Selecteer een pagina

Voorblad

Dit register is gekocht bij Jan hendricks Persijn, secretaris van Sprangh, beginnende opten 13e meij 1658

1658
Cornelis Louff, schouth

heemraders
Jan Laurisse Lantmeter
Jacob Cornelisse van Geervliet
Jan Jans Pigge
Adriaen Goeijaerts Oerlemans
Gerit Corsten van Dongen

1659
Adriaen Tonissen Timmer
Adriaen Adriaenss Roos

1660
Anthonis Geritssen
Peeter Jacobs

Fol. 1r
Scheijdinge ende onderdeelinge aengebrocht bijde kinderen van Wouter Geerits Tuijmeler met namen Cornelis Wouters Tuijmeler, Frans Wouters Tuijmeler ende Jan Gerits Boom x Peterken Fransesen ende Bertrum Joachims x Jenneken Wouter Tuijmelers, 13-5-1658

Fol. 2r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Maeijcken Adriaenssen Weerts weduwe van Wouter Teunissen geassisteert met Adriaen Teunissen als vooght ende Adriaen Geeritss als toesiender van de kinderen van Maeijcken ende Wouter ende gaf over aen Frans Wouterss Tuijmeler een geseet mette huijsinge etc, 13-5-1658.

Fol. 2v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Janneken Aerts weduwe van Wouter Dirckssen geassisteert met Geerit Corsten van Dongen ende Dingeman Wouter Dirckssen ende Frans Wouters Tuijmeler x Maeijken Wouter Dirckssen ende hebben overgegeven aen Adriaen Ja-cobss Cleuwer een ackerken, 14+-5-1658.

Fol. 3r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Denissen ende heeft overgegeven aen Aert Dilissen Coeckman ende Corstiaen Dielissen Coeckman een ackerke, 14-5-1658.

Fol. 3r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Geerit Wouterss van laerhoven ende heeft overgegeven aen Handrick Corneliss Lappers een huijs etc, 14-5-1658.

Fol. 3v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Teunis Janssen Textor x Jenneken Jans de Hooch int bijwesen van Jan Teunissen, sijne soone ende heeft gewilceurt aen Sijken …. [Cornelis Jan DircksenI] weduwe van Aert Jans de Hooch, 1-7-1658.

Fol. 4v
Copie
Op huijden desen lesten december 1650 soo sijn Dingena Adriaenss ter eenre ende Joost Geeritss Cool ende Dirck Geritss Cool, broers, mede namens Handrickxken Geerits, suster, ter andere zijde. Zij sluijten een accoort betreffende de vaderlijcke goederen.

Mede onderteeckent door Geerken Cornelis x Dirck

Toegevoegd: Joost Geeritss Cool, Cornelis Crijnen ende Teunis Willemss sijn voldaen door Peeter Teunissen Leempoel x Dingena Adriaenssen.

Fol. 5r
Compareerde Joost Geeritss Cool, Cornelis Crijnen ende Teunis Willemss dewelcke renun-chieren tbv van Peeter Teunissen Leempoel, 30-9-1658.

Fol. 5v
Op 6 octobri 1658 maken Geerit Adriaenssen van Best ende Aeltje Lucas hun testament

Genoemd: als eventuele vooghden, Wouter Verwiel ende Adriaen Corsten Nouwens.

Fol. 6r
Compareerde Melis Aertss Glavimans ende heeft verclaert dat dese hipotheecq begrepen in de copie autenticq van 4 maeij 1521 ende bekende dat de renteinde brieve geroert? te gaen, 31-10-1658.

Fol. 6v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Bastiaenss Boer ende heeft overgege-ven aen Jan Adriaenss van Dijck een stuk moerdellen, 16-12-1658.

Fol. 7r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Roeloff Arienssen Seefmaecker ende heeft gewilcoirt tbv Teunis Geeritss als diaken, 30-12-1658.

Fol. 8r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Frans Woutersseb Tuijmeler ende heeft ge-wilcoirt tbv Andries Janss van Drunen als diaken, 11-1-1659.

Fol. 8r los vel
Cornelis Jacobss Broershart bekenne vande aenneminge van mijn ende mijn broeders vader-lijck goet voldaen te sijn door Peeter Janss t Hooft, 10-1-1659, in presentie van Peter Corst Teunis als vooght ende Rom Merten als toesiender. Peter en Rom, vooght en toesiender van Adriaen Jacobs Broershart ende Cornelis Jacobss Broershart hevbeen met de voors Peeter Janss t hooft afgereeckent soo vant accoort als van sijn moederlijcke goederen off Jan Aeretss t Hooft als vader van Berbelmaeijen, 10-1-1659.

Fol. 8r los vel
Inventaris aengebrocht bij Willem Adriaenssen Hoeijmeijer als vooght ende Lkambert Mat-theussen als toesiender van het kijnt, Wouterken, van Adriaen Willems Hoeijmeijer bij Truijc-ken Mattheussen Custer ende dat van de meubile goederen die Tgruijcken metter doot ont-ruijmt heeft, 11-11-1661.

Fol. 9av
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Roellantssen verhaeren ende heeft overgegeven aen Jan Bastiaenssen Duijser 3 stukjes acker, 1-2-1659.

Fol. 9br
Compareerde Adriaen Lambrechtssen van Westwesel x Jenneken Meeus Teunissen ende heeft over gegeven aen Denis Handrickss Roock, swaeger, sijn deel van de naerlatenscahp van Meeus Tuniss Snijder ende Adriaentken Jan Aerts, 1e huijsvrouw, 24-1-1659.

Fol. 10r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeterken Hendricx de Bruijn weduwe lestmael van Goeijaert Peeter Gielen geassisteert met Adriaen Goeijaerttssen Oerlemans ende heeft gewilcoirt tbv Andries Janss van Drunen ende Commer Janss als diaken, 6-2-1659.

Fol. 10v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Frans Wouterss Tuijmelers ende heeft overge-geven aen Wouter Geeritssen Tuijmelers, vader, een acker, 15-2-1659.

Fol. 11r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Jacobs Cleuver ende heeft overgege-ven aen Corstiaen Adriaenss Clis een huijsken etc, 1-3-1659.

Fol. 13v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Janss Tantirums?, vooght, ende Jan Geeritssen Boom als toesiender van de vier kinderen van Meeus Toniss Snijder sa ende heb-ben overgegeven aen Denis Hendrickssen Roock een deel in een geseet metd ehuijsinge etc, 18-3-1659. Er wordt betaald via een wilkeur.

Reeks lege folio’s

Fol. 20v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Anthonij Isaack Piers ende heeft overgegeven aen Ida Roscam weduwe Adriaen Danielssen van berlicum een acker, 21-3-1659.

Fol. 20v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Michiel Michielssen Smit ende heeft overgege-ven aen Jan Bastiaenssen Suethout een huijs etc, 29-3-1659.

Fol. 21r
Op huijden desen 29e meert 1659 soo hebben Jan Laurissen Lantmeter, Jacob Cornelissen van Geervliet, Jan Janss Piggen, Adriaen Goeijaertss Oerlemans, Adriaen Adriaenss Roos ende Adriaen Teunissen Timmer versogt om als heemraders onslagen te worden van hun eedt.

Fol. 21v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is geeriken Aerts weduwe van peeter Gielen ende heeft overgegeven aen Andries Janss van Drunen een stukje saeijlkants, 13-5-1659.

Fol. 21v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Andries Janss van Drunen als diaken ende mede namens sijn mede confraters ende heeft overgegeven aen David Augier een huijske etc, 13-5-1659.

Fol. 22v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Frans Wouterss Tuijmelaers ende heeft ge-wilcoirt tbv Adriaen Willemss Schuer, 2-6-1659.

Fol. 23r
Schouth ende heemraerders ende jan Laurisse lantmeter hebben van wegen Aert Dilis vander Plas achter sijne huijs een stuck lant opgemeten, 7-6-1659.
Tevens vragen schouth ende heemraeders aen de weduwe van Claes Laurissen Braspenning om brieven ivm het bovengenoemde stuck lant.

Fol. 23v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Handrick Geldens ende heeft overgege-ven aen Jan Laurissen vanden Hout een stuck lant, 2-7-1659.

Fol. 24v
Op 23 december 1662 maken jan Janss Piggen ende Adriaentken Willemsdr, echte luijden, hun testament.

Genoemd: elck hebben een voorsone, samen een dochter.

Fol. 26av
Op huijden desen 25e september 1659 soo heeft Joost Hendricksen Verelst gecocht van Ael-bert Anthoniss als vader ende voocht van sijne twee kijnderen, Corstiaen ende Anthonij, bij Maeijken Joosten Verelst en Peeter Cornelissen Soetricx als schoonvader ende vooght van het kijnt, Goeijaertken, van Eeltken Lamberts, sijne huijsvrouwe, bij Goeijaert Joosten Verelst ende dat met consent van Corstiaen Joosten Verelst als voocht van het kijnt hun 1/6 van de inboedel.

Toegevoegd: Aelbert Brouwers heeft aen sijn sone Corstiaen voldaen, 1684.

Fol. 26br
Scheijdinge ende onderdeelinge aengebrocht bij de kijnderen ende erefge4namen van Joost Handricksen Verelst ende Hilleken Corsten

Aelbert Anthonissen als vader van sijn twee kijnderen bij Maeijken Joosten ….
Corstiaen Joosten Verelst ….
Peeter Corneliss Soetricx als vader ende vooght van het weeskijnt, Goeijaertken, van Eelke Lamberts, sijn huijsvrouwe, bij Goeijaert Joosten ….
Actum 25-9-1659.

