adriaenss Crillaerts, Corne-lis Jacob Cornelissen, Maeijken Lambertsse, Baltus Cornelissen, Bastiaen Senten, Bastiaen Lamberts, Bastiaen Lauriss Verhoeven?, Aeltken Baltissen.

Fol. 102r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peeterse Soeterickx ende heeft overgege-ven aen Roeloff Adriaense Seefmaker een geseet mette huijsinge, 25-2-1653.

fol. 102v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Jan Jansen de Jongen ende heeft overge-geven aen Lenaert Gijsbertsen Borger ende Melis Aertsen Glavimans een geseet mette huijsinge, datum ut supra.

Fol. 103r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Jan Jansen de Jongen ende heeft overge-geven aen Melis Aertsen Glavimans ende Lenaert Gijsbertsen Borger een acker, datum ut supra.

Fol. 103v
Op heden desen 5e februarij 1653 compareerde Adriaen Rombouts Leempoel int bijwesen van Rombout Antonis Leempoel als voocht ende Hanrick? Adriaensen als toesiender van het kijnt van Peeter Adriaense ende heeft Neeltken Sacharijas aengenomen Janneken Peetersdr voordochter van Neeltken.

Fol. 104v
Reeckeninge ad reliqua voor Geemen Fransen als voocht ende Goijert Geeritss Oerlemans als toesiender van het kijnt van Joost Jan Cock bij Wellemken Peetersdrza ende dat van sij-nen ontfanck ende vuijtgeeff vanaf 12-3-1645 tot deser dage toe, 3-2-1655.

Fol. 110r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lauris Gijsbertss Cuijper ende heeft overgege-ven aen Jan Peeters Timmerman een huijs etc, 3-1642.

Fol. 110v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gijsbert Dielis vander Plas ende Willem Handrickx van Selst ende hebben overgegeven aen ??? Gijsbertse vander Plas, 25-2-1643.

Fol. 110v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Janse Rommen ende heeft overgege-ven aen Willem handrickx van Selst een geseet mette hjuijsinge etc, 28-2-1643.

Fol. 111r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Jan Janse ende heeft overgegeven aen Corstiaen Joosten Verelst een huijs etc, 31-1-1643.

Fol. 111v
De armmrs verclaeren dat er op het huijs van Aert Jan Janse een rente geheven wordt of zo iets dergelijks, 31-1-1643.

Fol. 112r
Op heden desen 13e januarij 1643 compareerde Jenneken Jans weduwe van Peeter Thonis Venninckx ende heeft aengenomen van Adriaen Adriaenss Roos den Jongen als voocht ende Jan Janse Cock als toesiender haer kinderen, Jan ende Marijke, bij Peeter voornt.

Toegevoegd: Peeterke Peters Venninckx is voldaen van deze aenneming ende de aenne-ming van haer vader, 5-7-1642 door Handrick Cornelis Seberts x Jenneke Jans, schoon-moeder, 11-6-1669.
Peeter Aerets Burger x Lijsken Peeter Vennincxdr is voldaen door door Handrick Cornelis Seberts x Jenneke Jans, tevens Roel Andriessen Verseef als oom van Teunisken Ven-nincxdr, 21-11-1668

Adriaen Adriaens Seeffmaker is voocht van de voorkijnderen.

Fol. 113v
Op huijden desen 23-12-1643 soo willem Peeter Jansen Thooft ende Peeter Corst Thonis als voocht ende Rombout Mertense als toesiender van de kijnderen, Adriaen, buijtenlant, ende Cornelis Jacobs, van Jacob Adriaenss ende Lijsken Cornelis erfhuijs houden.

Fol. 116v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Loeff, schouth tot Sprangh, en heeft overgegeven aen Heijmen Beuckelaer, Schravenhage namens joncker Willem van Boshuiij-sen, 9-4-1654.

Fol. 117r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Heijmen Beuckelaer, Schravenhage, namens Joncker Willem van Boshuijsen, procuratie 2 december, ende heeft overgegeven aen Geeraet Corsten van Dongen enn huijsinge etc, 9-4-1654.

Fol. 117v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Antonij Isack Piers? ende heeft overgegeven aen ??? Janse van Heijst, 24-10-1654.

Fol. 118r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Rombout Janse Smith ende Jan Janse van Sprangh ende hebben overgegeven aen Jacob Eritten? Een half geseeth gecomen van Jan Janse Smith, hun vader, 24-11-1654.

