Selecteer een pagina

1

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Huijbertssen Vassen inder qualite als voocht ende Sebastiaen Frans als toesiender vande kijnderen van Huijb Corneliss Bervoets zaliger van alle handelinghe ende bewijnde de geene hij voocht ende toesiender voorss van wegens de voorss weeskijnderen gehadt hebben sedert het doen ende passseren vande voorgaende reeckeninghe weesende den vije  meij 1653 tot den dagh ende datum deser reeckeninge weesende den xije  februarij 1655

2

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser sijn doende Aerdt Jochumssen Timmerman ende Aerdt Peeterssen Cuijl beijde als voochden ende toesienders van Jan Adriaenssz Cuijper ende Wilmken Aertsen Scheppen zijn huijsvrouwe van alle handelinghe, bewijnde ende adminstratie de ghene sij voochden voorschreven van wegens de voorss weeskijnderen gehadt hebben sedert het overlijden vande voorschreven Wilmken Aertsen Scheppen tot den dach ende datum deser reeckeninghe wesende den xjxe  februarij 1655.

3

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser sijn doende Aert Jochumssen Timmerman ende Aerdt Peeterssen Cuijl beijde als voichden ende toesienders van Jan Adriaenssz Cuijper ende Wilmken Aertsen Scheppen zijn huijsvrouwe van alle handelinghe, bewijnde ende adminstratie de ghene sij voichden voorschreven van wegens de voorss weeskijnderen gehadt hebben sedert het overlijden vande voorschreven Wilmken Aertsen Scheppen tot den dach ende datum deser reeckeninghe wesende den xjxe  februarij 1655

4

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser is doende Anthonis Diercxsen Melen den Ouden inder qualite als voocht ende Marcelis Adriaenss Cluijter als toesiender over de weeskijnderen van Anthonis Diercxsz Melen den Jonghen sijner broeder van alle handelinghe bewijnde ende adminsistratie de gehene hij voocht voorschreven van wegens de voorschreven kijnderen gehadt heeft sedert t doen ende passseren zijner lesten voorgaende reeckeninghe, gedaen ende gepasseert den xvje  meert 1651 tot den dach ende datum deser reeckeninghe toe wesende den xxve  februarij 1655.

5

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser is doende Peeter Adriaen Peeterssen inder qualite als voocht van Sijcken Cornelis dochter van Cornelisz Adriaen Peetersz vande penningen bijden voornoemde Cornelis Adriaen Peeterssen van de selve bij aenneminge voor schout ende heemraden alhier belooft ende voortss van alle handelinge ende bewijnde de ghene hij voocht voorschreven van wegens de voorschreven weeeskinderen gehadt heeft tot den dasch ende datum deser reeckeninge wesende den xxvje  november 1654.

6

losse stukken

Lijstje met ontvangsten

  1. Willeceur tlv Mathijs Janss tgv Adriaen Mathijss weeskinderen, 14-11-1620
  2. 2 Quitanties van Lijsken Pieterss tbv Antonis Jansen Snijer, vocht Jan Wilmsen Kloot, 1634
  3. Wilceur Jan Peeters (Hendrick Luijten Ambacht) x Ariaenken Willems ter eenre en Lijsbit Pietersen Nobel weduwe Jan Willemss Cloot en Anthonis Janssen Snijder als voocht vande weeskinderen van Lijsbit en Jan. Jan was weduwe van Dingena Cleijssen
  4. Reeckeninge voor Jan Janss als voocht over het weeskijnt  van Maeijken Jansen zijn suster ghedaen nae doode vande voorss Maeijken Janss

7

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser is doende Anthonis Janssen Snijder inder qualite als voocht vander kijnderen van Jan Willemss Cloot verweckt bij Lijsken Peeterss Nobel van alle bewijnde, handelinghe ende administratie deghene hij voocht voorschreven van wegens de voorschreven kijnderen gehadt heeft sedert het overlijden vander voorschreven Jan Willemss Cloot tot den dach ende date deser reeckeninghe wesende den xvije  junij 1654

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser is doende Anthonis Janssen Snijder inder qualite als voocht vander kijnderen van Jan Willemss Cloot verweckt bij Lijsken Peeterss Nobel vande penningen de ghene hij voocht voorss de kijnderen hier voren bij slote vande reeckeninge schuldich blijft mitsgaders den lesten termijn vande stede bij hem … … vande voorschreven reeckeninge ontfangen van Jan Huijberts de Bont soo ende gelijck als volcht.

