Selecteer een pagina

Fol. 1r

Dit boek is gemaeckt bij jan Adriaenssen Glavi(man, secretaris)

Van Sprangh ende bij hem gericht ende betaelt beg(innende ??? fe)

bruarij anno 1631 In rijden van

[de rechter bovenhoek ontbreekt]

Handrick Janss Persijn

Schoudt

Hemraders

Handrick Stoffessen

Jan Dirck Lambrechtssen de Hooch

Jacob Janss Glaviman

Jan Peterssen van Heijst

Jan Laurissen Lantmeter

Anthonis Cornelis Janssen

Cornelis Corst Fraenssen

Fol. 2r

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Bertrom Joosten als voocht ende Corstiaen Lenaertsse als toesiender van het kijndt van Handrick Peterss de Bruijn za bij Adriaentken Roelen, in presentie van Geeman Franss van ??? ende Peter Janss Cock, 25-9-1630.

Toegevoegd: Bertrom is inmiddels overleden en Geeman Franss als de vervangende voocht van Peeter Janss Cock kijnderen.

Volgt nog een lijst met besittingen.

Fol. 5v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Baeijen Peeter Baeijens ende heeft gewilcoort tbv Antonis Aertss Oerlman ende Wouter Geratss Tuijmelaeren, HGeestmrs, 21-2-1631.

Fol. 6r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Andreissen de Widt ende heeft overgegeven aen Huijbrecht Claessen, swager, de helft van een geseet mette timmeringen, 22-2-1631.

Fol. 6v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Samuelss namens Samuel Janss, oom ende borger van Dordrecht, als voocht van de twee kijnderen, Jan ende Lijntken, van Samuel Janss bij Judith Jans za, procuratie Dordrecht 20-2-1631, ende geeft over aen Bastiaen Wolffs een deel van een geseet, 22-2-1631.

Fol. 7r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Herbert Jan Deniss ende heeft gewilcoort tbv Jan Lauriss Lantmeter, 4-3-1631.

Toegevoegd: Jan Toniss als voocht ende Art Wouterss als toiesiender van het kijnt van Herbert Jan Deniss hebben betaeld aen Jan Lauriss Lantmeter, 21-5-1644.

Fol. 8r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Jacob Wijnants ende heeft overgegeven aen Adriaen Adriaenss Roos, 4-3-1631. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 8r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Cornelis van Geervliet ende heeft overgegeven aen Jan Toniss Praser, 4-3-1631.

Fol. 8v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert Adriaen Corstiaenss ende heeft overgegeven aen Cornelis Corstiaenss, swager, een deel van een geseet mette huijsinge, 4-3-1631. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 9r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Antonis Adriaenss Timmer ende heeft overgegeven aen Peeter Janss Pr? een geseet mette huijsinge, 4-3-1631. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 9v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Janss Pr ende heeft overgegeven aen Jacob Jacob Wijnantss een geseet mette huijsinge, 4-3-1631.

Fol. 10r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Hendrick Corst Jan Wijnen als voocht ende Peeter Aertss als toesiender van de kijnderen van Huijbrecht Corst Jan Wijnen ende hebben overgegeven aen Jacob Jacob Wijnantss, 4-3-1631.

Fol. 10v

Reeckeninge ende bewijs voor Jacob Handrickss de Bie als voocht ende Adriaen Corneliss van Essch als toesiender van de kijnderen van Jacob Willemss van Campen, int bijwesen van Gelden Jacobss van Campen, 5-3-1631.

Fol. 30r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Antonis Cornelis Janss ende heeft overgegeven aen Joost Imertss een geseet, 14-3-1631. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 30v

Op huijden den 19-3-1631 compareerden Adriaentken Adriaens leste huijsvrouw van Denis Govertss Roock geassisteert met Gabriel Janss, haere oom, ter eenre ende de gelijcke kijnderen van Denis Govertss Roock za te weeten Handrick, Dirck Peeterss x Maeijken, Handrick als voocht ende Cornelis Jan Claess als toesiender van Heijltken Goverts ende Heijltken Adriaens als weduwe van Goijaert Deniss ter andere ende hebben een accoort gesloten.

Fol. 32r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Anthonis Michielss Stockman mede namens de kijnderen, Aentken ende Aertken, van Aert Michielss, sijn broeder za, mede namens Jacob Michielss Stockman, Janneken Michiels weduwe van Michiel Handrick Stockman mede namens Handrick Michielss Stockman, oom, ende Peeterken Lenaerts weduwe van Aert Michielss Stockman als mede Anneken Michielss, haer dochter [?], voor deen helft ende Willem Cornelis Aertss mede namens de kijnderen, Jan, Gerit ende Jenneken, van Aert Corneliss ende Aert Adriaenss, Peeter Goosenss x Henricxken Adriaenss voor dander helft ende hebben overgegeven aen Jacob Jacob Wijnants een geseedt mette erffenisse, 19-3-1631.

Fol. 32v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Goijaert Gijsbrechtss als voocht ende Peeter Toniss Leempoel als toesiender van de kijnderen van Peeter Gijsbrechtss za bij Grietken Jacobs, 22-3-1631.

Fol. 35r

Reeckeninge ad reliqua voor Meeus Jan Willemss als voocht ende Gijsbrecht Janss van Dijck als toesiendervan het kijnt van Meeus Janss Molegraeff bij Aentken Jans, 25-3-1631.

Volgt nog een lijst met besittingen.

Fol. 38r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Denis Roock ende heeft overgegeven aen Cornelis Claess Boudewijns een geseedt mette erffenisse, 25-3-1631. Er wordt betaald via een wilkeur.

Handrick is voldaen door de erffgenamen van Cornelis, 20-10-1632.

Fol. 38v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Adriaenss Aerden ende heeft overgegeven aen Peeter Adriaenss Snijder een geseedt mette huijsinge, 25-3-1631.

Fol. 39r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Cornelis Peeters Leeu als voocht van de kijnderen van Adriaen Janss Leeu ende mede namens Salamon Lauriss ende Jan Tonis Stevenss ende hebben overgegeven aen Peter Adriaenss Greijn als voocht van de kijnderen van Jan Tonis Meeuss ende Jan Janss de Bie x Tonisken Janss, Tonisken ende Aert Janss present, de helft van een geseet mette huijsinge, 27-3-1631. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 39v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jan Tonis Stevenss, Peter Adriaenss Greijn als voocht van de kijnderen, Adriaen, Geertruijt ende Gerit, van Jan Tonis Meeus, Jan Janss de Bie x Tonisken Jans, Cornelis Peeterss Leeu namens Salamon Lauriss ende hebben overgegeven aen Roeloff Jacobss, 27-3-1631.

Fol. 40r

Op 10-4-1631 maakt Joost Joosten sijn testament.

Genoemd: Lijsken Jacob Toniss, sijne overleden huijsvrouw. Jan Geritss, neve.

Fol. 41r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert Ghijsbrecht Goijaertss x Tonisken Jan Geritss mede namens Jan Jan Geritss, swager, ende heeft overgegeven aen Willem Corsten Cleermaker de helft van een geseet mette timmeringen, 19-4-1631. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 42r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert Adriaen Handrickss Molder ende heeft overgeveven aen Peeter Handrick Peeterss, datum ut supra.

Fol. 42v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Anthonis Bastiaenss als voocht ende Peeter Handrick Peeterss als toesiender over Bastiaen Adriaens, kijnt van Adriaen Bastiaenss, 1-5-1631.

