Selecteer een pagina

 

1624-1639

 

 

Uitgewerkt door Roberto Verhoeven

 

 

P2-3 Prothocol van Muijlkerck

 

 

‘Het welck ick Joost Goversoon de Wit als secretaris vande Ambachtsheerlijcheyt van Muijlkerck in dier qualiteyt hebbe goet gevonden om tselve te maken tot dienste van de gemeen ingesetenen binnen dese heerlycheyt als oock anderen die het wettelyck alhier laten passeren ende dicwils hare brieven ofte instrumenten verliesen ofte door brant ofte ander ongelucken de selve comen quijt te geraken ende over sulcxs de luyden niet van verstoken behoren te syn van het ghene dat alsoo is gapasseert ende haer alsdan moghen keeren tot desen prothocol ofte reghister om aldaer uijt te lichten die materie van hare instrument ….’ [enz]

 

 

Ondertekent door J. de Wit    162..

 

 

Aanvullend bericht over het prothocol door J. de Wit, anno 1626

 

 

P5 Op 22-12-1624 stelde Lysken Henricxssdr, weduwe van Arien Jacopssen den jonghen Boer, ‘sieck synde vande pest’, haar testament op. In aanwezigheid van Jan Peetersen van Dyck, stathouder in de Ambachtsheerlijkheid van Muijlkerck (AHM), in absentie van de schout, en Gherit Arienss Holander, Cornelis Joosten, schepenen. Legaat aan haar zwager Cornelis Cornelissen (de man van de zus van haar man). Erfgenamen zijn haar kinderen.

 

 

P7-10 Op 9-7-1625 voor Joost Goverss de Wit, schout van Dussen Muijlkerck (DM), Gherit Ariensz Hollander, Anthonis Gheliken, heemraders, verscheen Wouter Lauwerenss ‘nabuer’ te DM. Hij was gezond en maakte zijn testament. Zijn huw voorwaarden met zijn tegenwoordige huisvrouw Lijntken Lammers (voor schout en gerecht van Werkendam) blijft geldig. Hij had een dochter Thonisken en Magdalena (de halfzuster van Thonisken).

 

 

 
p10 Op 9-7-1625 compareerde Thonisken Wouter Lauwen, jd, won DM. Met voogd Anthonis Ghelicken. Ze stelde haar testament op. Haar halfzuster Magdalena of haar kinderen krijgen haar kleding. Haar vader Wouter Lauwerenss wordt ook bedeeld, net als de diaconie van Dussen.

 

 

p11 Op 13-6-1625 maken Arien Cornelisz Cappiteijn, die ziek op bed ligt, en Eelken, zijn huijsvrou, die gezond is, hun langstlevende testament op.

 

 

p11 Op 4-9-1625 maken Anthonis Peetersz, die ziek op bed ligt, met Lauwijsken, zijn huijsvrou, die gezond is, hun testament op.

 

 

p12-13 Op 19-6-1626 maakten Jan Ariensz en Janneken, zijn wettige huijsvrou, voorheen echtgenote van Ariaen Maertyn Deloo?, hebben huw vw gemaakt.

 

 

p14-15 Op 13-1-1626 maakte Lysken Cornelis, huisvrou van Melchior Gheritss, haar testament. Zuster Aechtgen.

 

 

p16-18 Op 3-8-1628 maakte Arien Jansz Meulenaer, ‘onsen nabuer’, gezond van lichaam, en Elisabet Joosten, zijn huijsvrou, die bevangen was door een lichamelijke ziekte. Ze maken langstlevende testament.

 

 

p19 Compareerde Pieter Clauwerden, mede heemraad, die verklaarde hoe zijn zoon Frans Pietersz enkele kalveren in zijn bezit had, en had verkocht. D.d. 28-5-1630.

 

 

p20-22 Op 3-4-1631 thuis bij Luycas Peeterss van Uwtenbroeck, onze mede heemraad, die ziek op bed lag. Maakte zijn testament. Drie dochters: Peeterken, Gheriken en Adriaentgen Luycas van Uwtenbroeck. En 500 gulden als legaat aan de armen van de diakonie van Dussen. Gheriken was getrouwd met Arien Aertsz Suermondt. Ook een zoon Peeter Luycas.

 

 

p23-24 Copie akte: Op 12-1-1636 compareerden Jan Adriaensz en Maeyken Jaecoppen, echtgenoten, wonende Dussen. Ze waren gezond en maken hun testament. Legaat aan haar voorzoon Cornelis Bastijaensse.

 

 

p25-27 Op 7-9-1637 compareerden Jacop Willemsz en Cuijntien Jorisdr, echtelieden, won DM, beiden gezond. Zij maakten hun langstlevende testament. Vijf kinderen: Willem, Franck, Ymort?, Bastijaen en Maeijken.

 

 

p28-29 Copie akte: Op ..-10-1636: Eeuwout Jansen, ziek te bed liggende, en Teuntken Leenders, zijn huijsvrou. Zij maken hun testament. Zoon Jan Eeuwoutsz. Vermelding tegenwoordige echtgenoot Dierck Jaspers. [verdere tekst moeilijk leesbaar op foto]

 

 

p31 Voor Wouter Joris de Roij, schout en secretaris van DM, en heemraders: Dierck Laureijnsz, wonende te Raemsdonck, voor zichzelf, en als toesiender van de weeskinderen van Jochum Segersz, geassisteerd door Geerit Jansen, als toesiender. Overdracht aan Cornelis Eeuwouts voor 1/6e. Dd 20-10-1637.

 

 

p32 Copie acte: Schepenen van Heusden getuigen dat voor hen was gekomen Jhr Cristoffel van Balveren?, capteijn in dienste van de Vereenichde Nederlanden, als man en voogt over Joffr Catarijna van Cuijck, die verklaarden ontvangen te hebben van Pieter Willemsz van Dinteren, wonende Dussen, een stuk land. Dd 16-2-1637. Op dezelfde dag hadden de schepenen de principalen brief gezien.

 

 

Collatie door schout en secretaris van DM op 10-4-1638.

 

 

p33 Op 15-3-1638 verscheen Pieter Ysebranden, wonende DM, gaf over aan Cornelis Joosten een coopseel waarop nog te betalen is door Pieter Willemsz van Dinteren 150 gulden.

 

 

p34 Compareerde Geelich Anthonisse die overgaf aan Adriaen Jansen Molder zijn aanddel in 2 morgen 4 hond land. Dd 27-2-1638.

 

 

p35 Compareerde Aentken Cornelis laetst weduwe van Joost Willemsz van

 

 

Oversteech, geass door Cornelis Anthonussen Roubos, haar gekozen voogd. Overdracht aan Aeght Jansen, weduwe van Willem Cornelissen. Dd 10-4-1638.

 

 

p36 Compareerde Peeter Ysebranden doet overdracht aan Pieter Willemsz van Dinteren. Dd 10-4-1638.

 

 

p37 Compareerde Cornelis Willemsz namens Claes Schalken, wonende in Oudt Beijerlant, overdracht tbv Goeijaert Hendricxsz. Dd 16-5-1638.

 

 

p38-39 Compareerde Lijsken Pieterss, geass door Jan Maercelisz, haar gekozen voogd. Overdracht aan Frans Pietersz, haar broer. Dd 25-5-1638.

 

 

p40-42 Op verzoek van Grietken Adriaens laetst wed van Merten Gemans, zijn ontboden ten huize van Anthonis Leendersz, ‘onsen nabuer’, en is gekomen: Grietken Adriaens, die op bed lag. Ze maakt testament. Als 1e aan Anthonis Leenderts en Heylken Janss, zijn huisvrou, de dochter van Grietken. Ook aan de weeskinderen van Geerit Jansen Lensvelt. Dd 10-9-1638.