Fol. 27ar
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij joost Handrickss Verelst weduwenaer van Hilleken Corsten ende Aelbert Toniss als als vader van sijn twee kijnderen bij Maeijken Joosten Verelst, Peeter Corneliss Soetricx als schoonvader ende vooght van het weeskijnt, Goeijaert-ken, van Eelke Lamberts, sijn huijsvrouwe, bij Goeijaert Joosten Verelst ende Corstiaen Joos-ten Verelst

Fol. 27av
Mogelijk de achterzijde van een los vel.

Fol. 27br
Op huiden desen …. September 1659 soo sijn veraccordeert Joost hendrickss van Hamut weduwenaer van Hilleken Corsten gecocht van Aelbert Toniss x Maeijken Joosten van Hamut?

Meer tekst is er niet en deze tekst is doorgestreept.

Fol. 27cr
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Joost Hendrickssen Verelst weduwenaer van Hil-leken Corsten ende Aelbert Antho.
Verder geen tekst.

Fol. 27cv
Rest van de deling van folio 27ar.

Fol. 28v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peeterss Snijder ende heeft overgegeven aen Joostjen Peeterss Snijder, suster, een deel van een ackerke, 26-9-1659.

Fol. 29r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Aerts ’t Hooft ende heeft overgegeven aen Jan Laurissen vanden Hout ende Gijsbert Peeterss Baeijens als armmrs een huijske etc, 4-10-1659.

Fol. 29v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Laurissen vanden Hout ende Gijsbert Pee-terss Baeijens als armmrs ende hebben overgegeven aen Anthonis Janss Delen een huijs, gecomen van Jan Aerts ’t Hooft, etc, actum ut supra.

Fol. 30r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Tomas Geeritss Bisschops, ruijter onder de compagnie van prins Willem te Bergen op Zoom, ende heeft overgegeven aen Peeter Dir-ckssen van Gastel, ruijter onder de companie van ritmr Frens te Doesburg1/6 van een geseet met huijsinge, 11-11-1659.

Fol. 30v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is IJken Willems Schuer weduwe van Willem Handricksen Colster geassisteert met Willem Willemss, swager, ende heehft gewilcoirt tbv Adriaen Janss de Jongh, 10-12-1659.

Fol. 31r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Denis Vos ende heeft gewilcoirt tbv An-dries Janss van Drunen ende Commer Janss als diaken, 15-12-1659.

Fol. 31v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Johannes van Berlecum, schipper van heus-den, namens IJda Roscam weduwe Adriaen Danielss van Berlecum, brouwster te Heusden, procuratie notaris Matthijs van Gendt, heusden 7-1-1660, ende heeft overgegeven aen Jan Laureijss vanden Hout ende Gijsbert Peeter Baeijens, armmrs, een stuck weijlant, 8-1-1660.

Fol. 32r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Selitgen Servaessen weduwe Mattheus Her-manssen Custer ende heeft gewilcoirt tbv Jan Lauiss vanden Hout ende Gijsbert Peeter Baeijens, armmrs, 8-1-1660.

Fol. 32v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Bastiaenss Boer ende heheft gewilcoirt tbv IJda Roscam weduwe van Adriaen Daniels van Berlecum, 9-1-1660.

Toegevoegd: Johan van Sorgen x Geerburgh van Berlecum als erfgenaam van Ida Roscam, is voldaen, 1-1-1682.

Fol. 33ar
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Driessen Cuijper ende heeft gewilcoirt tbv Nicolaes Roupel, francois schoolmr, 31-1-1660.

Fol. 33av
Compareerde Adriaen Joosten Schipper ende heeft sich tot waerborgh gestelt tbv Peeter Anthonissen Timmer, schout inde Vrijhoeven, 2-4-1660.

Fol. 33br
Inventaris aengebrocht bij Tonisken Michielssen Smits weduwe van Tonis Goeijaert Gijs-bertss ende dat van de goederen die sij met Tonis beseten heeft.

Fol. 33bv
Op huijden desen 3e februarij compareerde Tonisken Michielssen Smits weduwe van Teunis Govert Gijsbertss ende heeft aengenomen van Gijsbert Goivert Gijsbertss als voocht ende Huijbert Gielen als toesiender haer vijff kijnderen, Neeltje, Michiel, Adriaen, Eeltje ende Goijaert, bij Teunis.

Fol. 34r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Janss van Someren x Adriaentken Adriaen Clercqs ende heeft overgegeven aen Anthonij Vuijthoven een eijndt acker, 4-2-1660.

Fol. 34v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Janss van Sommeren x x Adriaentken Adriaen Clercqs ende heeft overgegeven aen Cornelis Jacobss Broershart een geseet mette huijsinge etc, 4-2-1660.

Fol. 35r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Jacobss Broershart met consent van Peeter Corst Teunis als vooght van Adriaen Jacobss Broershart ende heeft overgegeven aen Rombout Mertens van Dijck een perceel ackerlant, 5-2-1660.

Fol. 35v
Compareerde Rombout Meertenss van Dijck ende verclaerde te ontslaen het geseet tgene Cornelis Jacobss Broershart hier voor aen dander sijde hem tot waerborge ende onderpant heeft gestelt, 16-2-1669.

Fol 36r
Scheijdinge ende deelinge tusschen Adriaen Adriaenss Roos ende sijne kijnderen bij Lijntke Geeritsdr sa met namen Cornelis Geeritss x Grietje Adriaenss Roos, Jan Corneliss van Delft x Aechtje Adriaenss Roos, Jan Janss Piggen den Jonge x Jenneken Adriaenss Roos ende Geertruijd Adriaens Roos geassisteert met Adriaen Adriaenss Roos de Jonge, 2-3-1660.

Toegevoegd: ten derde is Adriaen Adriaenss Roos de Jonghe geloot ….

Fol. 37r
Op huijden desen 20e meij 1660 compareerde Adriaen Adriaenss Roos ende Cornelis Geritss Hoefnagel x Grietje Adriaenssen Roos, Jan Corneliss van Delft x Aechtjen Adriaenss Roos, Jan Janss Piggen den Jonge x Jenneken Adriaenss Roos ende Geertruijd Adriaens Roos geassisteert met Adriaen Adriaenss Roos de Jonge en sluijten een accoort en verclaeren vol-daen te wesen.

Fol. 38r
Scheijdinge ende onderdeelinge tusschen de kinderen van Adriaen Adriaenss Roos ende sijne kijnderen bij Lijntke Geeritsdr sa met namen Cornelis Geeritss Hoefnagel x Grietje Adriaenss Roos, Jan Corneliss van Delft x Aechtje Adriaenss Roos, Jan Janss Piggen den Jonge x Jenneken Adriaenss Roos ende Geertruijd Adriaens Roos geassisteert met Adriaen Adriaenss Roos de Jonge, 3-3-1660.

Adriaen de Jonge wordt niet vernoemd.

Op 20-3-1660 verclaren zij voldaen te sijn etc.

Fol. 39r
Compareerde hesken Jans weduwe van Adriaen van Vessem, ’s Moer, geassisteert met Adriaen Adriaenss Roos, als moeder van haer sone Johannes van Vessem, Jan Janss de Bie als vader van zijn dochter Neliana Jans de Bie ende verclaerde sich te constitueren als borge voor hun sone ende dochter, echtelieden tbv de heeren van Oosterhout, 22-5-1660.

Fol. 39v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Frans Wouterssen Tuijmelers ende heeft ge-wilcoirt tbv Maeijke Adriaenss Weerts weduwe van Wouter Toniss, 29-5-1660.

Toegevoegd: Maeijken Adriaenss Weerts weduwe van Wouter Tonissen geassisteert met Hendrick Wouterssen, haere sone, ende Adriaen Geritss, swager, is voldaen.

Fol. 40r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is David Augier ende heeft overgegeven aen Geerit Corsten van Dongen een huijske etc, 17-7-1660.

Fol. 40v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is geerit Corsten van Dongen ende heeft over gegeven aen Jan Peeters van Loo een huijske etc, 17-7-1660.

Fol. 41r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aelbert Anthonissen als vader ende vooght van sijn twee kijnderen bij Maeijke Joosten Verelst ende heeft overgegeven aen Corstiaen Joos-ten Verelst een half geseet met de huijsige etc, 3-2-1660. Er wordt betaald via een wilkeur.

Aantal lege folio’s

Fol. 46v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Dingentjen Michiels lestwerff weduwe van Jan Lauriss vanden Hout ter eenre ende Corst Corsten Glavimans, secr tot Cappel, x Willemeken Jans vanden Hout, Adriaen Anthonissen vanden Hout, Jan Adriaen Baeijens als vooght van de kinderen van Joris Janss vanden Hout, Adriaen Peeterss Cuijpers als vader ende vooght van sijn kijnderen bij Geeriken Janss vanden Hout, Cornelis Wijnants x Catharina Adriaenss mede als toesiender van de voors kijnderen , Joris Adriaenss Emmevelt x Pieternella Adri-aensdr, Cornelis Claess van Brantwijck, secr tot Eeten en Meeuwen, x Dirckxken Jans van-den Hout, Jan Rombouts, schout tot Cappel, x Adriaentje Jans vanden Hout, Jan Cievits x Gieleken Janss vanden Hout mitsgaders Laurens Janss vanden Hout, kinderen van Jan Lau-riss voors ter andere sijde. Zij delen de goederen van Jan Lauriss [akte houdt hier op]

Fol. 48br [vermoedelijk een los vel]
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Peeter Jacobss Rombouts x Peeterken Peeters vander Punten ter eenre ende Jacob janss Molegraef als vooght ende Peeter Corsten Glavimans ende Merten Jacobs de Bie als toesienders van de vier kijnderen, Jan, Peeter, Leendertje ende Johanna, van Jan Janss van Heijst bij Peeterken voornt, 8-11-1660.