Fol. 47r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Claess Boudewijns ende heeft overgegeven aen Cornelis Cornelis Janss, 6-5-1631.

Fol. 47v

Op 19-5-1631 maken Francis Scholdt, schurgijn, ende Janneken Roelandts, sijne huijsvrouwe, hun testament.

Fol. 48v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Janss Smidt ende heeft overgegeven aen Ghijsbrecht Peeter Baeijenss, 31-5-1631.

Fol. 49r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Anthoniss den Jongen ende heeft overgegeven aen Willem Cornelis Aertss als voocht van het kijnt, Sijken, van Jacob Peeter Jacobss, 31-5-1631. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 50r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gerit Gerit Aertss ende heeft overgegeven aen Handrick Corst Jan Wijnen x Geriken Cornelis Goosens een ¼ deel in een geseet mette timmeringen, 7-6-1631.

Toegevoegd: Gerit is voldaen door Meeus Corsten ende Geriken Cornelis, 29-6-1642.

Los vel bij folio 50

Scheijdinge ende deelinge bij Hendrick Geldenss ende Hendrick Claess x Geriken Geldenss, Phlips Janss x Ariaentken Geldenss, Hendrick Hendrickss Back als voocht ende Adriaen Heijligerss als toesiender van Lijsken Geldens, Jacob Geldenss ende Bastiaen Geldenss, kijnderen van Huijbertken Handrickss za huijsvrouw van Gelden Willemss Decker, Gelden Willemss als vader present, 7-2-1634.

Fol. 50v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Cornelis Corstiaenss als voocht van de twee kijnderen, Corstiaen ende Adriaen, van Corstiaen Peeterss Laeckencooper bij Maeijken Adriaen Daeniels, in presentie van Joost Handrickss van Hamit, de twee kijnderen, 19-6-1631.

Volgt nog een lijst met besittingen

Fol. 57r

Onderdeelinge aengebrocht bij Corstiaen Corstiaenss ter eenre ende Corneliss Corstiaenss als voocht van Adriaen Corstiaenss, broer van Corstiaen voorss,, kijnderen van Corstiaen Peeterss Laeckencooper ende Maeijken Adriaen Daniels ter andere sijden, 19-6-1631.

Fol. 58v

Opten 11-6-1631 compareerden voor Handrick Stoffelss, stadthouder Sprangh, Gloria Tonis, Dordrecht, ende heeft mede namens Adriaen Toniss, broeder, soldaet onder de compagnie van Chaijngrave, procuratie Bergen opten Soom 23-6-1627, kijnderen van Tuenis Adriaenss Bierdrager, gemachticht Adriaen Aertss Geeman, Screvelduijn Cappel, om te Besoijen aen Handrick Janss Persijn, schoudt, een stuck lant te transporteren.

Fol. 59v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Ghijsbrechtss Boer ende heeft overgegeven aen Jan Lauriss Lantmeter, 5-7-1631.

Fol. 60r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Bastiaen Wolffs ende heeft overgegeven aen Frans Willemss van Ammeroijen een geseet mette timmeringen, 29-7-1631. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 61r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Anthonis Cornelis Janss ende Aert Adriaenss Glavimans, secr, namens Cornelis Swaens, secr G’Berg, x weduwe van Corstiaen Willemss van Campen, ende hebben overgegeven aen Cornelis Cornelis Janss, 12-8-1631.

Fol. 61v

Opten 22-10-1631 compareerden Jan Janss Textor, ’s Hertogenbosch, ende heeft tot waerborch gestelt een geseet mette timmeringen tbv Daem Aertss Rommen.

Fol. 62r

Scheijdinge ende deelinge tusschen Aert Giel Pieren ende het kijnt van Jacob Adriaen Jacobss, van een geseet mette timmeringen, 23-10-1631.

Fol. 63r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Adriaenss Timmer ende heeft overgegeven aen Joost Goeijaertss 1/6 van een geseet mette timmeringen, 27-10-1631.

Fol. 63v

Scheijdinge ende deelinghe aengebrocht tusschen de kijnderen, van Denis Goijaertss Roock bij naemen Handrick, Eeltken Adriaen Lauris weduwe van Goijaert Deniss, Handrick als voocht ende Cornelis Jan Claess als toesiender van het kijnt, Heijltken, van Goijaert Deniss bij Neeltken Cornelis, Handrick als voocht ende Jacob Peeterss Rommen als toesiender van het kijnt, Goijaertken van Goijaert Deniss bij Eeltken Adriaen Lauris, Dirck Peeterss Faessen x Maeijken Denis ende dat van de goederen van Denis Goijaertss Roock ende Heijltken Adriaen Hermans, hun ouders, 29-10-1631.

Fol. 65r

Op huijden datum desen 30-10-1631 compareerdewn Cornelis Jan Claess als bestevader ende toesiender van het kijnt van Goijaert Deniss Roock bij Neeltken Cornelis Jan Claess ende heeft aengenomen van Eeltken Adriaen Lauris wed van Goijaert geassisteert met Handrick Denis Roock als voocht van het kijnt.

Toegevoegd: Cornelis Jan Claess is voldaen door Adriaen Schalck x Eeltken Adriaenss, 24-7-1644. Cornelis Adriaenss x Heijltken Goijaerts is voldaen, 29-3-1648.

Fol. 66v

Op huijden den 30-10-1631 compareerden Eeltken Adriaen Lauris lestmael weduwe van Denis Goijaertss Roock ende heeft aengenomen haer kijnt, Goijaertken, bij Denis van Handrick Denis Roock als voocht ende Jacob Peeterss Rommen als toesiender.

Toegevoegd: Anthonis Janss Delen x Goijaertken Goijaertss is voldaen door Adriaen Schalck x Eeltken Adriaenss Lauwen, 20-11-1660.

Fol. 67v

Op huijden datum desen 13-11-1631 compareerden Anneken Jan Lauwen laetst weduwe van Willem Floris Stammen geassisteert met Adriaen Thomas Roeloffs de Greeffs, haeren ondertrouden man, ter eenre ende Thomas Janss vander Straten x Jaetken Floris Stammen mede namens Thomas ende Adriaen Floris Stammen, gebroeders en sijne swagers, procuratie notaris Daenuel Hermanss Nieuvaert 31-1-1631, mede namens de weeskijnderen van Thomas Floris Stammen ende samen met Baeijen Peeterss Spoel x Dingna Aert Jan Rommen namens de kijnderen van Jan Floris Stammen bij Dingna, Lijsken Floris Stammen, allen als erffgenamen van Willem, hun broeder,ter andere zijde ende hebben een accoort gesloten.

Fol. 68v

Op huijden datum desen 14e meertius [moet zijn november, zie einde akte] soo willen Thomas Janss vander Straten mede namens Thomas ende Adriaen Floris Stammen, gebroeders, als erffgenamen van Willem, hun broeder, procuratie notaris Daenuel Hermanss Nieuvaert 31-1-1631, mede namens de weeskijnderen van Jan ende Thomas Floris Stammen, sijne hujsvrouwe broeders kijnderen ende Lijsken Floris Stammen, erfhuijs houden van de goederen van Willem Floriss.

Fol. 71r

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Thomas Janss van der Straten mede namens sijne huijsvrouwe broeders ende susters, mitsgaders haere broeders kijnderen van de boedel van Willem Floris Stammen, sijne swager, 14-11-1631.

Toegevoegd: Engeltjen Janss weduwe van Thomas Floriss Stammen is voldaen, 26-3-1632.

