Selecteer een pagina

Schepenakten Herpt en Bern.

R 1 (procedures)
Fol 1
Heer van Herpt, eiser, contra reijn ier Antonis van Bockhoven. 2-9-1683

Fol 1
Schepen: Kauwenberch, Jan Quirijnen de With, herman Servaessen, Jan de hart en Simon van Onsenoort.

Fol 19
Antonis Groen, secr Herpt en procureur

Fol 20
Jan Buijs, Herpt contra Marten van Bochoven, herpt, wednr Henderske Buijs en aldus mede erfgenaam van Jacob Isaacx Buijs, vader en schoonvader. 20-9-1684

Fol 33
Adriaen van der Plas, out schout Herpt, 28-10-1684

Fol 40
Jan van Woltrop, oud schout tot Herpt, gewezene kerkmeester aldaar 1 nov.1682

Fol 42
Jan Potters te Herpt als hooftman vant collegie der schutterije van St.Joris te Herpt en Bern

Fol 42
Andries Walwerick, heer tot Herpt en beern. 1682

Fol 47
Jan Janssen Verhoeven te Beern 16 mei 1685

Fol 49
Jacob van der Walle, schout Herpt 30-5-1685

Fol 52
Marten Jansen van Bochoven, Herpt, als vader en voogd van Magareta, Jan en Beeltjen, contra Jan Buijs, Maria Buijs en Herman Servaessen nomine uxoris, Herpt, en Jan Buijs als voogd van het kind van Fijsbert Robben van Druenen bij Betgen Buijs za voor ¼ in de boedel van Isaac Pieters Buijs.
Dirck Leenderts X Maria Jan Buijs, Hendrik Hendricksen, Herpt voor ¼.
Dirck voorss en Wouter Leenderts van (Strijckhoven?) als vooghden van Adriaen Louwerens Buijs, innocent, voor ¼ . 10-10-1685

Fol 55
Meerten Janssen van Bochoven als vader en voocht van Margareta van Bochoven, Jan Meertens van Bochoven ende Beeltgen Meertens van Bochoven meerderjarige kinderen 20 juni 1685 (Deze kinderen worden meerdere malen achter elkander in die volgorde genoemd)

Fol 56
Jan van Waltrop, out schout Herpt, Hemert, contra Adriaen Anthonis Luijben als gewesen collecteur van Herpt en Bern.

Fol 64
Reijnier Antonis van Bochoven te Herpt 12 sept. 1685

Fol 69
Andriwes Jacobs Walwerck, heer Herpt (en Bern fool 83) 24-4-1686

Fol 81 Jan Jacobs Buijs als man van Antonia van Bochoven mitsdien voor de helft erfgen. van wijlen Jan Goderts van Bochoven, in zijn leven schout tot Herp 12 maart 1687.

Fol 81 hendrick van Outheusden, herpt, 12-5-1687

Fol 91
D. Abraham vande Voorde predicant tot Herpt 19 nov.1687

Fol 99
Godert de Hardt gewesen hooftman vande Heeren Schutters tot Herpt

Fol 116
Jan Leenders van Outheusden eertidt (eertijds ??? ruijter ten dienste van desen staat in garnisoen te Breda 8 maart 1690.

Fol 117
Jacob van der Walle, schout te Herpt 8 maart 1690

Fol 122
Cornelis Jans van de Brugh, in kwaliteit als kerkmeester tot Herpt 13 april 1690

Fol 149
Jan Jacobs Buijs nomine uxoris als mede erfgen van zijn vader jan Godertse van Bochoven.