Fol. 118v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Geeraert Corsten van Dongen ende heeft overgegeven aen Joost Hendrickx Verelst, 6-8-1654.

Fol. 119r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Melis Aertsen Glavimans ende heeft overgege-ven aen Adriaen Jan Thonis Meeus Jans, 6-8-1654.

Fol. 119r
Compareerden Gijsbert Jansen van Dijck ende heeft ten versoecke van mr Wouter Verwiel een acker als waerborght gestelt, 16-12-1642.

Fol. 119v
Op 15 februarij 1655 maakt, ten huijse van Willem Corsten Cleermaker, Corstiaen Willems Cleermaker sijn testament.
Genoemd: halve susters ende broeders

Fol. 120v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Goijert Willemse Snijder ende heeft gewilceurt tbv Dierck Adriaense Timmer, datum als boven.

Toegevoegd: Dirck is voldaen door Peeter Geeritss, 9-2-1660

Fol. 121r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Peeter Corst Tonis als voocht ende Rombout Mertense als toesiender van de kinderen van Jacob Adriaense Broershart bij Lijsken Cornelis, beide za, ende hebben overgegeven aen Peeter Jansen t Hooff een half geseet met huijsinge etc, 13-1-1655.

Fol. 121v
2x
De erfgenamen van Diercken ??? Baltens sijn voldaen door Adriaen Willems Schuer, 13-2-1654 en 20-3-1655

Ondertekent: Jacob Adriaense Crullaerts (Eelands)
Bastiaen Sent
Bastiaen Lauris Verhoeven
Maijken Lamberts
Alitken Lauris

Fol. 122r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Handrick Geldens ende heeft overgege-ven aen Jan Laurissen vanden Hout, 10-7-1655.

Fol. 122v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Poulus Handrickse Mulder ende heeft overge-geven aen Adriaen Janse Gijben, 6-3-1655.

Fol. 122v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Beris namens Jan Claessen de With, pro-curatie 6-3-16??, ende heeft overgegeven aen Jan Janss Piggen, 12-3-1655.

Fol. 123r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Beris namens Jan Claessen de With, pro-curatie den lesten meert, ende heeft overgegeven aen Geerart Corsten van Dongen, 15-??-1655.

Fol. 123v
Op 18-2-1655 heeft Geraert Corsten van Dongen uijt crachten van het testament tot profijt van de kijnderen, Antonette, Catalijna, Johanna ende Maria, van Geerart Corstaen van Don-gen bij Catelijn Jan Smith een accort gesloten.

Fol. 124r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Albert Antoniss ende heeft overgegeven aen Wouter Janse Clijn, 30-3-1655.

124v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Melis Aertss Glavimans ende heeft overgege-ven aen Jan Adriaens van Dijck ende Peeter Bastaiense Boer, 24-3-1655.

Fol. 125r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen van Benschop als curateur, ipv za Hendrick van Deneijs?, over de boedel van Aert Jan Janse de Jongh, akte van 20-3-1655 en akte van borchtocht 18-3-1655 getijcknt door Jan Claess Coenen van Benschop, ende heeft overgegeven aen Melis Aertss Glavimans, 24-3-1655.

Fol. 125v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Meeus Toniss Decker ende heeft gewilcuert tbv Jacob Cornelis van Geervliet.

Toegevoegd: Johan Molengraeff x Perijna Jacobs van Geervliet is voldaen Gieltje Meeus weduwe van Denis Handricks, 27-3-1662.

Fol. 126r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Melis Aertsen Glavimans ende Aert Adriaenss Oerlemans x Maeijken Aerts Glavimans van de goederen van haere grootvader ende vader, Aert Arissen Glavimans.

Fol. 127r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Wouterse Tuijmelaer ende heeft ge-wilcoirt tbv Jacob Cornelis van Geervliet, 19-4-1655.

Fol. 127v
Compareerde Ghijsbert Jansen van Dijck ende heeft ten versoecke van mr Wouter Verwiel een geseet als onderpant gestelt, 16-9-1652 of 17-5-1655.

128r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Grietken Pieters, Dordrecht, ende Jan Janse Piggen als voocht ende hebben overgegeven aen Dierck Michielsen als voocht enden Dierck Janse Mandemaker als toesiender van het kijnt, Eltken, van Willem Janse van Loo???echt bij Joostke Jans za, 10-4-1655.

