Selecteer een pagina

Getranscribeerd door B.J. Koolstra

Periode 1651-1655

Folio 1
Alsoo seeckere questio is ontstaen tusschen Schouteth, Schepenen en Regeer¬ders der Heerlicheijt van Donghen, ter eenre, ende WILLEM JOOSTEN de Jonge, Joost Sijmon Goderts, soo voor hem selven als hem sterck maecken¬de voor PETERKEN SIJMON GODERTS, sijne suster, HUIJ-BRECHT CLAES HUIJBRECHT RAESEN, JAN JANSEN van AEL, ANTHONIS RAES WIL-LEMS, ADRIAEN WILLEM MICHIEL¬SEN, ADRIAEN JACOB GHIJSBRECHTS ende PETER CORNELIS van LOON, respective ge goijden ende geerfden der goede(eren ?- ) ende stede, van, oudts genaempt GRIETJEN RAESEN goede ende stege, streckende van ‘s Heeren Heerbane ach-ter de Kercke alhijer oostwaerts op ten Rijoele ende straete van Cleijn Dongen toe, ter andere sijde, aengaende het gebruijck van rijdinghe, jaegen ende stouwen der voorschreven steghe ende wegh, ende omme voor te coemen alle questien ende geschillen ende onheijlen die bij langhduerighe pro-cessen: ende andersints soude mogen hebben te comen ontstaen.
Soo verclaeren parthijen nu met malcanderen dijen aengaende te sijn over comen ende veraccor-deert in voegen ende manieren naervolgende.
Te weten dat de voorschreven wegh ende steghe voor nu en ten eeuwighe daghe vrij eenen iege-lijcken ingeseten oft inwoonder deser voorschreven Heerlijcheijt, als mede alle buijtengesetenen ende naebuerighe plaetsen egeen vuijtgesondert, vrij los en onbekommert sullen mogen gins ende weder gebruijcken. met rijden, jaegen ende stouwen, gelijck men alle gebuerwegehen is doende,
blijven aen hen geerft ende henne nacomelingen de eijgendom van de boomen ende plantinge aen wedersijden derselve wegh staende, om deselve te mogen affhacken, behouden, ende andere we-derom in plaetse ofte meerder naer hen genoegen daer beneffens nu ende naermaels te mogen beplanten sonder dat de gemeijnte aen het hout eenighe recht nu oft naermaels sullen hebben oft vermogen deselve in eeniger manieren met snoeijen oft hacken tot maeckinghe der wech aen te roeren ofte veminderen ende dat deselvewech ende steegh voor nu ende ten eeuwigen daghe bijde gemeijnte ende de gemeijne inwoonderen der voorschreven Heerlijckheijt Donghen jaerlijcx beneffens ‘t schoor offbrenghe dat bij schouteth, schepenen ende regeerders voorgenoempt nu eerstdaags aen d’oosteijnt derselve over het rijoel sal worden gesteecken off gelight sal moeten worden onder¬houden ende in het maecken derselve steghe oft wech men noijet en sal ver¬mogen eenighe bomen oft plantinghe te beroven van henne aerden, soo dat de selve daer door worden aen den wortel ontbloot, maer van de hoochte in de leeghte gevoert ende voorts vuijtte slooten moeten worden gehaelt.
Voor welcke vrije weginge, jaegen ende stouwen voorschreven, schouteth, schepenen ende re-geerders voorgenoempt, soo voor hen selven als vuijtter naem der gemeijnte geloven aen de selve geerffde henne contributie soo in vijffde penning als Koningsbede, voor nu en altoos te verlichten ende verminderende groote van acht loopensaet ider van hen pro rato sijn eijgendom der selve wech, als mede henne geheele goederen daer beneffens gelegen genaempt GRIETJEN RAESSEN goederen voor den jaere 1651 en 1652 sullen mijn vrij ende exempt, in de voorschreven vijffde penning ende bede ter somme dije nu laest geset ende omgeslaegen sijn geweest sonder voorder ofte haere Hooch Mogenden meerder quamen te eijschen ende daerenboven alle deselve gegoeijde ende geerfde voor nu enden ten eeuwiger daghe ‘t ontlasten ende bevrijven, van alsulcke rente van seven veertelen anderhalf loopen rogge ter los, dije Sinte Wendelinge altaer in den Be-gijnhove tot Breda op te voorschreven goederen jaerlijcx sijn eijschende metten achterstelling ende verloop van dijen, volgens de brieve daer van sijnde bij JAN van DALHEM WILLEM JOOS van DONGHEN. Voor JAN van HEUSENHOUT, JAN JANSSEN sone van den Haensbergh, JACOB RUTGERS soon ende PEETER OOM, schepenen in Donghen op 236. 1438 ende op ten 8 en 15. 10. 1440 verleden ende gepasseert, soo dat deselve gegoijde ende geerfden, soo voor ‘t Capitael als verloop nu noch te naermaels daer voor nijet meer en sullen worden gemoeijt, maer bij de Ge-meijnte hen worden affgedragen.
Ende is den voorschreven WILLEM JOOSTEN de JONGH geconsenteert ende staet hem vrij om voor sijn huijsinghe de voorschreven wech te verleggen, door sijn erve genaempt DIELIS GREIJ-NENSTEDEKE, mits des liggeen op sijn be¬hoorlijcke wijte oft breete als d’andere wech is, Alle de-welcke parthijen ter wedersijden verclaerden te wesen henne accoort ende contracte, geloven de tselve in alles onverbreeckelijcken naer te comen, onder verbant als naer rechten. T’Oirconden des bij parthijen respective onderteeckent op 18. 1. 1651. Volgt Ondertekening.

Folio 3r
WOUTER JAN LAMBRECHT JANSEN en zijn zuster LIJNTJE JAN LAMBRECHT JANSEN ver-kopen een huijs met erf en land aan HENDRICK ANDRIES PETER WILLEMS.
Het huis met drije lopensaet valt onder Tilburg. De rest valt onder Dongen aan de Santstraet. Te vrijen met een quartier rogge voor de kerk. 27. 1. 1651

Folio 3r
HUIJBRECHT HENDRICK van DOESBURGH, cuijper van beroep, verkoopt aan JAN GHIJS-BRECHTS de HAAN een stede met huisinge, schuer, hoff en erf, gelegen in de Wijntmolen. Er rust een rente op van 20 stuivers. 1. 2. 1651.

Folio 3v
STEVEN ADRIAENSEN BLOCK, schipper tot ’s Gravenmoer, en MAEIJCKE JAN COR¬NELIS HAENSBERGH weduwe wijlen JAN ADRAENSEN BLOCK.
Vuijt cracht van testamente, geassisteert met ADRIAEN ADRIAENSEN MOLENSCHOT, mulder, haeren swager(= schoonzoon) ende gecoren voight in desen, vercoft omme etc.. JAN GIJS-BREGHT CORNELIS de helft van omtrent seven loopensaet vuijtgedolven moergronden, als tselve gelegen is over het Rijoel teijnden GRIETJEN RAESSEN stede, in seeekere gronden genaempt ANTHONIS DIJRCX gronden, liggende gebloekt aen wedereijde van Sijne Hoocheijts Vaert, onbe-deelt met hem, cooper dat hij van JAN JANSEN de CORT heeft vercregen, ADRIAEN ANTHO-NIS erfgenaemen oost, CORNELIS STOFFELS erfgenaemen west, JAN CLAES EMMEN cum suis suijt, Mr. HUIJBERT cum suis noort. Gevest 1. 2. 1651.

Folio 3v
JENNEKE SIJMON JAN SIJMONS, geassisteert met BASTIAEN CLAES PETERS, haren man ende voight, ende lijde dat sij vercoft hebben volgens den vercoopinge voor eenige jaeren bij den voorschreven SIJMON JAN SIJMONS haeren vader selffs gedaen (aen) PETER LAUREIJS OOMEN, omtrent 6 loopens weijen gelegen achter den v s. SIJMON JANS ende PETER MIJNEN stede op d’eijnt inde Moerstraet alhijer. Rijoel oost, AERT ADRIAENSEN van BROECKHOVEN west, BASTIAEN JAN BASTIAENS suijt, JAN PETER MATHIJSEN noort.
Hijerin is de voornoemde PETER LAUREIJS DRIES OOMEN gevest op 3. 2. 1651.

Folio 4r
JENNEKE SIJMON JAN SIJMONS en haar man bevestigen ook de verkoop van een stuk grond door hun vader verkocht aan PEETER MIJNEN. Ook deze grond ligt op het EIJNT aan de Moers-traet. Of het leengrond is weten ze niet. Zelfde datum, dus 3. 2. 1651

Folio 4v
Ook wordt bevestigd dat SIMON JAN SIJMONS tijdens zijn leven een akker had verkocht aan AERT ADRIAEN van BROEKHOVEN

Folio 5r
JENNEKE SIJMON JAN SIJMONS en haar man BASTIAEN CLAES PETER CLEIJS bevestigen ook dat haar vader SIJMON JAN SIJMONS ook heeft verkocht een huijs met erf en hof, groot 1 loop, gelegen op het Eijnt.
Buren: PETER MIJNEN, Moerstraet, CORNELIS ANTHONIS JAN JANSEN JANSEN. Er liggen keijen !!!. Verder nog een paar stukjes grond. Ook hier de vraag: is het leen of niet. 3. 2. 1651.

Folio 5v
MAEIJKEN MATHIJS GODERTS, weduwe van PETER JANSEN de WEVER, en BASTIAEN PETER JANS hebben verclaert ende bekent dat WILLEM JOOSTEN de JONGH hen heeft betaelt en voldaen de volle cooppenningen van de coop van een huis met erf in de HAM. 6. 2. 1651

Folio 6r
GEERIT ADRIAEN HEIJMANS heeft in augustus 1650 en februari 1651 f 65,- betaald voor de weeskinderen van JACOB ADRIAEN HEIJMANS. Bovendien f. 15. – “nijet uijt reght maer vuijt me-dogentheijt”
Zijn vader ADRIAEN HEIJMANS had aan de Santstraet gewoond en daar testament gemaakt. En daarom deze extra gift, omdat er mogelijk iets is fout gegaan toen zijn vader grond verkocht.
Zie voor deze personen RA 101 folio 197.
Rest nog de vraag of deze familie naar elders is vertrokken.

Folio 6v
LAMBRECHT JOOST WILLEMS van SPRANGH heeft verkocht aan JAN WILLIM JANSEN
Achter de Bergen, een ½ buijnder saijlants in de Heijvelden.
Buren: JACOB PETER MATHIJSEN, JAN & PETER ADRIAENSEN van HEIJST, de erfgenamen van JAN HENRICK COOLS en PETER ADRIAEN WILLEMS. Gevest op 13. 2. 1651
Zie voor de buren ook RA 101. Zo ook voor de verkoper.

Folio 7r
FLORIS PELS, secretaris, ter eenre, en ANTHONIS BERNARD DRIESEN ter eenre sijde, hebben geschift, gescheiden en gedeelt in voegen ende manieren naarvolgende. Te weten dat hij Pels sal hebben ende voor hem ende sijne nacomelingen behouden het eerste loopensaet liggende aen de noortsijde.
Item de suijdelijcke helft van het vijerde loop. Item het geheele vijfste, seste, sevenste en achtste loop in het selve buijnder stuijtende op de gronden van WILLEM MERTEN MATHIJSEN.
Waer tegens hij ANTHONIS BERNAERTS voor hem en sijne nacomelinger sal hebben ende be-houden het tweede en derde loop en de noordelijcke helft het vijerde loop. 18. 2. 1651

Folio 7v
JAN WILLEMS van HUELTEN heeft verkocht aan MARCHELIS ADRIAENSEN CLUIJTER drije loopensaets saijlants op Cleijn Donghen. Buren: WILLEM WILLEMS op te HEIJ, ANTHONIS JAN-SEN de SMIT, de erfgenamen van THOMAS DIJRCXEN.
(ANTHONIS JANSEN de SMIT RA 101-60; WILLEM WILLEMS op te HEIJ 101- 48 etc. MAR-CHELIS ADRIAENSEN CLUIJTER zie ‘s Gravenmoer)

Folio 7v
CORNELIS MERTEN v d. NIEUWENHUIJSEN, voight, WOUTER JACOBS als toesiender van drie onmondige weeskinderen van HUIJBREGHT MERTEN MATHIJSEN v d. NIEU-WENHUIJSEN, getrouwt sijnde, voor hem selven, tsamen voor de helft, ende JACOB PEETER MATHIJSEN voor de andere helft verkocht aan WILLEM JANSEN VERLEGH een buijnder vuijtgedolven moergrond op de Affganck. 24. 2. 1651
De verkopers waren zwagers. Blijkens de doopkaarten. Zie ook de huwelijkse voorwaarden in RA 98 folio 75.

Bijlage bij RA 104 folio 7r

ANTHONIS BERNAERT DRIESEN.

Zijn vader BERNAERT DRIESEN wordt in oudere stukken wel genoemd, maar de naam van zijn moeder daar niet gevonden.
Zijn vrouw was CATHALIJN JOCHUMS of JORIS. Bij de dopen verschillend gelezen. Bij de doop van MARIA op 11. 3. 1635 staat : LEIJSKE JORIS.
Hoewel er maar vier dopen zijn gevonden staat er in HGB 1660-9 dat er 5 kinderen zijn.
Van die 5 kinderen vinden we dan later in de HGB boeken:
JAN ANTHONIS BERNAERT DRIESEN met als vrouw of MARIA WILLEMS of CATHARINA ADAMS. Zie HGB 1690-16
ADRIAEN ANTHONIS BERNAERT DRIESEN zie 1690-17
MARIA ADRIAEN ANTHONIS als vrouw van JAN PEETER HUIJBERT STREEL.
Van dit echtpaar vinden we twee kinderen: CORNELIS en MARIA, maar beide ongehuwd. Zie 1714-14, doop CORNELIS op 17. 4. 1673
ANTHONIJ JAN ANTHONIS BERNAERTS wordt genoemd in 1722— 27

Folio 8r
MAEIJKE JACOBS LOCHT (zie RA 100 en 101 op diverse plaatsen) weduwe wijlen CORNELIS ANTHONIS CLAES BREBERS (hier BRABERS), geassisteert met WILLEM Mathijs van SCHEN-DEL, haer tegenwoordige man, ende voight, heeftverkoft omme etc. aan WILLEM JANSEN VER-LEGH een buijnder vuijtgedolven moergronden op de Affganck. Naast de nonnen van Breda, aan het eind van Grietje RAESSEN Steegh. Datum als voren.

Folio 8v
WILLEM JANSEN VERLEGH heeft vercoft bij erfmangelinge aan JACOB PETER MATHIJSEN voor de eene helft en de vijer naegelaten weeskijnderen van HUIJBERT MEERTEN MATHIJSEN voor de andere helft, een buijnder vuijtgedolven moergronden, gelegen achter de Nonnen, en ge-comen van zijn moeder. Ut supra.

Folio 8v
MAEIJKEN ANTHONIS JANS, weduwe wijlen MELS BASTIAEN MERTENS, geassisteert met JAN WILLEM CUIJPER, haer tegenwoordige man ende voight, ter eenre, Jacob Mathijs Anthoni-sen als voight en Jan Adriaen Aerden als toesiender van drije onmondige weeskijnderen van de v.s. MELS BASTIAEN MERTENS: JENNEKE 19, JAN 14, en PETER 11 jaer. HEIJLTJE MELS BAS-TIAEN MERTENS geassisteert metten voight ende toesienders, BASTIAEN MELS BASTIAEN MERTENS en ANTHONIS MELS BASTIAEN MERTENS, daer respective moeder aff was de v.s. MAEIJKEN ANTHONIS MERTENS, tsamen ter andere sijde.
Ende verclaerde ende bekenden met malcanderen in vrienschapte sijn overcomen ende veraccor-deert soo noopens de alimentatie ende onderhoudinge drije kijnderen, als dat sij, weduwe de v s. mondige met namen JENNEKE, BASTIAEN ende ANTHONIS tot noch toe naer doode van de v s. MELS heeft onderhouden ende gealimenteert in voegen ende manieren naervolgende (en dan volgt de regeling) gelijck eenen goeden moeder schuldigh is en behoort te doen. Voor welcke onderhou-dinge, alimentatie ende opvoedingh v.s. als van dat sij, weduwe, deselve onmondige als mondighe tot noch toe heeft onderhouden ende gealimenteert, sal hebben ende behouden alle de haef ende meuble goederen, actien, schulden ende credieten, gout, silver, gemunt ende ongemunt, egeen vuijtgesondert, dije de v s. MELS heeft achtergelaten ende oock tegenwoordigh sijn, als mede seeckere loopensaet gronden, gelegen over de Vaert; aen de suijtsijde van ADRIAEN MICHIEL-SEN, heeft gecomen van MATHIJS FAEMBRE, te vooren JACOB BUIJS, mitsgaders noch om-trent drije ofte vijer roeden moer, sonder de gront, gelegen in het Pricen Wildert, mits¬gaders het gebruijck van 3/12 paert der stede, huijsinghe, hoff ende erf groot in het geheel omtrent 8 loopen, gestaen ende gelegen op Cleijn Don¬gen. Aen de Vaer. Waervuijt de v s. MELS is verstorven (in 1646) ende dat soo lange tijt geduerende dat ieder der onmondige kijnderen sullen gecomen ter ouderdom van 20 jaeren, oft minder in gevalle van ondertusschen comende ten houwelijcken staet oft andere geapprobeerden staet. Ende tot dese ouderdom oft geapprobeerden staet gecomen sijnde sal ider sijn 1/12 paert mogen genieten ende gebruijcken, gelijck de drije mondige nu sullen mede mogen doen, sonder dat sij voorder iets meer sullen genieten, oft van henne vaderlijcke goe-deren profijteren. Mits dat de selve weduwe en moeder sal hebben te betalen alle vuijtgaende ende onprofijtelijcke schulden, soo op de v s. stede staende als andere schulden, egheen vuijtgesondert, dije dev s. MELS BASTIAENS heeft neergelaten ende onbetaelt staen, dewelcke sij, weduwe, ge-assisteert als vooren gelooft te doen. Mits dat BASTIAEN en ANTHONIS hen bruijdegoms cleeren als mede dat hij, Anthonis tot betaelinghe derselver schuldich noch aen henne moeder vuijtrijcken de somme van f. 10, – eens. Het welck deselve gelooftde nu eerdaags te doen voor de voldoening-he ende achtervolginge deser contracte. Parthijen ter wedersijde verbonden elck henne portie ende gedeelte der stede v.s. ende voorts henne persoon ende goederen, ruerende ende onruerende, en-de verclaerden mede met hetselve wel te vreden te sijn. Ook de voogden gaan accoort.

 1. 2. 1651. In de marge staat dat ANTHONIS op 14. 9. 1651 de f 10,- heeft betaald

Folio 10v
Op dezelfde dag verkoopt BASTIAEN MELS BASTIAENS zijn 1/12 deel in de stede aan zijn broer ANTHONIS MELS BASTIAENS.

Folio 10v
JAN Willem CUIJPER, weduwnaer van MAEIJKEN SIJMEN BASTIAEN KETELAER ter eenre; JAN ADRIAEN AERDEN als voight en WILLEM WILLEMSEN CUIJPER als toesiender van 10 naergelaten weeskijnderen van de v s. MAEIJKEN SIJMON BASTIAENSEN daer vader aff is de v. s. JAN WILLEM CUIJPER ter andere sijde; met namen. SIJMON 22, DIJRCK 20, hijer beijde mede present en het naervolgende mede approberende; CORNELIS 18, EELTJE 16, ADRIAEN, 14, JAN 12, MARIJ 8, ADRIAENTJE, 6, JACOB 2 jaeren, ter anderesijde. Hierop volgt een vrijwel identiek verhaal als hiervoor Deze regeling moest worden getroffen in verband met het huwelijk van weduwe en weduwnaar.

Folio 12r
JAN ADRIAEN AERDEN heeft verclaert ende bekent dat MELS BASTIAEN MERTENS hem bij sijnen leven heeft gerestitueert ende voldaen, alsulcke somme ende penningen als hij, comparant, hem, MELS, heeft geleent gehadt. Ofte wel vuijt sijnen naem betaelt aan ANNEKE QUIRIJNEN, huijsvrouw van WOUTER THOMAS BROUWER. 24. 2. 1651.

Folio 12v
PETER HENDRICX van LOON vercoft omme etc. aan WOUTER HENDRICX van LOON,
de gerechte helft van omtrent 10 loopensaet en 32 roeden gronden, tot lant ge¬maeckt sijnde ……. gelegen op Cleijn Dongen. Wegen en stegen. Gevest 4. 3. 1651.

BIJLAGE
Poging licht te brengen in het geslacht Bastiaan Mels Bastiaansen Melsen.

In RA 104 d. d. 23. 2. 1651 vinden wij het volgende:
Mels Bastiaan Mertens is overleden. Zijn weduwe is Maaijke Anthonis Jansen. Als kinderen worden genoemd:
Bastiaan Mels Bastiaansen II-1
Anthonis Mels Bastiaansen II-2.
Heijltje Mels Bastiaansen., van haar vinden we Dongen 45-48 een staat en inven¬teris uit 1678.
Jenneke Mels Bastiaensen 19 jaar oud. verder geen spoor.
Jan Mels Bastiaansen 14 jaar II -3
Peeter slee Bastiaansen 11 jaar II-4.

II-1 Bastiaan Mels Bastiaansen.
Van hem nog niets gevonden, wel is er in 1678 in ‘s Gravenmoer een Mels Bastiaansen gehuwd met Heijltje Rutten (van Dongen) dochter van Ruth Jansen van Dungen) en Sijke Jansen Smits. Uit dit huwelijk drie dopen bekend in ‘s Gravenmoer
Bastiaan 2. 10. 1678, Sijke = 22. 9. 1686 en Sijke. 10. 9. 1684.
blijkens RA 138 folio 87 is Mels Bastiaensen vrij kort na dien overleden. Uit dit stuk blijkt dat de bei-de meisjes zijn overleden. Heijltje regelt de voogdij in verband met haar tweede huwelijk, nu met de weduwnaar Jochum Rutters. Als voogden worden genoemd Jan Melsen en Ruth Mouthaan.

II-2. Anthonis Mels Bastiaansen.
Blijkens een staat en inventaris d. d. 26. 8. 1670 Dongen doos 45, is zijn vrouw Heijltje Jans Voer-man overleden. Zij was een dochter van Jan Jans Voerman en Matthijske Vermeulen uit ‘s Gra-venmoer.
Kinderen :
Mels Anthonis Melsen III-2. 18 jaar
Huijbken Anthonis Melsen III-3. 15 jaar
Anneke Anthonis Melsen, verder onbekend.
Gulleke Anthonis Melsen 7 jaar III-4.
Jan Antnonis Melsen 5 jaar III-5.

II-3. Jan Mels Bastiaansen.
Was gehuwd met Anneke Anthonis Smit. Van dit echtpaar een doop in ‘s Gravenmoer op 7. 5. 1672 van een zoon Bastiaan van wie we verder nog niets gevonden hebben.

II-4. Peeter Mels Bastiaansen
Hij was gehuwd met Anneke Jans.
Hieruit gevonden dopen in ‘s Gravenmoer: Maria op 3. 10. 1674 en Pieternel op 9. 10. 1678. Er staat bij deze doop dat Peeter dan is overleden. Pieternel komen we later tegen als vrouw van Cor-nelis Adr. Cornelis Hulst. Drie dopen : Peter op 13. 7. 1715, Laurenske op 24. 1. 1717 en Peter op 3. 6. 1719. Als getuige wordt genoemd : Anneke Jansen DE GRAAF.

III- 1. BASTIAAN. Staat hier niet goed [JB]
Hij huwt eerst met Cathalijn Jan Aerden.
Uit dit huwelijks Helena 5. 12. 1703, Adriana 8. 11. 1705. en een niet genoemd kind op -. 8. 1708. Daarna is Cathalijn overleden. Op 31. 1. 1711 hertrouwt hij met Francoise Spieringh.
Uit dit huwelijk: Jenneke 14. 2. 1712 Joost -. 9. 1713, Anna op 16. 2. 1716 en N. N. op. 25. 9. 1718.
Daarna trouwt hij voor de derde maal, nu met Anneke Jansen Pharo: 12.12.1680 uit welk huwelijk:
Mels 29. 10. 1724 IV-1
Adriana, 17.11. 1726
Dingena 26. 7. 1733
Johanna 11. 10. 1722.

III-2. MELS ANTHONIS MELSEN.
Hij huwt voor 1678 met Mary Willems van Hulten. Uit het Dongense doopregister vinden we Heijltie op 18. 12. 1678 en Pieter op 20. 4. 1681. Later blijkt er ook een zoon Jan te zijn, die gedoopt moet zijn voor 1678 (is 23 jaar in 1699) Maar in dit stuk wordt Heijltje niet genoemd en is dus overleden. Mels overleed volgens de kerkelijke administratie in 1682 en Mary hertrouwde in 1699 met Peeter Jansen Heijblom
Jan Mels Anthonissen IV- 2.
Pieter verder niet gevonden.
Huijbke mogelijke dezelfde als Ceijke die in 1679 een buitenechtelijke dochter laat dopen met de naam HeijItie.
Gulleke Anthonis Melsen. Zij trouwde met Dirck Wouter Marcus Jan Adriaen Pharo. Gulleke over-leed 23. 8. 1697 en Dirck op 1721. Uit dit huwelijk een dochter die geboren werd voor hun trouwen. Adriana gedoopt ‘s Gravenmoer 15. 3. 1695. Zie voor haar bij het geslacht Pharo. Staat en inventa-ris in ‘s Gravenmoer.

III-5. Jan Anthonis Melsen.
Hij huwde omstreeks 1699 met Mary Jans Vrolijck, dochter van Jan Peeters Vrolijck en Dingena Adriaen Coppelaer. Uit dit huwelijk 7 kinderen gedoopt in Dongen (NG) waar de namen Mels en Bastisan niet in voorkomen.

IV-1. Mels Bastiaen Melsen.
Hij huwt in 1756, op 25 april, in Waspik met Heijltje van den Broek, Mels overleed in ‘s Gravenmoer op 27. 12. 1778 en Heijltje op 3. 1. 1805. Er werden in Dongen twee kinderen geboren Bastiaan op 27. 2. 1757 gedoopt en Willem op 24. 9. 1758.
Bastiaan trouwde op 19. 11. 1789 met Johanna Wervers en Pieter op. 8. 3. 1792 met Aaltje Heij-blom die toen weduwe was van Hendrik Melsen (huwelijk op 22. 4. 1774)

IV-2. Jan Mels Anthonissen.
Hij huwt met Pieternel van Hulten.
Mels 4. 10. 1711 en Adriana 27. 10. 1720 werden in Dongen gedoopt en Peeter 8. 9. 1709 en Jo-chum 16. 8. 1716 in ‘s Gravenmoer. Deze 4 nog niet verder nagetrokken.
De nazaten van IV-1 komen verder in ‘s Gravenmoer voor met de familienaam Mels.

Bijlage bij folio 13v

PEETER ANTHONIS STOFFELS. Eerder genoemd in RA 97 folio 36 en RA 10 folio 30.
Hij was achtereenvolgens gehuwd met

 1. DINGNA DOOMEN, waaruit een toon die echter jong stierf. Zie RA 100 folio 30.
 2. LESKE ADRIAEN JANSEN VEN, weduwe JAN HUIJBERT LICHTENBERGH die zoon had genaamd CORNELIS. In RA 104 folio 13 wordt een regeling getroffen tussen deze CORNELIS en zijn stiefvader.
 3. GEERTRUIJ JAN CORNELIS, mogelijk weduwe van ADRIAEN CLAESEN deze gegevens blij-ken uit RA 105 folio 44.
  Als kinderen worden daar genoemd:
  CATHALIJN ADRIAEN CLAESEN en haar man ANDRIES PEETER BOGAERTS
  zie voor dit echtpaar HGB 1650-27; 1660-25; 1670-24; 1681-31; (hier met zijn tweede vrouw ADRIANA JANS) 1690 -51: ADRIAEN ANDRIES BOGAERTS met broer en zus 1697-58;
  MATHIJS ADRIAEN CLAESEN, alleen genoemd in HGB 1660-21.
  PEERKE ADRIAEN CLAESEN en haar man EVERT AERTS. Dit echtpaar niet in Dongen gevon-den.
  Zie voor CORNELIS JAN HUIJBERT LICHTENBERGH mijn Overzicht der geslachten blz. 48.

Folio 12v
MATHIJS ADRIAENSEN FAENER heeft vercoft aen JAN WILLEM CUIJPER stijff 1 loop vuijtge-dolven moergronden op Cleijn Dongen. Maar JAN WILLEM CUIJPER verkoopt dit stuk direct door aan WILLEM JANSEN VERLEGH 4. 3. 1651.

Folio 13r
WILLEM JANSEN VERLEGH heeft vercoft bij erfmangelinge aen: EMBRECHT RAES WILLEMS 2/3 paert en PETER HUIJBEN JAN EMMEN, MAEIJKE HUIJBRECHT JAN EMBRECHT HOR-STEN samen twee roeden breette vuijtgedolven moergronden, gelegen ten eijnde de….. tusschen de putkens. Waertegens hij, VERLEGH van de v s. EMBRECHT RAES PEETER HUIJBEN en MAEIJKE HUIJBEN bij erfmangelinge sal hebben de twee derde paerten van 2½ roij breete vuijtgedolven moergronden. 4. 3. 1651

Folio 13v
Compareerde voor schepenen :PEETER ANTHONIS STOFFELS, weduwnaer wijle eerstmael DINGNA JAN DOOMEN ende lestmael van LESKEN ADRIAEN JANSEN, die zelfder weduwe was van JAN HUIJBRECHT LICHTENBERGH, ter eenre; ende CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTENBERCH, eenich soon en erfgenaem van v s. LESKEN ADRIAEN JANSEN VEN, ter an-dere sijde.
Ende verclaerden ende bekenden met malcanderen bij tusschen spreecken van goede mannen te sijn overcomen ende veraccordeert soo aengaende seecker testamente tusschen PETER AN-THONIS STOFFELS ende LESKEN VEN op 3. 3. 1643 voor schepenen alhijer als aengaende seecker pretentie dije hij CORNELIS seijde hem te competeren over het gebruick van sijne vader-lijcke goederen. Het testament wordt gecesseert. CORNELIS krijgt zijn vaderlijk deel en zijn stief-vader seecker koijen op de stede. 10. 3. 1651.

Folio 15r
MELS THOMAS heeft procuratie voor MARGRIETA JACOBS weduwe wijlen THOMAS JANSEN, in leven schout van Waspik en hij verkoopt aan WILLEM JANSEN VERLEGH

 1. honderd schaft ‘s Gravenmoerse maten vuitgedolven moergronden over de Vaer
 2. 250 schaften vuijtgedolven moergronden en bleeckelingen.
 3. 3. 1651

Folio 15v
Wij, dese ondergeteeckent, schepenen der Heerlijcheijt Dongen oirconde dat voor ons quam d’Hee-re BALTHASERT CRUIJT, prelaet ende proost van d’oude clooster van St. CATHELIJNE DAELE tot Breda, tegenwoordig residerende tot Oosterhout, verclaerden ende bekenden in de name ende qualiteijt voorschreven wittelijck te cederen, transporteren ende opdraegen ende overtegeven aen de Heere LAURENS SMITS, schouteth ende rentmeester alhijer, in de namen ende tot behoef de-ser Heerlijc¬heijt aengaaende vuijtgedolven moergronden ende wech gelegen teijnden
Grietjen Raessen Steghe aen de noortsijde van des convents ende cloosters bosschen ende gron-den aldaer, buijten de slooten ende bosschen oft gronden tot gebruijckt ende berijdinghe oft wegin-ge van de gronden ende geert omtrent de Kae, achter desselfs convents ende cloosters goe-deren gelegen, eertijts laeten liggen, op dat henne begraven goederen daer mede nijet en soude gemolesteert, streckende deselve wech van het Rijoel oostwaerts op, soo wijt des v s. convents ende cloosters andere goederen daer neffens is streckende, liggende Grietjen Raessen erfgena-men noort, sijnde vrij met sijne Heeren chijns, vertellende aen de v s. Heere Schouteth ende rent-meester in de qualiteijt ende der behoef als voor. In dese v s. convents geheel recht, actie ende plaets sonder daer inne iets aen hen te resesueren(?) dan dat de v s. convent, als mede de gegoeij-den ende gegronden achter de v s. convents goederen, waertoe deselve convents wech is blijven liggen, als oock alle andere personen soe binnen als buijten gesetenen daer over sullen hebben henne vrije weginge van rijden, jaegen ende stouwen sonder dat sij tsij in slootinge, onderhoudinge ofte maeckinge van eenige slootinge, wegen oft bruggen iets sullen hebben te draegen op contribu-eren, in eenige manieren. Maer sullen bij de gemeijnte van Dongen nu ende naermaels alleen moe-ten worden gedaen. Waer tegens ende daerenboven de v s. conditie de v s. schouteth ende rent-meester Smits in de qualiteijt als vooren gelooft de v s. Heere prelaat ende proost te bevrijen voor 1651 en 1652 vande v s. schattinghe ende contributie dije geduerende de v s. twee jaeren op des-selfs clooster ende conventsbosschen ende gronden op te suijtsijde van de v s. wegh gelegen sou-de mogen worden omgeslagen sonder dat de selve daer sullen worden gemaent oft aengesprooc-ken, in eenighe manieren. 13. 3. 1651.

Folio 17r
MELS THOMAS, procuratie hebbend voor zijn moeder MARGRIET JACOBS, weduwe van THO-MAS JACOBS, in leven schout te Waspik, heeft verkocht aan ADRIAEN Wilbort CLEIJS een half loop gronden met de moer daerop liggende, in de Wildert 13. 3. 1651.

Fol 17v
HENRCIK ANTHONIS HENDRICXS DE GRAUW heeft verkocht aan de weduwe en de kinderen
van ADRIAEN ANTHONIS HENRICX de GRAUW het gerechte seste paert in een stede, huijsinge, hoff ende erve gelegen in de Ham hem aenbestorven van zijn ouders. Belast met rogge voor de pastorie en voor de kosterije. Gevest 16. 3. 1651
(ADRIAEN ANTHONIS HENRICX de GRAUW werd begraven op 20. 11. 1650. Zijn weduwe was CATHALIJN ADRIAEN BROEDERS) Zie RA 94 folio 48, 95-99; 98-20; 101-28.

Folio 17v
WILLEM JANSEN VERLEGH verkoopt aan DENIS HENRICX van BAVEL 5 loop vuijtgedolven moergronden op de Lange Put. Vest 13. 3. 1651

Folio 18r
FLORIS PELS, secretaris alhijer, vercoft bij erfmangelinge aen de erfgenamen van CLAESKEN JAN EMBRECHT HORSTEN 2½ loopensaet vuijtgedolven moergronden in de Wildert. Pels krijgt daar voor grond in de buurt van de steeg van GRIETJE RAESEN, naast de nonnen, vroeger in het bezit van de vrouw van JAN HORSTEN.

Folio 18v
Mangeling van grond tussen CORNELIS PELS en CORNELIS MERTEN MATHIJSEN v.d. NIEUWENHUIJSEN. Het gaat hier ook om moergrond in de Wildert.

Folio 19r
Opnieuw een erfmengeling tussen FLORIS PELS en nu met PEETER JANSEN van BEEK. Gelet op de belendingen krijg je de indruk dat het een soort herverkaveling is.

Folio 19r
JACOB JAN WILLEMS heeft verkocht aan PEETER JANSEN van BEEK een stede, huis, hoff ende erf, groot omtrent 5 loopen, gelegen aan de Heijcant. Doelstraet oost, Sijne Hoocheijts erve, genaempt den Scharpenacker, noort.

Folio 19v
ADRIAEN JANSEN CROON en zijn vrouw ANNEKEN JANSEN KEEL (?) hebben drie loop lants verkocht aan HENDRIK CORNELIS BLIECK (de tweede man van MAEIJKE HENDRIKS de we-duwe van ADRIAEN JANSEN HULST, zie Overzicht Hulst op blz. 38)
De grond ligt in de BIEZEN. 21. 3. 1651.

Folio 19v
MERTEN MERTEN JAN MERTENS, brouwer, heeft verkocht aan ANTHONETTA PETER DIJ-RCK weduwe van PEETER ANDRIES PEETERS KNAEPEN twee loopen land en heesterbosch aan het eind van de Leegstraat “in de laeijenhoeck” naast ADAM HENDRICK CLAES

Folio 20r
COMPAREERDEN voor Schepenen: ADRIAEN MICHIELSEN FIJNENBUIJCK, EVERT JAN-SEN, HAESKEN JANSEN de SMIT weduwe wijlen Mr. ADRIAEN van VESSEM (zie REHM voor dir echtpaar) met EVERT JANSEN haeren swager en gecooren voicht in desen.
Zij hebben verkocht aan ANTHONIS ADRIAEN COPPELAER (zie mijn overzicht blz 23), ider de helft van een roede breete wech ende santdijck op Cleijn Dongen, tusschen de erve van koper en verkoper, koper de noordkant en verkoper de zuidenkant om die samen te gebruiken voor nu en altijd. 27. 3. 1651.

