Selecteer een pagina

Getranscribeerd door B.J. Koolstra

Folio 1r
JAN LAUREIJS MEERMANS vooght en ANTHONIS MERTEN MATHIJSEN v. d. NIJEWEN-HUIJSEN toesiender (1630-20) voor de drie naegelaeten weeskijnderen van wijlen PEETER LAU-REIJS JAN MEERMANS. Moeder is BARBARA JAN WILLEMS, nu getrouwd met ADRIAEN JAN van BAVEL. Datum van deze alimentatieregeling is 7. 5. 1627.
In de marge staat dat er een nieuw contract is opgemaakt op 3. 4. 16 ?

Folio 1v
ANNEKE JAN PEETER EVERTS “verkoopt” aan haar wettige man de helft¬scheidinge van 2 per-celen, saijlant en vuijtgedolven moergond op CLEIJN DONGEN. Deze man is CORNELIS JAN-SEN SMIT 11. 6. 1627

Folio 1v
JANNEKE GIJSBRECHT JANSEN, weduwe van wijlen JAN HUIJBRECHT JANSEN krijgt haar deel uit de nalatenschap van haar vader GIJSBRECHT JANSEN wat haar wordt uitbetaald door haar moeder DINGNA MATHEUS CORNELIS MERTENS. 20. 6. 1627

Folio 1v
ADRIAENTKEN CORNELIS DINGEMANS weduwe van CLAES LUCAS geassisteerd met STE-VEN ANTHONIS PHARO, haar broeder !! (halfbroer ?) heeft verkocht een vervallen hoffstede met erf en boogaert op CLEIJN DONGEN. Koper is ANTHONIS MATHIJS ANTHONISSEN.
ADRIANA CORNELIS DINGEMANS was de derde vrouw van NICOLAES LUCAS, timmerman in ‘s Gravenmoer. Zie REHM blz. 106 en 107.

Folio 2r
ADRIAENTKEN AERT CORNELIS STOELEN met haar man JAN HUIJBRECHT OETERS en ROELOF ADAM ROELOFS verkopen aan JACOB JAN WILLEMS (1630-32) een deel van een stede in de Doelstraet.

Folio 2r
JAN ADRIAEN PHARO vooght voor JENNEKE LENAERT PEETER EVERS, weduwe RIJCK BASTIAENS en JAN WILLEM DIRCX CUIJPER voogt (1630-2) en ROELOF PEETER LAUREIJ-SEN toesiender voor JAN RIJCK BASTIAENS, onmondig soontje van RIJCK BASTIAENS en JENNEKE LENAERT PEETER EVERS. Verkoop aan CORNELIS PELS, secretaris. Het gaat om een stuk weiland tussen de sloot en de Donge. 22. 6. 1627

Folio 2r
MAEIJKE CORNELIS HUIJBRECHTS en haar man ANDRIES CORNELIS, verkopen aan JAN JAN van BEIJEREN (1630-11) 3 loopen weijlant in de HAM. 27. 6. 1627

Folio 2r
JAN PEETER van SPREEUWEL vooght en CORNELIS PELS toesiender voor JAN ADRIAEN PEETERS van BEEK, onmondige zoon van ADRIAEN PEETERS van BEEK en LESKE BOU-WENS.
Verder zijn er nog drie dochters: ANTONIA die geassisteerd wordt door JAN PEETERS van Spreeuwel omdat haar man absent is. ELISABETH (LESKE) getrouwd met JAN CLAES JANSEN En ADRIAENTKEN getrouwd met JAN JAN van ALPHEN. Zij hebben 2 kinderen die erven, maar bij de deling wordt de moeder nu CORNELIA genoemd. De drie zussen erven samen de stede, met huijsinghe etc. in de LEEGHSTRAET. Daar wordt ook JAN CLAES JANSEN genoemd. Zie 1630-36. 27. 6. 1627

Folio 3r
TESTAMENT van JACOB HUIJBRECHT CORNELIS en LESKE JAN PEETER STEVENS we-duwe van CLAES JANSEN de COCK. Zie 1630-26.

Folio 3v
JAN DIJRCK ANTHONISSEN heeft last en procuratie voor JENNEKE JAN SPIJCKERS en haar man JAN HENRICX van RUIJTENBORGH (gevlekt en onduidelijk) die wonen in HEUSDEN. De procuratie is in Heusden opgemaakt op 3. 7. 1627 Verkocht aan LAUREIJS SMITH, schout, 6 loopen saijlants, in de MOLENSTRAAT. Gevest op 10. 7. 1627.

Folio 3v
EVA WOUTERS NEERINGH weduwe lestmaal van JAN ANTHONIS PHARO en nu getrouw met MARCUS PHARO deelt haar bezit met haar derde man. Zie voor dit echtpaar en hun nakomelin-gen REHM want zij woonden slechts tijdelijk in Dongen. Zie ook 98-62. Hoofdgeldboek 1630-3.

 1. 7. 1627

Folio 4r
HEIJLWICH (ook AELTJE) JAN ADRIAEN WOUTER MAES, nu getrouwd met AERT EELENS WILLEMS (1630-10) “verkoopt” aan haar man het gerechte paert in haar stede etc. De helft van de stede is eigendom van haar moeder MAEIJKE JASPER ROELEN, in de HAM. Zie voor JASPER ROELEN Dongen 94 folio 107 en 108. 10. 7. 1627

Folio 4r
JAN WILLEM VERLEG, schepen in Oosterhout, vooght van CATHALIJN AERT CORNELIS AERT WILLEMS die als moeder had CATHALIJN CORSTIAENS, lestmael getrouwt hadde COR-NELIS THOMAS ADRIENS voor een gerechte vierde paert, WILLEM WILLEM DIRCX vooght voor APPOLONIA 23 jaar, ADRIANA en CORNELIA 20 jaar, susters, onbejaerde dochters van CORNELIS THOMAS ARIENS, daer moe¬der aff was MAEIJKE DIRCK DIRCX, en ook voor MARGRIET 9 jaar, ook dochter van CORNELIS THOMAS ARIENS, daer moeder aff was de voorschreven CATHALIJN.
ANNEKE CORNELIS THOMAS en haar man JAN WILLEM CORNELIS
JANNEKE CORNELIS THOMAS en haar man WOUTER ADRIAEN WOUTERS
JAN CORNELIS THOMAS ADRIAENSEN en zijn vrouw DINGENA BERNAERTS.
Zie voor deze laatste 1630-2 en de bijlage A. Gegevens bij REHM blz. 891. CLEIJN DONGEN. Datum 10. 11. 1627

Folio 4v
JAN DIRCK ANTHONISEN, last en procuratie voor: JAN ADRIAEN ROOS, ADRIAEN ADRIAEN ROOS, MAEIJKE ADRIAEN ROOS en haar man JAN PEETER TIMMERMAN procuratie uit SPRANG d. d. 19. 11. 1627.
Zij verkopen aan LAUREIJS SMITS, schouteth, de ½ van een stede aan de MEULENSTRAET.
De andere helft is het eigendom van de erfgenamen van CORSTIAEN ADRIAEN CORSTEN. Da-tum 22. 11. 1627 Zie voor de naam ROOS Mevr. Wijnsouw Dopen in Sprang.

Folio 5r
LAUREIJS SMITS verkoopt aan DIRCK PEETER CORNELIS. Gevest op 6. 12. 1627

Folio 5r
LENAERTKEN WILLEM JAN PEETER STEVENS en haar man HENRICK MERTENS verkopen een stede met huijsinge etc. aan ISAACK PEETER JOOSTEN van LOON in de HAM aan de HAMSTRAET. Een veertel rogge aan het GASTHUIS in Breda. Datum 23. 12. 1627

Folio 5v
JACOB v. d. WEE last en procuratie hebbende van Mr. ADRIAEN PEETERS, chirurgijn in Geer-teruidenberg, voor hem zelf en als vooght van de 4 naer gelaeten weeskijnderen van JACOB PEE-TER JACOBS die als moeder hadden ANNEKE MATHIJS HUIJBERTS. Ook voor JAN en COR-NELIS PEETER JACOBS, beide ruiter in het garnisoen van Geertruidenberg, welke procuratie is opgemaakt bij notaris van de KIJEBOOM op 21. 12. 1627. Zij verkopen een stede metten huijsinge schuere etc. aan CORNELIS JAN RIJSBERGEN in de HAM. Zie 1630-12.

Folio 5v
ADRIAEN JANSEN van BAVEL alias CRIJSMAN verkoopt aan CATHALIJN CORNELIS STOF-FEL PEETERS een stede met huijsinge etc. Plaats niet genoemd. Wel: JAN CORNELIS STOF-FELS oost, west en noort. zie 1630-28 waar crijsman wordt genoemd en JAN CORNELIS STOF-FELS 1630-32.

Folio 6r
CORNELIS LENAERT ARIENS vercoft omme etc. LENAERT VRANCK LENAERTS (1630-14)
sijn gerechte actie, contingent, paert ende deel in de stede van LENAERT ARIENS erffgenaemen na het overlijden van STIJNTKE LENAERT ARIENS, zijn zuster. Ook met ADRIAEN VRANCKEN zijn broer. 3. 1. 1628

Folio 6r
GIJSBERTA CORNELIS GIJSBERTS en haar man JACOB WILLEM JANSEN verkopen aan CORNELIS PELS, secretaris een weijde, gelegen achter de school. 7. 1. 1628

Folio 6r
Het volgende verhaal is mij niet duidelijk:
JAN WILLEM van ……………. verclaerden met volcomen recht te transporteren, op te draegen ende over te geven aen en tot behoeft van ROBBRECHT zijnen zoon en bijden selven verweckt ende geprocreert bij ERKEN ROBBRECHTS de gerechte helft van sijn haef en de meuble goe-deren. Het gaat over een toekomstige scheiding en deling. Nergens houvast ge¬vonden aan de na-men. 11. 1. 1628

Folio 6v
GEERIT JAN WOUTER v. d. NIJEWENHUIJSEN (1630-7), ADRIAEN WOUTER ANTHONIS v. d. NIJEWENHUIJSEN, oom en vooght voor ADRIAENTKEN JAN WOUTERS v. d. NIJEWEN-HUIJSEN daer moeder aff was QUIRIJNTKEN BOUWEN JANSEN, hebben verkocht aan COR-NELIS FLORIS PELS (?) een vervallen hoffstede met huijsinge, met erf, lant en heijvelden gelegen in de Heijvelden alhijer, gekregen van hun ouders, en gevest op 17. 1. 1628

Folio 7r
CORNELIS JAN RIJSBERGEN verkoopt aan ANTHONIS MATHIJS ANTHONISSEN in de Ach-terhuijsen, 5½ loop vuijtgedolven moergront op de Lange Put. Gevest op 18. 1. 1628.

Fol. 7r
Het volgende stuk is doorgestreept.
JACOB CLAES JACOBS vooght en JAN CORNELIS THOMAS toesiender voor ADRIAENTKEN JAN CLAES JACOBS dochter van wijlen JAN CLAES JACOBS en ANNEKE CORNELIS THO-MAS die nu getrouwd is met JAN WILLEM CORNELIS, haar 2e man. ANNEKE werd met haar 2e man reeds genoemd in folio 4 hiervoor. Stuk heeft geen datum.

zie folio 7v
ADRIAENTKEN JAN WOUTER v. d. NIJEWENHUIJSEN met haar man JAN PEETER JAN LEMMEN (1630-18) verkoopt aan MEEUES MERTEN JAN MERTENS zijn gerechte deel (zie 1630-7) op de Dertich Buijnders. Haer aenbestorven van haeren moeder. Gevest op 25. 1. 1628.

Folio 7v
JACOB CLAES JACOBS vooght en JAN CORNELIS THOMAS toesiender voor ADRIAENTKEN PEETER CLAES JACOBS dochter van wijlen PEETER CLAES JACOBS en ANNEKE CORNE-LIS THOMAS nu getrouwd met JAN WILLEN CORNELIS (later met de naam :Van HULTEN). Alimentatieregeling, nu uitvoeriger dan op folio 7r Datum 25. 1. 1628

Folio 8v
CORNELIA DINGEMAN WIJTEN en haar man HENRICK ……………… de RUIJTER
verkopen aan ADAM HENRICK DENIJS. De vercooperse vertelde dat het goed haar aanbestor-ven was van haar grootouders. Het verkochte ligt op CLEIJN DONGEN. Zie 1630 – 2.

Folio 8v
CORNELIS DENIJS CORNELISSEN verkoopt aan JAN ADRIAEN CORNELIS PHARO en zijn (2e) vrouw MAEIJKE LENAERTS (RUTTEN) een perceel grond op Cleijn Dongen. Zie voor deze personen RA 98 folio 81 B en 98 folio 45 1. 2. 1628

Folio 9r
Dezelfde CORNELIS DENIJS CORNELISSEN verkoopt aan CORNELIS RIJCK ADRIAEN WOUTERS een stuk saij en weijlants op Cleijn Dongen. zelfde datum

Folio 9r
ANNEKE ADRIAEN JAN DANIELS trouwde op 5. 6. 1627 in Oosterhout met JERONIMUS STOFFELS (1630-33). Hier vinden we een aanvulling op Dongen 98 blz. 71. Anneke verkoopt haar deel in de erfenis van haar ouders aan haar zusters CATHALIJN en BARBARA en haar nichtje MARGRIET WILBORT JAN van SON. 7. 2. 1626

Folio 9v
GEERIT ARIENS Timmerman als voogt van de 3 kinderen van ADRIAEN JAN JAN LAM-BRECHTS. Moeder niet genoemd, ook geen toesiender. Verkoop aan JACOB PEETER MATHIJ-SEN (1630-15) 7. 2. 1628

Folio 9v
CORNELIS JORIS EVERT JORIS verkoopt aan ANTHONIS BERNAERT DRIESSEN een deel van de stede, afkomstig van zijn ouders. In de HAM. Blijkens het vervolg gaat het hier om zwagers.
ANTHONIS BERNAERT DRIESEN 1630-9. De verkoper woont in ‘s Gravenmoer.

Folio 9v
LIJNTKEN JORIS EVERT JORIS en haar man ANTHONIS BERNAERT DRIESEN verkopen aan CORNELIS JORIS EVERTS. 15. 2. 1628

Folio 10r
ANTHONIS BERNAERT DRIESEN “verkoopt” aan zijn vrouw LIJNTKE JORIS EVERTS de helft van wat hij bezit.

Folio 10r
LIJNTKE JORIS EVERTS “verkoopt” aan haar man ANTHONIS BERNAERT DRIESEN de helft van haar bezit. 15. 2. 1628

Folio 10v
JACOB JAN WILLEMS als voogt voor CATHALIJN dochter van wijlen CORNELIS FRANS AN-THONISSEN, timmerman in Geertruidenberg, en zijn vrouw ADRIAENTKEN JAN GEERITS de ROIJ.
Alimentatieregeling. Of de moeder reeds hertrouwd was is niet te lezen door geknoei. Ook geen aantekening in de marge waaruit zou blijken dat het meisje volwassen is geworden. 15. 2. 1628

Folio 11r
JAN WOUTER MATHIJSEN heeft verkocht aan COMMER JAN MATHIJSEN, een stede met huis etc. Waar ? Niet ingevuld. Belending in het Kerckquartier. Maar de koper komt in het hoofdgeld-boek van 1630 niet voor. 21. 2. 1628

Folio 11r
CORNELIA JAN LAMBRECHT RAESEN en haar man JAN ADRIAEN LOOS verkopen saijlant aan EMBRECHT WILLEM de timmerman. De gond ligt in de HAM.. Rogge voor de armen. 21. 2. 1628

Folio 11r
ANNEKE JAN LAMBRECHT RAESEN getrouwd met PEETER ADRIAEN LOOS (1630-1) Zij deelt haar bezit met haar man. Zie 97-8. 24. 2. 1628

Folio 11v
CLAES WILLEM STEVENS vooght van DINGENA en MARGRIET WIJT JAN WIJTEN. Hun moeder is ADRIAENTKEN AERT CLEIJS. Er is ook nog een zoon en broer: ANTHONIS WIJT JAN WIJTEN. Zij zijn erfgenamen van JAN JAN WOUTER vd. NIJEWENHUIJSEN, die als moe-der had ADRIAENTKEN JAN WIJTEN. Zie ook Dongen 97 folio 32. 25 2. 1628

Folio 12r
ANTHONIS ADRIAEN JANNEN en CLAES WILLEM STEVENS als vooght van DINGENA en MARGRIET WIJT JAN WIJTEN en JAN WIJT JAN WIJTEN, broer en zusters, zoon en dochters van WIJT JAN WIJTEN en ADRIAENTKEN JAN CLEIJS. Zij verkopen schaarbos buiten Dongen (BAVEL en GINNEKEN) hen aengecomen na de dood van PEETER WIJTEN. 25. 2. 1628

Folio 12V
HUBERTA ADRIAEN WOUTER DENISSEN was eerst getrouwd met HENRICK ADRIAENSEN de WEERT en daarna met PEETER PEETER JACOB den jongen BRUIJNEN. Uit haar tweede huwelijk was nog een dochter geboren : MARGRIET. Op 11. 3. 1623 is er verkoop geweest van inboedel etc. Daar is een quitantie van.
ADRIAEN CORNELIS van ES is vooght van de weeskinderen van HENRICK ADRIAENS de WEERT en PEETER PEETER JACOBS de jonge BRUIJNEN wordt weduwnaer genoemd van het 2e huwelijk van HUBERTA.
Uit de aantekeningen in de marge blijkt dat MARGRIET haar deel heeft gehad in 1638 en 1639. Let er op dat HUBERTA behoorde tot het geslacht dat later de naam FIJNENBUIJCK draagt.
Zie ook RA 97-1 Datum 3. 3. 1626

Folio 13v
CORNELIS PELS, secretaris, verkoopt weijlant aan JAN PEETERS van SPREEUWEL. Het stuk ligt tussen de Donge en de Onckelaersloot. 7. 3. 1628

Folio 13v
CORNELIS ADRIAEN van DONGEN verkoopt saijlant aan ADRIAEN CORSTIAEN AERTS gele-gen aan het eind van da LEEGHSTRAET (niet in hoofdgeldboek)

Folio 13v
CORNELIS JAN RIJSBERGEN en zijn vrouw MAEIJKE CORNELIS HUIJBEN en JAN CORNE-LIS HUIJBEN en zijn vrouw ANNEKE ANTHONISSEN verkopen samen aan JAN PEETER van SPREEUWEL een stuk saijlant in de LEEGHSTRAET. 3 oort heerenchijns en nog rogge voor de H. Geest in Oosterhout. 7. 3. 1628

Folio 14r
PEETER ADRIAEN JAN OOMEN vooght van de 3 weeskinderen van ANDRIES ADRIAEN OOMEN. Het gaat hier om een transactie tussen familieleden. 9. 3. 1628

Folio 14r
JAN SIJMEN CORNELIS voogt en EMBRECHT WOUTER DOOMEN toesiender van de 5 on-mondige kinderen van PEETER CORNELIS STEVENS + en MAEIJKE WOUTERS DOOMEN. Zij verkopen aan CATHALIJN WOUTER DOOMEN weduwe van ADRIAEN MERTENS de wagema-ker wonende in de Deretich Buijnders (HAM). De grond ligt in Wouter Doomen stede.

Folio 14r
Dezelfde verkopers verkopen aan AERT DIRCX BLOCKMAKER (ook v. d. HOUT) 4 loop en 30 roeijen saijlants in de HAM beide stukken 9 maart 1628

Folio 14v
ADRIAEN ADRIAEN van BAVEL (1630-20) voor hem zelf en mede als vooght van PETRONELLA PEETER ADRIAEN van BAVEL daar moeder aff was ENGELKEN LENAERT JANSEN LIGHTENBERGH en dezelve ADRIAEN ADRIAEN van BAVEL als vooght en PETER ANTHONIS PEETER FLOREN als toesiender van ADRIAEN die als moeder had MAEIJKE ADRIAEN van BAVEL en daar vader aff is LAUREIJS ANTHONIE PETER FLOREN. Zij verkolen aan JAN LAU-REIJS ANDRIES OOMEN (1630-15) vuijtgedolven moergrol op de Lange Put. ROELOFAERTS erfgenamen west 9. 3. 1628

Folio 14v
MAEIJKE CORNELIS HUIJBRECHTS geassisteerd met CORNELIS JAN RIJSBERGEN haer man en vooght (1630-12) verkopen aan HENRICK JANSEN van BOCXEL (1630-24) een perceel land in de HEIJVELDEN. 9-3-1629

Fol. 14v
STOFFEL PEETER CORNELIS VAN GILS (1630-31) als volcomen last en procuratie hebbende van CORNELIS ADRIAEN MELSEN, DIE IN Geertruidenberg woonde, datum procuratie 7-3-1628, verkoopt aan WILLEM AUGUSTIJN VERHAGEN een vervallen hoffstede in de Heijvelden. 9-3-1628

Folio 15r
WILLEM AUGUSTIJN VERHAGEN (1630-28) verkocht aan JAN CORSTIAEN de HAEN een ste-de etc. Blijkens de belending gaat het om dezelfde stede. Zie 1630-3: JAN CORSTEN.

Folio 15r
LUCAS ROELOF JANSEN (1630-34) vooght en JAN HUIJBERT CORNELIS BOER toesiender voor PEETER, zoon van ADRIAEN PEETER CORNELIS LUIJCKEN. ADRIAEN, meerderjarige zoon van wijlen ADRIAEN CLAES JAN de molenaar, en diens broer HUIJBRECHT.
JACOB v. d. WEE vooght van ANNEKE ADRIAEN CLAESEN, de meulenaer, daer moeder was CORNELIA HUIJBRECHT CORNELISSEN . Deling van de nalatenschap van ADRIAEN PEETER CORNELIS LUIJCKEN. Het is nuttig om hier naast te leggen de gegevens uit 98-43 en 54.

Folio 16r
JACOB CLAES JACOBS vooght en JOOST ADRIAEN PAUWELS toesiender ven het weeskijnt van JAN CLAES JACOBS genaempt ALIT daer moeder aff is MAEIJKE ADRIAEN PAUWELS maar die nu getrouwd is met JAN CORNELIS STOFFELS. Alimentatieregeling. In de marge staat dat ALIT het geld heeft gehad.

Folio 16r
MAEIJKE ADRIAEN PAUWELS geassisteerd met haar 2e man JAN CORNELIS STOFFELS (1630-32) verkopen aan DENIJS HENRICX van BAVEL grond in de LEEGHSTRAET
(1630-36) zelfde datum.

Folio 16r
JAN PEETER van SPREEUWEL heeft een appeltje te schillen met de nazaten van GOVAERT DENIJS PEETER SNIJDERS. en zijn vrouw CATHALIJN LAUREIJS JANSEN.
Dat zijn er 2. DENIJS heeft nog voogden: JACOB CLEIJS JACOBS en JAN LAUREIJS JANSEN. Maar dochter ADRIAENTKEN is getrouwd met ADRIAEN DIRCK HUIJGHEN
Zie ook 99-64, waar dezelfde namen voorkomen. 1630-36. Er wordt verwezen naar betalingen die al in 1622 en 1623 hadden moeten plaats vinden. Volgens een aantekening in de marge heeft SPREEUWEL alles gehad. 13. 3. 1628.

Folio 17v
Deling tussen MAEIJKE ANTHONIS JAN BRESSERS weduwe wijlen VAS JANSEN VERMEU-LEN en de kinderen. Rehm zegt dat er acht kinderen zijn, maar hier worden er 10 genoemd. Het is de vraag of ze alle 10 van dezelfde moeder zijn, maar dat wordt in dit stuk niet duidelijk. Wel valt het op dat er 2 zijn die Cornelis heten. MAEIJKE ANTHONIS JAN BRESSERS overleed op 31. 10. 1637.

 1. CORNELIS VAS JANSEN VERMEULEN
 2. MAEIJKE VA JANSEN VERMEULEN X ADRIAEN SIJNEN LAMBRECHTS (COPPELAER)
 3. ANNEKE VAS JANSEN VERMEULEN, en GODERT WILLEM JOOSTEN
  4.CORNELIS VAS JANSEN VERMEULEN reeds overleden en zijn weduwe HEIJLTJE JAN LAUREIJS CONINCX (uit ‘s Gravenmoer)
  5.LESKE VAS JANSEN reeds overleden en haar weduwnaar SIJMEN PEETERS BOLLEN
 4. MARGRIET VAS JANSEN en haar man CORNELIS ADRIAEN PEETERS
 5. ANTONIA VAS JANSEN en ANTHONIS ADRIAEN
 6. ADAM VAS JANSE VERMEULEN
 7. PEETER VAS JANSEN VERMEULEN
 8. SIJKE VAS JANSEN en haar man ADRIAEN HUIJBERT CLAUWAERTS
  Het bezit ligt deels in Dongen en deels in ‘s Gravenmoer. 23. 3. 1628

Folio 19
JAN JAN JOACHIMS voor hem zelf
JAN HUIJBRECHTS en zijn vrouw CORNELIA JAN JOACHIMS
MAIJKE JACOBS LOCHT en haar man CORNELIS ANThONIS CLAESEN.
Zij delen samen bezit en schuld van ADRIAEN JAN JOACHIMS 23. 3. 1628

Folio 19
EMBRECHT WILLEM TIMMERMAN voogt en EMBRECHT PEETER TIMMERMAN toesiender van CLAES, zoon van JAN LAMBRECHT RAESEN en CATHALIJN CORNELIS ANTHONISSEN (RA 97-8), PEETER ADRIAEN LOOS en ANNEKE JAN LAMBRECHT RAESEN (RA 99-35, 98-39).
Deling tussen broer en zus waarbij ieder de helft krijgt. Het bezit ligt in de HAM 24. 3. 1628

Folio 20r
BARBARA JAN WILLEMS, weduwe lestmael van PEETER LAUREIJS JAN CORNELISSEN. Zij bekende dat ADRIAEN GODERT SIJMON in sijn leven haar de volle kooppenningen heeft vol-daan. Het gaat om een stuk “Vuijtgedolven moergront” in de Moerstraet. 26. 3. 1628

Folio 20v
JAN WILLEM BASTIAENS vooght van MAEIJKE, dochter van CORNELIS WILLEM RENSEN daer moeder aff was ADRIAENTKEN SENSSEN (?). De vooght verkoopt aan WOUTER JAN RIJCKEN en zijn vrouw MARGRIET JAN CORSTI¬AENS een perceel saijlants gelegen in de stede van JASPER ROELOFS Gevest 3. 4. 1628

Folio 20v
MARGRIET JAN CORSTIAENS “verkoopt” aan haar man WOUTER JAN RIJCKEN de helft van de stede die zij erfde van haar vader op Cleijn Dongen. Gegevens over dit echtpaar RA 99 – 45.

Folio 20v
JAN JOACHIMS JANS vooght en CORNELIS HUIJBRECHT RAESEN toesiender van 3 wees-kijnderen wijlen ADRIAEN JOACHIM JAN CLAUWEN daer moeder aff was MARGRIET HUIJ-BRECHT RAESEN ten eenre en JUDITH JANS van BEECX weduwe lestmael van de vorenge-noemde ADRIAEN JOA¬CHIM JAN CLAUWEN geassisteert met JAN PEETERS van SPREEU-WEL als gecoren vooght. Deling, waarbij de 3 weeskinderen sullen behouden alle de goederen etc. De weduwe mag in het huis blijven wonen en krijgt nog wat geld. Wat de weduwe ingebracht heeft bij het huwelijk mag zij houden. 15. 4. 1628

Folio 21r
Zie voor GODERT SIJMONS R 94 folio 83 met zijn nakinderen en folio 87 met zijn voorkinderen. ook 95 folio 6.
JAN WILLEM JANSEN voor hemzelf en DIRCK PEETER CORNELIS als vooght van de drie weeskijnderen van wijlen WILLEM JAN CORNELISSEN daer moeder aff was ENGELKEN GOIJAERT SIJMONS, WOUTER PEETERS van RIJEL vader en vooght voor zijn 3 dochters: ANNEKE, MAEIJKE en PETRONELLA daer moeder aff was HUBERTA GODERT SIJMONS, ADRIANA JAN JAN BERCX (?) en haar man JAN HUIJBERT HENRICX, ANNEKE JOOST WIL-LEMS weduwe wijlen SIJMON GODERT SIJMONS en CORNELIA GODERT SIJMONS met haar man GEERIT WILLEMS en CORNELIS JAN MATHIJSEN, voor hem selven. zij verkopen een stede etc. hen aanbestorven van JACOB JAN MATHIJSEN en MAEIJKEN GODERT SIJ-MONS, in de Moerstraet.
Gevest 15. 4. 1628

Folio 21v
ADRIAEN CORNELIS ADRIAEN LEMMEN verkocht een stede etc. aan DINGEMAN CORNELIS JAN ADRIAENSEN AERTSEN in de GROENSTRAET en ook nog een perceel land tussen Groen- en Leeghstraet. Gevest op 19. 4. 1628

Folio 22r
LENAERTKEN WILLEM JAN PEETER STEVENS en haar man HENRICK MERTEN HENRICX
verkopen aan CORNELIS WILLEM LAUREIJSEN een stuk saijlants in de HAM. 26. 4. 1628

folio 22r
JENNEKE JAN JAN WOUTERS en CORNELIS WILLEM LAUREIJSEN (1630-11) verkopen aan CORNELIS HUIJBERT RAESEN (1630-15) deel van een stede met huis schuur en erff Achter de Bergen, van RIJOEL tot HEERBAEN. Gevest 26. 4. 1628

Folio 22r
PETER JAN PEETERS wagenaer, MARTIJNTKEN JAN PEETERS wagenaer en haar man CORSTIAEN GODTSCHALCX samen zich sterk makende voor ROCHUS JAN PEETERS en MARIJNUS JAN PEETERS die als moeder hadden: CATHALIJN JAN MERTEN MATHIJSEN.
Zij verkopen aan ERASMUS HENRICXEN een stede metten huijsinghe etc. op de HEUVEL.
Gevest op 1. 5. 1628

Folio 22v
PEETER JAN PEETERS en MARIJNUS JAN PEETERS ook procuratie hebbende voor RO-CHUS JAN PEETERS uit Oosterhout en CORSTIAEN SCHALCKEN voor zijn vrouw MAR-TIJNTKEN JAN PEETERS verkopen aan CORNELIS PELS, secretaris, een stuk saijlants in het Kerk quartier.
3. 5. 1628

Folio 22v
PETRONELLA ADRIAEN JACOB JANSEN geassisteerd met Mr. ADRIAEN JACOBS, mits d’ab-sentie van haer man, verkoopt aan JAN PEETER JANSEN (1630-24?) een stuk weijland gelegen in de MOERSTRAET Gevest op 5. 5. 1628

Folio 22v
MEEUS MERTEN JAN MERTENS (1630-7) vooght en ADRIAEN CORNELIS CLEIJS (1630- 33) toesiender van de 8 weeskijnderen van JAN MERTEN JAN MERTENS+ en ADRIAENTKEN WOUTER HUIJBRECHTS. ALIMENTATIE REGELING op 8. 5. 1628.
Geen bijzonderheden in de regeling. Elk kind f 25, –

Folio 23v
JACOB JORIS v. d. WEE weduwnaar van ANNEKE ADRIAEN JAN BROEDERS wil hertrouwen. Op 17 mei 1628 worden de huwelijksvoorwaarden opgemaakt. Bruid is WIJNANDA CLAES JAN-SEN de molenaar, weduwe SIJMON CORNELIS PETER STEVENS.

Folio 24r
RAES JOOST JANSEN en zijn vrouw JENNEKE JAN GIJSBRECHTS. Zij was eerder getrouwd geweest met ADRIAEN van EMPELS. Zij kopen van EMBERTA DIRCX weduwe van BALTHA-SAR WILLEMS van DONGEN. Het gaat om een perceel grond gelegen tussen de Heerbaen en het Rijoel. Wel zijn er een aantal voorwaarden. Zie 24v ??: Met conditie ofte gebeurde dat de kijnderen ofte erffgenaemen etc. datum u. s.

Folio 24r
HEIJLKEN JAN LAUREIJS (CONINCX) weduwe van CORNELIS VAS JANSEN (Folio 17v) ge-assisteerd met CORNELIS PELS. Erfmangeling tegens het gerechte vierde paert in een stede met huijsin¬ghe etc. die zij geerfd had na de dood van MAEIJKEN JANS op Cleijn Dongen, tegen een stede etc. in de Meulenstraet. Zie voor haar en haar kinderen veel gegevens bij REHM. 15. 5. 1628

Folio 25r
ELISABETH v. d. VEECKEN en haar man JAN HENRICX van OS, corporaal, procuratie uit Breda 16. 5. 1628, verkocht aan JAN ADRIAENSEN van DONGEN, corporaal in ‘s Hertogenbosch, een stede aan de MEULENSTRAET. ELISABETH had dit geerfd van MATHIJS PEETER ANDRIE-SEN en zijn zuster. gevest 18. 5. 1628

Folio 25r
PETRONELLA MELIS ADRIAENSEN weduwe wijlen ADRIAEN WILLEMS PRAET en nu ge-trouwd met EMBRECHT WOUTER DOOMEN verkoopt aan ADAM HENRICK DENIJS een half buijnder op CLEIJN DONGEN. Gevest op 29. 5. 1628
Zie voor de hier genoemde personen en transactie in ‘s Gravenmoer REHM pag. 432, 561, 813, 164 en 249.

Folio 25v
Het gaat hier om de verkoop van een perceel hoijlant in ‘s Gravenmoer door ADAM HENRICK DENIJS aan EMBRECHT WOUTER DOOMEN. Vroeger eigendom van de schout ADRIAEN MI-CHIEL JACOBS die in 1625 kinderloos was overleden. Kennelijk is alles niet duidelijk geweest en daarom de vraag naar garantie.

Folio 25v
ANNEKE JOOST JANSEN, weduwe van JACOB WILLEM CORNELIS HAENSBERGH (98-53) en nu getrouwd met CORNELIS JAN BASTIAENS, verkopen aan JAN LAUREIJS DRIES OOMEN (1630-15) gevest 29. 5. 1628

Folio 25v
HENRICK JAN van BOCXEL (1630-24) verkoopt een stede, metten huijs daer op staende ende erff daertoe behorende, gelegen in de HEIJVELDEN aan FRANS JAN LUIJCAS (?) en LAM-BRECHT ANSEMS. Gevest op 29. 5. 1628

Folio 26r
AERT JAN JAN MEERMANS (1630-30) vooght en ANTHONIS LAMBRECHTS toesiender van LAMBRECHT 11 jaar en ADRIAEN 5 jaar kinderen van CORNELIS JAN JAN MEERMANS en MAEIJKE ANTHONIS LAMBRECHTS. De voogden verkopen een stede, etc, aan de BREEDE-STRAET aan JAN PEETER MATHEUS (1630-19). Mede verkopers zijn NICOLAES HENRICX vd HOEVEN, slootmaker in Breda, getrouwd met ANNEKE LAMBRECHTS, CORNELIS LAM-BRECHTS en JAN LAMBRECHTS. Kennelijk gaat het om een onverdeelde boedel. gevest 4. 6. 1628

Folio 26r
GEERTRUIJ ADRIAEN GIJSBRECHTS mits d’absentie van haar man geassisteerd met CLAES ADRIAEN TIMMERMAN haar swager heeft verkocht haer deel in een stede in de HAM aan PEE-TER ADRIAEN BROEDERS (1630-9). Zij erfde dit van haar ouders. Verkoop op 6. 6. 1628

Folio 26r
PEETER ADRIAEN BROEDERS verkoopt aan ANDRIES LAUREIJS OOMEN (1630-10) 3 loopenssaet saijlants. 6. 6. 1628

Folio 26v
ANTHONIS RAES WILLEM EMBRECHTS (1630-15) en SIJKE RAES WILLEM EMBRECHTS met haar man JAN PEETER MATHEUS (1630-19) verkopen aan COMMER JAN MATHIJSEN een perceel weijland in de HAM. 14. 6. 1628

Folio 26v
JAN PEETER MATHEUS (1630-19) verkocht aan PEETER JAN PEETER wagenaer loop vuijtge-dolven moer op de Lange Put. 14. 6. 1628

Folio 26v
SIJKE RAES WILLEM EMBRECHTS en haar man JAN PEETER MATHEUS verkopen aan AN-THONIS RAES WILLEM EMBRECHTS saij- en weijlants. 14. 6. 1628

Folio 27r
JAN PEETER MATHEUS (1630-19) verkoopt aan LAUREIJS CLAES ADRIAENS saijlant, gele-gen in de stede van PEETER WILLEM CORNELIS. 14. 6. 1628

Folio 27r
ADRIAEN PEETER VAS ROELEN had als moeder DINGNA CORNELIS ANTHONIS LANGEN. Zie de deling in RA 94 folio 114. MAEIJKE ROCHUS CORNELIS LANGEN en haar man AN-THONIS CORNELISSEN, ruiter in garnisoen in Bergen, EMBRECHT WILLEM TIMMERMAN en EMBRECHT PEETER EMMEN vooght en toesiender van CLAES de onmondige zoon van JAN LAMBRECHT RAESEN, ANNEKE JAN LAMBRECHT RAESEN x PEETER ADRIAEN de LOOS (1630-13), CATHALIJN JAN LAMBRECHT RAESEN en haar man JAN ADRIAEN de LOOS wo-nende in SPRANG, LAMBRECHT JAN LAMBRECHT RAESEN (1630-14).
Zij hadden als ouders JAN LAMBRECHT RAESEN en CATHALIJN CORNELIS ANTHONIS
LANGEN.
GEERIT GIELISSEN en zijn vrouw CORNELIS FRANS COMMICX in Zeeldonck bij ROOSEN-DAEL, procuratie d. d. 10. 6. 1628, ANNEKE CORNELIS FRANS COMMICX en haar man COR-NELIS WOUTER MEUTS, woonend te Esschen bij Roosendaal, procuratie aldaar d. d. 16. 6. 1628,
zij maken zich sterk voor ADRIAEN JAN LANGIUS en zijn broer CORNELIS JAN LANGIUS in Goes.
Zij verkopen elk hun deel in de nalatenschap van ANTHONIS CORNELIS LANGEN (96-112). Ko-per is ADRIAEN SIJMEN LAMBRECHT (COPPELAER) Cleijn Dongen.