Fol. 73v

Compareerden Jan Wouterss Mandemaeckers, Vrijhoveen, mede als bestevader ende voocht van de kijnderen van Gerit Cornelis Hoeffnagel bij Huijbrechtken Janss Mandemaecker ende Bastiaen Wolffs mede als voocht van de kijnderen van Bastiaen Franss, sijne neve,allen als erfgenamen van Lijsken Handrickss Blommen za huijsvrouw van Aert Permont, Heusden, ende machtigen Aert Roeloffs, Oijsterhoudt, hun zaken mbt de erffenis van Lijsken te behartigen, 15-11-1631.

Fol. 74r

Op alle conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo willen Adriaen Janss van Grevenbroeck als voocht ende Bastiaen Gerit Melss als toesiender van Jan Adriaenss ende Barbara Adriaens, kijnderen van Adriaen Heijligerss za bij Maeijken Adriaens erffhuijs houden van de goederen die Maeijken, hun moeder, heeft achtergelaten. Gereeckent oa in presentie van Heijliger, Handrick ende Peeterken Adriaenss, oock kijnderen, 22-11-1631.

Fol. 77r

Scheijdinge ende deelinge aengebrochtbij de gelijcke kijnderen van Adriaen Heijligerss ende Maijken Adriaenss bij naemen Ferdinandus Baltus x Adriaentken Adriaenss, Heijliger Adriaenss, Adriaen Janss van Grevenbroeck als voocht ende Bastiaen Gerit Melss als toesiender van Handrick, Jan ende Peeterken ende Barbara Adriaenss, Handrick Jan ende Peeterken present, ende dat van de goederen van Maeijken Adriaenss, hun moeder, 22-11-1631.

Op los vel: Jacob Janss x Barbara Adriaens krijgen geld uit de boedel van Daniel van Bijn, ondertekent door Dingena Jans die Bont weduwe van Govert vande Heuvel, 1641.

Fol. 78v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Adriaenss Glaviman, secr, namens Jan Janss Textor, Schertogenbosch, procuratie notaris van der Meer 29-11-1631, ende heeft gewilcoort tbv Marcus van Auwen, Schertogenbosch, 1-12-1631.

Fol. 79v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Goijaert Jan Gijben ter eenre ende Cornelis Peeters Soeters x Maeijken Jan Gijben ter andere zijden ende dat van een geseet van haeren vader ende moeder aengecomen, 14-12-1631.

Toegevoegd: Cornelis is voldaen door Lijsken Aertss weduwe van Goijaert, 30-3-1633 ?

Fol. 80v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Baeijen Eelen Oremanss als voocht ende Dirck Dirckss van Campen de Jongen als toesiender van het kijnt, Jan, van Tonis Jacobss, in presentie van Jan Toniss, 19-12-1631.

Fol. 82v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Toniss Leempoel x Peeterken Peeters Cock ende heeft overgegeven Adriaen Jan Peeterss Rommen, sijne schoonsoone ende dat voor sijn vaderrs goet daer hem sijne moeder voor aengenomen heeft, aenneminge in de Vrijhoveen, het betreft een geseet mette timmeringen, 19-12-1631.

Fol. 83v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peeterss Soeters ende heeft overgegeven aen Jan Geritssen Beij een geseet mette timmeringen, 23-12-1631. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 83v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Goijaert Jacobss Seeffmaecker ende heeft overgegeven aen Bastiaen Wolffs, 23-12-1631. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 84r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Frans Jacobss x Maeijken Jacobss Seeffmaecker ende heeft overgegeven aen Sebastiaen Wolffs, 23-12-1631.

Fol. 84r

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Jan Toniss Praser van de administratie die hij gehadt heeft over Adriaen Toniss Praser, sijnen broeder, 27-12-1631.

Fol. 88v

Reeckeninge bewijs ende reliqua vor Jan Toniss Praser als voocht van Aechtken Toniss, suster, in presentie van Aert Janss van Tuijn als toesiender, 27-12-1631.

Fol. 92v

Op huijden desen 9-1-1632 compareerden Aert Geritss Noet als voocht ende Joost Peeter Joosten als toesiender van de kijnderen van Willem Aert Joosten Smidts ter eenre ende Aert Geritss Noet als voocht, Huijbrecht Joriss x Neleken Jans weduwe van Joost Aert Joosten als toesiender inde plaetse van Jan Delen ende Jasper Joosten mede present ter andere zijde ende hebben een accoorrt gesloten.

Fol. 93v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Goijaert Oerlman ende heeft overgegeven aen Thomas Janss vander Straten, 17-1-1632.

Fol. 93v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Deniss nomine uxoris ende heeft overgegeven aen Jan Adriaenss Roos, 17-1-1632.

Fol. 94r

Reeckeninge ad reliqua voor Willem Adriaenss Couwenberch als voocht ende Daem Aertss Rommen als toesiender van het kijnt van Handrick Adriaenss Smit ende Aentken Geritss, 18-1-1632.

Fol. 96r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Sacharias Ruttenss ende heeft overgegeven aen Peeter Toniss Venninkx, 2-2-1632.

Fol. 96v

Compareerden Geriot Corstiaen Adriaen Meeuss, ruijter onder de compagnie van ritmr de Fonteijn, Heusden, geassisteert met Jan Adriaenss Roos, neve, ende heeft gemachticht Dirck Antoniss, Dongen, om bij de hove van Hollant te versoeken dat comparant sijn goederen selff mag regeren, 11-2-1632.

Fol. 97r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Jacob Wijnantss ende heeft overgegeven aen Jan Adriaenss Spranger, 26-2-1632.

Fol. 97v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Handrickss van Dijck ende heeft overgegeven aen Sebastiaen Wolffs enen huijs etc, 28-2-1632.

Fol. 98r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jan Claess de Greeff x Cathalijn Jacobs Seeffmaker, voor 1/3, ter eenre ende Bastiaen Wolffss van wegen Goijaert Jacobss Seeffmaker ende Hans Jacobss x Maeijken Jacobss Seeffmaker, beijde in garnisoen te Heusden, voor de andere 2/3 ende dat van de goederen gecomen van Goijaert Jacobss [?] Seeffmaker, vader, 28-2-1632.

Fol. 98v

Extract

Reeckeninge ad reliqua voor Handrick Janss Persijn, schoudt, vanwege land gelegen tot Cappel, 10-6-1631.

Fol. 103r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jenneken Dielen weduwe Jan Handrickss Cleijn ter eenre ende Jacob Janss Cleijn mede als voocht van het kijnt, Jan, van Dielen Janss Cleijn bij Maeijken Cornelis Baeijenss ende als voocht van het kijnt, Tonis, van Dirck Janss Cleijn bij Jenneken Tonis, Joost Janss Cleijn, Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechtss x Thonisken Jans Cleijn, Neeltken Jans Cleijn ende Dirck Jan Handrickss als voocht van het kijnt, Wouter, van Jan Handrickss Cleijn ter andere zijde, erffgenamen van Jan Handrickss Cleijn, vader.

Fol. 104r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Janss Cleijn ende heeft gewilcoort tbv Willem Handrick Franss, 2-3-1632.

Fol. 104v

Op alle conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo willen Jacob Janss Glaviman ende Jan Toniss Praser, HGeestmrs, vercopen het huijs van Mariken Jan Pluijms vercregen bij testament, 23-7-1612 notaris te Waelwijck.

Op 7-2-1632 heeft Claes Lauriss Braspenninck ingeset.

