Selecteer een pagina

Fol. 1r
Op huijden desen vije junij xvjc negenentsestisch soo willen de erffgenamen van Huijbrecht Gerit Franssen ende Jacomijntien Adriaensen Corp een coopdach houden van een steede en diverse stukken land.

Fol. 2r
Op huijden xxje junij 1669 compareerde Meerten Adriaenss van Gesel ende Freijs Janss en verclaerden aen te nemen de voorn steede.

Fol. 2v
Op huijden desen lesten november 1669 soo heeft Jan Janssen Kooijman, aende de Dussen, van Jan Mathijssen Otgens, Jan Huijbrechtss Vassen als vooght van de kinderen van Abra-ham Jacobs ende Mathijs Willems als vooght van de kinderen van Adriaen Willems 12 geer-den gepacht.

Ondertekent door Jan Janssen Roubos

Fol. 3r
Op huijden desen xxe december 1669 soo wil Cornelis de Hooch x Anneken Janssen een coopdach houden om de helft van een huijs en stukken land te vercoopen.

Fol. 6r
Op huijden desen xxje december 1669 soo wil Cornelis Franssen Smidt x Anneke Wouters, Ketsheuvel onder Loon, een coopdach houden om hun deel in een acker te vercoopen.

Fol. 7v
copie
Op huijden desen viije october 1669 soo willen Handrick Frans Boeser ende Anthonis Joosten vanden Hoeck, armmrs, een coopdach houden om een huijsken te vercoopen.

Fol. 8r
Op huijden desen 4-1-1670 soo willem Mathijs Willemse als voocht ende Peeter Berthoutss als toesiender van de kinderen van Adriaen Willemss en Leijsken Gerritss eenen heurdach houden.

Fol. 10r
Op huijden desen iiije januarij 1670 soo hebben schout en schepenen het onderhoud van een wech aenbesteet. Aengenomen door Gijsbrecht Janss Conincx.

Fol. 10r
Berbel Andriessen weduwe Anthonis Adriaenssen bekende een huijske te 11½ Hoeve ver-cooft te hebben aen Pr Adriaenssen, haren swager, 14-12-1669.

Fol. 10v
Peeter Adriaenssen bekenden vercooft te hebben aen Jan Vassen, Luijten Ambacht, een huijsken in 11½ Hoeve, 14-1-1670.

Fol. 11r
Op huijden desen xvje januarij xvjc tseventich soo willen de kinderen van Rocus Cornelissen Rutten, ’s Moer: Crijn Rocussen namens sijnen soon Rocus Creijnen, Cornelis, Rocus, Tho-nis, Peeter ende Sijcken Rocuss Rutten, Adriaen Janss Ceters weduwenaer van Anneken Rocuss Rutten mede namens sijn vier kinderen een coopdach houden om enkele perceelen te vercoopen.

Fol. 13v
Op huijden desen xxiije januarij 1670 soo willen de kinderen van Rocus Cornelissen Rutten een coopdach houden om 3 geerden in Cleijn Waspick te vercoopen.

Fol. 16v
Op huijden desen 7e februarij 1670 soo willen Adriaen Anthoniss Kuijl ende Peeter Frolicken, ’s Moer, een coopdach houden om een binnendelleken te vercoopen.

Fol. 18r
Adriaen Steven Clauwaerts mede namens Gerit Cornelissen Ramp ende Cornelia Steven Clauwaerts, Cornelis Corneliss van Rancken ende Hendrick Jans de Vries, procuratie notaris Philips Basteels Wemeldinge in Zuijt Bevelandt, 23-9-1669 en 12-2-1670, en Aert Janss Fiers voor de ene helft ende Claes Jacob Tacx voor de andere helft bekenden vercooft te hebben aen Gerit Janss ende Cornelis Lambrechtss, Raemsdoncq en Waspick resp, een partijke moer.

Fol. 18v
Adriaen Adriaenss Teeuwen bekende schuldich te wesen aen Crijn Rocus tbv sijne soon, Ro-cus Kreijnen, 21-2-1670.

Fol. 18v
Op hujden desen xve meert 1670 compareerde Jan Adriaen Andriessen, Cappel, ter eendere ende Adriaen Cornelis Camp ende Aert Adriaenss Bommeler, armmrs, ter andere sijde ende sluijten een accoort mbt het aennemen van Anneke, naergelaten dochter van Jan Jan Wou-terss.

