Selecteer een pagina

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 20-12-1668
1e Comparant: Frans vande Laer, soldaet
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Frans vande Laer, soldaet int regiment van generaal baron Fagel onder de compagnie Godijn, verklaart dat ontrent de Engelse Waegs hij Jan de Simdt, voorman vande Langstraat, en Cornelis den Blijen, voorman vande Langstraat, elkaar heeft horen uitmaken voor schelm en dief. Jan zou beschonken zijn geweest. Cornelis heeft geld belooft als Frans de attestatie int leger te Breberis woude contrarieeren.
Adriaen Swalp, ruijter onder het regiment van luijtenant generaal van Ooijen compagnie majoor bevestigt de attestatie van Frans. Cornelis heet nu Cornelis Ockers

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 5-3-1670
1e Comparant: Jan Anthonis Snijder ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Anthonis Snijder, ca 41 jaar en Theuntjen Jan Gheerenden, ca 50 jaar verklaren op verzoek van Cornelis Jochums Rijcken, heemraet, dat op de westzijde van Vroukensvaert ten noorden van de stede van Adriaen Jan Mathijssen een begaanbare weg, ligt. Jan heeft altijd over de weg mogen rijden tot 3 jaar geleden Adriaen dat verhinderde.
Theuntjen verklaart dat haar ouders al in 1625 de weg gebruijkte en dat Adriaen daar vorige zomer bezwaar tegen maakte.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 20-7-1686
1e Comparant: Gijsbert Janssen Conincx
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Gijsbert Janssen Conincx verklaart dat hij geen schuld heeft bij Wierick Boeff en geen borg gevraagd te hebben omdat hij aan de heer van Wesel, hout koopman tot Dordrecht, niets schuldig is.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 23-9-1716
1e Comparant: Adriaen Vassen
2e Comparant: Willem Pasman, procureur
Goederen:
Bijz: Adriaen machtigt Willem zijn zaken mbt Cornelis Buijs, hooijcoopman te behartigen

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 23-9-1716
1e Comparant: Maria Treresa Vervoort x Gustavus Haeijaerts
2e Comparant: Michiel van Tilborg, procureur
Goederen:
Bijz: Maria machtigt Michiel om haar zaken als eiseres tegen wed Peeter Jans Brouwer te behartigen

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 31-12-1716
1e Comparant: Cornelis Camp den Ouden
2e Comparant: Mathijs Camp, zoon
Goederen:
Bijz: Cornelis machtigt Mathijs om te Raemsdonk een huijs etc. aan Cathelijn Pels en Philippus de Roon (beide Raemsdonk) te verkopen

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 30-6-1717
1e Comparant: Jan Peeters de Jongh ea
2e Comparant: Jan van Grevenbroeck
Goederen:
Bijz: Jan van Grevenbroek wil van: Jan Peeters de Jongh, ca 44 jaar, Cornelis Mathijs Camp, ca 50 jaar, Cornelis Anthonis Coninx, ca ca 21 jaar, Huijbert Ariens Coninx, ca 19 jaar, Huijbert Willems de Ruijter, ca 18 jaar, Johanna Zeijlmans wed Michiel Compeer, ca 51 jaar, Adriaentje Cornelis de Jong wed Cornelis Camp de Jonge, ca 33 jaar.

Wie gehoord heeft dat Salomon gedreigd heeft Jan en zijn knecht Dirk Dolk te zullen doodschieten. Alleen Huijbert Coninx heeft dit gehoord.
Niet in de kop genoemd:
Bartholomeus Camp, ca 22 jaar, en Laureijs Wouters Gijben, ca 24 jaar.

Weten hoe oud ze zijn. (zie hierboven)

Of zij op 21-6-1717 rond 9 à 10 uur ‘s avonds bij het huijs van Jan van Grevenbroek
Allen waren in hun eigen huijs behlave Huijbert Ariens Coninx. Hij was voor het huijs van Johanna Compeer op den dijk en Corn Ant Coninx, hij was in het huis van wed Willem de Ruijter.

Of zij hebben gezien dat Salomon van Grevenbroeck de ruiten van Jan van Grevenbroeck heeft ingegooid: J de Jong, L Gijben, B Camp, J Zeijlmans en A de Jong hebben het gezien.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 29-10-1717
1e Comparant: Johan Fransse vanden Laer x Adriaentje van Gorkom
2e Comparant: Bernard Sas, procureur
Goederen:
Bijz: Johan Fransse vanden Laer x Adriaentje van Gorkom machtigt Bernard Sas (Sprang) om zijn zaken mbt Jan vanden Eest?, zilversmit te Waelwijck te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 23-11-1717
1e Comparant: Aertje Aerts Cuijl wed Peeter de Bont ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Aertje Aerts Cuijl wed Peeter de Bont, Floorken Aerts Cuijl wed Jan Ockers, Jan Huijberde Cuijl mede namens broers en zussen, Huijbert Adriaens Cuijl mede namens broers en zussen. Alle erffg van Peeter Aerts Cuijl. Zij machtigen Peeter Huijberde Cuijl en Aert Jans Ockers om hun zaken mbt Maeijken Peeters wed Peeter Aerts Cuijl geassisteerd door Jan Zeijlmans te behartigen

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 7-4-1718
1e Comparant: Cornelis Swart ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis Swart, Huijbert Swart, Jan van Tilburg als voogd van Willem van der Schans, Jacob van Tilburg, Thomas Compeer x Cornelia van der Schans, kinderen en kleinkinderen en erffg van Maeijken Bervoets wed Hendrik van Tilburg en Jan van Tilburg. Zij machtigen Jan van Rijp, notaris en procureur (Rotterdam) om van Jan Jansen Roodenrijs f 600 te innen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 27-12-1718
1e Comparant: Jan Zeijlmans, secetaris
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan verklaart dat Jan Willemse de Jong, al enige jaren wonende te waspick, op 23-10-1718 bij hem thuijs kwam (hij was eerst bij het huis van de schout geweest) en zei dat hij weer vrij wilde wonen en dat de schout moest helpen. Jan Z zei hierop dat de schout dat niet kan waarop Jan de Jong verklaarde dat de de baljuw en al den duijvel dan maar schelmen zijn oid.
Anna Hoogvliet x Jan zeijlmans en Maria Karpensteijn, dienstmeijdt van Jan Zeijlmans verklaren gehoord te hebben dat Jan de Jong de schout gedreigd heeft: dood te duvelen. Maria heeft ook nog gehoord dat Jan gedreigd heeft de schout te zullen dood schieten

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 28-12-1718
1e Comparant: Jan Frank ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Frank x Pitronel Bogaerts en Pieter van Waspick.
Jan verklaart dat Jan Willemse de Jong ongeveer 2 jaar geleden gedreigd heeft hem te vermoorden.Pitronel verklaart dat Jan de Jong ca 10 of 12 dagen geleden bij haar huijs kwam en gezegd heeft, met zware vloeken: dat hij Salomon van Grevenbroeck nog wel de ??? ??? Hebben afgesneden en de kop in de wagenweg gesmeten.
Pieter van waspick verklaart dat jan de Jong hem in 1716 heeft gedreigd te willen doodsteken en tevens tevens met een pistool met hagel heeft beschoten.
Tevens verklaarde Thomas Jans Buijs dat hij in september 1717 ten huijze van Hendrick de Ruijter was terwijl Jan de Jong ook binnen kwam en na enige woorden een geladen roer heeft gevat waarmee hij Thomas wilde beschieten. Thomas is toen gevlucht inde kelder van Jacob van Maesen.
Jan Wijdemans, chirurgijn, verklaart dat Jan de Jong gezegd heeft dat als hij de schout tegen kwam hij hem het haar zou af snijden.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 28-12-1718
1e Comparant: Jan van Uen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan van Uen verklaart dat Jan Willems de Jong vijf weken geleden bij hem in huijs is gekomen en terwijl hij zijn mes trok gezegd heeft: Alschoon ik Salomon van Grevenbroeck heb dood gestoken kom ik weer in het dorp wonen en moet de schout mij een door de baljuw ondertekende vrijbrief geven. Zo niet dan steek ik de schout dood.
Hij zou de schout al eerder geafgronteert hebben ware het niet dat zijn vrouw in het kraambed lag.
Tevens heeft Jan de Jong in 1716, terwijl hij een pistool bij zich had gezegd: vanavond zal ik iemand trapperen. ‘s Avonds heeft Jan van uen met gasten een schot gehoord. Kort daarop komt hJan de Jong binnen en terwijl hij zijn pistool weer laadt zegt hij: daar ligt Pieter van Waspik en ik leg er vanavond nog een neer.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 30-12-1718
1e Comparant: Joost van Vugt x Maria de Graeeff
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Joost verklaart dat Jan Willemse de Jong de afgelopen jaren in zijn huis heeft gewoond nadat Jan de Jong Salomon van Grevenbroeck heeft doodgestoken. Jan de Jong zou gezegd hebben dat het gerecht van Waspik hem vrij zou moeten laten wonen. Zo niet dat zou hij het gerecht dood duvelen, dood steecken of dood schiieten

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 25-1-1719
1e Comparant: Jacobus de Bodt ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jacobus de Bodt, oud schoolmeester en ca 78 jaar, en Sacheus van Rees, ca 22 jaar, (Sacheus woont bij Jacobus in huis verklaren op verzoek van Cornelis Buijs, schepen, dat zij op 17-1-1719 ‘s morgens vroeg gehoord hebben dat Arnoldus Verstegen toen hij langs hun huis kwam gezegd heeft gezegd dat hij Jacobus geen eerlijk man vond en dat Jacobus een schelm was

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 1-3-1719
1e Comparant: Cornelis Swart ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis Swart, Huijbert Swart, Jan van Tilburg als voogd van Willem van der Schans, Jacob van Tilburg, Theman? Compeer x Cornelia van der Schans, kinderen en kleinkinderen en erffg van Maeijken Bervoets wed Hendrik van Tilburg en Jan van Tilburg. Zij machtigen Jacob van Tilburg om bij notaris en procureur Johan van Rijp het geld (f 800) op te halen dat Johan bij Jan Janse Roodenrijs geïnd heeft ivm een wilceur van 21-1-1712..

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 18-1-1720
1e Comparant: Jan Wouters Zeijlmans en Peeter Wouters Zeijlmans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Vragen van den Drossaert van Venloon.

Hoe oud zijn de deponenten.
Jan, ca 44 jaar, en Peeter, ca 40 jaar.

Kennen zij Peter Paap alias Peer Verloren
Beide kennen hem.

Woont Peeter bij hun in huis.
Beide: Als in den tente.

Heeft Peeter Paap hun of hun huis iets aan gedaan.
Jan zegt dat Peeter Paap he=m af en toe heeft toegevloekt en hem eens in het achterhuis voor een ???man heeft uijtgemaakt.
Peeter zegt dat Peeter Paap hem eens geld heeft afgetroggeld.

Heeft Peeter Paap geweld tegen Jan en Peeter gebruikt.
Jan: neen. Peeter: zie vraag 4

Heeft Peeter Verloren geld gestolen en het huijs eens met meel besmeurd.
Jan verteld dat op een avond hij en Peeter WZ thuis kwamen van hun moeder, Maeijken Dirkse van der Hoeven, zijn huijs vol meel lag. Peeter bevestigt dat.

Heeft Peeter Paap de ruiten in hun huis ingegooid.
Beide kunnen dat niet bevestigen

Zijn er nog nadere dingen gebeurd.
Jan zegt dat toen hij eens in het huis van de wed Hendrick Scheur? Was hij door Peeter Paap zonder reden is aangevallen.
Peeter WZ heeft niets te zeggen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 22-1-1720
1e Comparant: Jan de Bruijn x Adriaentje Baas ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Vragen van de Drossaert van Venloon

Hoe oud zijn deponeneten
Jan de Bruijn, ca 75 jaar, Adriaentje, ca 53 jaar en Maria de Bruijn, hun dochter is ca 25 jaar.

Kennen zij Peeter Paap alias Peer Verloren.
Alle drie: Ja

Is hij ooit bij hun in huijs geweest.
Alle drie: Ja

Heeft hij hun, al dan niet met dreigementen, iets aangedaan.
Adriaentje verklaart dat Peer eens in de keuken al vloekend de glazen heeft stuk geslagen en later is terug gekomen en gedreigd heeft de andere glazen ook stuk te slaan.

Heeft Paap hun iets met geweld afgenomen.
Jan zegt ja tot 3 maal toe
Adriaentje zegt nee.
Maria zegt ja bij mijn vader.

Heeft Paap hun ooit geslagen oid.
Jan zegt van niet maar wel dat Paap hiermee gedreigd heeft.
Adriaentje en Maria zeggen nee.

Heeft Paap geld afgetroggeld.
Jan zegt dat hij tot 3 maal toe geld heeft moeten geven (zie vraag 5)
Adriaentje zegt nee en Maria weet niet om hoeveel geld het gaat.

