Selecteer een pagina

Getranscribeerd door T. Roubos

Sprang ORA 22

                                                        Schouwen van Sprang …………..

                                         Rolle van 2 novembris 1602 tot 6 juni 1666.

Folio 1r

                       Vonnis boeck gemaeckt bij Handrick Anthoniss Schout van Sprangh beginnende                                                                                         

                                                                    opten IIe novembris 1602.

Is gewesen voor recht bijden heemraet van Sprangh tusschen Joost Aertss ende Tonis Pieterss Vos, alsoo die opwinningh die Joost Aertss heeft gedaen vande goederen van Tonis Pieterss Vos goederen overtaert ende bedaecht is, dat hij bovenen van dictie sal hebben.

                    Vierschaer gehouden den XVIen november anno 1602.                                                  

Is gewesen voor recht tusschen Joncker Aelbrecht van Dachverlies ende Aerdt Pieterss Boeter dat het recht open blijft totter compste vande voorss Joncker omte accorden.

Is gewesen voor recht tusschen Peeter Janss Cremer ende Claes Schilders van Tenmont, alsoo elck een presenteert het sijne te presteren bij eede, dat die partijen bij een sullen comen voor goede mannen om taccorde tusschen dit ende den naesten gerecht dach.

Tusschen Pieter Geritss ende Jacob Joosten als toesienders vant weeskijnt van Ariaen Willemss verweckt bij Aentken Peeters dgr, tegens die goederen van Willem Heijmanss van deelinghe te hebben, dat zij een aenspraeck op die achtergelaten goederen sullen doen, ende partijen een wet te doen.

Folio 1v

Tusschen Jan van Roeij ende Korst Jan Sijmonss aengaende vanden waterganck, ordonneert den heemraet Korst Jan Sijmonss dat eerst gehouden sal wesen Jan van Roeij te wijsen bequame wateringhe tot nutschap van hen beijden.

                    Vierschaer gehouden den XXVIIen januarij 1603.

Is gewesen voor recht tusschen Ariaen Jacopss ende Tonis Handrickss als heijligeest meesters op ende tegens Dierck de Bije ende Ariaen Mertenss dat Ariaen Mertenss ende Dierck de Bije haer schult sullen mamen tusschen dit ende vierthien daeghen ende betaelen die heijligeest meesters.

Tusschen Matheeus Janss ende Ariaen Jacopss wijst den heemraet van Sprang voor recht alsoo haer is gebleken een appontement vuijter dingtafele vanden gerechte van Besoijen wesende van dato anno 1602 den 12 october, dat Matheus Janss sijn aerbeijts loon suecken soude aen Neeltken Ariaen Jacops, die dat heeft doen betaelen ende alsoo het gerecht van Sprang ordoneert dat die vanden gerechte van Besoijen, daer den aerbeijt gedaen is inden sloot in Besoijen leet, dat die vanden gerecht van Besoijen die aerbeijders hooren te helpen tot heure loon.

Folio 2r

Tusschen Peeter Tack ende Ariaen Aertss Wijt den heemraet voor recht, dat Peeter Tack ende Ariaen Aertss eens bij een sullen comen om te accorderen ende nijet en comen geaccordert sal men hem goet recht doen.

                    Vierschaer gehouden den 8 februarij 1603.

Alsoe den heemraet van Sprange overhoort hebben den aerbeijders die den sloot gravers hebben ende daer naer oijck overhoort hebben Neltken huijsvrouwe van Ariaen Jacppss, die welcke beijde verclaerden dat den oostensen candt vanden sloot waer questie vuijts bestedt is metten gerechte van Besoijen, ende die wederhelft bij Neltkens huijsvrouwe van Adriaen Jacopss haer portie van die sij bestedt ende voerggraven heeft al ende geheel heeft betaelt, waerom dat den heemraat van Sprange blijven bij haer voergaende vonnis, wesende van date den 27 januarij anno 1603.

                    Vierschaer gehouden den Xen mert anno XVIc drije.

Tusschen Dierck Raessen van Grevenbroeck ende een obligatie die Ariaen Pieterss in rechten heeft gebrocht wijst den heemraet van Sprang voor recht dat partijen bijden anderen sullen gaen tusschen dit ende XIIII daeghen, ende houden rekening met een bij goede mannen ende accorderen ende nijet en accorderen soe sal men hem goet recht doen, mets dat Dierck Raessen een wete sal hebben, welcke wete Handrick Stockman aen heeft genomen voor XV stuijvers ende hem partijen nijet en betaelen dat die haer die vuijt sal leggen op dubbel gelt vuerschat in pant.

Folio 2v

Tusschen Tonis Vendicx ende Ariaen Aertss Clerck is gewesen voor recht off Ariaen Aertss, Jacop Corneliss nijet en betaelt ende Tonis daerom schade lijdt, dat hij metten selven recht wederom voort sal varen op Ariaen Aertss gelt.

Tusschen Jan Pieterss ende Pieter Toniss ordonneert den heemraet dat Jan Pieterss copie vande testament sal hebben ende duer daer naer inventaris bijden heemraet te ordonneren.

                    Vierschaer gehouden den XVen november XVIc drie.

Tusschen Ariaen Pieterss waer op ende tegens Ariaen Janss Roos wijst den heemraet van Sprang voor recht, alsoo het recht lange stil heeft gestaen, dat Ariaen Janss noch een rechtelijcke wet zal hebben tegens den naesten gerechtdach, ende naer sal men hen gelt recht doen.

Handrick Michielss Stockman op ende tegens Tonis Claes Haeghen wijst den heemraet voor recht, dat Tonis Claes Haeghen een rechtelijcke wete sal hebben tusschen dit ende den naesten gerechts dach ende dom sal men het goet recht doen.

Tusschen Gerit Pieter Schouten ende Ariaen Mertenss wijt den heemraet voor recht alsoo sijn bevijnden dat Gerit Pieter Schouten, die moergronden (in ………..) over jaer ende dach hij die eerst over heeft genomen ende hij die selfve wederom over heeft gegeven,

Folio 3r

dat hij sijn aenspraeck qualijcken ende tenrecht heeft gedaen off ten waer dat hier naemaels noch anders gethoont wordden, dan zij gesien hebben.

Tusschen Joncker Aelbrecht van Dachverlies ende Aert Pieterss Boeter, wijst den heemraet voor recht dat Aerdt Pieterss comen zal bij Jonckheer Dachverlies voor schout ende heemraet, ende met hem accorderent …. men sal hen het recht doen ten naesten gerecht dach.

Opt versoeckt van een nootschouwe op die heele neffens die nijenstege totten dwarsstege toe die compt vuijten weesten, den heemraet ordonneert die teijnden geerfden die haer water daer duer sijn leijdende den heelsloot malcanderen sullen op maecken tusschen dir ende vrijdach toecomende tot opten ouden boden, mets dat die partijen sullen hebben, een rechtelijcke wete, ende publicatie ter kerckvuijt.

                    Vierschaer gehouden den 29 november 1603.

Tusschen Jan Aert Schouten ende Cornelis Ariaenss, wijst den heemraet voor recht dat partijen haer bij goede manieren sullen geven ende accorderen, ende sij nijet en accorderen, men sal haer ten naesten goet recht doen.

Tusschen Jan Pieterss tegens Ariaen Lauwen vanden rentbrieff met een obligatie in rechte gethoont, wijst den heemraet voor recht, dat Jan Pieterss zijn obligatie mach panen indient hem gelost ende van vergaende intrest off verloop houdt den heemraet haer beraet.

Tusschen Hendrick Stockman als gemachticht van Aert Toniss van Oosterhout vande pandinghe van eenen rentbrieff op aen van hoofs gelt, wijst den heemraet van Sprang voor recht dat Hendrick Stockman gehouden sal wesen die wilcoer brieff voort te brenghen tusschen dit ende twee gerecht daghen.

Folio 3v

Handrick Michielss tegens Tonis Claes Haeghen wijst den heemraet voor recht dat sijt in hueghen houden totten naesten.

Tusschen Jan Pieterss ende Peeter Tonis ende wijst den heemraet voor recht alsoo Peeter Toniss compt ende soeckt al eerst voldoeninge voor die een helft van twee ackeren landts in doudestraet. Dingna Henrich dgr. gegheven, dat sij sullen gaen bij twee goede mannen ende accorders.

Tusschen derffgenamen van Robbert van Grevenbroeck ende Hijlken sijn huijsvrou, ende derfgenamen van Ariaen Gerit aen Sijmons wijst den heemraet voor recht dat men die gerechte erfgenaemen een rechtelijcke doen sal tusschen dit ende ten naesten alsoot over jaert ende bedaecht is.

Aengaende die pandinge die Hendrick Stockman als gemechtichde over tjaers ende dacht is dat hij op een nijen panden mach beluenet hen.

Tusschen Tonis Janss ende Aerdt Dieliss wijst den heemraet voor recht dat sij goede manieren sullen gaen ende accorderen, ende indien sijt niet eens en worden men sal ten naesten goet recht doen.

Folio 4r

                    Vierschaer gehouden den 23 Januarij 1604.

Tusschen Anthonis Wouterss Wilderig ende Meeus Thoniss wijst den heemraet van Sprangh voor recht ende ordoneren dat Meeus Thoniss sijn verclaringe sal doen wat hij vant dootslaen vant beest wat tusschen dit ende vierthien daeghen.

Tusschen Cornelis Jacopss ende Gerit Mr. Peterss en heemraet ordoneert Cornelis Jacopss dat hij een rechtelijcke wete sal laten doen aen Gerit Mr. Peterss tusschen dit ende XIIII daeghen om alsdan te comen ende den anderen voldoen.

Tusschen Jonckheer Aelbrecht van Dachverlies ende Aerdt Pieterss, dat sij haer bij den anderen sullen vijnden op vrijdach den XXXen Januarij 1604 ten huijse van Handrick Anthoniss Schout om malcanderen te voldoen.

Folio 4v

                    Vierschaer gehouden den 7 ffebruarij 1604.

Is gewesen voor recht tusschen Handrick Stockman als gemechtich van die weduwe van Claes Janss ende Tonis Aertss Snijder, dat Handrick Stockman zal gaen met sijn bescheijt ende brieff ende soeckt zijn pant, ende zijn pant gevonden hebbende, soe sal men hem als dan goet recht doen.

                    Vierschaer gehouden den 6e mert 1604.

Tusschen Tonis Janss ende Aerdt Dieliss is gewesen voor recht dat naer tuijgen ende waerheijt voor ons gethoont dat aerdt Dielis is gecodempineert op te leggen ende te getalen vant meester gelt vant kijnt ende andere costen.

Tusschen Dirck Thomas als erfgenaem van Heijltken van ….. …… ende Toentken Jan Michielss, wijst den heemraet voor recht dat partijen bij den anderen sullen gaen bij goede manieren ende accorderen tusschen dit ende vierthien daeghen.

Alsoe Kaerl Huijbertss tot Spranghe sekere penningen in rechten heeft geleent die hij schuldich soude wesen Joost Ariaenss spruijtende van eenen wilcoer hercomende van coop van lande van hem gecoost hebbende, zoe heeft Kaerl Huijbertss die selve penningen in arreste genomen, waer op Joost Ariaenss heeft gealligeert den zijn penningen onder Zuijt Hollant nijet arrestabel en zijn, daer op versuecken vonnis, zoo wijsde den heemraet voor recht dat die penningen arrestabel zijn doer dien Kaerl Huijbertss een Brabander is, ende Joost Ariaenss een Hollander.

Folio 5r

                    Vierschaer gehouden den 3 april 1604.

Den heemraet heeft geordonneert ende voor recht geapponicteert dat den schout vuijt legginge sal doen, van alsulcken nootschouwe ende bestedinghe, alser gevallen is op het water laet tegens die goederen van Joost Ariaenss ende dat op dobbelgelt op een wete ende daer naer vierschat intpant.

                    Vierschaer gehouden den 22e meij 1604.

Tusschen Joost Ariaenss ende Kaerl Huijbertss ordonneert den heemraet, dat zij beijde partijen sullen gaen bij goede manieren ende accorderen haer geschillen met een, tusschen dit ende vierthien daeghen.

                    Vierschaer gehouden den 2e junij 1604.

Tusschen Vranck Vrancken ende Aentken Claes wed., wijst den heemraet voor recht dat Aentken Claes wed. (alsoo zij haer tuijgen vermech dat sij die affleijden sal tusschen dit ende vierthien daghen) ende comen alsdan wederom men hun goet recht doen.

Tusschen Joost Ariaenss ende Kaerl Huijbertss wijst den heemraet voor recht, alsoo die penningen vanden wilcoer in questie onder het gerecht van Sprang gestelt sijn ende daer naer, bij Caerl Huijbertss onder recht gearresteert sijn, ende daer op met recht geprocedeert heeft, dat die penningen moeten blijven staen, ter tijt toe dat Joost Ariaenss die met recht verantwort sal hebben.

Folio 5v

Joachim Jan Berten ende Floris Jan Stammen ie geordonneert dat zij met den anderen sullen rekenen tusschen dit ende den naesten vierschaer dach.

Tusschen Lauris Aertss ende Mariken Pauwels Maens wed. heeft den heemraet geordonneert dat lauris Aerts zal moeghen brenghen sijn mis in zijnen hooff met sijnen dachgelixsen wech over Marikens erfve ende dat altijt ter minster schade metten cruegen wagen aenden norden cant te cruijden ende te gaen beneffen Corstiaen Pieterss erfve ter minster schade tot sijnder erffve toe.

Tusschen Aerdt Adriaenss van Oosterhout ende Peeter Janss heeft den heemraet geordonneert dat die dochtere vanden aenlegere, ende die dochter vande verwerder sullen compareren op den naesten gerechtdach omme haer beijde te overhooren ende dat gedaen sijnde, soe sal men haer goet rechr doen.

Op huijden den XIe junij 1604 heeft den heemraet van Sprangh geordonneert tusschen Sijmon Jan Dielen ende Ariaen Jan Ariaenss dat Sijmon voorss nu sal lichten die helft van sijn resterende penningen vanden wilcoer van Ariaen Janss voorss belrevet hem ende dat Ariaen Jan Ariaenss sal laten doen twee sondachsche clamatien ter kercken vuijt, (alsoo die gifte gestaen heeft acht off negen jaeren) dat soe wie aent geseet ten achteren is, dat Ariaen Janss van hem gecoost heeft, comen en eijsschen haer schult, ende daer naer nijemant en compareert, dat Ariaen Janss dan gehouden sal wesen, die volle rest te betaelen ende onder recht stellen, ende dat alsdan den wilcoer daer aff sijnde gecasseert ende gedeelt sal wordden.

Folio 6r

                    Vierschaer gehouden den 19 junij 1604.

