Selecteer een pagina

Acte 1

Staat van den 40e penning aff mede van t recht van t trouwen en begraven over de heerlijkheijt van Hendrik Luijten Ambacht vervallen sedert den eersten april xvijc twee en twintig ende expirerende van den lesten september des voors jaers bijde incluijs

Op 1-4-1722 heeft Adriaen Camp het lijk van sijn kindt aengegeven.                      memorie

Op 14-4-1722 ontfangen van Cornelis Adriaenen, Jan Oomen, Peeter Willemse van Sprewel geassisteert met zijne vader ende vooght Willem Sprewel en den heer dijkgraef ende heemraden vanden Oost polder van Raemsdonk over coop van land in Hendrik Luijten Ambacht.                                         5:5:4

Tiende verhooging                                                                                                          0:10:0

Op 29-4-1722 ontf van Huijbertje Dingemans Schoenmakers ende heeft haer selven begeven inden huwelijken staet met Peeter Cornelisse de Jong, beneden fl 2.000                                3:0:0

Op 17-6-1722 ontf van Willem Geus? ende van den heer dijkgraef vanden Oost polder van Raemsdonk over coop van land in Hendrik Luijten Ambacht.                                                                    1:16:4

Tiende verhooging                                                                                                          0:3:10

Op 27-8-1722 ontf van Adriaen …. en Dirck Handricksen Timmermans over een wilceur van fl 200 mbt een weij: Den Verloren Kost in Hendrik Luijten Ambacht                                                        5:0:0

Riende verhooging                                                                                                          0:10:0

Acte 2

Staet ende inventaris vanden twintich ende veertichsten penninck van alle vercochte verbrende ende veralnineerde erfgoederen binnen de dorpe van Waspick ter protocolle ghecomen ende vervallen inde maenden van october ende november xvjc  v ende tsestich

Op huijden deser ije october xvjc v tsestich bij ons schout ende heemraden des dorpe Waspick ten versoecke van ingecome gelden Wouter Wouter woonende tot Shertogenbosch getacxseert ses geerden hoeij ende weijlants welke sijn achtergelaten Judich vander Water, overleden te Mechelen            jc xx

Op huijden deser jxe october xvjc v tsestich compareerde Domi Lambertus Naghelman?, predicant tot Waspick, ende gaff over met ender vrijer ghijfte namens Jan Pieters Puijs tbv Cornelia Cornelissen Swaen vier mergen bossen                                                                                                              xv

Op huijden desen xxije october v tsestich soo hebben schouth ende heeraden ghetransporteert deen helft van een huijsken onbedeelt met Jan Adriaensen Snijder achtergelaten bij Jenneken Peeter Jans          vij

Noch een gerechte helft van een acker                                                                                xv

Op huijden desen xxiiije october xvjc v tsestich soo compareerden Jan Adriaensen Snijder ende gaf over met eender vrijer ghijfte aen Adriaen Corneliss Peeters                                                               iij

Acte 3

Op den 23 meij 1726 soo heeft Cornelis Ockers verkocht aen Jan Prs Ockers twee heerden lant           60

De 10e verhoogingh                                                                                                                6

Op 8 junij 1726 soo heeft Johanna Banck namens Cornelis Jans weduwe Nicolaes Banck, testament 22-10-1723 notaris Cornelis van Opstal te G’Berg, overgegeven aan Jenne Koenen van Hassel weduwe Jan Sijmonse Kuijpers ca 2 geerden lant                                                                                    26

De 10e verhoogingh                                                                                                           2-12