Folio 20v
WILLEM WILLEM PETERS op te HEIJ ende GEERIT GEERIT JAN AERTS, als vuijtgecoft heb-bende PEETER ADRIAEN PEETERS, hebben vercoft omme etc. aan ANTHONIS ADRIAEN COP¬PELAER een roij breete wech en santdijck tusschen henne erven op Cleijn Dongen aen de Vaert. Ook FIJNENBUICK wordt nu genoemd. Met deze regeling wordt bereikt dat zij samen een pad hebben en niet meer over elkaars grond behoeven te rijden.

Folio 21r
ANNEKE JAN PETER CLEIJS, geassisteert met CLAES WOUTERS van DORENMAEL (weer-schijnlijk wonend buiten Dongen) hebben vercoft omme etc. het gerechte vijerde paert der stede, hoff en erve, gelegen op d’eijnt in de Moerstraet aen CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTEN-BERGH. Op 14. 11. 1650 heeft de verkoperse tegens haer susters aengedeelt wat zij nu verkoopt. Verder wordt verwezen naar 14. 11. 1650 waar ook genoemd zijn DIJRCK FRANSEN en QUI-RIJNTJE JAN PEETERS.
JAN PETER CLEIJS en zijn vrouw werden op dezelfde dag begraven in 1650.
Uit dit stuk en dat van 14. 11. 1650 (RA 103) weten wij de namen van de dochters ANNEKE en QUIRIJNTJE. Deze namen nog niet in Dongen teruggevonden.

Folio 21v
GEERIT ADRIAENSEN MEULDER, volcomen last en procuratie hebbende van zijn vrouw MAEIJKEN ADRIAEN COPPELAER (Geertruidenbergh 18. 4. 1648 bij notaris Kiboom) erfmange-ling met CLAES JACOBS TACK (zie REHM, want hij woonde in ’s Gravenmoer). Zij ruilen grond op Cleijn Dongen tegen grond in de CORNELIA POLDER (er staat niet bij waar die polder ligt)

Folio 22r
CORNELIS JAN MELISSEN (zie voor hem en zijn vrouw de bijlagen bij RA 100) soo voor hem selven als vuijtgecocht hebbende d’erfgenamen van JAN GEERITS de ROIJ en hem sterck ma-kende voor sijne kijnderen als mede voor CATHLIJN JANGEERITS de ROIJ sijne tegenwoordige huijsvrouw, vercoft omme etc. aen PEETER ADRIAENSEN van BAERTWIJCK omtrent twee loopensaet vuijtgedolven moergronden aen t’eijnde van de Santstraet in het nijewe lant. Gevest op 13. 4. 1651.

Folio 22r
CORNELIS JAN MELISEN heeft ook verkocht aan Floris Pels, vuijtgedolven moergronden, onbe-deelt met MAEIJKEN PAPOUWEN uit Uijlendonck. Dit stuk ligt acht nonnen tot de Kae. 13.4.1651

Folio 22v
MAERTJE PIETERS, weduwe wijlen MATHIJS HENRICK BOLLEKENS, als volcomen last en procuratie hebbende ven PIETER MATHIJS BOLLEKENS, schoenmaker, JAN PIETERS, schip-per op een boijer, als man ende voicht van HEIJLTJEN MATHIJS BOLLEKENS, meerderjarige dochter als mede erfgenaam van ADRIAEN MICHIELSEN zaliger, in sijn leven schouteth tot ‘s Gravenmoer, volgens d’acte van procuratie, gepasseert voor JACOB DUIJFHUIJSEN, notaris en-de seeckere getuigen binnen Rotterdam, d. d. 21. 6. 1647,hebben verkocht aan PEETER JANSEN van SPREEUWEL het gerechte vijerdepaert in een buijnder vuijtgedolven moergronden, gemeijn ende onbedeelt met HEIJLTJEN HENRICK BOLLEKENS vrouw van JASPER GEERITS DOL-LANTS en van JAN SCHUERMANS. 14.4.1651

Folio 23r
EMBRECHT RAES WILLEMS en SIJKE RAES WILLEMS, vrouw van JAN PETER MATHIJSEN hebben verkocht aan FLORIS PELS vuijtgedolven moergronden tussen. Rijo enel Kae. 24. 4. 1651

Folio 23v
EMBRECHT RAES WILLEMS en SIJKE RAES WILLEMS hebben verklaard dat Floris Pels
hen direct de volle koopsom heeft betaald. 24. 4. 1651.

Folio 23v
JAN JAN JACOBS CUIJPER en zijn vrouw ENGELTJE JOACHIM JAN RUTTEN (‘s Graven-moer) verkopen vuijtgedolven moer op Cleijn Dongen eerder eigendom van Engeltjes moeder. 1.5.1651

Folio 24r
ADRIAEN MICHIEL FIJNENBUIJCK heeft procuratie van Jonkvrouw IDA SONST, weduwe wijlen de heer DIJRCK WACHTMANS d. d. 21. 2. 1651, en heeft voor haar verkocht omtrent drije buijn-der vuijtgedolven moergronden.
Kopers zijn:CORNELIS MERTEN MATHIJSEN, DENIS HENRICK van BAVEL, WILLEM ADRI-AEN WILLEMS en ANTHONIS JAN ANTHONISEN. Als mede eigenaar van IDA van SONST wordt genoemd: GOVAERT van GODEWIJCK. 1. 5. 1651.

Folio 24r
PETER DIONIS van der BIESTAETEN, voster tot Ghilse; CLAES THOMAS CORNELISEN en zijn vrouw DINGNA JAN v d. BIESTRAETEN, JAN HENRICK STAERKENBERGH en zijn vrouw, MAEIJKEN JAN DIONISv d. BIESTRAETEN
Deze personen mede voor LIJBETH DIONISv d. BIESTRAETEN en voor DIONIS JAN DIONIS v. d. BIESTRAETEN, woonende tot Brussel, erfgenamen van moeders zijde van ARTUS CORNELIS PELS, die in ‘s Gravenhage is overleden, daer moeder aff was MAEIJKEN DIONIS v d. BIESTRAETEN. Deze allen ter eenre.
HESTER GERIT FRANSEN, weduwe wijlen CORNELIS PELS, in sijn leven sscretaris alhijer en vader van de v. s. ARTUS PELS, geassisteert met JAN DIJRCK ANTHONISEN ter andere sijde. Het gaat om twee zaken. 1 de nalatenschap van ARTUS PELS en 2: de nalatenschap van DIONIS v d. BIESTRAETEN en zijn vrouw EELTJE PETER BERIS.
HESTER GEERIT FRANSEN en haar kinderen krijgen alles van ARTUS PELS. Maar HESTER moet f 350, — betalen aan de personen die als eersten zijn genoemd. En dat heeft zij gedaan blij-kens de aantekening in de marge.
Volgens RA 100 zou ARTUS PELS een zoon zijn van HESTER GERIT FRANSEN en zijn halfbroer FLORIS een zoon zijn uit het eerste huwelijk van zijn vader (dus van MAEIJKE DIONIS v d. BIESTRAETEN, die daer echter niet wordt genoemd.)

Folio 26r
LIJSBETH DINGEMAN ADRIAENSEN en haar man DIJRCK THOMAS de LEEUW ruijter te Bre-da. Zij verkoopt 1/12 paert in twee buijnders vuijtgedolven moer gronden, gelegen tusschen de Put-jens. Het was haer aenbestorven van haer groot¬vader JAN WOUTER BOUWENS. 16. 5. 1651.

Folio 26v
JAN JAN EMBRECHTS, brouwer in de Groenstraet heeft verkocht aan WILLEM ADRIAEN WIL-LEMS een half buijnder saijlants aen de Heijcant. 10. 8. 1651

Folio 26v
HEIJLTJE HENDRICK BOLLEKENS, geassisteert door haer man JASPER GEERITS DOLLANT heeft verkocht aan CORNELIS ADRIAEN BRABANDER, smit, en LAUREIJS WILLEM OLIFIERS het ? paert in een buijnder vuijtgedolven moergronden, vroeger eigendom van MATHIJS HEN-DRICK BOLLEKENS en de kinderen Schuermans. Onbedeelt met PEETER JAN SPREEUWEL. (vroeger, want die was al overleden )

Folio 27r
CORNELIS JAN BASTIAENSEN, verkocht omme etc. JAN JANSEN VERBUNT trent twee loop en 40 roeden saijlants in zijn stede Achter de Bergen.

 1. 8. 1651.

Folio 27r
CORNELIS JAN BASTIAENS verkoopt aan JAN JANSEN VERBUNT en ADRIAEN JAN DO-MEN samen ses loopensaet vuijtgedolven moergronden gelegen in de Quebben. 11. 8. 1651

Folio 27v
ADRIAEN CLAES ADRIAENSEN VEN, soldaat in Groningen, geeft over aan ANTHONETTE PE-TER DIJRCX, weduwe PEETER ANDRIES PEETER KNAEPEN de helft van 4½ loop lant tus-schen de Moerstraet en de Heerbaen. ANTHONETTA heeft contant betaald. Ze weten niet of de grond chijns plichtig is of leen. Maar dat zal eventueel geregeld worden. 30. 8. 1651. zie ook folio 19.

Folio 28r.
JAN MERTEN AERDEN en zijn zus DINGNA MERTEN AERDEN, getrouwd met HUIJBRECHT SIJMONS, wonend in Raemsdonck, hebben verkocht aan WILLEM RIJCK FIJNENBUIJCK een stuk land op Cleijn Dongen dat hun vader had geerfd van ADRIAEN MICHIELSEN, de in 1625 overleden schout van ‘s Gravenmoer. 7. 9. 1651.

Folio 29r
Het gaat hier over dezelfde grond en personen als op folio 27v en 28r.
Compareerde voor schepenen naergenoempt ELISABETH HERWEIJER, weduwe wijlen JACOB CLAES ADRIAENSEN VEN, waervan sij heeft behouden twee kinderen met ANNEKEN en ADRIAEN volgens seecker attestatie en acte van consent van Schouteth, borgemeester, schepen en raedt der stadt WACHTENDONCQ alwaer haeren v. s. man is overleden ende oversulcx als oppervoogden derselve kinderen, om te doen hetgene naerbeschreven volght. d. d. 6 en 10. 9. 1651, dije wij schepenen hebben sien ende hooren lesen. Ende verclaerde ende bekende wittelijck te cederen, transporteren, opdraegen ende over te geven aen ende tot behoef van ANTHONETTE PETER DIJRCX weduwe wijlen PETER ANDRIES PEETER KNAEPEN de helft van seeckere omtrent vijerdhelf loopensaet lants metten helft der santbergen daer teijnden gelegen, streckende tesamen van de Moerstraet westwaerts op ter Heerbaen toe mette andere helft haer ANTHONET-TE bij vuijtcoop van ADRIAEN CLAES ADRIAENSEN VEN gemeijn ende onbedeelt gele-gen is op d’eijndt in de Moerstraet alhijer, BASTIAEN ANTHONIS SCHOUTEN suijt, WOUTER HENRICX van LOON noort ende voortsin voegen tselve haer en haere kinderen is toebehoorende van den vorengenoemden CLAES ADRIAENSEN VEN is aanbe¬storven. ANTHONETTE betaalt contant. CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTENBERGH wordt aangewezen om alle voor haar te regelen als duidelijk is geworden of het hier gaat om chijns of leen goed. 15. 9. 1651.

Folio 30
Seheijding en deling tussen de kinderen van DOMUS CORNELIS MEEUS en ziin vrouwen:
l. MAEIJKE CORNELIS ADRIAEN NELO

 1. IKEN CLAES HENRICK SNIJDERS

Zie hiervoor RA 96 folio 137, 116 en 54. 0p grond van de gegeven 96-116 is het waarschijnlijk dat CORNELIS en PETER uit het eerste huwelijk zijn en de andere kinderen uit het tweede huwelijk.

 1. CORNELIS DOMUS CORNELIS MEEUS (gehuwd met DINGENA STEVENS)
 2. PEETER DOMUS CORNELIS STEVENS(gehuwd met MAEIJKE THEUNISEN)
 3. HENRICK DOMUS CORNELIS MEEUS (getrouwd met EVA ADRIAENSEN)
 4. CLAES DOMUS CORNELIS MEEUS (getrouwd met ADRIANA CORNELISEN)
 5. MEEUS DOMUS CORNELIS MEEUS. Hij overleed in 1643 en werd begraven op 26. 12. 1643 (zie begraafboek 45 blad 135)

Uit RA 101 folio 163-165 blijkt dat hij eerst getrouwd was met ADRIANA CORNELIS STEVENS en daarna met SIJKE JAN GEERIT KANNEKENS. In 1644 word gesproken over 5 voorkinderen en 3 nakinderen. Hier wordt gesproken over twee voor- en twee nakinderen. We vinden in het begraaf-boek een overlijden op 10. 8. 1645. Van deze 4 kinderen wordt hier 1 genoemd. MAEIJKE MEEUS DOMUS CORNELIS MEEUS die getrouwd is met JOOST JANSEN de LEEST. Zij is uit het eerste huwelijk, want haar moeder is ADRIANA CORNELIS STEVENS. Verder worden hier genoemd de voogden van de voor en na kinderen.
Dan volgt de uitvoerige beschrijving van de deling. De voogden worden bedeeld en het valt op dat MAEIJKE niet apart wordt toegedeeld, maar dat zij deelt met de andere 3 kinderen. Mogelijk dat er verdop nog meer komt. Deling op 4. 10. 1651.

DINGENA PEETER DOOMEN x ANTHONIE SIJM? JOOSTEN?
IKE MEEUS DOOMEN RA 105 – 2r

Folio 35v
De hiervoor genoemde personen verkopen aan FLORIS PELS twee loopensaet vuijtgedolven moergronden in de Wildert.

Folio 35v
Hier wordt beschreven dat FLORIS PELS het gekochte stuk grond direct heeft betaald.

Folio 36r
HUIJBREGHT ADRIAEN JOACHIMES CLAUW soon van MARGRIET HUIJBRECHT RAESEN
heeft vercoft omme etc. aan FLORIS PELS 1/7 van 1/6 paert van 21 buijnder moergronden, gele-gen omtrent de nonnen. 5. 10. 1651.

Folio 36r
CORNELIS JAN ANTHONIS GEERITS als man ende voight van MARGRIET RAES HUIJBEN (let op de volgorde die nu anders is) vercoft omme etc. aan FLORIS PELS 1/3 in 1/7 paert van 1/6 paert van 2½ buijnder vuitgedolven moergronden. 5. 10. 1651

Folio 36r
HUIJBRECH ADRIAEN JOCHUMS en CORNELIS JAN ANTHONIS GEERITS hebben dat Floris Pels hen contant heeft betaald. 5. 10. 1651.

Folio 36v
DIJRCK JORIS MOSTAERT, ouderlingh, en JAN JOACHIMUS RUT, diaken, respectieve der kercke van ‘s Gravenmoer, in dijer qt, soo voor hen selven als naervolgen voor den kerckenraedt van ’s Gravenmoer v. s. geauthoriseert sijnde volgens verclaeringe ende schrijven van PAUWELS BISSCHOP, predicant aldaer, sijnde sonder dato, alhijer verthoont en ons voorgeleesen. Ende lijde dat sij vercoft hebben omme etc. aan PHILIP BOLLEKENS omtrent drije loopen soo saij als weij-lants als dese gelegen is achter de stede van AERT EELENS de metser, WILLEM MATHIJSEN van SCHENDEL oost, WOUTER JANSE RIJCKEN west, Bollekens suijt en GEERIT JAN WOU-TERS noort. Gevest op 1. 11. 1651

Folio 37r
CORNELIS HUIJBRECHT RASSEN voor hem zelf en zich sterk makende ADRIAENTJE HUIJ-BRECHT RAESEN en haar man CENS PAUWELS, tevens voor de weeskinderen van JENNEKE RAESEN en haar weduwnaar JAN JANSEN van AEL. WILLEM PEETER WILLEMS voor zijn zoon ANTHONIS, die als moeder had THOONTJE RAESEN. ADRIAEN JAN EVERDEN als man en voight van MAEIJKE JAN HUIJBEN. HUIJBRECHT CLAES HUIJBEN en GHIJSBRECHT JAN GIJBEN allemaal voor 1/7 in 1/6, van 2½ buijnder vuijtgedolven moergronden die zij verkopen aan WILLEM JANSEN VERLEGH. De grond ligt bij de “nonnen” Gevest op 2. 11. 1651. Zie RA 100 folio 33

Folio 38r
ANTHONIS RAES WILLEMS, voor hem zelf en tevens voor de weeskinderen van ADRIAEN RAES WILLEMS (zie RA 100 folio 38) hebben verkocht bij erfmangeling aan WILLEM JANSEN VERLEGH 1/12 paert in een perceel vuijtgedolven moergronden gelegen omtrent de nonnen. Zij krijgen daarvoor vuijtgedolven moergrond terug in de Wildert. 2. 11. 1651

Folio 38r
GEERTRUIJT PEETER PEETER WAGENMAKER, geassisteert met haar man GEERIT ADRI-AENSEN HOEVENAER, verkopen aan haar broer ADRIAEN PEETER PEETERS grond onbe-deelt gelegen in de Molenstraet naast ANTHONIS BERNAERTS. Er rust op de grond 2 loop rogge per jaar en 2 stuivers en twee oort voor de Heilige Geest alhijer. Gevest op 6. 11. 1651

Folio 38v
ADRIAEN JAN BROEDERS voor de eene helft en GEERIT JAN WOUTERS van de NIJEU-WENHUIJSE en MEEUS MERTEN JAN MERTENS erfgenamen van ADRIAEN CORNELIS HEIJN STEVENS te samen voor de andere helft. Vercoft omme etc. ADRIAEN MICHIELSEN FIJNENBUIJCK het gerechte derde paert van een Santdijck, gelegen op Cleijn Dongen, strecken-de van de oude totten nijewen Rijoel, genaempt HULSTMANS Santdijck. Waer van hem ADRIAEN MICHIESEN, CORNELIS WIJNANTS WAELWIJCK en andere daer aff toebehoort;
Sijne ADRIAEN MICHIELSEN erve en ANTHONIS ADRIAENSEN COPPELAER met THOMAS JANSEN van BOMMEL en ADAM HENDRICK DENIJS suijt, THOMAS JANSEN van BOMMEL, JAOCHIM DIJRCX WAELWIJCK en meer anderen noort Te vrijen commerloos, preeter Heeren chijns.
Dan is conditie dat sij vercooperen der v. s. Santdijck, van Rijoel totte Vaert toe altijts als vooren bij haer ende haere naercomelinghen, eijgenaers der goederen en steden waer op sij ider in sijn woonende, sullen hebben ende behouden hen vrije jagen ende stouwen als rijden ende dat hij Fij-nenbuijck, cooper, altijt sal moeten onderhouden de schouwen als oock versorgen de schoringe over het Rijoel oft schouwsloot aen d’oosteijnde van dijen soo dat sij, vercooperen, daer over kon-nen gerijden sonder henne cost. Gevest des 13. 11. 1651.

Folio 39r
MATHIJS ADRIAEN FAEMER vercoft omme ete. CORNELIS JANSEN CUIJPER 330 schaft roeden, ‘s Gravenmoerse maet, van vuijtgedolven moergronden, nu tot lant gemaeckt sijnde, gele-gen op ten Affganck over de Vaert, CORNELIS WILLEMSEN KNAEP ter halve steghe suijt, PEE-TER JANSEN VROLIJCK oost, ROBBRECHT JANSEN PHARO west, en den VOGE-LENSANCK, noort.
Bij hem in coop vercregen van JAN LAUREIJS Lantmeter, volgens vest dd 18. 1. 1651. Nu gevest op 15. 11. 1651.

Folio 39r
Testament van CORNELIA STEVEN CORNELIS BROEDERS. Zij was eerst weduwe van JAN HUIJBRECHT RAESEN uit welk huwelijk een dochter MAEIJKE wordt genoemd. Daarna weduwe van ANTHONIS MERTEN MATHIJSEN v d. NIJEUWENHUIJS. Deze had een dochter MAEIJKE, nu getrouwd met CORNELIS ANTHONIS JANSEN (die volgens de gemaallijsten 4 kinderen had-den).
Er was een ouder testament, opgemaakt bij notaris AERT van LOON in Breda. Nu staat er: dat MAEIJCKEN haer ende de v. s. ANTHONIS MERTEN MATHIJSEN v d. NIJEUWENHUIJSEN dochter. Je kunt dit niet anders lezen dan dat een dochter is van haar nabedde, hoewel dat er niet staat. In ieder geval is het deze dochter die vooraf de helft van het bezit wordt toebedacht. Omdat zij zoveel voor haar vader en moeder heeft gedaan. Samen met haar man CORNELIS ANTHONIS JANSEN. Wat er dan nog over is moeten de beide MAEIJCKES samen delen.
In de gemaallijsten en hoofdgeldboeken komen ANTHONIS MERTEN MATHIJSEN en zijn schoonzoon CORNELIS ANTHONIS JANSEN samen voor. Zie 1640-30. 16. 11. 1651.

Folio 40v
JOOST SIJMON GODERTS als voight en CORNELIS HUIJBRECHT LICHTENBERGH als grootvader en toesiender van ADRIAEN MERTEN ADRIAEN GODERTS en MAEIJCKE COR-NELIS HUIJBRECHT LICHTENBERCH, oud twee jaeren. Deze personen ter eenre sijde.
De moeder van het kind MAEIJKE CORNELIS HUIJBRECHT LICHTENBERCH, geassisteert door haar broer BERNAERT CORNELIS HUIJBRECHTS ter andere sijde. Volgt de alimentatie regeling. Moeder zal haar zoon onderhouden tot zijn 18e jaar. Daarvoor mag moeder houden alle bezittingen. Zie RA 98 folio 46 18. 11. 1651
MAARTEN ADRIAEN GOIJAERTS werd begraven op 19. 9. 1651.

Folio 41v
PHILIP BOLLEKENS, voor hem zelf en tevens procuratie hebbend voor STEVEN HUIJBRECHT CLAUWAERTS en tevens ook voor GOVAERT van ALPHEN, schepen te Breda en Schout in ‘s Gravenmoer, als JACOB HANECOP, secretaris in Breda.
Te samen aangewezen als afwikkelaars van de nalatenschap van ADRIAEN MICHIELSEN, in le-ven schout in ‘s Gravenmoer en daar overleden in 1625, kinderloos en zijn vele bezit nalatend aan vele personen, waarvan de lijst helaas niet bewaard gebleven is, procuratie datum :Breda, 10. 6. 1651. Mede volgens een koop cedule uit Gravenmoer mei 1651.
Op grond van het voorgaande door genoemde personen verkocht aan CORNELIS WILLEM KNAEP 14 loop en 20 roeden moergrond gelegen onder Dongen aen de Affganck met als buren: JAN HENRICK COENEN, CORST PETER PRINCEN, CORNELIS JORIS EVERTS en ADRI-AEN LAMBRECHT GEUS. 24. 11. 1651

Folio 42v
PETER CORNELIS MERTENS, voight en AERT FRANS BOUWENS, toesiender, van de vijer naergelaeten weeskinderen wijlen ANNEKE CORNELIS MERTENS ( zie begraafboek 45 – 192) met name : FRANS(11. 11. 1629) CORNELIS(geen doop) 19 jaar, JAN 11. 11. 1634; PETER 13. 3. 1636; daar vader aff is JOACHIM FRANS BOUWENS. Volgt alimentatie regeling. JOACHIM FRANS BOUWENS is intussen hertrouwd met MAEIJCKE SIJMONS en uit dit huwelijk is er een doop van ANNA op5. 3. 1648. In de marge staat twee aantekeningen dat PEETER zijn deel uitbe-taald heeft gekregen, maar die woont als soldaat in Dordrecht.

Bijlage bij folio 40
Het nageslacht van GODERT SIJMON.
In RA 95 kunnen we lezen dat hij kinderen had uit twee huwelijken. In RA 98 komen we tegen: ADRIAEN GODERT SIJMON en zijn vrouw ADRIAENKEN JAN JAN van BEEK. Blijkens de mar-ge en het verhaal van de alimentatie hadden ze slschts 1 zoon MAARTEN ( MEERTEN) die later trouwde met MAEIJKE CORNELIS HUIJBERT LICHTENBERGH.
Uit dit huwelijk kennelijk ook slechts 1 zoon:
ADRIAEN MEERTEN ADRIAEN GOIJAERT SIJMONS, die op tweejarige leeftijd zij, vader ver-loor.
Deze ADRIAEN trouwt op 28. 1. 1674 met MARIA ADRIAENSEN
Van dit echtpaar vinden we de doop van ADAM op 25. 1. 1678. En in de lijst van 1690-39 vinden we MAARTEN, oud 11 jaar, dus geboren omstreeks 1688. In de lijsten alleen teruggevonden de zoon MAARTEN, die trouwt met MARIA JAN WOUTER EMMEN (doop 3. 6. 1696)

De naam GOIJAERTS gaat dan min of meer als familienaam gelden.

 1. ADRIAENTJE MAARTEN GOIJAERTS, 9. 1. 1715, getrouwd met MICHIEL JACOBS
  van DONGEN. Hun nazaten zijn te vinden in het Verpondingsregister II folio 90, waar twee kinderen en een stel kleinkinderen worden genoemd.
 2. CORNELIS MAARTEN GOIJAERTS, mogelijk ongehuwd. Zie VP I folio 95.
 3. PEETER, doop 6. 1. 1721, mogelijk ook ongehuwd. Want in VP II folio 90 staat dat zijn deel ver-deeld is onder zijn broers en zusters.
 4. MARIA MAARTEN GOEIJAERTS, doop 26. 2. 1724, mogelijk ook ongehuwd, want dat blijkt uit VP. II folio 128, waar haar deel toevalt aan broers en zuster.
 5. ADRIAEN MAARTEN GOEIJAERTS, doop 6. 9. 1726, getrouwd met PIETERNEL JAN MIJ-NEN. Ze worden genoemd in VP. II folio 90 e.v
 6. WILLEM MAARTEN GOIJAERTS en JOHANNA ANTHONY LIESEN. Zie ook VP II -90
 7. ADAM MAARTEN GOIJAERTS en ADRIANA LAURENS OOMEN
  Van een testament bij SEM op 30. 10. 1776 (elders 1778) Ook gegevens in ‘s Gravenmoer bij REHM. Het gezin en hun kinderen zijn moeilijk te volgen. Datum 23. 11. 1651

Folio 43v
PETER CORNELIS MERTENS heeft verkocht aan JOACHIM FRANS BOUWENS (zijn zwa-ger)set gerechte vijerde paert in een huijsing en erve, gelegen aa de HEUVEL alhijer. Ook nog het gerechte vijerde paert in een buijnder saijlants, ook aan de Heuvelstraet gelegen. Ook nog het vijer-de paert in twee weijkens. 23. 11. 1651

Folio 44r
MERTEN CORNELIS MERTENS heeft verkocht aan zijn broer CORNELIS CORNELIS MER-TENS en diens vrouw DINGNA ANTHONISdr het gerechte vijerde paert in een huijsinge en erve gelegen aen de Heuvel alhijer. Zo ook zijn deel in het saijlant en in de twee weijkens.
We hebben hier dus achter elkaar ANNEKE CORNELIS MERTENS, CORNELIS CORNELIS MERTENS, MERTEN CORNELIS MERTENS en PETER CORNELIS MERTENS
Zie Verponding 213 folio266v en 267r Daar vinden we de enige dochter van de hiervoor (42 V) ge-noemde FRANS, gedoopt 11. 11. 1629.

Folio 44v
SIJMON AERT ADRIAEN JAN AERTS geassisteert met. AERT ADRIAEN JANSEN sijn vader heeft verkocht aan JAN GHIJSBRECHT CORNELIS 5½ loopensaet lants in de Kerckebuijnder alhijer. 7. 12. 1651.

Folio 44v
CLAES JACOBS TACK, heemraet tot ‘s Gravenmoer met last en procuratie voor JAN CORNELIS OUBOSCH (die in Zevenbergen woont) en tevens voor JOHAN van LEDENBERGH, heer van WILLIGE LANGERAK (provincie Zuid Holland) ook voor CHRISTINA OOMEN en voor JAN WIL-LEM van BERGEN in Breda, tevens voor de weduwe van FRANCOIS BEENS en de weduwe van ADRIAEN van ENT en voor JOHAN COLDERS, procuratie datum 2. 12. 1651, hebben verkocht 2/3 deel van 151 schaft Hollands maet, vuijtgedolven moergronden op ten Affganck neffens den Vogelensanck. 9. 12. 1651.

Folio 45r
De grond was verkocht aan STEVEN HUIJBERT CLAUWEN die de gekochte grond samen met JAN LAUREIJS, lantmeter uit Spang, die eigenaar was van de rest, direct doorverkoopt aan PE-TER JAN JANSEN VROLIJCK. 9. 12. 1651

Folio 45v
JAN LAUREIJS lantmeter te Sprangh verkoopt ook vuijtgedolven moergronden in de Wildert aan Floris PELS. 9. 12. 1651

Folio 45v
Floris Pels heet direct betaald. Zodat JAN LAUREIJSEN te vreden kon zijn.

Folio 46r
MAEIJCKE DIJRCK PEETERS, weduwe JAN HENRICK COOLS, geassisteert CORNELIS DIJ-RCK PEETERS, chirurgijn, haer broeder, mede voor hem zelve, HUIJBERTA DIJRCK PEETERS geassisteert met haer man AERT FRANS BOUWENS, hebben verkocht aan HENRICK JAN RUTGERS henne swager (helaas geen naam van zijn vrouw) een stuk bosch, heijvelden en grond, tussen Rijoel en Kae, genaempt Capiteijn Casembroots bosch.
SIJKE DIJRCK PEETERS was eigenaresse van de rest. Was zij de vrouw HENDRICK JAN RUTGERS ?. (Zie Bijlage 3 bij RA 100) 9. 12. 1651

Folio 47r
MERTEN MATHIJSv d. NIJEUWENHUIJSEN, last en procuratie van HUIJBRECHT JAN GIJ-BEN en ook voor ANNEKE JAN GIJBEN weduwe van HENRICK ANTHONIS ANSEMS, JEN-NEKE JAN GIJBEN, reeds overleden, was getrouwd metCORNELIS ADRIAEN CORNELIS DIJ-RCKEN, JAN JAN GIJBEN voor hem zelf, ADRIAENTJE JAN GIJBEN, met haar man JACOB LENAERTS
Procuratie voor de notaris in Oosterhout d. d. 4. 12. 1651.
Verkocht aan WILLEM JANSEN VERLEGH een stuk vuijtgedolven moergrond gelegen t’eijnden WILLEM JOOSTEN STEGHE. (bij de nonnen van Breda) 11. 12. 1651

Folio 47r
JAN HUIJBRECHT HENDRIKS, weduwnaar wijlen MAEIJKE JAN BASTIAENS (zie de huwelijkse voorwaarden in RA 96 folio137 d. d. 22. 4. 1605)., Nu getrouwd met ADRIAENKEN JAN van BEEK, weduwe van ADRIAEN GOIJAERTS. Dit echtpaar ter eenre sijde.
Aan de andere sijde de 5 kinderen uit het eerste huwelijk van JAN HUIJBERT HENDRIKS, en wel:

 1. HUIJBRECHT JAN HUIJBEN d’oude,
 2. CORSTIAEN JAN HUIJBRECHT
 3. HUIJBRECHT JAN HUIJBEN de jonge,
 4. ANNEKE JAN HUIJBEN, getrouwd met JAN JAN PEETERS
 5. JENNEKE JAN HUIJBEN, die blind is.
  Er is een contract van aenneminghe ende deijlinghe van 11. 8. 1626.
  Pa heeft zich niet gehouden aan de afspraken en de kinderen komen nu op voor hun rechten. Zij vragen nu f 500. – van hem. En Pa gaat hier mee accoort. In de marge staat dat op 12. 12. 1653 een bedrag is uitgekeerd van f. 400. Ook wordt daar een datum genoemd van een stuk op 12. 10. 1652. Dat kan dus nog komen. De uitbetaling werd gedaan door JOOST SIJMON GODERTS
  als voight van MERTEN ADRIAEN GODERTS weeskind die ADRIAENKEN JAN van BEEK als grootmoeder had.
  22.12.1651
  Zie voor ook folio 40 en folio 73 van dit nummer. En RA 99 folio 30.

Folio 48v
WILLEM PEETERS op te HEIJ heeft in 1649 een stuk land verkocht aan JAN ADRIAEN AER-DEN. Omdat niet precies bekend was welke plichten aan het stuk verbonden waren, stelt de ver-koper nu als garantie voor eventuele calangen zijn halve stede als onderpand. Blijkens een aante-kening in marge hebben de kinderen, na de dood van hun vader deze verplichting zich genomen. Deze kinderen zijn: WILLEM, JAN en WILLEKE uit zijn eerste huwelijk en ADRIAEN en PETER uit zijn tweede huwelijk.
Dit geslacht is volledig uitgewerkt in het GTMWB jaargang 8 en volgende

Folio 48v
WILLEM JOOST de JONGH heeft verkocht aan HUIJBRECHT CLAES HUIJBEN omtrent drije loop saijlants, gelegen in Margriet Raessen stede, achter de schuer acker. 29. 12. 1651.

Folio 49r
WOUTER JANSEN RIJCKEN, schepen alhijer, heeft verkocht aan PHILIP BOLLEKENS 4 loop saijlant, gelegen op Cleijn Dongen. Dit stuk sluit aan bij een perceel dat hij al had. 2. 1. 1652.

Folio 49r
NEELTJE WOUTERS HANTKINT, weduwe wijlen JOACHIM JANSEN RUTTEN, geassisteert met haar zoon JAN JOACHIM RUTTEN, voor de ene helft;
JOACIM RUTTEN en zijn zuster ENGELTJE JOACHIM RUTTEN, getrouwd met JAN JAN JA-COBS CUIJPER, voor de andere helft.
Zij verkopen aan WOUTER JAN RIJCKEN, schepen in Dongen, twee loopensaet saijlant op Cleijn Dongen. De Vaart oost en naast een perceel wat reeds eigendom was van de koper. En het bezit van het Gasthuis van Breda zuid. Gevest op 3. 1. 1652.

Folio 49v
ADRIAEN LAUREIJS DRIES OOMEN heeft verkocht aan zijn zwager ROELOF JOOST ROE-LOFS (getrouwd met DINGENA LAUREIJS DRIES OOMEN) 1/6 deel in twee buijn der saijlants, over de Donga in de Leeghe Ham. In Claes Jan de Molenaers stede. Gevest op 3. 1. 1652.

Folio 49v
GRIETJE ADRIAEN JAN RAESEN, geassisteert met haar man PETER JAN DINGEMANS die ook optreedt voor haar zuster LIJNTJE ADRIAEN JAN RAESEN, die getrouwd was met ADRIAEN CLAES GERITS de Jonge, BARBARA ADRIAEN JAN RAESEN met JAN ADRIAEN AERDEN als haar gecoren voight Zij verkopen grond aan FLORIS PELS tussen RIJOEL en KAE. 9. 1. 1652
Zie voor deze drie vrouwen RA 99 folio 14 B.

Folio 50r
De verkopers uit het vorige stuk hebben contant het. geld ontvang FLORIS Pels.

Folio 50v
ADRIAEN JANSEN BUIJS heeft verkocht aan DENIS HENRICX van BAVEL een buijnder lants aen de Heijcant, aen het eijnde van de Groenstraet. Gevest op 15. 1. 1652.

Folio 51r
PEETER JACOB PEETERS de HAEN heeft verkocht aan DIJRCK PEETER DIJRCX het gerech-te vijerde paert in omtrent ses buijnder heijvelt en vuijtgedoven moergronden, deels aenbestorven van zijn vader en grootvader en deels gekocht op 10. 1. 1651 in de Quebben tussen het Rijoel en sijne Hoocheijts vaert. Gevest op 16. 2. 1652.

