Selecteer een pagina

des Ambachts van Sgrevelduijn Waspick en Cleijn Waspick beginnende den
19 februarij anno 1589
Jan Wouters

Richter Willem lambrechts

Gerit Michielss 
Adriaen Lambrechtss

Heemraders Jan Adriaen Claesen
Jan Lambrechts S….uer
Seger Damiaenss
Michiel Mathijss
Mathijs F…..

Secretaris aldaer Jan Wouters

Fol. 0v
Op xiiv decembris anno 1589 draagt Joachim Jan Berthouts een deel van een wilkuer tlv Peter Wouters over aan Anthonis Tonis Cuijl.
Toegevoegd: Anthonis X Leentken is voldaen, 16-2-+1592.

Fol. 0v
Dezen ixe decembris anno 1589 compareerden Joachim Jan Berthouts ende heeft verwilcuert zo recht is te betalen Dirck Corsten, Jan Adriaens en Aert Adriaens Scheppen, broer.

Fol. 1r
Op huijden desen iiije februarij anno 1589 compareerden Peter Wouterss ende heeft verwilcuert zo recht is te betalen Joachim Jan Berthouts.

Fol. 1r
Dezen ixe decembris anno 1589 compareerden Joachim Jan Berthouts ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Dirck Corsten, Jan Adriaens Scheppen en Aert Adriaens Scheppen nemen de wilkuer over.

Fol. 1v
Op huiden desen xxe februarij ann 1589 compareerden Cornelis Peterss ende heeft verwilcuert zo schuldig te sijn Jan Peterss Sneu.

Fol. 2r
Eodem anno et die compareerden Cornelis Peterss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Geritss van Tilborch.

Fol. 2r
Eodem anno et die compareerden Jan Thoniss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Geritss van Tilborch.

Fol. 2v
Eodem anno et die compareerden Jan Thoniss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Peter Adriaens.

Fol. 3r
Op huijden desen xxve februarij anno 1589 compareerdeHerberen Willems ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Anthonis Toniss.
Een deel wordt overgedragen aan Jan Adriaens X Anneken Jans.

Fol. 3v
Eodem anno et die compareerden Adriaen jans Vos ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Gerits als voocht ende Peeter Aertss Paep als toesiender.

Fol. 4r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Geritss van Tolborch ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Petters Munnick.

Fol. 4r
Op huijden desen viije maerij anno 1591 compareerden Adriaen Peters en draagt de wilkuer over aan Staes Jans.
Op xxvije juni 1597 vraagt Staes om deze wilkuer te casseren.
Janneken wed van Staes Jans is voldaen, 22-12-1602.

Fol. 4v
Eodem anno et die compareerden Hendrick Geritss ende Adriaen Gerit Coppens en hebbende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn die gemene arfg van Jacop Segers.
Lambrecht Verwouts???, Peter Corstiaens en Bastiaen Peters zijn voldaen.
Peter Corstiaens, Dingen Jacops en Bastiaen Peters zijn voldaen.

Fol. 5r
Op huijden desen xxviije februarij anno 1589 compareerden Matheus Adriaenss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn die gemene erfg oft kijnderen van Jan Adriaens Cuijsten.
Adriaen, Gerit, Aert en Jannken jans Cuihjsten zijn voldaen.
Aentken Adriaen Jans Cuijsten huijsfrouwe is voldaen
Herman Aerts X Janneken Jans Cuijsten is voldaen, 15-1-1596
Anneken Gerit Jans huijsfrouwe is voldaen, 15-12-1596

Fol. 6r
Eodem anno et die compareerden Matheus Adriaenss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Aentken Adriaen Wouterss weduwe sijnder moeder.

Aentken Adriaen Huijben huijsvrouwe is voldaen.
Adriaen Huijbrechts is voldaen.

Fol. 7 Los vel
Lambert Loeff is voldaen door Conelis Janssen, 7-3-1596.

Fol. 7v
Op huijden desen iiije september anno 1589 compareerden Sacharias Jacopss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Herman Gijsbrechts als voogd van Jochiem Melis weeskijndt.

Anneken Jochiem Melis is voldaen, 10-7-1591.

8v
Op hujden desen vijde september anno 1589 compareerden Joost Adriaens ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Sacharias Jacopss mede als voocht van Dingen Aentken Langens weeskijnderen en Aentken Cornelisdr met Steven Cornelis, haeren broeder, met noch Aentken Geritsdr al tesamen suster ende broeders kijnderen,

Genoemd als ontvangers: Sacharias Jacopss, Jochiem Jan Berrthouts ende Jan Diercxss, Frans gerits, schout Raaemsdonck, Gerit Frans, Adriaen Huijbrechtss tot Raensdinck, Seger Adriaens ende Adriaen Zeverss, Aentken Geritsdr, Aentken Cornelisdr, Steven Cornelis

Fol. 9r
Op huijden desen xxvijste compareerden Jan Janss Hoeveneer ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn die erffg van Jan Peterss Coomen.

Commer claess, Laureijs Pauwelss ende Jan Beerten met Willemken, haer suster, zijn voldaen.
Dirck Corstiaens is voldaen.
Lijnken Adriaen Peterss weduwe is voldaen.

Op 23-5-1592 draagt Mr Phijlipss als voogd van Lijsken Adrioaensdr wed van Adriaen Peterss deze wilcuer over aan Peter Janss Matheuss goen???

Cornelis Claesen, Jan Berthen ende Laureijs Pauwels vervangende Willenken, haer suster, zijn voldaen.
Dirck Corstiaens is voldaen.
Peter janss is voldaen.
Lijsken Adriaen Peters wedue is voldaen.

Fol. 9v
Op huijden desen ixste decembris anno 1589 compareerden Dielis Tomiss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Anthonis Toniss Cuijl.

Anthonis draagt de wilceur over aan Jochiem Janss ende Claes Tonis. Gielis Tonis betaald.

Fol. 10r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Corneliss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Cleijs Jacopss.

Fol. 10v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Cornelis ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Claes Jacopss mede tot behoeff van Aentken Claes Jacopsdr met Lenaert Roelen X Iken Claes Jacopssdr.