Tusschen Joost Ariaenss ende Caerl Huijbertss wijst den heemraet voor recht dat sij blijven bij haer voorgaende vonnisse te ware dat daer gestelt worden boergen den recht genoch sijnde zoo sal men haer goet recht doen.

Tusschen Ariaen Janss Roos ende Handrick Ariaenss Molder wijst den heemraet voor recht dat Ariaen Janssen gehouden sal sijn te bewijsen dat den molders hondt die verckens gebeten ende gequest heeft, soo sal men hem daer nae goet recht doen.

Tusschen Meeus Toniss ende Peeter Aertss alias Scrobber wijst den heemraet voor recht dat Bartholomeeus Toniss onder causie den recht genoch zijnde die penningen sal moegen lichten.

Tusschen Vranck Vrancken ende Aentken Claes wed. den heemraet wijst partijen bij een te gaen ende accorderen tusschen dit ende ten naesten.

Tusschen Aerdt Ariaenss van Oosterhout ende Peeter Janss wijst den heemraet voor recht (naedemael dat Aerdt Ariaenss voorss off zijn dochter het laecken, daer questie om is, in bewaringhe gegeven heeft aen die ingebroode dochter van Peeter Janss ende alsoo wij die heemraders dochteren ende

Folio 6v

partijen overgoert, ende doervraecht hebben, ende op alles rijpelijck opgelet hebben, dat Peeter Janss gehouden sal zijn te betaelen die penningen die het laecken gecost heeft, ende die costen gedaen aen beijde zijden gerecompilseet, elck die sijne aen beijde zijden.

Het gelt vant laecken heeft Aerdt Ariaenss ontfanghen ende is betaelt, ende hij was te vreden.

                    Den 9e julij 1604

Is gewesen voor recht tusschen die erfgenamen van Joost Zijmonss ende Claes Willemss belangende eenen wilcoerbrieff van XX st. tsiaers, dat Claes Willemss voort brenghen zal sijn manuael ende zijnen leesten herbrengen oft wie hem leest heeft betaelt, zoo sal men hem alsdan goet recht doen.

Is gewesen voor recht tusschen derfgenamen van gerit Aertss ende Claes Willemss belangende eenen wilcoer brieff van XX st tsiaers, dat Claes Willemss vort brengen sal sijn manuael, ende sijnen lesten betaelder, soo sal men hem goet recht doen.

Is gewesen voor recht tusschen Zijmon Jan Dielen ende Andries Lenaerts ende aengaende het gerecht vande rogge, gen Heijligeest pretenderende is, ende Dries Lenaerts nijet bij en leet, dat Sijmon Janss gecocht heeft. Ende hem is gelevert bij de gerechte, het coeren dat hij inden hoff ende opt erff heeft staen, mets gevende een kerke gebod.

Folio 7r

Tusschen Emmeken Jochums dochter ende Mr. Aerdt Janss is gewesen voor recht bijden heemraet van Sprang aengaende den testament gemaeckt bij Neltken Mertens dgr van date den tweeden september anno XVc LXXV, alsoe het testament gepasseert voor Willem Heijmanss schout tot Sprang ende Wouter Pieterss, die de heemraders bekennen die naeste voichden te sijn, die de kijnderen gehadt hebben, dat partijen hem beijde te vreden sullen houden, mets achtervolgende ende oijck voldoende het inhouden van het testament indien dat nijet voldaen en is.

                    Vierschaer gehouden den XXVen februarij 1605

Tusschen die kijnderen van Claes Willemss, ende den erfgenamen van Gerit Aertss ende Joost Zijmonss ordonneert den heemraders, dat deijsschers haer manuael pertenentel ende bij schoonder daer inne brenghen sullen wanneer die leste betalinghe geschiet is, ende als dan selven haer goet recht doen.

Tusschen Tonis Handrickss ende Tomas Corneliss, condonneert partijen bij een tusschen dit ende ten naesten gerecht.

Tusschen Gerit Pieterss ende derffgenaemen van Aen van Hooff, ordonneert den heemraet, alsoo hem die verwerders tuijch vermeten, dat sij haere tuijgen affleijden sullen, ende alsdan sal men haer goet recht doen.

Tusschen Corst Geldenss ende Lijsken Henrick Mertenss weeu ordonneert den heemraet partijen dat sij haer stucken sullen lichten, ende partimentel bij inventaris overgeven, ende voorts allen het ghene dat sij weten te seggen tusschen dit, ende XIIII daghen, dan sal men haer goet recht doen.

Folio 7v Dit is een leeg folio

Folio 8r

                    De restante van de gheene die haer schauw nijet betaelt en hebben.

                    De schouwe gedreven opte straet vrede opten XXVIIIen aprilis 1612

Beschout van Adriaen Willemss tuijn tot Adriaen Helligers tuijn toe, soo veele erffgenamen als daer inne gericht sijn, dese schouwe heeft met recht aengenomen Mariken huijsvrouwe van Adriaen Aertss Onrost voor die somme tot thien ca: gulden datten hemeraet loost daer op ontfangen van Adriaen Mertenss cum sutius ter somme tot X st.

Anneken groeff beschout inde thuijn voor aende straet daer aff nijet ontfangen.

Thielman Jacopss beschout inden gootsloot aen weder sijde vande Oude straet.

Peeter Geeritss is beschout inden gootsloot voor aende Oude straet voor sijn delke.

                    Opten 13 junij 1612 de schouwe gedreven opten gootsloot ende Meerdijck metten

                    Voetpat ende Nieu steege.

Beschout tegen den grooten dwers wech.

Folio 8v

                    Opten 12 julij 1613 de schouwe gedreven opten gootsloot rnde Meerdijcksloot.

Voor dorps dellen beschout inden gootsloot aenden dijck de selve boet moet betaelen Jan Toniss Decker.

Peeter Geeritss beschout in gootsloot aende dijck voor sijn dellen.

Anthonis den Wilden in Besoijen beschout inden gootsloot aende deijck voor sijn dellen.

Peeter den Schrijver ende Adriaen sijnen broeder beschout inden gootsloot ofte haer dellen.

Thonis Hendrickss Vendincx beschout inden gootsloot after sijnen dries ofte dellen.

Handrick de Molder beschout inden Meerdijck after den molen acker.

Folio 9r

                    Opten 22e novembris 1602 is de schou gedreven opte straet ende huelen.

Handrick Goeijertss beschout inde straet voor sijn geseet te twee steeden.

Andries Claess de Wit beschout inde straet.

De kijnder ende weduwe van aert Adrienss Oerman voor jaeren dries van dat sij nijet bescheijnt en was.

                    Die schouwe gedreven op Sinte Mertius avont de anno 1613.

Melis Meliss beschout opten Eijcken dijck is betaelt ende verdroncken.

Jan Handrickss Cleijn beschout opten Eijcken dijck is betaelt ende verdroncken.

Jan Tonis Stevens beschou inde stoep teijnden Nieuw dijck.

Peeter Geeritss beschout ende is geordineert dat hij sijn willigen boomen aende noorden sijde vande dijck sal aff houden binnen den tijt van drie daegen.

De selve heeft met recht aengenomen den schout van Sprang voor drie ca: gulden.

Folio 9v

Peeter Janss secretarius ende Adriaen sijnen broeder beschout inden goot sloot teijnden haer dellen.

Adriaen Janss Leempoel beschout in gootsloot after de dellen.

Het huelken is beschout dat leet inde Sprangsche steeg tusschen Meerhoogen ende de Oude straet, is haer tijt gegonnen om te vermaecken datten hemeraet loost den tijt van drie weecken, daer aff rest noch vande boete te betaelen als hier nae volcht.

Inden iersten Willem Jacop Geeritss.

Cornelis Gijsbertss Hoeffnaegel.

Pauwels Janss.

Folio 10r

                    De schou gedreven opte straet ende huelen opten XXIe november 1613.

                    Inden iersten beschout.

Tonis Cornelis Janss beschout inde straet voor zijn geseeijt.

Alnoch beschout van Braspenningen vuer noort waerts op totten iersten post toe in Braspenningen gelijnt.

De selve schouwe heeft met recht aengenomen Adriaen Peeterss Langen voor de somme van XX st. mits heeft Adriaen Peeterss met recht bedongen datten officier hem sal betaelen op dassel gelt ende vierschot in pat.

Alnoch is geordineert dat wie die aerde van straet gedaen heeft, dat sij lieden gehouden sullen weesen de selve aerde die tot …… opten straet alnoch is liggende, binnen de tijt van acht daegen nae datum deses, sullen moeten aff doen.

Folio 10v

Adriaen Willemss beschout voor de hege gestat, ende heeft belooft het selve te maecken.

Jan Tonis Meeuss beschout inde straet voor sijn geseijt ende heeft belooft de selve te maecken.

Het dorp van Sprang beschout inde straet bij Tielmannen.

Dries Claes heeft voor recht versocht inde uitganck vande voorss schauwe, ofte hij gehouden sal weesen de straet te maecken voor sijn geseeijt teijnden de Cruijstraet.

Hemeraders hebben gepronucieert dat Dries Claess gehouden sal weess de selve straet te maecken, overmits dat in voorgaende tijden de selve altoos gemaeckt is bij sijne vrous voorsaeten, ende oock om dat tegen sijne duer is gelegen, ofte dat hij gehouden sal weesen wie de selve schouwe met recht behoort te maecken.

Folio 11r

Dries Claes beschout inde straet voorss ende heeft belooft de selve te maecken.

Alsoo de schou op de straeten ende huelen gedreven is opten XXIe novembris anno XVIc ende derthien, ende diertijt tegens Lauris Aertss alias Braspennincken erff de straet in questie aldaer beschout is, ende de selve straet met recht besteedt is binnen den derden dach op te maecken, ende Lauris Aertss voorss opten XXIIIe novembris anno voorss voor een gebanne vierschaer gecompareert is, ende versocht wie inde schou gerechtich soude moeghen wesen, den heemraet het versoeck oversien hebbende, ordineeren dat den versoecker sal doen gedaghen den gheenen die hij meendt inde schou vervallen te sijn. Ende dat opten eersten toecomende gerechtdach, men sal hen partijen alsdan te vereenigen, ofte soo neen salmen recht doen naer behooren.

Folio 11v

                    De schou gedreven opten gootsloot ende Meerdijck sloot opten IIe augustus 1614.

Peeter Geeritss beschout inde gootsloot aende dijck voor de dellen.

Dese schouwe heeft aengenomen Frans Kersten voor drie gulden soo sij rechtelijcke is besteet, ende dese weete heeftrechtelijck aengenomen den schout van Sprang voor X st.

Handrick de Molder beschout after sijnen acker inden Meerdijck.

                    De schouw gedreven vant voetpat opten XXVe octobris 1614.

Adriaen Willemss beschoit opten voetpat.

Adriaen Jan Meeuss beschout tegen de sacht.

Folio 12r

                                                                     Restante

                    De nootschou gedaen opten straeten, huelen ende voetpat opten Ve novembris 1614.

Merten Adrienss Sprang inde huele.

Handrick Korst.

Melis Meliss beschout inde huel van sijnen acker inde Nieustraet.

                                                                     Restante

                    Nootschou gedreve opten II julij 1615 op die vuers viersteede geordineerde putten,                                      

                    leeren ende tobben.

Folio 12v

                    Opten Ve augustus 1615 gevisenteert de tobben ende leeren.

Adriaen Janss Leempoel beschout om dat sijn leer nijet bequaemelijck gesport en was.

Aert Joosten desgelijck beschout.

Adriaen Bastiaenss desgelijcken ende oock om dat sijn leer nijet lanck genoch en was.

Huijbert Goethert desgelijcken om dat sijn leer nijet genoch gesport en was.

Jan Gijsberts desgelijcken.

Aert Toniss de Greeff desgelijcken.

Tonis Handriksen Vendicx beschout.

Adriaen Adrienss Smits beschout.

Anthonis Joosten Moolegraeff beschout.

Cornelis Janss beschout.

Peeter Jacobss Hoevenaer beschout.

Jenneken, wed. van Adriaen Janss Roos sa. beschout.

Adriaen Wilm Schouten beschout in een ..wel boet.

Folio 13r

                    Nootschou gedaen opten gootsloot ende  Meerdijcksloot opten XVe augustus 1615.

Jan Toniss Decker beschout after dorps dellen.

Peeter Geeritss schout inde Vrijhoeven beschout after dellen inden gootsloot aende Dijck.

Peeter Janss secretarus ende Adriaen sijnen broeder beschout after haer dellen onder de brugge om datter een dam in lach.

Adriaen Toniss Paen beschout after beijde sijne ackers.

                    Opten XXIIe augustus 1615 de leeren ende tobben gevisenteert.

Magdalena wed. wijlen Dielis Peeterss Snijder sa. beschout om datter geen leer, noch tob en stonden.

Merten Dierck Geerit Mertens beschout om datter geen leer en was bevonden.

Adriaen Adrien Toniss beschout om datter geen leer noch tob en was bevonden, van dese boete is rijts betaelt.

Geerit Meester Peeters beschout om datter geen leer en was.

Tonis Bernoutsen beschout om datter geen water in de tob en was.

Folio 13v

Sijmon Aertss beschout om datter geen leer noch water inde tob en was.

Cornelis Sebertss beschout om datter geen leer noch tob en was.

Floris Tomas desgelijck beschout.

Dierck Arienss Langen desgelijck.

Cornelis Leeuw beschout om datter geen leer en was.

Lauris Aertss Braspennick om datter geen leer noch tob en was.

Adriaen Willem Schout geen leer noch tob bevonden.

Neel Gomken geen leer bevonden.

Adriaen Jacobs Lempoel beschout.

Peeter Jacops Leempoel desgelijck.

Jenneken wed. wijlen van Adrian Janss Ros sa: desgelijcks.

Lambert Dierck Lambertss om datter geen leer noch tob en was.

Aert Wouterss Geijster geen leer ofte tob.

Cornelis Aertss geen leer.

Corst Geldens geen leer.

Folio 14r

Jan Geeritss schoenmaecker geen leer noch tob.

Jacob Willemss geen leer.

Handrick Daem geen leer.

Peeter den tripmaecker geen tob.

Dierck Janss Cuijst geen tob.

Adriaen Neel Aerts desgelijcks.

Folio 14v

                    Nootschou gedaen opten voetpat soo den ….. ende hooij geweijt was opten XIe

                    Februarij 1615.

Cornelis Leeuwen beschout.

Jan Handrickss Cuijper cum sotums.

Joost Adriaenss Stockmans.

Goeijert Deniss.

Jan Floren.

Jan den Decker voor hem ende voor den nieuw dijck.

Aert Toniss Spijcker.

                    Nootschou gedaen opte voetpat soo de sneeu over hooij geweijt was, opten XVIen

                    Februarij 1615.