Folio 51r
NEELTJE JAN JANSEN HULST, weduwe wijlen ADRIAEN RAES WILLEMS, geassisteert met Floris Pels, heeft verkocht aan CORNELIS WILLEM COCX vuijtgedolven moergronden op de Lan-ge Put bij de Vaert. Zie voor NEELTJE RA 98 folio 74. Zij woonde in Geertruidenberg. 19. 1. 1652

Folio 51v
CORNELIS WILLEMSEN COCX verkoopt deze grond direct door aan WILLEM JOOSTEN de JONG. 19. 1. 1652

Folio 51v
MARGRIETA JORIS EVERTS getrouwd met THOMAS ANTHONISEN PRAET, geassisteert, met
AERT JANSEN MEERMANS, omdat haar man afwezig is, heeft verkocht aan de weduwe en erf-genamen van THOMAS DIJRCK RIJCKEN, het gerechte derde paert van een buijnder saijlants, in de Biesen. 19 1. 1652

Folio 52r
ANNEKE ADRIAENSEN CLUIJTER, weduwe lestmael van THOMAS DIJRCK RIJCKEN geassis-teert met haar zoon JAN JANSEN HANTKINT;
LIJNTJE THOMAS DIJRCKEN weduwe wijlen JAN EMBRECHTS, en nu getrouwd met JAN PEETER CONINCX;
MARGRIETA THOMAS DIJRCX, geassisteert met FRANS CORNELIS SWART, haer man;
JAN AERDEN BOMMELAER met zijn vrouw DIJCKEN THOMAS DIJRCX;
JAN THOMAS DIJRCX, geassisteert met WOUTER JANSEN RIJCKEN, zijn neef.
ADRIAENTJE THOMAS RIJCKEN geassisteert met dezelfde neef WOUTER
Zij allen hebben gezamenlijk verkocht aan WILLEM RIJCK FIJNENBUIJCK drije loop saij en weij-lant op Cleijn Dongen, achter de stede van de koper. Al deze personen woonden in ‘s Gravenmoer. Zie daarom REHM. 19. 1. 1652. Dezelfde personen hebben ook verkocht aan CLAES CORNELIS HUIJBERT RAESEN een stuk grond in de Biesen. Vroeger eigendom van MARGRIET JORIS EVERTS. (zie hiervoor bij folio 51)

Bijlage bij folio 51.
RAES WILLEMS en zijn vrouw PEETERKE ANTHONIS PEETERS

Zie RA 95 folio 100 en RA 103 folio 122.

De kinderen:
EMBRECHT RAES WILLEMS en zijn vrouw LEIJNKE HUIJBERT JANSEN, die trouwde op 30. 11. 1628 (zie doopboek I folio 53). Dit geslacht is uitgewerkt in mijn Overzicht bla. 34.
ANTHONIS RAES WILLEMS en ADRIANA ARIENS
RAES EMBRECHT RAES WILLEMS en zijn vrouw JOHANNA GERARD ADRIAENSEN, uitge-werkt in Overzicht bladzijde 66.
GEERTRUIJ EMBRECHT RAESEN, doop 6. 11. 1633 overleden 23. 3. 1674 en getrouwd met ADRIAEN JAN GIJBEN zie 1670-15

Kleinkinderen:
HUIJBERT EMBRECHT RAESEN en JUDITH HUIJBERT MERTEN v d. NIEUWENHUIJSEN
ADRIAEN EMBRECHT RAESEN (reeds overleden) en zijn vrouw CORNELIA JAN JAN HULST. ADRIAEN was ruiter in het garnisoen van Geertruidenbergh.

Folio 52v
ANNEKE ADRIAENSEN CLUIJTER, weduwe eerstmael JAN WOUTER HANTKINT ende lestmael THOMAS DIJRCK RIJCKEN geassisteert met Mr. Lambert van Vessem heeft verkocht aan 1. JAN JANSEN HANTKINT met zijn vrouw LIJNTJE ADRIAEN RUTTEN, en 2. MAEIJKE JAN HANTKINT met haar man ADAM VAS JANSEN VERMOLEN omtrent 4½ loopensaet lants op Cleijn Dongen bij de Santdijck. Schouw en waterlaten zijn voor rekening van de kopers. 19. 1. 1652. Ook deze personen wonen in ‘s Gravenmoer. Zie daarom REHM.

Folio 53r
JAN JOACHIM JAN RUTTEN verclaerde wittelijck te cederen, transporteren op te draegen ende over te geven aen THOMAS JANSEN van BOMMEL woonende tot ‘s Gravenmoer de somma van f 345,- dije JAN CORNELIS COP tot ‘s Gravenmoer hem schuldich worden sal, te weten f 225, – in october 1652 enf 120. – in october 1653. Onder beternisse van mangeling van steden, beijde ge-staan en gelegen op de Vaert te ‘s Gravenmoer. Volgens de contractevan mangeling daer van sijnde in dato 16 en 19. 10. 1651 aen hem van BOMMEL overgelevert soo hij hijer mede compa-ranten bekende. Bekennende, hij, eerste comparant, hem de voorschreven somme van f 345, – door hem, van BOMMEL met mijn gerede gelde nu te sijn voldaen, daervan gecort de Intereste, verclaerde hij comparant de voorschreven mangeling der steden te zijn vrij en onbelast. Waervoor WOUTER JAN RIJCKEN, mede comparerende verclaert in te staan en hem te stellen als borge en principael voor de somme van f 345,- ten verschijndagen sullen worden voldaen, sulcx hij, JAN JOCHUMS aen de voorschreven somma niets aen hem is restituerende ende gelooft WOUTER JANSEN altijt costeloos en schadeloos te indemneren. 19. 1. 1652.

Folio 53v
PETER JANSEN de wagenmaker heeft verkocht aan LAUREIJS CLAESEN omtrent 1½ loop saijlant en ook nog 1 loop en 33 roeden. Daarop rust 1 loop rogge per jaer voor de kosterije. Gevest op 29. 1. 1652.

Folio 53v
JAN WILLEM CUIJPER heeft verkocht aan WILLEM JANSEN VERLEGH 1 loop vuijtgedolven moergrond, gelegen over de Vaert. Naast de Vogelensanck. 29. 1. 1652.

Folio 54r
CORNELIS PEETER PEETERS en JAN SIJMEN NEELEN als voight van SIJKE PEETER PEE-TERS hebben verkocht aan CORNELIS CORSTIAEN JAN AERTSEN 3½ loop weijen gelegen in de Leeghen Ham. Aenbestorven van hun vader PEETER PEETERS.

Folio 54r
ADRIAENTJE JAN JANSEN van BEEK, woonende in de Moerstraet, geassisteert met JAN HUIJ-BERT HENDRICX, haeren man ende voight, een erfmangeling met haar broer PEETER JANSEN van BEEK. Het gaat om een ruiling binnen hun gezamenlijke onverdeelde boedel waarbij ook hun zuster JUDICK JANSEN van BEEK een rol speelt. 6. 2. 1652.

Folio 55v
WILLEMKE JAN PEETER CLEIJS, geassisteert met haar man BASTIAEN ANTHONIS SCHOUTETH hebben verkocht aan JAN WILLEMS de BONT het gerechte vijerde paert inde ste-de hoff ende erve van JAN PEETER CLEIJS op d’eijnt van deMoerstraet. 6. 2. 1652

Folio 56r
JOOST SIJMON GODERTS, soo voor hem selven als hem sterck maeckende voor PEETERKE SIJMON GODERTS mijnen suster (Zie RA 100 bijlage 8) en de kinderen oft erfgenamen van RAES JOOSTEN verclaerden ende bekenden in erfmangelinge wittelijck te cederen, transporte-ren, op te draegen ende over te geven aen WILLEM JANSEN VERLEGH het gerechte sesde paert van omtrent 26 buijnder vuijtgedolven moergrond gelegen op de Affganck. WILLEM JANSEN VERLEGH geeft daarvoor in ruil sesse loopen saet vuijt drije buijnder gronden achter de nonnen gronden. Mangeling op 12. 2. 1652

Folio 56v
WILLEM JANSEN de JONGH heeft verkocht aan WILLEM JANSEN VERLEGH het 1/6 deel in 2½ buijnder vuijtgedolven moergronden gelegen naast het vorige stuk. Zelfde datum, dus 12. 2. 1652.

Folio 56v
In dit stuk vinden we de nakomelingen van LAMBRECHT RAESEN

 1. JAN LAMBRECHT RAESEN en CATHALIJN CORNELIS ANTHONIS LANGEN Zie voor dit echtpaar en hun nageslacht RA bijlage 4.
  Hier worden hun kinderen genoemd:
 2. MARGRIETA x PETER ADRIAEN RUTTEN
 3. ANNEKE
 4. LAMBRECHT de laatste 3 zonder nader aanduiding
  4 CLAES
 5. MARGRIETA LEMMEN RAESEN en haar man JAN CORNELIS STEVENS
  Hun kinderen die hier worden genoemd zijn:
 6. ADRIAENTJE JAN CORNELIS STEVENS en haar man ADAM CLAES HENDRICX
  Zie voor dit echpaar en hun nageslacht RA 100 bijlage 5
 7. CATHALIJN JAN CORNELIS STEVENS en haar man ADRIAEN CORNELIS CLEIJS WAR-REN HGB 1650-29 in de Groenstraat.
 8. CORNELIS JAN CORNELIS STEVENS, reeds overleden. Hier wordt genoemd zijn dochter MAEIJKE CORNELIS JAN CORNELIS STEVENS getrouwd met JAN PETER JAN HUIJBEN
 9. MARGRIET JAN CORNELIS STEVENS en haar man JAN STEVEN GORIS HGB 1650-29
 10. ANTONIA (THOONTJE) JAN CORNELIS STEVENS en haar man WILLEM PETERS
 11. ANNEKE JAN CORNELIS STEVENS (X JAN JAN HORSTEN ?)
  Er wordt ook nog genoemd: STEVEN JAN STEVENS als zoon van MARGRIET. Deze naam komt voor bij de dopen Ned. Ger.
  Zij allen verkopen vuijtgedolven moergrond aan FLORIS PELS, gelegen tussen Rijoel en KAE. 12. 2. 1652.

Folio 57r
In dit stuk wordt gemeld dat de koper, Floris Pels, direct heeft betaald.

Folio 57v
JENNEKE CORNELIS ADRIAEN AERTSEN eerst weduwe van JAN PEETER MATHIJSEN en daarna van DOMAS ACKERMANS, geassisteert met ADRIAEN CORSTIAEN AERTSEN, haar neef, verclaerde dat ADRIAEN ADRIAEN Gareelmaker(HGB 1650 – 23) tegenwoordige eijgenaer en bezitter der stede, huijsinge, hoff en erve, gelegen aen de Heuvelstraet, bij haer, comparante aen CORNELIS ADRIAEN CORSTEN vercogt en overgegeven en gevest, te verseeckeren voor alle commer ende calanghen dije naermaels op deselve stede, meer als bij de vest aengenoemt mocht worden geeijscht, ende specialijck voor het verbant bij de coop op 12. 12. 1642 in het con-tract tusschen haer comparante ende des voorschreven JAN PETER MATHIJSEN VOOR KIJN-DEREN ! ! !
voor schepenen alhijer gedaen ende gepasseert soo tot betaelinghe van v. s. JAN PEETER MA-THIJSEN, haere man zaliger schulden als omme te sullen blijven vuijtrijcken de vijer veertelen rog-ge sjaers vuijtgaende op een buijnder weijen gelegen onder Ghilse en Rijen, genaempt TICHEL-RIJT in mindernisse van eene rente van 20 veertelen rogge sjaers op de gehele goederen van Ti-chelrijt. Zij stelt daarom als nog een onderpand als garantie.
Kennelijk is de hele stede na 1642 door CORNELIS ADRIAEN CORSTEN verkocht aan ADRIAEN ADRIAEN Gareelmaker, die nu niet aansprakelijk wordt gesteld.
JAN PETER MATHIJSEN wordt genoemd in RA 95 folio 57, 101, 115 en 123

Folio 58v
Jonheer JOHAN de COENEN, gewesene schouteth en Casteleijn der Vrijheijt van Oosterhout, ver-claerde ende bekende hem, vermogens de brieven en octroij van Zijne Hoocheijt PRINS WILLEM in dato 1. 2. 1650, door JAN KEMPER lantmeter tot Oosterhout is aengemeten, affgeput ende aen-gepaelt 40 buijnderen heijde van vuijtgedolven moergronden, genaempt de Wildert, aen de Heer-baen naer Loon en Tilburg, aen Zijne Hoocheijt contant betaald. Voor deze eigendom moet hij jaar-lijks aan Dongen betalen op Lichtmis voor ieder buijnder 10 stuivers, dus in totaal f 20, – waarvan de eerste vervallen is over 1650. 15. 2. 1652

Folio 59v
Maar de 40 buijnders werden op dezelfde dag als het vorige stuk verkocht aan meerder personen, ieder een zeker deel.
De kopers zijn: LAUREIJS SMITS, schout van Dongen; 1/3 deel
ISAACK NOIROT, rentmeester in Steenbergen samen met Capitein LANC de helft en de rest dan JOHAN RIJERS, notaris in Breda. 15. 2. 1

Folio 60r
LAUREIJS SMITS verklaart dat het door hem gekochte deel niet voor hem zelf is, maar dat hij het gekocht heeft voor FLORIS PELS en GODEFROIJ LLOIJD

Folio 60v
MANGELING tussen LAUREIJS SMITS, schout, en ANDRIES ADRIAENSEN SMIT, die getrouwd was met ADRIAENTJE JACOB JORIS v d. WEE (zie RA 100 bijlage 6) Zij ruilen met elkaar een stedeke, met huijs en hoff, waar ANDRIES SMIT nu op woont met zijn vrouw, gelegen aan de Heuvel, tegen een stedeke met huis, hoff en erf, en rondom omgeven met een gracht, gelegen tussen
de Heuvel en de Kerckstraet. Maar ADRIAEN ANDRIES SMIT moet dan wel bij betalen in twee paijen februari 1653 en 1654. Zonder interest. Maar als er niet op tijd betaald wordt dan rente nen-ning sesthijen. ADRIAENTJE JACOB JORIS v d. WEE heeft blijkens de marge pas op 29. 10. 1665 het laatste betaald. Haar man is dan al overleden.

Folio 61v
HUIJBRECHT JOACHIM CLAUWAERTS heeft verkocht aan ADRIAEN BERNAERT RUIJSE-NAERS een stuk land aan de Hamstraat. De koper moet over zijn eigen grond naar de Hamstraat. 29. 2. 1652. Er is in de marge een uitvoerige aantekening waaruit blijkt dat er verschil van mening was over de juiste maat. De datum van deze aantekening is 2. 10. 1653.

Folio 62r
JAN WILLEM van HULTEN heeft verkocht aan MARCHELIS ADRIAENSEN CLUIJTER drije loopensaet min 9 roeden lants, gelegen op Cleijn Dongen. Gevest op 21. 2. 1652.

Folio 62r
GEERTRUIJT PEETER PEETERS Wagenmaker, vrouw van GEERIT ADRIAENSEN HOE
VENAER heeft verkocht aan ADRIAEN PEETER PEETERS, haar broer het derde deel van een stuk grond, waarvan de koper reeds 2/3 deel van had. De grond lag bij de Watermolen. 21. 2. 1652

Folio 62v
AERT FRANSEN van LIEFFENT, woonende tot HERPEN, bode op DUSSELDORP en HER-BERT ANDRIES HERBERTS, daer moeder aff was JENNEKEN FRANS van LIESSENT woonende tot BRECHEM als erfgenamen van HARMEN HARMENS, gewoont hebbende op Cleijn Oosterhout, verclaerden ende bekenden wittelijck te cederen aan LAUREIJS SMITS f. 250,- De weduwe van HARMAN HARMANS was DINGNA GODERTS.
Het bedrag waar AERT en JENNEKE recht op hebben is nu kennelijk voorge schoten door SMITS. die daarmee nu recht heeft op het geld. Blijkens de aantekening in de marge heeft DINGNA GO-DERTS weduwe van HARMAN HARMANS op de afgesproken datum het bedrag van f 250, – aan Smits betaald.

Folio 63v
JENNEKE CORNELIS JAN GIJBEN, weduwe JOOST JANSEN van LOON verkocht aan LAU-RIJS SMITS, schout, een stedeken, met huis, erf en hof, met rondom een gracht, tussen de Heuvel en de Kerkstraat. Zie folio 60 hiervoor, waarde koper reeds een mangeling is aangegaan. 26. 2. 1652

Folio 63v
ABRAHAM de GREEF, vorster in Oosterhout, procuratie hebbend van AUGUSTIJN JACOBS, als bij houwelijcxe voorwaerden tusschen hem AUGUSTIJN en PEERKEN CORNELISEN zaliger geinstitueerde erfgenamen, als mede van PEETER ANTHONISEN te Almkerk als voight, en SANDER WILLEMS als toesiender van de 2 naergelaten kijnderen van PEERKE CORNELIS, waar AUGUSTIJN vader aff is. De procuratie. is van 17. 2. 1652 voor Notaris SGRAUWEN. Zij hebben verkocht aan JAN MATHIJS JORIS vuijtgedolven moergronden in de Lange Put 26. 2. 1652

Folio 64r
BOUWEN MATHEEUS BOUWENS heeft verkocht aan CLAES CORNELIS HUIJBERT RAESEN 2½ loopensaet saijlants, gelegen achter aan het Rijoel. Er rust een rente op van f 7. – op de hele stede. Gevest op 4. 3. 1652

Folio 64v
JAN WILLEM ACKERMANS heeft verkocht aan CORNELIS ADRIAEN BROEDERS 1/3 deel van 3 loopensaet vuijtgedolven moergronden, gelegen op Cleijn Donge op de Affganck met de Kae aan de oostkant. Gevest 7. 3. 1652.

Folio 64v
Het volgende stuk is doorgestreept, maar is op Folio 65 op¬nieuw begonnen.

Folio 65r
WILLEM JANSEN VERLEGH ter eenre en FLORIS PELS, ter andere sijde, Deze beide Heren hebben in het verleden meerdere stukken vuijtgedolven Moergronden gekocht. Zij spreken nu af hoe ze al deze stukjes het beste hergroeperen, zodat elk van hen een meer aaneengesloten stuk heeft. 11. 3. 1652.

Folio 65v
Hier gaat het opnieuw over een mangeling tussen WILLEM JANSEN VERLEGH en FLORIS PELS, maar nu een perceel in de Wildert. Dit wordt geruild tegen een perceel leengronden liggen aan
de steghe van GRIETJEN RAESEN. 11. 3. 1652

Folio 66r
FLORIS PELS verkoopt aan LAUREIJS SMITS, schout, tot behoef van gemeente Dongen vuijtge-dolven moergronden tussen Rijoel en Kae. 11. 3. 1652.

Folio 66v
LAUREIJS SMITS, schout, heeft verkocht aan LAUREIJS CORNELIS JAN RIJSBERGEN grond gelegen onder Oosterhout aan de Lange Heijstraat. Een van de buren is JERONIMUS STOFFEL v d. POEL (zie voor hem RA 100 en 101. )Deze buurman mag de houtwas die op het perceel staat nog afbossen. Ook nog een tweede perceel onder Oosterhout aan de Hoogendijck. Direct te aan-vaarden. Het koopbedrag is f 400. – te betalen in twee termijnen. f 200. – nu gereet geld en de ande-re helft op 11. 3. 1653. Als er niet op tijd betaald wordt dan rente.
En daarom blijven de twee percelen dienen als onderpand voor de betaling. Blijkens de antekening in de marge is er betaald in 1654 en 1655.
Als onderpand ook nog een perceel in Dongen aan de Leeghstraet, dat hij had uit de erfenis van zijn moeder ( Hij was uit het eerste huwelijk van zijn vader). Zie voor CORNELIS JAN RIJSBERGEN RA 100.

Folio 67v
ANTHONIS JAN JAN WOUTERS heeft verkocht aan JAN PEETER JAN LEMMENS dije loopens saijlants, gelegen in de Santstraet. Gevest op 25. 3. 16

Folio 68r
ANTHONIS JAN JAN WOUTERS heeft verkocht aan zijn zoon CORNELIS JAN JAN WOUTERS omtrent 3½ loopensaet weijen, gelegen achter de Breede¬straet aen het Rijoel. 25. 3. 1652

Folio 68r
JAN ANTHONIS JAN JAN WOUTERS heeft verkocht aan zijn broer CORNELIS ANTHONIS JAN JAN WOUTERS het gerechte derde paert van een weij, waarvan zijn broer reeds 2/3 deel bezat. 25. 3. 1652

Folio 68v
PEETER ADRIAENSEN van BAERTWIJCK heeft verkocht aam CORSTIAEN PEETER WIL-LEMS 3 loop vuijtgedolven moergronden aan het eind van de Santstraet

 1. 4. 1652

Folio 68v
GEERIT ADRIAENSEN MEULDER, getrouwd met MAEIJKEN ADRIAENSEN COPPELAER procuratie bij Notarisv d. Kieboom in Geertruidenberg, heeft verkocht aan hun broer en zwager SIJMEN ADRIAENSEN COPPELAER omtrent twee loopen weijen op Cleijn Dongen. Gevest 25. 4. 1652.

Folio 69r
In dit stuk. worden genoemd een aantal personen uit de familie Pels.
PIETER PELS, overleden, gewezen rentmeester in Oosterhout, Diens weduwe MACHTELT H…… Deze weduwe mede voor de kinderen van haar overleden zoon FRANCOIS, ook voor JOHANNA PELS en MACHTELD PELS, haar dochters en ARTUS PELS, een zoon van haar.
De procuraties komen uit ‘s Gravenhage, Amsterdam en Benschop. En dat alles wegens de ver-koop van een perceel vuijtgedolven moergrond in de Wildert aan CORNELIS WILLEM COCX, die contant heeft betaald. 25. 4. 1652

Folio 69v
JAN JANSEN VERBUNT heeft verkocht aan LAUREIJS ANDRIES LAUREIJS OOMEN ses loopens saet min een quartier vuijtgedolven moergronden in de Quebben. 3. 5. 1652

Folio 69v
CORNELIS ANTHONIS JAN JANSEN heeft verkocht aan LAUREIJS ANDRIES OOMEN het 1/3 paert in omtrent een half buijnder vuijtgedolven moergronden, over de Vaert in de Quebben. 3. 5. 1652

Folio 70r
PETER ADRIAEN BROEDERS
MAEIJKE ADRIAEN BROEDERS, weduwe van JAN LAUREIJS DRIES OOMEN
CATHALIJN ADRIAEN BROEDERS weduwe van ADRIAEN ANTHONIS HENRICKS de GRAAUW
GHIJSBRECHT ADRIAEN BROEDERS
EELTJE ADRIAEN BROEDERS en haar man JACOB DINGEMANS
CORNELIS ADRIAEN BROEDERS
Zij allen hebben verkocht aan hun broer ADRIAEN ADRIAEN BROEDERS elck hun gerechte paert in een stede, huijsinghe, schuere, hoff ende erve gestaen en gelegen in de Legen Ham, ge-comen van hun ouders. Er rust op 10 loopen rogge, erf of los, te betalen aan JAN BROUWER en nog 1 loop voor de custerije alhijer. Er is contant betaald. 3. 5. 1652

Folio 70v
PEETER ADRIAEN BROEDERS, LIJNTJE ADRIAEN BROEDERS, ADRIAEN ADRIAEN BROEDERS GHIJSBRECHT ADRIAEN BROEDERS, EELTJE ADRIAEN BROEDERS, COR-NELIS ADRIAEN BROEDERS, hebben elk hun deel verkocht aan hun zuster MAEIJCKEN ADRI-AEN BROEDERS weduwe van JAN LAUREIJS DRIES OOMEN hun deel in een weije gelegen in de Lege Ham, gecomen van hun ouders. 3. 5. 1652

Folio 71r
PETER ADRIAEN BROEDERS, als oom en voight en LAUREIJS DRIES LAUREIJS OOMEN als toesiender van de drie onmondige weeskinderen van LAMBRECHT ADRIAEN BROEDERS en zijn ook reeds overleden vrouw DINGENA ANDRIES LAUREIJS OOMEN (die hier niet wordt ge-noemd
LAMBRECHT ADRIAEN BROEDERS had bij sijn leven noch selfs vercoft het gerechte achtste paert der aenstede, huijsinghe erf ende hoff waer op hij ADRIAEN BROEDERS is woonende mits-gaders het 1/8 paert in de helft van een perceel saijlants, gelegen bij de Oeckelaersloot. Gecomen van grootvader en grootmoeder, na de dood van hun vader aenbestorven onverdeelt met hem, cooper. Te vrijen in het geheel met 10 loopen per jaer, erfelijk of los, en 1 loop costercooren. 3. 5. 1652.
Hoewel LAMBRECHT in de vorige stukken niet wordt genoemd, en wel kinderen had nagelaten, blijkt uit alles dat er acht kinderen waren. Wel is er een gegeven dat de vader van deze 8 ADRI-AEN ADRIAEN BROEDERS was. Maar een duidelijke herkomst nog niet gevonden.

Bijlage
ADRIAEN JAN PETERSEN BROEDERS trouwde
I met ANNA WILLEM JOOSdr van DONGEN.
II met MARIE ROELOF HENDRICKS RA 95 – 5v
Uit het tweede huwelijk de volgende 3 kinderen:

 1. JAN ADRIAEN BROEDERS die trouwde met EMMEKE MARTEN GEERITS van GESEL. Zie voor dit echtpaar RA 96 folio 32 R en V en 33r. Datum 10. 10. 1602. JAN ADRIAEN BROEDERS is dan overleden, nalatend vrouw en 5 kinderen. Voogden: ADRIAEN ADRIAEN BROEDERS en GEERIT MARTEN GEERITS van GESEL. Van deze 5 kinderen zijn er kennelijk 2 overleden op jeugdige leeftijd.
  GEERTRUIJ, eerst getrouwd met JASPER CORNELIS BUIJS en daarna met PEETER SIJMON van SON. De alimentatieregeling is te vinden in RA 99 folio 16. In mijn samenvat-ting worden niet alleen de kinderen genoemd, maar ook met wie ze later trouwden. Uit haar tweede huwelijk nog 1 zoon: SIJMON.
  CATHALIJN trouwde met GEERIT DIJRCK ANTHONISEN. Kinderen jong overleden.
  ADRIAEN die trouwde met CATHARINA MAARTENS. Wel nageslacht.
  Deze drie deelden het ouderlijk goed, gelegen in de HAM op 15. 7. 1626 Zie deze deling in RA 99 folio 20 en 21
 2. ANNIKEN ADRIAEN JAN BROEDERS die trouwde met JACOB JORIS v d. WEE. Hun beide dochters worden genoemd in RA 100 folio 73 en RA 95 – 5v

3 ADRIAEN ADRIAEN BROEDERS die trouwde met MAEIJKE LAMBRECHT LOEIJ ZIJ-BRECHTS, Uit dit huwelijk de volgende 8 kinderen:
PETER ADRIAEN BROEDERS en MAEIJKE LAUREIJS OOMEN zie 100 – 117
MAEIJKE ADRIAEN BROEDERS en JAN LAUREIJS DRIES OOMEN
CATHALIJN ADRIAEN BROEDERS en ADRIAEN ANTHONIS HENRICK de GRAUW
GHIJSBRECHT ADRIAEN BROEDERS en MARIA HEIJLIGERS, uit Oosterhout 20.11.16?6
EELTJE ADRIAEN BROEDERS en JACOB DINGEMAN WILLEMS 8-11/22-11-1635
CORNELIS ADRIAE BROEDERS en MARIA ADRIAEN CORSTEN
ADRIAEN ADRIAEN BROEDERS en JENNEKE JAN HUIJBEN 8-11-1635
LAMBRECHT ADRIAEN BROEDERS en DINGENA ANDRIES LAUREIJS OOMEN. 29-12/10-1-1636 ( De volgorde is niet naar leeftijd. Ze zijn alle 8 te vinden in RA 104 folio 70 en 71.
Dit stuk is van 3. 5. 1652. LAMBRECHT en zijn vrouw zijn dan al overleden en hun drie kinderen staan onder voogdij van de ooms PEETER ADRIAEN BROEDERS en LAUREIJS DRIES LAURE-IJS OOMEN. In RA 100 folio 134 d. d. 12. 7. 1636 wordt dit echpaar genoemd bij de deling van DINGENA’s ouders.
Daar staat ook de herkomst van DINGENA: ANDRIES LAUREIJS OOIEN en ELISABETH MELIS SPRANGERS. In RA 95 folio 49v staat dat ADRIAEN ADRIAEN BROEDERS en MAEIJKE LAM-BRECHTS zullen zorgen voor hun (schoon) ouders: LAMBRECHT LOEIJ ZIJBRECHT en DIN-GENA GIJSBRECHT PEETER WILLEMS. Zij wonen dan op de stede daar GIJBRECHT PEETER WILLEMS uit verstorven is.

Folio 71v
HUIJBRECHT JOACHIM CLAUWAERTS heeft gemangelt met ADRIAEN BERNAERT RUIJSE-NAERS, bakker van beroep, de noordzijde van een stede, groot 37 roeden tegen 25 roeden in de zelfde stede. Zie voor deze transactie ook folio 61 hiervoor. d. d. 16. 2. 1652. 13. 5. 1652.

Folio 71v
WOUTER HENDRICX van LOON heeft verkocht aan CORNELIS GEERIT van WASBEECK woonende aen de Vaert, een stedeke met huijs en erf aen de Vaert op de Affganck door WOUTER van LOON gekocht van zijn broer HENRICK.
Zie voor deze broers mijn Overzicht der families. 13. 5. 1652.

Folio 72r
ADRIAENTJE STEVEN BLANCKAERTS, geassisteert met haar man ADAM HENRICKS DENIS GODSCHALCX heeft verkocht aan WILLEM JANSEN VERLEGH vuijtgedolven moergronden, gelegen op ten Affganck. 17. 6. 1652

Folio 72v
LAUREIJS CORNELIS RIJSBERGEN als man en voight van LIJSBETH JERONIMUS STOF-FELS v d. POEL, heeft wittelijck geconstitueert etc. JAN ADRIAEN Jan van HEIJST oom van zijn vrouw. Deze is ook voight voor de jongere broer van LIJSBETH. Blijkens de dopen in Oosterhout waren er 2 jongens gedoopt. Het huwelijk van JERONIMUS met ANNEKE ADRIAEN JAN DANI-ELS van HEIJST was op 5. 6. 1627. De doop van Elisabeth niet gevonden.

Folio 73r
Zie voor het volgende ook folio 40 hiervoor.
JOOST SIJMON GODERTS als voight en CORNELIS HUIJBERT LICHTENBERGH als grootva-der en toesiender van het weeskijnt aan MERTEN ADRIAEN GOIJAERTS daer moeder aff is MAEIJKEN CORNELIS HUIJBRECHT LICHTENBERGH en groot moeder was van vaderssijde ADRIAENTJE JANS van BEECK, laest getrouwt geweest sijnde met JAN HUIJBEN HENRICX ter eenre;
HUIJBERT JAN HUIJBEN de oude, voor hem zelf
HUIJBERT JAN HUIJBEN, de jonge, ook voor hem zelf,
ANNEKE JAN HUIJBEN, geassisteert met JAN JAN PEETERS, haer man
CORSTIAEN JAN HUIJBRECHT, die in Holland woont,
JENNEKE JAN HUIJBEN, blind, maar goed bij haar verstand
die alle 5 als moeder hadden MAEIJKEN JAN BASTIAENS
samen met hun veader, JAN HUIJBERT HENRICX, weduwnaar van MAEIJKEN JAN BAS-TIAENS en later van ADRIAENTJE JANS van BEECK, ter andere sijde. Er is verschil van mening en dat wordt nu uitgepraat.
De voogden van het weeskijnt. De uitspraak hangt samen met de regelinge die JAN HUIJBEN HENRICX had getroffen met zijn 5 kinderen op 22. 12. 1651 (zie folio 47, hiervoor) Maar JOOST SIJMON GODERTS moet de andere partij betalen en heeft dat ook gedaan blijkens de marge. 15. 10. 1652

Folio 75r
HESTER GERIT FRANSEN, weduwe CORNELIS PELS, geassisteert met FLORIS PELS Zij stelt zich borg voor f 200, – + interest. De persoon voor wie zij zich borg stelt is haar zwager (schoon-zoon?) AERT PEETER TIMMERMANS. Die had een stede gekocht van de Heer MERENDONC te ‘s Hertogenbosch, gelegen in Loon op Zand, aan de Vaart. 17. 10. 1652

Folio 75v
JAN HUIJBERT HENRICX, weduwnaar van ADRIAENTJE JANS van BEECK, ter eenre; JOOST SIJMON GODERTS, voight, en CORNELIS HUIJBERT LICHTENBERCH, toesiender van het weeskijnt van MERTEN ADRIAEN GODERTS, daer grootmoeder aff was de v. s. ADRIAENTJE JAN van BEECK, ter andere sijde. (zie hiervoor) Ende verclaerden ende bekenden met malcande-ren de geconquesteerde ende tsamen gekochte erfgoederen, als incoemende ende vuijtgaende schulden bij blinde lotinge te hebben geschift, gescheijden ende gedeelt.
JAN HUIJBEN krijgt 1/3 van 10 loop hoijlants aen de Groenendijck.
HUIJBERT JAN HUIJBEN 2 loop lants gelegen onder Raemsdonck.
Ook een obligatie van f 33. -. etc. etc. Daarna volgt de opsomming van alles wat voor het weeskind is. En waarover de voogden dus voorlopig de beschikking krijgen. 17. 10. 1652.

Folio 77r
JAN WILLEM van HULTEN heeft verkocht aan JACOB DINGEMAN WILLEMS een stede met huijs, koij, en ½ loop lants gelegen op Cleijn Dongen aan de oostkant van het Rijoel. 21. 10. 1652

Folio 77v
DINGNA BERNAERTS, weduwe, eerst van ADRIAEN FAEMER, en daarna van JAN CORNELIS THOMAS, geassisteert door haar zoon BERNAERT ADRIAENSEN FAEMER, heeft verkocht aan THOMAS JANSEN van BOMMEL een stede met huis, hof, schuur, kooi, en erf, groot 22 loop, ge-legen op Cleijn Dongen.
Zie voor DINGNA BERNAERTS en ADRIAEN FAEMER ook REHM. Ook RA 100 – 4r

Folio 77v
ADRIAEN JAN LAUREIJS OOMEN voor hem zelf en vuijt naem van JACOMIJNA JACOB STE-VENS, zijn vrouw, en heeft verkocht aan LAUREIJS DRIES OOMEN 5 loop vuijtgedolven moer-grond gelegen in de Quebben. 1. 11. 1652

Folio 78r
ANDRIES PEETER ADRIAEN MATHIJSEN en PEETER PETER ADRIAEN MATHIJSEN hebben verkocht aan CLAES CORNELIS HUIJBRECHT RAESEN vuijtgedolven moergrond op de Af-fganck gelegen. 6. 11. 1652.

Folio 78v
JACOB DINGEMAN WILLEMS heeft verkocht aan PEETER ANTHONIS MATHIJSEN een stede met huis, hoff en erf, groot 15 loop, gelegen in de Ham, die de verkoper heeft verkregen van MARGRIET SIJMON CORNELIS MAES
2e vrouw van ANTHONIS MATHIJSEN (zie RA 101 folio 143 en 153)
Rogge voor de custerije. 21. 11. 1652

Folio 79r
PEETER JAN LAUREIJS OOMEN, weduwnaer van NEELTJE LENAERT VRANCKEN ter eenre; LENAERT VRANCK LENAERTS, grootvader, en voight, LAUREIJS JAN LAUREIJS OOMEN, toesiender van het weeskijnt genaempt NEELTJE.
Volgt de alimentatie regeling voor het weeskind. Het weeskind NEELTJE zal deels worden opge-nomen in het gezin van Opa vanaf half April 1654 tot dat zij volwassen is. Opa Lenart mag daarvoor wat land gebruiken aan de Groenendijk. 30. 11. 1652

Folio 80v
JAN JOOS DIJRCKEN en LIJNTJE CORNELIS STEVENS hebben het volgende nageslacht:

 1. ANNEKE JAN JOOS DIJRCKEN en haar man ANTHONIS JAN JANSEN 1630-19
  JAN ANTHONIS JAN JANSEN
  CORNELIS ANTHONIS JAN JANSEN
  LIJNTJE ANTHONIS JAN JANSEN en haar man JAN SIJMEN CORNELIS
  JENNEKE ANTHONIS JAN JANSEN en ADRIAEN ADRIAEN van BAVEL
 2. MAEIJKE JAN JOOS DIJRCX getrouwd met CORNELIS ADRIAEN MAES
  CORNELIS CORNELIS ADRIAEN MAES genoemd in 1640- 29
 3. LIJNTJE JAN JOOS DIJRCKEN en haar man EMBRECHT WOUTER DOOMEN
  WOUTER EMBRECHT WOUTER DOOMEN
  Zie voor deze zoon mijn Overzicht van de families blz. 96 MAAR, deze LIJNTJE CORNELIS STE-VENS had een BROER JAN ….

En daarmee komt de andere partij te voorschijn:

ADRIAENTJE JAN CORNELIS STEVENS en haar man ADAM CLAES HENRICKS (bijlage bij RA 100)
MAEIJKE enig kind van CORNELIS JAN CORNELIS STEVENS en getrouwd met JAN PETER JANS de oude.
GRIETJE JAN CORNELIS STEVENS en haar man JAN STEVEN GORIS
LIJNTJE JAN CORNELIS STEVENS en haar man ADRIAEN CORNELIS CLEIJS WARREN
ANTONIA JAN CORNELIS STEVENS, reeds overleden evenals haar man WILLEM PEETERS, PETER WILLEM PEETERS
JAN Willem Peeters, reeds overleden, maar wel kinderen, die niet worden genoemd
ANNEKE JAN CORNELIS STEVENS, getrouwd met JAN HORSTEN, beide overleden
JAN JAN HORSTEN
MAEIJKE JAN HORSTEN in Breda
JANNEKE JAN HORSTEN, reeds overleden, maar wel kinderen, die niet worden ge-noemd.