Zijn er nog andere zaken gebeurd.
Jan en Adriaentje hebben geen andere zaken meer.
Maria verklaart dat Paap eens gezegd heeft, met vloeken en tieren, dat als haar vader hem geen geld zou geven hij zich zou wreken op hun goed of op haar vaders bloed.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 3-2-1720
1e Comparant: Maria Chatvelt wed Mr H. Ackersdijk
2e Comparant: Martinus Ackersdijk, predikant Waspik
Goederen:
Bijz: Maria Chatvelt wed Mr H. Ackersdijk, advocaat (‘s Hertogenbosch), machtigt, mede namens haar onmondige zoon Willem Cornelis, Martinus Ackersdijk, predikant Waspik om te ‘s Hertogenbosch te consenteren in soodanig verzoek als door Mr Herman Ackersdijk, advocaat te ‘s Gravenhage, zal worden gedaan ten respect van het verkopen van de helft goederen door Mr Mart. Cornelis Ackersdijck, in zijn leven advocaat, met Maria van Blotenburg zaliger in huwelijk aangebracht danwel verkregen. Tevens de nalatenschap van Mart te regelen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 14-2-1720
1e Comparant: Jan van Grevenbroek
2e Comparant: Michiel van Tilburg, procureur
Goederen:
Bijz: Jan machtigt Michiel om zijn zaken mbt Adriaen Zeijlmans te regelen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 19-2-1720
1e Comparant: Maria Chatvelt wed Mr H. Ackersdijk ea
2e Comparant: Martinus Ackersdijk, predikant Waspik
Goederen:
Bijz: Maria Chatvelt wed Mr H. Ackersdijk, advocaat (‘s Hertogenbosch) mede namens haar onmondige zoon Willem Cornelis en Martinus Ackersdijk, predikant Waspik machtigen Mr Johan Hilblet om de erefenis van Martinus Cornelis Ackersdijck te regelen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 7-3-1720
1e Comparant: Aert Hoevenaer ea
2e Comparant: Jan Hendriks van Grevenbroek
Goederen:
Bijz: Aert Hoevenaer x Teuntje Hendrix van Grevenbroek, Peeter Timmermans x Maria Hendriks van Grevenboek, Aert de Ruijter x Clara van Grevenbroek. Erffg van Hendrik van Grevenbroek, Zij machtigen hun broer Jan om te Breda een inventaris te maken van de goederen van Willem van Beers (krankzinnig) wed Jenneken Joris Dieff

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 30-4-1720
1e Comparant: Huijbert van Hassel en Thomas de Bont
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Huijbert van Hassel en Thomas de Bont als borgmrs van 1720 verklaren op verzoek van Adriaen Bommelaren en Francus Beijens dat Anthonij Tijssen Konincx heeft verkocht aan de borgemrs de aarde gebrocht sijnde op zijn land.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 18-5-1720
1e Comparant: de gerechten van Waspik
2e Comparant: Jacobus van der Horst, procureur
Goederen:
Bijz: de gerechten van Waspik behalve Jan Peeters de Jong omdat hij reeds 2 x is gedagvaard en Anthonij Tijsse Conincx omdat hij tegen het aannemen vande dijk is machtigen Jacobus om de zaken mbt Anthonij Tijsse Conincx te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 10-7-1720
1e Comparant: Paulus van Turnhout
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Paulus beantwoord de volgende vragen:
Hoe oud is hij: de 25 gepasseerd

Kent hij Janneke Tijsse Coninx x Sijmen Liesvelt: Ja

Is hij in de maand juni ten huijze van Sijmen Liesvelt geweest: Ja

Wie waren er nog meer aanwezig: Janneken, Augustinus Otgens en Rijnier Kosters.

Heeft hij gehoord dat Janneken tegen iemand vertelt heeft dat hij paulus bij zijn mijt, Lijsbet Sas, een kind heeft verwekt en dat Lijsbet 6 maanden zwanger is: Nee

Heeft hij Janneke horen zeggen dat Cornelis Buijs bij de vrouw van paulus een kind heeft verwekt: Hij heeft alleen de naam Cornelis Buijs gehoord.

Heeft hij Janneke horen vertellen dat hij Paulus met de mijt in de keuken en Cornelis Buijs met Paulus vrouw in het camerke in bed lag en dat er een weduwenaar in huijs kwam die haar verraste: Nee

Heeft hij Janneke horen vertellen dat hij Paulus voor de mijt een gouden ring heeft gekocht: Nee

Tegen wie heeft Janneke dit allemaal vertelt danwel wie waren er aanwezig: zie vraag 4

Heeft Janneken nog meer gezegd: Ja, dat ze een ondeugende hoer en een beest was, zonder te zeggen wie, en dat de secretaris de mijt met de benen op de stoel gelegd heeft.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 17-7-1720
1e Comparant: Huijbert Schep ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Huijbert Schep, Thomas Schep, Aert van Vugt en Jan Gijsbertse Coninx worden enkele vragen gesteld op verziek van Johan van Grevenbroek.

Hoe oud zijn zij: Huijbert ca 35 jaar, Thomas ca 32 jaar, Aert ca 24 jaar en Jan ca 38 jaar.

Kennen zij de 17 geerden waarvan zij ¼ en als huurders van Cornelis Sprangers en juffr Kaijmax van ¼ en de wederhelft van de heer Sasburg (Dordrecht) is. Allen: Ja

Waren zij bij het verdelen van land ten noorden van de Maas. Allen: Bij de deling in oost en west is het overdieps land niet genoemd

Hebben zij gehoord dat Peeter Doomen en de requirant het bedoelde land gedeeld hebben.
Allen: nee

Weten zij nog iets meer dan deze deling.
Niuets meer dan dat Doomen het westen en Grevenbroek het oosten heeft gekregen

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 17-8-1720
1e Comparant: FOTO opnieuw maken
2e Comparant:
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 20-8-1720
1e Comparant: Claes Stoop
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Claes Stoop (Rotterdam en ca 36 jaar) verklaart dat hij op 18-8 jl ten huijze van Jan Zeijlmans, secretaris, is geweest en dat hij ‘s avonds gehoord heeft dat de meijt van de secr, Elisabeth Sas, naar het achterhuijs is gegaan en daar begon te kermen?. Hij is daarop met Arien Nobelen naar achteren gelopen. Elisabet zei: Vouw vrouw daar loopt hij heenen. Claes zag een schim gelijk een mens en heeft hem horen lopen.Naderhand bleek de meijt in haar gezicht te bloeden.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 9-12-1689
1e Comparant: Adriaen Paens en Adriaen Broeckmans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Paens en Adriaen Broeckmans verklaren dat zij op 9-12-1689 rten huijze van Cornelis van Thielborgh zijn geweest en Cornelis hebben horen zeggen tegen Corstiaen Huijbertsen Vassen dat hij, Cornelis, bij Wouter Adriaen Corsten is geweest samen met Cornelis den Backer, tentijde van het proces tegen Wouter Adriaen Corsten, en toen Jacopken Thonis in haar huijs hebben gezien waarop Jacopken haar rokken optilde en haar gat liet zien. Hieruit blijkt dat Jacopken niet helemaal bij zinnen was.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: testament
Datum: 16-1-1699
1e Comparant: Wouter Stevense Boeff
2e Comparant: Heijltje Peeterse Zijlmans
Goederen:
Bijz: Wouter en Heijltje wonen te Raemsdonk. Zij maken een langstlevende testament.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 20-6-1697
1e Comparant: Adriaen Hendricksen Schuer ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Hendricksen Schuer, ca 76 jaar, en Jan Corstiaense Dubbelduijn, ca 85 jaar, verklaren op verzoek van Mariken Gerits wed Jacop Huijberts de Bruijn, dat Jacop altijd vanaf zijn huijs aan de zuijdenkant vanden dijck tot over de stoep van Peeter de Bont ongehinderd heeft kunnen rijden.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: testament
Datum: 16-2-1700
1e Comparant: Jan Melsen Zeijlmans
2e Comparant: Johanna Thomassen Zeijlmans
Goederen:
Bijz: Jan en Johanna wonen te Waspick. Jan ligt ziek te bed en zij maken een een langstlevende testament.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 21-5-1706
1e Comparant: Adam Cornelis en Hendrick Willemssen de Ruijter
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adam Cornelis en Hendrick Willemssen de Ruijter verklaren dat zij op 8 mei jl bij de karre van Jan Grabrielsen Francken onder Cappel ???? alwaar de kar door Hendricxk Boer gegeven werd aan Franse of Spaanse partijen. Tevens zijn zij van alles wat in hun zakken zat gespolijeerd [= beroofd].

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 4-6-1706
1e Comparant: Frans Andriessen en Jan van Drunen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Frans Andriessen en Jan van Drunen verklaren op verzoek van Jan van Grevenbroek namens de volgende inwoners dat van hun in het leger is gestorven:
Dirck Jansen 1 paard
Gerit Camp 1 paard
Aert de Bont 1 paard
Reijnier Keusters 1 paard
Jacop Tijssen 1 paard
Jan Peeters 1 paard
Gerit Dolck 2 paard
Jan de Bont 1 paard
Jan voorss 2 paard
Janssen 1 paard
wed Peeter Janssen 1 paard
Cornelis de Bont 2 paard

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 11-6-1707
1e Comparant: Jacobus de Both ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jacobus de Both, schoolmeester, ca 67 jaar, Aert Hendricxe Bles, ca 78 jaar en Jochem Frans vande Laer, ca 41 jaar. 1e comp verklaart op verzoek van Catharina van Hagoort wed vande secr van Waspick dat de hof van Catharina gelegen achter de school heeft gesprongen een sprant inden hof van Dirck Janss Zeijlmans. De secr heeft in zijn leven weleens samen met Dirck de sprant die springende was, ontrent 18 voet inden hof van Dirck, afgeslagen zonder dat Dirck daar bezwaar tegen gemaakt heeft.
2e comp verklaart dat het hoffke altijd heeft gesprongen met een sprant inden hof van Dirck. 3e comp verklaart hetzelfde.
Op 28-7 verklaart de schout dat hij te zijner tijd zal antwoorden
Op 27-7 schrijft Dirck een brief:
Hij schrijft dat hen ter oren is gekomen dat de wed van Peter Zeijlmans gezegd heeft dat hij een stuk van haar hof zou hebben afgenomen. De schout zal de wed verzoeken binnen 6 weken haar actie te hebben.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 11-12-1708
1e Comparant: schout en schepenen van Waspick
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen van Waspick verklaren op verzoek van Gilles van Wijnerbergen als pachter vant kleijn segel ende opgedrukte papieren over de ses suijthollantse dorpen inde Langstraet dat de boeken (imposieten van hoorngelt, zoutgelde op de koijen, besaeijde landen, paerde) geexamineerd zijn

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 18-11-1709
1e Comparant: Neeltien Ariens x Claes Pietersz
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Neeltien Ariens x Claes Pietersz (Hijnenoord) verklaart op verzoek op verzoek van Cornelis Woutersz Goemaat (Hijnenoord) dat Cornelis, 35 jaar en ongetrouwd, een zoon is van de onlangs overleden Wouter Goemaet. En dat Cornelis zijn vader indien nodig verving bij zijn zaken en hiervoor een knecht weggezonden heeft. De andere kinderen hielpen niet aangezien die getrouwd of buijtenshuijs woonde. Tevens heeft Cornelia vander Kist wed van Wouter vaak geholpen. Cornelia heeft gezegd dat als Cornelis uit het huijs zou vertrekken zij mee zou gaan.
Een van de getuigen is Jan Sijlmans

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 15-7-1708
1e Comparant: schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen verklaren dat Thomas Moleschot een inwoner van waspick is. Thomas wil drie last Rogge kopen voor de armen van Waspick

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 28-1-1709
1e Comparant: Denis Peeterss de Haen ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Denis Peeterss de Haen, Bastiaen Peeterssen Boeser en Jan de Smidt verklaren dat zij met hun paarden in het dorp Offligen waren, in het bezit van een goed paspoort, alwaar Huijbert, pertisaen vande vrij kompagnie van Bergen Henegouwen, hun paard heeft afgenomen en te Bergen verkocht.
Denis zegt dat zijn paard 24 rexdaelders waard is, Bastiaen vindt zijn 2 paarden 40 rexdaelders waard. Het paard van Jan is 26½ rexdaelder waard.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 22-6-1707
1e Comparant: Jochem Franse vande Laer
2e Comparant: Adriaen Hagoort de Jonge, procureur
Goederen:
Bijz: Jochem Franse vande Laer machtigt Adriaen Hagoort de Jonge, procureur te Dordrecht, om zijn zaken te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum:
1e Comparant: Schout en Schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en Schepenen verklaren dat Cornelis Claessen Corp een inboorlingh is en vele jaren hier woonachtig is geweest.
2e attestatie: Zij verkleren dat Cornelis, inwoner van Amsterdam, een inboorling van waspick is en er enige jaren heeft gewoond. (15-10-1710)

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 20-12-1710
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 2-1-1711
1e Comparant: Jan Zijlmans ea
2e Comparant: Adriaen Hagoort de Jonge, procureur
Goederen:
Bijz: Jan Zijlmans als gadermeester vande bekade hooijpolder over het Schepsdiep machtigt Adriaen Hagoort de Jonge, procureur, om zijn zaken mbt de hoge vierschaar te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 22-1-1711
1e Comparant: Dirck Zeijlmans ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Dirck Zeijlmans, Pieter Buijs en Jacobus Schoenmakers verklaren op verzoek van Jan Zijlmans als gadermeester (1700 en 1701) vande bekade hooijpolder over het Schepsdiep, dat de gaerderij door schout en gerechten publiekelijk inde kerk besteed zijn en dat Jan deze heeft aangenomen en naderhand inde kerk rekening heeft afgelegd.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 12-5-1711
1e Comparant: Dirck Seijlmans ea
2e Comparant: Adriaen Seijlmans, schout
Goederen:
Bijz: Dirck Seijlmans, oud stadthouder, president schepen, Peeter Joghems Seijlmans en Cooman Verharen machtigen Adriaen Seijlmans, schout, om alle achterstallige gelden te innen mbt de bekade buijtendijckse hooijpolder

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 12-5-1711
1e Comparant: Arnoldus van Dablen, chirurgijn ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Arnoldus van Dablen, chirurgijn, tot Dussen Munsterkerk, en Tonijs Ariens, woont ook te Dussen Munsterkerk, verklaren dat zij op 8-1-1711 Jan beulen hebben horen zeggen dat hij niet weet hoe hij aan een wond kwam, hij dronken was

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 15-9-1711
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen verklaren op verzoek van den Dorst van ‘s Gravenmoer in juli 1706 op bevel vande edele groot mogendheden de aftapping van de waterlinie begonnen is. Hierdoor ontstonden problemen van overstroming en droogte met als gevolg belasting problemen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 8-10-1711
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen verklaren dat Adriaen Peeter Boeser een zoon van Peeter Boeser als inwoner alle Spaanse of Franse contributies betalende te Dussen door mensen onder partijganger du Moulin gevangen is genomen. Zij verzoeken hem vrij te laten

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 28-7-1712
1e Comparant: Schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schepenen verklaren dat Jacob Dolck een inwoner van Waspick is.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 22-1-1712
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen verklaren op verzoek van schout en gerechten van Raemsdonck dat Waspik vanaf de inanodatie van 1701 jaarlijcks de belastingen etc geïnd hebben en daaruit de Franse contributie etc betaald hebben