Fol. 11r
Op huijden desen xxviijde meij anno xvc ende tnegentich compareerden Joest Adriaenss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn die weduwe ende erffg van Adriaen Huijbrechtss.

Cornelis Huijbrechts met Aentken Adriaen Huijbrechtss wedue transporteren over Matheus Janss Smit van Sgravenmoer een deel van de wilceur.

Anneke Adriaen Huibrechtss wedue is voldaen.
Cornelis Huijbrechts als voocht van de kijnderen van Adriaen Huijben is voldaen.
Gijsbert Adriaenss en Cornelis Huijbrechts zijn voldaen.

Fol. 11v
Op huijden desen ve junij anno 1590 compareerden Matheus Adriaenss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Adriaen Deniss met die erffg van Heijlken, sijnder huijsvrouwe.

Fol. 11v
Eodem anno et die compareerden Jan Adriaen denis ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jacop Cornelis Mathijs Floriss met alle sijne andere erffg ende Willem lambrechtss, schout, tot behoeff van Floris Adriaenss ende Cornelis Wouterss Vonder???

Fol. 12r
Eodem anno et die compareerden Jacop Corneliss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Denis en Mathijs Floris, oom, met de andere erffg.

Jan Adriaen Denis etc transporteren de wilceur over Willem lambrechtss, schout.

Jacop betaelt aen Beertken, die ?eesc?ster tot Dordrecht en aen Peter Adriaenss de Roeij.

Fol. 12v
Op huijden desen xxiijste junij anno tnegentich compareerden Jochiem Franss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Zevers.

Fol. 12v
Op huijden desen xxiste julij anno 1590 compareerden Willem Lambrechtss, schout, ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Abel Aertss ende Gerwijn Pauwelss.

Fol. 13r
Op huijden desen jste octobris anno 1590 compareerden Marcelis Adriaens Cluijter ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jochiem Jan Berthoutss.

Jochiem transporteert de wilceur aen Cornelis Geritss van Nispen.

Fol. 13r
Op huijden desen ijde marrij anno 1591 compareerden Wouter Janss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Crijn Handricxss .

Fol. 13v
Op huijden desen xvjde marrij anno 1591 compareerden Peter Cornelis Colven ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Geritss van Tilbooerch.

Fol. 13v
Op huijden desen xxvste anno 1591 compareerden Dierck Foppenss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Beernit Aertss.

Fol. 14r
Eodem anno et die compareerden Aert Adriaens Schep als gemachtigde van Rombout Adriaenss Cuijsten ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen hendricxss Cruijck tot waelwijck.

Fol. 14r
Op huijden desen xxijste junij anno 1591 compareerden Dierck Foppens [van Driel] ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Lambrechts Pouwelss.

Janneken Pauwels Geerwijns wedue ende int behoeff van Geerwijn Pauwels, broer van Lambrecht, is voldaen.

Fol. 14v
Op huijden desen xixde julij anno xvc een ende tnegentich compareerden Huijbertken Andries Adriaens wedue ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Willem Jacops van Haren.

Los vel
Genoemd: Jan Wouterss, Pluen Adriaen Geeritss huijsvrouwe, marieke Bossers, Peeter Aertss.

Fol. 15r
Op huijden desen xxiijste novembris anno 1591 compareeden Adriaen Geritss van Tilboerch ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Geritss ende Peter Aertss, secr tot Cappel, als voocht vant weeskijint van Adriaen Janss Bosser.

Los vel met betalingen bij fol. 15r
Adriaen Geritss ontvangt van Handrick Geritss
En betaelt aen
Peter Aerts Paep
Marieken Bossers X Jan Tonis wegens houden van kijnt
Willem Lambrechtss, schout
Adriaen Adriaenss
Peter Tonis Paep en Handrick Geritss
Adriaen Janss Bosser
Adriaen geritss heeft overgenomen Jan den Werd, Jan den Muelder, Aentken damen, Jacop Luijken ende Michiel Laureijs
Adriaen Geerwijns heeft overgenomen te betalen Peter Tonis Paep
Adriaen Geritss Coppens ende Jan Toniss zijn voldaen van deze wilcuer tlv Adriaen Geerwijns.

Fol. 15r
Op huijden desen xviijde februarij anno 1592 compareerden Adriaen Geritss Coppens als toesiender van Adriaen Janss Bossers weeskijnt met consent van Peter Aertss Paep, secr Cappel, ende dregt over aen Peter Tonis paep van Sgravenmoer een deel van de wilcuer.

Fol. 15v
Eodem anno et die compareerden Jan Adriaen Clasen ende Merten Wouterss Tuerck ende hebben verwilcuert zo recht schuldig te sijn Tonisken Herman Gijsbrechtss wedue ende Jan Janss Hoeveneer als voocht van Herman Gijsbrechtss weeskijnderen.

Fol. 16r
Eodem anno et die compareerden Geeraerdt Melchioerss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Adriaen Clasen ende Merten Wouterss Tuerck.

Fol. 16v
Op huijden desen xvde februarij ann 1592 compareerden Wijtman Willemss ende Adriaen Wijten, sijnen zoen, ende hebben verwilcuert zo recht schuldig te sijn Aert Jan Corneliss, Jacop Corneliss, Adriaen Willemss ende Goedtschalck Mathijss, HG meesters van G’berg.

Michiel vander Sierten??? als rentmeester vant gasthuijs van G’Berg is voldaen.

Fol. 17r
Op huijden desen xxiste februarij anno 1592 compareerden Merten Wouterss [Tuerck] ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Cornelis Willemss.

Fol. 17v
Op huijden desen vjde marrij anno 1592 compareerden Dierck Foppens van Driel ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Dierck Corstiaens ende Lijsken Adriaensdr, Jan Adriaenss Schep ende Aert Adriaenss Scep.

Genoemd: Handrick Cornelis Handricxss, swager van Lijsken Adriaenss.

Fol. 18r
Eodem anno et die compareerden Gijsbrecht Adriaenss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Peter Toniss Paep, Cornelis Janss mede als voocht van Peterken Jan [Huijben] sijn susters weeskijnderen ende Jan Adriaenss X Anneken Jan [Huijben].