Folio 27r
Dezelfde verkopers verkopen ook aan ADRIAEN MICHIEL ADRIAENSEN (FIJNEN BUIJCK) op Cleijn Dongen. Beide verkopen op 20. 6. 1628.
Zie voor deze personen ook REHM blz. 234 en 300.

Folio 27v
ADRIAEN PEETERS WITKEN (WITTEN) “verkoopt” ¼ van zijn stede aan zijn wettige 2e vrouw CATHALIJN ADRIAEN ANTHONIS CUIJL. Zijn eerste vrouw was BARBARA WILLEM PAUW-ELS, uit dat huwelijk een zoon PEETER, die eigenaar was van de stede. (1630-7). Erfgenamen van WILLEM PAUWELS, RA 96 folio 108. In verband met dit 2e huwelijk regeling van de alimentatie voor PEETER die nog onmondig is. CORNELIS WILLEM PAUWELS en HUIJBRECHT WILLEM BASTIAENS voogd en toesiender. 21. 6. 1628

Folio 28r
JAN ADRIAENSEN van DONGEN, in garnisoen te ’s Hertogenbosch, verkoopt aan Schout LAU-REIJS SMIT en stede in de Meulenstraet. 30. 6. 1628

Folio 28v
JENNEKE JAN LAUREIJS SPIJCKERS en haar man JAN HENRICX van ….ERENBURGH (101-5) woonend in Heusden, verklaren en bekennen dat JAN LAUREIJS SPIJCKERS in een acte op 4. 5. 1624 te Breda alles geregeld heeft en geen plichten meer heeft voor zijn dochter. 5. 9. 1628

Folio 28v
GIJSBERTA CORNELIS GIJSBRECHTS in de HAM. De andere helft is eigendom van MAEIJKE CORNELIS GIJSBERTS en haar man ANDRIES CORNELISSEN. 1630-11.

Folio 29r
Proces tussen CORNELIS CORNELIS MELS jr. en de erfgenamen van ANTHONIS HENRICX de GRAUW. Het gaat om de nagelaten goederen van CORNELIS ADRIAEN MELS en zijn vrouw MAEIJKE MATHEUS CORNELIS MERTENS 19. 10. 1628
Uitspraak van schout en schepenen.

Folio 29v
MARIJNUS CORNELIS MARIJNEN weduwnaar van MAEIJKE LAUREIJS WILLEMS, ISAACK PEETERS van LOON en zijn 2e vrouw JACOBMIJNA LAUREIJS WILLEMS, PHILIP LAUREIJS WILLEMS. Broer en zus laten het bezit van hun overleden zuster aan hun zwager. 2. 11. 1628

Folio 3Or
DOMUS CORNELISSEN vooght en JAN CORNELIS STOFFELS toesiender van WILLEBROR-DUS zoon van DIGNA JAN DOOMEN (nu overleden) en PEETER ANTHONIS STOFFELS. Ali-mentatie regeling. 1630-22
Op 7. 5. 1635 delen de erfgenamen het deel van WILLEBRORDUS na zijn over¬lijden. Zie begraaf-boek 45 blz. 68 d. d. 7. 9. 1634 en blz. 55 geen datum maar in 1628. 3. 11. 1628

Folio 30v
CORNELIS WILLEM LAUREIJSEN heeft verkocht aan PEETER ANTHONIS STOFFELS (1630-22)
vuijtgedolven moergronden in het NIJELANT. Gevest met consent van LESKE ADRIAEN JAN-SEN zijn huisvrouw. De gebruikelijke afsluiting ontbreekt.

Compareerden voor schepenen:
PEETER PELS, rentmeester van de domeinen te Oosterhout,
CORNELIS WILLEM LAUREIJSEN, voor hem zelf (RA 99 blz. 27)
Schout LAUREIJS SMITS als vooght van de 2 weeskijnderen wijlen CORNELIA EMMEN: JEN-NEKE 8 jaar en JACOBMIJNA 5 jaar.
Zij hadden als moeder en grootmoeder JACOBMIJNA ANDRIES ADRIAEN OOMEN. Deling tus-sen de erfgenamen op 27. 11. 1628
Blijkens de aantekening in de marge is op 20. 11. 1648 een bedrag uitgekeerd aan JENNEKE LAUREIJS JAN GIJBEN door CORNELIS WILLEM LAUREIJSEN. 24. 11. 1628

Folio 31v
PEETER FRANS PELS en CORNELIS WILLEN LAUREIJSEN, halfbroers. Hier wordt verwezen naar 1 8. 1627, te vinden in 99-27. 29. 11. 1628

Folio 31v
JAN CORNELIS verklaart wettelijk te cederen, te transporteren en over te geven aan JAN DIN-GEMANS met Lichtmis 1629 het bedrag dat hij schuldig is wegens goederen die geleverd zijn. Hij had beloofd te betalen met een schepensehuldbrief. 1630-14. 29. 11. 1628

Folio 32r
PEETER JAN PEETERS wagenmaker (1630-17) en MARTIJNTKEN JAN PEETERS wagenma-ker getrouwd met CORSTIAEN SCHALCKEN verkopen 3 loop saijlant aan ADRIAEN HUIJBERT ADRIAINSEN. HEUVEL zie 1630-29. 7. 12. 1628

Folio 32r
JAN HENRICX RIJ………. als vooght en JAN CORNELIS HUIJBRECHTS als toesiender van de 2 weeskijnderen van BOUWEN HENRICK BOUWENS en zijn vrouw MAEIJKE ADRIAEN COR-NELIS v. d. BRANT : ADRIANA en CORNELIA.
Zij hebben verkocht aan ERASMUS HENRICK ADRIAENSEN en ADRIAEN CORNELIS CLEIJS (1630-33) een vervallen hoffstede aan de GROENSTRAET, waar vroeger BOUWEN HENRICK BOUWENS op had gewoond. gevest 11. 12. 1628

Folio 32v
Dezelfde verkopers verkopen aan PHILIP LAUREIJS WILLEMS een stuk saijlants in de HEIJ-STRAET Gevest 11. 12. 1628

Folio 32v
ERASMUS HENRICX verkoopt aan DENIJS JANSEN van TILBORCH een stede met huijsinghe etc. aan de HEUVEL. Gevest op 3. 1. 1629

Folio 32v
JAN EVERT JORIS verkocht aan ADRIAEN JAN EVERT JORIS een stede met huis etc. in de LEIJTSLOOT (Bergen) Zie 1630-18 voor vader en zoon. Gevest op 18. 1. 1629.
EVERT JORIS zie RA 94 -139 en 96-40, JAN EVERT JORIS RA 97 op diverse plaatsen.

Folio 33r
MAEIJKEN JAN HUIJBRECHTS en haar man ADRIAEN JAN EVERTS (1630-18) verkopen aan CLAES HUIJBRECHT RAESEN een perceel saijlant. MAEIJKE kreeg deze grond uit de erfenis van haar grootmoeder. De grond lag in de stede van MARGRIET RAESEN 18. 1. 1629

Folio 33r
MAEIJKEN JAN HUIJBRECHTS en haar man ADRIAEN JAN EVERT JORIS met ADRIANA HUIJBRECHT RAESEN verkopen aan JAN JAN van AEL (getrouwd met JENNEKE RAES HUIJBEN) 2 loop saijlants in de stede van MARGRIET RAESEN 28. 1. 1629

Folio 33r
JAN CORNELIS BOSCH voor hem zelf en als vooght van de 2 weeskijnderen van wijlen JAN DIELIS OOMEN en ook procuratie voor JOHANNA van SIJPESTEIJN echtgenote van JOHAN van LEDENBORCH, wonend in Utrecht, STOFFEL PEETER van GILS als voIcomen last hebben-de van Mr. PEETER van KESSEL en diens vrouw MAEIJKE CORNELIS BOSCH.
Zij verkopen aan JACOB JAN WILLEMSEN (1630-32?) en PEETER JAN van BEECK (1630-31?) elk de helft van 47 roeijen en 14 voet moer. 28. 1. 1629

Folio 33v
Dezelfde verkopers verkopen aan CORNELIS PELS een perceel moer met de ondergrond. 28. 1. 1629

Folio 33v
Dezelfde verkopers verkochten aan JOOST DIRCK PEETERS ook moer metten grond. (zie 1630-15) 28. 1. 1629

Folio 33v
JAN JAN van BEIJEREN vooght (1630-11) en JACOB PEETER MATHIJSEN toesiender (1630-15) van de 4 weeskijnderen van CORNELIA MICHIEL WOUTERS (x VINCENT PAUWEL CLEIJS HAERMAN ?). De kinderen zijn: DINGNA 20, MAECELIS 17, PEETER 13 en MICHIEL 7 jaar. Vader: JAN PEETER MATHIJSEN, zie zijn 2e huwelijk. 1630-31.
Blijkens de aantekening in de marge trouwde DINGNA met JAN CORNELIS CLEIJn. Michiel is overleden en zijn deel gaat naar de andere 3. 20. 1. 1629

Folio 35R
JENNEKE JAN GREIJNEN weduwe PEETER ROELOF MERCUS en nu getrouwd met PEETER DOMEN PEETERS, JAN PEETER JAN LAUREIJSEN vooght en JAN CORNELIS CATTEN toe-siender van de 2 weeskijnderen van PEETER ROELOF MARCUS. Alimentatie regeling. Ook deelt de weduwe haar bezit met haar tweede man. 22. 1. 1629

Folio 35r
JAN CORNELIS STOFFELS (1630-32) weduwnaar van CATHALIJN PEETER WILLEMS en zijn drie dochters: ENGELKEN, MAEIJKE en HEIJLKEN (die al getrouwd was met JOOST ADRIAEN PAUWELS zie doopkaart) (100-16) Alimentatie regeling voor de kinderen. 25. 1. 1629
Eigenlijk is het meer een deling dan een alimentatie.
Zie voor de kleinkinderen 1681-52. EELTJE en PEETER JOOST ADRIAEN PAUWELS.

Folio 36r
ADRIAENTKEN PEETER EMBRECHT timmerman weduwe wijlen JACOB CORNELIS ADRI-AENSEN geassisteerd met EMBRECHT PEETER EMBRECHTS, haar broer, verkocht aan PEE-TER DIRCK ANTHONISSEN (1630-11) saijlant in 2 percelen. in de HAM. (98-7) 29. 1. 1629

Folio 36v
ROELOF ADRIAEN JACOB JANSEN verkocht aan JAN PEETER JAN LEMMEN (1630-18). Het gaat om een helft van een stuk land. 29. 1. 1629
ADRIAEN CORNELIS JANSEN voor hem zelf en met procuratie voor ANNEKE JANSEN wedu-we JAN AERTSEN geassisteerd met JAN JAN LAUREIJSEN mede voor JANNEKE CORNELIS-SEN weduwe van DIRCK AERTSEN en voor ADRIAENTKEN CORNELISSEN in Dordrecht, JAN CORNELIS JANSEN voor hemzelf, ANDRIES ANDRIES HENRICX als vooght van JENNEKE CORNELIS JANSEN. Zij hebben verkocht aan ANTHONIS MERTEN MATHIJSEN v. d. NIJE-WENHUIJSEN (1630-20) 6 loopenssaet. In de MOERSTRAET. 29. 1. 1629

Folio 37r
JAN JOACHIM CLAUWEN vooght en ANTHONIS RAESEN toesiender van ADRIAEN JAN JA-COB SIJMEN (zie 98-35, waar staat JAN SIJMEN JACOBS). De voogden verkopen hoylant aan ADRIAEN VRANCK LENAERTS (1630-16) 12. 1:1629

Folio 37r
JAN JOACHIM CLAUWEN verkoopt aan CLAES HUIJBERT RAESEN (1630-14) vuijtgedolven moergront, onbedeelt mette weeskijnderen van wijlen ADRIAEN JOACHIM CLAUWEN. 12-3-1629

Folio 37r
CORNELIA HENRICK DENIJS getrouwd met ANTHONIS AERTS verkoopt aan haar broer ADAM HENRICK DENIJS haar 1/7 deel in vuijtgedolven moergront, gelegen over de Vaert, naast het deel van ANTHONIS HENRICK DENIJS en MAEIJKE HENRICK DENIJS 12. 3. 1629

Folio 37v
LAUREIJS SMITS, schouteth, verklaart dat ERASMUS HENRICK ADRIAENSEN hem de schuld heeft afgelost. het gaat om een rente. zelfde datum

Folio 37v
JAN JOACHIM CLAUWEN vooght en ANTHONIS RAESEN toesiender van ADRIAEN JAN JA-COB SIJMENS zoon van JAN JACOB SIJMENS en SIJKE RAESEN. De voogden verkopen vuijtgedolven moergront aan JAN PEETER MATHEUS (tweede man van SIJKe RAESEN) zie ook hiervoor folio 37r (103 folio 122 en 1630-19) zelfde datum

Folio 37v
JAN PEETER MATHEUS verkoopt dit perceel direct door aan CLAES HUIJBERT RAESEN (1630-14)

Folio 37v
ADRIAEN VRANCK LENAERTS (1630-16) verkoopt aan zijn broer LENAERT VRANCK LE-NAERTS zijn deel in het goed van hun ouders geerfd in de BIESEN. zelfde datum.

Folio 38r
Het grootste gedeelte van deze folio is doorgestreept. Het gaat over een deling onder de kinderen van CORNELIS ANTHONIS BUIJS en is ook te vinden op folio 47v. De laatste 3 regels zijn het begin van het volgende.

Folio 38r
JAN WIJT JANSEN mede voor zijn zusters DINGNA en MARGRIET en voor ADRIAENTKEN AERT DOOMEN, hun moeder. Het gaat in dit stuk om het vastleggen van een verkoop met beta-ling
in het verleden. Temeer omdat bij die verkoop weeskijnderen betrokken waren. 21. 2. 1629

Folio 38v
ANTHONIS RAES WILLEMS (1630-15) met procuratie voor zijn broer ADRIAEN RAES WIL-LEMS, ruiter in garnisoen in Geertruidenberg, procuratie bij notaris v. d. KIEBOOM op 19. 2. 1629, verkopen aan PEETER SIJMEN van SON als vooght voor WILLEM, onbejaard zoon van JOOST WILLEM JOOSTEN. Het gaat om een perceeltje van 1 loop, 31 roeijen ende vijf voeten saij¬lants gelegen in de stede van MARGRIET RAESEN. Ook nog een ander stuk, dat kleiner is. 23. 2. 1629

Folio 39r
CORNELIS PELS, secretaris, verkoopt aan JAN JAN van BEIJEREN ½ buijnder vuijtgedolven moergront op ten Affganck. Gevest 1. 3. 1629

Folio 39r
DENIJS PEETER TURCKEN (1630-26) verkocht aan JAN JAN van BEIJEREN saij- en weijlant in de HAM. Gevest 1. 3. 1629

Folio 39r
JAN PEETER CORNELIS NELO (1630-8) verkocht aan PEETER JAN PEETERS wage¬naer, 2 loop saijlants Achter de Bergen Gevest 3. 3. 1629

Folio 39v
ANTHONIS DIRCK DIRCXEN, coster, verkocht omme ete. aan JAN PEETER CLEIJS 6 loopen weij in de moerstraet. Deze twee genoemd in 1630-26 en 22. Gevest op 3. 3. 1629.

Folio 39v
JAN WILLEM DIRCX vooght en ANTHONIS BERNAERT DRIESEN toesiender van de weeskijn-deren van PEETER PEETER ANDRIES BOGAERTS daer moeder aff was ………….. WOU-TERS, verkocht aan GEERIT DIRCK ANTHONISSEN. (1630-27) 2 loopensaaet weijlant in de NAM.
Gevest 20. 3. 1629.

Folio 39v
ADRIAENTKEN JAN GEERITS de ROY, weduwe van CORNELIS FRANS ANTHONISSEN ver-koopt moergrond op de Lange Put aan CORNELIS v. d. DONCK. Het gaat om haar eigendom dat 1/3 deel is. Ook worden hier genoemd MAEIJKE FRANS ANTHONISSEN en haar man PEETER JAN van BEIJEREN. Ook PEETER JACOBS BLAUWEN schepen in oosterhout.

Folio 40r
In dit moeilijk leesbare stuk worden genoemd:
PEETER JANSEN van DONGEN
ANTHONIS JANSEN van DONGEN
de weeskijnderen van JAN CORNELIS van DONGEN wier voogden een acte van procuratie heb-ben.
Deze personen verkopen een stede, met huis, schuur, land etc. aan BASTIAEN JAN BASTIAENS in de MOERSTRAET 0. 630-20. ) 23-4-1629

Folio 40v
STOFFEL PEETERS verkoopt meerdere percelen :
a. aan JAN PEETER van SPREEUWEL
b aan PEETER SIJMEN van SON
c. aan BASTIAEN JAN BASTIAENS
Bij de tweede en de derde is duidelijk te lezen dat het gaat om moer met ondergrond. Bij de eerste ook maar duidelijk. 23-4-1629

Folio 41r
JAN PEETER JAN LAMBRECHT (1630-18) verkoopt aan CORNELIS JAN BASTIAANS (1630-14)
Een dries en saijlant in de Moerstraet. 23. 4. 1629

Folio 41r
In deze akte worden personen genoemd die in s’Gravenmoer wonen, of daar geboren waren.
CATHALIJN ADRIAEN ANTHONISSEN CUIJL vrouw van ADRIAEN PEETERS WIT op Cleijn Dongen, DINGENA ADRIAEN ANTHONISSEN CUIJL weduwe van ANTHONIS WILLEMS PRAET en ANTHONIS ADRIAEN ANTHONISSEN CUIJL. Deze drie verkopen hun deel in een gemeenschappelijke boedel, een stede met alles wat er bij hoort, in de MOERSTRAET. Dan volgt er: “heer vercooperen aengecomen bij successie van CATHALIJN, den voorschreven BASTIAEN JAN BASTIAENS dr. was, daer moeder aff was CATHALIJN PEETER JAN LEMMENS dochter. “. Is hier sprake van een verschrijving Datum als boven. dus 23. 4. 1629
Zie ook hiervoor folio 40ren 50v

Folio 41v
BASTIAAN JAN BASTIAANS (1630-20) verkoopt aan ADRIAAN ADRIAAN van BAVEL (1630-20) saijlants in de MOERSTRAET. Gevest 23. 4. 1629

Folio 41v
CATHALIJN ANTHONIS HENDRICK de GRAUW verkoopt aan haar broer ADRIAEN ANTHONIS HENDRIKS de GRAUW (1630-13) de helft van een stede in de HAM. Gevest 27. 4. 1629

Fol. 41v
JACOB JORIS v. d. WEE en zijn twee dochters: ADRIAENTKEN JACOB v. d. WEE x ANDRIES ADRIAEN SMIT (1630-29) en MAIJKE JACOB JORIS v. d. WEE x AERT JAN JAN MEERMANS (1630-30). Deze dochters hadden als moeder : ANNEKE ADRIAEN BROEDERS. Zij verkochten aan GEERIT DIRCK ANTHONISSEN (1630-27) saijlant en weijlant op BAASDONCK, (99-3)
Gevest 9. 5. 1629

Folio 42r
MAEIJKEN JANS de COCK weduwe lestmael van CORNELIS JAN AERTS geassisteert met MEEUWES PEETER WILLEMS (1630-27?) haar “swager”, DINGNA PEETER HUIJBERT MA-THIJSEN x ANDRIES PEETER ADRIAEN THIJSEN. Deze personen verkochten aan JAN COR-NELIS THOMAS (1630-2) saijlants op Cleijn Dongen. Na overlijden van CLAES JAN de COCK.
Gevest 15. 5. 1629

Folio 42v
Dezelfde verkopers verkopen aan JACOB HUIJBRECHT CORNELIS saijlant op Cleijn Dongen
Gevest 12. 3. 1629

Folio 42 v
ADAM HENRICK DENIJS (1630-2) verkoopt aan ANTHONIS WILLEMS (1630-11) omtrent twee
loopens vuijtgedolven moergront op ten Affganck. Gevest 23. 5. 1629

folio 42v
ADAM HENRICK DENIJS verkoopt ook aan JAN WILLEM CUIJPERS (1630-2) vuijtgedolven moergronden, gelegen als voren 23. 5. 1629

Folio 42v
Compareerde voor schepenen STOFFEL PEETER van GILS als procuratiehouder voor JASPE-RIJN GEERITS weduwe van GEERAERT HENRICX ingesetene van BREDA. Datum procuratie 2. 3. 1629. Regeling met SCHOUT LAUREIJSEN SMIT inzake aflossing rente van drieloopen erf-rogge. Zelfde datum

Folio 43r
Frans Anthonissen, timmerman en JENNEKE ANDRIESEN die zijn weduwe was. Regeling met de erfgenamen. Het stuk is erg moeilijk te ontcijferen. Zelfde datum.

Folio 43r
ADRIAEN CLAES JANSEN met last van ANTHONIS JANSEN …………….. heeft verkocht aan HUIJBRECHT WILLEM BASTIAANS een stede met huijsinge etc. aan de Hoogendijk.
Gevest 30. 5. 1630

Folio 43r
CATHALIJN JAN JACOBS weduwe GEERIT KEIJSERS geassisteert met HUlJBRECHT PAUW-ELS KEIJSER verkocht aan ANTHONIS BERNAERT DRIESEN (1630-9) en aan PEETER JAN PEETERS wagenmaker (1630-17). Het gaat hier om een rogrente waarbij ook een rol spelen de vaders: BERNAERT DRIESEN en JAN PEETER wagenmaker. 1. 6. 1629

Folio 43v
In dit stuk komende volgende namen voor:
MEUS JAN CLAESEN voor hem zelf en als vooght voor de weeskijnderen van CORNELIS JAN CLAESEN en ADRIAEN en PEETER JAN CLAESEN. Weduwe GODERT MATHIJSEN geassis-teerd door JASPER, haar zoon. ANTHONIS MERTENS en zijn vrouw CATHALIJN JAN HUIJ-BERTS, ANDRIES JANSEN en zijn vrouw LAUREIJSKE JAN HUIJBERTS, ANTHONIS MER-TENS vooght voor de weeskijnderen van SOETKEN JAN HUIJBERTS en haar man MELIS TEU-NEN. Zij zijn allen erfgenamen van vaders of moeders zijde van CATHALIJN CLAESEN die ge-trouwd was met PEETER HUIJBERTS
Van al deze personen niets in het hoofdgeldboek gevonden. Ook geen aanderknopingspunten in 97, 98, 99.

Folio 44v
ANTHONIS MERTEN v. d. NIJEWENHUIJSEN (1630-20) verkocht aan JAN HUIJBERT COR-NELISSEN (1630-26) een stede op het eind van de MOERSTRAET 22. 1. 1629

Folio 44v
CORNELIS LENNAERT DIJRCX en zijn zuster ADRIENTKEN LENAERT DIJRCX en CORNELIA JAN HENRICK DIJRCX hebben afgelost aan PEETER DIJRCK ANTHONISSEN een veertel erf-rogge 25. 10. 1629

Folio 45r
PEETER JAN JANSEN van BEEK en zijn vrouw ELISABETH CORNELIS ADRIAEN JOOSTEN
(1630-32) verkopen aan de schout LAUREIJS SMITS
gevest 13. 11. 1629

folio 45r
MAEIJKE DINGEMAN CORNELIS BOOMAERTS, mits d’absentie van haar man geassidersteerd met JAN CORNELIS STAFFELS (1630-32) verkocht aan DENIJS HENRICK DENIJS, haer wetti-ge man, de halve stede in de LEEGHSTRAET. 1630-36
ook saij en weijlant. Gevest 13. 11. 1629

Folio 45r
ADAM HENRICK DENIJS 1630-2, verkocht aan WILLEM DIRK COPPEN (s’Gravenmoer) 3 loop en vuijtgedolven moergront bij de Vaert in de affganck. 25. 11. 1629

Folio 45v
AERT ADRIAEN JANSEN AERTS vooght en ADRIAEN CORNELIS CLEIJS (1630-36) toesiender van de weeskijnderen van MERTEN JAN MERTENS die als moeder hadden JENNEKE WOU-TER HUIJBEN, ADRIAENTKEN WOUTER HUIJBEN weduwe JAN MERTEN JAN MERTENS (folio 22) geassisteerd met JAN ADRIAEN BOER.
De twee zussen delen de nalatenschap van hun vader WOUTER HUIJBRECHTS. JENNEKE krijgt de noortsijde en ADRIAENTKEN de suijtsijde van de stede etc Er is aardig wat te verdelen, zelfs buiten Dongen, onder Raamsdonck en Oosterhout. Datum 1 december 1629

Folio 46r
JAN CORNELIS ANTHONISSEN vooght en BASTIAAN JANSEN toesiender van de 3 weeskijn-deren van ANNEKE JAN CORNELIS ANTHONISSEN. Vader is CORNELIS JAN BASTIAANS (98-53) Zij verkopen aan ANTHONIS ADRIAEN JANNEN (1630-19) In de Breedstraet. 3. 12. 1629

Folio 46v
ADRIAEN WOUTER ANTHONISSEN v. d. NIJEWENHUIJSEN vooght van ADRIAENTKEN JAN WOUTER v. d. NIJEWENHUIJSEN en GEERIT JAN WOUTER v. d. NIJEWENHUIJSEN. Zij hadden als moeder QUIRIJNTKEN BOUWEN JANS. Zij verkopen aan WILLEM AUGUSTIJN VERHAGEN een vervallen stede achter de kerk. met 1 loop rooge voor de Heilige Geest. 23. 12. 1629

Folio 46v
JAN ADRIAEN ROOS, ADRIAN ADRIAEN ROOS en MAEIJKE ADRIAEN ROOS, die getrouwd is met JAN PEETER TIMMERMAN, alle inwoners van Sprang. Zij verkopen aan JAN PEETER MATHIJSEN (1630-31) saij- en weijlant in de Meulenstraet. 17. 1. 1630

Folio 47r
ADRIAENTKEN ADRIAEN PEETERS van BEEK en haar man JAN GEERITS JAN PEETERS van SPREEUWEL vooght over de kinderen van CORNELIA ADRIAEN PEETERS van BEEK + en JAN van ALPHEN, ANTHONIA ADRIAEN PEETERS van BEEK x ANTHONIS AERTSEN, woonende in Geertruidenberg, in absentie van haar man geassisteerd met haar oom JAN PEETER van SPREEUWEL, LESKEN ADRIAEN PEETERS van BEEK en haar man JAN CLAES JAN-SEN.
Zij verkopen aan JAN JAN PEETERS van SPREEUWEL 3 loopenesaet saijlants ih de Leeghstraet. Gevest 17. 1 1630

Folio 47r
Zelfde personen verkopen aan JAN CLAES JANSEN en LESKE ADRIAEN PEETERS van BEEK, hun zwager en zuster, hun deel in de stede in de Leeghstraet. (1630-36) 17. 1. 1630

Van deze familie verder niets teruggevonden. Er zijn alleen dochters. Hun broer is overleden. De naam Van ALPHEN komen we later wel tegen, afgewis¬seld met Coolhaes. Of het daarbij om de-zelfde gaat is nog de vraag.

Folio 47v
Deling van de nalatenschap van CORNELIS ANTHONIS BUIJS en zijn vrouw JUDITH STEVEN BLANKAERTS.
CORNELIS CORNELIS BUIJS, JACOB CORNELIS BUIJS, ADRIAENTKE AERT van BERGEN weduwe van MICHIEL CORNELIS BUIJS, GEERTRUIJ JAN ADRIAEN BROEDERS weduwe JASPER CORNELIS BUIJS nu getrouwd met de weduwnaar PEETER SIJMEN van SON en dan is er ook nog te verdelen de nalatenschap van STEVEN CORNELIS BUIJS die kinderloos over-leed. Zie ook 99-16 en de archiefstukken uit s’ Gravenmoer bij 98/99.
In het tweede gedeelte wordt de nalatenschap van Steven Cornelis Buijs verdeeld die getrouwd was met CORNELIA ADRIAEN CLAUWAERTS. Kennelijk hadden zij geen kinderen ( in leven?) Er is o. a. een schepenschuldbrief aan JAN STEVEN BLANCKAERTS. (is dit dezelfde als JAN STEVEN BROEDERS ? zie LOUREIJSE) Het gaat over CORNELIS, JACOB en PEETER SIJMENS. Het is niet onmo¬gelijk dat het gaat om personen uit sGravenmoer maar ook grond in s’ Grevelduijn. Datum 9. 2. 1630

Folio 48v
PEETER ANDRIES ADRIAEN OOMEN vooght van de 2 weeskinderen van ANDRIES ADRIAEN OOMEN: n.l. ANNEKE 18 jaar en PAUWEL 12 jaar, die als moeder hadden CATHALIJN AERT LEMMEN. (98-7), JENNEKE ANDRIES ADRIAEN OOMEN en haar man JAN RIJCKEN (1630-28 ?) verkopen aan CORNELIS HUIJBRECHT CORNELIS LIGHTENBERGH een vervallen hoff-stede in de Bergen Zie ook 98 folio 7 en 8 en 1630-17.

Folio 48v
LIJNTKE JAN ADRIAEN BROEDERS en haar man GEERIT DIRCK ANTHONISSEN verkopen aan ADRIAEN JAN ADRIAEN BROEDERS de helftscheidinghe van een stede etc.
op de XXXX Buijnders (HAM) 9. 2. 1630

Folio 49 R
JENNEKE SIJMEN CORNELIS MAES mits d’absentie van haar man geassisteerd door EM-BRECHT WILLEM Timmerman verkocht aan ANTHONIS MATHIJS ANTHONISSEN “swager” haar 1/3 deel en de stede in de ham aanbestorven van haar broer en zuster 14. 2. 1630

Folio 49v
GEERTRUIJ PEETER PEETER Wagenaer, en haar man WILBERT ADRIAEN THEUNEN (?) verkopen saijlant aan CORNELIS PELS 14. 2. 1630

Folio 49v
EMBRECHT WOUTER DOOMEN verkocht aan HUIJBRECHT WILLEM PAUWELS en JOA-CHIM ADRIAEN PEETERS 23 roeijen dries. 14. 2. 1630

Folio 50r
PEETER CORNELIS JAN ……………. als vooght en JAN CORNELIS WIJTEN toesiender van de weeskijnderen van CORNELIS WIJTEN, daar moeder aff is JENNEKEN CORNELIS JANS, nu getrouwd met ADRIAEN JAN JANS. het gaat hier om de alimentatie van de twee kinderen uit haar eerste huwelijk. Blijkens de aantekening in de marge gaat het om MAEIJKE en ANNEKE CORNE-LIS WIJTEN, die op 30. 5. 1651 werden uitbetaald door hun stiefvader. 17. 2. 1630
(Jan is een halfbroer van Maeijke en Anneke.)

Folio 50v
CORNELIA STEVEN CORNELIS BROEDERS en haar man ANTHONIE MERTEN MATHIJSEN v. d. NIJEWENHUIJSEN verkochten aan ANTHONIE STEVEN CORNELIS BROEDERS 2 loopens saet saijlants in de stede van hun vader. (1630-18) 25. 2. 1630

Folio 50v
ANTHONIS CORSTIAEN CORNELIS STOFFELS verkocht aan ROELOF ADRIAEN JACOBS zijn gerechte deel in een stede, gelegen in de HAM (zie 1630-12) Gevest 25. 2. 1630

Folio 50v
EMBRECHT WOUTER DOOMEN vooght voor de weeskijnderen van JAN HENDRIK RUTGERS +
en ANNEKE WOUTER DOOMEN, JAN SIJMEN CORNELIS PEETERS STEVENS vooght en HUIJBRECHT WOUTER DOOMEN toesiender voor de 5 weeskijnderen van PETER CORNELIS PEETER STEVENS+ en MAEIJKE WOUTER DOOMEN, LIJNTKE WOUTER DOOMEN x ADRIAEN MERTEN Wagenmaker +, CATHALIJN JAN WOUTER DOOMEN x ……………. ge-assisteerd door haar vader (schoonvader ?) PEETER PEETER JACOB JAN VRANCKEN, zij ver-kopen aan BASTIAEN JAN BASTIAENS haer contingent, paert en deel in de naergelaeten goe-deren vaneijlen CATHALIJN ………. Bastiaen JANSEN en in eerste huouwelijck bij CATHALIJN PETER JAN LEMMEN aen het eijnde van de moerstraet. 27. 3. 1630

Folio 51r
DIRCK ADRIAEN WAELWIJCK in sGravenmoer was vooght over GEERTRUIJ AERT GEERITS. zij was de enige die over bleef van het hele gezin en erfde dus alles. Zij trouwde later met CORNE-LIS JAN CUIJPER in sGravenmoer. Zie voor deze er ander gegevens REHM blz. 249. Dat zij hier genoemd wordt is omdat ADAM HENDRICK DENIJS van haar koopt via de voogd. Geertruij was een dochter van AERT GEERITS en GRIETKEN HUIJBERT ROELOF DIRCX 8. 3. 1630

Folio 51r
JAN ADRIAEN CORNELIS PHARO, verkoopt aan PEETER DIRCK ANTHONISSEN (1630-11?) Het gaat over een perceel saijlants. 8. 3. 1630

Folio 51r
EMBRECHT WILLEMS de timmerman (1639-14) verkocht aan PEETER DIRCK ANTHONISSEN
een perceel saijlants. 8. 3. 1630

Folio 51v
ADRIAEN en CORNELIS, zonen van CORNELIS CLEIJS WARREN, verkopen aan JAN JAN van BEIJEREN een stuk land genaempt Den Bolck. 8. 3. 1630

Folio 51v
ADRIAEN ADRIAEN van BAVEL verkocht aan JAN PEETER PEETER STEVENS saij lant op het eind van de MOERSTRAET (1630-21)

Folio 51v
CORNELIS JAN BASTIAANS verkocht aan JAN PEETER PEETER STEVENS een stuk saijlants gelegen als voren 11. 3. 1630
Folio 51v
ANNEKE JOACHIM JAN PEETERS en haar man CORNELIS JANSEN SMIT hebben verkocht aan JOACHIM JAN PEETERS 3½ loop grond op Cleljn DONGEN. 11. 3. 1630

Folio 52r
JOACHIM JAN RUTTEN (s’ GRAVENMOER) verkocht aan CORNELIS WOUTER HANTKIJNT (ook s’Gravenmoer) de helft van 3 loop saijlants op Cleijn Dongen.