Zij hebben aan JAN PEETER MATHIJSEN verkocht een steegh op het eijndt van de Moerstraet genaempt de Bijsterveltse steghe. Ultimo november 1652

Bijlage bij folio 56 en 80
JAN CORNELIS STEVENS en MARGRIETA LEMMEN RAESEN

 1. ADRIAENTJE JAN CORNELIS STEVENS en ADAM CLAES HENRICKS
  Hun kinderen en een deel van de kleinkinderen vinden we in RA 139 folio 141 dd 6-1-1695.
  JAN, wel gehuwd geweest, maar kinderloos overleden.
  HENDRIK. w. s. nooit gehuwd heweest, in ieder geval ook kinderloos overleden
  ELISABETH, getrouwd met ANTHONIS WILLEM PEETERS. Niet in Dongen bevonden
  MAEIJKE, getrouwd met PEETER SCHERDERS, ook buiten Dongen. Van dit echtpaar worden kinderen en kleinkinderen genoemd.
  PEETER ADAM CLAES HENDRIKS die trouwde met JOHANNA PEETERS. Van dit echt-paar 3 dopen en een zoon, die niet in het doopregister voorkomt.
  NICOLAES, geen doop.
  CORNELIA, doop 20. 11. 1660, getrouwd met STEVEN CORNELIS VERMEULEN
  Zie Gemaallijst 1707 folio10 en ook REHM wegens bezit in ‘s Gravenmoer.
  MARIA doop 21. 4. 1657, getrouwd met JAN WILLEM SMIT. Zie mijn opmerking in het ver-pondingsregister I folio 152. Omdat ook dit echtpaar wordt genoemd door REHM evenals het volgende echtpaar, is het niet onmogelijk dat PEETER ADAM CLAES HENDRIKS ge-trouwd was met JOHANNA PEETERS STREEL
  ADRIAEN PEETER ADAM HENDRIKS doop 26. 11. 1651, getrouwd met MARIA COR-NELIS OLIESLAGERS(doop 14. 4. 1664) Zie verder bijlage 7 bij RA 100.
 2. CATHALIJN JAN CORNELIS STEVENS en ADRIAEN CLEIJS WAR
  Hun kinderen staan in RA 104 folio 194v
  Heb van dit gezin geen dopen gevonden. Van de genoemde kinderen vinden we JAN CORNELIS RIJSBERGEN en zijn vrouw MAEIJKE ADRIAEN COR¬NELIS CLEIJS WAR terug in de belastinglijsten.
 3. CORNELIS JAN CORNELIS STEVENS. Vrouw niet genoemd.
  Dochter MAEIJKE getrouwd met JAN PEETER JAN HUIJBEN. Niet in Dongen.
 4. MARGRIET JAN CORNELIS STEVENS getrouwd met JAN STEVEN GORIS. Geen dopen gevonden. Loopt in de belastinglijsten dood nam 1660.
 5. ANNA JAN CORNELIS STEVENS getrouwd met JAN JAN HORSTEN.
  Dit echtpaar wordt op folio 56 nauwelijks genoemd maar op folio 80 staan drie kinderen. Geen ver-volg gevonden.

Het is merkwaardig dat op folio 80 ook nog genoemd wordt een dochter ANTONIA, reeds overle-den evenals haar man. Maar met 2 zonen
En hier staat dat MARGrIET wel een zoon STEVEN had.
Mogelijk dat het hier gaat om STEVEN JAN STEVENS en ANNEKE ADRIAEN JAN HULST (zie 1650-26 en dopen Ned. Ger. )

Bijlage bij folio 80 inzake ANTHONIS JAN JANSEN.
Van de vier genoemde kinderen is alleen een spoor te volgen van CATHALIIJN ANTHONIS JAN-SEN en haar man JAN SIJMEN CORNELIS.
Zie HGB 1640-12, 1650-8, 1660-8, 1670-7 (waar staat dat er 3 zonen zijn boven de 16 jaar) 1681 – 11. En in 1681-11 vinden we ook: CORNELIS JAN SIJMEN en zijn vrouw JACOBA CORNE-LISEN.
Mogelijk dat latere arehiefgegevens ons verder brengen.
De onder II genoemde CORNELIS CORNELIS ADRIAEN MAES vinden we in HGB 1640 – 29
en volgende jaargangen tot 1681-22, mogelijk getrouwd met ADRIANA JANSEN op grond van de doop van JOHANNES op 15. 7. 1662, de enige doop van een kind waar de vader CORNELIS CORNELIS MAESMAN heet. In 1681 staat dat de weduwe 3 zonen heeft.
We vinden nu in 1681 – 26 : ADRIAEN CORNELIS MAAS. Zie voor deze persoon en zijn nage-slacht mijn Overzicht der Geslachten pagina 55.
Ook de onder III genoemde EMBRECHT WOUTER DOOMEN, zijn eerste en tweede huwelijk en nageslacht zijn in de archieven goed te volgen. Zie daarvoor mijn Overzicht blz. 96

ADRIAEN ADRIAEN van BAVEL en JENNEKE ANTHONIS JAN JANSEN. zie HGB 1630-20 e.v
Zij hebben een zoon PEETER, HGB 1660-19, die getrouwd is met MARIA CORNELIS JAN BAS-TIAANS (zie RA 104 folio 27 en 194) Dit geslacht is uitgewerkt in mijn Overzicht blad 7.

Folio 82r
MAEIJKE CLAES ROELEN, geassisteert Met JAN Jansen Fick ten Hout, haeren man ende voight, heeft verkocht aan JAN ADRIAENSEN van HEIJST (HGB 1650-25) de ½ van ¼ paert in 3 roeden en 17 voet grond op de Lange Put alhijer, tusschen Rijoel en Kae. Vroeger eigendom van JAN JOOS DIJRCKEN Gevest op 14 12. 1652. JAN JOOS DIJRCKEN was grootvader van MAEIJKE CLAES ROELEN.

Folio 82r
De koper, JAN ADRIAEN van HEIJST heeft contant betaald.
ANNEKE JANS van TRIJEN (?) weduwe van JOB WOUTERS, in leven chirurgijn in Oosterhout, geassisteert met JAN TEULINGS, heeft verkocht aan JAN DIJRK ANTHONISEN 2½ loop grond op de Lange Put. 16. 12. 1652

Folio 82v
MAEIJKE ANTHONIS MERTENS geassisteert met CORNELIS ZEEBRECHT WETERINGS hae-ren man ende voight, (zoek in Oosterhout) heeft verkocht aan CORNELIS ADRIAEN DIRCXEN 1 loop land aan het einde van de Leechstraet. Zij had deze grond van haar grootvader JAN MELIS. 20. 12. 1652
(daaruit zou volgen dat een dochter van JAN MELIS getrouwd was met ANTHONIS MERTENS, wat wij terug vinden in RA 98 folio 27 en 28)

Folio 83r
JAN CORNELIS JAN CLEIJS heeft verkocht aan zijn broer PETER CORNELIS JAN CLEIJS het gerechte derde paert in een perceel grond uit de erfenis van hun vader (zie 1630- 21 waar COR-NELIS JAN CLEIJS genoemd wordt als weduwnaar met 2 zonen) zie 1681 -25 en RA 103 – 3

Folio 83v
PEETER JANSEN KNECHT heeft verkocht aan LAUREIJS CLAES omtrent 16 roeden den weijen gelegen in de Vennen. Gevest 7. 1. 1653.
Zowel koper als verkoper worden genoemd in HGB 1650 folio 16

Folio 83r
JOHANNES PHILIPPUS HONTENISSE (?) als man en voight van CATHARINA PELS. Een in-gewikkeld verhaal. Het echtpaar heeft een schuldbrief d. d. 17 april 1620. Kennelijk heeft JAN FLORIS PELS toen een stede verkocht. 1m FLORIS PELS had in 1620 deze stede in de Ham ver-kocht aan IZAAK PETERS van LOON. Deze had de stede later verkocht aan AERT DIJRCX vd Hout,
die het weer had verkocht aan JAN EMBRECHT PEETERS; maar die op zijn beurt aan ANTHO-NIS GEERIT ANTHONISEN en die weer aan PEETER ADRIAEN LUIJCKEN, die weer aan GHIJSBRECHT Adriaen BROEDERS, de wagenmaker.
(zie voor een deel van deze transacties RA 101 folio 37 en 74)
Alle problemen, voortvloeiend uit de vele transacties in 30 jaar tijds, worden nu doorgepraat en op-gelost. Speciaal de eerste koper, Isaack Peters van LOON stelt zich garant voor de goede gang van zaken. 16. 1. 1653.

Folio 84v
JACOB WOUTERS VISSCHER als voight en BASTIAEN BALTESEN als toesiende van ADRI-AEN COMMERSEN, woonende tot GOIRL, hebben verkocht aan ROBBRECHT JANSEN PHA-RO een loop vuijtgedolven moergronden op Cleijn Dongen tusschen ADRIAEN MICHIELSEN en de VOGELENSANCK. Gevest 22. 1. 1653

Folio 84v
SIJKEN ZEEBRECHTS weduwe wijlen CORNELIS CORNELIS BUIJS (zie bijlage bij RA 98) (ook REHM wegens bezit in ‘s Gravenmoer) Geassisteert met JACOB WOUTERS VISSCHER, haeren swager en gecoren voight heeft verkocht aan ROBBRECHT JANSEN PHARO ½ loop vuijtgedol-ven moergronden gelegen als voren. 22. 1. 1653

Folio 85r
ANTHONIS WOUTER ANTHONISEN, mede van en voor ANNEKE WOUTER ANTHONISEN, sijnen suster, hebben verkocht aan JAN WILLEM van HULTEN het ¼ paert van twee roeden breed vuijtgedolven moergrond, nu tot land gemaakt. Het andere ¾ deel is eigendom van ANTHONIS JANSEN de smit. 3. 2. 1653

Folio 85r
JAN WILLEM van HULTEN heeft verkocht aan ANTHONIS JANSEN de Smit, het ¼ paert van 2 roeden breete vuijtgedolven moergrond, nu tot land gemaakt. Gelegen tussen Rijoel en Vaert. 22. 1. 1653

Folio 85v
ANTHONIS WOUTER ANTHONISEN, mede voor zijn zuster ANNEKE WOUTER ANTHONISEN
heeft verclaert ende bekent dat ANTHONIS JANSEN de Smit hen tenvolle heeft betaeld.

Folio 85v
LAMBRECHT HENRICK LAMBRECHTS, MAEIJCKE HENRICK LAMBRECHTS en HENRICK HENRICK LAMBRECHTS ter eenre;
LESKEN MATHIJSEN, weduwe wijlen HENRICK LAMBRECHTS, nu getrouwd met ANTHONIS JANSEN de Smit, ter andere sijde;
Moeder heeft na het overlijden van vader geen staat en inventaris gemaakt en ook geen scheijding en deling. De drie kinderen eisen nu hun deel en leggen deze zaak voor aan schout en schepenen. De uitspraak is als volgt. Moeder mag alles houden, maar moet ook alle schulden betalen. En de kinderen krijgen elk f. 18,-
Blijkens de marge is dat ook aan hen uitbetaald. Maar pas in december 165 en niet door ANTHO-NIS JANSEN de Smit, maar door zijn broer PETER JANSEN de Smit, die hier VROLIJCK wordt genoemd. Moeder en haar drie kinderen zijn in Dongen niet te vinden en ook niet in ‘s Gravenmoer. 5. 2. 1653

Folio 86v
CORNELIS ADRIAEN CORSTIAENSEN (zie 1630-27) en zijn vrouw MAEIJKE CORNELIS RAESEN( zie ook RA 101 folio 123, 124 en 128) hebben verkocht aan JACOB CLAES GODERTS de helft van een buijnder vuijtgedolven moergronden gelegen in het Nijeulant 6. 2. 1653

Fol. 86v
CORNELIS ADRIAEN CORSTEN en zijn vrouw hebben ook verkocht aan zijn vader ADRIAEN CORSTIAEN JAN AERTS omtrent een buijnder vuijtgedolven moergronden gelegen in de Negen buijnders. (zie RA 100 folio 13) 6. 2. 1653

Folio 87r
PETER ANTHONIS MATHIJSEN heeft verkocht aan JAN ADRIAEN ANSEMS woonende tot Oosterhout een stede met huijs, hoff ende erve, groot in het geheel omtrent 15 loopen, gelegen in de Ham. (zie RA 100 folio 142) Gevest 11. 2. 1653

Folio 87v
PEETER JANSEN van BEECK, ter eenre; JOOST SIJMON GODERTS als voight en CORNELIS HUIJBRECHT LICHTENBERGH als toesiender van het naergelaeten weeskijnt van MERTEN ADRIAEN GODERTS daer moeder aff was MAEIJKE CORNELIS HUIJBEN en grootmoeder ADRIAENKEN JANSEN van BEECK ter andere sijde; hebben geschift, gescheijden ende gedeelt in voegen ende manieren naervol¬gende.
PEETER JANSEN van BEECK krijgt een buijnder lants, in de Doelstraet, sonder de eijcke boomen. Belast met een veertel rogge sjaers voor de Heilige Geest. Ook nog een stuk wei tussen de voorste en achterste Waser. Verder nog vuijtgedolven moergrond in de Wildert. Ook nog een obligatie van f 25,- die CLAES THOMAS in de Molenstraet moet betalen.
De voight en de toesiender zijn bevallen: 3 loop saijlant onder Oosterhout en nog eens 3 loop vuijt 10 loop lants aan de Middelka onder Oosterhout, ook nog een obligatie, die betaald moet worden door Denis Peter Turcken, De incomende en de vuijtgaende schulden zijn voor rekening van PE-TER JANSEN van BEECK. Verder zijn er nog een aantal zaken die voorlopig overdeeld blijft blij-ven. 14. 2. 1653 Zie verder de voorgaande stukken over dit wees

Folio 89v
WILLEM JACOB JANSEN voor hem selven;
MARCUS MARCUS als man en voight van NEELTJE JACOB JANSEN;
JAN PEETER THOMAS als man ende voight van LESKEN JACOB JANSEN.
ANNEKE JACOB JANSEN vrouw van GEERIT GOVAERT EMERS
JAN JACOB JANSEN Zie verderop bij fol 100.
FRANS JACOB JANSEN woonende tot SIERICKZEE, ofte gevaeren naer Groenlaat
Zij zijn met z’n allen erfgenamen van JACOB JAN WILLEMS ter eenre;
LIJNTJE CORNELIS WOUTERS, weduwe lestmael van van JACOB JAN WILLEMS, geassisteert met haer zoon CORNELIS JAN WILLEMS de RAET ter andere sijd. De moeder mag houden wat zij bij haar tweede huwelijk heeft ingebracht.
De kinderen uit het tweede huwelijk mogen alles hebben wat hun vader heeft ingebracht. En de schulden van pa zijn voor rekening van zijn kinderem. Deze deling is opgemaakt op 16. 12. 1652 en eerst nu geregistreert. Hoewel er een JACOB JAN WILLEMS met vrouw wordt genoemd in HGB 1650 – 29 komt MARCUS MARCUS voor in HGB 1650-6, 166o-6, 1670-5, 1681-8, maar geen do-pen.

Folio 90v
BASTIAEN CORNELIS HULST en WILLEM ADRIAESEN BACKER hebben beide hun grond op Cleijn Dongen aan het riviertje. Zij hebben een waterloop gegraven om de stroom ende loop van het water daer door te leijden. (mogelijk een correctie op de loop van de Donge) Er worden nu afspra-ken gemaakt over h eonderhoud, de schouw en alles wat daar bij hoort. Er wordt gesproken over de “nijeuwen gegraven loop der Donga in plaetse der oude Donga” PEETER MEEUS, door wiens grond de nieuwe loop is gegraven, mag de oud dichtgooien op seven oft acht voet na. En een be-hoorlijcke diepte. 14. 2. 1653

Folio 91r
LAUREIJS SMITS schout van Dongen, verclaerde en bekende hem, vermogens de brieven en octroijen bij haar Coninclijcke Hoocheijt, mitsgaders haere Hooch¬eijt de Princesse van ORAN-GIEN, Douairiere, (dat moet dan de weduwe zijn van Stadhouder Willem II) voor haer selven en als gemachtigde van de Keurvorst van Brandenburg, voogd van de jonge Prins Willem.
Als ondertekend door MARIA AMALIA L. d’ORANGIE op 30. 111652, aen ons verthoont, door JAN KEMPER, lantmeter te sijn aengemeten ende affgepunt en gepaelt, drije buijnder en drijentsestich. roeden gronden van vuijtgedolven moeren, gelegen onder dese Heerlijckheijt Dongen, gelegen naast de grond van het Gasthuis van Breda. Gecomen van de COMMANDERIJE van de BRAECKE. 17. 2. 1653

Folio 92r
ISAACK PEETERS van LOON heeft verkocht aan LAURENS WILLEM OLIFIERS een buijnder vuijtgedolven moergronden, gelegen over de Vaert, gecomen van de Commanderije van de Braecke. Naast de grond van het Gasthuijs van Breda van SIJMON COPPELAER. 17. 2. 1653

Folio 92r
LAURENS WILLEM OLIFIERS heeft verkocht aan SIJMON ADRIAENSEN COPPELAER en JAN WILLEMSEN CUIJPER elck de helft van een buijnder vuijtgedolven moergrond genoempt in de veste hijerboven. 17. 2. 1653

Folio 92v
PEETER JANSEN TIMMERMAN, die procuratie heeft van zijn vrouw NEELTJE JACOB HUIJ-BRECHTS, d. d. 18. 2. 1653 te Breda, heeft verkocht aan WILLEM JANSEN van BOMMEL een half buijnder saijlants gelegen achter de kerk alhier. 19. 2. 1653

Folio 92v
WILLEM PEETERS op te HEIJ (Later HEIJBLOM) was eerst getrouwd met CORNELIA WILLEM PETERS, uit welk huwelijk dier kinderen: WILLEM, JAN en WOUTERTERKE(zie RA 99 folio 59 en 60. ) Hij hertrouwde daarna met MAEIJKE JAN ANTHONISEN, weduwe wijlen CORNELIS ADRI-AENSEN PRAET (ook BACHUS) die een zoon en 2 dochters had en uit haar tweede huwelijk nog twee zonen: ADRIAEN en PEETER.
In het overlijdens register staat MAEIJKE BACHUS huijsvrou van WILLEM PEETERS op te HEIJ, begraven op het kerckhoff op 27. 1. 1653.
De dochters uit het eerste huwelijk delen hier met hun stiefvader. Dochter STIJNTJE is getrouwd, met MICHIEL PEETERS van KEMPEN, schaliedekker, die reeds was overleden. De andere doch-ter is MAEIJCKE CORNELIS ADRIAENSEN, getrouwd met JACOB BRUEL. soldat op de Waran-de onder Terheide. Waarom de zoon niet meedeelt wordt niet verteld.
De volledige tekst gaat hierbij. Datum 21. 2. 1653

folio 92v, volledige tekst
Peeter Janssen Timmerman als volcomen last en procuratie hebbende van Neeltje Jacob Huij-brechtsen sijne huijsvrou volgens d’acte van procuratie gepasseert voor Jan Hendrick Dijrcx Nota-ris en seckere getuijgen binnen Breda van dato XVIII februari 1653 dije wij Schepenen hebben ge-sien en hooren lesen. Ende lijde dat hij vercoft heeft omme etc. Willem Jansen van Bommel om-trent een half buijnder saijlants ofte etc. als ‘t selve gelegen is achter de kerck alhijer Willem Augus-tijn Verhagen metser oost, de kercke steecht oft dreef west, den pasthorije hoff ende wegh tus-schen beijde suijt, ende de hererg noort. Te vrijen commerloos Preten Heeren ehijns Gevest etc. Actum XIX februari 1653
w. g. Jan Dijrcken en Cornelis Merten Mathijssen van de Nijeuwenhuijse schepenen.

Compareerden voor schepenen naergenoempt Willem Peeterssen op te Heij, weduwnaer wijlen Maeijke Jans, ter eenre ende Stijntjen Cornelis Adriaensen weduwe wijlen Michiel Peetersen van Kempen, schaliedecker, geassisteert met Cornelis Cornelis Adriaensen haeren broeder en gecoren voight in dese saecke. Maeijcke Cornelis Adriaense geassissteert met Jacob Bruel, soldaet
onder de compagnie van de heer capiteijn Huijgens, in garnisoen op te Grote Warande onder Ter-heijde, haeren man ende voight, Adriaen Willem Peetersen voor hem selven, Adam Claes Hendricx als voight ende Willem Willem Peeters als toesiender van Peeter Willem Peetersen hijer mede pre-sent ende de voorschreven Cornelis Cornelis Adriaensen daer respectieve moeder
aff was de voorschreven Maeijcke Jannen ‘t samen ter andere eijde.
Ende verclaerden ende bekenden met malcanderen te sijn overcomen ende de stede en erftgoe-deren van de voorschreven Maeijke Janssen ende hem, Willem Peeters gelegen op Cleijn Dongen
bij blinde lotinge te hebben geschift gescheijden ende gedeelt als volght. Inne den eersten is de voorschreven Willem Peetersen op te Heij bevallen ende geerfdeelt op te nijeuwe huijsinge mette helft der landen ende nijeuwe effenisse te weten de suijtsijde waer op deselve huijsinge is etsende ende dat van den rijoel oostwaerts aen totte heggge, scheijdende de nijeuwe ende oude bogaert aen ‘t westeijnt op te staet, breet mette heele suijden sloot, nesse roeden veerthijen voet twee duijm en-de oosteijndt op te rede der hegge scheijdende ais voer den werf te ende bogaert ter
breete vsn seven roeden seven voet vijer duijm alweer in’t gescheijt staet een kerseboom ende als aen ‘t oude volgen de vijer jonge appelbomen op te suijtcant van ’t voorde lot steen. Voorts is de voorschreven Willem bevallen op ten suijtcant der eerste ende tweede acker der stede, als reste der driesten oft ackerken tegens den ouden bogaert voor ende achter ter breete van vijf roeden een voet acht duijm alweer nu pselen sijn geslaegen ende keijen geleijt sullen oorden ende sal hij, Wil-lem, over de verbeteringen der huijsinge ende erve aen de kijnderen ende volgende cavel moeten vuijtreijcken ende contant voldoen de somme van vijftich gulden eens.
Hijer tegens sijn de voorschreven tweede comparanten ende kijnderen bevallen ende gerfdeelt op te oude huijsinge der voorschreven stede ende erve waer op de selve is staende, te weten de noor-den cant neffens des secretarissen Pels santdijck ende dat van den rijoel oostwaerts totte hegge scheijdende den werft ende den bogaert aen ‘t westeijnde op te straet, breet vijer roeden drije voet ende tegen den ondereb bogaert van voorschreven kerseboom voort aen ter breete van drije roe-den negen voet acht duijm. Voorts sijn de selve tweedel comparanten ende kijnderen bevallen op ten ouden bogaert den noorden cent der eerste ende tweede acker ‘t saemen streckende van de voorschreven werft oostwaerts aen tot Dielis Anthonis erve, breek aen wedereijnde vijf roeden vijfthijen voet vijer duijm slweer poelen sijn geslaegen staen, steende den noortoosten paal aen de suijden cent van de sloot en sal de cavel van de eerste cavel ontvangen vijftich gulden
en is conditie dat parthijen malcander sullen helpen verleggen het schoor noortwaerts in echteijnde het gescheijt wser ‘t eijnde ider seven voet ofte daeromtrent ende elck gelijck veel sal moeten lae-ten tot aen de kerseboom ende hegge voorschreven om deselve veerthijn voet bij partijen ende hen nacomelingen ‘t samen tot een wegh gebruijckt te mogen worden sonder dat d’een oft d’ander dije nu oft nademaels sal mogen inheijnen, vercleijnen oft betimmeren, ende sal een ider vuijtgenomen de voorschreven veerthijen voet wegh ter lengte voorschreven voorts metrijden, jaegen ende stou-wen op sijn selven moeten behelpen ende ider onderhouden sijn schouwe voor sijn breete in het Rijoel ende wech, met welcke contracte, scheijdinghe ende deijlinge etc. waer op etc. Actum 21. 2. 1653 met den schouteth en ADRIAEN MICHIEL FIJNENBUIJCK en CORNELIS MERTEN MA-THIJSEN, schepenen.

Folio 94r
IVETJE JAN CORNELIS HAENSBERGH, weduwe wijlen LAMBRECHT JAN LAMBRECHT RAESEN geassisteert met haar gecoren voight JOOST SIJMON GODERTS ter eenre;
JAN CORNELIS HUIJBRECHTS, voight, en CLEIJS JAN van RAEMSDONCK, toesiender van drije onmondige weeskijnderen van de v.s. LAMBRECHT JAN LAMBRECHT RAESEN met name JAN, oud 22, (doop 24. 6. 1622) ADRIAEN, 18 jaar (27. 6. 1632) en CORNELIS, 15 jaar (doop 27. 10. 16.) Verder PLEUNTJE, dochter uit een eerder huwelijk, en reeds getrouwd met CORNELIS QUIRIJN HESSELS (zie de dopen van CORNELIS CRIJNEN en APOLONIA LAMBERTS) Zie ook RA 100 folio 27.
Het huis wordt onverdeeld gehouden met alles wat daar bij hoort, bogaert. werf en dries. Merk-waardig is, dat in de marge blijkt dat APOLONIA ook een broer had, die echter halfbroer had moe-ten worden genoemd. De marginale aantekening zijn uit 1655 en 1676 (respectievelijk 18. 5. 1655 en 6. 2. 1676.; mogelijk dat op die data meer gegevens staan)

Bijlage bij folio 96.
Het nageslacht van LEMMEN RAESEN.
In RA 95 vinden we
JAN LEMMEN RASSEN en zijn vrouw CATHALIJN CORNELIS ANTHONIS LANGEN. Zie voor dit gezin bijlage 4 in RA 100.
Verder RAES, ANTHONY en CLAES LEMMEN RAESEN, die echter later niet meer zijn te vinden, en mogelijk verhuisd zijn.
Hier vinden we LAMBRECHT JAN LAMBRECHT RAESEN en zijn tweede vrouw EVA(IVETJE, ook JUDIC, ) JAN CORNELIS HAENSBERGH.
Uit dit tweede huwelijk de zonen JAN, ADRIAEN, CLAES en CORNELIS. Uit het eerste huwelijk een dochter PLEUTJE (APOLONIA) die trouwde met CORNELIS QUIRIJN HESSELS. Uit dit huwelijk vinden we dan vervolgens: JOHANNA CORNELIS QUIRIJN HESSELS x ADRIAEN PEETER JANS.
Maar volgens het verpondingsregister zou dat moeten zijn:
BEREND PETER JAN DINGEMANS (folio 299) Vergelijk daarvoorde ondertrouw van 7. 4. 1679 en HGB 1690 – 53
Van de 4 zonen alleen vervolg op zoon JAN LAMBRECHT RAESEN die trouwde met ANNA ADRIAEN VRANCKEN. Hieruit zoon PEETER, die trouwde met SIJKE ADRIA BOSSER. Zie ver-der ook VP. 297/298.

Folio 96v
IVETJE JAN CORNELIS HAENSBERGH, weduwe wijlen LAMBRECHT JAN LAMBRECHTS regelen met de voogden de voogdij van de jongste zoon, CORNELIS. Moeder belooft haar zoon te onderhouden, maar mag in ruil daarvoor de opbrengst van zijn kindsgedeelte gebruiken. Bovendien moeten CORNELIS QUIRIJN en ook zoon JAN een geldelijke bijdrage leveren in het onderhoud van moeder en broer 21. 2. 1653

Folio 97v
MAEIJKE CORNELIS HUIJBRECHTS, weduwe van CORNELIS JAN RIJSBERGEN (begraven 1652) geassisteert met JAN JAN MEERMANS, haar gecoren voight, en swager.
JAN CORNELIS JAN RIJSBERGEN, voor hem selven;
JUDITH CORNELIS JAN RIJSBERGEN
MAEIJKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN
CORNELIS CORNELIS JAN RIJSBERGEN
ANNEKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN en haar man JAN JAN MEERMANS
SIJKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN en haar man ADRIAEN JAN GOOSSENS
MAEIJKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN en haar man ADRIAEN NELIS te Steenberger zijn uit-gekocht. op 12. 2. 1653
Leg hier naast RA 99 folio 1 inzake het eerste huwelijk van CORNELIS JAN RIJSBERGEN en de dopen uit het tweede huwelijk.
De voorgaande personen hebben verkocht aan WILLEM ADRIAEN WILLEMS twee loop en 26 ronden land gelegen tussen de Donge en de Leeghstraet. belast met 5 loop rogge voor de Heilige Geest te ‘s Gravenmoer. 24. 2. 165

Folio 98r
Dezelfde personen verkopen aan SIJKE, weduwe CLAES JANSEN BRABERS 67 roede land ook gelegen tussen de Leeghstraet en de Donga. Ook belast voor de H. G. te ‘s Gravenmoer.

Bijlage bij folio 97.
Het geslacht RIJSBERGEN.
Wanneer we alle gegevens naast elkaar leggen uit RA 99 e.v dan krijgen we het volgende:
Er zijn kinderen uit beide huwelijken.
Van deze kinderen is in de Hoofdgeldboeken weinig terug te vinden en ook niet in de doopregisters.
LAUREIJS CORNELIS JAN RIJSBERGEN, uit het eerste huwelijk, trouwde met met ELISABETH JERONIMUS STOFFELv d. POEL. LAUREIJS moet overleden zijn voor 1681 want dan wordt zij weduwe genoemd (1681 – 34) Er zijn drie dopen bekend, Vervolg nog niet gevonden. Voor het laatst in 1690 – 57.
Dan wordt ook genoemd JAN CORNELIS JAN RIJSBERGEN. Van hem geen vrouw kunnen vin-den en ook geen dopen. In 1690-57 wordt genoemd de weduwe van JAN RIJSBERGEN.
Wel vinden we dan even later: CORNELIS JAN RIJSBERGEN getrouwd met MARIA BASTIAEN ‘t HOOFT uit Oosterhout. Meerdere dopen. De familie zal dus verder moeten worden gevonden in latere archiefstukken.
Zie ook het verpondingsregister op folio 128 en 288.

Folio 98v
JENNEKE CLEIJS JANSEN, weduwe van wijlen ABRAHAM JACOBS SCHIPPER geassisteert met HUIJBRECHT VASSEN, haar gecoren voight, heeft verkocht aan EMBRECHT WOUTER DOOMEN een roeij breit vuijtgedolven moergrond tussen Rijoel en Kae. Gevest op 25. 2. 1653

Folio 98v
MAGDALENA CORNELISEN weduwe wijlen JAN JANSEN van BEIJEREN en geassisteert door,, aar zoon JAN. JAN JANSEN van BEIJEREN en CORNELIS JANSEN van BEIJEREN mede voor hun broeders en zusters, hebben verkocht aan LAUREIJS SMITS een half buijnder vuijtgedolven moergrond, eertijds gekocht van CORNELIS PELS op 1. 3. 1629; gelegen tussen Vaart en Kae. Gevest op 3. 3. 1653. Zie RA 100 folio 39 d. d. 1. 3. 1629.

Folio 99r
De koper LAUREIJS SMITS heeft contant betaald.

Folio 99v
ADRIAENTJE WOUTER HUIJBRECHTS weduwe van JAN MERTEN JAN MERTENS
Zie eerst RA 100 folio 22 en 45.
MERTEN JAN MERTENS voor hem zelf
NEELTJE JAN MERTENS met haar man ADRIAEN JACOB BINCK
MAEIJCKE JAN MERTENS met haar man CORNELIS LUCAS ROELEN
JAN JAN MERTENS
WIJNANT JAN MERTENS x Marieken Peeter Jansen. Oosterhout 2-12-1656
JENNEKE JAN MERTENS en haar man ADRIAEN JANSEN BINCK (zie doop 3. 1. 1655)
PEETER JAN MERTENS
Deze laatste koopt van moeder en broers en zusters hun deel in een schuur en in twee loopen saets lant, gelegen in de Groenstraat. 4. 3. 1653

Bijlage bij folio 99
Van de hier genoemde namen is alleen een duidelijk spoor te volgen van PEETER JAN MEER-TENS LOONEN, die op 25. 4. 1630 trouwde met CORNELIA GIJSBERTS. Zie ook HGB 1660 – 28, 1670-26, 1681-33
We vinden vervolgens:
CORNELIS PEETER JAN MEERTENS LOONEN en IDA CORNELIS CASTELEIJNS Zie HGB 1697-67, 1707-39 etc.
Van hun kinderen alleen gevonden dochter CORNELIA, die trouwt met JACOBUS GERARD PRINSEN. Maar in 1714 folio 46 wordt ook gesproken over een zoon. Zie verder het Verpondings-register deel II folio 317

Folio 100
LESKE JACOB JAN WILLEMS en haar man JAN PEETER THOMAS, LESKE had als moeder DINGNA WILLEMS
ANNEKE JACOB JAN WILLEMS en haar man GEERIT GOVAERTS
NEELTJE JACOB JANSEN en haar man MARCUS MARCUS
WILLEM JACOB JANSEN
FRANS JACOB JANSEN
JAN JACOB JANSEN. Deze 5 kinderen hadden als moeder: GUILIKKE JANS
Leg hiernaast folio 89 V, hiervoor, dan blijkt dat de vader JACOB JAN WILLEMS drie maal ge-trouwd is geweest.
Hier staat dat hun vader JACOB JAN WILLEMS na het overlijden van hun respectieve moeders in het bezit gebleven is van alle goederen. Er is ook geen staat of inventaris geweest. Nu spreken zij af dat bij de deling er van uit¬gegaan zal worden dat ze gelijkelijk op delen als volle broers en zusters. 8. 3. 1653

Folio 100v
De zes kinderen van JACOB JAN WILLEMS verkopen aan SIJKE THOMAS weduwe van LAM-BRECHT GEERITS 21 loop land, gelegen aan de Heijcant.
Zie voor de koper HGB 1650 folio 28, waar ik de naam heb gelezen als ANTHONIS. Maar bij de dopen staat ook THOMAS, zodat dit de juiste lezing zal zijn Volg het HGB voor het vervolg.

Folio 100v
JAN PEETERS van HAREN heeft verkocht aan JACOB DINGEMAN WILLEMS 2½ loop land, gelegen in de HAM. Belast met 1 loop rogge voor Pastorie. Zie voor de. koper HGB 1650 folio 9. Ook RA 100.

Folio 101r
MAEIJKE CORNELIS HUIJBRECHTS, weduwe van CORNELIS JAN RIJSBERGEN, ter eenre.
JAN CORNELIS JAN RIJSBERGEN,
LAURENS CORNELIS JAN RIJSBERGEN,
SIJKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN met haar man ADRIAEN JAN GOOSENS;
MAEIJCKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN en haar man ADRIAEN NEELEN, wonend in Steen-bergen, en uitgekocht op 12. 2. 1653
JUDICH CORNELIS JAN RIJSBERGEN met als voight in desen JAN LAURENS MEERMAN.
Zij allen hadden als moeder de eerste vrouw van CORNELIS JAN RIJSBERGEN, MAEIJCKE LAUREIJS MEERMANS. Zie ook RA 99 folio 1.
Verder de kinderen uit het tweede huwelijk:
ANNEKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN met haar man JAN JAN LAUREIJS MEERMANS
MAEIJKE en CORNELIS CORNELIS JAN RIJSBERGEN die als voight hebben JOACHIM ADRIAAN PEETERS
Dan volgt de scheijding en deijlinghe tussen moeder en de kinderen. Huis, schuur, land, werf en hoff alles wordt in stukjes geknipt. 15. 3. 1653

Folio 103r
SIJKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN en haar man ADRIAEN JAN GOOSSENS, verkopen, hun deel in het voorgaande aan de andere erfgenamen. Zelfde datum

Folio 103r
ISAAC PEETERS van LOON als grootvader en LAUREIJS WILLEM OLIFIERS als oom respec-tievelijk voight en toesiender van de twee onmondige weeskijnderen van PEETER ISAAC van LOON (en zijn hier niet genoemdd vrouw CATHALIJN OLIFIERS, CATHALIJN werd begraven op 5. 8. 1649 en PEETER ISAAC van LOON op 25. 10. 1652) De kinderen werden toen opgenoemen in het gezin van hun grootvader. Zie voor alles inzake ISAAC PEETERS van LOON en zijn nage-slacht de complete verzameling op het gemeentehuis in Dongen.
Hier de verkoop van een huis etc. aan HUIJBRECHT CLAES HUIJBEN in de Ham die alles con-tant heeft betaald.