Fol. 18v
Opten xe aprilis anno twee ende tnegentich compareerden Michiel Matthijs, scholteth tot Sgrevelduijn Waspick, Jochiem Janss Paep, borgemeester des dorps voerss met Jan Wouterss, zecretaris, ende hebben verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Zegerss ofte Zeger Janss, sijnen soen.
Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 18v
Ten selffden daghe compareerden Seger Damiaenss ende Adriaen Zeverss ende hebben geloeft te indemneren, costeloes en schadeloes te houden Michiel Matthijs, schout.

Fol. 19r
Opren xijde junij anno 1592 compareerden Jan Wouterss, zecretarisd namens Cornelis Meulen Franss, borger der stede van Dordrecht, ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Janneken Joest Lemmensdr.

Janneken Joest Lambrechts weu [???] doert aenbrengen van Dierck Foppen is voldaen.

Fol. 19v
Op huijden desen xvide jnuarij anno 1593 compareerden Joest Adriaen Gieliss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Willem Janss Verdus.

Grietken Aert Janss is voldaen, 26-9-1600
Adriaen Lambrechtss X Grietken Aertsdr is voldaen, 7-1-1602.

Fol. 20r
Eodem anno et die compareerden Jan Jan Dierxss, brouwer tot Waspick, ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jochiem Baijens.

Fol. 20v
Op huijden desen xii2e februarij 1593 compareerden Jan Adriaen Clasen ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Anneken Huijbrechtsdr wedue Jan Adriaen Vrollen? ende Adriaen Willemss met Cornelis Adriaenss Timmer ende mede namens haer huijsvrouwe suster.

Fol. 21r
Eodem anno et die compareerden Dierck Foppenss van Driel ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Cornelis Willems.

Fol. 21v
Eodem anno et die compareerden Gerit Jan Adriaen D…ss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Gerit Bastiaens.

Gerit Janss en Wouter Jans hebben voldaen.

Fol. 22r
Op huijden desen xixde marrij anno 1595 compareerden Rombout Peterss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Anthonis Tonis Stoffelen.

Fol. 22v
Op huijden desen xxiijste augusti anno 1593 compareerden Jan Toniss Luer ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Janss Sprangers van Sgravenmoer ivm de aankoop van een pleijtschip.
Jan Adriaens van Gils ende Michiel Matthijs, schout, staan borg.

Quitanties als losse vellen aanwezig.

Fol. 23v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Janss Lueren zoen ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Tonis Luer, sijnen vader, ivm de aankoop van een pleijtschip.
Jan Adriaens Schep en Adriaen Janss Cuijsten staan borg.

De wedue van Jan Tonis is voldaen, 24-3-1597
Teuntken Jan Toniss wedue is voldaen.
Lijntken Jansdr is voldaen.
Wouter laureijs X teuntken is voldaen.

Fol. 24v
Den xiiijde augusti anno 1593 compareerden Jan Janss vanden Werck en Matthijs Floriss namens Lenaert Corneliss ende hebben verwilcuert zo recht schuldig te sijn Heijltken Jansdr, woenende ter Goude.

Fol. 25r
Op huijden desen xvijde novenmbris anno xvc xciijthich compareerden Joris Daniels ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Peter Willemss Conincx ende Huijg Peterss sijnen zoen ivm de aankoop van een pleijtschip.
Jan Andries Boegaert tot Waspick ende Jan Janss Spaengaert, buerman binnen de heerlijckheijt van Strien staan borg.

Peter Willems draegt op 21-5-1594 een deel over aen Cornelis Adriaenss Zeu.

Fol. 26r
Op huijden desen xxste novembris anno 1593 compareerden Frans Adriaens Smit ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Coenraet Janss, scholtet tot Waspick.

Fol. 26v
Eodem anno et die compareerden Jochiem Aertss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Adriaen Clasen tot behoeff van Jacop Wouterss inden Bork.

Fol. 27r
Eodem anno et die compareerden Gerit Handricxss van Sgravenmoer ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Aentken Embrechts wedue.

De kijnderen van Aentken zijn voldaen, 14-12-1596
Op 1-6-1600 draegt Huijbrecht Geldens X Maeijken Jacopsdr over aen Embrecht jacops, swager, een deel van de wilceur.

Fol. 27v
Op huijden desen iiijde decembris anno 1593 compareerden Adriaen Peterss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Peter Huijmans.

Janneken Peter Huijmans huijsvrouwe is voldaen.

Fol. 28r
Op huijden desen xviijde decembris anno 1593 compareerden Adriaen Handricxss Panum ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Adtriaen Claesen.

Fol. 28v
Op huijden den xide marrij anno 1594 compareerden Michiel Adriaen Zegerss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Seger Damiaenss.

Fol. 29r
Op huijden desen xvde aprilis anno 1594 compareerden Cornelis jan Roeloffs ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Dierck Corneliss, sijn huijsvrouwe soen,

Fol. 29v
Op huijden desen xxvste aprilis anno xvc xciiijtich compareerden Gerit Toniss van Tilboerch ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Janss Cuijsten.

Bastiaen Adriaens en Frans Adriaens zijn voldaen volgens Coenraedt Janss, schout.

Fol. 30r
Op huijhden desen xijde meij anno 1594 compareerde Embrecht Jacopss en Adriaen Cornelis Pharo, secretaris van Sgravenmoer, als voocht van Mariken Jacopsdr ende hebben verwilcuert zo recht schuldig te sijn Michiel Laureijs.

Coenraedt Jans bekende dat Michiel Laureijs, sijnen vader, voldaen is.
Jan Adriaenss van Raemsdonck, neeff, namens Janneken Michiel Laureijs wedue is voldaen.
Coenraedt Janss tot Oosterhout is voldaen.
Coenraedt Janss is voldaen door Michiel Jacops en door Huijbert Geldens.
Lijntken Coenraedt Janss huijsvrouwe is voldaen door Michiel Jacobs vanwege Embrecht Jacopss.

Fol. 30v
Op huijden desen viijste augusti anno xvc xciiijtich compareerden Jochiem Adruiaen Aerts ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Lijntken Mathijsdochter wedue wijlen Adriaen Jacops Roecx ivm de aankoop van een pleijtschip.
Peter Anthonis, schout tot Cappel, Dierck van Clootwijck Adriaens ende Goevert Jacopss staan borg.
Adriaen Weijten als man ende voocht is voldaen.
Adriaen Wijten bekende bij sijne quitantie, geschreven bij Joris Adriaenss die Roeij maar door Adriaen ondertekent, voldaen te zijn.
Die huijsvrouwe van Adriaen Wijt Willems is voldaen.