Fol. 106r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jacob Janss Glaviman ende Jan Toniss Praser, HGeestmrs, ende hebben overgegeven aen Frans Peeterss Smidt een huijs bij testament vercregen van Mariken Jan Pluijms, 4-3-1632. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 107r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Quirijn Goijaert Wolffs ende heeft overgegeven aen Handrick Stoffelss een geseet mette timmeringen, 16-3-1632.

Fol. 107v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Joost Janss Cleijn mede als voocht ende Handrick Willemss x Maeijken Cornelis Baeijens mede als toesiender van het kijnt van Dielis Janss Cleijn bij Maeijken voorss ende mede als voocht ende Dirck Dirckss van Campen den Jongen als toesiender van het kijnt van Dirck Janss Cleijn bij Jenneken Toniss Oerlman, , Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechtss x Tonisken Jans Cleijn, Neeltken Jans Cleijn ende Dirck Jan Handrickss als voocht van het kijnt, Wouter, van Jan Handrickss Cleijn bij Jenneken Dielis ende Willem Hanz Dirck Franss namens Jacob Janss Cleijn, procuratie notaris te Dongen 5-2-1632, ende hebben overgegeven aen Jan Adriaenss Spranger, 20-3-1632. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 109r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert Jan Corst Jan Sijmonss ende Jan Tonis Oerlman ende hebben overgegeven aen Jan Adriaenss Roos, 25-3-1632. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Adriaenss betaelt aen Michiel Aertss x Tonisken Corstiaenss, 14-5-1637. De erffgenamen van Jan Adriaenss betalen aan Willem Willemss van Ammeroijen, 31-3-1637. Lauris Willem Floriss ende Michiel Aertss als voochden van de kijnderen van Wouter Corstiaenss sijn van Hester Geritss voor hun helft voldaen ende Adriaen Adriaenss Roos ende Jan Peterss Timmerman sijn voor dander helft voldaen, 18-12-1643.

Fol. 109v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Herbert Jan Deniss ende heeft ghewilcoort tbv Jenneken Peeterss weduwe van Peeter Adriaenss Cuijper, 25-5-1632.

Fol. 110r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Maeijken Peeterss weduwe van Wouter HGijsbertss voor deen helft ende Peeter Wouter Gijsbertss, Frans Handrick Franss x Gijsbertken Wouter Gijsbertss, Bartholomeus Corstiaenss x Jenneken Wouterss, Marten Roelantss x Maeijken Wouterss, Anneken Wouter Ghijsbrechtss, allen namens Adriaen Wouter Ghijsbrechtss, broeder ende swager, ende hebben overgegeven aen Peeter Huijbrechtss Goerherdt, 1-6-1632. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 111r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Dirck Handrickss Colster ende heeft overgegeven aen Bartholemeeus Tonis Decker, 2-6-1632.

Fol. 111r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jan van Camphuijs ende Jan Willemss Brouwer x Hermijntken van Camphuijs samen namens Willemken van Camphuijs, suster, ende hebben overgegeven aen Bartholemeeus Tonis Decker, 2-6-1632. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 112r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gerit Cornelis Gerits ende heeft gewilcoort tbv de kijnderen van Gerit voorss bij Adriaentken Jans, 19-6-1632.

Toegevoegd: Tonis Geritss, soon, is voldaen, 22-10-1639.

Fol. 113r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Tonis Stevens Decker ende heeft gewilcoort tbv Jacob Janss Glaviman ende Cornelis Tonis Praser, HGeestmrs, 22-6-1632.

Toegevoegd: Cornelis Corstiaenss ende Adriaen Peterss Brouwer, armmrs, sijn voldaen door Jan, 20-3-1642.

Fol. 113v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Geritss Tuijmelaer ende heeft gewilcoort tbv Eeltken Adriaen Juchten, 25-6-1632.

Fol. 114r

Staet ende inventaris overgelevert bij Lijsken Aerts weduwe van Goijaert Jan Gijben ende dat van de goederen die Goijaert achtergelaten heeft ende Lijsken noch besittende is.

Fol. 116r

Op huijden desen 25-6-1632 compareerden Lijsken Aerts weduwe van Goijaert Jan Gijben ende heeft aengenomen van Jan Janss Gijben als voocht ende Dirck Dirckss den Jongen als teosiender haere kijnderen, Jan, Juetken ende Neeltken, bij Goijaert.

Toegevoegd: Jan Janss Gijben ende Jan Goijaertss Gijben sijn voldaen door Joost Geritss Cool.

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Herbert Jan Deniss ende heeft gewilcoort tbv de weeskijnderen, Handrick, Lijsken, Claesken ende Cornelis, van Cornelis Sebertss, 6-7-1632.

Toegevoegd: Lauris Lauriss x Lijsken Cornelis is voldaen., 22-5-1643. Handrick Cornelis mede namens Cornelis ende Claesken is voldaen door Jan Toniss Oerlman als voocht ende Aert Wouterss als toesiender van het kijnt van Herbert, 5-6-1645.

Fol. 117v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Jacob Wijnants ende heeft overgegeven aen Jan Jan Huijbertss een geseet mette huijsinge, 17-7-1632. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 118v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Adriaen Aertss [??? = Aert Adriaenss]Oerlman ende Adriaen Toniss Slaets als bestevader ende toesiender van het kijnt van Gelden Aertss Oerlman, in presentie van Tonis Aertss Oerlman als oom, 22-7-1632.

Fol. 128v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert Engeltken Peeterss weduwe van Adriaen Meertenss van Dijck geassisteert met Peeter Adriaenss Greijn, hare vader, ende heeft overgegeven aen Paulis Handrickss Molder, 27-7-1632. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Betaelt is door Willem Adriaenss Molder ende Adriaen Handrickss Molder vanwegen Paulis, 25-11-16533.

Fol. 129r

Staet ende inventaris overgelevert bij Janneken Roelants weduwe van mr Paulis Scholdt za van de goed eren die Janneken ende Paulis tesamen besten hebben.

Fol. 130v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Heijliger Adriaenss van Broeckhove x Janneken Roelants weduwe van mr Paulis Scholdt, schurgijn ter eenre ende Bernt Pauliss Scholdt geassisteert met Willem Handrick Franss ende dat van de goed eren die Paulis heeft achtergelaten, 27-7-1632.

Fol. 132v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Adriaen Peteterss ende heeft overgegeven aen Jan Peeterss Paeije?, 28-8-1632.

Fol. 133r

Staet ende inventaris overgelevrt bij Janneken Tonis Oerlman weduwe van Wouter Corstiaenssen van de goed eren die sij tesamen beseten hebben.

Op heden desen 4-9-1632 compareerden Janneken Tonis Oerlman weduwe van Wouter Corstiaenssen ende heeft aengenomen van Tonis Corstiaenss als voocht ende Jan Tonis Oerlman als toesiender haere twee kijnderen, Corst ende Jacob, bij Wouter.

Toegevoegd: Jacob is voldaen door Lauris Willemss, schoonvader, van de aenneming en van zijn overleden broer Corst, 4-12-1655.

Fol. 134v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Daem Aertss Rommen als toesiender ende vervangende Willem Adriaenss Couwenberch als voocht over Maeijken Handrick Adriaenss Couwenberch ende heeft gewilcoort tbv Jan Adriaenss Spranger, 13-9-1632.

Fol. 135r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Adriaenss Tuijmelaer ende heeft overgegeven aen Meeus Tonis Decker, 5-10-1632.

Fol. 135r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Corst Handrick Geldens ter eenre ende Ghijsbert Peeter Baeijenss ter andere zijde, 5-10-1632.