 

 

p43-44 Compareerde Thonis Adriaensz Cappiteijn, wonende alhier aan de Dussen. Overdracht aan Willem Jansen Twambes. Dd 19-10-1638.

 

 

p45-46 Compareerden Jenneken Goverts Wolffs, weduwe van Jan Willemsz Kievitss, geassisteert met Jacop Willemsz Brouwer? en Handrick Geerits van den Bosch, haeren gecoren voochden in desen, Anthonij Leenderts man ende voocht van Mechteltien Jan Kievits, Willem Jansen Kievits voor hem selven ende haer alle fort ende sterckmaeckenden voor Jenneken Jans ende Adriaenken Jans Kievits, minderjaerighe kinderen ende hebben gesamenderhant ende ider in haer qualiteijt overgegeven en getransporteert etc tbv Anthonis Jacopsz. Het betreft 2 mergen lants in het ambacht van DM, tussen de erfenis aan de oostzijde waarnaast Johan Adriaensz Stael en ten westen Adriaen Laurisz Verhoeven, en Bastijaen Peeters Pellecaen. Strekkende voor van Bastiaen Peetersz Pellecaen’s land noordwaarts tot op het land van Althena. Dd 4-6-1640.

 

 

p47-48 Compareerde Bastyaen Jansen ….rtss, man en voogd over Anneken Gerrits Hollander?, Fyken Geeritss, geass door Wouter Joris de Roy, schout van Dussen, haar voogd, en Jacop Geerits. Overdracht tbv Samuel Adriaensz Potters. Dd 4?-6-1641.

 

 

p49-56 zijn er niet

 

 

p57 Op 16-7-1625 compareerde Anthonis Lenersz met overdracht aan Annetken Dircxsdochter, weduwe van Jan Jaspers van Peursum?, wonende tot Gorcom.

 

 

p58 Compareerde Bruijsten Eewouts, die verklaarde schuldig te zijn aan de armmeesters van Dussen een schuld met rente. Dd 17-1-1626.

 

 

Op 28-10-1627 verscheen Bruijsten Ewoutsz weer inzake zijn schuld aan de diaconie.

 

 

p59 Compareerde Pieter Clauwerden, mede heemraad, verklaarde geld schuldig te zijn aan de armmeesters van de diaconie in Dussen. Dd 21-12-1625.

 

 

p60 [Acte is doorgehaald] Compareerde Bruijsten Eewoutsz, die verklaarde geld schuldig te zijn aan Cornelis Willemsz, wonende tot Sleeuwyck. Dd 19-3-1628.

 

 

Op 27-10-1634 verklaarde Cornelis Willemsz, wonende Sleeuwyck, dat de schuld was voldaan.

 

 

p61 Op 5-11-1626 compareerde Pieter Heymansz Bollen voor de kerkmeesters van Dussen, die een rente hadden ‘affgeleyt’ nadat Pieter land had verkocht aan de Edele Heere van Munsterkerck.

 

 

p61 Op 10-11-1626 heeft Corst Goversz een rente ‘afgeleyt’ en Jan Ariensz van de Heuvel, van een rente die Cornelis Dircxsz indertijd gegoeden heeft, en daarna op zijn name in het kerckenboeck gestelt was.

 

 

p62-63 Compareerde Bruijsten Eewoutsz, die verklaarde geld schuldig te zijn aan de eerzame Jan Anthonisz van Wevelinchooven, brouwer tot Gorcum. Dd 3-10-1628.

 

 

p65 Op 7-11-1626 heeft Cornelis Joosten cum suis ‘affgeleyt’ een rente dat de Heiligegeestmeester van Dussen.

 

 

p65 [Acte is doorgehaald] Compareerde Anthonis Otten, wonende onder Almkerck, als man en voogd over Joostghen Ariensdr van Camp, voordien weduwe van Aert Huijghensz, ter eenre. Met Bastiaen Pietersz als voocht van de kinderen van Joostghen bij Aert Huijghen, ter andere zijde. Ze komen tot een akkoord. Dd 15-3-1629.

 

 

p66 [los vel] Schrijven van Cornelis Aertsen, ruijter onder graef Willem van Nasseu aan schout de Rooij die begint met ‘Een vriendelijcke groetenisse’. Hij vraagt of de schout de 50 gulden van hem kan verkrijgen die hij van zijn zus is ‘aenbestorven’. Dit ‘bestelt’ aan Tonis Otten. Het zou Cornelis zeer blij maken. Dd 30-8-1639

 

 

[achterzijde vel] Aan Tonis Otten van Balckhooven betaalt. Dd 29-3-1640, met ondertekening door Tonis. [niet leesbaar op foto]

 

 

p66 Compareerde Thonis Otten, wonende Ippel, verklaarde voldaen te zijn uit handen van Willem Ghieken met 100 gulden, tbv Cornelis Aertsen en Peeter Aerts ‘haer vaders goet’. Blijven staan voor Dingen Aertsz en Clascken Aertss. Dd 7-2-1636.
Cornelis Aertsz en Peeter Aertsz, kinderen en erfgenamen van Aert Huijghen en …sten Adriaenss, verklaarden geld ontvangen te hebben. Thonis Ottens is hun schoonvader. Dd 4-1-1636.

 

 

Op 29-3-1640 verklaren de kinderen geld ontvangen te hebben.

 

 

p67-68 Compareerde Cornelis Eeuwoutsz, ‘onsen nabuer’, die geld schuldig was aan Jan Anthonisz van Wevelinchoven, brouwer in de drie snoecken tot Gorcum. Dd 10-4-1631?

 

 

p68 Compareerde Pieter Clauwerden, mede heemraad. Verklaarde geld schuldig te zijn. Dd 3-11-1631. [foto moeilijk leesbaar]

 

 

De rente was gecasseert op 21-12-16.. [foto moeilijk leesbaar]

 

 

p69-70 Compareerde Claes Diercx Bot, wonende Munsterkerck, en Anthonis Gheerloffsz? als bloetvoocht van de kinderen van Claes bij Diercxken Gherken? zaliger. Kinderen: Cornelis, Anneken, Wouter. Ze verkopen een rente. Dd 23-2-1636. [foto moeilijk leesbaar]

 

 

Latere vermelding van Jan Pietersz van Gelder, als koper.

 

 

p71 Compareerden Pieter Jansen van Dijck (voor zichzelf), Adriaentken Cornelissen Bot, weduwe van Jan Jansen van Dijck, geassisteert met Abraham Cornelis Both, haar broer, Cornelis Everden, man en voogd over Cornelisken Jansen van Dijck, Jan Stevens en Andries Stevens van Dijck (beiden voor zichzelf), Peeter Jansen van Dijck als bloetvoocht van de andere onmondige weeskinderen van Steven van Dijck: Anneken, Maeijken en Peeter, en ook Corneliss Claessen Buijsen voor hem selven en Peeter Jansen van Dijck voorn, samen als voochden van de kinderen van Judich Jansen van Dijck, met namen: Janneken en Peeter Cuijnders, en Peter Willemsz en Maeijken Cuijnders geassisteert met Cornelis Reijerden, haeren vader, weduwe van Jacop Cornelissen geassisteert met Cuijndert Willemsz. Allen erfgen van Jan Peetersz van Dijck en Hilleken Andriessen. Zij verkopen aan Cornelis Joosten. Dd 23-5-1639.