Fol. 31v
Op huijden desen viijste octobris anno 1594 compareerde Frans Adriaenss Smit ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Tonis Luer.

Quitantie van Jan als los vel aanwezig.

Fol. 32r
Op huijden desen ixde decembris anno 1594 compareerden Peeter Mattheuss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Wijt Willemss.

Fol. 32v
Op huijden desen xvijde decembris anno 1594 compareerden Gerit Franss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Toniss Luer, Jan Adriaenss van Gils ende Lenaert Corneliss.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 33r
Op huijden desen xxvste februarij anno xvc xcv compareerden Jan Wouterss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Adriaenss Stacens.

Fol. 33v
Eodem anno et die compareerden Jan Andries Boegaert ende Adriaen Janss, sijnen zoen, ende hebben verwilcuert zo recht schuldig te sijn Michiel Adriaen Zegerss.

Michiel draegt een deel over aan Jan Wouterss namens Cornelis van Blijtenborch, borger tot Dordrecht.

Fol. 34r
Op huijden desen ixde marrij anno xvc xcvjtich compareerden Gerit Jan Adriaen Deniss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Lijntken Claesdr met Adriaen Clasen ende Willem Clasen, haere kijnderen ivm de aankoop van een drimmelaer schip.
Adriaen Janss Kuijsten, Mattheus Adriaenss ende Cornelis Janss, allen Waspick, staan borg.

Willem Claesen, Adriaen Clasen en Catelijn Lenaertss zijn voldaen.

Fol. 35r
Op huijden desen xide marrij anno xvc xcvjtich compareerden Bastiaen Peterss Greeff ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Cornelis Wouterss en Tonisken Wouter Cornelissdr ende zone.

Dies is geaccordeert vant eijnden vande acker dat mathijs Floriss ende Willem Jacopss opten erff gereet hebben dat Cornelis Wouterss Bastiaen Peters daer voer goet gedaen heeft.

Fol. 35v
Op huijden desen viijste aprilis anno xvc xcvjtich compareerden Goevert Jacopss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Reijnert Adriaenss.

Fol. 36r
Op huijden desen vide meij anno 1595 compareerden Gerit Melchioerss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn die weeskijnderen van Anthonis Toniss Cuijl en Leenken Wouterss, de wedue.

Adriaen Toniss Cuijl als voocht en Jochiem Janss als toesiender met Leenken Wouterss zijn voldaen.
Dielis Peters X Leeneken is voldaen, 20-6-1599.
Peter Tonis Cuijl is voldaen, 13-5-1600,

8 quitanties als los vel aanwezig.

Fol. 36v
Eodem anno et die compareerden Jan Jans Diercxss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn die weeskijnderen van Anthonis Toniss Cuijl en Leenken Wouterss, de wedue.

Peter Tonis Toniss is voldaen, 25-4-1600.

Fol. 37r
Eodem anno et die compareerden Joest Adriaen Gieliss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Mr Gijsbrecht Clasen, rectoer binnen de stede van Gorchum.

Jochiem Adriaen Aertss is coldaen.
Jan Rutten is voldaen.

Fol. 37v
Eodem anno et die compareerden Handrick Aertss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn die weeskijnderen van Anthonis Toniss Cuijl en Leenken Wouterss, de wedue.

Peter Tonis, den zoen, is voldaen.

Fol. 38r
Eodem anno et die compareerden Peter Corneliss Lijnden ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn die weeskijnderen van Anthonis Toniss Cuijl en Leenken Wouterss, de wedue.

Cornelis Handricxss geloeft voor Peter Corneliss te betalen.
Adriaen Toniss Cuijl als voocht en Jochiem Janss als toesiender met Leenken Wouterss zijn voldaen.
Peter Toniss, den soen.

Fol. 38v
Op huijden desen iijde junij anno 1595 compareerden Jan janss Hoeveneer ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Reijvert Adriaenss.

Fol. 39r
Op huijden desen vijde julij anno 1595 compareerden Jochiem Jans Beerthoutss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Floris Adriaenss en Mariken Adriaensdr, kijnderen van Adriaen Huijbert Dierck Floris.

Adriaen Huijbrechts is voldaen van wegen sijne kijnderen.

2 losse vellen
Hedrixen Claess, Willem Claess met ons moeder Lijnken Lenaerssdr van Capelle zijn voldaen.

Fol. 39v
Op huijden desen iiijde novembris anno xvc xcvjtich compareerden Jan Andries Boegaert ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Handrick Aertss.

Peter Tonis Cuijl is voldaen namens de erffg van Handrick Aertss, 1-12-1602.

Fol. 40r
Op huijden desen xvide decembris anno xvc xcvjtich compareerden Adriaen Handricxs panum ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Gerit Adriaenss.

Fol. 40v
Op huijden desen xxvijde januarij anno1596 compareerden Jacop ende Willem Aerts Bommeleers, van Sgravenmoer, ende hebben verwilcuert zo recht schuldig te sijn Peter Matheus.

Peter draegt een deel over aan Adriaen Wijt Willems.

Fol. 41r
Eodem anno et die compareerden Peter Matheuss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn die weeskijnderen van Willem Lambrechtss, in sijn leven schout tot Waspick.

Frans Janss namens de kijnderen is voldaen.
Lambrecht Willemss is voldaen. 1-1-1599.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 41v
Eodem anno et die compareerden Wouter Janss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn peter Matheuss.

Fol. 42r
Op huijden desen xxiiijste februarij anno 1596 compareerden Peter Corstiaenss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Peterss Muelder.

Fol. 42v
Op huijden desen 2e marrij anno 1596 compareerden Anthonis Dierxss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Gerit Melchiorss/Melsen.

Fol. 43r
Op huijden desen vde maeij anno 1596 compareerden Jochiem Aertss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn peter Dierxss, swager.

