Selecteer een pagina

Fol. 1r Testament.
Gecompiteert in eijgene persoonen Adrijaen Conincx stadhouder ende mede heemraet tot Raemsdonck met Heijlken Maurits Golters(?) dochter, wettige man en vrouw beijde haere tweede houwelijck, cloeck ende gesondt van lichaem, gaende en staende, haer verstant ende memorie wel machtich sijnde etc.
4-3-1621.

Fol. 2r
Staet ende inventaris van alle de erfgoederen, actien, obligatien, meubelen, incoemende ende uijtgaende penningen, die de 2 kijnderen van Jan Jansz Gijben zaliger verweckt bij Dingen Wijtens, met naemen Jan Jansz ende Maeijken Jans sijn competerende, haer aangecomen door de doot van Florus Wijtensz saliger ende doort overlijden vande voornoemde Jan Jansz Gijben saliger haeren gewesene vaeder aengebracht ende overgelevert bijden voorsz Jan Jansz. ter presentie van Adriaen Gijbrecht als voocht ende Joost Willemsz als toesiender vande voornoemde Maeijken Jansdr sijne suster, gemaeckt ende opgeteeckent voor schout ende gerechte in Raemsdonck opten 28-3-1628. De erfgoederen gelegen onder Raemsdonck en (later) Cleijn Waspick. Zeer lange lijst.
28-3-1628.

Fol. 4v
Accoort ipv verdelinge tusschen Aentgen Wouters ende haer onmondgh weeskint verweckt bij Jan Raawelss (= Rauwbosch??).
(later geroyeert) comp. Aentgen Wouters geassisteert met Wouter Thijs haere vader en gecoren voocht in desen ende heeft voor rechtelijck aengenomen van Adriaen Francken als behoutoom ende voocht van haar voorsz weeskint hetselve wees te onderhouden ende te alimenteeren etc.
Op den 17-4-1665 is bij liquidatie ende accoort tusschen de voochden vande weeskinde¬ren van Adriaen Claesz ende Janneke Jansz ende de kinderen van Aentje Wouters en Pr. Meeus ……..
9-4-1628.

Fol. 5v
Accoort ipv erfdelinge tusschen Wouter Woutersz Boeff ende sijne twee onbeijaarde ofte onmondige weeskijnder verweckt bij Dingetje Jansdr. aangebracht voor schout ende gerechte in Raemsdonck.
Comp. … Wouter Wouterss Boeff ende heeft ter presentie van schout ende gerechte aengenomen van der voocht Bastiaen Jansz sijne twee onmondige weeskijnder geprocreert bij Dingena Jansdochter deselve te alimenteeren ende te onderhouden ter mondigen daege of ter houwelijck.
Adriaen Conincx, Dirck Laurens en Peeter Mertens.
11-5-1628

Fol. 6r
Accoort ipv erfdelinge tusschen Michiel Peetersen ende sijne onbeijaarde dochter met name Jacob Michielsdochter geprocreert bij Aentgen Jans zaliger aangebracht voor stadhouder en heemraden van Raemsdonck opten 26-5-1628.
Comp. ….. Michiel Peeters als vader ter eenre ende Wouter Jansz als oom ende voocht van Jacobsken Michielsdochter geprocreert bij Aentgen Jans zaliger ter andere sijde ende bekende onderling met den anderen gecontraheert ende aangegaan te hebben seecker accoort tusschen Michiel Peetersen voornoemt ende sijne voorsz dochter Jacob Michiels nopende sijne dochter moeders erffgoederen. etc.
Bel. Jacob Peeter Huijben, Wouter Jacobs Visscher.
26-5-1628.

Fol. 7r
Ick Godevaert van Luchtenberg, schout ende officier inden dorpe Raemsdonck ende met mij Adriaen Conincx, Seeger Janssen, Adriaen Jans Hoevenaer, Meus Willems, Adrijaen Adrijaense … oirconde ende kennen dat voor ons ten daege ondergeschreven in haeren propien persoon gecompareert sijn Dirck Adrijaens, out omtrent eenentachtich jaeren, Jan Wouterse, out omtrent Lxxv jaeren, Huijbert Jans Bosser out achtenseventich jaeren, zij alle inwoonderen ende nabuijren des voorsz dorps altoos int voorsz dorp gewoont sij ende haer voorouders looffverdich van naeme ende faeme, sij alle hebben eendrachte¬lijck verclaert ende verclaeren mits desen, sonder eenige simelatie…
dat sij deponenten …… de tijt van vier ofte vijffenvertich jaeren tijt onbegrepen hebben gekent een man genaemt Neel van Noort weesende een brouwer, woonende ….. onder Raemsdonck annex de stadt Geertruidenberge, als oock een man genaemt Jan Thijs Wijters wesende een brouwer, woonachtich onder Raemsdonck, aldaer naast den Laegen Wech, want sij deponenten verclaeren daer in de brouwerij dieverse reisen bier gehaalt te hebben, gelijck sij attestanten verclaeren alsnoch naer datum ende tot deser tijt toe brouwers gewoont ende gebrouwen hebben onder Raemsdonck bier voor de inwoonders aldaer sijnde, sijnde meestal cleijn bier van twee gulden de ton t’welck sij deponenten verclaeren al die luijden als het noot van crijsvolc was, t’welck dickmaels gebeurde dat se int voorsz dorp …..
noch verclaeren sij deponenten dat sij wel hebben gekent een man Cris. Compeer genaamt dewelcke verkofft alderhande vettewarije van seep sout, kaes, …. alsmede een man genaemt Jan Gerits van Bommel, dewelcke was een backer ende vercofft mede alles wat noot was van vettewarije gelijck noch ten huidige daegen soo sij verclaerden ende ons heemraden vorst: kennelijck is dat in ons dorpe alsnoch soo lange wij kennisse hebben gehadt alderhande vettewarije in ons dorp te coop is geweest etc.
NB De stad geertruidenberg heeft kennelijk het stapelrecht opgeëist. En deze verklaring is er op gericht dat Raamsdonk zelf altijd waren verkocht, ook in Geertruidenberg en tot Breda en Dordt toe, zodat er historisch geen grondslag voor is.
7-8-1623. Copie

Los vel bij 8r
Neef (weef?) Commer Bastiaensen v L sal gelieven te betalen aan Handrick Ariaenssen van Houtert als man ende voocht van Leendertien Arien Leendersen ende Huijbert Arijen Lendersen weeskijnder geweest van Ariaen Lenderden, verweckt bij Maijken Vereijnden van Waspick saliger. Ick Huijbert Arien van Lenderden geve vetrouwelijcken last aen Hendrick Ariensz van Houtert mijnen swaeger te bueren de somme van 22 gld.

Fol. 8r
Erffdeelinge tusschen Jochum Joosten ende d’erffgenamen van Maeijken Adriaens saliger, sijne huijsvrouwe was.
Ende dat van alle de goederen die Jochem Joosten ende Maeijken Adriaens sijne huijsvrouwe saliger tsaemen beseeten hebben ende haer in eijgen domine compiterende waeren, soo haert als erff ende die meubelen goederen aengebracht aen schout ende gerechte den 8-7-1628.
In den eersten soo is Jochem Joosten bedeelt op het huijs enz.
Bel. Cornelis Corsten en Merten Mathijssen.
Hier jegens is Bastiaen Baltusz geassisteert met Peeter Geritsz Bel, sijne voocht ende Wouter Adriaenssen sijnen toesiender met Adriaen Adriaenssen Clop van Gassel als man ende voocht van Neeltken Adriaensdr voor hem selven in dier qualiteijt als erfgenaemen van Maeijken Adriaensdr den voorsz Jochem Joosten geweesene huijsvrouw saliger, tsaemen geloot gecavelt ende gedeelt. Eerstelijck enz.
Bel. Jan Crollen, Jochem Peeters kijderen.
Noch sijn deselve tsaemen bedeelt op allen de goederen die Neesken Adriaens weduwe wijlen Adriaens van Gils metter doot geruijmt ende achtergelaeten heeft.
8-7-1628.

Fol. 8v
Sebastiaen Baltusz en Adriaen Adriaenssen Cloop hebben ontvangen van Peeter Adriaen Franssen als voocht van Merten Tijsen weeskinderen daer moeder af was Dingen Jochem saliger de somme ….. wesende ‘tgeen Jochem Joosten der kijnder grootvaeder moest betalen.
30-5-1635.

Fol. 9r
Aenneminge ipv erffdeelinge tusschen de weduwe van Adriaen Peeters Broeder naementlijck Lijntken Jans jegenwoordig in ondertrouw wederom sijnde met Commer Bastiaensen ende haer twee kijnderen geprocreert bij den voorsz Adriaen Peetersen Broeder, haeren eerste man saliger.
Eerstelijck soo heeft Lijntken Jans geassisteert met voorsz Commer Bastiaensz haeren geondertrouwden man aengenomen met advijs van schout ende gerechte van (Raams¬donck?) Peeter Adriaens als voocht ende Adriaen Janssen Jooren als toesiender van de voorsz weeskinderen met naemen Janneken ende Lesken Adriaens d’selve haere twee kinderen t’onderhouden in cost ende dranck in kleederen enz.
10-6-1628.
Conincx, Dirck Laurensz.
Los vel bij Fol 9 Procuratie.
Compareerde Jan Peeters jonckman ende inwoonder tot Raemsdocnk ende heeft in der bester forme geconstitueert volmachte gemaeckt ende in sijn stede gestelt, gelijck hij constitueert, volmachtich maeckt ende in sijn stede stelt mits desen Jan Janssen secretaris des ambacht voornoemt omme vuijt sijns constituents naeme neffens d’andere erfgenaemen naer costume der saecke aldat schiften scheijden ende deelen al sulcke goederen als hem constituant sijn aengecomen doort overlijden vant naergelaeten weeskijnt van Wouter Jansz verweckt bij Lesken Jansdr. beijde saliger met naeme Jan Woutersz bij sijn leven gewoont hebbende in de stadt Geertruidenberch de incoemen aen hem constituant ten deele betallen te ontvangen etc.
Van Luchtenberch, schout, Adriaen Conincx, Dirck Laurens heemraden.
29-7-1628.

Los vel bij Fol 9
Op huijden desen 27-12-1630 soo is Commer Bastiaensz als tegenwoordich getrout Lijntgen Jans, die weduwe was van zaliger Adriaen Peeters Broeder, minnelijck ende vrindelijck veraccordeert ende overcoemen jegens vier van sijne voorkijnderen, geprocreert bij Peeterken Tonis (= Peeterken Anthonisdr), de voorkinderen genaamd Bastiaen Commeren, Dirck Commeren, Anthonis Commeren en Maeijken Commeren. De laatste is vergezeld van haar man en voocht Hendrick Mathijsse.
De overeenkomst betreft het moedersgoed nagelaten door wijlen Peeterken Anthonisdr.
27-12-1630.

Los vel bij Fol. 9
Comp. Huijbert en Cornelis Commers als volle broeders van voorsz vier kijnderen, hiervoor genoemd en verklaren….
28-12-1630.

Los vel bij Fol. 9
Opten xiiij mertij 1635 soo compareerden Cleijs Janse als voocht van Adriaen Lenaerts kijnd en Adriaen Carsten (òf Corsten), als voocht van Jan Joosten zaliger naergelaeten kijnder geprocreert bij Aentken Lenaerts zaliger van wegen derselver weeskijnder ende Cornelis Jacobsz als getrout sijnde met Huijbeken Meusz laets weduwe vanden voorsz Jan Joosten zaliger. In deser qualiteijt erffgenamen van Cleijs Lenaerts saliger welcke voorsz Cleijs Lenaerts bij sijne selver is getrout geweest met Heijltken dochter van Commer Bastiaensz, verclaeren veraccordeert te sijn mette voorsz Commer Bastiaensz ende dat noopende der voorsz Heijltken moeders goet tegen (tusschen?) haer comparanten in der voorsz qualiteijt als erffgenaemen van Cleijs Lenaerts des voorsz Heijltken eersten man was. enz.

in marge: 22-12-1664.
Compareerde Hendrick Ariensz van Houtert als man ende voocht van Leendertjen Ariens ter eenre ende als voocht vande naergelaeten kinderen van Huijberet Ariens zaliger ter andere zijde, verclaerende.

Los vel bij Fol. 9
Jan Corneliusz van Ceeteren en Jan Joosten zijn in febr jl verdronken. Zij zijn uit het water gehaald en onderzocht. Geen bijzonderheden gevonden.

Fol. 10r
Compareerde d’eersame Govert van Luchtenberch, schouth des ambachts voornoemt als oppervoocht van weduwen en wesen denwelcken heeft geautoriseert etc.
d’eersamen Janneken Adrijaensdr weduwe wijlen Berthout Jochems zaliger wonende inden Oudenbos omme vanwegen het naergelaten weeskijnt van Bert Bastiaens saliger gprocreert bij Aentken Corten, jegewoordige huijsvrouwe van Peeter Adriaensz Vender te mogen verhuijren tsij uijtte hant ofte bij oopenbaere veijling alsulcke anderhalf gemet leenlant als het voorsz weeskijnt aengecoemen ende te deele is bevallen doort overlijden van Commer Bastiaens saliger, geweesene oom van het voorsz weeskijnt bij sijne leven gewoont hebbende inden Oudenbos voorsz enz.
14-10-1628.

Adriaen Conincx, Peeter Mertens heemraden

3-4-1634 comp. Aentke Corten als moeder van voornoemt weeskint. Afrekening m. Jenneke Adr.

Fol. 11r
Smaeldeelinge tusschen Wouter Janssen schout tot Waspick, man ende voocht van Maeijken Seegers ten eenre, de weeskijnderen van Wirick Geritsz daer moeder aff was Aentken Geritsdr beijde saliger met het weeskindt van Quirijn Bastiaensen saliger geprocreert bij Maeijken Geritsdr tsaemen ter andere sijde en dat van de erfgoederen hier onder genomineert aengebracht voor schout ende gerechte in Raemsdonck opten viij december anno 1628.
Bel. erfenis Ans Huijbrechts.
Inden eersten soo is Wouter Janssen, schout tot Waspick geloot gecavelt enz.
land gemeen en onverdeelt mette kijnderen van Adriaen Peetersen de jonge. Bel. het weeskint van Adriaen Adriaenssen Peeter Conincx geprocreert bij Maeijken Mertens zaliger.
Bel. Bastiaen Jansz, Peeter Bastiaensz.
Hierjeegens is Adriaen Gerit Peeters als voocht en Willem Huijgen als toesiender van de 2 onbeijaerde weeskijnder van Wiricx Geritsz geprocreert bij Aentken Geritsdr beijde saliger tot behoef der selven weesen voor d’eene helft mitsgaeders Jan Andriessen Jan Andriessen als voocht vant naergelaten weeskint van Quirijn Bastiaensz, geprocreert bij Maeijken Geritsdr, beijde saliger tot behoeff van het selve weeskijnt voor d’andere helft tsaemen geloot enz.
8-12-1628.

Fol. 12r
Accoort i.p.v. erfdeelinge tusschen Peeter Venders ende zijne twee on¬mondige doch¬ters verwekt bij Florisken Jans sa.
Comp. Peeter Adriaenssen Vender en de heeft rechtelijk aangenoomen van Peeter Wou¬tersz als behoutoom van zijne voorsz kijnderen deselve zijne kijnderen t’alimente¬eren enz.
27 December 1628

Fol. 12v
Erfdeelinghe vande goederen die Wouter Janssen ende Truijken Adriaens sa sijne gewesene huijsvrouw beijde in hunne leven toe behoort ende sij Truij¬ken voornoemt mette ¬dood geruijmt ende achtergelaeten heeft aangebracht voor schout ende gerechte den 27e april 1629.
Eerstelijk so is Wouter Janssen naergelaeten weduwenaar van voors. Truijken Adriaens zal. tegenwoordich wederom getrout met Anna Jans wedu¬we van Jan Claes Backers sa, bedeelt in rechte enz.
Hier tegens is Jan Aertsen als man ende voocht van Jacomijn Wouters¬doch¬ter daer moeder aff was de voors Truijken Adriaens sa, bedeelt.
Bel. weduwe van Buijs Bastiaenssen.
27 April 1629

Fol. 13v
Accoort tussen Huijbert Corns. Haensberch en de weduwe van sa. Mathijs Peetersen. Alsoo seecker questie en geschillen waeren gesteld te onstaen ende te rijssen tussen Huijbert Corns Haensberch en Lesken Jans wed. v. Matijs Peetersen nopende de vuijt¬wech ofte steginge tussen de huijsinge van voorsz Haensberch en de voorsz wed. enz.
Govert v. Luchtenberch schout, Wouter Jans, Peeter Mertens heemr.
1 Februari 1630

Fol. 14r
Comp. Huijbert Cornelisz Haensberch nopende de attestatie de welcke hij voor dezen voor de gerechte en ten versoecke van Lesken Jansdr wed sa. Jan Cleijsen heeft, nopen¬de de questie tusschen de voorsz weduwe ende Wouter Jacobsz Visscher gevallen ten huijsse Peeter Anthonisz soo als wanneer den voorin Visscher de voorsz weduwe. (Erg ingewikkeld)
8 Februari 1630

Fol. 15r
Smaeldeelinge tussen Corn Mathijsze als man ende voocht van Neeltken Handricx¬dochter ende Jacop Hendricx sijn huijsvrouwen broeder.
Ten eersten soo is Corn. Mathijsz als man ende voocht van Neeltken Hendricxs dochter geloot enz.
bel. in Waspik erffenis v. Jochem Seegersz.
Hier jegens is Jacob Handricxs geloot gecavelt en geerffdeelt enz.
Govert v. Luchtenberh schout
Peeter Mertens
Jochem Segers
Adriaen Fransen
Wouter Jans ???
16 Februari 1630

Fol. 15v Testament
Jan Corns Timmerman en Marijken Adriaensdr wettige man en vrouwe woonende alhier tot Raemsdonck, den voors Jan Corn. Timmerman sieckelijck van lichaeme sijnde sittende beijde viere (vuur), Maijke sijne vrouw gesondt van lichaemen beijde v.
Adriaen Conincx, Dirck Lou¬rens, secr. J. van Schoonhoven.
4 Maart 1630

Fol. 16v 29 April 1630
Waerborchschap. Christiaen Swaens heeft tot waerborge gestelt Peeter Jochemsz.

Fol. 17r 6 Mei 1630
Accoort i.p.v. erffdeelinge tussen Anneken Theunis weduwe van sa. Jan Corns. Huij¬brechts en haere drie onmondige kijnderen geprocreert bij den voorsz Jan Corns Huijbrechts.
Comp. Anneken Theunis weduwe van sa. Jan Corn. Huijbrechts geass. m. Adrijaen Jansz Jooren als haeren gecooren voocht in desen en heeft voor recht van Huijbrecht Corn Huijbrechts als voocht en Steven Theunisz als toesiender van haere voorsz drie onmon¬dige kijderen rechtelijck aangenoemen en dese haere voorsz kijnderen t’onderhouden en t’alim-enteren enz.
G. van Luchtenberch
Jochem Segers
Dirck Laurens

Fol. 17v 13 Mei 1630
Erffdeelinge tusschen de kijnderen ofte erffgenaemen van Gijsbrecht Jansz en sijne huijsvr¬ouwe Theuniken Stevens beijde saliger aangebracht den xiij meij anno 1630.
Inden eersten soo is Adrijaen Gijsbrechtse bij blinde lootinge enz.
gecoe¬me van Gerit Jan Meeussen sa.
Item is Jan Gijsbrechts
,, Maijken Gijsbrecht dochter als jegenwoordich getrout sijnde met Adrijaen Adriaensen borger der stadt G’berch
,, Huijpken Meusz weduwe van saliger Steven Gijsbrechts als daer nae ge¬trout sijnde met Jan Joosten waer sij als nu weduwe van is met haer wees¬kijnt dat sij bij de selve Steven Gijsbrechts verweckt heeft als in dese geassisteerd sijnde met Adrijaen Gijsbrechts als voocht van ‘t selve wees samen.
Adrijaen Conincx, stadth. Dirck Laurens. Peeter Mertens, Heemraden J. van Schoon¬hoven, secr.

Fol. 18v 13 mei 1630
Accoort i.p.v. erffdeling tusschen Huijbeken Meusz. weduwe van sa. Steven Gijs¬brechts als daer nae noch getrout sijnde met Jan Joosten sa, daer sij nu jegenwoordich weduwe van is te weten tusschen haer en haer onmondich weeskijnt, geprocreert bij den selven Steven Gijsbrechts, genaemt Gijsbrecht Stevensz aangebracht voor stadhouder en gerechten in Raemsdonck opten xiij meij 1630.
In den eersten soo heeft sij moeder voornoemt met Peeter Mertens haeren gecoren voocht in desen aengenomen van Adrijaen Gijsbrechts als voocht van haer voorsz weeskijnt het selve wees ‘t onderhouden, cost ende dranck, linden ende wullen, schoenen ende caussen, sieck en gesondt etc.
15 mrt 1650 is aan Gijsbert Stevens ten overstaan v. zijn gewesene vooght Adriaen Gijben de schuld voldaen.

Fol. 19v 24 mei 1630
Staet van de goederen daer de twee voorkijderen van Jan Joosten sal. geprocreert bij Aentgen Lenaerts, alsmede sijn naekijnt geprocreert bij Huijbeke Meeusz saemen voor haer vaeders goet op bedeelt sijn.

Fol. 23v 5 juni 1630
Erffdeeling Jan Joosten
In de eersten soo is Adrijaen Joosten als voocht ende Cleijs Jans en Peeter Meusz als toesienders van drie onmondige weeskijnderen van Jan Joosten. 2 bij een onbekende 1 bij Huijbeke Meusz, dit blijkt te zijn Jenneke Jans.

Fol. 24r 5 juni 1630
Aanneming door Huijbeken Meusz…… in 1650 wordt schuld aan haar betaald.

Fol. 24v 5 juni 1630
Smaeldeelinge tusschen de drie kinderen van sal. Lambrecht Adrijaens geprocreert bij Maeiken (er staat: Maecken) Jans Dochter.
Eerstelijck soo is Cornelis Lambrechts geloodt….
Item is Jan Lambrechtsz geloot.
Item is Lesken Lambrecht dochter geloot.
Verclaerende Gerit Jansz als voocht en Adrijean Fransen als toesiender oover onbeij¬aerd kind te weten Lesken Lambrechts dochter van weege het selve wees als Corns. Lambrecht voor hem selven en Jan Lambrechts voor hem selven, Wouter Jansz en Claes Adriaensz Hoevenaer. G. v. Luchtenberg schout, Adr. Connicx, Peeter Mertens, Dirck Laurens, Jochem Seegers.

Fol. 25v 13 augustus 1630
Erffdelinge tusschen de drie kijnderen van sa: Adrijaen Peetersz den Jongen geprocreert bij Peeterken Corns Dochter.
In den eersten soo sijn Peeter Adrijaens den Jongen ende Corn. Adrijaensz den Jongen gebroeders, saemen bedeelt.
Bel. erffenis Ans (=Ansum ?) Huijbrechts, Adrijaen Huijbrechts.
Onverdeelt lant met kijnderen van za. Jan Jansz Gijben.
Onverdeelt lant m.h. naergelaeten weeskijnt v. sa. Jan Hoevenaers. Bel. Bastiaen Jansz. Hier jegens is Cornelis Claesz als man en voocht van Neeltken Adrijaensdochter geloot. Bel. Adrijaen Fransz., Bel. Willem Adr. Mandemaeckers weeskint. Bel. erffenis Wouter Jans.
Godevaert van Luchtenberg schout, Adrijaan Connicx, Peeter Mertens, Adrijaan Frans, heemraden.

Fol. 27r 14-8-1630.
Accoort i.p.v. erffdeelinge tusschen Neeltje Huijben, weduwe van zaliger Merten Aerden ende haere twee onmondige kijnderen, geprocreert bij den voorsz Merten Aerden.
Comp. Neltgen Huijben, weduwe van zaliger Merten Aerden, geassisteert met Wouter Jansz haeren gecooren voocht in desen ende heeft van Aert Corn. als voocht met Adr. advijs van schouth ende gerechte aengenomen dese haere twee weeskijnderen t’alimentee¬ren.
Erfgoederen ingecomen door doode van Adriaen Michiels zal. bij sijne leven schout tot sGravenmoer op den voors. Merten Aerden ende sijne voorsz huijsvrouwe bij staende(r) houwelijck gesuccedeert. Zijn in dit accoord niet begrepen.
Adr. Connicx, Dirck Laurens, J.J. van Schoonhoven, secr.

Fol. 27v 28-11-1630.
Erffdeelinge tusschen Peeter Michielsz ende sijne kijnderen geprocreert bij Iken Corn. dochter aangebracht opten 28-11-1630.
Eerstens soo is Peeter Michielsz weduwnaar van zal. Iken Corn. dochter jegenwoordich getrout hebbende Maeijken Adriaansdr geloot enz. Bel. erffenis Mathijs van Hasselt als getrout hebbende Maijken Cloostermans, Adriaan Peeter Conincx.
Hier jegens sijn sijne voorsz vier kijnderen te weten Michiel Peetersz, Jan Peetersz, Neeltje Peeters ende Claes Anthonis als getrout hebbende Maeijken Peeters geloot enz. Bel. Frans Aen(?) Peeters
Claes Adriaensz Hoevenaer, Adr. Connicx, Dirck Laurens heemraden.

Fol. 28r 28-12-1630.
Erffdeelinge tusschen Dirck Laurensz ende Bastiaen Staesz sijnen gewesene swaegers naergelatenen weeskijnder ende dat van de erffgoederen door doode van Willem Buijsen zaliger op haer gesuciedeert aengebracht enz.
In den eersten soo is Dirck Laurensz geloot enz. Bel Adriaen Frans.
Hier jegens is Adriaen Gijsbrechtsz tot behoeff van de voorsz kijnderen geloot. Bel. erffenis Adriaen Willem Buijssen geseijt Looskijnt
Adr. Connicx, Claes Adriaensz Hoevenaer, heemraden.

Mogelijk Fol. 28v 9 Jan 1631 Geen foto.
Comp. Maeijken Adriaensdr wed. Jan Cornelis Timmermans, geassocieert met Pieter Michielse haar tegenw. man ter eenre
Cornelis Jans Timmermans, Michiel Jans Timmermans, Cors Goossens als geh. hebbende Maey Jans Timmermans, Jacop Servaese, zoon van Janneke Timmermansdr.
Kinderen en kintskinderen van voorsz Jan Cors Timmermans.
Er waren voorkinderen Heyltke Jans.

Fol. 29r 14-1-1631.
Rekeningh voort weeskijnt van saliger Bert Bastiaensz geprocreert bij Aentken Corsten, d’weeskijnts moeder die dese rekeningh is doende opten xiiij jannewarij anno 1631.
Deel dat was aangekomen door doode van Stoffel (?) Willems.
Deel dat was aangekomen door doode Commer Bastiaens

Fol. 29r 14-1-1631
Comp. Peeter Adriaensz Vender als man ende voocht vande voorsz Aentgen Corsten weduwe van zaliger Bert Bastiaans ende heeft op zijn vrouwen voorkijnt, geprocreert bijde voorsz Bert Bastiaens sal. tot voldoeninge vande enz.
Voornoemd weeskijnt genaamd Maeijken Berthoutsdochter.
Govert van Luchtenberg schout, Jochum Segers, Claes Adr. Hoevenaer, heemraden.
Junij 1635 is bij Aentken Corsten, d’voorsz weeskijnts moeder, huijsvrouwe vande voorn. Vender etc.
Op den 10-3-1646 soo bekende Maeijken Berten int bijwesen van Pieter Adriaens Vender van dese voors somma etc.

Fol. 29v 14-1-1631.
Testament.
Comp. Peter Adriaens Vender en Aentken Corsten, wettige man en vrouw.
G. v. Luchtenberg schout, Jochem Seegers, Claes Adriaensz Hoevenaer. heemraden.