Folio 52r
CORNELIS LENAERT ADRIAENSEN verkocht aan ADRIAEN VRANCK LENAERTS sijn actie paert en deel, geërfd van EELKEN LENAERT ADRIAENSEN en JAN JACOB SIJMEN. 11. 3. 1628

Folio 52r
JOOST JAN HENRICX van LOON, WOUTER JAN HENRICX van LOON, MAEIJKE JAN HEN-RICX van LOON, CORNELIA JAN HENRICX van LOON 15 jaar, JAN JAN HENRICX van LOON 13 jaar. Moeder: ENGELTJE JAN BREKELS. Zij verkopen aan PEETER ANTHONIS STOFFELS een vervallen hofstede op ‘t Eijnd. Hen aengecomen van haer ouders. (1630-22) 14. 3. 1630

Folio 52r
PEETER ANTHONIS STOFFELS verkocht aan ADRIAEN HENRICX van LOON 3 loop grond uit het vorige geheel. 14. 3. 1630

Folio 52v
CORNELIS ADRIAEN HULSTMANS, procuratie van JAN JAN EMMEN in Breda d. d. 13. 3 1630, verkoopt aan JAN ADRIAEN AERDEN (163v-4) zijn deel in 3 buijnder saij¬lants, van sijn ouders, onbedeelt gelegen met de pastorije van Oosterhout. Het land ligt op Cleijn Dongen.

Folio 52v
ANTHONIS STEVEN CORNELIS BROEDERS heeft verkocht aan JACOB DINGEMAN WIL-LEMS (zie 1630-14) vuijtgedolven moergront in de Lange Put. 14. 3. 1630.

Folio 52v
We vinden hier twee testamenten van het echtpaar CORNELIS van RUIJSBROECK en COR-NELIA ROE of v. d. LANGENBERGH, getrouwd in Oosterhout (zie Mevr. Wijnsouw) en school-meester in Dongen. Het eerste testament is van 22. 3. 1630 en het tweede van 27. 10. 1631. Van dit echtpaar twee dopen gevonden. Komen alleen voor in 1630-26.

Folio 54
Zie voor het hier volgende ook hiervoor op folio 25.
ELISABETH GEERITS v. d. VEECKEN, weduwe van JAN HENRICX VOS (van OS) alias van Donghen, corporaal. Zij verkoopt aan AERT MATHEUS een stede op ‘t Eijnd van de MOERS-TRAET, gekocht door haar van ene CORNELIS JAN GIJBEN. (RA 97 en 1630-23) 23. 3. 1630

Folio 54v
CORNELIS JAN GIJBEN getrouwd met MARGRIET STEVEN GORIS. Na het overlijden van de man is het bezit kennelijk verkocht aan Van Os en zijn vrouw. Maar nu het verkocht is aan AERT MATHEUS eist deze van de oorspronkelijke eigenaar en voogden zekerheid inzake mogelijk lasten die er op zouden drukken. 23. 3. 1630

Folio 55 R
Doorgestreept en geheel opnieuw beschreven op folio 55v

Folio 55v
JAN LAUREIJS MEERMANS vooght en ANTHONIS MERTEN MATHIJS V. D. NIJEWENHUIJ-SEN toesiender van de 3 weeskijnderen van PEETER LAUREIJS MEERMANS. De kinderen he-ten: CORNELIS 16 jaar en MAEIJKE EN LEIJSKE 12 jaar.
Moeder is BARBARA JAN WILLEMS, zij is nu getrouwd ADRIAEN JANSEN van BAVEL weduw-naar van ANNEKE CORNELIS MERCELIS. Alimentatie regeling 8. 4. 1630

Folio 56r
WOUTER HUIJBERT GOETHART verkocht aan BASTIAAN CORNELIS ADRIAEN HULSTMAN (1630-5 en het overzicht van zijn nageslacht) een stede met huijsinge etc. op Cleijn Jongen.
Vest 10. 4. 1630

Folio 57r
DINGENA HUIJBERT CLAUWEN met procuratie voor haar man CORSTIAEN van DONGEN (ondudelijk) De procuratie is opgemaakt bij notaris v. d. KIJEBOOM in Geertruidenberg, d. d. 17. 2. 1630. Zij wordt nu geassisteerd door STEVEN HUIJBERT CLAUW, haar broer, en verkoopt aan ADRIAEN HUIJBERT CLAUW, een andere broer, het stuk grond dat eertijds eigendom van hun vader. 11. 4. 1630
Zie voor deze personen REHM in s’ Gravenmoer op diverse plaatsen. Het gaat om kinderen van HUIJBERT ADRIAEN CLAES CLAUWEN.

Folio 57r
ANTHONIS JAN CORNELIS heeft verkocht aan JAN WOUTER MATHIJSEN 3 loop grond in de HAM 12. 4. 1630

Folio 57v
AERT JAN JAN MEERMANS vooght en ANTHONIS LAMBRECHTS toesiender van 2 weeskijn-deren van CORNELIS JAN JAN MEERMANS en MAEIJKE LAMBRECHTS. De koper JAN PEETER TEEUWEN (1630-19) eist zekerheid van de verkopers mogelijk calangen etc. 12. 4. 1630.

Folio 57v
LIJSKE DENIS BOUWENS trouwt met JAN JAN JACOB VENMANS en deelt haar bezit hem. Zie 1630- 5 en de aantekening aldaar en 98-50.

Folio 58r
ADRIAENTKEN ADRIAEN MERTEN GEERITS en haar man JACOB STOFFELS verkochten hun stede met huijsinghe etc. aan twee personen: PEETER ADRIAEN BROEDERS en ANTHONIS BERNAERT DRIESEN. Onbedeeld met MERTEN ADRIAEN MERTEN GEERIS.
ook hier aan het eind de uitdrukking :”Meepant en bijpant” 23. 4. 1630.

Folio 58r
ROELOF JANSEN van …………….. SLAGER heeft verkocht aan ADRIAEN MERTENS de wa-gen-maker een stuk saijlants, gelegen in de stede van Adriaen Mertens, bij de Leeghstraet. 11. 5. 1630

Folio 58v
THOMAS ANTHONISSEN PRAET eist van ANTHONIS BERNAERT DRIESEN zekerheid inzake mogelijke calangen. Het stuk grond ligt in de stede van MARGRIET RAESEN 11. 5. 1630

Folio 58v
EMBRECHT RAES WILLEMS verkocht aan WILLEM JOOST WILLEMS, nog onbejaard, zoon van MAEIJKE CLAES ADRIAENSEN en JOOST WILLEMS, een stuk saijlants, ligging onduidelijk. 99-61 11. 5. 1630

Folio 58v
DIRCK ADRIAENSEN WAELWIJCK VOOGT en ADRIAEN JACOBS CLEIJS toesiender van GEERTRUIJ AERT GEERITS (folio 51r) verkopen een deel van haar bezit aan JAN JANSEN SMIT, op de Afganck.

Folio 59r
PEETER PEETER VLOOT en zijn vrouw ADRIAENTKEN JOOST PEETER VAN HEIJST, WIL-LEM JOOSTEN VAN HEIJST. Samen voor de weeskinderen van GEERIT JOOST VAN HEIJST. Procuratie uit Waalwijk d. d. 1. 2. 1630. vloot ook procuratie voor: JAN DIRCX, GEERIT DIRCX, ADRI-AENTKEN DIRCX x LENAERT GIJSBRECHTS?, PEETER DIRCX, MICHIEL DIRCX, AN-THONIS DIRCX, ook uit Waalwijk d. d. 4. 2. 1630.

Folio 59r
PEETER ADRIAENSEN de WIT voor hem zelf en als vooght voor de weeskinderen van ELISA-BETH ADRIAENSEN de WIT. Er staan nog veel meer namen in dit stuk, die niet te lezen zijn door de vlekken. Aan het eind staat wel duidelijk dat ze allemaal erfgenamen zijn van HENRICK AN-THONISSEN, schout in Sprang.
Ook wordt genoemd HENRICK JANSEN PERSEIJN, schout in Sprang. Die komt voor in het doopregister van Sprang. Zie Mevr. Wijnsouw pagina 61.
Verder ook personen uit het geslacht LANGENS, die konden wel eens in Dongen wonen. De grond wordt verkocht aan CORNELIS v. d. DONCK (Oosterhout) en CORNELIS PELS. Gevest 1. 6. 1630

Folio 59v
MARIJKE JANS BRECHTERS (?) met last enmacht van haar man ANTHONIS ROMBOUTS borger der stede Dordrecht, procuratie datum 24. 4. 1628, (mogelijk eerder ge¬bruikt) heeft verkocht aan JAN JACOB PEETERS het land met huijsken bij de wijntmolen. De koper niet gevonden in HGB 1630 Gevest 21. 6. 1630

Folio 60r
JAN JACOB PEETERS verkoopt ditzelfde perceel met huijsken aan ADRIAEN ADRIAEN van (vlek).
Zelfde belending en zelfde datum. Deze folio is moeilijk te lezen vanwege de vlekken. Daarom on-der voorbehoud. JAN HENRICX RIJ…… en zijn zuster STIJNKE HENRICX, echtgenote van
PEETER JAN JAN AERTS. Het gaat over een alimentatie van CORNELIA BOUWEN HENRICX
van BLIECK die als moeder had MAEIJKE CORNELIS ADRIAENSEN v. d. BRANT. 11. 10. 1630

Folio 60v
Ock deze folio is erg gevlekt.
HUIJBRECHT CORNELIS HUIJBRECHTS voor hemzelf, en tevens als vooght van de 3 weeskin-deren van PEETER ADRIAENSEN PUIJS….. daer moeder af was MAEIJKE STOFFEL CLUIJ-TER. Kinderen JAN, HENRICK en MAEIJKE. Zie REHM blz 1283. Zij verkopen aan ADRIAEN MICHIELS FIJNENBUIJCK 2 loopenssaet saijlant op de Vaert. 28. 10. 1630

Folio 60v
ADRIAEN MICHIELS FIJNENBUIJCK verkoopt dir bezit voor de helft aan zijn vrouw ADRIENT-KEN ADRIEN ’t GEMOET. 28. 10. 1630.

Folio 61r
ADRIAEN en CORNELIS, zonen van CORNELIS CLEIJS WARREN, verkopen aan ADRIAEN DIRCK JAN HUIJGHEN saijlant in de Leeghstraet. Gevest 30. 10. 1630

Folio 61r Ook Folio 62 r env
MAEIJKE PEETERS van MECHELEN weduwe STOFFEL PEETERS van GILS geassisteerd door CORNELIS PELS, ELISABETH STOFFEL PEETER van GILS, en haar man WILLEM JANSEN VERLEGH, HENDRIK en JAN PEETER STOFFEL van GILS, MATHIJS MICHIEL ANTHONIS-SEN last en procuratie van zijn vrouw MAEIJKE STOFFEL PEETER van GILS in WASPIJCK. Er zijn 3 voorkinderen geprocreerd bij LIJSBETH CORNELIS BARTHOLOMEUS COCX. Dit zijn : HENDRIK, MAEIJKE en JAN. Daaruit zou volgen dat ELISABETH uit het tweede huwelijk was.
Uit dit stuk blijkt dat ook zij geerfd hebben van ADRIAEN MICHIELS, schout te s’Gravenmoer.
15. 11. 1630

Folio 62v
PEETER EMBRECHT PEETERS timmerman, weduwnaar van BARBARA GEERIT ADRIAEN WILLEM, GEERIT ADRIAEN WILLEMS grootvader en JAN GEERITS, oom, van het weeskijnt. Alimentatie regeling. Er is slechts 1 kind. Geen aanknoping in HGB 1630-10. 10. 12. 1630

Folio 63r
MAEIJKE ADRIAEN MERTENS en haar man JAN JANSEN smit, (1630-6) verkopen aan ADRI-AEN MICHIEL FIJNENBUIJCK en PEETER ADRIAEN WOUTERS, elk de helft grond op Cleijn Dongen.
De rest van deze twee folio’s zijn erg moeilijk te ontcijferen doordat er veel gevlekt is. Het gaat om personen die niet in Dongen wonen, maar erfgenamen zijn van ADRIAEN MICHIELSEN, schout te s’GRAVENMOER.
CORNELIS v. d. LITH, WILLEM HANECOPS, MARIA HANECOPS, weduwe BUIJSEN in Breda. Verder DORDRECHT, DELFT, AMSTERDAM, (HANECOPS) Zie ook REHM.

Folio 63v
CORNELIA JAN LAMBRECHT RAESEN en haar man JAN ADRIAEN de LOOS verkopen aan EMBRECHT WOUTER DOOMEN (1630-4) weijlant op Cleijn Dongen. 13. 1. 1631

Folio 64r
Dit echtpaar verkoopt ook nog de helft van 7 loop grond in ’t NIJELANT aan PEETER ADRIAEN-SEN DE LOOS (1630-13) onbedeelt met JAN LAMBRECHT EMMEN RAESEN, aanbestorven van zijn ouders. 13-1-1631

Folio 64v
ADRIAENTKEN JACOBS LOCHT en haar man MERTEN ADRIAENSEN verkopen aan CORNE-LIS ANTHONIS CLAESEN stede met huijsinge etc. op Cleijn Dongen (1630-4 en RA 97)

Folio 64v
MAEIJKE JACOBS LOCHT en haar man verkopen een huijsken op de Vaert aan PEETER ADRI-AENSEN WIT. Haar man is CORNELIS ANTHONIS CLAESEN (1630-4) Zie de boedel van JA-COB JANSEN LOCHT in RA 97 folio 32.

Folio 65r
ANTHONIS MERTEN JAN MERTENS (1630-35) heeft verkocht aan LIJNTKE (Wouter Doomen???), weduwe van ADRIAEN MERTENS, de helftscheidinge van een stede met huijsinghe etc. in de Leeghstraet. Afkomstig van de ouders. 7. 2. 1631

Folio 65r
In deze akte gaat het over de weduwe van STOFFEL PEETERS van GILS en de nagelaten stede met huijsinghe in de Moerstraet. Kennelijk behoorde dit geheel ook tot de nalatenschap. Zij wordt hierin gevest en geerfd. 11. 2. 1631

Folio 65r
GEERTRUIJ PEETER PEETERS de wagenmaker en haar man GEERIT ADRIAEN HOEVE-NAAR
verkopen aan CORNELIS PELS een stuk grond in de Meulenstraet. 11. 2. 1631

Folio 65v
CORNELIS HENRICX(?) PEETERS heeft verkocht aan Isaack Peeters van Loon een half buijnder vuijtgedolven moergront op de Affganck. 11. 2. 1631

Folio 65v
JAN PEETER CORNELIS NELO heeft verkocht aan EMBRECHT RAES WILLEMS (1630-16) en ADRIAEN JANSEN een stuk saijlants Achter de Bergen in de stede van sijn grootvader. 11. 2. 1631

Folio 66r
JAN PEETER CORNELIS NELO (1630-8) verkoopt aan ANTHONIS AERT VENNICX (1630-16) ook saijlant in dezelfde stede als de vorige, Achter de Bergen, bij CORNELIS HUIJBRECHT LIGHTENBERGH (1630-17) 11. 2. 1631
Folio 66r
FRANS JAN LUCAS en LAMBRECHT ADRIAEN v. d. BROEK verkopen aan ADRIAEN ADRI-AEN Gareelmaker (1630-26) een stuk saijlant in de Heijvelden. 11. 2. 1631

Folio 66r
JAN DIRCK ANTHONISSEN procuratie voor PEETER CORNELIS SPRANGERS (REHM 1435) erfde een stuk grond in Dongen van CORNELIS PEETER SPRANGERS en verkocht dit aan LAUREIJS SMITS, schout. Grond in de MEULENSTRAET. Procuratie opgemaakt in Geertruiden-berg op 16. 2. 1631. 3. 3. 1631

Folio 66v
GEERTRUIJT PEETER PEETERS wagenmaker en haar man GEERIT ADRIAEN HOEVENAER verkochten aan JAN ADRIAEN JAN DANIELS saijlant aan de MEULENSTRAET. 3. 3. 1631

Folio 67r
MAIJKE PEETERS van MECHELEN weduwe STOFFEL PEETERS van GILS geassisteerd met WILLEM JANSEN VERLEGH, haar schoonzoon, verkocht een stede aan de Moerstraet aan ADRIAEN HEIJMANS van BOCXEL (1630-21). 3. 3. 1631

Folio 67r
CORNELIS JANSEN RIJSBERGEN met procuratie voor CORNELIS ADRIAEN BERNAERTS
en zijn vrouw ANNEKE CORNELIS HUIJBRECHTS, wonende in Geertruidenberg, verkocht een stede etc. in de HAM aan JAN CORNELIS HUIJBRECHTS (1630-11) 3. 3. 1631

FOLIO 67R
MAEIJKE HENRICK DENIJS en haar man ANTHONIS JOACHIM JANSEN hebben verkocht aan WILLEM DIRCK CORNELISSEN een perceel land op de Affganck. Deze personen niet in HGB 1630. 14. 3. 1631

Folio 67v
HENRICX Jan RUTGERS heeft verkocht aan SEBASTIAEN CORNELIS HULSTMAN (1630-5) 5 loopenssaet saijlants op Cleijn Dongen 14. 3. 1631

Folio 67v
CORNELIS PELS met procuratie voor PEETER CORNELIS ……………. , burger van Geertrui-denberg, procuratie datum 25. 1. 1631, verkocht aan kinderen en erf¬genamen van CORNELIS HUIJBRECHTS 10 loop saijlants in de Groenstraet. Hij had deze grond gekregen van CORNELIS AERTSEN, sijn vader, alsoock van de weeskijnderen van zijn nicht MAEIJKE PEETER ………..
21. 3. 1631
Folio 67v
Dit perceel wordt op dezelfde dag doorverkocht aan PHILIP LAUREIJS WILLEMS door JAN CORNELIS HUIJBRECHTS (1630-11)

Folio 68r
JOOST ROELOF JACOBS (1630-8) verkocht aan JAN LAUREIJS MICHIELSEN van DONGEN de helftscheidinge van 5 loopensaet saijlants. Heijvelden. 24. 3. 1631

Folio 68r
MARGRIET JAN DINGEMANS van WIJFFLIET heeft verkocht aan WILBORT RIJCK WIL-BORTS weijlant in de HAM. 24. 3. 1631

Folio 68r
ADRIAEN CORNELIS CLEIJS WARREN vooght van JAN JANSEN MEEUSEN, daer moeder
aff was ADRIAENTKEN CLEIJS WARREN, heeft verkocht aan CLAES CORNELIS COR
NELIS CLAESEN saijlant in de Leeghstraet. Zie 1630-33 en 36. 27. 3. 1631.

Folio 68v
ROBBRECHT JAN CLAUWEN voor hemzelf en als vooght van 2 weeskijnderen van JOACHIM JAN CLAUWEN en zijn vrouw ANNEKE HUIJBRECHT CORNELIS, heeft verkocht aan ADAM HENRICK DENIJS 2 percelen saijlants op Cleijn Dongen. 27. 3. 1631

Folio 68v
ADAM HENRICK DENIJS verkoopt aan zijn broer DENIJS HENRICK DENIJS een deel van een stede met huis, boomgaard etc. bij de Berckelaetsloot. Ook een stuk akkerland en wei aan de noordzijde van de Dertich Buijnders, zie 1630-2 voor deze broers. 27. 3. 1631
Het gaat hier om bezit uit de nalatenschap van HENRICK DENIJS GODSCHALCX Deze perso-nen, vader en zonen komen ook voor bij REHM wegens bezit in ‘s Gravenmoer. Volgens deze ge-gevens waren er ook nog drie dochters. Hier staat in dit stuk ook dat zij zusters hadden die hun deel aan de broers hadden verkocht.

Folio 68v
ADRIAENTKEN van BERGEN weduwe MICHIEL CORNELIS BUIJS heeft verkocht aan ADAM HENRICK DENIJS haar deel in de nalatenschap van haar schoonouders BUIJS op Cleijn Dongen. Zie ook REHM. 27. 3. 1631

Folio 69r
MAEIJKE CORNELIS PEETER RUTTEN weduwe ANTHONIS ADRIAEN CUIJL verkocht aan JENNEKE JACOB JAN HEIJMANS, stiefdochter van ADRIAEN PEETERSEN WIT, op Cleijn Dongen. Saij en weijlant bij de Vaart. Haar moeder was CATHALIJN ADRIAENS CUIJL, vrouw van Adr. P. WIT. Zie Rehm op pagina 817. 27. 3. 1631

Folio 69r
CORNELIS en JAN, zonen van JAN JANSEN SMIT, verkopen aan hun halfbroer ANTHONIS JANSEN SMIT. Het gaat om een deel van gezamenlijk bezit uit de erfenis van hun ouders. Dit ge-slacht draagt later de naam VROLIJCK. 3. 4. 1631

Folio 69r
Jasper Adriaen Van Wijffliet, 25 jaar, (1630-28) verklaart dat zijn moeder Jenneke Jan Gijben haar alimentatie verplichtingen heeft nageleefd. Er is nu een scheiding en deling. 3. 4. 1631

Folio 69v
JENNEKE JAN GIJBEN weduwe ADRIAAN ADRIAEN van WIJFFLIET geassisteerd met JACOB JORIS v. d. Wee, de vorster. Deling van haar bezit met haar 2e man RAES HENRICK JANSEN. In de Leeghstraet. (zie ERASMUS HENRICX 1630-33) 3. 4. 1631

Folio 70r
ANTHONIS WILLEMS VERHEL (VERHEUL ? ) heeft verkocht aan MARGRIET JANSEN VER-STEEG weduwe van ADRIAEN PEETERS BUSSCHER (woonde in ‘s Gravenmoer) vuijtgedolven moergront op den Affganck. Zie voor haar REHM op diverse pag. 12. 4. 1631

Folio 70r
ROELOF ADRIAEN JACOBS voor hemzelf, ADRIAEN JAN JACOBS mede voor hemzelf en ver-vangende en hem sterck maeckende voor sijn andere broeder en suster, verkochten aan EM-BRECHT WOUTER DOOMEN hun part in 2 roeijen vuijtgedolven moer. Bij de Vaert. 12. 4. 1631

Folio 70r
CORNELIA PEETER PEETER JACOBS geassisteerd door haar man JAN JANSEN van OORT hebben verkocht aan haar broer JACOB PEETER PEETER JACOBS haar 1/5 deel in de stede van de erfgenamen van LAUREIJS DRIES OOMEN, na de dood van haar vader. Zie voor deze broer en zus RA 97-1. 23. 4. 1631.

Folio 71r
Cornelis Pels, secretaris heeft last en procuratie voor de volgende personen: WILLEM HANECOP, advocaat in Rosendael, CORSTIAEN HUIJBRECHTS, weduw¬naar van ANNA HANECOPS, COR-NELIS HANECOPS, predikant in Amsterdam, CORNE¬LIS v. d. LITH getrouwd met MARIA HANECOPS, alle erfgenamen van AERT HANECOPS.
Verder nog: MARIA BUIJSENS weduwe van Jhr. van BERCKENSTEIJN en JACOB van DALEN, wonende tot Delft, haar broer, erfgenamen van hun moeder JOHANNA MARIA HANECOP die getrouwd was met CORNELIS BUIJSENS, allen op de procu¬ratie uit s’Gravenmoer d. d. 17. 8. 1628. Zij verkopen land uit de erfenis van ADRIAEN MICHIEL JACOBS, in leven schout te s’ Gra-venmoer en zij verkopen dit aan JAN LAUREIJS DRIES OOMEN. REHM blz. 340 en 486
24. 4. 1631

Folio 70r
Ook EMBRECHT WOUTER DOOMEN koopt van dezelfde personen op dezelfde datum perceel moergrond.

Folio 71v
PHILIP LAUREIJS WILLEMS heeft verkocht aan RIJCK WILBORT SIJMEN 2 loopens saet saijlants gelegen in de Groenstraet. Zie voor PHILIP LAUREIJS WILLEMS RA 99-22 en REHM 359.
Geen van beide personen gevonden in HGB 1630.

Folio 71v
CORNELIS PELS, secretaris, verkocht aan PEETER CORNELIS JANSEN de HAAN (1630-24) 7 loopens saet saijlants bij de hoeve van Lichtenbergh. 24. 4. 1631

Folio 72r
LIJNTKE LAUREIJS LAUREIJSEN (RUTTEN) en haar man JACOB ADRIAEN BOMMELAER (REHM 1269) hebben verkoecht aan CORNELIS JORIS EVERTS (REHM 1185) de helft¬scheij-dinge van een acker, onbedeelt met JAN LAUREIJS LAUREIJS (RUTTEN). Alle drie personen wonen in s’Gravenmoer. 12. 5. 1631

Folio 72r
JAN CORNELIS STOFFELS (1630-32) heeft verkocht aan JOOST ADRIAENSEN (1630-32) het ¼ deel uit de boedel. Zie folio 35r, daaruit blijkt dat het hier gaat om vader en schoonzoon. 12. 5. 1631

Folio 72r
JACOB JORIS v. d. WEE heeft verkocht aan CORNELIS PELS 7 loop saij en weijder lants. De verkoper had het zelf gekocht van JAN WOUTERS, molenaar in Waalwijk (97-5v )

Folio 72v
WILLEM MATHIJS van SCHENDEL heeft verkocht aan JAN ADRIAEN AERDEN (1630-4) 4 loop saijlant op Cleijn Dongen 12. 7. 1631

Folio 72v
ROBBRECHT JANSEN PHARO heeft verkocht aan JOACHIM JAN RUTTEN omtrent een half buijnder vuijtgedolven moergronthem aenbestorven van sijn moeder. Zie voor deze erfenis RA 98 -79 en 81. Zie ook deels REHM. Beide personen zijn inwoners van s’Gravenmoer. 24. 9. 1631

Folio 72v
JAN HENRICX COENEN verkoopt als vooght van zijn zwager GEERIT ADRIAEN CLAES CAT-TEN aan GIJSBRECHT CORSTIAENS vuijtgedolven moergrond, ondedeelt met sijne suster op de Affganck gelegen. Zie voor GEERIT ADRIAEN CLAES CATTEN en zijn zuster REHM blz. 1140.
24. 9. 1631

ANNEKE ADRIAEN CLAES CATTEN “verkoopt” aan haar man JAN HENRICX COENEN de helft van haar bezit. 24. 9. 1631

Van het geslacht COENEN is er een overzicht op blz 45.

Folio 73 R is doorgestreept en herhaald op folio 73v
Folio 73v
ADRIAENTKEN JACOB JORIS v. d. WEE en haar man ANDRIES ADRIAEN SMIT (1630-29)
MAEIJKE JACOB JORIS v. d. WEE en haar man AERT JAN JAN MEERMANS (1630-30)
BARTHOLOMEUS PEETER MEEUSEN daer moedersaff was CATHALIJN JOOST WOUTERS
Zij verkopen aan CORNELIS PELS een ackerken, hen aenbestorven van hun moeder en groot-moeder ANNEKE ADRIAEN BROEDERS. 17. 11. 1631

Folio 73v
HUIJBRECHT MERTEN MATHIJSEN v. d. NIJEWENHUIJSEN heeft verkocht aan JAN HUIJ-BRECHT CORNELIS van HOOIDONK, alias BOER, 1 buijnder vuijtgedolven moergrond in de Moerstraet. (1630-21) 17. 12. 1631

Folio 73v
JACOB WOUTERS PRAEM vooght en JAN JAN KIJNDERMAKER toesiender van de 4 wees-kijnderen van JAN WOUTER PRAEM + en JUDITH JANS: PETRONELLA, MARGRIET, SIJMEN en ANDRIES, verkochten aan CATHALIJN JAN KIJNDERMAKER 7 loop grond op Cleijn Dongen.
Al deze personen wonen in ‘s Gravenmoer. Zie REHM. o. a. blz. 72. 29. 12. 1631

Folio 74r

ANTHONIS ADRIAENSEN LEUR (Rehm 466) woonend in CAPPEL en getrouwd met TEUNKEN VAS JANSEN VERMEULEN, procuratie uit s’ Grevelsduin Capelle, d. d. 17. 12. 1631, verkocht aan PEETER VAS JANSEN VERMEULEN haar deel uit de erfenis van haar vader op Cleijn Don-gen. (folio 17v) 13. 1. 1632.

Folio 74r
ANNA ADRIAEN CLAESEN en haar man JAN PEETER CORNELIS NELO verkochten aan AERT DIRCX van HOUT 1½ loop saijlant in de HAM.
Er is geen overeenstemming inzake de naam van de vrouw tussen dopen en hier.

Folio 74v
CORNELIS CORNELIS BUIJS, JACOB CORNELIS BUIJS ook procuratie voor NEELTKEN WIL-LEMS in den Briel en PEETER SIJNEN van SON getrouwd met de weduwe van JASPER COR-NELIS BUIJS verkochten aan ADAM HENRICK DENIJS (1630-4) saijlant op Cleijn Dongen. Zie voor BUIJS hiervoor op folio 47/48. De familieband van NEELTKEN WILLENS niet gevonden.
Het gaat om grond van STEVEN CORNELIS BUIJS, die kinderloos overleed. 20. 1. 1632

Folio 74v
DENIJS PEETER JAN TURCKEN, ADRIAEN PEETER JAN TURCKEN, JENNEKE PEETER JAN TURCKEN, JAN DENIJS WILLEMS vooght en JAN WILLEMS toesiender van het kind van JAN PEETER TURCK en JENNEKE ADRIAEN WILLEMS. Zij verkochten aan JAN PEETER van SPREEUWEL een stede metten huijs uit de nalatensohap van PEETER JANSEN TURCK, hun vader en grootvader. 20. 1. 1632

Folio 74v
HENDRIK en ANTHONIS, gebroeders, zonen uit het huwelijk van JAN HENDRIK RUTGERS v. d. VLOOTEN en CATHALIJN ANTHONIS van GORCUM (?). EMBRECHT WOUTER DOOMEN vooght en ANTHONIS JANSEN toesiender van de 4 onmondige weeskijnderen van JAN HEN-DRIK RUTGERS v. d. VLOOTEN en zijn 2e vrouw ANNEKE WOUTER DOOMEN. Het gaat hier om deling en alimentatie. Zie 1630-13 en RA 97 en 96. 26. 1. 1632

Folio 75v
WOUTER JACOB VISSCHER verkocht aan JACOB PEETER MATHIJSEN weijlant in de Moers-traet. 31. 3. 1632

Folio 75v
JACOB PEETER MATHIJSEN verkocht dit perceel gelijk door aan CORNELIS JAN HUIJ-BRECHTS (1630-22) 31. 3. 1632

Folio 75v
WOUTER JACOBS voor hemzelf en JOACHIM SEGEREN vooght en CLAES ADRIAEN HOE-VENAER als toesiender van de 3 weeskijnderen van GEERIT JAN MEEUSEN en LESKE ADRI-AEN HOEVENAER. Zij hebben verkocht aan JACOB PEETER MATHIJSEN (1630-15) en HUIJ-BERT MERTEN MATHIJSEN v. d. NIJEWENHUIJSEN elk de helft uit de erfenis van ADRIAEN CORNELIS HAENSBERGH en DINGENA ADRIAENSEN. Achter de Bergen. 31. 3. 1632

Folio 76r
EMMEREN ANTHONIS HENDRIKS en haar man MICHIEL WEIJSER, sergeant in Geertruiden-berg, CLAESKE ANTHONIS HENDRIKS en haar man BERTHOUDT AERT SCHOUT. De zussen hebben hun deel in de erfenis verkocht aan hun broer ADRIAEN ANTHONIS HENDRIKS (1630-13) in de HAM 14. 2. 1632

Folio 76v
COMPAREERDE voor schepenen CLAES ANTHONIS BREBERS als vooght en WILLEM WIL-LEMS CUIJPER als toesiender van ELISABETH (LIJSBETH) onmondige dochter van wijlen CORNELIS ANTHONIS CLAES BREBERS en MAEIJKE JACOBS LOCHT. MAEIJKE JACOBS LOCHT wordt geassisteerd door JAN ADRIAEN JAN DANIELS. Alimentatie voor ELISABETH, 3 jaar oud. Zie ook RA 97-32r. Geen aantekening in de marge. Zie ook hiervoor op folio 19 R

Folio 77r
ADRIAEN ADRIAEN SPEELMAN vooght en CORNELIS VAS JANSEN toesiender van Anthonis JAN JANSEN van WACHELEN daer moeder aff was ANNEKE VAS JANSEN VERMEULEN, CORNELIS VAS JANSEN vooght en SIJMEN PEETERS BOL toesiender van HESTER 17, JAN-NEKE 16 en ADRIAEN 12 jaar, kinderen van SIJMEN PEETERS BOL verwekt bij ELISABETH VAS JANSEN +, THOMAS JANSEN van ROY, man van ELISABETH’s dochter GEERTRUIJ. Verder nog PEETER VAS JANSEN voor hemzelf. Deling van het hun toegewezen deel uit de nala-tenschap van VAS JANSEN VERMEULEN. Thomas Jansen van Roy wordt ook genoemd THO-MAS JANSEN van BOMMEL. Zie REHM wegens bezit is s’Gravenmoer op pag. 369, 753 etc. Zie en vergelijk met folio 17-19. 10. 2. 1632

Folio 77v
MAEIJKE ADRIAEN ADRIAEN HORSTEN lestmael weduwe van JACOB GIJSBRECHT HOR-STEN verkoopt met toestemming van de voogden een half buijnder saijlants aan LAMBRECHT JOOST WILLEMS van SPRANGH. Zie Overzicht geslacht Horsten op blz. 40. 10. 2. 1632

Los vel
DIRCK ADRIAENSEN WAELWIJCK (s’Gravenmoer) voight van (een zoon van ?) GEERAERT PEETER GEERTSEN van CAPPEL, bij namen PETER daer moeder aff was ANNEKE PEETER VASSEN verkocht aan JAN ADRIAEN HULSTMAN een stede met huijsinghe etc. op CLEIJN DONGEN. JAN ADRIAEN HULSTMAN en zijn vrouw ADRIAENTKEN MEEUSEN hebben alles betaald en worden er in gevest op 7. 2. 1632. Blijkens ondertekening en geheel ander handschrift afkomstig uit s’ Gravenmoer. Ook de nieuwe eigdnaars wonen in s’ Gravenmoer. Zie REHM.

Folio 78r
JAN HUIJBRECHT CORNELIS BOER heeft verkocht aan JAN PEETER CORNELIS NELO 1½ loop saijlants in de Santstraet. 16. 2. 1632

Folio 78r
ANNEKE ADRIAEN CLAESEN en haar man JAN PEETER CORNELIS NELO hebben ver¬kocht aan JAN ROELOF JACOBS so saij- als weijlant opten HOODONCK, erfenis van haar moeder. De Donge oost. Koper en verkoper staan onder elkaar in 1630- 8. 3 loopen rogge voor de H. Geest alhijer.
16. 2. 1632
Folio 78r
JAN PEETER CORNELIS NELO verkoopt saijlant aan ANTHONIS AERT VENNICX en EM-BRECHT RAES WILLEMS (1630-12) 16-2-1632

Folio 78v
ADRIAEN HEIJMANS van BOCXTEL heeft verkocht aan JAN PEETER CORNELIS NELO een stede met huijsinge etc. in de Santsraet. 16. 2. 1632

Folio 78v
JAN CORNELIS de de HAEN heeft verkocht aan JAN ADRIAEN JAN DANIELS saijlant in de Lange Vooren in de Meulenacker. 3. 3. 1632

Folio 78v
ROELOF JANSEN ………… vooght en PEETER CLAES ADRIAENSEN toesiender van CORNE-LIS,15 jaar, zoon van wijlen WIJNANT JANSEN ……… daer moeder aff was ADRIAENTKEN CORNELIS ADRIAEN JAN GODERTS. Verkoop van vuijtgedolven moergronden opten affganck aan JAN JANSEN SMIT 3. 3. 1632

Folio 79r
CORNELIA LAMBRECHT LAMBRECHTS en haar man WILLEM ANTHONIS AERTS hebben verkocht aan CORNELIS CORNELIS BUIJS 7 loop saijlants in de HAM

Folio 79r
JAN PETER van SPREEUWEL heeft verkocht aan DENIJS PEETER JANSEN TURCK een ste-de metten huijs etc. in de HAMSTRAET. 1630-26. 11. 3. 1632

Folio 79r
DENIJS PEETER JANSEN TURCK heeft verkocht aan JAN PEETER van SPREEUWEL saijlant in de stede van WOUTER MATHIJS WOUTERS.