Fol. 128v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Handrick Wilmse Borchout mede als voocht van sijn broeders ende susters, kijnderen van Willem Willemse Borchout ende Bertrom Hen-dricks de Poou? als toesiender ende hebben overgegeven aen Merten van Campen, 17-s2-1655.

Fol. 129r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Melis Aerts Glavimans ende heeft overgegeven aen Jan Jochachem Pieters Verschueren, 6-11-1655.

Fol. 129v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peeters Timmerman ende heeft overgege-ven aen Adriaen Adriaens Roos den Jongen een half geseeth mette huijsinge etc, 9-10-1655.

Fol. 130r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lauris Paulussen Backer ende heeft overgege-ven aen Jan Paulussen van Schijndel een half geseeth mette huijsinge etc.

Fol. 130v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lauris Paulussen Backer ende heeft overgege-ven aen Paulus Corsten, 11-10-1655.

Fol. 131r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Cornelis [akte niet afgemaakt]

Fol. 131r
Op 13 april 1655 maken Jan Paulussen Joncker [van Schijndel] ende Maeijken Jan Ven-ninckx hun testament.

Genoemd: het kint van Jan bij Neltken Handrickx

Toegevoegd: op 18-6-1667 wordt het testament herroepen

Fol. 132r
Scheijding ende deelinge aengebrocht bij Melis Aertse Glavimans ende Willem Aertse Glavimans ende Aert Adriaense Oerlemans x Maeijken Aerts Glavimans van de goederebn van hun moeder Maeijken Willems, 9-10-1655.

Fol. 133v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Janse Braspenninck x Anneken Cor-nelis ende hebben gewilcoirt tbv Jan Goosens ensde Jan Janse Piggen, armmrs, 6-5-1655?

Fol. 134r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Sebastiaense Boer ende heeft gewilcoirt tbv Jan Goesen ende Jan Janse Piggen, armmrs, 22-1-1656.

Na verkoop van het geseet aan Steven ende Jacob Janss is de wilcuer afgelost.

Fol. 134v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Sijmon Aertsen de Gester ende heeft gewilcoirt tbv Johannis Adriaens ??? ende Cornelis Janse van Drongelen, armmrs, 1-10-1656.

Fol. 135r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Jan Janse ende heeft gewilcoirt tbv Jan Goesens ende Jan Janse Piggen, armmrs.

Fol. 135v
Compareerde Jan Claessen de With, Waelwijck, ende heeft tot waerborch gestelt Jan Janse Pigge tbv aankopen, 25-3-1656.

Fol. 135v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Denis ende heeft gewilcoirt tbv Corst Lenaertsen ende Melis Aertsen Glavimans, kerckmrs, 27-2-1656.

Fol. 136v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Huijberts Goethart ende heeft overge-geven aen jan Peeters Faessen, 26-2-1656.

Fol. 137r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corstiaen Joosten Verelst ende heeft overge-geven aen Joost Fransen een geseeth mette huijsinge, 25-3-1656. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Corstiaen is voldaen door de weduwe van Joost, 24-4-1660.

Fol. 138r
Compareerde op 21-3-1656 Jacob Cornelis van Geervliet ter eenre ende Corstaien Joosten Verlest ter andere sijden ende hebben een accoort gesloten mbt de erfscheijding.

Fol. 138r
Compareerde voor schouth ende schepenen van de Vrijhoeve Micxhiel Handrick Textoir, Vrijhoeve, x Grietken Goijerts, dochter van Goijert Willems van Hamit ende rununtieren van het testament van hun grootmoeder Stijntken Jans weduwe van Lambert Wouters Haegen, 20-1-1656.

Fol. 138v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Goijert Willems van hamit ende heeft overge-geven aen Peeter Geerit Jan Adriaense een geseeth mette huijsinge etc, 13-1-1656.

Fol. 139v
Compareerde Wouter Jacobs x Geeriken Peters ende heeft met Peeter Gerits een accoort gesloten mbt goederen te Loon, 12-1-1656.

Fol. 141r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Michielsen Smith ende jan Goventse Gij-ben ende hebben over gegeven aen Thonis Adriaense vuijten Voijseeven [???achternaam], 13-1-1656.

Fol. 141v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Rombout Merten van Dijck x Maeijken Cornelis ende Cornelis Janse Braspenninck x Anneke Cornelis ende Peeter Corstiaens als voocht ende Peeter Jansen Thooft als toesiender van de kijnderen van Lijsken Cornelis bij Jacob Adriaens Broershart van de goederen van Cornelis Adriaen Jaspers ende Willemken Cornelis, 22-1-1656.