Joncker Roeloff Boshuijsen.

Jenneke wed. van Adriaen Janss Roos sal.

Joost Adrienss.

Joost Adrienss de twee steden.

Handrick de Molder.

Geerit Meester Peeterss.

Jan Geeritss.

Adriaen Willemss.

Folio 15r

                    Opten XXVen augustus 1615 de leeren ende tobben gevisenteert mede de gelaeckte

                    wech inde gootsloot ende maij…. …….

Dierck Dierckss beschout om datter geen leer noch tob en was.

Sijmen Aertss geen leer noch tob.

Tonis Cornelis Janss ggen leer.

Tonis Dingemans geenen tob.

Frans Bastiaenssen datter een sport wt de leer was.

Aert Dierckss Back om dat sijn leer nijet bequaemelijck gesport en was.

Lauris Aertss Braspenning om dat sijn leer nijet bequaemelijck en was.

Lambert Dierck Lambertss geen tob.

Jan Geeritss Schoenmaecker geen leer.

Jan Toniss Decker beschout opte gelaeckte werken after dorp en dellen.

Jan Tonis Meeuss is in voet bestooten om dat hij het mis opte los plaets nijrt bequaemelijck geruijmpt en heeft.

Folio 15v

                    Opten XXIen augustus 1615 de leeren ende tobben gevisenteert.

Wouter Wouterss Geijster geenen tob.

Jan Wijnen geen leer.

Jan Geeritss Schoenmaecker geen leer.

Lijn Cleijs geenen tob.

Jan Willemss Snijder geen leer noch tob.

Dierck Janss Cuijst geen leer noch tob.

Willem Adriaen Lambertss geen leer.

Jan Adriaenss Leeu deen tob.

Jan Tonis Decker geen leer.

Cornelis Adriaenss Coninck geenen tob.

Handrick Korsten geen leer noch water inde tob.

Merten van Dijck geen water inde tob.

Sijmon Aertss geen leer noch tob.

Jan den Lantmeeter geen leer noch tob.

Willem Aertss Spijcker geen leer.

Handrick Goeijertss geen leer.

Jenneken wed. van Adrian Janss Roos geen tob.

Lauris Geeritss geen leer noch tob.

Wouter Dieliss geen tob.

Folio 16r

                    Nootschou gedreven opten sloot beneffens de Nieusteeg opten iersten septembris

                    1615.

Wouter de Geijster beschout.

Tegen den grooten dwers wech is andermael geordineert dat de geerffden die daer over weegen, dat sij daer den huet in sullen leggen, …. dat de steege geene schaede en lijt, ende bij weijdinge, dat het selve met recht besteet sal worden, op dobbel gelt …….

Floor den Snijder beschout.

Dierck Adriaenss Langen beschout van sijn geseijt.

Dierck Adriens noch van weege Peeter Jans Cremer sa.

Jan Cornelis Janss van Peeter Janss weege.

Peeter Geeritss van Peeter Janss weege.

Sijmon Aertss beschout.

Aert Korst midde beschout.

Folio 16v

                    Opten IIIen septembris 1615, gevisenteert de leeren ende tobben, mits oock de

                    gelaect wercken begaen opten sloot beneffens de Nieu steeg.

Handrick de Gelaesmaecker geen leer noch tob.

Kaerl Adrien Jacopss geen leer.

Jan Wijnen geen leer.

Adriaen Willemss Textor geen leer.

Claes Matheeuss geen leer.

Lijn Cleijs geen water in de tob.

Aert Joosten Smits is geordineert alnoch eenen put te schieten opte erve, daer de tripmaecker op woont ofte ten doonse bij op det ander geseijt.

Jan Willem Leenaertss is geordineert eenen put te schieten op het geeijt daer de Hollander op woont.

Adriaen Bastiaenss is voor de leste reijse geordineert sijnen put op te maecken binnen den tijt van XIIII daegen.

Adriaen Korsten Schaepen oock eenen put te maecken.

Door de groote clachte vande ingesetenen naebueren, aende schout ende gerechte gedaen, dat haere slooten door het vissiteren ende affdammen tot aller plaetss groote schaede sijn lijdende, soo wert wel expresselijck verboden bij schout ende gerechte, dat hen niemant en vervordere wie het sij, het sij met het toestoppen vande slooten, ofte met cuijlen ofte schoepnetten te vissen, dan een ijeder op het sijne, op den geene telcke reijse te verbueren XX st, soo dickmaels ijeder een daer op souden mogen woorden, daer den aenbrenger sal aff hebben het gerechte derdepaert ende de twee ander derdepaerten te bestellen soo dat den schout ende gerechte dat sullen vijnden te behoeren. Hier mede wort ijeder een gewaerschout, ende ijeder een sijne kijnderen desgelijcx te verbieden, soo dat ijeder een hier naermaels gheene achtije en hebbe te pretenderen.

Folio 17r

                    Nootschou gedaen van Meerdijcksloot totten groote Dwars Wech toe opte nijeu steeg  

                    opten iersten octoris 1615.

Damis Aertss beschout

Korst den Molder te twee steden beschout.

Melis Meliss beschout Michiel.

Goeijert Jan de Wilts beschout.

De schouthin ontfangen vande schauboeten die betaelt hadde, ende hier nu nijet geschreven       en sijn, dat beloopt ter somme tot ——————————————————————–  II gul

Alnoch ontfangen van recht loon vande borchtochte van Jan Peeterss Lijndrijer, Jan Huijben ende Joostken Aen Mertenss, tegen ende voor Willem Dierck Korsten, compt ——————– XXX st

                    Opten IIIen octobris anno voorss de gelaecke werck begaen vande schouw voorss.

Melis Meliss beschout Michiel.

Peeter Aert Jan Rommen versueckt over de beguerde schauwe in quesie tusschen hem, Goeijert Deniss ende Jan Tonis Meeuss, versoeckt alsoo sijne schauwe naer groots sijnts lants gemaeckt heeft opte onverdeijlde schauwe, het selve hij bewijssen sal, versoeckt over sulcx appotement ofte hij daer mede volstaen can ofte mach. Hemeraeders apponcteren dat Peeter Aertss volgens sijn presentatie, voor dese reijse met het maecken van sijne schauwe volstaen mach. Aldus gepronuncieert in volle college, acte dese iersten octobris 1615.

Folio 17v

                    Nootschou gedaen opte Nieusteeg vande grote dwarswecht totte Ouderstraet toe,

                    Ende mede op de cuijlen vande groote dwarswech tot Meerdijck toe, opten XVen

                    octobris 1615.

Handrick den Molder beschout in.

Antonis Wouterss wijlen beschout.

Peeter den Keijser beschout.

Peeter Geeritss schout inde Vrijhoeven ende heeft voor recht aengenomen Frans Korsten ende Jan Jan Meeuss voor ————————————————————————————– X st

De schoutin ontfangen ——————————————————————————— II ½ st

                    De gela….. wercken begaen vande schauwe voorss opten XIXen octobris 1615.

Peeter Geeritss alsoo hij de rechtelijck weete heeft gehadt soo hij beschout was, ende gaff voor antwoort die boven geschreven w…. hebbe ick ondergeschreven ontfangen, ende gegeven voor antwoort, dat ick vant goot acht ofte negen jaeren gebruijckt, ende inne mijne eijgendomme geweest is, en noijt gemaeckt of noijt waet gehadt en hebbe, ende dat mij den schout ofte gerechte de niew stege nijet met mijn waegen laeten vaeren, acte wt de Vrijhoeven desen 17 dach octobris anno 1615,  onder stont Peeter Geerit Andriess. Dit antwoort gesien hebbende, soo hebben wij Frans Korsten ende Jan Jan Meeuss de voorss schouw opgemaeckt datten hemeraet geloost heeft, ende den schout voor ons verdiende voor het welck is X st geloost heeft te betalen op dobbel gelt vierschat en pant.

Folio 18r

                    De schou gedreven op Sinte Mertens avont anno 1615.

Denis Goeijertss Roock beschout.

Folio 18v

                    Nootschou gedreven opte straet vrede opten XXIXen aprilis 1617.

Peeter Geeritss Andriess schout inde Vrijhoeven ende Sijdewijn beschout voor zijn delle inden Hooftsloot.

                    Opten IXen aprilis is .. gevisenteert de leere ende tobbe.

Jan Peeterss Cuijper geen leer noch tob.

Geerit Meester Peeterss om datte geen water inde tob en was.

Dierck Adrienss Langen geen waeter.

Corijn Aertss geen water.

Adriaen Helligers geen water.

Jan Cornelis Janss geen leer.

Meeus Janss geen water.

Adriaen Peeterss Langen geen leer noch tob.

Tonis Cornelis Janss geen leer noch geen water in tob.

Jan Peeterss Timmerman geen leer noch tob.

Frans Bastiaenss geen waeter.

Peeter Handrick Peeterss geen water.

Claes Dierckss geen leer noch tob.

Folio 19r

                    Opten Xen aprilis 1618 de leeren ende tobben gevisenteert.

Leenaert Peeterss Cock geen leer noch tob.

Jan den Smit geen leer.

Dierck Dierckss geen leer noch tob.

Aenken wed. Claes Tonis de Snijder geen water.

Joost Joosten geenen tob.

Handrick Stoffelen geen leer noch tob.

Aert Dielis Coeckman geen leer noch tob.

Jan Peeterss Seeldreijer geen water.

Joostken Aen Mertens wed. geen water.

Geerit de Creemers weese geen leer noch tob.

Herman Janss Creemer, geen waeter.

Jenneken Meester Aerten geen leer.

Peeter Geeritss geen leer noch tob.

Michiel Jan de Ruijter geen water.

Jan Peeterss Timmerman geen leer noch tob.

Folio 19v

                    Opten XIen aprilis 1618 de leeren ende tobben gevisenteert.

Handrick Korsten Smits geenen tob.

Mariken Pauwels wed. geenen tob.

Claes Wilm de Snijder geen leer.

Jacob Goeijertss Seeffmaecker geen leer.

Tonis Adrienss Jacop Wijnantss geen leer.

Korst Geldens geen waeter.

Jan Wijnantss geen leer.

Willem Aert Joosten Ruijter is geordineert eenen put te schieten.

Mariken Adriaen Meeuss geen leer.

Adriaen Adriens Schrobber geen leer.

David Janss geen leer.

Folio 20r

                    Nootschou gedaen opte straet vrede opten XXVen aprilis 1618.

Peeter Peeterss Timmerman cum sotius beschout voor de ackeren aende Eijcken dijck.

Jan Hendrickss Cuijper beschout voor het geseijt dat affgebrant is.

Lambert Dierck Lambertss voor zijn geseijt.

                    De huel tussen Jan Janss ende sijn bij naem als hier naer volcht.

Tonis Janss Praesse.

Handrick den Gelaesmaecker.

Tonis Peeterss Raeijmaecker.

Kaerl Adriaen Jacopss.

Handrick Janss Vos.

Peeter Geeritss, schout inde Vrijhoeven beschout voor sijn dellen, ende bijde rechtelijck wet belooft het selne op te maecken, ende Jan Janss den Jongen heeft de wete rechtelijck aengenomen voor XII st.

Peeter Jacopss after zijn geseeth ende tegen sijnen acker.

Folio 20v

Jan Handrickss Cleijn voor sijnen acker beneffens Jan Huijben erffgenamen.

Wouter Dieliss voor zijnen acker beneffens Joost den Beenhouwer.

Jan Wijnantss voor sijnen acker inde Oudestraet.

Melesijn Joosten voor haeren acker.

Dierck Adriens Langen voor sijnen acker.

Dierck Thomas aen sijn hecken voor sijn geseijt.

                    De gelaeckte wercken begaen opten XXVIIIen aprilis 1618.

Peeter Peeterss Timmerman wederom beschout voor de acker aenden Eijcken dijck.

Jan Handrickss Cuijper wederom beschout voor het geseijt daer het huijs affgebrant is.

Aert Toniss Spijcker voor haer hecken voor het geseijt.

Jan Wijnen voor sijnen acker inde Oudestraet.

De schoutin heeft vande boete ontfangen de gheen hier nijet te boeck en staet, ende betaelt hebben, dat beloopt — XV st.

Folio 21r

                    Opten XXIIIen meij 1618 de viersteden overs middel weechten geschout, ende de

                    leeren ende tobben gevisenteert.

Dielis Aertss Coeckman beschout om dat sijnen schoorsteen daer hij nu in woont op te maecken, ende is naederhant gemaeckt.

Adriaen Janss Langens enden knecht beschout om dat sijnen middelweecht nijet besweert en is geweest, gelijck hem geordineert was.

Jan Peeterss Timmerman is beschout om dat hij zijn leer van XVII sporten nijet gemaeckt hadde gelijck hem  hem geordonneert was.

Peeter Peeterss Timmerman beschout van dat hij sijnen schoorsteen ende een leer nijet gemaeckt en hadde gelijck hem geordineert was.

Peeter Toniss Vos beschout om dat hij sijnen schoorsteen van sijnen oven nijet gemaeckt en hadde, gelijck hem geordonneert was.

De wed. van Adriaen Willemss is beschout om dat haer leer nijet gemaeckt en was gelijck haer geordineert was.

Lauris Aertss Braspenninck beschout om dat hij die ruijcht van zijnen oven nijet gedaen en hadde gelijck hem belast was.

Dierck Arienss Langen is beschout om dat hij sijn leer van XXII sporten nijet gemaeckt en hadde gelijck hem geordineert was.

Folio 21v

Adriaen Helligers beschout om datter geen water inde tob en was.

Cornelis Peeterss Leeu beschout om dat sijnen schoorsteen nijet genoch gesmeert en was, ende oock zijn leer nijet lanck genoch en was gelijck hem geordineert was.

Floris Thomass beschout van dat hij sijn leer nijet lanck genoch gemaeckt en hadde, gelijck hem geordineert was.

Jan Claess de Vries beschout om dat hij geen leer en hadde.

Handrick Teeuwen beschout aen zijnen oven.

Kaerl Adrien Jacopss beschout om dat hij zijn leer nijet bequaemelijck gemaeckt hadde.

Tonis Peeter Jan Rommen geen waeter.

Aert Michielss beschout om dat hij zijnen put nijet gemaeckt en hadde gelijck hem geordineert was.

Jacop Peeter Jacops beschout om dat hij sijn leer nijet gemaeckt en hadde, gelijck hem geordineert was.

Peeter Gijsbertss beschout om dat sijnen oven nijet en dacht ende oock ingesmeten was.

Peeter Jacopss Hoevenaer beschout om datter nijet waters genoch inden tob was.

Folio 22r

                    De voorss gelaeckte wercken begaen, ende voorts de noot schauwe gedreven opten

                    Meerdijcksloot endeLoondeijcksloot opten IIIen julij 1618. 