Folio 103v
HUIJBRECHT CLAES HUIJBRECHT RAESEN heeft verkocht aan JAN DIJRCK Jan HUIGHEN
6 loop saijlants gelegen aan de Heijcant alhijer, achter WILLEM JANSEN VERLEGH 15. 3. 1653

Folio 104r
WILLEM JANSEN VERLEGH heeft acte van transport van BRUIJN GILLES, burger te Breda vol-gens een ordonantie van 25. 2. 1597, uit de goederen van Sijne Hoocheijt de Prins van Oranje, en-kele percelen vuijtgedolven moergrond. het gaat hier over een opwinning, dus een gerechtelijke uitspraak. De gronden liggen op de Affganck. Gevest op 17. 3. 1653.

Folio 105r
THOMAS JANSEN van BOMMEL heeft verkocht aan JAN EMBRECHT PEETERS 4 loop land op Cleijn Dongen 17. 3. 1653

Folio 105r
DINGNA CORNELIS JAN AERTS en haar man JAN JANSEN SCHEIJMAKER hebben verkocht
aan CORNELIS ANTHONIS MEULDER een stede met huijsinghe, hoof, erve, gelegen in de Groenstraet, tussen GROENSTRAET en LEEGHSTRAET. Zie voor koper HGB 1660— 28.

Folio 105v
CORNELIS HUIJBRECHT RAESEN verkoopt het 1/10 deel in een stede met huis etc. door hem op 26. 4. 1628 gekocht van JENNEKE JAN JAN WOUTERS en haar man CORNELIS WILLEM LAUREIJSEN (zie RA 100 folio 22) 22. 3. 1653

Folio 106r
STIJNTJE CORNELIS ADRIAENSEN, weduwe van MICHIEL CORNELIS ADRIAEN van KEM-PEN MAEIJKE CORNELIS ADRIAENSEN getrouwd met JACOB BRUEL, soldaat in Terheijde ADRIAEN WILLEM PETERS HEIJBLOM en zijn broer PEETER
alle vier kinderen van MAEIJKE JANSEN uit haar eerste en tweede huwelijk
(zie hiervoor folio 92 en 93r) verkopen een deel van hun erfenis aan CLAES ADRIAEN ANSEMS ( zie voor hem en zijn vrouw RA 100 en 101; ook GTMWB jaargang 11, waar dit geslacht is uitge-werkt.) 30. 3. 1653.

Folio 106v
Compareerde vocr schepenen ANDRIES CORNELIS, laeckencoopef (HGB 1650 —25 en RA 105 – 37) die heeft overgegeven, gelijck hij consenteert ende overgeeft mits desen alsulcke stede, twee huijsingen, hoven en erven, gestaen ende gelegen in de Kerckstaaet, waer innne hij en Mr PIE-TERv d. RIJCKEN, schoolmeester, tegenwoordigh is wonende. Hoewel mij niet alles duidelijk is inzake de vraag; waarom zo, gaat het om vast te leggen dat het geld in de huijsjes gestoken, af-komstig was van zijn vrouw MAEIJKE CORNELIS GHIJSBRECHTS. Hij vest en erft zijn vrouw
in de twee huijskens op 6. 4. 1653.

Folio 107r
ENGELTJE JAN CORNELIS SOFFERS/STOFFELS, weduwe wijlen HENRICK ANTHONIS HENRICKS de GRAUW geassisteert met DIJRCK ANTHONIS DIJRCXEN, heeft verkocht aan JOOST ADRIAEN PAUWELS, haeren swager het gerechte vijerde part van de huijsinghe en acht-ste paert der erfenisse van de stede, waerop hij cooper is woonende, gestaan en gelegen aan de Heijcant alhijer, in voegen haar vercooperse naar doode van MAEIJKEN JAN CORNELIS SOF-FERS/STOFFELS aenbestorven. Zie RA 100 folio 35 en 81 dan wordt alles duidelijk.

Folio 107v
De kinderen van CORNELIS JAN RIJSBERGEN (zie folio 101) verkopen aan ADAM CLAES HENRICKS de snijder, een schuere mette voordere timmering ende erfenisre daer aen gestelt sijnde mette helft der dreve en werff sijnde ter haecx door gereet ende affgepaelt. Verder ook nog een stuk grond en een driesken. Gevest op 12. 4. 1653

Folio 108r
AERT DOMAS ACKERMANS heeft verkocht aan CORNELIS ADRIAEN BROEDERS, de wagen
maker het gerechte sesde paert van 3 loop vuijtgedolven moergrond, waarvan de kinderen van zijn broer MERTEN ook een deel bezaten. Op de Affganck 12. 4. 1653

Folio 108v
PEETER ADRIAENSEN van HEIJST heeft verkocht aan GHIJSBRECHT JAN GHIJSBRECHTS een stede, huijsinge, hoff en erve, gelegen in de Heijvelden alhijer. Ook nog enkele percelen land naast zijn broer JAN en zijn zus BERBEL, weduwe Scherders. Zie HGB 1650 folio 23. Gevest op 30. 4. 1653

Folio 109r
ANTHONIS JAN WOUTERS, WOUTER JAN WOUTERS, HENRICK JAN WOUTERS, GEER-TRUIJT JAN WOUTERS getrouwd met AERT ADRIAEN DIJRCKEN, verkopen met hun vieren een stuck lants groot omtrent seven loopens gelegen aen het Rijoel in de Ham aen PEETER CORNELIS van LOON. Wegen en stegen over de grond van HENRICK CORNELIS BLIECK en van LAMBRECHT JAN LAMBRECHT RAESEN. 30. 4. 1653
Zie voor deze personen HGB 1650 – 13.

Folio 109v
DINGNA CORNELIS VERMEULEN vrouw van ADRIAEN CORNELIS BUIJCK geassisteert met haar broer LAUREIJS CORNELIS VERMEULEN heeft verkocht aan haar man de helft van het derde paert van een stede, huijsinghe, hoff en erf, op CLEIJN DONGEN. Er zijn drie eigenaars van het geheel n. l.:
LAUREIJS, DINGNA en haar man. en CATHALIJN CORNELIS VERMEULEN (reeds overleden) en haar man JAN ADRIAEN MOETS. In het volgende Stuk doet LAUREIJS hetzelfde met zijn tweede vrouw MAEIJKE JANSEN VENUS uit ‘s Gravenmoer. Zie REHM.

Folio 110r
CLAES ADRIAENSEN ROSENBRANT en zijn vrouw MAEIJKE JAN JAN IPELLAER, kleindoch-ter van RAES JOOSTEN, die in Dongen had gewoond daar ook bezit had gehad. We komen deze RAES JOOSTEN tegen in RA 100. Hij moet een dochter hebben gehad die met JAN JAN IPEL-LAER was getrouwd. En die is niet te vinden. Zie verderop bij folio 111. Nu regelt deze kleindochter wat er nog te regelen is inzake de nalatenschap van haar grootvader. En zij doet dat in samenwer-king met de schout LARENS SMITS. op 5. 5. 1653

Fclio 110v
LAURENS SMITS doet transport scan d, grond die hij uit het vorige stuk heeft verkregen aan zijn schoonzoon FLORIS PELS. Ook 5. 5. 1655

Folio 111r
JAN JANSEN de CORT, woonende in ‘s Gravenvoer (zie REHM voor deze persoon) verkocht aan PEETER JANSEN VROLIJCK 2½ loop vuijtgedolven moergrond op de Affganck, naast de grond van WILLEM AUGUSTIJN VERHAGEN. 12. 5. 1653 (of 7. 5. )

Folio 111v
LAURENS SMITS, schout van Dongen die acte van transport had van CLAES ADRIAENSEN ROSENBRANT en MAEIJKE JAN JAN IPELLAER, daer moeder aff was HEULTJE RAES JOOSTEN en ADRIAEN CORNELIS de LANGEN als vader en voight van sijne onmondige wees-kijnderen ADRIAENTJE, ANNEKE, IDA en HEIJLTJE verweckt bij JENNEKE RAES JOOSTEN woonende in de Hitsert onder Oudt Beijerlant.
RAES JOOSTEN werd begraven op 20. 4. 1653. De scheijding heeft dus al kort daarna plaats ge-vonden. Een deel van het bezit is op 7. 5. 1653 publiek verkocht (waaronder ook kleding en meube-len) 8. 5. 1653.

Folio 113r
ADRIAEN CORNELIS LANGEN woonende in de Hitsert, weduwnaar van JENNEKE RAES JOOSTEN met vier onmondige dochters, verkoopt een stuk vuijtgedolven moergrond aan FLORIS PELS. Hij had deze grond uit de nalatenschap van zijn schoonvader RAES JOOST JAN LAM-BRECHTS. Ook op 8. 5. 1653

Folio 114r
DIRCKXKEN THOMAS DIJRCKEN geassisteert met JAN AERT BOMMELAER haar man ende voight, heeft verkocht aan THOMAS JANSEN van BOMMEL 1 loop land, gelegen op Cleijn Don-gen naast PAUWEL PAUWELS en ADRIAEN MICHIELS FIJNENBUIJCK. Gevest op 19. 5. 1653

Folio 114v
Het zelfde echtpaar heeft aan dezelfde koper nog een stuk land verkocht gelegen op Cleijn Don-gen. Zelfde datum.

Folio 114v
FLORIS Pels, secretaris alhijer heeft vercoft omme etc. aan CLAES ADRIAEN ANSEMS stijf drije loop wegh en santdijck, gelegen op Cleijn Dongen, streckende van het Rijoel oostwaerts op hondert en elf roeden lengte. Sijns coopers stede en erve gecomen van WILLEM PEETERS op te HEIJ huijsvrouw en kijnders (zie voor deze aankoop van Ansems hiervoor folio 106) Het geslacht Ansems is uitgewerkt in het GTMWB jaargang 11. Het recht van overpad oftewel “wegen en ste-gen” wordt duidelijk geregeld. Datum 27. 6. 1653

Folio 115r
CLAES ADRIAEN ANSEMS verclaerde ende bekende wittelijck te cederen en tran¬sporteren, op-draegen en over te geven aan FLORIS PELS, secretaris alhijer, de somme van f 50. – dije COR-NELIS DENIS sijnen swager (zie RA 98 folio 50) hem bij schepenschuldbrief in dato 8. 4. 1647 heeft gelooft metten Interest tegen 8. 4. 1653 en dit in mindernisse van de eerste paije der Sant-dijck. Actum 27. 6. 1653

Folio 115v
GEERIT DIJRCK ANTHONISEN, weduwnaar van LIJNTJE JAN BROEDERS, ter eenre;
GEERTRUIJT ANTHONIS AERT VENNICX, geassisteert met JAN PETER MATHIJSEN,
ons mede schepen, haeren oom ende voight, ter andere sijde; ende verclaerden ende bekenden met malcanderen nopende de belofte van trouwinge d’een de ander gedaen, als oock d’onderhou-dinge van het soontje bij haer, GEERTRUIJT gebaert op ten 28. 8.1653, van hem Geerit, gepro-creert te sijn, in vrientschappe overcomen ende veraccordeert in voegen ende manieren naerbe-schreven. Te weten dat sij malcanderen en d’een de ander van de voor schreven trouwbelofte sijn ontlastende ende quijtscheldende in voegen oft deselve nooijt waere geschiet ende tusschen hen gepasseert ende dat sij GEERTRUIJT ANTHONIS tot haeren last is nemende ende gelooft te on-derhouden het voorschreven haere kint, bij hem GEERIT geprocreert in aet en dranck cleeden en reeden in wollen en lijnden, hosen en schoenen, sieck en gesont tamelijcken en eerlijck naer haeren staet soo ende gelijck een goede moe¬der schuldich is en behoort te doen tot dat hetselve de ouder-dom sal hebben van 20 jaer, ende hetselve ter schoole te laeten gaen tot dat het tamelijcken sal connen lesen en schrijven en gelooft als dan, oft wel eerder als hetselve comt te trouwen vuijt te rijcken ende betaelen de somme van f 200, -. En als hij niet comt te trouwen alsdan de som op interest te zetten.
En GEERIT DIJRCK ANTHONISEN zal aan GEERTRUIJ f 600,- betalen, de helft nu gereet en de andere helft over een jaar.. Actum 27. 9. 1653.
Blijkens het doopregister heet de zoon ANTHONIS.
Zie RA 100 – 131

Folio 116v
HUIJBRECHT CLAES HUIJBRECHT RAESEN heeft verkocht aan STEVEN ANTHONIS STE-VENS een huis hof en erf, gelegen in de HAM. (zie zijn koop op 15. 3. 1653, folio 103) Hij verkoopt dit bezit op 25. 10. 1653

Folio 116v
HUIJBRECHT CLAES HUIJBRECHT RAESEN gaat een poos van huis en laat nu alles over aan zijn neef HUIJBERT CORNELIS HUIJBERTS. 27-10-1653

Folio 117v
In den namen Godts, Amen. Compareerde voor Schepenen naergenoempt HUIJBRECHT CLAES HUIJBRECHT RAESEN jongeman, gesont van lichaam, gaende en staende ende sijner minnen, memorie ende verstant in alles wel machtich soo ’t selve ons opentlijck scheen ende bleeck; de welcke d’onseeckerheijt des levens aenmerckende ende datter niet seeckerder is dan de doot ende nijet onsee¬ckerder dan de vure derselve, te meer alsoo hij geerne hem vuijt dese lande naer andere quartieren soude begeven ende nijet wetende wat hem soude mogen recontreeren, willende daer omme vuijt des werelt nijet scheijden sonder naar te laeten dese sijne testament, dispositie ende vuijterste wille. Inne den eersten bevelende sijne ziele, soo wanneer die vuijt mijne lichaem scheij-den sal der genade ende barmharticheijt Godts ende sijne liehaem ter eerlijcke plaetse begraeven te worden. Voorders, comende tot dis¬positie van sijne tijdelijcke goederen bij Godt Almachtich op deser werelt verleent, soo maecke en laete hij, testateur bij aldijen hij sonder wettiche
oir oft oiren naer te laeten come afflijvich te worden aen HUIJBRECHT CORNELIS HUIJ-BRECHTS, sijne neve in recompense ende vrientschap ende noch te genieten vrientschap seecker ackerlants, gelegen aen de suijtsijde van de huijsinghe sijner stede en goederen in de Biesen alhijer. Item maecke ende laete hij, Testateur, in sulcken gevalle een de HEERE SMITS, schouteth alhijer, den besten eijckenboom op sijne testateuren goedere alsdan te verkiezen; laetende hij, Testateur, alle mijne voordere naertelaeten goederen ingevalle van egeen wettige geboorte als voore aen sijne naer te laeten vrienden en erfgenaemen deselve alsdan daer inne te institueren als sijne erfgena-men. Dan volgt het gebruikelijke slot. Het testament zal worden bewaard door de secretaris. Datum als het vorige stuk, 27. 10. 1653.

Folio 119r
LAMBRECHT JOOST WILLEMS van SPRANGH heeft verkocht aen Mr. CORNELIS DIJRCX chirurgijn alhijer, sijne stede, huijsinge, koije, hoff ende erve, groot omtrent twee loopensaet aft als-oo groot ende cleijn als deselve gestaan ende gelegen in de Kerckstraet alhijer, naast CORNELIS PELS, secretaris, weduwe en verder aan Kerckstraet en Heerbaen. Gevest op 17. 11. 1653

Folio 119v
Wij, Schouteth, Schepenen en Regeerders der Heerlijcheijt Dongen, gelegen in de Baronie van Breda, verclaeren ende bekennen alsoo bij Haere Con. Hoocheijt MARIE, bij de gratie Godts Prin-sesse van Groot Britanje als Moeder ende vooghdesse van Sijne Hoocheijt den Heere Prince van Orangien, aen ons bij haer Octroij ende Openen brieven van dato 28. 8. 1653, onderteckent MARIE en met het Groot zegel van sijne hoogheijt ende haere Con. Hoogheijt in roode wassche aen dobbe-le franchijnesteerten vuijthangende besegelt ende op duplicq staende, Ter ordinantie van Haere Con. Hoocheijt onderte. L. Buijsero
Graeffieuselijck is verleent ende geaccordeert twee vrije Jaermerckten binnen desHeerlijcheijt, waervan d’eerste wesen sal des Woensdachs voor Palmsondach ende d’andere Dijndaeges voor Alderheijligen, ider voor den tijt van twee daghe dat wij in recompense ende ter regarde van dijen aen Sijne Hoocheijt schuldich sijn ende geloven jaerlijcx vuijt onser gemeijnts innecomen te betae-len ende vuijt te reijcken de somme van f. 12. – voor ieder merckt de sommen van f. 6. waer van d’eerste jaer verschijnen sal Allerheijligen toenomende 1654; voor de voldoeninge derselve verbin-dende onser voorsehreven gemeijnte goederen ende incomen. Actum 24. 11. 1653

Folio 120r
ADAM HENRICK DENIS GODTSCHALCX ter eenre; ADRIAEN MICHIEL FIJENBUIJCK, ter andere sijde; bekenden soo annopende den eijgendom ende gebruijck voor soo veel sij ider daerin-ne tegenwoordig sijn gerechticht van seecker Santdijck, liggende noortwaert van henner respectie-ve stede ende goederen op Cleijn Dongen, van oudts genaempt HULSMANS Santdijck, als ‘t ge-bruijck van seecker wegh daer tegenover tusschen de Donga en het Rijoel, genaempt de Dertich buijnder steghe, nu met malcanderen te sijn overcomen ende ge der accordeert in voegen ende manieren naervolgende.
Te weten, dat hij, ADAM HENRICKS aen ende ten behoeve van de voorschreven ADRIAEN MI-CHIELSEN, sijne oiren, erven ende nacomelingen wittelijck is cederende transporterende, opdrae-gende ende overgevende alsulcke recht ende actie ende pretentie als hij soo vuijten coop ofte mangelinge der stede gecomen van JAN EMBRECHT (EVERTS?) PEETERS, te vooren JAN ADRIAENSEN BACKER, waer op hij tegenwoordich woont ofte oock andersints soude mogen hebben in ofte totte voorschreven Santdijck van de oude totte nijeuwe Rijoel toe, mitsgaders al-sulcke actie ende pretensie als hij, ADAM is hebbende ende in het vercoopen van sijn paert ende deel der stede ende goederen vaam HENRICK DENIS GODTSCHALCX sijne vader heeft be-sproocken ende op hem gereserveert gehadt om voor nu ende ten eeuwighe daghe te hebben sijn vrijen erff wech met rijden, jaegen ende stouwen ……… stege neffens de voorschreven sijne va-ders stede gelegen van Rijoel ter Donga toe, genaempt de dertich buijnder steghe, om dije bij
hem ADRIAEN MICHIELS ende sijne nacomelingen in plaetse van hem ADAM en sijne nacome-lingen gebruijckt te worden als hem, FIJNENBUIJCK, stellen in sijn gerecht recht ende plaetse, sijnde respectieve vrij, sonder eenighe commer, ten waere Heeren chijns. Waer tegens ende voor hij, ADRIAEN MICHIELSEN FIJNEBUIJCK aen de v. s. ADAM ende sijne nacomelingen en be-sitters ende bruijckers der stede ende goederen waerop hij woont, gecomen van JAN ADRIAEN-SEN BACKER, sal hebben ende behouden den erfwech met rijden, jaegen en stouwen over de v. s. Santdijck genaempt HULSTMANS SANTDIJCK, niet alleen van den ouden totten nijeuwen Rijoel maer oock voorts van den nijeuwen Rijoel totten Vaert, recht doorgaende mits deselve ende sijne nacomelingen sullen moeten helpen maecken ende onderderhouden deselve santdijck. Waer en boven hij, ADAM, soo lange hij leeft ende v s. sijne stedeke selfs als eijgenaer sonder vercoopinge blijft gebruijcken maar langer niet, sal mogen beweijen ende gebruijcken het westeijnt ende helft der v. s. santdijck, welverstaende voor soo veel gedeelt den voorgenoem¬den ADRIAEN MICHIELSEN daar inne tegenwoordich is gerechticht sonder meer, oft oock sal hij, ADAM, egheen recht hebben aen eenighr houtwasch maar hemselfs soo lange tegens de nabueren moeten beheijnen ende vrij-den dat dije niet claegen ende hij deselve met sijn beesten geen schaede en doen blijvende hij, ADAM, oock verbonden soo lange hij de beweijinge als voor is hebbende, alleen te onderhou¬den de schouwe aen het westeijnde in het Rijoel patende straet, ende naer dato van dijen sal hetselve comen te expireren. Actum 24. 11. 1653

Folio 121v
JAN ADRIAENSEN BOER, weduwnaer eerst van MAEIJKE PETERS ROELEN en daarna van JENNEKE JAN CORNELISdr. Deze JENNKE JAN CORNELISdr was eerder getrouwd geweest met HUIJBRECHT ADRIAEN STEVENS. Zij had uit haar eerste huwelijk een zoon: ADRIAEN HUIJBRECHT ADRIAEN STEVENS en een dochter MAEIJKE HUIJBRECHT ADRIAEN STE-VENS die nu getrouwd was met WOUTER JAN LAMBRECHT; (reeds genoemd in folio 3) Er wordt niet gerept over kinderen uit het eerste of tweede huwelijk van JAN ADRIAEN BOER. We vinden hier de boedelscheiding tussen JAN ADRIAEN BOER en zijn twee stiefkinderen. 10-12-1653

Folio 123v
LAUREIJS CLAES ADRIAENSEN voor hem zelf
MAEIJKE CLAES ADRIAENSEN, geassisteert door haar man HUIJBRECHT WILLEM PAUWELS ADRIAEN JAN EVERTS
Zij hadden alle drie als moeder MAEIJKEN JANSEN LOCHT.
Daaruit volgt dat MAEIJKE JANSEN LOONT tweemaal getrouwd is. Gelet op het vervolg waar-schijnlijk eerst met CLAES ADRIAENSEN en daarna met Jan Everts. Deze drie kinderen vormen de ene partij.
JAN JAN EVERT JORIS voor hem zelf; maar ook als oom en voight voor: de 4 jongste kinderen van DENIS JAN EVERTS. Van deze kinderen is WILLEM, 20 jaar, aanwezig. Ook is aanwezig: ANTHONIS WILLEMS als man en voight van CATHALIJN DENIS EVERTS. Dit echtpaar woont in Rosendael. De namen van de andere kinderen worden niet gencemd. En voor die twee treedt op de schout LAURENS SMITS. Maar die treedt ook op voor de twee kinderen van GEERIT JAN EVERTS, wiens vrouw ADRIAENTJE ADRIAENS is hertrouwd met PIETER COOPERMOLEN en in ’s Hertogenboschwoont. Van deze GEERIT DENIS EVERTS twee kinderen, waarvan er 1 bui-tenslands is maar ook van deze kinderen geen namen.
Al deze personen vormen samen de tweede partij. Dan volgt verdeling der goederen, gelegen in de Santstraet. Er worden in dit stuk ook landbouw gereedschap als ploeg en eg genoemd.

Folio 126v
Was het voorgaande een zaak waarbij de gemeenschappelijke moeder een rol speeld in dit stuk zijn het de nakomelingen van JAN EVERT JORIS, die hun vaders deel verdelen. Datum 24. 11. 1653

Folio 128v
ANDRIES WILLEM van SUNDERT heeft procuratie voor ANNEKE AERT CORNELIS DANIELS weduwe van PIETER STOFFEL EMBRECHTS te Oosterhout. Procuratie datum 26. 11. 1653. Er wordt verkocht 2 loop vuijtgedolven moergrond over het Rijoel gelegen aan CLAES CORNELIS HUIJBERT RAESEN . Gevest op 12. 12. 1653

Folio 129
Dezelfde ANDRIES WILLEM van SUNDERT verkoopt ook 5 loop vuijtgedolven moergrond gele-gen over de Vaert aan JAN GEERIT JANSEN, die niet in Dongen woont, maar op ten HORST. ook 12. 12. 1653

Folio 129r
De koper, JAN GEERIT JANSEN verkoopt het voorgaande perceel aan ADRIAEN
CORNELIS HENRICKS, die ook niet in Dongen woont, maar in LEIJSEN.
Gevest op 12. 12. 1653

Folio 129
HUIJBRECHT CORNELIS ADRIAENSEN HOLLANDER, woonende tot Raemsdonck, heeft ver-kocht aan WILLEM RIJCK FIJNENBUIJCK het vijerde paert van omtrent drije loopens lant, gele-gen op Cleijn Dongen. Gevest op 12. 12. 1653

Folio 129v
Compareerde voor schepenen naergenoempt WILLEM RIJCK ADRIAENSEN FIJNENBUIJCK ende verclaerde ende bekende alsoo FLORIS PELS, secretaris, hem op heden hadde doen arres-teren nopende de injurie dije hij, FIJNENBUIJCK, op ten 10. 10. 1653 ofte oock voor dato soude mogen hebben naergeseijt sijnes wetensoijt tot nadeel ofte omeere, naeme ende qualiteijt van hem, secretaris, iets te heb ben gesecht ende bij aldijne hij sijnes onwetens iets tot nadeel ende eren¬kinge van sijne Secretaris eere, naeme ende faem ende qualiteijt soude mogen hebben naergesecht t-selve niet te willen staende houden waer hem, seretaris houden voor een man met eeren, sonder op te selve iets ter werelt te hebben te seggen. Aldus gedaen ende verclaerd opten 12. 12. 1653.

Folio 130r
Alsoo tot verscheijdene maele ende namentlijck oock op ten 8. 10. 1653 tusschen WILLEM RIJCK ADRIAENSEN FIJNENBUIJCK ende ADRIAEN MICHIEL ADRIAENSEN FIJNEN¬BUICK desselfs neeff ende gewesene voight tot verscheijdene maelen hef¬tige ende injurieuse woorden ende ques-tien is ontstaan, soo nopende den ontfanck ende vuijtgaaff van sijne ADRIAEN MICHIELSEN re-kening ende administratie der goederen van hem, WILLEM RIJCKEN FIJNENBUIJCK ende sijne suster en broeder als over de montcosten ende onderhoudinge van hem WILLEM RIJCKEN. Door hem ADRIAEN MICHIELSEN tot het doen van bewijs der voorschreven injurie ofte reparatie van eer, naem ende faem was gearresteert ende alsoo daer geschaepen een proces van eeuwige haet ende vijantschap. Deze zaak wordt voorgelegd aan een aantal personen, die uitzoeken of WILLEM RIJCK ADRIAEN FIJNENBUIJCK gelijk heeft of niet. Hij heeft niet gelijk en biedt daarom zijn veronschuldiging aan. Op 12. 12. 1653

Folio 131
WOUTER JANSEN RIJCKEN, als voight van ADRIAENTJE THOMAS DIJRCK RIJCKEN heeft verkocht 5/6 deel in 6 loop vuijtgedolven moergronden, nu tot land gemaakt, aan PEETER COR-NELIS SPRANGERS. De grond ligt op Cleijn Dongen, de Vaert. Het andere 1/6 deel is van de ‘s Gravenmoerse familie Waelwijck. 30. 12. 1653

Folio 131v
JAN CLAES JANSEN voor ¾ paert en ADRIAEN CLAES CORNELIS voor ¼ paert. Zij hebben hun deel verkocht aan WOUTER HENRICKS de WEERT. Het gaat over een half buijnder vuijtge-dolven moergrond op Cleijn Dongen. Gevest op 2. 1. 1654

Folio 131v
VIJVER ADRIAEN WOUTER v d. NIJEUWENHUIJSEN, voor hem zelf, tevens als voight en Mr. CORNELIS DIJRCX, chirurgijn als toesiender voor:
WOUTER GEERIT ADRIAEN WOUTER v d. NIJEUWENHUIJSEN
MARIJKEN GEERIT ADRIAEN: WOUTER v d. NIJEUWENHUIJSEN
PEETER GEERIT ADRIAEN WOUTER v d. NIJEUWENHUIJSEN, voor hem zelf
GIJSBRECHT ADRIAEN WOUTERS v d. NIJEUWENHUIJSEN voor hem zelf.
JAN CORNELIS JAN HUIJBRECHT v d. LICHTENBERGH
ADRIAEN CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTENBERGH
MAEIJKEN CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTENBERGH, nu getrouwd met ADRIAEN PEE-TER DOOMEN
Deze laatste drie hadden als moeder JENNEKE ADRIAEN WOUTER v d. NIJEUWENHUIJSEN CORNELIS ADRIAEN WOUTER v d. NIJEUWENHUIJSEN, nog onder voogdij.
Zij allen zijn kinderen en erfgenamen van:
ADRIAEN WOUTER ANTHONISV d. NIJEUWENHUIJSEN die getrouwd was geweest met AN-NEKE GHIJSBRECHTS. Zie ook het contract op 9. 7. 1650.

Folio 135r
ADRIAEN AERT MEULDER, alhijer, weduwnaer van STIJNTJE CORNELIS RIJCK EM-BRECHTS ter eenre; RIJCK CORNELIS RIJCK EMBRECHTS als oom en voight en LAURENS SMITS
als toesiender omdat de vader hier geen familie heeft, ter andere sijde. Voogdij en alimentatierege-ling voor het zoontje AERT, oud drije manden die kennelijk in leven gebleven is, want in de marge is een aantekening uit 1676, waarin staat dat AERT het geld heeft gehad, dat hem op grond de rege-ling toe kwam.
Opmerkelijk is, dat vader en zoon hier niet MEULDER heten, maar van BOXEL.

Foilio 137v
JAN PETER MATHIJSEN had uit zijn huwelijk met JENNEKE CORNELIS JAN AERTS 6 kin-deren: CATHALIJN, CORNELIS, ANNEKE, ADRIAENTJE, IKEN en NEELTJE.
Nu is NEELTJE OVERLEDEN.
Van deze kinderen is IKEN later getrouwd met BALTHASAR BASTIAENS en ADRIAENTJE met HARMEN GEERTS. Dit laatste blijkt uit de aantekenin marge.
Maar ….. JAN PEETER MATHIJSEN was ook getrouwd geweest met CORNELIA MICHIEL WOUTERS en uit dit huwelijk waren: MARCHELIS, MICHIEL, DINGNA (reeds getrouwd met JAN CORNELIS JAN CLEIJS) en PEETER. En deze PEETER was overleden.
De voegden van de eerste groep zijn JACOB PEETER MATHIJSEN en ADRIAEN JAN BUIJS.
Hoe moet het nu met de nalatenschap van de overledenen? Daar worden ze het over eens. De 5 uit het ene huwelijk delen alles wat hun zus naliet en de 3 uit het andere huwelijk delen wat hun broer naliet. Elke partij moet eventuele schulden ook voor hun rekening nemen. 2. 1. 1654

Folio 138v
DIJRCK ADRIAEN CLAES ADRIAENSEN, voor hemzelf.
DINGNA ADRIAEN CLAES ADRIAENSEN, nu getrouwd met GOIJAERT JAN ANTHONISEN
MAEIJKE ADRIAEN CLAES ADRIAENSEN en haar man JAN WILLEM BUEL.
CLAESKE ADRIAEN CLAES ADRIAENSEN die een zoon ADRIAEN heeft, maar er staat niet dat zij weduwe is. De zoon heet ADRIAEN CLAES CORNELIS en dit wijst op een vader : CLAES CORNELISEN.
Deze 4 verkopen een stuk vuijtgedolven moergrond op de Lange Put. Koper is DENIS HENDRIKS van BAVEL en hij wordt gevest op 27. 1. 1654

Folio 139r
CORNELIS WILLEM COCX en JACOB ADRIAENS de JONGE hebben samen een stuk grond dat zij nu verkopen aan JAN WILLEM van HULTEN. Het gaat weer om vuijtgedolven moergrond, dit stuk gelegen op de Affganck. Maar er zit wel wat aan vast. Schouw, onderhoud van bruggen, scho-ringen etc. 12. 2. 1654

Folio 139v
ANTHONIS ADRIAEN JANNES liet vier onmondige weeskinderen na. Hoe hun moeder heette staat er niet bij. De voogden zijn: PEETER ADRIAEN JANNES en JOACHIM ADRIAEN PETERS, die zich ook sterk maken voor ADRIAEN ANTHONIS ADRIAENS en JOOST SIJMON GO-DERTS.
Zij allen verkopen een perceel vuijtgedolven moergronden aan JAN WILLEM van HULTEN. Ook dit perceel ligt op de Affganck. Ook hier komt het onderhoud van schouw, weg etc. Maar als de grond bruikbaar wordt gemaakt zal deze regeling worden herzien. 12. 2. 1654

Folio 140
JAN GHIJSBRECHT CORNELISEN, voer hem zelf en tevens als voight van: MEIJKE GEERIT ADRIAEN ANTHONISEN en JENNEKE GEERIT ADRIAEN ANTHONISEN, nu getrouwd met RAES EMBRECHT RAESEN. Ook zij hebben grond verkocht aan JAN WILLEM van HULTEN. Ook hier met de Conditie van onderhoud. 12. 2. 1654

Folio 140v
JAN EMBRECHT PEETERS heeft verkocht aan de kinderen en erfgenamen van PEETER VAS JANSEN VERMEULEN een stuk grond, gelegen aan de Vaert.
De koper en zijn vrouw mogen hun leven lang vrij en vranck over de steegh en het schoor van de Straet tot de Vaert weden en stegen. 16. 2. 1654

Folio 141r
ADRIAAN JACOB BINCK, mede voor PEETER JACOB BINCK. en DINGNA JACOB BINCK ge-trouwd met CORNELIS ANTHONIS MEULDER. Zij verkopen aan de weduwe en erfgenamen van JOACHIM JAN RUTTEN een perceel vuijtgedolven moergronden in de Quebben.

Folio 141r
NEELTJE WOUTERS HANTKIJNT, weduwe van JOACHIM JAN RUTTEN en haar zoon JAN JOACHIM JAN RUTTEN, en haar dochter ENGELTJE JOACHIM JAN RUTTEN, die al weduwe is van JAN JAN JACOB CUIJPER, hebben samen verkocht aan MARCHELIS ADRIAEN CLUIJ-TER een perceel vuijtgedolven moergronden in de Quebben. 16. 2. 1654.
Zie voor al deze personen ‘s Gravenmoer.

Folio 141v
MARCHELIS ADRIAENSEN CLUIJTER verkoopt dit perceel aan CORNELIS BASTIAEN AN-THONISEN op dezelfde datum. CORNELIS BASTIAEN ANTHONISEN verkoopt het weer aan ADRIAEN VRANCK LENAERTS. 16. 2. 1654

Folio 142r
PETRONELLA ADRIAAN ADRIAEN HULST getrouwd met CORSTIAEN PEETER PRINCEN. ADRIAEN ADRIAEN HULST Jr. die de bijnaam “NOBEL” heeft
SIJKE ADRIAEN ADRIAEN HULST en haar man JAN CORNELIS WIJNGAERT
CORNELIS ADRIAEN ADRIAEN HULST. Zie voor deze vier ook REHM ‘s Gravenmoer. Zij ver-kopen grond op Cleijn Dongen aan JAN ADRIAAN AERDEN 17. 2. 1654

Folio 142v
JOOST ADRIAEN PAUWELS verklaart dat de schout LAURENS SMITS hem heeft betaald we-gens de koop van een half buijnder grond, gelegen net buiten Dongen, Gílse Rijen en Tichelrijt.

 1. 2. 1654

Folio 143r
ADRIAEN PEETERS van SPREEUWEL, enige zoon en erfgenaam van PEETER JAN van SPREEUWEL, voor de enen partij
PEETER JAN JAN van SPREEUWEL
JENNEKE JAN JAN van SPREEUWEL en haar man PEETER PEETER TIMMERMAN
THOMAS JAS JAN van SPREEUWEL
MAEIJKE JAN JAN van SPREEUWEL
MEEUS JAN JAN van SPREEUWEL deze drie nog onmondig, geen voogden genoemd
WOUTER JAS JAN van SPREEUWEL
Zij allen zijn erfgenamen van hun grootvader JAN PEETER van SPREEUWEL. Dan volgt de ver-deling. Het gaat om een huijsinge en een aantal stukken land. Beide partijen gaan accoort met de verdeling. 20. 2. 1654

Folio 146
JAN JANSEN de JONGH heeft verkocht aan CLAES JACOBS TACK een perceel vuijtgedolven moergronden op de Affganck. Gevost op 20. 2. 1654

Folio 146r
CLAES JACOBS TACK voor 3/4 paert; Ds. ALEXANDER LITH en zijn vrouw MARIA PEETER NICOLAES voor¼. paert; hebben verkocht aan de weduwe van DIJRCK ADRIAENSEN WAEL-WIJCK (‘s Gravenmoer) 3½ loop vuijtgedolven moergronden op de Affganck. 20. 2. 1654

Folio 146v
WILLEM JANSEN VERLEGH erfmangeling met JACOB PEETER MATHIJSEN.
Deze ruiling van grond vond plaats op 26. 2. 1654.