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 28-3-1712
1e Comparant: Adriaen Vassen
2e Comparant: Adam Hoffmans en Paulus de ?oncq
Goederen:
Bijz: Adriaen Vassen machtigt Adam Hoffmans en Paulus de ?oncq om in zijn naam de schuld van de heer Brouwers te innen etc.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 23-10-1712
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen verklaren op verzoek van Pieter Buijs dat hij, Pieter, de broer is van Hubertus Buijs, pastoor te Sprundel, en dat er geen andere broers of zussen zijn.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 20-1-1713
1e Comparant: Anneken Jaspers wed Aert Verstelt
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Anneken Jaspers wed Aert Verstel? verklaart te willen trouwen met Heijndrick Langermans uit Venloon maar dat daar bezwaar tegen wordt gemaakt omdat haar man slecht drie maanden geleden is overleden en zij nog geen kinderen hebben. Zij verklaart dat zij minstens vanaf 6 maanden voor het overlijden geen gemeenschap meer hebben gehad.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 3-3-1714
1e Comparant: Jurjen Joannis Walter
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jurjen Joannis Walter, dorprechter Woudsend, verklaart dat Emcke Havinghs geboren is te Woudsend.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum:
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen verklaren dat Cornelis Buijs een inwoner is van Groot Waspick en vragen om toestemmong tot passeren en repasseren.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum:
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen verklaren dat Jan Zeijlmans, secretaris een inwoner is van Groot Waspick en daar de landbouw bedrijft en daarvoor in het bezit is van een paard. Men verozekt Jan en paard vrij door te laten gaan.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 6-8-1746
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 6-8-1746
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen verklaren dat Anthonetta Hoevenaar geboren en opgevoed is te Groot Waspick als dochter van Aert Hoevenaar. Antonetta van grevenbroeck sijnde, vader overleden en moeder woont te Groot Waspick.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 11-1-1726
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen verklaren dat Anthonij Buijs een zoon is van Pieter Buijs en Elisabeth de Zeeuw en dat hij goed bekend staat.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 22-6-1746
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen verklaren dat Johan de Bont, zoon van Jan Janse de Bont en Willemijna Zeijlmans. Johan staat goed bekend en men wordt verzocht hem doorgang te verlenen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 3-6-1714
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen verklaren dat Jan Janse Francke een zoon is van Jan Francke en Pitronella Bogaarts, geboren te Wapick en goed bekend staat. Hij is goed met Cuijpneeringe en brouwen

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 27-10-1714
1e Comparant: Adriaen Vassen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Vassen, oud hooijschipper, verklaart op verzoek van Bartel gerritse Langeweg, marktschipper van Dordrecht op Bergen op Zoom, dat hij op 16 mei 1714 met Bartel van Bergen op Zoom naar Dordrecht is gevaren en aangekomen in de Dordse Kil ter hoogte van Langereck onder ‘s Gravendeel. Daar vaart een schip met hout geladen tegen hun schip aan en veroorzaakt de nodige schade. Hierdoor krijgt Adriaen een plank tegen zich aan waardoor het bloed hem uit de keel loopt. Tevens is hij aan het hoofd gewond.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 24-9-1715
1e Comparant: Jacob Bervoets
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jacob Bervoets, ca 71 jaar en oud schipper, en Johannis Vassen, ca 33 jaar en hooijschipper, verklaren op verzoek van Thomas Thomasse Kuijl jaren als knecht op de pleijt van zijn vader heeft gewerkt en is staat is zelf het schip te varen en en goed gedrag vertoont.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 30-10-1715
1e Comparant: Adriaen Paep
2e Comparant: Pieter van Oosterhout
Goederen:
Bijz: Adriaen Paep, soldaat onder compagnie van kapiteijn (niets ingevuld) onder het regiment van commandant Pallante verklaart dat hij in aan wezigheid van Pieter van Oosterhout als voogd van Casper Adriaens Paap, zijn broer, een huijs etc aan Vroukensvaart te koop heeft gezet, laatste koopdag 6-11-1715, en dat hij opgeroepen is bij zijn regiment. Hij machtigt Pieter van Oosterhout de verkoop van het huijs verder te regelen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 30-4-1716
1e Comparant: Dirck Dircxen Lijten
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Dirck Dircxen Lijten verklaart met zijn paard naar Brabant te willen reizen teneinde magere beesten te kopen. Men wordt verzocht Dirck te laten passeren.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 23-5-1716
1e Comparant: Hendrick Huijbertse Schoenmakers ea
2e Comparant: Lusia Vermeulen
Goederen:
Bijz: Hendrick Huijbertse Schoenmakers x Jenneken Huijbertse de Bruijn, Cornelis Hendrickse Schoenmakers x Aertje Huijbertse de Bruijn, Anna Vermeulen wed Pieter Horsten, Anthonij Snijders x Maria van Hassel, Henneke van Hassel wed Hendrick de Bont (Waspick en Dongen) machtigen Lusia Vermeulenwed Cornelis vander Valck (‘s Gravenhage) en Huijbert Aertse van Hassel om als erffg van Adriaen de Bruijn aan Juffr vander Laer een deel van een wilceur ( f 2.000 van 4.500) tlv Andries Swink en zijn huis (14-4-1710) te verkopen

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 23-8-1720
1e Comparant: Maria Chatvelt wed Mr H. Ackersdijk
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Maria Chatvelt wed Mr H. Ackersdijk, advocaat (‘s Hertogenbosch), mede namens haar onmondige zoon Willem Cornelis en Martinus Ackersdijk, predikant Waspik verklaren dat zij willen bewilligenen consenteren in het verkopen van een huijs etc.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 28-8-1720
1e Comparant: Huijbert Bervoets
2e Comparant: Willem Cornelis Ackersdijk
Goederen:
Bijz: Huijbert (Rotterdam) machtigt Willem om zijn zaken mbt Adriaen Cornelis Claveren te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 31-10-1720
1e Comparant: Adriaen Bommelaar ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Bommelaar, Jan de Bont en Adriaen Blankers verklaren dat gisteren toen schout en gerechten op den dijk naast de kerkpat kwamen zei Arien Koninx: gij kond mijn huijs ook wel verkopen. (schrift slecht leesbaar)

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 1-11-1720
1e Comparant: Seger Swalp
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Seger Swalp verklaart de dijk naast de acker, die hij van de kinderen van hendrik van Malsem gekocht heeft, te zullen maken.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 12-11-1720
1e Comparant: Herman Jockers x Piternel Biemans
2e Comparant: Wouter Biemans
Goederen:
Bijz: Herman Jockers x Piternel Biemans (Oude Tonge op Overflaque) machtigt Wouter Biemans, zwager, om de innocente Lijsbet Biemans, zus, met haar goederen aan de Armen over te geven.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 7-12-1720
1e Comparant: Catharina van den Clossen wed Hendrik van Waspik
2e Comparant: Barent Sas, procureur
Goederen:
Bijz: Catharina machtigt Barent haar zaken mbt Marceli Coninks te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 7-12-1720
1e Comparant: Arien Marcelisse Coninks ea
2e Comparant: Cornelis van Bretendwijn?, procureur
Goederen:
Bijz: Arien Marcelisse Coninks, Vas Pieterse de Hoogh machtigen Cornelis van Bretendwijn?, procureur te Meeuwen om hun zaken mbt Chatharina van den Clossen wed Hendrik Wouter van Waspik en haar zoon Pieter van waspik.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 11-12-1720
1e Comparant: Dirk Jans Voegers en Aert de Bont
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Dirk Jans Voegers en Aert de Bont moeten op verzoek van Anthonij Cluijtenaers (Sprang) enkele vragen beantwoorden.

Hoe oud zijn zij: Dirk is 71 jaar en Aert 35 à 36 jaar

Waren zij op 4-12 ten huijze van Jan Zeijlmans. Dirk zegt ja en Aert zegt niets

Hebben zij gehoord dat Anthonij heeft toegezegd een drieske (samen met Reijnier Costers) voor hun deel aan P Boeser te verkopen. Het stukje land komt van de ouders van de vrouwen van beide mannen.

Dirk heeft wel gehoord dat er iets verkocht zou worden maar niet welk perceel. Aert zegt ook zoiets.

Heeft Peeter Boeser gezegd dat hij de parten beter kende dan Anthonij.
Beide: Ja

Hebben zij gehoord dat Anthonij de parten voor f 50 aan Peeter heeft verkocht.
Beide hebben f 50 gehoord.

Hebben Peeter en Anthonij daarop gedronken.
Beide: Ja

Heeft Antonij aan Peeter nog een stuk land aangeboden.
Beide zeggen van niets te weten.

Heeft Peeter f 50 geboden voor het andere stuk.
Beide weten van niets.

Weten zij nog iets ontrent deze koop te melden.
Beide zeggen dat Peeter de concitie bedongen heeft dat hij niets met de ??? Van doen wil hebben.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 8-1-1721
1e Comparant: Adriaen Zeijlmans ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaen Zeijlmans, schout, Cornelis Buijs, Dirk Zeijlmans en Geerit Camp moeten op verzoek van Huijbert Swart en Adriaen Schouten, kerkmeesters in 1718, enkele vragen beantwoorden.

Waren zij in 1718 op de kerckenstoep alwaar een gat gespoeld was.
Adriaen: Nee. De andere Ja.

Waren de kerckmeesters daar ook aanwezig.
Adriaen gelooft van wel, de anderen weten het niet

Hebben zij de kerckmeesters opdracht gegeven om het gat te dichten.
Buiten Dirk kan geen van de andere 3 ondervraagden dit bevestigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 23-1-1721
1e Comparant: Schepenen ea
2e Comparant: Willem Pasman
Goederen:
Bijz: Schepenen, Adriaen Bommelaer en Jan Hendriks de Bont machtigen Willem Pasman, notaris en procureur te Dordrecht, om hun zaken mbt Antonij Tijsse Coninx en Jan Peeters de Jong of de kerk-/armmeesters van 1716/1717 of 1718/1719.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 10-5-1721
1e Comparant: Schout en schepenen etc
2e Comparant: Poulus van Braekel
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen etc machtigen Poulus van Braekel, procureur ivm het overlijden van Jacobus vander Horst, procureur, om hun zaken te beharigen mbt Anthonij Tijsse Coninx

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 6-6-1721
1e Comparant: Jan Willems Kloot
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan verklaart dat hij, met enige anderen, na de dijkdoorbraak, van de dijk gemaakt in 1715, de schout gevraagd heeft om de dijk weer daar te leggen waar hij lag.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 18-6-1721
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant: Paulus van Brakel
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen, mede namens meerdere landeigenaren, machtigen Paulus van Brakel, procureur, ivm het overlijden van Jacobus vander Horst, procureur, om hun zaken mbt Anthonij Tijsse Coninx

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 8-9-1721
1e Comparant: Schepenen
2e Comparant: Willem Pasman
Goederen:
Bijz: Schepenen machtigen Willem Pasman, notaris en procureur te Dordrecht, om hun zaken mbt Adriaen Zeijlmans, schout van Cappel, ivm een obligatie van f 1.300 re behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 20-10-1721
1e Comparant: Anna de Bruijn wed Jan Janse van Hassel
2e Comparant: Jacobus Hendriks Schoenmakers ea
Goederen:
Bijz: Anna machtigt ivm haar hoge leeftijd Jacobus Hendriks Schoenmakers en Huijbert Aerts van Hassel om haar vaste goederen en obligaties te beheren.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 31-10-1720
1e Comparant: Lambrecht Peeters Schoutten
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Lambrecht Peeters Schoutten (Oosterhout) verklaart dat hij tijdens het aanbesteden van den dijk aan de Kerkpat Arien Marcelis Koninx heeft horen zeggen dat dat schout en schepenen schelmen waren.
Jan Hendriks de Bont heeft het ook gehoord.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 20-11-1721
1e Comparant: Maria van der Plas wed Peeter Jans den Brouwer
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Maria verklaart dat zij in december 1720 aan jan de Bont haar huijs etc met de brouwerij heeft verkocht voor f 2.700. Nadien heeft Cornelis van Dongen haar menig maal gevraagd of hij de brouwerij kon kopen. Als Cornelis f 100 aan Jan de Bont zou geven kon hij het huijs alsnog kopen. Cornelis heeft gezegd dat Jan de Bont dat niet zal doen. Jan heeft het huijs op 1-1-1721 op zijn naam laten zetten.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 22-12-1721
1e Comparant: Adriaan Dolk
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaan Dolk beantwoordt op verzoek van Peeter Zeijlmans, schepen, enkele vragen.

Is Adriaan bode van Waspik: Ja

Heeft hij van Adriaen Zeijlmans opdracht gekregen om de schepenen te dagvaarden om de Bamis schouw bij te wonen. Ja, geen datum bekend.

Heeft de schout gevraagd om de dagvaarding niet bij Peeter Zeijlmans af te geven. Ja

Hebben alle andere schepepen de dagvaarding ontvangen. Ja

Had de schout een reden om Peeter niet te dagvaarden. Ja. Adriaen had aan Peeter gevraagd of hij samen met Adriaen als schout wilde zitten. Peeter heeft dat geweigerd. Toen Peeter alsnog wilde heeft de schout aan de bode gevraagd om Peeter alsnog als schepen te dagvaarden.

Heeft Cornelis Buijs namens Peeter Zeijlmans op 16-10-1721 aan de bode gevraagd wat de reden was dat Peeter niet is gedagvaard. Ja zonder de juiste datum te herinneren.

Heeft de bode als antwoord gegevend dat dat op verzoek van de schout was. Ja

Heeft de bode procureur van Brantwijk zelf verzocht om een kopie van de eis te maken. Bode weigert te antwoorden.

Heeft de bode aan van Brantwijk gevraagd om te appeleren. Geen antwoord.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 27-1-1722
1e Comparant: Maria Vermeijs x Seger Swalp ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Maria Vermeijs x Seger Swalp, Piternel Ariens Croot x Mels Peterse, Engel Ariens Mandemakers x Mels van Gijsel en Anneke Peeters x Jan Jacobs Block beantwoorden vragen op verzoek van Johanna van Gijsen wed Cools, pagteres vanden impost opt segel en gedrukte papieren over de vijf Suijthollantse dorpen vanden termijn van 1721.

Weten zij dat Francois van Riel pagter is van het hooijgelt en koeijhouders sout etc is
Allen: ja

Heeft van Riel biljetten gegeven. Men heeft een biljet maar soms is de herkomst (van wie en wanneer) onbekend. De echtgenoten bevestigen dit.

Hadden zij in die tijd koeien. Ja

Hebben zij overeenstemming met van Riel bereikt. 2 x ja en 2 x nee.

Hebben zij van van Riel in 1720 een biljet gekregen en/of hebben zij hem geld gegeven.
Allen hebben een biljet. 2 waren accoord met het geld en 2 hebben niets betaald

Hebben zij die akkoord waren hetzelfde akkoord voor 1721 gesloten. Men weet van niets.

Hebben zij dit lopende jaar al aan van Riel geld betaald. 3x ja en 1 x nee.

Weten zij of van Riel aan andere koeijhouders biljetten heeft gegeven. Men weet van niets

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 27-1-1722
1e Comparant: Seger Swalp ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Seger Swalp, Mels Peterse, Mels van Gijsel, Piternel Jansse en Jan Jacobs Block beantwoorden vragen op verzoek van Johanna van Gijsen wed Cools, pagteres vanden impost opt segel en gedrukte papieren over de vijf Suijthollantse dorpen vanden termijn van 1721.