Fol. 43r
Op huijden desen vde octobris anno 1596 compareerden Dierck Foppens van Driel ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Adriaens Schep.

Fol. 43v
Op huijden desen ixde octobris anno 1596 compareerden Merten Wouters Tuerck ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Zeverss.

Fol. 44r
Op huijden desen xixde octobris anno 1596 compareerden Aert Marcelis alias Heijsteck en Jacoba, sijne huijsvrouwe, ende hebben verwilcuert zo recht schuldig te sijn Handrick Peterss van Sprang.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 44v
Op huijden desen ijde novembris anno 1596 compareerden Handrick Aertss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Cornelis Matthijs.

Coenraedt Janss, schout, ende Peter Mathijss hebben betaelt.
Michiel Adriaens heeft betaelt.
Jan Adriaen Clasen is gemachtigd door Cornelis Mathijss.

Fol. 45r
Eodem anno et die compareerden Lenaertken Gijsbert Peterss huijsvrouwe ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Cornelis Mathijss.

Mariken Janss, huijsvrouwe van Peter, is voldaen.

Fol. 45v
Eodem anno et die compareerden Peter Adriaen geritss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Cornelis Mathijss, Adriaen Janss ende Japixken Jansdochter.
Adriaen Janss draegt een deel over aen Huijbertken Ewit Geritssdochter.

Anthonis Adriaen Tonis is voldaen namens Huijbertken.
Jan Adriaen Clasen namens Cornelis Mathijss is voldaen.
Cornelis Willemss Avontuer bekent namens wedue van Cornelis Mathijss dat de wilcuer is voldaen.

2 quitanties als los vel aanwezig: Peter Adriaensen van Tilbrich

Fol. 46r
Op huijden desen xvide novembris anno 1596 compareerden Corstiaen Marcelis ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Dingen Meus wedue Jan Claes Gielen.

Gerit Frans, namens Dingen, is voldaen.

Fol. 46v
Op huijden desen xvijde novembris anno 1596 compareerden Joest Adriaen Gieliss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Janss Vrochter.

Adriaen draegt een deel over aen Wouter Robbrechtss van Sgravenmoer.
Anneken X Adriaen is voldaen.
Huijbert Adriaenss, swager.

Fol. 47r
Op huijden desen xiiijde decembris anno 1596 compareerden Jan Peterss Crol, meulder tot Cappel ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Gierling Willemss van Engelen.

Fol. 47v
Op huijden desen xxjite decembris anno 1596 compareerden Steven Corneliss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaentken Cornelisdr, suster.

Cornelis Geritss Bol X Aentken Cornelis Jans Swarten is voldaen.

Fol. 48r
Op huijden desen xxixste decembris anno 1596 compareerden Gijsbert Adriaens Brant ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Neltken Tonisdr wedue Cornelis Janss ivm zijn pleijtschip.

Fol. 48v
Op huijden desen xxxste decembris anno 1596 compareerden Jan Cleijs Bressers van Oijsterhout ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn die wedue ende kijnderen van Gerit Toniss.

Peter Adriaens Geritss draegt namens de kijnderen een deel over aen Coenraedt Janss, schout tot Waspick, en aen Sijmon Robbrechtss tot Sgravenmoer.
Er is betaelt aan Adriaen Janss Cluijter.

Fol. 49r
Op huijden desen viijste marrij anno 1597 compareerden Dierk Adriaenss van Clootwijck ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Gierling Willemss van Engelen.

Janneken Loeff, wedue van Gierling, is voldaen, St Mertensdach anno 1605.

Fol. 49v
Op huijden desen xiijde decembris anno xvc xcvijtich compareerden Jan Peterss Muelder ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Embrechts Jacopss.

Fol. 49v
Op huijden desen vde februarij anno 1597 compareerden Adriaen Wijt Willems ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Wiercken als voocht vande twee kijnderen van Aentken Meusdr met namen Mariken ende Jan Adriaenss ende Cornelis Willemss.

Adriaen Huijgen X Maeijken Adriaenss is voldaen. 26-3-1599.

Fol. 50r
Op huijden desen xvijde maeij anno 1597 compareerden Embrecht Jacopss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Huijbertken Handrick Aertss wedue ende Peter Mattheuss ende Coernraedt Janss, schout, ende Adriaen Jacops als voocht van Peter Corneliss Oerlemans kijnderen.

Michiel Adriaenss X Huijbertken is voldaen.

Losse vellen
4 quitanties.

Fol. 50v
Eodem anno et die compareerden Embrecht Jacopss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn die wedue van Handrick Aertss, Peter Anthoniss, Coenraedt Janss, schout, met Adriaen Jacopss als voocht van de kijnderen van Peter Cornelis [=vermoedelijk Peter Matheuss].

Michiel Adriaen Zegerss X Huijbertken Handrick Aertss wedue is voldaen.
Peter Matheuss is voldaen.

Fol. 51r
Eodem anno et die compareerden Michiel Jacopss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Embrecht Jacopss.

Embrecht draegt een deel over aen Matthijs Cornelis tot Sgravenmoer.

Fol. 51v
Op huijden desen xxviijste junij anno 1597 compareerden Peter Wouterss en Jochiem Aertss en geloven te betaelen Jochiem Jan Berthoutss.

Jan Adriaenss Scheppen huijsvrouwe heeft geld ontvangen.

Fol. 52r
Eodem anno et die compareerden Jan Adriaens Schep ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Peter Cornelis Dolcken.

Fol. 52r
Eodem anno et die compareerden Jan Jan Dierxss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Peter Cornelis Dolcken.

Fol. 52v
Op huijden desen vijde februarij anno 1598 compareerden Jan Andries Boegaert ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Seger Janss, sijnen zoen.

Fol. 53r
Op huijden desen xxiste februarij anno 1598 compareerden Cornelis Jan Roeloffs ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Frans Gerits, schout tot Raemsdonck, namens Aentken Int Poerken, nu zaliger.

Fol. 53r
Op huijden desen xxviijste februarij anno 1598 compareerden Michiel Adriaenss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Gierling Willemss van Engelen.

Adriaen Gielis geloeft Michiel schadeloes te houden.

Fol. 53v
Op huijden desen vijde marrij anno 1598 compareerden Stoffel Adriaenss Cluijter ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn de erffg ende kijnderen van Peter Mattheus tot Dongen.