Fol. 30r 9-1-1631.
Rekeningh, bewijs ende reliqua dwelcke bij desen is doende ende aengaende Hendrick Mathijsz als voocht vande drie onbeijaarde kijnderen van Corn. Seegersz, geprocreert bij Neeltgen Cornelisdr (Buijs??) ende doet van sijnen ontfanck vuijtgeeft ende administratie den welcken hij rendant vanwege de wesen sedert meij 1624 sijde t’aennemen deser vochdije gehadt, gehandelt ende geadministreert heeft totten tegenwoordighe daegen. Deling van 9-6-1624.
(NB: misschien is Hendrick Mathijsz dezelfde Hendrick Mathijsz die voogd was van de weeskinderen van Fredrick Adriaens van Strien. GAvS).

Fol. 31r 19-3-1631.
Accoort ipv erffdeelinge tusschen Wouter Jacobsz Visscher ende zijn onmondich weeskijndt geprocreert bij Maeijcken Dircxdochter zaliger, genaemt Jacob Woutersz.
In den eersten soo heeft voorn. Wouter Jacobsz Visscher aengenoemen van Jan Dircx woonende tot Dongen als oom ende rechten bloetvoocht van het voorsz weeskijnt hetselve wees te onderhouden ende te alimenteeren enz.

Fol. 31v 14-5-1631.
Accoort ipv erffdeelinge tusschen Aeltken Jans weduwe van Adriaen Looskijnt met Jan Jansz van Schoonhoven, secretaris tot Raemsdocnk, haeren gecooren voocht in desen ende heeft met advijs van schout ende gerechte aen genoemen van Adriaen Frans als voocht ende Gijsbrecht Adriaensz Adriaensz als toesiender van hare twee onmondige weeskijnderen, genaemt Jan ende Bastiaen Adriaens int bijwesen van haer outste dochter genaemt Jenneken Adriaensdochter, out 21 jaeren, de voorsz twee weeskijnderen aen gelooft te alimenteeren ende te onderhouden enz.
Govert van Luchtenberg schout, Connicx, Wouter Jansz, Dirck Laurensz, Jochum Segers, heemraden.

Fol. 32r 10-6-1631.
Testament Godevaert van Luchtenberg schout tot Raemsdonck sieck van lichaem, leggende op sijn bedde, maar volcoemen van memorie ende verstand. Vermaakt zijn goederen aen juffrou Catrina Wachtmansdochter, sijne wettige huijsvrouw voorts aan Peeter van Luchtenberg, zijn broer, procureur voir den hove van Hollant, aen de kijnderen van Adriaen Swaen, geprocreert bij Caterine van Luchtenbergh saliger.
Adriaen Conincx, Peeter Mertens heemraden.

Fol, 32v 20-5-1632.
Comp. de eersamen Claes Jansz (Lankhuijsen) als man ende voocht van Adriaentken Michielsdochter, wonende tot Raemsdonck. Volmacht aan zijn vrouw om uit zijn naam te verschijnen voor schout en heemraden van Besoijen om te giffen rechten ende eigenen.
Peeter Persijn schout tot Sprangh, in sijner comparants gerechte portije ende gedeelte in een perceel lant geleegen tot Besoijen waarinne hem Perchijn voorsz alnoch is competerende de helft vant selve lant. Op maniere soo’t door doode van sijner comparants huijsvrouwen vaader saliger op haar gecomen is ende volgens de cavelinge ofte deelinge tusschen hen luijden gemaeckt enz.
Adriaen Conincx, Peeter Mertens heemraden.

Fol. 33r 6-2-1632.
Accoort ipv erffdeelinge tusschen Maeijken Cleijsdr laets weduwe van saliger Jan Andriesz ende haere weeskindt geprocreert bij den selven Jan Andriessen bij Willemken Adriaensdr saliger. Het voorkint genaemt Dries Jansz.
Comp. Maeijken Cleijsdr, laets weduwe van saliger Jan Andriesz, geassisteert met Ans Huijbrechtsz ter eenre ende Andries Jansz als voorzoon van de voorsz Jan Andriesse saliger, geprocreert bij Willemken Adriaens zaliger voor hem selven ende Claes Adriaens als voocht ende Jan Willems als toesiender van Jan (Adriaens) (NB overige keren steeds verbeterd in Jan Andriesse) nakijnt geprocreert bij de voorsz Maeijken Cleijs, genaamd Cleijs Jansse.
Conincx, stadhouder, Adriaen Jans die in desen vervangt Dirck Lauwerens.

los blad. 24-5-1630.
Alsoo Jan Cornelisse Ceeteler ende Jan Joosten in ebbe lestleeden door ongluijck zijn verdroncken ende deser werelt gepasseert soo ist dat wij onderschrevenen, schout ende heemraden des ambachts van Raamsdonck de voornoemde persoonen vuijten waeter hebben doen optrecken gevijsenteert ende geschout, sulcx dat wij deselve hebben bevonden gans en gaeff van lichaemen sonder eenige quetssuijre ofte wonden, actum desen xxiiij meij 1630.

Fol. 34r 18-4-1633.
Accoort ofte aenneminge tusschen Peeterken Jochems ende haere twee onmondige kijnderen geprocreert bij Jochem Seegers den kijnder vaeder was, aengebracht voor stadhouder ende heemraeden in Raemsdonck desen 18 april 1633.
19-4-1633.
Eerstelijck so heeft Peeterken Jochumsdochter metten stadhouder, haeren gecooren voocht in desen aengenomen haere voors twee kijnderen verweckt bij den voorsz Jochem Segers sa van Ans Huijbrechts als voocht ende Gerit Jansz als toesiender der selver kinderen met consent vanden stadhouder ende gerechten als oppervoochden de voorsz haere twee kijnderen (genaempt Jan ende Adriaenke Jochums) t’alimenteren ende te onderhouden enz.
copie gelicht bij Staes Dircke 7-5-1645.
copie gelicht bij Aerts de Bruijn 16-9-1664.
Conincx stadh., Dirck Laurens en Peter Mertens heemraden.

Fol. 35r 25-5-1634.
Erffdeelinge tusschen Cornelis Pietersz ende Joost Pietersen Nobel.
Compareerde Cornelis Pietersz Nobel ende Joost Pietersz Nobel sijnen broer ende verclaeren tsaemen geloot gecavelt ende gedeelt te sijn in vuijgen ende manieren hiernaervolgende.
Eerstelijck is Cornelis Pieters enz.
Lijsbeth ende Neeltke Pieters sijne susters.
Meester Aert Sprangers sijnen gewesene swaeger.
Jan Stoffelsz haeren grootvaeder ende Stoffel Jansz haer comparanten moederlijcke oom beijde saliger.
Bel. Jacop Janssen Buijs kijnder.
Conincx, Pieter Adriaens heemraden.

Fol. 35v 17-6-1634.
Huwelijksvoorwaerden tusschen:
Dirck Laurenssen weduwnaar van Huijbeken Staeszen zaliger, jegenwoordichen bruijdegom ter eenre ende Peeterken Adriaen Jochums, laets weduwe van Jochem Seegers saliger oock wonende tot Raemsdonck, sijne jegenwoordige bruijt, geassisteert met Aert Adriaens de Bruijn ende Huijbrecht Peetersz haere swaeger vanden eerste houwelijck ter andere sijde, ende verclaeren enz.
copie gelicht door: 6-5-1645, Jan Jochemse; 5-5-1645, Staes Dircken; 16-9-1664, Aert Aertsz de Bruijn.
Peter Mertens, Adriaen Adriaen Peeter Conincx, heemraden.

Fol. 36v 31-1-1635.
Smaeldeelinge tusschen Adriaen Janssen voor d’eene helft ter eenre sijde, Corn. Claesz Peeter ende Corn Adriaensz de jonghen tsaemen ter andere sijde voor d’ander helft ende dat vant naer genoemde stuck erve…..
Compareerde Adriaen Janssen ter eenre, Corn. Claesz als man ende voocht van Neltken Adriaensdr, Peeter ende Cornelis Adriaensz de jonghe tsaemen ter andere sijde.
Bel. Willem Adr. Mandemaeckers naergelaten weeskint.
Adriaen Conincx, Peter Adriaen Frans, Adriaen Adriaen Peeter Conincx, heemraden.

Fol. 37r 19-10-1635.
Approbatie ende opdracht van seecker deelinge raeckende Merten Mathijsz weeskinderen daer moeder aff was Dingen Jochems.
Comp. de eersaemen Dionys Merselissen wonende tot Oosterhout als getrout hebbende Berbeltgen Jansdr. weduwe wijlen Jochem Joosten saliger alhier tot Raemsdonck deser werelt ooverleeden sijnde ter eenre ende Peeter Adriaen Franssen als voocht ende Merten Mathijsen als vaeder ende toesiender van sijner Merten Mathijssen drie onmondighe weeskinderen daer moeder aff was Dinghen Jochems saliger van weegen den selver kinderen ter ander sijden ende verclaerden sij comparant dat sij voor de gerecht van sGravenmoer in dato xxvj december 1634 hebben aengegaen seecker minnelijck accoordt on plaats van erffdeelinge noopende de goederen door dooden den selven Jochem Joosten saliger, tusschen de voorsz Berbeltgen Jans sijne naergelaetene weduwe ende sijne Jochem Joosten voornoemde dochters.
Zal dit accoord houden enz.

Fol. 37v 15-11-1635. Procuratie.
Comp. Aert Hendricxs inwoonder ende molenaer alhier tot Raemsdonck. Geeft volmacht aan Huijbrecht Ivensse bode wonende tot Tilborch onder de Meijerije van ‘s-Hertogen¬bosch.
Adriaen Conincx, Adriaen Adriaen Peeter Conincx, heemraden.

Fol. 38r 9-8-1635. Obligatie.
comp. Govert Neusselinck wonende tot Beeck kende ende lijde wel en deuchdelijk schuldich te wesen der eersaemen Jacop Claessen wonende binne Sevenberghen. Compareerde Bastiaen Neusselinck den eersten comparants broeder. Stelt sich borghe.
Adriaen Conincx, Adriaen Adriaen Peeter Conincx, heemraden.

Fol. 38v 19-11-1635.
Smaeldeelinghe tusschen Jacop Jacopsz Visscher en sijn susters kinderen.
Comp. Jacop Jacopsz Visscher voor hem selven ter eenre ende Bastiaen Peeter Corten (verderop staat Corsten) voor sijne twee voorkijnder daer moeder aff was Maeijken Jacopsen saliger vanweege sijne voornoemde kijnderen ter andere sijde t’saemen in dier qualiteijt erffgenaemen van Gerit Janssen saliger ende verclaeren sij comparantenenz.
(erfdeling gepasseert voor de gerechte tot Raemsdonck 5-9-1632.
Land onverdeelt met Jan Laurensse, lantmeeter woonende tot Sprang. Obligatie staande op Peeter Hendricxs van Gorp dd 3-1-1622, noch op ……… tot laste Bastiaen Peetersz de Roij ende alsnu daer van debiteur den voorn Bastiaen Peeter Corten den voorsz kijnder vader.
19-2-1646 bekent Hendrick Adriaen van Broeckhooven als man ende voocht van Maeijken Bastiaens ende Peeter Cornelisse als man en voocht van Jenneken Bastiaens ontvangen te hebben uit handen van Bastiaen Peeter Corsten enz.

Fol. 40v 1-11-1635.
Accoort ipv reeckeninghe.
Comp. Jan Willemse Cloot, man ende voocht van Lijsbeth Pieter Nobelsdochter, Cornelis Pietersz Nobel ende Joost Pietersz Nobel sijnen broeder out ontrent 23 jaeren ende veclaeren sij comparanten tsaemen ende elck int bijsundere van haeren vaeder Pieter Janssen Nobel, wedrom getrout sijnde met Maeijken Claeijs, laets weduwe van Jan Andriesse, nu ofte tot geenen daegen te eijsschen van hem eenige reeckeninghe, bewijs ofte religua vande administratie die hij vaeder voorsz des voors henne kijnderen goederen booven derselver eenneeminghe van dato den xiij mertii 1620 eenichsins gehadt gehandert, genooten ende geadministreert heeft enz.
Conincx, Pieter Adriaensen, heemraden.

Fol. 41r 9 Jan. 1631 (er heeft eerst 1621 gestaan)
Accoort tusschen Maijken Adriaens dochter, weduwe van zaliger Jan Cornelis Timmerman, als nu wedrom getrout hebbende Peeter Michielsz ende den selven Jan Corn. zal. voorkijnderen daer moeder aff was Lesken Michiels zal.
Comp. Maijken Adriaensdr weduwe van zal. Jan Cornelisz Timmerman geassisteert met Peeter Michielsz haeren jegenwoor¬digen man te eenre, Corn. Janssen Timmerman, Michiel Janssen Timmerman ende Corn. Goossens als getrout hebbende Maeij Jans Timmermans¬dochter met Jacop Servaese zoone van Janneke Timmermans dochter in dier queliteijt kinderen ende kints kinderen van voorsz. Jan Corn Timmerman zal ende die volgens zijne erffgenaemen ter andere sijde ende bekenden sij comparanten metten anderen vrindelijck veraccordeert en overcoemen te sijn, noopende de voorsz. kijnderen haer vaders goet, d’welck haer door doode vem de voorsz. Jan Cornelissen Timmerman haeren gewesene vaeder was naer gelaeten, ende haer competerende sulcxs dat Maijken Jans voorsz hebben ende behouden zal enz. ….. krijgt alles, maar moet aen kinderen en kints kint bepaalde sommen betalen, behoudens dat Heijltken Jans mede een dochter van voorsz Jan Cornelisz Timmerman hier niet en wert gemoyt maer blijft haer pretens van haer vaeders goet op sijn geheel.
Govert v Luchtenberg, schout, Dirck Laurenssen, Jochem Segers, Claes Hoevenaer, heemraeden.

Fol. 41v
Smaeldeelinghe tusschen Peeter Adriaenssen Broeder ende Bastiaen Hendricxsz sijnen swaeger. Comp Peeter Adriaenssen Broeder als getrout hebbende Elisabeth Hendricks Panums ter eenre ende Bastiaen Hendricks Panums soon sijne swaeger ter andere sijde.
(Aandeel in Cleijn Waspijck onverdeelt met Frans Adriaenssen Boeser, haeren comperants oom. onafgemaakt, ongedateerd.

Fol. 44r 18 Feb. 1636
Erffdeelinge tusschen Wouter Mathijsz’ (overleden te Raemsdonck op de Bergen) naegelaeten kijnderen.
Eerstelijck soo is Peeter Meussen man ende voocht van Aentken Wouters geloot enz.
bel erffenis Peeter Adriaen Franssen, Dielis Hendricx.
Hier jegens is Cornelis Mathijsz als voocht van Wouter Tijssen zal. ander drie kijnderen naementlijck van Neeltken, Teunken ende Anneken Woutersdr tot behoeff der selver kijnderen int bij weesen der voorsz Neeltken en Teunken Wouters geloot enz.
bel Meeus Cornelisz zal., bel erffenis Claes Hoenenaers., bel Frans ten (=Fransken ?) Peeters.
Dirck Lourensz, Claes Hoevenaers, Peeter Adriaens, Adriaen Adr. Pr. Conincx.

1 Mei 1638 bekent Neltken Wouters te hebben ontvangen door handen Peeter Meusen. Idem Teunke Wouters huisvrouw v. Hendrick Pauwels; idem Anneken Wouters.

Fol. 44v 7 April 1636. procuratie.
Comp. Jenneken Daeniels wed. v. zal Hendrick Janssen, wonende tot Oosterwijck volmacht aan Maeijken Hendricks, haere dochter getrout sijnde met Lambert Jansz.
Conincx; Peeter Adr. Fransen.

Fol. 45r 24-4-1636. procuratie.
Comp. Sr. Jochem van Nispen. Geeft volmacht aan Cornelis Beljaerts, schepen van Terheijden.
Peeter Jochems Versterr, schout, Conicxs heemraect, relateert Peeter Brouwer.

Fol. 45r 1-7-1636.
Tancxatie. ten verzoeke van de weduwe ende erffgen van saliger Johan Huijgen van der Crab.
Landen achtergelaeten door Reijvert Jacopsz ende sijne huisvrouw, beijde saliger.
Peeter Jochems Versterr, schout, Adriaen Conicxs heemraect, Peeter Adriaens, Sijmon Jansz.

Fol. 45v 11-4-1636.
Attestatie met procuratie ter requisitie van Anneke Staessen jonge dochter won tot Raemsdonck.
Wij Peeter Jochems Versterre enz. certificeren dat Staes Adriaensz zaliger des requiranten vaeder was, bij onse kennisse geen kinderen meer in leeven heeft als d’voorsz Anneken Staessen weesende de suster van Jan Staessen van Raemsdonck alias vander Donck zaliger, van vollen bedde bestaende. Welcke Jan Staessen saliger in mertij 1632 naer Pharnambock is gevaeren ende nu aldaer eenigen tijt geleeden deser werelt ooverleden, soo wij seeckerlijck sijn onderricht. Ende door dien als nu geen kinderen meer enz.
Anneken erft zijn goederen, is echter nog minderjarig; ouders dood, voogd dood. Nu wordt Mr. Jacop vande Corpudt, adelborst onder de compagnie van de heere Steven Coop, gouverneur binnen de stadt G’berch, gemachtigd om aen “De edele Heren bewintvoerders der Westindische Compagnie ofte Camer desselfs binne Rotterdam” te vorderen hetgeen aan Jan Staessen zou toekomen en hetgeen hij heeft naergelaten.

14-7-1637
voorsz procuratie geroijeert en opnieuw op een andere pagina ingeschreven.

Fol. 46v 11-4-1636. Testament accortgewijs.
Comp. Dingna Jans, laets weduwe van Huijbert Cornelissen zaliger en verclaerde in vuegen hiernaer verhaelt jegens Sijmon Jans Wilborts haeren schoonsoon, getrout hebbende Cleijsken Huijbrechts haere dochter … enz.
Dochter zal alles erven, maar zij moet haar moeder tot haar dood ondehouden, behoudens betaling van een bepaalde som aan de kinderen van Adriaen Peeters Broeder zaliger, haer comparante voorsoon voor haer legitieme portie ofte grootmoeders goet.
Adriaen Conincx, Adriaen Adriaen Peeter Conincx, heemraden.

Fol. 49r 30-12-1636. Procuratie.
Compareerde d’eersaeme Adriaen Conincxs mede heemraet tot Raemsdonck. Volmacht gegeven aan Maeijken Johannes Snetenis (òf Suetenis), zijns comparants huijsvrouwen voordochter, jegenwoordich woonende tot Dordrecht, om 31 gld 14 st. te ontvangen van joffrou de With, weduwe van sr. Pieter de With bij sijnen leven schouth tot Raemsdocnk.
Adriaen Adriaen Peeter Conincx, Sijmon Jan Wilbortss.

Fol. 49v 9-2-1637.
Erffdeelinge ofte wel grontcavelinghe tusschen Goltken Jochems weduwe van Adriaen Adriaense Langen zaliger ende haer kijnderen nopende de goederen die sij weduwe ende haeren voornoemde man saliger tsaemen toebehoort ende beseten hebben aengebracht den 9-2-1637.
Eerstelijck soo is Ans Huijbrechts man ende vooch van Dingena Adriaens de Langensdr. geloot enz.
Hierjegems is Jan Berthouts man ende voocht van Sijken Adriaens de Langensdochter geloot enz.
Eijntelijck is Goltken Jochems voornoemt met haren gecoren voocht in dese die hier metten rechte gegeven was hierjegens geloot enz.
Sijmon Jan Wilbortss, Adriaen Adriaen Peeter Conincx.

Fol. 50v Indempniteijt.
Comp. Aert Hendricxs molenaer alhier tot Raamsdonck met Huijbertken Peeters sijne huijsvrouw. Onafgemaakte akte!

Fol. 51r 10-12-1636. Testament.
Comp. Huijbertken Peetersdr huijsvrouwe van Aert Hendricx Molenaer, wonende tot Raemsdonck cloeck ende gesont van lichamen enz.
Hierin worden genoemd: Huwelijksvoorwarden dd. 2-1-1626 G’berch (notaris vanden Kieboom).
Codicille bij comp. aan Lesken Hendricxs haer jongste dochter gemaeckt 16-1-1630 voor notaris Hermen Janssen van Rijnberck (woont in Steenbergen, molenaar aldaar?) hebbende getrout Lijntken Hendricks haer comp. outste dochter.

Fol. 52r 14-3-1637.
Smaeldeelinge tusschen Cornelis Mathijssen ende het onmondich kindt van Jan Mathijssen zaliger, verweckt bij Aliken Aertsdr (Schouten) van het naergenoemde erve gecoomen vanden selver Cornelis Mathijszmoeder ende des selffs kints grootmoeder saliger.
Eerstelijck soo is Cornelis Mathijsz geloot enz.
Hier jegens is Adriaen Aertsz als moederlijk oom ende toesiender van het voorsz weeskint tot desselffs kints behoeff geloot enz.
Bel. Huijbert Dircxs.
Conincx, Adriaen Adriaen Peeter Conincx, Dirck Laurensz, Sijmon Jan Wilbortss, Peeter Adriaens.

Fol. 52v 16-3-1637.
Tanxatie ten verzoeke en vanweegen d’erffgenamen van d’heer Mathijs van Clootwijck ende sijne huijsvrouwe beijde saliger. Land gebruijkt bij Merten Adriaen Clauwarts.
Pieter Jochems Versterre, schout, Adriaen Conincx, Sijmon Jan Wilbortss heemraden.

Fol. 53r 7-4-1637.
Comp. den eersaemen Adriaen Conincx, innewoonder ende heemraet tot Raemsdonck ende meester Jacop vanden Corpudt, adelborst onder de heer Steven Coop, gouverneur der stadt Geertuijdenberch ende hebben tsaemen ende elck bij sunder gelooft, gelijck sij looven bij desen door persoon van Peeter Vlasmans, borger ende schepen in wette binnen de stadt G’bergh costeloos ende schadeloos te indempneeren, van alsulcke borchtochten als den voorsz Peeter Vlasmans sal doen ende bekennen tot Rotterdam aende Ed. Heeren bewinthebberen ofte camere des selffs enz. (om penninge te ontvangen van weegen Anna Staessendochter, ter oorsaecke dat Jan Staessen van Raemsdonck alias vander Donck saliger des Anneken broeder was).
Pieter Jochems Versterre, schout, Sijmon Jan Wilborts.

Fol. 53v 15-4-1637. Accort.
Comp. Aert Hendricks, molenaer, weduwnaar van Huibertken Peetersen ter eenre, Herman Janssen van Rijnberck, man ende voocht van Lijntken Hendricx ende Lesken Hendricxdochter out omtrent sese en twintich jaeren met Jan Janssen van Schoonhoven, secr. tot Raamsdonck haeren gecoren voocht in desen, erffgenamen vande voorsz Huijbertge Pieters, haere moeder zaliger tsaemen ter andere sijde, ende sij comparanten metten anderen veraccordeert te sijn enz.
Adriaen Conincx, Peeter Adriaen Franssen, heemraden.

Fol 54v 15-4-1637, Procuratie.
Comp. Herman Janssen van Rijnberck…… geeft volmacht aan Catelijn Hendricxsdoch¬ter, sijne huijsvrouwe ……… om te compareren voor de heeren wethouderen van Geertruidenberg over erfenis van zijn comparants huijsvrouwe moeder zaliger
Adriaen Conincx, Peeter Adriaensen, heemraden.

Fol. 55r 25-4-1637.
Accoort tusschen Herman Jansz van Rijnbergh ende Lijntken (dit zal Lesken moeten zijn) Hendricxs.
Comp. Lijntken Hendricxen als procuratie hebbende van Herman Janssen van Rijnberck haeren man enz. ter eenre, Lesken Hendricxen haere suster geassisteert met Jan Janssen van Schoonhoven tot Raemsdonck ter andere sijde enz.
Adriaen Conincx, Sijmon Jan Wilborts.

Fol. 56r 26-4-1637. Accoort.
Comp. Davidt Pauwels Trommel ende Cornelis Cuijper, getrouth hebbende Caterina Pauwels Trommelsdochter in dier qualiteijt voorkinderen van den voorsz Pauwels Trommels haeren vaeder was ende verclaeren sij comparanten geen actie recht ofte pretens te hebben, houden ofte pretenderen op Adriaentken Willems hunne vaeders naergelaten weduwe, ofte op desselfs boedel bij hunnen vaeder mette doot geruijmpt ende naergelaten ten aansien van haer vaederlijke goet ofte andersins, maer hebben hun recht des aengaende getransporteert opte voorsz weduwe ende haere kinderen geprocreert bijden selven Pauwels Trommel zaliger, wesende haer comparanten halve susters en broeders enz. (Mits Adriaentken Willems ook de schulden op zich neemt).
Adriaen Conincx, Sijmon Jan Wilborts, heemraden.

Fol. 56v 16-4-1637.
Aenneminge tusschen Adriaentken Willems weduwe van Pauwels Trommel zaliger ende haere 3 kinderen geprocreert bij den voornoemde Pauwels Trommel den kindren vaeder saliger. Eerstelijck soo heeft sij Adriaentken Willems de voorsz haere 3 kinderen aengenomen van Davit Pauwels Trommel als broeder ende voocht der selven kinderen met toestaan van Jacop Jansen als toesiender der selver kinderen te onderhouden enz.
Adriaen Conincx, Sijmon Jan Wilborts, heemraden.

Fol. 57r 14-7-1637. Attestatie met procuratie.
Schepenen en heemraden certificeren ter requisitie van Anneken Staessen, jongedochter wonende tot Raemsdonck, waerachtig te sijn als dat Staes Adriaenssen ende Peeterken Merselis Smeulders sijn huijsvrouwe, beijde saliger, des requirante vaeder ende moeder was alhier binnen Raemsdonck deser werelt sijn overleden, geen kinderen meer in leevende lijve hebben bij onse kennisse als de voorsz Anneke Staessen, weesende de selve Anneke Staessen de volle suster van Jan Staessen van Raemsdonck alias vander Donck, welcken Jan Staessen in mertij 1632 na Furnambuco is gevaeren ende aldaar eenigen tijt geleeden als conducteur van de artellerije der Westindische Compagnie deser werelt is overleden.
Alles voor Anneken tenzij hij bij testament anders zou hebben beschikt. Mr. Jacop vander Corpudt wordt gemachtigd dit te regelen.
Pieter Jochems Versterre, schout, Peeter Adriaensen, Adriaen Conincx, heemraden.

Fol. 58r 24-8-1638 Procuratie.
Comp. Adriaen Conincxs, getrout hebbende Heijltken Maurits Goltsdr. die weduwe was van domene Johanis Snetenis, gewesene predicant zaliger, onsen mede heemraet ende inwoonder alhier tot Raemsdonck ende Jan Janssen inwoonder borger ende brouwer der stadt G’bergh, getrout hebbende Maeijken Johannes Snetenisdr. ende hebben sij comparanten elck voort sijne hier naer verhaelt, geconstitueert, machtich gemaeckt ende in henne stede gestelt, constitueren, maecken machtich ende stellen in henne stede mits desen den eersaemen Mr. Jacob vande Korpudt, procureur, postulerende voor wethouderen der stadt G’bergh voorsz. ende aldaar woonende eerstelijck omme vuijten naeme vanden voorn Conincxs eersten comparant inne te maenen ende te ontfangen van de kinderen ende erffgenaemen van Corn. Poletz bij sijne leeven predicant opde Swaluwe de somme van twee hondert car. gld tot xL grooten den gld enz. (schuld uit 1623) en uit naam van de 2e comparant een schuld van Margriete Poletz naergelaeten dochter van de voorsz Corn. Poletz zal. wonende tot Doesborch.
Sijmon Jan Wilborts, Peeter Adriaensz.

Fol. 58v 22-9-1638.
Aenneminge tusschen Peeter Peeters weduwnaer van Lesken Gerits vanden Heuvel ende sijne drie kinderen namentlijck Berbel, Gerit ende Adriaen Peeters, geprocreert bij de voorsz Lesken Peeters vanden Heuvel der kinder moeder was. (Inden eersten heeft hij Peeter Peeters voornoemt van Dirck Peeters den voorsz kinderen voocht ende vaederlijke oom, getrout hebbende Maeijken Gerits vanden Heuvel des selfs kinderen moeders suster aengenomen met advijs van schouteth ende wethouderen voornoemt ende Cornelis Willem Jochems des selffs kinder toesiender de voorsz sijne drie kinderen op te brengen en te onderhouden enz.
30-6-1647 soo bekende Jacob Peeterse als getrout hebbende Berbel Peeterdr van dese aenneminge ten volle en al betaelt te sijn, uithanden Peeter Peetersse sijn vrouwvader soo van sijn moederlijk goet als oock van zijn vrouwe grootmoeders besterff enz.
Peeter Bastiaenssen is de vaderlijke grootvaeder van de kinderen is dan nog in leven de grootmoeder is gestorven.
Adriaen Conincx, Sijmon Jan Wilborts, heemraden.