Fol. 135v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Ghijsbert Jan Ghijsbertss ter eenre ende Adriaen Aert Joosten x Truijcken Jan Ghijsbertss ter andere zijde ende dat van de goederen van Jan Ghijsbertss ende Tonisken Ammerens, huer ouders, 5-10-1632.

Fol. 136v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Sebert Handrickss ende heeft overgegeven aen Adriaen Aert Joosten een geseet mette timmeringen, 9-10-1632. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 137r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jan Claess vander Stege, president tot Vucht, namens Jan Janss vander Stege als voochden ende toesienders van Neesken Claes Boudewijns voor deen helft ende Lijsbet Geritss weduwe van Cornelis Claes Boudewijns voor dander helft ende hebben overgegeven aen Jacob Corneliss van Geervliet een geseet, 20-10-1632.

Fol. 137v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jan Antonis Stevenss Decker ende Robbert Hendrickss Decker als toesiender van sijne kijnderen bij Lijsken Jans, Cornelis Peeterss Leeu als voocht ende Aert Kaelens als toesiender van de kijnderen van Adriaen Janss Leeu bij Anneken Kaelens, Cornelis noch namens Salamon Lauriss, procuratie Rotterdam 4-11-1625, Peeter Adriaenss Greijn als voocht ende Jan Eritss als toesiender van de kijnderen van Jan Tonis Meeus bij Maeijken Geritss met Cornelis Peeterss Leeu voor Adriaen Meertens x Engeltken Peeters voor 1/8, in Jan Adriaenss ende sijne huijsvrouw ofte de gerechte helft van Meeus Jan Adriaens portie als die Jan Adriaenss Leeu ende Lijntken Meeus, sijne huijsvrouw, verstorven is, 19-6-1627.

Genoemd: Adriaen Jan Meeus heeft geld gekregen van Jan Adriaenss Leeu, sijne schoonvader. Meeus Jan Adriaenss x Lijksen Geritss.

Fol. 141r

Op huijden datum desen 11-11-1632 compareerden Adriaen Thomas Roeloffs de Greeff ter eenre ende Anneken Jan Lauwens, sijne tegenwoordige huijsvrouw, geassisteert met Aert Geritss Robben alias Noet ter andere zijde ende hebben een accoort gesloten mbt hun houwelijckse voorwaerden, opgestelt voor notaris Lambert vander Meer Schertogenbosch 2-10-1631.

Fol. 142r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Rom Janss Smidt ende heeft overgegeven aen Dingna Jans weduwe van Jan Willemss Oerlman, 13-11-1632. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 142v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Wouter Janss de Bont als voocht ende Tonis Cornelis Janss als toesiender over Willem Janss de Bont, sijne halve broeder, 1-12-1632.

Fol. 143av

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Wouter Janss de Bont als voocht ende Tonis Cornelis Janss als toesiender over Dingentken Janss de Bont, sijne halve suster, 1-12-1632.

Fol. 145v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Wouter Janss de Bont als voocht ende Tonis Cornelis Janss als toesiender over Catharina Janss de Bont, sijne halve suster, in presentie van Wouter Folphers (ook Folffers) x Catharina, 1-12-1632. Los vel mbt deze akte aanwezig.

Fol. 147v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Wouter Janss de Bont als voocht ende Tonis Cornelis Janss als toesiender over het kijnt, Peterken, van Jan Wouter Claess de Bont, sijne halve suster, in presentie van Peter Peter Timmermans, swager, ende Willem Jans de Bont, broeder, ende Wouter Folffers, swager, 1-12-1632.

Fol. 150r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Lauris Lantmeter ende heeft overgegeven aen Daem Aert Rommen, 2-12-1632.

Fol. 150r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Aertss Rommen ende heeft gewilcoort tbv Jacob Janss Glaviman ende Jan Tonis Praser, HGeestmrs, 30-12-1632.

Fol. 150v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Engeltken Peeters weduwe lest van Adriaeen Meertenss van Dijck ende heeft overgegeven aen Adriaen Janss ?? vande kijnderen van Jan Tonis Meeuss die daer op bedeelt is hun deel van de erfenis van Lijsken Gerits, halve suster, in een geseet mette huijsinge, 3-1-1633.

Fol. 151r

Reeckeninge bewijs ad reliqua voor Willem Adriaenss Couwenberch als voocht ende Daem Aertss Rommen als toesiender van het kijnt van Handrick Adriaenss Smidt za ende Aentken Gerits, in presentie van Maeijken Hendrickss voorss ende Maeijken Tonis, haere schoonmoeder, 6-1-1633.

Fol. 152r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Geeman Franss als voocht ende Bertrum Joosten als toesiender van de kijnderen van Peeter Janss Cock za ende Jan Peeterss Cock present ter eenre ende Corst Lenaertss x Adriaentken Roelen ende Adriaentken Meertens weduwe lestmael van Tonis Dingemans ter andere zijde vande goederen achtergelaten door Leentken Hendrickx de Bruijnsdr, 11-1-1633.

Fol. 153v

Copie

Op conditien ende voorwaerden hier naer beschreven ben ick schoudt van meijninge vuijt crachte van een acte van condemnatie, 24-5-1631 ten veroecke van Jan Peeterss van Heijst een geseet te vercoopen toebeghoorende de erffgenamen van Adriaen Adriaen Meeuss, 14-1-1633.

Het geseet is gekocht door de HGeestmrs, 15-1-1633.

Fol. 155v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Peeter ende Adriaen Huijbertss Goetherdt, gebroeders, ende hebben overgegeven aen Wouter Huijbertss Goetherdt, broeder, de helft van een geseet mette huijsinge, 17-1-1633.

Fol. 156r

Reeckeninge bewijs ad reliqua voor Jan Toniss Praser als voocht ende Adriaen Segertss als toesiender van het kijnt van Joost Adriaen Jacob Wijnants bij Willemken Segertss za, 21-1-1633. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 158v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Gijsbert Peeterss Cuijper als voocht ende Gerit Gijsbertss als toesiender van de kijnderen van Aert Peeterss Cuijper za bij Janneken Ghijsbertss, in presentie van Gijsbert Aertss, jonckste kijnt, Cornelis Cornelis Janss als aengetroude oom ende Corstiaen Aertss, 21-1-1633. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 166v

Op huijden desen 22-1-1633 compareerden Corstiaen Aertss Cuijper, soldaet onder de compagnie van Graeff Willem van Nassau, goveneur tot Heusden, ende heeft gemachticht Cornelis Cornelis Janss, oom, om sijn goederen te vercoopen.

Fol. 167r

Reeckeninge bewijs ad reliqua voor Gijsbert Peeterss Cuijper als voocht ende Gijsbert Adriaenss Onrost als toesiender van de kijnderen van Jan Peeterss Cuijper za bij Peeterken Adriaenss, 22-1-1633.

Fol. 173r

Op 17-1-1633 maakt Stijntken Jans weduwe van Lambert Wouterss Hagen haer testament.

­Genoemd: Lambert Wouterss Haegen, haeren soone, Jan Janss Gijben x Dircxken Lambert Wouterss Haegen, haeren swaeger, de kijnderen van Goijaert Willemss Coperslaeger die hij verweckt heeft/verwecken sal bij Lijntken Lambert Wouterss Haegen.

Fol. 174r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Janss Langen ende heeft gewilcoort tbv Jan Adriaenss Spranger, 9-2-1633.

Toegevoegd: de wilcour is afgelost door Adriaen Janss Rommen, 11-1-1642.