Folio 79v
MAEIJKE JAN GEERITS weduwe ANTHONIS DIJRCX. Deling. Er zijn 3 kinderen.

 1. DIRCK, reeds overleden eerst getrouwd met LIJNTKE JANS en daarna met BARBARA JANS jr. nu getrouwd met DENIJS MERCELIS WILLEMS.
 2. JENNEKE ANTHONIS DIRCX en haar man REIJNIER JANSEN MICHIELS (1630-1)
 3. LIJNTKE ANTHONIS DIRCX en haar man JAN JAN EMMEN, brouwer in de Groen¬straat, mo-gelijk aan de Oosterhoutse kant.
  Aangezien er ook bezit was in s’Gravenmoer veel gegevens bij REHM. 17. 3. 1632

Folio 80r
JAN DIRCK ANTHONISSEN last en procuratie van GEERIT CORSTIAENS, zoon van CORSTIAEN ADRIAEN MEEUSEN, ruijter in garnisoen te Heusden, heeft verkocht aan LAURE-IJS SMITS de helft van een stdde etc. in de Meulenstraet. 26. 3. 1632

Folio 80v
STOFFEL PEETER DIJRCXEN heeft verkocht aan JAN LAUREIJS DRIES OOMEN (1630-15) 1 loopenssaet gronden metten moer daerop. Gelegen in de XVI buijiders, in de eerste verkooping.
26. 3. 1632

Folio 80v
JACOB PEETER MATHIJSEN vooght en JAN PEETER v. d. OUDENHOVEN toesiender van de 2 naergelaeten natuurlijcke kijnderen van MAEIJKE PEETER PEETERS, bij naeme JACOB 7 jaar, en CORSTIAEN 3 jaar daer vader aff is CORNELIS JACOB HENRICX. (geen dopen gevonden) Alimentatie. Blijkens de marge is op 25 6. 1682 aan CORSTIAEN uitbetaling gedaan. Maar op die datum was CORSTIAEN al overleden en wordt als zijn weduwe genoemd JENNEKE LO-DEWIJCKS. De uitbetaling had al eerder plaatsgevonden. Kennelijk had men er behoefte aan om dit alsnog in 1682 vastteleggen. 27-3-1632

Folio 81v
JAN HENRICX COENEN en zijn vrouw ANNEKE ADRIAEN CLAES CATTEN is vooght voor de minderjarige ADRIAENTKEN (?) ADRIAEN CLAES CATTEN. (CORNELIA vlg. REHM blz. 1140, die op 24 jarige leeftijd overleed in 1637) Het gaat hier om een deel van de nalatenschap van ADRIAAN CLAES CATTEN en Anneke Geerits ‘t Gemoet. Zij verkochten aan ADRIAEN ADRI-AEN HULSTMAN in s’Gravenmoer. Het gaat om een stuk vuijtgedolven moer. 22. 4. 1632
Zie overzicht geslacht Coenen op blz. 45. REHM ook 849

Folio
Dezelfde personen verkopen ook aan ADRIAEN JANSEN de RUIJTER, ook vuijtgedol¬ven moer gelegen als voren.

Folio
Item aan JAN JANSEN de CORT (s’ Gravenmoer) en JAN JANSEN SMIT jr.

Folio
HEIJLTJE JAN CORNELIS en haar man JOOST ADRIAEN PAUWELS (1630-32 en folio 35r)
Nog onder voogdij: EMMEKE en MAEIJKE JAN CORNELIS STOFFELS (en moeder LIJNTKE PEETER WILLEMS (1630-32) Deling: HEIJLTJE krijgt 5 percelen, EMMEKE krijgt 5 percelen en MAEIJKE ook. Omdat de waarde niet precies gelijk is wordt er met geld verder vereffend.
EMMEKE trouwde met HENRICK ANTHONIS de GRAUW 15. 5. 1632

Folio 83v
LENAERT VRANCK LENAERTS (1630-14) vooght en ROELOF HUIJBRECHT ADRIAENSEN toesiender van het onmondige dochtertje van ADRIAEN LENAERT VRANCKEN en ENGELTJE HUIJBRECHT ADRIAENSEN. Zij hebben verkocht aan PEETER JAN PEETERS, wagenmaker, het contingent, paert en deel van het weeskind in een stede Achter de Bergen. Wie is Petronella (regel 13) en met wie was PEETER JAN PEETERS getrouwd ? 27. 5. 1632

Folio 83v
GEERIT JAN WOUTERS v. d. NIJEWENHUIJSEN vooght en CORNELIS JAN CLEIJS toesien-der van de 2 weeskijnderen van ADRIAENTKEN JAN WOUTERS v. d. NIJEWEN¬HUIJSEN: MAEIJKE 4 jaar (geen doop gevonden) en PEETER ½ jaar, 21. 12. 1631
Vader: JAN PEETER JAN LEMMEN (1630-18). JAN PEETER JAN LEMMEN hertrouwt met AN-NEKE ANDRIES OOMEN. Blijkens de aantekeningen in de marge zijn beide kinderen volwassen geworden.

Folio 84v 3. 6. 1632
CORNELIS ADRIAEN PEETERS heeft verkocht aan ADRIAEN PEETERS WIT saijlant op Cleijn Dongen. 19. 6. 1632

Folio 85r
HUIJBRECHT ADRIAENSEN BOER “verkocht” aan STIJNTKE ADRIAEN JANSEN de BACKER zijn huisvrouw de helft van 6 loop saijlants op de HOODONCK. 22. 6. 1632

Folio 85r
JAN ADRIAEN JANSEN de BACKER en ALIT CORNELIS THOMAS “verkopen” de stede aan
elkaar. Cleijn Dongen 22. 6. 1632

Folio 85r
Verdeling van de nalatenschap van ADRIAEN JANSEN de BACKER en AECHTGEN WILLEMS PRAET onder de 3 kinderen.

 1. de hiervoor genoemde JAN ADRIAEN JANSEN de BACKER en ALIT CORNELIS THOMAS.
 2. de hiervoor genoemde STIJNKE en haar man HUIJBRECHT ADRIAEN BOER.
 3. WILLEM, die nog onder voogdij staat. JAN ADRIAENSEN de BACKER krijgt de stede met huijsinge etc. op Cleijn Dongen. WILLEM krijgt o. a. grond in s’Gravenmoer. Stijntken krijgt ook grond en de verschillen moeten met geld bijgepast worden.

  1. 6. 1632.

Folio 86r
MERTEN PEETER CORNELIS den HAEN vooght en CORNELIS JAN HUIJBERT LICHTEN-BERGH als toesiender van de 2 weeskinderen van JACOB PEETER CORNELIS de HAEN en
zijn vrouw JENNEKE ANTHONIS DIRCX (folio 79) nu getrouwd met REIJNIER JAN MICHIEL-SEN. Alimentatie regeling voor de kinderen. Uit de aantekeningen in de marge blijkt dat het ene kind is : PEETER, die in 1658 wordt uitbetaald door zijn oom MERTEN. (zie 1660-23) 2. 5. 1632

Folio 86v
Testament van JAN CORSTIAEN JANSEN SCHUERMANS, alias de HAEN. Hij is weduw¬naar van GRIETKEN PEETER DRIESSEN, en MAEIJKEN BEIJNENS weduwe van STOFFEL HIERONIMUS v. d. POEL. De zoon genoemd in 1630-33. 12. 7. 1632

Folio 87v
JAN JAN van BEIJEREN krijgt zekerheid inzake mogelijke calangen op zijn koop. Het gaat om een perceel vuijtgedolven moer “aen de suijtsijde van de nonnen” 12. 7. 1632

Folio 87v
STIJNKEN ADRIAEN JANSEN de BACKER en haar man HUIJBRECHT ADRIAENSEN BOER verkopen aan MARCUS JAN PHARO 4 loop saijlants op Cleijn Dongen

Folio 88r
MARGRIET JAN JAN MEERMANS geassisteerd met CORNELIS MERTEN MATHIJSEN v. d. NIJEWENHUIJSEN haeren man ende vooght hebben grond verkocht aan de schout LAUREIJS SMITS, gelegen in de MEULENSTRAET.

Folio 88r
JAN JAN RIJCKEN (?gevlekt) heeft verkocht aan PEETER JAN MATHIJSEN een stede met huis etc. in de KERCKSTRAET. Deze koper niet gevonden in HGB 1630 of 1640. Wel: JAN PEETER MATHIJSEN.

Folio 88r
HESTER JANSEN SMITH, echtgenoot van ADRIAEN HENDRIKS van VESSEM, schoolmeester in s’ Gravenmoer. Hij heeft ook last en procuratie voor JENNEKE JANSEN SMITH en haar man CORNELIS SIJMONS. Procuratie bij notaris v. d. KIJEBOOM in G’berg Zij hebben verkocht aan RUTH JANSEN van DONGEN grond op Cleijn Dongen.
Het gaat hier om drie zwagers, getrouwd met 3 zussen. Ruth Jansen van Don¬gen was getrouwd met SIJKE JAN JANSEN SMITH. Mogelijk dat het 3 zusters zijn van JAN JANSEN smit van Cleijn Dongen. Het stuk is door de vaagheid moeilijk t, lezen. 3. 11. 1632 (?)

Folio 88v
Dit stuk is zo vaag dat het moeilijk is om er wat uit te halen. Namen die hierin voorkomen zijn o. a. ADRIAEN MICHIELS FIJNENBUIJCK, RUTH JANSEN van DONGEN, tussen Rijool en VAERT, Moer.

Folio 88v
JAN PEETER van SPREEUWEL heeft verkocht aan ADRIAEN JANSEN. Hij had dit perceel ge-kocht van DENIJS PEETER TURCKEN. Gelegen in de Biesen ? 4. 11. 1632

Folio 89r
JACOB LAMBRECHTS schepen in Ter Heijden en ANTHONIS WILLEM v. d. RIJEN zijn erfge-namen van het weeskind, nagelaten door HUIJBRECHT WILLEMS. Naam van dit kind is ADRI-AEN. Zij dragen dit recht over aan JAN PEETER van STR SPREEUWEL. zie ook 97-34. 19. 11. 1632

Folio 89v
RAPHAEL ANTHONISSEN en zijn vrouw GEERTRUIJ JAN GIJSBRECHTS hebben verkocht aan ADRIAEN EMBRECHT WILLEM de timmerman, een stede metten huis etc. in de HAM.
Ook nog de helftscheidinge van 2 loop en 35 roeijen saijlants in de Hoge akker. 7. 12. 1632

Folio 90v
JAN CORNELIS JANSEN van LOON weduwnaar van CATHALIJN DENIJS JANSEN. Er is een dochter ANNEKE 16 jaar. Blijkens de aantekening in de marge trouwde ANNEKE later met MER-TEN HUIJBRECHT MERTENS v. d. NIJEWENHUIJSEN. (1660-14) Alimentatie regeling 11. 12. 1632.

Folio 90v
CATHALIJN ANTHONIS MATHIJSEN en haar man THOMAS PHILIPS hebben verkocht aan JERONIMUS STOFFELS (1630-33) een stede met huis etc. in de Groenstraat. 16. 1. 1633

Folio 91r
MAEIJKE DIRCK CORNELIS en haar man JAN HENRICK COOLEN, (1630-25) hebben ver¬kocht aan JAN HENRICK RUTGERS (1630-15) 1/6 deel van een stede met huis staande Achter de Hui-zen. (mogelijk familiebezit. ) 16. 1. 1633

Folio 91r
MARGRIET DIRCK CORNELIS en haar man JAN HENRICK RUTGERS verkopen aan JAN HEN¬RICK COOLEN 3 loopenssaet saijlant in 6 loopen, onbedeelt 16. 1. 1633

Folio 91r
MAEIJKE LAUREIJS DRIES OOMEN en haar man PEETER ADRIAEN BROEDERS (1630-9) hebben verkocht aan ANDRIES LAUREIJS ANDRIES OOMEN (1630-10) en aan de wees-kinderen van JAN MEEUS JAN MERTENS en MARGRIET LAURENS DRIES OOMEN. De rest is erg vaag. Indien goed gelezen gaat het om 1/6 deel in een stede met huis etc. Het bezit ligt in de HAM, mogelijk uit de boedel van LAUREIJS DRIES OOMEN. 31. 1. 1633

Folio 91v
Dezelfde verkopers, geassisteert als vooren verkocht omme ANDRIES LAUREIJS OOMEN het 1/6 deel in grond gelegen tussen de Hamstraat en het Riool. 31. 1. 1633

Folio 91v
Ook ADRIAEN LAUREIJS DRIES OOMEN verkoopt zijn 1/6 deel in het gemeenschappelijk bezit aan ANDRIES LAURENS DRIES OOMEN, mede voor de weeskinderen wijlen JAN MEEUS JAN MERTENS. 31. 1. 1633

Folio 91v
PEETER JANSEN WEVER (1630-14) heeft verkocht aan zijn zoon BASTIAEN PEETER JANSEN een helftscheiding van een stede met huis etc. in de HAM. In HGB niet 1630 gevonden, hoewel er duidelijk staat “HAM STRAET west”

Folio 92r
ADRIAENTKEN ADRIAEN PEETERS en haar man CORNELIS CORNELIS MES hebben ver-kocht aan JOACHIM ADRIAEN PEETERS, haer broer, een ½ buijnder saijlants. Het gaat hier om een deel van de erfenis van hun ouders die te vinden is in RA 98-25. 31. 1. 1633

Folio 92r
Dezelfde verkoper en koper ook nog een stuk weijlants. 31. 1. 1633

Folio 92r
JAN PEETER CORNELIS NELO (1630-8) heeft verkocht aan CORNELIS HUIJBRECHT LICH-TENBERG (1630-17) zijn deel in de stede van EMBRECHT HORSTEN saliger, hem vercooper aengecomen bij successie van sijnen grootvader. 31. 1. 1633

Folio 92r
ADRIAEN HENRICK SCHOENMAECKER (1630-23) heeft verkocht aan JAN PEETER CORNE-LIS NELO saijlant in de Santstraet. 27. 2. 1633

Folio 92v
JAN WILLEM JANSEN heeft getransporteerd, overgedragen etc. aan JAN PEETER van Spreeu-wel in verband met de nagelaten goederen van het nagelaten weeskind van HUIJBRECHT WIL-LEM JANSEN. 27. 2. 1633

Folio 92v
JOACHIM ADRIAEN PEETERS “verkocht” aan zijn vrouw ANNEKE PEETER CORNELIS de helft van zijn stede etc. Zie RA 98-25 en 1630-17. 31. 1. 1633

Folio 92v
CORNELIS FLORIS PELS heeft verkocht aan ANTHONIS BERNAERT DRIESEN de helft-scheidinge van moer met grond (1630-9) Ook wordt hier genoemd PEETER CORNELIS v. d. DONCK (Oosterhout) Zie ook het volgende stuk. 27. 2. 1633

Folio 93r
ANTHONIS BERNAERT DRIESEN vercoft in cas van erfmangelinge CORNELIS FLORIS PELS saijlant in de Meulenstraet. 27-2-1633

Folio 93r
Compareerden voor schepenen PEETER en MERTEN, broers, zonen van JAN PEETER JAN LAUREIJSEN in ‘t BROECK en MERTIJNTJE MERTENS, de wagenmaker. De broers delen sa-men het ouderlijk goed. PEETER krijgt land onder Oosterhout in de Leeghstraet en op de Heuvel. MERTEN krijgt de stede met huis etc. en moet f 100, – aan Peter geven. 10. 3. 1633

Folio 93r
PEETER JAN PEETERS in’t BROECK trouwde met METTEN JAN PETERS op 18. 1. 1629. Van MERTEN JAN PEETERS in ‘t BROECK geen dopen en ook niet in HBG
Zie 1640-48. en RA 97 folio 17r 10. 3. 1633

Folio 93v
ANTHONIA JANSEN in ‘t BROECK getrouwd met CLAES CORNELIS CORNELISSEN. Dit echt-paar bedankt de broers voor de goede administratie van de boedel. Mogelijk gaat het in deze stuk-ken om een vastleggen wat al eerder gedeeld is. 10. 3. 1633

Opmerking:
Wat opvalt is, dat we in RA 101 folio29 R vinden:
LIJSKE PEETER CLAES ADRIAENSEN weduwe MERTEN JAN PEETERS in ’t Broeck en dat er kinderen zijn. Mogelijk dat zij met haar man ergens elders heeft gewoond en na zijn dood is terug-gegaan naar Dongen (1640-42)

Folio 93v
JAN CORNELIS THOMAS heeft verkocht aan JAN ADRIAAN AERDEN 5 loop weijlants
op Cleijn Dongen. De grond ligt aan de Gemeijne steeght. Zie 1630-2. 14. 3. 1633

Folio 94r
CATHALIJN ANTHONIS DIRCX en haar man JAN JAN EMMEN.
JENNEKE ANTHONIS DIRCX en haar tweede man REIJNIER JAN MICHIELSEN (1630-2)
JAN JANSEN van WAMELEN vooght en JAN JAN EMMEN toesiender van de 2 kinderen van wijlen DIRCK ANTHONIS DIRCX en zijn vrouw BARBARA JANS met name GRIETKEN en JAN. Zij verkopen uit het gemeenschappelijk bezit aan JAN ADRIAEN AERDEN 5½ loop weijen op Cleijn Dongen aan de s’Gravenmoersedijk. Zie REHM 395 en 748. 14. 3. 1633

Folio 94r
MAGDALENA JOOST GOVAERTS en haar man JAN JANSEN SMIT, GEERIT ANDRIES van BROEKHOVEN als oom en vooght van ANDRIES, onmondige zoon van HEIJLIGER ANDRIES van BROEKHOVEN + en zijn vrouw ADRIAENTKEN JOOST GOVAERTS. JAN JANSEN van BEIJEREN vooght van de 4 weeskinderen van (zijn broer) WOUTER JANSEN van BEIJEREN + en diens vrouw COMMERKE JOOST GOVAERTS. AERT JAN JAN AERTSEN (1630-3) vader en vooght van PETRONELLA die als moeder had: JENNEKE JOOST GOVAERTS. Zij verkopen aan ADRIAAN SIJMEN LAMBRECHTS (Coppelaer) 26 loop saijlant op Cleijn Dongen, afkomstig van hun vader en grootvader.
14. 3. 1633

Folio 94v
Dezelfde verkopers verkopen aan JAN WILLEM ACKERMAN 3 loop vuijtgedolven moer op de Affganck onder s’Gravenmoer. 14. 3. 1633

Folio 94v
CORNELIS CORNELIS JANS heeft verkocht aan BASTIAEN CORNELIS HULSTMAN 4 loop saijlants op Cleijn Dongen. (1630-5). 18. 3. 1633

Folio 94v
MAEIJKE JORIS CORNELIS van GILS en haar man DIRCK JANSEN HOIJMAKER hebben ver-kocht aan JAN HENRICK COOLS 2 loop saijlant gelegen in de Heijvelden. Maeijke had deze grond vanwege haar eerste man MICHIEL GOOSEN. Om dit te bewijzen had zij een papier bij zich d. d. 24. 10. 1622 uit Oosterhout. 22. 3. 1633

Folio 95r
ALIT CORNELIS THOMAS en haar man JAN ADRIAENSEN BACKER tevens procuratie voor familieleden elders, o. a. Colijnsplaat, d. d. 17. 10. 1631, verkopen aan hun broer JAN CORNELIS THOMAS elk hun deel in de boedel van hun ouders. Daar staan ze allemaal in. Ook REHM.
13. 4. 1633

Folio 95r
AERT JAN JAN MEERMANS en MAEIJKE JAN JAN MEERMANS getrouwd met JAN LAM-BRECHT JAN ROELEN 1630-19) verkopen aan schout LAUREIJS SMITS 3 loop saijlant in de Meulenstraet 16. 4. 1633

Folio 95r
BARBARA JAN GODERTS gehuwd I met DIRCK ANTHONISSEN
II met DENIJS MERCELISSEN (folio 94 r)
JAN JAN van WAMELEN vooght en JAN JANSEN EMMEN toesiender van MARGRIET en JAN, haar kinderen uit het eerste huwelijk. Zij verkopen aan JAN ADRIAEN AERDEN op Cleijn Dongen 2 loopensaet 16. 4. 1633

Folio 95r
CORNELIS VAS JANSEN VERMEULEN, GEERTRUIJT SIJMEN PEETERS BOL (dochter van ELISABETH VAS JANSEN VERMEULEN) en haar man THOMAS JANSEN van BOMMEL
hebben verkocht aan PEETER VAS JANSEN VERMEULEN hun deel in de gemeenschappe¬lijke boedel (folio 17) 2. 5. 1633

Folio 96r
ADRIAEN GOVAERTS voor hemzelf mede voor PEETER LAUREIJS JACOB GOVAERTS in Oosterhout. Zij verkopen vuijtgedolven moergronden aan CORNELIS PELS 2. 5. 1633

Folio 96r
PEETER PEETER de wagenmaker (1630-31) en ADRIAEN PEETER PEETERS, zijn zoon, ver-kopen aan CORNELIS PELS saijlant in de Meulenstraet. 12. 5. 1633
Folio 96v
CORNELIS FLORIS PELS heeft verkocht aan PEETER PEETER wagenmaker saijlant met tim-mering aan de Meulenstraet 12. 5. 1633

Folio 96v
CORNELIS FLORIS PELS heeft verkocht aan WILLEM JANSEN VERLEGH (1630-31) saijlant in de Meulenstraet. 19. 5. 1633

Folio 96v
JENNEKE JAN LAUREIJS SPIJCKERS en haar man JAN HENRICX van RAVENSBURGH heb-ben verkocht aan de volgenee personen: GEERIT WILLEM JOOSTEN, JAN ROELOF JACOBS, en ADRIAEN JANSEN BUIJS, ieder voor een derde paert 10 loop vuijtgedolven moergronden, gelegen over de Vaert. Haer verkopers aanbestorven van haar grootvader PEETER JAN MEER-MANS. 17. 7. 1633

Folio 97r
CORNELIS WOUTER CORNELISSEN en WOUTER ISAACS hebben bekend dat JAN WOUTER MATHIJSEN hen ten volle de erfpenningen heeft betaald. Het gaat hier om de betaling van een koop in de HAM 17. 7. 1633

Folio 97r
GOVAERT van ALPHEN, gewesen sscretaris van ‘s Gravenmoer, mede namens, en met vol-comen last van LAUREIJS van BUIJTENDIJCK te Dordrecht. In dit uitvoerige stuk wordt gespro-ken over de verkoop aan JERONIMUS STOFFEL van de POEL 28. 9. 1633

Folio 98r
PEETER ANDRIES OOMEN vooght voor de kinderen van wijlen ANDRIES ADRIAEN ANDRIES OOMEN en zijn vrouw LIJNTKE AERT LEMMEN. RA 98-7) Het laat hier om een zekerheidsstel-ling aan CORNELIS HUIJBRECHT LICHTENBERGH die kennelijk gekocht heeft en nu alsnog zich veilig wil stellen inzake mo¬gelijke calangen etc. Hij krijgt als onderpand recht op een stede in de HAM. De weeskinderen hadden dit geerfd na de dood van AERT LEMMEN, hun grootvader.
15. 10. 1633

Folio 98r
HUBERTA DIRCK PEETER CORNELIS weduwe van GEERIT ADRIAEN WOUTERS v. d. NIJEWEN¬HUIJSEN, GEERIT JAN WOUTERS v. d. NIJEWENHUIJSEN, vooght en JOOST DIRCK PEETERS toesiender voor de nog onmondige weeskinderen van dit echtpaar. Alimentatie. HU-BERTA hertrouwde met AERT FRANS BOUWEN. Blijkens de aantekening in de marge is aan 3 kinderen uitbetaald. Namen worden helaas niet genoemd. Datum 17. 10. 1633 en 9. 12. 1651

Folio 99r
Peeter Hendrick Stevens en (1640-9) en haar man, 3 weeskinderen van Thomas Hendrick Stevens en Maeijke Mathijs Lambrechts van Eijnthoven. Zij hadden als moeder en grootmoeder: Jenneke Jansen van Os. 14-11-1633
In de kantlijn: Willem Willems X Jenneke Hendrick Stevens verclaert dat Peter henricks voldaen heeft, 21-12-1643
Mathijs Thomas, soldaat in Breda verclaert dat Peter voorss voldaen heeft, 21-4-1643
Maeijke Thomas X Hendrick Pausenbosch (?) is voldaen. 20-6-1659

Folio 99v
PEETER ADRIAEN BROEDERS heeft verkocht aan ISAACK PEETERS van LOON 4½ loop saij- en weijlants in de HAM 14. 11. 1633

Folio 99v
ADRIAENTKEN CORNELIS MEEUSEN weduwe wijlen JOOST JAN SIJMENS geassisteerd met DOMUS CORNELIS MEEUSEN heeft verkocht aan BASTIAEN ANTHONIS SCHOUTETH 15 loop vuijtgedolven moergronden. Zie 1630-21. 14. 11. 1633

Folio 100r
Alimentatie van de 3 kinderen van GIJSBERT PEETER CORNELIS de HAAN en zijn vrouw CA-THALIJN STOFFEL CORNELISSEN +. De kinderen zijn: JAN 12 jaar, CORNELIS 10 jaar, CORSTIAEN 7 jaar. (1670-11) Het doopregister heeft alleen MARIA, 4. 8. 1630, die kennelijk is overleden. Blijkens het doopregister is GIJSBERT PEETER CORNELIS de HAAN hertrouwd met HENDRINA JANSEN. In de marge staat dat de drie jongens zijn uitbetaald. Zie 1630-12 29. 11. 1633

Folio 100v
Alimentatieregeling. CORNELIS HUIJBRECHT RAESEN en MAEIJKE JAN JAN WOUTERS hadden de volgende kin¬deren toen moeder overleed: CATHALIJN, JAN, HUIJBRECHT, CLAES, CORNELIS. Het doopregister heeft geen dopen van dit echtpaar en de jongste zal waarschijnlijk minstens 8 jaar zijn. In de marge wordt CATHALIJN genoemd. Blijkens doopregister is CORNELIS HUIJBERT RAESEN hertrouwd met ELISABETH (LEIJSKE) CLAESEN. Zie 1630-15 . Kan ook CATHALIJN CLAESEN zijn. Opmerkelijk is wel dat deze alimentatie pas nu komt, terwijl het twee-de huwe¬lijk reeds 6 jaar daarvoor gesloten werd (14. 5. 1627)

Folio 101
JAN JOOSTEN van SPRANG (1630-29) draagt over tot behoeft van LAUREIJS SMITS sijn stede met huis, schuur etc. aan de Heuvel. JAN JOOSTEN van SPRANG krijgt daarvoor een stede in Leijsen onder Oosterhout eigendom van de Schout. Jan Joosten krijgt geld toe, geen commer ende calangen. In de marge staat dat het geld betaald is. 3. 12. 1633

Folio 102r
COMMER JAN MATHIJSEN verkocht omme etc. aan ADRIAEN ADRIAEN JANNEN een weij in de Hammen. (1630-7) 14. 12. 1633

Folio 102r
DENIJS JAN DENIJS (1630-31) vercoft omme etc. JAN DOMUS JANSEN een stede metten huis daerop etc. in de Heuvel. 3. 1. 1634

Folio 102r
ADRIAEN STOFFEL van GILS vercoft omme etc. WILLEM JAN VERLEGH het gerechte 1/3 paert in 1/8 buijnder moer met (onder)grond. 13. 4. 1634

Folio 102v
HENDRICK JAN HENDRICK RUTGERS (1630-15) vercoft omme etc. AERT ADRIAEN JAN AERTSEN voor de helft en MERTEN JAN MERTENS soontken genaempt MERTEN voor d’ande-re helft 3½ loopens saet saijlant, erfenis van sijn vader. Deze verkoop mede namens drie onmondi-ge broers en zusters van zijn vader en moeder JAN HENRICK RUTGERS en ANNEKE WOUTER DOOMEN. 10. 5. 1634

Folio 103r
Een ingewikkeld verhaal over een geldzaak (schuldbrief van 3. 2. 1592) die is afgelost. ADRIAEN CORNELIS CLOOSTERMANS, Ook de toen reeds overleden ADRIAEN MICHIEL JACOBS, schout van ‘s Gravenmoer, THOMAS DIJRCK RIJCKEN en DIRCK ADRI¬AEN WAELWIJCK uit ‘s Gravenmoer, en er is ook nog een procuratie uit Breda. 12. 5. 1634

Folio 103v
BASTIAAN JAN BASTIAANS vooght (1630-20) en WOUTER PEETERS van RIJEL toesien¬der van JENNEKE, MAEIJKE, PETRONELLA en ANNEKE, kinderen van DIRCK JAN van GESTEL en LIJNTKE ADRIAEN BOOGAERTS. MAEIJKE DIRCK JAN van GESTEL geassisteerd door haar man CLAES MATHIJSEN. Vercoft omme etc. aan JAN EVERT JORIS 6 loop saij¬lants be-deelt in omtrent een buijnder met PEETER MIJNEN saliger, gelegen in de MOERSTRAET. De zussen hadden deze grond van hun ouders geerfd. (1630-18) Zie voor DIRCK JAN van GESTEL RA 97 op diverse plaatsen. 7. 1. 1634

Folio 103v
Dezelfde verkopers vercoft omme PEETER MIJNEN (1630-20) 2 loop saijlants met JAN EVERT JORIS in een buijnder bedeelt. Een veertel rogge voor het St. Anthonis altaar in Breda. 7-1-1634

Folio 104 en 105 ontbreken

Folio 106r
PEETER CORNELIS SPRANGERS vercoft omme JAN DIRCK ANTHONISSEN (1630-11) 6 loop land uit de nalatenschap van zijn grootvader ADRIAEN JACOBS SPRANGERS. Volgens REHM was PEETER CORNELIS SPRANGERS getrouwd met PETRONELLA ADRIAENSEN. (Rehm 1435) Kinderen MARIKE, ADRIAEN, DIRCK, CORNELIS. 7-1-1634

Folio 106r
Dezelfde verkopers ook aan JAN DIRCK ANTHONISSEN een veertel. erfrogge in minder nisse van 2 veertelen. De ander veertel naar ADRIAEN JAN HULSTMAN (1630-14) 7-1-1634

Folio 106r
Dezelfde verkoper aan JAN DIRCK ANTHONISSEN drije quartier verfrogge Hierover een sche-penschuldbrief. Ook afkomstig van zijn grootvader ADRIAEN JACOB SPRANGERS 7-1-1634

Folio 106v
PEETER CORNELIS SPRANGERS verkocht eveneens aan JAN DIRCK ANTHONISSEN
3 loopen erfrogge in mindernisse van 2 veertelen erfrogge. Blijkbaar een res¬tant van 5 loopen erf-rogge die JOOST ROELOF JACOBS heeft afgelost aan de ver¬koper. De kinderen en erfgenamen van JAN HENRICK RUTGERS hebben hier ook mee te maken. 7. 1. 1634?

Folio 106v
JAN PEETER van SPREEUWEL (1690-13) voor hemzelf en ook voor de drie boers ANDRIES, JAN, en ANTHONIS WILLEMS en voor JACOB LAMBRECHT AERDEN (zie 97 folio 33v).
Procuratie heeft Spreeuwel ook voor ANNEKE WILLEMS van RIJN, huisvrouw van ADRIAEN PEETERS CLENNEN (?) in het land van Sevenbergen, d. d. 6. 12. 1632. Ook vervangende en hem sterck maekende voor: MAEIJKE WILLEM JANSEN.
ANDRIES JAN ANDRIES OOMEN voor hemzelf mede als vooght van MEEUS HENRICK
ADRIAEN ANSEMS die als moeder had JANNEKE JAN ANDRIES OOMEN.
JAN PEETER JANSEN WALS (WELS ?) als man van ADRIAENTKEN JAN ANDRIES OOMEN., JAN JACOB PEETERS en zijn vrouw LESKE ADRIAEN LAMBRECHTS (1630-13)
JAN LAMBRECHT JAN ROELEN, voor hemzelf (1630-15)
JAN ROELEN JAN ROELEN (1630-16) voor hemzelf, maar ook als vooght van MAEIJKE COR-NELIS ROELEN die als moeder had NEELTKEN ANTHONIS TIJSEN
WILBORD ROELOF JANSEN voor hemzelf.
PEETER LAUREIJS DRIESEN en zijn vrouw MAEIJKE ROELOF JANSEN (1630-20)
ADRIAEN JAN JACOBS vooght en CLAES DOMUS CORNELIS toesiender van de 5 weeskin- deren van LAMBRECHT GEERITS en SIJKE DOMUS CORNELISSEN (1630-32 ?)
MICHIEL MEEUS DIRCX vader van MEEUS en MAEIJKE die als moeder hadden PETRONELLA GEERIT LEMMEN.
Al deze personen zijn erfgenaam van vader of moeders zijde van het echtpaar: ADRIAEN HUIJ-BRECHT WILLEMS en DINGENA PEETER JAN ROELEN.
Zij verkochten de helft van seven loop saijlants in de Santstraet aan ANTHONIS MERTEN MA-THIJSEN v. d. NIJEWENHUIJSEN. 16. 2. 1634

Folio 107v
ADRIAEN EMBRECHT WILLEMS (1630-14) vercoft omme JAN PETER van SPREEUWEL 2 loopenssaet saijlants achter JAN DIRCK ANTHONISSEN. Op dit perceel rust erfrogge voor het St Catharijne altaar in Breda. 16. 2. 1634 (Nonnenklooster). JAN PEETER van SPREEUWEL ver-kocht dit perceel gelijk door aan ADRIAEN DIRCK JAN HUIJGHEN (1630-36) Blijkens een aante-kening in de marge is in 1651 die erfrogge afgelost 16. 2. 1634

Folio 108r
JAN HUIJBRECHT CORNELIS BOER verdoft omme ADRIAEN ADRIAEN van BAVEL (1630-20) 1 buijnder weijlants in de Moerstraet op ‘t eijnd. 16. 2. 1634

Folio 108r
MAEIJKE JACOBS LOCHT weduwe CORNELIS ANTHONIS CLAESEN vercoft omme JOA-CHIM DIJRCK RIJCKEN en JAN JACOB CUIJPER ieder de helft (beide inwoners van ‘s Gra-venmoer) 3 loopens saet saijlant in Cleijn Dongen. 27. 2. 1634

Folio 108v
JAN JANSEN van BEIJEREN vercoft omme JAN ADRIAEN JAN DANIELS 7 loopweijlants blij-kens de belending in de RAM, maar er staat :in de BELKEN (?) 27. 2. 1634

Folio 108v
Dezelfde verkoper JAN JAN van BEIJEREN vercoft omme PEETER HUIJBERT STREEL ( (1630-8) saijlant in de HAM 27. 2. 1634

Folio 108v
HENDRICK JAN RUTGERS (1630-15) vercoft onse JOOST en JAN ROELEN elk voor de helft 3 loop saijlants in de HAM, (1630-8), 1 loop rogge voor de nonnen in Breda, net als in 107v. Vroeger was deze grond eigendom van JAN CORNELIS HAENSBERG. Daarna gekocht door JAN HEN-RICK RUTGERS. 28. 2. 1634

Folio 109r

 1. De 4 weeskinderen van JACOB PEETER JACOBS en ANNEKE MATHIJS HENRICX
 2. JAN PEETER JACOBS
  3 CORNELIS PEETER JACOBS
  4 ADRIAEN PEETER JACOBS
  Zij zijn zonen van PEETER JACOBS en CORNELIA ABRIAEN BROEDERS. Er volgt dan een opsomming van wat ieder krijgt. Hoofdzaak is de boerderij in de HAM. Zie 1630-13 waar CORNE-LIS PEETER JACOBS wordt genoemd. Hij kreeg de helft van de boerderij. 2. 3. 1634

Folio 110r
ADRIAEN en JAN verkopen hun deel aan hun broer CORNELIS PEETER JACOBS hun deel in de zojuist verdeelde boedel van hun ouders. 6 loop rogge aan de pastorije. Ook een half loop rogge voor de ooster. 2. 3. 1634
Deze 2 hebben zeer waarschijnlijk elders gewoond. In HGB 1630 niet te vinden.