Fol. 59v 20-10-1638. Procuratie.
Comp. Sr. Johan van Nispen wonende tot Oosterhout, volmachtigt Adriaen Adriaen Peeter Conincx, heemraet in wette …. om land in Raamsdonk te verkopen.
Pieter Jochems Versterre, schout, Adriaen Conincx, heemraet.

Fol. 60r 16-3-1638 Testament.
Comp. Cornelis Jacosz, sieck van lichame, liggende op sijn bedde ende Huijbertken Meusse, sijne huijsvrouwe cloeck ende gesont van lichaemen, beijde volcomen van verstande.
Adriaen Conincx, Peeter Adriaensen.
Kinderkens opvoeden.

Fol. 61r 26-11-1638 staet en inventaris
Staet ende inventaris gemaeckt ende oovergeleevert bij Peeterken Jochems, wedue van van Gijsbrecht Adriaenssen zaliger, nu wederom getrout sijnde met Huijbrecht Dircxen, haeren jegenwoordige man.
Ten versoecke van Mels Jansen Crollen als voocht vande vier naergelaeten onmondige kinderen van de voorsz Gijsbrecht Adriaenssen zaliger bij hem geprocreert bijde voorsz Peeterken Jochems, der kinderen moeder.

Fol. 62v 26-11-1638.
Aenneminge in plaats van erffdelinghe tusschen Peeterken Jochems weduwe van Gijsbrecht Adriaenssen zaliger, nu wederom getrout met Huijbrecht Dircxe, ende haere vier kinderen aen haer geprocreert bijden voornoemde Gijsbrecht Adriaenssen zaliger der kinderen vaeder was.
Comp. Peeterken Jochems, weduwe van Gijsbrecht Adriaenssen zaliger, geassisteert met Huijbrecht Dircxssen haeren jegenwoordigen man ende heeft van Mels Janssen Crollen als vaederlijcke neve ende voocht ende van Peeter Wouters als toesiender van haere voorsz vier onmondighe kinderen aen haer geprocreert bijden voorsz Gijsbrecht Adriaenssen zaliger aengenoomen met advijs vanden schouth als oppervoocht d’selve haere vier kinderen op te brenghen en te alimenteren enz.
Halve werf gecomen van Nel Huijb. Boijen.
Pieter Jochems Verster, schout, Dirck Laurens, Peeter Adriaensen, Sijmon Jan Willbortssen, Adriaen Adr. Peeter Conincx, heemraden.

Fol. 64r 13-1-1639. Borgtocht.
Wij Adriaen Conincx ende Peeter Adriaensen heemraden des dorps van Raemsdonck, geleegen in Suijthollant, resorterende onder het Balliuschap van Dordrecht oirkonden ende wij kennen dat op datum ondergeschreven voor ons gecompareert sijn in eijgene persoonen, D. Johannis Silvius, predicant vande Swaluwe ende Claes Hoevenaer onser inwoonder ende ingeseten van Raemsdoncq voornoemt ………… hebben borgh gestelt voor Sijmon Janssen vanden Broeck mede-inwoonder tot Raemsdoncq voor een som van 4872 gulden, als Govert Janssen van Gestel wonende binnen de stad Gorricum pretendeert …… hierover reeds proces gevoerd.

Fol 64r 13-1-1639. Indemniteijt.
Comp. Dingen Anthonisdr weduwe van Adriaen Adriaensen Fransen saliger wonende tot Raamsdonk ende heeft den persoon van Claes Adriaensse Hoevenaer mede inwoonder alhier tot Raamsdonk gelooft costeloos ende schadeloos te ontheffen indempneeren ende bevrijden vande borchtochte die hij Hoevenaer voorsz op dato deses voor de gerechte alhier heeft gedaen voor Sijmon Janssen vanden Broeck sijnen swaeger voor de voldoeningh van 4872 gulden aan Govert Janssen van Gestel enz.
Adriaen Conincx, Peeter Adriaensen.

Fol. 64v 4-12-1638. Testament.
Comp. de eersamen Hendrick Jochems, jongman ende varensgezel jegenwoordich voor knecht bij Adriaen Swaen varende out ontrent 24 jaeren (soo hij verclaerde), cloeck ende gesont van lichaeme, gaende ende staende op der aerden, sijn memorie ende vijff sinnen wel machtich sijnde enz.
Eerlicke en Christelijcker begraevinghe.
Testeert op Jochem Cornelissen Breur sijn testateurs vaeder, als universeel erfgenaem. (Zijn moeder is zaliger).
Sijmon Jan Willbortssen, Adriaen Adr. Peeter Conincx, heemraden.

Fol. 65v 23-4-1639. Testament.
Comp. Jan Janssen Trip, sieckelijck van lichaeme, liggende op sijn bedde ende Lijntken Hendricxse sijne wettige huijsvrouwe kloeck ende gesont van lichaemen, beijde volcoomen van verstande enz.
Benoemen elkaar tot universeel erfgenaam met de conditie het kind van hen beide op te voeden. (later Lesken Hendricx genoemd?).
Sijmon Jan Willbortssen, Peeter Adriaenssen, heemraden.

Fol. 66v 15-4-1639.
Erffdeelinghe tusschen de kinderen ende erffgenaemen van Jacus Jacops Timmerman ende sijne huijsvrouwe beijde saliger. Ende dat van allen goederen die de voornoemde Timmerman ende sijne huijsvrouwe tsaemen mette doot geruijmpt ende naer gelaeten hebben, aengebracht voor schouteth ende gerechte opten xv april 1639.
Eerstelijck soo is Jan Jacobsse Timmerman als voocht van het weeskindt van Berbelken Jacopssen saliger sijne suster was geprocreert bij Govert Adriaenssen tot behoeff vant selve kindt geloot enz.
Item is Meus Jacobsz geloot enz. (o.a. op het huijs ende erve gecoomen vande kijnderen van Peeter Meussen zaliger.
Item is Peeter Jacobsz geloot enz.
Item hier jegens is den voorsz Jan Jacobsz voor sijn selven, Jacop Jacobsz ende Cornelis Jacobs geloot enz.
Pieter Jochems Verster, schout, Dirck Laurens, Adriaen Adr. Peeter Conincx, heemraden.

Fol. 67v Ongedateerd. Borgtochte.
Compareerde Peeter Jochems Verster onsen schouteth, Peeter Adriaen Franssen, onsen mede heemraet, Commer Bastiaensz ende Jacob Jacobsz Visscher onse ingesetenen alhier van Raemsdonck elk voor een vierde part borg gestelt voor 1625 ghulden tot xx stuivers hollants het stuck, als Huijbrecht Commers wonende tot Cappel noch schuldich is aan Hans Jan Broers schipper, woonachtig binnende stadt van Antwerpen oover koop van een pleijtschip.
Adriaen Conincx, Sijmon Jan Willbortssen, heemraden.
Geroijeert op 21-1-1650 bij Huijbert Commer aen handen van Leendert Bastiaensse enz voldaen.

Fol. 68r 8-2-1640.
Accoort ipv erffdeelinghe tusschen Dielis Hendricxsz ende sijn onmondich weeskindt namentlick Hendrick Dielisz, geprocureert bij Peeterken Hendrikxsz zaliger.
Compareerde Dielis Hendricxsz ende heeft voorsz. recht Rechtelijck aengenomen van Bastiaen Hendrickxsz Buijs als voocht ende oom van het voorsz weeskindt het selve weeskindt te onderhouden ende te alimenteeren enz.
Pieter Jochems Versterre, schouth, Adr. Conincx, Peeter Adriaensz.
Compareerde 21-4-1668 Hendrick Dielisz. Verclaerde door handen van sijnen vader Dielis Hendricxsz voldaen te weesen.

Fol 68v 21-4-1640.
Aenneminghe in plaats van erffdeelinghe voor Jenneken Cleijs ende haer twee onmondige weeskinderen geprocureert bij Cornelis Peetersz zaliger, namentlick Mariken Cornelis ende Cornelia Cornelis.
Compareerde Jenneke Cleijs wedue wijlen Cornelis Peetersz zaliger met Peeter Melsz haren gecooren voocht in desen ter eenre sijde en Jan Stoffel Cornelis Eemmercxs vander Rijen als rechter bloetvoocht ende Cornelis Janssen Timmerman als toesiender ter ander sijde, vande naegelaten weeskinderen van Cornelis Peeter Stoffelen, met namen Mariken Cornelis ende Cornelia Cornelis voorsz verweckt bij de voorsz Janneken Cleijs. Soo is het dat de moeder Janneken Cleijs voorsz haer twee onmondighe kinderen heeft aengenomen op te brengen enz.
….. de aanbestorven goederen van Peeter Stoffelen zaliger tot Oosterhoudt.
Pieter Jochems Versterre, schouth, Adr. Conincx, Sijmon Janssen, heemraden.

Fol. 69v 26-11-1640.
Smaeldeelinghe tusschen Huijbert Dircksz als man ende voocht van Peerken Jochumsdr ter eenre ende Peeter Woutersz als man ende voocht van Maijken Jochumsdr ter andere sijde.
Aengebrocht voor schouteth ende heemraden tot Raamsdonck opten xxvj november anno 1640.
In den eersten soo is Huijbert Dircken voorsz geloodt gecavelt enz. Bel. erffenisse Cleijs Janssen. Hiertegens soo is Peeter Woutersz voorsz geloodt enz.
Versterre, schouth, Dirck Laurensz, Peter Adriaens, Sijmon Janssen, heemraden.

Fol. 70r 11-1-1642.
Erffdeelinghe tusschen de erfgenamen van sa. Mariken Jans Nobelsdr., namentlijk Adriaen Cleijsen, Margrietken Cleijssen, Lesken Cleijsken, Crijntken Cleijssen, Cornelis Pieterssen, Joost Pietersz, Lesken Pietersz, Neelken Pietersz ende Margrietken Cornelis.
eerstelijck soo is gecavelt ende gedeelt Margrietken Cornelis met Pieter Janssen haren soon ende gecooren voocht in desen op enz. bel. Hendrick Mathijsz en Peeterken Adriaen Conincx.
Tegens de voorsz perceelen soo sal Cornelis Pietersz voor sijn gedeelte te hebben enz.
Joost Pietersz gelijcke een hondert twintich ghulden voor sijn gedeelt, Jan Willems Clodt als getroudt hebbende Lesken Adriaens voor sijn gedeelt ………. Huijbert Cornelisz als getrout hebbende Neelken Pieters voor sijn gedeelt ………. Adriaen Cleijssen voor sijn gedeelt …………. Adriaen Adriaensz Lechganger voor sijn gedeelt, Lesken Cleijssen voor haer gedeelte ……….., Crijntken Cleijssen 12-0-0 voor haer gedeelt met Pieter Janssen haren oom ende gecooren voocht in desen.
Versterre, schouth, Adr. Conincx, Dirck Laurensz, Adr. Peeter Conincx, Peter Adriaense, Sijmon Janssen, heemraden.

Fol. 71r 25-1-1642. Legaet.
Comp. Anna Jans Backer genampt naer haren ersten man ofte geseijt Anna Dueijsent Sinnen legateert op haar dochter Maijken Jans Backers 50 gld + lijfgoederen.
Adr. Conincx, stadthouder, Peter Adriaense Brouwer.

Fol. 71v 27-1-1642.
Staat ende inventaris van alle de goederen achtergelaten bij Peter Meus zaliger oover geleevert beijde weduwe van Peter Meussen zaliger voorsz.

Fol. 72r 28-1-1642.
Accooort i.p.v. erffdeelinghe tusschen Aentken Wouters ende haer drie onmondighe weeskinderen verweckt bij Peter Meussen.
Compareerde Aentken Wouters, geassisteert met Cornelis Mathijsz haren oom ende gecooren voocht in desen ende heeft voor recht rechtelijck aenghenomen van Peeter Mertenss als voocht van hare voorsz weeskinderen de selve te onderhouden enz.
Verster¬re, schouth, Adr. Conincx, Peter Adriaense, Sijmon Janssen, heemraden.
17-4-1665: 2 kinderen zijn meerderjarig geworden. Lijntje en Cornelia Peters bekennen voldaen te zijn van haeren voocht Peeter Meertensz.

Fol. 72v 4-4-1642.
Staat ende inventaris van de goederen daer drie voorkinderen van Anneken Jans naer haren eersten man genampt ofte geseijt Duijsent Sinnen, geprocreert bij Jan Backers met Adriaen Adriaenssen Peeter Conincx der voorsz kinderen gecooren voocht in desen alsoo sommig der voorsz kinderen noch onmondich sijn oover geleevert bij Wouter Janssen der voorsz kinderen haren schoonvader als boelhouder van alle de meubelen enz. achter gelaten bij de voorsz Anna Duijsent Sinnen voorsz met de doot geruijmpt, waer van de voorsz Wouter Janssen de gerechtighe behouder sal

Fol. 74r 22-3-1642.
Procuratie.
Compareerde voor mij Peeter Jochumssen Versterre schouteth des dorps van Raemsdonck geleegen in de Langgestraet onder de jurisdictie van Dordrecht enz. Maeijken Berthoudts, woonende tot Raemsdonck. Volmacht aen Jan Berthout wonende inden Oudenbosch om land te verkopen onder de vrijheijt van Roossedael.
Adr. Conincx, stadthouder, Adr. Adr. Peeter Conincx, Peter Adriaense Brouwer, heemraden.

Fol. 75r 27-1-1642.
Staet ende inventaris oover gelevert bij de weduwe van Adriaen Franssen zaliger, namentlick Maijken Cornelis die sij bij haer leven ende naer der doodt van haaren voorsz man saliger beseten heeft.
Overgebracht ten versoecke van Peeter Adriaensen Brouer ende Jan Willemssen Buijs als voocht van Adriaen Adriaenssen Franssen eender weeskinderen van den voorsz sterfhuijsse. o.a. obligaties op Jacob Jochumse tot Waspijck, Cornelis Huijben Visscher tot Raamsdonck, Wouter Peeter Jan Hendricxsse en Geerit Hendricxse tot Oosterhoudt, Lambrecht Willem Lambrechts tot Gils.
Landerijen (?) op Huijbert Commeren (1638), Denis Denissen, Thomas Adriaenssen tot Alphen.

Fol. 78r 4-2-1642.
Erffdeelinghe tusschen Adriaen Fransen erffgenamen.
Compareerde voor schouteth ende heemraden in Raemsdonck Maijken Cornelis weduwe wijlen Adriaen Franssz zaliger met Peeter Melssen haren schoonsoon ende gecooren voocht in desen, Peeter Adriaenssen soone vanden voorsz Adriaen Fransen voor hem selven geprocreert bij Anneken Gijsbrechts ende Adriaen Adriaensz sijne comparants halven broeder geprocureert bij Maijken Cornelis voorsz ende Jan Willems als rechte voocht vanden voorsz Adriaen Adriaensz ende hebben sij comparanten respectieve op ten vierden februarij sestien hondert twee ende veertich gelodt, gecavelt ende geerffdeelt. Dese naer volgende perceelen van landen ende erffgoederen soo als hiernaer beschreven sal werden, achtergelaten bij Adriaen Franssen sa. voorsz met de doodt geruijmpt behoudelijck dat de voorsz weduwe met Peeter Melsen haren gecooren voocht in desen haren voorkeurre hebben gecoosen ende is bij de comparanten voorsz ende bij schouteth ende heemraden ter versoecke der voorsz comparanten ieder perceel lants geextimeert ende gewerdeert soo als ieder aengesogen (?) articul mede brengen zal, behoudelijk dat den voorsz Peeter Adriaensz sijn aenbestorven goet van sijn voorsz moeder sa. voor aff deeijlen sal ende is ten voorsz dagen bij de voorsz wedue met Peeter Melsz, haren gecooren voocht in desen ende Jan Willemsz Buijs als rechter voocht van Adriaen Adriaensz voorsz hem daer van toe gelecht tegen hem van rechte weegen daer van was competeerende enz.
Eerstens soo sal Peeter Adriaensz voor zijn moeders besterff voor aff deijlen.
kerckmeesters tot Ramsdonck Adriaen Peeter Conincx (doorgehaald), Peeter Melsz ende Adriaen Adriaense Peeter Conincx.
De weduwe haer erffgoederen.
Bel. Andries Dircxssen Wevers, erfgen v Jochum Segers sa. Ans. Huijbrechtssen, Jacob Jacobsz Visscher, Cornelis Classen, Golken Jochums, Commerken Jan Gijben, Adriaens Gijsbrechtsz.
Hier jegens soo is Peeter Adriaensz ende Adriaen Adriaensz gebroeders gecavelt ende geerfdeelt op deese naer volgende perceelen vande landen voor haer vaders goet.
Bel. Jan Adr. den jonghen, Hendrick Franssen.
½ stede gecoomen van Jochum Joosten.
Bel. weeskinderen van Merten Mathijs, erffgen. v. Willem Joosten van Loo, Sebastiaen Janssen,
Versterre, schouteth, Adr. Conincx, Dirck Laurensz, Sijmon Janssen, heemraden.

Fol. 81r 22-5-1642.
Accoort ipv erffdeeling tusschen Jenneken Anthonis van Heduckhuijssen ende haer vier onmondighe weeskinderen, verweckt bij Jan Janssen van Schoonhoven, in sijner leeven secretaris tot Raemsdoncq, namentlick Geertruijt Janss, Johannes Janssen, Antonij Janssen ende Anneken Janssen.
Comp. Jenneken Anthonis van Hedickhuijssen, wedue wijlen Jan Janssen van Schoonhoven met Adriaen Adriaenssen, Peeter Conincx, haere assistent ende gecooren voocht in desen ende heeft voor recht rechtelijck aengenomen van Peeter Mathijssen als rechten bloedtvoocht van haere vier voorsz onmondighe weeskinderen ende Peeter Jochumssen Versterre, schouteth tot Raemsdonck voorsz als toesiender der voorsz kinderen, de voorsz kinderen te onderhoudenenz.
Peeter Joch Ver¬sterre, Peeter Adriaensse Brouwer, Sijmon Janssen, mede namens Dirck Laurenssen.

Fol. 83r Testament op 22-5-1642 van Adriaen Janssen Jooren .

Comp. Adriaen Janssen Jooren won. tot Raemsdonck ende Maeijken Aerden, sijne wettighe huijsvrouw, sijner tweeden houwelijck ende hoewel den voornoemden Adriaen Janssen Jooren voorsz sieckelijck sijnde ende te bedde leggende, nochtans sijn verstant memorie ende vijf sinne wel machtich sijnde en wel gebruijckende enz.
Testeren op elkaar.
Hij heeft een kind uit voorgaand huwelijk te weten Neelken Adriaensen en een kind uit het tweede huwelijk te weten Jan Adriaense.

Fol. 84v 24-6-1642.
Aennneminghe tusschen Dinghen Peeter Conincs ende Merselis A. Conincx.
Comp. Merscelis Adriaens Conincx ende heeft voor recht rechtelijck aengenomen Dinghen Peeter Conincx sijne comparants nichte oudt omtrent tnegentich jaeren de welcke aen hem comparant is aenbesteet bij Lesken Jans, Peeter Mathijssen als voocht vande naer gelaten weeskinderen van Jan Janssen van Schoonhoven, gewesene secretaris tot Raemsdoncq ende Samuwel Adriaensen Potter als getrout hebbende Neltken Jacobsdochter de voorsz Dinghen Peeter Conincx te onderhouden te onderhouden ende te alimenteeren, enz. In ruil daarvoor ontvangt hij geld en land en gebruik van land.
Bel. erffenisse van Adriaen Adriaenssen, Peeter Conincx, Niclaes Adr. Hoevenaer, Bastiaen Janssen.
Adr. Conincx, Sijmon Janssen, mede namens Dirck Laurenssen.

Fol. 92r april 1643.
Smaeldeelinghe tusschen Bastiaen Hendricxssen Buijs, Adriaen Hendricxssen Buijs, Jacob Cornelisz als man ende voocht van Dinghen Hendricksdr. Buijs ende Peeter Adriaensz Brouer als gemachticht sijnde van Willem Baltensse van Sundert (òf Suijdert), schooemacker ende inwoonder der steede G’berghe, ende de getuijgen hier naer genoempt van dati den xe april 1643 ons heemeraden gethoont ende voorgelesen
Adr. Adr. Peeter Commeren.
Eerstelijck enz.
bel. kinderen van Jochum Serfeas (?) zal.; Peeter Wouters, schouteth van Hendrick Luijten Ambacht; Maijken Adriaens der voorsz. kinderen moeder; Adriaen Hendricxssen Buijs aen sijn moeder Maijken Adriaenssen uitreijcken.

Fol. 93v 4-6-1643.
Aenneminghe i.p.v. erffdeelinghe tusschen Willemken Aerden, weduwe wijlen Cornelis Adriaenssen de jonghe ende haer drie onmondige weeskinderen bij den voorsz Cornelis Adriaensz de jonghe verweckt.
Comp. ………. Willemken Aerden ende heeft voor recht rechtelijck aengenomen van Peter Adriaensz de jonghe als oom ende rechten voocht van zijn oveleden broeders drie onmondighe weeskinderen ende Jan Adriaensz int Pannen huijs als toesiender, als namentlick Adriaen Cornelisse, Aert Cornelisse ende Peeter Cornelisse de voorsz drie onmondige weeskinderen te onderhouden enz.
Peeter Joch Versterre, schouteth, Adr. Conincx, Peter Adriaense Brouwer, Sijmon Janssen, Adr. Adr. Peeter Conincx.
11-10-1664 quitantie getoond van 7-9-1657 getekend door Adriaen Cornelisse en een tweede getekend door Peeter Adriaens als vooght van Aert en Peeter Cornelisse alsoo deselve noch onmondigh sijn

Fol. 95r 10-2-1643
Erffdeelinge tusschen Samuel Adriaenssen Potter, als man ende voocht van Nelken (òf Nesken) Jacobsdr, Lesken Jans ende de onmondighe weeskijnderen van saliger Jan Janssen van Schoonhoven vanwege de erffgoederen haer achtergelaeten bij doode ende ooverleijde van saliger Dinghe Peeter Conincx haer luijden moeder ende grootmoeder, ten overstaen van Peeter Mathijssen als voocht van de voorsz kijnderen.
Bel. Peeter Broeder en Cornelis Lendertsen Swaen
Peeter Versterre, schouteth, Adr. Conincx, Hoevenaer, P. Brouwer, Sijmon Janssen, Peter Melssen Brouwer.

Fol. 96r 9-1-1644
Erffdeelinghe tusschen Adriaen Adriaenssen Brouwer en Peeter Melssen Brouer, geswagers, van alle de erffgoederen achtergelaeten bij Maijken Cornelis sa. met de doodt geruimpt ende haer aenbestorve wedue wijlen Adriaen Franssen.
Compareerde Jan Willemsen Buijs als voocht van de voorsz Adriaen Adriaenssen Brouwer ter doene ende ten behoeve van de voorsz Brouer ende Peter Melssen als getrout hebbende Heijlken Cleijs voor hem selven ende hebben sij comparanten respective op te negenten janwarij xvjC vier ende veertich enz.
Versterre, schout, Adr. Conincx, Peter Adriaense Brouwer, Dirck Laurensch, Sijmon Janssen, Niclaes Adr. Hoevenaer, Adr. Adr. Peeter Conincx.

Fol. 97v 16-11-1644 (Deze erfdeling is geroijeerd)
Erffdeelinge tusschen Dirck Laurenssen als man ende voocht van Peeterken Adriaen Jochumssen voor de eene helft ende Jan Jochumssen voor hem selven ende Ans Huijbrechtssen in de qualiteijt als voocht van Adriaentken Jochumssen tsamen voor dander helft van alle de onroerende ende van landerijen, achtergelaten bij Jochum Segers sal.
Bel. Jan Hendricxssen Braessum, Merten Mathijssen, Jan Gijsbrechts, Jan Adriaensen Cnaepen, Jan Willemse Buijs. t’weeskint van Joost Aertsen Buijs.
Adr. Conincx, stadthouder, Peter Adriaense Brouwer, Dirck Laurensch, Sijmon Janssen, Niclaes Adr. Hoevenaer, Adr. Adr. Peeter Conincx.

Vanaf hier geen folionummers meer op de pagina’s geschreven, later, voor het scannen, door archief toegevoegd

101br 1-2-1645
Compareerde Sijmon Jansse van der Brock ende Anthonette Adriaenssen Freunen (? of Grenen?) met haer en sijn drie kinderen selffs present sijnde namentl. Jan Sijmonssen van der Brock, Adriaen Sijmonssen van der Brock, naer drie behoorelijke sondachsse proclamatien de welcke bij den versz stadthouder onverhindert is gedaen ende naert inhoude het formulier der gereformeerde religie ende tot dien eijnde getrout wettelijck.
Schout en heemraden bevestigen dat sij gereformeerd zijn.
Peeter Jochums Versterre, schout, Adr. Conincx, stadthouder, Sijmon Janssen Wilborts, Niclaes Adr. Hoevenaer.

101v 15-3-1645.
Aenneminghe ipv erffdeelinghe tusschen Wilm Franssen van Roij en sijn onmondigh weeskindt, verweckt bij Neesken Geerits Wellens, namentl. Geerit Wilmssen.
Compareerde Wilm Franssen van Roij als vollen last ende procuratie hebbende van Wellen geerit Wellense des voorsz kints oom van moeders sijde die is representerende als voocht vant voorss kindt.
Procuratie van 2-10-1644 voor drossaert en schepenen van de heerlijckheijdt Balchum (?). Kind aannemen

102r 20-3-1645.
Erffdeelinge ofte smaeldeelinghe tusschen Peeter Adriaenssen Brouwer ende sijn broeder, namentlijck Adriaen Adriaenssen Brouwer van alle haer erffgoederen bij doode van haer vaeder sa achtergelaeten.

105r 17-6-1645.
Erffdeelinge tusschen Peeterken Adriaen Jochumssen, laets wedue wijllen Dirck Laurenssen sa. ende Jan Jochumssen ende Jacob Huijbertsen de Bruijn als getrout hebbende Adriaentken Jochumssendr. ter andere sijde. Ende dat van haer landerijen haer achtergelaeten bij Jochum Segers sa.
Bel. Meus Jacobsse Timmerman, Pieter Woutersz., Jan Jacobs Timmermans.
Land gecomen van Jan Driessen.
Belend weeskindt van Joost Aertsen Buijs, Jan Adriaenssen Knaepen, Maeijken Buijssen, Dries Dircks, Peeter Jochum Schutter, Jan Willemsz Buijs.
Versterre, schouteth, Adr. Conincx, Sijmon Janssen van Son, Adr. Adr. Peter Coonincx.

109r 11-2-1645.
Extract alderhande contracten Dussen-Munsterkerk.
Reijer Aertsen vander Eijck, schouteth, Adriaen Janssen van de Heuvel, Corstiaen Govertsen van de Werck, heemraden in Dussen-Munsterkerk.
Compareerde Cornelis Anthonissen Roubos, laets wednr. ende boedelhouder Maeijken Anthonisdr. sal ter eenre ende Cornelis Lendertse Swaen, man ende voocht van Aeltien Cornelis Buijsdr, verweckt in voorgaend huwelijk bij de voornoemde Maeijken Anthonisdr. haere gewesene moeder, ende sulcx als eenigh ende universeel erffgenaem van de selve haere moeder ter ander sijde.

110v 13-7-1645
Erffdeelinghe tusschen Cornelis Leendertse Swaen ende Adriaen Adriaens Peeter Conincx van den acker geleegen in dacker (?) onder Raemsdonck.
Versterre, schouteth, Sijmon Janssen van Son, Peeter Melsen Brouwer.