In de kantlijn: Maeijken Arien Bongen is voldaen door Thomas Zeijlmans, 21-3-1670.

Fol. 19r
Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven begeert Adriaen Cornelissen Camp en-de Aert Adriaensse Bommeler, armmrs, te besteden de armmenskinderen, 20-3-1670

Sijcken Aert Wilbertss is aengenomen bij Maeijken Corneliss Buijs
Wilbert Aerts is aengenomen bij Anthonis Janssen van Hassel
Teunken? Aerts is aengenomen bij Wouter Anthonoiss Snijder
Pieternella Aerts is aengenomen bij Aert Jan Bastiaenss

Fol. 20r
Op de conditie ende voorwaerde hier naer beschreven soo willen de voorn armmrs besteden stukken land, 21-3-1670.

Fol. 21r
Anthonij Aerts is besteedt aen Wouter Wijnincxbergen, cuijper te G’Berg, 23-3-1670.

Fol. 21v
Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven begeert Hendrick Jochumss als vooght ende Jan Janss als toesiender van het kindt van Adriaen Janss ende Anneken Jochumen te verheuren twee parthijen van erven, 9-4-1670.

Fol. 22v
Margriet van den Eijnden, Breda, bekennende schuldich te wesen aen Meerten Aerts Turck, Hendrick Luijten Ambacht, 14-4-1670

In de kantlijn: Adriaen Meertens Turck is voldaen, 1-3-1673

Fol. 22v
Geerken Wouterss x Hendrick Franss Boeser bekenne schuldich te wesen aen Thomas Pr Zeijlmans, 16-4-1670.

Fol. 23r
Op huijden desen 27e junij 1670 soo wil Hubertus van Raveschot de Capelle, heere van ’s Gravelduijn, 11½ Hoeve, Groot Waspick ende Hendrick Luijten Ambacht een huerdach hou-den om 3 blocken in 11½ Hoeve te verhueren.

Fol. 24v
Coenraet Baes bekenne schuldich te wesen aen Anneken Creijen weduwe Jacob Adriaenss Baes, 29-6-1670.

Fol. 24v
Op hujden 29e junij 670 soo wil Anneken Creijen weduwe Jacob Adriaenss Baes, Rotterdam, een coopdach houden om een halve acker te vercoopen.

Fol. 27r
Compareerde Coenraet Adriaenss Baes ende bekende schuldich te wesen aen Anneken Cre-ijen weduwe Jacob Adriaenss Baes, Rotterdam, 28-8-1670.

Fol. 27r
Op huijden desen xxe januarij xvjc eenentseventich soo wil Creijn Rocus Rutten als vader en-de vooght van Rocus Creijnen, ’s Moer als mede erfgenaem van Janneken Cornelissen Rut-ten een coopdach houden om een buijtendelle te vercoopen.

Fol. 28v
Op huijden desen xxe januarij 1671 soo wil Adriaen Janssen Ceters ende Sijcken Rocussen Rutten een coopdach houden om hun deel in een halve geerde te vercoopen.

Fol. 30r
Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven soo begeert Sijmon Pieterssen van Soon als vooght ende Huijbert Peeterssen als toesiender van de kinderen van Corn Jaspers en Huijbertken Peeter Jochumssen een huerdach te houden om huijs etc te verhueren, ac-tum ut supra.

Fol. 31r
Op hujden desen iije februarij 1671 soo wil Jan Adriaenssen Baes, ’s Moer, een cooppdach houden om een bijster in 11½ te vercoopen.

Fol. 32r
Hendrick Jochumss als vooght ende Jan Janss als toesiender van het kindt van Adriaen Janss van Hassel bekende schuldich te wesen aen Aert Anthoniss van Besoijen, 17-2-1671.

Fol. 32r
Hendrick Jochumss Schoenmakers als vooght ende Jan Janss als toesiender van het kindt van Adriaen Janss van Hassel bekende schuldich te wesen aen Thomas Zeijlmans, secreta-ris, 17-2-1671.

Fol. 32v
Willem Jacobss bekenne schuldich te wesen aen Leenaert Dircxssen van Driel, swager, Dor-drecht, 20-2-1671.