 

 

p73-74 Dezelfde personen verkopen aan Geeraert Aertssen van Andel. Dd 23-5-1639.

 

 

p76-77 Op 31-5-1639 compareerden Jan Adriaensz Graeff als vader van zijn onmondige kinderen bij Neeltien Janss zaliger, ter eenre. En Jan Jansen als bloetvoocht van dezelfde weeskinderen: Adriaen, Anneken, Thonis en Jan. Zij sluiten een akkoord.

 

 

p78-79 Compareerde Johan van Wevelinchoven, brouwer en burger te Gorcum, namens Dierck Block, coopman en burger te Gorcum, verkoopt aan sr. Johan Adriaensz Stael, schout en secretaris van Munsterkerck. Dd 20-6-1639?.

 

 

p79-80 Op 3-5-1639 compareerde voor de notaris in Gorcum Dierck Block, coopman en borger. Procuratie van Philips de Flinis, coopman in Amsterdam, als vader en voogd over zijn onmondige zoon Jan de Flinis. Anderen: Gilbert de Flinis van D…t Rutgersz als man en voogd over zijn huisvrouw Susanna de Flienis, en van Jan Halmat? als man en voogd over zijn vrouw Emmersken? de Flinis. Allen tezamen kinderen en erfgenamen van hun moeder Cristina Nisbeth, waar Jop van Reuven Pieters grootvader van was.

 

 

p81 Compareerde Johan van Wevelinchoven, brouwer en burger te Gorcum inzake overdracht aan Johan Stael, schout van DM. Dd juni 1639.

 

 

P81-82 Op 24-4-1641 waren schout en schepenen thuis bij Dierck Claessen, ‘onsen nabuer], en zijn huisvrouw Lijsken Eewets?, die in een stoel zat en ziek was. Ze maakten hun testament. Lijsken legateert ook aan haar man die nu Dierck Nicolaessen Hoeckwater heet.

 

 

p84 Voor rigter en heemraden van DM (waarbij Dierck Jaspersz ook heemraad is) verscheen Peeter Willemsz van Dinteren, als procuratie hebbende van Geerit Thonis, en zich sterk makende voor Neeltien? Thonis en Adriaentien Thonis. Transporteert tot behoeff van Cornelis Cornelissen Heijst. Dd 20-6-1641.

 

 

p99 Op 3-8-1639 compareerde mr. Sebastiaen Willemsz, secretaris van Werckendam, verkoopt aan mr. Lambrecht Hendricxen van Vessem, schoolmeester van Dussen, een huis en erf.

 

 

p100 Op 8 juli 1625 heeft Arien Jacopsz kleermaker verkocht aan Sweer Elders een huisje en erf. Staande aan de kerck, ten oosten Arien Jansz Meulder, west Lauweris den smit, strekkende van de Heeren strate ofte Halver Dussen af tot de eerste Dwarssloot tot de Pastorie. Gelegen aan de DM.

 

 

p100 Op 31-5-1639 heeft Adriaen Jansz Meulder en zijn kinderen verkocht aan Cornelis Adriaensz Cappiteijn een huis en erf.

 

 

p101 Compareerde Adriaen Adriaensz Doloo gaf over aan jonker Philips van Liefdael, heere van Eethen en Meeuwen. Dd 17-11-1625.

 

 

p102 Compareerde Baert Cornelisz, wonende tot Meeuwen, droeg over joncker Philips van Leefdael. Dd 17-11-1625.

 

 

p103 Compareerde Aert Ariaensz, wonende Breda, als man en voogd over Wijntgen Cornelis Leendert Ooms. Overdracht aan Ariaen Jansz Meulder. Dd 13-3-1626.

 

 

p104 Philips Gysbertsz, wonende Meeuwen,  met procuratie van Andries? Pietersz Teulincx, wonende in dorp nabij Breda, voogd over Anna Jansdr van ..raken, als erfgenaam van Dingna Philipsdr. Overdracht tbv Geerit Aertsen van Andel, wonende W…… Dd 4-7-1626. [moeilijk leesbaar van foto]

 

 

p105 Compareerde de eerzame Pieter Dircken, wonende Donghen, deed overdracht aan Arien Janssen meulenaer, wonende alhier aan de Dussen. Dd 23-3-1626.

 

 

p106-107 Voor Cornelis Joosten, als gemachtigde schout, en heemraders van DM verscheen Cornelis Jansz Kemp, wonende Dussen Munsterkerck. Overdracht aan Joost Govertsz de Wit, schoudt van DM. Dd 29-4-1626.

 

 

p108 Opdracht van Joost Goyersz de Wit, schoudt van DM, tbv Luycas Pietersz van Uwtenbroeck, onse mede heemraat. Dd 11-11-1626.

 

 

p109-110 Compareerde Truijken, de weduwe van Symon Ghysbertsz, geass door Pieter Clauwerden, onse mede heemraet, als voogd. Overdracht aan Luycas Peetersz van Uwtenbroeck, onse mede heemraet. Procuratie gegeven door Anthonis Ghysberts, wonende Heusden, voogd over de weeskinderen van Symon Ghysbertsz, zijn overleden broer. Dd 8-6-1627.

 

 

p110-111 Compareerden Wouter Symonsz en Symon Symonsz (elk voor zichzelf), en Willem Willemsz van Overstech, als procuratie hebbende van Thonis Huybertsz, wonende Swijndrecht. Allen erfgenamen van zaliger Pieter Bastiaensz. Overdracht tbv Luijcas Pietersz van Uwtenbroeck, onze mede heemraad. Dd 30-11-1627.

 

 

p112 Compareerde de eersamen Iewen Meeusen, wonende Babilonienbroeck. Overdracht aan Joost Goyersz de Wit, schout van DM. Dd 9-3?-1628.

 

 

p113-114 Compareerden Aentgen Cornelisdr, weduwe Gherit Ariensz Holander, geassisteert met Hendrick Hendricxsz van Collenborch?, als voogd, met Cornelis Ariensz, wonende B-Broeck, als voocht van de kinderen van Gherit Ariensz, zijn broer, als voogd van zowel van hiervoor als van de ‘nabedde’. Overdracht aan de voorkinderen van Gherit Ariensz: Cornelis, Jacop, Anneken, Mayken en Fijken. De moeder was Maeycken Jacopsdr. Dd 31-3-1628.

 

 

p114-115 Compareerden Reijner Aertsz, ruijter tot Heusden onder de compagnie van de gouverneur van Kessel, voor zichzelf en met procuratie van Willem Hendricksz Buijsen, als man en voogd over Margriet Cornelisdr, en Arien Ariensz Looskynt, voor zichzelf en mede namens de onmondige kinderen van Cornelis Ariensz Looskynt, zijn overleden broer, met advies van Arien Fransz als toesiender van dezelfde kinderen. Overdracht aan Melchior Gheritsz, wonende Dussen. Dd 24-2-1626.

 

 

p116-117 Compareerden Lyntgen Lamberts, weduwe van Wouter Lauwen, met Willem Anthonisz, secr van B-Broeck, haar voogd. Overdracht aan Jan Pietersz van Gelder, wonende Meeuwen. Dd 31-11-1628.

 

 

p117-118 Compareerde Jan Pietersz van Ghelder, wonende Meeuwen. Overdracht aan Joris Jansz Hovinck, wonende Woudrichem. Dd 30-12-1628.

 

 

p119 Bevestiging dat brief van Dirck Jacopsz Seylmaker dd 27-3-1628 gezien is. Vermeldingen van Dirck Bastiaensz zaliger en gebruiker Gherit Jansz Lensvelt. En Hendrick van Oldenborch, gebruiker.