Fol. 49r [vervolg van de akte van folio 46v]
Actum 23-8-1660

Fol. 49v
Scheijdinge ende onderdeelinge aengebraocht bij de voor ende naekinderen van den voorn Jan Laurissen aen dander sijde verhaelt

Inden eersten Corst Corsten Glavimans …
Ten tweede de kindneren van Anthonis Janss vanden Hout …
Ten derde soo is Adriaen Peeterss Cuijper met sijne kinderen ….
De drie gelijcke voorkinderen nog ….

Ten vierde soo sijn de vier naerkinderen ….
Item daer entegens sijn Cornelis van Brantwijck, Jan Rombouts ende Laurenss Jans vanden Hout ….

Datum ut supra.

Fol. 51r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Frans Wouterss Tuijmelers ende heeft over gegeven aen Geerit Corsten van Dongen een geseet met de huijsinge etc, 6-10-1660.

Los vel als quitantie aanwezig.

Fol. 52v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Janss Braspenning ende heeft over-gegeven Jasper Willems de Gester een leegh geseetje met een huijske, 17-11-1660.

Fol. 53r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Frans Wouterss Tuijmelers ende heeft over gegeven aen Geerit Corsten van Dongen een ackerke, 20-11-1660.

Fol. 53v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dingeman Wouterss ende heeft overgegeven aen Geerit Corsten van Dongen een stukje ackerlant, 20-11-1660.

Fol. 54r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Janss Poorter ende heeft gewilcoirt tbv Jacob Cornelissen van Geervliet, 27-11-1660.

Fol. 54v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Cornelissen de Leeuw ende heeft over-gegeven aen Anthonij Prasers een stukje ackerlant, 30-11-1660.

Fol. 55r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Anthonij Janss Prasers ende heeft overgege-ven aen Ivo vanden Heuvel, schouth Besoijen ende Drongelen, een stukje ackerlant, 30-11-1660.

Fol. 55v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Anthonij Isaac Piersa ende heeft gewilcoort tbv Melis Aertssen Glavimans ende Peeter Jacobss Rombouts, armmrs, 22-1-1661

Fol. 56r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Leendertss Wijnen ende heeft over gege-ven aen Maeijken Wouterss x Meerten Roelen geassisteert met Frans Handrickss Leenhou-wer een deel van een acker, 24-1-1661.

Fol. 56v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Cornelis Gijben ende heeft over gegeven aen Steven Janssen Decker een stuk dries, 24-1-1661.

Fol. 57r
Scheijdinge ende deelinge tusschen Marchelis Janss van Drongelen x Lijsken Jacobs Glaviman ende Willem Laurissen x Cuenken Dirckss de Greeff ende dat van de erfgoederen die Lijsken met Direck Dirckss de Greeff sa besten heeft, 26-1-1661.

Fol. 59
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jenneken Mijnissen weduwe van Gijsbert Janss ende haeren kinderen, Cornelis, Adriaen, Mijnis ende Lijsken, bij Gijsbert, ende dat van de goederen die Jenneken en Gisbert te samen besten hebben, 29-1-1661.

Fol. 60r
Staet ende inventaris overgebrocht bij Peerken Cornelis weduwe van Jan Peeterssen van Lier ende dat van de goederen die Peerken ende Jan tesamen besten hebben.

Fol. 60v
Op huijden desen 11e februarij 1661 compareerden Peerlen Cornelisdr weduwe van Jan Pee-terss van Lier ende heeft aengenomen van Cornelis Peeterss van Lier als vooght ende Joost Cornelis Croot als toesiender haer vijff kinderen, Mariken, Neeltje, peeter, Engeltjen ende Grietjen, bij Jan, int bijwesen van de eerste drie kinderen.

Fol. 62r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Melis Aertssen Glavimans ende heeft over ge-geven aen Andries Janss van Drunen een geseet mette huijdinge etc, 25-1-1661.

Fol. 62v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corstiaen Adriaenssen Loos als voocht ende Geerit Wouterssen als toesiender vande twee kinderen van Jan Adriaenss Loos sa bij Lijsken Wouters Hoeveners ende Cornelis Denis Peeters x Cathelijn Janss Loos ende Corstiaen Janss Loos ende hebben over gegeven aen Cornelis Wouters Tuijmelers de Jonge een ge-seet mette huijsinge etc, 18-2-1661.

Toegevoegd: Corstiaen Janss Loos ende Cornelis Denis Turcken zijn voldaen, 29-12-1664.

Fol. 63r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Huijbrecht Brussen ende heeft ge-wilcoort tbv Adriaen Goeijaertss Oerlemans ende Geerit Corsten van Dongen als kerckmrs, 22-2-1661.

Toegevoegd: Denis Vosch koopt een deel van het genoemde land.

Fol. 63v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Anthonis Aelbertssen, Besoijen, ende heeft over gegeven aen Peeter Huijbrecht Brussen een half geseet mette huijsinge etc, 22-2-1661. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 64v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Denis Handrickssen Roock ende heeft over gegeven aen Jan Corneliss van Delft een geseet mette huijsinge, 25-2-1661.

Fol. 65r
Compareerde Cornelis Janss Braspenningk ende Anneken Cornelis, echteluijden, ende heb-ben tbv Jasper Willemss hun geseet als waerborg gestelt, 1-3-1661.

Fol. 65v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peeterss van Lieshout ende heeft overge-geven aen Hendrick Driessen Smit een stuk saeijlant, 4-3-1661.

Fol. 66v
[Begin van de akte ontbreekt]
Datum ut supra.

Toegevoegd: Jan Willemsen Hoeijmeijer namens Hendrick Hendrickssen ende Frederick Frederickssen Boltum ende namens Maeijken Mattheeuss, Lambrechteoht Mattheeusen en-de Jan Willemss Hoeijmaeijer als vooght ende Lambert als toesiender van het kint van Truijc-ken Mattheeus bij Adriaen Willemsen bekennen vanden coop voldaen te sijn, 23-12-1661.

Toegevoegd: Lambert Mattheeussen als vooght ende Peeter Adriaen Canters als toesiender van de kijnderen van Cornelis Mattheeussen sijn voldaen, 24-12-1661.

Fol. 67r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Wouterssen ende heeft overgegeven aen Geerit Woutersseb Hoeveners een deel van een geseet, 5-3-1661.

Fol. 67v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Michiel Anthonissen van Tilborch ende heeft overgegeven aen Melis Aertssen Glavimans ende Peeter Jacob Rombouts, armmrs, een rente, 16-3-1661.

Fol. 68r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Geerit Wouterss Bocx ende heeft gewilcoort tbv Melis Aertss Glavimans ende Peter Jacobs Rombouts, armmrs, 16-3-1661.

Fol. 69r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Dingena Adriaenssen weduwe lestwerf van Peeter Tonissen Leempoel geassisteert met Joost Geeritss Cool ter eenre ende Jan Peeterssen Leempoel ende Maeijken Peeterssen Leempoel weduwe van Jan Sijmonse de Gester geas-sisteert met jan Jansse Piggen ende Jenneken Franssen weduwe van Tounus Peterssen Leempoel geassisteert met Cornelis Loeff, schouth, ter andere zijde ende dat van de goe-deren die Peeter Toniss ende Dingena tessamen beseten hebben, 16-5-1661.

Fol. 70r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Bastiaenss Boer ende heeft gewilcoort tbv Heijliger Adriaenssen van Broechoven, 25-6-1661.

Toegevoegd: Peeter Verhoeven x Anneken Ferdinandus ende Corstiaen Wijnen x Cornelia Ferdinandus zijn voldaen op basis van de deeling van 25-6-1668, actum 23-10-1668.
Hendrick Adriaenss van Broechoven is voldaen op basis van de voors deeling, 5-6-1669.

Fol. 70v
Compareerde Jan Janssen Piggen ende heeft over ghegeven aen Jan Janss Piggen de Jon-ge, voorsone, een acker, 27-6-1661.

Fol. 71r
Op 6-6-1661 maken Jan Anthonissen Oerlemans ende Keuntje Hendrickss hun testament.

Fol. 72r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Janneken Aertssen Rommen weduwe lestmael van Jan Aertssen den Oostvogel geassisteert met Dingeman Wouterssen ende Frans Wou-terssen Tuimelers, haere sone ende schoonsone, ende heeft gewilcoort tbv Adriaen Goeij-aertss Oerlemans ende Geerit Corsten van Dongen, kerckmrs, 8-9-1661.

Fol. 73v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Jacobss Broershart ende heeft ge-wilcoort tbv de kijnderen van Janneken Melissen bij Jan van Lochum, 22-6-1661.

Toegevoegd: Peter Cornelissen camp x Adriana vanden Hout weduwe van Johan Rombouts, schouth Cappel, is voldaen, 31-1-1668.

Fol. 74r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Janneken Aertssen Rommen weduwe lestmael van Jan Aertssen den Oostvogel geassisteert met Dingeman Wouterssen ende Frans Wou-terssen Tuimelers, haere sone ende schoonsone, ende heeft gewilcoort tbv Adriaen Goeij-aertss Oerlemans ende Geerit Corsten van Dongen, kerckmrs, 8-9-1661.

Fol. 74v
Gifte voor Aertje Tijssen [verder geen tekst want los vel ligt er overheen]

Fol. 75r los vel
Beertken Matthijss weduwe van Anthonis Corneliss van Sier bekent schuldich te wesen aen Daem Gerietss van Heugel, 21-8-1661. Los velletje aanwezig.

Fol. 75r
Op huijden den 29e october 1661 compareerde Janneken Adriaenss Cam weduwe Corstiaen Joosten Verelst geassisteert met Jan Teuniss de Leeu, haeren toecomstige bruijdegom, ende heeft aengenomen van joost Hendricx Verelst als bestevadrer ende vooght ende Hendrick Adriaenss Can als toesiender haer vier kijnderen, Adriaen, Jan, Hilleken ende Hendrick, bij Corstiaen.

Toegevoegd: Geertruijd Fredrix Brouwers als moeder van Fredrick Brouwrs, sone, Dordrecht, is voldaen 3-4-1698.