Fol. 33r
Wij onderteeckendt Sijcken Huijbrechtss
Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven begeert Sijmon van Son als voogt ende Huijbrecht Peeterssen als toesiender vande drie kinderen van Cornelis Jaspers Buijs te ver-coopen een partij rijcken bomen, 10-3-1671.

Fol. 34r
Hendrick Jochumss Schoenmakers als vooght ende Jan Janss als toesiender van het kindt van Adriaen Janss van Hassel bekende schuldich te wesen aen Jan Willems, G’Berg, 23-3-1671.

Fol. 34v
Op huijden desen xje april 1671 soo wil Peeter Jacobssen van Altena voor deene helft ende Jan Thoniss, Lauwerijsken Thoniss ende Dielis Thoniss, kijnderen van Thonis Jacobss van Altena voor de andere helft, G’Berg ende Breda resp, een coopdach houden om een halve mergen te vercoopen.

Fol. 35v
Op huijden desen 25e april 1671 compoareerde Peeter Jacobss van Altena voor deene helft ende Jan Anthonis mede namens Dielis Anthoniss, uijtlandigh, ende Lauwerijsken Anthoniss, kinderen van Thonis Jacobss van Altena voor de andere helft, tsamen erffgenamen Jacob Peeterssen Raber hebben den slagh gegeven aan Thomas Zeijlmans, secretaris.

Fol. 36r
Op huijden desen 22e april 1671 soo heeft Pr Huijbrechtss van Pleunken Peeterss weduwe Mathijs Huijbrechtss de Greeff een huijs gepacht.

Fol. 36v
Op huijden desen 24e september xvjc eenentseventich soo wil Mathijs Schuijffhil, out borgmr G’Berg, een coopdach houden om parceelen land te vercoopen.

Fol. 40r
Op huijden desen xjxe november 1671 soo willen de voochden ende kinderen van Jan Gijs-brechtss Conincx een coopdach houden om een huijsinge etc te vercoopen.

Fol. 42v
Copie
Compareerde Cornelis Corneliss van Rancken x Dina Stevens ende Hendrick Jans de Vries x Maeijken Stevens ende magtigen Arij Stevens, schipper tot Rotterdam, om namens hen ende de erfgenamen van Steven Huibrechtss, schoonvader, te Dordrecht te procederen tot schifftingen etc en de goederen te vercoopen, 23-9-1669.

Fol. 42v
Op huijden den 12e januarij 1670 compareerde, voor notaris Philips Basteels te Rotterdam, Gerit Corneliss Ramp x Jenneken Stevenss Klauwaerts ende Cornelia Stevenss Clauwaerts, kinderen Steven Huijbrechtss Clauwaerts, gewoont hebbende en overleden te Dordrecht, en machtigen Arij Steven Clauwaerts, schipper, swager ende broeder, om de nalatenschap van hun vader te regelen.

Fol. 43r
Op huijden desen 25e november 1671 soo wil Theunisken Willemss weduwe Jacob Jan Gijss een coopdach houden om een huijsingen etc te vercoopen.

Fol. 45r
Op huijden desen jxe december 1671 soo wil Adriaen Janss de Jonge x Cornelia Mathijss Otgens een coopdach houden om een halven acker te vercoopen.

Fol. 46v
Op huijden desen lesten februarij 1672 soo wil Adriaen Janss Locht, hoeijschipper van Don-gen, weduwenaer van Cornelis Janss Hoevenaer, acte bij notaris Rinckhuijsen Bergen op Zoom, een coopdach houden om meerdere perceelen te vercoopen.

Fol. 48r
Op huijden den xe december 1672 heeft Marten Janss Looper van Cappel aengenomen Theunken Adriaenss van Mathijs Willemss als voocht.

Fol. 48v
Op huijden desen xxje october 1673 soo willen Hendrick Driesen mede als voocht van de vijff kinderen van Claes Driesen, Hendrick Daneels x Peerlen Driesen, Cornelis Driesen, Leijsken Driesen ende Hendrick Denis x Maeijken Driess, Dongen ende Sevenbergen resp, erfgena-men van Adriaen Driesen, een coopdach houden om meerdere perceelen te vercoopen.