Folio 110r
De schout van Oosterhout vercoft omme aan JAN DIRCK ANTHONISSEN vuijtgedolven
moergronden op de Lange Put. 26. 4. 1634

folio 110r
JAN DINGEMAN CLAES CATTEN voor hemzelf en PEETER ADRIAEN PEETERS vooght van WOUTER CLAES CATTEN (zie REHM) hebben verkocht aan ADRIAEN FIJNENBUIJCK saijlant op Cleijn Dongen. 15. 5. 1634

Folio 110v
Dezelfde verkopers verkopen aan JAN HENDRICK COENEN 2 loopens saijlant in Cleijn Dongen.
15. 5. 1634
Folio 110v
JACOB STOFFEL van BREDA, met volcomen last en procuratie van zijn vrouw ADRIAENTKEN MERTENS uit Dussen Muijlkerck, d. d. 24. 12. 1629, samen met MERTEN ADRIAAN MERTENS voor hemzelf verkopen samen aan JAN LAUREIJS DRIES OOMEN 7 loop weijlants. Zij hadden dit als erfenis van hun vader. Zie 1630-15 17. 5. 1634

Folio 110v
HUIJBRECHT ADRIAEN CLAESEN vercoft omme JAN ROELOF JACOBS 1½ loop saijlant on-bedeelt met ADRIAEN ADRIAEN CLAESEN. Hoodonck in de stede van CLAES JASEN de meu-lenaer (1630-8) 19. 5. 1634

Folio 111r
JAN ROELOF JACOBS (1630-8) vercoft omme HUIJBRECHT ADRIAEN CLAESEN 3 loop saijlants in de HOODONCK 19. 5. 1634

Folio 111r
ANDRIES ADRIAEN SMIT (1630-29) vercoft LAUREIJS SMITS, schouteth, 1 loop saijlants op de HEUVEL 19. 6. 1634

Folio 111v
BARTHOLOMEUS PEETER MEEUS (1630-27) vercoft omme PEETER DIRCK ANTHONISSEN een stede bij de Wijntmolen. Gecomen van zijn vader. 20. 6. 1634

Folio 111v
MERTEN ADRIAEN MERTENS van GESEL vercoft omme ADAM CLAES HENRICKS (1630-9) de helft scheidinge van een stede in de HAM, gecomen van sijn vader. 3. 11. 1634

Folio 111v
ADRIAEN ADRIAEN van BAVEL voor hemzelf (1630-20) mede als vooght van het kind van MAEIJKE ADRIAEN van BAVEL en vooght van het weeskijnt van PEETER ADRIAEN van BAVEL en voor zijn zuster JENNEKE ADRIAEN van BAVEL. Zij verkopen aan GEERIT DIRCK ANTHO-NISSEN (1630-27) vuijtge¬dolven moergronden 29. 11. 1634

Folio 112r
MAEIJCKE DIRCK van MECHELEN en haar man LEENAERT EXTER in Geertruidenberg, SU-SANNA DIRCK Van MECHELEN en haar man MATHIJS HUIJBRECHTS, in Gouda, Zij hebben verkocht aan MAEIJCKE PEETERS van MECHELEN, weduwe wijlen STOFFEL PEETER COR-NELIS van GILS (1630-31) en WILLEM JANSEN VERLEGH getrouwd met LESKE STOFFEL PEETER van GILS elk voor de helft grond afkomstig van PEETER DOEDIJNS die in zijn leven schout was in ‘s Gravenmoer. Ook de nalatenschap van ADRIAEN MICHIELS komt hier ter spra-ke. 1. 12. 1634

Folio 112v
JAN DOMUS JANSEN vercoft omme JAN PEETER van SPREEUWEL een stede met huijsinge etc. aan de HEUVEL 18. 12. 1634.

Folio 113r
PEETER CLAES ADRIAENSEN vercoft namens CLAES ADRIAENSEN een aantal percelen aan

 1. JAN ANTHONIS PEETERS
 2. PHILIP LAUREIJS WILLEMS in Oosterhout,
 3. JAN CLAES JAN EMMEN (1630-36)
 4. JAN CLAES JAN EMMEN (1630-36) Er is nogal wat vuijtgedolven moergrond bij over de Vaert

  1. 1. 1635.

Folio 113 v
ANTHONIS MERTEN MATHIJSEN v. d. NIJEWENHUIJSEN (1630-20) vercoft omme ADRIAEN WOUTER MATHIJSEN v. d. NIJEWENHUIJSEN 4 loop weijen (1630-23) 24. 1. 1635

Folio 113v
ANTONIS MERTEN MATHIJSEN verkocht ook aan LAUREIJS CLAESEN 3 lopens saet in de Santstraet 24. 1. 1635

Folio 113v
ANTHONIS DIRCK ANTHONISSEN (1630-26) vercoft aan JAN PEETER JAN LEMMEN (1630-18) vuijtgedolven moergronden 24. 1. 1635

Folio 113v
JAN PEETER JAN LEMEN vercoft omme ANDRIES ANDRIESEN ook vuijtgedolven moergron-den in de Moerstraet. 24. 1. 1635

Folio 114r
JAN WILLEM ACKERMAN verkocht aan HENDRICK ADRIAEN STOFFELS vuijtgedolven moer-gronden, die hij gekocht had van de erfgenamen van Joost Goderts. 28. 1. 1635

Folio 114r
WOUTER JACOBS de Visscher vercoft omme JAN GIJSBRECHT CORNELIS TIMMER¬MANS 7 loop moergrond. Hij had deze grond te danken aan zijn (overleden) vrouw MAEIJKE DIRCK AN-THONISSEN Timmermans 1630-16. 6. 2. 1635

Folio 114r
MARGRIET RAES HUIJBRECHT RAESEN en haar man CORNELIS JAN ANTHONISSEN (1630 – 36) vercogt omme aan JAN JAN van AEL een deel van de stede met huijsinge etc. in de BIESEN (die getrouwd was met JENNEKE RAES HUIJBEN, het kan dus gaan om een deel uit een nog niet verdeelde boedel) (1630-14) 12. 2. 1635

Folio 114v
Veel ‘s Gravenmoerse namen:
ADRIAENTKEN PEETER PUIJS en haar man HUIJBERT CORINELIS HUIJBEN, CLAES STOFFEL CLUIJTER toesiender van de 2 weeskijnderen van PEETER ADRIAEN PUIJS, die als moeder hadden MAEIJKE STOFFEL CLUIJTER en JAN PEETER PUIJS. Zij verkochten aan MEEUS JAN WIJNGAERT grond op Cleijn Dongen. Zie REHM blz. 914 etc. 13. 2. 1635

Folio 114v
PEETER ADRIAEN BROUWER vooght en JAN STEVEN GORIS toesiender van de weeskijn-deren van PEETER CORNELIS JAN GIJBEN en GRIETKEN STEVEN GORIS, BARBARA CORNELIS weduwe QUIRIJN JAN HUIJBRECHTS geassisteerd met PEETER MELIS wegens d’absentie van haar man. Deling tussen de erfgenamen. Omdat hier ook Luijten Ambacht wordt genoemd is het de vraag waar betrok¬kenen hebben gewoond. In Dongen geen houvast. 23. 3. 1635

Ongefolieerd (6x)
Deling van het bezit van MARCUS JAN PHARO na het overlijden van zijn vrouw EVA WOUTER NEERINGHS. Aangezien alles over deze personen te vinden is in ‘s Gravenmoer, dit niet uitge-werkt. Ook geen nageslacht in Dongen.

Folio 115r
Schout LAUREIJS SMITS heeft land gekocht, maar krijgt nu waarborg van ANDRIES ADRIAEN SMIT voor eventuele calangen.

Folio 115r
WILLEM JANSEN de BONT (1630-22) vercoft omme MAEIJKE JAN GEERITS weduwe AN-THONIS DIRCX BROUWER, 3 loopens saet saijlant in de Moerstraet. 6. 3. 1635

Folio 115v
Dezelfde MAEIJKE JAN GEERITS weduwe wijlen ANTHONIS DIRCX BROUWER en haar beide dochters met hun mannen REIJNIER JANSEN van BOMMEL en JAN JAN EMMEN (folio 94 R)
Merkwaardig is, dat hier staat, dat WILLEM JANSEN de BONT heeft voldaen. Terwijl het vorige stuk juist zegt dat hij heeft verkocht. 6. 3. 1635

Folio 116r
ADRIAEN ADRIAEN CLAES BOER, vercoft omme de helftscheidinge JOOST ROELOF JA-COBS van 3 loop saijlants, onbedeelt met JAN ROELOF JACOBS. 1630-8 19. 3. 1635

Folio 116r
JAN GEERITS de ROY voor hem zelf en mede voor ANNEKE, MAEIJKE, GEERTRUIJT en CA-THALIJN door hem geprocreert bij BARBARA JORIS v. d. WEE. Ook nog voor zijn kleinkinderen als grootvader en vooght van 4 onmondige weeskinderen wijlen MAEIJKE JAN GEERITS en BARTHOLOMEUS AERTS, MAEIJKE JACOB ? JORIS v. d. WEE en haar man AERT JAN JAN MEERMANS, JAN GEERITS van ROY zich sterkmakende voor en vervangende PEETER PEE-TER v. d. WEE daer moeder aff was MAEIJKE JORIS v. d. WEE, JAN CORNELIS v. d. WEE, MARGRIET SIJMEN CORNELIS MAES en haar man ANTHONIS MATHIJSEN (zie 99-61) zich sterk makende voor JENNEKE SIJMEN CORNELIS MAES, IKEN ADRIAEN JANSEN de RUIJ-TER en haar man ADRIAEN JAN RAESEN (1630-13).
Zij alle zijn erfgenamen van CORNELIS SIJMEN CORNELIS MAES en zijn vrouw LAUREIJSKE ADRIAEN CORSTEN die als moeder had CATHALIJN JORIS v. d. WEE. zij verkopen aan JAN STEVEN GORIS de 3 loop saijlants in de Meulenacker. 1630-30 2. 4. 1635

Folio 116v
Verkoop van een stuk moergrond groot 2 buijnder door ANDRIES en JAN WACHMANS aan DIRCK WACHMANS, genaempt de VOGELENSANCK.
Deze DIRCK WACHMANS was later schout in ‘s Gravenmoer. Zie REHM. 14. 5. 1635

Folio 117r
JAN PEETER CORNELIS NELO (1630-8) vercoft omme ADRIAEN HEIJMANSvan BOCXEL 1630-21) grond in de Santstraet. 14. 5. 1635

Folio 117r
JOACHIM JOOSTEN vooght van PETRONELLA kind van wijlen GIJSBRECHT COR
DINGENA SIJMENS. De vooght verkoopt aan JAN WILLEMS SANT 2 loop vuijtgedolven moer, onderdeel van 6 loop, waarvan de ander 4 loop toebe¬horen aan DINGENA ADRIAEN……
10. 6. 1635

Folio 117v
JAN GEERITS de ROY grootvader en vooght en JAN JANSEN POTTMAKER toesiender (wo-nende in Oosterhout) van de 2 weeskijnderen van MAEIJKE JAN GEERITS de ROY m. n.: BAR-BARA, 2 jaar en JAN ½ jaar daar vader aff is CORNELIS JAN JANSEN.
Wanneer we hier folio 116 naast leggen, dan is Maijke tweemaal getrouwd geweest en had uit haar eerste huwelijk 4 en uit haar tweede huwelijk 2 kinderen. Als de kinderen overlijden zonder nage-slacht, dan gaat hun deel naar moeders familie. Ook wordt geregeld de eventuele nalatenschap van grootvader. 11. 8. 1635

Folio 118v
JENNEKE PEETER PEETER van GILS weduwe van ANDRIES LAURENS OOMEN geassisteert met haar vader PEETER PEETER van GILS, verkocht aan JAN LAUREIJS DRIES OOMEN als vooght en JOACHIM JAN RUTTEN (‘s Gravenmoer) als toesiender van de 4 onmondige weeskijn-deren van ANDRIES LAUREIJS COMEN en LIJSKE MELIS SPRANGERS. Ook is PEETER PEETER van GILSE toesiender voor MAEIJKE, dochter het het tweede huwelijk van ANDRIES LAURENS OOMEN. (1630-10). Het gaat in dit stuk om een gedeelte van een nog niet verdeelde boedel, zodat ook andere familieleden hier worden genoemd: PEETER ADRIAEN ADRIAEN BROEDERS en zijn vrouw MAEIJKE LAUREIJS DRIES OOMEN en ADRIAEN LAUREIJS DRIES OOMEN.

Folio 119r
TESTAMENT van JAN WILLEM BASTIAANSEN en CATHALIJN JAN ADRIAEN COCK. Zie voor deze personen 1630-4 en 6. Mogelijk was Cathalijn enigst kind ? 7. 9. 1635

Folio 120r
JAN ADRIAEN AERDEN vercoft omme JAN MATHIJS SMIT en CORNELIA de BRUIJN weijlant op Cleijn Dongen 9. 11. 1635

Folio 120r
JACOB CORNELIS BUIJS vercoft omme MATHIJS ADRIAEN FAEMER 1/6 deel van
een perceel vuijtgedoven moer. Zie voor beide personen REHM. 21. 11. 1635

Folio 120v
JACOB CORNELIS BUIJS vercoft omme IKEN ADRIAENSEN de RUIJTER vrouw van ADRI-AEN JAN RAESEN (1630-d) de helftscheidinge van een perceel weijlants in Cleijn Dongen. (98-83 en 99-46)

Folio 120v
CORSTIAEN HENRICX voor hemzelf en acte van transport hebbende van MERTEN PEETERS, woonende tot Sevenbergen, vercoft omme PEETER DIRCK ANTHONISSEN de helftscheiJdinge van een rente van f 240. — metten verloop van dijen die de kijnderen van JAN JAN MEERMANS (?) jaerlijcx vuijtrijcken. Er is een schepenschuldbrief. Ook wordt als moeder van de kinderen ge-noemd DINGENA JAN PEETERS van DONGEN. 2. 12. 1635

Folio 121r
JASPERIJNTJE MEEUS CORNELIS BARTHOLOMEUS en haar man PEETER GIJSBERTS vercoft omme WILLEM PEETER WILLEMS als vooght van ADRIAENTKEN CORNELIS JAN WILLEMS daer moeder aff was MAEIJKEN CORNELIS BARTHOLOMEUS ROMBOUTS het 1/8 deel in een stede met huis, schuur etc. in de MOERSTRAET. Verder ook nog enkele percelen land.
10. 12. 1635

Folio 121v
IKEN ADRIAENSEN de RUIJTER en haar man ADRIAEN JAN RAESEN (zie hiervoor) vercoft om-me AERT DIRCX blockmaker (Van HOUTEN) 3 loop land in de HAM. Zie voor de koper REHM.
29. 12. 1635

Folio 121v
PEETER JANSEN de wagenmaker en MARTIJNTJE PEETER JANSEN de wagenmaker die ge-trouwd was met CORSTIAEN SCHALKEN vercoft omme PEETER PEETER de wagenmaker saijlant in de Meulenstraet. (1630-31)

Folio 121v
Dezelfde verkopers vercoft omme ANDRIES CORNELIS ANDRIES laeckencooper alhijer (1640-39 ?) saijlant in het Kerckquartier. 31. 12. 1635

Folio 122r
JAN STEVEN GORIS de smit (1630-30) vercoft omme JACOB PEETER MATHIJSEN (1630-15) 5 loop vuijtgedolven moer op de Lange Put. gevest 31. 12. 1635

Folio 122r
JAN JANSEN SMIT Jr. vercoft omme ADRIAEn, HENRICX BLIECK (1640-5) het gerechte derde paert in een acker (hij had het andere2/3 deel reeds). Cleijn Dongen. 14. 1. 1636

Folio 122r
DENIJS DENIJS BOUWENS vercoft omme CLAES ADRIAEN ANSEMS (1640-7) saillant op Cleijn Dongen. Zie RA 98 folio 50 waar de familie verhouding te vinden is. Ook dat koper en verko-per samen bedeeld waren op een deel van de erffenis.

Folio 122v
Testament van JAN WILLEM BLOCK en MAEIJKE JAN CORNELIS HAENSBERGH (1630-3 en RA 98 folio 14 en 32). De naam van Block is misleidend en moet zijn: JAN ADRIAEN WILLEMS BLOCK. Er zijn kinderen uit 3 verschillende huwelijken: Block I, TOCHT en BLOCK II Zie zijn on-dertekening met JAN ADRIAENSEN BLOCK. 16. 2. 1636

Ongefolieerd. (4x)
Deling van de nalatenschap van DENIJS BOUWENS (RA 98 folio 50) Er waren de volgende kin-deren:

 1. DENIJS DENIJS BOUWENS in ‘s Gravenmoer
 2. CORNELIS DENIJS BOUWENS
 3. CATHALIJN DENIJS BOUWENS getrouwd met JAN JANSEN
 4. HUBERTA DENIJS BOUWEND en haar man CLAES ADRIAEN ANSEMS
 5. LAUREIJS SMITS schouteth als oppervooght van de 2 weeskijnderen van CORNELIS DENIJS BOUWENS, daer moeder aff was BARBARA ANTHONIS SMOLDENAERS
 6. BAIJEN JANSEN als toesiender van het weeskijnt vah MERTEN DENIJS BOUWENS en LES-KE ADRIAEN DIRCX
  De eerste die wordt genoemd is DENIJS DENIJS BOUWENS metten blinden lot gevallen op de achterste acker in Cleijn Dongen en twee bosschen met het drieeken dat daer tusschen leijt. (in een later stuk wordt gesproken over schaarbos). Dan komt Cornelis DENIJS BOUWENS. Voor hem de derde acker en oor schaar- bos. Vervolgens is Huberta aan de beurt. Zij krijgt de tweede acker en ook hier onbedeelt schaarbosch.

BOUWEN DENIJS BOUWEN krijgt de eerste acker. Ook moergrond. CATHALIJN DENIJS BOUWENS sesse lopens saijlant neffens de Gasttuijs. En zo krijgt ieder van de kinderen een deel.
In de marge staan aantekeningen van later datum waaruit blijkt, dat voorzover de uitkering van geld betreft, dit is gedaan. De eerste verklaring is van BARBARA ANTHONISSEN, weduwe van COR-NELIS II. (1646)

Hier de notitie dat ANNEKE CORNELIS DENIJS (dus de volgende generatie ook haar deel heeft gekregen. Zij is getrouwd met een ruijter CORNELIS VINCKEN in Breda. Het hele stuk is van

 1. 1. 1636.

DENIJS DENIJS BOUWENS deelt met zijn vrouw GRIETKEN JAN ADRIAEN (PHARO)
(zie RA 98- 81 B) 10. 2. 1636

JAN JOOSTEN van SPRANGH vercoft omme CORNELIS PELS 5 loop saijlants ligging niet ge-noemd, wel belending februarij 1636

LIJNTKE LAUREIJS RUTTEN en haar man JACOB ADRIAEN BOMMELAER (‘s Gravenmoer) vercoft omme JAN JANSEN smit de helftscheidinge van omtrent 2 loopenssaet saijlant op de Vaert. 11. 2. 1636

Folio 124r
PEETER HUIJBRECHT CORNELISSEN vercoft omme PEETER JAN wagenmaker land dat hij gekocht had van STOFFEL JAN TIELEMSN 12. 2. 1636

Folio 124r
JERONIMUS STOFFELS v. d. POEL weduwnaar van ANNEKE ADRIAEN JAN DANIELS (zie begraafbcek45-68 d. d. 11. 11. 1634) en JAN ADRIAEN JAN DANIELS vooght van HENRICKEN, zoon uit het eerste huwelijk van ANNEKE ADRIAEN JAN DANIEL en JAN HENRICX v. d. RIJEN, die nu recht heeft op zijn moeders deel. Er was een contract voor zij voor de tweede maal trouwde. In Oosterhout (dus daar verder zoeken) JERONIMUS STOFFELS en JAN ADRIAEN JAN DANI-ELS verklaren op 3. 5. 1649 dat er betaald is. 19. 2. 1636.

Blijkens de doopregister zijn er ook kinderen uit het tweede huwelijk van ANNEKE (doop Ooster-hout) Dat blijkt ook uit het volgende stuk. En daarom volgt nu de alimentatie van de drie kinderen uit ANNEKE’s tweede huwelijk. (folio 125r en v ) zelfde datum

JERONIMUS STOFFEL v. d. POEL vercoft omme JAN PEETER JAN JANSEN en zijn vrouw MAEIJKEN CORNELIS JANSEN een stede metten huijsinge etc. in de Groenstraet. Zie 1640-45.
zelfde datum

Folio 126r
CORNELIA ADRIAEN WOUTER MEEUSEN en haar man WILLEM VERHOEVEN vercoft omme MARCUS JAN ADRIAEN PHARO 7 loop saijlants in Cleijn Dongen. 3. 3. 1636

Folio 126r
ISAACK PEETERS van LOON vereoft omme ADRIAEN LAUREIJS DRIES OOMEN 37 roeijen dries in de HAM. 3. 3. 1636

Folio 126r
ANNEKE ADRIAEN CLAES CATTEN en haar man JAN HENRICK COENEN, CLAESKE ADRI-AEN CLAES CATTEN en haar man PAUWEL PAUWELS. Zij hebben vercoft omme ADRIAEN PEETERS ½ buijnder saijlants. Cleijn Dongen. 3. 3. 1636

Folio 126r
VIJVER ADRIAEN WOUTERS v. d. NIJEWENHUIJSEN vercoft omme JAN PEETER STEVENS
het gerechte paert in een buijnder saijlants bedeelt met CORRELIS JAN HUIJBEN zie 1640-29. JAN PEETER STEVENS :1640-32 CORNELIS JAN HUIJBEN 1640-33.

Folio 126v
GOVAERT ADRIAEN CATTEN vercoft omme JAN HENRICK COENEN 1 loop saijlant Cleijn Dongen. 3. 3. 1636

Folio 126v
JAN PEETER JAN JANSEN vercoft omme MERTEN PEETER JAN JANSEN een stede met huis, schuur en grond, saij- en weijlants XXI loopenssaet in de BREESTRAET. 3. 3. 1636

Folio 127r
MERTEN PEETER JAN JANSEN (1640-29) vercoft omme ANTHONIS JAN JANSEN 2½ loop saijlant in de BREEDESTRAET,(mogelijk 1630-19. ) 3. 3. 1636

Folio 127r
MERTEN PEETER JAN JANSEN vercoft omme JAN LEMMEN JAN ROELEN (1630-19) De Gemeijnesteeght noort. Een perceel grond. 3. 3. 1636

Folio 127r
MERTEN PEETER JAN JANSEN (1630-19) vercoft omme etc. VIJVER ADRIAEN WOUTERS (1640-29) 2 loop saijlants in de BREESTRAET. 3. 3. 1636

Folio 127r .
WOUTER THOMAS CRIELAERT (Breda) weduwaaar ven JENNEKE ADRIAEN BLOCK vercoft omme aan zijn zwager PEETER ADRIAENSEN BLOCK (1640-3 en REHM) 4. 3. 1636

Folio 127v
MARCUS JAN ADRIAEN PHARO weduwnaer van EVA WOUTER ADRIAEN NEERINGS ver-koopt het 1/6 paert in een stede in ’t gehee; etc. op Cleijn Dongen aan PEETER ADRIAEN WIL-LEMSEN BLOCK. MARCUS PHARO is ook weer in ’s Gravenmoer gaan wonen. Block niet. 4-3-1636

Folio 127v
JAN JACOB CUIJPER vooght en JAN JAN HANTKIJNT toesiender van het kind van ADRIAEN LEENAERT RUTTEN en DINGENA WOUTER ADRIAAN NEERINGS. De voogden verkopen aan MARCUS JAN PHARO Zie REHM 103 en 373 4. 3. 1636.

Folio 127v
PEETERKEN JAN WILLEM WILLEM DIRCX eh haar man JAN ADRIAAN CANTERS vercoft omme aan de kinderen van ADRIAEN WILLEM WILLEM DIRCX m. n. ANNEKE en PEETERKE daer moeder aff was (niet ingevuld) het gerechte paert in een stede metten huis, boomgaert en schaere etc. Al de Heijvelden bij JAN HENRICK COOLS (1630- 25) mij de vercooperse aen-gecomen van haer vader. 10. 3. 1636

Folio 128r
ANNEKE ADRIAEN WILLEMS met haar gecoren vooght ANDRIES WILLEMS verkoopt aan haar broer CLAES ADRIAAN WILLEMS het 1/4 deel in het gemeenschappelijk bezit in de HEIJVELDEN (namen niet gevonden) 10. 3. 1636

Folio 128r
CATHALIJN PEETER PEETER STEVENS en haar man DIRCK SIJMEN GOVAERTS vercoft omme CLAES PEETER PEETER STEVENS, haar broer, haer gerechte paert ende deel in een stede met huisinge etc. in de Moerstraet. Er staat : onbedeelt met haeren vader ende andere suster en broeders. Er liggen enkele rechten op o. a. voor de costerije alhijer. JAN PEETER PEETER STEVENS: 1630-23. 9. 4. 1636

Folio 128v
JAN DINGEMAN GIJSBRECHTS vercoft omme de drije naergelaeten weeskijnderen van JACOB GIJSBRECHT HORSTEN en MAEIJKE ADRIAEN ADRIAENSEN het 1/3 deel van een stede met huijsinge etc. gecomen van nicht GEERTRUIJ GIJSBRECHTS gelegen in de HAM. (RA 99 -48 B)
3. 5. 1636

Folio 128v
JOOST GIJBEN, in de Vrijhoeve, procuratie voor: EMBERT JACOBS, MARGRIET JACOBS (weduwe van AERT WILLEMS), LIJSBETH JACOBS, CORNELIA van D……….. , weduwe WILLEM
JACOBS, CLAES JANSEN metseler man van MAEIJKE JACOBS, allemaal erfgenamen van het eehtpaar JACOB EMBRECHTS, schipper, en zijn vrouw CATHALIJN WILLEM BOOGAERTS die op haar beurt weer erfgenaam was van WILLEM BOOGAERTS. Naam niet gevonden in oudere stukken. Procuratie voor notaris SCHOORMANS HENRICX te Dordrecht d. d. 2. 5. 1634. Ver-kocht aan JAN HENDRIK COOLS het gerechte vierde paert in een stede ete. in de Heijvelden. 5. 5. 1636

Folio 129r
LAMBRECHT JOOST VAN SPRANG voogt en JAN PEETER MATHEUS toesiender van de 4 weeskinderen NA HET OVERLIJDEN van ANTHONIS aert vennincx (ZIE BOEK 45), overleden januari 1636. De kinderen zijn: Grietken doop 7. 4. 1630, CORNELIS 14. 8. 1631, MAEIJKE 12. 1. 1634 en Aert 16. 9. 1635. De moeder is MAEIJKE HUIJBRECHT JAN EMBRECHT (HORSTEN) en is te vinden in ra 98 folio 66. we vinden ANTHONIS AERTS (zonder VENNICX) in 1630-16 en in 1640 wordt zij weduwe genoemd. Alimentatie, helaas geen aantekeningen in de marge waaruit uit-betaling zou blijken. In 1660-15 met 2 dochters. 17. 5. 1636

Folio 130V
Testament. PEETER HUIJBRECHT CORNELISSEN weduwnaar LIJNTKE CLAESEN en COR-NELIA SIJMEN CORNELISSEN weduwe van JAN STOFFEL TILEMANS. 98-86 Zie 1630-8 en doopkaart omdat ook uit dit huwelijk nog geboorten zijn. Er zijn drieerlei kinderen. REHM blz. 800. Zoon JAN (1670-7) 21-5-1636

Folio 132r
JAN GEERITS de ROY weduwnaar wijlen BARBARA JORIS v. d. WEE, verklaart stuk dat zijn dochter LIJNTKEN (CATHALIJN) hem bij heeft gestaan en nog bij staat en dat daar later bij de de-ling door haar broer en zusters rekening moet worden gehouden.

Folio 132r
JAN PEETER van SPREEUWEL vercoft omme ANDRIES CORNELIS Laeckendooper, en stede metten huijsken, erf etc. groot omtrent 1 loop. Op de Heuvel. (zie 1640-39) 2. 6. 1636

Folio 132v
ADRIAENTKEN HUIJBRECHT RAESEN, geassisteerd met haar man VINCENT PAUWEL CLEIJS vercoft omme WILLEM JAN WILLEMS 2 loopensaet saijlants die zij geerfd had van haar moeder. (1630-7 ?) 30. 6. 1636

Folio 133r
JAN PEETER van SPREEUWEL vercoft omme GEERIT DIRCK ANTHONISSEN buijn der saijlants. 30. 6. 1636

Folio 133r
ADRIAEN JANSEN de RUIJTER vercoft omme JAN BERVOETS en ADRIAENTKEN GEERIT BIJ-V0ETS 3 loop vuijtgedolven moergronden opten Affganck. 9. 7. 1636

Folio 133r
ISAACK PEETERS van LOON last en procuratie van JAN CORNELIS v. d. WEE, woonende bin-nen de stadt van den Brijel, (procuratie d. d. 20-4. 1636 voor notaris JAN …………….. in den Brijel) vercoft omme JAN GEERITS van ROY het gerechte actie paert ende deel hetgeen de voorschre-ven JAN CORNELIS v. d. WEE is hebbende in omtrent een ½ buijnder vuijtge¬dolven moergronden gelegen in ‘t Dije lant. 9. 7. 1636

Folio 133v
MAEIJKE CORNELIS JAN PEETERS en haar man JAN PEETER JANSEN vercoft omme aan de Heer LAUREIJS SMITS, schouteth, 2 percelen land, het ene 2 buijnder op Tichelrijt en het ande-re 2 loop ook op Tichelrijt (al is dit minder duidelijk, zie het eerste woord van regel 5)

Folio 133v
MAEIJKE CORNELIS JAN PEETER STEVENS en haar man JAN PEETER JANSEN verkopen ook een buijnder saijlants aan WILLEM ADRIAEN WILLEMS. 10. 7. 1636

Folio 133v
HENRICK STOFFELEN van GILS cum suis oost (Kerckquartier?) Rogge voor de armenvan Oos-terhout. 10. 7. 1636

Folio 134r
Geschil tussen de voogden van de weeskinderen uit de huwelijken van JENNEKE PEETER PEE-TER van GILST en ANDRIES LAUREIJS OOMEN. JENNEKE PEETER PEETER van GILS was eerst getrouwd met CORNELIS JAN AERTS en daarna met ANDRIES LAUREIJS. ANDRIES LAUREIJS OOMEN was eerst getrouwd met ELISABETH MELIS SPRANGERS en daarna met JENNEKE PEETER PEETER van GILS. Het geschil wordt voorgelegd aan LAUREIJS SMITS, de schouteth, CORNELIS PELS, secretaris, en JAN DIJRCK ANTHONISSEN, schepen.
PEETER PEETER van GILS, vader en grootvader is vooght voor de kleinkinderen nagelaten door CORNELIS JAN AERTS. JAN LAUREIJS ANDRIES OOMEN is vooght en JOACHIM JAN RUT-TEN toesiender van de kinderen uit het eerste huwelijk van OOMEN. Hier worden wel
namen genoemd:
DINGENA is reeds getrouwd met LAMBRECHT ADRIAEN BROEDERS 1640-15
ADRIAENTKEN is reeds getrouwd met ADRIAEN DENIJS JANSEN
MAEIJKE en LAUREIJS zijn nog ongetrouwd en nog geen 25 jaar, dus nog onmondig.
JAN LAUREIJSEN is ook nog vooght van het kind uit het huwelijk van OOMEN met JENNEKE PEETER PEETER van GILS. Ook de naam van dit kind wordt hier niet genoemd. Zie hiervoor folio 118. 12. 7. 1636

Folio 134r
WILLEM MATHIJS van SCHENDEL vercoft omme WOUTER JAN RIJCKEN (1630-5) 5 loop saijlants op Cleijn Dongen. Zie de aantekening bij folio 128 van het Verpondingsregister. Mogelijk is in 1630-6 de naam onjuist en had daar i. p.v JAN MATHIJS moeten staan.

Folio 135r
BARTHOLOMEUS PEETER BARTHOLOMEUS (1630-27) heeft verkocht aan AERT JAN JAN MEERMANS (1630-30) sijn contingent, actie, paert ende deel in een stede met huis etc. in de Ker-ckstraet. 19. 7. 1636

Folio 135r
COMMER JAN MATHIJSEN (1630-25) vercoft omme ADRIAEN ADRIAEN gareelmaker (1630-26) stede en huis bij de Wijntmolen.

Folio 135r
GEERIT ARISSEN KAT voor hemzelf, ANNEKE ADRIAEN CLAES KATTEN geassisteerd met JAN HENRICK COENEN, haer man, ende CLAESKEN ARIEN KATTEN geassisteerd met PAU-WEL PAUWELS, haer man en vooght, allemaal erfgenamen van CORNELIA ADRIAEN CLAES KATTEN haer bijeder comparanten suster. Dan volgt een pagina deling van de nalatenschap van deze ongehuwde dame. Ook gegevens bij REHM, omdat sommige erfgenamen in ‘s Gravenmoer wonen. Zie 1630-6 voor JAN HENRICK COENEN en in 1640 ook PAUWEL PAUWEL 20. 11. 1636

Folio 136r
ADRIAEN ADRIAEN GAREELMAKER (1630-26) vercoft 7 loop saijlants aan JAN HENDRIK COOLS (1630-25) in de Heijvelden, die hij bij coop vercregen had van Frans de metser. Een loop rogge aan de E. Geest alhijer. 1. 12. 1636

Folio 136r
PEETER ADRIAEN WILLEMS vercoft omme CLAES ADRIAEN WILLEMS sijnen broeder sijn gerechte vijerde paert in een stede metten huis daerop etc. in de Heijvelden. JAN HENDRICK COOLS is mede eigenaar. Zie voor PEETER1630-24, zijn broer wordt genoemd in 1640-36. 1. 12. 1636

Folio 136v
CATHALIJN ADRIAEN MERTENS, wagenmaker, nu getrouwd met ANTHONIS MERTEN JAN MERTENS (1640-49 en 1630-35).
DINGENA ADRIAEN MERTENS en haar man PEETER CLAES BRESSERS
ALIJDA ADRIAEN MERTENS en haar man JAN LUCAS ROELOFS 1630-34.
Moeder is LIJNTKE WOUTERS DOOMEN, leeft nog, mag blijven wonen tot haar dood. Boedel wordt verdeeld. december 1636

Folio 137r
Alimentatie van 2 kinderen na de dood van hun vader GEERIT ADRIAEN ANTHONIS DIRCX. + 31-8-1636. Kinderen: JENNEKE 4 jaar en MAEIJKE 1 jaar (doop 7. 10. 1635) Andere dopen: JENNEKE12. 5. 1628. en Nelken, doop 20. 10. 1630. Het huwelijk is te vinden in doopboek I folio 52.
De moeder CATHALIJN JAN JAN SCHEPENS is waarschijnlijk geen Dongense.
Ook grondbezit in Luijtenambacht en Raemsdonck kan in die richting wijzen Voogden zijn : GIJS-BRECHT CORNELIS TIMMERMAN en JAN JAN SCHEPENS, vader en grootvader. Een deel van het land was gehuurd van PEETER CORNELIS SPRAN GERS De weduwe krijgt de tochten maar wel slechts het ¼ deel. Wanneer we naast dit stuk leggen 97-33 aanhangsel en 98 pagina 57en 58 dan is het niet onmogelijk dat de vooght GIJSBRECHT CORNELIS TIMMERMANS stief-vader was van de nu overleden GEERIT ADRIAEN ANTHONIS DIRCX. Helaas is er in de marge geen aantekening inzake uitbetaling aan de twee dochters. Ook is de weduwe in de hoofdgeldboe-ken niet te volgen. 9. 12. 1636

Folio 138v
CORNELIA PEETER VASSEN, weduwe ADRIAEN ADRIAEN PUIJS (‘s Gravenmoer) verkocht aan neef ADRIAEN SIJMEN LAMBRECHTS (COPPELAER) (1630-1) 1/6 deel van een perceel moergrond van 3 loop. Op de Affganck. Zij had dit bij successie gekregen van PEETER CORNE-LIS ANTHONIS LANGENS. Bij de Vaert 14. 1. 1637

Folio 138v
JAN ADRIAEN PHARO en LESKE ADRIAEN STEVEN MEULDERS geassisteerd met haar man CORNELIS HUIJBRECHTS van der HEIJDEN hebben verkocht een ANTHONIS JANSEN SMIT. Het gaat om vuijtgedolven moergronden opten Affganck.
Let er op dat CORNELIS HUIJBRECHTS van der Heijde in het HGB 1630-4 BOER wordt ge-noemd. Ook komt in de stukken voor: Boer van Terheijde. 19. 1. 1637

Folio 139r
ADRIAEN LAMBRECHT ADRIAENSEN (alias GEUS) vooght en JAN ADRIAEN PHARO toe-siender van de weeskijnderen van JAN LAMBRECHT ADRIAENSEN en JACOBMIJNA ADRI-AEN PHARO verkopen uit de Boedel.
De oudste zoon CORNELIS JAN LAMBRECHT ADRIAENSEN en diens moeder JACOBMIJN verkopen met toestemming van de voogden aan de jongere ADRIAEN JAN LAMBRECHT 5 lo-penssaet saijlants op Cleijn Dongen. Zie REHM Voor deze ‘s Gravenmoerse familie. 19. 1. 1637

Folio 139r
WILBORT ROELOF JANSEN vercoft omme JAN EVERT JORIS (1630-18) 2 loopensaet saijlants in de Santstraet en rogge voor de koster. 19 1. 1637

Folio 139v
PEETER ADRIAEN PEETERS vercoft omme JAN HENDRICK van WOENSEL (1630-7) een hoffstede, groot sijns deels omtrent dertich loopens, soo saij als weij¬lants, bogaert als driesschen gelegen op HOODDONCK (Hootdonck, Hooidonck) De helft van drije loopens roggen sjaers aan de Heilige Geest. En ook nog de helft van f. 4,10,- aan d’erfgenamen van JEREMIAS MAES.
22. 1. 1637

Folio 139v
HUIJBRECHT ADRIAEN CLAESEN voor 2/3 paert en ADRIAEN ADRIAEN CLAESEN voor 1/3 paert vercoft omme de helft van een vervallen hoffstede met huijs etc aan PEETER ADRIAEN PEETERS, gelegen ook op Hootdonck. De helft van drie loopen rogge aan de H. Geest. Ook de helft van f 4. 10. – aan JEREMIAS MAES erfgenamen. 22. 1. 1637
Van alle genoemde personen in deze twee stukken in alleen Van Woensel terug te vinden in HGB 1630.