Fol 155
Leendert Adriaensse Luijben, 25-10-1690

Fol 160
Jan Anthonisse van Bochoven, 8-11-1690

Fol 195
Maijcken Anthonisse wed Adriaen Anthoniise Luijben was voocht geweest van de kinderen van Jan Goderts van Bochoven, 12-9-1691

Fol 198
De kinderen van Gijsbert Couwenbergh den ouden contra Jan Anthonisse van Bochoven mede naast Goijaert Peters de Hardt als voogden van de kinderen van Reijnier Godertse van Bochoven bij Teuniske Peters de Hardt als erfgen van Anthonij Godertse van Bochoven, vader en schoonvader, 21-5-1692

Fol 202
Maijken Peters van Giessen wed Adriaen Corsten Mallant, Herpt, en IJsack peters van Giessen, Hedichuijsen mede als voogd van de kinderen van Maikjken bij Arien. 6-5-1693.

Fol 204
Jacob van der Walle, schout te Herpt, contra Maria Buijs, weduwe van Michiel Swaens herbergierster te Herpt 30 sept. 1693

Fol 206
Adriaen Janse van Bouchoven, knecht bij de wed Luijben. 30-9-1693

Fol 213
Maria Arien Mallant, wed. Peter van de Velde 29 sept. 1694

Fol 214
Jacob van der Walle, schout, en Henrick Fred van Rentsen, secr Herpt, 29-4-1692

Fol 215 De Ed. Heer Andries Jacobs Walwerck Heere tot Herpt 29 sept. 1694

Fol 219
Jan Luijben, borger Heusden, 21-5-1704

Fol 226
Peterke Buijs, wed. Herman Servaessen won. te Herpt 27 okt.1694
schepen was Jan Verhoeven

Fol 234
De Heer Abraham vander Voort predicant tot Herpt en Hedikhuijsen 14 sept. 1695

Fol 236
Jacob van der Walle, schout, en Henrick Fred van Rentsen, secr Herpt namens de heer van herpt contra de erfgen van Merten Janse van Bockhoven.
Compareerden in inditio Jan Mertens van Bockhoven, Raes Dircxe van Grevenbroeck X Beeltje, en Margareta X Marcelis van Keulen, kinderen van Merten Jansse van Bockhoven voldoen de schuld mbt het proces. 14-9-1695

Fol 242
Jan van Woltrop als vader van Christia. 8-8-1696

Fol 243
Handrick Leendertsse van Outheusden wed Anneke Godertse van Bochoven contra Jan jacobs Buijs, Herpt, X Anthonetta Jans van Bochoven, mede erfgenaam van Jan Godertse van Bochoven, haer vader. Jan was boedelhouder van Beeltjen Jans van Bochoven, grootmoeder van Anneke voorss. 16-5-1696

Fol 248
Jacob van der Walle, schout en herbergier, 3-12-1698

Fol 249
Anthonij Ariens Luijben, Herpt, 3+-12-1698

Fol 255
Jacob van der Walle, schout te Herpt 15 juni 1701

Fol 265
Jan Buijs, in qualiteit als kerkmeester van Herpt de annis 1697 – 98 – en 99. 21 dec. 1701

Fol 276
Leendert Luijben, borgmr Herpt, 24-1-1703

Fol 310
Jacob v.d.Walle, schout van Herpt als in huwelijk hebbende Dircken Francken, Peter Francken en voor zijn selve Anthonij Verkuijl als in huwelijk hebbende Maria Lourense, den voorn. Pieter Francken als voogt van Margreta Gelevert alle erfgen. van Maria Francken contra Jan Meertense van Bochoven 13 jan 1706 of 10-2

Fol 311 of 313
Gerrit Bacx, schout van Herpt 12 sept. 1714

Fol 315
Jacobus en Cornelia Michielse Swaens, kinderen Michiel en maria Buijs, mede erfgen van Adriaentje en Maria Michielse bij Jenneke Anthois van herpt, halve susters contra Adriaen bruijstens, Bern, gewesen voogd van Adriaentje en Maria. 18-3-1716

Los vel
Jacob van der Walle, schoolmeester tot Herpt, 13-8-1720.