Folio 147r
ADAM HENRICK DENIS GODTSCHALCX heeft verkocht aan JACOB WOUTER VISSCHER als voight en BASTIAEN BALTHASARS als toesiender van ADRIAEN COMMER BLANCKAERTS, een stede met huijsinge, hoff ende erf, groot omtrent ses loopenssaet, gelegen op Cleijn Dongen. Aan de westzijde van het Rijoel. Gevest op 28. 2. 1654

Folio 147v
ADAM HENRICK DENIS GODTSCHALCX heeft bekend dat JACOB WOUTER VISSCHER en BASTIAEN BALTESEN de volle cooppennigen van de coop hebben betaald. 28. 2. 1654

Bijlage bij folio 143.
Het nageslacht van JAN PEETER van SPREEUWEL.

De naam van zijn vrouw nog niet gevonden. Er zijn twee zonen:

 1. PEETER JAN PEETER van SPREEUWEL die trouwde met DINGENA DINGEMANS. We vin-den deze gegevens in Dongen 99 folio 8 d. d. 13. 7. 1626 Daar vinden we de namen van 3 kin-deren, maar in de marge staat dat alleen ADRIAEN volwassen is gewerden. En dat wordt hier be-vestigd.
  ADRIAEN PEETER JAN PEETER van SPREEUWEL trouwde met CLAESKE JASPER BUIJS Zie doopkaart en HGB 1650derl2, 1660-12 en 1670-11. ADRIAEN PEETERS van SPREEUWEL werd begraven op 27. 5. 1674. Het overlijden van CLAESKE JASPER BUIJS niet gevonden. In de HGB lijst van 1681 komt het gezin niet meer voor. Mogelijk naar elders.
  Zie Oosterhout, waar waar CORNELIS, JAN en JOHANNA trouwden. GTMWB 19-41
 2. JAN JAN PEETER van SPREEUWEL. Vrouw niet genoemd. Alleen 6 kinderen
  We vinden in het begraafboek in 1642 het begraven van JAN PEETERS van SPREEUWEL. Is dat de stamvader, of is dit JAN JAN PEETERS van SPREUWEL stuiten we hier weet op het weglaten van een naam? Waarschijnlijk het eerst, want in HGB 1640 op folio 47 vinden we: Weduwe JAN JAN PEETERS van SPREEUWEL
  De zes kinderen zijn:
 3. PEETER JAN JAN PEETERS van SPREEUWEL, die trouwde met PETRONELLA JA-COBS. Van dit echtpaar vinden we zes dopen. Bij die dopen wordt niet genoemd een zoon JACOB, die er toch wel is. JACOB trouwt met MARIA CORNELIS PEETER BEEKMAN, doop 19. 8. 1666. In het verpondingsregister worden twee dochters als erfgenamen ge-noemd en wel ADRIAENTJE en DINGENA. Ook gegevens in RA 145 folio 77 d. d. 19. 5. 1739. VP. deel I folio 278 – 288.
 4. JENNEKE JAN JAN PETERS van SPREEUWEL en PEETER PEETER TIMMER-MANS Zie doop PETRUS op 25. 4. 1653. Hoewel dit gezin wel wordt genoemd in HGB 1650-30 is er geen vervolg te vinden.
 5. THOMAS JAN JAN PEETERS van SPREEUWEL, genoemd in HGB1681 folio 33. Waarschijnlijk ongehuwd overleden. Ook niet genoemd in het Verponding register.
 6. MAEIJKE JAN JAN van SPREEUWEL. Hier genoemd, maar verder niets van gevonden
 7. MEEUS JAN JAN van SPREEUWEL. Blijkens het huwelijkregister was hij de 2e echtge-noot van MARIJKE JAN JAN EMBRECHTS, die na het overlijden van BARTHOLOMEUS hertrouwt met EMBRECHT ANTHONIS JANSEN
  Zie huwelijken voor schepenen op 26. 12. 1677 van het derde huwelijk waarbij de vorige worden genoemd. Uit dit huwelijk een zoon JAN, gedoopt op 9. 9. 1675.
  Hij trouwde in Oosterhout op 1. 2. 1700 met ANNEKE JANS van GESTEL, met als getuige zijn stiefvader. Hun kinderen worden deels gedoopt in Oosterhout maar later in Dongen waar ze dan ook wonen. Alle gegevens inzake dit gezin gaan hierbij. Verder gegevens in het
  verpondingsregister deel II folio 299, 303-305. Nu had deze JAN BARTHOLOMEUS kenne-lijk ook een zuster ANNA die op 24. 5. 1698 trouwde met de weduwnaar JAN PEETER KNAPEN in Oosterhout, ook in aanwezigheid van de stiefvader. We vinden daar 8 dopen
 8. WOUTER JAN JAN SPREEUWEL die trouwde met JOHANNA ADRIAEN CORNELIS
  Tenslotte moeten we nog noemen een tweede zoon van nummer l,
  Dat is WILLEM,, doop 2. 1. 1660, die trouwde met ADRIAENTJE JAN GEERIT v d. NIEU-WENHUIJSEN. Waarschijnlijk een kort huwelijk, waarbij WILLEM als eerste van het eeht-paar overleed en een kind na liet. Zie Verponding I folio 350.

Folio 148
PEETER JAN MERTEN LOONEN
JENNEKE JAN MERTEN LOONEN en haar man ADRIAEN JAN BINCK
MAEIJKE JAN MERTEN LOONEN en haar man CORNELIS LUIJCKEN
WIJNANT JAN MERTEN LOONEN
DIELIS JAN MERTEN LOONEN
MERTEN JAN MERTEN LOONEN
NEELTJE JAN MERTEN LOONEN en haar man ADRIAEN JACOB BINCK
Zij zijn de zeven kinderen en erfgenamen van JAN MERTEN JAN MERTENS LOONEN en ADRIAENTJE WOUTER HUIJBEN. RA 95 folio 69 – 79
Zij hebben nu bij blinde loting gedeeld, alles wat hun ouders hadden nagelaten. De stede met huis, hof en erf ligt in de Groenstraat. Het huis is voor PEETER en de anderen krijgen grond. Die grond ligt ook in Oosterhout. Zo wordt ook het Craenschot genoemd. Ook blijft er een gedeelte gemeen-schappelijk bezit. Blijkens de aantekeningen in de marge zijn de afspraken nagekomen. 9. 3. 1654

Folio 152r
JAN JAN EMBRECHT Brouwer in de Groenstraat, getrouwd met CATHALIJN ANTHONIS DIJ-RCX heeft verkocht aan zijn zwager REIJNIER JANSEN van BOMMEL de helft van een stede met huijsinge, brouw, hoff ende erve onbedeelt gelegen op Cleijn Dongen, vanwege het feit, dat hij getrouwd was met JENNEKE ANTHONIS DIJRCX. Zie voor deze twee zusters en hun broer REHM:. 17. 3. 1654

Folio 152v
Wat hier volgt is een echtscheiding met de daarbij behorende deling der goederer JENNEKE AN-THONIS DIJRCX, huijsvrouw van REIJNIER JANSEN van BOMMEL, geassisteert met ADRIAEN MICHIELSEN FIJNENBUIJCK als haere gecoren voight in desen saecke, verclaerde wittelijck te consenteren, willecoren en over te geven, gelijck sij consenteert, willecoort en overgeeft mits desen aen de v. s. REIJNIER JANSEN van BOMMEL haeren man, dat in het scheijden van de bedde tusschen heer en de v. s. REIJNIER JANSEN van BOMMEL, de helft van een stede, brou, huijsin-ge, hoff en erve haer, JENNEKE aenbestorven naer doode van haer moeder, waerop sij tegen-woordig samen sijn woonende. Sal gaan half ende half, sulcx dat de gehele stede was op heden door LIJNTJE ANTHONIS DIJRCX in de andere helft gevest ende geerft was. Dus REIJNIER krijgt ¼ deel van alles. 17. 3. 1654

Folio 153r
ANNEKE ROELOF JANSEN, met haar man HUIJBRCHT WILLEM DIJRCX heeft verkocht aan CORNELIS JAN ROELOFS het gerechte 1/12 paert in een stede net huis, hof, erf etc. Achter de Bergen. Ook nog 1/12 deel in een akker. 20. 3. 1654

Folio 153v
Dezelfde ANNEKE ROELOF JANSEN en haar man verkopen aan JAN JAN LAUREIJS het 1/6 paert in een stede met huis, hof en erf, onverdeelt gelegen in de HAM. Belast met rogge voor de Custerije. 20. 3. 1654

Folio 153v
EMBRECHT CORNELIS CLAES EMBRECHTS voor hem zelf; ook voor de weeskijnd van zijn zuster CLAESKE CORNELIS CLAES EMBRECHTS, daer vader aff is JAN WILBORTS van SON.
ENGELTJE CORNELIS CLAES EMBRECHTS, getrouwd met ADRIAEN ADRIAENSEN de Wa-gemaker
ANNEKE CORNELIS CLAES EMBRECHTS en haar man CLAES CORNELIS CORPUTS.
Zij verkopen een half buijnder vuijtgedolven moergronden aan twee personen: PEETER JAN PEE-TERS in ‘t BROECK en ANNEKE JOOST ROELOFS, weduwe, elk de helft.

 1. 3. 1654

Folio 154r
CORNELIS CORNELIS MERTENS de Smit heeft verkocht aan JAN DIJRCX JAN HUIJGHEN
2 loop land achter de Heuvel. Afkomstig van zijn ouders. 3. 4. 1654

Folio 154v
ANTHONIS MERTEN JAN MERTENS heeft verkocht aan JAN PEETER JANSEN van BEECK, een perceel land aan de Heijcant. 3. 4. 1654

Folio 154v
ANTHONIS MERTEN JAN MERTENS heeft verkocht aan JAN PEETERS van BEECK een half buijnder lants op 3. 4. 1654

Folio 154v
CORNELIS GEERITS van WASBEECK heeft verkocht aan PETER HENRICKS van LOON
1 loop lants op Cleijn Dongen. Gevest op 9. 4. 1654

Folio 155r
LAUREIJS CORNELIS RIJSBERGEN heeft verkocht aan HENRICK ANDRIES PEETER WIL-LEMS 32 roeden saijlants, gelegen tusschen de Donga en de Leeghstraet.
Uit de erfenis van zijn moeder. Gevest op 17. 4. 1654

Folio 155r
ADRIAAN MICHIELSEN FIJNENBUIJCK heeft verkoeht aan zijn zoon MICHIEL ADRIAEN FIJ-NENBUIJCK omtrent een half buijnder weijen op Cleijn Dongen. 18. 4. 1654

Folio 155v
ADRIAEN JACOB GHIJSBRECHT HORSTEN, voight, en MICHIEL WILLEM MICHIELSEN als toesiender van JACOBMIJNA ADRIAEN WILLEM MICHIELSEN, daer moeder alf was GEER-TRUIJT JACOB GHIJSBRECHT HORSTEN, ter eenre en ADRIAEN WILLEM MICHIELSEN, vader, ter andere sijde. De ouders hadden een testament gemaakt op 24. 12. 1640
Vader heeft het vruchtgebruik van het deel dat aan zijn kind is toebedeeld. De vader mag dat kindsdeel niet veralineren etc. 24. 5. 1654

Folio 156r
JAN CORNELIS STOFFELS (1630-32 en RA 100 – 16) en zijn dochter ENGELTJE JAN CORNE-LIS STOFFELS, die al weduwe was van HENRICK ANTHONIS HENRICX en AERT ADRIAEN JAN, AERTS voor hem zelf. Zij hebben verkocht (en het is direct betaald) aan schout LAURENS SMITS hun deel in 3 loop heijvelden omtrent Tichelrijt. 1. 6. 1654

Folio 158v
ISAAC PEETERS van LOON, grootvader en voight van zijn twee kleinkinderen die als ouders hadden PEETER ISAACS van LOON en CATHALIJN WILLEM OLIFIERS (beide reeds overle-den)en als grootmoeder van vaders zijde MAEIJKEN HENRICKS de GRAUW ter eenre en LAU-REIJS WILLEM OLIFIERS, toesiender, oom van de kinderen en broer van CATHALIJN WILLEM OLIFIERS, ter anderesijde.
Er worden een aantal geldzaken geregeld. Dat de grootmoeder van de kinderen werd genoemd heeft te maken met het feit dat de beide jongens nog een erfenis te goed hebben van ene AN-THONIS BOUDEWIJN CORNELIS ADRIAENS en die zal worden uitbetaald door JOHAN BACX, schout en secretaris in de Hage. Van de beide jongens is alleen WILLEM in leven gebleven, die is
gaan wonen in Dordrecht. 8. 6. 1654

Folio 159
HAESKEN JANSEN de SMIT, weduwe wijlen ADRIAEN van VESSEM, geassisteert door haar zoon JACOB ADRIAEN van VESSEM, heeft verkocht aan HENRICK HENRICKX van GILSE een perceel land op Cleijn Dongen, dat HAESKE had geerfd van haar ouders. Gevest op 11. 6. 1654

Folio 159v
MARGRIET ADRIAEN JAN RAESEN, weduwevan PIETER JAN DINGEMANS geassisteerd door CORNELIS HUIJBRECHT RAESEN, die dat ook doet voor BARBARA ADRIAEN JAN RAESEN.
Deze twee zussen verkopen aan ANTHONIS GEERIT ANTHONISEN 2 loop en 21 roeden vuijtge-dolven moergronden gelegen op de Affganck. 16. 6. 1654

Folio 160r
ADRIAEN DIELIS HENRICKS als voight, CORNELIS JAN ANTHONIS GEERITS, toesiender voor de kinderen van MELIS JAN MELISEN en zijn vrouw MAEIJKE MEEUS EVERTS. Hun kinderen zijn:

 1. LESKEN MELIS JAN MELISEN blijkens de aantekeningen in de marge later getrouwd met ANTONIE PEETERS
 2. DINGNA later getrouwd met GIJSBERT PETER JANSEN (marge)
 3. EELTJE MELIS JAN MELISEN, later getrouwd met ADRIAEN JAN CLAES JANSEN.
 4. ADRIAENTJE MELIS JAN MELISEN, later getrouwd met JAN JACOB GROENEN-DAEL.
 5. JAN MELIS JAN MELISEN
 6. MAEIJKE MELIS JAN MELISEN, reeds getrouwd met JAN ANDRIES PEETERS
 7. ANNEKE, reeds overleden (zie 6. 9. 1649) die getrouwd was met PEETER ADRIAEN CANTERS.
  Dan volgt de deling aan het bezit door de ouders achtergelagen. 9-10-1654

Bijlage bij folio 160
JAN MELISEN en ANNEKE OTTEN zie RA 98 folio 27 d. d. 5. 2. 1626
I. MELIS JAN MELISEN, begraven 6. 3. 1641, en MAEIJKE MEEUS EVERTS

 1. ELISABETH MELIS JAN MELISEN en haar man ANTONIE PEETERS
  Van dit schtpaar verder nog niets gevonden.
 2. DINGNA MELIS JAN MELISSEN, gedoopt 9. 3. 1635 en gehuwd met GIJBERT PETER JANSEN. Van dit echtpaar drie dopen en wel: MELIS op 15. 12. 1658; ANDRIES op 1. 4. 1669 en ADRIANA op 6. 4. 1672:- Bij de eerste doop staat dat zij in Oosterhout wonen. Heb dit gezin ook niet in de belastinglijsten kunnen vinden.
 3. HEIJLTJE MELIS JAN MELISEN en ADRIAEN JAN CLAES JANSEN
  Kinderen: IGNATIUS, 22. 9. 1664; MARIA 28. 11. 1666 en ELISABETH 31. 10. 1668. IG-NATIUS trouwde met MARIA JAN CORNELIS WILLEMS en zij kregen 4 kin¬deren, waar-van we zoon JAN NAASSEN later terugvinden in de lijst. Deze JAN NAASSEN overleed ongehuwd en kinderloos in 1764 en liet zijn bezit na volgens een testament opgemaakt in Dongen op 20. 10. 1759.
  Dochter ELISABETH trouwde met MEERTEN RIJCKEN maar overleed al jong, nalatend 1 dochter die ook ELISABETH was genoemd en die later trouwde met ADRIAEN JASPER van DONGEN. Maar de weduwe MARIA JAN CORNELIS WILLEMS hertrouwde met ADRIAEN JAN EMMEN.
  Dat is verder uitgewerkt in mijn Overzicht blz. 92.
 4. ADRIAENTJE MELIS JAN MELISSEN en haar man JAN JACOB GROENENDAAL NEW Van dit echtpaar 7 dopen in Dongen. Van deze 7 is er een duidelijk spoor van MELIS JAN JACOB GOENENDAAL, gedoopt 3. 8. 1670, die later trouwde met JOHANNA COR-NELIS JANSEN, doop 14. 5. 1678. Zie mijn Overzie blz. 34 inzake het geslacht Groenen-daal.
 5. JAN MELIS JAN MELISEN, mogelijk ongetrouwd en elders overleden.
 6. MAEIJKE MELIS JAN MELISEN, doop 8. 5. 1633 en getrouwd met JAN ANDRIES PEETERS. Van dit paar nog niets gevonden
 7. ANNEKE (zie begraven 23. 5. 1649) Was getrouwd met PEETER ADRIAEN CANTERS. Je krijgt uit diverse stukken de stellige indruk dat PEETER JAN CANTERS getrouwd is met zijn schoonmoeder. Hoe dit ook zij, in dit stuk staat duidelijk dat hij getrouwd was geweest met ANNEKE MELIS JAN MELISEN. Je komt zijn naam tegen in de lijsten en ook als doopgetuige in de familie. Zie HGB 1660-29 en 1670-28
 8. ALIT JAN MELISEN trouwde met ANTHONIE MERTEN JAN MERTENS LOONEN. Zie hiervoor ook in RA Dongen 98-27.
  Zij overleed jong, nalatend een dochter MAEIJKE, die blijkens de aantekening in de marge later trouwde met CORNELIS ZEEBRECHT WETERINGS uit Oosterhout. Of er van haar nageslacht is zal daar moeten worden gezocht De weduwnaar hertrouwde met CATHALIJN AERT MERTENS
  Hoewel dit niet meer behoort tot de zaak van JAN MELISEN en ANNEKE OTTEN kunnen we wel melden dat er van dit echtpaar een boedel is uit 1680; te vinden in het archief onder nummer 80/71
  Daar worden 4 kinderen genoemd, waarvan er mogelijk slechts 1 in Dongen is gebleven.
  Dat is ADRIAEN, doop 5. 9. 1632, die trouwde met MARIA CORNELISEN Zie HGB 1690-59, 1697-68 en 1707 – 39.

Folio 163v
GEERIT DIJRCK ANTHONISEN, weduwnaer van CATHALIJN JAN BROEDERS.
Zij hadden de volgende kinderen:

 1. GEERIT DIJRCK ANTHONISEN, getrouwd met CORNELIS HENRICK ROMBOUTS molenaar in Loon op Zand.
 2. DIJRCK GEERIT DIJRCK ANTHONISEN.
 3. JAN GEERIT DIJRCK ANTHONISEN
 4. ANTHONIS GEERIT DIJRCK ANTHONISEN.
  Deling. De helft is voor de vader. Huis in de Kerckstraet. 18. 10. 1654

Folio 167v
DIJRCK GEERIT DIJRCX, hiervoor, verkoopt aan zijn broer JAN GEERIT DIJRCX zijn deel in de erfenis. 18. 104654.

Folio
JAN ADRIAEN AERDEN verkoopt aan WILLEM WILLEM PEETERS HEIJBLOM een stuk land op Cleijn Dongen. Gevest op 19. 10. 1654

Folio 168r
HEIJLTJE JAN CORNELIS STOFFELS, geassisteert met haat man JOOST ADRIAEN PAUW-ELS heeft vercoft aan LAURENS SMITS, schout en rentmeester de van ¾ paert in het derde paert van omtrent drije loopens heijvelt gelegen op Tichelrijt. Gevest 2. 11. 1654

Folio 168r
MAEIJKEN STEVEN BUIJS weduwe wijlen MATHIJS ADRIAENSEN FAEMER en JENNEKE ANTHONIS WILLEMS PRAET weduwe van SIJMON ADRIAENSEN RUTTEN geassisteert met ADRIAEN PEETERS WIT, als haaren gecoren voight in desen hebben verkoft aen ROBBRECHT JANSEN PHARO te samen een half loop vuijtgedolven moergronden over de Vaert en neffens de Vogelensanck. 5-11-1564

Folio 168v
MAEIJKEN STEVEN BUIJS, weduwe wijlen MATHIJS ADRIAENSEN FAEMER, geassisteert met ADRIAEN PEETERS WIT heeft vercoft aan ROBBRECHT JAN PHARO nog 40 roeden grond over de Vaert neffen de Vogelensanck. 5. 11. 1654

Folio 168v
LAURENS SMITS, schcut en rentmeester heeft in opdracht van MARIA AMALIA d’ORANGE en met een speciale acte van authorisatie van de Hove van Hollant getransporteert, en overgedragen aan de Heer LOWIJSE, BARON de MOLDE, HEERE van MANSARDE: de GROOTE HOEVE met het oudt vervallen HEERLIJCK HUIJS waer op de Heeren van Dongen te wonen plachten, mitsgaders de boeren woning veehuijs, schuere, schaepskoije, stallinge, en andere timmering, daer op staende, mer alle haere ackerlanden, weij- en hoijlanden, samen 25 buijnder. JAN HENRICK COOLS had het nu in pacht. Er volgt nog een lange opsomming van alles wat er verder nog bij hoort. En verder de lasten die voor de koper zijn. 10-11-1654

Bijlage bij ???
Zowel uit de tekst van dit stuk, als uit de aantekening in de marge, blijkt duidelijk dat het gaat om een bedragvan ƒ 400,- en te maken heeft met de nala¬tenschap van Sijmen Adriaansen Coppelaer, waarschijnlijk de oudste zoon var Adriaan Sijmens Coppelaer en kleinzoon van Lambrecht Adriaan-sen.
Mogelijk dat het stuk van 5. 10. 1655 het verband wat duidelijker maakt. In de marge wordt ge-noemd Peeter Thomas van Bommel, als zoon van Thomas Janssen van Bommel en Geertruij Sij-mens Bol.
Compareerde voor mij Marinus de Clercq, Openbaar Notaris bij der admissie van sijne. Co mats priveen Raede ende tot Dendermonde resideerende ter presentie vande naergenoemde getuijgen, in persoone Joe (Mevrouw) Jeanneken Janssens van Dongen weduwe van wijlent de Heer Martin de Heult woonachtig binnen deser Stede geassissteert met de Heer Bartholomeus Alexander van Goethea filius d’Heer Jan Bap¬tista, bij haer, tot het gene naer schreven, versocht voor eenen bij-staende momboir. Welcke Comparante heeft gecedeert ende getransporteert soo sij cedeert ende transporteert mits desen, aen ende in profijte van Geertruij Sijmoens, weduwe van Thomas Jans-sens van Bommel, woonende tot Schrijvemoer, alsulcke rente van drij hondert guldens Capitael als haer Comparante is compiterende tot laste van Sijmoen Adriaensens Coppelaer verkent voor wet-houders van Dongen op den vijfden october 1655 mette verloopen van dien verschenen tsedert den vijfden october 1671 bekennende de voornoemde Comparante danoff voldaen te sijn als strecken-de ten bevinde vande quijtinge van twee obligatien elck van twee hondert guldens capitael
maeckende tsamen vier hondert guldens, vallende respectievelijck den seventhienden April ende
twelfften November, ende de verloopen van diere verschenen tsedert 1672 maeckende oversulcx de comparante haer vande voorschreven rente van drij hondert guldens Capitael ende de croi-sen(rente) verschenen tsedert den vijfden October 1671. Voorst geheel onmachtig ende de voor-noemde Geertruije Sijmoens geheel machtig, constituerende nietmin alle thoonders deser omme tgene voorschreven voor alle hoven ende wetten te herkennen ende renouvelleren daer ende soo het behoufuen mach, met belofte van ratificatie. In forma ende onder net verbant als naer rechte, Aldus gegaen ende gepasseert voor mij notaris voornoemt ter presentie van Jacobus de Witte filius Cornelis ende Pieter Heijndricx filius Anthonij, als getuijgen hier over geroepen ende gebeden, die de minute deser, beneffens de comparante, bijstaende momboir ende mij Notaris hebben onder-teeckent desen drijentwintigsten October XVIC drijentseventich.

Blijkens Dongen 104 folio 215 was de hier genoemde Janneke Jansen van Dongen een dochter van Jan Adriaansen van Dongen, die voor de tweede maal trouwde, ditmaal met Anneke Adriaen Stevens Meulder. Zie voor deze Anneke het geslacht de Geus D 11-2. In genoemd stuk wordt Mar-tin de Hault genoemd als man van Janneke Jansen van Dongen.
Deze transactie vond plaats op 10. 11. 1654.

Uit het stuk Dongen 5. 10. 1655 blijkt duidelijk dat Sijmen Coplaer geld geleend heeft van Martin de Hault, die toen mogelijk in Dongen gewoond heeft. In de marge van dit stuk staat een aantekening dat het bedrag vereffend is uit de nalatenschap van Sijmen Coplaer.
Peeter Thomas van Bommel treedt dan op voor de weduwe Janneke van Dongen maar ook aan-wezig is Francois Martijn de Heult. Het oorspronkelijke bedrag was ƒ300, – tot 40 grooten Vlaams waar Zijnen met. alle sijne goederen onderpand gaf.

Folio 170v
Het gaat in dit uitvoerige stuk om de boedelscheiding van JAN ADRIAEN van DONGEN die meer-der malen getrouwd is.
Dochter JENNEKE JAN ADRIAENSEN van DONGEN, getrouwd met de Vlaming MARTIN de HOE had als moeder JACOBMIJNTJE JANSEN. Maar op folio 173 R regel 10 van boven wordt gesproken over een halfbroer JAN DIELISEN, die echter niets krijgt. Ook wordt de moeder van deze JAN D niet genoemd. En dan is er nog een broer (mogelijk ook een halfbroer) ADRIAEN JAN ADRIAEN van DONGEN. Wie zijn moeder is wordt ook niet duidelijk Wat wel duidelijk uit de verf komt is het feit dat hij, omstreeks 1645 hertrouwde met ANNEKE ADRIAEN STEVENS, weduwe van JAN JAN MEIJER.
ANNEKE was een dochter van ADRIAEN STEVENS, molenaar in ‘s Gravenmoer, en diens twee-de vrouw MARGRIET LAMBRECHTS. Daarom veel gegevens over ANNEKE, haar ouders, en haar eerste man in ‘s Gravenmoer.
Wel is duidelijk dat er uit het huwelijk van JAN ADRIAEN van DONGEN en ANNEKE ADRIAEN STEVEN de MEULDER, geen kinderen meer zijn geboren.
Wanneer we nu de gegevens van het volgende stuk er bij nemen, dan blijkt dat de zoon ADRIAEN JAN ADRIAEN van DONGEN niet in Dongen woont, maar in Oosterhout en mogelijk dat daar ge-gevens te vinden zijn. Want hoewel er staat dat hij weduwnaar is, vinden we geen alimentatie rege-ling, maar zaken die voortvloeien uit de boedelscheiding van zijn vader, die samenhangen met zijn zuster JENNEKE. JENNEKE is kennelijk met haar man naar DENDERMONDE vertrokken, want tussen de boedelstukken van SIJMEN COPPELAER zit een stuk uit Dendermonde wegens een lening, die JENNEKE en haar man hem hebben verstrekt. Uit dat stuk blijkt ook dat zij in ieder ge-val een zoon had.
Wie alles naleest wat er aan geldleningen was verstrekt door JAN ADRIAEN van DONGEN krijgt de indruk dat hij een soort bankier was. 23. 11. 1654.

Folio 176v,
ADRIAEN JAN ADRIAENSEN van DONGEN weduwnaar van MICHIELTJE CLAES MICHIEL-SEN had 3 kinderen, wier namen hier niet worden genoemd. Voogden zijn oom ADRIAEN CLAES MICHIELSEN en oom MARTIN de HOE.
ADRIAEN JAN ADRIAENSEN van DONGEN woonde niet in Dongen, maar op VUIJLENDONC, een buurtschap vallend onder Oosterhout. We vinden hier geen alimentatie regeling. Die zal wel in Oosterhout te vinden zijn. Wel een regeling van geldzaken tussen JAN ADRIAENSEN van DON-GEN en zijn zwager MARTIN de HOE. Het is duidelijk, dat, ondanks de rijkdom van zijn vader, ADRIAEN goed in de schuld zit. En dat wordt hier nu geregeld. Behalve MARTIN de HOE is ook JAN ADRIAENSEN CUIJPER schuldeiser en VAS JANSEN VERMEULEN nog f 100. – met in-terest. 24. 11. 1654

Folio 179r
AERT EELENS de metser heeft verkocht aan WILLEM JANSEN VERLEGH 1½ loop vuijtgedol-ven moergronden, gelegen in de Wildert. 30. 11, 1654

Folio 179r
ANNEKE SIJMEN ADRIAEN JAN AERTS vrouw van SEEBRECHT v d. VEECKEN (Oosterhout)
heeft verkocht aan LAURENS SMITS, de schout, de helft van een derde paert van omtrent drije loopensaet vuijtgedolven moergronden onder TICHELRIJT 2. 12. 1654

Folio 179v
MAEIJCKE HENRICKS de WAEL weduwe van ADRIAEN JAN HULST geassisteert met haar huijdige man HENRICK CORNELIS BLIECK heeft verkocht aan PEETER JANSEN VROLIJCK omtrent twee loopensaet vuijtgedolven moergronden op Cleijn Dongen.
Deze tak HULST is uitgewerkt te vinden in mijn overzicht van de families. Blijkens het verhaal in de marge zou het gaan om het vastleggen van een eerdere transaetie 14. 12. 1654

Folio 180r
MAEIJCKE HENRICKS de WAEL weduwe ADRIAEN JANSEN HULST nu geassisteert met haar
huidige man HENRICK CORNELIS BLIECK bekent mits desen dat PEETER JANSEN VROLIJCK de volle cooppenningen van de voorgaande koop heeft betaald. 14. 12. 1654

Folio 180v
Vervolg op folio 179 R
Omdat SEEBRECHT v. d. VEECKEN absent was, toen zijn vrouw ANNEKE SIJMEN ADRIAEN JAN AERTS grond verkocht aan LAURENS SMITS, komt het dat nu approberenden vertelt dat LAURENS SMITS de cooppenningen heeft betaald. 14. 12. 1654

Folio 181r
JOACHIM PHILIPPUS HONTIUS en zijn vrouw CATHARINA PELS laten nog eens duidelijk vast-leggen, dat de stede waar nu GHIJSBRECHT ADRIAEN BROEDERS op woont in de HAM, blij-kens de memorie van erfgoederen hen toebehoort. De datum van de transactie, waar zij zich op beroepen is 25. 2. 1597. 16. 12. 1654

Folio 182r
WILLEM WILLEM PEETERS HEIJBLOM en zijn broer JAN WILLEM HEIJBLOM zonen uit het eerste huwelijk van hun vader, verkopen hun deel in de erfen van hun overleden vader aan hun halfbroer PEETER WILLEM HEIJBLOM.

Folio 182r
WOUTERKE WILLEM PEETER HEIJBLOM, dochter uit het eerste huwelijk van haar vader ge-trouwd met ADRIAEN MARCHELIAEN, verkoopt haar deel in de erfenis van haar vader aan haar halfbroer ADRIAEN WILLEM PEETERS HEIJBLOM 16. 12. 1654

  1. 1654

  Folio 182v
  SIJMON ADRIAENSEN COPPELAER en JAN WILLEMSEN CUIJPER hebben vercoft omme etc. PEETER CORNELIS SPRANGERS een buijnder vuijtgedolven moergronden, gelegen over de Vaert aen de suijtsijde van de Gasthuijsgronden. 16. 12. 1654

Folio 183v
WILLEM AUGUSTIJN VERHAGEN, metser, weduwnaer van MARGRIETJEN ADRIAEN GIJ-BEN, ter eenre en AUGUSTIJN WILLEM VERHAGEN en ADRIAENTJE WILLEM VERHAGEN geassisteert met LAUREIJS WILLEM OLIJFIERS, backer, haeren man ende voight, ter andere sijde verclaerden en hebbenden met malcanderen in vrientschappe te sijn overcomen ende geac-cordeert, nopende de versterf van de voorschreven MARGRIET ADRIAEN GIJBEN, soo erf, haef als meubele goederen in voegen ende manie¬ren naar volgende. De vader mag alles houden, moet eventuele schulden betalen. De zoon en de dochter krijgen elk f 225. – en dat wordt hun, blijkens de marge direct uitbetaald. Uit een ander stuk weten we dat WILLEM AUGUSTIJN VERHAGEN eer-der getrouwd was geweest, uit welk huwelijk hij een zoon had. 16. 12. 1654.

Folio 183v
Dezelfde WILLEM AUGUSTIJN VERHAGEN verkoopt aan zijn schoonzoon LAUREIJS WILLEM OLIJFIERS een stede met huis, hoff en erf, gelegen in de Kerck¬straet. 16. 12. 1654

Bijlage bij folio 183
AUGUSTIJN VERHAGEN en MARGRIET ADRIAEN ADRIAEN GIJBEN
Hun dochter ADRIANA trouwde met LAUREIJS WILLEM OLIFIERS. (begraven 1657) Zij hadden twee dochters; CORNELIA en MARGRIET.
Van CORNELIA is de doopdatum onbekend, maar MARGRIET werd gedoopt Ned. Ger. op 26. 12. 1654 met als getuige haar oom ANTHONIE CANTERS uit ‘s Gravenmoer die getrouwd was met STIJNTJE AUGUSTIJN VERHAGEN. CORNELIA trouwde omstreeks 1675 met JOCHUM WIL-LEM JANSEN van HULTEN. Dit echtpaar verhuisde naar ‘s Gravenmoer. Zie verder REHM. MARGRIET trouwde met CLAES HUIJBRECHT GEERITS
Hun nageslacht heet later VAN LOON. Woont in Dongen. Gegevens over deze personen in mijn Overzicht van de geslachten op pagina 4.
Van de zoon WOUTER WILLEM AUGUSTIJN VERHAGEN nog het volgende. Er is een stuk van Notaris v d. KIEBOOM te Geertruidenberg d. d. 25. 2. 1648 waaruit blijkt dat deze zoon WOUTER in Geertruidenbergh woont en of hij nageslacht heeft zal daar moeten worden gezocht.
In dit stuk verkoopt WOUTER grond in Dongen aan de Kerkstraat aan JAN ADRIAEN van HEIJST.

Folio 183v
JAN JAN EMBRECHT BROUWER, woonend in de Groenstraet, heeft wittelijck gecedeert aan JANNEKE JAN ADRIAENSEN van DONGEN (zie hiervoor folio 170) een verkoop, nu ongeveer 24 of 25 jaar geleden. Het gaat om de helft van een stuk land, waarvan de andere helft eigendom in van de Pastorie van Oosterhout. De grond ligt bij de OECELAERSLOOT. Met deze regeling is een geschil opgelost tussen JAN JAN EMBRECHTS en MARTEN de HOE als man van JENNEKE. Zij deden dit op 30. 12. 1654

Folio 184r.
Dit gedeelte sluit aan op het voorgaande. MARTIN de HOE heeft aan JAN JAN EMBRECHT BROUWER f. 3,- betaald en daarmee is de kous af. 30. 12. 1654

Folio 184v
DIJRCK WILLEM DIJRCK COPPENS jr. uit ‘s Gravenmoer, weduwnaar van BARBARA PEETER STOFFEL EMBRECHTS heeft zijn zoon WILLEM uitgekocht uit zijn moeders deel. Dat was ge-daan in ‘s Gravenmoer op 2. 3. 1652. Nu verkoopt hij aan JAN ADRIAENSEN BOER te Dongen het achtste deel in 2 loop vuijtgedolven moergronden over de Vaart gelegen, naast het perceel dat toebehoort aan de kinderen van CORNELIS PEETER STOFFELS. Gevest op 4. 1. 1655

Folio 185r
WILLEM PEETER WILLEM ADRIAEN WIJNEN, wagenmaker, heeft verkocht aan Schout LAU-RENS SMITS het derde paert in drije loopensaet heijvelden en vuijtgedolven moergronden, waar-van de Schout reeds 2/3 deel bezat. De grond ligt aen ‘t Laereijnt omtrent Tiehelrijt. Wegen en ste-gen. 9. 1. 1655.