8

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser is doende Wouter Janssen schouteth des dorps waer vande penningen toebehoorende de ombejaerde weeskijnderen Jan Janssen Gheerden gecomen vandde haefflijke ghoederen en imboel mitsgaders de penningen ontfangen van Jan Huijbert Ge… vande coop vande stede ende saijlant van Jan Jansz Gheerden voorschreven bijden schouteth vo… gedistrubueert ende verstreckt aen de kijnderen schulden als andersints soo ewnde gelijck als volcht, gedaen ende gepasseert deser xe  januarij 1654.

9

Ontfanck van Joost Diercxss van Campen als voocht ende Cornelis Ariaen Denis als toesiender vande onmondighe weeskijnderen achtergelaten van Ariaan Peterss Spoel ende Maijken Ariaen Deniss zaliger eertijts gewoont hebbende op Willem van Gents Vaert, ten overstaen van schout ende gerechte van Wasbeeck, desen 13-11-1653.

10

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser zijn doende Jan Huijbert Vassen inder qualite als voocht ende Sebastiaen Franssen als toesiender over de kinderen van Huijbert Cornelis Bervoets van alle de handelinge ende bewijnde degeene hij voocht ende toeseinder voorss van weegens de voorschreven weeskinderen gehadt hebben sedert toverlijden vander voorss Huijbert Corneliss tot den dagh ende datum deser reeckeninghe wesende den vije  meij 1653

11

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser is doende Anthonis Diercxsen Melen den Ouden inder qualite als voocht ende Marcelis Adriaenss Cluijter als toesiender vande onmondighe weeskijnderen van Anthonis Diercxssen Melen sijnen broeder van alle handelinghe bewijnde ende adminsistratie de gehene hij voocht voorschreven nae doode ende overlijden van sijnen broeder sedert t doen ende passseren zijnen lesten voorgaende reeckeninghe vanwegen de voorschreven weeskijnderen gehadt heeft tot den dach ende datum deser reeckeninghe wesende den xvje  meert 1651.

12

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser is doende Hendrick Geldens inder qualite als voocht vande twee weeskijnderen van Ghelden Willemssen Decker verweckt bij Peeterken Tonissen daer van den … is deser werelt overleden ende dat van handelinghe bewijnde ende adminsistratie de gehene hij voocht voorschreven van wegen de twee kijnderen gehadt heeft sedert t doen ende passseren zijnen lesten voorgaende reeckeninge gepasseert den xve  meert 1646 ? tot den dach ende datum deser rekeninge wesende den iije  januarij 1651.

Genoemde namen: Hendrick Geldens, Aert Wilbers, Claes Toniss en Ghijsbert Gerits

13

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser is doende Cornelis Vassen Vermeulen inder qualite als voocht vander weeskijnd van Cornelis Adriaen Peeterssen verweckt bij Margriet Vassen Vermeulen sijne gewesenen huijsvrouwe met namen: Jan Corneliss van alle handelinghe bewijnde ende adminsistratie de gehene hij voocht voorschreven van wegen den voorschreven weeskijnde gehadt heeft sedert het overlijden van sijnen moeder tot den dach ende datum deser rekeninghe toe wesende den xxve  februarij 1650.

14

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser is doende Peeter Wouterss schout inder qualite als voocht vande drie weeskijnderen van Antonis Peeterss zaliger verweckt aen Lijsken  Wouters met naemen Janneken Antonisse, Maeijken ende Neeltken Antonissen volgens sijn procuratie van Antonius Michiel Otgens als  gerechtighen blootvoocht vande voors kijndren ende dat vanden sterffhuijsen van Erken Willemss zaliger de kijnderen bestemoeder was ende dat vorts van sijnen ontfanck ende wtgeeff die hij redant vande kijnders wegen heeft gehadt beginnende opten 3e meij 1650 tot den dach ende datum deser reeckeninge wesende den iije  meij 1662.

15

attestatie dat er in den gehuchten van Hendrick Luijten Ambacht (onder Raemsdonck) de afgelopen 6 maenden geen giften etc hebben plaatsgevonden waarvoor impost schuldich is.

2-4-1652

16

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser is doende Hendrick Geldens inder qualite als voocht vande twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Ghelden Willemss Decker verweckt bij Peeterken Janssen van alle handelinge bewinde ende adminsistratie de gheene hij voocht in qualite voorschreven van wegens de twee onmondige weeskijnderen ghehadt heeft sedert het overlijden vande voorschreven Peeterken Janssen tot den dach ende datum deser reeckeninghe wesende den xve  meert 1646.