Fol 329
Gerrit Bacx, schout, en Jan Ariens Luijben, secr Herpt, 22-9-1723

Fol 331
Ariaentje Jans van Herpt wed Adriaen bruijstens, Herpt, 3-1-1726

Fol 332
Jan Martensse van Bockhoven X Ariaentje Glavimans, Herpt, 31-1-1726

Fol 336
Thomas Luijben, mondig, Jasper Potters en Leendert Luijben als voogden van de onm kinderen van Jan Luijben, 13-1-1734

Fol 339
Jacobus van de Walle schoolmeester te Herpt, 21 mei 1738

Fol 342
Thomas Luijben zoon van Jan Ariens Luijben za, 7-10-1744


R3

Jan Teunisse Verhoeven, Bern, wednr Ida Raesse van Grevenbroeck met Aert Jacobse van Engelen, grootvader maternel, en Dirck Raesse van Grevenbroeck, maternel outoom en als voogden van de twee kinderen van Antonij Jansse Verhoeven bij Marija Aertse van Engelen en Jan Jansse Verhoeven, zoon van Jan voorss. 1-7-1682

22-4-1688 ondertrouwt Gijsbert Gijsbert Couwenberg, Bern, met Berbeke Jan Schilders, Baertwijck, geassisteert met Cornelis Claesse van ooster, oom.

Op 24 maart 1691 delen bovenstaende personen de goederen met Jan Jansse Verhoeven ter eenre en de rest ter andere zijde. Jan Teunisse is overleden voor 24-3-1691

Op 14-8-1694 compareerden Antonij Luijben, Hedichuijsen, met Christiana Goderts van Bouchoven, moeder, Johan Luijben en Thomas Potters, als testament voogden als toecomdende bruidegom ter eenre en Barbara Schilders wed Gijsberty Couwenberg den jonge, Bern, met Cornelis Claesse van de Ooster, maternel oom, als toecomende bruid. Zij maken huwelijkse voorwaarden.

Antonij Luijben X Barbara Schilders wed Gijsbert Couwenberg, Nicolaes Schilders, Bern, en Johan Schiilders, Baertwijck, kinderen van Johan en Ariaentje Vlaesse van d’Ooster, Baertwijck. 10-1-1695.

R4 (boedelpapieren)
Rekening reliqua die is doende Willemke Jansse van de Brugh, wed. Hendrick Jansse van der Delle in qualiteit als regerende voogd ende Jacob Godertse van Boekhoven, als toeziende voogt over t nagelaten weeskind van Claes Jans van Delle met name Handrick Claesse van der Delle. november 1701.
Compareerde voor schepenen van Herpt Derck Potters wonende Haersteegh (Hedickhuijsen), Jan Potgters te Herpt, Jan Teunisse van Hemert te Vlijmen in qual. als voogt van de 2 onmond. kinderen wijlen Anthonia Potters verwect bij Jacobus Uijthoven, in leven echtelieden, erfgen. van wijlen Thomas Potters haar twee eerste comparanten broeder en der onmondigen moederlijke oom sal. 1 april 1710.
Op conditien zijn van meeninge Cornelis Jans van de Brugh als oom – en bloetvoogt van Dirck en Cornelia Walravens van Herpt, kinderen zalr Walraven Dircx en Jenneken de Reus, publieke verkoop meubilaire goederen. 20 april 1714
Testament Dirk van Grevenbroeck, bouwman, en Maria van de Moer, echteluijden, Herpt, zij maken hun langstlevende testament en legateren aan hun kinderen Martinus, Huijbert, Hendrina.
Later worden als kinderen genoemd: Martinus, Huijbert, Hendrina, Francis en de kinderen van Raas van Grevenbroeck .
Tot voogden worden benoemd: Raas van grevenbroeck, Herpt, en Frans van Grevenbroeck, Oudheusden. 8-1-1774