111r 3-2-1646
Accoort in plaets van erft deelinghe tusschen Maeijken Aerden laats weduwe wijlen Adriaen Janssen Jooren saliger en Jan Adriaenssen ende Laureijs Janssen Lorts als man ende voocht van Neeltken Adriaenssendr. ende dat van haer kijnder besterft van haeren verstorven vader achter gelaeten, aen gebracht voor schouth ende gerechte opten iije februari 1646.

114r 1-2-1646 procuratie
Aeltgen en Pietertgen Jacobs gaan procederen voor de vier¬schaar van de baillu en heeren van Suijthollant in Dordrecht, tegen de schout, daar deze beslag heeft laten leggen wegens achterstallige betaling v. verpondinge e.d.

Gemachtigd worden Aduwalt van Someren, Hendrick vander ?ijck, Geerit de Jaeger om in Dordrecht de belangen van raemsdonck te behartigen in deze.

115r 19-3-1646
Compareerde Neclaes Mathijssen Weijdemans als getrout hebbende Maijken Adriaens Freunen & Sijmon Janssen van der Brock als getrout hebbende Teuneken Adriaenssen Freunen beijde wonende tot Raamsdonk. Verklaren betaald te sijn uit handen Dingena Anthonisse laets wed. wijllen Adriaen Adriaenssen Freunen sal., haere comparanten moeder wegen versterft van hun vader Adr. Adr. Freunen sal.

114v 2-4-1649
Comp. Cornelis Peeterse Corneput laetst weduwnaer wijlen Elleken Driessen Cornemans ter eenre ende Adriaen Driessen Corneman als oom ende bloet¬vooght van Driesken en Pieter Cornelisz als kinderen tusschen de voorsz Cornelis Corneput ende Elleken Driessen verweckt, de welcke verclaeten enz.
(uijtcoop¬ingh i.p.v. erftdeelingh)
Pieter Verster schouteth, Adr Adr Coningx, Sijmon Janssen van Son, heemr.

117r 9-3-1650
Staet ende inventaris van alle de goederen enz bevonden in den boedel van Cornelis Jacobssen Timmerman, nu weednr van Huijbeken Meeussen sijn huijsvrouw za., soo ende gelijck sij lieden de selven boedel t’samen gedirigeert ende beseten hebben.
Op alle welcke voorschreven inventarissen ende taxatien, soo is geaccordeert dat de voorn Gijsbert Stevensz ende Jenneken Jans een voorsoon ende dochter respective van de voorsz Huijbeken Meeuwssen za uit den voore gespecificeerde impoel dier (?) gelt ijder voor haer hooft sal trekken ende genieten de somma van twee ende seventich Rhijnsgulden twee stuijvers. Mits soo sal de voorn Cornelis Jaquessen behouden alle de impoel ende haestelijck goederen hier vooren gementioneert, mitsgaders ijder haer vaederlijcke goederen hiernevens gemelt. Met exprese conditie, dat hij daer vooren aen de voorn Ghijsbert Stevenssen noch sal betaelen een somma van hondert ende vijftich gulden over sijn voorn vaders besterff, ende aende voornoemde Jenneken Jans de somma van vijftich gulden meede over haer vaeders goet.

Aldus geïn¬ventariseert, getaxeert, geaccordeert ende geslooten ten overstaen ende versoecke van Adriaen Gijben als vooght over Gijsbert Stevens, sijn vaders soon ende Adriaen Joosten als oom ende vooght van Jenneken Jans voornt ter presentie van Nicolaes Hoevenaar ende Peeter Adriaenssen Conincx.

120v 15-3-1650
Erffdeelinge tusschen den voorn. Cornelis Jaquessen wednr wijle de voorn Huijbeken Meeuwissen ter eenre en de voorn Ghijsbert Stevens ende Jenneken Jans ter ander sijde en dat met advijs ende consent van schout ende heemraeden als opervooghden van alle wesen deser dorpe.
Eerstelijck soo is Corn. Jaquessen geloot.
Weijke (= weide) gekomen van Huijbert Dirckx.
Weijke gecomen van Jacob Cornelissen schipptimmerman. Bel Maij¬ken Jochums. Jegens alle welcke voornoemde lotinghe de voorn Ghijsbert Stevens ende Jenneken Jans voornoempt sijn geloot enz.
Belend Peeter Woutersen.
Pieter Verster, schout, Adr. Conincx, Sijmon Jansen van Son, heemr.
Incomende schulden o.a. obligatie op Cornelis Claesz int Broeck, obligatie op Peeter Meesen op de Santschol.
Uitgaande schulden. o.a. Cornelis Jaquessen aen sijn susters weeskindt, Ghijsbert Stevenssen de voornoemde Huijbeken Meeuwssen’ voorsoon van wegen sijn vaders besterff, Jenneken Jans sijn vrouws voordochter geprocureert bij Jan Joosten sa van haer voornoemt vaders goet.

124r 20-9-1646
Aenneminghe tusschen Neltken Wouters wedue wijlen Commer Peeter Driessen ende haer onmondighe weeskinderen verweckt bij den voorsz Commer Peeter Driessen.
Comp. enz. Neltken Wouters laets wedue wijlen Commer Peeter Driessen met Cornelis Mathijssen, haere oom ende attestent ende gecooren voocht in desen, ende heeft voor recht rechtelijck aengenomen van Joris Peeter Driessen als vaederlijc¬ke oom ende voocht van den voorsz wedues onmondighe kinderen, verweckt bij den voorsz Commer Peeter Driessen, namentl Peeter Commeren, Lijntken Commeren ende Adriaenken Commeren, de selve voorsz kinderen te onderhouden ende te almenteeren enz.
Versterre, schout, Adr. Conincx, Peeter Brouwer, Neclaes Hoevenaer, Peeter Melsen Brouwer, Jan Janssen van Loon.

125r 11-1-1647
Erffdeelinge tusschen Peeter Wouterssen schouteth van Hendrick Luijten Ambacht ende Jan Jacobssen Timmerman van wegen haer lant geleegen inde Dongen alhier tot Raemsdonck, soo aengebracht. Vooreerst is Peeter Woutersz inde qualiteit als voore geloot gecabelt ende geerfdeelt enz. (land gecomen v. Peeter Melsen Brouwer) Bel. erffenisse Jan Jacobssen Timmerman.
Hier jegens is de voorsz Jan Jacobssen Tim¬merman gelot, gecavelt ende geerfftdeelt enz. Versterre, schouteth, Conincx, Peeter Brouwer, Peeter Melsen Brouwer, Jan Janssen van Loon, heemr.

131r 15-6-1647
Erffdeelinghe tusschen Peeter Bastiaenssen ende sijn kijnderen als namentlijk voor eerst Pieter Jochumsen Versterre schouteth tot Raemsdonck als mondelinghe last ende procura¬tie hebbende van Cornelis Adriaenz Willems als man ende voocht van Anneken Peeters ende sijn selve mede sterck mackende voor Thonis Cornelissen Maes als man ende voocht van Dingenthe Peeter dochter, Dirck Peeterssz voor sijn selven ende hem mede sterck mac¬kende voor de naer gelaeten kijnderen van sal. Bastiaentke Peeters ende Adriaenke Peeters, Jan Adriaense de Vlamincke als man ende voocht van Maeijken Peetersszdoch¬ter, Peeter Peeterssen alias mijn heer van de Waeter, Cornelis Peeterssen, Dingheman Peetersch ende Wilm Huijben als man ende voocht van Berbel Peetersdochter van alle de erfftgoederen de voorsz erfftgenamen aengecomen door doode ende afflijvicheijt van zal. Berbelke Jansdochter gepasseert voor Adriaen Conincx stadhouder, Peeter Adriaen Brouwer, Peeter Melssen Brouwer, heemr.
In den eerst soo is Peeter Bastiaenssen haere comparanten vaeder voor sijn gedeelt ende porsie geloth enz. Hier jegens sijn voorsz kijnderen inde qualiteijt als erffgenamen gelodt enz. bel Peeter Adriaenssen de Jonge Ans Huijben.

132v 17-6-1647
Accoort ende Aenneminghe tusschen Peeter Bastiaenssen ende Wilm Huijbrechts¬sen, als man ende voocht van Berbelken Petersdr.
Peeter Bastiaenssen geeft zijn huis, grond, bezittingen ende schulden met een vrije gift over aan Wilm Huijbrechts¬sen sijns voorsz. comparanten aengetrouwden schoonsoon ofte swaeger, de laatste belooft sijn vader te onderhouden en te alimenteeren enz. gelijck eenen eerelijcken swaeger naer consientie sijnen vader schuldich is te doen en bij het sterven van zijn vader moeten aen alle susters en broers van sijn vrouw een bedrag van 6 gulden hollants worden uitge¬reikt.

134r 19-10-1647. Legat.
Comp Peeter Maghielsen als man ende voocht van Maeijken Adriaenssen Ruijter, won tot R cloeck ende gesondt van Lichaeme, gaende ende staende, sijn verstant ende memorie overal wel machtich enz. legaet aen Heilige Geest te R. f100,- voorts aen kinderen en kijnts kijnder naer den Rechte van Suijt Hollant.
Pieter Jochumssen Versterre, schouteth, Adr Conincx, Claes Hoevenaer, Sijmon Janssen van Son, Peeter Melsen Brouwer, Adr Ad Peeter Conincx, Jan Janssen v. Loon, heemr.

135r 29-2-1648 (lesten februari)
Erffdeelinghe ende accoort tusschen de naergelaeten kijnderen van Dirck Laurenssen zal ter eender sijde ende Peeterken Adriaen Jochumssen laets wedue vande voorsz Dirck Laurenssen ter ander sijde, hebbende tot haerer attenstent ende gecooren voocht in den gecooren Jan Jochums haeren soon ende dat noopende de geconquesteerde goederen de welcke Dirck Laurenssen ende Peeterken Adr. Jochumssen tsamen staende houwelijck hebben geprocureert. Comp. enz de eersaeme Peeterken Adriaen Jochumssen laets wedue wijlen Dirck Laurenssen zal met Jan Jochumssen haeren soon en gecooren vocht in desen ter eender sijde ende Staes Dircken, Huijbert Dircks, Jan Dircken in dier qualiteijt als voor sijn selven ende tevens Teunis Commeren als voocht van Huijbert ende Adriaen Jansse, beijde geprocureert bij Lesabeth Adriaenssen zal. in dier qualiteijt als weeskijn¬deren, Adriaan Dircxssen Commer als man ende voocht van Heijltken Dirckedr ende Adriaen Cornelissen als man ende voocht van Teuntken Dirckendochter ter andere sijde – ende hebben sij comparanten respectivelijck, gesaementl. mindelijck ende onweder roepelijck geloot, gecavelt ende geerfftdeelt alle de naergelaeten goederen bij den voorsz Dirck Laurenssen zal ende de voorsz wedue enz.
Land gemeen met kinder v. Mathijs Ghielen za., land gecomen v. d. erfgen v. Jan Andriessen sa landt gecomen van de dochter van Jan Cornelissen van Herdinckvelt. Pieter Versterre, schout, Adr Conincx, Peeter Adr Brouwer, Peeter Melsen Brouwer, Sijmon Janssen, Jan Janssen v Loon, Niclaes Adr. Hoevenaer, Adr Adr Peeter Co¬nincx.

137v 20-11-1647. Procuratie.
Comp. Aert Cornelissen, Adriaen Corn, Huijbert Corn ende Adriaen Cleijssen als man ende voocht van Christina Cornelis, alle inwon. v. R, volmacht aen Adriaentken Niclaesdr haere comparanten nichte, jegenwoordigh getrout met Jacob Visch won binnen den Steede Berghen op de Zoom, om te deelen, schiften, transporte¬ren enz., de nagela¬ten goederen v. Anna Adriaenssen van Gouriaen sal, haere comparanten halve moeij¬ken van haeren vaders wegen – goederen tsij in Hollant als in Engelant alwaer haere voorsz moijke woonachtich gewesene heeft.
Pieter Joch. Verstere schout, Adr Conincx, Sijmon Janssen van Son, Adr Adr Peeter Conincx, heemr.

138v 1-12-1647. Actie van bortocht.
Comp Adriaen Conincx onsen Stadthouder ende meede heemraedt in wetten alhier stelt zich borg voor de heer Pieter Verster, onsen schouteth, voor een som van 116 gulden die voorn Verster contra Dircken Wouters, mede won tot Raamsdonck. (i.v.m. executie door bal¬jouw of iets dergelijks)

139r 1-2-1648.

Actie van accort tusschen Cornelis Fredricx ende Staes Bastiaens 

Alsoo questie ende geschil was onstaen ende gereesen opten 21 e janwarij 1648 tusschen Cornelis Fredricxssen ende Staes Bastiaenssen, beijde inwoonderen deses dorps Raems¬donck, noopende seeckere inslingeringhe ende inijurie (=belediging) de welcke Cornelis Fredricxssen voorschreven hadde tot groote inpertenentie ende nadeel van de voorschre¬ven Staes Bastiaenssen wtgesprocken, seggende: “Ghij sijt een methouder, ghij sijt een bordeel¬houder” In seijde hij alsnoch: “Ghij sijt eenen hoeren ophouder”. Naer inhoudt de verclaering¬he ende instramatie bij seeckere gelooffwaer¬dige getuijgen alhier tot Raemsdonck voorschre¬ven opten 28 e janwarij 1648 bij sollemneele eede daer rechtelijck toe geconstringeert sijnde wt den name vanden voorschreven Staes Bastiaenssen de welcke voor Adriaen Conincx, stadthouder, in d’absentie van onsen schouteth Versterre die hier voor staeffden ende aen haer affgenomen heeft ende alsoo den voorschreven Staes Bastiaenssen voorschreven Cornelis Fredricxssen hadde rechtelijck gedachtvaert ende geïnsiueert opden voor¬schreven 21e janwarij 1648 door Sijmon Janssen meede heemerat alhier in loco tot aenhooringhe alsulcken eijsch ende clonclusie als den voorschreven inpitterant ten voorgemelten daegen sal gelusten in te stutieeren ende te nemen oover de voorsschre¬ven inijurie ende inslinge¬ringhe aen hem gedaen, waer oover hij inpitterant ende hij insinuant opten 29e (?) januarij 1648 waeren tsaemen onder haer beijden geaccoorteert oover de voorschreven inijurie soo partijen voorschreven jegens mij Mecelis Conincx, secretaris seijde, waer oover sij mij secretaris de costen betaelden de welcke tot mijnen huijsen waeren gereesen ende alsoo den voorschreven Staes Bastiaenssen seght het accoort bij haerluijder gemackt niet en wilden houden heeft oover sulcx de oncosten de costen rechtelijck bij den voorschreven stadthouder ten deelen aende voorschreven Cornelis Fredricssen die deselve alreede hadde betaelt, rechtelijck opten 31e janwarij 1648 wederom laeten behandigen waer op den voor¬schreven Cornelis Fredricxssen de voorschreven costen daddelijck aenden voorschreven stadthouder liet behandigen. Soo ist dat nu partijen vreessen de groote onrust ende moelcke prossedeu¬ren, de welcke wt de voorschreven oorsaecke soude connen ontstaen ende reijssen. Soo hebben partijen oover sulcx omme de groote moelicheeden ende costen te schouwen gecompareert voor heemraden alhier tot Raemsdonck voorschreven ende de voorschreven questieusse saecke mindelijc ende vrindelijck met besprack van heemra¬den gemoddereert, geaccoordeert ende dit haer accoort volcomentlijk geslochten inde maniere hier naer volgende. Eertstelijck soo verclaerde Cornelis Fredricxssen op sijne manne waerhe¬ijt, de woorde de welcke hij tot naedeel vande voorschreven Staes Bastiaenssen heeft gesprocken, hier boven geroert, dat de selve woorden hem van heerten leedt sijn, ende dat se onwaerachtich sijn biddende ooversulcxs vande selfftde gepardonneert te sijn. Ende seght als dat hij, insinuant, den voorschreven Staes Bastiaenssen kent voor een goet, oprecht ende vroom persoon ende burman ende en wedt op hem, noch op sijn huijsvrou, als huijsgesin niet anders te seggen als eer ende deucht. Waer vooren den voorschreven Cornelis Fredricxssen den armen tot een herkentenisse heeft gegeven ter somme van eenen ghulden, de welcke ten huijssen den secretaris voorschreven inden armenbus is gestecken bijde voorschreven heemraden onder genoempt.
Item Cornelis Fredricxssen geloofft noch tot sijnen lasten te betaelen alle de resteeren¬de rechtscosten, schrijffcosten, als verteerde costen hier omme noch gedaen ende vervallen mitsgaders oock de actie ende pretenschtie de welcke den schouteth Verstere vande voor¬schre¬ven questie heeft te pretendeeren, waer aen de clachte is gedaen. Die nempt den voorschreven Cornelis Fredricxsse mede tot sijnen lasten met aspendentie ende dependentie vandien. Alles sonder arich ofte list, soo sijn partijen voorschreven mindelijck ende vrindelijck geaccordeert ende met maelcanderen oover comen ende hebben tot kennisse van gheene voorschreven staet verclaert voor Adriaen Adriaenssen Peeter Conincx ende Sijmon Janssen van Son, heemraden deses dorps hier toe versocht dit haer luijder accoort te sullen houden ende doen houden voor goet vast, bondigh ende van waerden op te verbeurte vanden eerste opposant ter somme van vierhondert Carolus ghulden ende noch tot arribiterrelle correcxtie te appliceeren voorden armen alhier tot Raemsdonck de voorschreven somme. Aldus soo hebben de voorschreven heemeraden beneftens de voorschreven partijen dit haer luijder accoort met haer gewoonlijcke singenateure onderteckent, huijden den je feberw. 1648.
Dit handt merck gestelt bij Cornelis Fredricxssen
Dit handt merck gestelt bij Staes Bastiaenssen
Adriaen Adriaens Peeter Coninck
Sijmon Janssen van Son

140r 2-3-1648
Alsoo noch verscheijde questie ende geschillen was ontstaende tusschen de gemeene erfftgenamen van Dirck Laurenssen zaliger, Peeterken Adriaen Jochumssen laets wedue van den voorsz Dirck Laurenssen als meede tusschen Jan Jochumssen ende Jacob Huijberden als man ende voogt van Adriaentken Jochumsdochter nopende seeckere inmo-belen goederen de welcke partijen voorsz op maelcanderen hadden te eijsschen ende te pretendeeren.
Ondertekend door Staes Dircken, Huijbert Dircken, Jan Jochums, Jacop Huijbrechts de Bruijn.

141r 4-3-1648. Testament.
Comp Ghooltken Jochumsdochter wedue van zal Adriaen Adriaenssen Langgen won tot Raamsdonck. Cloek ende gesondt van lichaeme, gaende ende staende, haer verstant ende memo¬rie over al wel machtich ende gebruijcende enz.
Aan Dingentken Adriaenssen haere jongste dochter, geprocureert bij Adriaen Adriaenssen Langen, haer testatrice voorsz man zaliger – alhier.
Bel. Cornelis Jacussen.
De rest half, half aan Fijcken Adriaenssen ende Dingentken Adriaenssen voorsz haer dochteren geprocur. bij Adr Adr voorsz.
Dit is tot haere eenighe erffgenamen is noenemende en justitueerende mits desen.
Peeter Adr Brouwer, Claes Adr Hoevenaar, heemr.

142r 7-4-1648.
Erftdeelinge tusschen Dingentken Huijbertdochter laets weduwe van wijlen Cornelis Corsten zal. ende haer kijnderen geprocreert bijden voorschreven Cornelis Corsten ende dat van alle de erfftgoederen die den voorschreven Cornelis Corsten doort ruijmen van de doot sijne vijff onbestorven kijnderen heeft achter gelaeten.

Comp. enz. Dingentken Huijbertdochter laets weduwe van wijlen Cornelis Corsten zal. met Pieter Jochumsen Verstere schouteth tot R’donk haeren gecoren voocht in desen ter eender sijde ende Adriaen Cornelis Corsten, Wilm Cornelis Corsten, Huijbert Cornelis Corsten, Dielis Hendricxs als man ende voocht van Huijbeken Cornelis Corsten dochter ende sijn selven mede sterk maeckende voor Teunken Cornelis Corsten dochter tsaemen respectievelijck gesamentlijck mindelijck ende vrindelijck onwederroepelijck gelodt gecavelt ende geerfdeelt alle de naergelatene goederen de welcke de voorsz weduwe ende haeren voorsz man zaliger staende houwelick geconquesteert ende geprocureert hebben ende nu doort ruijmen van de doot sijne voorsz kinderen achter gelaeten heeft, sulcx als eenigh ende universeel erfftgenaem van de selve haere vaeder zaliger.
Woonden in t’ Broek onder Raamsdonck.
Verstere schout, Adriaen Conincx, Peeter Adr. Brouwer, Jan Jansse van Loon, heemr.

143v 7-4-1648
Eerffdeelinghe ofte smaeldeelinghe tusschen de naergelaeten weeskijnderen van saliger Cornelis Corsten, namentlijck Adriaen, Wilm, Huijbert Corn. Corsten, Diels Hendricxs als man ende voocht van Huijberke Corn. Corsten ende hem meede was sterck mackende voor Teuncken Corn. Corsten.

144v 7-4-1648
Aenneminghe i.p.v. eerfftdeelinghe tusschen Huijbert Cornelis Corsten ende sijn twee onmondighe weeskijnderen namentlijck Wouter Huijbrechts ende Huijbeken Huijbr. geprocureert bij Neltken Pieters Noobeldochter.
Comp. enz. Huijbrecht Cornelis Corsten laets weduenaer van zaliger Neelken Pieter Noobelsdoch¬ter ende heeft voor recht rechtelijck aengenomen van Cornelis Pietersz Noobel als rechten bestorven voocht van sijne voorsz susters twee onmondighe weeskijnde¬ren int bijwesen van Pieter Janssen Noobel der voorsz weeskijnderen grootevae¬der, de voorsz kijnderen te onderhouden enz.
Pieter Verstere, Adr. Conincx, Pieter Adr Brouwer, Jan Jan v. Loon.

22-7-1671 verklaart Dingeman Visschers, getrout hebben Huijbertjen Huijberts, voldaen te zijn door Willem Corn Corsten ende Hendrick Pr Janss als voochden vande minderjarige weeskin¬deren v. Huijbert Corssen, ten overstaen van Jan Huijberde, oudste zoon.

146r 15-4-1648.
Opden 15 april 1648 compareerden ter secretarije deser dorps Raamsdoncq Peeter ende Maria Freddricx jonghman, jonge dochter, broeder en suster respective en meede erftgenae¬men van Barbera Jans zaliger in haer leven huijsvrouwe van Peeter Bastiaens¬sen, haer comparanten gewesene grootmoeder, de welck bekende door handen van Dirck Peeters, woonende binnen deser voorschreven dorps als oom ende bloetvooght vanden voornoemde comparanten met de somme van negen ende tseven¬tich gulden twee stuijvers, ten volle ende al betaelt te sijn van soodanighe erftenisse ende besterffenisse als haer comparanten bij doodt vande voornoemde haer groot¬moeder is aengecoomen ende bijde voornoemde Dirck Peeters ontfangen en tot date deses onder sich heeft behouden. Beloovende voornoemde comparanten de voornoem¬de Dirck Peeters te indemneeren voor alle naer maninghe des eenigsints ter saecke vande voorschreven erffenisse souden mogen worden aen gedaen. Ende bedanck selve voor sijne betalinghe. Actum Raamsdonck ten dage, maende ende jaere voorschreven.
Peter Fredrijck Maria Fredrick. In kennisse van mij (naam van de secretaris).

146v 27-5-1648. Acte v. borghtocht.
Comp. Pieter Jochumssen Versterre – borg voor Jan Aertssen Meeter over een vordering op Cleijs Janssen tot R. Adr Conincx stadth, Pieter Melsen Brouwer.

147r 8-6-1648
Comp. Janneken Jielissen ende Heijltken Jielissen erfftgenamen v. zal Berbel Jans in haeren leeven huijsvrouw van Peeter Bastiaenssen haere comp gewesene grootemoeder, de welcke bekende doorhanden Dirck Peeterssen won de R. als oom ende bloetvoocht van de voorsz comparanten ontfangen te hebben de somma van 79 gld 2 st.

 • voldaen t.a.v. erfenis v. hun grootmoeder. 147v 24-5-1648
  Acte van borchtocht voor Jan Jacobs Timmerman. Alsoo geschaepen was questie en verschillen te rijsen tusschen Hendrick Hermanssen Nuijssenborch ende Willem Hen¬dricxssen van Hessel als man en voocht van Dingena van Nuijssenborch ende de voorn kijnderen ende erfftgenamen van Harman Janssen van Nuijssenborch ter eenre ende Jan Jacobssen Timmerman als cooper van huijsinge en erve van voorn van Nuijs¬senborch, gelegen tot Raamsdonck, ter andere sijde (afkomstig v. moederlijk erfdeel der 1e. comp.)
  Adr Adr Peeter Conings stelt zich borg voor J.J. Timmerman. 148v 7-9-1648
  Compareerde Staes Dircken woonende binnen Raamsdonk. Stelt zich borg voor Adriaen Aertssen sijnen swager meede woonende binnen Raamsdonk, wegens coop van een pontschip van Jan Fredericks wonende tot Zirczee.
  Pieter Verster, schout, Adr Adr Conincx, Sijmon Jansen v Son, heemr. 149v 26-10-1648
  Volmacht aen Willem Verster, procureur postulerende voorden Gerechte der Stadt Geertruijden¬berghe. 150v 17-4-1649
  Compareerde Arnoult Buijs wonende Geertruidenberg (hij tekent Aert Buijs) geeft een erfken in gebruik bij Jacob Peetersen, die het na sijn (Aert Buijs) dood vrij van lasten sal hebben. Belend Huijbert Adriaensen Ruijtter.
  Zelfde sch. en heem. 151v
  Comp. Adriaen Jansen Huij¬boom, woonende binnen deser dorpe Raemsdoncq. Verklaart schuldig te sijn aan Servaes Cornelissen, mede woonende tot Raamsdonk, 100 car. guld. tot xx st Hollants den gulden.
  (later is dese acte geroyeert) 152r 1-11-1649
  Also seeckere questie ende geschil geresen ende ontstaen was tusschen Neeltken Cornelis weed. van Cornelis Segerden ter eenre ende Zeeger Cornelissen haeren soon ter andere sijde noopende t’ contract van aenneminghe op den ix Junij 1625 voor gerech¬ten deser dorpe Raemsdoncq bij de voorn. Neelken Cornelis verleden ende gepasseert en dat noopende het opbrenghen en ter schoole laeten gaen bij de voorn Neelken Cornelis int selvige contrackt van aenneminghe den voorn Zeeger Cornelissen nevens de andere onmondighe weeskinderen belooft. Soo ist dat de ……..
  Zeeger Corn belooft voldaen te zijn v. h. contract.
  Neelken Cornelis zal een som betalen aan haar zoon (wegens geleende gelden of iets derg.) Zeger Corn en zijn broers en susters hebben ontvangen uit erfpenningen van Huijbert Corne¬lisz Timmerman.
  Pieter Verster, Adr Conincx, Sijmon Jansz v Son, heemr. 145r geen datum
  Erftdeelingbe gedaen tusschen Aert Adriaenssen de Bruijn als man ende vooght van Maijken Janssen Buijs ende Huijbert Peetersz als man en vooght van Adriaentie Jansz Buijs ter eenre, ende Jan Jochumssen en Jacob Huijberechtssen de Bruijn als getrouwt hebbende Adriaentie Jochems ter andere sijde. Ende dat van de Erffgoederen de welcke jegenwoordigh bekent sijn gemaeckt achter gelaeten ende haer respectievelijck aengecomen door doode van Peeterken Adriaen Jochumsen in haar leven gewoont hebbende alhier tot Raemsdoncq, wesende d’ voorn comparanten t saemen kinderen ende rechten erftgenamen van voorn Peeterken Adriaen Jochemsen zal.
  In den eerste soo sijn d’voorn Huijbert Peters ende Aert Adriaenssen de Bruijn bij blinde lotinge bij haerluijd¬en getrocken geloot enz. Belend Jan Hendricxssen Riol. Land onverdeelt met het weeskindt v. Joost Aertssen Buijs. Belend Jan Jacobsen Timmerman. Hier tegens sijn Jan Jochumssen ende Jacob Huijberts¬sen geloodt enz. Belend Lesken Jans, Jan Adriaen Cnaepen.
  Piet Ver¬ster, schout, Sijmen Janssen van Son, Peeter Melsen Brouwer, Jan Jansen v Loon, heemraden. 160r 30-7-1650
  Comp. Willem Franssen van Roij, inwoonder deser dorpe, dewelcke verclaerde op den 15 merti 1645 voor schout ende heemraden alhier bij seeckere acte van uijtcoop aen sijnen soon Gerrit Willems, geprocureert bij Neeltien Gerrit Willems za. onder andere conditie belooft te hebben soo wanneer sijnen voorn. soon tot sijne mondige daegen gecomen soude sijn, uijt te keeren ende te betalen voor sijn moederlijcke goederen de somma van 115 guld.
  De zoon is nu meerderjarig maar stemt er in toe, dat zijn vader het bedrag nog onder zich blijft houden.
  Pr Verster, schout Adr. Conincx, Sijmon Jansen v Son, heemraden. 160v 21-10-1650
  Erffdeelinge tusschen Maijken Aerijens wed. wijlen Peeter Gielen sr, in sijn leven gewoont hebbende binnen deser dorpe Raemsdoncq ter eenre ende de kinderen ende erftgenaemen van de voorn Peeter Gielen namentlijk Hendricq Cornelissen als ge¬trouwt hebbende Neeltie Peeter Gielen, Jan Peeter Gielen, Adriaen Claessen sich sterck maeckende ende vervangende Maijken Pr. Gielen, sijn moeder, woonende tot Waspick ende Ghijsbert Gielen, naergelaeten soon van Ghiel Peeters.
  Piet Verster, schout, Adr Con¬nincx, Sijmon Janssen v Son, heemr. 162r 22-10-1650
  Erffdeelinge tusschen de kinderen ende erftgenaemen Wouter Janssen ende Anneken Jans beijde zaliger, in haer leven gewoont hebbende binnen deser dorpe Raems¬doncq nament¬lijk Jan Aerden als man ende vooght van Jacomijntie Woutersd ter eenre ende Adriaentie Jans ende Maijken Jans Backers soo voor haer selve ende als mondelinge last ende percuratie hebbende van Lijsbeth Jans Backers haerluijden susters, voor heemraeden onderge¬noempt onder hanttastinghe mondelinge gepasseert. Alle kinderen van de voorn Anneken Jans za geassisteert sijnde met Pieter Verster schoutet alhier, haeren gecoren vooght in desen ter andere sijde.
  Pieter Verster, schout, Pieter Adr. Brouwer, Jan Jans van Loon, heemr. 166r 5-8-1651
  Comp Jan Peetersen als man ende vooght van Lijntie Michielsen sijn huijsvrouw woonen¬de binnen deser dorpe Raemsdoncq den welche verclaerde hoe dat Anneken Cornelis van Uijden za gewesene huijsvrouw van Huijbert Janssen Rijcken, schipper van s’Gra¬venmoer, bij haere testamentaire dispostie voor schout ende heemraden voornoemt op den vrijdach des maents juni deses Jaers 1651, sijn voorn huijsvrouwe heeft geinstitueert tot haere eenige ende universeele erffgenaeme, soo verclaerde hij comparant ind voornoemde qualiteijt alle t’recht actie ende pretensie die uijt crachte vant voorn testament uijt de naergelaeten goederen van voorn Anneken Cornelis za soude mogen competeren en …..
  Comp. Cornelis Janssen van Uijden. Is de vader van voorn Anneken Cornelis van Uijden za.
  Pieter Verster, schout, Adr Conincx, Hendrick Cornelisze, heemraden.