Anthonis Mathijs Peterss is voldaen.

Fol. 54r
Op huijden desen xvide marrij anno 1598 compareerden Anthonis Dierxss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Cornelis Gerits Bol tot Sgravenmoer.

Fol. 54v
Op huijden desen vide junij anno xvc xcviij compareerden Laureijs Pauwelss van Tilboerch ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Willem Lambrechtss.

Willem Lambrechtss Metser is voldaen.

Fol. 55r
Op huijden desen iiijde augusti anno xvc xcviij compareerden Willem Jacopss van Sprang ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Mr Jan IJpelaer namens susteren cloester van Heusden.

Jacomina de Moeij ende Maergriet Janssdochter, susteren, zijn voldaen. Quitantie als los vel aanwezig.

Janne Mattjijs Floris heeft zijn deel betaelt.

Fol. 55v
Op huijden desen xxviijste novembris anno xvc xcviij compareerden Adriaen Peter Geritss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Gerit Janss ende Mariken sijnder suster, ende Willem Adriaenss namens sijn moeder.

Willem Adriaenss verclaert dat Peeter Jan Mathijss vanwege Adriaen Peterss, sijnen broder, betaelt heeft.
Willem Adriaenss ende Maeijken Jan Adriaen Denis zijn voldaen.

Fol. 56r
Op huijden desen xijde decembris anno xvc xcviij compareerden Adriaen Janss Gemoet tot Sgravenmoer ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Willem Aertss van Oijsterhout.

Willem Aertss is voldaen
Wouter Aertss is voldaen.
Jasper Aertss is voldaen.

Fol. 56r
Op huijden desen xxiijste januarij 1599 compareerden Jan Jan Meliss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn die wedue Adriaen Peter Geritss.

Jan Jan Meliss is voldaen door Peter Jan Mathijss op rekeninge vanden vuijtcoop bij Peter Janss aen mijn van mijne goederen ende Heijl, sijne suster goederen.

Fol. 56v
Op huijden desen xide marrij anno xvc xcix compareerden Seger Damiaenss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Janss Cuijsten ende die kijnderen van Aentken Jansdochter, sijnder huijsvrouwe. Ivm de aankoop van een pleijtschip.

Adriaen Huijbrechtss, Frans Janss, Peter Wouterss ende Jan Wouterss staan borg.

Desen xxiste september anno anno xvc xcix compareerden Adriaen Janss Cuijsten mede namens Jan Adriaenss Schep, Jan Adriaen Stacens, Herman Aertss ende Bastiaen Adriaenss hebben Damiaen van desen wilkuer ontlast overmits Adriaen Janss het schip weer gecoeft heeft van Seger Damiaenss. Zij blijven borg voor Tuentken Handricx dochter wedue Jan Tonis Luer ende sijnen kijnderen.

Fol. 57v
Eodem anno et die compareerden Lambrecht Willemss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Janss Cuijsten ende die kijnderen van Aentken Jansdochter, sijnder huijsvrouwe.

Adriaen met Bastiaen Adriaenss ende Frans Janss zijn voldaen.
Frans Janss ende Grietken Adriaenss zijn voldaen.
Bastiaen Adriaens en Adriaen Janss dragen elck een deel over aan Merten Wouterss.
Jan Adriaen Clasen en Gerit Melsen zijn voldaen als heemraders.
Frans Adriaens mede namens marijken, sijn syster, is voldaen.
Maergrietken Adriaensdr huijavrouwe van Frans Adriaenss ende Maeken Adriaenss zijn voldaen.

Fol. 58r
Op huijden desen xxste marrij anno xvc xcix compareerden Embrecht Jacopss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Peter Adriaen geritss, swager.

Fol. 58v
Eodem anno et die compareerden Mercelis Adriaenss Cluijter van Sgravenmoer ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Peter Mathijss.

Fol. 59r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Huijgen ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Peter Mathijss.

Fol. 59v
Eodem anno et die compareerden Peter Cornelis Colven ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Embrecht Jacopss.

Quitantie van Peter Kolven als los vel aanwezig.

Fol. 60r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Huijgen ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Wijt Willemss.

Fol. 60v
Eodem anno et die compareerden Michiel Adriaenss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Peter Cornelis Colven.

Fol. 61r
Op huijden desen xxviste marrij anno xvc xcix compareerden Michiel Adriaenss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Gerit Jan Adriaen Deniss met Maeijken, sijn suster.

Maeijken Jan Adriaen Denisdr en Willem Adriaenss mede int bijwesen van sijn moeder zijn voldaen.
Willem Adriaenss Decker is voldaen door Adriaen Michielss, zoen van Michiel Adriaen Zegers.

Fol. 61r
Desen xxiiijste marrij anno xvc xcix compareerden Joest Adriaen Gieliss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Wijt Willemss.

Metken Wijt Willemss huijsvrouwe is voldaen.

Fol. 61v
Op huijden desen xiiijde augusti anno xvc xcix compareerden Michiel Joesten, geboeren? van Sgtravenmoer, ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jacop Maximissen, wonende tot Breda. Ivm de aankoop van een drimmelaer schip.

Huijbrecht Janss Handkijnden, Vastaert Janss, Geraert Janss, Peter Adriaenss die Roeij ende Adriaen Wijt Willemss staan borg.

Fol. 62v
Desen xxiiijste septembris anno xvc xcix compareerden Wouter Thomass vande Vrijhoeven ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Janneken Staes Jans wedue. Ivm de aankoop van een schepken, genaemd eenen veenvosch.

Gerit Willemss tot Cappel, Adriaen Bastiaensss inde Vrijhoeven Gielis Peterss mede inde Vrijhoeven.

Adriaen Segerss X Janneken is voldaen.
Adriaen Segers, Lambrecht Willemss ende Peter Mathijss zijn voldaen door Willem Adriaenss tot Cappel.

Fol. 63
Op huijden desen vijde januarij anno xvjc compareerden Matheus Peterss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Mathijs Floriss. Ivm de aankoop van een goet halff pleijtschip.