Fol. 174v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jan Janss Spranger x IJken Cornelis Baeijens ende Handrick Willemss x Maeijken Cornelis Baeijenss ende hebben overgegeven aen Joost Janss Ckeijn een geseet mette timmeringen, 17-2-1633. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 175r

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Thomas Corst Thomas als voocht van het kijnt Cael Adriaen Jacobss bij Maeijken Aert Deniss, int bijwesen van Quirijn Goijaert Wolffs als toesiender ende Adriaen Kaerlen weeskijnt voorss, 15-2-1633. Volgt noch een lijstje met besittingen.

Fol. 178r

Reeckeneninge bewijs ende reliqua voor Willem Cornelis Aeretss als voocht van het kijnt, Sijken, van Jacob Peeter Jacobss, in presentie van Thomas Janss vander Straten als schoonvader ende toesiender, 24-2-1633.

Fol. 185r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gerit Goijaertss Wolffs ende heeft gewilcoort tbv Jan Toniss Praser, 25-2-1633.

Fol. 185v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Herbert Jan Deniss ende heeft gewilcoort tbv Jan Peeterss van Heijst, 10-3-1633.

Toegevoegd: Handrick Jacobss x Mecheltken Janss mede namens Jan Peeterss van Heijst, schoonvader, is voldaen door Herbert, 24-4-1643.

Fol. 186r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Gijsbert Peeterss Cuijper als voocht ende Gerit Ghijsbertss als toesiender van het kijndt, Ghijsbert, van Aert Peeterss Cuijper bij Janneken Gijsbertss za voor 3 delen ter eenre ende Cornelis Cornelis Janss namens Corstiaen Aertss Cuijper, procuratie 22-1-1633 Sprang, voor het vierde deel ende hebben overgegeven aen Gijsbert Adriaenss Onrost een geseet mette timmeringen, 23-3-1633. Er wordt betaald via een wilkeur. Los vel als quitanties aanwezig.

Toegevoegd: Gijsbert Aertss is voldaen, 18-6-1642.

Fol. 187r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Herbert Jan Deniss ende heeft overgegeven aen Handrick Janss Persijn, schoudt een deel van een geseet, 29-3-1633.

Fol. 187v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Herbert Jan Deniss ende heeft overgegeven aen Aert Wouterss de Gester een geseet, 30-3-1633,

Fol. 187v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jan Hermans Cuijper x Anneken Jans mede namens Cornelis Janss Keijser, soone van Jan Corneliss Keijser mede present, procuratie notaris te Vuijtrecht 26-2-1633, , Goijaert Peeterss Buerman x Erken Corst Pijlen mede namens Alitken Corsten Pijlen ende Hendrick Dirckss x Eelken Corsten mede namens Trijntken Corsten , schoondochter verweckt bij Trijntken Corsten ende Corst Corsten Pijlen voorss, Goijaert Michielss als voocht van het kijndt van Jan Michielss ende Aentken Peeterss ende hebben overgegeven aen Bastiaen Toniss Duijser, 5-4-1633. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 188v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jan Janss Gijben, Maeijken Jan Gijben namens Cornelis Peeterss Soeters, haren man, procuratie voor Gielis Marcelis notaris Waelwijck 3-6-1632, Lijsken Aerts weduwe van Goijaert Janss Gijben ende Jan Claess, alle kijnderen van Jan Janss Gijben ende Claes Dirckss bij Neeltken Goijaerts ende dat van een huijsken etc te Sprang en land te Besoijen hen aengecomen van hun ouders, 6-4-1633. Los vel als quitantie, 13-5-1639, aanwezig bij folio 190. Jan Claess is ruijter onder de compagnie van visconte de Machante.

Fol. 189r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Maeijken Jan Gijben namens Cornelis Peeterss Soeters, haren man, procuratie voor Gielis Marcelis notaris Waelwijck 3-6-1632, Lijsken Aerts weduwe van Goijaert Janss Gijben ende Jan Claess ende hebben overgegeven aen Jan Janss Gijben een huijsken etc, 6-4-1633.

Fol. 189v

Op alle conditie hier naer beschreven soo willen Huijbert Claess x Jenneke Dries Claes de Witsdr, Adriaen Pauliss x Alitken Dries Claes de Witsdr ende Lijksen Dries Claes de Witsdr , Claes Goijaertss de Wit als voocht ende Adriaen Peeter Willemss als behoudt vader ende toesiender van de kijnderen van Claes Driess de Wit bij Catharina Janss Hagen, Claes noch als voocht ende Cornelis Peeterss Leeu als toesiender van het kijnt van Tonis Andries de Wit bij Maeijken Peeterss Leeu, Adriaen Pauliss als voocht ende Huijbert Claess als toesiender van Willem Andries de Wit, swager, als erffgenamen van Peeter Andries de Wit, swager ende broeder, de goederen van Peeter vercopen, 31-3-1633.

Fol. 192v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Janss Persijn, schoudt, ende heeft overgegeven aen Rom Janss Smidt een geseet, 16-4-1633.

Fol. 193r

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Tonis Bastiaenss als voocht ende Michiel Willemss Jager als toesiender van het kijndt, Adriaen, van Adriaen Bastiaenss bij Maeijken Meertens, 16-4-1633. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 196r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Thomas Roeloffs de Greeff ende heeft overgegeven aen Jan Peeter Jan Peeter Faessen de helft van een geseet mette huijsinge, 2-5-1633.

Fol. 196r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Anneken Jan Lauwen geassisteert met Adriaen Thomas Roeloffs, haren man, ende Lauris Adriaenss, soon, ende heeft overgegeven aen Jan Peeter Jan Peeter Faessen de helft van een geseet mette huijsinge, 2-5-1633. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Peeter Faessen heeft betaelt.

Fol. 197r

Reeckeninge bewijs ende reliqau voor Jacob Joost Segertss als voocht ende Peeter Jan Huijb Sijmenss als toesiender van Willemken het kijndt van Wouter Jan van Roij ende Judich Jans, in presentie van Jan Peterss als man ende voocht voorss, 5-3-1633. Volgt noch een lijstje met besittingen.

Fol. 198v

Op huijden datum desen 10-5-1633 hebben schout ende heemraders Jan Janss de Bie, schoffsbode van Suijthollant, geauthoriseert als wednr van Martijntken, dochter van Aert Mathijss ende Margriet dochter van mr Paulus Golts, dochtoor, ende geven volcomen last van wegen sijne twee kijnderen bij Martijntken beneffens Jacob Aertss, sijne swager ende voocht om land te vercoopen ivm de schuld die Aert Matthijs heeft gemaeckt en noch te betaelen staet.

Fol. 199r

Compareerden Ghijsbert Quirijnen, Maeijken Quirijns ende Eerken Quirijns, kijnderen van Quirijn Aertss za bij Lijsken Jans ende machtigen Aert Quirijns, broeder, om de goederen te Oisterwijck ende Tilborch te transporteren, mede namens Jacob Quirijnss ende dat van de goederen hen aengecomen van Adriaen Dielen, outoom te Tilborch, 23-5-1633.

Fol. 199v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Geeman Franss als voocht ende Bertrum Joosten alsa toesiender van de kijnderen van Peeter Janss Cock za bij Heijltken Peeters de Bruijn sedert 27-3-1629. Actum 1-6-1633. Volgt noch een lijstje met besittingen.

Fol. 208r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Thomas van Santvoort, glaesmaker, ende heeft gewilcoort tbv Hendrick Stoffelss, 7-6-1633.

Toegevoegd: Hendrick Stoffelss van Ghiels is voldaen.