Erffdeelinge tusschen de kijnder van Gijsbert Adriaensz. Neleman zal. gedaen bijde selve kijnder opten 4e Meij Ao. 1657.
Inden eersten soo is Jochim Gijsbertsz. ende Gijsbert Gijsbertsz. tsamen gelodt, gecavelt en de beerffdeelt (volgt land te Raamsdonk)
Hier tegens soo is Jan Hermans van der Spijck als man ende voocht van Maeijcken Gijsberts gelodt, gecavelt ende beerffdeelt (volgt land te Raamsdonk)
Hiertegens soo is Thomas Woutersz. als man ende voocht van Adriaentken Gijsberts gelodt, gecavelt ende beerffdeelt (volgt land te Raamsdonk en Waspik)
Aldus soo sijn partijen int minnelijck met maelcanderen
enz., enz.
Het origineel is getekend: Joachim Ghijsbrechts
Ghijsbrecht Ghijsbrechts
Jan Harmansen van der Spijck
Thomas Wouters Seijlmans

167r 9-9-1664 Testament
Jan Mercelisz Conincx, jongman, wonende binnen Raamsdonk (in eigen persoon gecomen en gecompareert) testeert op Jenneken van Hedighhuijsen (later met ch), zijn moeder. Mocht zij gestorven sijn dan op sijn vier halve broeders ende susters met naemen Johan¬nes, Anthonij, Geertruijt ende Johanna van Schoonho¬ven.
Pieter Melsen, stadth, Nicolaes Hoevenaer, Jan Janss van Loon, schepenen ende heemraden.

169r 17-3-1665,
(Onderstaande akte geratificeerd door stadth. schepenen en heemr. op 29-3-1665)
Erffdelinge, cavelinge ende lantscheijdinge aengegeven, gegaen, gemaeckt ende geslooten tusschen Adriaen Claesz Hoevenaer als voocht, ende Pr Adriaenssz als toesiender over de naergelaete twee onmondige weeskinderen van Jan Jochumsz ende Engeltje Corns beijde zal., die der voorz bijde kinderen ouders waeren, met naeme d’selve kinderen, Pieternella ende Dingena Jans ter eenre ende Huijbert Ansemsz Bosser als getrout hebbende Adriaentje Jans voor sijn selven, ende Cornelia Jans (als gecomen sijnde tot haere tamente (?) ouderdom) geassisteert met Nicolaes Adriaenss Hoevenaer haere gecooren voocht in desen, voor haer selven mede kinderen ende erffgenamen van voorn Jan Jochumsz ende Engeltje Cornelis t’saemen ter andere sijnde, ende dat van alle soodanige onroerende goederen ende gerechticheden als den voorsz kinderen bij erffenisse ende besterffenisse van haeren voorsz ouders als mede voor hunne groott¬moeder Adriaentje Freunen zal. eenichssints aenbestorven, bevallen ende aengecavelt sijn ende de voorsz kinderen tot dato deser int gemeen ende onverdeelt gecompe¬teert hebbende enz.
Belend Bastiaen Janssen Heer, Frans Peeters Brouwer, Cornelis Claesz de With, Jan Peeters Dorrenboom, Peeter Wouters, schout v. Hendrik Luiten Ambacht, erfg. Jan Adriaens van Ghils gemeen met Jacob Huijberde de Bruijn.
Bel. Meeus Jacobsz, Dries Dirckse Wever. (daarna nog een smaldeling).
Peeter Mathijsse relatem, Wierick Jans v. d. Haenbergh, Peeter Adr Brouwer, Nicolaas Adr Hoevenaar.
In marge: 24-4-1665 compareerde in persoon Huijbert Ansumsz Bosser ende Cornelia Jans geass m. Adriaen Claesz Hoevenaer, haere oom ende voocht.
7-2-1670 compareerde Nicolaes Jansz Backer tot G’berg als man en voocht v. Cornelia Jans ende ver¬claerde door handen van Corns Camp man en voocht van Pieternella Jans, sijne vrouws suster ontfangen te hebben enz.

173r 8-5-1664
Staet ende inventaris gemaeckt ten versoecke van Adriaen Cornss weduwenaer van Anneken Adriaens ende Jochum Adriaensz als voocht over het naergelaeten weeskint van Anneken Adriaens za geprocureert bij Adriaen Cornelisssen. Ende dat van alle goederen nagelaten door Anneken Adriaens za.
Pr Melsen Brouwer stadth. Peeter Adr. Brouwer, Nicolaes Hoevenaar, Jan Janssen van Loon, schepenen ende heemraden.

177v 20-5-1664
Erffhuijs gehouden ten versoecke van Jochem Adriaenss als moederl. oom en voocht ende Adriaen Corns als vader ende toesiender over het naergelaete onmondige wees¬kint van Anneken Adriaens za enz.
Pieter Melsen Brouwer stadth. verder als boven.

181r 25-5-1666
Aenneminge in plaets van erffdeelinge gemaeckt tusschen Adriaen Corns ende sijn weeskint geprocureert bij Anneken Adriaensz zal.
Onmondige weeskint met naemen Cornelis Adriaensz (aangenomen) enz.
14-6-1691 bekent Cornelis Adriaensz de overeengekomen som ontvangen te hebben van Adriaen Cornelisz sijnen vader.

183r 10-5-1666
Accoort i.p.v. erffdellinghe gemaeckt tusschen Maeijken Aerden wed wijlen Staes Dircken zal. ter eenre, Huijbert Dircken, Jan D., Adriaen Dircken als man ende voocht van Heijltjen Dircken ende Adriaen Cornelisse als man ende voocht van Thuntjen Dircken alle broeders ende swaegers van voorn. Staes Dircken zal.
Hele boedel blijft bij Maeijken Aerden, anderen doen afstand van hun deel.
Pr Melsen Brouwer, stadth. Nic. Adr. Hoevenaar, Jan Janssen v Loon, Peeter Mathijssen, schep. en heemr.

184r 4-2-1667
Erffdeelinge tusschen Corns Claesz Claeuwers als gewesene weduwenaer van Neeltjen Ariens zal., in haer leven gewoont alhier binnen Raemsdonck ende sijne kinderen verweckt bij de voornoemde Neeltjen Ariens zal., haere moeder, sijnde ‘t selve kinderen met naemen Claes, Arien, Anthonij, Corns ende Grietjen Cornsz. Sijnde de voorn Grietjen geassisteert met Pieter Cornsz van Osterhout haere bruijdegom ende voocht in desen ende dat van alle de eerffgoederen ……….. gelijck d’selve met de doodt vande voorn. Neeltjen Ariens sijn naergelaeten ende tot dato deser bijden voorn Corns Claesz met sijne kinde¬ren, alle meerderjaerigh, gemeen ende onverdeelt sijn gebleeven.
Bel. erffgenamen van Corns Jacussen, wed. v. Jan Peeter Aertssen, Adriaen Jansz Knaep, Mathijs Sijmonsz van Son.
Pieter Melsen Brouwer, stadth, Nicolaes Adr Hoevenaer, Maurits Conincx, schep. en heemr.

187r 14-5-1667
Erffdeelinge aengegegaen, gemaeckt en gepasseert tusschen Jan Peetersz Verdonck, woonende tot Raemsdonck, meester Peeter Broeders woonachtige tot Cappel, Adriaen ende Jacob Cornelisz Buijs, mitsgaders Marijken Corns. Buijs.
Item Mathijs Willem Huijgen man ende voocht van Lesken Cornsz Buijs alle woonende tot Wasbeeck sijnde alle de voorsz persoonen gesaemenlik eijgenaerts ende volcoomen erffgenaemen van alle de goederen naergelaeten bij Peerken Jacobsz Buijs zaliger in haer leven gewoont hebben¬de tot Raemsdonck voorsz op ‘t Veer.
Obligatie tot laste van voorn Peeterken Jacobsz ende Aeliken Jacobs beijde zal.
Pieter Melsen Brouwer, stadth., Nic. Adr. Hoevenaer, Jan Janss v Loon et relatum Peeter Mathijsz schepenen en heemr.

189r 18-6-1667
Erffdelinge en scheijdinge gemaeckt tusschen de gesamentl. kinderen ende eerffgenamen van Bastijaen Jansz Heer ende Maeijken Huijben Bosser beijde zaliger, namentl. der selver kinderen Adriaen Bastjaensen Heer, Huijbert Bastjaens Heer, Jan B.H. ende Aert B.H. van alsulcke huijsen ……
als beijde voorsz haere ouders naergelaeten sijn.
Comp. Adriaen, Huijbert, Jan ende Aert Bastiaensz Heer, gebroeders alde kinderen ende erffgenaemen van Bastiaen Jansz Heer ende Maeijken Huijben Bosser beijde zaliger ende verclaere enz.
Bel. Adriaen Aertsz Leeghanger, Leendert Closterman.
De schout, Peeter Adr Brouwer, Hoevenaer, V Loon, Maurits Conincx.

191r 18-6-1667
Scheijdinge en erffdeling gemaect tusschen Hendrick Cornsz ende sijne kinderen verweckt bij Neeltjen Peeter Ghielen, namentl. de voorschreven sijne kinderen sijn, Cornelis, Eijken ende Dingena Handricxken Buijs. Ende dat voor haere moederlijcke goederen tegens hares vader gedeelt is.
Comp. Hendrick Cornelissen Buijs ter eenre Cornelis Hand¬ricxss, Gerrit Jansen Binck als getrout hebbende Eijcken Handr, ende Anthonij Anthoniss als getrout hebbende Dingena Handr., alle kinderen v.d. voorn. Hendrick Corns Buijs ter andere zijde.
Vriendelijke deling van goederen buiten het testament gebleven van Handr C. Buijs en zijne huijsvr. Neeltjen Peeter Ghielen zal.
Hierna nog een subdi¬visie oft smaldeelinge tussen de genoemde kinderen.
Verster, schout, Peeter Adr Brouwers, Nicolaes Hoevenaar, Jan Janssen van Loon, Maurits Conincx, schepenen en heemr.

193r 5-5-1668
Verschil en deferentien zijn gerezen tussen de gesamentl. kinderen ende gerechte afgen. van Adriaen Ghijben zal, hunnen vader en grootvader resp.
Jan Corn Adriaensen, dochterssoon v. voorn Adriaen Ghijben zal, sijn moeders plaats representerend,
Jochum en Jan Adriaensen,
Theuntje Adr., geass met Melchior Brouwer, secr. v Raamsdonk, haar gecoren voogt,
Cornelis Meeuwesen (dit is een Van Steenhoven), als in huwelijk hebbende Janneken Adr., allen zich sterk makende voor Steven Adr Ghijben, haar jongste broer,
Adriaen Corn. vader en toesien¬der van zijn kind geprocreeert bij Anneken Adr Ghijben, zijn huisvr. zal, genaempt Cornelis Adr. ter andere.
Pr Melsen Brouwer – stadthouder, Peeter Ad. Brouwer, Hoevenaar, van Loon, schep en heemr.

194r 5-5-1668
Scheijding en deeling gemaeckt bij de naergelaten kinders en gerechte erffgen v. Adriaen Ghijben ende Adriaentjen Jans, beijde zal.
Comp. Jochum, Jan, Theuntjen en Steven Adr. (de laatste 2 geass m. Melchior Brouwer,
Cornelis Meeus, in huw hebbende Janneken Adr.

196r 24-10-1668
Aenneminge in plaets van erffdeelinge is gemaeckt tusschen Thonis Jacobss Cluijters ende sijn weeskint, geprocreeert bij Catelijn Peeter Meesten zal, genaempt Peeter Thoniss.
Comp. Thomas Jacobs Cluijters, naergelaten wednr. v. Catelijn Peeter Meertens zal als vader en toesiender ter eenre, Meerten Peeter Meertenss als oom een bloet¬voocht van sijn voorsz. suster zal. naegelaten weeskindt, genaemt Peter, geprocr bijden voorn Thomas Jacobs present den schout ter andere.
(- Heeft hij ook niet een dochter Neeltje? Antw: dat blijkt niet).
Present de schout, Brouwer, van Loon, Peeter Wouters, schep.

197r 14-2-1669
Questien tussen Dingeman Dingemans Rolaff als man en vooght van Ieva Kommeren ter eenre en Adriaentje Wouters (geass met Jan Adriaensz Knaep en Corns Aertsz.), wed. en boedelhouder van zal. Adriaen Jansz Knaep ter andere.
Betreft het bewint ende administie die de voorn. Knaep zal. in qt als gewesen vooght van Iva Kommerren, eenich kint, gedaen heeft.
Pieter Melsen Brouwer, stadh., Peeter Mathijsz, Claes Adr. Hoeve¬naar, heemraden.

198r 27-3-1669
Questie gerezen tussen Jan Jansen van Loon als aenlegger en arns (?) ter eender.
Erfgen v. Jacob Nijssen van Gielst en Yken Adriaenss. Moets sal.
Pieter Melsen Brouwer, stadth, Pieter Adr. Brouwer, Nicolaes Adr Hoevenaer, Dirck Jansz. vande Hanenbergh, Pr Mathijss, Maurits Conincx, Pr. Wouterssz, schepenen.

199v 7-3-1670
Staet en inventaris van de boedel en goederen v. Servaes Corn … en Maeijken Aerts, wed en boedelhouder v. voorn Servaes Corn.

203 22-3-1670
Accort in plaets v. erfdeling tussen Ds Petrus Durant, predikant te R. en Charles Gibbes in huw hebbende Abiegael dr v. voorn predikant sijnen swager ter andere.
Isaacq Verster, schout, Nicolaes Adr Hoevenaer, Jan Jansen van Loon, heemraden.

205r 25-4-1670
Erffdelig tussen de gesamentlijke kinderen v. Cornelis Huijben Bosser en Adriaentje Peeters zal. Comp. Jan Baltusz als getr. hebbende Neeltje Cornelis, Huijbert, Jacob, Maeij¬ken Cornelisz. (de laatste geassisteert met Melchior Brouwer, secr. v Raamsdonk haar gecoren vooght.
Gesa¬mentlijck kinderen en erffgenamen v. wijlen Corns Huijben Bosser en Adriaentje Peter, beijde zal., alhier overleden.
Pieter Melsen Brouwer, stadh, Nic Adr Hoevenaer, Jan J. v Loon, Peeter Mathijs, schepenen en heemr.
Nog een subdivisie hierna. Bel onder meer mr Adriaen Conincx.

207v 1-5-1670
Inventaris van goederen gemaakt door Gerrit Andriesz als vaderl. oom en beëdigde voogd en Jacob Jansz als moederl. oom en toesiender over de 3 naergelaeten weeskin¬deren v Dirck Andriesz en Adriaentje Jans zal. Die voorsz weeskinderen, ouders waeren overleden d’anno 1670.
Kinderen: Janneken, Dries en Jan Dircksz.

211v 1-5-1670
Erfhuijscedulle tbv de kinderen van Dirck Andriesz

215v 1-5-1670.
memorie van t geene tot de kinderen van Dirck Andriesz za. tot haar nooddruft is gehouden etc.
P.M. Brouwer, stadh, Nic. Adr. Hoevenaer, Jan Jans v Loon, Peeter Adr Brouwer, heemraden en schepenen.

216r 17-10-1670
Staat en inventaris door Jan Bastjaensz Heer, wed v. Lijsbeth Cornelis Timmer¬mans zal, alhier binnen R. overleden, van alle de goederen etc. bij de voorsz LIjsbeth Cornse zijne huijsvrouw zal met ter doodt ontruijmt.

220r 7-4-1671
Erffdeelinge tusschen de kinderen van Peeter Woutersz Schout zal. weduwenaer van Maeijken Jochumsz zal. Haer naergelaeten erfgoederen gedeelt voor Schout ende Heemraden van Raemsdonck op den vij April 1671.
Comp. Jochum Peeters Zeijlmans, schout van Hendrick Luijten Ambacht, Jan Huijbrechtsz Conincx als man en voocht van Lijsbeth Peeters Zeijlmans en verclaere tsaemen de erffgoederen van Pr Woutersz Schout ende Maeijken Jochums haere ouders zal. hier naer genoempt gesepareert ende geërf¬deelt te hebben in voegen, formen ende manieren hier naer volgende.
P.M. Brouwer, stadthouder, Nic Adr Hoevenaer, Jan Janss v Loon, Johannes van Schoonhoven, heemraden.

222v 2-5-1671
Staat en inventaris gemaeckt ten verzoeke v Willem Corns Corsten als voocht en oom vande naergelaten weeskinderen van Jan Huijbert Cornelis Corste en Adriaentje Janss, alhier binnen Raemsdonck overleden.
P.M. Brouwer stadth, Hoevenaer, v Loon, Johannes v Schoonhoven, heemraden.

224r 2-5-1671
Erffhuijscedulle van de kinderen Huijbert Corn Corsten.

226r 29-6-1671
Comp. Maria Adriaes Pouwels Rademaeckers, gewesene weduwe wijlen Pieter Nico¬laes Hoevenaer zal. geboirtig van Waelwijck en woonachtigh in de Vrijhoeven onder Zuijthollant tegenwoordigh huijsvrouw v Geeraert Peeters Timmer (huw. voorwaerden gepasseert tot Spran¬gh ter presentie van Adriaan Tonisz Timmer 25-1-1669), geassisteert m. Peeter Melsen Brouwer, haere gecooren voocht in dese saecke ter eenre en Adriaen Claesz Hoevenaer als oom en voocht v Adriaentje, out 12 j. en Adriaen Peeters Hoevenaer out 7 j., naergelaeten kinderen v. voorn Pr Nicolaes Hoevenaer zal. bij de voorn Maria Adr. Raedemaecker geprocureert ter andere.
In Brabant en in Holland gelegen goederen.
P.M. Brouwer, J v Loon, Pr Mathijsz heemraden.

227r 6-5-1671
Staet en inventaris v boedel en goederen in gemeenschap beseeten sijnde bij Corns Sijmonsz van Son zal en Jenneken Corns (in leven). P M Brouwer, Nic Adr Hoeve¬naer, Jan Jansz v Loon, heemraden.

229r 22-6-1671
Opdraght Scheijdinge en deelinge tussen Meeus Cornsz en Jan Corns Nobel, zijnen swaeger in huw. hebbende Dingena Corns.
Comp etc. Meeus Corns (hij tekent Meeus Cornelis Timmermans) en Jan Corns Nobel in houwelijck hebbende Dingena Cornsz ende verclaeren de erffgoederen haer aenbestorven van hunne ouders zal. te hebben gedeelt in forme en conditie hier naer volgende. (ouders worden niet genoemd).
P.M. Brouwer, stadth., Pr. Adr. Brouwer, J. J. v Loon en Nic. Adr. Hoevenaer, schepenen en heemraden.

230v 6-9-1671
Comp. Frans Peeters Brouwer, weduwenaer van wijlen Huijbertje Claesz Hoevenaer zal. ter eenre en Nicolaes Adriaensz Hoevenaer als groottvader en voocht van Adriaen Fransz out xij jaeren, Adriaentje Fransz out ix jaren en Dingena Fransz out vier jaren, naergelaete kinderen van voorsz Huijbertje Claesz bij Frans Peetersz voornt, aen de selve geprocureert ter andere zijde.
Ende verclaren zij comparanten op approbatie en goetduncken vande officier ende heemraden voornt als oppervoochden, in goeder minne en vrintschap met malcanderen geaccor¬deert en verdragen te zijn aengaende de uijtcoop en bewijs van voorsz kinderen hunlieden moederl. goedt en dit in maniere hier naer beschreven. Te weeten dat den voorsz weduwenaer sal blijven besitten, behouden en gebruijcken den geheelen boel en goederen etc.
Isaacq Verster, schout, Jans Jansz van Loon, Peeter Mathijsz, schepenen en heemraden.

231v 3-10-1671
Opdracht scheijdinge en deelinge gemaeckt bij Janneken Cornelis wed van Corns Sijmonsz van Son zal. ter eenre en Jan en Meerten Cornelisz van Son, gebroe¬ders voor haar selven mitsgaders haar fort en sterck maeckende, mede de rato caverende voor haere suster Dingena Corns van Son, zijnde de voorn. Jan Meerten en Dingena Corns van Son tsamen voorkind en erffgen van voorn. Corns Sijmonsz van Son zal. en dat van goederen erffenisse so roerende als onroerende int gemeen beseten bij den voorn. van Son zal. en Janneken Corns so ende gelt d’selve in den sterfhuijse van voorn. van Son vol¬gens den staedtt ende inventaris in dato den 6 meij 1671 gepasseert binnen Raemsdonck bevonden zijn in forma en manieren hier naer volgende etc.
Zij blijkt voorkinderen te hebben, Neeltje en Maeijken Geldens, die nog krachtens een acte van 4 mrt. 1659 vorderingen hebben.
Pieter M. Brouwer, stathouder, Nic Adr. Hoevenaer, Pr Mathij¬sen, schepenen en heemr.

233r 12-12-1671
Erffdeelinge tusschen Adriaen Corns de Jonge als Vader ende toesiender voocht van sijn zoon Corns Adriaensz verweckt bij Anneken Adriaen Gijben zal ter eenre ende Jochum Adriaenss als oom en voocht van voorn Corn Adriaenz ter andere zijde en dat vande erffgoederen en landerijen hier naer gexpresseert d’welcke voor de eene helfft weegens ‘t weeskints moederl goett en voor d’andere helft bij den voorsz vader wee¬gens zijn eijges tot noch toe uit gemeen ende onverdeelt beseeten zijn ende dat met advies en consent van d’Heer Stadthouder en Heemraden als oppervoochden van alle wesen der dorpen alhier des blijvende alle voorgaende accoorden op den xxv meij 1666 voor de gerechten van Raemsdonck gepasseert in haer geheel en ongeprejudi¬ceertt soo in in dier voegen die sijn leggende.
P. M. Brouwer, stadhouder, Nic Adr Hoevenaer, J. J. v Loon, heemr.

234r 18-6-1672
Comp. ter secretarije v Raamsdonk Bastiaen Stevens Huijsman, man en voocht van Dingena Jan Jochumsz in dier qualiteijt, met Adriaen Claes Hoevenaer als oom en voocht van Dingena Jansz voornt, en verclaeren met den ander te hebben bereeckent geliquideert en geslooten dusdanige ontfangh, uijtgeeff ende administra¬tie als hij voocht weegens de goederen van voorsz Dingena Jansz tsedert sijne laetste gedaene reeckeninge voor schout en gerechten van Raemsdonck in dato den xe feb. 1669 gepasseert ende enigsints gedaen ofte gehad heeft, waarbij alles bereeckent ende bevonden is dat de voocht meer uijtgeven als ontfangen heefft eene somme van seven guldens vijff stuijvers, d’welcke hij voocht in contante penningen bekent ontfangen te hebben etc.
Actum Raemsdonck den xviij junij xvjC twee en tseventigh.

234v 26-10-1679
Scheijdinge ende erffdelinge aengegaen ende gemaect tusschen de gesamentlijcke kinderen, kintskinderen ende erffgenamen van zal. Peerken Jochum, laets wed Huijb. Dircks, daer vader en groottvaader van was Ghijsbert Adriaensz Neeleman za.
Compareerde etc. Jochum, Adriaentje ende Ghijbert Ghijsbertsz gebroeders ende suster zijnde d’selve Adriaentje Ghijsbertsz geassisteert met Ghijsbert Thomansz Zeijlmans haeren outsten zoon als haeren gecoorren vooght in dese saecke.
Item Bernaert Essers in houwel. hebbende Jenneken Jansz van der Spijck daer moeder van is geweest Maeijken Ghijsbertsz Elemans, woonende in Schraven Haege, alsoo gesamentlick erffgen van voorn Peerken Jochums zal., d’welcke verclaere de vaste gronden van erffve (bij haere moeder naer¬gelaetten ende ontruijmt) in alle minne ende vrintschap bij plinde loottinge gescheijden en geerffdeelt te hebben (waer van zij opdracht doen mits desen) soo ende in manieren hier naer beschreeven.
In den eersten soo is Jochum Gijsbertsz Elemans bevallen en geerffdeelt op de gerechte helft van den buijtendijcxse werff genaemt den.
Peeter Melsen Brouwer stadh. Peeter Mathijsz, Ad. Jans Timmermans, Huijbert Conincx, Jochum Zeijlmans, schepenen en heemr.

erfdeling 4-5-1677 tussen de kinderen v. Ghijsbert Adriaenssen Neleman zal. gedaen bij de selve kinde¬ren.