 

 

p119-120 Compareerde de eerzame Joost Govertsz de Wit inzake overdracht aan Jan Willemsz Kievits, wonende op den Hil. Dd 12-5-1628.

 

 

p121 Compareerde Bastiaentghen Dircxdr, wonende Termonde?, weduwe van Emanuel Frere, geass door Aerdt Lammertsz Schipper, haar voogd. Overdracht 1/5e deel aan Jan Gheritsz, haar zwager, wonende te Opandel. Andere eigenaren zijn haar broer en zus, met naam Jan Gheritsz, als man en voogd over Neeltghen Dircxdr, en Jan en Jacop Dircxdz en Pieterken Dircxdr. Allen erfgenamen en kinderen van Dirck Jansz Koens. [Ten oosten Gherit Jansz Lensvelt en Pieter van Dinteren]. Dd 19-2-1629.

 

 

p122 Compareerde Claes Dircxsz Bot met overdracht aan Jan Jansz Roubos. Dd 24-3-1629.

 

 

p123 Compareerde Arien Bastiaensz, jonckman, wonende alhier aan de Dussen, met overdracht 1/3e deel aan Jan Pietersz Coomen. Dd 24-3-1629.

 

 

p124 Compareerde Jan Anthonisz van Wevelanchoven, brouwer te Gorcum in de drie snoecken, met procuratie van Baerdt Petersz Stael, wonende Swijndrecht. Overdracht aan Agatha Jansdochter, weduwe van Willem Cornelisz. Dd 5-6-1629.

 

 

p125 Compareerde de eerzame Cornelis Swaen, secretaris van Geertruidenberg, namens de crediteuren, mag de goederen van Dirck Symonsz van Tijlinghen verkopen. Overdracht aan Cornelis Baerden en Jan Cornelisz, beiden wonende DM, mitsgaders Claes Cornelisz, wonende Emmichoven. Dd 2-9-1628.

 

 

p126-127 Compareerde Cornelis Geeraerdtsz, wonende alhier aan de Dussen. Overdracht aan Arien Jansz Meulder, mede wonende alhier. Dd 10-4-1630.

 

 

p127-128 Compareerde Bruysten Eeuwouts. Overdracht aan Joachim Seghersen, wonende Raemsdonck. Dd 23-4-1630.

 

 

p129 Compareerde Bruysten Eeuwoutsz. Overdracht aan Cornelis Everaerts. Dd 2-10-1629.

 

 

p130 Compareerde Bastiaen Bastiaensz. Overdracht aan Jan Peetersz Koomen. Dd 15-2-1630.

 

 

p131 Compareerde Anthonis Gheliken, als vader van zijn kinderen bij Gheertghen Dircxdr, zijn overleden huisvrouw, en Ghelick Anthonisz en Sebastiaen Eeuwoutsz, elk voor zichzelf, mitsgaders Jacop Pleunen als procuratie hebbende van zijn broer Anthonis Pleunen. Overdracht aan Arien Aertsz Suermondt, wonende op den Hil. Dd 1-8-1630.

 

 

p132 Compareerde Cornelis Bastiaensz. Overdracht aan het weeskijndt van Pauwels Matheusen genaamd Bastiaen Pauwelsz. Dd 16-3-1626.

 

 

p134 Compareerde Cornelis Thonisz jonckman, wonende alhier aan de Dussen, uhv procuratie van Willem Adriaensz, wonende op Wagenberch, bij Breda. Overdracht aan Pieter Dircxsz Straff. Dd 10-1-1630.

 

 

p135-136 Compareerde Thonis Cornelisz Boon, als toesiender van het weeskind van Peeter Ariensz van Camp, verweckt bij Barbara Corneliss Boonen, zus van Thonis Boonen, [met namen Jan Pietersz van Camp], met advies en toestemming van Philips Jansz, als man en voogd over Barbara Cornelisdr. Overdracht aan Bastiaen Ariensz van Camp. Grootvader is Arien Cornelisz Camp. Dd 25-12-1630.

 

 

p137-138 [Akte is doorgehaald] Compareerde Cornelis Thonisz Jonckman, wonende alhier, met procuratie van Willem Adriaensz, wonende op Waghenberch, in het land van Breda. Overdracht aan Pieter Dircxsz Straff. Dd 10-1-1630.

 

 

p138-139 Compareerde Joachim Seghersen, wonende Raemsdonck. Overdracht aan Cornelis Everaerts. Dd 1-11-1630.

 

 

p140-141 Compareerde Melchior Gheritsz. Overdracht aan Cornelis Jansz Daniels. Dd 3-3-1631.

 

 

p141 Compareerde Joost Goyertsz de Wit, onse schoudt, met procuratie van Hendrick Ghijsen, als man en voogd over Maritghen Jansdr, wonende Rotterdam. Overdracht aan Sebastiaen Pietersz Smits, wonende alhier aan de Dussen. Het bezit was Maritghen aanbestorven via Matghen Jansdr, haer overleden suster. Dd 14-6-1631.

 

 

p143-144 Compareerden Bruysten Eeuwoutsz en Cornelis Eeuwoutsz, mede namens Anneken, hun suster, ter eenre en Thonis Otten, als man en voogd over Joostghen Ariensdr van Camp ter andere sijde. Hun ouders hadden hoeve land in DM genaamd Eeuwoudt Bruijsters hoeff. Sluiten een akkoord. Vermelding Philips Jansz van Nederveen? als e/v Barbara Cornelisdr. Dd 24-7-1631.

 

 

p145-146 Compareerde Thonis Otten, wonende Ippel. Overdracht aan Willem Ghielen. Dd 24-7-1631.

 

 

p146-147 Compareerden Arien Pietersz Leechgangher, wonende DM, als voocht neffens Thonis Cornelisz Boon, van de kinderen van Gherit Reijersz Boon. Overdracht aan Thonis Cornelisz Boon voorn. Dd 27-11-1632.

 

 

p148 Compareerde Jan Willemsz Kievits, wonende op de Hil, met procuratie van Jan Jansz van Esch, burger in Gorinchem. Overdracht aan Jacop Willemsz Kievits. Dd 7?-12-1632.

 

 

p149 Compareerde Quirijn Goijertsz Wolffs, als bloetvoocht van de kinderen van Aert Goyerts Wolffs za, zijn broeder, met Jan Willemsz Kievits, wonende op den Hil, met procuratie van Mayken Pietersdr, weduwe van Aert voorn. Overdracht aan Jan Hendricxsz van Meercessel, brouwer en he…el binnen Gorinchem. Dd 1-3-1633.
Op 1-3-1633 Jan Stael, schout van Dussen Munsterkerk, met procuratie van Jan Hendricxsz van Meercessel. Overdracht aan de kinderen van Aert Goyerts. Enz.

 

 

p150 Op dezelfde datum heeft Jacop Stoffelsz van Breda is hetzelfde huisje en erf overgedragen tbv Bastiaen Willemsz Schoenmaker.

 

 

p150-151 Compareerden Aert Gheritsz van Haghoort als e/v Emmeken Samuels, en mede namens Willem en Samuel Ariensz Potters, daer moeder aff was de voorn Emmeken met Jan Cornelisz Potters als voocht van Willem en Samuel, mitsgaders Arien Aertsz Suermont als weduwenaar van za Gheriken Luycasdr van Wtenbroeck mede namens zijn kinderen bij Gheriken Luijcasdr za. Overdracht aan Thonis Ariensz Capiteijn, wonende alhier. Dd 15-3-1633.