Fol. 75v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Janss Talen weduwenaer van Hen-dricxken Geeritsdr ter eenre ende Geerit Adriaenss Talen ende Adriaen Peeterss Verheijden x Bastiaentje Adriaenss Talen ende Anthonij Adriaenss Talen ende Willem Adriaenss Talen ende Wouterke Adriaenss Talen ende Meerten Geerit Dirckssen namens Janneken Adri-aenss Talen ende mede namens Thomas Janssen Talen als toesiender van het kijnt van Adriaen Janssen Talen, kinderen van Adriaen ende Hendricxken, ter andere sijde, [akte houdt op]

Fol. 76r [eigenlijk een los vel]
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Maeijken Claes x Jan Driessen Delen geassis-teert met Teunis Janss Delen, haeren sone, ende heeft gewilcoort tbv Adriaewn Goeijaerts-sen Oerlemans als kerckmr ende Geerit Corsten van Dongen, 24-11-1661.

Fol. 77v
[vervolg van de akte van folio 75v]
Actum 2-12-1661.

Toegevoegd: Geerit Adriaenss Talen ende Adriaen Peeterss Verheijden, Willemken Adr Talen weduwe van Adriaen Cornelis Ruiter???, Pauwels Peeterss Verheijden x Jenneken Adri-aenssen ende Meerten Geeritssen namens Wouterke Adr Talen hebben elk 1/6 deel van hun vader ontfangen.

Fol. 78r
Op huijden desem 3e december 1661 compareerde Jacob Wouterssen weduwenaer van Peerken Gijsbertsdr ende heeft aengenomen van Gijsbert Peeter Baeijens als bestevader ende vooght van de drie kijnderen, Wouter, Jenneken ende Anthonij, bij Peerken.

Toegevoegd: Dirck Mertens x Jenneken Jacobss is door Wouter Jacobs voldaen, 30-1-1683.

Fol. 79r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ivo vanden Heuvel, drossaert van Loon ende schouth van Besoijen ende Drongelen, ende heeft overgegeven aen Anthonij Janssen Pr..o..h een stukje ackerlant, ??-12-1661.

Fol. 79br


[vervolg van de akte die op folio 67v eindigt, losse vellen ingevoegd]

Fol. 79bv
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter denis ende heeft overgegeven aen Aert Joosten Cool een huijs etc, 7-1-1662.

Fol. 80r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Willem Janssen van Loo ende heeft overgege-ven aen Peeter Corneliss Soetrix een geseet mette huijsinge, 9-1-1662.

Fol. 80v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Dirckssen de Greeff x Adriaentje Aertsen de Gester, Sijmon Aertssen de Gester ende Adriaen Adriaenssen Roos namens Liven Geldoven x Heijltje Aertssen de Gester, procuratie Calckene 7-12-1661, ende hebben overgegeven aen Peeter Jacob Rombouts een del van een geseet etc, 23-1-1662.

Fol. 81r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peterss van Stuijvesant ende heeft ge-wilcoort tbv Adrtiaen Goeijaertssen Oerlemans, kerckmr, 3-2-1662.

Fol. 82v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Joosten Schipper ende heeft overge-geven aen Handrick Driessen Smitz een huijs etc, 27-2-1662.

Fol. 83r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Driessen Smith ende heeft overgege-ven aen Adriaen Driessen Smith, broeder, een deel van een geseet met de huijsinge, 27-2-1662.

Fol. 83br
Gelijk aan 82v

Fol. 84r
Op huijden desen 28e februarij 1662 compareerde Geertruijt Schalcken weduwe van Jan Willemssen Bijlmans ende heeft aengenomen van Michiel Janssen van Beeck als vooght ende Cornelis Janssen van Bocxmeer als toesiender, haer seven kijnderen, Godtschaolck, Nicolaes, Jan, Anthonij, maeijken, Willemijntje ende Peter, bij Jan.
Bestevader is Willem Claessen Bijlmans sa.

Fol. 85r
Reeckeninge, bewijs ad reliqua voor Corsdt Cordtiaenssen Glaviman, secr Cappel, als vooght over de kijnderen van Tonis Janssen vanden Hout ende dat van sijne administratie van de boedel van Jan Janssen vanden Hout, lantmeter.
Grootvader is Jan Laurissen vanden Hout. De kinderen zijn Adriaen ende Denijs Anthonissen vanden Hout, 4-2-1662.

Losse vellen als quitanties aanwezig.

Fol. 93r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Sebastiaenssen Boer ende heeft over-gegeven aen Steven Janssen ende Jacob janssen Decker, broers, een stuck saeijlant, 2-3-1662.

Los vel aanwezig.

Fol. 94r
Verklaert Ida Roscam weduwe van Adriaen van Berlecom dat sij ontslaet die acht honden landt die Peeter Bastiaens heeft vercoft, 7-3-1662.

Fol. 94b
Deelinge van obligatien ende naerlatenschap van Elisabeth Andriessen de With gedaen bij de drie gemijne erfgenamen: Jenneken ende Eeltgen Andries de With ende Jan Claessen als vooght voor Willem Andriessen de With

In de eerste is Adriaen Anthonissen voor sijn vrouwe moeder Jenneken ….
Ten tweede is Eeltgen weduwe van Adriaen Paulussen ….
Ten derde is Jan Claessen ….
Actum 18-3-1662

Fol. 94d
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Geerit Wouterssen Bocx ende heeft overgege-ven aen Adriaen Aert Joosten een geseet mette huijsinge etc, 10-3-1662.

Fol. 96r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Michiel Janssen van Beeck x Teunisken Wil-lems Bijlmans, Geertruijt Schalcken weduwe Jan Willemss Bijlmans geassisteert met Peter Jacob Rombouts ende Peerken Willems Bijlmans namens Pauwels Janss Greeff, haeren man, procuratie notaris Prasers te Breda, 172-1662, ende Lambertje Willems Bijlmans geas-sisteert met Anthonis Geeritssen, kijnderen van Willem Claessen Bijlmans, ende hebben overgegeven aen Huijbert Robben Stoop, een geseet mette huijsinge etc, 4-4-1662.

Toegevoegd: Frans Wouters Tuijmelers x Teunisken Willems Bijlmans ende Geertruijt Schal-ken weduwe van Jan Willemss, Lambertje ende Peerken zijn voldaen, 27-4-1664.

Fol. 97r
Peeter Huijbrecht Brusten bekent van dese bovenstaende [zie volgende akte] door Willemken Bastiaenss voldaen te sijn, 4-8-1664.

Ondertekent door: Pieter Huijbert Bruijsten.

Fol. 97br
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Huijbrecht Brusten ende heeft overge-geven aen Willemken Bastiaenssen weduwe Willem Hendrickssen Leenhouwer een eijnt lant, 4-4-1662.

Fol. 98r
Copie
Op 9-9-1662 maken Joost Hendrickssen Verelst, bruijdegom, ende Maeijken Adriaenss Roos weduwe Jan Peeterssen Timmerman geassisteert met Adriaen Adriaenss Roos, broeder, ende Dingeman Teunissen, swager, hun huwelijckse voorwaerden.

Fol. 99r
Erfdeelinge aengebracht bij Adriaen Tonis vanden Houdt ende Nijs Anthonissen vanden Houdt met Corst Corsten Glaviman als hun vooght ende Jan Adriaen Baijens als toesiender. Mitsgaders Corst ende Jan als vooghden ende Baijen Toniss [van den HoutI] den Jongsten van de goederen van hun grootvader Jan Lauriss, 14-5-1662.

Fol. 100v
Op huijden desen 25e junij 1662 compareerde Engeltjen Lamberts de Hoogh weduwe van Joost Adriaenssen Vos geassisteert met Adriaen Aert Joosten ende haeren drie kijnderen, Catelijn met Dirck Adriaenss Timmer, Peeterken met Wouter Adriaenssen Tuijmelers, ende Maeijken, bij Joost ter eenre ende Adriaen Adriaenssen Roos den Jongen x Jennneken Joos-ten Vos, Cornelis Wouterssen Tuijmelers x Dingentjen Joosten Vos, voorkijnderen van Joost, ter andere sijde. Zij sluijten een accoort.

Akte ook als los vel aanwezig.

Fol. 102v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Mariken Huijbrechts van Bergen weduwe Corstiaen Jansen de Groot, secr Almkerck, geassisteert met hugo Holster, ende Matthijs Cornelissen van Gurp x Soffia Jans de Groot als oom ende vooght van de kijnderen van Corstiaen en Mariken ende hebben overgegeven aen Adriaen Anthonissen Timmer een halve acker, 30-8-1662.

Fol. 103r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Driesen Delen ende heeft overgegeven aen Dielis Gijsberts vander Plas een acker, 21-10-1662.

Fol. 103v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Johan Hibelet ende heeft gewilcoort tbv Lijsken Corstiaenssen Nouwen weduwe van Cornelis Corsten, 25-11-1662.

Fol. 104r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Tomas Geeritssen Bisschop, ruijter onder de compafgnie lijffgarde van zijne hoogheijt tot Bergen opden Zoom ende heft overgegeven aen Jan Eelants een deel van een dries, 2-12-1662.

Fol. 104br
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lijsken Gijsberts van Dijck weduwe van Aert Tijssen van Oorschot geassisteert met Gijsbert Janss van Dijck, haeren vader, ende heeft overgegeven aen Adriaentje Peeterssen van Esch geassisteert met Jasper Willemssen de helft van een huijs etc, 18-12-1662. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Teunis Peeterss x Lijsken van Dijck is voldaen, 22-2-1670.

Fol. 105r
Scheijdinge ende deelinge tusschen Cornelis Janssen van Til weduwenaer van Joostjen Adri-aenssen ter eenre ende Truijcken Cornelis van Til geassistert met Meerten Adriaenssen Gij-ben ende Adriaen Cornelissen van Til, sijne twee kijnderen bij Joostjen, ter andere zijde van de goederen die Cornelis en Joostejne tesamen hebben beseten, 29-12-1662.