238r 4-5-1677
Scheijdinge en deelinge tusschen de gesamentlijke erffgen van Tuntjen en Steeven Ad. Ghijben zal. ende dat vande goederen soo roerende als onroerende soo ende gelijck d’selve inde sterffhuijsen vanden voorn. Tuntjen en Steeven zal. die geheele suster en Broeder waeren, bevonden ende naergelaten zijn.

Compareer¬den voor …. Jochum en Jan Adriaen Gijben tsamen voor eenen helft,
Corns Meeusz als vader en voocht van sijne vier onmondige weeskinderen geprocureert bij Janneken Adriaen Gijben zijne huijsvrouwe zal., genaemt d’selven kinderen Meeus, Adriaentje, Corns en Ghijsbert Corns,
Adriaen Corns de jonge als vader ende voocht in dese saecke van zijn onmondige zoon Corns Adriaensz geprocureert bij Anneken Adriaen Gijben zijne overleden huijsvrouw zaliger, alsoo in dier qualiteit voor de andere helft,
tsamen erffgen van Tuntje ende Steven Adriaen Gijben zal.

239v 12-11-1672
Comp. Jochim Ghijsbrechtse wednr v wijlen Neeltjen Adr Gammeren zal. ter eenre, Huijbert Jansz als neeffve en voocht van Gijsbert, Dirck, Lijsbeth en Huijbert Jochims naergelaten weeskinderen van voorn. Neeltje Adriaensz bij Jochim Gijsbrechts voornoemt aen de selve geprocureert ter andere zijde.
Accoord over moederlijke erfenis. Vader blijft het beheren en zal opvoeding kinderen voor zijn rekening nemen.
Huijbert Dircksz za was oom van de weeskinderen.
(w. g.) Jochim Ghijsbertsen Elemans, Huijbert Janssz, Ghijsbert Ghijsberts Elemans.
Abrahem Swaen schout, Claes Adr Hoevenaer, Jan Jansz v Loon, Dierick Jansz van der Hamberge, Jan Conincx, J. Schoonhoven.

240v 1-5-1663 (moet wel 1673 zijn)
Smaldeelinge tusschen Niclaes, Anthonij Corns en Pr Corns van Oisterhoudt in huwelijk hebbende Grietjen Corns Claeuwers van goederen van wijlen Arien Cornsz haere gewesene broeder en Peeter Adriaensz de Jonge haere gewesene oom zal nagelaten.
P. M. Brou¬wer stadth., Nic Adr Hoevenaer, Jan Huijbrechts Conincx.

242r 28-6-1673
Comp. Pieter Corns den Engelsche, wednr Maeijken Josten zal won alhier binnen de voorn. Ambachte opt veer ter eenre.
Staes Andriesz Visser als gestelde voocht over Joost en Huijbert Pietersz naergelaeten weeskinderen van de voorsz Pieter Cornelisz bij Maeijken Joosten voornoemt geprocureert ter andere zijde
P.C. den Engelse blijft boedelhou¬der en hij zal de kinderen opvoeden.
w.g. ‘t merck v Pieter Corns vande Waeter, ‘t merck v Staes Adriaensz Visser.
Abraham Swaen schout, Pieter Melsen Brouwer, Jan Jansz v Schoonhooven en Frans Peters Brouwer, heemraden.

242v 23-5-1674
Verclaring van Jan Jansz Bosser als vaderl oom aangenomen te hebben van Jan Petersz van Geel als moederl. oom en voocht en van Wouter Gielen in huwelijk hebbende Treijntje Peeters van Geel, verweckt bij Bastiaen Jansz Bosser, beijde zal., in leven echtelieden binnen Raemsdonk woonachtigh, genaemt Huijbert Bastiaensz, neeve van voorsz respecti¬ve comparanten.

243r 23-5-1674
Comp. Frans Peeters Brouwer, onze mede heemraet eerstmael getrout geweest sijnde met Huijbertjen Nicolaesz Hoevenaer zal., ende nu weduwenaer is van weijlen Anna van Schoonhoven sijnde tweede huijsvrouw was ter eenre ende Johan van Schoonho¬ven mede heemraet ende Borgemeester alhier als moederlijchen oom ende geeede bloetvoocht van Maria des voorsz Anna van Schoonhoovens dochterken bij den gemel¬ten Brouwer staende houwelijck aen haer verweckt ter andere sijde verclaeren de voor¬schreven comparanten naer volle openinge des boedels ten overstaen van ons als oppervoochden van alle wesen te willen aengeaen een wettich accoort ende contrackt van uijtcoop wegens ende aengaende de moederlijcke successien de voorsz Maria compiteerende in alsulcke goederen als bijde selve haere moeder sijn achtergelaeten ende metterdoot ontruijmt tot welcker frene de effecten van de voorsz. sterffhuijses enz.
Abraham Swaen, schouteth, Pr Melsen Brouwer, Nic Adr. Hoevenaer, Jan Huijbrechts Conincx, heemraden.
Later bijgeschreven in marge: Comp Dingena de Bruijn, huijsvrouwe van Frans Brou¬wers bevestigt het voldoen van hierin staande verplichtingen. Ongedateerd.
Thomas Claypoole provisional schout, Adr Janz Timmerman, Bastiaen Meeus, schepenen.

244r 8-10-1774
Compareerde Adriaentje Meeus wed Ghijsbert Stevens met haar vader Meeus Jacobs ter eenre ende Meeus Cornelis als vaderlijke oom en Meeus voorn als grootvader en toesiender van de kinderen, Steven en Jacobus, van Ghijsbert en Adriaentje, Zij sluiten een akkoord mbt de uitkoop.

244v 23-4-1675
Erffdeelinge tusschen de kinderen van Ad. Bastiaens Heer anno 1675.
Compareerde ter secreta¬rije Jan, Peeter ende Maeijken Adriaense Heere, Maeijken geass met Jan Adriaen Conincx, heemraet alhier als hare gecoren voocht, Bastiaen Drimmerlae¬ren, man en voocht van Jacomijntje Adriaens ende Corns Adr. Corssen man ende voocht van Adriaentje Adriaens Heere. Voorn. comparanten broeders, susters ende swagers respectieve en in hier qualitijt kinderen ende erffgenamen van Adriaen Bastiaensz Heere vader zal. daer moeder was Heijltje Jacobs woonen de eerste comparant tegenwoordigh binnen Zirczee ende tweede in Leijen ende de andere drie laetste binnen Raemsdonck voornoemt. De welcke verclaeren met malcanderen in alle minne en vrintschap geerffdeelt te hebben enz.
Pieter Melsen Brouwer, Nicolaes Adr. Hoevenaer, Pr Matthijsz, heemraden.

245v 31-12-1675
Contract van uijtcoop.
Comp. Jan Peeterss Schutter wednr wijle Maeijken Commeren zal. wonende binnen Raamsdonk ter eenre ende Lammert Commeren jongman van Wasbeeck als moederlijcke oom ende beedichde voocht vande twee naergelaeten weeskinderen van Maeijken Commeren bijden voorn Jan Peeters, haeren vader, verweckt wesende der selver kinderen genaemt Commer out twee Jaeren ende Steven Jansen out een jaer ter andere zijde.
Ende verclaeren de voorn. comparan¬ten etc.
Jacob Hoogwerff schouteth, Pr Melsen Brouwer, Nic Adr. Hoevenaer, schepenen en heemraden.
Was ook nog getekent door Jochum Seijlmans, Bastiaen Stevens, Meeus Corns Timmer¬man, Huijbert Conincx.
In 1699, 15 Mei verclaert Steven Jansen, geass. m. Lambert Commeren als oom en voocht van een bepaald bedrag voldaan te zijn als ook van de …….. van zal. Commer Janz. sijnen broeder op hem Steven vervallen
en ontvangen te hebben van Lijsbet Paulussen wed. van zal. Jan Prs Schutter enz.

246v 7-3-1676
Erffdeelinge in opdracht aengaende ende gemaeckt tusschen Dingena Ariens, als wedu¬we wijlen Ansum Huijben zal., zijnde geassisteert met Nicolaes Ads Hoevenaer als haeren gecoren voocht in desen ter eenre ende desselfs kinderen verweckt bij de voorn. Ansum Huijben Bosser zal., haere gewesene vader ter andere zijde.
Zijnde d’selve kinderen genaemt Huijbert, Arien, Jochim, Peeter ende Corns Ansums Bosser, mitsga¬ders Adriaen Claesen Hoevenaer in houwelijck hebbende Anneken Ansumss Bosser ende Johan Huijberechts Zeijlmans in houwelijck hebbende Cornelia Ansumss Bosser.
En dat van alle alsulke erffgoederen, huijsingen, parcelen van landen ende erffgronden soo ende gelijck d’selven met de doot van voorn. Ansum Huijben Bosser zal. bennen ontruijmt ende naergelaeten en ende tot huijdigen desen dach bijde voorn wed. in gemeijnt noch zijn gepossedeert geweest.
Compareerde voor de Heer Schout, schepenen ende Heemraden der Ambachtsheer¬lijckheijdt van Raemsdonck hier nae genoemt, bijde de boven genoemde parthijen compa¬ranten in desen, dewelcke verclaeren met den andere in alle eeren ende vrindelijckheijt de goederen stede huijsen landen ende gronden van erven naebeschreven te hebben gecavelt ende geerffdeelt inde forma en op manieren hier nae volgende.
In den eersten soo is de voorn. Dingena Ariens moeder van voorn. kinderen respectivelijck gecavelt, bevallen ende geerffdeelt op de huijsinge stede hoff ende erffve gelegen binnen Raems¬donck op het gadt waerinne d’selve tegenwoordich noch is woonende met alle appenden¬tie ende dependentie vandien, streckende uijtten Zuijden van de erve van Willem Huijben kinderen aff noortwaerts op totte Breijweeteringe toe. Beleijnt ten oosten Ads Hoevenaer, den Armen alhier en Adriaentje Willems erve, westwaers Ariaen Corns stede cumsuis met dese stippulatie ende last de stede voornt tot jaerlijkse verpondinge behouden zal in ijder bede vijff stuijv, xiij penningen.
Ten tweede is noch deselve Dingena Ariens gecavelt bevallen ende geerffdeelt op een parceel lants inde Werffcampen binnen Raemsdonck gelegen eertijt gecomen van Wouter Schilders, streckende van de halve hille noortwaerts op ter halve Mase ofte scheijsloot toe. Beleijnt ten oosten t stuck lants genaemt het Leen. Ende west de erve van Steven Jansz Huijsman met dese last dit lant voornt in verpondinge behouden sal in ijder Beede ofte schattinge xiiij st ende ix penninghen.
Daer tegens zijn de gesaementlijcke kinderen gecavelt, gevallen, geerffdeelt als volcht.
In den eersten bennen de gesamentlijcke kinderen van Ansum Huijben bevallen, gecavelt ende geerffdeelt in seeckere vier geerde lants in de werffcam¬pen. Noch in een stuck lants onder Raemsdonck aende Heul soo binnen als buijten gelegen. Item in eenen Acker op Ackermans¬hoocht, noch in een vierde part van eenen Acker gecomen van Adriaen Hendricxsz Buijs, noch in een weijken op de Vlaeijkens gelegen genaemt het Liesbosch noch in een halven Acker op de Vlaeijkens genaemt den Vlaeijkens Acker, die belast met een rente van vij stuijvers aen de Graeffelijckht van Holland. Item in een parthije Bosch gelegen aenden Gijldijck, noch in een parceeltje hooijlants onder Raemsdonck bij de drie huijsinge geleegen, noch in eenen acker zaeijlants met de weij ende hoijlanden daer aen gelegen, noch in de Huijswerff gront ende erve daeraen gelegen int Broeck onder Raemsdonck geleegen ende laetstelijck noch in een parceel lants genaemt de Heijninge, dat de gesamentlijcke voorsz goederen in verpondinge per ijder beede behouden t’samen dartich st. ende vijff pen. ende eenen halven penningh.
Aldus gedaen en gepasseert tusschen parthije comparanten de welcke hier bekenne verticht ende verteegen te weesen, des gelovende den anderen nu ende hiernamaels voor eenen tijt van xx jaeren malcanderen te hanthaven ende helpen affdoen alle baten, schaden, actie ende pretensie die den boedel noch nu niet beleent soude mogen conserveeren ofte mach aengaen, oock verclaren comparanten voornoemt op de een des anderen goet niet te behouden noch te pretendeeren te hebben. Alles sonder arch ofte list.
Actum Raemsdonck den vij maertaij 1676 present de Heer Jacob Hoogerwerff Schout Pieter Melsen Brouwer ende Nicolaes Adriaenss Hoevenaer, heemraden.
Onderstont en was geteeckent J Hoogerwerff, P.M. Brouwer, Claes Adriaensz Hoeve¬naer. Lager stont in kennisse van mijn secretaris en was geteekent M Brouwer.

248r 7-3-1676.
Subdivisie ofte smaldeelinge gemaeckt ende aengegaen tusschen de gesament¬lijcke kinderen ende erffgenamen van Ansum Huijben Bosser zaliger daer moeder van is Dingena Ariens, wesende d’selve kinderen genaemt Huijbert, Arien, Jochim, Corns ende Peeter Ansumsz Bosser, Adriaen Claesz Hoevenaer in houwelijck hebbende Anneken An¬sumsz Bosser ende Johan Zeijlmans in houwelijck hebben Cornelia Ansumsz Bosser.
Ende is een ijder bevallen, gesmaeldeelt en geerft inde gronde, erve en goederen hiernae geexpresseert als volcht. enz.
Adriaen Claes Hoevenaer is bevallen ende beerffdeelt eerstelijck op eenen huijswerff met de erve daeraan onder Raemsdonck int Broeck geleegen, streckende uijten zuijd¬en van Brouweren erve aff noortwaers in totten erve van Jan Baltus toe, Beleijnt ten oosten Meeus Cornss ende west Corns Claesz. Behout in verpondinge viij penningen noch ende ten laetsten is een parceel bosch en hoijlant onder Raemsdonck bij Enge¬lant geleegen streckende uijten zuijden van Willem Huijben erve aff noortwaers in ter halversloot toe, oost Lauwerens Vermeulen ende west Ad. Lensen (?) cumsuis, behout in verpondinge viij penningen.
Actum datum present alsvooren.

250r 30-4-1676
Comp. Grietjen Corns. wed. van wijlen Dirck Mathijss Otjens zal., wesende geassisteert met de Heer Jacob Hoogewerf ende Jan Mathijss Ottijens, wonende tot Wasbeeck als vaderlijcke oom ende geeede bloetvoocht ende Stoffel Keijsers als toesiender over Corns, Johannis, Maria en Francis Ottijens naergelaeten weeskinderen van de voorsz Dirck Mathijss Ottijens bij de gemelte Grietjen Corns haer moeder, staende houwelijck verweckt ter andere zijde.
Uijtcoopcontract.
Onderstont ‘t merck + van Jan Peetersz Dorrenboom, Meeus (?) Corns Timmerman, Jacob Hoogerwerff, schouteth, Pieter Melsen Brouwer, Jochim Zeijlmans, Meeus Corns, Jan Peetersz Dorrenboom, Huijbert Co¬nincx, Bastiaen Stevens Huijsman, schepenen en heemr.

251v 22-5-1677 Aanneming
Comp. Meerten Corns van Son, weduwnaer van wijlen Cornelia Corns Nobel zal ter eenre ende Marcelis Corns Nobel moederl oom ende voocht van Sijmon en Peeter Meertensz van Son, naergelaten weeskinderen van de voorn Cornelia Cornelis bij Meerten Cornsz van Son voornoemt aende selve geprocureert ter andere zijde.
Uijtcoop¬contract.
Pr melsen Brouwer stadthouder, Nicolaes Adr Hoevenaer, Jochim Zeijlmans, schep en heemr.

253r 24-11-1677
Comp. Huijbert Jan Huijben, weduenaer wijlen Aeltjen Jans zal. ter eenre, en de gesa¬mentlijc¬ke kinderen van voorn. Aeltje Jans zal. die haer moeder was, verweckt bij Staes Bastiaensz de kinderen vader zal., zijnde de kinderen met name Adriaentje, Bastiaen, Jan, Jenneken, Abraham en Isack wesende de voorn twee dochteren geassisteert met Hen-drick Jansz haeren oom en Peeter Jan Peeterss haere neve als gecoren voochden in dese saecke ter andere zijde.
Boedelscheijdinge van de goederen nagelaten door Aeltjen Jans.
Pr Melsen Brouwer, stadthouder, Nic Adr Hoevenaer, Jochim Zeijl¬mans, schepenen en heemr.

254r 2-12-1677
Aenneminge in plaets van erffdeelinge.
Comp. Maeijken Corns Huijben wed. van zal. Corns Pauwelisse, woonende alhier tot Raemsdoncq zijnde geass. m. Huijbert Corns haeren broeder als gecoren voocht in desen zaecke ter eenre ende
Pieter Paulissen als vaderl. oom en voocht van twee naegelaten onmondige weeskinderen van Corns Pauwelisse geprocureert bij de voorn Maeijken Corns Huijben, genaemt Heijltje en Cornelia, out ses en drie Jaeren ter andere zijde d’welcke verclaeren met malcanderen enz. als boven.

255r 14-12-1677
Accoort ende aenneminge.
Comp. Jacob Huiberden Berrevoets, weduwenaer van weijle Maeijken Peeter Brouwer zal. ter eenre ende Pieter Melsen Brouwer, alhier Stadthouder en mede schepene en heemraet als grootvader ende voocht van Huijbert out 4 jaren ende Pieter Jacobs Berrevoets out omtrent twee jaeren, naergelaten kinde¬ren van de voorsz Maeijken Pieters Brouwer bij Jacob Huijberden Berrevoets voornt aen d’selve geprocureert ter andere sijde, d’welcke verclaeren enz.
Jacob Hoogewerff, schout, Jochim Zeijlmans, Meeus Corns, schepenen en heemr.

256v 29-6-1678
Compareerde etc.
Comp. Meerten Peeters, Harmen, Jan, met Maijken Peeters, Item Jan Ad Co¬nincx, weduwnaer wijlen Peerken Peeters als vaeder ende voocht van Mary, Anneken, Peeter, Adriaentje ende Heijltje Jans zijne kinderen daer moeder van was de voorn Peerken Peeters, Thonis Jacobs weduwenaer wijlen Catholina Peeters als vaeder en voocht van Peeter Thoniss daer moeder van was de voorn. Catholina Peeters, Adri¬aentje Theunis wed: wijlen Corstiaen Peeters als moeder van Corns, Anthonij, ende Corstiaen Corstiaensz, verweckt bij den voorn. Corstiaen Peeters. de kinderen vader zal. ende Corns Jansz Dubbelman in houwelijck hebbende Cornelia Peeters ende alsoo t’samen in qualitijt voornt kinderen ende kintskinderen van zal. Peeter Meertens ende Theuntje Ponsen in leven gewoont binnen Raemsdonck (later nog eens genoemd Theuntje Ponssen zal), zijnde de voorn Maeijken Peeters geassisteert met haeren broeder Meerten ende de voorn. Adriaentje Theunis geassisteert met Peeter Melsen Brouwer, haeren gecooren voocht in dese saecken de welcke verclaren nae genomen ondersoeck des boedels bij de voorn. ouders voornt naergelaeten mitsgaders gesien en hooren leesen de testamenten bij de selve als bij Peeter Ariens de Jonge des comparanten ouders ende oom zal. gemaeckt. Voorts geconsidereert alles dat behoort geconsiedeert te werden en dat in alle minne vrintschap ende eere aengegaen, geaccordeert te hebben bij forma van erffdeelinge t’naebeschreven contract etc.
was geteeckent o.a. t’merck + van Thonis Jacobs Kluijter,
Pr Melsen Bruwer, stadth. Peeter Mathijsz, Peeter Jansz Dorrenboom.

260r 22-3-1669, (moet 1679 zijn want dit staat in de handtekeningen.)
Accoord van aenneming.
Comp. Dingena Corns Jacobs wed. van wijlen Jan Cornelisz Nobel zal. geass. m. Meeus Cornelisz haeren broeder als gecoiren voocht in dese saecke ter eenre ende Cornelis Cornelisse Nobel als vaderl. oom ende geeedighde voocht van Huijbertje Peeter, Cornelis, Maria, Adriaen en Anneken Jansz Nobel, naegelaeten weeskinderen van voorn Jan Corns Nobel bij Dingena Cornelis voornt bij de selve geprocureert ter andere zijde en verclaere zij comparanten met advies van toestaen en consent van den Heer Officier en Schepenen van Raemsdonck als opper¬voochden nae dat den Staett des Boedels is geconsidereert en in acht genoomen in goeder mmne en vrintschep met malcanderen zijn geaccordeert en verdragen Aengaen¬de den uijtcoop ende Beevijs van voorn kinderen haeluijder vaderlijck goet en dat in mamere naebeschreeuven enz.
Pieter Melsen Brouwer stadth, Peeter Mathijss, Ad Jans Timmerman, Peeter Jans Dorrenboom, schep en heemr.

261r 10-2-1680
Acte van accoort in plaets in erffdeelinge.
Compareerde etc. Anneken Aerden woonende alhier in Raemsdonck wed. wijlen Jan Jacobs zal. die in leven ruijter was onder de Compagine van de Heer Ritmeester Noortwijck sijnde geassisteert met Jan Jans Tim¬merman haeren oom en gecooren voocht in dese saecke ter eenre, Jacob Peetersz Schutter als vader en voocht van zijne onmondige kinderen verweckt bij Berbera Peeters, die oock moeder was van de voorn. Jan Jacobs zal., der selven kinderen ge¬naemt, Peeter, Berbera, Jacob, Sara, Abiegel, en Anneken Jacobs, Item Huijberecht Ad: Huijbrecht woonen onder Etten man ende voocht van Lesbeth Jacobsz, Jacobus Jansz soldaet onder het Reegienent van de Heer Corneel Beamont woonende tot Breda als man en voocht van Maria Jacobs. Den voorn. Jacob Peetersz mede voor zijne twee meerderjarige kinderen, genaemt Arien, ruijter onder de companie van den Heer Ritmr van Oije en Dingena Jacobs woonende tot G’berge (zijnde apsent) als daer voor sigh sterckmaeckende ende de rato caverende en alsoo broeders, swaegers ende gesusters, oock tsaemen erffgen. van voorn. Jan Jacobsz ter andere sijde, de welcke verclaeren met den anderen in alle minne, eer ende vrintschap onder approbatie van wetthouderen alhier als oppervoogden vande weesen) aengegaen te hebben het naebeschreeve contract bij forma van uijtcoop in plaets van erffdeelinge in maeniere zulcx is volgende, te weeten enz.
Actum Raemsdonck den xe feb. 1680.
Present Pr Melsen Brouwer, stadthouder, Jochum Zeijlmans en Ad. Jansz Timmerman, schepenen en heemraden, die oock haer aengaende t’voorn contract mits desen approbeeren.

262r 26-5-1680
Comp. Janneken Corns, vander Veecken wed. wijlen Jan Corns van Son zal., woonende alhier opt Veer, geass m. Adriaen Jansz Timmerman onsen mede heemraet en haere neeffve als gecoren voocht in dese saecke ter eenre ende Meerten Corns van Son als vaderl oom en beeedighde voocht van Corns, en Jacob Jansz van Son, naergelaeten weeskinderen van Jan Corn v Son en Janneken Cornelis.
(Aenneming i.p.v. erfdeling)
PM Brouwer, stadth, Peeter Mathijssen, Jan Conincx, Peeter Dorrenboom, Jochim Seijlmans, Adriaen Jansen Timmerman.

263r 4-12-1680
Comp. Arien Adriaensz Bouwens, wed wijlen Anneken Peeters Bevelaer, wonende alhier in Raamsdonk ter eenre en Peeter Ariensz Bevelaer als vader en mede voor Maeijken Corn Jannis (?) zijne huijsvr, de rato caeverende als moeder en alsoo erffgen van voorn Anneken Peeters zal., woonende tot Dongen ter andere.
Accoort i.p.v. erffdeelinge. (Carolus gulden à 40 groten.)
Jacob Hoogewerff, schout, Peeter Melsen Brouwer, Jochim Zeijlmans, Jan de Conincx, Pr Jansen Dorrenboom, schepenen en heemr.

263v 25-2-1681
Comp. Cleijs Huijbertss Cloott, weduwenaer van Dingena Aertsz de Both woonende alhier op ‘t Veer ter eenre en Cornelis Aertsz de Both als moederlijcke oom en voocht van Pieternella Cleijsz, de voorsz Dingena Aertsz naegelaeten dochterken bij den gemelten Cleijs Huijbertsz verweckt ter andere zijde, verclaeren de voorsz comparan¬ten etc. (Aenneming).
Pr Melsen Brouwer, stadth. Pr Mathijsz, Jochim Zeijlmans, Ad Jans Timmerman, schepenen en heemr.

264v Geen datum.
Erfdelinge (op verzoek geregistreerd)
Scheijdinge ende erffdeelinge opgedragen ende gemaeckt tusschen Johannis van Schoonhoven weduwenaer van zal. Magrita Wilboirts van Son woonende alhier tot Raemsdonck ter eenre ende de gesamentlijcke testamentaire erffgen van de voornoem¬de Margrita Wilborts van Son ter andere zijde.

266v 3-4-1680
Comp. Johannes van Schoonhooven, weduwnaar Margrita Wilboorts van Son, wonende alhier ter eenre, Jan ende Peeter Wilborts van Son gebroeders, Dielis Adr. getrout hebbende Adriaentje Wilbortsz van Son, Adam vander Veecken, getrout met Maria Wilbortsz van Son ende Jan Jan Jochumsz getrout met Anthonette van Son, ende alsoo susters en halve broeders van zal. Margrita van Son woonende tot Oisterhout. Item Frans, Anne¬ken en Cicilia Peeter Brouwers, zijnde voornoemde Anneken Peeters weduwe van Aert Jansz, ende Cicilia Peeters weduwe van Meeus Corns geassisteert met Jan Ad. Conincx haeren oom en gecooren voocht in deze, Huijbert Jansz Hoevenaer man ende voocht van Dingena Peeter Brouwers, Gerrit Boeseren man ende voocht van Maeijken Pr Brouwers, Jacob Huijberde de Bruijn als vader ende voocht van sijne onmondige kinderen verweckt bij zijne huijsvrouw zal. Adriaentje Peeter Brouwers genaemt der selver kinderen Adriaen ende Willem Jacobsz de Bruijn, ende alsoo tsamen voor haer sellenen en haer sterck maken¬de voor Artus Verhagen getrout hebbende Cornelia Peeters Brouwers ende alsoo kind van Pr Adriaens Brouwer, Item Melchior Nicolaes en Johannes Brouwers gebroeders, Pr Melsen Brouwer, onsen stadthouder als grootvader en voocht van de onmondige weeskinderen van Jacob Huijberden Berrevoets geprocureert bij desselfs overledene huijsvrouw Maeijken Pr Brouwer zal., Jan Jansz Timmerman in houwelijck hebbende Cornelia Pr Brouwer tsamen kinderen ende kintskinderen van zaliger Heijltje Claes ende den voorn Pr Melsen Brouwer, woonende tot Raems¬donck ende alsoo alle testamentaire erffgen van zal Margrita Wilboirtsz van Son ter andere zijde, de welcke verclae¬ren
gedeeld te hebben volgens bovenstaande erfdeling
J. Hoogewerff, schouteth, Jochim Zeijlmans, Peeter Dorrenboom, Ad. Jans Timmermans, Jan de Conincx, schepenen en heemr.