Adriaen Janss andermael beschout om dat sijnen middelweecht noch nijet besmeert en was.

Geerit Joosten Cool beschout om dat sijnen middelweecht nijet besmeert en was.

Peeter Peeterss Timmerman andermael beschout om dat sijnen schoorsteen noch zijn leer nijet gemaeckt en was.

Jan Peeterss Timmerman andermaelbeschout om dat hij sijn leer nijet gemaeckt en hadde.

Tonis Dingemannen andermael beschout om dat hij sijn leer noch nijet gemaeckt en hadde.

Peeter Toniss Vos andermael beschout om dat hij sijnen schoorsteen vanden oven noch nijet hooger gemaeckt en hadde.

Adriaen Willemss wed. Och beschout van dat sij haer leer noch nijrt gemaeckt e hadde.

Lauris Aertss andermael beschout om dat hij zijn ruijcht vande oven nijet affgedaen en hadde.

Dierck Adrienss Langen andermael beschout om dat hij sijn leer nijet gemaeckt en hadde.

Cornelis Peeterss Leeu andermael beschout om dat hij sijnen schoorsteen nijet gesmeert en hadde.

Folio 22v

Floris Tomass andermael beschout om dat hij sijn leer nijet gemaeckt en hadde.

Jan Claess de Vries andermael beschout om dat hij zijn leer noch nijet gemaeckt en hadde.

Kaerl Adriaen Jacopss noch geen beeter leer.

Jacop Peeter Jacopss noch geen leer.

                    Nootschou gedreven opte Nieu steege opten IIen octobris 1618

De wed. van Adriaen Janss van Roij beschout.

Adriaen Toniss Textor beschout.

Damis Aertss beschout.

Goeijert Denis beschout, ende is voor recht aen genomen bij Jan Janss Molegraeff voor de somme tot IX gulden.

Ende bijde schouthin alnoch ontfanren boven dese vier personen X st.

Folio 23r

                    Nootschou gedaen opten voetpat ende Zeedijck opten XXIIIen octobris 1618.

Adriaen Geerit Meester Peeters beschout opten voetpat. Jan Wouterss Spang beschout opten voetpat.

Jan Jacop Geeritss ende Willem Jacopss zijnen broeder, saemen beschout opt voetpat, Willem heeft het sijn nijet betaelt.

Adriaen Peeterss Langen ofte Meeus Janss beschout opten voetpat.

De kijnderen van Ameroijen beschout om datter geenen post en was.

Jan Cornelis Janss beschout opten voetpat.

Aert Gielis Coeckman beschout opten voetpat.

Cornelis Adrienss Conincx beschout opten voetpat.

Jan Tonis Stevens cum sotius te saemen beschout inden stoep metten Seedijck.

Peeter Geerit Andriess, schout inde Vrijhoeven beschout opten Zeedijck.

Anthonis Wouterss alias Wilden beschout inden stoep opten Zeedijck.

Folio 23v

                    Nootschou gedreven opte Nieusteege opten XXXIen octobris 1618.

Dries Bierckss de Bie beschout.

Adriaen Peeterss Langen beschout.

Peeter Peeterss Timmerman cum sotius beschout.

De erffgenamen van Peeter Janss Timmermann za beschout.

Adriaenken Tonis wed. wijlen Jan Geeritss Cremer za beschout.

Adriaen Jasperss met Cornelis Adriaen Jasperss te saemen beschout.

De wed. van Adriaen Janss van Roij beschout.

Adriaen Geerit Meester Peeters beschout.

Jan Toniss Decker beschout.

Peeter Hendrickss Bruijn beschout.

Eerit Lamberts Meeus tweemael beschout.

Adriaen Lamberts Meeus beschout.

Peeter Janss Craecknuet beschout.

Huijbert Goetherten cum sotius beschout.

Jan Huijbertss Decker heeft zijn portie betaelt II ½ st.

Floor Jan Stammen beschout.

Aert Joosten Smits beschout.

Folio 24r

Handrick Damen beschout.

Cornelis Baeijens beschout.

Dierck Dierckss beschout.

Dierck Adriens Langen mette gelijcke erffgenamen.

Erffgenamen van Peeter Janss Cremer za te saemen beschout, de smijt heeft betaelt.

Daervan Melesijn Joosten ende Dierck Adriaen haeren portij aff betaelt hebben.

Enen tijckwever betaelt I ½ st.

Tonis Aertss voorss noch eens beschout.

Peeter Janss secretarus tot Sprang, ende Tonis Arienss Kersmaecker te saem beschout.

Den kersmaecker heeft het zijn betaelt.

Den schout van Sprang beschout.

De schouthin van boete ontfangen XII ½ st.

Folio 24v

                    Nootschou gedreven opte Nijeustraet ende Oudestraet metten huele opten VIIen

                    Novembris 1618.

Jan Wouters Spang beschout ende heeft met aengenomen den offecier, daeren boven heeft zijnen knecht belooft het selve te maecken.

Adriaen Peeterss Lange heeft belooft zijn aerde vande stoep te scheppen ende te vervoeren binnen tijt van XIIII daegen.

Jan Toniss Decker beschout.

Jan Tonis Meeuss beschout.

Het dorp van Sprang beschout teijnden de Nijeu steeg nade Oudestraet.

Floor Jan Stammen beschout ende heeft met recht aengenomen Frans Korsten voor XV st.

Jan Handricks Cleijn beschout.

De craekeele schauwe tusschen Peeter Janss, secretarus, ende Joost Adriaen Jacop Wijnantss ontrent rechts tegen het gescheijt tusschen Merten Adrienss Gelaeveman ende Handrick Korsten Smits, sijnen swaeger, ende heeft voor recht aengenomen Jan Janss Molegraeff voor de somme tot twee gulden. Dese schau hebben sij liedens selve gemaeckt, ende sijn daer in beschout.

Joost Adriaen Jacop Wijnantss.

Handrick Corsten Smits.

Peeter den Schrijver.

Folio 25r

                    De gelaeckte wercke begaen opte straet opten IXen novembris idem.

Jan Wouterss Spang beschout.

Jan Handrikss Cleijn beschout.

Jan Toniss Decker beschout.

                    Op Sinte Mertinus avont 1618 de schou gedaen opten omloop van het dorp mette

                    Huele neffens de Sprangse steeg.

Jan Toniss Stevenss beschout inden stoep ende opten zeedijck.

                    Opten XXIIen december de schouw gedreven over den voetpat.

Joost Adriaen Jacop Wijnantss beschout inden voetpat.

                    De straetvrede gedreven mits oock de leeren ende tobben opten XXVen aprilis 1619.

Wouter Wouterss den jongen Geijster beschout inden tuijn.

Floris Jan Stammen beschout inden gootsloot after sijn geseet, mits after den acker die hij gehuert vande kijnderen van Tonis Wouterss den Snijder erve.

                                         Rolle van 9 Maert 1626 tot 8 juni 1666.

Folio 1r. Dit is een leeg folio.

Folio 1v. Dit is een leeg folio.

Folio 2r

Op heden desen VIen Decembris anno 1628 Compareeren voor ons Schout ende heemraders onder genomineert den eersamen Sebert Hendrick Sebertss, ende heeft wettelijck geconstitueert ende machtich gemaeckt Herbert Jan Deniss zijnen swager, die daer present was, omme vuijt zijn constituants name zijn goederen te verhueren, de penningen daer van tontfangen, als oock mede soo de …….vereijscht eenig …….heijvelden ofte moergronden gemeijn met het gelegen tot Loon te mogen vercoopen, ende de coopers daer inne te vesten ende erven alles naer cost…. van rechten aldaer, ende oock de penningen ontfangen ende quitante daer van te  geven, als mede oock de schuldenaers oock te betalen, ende soo het hij constiturant eenig ……..saecken alhier binnen Sprang, Loon , ofte anders te doen heeft …van penningen tontfangen als vuijt tgenen, oock de twee ofte meerdere ad etis sal mogen sub stitueeren, ende dat inne doen ende handelen als of hij constituant daer selffs present ende voor regs waere selfs soude comen of mogen doen, gelovende alles wat bij sijne geconstitueren gedaen ende gehandelt sal worden te houde voor goet vast ende van werden, mets datten geboustiueeren gehouden sal wesen taldertijt en … versocht sal wesen te doen reckening ad reliqua. Present Hendrick Janss Persijn schout, Jacob Janss Glaviman, Jan Lauriss Lantmeter, heemraders.

                                                                                                                               H. Jansse Perssijn

                                                                                                                         Jacob Janss Glaviman

                                                                                                                             Sebert Handricksen

                                                                                                                                  Bij Gert Janssen

                                                                                                                  Jan Laurijssen Lantmeeter

Folio 2v. Dit is een leeg folio.

Folio 3r

Adriaen Peeter Gheritss heeft rechtelijck op doen steghen sijn obligatie als volgt.

Huijbert Joosten Grootswager.

Jan Driessen Textor als getrout man ende

Thonis Arenss Texter.

Jan Anthoniss Decker.

Jenneken weduwe Peter Arenss Pruijss heeft Adriaenken Roelen den wilcoir op metten geseet op doen steggen ende is allens bij mij ondergess, gedaen opten IXen meert 1626, actum mijn hant

                                                                                                                                 H. Janss Perssijn

Folio 3v

De Erfgenamen van Jan Arienss Leeu doen haer obligatie opsteggen dese persoonen als volgt.

Jaetken Flooren.

Arien Corsten Mulder.

Arien Janss Snijders weeu ende kijnderen II.

Arien Janss Leempoel.

Jan Matheijssen Dolcks erfgenamen.

Gherit Michielss erfgenamen.

Joost Arien Wijnants.

Corst Lenertss van Jan Wijnen.

Huijbert Goetherten kijnderen.

Aert de Greef ende is bij mij gedaen opten XIen meert 1626.

Folio 4r. Dit is een leeg folio.

Folio 4v

Jan Arienss Roos heeft rechtelijck aen genomen ende in errest genomen het half geseet achtergelaten bij Wouter Wouterss ende sijn overleden vrouwe saliger ende dat voor sijn achter wesen dat hij van wegen sijnder huijsvrou aen den ten achteren is, present Jacob Janss Glaviman, Jan den Cliss ende Jan Peterss vaan Heijst, Cornelis Corsten, heemraders, actum desen XIIen novembris 1627.

Folio 5r

Den XXIX novembris 1627 soo heeft Gherit Janss Cortheusken rechtelijcken gelevert Jan Anthoniss Praser een rooij veersken aen sijnen …..om van hem te ontfangen voor ’t voorss beest eens ter somme van XX carolis guldens, present Hendrick Stoffelss, Jan Loeweriss Lantmeeter, heemraders.

Den selven dito Peter Thoniss Vos in boeten beslaen met twe half vaeten biers in sijn huijs bevonden, die hij niet en geb. en hadde, daer den ……. van den voorss Vos af moet hebben twee gulden, present Jacob Janss Glaviman ende Jan Loeweriss heemraders.

Folio 5v. Dit is een leeg folio.

Folio 6r

Den vierden desembris 1627 soo heeft de weduwe van Peter Arienss Cuijper mede van wege het weeskijnt van Jan Peterss Cuijper rechtelijcken in errest genomen alle het cooren inden tas geteegen in de huijsinge van Jan Peterss van Heijst ende Thonis Arien Lambertss saliger, soo rogh, gerst, boeckweijt ende andere, ende daer beneffens noch twee koeij, drie leege beesten staende inde huijsinge van Joost Arienss …….., het welck hem alle toe competerende is, ende is de weduwe mette kijnderen allers in handen gestelt om haer achter wesen daer te verhalen, present Hendrick Stoffelss, Jan Dirck Lambertss, Jan Janss Glaviman, Cornelis Corsten, Jan Louweriss heemraders.De voorss beesten heeft Joost Ariaenss selfs aengenomen voor XVII st daegs, ende dat voor eenen tijt van thien dagen, actum ut supra.

Folio 6v

Op huijden desen XXIIIen desembris 1627 soo heeft Dierck Crijnen volgens formate re…… rechtelijck in errest genomen het gerechte achtstepaert inde goederen hem aengecomen van Dierck Peterss henlieden ……. Daer Joost Arienss Vos tegenwoordich possesseur af is een geseet gelegen opte Sprangse vaert mette huijsinge ende geboomten daer op staende, ten oosten geerft Dierck Colsteren, west derfgenamen van Peter Corneliss Leeu, streckende vanden Hollantse dijck af noordwaerts op tot de erfenis van Drier Govertss Cloecks erve toe, ende is den voorss Dierck Crijnen in handen gestelt met noch een koeij gericht voor sijn costen ende prosenten vande selve goederen haer competerende, present Jacob Janss, Hendrick Stoffelss, Jan Leuw, ende Thonis Corneliss heemraders, actum ut supra. Dese koeij is rechtelijcken besteedt ende aengenomen bij Lijnken, huijsvrou van Dingeman Janss tob bon de elfde voor den tijt van drie dagen, daeghs voor II st, presnt, dach, datum als boven. Aende Wouter Dierckss stelt hem voorde ………. als borge.

Folio 7r

Dese partijen sijn van wedersijden te vreden, dat de koeij in errest blijven sal voor den tijt van ses dagen, voor het selve ghelt te verteren.

Dingeman Janss heeft de gerichte koeij van Joost Vos den IIIIen Januwarij 1628 aenden reep gelevert ende is te selven dage rechtelijck vercocht ende afgemijnt bij Dingeman Janss voorss voor twaelf gulden.

Folio 7v

Den IIIIen Januarij 1628 soo heeft Jan Louwerijss ende Cornelis Peterss Leeu, borgeneesters over den jare 1624, rechtelijck gericht ende in errest genomen een bruijn vuelck peert toebehorende Sebastian Wolwen, ende dat voor huer achter weesen van haer contributie haer in de voorss jare omgeslagen opte goederen van saliger Dierck Arienss Langen, daer hij Sebastiaen voorss tegenwoordich op woont , ende daer het voorss peert van gericht is, ende het selfde rechtelijck besteet, ende door het opgaen vanden offecier om den …….. penninck bij Sebastiaen Wolfs voor seven stuijvers daegh, eenen tijt lanck van drie dagen, present heemraders in omnibus, dit voorss peert is rechtelijck op nieuw wort besteedt, ende ten minsten penninck afgemijnt bij Jan Janss Texter voor VIII stuijvers daeghs, eenen tijt van drie dagen, present Hendrick Stoffelss ende Jan Peeterss Heijst heemraders.