Fol. 143r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Gijsbert Peeterse Cuijper ende sije kijnderen: Lau-ris, Peeterken x Geerit Wouters, ende Dingeman Thonisse als voocht ende Adriaen Peeterse Cuijper als toesiender van Jan ende Aertken, van de goederen van Jenneken Lauris, sijn vrouw resp hun moeder.

Toegevoegd: de onderdeeling staat op folio 199, 18-12-21653.

Fol. 144r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Geerits ende heeft overgegeven aen ???, 6-12-1656.

Fol. 144v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Geerits ende heeft overgegeven aen Tonis Geeritsen, halve broeder, 7-12-1656.

Fol. 145r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Geerit Wouters Bockx ende heeft gewilcoirt tbv Jan Lauriss Lantmeeter, 28-10-1656.

Toegevoegd: Dingena Michielssen wed van Jan Laurissen Lantmeter is voldaen uijt handen van Adriaen Aert Joosten van de wilcoor tlv Geerit Wouterss Bocx.

Fol. 145v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Handrick Geldens ende heeft gewilcoirt tbv Jan Lauriss Lamtmeeter, 4-11-1656

Fol. 146r los vel
Peeter Cornelis Camp, schout Cappel, x Adriana Jans van den Hout is voldaen door de kin-deren van Corst Handricx za, 2-12-1667.

Fol.146v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Willem Aertse Glavimans ende heeft overge-geven aen Peeter Adriaenss Verhoeven een geseeth mette huijsinge etc, 15-2-1656. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Willem Glavimans, secretaris Moergestel, is voldaen door hqanden van Gelden Adrtiaenssen Oreman ivm de koop van de huijsinge door Peeter Adriaenssen Verhoeven, sijnen schoonsoon.

Fol. 147r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Handrick Geldens ende heeft gewilcoirt tbv Wouter Janse Clijn, 15-2-1656.

Fol. 147v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Peeter Vos ende heeft overgegeven aen Corstiaen Corneliss Mutsaert een geseeth mette huijsinge etc, 15-2-1656. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 148v
Op heden desen 15e october anno 1652 compareerdee Albert Antoniss als vader van sijne twee kijnderen bij Meijken Joost en neemt sijn kijnderen aen van Joost hendrickx van Hamit als grootvader en Thonis Alberts als grootvader, 31-7-1656.

Fol. 149v
Reeckeninge, adreliqua voor Adriaen Corsten Nauwen als voocht ende Geerit van Beest en-de Lauris Willems Lonis als toesienders van het kijnt, Jenneken, van Luijcas Corneliss ende dat vande ontfanck ende vuijgeeff sedert den 25e januarij 1652. Actum 20-5-1652.

Fol. 156v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Beernt Scholt, schouttent tot Moergestel, ende heeft overgegeven aen de weduwe ende kinderen van Jan Janss van Heijst: Peeterken Pee-ter Goverts ende Peeter Corstiaen Glavimans als voocht van de kijnderen, 1-3-1656.

Fol. 157r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeterke Peeter Goverts weduwe van Jan Janss van Heijst ende Peeter Corstiaenss Glavimans als voocht van de kijnderen van Jan van Heijst ende hebben overgegeven aen Wouter Janse Poorter, 1-3-1656. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 158r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Handrickxss ende heeft gewilcoirt tbv Jan Goosens ende Jan Janse Piggen, armmrs, 6-4-1656.

Fol. 158v
Compareerde Gijsbert Janse van Dijck ende heeft overgenomen van ??? Peeters Bruijgel-mans een capitael te betalen, 17-4-1656.

Fol. 159r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Jansen Leempoel geasisteert met Rom-bout Antonissen Leempoel ende Jan Antonissen Leempoel ende Joachim de Bruijn x Marij-ken Mertens Glavimans ter eenre ende Steven Janse Decker, Jacob Janse Decker ende Handrick Willemse Scheur ter andere sijde, 13-1-1657.

Fol. 161v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aelitgen Gervaessen ende Lambrecht Ma-jer??? mede namens absenten susters ende hebben gewilcoirt tbv Mercelis Jans ende Jo-hannis Sprangers, armmrs, 7-12-1656.

Fol 162v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peeterse van Stuijvesant ende heeft ge-wilcoirt tbv tbv Mercelis Jans ende Johannis Sprangers, armmrs, 5-10-1657.