Weten zij dat Francois van Riel pagter is van het hooijgelt en koeijhouders sout etc is
Allen: ja

Heeft van Riel biljetten gegeven. Ja

Hadden zij in die tijd koeien. Ja

Hebben zij overeenstemming met van Riel bereikt. 3 x ja en 2 x nee.

Hebben zij van van Riel in 1720 een biljet gekregen en/of hebben zij hem geld gegeven.
Allen hebben een biljet. 4 waren accoord met het geld en 1 heeft niets betaald.

Hebben zij die akkoord waren hetzelfde akkoord voor 1721 gesloten. Men weet van niets.

Hebben zij dit lopende jaar al aan van Riel geld betaald. 3x ja en 2 x nee.

Weten zij of van Riel aan andere koeijhouders biljetten heeft gegeven. Men weet van niets

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 17-6-1722
1e Comparant: Arnoldus de Bruijn ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Arnoldus de Bruijn, schout en secr Cleijn Waspick, Jan Franken en Piternel Jans zijn vrouw beantwoorden een aantal vragen op verzoek van Jan Mattijsse Otgens

Hoe oud zijn zij.
Arnoldus is ca 42 jaar, Jan is ca 51 jaar en Piternel is ca 51 jaar.

Weten zij dat Jacobus Schoenmakers in febr 1722 aan zijn rechter knie gewond is geraakt.
Allen ja. Arnoldus en Piternel weten de datum niet meer.

Zijn Arnoldus en Jan 2 dagen later bij Jacobus thuis geweest. Ja maar geen datum/tijd bekend.

Hebben zij gevraagd hoe de verwonding ontstaan is. Ja

Heeft Jacobus daarop gezegd dat hij niet weet wie het gedaan heeft omdat het nacht was. Ja.

Weten zij wie er bij Jacobus aanwezig waren. Nee

Weet Piternel wanneer Jacobus verwond is. Nee

Is Jacobus na de verwonding bij Piternel aan huijs geweest (herberg) om wat te drinken. Ja

Heeft men toen gevraagd hoe hij aan die verwonding kwam.
Piternel zegt dat haar man in elk geval gevraagd heeft.

Heeft Jacobus gezegd wie het gedaan heeft.
Jacobus heeft gezegd dat het donker was en niemand herkend heeft.

Wie van de aanwezige heeft wat aan jacobus gevraagd.
Geen idee.

Weten zij nog iets toe te voegen. Jan zegt van jacobus gehoord te hebben dat Jan Otgens het gedaan heeft.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 28-10-1722
1e Comparant: Cornelis Aerden de Jong
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis Aerden de Jong beantwoordt vragen op verzoek van Pieter van Raamsdock en Cornelis van Dongen, voogden van de kinderen van wijlen Willem de Jong (Raemsdonck).

Hoe oud is Cornelis: 37à 38 jaar

Heeft hij enige jaren geleden een copie van het testament van zijn vader Aert de Jong en stiefmoeder Truijke Schouten gehaald bij notaris Melchior Gerrits te Geertruidenberg (akte ca 20 jaar oud). Ja

Heeft de notaris gezegd dat Cornelis terug moest komen om de kopie in ontvangst te nemen. Dat weet Cornelis niet meer.

Is hij nadien bij zijn vader langsgegaan alwaar de noatris was. Heeft vader toen gezegd: Waarom vraag je het testament niet aan mij. Ja, zoiets.

Wist Cornelis dat de stede en brouwerij aan Willem de Jong zou vallen. Dat heeft Cornelis horen zeggen.

Heeft Cornelis dat van de getuigen: Adriaen Huijberde Bosser en Jan Toeback of van iemand anders. Van Adriaen Huijberde en Teuntje de moeder van de weeskinderen, zij was indertijd meijt bij vader.

Verder nog iets ? Cornelis antwoord dat hij van Adriaen Huijberde gehoord heeft dat Willem de stede en de brouwerij kreeg mits hij ook alle schulden zou voldoen. Cornelis heeft bij Adriaen nog nagevraagd hoe hij de helft van de schulden zou moeten betalen zonder de stede en brouwerij.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 19-12-1722
1e Comparant: Martinus Ackersdijck, predikant
2e Comparant: Nicolaas de Blanckendaal
Goederen:
Bijz: Martinus machtigt Nicolaas de Blanckendaal, medicine doctor, oud schepen van’s Hertoghenbosch, om een ¼ deel van een hoeve te Bladel te verkopen. De hoeve is tevens voor ¼ van mr Willem Cornelis van Ackersdijk gekomen van Juffr Maria Chalvelt wed mr Hendrik van Ackersdijk

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 7-5-1723
1e Comparant: Jan Meertense Dolk
2e Comparant: Willem Pasman
Goederen:
Bijz: Jan, wonende te Cappel maar sijnde te Waspick, machtigt Willem Pasman, notaris en procureur te Dordrecht, om zijn zaken mbt Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 3-6-1723
1e Comparant: Jan Peeters Timmerman
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan verklaart op verzoek van Thomas Cornelisse de Bont dat hij op 9-5-1720 ten huijze van Johan de Bruijn was gekomen. Tevens aanwezig waren Huijbert Swart en Adriaan Schouten, kerckmeesters van 1718/1719, en nog 2 lieden uit Tilburg. Jan hoort dat Huijbert de Swart tegen Johan de Bruijn zegt dat zijn zwager Thomas de Bont aarde heeft gestolen van de wal van de kerk en dat Adriaen Schouten daar opdracht toe had gegeven. Adriaen heeft daar op geantwoord. Ik heb hem daartoe opdracht gegeven en de aarde is gebruikt om de dijk van Thomas de Bont en hemzelf te maken.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 9-6-1723
1e Comparant: Aart de Bont ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Aart de Bont, Sijmen Liesvelt, Jasper van Selm en Aart de Ruijter beantwoorden vragen op verzoek van Thomas de Bont.

Zijn de 4 heren op 28-5 jl ten huize van Jasper van Selm in de buurt van Thomas.
Aart de Bont zegt ja, de volgende 2 getuigen willen nietz zeggen zolang Cornelis Buijs erbij is want ook hij is partij. Aart de Ruijter zegt Ja.

Was Adriaen Schoutten er ook. 1 en 4 zeggen ja.

Heeft Jasper een stuk land te huur aangeboden. 1 zegt ja, 4 zegt dat Thomas vroeg of Jasper een stuk land te huur had. Jasper zei daarop ja.

Heeft Thomas aan de andere aanwezige gevraagd of iemand zin had het land te huren.
1 zegt ja speciaal aan hem, 4 zegt ja.

Hebben zij gezegt geen zin te hebben. 1 zegt ja en 4 weet het niet.

Heeft Thomas de Bont het land van Jasper gehuurd. Ja

Teeft Adriaan Schoutten aan Thomas de Bont gevraagd of hij de helft mocht huren. Ja

Heeft Thomas dat gewijgerd met als reden toen ik vroeg wie wil er huren heb je niets gezegd. Ja

Heeft Adriaan toen gezegd dat Thomas een schelm en dief was. Ja

Heeft iemand ingegrepen om Adriaan rustig te krijgen. Ja

Zo ja wie ? No 1 en 4 zeggen dat zij dat waren.

Heeft Adriaan daarna nogmaals gezegd dat Thomas een schelm en een dief is. Ja

Heeft Adriaan daarna zijn “excuses” aangeboden. Beide weten van niets.

Zijn zij daar gebleven. 1 zegt ja

Hebben Adriaan en Thomas later weer woorden gekregen. 1 weet van niets.

Heeft Adriaan alsnog een keer gezegd dat Thomas een schelm en een dief is. 1 zegt ja maar weet niet meer wanneer.

Heeft Thomas gedreigd Adriaan een proces aan te doen dan wel als armmeesters te klagen. 1 weet van niets.

Weten zij vieren of Adriaan van Thomas Zeijlmans een stuk van een del, de Wieldel, heeft gekocht. 1 en 4 zeggen ja.

Heeft men daar iets gehoord dat als de regering van Waspick problemen bemerkte bij bovengenoemd transport vanwege een kwade dijk zouden laten weten hoe en wat gedaan zou worden. 1 weet van niets, 4 zegt ja.

Heeft Adriaan gedreigd dat als de schepenen bezwaar zou maken tegen het transport hij hen bij de haren zou grijpen. 1 weet van niets, 4 zegt ja.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: geschil
Datum: 10-6-1723
1e Comparant: Cornelis Buijs
2e Comparant: Adriaan Schouten
Goederen:
Bijz: Cornelis vindt dat er een geschil is tussen hem en Adriaan Schouten aangezien hij op 28-5 jl niet door Adriaan is ontzien toen Adriaan tegen meerdere personen publiekelijk heeft gezegd dat Cornelis een schelm en een dief is.
Om een proces en verdere kosten te voorkomen biedt Adriaan zijn “excuses”aan en betaalt alle kosten die tot dusver zijn gemaakt.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 12-6-1723
1e Comparant: Anna Zeijlmans wed Cornelis de Bont
2e Comparant: Willem Pasman, notaris en procureur
Goederen:
Bijz: Anna machtigt Willem (Dordrecht) om haar zaken mbt Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout, te behartigen

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 12-6-1723
1e Comparant: Thomas Cornelis de Bont
2e Comparant: Willem Pasman, notaris en procureur
Goederen:
Bijz: Thomas machtigt Willem (Dordrecht) om zijn zaken mbt Adriaan Schoutten te behartigen

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 17-8-1723
1e Comparant: Cornelis Buijs ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Cornelis Buijs, vervangend schout, Adriaen Bommelaer en Peeter zeijlmans gaan op verzoek van de heer Johan Halling, baljuw van zuijthollant en na opgeven van Piter de Hoog, chirurgijn, naar het huijs van Willem Jacobs Buijs alwaar zij Willem gewond aan zijn linker wang aantroffen. Volgens Willem heeft Cornelis van der Sande (Hendrik Luijten Ambacht) het gedaan op zondag jl voor het huis van jan Frack, herbergier. Willem weet verder niet of ze ruzie hebben gekregen of dat hij een ongeluk heeft gehad en hoe de wond ontstaan is.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 1-9-1723
1e Comparant: Johan de Bruijn
2e Comparant: Willem Pasman, notaris en procureur
Goederen:
Bijz: Johan machtigt Willem (Dordrecht) om zijn zaken mbt Jasper van Selm te behartigen

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 22-9-1723
1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspick ea
2e Comparant: Johan van Dijck, procureur
Goederen:
Bijz: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspick, machtigt namens Thomas de Bont (proc 9-210-1721) Johan van Dijck, procureur, (Waspick) om zijn zaken mbt Huijbert Hendrixe Schoenmakers te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 24-9-1723
1e Comparant: Johan de Bruijn ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Johan de Bruijn, Arnoldus de Bruijn, Jacob de Bodt, Huijbert Aartse van Hassel, Antonij Tijsse Coninx, Peeter Boeser en Pieter Buijs beantwoorden vragen op verzoek van de procureur van Hollant en Vrieslant.

Hoe oud zijn zij en wat is hun beroep
Johan ca 77 jaar, landbouwer
Arnoldus ca 42, schout en secretaris van Cleijn Waspik
Jacob ca 83 jaar
Huijbert ca 63 jaar, landbouwer
Anthonij ca 60 jaar, landbouwer
Peeter ca 66 jaar, landbouwer
Pieter, ca 71 à 72 jaar, landbouwer

Zijn zij tussen 1678 en 1718 in dienst geweest van het dorp, de armen en/of kerk
Johan schepen en subst. Secretaris
Arnoldus subst secretaris
Jacob, schoolmeester en voorsanger
Huijbert in 1711 borgmr
Anthonij in 1704 en 1705 armmeester
Peeter borgmr, armmmeester en gemeijntsman
Pieter borgmr en gemeijntsman

Zijn zij in die jaren ten huijze van de schout en secretaris geweest.
Allen: Ja

Hing in de rechtkamer of elders een bord met daarop de tekst: Salarissen vanden schout en gerechten van Groot Waspick.
Allen hebben het bord gezien, alleen Anthonij heeft de tekst niet gelezen.

Hing zo’n bord ook bij de secretaris.
1 t/m 3 ja, 4 en 7 weet het niet, de rest nee

Weten zij wanneer zij de lijst voor het laatst gezien hebben.
Johan heeft aan Adriaan Zeijlmans, schout, gevraagd waar de lijst was: Secretarije of kakhuijs
Arnoldus: toen hij subst secr was.
Jacob weet het niet
Huijbert weet het niet maar weet wel dat hij bij een transport voor zijn gevoel veel moest betalen. Volgens de schout, Adriaan Zeijlmans, was het salaris volgens reglement.
De weet het niet.

Heeft Jacob de Bodt de lijst geschreven en hem op een houte bordt geplakt: Ja

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 15-12-1723
1e Comparant: Catharina Hagoort wed Peter Zeijlmans, secr.
2e Comparant: Willem Pasman, notaris en procureur
Goederen:
Bijz: Catharina machtigt Willem (Dordrecht) om haar zaken mbt Laureijs Willemse van Dongen te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 21-2-1724
1e Comparant: Rijnard Elisabet van veen wed Wouter van Selm
2e Comparant: Johan van der Linde, procureur
Goederen:
Bijz: Rijnard machtigt Johan (Saltbommel) om haar goederen te Poederoijen te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 24-6-1724
1e Comparant: Jan Wouterse Zeijlmans en Francis Beijens
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Wouterse Zeijlmans en Francis Beijens verklaren op verzoek van Anna Zeijlmans wed Cornelis de Bont dat wijlen Teunis Wouterse Biemans (Overleden 1712 à 1713) een stuk land heeft gebruijkt dat indertijd door Cornelis van Mattijs Otgens is aangekocht. Het stuk land (ca 5 geerden te Cleijn Waspick) wordt tot op heden nog door de wed van teunis: Anneke Ariens van Gijssel gebruijkt.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 16-2-1724
1e Comparant: Aart Peeterse de Bont ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Aart Peeterse de Bont, Aart de Ruijter, Thomas Zeijlmans en Gijsbert van Malsem beantwoorden een aantal vragen op verzoek van Jan Zeijlmans, secr.

Zijn zij op vrijdag 28-5-1723 met Adriaan Schoutten ten huijze van jasper van Selm, bierbrouwer, geweest. Allen: ja.

Hebben zij gehoord dat Adriaan Schoutten een stuk bijster van Jasper van Selm heeft gekocht.
Allen min of meer ja.