Folio 8r

Den IIen februarij 1628 soo heeft Corst Leenerss rechtelijck in errest genomen seecker een geseet mette huijsinge ende geboomte daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange inde Nieu straet, war ten oosten naest geerft sijn de kijnderen van Cornelis Baeijenss, west Rob Hendrickss ende Peter Thonis cumsuis, streckende Nieu straet op totten Hollantschen dijck toe, toebehoort hebbende Lambert Willemss zaliger, ende dat voor sijn deuchdelijck achterweesen, present Hendrick Stoffelss ende Thonis Corneliss heemraders.

Folio 8v

Den IXen februarij 1628 soo heeft Adriaenken Meertenss rechtelijcken in errest genomen een swert meerij peert toebehoorende Aert Calenss opte vaert, de welcken is genomen ende heeft borge gestelt, ende het voorss peert onder borch gelicht, waer vooren borge blijft Cuijn Govertss Wolfs bij soo verren hij tusschen dit ende den ersten gerechtsdach niet en betaelt van als dan ten recht te voorde betalinge, present Hendrick Stoffelss, Cornelis Corsten, Jans Janss heemraders.

Folio 9r

Den Ven augustij 1628 soo hebben de tegenwoordige borgemeesters Aert Arienss Glaviman ende Aert Janss rechtelijck in errest genomen seeckere gewas van gras, staende opt geseet van Gherit Michgielss zaliger, gelegen inde Beerkhaegh, dar ten oosten naest geerft is Peter Artss Rommen, west Arien Janss Snijders erfgenaemen, ende dat voor haer deuchdelijck achter weesen van dorps verpondinge, haer in den voorss jare omgeslagen, present Cornelis Corsten ende Jan Peterss van Heijst heemraders.

Dit voorss gras is rechtelijck vercocht naer een sondaegsche proclamatie ende afgemijnt door het ophangen van den offecier afgemijnt bij

Folio 9v. Dit is een leeg folio.

Folio 10r

Den Ven novembris 1628 heeft Arien Corsten Texter rechterlijck in errest genomen ende den ……… alsulck penghen als Jan Joosten Talen te ontfangen heeft van Cornelis Peterss Leeu ofte sijne mede erfgenamen voor ende al eenen de voorss Arien Corsten van Jan Joosten Talen is voldaen, present als volgt Hendrick Janss Perssijn.

Folio 10v

Den VIIIen novembris 1628 soo heeft Corstiaen Leenertss rechtelijck in errest genomen secker een geseet mette huijsinge ende geboomten daerop staende, gelegen inden ambacht vander Sprangh inde Nieustraet, waer ten oosten naest geerft is de kijnder van Cornelis Baijenss cumsuis, west Rob Hendrickss Decker ende het weeskijnt van Peter Thoniss Leempoel, streckende vande Nieustraet af suijtwaerts op totten Loonschen erve toe, soo groot ende cleijn als het selfde aldaer gelegen is, ende Huijbert Willemss saliger, ende Maeijken sijnder huijsvrou, dat te samen bij haren leven beseten ende metter doot geruijmpt hebben. Ende dat voor sijn deuchdelijck achte weesen volgt sommatie ende revuatie opte acte van condemnatie, present Jacob Janss Glaviman, Hendrick Stoffelss, Jan Dirckss de Hoogh, Jan Loeriss ende Cornelis Corsten heemraders.

Folio 11r

Den XIXen novembris 1628 soo heeft den shout van Besoijen rechtelijck in errest genomen twee mantels, toebehoorende Cuijn Govert Wolfs ter presentie van Jan Peterss van Heijst ende Hendrick Stoffelss.

Hier van compt mij mijn rechtloon noch int geheel, ende den schout van Besoijen is ten vollen betaelt.

Folio 11v

Opten XIXen desembris 1628 soo heeft den offecier rechtelijck besteedt een bles rooij merij peert dat drie dagen te vooren in scheenen hebden gebracht is, ende soo het goet vijt bederf gehouden moet weesen, soo heeft den ……. .het selfde rechtelijck besteedt voor drie …………. ende ten langhsten bijden selfden afgemijnt voor seven stuijvers elcken dach ofte elck natuael, ende dat opt goets cost, present Jacob Janss Glaviman, Jan Peterss, Hendrick Stoffelss, Cornelis Corsten heemraders, actum mijn hant

                                                                                                                             H. Janssen Perssijn

Folio 12r

Op heeden XVII februarij 1629 soo hebben de borgemeesters vanden jare 1626 teweten Jacob Janss ende Aert Adrienss Glaviman, ende Thonis Corneliss borgemeester over den jare 1627 te samen gericht gehaelt ten huijse van Joost Arien Jacop Wijnen, ende dat voor het achter weesen van hare contribuetie ende hebben gericht aen een swaerte blaer coeij ende aen een rooij blaer coeij, ende de selfde in de voorss borgemeesters in handen gestelt, blijckende bij dit gericht van haer, present Hendrick Stoff, Thonis Corneliss ende Jacob Janss Glaviman heemraders.

Folio 12v

Den XIIen februarij heeft Jan Jan Corstenenen vos bles ruijn pert in sche…. gelden ge….. ende is opten XIIIIen rechtelijck besteedt ende aengenomen bij den offecier voor seven stuijvers daeghs, ende dat totten XIX dito in clus, present Jacob Janss Glaviman ende Jan Louriss heemraet.

Den XIXen februarij dit voorss ruijn peert wederom besteedt ende met recht aengenomen bij Jan Arienss Roos des tijt voor drie dagen, ofte drie natmael daegs voor gelijcke seven stuijvers, ende geloost het selfde wederom aen den …… te …….. , dan sal den offecier vijt leggen op dobbel gelt vier schut in pa…., present Jan Louriss Lantmeter ende Thonis Corneliss heemraet, actum ut supura.

Den XXIIen dito is het voorss peert wederom rechtelijck besteet als vooren, ende aengenomen bij den voorss daghs voor acht stuijvers, present Hendrick Stoffels ende Jacob Janss, Jan Louriss heemraders.

Folio 13r

Den XXIIIIen dito, dit peert wederom besteedt voor drie natmael, ende aengenomen als vooren , darghs voor VIII stuijvers bij Jan Arienss Roos, present Hendrick Stoffelss, Jacob Janss Glavimans heemraders.

Den Ien mert 1629dat voorss pert weederom besteedt, ende aengenomen bij Jan Arienss Roos voor VIII stuijvers daeghs, den tijt tot dat het selfde met recht vercocht sal worden.

Folio 13v

Op conditien ende v00rwaerden hier naer beschreeven soo wil den offecier van Sprangh rechtelijcken vercoopen seecre vos bles ruijn peert, dat Jan Jan Corsten opten XIIen februarij 1629 in scheenen helden gebracht heeft, ende sijn drie kercken proculematien heeft gehat, te weten den XVIIIen februarij, ende den XXVen dito, als opten IIIIen meert lestleeden, met noch etlijcke weeken hier neffens gaende, ende voor alsulck costen van rechten mette teer costen bij tselfde pert volgens bestedinge in desen gedan, ende op conditien als hier nae volgt.

Item inden eersten, wie dit voorss ruijnpeert coopt, mijnt, ofte den slach behout sal, ofte sullen gehouden weesen de coop penningen te betalen nu terstont, alleer sij het voorss peert sullen aenvaerden.

Item wie dit voorss peert coopt ofte mijnt sal, ofte sullen gehouden weesen boven de coop penningen gereet te betalen de hersijn pont ende slachgelt met twee vanen van wijns, ende dat alleen tot sijnen coopers last.

Folio 14r

Item wie dit voorss paert coopt mijnt ende de voorwart niet en volde als voorss is, soo mach den offecier het selfde wederom op een ……..op hangen, ende aflagen sonder bec….van iemanden geldelt, als dan meerder aen sal dar van niet profiteren ende geldet als dan vander dat sal….op hem coper, mijnder met parate ……….verhullen.

Item of den offecier hem in het ophangen ofte afslagen be…….den mach sijn vergoet hebben sonder bec…..van iemanden.

Item offer twee ofte meer te samen mijnden ende terstont niet en accordeerden, mach den offecier het seljde weeder om op hangen ende afslagen sonder becroenen van iemanden.

Op conditien ende voorwaerden hier vooren geschreven, soo heeft Frans Lauriss wonende op Labbegat dit voorss vos ruijn peert rechtelijcken afgemijnt voor de somme van eenveertich ca guldens tstuck adxe grooten vlaemsch, ende geloof de voorwaerden aen voorss is te voldoen: ende is daer mee den slach gegeven, actum desen VIen mert anno 1629, ter presentie van Hendrick Janss Perssijn schout, Jacob Janss Glaviman, Jan Dirck Lambertss de Hooch heemraders, ende dese bij den mijnder onderteeckent.

                                                                               Dit is het X hantmerck van Frans Lauriss voorss

Frans Louriss heeft dese voorss een ende veertich carolis gulden aen handen van mij offecier betaelt.

Folio 14v

De rechtelijcke costen belopen int geheele die opt dit voorss peert geresen zijn, met alle de teercosten van pert, met de rechtelijcke weeten, die comen samen volgens declaratie ter somme van XI gulden XIX stuijvers.

Ende soo den offecier vuijteghing heeft gedaen op dobbel gelt vijerschat in pant, compt hem van alle costen ter somme van ——

Ergo compt den eijgenaer van dit voorss peert noch suijver gelt, soo de oncosten affgetrocken zijn, ter somme van ——

Welcke voorss penningen Lambert Janss vander Wiel, wonende tot Drongelen, rechtelijck in errest heeft genomen, ende den eijgenaer dach van rechten mackt tegen den saterdach, wese den 17e mert anno 1629, voor de vierschaer van Sprang, present Hendrick Perssijn schout, Jacob Janss Glaviman, Jan Dirckss heemraders, actum desen Ven meert anno 1629.

Folio 15r

Den IXen meert 1629 soo hebben de erfgenamen van Wijn Willemss zaliger rechyelijck gericht op Denis Govertss Vosch vollegens formatie renovatie …..selfden gedaen, ende dat aen twrr rooij blaer koeij, de welcke comporanten in handen sijn gestelt om haer achterweesen volgens acte van condennatie daer aen te verhalen, al welcke voorss koeij rechtelijck sijn besteet in het voeder, ende dat voor den tijt van drie natmael, ofte drie dagen, ende sijn beij tesamen aengenomen bij Herbert Janss elck natmael ofte dach voor XX stuijvers, ende geloost de selfde als dan weerom aenden reep te leveren, ende dan sal den offecier de teercosten vijt leggen op dubbel gelt, verschul in punt, present Hendrick Janss Perssijn schout, Jan Dirck Lambertss de Hoogh, ende Jacob Janss Glaviman heemraders, actum als boven.

Folio 15v  Dit is een leeg folio.

Folio 16r

Op huijden den XXIIIeen meert 1629 soo heeft Cornelis Janss, secretaris tot Baertwijck als rentmeester van het manhuijs aldaer rechtelijck gericht gehaelt volgens somatie ende …vatie aenden persoon van Ghijb Peterss Cuijper gedaen, seeckere den swerte koeij, de welcke in sijnen handen is gestelt om sijn achter weesen daer aen te verhalen met alle costen van rechten, welcke voorss ……..rechtelijck besteedt is voor drie dagen ofte drie natmael, ende is aengenomen bij Arien Ariienss Roos, daeghs voor VII stuijvers II oort, ende sullen bijden offecier vijt geleijt worden op dobbel gelt, present Hendrick Janss Perssijn schout, Jacob Janss Glaviman ende Thonis Cornelis heemraders.

Den XXVIen dito is dese voorss koeij op nieus met recht besteedt omde selffde te onderhouden in …., voeder ende dranck, ende is wederom aengenomen bij Ghijsbert Arienss Onrost daeghs voor VII stuijvers, ende de huijsvrou van Arien Ariaenss Roos heeft de selfde aenneminge geloost te voldoen als voorss is, dus voor ses stuijvers, present Jan Peterss van Heijst ende Jan Louriss heemraders.

Folio 16v 

Den XXIXen dito is dese voorss koeij wederom rechtelijck berteedt voor drie dagen als vooren, ende aengenomen bij Arien Arienss Roos, daeghs voor VII stuijvers II oort, present heemraders in omnijbus.

Dese voorss gerichte koeij is tusschen den saterdach ende den sondach snacht ges….., gestorven  ofte den moort gestecken gelijck de selfde bij mij schout, ende Hendrick Stoffelss ende Jan Peterss van Heijst heemraders gevisiteert is, actum den eersten apprillis 1629.

Den IIen dito dese voorss doode koeij rechtelijck door het versoeck van den secretaris van Baerdwijck vercocht ende is door het ophangen ende verslagen van den offecier geruijmt bij Peeter Willemss Trip voor XXV stuijvers, present Jan Dirckss ende Jan Peterss Hijst heemraders.

De teercosten tussen Ien aprilis tot.. bedragen tsamen drie gulden III stuijvers, de welcke bij den secretaris aen Arien Arienss Roos voorss sijn, ende de voordere costen, staen ten vijt…. van de saeck.

Folio 17r

Opten XVIIIen october 1629, soo heeft Cornelis Peterss Leeu ende Arien Corsten Molder als pachters van het middel block van de Spranghsche thiende, rechtelijck laeten beleijden een pleck ofte ontrent een half hont boeckweijts lant, daer de stoppelen noch op stonden, ende voor ons schout ende heemraders bij Cornelis Leeu ende Arien Corsten voorss verclaert dat sij daer ghene thiende af genoten en hebben, ende soo en hebben wij schout ende gerechte daer voor ghenen boeckweijt gevonden, waer over sij pachters hebben versocht daer kenniss af te dragen, ter presentie van hemraders Jan Dierckss, Hendrick Stoffelss, Jacob Janss, Jan Peterss ende Jan Louriss heemraders.

Aen welcke beleijdinge ende clachten, vande voorss pachters van dat haer de thiende ontvreempt was, heeft den offecier de huijsvrou van

Folio 17v

Jan Thoniss Praser aengesseijt, de welcke seer qualijck was, sprekende maer niet ontkennende dese feijt, maer seijde daer in is gheen gebreck bij, dat is al met ghelt te tuelen.

Folio 18r

Opten XXVIIIen Januarij 1630 heeft Jan Arinss Roos rechtelijck in errest genomen seeckere een bruijn ruijn peert met een hoge lers ende ……………ende ghereel met ijseren ……………met vier ………toecomende Thonis Hendrickss van Tilborgh, ende dat voor sijn deuchdelijck achter wesen in sijnen handen gestelt om den naest comenden recht dach met recht daer op te presedeeren naer ……..behooren, present Hendrick Jans Persijn schout, Cornelis Corsten ende Jan Louriss heemraders.