 

 

p151-152 Compareerde Thonis Ariensz Capiteijn, wonende alhier, verklaarde 500 gulden schuldig te zijn aan Willem en Samuel Arien Potterszonen met Arien Aertsz Suermont. Dd 5-3-1633.

 

 

p152 Voor schout en schepenen van Dussen Muilkerk compareerde Cornelis Eewouts, wonende alhier aan de Dussen, en droeg over aan Arien Lauwereijs Smit, mede wonende aan de Dussen, en mede present, twee morgen land in Muilkerk gelegen in Euwout Bruytens hoeff. Land met huis en ‘beplantinghe’. Ligging: ten oosten de erfg van Arien Pietersz Vloots, en west Arien Ariensz Toelinc, en ten zuiden en noorden Cornelis Everden en Thonis … Er rust nog een hoofdsom van 50 gulden op de gehele hoeff, waarvoor Cornelis hem zal ontlasten. Er wordt een schuldbrief gemaakt, en Arien is aansprakelijk met al zijn bezit. Dd 22-2-1634

 

 

p153-154 Compareerde Symon Symonsz, wonende Dussen Munsterkerck. Overdracht aan Wouter Symonsz, zijn oom, tevens wonende Dussen Munsterkerck. Dd 22-3-1634.

 

 

p154 Compareerde Symon Symons, wonende Dussen Munsterkerck. Overdracht aan Wouter Symonsz, zijn oom, wonende Dussen Munsterkerck. Dd 22-3-1634.

 

 

p155-156 Erfdeling tusschen Jan Adriaensz, wednr van Maeijken Jacoppen, ter eenre en de gelijcke erfgen van Maeijken ter andere zijde: Cornelis Bastiaenssen, Baeijen Baeijens X Grietien Bastiaenss [verkoopt zijn deel aan Cornelis Cornelis Everts], Adriaen Bastiaensz, Jacob Bastiaensz Capellevanger, Jan Wouters Wever en Peeter Bastiaensz, d.d. 18-9-1636.

 

 

p157-158 Op 5-8-1626 compareerden Wouter Thonissen, wonende in de Wercken, laetst wednr van Martynken Peterss, toecomende bruijdegom, ter eenre en Dircxken Leuniss, laetst wed van Bastiaen Jansz de Graeff, wonende alhier aan de Dussen, toecomende bruijt, geassisteert met Jan Jansz Spierinck, haar oom, ter andere zijde. Zij maken huwelijkse voorwaarden.

 

 

p159-160 Compareerden op 19-5-1628 Melchior Hendricksz, jonckman van de Dussen, toecomende bruijdegom geassisteert met Hendrick Hendricksz van Oldenborch, zijn vader, ter eenre en Thonisken Wouters, jonghe dochter, van de Dussen, toecomende bruijdt geassisteert door dominee Voetius, bedienaer des H[eiligen] Evangely alhier, als voocht, bij testament van Wouter Lauwerensz zaliger, haer vader. Zij stellen huwelijkse voorwaarden op.

p161-164 Compareerde op 25-11-1628 maken Arien Aertsz, wonende Drongelen, weduwnaar van Neeltgen Ghysberts, geassisteert met Ghysbert Ariaensz, zijne sone en Pauwels Dielisz, sijn swager ofte behoude sone, ter eenre, en Truycken Ariensdr, wed van Symon Ghysbertsz, wonende alhier, geassisteert met Luycas Pietersz van Uwtenbroeck. Zij stellen hun huwelijkse voorwaarden op.

 

 

p165 Compareerde Gherit Jansz Liesvelt, wonende Dussen Munsterkerck. Overdracht aan Cornelis Jansz Daniels, mede wonende aldaar. Dd 1-9-1633.

 

 

p166-167 Op 9-9-1629 compareerden de eerzame Emmeken Samuels, wed van Arien Cornelisz Potter, met Aerdt Gheritsz van Hachoort, wonende op den Hil, als haar voocht, ter eenre. En Cornelis Ariensz Potter, Jan Cornelisz Potter, wonende Eethen, als voocht van de kinderen van zijn broer, en Arien Gheritsz van Haghoort, als man en voogd over Aertghen Arien Potters, ter andere zijde. Verklaren de erfgoederen gedeelt en gescheijden te hebben.

 

 

p168-170 Compareerde op 8-9-1629 de eerzame Jan Cornelisz Potter, won Eethen, als voocht van de onmondige kinderen van zijn broer Arien met namen: Pieter, Arien, Jan, Samuel, Willem en Maijken, met Arien Gheritsz van Hachoort als man en voogd over Artghen Arien Potters [dr van Cornelis Ariesnz Potter]. Ze verklaren hun erfdeel gedeelt en gescheijden te hebben.

 

 

p171-172 Compareerde Cornelis Gheeritsz Hollander, jonckman, en Cornelis Ariensz, wonende B-Broeck, als oom ende momber van de andere kijnderen broeder ende susters van Cornelis Gheritss voorn met namen: Jacop, Anneken, Maritgen en Fijken, voorkinderen van Gherit Ariensz Hollander daer moeder aff was Maritgen Jacopsdr, hebben opgedragen tbv Joost Willemsz Oversteech. Dd 11-10-1634.

 

 

p173-175 Compareerde Adriaenken Willemss van Oversteech, wed Joost Govertsz de With, in zijn leven schout Muijlkerck, geassisteert met Adriaen Willemsz Oversteech, broeder, en Joost Aertsz Wildeman ter eenre en Claes Goverts de With als bloetvoocht over de kinderen van Joost en Ariaenken: Adriaenken, Claes, Elijsabet, Catalijn, Goovert en Joost ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord. Dd 23-2-1636.

 

 

p176 [copie acte] Op 1-1-1636 compareert voor Daenjel Eelbo, notaris te Dordrecht, Willem van Oversteghe als vader, oom en voocht van Willem Joosten van Oversteghe, naergelaten kinderen van Joost van Oversteghe za, zijn broer in 1e en 2e huwelijk aen Neeltken Willemss en Helena de Ghier, zijn gewezen huisvrouwen, machtigt Johan Stael, schout en secretaris van Dussen Munsterkerck en Joost Aertsen Wildeman om de erfenis van Willem Joosten te regelen. Dd 15-6-1636 gezien door schout en schepenen DM.

 

 

p178-180 [copie acte] Compareerde Willem Joosten van Oversteech, Johan Adriaensz Stael, schout en secr van Dussen Munsterkerck, Joost Aertsz Wildeman namens Willem van Oversteech, Dordrecht, bloetvoocht van de kinderen van Joost Willems, zijn broer, Adriaen Dierck de Ghier als toesiender van susters wege Heyltken de Ghier za, moeder van de kinderen ter eenre en Teutken Cornelisdr, laetst wed van Joost geassisteert met Abraham Commersz?, Willem Anthonissen Rogge?, secr op den Hill, en Cornelis Thonissen Roubos, ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord. Dd 19-6-1636.

 

 

p180-182 Akkoord tussen meester Zebastiaen Willemsen, laest wednr van Heijltken Claes, ter eenre en Jan Claessen, broer, als bloetvoochrt van de kinderen van Heijltken: Maeijken, Fennetien en Anneken, ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord. Dd 2-91-1636.

 

 

Latere vermelding op 29-1-1645.

 

 

p183-185 Op 15-11-1636 compareerde Jan Cornelissen Potter als voocht van de kinderen van Thonis Cornelissen Potter: Adriaenken en Cornelis. En Beertrom Claessen als man en voogd over Maeijken Thonis Potters en Willem Diercxsen, als man en voogd over Zoetken Thonis. Allen erfgenamen en kinderen van Thonis Cornelissen Potter maken een erfdeling.