17a

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser sijn doende Willem Willemss Barchout ? inder qualite als voocht ende Jan Peterssen als toesiender vande onmondige weeskijnderen van zaliger Dingeman Wouterssen verweckt bij Lisken Lenartss ? zijne gewesenen huijsvrouwe vande ghoederen degene de voorschreven weeskijnderen alhier  door doode ende overlijden van Adriaen Dingeman haeren oom was zaliger aengecomen ende dat vande handelinge, bewinde ende adminsistratie deghene zij voochden voorschreven van der selver kijnderen gehadt hebben. Gepasseert desen xxxe  meij 1646.

17b

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser sijn doende Jan Pietersen inder qualite als voocht ende Willem Willemss Barchout ? als toesiender van het onmondich weeskint van Lijsken Wouterss verweckt in echte bedde bij Pieter van Brandenburch vande ghoederen deghene t voorss weeskijnt  alhier door doode ende overlijden van Adriaen Dingemans sijnen oom was zaliger aengecomen ende dat vande handelinge, bewinde ende adminsistratie deghene hij voocht voorschreven van desselffs weeskjnt gehadt heeft. Gedaen ende gepasseert deser xxxe  meij 1646

18

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser is doende Adriaen Michielssen woonende tot Dongen inder qualite als voocht vande twee onmondige weeskijnderen van zaliger Adriaen Adriaensen Fijnenbuijck met namen Janneken ende Adriaen Adriaenssen Fijnenbuijck van alle bewijnde, handelinge ende administratie de ghene hij voocht voorschreven van wegens de voorschreven twee kijnderen sedert doen ende passeren zijner lester voorgaende rekeninge, gedaen ende gepasseert den xe  augusti 1635 tot den dach ende datum deser rekeninge wesende den jxe  october 1644 gehadt heeft.

Toegevoegd: Adriaen Ghemans x Janneken

19

Reeckeninghe bewijs ende reliqua die bij deser is doende Hendrick Cornelissen Back inder qualite als voocht ende Adriaen Janss Luijt als toesiender vande weeskijnderen van Adriaen Dircken verweckt bij Nelleken Janss ende dat van alle handelinghe, bewjinde ende adminsistratie deghene hij voocht voorschreven van weghens de voorschreven weeskijnderen gehadt heeft sedert het overlijden vander voorschreven Nelleken Janss tot den dach ende datum deser reeckeninghe toe wesende den xxe  9ber 1658

19b

2e reeks rekeningen + attestatie met verzoek tot het hanteren van de juiste maten (geen relatie met de voorgaande rekeningen)

20

            Copia

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Huijbertss Vassen inder qualite als voocht ende Sebastiaen Franss als toesiender vande kijnderen van Huijbert Corneliss Bervoets zaliger van alle handelinge, bewijnde ende administratie de geene hij voocht ende toesiender voorss van wegens de voorss weeskijnderen gehadt hebben sedert het doen ende passseren vande voorgaende reeckeninghe weesende den xije  februarij xvjc vijff ende vijfftich  tot den dagh ende datum deser reeckeninge wesende den xije  october 1658.

Adriaen Huijbertss, Jan Huijbertss ende Peeter Huijbertss, kinderen van Huijbert Corn Bervoets

21

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Huijbertss Vassen inder qualite als voocht ende Cleijs Janss als toesiender vande ombejaerde weeskijnderen van Abraham Jacopss verweckt bij Jenneken Claesen van alle handelinge, bewijnde ende administratie de geene hij voocht ende toesiender voorss van wegens der voorschreven weeskijnderen gehadt hebben sedert het overlijden vande voorschreven Jenneken Claesen tot den dach ende datum deser rekeninge wesende den xiiije  januarij 1660.

(eerste datum = 4-9-1656)

22

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Huijbertssen Vassen inder qualite als voocht ende Sebastiaen Franssen als toesiender vande kijnderen van Huijbert Corneliss Bervoets zaliger van alle handelinge ende bewijnde de ghene hij voocht ende toesiender voorss van wegens de voorschreven weeskijnderen gehadt hebben sedert het doen ende passseren vande voorgaende reeckeninghe wesende den vije  meij 1653  tot den dagh ende datum deser reeckeninge weesende den xije  februarij 1655.