Coenraet Janss, schout tot Waspick, ende Cornelis Janss staan borg.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 64r
Eodem anno et die compareerden Peter Adriaenss de Roeij ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Mathijs Floriss..

Mathijs draegt een deel over aen Willem Jacop Toniss.

Fol. 64r
Eodem anno et die compareerden Peter Adriaenss de Roeij ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Willem Jacopss van Sprang

Jacop Willem Jacopss is voldaen.

Fol. 64v
Op huijden desen xxijste januarij xvic compareerden Michiel Adriaen Zegerss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Frans Adriaenss Smit.

Fol. 64v
Op huijden desen xxvijste januarij xvic compareerden Laureijs Pauwelss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Peter Adriaenss de Roeij.

Fol. 65r
Op huijden desen xxviijste januarij xvic compareerden Jan Wijten ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn.

Fol. 65v
Eodem anno et die compareerden Salamon Salamons ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Peter Jan Mathijss.
Salamon moet betaelen aen Gerit Janss ende Aentken Jan Aen Denis huijsvrouw zoals Adriaen Peters beloeft heeft om Peter Janss te ontlasten.

Fol. 66r
Op huijden desen xde februarij anno xvic compareerden Gijsbrecht Adriaens Brandt ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn de wedue en weeskijnderen van Adriaen Huijbrechtss. Ivm de aankoop van een goet pleijtschip.
Adriaen handrickxss Panum, Jan Adriaenss Schep, Matheus Adriaens, Gerit Michielss, Jan Janss Sprangers ende Adriaen Janss Luer staan borg.

Matheuss Adriaens , vuijt den name van sijn sustter, voldaen.

Fol. 67r
Op huijden desen vide aprilis anno 1600 compareerden Gelden Janss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn die wedue enm weeskijknderen van Jan Cleijs Bressers.
Betaelt aen:
Dirck Janss, Aert Janss, Peter Adriaen Geritss, Coenraet Janss, Peter Claes als voocht van de twe kijnderen en Claes Janss, Roel Janss ende Adriaen Stoffelss X Truijcken Aertssdr. Voogden van de kijnderen..
Geraert Tuenen weu.

2 Quitanties als losse vellen aanwezig.

Fol. 67v
Op huijden desen vije julij anno 1600 compareerden Cornelis Willems ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Coenraet Janss, schout tot Waspick.

3 losse briefjes ondertekent door Coenraet Janss. In alle drie genoemd Jan Wouterss, secretaris ???.

Fol. 68r
Op huijden desen xxviste september anno 1600 compareerden Peter Wouterss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Cornelis Corneliss mede tot behoeff van Celiken, Anneken, Sijken Cornelisdrchteren ende die weeskijnderen van Matheus Corneliss, broeder, met Huijbert Corneliss ende Peter Adriaens X Maeijken Adriaenss, allen erffg van Daneltken Huijbrechtsdr ende Jan Corneliss.

Jan Cornelis, Cornelis Corneliss en Huijbert Corneliss met Peter Adriaenss mede namens broeders ende susters.

Fol. 68v
Op huijden desen ixe decembris anno 1600 compareerden Michiel Adriaen Zegerss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Frans Adriaens Smits.

Fol. 69r
Eodem anno et die compareerden Cornelis Janss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Handrick Jacopss van Waelwijck mede namens sijn moedere ende andere broeders ende susters, Anthonis Claess mede namens broeders ende susters. Ivm de eerste reis met zijn schip vol met hoeij.

Los vel met verzoek aan Jan Wauterss om het geld te casseren. Handrick Jacopss vander Haen?

Fol. 69v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Janss Cuijsten ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Merten Wouters.

Fol. 70r
Op huijden desen xxste januarij ende een compareerden Ariaen Wijt Willemss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Cornelis Willemss.

Fol.70v
Op huijden desen xvijde februarij anno xvic ende een compareerden Anthonis Cornelis Colven als voocht ende Laureijs Laureijs als toesiender van Adriaen Cornelis Colven weeskijnt ende hebben verwilcuert zo recht schuldig te sijn Aert Wessell.

Fol. 71r
Opten xxxiste marrij anno xvic ende een compareerden Jacop Handricxss van Sgravenmoer ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jacop Goeijaertss mede namens de kijnderen van sijn vader bij Anneken Petersdochter.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 71v
Eodem anno et die compareerden Michiel Jacopss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Huijbert Geldenss.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 72r
Op huijden desen xiiijde aprilis anno xvic ende een compareerden Jacop Handricxss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Anthonis Dierxss.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 72v
Op huijden desen ijde maeij anno xvic ende een compareerden Peter Cornelis Colven van Sgravenmoer ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Huijgen ende Adriaen Wijt Willems als voocht van sijn kijnderen.

Adriaen draegt een deel over aen Coenraet Janss, schout.
Peter Cornelis Colven heeft voer mij ende Jan Adriaen Clasen met Huijch Peters beloeft Adriaen Wijten kijnderen te betalen.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 73r
Op huijden desen xxviste maeij anno xvic ende een compareerden Adriaen Denis ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Quirijnss als voocht van Handrick Geritss kijnderen.

Anthonis Handricxss ende Geriken Handrcx sijn suster zijn voldaen.

Fol. 73v
Eodem anno et die compareerden Mathijs Floriss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Quirijnss als voocht van Handrick Geritss weeskijnderen.

Fol. 74r
Op huijden desen iiijde octobris anno xvic compareerden Jan Wouterss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Janss Boegaert.

Fol. 74v
Desen xvide februarij anno xvic ende twee compareerden Dierck Huijbrechtss Clop ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Janss Hoeveneer. Ivm de aankoop van een koech schuijt.

Dierck Corstiaens staat borg.
Maeijken Jan Janss Hoeveneren huijsvrouwe met Jan Janss haeren soen zijn voldaen.

Fol. 75v
Op huijden desen ijde marrij anno xvic ende twe compareerden Jacop Handricxss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Gerit Franss ende Anthonis Franss, sijnen broeder.

Jacop Goeijaertss mede namens de weeskijnderen is voldaen.
Gerit Franss ende Sijken Anthonis Franss huijsvrouwe zijn voldaen.
Handricxken Gerit Franss huijsvrouwe is voldaen.
2 quitanties als losse vellen aanwezig.