Folio 18v

Op huijden desen XXIXen Janwarij 1630 soo heeft Cornelis Peterss Leeu met recht gepant aen het twaelfste part van alle de haefelijcke goederen toebehoorende Jacob Janss Cleijn in sijns vaders saliger boedel, gelijck sijn moeder den selfden nu tegenwoordich is besittende , met oock sijn twaelfste partin sijn vaders ende moeders geseet, gelegen inden ambacht van Sprangh, inde Nieu straet, waer ten oosten naest geerft is de kijnder van Jacob Willem Jacobss, west Peter Janss Suijder, streckende vande Nieu straet af noordwaerts op totter Ouderstraten toe, ende dit alles voor sijn deuchdelijck achter wesen, van den doops bier inpost, dat hij enden jare 1628 ende 1629 daer in bisdaen heeft, vijtwijsens sijn inpost boeck, ende afm….. soo hij vijt met hem gehouden.

Folio 19r

Den XXIIIen februarij 1630 compareerden voor ons schout ende heemraders onder genoempt den eersamen Jacob Joosten in Besooijen ende Arien Segerss ende Jan Thoniss Praser, als voicht ende toesienders vande nae gelaten weeskijnderen van Joost Arien Jacob Wijnen zaliger, ende versochten dat sij mochten laeten publiseren, dat elck sijn schult aen soude brengen sonder preoiditie om te sijnen ofte sij den desolate boedel aen souden veerden, ende de schuldenaers voldaen soo nae sij costen het welck wij haer niet en costen verbieden, maer behoorden te contemteren, present Hendrick Janss Persijn schout, Jacob Janss ende Jan Louriss heemraders.

Folio 19v

Jan Geritss Beij heeft opten VIen Aprilis anno 1630 rechtelijck alle sijne goederen gelegen inde ambacht van Sprang, …………….. , dat de selve nijmants in gebruijck besig of beschadig, ten sij bij sijnen ofte des geen wil opt hoochst boet daer toe staende, present Hendrick Janss Persijn schout, Jan Peeterss van Heijst, Jacob Janss Glaviman, Cornelis Corsten heemraders, actum dach datum ut supra.

Folio 20r

Den XVIen october 1630 rechtelijck bestelt opt …..cost seeckere drie brieffkens, die bij Jan Janss ende Ghijsbert Ghijsbert Gheritss Leeu ende Arien Wouterss in sheren gelden hebben gebracht, te weten een vael hockelingh afken ende een swert hockelingh afken ende rooij hockelingh versken, ende sijn overgenomen door het opslagen vanden offecier bij mij offecier voorss voor drie dagen, ofte natmael daeghs voor XVIII st tsamen, present Cornelis Corsten, heemraet.     Ende Jan Thoniss Cuijsten,

Ende doen vertert II bier.

Diste beesten sijn de twee gekent bij Jan Stevens tot Waelwijck voor hem, ende het vael is gelent ende gehaelt bij Arien Thoniss tot Bartwijck.

Folio 20v

Den XXen october 1630 heeft Cornelis Janss van Til een rooij blaer veerscalf in sheren holden gebrocht, het welck ick ter kercken vijt heb laten roepen, ende den XXIen dito rechtelijck besteet voor drie natmael ofte drie dagen, ende is aengenomen bij mij scholtis in Sprang, daeghs voor V stuijvers, present Hendrick Stoffelss ende Cornelis Corsten heemraders, ende dat opt goets cost op vijtlegge vande huer.

Den XXIIIIen dito van dit voorss calf wederom gevraecht oft iemant nader wilde houden, ende soo daer iemant was het selfde noch gehouden den tijt van drie dagen, daegs voor V stuijvers.

Den                         dit voorss calf wederom besteedt den geheelen tijt, daeghs voor V stuijvers, present Cornelis Corsten ende Jacob Janss heemraders.

Op huijden desen XIIen october 1630 soo heeft den offecier dit voorss calf naer

Folio 21r

Vier verscheijden proculematien inde kerck van Sprangh gepubliseert rechtelijck vercocht ende is door het ophangen ende afslagen vanden offecier gemijnt bij Hendrick Janss Persijn schout, voor de somme van acht carolus guldens, present Hendrick Janss Persijn schout ende heemraders in omnibus.

Folio 21v

Op huijden desen XXIIIen novembris 1630 soo heeft Huijbrecht Aerden van Drongelen rechtelijck in erest doen nemen seeckere een geseet mette huijsinge ende geboomten daer op staende, staende ende gelegen inde Oude straet, toebehorende Ghijsbert Peeterss Cuijper, streckende vande Oudestraet aff suijdwaerts op totter                                            waer ten oosten naest geerft is de kijnderen van Thonis Dingemans, west Hendrick Deniss ende Cornelis Corsten, deen teijden den anderen, gelegen aende, dat voor sijn deuchdelijck achterwesen , alsoo den voorss Ghijsbert Peterss weijgerd betalinge ofte aenwijsinge van haeslijcke goed, het welck ick hem in presentie van gerechten af hebbe geeijst, ende aldaer niet genoch haeslijcke goederen en sagen, soo heeft den offecier den debiteur dit voorss goet in handen gestelt om sijn deuchde… achter wesen daer aen te verhalen, present heemraders in omnibus.

Folio 22r Dit is een leeg folio.

Folio 22v

Op heden desen XIIIen janwarij 1631 soo heeft Cornelis Janss Secretaris tot Baardwijck, als Rentmeester van het arme manhuijs van Baertwijck, rechtelijck in errest genomen seeckere een huijs met erffenis daer aen gelegen, staende ende gelegen inde Oude straet, daer ten oosten naest geerft sijn de weeskijnderen van Thonis Dingemanss, west Hendrick Deniss ende Cornelis Corsten, het een tegen den anderen gelegen, streckende vande Oude straet af suijdwaerts op totten brant acker toe, toebehorende Ghijsbert Peterssen Cuijper. Gecondenerden ende geexcuterden in desen, overmidts den geexcuteerdens huijs gesloten was, ende daer gheen haesselijcke goederen en waren te becomen. Aldus gedaen ter presentie van Hendrick Stoffelss, stadthouder, Jan Dirck Lanbertss, Cornelis Corsten ende Jan Peterss ende Thonis Corneliss heemraders, actum ut supera.

Folio 23r

Op heden desen XXVen Janwarij 1631 soo heeft Aert Berntss rechtelijck in errest genomen seckere twee ….tels toebehorende Sacharijs Rutten, ende dat voor sijn duechdelijck achterwesen,

ende sijn de selfde rechtelijck in sijnen handen gestelt, present Hendrick Janss Persijn schout, Hendrick Stoffelss, Jacob Janss Glaviman ende Jan Louriss heemraders.

Folio 23v Dit is een leeg folio.

Folio 24r

Op huijden desen XXIX meert 1633 soo heeft Jacob Wouter Beerntss, wonende tot Waelwijck aen Cornelis Cornelis Janss door last van Jenneken, weduwe Peter Arenss Cuijper zaliger, sijne schoonmoeder te samen in errest genomen seeckere een geseet, gelegen inden ambacht ofte bedrijve van Sprangh, inde Berck haegh, …..ende Jan Thoniss Decker, daer aen de oostsijde naest geerft sijn de kijnderen van Jan Thonis Stevenss Decker voorss, west den Nieuwen dijck, streckende van den Nieu straet af noordwaerts op totter Ouden straeten toe, ende dat elck voor haer deughdelijck achter wesen, dat sij aen den voorss Jan Thoniss ten achteren sijn, allens volgens acte van condemnatie, aende sommatie ende renovatie opten selfden gedaen, aen sijn de voorss comparanten, het voorss geseet rechtelijck in handen gestelt te m…. , alsoo den voorss Jan Thoniss beghuerden dat de voorss requiranten huer excecuetie daer aen souden drijven, aldus gedaen ter presentie van Hendrick Janss Persijn schout, Hendrick Stoffelss, Jacob Janss Glaviman, Jan Louriss Lantmeter ende Jacob Corneliss van Gheervliet heemraders.

Folio 24v  Dit is een leeg folio.

Folio 25r

Opten XXVIIen augustus 1634 heeft Willem Hendrick Franss borgemeester rechtelijck in errest doen nemen seeckere ontrent drie vierdel honts boecwijts met ontrent een vierdel honts quaden vuer terf, staende opt geseet van Herbert Jan Deniss, binnen den richtput, toebehorende eenen onbekenden braber, ende voor huer deuchdelijck achter wesen van conter buetie opt voorss geseet huer omgeslagen, present mij Hendrick Janss Persijn schout en Hendrick Stoffelss heemraet.

Den XXIXen dito is dese voorss schuer met recht vercocht met voorgaende kercke veijlinge, ende bij mijn huijsvrou afgemijnt voor X gulden II ½ stuijver.

Opten VIen september 1634 heeft Joost Hendrickss ende Dielis Ghijsbertss borgemeesters over den jaere 1633 rechtelijck in errest doen ……seckeren boeckweijt, staende ende gewassen opt geseet van Engel Hoevenaers, gelegh in de Oude straet, soo den selfden aldaer int geheel inde Vimlens is staende, ende dat voor haer deuchdelijck achter wesen van contributie, daer aen te verhalen, present mij schout, ende Jacob Corneliss van Gheervliet ende heemraders.

Folio 25v

Opten XXVen meij 1638 heeft Peter Janss Joncker rechtelijck in errest doen nemen seckeren rogh gewas, staende algier binnen Sprangh inde Nieu straet, opt geseet toebehoorende Rom Janss Smidt, oost belent Matheus Hermenss Custers, west Rob Hendrickss Decker, soo veel opt voorss geseet tegenwoordich staet, ende den welcken Merten Gheritss daer op ten halven bestijt heeft, ende dat voor sijn deuchdelijck achterwesen, volgens acte van condemnatie, sommatie en renovatie en is. De voorss helf vanden selfden rogh hem Peter Janss Joncker rechtelijck in handen gestelt om sijn achterwesen daer aen te verhalen, present Hendrick Stoffelss, Jan Louriss Lantmeter, Jan Peterss en Ariaen Govertss Oerleman heemraders.

Folio 26r

Opten IIIen Julij 1638 heeft Jacob Janss Glaveman rechtelijck in Errest doen nemen seckeren boeckweijt, staende alhier binnen Sprangh opt geseet van Rom Janss Smidt, gelegen inde Nieu straet, daer aen de oost sijde naest gelegen is Matheus Hermenss, ende west Rob Hendrickss, streckende vanden Hollantsen dijck af tot seecker vlasvelt toe, soo groot en cleijn den selfden aldaer staende ende gelegen is, ende dat voor sijn achter wesen van conterbuetie, vervallen over den jare 1637, ter presentie van Hendrick Stoffelss en Arien Govertss heemraders.

Folio 26v

Opten XXV))en novembris 1638 heeft Ghijsbert Arienss Onrost rechtelijck aenvanck doen verbieden Cornelis ……ss van Buerden, van alsulcken geseetken als hij van hem gehuert heeft gehat op conditie of hij dat vercocht dat hij huerder affant soude moeten doen, dwelck gedaen is ter presentie van heemraders in omnibus. De wet heb ick scholtis gedaen aen Cornelis van Buerden voorss, opten XXIXen dito.

Opten XXXen novembris voorss heeft Cornelis van Buerden hem wederom in dit gebruijck, met techt laten stellen en wil hem ………..sijn huer ….., present mij scholtus, Hendrick Stoffelss en Arien Janss Molder, heemraders.

Folio 27r

Opten XVIIen februarij 1639 soo heeft Jan Louriss Lantmeter rechtelijck in errest doen nemen, ende onder Jasper Joosten doen beslaen alsulcke pengen als hij aen Aert Gherit ….., volgens wilckur schuldich is van tgheseet dat hij op woont, gheen penningen meer aen hem te betalen, sonder sijnen ende des haren wil, ende dit gedaen in mijn ende Cornelis Corsten presentie vervangende.

Folio 27v

Op huijden desen XXVIen mert 1640 soo heeft Jacob Jacobs Wijten rechtelijck in errest genomenseeckere de helft van XXVII stock bieen, toebehorende Mr Abraham, dienaer des godlijcken woorts tot Eijl of Andel int Land van Altena, gemeijn ende ombedeelt met Jan Peterss Timmer, staende alhier binnen Sprangh opt huijsken van Boshuijsen, om sijn achter westen daer aen te verhalen, present Jacob Janss Glaveman, Jan Louriss Lantmeter en Cornelis Corsten heemraders, en tot comformatie bijde selfde, neffens mij scholtus onderteckent.

                                                                                                                                         Jan Perssijn

Dese van sijn ontslagen, en alle questien afgemaeck den 29 dito.

Compareerde voor ons schout en heemraders in Sprangh, Jan Peterss Timmerman en

Folio 28r

Op huijden desen XXIXen decembris 1640, soo heeft Ghoossen Corneliss van Heijst rechtelijck in errest genomen secker geseet, gelegen inden ambacht van Sprangh inde Oude straet, daer ten oosten naest geerft is Arien Arienss Roos, ende Jan Peterss Timmerman comsuis, west Frans Willemss Ameroijen, streckende vande Oude straet af suijdwaerts op tot Frans Willemss erve toe, toebehorende Sagerijs Aert Lochten gecondemneertde, ende is rechtelijck in sijnen handen gestelt om sijn achterweesen mette rechtelijcke costen daer aen te verhalen, present Hendrick Janss Persijn schout, Cornelis Corsten, Jan Louriss Lantmeter, Jacob Corneliss van Gheervliet, Arien Ariensen Roos ende Frans Hendrick Franss heemraders.

Folio 28v

Op huijden desen XXIIIIen Janwarij 1641, soo heeft Arien Eelantss als man ende voocht van Anneken Ariens de Leurs dochter, rechtelijck in errest doen nemen seecker perseel saeij ofte ackerlants, gelegen inden ambacht van Sprangh inden Brandt, daer ten sijden naest gelegen is Aert Joost Barterroms, noorden de kijnderen van Peter Govertss en de kijnderen van Thonis Dingemans, streckende vanden Eijcken dijck af tot Thonis Dingemans kijnderen erf toe, toebehorende Jan Arienss Luere sijnen swager, om sijn achter wesen met recht daer aen te verhalen, present Cornelis Corsten ende Frans Hendrick Franss heemraders.

Folio 29r

Opten XXIIII octob. 1642 heb ick met recht int voeder besteedt seecker geschut roij versken dwelck opten XXIIen van Thonis Borgers soon in hueren gelden gebracht is, ende is bij mij scholtus aengenomen voor drie altmael, elck voor III st, ter presentie van Cornelis Corsten en Jacob Corneliss heemraders.

Arien Gheritss dit brieftken voor hem gekent en …….mij samen af, en blijft schuldich XXV

Item ten selven dage oock rechtelijck besteet noch seecker bruijn rooij versken met een wit voor goet bijden voorsschreven jongen, opten XXIIIen dito in helden gebrocht, ende is bij mij als voren oock algemeen voor III st, in presentie als voren.