Fol. 51v
Op 28-10-1673 wordt een contract van weddinghe opgemaeckt waarbij Johan Buijs vasteelt dat de coninck van Vranckrijk al is overleden ende bij mij Swaen wert gesustineert dat die coninck nogh in leven is.

Fol. 51v
Gerrit Mathijss Otgens heeft aengenomen Willemken Arienss, sijne moetje, van Jan Mathijss Otgens, 28-10-1673.

Fol. 52r
Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven soo begeert Mathijs Willemss als voocht ende Peeter Bastiaenss als toesiender van de kinderen van Arien Willemss ende Leijsken Gerritss te verhueren de naervolgende goederen, oa huijs.

Fol. 53v
Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven soo begeert Sijmon Peeterssen van Soon als vooght ende Huijbert Peeterssen als toesiender van de kinderen van Cornelis Jas-pers Buijs een huerdach te houden verswcheijdene perceelen te verhueren, 7-12-1673.

Fol. 57r
Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven begeert Adriaen Hendricxss de Heurter als voocht ende Jan Theunissen van Sprangh als toesiender van de kinderen van Leendert Hendricx Scheuren de goederen van de kinderen te vercoopen.

Fol. 58r
Op huijden desen viije februarij 1674 soo wil Neeltje Melss weduwe van Gerrit Jans Bou-deewijns voor de eene helft ende Mels Thomas Zeijlmans, stadthouder, x Willemken Gerrits Boudewijns, Jan Gerrit Boudewijns, voorkinderen, Mels, Jan ende Janneken Gerrits Bou-deewijns ende Cornelis Lambrechtss als voocht ende Peeter Mels Brouwers, stadthouder Raemsdoncq, als toesiender van Lambert, Ariaen ende Peeter Gerrits Boudewijns voor dan-der helft tsamen kinderen van Gerrit bij Janneke Peeters ende Neeltje Melss, tsamen een coopdach houden om verscheijdene perceelen te vercoopen.

Fol. 62r
Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven begeert Thomas ende Aert Adriaenss Bommelaers bomen vercoopen, 8-2-1674.

Fol. 63r
Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven soo begeert Peeter Janssen als voicht ende Mathijs Corneliss Camp als toesiender vande kinderen van za Dingeman Peeterss ende Aeltje Meertens Camp een huerdach te houden om een huijs en land te verhueren, 8-12-1674

Fol. 66r
Lijsbith Gijsbertss Schot weduwe Leenaert Dircxss van Driel, Dordrecht, bekenne vercooft te hebben aen Willem Jacobs van Waspick, 8-12-1674.

Fol. 66r
Jan ende Adriaen Dircxss van Driel ende Lijsbith Gijsbertss Schot weduwe Leenaert Dircxss van Driel geven aen onse oom Mathijs Willemss onse gerechticheijt in een stuk moer, 8-12-1674.

Fol. 66v
Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven soo wil Huijbert Gijsbrechtss Conincx als vooght ende Mels Thomass Zeijlmans als toesiender van de drie kinderen van Jan Gijs-brechtss Conincx bij Teunken Thomas Zeijlmans een heurdach houden om eenige partije land te verheuren, 22-2-1674.

Fol. 67br
Op huijden desen 25e junij 1674 soo sijn Frans Corneliss Swart, ’s Moer, ter eenre ende Pee-ter Arenss ende Thomas Zeijlmans, secretaris, namens Huijbert Peeterss, sijne vrouwe vader, ter andere sijde veraccordeert mbt een wilkeur.

Fol. 67cv
Op huijden desen vje december 1674 soo willen de erffgenamen van Peeter Dircxss van Driel tsamen een coopdach houden om 2 ackers te vercoopen.

Fol. 68r
Op huijden desen eersten januarij 1675 soo wil Mathijs Willemss als vooght ende Pr Bas-tiaenss als toesiender van de twee kinderen van za Adriaen Willemss bij Leijsken Gerritss een coopdach houden om een half huijs etc te vercoopen.

Fol. 69v
Op huijden den 24e januarij 1675 soo is dese halve stede op de slagh afgehangen ende alsoo t goet gegeven aen Cornelis Adriaenss ende daerop tot voogden benoemd Nicolaes Adriaens ende Adriaen Wouters Viersser.

Fol. 70r
Op huijden desen 12e februarij 1675 so wil Jan Adriaenss Baes, ’s Moer, een coopdach hou-den om een huijs beneden kerck in 11½ Hoeve te vercoopen.