 

 

p186 [acte is doorgehaald] Compareerde Jan Willems Kievits, wonende op den Hil. Hij bekende schuldich te wesen aen Pieter Baltus? van Wevelinchoven, brouwer tot Gorcum. Dd 3-1-1637.

 

 

p187-188 Compareerde Aentken Corneliss, laatst weduwe van Joost Willemsz van Oversteech, geass door Cornelis Anthonisz Roubos, haar voogd. Overdracht aan de voorkinderen van Geerit Adriaensz Hollander zaliger (te weten: Cornelis, Jacop, Anneken, Fijken en Handrick). Dd 2-5-1637.

 

 

p188-189 Compareerde Willem Diercx, wonende Meeuwen. Overdracht aan Adriaenken Willemsz van Oversteech, weduwe van Joost Goverts, schout, geass door Joost Aertsz Wildeman, haar voogd. Dd 6-6-1637.

 

 

p189-190 [akte is doorgehaald] Compareerde Bastiaen Hendricxen van Oldenborch, wonende op den Hill, verklaarde schuldig te zijn aan Adriaenken Willemss van Oversteech. Dd 23-6-1637.

 

 

Naschrift op 8-5-1659.

 

 

p191 Compareerde Jan Roeloffs, wonende Meeuwen, namens Marichen Quierijnen Louffsdr, weduwe van Apert Arijensz Sp.de, geassisteert met Daenyel Elbo en Cornelis Willemsz Weus?, wonende Dordrecht. Overdracht aan Pieter Jansen Braeber, wonende Meeuwen. Dd 15-9-1637.

 

 

p192 [akte is doorgehaald] Compareerde Anthonis Lendertsz, wonende aan de Dussen, verklaarde schuldich aen Jan Anthonissen van Wevelinchoven, brouwer te Gorcum. Dd 26-11-1638.

 

 

De rente is afgelost in maart 1650.

 

 

p193 Compareerde Clauwert Pietersz, won B-Broeck. Overdracht aan Eltken Pieterss, geassisteert met Frans Pietersz, haar broer. Dd 19-3-1639.

 

 

p194 Compareerde Jan Geeritsz als man en voogd over Neeltgen Diercxdr, en Cornelis Geerits van Thiel, als man en voogd over Peeterken Diercxdr. Overdracht aan Cornelis Eeuwouts van Dijck. Vermelding Peeter Willemsz van Dinteren. Dd 2-4-1639.

 

 

p195 Compareerde voor de notaris Laurens van den Kieboom in Geertruidenberg: Jacop Oppersz Aertssoone. Hij machtigde de heer Johan Stael, schout aan de Dussen. Transport aan de heer Wouter Schilderss Laeckencooper. Dd 3-3-1639.

 

 

p196 [copie acte] Compareerde Handricxken Wouterss, weduwe van Peeter van Basel, geassisteert met Dielis Peetersz van Basel, haer soon. Verklaarde schuldich aan de heer Wouter Schilders, laeckencooper in G-Berg. Dd 8-4-1639.

 

 

p197-199 Compareerde op 19-5-1639 Anna Jansen, weduwe van Anthonis Geerloffsen, geassisteert met Dierck Janssen, haer broer, ter eenre. En Geelich Anthonisz als bloetvoocht van de onmondige kinderen van Anna: Geertien, Jan, Wouter en Tontien. Zij sluiten een akkoord.

 

 

p200-201 Erfdeling tusschen Melchior Hendricxen Oldenborch ter eenre en Adriaen Peetersz Pellecaen en Peeter Hendricks Spierings, tegenwoordige kerckmeesters in het jaar 1640 tbv de kerk van de Dussen, ter andere zijde. Dd 14-11-1640.

 

 

p202-204 blanko

 

 

p205-206 Op 26-7-1625 compareerde Jacop Joosten en Cornelis Stevens, diaconen te Waspijck, geassisteert met Casparis Nusius, hun predikant, en Frans Ariensz Boeser, ouderling aldaar, ter eenre. En Flips Jansz van Nederveen en Denijs Claessen, diaconen aan de Dussen, met hun dominee Voetius, en Wouter Lauwen, oud ouderling, ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord inz legaat van Coenraet van Hedichuysen van 1.600 gulden aan de armen. Vermelding Lammert Pauwelsz.

 

 

p207-208 Op 30-10-1625 compareerde Bastiaen Ariensz van Camp mede namens de kinderen van Peter Ariensz van Camp, Herman Ariensz van Camp, Jan Ariensz Verdoorn, als man en voogd over Maeyken Arienss van Camp, Aert Huygens, als man en voogd over Joostken Arienss van Camp, ter eenre. En Claesken Arienss, wed van Arien Cornelisz van Camp, met Peter Ariensz, haar broer. Zij sluiten een akkoord.

 

 

p209-211 Inventaris door Philips Jansz als weduwe van Neeltken Cornelisdr. Zoon Cornelis Pilipsen. Dd 10-1-1626.

 

 

p211-212 Compareerde de eerzame Philips Jansz van Nederveen, mede heemraad, ter eenre en Nicolaes Dircxsz, als voocht, en Peter Gheritsz Gast, als mede voocht van de kinderen van Philips en Neeltken. Zij sluiten een akkoord. Dd 10-1-1626.

 

 

p213-215 Compareerde Luycas Petersz van Uwtenbroeck, mede heemraad, toont procuratie van Asweris? van Wermels, mbt zijn vier kinderen: Peter, Peterken, Gheritken en Adriaentken enz. Betreft scheiding en deling. Dd 15-11-1625.

 

 

p216 Op 8-2-1626 compareerde Peter Jan Vrancken, ter eenre, en Jan Jacopsz als voocht van de onmondige kinderen van Peter bij Maijken Hendricxss, ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord.

 

 

p217-219 Inventaris door Emmeken Samuels, wed van Arien Cornelisz Potter, op 20-1-1626. Met Jan Cornelisz Potter als bloedvoogd van de kinderen van Arien.

 

 

p219 Compareerde Emmeken Samuels, wed van Arien Cornelisz Potter, met Aert Gheritsz van Hoochoort, haar voogd, ter eenre, en Jan Cornelisz Potter als bloetvoocht van de kinderen van Arien en Emmeken ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord. Dd 20-1-1626.

 

 

p220-221 Op 9-4-1626 compareerde Arien Jacopsz kleermaker, ter eenre, en Arien Gheeritsz van Hogoort, als voogd over de kinderen geprocureert bij Mayken Gheeritss (zaliger).

 

 

p222-223 Compareerde Barbara Corneliss Boon, weduse van Peeter Ariensz van Camp, geass met Anthonis Boon, haar broer ter eenre en Bastiaen Ariensz van Camp als bloetvoocht over Cornelis en Jan Peetersz, beiden onmondige kinderen van Peeter en Barbara ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord. Dd 9-6-1626.

 

 

p224-225 Op 23-6-1626 compareerden Mayken Jacops, weduwe van Bastiaen Hendricx, geass door Jan Cornelisz, haar voocgt, ter eenre en Jacop en Arien Bastiaensz, en Willem Hendrickxsz als bloetvoocht van de andere onmondige broeders en susters van Jacop en Arien, namelijk: Cornelis en Peter, Ghrietken en Lysken Bastiaenss ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord.

 

 

p225 Compareerde Jacop Bastiaensz en Willem Hendricksen als voocht van zijn onmondige broeders en susters met Arien Bastiaenss zijn broer. Zij sluiten een akkoord over erfenis van hun vader. Zelfde datum.