Fol. 105cr
Scheijdinge ende deelinge tusschen de gelijcke kijnderen van Bastiaen Tonissen Duijser ende Grietjen Janssen Gijben, Christina x Aert Janssen van Dongen, Catherijna met Wouter Janss Cleijn, Jan, Neeltje ende Wouter van de goederen van hun moeder, 7-11-1662.

Fol. 106r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Johan Hilibert weduwenaer van Anthonette Geraerts van Dongen ende heeft overgegeven aen Jenneken Teunisse Oerlemans weduwe lestweff van Lauris Willem Floris een acker, 4-1-1663.

Fol. 106v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Verwiel ende heeft overgegeven aen Adriaen Jan Tonis Meeus een stuk dellen, 20-1-1663.

Fol. 106br
Scheijdinge ende deelinge tusschen de gelijcke kijnderen van Adriaen Janssen Gijben ende Melisken Melis, Jan, Meerten ende Jacob Wouters x Neeltjen van de goederen van hun ou-ders, 19-1-1663.

Fol. 107r
Scheijdinge ende deelinge tusschen Gijsbert Geeritssen Vermeir ende Geerit Geeritssen Vermeir, gebroeders, van de goederen van hun bestevader Jan Geeritssen Vermeir, 21-1-1663.

Fol. 109r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaentje Teunisdr weduwe van Aert Teunis-sen Burgers geassisteert met Adriaen Tonissen Burgers als vooght van haere vier kijnderen ende hebben over gegeven aen Anthonis Geeritssen een huijs etc, 20-1-1663.

Fol. 109v
Op huijden desen 20e januarij 1663 comapreerde Teunis Janssen Deelen weduwenaer van Goeijaertjen Goeijaertssendr ende heeft aengenomen sijn kijnt, Heijltje, bij Goeijertjen van Schalck Adriaenssen als voocht ende Jan Janssen Tijssen als toesiender.

Toegevoegd: Jan Janssen Herjon, Roosendael x Heijltje is voldaen, 1-10-1685.

Fol. 110v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Roeloff Adriaenssen Verseeff als vooght ende Peeter Stoffel crijnen als toesiender van de vijff kijnderen van Adriaen Jacobss Cleuver bij Anneken Cornelis ende gaven over aen Adriaen Corsten Clis een eijndt lants, 15-2-1663.

Fol. 111r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Roeloff Adriaenssen Verseeff als vooght ende Peeter Stoffel crijnen als toesiender van de vijff kijnderen van Adriaen Jacobss Cleuver bij Anneken Cornelis ende gaven over aen Huijbrecht Robben Stoop een eijndt lants, 15-2-1663.

Fol. 111v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Anthonij Isaack Piers ende heeft gewilcoort tbv Willem Corsten Clis ende Steven Janssen Decker, diaken, 12-3-1663. Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 112r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Willem Roelants Verhaeren ende heeft met consent ende int bijwesen van Roelant Berntss Verhaeren, sijnen vader, overgegeven aen Elisabeth Lijsters weduwe van Geerit Corsten van Dongen een stuck lant, ?3-3-1663.

Fol. 112v, fol 113a,b en c zijn tussen begin en einde van deze akte gevoegd
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Roelant Berntss Verhaeren ende heeft ge-wilcoort tbv Adriana Geeraerts de Roeij weduwe van Adriaen van Beeck, Oosterhout, 18-4-1663.

Toegevoegd: Bernaert Vervoort x Maria Verhaeren is als bedeelt op deze obligatie voldaen, 16-10-1696.

Compareerde Bernaert Vervoort x Maria Verhaeren mede namens Jan Bernaerts Verhaeren ende Digna van Beeck alnogh Geraerdt van Beeck, rentmr van de abdisse ende capittel van Thoir ende namens Francois Stickers, advocaet tot Breda, x Josina Maria van Beeck, procu-ratie notaris Peter Beris 19-2-1691 ende Petrus Verhaeren, erfgenamen van Adriana de Roij weduwe Adriaen van Beeck. Zij zijn voldaen door Petrus Verhaeren ende Bernaert Vervoort van de obligatie die Roelant Bernaerts de Roij aen Adriana Geeraerts de Roij op 18-4-1663 verleden heeft, 20-2-1691.

Fol. 113r
Copie van de akte van folio 112r

Fol. 113av
Copie van de akte van 112v

Fol. 113er
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Janssen Gijben ende Andries Janssen van Drunen, armmrs, als vooghden van de ses kijnderen van Govert Janssen de Laet ende An-neken Jans ende hebben overgegeven aen Floor Huijbert Floren een huijs etc, 5-5-1663.

Fol. 114r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corstiaen Hendrick geldens ende heeft over-gegeven aen Leendert Willemssen Leenhouwer een eijnt lants, 6-5-1663.

Fol. 115r
Op huijden desen 7e julij 1663 compareerde Jenneke Janss weduwe van Sijmen Jacobss de Gester met Roelant Berntss Verhaeren ter eenre ende Aert Dielissen Coeckman x Maeijken Sijmenssen de Gester ende Maeijken Peeterss Leempoel weduwe van Jan Sijmensse de Gester geassisteert met Jan Janss Piggen ende Adriaen Adriaenssen Roos namens Maeijken Aerts weduwe van Jacob Sijmens de Gester, procuratie Veen 6-7-1663, ende Sijmen Aerts-sen de Gester als vooght ende Geerit Cornelissen Smit als toesiender vande vier kijnderen, Cornelis, Neeltjen, bastiaen ende Frans, van Jenneken en Sijmen voornt ter andere zijde. Zij sluijten een accoort.

Fol. 116v
Compareerden Johannes ende Willem, soonen van Jacob Janssen Glavimans za en Jenne-ken Dircks de Greeff, Anne ende Adriana, dochters van Jacob ende Jenneken, Lambert Joosten de Hoogh x Elijsabet ende Christoffel Bartholomeussen Molengraef x Dirckxken, gesusteren ende kinderen van Jacob ende Jenneken. Zij verlceren dat zij op 19-9-1661 een schding hebben gemaeckt, 16-7-1663.

Fol. 117r
copie
Te Breda compareerde Peeter van Leeuen, mr cleermaecker x Aeltken Persijn ende ver-claerde schuldigh te wesen tbv weeshuijs van Breda. Borg staen Geertruijt Damisse weduwe Henrick Persijn, schout, x Cornelis Louf, schouth, haer moeder met Jans Janss Piggen, swa-ger. Jan staet zelf ook borg, 18-4-1663.

Fol. 118r
Compareerde Peeter van Leeuen, cleermaecker,burger Breda, mede namens sijn vrouw Aeltjen Persijn, geertruijt Damisse wed lest van Hendrick Persijn, schouth en nu x Cornelis Louff, schouth, geassisteert met Peeter voors, haeren schoonsone, ende bekende dat het weeshuijs te Breda haer geld zal krijgen en stellen goederen als onderpant. Hun oom jan Janss Piggen is oock betrokkene, 26-4-1663.

Fol. 118v
Scheijdinge ende deelinge aengebracht bij Dingen Adriaenssen weduwe lestwerf van Peeter Tonissen Leempoel geassisteert met Joost Geeritssen Cool ter eenre ende Jan Peeterse Leempoel, Maeijken Peeterssen Leempoel weduwe van Jan Sijmense de Gester geassisteert met Jan Janss Piggen ende Jenneken Franssen weduwe van Tonis Peeterssen Leempoel met Cornelis Louff ter andere sijde van de goederen die Peeter ende Dingen voornt tesamen besten hebben, 16-6-1663.

Fol. 119v
Scheijdinge ende deelinge aengebracht bij de kinderen Peeter Tonissen Leempoel ende Pee-terken Peeters, hun ouders, Jan Peeterse Leempoel, Maeijken Peeterssen Leempoel wedu-we van Jan Sijmense de Gester geassisteert met Adriaen Adriaenssen Roos ende Jenneken Franssen weduwe van Tonis Peeterssen Leempoel met Sijmen Aerden vanden Hout, swager, als toesiender van haer kijnderen bij Tonis van de goederen die Peeter ende Peeterken voornt tesamen besten hebben, 3-7-1663. Quitantie als los vel aanwezig. Maeijken nu x Cornelis Sacharias.

Fol. 122r
Scheijdinge ende onderdeelinge tusschen de kijnderen van Peeter Adriaenssen Snijder bij Jenneken Jans van Dijck, Jan, den Oudste, Peeter Baijens x Lijsken, Jan den Jonghsten en-de Joostjen van de goederen van hun moeder, 6-7-1663.

Fol. 121r
Scheijdinge ende onderdeelinge tusschen Jan Peetersen Leempoel ende Maeijken Peeters-sen Leempoel weduwe van Jan Sijmense de Gester van een geseet mette huijsinge etc, 4-7-1663.

Fol. 123r
Gelijke akte als die van folio 119r

Fol. 123
copie
inventaris overgebracht [staat niet bij van en door wie]

aldus geweerdeert bij Adriaen Adriaenss Roos, Hendrick Stoffels van Gils, Adriaen Goeijaerts Oerlemans ende Wouter Verwiel, taxateurs van moeders sijde, 3-10-1663.

Fol. 129av
Copie
Alsoo Jan Janssen de Bie den Jongen mede als voocht ende Adriaen Janssen Decker als toesiender over de kijnderen van Jan Janss de Bie bij Tonisken Janss aen Willem Mansvelt x Margrietjen, Jan van Vessem x Melesina, voorkijnderen van jan Janss voornt bij Martijntje Aerts de Gruijter hadden in handen gestelt een inventaris van de goederen van jan ende To-nisken, 4-10-1663.