Folio 185v
WILLEM PEETER WILLEM ADRIAEN WIJNEN verklaert en bekent dat schout Smits hem direct heeft betaald. Ook 9. 1. 1655

Folio 185v
HENRICK JAN HENRICX van de RIJEN heeft verclaert ende bekent met JAN ADRIAEN van HEIJST, sijnen oom en gewesene voight nu ende oock voor desen te hebben gerekent ende geli-quideert soo aengaende sijner ontvanck ende vuijtgeeff van sijnes comparanten goederen hem van sijne ouders aenbestorven, als aengaende de questien ende proces tegens JERONIMUS STOF-FELS gehadt mitsgaders ’t geen sij tesamen souden mogen hebben gehandelt ende andersints ge-daan te hebben geliquideert ende van alles danckelijck voldaen ende gecontesteerd te sijn. Sulcx hij comparant den selven Van Heijst van sijne goede regeeringe ende administratie ende voldoeninge is bedankende. 8. 2. 1655

Folio 186r
MAEIJKE CORNELIS WIJTEN geassisteert met HENRICK ANDRIES PEETERS, haren man en-de voight en ANNEKE CORNELIS WIJTEN geassisteert met haar swager voor noemt hebben ver-coft aan JOACHIM ADRIAEN PEETERS een stede met huijsinghe, hoff ende erff, groot omtrent drije loopensaet, gelegen achter de Bergen. Belast met rogge voor de Pastorie in Dongen. Gevest op 8. 2. 1655

Folio 186v
HENRICK ANDRIES PEETER WILLEMS “verkoopt” aan zijn vrouw MAEIJKE CORNELIS een half buijnder saijlants in de Santstraet. 8. 2. 1655

Folio 186v
ADRIAEN HUIJBRECHT ADRIAENSEN, woonende tot Leijsen,
MAEIJKE HUIJBRECHT ADRIAENSEN, geassisteert met WOUTER JAN LAMBRECHTS te
Rijen, haeren man ende voight, hebben samen verkocht aan CORNELIS CORNELIS CORNELIS CLEIJS 122 roeden lants, gelegen tusschen de Groenstraet en de Leeghstraet. Achter de stede van JERONIMUS STOFFELS. 12. 2. 1655

Folio 187r
Deselve vercoopers vercoft omme etc. CORNELIS JAN ANTHONIS GEERITS 48 roeden hoffs daer een huijs op te staen plach, gelegen in de Groenstraet. 12. 2. 1655

Folio 187r
JAN ADRIAENSEN BACKER, inwoonder alhijer, heeft wittelijck gecedeert aen WOUTER JAN-SEN RIJCKEN f. 85,- en ADRIAEN BERNAERT RUIJSENAERS f. 123,10. JAN ADRIAENSEN BACKER heeft geld te goed van BASTIAEN ELIAS wegens de verkoop van een stede en hij heeft schuld aan de genoemde personen. Dat wordt nu op deze wijze vereffend. 8. 2. 1655

Folio 188r
Mr. CORNELIS DIJRCX, chirurgijn, heeft verkocht een stede met huis, hoff en erf aan HUIJ-BRECHT WILLEM DIJRCX, gelegen aan de Heijcant. 15. 2. 1655

Folio 188r
JAN ADRIAENSEN BACKER heeft vercoft omme, etc. BASTIAEN ELIAS, quartiermees¬ter in garnisoen tot Breda, een stede met huijsinghe, hoff ende erfve, groot omtrent 13 loopensaet gele-gen op Cleijn Dongen, aan de oostkant van het Rijoel. 20. 2. 1655

Folio 188v
ADRIAEN MICHIEL FIJNENBUIJCK heeft volcomen last van IDA SONST, weduwe DIJRCK WACHMANS, die in ‘s Gravenmoer schout was geweest, procuratie uit HOOGHSTRAETEN d. d. 18. 12. 1654.

Folio 188v
Verkoop aan JACOB PAUWELS SCHIPPER en FRANS CORNELIS SWART elck voor de helft een stuk vuijtgedolven moergronden op de Affganck. 22. 2. 1655

Folio 189r
ADRIAEN WILLEM MICHIELSEN heeft verkocht aan ADRIAN MARCHELISEN 145 roeden saijlants, gelegen aan het Rijoel. 22. 2. 1655

Folio 189r
ISAAC PEETERS van LOON ter eenre en STEVEN ANTHONIS STEVENS ter andere sijde ver-claerden ende bekenden met malcanderen aengaende seeckere voogdij van de eerste comparant als grootvader en voight en LAUREIJS OLIJFIERS als toesiender van de weeskijnderen van PEE-TER ISAAC van LOON, in het verkopen van seecker stedeke, huijs, hoff ende erf aen HUIJ-BRECHT CLAES HUIJBEN met het gebruijck van lant daer achter gelegen in de Ham, nu te sijn overcomen ende geaccordeert in voegen en manieren naer beschreven. STEVEN ANTHONIS STEVENS mag wegen en stegen over het genoemde land. En dat met ingang van heden. 10. 3. 1655.

Folio 189v
JAN ADRIAEN JANSEN voor hem zelf ter eenre partij en WILLEM BASTIAEN JANSEN, voight, en WILLEM JACOB JANSEN als toesiender van de vijer weeskijnderen van JENNEKEN JOOST WIJTEN, daer vader aff was de v. s. JAN ADRIAEN JANSEN; de kinderen zijn: JACOB 22 jaar, JOOST 19 jaar, DINGNA 16 jaar, ADRIAENTJE 13 jaar; met elkaar de andere partij.
Inzake de voogdij en de moederlijke successie komen ze tot de volgende afspraak. JAN ADRIAEN JANSEN, de vader, zal de jongste twee opvoeden en van al het nodige voorzien. Totdat ze achttien zijn. Maar ook daarna moeten ze thuis kunnen komen. En als vader de stede verkoopt zullen de vier kinderen samen f 60. – krijgen. Daar tegenover mag de vader alles behouden mits hij ook alle schulden betaalt. De stede, gelegen op Cleijn Dongen blijft onderpand voor de rechten der kinderen. Blijkens de marge heeft JOOST in 1662 het derde deel van de f 60, – heeft ontvangen plus nog f. 12. – aan interest.
Verder wordt DINGNA genoemd die in STRIEN woont en getrouwd is met GUILIAM GUILIAMSEN VALCK. Ook zij krijgt een derde deel omdat JACOB is overleden. En ADRIAENTJE is getrouwd met JACOB DINGEMANS, soldaat in garnisoen te GENT (?) Al datum staat hierbij: 22. 3. 1676. Maar uit deze aantekeningen blijkt ook dat deze bedragen niet worden uitbetaald door de vader, maar door kopers van de stede.

Folio 191r
ADRIAEN BASTIAEN JANSEN ter eenre en JAN WILLEMS de BONT als voight en WILLEM BASTIAEN JANSEN als toesiender van 2 onmondige weeskinderen van LESKEN WILLEMS de BONT, daer vader aff is de v. s. ADRIAEN BASTIAEN JANSEN. De twee kinderen zijn: CORNE-LIS 4 jaar, en LESKEN geboren allerheiligen 1654. Dezen ter andere sijde.
Vader zal de kinderen onderhouden, opvoeden, naar school laten gaan tot ze 18 jaar zijn. Dan heb-ben ze ook recht op f. 7. 10. -. Daar tegenover mag vader alles houden, mits hij ook de schulden betaalt. De voogden gaan met deze regeling accoort. 11. 3. 1655. Er zijn geen aantekeningen in de marge, waaruit blijkt dat de kinderen in leven zijn gebleven en hun geld hebben gehad.

Bijlage bij folio 191
Het nageslacht van JAN BASTIAENS
Van deze persoon verder geen gegevens, dan dat hij genoemd wordt bij een koop, verkoop, of voogdij.

BASTIAAN JAN BASTIAANS en zijn vrouw CATHARINA MIJNEN. Zie hoofdgeld boek 1630-20. Genoemd in RA 100 en 104. Er is in het archief een boedel onder nummer 79/10.
Daarin worden 5 kinderen genoemd:

 1. ANTHONIS BASTIAAN JAN BASTIAANS en ANNA WILLEMS
  CATHARINA, doop 16. 12. 1663 en PETRONELLA; doop 21. 12. 1665. Maar ook 2 kin-deren begraven op 12. 6. 1668 en 19, 6, 1668
 2. ADRIAAN BASTIAAN JAN BASTIAANS en zijn vrouw ELISABETH WILLEMS de BONT.
  Slecht 1 doop van CORNELIS op 30. 10. 1650 en een dochter ELISABETH die in de ali-mentatie wordt genoemd op 15. 3. 1655 en op Allerheiligen 1654 zou zijn geboren. In dit stuk wordt een WILLEM BASTIAANS als voogd genoemd, die echter niet in de Boedel voor-komt.
  CORNELIS ADRIAEN BASTIAANS wordt genoemd in 1690-44 met een dochter, die dan 2 jaar is. Geen doop. Daardoor ook geen naam van de vrouw. Mogelijk uit een ander archief-stuk. Ook geen vervolg na 1697
 3. PEETER BASTIAAN JAN BASTIAAN en ELISABETH DENIS PEETERS (doop 19. 10. 1631
  Van dit echtpaar een zoon en 4 dochters.
  ADRIAEN PEETER BASTIAENS en CATHARINA CORNELIS JAN PAUWELS, doop 3. 12. 1670)
  SIJKE (19. 6. 1704) getrouwd met JAN CORNELIS van LOON
  PIETERNEL, 22. 3. 1708, zij trouwde met CORNELIS PEETER MICHIELS.
  MARIA, 13. 8. 1659, die trouwde met DIRCK GEERITSv d. NIEUWENHUIJSEN Zie Ver-ponding folio 83, 82, 81.
 4. MAEIJKE BASTIAAN JAN BASTIAANS, nog niet gevondem
 5. ADRIAENTJE BASTIAEN JAN BASTIAENS, Ook niet gevonden.

Folio 191v
PEETER ADRIAEN JANSEN, voight, en JOACHIM ADRIAEN PEETERS, toesiender, voor EVA, ANNEKE en ADRIAEN, onmondige kinderen van ANTHONIS ADRIAEN JANSEN, PEETER AN-THONIS ADRIAEN JANSEN voor hem zelf, LIJNTJE ANTHONIS ADRIAEN JANSEN en haar man PEETER MERTEN JANSEN, IJNTJE ADRIAEN PEETERS weduwe van de v.s. ANTHO-NIS ADRIAEN JANNEN, en dus w. s. de moeder van de kinderen. Zij hebben met elkaar verkocht een perceel vuijtgedolven meergronden aan JAN WILLEMS van HULTEN. Op de Affganck. Ge-vest op 15. 3. 1655.

Bijlage bij folio 191
ANTHONIS ADRIAEN JANSEN en CATHARINA ADRIAEN PEETER AERTS
Zie voor haar ouders RA 97 folio 4r. CATHALIJN hertrouwde met ADRIAEN BASTIAEN JANSEN weduwnaar, van ELISABETH de BONT
Kinderen:

 1. CATHALIJN ANTHONIS ADRIAEN JANSEN met PEETER MAARTEN PEETER JANSEN.
  Zie HGB 1660-18, 1670-17, 1681-23, 1690-38, 1697-44, 1722-55.
  Van dit echtpaar 7 dopen.
 2. PEETER ANTHONIS ADRIAEN JANSEN en DINGENA PEETER LAUREIJSEN.
  4 dopen. HGB 1660-18, 1690-17, 1681-23, 1690-39, 1697-47; 1722-56 waar we PIETER-NEL PEETER ANTHONISEN getrouwd vinden met JAN JAN EMMEN.
 3. ANNEKE ANTHONIS ADRIAEN JANNEN en MAARTEN ADRIAEN JAN BROEDERS
  Zie geslacht Broeders op pagina 15 van het familie overzicht.
 4. ADRIAEN ANTHONIS ADRIAAN JANNEN, wel genoemd irt 1660-18 en 1670-17 als ongehuwd
 5. EVA ANTHONIS ADRIAEN JANNEN, mogelijk ongehuwd gebleven, wel als doopgetuige

Folio 192r
SIJKE CORSTIAEN JOCHUMS, dochter van HUIJBERTA THOMAS DAMEN en getrouwd met PEETER JANSEN CRUIJS, heeft ook vuijtgedolven moergrond verkocht aan JAN WILLEMS van HULTEN. op de Affganck. Mede erfgenamen zijn de nakomelingen van THOMAS DAMEN. 13-3-1655.

Folio 192v
CORNELIS CORNELIS HUIJBRECHT RAESEN heeft verkocht aan zijn broer HUIJBRECHT CORNELIS HUIJBRECHT sijn gerechte actie, paart en contingent in een stede, huijsinghe, erf en hoff groot in het geheel omtrent 35 oft 36 loopenssaet Achter de Bergen, onbedeelt met henne va-der en henne susters en broers. Hen aengecomen van henne beijder moeder MAEIJKE JAN JAN WOUTERS. Actum 20. 3. 1655

Folio 192v
MERTEN PEETER CORNELIS HAEN ter eenre en CORNELIS GEERIT v. d. WASBEECK, ge-trouwd met JACOBMIJNA JACOB PEETERS de HAEN ter andere sijde. Ende verclaerde ende bekende alsook tusschen hen soo aengaende de ontfanck ende administratie dije hij, MERTEN over den v. s. JACOBMIJNA’s goederen gedaen heeft gehad ende gedaen, waervan op den 18. 2. 1651 voor schepenen van Tilburg en Goirle is rekening gedaan en gesloten onder protestatie van eenige posten daar inne geroert te sijn overcomen ende veracoordeert in voegen en manieren naervolgende. En dan wordt de zaak geregeld. Tot aller voldoening. 20. 3. 1655.

Folio 194r
CORNELIS JAN BASTIAENS heeft verkocht aan zijn zoon JAN CORNELIS JAN BASTIAENS het gerechte derde paert van een huijsinghe, koij ende hoff, gestaen op het Eijnt en de Moerstraet, voor aen de Breede straet.
Oock noch het derde paert van een perceel lants een de andere sijde van de Moerstraet.
ANNEKE JOOST JANSEN, vrouw van CORNELIS JAN BASTIAENS gaat accort met deze transactie. 20. 3. 1655

Folio 194r
JAN JANSEN HANTKINT en zijn vrouw LIJNTJE ADRIAEN RUTTEN (‘s Gravenmoer) hebben een stuk land verkocht aan WOUTER JAN RIJCKEN. De verkochte grond ligt op Cleijn Dongen. Actum 4-4-1655

Folio 194v
ADRIAEN CORNELIS CLEIJS WAR is overleden. Zijn weduwe is LIJNTJE JAN COR¬NELIS STEVENS, dia nu geassisteert wordt door MICHIEL MEEUS.
Er zijn zes kinderen van deze vader en moeder.
l. CORNELIS, 18 jaar.
2, JENNEKE, 23 jaar.

 1. PEETER. 14 jaar.
 2. ANNEKE, reeds getrouwd ?
 3. MAEIJKE en haar man JAN CORNELIS RIJSBERGEN
 4. ADRIAENTJE en haar man CORNELIS CLAES JANSEN
  Er is een inventaris opgemaakt en nu gaan zij delen. Voogden voor de minderjarigen zijn: CLAES CORNELIS CORNELIS CLEIJS WAR en PEETER ADAM CLAESEN. De weduwe mag huis, hof etc. houden en bewonen en de kinderen krijgen een deel van de grond. Man en vrouw hadden sa-men het huis getimmerd. Het bezit ligt in de Groenstraet. Uit het verhaal blijkt dat LIJNTJE eerder getrouwd was geweest en uit dat huwelijk een dochter had. Deze voordochter zal niet meedelen, maar krijgt, als haar moeder sterft een bedrag van f. 12,- eens. 10. 4. 1655.

Folio 196v
In dit gedeelte maken de 6 kinderen afspraken over het gebruik van het hen toebedeelde, zo lang hun moeder leeft.

Folio 197v
In dit stuk worden afspraken vastgelegd tussen moeder en de volwassen kinderen. Zij zullen alles inbrengen wat hen toebedeeld is en samen blijven op het bedrijf zolang moeder leeft. Alles opge-maakt op 10. 4. 1655.

Folio 198v
CORNELIS PEETER VASSEN, voor hem zelf;
NEELTJE PEETER VASSEN en haar man ADRIAEN CORNELIS JORIS
CORNELIS VAS JANSEN, voight en JACOB WOUTER VISSCHER als toesiender van: VAS PEETER VASSEN, 23 jaar ?
STEVEN PEETER VASSEN, 20 jaar,
deze twee jonge mannen hadden als moeder ANNEKE CORNELIS BUIJS. En zij zal ook wel de moeder zijn geweest van de oudere kinderen. Want het stuk vervolgt dan :Te hebben geschift, ge-scheijden ende gedeelt de naergelaeten goederen van PEETER VASSEN en ANNEKE CORNE-LIS BUIJS, henne vader en moeder. 16. 4. 1655

Folio 202v
DENIS HENRICKS van BAVEL vercoft omme etc. CORNELIS BASTIAENS te Vuijlen¬donck, om-trent twee loopensaet vuijtgedolven moergronden op de Lange Put. 19. 4. 1655.

Folio 202v
Anthonis Merten Jan Mertens als man ende voight van Lijntje Adriaen Mertens

Claes Peeter Peeter Bressers voor hemself en voor sijn vader; maar ook voor Cornelis en Wouter Peeter Peeter Bressers, zijn broers. (101 – 85) De vader van deze drie, is getrouwd geweest met Dingna Adriaen Mertens.
Peeter Jan Luijcken en zijn broer ADRIAEN JAN LUIJCKEN. Zij hadden als moeder Eeltje Adriaen Mertens. Zij vormen samen de eerste groep. (100 – 136)

Jan Jan Jan Claes Brebers, mede voor zijn vader Jan Jan Claes Brebers
Jan Joost Roelofs, als last hebbend voor Anneke Jan Claes Brebers (101 – 84)
Jan Claes Jan Claes Brebers voor hemzelf en voor zijn broer Cornelis Claes Jan Claes Brebers.
Deze tweede groep zijn erfgenaam van Jenneken Jan Adriaen de Wagemaker.

Sijke Wouter Jansen, weduwe van Cornelis Govaert Willems, die geassisteert werd door Wijnant Adriaen Vennemans
Deze Wijnant Adriaen Vennemans tevens voor zich zelf en tevens voor de 4 weeskinderen van Jan Adriaen
Deze derde groep hadden als moeder en grootmoeder LESKEN JAN ADRIAENS de Wagenma-ker.

Jenneke Peeter Jans de Wagenmaker, getrouwd met Cornelis Jan Verhoeven die absent is en daarom werd vervangen door Wijnant Adriaen Vennemans.
Mede voor Peterke Peeter Jans de Wagermaker woonende in Vlaanderen, haar suster.
Rochus, Marinus en Martina (getrouwd met Corstiaen Schalcken) Waar deze drie bijhoren wordt niet duidelijk. (RA 100 folio 22, 46 en 121?)

Anthonis Bernaert Driesen, voor hemzelf en voor zijn zuster Maeijke, die getrouwd is met Claes Thomas.

Sijmon Aert Adriaensen voor hem zelf en tevens voor zijn broers Adriaen, Jan en Willem. en zijn zuster Neeltje, die getrouwd is met Roelof Huijbrecht Roelofs en zijn zuster Jenneke, die getrouwd is met Peeter Wilborts. Sijmon, Jan, Willem, Neeltje en Jenneke hadden als vader Aert Adriaensen en als moeder Eeltjen Jan Mertens.

Ook is er nog een kleinkind van Maeijke Jan Mertens, maar daar staan …….. (101 – 46)

Zij allen verkopen grond aan Jan Adriaen Jansen en Peeter Geerit Anthonissen. De grond ligt op Cleijn Dongen. 25. 4. 1655

Bijlage bij folio 7 en 202
ANTHONIS BERNAERT DRIESEN.
Zijn vader, BERNAERT DRIESEN wordt in oudere stukken wel genoemd, maar de naam van sijn moeder daar niet gevonden. Zijn vrouw was CATHALIJN JOCHUMS of JORIS. Bij de dopen ver-schillend gelezen. Bij de doop van MARIA op 11. 3. 1635 staat LEIJSKE JORIS PEETERS. Hoe-wel er maar vier dopen sijn gevonden staat er in HGB 1660-9 dat er 5 kinderen sijn.
Van die 5 kinderen vinden we dan later in de HGB boeken:
JAN ANTHONIS BERNAERT DRIESEN met als vrouw Of MARIA WILLEMS Of CATHARINA AD Zie HGB 1690-16
ADRIAEN ANTHONIS BERNAERT DRIESEN zie 1690-17
MARIA ADRIAEN ANTHONIS als vrouw van JAN PEETER HUIJBERT STREEL.
Van dit echtpaar vinden we twee kinderen: CORNELIS en MARIA, meer beide ongehuwd. Zie 1714-14 doop CORNELIS op 17. 4. 1673
ANTHONIJ JAN ANTHONIS BERNAERTS wordt genoemd in 1722 – 27

Bijlage bij folio 202
Het gaat hier om de nakomelingen van twee broers ADRIAEN en JAN MERTENS die beide Wa-genmaker worden genoemd, maar die mogelijk een onverdeeld bezit hebben gehad, dat nu wordt verkocht.
Het stuk begint met de nakomelingen van ADRIAEN MERTENS en zijn vrouw CATHALIJN WOU-TER DOOMEN. Zie RA 100 folio 14.
Dit echtpaar had drie dochters:

 1. CATHALIJN ADRIAEN MERTENS de tweede vrouw van ANTHONIS MERTEN JAN MER-TENS. Zie de bijlage bij folio 160. Boedel van dit echtpaar onder nummer 80/71 in het archief.
 2. DINGENA getrouwd met PEETER PEETER CLAES BRESSERS. Van dit echtpaar worden 3 zonen genoemd : CLAES, CORNELIS en WOUTER. Van dit drietal moeilijk iets te vinden in Don-gen. Was het deze CLAES die op 17. 2. 1658 trouwde in Oosterhout met JOHANNA CORNELIS CLAESEN ? (zie HGB 1660 folio 29 en doopkaart)
 3. EELTJE ADRIAEN MERTENS 0400k HEIJLTJE of HELENA) die trouwde
  met JAN LUCAS, ROEIEN. Zie voor dit echtpaar o. a• RA 101 folio 76 en het Verpondingsregister deel I folio 147 Van hun beide zonen PEETER en ADRIAEN is de eerste goed te volgen in de Hoofdgeldboeken, de tweede niet.

Vervolgens krijgen we de nakomelingen van JAN MERTENS de wagenmaker.
Als eerste wordt genoemd JENNEKE JAN ADRI MERTENS getrouwd met JAN JAN CLAES BREBERS Omdat in de boedel van ADRIAEN MERTENS geen zoon wordt genoemd, is het mo-gelijk dat het hier gaat om de zoon JAN van JAN ADRIAEN JAN MERTENS, of we hebben hier te maken met een aparte groep naast de broers ADRIAEN MERTENS en JAN MERTENS.
Hier worden als kinderen genoemd: JAN en ANNEKE en CORNELIS. Van deze drie geen aankno-pingspunt gevonden in Dongen
SIJKE WOUTER JANSEN was een dochter van WOUTER JAN EMMEN en ELISABETH JAN de wagenmaker Zie RA 95 folio 59. Waren WIJNANT en JAN ADRIAEN VENNEMANS haar half-broers? Hoewel dit in de archiefstukken niet te vinden is, lijkt het wel hoogstwaarschijnlijk.
WIJNANT ADRIAEN VENNEMAN vinde we terug in de hoofdgeldboeken en in het verpondingsre-gister deel II folio 311.
Vervolgens de nakomelingen van zoon PEETER JAN MERTENS de wagenmaker.
JENNEKE PEETER JANS en haar man CORNELIS JAN VERHOEVEN
PEETERKE PEETER JANS in Vlaanderen.

Dan worden genoemd:
ROCHUS JAN PEETERS, MARTINA JAN PEETERS en MARIJNIS JAN PEETERS. We zullen deze drie moeten zoeken in Oosterhout, want dat staat in RA 100 folio 22.

Dan volgen ANTHONIS BERNAERT DRIESEN en zijn zus MAEIJKE BERNAERT DRIESEN. Zij moeten als moeder gehad, hebben een lid uit de wagenmakers familie, maar die is in de oudere stukken niet te vinden.
De laatste groep zijn de nakomelingen van EELTJE (HEIJLTJE) JAN MERTENS Zij werden reeds eerder genoemd in RA 101 folio 46.
EELTJE JAN MERTENS trouwde met AERT ADRIAEN JAN AERTS en zij hadden als kinderen SIJMON, JAN, WILLEM, NEELTJE en JENNEKE.
SIJMON werd reeds genoemd in 104 folio 44.
AERT ADRIAEN JAN AERTS werd eerder genoemd in RA 100 folio 45, 102, 146, 149. Uit dit laat-ste stuk kun je de conclusie trekken dat het gaat om een gezin in Dongen, maar waarom dan geen spoor te vinden in de HGB lijsten?
De laatste die genoemd wordt is MAEIJKE JAN MERTENS en haar man ANDRIES PEETERS. Zij hadden een zoon PEETER, die hier niet genoemd. wordt maar wel in RA 101 folio 46. Zijn ouders waren kennelijk overleden voor 31. 10. 1646.

Folio 204v
WILLEM BASTIAEN JANSEN heeft vercoft aan JAN JAN PEETERS 2 loop saijlants
in de Moerstraet. 26. 4. 1655

Folio 204v
JAN ADRIAEN JANSEN heeft vercoft aan WILLE BASTIAEN JANSEN een stede met huijsinghe, hoff ende erf, gelegen op Cleijn Dongen aan de oostkant van het Rijcel. Laet wegen en stegen. Ge-vest op 26. 4. 1655
Folio 205r
AERT ADRIAEN van BROECKHOVEN heeft verhuurt aan ADRIAEN AERT van BROEKHOVEN een brouwerij met alle toebehoren voor de tijd van 1 jaar. Ingaande heden, en eindigende ultimo april 1656. Huurbedrag ƒ 80,- exclusief eventuele lasten. En inclusief alle onderhoud. Datum 1. 5. 1655.

Folio 205v
PEETER ADRIAENSEN van HEIJST heeft verkocht aan zijn broer JAN ADRIAEN van HEIJST zijn deel in een perceel vuitgedolven moergronden op de Lange Put. 4. 5. 1655

Folio 205v
PEETER ADRIAEN van HEIJST heeft van zijn broer contant geld gehad.

Folio 206r
ADRIAEN ADRIAEN van HELVOIRT heeft gekocht drije buijnderen heijde ende vroente, waer de moer afgehaald is door PEETER DIJRCX en JERONIMUS STOFFEL van de POEL. De grond was eigendom van het huis van Oranje Nassau. Gevest op 5. 6. 1655

Folio 207r
Het gaat in dit gedeelte over de deling van de nalatenschap van:
GIJSBERT JAN CORNELIS en zijn vrouw DINGNA MATHEEUS.
Dit echtpaar had 5 kinderen die hier worden genoemd, maar niet alle zijn meer in leven.

 1. MAEIJKE GIJSBERT JAN CORNELIS, reeds overleden, en haar weduwnaar ADRIAEN COR-NELIS CLEIJS GODERTS.
  Dit echtpaar had zes kinderen, waarvan 5 nog onder voogdij (geen namen) en zoon COR-NELIS ADRIAEN CORNELIS CLEIJS GODERTS
 2. HUIJBRECHT GIJSBERT JAN CORNELIS voor hem zelf.
 3. JAN GIJSBERT JAN CORNELIS, reeds overleden, en zijn weduwe MAEIJKE MERTEN JANS. Dit echtpaar had 9 kinderen, alle onder voogdij van hun ooms: HUIJBRECHT GIJS-BERT JAN CORNELIS en CORNELIS MERTEN JAN MERTENS. Hun namen zijn te vin-den verderop op folio 211.
 4. GRIETJE GIJSBERT JANS en haar man WIJNANT ADRIAEN VENNEMAN
 5. NEELTJE GIJSBERT JANS reeds weduwe van PEETER JAN PEETERS MERTENS daarom geassisteert door JAN QUIRIJN HESSELS
  Na de opsomming volgt de deling. Op 24. 6. 1655

Folio 208v
Deling van de nalatenschap van JAN MERTENS. Eigenlijk is het een vervolg deling want er staat dat er reeds gedeeld is op 31. 10. 1640. Mogelijk dat die deling de nu volgende gegevens verduide-lijken. Hier worden als erfgenamen genoemd :
CORNELIS MERTEN JAN MERTENS
MERTEN MERTEN JAN MERTENS
LESKE MERTEN JAN MERTENS en haar man JAN QUIRIJN HESSELS
MAEIJKE MERTEN JAN MERTENS, weduwe van JAN GIJSBERT JANS
Aangezien er bij de te verdelen grond diverse percelen zijn die onder Ooster¬hout liggen, zal in de Oosterhoutse archieven ook nog wel gegevens te vinden. 29. 6. 1655

Folio 209v
MERTEN JAN MERTENS mangeling met zijn zuster MAEIJKE MERTEN JAN MERTENS
MERTEN geeft aan MAEIJCKE het ¼ paert in de stede aan de Groenstraet tegen 4½ loopen weij-lant onder Oosterhout. Datum van deze ruiling 29. 6. 1555

Folio 210r
Ook LESKE MERTEN JAN MERTENS, geassisteert door haar man JAN QUIRIJN HESSELS geven hun ¼ paert in de zelfde stede aan MAEIJKE haar zuster, gelegen in de Groenstraet aen de Hogendijck, en zij krijgen daarvoor van MAEIJKEN de helft van 3 loopen saijlants in de Wa-tersteegh onder Oosterhout. 29, 6. 1655

Folio 210v
Ook CORNELIS MERTEN JAN MERTENS doet zijn paert in dezelfde stede over aan zijn zuster MAEIJKE, die nu de hele stede met huis en hoff in handen heeft. Dit ¼ paert wordt echter niet ge-ruild tegen wat anders, maar verkocht.

 1. 6. 1655

Folio 211
MAEIJKE MERTEN JAN MERTENS was in de voorgaande. stukken reeds weduwe van
JAN GIJSBERT JANS. Hier volgt nu de alimentatie regeling tussen MAEIJKE en haar 8 minderja-rige kinderen.

 1. GIJSBERT, 16 jaar
 2. MERTEN, 13 jaar
 3. JAN , 12 jaar
  4: JENNEKE, 9 jaar
 4. PETRONELLA, 6 jaar
 5. CORNELIS, 4 jaar
 6. WOUTER, 2 jaar
 7. MAEIJKE, 1 jaar.
  Het gezin woont op de stede in de Groenstraat. MAEIJCKE heeft aangenomen haar 8 kinderen te onderhouden, naar haar staat. In de winter zullen ze ter schole gaan. Tot hun 20ste zijn zo voor re-kening van de moeder. In ruil daarvoor mag moeder alles houden, en het vruchtgebruik van wat de kinderen toekomt. Daar onder valt ook hun rechtmatig deel in de nagelaten bezittingen van GIJS-BERT JANS en DINGENA MATHIJSEN.
  De schulden zijn ook voor rekening van de moeder. De voogden gaan accoort met deze regeling. 29. 6. 1655

Folio 212v
WILLEM JAN JANSEN LOCHT, soldaat, in garnisoen te Cleeff bij de keurvorst van Brandenburg, verclaerde vercoft te hebben aen ADRIAEN ADRIAEN MEULENSCHOT tot ‘s Gravenmoer, het actie paert en contingent en gedeelte in een stede, huijsinghe en hoff gelegen op Cleijn Dongen, en alle andere goederen, naergel ten door zijn moeder MAEIJKE JAN HAENSBERGH voor f. 50, – die hem reeds waren betaald. En WILLEM behoeft niet mee te betalen in eventuele schulden van zijn moeder. Mocht er later nog iets te regelen zijn dan zal dat gebeuren door PEETER CORNELIS DECKER. In de marge staat nog dat LAUREIJS DRIES OOMEN getrouwd is met HUBERTA JANSEN LOCHT, suster van halve bedde. 13-8-1655

Folio 213v
WILLEM AUGUSTIJN VERHAGEN heeft verkocht aan CORNELIS VASSEN VERMEULEN drije loopen vuijtgedolven moergronden op de Affganck. 4. 9. 1655

Folio 214r
PEETER JAN GEERITS cedeert aan CORNELIS AELBRECHTS in de Middelwijck te Oosterhout 2 buijnder heijvelden. Er wordt verwezen naar een stuk van 18. 2. 1654. Want dit stuk was oor-spronkelijk eigendom van het huis Oranje Nassau. 20. 5. 1655.

2112,
CORNELIS MERTEN MATHIJSEN v d. NIJEUWENHUIJSEN cedeert en transporteert aan de Heer JOHAN van GHILSE Heer van VILEERS alle recht, actie en gesagh over twee buijnders en een half loopen heijvelden en vroente, gelegen achter Ceters en Cleijn Oosterhout. Met consent van de Heer LAURENS SMITS en de landmeter JAN KEMPERS. Actum 3. 10. 1655

Folio 215r
Er is verschil van mening tussen MARTIN de HOE en ANTHONIS JAN JAN MEIJER. MARTIN de HOE is getrouwd met JANNEKE JANSEN van DONGEN (zie de stukken hiervoor) en is een stief-zuster van ANTHONIS JAN JANSEN MEIJER.
ANTHONIS JAN JANSEN MEIJER had op 8. 5. 1645 aen zijn stiefvader getranspor¬teerd de som-me van f 500, – MATHIJS FAEMER moest die f 525. – aan ANTHONIS JAN JAN MEIJER betalen wegens koop van een stede. Die vordering had ANTHONIS JAN JAN MEIJER overgedragen aan zijn stiefvader en kennelijk van hem geld gekregen om daarvoor een schip te kopen. Maar, nu na het overlijden van JAN ADRIAENSEN van DONGEN alles uitgezocht wordt, nu zijn ze het er niet over eens of Anthonis JAN JAN MEIJER c. q. zijn moeder, nog een schuld heeft bij dochter JEN-NEKE JAN ADRIAENSEN van DONGEN. Nu is de zaak uitgezocht en kan het ge¬schil wordèn bijgelegd. Op 12. 10. 1655. JAN ADRIAENSEN van DONGEN was begra¬ven cp 10. 11. 1654. Zijn eerste vrouw werd begraven op 24. 6. 1640.

Folio 216r
Compareerde mocr schepenen naergenoempt GEERTRUIJT JAN BROEDERS, weduwe eerst van JASPER CORNELIS BUIJS en lestmael van PEETER SIJMEN van SON (over leden in 1654)
Zie Overzicht BUIJS in RA 98/99.
Geassisteert met JOOSTSIJMON GODERRTS verkoopt zij nu de helft van alle haef, meuble goe-deren, karren, wagens, hoij stroij etc. aan de zoon uit haar tweede huwelijk SIJMON PEETERS van SON. Enkele zaken worden apart gehouden. . De zoon moet daarvoor aan zijn moeder betalen f. 210. – In drije paijen. f. 50. – contant, en dat is gebeurd. En de rest is blijkens een aantekening in de marge het volgende jaar betaald op 7. 4. 1656.

Folio 217r
VIJVER ADRIAEN WOUTERS v d. NIEUWENHUIJSEN voor hemzelf en als voight voor drie weeskinderen van zijn broer GEERIT ADRIAEN WOUTERS v d. NIJEUWENHUIJSEN, waarvan PEETER en WOUTER bij de transactie present zijn maar hun zuster MAEIJKE is niet aanwezig.
Verder zijn aanwezig: ADRIAEN PEETER DOMAS als man en voight van MAEIJKEN CORNELIS JAN HUIJBERT LICHTENBERGH; JAN CORNELIS JAN HUIJBERT LICHTENBERGH en ADRIAEN CORNELIS JAN HUIJBERT LICHTENBERGH. Deze drie waren kinderen van JEN-NEKE ADRIAEN WOUTERS v d. NIJEUWENHUIJSEN Zie Overzicht Lichtenbergh op blz. 48.
Deze drie groepen verkopen aan hun broer, zwager en oom GIJSBRECHT WOUTERS v d. NIEUWENHUIJSEN 3/4 deel van de helft van het achterhuijs te weten de suijtcant, staende op de stede gecomen van hun vader ADRIAEN WOUTERSv d. NIJEUWENHUIJSEN en het geheel ligt in de Santstraet. Zie HGB 1660 folio 21. Gevest. op 28. 10. 1655 .

Folio 217r
Alle personen, genoemd in het voorgaande waren erfgenamen van CORNELIS ADRIAEN WOU-TERSv d. NIJEUWENHUIJSEN. Er staat tussen gekrabbeld: mette mede erfgenamen van halven bedde. Zij verkopen de kleren en meubelen van hun broer CORNELIS ADRIAEN WOUTERS die begraven was op 23. 2. 1655. Aangezien er ook schulden waren brachten de verkochte goederen te weinig op en moest iedere suster f 2. 10. – bij passen. Op 28. 10. 1655

Folio 217v
PEETER JAN VROLIJCK, voor hem zelf, die uijtgekocht heeft zijn broer JAN JAN VROLIJCK jr.
en MAGDALENA JOOSTEN weduwe van JAN JAN VROLIJCK de Oude.
Zij hebben verkocht aan CORNELIS VASSEN VERMOLEN twee loopen en 20 roe¬den vuijtgedol-ven moergronden, gelegen achter de Affganck. 15. 11. 1655

Folio 218r
PEETER DIJRCK ANTHONISEN en JERONIMUS STOFFE Lv d. POEL hadden samen 40 buijn-ders moer, zonder de ondergrond, gekocht van SIJNE HOOCHEIJT de PRINCE van ORANGIEN. Zij mochten het veen afgraven maar dat moest wel binnen een bepaalde termijn gebeuren. Nu is JERONIMUS ST0FFEL v d. POEL overleden. Dan komen de problemen. Want JERONIMUS had drie kinderen en die willen gaan delen. Die drie kinderen zijn: ADRIAEN JERONIMUS STOFFEL v d. POEL; LESKE JERONIMUS STOFFEL v d. POEL reeds getrouwd met LAUREIJS CORNELIS JAN RIJSBERGEN EN FRANCOIS JERONIMUS STOFFEL vd POEL (die 23 jaar is en dus nog onder voogdij) Zij nemen JOHAN TEULINGS, procureur in Oosterhout, in de arm om hun zaken te behartigen.
Let nu op: indiengoed gelezen eindigt folio 220v met het procuratie verhaal gaat dan verder op folio 223r. Daar vinden we aan het eind de datum van dit stuk 25. 11. 1655.
Folio 222 is blanco.