 

 

p226-227 Op 5-6-1626 compareerden Dircxken Lenaerss?, weduwe van Bastiaen Jansz de Graeff, geass met Willem Anthonisz, secr op den Hil, ter eenre en Jan Wilmsz, mede namens zijn moeder Aechten Jansdr, mede namens broeders en susters en namens Baert Petersz, zijn oom, ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord. Vermelding Wouter Thonisz.

 

 

p228-229 Op 25-8-1626 compareerden Eelken Joosten, weduwe van Arien Cornelisz Capiteyn, met Hendrick Hendricksz Oldenborch ter eenre en Cornelis en Peter Ariensz Capiteyn, broers, zonen van Eelken en Arien met Wouter Ariensz, wonende Veen, als voocht van de andere onmondige kinderen: Thonis, Aert, Ocker en Jaepken ter andere zijde. Zij hebben gedeijlt en gescheijden.

 

 

p230-232 Op 25-8-1626 compareerden Cornelis Ariensz Capiteyn ter eenre en Peter Ariensz Capiteyn, Wouter Ariensz, wonende Veen, als voocht van de andere onmondige kinderen van Arien Cornelisz Capiteyn zaliger bij Eelken Joosten: Anthonis, Aert, Ocker en Jaepken ter andere zijde. Zij delen.

 

 

p232-233 Compareerde Eelken Joosten, weduwe van Arien Cornelisz Capiteyn, geass met Hendrick van Oldenborch als voogd, ter eenre en Wouter Ariensz, wonende Veen, als voocht van de kinderen van Arien en Eelken ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord. Dd 25-8-1626.

 

 

p234 Compareerde Jacop Clasen Kuijper toont de inventaris van hem en zijn vijf kinderen bij zijn vrouw Theuntken Arienss zaliger. Jan Ariensz Groyen is voogd over de kinderen. Dd 14-4-1628.

 

 

p235-238 Compareerde Philips Jansz, diacon aan de Dussen, mede namens Nijs Clasz, mede diacon, geassisteeert met Voetius, predicandt aan de Dussen, en Peeter Clauwerden, ouderling aldaar, ter eenre en Jan Spierinck, wonende aan de Dussen ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord inz legaat van Coenraed Jansz van Hedickhuijsen. Vermelding Lambert Pouwelsz. Dd 30-8-1625.

 

 

p238 Compareerde de eerzame Mayken Jansdr, weduwe van Cornelis Cornelisz Sieuw?, met Lauwerens Denijhen Muthaert ter eenre en Philips Jansz, diacon aan de Dussen, mede namens Denys Clasz, mede diacon, geassisteeert met Voetius, predicandt. Zij sluiten een akkoord. Vermelding Jan Spierinck. Dd 22-9-1625.

 

 

p239 Jan Willemsz Weerts en Gherit Cornelis Ariensz, Heilige Geestmeesters in Loon opt Zant, verklaren voldaan te zijn. Ontvangen uit handen van Philips Jansz als diaken, of armmeester aan de Dussen. Dd 29-11-1628.

 

 

P240-242 blanko pagina’s

 

 

p243 Op 9-11-1629 compareerde de eerzame Willem Willemsz, onsen nabuer, wednr van Jenneken Jans, die ca 2 maanden geleden was overleden. Hij verklaarde verder een zoon Jan Willemsz, ca 8 jaar oud, te hebben bij Jenneken. Er zijn geen voogden van moeders wege. Wel is er Jan Woutersz, de zoon van za Wouter Hendricxsz wever, maar die stond zelf nog onder voogdij (en was te jong).

 

 

p244-246 Op 2-10-1629 compareerden Bruysten Eeuwoutsz, Cornelis Eeuwoutsz, Jan Peetersz als man en voogd over Anneken Eeuwoutsdr, kinderen en erfgenamen van Eeuwoudt Bruijstensz en Mayken (beiden zaliger). Zij hebben gedeijlt en gescheijden.

 

 

p247-248 Op 14-2-1626 compareerden Jenneken Pieren, weduwe van Cornelis Dircxsz Bodt, met haar voogd, ter eenre en Pieter Gheritsz Ghast als man en voogd over Jenneken Cornelisdr mede namens ……. en Ariaentghen Cornelisdr, zijn vrouwe suster, en Abraham … Bodt, en Pieter Pietersz Bol als voocht, neffens Peeter ….., het weeskind van Jan Cornelisz Bodt ter andere zijde. Zij delen.

 

 

p249-250 Op 21-2-1632 compareerden Jenneken Pieren, weduwe van Cornelis Dircxsz Bot, wonende alhier, geass door Abraham Cornelisz Bodt, haer soon. Ze verklaarde geld schuldig te zijn aan de diaconen van Dussen.

 

 

Ze stelde daar een zekerheid voor.

 

 

p250 Compareerde Adriaen Jans Meulder laest wednr Lijsken Joosten ter eenre, en Jan Ariaens Meulder, Gheerlick Thonis X Adriaentghen, Joost Willems van Oversteech als voocht van Jenneken, kinderen van Arien en Lijsken Joosten ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord. [ongedateerd]

 

 

p253-255 Compareerde Peter Luycasz van Wutenbroeck met Dirck Ariensz, wonende Wtwijck, als man en voogd over Peterken Luycasdr, en Arien Aertsz Suermondt, wonende op den Hil, mede als vader van zijn kinderen bij Gheriken Luycasdr za, Adriaentghen Luycasdr met Jan Jansz van Dyck, kinderen van Luycas. Zij delen.

 

 

p256 Compareerde Joost Aertsz Wildeman, wonende alhier, als man en voogd over Lysken Clauwen, en Clauwert Pietersz, zijn zwager, wonende B-Broeck. Zij delen. dd sept 1634?

 

 

p257-259 Compareerde Dielis Lammertsz, onsen nabuer, als e/v Neeltghen Thonisdr, laetst wed van Bastiaen Eeuwoutsz, ter eenre, ende Jan Eeuwoutsz als oom ende momber van de drie onmondige kinderen van Bastiaen en Neeltgen geassisteert met Peeter Ariaensz Capiteyn, zijn zwager, ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord. Met tussenspreken van Thonis Geeliken, als grootvader van de kinderen. Dd 20-2-1635.

 

 

p261 Compareerden Claes Diercxen Zoet en Anthonis Geelicken inz overdracht aan Jan Pietersz van Gelder. Dd 20-5-1635.

 

 

p262-263 Compareerden Arien Aertsz Suermont als vader en voogd van zijn kinderen: Aelcken, Maeijken en Aertken, verwekt bij Geeriken Lucas van Vijttenbroeck. Overdracht 10 hond land aan Jacop Willemsz Kivits. Dd 14-1-1636.

 

 

p263-264 Compareerde Jan Adriaensz, wednr Maeijken Jacoppen, Jacop Bastijaensz Cappellevanger, Adriaen Bastijaensz , Cornelis Bastijaense, Peeter Bastijaensz, Baeijen Bayensz, als man en voogd over Grietken Bastyaenss, Jan Woutersz Wever, als man en voogd over Lysken Bastijaenss. Allen erfgen van Maeijken Jacoppen, hun moeder. Overdracht van een grient aan Jan Adriaensz. Dd 8-9-1636.

 

 

p264 Compareerde Meester Sebastyaen Willemsz, surgijn, gelooft schuldich te wesen aan Jan Thonissen van Wevelinchoven. Dd 19-9-1636.