Fol. 130r
Reeckeninge ende liquidatie tussen de kijnderen van Jan Janss de Bie, Jan de Bie mede als voocht ende Adriaen Janss Decker als toesiender van Meerten Janss de Bie, Martijntje de Bie, Corstiaen de Bie, Jan Adriaenss Cuijper x Maria de Bie ende Joost Toniss Oerlemans x Ceuntjen Janss de Bie, naekijnderen van Jan de Bie, 23-12-1668.

Fol. 130cv
Compareerde Louweris Gijsberts Cuijper ende heeft over gegeven aen Jan bastiaenss Soet-hout een stuck acker, 23-2-1665.

Fol. 130dr
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corstiaen Dielissen Ceockmans ende heeft overgegeven aen Aert Dielissen Coeckmans, broeder, een eijndt lants, 20-10-1663.

Fol. 130dv
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Huuijbertse Goethart ende heeft over-gegeven aen Brust Huijbrechts Brusten een stuck lant, 15-12-1663.

Fol. 131r
Op huijden den 25e april 1669 soo heeft Jan Janssen de Bie int bijwesen van Corstiaen de Bie afgereeckent ende geliwuideert met Johannis Leonse ende Hendrick Foppen van Meeuwen x Marie Leonse ende dat van t versterf van hun bestemoeder Hesterken Geerits.

Toegevoegd: Margrietjen Jans de Bie x geweest met Willem Mansvelt ende Johannis van Vessem x Melesijna de Bie sijn voldaen.

Fol. 131v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peeterss van Stuijvesant ende heeft over gegeven aen Robbrecht Handrickss Decker een eijndt lants, 2-11-1663.

Fol. 132r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Hesterken Geeritssen weduwe van Jan Roo-sen geassisteert met Jan Janss de Bie ende heeft overgegeven aen Jan laurissen vanden Hout twee driessen, 27-11-1663.

Toegevoegd: Jan Janss de Bie ende Johannis Leonse sijn voldaen, 28-3-1669.

Fol. 132v
Op huijden desen 8e december 1663 soo sijn Tonisken Willems Bijlemans weduwe van Mi-chiel Janssen van Beeck met Anthonis Geeritssen ter eenre ende Janneken Michielssen, Adriaen Michielssen ende Jan Michielssen van Beeck kinderen bij Geeriken Adrianesdr be-assisteert met Adriaen Geeritssen ende Jan Aertssen den Uijl, oomen, ter andere zijde. Zij sluijten een accoort.

Fol. 133v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Huijbertssen Goethart ende heeft over-gegeven aen Brust Huijbrecht Brusten een stuck lant, 15-12-1663.

Fol. 134r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Wouterssen namens Janneken Aertssen Rommen, sijne moeder, procuratie Sprangh 13-11-1663, ende heeft oevr gegeven aen Jan Adriaenssen Gijben een deel van een geseet mette huijsinge etc, 17-12-1663.

Dingeman, Dirck, Jan Wouterssen ende Frans Wouterssen Tuijmelers als vader ende voocht van sijne drie kijnderen, kinderen van Janneken Aertssen Rommen sijn voldaen, 29-12-1667.

Fol. 134v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Adriaenssen Gijben ende heeft overgege-ven aen Jacob Wouterssen, swager, een acker, 17-12-1663.

Fol. 135
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Marchelis Janssen van Drongelen ende heeft overgegeven aen Willem Lourissen, swager, een deel van een geseet mette huijsinge etc, 20-1-1664.

Fol. 135v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peeterssen Rommen ende Eerit Peeters-sen Rommen ende hebben overgegeven aen Wouter Peeterssen Rommen, halve ende hele broeder, 2/3 deel in een huijs etc, 20-2-1664.

Fol. 136r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Elisabet Lijsters weduwe Geerit Corsten van Dongen geassisteert met Wouterus de Ruijter ende heeft overgegeven aen Corstiaen Wil-lemss Clis een huijs etc, 24-4-1664.

Fol. 136v
Reeckeninge, bewijs ende reliqua an Corst Adriaenss Loos als vooght ende Geerit Wouters-sen Hoevener als tosiender van de twee kijnderen, Peeter ende Adriaen, van Jan Adri-aenssen Loos sa ende dat van haere ontfangh ende uijtgeeff, 8-3-1664.

10 folio’s ontbreken of vermeodelijk verkeerd genummerd.

Fol 150v
Copie
Anneke Jacobs Glavimans maakt haar testament, 12-3-1664.

Genoemd: Elisabeth Jacobs Glavimans x Marchelis Jans, Maria Jacobs Glavimans x Corstiaewn Cornelis Mutsaerts, halve susters, Willem, hele broeder, Elijsabeth Jacobs Glavimans x Lambert Joosten ende Dircken Jacobs Glavimans x Christoffel Molengraeff, heele susters, Johannes ende Adriana, heele broeder ende suster.

Fol. 152r
Copie
Op huijden desen 15 december 1663 soo sijn Lijsken Janss van Dijck weduwe Aert Tonissen Vucht int bijweesen van Aert Denis de Greeff, broeder, ende Meerten Adriaenss Gijben, swa-ger, ter eenre ende Thonis Aertssen Vucht als vader van Aert voornt ter andere zijde tot een accoort gecomen.

Fol. 153r
Reeckeninge gedaen bij Roel Adriaenss Verseeff als voocht ende Peeter Stoffel Crijnen als toesiender van de kijnderen van Adriaen Jacobss Cleuver als gewesene voiocht van de kijn-deren van Jan Claessen de Greeff bij Cathelijn Jacobssen ende dat vanden ontfanck ende uitgeeff die Adriaen Jacobss sedert 19-2-1659 tot deser dage toe heeft gehadt, 15-1-1663.
Toegevoegd: Adriaentje Janss de Greeff is voldaen, Jacob Janss de Greeff is voldaen, 3-2-1663.
Jenneken Janss de Greeff iint bijwesen van Adriaentje Jans, halve suster, is voldaen Jacob Adriaens Clover ende broeders ende susters, 25-2-1671.

Fol. 160
Inventaris overgebrocht bij Frans Wouterssen Tuijmelers weduwenaer van mariken Wouters-sen ende dat van de goederen die sij tesamen besten hebben.

Fol. 160r
Op huijden desen 3e meert 1664 compareerden Frans Wouterssen Tuijmelers weduwenaer van Mariken Wouterssen ende heeft aengenomen van Dingeman Wouterssen als voocht ende Cornelis Wouterssen Tuijmelers als toesiender sijne drie kinderen, Wouter, maeijken ende Adriaenken, bij Mariken voorss.

Toegevoegd: Frans Wouterss Tuijmelers x Teunisken Willems Bijlemans heeft nog goederen ingebracht, gecomen van sijn vader, 24-7-1666.

Bestemoeder was Jenneken Aertssen Rommen.

Fol. 162r
Inventaris overgebrocht bij Toinisken Willems Bijlemans weduwe van Michiel Janss van Beeck ende dat van de goederen die sij tesamen besten hebben.

Fol. 162av
Op huijden desen 1e meert 1664 compareerde Tonisken Willems Bijlemans weduwe van Mi-chiel Janss van Beeck met Frans Wouterssen Tuijmelers, haeren ondertrouwden man, ende heeft aengenomen van Adriaen Michielssen van Beeck als voocht ende Paulus Janss Greeff x Peeterken Willemsdr als toesiender haere drie kijnderen Claes, Lambert ende Willem, bij Michiel.

Fol. 162c
Scheijdinge ende deelinge tusschen Willem Glavimans ende Lambert Joosten x Elisabet Ja-cobs Glavimans ende Christoffel Molengraeff x Dircken Jacobss Glavimans van de goe-deren van Anneke Jacobs Glaviman, suster, volgens testament van 20-1-1664. Actum 27-3-1664.

Fol. 163v
Aenneminge van Jenneken Joosten Vos haer kijnderen


[laatste stuk van een akte]

Fol 163br
Inventaris overgebrocht bij Jenekken Joosten Vos weduwe van Adriaen Adriaenss Roos den Jongen van de goederen die sij tesamen besten hebben.

Fol. 163er
Op huijden desen 4e december 1664 compareerden Jenneken Joosten Vos weduwe van Adriaen Adriaenss Roos den Jongen met Jan Janss Piggen ende heeft aengenomen van Adriaen Adriaenss Roos, bestevader ende voocht, ende Cornelis Wouters Tuijmelers als toe-siender haer vier kijnderen, Jan, Adriaen,, Achtjen ende Ariaen, bij Adriaen voornt.
[laatste stuk van de akte staat op folio 163v].

Fol. 163ev
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dingentjen Adriaenssen weduwe van Peeter Teunissen Leempoel met Willem Corsten Clis, diaken, ende heeft overgegeven aen Wouter Janssen van Cijck, Besoijen, een huijs etc, 4-9-1664.

Fol. 164r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Anthonissen Oerlemans ende heeft over-gegeven aen Jan Peeter Faessen een acker, 4-10-1664.

Fol. 164v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Bastiaense Soethout ende heeft overgege-ven aen Adriaen Jacobss van Ballecom een geseetje met de huijsinge, etc, 20-12-1664.

Fol. 165r
Staet ende cavelcedulle ofte scheijdinge ende deijlinge aengegaen tusschen Christoffel Mo-lengraeff, Willem Glavimans x Geertruijt Molengraeff, Elisabeth Molengraeff met Hendrick Stoffels, haeren grootvader, mitsgaders Cornelis Hendricx van Gils als oom als voocht van Jan, innocente sone, ende Catharina, met Catharina present, kinderen van Bartholomeeus Janss Molengraeff ende Elisabeth Hendricxsen van Gils, van de goederen van hun ouders ende de goederen van hun moeder en Adriaen Janss de Jongh, weduwenaer van hun moe-der, en de goederen van Wijnant Molengraeff, 26-9-1665.