Folio 140r
ADRIAEN ADRIAEN PUIJS in ‘s Gravenmoer is kinderloos overleden. De erfgenamen van zijn kant zijn oomzeggers: ADRIAENTKEN PEETER PUIJS en haar man HUIJBRECHT CORNELIS-SEN, JAN PEETER PUIJS en HENRICK PEETER PUIJS en hun nog niet meerderjarige zuster MAEIJKE PEETERS PUIJS. Zij verkopen aan ADRIAEN SIJMEN LAMBRECHTS COPPELAER op Cleijn Dongen, de gerechte helft van een stuck heijvelts ofte moergronden op de Affganck om-trent de GASTHUIJSE, en de andere helft is van de weduwe NEELTJE VASSEN. Het stuk ligt van het Rijoel tot de Kae.
Er wordt bij verklaard dat het leengoed is. De prijs is f 80, dit jaar met Bamis te betalen. Hier staat 1635, en dan zou dit stuk achteraf zijn opge¬nomen. Kennelijk hebben ze geweten dat de koper geen vlotte betaler was. Dit blijkt ook uit diverse stukken uit ‘s Gravenmoer. De weduwe van ADRIAEN ADRIAEN PUIJS, Neelje Vassen, was een zus van de moeder van de koper, dus zijn tante van moeders zijde. CORNELIA PEETER VASSEN overleed in 1641 en over haar nalatenscap is ook veel te doen geweest.

Folio 140r
Het tweede stuk dat hier staat is van 14. 1. 1637 en bevestigt dat de obligatie van f 8,, – is toebe-deeld aan JAN PEETERSEN PUIJS. Zie ook REHM.

Folio 141v
JACOB JACOBSE VLAEMINGH, als volcomen last ende procuratie hebbende van JENNEKE ADRIAEN ROELOFS van DONGHEN, sijne huijsvrouw, gepasseert deselve procuratie voor Schepenen in WOU in dato 28. 1. 1637, vercoft omme PEETER ROELOF HUIJBRECHTS het gerechte vierde paert in een hoffstede in de Leegh¬straet alhijer, haer vercooperse aanbestorven van haar grootvader. Drij quartier rogge s’jaers aan de H. Geest. Ook een half loop rogge aan de pastorije. Ook nog deel van een weijlant aan de Hoogedijk. Ook hier hebben de erfgenamen van JEREMIAS MAES nog recht pp geld. 30. 1. 1637

Folio 141r
JERONIMUS STOFFEL v. d. POEL (1630-33) koopt weijland van LAUREIJS BUIJTENDIJCK in Dordrecht en verkoopt het aan EMBRECHT WOUTER DOOMEN (1630-4). Gelegen op Cleijn Dongen. 9. 2. 1637

Folio 141v
VIJVER ADRIAEN WOUTERS vooght en CORNELIS HUIJBRECHT LICHTENBERGH toesien-der van MAEIJKE 10 jaar, JAN 7. 10. 1629, ADRIAEN 4. 7. 1632, en HUIJBRECHT 11. 11. 1634. Moeder was JENNEKE (Anna bij de dopen) ADRIAEN WOUTERS, de vader CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTENBERGH. Alimentatie. Blijkens marge uitbetaald aan 3 kinderen (Huijbrecht +) en MAEIJKE dan reeds weduwe van ADRIAEN PEETER DOOMEN (zie kaart). Mogelijk dat deze tak ook Den Decker wordt genoemd, zoals bij MAEIJKE, waar DEKKER staat en geen Lich-tenbergh.

Folio 142r
AERT JAN JAN MEERMANS voor hem zelf en als vooght en ANTHONIS LAMBERT ANTHO-NISSEN als toesiender van de 2 weeskinderen van CORNELIS JAN JAN MEERMANS en zijn vrouw MAEIJKE LAMBRECHT ANTHONISSEN (geen namen van de kinderen) vercoft omme CORNELIS MERTEN MATHIJSEN v. d. NIJEWENHUIJSEN elck haer gerechte derde paert in een stede metten huisinge etc. aen de Heuvel. Twee loopen erfrogge aan de pastorije alhijer, een quartier rogge naar Oos¬terhout en nog f 6, – onder het geheel staande. De koper was getrouwd met MARGRIET JAN JAN MEERMANS (zie hiervoor folio 8) 1630-31. 19. 2. 1637

Folio 142v
ANTHONIS MATHIJS ANTHONISSEN vercoft omme PHILIP LAUREIJS WILLEMS (Oosterhout) de helft van een perceel op de Lange Put, waarvan de koper de andere helft reeds bezat.
20. 2. 1637

Folio 142v
MARGRIET SIJMEN CORNELIS MAES geassisteerd met haar man ANTHONIS MATHIJSEN vercoft omme JACOB DINGEMAN WILLEMS (1630-14) een stede metten huisinge etc. in de HAM. Verkoperse aanbestorven van haar ouders. Ook nog een perceel grond in de Ham. Ook nog wat rogge naar Breda. 2. 3. 1637

Folio143r
ANTHONIS MATHIJS ANTHONISSEN “verkoopt” aan zijn vrouw MARGRIET SIJMEN CORNE-LIS MAES. (RA 99 61 en 62). Hier staat dat hij voorkijnderen had uit zijn eerste huwelijk met MA-THIJSKEN PEETER MATHIJSEN (en dat moet voor 1625 geweest zijn). Zie 1630-9 waar staat : ANTHONIS MATHIJSEN met vrouw, 2 zonen en 1 dochter. Daaruit blijkt dat er kinderen uit zijn eerste huwelijk waren die in 1630 de leeftijd hadden bereikt van 16 jaar.

Folio 143r
ADRIAEN ADRIAEN Gareelmaker(1630-26) vercoft omme AERT FRANS BOUWENS (PAUW-ELS) een stede metten huis daerop etc. bij de Wijntmolen alhijer. (1630-33) 2. 3. 1637

Folio 143v
STEVEN JAN STEVEN BROEDERS vercoft omme ANDRIES ANDRIESEN op de Heuvel (en daar niet gevonden in HGB 1630 of 1640. ) een perceel weijland. 12. 3. 1637

Folio 143v
STEVEN JAN STEVEN BROEDERS vercoft omme ANTHONIS STEVEN CORNELIS BROE-DERS 3 loopens saet saijlants metten cooper onbedeelt in STEVEN CORNELIS BROE¬DERS ste-de. De verkoper aanbestorven van zijn vader. Gelegen in de Moerstraet. 12. 3. 1637

Folio 143v
DIRCK ADRIAENSEN WAELWIJCK (‘s Gravenmoer) vercoft omme MAEIJKE PEETERS van MECHELEN, weduwe STOFFEL PEETER van GILS en WILLEM JANSEN VERLEGH elk de helft enkele percelen gelegen bij het rijoel. Er is ook bos bij. Het ligt naast grond die ze al bezaten.
Gevest 16. 3. 1637

Folio 144r
CLAES ADRIAEN JANSEN, ADRIAEN ADRIAEN JANSEN elk voor henzelf, PEETER ADRIAEN ADRIAEN JANSEN vooght en ANTHONIS STEVEN CORNELIS BROEDERS toesiender van STEVEN, onbejaard zoontje van ANTHONIS STEVEN CORNELIS BROEDERS en wijlen MAEIJKE ADRIAAN ADRIAEN JANNEN. Zij hebben geoedeerd, getransporteerd, overgedragen aan GEERIT JAN WOUTERS v. d. NIJEWENHUIJSEN hun deel in de steden op de Dertich Buijn-ders. (HAM) Nu vinden we de koper in HGB 1630-7 met als eerste vrouw CATHARINA ADRIAEN ADRIAEN JANNEN. Het is dus waarschijnlijk een familieaangelegenheid. Wat wel opvalt is, dat er geen STEVEN BROEDERS te vinden is in HGB 1630. 16. 3. 1637

Folio 144v
MELIS JAN MELISSEN vercoft omme ANTHONIS JAN ANTHONISSEN een perceel weijlant dat tot nu toe onbedeelt was met de verkoper. 16. 3. 1637

Folio 144v
PEETER ADRIAEN JAN DANIEL van HEIJST weduwnaar van MAEIJKE JAN DIJRCX, DIJRCK JAN DIJRCX volcomen last en procuratie hebbend van JACOB ANTHONIS HENRICX als vader en vooght van sijne dochter MAEIJKE, oudt omtrent elf jaer, geprocreert bij bij de voorschreven MAEIJKE JAN DIJRCX. Het is dus duidelijk dat de overledene een buitenschtelijke dochter had en dat er ook een duidelijke vader van die dochter is. MAEIJKE krijgt o. a. een kist met kleren die in DIESSEN staat ten huize van HENRICK CORNELIS OTTEN. Verder ook geld, achterstallig ook. En nog geld voor de toekomst. Dijrck Jan Dijrcx neemt dat alvast in ontvangst. De procuratie kwam uit OERLE d. d. 14. 3. 1637. PEETER is kennelijk hertrouwd. (1640-36, 98-71 en 99-11)

Folio 145r
JAN STEVEN GORIS de smidt (1630-30) vercoft omme DENIJS HENRICK DENIJS (1630-36) 3 loop saijlant in de Leeghstraet. Voorwaarde is o. a. dat hij mag wegen over de grond van zijn buur-vrouw: MACHIELKEN LAUREIJS JACOBS dr. Zie voor deze vrouw RA 102 folio 8.

Folio 145r
MAEIJKE JA!NJAN MEERMANS en haar man en vooght JAN LEMMEN JAN ROELEN (1630-19) hebben verkocht aan CORNELIS MERTEN MATHIJSEN v. d. NIJEWENHUIJSEN het ge-rechte derde paert in een stede metten huijsinge etc. aan de Heuvel. (Hij was getrouwd met MAR-GRIET JAN JAN MEERMANS). Zie ook folio 88. 20. 4. 1637

Folio 145v
STEVEN JAN STEVEN BROEDERS vercoft omme MAEIJKEN JAN JAN MEERMANS, sijne moeder, de helftscheijdinge van een stede met huijsinge in de Moerstraet. JAN STEVEN BROE-DERS was haar eerste man. 16. 4. 1637

Folio 146r
MAEIJKE JAN JAN MEERMANS met haar man en vooght JAN LEMMEN JAN ROELEN (1630-19) vercoft omme HUIJBRECHT WILLEM PAUWELS (1630-17) 7 loop weijlant in de Moerstraet.
16. 4. 1637

Folio 146r
NICOLAES JAN LAMBRECHT RAESEN vercoft omme PEETER ADRIAEN de LOOS (1630-13) en LAMBRECHT JAN LAMBRECHT RAESEN ieder de helft van 4 buijnder in de HAM, waar ook een huis met hof op staat. Te vrijen en te waeren met 5 veertelen erfrogge s’jaers voor de pastorije en 1 loop voor de costerije. 18. 5. 1637

Folio 146r
ANTHONIS WOUTER ANTHONISSEN vercoft omme ANTHONIS JANSEN SMIT (1640-8) de gerechte helft in en van een half buijnder vuijtgedolven moergronden gemeijn met AERT ADRIAEN JAN AERTSEN (1630-3 ?) op ten Affganck. 18. 5. 1637

Folio 146v
ADRIAEN ADRIAAN HULSTMAN (zie REHM, w. s. ‘s Gravenmoer) vercoft omme JAN DIJRCK ANTHONISSEN seven loopenssaet saijder en weijlant in de HAM. Rogge voor de armen in Breda.
22. 5. 1637

Folio 146v
Betalingsregeling van de voorgaande verkoop. 22. 5. 1637

Folio 147r
JAN DIJRCK ANTHONISSEN en SEBASTIAEN CORNELIS v. d. CORPUT hebben last en pro-curatie van ADRIAEN PEETERS en JAN PEETERS, broers, beide ruijter onder de compagnie van ritmeester ……………. te Maestricht. ADRIAAN PEETERS ook oom en vooght van de weeskijn-deren van zijn broer JACOB PEETERS en van de Corput als toesiender, zoals blijkt uit de procura-tie uit Geertruijdenberg d. d. 7. 5. 1637, MAEIJKE JACOB PEETERS geassisteerd door haar man en vooght MATHIJS JANSEN de LEEUW. Zij hebben verkocht aan ADRIAAN JAN ADRIAEN BROEDERS (1630-7) een half buijnder saij- en weijlant op de Dertich Buijnders. 13. 6. 1637

Folio 147v
In het volgende stuk gaat het over een aantal personen, alle leden van de familie van Zonst (SONST) erfgenamen van wijlen ADRIAEN MICHIEL JACOBS, schout van ‘s Gravenmoer. Zij verkopen de helft van 20 buijnder moergrond, “genaempt de Vogelensanck” met twee bosschen, aan DIJRCK WACHMANS, licentiaat in de rechten te Breda. Ook Mr. PAUWEL van ASPEREN heeft daar grond. Zie ook bij REHM. Hier komt geen Dongenaar aan te pas. 14. 11. 1637

Folio 148r
ADRIAEN SIJMEN LAMBRECHTS (COPPELAER) vercoft omme JAN ADRIAAN AERDEN 3 loop saijlant opCleijn Dongen, waar koper en verkoper wonen (1630-1 en 2)

Folio 148r
RAES JOOST JANSEN vooght en JAN LAUREIJS MEERMANS toesiender van MARGRIET en JAN, onmondige zoon en dochter van wijlen HEILWICH PEETER JOOSTEN daer vader aff is AERT JAN JAN MEERMANS (1630-30). Alimentatie voor deze kinderen. Elk f 300, — als ze vol-wassen zijn. Mochten ze voor dien komen te overlijden, dan is dat geld voor de naaste erfgenamen. 25. 12. 1637

Folio 149v
AERT ADRIAEN JAN AERTSEN heeft verkocht aan ANTHONIS JANSEN SMIT 21, loop vuijtge-dolven moergronden op Cleijn Dongen opten Affganck. De verkoper had dit van zijn ouders.
10. 1. 1638

Folio 149v
EMBRECHT WOUTER DOOMEN (1630-4) heeft verkocht aan de weeskijnderen van CORNELIS WIJT JANSEN, hen beide tesamen en elk voor de helft omtrent 1½ loop saijlants gelegen in de stede van JOACHIM ADRIAEN PEETERS. De verkoper had dit perceel indertijd gekocht van PEETER WILLEM BREBERS. 20. 1. 1638

Folio 150r
CORNELIS ADRIAEN HULSTMAN (1630-3) heeft verkocht aan JAN DIJRCK ANTHONISSEN de helftscheijdinge van twee ackerkens, samen 7 loop, in de HAM, in de stede van ADRIAEN CLAES ADRIAENSEN 1. 2. 1638

Folio 150r
CORNELIS CORNELIS van DONGEN heeft verkocht aan EMBRECHT QUIRIJN HESSELS (1650-32) 3 loopens lants aan de HOOGENDIJCK. Gelet op de belending moet dit in het Leeghstraet gebied zijn aan de noordzijde. Zie voor EMBRECHT Quirijn HESSELS Oosterhout. Rogge voor de armen. 3. 2. 1638

Folio 150v
JACOB HUIJBRECHT CORNELISSE en zijn vrouw LESKE JAN PEETER STEVENS verkopen, ieder voor de helft, een weijde omtrent 9 loop aan CORNELIS ADRIAEN HULSTMAN, gelegen in Cleijn Dongen. Heeren chijns 2 stuivers en twee oort. 4. 2. 1638

Folio 150v
doorgekrast. Daaronder is het verhaal opnieuw begonnen met dezelfde namen.

Folio 150v
WILLEM MATHIJSEN van SCHENDEL voor d’eene helft, HENDRIK JANSEN VERHAGEN vooght en GIJSBRECHT MATHIJS van SCHENDEL toesiender van de vijer naergelaeten wees-kijnderen van ADRIAENTKEN WILLEM JANSEN VERHOEVEN m. n. MAEIJKEN, EELTKEN, WILLEM en WILBORT die als vader hadden WILLEM MATHIJS van SCHENDEL, voor d’andere helft,
Zij verkopen aan ADRIAEN MARCELIS van EETEN (1640-8) een stede met timmering van 10 loop op Cleijn Dongen. Zorgen voor een goede afwatering. Wegen en stegen etc. Zie Verpondings-register I folio 128. Alleen van WILBORT is er een doop op 27. 12. 1633. Zie 1630-8.

Folio 150v
WILLEM RIJCK ADRIAEN WOUTERS verklaart dat ADRIAEN MICHIELS FIJNENBUIJCK zijn voogdijscap goed heeft afgewikkeld. Zie Rehm. 10. 2. 1638

Folio 151v
MERTEN PEETER JANSEN (1630-19) vercoft omme VIJVER ADRIAEN WOUTER v. d. NIJE-WENHUIJSEN de helft van een stede met schuer daerop staande. In de BREEDESTRAET (1640-29). 4 loop rogge voor de pasterie. 18. 2. 1638

Folio 151v
ISAACK PEETERS van LOON (1630-11) vercoft omme PEETER ADRIAEN BROEDERS (1640-13) 4 loop lants in de HAM. (de grond draagt de naam: LESKEN GEENEN STEKEN)

Folio 151v
PEETER MIJNEN (1630-20) vercoft omme het gerechte vijerde paert in een acker (VP II -95),
in ‘t geheel acht loopen, in de Santstraet, aan JAN EVERT JORIS (1630-1) 18. 2. 1638

Folio 152r
ADRIAENTKEN PEETER EMBRECHTS weduwe JACOB CORNELIS ADRIAEN AERDEN (1630-10 en RA 97-38 en 98-7) vercoft omme PEETER DIJRCK ANTHONISSEN (1630-11) een huijsken metten hoff, twee driesen en een ackerken, mitsgaders haer gerechte aenpaert in de steeght, in de HAM, in de Achterhuijsen alhijer. Rogge, voor de helft aan de pastorie en de helft aan de custerije.
25. 2. 1638

Folio 152r
ANTHONIS RAES WILLEM EMBRECHTS (1630-16) vercoft omme WILLEM JOOST WILLEM de JONGE (1640-22) saijlant gelegen achter de wouwer. Rogge voor het altaar in Breda en de coste-rije alhijer. 2. 3. 1636

Folio 152v
Ook EMBRECHT RAES WILLEMS (1630-16) verkoopt aan WILLEM JOOST WILLEMS de Jonge (1640-22) ook saijlant, gelegen Achter de Bergen. Ook nog een ander stuk gelegen in’t cleijn acker-ken. Nog een stuk genaempt de haveracker, bij JAN JANSEN van AEL. 2. 3. 1638

Folio 152v
PEETER JAN PEETERS, wagenmaker, vercoft omme CLAES ADRIAEN JANNEN saijlant Ach-ter de Bergen. Beide, koper en verkoper 1630-17. 4. 3. 1638

Folio 153r
PEETER JAN PEETERS, wagenmaker (1630-17) heeft verkocht aan LAUREIJS CLAES ADRI-AENSEN (1640-27) een perceel saijlant Achter de Bergen. Zie 1640-27. 4. 3. 1638

Folio 153r
MAEIJKE PEETER GIJSBRECHTS en haar man WILLEM JAN JANSEN hebben verkocht aan CLAES PEETER STEVENS (1640-28) het vijerde paert in een stede, huijsinge, hoff, weijde en saijlants in de VENNEN, verkopers aanbestor¬van van haar ouders.

Folio 153r
JAN ANTHONIS SLOBBEN voor hemzelf, MARINUS JAN THOMAS last en orocuratie voor zijn vrouw AELTKEN JAN ANTHO¬NIS SLOBBEN (Halsteren d. d. 16. 5. 1637) vercoft omme GEE-RAERT JAN van HALSTEREN een stede met huis en grond in Cleijn Dongen. 15. 3. 1638

Folio 153v
JAN STOFFEL PEETER van GILS vercoft omme aan MAEIJKE PEETERS van MECHELEN weduwe STOFFEL PEETER van GILS, zijn stiefmoeder, en aan WILLEM JANSEN VERLEGH zijn 1/3 deel in het onverdeelde bezit. 1630-31. 22. 3. 1638.

Folio 154r env
ADRIAEN HENRICKS SCHOENMAKER (1630-23) verkocht aan HEIJLIGER JAN CORNELIS-SEN en zijn vrouw MARGRIET JAN MATHIJSEN (1640-34) een stede metten timmeringe hoff, boomgaert etc. in de Moerstraet. 10. 4. 1638

Folio 154r
WILLEM JOOST WILLEMS de Jongh ter eenre en AERT EELENS en zijn vrouw HEILWICH JAN ADRIAENS (1630-10), JAN JAN IJPELAER voor hem zelf en voor JAN ANTHONIS IJPELAER zijn broer en voor zijn zus en haar man PEETER JAN AERTS en ANNEKE JAN ANTHONIS IJPE-LAER. Zij allen met elkaar ten andere. Als ook nog: JOCHUM FRANS, de schoenmaker en zijn vrouw ANNEKE CORNELIS MERTENS (1630-30), MERTEN en CORNELIS, zonen van COR-NELIS MERTENS en PEETER CORNELIS MERTENS.
Het gaat om de nalatenscnap van JAN JANSEN SMIT en zijn vrouw MAEIJKE, die eerder al we-duwe was van ADRIAEN MEEUSEN. Het familie verband kom, hier niet duidelijk uit de verf, he-laas. 11. 5. 1638

Folio 155r
JAN WILLEM van HULTEN (‘s Gravenmoer) vercoft omme JACOB AERT JACOBS d’ oude 2 loop moergronden op de Vaert binnen deze Heerlijckheijt. 31-5-1638

Folio 155r
GEERIT DIJRCK ANTHONISSEN als H. Geestmeester heeft verklaard dat JERONIMUS STOF-FEL v. d. POEL zijn schuld heeft betaald. 5. 6. 1638

Folio 155v
Zie voor de hier genoemde personen ook RA 98 folio 25 en 26.
ANTHONIS ADRIAEN JANNEN en zijn vrouw LIJNTKE ADRIAEN PEETERS (1630-19)
CORNELIS CORNELIS MES en zijn vrouw ADRIAENTKE ADRIAEN PEETERS (elders)
JOACHIM ADRIAEN PEETERS voor hemzelf (1630-17)
De laatste ook vooght van het weeskijnt van PEETER GOOSENS en MAEIJKE ADRIAEN PEE-TERS.
Hun moeder en grootmoeder was ANNEKE JOACHIM v. d. HOEVEN. Ter andere sijde: ADRI-AEN JANSEN van SWALUW. Zie 98 -24/25.
Kennelijk gaat het om tweeerlei kinderen. Zie erven van volle broer en half¬broer ?
Zij delen de goederen van JOACHIM ADRIAEN JOACHIMS v. d. HOEVEN, die naar Frank¬rijk is vertrokken, en van wie ze nu al vele jaren niets hebben gehoord. Het hem toekomende deel wordt nu onder de andere broers en zusters verdeeld. Mocht hij toch nog terug komen dan krijgt hij alles met rente. 7. 6. 1638

Folio 155v
Verkoop aan PEETER DIJRCK ANTHONISEN van een perceel saijland. 14. 6. 1638

Folio 156v
Copije van een stuk uit ‘s Gravenmoer opgemaakt in Breda op 6. 9. 1612. Hierin gaat het over de turfsloten etc. van ADRIAEN MICHIEL JACOBS, de familie van SONST en Wachmans. Kennelijk heeft men er 26 jaar later nog de noodzaak gezien om dit in Dongen alsnog vast te leggen. Maar conclusies worden er niet aan verbonden.

Folio 157r
ADRIAENTKEN PEETER ADRIAENSEN geassisteerd met haar man CORNELIS ADRIAEN ADRIAEN HULSTMAN, DINGNA PAUWEL WILLEMS geassisteerd door haar man CORNELIS BOUWEN DENIJS, PAUWEL DRIES ADRIAENSEN, 22 jaar (folio 48v) geassisteerd met JAN PEETER JAN LAMBRECHTS (1630-18), ADRIAEN PEETERS WIT (1630-7 en folio 27v, zijn eer-ste vrouw was BARBARA WILLEM PAUWELS).
Zij verkopen aan PEETER ADRIAEN JANNEN (1640-10) een stede op de Dertich Buijnders, waar MARGRIET WILLEM PAUWELS heeft gewoond. Familierelatie onduidelijk 7. 9. 1638

Folio 158r
PEETER JACOBS BINCK heeft verkocht aan PHILIP LAUREIJS WILLEMS een half buijnder saijlants in de Heij. 30. 9. 1630

Folio 158r
PEETER JACOBS BINCK verkocht ook aan PHILIP LAUREIJS WILLEMS en JAN JAN EM-BRECHTS elk de helft van een buijnder saijlants gelegen “ter plaetse genaempt de Buijten Heijnin-gen” alhijer. 30. 9. 1638

Folio 158r
CORNELIS FLORIS PELS, in zijn leven secretaris alhijer, is op ten 19. 7. 1638 comen te overlijden, achterlaetende vijff onmondige weeskijnderen, bij hem geprocreert bij HESTER GEERIT FRAN-SEN, sijne naergelaeten weduwe etc. Voogden AERT GEERIT FRANSEN en PEETER PELS. Alimentatie regeling. Ook wordt vermeld dat FLORIS ARTUS PELS reeds 13 jaar de administratie doet i.v m. FLORIS CORNELIS PELS, zoon uit een eerder huwelijk van CORNELIS PELS
8. 10. 1638

Folio 159r
ADRIAENTKEN STOFFEL CORNELIS MAES, man absent en daarom geassisteerd door JAN PEETER JAN LAMBREGHTS (1630-18), ANNEKE ANDRIES ADRIAENSEN met haar man JAN PEETER JAN LAMBRECHTS, ADRIAEN PEETERS WIT last en procuratie hebbend van PAU-WEL ANDRIES ADRIAENSEN (zie hiervoor folio 48). Ook nog voor MAEIJKE LAMBRECHTS weduwe wijlen ADRIAEN VERVOORT en voor ANTHONIS van RIJSWIJCK man en vooght van GEERTRUIJT STOFFEL CORNELIS MAES. Allemaal van vaderszijde erfgenamen van PEETER CORNELIS LAMBRECHTS. Verder nog de volgende personen:
CORNELIS WILLEM PAUWELS, HUIJBRECHT WILLEM SANT en zijn vrouw MAEIJKE WILLEM PAUWELS, PEETER ADRIAEN PEETERS WIT (zoon van BARBARA WILLEM PAUWELS), JA-COB PAUWEL WILLEMS, LESKE PAUWEL WILLEMS en haar man DINGEMAN DANIEL WIL-LEMS BLOCK, GRIETKEN PAUWEL WILLEMS met haar man CORNELIS JACOBS, SEE-BRECHT en BARTHOLOMEUS PAUWEL WILLEMS. Ook procuratie voor ADRIAENTKEN PEE-TER SCHEUR en DINGNA PAUWEL WILLEMS. Zij zijn erfgenamen van PEETER CORNELIS LAMBRECHTS, van moederszijde.
Al deze personen hebben samen verkocht een stede metten huijsinghe etc. aan PEETER ADRI-AEN JANNEN op de Dertich Buijnders (1640-10 en folio 157). De combinatie roept de vraag op: Was PEETER CORNELIS LAMBRECHTS getrouwd met MARGRIET WILLEM PAUWELS ? Kin-derloos ? Familie verband niet gevonden. 13. 10. 1638

Folio 160 R
ANTHONIS JANSEN SMIDT (1640-8) vercoft omme ADRIAEN van VESSEM (schoolmeester in ‘s Gravenmoer) de helftscheidinge van een anker saijlants op Cleijn Donghen. 14. 10. 1638

Folio 160r
MAEIJKE HENDRICK DENIJS geassisteerd met haar man ANTHONIS JOACHIM VERMEIJDEN
heeft verkocht aan DENIJS HENDRIK DENIJS (1630-2) haar deel in de onverdeelde boedel.
27. 10. 1638

Folio 160v
HESTER GEERIT FRANSEN weduwe CORNELIS FLORIS PELS koopt de zoon FLORIS uit het eerste huwelijk van haar man uit de boedel. En blijkens de aantekening in de marge is alles uitge-keerd. 4. 11. 1638

Folio 161v
PEETER CORNELIS van LOON (1640-19 ) trouwde met ANNEKE ADRIAEN GIJBEN die al eer-der getrouwd was geweest met ADRIAAN HUIJBRECHT ADRIAENSEN van GILS. Zij had uit dit huwelijk een zoon HUIJBERT, doop 12. 10. 1634. Wanneer niet alleen de vader maar ook de zoon komen te overlijden (boek 45 blz. 77) dan komen JAN en CORNELIS HUIJBRECHT ADRIAEN-SEN het deel va, hun broer en neef opeisen. Blijkens de marge heeft PeETER CORNELIS van LOON uit¬betaling gedaan. 6. 11. 1638

Folio 162v
HESTER GEERIT FRANSEN geassisteerd met ANTHONIS JOOSTEN, PEETER PELS vooght en AERT GEERIT FRANSEN toesiender van de 5 kinderen van CORNELIS FLORIS PELS.
Alimentatie regeling voor de kinderen. Geen namen v. d. kinderen. 11. 11. 1638

Folio 163v
MAEIJKE CORNELIS HUIJBRECHTS, geassisteerd met haar man CORNELIS JAN RIJSBER-GEN heeft verkocht aan PEETER DIRCK ANTHONISSEN 2 loop saijlants in de MEULEN-STRAET, onder voorwaarde van overpad. (1630-12 en 11) 12. 11. 1638

Folio 163v
Sijke Cornelis Jansen geassisteerd met haar man Adriaen Jan Geerits heeft verkocht aan Cornelis Jan Rijsbergen en Maeijke Cornelis Huijbrechts haer gerechte actie, paert, contingent en deel in de stede, groot 24 loop in de Ham. Aangekomen van Anthonis Gabriels (RA 97 folio 18) 12-11-1638

Bijlage
Het nageslacht van ADRIAAN DIRK JAN HUIJGHEN en ADRIANA GOVAERT DENIJS.
Dit echtpaar wordt genoemd in de boedel van DENIJS GODERT DENIJS en CATHALIJN LAU-REIJS van DONGEN. Zie RA 99-64 en 66. Het echtpaar wordt genoemd in HGB 1630-36., 1640-49, etc. Zie 100 folio 16v en 61r

 1. CORNELIS ADRIAEN DIRCK JAN HUIJGHEN en LUCIA JAN ADRIAENSEN.
  Uit dit huwelijk een zoon ADRIAEN, doop 29. 5. 1671
  Deze ADRIAEN trouwt op 24. 2. 1696 met ELISABETH CORNELIS BEEKMAN Dit echt-paar is omstreeks 1700 vertrokken naar Oosterhout. Zie de dopen bij Mevr. Wijnsouw deel V blz. 14.
  Uit dit huwelijk vinden we in het Verpondingsregister terug: SIJKE ADRIAAN CORNELIS HUIJGHEN met CLAES CORNELIS OOMEN VPII-274. Zoon CORNELIS trouwde in Oos-terhout met JOHANNA JANSEN BROEKMANS
  Van de acht kinderen wordt in I folio 214 genoemd als erfgenaam dochter DINGEMARIE. In beide gevallen gaat het om gedeelten van het grondbezit van BEEKMAN. VP II-246
 2. JOHANNES ADRIAAN DIRCK JAN HUIJGEN trouwde voor schepenen op 25. 2. 1680 met MARIA JOOST AART RUIJS.
  Wanner we nu opzoeken Verpondig II folio 320-324 dan wordt daar nadrukkederlijk gespro-ken over ADRIAAN DIRCK JAN HUIJGHEN stede. En over de kinderen van JOHANNES ADRIAEN HUIJGHEN.
  ADRIANA, geboren omstreeks 1682 (zie 1690der61) trouwde met ARIE ADRIAAN BIER-WAGEN, ook hun nakroost wordt daar genoemd. Zie ook de boedel in RA 145 d. d. 9. 12. 1739. Ook Oosterhout dient bekeken te worden.