Fol. 76r
Op huijden desen xxvijste aprilis anno xvic compareerden Adriaen Handricxss Panum namens Frans Adriaenss sijnen swager ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Willemken Mertensdr wedue Salamon Salamonss.

Willem Adriaenss is namens Willemken Mertens voldaen.

Fol. 76v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaenss Cleermaker ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Merten Wouterss.

Fol. 78r
Copie

Van alle wilkuerss die geschiet sijn bij den tijden van Jochiem Jan Berthoutss in sijnen tijt secretaris beginnende alderheijligen anno ses ende tachentich ende eijndende den lesten januarij anno tnegentich alhier gecopieert ende genoveert dien vanden betserffenissen vanden register bij den selffden secretaris geschreven duer quade bewaringen gedaen inde jare xvic ende twe.

Scholthet Willem Lambrechtss

    Gerit Melchioerss
    Jan Adriaen Clasen      
    Anthonis Toniss

Heemraders Adriaen Lambrechtss
Jan Wouterss
Jan Lambrechtss Muer
Seger Damiaenss

Secretaris Jochiem Jan Berthoutss

Fol. 79r
Opten xiiijde novembris anno xvc Lxxxvj compareerden Cuijnert Jans van Hedickhuijsen ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Cornelis Janss Dolck ende Seger Damiaenss.

Fol. 79v
Desen xvijde januarij anno xvc Lxxxvij compareerden Mariken Jan Peter Vassendr ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Cuijnaert Janss.

Fol. 80r
Desen xiijde decembris anno xvc Lxxxvi compareerden voor schout ende heemraders van Sgrevelduijn Waspijck Adriaen Jacopss ende Jochiem Aertss, gebroeders, ende hebben verwilcuert zo recht schuldig te sijn Cornelis Janss X Aentken Ariaen Aerts wedue. Ivm de aankoop van een goet pleijtschip.

Fol. 80v
Den lesten januarij anno 1587 compareerden Jan Wouterss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Huijbken Wouter Vassen wedue.

Fol. 81r
Eodem anno et die compareerden Jan Wouterss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Gerit Peterss.

Fol 81r
Eodem anno et die compareerden Jan Wouters ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Gerit Adriaenss.

Fol. 81v
Opten xde maeij anno xvc Lxxxvij compareerden Gerit Adriaen geritss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Cornelis Mathijss.

Fol. 81v
Eodem anno et die compareerden Peter Clauwertss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Cornelis Mathijss.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 82r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaenss Waelwijck ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Gerit Adriaen Geritss.

Gerit draegt een deel over aen Cornelis Mathijss.

Fol. 82r
Eodem anno et die compareerden Handrick Geritss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Handrick Laureijss.

Fol. 82v
Desen xxviijste septembris anno 1587 compareerden Andries Ariaenss namens Maeijken Jaspers weertinne inde Sterre tot G’Berge met haeren kijnderen ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Adriaen Vassen.

Adriaen Andries Muer als toesiender ende mede als voocht duer de doot van Jan Vas Wouters is voldaen.

Fol. 82v
Den xxiij se[ptembris anno 1587 compareerden Adriaen Thomass ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Reijn Gieliss.

Fol. 83r
Eodem anno et die compareerden Metken Gerit Aertss wedue ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Wouter Willemss ende Cornelis Wouterss, sijnen cosijn.

Metken heeft nog geld verdient int sieckbedde van Maergriet Wouterss.

Fol. 83v
Den xxviste marrij anno xvc Lxxxviij compareerden Handrick Laureijs ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Rutten, swager.

Fol. 83v
Eodem anno et die compareerden Handrick Laureijs ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Rutten, swager.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 84r
Eodem anno et die compareerden Handrick Aertss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Peter Adriaenss.

Fol. 84r
Op huijden desen xxvste meij anno 1588 compareerden Jan Rutten ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Michiel Adriaen Zegers.

Fol. 84v
Den xxviste meij anno xvc Lxxxviij compareerden Adriaen Huijmans ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Goevert Jacopss ende Gerit Franss als voochden ende toesienders van Aentken Jan Mathijsdr weeskijnderen, huijsvrouwe van Goevert Jacopss. Ivm de aankoop van een half pleijtschip.

Goevert Jacopss, Adriaen Zeverss, Jan Toniss Luer, Jan Adriaenss van Gils staan borg.

Fol. 85r
Den xijde marrij anno 1588 compareerden Andries Adriaenss Cuer namens Maeriken Jaspersdr wedue Mathijs Willemss, weert inde Sterre, ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Vas Wouterss als voocht van Adriaen Vassen weeskijnderen.

Huijpken Andries Adriaenss Cueren wedue bekende dat er betaelt is. [geld ontvanger en geld verstrekker lijken omgewisseld]

Fol, 85v
Desen xxviijste decembris anno 1587 compareerden Willem Lambrechtss, schout, namens Cornelis matheuss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Metken Gerit Aertss ende Michiel Laureijs cum suis.

Fol. 85v
Op huijden desen xxiijste februarij 1588 compareerden Willem Lambrechtss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Gerit Franss.

Fol. 86r
Opten xiiide februarij anno xvc Lxxxviij compareerden Herman Gijsbrechtss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Mariken Jan Petersdr.

Huijman Hermans x Mariken is voldaen, 6-3-1594.

Fol. 86r
Eodem anno et die compareerden Anthonis Toniss Cuijl ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jan Janss Hoeveneer.

Fol. 86v
Desen xxviijste januarij anno 1589 compareerden Anthonis Toniss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Cornelis Jan Huijbrechtss, Peerken ende Anneken Jan Huijben dochters, halve susters.

Cornelis ende susters zijn voldaen.
Cornelis in presentie van Peter Toniss paep, broeder, is voldaen.
Jan Adriaenss X Anneken is voldaen.

Fol. 87r
Eodem anno et die compareerden Michiel Mathijss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jochiem Janss ende Gerit Melssen tot behoeff van Gerit Cornelis weeskijnt.

Fol. 87r
Eodem anno et die compareerden Joest Adriaenss ende heeft verwilcuert zo recht schuldig te sijn Jochiem Janss ende Gerit Melssen tot behoeff van Gerit Cornelis zoen.