Heeft Adriaen het stuk land gekocht voor f 60.
Allen weten dat niet.

Weten zij een eventueel ander bedrag. Allen zie vraag 3

Hebben zij met de wijncoop meegedonken. Allen ja.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 8-11-1724
1e Comparant: Sijmen Liesvelt en Aert de Bont
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Sijmen Liesvelt en Aert de Bont beantwoorden een aantal vragen op verzoek van Adriaen Schoutten.

Hoe oud zijn zij.
Sijmen ca 43 jaar en Aert ca 40 jaar

Waren zij op 28-5-1723 ten huijze van Jasper van Selm, bierbrouwer, met oa Adriaen.
Sijmen Ja. Aert antwoordt niet.

Hebben zij gehoord dat Adriaen voor rekening van Huijbert de Ruijter, zwager, een stuk land van Jasper heeft gekocht
Sijmen. Adriaen heeft gekocht voor onse Huijbert of onse Jonge.

Heeft Adriaen na de koop gezegd dat het niet voor hem zelf maar voor zijn zwager was.
Sijmen zie vraag 3

Hebben zij nog iets te vertellen.
Sijmen: Adriaen was zeer beschonken en dat Jasper Adriaen hart forseerden om de coopmanschap ten eijnde te brengen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 14-2-1725
1e Comparant: Gijsbert Otte ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Gijsbert Otte, meester schiptimmerman (Oosterhout) en Leendert van Dalom. Meesterknecht op de schiptimmermanswerff te Geertruijdenbergh verklaren op verzoek van Hendrik Janse vanden Hoek, schiptimmerman, dat de damschuijt, die bij Hendrik in de loods staat, voor ijde boeghouten is mishackt. Dit is gedaan door Hendrik Timmermans welke verkllaard heeft dat het ging om quaat hout.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 17-3-1725
1e Comparant: Adriaan van Pas ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaan van Pas, Aart de Ruijter en Thomas Zeijlmans beantwoorden vragen van Pieter vvan Hoven, drossaart van Tilborg en Goirle.

Hou oud zijn zij.
Adriaen is ruijm 30 jaar
Aart is ruijm 30 jaar
Thomas is ca 32 jaar

Waren zij op 26-1-1725, marcktdag, in Tilborg voor t huijs van Adriaan van Dongen en hebben zij daar Hendrick Domen te paard met nog iemand achterop het paard gezien.
Allen: Ja. Adriaan zegt dat hij de persoon achterop het paard was.

Is Hendrik toen beschoren met een snaphaan waardoor het paard werd geraakt.
Allen min of meer: Ja

Kennen zij de schutter. Allen nee. Thomas heeft wel horen zeggen dat hety een dragonder die op de jagt pasten.

Weten zij de reden. Allen nee. Wel hebben zij gezien dat de schutter richtte en dat Hendrik daarop zei: je hebt het hart niet dat je schiet.

Wie waren er nog meer aanwezig. Thomas heeft Mattijs Riemslag uit Dongen gezien

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 23-5-1725
1e Comparant: Hendrik vanden Hoeck ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Hendrik vanden Hoeck, schiptimmerman, Peeter de Leeuw en Arien Janse van Aalst op verzoek van Johan Halling, bailju van Zuijthollant.
Henmdrik verklaart dat op 12-2-1725 Hendrik Timmermans op zijn werff kwam om de damschuijt waarvan hij medebesteder is, te bekijken. Hendrik T zei dat het hout van de voorste boeghouten quaat hout was. Hij wilde dat het hout vervangen werd anders zou het het er zelf uithakken. Hendrik is daarop vertrokken maar kwam een half uur later met een bijl terug en heeft in de eerste boekhout gehakt.
Pereter en Arien verklaren dat zij gehoord hebben dat hendrik T met hun baas woorden had. Zij hebben tevens gezien dat Hendril T een gat in de damschuijt heeft gehakt.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 11-6-1725
1e Comparant: Pieter Jochemse Berthouts ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Pieter Jochemse Berthouts, Maria Anthonisse zijn vrouw, Freijs Janss Reckers en Piternella Janss Reckers beantwoorden vragen op verzoek van Pieter Bastiaanse Boeser.

Hoe oud zijn zij.
Pieter is ca 45 à 46 jaar
Maria is ca 40 jaar
Frijs is ca 55 jaar
Piternel is ca 50 jaar.

Hebben zij gezien dat op 7-5 jl Peeter B Boeser woorden had met Seijken Adriaense van Gijsel x Pieter Buijs.
Pieter heeft Peeter alleen gezien. De andere 3 zeggen: Ja

Heeft Seijken Peeter meermalen uitgescholden voor dief.
Allen nee. Frijs en Piternel hebben haar wel horen zeggen dat Peeter een dorpsvreter was. Piternel heeft nog gehoord dat Seijken Peeter een crommen hont noemde.

Heeft Seijken gezegd dat de dochter van Peeter spullen van de armen droeg.
Allen: nee.

Weten zij dat Pieter Buijs en echtgenote jaren achter elkaar heijdens te logeren hadden.
Allen: ja.

Bleven die heijdens daar weken achter elkaar.
Allen: weet ik niet.

Waren daar ook bedelaars en lantloopers bij.
Allen behalve Maria: Ja

Hoorde bij die bedelaars een man die te Geertruijdenberg is gegeseld en gebrandmerkt en 2 vrouwen die zijn bijzit waren.
Alleen Pieter J. kan dat bevestigen.

Hebben bedelaars 2 jaar geleden bonen gestolen uit de schuur van Pieter Buijs.
Alleen Piternel heeft rumoer gehoord maar niet gezien dat er bonen weggehaald zijn. De bonen lagen wel op straat.

Hebben de heijdens de bonen op straat gegooid.
Niemand heeft dat gezien.

Hebben de heijdens gezegd: men noemt ons gaudieven maar hier vint mense en daar de boonen sijn is het speck ook
Alleen Piternel heeft dat gehoord.

Zeiden zij ook als we het willen vinden dan vinden we het speck ook wel.
Allen weten het niet.

Heeft Pieter en zijn vrouw daar iets op gezegd.
Piternel zegt van niet.

Hebben de bedelaars de boonen opgeraapt en weer in de schuur gelegd.
Pietrnel zegt dat de bonen door een bedelaartser of schamele vrou zijn opgeraapt. Waar ze gebleven zijn weet zij niet.

Hebben zij gezien dat Pieter en zijn vrouw 2 kinderen in de kost hadden van Maddeleen de heijdin, de vrou vande Cappiteijn der heijdens.
Pieter J en Piternel hebben wel 2 heijdens kinderen rondom het huijs gezien maar weten niet of ze daar in de kost waren.

Hebben zij gezien dat ten tijde dat de heijdens werden gevangen door de soldaten er 4 à 5 heijdens bij Pieter Buijs aan huijs kwamen.
Allen: nee.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: testament
Datum: 2-9-1725
1e Comparant: Elisabeth Zeijlmans wed Steven van Steenhoven
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Elisabeth, ziek, maakt een testament waarin zij verklaart het contract (12-3-1718) met de voogd en toesiender van haar kinderen te approberen.
De 2 onmondige kinderen krijgen elk f 200 zoals Francus Franse Camp x Anna van Steenhoven, haar dochter, al heeft gekregen.
Zij stelt tot voogd Peeter van Steenhoven en als toesiender Thomas de Bont.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 30-10-1725
1e Comparant: Jacobus Schoenmaackers ea
2e Comparant: Jacobus Schoenmakers ea
Goederen:
Bijz: Jacobus Schoenmaackers mede namens zijn vader Handrik Huijberde Schoenmakers, Huijbert Aartse van Hassel, Janneken Aartse van Hassel wed hendrik de Bont, Anthonij Snijders x Maria van Hassel, Anna Vermeulen wed Peeter Adriaen Horsten mede namens haar zus Seijken Vermeulen wed Cornelis vander Valk, Joahnnis Schoenmakers en Hendrik Schoenmakers, allen erfg van Anna de Bruijn wed Jan Aartse van Hasselt, machtigen Jacobus S, Huijbert vH, Anthonij S, Hendrik en Joannis S. om alle obligaties, schulden, huren etc te behandelen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 8-12-1725
1e Comparant: Aart de Ruijter
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Aart beantwoordt vragen op verzoek van Adriaan Schoutten.

Hou oud is hij: 32à 33 jaar

Was hij op 28-5-1723 ten huijze van Jasper van Selm, bierbrouwer. Ja zonder de preciese datum nog te weten.

Was hij daar al voor dat Adriaan namens het weeskint (Huijbert de Ruijter) van Jasper een stuk land kocht.
Aart was erbij dat Adriaan het stuk land kocht. Aart heeft niet gehoord voor wie het stuk land zou zijn.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 9-2-1726
1e Comparant: Huijbert Willemse de Ruijter
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Huijbert Willemse de Ruijter, oud ca 25 jaar en woonende ten huijze van Jasper van Selm als dienst knecht, verklaart op verzoek van Johanna de Rooij huijsvrou van Arien de Rooij (Sprangh) dat op zaterdag 24-11 jl ‘s avonds in de herberg van Jasper Arien de Rooij en Aelbert van Cleeff, zijn zwager, in de binnen keuken zijn gekomen en dat zij ruzie kregen waarop de Rooij zei dat hij niet wilde vechten en naar buijten is gegaan zonder nog terug te komen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 20-2-1726
1e Comparant: Adriana Zeijlmans x Jasper van Selm ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriana Zeijlmans x Jasper van Selm, bierbrouwer, en Michieltje Wouterse Zeijlmans, dienstmaagt van Jasper beantwoorden vragen op verzoek van Johanna de Rooij x Arien van Rooij (Sprangh)

Hou oud zijn zij.
Adriana is ca 32 jaar
Michieltje is ca 19 jaar

Weten zij of op 24-11 jl ‘s avonds Arien van Rooij (Sprangh) en Aalbert van Cleeff (Cappel) bij Jasper in huijs zijn gekomen om wat te drinken.
Beide: Ja

Hebben Arien en Aalbert ruzie gekregen ? Heeft Arien gezegd: Ik zoek geen ruzie ? En heeft Arien zijn gelag betaald en is hij naar huis vertrokken zonder terug te komen. Is Aalbert gebleven.
Beide bevestigen dat. Zij voegen er nog aan toe dat Aalbert Arien is gevolgd maar weten niet of Aalbert ook buiten is geweest.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 20-2-1726
1e Comparant: Thomas Schep ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Thomas Schep, dorpsbode, en Adriaantje Timmermans verklaren op verzoek van Johanna de Rooij x Arien de Rooij dat op zaterdag 24-11 1725 dat na enig rumoer, voor het huijs van Jasper van Selm, Aalbert van Cleeff in het huijs, gewond, is dood gebleven terwijl hij een mes in zijn rechterhand heeft.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 15-3-1726
1e Comparant: Wouter Peeterse Boeser
2e Comparant: Willem Pasman, notaris en procureur
Goederen:
Bijz: Wouter machtigt Willem (Dordrecht) om zij zaken mbt Johan Halling, bailjuw van Zuijdhollant, te behartigen

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 12-9-1726
1e Comparant: Elisabeth Sijders wed Peeter de Zeeuw
2e Comparant: Otto Juijn, procureur
Goederen:
Bijz: Elisabeth machtigt Otto, procureur van het gerecht te Waspick, om de zaak die haar man zaliger tegen de wed Jochem vander Laar is begonnen te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 18-9-1726
1e Comparant: Adriaantje van Gorcom wed Jochem vander Laar
2e Comparant: Cornelis van Brantwijck
Goederen:
Bijz: Adriaantje machtigt Cornelis, procureur van het gerecht te Waspick, om haar zaken mbt wijlen Peeter de Zeeuw en nu zijn wed Elisabeth Snijders te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 30-9-1726
1e Comparant: Adriana Baes wed Johan Aartse de Bruijn
2e Comparant: Thomas de Bont en Cornelis van Steenhoven
Goederen:
Bijz: Adriana machtigt haar zwagers Thomas en Cornelis om haar zaken mbt Arnoldus de Bruijn, schout en secr. van Cleijn Waspick en mbt Christoffel de Bruijn te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 12-9-1726
1e Comparant: Pieter Ketelaer ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Pieter Ketelaer, schoolmeester, en Matthijs Cornelisse van Campen beantwooorden vragen op verzoek van Hendrick Duijser te Genderen.

Hoe oud zijn zij.
Pieter is va 34 jaar
Matthijs is ca 38 jaar.

Zijn zij verwant aan Jasper van Selm, bierbrouwer.
Pieter is via zijn vrouw ver verwant maar weet niet hoever. Matthijs totaal niet.

Zo ja, hoever zijn zij verwant.
Zie vraag 2.

Waren zij aanwezig bij het passeren van de declaratie van aquijt door wijlen Rijnard Elisabeth van Veen wed Wouter van Selm op 29-3-1726 tbv haar zoon Wouter van Selm.
Beide seggen ja. Piter weet de datum niet meer maar heeft de akte geschreven.

Waarom waren zij daar.
Pieter was uitgenodigs door Casper van Selm. Matthijs was door jasper gevraagd te komen maar weet niet waarom.

Was de declaratie al geschreven voor zij kwamen.
Pieter zegt nee, Matthijs weet het niet.

Is het tijdens hun aanwezigheid geschreven.
Pieter zegt dat hij het in afwezigheid van Rijnard geschreven heeft. Matthijs weet het niet.

Wie heeft het geschreven.
Pieter heeft een akte declaratoir off van aquit geschreven zonder te weten dat dat hetzelfde is.

Heeft de wed bij het schrijven inspraak gehad.
Pieter zegt dat de weduwe er niet bij was.

Was er een concept en za ja van wie.
Pieter zegt dat hij de akte aan de hand van een concept heeft geschreven. Hij weet niet wie het concept heeft opgesteld.

Is de declaratie woord voor woord aan de weduwe voogelezen. Beiden zeggen ja.

Wie heeft het voorgelezen en wat is er nog verder gebeurd.
Pieter heeft de akte voogelezen en de wed gevraagd of zij het begreep en dat het naar haar zin was. Het antwoord was: Ja.
Matthijs bevestigt dit.

Hebben zij gezien dat de wed de akte ondertekende.
Beiden zeggen ja.

Heeft zij dat zonder hulp gedaan. Beiden: Ja.

Waren er nog nadere aanwezig. Beiden: Ja.

Wie dan.
Pieter zegt dat van Selm haar bij zijn moeder heeft gebracht maar weet niet of hij daar gebleven is. Mathijs zegt dat van selm aanwezig was zonder te weten waarom.