267v 7-3-1681 smaldeelinge
Comp. Peeter Wilborde van Son, voor sijn selven en als erffgen. van Jan Wilborsz van Son zal., mitsgaders als voocht van twee onmondige weeskinderen van Jan Dielis Adriaensz, Aert Joris Oomen, man en voocht van Anneken Dielis Adriaenz voor zijn selven ende hem voorts met ende benevens den voorn. Peeter Wilboirde van Son, haer sterck maeckende en de rato caverende voor Jenneken Dielis Adr. ende alsoo kinderen en kintskinderen van zal. Dielis Adriaensz en Adriaentje Wilborde van Son, item Adam van der Veecken, man en voocht van Maria Wilboirts van Son, won. tot Oisterhout ende alsoo tsamen voor de eene helft erffgen van zal. Margrita Wilborts van Son ter eenre. Item Frans Brouwers, Anneken en Secilia Peeter Brouwers, gesusters, zijnde geassocieert met Jan Ad. Conincx haeren oom en gecoren voocht in deze, Huijbert Jansz Hoevenaer man ende voocht van Dingena Peeter Brouwers, Gerrit Boesere, man en voocht van Maijken Peeter Brouwers, Jan Jansz van Loon man en voocht van Jenneken Peeters Brouwer, Artus Verhaegen, man en voocht van Cornelia Peeter Brouwers en Jacob Huijberde de Bruijn als vader en voocht van sijne onmond. twee kinderen verweckt bij zal. Adriaentje Peeter Brouwers genoemd Adriaen en Willem Jacobsz de Bruijn en alsoo t’ saemen kinderen en kintskinderen van Peeter Adriaensz Brouwer en voor een vierde¬part erffgen, alsbooven, mits gaders Melchior, Nicolaes en Johannes Brouwer, Jan Janz Timmerman, man en voocht van Cornelia Brouwer soo voor haer selven als mede voor de twee onmond. naergelaete kinderen (i.p.v. Pieter Melsen Brouwer grootvader en voocht) van zal. Maijken Peeter Brouwer daer vader van is Jacob Huijbert Berre¬voets ende en alsoo kinderen en kintskinderen van Heijltje Claesz zal. in leven huijs¬vrouw van Pr Melsen Brouwer ende mede voor een vierdepart erffgen. van voorn. Margrita Wilboirse van Son, d’welcke alle verclaren enz.

270r 29-3-1681
Scheijdinge, bewijs ende erffdelinge gemaeckt ende aengaen met consent van schout ende gerechten van Raemsdonck als oppervoochden van alle weesen deser dorpen tusschen Ghijsbert Ghijsbertsz als oom ende voocht en Huijb. Jan Dircken als neeve en toesien¬der vande 4 naergelaeten onmondige weeskinderen van Jochum Ghijsbertsz Elemans zaliger verweckt bij zijne eerste vrouw Neeltjen Ad. Commeren, d’selve kinderen genaemt Ghijsbert, Dierck, Lesken ende Huijbert Jochumsz Elemans ter eenre ende Anneken Jans Schoutten naergelaeten weduwe van voornoemde Jochum Ghijsbertsz, zijnde geassisteert met Wouter Jansz Schouten haer broeder als gecooren voocht in dese saecke ter andere zijde. Ende dat van de erffgoederen en actie des gemeene boedels van den voornoemde Jochum Ghijsberts zal. en Anneken Jansz Schouten tot noch int gemeen geweest zijnde, in forma en in manieren hier nae beschreven enz.

En marge: Comp. Anneke Jans Schouten (zelfde datum).
Verwijzing naar acte over de weeskinde¬ren v. Jochum Ghijsberts op 20 Jan 1670.
Jacob Hoogewerff, schout, Pr Melsen Brouwer, Jochum Zeijlmans, Jan de Conincx, Peeter Jansz Dorrenboom, Adr Jans Timmermans,

271v 20-12-1681
Comp. Peeter Mathijsz, mede heemraett alhier.
Legaat van tiende aan de H Geest.
Peeter M Brouwer, stadth. Jan de Conincx, PJ Dorrenboom, Meerten Peeters, schepenen en heemr.

271v 4-3-1682
Comp. Otto van Voorst, won. R’dam, last en procuratie hebbend v. Catharina Reijniers Heessel, getr. m. Corns Huijgen alias Slobbe, eerder getr. m. Huijbert Jansz Bos uitdien hoofde gerechtigd in 1/8 part v.d. nalatenschap v. Jan Peetersz Bos zal., die gewoond had in H.L. Ambacht onder de prochie v Raamsd. ter eenre.
Adriaen Jansz Bos, als directeur v.d. boedel nagelaten door Jan Peetersz Bos ter andere zijde.

zegel v. Pr Melsen Brouwer. wapen: Op de rechter helft naakte vrouw die een slang of iets dergelijks boven haar hoofd draagt, links gearceerd.
Pr M. Brouwer, stadth. Peeter Mathijsz, Ad Jansz Timmerman.

272v 22-4-1682
Compareerde Wouter Jansz Schoutent, weduwnaer van Huijbertje Jansz van Loon zal. woonende alhier binnen Raemsdonck ter eenre en Jan Jansz van Loon als moederl oom en beeedighde bloetvoocht over de 4 naergelaeten onmondige weeskinderen van zal. Huijber¬tje Jansz geprocureert beijden voorn. Wouter Jansz Schoutent, haeren vader, genaemt der selven kinderen Johannes, Hendrick, Meijntje en Maria Woutersz Schouten, In dier qualiteijt ter andere zijde, die welcke verclaere met consent, advies en ten overstaen van Stadthouder ende Heemraden voornt als oppervoochden naer dat den staett en inven¬taris des boedels is naergesien en geconsiedeert, aengegaen te hebben in plaets van erffdeelingh Het naervolgende contract raeckende de weeskinderen haer moederlijck goet bij forma van uijtcoop off bewijs als volght te weeten dat den voorn. weduwe¬naer vader vande voorn. vier weeskinderen sal bleijven besitten, behouden ende gebruijcken erffelijck en altoos den geheelen boedel ende goederen, roe¬rende ende onroerende haeff en erve.

273v 20-5-1682
Comp. Cornelia Thunis wed wijlen Meerten Corns van Son zaliger wonende alhier binnen Raemsdonck opt Veer geass. m. Embrecht Thonis, desselfs broeder, brouwer tot Oisterhout ter eenre Huijbert Sijmons van Son als rechte beeedighde blootvoocht met Marcelis Nobel als toesiender soo well over de twee voorkinderen vande voornoemde Meerten Corns van Son, geprocureert bij zijn 1e vrouw Neeltje Corns Nobel, genaemt Sijmon (13j.) en Peeter (11 jaar), alsmede over het kind v. den selven Meerten v Son geprocr. bijden voorn. Cornelia Thunis, zijn 2e vrouw genoemd Cornelis Meertensz v Son ter andere.
Pr Melsen Brouwer, stadth., Peeter Mathijsz, Jochum Zeijlmans, Jan de Conincx ende Peeter Jansz Dorrenboom, schepenen en heemr.

274v 20-5-1682
Erffdeelinge tusschen de gesamentl. kinderen ende erffgenaemen van Adriaentje Willems in leven wed. van Jan Peetersz Bos zal.
In den eersten soo is Adriaen Jansz Bos met zijn broeder Cleijs en desselfs suster Janneken Jansz Bos wonende alhier in R. tsaemen met haer drieën bevallen ende geerffdeelt op de stede van haer moeder zal. int Broeck enz.
Ten tweede soo is Corns en Andries Jansz Bos…….
Ten derde en teegens tgeene voorz staett soo is het weeskint van Huijbert Jansz Bos, genaemt Johannes Bos voor zijn grootmoeders goet bevallen ende geerffdeelt…….
In marge: 10 Nov 1694 de drie eerste dijlen als Adr. en Clijs Jansz Bos ende Ad van Dongen (?) in huwelijk hebbende Janneken Bos over betalen van een som aan ‘t kint Johannis Huijberde Bos.

275v 4-7-1682

Comp. Adriaen, Cleijs en Janneken Jansz Bos geass. m. Adriaen voorn, haar oudste broer. Wonende binnen R.
Peeter Jansz Bos als last ende procuratie hebbende van Corn Jansz Bos, gepasseert te Rotterdam 4 Mrt 1682.
En in dier qualitijt oock als halve broeder hem daer voor sterck maeckende en de rato caverende Jochum Zeijlmans, schout in H.L. Amb. als gecooren vooght in desen voor het weeskint v. Huijbert Jansz Bos gen. Jan,
Ende zulcks alle voor een gerecht seste paert erffgen van zal. Adriaentje Willems, alh in R. over¬leden, weesende de comparante moeder en grootmoeder zal.

276r 16-9-1682
Comp. Leendert Jansz van Raemsdonck alhier op Schuijffhil woonachtigh als eerste weduwenaer van zal. Theuntje Corns ende nu getrout zijnde met Engeltje Bastiaensz ter eenre ende
Jan en Corns Leendertsz van Raemsdonck, gebroeders, zoone v.d. voorn. Leendert Jansz verweckt bij de voorn. Theuntje Corns haere moeder zal. won. de voorn. Jan Leend. tot Schiedam en aldaer getrout en Corns Leendert noch alhier is Raems¬donck tsaemen ter andere zijde.
Stadth. Joch. Seijlmans, P. Mathijsse.

276v 8-3-1683
Erfdeling Peeter Adriaens Brouwer.
Opdracht Scheijdinge ende deelinge etc. gepasseert voor wethou¬deren van Raemsdoncq den 8 maert 1683.
Compareerde voor Pieter Melsen Brouwer stadthouder, Peeter Mathijss, Jochum Zeijl¬mans, Jan de Coninck ende Adriaen Jansz Timmerman Schepenen ende Heemraden der Ambachtsheerlijck¬heijt van Raemsddoncq,
Anneken Peeter Brouwers weduwe Aert Jansz. Timmerman geassisteert met Melchior Brou¬wer secretaris alhier als haeren gecoren vooght in dese saecke. Francois Brouwers, Sacilia Peeter Brouwers, wed. van Meeus Cornelisz geassis¬teerd met den voornoemde secretaris als mede haere gecoren voocht in dese saecke. Dingena Pr. Brouwers wed. Huijbert Jansz Hoevenaer geassisteert met den voornoemde secretaris, haeren gecoren vooght in dese, Gerrit Fransen Boeser in houwelijck hebbende Marijcken Pr. Brouwers woonende alhier in Raems¬doncq. Item Jacob Huijberde de Bruin, weduwnaer ende boedel¬houder van Adriaentje Pieter Brou¬wers zaliger, woonende tot Waspick, Jan Jansz. van Loon in houwelijck hebbende Jenne¬ken Pr. Brou¬wers ende Artus Verhaegen in houwelijck hebben¬de Cornelia Peeters Brou¬wers woonende tot Geertruijden¬bergh alle indier qualiteit kinde¬ren ende rechte erffgenamen van Peeter Adriaen Brouwers ende Maria Adr. Coninx, haere comparanten vader ende moeder zaliger, in leven alhier op den Berge woonende. Welcke voornoemde partije comparanten verclaren met malcanderen in minnen en vrint¬schap te hebben gepart gescheijden ende gedeelt alle de naervolgende erffgoederen bij den voornoemde Peeter Adr. Brouwers ende Maria Ad. Conincx metter doot ontruijmt ende achtergelaten hebben als meden vande acker haer comparanten aengecomen van Margrita Wilboirts van Son, in leven weduwe van Adriaen Aertsz van Bommel zaliger ende dat in maniere forma ende conditie hier nae beschreven:
Als namentlijck ende voor eerst soo is de voors. Anneken Brouwers. wed. Aert Janss Tim¬merman eerste comparant bevallen ende beërfdeelt ende sal d’selve hebben, genieten ende erffelijck blijven possideeren vier ende een halff geert landts sijnde de helft van 9 gaerden in een stuck van twaelff gaerden geleegen in den polder van Groot Waspick gemeen met Artus Verhagen, haeren swaeger cumsuis, streckende uijt den zuijden van den Caesloot aff noortwaerts op tot den Scheijsloot toe. Beleijnt ten oosten Claes Banck cumsuis ende west Gerrit Boeseren voornt ende Gijsken (?) Thijss, noch in eenen acker met het bosken op de Vlaeijckens van outs genaemt Melsen Acker, streckende van de halver Vlaijckens Straet aff zuijden, noortwaerts op tot den halver Paelsloot toe, beleijnt ten oosten de erffgenamen Ansum Huijben ende west Corns Meeus cumsuis sonder meer, met conditie dese bedeelinge tot egalisatie moet uijtreijcken aen haer suster Sicilia tot haere bedeelinge van reijne landt de somma van hondert gulden.
Daer tegens is Frans Brouwers bevallen ende beërffdeelt en sal hebben, genieten ende erffelijck blijven possideeren den gerecht vierdepart van Bacxweer, gemeen ende onverdeelt met Jacob de Bruijn ende desselfs swager Jan van Loon cumss, streckende wijtten zuijden vande Schrave¬moerse vaert aff noortwaerts op ter halver oude Donga toe, met sulcke regenooten als van outs daer toe gerequireert, noch bevallen op het stuck lant genaemt Meerten Denis Heuvel alhier bijt Broeck gelegen, beleijnt ten oosten de erffgen. van Huijbert Janss Hoevenaer, zuijden ende west de Schra¬vemoerse vaert ende noorden Meerten Denis Sloot sonder meer, met conditie dese bedee¬linge tot egalisatie moet uijtreijcken aen Jan Jansen van Loon sijnen swager tot sijn bedeelinge de somma van tweehondert gulden.
In margine: Compareerde voor secretarije alhier in Raemsdonck Jan Janss van Loon bekent de twee hondert gulden door sijn swagerinne Dingena Brouwer weegens Frans Brouwer hier nevenstaende geëxtendeert onffangen te hebben de eerste mey 1685. Toirconde, geteec¬kent: Jan Jans van Loon, secretaris Brouwer.
Daertegens is Sicilia Brouwers bevallen ende geërffdeelt op het lant in Reijnen landt onder Raemsdoncq thijnden de Berge geleegen bestaende int zuijden vande Kille tot de oude Donga toe in 3 geerden en 24/32 part van een geert ende int noorden vande Kille tot den Scheijsloot ofte halve Donga toe in 6 geerden en 21/32 part van een geert alle bedeelt op den ‘t oesten cant gemeen met Rijvert Jacobs erffgenamen cumsuis ende dat streckende van de oude Donga int zuijden noortwaerts ter halver Mase ofte Scheijsloot toe. Beleijnt ten oosten Corns Lamberden erffgenamen ende west de graeffelijckkeijt van Hollandt, noch in dinge Ghijben steeden op de Bergen, streckende uijtten zuijden van de erffve van Jochum Zeijlmans cumss noortwaerts tot de halver Geijlsloot toe. Beleijnt ten oosten Jochem Adr. Ghijben ende west Dielis Handricks en sal noch tot egalisatie genieten van Artus Verhagen vijftigh gulden ende van Anneken Pr. Brouwers hondert gulden.
Daertegen is Dingena Peeter Brouwers wed. Huijbert Janss Hoevenaer bevallen ende geerffdeelt op de helft van Vroukens Landt omtrent voor en achter de kercke van Raemsdoncq geleegen, Ende dat gemeen ende onverdeelt met de wederhelft op Gerrit Boeseren gevallen ende dat strecken¬de uijt den zuijden vande halve Creecke noortwaerts eerst tot den Hoff van Anneken Brouwers ende weder achter thuijs van den Werff vande meergenoemde Anneken Brouwers mede noortwaerts op ter halver oude Maese ofte Scheijsloot toe. Beleijnt ten oosten Jan Willemss. Kuijper, Jochum Ghijsbrechts erffgenamen, de erffgen. van Jan Jan van Loon met het buijtenste landt van Nijs Onouts (?) de een tijnden den anderen gelegen ende west binnen¬dijcx Ghijsbert Ghijsbertss, de kerck van Raemsdoncq ende Buijten Jochum Zeijlmans, met noch Roeltijens Hooghtje op de Bergen geleegen streckende wijtden zuijden van de Braebers erff aff noortwaerts totten Geijlsloot toe, oost Dielis Handricx ende west Jochum Zeijlmans met Willemken Aerden kinderen.
Daertegen is Gerrit Boeseren Nomine Uxoris bevallen ende geërfdeelt op de wederhelft van Vroukens Landt gemeen ende onverdeelt met de wederhelft boven op Dingena Brou¬wers geërfdeelt in forma aldaer geëxtendeert noch op de Vlaeijckens Klavere Weij, strec¬kende van de halve Vlaeijckens straet zuijden noortwaerts op ter halver Paelsloot toe, beleijnt ten oosten Thunis Peeters met Adr. Janss. Timmerman ende west Jan Janss van Loon.
Daertegen is Jacob de Bruijn Nomine Uxoris bevallen en geërfdeelt op een Vierdepart van Bacx Weer gemeen ende onverdeelt met Frans Brouwers ende Jan Janss. van Loon cumss streckende ende beleijnt als op de bedeelinge hier vooren op Frans Brouwers geëxpreseert, noch opden acker int Broeck, gecoomen van Marghrita Wilboirts van Zon streckende uijtten zuijden van de Brabers erve aff noortwaerts tot op de halve strate toe, beleijnt ten oosten Adr. Anssumss Bosser ende west de erffgen. van Ansum Huijben, mitsgaders noch op Visseren acker alhier op de Berghen streckende van de halver Creecke noortwaerts op ter halver Ghijlsloot toe, beleijnt ten oosten de kinderen van Corns Mathijss ende west de erffgen van Peeter van Luchtenburgh.
Daertegen is Jan Janss van Loon Nomine Uxoris bevallen ende geërffdeelt op een vier¬depart in Bacx Weer gemeen ende onverdeelt met Jacob Huijberde de Bruijn ende Frans Brouwers cumss, streckende en de belijnt als op de deelinge hier vooren op Frans Brou¬wers is geëxpres¬seert, met noch op de Breede Vlaeijckens Weij streckende uijtten zuijden van halver Vlaeijckens straet aff noortwaerts tot den halver Poelsloot toe, beleijnt ten oosten Gerrit Boeseren ende west Johannes van Schoonhoven sonder meer, met conditie en tot egalisatie vande bedeelinge den voorn. Jan Janss van Loon moet genieten en ontfangen van Frans Brouwers de somma van twee hondert gulden ter sauvegarden (?) van den Heuvel.
Daerentegen ende voor het laetsten is Artus Verhagen Nomine Uxoris bevallen ende geërfdeelt op vier ende een halff geerde landts sijnde de helft van negen geerden in een stuck van twaelff geerden geleegen in den polder van Groot Waspick gemeen met Anne¬ken Brouwers ende aldaer geëxtendeert, noch op den Broecxss Heuvel bestaende in ackerlandt en bos, streckende uijtten zuijden van Brabanders erve aff noortwaerts op tot de stede van Anthony Corns ende den erve van Ad. Claessen Hoevenaer, ende west Corns Claessdochter Grietje cumss, mits gaders int landeken aen den Dieffdijck het derdendeel genaemt streckende van de creeck ofte halve aff zuijden noortwaerts op tot den buijten Dieffdijcxss dwarssloot toe, sonder meer, met conditie dese bedeelinge tot egalisatie moet uijtreijcken op Reijne Lant aen Silia Brouwers bedeelt de somma van vijfftigh gulden.
Voorts is tusschen parthije Condividenten wel expresselijck geconditioneert ende gesloot¬en, dat ider hooft voor hooft tot dorpslasten ommeslagen en verpondinge par ider bede voor haere bedeelinge dragen ende jaerlijcx betaelen sullen seven stuijvers uijtgenomen Jacob de Bruijn, sal betalen 6 stuijv: 15 penn: Vorders dat de voorn. erffgen malcanderen sullen moeten weegen ende steegen daer het van nooden sal weesen. Ter naester velde en minste schade, als oock dat ider hunne hiervooren gedeelde goederen van stonden aen sullen aenvaerden mette bekende pachten, renten, chijnssen ende andere lasten daer op staende ende uitgaende als hunne andere vrije goederen, mits dat ider op het sijne sal moeten hebben gedogen en onderhouden alle servituijten van waeterlaten, schouwen, weegen ende steegen ende alle andere gebeurlijcke rechten deser heerlijckheijt Raemsdoncq die de eene ofte andere parceele sonde moogen subjeckt weesen en sullen de penningen hier voorn tot egalisatie belooft betaelt moeten werden op Bermis (=Bamis? Bamis is een bekende betaaldag, maar dat was 1 oktober) ofte alderheijligen deser jaers 1683 ende oft het gebeurde dat op eenige der voorsz, gedeelde goederen eenige vordere commer ofte last quame te gereijsen meer dan hier voorens is aengenoemt (des men verhoopt neen) ende waer van sij deijlluijden ider int particulier verclaeren t’ignore¬ren, indien gevallen so geloven sij parthije comparanten d’selve malcanderen te sullen helpen quijten ende affdraegen tot huijden dato deser toe als oock te sullen helpen voldoen ende betaelen alle de oncosten in het opwinnen, aff ende aenschrijven der chijnsen, renten, verpondinge, conterbutie ende achterstallige lasten ende schulden des tenteert te houden ider met sijne vooren bedeelde portie ende goederen, geloovende de voorsz. contractanten alle ‘t gene voorsz is te weesen haer minnelijcke scheijdinge en deelinge ende aen malcanderen hen voorsz hier vooren bevalle gedeelten op te dragen d’een tot des ander behoeff renuntierende van ‘t recht dat zij int gemeen op d’selve goederen hebben gehadt. Geloovende voor goed, vasth, bondigh ende van waerden onverbreeckelijck dese deelinge naer te comen onder verbant als naer rechten.
Aldus gedaen ende gepasseert op den 8 maert 1683, present ende ten overstaen van stadthouder en Heemraden als vooren.
P.M. Brou¬wer, Jochem Seijlmans, Jan Conincx, Adriaen Janssen Timmerman.

279r 9-3-1683
Comp Corns Dielissen van de Heuvel, weduwnaar Elysabeth Jan Nieuwenhuijsen alhier won op de Berge ter eenre.
Jan Jansz Nieuwenhuijsen als oom ende voocht v. Huijbertje Corns out omtrent vijff jaeren naergelaten dochter v. voorn. Elysabet Nieuwenhuijsen bij Corns Dielisz voorn. aen d’selve geprocureert ter ander sijde de welcke bekennen etc.
Contract v Aanneming.
Bel. in Waspik Huijbert Paulus Zeijlmans.
P.M. Brouwer, stadth, Peeter Mathijsz, Jochum Zeijlmans, Ad Jansen Timmerman, Peeter Jansz Dorrenboom, schepenen en heemr.

280r 2-2-1684
Contract van boedelscheijdinge tusschen swager ende broeders etc.
Comp. etc. Claes Steven Boeven weduwenaer van Adriaentje Dielisz van den Heuvel zaliger wonende binnen Raemsdonck ter eenre, Peeter, Corns ende Wouter Dielisz van den Heuvel gebroeders, Jacob Jan Vassen, weduwenaer v. Maeijken Dielisz van den Heuvel zal. als vader en gecooren voocht in dese van zijne onmondige kinderen genaemt Adriaentje ende Huijbert Jacob beij deselve Maeijken Dielisz verweckt ende Jochum Ad. Gijben als moederl. oom ende gecoren voocht in dese van Jenneken, Corns, Pr. en Maijken Hendricx, naergelate onmondige kinderen van Hendrick Dielisz van Huevel zaliger, daer moeder van is Janne¬ken Ad. Bossere ende indier qualiteijt voor den halve kant, woonende mede alle onder Raemsdonck voorsz ter andere zijde, de welcke verclaere wedersijts noopende de erffenisse naerlaetenschappe en besterffenis¬se van zal. Arien Dielisz van den Huevel haeren broeder eerstoverle¬den en de naergelaeten goederen van Adriaentje Dielisz van den Huevel, in leven huijsvrouw van den eersten comp. en suster, mitsgaders moeije van de respective tweede comparanten nae overleden, alle in minne en vrintschappe met advies consent en approbatie van Stadthouder ende Heemraden alhier naedat de staette ende inventarise zijn naegesien aengegaen ende gemaeckt hebben dit haar tegen¬woordigh contract etc.
Pr. Melsen Brouwer, stadth. schepenen en heemr. als boven.

281r 29-2-1684
Contract van boedelscheijdinge tusschen schoonmoeder en haere man zaligers voorkinderen.
Comp. etc Truijken Commersdr. wed. wijlen Jacob Meeus zal. alhier op de Haeve (Haven ? òf Haene?) woonachtig geassisteert m. Lambert Commersen haere broeder woonende tot Waspick als haere gecooren voocht in dese saecke ter eenre, Jan Jansz Timmerman als outoom ende voocht met Nicolaes Bastiaensz Buijs als oom ende toesiender voocht over de 3 naergelaeten onmondige weeskinderen van voorn. Jacob Meeusz verweckt bij zal. Pieternella Buijs zijne eerste gewesene huijsvrouw en de voorn. weeskinders moeder zal. genaemt der selven kinderen
!!! Frederick, Hendrick en Bastiaen Jacobs, ter andere sijde, de welcke verclaere met den andere in forma van boedelscheijdinge aegegaen etc.
Pr. M. Brouwer, Stadth. Peeter Mathijsz, Jochum Zeijlmans schepenen.

282r 23-2-1685
Scheijdinge, bewijs en erffdelinge aengegaen en gemaeckt tusschen Jan Willemsz Cuijper weduwenaer van zal. Maijke Ariens ende boedelhouder van zijn ende haere goede¬ren, mitsgaders als gebleven possesuer weegens de erffgoederen ende naerlaetenschap van Jeske Thijss zijne voorn. huijsvrouwe moeder zal. ter eenre, Dirck Jans Cuijper woonende tot Waspick, Jan Crijne in houwel. hebbende Cateleijn Jansz Cuijper woonende opten Hout onder Oisterhout ende Arien Bouwens in houwel. hebbende Dingena Jansz Cuijper, soo voor haer selven ende haer tsaemen sterckmaeckende en de rato caverende voor Marij, Hester, Adriaentje, Willem, Corstiaen ende Jan Jansz Cuijper in dier qualite¬ijt kinderen ende erffgenamen van Maria Ariens ende Jaske Thijsz respective ter andere zijde, de welcke verclaeren etc.
Aen den eersten is Jan Willemsz Cuijper als vader van tweede comparant bij blinde lootinge gevallen etc.
Bel. (weijken aan de Dieffdijck) Jasper Cleijsz, Seeger Cleijsz.
Bel. erffenisse Ad Jans Timmerman.
Pr M Brouwer, stadth, Ad Jansz Timmerman, Pr Mathijsz, Jochum Zeijlams, schepenen ende heemr.

283v geen datum
Scheijdinge ende erffdelinge aengegaen ende gemaeckt tusschen de kinderen kints kinderen ende testamentaire erffgenamen van zal. Dielis Hendricx van den Huevel ende Huijbertje Corns, beijde zaliger, in leven echteluie binnen Raemsdonck op Berge gewoont.
Eersten soo zijn de vier naergelaeten weeskinderen van zal. Hendrick Dielisz geweesene voorzoon van den voorn. Dielis Handrics van den Huevel, daer moeder van is Janneken Adriaensz Bosser alle int lest deser genoemt bij representatie in haer vader zal. plaets voor haer grootvaders erffgoet voor een vijffde stuck gecavelt en bij lootinge geerffdeelt enz.
Daer teegens is Peeter Dielisz van den Huevel voor en in voldoeminge van zijn vader ende moeders erffgoet gecavelt en geerffdeelt enz.
Zijn broer Corns. zijn kint verweckt bij zal. Elisabeth Nieuwenhuijsen.
Daerenteegen is Jacob Jan Vassen, weduwenaer van Maeijken Dielisz van Huevel zijn 2 kinderen verweckt bij de voorn. Maeijken Dielisz.
Daer en teegen is Wouter Dielisz vanden Huevel…
Daer en Teegen is Cornelis Dielisz van den Huevel.

285r 26-2-1685
Comp. Janneken Ad Bosser als moeder van haer 4 kinderen verweckt bij haere man zal. Hendrick Dielisz van den Huevel genoemt Jenneken, Cornelis, Peeter ende Maijken Hendr v H. ende alsoo geass. m. Jochim Ad. Gijben als gecooren voocht en oom in dese saecke, en dat te een dreve (?) ende behoeve van haere voorn. gesamentl. onmondige kinderen ter eenre, Peeter Dielisz vd H soo voor zijn selven en als voocht van 2 naergelaeten kinderen van Maeijke Dielisz vd H met Jacob Jan Vassen wednr. van voorn. Maeijke Dielisz, soomede voor zijn selven en als ouder en toesiender voocht van sijne voorn 2 kinderen gen. Adriaentje ende Huijbert Jacobsz.
Item Wouter Dielisz vd H., mitsgaders Cornelis vd H. voor zijn selve alsmede vader ende toesiender met en benevens Jan Jansz Nieuwen¬huijsen als voocht van ‘t naergelaete weeskint v. Elisabeth Jan Nieuwenhuijsen gen. Huijbertje Corns, en in dier qualiteijt kinderen, kints kinderen ende testamentaire erffgen. vande voorn. Dielis Hendrickx van der Huevel en Huijbertje Corns ter andere zijde, woonende alle onder Raemsdonck de welcke verclaren etc.
Pr. M. Brouwer, stadth., Peeter Mathijsz, Joch. Zeijlmans, Ad Jans T.