R11
Compareerde Mons. Jacob vande Walle den ouden, schout alhier, als vader en voogt van zijne minderj. zoon Gerrit vande Walle, out ontrent 20 jaar
Jan Meertense tekende met een kruisje( + ) als heemraadt 6 maart 1694 .
Compareerde Eva Willemse van Herpt, wed. Anthony Petersse van de Griendt, vroet vrou wonende te Herpt, Pieter van de Griendt, Jan vande Griendt en Peter de Hardt als in huwel. hebbende Catharina vande Grient alle des eerste comparantes kinderen 22 mei 1723.
Ariaentje Glavimans X jan Mertensse van Bochoven, 50 jaer, (zij moet veel ouder zijn geweest) 12-4-1725
Jan Martense van Bokhoven tekende in 1729 met een kruisje ( + ). Idem in 1730 en 1731.
Compareerde voor schepenen Herpt, Jacoba Daams, wed. Jan van Giessen, wonende te Heusden ter eenre en Jacob van Giessen won. te Heesbeen als oom en naast bloetverwant paternel over haar minderj. kind bij wijlen Jan van Giessen verwekt. 15 apr. 1731.
Akte wegens ‘t schieten en dooden van eenen Wolf ‘t Herptse broek. 11jan 1732. Op deze akte is het dorpszegel van Herpt onder een ruit aangebracht. De afbeelding is niet duidelijk meer te onderschei den. Boven het schild, iemand met een mijter. Het schild: Een schildhoofd met daaronder -lang niet onzeker-een wiel staat (P.W.Smulders dacht daar ook zó over.)

Compareerde Jacob Jacobs van de Walle wonende tot ‘s-Hertogenbosoh en Jacobus van de Walle schout te Herpt. als vader en voogd van zijnen minderj. zoon Gerard van de Walle, 29 dec. 1734.

Lijsbeth Jans van de Moer X Jan Verhoeven, wonende en tapneringe doende binnen Herpt, 44 jaar.Een officier uit Heusden had geattaqueerd met een andere officer, Zij waren in haer herberg geweest. 22-5-1738

Compareerde Jacobus Zwaans te Herpt soone volor de helft, erfgen. van wijlen Maria Buis in leven wed. van Michiel Zwaans, gewoond hebbende te Herpt ter eenre en Jocob en Thomas Buis als test. voogden over het onmond. nagelaten kind van wijlen Cornelia Zwaans, verwect bij Hermanus van Keulen, zijnde Cornelia Zwaans in leven dochter dus voor de wederhelf erfgename geweest van de voorn. Maria Buis, wed. Michiel Zwaans ter andere zijde. Die dochter heette Hillegonda van Keulen. Tot de boedel behoorde land ‘hetwelk leenroerig was aan den huize van Heesbeen. 2 juli 1742.

Gecompareerd, Anna Maria van Campen als wed. van wijlen Dirk van de Griendt, en nog als bij schout en gerechten van Herpt en Bern gequalificeert zijn de in dese het intrest van hare minderj. kinderen waar te nemen, Jan van de Griendt, Elisabeth van de Griendt meerderj. ongehuwde dodhter, Bastiaan van Sprangh en Maria van de Griendt egtelieden mitsg. Willem van de Griendt, alle wonende te Herpt, sijnde de voorschr. Direk v.d.Griendt, Jan v.d.Gr., Elisabeth v.d.Gr.. Maria v.d.Gr., en Willem v.d.Gr. geweest de eenige nagelaate kinderen en erfgen. Pieter de Griendt en Petronella van Oudheusden 15 Juni 1768.

Gecompareerd Anthony van Odtheusden en Cornelia Cosijns. egtelieden wonende te Herpt. Zij ziek en hij gezond. Voogden over kinderen DIrck van Outheusden en Johannes van Herpt beide te Herpt. Beide een goede handtekening gesteld. 9 april 1773.