Fol. 208v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Antonis Sebastiaenss als voocht ende Peeter Handrick Peeterss als toesiender over Bastiaen Adriaenss als kijndt van Adriaen Bastiaenss, sedert 1-5-1631, in presentie van Peeter Handrick Peeterss, oom, en Bastiaen selffs, 21-6-1633.

Toegevoegd: Bastiaen is voldaen door Tonis Bastiaenss, oom.

Fol. 211r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Lendertss Textor ende heeft gewilcoort tbv Jan Janss de Bie, schoofsbode van suijthollant, 21-6-1633.

Fol. 211v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Aert Claess als voocht ende Jan Mijnenss als toesiender van de kijnderen van Corst Claess za bij Jenneken Mijnen, in presentie van Willem Claess, oom, Lambert Reijnaertss als behoutoom ende Ghijsbert Janss Robben als schoonvader, 24-6-1633.

Toegevoegd: Cornelis Corsten ende Jan Handrickss van Silst x Adriaentken Corsten sijn voldaen door hun moeder, 8-2-1645.

Fol. 213r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Aert Claess mede als voocht ende Jan Wijnen als toesiender van de kijnderen van Corst Claess bij Jenneken Mijnen, Willem Claess ende Lambert Reijnaertss x Maeijken Claess, kijnderen van Claes Willemss Snijder ende Handricxken Aerts van de goederen van haer lieden ouders, 24-6-1633.

Fol. 214r

Staet ende inventaris voor Juetken Janss weduwe Aert Dieliss van de goederen die sij tesamen beseten hebben.

Maeijken Aertss, Dielis Aertss, Lijsbet Aertss ende Gerit Aertss hebben elk een deel gekregen, zij zijn getrout. De vier niet getroude kijnderen, Jan, sterfft cortelings naede vader, Heijltken ende Jenneken hebben noch naer haer vader geleeft, ontrent 2 ofte 3 maenden soo het in de siekte was van mansvolders ende Pieter Aertss heeft noch 4 jaer naer de vader geleefd.

Fol. 216r

Op 19-3-1633 maekt Sijken Jacob Peeter Jacobss haer testament.

Fol. 216v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Aert Jan Dirckss de Hooch, Tonis Janss Textor x Jenneken Jan Dircks de Hooch, Jan Franss x Jenneken wijlen dochter van Tonis Jan Dirckss de Hooch, Adriaen Toniss der Tongen x Jenneken Cornelis, daer moeder aff was IJken Jan Dirckss de Hooch ende samen namens Tonis Jan Dirckss de Hooch ende hebben overgegeven aen Willem vander Sluijs een geseet mette timmeringen, 27-7-1633.

Fol. 217r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Corsten Molder ende heeft overgegeven aen Jan Peeterss van Heijst, 1-8-1633.

Fol. 217v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert Sacharias Aert Lochten ende heeft gewilcoort tbv Baeijen Eelantss Oerlman, 5-8-1633.

Toegevoegd: Sacharias heeft de wilcoir afgelost in presentie van Maeijken Sacharijss, weeskijnt, geassisteert met Jan Toniss Oerlman, oom.

Fol. 218r

Compareerden Cornelis, Thonis, Adriaen ende Adriaentken Janss Talen mede namens Lambert Robben, swager, Joost Ghijsbertss x Lijsken Jans Talen ende Adriaen Corsten Textor x Maeijken Jans Talen, Hendrick Cornelis Dries alsa voocht ende Jan Joosten Talen als bestevader ende toesiender van de kijnderen van Jan Cornelis Dries bij Joostken Jans Talen ende Jan Joost noch als bestevader ende voocht van Jan Jan Meeuss Talen bij Maeijken Wouterss,  erfgenamen van Wouter Janss Talen, ter eenre ende Peeter Aertss Rommen x Hendrickxken  Erits weduwe van Wouter Janss Talen ter andere zijden ende sluijten een accoort, 21-8-1633.

Fol. 218v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gerit Goijaert Wolffs ende heeft gewilcoort tbv Handrick Geritss vanden Bos, 9-1633.

Fol. 219r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Aertss Rommen ende heeft overgegeven aen Jan Janss de Bie, 22-8-1633. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 219v

Compareerden Peter Deniss x Jenneken Dieliss weduwe van Dielis Aertss Coeckman ter eenre ende Judich Janss weduwe van Aert Dieliss Coeckman ter andere ende hebben een accoort gesloten mbt de goederen Aert Dielis Coeckman, vader van Dielis, 29-10-1633.

Fol. 220v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Claess de Greeff ende heeft overgegeven aen  de weeskijnderen, Jacob, Bartholomeus, Machteld ende A|eltken, van Jan Janss Moelegraeff den Jonghen bij Leendertken Adriaens  van Dinteren, 5-11-1633.

Fol. 220v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Janss Rommen ende heeft gewilcoort tbv Jan Adriaenss Spranger, 7-11-1633.

Fol. 221r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Marten Adriaen Lenaertss ende heeft overgegeven aen Corstiaen Corstiaen Glavimans een geseet mette timmeringen, 16-11-1633. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: De wilcoir wordt getransporteert aen Adriaen ende Aechtken Janss Praser.  Op, 21-2-1638 wordt betaelt aan Aechtken in het bijwesen van Jan Janss Praser, broeder, ende Aert Janss Tuijn, swager.

Fol. 221v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Gielen Pieren ende heeft overgegeven aen Jan Toniss Oerlman de helft in een geseet mette huijsinge, 24-11-1633. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Jacoba Gielen weduwe van Aert Gielen Pieren is voldaen int bijwesen van Jan Toniss Cuijper, swager, 5-11-1640.

Fol. 222v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Schalck Adriaenss x Eeltken Adriaen Lauwerrissen ende heeft tot waerborch gestelt tbv Ferdinandus Baltussen sijn geseet mette timmeringen waarop hij nu woont gekocht van de voochden en toesienders van de voorkijnderen Schalcks huijsvrouwe, 4-12-1633.

Fol. 223r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Cornelis Janssen Braspenninck ende Joost Lambertssen x Maeijken Janssen Braspennninck ende hebben overegegeven aen Claes Laurissen Braspenninck het 1/3 deel in een huijs etc, 9-12-1633.

Fol. 223v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Wouter Lambertss Haghen ende Jan Janss Gijben x Dircken Lambertssen Hagen ende Gijaert Willemssen Coeperslager x Lijnken Lambertssen Hagen, kijnderen van Lambert Wouterss Hagen ende Stijntken Janssen, ouders, ende hebbene de kijnderen ingebrocht alle genoten penningen, 5-12-1633.

Fol. 225v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Corstiaenss Textor ende heeft gewilcoort tbv Jacob Janss Glaviman ende Jan Thoniss Praeser, HGeestmrs, 17-12-1633.

Fol. 226r

Op alle conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo willen Wouter Adriaenss, Drunen, als voocht ende Peeter Tonissen Leempoel als toesiender van de kijnderen van Lenaert Peeterss Cock bij Geetken Tonis de Bressers met Bastiaen Wolffs namens Stoffel Stoffelss wednr Handricxken Lenaerts, procuratie notaris te Heusden 11-12-1625, erffhuijs houden van de goederen van Lenaert ende Geetken, in presentie van Dirck Dirckss van Campen als administratuer van Adriaen ende Laurensken Lenaertss, 21-12-1633. Volgt noch een lijstje met gedeelde goederen.