23

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen sijn doende Jan Huijbertssen Vassen inder qualite als voocht ende Sebastiaen Franssen als toesiender vuer de kijnderen van Huijbert Cornelissen Bervoets zaliger van alle handelinghe, bewijnde de ghene hij voocht ende toesiender voorschreven van wegens de voorschreven weeskijnderen gehadt hebben sedert het overlijden vande voorschreven Huijbert Cornelissen tot den dach ende datum deser reeckeninge wesende den vije  meij 1653.

24

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Huijbertssen Vassen inder qualite als voocht ende Sebastiaen Franssen als toesiender vande kijnderen van Huijbert Cornelissen Bervoets zaliger van alle handelinghe, bewijnde ende administratie de ghene hij voocht voorschreven van wegens de voorss weeskijnderen gehadt heeft sedert het doen ende passseren vande voorgaende reeckeninghe wesende den xije  october xvjc acht ende vijfftich  tot den dagh ende datum deser reeckeninge wesende den xxe  februarij 1660.

Adriaen Huijbrechtss, Peeter Huijbrechtss en Sijmen Thoniss x Grietken Huijbrechts

25

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Huijbertssen Vassen inder qualite als voocht ende Sebastiaen Franss als toesiender vande kijnderen van Huijbert Corneliss Bervoets zaliger van alle handelinghe, bewijnde ende administratie de ghene hij voocht ende toesiender voorschreven van wegens de voorschreven weeskijnderen gehadt hebben sedert het doen ende passseren vande voorgaende reeckeninghe weesende den xije  februarij xvjc vijff ende vijfftich  tot den dagh ende datum deser reeckeninge wesende den xije  october 1658.

26

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Willem Huijgen inder qualite als voocht ende Jan Willems Cloot als toesiender vande ombejaerde weeskijnderen van Jan Huijgen sijnen overleden broeder verweckt bij Janneken Willemss van alle handelinge, bewijnde ende administratie de ghene hij voocht voorschreven van wegens de voorschreven weeskijnderen gehadt heeft sedert t doen ende passseren sijne lester voorgaende reeckeninghe gedaen den 14e  februarij 1630  tot den dagh ende datum deser reeckeninge wesende den xxxe  januarij 1642.

Dirck Dirckxss x Aenken Janss, Mathijs Janss

27

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Huijbert Adriaensen als vader ende dess inder qualite als voocht van sijnen soon Jacop Huijbertss verweckt bij Anneken Jacopssen van alle ghoederen het voorschreven weeskijnt door doode ende overlijden van zijne grootmoeder zaliger aenbestorven ende bijden vader voorss ten behoeve der selver Jacop Huijbertss …, gedaen ende gepasseert desen 4e meij 1641.

Adriaen Jacopss Baes oom

27b

2e reeks rekeningen tot 30-4-1644

Onderteeckent Jacop Huijbrechtss de Bruijn

28

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Peeter Adriaensen Franssen inder qualite als voocht ende Claes Adriaenss Hoevener als toesiender vande ombejaerde weeskijnderen van Gherit Jan Meusen zaliger verweckt bij Lijsken Adriaen Janss Hoevenersdr van alle handelinge ende bewijnde de ghene hij voocht voorschreven van wegens de voorschreven weesen sedert t doen ende passseren sijne lester voorgaende reeckeninghe gedaen opten ve  meij 1640 gehadt heeft  tot den dagh ende datum deser rekeninge wesende den 1e meij 1641.

28b

2e reeks rekeningen (PA heet nu Brouwer) tot 30-1-1644

Rombout Arss x Huijbertken Geritss

29

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Peeter Arss Franssen inder qualite als voocht ende Claes Arss Hoevener als toesiender vande ombejaerde weeskijnderen van Gherit Jan Meusen zaliger verweckt bij Lijsken Adriaen Janssen Hoevenersdr van alle handelinge ende bewijnde de gene hij voocht voorschreven van wegens de voorschreven weesen sedert t doen ende passseren sijner lester voorgaende reeckeninghe gedaen opten 4e  julij 1636 gepasseert gehadt heeft  tot den dagh ende datum deser rekeninge wesende den ve meij 1640.

30

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Wouter Wouterss inder qualite als voocht van Heijlken Lambertss van alle handelinge, bewijnde ende administratie hij voocht in qualite voorschreven van wegens de voorschreven wese gehadt heeft  sedert  doen ende passseren zijner lester voorgaende reeckeninghe gepasseert den xxije  februarij 1634 tot den dagh ende datum deser rekeninghe wesende den xiiije  meij 1636.