 

 

p266 [acte is doorgehaald] Compareerde Aentken Cornelis, laest wed Joost Willemss van Oversteech, geass met Anthonis Cornelis Roubos, gelooft schuldich te wesen aan Jan Thonissen van Wevelinchoven, brouwer te Gorcum. Dd 24-9-1636. [afbetaald 15-3-1717]

 

 

p267-268 Compareerde Embrecht Woutersz, wonende Cleijn Dongen. Overdracht aan jongh. Johan Coenen, schout tot Oosterhout. Tevens compareerde Meeuwis Jansen Wijngert, wonende Sgravenmaede, Jan Cornelissen Wyngert en Jan Adriaens Bamel die ook overdragen. En compareerde Melchior Geerits, wonende Dussen, die ook overdracht deed aan Johan. Dd 26-1-1638.

 

 

p270-271 Compareerde Adriaen Schaeck, constapel ten dienste van de State van Hollant, wonende Heusden, Thonisken Gijsbertsdr, wed Govert Gijsbertsen de Momber, wonende Heusden, geass met Cornelis Joosten, haar voogd, Jan Ariaensz Stael, schout tot Munsterkerck, namens Jan Ghijsbert van Arckel, cappiteijn (met dezelfde procuratie gepasseerd voor notaris Willem van Heemskerck te Heusden dd 18-10-1638). Allen erfgenamen van Aert Goossens Ruijter en zijn overleden huisvrouw. Overdracht aan Ariaen Willemsz Roggen, schout op den Hill, Adriaen Laurisz Verhoeven, smit van de Dussen, en Anthonis Jacopsz den Noember, van 5 morgen, 2 hond land in het Ambacht van Dussen. Gelegen het erf aan de voorzijde van Cornelis Cornelissen van Heijst en Dierck Adriaensz en west het erf van Adriaen Willemsz Roggen voornoemd en jonckheer Adolff de Raueschot, strekkende van de Middelblocksche weteringh aff noortwaerts tot de banne van de Hill aan toe (mits dat de kopers tot last nemen de jaarlijkse erfrente aan de kerk van de Dussen van 1g 5st) en aan de oostzijde gelegen naast de Acht Hout die in de 5 morgen 2 hond begrepen zijn, Jan Willemsz Kievits en west naast de heer van DM, strekkende voor van het erf van Bastyaen Smits en Jan Peeters ‘coomen desen neffens dandere haer erff’ af noordwaarts tot het Land van Althena aan toe. De verkopers zijn ten volle betaald. Dd 16-12-1638.

 

 

p272-274 Erfdeling tussen Adriaen Willemsz Roggen, schout van den Hil, Adriaen Laurisz Verhoeven, smit van de Dussen, en Anthonis Jacopsen, allen ter eenre zijde. En Adriaen Ariensz Leeghganger, HG meester tbv de armen van Dussen, hetgeen hem is aangekomen nav het testament van Aert Goosens en Geertken Adriaens, in haar leven gewoond hebbende in Munsterkerck. Met toestemming van de schout en het gerecht van DM en Dussen Munsterkerck.

 

 

Hierna volgt de erfdeling: (1) Adriaen Ariensz krijgt tbv de armen 2 morgen hoog zaailand in DM, mits dat de comparanten 150g zullen uitreiken aan de armen; (2) Adriaen Willemsz Roggen, schout, Adriaen Laurissen Verhoeven, smit, en Anthonis Jacopsz krijgen gezamenlijk 3 morgen 2 hond land in Ambacht van Dussen. Gelegen in 2 loten, tussen het erf aan de oostzijde gelegen naast het 1e lot Cornelis Cornelissen van Heijst en westzijde naast Adriaen Willemsz Roggen, schout en jonckheer Adolff de Raueschot. Strekkende van de Aoeijlaech? of dwarssloot noordwaarts tot het land van Althena. En het 2e lot aan de oostzijde naast Jan Willemsz Kievits en aan westzijde naast de Edele Heer Peeter Helleman, heer van DM. Strekkende van Bastijaen Smits en Jan Peetersz Coomen’s erf noordwaarts tot aan het Land van Althena. Mits dat de begunstigden (Adriaen, Adriaen en Anthonis) de lasten uhv erfrente ad 1g 5st overnemen tgv de kerk van DM. Gedaan 17-12-1638.

 

 

p274-275 Op dezelfde dag compareerden Adriaen Willemsz Roggen, schout van den Hill, Adriaen Laurisz Verhoeven, smit van de Dussen, Anthonis Jacopsz. Zij delen hun bezit. Anthonis heeft geloot 8 hond land in het Ambacht van Dussen. Hij belooft om uit dit lot nog 150g te betalen aan de armen van Dussen. Adriaen Roggen heeft geloot 1 hond land in Ambacht van Dussen. En Adriaen Laurisz Verhoeven, smit, heeft geloot 8 hond land in Ambacht DM, tussen de erfenis aan de oostzijde van het erf van Jan Willemsz Kievitsz en aan de westzijde de Edele Heer Peeter Helleman, heer van DM, strekkende van de het zuiden van Bastijaen Peetersz smit en Jan Coomants erf af noordwaarts tot het land van Althena.

 

 

p276 Compareerde Jan Jansen Roubos doet overdracht aan Adriaen Laurisz Verhoeven, smit van de Dussen, van 2,5 hond land zijnde de helft van 5 hond land gelegen in het Ambacht van Dussen op de Baen, tussen de erfenis aan de oostzijde van Anthonis Plonen?, aan de westzijde Cornelis Joosten. Strekkende van de Halver Dussensche straet noordwaarts tot de Halver Dwerssloot? van Adriaen Aertsz Suermont’s land. Dd 8-2-1639.

 

 

p277 Compareerde Anthonij Bastijaensen Stael doet overdracht aan Anthonis Jacopsz den Noember van een stuk land. Dd 12-3-1639.

 

 

p278 Compareerde Anthonis Leenders doet overdracht aan Bastijaen Peetersz Pellecaen. Dd 13-5-1639.

 

 

p279 Eedt van de Borgemeesters, kerck ende Heijlichgeestmeesters gedaen anno 1636-1640:

 

 

Pieter van Dyck, HG meester, 21-12-1636
Cornelis Willemsz Witgens, borgemeester, 22-6-1637
Adriaen Peeters, kerckmr, 22-6-1637
Ocker Adriaensz Cappiteijn, borgemeester, 9-5-1638
Abraham Cornelisz als Ho. ende Leegh waersman, 7-4-1639
Jan Eeuwouts, borgemeester ofte waersman, 30-4-1640

 

 

p280 Op 20-6-1637 ondertrouwden Leendert Adriaensz de Vries, jongman van de Dussen, 23 jaar, met Mechgeltien Jaspers van den Heuvel, jongedochter van B-Broek, 21 jaar. Eerste gebod op 21-6-1637.
Cornelis Cornelisz, van de Dussen, ondertrouwde op 19-6-1638 met Maeijken Crijnen, jd. In presentie van Cornelis Adriaensz Potter en Adriaen Peetersz Stael en de schout. Getrouwd op 12-7-1638.
Cornelis Bastijaensz, jm, ondertrouwde met Trijntken Janss, jd, van dorp Minnen in t lant van der Wercken, op 18-12-1638. Getrouwd op 19-1-1639 in DM.

 

 

Dan volgt er nog een blad met deel van de index.

 

 

[geen verdere foto’s van scans gezien]

 

 

p293 Compareerde Willem Willemsz

 

 

p294-296 Compareerde Erffcheydinge Eeuwout Bruystens erven