Fol. 163v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Janse Clijn ende heeft overgegeven aen Bernt Anton Tonissen, diaken, 5-10-1657.

Fol. 164r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joachim Aerts Heuven??? ende heeft overge-geven aen Cornelis Peeterse Cock, 23-2-1657.

Fol. 165r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jasper Willemse ende heeft overgegeven aen Geerit Wouterss van Laerhoven een huijs etc, 21-3-1657. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Handrick Cornelis Reckers neemt op 30-5-1660 deze wilcoir tot sijnen last.

Fol. 166r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Peeterken Willems Bijlmans weduwe van Baeijen Cornelis Baeijens geassisteert met Handrick Willemse ende Jan Willemse Bijlmans namens de weesmrs van Breedaen ende hebben overgegeven aen Jan Eelants Oerlemans, 21-3-1657.

Fol. 166v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Bastiaense Boer ende heeft overgege-ven aen Adriaen Corsten ???, 1-5-1657.

Fol. 167r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Bastiaense Boer ende heeft gewilcoirt tbv Jacob Cornelis van Geervliet, 16-6-1657.

Toegevoegd: Johannis van Molegraeff x Perijna van Geervliet is voldaen door Steven ende Jacob Janssen Decker wegens de voors Boer, 14-3-1662.

Fol. 168r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Janse Poorter ende heeft gewilcoirt tbv Jacob Cornelis van Geervliet, 15-2-1657.

Fol. 169r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lijsken Herbers weduwe van Bartel Janse van Bommel namens ??? Herbers [als voocht] van het kijnt, Herbert, van Lijsken en Bartel en Jan Thonissen Oerlemans als toesiender ende hebben overgegeven aen Aert Wouters de Gester, 25-2-1657.

Fol. 170r
Lauris Willem Thonis ende Janneken Thonis Oerlemans maken hun testament, 1657.

Fol. 171r
Op 2 meert 1657 compareerden Dingeman Thonis weduwenaer van Marijken Jans Onrust ende heeft aengenomen van Geeraert Corsten van Dongen als voocht ende Denis Adriaense Gestel als toesiender sijne vier kijnderen, Janneke, Marija, Antonette ende Antonij, bij Marij-ken.

Fol. 172v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht Geert? Wouterse Hoevenaer, Geerit Adriaense Tuijmelaer ende Corst Adriaense Loos als voocht ende Jan Janse Piggen als toesiender in desen [van de kijnderen van Jan Adriaense Vos] ende dat van haere vaderlijcke ende ex q kijnderen van haere grootvader ??? dit Wouter Peter Wilmsen Hoevenaer naegelaten heeft, 4-2-1657.

Fol. 174r
Compareerde Jan Aerts ende Peeter Jansen t Hooft ende hebben tot waerborgh gestelt, tbv Adriaen Rommen als voocht ende Lauris Adriaense Steenmaker? als toesiender van het kijnt, Jenneken Peeters, van Neeltken Sarijsen, 6-3-1656.

Fol. 174v
Compareerde Peeter Jan Aert ??? ende heeft tot waerborgh gestelt tbv Adriaen Aert Joosten, 30-3-1656.

Fol. 175r
Inventaris aengebrocht bij Lambrecht Matheuse ??? als voocht ende Jan Wilmse Hooijmaijer als toesiender van het kijnt, Wouterke, van Adriaen Wilmse Hooijmaijer bij Truijcken Ma-theeusse Custer?, 20-1-1656

Fol. 176v
Op 13 januarij 1656 heeft Aelitken Servaessen aengenomen van Lambert Matheeuse als voocht ende Jan Wilmse Hooijmaijer als toesiender het kijnt van Adriaen Wilmse Hooijmaijer bij Truijcken Matheeusen.

Fol. 177r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Bastiaense Boer ende heeft gewilcoirt tbv Jacob Cornelis van Geervliet, 12-2-1658.

Toegevoegd: Johan Molegraeff x Perijna van Geervliet is voldaen door Steven ende Jacob Janssen Decker wegens de voors Boer, 14-3-1662.

Fol. 177v
Op heden desen 14e meert heeft Adriaen Jacobs Clouer aengenomen sijn vijff kijnderen, Ja-cob, Tonisken, Cornelis, Marijken ende Antonij, bij Anneken Cornelis van …. Stoffelen als voocht ende Adriaen Seeffmaker als toesiender.

Fol. 178r
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Wouter Geerits Tuijmelaer lest weduwenaer van Marijken Peeters ende dat van haere goederen, 11-12-1657.