Fol. 71r
Dingentje Jochumss weduwe Pr Huijgen bekenne schuldich te wesen aen Thomas Pr Zeijl-mans, secretaris, 7-3-1675.

Fol. 71v
Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven soo begeert Hendrick Fransen Boeser als vooght vant kint, Bastiaen, van Huijbrecht Janss Vassen bij Truijcken Bastiaenss Boeser om een deel van 3½ geerde te verpachten, 27-5-1675.

Fol. 72v
Op huijden desen xxje october 1675 compareerden Grietje Janss weduwe Melis Hendricxss Schoenmakers ende verclaerde verheurt te hebben aen Thomas Zeijlmans, secretaris.

Fol. 73r
Peeter Jacobss, Sprang, bekenne vercooft te hebben aen Mels Zeijlmans ende Adriaen Cor-neliss Camp, 1-11-1675.

Fol. 73v
Bastiaen van Es, Rotterdam, bekenne aengenomen te hebben van Aert Cornelis Pos ende Andries Joosten vanden Broeck als voogden over den boedel van Aert Gerit Franss ende Sijcken Sijcken vermits de uijtlandicheijt van Adriaen Peeterss om deze Adriaen op te sporen, 1-12-1675.

Fol. 74r
Hendrick Claess x Maria Adriaenss de Gast, G’Berg, bekenne vercooft te hebben aen Tho-mas Zeijlmans, secretaris, 3-1-1676.

Fol. 75r
Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven begeert Arnoldus Pels, Dongen, als cu-rateur ende Andries van den Broeck, Baerttwijck, als toesiender van den boedel van Gerrit Franssen ende Sijcken Reijnen za tbv Adriaen Prs Aerts, vuijtlandigh, om een huijs etc naer-gelaten bij Aert te vercoopen.

Fol. 76av
Op huijden desen xvje januarij 1676 soo willen Neeltje Dingemans weduwe van Hendrick Peeterssen voor de helft ende Jan Hendirckxss ende Gijsbrecht Peeterssen Decker x Peer-ken Hendricxss tsamen voor 3/7 ende Willem Hendricxss, Janneken Hendricxss, Leijsbits Hendricxss ende Maria Hendricxss, elck voor 1/7 inde andere helft, erfgenamen van Hen-drick Peeterssen, tsamen een coopdach houden om een percelen land te vercoopen.

Fol. 78r
Op huijden desen 2e meert 1676 doo heeft Huijbrecht Adriaense Schep van Adriaen Hen-dricxss Scheuren als voocht van de kinderen van Lenaert Hendricxss Scheuren een stuk land gepacht.

Fol. 78v
Dingentje Jochum Aerden weduwe Peeter Huijgen bekennen vercooft te hebben aen Tho-mas Zeijlmans, secretaris, een ackter etc, 20-10-1676.

Fol. 79r
Op conditie ende voorwaerden begeert Hendrick Franss Boeser als vooght van het kint, Bas-tiaen, van Huijbrecht Janss Vaschen bij Truijcken Bastiaenss Boeser te verpachten een deel in een geert.

Fol. 80r
Op huijden desen eersten april 1677 soo wil Jan Govaerttss als voocht van de kinderen van Creijn Leenaertss vander Cleij ende Neeltje Govaretss za een coopdach houden om een huijsinge etc te vercoopen.

Fol. 82r
Op conditie ende voorwaerden begeert Hendrick Jochems Schoenmakers als voocht van t kint, Lijntje, van Arien Janss van Hasselt 6 geerden te verpachten, 1-4-1677.

Fol. 83v
Op conditie ende voorwaerden hier naer beschreven soo wil Jan Hendrickss de Hoogh als vooght ende Gerrit Peterss Dolck als toesiender vande kinderen van Hendrick Hendrickss de Hoogh en Bastiaentje Willemss za ende Jan Back, ruijter, x Anneken Hendrickss de Hoogh een coopdach houden om een binnendelle te vercoopen, 26-4-1677