3 en 4 april 1792
Leendert Verghoeven X Maria Luijben
Adrianus Vesters X Catharina Luijben
Jioachim Blankers X Johanna Luijben
Kinderen van Anna Buijs wed Antonij Luijben.

Op 29-1-1803 maakt Anthonette van Sinttruijden weduwe Huibert verhoeven haar testament.
Kinderen:
Meggel X Peter Ant de Hardt
Hendrika X Miggiel van Hooft, Hendrika is reeds overleden en had twee kinderen.
Gerrit, Antonie, Jan Mattheus en Hendrikus

Compareerde Jacob Jacobs van de Walle wonende tot ‘s-Hertogenbosch en Jacobus van de Walle schout te Herpt als vader en voogd van zijnen minderj. zoon
Gerard van de Walle, 29 deo. 1734.
Compareerde Mons. Jacob vande Walle den ouden, schout alhier, als vader en voogt van zijne minderj. Zoon Gerrit vande Walle, out ontrent 20 jaar
Akte wegens ‘t schieten en dooden van eenen Wolf in ‘t Herptse broek. 11jan 1732. Op deze akte is het dorpszegel van Herpt onder een ruit aangebracht. De afbeelding is niet duidelijk meer te onderscheiden. Boven het schild, iemand met een mijter. Het schild: Een schildhoofd met daaronder -lang niet onzeker-een wiel staat (P.V.Smulders dacht daar ock zo over.)
Jan Meertense tekende met een kruisje( + ) als heemraadt 6 maart 1694.
Compareerde Eva Willemse van Herpt, wed. Anthony Petersse van de Griendt vroet vrou wonende te Herpt, Pieter van de Griendt Jan vande Griendt, en Peter de Hardt als in huwel. hebbende Catharina vande Grient alle des eerste comparantes kinderen 22 mei 1723.
Jan Martense van Bokhoven tekende in 1729 met een kruisje ( +). Idem in 1730 en 1731.
Compareerde voor schepenen Herpt, Jacoba Daams, wed. Jan van Giessen, wonende te Heusden ter eenre en Jacob van Giessen won. te Heesbeen als oom en naaste bloetverwant paternel over haar minderj. kind bij wijlen Jan van Giessen verwekt. 15 apr. 1731.

R 12
Op 19-4-1762 maakt Martinus van Grevenbroek zijn testament.
Genoemd: Dirck, broer, Maria, zus, reeds overleden, X IJzaak Buijs, Wilhelmikna, zus, X Arien Couwenberg
Rasuinis, Hendrikus, Hendrina Couwenberg, neven en nicht

Op 8-1-1774 maken Dirk van Grevenbroek en Maria van de Moer hun langstlevende testament.
Kinderen: Martinus, Huijbert, Hendrina, Francis en Raes.
Voogden: Raes van Grevenbroeck, Herpt, en Francis van Grevenbroek, Outheusden.

Op 23-10-1774, Henderina van Grevenbroek, dochter van Dirk, herbergier.

Op 11-10-1775 is Maria van de Moer X Dirk van Grevenboek reeds overleden. Dirk leeft dan nog

15 januari 1681 vergadert en gecompareert Jan Pieters de Hardt, oudt schepen tot Herpt, wednr van sa: Cathalijn Willems ter eenre en Willem Quirijnen van Herpt te Luttelherpt onder Hedichuijsen ende Godert Pieters de Hardt te Herpt als grootvader en oom respect. mitsdien voochden vande drie onmondige kinderen te weten Jenneken, Quirijn ende Dirck Janse de Hardt vande voorn Jan Pieter de Hardt bij hem verweckt aan deselve Catalijn Willems ter andere zijde.