Inden eersten soo is Wouter Geerits geloot ….
Ten tweeden soo sijn de kijnderen, Cornelis ende ??? Wouterse Tuijmelaer, Jan Geerits Boom x Peeterken Fransen ende Bertrom ??? x Jenneken Wouters geloot ….

Fol. 180r
Reeckeninge adreliqua voor van Lambrecht Matheeuse als voocht ende Jan Wilmse Hooij-maijer als toesiender het kijnt, Wouterke, van Adriaen Wilmse Hooijmaijer bij Truijcken Ma-theeusen za, 3-2-1658.

Fol. 182r
Op heden datum bovengestelt heeft Aelitken Servaessen het voors weeskijnt, Wouterke, aengenomen.

Fol. 182r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aelitken Servaessen ende heeft gewilcoirt tbv Joachim Verschueren, 22-2-1658.

Toegevoegd: Maijken Jacobs de Bie weduwe van Jochim Verschueren is voldaen, 3-3-1667.

Fol. 182v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Aertsen Oerlemans ende heeft overgege-ven aen Melis Aertsen Glavimans een half geseeth mette huijsinge etc, 26-2-1658.

Fol. 183r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Janneken Aerts weduwe van Wouter Dirck Jan Geeritss ende Jan Jansse Piggen als voocht ter eenre ende Dingeman Wouterse ende Dierck Wouterse, Gijsbert Govert Gijsberts als voocht ende Jacob Jacob Wijmans als toesiender van Jan Wouterse, kijnder Dierckss voorss ende Janneke Aerts, 1-3-1658.

Fol. 184v
Compareerde Dingeman Wouters ende Frans Wouterse Tuijmelaer x Maeijke Wouters ende Dierck Wouters ende Gijsbert Goverts als voocht ende Jacob Jacob Wijmans als toesiender van Jan Wouters ende hebben een deeling gemaakt, 1-3-1658.

Fol. 185v
Staet ende inventaris aengebrocht bij Jennaken Aert Jan Rommen weduiwe van Wouter Dierck Jan geeritsen za van de goiederen die sij tsamen beseten hebben.

Fol. 187r
Reeckeninge ad reliqua cvoor Jan Wilmse Hooijmaijer als voocht ende Michiel Cornelis als toesiender van de kijnderen van Adriaen Willemse Hooijmaijer bij Wouterken Cornelis Kerck-hoff, beijde za, sedert 30-11-1646.

Toegevoegd: Willem ende Marijken Adriaens sijn voldaen, 8-1664.

Fol. 191v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Gijsberts Cuijper ende Dingeman Thonis als voocht van hem ende heeft overgegeven aen Jan Bastiaense Soethout???, 3-4-16958.

Fol. 192r
Op heden desen 1e april 1658 compareerde Geerit Jansen Timmer weduwenaer van Lijsbeth Janse ende heeft aengenomen van Dierck Lambrechtse de Greeff als voocht ende Sijmon Jansen als toesiender sijne twee kijnderen, Jan ende Dierck.

Fol. 193r
Reeckeninge ad reliqua voor Cornelis Thoniss Wijnants als voocht ende Wouter Aertssen Reijers als toesiender van de kijnderen van Adriaen Toniss Wijnants bij Sisfatina??? Aerts Reijers sedert 23-1-1653, In presentie van Anthonij Anthonisse als oom vande kijnderen, 13-11-1655.

Fol. 199r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Joosten Schipper ende heeft overge-geven aen Jan Peters van Lieshout, 26-5-1654.

Fol. 199v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Louris Gijsbertss Cuijper, Geerit Wouterssen x Peeterken Gijsberts ende Dingeman Tonissen als voocht ende Adriaen Peeterssen Clijn als toesiender van Jan Gijsberts Cuijper ende Adriaentgen Gijsberts van de goederen van Jen-neken Lauris, henne moeder, 18-12-1653.

Toegevoegd: Jan Gijsbertssen Cuijper is voldaen door Johan Molegraef van wege Meerten Ariessen x Peeterken Gijsberts, 4-2-1667.

Folio 201r
Kopie akte 199v

Index van de akte als losse vellen. Vermoedelijk het begin niet gefotografeerd.
Willecoir tusen Gijssbert Jansen van Dijck ende Hendrick Bernicks
Testament tussen Matijs Peetersen Cemmer ende Engel Denis ??? folio 53
Verder vanaf folio 64