Fol. 168v
Compareerde Christoffel Bartholomeeus Molegraef ter eenre ende Elisabeth Molegraef, sijne suster, met Henrick Stoffels van Gils, moederlijke grootvader ter andere sijde. Zij hebben een deelinge gemaakt, 22-10-1665.

Toegevoegd: G vander Hoeven is voldaen

Fol. 170v
Op 21-1-1665 maken Adriaen Tonissen Burgers ende Adriaentje Ariessen Verseef hun tes-tament

Fol. 172v
Op huijden den 1e februarij 1665 compareerde Anthonij Peeterss Vos weduwenaer van Jen-neken Bertroms de Bruijn ende heeft aengenomen van Joost Bertroms de Bruijn als voocht ende Aert Peeterss Vos als toesiender sijn ses kijnderen, Peeter, Bertrom, Lijsbeth, Pieternel, Marie ende Govertje, bij Jenneken.

Toegevoegd: Gabriel Vrijslagh x Maria Anthonissen Vos is voldaen, 21-7-1682.
Jan Elders x Pieternel Anthonis Vos is voldaen, 11-9-1683.

Fol. 173v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Anthonissen de Leeu x Jenneken Adri-aenss Cam ende heeft overgegeven aen Lambert Joosten de Hoogh ende Gijsbert Janssen Oostvogel, swagers, een geseet mette huijsinge etc, 2-3-1665.

Fol. 174r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Wouterssen van den Nieuwenhuijsen ende heeft overgegeven aen Adriaentje Meertens weduwe Jan Janss Sprangers, Vrijhoeven, een acker, 18-4-1665.

Fol. 174v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Adriaenss de Leeu als voocht ende Adriaen de Roij als toesiender van Sijmen Claes Bunnen, Claes mede present, ende geasisteert met Matthijs Adriaenssen de Lange, sijnen schoonvader, ende hebben overgegeven ten overstaen van Ivo vanden Heuvel, drossaert van Venloon, als oppervoocht, aen Adriaen gerit Cornelis-sen een deel van een dellen, 17-3-1665.

Fol. 174br
Compareerde Jan Janss Piggen ende heeft gewilcoort tbv Jan Boer, buijten de Spuijpoort te Dordrecht, 1-4-1665.

Fol. 175r
Scheijdinge ende deijlinge tusschen de kinderen van Jan Janssen de Bie ende Teunisken Jans, Jan, Martijntje met Wouter Verwiel, Corstiaen, Maria met Jan Adriaenss Cuijper, bruijdegom, ende Keuntgen ende Meerten met Adriaen Janssen Decker, oom ende vooght, ende Hendrick Stoffels van Gils als vooght, van de goederen van hun ouders, 10-3-1665.

Toegevoegd: Joost Tonissen Oerlemans wednr van Keuntjen is voldaen, 5-2-1671.

Fol. 177r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Geertruijt de Hoet x Jacob Windell, Hulst, na-mens haere man, procuratie notaris Joan Huijmans Hulst 17-4-1665, mede namens Dirck de Hoet, broeder, op zee zijnde, ende heeft overgegeven aen Rombout Anthonissen Leempoel, Vrijhoeven, ende Marten Anthonissen, Baertwijck, als mede erfgenamen van Adriaen Janse Leempoell , genaemt Adriaen Schrijvers, outoom, hun deel van de erfenis, 25-5-1665.

Aantal folio’s ontbreken of er is verkeerd genummerd

Folio 194r
Scheijdinge ende onderdeelinge aengebracht bij de gelijcke voorkijnderen van Adriaen Pee-terss Cuijper bij Geeriken Janssen vanden Hout, Jan, Catharina x Cornelis Anthonis Wijnants, Dircxken x Cornelis Cornelis van Heusden, Pieternella x Joris van Emmervelt, Adriaentje met Meerten van Campen, Hugoi Holster als schoonvader namens Huijbert Peeterss Cuijper, mitsgaders de broeders ende swagers namens Jenneken, Aert ende Adriaen Adriaenss Cu-ijper van de goederen van Jan Laurissen vanden Hout, haeren grootvader, 28-5-1665.

Toegevoegd: Adriaen Heijblom x Jenneken Adr Cuijper is voldaen, 2-12-1669

Fol. 194 los vel
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Marten Teuniss, Baertwijck, mede namens Peeter Adriaenss van Grevenbroeck, Haerlem, swager, ende Rombout Anthonissen Leem-poel mede als voocht van de kijnderen van Jan Teunissen Leempooel en namens Maeijlken Adriaenss weduwe van Wouter Toniss Leempoel ende teunisken Aertss Leempoel, Crimpen, procuratie Breda 12-4-1665 en Crimpen 28-5-1665, Rombout ende Marten namens Geertruijt ende Dirck de Hoet ende hebben over gegeven aen Handrick Willems Schuer, Steven ende Jacob Janss Deckers, gebroeders ende swagers een geseet mette huijsinge etc, 9-7-1665.

Fol. 196v
Zie los vel bij folio 194.

Fol. 197v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Willem Abberdaen ende heeft gewilcoort tbv Adriaen Janss de Jongh, 28-7-1665.

Toegevoegd: Govert vanden Hoeven namens Handrick de Jongh, secr Hees ende Leende als voocht van de vier dochters van jan de Jongh volgens testament van Adriaen de Jongh bedelt op dese obligatie sijn voldaen door Merten van Campen, de tegenwoordig possesseur van deze obligatie. Los vel als wuitantie aanwezig bij folio 198

Fol. 198r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Corsten Geldens, ruijter onder de graef van nassau, bergen opden Zoom, ende heeft overgegeven aen Alitken Corsten Geldens, sus-ter, sijn deel in eengeseet mette huijsinge etc, 4-8-1665.

Fol. 198v
Compareerde Pieter Bonjeirgeven, frans schoolmeester ende machtigt Johan de Bie om zijn zaken mbt Pieter de Boer te behartigen, 5-9-1665.

Fol. 199v
Compareerde Peeterken Joosten weduwe van Adriaen Janss Talen ter eenre ende Geerit Adriaenss Talen mede namens Wouterke Adriaenss Talen, Anthonij Adriaenss Talen mede namens Adriaen Peeterss Verheijden x Bastiaentje Adriaenss Talen, Pauwels Peeterss Ver-heijden x Jenneken Adriaenss Talen, beijden buijtenlants, Jan Teunissen Brouwers x Willem-ken Adriaenss Talen ende Tonis Janss als voocht ende Meerten geeritssen back als toesien-der van Jan Adriaenss Talen, kinderen van Adriaen Jans Talen ter andere zijde. Zij sluiten een accoort, 17-9-1665.

Toegevoegd met los vel: Tomas Janss Koninck x Anneken Ariessen Verhoeven weduwe Melis Glavimans is voldaen door de kinderen van Adriaen Janss Talen ivm een eerder transport.

Fol. 201 los vel
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Johan Molengraff ende Jan Geritss, armmrs, ende hebben overgegeven aen Peeterken Joosten weduwe lestwerff van Adriaen Janss Ta-len een del in een geseet met een huijsken etc, 26-9-1665.

Fol. 202 los vel
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan teunissen Brouwer x Willemken Adriaens Talen ende heeft overgegeven aen Geerit Adriaenss Talen, swager, sijn deel in het geseet mette huijsinge etc, 24-12-1665.

Fol. 203v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Janss Poorter ende heeft gewilcoort tbv Jan Bastiaenss Duijser ende Jan Janss Piggen den Jongen, diakonen, 5-1-1666.

Fol. 204r
Reeckeninge, bewijs ende reliqua voor Corstiaen Adriaenss de Loos als voocht vande 2 naerkijnderen, Peeter ende Adriaen van Jan Adriaenssen de Loos van sijne ontfanck ende uijtgeef sedert 8-3-1664 tot desen dagen toe, 25-2-1666.

Fol. 207v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Peeterss van Lier ende heeft over ge-geven aen Lijsken Corstiaenss weduwe van Cornelis Corstiaenss Mutsaerts een stuk saijlants, 28-2-166.

Fol. 208r
Compareerde Johannes Bron, dienaer des goddelijcken woorts ende Geertruijt vande Werck, echteluijden, ende maken hun testament, 16-3-1666.

Fol. 209v
Op 17-3-1666 compareerde Goossen Adriaenss Onrost ende Maeijken Hermanss, echteluij-den, ende maken hun testament.

Genoemd: hun ses kijnderen.

Fol. 210v
Reeckeninge, bewijs ende reliqua die doende is Cornelis Anthonis Wijnants als voocht van de boedel van Adriaen Peeterss Cuijper raeckende soo voor als naekijnderen ende dat van de ontfanck die hij sedert 29-5-1665 tot desen dage heeft gehat, int bijwesen van Jan Adriaenss Cuijper mede als voocht van Huijbert Peeterss Cuijper, sijn broeders sone, met Hugo Holster als schoonvader van Huijbert, ende namens Joris Emmervelt x Pieternella Cuijper, procuratie 20-4-1666, Adriaentje Adriaens Cuijper, Geerit Adriaenss Cuijper geassisteert met Jan Cu-ijper, sijnen broeder ende voocht,, mitsgaders Gijsbert Crijnen, sijnen oom ende toesiender van ’s moeders sijde en de namens de minderjarige kinderen van Adriaen Cuijper, 28-4-1666.