Echtparen voorkcmend in RA nummer 100, periode 1627-1638

ADRIAEN ADRIAEN van WIJFFLIET en JENNEKE JAN GIJBEN 69 R
ADRIAEN CLAES CATTEN en ANNEKE GEERITS ‘t GEMOET 81 V
ADRIAEN CORNELIS van ES en ANTONIA WIJT JAN WIJTEN 13 R
ADRIAEN HUIJBERT CLAUWAERTS en SIJKE VAS JANSEN VERMEULEN 7 V
ADRIAEN HUIJBERT WILLEMS en DINGENA PEETER JAN ROELEN 7 R
ADRIAEN JANSEN BACKER en AECHTKEN WILLEMS PRAET 35 R
ADRIAEN JAN van BAVEL en BARBARA JAN WILLEMS 1 R
ADRIAEN JAN EVERTS en MAEIJKE JAN HUIJBERTS 33 R
ADRIAEN JAN GEERITS en SIJKE CORNELIS JANSE 164 R
ADRIAEN JAN RAESEN en IKEN ADRIAEN JANS de RUIJTER 116 R
ADRIAEN JOACHIM JAN CLAUW en MARGRIET HUIJBERT RAESEN 20 V
ADRIAEN JOACHIM JAN CLAUW en JUDITH JAN van BEEK 20 V
ADRIAEN LEENAERT VRANCKEN en ENGELTJE HUIJBRECHT ADRIAENSEN 83 V
ADRIAEN MERTENS en CATHALIJN WOUTER DOOMEN 14 R
ADRIAEN PEETERS en ANNEKE JOACHIM v. d. HOEVEN 155 V
ADRIAEN PEETERS van BEEK en LESKE BOUWENS 2 R
ADRIAEN PEETERS WITTEN en CATHALIJN ADRIAEN ANTHONIS CUIJL 27 V
ADRIAEN PEETERS WITTEN en BARBARA WILLEM PAUWELS 27 V
ADRIAEN SIJMEN LAMBEECHTS COPPELAER en MAEIJKE VAS JANSEN VERMEULEN 7v
ADRIAEN VERVOORT en MAEIJKE LAMBRECHTS 159 R
ADRIAEN WILLEMS PRAET en PETRONELLA MELIS ADRIAENSEN 25 R

AERT EELENS WILLEMS en AELTJE JAN ADRIAEN WOUTER MAES 4 R
AERT FRANS BOUWENS en HUBERTA DIRCK PEETER CORNELIS 98 R
AERT JAN JAN AERTSEN en JENNEKE JOOST GOVAERTS 94 R
AERT JAN JAN MEERMANS en MAEIJKE JACOB JORIS v. d. WEE 73 R
AERT JAN JAN MEERMANS en HEILWICH PEETER JOOSTEN 148 R

ANDRIES ADRIAEN OOMEN eh CATHALIJN AERT LEMMENS 48R
ANDRIES ADRIAEN SMIT en ADRIAENTKEN JACOB JORIS v. d. WEE 73 R
ANDRIES CORNELISSEN en MAEIJKE CORNELIS HUIJBRECHTS 2 R
ANDRIES LAUREIJS OOMEN en ELISABETH MELIS SPRANGERS 134 R
ANDRIES LAUREIJS OOMEN en JENNEKE PEETER PEETER van GILS 134 R
ANDRIES PEETER ADRIAEN THIJSEN en DINGENA PEETER HUIJBERT MATHIJSEN 42 R

ANTHONIS ADRIAEN JANSEN en CATHALIJN ADRIAEN PEETERS 155r
ANTHONIS ADRIAEN LEUR en ANTONIA VAS JANSEN 17v
ANTHONIS AERTS en CORNELIA HENDRIK DENIJS 37 R
ANTHONIS AERT VENNICX en MARIJKE HUIJBERT JAN EMBRERECHTS 130 R
ANTHONIS BERNAERT DRIESEN en CATHALIJN JORIS EVERTS 3v
ANTHONIS JOACHIM JANSEN een MARIJKE HENDRIK DENIJS 67r, 161 R
ANTHONIS MATHIJS ANTHONISSEN en MATHIJSKE PEETER MATHIJSEN 142v
ANTHONIS MATHIJS ANTHONISSEN en MARGRIET SIJMEN CORNELIS MAES 106, 142
ANTHONIS MERTEN JAN MERTENS en CATHALIJN ADRIAEN MERTENS 136 V
ANTHONIS MERTEN MATHIJSEN v. d. NH. en CORNELIA STEVEN CORN BROEDERS 50v

BALTHASAR WILLEMS van DONGEN en EMBERTA DIRCX 24r
BARTHOLOMEUS AERTS en MAEIJKE JAN GEERITS de ROY 116r
BOUWEN HENDRIK BOUWENS en MARIJKE ADRIAEN CORNELIS 32r

CLAES ADRIAEN ARISSEN en HUBERTA DENIJS BOUWENS 124
CLAES CORNELIS CORNELISSEN en ANTONIA JANSEN in ’t BROECK 93v
CLAES LUCAS en ADRIAENTKEN CORNELIS DINGEMANS 1 V
CLAES MATHIJSEN en MAEIJKE DIRK JAN van GESTEL 103 V

CORNELIS ADRIAEN MES en MAEIJKE MATHIJS CORNELIS 29r
CORNELIS ADRIAEN PEETERS en MARGRIET VAS JANSEN 17v
CORNELIS ADRIAEN HULSTMAN en ADRIAENTKEN PIET ADRIAENSEN 57
CORNELIS ANTHONIS CLAES BREBERS en MARIJKE JAN LOCHT 19,64,76,108
CORNELIS BOUWEN DENIJS en DINGENA PAUWEL WILLEMS 157
CORNELIS CORNELIS MES en ADRIAENTKEN PEETER PEETERS 92,155
CORNELIS DEENS BOUWENS en BARBARA ANTHONIS SMOLDERS 123v
CORNELIS FLORIS PELS en HESTER GEERIT FRANSEN 158,162
CORNELIS FRANS ANTHONISSEN en ADRIAENTKEN JAN GEERITS de ROY 39v
CORNELIS HUIJBERT BOER en ELISABETH ADRIAEN STEVEN MEULDERS 138
CORNELIS HUIJBERT RAESEN en MARIJKE JAN JAN WOUTERS 100v
CORNELIS JACOBS en GRIETKEN PAUWEL WILLEMS 159
CORNELIS JACOB HENRICX en MAEIJKE PEETER PEETERS 80 V
CORNELIS JAN AERTS en JENNEKE PEETER PEETER van GILS 134R
CORNELIS JAN ANTHONISSEN en MARGRIET RAES HUIJBERT RAESEN 114R
CORNELIS JAN BASTIAENS en ANNEKE JAN CORNELIS ANTHONISSEN 46R
CORNELIS JAN BASTIAENS en ANNEKE JOOST JANSEN 25 V
CORNELIS JAN GIJBEN en MARGRIET STEVEN GORIS 54 V
CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTENBERGH en JENNEKE ADRIAEN WOUTERS 141 V
CORNELIS JAN JAN MEERMANS en MAEIJKE LAMBRECHT ANTHONISSEN 26, 57, 142
CORNELIS JAN RIJSBERGEN en MAEIJKE CORNELIS HUIJBRECHTS 13 V
CORNELIS JANSEN SMIT en ANNEKE JAN PEETER EVERS 1 V
CORNELIS JANSEN SMIT en ANNEKE JOACHIM JAN PEETERS(?) 51v
CORNELIS JAN WILLEMS en MAEIJKE CORNELIS MATHIJS ROMBOUTS 121r
CORNELIS MERTEN MATHIJSENvv NH. en MARGRIET JAN JAN MEEUSEN 88,142
CORNELIS van RUIJSBROECK en CORNELIA ROELOF v. d. LANGENBERGH 52v
COENELIS SIJMEN CORNELIS MAES en LAUREIJSKE ADRIAEN CORSTEN 116r
CORNELIS THOMAS ARTSSEN en MAEIJKE DIRCK DIRCX 4r
CORNELIS THOMAS ARISSEN en CATHALIJN ANTHONIS CORNELISSEN 4r
CORNELIS VAS JANSEN VERMEULEN en HEIJLTJE JAN LAUREIJS CONINCX 17v
CORNELIS WILLEM LAUREIJSEN en JENNEKE JAN JAN WOUTERS 22r

CORSTIAEN CORNELIS JAN HUIJBERTS en JENNEKE LODEWIJCKS 80 V
CORSTIAEN SCHALCKEN en MARTIJNTJE PEETER JANSEN 31 en 121 v

DENIJS DENIJS BOUWEN en MARGRIET JAN ADRIAEN PHARO 124
DENIJS HENRICK DENIJS en MAEIJKE DINGEMAN CORNELIS BASTIAENS 45 R

DIRCK AERTS en JENNEKE CORNELISSEN 36 V
DIRCK ANTHONIS DIRCX BROUWER en BARBARA JANS 94R
DIRCK JAN HOYMAKER en MAEIJKE JORIS CORNELIS van GILS 94 V
DIRCK JAN van GESTEL en LIJNTKE AERT BOGAERTS 103 V
DIRCK PEETER CORNELIS en MAEIJKE JAN GEERITS 156 R
DIRC IK SIJMEN GOVAERTS en CATHALIJ, PEETER PEETER STEVENS 128 V

EMBRECHT MOUTER DOOMEN en PETRONELLA MELIS SPRANGERS 25 R

FRANS ANTHONISSEN en JENNEKE ANDRIESEN 43 R

GEERIT ADRIAEN HOEVENAER en GEERTRUIJ PEETER PEETERS 65 R
GEERIT ADRIAEN ANTHONIS DIRCX en CATHALIJN JAN JAN SCHEPENS 137 R
GEERIT ADRIAEN WOUTERS v. d. NH. en HUBERTA DIRCK PEETER CORNELIS 98 R
GEERIT JAN MEEUSEN en LESKE ADRIAEN HOEVENAAR 75 V

GIJSBERT CORNELISSEN en DINGENA SIJMENS 117 R
GIJSBERT JANSEN en DINGENA MATHIJS CORNELIS MERTENS 1 V
GIJSBERT PEETERS de HAAN en CATHALIJN STOFFEL CORNELISSEN 100 R
GIJSBERT PETERS de HAAN en HENDRINA JANS 100 R

GOVERT DENIJS PEETERS en CATHALIJN LAUREIJS JANS 16 V
GODERT WILLEM JOOSTEN en ANNEKE VAS JANSEN 17 V

HEIJLIGER JAN CORNELIS en MARGRIET JAN MATHIJSEN 154

HENDRIK ADRIAEN de WEERT en HUBERTA ADRIAEN WOUTER DENIJS 12 V
HENDRIK ADRIAEN ANSEMS en JANNEKE JAN ADRIAEN OOMEN 107 R
HENDRIK ANTHONIS de GRAUW en EMMEKE JAN CORNELIS STEVENS 52V
HENDRIK MERTENS en LENAERTKEN JAN PEETER STEVENS 5R
HENDRIK STEVENS en JENNEKE JAN van OS 94R

HUIJBERT ADRIAEN BOER en STIJNTKE ADRIAEN JAN de BACKER 85 R
HUIJBRECHT WILLEM SANT en MAEIJKE WILLEM PAUWELS 159

JACOB CORNELIS ADRIAEN AERTS en ADRIAENTKE PEETER EMBRECHTS 36R,152
JACOB HUIJBERT CORNELIS en LESKE JAN PEETER STEVENS 150
JACOB JAN MATHIJSEN en MAEIJKE GODERT SIJMENS 21 R
JACOB JAN VLAEMING en JENNEKE ADRIAEN ROELOF van DONGEN 140 V
JACOB JORIS v. d. WEE en ANNEKE ADRIAEN BROEDERS 23 R
JACOB JORIS v. d. WEE en WIJNANDA CLAES JANSEN 23 R
JACOB POSTER JACOBS en ANNEKE MATHIJS HENRICX 109 R
JACOB STOFFELS en ADRIAENTKE ADRIAEN MERTENS GEERITS 58 R

JAN AERTS en ANNEKE JANS 36V
JAN ANTHONIS PHARO en EVA WOUTERS NEERINGH 3V
JAN CORNELIS STOFFELS en LIJNTKE PEETER WILLEMS 35V,82V
JAN CORNELIS STOFFELS en MAEIJKE ADRIAEN PAUWELS 16V
JAN CORNELIS HUIJBEN en ANNEKE ANTHONISSEN 13V
JAN CORNELIS JANSEN van LOON en CATHALIJN DENIJS JANSEN 90R
JAN CORNELIS CLEIJS en DINGENA JAN PEETER MATHEUS 34R
JAN CLAES JANSEN en ELISABETH ADRIAEN PEETERS van BEEK 47R
JAN CLAES JACOBS en ANNEKE CORNELIS THOMAS 7R
JAN GEERITS en ADRIAENTKE ADRIAEN PEETERS van BEEK 47R
JAN CLAES JACOBS en MAEIJKE ADRIAEN PAUWELS 16R
JAN HENDRICK RUTGERS en MARGRIET DIRCK CORNELISSEN 91R
JAN HENDRICK RUTGERS en ANNEKE WOUTER DOOMEN 50V
JAN HENDRICK COOLEN en MAEIJKE DIRCK CORNELISSEN 91R
JAN HENDRIK van LOON en ENGELTJE JAN BREKELS 52R
JAN HENDRIK van OS en ELISABETH v. d. VEECKEN 25R
JAN HENDRICK v. d. RIJEN en ADRIANA JAN ADRIAEN DANIELS 124R
JAN HENDRICK COENEN en ANNEKE ADRIAEN CLAES CATTEN 126R
JAN HENDRICK RUIJTENBORGH (?) en JENNEKE JAN SPIJCKERS 3V,28
JAN HENDRICK RUTGERS en CATHALIJN AERT van GORCUM 75R
JAN HUIJBRECHT JANSEN en JENNEKE GIJSBRECHT JANSEN 1V
JAN HUIJBRECHT HENRICX en ADRIANA JAN JANSEN 21R
JAN HUIJBRECHTS en CORNELIA JAN JOCHUMS 19R
JAN JACOB PEETERS en LESKE ADRIAEN LAMBRECHTS 157R
JAN JACOB SIJMENS en SIJKE RASSEN 37V
JAN JAN van ALPHEN en CORNELIA ADRIAEN PEETERS van BEEK 2R
JAN JAN EMMEN en CATHALIJN ANTHONIS DIRCX Brouwer 94R
JAN JANSEN SMIT en MAGDALENA JOOST GOVAERTS 94R
JAN JAN van AEL en ADRIANA HUIJBREChT RAESEN 34R
JAN JANSEN SMIT en MAEIJKE ADRIAEN MERTENS 63, 154
JAN JAN JACOB VENNEMAN en CATHALIJN DENIJS BOUWEN 57,120
JAN LAMBRECHT JAN ROELEN en MAEIJKE JAN JAN MEERMAN 95R
JAN LAMBRECHT RAESEN en CATHALIJN CORNELIS ANTHONISSEN 27R
JAN LUCAS ROELEN en ALEIJDA ADRIAEN MERTENS, wagenmaker 136V
JAN NEUS JAN MERTENS en MARGRIET LAUREIJS DRIES OOMEN
JAN BARTHOLOMEUS en ADRIANA CLEIJS WARREN 68V
JAN MERTEN JAN MERTENS en ADRIANA WOUTER HUIJBEN 22V
JAN PEETER CORNELIS NELO en ANNA ADRIAEN CLAESEN 74R
JAN PEETER TURCKEN en JENNEKE ADRIAEN WILLEMS 74V
JAN PEETER JAN LEMEN en ADRIANA JAN WOUTERS v. d. NIJEWENHUIJSEN 7,83
JAN PEETER JAN LEMMEN en ANNEKE ANDRIES ADRIAEN OOMEN 83,159
JAN PEETER de wagenmaker, en CATHALIJN JAN MERTEN MATHIJSEN 22V
JAN PEETER JANSEN in ‘t BROECK en MARTIJNTJE MERTENS 93R
JAN PEETER MATHEUS en SIJKE RAESEN 26,37
JAN PEETER MATHEUS en CORNELIA MICHIEL WOUTERS 34R
JAN PEETER JANSEN en MAEIJKE CORNELIS JAN PEETER STEVENS 133R
JAN PEETER JAN WELS en ADRIANA JAN ANDRIES OOMEN 107R
JAN STOFFEL TIELEMAN en CORNELIA SIJMEN CORNELISSEN 131R
JAN WILLEM CORNELIS van HULTEN en ANNEKE CORNELIS THOMAS 7R
JAN WILLEM BASTIAANS en CATHALIJN JAN ADRIAEN COCX 119R
JAN WOUTER v. d. NIJEWENHUIJSEN en QUIRIJNTKEN BOUWEN JANS 6V
JAN WOUTER v. d. NIJEWENHUIJSEN en ADRIANA JAN WIJTEN 11V

JERONIMUS STOFFELS v. d. POEL en ADRIANA JAN ADRIAEN DANIELS 124R
JOOST ADRIAEN PAUWELS en HEIJLTJE JAN CORNELIS STOFFELS JOOST 35,81
JAN SIJMEN en ADRIAENTKEN CORNELIS MEEUSEN 99V
JOOST WILLEMS en MAEIJKE CLAES ADRIAENSEN 58V

JOACHIM ADRIAEN PEETERS en ANNEKE PEETER CORNELIS 93 R
JOACHIM FRANSEN en ANNEKE CORNELIS MERTENS 154
JOACHIM JAN CLAUWEN en ANNEKE HUIJBERT CORNELISSEN 68 V

LAMBRECHT GEERITS en IJKE DOMEN CORNELISSEN 107R
LAUREIJS ANTHONIS PEETER FLOREN en MAEIJKE ADRIAEN 14V
LAUREIJS JAN GIJBEN en CORNELIA JAN EVERS 31R

MARIJN CORNELIS MARIJNEN en MAEIJKE LAUREIJS WILLEMS 29 V

MERTEN ADRIAENSEN en ADRIAENTKE JACOBS LOCHT 64 R
MERTEN DENIJS BOUWEN en LESKE ADRIAEN DIRCX . 124 A
MERTEN HENRICK MERTENS en LENAERTKEN WILLEM JAN PEETER STEVENS 22R
MERTEN JAN MERTENS en JENNEKE WOUTER HUIJBEN 45 V
MERTEN JAN PEETERS in ‘t BROECK en LIJNTKE PEETER CLAES ADRIAENSEN 93V

MICHIEL MEEUS DIRCX en PETRONELLA GEERIT LEMMEN 107 R

NICOLAES, zie hiervoor bij CLAES.

PEETER ADRIAEN BROEDERS en MAEIJKE LAUREIJS DRIES ()OMEN 91 R
PEETER ADRIAEN de LOOS en ANNEKE JAN LAMBRECHT RAESEN 11, 27, 64
PEETER ADRIAEN JAN DANIEL van HEIJST en MAEIJKE JAN DIJRCX 144 V
PEETER ADRIAEN van BAVEL en ENGELTJE LENAERT JAN LICHTENBERGH 14 V
PEETER ANTHONIS STOFFELS en DINGENA JAN DOOMEN 30 R
PEETER CORNELIS JAN GIJBEN en GRIETKE STEVEN GORIS 114 V
PEETER CORNELIS van LOON en ANNEKE ADRIAEN GIJBEN 161
PEETER CORNELIS SPRANGERS en PETRONELLA ADRIAENS 106 R
PEETER CORNELIS STEVENS en MARIJKE WOUTER DOOMEN 14 R en 50 V
PEETER DOOM PEETERS en JENNEKE JAN GREIJNEN 35 R
PEETER EMBRECHT PEETERS en BARBARA GEERIT ADRIAEN WILLEMS 62 V
PEETER GIJSBERTS en JASPERIJNTJE MEEUS CORNELIS BARTHOLOMEUS 121 R
PEETER GOOSEN (JOOSTEN) en MARIJKE ADRIAEN PEETERS 155V
PEETER HUIJBERT CORNELIS en LIJNTKE CLAESEN 131 R
PEETER HUIJBERT CORNELIS en CORNELIA RIJMEN CORNELISSEN 131 R
PEETER JAN AERTS en ANNEKE JAN ANTHONIS IJPELAER 154
PEETER JAN van BEIJEREN en MARIJKE FRANS ANTHONISSEN 39 V
PEETER JAN JAN AERTS en CORNELIA BOUWEN HENRICX 60 R
PEETER JAN PEETERS in ‘t BROECK en METKEN JAN PEETERS 93R
PEETER LAUREIJS DRIES OOMEN en MAEIJKE ROELOF JANSEN 107 R
PEETER LAUREIJS JAN MEERMANS en BARBARA JAN WILLEMS 1, 20, 55
PEETER NICOLAES BRESSERS en DINGENA ADRIAEN MERTENS 136 V
PEETER PEETER JACOBS en HUBERTA ADRIAEN WOUTER DENIJS 12 V
PEETER PEETER v. d. WEE en MAEIJKE JORIS v. d. WEE 116 R
PEETER ROELOF MERCUS en JENNEKE JAN GREIJNEN 35 R
PEETER VAS ROELEN en DINGENA CORNELIS ANTHONIS LAUREIJSEN 27 R

PAUWEL PAUWELS en CLAESKE ADRIAEN CLAES CATTEN 126 R

PHILIP LAUREIJS WILLEMS en JACOMIJN GEERITS 29 V

RAES HENRICK JANSEN en JENNEKE JAN GIJBEN 69 V
RAES JOOST JANSEN en JENNEKE JAN GIJSBRECHTS 24 R

RAPHAEL ANTHONISSEN en GEERTRUIJ JAN GIJSBRECHTS 89 V

REIJNIER JAN MICHIELS (van Bommel) en JENNEKE ANTHONIS DIRCX 94 R

SIJMEN GODERT SIJMEN en ANNEKE JOOST WILLEMS 21 R
SIJMEN PEETERS BOL en ELISABETH VAS JANSEN VERMEULEN 17 V

STOFFEL PEETER van GILS en I. ELISABETH CORNELIS BARTHOLOMEUS 61 R
II. MAEIJKE PEETERS van MECHELEN 61R

THOMAS HENDRICK STEVENS en MAEIJKE MATHIJS LAMBRECHTS 99R
THOMAS JANSEN van BOMMEL en GEERTRUIJ SIJMEN PEETERS BOL 95R
THOMAS PHILIPS en CATHALIJN ANTHONIS MATHIJSEN 90V

WIJT JANSEN en ADRIAENTKE AERT DOOMEN 38R
WIJT JAN WIJTEN en ADRIAENTKEN AERT CLEIJS (dezelfde als op 38R?) 11V

WILBORT ADRIAEN TEUNEN en GEERTRUIJ PEETER PEETERS 49 R

WILLEM ANTHONIS AERTS en CORNELIA LAMBERT LAMBRECHTS 79 R
WILLEM JAN JANSEN en MAEIJKE PEETER GIJSBRECHTS 153
WILLEM JAN CORNELISSEN en ENGELTJE GOYAERT SIJMEN 21 R
WILLEM MATHIJS van SCHENDEL en ADRIAENTKE WILLEM JAN VERHOEVEN 151
WILLEM VERHOEVEN en CORNELIA ADRIAEN WOUTER MEEUSEN 126 R
WILLEM WILLEMS (HEIJBLOM) en JENNEKE HENRICK STEVENS 99 R

WOUTER JACOBS VISSCHER en MAEIJKE DIRCK ANTHONISSEN 104 R
WOUTER JAN RIJCKEN en MARGRIET JAN CORSTIAENS 20 V, 64R
WOUTER JAN van BEIJEREN en COMMERKE JOOST GOVAERTS 94 R
WOUTER PEETERS van RIJEL en HUBERTA GOYAERT SIJMENS 2116

WIJNAND JANSEN van DORST en MACHIELKEN LAUREIJS JACOBS 145

ADAM HENDRIK DENIJS 25, 37, 42, 45, 51, 68, 74
ADAM NICOLAES HENDRIKS 111 V
ADAM VAS JANSEN 17 V

ADRIAEN ADRIAEN van BAVEL 14V, 4lV, 51, 108R en 111 V
ADRIAEN ADRIAEN CLAES ADRIAEN 15R, 109V, 110V, 116r
ADRIAEN GAREELMAKER 66, 135, 136. 143
ADRIAEN ADRIAEN HULSTMAN 81 V, 146 V s’Gravenmoer
ADRIAEN ADRIAEN JANSEN 102 R en 144 R
ADRIAEN ADRIAEN PEETERS 155 V
ADRIAEN ADRIAEN SPEELMAN 77 R
ADRIAEN ADRIAEN van WIJFFLIET 69
ADRIAEN ANTHONIS HENDRIKS de GRAUW 41 V
ADRIAEN ANTHONIS HENDRIKS 76 R
ADRIAEN CORNELIS ADRIAEN LEMMEN 21 V
ADRIAEN CORNELIS van ES 13 R
ADRIAEN CORNELIS CLEIJS 23, 32, 45, 51, 61
ADRIAEN CORNELIS HAENSBERGH 75 V
ADRIAEN CORNELIS JANSEN 36 V
ADRIAEN CLAES ADRIAENSEN 150 R
ADRIAEN CLAES CATTEN 81V ‘s Gravenmoer.
ADRIAEN CORSTIAEN JAN AERTS 13 V
ADRIAEN DIRCK JAN HUIJGHEN 16V, 61, 107 V
ADRIAEN DENIJS JANSEN 134 V
ADRIAEN EMBRECHT WILLEMS 89V en 107 V
ADRIAEN EMPELS 24 R
ADRIAEN GODERT SIJMENS 20 R
ADRIAEN GOVAERTS 96 R
ADRIAEN HENDRICKS van BLIECK 122 R
ADRIAEN HENDRIKS van VESSEM 88en 160 ‘s Gravenmoer
ADRIAEN HENDRIKS SCHOENMAKER 92R en 154 R
ADRIAEN HEIJMANS van BOCXEL 67, 70 en 116
ADRIAEN HUIJBERT ADRIAENSEN 32
ADRIAEN HUIJBERT CLAUW 17en 57
ADRIAEN HUIJBERT WILLEMS 107 V
ADRIAEN HUIJBERT ADRIAEN va.. GILS 161 V
ADRIAEN JACOB SPRANGERS 108 R
ADRIAEN JANSEN 88 V
ADRIAEN JAN ADRIAEN BROEDERS 49R en 147 R
ADRIAEN JANSEN BACKER 85 V
ADRIAEN ADRIAEN SMITS 41V,73R,114 en 115

ANDRIES ANDRIESEN 113 V en 143 V
ANDRIES ANDRIES HENDRIKS 36 V
ANDRIES CORNELISSEN 2 R en 28 V
ANDRIES CORNELIS ANDRIES 121 V
ANDRIES CORNELIS JAN LOONEN (van LOON) 123 7
ANDRIES JANSEN 43
ANDRIES JAN ANDRIES OOMEN 107 V
ANDRIES LAUREIJS OOMEN 26 R, 91 V, 116 V en 134
ANDRIES PEETER ADRIAEN TRIJSEN 42 R
ANDRIES WACHMANS 116
ANDRIES WILLEMS 107 R en 128 R

ANTONIA ADRIAEN PEETERS van BEEK 2 R en 47 R
ANTONIA JANSEN in ‘t BROECK 93 R
ANTONIA VAS JANSEN VERMEULEN 17 V en 74 R

ANNEKE ADRIAEN BROEDERS 41 V
ANNEKE ADRIAEN CLAES JANSEN 15 R
ANNEKE ADRIAEN CLAES CATTEN 72v 78 R, 74 R, 126 R en 135 R
ANNEKE ADRIAEN GIJBEN 161 V
ANNEKE ADRIAEN JAN BROEDERS 23 V
ANNEKE ADRIAEN JAN DANIELS 9 R en 124 R
ANNEKE ADRIAEN JAN WILLEMS 128 R
ANNEKE ANDRIES ADRIAEN OOMEN 48 V en 83 V
ANNEKE ANTHONISSEN 13 V
ANNEKE CORNELIS DENIJS 124
ANNEKE CORNELIS MERCELIS 55
ANNEKE CORNELIS HUIJBEN 67
ANNEKE CORNELIS THOMAS 4 R en 7 R
ANNEKE CORNELIS WIJTEN 50 R
ANNEKE GEERITS ‘t GEMOET 81 V
ANNEKE HUIJBERT CORNELIS 68 V
ANNEKE JANSEN 36 V
ANNEKE JAN ANTHONISSEN 154 R
ANNEKE JAN CORNELIS ANTHONISSEN 46 R
ANNEKE JAN CORNELIS van LOON 90 V
ANNEKE JAN LAMBRECHT RAESEN 11r 19 V, 27 R
ANNEKE JAN PEETERS EVERTS 1 V
ANNEKE JAN ROELEN 127
ANNEKE JOACHIM JAN PEETERS 51 V
ANNEKE JOOST JANSEN 25 V
ANNEKE JOOST WILLEMS 21R
ANNEKE JOACHIM v. d. HOEVEN 155V
ANNEKE LAMBRECHTS 26R
ANNEKE MATHIJS HENDRIKS 109,110
ANNEKE MATHIJS HUIJBERTS 5V
ANNEKE PEETER CORNELIS 92V
ANNEKE VAS JANSEN VERMEULEN 17V,77R
ANNEKE WOUTER DOOMEN 50V, 74V
ANNEKE WOUTER PEETER van RIEL 21R
ANNEKE CORNELIS MERTENS 154R

ANTHONIS ADRIAEN JANSEN 12 2, 46 R en 155 V
ANTHONIS ADRIAEN LEUR 17 V en 74 9 CAPPEL
ANTHONIS AERTS 37 R, 47 R, 66 en 78 R
ANTHONIS AERT VENNICX 123 R 129
ANTHONIS BERNAERT DRIESEN 9 V, 39 9, 43 R, 58 R, 92, 93
ANTHONIS CORNELISSEN 27 R
ANTHONIS CORSTIAEN CORNELIS STOFFELEN 50 V
ANTHONIS DIRCK ANTHONISSEN 113 V
ANTHONIS DIRCK BROUWERS 115 R
ANTHONIS DIRCK DIRCX 39 V en 79 V
ANTHONIS GABRIELS 164
ANTHONIS HENDRIK DENIJS 37 R
ANTHONIS HENDRIKS de GRAUW 29 R
ANTHONIS JAN ANTHONISSEN 144R
ANTHONIS JANSEN van DONGEN 40 R
ANTHONIS JAN JANSEN 127 R
ANTHONIS JAN JANSEN SMIT 69 R, 138 9, 146 9. 149, 160 R
ANTHONIS JAN CORNELISSEN 57
ANTHONIS JAN JAN van WACHELEN 77 R
ANTHONIS JOACHIM JANSEN 67
ANTHONIS JOACHIM VERMEIJDEN 160 R
ANTHONIS LAMBRECHTS 26 R en 57, 142 R
ANTHONIS NATHIJSEN 116 R
ANTHONIS MATHIJS ANTHONISSEN 142 V, l 9, 7 R en 49 R
ANTHONIS MERTEN MATHIJSEN v. d. NIEUWENHUIJSEN 1, 36, 43, 44, 50, 55, 107, 113.
ANTHONIS MERTEN JAN MERTENS 65 en 136 V
ANTHONIS RAES WILLEM EMBRECHTS 26 9, 37, 38 V, 152 R
ANTHONIS van RIJSWIJK 159 V
ANTHONIS STEVEN CORNELIS BROEDERS 50, 52, 143, 144
ANTHONIS WILLEM v. d. RIJEN 89 R
ANTHONIS WILLEMS 107 R
ANTHONIS WIJT J, C WIJTEN 11 V
ANTHONIS WOUTER ANTHONISSEN 146 R

BARBARA ANTHONIS WOLDERS 124 A
BARBARA CORNELISSEN 114 V
BARBARA JORIS v. d. WEE 116, 117, 132
BARBARA WILLEM PAUWELS 157, 159, 27V, 62V
BARBARA JAN WILLEMS 1R, 20R, 55, 79V
BARBARA GEERIT ADRIAEN WILLEMS 62V

BARTHOLOMEUS PEETER BARTHOLOMEUS 111V,135R,73R

BASTIAEN ANTHONIS SCHOUTEN 99V
BASTIAEN CORNELIS ADRIAEN HULSTMAN 94V,56,67
BASTIAEN JAN BASTIAENS 103V,40R,41V,50V
BASTIAEN PEETER JANSEN 91V

BOUWEN HENDRIK BOUWENS 32R

CATHALIJN ARIAEN ANTHONIS CUIJL 27 V
CATHALIJN ADRIAEN BOOGARTS 103 V
CATHALIJN ADRIAEN JANSEN 144 R
CATHALIJN ADRIAEN MERTENS 136 V
CATHALIJN AERT CORNELIS AERTS 4 R
CATHALIJN AERT LEMMENS 48 R en 98 R
CATHALIJN AERT MATHEUS 90 V
CATHALIJN ANTHONIS DIJRCX 78 R en 94 R
CATHALIJN ANTHONIS HENDRIKS de GRAUW 41 V
CATHALIJN BASTIAAN JAN BASTIAANS 41 R
CATHALIJN CORNELIS ANTHONISSEN 19 V en 27 R
CATHALIJN CORNELIS STOFFEL PEETERS 5 V
CATHALIJN CLAUWEN 43 V
CATHALIJN CORSTIAENS 4 R
CATHALIJN DENIJS BOUWENS 47 V en 124 A
CATHALIJN DENIJS JANSEN 90 V
CATHALIJN JACOBS uit Vrijhoeve Cappel 128
CATHALIJN JAN ADRIAEN BROEDERS 49 V
CATHALIJN SAN ADRIAEN COCX 119 R
CATHALIJN JAN GEERITS de ROY 122 R
CATHALIJN JAN HUIJBERTS 43 V
CATHALIJN JAN JACOBS 43 R
CATHALIJN JAN LAMBRECHT RAESEN 27 R
CATHALIJN JAN MERTEN MATHIJSEN 22 R
CATHALIJN JAN JAN SCHEPENS 137
CATHALIJN JOOST WOUTERS 73 R
CATHALIJN JORIS EVERT JORIS 9 V en 116 V
CATHALIJN LAUREIJS JANSEN 16 V
CATHALIJN LAUREIJS RUTTEN 72 en 124 ‘s Gravenmoer
CATHALIJN PEETER JAN LAMBRECHT RASSEN 41 R en 50 V
CATHALIJN PEETER PEETER STEVENS 128 R
CATHALIJN PEETER WILLEMS 35 R
CATHALIJN STOFFEL CORNELIS 100 R
CATHALIJN WILLEM BOOGARTS 128
CATHALIJN WOUTER DOOMEN 14 4, 50 V, 65 en 136 V

CLAES ADRIAEN ANSEMS 122 en 124
CLAES ADRIAEN JANSEN 144 en 152 V
CLAES ADRIAEN WILLEMS 128r. 136 R
CLAES ANTHONIS BREBERS 76 V
CLAES CORNELIS CORNELIS CLAESEN 68 en 93 R
CLAES DOMUS CORNELIS 107 V
CLAES HUIJBERT RAESEN 33 R en 37 r en V
CLAES JANSEN COCK 3R
CLAES JAN LAMBRECHT RASSEN 19 V en 27 R
CLAES LUCAS 1 V
CLAES MATHIJSEN 103 V
CLAES PEETER STEVENS 128 R en 153 R
CLAES WILLEM STEVENS 11 V en 12 S

CLAESKE ANTHONIS HENDRIKS 76 R
CLAESKE ADRIAEN CLAES CATTEN 126 en 135

COMMER JAN MATHIJSEN 10 V, 26 V, 102 V en 135 V
COMMERKE JOOST GOVAERTS 94 R

CORSTIAEN ADRIAEN CORSTEN 4 V
CORSTIAEN ADRIAEN MEEUSEN 80 R
CORSTIAEN CORNELIS JACOB HENDRIKS 80 V
CORSTIAEN van DONGEN 57 R
CORSTIAEN GODSCHALCK (SCHALCKEN) 22 R, 32 3 en 122 V
CORSTIAEN HENDRIKS 120 V

CORNELIA ADRIAEN BROEDERS 109
CORNELIA ADRIAEN PEETERS van BEEK 57 4 en 155 V
CORNELIA ADRIAEN WOUTER MEEUSEN 126 R
CORNELIA ANTHONIS MATHIJSEN 107 V
CORNELIA de BRUIJN 120 R
CORNELIA DINGEMAN WIJTEN 8 V
CORNELIA GODERT SIJMENS
CORNELIA HENDRIK DENIJS 37 R
CORNELIA HUIJBERT CORNELISSEN 15 R
CORNELIA JAN EMMEN 81 R
CORNELIA JAN HENDRIK DIRCX 44 V
CORNELIA JAN JOCHUMS 19 V
CORNELIA JAN HENDRIKS van LOON 52 R
CORNELIA JAN LAMBRECHT RAESEN 11 R en 63 V
CORNELIA LAMBRECHT LAMBRECHTS 79 R
CORNELIA MICHIEL WOUTERS 34 R
CORNELIA PEETER PEETER JACOBS 70 R
CORNELIA ROELOF v. d. LANGENBERGH 53 R en V
CORNELIA PEETER BASSEN 138 V
CORNELIA STEVEN CORNELIS BROEDERS 50 V
CORNELIA SIJMEN CORNELISSEN 130 V