Folio 29v

Op huijden XIen desemb. 1642 hebben Arien Govert Oerleman ende Hendrick Jacobss de Bie borgemr. Vanden jare 1641 rechtelijck gericht geweest ten huijse van Jan Arienss van Broeckhoven, wonende inde huijsinge van Goossen Arienss Onrost aenden kerckhof, ende is door aenwijsinge vanden voorss Oerleman gericht een schoofken root plets, bestaende in twee stuckens tsamen lanck sijnde XVI ½ el, en is de voorss borgemrs in haren handen gestelt, om haren achter weesten naer voorgaende sommatie, met alle costen van rechten daer aen te verhalen, ter presentie van Cornelis Corsten ende Cornelis Peterss Leeu heemraders, die dese beneffens mij tot cofermatie onderteeckent hebben.

                                                                                                                                                Perssijn

                                                                                                                       Cornelis Corstiaenssen

                                                                                                                       Cornelis petersen Leeu

De contre buetie loopt V gulden.

Folio 30r

Opten Ven Janwarij 1644 hebben Jan Peterss Timmerman ende Bertholomeus Janss Molegraef borgemrs geweest over den jare 1642 rechtelijck gericht gehaelt ten huijse van Jan Arienss van Broeckhoven, wonende inde huijsinge van Goosen Arienss Onrost, ende is gericht eenen schoof root laeckens, lanck IX ellen, ende dat selfde rechtelijck in haren handen gestelt om haer achter wesen van conterbuetie wesende vijf gulden, met alle costen van rechten daer aen te verhalen, present heemraders in omnibus, dit laecken is in mijn errest.

Item ten selfden dage hebben desselfde alsnoch gericht ten huijse van Ghijsbert Janss van Dijck seecker rooij ruggel koeij, en de selfde in haren handen gestelt om haer achter weesen van contrebuetie, wesende VIII gulden, daer aen met alle costen van rechten te verhalen, present als boven.

Dese koij rechtelijck besteet voor III aetmael, ieder aetmael voor XII st, ende bij mij aengenomen, in presentie als boven, heemraders in omnibus.

Folio 30v

Dit voor verhaelt gericht lacken is naer voorgaende verveilinghe, ende kercklijcke proculematie, op hueden desen XIIen Janwarij 1644 rechtelijck vercocht, ende doort ophangen ende afslagen vanden offecier, gemijnt bij Bertholemes Janss Molegraef, borgemr vanden jare 1642 voor de som van twaelf carolus geldens, om haere conterbuetie ende rechtelijcke costen daer mede te voldoen, ende het superplus te restitueren daer dat behoort, midts dat hij cooper, den gerresturden tvoorss lacken den tijt van drie dagen naar datum deses sal naer houde, om voor de selfde penningen te lossen, ende soot niet gelost wort binnen den selfden tijt, dat hijt selfde lacken voorde voorss som sal hebben, ende behouden als sijn van eijgen goet, present Jan Louriss Lantmeter ende Arien Arienss Roos heemraders, actem desen XIIen Janwarij voorss.

Folio 31r

                                                          Copie

Den offecier van costen van rechten in desen hierom gedaen sijn volcht vant ……. ——— XV st

Rechtelijck gericht te halen compt ————————————————————– XXXVI st

Van de publicatie te schrijven en publiseren 4 st vande rechtelijcke vercopinghe en costen vant gericht goet samen ——————————————————————————— XXXVI st

Loopt samen IIII gulden XI st die ick beken ontfangen te hebben, actum mijn hant desen XIIen Janwarij voorss, ende was onderteckent

                                                                                                                                                Perssijn

Fol 31v

Op den XIIII desember anno 1647 soo heeft Antonis Jansen vanden Hout rechtelijck in errest genomen sekere twee vert………. .. …..van Adriaen Wouter Gijsen, aenbestuerven van vader ende moeder sekere twee haelf geseten, gelegen in Sprangh neffens maelcanderen, waer ten osten naest geerft is Jacob Geldens, westwaerts Gifsbert Peter Baeijens, streckende vande Nieuwe straet noortwaerts op tot de Oude stratte toe, met daer aen te verhalen alsulleke oosterwesen als hij daer op eijsen heeft, Cornelis Louf schout, Adriaen Adriaenss Roos, Jan Adriaenss van Dijck hemeraders.

Op den XXIXen februari anno 1648 soo heeft Antonis Janss van den Hout rechtelijck in ereest genomen sekere een paerien lants, gelege inde Beerck haegh, ende dat in sijne leve toe behoort heeft Adriaen Wouter Gijsen, aen bestuerven van sijn vader saleger, waer ten osten naest geerft is Jacob Geldens …………, Meerten Roeloe, streckende vande Nieuwe straete af noertwaerts op tot de Oude sreaete toe, welcke paerden om bedelt is met sijn swagers ende aldaer aen te verhale al sulck asder wese , als hij daer op eijschen heeft, dit erest wel ende te recht gedaen te sijn, present Cornelis Louf schout tot Sprangh, ende Jacob Cornelis van Gervliet ende Jan Aedriaenss van Dijck hemeraders.

Folio 32r

Op huijden desen 20 December 1650 soo hebbe Cornelis Corsten en Jan Adriaens van Broeckhoven, borgemr vande fare 1648 rechtelijck gericht, gehaelt ten huijssen van Arien Jans Romme, woonende op Sprangh, ende is door aenwijsinge vande voorss borgemr gericht een sweert blaerde mulck koeij, ende is de voorss borgemr in handen gestelt om haer achter wesen daer aen te verhalen met pavatie en reale extentie, met alle coste van rechte daer aen te verhale, ende de voorss koeij is rechtelijck besteet voor den tijt van drie dage in hoeij en water, en is aen genomen bij den schout, ider dach voor VI st, ter presentie van Cornelis Leeu, Antoni van Clootwijck heemraders tot Sprangh, die dese beneffens mij, tot comfformatie onderteckent hebbe.

                                                                                                                                       Louff Schout

                                                                                                                     Cornelis Peetersen Leeu

                                                                                                                        Antoni van Clootwijck

De huere lopt ter somme van XXI gulden III st III oort, volgens huersedulle.

Folio 32v

Op huijden den XXII December 1650, soo is de voorss koeij wederom bestet, en dat met consent van Cornelis Corste en Jan Adriaenss van Broeckhove als borgemr gewest vande jaere 1648, ende hebbe de voorss gerichte koeij voorde twee reijs rechtelijck bestet, en dat voor den tijt van drie dage, daech voor VI stuijvers, en dat in hoeij en water, en is aen genomen bij Louff schout, present Jacob Corneliss van Gervliet, Antoni van Clootwijck, hemeraders tot Sprangh, die dese beneffens mij tot comffermatie onderteckent hebbe, datum in supra.

                                                                                                                                       Louff Schout

                                                                                                              Jacob Cornelis van Geervliet

                                                                                                                        Antoni van Clootwijck

Folio 33r

Op huijden desen II Jannewari 1651 soo heeft Dierck Geridts, wonende inde Vrijhoeve rechtelijck gericht gehaelt ten huijsen van Adriaen Janss Romme, woonende alhier op Sprangh, ende is door aenwijtinge vanden voorss Dierck gericht een swerte blaerde mulck koeij, ende is den voorss Dierck Geridts in hande gestelt, om sijn achterwesen daer aen te verhale, met parate en reale ecxtentie met alle coste van rechte daer aen te verhale, ende de voorss koeij is rechtelijck bestedt voor den tijt van drie dage, in hoeij en water daer mede te onderhoude, en is aengenomen bij Louff Schout, ijder dach voor vii st, ter presentie van Frans Handerick Franss, Jan Janss Pigge hemeraders tot Sprangh, die dese beneffens mij tot confermatie onderteckent hebbe, datum in supera.

                                                                                                                   Louff Schout tot Sprangh

                                                                                                      Frans Hendrick Fransen hemeraet

                                                                                                              Jan Janssen Piggen hemeraet

Folio 33v

Op huijden desen XIII feberwari 1651 soo heeft Arien Janss Romme rechterlijck gericht gehaelt ten huijsen van Peter Thoniss Leempoel, ende is door aenwijsinge vanden voorss Romme gericht twee mulck koeijen, ende sijn den voorss Romme in handen gestelt, om sijn achter wesen daer aen te verhalen, met precente ende reale ecxteri met alle costen van rechte daer aen te verhale, ende de voorss koeijen sijn rechtelijck bestedt, voor den tijt van drie dage nae datum deses, ende sijn aengenomen bij Louff Schout, ijder koeij voor VII st, ider dach te voederen in hoeij en stroeij en water, ter presentie van Jan Louweris Lantmeter, Jan Janss Pigge hemeraders, die dese beneffens mijn tot confermatie onderteckent hebbe, datum in supera.

                                                                                                                   Louff Schout tot Sprangh

                                                                                                                     Jan Laurissen Lantmeter

                                                                                                                              Jan Janssen Piggen

Folio 34r

Op huijden desen 8 feberwari 1652 soo heeft Goeijaert de Bruijn, Merselis Janss borgemr vanden jare 1650, ende hebbe rechtelijck gericht ende in arrest genomen door aenwijsinge vande voorss borgemr een huijs ende geseet, gelegen inden ambacht van Sprangh, behoorend Dierck Ariss, inde Nieu straet, waer ten osten naest geerft is Goossen Arien Goossens, ten westen Jan Geeritss Vermeer, streckende vande Nieu straet aff suijtwaert op tot de Lonse erve toe, ende is den voorss borgemr in handen gestelt om haer achter wesen daer aen te verhalen, met parate ende reale ecxsutie met alle costen van rechten daer aen te verhalen, ter presentie van Louff Schout, Jacob Corneliss van gervliet, Jan Piggen, Antoni van Clootwijck, Adriaen Goeijertss Oerleman, Merten van Campen, hemeraders, die dese beneffens mijn confermatie onderteckent hebbe.

                                                                                                                    Louff schout tot Sprangh

                                                                                                              Jacob Cornelis van Geervliet

                                                                                                                              Jan Janssen Piggen

                                                                                                          Ariaen Goijaertssen Oerlemans

                                                                                                                       M. Jacobs van Campen

Folio 34v

Op huijden desen 8 feberwari 1652 soo heeft Goeijert de Bruijn, Merselis Janssen borgemr vande jare 1650 rechtelijck gericht, ende in arrest genomen twee mubel koeije, toebehoorende Gijsbert Peterss Cuijper gecondemneerde, ende sijn de voorss borgemr in handen gestelt, om haer achter wesen daer aen te verhalen, met de costen van rechten, ende met parate ende reale ecxsecutie ter presentie van Louff Schout tot Sprangh, en Jacob Corneliss van Gervliet, Jan Piggen, Antoni van Clootwijck, Arien Goeijertss Oerleman, Merten van Campen hemeraders, die dese beneffens mijn tot confermatie onderteckent hebbe.

                                                                                                                  Louff, Schout tot Sprangh

                                                                                                              Jacob Cornelis van Geervliet

                                                                                                                              Jan Janssen Piggen

                                                                                                         Ariaen Goijaertssen Oerllemans

                                                                                                                       M. Jacobs van Campen

                                                                                                                        Antoni van Clootwijck

Folio 35r

Op heden den XXVIIen Januarij 1652 soo heeft Cornelia, weduwe van Antonij van Andel in arrest doen nemen termijn van erfcoop, die de weduwe van Jacop Janss Ser Sera saliger te betalen heeft aende erfgenamen van Adriaen Andriess saliger, hemraet tot Drongelen, omme haer achterwesen daer aen te verhalen, actum als boven, ende door last vanden officier gedaen bij Antoni van Clootwijck, hemeraet.

Op huijden XI Julij 1652 doen hebbe ick, offecier van Sprangh een paertije gelt beslage onder Peter Klippels, dat Jan Mouweritsen moet hebbe van Peeteren, ende het voorss gelt heeft Johan Baker, woonende tot Berge op Soom rechtelijcke belage, ende eenen dach van rechten daer op gemaeckt voor de vierschaer van Sprangh, want het voorss gelt moet den voorss Baker hebbe van den voorss Jan Mouwerisen.

Folio 35v

Op huijden datum ondergess soo heeft Korstiaen Janssen, woonende tot Almkerck rechtelijck in aerest genomen een huijs ende erve, gelegen inden dorpe van Sprangh, waer ten osten naest geerft is Jacob Corneliss van Gervliet, waer ten westen naest geerft is Aert Janss ofte tot het loopken toe, tussen beijde de geseten, streckende vande Oude straete aff suijtwaert op tot het loopken toe, ende doot soo grot ende cleijn, als het voorss goet aldaer inde hoeffslach gelegen is, toe behoorende Aert Jan Jansen, woonende tot Sprangh, gecondemneerden ende geexcuterde, ende is dit voorss goet rechtelijck in handen gestelt, om sijn achter wesen daeraen te verhalen met de rechtelijcke costen van dien, ende met parate ende reale ecxecutie, ter presentie van Schout en gerechten hier ondergeteckent. Actum desen XXIIII Januewarij

                                                                                                                 Louff, Schout tot Sprangh.

                                                                                                                   Jan Laurissen Lantmeeter

                                                                                                            Jacob Corneliss van Geervliet

                                                                                                                              Jan Janssen Piggen

                                                                                                          Ariaen Goijaertssen Oerlemans

                                                                                                                         Antoni van Clootwijk

Folio 36r

Op huijden datum ondergess soo heeft Arien Goeijerts Oerlemans ende Jan Louweriss van den Hout borgemr vanden jare 1653, ende hebbe rechtelijck wesen richten tot Gijsbert Peterss Cuijper, ende hebbe daer rechtelijck gericht gehaelt een blecke bonte mulck koeij, ende is de voorss borgemr de voorss koeij in hande gestelt omme haere achter weese daer aen te verhaele, met de rechtelijcke coste vandien, present Louff, Schouth, Jan Louweris Lantmeter, Jacob Corneliss van Gervliet, Jan Pigge, Antoni van Clootwijck, Merten van Campen, hemeraders tot Sprangh, actum desen XV Jannewarij 1656, met een tou ende schakel.

Dese boven geschreve koeij is rechtelijck bestelt, ende is aengenomen bij Antoni van Clootwijck, ider dach voor X st, in daech voeder ende water, ende gelegt dese voorss koij als den dach van vercoopinge is weederom alhier te brenge, om met recht te vercoope, present datum in supra.