Folio 223 zie boven.
ISAAC PEETERS van LOON, grootvader en voight van de twee weeskinderen ISAAC en WIL-LEM, zonen van PEETER ISAACS van LOON en CATHARINA OLIFIERS overleden ( begraven) resp. 25. 10. 1652 en 5. 8. 1649 ter eenre en LAUREIJS WILLEM OLIFIERS, oom en toesiender, ter andere sijde.
Er volgt dan een alimentatie regeling.
WILLEM is 12 jaar en ISAAC is 10 jaar (begraven 14. 11. 1661)
De jongens zijn door hun grootouders in huis genomen, en daar verder grootgebracht. Alleen Willem bleef in leven, kreeg in Dordrecht een opleiding als lakenscheerder. Hij trouwde daar ook.
Opa mag nu alles hebben wat zijn zoon en schoondochter na lieten. En de jongens krijgen ieder f 100. – als zij18 jaar zijn. Of f 200, der als van de twee kwam te overlijden. (wat ook gebeurd is) Alle stukken, die hierop betrekking hebben zijn apart in een map op het Gemeentehuis aanwezig. Inclu-sief testament van de jongens, en het leercontract in Dordrecht. 29. 11. 1655.

Folio 225. R
ANTHONIS JACOBS PLUIJM, woonende op te Hill in het lant van Altena, ende heeft verclaert ende bekent dat de Heer schouteth Laurens Smits, hem ten volle heeft voldaen ende betaelt met f 48. – Het gaat om het pachten van een stuk hoijlant eigendom van de GRAEFFELIJCKHEIJT van HOLLANT. De huercedule is niet te vinden. 29. 12. 1655.

Folio 225r
DINGNA JACOB ADRIAENSEN BINCK, en haar man CORNELIS ANTHONIS MEULDER heb-ben een half buijnder saijlants vercoft aan JAN PIETER JANSE, van BEECK, gelegen aan de Heijcant. Zij had dit stuk grond geerfd van haar vader. 29. 12. 1655

Lijst met echtparen

ABRAHAM JACOB SCHIPPER en JENNEKE CLEIJS JANSEN 98
ADAM CLAES HENRICKS en ADRIAENTJE JAN CORNELIS STEVENS 55,33
ADAM HENRICK DENIS GODTSCHALCX en ADRIAENTJE STEVEN BLANCKAERTS 72
ARTUS PELS en MARIJKE DIONIJS BIESTRAETEN 24
ADRIAEN ADRIAEN van BAVEL en JENEEKE ANTHONIS JAN JANS 80
ADRIAEN ADRIAEN de wagenmaker en ENGELTJE CORNELIS CLAES EMBRECHTS 153
ADRIAEN AERT MEULDER en STIJNTJE CORNELIS RIJCK EMBRECHTS 135
ADRIAEN ANTHONIS HENRICKS de GRAUW en CATHALIJN ADRIAEN BROEDERS 70
ADRIAEN BASTIAEN JANSEN en LESKEN WILLEMS de BONT 191
ADRIAEN CORNELIS BUIJCK en DINGNA CORNELIS VERMEULEN 109
ADRIAEN CORNELIS CLEIJS GODERTS en MAEIJKEN GIJSBERT JAN CORNELIS 207
ADRIAEN CORNELIS CLEIJS WAR en LIJNTJE JAN CORNELIS STEVENS 55,80,94
ADRIAEN CORNELIS JORIS en NEELTJE PEETER VASSEN 198
ADRIAEN CORNELIS LANGEN en JENNEKE RAES JOOSTEN 111
ADRIAEN FAEMER en DINGENA BERNARDS 77
ADRIAEN GOIJAERTS en ADRIANA JAN van BEEK 47
ADRIAEN JACOB BINCK en NEELTJE JAN MERTEN JAN MERTENS 99
ADRIAEN JAN ADRIAEN van DONGEN en MICHIELTJE CLAES MICHIELSEN 176
ADRIAEN JANSEN BINCK en JENNEKE JAN MERTENS JAN MERTENS 99
ADRIAEN JAN CLAES JANSEN en EELTJE MELIS JAN MELISEN 160
ADRIAEN JAN EVERTS en MARIJKE JAN HUIJBEN 37
ADRIAEN JAN LAUREIJS OOMEN en JACOBMIJNA JACOB STEVENS 77
ADRIAEN JOACHIM CLAUWEN en MARGRIET RAES HUIJBEN 36
ADRIAEN JAN GOOSSEN en SIJKE CORNELIS JAN RASSEN 101
ADRIAEN MARCHELISEN en WOUTERKE WILLEM PETERS HEIJBLOM 182
ADRIAEN NEELEN en MARIJKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN 101
ADRIAEN PEETER DOMAS en MARIJKE CORNELIS JAN HUIJBERT LICHTENBERGH 217
ADRIAEN RAES WILLEMS en NEELTJE JAN JAN HULST 51
ADRIAAN van VESSEM en HAESKE JANSEN SMIT 20
ADRIAEN WOUTER ANTHONIS v.d.NIEUWENHUIJSEN en ANNEKE GIJSBERTS 131
AERT ADRIAEN DIJROKEN en GEERTRUIJT JAN WOUTERS 109
AERT ADRIAENSEN en EELTJE JAN MERTENS 203
AERT FRANS BOUWINS en HUIJBERTJE DIJRCK PEETERS 46
ANTHONIS ADRIAEN JANS en CATHARINA ADRIAEN PETERS 191
ANTHONIS JAN JAN WOUTERS en ANNEKE JAN JOOS DIJRCKEN 80
ANTHONIS MATHIJSEN en MARGRIET SIJMON CORNELIS MARS 78
ANTHONIS MERTEN JAN MERTENS en LIJNTJE ADRIAEN MERTENS 202
ANTHONIS MERTEN MATHIJSEN v.d.NIEUEWENHUIJSEN en CORNELIA STEVEN
CORNELIS BROEDERS 39
ANTHONIS PIETERSen ELISABETH MERTEN JANS 160
ANDRIES ADRIAEN SMIT en ADRIAENTJE JACOB JORIS v.d.WEE 60
ANDRIES CORNELISEN de lakenkoper en MAEIJKE CORNELIS GGIJSBERTS 106
AUGUSTIJN JACOBS en PEERKE CORNELIS 63
BALTHASAR BASTIAENS en IKEN JAN PETER MATHIJSEN 137
BASTIAEN ANTHONIS SCHOUTEN en WILLEMKE JAN PETER CLEIJS 55
BASTIAEN CLAES PEETER CLEIJS en JENNEKE SIJMEN JAN SIJNEN 3.
CLAES CORNELIS CORPUT en ANNEKE CORNELIS CLAES EMBRECHTS 153
CLAES DOMAS CORNELIS MEEUS en ADRIANA CORNELISEN 30
CLAES THOMAS en MAEIJKE BERNAERT DRIESEN 203
CORNELIS ADRIAEN MAES en MAEIJKE JAN JOOS DIJRCKEN 80
CORNELIS ADRIAEN CORSTIAENS en MAEIJKE CORNELIS RAESEN 86
CORNELIS ANTHONIS CLAES BREBERS en MAEIJKE JACOBS LOOFT 8
CORNELIS ANTHONIS MEULDER en DINGNA JACOBS BINCK 141
CORNELIS CLAES JANSEN en ADRIANA ADRIAEN CORNELIS CLEIJS WAR 194
CORNELIS DOMUS CORNELIS MEEUS en DINGNA STEVENS 30.
CORNELIS GEERIT WASBEECK en JACOBMIJNA JACOB PETERS de HAAN. 192
CORNELIS GOVAERT WILLEMS en SIJKE WOUTER JANSEN 202
CORNELIS HENRICK ROMBOUTS en MAEIJKE GEERITS DIJRCK ANTHONISEN 167
CORNELIS HUIJBERT RAESEN en MAEIJKEN JAN JAN WOUTERS 192
CORNELIS JAN ANTHONIS GEERTS en MARGRIET RAES HUIJBEN 36
CORNELIS JAN BASTIAENS en ANNEKE JOOST JANSEN 19
CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICETENBERGH en JENNEKE ADRIAEN WOUTERS
v.d.NIEUWENHUIJSEN 217
CORNELIS JAN, MELISEN en CATHALIJN JAN GEERITS de ROIJ 22
CORNELIS JAN VERHOEVEN en JENNEKE PEETER JANS de wagenmaker. 202
CORNELIS LUCAS en MARIJKE JAN MERTEN LOONEN 148
CORNELIS PELS en HESTER GEERIT FRANSEN 75
CORNELIS WILLEM LAUREIJSEN en JENNEKE JAN JAN WOUTERS 105
CORNELIS ZEEBRECHT WETERINGS en MAEIJKE ANTHONIS MERTENS 82
CORSTIAEN PEETER PRINS en PETRONELLA ADRIAEN ADRIAEN HULST 142
CORNELIS CORNELIS MERTENS en DINGENA ANTHONISEN 44
CORNELIS ANTHONIS JANSEN en MAEIJKE ANTHONIS MERTEN MATHIJSEN v.d.
NIJEWENHUIJSEN 39
DIRCK THOMAS de LEEUW en LIJSBETH DINGEMAN ADRIAENS 66
DIJRCK WACHMANS en IDA van SONST 24
DOMAS ACKERMANS en JENNEKE CORNELIS JAN AERTS 57
EMBRECHT WOUTER DOOMEN en LIJNTJE JAN JOOS DIJRCKEN 80
CLAES ADRIAEN ROSENBRAND en MAEIJKE JAN JAN IPELAER 110
GEERIT ADRIAEN HOEVENAER en GEERTRUIJ PEETER PEETERS 62
GEERIT ADRIAEN MEULDER en MAEIJKE ADRIAEN COPPELAER 21
GEERIT DIRCK ANTHONISEN en CATHALIJN JAN BROEDERS 115,160
GEERIT GOVAERTS en ANNEKE JACOB JAN WILLEMS 100
GOIJAERT JAN ANTHONISEN en DINGNA ADRIAEN CLAES ADRIAENSEN 138
GIJSBERT JAN CORNELIS en DINGNA MATHEEU3 207
GIJSBERT PETER JANSEN en DINGNA MELIS JAN MELISEN 160
HARMEN GEERTS en ADRIAENA JAN PETER MATHEUS 137
HENDRIK ANDRIES PEETER en MAEIJKE CORNELISEN 186
HENDRIK ANTHONIS ANSEMS en ANNEKE JAN GIJBEN 47
HENRICK ANTHONIS HENRICXS de GRAUW en ENGELTJE JAN CORNELIS STOFFELS 158
HENRICK CORNELIS BLIECK en MAEIJKE HENRICKS de WAEL 19
HENRICK DOMUS CORNELIS MEEUS en DINGNA STEVENS 30
HENRICK JAN RUTGERS en SIJKE DIJRCK PETERS 46
JACOB BRUEL en MAEIJKE CORNELIS ADRIAENSEN 106
JACOB DINGEMANS en EELTJE ADRIAEN BROEDERS 70
JACOB LENAERTS en ADRUAENTJE JAN GIJBEN 47
JASPER CORNELIS BUIJS en GEERTRUIJ JAN BROEDERS 216
JASPER GEERIT DOLLANT en HEIJLTJE HENRICK BOLLEKENS 26
JOOST ADRIAEN PAUWELS en HEIJLTJE JAN CORNELIS STEVENS 168
JOOST JANSEN van LOON en JENNEKE CORNELIS JAN GIJBEN 63
JOCHE FRANS BOUWENS en ANNEKE CORNELIS MERTENS 42
HUIJBRECHT ADRIAEN STEVENS en JENNEKE JAN CORNELISEN 121
HUIJBRECHT SIJMEN en DINGENA MERTEN AERDEN 8
HUIJBRECHT WILLEM DIJRCX en ANNEKE ROELOF JANS 13
HUIJBRECHT WILLEM PAUWELS en MAEIJKE CLAES ADRIAENSEN 123
JAN ADRIAEN BLOCK en MAEIJKE JAN CORNELIS HAENSBERGH 63
JAN ADRIAEN BOER en 1e MAEIJKE PEETER ROELEN 121
en 2e JENNEKE JAN CORNELIS 121
JAN ADRIAEN van DONGEN en 1e JACOMIJN JANS 170
en 2e ANNEKE ADRIAEN STEVENS 170
JAN ADRIAEN JANS en JENNEKE JOOST WIJTEN 1n9
JAN AERT BOMMELAES en DIJRCKE THOMAS RIJCKEN 114
JAN ANDRIES PEETERS en, MAEIJKE MELIS JAN MELISEN 160
JAN CORNELIS JAN CLEIJS en DINGENA JAN PEETER MATHIJSEN 137
JAN CORNELIS JAN RIJSBERGEN en MAEIJKE ADRIAEN CORNELISEN 194
JAN CORNELIS STEVENS en MARGRIET LEMEN RAESEN 56
JAN CORNELIS THOMAS en DINGNA BERNAERTS 77
JAN GIJSBERT CORNELIS en MAEIJKE MERTEN JANS 207
JAN HUIJBERT HENRICKS en MAEIJKE JAN BASTIAENS 47
JAN HUIJBERT LICHTENBERGH en LESKE ADRIAEN JANSEN 14
JAN HUIJBERT RAESEN en CORNELIA STEVEN CORNELIS BROEDERS 39
JAN JACOB GROENENDAEL en ADRIAENTJE MELIS JAN MELISEN 15-0
JAN JAN van AEL en JENNEKE RAESEN 37
JAN JAN van BEIJEREN en MAGDALENA CORNELISEN 98
JAN JAN CLAES BREBERS en JENNEKE JAN ADRIAENSEN 202
JAN JAN EMBRECHT de brouwer en CATHALIJN ANTHONIS DIJRCX 152
JAN JAN IPELAER en HEULTJE RAES JOOSTEN 111
JAN JAN JACOB CUIJPER en ENGELTJE JOCHEM JAN ROELEN 23
JAN JAN LAUREIJS MEERMANS en ANNEKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN 101
JAN JANSEN LOCHT en MAEIJKE JAN CORNELIS HAENSBERGH 212
JAN JAN MEERMANS en ANNEKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN 97
JAN JAN PEETERS en ANNEKE JAN HUIJBEN 73
JAN JAN SCHEIJMAKER en DINGNA CORNELIS JAN AERTS 105
JAN JAN VROLIJCK en MAGDALENA JOOSTEN 217
JAN HENDRICK COOLS en MAEIJKE DIJRCK PEETERS 46
JAN JOOS DIJRCX en LIJNTJE CORNELIS STEVENS 80
JAN LAMBRECHT RAESEN en CATHALIJN CORNELIS ANTHONIS LANGEN 56
JAN LUIJCKEN en EELTJE ADRIAEN MERTENS 202
JAN MERTEN JAN MERTENS en ADRIAENTJE WOUTER HUIJBEN 99,152
JAN PEETER JAN HUIJBEN en MAEIJKE CORNELIS JAN CORNELIS STEVENS 56,80
JAN PEETER MATHIJSEN en JENNEKE CORNELIS JAN AERTS 57
JAN PEETER MATHIJSEN en SIJKE RAES WILLEMS 23
JAN QUIRIJN HESSELS en LESKE MARTEN JAN MERTENS 208
JAN SIJMON CORNELIS en LIJNTJE ANTHONIS JAN JANSEN 80
JAN STEVEN GORIS en MARGRIET JAN CORNELIS STEVENS 56.N0
JAN WILBORT van SON en CLAESKE CORNELIS CLAES EMBRECHTS 153
JAN WILLEM CUIJPER en I MAEIJKE ANTHONIS JANS 8
II MAEIJKE SIJNEN BASTIAEN KETELAARS 10
JAN WOUTER HANTKINT en ANNEKE JAN CLUIJTER (‘s Gravenmoer) 52
LAMBRECHT ADRIAEN BROEDERS en DINGNA ANDRIES LAUREIJS OOMEN 71
LAMBRECHT GEERITS en SIJKE THOMAS 100
LAMBRECHT JAN LAMBRECHT RAESEN en EVA CORNELIS HAENSBERGH 94
LAUREIJS CORNELIS JAN RIJSBERGEN en ELISABETH JERONIMUS STOFFELS 72,228
LAUREIJS WILLEM OLIFIERS en ADRIAENTJE WILLEM VERHAGEN 182
MAARTEN ADRIAEN GOIJAERTS en MAEIJKE CORNELIS HUIJBERT LICHTENBERGH 40
MARCUS MARCUS en NEELTJE JACOB WILLEMS 100
MARTIN de HOE (HAULT) en JENNEKE JAN ADRIAENSEN van DONGEN 170
MATHIJS ADRIAEN FAEMER en MAEIJKE STEVEN BUIJS 168
MATTHIJS HENRICK BOLLEKENS en MAARTJE PIETERS 22
MELS BASTIAEN MERTENS en MAEIJKE ANTHONIS JANSEN 8
MELIS JAN MELISEN en MAEIJKE MEEUS EVERTS 160
MEEUS DOMUS CORNELIS MEEUS en I. ADRIANA CORNELIS STEVENS
en II. SIJKE GEERIT KANNEKENS 30
MICHIEL CORNELIS ADRIAEN van KEMPEN en STUNTJE CORNELIS ADRIAENS 106
PEETER ANDRIES PEETER KNAEPEN en ANTHONIA PEETER DIJRCX 20,28
PEETER ANTHONIS STOFFELS en I. DINGENA JAN DOOMEN 13
en II. LESKE ADRIAEN JANSEN 14
PEETER DOORLUS CORNELIS MEEUS en MAEIJKE THEUNEN 30.
PEETER ISAAC van LOON en CATHALIJN WILLEM OLIFIERS 103
PEETER JANSEN CRUIJS en HUIJBERTA THOMAS DAMEN 192
PEETER JAK DINGEMANS en MARGRIET ADRIAEN RAESEN 159
PEETER JAN LAUREIJS OOMEN en NEELTJE LENAERT VRANCKEN 79
PEETE JAN TIMMERMAN en NEELTJE JACOB HUIJBEN 92
PEETER JAN de WEVER en MAEIJKE MATHIJS GODERTS 15
PEETER JAN PEETER MERTENS en CORNELIA GIJSBERT JANSEN 207
PEETER MERTEN JANSEN en CATHALIJN ANTHONIS ADRIAEN JANSEN 191
PEETER PEETER BRESSERS en DINGENA ADRIAEN MERTENS 202
PIETER PEETER TIMMERANS en JENNEKE JAN JAN SPREEUW 143
PIETER VAS JANSEN VERMEULEN en ANNEKE CORNELIS CORNELIS BUIJS 198
PEETER WILBORTS en JENNEKE AERT ADRIAENS 203
RAES EMBRECHT RAESEN en JENNEKE GEERIT ADRIAEN ANTHONISEN 137
REIJNIER JANSEN van BOMMEL en JENNEKE ANTHONIS DIJRCX 152
ROELOF HUIJBERT ROELOFS en NEELTJE AERT ADRIAENSEN 203
SIJMEN ADRIAEN RUTTEN en JENNEKE ANTHONIS WILLEMSEN PRAET 168
THOMAS ANTHONISEN PRAET en MARGRIET JORIS EVERTS 51
THOMAS DIJRCK RIJCKEN en ANNEKE ADRIAENSEN CLUIJTER 52
WILLEM AUGUSTIJN VERHAGEN ei. MARGRIET ADRIAENSEN 182
WILLEM MATHIJS van SCHENDEL en MAEIJKE JACOBS LOCHT 8
WILLEM PEETERS en ANTHONIA JAN CORNELIS STEVENS 57
WILLEM PEETER WILLEMS en ANTHONETTA RASSEN 37
WIJNAND ADRIAEN VENNEMAN en MARGRIET GIJSBERT JANS 207
WOUTER JAN LAMBRECHTS en MAEIJKE HUIJBERT ADRIAEN STEVENS 121
WOUTER THOMAS BROUWER en ANNEKE QUIRIJNEN 12

INDEX

ADRIANA CORNELIS STEVENS 30 ANNEKE JAN PIETER CLEIJS 21
ADRIANA HUIJBERT RAESEN 37 ANNEKE JOOST ROELOFS 153
ADRIANA JAN van BEEK 47,54,73,75,87 ANNEKE MELIS JAN MELISEN 160
ADRIANA JAN CORNELIS STEVENS 80 ANNEKE ROELOF JANSEN 153
ADRIANA JAN GIJBEN 47 ANNEKE SIJMEN ADRIAEN JAN AERTS 179
ADRIANA MELIS JAN MELISEN 160 ANNEKE WOUTER ANTHONISEN 85
ADRIANA STEVEN BLANCKAERTS 72 ANTHONIS ADRIAEN COPPELAER 20
ADRIANA THOMAS DIJRCKEN 52,131 ANTHONIS ADRIAEN JANNEN 139191
ADRIANA WILLEM VERHAGEN 183 ANTHONIS BERNAERT DRIESEN 7,202
ADRIANA WOUTER HUIJBEN 99,148 ANTHONIS DIJRCX 3
ANTHONIS GEERIT ANTHONISEN 159
AERT ADRIAEN BROEKHOVEN 3,205 ANTHONIS GEERIT DIJRCK ANTHONISEN 163
AERT ADRIAEN DIJRCKEN 109 ANTHONIS JACOB PLUIJM Almkerk 225
AERT ADRIAEN JANSEN 44,158,202 ANTHONIS JAN ANTHONISEN 34
AERT DOMUS ACKERMANS 108 ANTHONIS JAN JANSEN 80,85
AERT EELENS de metser 179 ANTHONIS JAN JAN VIEIJER 215
AERT FRANS BOUWEN 42.46 ANTHONIS JAN JAN WOUTERS 67,109
AERT FRANS LIESSENT Herpen 62 ANTHONIS MATHIJSEN 78
AERT PEETER TIMMERMANS 75 ANTHONIS NELS BASTIAEN MERTENS 10
ANDRIES CORNELIS lakenkoper 106 AHONIS MERTEN MATH.v.d.NIEUWENHUIJS 39
ANDRIES PETER ADRIAEN MATHIJSEN 78 ANTHONIS MERTEN JAN BERTENS 154,202
ANNEKE ADRIAEN CLUIJTER 52 ANTHONIS PEETERS 160
ANNEKE ADRIAEN STEVENS 170 ANTHONIS RAES WILLEMS 38
ANNEKE AERT CORNELIS DANIELS 128 ANTHONIS WILLEM PIETER WILLEMS 37
ANNEKE CORNELIS BUIJS 198 ANTHONIS WOUTER ANTHONISEN 85
ANNEKE CORNELIS CLAES EMBRECHTS 153 ANTONIA JAN CORNELIS STEVENS 80
ANNEKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN 97 ANTONETTA PEETER DIJRCX 27
-ANNEKE CORNELIS MERTENS 42,44 ANTONIA RAESEN 37
ANNEKE JOOST JANSEN 194 BALTHASAR BASTIAENS 137
ANNEKE CORNELIS WIJTEN 186 BARBARA ADRIAEN JAN RAESEN 49,159
ANNEKE JACOB JANSEN 89,100 BARBARA PEETER STOFFEL EMBRECHTS 184
ANNEKE JAN CLAES BREBERS 202 BARTHOLOEUS JAN JAN SPREEUWEL 137
ANNEKE GIJSBERTS 131 BASTIAEN ANTHONIS SCHOUTEN 29,55
ANNEKE JAN CLAES BREBERS 202 BASTIAEN BALTESEN 84,147
ANNEKE JAN CORNELIS STEVENS 57,80 BASTIAEN CORNELIS HULST 90
ANNEKE JAN GIJBEN 47 BASTIAEN ELIAS 187,188
ANNEKE JAN HUIJBEN 47,73 BASTIAEN MELS BASTIAEN MERTENS 10
ANNEKE JAN JOOS DIJRCKEN 80 BERNAERT ADRIAEN FAEMER 77
ANNEKE JAN KEEL 19 BOUWEN MATHEUS BOUWEN 64

CLAES ADRIAEN ANSEMS 106,115 CATHALIJN JAN ??? ???
CLAES ADRIAEN ROSENBRANT 110 CATHALIJN JAN JOOS DIJRCEN 80
CLAES CORNELIS HUIJBERT RAESEN 52,04,
78,128,192 CORNELIS ADRIAEN ADRIAEN HULST 142
CLAESKE JAN EMBRECHT HORSTEN CORNELIS ANTHONIS JAN JANSEN 6 9,80
CLAES CORNELIS CORPUTS 153 CORNELIS ADRIAEN BRABANDER 26
CLAES DOMUS CORNELIS MEEUS 30 CORNELIS ADRIAEN BROEDERS 70,108
CLAES JACOBS TACK ‘s Gravenmoer 45,146 CORNELIS ADRIAEN DIJRCX 82
CLAES JAN BRABERS 98 CORNELIS ADRIAEN CORNELIS 47
CLAES PEETER PEETER BRESSERS 202 CORNELIS ADRIAEN CORSTIAENS 86
CLAES THOMAS 202 CORNELIS ADRIAEN MAES 80
CLAES THOMAS CORNELIS 24, 202 CORNELIS ADRIAEN PRAET 92
CLAES WOUTER DOREMAEL 21 CORNELIS ADRIAEN WOUTERS v.d.N.H. 217
CORNELIS AELBRECHTS 214
CLAESKE ADRIAEN JAN ADRIAENS 138 CORNELIS ANTHONIS CLAES BREBERS 8
CLAESKE CORNELIS JAN EMBRECHTS 153 CORNELIS ANTHONIS JANSEN 39,68
CORNELIA AERT ADRIAENSEN 202 CORNELIS ANTHONIS Meulder 105,141,225
CORNELIA GIJSBERT JAN CORNELISEN 207 CORNELIS BASTIAEN ANTHONISEN 141.202
CORNELIA JACOB HUIJBRECHTS 92 CORNELIS CORNELIS ADRIAEN MAES 80
CORNELIA JACOB JANSEN 89 CORNELIS CORNELIS BUIJS 84
CORNELIA JAN JAN HULST ’s Grav. m 51 CORNELIS CORNELIS CORNELIS CLEIJS 186
CORNELIA JAN MERTENS 99,148 CORNELIS CORNELIS JAN RIJSBERGEN 97
CORNELIA LENAERT VRANCKEN 79 CORNELIS CORNELIS MERTENS 44,154
CORNELIA MICHIEL WOUTERS 137 CORNELIS CORSTIAEN JAN AERTS 54
CORNELIA PEETER VASSEN 198 CORNELIS DIJRCX 119,188
CORNELIA STEVEN CORN. BROEDERS 39 CORNELIS DIJRCK PEETERS 46
CORNELIA WILLEM PEETERS 92 CORNELIS CLAES JANSEN 194
CORNELIA WOUTER HANTKIJNT 49,141 CORNELIS CLAES JAN BREBERS 202
CATHALIJN ADRIAEN BROEDERS 17,70 CORNELIS GEERITS van WASBEECK 72,154,192
CATHALIJN ADRIAEN JAN RAESEN 49 CORNELIS GOVAERT WILLEMS 202
CORNELIS HENDRICK ROMBOUTS 163
CATHALIJN ADRIAEN MERTENS 202 CORN HUIJBERT LICHTENBERGH 40,73,76,87
CATHALIJN ADRIAEN PEETERS 191 CORNELIS HUIJBRECHT RAESEN 37.105,159
CATHALIJN ADRIAEN RUTTEN 52 CORNELIS JAN ANTH.GEERITS 36.160,187
CATHALIJN ANTHONIS ADR. JANSEN 191 CORNELIS JAN BASTIAENS 27.194
CATHALIJN ANTHONIS DIJRCX 152 CORNELIS JAN van BEIJEREN 98
CATHALIJN ANTHONIS JAN JANSEN 80 CORNELIS JAN CORNELIS STEVENS 57,80
CATHALIJN CORN ANTHONIS LANGEN 57 CORNELIS JAN CUIJPERS 39
CATHALIJN CORNELIS STEVENS 80 CORNELIS JAN HUIJBERT LICHTENBERGH 21
CATHALIJN CORNELIS VERMEULEN 109 CORNELIS JAN MELISEN 22
CATHALIJN CORNELIS WOUTERS 89 CORNELIS JAN ROELOFS 153
CATHALIJN JAN BROEDERS 115,163

CORNELIS JAN RIJSBERGEN ???
CORNELIS JAN VERHOEVEN 202 DINGENA JAN PEETER MATHIJS 137
DINGNA JAN PETER MATHIJSEN 137 DINGNA LAUREIJS DRIES OOMEN 49
CORNELIS JAN WILLEM de RAEt 89 DINGNA MATHEUS 207
CORNELIS LUCAS ROELEN 99,148 DINGNA MATHIJSEN 211
CORNELIS MERTEN JAN MERTENS 208 DINGNA MELIS JAN MELISEN 160
CORNELIS MERTEN v.d.N.H. 18,24, 215 DINGNA MERTEN AERDEN 28
CORNELIS PEETER PEETER BRESSERS 202 DINGNA WILLEMS 100
CORNELIS PEETER STOFFELS 184
CORNELIS PEETER VASSEN 198 DOMUS CORNELIS MEEUS 30
CORNELIS PELS 75 EELTJE ADRIAEN BROEDERS 70
CORNELIS VAS JANSEN 198,213 EELTJE ADRIAEN MERTENS 202
CORNELIS WILLEM COCX 51,139 EELTJE JAN MERTENS 202
CORNELIS WILLEM KNAPEN 42
CORNELIS WILLEM LAUREIJSEN 105 ENGELTJE CORNELIS CLAES EMBRECHTS 153
CORNELIS SEEBRECHT WEETERINGS 82 ENGELTJE JAN CORNELIS STOFFELS 107,155
CORSTIAEN JAN HUIJBEN 47,73 ENGELTJE JOCHUM JAN RUTTEN 23,49,141
CORSTIAEN PEETER PRINSEN 142 ELISABETH ADRIAEN JANSEN 13
CORSTIAEN PEETER WILLEMS 68 ELISABETH DINGEMAN AERDEN 26
DENIS HENRICK van BAVEL 18,24,50,138 ELISABETH JACOB JANSEN 89,100
DENIS JAN EVERTS 123 ELISABETH JERONIMUS STOFFELS 72,218
DIELIS JAN MERTENS LOONEN 148 ELISABETH JACOB JANSEN 89,100
DIJRCK ADRIAEN CLAES ADRIAENS 138 ELISABETH JAN ADRIAENSEN 202
DIJRCK ADRIAEN WAELWIJCK ‘sGrm. 146 ELISABETH MATHIJSEN 85
DIJRCK FRANSEN 21 ELISABETH MELIS JANSEN 160
DIJRCK GEERIT DIJRCK ANTHONISEN 163 ELISABETH MERTEN JAN MERTENS 208
DIJRCK JORIS MOSTAERT 36 ELISABETH WILLEMS de BONT 191
DIJRCK PEETER DIJRCX 51
DIJRCK THOMAS de LEEUW 26, 52
DIRCK THOMAS DIRCKEN 114 EMBRECHT CORNELIS CLAES EMBRECHTS 153
DIJRCK WACHMANS 188 EMBRECHT RAES WILLEMS 13
DIJRCK WILLEM DIJRCK COPPENS 184 EMBRECHT WOUTER DOOMEN 80
DINGNA ADRIAEN CLAES ADRIAENSEN 138 EVERT JANSEN 20,23.
DINGNA ADRIAEN MERTENS 202
DINGNA ANDRIES LAUREIJS OOMEN 71 FRANS CORNELIS SWART ‘s Gravenra. 52,188
DINGNA ANTHONISEN 44 FRANS JACOB JANSEN 89,100
DINGNA BERNAERTS 77 FRANCOIS BEENS 45
DINGNA CORNELIS JAN AERTS 105 FRANCOIS JERONIMUS STOFFEL v.d.POEL 218
DINGNA CORNELIS VERMEULEN 109 FLORIS PELS 75
DINGNA JACOB BINCK 141, 225
DINGNA JAN v.d.BIESTRAETEN 24

GEERIT ADRIAEN HOEVENAER 38 Raamsdonk 109
GEERIT ADRIAEN MEULDER 21,68 HUIJBRECHT HENRICK van DOESBURGH 3
GEERIT ADRIAEN WOUTERS v.d.N.H. 217 HUIJBRECHT GIJSBERT JAN CORNELIS 207
GEERIT DIJRCK ANTHONISEN 115,163 HUIJBRECHT JAN GIJBEN 47
GEERIT GEERIT JAN AERTS 20 HUIJBRECHT JAN HUIJBEN sr. 47,73
GEERIT GOVAERT EMMEN 89,100 HUIJBRECHT JAN HUIJBEN jr. 47,73
GEERIT JAN EVERS 123 HUIJBRECHT JOCHUM CLAUW 61,71
GEERIT JAN WOUTERS v.d.N.H. 38 HUIJBRECHT SIJMEN 28
GEERTRUIJT ANTHONIS AERT VENNICX 115 HUIJBRECHT WILLEM DIJRCX 153,188
GEERTRUIJT JACOB GIJSBERT HORSTEN 155 HUIJBRECHT WILLEM PAUWELS 123
GEERTRUIJT JAN BROEDERS 216 HUIJBERTA DIJRCK PEETERS 46
GEERTRUIJT JAN WOUTERS 109 HUIJBERTA JANSEN LOCHT 212
GEERTRUIJT PTR PTR Wagenmaker 38,62 HUIJBERTA THOMAS DAMEN 192
GIJSBRECHT ADRIAEN BROEDERS 70,181 IDA SONST 188
GIJSBRECHT ADR. WOUTERS v.d.N.H. 131, 217 IKEN CLAES HENRICKS 31

GULIKS JANS 100 IKEN JAN PEETER MATHIJSEN 137
GOIJAERT JAN ANTHONISEN 138 ISAAC PEETER van LOON 92,103,158,189,223
IVETJE JAN CORNELIS HAENSBERGH 94
HENDRIK ANDRIES PEETER WILLEMS 3,155,186 JAN ADRIAEN AERDEN 8,48,142,167.170
HENRICK ANT. HENRICKS de GRAUW17,107,158 JAN ADRIAEN ANSEMS 87
HENRICK ANTHONIS ANSEMS 47 JAN ADRIAEN BACKER 187,188
HENRICK CORNELIS BLIECK 19,179 JAN ADRIAEN BLOCK 3
HENRICK DOMUS CORNELIS MEEUS 30 JAN ADRIAEN BOER 121
HENRICK JAN HENRICKS 185 JAN ADRIAEN van HEIJST 72,82,185,205
HENRICK JAN RUTGERS 46 JAN AERDEN BOMMELAER 52,114
HENRICK JAN WOUTERS 109 JAN ADRIAEN JANSEN 189,202,204
HENRICK LAMBRECHTS 85 JAN ANTHONIS JAN JAN WOUTERS 68.80
HAESKE JANSEN SMIT ‘s Gravenmoer 20,159 JAN AERT ADRIAEN JAN AERTS 202
HESTER GEERIT FRANSEN 75 JAN ANDRIES PEETERS 160
HEIJLTJE BASTIAEN MERTENS 9 JAN ADRIAEN VENNEMAN (niet in Dongen)202
HEIJLTJE HENRICK BOLLEKENS 26 JAN CLAES CORNELIS 131
HEIJLTJE JAN CORNELIS STOFFELS 168 JAN CLAES JAN BREBERS 202
HEIJLTJE MATHIJS BOLLEKENS 26 JAN CORNELIS HUIJBEN 94
HEIJLTJE RAES JOOST JAN LAMBRECHTS 111 JAN CORNELIS JAN BASTIAENS 194
HUIJBRECHT ADRIAEN JOCHUM CLAUW 35 JAN CORNELIS JAN CLEIJS 83,137
HUIJBRECHT ADRIAEN STEVENS 121 JAN CORNELIS JAN HUIJBENv.d.LICHTENBERGH
HUIJBRECHT CLAES HUIJBRECHT RAESEN 37, 131,217
48,103,116,189 JAN CORNELIS JAN RIJSBERGEN 97,194
HUIJBRECHT CORNELIS HUIJBEN 116,192 JAN CORNELIS OUBOSCH 45