Hebben zij gezien dat tijdens het passeren van de akte Casper van Selm geld aan zijn moeder heeft gegeven. Beiden: neen

Zo ja, hoeveel dan. Zie vraag 21.

hebben zij gemerkt dat de wed door iemand werd gepersuadeerd.
Pieter zegt nee. Matthijs zegt dat niet te hebben kunnen beoordelen.

Heeft zij vrijwillig de akte vrijwillig laten passeren.
Beiden: weet ik niet.

Weten zij de reden. Beiden: weten het niet.

Hebben zij tijdens het passeren de naam Hendrik Duijser te genderen gehoord. Beiden: nee

Hebben zij daar op een andere manier over gehoord. Beiden: nee

Hebben zij beide de akte ondertekend. Beiden: Ja

Op wiens verzoek.
Pieter op verzoek van Casper van Selm en Matthijs op verzoek van Pieter.

Hebben zij daar voor niets gezeten. Beiden: nee

Zo ja, wat
Beiden hebben niets genoten

Was hen iets beloofd. Beiden: nee

Zoja wat. Zie vraag 32.

Hadden zij belang bij deze akte. Beiden: nee

Weten zij nog iets anders te vertellen omtrent deze akte. Beiden: nee

Kunnen zij het passeren met een eed bevestigen. Beiden: Ja.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 31-10-1711
1e Comparant: schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: schout en schepenen verklaren dat Adriaan Boeser, zoon van Peeter Boeser, (op 27-9-1711 van Dussen door de parijganger du Moulin naar Namen is afgevoerd) een inwoner is van Waspick en uit de gevangenis dient te worden ontslagen als vrij man.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 4-11-1726
1e Comparant: Adriaan van Nieuwkuijk ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Adriaan van Nieuwkuijk, Jenneke Baas, zijn vrouw, Reijnier Kosters enThomas Buijs beantwoorden vragen op verzoek van Elisabeth Snijders wed Peeter de Zeeuw.

Hoe oud zijn zij.
Adriaan is ca 30 jaar
Jenneke is ca 30 jaar
Reijnier is ca 30 jaar
Thomas is ca 39 jaar

Kennen Adriaan en Jenneke Dirk zeijlmans. Beiden: Ja.

Waar woont Dirk.
Adriaan en jenneke zeggen dat hij bij wed Jochem vander Laar woont.

Weten zij iets over het leven en gedrag van Dirk. Beiden: nee

Hoe staat Dirk bekend.
Adriaan zegt niet beter te weten dan: wel. Jenneke weet het niet.

Valt er iets speciaals te vermelden. Beiden: Ja.

Weten zij hoe Dirk met zijnn vrouw heeft geleefd. Beiden: Nee.

Hoe gaat het tegenwoordig.
Adriaan zegt dat de vrouw van Dirk is weggelopen en volgens Dirk zelf bij Jan Otgens woont. Jenneke beaamt dit.

Heeft Dirk tijdens zijn huwelijk met een andere vrouw geslapen.
Adriaan heeft Dirk horen zeggen dat tijdens de ziekte van de vrouw van Dirk er een andere vrouw bij Dirk geweest is.

Wie was die vrouw.
Adriaan heeft horen zeggen dat zij tot Loon oinde kraam was gekomen. Jewnneke heeft horen zeggen dat het Grietje, de meid, was.

Wat weten zij hierover mbt Dirk nog te melden.
Adriaan heeft gehoord dat het Dirk wel duizend gulden heeft gekost.

Waren de 3e en 4e getuige kerckmeester en hebben zij het kerckboek opgemaakt.
Beiden: Ja.

Hebben zij in die tijd Peeter de Zeeuw als timmerman gebruijkt.
Beide weten dat niet meer maar weten wel dat zij schalen van Peeter voor in de kerk hebben gekregen.

Hebben zij geld ingehouden ivm het huijs van Peeter gekomen van Jochem vander Laar.
Reijnier: Ja. Thomas weet het niet.

Is hier nog iets over te vertellen.
Reijnier vzegt dat Peeter geprotesteert geeft maar dat hij Reijnier het boek volgde.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 4-11-1726
1e Comparant: Jan Zeijlmans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan Zeijlmans, secretaris, beantwoord vrgaen op verozek van Elisabath Snijders wed Peter de Zeeuw.

Hoe oud is Jan. Ca 34 jaar

Weet Jan dat de kerck op verscheiden huizen en landen rente te goed heeft. Ja

Wordt van die rente een jaarlijkse lijst gemaakt. Ja, al 2 jaar.

Off die niet vanden eenen naam op den anderen sa? menigmaal de ander panden werden verhandligt worden overgeset. Ja.

Weet hij dat het huijs van de wed Peeter de Zeeuw gekomen van wed Jochem vander Laar met een rente wordt bealst. Ja

Is het huijs op denaam van Peeter gezet. Ja

Heeft iemand toestemming gegeven de rente ook op naam van Peter te zetten. Jan weet dat niet meer.

Is de rente overgezet. Zie vorige vraag.

Wat is gebruikelijk te Waspick. Jan zegt dat de rente van het ene in het andere boek werden gezet. Tegenwoordig maakt het een legger van de jongste boeken.

Heeft Jan nog iets toe te voegen. Nee

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 2-12-1726
1e Comparant: wij
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Wij verklaren dat Maria van Grevenbroek, dochter van Johan van Grevenbroek en Johanaa ???, in Waspick is opgegroeid als een nette vrouw.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 2-12-1726
1e Comparant: wij
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Wij verklaren dat Augustunis Otgens, een zoon van mr Matthijs Otgens en Maria Treresia Vervoort, goed bekend staat.
Akte geadresseerd aan jJcobus de Rooij, mr chirurgijn, te Rotterdam.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 31-3-1727
1e Comparant: Mattijs Cornelisse van Campen ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Mattijs Cornelisse van Campen en Bartholomeus Cornelisse van Campen verklaren op verzoek van Johan Halling, bailjuw van Zuidhollant, dat zij op maandag 24 maart jl ‘s avonds zijn geroepen door Teuntje van Grevenbroek x Aart Hoevenaar om haar te helpen daar er een lelijke mens of bedelaar in haar huis wilde slapen. Samen met oa Peeter van Campen en Peeter Stoffelse de Hoog hebben zij hem naar het gerechtshuijs gebracht.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 31-3-1727
1e Comparant: Huijbert Bogaarts ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Huijbert Bogaarts en Elisabeth vander Looij zijn echtgenote verklaren op verzoek van Johan Halling, bailjuw van Zuijdhollant, dat op maandag 24 maart jl een bedelaar aan hun huis is komen kloppen. Zij hebben de bedelaar 2 duijten gegeven maar die nam hij niet aan. Hij wilde eten waarop hij 2 sneden brood met boter kreeg. Daarna vroeg hij om een slaapplaats. Die had Huijbert niet. De bedelaar heeft daarbij het hele huijs doorgekeken.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 5-4-1727
1e Comparant: Pieter Ketelaer ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Pieter Ketelaer, Thomas Compeer, Gerard Camp, Henderina de Bruijn x Thomas de Bont en Maria Struijck x Hendrick vanden Hoeck beantwoorden vragen op verzoek van Martinus Ackersdijck, predikant.

Hoe oud zijn zij.
Pieter is ca 34 jaar
Thomas is ca 30 jaar
Gerard is ca 63 jaar
Henderina is ca 32 à 33 jaar
Maria Struijck is tussen de 30 en 40 jaar

Zijn zij de laatste maand of in de tijd dat er ‘s nachts gewaakt werd bij Jan Zeijlmans geweest.
Allen: Ja.

Heeft Jan toen over de predikant Ackersdijck of zijn vrouw gesproken.
Enkele zeggen ja en enkele nee. De vrou is niet besproken.

Zo ja, wanneer. Weet het niet en 2x op Biddag.

Heeft Jan gezegd: De dominee wil niet waken maar ik zal zorgen dat hij waakt oid.
De meeste hebben dehoord dat Jan zei: de dominee wil niet waken. De rest van de zin is niet gehoord.

Heeft Jan gezegd. Laat de dominee maar een vervanger aanstellen en die zelf betalen uit het oortjes gelt zoals hij vaker heeft gedaan.
Enkele hebben wel de term oortjes gelt gehoord.

Hebben zij Jan ooit horen zeggen dat de dominee zich meester maakt van het oortjes gelt en het aan de armen geeft om een goede naam te krijgen.
Alleen Pieter zegt zoiets gelijks.

Heeft Jan gezegd: Ik zal het hem wel afleren. Of de dominee weg of ik weg.
Alleen 4 en 5 hebben dat gehoord.

Hebben zij Jan horen zeggen: Ik zal eens ophalen wat hij mij, onder 4 ogen, geboden heeft als vergiffenis.
4 en 5 hebben hem horen zeggen dat de donimee rekening heeft gegeven en om vergiffenis heeft gebeden.

Heeft Jan aan Pieter Ketelaer een boodschap afgegeven om aan de dominee te geven. Nee

Heeft de dominee aan Pieter gevraagd wat voor boodschap dat was waarop Pieter zei: Ik heb geen boodschap ontvangen.
Pieter zegt nogmaals geen boodschappen te hebben ontvangen.

Wat stond er in die boodschap en wie was er nog meer aanwezig. Zie vraag 12

Wie was die persoon.Zie vraag 12.

Heeft Thomas tegen Jasper van Selm, bierbrouwer, gezegd dat den dominee wist wat Jan Zeijlmans ten laste van hem had verteld. Thomas weet van niets.

Wat, waar en wanneer is er dan wat gezegd. Zie vraag 16.

Heeft Thomas de secretaris iets ten nadele van de predikant horen zeggen in de keet of veerhuijs van Huijgh Peeterse de Hoogh onder Cleijn Waspick terwijl ze daat wat besteedde.
Thomas heeft alleen gehoord dat Jan zei dat hij niet wilde waken al brandde zijn huijs af. Maar dit ging niet over de dominee.

Wanneer was dat.
Als kerke en armens laa besteet is. De dag weet hij niet.

Heeft Jan ooit gezegd dat: de dominee is een reeckel dien schurk ‘t is maar een vagebond.
Allen: Nee.

Wie waren daarbij en wat heeft Jan nog meer gezegd.
Zie vraag 21.

Wat hebben zij over deze zaak nog meer te vertellen.
Pieter weet niets.
Thomas heeft Jan wel eens met Heijliger Cock gezien.
De anderen weten niets meer.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 10-4-1727
1e Comparant: Joost van Vugt ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Joost van Vugt en zijn vrouw Maria Jasperse de Graaff verklaren opverzoek van Johan halling, bailjuw van Zuijthollant, dat afgelopen zondag 6-4 Cornelia Backere x Lambert Bogerts bij hun aan huijs kwam en Cornelia aan Maria vroeg: Is die vrou nog op het regtshuijs. Maria zei daarop ja. Hierop zei Cornelia; Haar moeten ze ook niet laten lopen want het is een ondeugend wijfje. Ze heeft ook 3 à 4 quaij jongens en zij heeft bij Anna Verloren gezegd dat soo die boeren haar niet wilde geven sij moet rooven en branden.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 15-3-1728
1e Comparant: Arnoldus de Bruijn ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Arnoldus de Bruijn, schout en secr. Cleijn Waspick, en Francis Beijens verklaren op verzoek van Peeter Verschuuren x Piternel Wouterse Zeijlmans dat hun grootvader Aart Aartse de Bruijn getrouwd was met Maria Jans Buijs en uit dit huwelijk verschillende kinderen zijn geboren. Oa Arnoldus zijn vader en Francis zijn moeder, Piternelle x Niclaas de Wit (woonende en overleden te Waalwijk).
Tevens verklaren zij dat hun grootmoeder nog een zus had Adriaentje Janse Buijs x Huijb Peeterse Zeijlmans met kinderen oa. Wouter Huijberde Zeijlmans x Maria van der Hoeven met oa als kind Piternella Wouters Zeijlmans x met bovengenoemde Peeter Verschuuren (Waalwijck)