CORNELIS ADRIAEN ADRIAEN HULSTMAN 157 ‘s Gravenmoer.
CORNELIS ADRIAEN BERNAERTS 67
CORNELIS ADRIAEN van DONGEN 13 V
CORNELIS ADRIAEN HULSTMAN 150
CORNELIS ADRIAEN HELS 14 V en 29 R
CORNELIS ADRIAEN PEETERS 84 V
CORNELIS ANTHONIS BUIJS 47 V
CORNELIS ANTHONIS CLAESEN 19 V, 64, 76 en 108
CORNELIS CORNELIS BUIJS 74 V
CORNELIS CORNELIS JANNEN 95 V
CORNELIS CORNELIS HELS 29 R
CORNELIS CORNELIS 92en 155 R
CORNELIS CORNELIS MERTENS 154
CORNELIS CORNELIS CLEIJS WARREN 51 V en 61 R
CORNELIS CORNELIS van DONGEN 150 R
CORNELIS DENIJS BOUWEN 124 A
CORNELIS DENIJS CORNELISSEN 8 V
CORNELIS FRANS ANTHONISSEN 39 V
CORNELIS FLORIS PELS 158 R
CORNELIS HENDRIK PEETERS 65 V
CORNELIS HUIJBERT ADRIAENSEN 161 V
CORNELIS HUIJBERT BOER van HEIDEN (Terheide) 138 V
CORNELIS HUIJBRECHTS 67
CORNELIS HUIJBERT LICHTENBERGH 48, 61, 75, 86, 92, 98, 141
CORNELIS HUIJBRECHT RAESEN 20 V, 22 8, 100 V
CORNELIS JACOB HENDRIKS 80 V
CORNELIS JAN AERTS 42 R en 134 R
CORNELIS JAN ANTHONISSEN 114 R
CORNELIS JAN BASTIAANS 25 V, 41 R, 46 R en 51 V
CORNELIS JAN CLAESEN 43 V
CORNELIS JAN CLEIJS 83 V
CORNELIS JAN CUIJPER 51 ‘s Gravenmoer
CORNELIS JAN GIJBEN 54 R
CORNELIS JAN HULSTMAN 52 V
CORNELIS JAN HUIJBEN 126 R
CORNELIS JAN JANSEN 117 R
CORNELIS JAN JAN MEERMANS 57 en 142 R
CORNELIS JAN JAN SMIT 51 V en 69 R
CORNELIS JAN MATHIJSEN 21 R
CORNELIS JAN RIJSBERGEN 5 V, 7 5, 13 V, 14 V, 67, 163
CORNELIS JAN SMIT 1 V
CORNELIS JORIS EVERT JORIS 9 V
CORNELIS LENAERT ARIENS 9 R
CORNELIS LENAERT DIRCX 40 V
CORNELIS LAMBRECHTS 26 R
CORNELIS MERTEN MATHIJSEN v. d. NIEUWENHUIJSEN 88R en 145 R
CORNELIS PEETER JACOBS 5V en 110 R
CORNELIS RIJCK ADRIAENSEN 9 R
CORNELIS RUIJSBROECK 53 R en V
CORNELIS SIJMEN CORNELIS MAES 116 R
CORNELIS SIJMENS 88 R
CORNELIS THOMAS ADRIAENSEN 4 R
CORNELIS VAS JANSEN VERMEULEN 17 V en 77 R
CORNELIS WILLEM LAUREIJSEN 22 R, 30 en 31 R
CORNELIS WILLEM PAUWELS 27V en 159 V
CORNELIS WOUTER CORNELIS 97 R
CORNELIS WOUTER HANTKIJNT 52 R ‘s Gravenmoer

DENIJS DENIJS BOUWEN 122 en 124
DENIJS GOVAERT 16 V
DENIJS DENIJS HENDRIKS van BAVET, 16 V, 45 R, 68 V, 145 R
DENIJS JANSEN van TILBURG 32 V
DENIJS JAN DENIJS 102 R
DENIJS MERCELISSEN 95 R
DENIJS PEETER TUTCKEN 39 V, 74v 79 V, 88v

DINGEMAN CORNELIS JAN ADRIAEN AERTSEN 21 V
DINGEMAN DANIEL WILLEMS 159 V

DINGENA ADRIAENSEN 75 V
DINGENA ADRIAEN LAUREIJS OOMEN 134 V
DINGENA ADRIAEN MERTENS 136 V
DINGENA BERNAERTS 4 R
DINGENA CORNELIS ANTHONIS LANGEN 27 V
DINGENA HUIJBERT CLAESEN 57 R
DINGENA JAN DOOMEN 30 R
DINGENA JAN PEETER MATHEUS 34 R
DINGENA JAN PEETERS van DONGEN 120 V
DINGENA PAUWEL WILLEMS 157
DINGENA PEETER HUIJBERT CLAESEN 42 R
DINGENA PEETER JAN ROELEN 107 V
DINGENA PEETER CORNELIS 1 V
DINGENA SIJMEN 116 R
DINGENA WOUTER ADRIAEN NERRINGS 127 V ‘s Gravenmoer
DINGENA WIJT JAN WIJTEN

DIRCK AERTS 36 V
DIRCK ANTHONIS DIRCX 79 V en 94 R
DIRCK JAN DIRCX 144 V
DIRCK JAN van GESTEL 103 V
DIRCK JAN HOYMAKER 94 V
DIRCK PEETER CORNELIS 5 R, 21 R en 156
DIRCK SIJMEN GOVAERTS 128 V

DOMUS CORNELIS 30 R

ELISABETH ADRIAEN DIRCX 124 A
ELISABETH ADRIAEN HOEVENAER 75 V
ELISABETH ADRIAEN JANSEN 30 V
ELISABETH ADRIAEN PEETERS van BEEK 2 R en 47 R
ELISABETH ADRIAEN STEVEN MEULDER 138 V
ELISABETH ADRIAEN LAMBRECHTS 107 V
ELISABETH BOUWEN 2 R
ELISABETH CORNELIS ADRIAEN JOOSTEN 45 R
ELISABETH CORNELIS BARTHOLOMEUS COCX 62 R
ELISABETH GEERITS v. d. VEECKEN 25R en 54 R
ELISABETH JAN PETER STEVENS 3 R en 150 V
ELISABETH MELIS SPRANGERS 118 V
ELISABETH PAUWEL WILLEMS 159 V
ELISABETH PEETER CLAES ADRIAENSEN 93 R
ELISABETH STOFFEL van GILS 112 V en 67
ELISABETH VAS JANSEN VERMEULEN 17V,77R

EMBRECHT HORSTEN 92 R
EMBRECHT JACOBS 128 V
EMBRECHT QUIRIJN HESSELS 19V,27Ren 36 R
EMBRECHT PEETER Timmermans 152 R, 58 V, 65 V, 78R
EMBRECHT RAES WILLEMS 5 V, 19 V, 27 R, 49 Ven 50 V
EMBRECHT WILLEMS Timmerman 14 R, 25 R, 49 V, 63 V, 70, 71
EMBRECHT WOUTER DOOMEN 141 en 149
EMBERTA DIRCX 24 R

EMMEKE AERT HENDRICX 76 R
EMMEKE JAN CORNELIS STOFFELS 82

ENGELTJE GOYAERT SIJMENS 21 R
ENGELTJE HUIJBERT ADRIAENSEN 83
ENGELTJE JAN BREKELS 52 R
ENGELTJE LENAERT JAN LIGHTENBERGH 14 V

ERASMUS HENDRICK JANSEN 22 8, 32 R en 69
EVA WOUTER ADRIAEN NERRINGHS 3 V, 114 en 127 V
EELTJE LENAERT ADRIAENSEN 2 R zie ook RA 96-84

FLORIS ARTHUS en FLORIS CORNELIS PELS 158
FRANS ANTHONISSEN 43 R
FRANS JAN LUCAS 25 V en 66

GEERIT ADRIAENSEN 9 V
GEERIT ADRIAEN ANTHONIS DIRCX 137
GEERIT ADRIAEN CLAES CATTEN 72 en 135 ‘s Gravenmoer
GEERIT ADRIAEN HOEVENAAR 65 en 66
GEERIT ADRIAEN WILLEMS 62 V
GEERIT ADRIAEN WOUTERS v. d. NIEUWENHUIJSEN 98 V
GEERIT CORSTIAENS 80 R
GEERIT DIRCK ANTHONISSEN 41 9, 49 R, 111 9, 133 456
GEERIT JAN MEEUSEN 75 V
GEERIT JAN WOUTERS v. d. NIEUWENHUIJSEN 46 9, 75 9, 83 V, 98 V, 144
GEERIT JOOST PEETER van HEIJST 59 R Waalwijk
GEERIT KEIJSERS 43 R
GEERIT WILLEMS 21 R en 96 V
GEERTRUIJ ADRIAEN GIJSBERTS 26 R
GEERTRUIJ AERT GEERITS 51 en 58 ‘s Gravenmoer
GEERTRUIJ GIJSBERT HORSTEN 128 V
GEERTRUIJ JAN GIJSBERTS 89 V
GEERTRUIJ STOFTEL CORNELIS MAES 159

GIJSBERTA CORNELIS GIJSBERTS 6 R en V
GIJSBERT CORNELIS timmerman 137
GIJSBERT CORSTIAENS 116 R
GIJSBERT JANSEN 1 V
GIJSBERT MATHIJS van SCHENDEL 151 R
GIJSBERT PEETER CORNELIS de HAEN 100 R

GOVAERT ADRIAEN CLAE3 CATTEN 126 V ‘S Gravenmoer
GOVAERT van ALPHEN 97 R ‘s Gravenmoer
GOVAERT DENIJS PEETER SNIJDERS 16 V
GOVAERT MATHIJSEN 43 R
GOVAERT WILLEM JOOSTEN 17 V

HANECOP familie 71 R

HEIJLIGER ADRIAEN BROERHOVEN 94 R
HEIJLIGER JAN CORNELIS 154 R

HEIJLWICH JAN ADRIAENSEN 154 R
HEIJLWICH JAN CORNELIS STOFFELS 35 R en 82
HEILWICH JAN LAUREIJS CONINCX 17 V en 24 R ‘s Gravenmoer
HEILWICH PEETER JOOSTEN 148 R

HENDRIK ADRIAENSEN de WEERT 12 V en 13 R
HENDRIK ANTHONIS de GRAUW 82
HENDRIK JAN van BOCXEL 14 V en 25 V
HENDRIK JAN RUTGERS 67, 74, 102 V en 108 V
HENDRIK JAN VERHAGEN 151 R
HENDRIK MERTENS 5 R en 22 R
HENDRIK STOFFEL van GILS 133

HENDRINA JAN 100 R
HESTER GEERIT FRANSEN 158. 160, 162
HESTER JANSEN SMIT 88 R ‘s Gravenmoer

HUIJBERT ADRIAENSEN BOER 85 R en 87 V
HUIJBRECHT ADRIAEN CLAES JANSEN 15 R en 139 V
HUIJBRECHT CORNELIS HUIJBEN 60 V
HUIJBRECHT MERTEN MATHIJSEN 73 V en 75V
HUIJBRECHT PAUWEL KEIJSER 43 V
HUIJBRECHT WILLEM BASTIAANS 27 V en 43 V
HUIJBRECHT WILLEM JANSEN 92 V
HUIJBRECHT WILLEM PAUWELS 49 V, 69 V en 146 R
HUIJBRECHT WILLEM SANT 159 V

HUBERTA ADRIAEN WOUTER DENIJS 12V
HUBERTA DENIJS BOUWENS 124A
HUBERTA DIRCK PEETER. CORNELIS 98V
HUBERTA GODERT SIJMENS 21R

ISAACK PEETER JOOSTEN van LOON 29V,65V,99V

JASPER ADRIAEN van WIJFFLIET 69R
JASPER GODERT MATHIJSEN 43 V
JERONIMUS STOFFEL v. d. POEL 90 V, 97 R, 12,., 144 en 155

JACOB ADRIAEN BOMMELAER 72 R ‘s Gravenmoer
JACOB AERT JACOBS 155 R
JACOB ANTHONIS HENDRIKS 144 V
JACOB CORNELIS AERDEN 152 R
JACOB CORNELIS ADRIAENS 36 R
JACOB CORNELIS WIJS 120 V
JACOB CORNELIS WILLEM HAENSBERGH 25 v
JACOB CLAES JACOBS 7 R en 16 R
JACOB DINGEMANS 31 V en 52 V
JACOB DINGEMAN WILLEMS 142 V
JACOB GIJSBRECHT HORSTEN 77 V en 123 V
JACOB HUIJBRECHT CORNELIS 3 R, 42 R en 150 V
JACOB JAN MATHIJSEN 21 R
JACOB JAN WILLEMS 2 R, 10v, 33
JACOB JORIS v. d. WEE 23 V en 72 R
JACOB LAMBRECHTS 89 R Terheide
JACOB LAMBRECHT AERDEN 107 R
JACOB PAUWEL WILLEMS 53 V
JACOB PEETERS 147 R
JACOB POSTER CORNELIS de HAAN 86 R
JACOB PEETER JACOBS 5r en 109 R
JACOB PEETER MATHEUS 9 V, 34R,75V, 80V, 122
JACOB PEETER PEETER JACOBS 70
JACOB STOFFELS 58 R en 110 V
JACOB WILLEM JASSEN 6 R en 25 V
JACOB WOUTERS PRAET 73 V ‘s Gravenmoer

JACOBMIJNA ANDRIES ADRIAEN OOMEN 31 R
JACOBMIJNA LAUREIJS WILLEMS 29 V

JUDITH JANSEN van BEEK 20 V
JUDITH STEVEN BLANCKAERTS 47 V

JOACHIM ADRIAEN JOCHUMS v. d. HOEVEN 155 V
JOACHIM ADRIAEN PEETERS 4 V, 92 RV, 148 V en 166V
JOACHIM DIRCK RIJCKEN 108 R ‘s Gravenmoer
JOCHUM FRANSEN de schoenmaker 154 R en V
JOACHIm JAN CLAUW 68 V
JOACHIM JAN PEETERS 51 V
JOACHIM JAN RUTTEN 50, 72 V en 134V ‘s GravenMOER
JOACHIM JOOSTEN 116 R

JAN ADRIAEN AERDEN 50V, 72V, 81V, 93V, 120, 148R
JAN ADRIAEN JAN BACKER 85 Ren 95 R
JAN ADRIAEN BOER 45 V
JAN ADRIAEN CANTERS 117 V
JAN ADRIAEN van DONGEN 25 R en 20
JAN ADRIAEN JAN DANIELS van HEIJST 78 V, 100 V en 124 R
JAN ADRIAEN de LOOS 11 R, 27
JAN ADRIAEN ROOS 46 V Cappel
JAN AERTS 36 V
JAN ANDRIES LAUREIJS OOMEN 134
JAN ANTNONIS PEETERS 113
JAN ANIHONIS PHARO 3V
JAN ANTHONIS SLOBBEN 153R
JAN ANTHONIS IJPELAER 154R
JAN CORNELIS 31 V
JAN CORNELIS ANTHONISSEN 46
JAN CORNELIS de HAAN 15 R en 78 V
JAN CORNELIS STOFFELEN 5, 16, 30, 35, 45, 72
JAN CORNELIS HUIJBEN 13 V en 67
JAN CORNELIS THOMAS 4R, 7R, 42R
JAN CORNELIS JANSEN van LOON 90 V en 102 R
JAN CORNELIS van DONGEN 40 R
JAN CORNELIS JANSEN 36 V
JAN CORNELIS v. d. WEE 133 R
JAN CORNELIS WIJ EN 50R
JAN CLAES EMMEN 113
JAN CLAES JACOBS 7R
JAN CLAES JANSEN 47R
JAN DIRCK ANTHONISSEN 3V, 4V, 66, 80R, 116V, 150R
JAN DINGEMAN CLAES CATTEN 110R
JAN DINGEMAN GIJBEN 128V
JAN DOMUS ADRIAENSEN 112V
JAN EVERT JORIS 32 V
JAN GEERIT van SPREEUWEL 47 R
JAN GEERITS 82 V
JAN GEERITS de ROY 116 6, 117 V en 132 7
JAN GIJSBERT CORNELIS Timmerman 114
JAN HENDRIK COENEN 72 V, 110 V, 126, 135 R
JAN HENDRIK COOLEN 91 R, 94 V, 106 R, 127 V, 128
JAN HENDRIKS van LOON 52 R
JAN HENDRIKS van OS 25 R en 54 V
JAN HENDRIK RUIJTENBORGH 28 V
JAN HENDRIK RUTGERS 50 V, 91 R, 106 V
JAN HENDRIK v. d. RIJEN 124 R
JAN HENDRIK van WOENSEL 139 V
JAN HUIJBERT ADRIAENSEN 161 V
JAN JACOB CORNELIS 3 8 en 73 V
JAN HUIJBERT CORNELIS BOER 15 R, 44 7, 78 R en 108
JAN HUIJBRECHTS 19 V
JAN HUIJBRECHT HENDRIKS 21 R
JAN HUIJBERT PEETERS 2 R
JAN JACOB CUIJPER 127 V
JAN JACOB PEETERS 59/60 en 107. 2
JAN JACOB SIJMENS 52
JAN JAN van AEL 33 8, 114 a 93
JAN JAN van ALPHEN 2 R en 47 R
JAN JAN van BEIJEREN 28 7, 34, 39, 51, 87 V, 108 V
JAN JAN EMMEN 52 V, 79 V 158 R, 94. en 95
JAN JAN HENDRIKS van LOON 52 R
JAN JAN JACOB VENNEMAN (Fijnmand 57 V
JAN JAN JOACHIMS 19 V
JAN JAN LAUREIJSEN 36 V
JAN JAN KIJNDERMAKER (VENUS) 73 V ‘s Gravenmoer
JAN JAN MEEUS 68
JAN JAN van OORT 70
JAN JAN POTMAKER 117 R
JAN JAN RIJCKEN 88 R
JAN JAN SMIT 64 8, 122, 124, 154. 94.
JAN JAN WOUTERS v. d. NIEUWENHUIJSEN 20 V
JAN JAN IJPELAER 154r
JAN JAN van WAMELEN 94r, 95r
JAN JOACHIM CLAUW 37v
JAN JOACHIM JANSEN 20v
JAN JOOST VAN SPRANG 101V en 124R
JAN LAMBRECHTS 26
JAN LAMBRECHT JAN ROELEN 95 R, 107 V, 227 R, 145 en 146
JAN LAMBRECHT RAESEN 19 V, 27 R en 64
JAN LAUREIJS DRIES OOMEN 14 V, 25 V, 70, 80, 110 V
JAN LAUREIJS MEERMANS 1 R, 55 en 148 R
JAN LAUREIJS MICHIELSEN 68
JAN LAUREIJS RUTTEN 72 R ‘s Gravenmoer
JAN LAUREIJS SPIJCKERS 28 V
JAN LUCAS ROELEN 136 V
JAN MATHIJS SMIT 120 R
JAN MEEUS JAN MERTENS 91 R
JAN MERTEN JAN MERTENS 23 R en 45 V
JAN PEETERS 147 R
JAN PEETER CORNELIS NELO 39 R, 65 V, 66, 74 8, 78 R, 92R
JAN PEETER CLEIJS 39 V
JAN PEETER JACOBS 5 V, 109 en 110.
JAN PEETER JANSEN 22 V, 125. 126, 133 V
JAN PEETER JAN LAUREIJSEN in ’t BROECK 93 R
JAN PEETER JAN LEMMEN 7 R, 36 V, 41 R, 83V, 113, 157
JAN PEETER MATHEUS 129
JAN PEETER v. d. OUDENHOVEN 80 V
JAN PEETER PEETER STEVENS 51 V
JAN PEETER SPREEUWEL 39, 65, 66, 74, 78, 92, 107, 116
JAN PEETER STEVENS 126 R
JAN PEETER timmerman 4 V
JAN PEETER TURCKEN 74 V
JAN ROELOF JACOBS 78 6, 96 V, 110 V, 111R
JAN RIJCKEN 48 V
JAN STEVEN GORIS 114, 116, 122, 139 R en 145 R
JAN STOFFEL PEETER van GILS 153 V
JAN STOFFEL TIELEMAN, 130 V
JAN SIJMEN CORNELIS 14 R en 50 V
JAN WILLEM ACKERMAN 114
JAN WILLEM BASTIAANS 20 V en 119 R
JAN WILLEM BLOCK 122 V
JAN WILLEM CORNELIS 4 R en 7 R
JAN WILLEM DIRCX 39v
JAN WILLEN DIRCX CUIJPER 2 R, en 42 V ‘s Gravenmoer
JAN WILLEM van BULTEN 155 R
JAN WILLEN JANSEN 21 R en 92 V
JAN WILLEM SANT 117 R
JAN WILLENS 94 V en 107 R
JAN WOUTERS 72R Waalwijk
JAN WOUTER MATHIJSEN 11 R, 57, 97 R
JAN WIJT JANSEN 38R

JOOST GIJBEN 128 Vrijhoeve
JOOST ROELOF JACOBS 116R

JENNEKE ADRIAEN van BAVEL 110V
JENNEKE ADRIAEN ROELOFS van DONGEN 140V
JENNEKE ADRIAEN WOUTERS 141V
JENNEKE ANDRIESEN 43R
JENNEKE ANDRIES ADRIAEN OOMEN 48V
JENNEKE ANTHONIS DIRCX 86R
JENNEKE CORNELIS 36V
JENNEKE CORNELIS JANSEN 36V, 50V
JENNEKE CORNELIS THOMAS 4R
JENNEKE GIJSBERT JANSEN 1V
JENNEKE HENDRIK STEVENS 99R
JENNEKE JACOB JAN HEIMANS 69R
JENNEKE JANS van OS 99R
JENNEKE JAN ANDRIES OOMEN 107V
JENNEKE JAN GIJSBERTS 24R
JENNEKE JAN GREIJNEN 35R
JENNEKE JAN GIJBEN 69R
JENNEKE JAN WOUTERS 22R
JENNEKE JAN SPIJCKERS 3 V, 28 V en 96 V
JENNEKE JAN SMIT 88 ‘s Gravenmoer
JENNEKE JOOST GOVAERTS 94 R
JENNEKE LAUREIJS JAN GIJBEN 31 V
JENNEKE LENAERTS 2R
JENNEKE PEETER PEETER van GILS 118 V en. 134 R
JENNEKE RAES HUIJBEN 33 R en 114 R
JENNEKE SIJMEN CORNELIS MAES 49 R en 116 R
JENNEKE WOUTER HUIJBEN 45V

JOOST ADRIAENSEN 72R
JOOST ADRIAEN PAUWELS 16 R, 35 R, 82
JOOST DIRCK PEETERS 33 V en 98 V
JOOST JAN HENDRIKS van LOON 52 V
JOOST JAN SIJMEN 99 V
JOOST ROELOF JACOBS 68, 116 R

LAMBRECHT ADRIAEN BROEDERS 134V
LAMBRECHT ADRIAEN v. d. BROECK 66
LAMBRECHT AERTSEN 25V
LAMBRECHT JAN LAMBRECHT RAESEN 27 R
LAMBRECHT JOOST WILLEM van SPRANG 77 V

LAUREIJS ADRIAEN CORSTEN 116 2
LAUREIJS CLAES ADRIAENSEN 27 8, 113 V en 153
LAUREIJS DRIES OOMEN 70
LAUREIJSKE JAN HUIJBRECHTS 43 V

LENAERT EXTER 112R Geertruidenberg
LENAERT VRANCK LENAERTS 6 R, 37 V en 83
LENAERTKEN WILLEN JAN PEETER STEVENS 5 2 en 22 R

MAEIJKE ADRIAEN ADRIAENSEN 128 V
MAEIJKE ADRIAEN ADRIAEN JANNEN 144 S
MAEIJKE ADRIAEN ADRIAEN HORSTEN 14 V en 111 V
MAEIJKE ADRIAEN CORNELIS v. d. BRANT 32
MAEIJKE ADRIAEN MERTENS 63 en 64 R
MAEIJKE ADRIAEN PAUWELS 16 R
MAEIJKE ADRIAEN PEETERS 155 V
MAEIJKE ANTHONIS JAN BRESSERS 17 V
MAEIJKE BEIJEN 87 V
MAEIJKE CORNELIS GIJSBERTS 28 V
MAEIJKE CORNELIS HUIJBEN 139, 146, 2R, 141V, 163V
MAEIJKE CORNELIS JAN PEETERS 133 V
MAEIJKE CORNELIS ROELEN 107 V
MAEIJKE CORNELIS ROMBOUTS 121 R
MAEIJKE CORNELIS WIJTEN 50 R
MAEIJKE DINGEMAN CORNELIS BOOMAERTS 45 R
MAEIJKE DIRCK ANTHONISSEN 114 R
MAEIJKE DIRCK CORNELIS 91 R
MAEIJKE DIRCK DIRCX 4 R
MAEIJKE DIRCK JAN van GESTEL 103 V
MAEIJKE FRANS ANTHONISSEN 39 V
MAEIJKE GODERT SIJMEN 21 R
MAEIJKE HENDRIK DENIJS 37 R, 67, 160 R
MAEIJKE JACOBS LOCHT 19 V, 64, 76 V en 108 R
MAEIJKE JACOB JORIS v. d. WEE 41 R, 73 R en 116 R
MAEIJKE JACOB PEETERS 147 R
MAEIJKE JAN de COCK 42 R
MAEIJKE JAN CORNELIS HAENSBERG 122 V
MAEIJKE JAN DIRCX 144 V
MAEIJKE JAN GEERITS 79 V, 115 R 156
MAEIJKE JAN GERITS de ROY 116 R
MAEIJKE JAN JAN MEERMANS 95 R, 145 en 146
MAEIJKE JAN HUIJBRECHTS 33 R
MAEIJKE JAN HENDRIKS van LOON 52 R
MAEIJKE JAN JAN WOUTERS 100 V
MAEIJKE JORIS CORNELIS van GILS 94 V
MARIJKE LAMBRECHTS 57 en 159 V
MARIJKE LAMBRECHT ANTHONISSEN 142 R
MAEIJKE LAUREIJS ANDRIES OOMEN 91 R
MARIJKE LAUREIJS JAi CORNELISSEN 164
MAEIJKE LAUREIJS WILLEMS 29 V
MAEIJKE MATHEUS CORNELIS MERTENS 29 R
MAEIJKE MATHIJS LAMBRECHTS 99
MAEIJKE PEETER GIJSBERTS 153 R
MAEIJKE PEETERS van MECHELEN 61 8, 67, 112 4, 143 V en 153v
MAEIJKE PEETER PEETERS 80 V
MAEIJKE ROCHUS CORNELIS LANGEN 27 R
MAEIJKE ROELOF JANSEN 107 V
MAEIJKE STOFFEL CLUIJTER ‘sGravenmoer
MAEIJKE VAS JANSEN VERMEULEN 17 V
MARIJKE WILLEM JANSEN 107 V
MAEIJKE WILLEM PAUWELS 159 V
MAEIJKE WOUTERS DOOMEN 14 R en 50 V
MAEIJKE WOUTER PEETERS van RIEL 21 R

MARCUS JAN PHARO 3 V, 114, 126,127
MARIJN CORNELIS MARIJNEN 29 V
MARIJN JAN PEETERS 22 R

MATHIJS PEETER ANDRIESEN 25 R
MATHIJS THOMAS 163 V
MATHIJS JANSEN de LEEUW 147 R

MELIS ANTHONISSEN 43 V
MELIS JAN MELISSEN 144

MERTEN ADRIAEN MERTENS van GESEL 111 V, 58 R
MERTEN CORNELIS MERTENS 154 R
MERTEN DENIJS BOUWEN 124
MERTEN HUIJBERT MERTENS v. d. NIEUWENHUIJSEN 90 V
MERTEN JAN MERTENS 45 V en 102 V
MERTEN PEETERS CORNELIS de HAEN 120, 86R
MERTEN PEETER JAN JANSEN in ‘t BROECK 126, 93 R

MICHIEL GOOSENS 94 V
MICHIELTJE LAUREIJS JACOBS 144

MEEUS MERTEN JAN MERTENS 23 R
MEEUS HENDRIK ADRIAEN ANSEMS 107 V
MEEUS JAN CLAESEN 43 V

MICHIEL CORNELIS BUIJS 58 ‘s Gravenmoer
MICHIEL MEEUS DIRCX 107 V
MICHIEL WEIJNEN 76 R

MAGDALENA JOOST GOVAERTS 94 R

MARGRIET CORSTIAEN JANSEN 64
MARGRIET DIRCK ANTHONISSEN 94 R
MARGRIET DIROK CORNELISSEN 91 R
MARGRIET HUIJBERT RAESEN 20 V
MARGRIET JACOBS 128
MARGRIET JAN ADRIAEN PHARO 124 D
MARGRIET JAN CORSTIAENS 20 V
MARGRIET JAN DINGEMANS WIJFFLIET 68
MARGRIET JAN JAN MEERMANS 88 R, 142 R en 145 R
MARGRIET JAN MATHIJSEN 154
MARGRIET JAN PEETERS 22 Ven 32 V
MARGRIET JAN VSTEEG 70 ‘s Gravenmoer
MARGRIET LAUREIJS DRIES OOMEN 91 3
MERGRIET PEETER PEETER JACOBS de BRUIJN 12 V en 13 R
MARGRIET RAES HUIJBERT RAESEN 114 R
MARGRIET STEVEN GORIS 54 V en 114
MARGRIET SIJMEN CORNELIS MAES 116 R en 142 V
MARGRIET WILLEM PAUWELS 157
MARGRIET WILBORT van SON 9 V
MARGRIET WIJT JAN WIJTEN 11 V, 12 R en 38 R

MARTIJNTJE MERTENS 93 R
MARTIJNTJE PEETER JANSEN de wagenmaker 121 V
METKEN JAN PEETERS 93 R

NICOLAES JAN LAMBRECHT RAESEN 146 R
Zie ook bij CLAES

PAUWEL PAUWELS 126R, 135 V
PAUWEL ANDRIES ADRIAEN OOMEN 48 V en 137R

PEETER ADRIAEN van BAVEL 111 V
PEETER ADRIAEN BLOCK 127 R
PEETER ADRIAEN BROEDERS 26 R, 58 R, 91 R, 99 V, 151 V
PEETER ADRIAEN BROUWERS 114 V
PEETER ADRIAEN JANSEN 157
PEETER ADRIAEN JAN DIRCK HUIJGHEN 144 V
PEETER ADRIAEN JAN OOMEN 14 R
PEETER ADRIAEN van LOON 11 R, 19 V, 64 R, 116 R
PEETER ADRIAEN PEETERS 110 R en 139 V
PEETER ADRIAEN PEETERS LUIJCKEN 15R
PEETER ADRIAEN PEETERS WITTEN 27 V, 64, 159 V
PEETER ADRIAEN WILLEMS 136R
PEETER ADRIAEN WOUTERS 63R
PEETER ANDRIES ADRIAEN OOMEN 48V, 98R
PEETER ANTHONIS PEETER FLOREN 14V
PEETER ANTHONIS STOFFELEN 30 R, 30 V, 52 R
PEETER CLAES BRESSERS 106V
PEETER CLAES JACOBS 7V
PEETER CORNELIS ANTHONIS LANGEN 138V
PEETER CORNELIS JAN GIJBEN 114V
PEETRR CORNELIS JAN de HAAN 71V
PEETER CORNELIS LAMBERTS 159V
PEETER CORNELIS van LOON 161V
PEETER CORNELIS SPRANGERS 66, 106 R en 137
PEETER CORNELIS STEVENS 14 R en 50 V
PEETER DIRCK ANTHONISSEN 36 R, 51 R, 111V, 120V
PEETER DOOM PEETERS 35 R
PEETER EMBRECHT PEETERS 62 V
PEETER GIJSBERTS 121 R
PEETER GOOSENS 155 V
PEETER HENDRIK STEVENS 99 R en 163 V
PEETER HUIJBRECHTS 43 V
PEETER HUIJBERT CORNELIS 124 V en 130 V
PEETER HUIJBERT STREEL 108 V
PEETER JACOBS 109 en 110
PEETER JACOBS BINCK 158
PEETER JACOB PEETERS de HAAN 86 R
PEETER JAN AERTS 154R
PEETER JAN v. d. BEEK 33V, 45V, 32V, 35V
PEETER JAN BEIJEN 39V
PEETER JAN CLAESEN 43R
PEETER JAN DINGEMANS 132R
PEETER JAN van DONGEN 40R
PEETER JAN MATHIJSEN 88R
PEETER JAN MEERMANS 96V
PEETER JAN PEETERS 22R, 26V, 32V, 35V, 43
PEETER JAN PEETERS in ‘t BROECK 83R
PEETER JAN TURCKEN 74V
PEETER JAN de wagenmaker 121V, 124R, 152
PEETER JAN de WEVER 91V
PEETER LAUREIJS DRIESEN 107V
PEETER LAUREIJS JACOB GOVAERTS 96R
PEETER LAUREIJS MEERMANS 1 R, 20 R en 55
PEETER LAUREIJS WILLEMS 29V
PEETER MELIS 114V
PEETER MIJNEN 104R, 151V
PEETER PEETER ANDRIES BOOGAERTS 39V
PEETER PEETER van GILS 134V
PEETER PEETER JACOB VRANCKEN 13R, 50V
PEETER PEETER VLOOT 59R
PEETER PEETER de Wagenmaker 121 V en 152 V
PEETER ROELOF HUIJBEN 140V
PEETER ROELOF MERCUS 35R
PEETER SIJNEN van SON 38 V, 40 V, 74 V
PEETER VAS JANSEN VERMEULEN 17 V en 74 V
PEETER WILLEN BREBERS 148 V
PEETER WIJTEN 12 R

PETRONELLA ADRIAENSEN 106R
PETRONELLA ADRIAAN JACOB JANSEN 22V
PETRONELLA GEERIT LAMBRECHTS 107V
PETRONELLA MELIS ADRIAENSEN 25R
PETRONELLA WOUTERS van RIEL

PHILIP LAUREIJS WILLEMS (OLIFIERS) 23 V, 67, 71 V, 142 en 158

QUIRIJN JAN HUIJBEN 114

REIJNIER JAN MICHIELS van BOMMEL 86 R en 115 V, 94 R
RAES JOOST JANSEN 24 R en 148 R
RAPHAEL ANTHONISSEN 89V
ROBBRECHT JAN PHARO 72V
ROCHUS JAN PEETERS 22V

ROELOF ADRIAEN JACOB JANSEN 36 V, 50 V, 70
ROELOF HUIJBERT ADRIAENSEN 83
ROELOF PEETER LAUREIJSEN 2R

RUTH JANSEN van DONGEN 88 R ‘s Gravenmoer
RIJCK BASTIAENS 2R
RIJCK WILBORT SIJMEN 71V

SOETKEN JAN HUIJBEN 43 V

STEVEN ANTHONIS PHARO 1 V
STEVEN HUIJBERT CLAESEN 57 R
STEVEN JAN STEVEN BROEDERS 144 R en 145 V

STOFFEL JERONIMUS v. d. POEL 87 V
STOFFEL PEETERS 40V en 80 V
STOFFEL PEETER CORNELIS van GILS 14 V, 61, 65, 67. 112, 143

STIJNKE ADRIAEN JAN HARTEN 85 en 87
STIJNKE LENAERTS 6 R

SIJKE CORNELIS JANSEN 164
SIJKE JANSEN SMIT 88 ‘s Gravenmoer
SIJKE RAES WILLEM EMBRECHTS 26 V en 37 V
SIJKE VAS JANSEN VERMEULEN 17 V

SIJMEN GOVAERT SIJMENS 21 R
SIJMEN PEETERS BOL 17 V, 37 V ‘s Gravenmoer

THOMAS HENDRIK STEVENS 99 R en 163 V
THOMAS JANSEN van BOMMEL 77R
THOMAS PHILIPS 90

VAS JANSEN VERMEULEN 17V
VIJVER ADRIAEN WOUTERS v. d. NIEUWENHUIJSEN 126, 127, 141, 151

WILBORT ADRIAEN ANTHONISSEN 49V
WILBORT ROELOF JANSEN 107 V en 139 R
WILBORT RIJCK WILBORTS 68

WILLEM ADRIAEN WILLEMS 133V
WILLEM ANTHONIS AERTS 79R
WILLEM AUGUSTIJN VERHAGEN 14V, 15R, 46V
WILLEM DIRCK COPPEN 45R ‘s Gravenmoer
WILLEM DIRCK CORNELIS 67
WILLEM JACOBS 128V
WILLEM JOOST PEETER van HEIJST 59R
WILLEM JOOST WILLEMS 38V, 58V, 152, 254
WILLEM JANSEN de BONT 115R
WILLEM JAN CORNELISSEN 21R
WILLEM JAN JANSEN 153R
WILLEM JANSEN VERLEGH 62R, 67, 102R, 96V, 11?, 153
WILLEM JAN WILLEMS 132V
WILLEM MATHIJS van SCHENDEL 72V, 134V, 151R
WILLEM PAUWELS 27V
WILLEM PEETER WILLEMS 131R
WILLEM RIJCK ADRIAEN WOUTERS 151R
WILLEM VERHOEVEN 126R
WILLEM WILLEN DIRCX 4 R, 76 V, 99 R

WOUTER ADRIAEN WOUTERS 4 R
WOUTER HUIJBRECHTS 45 V en 56
WOUTER ISAACS 97 R
WOUTER JACOBS VISSCHER 75 V en 114 R
WOUTER JAN van BEIJEREN 94 R
WOUTER JAN HENDRIKS van LOON 52 R
WOUTER JAN RIJCKEN 20 V, 64 en 134 V
WOUTER PEETERS van RIEL (RIJEL) 21 R en 103 V
WOUTER THOMAS CRIELAERT 127 R Breda

WIJNANDA CLAES JANSEN 23 V
WIJT JAN WIJTEN 12 R