Fol. 215r
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij de voor ende naer kinderen van Adriaen Peeterss Cuijper bij geeriken Janss vanden Hout ende Erken Crijnen, Jan mede als voocht van Huij-bert Peeterss Cuijper, sijnen broeders soon, ende Hugo Holster als schoonvader ende toe-siender van Huijbert, Aert, Dircxken x Corneli Corneliss vcan heusden, Cathalijn x Cornelis Anthonis Wijnants, Hugo Holster namens Joris Emmervelt x Pieternella Cuijper, procuratie 28-4-1666, Adriaentje Adriaens Cuijper, ende Cornelis voornt namens Jenneke ende Adri-aen bij Geeriken jans vanden Hout, Kjan Adriaenss als halve broeder ende voocht ende Gijs-bert Crijnen als oom ende toesiender van Geerit Adriaenss Cuijper, mede present, ende Crijn, Marije ende Lijsken bij Erken Crijnen ende dat van de goederen van hun ouders, 28-4-1666.

Fol. 217v
Op 7-6-1666 compoareerden Cornelis Peeterssen Leeuw ende Joostjen Janss Talen, ech-teluijden, ende maken hun testament,

Genoemd: Cornelis Corsten x Heijltje Cornelis Leeu, Corstiaen Wouterssen, Duijtslant, x En-gel Cornelis Leeu, Anna Cornelis Leeu weduwe Geerit Wouterssen, Floor Huijbertss x Pietrnella Cornelis ende Jan Bastiaenssen Suethout x Teunisken Cornelis Leeu, de kijnderen van Peeter Corneliss Leeu en Peeter zelf.

Toegevoegd: op 3-+2-1667 sijn de kijnderen voldaen door Joostjen janss Talen weduwe van Cornelis Leeu.

Op 4-7-1765 een ectract gemaakt voor de weduwe Johan van Ammelrooij.

Fol. 219r
OP 16-6-1666 compareerde Hesterken Geeritsdr weduwe van Jan Roohen ende maeckt haer testament.

Genoemd: Johannis Lionsen, haer soons sone, Ceuntjen Janssen de Bie

Fol. 220v
Op 19-9-1666 compareerde Dingena Michielssen weduwe van Jan Laurissen Lantmeter ende maeckt haer testament.

Genoemd: de Armen van Sprang, Dircksken Janss vanden Hout x Cornelis van Baertwijck, secr tot Eetten ende Meeuwen, oudtse dochter, Adriaentje weduwe Jan Rombouts, schouth Cappel, dochter, de vier kinderen, Jacob, Jan, Maria ende Laurensken, van Jan Jacobs Kie-vits.

Fol. 222v
Copie voor Huijbert Robben Stoop
Huijbert Robben Stoop wil dat de Rom Meertens van Dijck stopt met sijn actie dat het huijs dat Huijbert gecocht heeft van de erfgenamen van Willem Cloaessen Bijlemans te dicht bij sijn huijs zou staen, 21-4-1666
Op 21-4-1666 is de officier bij Rom geweest en deze heeft toegezegd sijn actie te staken.

Fol. 223r
Reeckeninge, bewijs ende reliqua voor de weduwe van Corst Corstiaense Glaviman, secr tot Cappel, als momboiresse ende Jan Adriaen Baijens als toesiender van het kint van Tonis Janss vanden Hout van de ontfanck ende uitgeef, 9-2-1666.

Fol. 228 los vel
Arien Antonissen vanden Hout mede namens Denijs Anthonissen vanden Hout, broeder, als erfgenamen van Baijen Anthonissen vanden Hout, broeder, is voldaen door Willemina Janssvan den Hout wewduwe van Corst Corstiaense Glaviman, secr tot Cappel, 30-1-1669

Fol. 229r
Op 27-9-1666 compareeerden Wouter Huijbertssen Goethart ende Truijcken Janssen haensberch, echteluijden, ende maecken hun testament.

Fol. 230r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de erfgenamen van Huijbert Peeterss Cuijper, Jan, Aert, Adriaentjen, Catharijna x Cornelis Anthonis Wijnants, Pieternella x Joris van Emmervelt ende Jenneken Adr Cuijper, Jan voornt als voocht ende Gijsbert Crijnen als oom ende toe-siender van Geerit, Crijn, Maria ende Lijsken, kinderen Adriaen Peeterss Cuijper en namens Adriaen Adr Cuijper, Zeeland en namens Cornelis Cornelis van Heusden x Dircxken, 30-11-1666.

Fol. 230er
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Corst Geldens ende Handrick Corne-lis van Crommer x Alit Corst Geldens mede namens Adriaen Corst Geldens, procuratie Sprangh 4-8-1665, ende Marie Corst Geldens met Handrick Cornelis Seberts, Corst Geerit Geldens als voocht van Frans Corst Geldens ende hebben ovber gegeven aen Willem Franssen van Ammeroijen, 30-11-1666

Fol. 230gr
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Corst Geldens mede namens Handrick Cornelissen, swager, ende Marie Corsten, suster, mits dat hij Handrick Cvorsten de weduwe van Jochim Verschueren moet contenteren ivm de boedel van Corst Handrick Gel-dens zaende heeft overgegeven aen Leendert Willemss Leenhouwer een eijndeke lants, 7-2-1667. Los vel bij folio 232r aanwezig.

Fol. 230hr
Lijsken Teunisdr is voldaen van Denijs Tijssen.

Fol. 230i
Gelijke akte als 168v

Fol. 232r
Staet ende inventaris overgebrocht bij Lijsken Willems Verschuer weduwe van Wouter Adri-aenssen Tuijmelers vande goederen die sij tesamen besten hebben.

Fol. 233r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Tonis Janss Deelen ende heeft overgegeven aen Peeter Handrick Spaendonck een geseetje ofte huijske, 15-2-1668.

Fol. 234r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Corsten, Besoijen, mede namens Adriaen Gijsberts, Voorborch, procuratie Sprangh 20-2-1667, Lijksen Gijsberts met Adriaen Corstenj Nouwens ende hebben overgegeven aen Mijnis Huijberts een geseet mette huijsin-ge, datum ut supra.

Inde belending: de weduwe van Michiel Janss nu x Frans Tuijmelers

Fol. 234br
Deel van een inventaris

Fol. 234cr
Marie le Pijne x Jan Hendrickss Back met Cornelis Hendrickss Back, swager is voldaen door Lijntgen Joosten Vos weduwe van Jan Ariens volgens accoort van Jan voornt mbt de uijtcoop van desselfs kints of eerste vrouw Peeterken Joosten Vos ouders goedt, 29-4-1678.

Fol. 235r
Op 14-4-1667 compareerde Huijbert Aertssen vander Plas weduwenaer van Jenneken Janss van Diest, Waelwijck, bruijdegom, met Anthonij Aertssen vander Plas,broeder, ter eenre ende Lijsken Willemss Verschuer weduwe van Wouter Adriaenss Tuijmelers, bruijt, met Adriaen Willemss Verschuer, broeder, ter andere isjde. Zij maken hun huwelijckse voorwaerden.

Fol. 236r
Scheijdinge ende onderdeelinge tusschen de kijnderen van Frans Willemss van Ammeroijen ende Dingentjen Rommen met naemen Abraham Franss, Hendrick Willem inden Wint x Pee-terken Fransdr, Jan Adreiaenssen Vos x Maeijken Franssdr, Rombout Franssen, Willem Franssen ende Cornelis Franssen van Ammeroijen van de goederen van hun moeder, 4-1-1666.

Fol. 238r
Copia
Jan Adriaensen heer heeft betaelt aen Giojsbert Geritsen Vermeer van een obligatie die hij tlv Anthonij Piers hebbende was, 23-2-1674.

Fol. 238v
Copie
Op huijden desen 6e maert 1632 soo sijn Sijmon Jacobss? ende Willem Corsten Cleermaec-ker tot een accoort gecomen.

Fol. 239v
Einde van de akte van 236r

Fol. 240r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kinderen van Wouter Geeritssen Tuijmelers met namen Jenneken ende Claesken, dochters van Cornelis Wouters Tuijmeler den Ouden, Gijs-bert Mattheeuss x Heijltjen Woutersdr, Wouter Janss Poorter x Teunisken Woutersdr, Ber-trum Joachims x Jenneken Woutersdr, Cornelis Wouterssen Tuijmelers, Frans Wouterssen Tuijmelers ende Jan Gerits Boom x Peterken Franssendr, voordochter van Wouter Geerits-sen Tuijmelers [?] enmde dat van alle goederen van Wouter, 5-10-1666

Fol. 242r
Staet ende inventaris aengebrocht bij de kinderen van Maeijken Dircx weduwe lestwerf van Peeter Tonissen Vos, nl de vijf kinderen van Adriaen Tonissen Burgers, de vier kinderen van ? Teunissen Burgers, het kint van Teunisken Teunissen Burgers, binnen ’s Bosch overleden, vande goederen van Maeijken Dircx, 12-11-1666.

Toegevoegd: Herman Sijmons, sone van Teuntjen Teunis Borgers is voldaen van Anthonij Peeters Vos, 27-4-167?.

Fol. 245v
Jenneken Andriess de Wit weduwe van Huijbert Claess van Bergen is voldaen van Neeltjen Bastiaenssen Duijser, 2-1-1666.

Fol. 246r
Copie
Lootinge ende deelinge gedaen ende gemaeckt bij ende tusschen Dingenken Rommen dende haere kijnderen bij Frans Willemss Ammeroijen op 4-1-1666 met Abram, Willem, Rom, Cor-nelis, Peeterken x Handrick Willemsen, Maeijken x Jan Adriaenss Vos.

Toegevoegd: de erfgenamen zullen alle schulden betalen. Verzoek uijt Venloon tot betaling, met antwoorden etc.

Fol. 250v
Seger? Huijbertsen Visser is voldaen door Anthonis Geeritssen.

Fol. 250v
Op 29-6-1667 is Tuenis Aertssen Buerger voldaen door Teunis Aertssen.

Fol. 251r
Op huijden den 6e junij 1669 so sijn Hendrick Adriaenssen van Broeckhoven ende Jan Jan-sen van Broechoven, beijde Duijtslant, geaccordeert met Laurens Paulus van Schijndel mbt een legaat van Heijliger Adriaensen van Broechoven