Commer Lambertss ende Heijlken Lambertss

31

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Willemss Buijs inder qualite als voocht ende Jan Jochumssen Paep als toesiender over den nombejaerden soon van Willem Laureijsen zaliger van alle handelinghe, bewijnde ende administratie de ghene hij voocht voorschreven van wegens t voorss weeskijnt gehadt heeft  sedert  doen ende passseren sijner lester voorgaende rekeninge gedaen ende gepasseert den vijffden junij xvjc  vijffendertich tot den dagh ende datum deser rekeninghe wesende den 4e meij 1638.

32

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Mels Dirckxsen als toesiender van sijn susters dochter verweckt bij Adriaen Lendertsen vande heuren ende pachten vande twee geerden in Cleijn Waspick   metten derden paertge inde delle ende ackers bij hem van Cleijs Janssen als vocht ten overstaen van schout ende heemraden alhier als oppervochden voor de jaeren 1639, 1640 ende 1641 gepacht volgens tinhouden den heurcedulle daer van zijnde ende de seker penningen wegens de voorss Maeijekn Arss wederomme uitgegeven ende gedist… … ende gelijck als volcht gedaen ende gepasseert desen xxviije  9ber 1641.

32b

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Cleijs Janss inder qualite als voocht vande twee onmondige weeskijnderen van Adriaen Lenderssen verweckt bij Maeijken Reijnen van alle handelinge, bewijnde ende administratie de ghene hij voocht voorss van wegens de voorschreven weeskijnderen gehadt heeft  sedert  tdoen ende passseren zijner lester voorgaende rekeninge gedaen ende gepasseert den xxviij november 1641 tot den dagh ende datum deser rekeninghe wesende den24e october 1644.

Hendrick Adriaens x Leendertken Arss, Huijbert Adriaenss

32c

Ick Huijbert Janssen verclaeren ende bekennen als dat hij Cleijs Janss mijnen gewesenen voocht in mijnen handen weder is overgelevert eene obligatie luijdende ten laste van Pauwels Janss etc. 14-2-1644.

32d

Reeks rekeningen van 4-5-1639 t/m 28-11-1641

33

Reeks rekeningen betreffende 31 van 5-2-1636 t/m 4-5-1639

33b

Reeks rekeningen betreffende de verhuur van land in 1636, 1637 en 1638.

34

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Gheritss als vocht ende Huijbert Arss als toesiender vande ombejaerde dochter van zaliger Willem Gheritss verweckt bij Adriaentken Arss genaemt Mariken Willemss van alle handelinge ende bewijnde hij voocht in qualite voorschreven van wegens den voorschreven weeskijnde gehadt heeft  sedert  den jaeren 1632 tot den dach ende datum deser rekeninge wesende den 8e april 1638.

35

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Adriaen Michielss inder qualite als vocht ende Adriaen Corsten als toesiender vande ombejaerde weesen van Peeter Adriaenss Fijnenbuijck zaliger van alle handelinge, bewijnde ende administratie de ghene hij voocht voorschreven van wegens den voorschreven weeskijnderen gehadt heeft  nae  tdoen ende passseren zijner lester voorgaende rekeninge gedaen ende gepasseert den ije  meij 1632 tot den dagh ende datum deser rekeninghe wesende den je  april 1638.

Pauwel Freijs x Janneken Peeterss, Adriaen Peeterss, Corst Marcelis als grootvader

35b

los vel

Janneken en Adriaen delen de boedel etc.

36

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Maeijken Janssen weduwe ende boedelhouster van zaliger Jan Mathijssen in zijn leven inder qualite als voocht vande kijnderen van Cornelis Jacopssen Buijs verweckt bij Maeijken Mathijs Janssendochter zijne eerste huijsvrouwe was zaliger van alle handelinge ende bewijnde hij voocht voorschreven sedert tdoen ende passseren zijner lester voorgaende rekeninge gedaen ende gepasseert den xiije  februarij 1631 tot zijnen sterffdage incluijs toe, gedaen ende gepasseert desen xxxe  december 1638.

Cornelis Lamberts x Maeijken Corneliss, Merten Thijssen en Cornelis Thijs als oom

Adriaen Cornelissen Buijs en kinderen Adriaen Meertens

37

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Sebastiaen Gheritss als vocht van het weeskijndt van Leendert Dircxss van alle bewijnde ende administratie die den selven gehadt heeft  nae  doode ende overlijden van Lendert Dircxss voorss tot den dagh ende datum deser reeckeninghe wesende den  (niets ingevuld).