Folio 36v

Op huijden datum onderges,s soo heeft Louweris Willem Floriss als last ende procuratie gebbende van Floris Willemss sijne broeder, rechtelijck in arrest genomen seckere een gesedt, gelegen inden ambachtsheerlijckheijt van Sprangh inde Nieu straet, rechtte voirt, toe behoorende Peeter Adriaenss, al waer ten osten van het voorss gesedt naest geerft is Jacob Wouterss cumsuis, ten westen Aert Adriaenss Oerlemans ende Melis Aerts Blavimans, streckende vande Nieu straet aff norttwaerts op totde Oude straete toe, ende dat met het huijs ende lant, ende dat alsoo groet ende cleijn als het voorss gesedt aldaer gelegen is. Ende het voorss gesedt is den voorss Louweris Willemss Floriss in hande gestelt om sijn achter wesen daer aen te verhale, met de rechtelijcke coste van dien, present Louff, Schout, Adriaen Goeijerts Oerlemans, Antoni van Clootwijck hemeraders, actum desen VII meert 1656.

                                                                                                            C. Louff, Schouth tot Sprangh

                                                                                                          Ariaen Goijaertssen Oerlemans

                                                                                                                             hemeraet

                                                                                                                        Antoni van Clootwijck

                                                                                                                                  Hemeraet

Folio 37r

Op huijden datum ondergess soo heeft Peter Huijberts Goethert rechtelijck in arrest doen neme seckere penning, toe behoorende Peter Janss t’Hooft als borge gewoorde sijnde voor Cornelis Peter Jacobss, woonende tot Donge, als gearresterde ende gecondemneerde voorde vierschaer alhier, ende het voorss t’Hooft sijne borge gebleve sijnde voor den voorss Cornelis Peter Janss, ende alsoo den selve niet vijt en siet, soo spreckt den voorss Goethert, den voorss t’Hooft sijne borge aen, ende drijft de ecxecuti aende voorss borge, ende alsoo Schouth ende gerechte, sijn gedaen ten huijsse vande voorss borge, ende versochte aen wijsinge van goeden, om den voorss Goethert sijn ecxecutie daer aen te verhale met de rechtelijcke lasten van dien, ende door onwilge aenwijsinge soo hebbe ick respecktievelijck in arrest genomen seckere penningen, die den voorss t’Hooft toe come, berustende onder Jasper Willemss ende dat van seckere coop penningen van een huijs, dat den voorss Jasper heeft gecoost vanden voorss t’Hooft, volgens coopsedulle daer van sijnde, ende dese voorss penningen sijnden voorss t’Hooft in hande gestelt, om sijn achter wesen daer aen te verhale, met de rechtelijcke coste, alree gedaen ende alnoch te doen, present C. Louff schout, Jan Louweriss Lantmeter, Antoni van Clootwijck heemraders tot Sprangh, actum desen XI april 1656.

Folio 37v

Op huijde dese X meij 1659 doen heeft Antoni Jacop Piers door mijn offecier van Sprangh rechtelijck laten arresteren den persoon van Antoni van Clootwijck, woonende tot Gorcom. Ende den voorss Piers heeft den voorss Clootwijck eene dach van rechte gepresigert voorde vierschaer van Sprangh, omme te com aen hoor soo danig eijsc ende conclusie als den voorss Piers tegens den voorss Clootwijck sal doen ende neme ende dat degens den eerste rechtdach, en wijst den voorss gearrest den herberge ten huijse van Melis Aertss Glockmaas tot Sprangh.

Folio 38r

Op huijden desen XX april 1662 doen heeft Joachem Verschuer, woonende tot Sprangh, ende Dries Janss van Druene rechtelijck beslage alle de goeder ende muebele goeder too behoorend Pietier van Soomer, Stathouder vanden balliu van Suijt Hollant, de welck goeden berustend sijnde onder Anderies Hooft voorss.

Den XXII april 1662,

doen heeft Jan Foiners, woonende in Besoeije, rechtelijck late beslaen alle goeder van Pieter van Somer, stathouder vanden balliu van Suijt Hollant, welcke goeder onder Andries Goossens berustende sijnde.

Den 2 augustus 1662,

doen heeft de weduwe van Arien Pouluss Haf: woonende tot Waelwijck door mijnen offecier rechtelijck late beslaen seckere peenn onder Jan Molengraeff, de welcke penningen toe comende sijn Dielis Arients, Schouth tot Cuijck.

Den V october 1662,

doen dese bovengeschreven penningen wederom rechtelijck beslage

Folio 38v

Den XIII april 1663,

doen heeft Maeijken Janss, woonende tot Dovere rechtelijck in arrest genome secker huijs ende lant, staende ende gelege op het Oosteijnt, toe behoort hebbende Daendel Willemss Gast, om haer achter wese daer aen te verhale, met de coste vandien, present C. Louff Schouth, Arien Roos, Thonis Geridt heemeraders.

Den XXIIII meert 1664,

doen heeft den Officier van Sprangh rechtelijck in arrest genome seckere huijs ende erve, toe behoort hebbende Daendel Willemss Gast, staende ende gelege op het Oosteijnt, soo voor sijn selve, als last hebbende van verscheijde credituere om haer achter weese daer aen te verhale, met de coste van dien, present C. Louff Schouth, Jan Pigge, Handerick Corneliss heemeraders tot Sprangh.

Den 31 meert 1664,

doen hebbe ick officier vijt den naem van Roeloff vander Vliedt, rechtelijck beslage secker penningen onder Peter den Boer, de welcke toe comende sijn Bastiaen Huijbertss tot Sleeuwijck.

Folio 39r

Den XXIII October 1664,

doen hebbe ick Offecier rechtelijck beslage seckere penningen onder Dielis Gijsbertss vander Plas, vijt den naem van Mechgeltken Schouten, woonende tot Huesden, toe comende de weduwe van Jan Lambertss Gast, om haer achter wese daer aen te verhale met de coste van dien.

Den XVII Januwari 1665,

doen heeft Willem Nertsen Stevensen woonende tot Loon, reechtelijck door den Officier late beslaen seckere penningen, onder Corstiaen Muetsaert welcke penningen toe comende sijn Lucas Borgers, woonende in Besoeije.

Den IX meert 1665,

doen heeft de heer retmr. van Gemert, rechtelijck door den Officier van Sprangh late beslaen, seckere penningen onder Johan Molengraeff, we(l)cke penningen toe comende sijn Merten Arisse Mulder tot Gemert, ende den voorss Molengraeff bekent noch over de hondert gulden onder hem te hebbe vanden voorss Mulder.

Folio 39v

Op den X meert 1665,

doen hebbe ick Officier, beneffens Arien Goeijerts ende Merten van Campen, respecktivelijck in arrest genome Gijsbert Peterss Cuijper sijn huijs ende lant, daer aengelege, staende ende gelege inde Nieu straet, ende dat vijt den naem vande heer rentmr. van Gemert, om sijn achter wese daer aen te verhale met de coste van dien.

Den XIII april 1665,

doen hebbe ick Officier, rechtelijck beslage seeckere penningen onder Corstiaen Corneliss Muetsaert, ende dat vijt den naem van Arien Joost Schipper, toe comende Peter Colster, woonende tot Loon.

Den selve dito,

doen heeft Willem Jacobss Glaviman, rechtelijck late beslaen seckere penningen onder Corstiaen Corneliss, toe comende Peter Colster, woonende tot Loon.

Folio 40r

Op huijden desen tweede October 1665,

doen heeft Monsuer van Aken, rechtelijck door mijn Officier laten beslaen secker penningen, onder Arien den smidt, toe behoorende Jan Soethout, woonende tot Loon.

Den XXI October 1665,

doen hebbe ick Officier, vijt den naem van Corstiaen Clis, rechtelijck op geseijt seckere obligatie tot laste van Jasper Willemss.

Den XXVI October 1665,

Doen hebbe ick Officier, vijt den naem van Antoni Piers, rechtelijck beslache secker penningen, onder Ferdenandus van der Steer, toe behoorende Cornelis Soeterick.

Folio 40v

Den XII december 1665,

Doen hebbe ick Officier van Sprangh, rechtelijck beslage secker penningen onder Castela, vijt den naem van Jan van Dijck, toe behoorende de voorss penningen Bastiaen den Hoeijmaecker tot Waelwijck.

Den VIII Januari 1666,

Doen hebbe ick Officier van Sprangh, rechtelijck beslage seckere penningen onder Dielis Gijsbertss van der Plas, ende dat vijt den naem van Jan Willemss Cuijper, woonende tot Raemsdonck, ende de penningen sijn toe behoorende Fillius, pretecant op de Swaleue.

Folio 41r Dit is een leeg folio.

                                ——————————————————-

Los inliggende akte nr. 1. (Dit behoort bij Sprang ORA 49)

Folio 1r

Dat voor ons comen zijn Arien Willemss voor gem selven, ende mede als voicht vande weeskijnderen van Lauris Mertenss bij naemen Alitken Lauris dochter, Mariken Lauris dgr, Ariaentken Lauris dgr, Merten Lauriss, Jenneken Lauris dgr, verweckt bij Sussia Bastiaenss dgr, voor hen selven, als erfgenamen van Willemken Mertensdgr, ende hebben overgegeven met eenen verlije zoo recht is Willem Jacob, elch haer vaders part, te weten die helft in mis …….een geseet met die tuntra…, ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprangh, daer aen doost zijde naest geerft is Andries Claess, ende aen die west zijde Tonis Joostenss, streckende vander Ouwer straten noortwaerts op totten Besoijensen erff too, mets ………. dat hij vuijt heel geseet laerlicx sal geldende blijven den Heijligeest tot Sprangh acht struijck vaet rogge, ende den ambachsheer van Sprang II 1/2 cappuijn, ende voerts hebben sij elcx haer voorde paert geloost te vrijen ende te waren, naden recht vanden lande.

Willem Jacobss geeft gewilcoert ende geloost tebetaelen Adriaen Mertenss als voicht vande onmundighe kijnderen van Lauris Mertenss Vc VIgl Vst, tebetaelen nu gereet een vierde paert, ende voorts die andere penningen op drie jaeren dach daer naer, daer den eersten paeij aff verschijnen sal corsmisse anno 1606, ende dander twee corsmis daeghen daer naest aen volgende, stellende daer vooren ten onder pande alle zijne goederen, hebbende ende vercrijgende, actum den 22 decembris 1605. Heemraders Handrick Ariaenss, Denijs Janss, Jan Dierckss, Ariaen Willemss, ende Frans Corsten.

Insgelijcx heeft Willem Jacopss gewilcort Adriaen Mertenss VcVIgl Vst, op daegh ende conditie voorss.

Noch hebben Willem Jacobss, Ariaen Mertenss voor hem selven, ende mede als voocht van Lauris Mertenss kijnderen voorss, ende Corst Corstiaenss, alle als erffgenaemen van Willemken Mertensdgr., overgegeven met een verlije zoo recht is Handrick Ariaenss Molder, eenen halfven acker lants, gelegen inden ambacht van Sprang, streckende van Jan Willemss erff noortwaerts op totten Boseijensen erff too, mets conditien dat hij vuijten voerss halfven acker lants jaerlicx sal geldende blijven die helft van drie vaten rogge …….altaer inde kercke van Sprangh voorss, gelovende te vrijen ende te waren te lant recht, ende alle voer commer afte doen tot desen daeghen too, actum den 22 decembris 1605, heemraders voorss.

Folio 1v

Noch hebben die gelijcke erfgenaemen overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Handrick Anthoniss, een eijnde landts, gelegen inden ambacht van Sprangh, daer aen doostzijde naest geerft is Denis Goijaertss, ende aen die weest zijde het dorps Nijenstege, streckende vant Erbus stechsken nortwaerts op totten Besoijensen erff toe, ende hebben gewilcoert ende geloost dat selve eijnde landts te vrijen ende te waren, te lant recht.

Dat voor ons comen is Willem Jacop Toniss, ende heeft overgegeven met eenen verlije zoe recht is, Wouter Gerit Aertss anderhalven acker lants, gelegen inden ambacht van Sprangh, daer aenden halven acker lants aende suijtsijde neffens geerft is Wouter Geritss voerss, ende aen die nortsijde den anderen halven acker, ende Ariaen Aertss streckende vanden Eijckendijck westwaerts op tot Dingeman Ariaenss erff toe, ende den halven acker, streckende van Aen Aertss erff westwaerts op tot Dingeman Ariaenss erff toe, daer aen die noortzijde oijck naest geerft is Ariaen Aertss ……., mets conditien dat hij daer vuijt sal geldende blijven die lants aenpaert van alsulcke sijnssen, ende pachten als het gasthuijs van Waelwijck op …..die…..is, voorts gelovende te vrijen ende te waren te lant recht, ende allen voercommer aff te doen tot desen daeghen toe, heemraders Denijs Janss, Handrick Oerman, Adriaen Willemss, Jan Dierckss, Ffrans Corsten.

Folio 2r Dit is een leeg folio.

Folio 2v

Dat voor ons comen is Anna Wouters dgr, weduwe van Michiel de Molder, mer haeren gecoren voicht, ende heeft overgegeven soo recht is, Tonis Michielss haeren zoone, een geseet met die huijsinge ende (deze akte is niet afgemaakt).

Los inliggende akte nr. 2. (Deze akte is prive bezit van Antonij Timmers)

Ontvangen bij mij ondergess als Collecteur van den extraordinaire omslagh over t’Suijdevelt onder Dussen Munsterkerck d’anno 1672: door handen van Anthonij Timmers, secretaris tot Sprangh de somme van negen gulden derthien stuijvers 12 penningen.

Item nogh bevorders thien gulden, samen ontfangen negenthien gulden 13 st 12  over drie mergen vier ende een half hondt aldaer gelegen, …………….de kinderen ende erfgenaemen van Johan van Andel saliger, tot aflossinge, betalinge van den lesten paeij van ’t extraordinair molegelt, aldaer genegatueert. Oirconde getekent desen 10 meert 1677.

                                                                                                                    Jan Sijmenssen de Jong

F   9-13-12

  1. 0- 0                                                                                                                                                  

—————-

  19-13-12

Los inliggende akte nr. 3. (Deze akte is prive bezit van Antonij Timmers)

Dijck-gelt          Ontfangen by my Ondergeschreven, als Penning-meester van de

de Anno 1676    Dijckagie ’s Landts van Althena, uyt handen van Anthonij Timmers

                          de Somme van Negen-en dertigh ponden, achthien Schellingen

                          te xl.grooten het Pont,overbetalinge van het Dijck-gelt van den Jare XVJc

                          ses en-tseventigh, over sestien

                          Mergen twee Hond, vijffenveertigh Roeden Landts,

                          gelegen in den Banne van Waarthuijsen ende Rijswijck(?)

                          op den Naem van Jan van Andel

                          staende, tot twee Ponden ….. Schellingen                     

                          minuten voornoemt, per Merge gereeckent,    Actum den 17 mart 1677

                                                                                                                                      Handtekening

                                                                                                                                                 X

Uitgewerkt door T.M.Roubos.                                                     

Sprang-Capelle.                                                                                                                              27-5-2004.