Op 21 januari 1681 vergadert en gecompareert Lijsbeth Petersdr. wed. van Rijck Jacobs te Herpt geassisteert met Jan de Hart, oud schepen te Herpt als gecoren voocht ter eenre en Jan Joosten van Boccoven te Hedikhuijsen als man van Geertruijt Jacobs ende Franck Peeters te Herpt, behout oom ende oom, mitsdien voochden vant naegelaten onmind. weeskindt van den voorn. Rijek Jacobs, te weten Hendricxken Rijcken bij hem verwect aan de voorn. Lijsbeth Pieters ter andere sijde.

Scheiding (alsvoor). Gecompareerd. Hendrick Couwenbergh. Gijsbert Couwenbergh, Jan Potters man van Petronella Couwenbergh en Claes Couwenbergh, alle kinderen en erfgen. van wijlen Gijsbert Gijsbertsse Couwenbergh, haren vader saliger, ter eenre en Willemke Jans van Schijndel, weduwe van voorn. Gijsbert Gijsbertsse Couwenbergh ter andere sijde. 11 sept. 16… ( op de volgende blz. en op de rug staat 6 maart 1693. Huwelijksvoorwaarden waren van 28 oktober 1686.

Inventaris van de goederen neergelaten bij wijlen Willem Arienese Buijs en Maria Jacobse van Haerlem. Deriske Willems laest wed. vande voorn. Willem Ariensse Buijs. Zij hadden 2 onmond. kinderen. Hun voogden waren: Cornelis Jansse van der Brugh en Goyaert Jacobse van Haerlem. Hebben gewoond te Herpt. 19 sept.1690.

Op 19 november 1691 gecompareert voor schout en schepenen: Jan Verhoeven te Bern, man van Ida Michielsse Swaens voor hem zelf en als voogd over Anthonetta, Ariaentje, Maria, Lijsbet en Johanna Michielsse Swaens alle kinderen en erfg. zalr. Michiel Swaens en Jenneken Anthonissel Jongmans, in leven echtelieden ter eenre en Maria Jacobse Buijs als moeder en voogdes van der selver drie onmond. kinderen verwect in tweeden huwelijk bij de voorn. Michiel Swaens en Jan Jacobsse Buijs als testam. aangestelde voogt van de onmondige kin deren ter andere zijde. (Hij tekende Jan Janse Verhoeven).

Compareerde voor schout en schepenen Jan de Hardt als in huw. gehad hebbende Catalijn Willems van Herpt en also vader en voogd van zijn twee onmondige kinderen Hart met name Quirijn en Direk Janse, verwekt bij de voorn. Cathelijn Willems desselfs huisvr. zalr en Anthonij Luijben als in huwelijk hebbende Jenneke Janse de Hardt beide wonende te Herpt; te kennen gevende dat Jenneken Adams, laest wed. van wijlen Quirijn van Herpt op den 10 maart 1697 dezer wereld is komen te overlijden. Actum 16 mei 1697.


R 21 Het enige besloten testament
Testament van Jan Verhoeven en Elisabeth van de Moer egtelieden te Herpt. Tot universele erfgenamen gesteld onse ses kinderen met name Johanna Verhoeven, Johannes Verhoeven, Francis Verhoeven, Maria Verhoeve gehuwd met Jan Buijs, Huijbert Verhoeven en Leendert Verhoeven, ieder voor een zesde part. Leengoederen op oudste zoon te korten
Aan de 3 kinderen van wijlen onze dochter Ida Verhoeven in leven huisvrouw van Dirk van Diem met name Henricus van Diem, Jacobus van Diem en Johanna van Diem.
Francis Verhoeven krijgt huis te Herpt in Mommeren-Hoek
De kinderen van Ida Verhoeven een huis te Oudheusden in de hooge oosters
Tot voogden over minderjarige kinderen van hun dochter Ida mitsgaders administrateurs van de goederen: Heer Antony van Dongen, brouwer in de brouwerij De Lely te Heusden, alsmede de heer Johan Hubert Rietveld, thesaurier en oud schepen van Heusden. (Datum van dit testament 1 september 1768).
De testateur was indertijd president schepen van Herpt en Bern.