38

… van rekeninghe van den jaeren van ontfanck ende wtgeeff van het onmondich weeskint van Maeijken Janssen  zaliger … innegaende den ??? meij 1627

39

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Adriaen Gheritss woonende tot Oosterhout inder qualite als vocht ende Wilm Huijgen als toesiender van Jan Wiercken van alle handelinge ende bewijnde hij voocht in qualite voorschreven sedert   tdoen ende passseren zijner lester voorgaende rekeninge gedaen ende gepasseert den anno 1628  van wegens den vooschreven weskijndt gehadt heeft tot den dach ende datum deser rekeninge den jxe meij 1637.

40

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Jan Segersen inder qualite als voocht van het weeskijnt van Jan Peeter Willemss genamet Willemken Janssen verweckt bij Beatrice Willemss van alle handelinge, bewijnde ende administratie de gene hij voocht voorschreven van wegens den voorschreven weeskijnde over den jaere 1638 gehadt tot den dagh ende datum deser rekeninghe wesende den xxxe  december 1638.

Cornelis Jacopss Buijs als schoonvader

40b

Reeckeninge, bewijs voor die weeskijnderen achtergelaten bij Wilm Wilmss voor haer als vocht van die onmondige kijnderen achtergelaten bij Dingeman Waters ? ende Lijsken  Livens  geweesende huijsvrouwe vanden goederen die gene voorschreven weeskijnderen alhier door doode ende overeeden van Andries Dingemans haeren oom aen bestorven was vollegens lesten reeckeninge gedaen opten xxxe  meij 1648 voor schout ende gerechten van Wassbeeck.

Wilm Wilmss Borchout en Lijsken Lievens

41

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Cornelis Jacopss Buijs van wegens zijn huijsvrouwe weeskijnde verweckt bij Jan Peeter Willemsen genaemt Willemken van van alle handelinge ende administratie hij comparant voorschreven van wegens den voorschreven weeskijnde gehadt heeft sedert den jaere 1638 tot den dach ende datum deser rekeninge den xxxe  december 1638.

42

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Wilm Huijgen inder qualite als vocht vande kijnderen van Jan Peeter Willemss zaliger van alle handelinge, bewijnde ende administratie de ghene hij voocht voorschreven van wegens den voorschreven weeskijnderen sedert den jaeren 1628 gehadt heeft  tot den dagh ende datum deser rekeninghe wesende den 16 meij 1636.

Maeijken Janssen, Cornelis Jacopss Buijs x moeder vande naekijnderen van Jan Peeter

43

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Peeter Adriaensen Franssen inder qualite als voocht ende Claes Adriaenss Hoevener als toesiender vande ombejaerde weeskijnderen van Lijsken Adriaen Janss Hoevenersdr verweckt bij Gherit Jan Meusen van alle handelinge ende bewijnde hij voocht voorss sedert t doen ende passseren harer lester voorgaende reeckeninghe gepasseert den je  mert 1633 van wegens de voorss weeskijnderen gehadt hebben  tot den dagh ende datum deser rekeninge wesende den 4e junij 1636.

Jacop Hendricxss x Lijsken Geritss, Jan Geritss

44

Reeckeninge, bewijs ende reliqua die bij desen is doende Sebastiaen Gheritss als vocht van het weeskijnt van Lendert Dircxsen van alle handelinge, bewijnde ende administratie die den selven gehadt heeft nae de doodt ende overlijden van Lendert Dircxsen voorss  tot den dagh ende datum deser rekeninge wesende den  (niets ingevuld) .

In de kantlijn: overgelevert bij Sebastiaen Gerardt Mels als voocht  van weeskijnt Lendert Dircxss aen Danel Foppe van Driel als out oem ende Mels Dircxss als oem paternel vande voors Dirck Lendertss etc.

Klein boekje

1

Rekeninge ende bewijs ende alsulken costen als ick Peter de Keijser ter saecken van Aentken Peters mijne suster hebbe verschoten ende betaelt ende dat aengaende den eerste martij anno dusent ses hondert tweentwintich

2

dit is den ontfanck ende wuijtgeeff van Adriaen Stoffelen ende Jan Wouterss als voecht ende toesiender van Jacop Stoffelen weduwe ende weeskijnderen begonnen in augusti anno xvjc  negentien nae die afflijvichheijt vanden voerss Jacop Stoffelen.