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 6-8-1728
1e Comparant: Fransus Hendrikse Schoenmakers ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Fransus Hendrikse Schoenmakers en Anthonetta Zeijlmans wed Thomas Molenschot verklaren op verzoek van Johan Anthonisse van Honswijk (Dussen Muijlkerck) dat Fransus omtrent 5-1728 dat Johan bij hem is gekomen om een stuk land te huren en dat Fransus hen toen ook verwezen heeft naar Mattijs Cornelisse van Campen om naar zijn part te vragen. Mattijs was bereid ook zijn stuk te verhuren.
Anthonetta verklaart dat Johan met Mattijs van campen bij haar zijn gekomen om een stuk land van haar te huren en dat Johan toen gezegd heeft: Mattijs moet mij bij het volk brengen want ik weet niet van die stukken land zijn.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 12-10-1728
1e Comparant: Elisabet Snijders wed Peeter de Zeeuw
2e Comparant: Roeland Nolthenius, procureur
Goederen:
Bijz: Elisabet machtigt Roeland (Dordrecht) om haar zaken mbt Adriaantje van Gorkom wed Jochem vander Laan te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 27-10-1728
1e Comparant: Anna Cespers x Hendrik Langermans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Anna Cespers x Hendrik Langermans, waarnemend vroedvrouw, verklaart op verzoek van de bailjuw van Zuijthollant dat zij in de nacht van 11 op 12-9-1728 bij Janneken Swart werd geroepen en dat daar aangekomen Janneken een zoon had. Aanwezig waren ook de vrouw van Elias Verduijn, Anna vander Corput vrouw van Jan Maas en Jenneken Janse Vos. Anna heeft Janneke Swart gevraagd wie de vader van het kind was.. Dat was Leendert Kroes.
Op de vraag waarom zij haar handtekening had gezet onder een verklaring dat Leendert niet de vader was antwoordde janneke dat leendert haar daartoe onder dreiging had gedwongen.
Anna vander Corput en Jenneken Janse Vos bevestigen dit alles.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 19-3-1729
1e Comparant: Cornelis van Grevenbroek ea
2e Comparant: Aart Camp ea
Goederen:
Bijz: Cornelis van Grevenbroek mede namens zijn zus Teuntje van grevenbroek, Hendrik Jans x hendrina van Grevenbroek. Dorothea van Grevenbroekwed Peeter Stoffelse de Hoog, Geerit Camp en Cornelis Buijs als voogden van de 2 jongste kinderen van Jan van Grevenbroek, Aart de Ruijter x Clara van Grevenbroek mede als voogd van t kind van Salomon van Grevenbroek en allen mede namens Adriaan van Bragt x Dingena van Grevenbroek. Allen voor 4/7 kinderen en kintskinderen en erffg van Hendrik van Grevenbroek en Augustinus Otgens x Maria van Grevenbroek. Zij machtigen Geerit Camp, Aart de Ruijter en Cornelis van Grevenbroek om voor hun zelf en namens de comparanten bij Dirk vander Laar, notaris te Breda, als curateur van de boedel van Willem van Beers hun deel op te eisen van de erfenis van Willem volgens testament van Willem en zijn vrouw zaliger.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 20-3-1729
1e Comparant: Arnoldus Verbuijs en Peter de Hoog
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Arnoldus Verbuijs en Peter de Hoog, chirurgijnen, verrichten op verzoek van de bailjuw een lijkschouwing op het lichaam van Johan Mattijsse Otgens.(Johan ligt in zijn eigen huijs) Hun bevinding is dat Johan door een stomp voorwerp op zijn hoofd en rug is geslagen.
Tevens verklaart Jenneken Hendrikse de Ruijter dat Johan zo thuijs is gebracht. De vrouw van Hendrik de Ruijter verklaart dat haar zoon Dirk hem met zijn schuijt inde ‘s Gravenmoerse vaart heeft gebacht.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 5-5-1729
1e Comparant: Peeter de Hoog, chirurgijn
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Ten huijze van Peeter de Hoog, chirurgijn, is Jacobus Michiels Timmermans woonende te Hendrik Luijten Ambacht. Jacobus is gewond aan zijn linker arm waarbij de polsader en de duijm senu is afgesneden.
Het is hem overkomen ten huijse van Cornelis de Bont, herbergier, in de nachtr van dinsdag op woensdag jl. Hij weet niet wie het gedaan heeft en/of waarom.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 29-9-1723
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant: Paulus van Brakel, procureur
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen machtigen Paulus (“s Hage) om hun zaken mbt Hermina de Bie wed Geerardt Zeijlmans, schout, te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 30-10-1739
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen verklaren op verzoek van de ambachtsheer dat Gtoor Waspick ten westen van de Kerkvaart zodanig ligt dat oostelijk Cleijn Waspick en westelijk Raamsdonk, zuijdelijk 11½ Hoeven en Hendrik Luijten Ambacht en Raamsdonk en noordelijk Dussen Munsterkerk. Noordwaarts ligt een rivier: Scheepsdiep. Landerijen ten noorden van deze rivier zijn niet te bereiken tenzij met een schuijt oid. Tevens komt het voor dat bij extreem hoog water het land onderloopt waarbij de beesten verdrinken.
Men dient een verzoiek in voor het oprichten van een veer/pontje.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 29-3-1729
1e Comparant: Seijken Zeijlmans wed Adriaan de Laat
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Seijken beantwoordt vragen op verzoek van Huijbert van Vuren te Made.

Hoe oud is zij. Ca 58 jaar

Hoe kang woont zij al op de Made op de stede, nu van Floor Bouwens en Willem Corstiaensen vander Made. 8à 9 jaar

Hoelang was die stede haar eigendom. Ongeveer zo lang als zij daar woont.

Is in die tijd een doornetuin omden hoff aangeplant. Ja

Waarom is de tuijn op het uiterste randje van het erf aangelegd. Was dat om rijweg aan te leggen. Volgens haar man zaliger hadden ze met ongemackelijke menschen te maken.

Had het met het op en af rijden van het land naast de tuijn te maken. Seijken weet van geen andere weg dan de weg ten zuijden van het schuurken.

Wist zij dat toen de heg was aangeplant men de weg door de hof nam. Nee.

Is de weg naast de tuijn gelaten om een vrije hof te hebben. Weet zij niet.

Wanneer is de schuur afgebroken. Ca 1702 à 1703

Was dat voor het overlijden van haar man. Ja

Wanneer is haar man overleden. 14-8-1704 ‘s middags ontrent 12 uur.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 28-4-1730
1e Comparant: Seijken Zeijlmans wed Adriaan de Laat
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Seijken Zeijlmans wed Adriaan de Laat, ca 58 jaar en wonende te Waspik verklaart op verzoek van Floor Bouwens en Willem Corstiaens vande Made dat op de stede nu van Floor en Willem en eertijds van Adriaan en Seijke, vroeger naast de erve van Domine Theodorus Santvoort nu Huijbert van Vuren een schuur heeft gestaan. Deze schuur is indertijd op verzoek van haar man zaliger afgebroken. Tevens is er in presentie van regenten een scheij-keij gelegd. Tevens verklaart ze dat ze van geen andere weg weet als die ten zuijden van de gemelde schuur en scheijsteen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 11-12-1730
1e Comparant: Maria Huijberde de Bont erfgenamen
2e Comparant: Aart Peeterse de Bont en Jan Hendricx de Bont
Goederen:
Bijz: De erfgenamen:Cornelis van der Sanden x Adriana Otgens mede namens Augustinus Otgens en Laurens Schmedekens x Catharina Otgens. Kintskinderen Dingena Huijbertse de Bont wed Johan Mattijsse Otgens.
Mattijs de Bont, Jan Cornelis de Bont, Thomas Cornelis de Bont, Jan Janse de Bont, Huijbert Janse de Bont, Jan Handricx de Bont mede namens Cornelis de Jong x Dingena de Bont, Arien Potmakers x Maria de Bont, Piternella de Bont, Allegonda de Bont. Kinderen en Kintskinderen van Jan Huijbertse de Bont.
Aart de Bont mede namens Huijbert de Bont, Adriaantje de Bont wed Cornelis Adriaens Camp, Jan de Jong namens zijn moeder Maria de Bont wed Peeter de Jong, Dirk Wouterse Zeijlmans x Dingena de Bont, Jan vanden Berg x Geertruij de Bont, Andries Hoevenaar. Kinderen en kintskinderen van Peeter Huijbertse de Bont.
Peter Hofmans zoon van Willemijna huijbertse de Bont. Guilelmus Peeters, kintskind van Willem Huijbertse de Bont
Zij machtigen Aart Peeterse de Bont en Jan Hendricx de Bont om de koop van goederen door Gelden Paans (29-11-1725) op welke manier dan ook te regelen en in overleg te treden met Cornelis Heijblom die de boedel beheert.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 12-1-1731
1e Comparant: Jacob Meusse vander Cae
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jacob verklaart op verzoek van Hendrik Janse Zeijlmans en Jacobus Schoenmakers dat hij samen met Adriaen Pieters van Dongen voor 1730 een stuk land onder Raamsdonk huurde. Hij heeft dat land in vrede gebruikt met uitzondering ten opzichte van de wed Teunis van Son of haar kinderen. Er was bij het “tienden”onenoigheid ontstaan met 2 kinderen van de wed van Son.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 30-4-1731
1e Comparant: Peter Cornelis Camp
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Peter (Cleijn Waspick), oud ca 49 jaar, verklaart op verzoek van Hendrik Janse Zeijlmans ea eigenaars van een stuk land te Raamsdonk dat hij van 1704 t/m 1708 en van 1711 t/m 1715 een stuk land van zijn vader Cornelis Cornelisse Camp huurde en dat hij evenals de ander eigenaren al die jaren de “thiende” hebben geheven, uitgeset en opgehaalt.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 30-4-1731
1e Comparant: Steven Janse Timmermans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Steven (Raamsdonk), da 56 à 57 jaar, verklaart op verzoek van Hendrik Janse Zeijlmans ea dat hij jjaren lang, ongetrout, te Raamsdonk heeft gewoond bij zijn oom Huijbert Peeterse Timmermans die jaren lang een stuk land van Cornelis Camp huurde. En dat hij voor zijn oom al die jaren de “thiende” hebben geheven en opgehaalt.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 28-5-1731
1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerats Zeijlmans, schout
2e Comparant: Johan zeijlmans, predikant, zoon
Goederen:
Bijz: Hermina machtigt Johan haar oudste zoon en predikant te Cappel om 6 geerden te verhuren. (Johan zal eigenaar worden van dit stuk land, contract Hendrik Luijten Ambacht )

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 3-6-1731
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen verklaren op verzoek van Herman halling, baljuw van Zuijdhollant dat zij op 3-6-1731 op de scheepswerf van Hendrik van den Hoek zijn geweest en daar het kindje van Pieter van Waspik dood zagen liggen. Hendrik had het zoontje samen met Jan Lijten uit de kerkvaart gehaals nadat andere kindren al kermend lieten weten dat het zoontje verdronken was.
Petrus de Hoog, chirurgijn, heeft vastgesteld dat het kind geen uiterlijke verwondingen had.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 8-9-1731
1e Comparant: Arien vanden Heuvel en Huijbert Bosser
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Arien, ca 40 jaar en Huijbert, 28 jaar (beide Raamsdonk) verklaren op verzoek van de eigenaren van de grote Thiende te Raamsdonk dat zij in het zaaiseizoen van 1731 met Hendrik Janse Zeijlmans bij Anthonij de Geus thuis kwamen en Hendrik aankondige dat hij de haver kwam “thiende”. Hierop zei de Geus dat hij niet van plan was zijn haver te laten tiende. Etc.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 8-9-1731
1e Comparant: Jacob Meusse vander Cae ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jacob Meusse vander Cae en Adriaan Peterse van Dongen (beide Raamsdonk) verklaren op verzoek van de eigenaars van de Thiende te Raamsdonk dat zij van Anna Schoenmakers wed Jan Hendrikse Schoenmakers en Maria Blanckers wed Cornelis Hendrikse Schoenmakers als mede eigenaren een stuk land hebben gehuurd en vredelijk de tiende hebben geheven.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 8-9-1731
1e Comparant: Wouter van Steenhoven ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Wouter van Steenhoven, ca 62 jaar, Arien vanden Heuvel, ca 40 jaar, Jacob Meusse vander Cae, ca 46 jaar en Huijbert Bosseren, ca 28 jaar, verklaren op verzoek van de eigenaren van de Tiende te Raamsdonk hoe de polders van Raamsdonk ingedeeld en bekaad zijn.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 8-9-1731
1e Comparant: Wouter van Steenhoven ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Wouter van Steenhoven en Peeter Zeijlmans (beide Raamsdonk) verklaren op verzoek van de eigenaren van de Thiende te Raamsdonk dat zij van heijltje Peeters Zeijlmans wed Wouter Stevens Zeijlmans, Adriaan Vassen, Jochem Blankers en de kinderen van Nicolaas Bankeen stuk land hebben gehuurd en vredelijk de tiende hebben geheven. Tevens hebben zij op 28-8-1731 de haver op het land gebruikt door Antonij de Geus getient. Antonij heeft op 1-9 via de gerechtsbode gevraagd of zij de haver naar hem (de Geus) wilde brengen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 8-10-1731
1e Comparant: Arien vanden heuvel
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Arien, ca 40 jaar, (Raamsdonk) verklaart op verzoek van de eigenaren van de Thiend te Raamsdonk dat hij op 27-9 jl bij Hendrik en Peter Janse Zeijlmans thuis was en dat daar Huijbert Heer (Raamsdonk) kwam die zei dat hij de haver graag thuis wilde hebben.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 8-10-1731
1e Comparant: Dingeman Clavers en Cornelis Wagemakers
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Dingeman Clavers, ca 45 jaar, en Cornelis Wagemakers, ca 25 jaar, (beide Raamsdonk), verklaren op verzoek van de eigenaren van de Thiend te Raamsdonk dat zij op 28-9 jl samen met Peeter en hendrik Janse Zeijlmans naar het huijs van Huijbert Heeren (Raamsdonk) zijn gegaan en aan zijn vrouw hebben gevraagd waar de haver stond. Die heeft zij aangewezen en Peeter heeft de 11e schoof meegenomen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 13-10-1731
1e Comparant: Jan Jochems Zeijlmans
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan verklaart op verzoek van de eigenaren van de Thiend te raamsdonk dat Huijbert Heeren ca 6 à 7 weken geleden bij hem thuis is geweest en toen het volgende allemaal gezegd heeft:
Huijbert en anderen zijn bij de heer Simon van Son, heer en schout Raamsdonk ontboden, en dat Simon heeft verzocht attestatie dat van haar geen tiende werd vereist. Daarop zei Huijbert dat dat geen probleem was omdat hij nooit haver in de polder had gehad. Hierop vroeg Simon of Huijbert de attestatie wilde tekenenwat hij toen gedaan heeft.
Tevens heeft Huijbert gezien dat Ocker van Dam ook een attestatie heeft getekend. En dat Ocker daarbij heel nerveus was. Daarna is Pieter van raamsdonk nog bij Huijbert geweest en hem verzocht zijn mond omtrent de attestatie te houden.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 13-10-1731
1e Comparant: Huijbert van Lottum ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Huijbert, ca 48 jaar, en Willem Packeij, ca 28 jaar, (beide Raamsdonk) verklaren op verzoek van de eigenaren van de Thiend te Raamsdonk dat Huijbert Heeren zolang het Boterpoldertje is bekaad daar geen haver heeft gehad.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 5-7-1732
1e Comparant: Leendert Canters
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Leendert Canters, president schepen te Dongen, beatnwoordt vragen op verzoek van Wouter Vermeulen en Adriaan van Dongen.

Wist Leendert dat Jan Klim, quartiermeester een thiende te Dongen heeft gepacht waarvoor Wouter en Adriaan borg stonden. Beide moeten nu betalen.
Leendert was niet bij de verpachting maar heeft er wel over horen praten.

Heeft Christiaan Joh Pels, schout Dongen, voor het passeren van de aktes, op verzoek van Jan Clim, niets gezegd dat het borgstaan nadelig zou kunnen zijn.
Leendert weet hiet niets van.

Heeft de schout voor het passeren van de akte geen overleg gepleegd met de schepenen.
Leendert weet van niets

Heeft Leendert wel eens gehoord dat Jan Klim, tijdens de tijd dat hij op de hoeve van wijlen overste Willemsdorff woonde, anders genoemd werd dan quartiermeester en later wachtmeester.
Nee

Stond Jan als zodanig in het boek van Leendert.
Leendert heeft Jan altijd als bedrijf geboekt wat betreft de zaken die hij kwam halen voor Willemsdorff.

Werd Jan Clim ook als bedrijf of meesterknecht genoemd.
Leendert kent hem alleen als qaurtiermeester en wachtmeester. Hij heeft nooit kwalificaties danwel procuratie gezien.

Weet Leendert dat Jan Clim vrij snel na het verkopen van de inboedel van de hoeve van Dorff er zelf is blijven wonen.
Leendert weet van niets.