Fol. 231v

Rekeninge bewijs voor Dirck Dirckss van Campen als administrateur van de kijnderen van Lenaert Peeterssen Cock bij Geetken Thonissen, in presentie van Adriaen ende Laurensken Lenaertssen, 21-12-1633. Volgt nog een lijst met besittingen.

Fol. 243v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn  Jan Janssen vanden Heuvel x Maeijken Jan van Dijck, Willem Claessen x Anneken Jan van Dijck ende Anthonis Cornelis Janssen als voocht van het kijnt van Anthonis Berntss ende Angaelken?? Jan van Dijck ende hebben overgegeven aen  Gijsbert Janssen van Dijck, 27-12-1633.

Fol. 244r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Gijsbert Janssen van Dijck mede namens Aert Hoefma, ruijter onder de compagnie van ritmr Slasata, garnisoen Heusden, x Peterken Jan van Dijck, swager, Peter Adriaen Jan de Snijder x Jenneken Jan van Dijck, Willem Claessen x Anneken Jan van Dijck ende Denis Aertssen x Maeijken Geritss weduwe van Jan Janssen van Dijck ende hebben overgegeven aen Jan Janssen vanden Heuvel x Maeijken Jan van Dijck, swaeger, 27-12-1633.

Fol. 244v

Reeckeninge ende bewijs voor Willem Cornelis Aertssen als voocht van het jonckste kijnt, Jenneken, van Aert Corneliss, broeder, alsoo Jan Aertssen ende Gerit Aertssen, broeders, haere gerechticheijt van Willem Cornelissen, haeren voocht, genoten hebben, int bijwesen van Marinus Danckers x Jenneken, 4-1-1634.

Fol. 249r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Heijliger Adriaenss x Janneken Roelants ende mr Bernt Scholt, haere soone, geassisteert met Willem Handrick Franss ende hebben overgegeven aen Handrick Jacobssen van Selst een huijs etc, 9-1-1634. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 249bisr

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Handrick Peterssen ende heeft overgegeven aen Heijliger Adriaenss van Grevenbroeck, 9-1-1634.

Fol. 249bisv

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Heijliger Adriaenss van Grevenbroeck ende heeft overgegeven aen mr Bernt Scholt een huijs etc, 10-1-1634.

Fol. 250r

Op 22-12-1633 maekt Willemken dochter van Adriaen Corstiaen den Molder ende Emeken? Dielis haer testament.

Genoemd: Adriaen Corsten, vader, de nakijnderen van Adriaen, haere halve susters ende broeders.

Fol. 251r

Op huijden datum desen 20-1-1634 compareerden Maeijken Janssen weduwe van Robbrecht Handrickxssen ende heeft gemachticht Peter Janssen, swager, Rotterdam, een lagerschuijt te transporteren.

Fol. 251v

Reeckeninge ad reliqua voor Jacob Jacob Wijnantssen als voocht ende Luijcas Cornelissen als toesiender vande twee kijnderen, Adriaen ende Cornelis, van Thonis Adriaen Jacob Wijnantssen ende Heijltken Cornelis Luijcassen, 21-1-1634. Volgt noch een lijst met besittingen.

Fol. 259v

Voorder reeckeninge van Jacob Jacob Wijnantssen als voocht van Thonis Adriaen Jacob Wijnantssen bij Huijbertken Peterss. Tonis Hendrickssen Smidt x Huijbertken Peterss betaet aan Jacob Jacobssen. Aldus gereeckent in presentie van Huijbertken ende Adriaen Thonissen, halvben broeder van het weeskijnt, 21-1-1634.

Fol. 260v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Adriaen Peterssen ende heeft overgegeven aen Bastiaen Wolffs, 3-2-1634.

Fol. 261r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Bastiaen Wolffs x Ceuntken Adriaenssen, Willem Adriaenssen, Wouter Adriaenssen mede als voochden ende toesienders van het kijnt van Jan Janssen van Osch bij Adriaentken Adriaenssen, kijnderen van Adriaen Willemssen Textor ende hebben overgegeven aen Dirck Adriaen Peterssen, 3-2-1634.

Fol. 261r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Bastiaen Wolffs ende heeft overgegeven aen Dirck Adriaen Peterssen, 3-2-1634.

Fol. 261v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Adriaen Aertssen, Venloon, x Eeltken Adriaenss Juchten, procuratie Venloon 3-2-1634, ende heeft overgegeven aen Jasper Joosten Smits een geseet mette huijsinge, 3-2-1634. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 262v

Compareerden Peter Adriaenssen Bruershert, soldaet onder Graeff Willem van Nassau residerende ende governeur tot Heusden, als voocht vande kijnderen van Jacob Adriaenssen Bruershart, broeder, bij Lijsken Cornelissen ende heeft gemachticht Peter Corst Anthonissen, swaeger, Venloon, om de zaken van de kijnderen te behartigen, 4-2-1634.

Fol. 263r

Copie

Schoudt ende schepenen verklaren dat er op 28-11-1633 een ongeval was geschiedt inde persoon van Jacob Adriaenssen Broershart bij toedoen van Thonis Janssen, schipper tot Cappel ende sijn nu gecompareert Lijsken Cornelissen weduwe van Jacob, Neeltken Peterss, moeder van Jacob, Peter Corst Tonissen als voocht, procuratie van 4-2-1634 (folio 262v), Peter Adriaenssen Broeshart, broeder, x Anneken Adriaenssen, Cornelis Adriaen Jasperssen als bestevader ende toesiender van de twee kijnderen van Jacob bij Lijsken int bijwesen van de schoudt als oopervoocht, Cornelis Janssen Taelen x Maeijken Adriaenssen, Tonis Corsten x Lijsken Adriaenssen ende Rombout Meertenssen van Dijck als swagers, vrienden ende verwanten van Jacob ende Maeijken Danielssen vrouw van Thonis Janssen, Daniel Adriaenss de Wit, haeren vader, Willem Cornelis Aertssen als behoudt grootvader, Blaes Willemssen als behout schoonvader ende Frans Janssen Stam als oom ende sluijten een accoort, 6-2-1634.

Fol. 264v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Adriaen Willemssen Schuer ende Handrick Willemssen Schuer, gebroederen, ende hebben overegeven aen Wouter Adriaenssen Tuijmelaer een geseet mette huijsinge, 7-2-1634. Er wordt betaald via een wilkeur.

Los vel waarin Adriaen en Handrick een accoort sluijten met Wouter, swager, over de betalingen, 31-1-1636.

Fol. 265r

Scheijdinge ende delinge aengebropcht bij Hendrick Geldenssen ende Hendrick Claessen x Geriken Geldenssen Philips Janssen x Adriaentken Geldenssen ende Hendrick Hendricxssen Back als voocht ende Adriaen Heijligerssen als toesiender van Lijsken Geldenssen ende Jacob Geldenssen ende Bastiaen Geldenssen, kijnderen van Huijbertken Hendricxssen za bij Gelden Willemssen Decker, Gelden als vader present, 7-2-1634.

Fol. 266v

Inventaris overgebrocht bij Lijsken Cornelissen weduwe van Jacob Adriaenssen Broershert van de goederen die sij tesamen beseten hebben.

Fol. 267v

Op huijden desen 23-2-1634 so heeft Lijsken Cornelissen weduwe van Jacob Adriaenss Broershert aengenomen van Peter Corst Thoniss namens Peter Adriaenss Broershert, procuratie 4-2-1634 (folio 262v) als voocht ende Cornelis Adriaen Jasperss als toesiender ende Neeltken Peterss als bestemoeder haer twee kijnderen, Adriaen ende Cornelis, bij Jacob.