Fol. 86r
Lootinge vanden Dijck :
Coenraedt Adriaenss Baes
Johan Teulinckx ende de kijnderen van Huijbert Corn Berevoets
De kijnderen van Dirck Handrickxss
De kijnderen van Adriaen Willem Huijgen
Jan Otgens
Pastoor van Son
De erffgenamen van Jan Willems Schuijfhil
De Armen ende Kerck
Jan Waelwijcken eerfgenamen
Abram Jacobs kijndern
De wed ende kijnderen van Hendrick Jochemss
Den schout van Gils
De Heijliche
Thomas en Aert Bommelar
Laureijs Vermeulen
De ruijmer ende kinderen van Willem Lauwereijss
Steven Huijbertden en Jan Springeren
Het gasthuijs ten Berch
Jan Huijberts Vassen en Melis Hendrickxss
De gemene polder
Adriaen Corneliss, Jan Huijbertss ende erfgenamen van Janneken Thomas
Mathijs Campen, de weu van Arien Willemss Blankers
Adriaen Corneliss, Jan Huijbertss ende erfgenamen van Janneken Thomas
Per Melss, de kinderen van Eltken Janss Fiers
De kinderen van Jochem Hendrickx
De HGeest
Adriaen Cornelis Buijs
De kinderen van Jochem Hendrickx
Huijbert Peeters kinderen, de weu vanden Sebore?, de Kerck en de Armen
Arien Horemans
Huijbert Peeters kijndern
Huijbert Dircken, Jacob en Hendrick Jan Vassen
De kindern van Mels d Wsech?
Jacob Huijbert de Bruijn
Leendert Ariens van Peelt en de kijndern van Jan Huijberts Coninckx
Willem Jans weu
Willem Janss Buijs, Per Melss, Vas Peeters, de weu van Huijbert Aertss
De polder
Jan Gijben kinderen
Marten van Gijsel
Mels Thomas Zeijlmans, stadthouder
De erfgenamen van Cornelis Lamberts
De kinderen van Johan Zeijlmans
De kinderen van Jan Gijben, Huijbert Gijben
Marten van Gijsels kindern
Mels Zeijlmans, stadthouder
De kinderen van Jan Gijben
Arien Wilberts, de weu van Joost
Michiel Otgens, rentmeester
De kijndern van Dingeman Peeters
De weu van Jan Zeijlmans, schout
Antoni Michiels Otgens
De kinderen van Jan Zeijlmans, Jan en Huijbert
Mels Zeijlmans, de weu van Gerrit Janss, Cornelis Dielss, Adriaen de Bruijn
De weu van Willem Janss Buijs, Geerit Jan Hendrickx Boeijser, Jochum Zeijlmans, schout, de weu van Joost Damen en Aert Dingemans
de weu van Joost Damen, Aert Dingemans, Jan Gijsbertss Coninkx
Wouter Verwiel
De kijndern van Jan Jacobss Timmerman
Peeter Brouwers
Jan Huijbertss Vassen, de Armen ende Kerck van Raemsdonck
Jacob de Bruijn, de weu van Jan Jochumss
De kijnderen van Cornelis ende Cleijs Janss, de kindern van Marten Tuercken
de weu van Hendrick Joghemss, de weu van Jan Tijss Otgens
de kinderen van Jan Joghemss
Stoffel Keijzers, Willem Janss Buijs, Dirck Tijss
de weu van Jan Joghemss
Willem Janss Buijs, Dirck en Jan Tijssen, de kijnderen van Jan Joghemss
Cloclant
Matijs Peeters weu
Cheijl ende Cornelis Jan Cleijss
Huijbert Aertss
De erfgenamen van Thomas Janss van Bommel
Andries Janss ende de kijndern van Matijs Jans Camp
De erfgenamen van Thomas van Bommel
Claes Jacobs Tack en domini van Lit
Per Melssen en den secretaris van Meeuwen
Matijs Willemss ende Jochem Janss
Peeter Wouterss, schout
Per Melssen
Aert en Peeter Corneliss de Jong
De kinderen van Dielis Hendrickx van den Hevel
Peeter Wouterss, schout
De kindern van Peeter Jochemss de Ruijmer
De Armen
De kijnderen van Jacob Wouters Visser, de kinderen van Jan Huijbertss Coninckx en de kijn-deren van Ada Peeterss Cuijl
Mels Zeijlmans, de weu van Ariaen Jan Matheuss, Jan de Bruijn
De weu vanden secretaris, de kindereen van Cornelis Jespers
De kinderen van Huijbert Aertss de Bruijn, Jacob de bruijn, Jan Vassen ende kijnderen Coen Baes, de weu van Arien Willemss
Jacob van Volbergen