Heeft Jan Clim na het verkopen van de hoeve zijn eigen spullen daat laten staan.
Leendert heeft daar geen acht op geslagen.

Heeft Jan Clim tijdens zijn verblijf op de hoeve voor eigen rekening land: de Quak gekocht.
Leendert weet niet wanneer of van wie hij heeft gekocht. Hij heeft ook nooit gehoord dat anderen er proffijt van hadden.

Heeft Jan nog meer land gekocht.
Leendert weet dat niet.

Of is er land waarmede Jan komt te genereren.
Niet bekend.

Kende hij Jan bij het deponeren van verklaringen hem als bedrijf of meesterknecht van Willemsdorff en is hier vooraf mee geknoeid.
Jan was bekend als meesterknecht off bedrijf

Hebben zij Jan Clim, zonder eed en proces, een certificatie gegeven.
Leendert weet van niets

Hadden zij niet moeten zeggen dat Jan alleen maar als quartiermeester of wachtmeester bekend stond.
Leendert: zie vraag 13

En voor een persoon die zijn eigen zaken deed en zich ook bezig hield met de zaken van Willemsdorff.
Leendert: zie vraag 13.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 14-7-1732
1e Comparant: Mattijs Scheers, mr smit te Waspick
2e Comparant: Berbertjen den Oudsten, zijn vrouw
Goederen:
Bijz: Mattijs machtigt Berbertje om in de stede Gog om al zijn goederen te verkopen en schulden te regelen etc.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 28-11-1732
1e Comparant: Pieter Storm ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Pieter Storm, ca 78 jaar, Wouter Tomasse Zeijlmans, ca 73 jaar, en Dingena Jans de Jong, ca 78 jaar, verklaren op verzoek van Elisabet Tomasse Kuijl en Elisabet Cornelisse Kuijl x Tomas Tomasse Kuijl dat wijlen Tomas Arijsz Kuijl 8 kinderen bij Maria Tomasse Zeijlmans heeft nagelaten: Adriaantje, Elisabet, Tomas, Katrina, Pieternel, Sijke, Arij en Johanna Kuijl.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 13-1-1733
1e Comparant: Peeter en Huijbert Janse Zeijlmans
2e Comparant: Johan van Dijk, procureur
Goederen:
Bijz: Peeter en Huijbert (Raamsdonk) machtigen Johan, procureur voor de gerechte van Raamsdonk, om hun zaken mbt Simon van Son, ambachtsheer van Raamsdonk, te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 10-2-1733
1e Comparant: Dirk Janse van Dusseldorp
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Dirk Janse van Dusseldorp, coornmolenaar en backer, verklaart op verzoek van Christiaan Deckers es als pachters van de impost op t gemaal te Oosterhout dat hij in augustus 1732 samen met Cornelis Provo, borger cappiteijn van Breda, als aannemer van t broot dat in september in t campement te Oosterhout moest worden geleverd heeft gecontracteert dat hij zou leveren 5.550 broden van 6 pond. Tevens heeft hij met C Provo over de impost gesproken omdat hij had horen zeggen dat de pagters hem dreijgde. C Porov zei hierop: Wat duijvel, je hoeft niets te betalen want het is een vrij kamp. Dirk kreeg tevens een brief van generaal quartiermeester Du Tantere mee om het brood te brengen en dat C Provo voor dit briefje/tolbrief 12 gulden op de leverprijs gekort heeft.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 26-6-1733
1e Comparant: Anna Catharina Verbraacke wed Arnoldus de Bruijn
2e Comparant: Regnerus Bernardus Hoinck van Papendrecht
Goederen:
Bijz: Anna wed Arnoldus, schout en secr Cleijn Waspick, als voogdesse over haar onmondige kinderen machtigt samen met haar oudste zoon Johan de heer Hoinck, advocaat om namens haar onmondige zoon en naaste leenvolger van Arnoldus de brieven van verleij en investiture (19-3-1727) van land te Nederveen en Cleijn Waspick te leene gehouden. En verders al wat nodig is omtrent dit land.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 15-11-1733
1e Comparant: Willem van der Pluijm ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Willem van der Pluijm, Theunis vander Pluijm (beide Dussen) en Johan Jochemse Zeijlmans verklaren op verzoek van Jacob Meeuse vander Cae (Raamsdonk) dat zij door Jacob, in 1733, waren uitgenodigd om in het land van Jacob te gaan vissen. Daar aangekomen kwamen zij Jan peters Nobel, knecht van de heer van Raamsdonk, met een diender en 2 vissers aan. Op de vraag wat zij daar deden vertelde ze dat ze de heer van Raamsdonk hen opdracht had gegeven daar te gaan vissen. Toen Jacob zei dat ze in zijn water viste zijn ze verderop, buijten het water van Jacob, gaan vissen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 13-3-1734
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 13-3-1734
1e Comparant: Willem van der Pluijm ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Willem van der Pluijm, Theunis vander Pluijm (beide Dussen) en Johan Jochemse Zeijlmans verklaren op verzoek van Jacob Meeuse vander Cae (Raamsdonk) dat zij door Jacob, in 1733, waren uitgenodigd om in het land van Jacob te gaan vissen. Daar aangekomen kwamen zij Jan peters Nobel, knecht van de heer van Raamsdonk, met een diender en 2 vissers aan. Op de vraag wat zij daar deden vertelde ze dat ze de heer van Raamsdonk hen opdracht had gegeven daar te gaan vissen. Toen Jacob zei dat ze in zijn water viste zijn ze verderop, buijten het water van Jacob, gaan vissen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: procuratie
Datum: 16-7-1734
1e Comparant: Guilhelmus Louwen, roomspastoor
2e Comparant: Pieter Brouwers, procureur
Goederen:
Bijz: Guilhelmus machtigt Pieter Brouwers, procureur voor de gerechten van Raamsdonk, om zijn zaken mbt Adriaan Janse Buijs (Raamsdonk) te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 20-12-1734
1e Comparant: Maria Struijk x Hendrik vanden Hoek ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Maria Struijk x Hendrik vanden Hoek met Hendrik Struijk, vader, Willemijna Struijk en Adriaan Struijk, erffg van Johannis Struijk (Johannis, wednr, in in mei 1732 met de Jonge Willem naar Batavia vertrokken als adelborst en met de Nieuw Walcheren als timmerman teruggekomen tot de Kaap, aldaar overleden) machtigen Adriaan van Bergen, marcktschipper van Breda tot Middelburg, zwager, om naar de Kamer te Middelburg te gaan en daar de eventuele goederen en tegoeden op te halen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum:
1e Comparant: Georgie den Draeijer
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Georgie den Draeijer, la???, verklaart op verzoek van Otto Juijn, drossaert van Loon, dat hij op 24 juni naar Capel op de Nieuwvaart te huijze van Meeus Zeijlmans is geweest. Daar kwam ook Dingeman Mulders (Loon op Sant, rooms) en hebben gediscusieerd over de verschillen van hun religie. Toen Georgie de discussie zat was is hij weg gegaan en is gevolgd door Dingeman en hebben ze ruzie gekregen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 15-2-1736
1e Comparant: Wouter van Disseldorp ea
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Wouter van Disseldorp, Geerit Vermeijs en Marijnis de Jong beantwoorden vragen op verzoek van Jan Zeijlmans, schout.

Hoe oud zijn zij.
Wouter is ca 35 à 36 jaar
Geerijt is ca 24 jaar
Marijnis is ca 26 jaar.

Waren zij op donderdag 2-2 bij Wouter thuijs en hoe laat was dat.
Allen ja, 2 en 3 zijn tussen 6 en 7 gekomen.

Was Adriaan vassen, hooijschipper daar ook.
Allen ja

Heeft Adriaan, heel boos, geroepen dat jan Zeijlmans en gerechten de steenen tot een eijnt Casseijstraat had besteedt gelijk schelmen en dieven.
Allen. Zoiets ja

Heeft Adriaan dat vaker gezegd en gezegd dat zijn eer was gestolen.
Wouter heeft het gehoord. De andere 2 weten het niet.

Heeft Adriaan gezegd dat onder het gerecht Jabroers waren en heeft hij dezen bedreigd. Jan de Jong, aannemer, zou de opdrachtgevers ook graag aanpakken.
Alleen Marijnis heeft over jabroers gehoord zonder verder iets te weten.

Verder nog iets te melden.
Adriaan heeft gezegd dat hij voor geen geld inde regering wilde zitten. Verder heeft Adriaan tegen Cornelis Buijs en Fransus van hassel zitten praten.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 24-1-1737
1e Comparant: Pieter Ketelaar, collecteur
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Pieter Ketelaar, collecteur vanden pagter van ‘t gemaal Fransois van Riel over Waspik verklaart dat hij nooit te weten is gekomen dat er inwoners zijn die hun biljetten achterhouden of trachten kleine biljetten te krijgen. Hierdoor wordt zijn werk lastiger.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 8-7-1737
1e Comparant: Willem Robben
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Willem, cleermakersknecht van Sutloon bij Münster nu wonende te Cappel bij Huijbert Soethout cleermaker, beantwoordt vragen op verzoek van Cornelis Storm en Adriaen vander Hart, pagters vanden impost vant gemaal van Altena, Dussen en Werkendam

Hoe oud is Willem. Tussen 19 en 20 jaar.

Heeft hij in 1736 bij Cornelis de Berg, mr cleermaker, (Dussen Munsterkerk en nu Dussen Muijlkerk) ruijmte verhuurd war nu jan van Vessem woont.
Willem: ik heb daar met de week gewoond.

Hoeveel huur en huurpenningen waren dat.
Hij heeft er een jaar gewoond en heeft 8 stuijvers/week huur bedongen en geen huurpenningen.

Woonde hij al voor 1 meij 1736 bij Cornelis de Berg en is hij na 1 meij 173t vertrokken.
Willem: Ja

Was hij gedurende het jaar van meij 1736 tot meij1737 ook in de kost bij Cornelis.
Willem: Alleen tijdens werkdagen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 2-1-1738
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen verklaren dat zij op 2-1-1738 ten huijze van Crijn Michielsenvan Rossum, winckelier, zijn geweest. Zijn vrouw Neeltje vermeijs troffen zij daar ziek aan. Zij zei dat ze altijd haar winkel heeft gehad en niet kon lezen en schrijven en daarom kopen op de pof bijhield met krijt. Later liet zij dit door Pieter Cetelaer, Wouter de Bodt, schoonzoon, in het winkelboek schrijven. Naast die aantekeningen zijn de volgende personen haar ook nog geld schuldig:
Peeter de Hoog, Arien Cornelisse de Zeeuw, Dirk Vassen de Hoog, Jan vanden Hoek, Willem Molenschot, Teunis Vassen de Hoog, Marcelis Ariens Conincx, Dirk Ariens Conincx, Wouter van Drunen, Stoffel de Hoog, Adriaan jans Hoevenaar, Andries Bogers, Daniel de Ruijter, Jan Corstiaans Reckers, Jan Wagemaackers, Frans Bogers, Jan Adamse Vos, Cornelis melsen van Gijsel, Claas Janse van Hassel, Cornelis de Visser, Jan van Druijnen, Dirck Kop, Dirck den Torfboer, Arien Marcelis Coninx, Jan Maas den Decker, Janneken Tijssen, Wouter van Drunen, Sijmon van Drunen, Cristiaan van Gennip, Maarten reckers, Jasper van Selm, Pieter vanden Hoek, Teunis Clasen Hoevenaar, Jan van Raamsdonk, Hendrik Maas, Huijbert Conincx, Pieter Janse Vos, Geertruij de Hoog, Tomas Schep. Totaal voor 687½ gulden.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 10-5-1738
1e Comparant: Huijbert Bogaarts
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Huijbert verklaart komend jaar hoegenaamd geen goederen zal (doen) kopen om binnen deze provincie vervoerd te worden als van ingesetenen gehoorende onder de ses zuijthollandse dorpen. Mocht het wel gebeuren dan zal hij de goederen aan geven en zijn gerechtigheijt betalen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 7-6-1738
1e Comparant: Schout en schepenen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Schout en schepenen verklaren dat zij de roomse kerkschure hebben geinspecteerd met als resulstaat: binnen lang 59 voet en breed 42 voet en 8 duijm en dat er flinke reparaties dienen te worden uitgevoerd.
De kerk is te klein daar ook de roomsen uit Raamsdonk, Capel en ‘s Gravenmoer hier ter kerke moeten komen. Bij kerkdiensten moeten mensen buiten blijven staan en worden dan bespot door voorbijgangers.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 18-10-1738
1e Comparant: Johannes de Geus en Jochem van Bremen
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Johannes de Geus en Jochem van Bremen verklaren op verzoek van Jacob van Nederveen dat zij gisteren thuis bij Hendrik vanden Hoek, schipstimmerman, zijn geweest en toen aan Hendrik gevraagd hebben om de coopceel van het schip van Meeus Bosser gekocht bij Jacob van Nederveen. Hendrik heeft de koopceel niet gegeven. Daarna vroegen zij of ze hem mochten overschrijven. Na overschrijven hebben zij hem nogmaals voor gelesen en is de kopie akkoord bevonden.
In de akte staat dat jacob het schip koopt voor f 3.000, f 1.700 contant en daarna elk jaar f 200. Daarnaast worden nog enkele bijkomende kosten vermeld.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 11-2-1740
1e Comparant: Jan Cornelis Vermeijs
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Jan verklaart dat hij op 14 à 15-1-1740 enkele stukjes land aan Barend van Waspik heeft verkocht.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum:
1e Comparant: Adriaan Bommelaer en Huijbert van Hassel
2e Comparant: Johan van Dijk, procureur
Goederen:
Bijz: Adriaan Bommelaer en Huijbert van Hassel machtigen Johan hun zaken mmt Adriaan vanden Hoek te behartigen.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: rekening
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Lijst met bedragen ingekomen in het jaar 1794:
20e penning, 40e penning, trouwen (5x), begraven (18x). Totaal ca f 2.000.
Op de achterkant eenzelflijstvan 1797 mbt Hendrik Luijten Ambacht. Totaal f 110.

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: rekening
Datum:
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Lijst met bedragen ingekomen in het jaar 1797:
20e penning, 40e penning, trouwen (7x), begraven (9x). Totaal ca f 333.
Vermoedelijk van Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 80
Folio: ongef.
Soort akte: attestatie
Datum: 16-7-1797
1e Comparant: Govert van Opstall
2e Comparant:
Goederen:
Bijz: Govert kondigt namens de heer van Waspik Cousebant de openbare verpachting van de Tiende aan