Hier naer volgen de Corte Geerden

Claes Adriaenss Hoevenaer
Per Melss Brouwers, stadthouder
De kinderen van Jan peeters Doreboom
De weu van Cornelis Swaen
Peter Matijss en Jacob den Barbier
Frans Peeterss Brouwers
Dorp van Raemsdonck
Claes Adriaens Hoevenaer
De weu van Jan Janss Meulder
Jan Arien Looskijnt
De weu van Jan Janss Meulder

Hier naer volgen de del dijcken
Cornelis Peeters kijnderen
De kijnderen van Ariaen D??? Cammeraet
De weu van Wouter Ariaen Stevens
Jan Cleijss kijnderen
Jacob en Hendrick Jan Vassen
Cornelis Jan Cleijssen
De weu van Willem Janss Buijs
De kijnderen van Michiel Janss Timmermans
Peeter Geertss weu
De weu van Merten Aertss Tuercken
De erfg van Jacob Vassen
De erfg van Marten Tijss
Jan Nieuwenhuijsen, de erfg van Jan Huijbertss Coninckx ende de kijnderen Aert Soosen
De kijndern van Adriaen de Weever
Per Melssen
Frans Huijberden weu
Jan Janss ende kijnderen van Willem Peeterss Plucnoot
Peeter Janss de Jong
Matijs Willemss
De weu van Jacob Corneliss Buijs
De kijnderen van Mels Dircken, de weu van Dirck Melssen
Christoffel Keijsers
Huijbert Gijben, de weu van Jan Tijss
Mels Zeijlmans, stadthouder
Geerit Adriaenss Baes
De kijnderen van Jan Corneliss, weu Coen Baes, Arien van Pas
De weu van Koenraet Janss Smit
Arien Corneliss Buijs en Peter de Snijder
De kijnderen van Dingeman Peeters en de kijnderen van Jan Handrickx
Matijs Corneliss Camp
Aert Bommelaren en Jan Janss Vassen
De weu van Jost Damen ende Cornelis Peeters
Aert Dingemans Kijnderen
De kijnderen van Jan de Zeu
Peeter Janss Brouwer
Hendrick Frans
Peeter de Snijder
De gemeene polder
Huijbert Handrickx kijnderen
Aert Dingemans, Maeijken Janss Dijs
Ariaen Janss de Jong
Wouter Jans Gijben
De weu van Peeter Pauwels
Geerit Peeter Geerits
Mels Thomas Zeijlmans
De weu van Arien Willems Laveret?
Jan Matijs aen die ???
Ariaen Corneliss Buijs
De pastoren deel ende Kercken del
Arien Corneliss Camp
Den secretaris weu, Aert Dingeman
De erfg van Hendrick Jochemss
Aert Dingemans
Mels Geeritss Boudewijns
De kijnderen van Huijbert Handrickx

Fol. 89v
Lijst met capitalen met attestatie van schout en schepenen, 8-9-1698

Fol. 90v
Staet ende lijsten vande landerijen met attestatie, 8-9-1698.

Fol. 91v
Tholle vrij verklaring en lijst met uijtgaven

Fol. 93r
Op conditie ende voorwaerde hier naerr beschreven soo wil Anna Kespers weduwe Adriaen Pr Paep vercoopen haere moutkosten, 23-11-1706.

Fol. 96r
Op huijden den 23e januarij 1708 soo willen Sijmon Sterrenborgh en Peeter Bastiaens Boeser als armmrs enkele percelen verpachten.

Fol. 107r
Op alle voorgaande conditie ende voorwaerden als den Armens landen ende dellen sijn ver-pacht soo willen Cornelis Anth Zeijlmans ende Sijmon Liesvelt, kerkckmrs enkele percelen verpachten, 23-1-1708.

Los vel na folio 111
De zusters ende dochteren van de clooster van Nazareth hebben samen met een oom van de schout? een stuk land overdeeld. Er moet hout gekapt worden.

Den viije marti 1670 soo hebben Zeijlmans ende Peeter Gerritss Dolck een accoort gesloten mbt 2 partijen weijlants.