286r geen datum
Scheijdinge en erffdeelinge tusschen de kinderen en kintskinderen van zal. Dingena Ariens, haere moeder en grootmoeder respective, was in leven wed. van Ansum Huij¬ben zal., aengegaen ende gemaeckt over de goederen en naerlaeten¬schap vande selve Dingena Ariens in gevollege van den staedt ende inventaris daer van hodie opgerecht en gepasseert voor Stadthouder en Schepenen in dese genomineert waer tot ons cortheijt wille wert gerefereerd in maniere hier naer beschreven.
Erfgenamen zijn: Jochum en Peeter Ansumsz Bosser. Jan Huijberde Zeijlmans in huw. hebbende Cornelia Ansumsz Bosser; krijgt toebedeeld: oude stede gecomen van Wouter Aertsz Mandemaker.
Cornelis Ansumsz Bosser.
Kinderen v Anneken Ansumsz Bosser zal.
Arien Ansumsz Bosser.
Kinderen v. Huijbert Ansumsz Bosser.

287r 17-10-1685 (zelfde namen als boven, niet apart geïndexeerd)
Comp. etc. Jochum en Peeter Ansumsz Bosser, Jan Huijberde Zeijlmans in houwelijck hebbende Cornelia Ansumsz Bosser, Cornelis Ansumsz Bosser met Ad. Claesz Hoeve¬naer als vader en voocht van zijne kinderen genaemt Adriaentje, Maria, Lijsbeth, Dingena, Huijbertje en Cornelia geprocureert bij zaliger Anneken Ansumsz Bosser haere moeder zal. en dat ten wene (?) ende behoeve de voorn sijne kinderen.
Item Ariens Ansumsz Bosser soo voor zijn selven en als voocht ende Hendrick Huijbertse Bosser voor zijn selve ende als toesiender over de onmondige weeskinde¬ren van Huijbert Ansumsz Bosser geprocureert bij Adriaentje Jansz haere moeder ende dat ten behoeve van den onmondige kinderen genaemt Dingena, Engeltje ende den voorn Hendrick Huijbertse Bosser ende alsoo kinderen, kints kinderen ende gerechte erffgen. van zal. Dingena Ariens, bree¬der int hooft deser genoemt, de welcke verclaere enz.
Actum Raemsdonk den 17 Octob 1685
Present Pr. Melsen Brouwer, stadthouder, Peeter Mathijsz en Jochum Zeijlmans schepenen en heemraden.

288r
Scheijdinge en erffdeelinge aengegaen ende gemaeckt tusschen de kinderen en erffgenamen van Claes Jansz en Adriaentje Ghielen zal. ende dat vande vasten erve en onroerende goede¬ren bij d’selve haere ouders naergelaeten alle tot Raemsdonck geleegen in forma naebeschreven.
1e Jan Claes, 2e Willem van Toorn, 3e Peeter Bastiaensz Commeren X Theuntje Claes, 4e Michiel Claes, 5e Peeter Huijbertsen X Maria Claes, 6e voor en na kinderen van Sijken Claes

278v 12-1-1686
Comp. Jan Claesz, Willem van Toorn in houwel. hebbende Adriaentje Claes, Peeter Bastiaensz Commeren in houwel. hebbende Theuntje Claes, Item Michiel Claesz, Peeter Huijbertsen in houwel. hebbende Maria Claes, mitsgaders Dirck Aerts Boodem (?) in houwel. hebbende Anneken Aeren ende Arien Aerden voorkinderen van Sijken Claesz soo voor haer selven ende den voorn. Arien Aerden mede in qualiteijt als voocht ende Isaack Peeters als vader ende toesiender over de naekinderen van meergenoemde Sijken Claes bij Isaack Peeter haere vader verweckt, genoemt Dingena, Huijbert, Lesken, Pr ende Jan Isaacksz en zulcx tsaemen kinderen, kints kinderen ende erffgen. van Claes Jansz en Adriaentje Ghielen, breeder int hooft genoemt, de welcke verclaeren etc.
Actum Raemsdonck den 12 Januarij 1686 present Pr Melsen Brouwer Stadthou¬der, Peeter Mathijs, Jochum Zeijlmans en Ad. Jans Timmerman, schepenen ende heemraden, die de deelinge als vooren haer aengaende approbeeren.
Toirconde geteekent nevens de comparanten o.a. Jan Clasen, Miegiel Clasen, Dierick van Ruk (?) boomdam (?), t merck van Arien Aerden Schouwen.

290v 8-2-1685
Tweede ende smaldeelinge naer gehouden liquidatie aengegaen ende gemaeckt tusschen de kinderen ende erffgen. van Dielis Hendricx van de Heuvel.
Pr. Melsen Brouwer Stadthouder, Peeter Mathijsz, Jan de Conincx, schepenen en heemr.

291v 7-2-1687
Erfdeelinge aengegaen tusschen de vier kinderen van Jochum Ghijsbrechtsz Elemans ende Neeltjen Adriaen Dircken zal. de anno 1687.
Comp. Ghijsbrecht Ghijsbrechts Elemans als oom ende vooght met Huijbert Jan Dirc¬ken neeff ende toesiender van Huijbert ende Dirck Jochums Elemans mitsgaders Ghijsbert Jochums Elemans, ruijter onder de Companie van heer ridtmr. de Heijde jegenwoordigen in garnisoen leggende binnen Arhum (Arnhem ?) en Johan Martin Steel in houwel. hebbende Lijsbet Jochumsen Elemans woonende tot Breda de welcke hiermede in voorn. qualiteijt ende zulcx als kinderen gesamentl. van zal. Jochum Ghijsbertsz Elemans ende Neeltjen Ad. Dirck Commeren zal. naer het sluijten van haere rekening, hodie voor wethouderen alhier gepasseert enz.
Jan de Conincx stadthouder, Jochum Zeijlmans, Pr. Dorrenboom, Bastiaen Stevens, Frans Brouwer, Jan de With en Johannes Brouwer, schepenen en heemr.

293v 16-2-1692
Compareerde voor etc., Adriaen Jochum Adr. Gijsberts als testamentaire vooght over de drie onmondige kinderen van wijlen zal. Huijbert Arienz Bosser en Maria Mattijse Vol¬ders, met name deselve kinderen Jenneken, Huijbertie en Adriaentje Huijbert Ariens Bosser. Ende Willem Huijben Visser in huwel. hebbende Neeltie Jacobs, daer vader van was Huijbert Willems ende verweckt uijt de voorz. Maria Volders, soo voor sijn selve ende alsmede als beëdighde toesiender over de voorz. drie onmondige kinderen de welcke bekenne ende verclare met malcanderen te hebben aengegaen en gemaeckt de minnelijke en vrindelijke erffdeij¬linge en deijlinge van erffgoederen metter doot ontruy¬mt ende naergelaten bij de voorz. Huijbert Ariensz Bosser en Maria Mattijse Volders in voege forme en maniere hier naerbeschreven volgende:

295v 15-7-1692
Huijbert Cornelis Bosser als toesiender van de vier kinderen van Jacob Cornelis Bosser za en Adriaentje Sijmons een openbare verkoping houden.

298r 11-3-1693
Neeltie Jacobs Bullen wed Willem Huijbrechtsde Groe met not. Adriaen Hoevenaer als voogt ter eenre en Jan Corn Visser als voogt en Lambert Dielis Goethart als toesiender over het kint, Huijbert. De inboedel heeft weinig waarde. De voogden nemen het kind aan.
In de marge: Gerit Egmonts X Neeltie Jacobs Bullen hebben voldaan

299r 12-3-1693
Adriaen Jans Clauwers wed Neeltie Janz Verdonck ter eenre en Peter Verdoncq als vooght en Jan Janz Clauwers als toesiender over het kint van Neeltie ter andere zijde. De boedel heeft weinig waarde. Adriaen neemt het kint aan.

300r 16-3-1693
Op heden den sestiendienden Meert xvjC drientnegentich compareerde voor Jochum Jacobs ende Adriaen van der Schans, schepenen ende heemraden des ambachtsheerlijckheijt van Raemsdonq, Peter, Adriaen en Cornelis Janz Dorrenboom, soo voor haer selven ende inne (?) staende ende de rato caverende voor haren absenten broeder Joost Janz Dorrenboom, Gijsbert Elemans, in huwelijck hebbende Mayken Jans Dorrenboom, Jacobus Clasen Tack, in huwelijck hebbende Anneken Janz. Dorrenboom, Peter Janz Dorrenboom als noch als vooght ende Adriaen Clasen Hoevenaer als toesiender over de twee onmondige kinderen van wijlen zal. Johannis Janz Dorrenboom daer moeder aff is Dingena Franz Brouwers, allen kinderen, kintskinderen ende erffgen. van wijlen zal. Jan Petersen Dorrenboom ende Lijntie Michielsen, de welcke verclaren met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben een minnelijcke ende vrindelijcke scheijdinge ende erffdijlinge van de naergelaten goederen van voorsz Jan Peters Dorrenboom ende Lijntie Michielsen in voege ende manieren hier naer volgende.
Eerstelijck soo is den voorz: Peter Janz Dorrenboom, naer voorgaende blinde lotinge erffelijck ten deele bevallen ende sal dienvolgende den selven hebben behouden ende in vollen eijgendom blijven besitten een gerecht derdepart in de hoeff gecomen van Arnol¬dus Benraten (Henraten?), bestaende in een huijs hoff ende erffenisse daeraen leggende ende daer toe behoorende, ende dat in soodaniger groote ende maete als de selve gelegen is opt Veer alhier, gemeen ende onverdeelt met Corn. Janz Dorrenboom voor een derdepart ende de voorz weeskin¬deren van Johannis Dorrenboom voor het resterende derdepart resp. hiernaer daer op bedeelt, oost d’erffgen amen van Rijvoort Jacobs, west der erffgen van Aert Heeren endt meer andere streckende uijtten zuijden van de erve vande wed. Melghior Brouwers cum suis aff noortwaerts op tot Scheepsdiep oste de Donga toe, los ende vrij uijtgesondert den Heeren Chijns met de dorpslasten tot drie st. met eenen en een derdepart van eenen pennincq jaerl in ider beede sonder meer.
Waertegens den voorz. Adriaen Janz Dorrenboom naer voorgaende lootinge erffelijck ten deele bevallen is ende sal dien volgende den selven hebben behouden, ende in vollen ende vrij en eijgendom blijven besitten een parceel lant soo zaij, waylant ende bos, genaempt de doncq, ende dat in soodaniger groote ende maete als het selve gelegen is onder Raemsdonq opt Veer, comende aldaer oost Corn. Corn. Nobel, west d’wed. Dirck Mattijs Otjens cum suis, strec¬kende uijtten zuijden van de halve achter straet aff, noortwaerts op tot de halve straet toe, sijnde los ende vrij uijtgenomen den Heeren Chijns, met de dorpslasten tot drie stuijvers ende vijftig penn. jaerl. in jeder beede sonder meer.
Item alsnoch eene stede bestaen¬de in een huijs, hoff ende erffenisse daeraen leggende ende daer toe behoorende, staende ende gelegen opt Hooge Veer alhier in soodaniger groote ende maete als het selve aldaer geleghen is comende aldaer oost de wed van Adriaen Janz Knaep ende west de kinderen van Jan Meer¬tens cum suis, streckende uijtten zuijden van de erve van de Poelsloot aff, noort¬waerts op tot de erve van Frans Brouwers toe met de Steeght aen den oostenkant leggen¬de tot over de straet toe, los ende vrij uijtgesondert den Heeren Chijns met de dorpslasten tot twee sts jaerlijcx in jder beede sonder meer.
Waertegens den voorz Cornelis Janz Dorrenboom naer voorgaende blinde lootinge erffelijk ten deel is gevallen ende sal dienvol¬gende sen selven hebben behouden in vollen eijgendom blijven besitten een gerecht derde¬part in de voorz. hoeff van Benraete gelegen, gerengenoot (?) gemeen ende onverdeelt als boven, los ende vrij, uijtgesondert den Heeren Chijns met de dorpslasten tot vier stuijvers met een en den derdepart van eenen pennincq, jaerlijcx in jder beede sonder meer Waertegens den voorz Joost Janz Dorrenboom naer voorgaende lootinge erffel. ten deele bevallen is ende sal dien-volgende den selven hebben behouden ende in vrij en eijgendom blijven possideren de gerechte helft in de parceel hoylant onverdeelt ende gemeen met Jacobus Tack, in soodaniger groote ende maete als het gelegen is in de Werffcampen onder Raemsdoncq, komende aldaer oost den armen alhier, west Juffr van Gils streckende uijtten zuijden van ter halver hil aff noortwaarts op totter halve schaysloot toe, los ende vrij uijtgenomen den Heeren chijns ende de dorpslasten tot vijff stuijvers twee ende een quartier penninck jaerlijcx in jder beede met den heeren chijns, sonder meer.
Waer tegens Gijsbert Elemans nomine uxoris, naer voorgaen¬de lootinge erffel. ten deele is bevallen, ende sal alsoo hebben behouden ende in vollen eijgen¬dom blijven besitten, eenen acker zaijlant gecomen van Mr. Pr. Broeders, geleegen in den ouden polder alhier aen de kant, ende dat in soodanige groote ende maete als den selven gelegen is, oost ende west de wed Adr. Jans Knaep, streckende uijttten Zuijden vande Poelsloot aff. noortwaerts op tot den halven dwarssloot toe, los ende vrij uijtgesondert den Heeren Chijns ende de dorpslasten tot eenen st. ende ses penn. jaerlijks in ider beede.
Item alsnoch een parceel waijlant gelegen in Curen Polder onder Raemsdq ende dat in soodaniger groote ende maete als het gelegen is comende oost Johannis Brouwers, west Adriaen Clasen Hoevenaer, strecken¬de uijtten Zuijden van den halve straet aff, noortwaerts op tot de buijten dijcxen dwars¬sloot toe sijnde los ende vrij uijtgesondert den Heeren Chijns ende de dorpslasten, tot eenen stuijver ende veertig penningen jaerlijcx in jder beede sonder meer.
Waer tegens Jacob Clasen Tack nomine uxoris, naer voorgaende lootinge erffel. ten deele is bevallen ende sal den selven alsoo voor sijn portie in vollen ende vrijen eijgendom blijven besitten, de weder¬helft onverdeelt met den voorz Joost Dorrenboom uit voorz Lant in de Werffcampen gelegen gerengenoot ende in soodaniger groote ende maete als op het lot van Joost Janz Dor¬renboom staet uijtgedruckt, los ende vrij, uijtgesondert den heeren Chijns ende de dorpslasten tot vijff sts twee ende een quartier pennincq jaerlijcx in jder beede, sonder meer.
Eijndelijck ende waer tegens de voorz. vooghden naer voorgaende lootinge ten behoeve van voorz. twee onmondige kinderen van Johannis Dorrenboom zal. samen voor hare portie erffelijck ten deele sijn bevallen ende sullen dienvolgende de selve hebben ende in vollen ende vrij en eijgen¬dom blijven besitten, een gerecht derdepart in de voorz. Hoeff van Benraten, gelegen gerengenoot, gemeen ende onverdeelt als op het lot van Peter Dorrenboom staet uijtgedru-ckt, Los ende vrij uijtgesondert den Heeren Chijns ende de dorpslasten tot vier stuijvers met een en eenderdepart van eene pennincq, jaerlijcx in jder beede sonder meer.
Voorts verclaren de comparanten ende deijlderen, dat sij als boven staet alsoo geschift, geschijden ende geërfdeijlt te hebben, in manieren sulcx gewoonlijck ende recht is. Dienvol¬gende gevende over den eenen ten behoeven van den anderen portie ende erffdeel als desiste¬rende ende renuntierende, daer van mits desen.
Verders gelovende ondert verbant als naer rechten malcanderen een jder der voorz. goederen nu ende altoos rust ende vredelievend laeten posside¬ren soo voor hen als hare nacomelingen als houdende sulcx voor goet vast, bondich ende van waerdig en sal een jder moeten onderhouden alle wegen, stegen, dijck ende waterlaeten of andere nabure rechten als het voorsz. lant eenichsints hebbende ende lijdende is en voorts allen verholen commer, calangien ende aentael die namaels te voorschijn mochten comen, malcanderen sullen helpen dragen ende betalen.
Aldus gedaen ende gepasseerd binnen Raem¬sdoncq op den sestienden meert xvjC drieentnegen¬tich voorsz. ten overstaen van schepenen als int hoofde deses et relatu d’Hr Thomas Claypole, geauthoriseerde Officier. wg. Jochum Jacops, Adriaen van den Schans.

303r 25 Nov. 1693
Verschil tussen
1e. Adriaen van der Schans, schepen, voor zich zelf en voor sijn broers en susters en swagers, erfgenamen van zal. Anneken Janz hun zuster en
2e. Govaert Jacobs wed van de voorsz Anneken Jans. Bastiaen Stevens, schepen, Jochum Jacobs.
Zij sluiten een akkoord.

303v 3 Dec. 1693
Comp. Govert Jacobs weduwnaar van Anneken Jan Bastiaenzn is voldaan. Adriaen van der Scahns namens broers en susters zijn ook voldaen.

304v 4-2-1694
Opden 4e februarij 1694 compareerde voor etca Jan ende Cornelis Cnaep, Eijken Adriaenss Cnaep, geassisteert met Adriaen Cornelis de Bot, haren zoon, Jan ende Adriaen Peeterssen van Strien, soone van Peeter Cornelisse van Strien ende Jenneken Adriaens Cnaep, hare moeder, beijde zaliger, Cristiaen Cristiaenssen in houwelijck hebbende Maria Peeterssen van Strien, doghter van Jenneken Adriaens Cnaep, voorschreven, den voorschreven Jan Adri¬aens Cnaep ende Jochum Jacobs als vooght ende toesiender over de drie onmondige kinderen van wijlen zaliger, Wouter Adriaens Knaep, verweckt bij Dingena Jans van Loon, dese mede present. Alle erffgenamen van wijlen zaliger Adriaen Jansz ende Adriaentie Wouterssen sijne huijsvrouwe dewelcke verclaerde met malcanderen aengegaen ende gemaackt te hebben eene erffdeelinge ende scheijdinge vande naergelaten erffgoederen bij den voorschreven Wouter en Adriaen metter doot ontruijmt ende naergelaten in manieren als volget

Eerstelijck soo is den voorschreven Cornelis Knaep naer voorgaende blinde lotinge erffelijck te deele bevallen ende sal denselven erffelijck voor sijne portie blijven possideren, een stede bestaende in een huijs hoff ende lant daer aen behoorende staende ende gelegen op Hoogh Veer. Oost Cornelis Cornelisz Nobel, west de erffgenamen van Jan Petersz Dorrenboom, streckende uijtten zuijden vande straet aff noortwaerts op totte erve vande weduwe Corn. Anssen Bosser toe, ende sal in esgalisatie van deelinge moeten uijtreijcken op een acker ofte weij genaemt den Horsen acker daer op Sijke Cnaep hiernaer is bedeelt eene somme van twintigh gulden.

Waer tegens Jan Adriaensz Cnaep naer voorgaande lootinge erffelijck te deel is bevallen ende sal denselven voor sijne portie hebben behoude ende erffelijck blijven besitten, een weijlandeken met de poelen in soodaniger grootte ende mate als het gelegen is inden ouden polder alhier. Comende oost Peeter Bastianen, west d’erffge¬namen van Jan Petersz Dorren¬boom, streckende uijtten zuijden vande erven kinderen van Hendochter Dielissen cum suis aff noortwaarts op tot den dijck toe. Item alnogh een vierdepart in een hoij ende weijlandeken genaemt de Braij onverdeelt mette weduwe Hendochter Dielissen gelegen opt gat onder Raamsdoncq oost en west Corn. Cleijnens streckende uijtten zuijden vande erve vande wed. Hendochter Dielissen aff noortwaart op tott graeffelijck¬heijt toe. Item alnogh de gerechte helft in een boske genaemt de Braij onbedeelt met Jan Huijberden Zeijlmans ende dat soo groot ende cleijn als het gelegen is, oost, west, ende zuijt Jan Huijberden ende noort de Graeffe¬lijckheijt. Item een boske genaemt de Braij buijtendijcx ende dat soo groot ende cleijn als het gelegen is, onder Raamsdonk, oost Peter Anssen cum suis, west den armen alhier strecken¬de uijtten zuijden vande erve van Jan Huijberden aff noortwaarts op totte Graeffelijckheijt toe.

Waer tegens de voorschreven Yken Knaep naer voorgaende blinde lotinge is bevallen ende sal dienvolgens deselve hebbe ende blijven possideren eenen acker genaemt den Hertsen acker gelegen inden ouden polder alhier in soodanige grootte ende mate als denselven gelegen is, oost Gijsb. Eelemans, west d’erfgenamen van Zeger Cornelissen streckende uijtten zuijden vande erve vande wed. Nicolaes Cornelisz. aff noortwaarts op tot de erve van Claas Dingemans toe. Item de gerechte helft van een hoijlandeke, gelegen aent Dongens Schoor onverdeelt met Yken Adriaenssen cum suis ende dat soo groot ende kleijn als het gelegen is, oost Melchoir van Itterson, west Jan Peters van Strien cum suis, streckende uijtten zuijden vande erve van Corn. Dielissen aff noortwaarts op totte erve vanden gemeinen dijck vande nieuwe polder toe. Ende sal in esgalisatie van deijlinge genieten twintich gulden uijt het eerste lot vande stede alsmede nogh 20 gulden uijt den hoogen acker daer voorschreven weeskinderen hier naer op bedeelt zijn.

Waer tegens den voorschreven Jan ende Adriaen Petersz van Strien met Corstiaen Corsti¬aensz samen naer voorgaende lotinge erffelijk te deele sijn bevallen en sullen dienvolgende deselve hebben ende in vollen eijgendom blijven possideren den parceel lant genaemt de Claverweijde in soodaniger groote als deselve gelegen is inde ouden polder alhier, comende oost den armen alhier, west de straet streckende uijtten zuijden vande straet aff noortwaarts op tot d’erve van Pieter Jansz. Dorrenboom cum suis toe Item een hoijlandeken genaemt het Gersteveldeke gelegen onder dese voorschreven ambagtsheer¬lijckheijt comende oost d’eige¬naer van Rijvoort Jacobs Hoeff, west Peter Jansz Dorrenboom cum suis streckende uijtten zuijden vande erve van Cornelis Cnaep cum suis aff noortwaarts op tot d’erve vande erffgenamen van Jan Petersz Dorrenboom toe.

Eijndelijck ende waertegens den voorschreven Jochem Jacobs met Dingena van Loon ten behoeve van haer Dingena ende voorschreven drie onmondige kinderen van Wouter Knaep naer voorgaende blinde lotinge erffelijck te dele sijn bevallen. Ende sullen dienvolgende deselve hebben ende behouden en in volledigen eijgendom blijven besitten eenen acker genaemt den Hoogen Acker gelegen inden ouden polder in soodanige grootte ende mate als denselven gelegen is, oost den armen alhier, west Gijsbert Eelemans, streckende uijtten zuijden vande erve van Adriaen Cleijnens cum suis aff noortwaarts op tot den sloot toe vande Kleverweij. Ende sal desen acker hebben ende onderhouden, den dijck uijtten westen oost¬waert op tot de kromt toe tot onderhout van welcken dijck ider sijn eijge erde sal moeten toebrengen, behoudelijk dat de Cleverweijde sal moeten leenen den wegh ter naester velt ter minster schade om d’eerde aenden dijck te brengen. Ende bovendien uijtkeeren aende Hertsen acker ofte lot daer de voorschreven Yken Knaep op bevallen is de somme van twintigh gulden.

Voorders soo verclaerde partijen condividenten alsoo geerffdeelt te wesen ende dienvolgende soo verclaarden deselve de eenen ten behoeve vande anderen rust ende vredelijck laten possideren ende gebruijcken sonder nu ofte immermeer daer tegen te doen in reghten ofte daer buijten in eeniger manieren als verclarende den eenen ten behoeve vande anderen volcomentlijk opgedragen ende over gegeven te hebben als mede sal een ider moeten dragen ende betalen een gerecht vijffdepart inde dorps verponding opde voorschreven goederen staende, conform de oversettinge hodie te doen. Actum int (?) present d’Heer Thomas Claijpoole, provisieoneel schout, Johan de Coninck ende Adriaen Jansz Timmerman, schepenen.

(w.g.) Claijpoole, Adriaen Jansen Timmerman, Jan de Coninck

306v 10-2-1694
Compareerde etca wede Wouter Knaep geassisteert met Jakob Jansz Schout als haren gecooren vooght in desen ende Johan Cnaep als vooght met Jochem Jacobs, toesiender van de drie onmondige kinderen bij Wouter door haer verweckt, vertoonende seecker testament tussen haer beijde gemaeckt voor den notaris Michiel van Tilborg en seeckere getuijgen op den 12e december 1689, bekragtiget met het overlijden vande voorschreven Wouter Knaep, daer bij sij malkanderen over en weder maken den vollen eijgendom des boedels metten last om de tsamentlijcke kinderen den lancx levende die eerlijck naer sijnen ofte haren staet te onderhouden in eeten ende drinc¬ken, kledinge ende redingh ter schoolen te laten gaen ende een bequaem ambaght te laten leeren ende ten mondige dage ofte houwelijck komende uijtte reiken ider vijftigh gulden tot voldoeninge van hare vaderlijck off moederlijck goet off ten minste voor legetime portie vandien stellende d’een d’ander vande langhst levende tot voight ofte voghdesse met uijtsluijtinge vande majestraet ofte schout en gereghte van Raamsdoncq als oppervoog¬den. Ende de voorschre¬ven Wouter nu vier jaren overleden sijnde, wanneer sijn vaders successie al was gevallen dogh onder de moeder gebleven ende nu neffens de successie van de kinderen om gedeelt is aen haer weduwe en kinderen voor d’een en d’ander ten deele bevallen seecker stuck lants genaemt den Hoogen Acker inden ouden polder alhier gelegen. Ende dat overwogen ende gebalanceert sijnde sijn metten anderen overkomen dat sij weduwe voor ‘t reght dat sij uijtten voorschreven testament ende uijt eijgen hooffde inde voorschreven boedels vande grootvader is kompeterende sal genieten ende hebben in eijgendom de twee vijffde parten inden voorschreven acker ende de kinderen de drie vijffde parten. Ende sij op hede bij regte vertoont hebbende dat mits de kleijne middelen die sij weduwe ende haer zaliger man hebben beseeten de inkomsten off bladinge kleijn is ende last bij dese conjunctuere van tijden lastigh ende groot om drie kinderen op te voeden, sijnde het outste der drie maer ontrent veertien ende ‘t jongste vier jaren out soo is geaccoordeert met goetvin¬den van ‘t volle gereght dat sij weduwe tot beter onderhout der kinderen sal trecken de bladingh off hueren vande voorschreven 3/5 parten vanden acker mitsgaders de intresten van alsulcke drie hondert gulden als sij bekent ontfangen te hebben uijt handen vande vooght voorschreven gecomen uijt des ooms boedel gelijck oockt (?) vant gene nogh voor der naer effeningh ende reeckeningh bevonden sal worden te overen. Ende oock van al¬sulcke twintigh gulden daer op gepriseert sijn de 3/5 parten van meubeltiens uijt grootmoeder ende oms boedel voorschreven belovende sij weduwe geassisteert als vooren haer kinderen als een goede moeder te alimenteren behoorlijck ende wel ende op te voede inde vreese Godts ende deselve off eenige vandien komende tot houwelijck off eenigen geapprobeerden staet te sullen laten volgen ijder haer aenpaert inde voorschreven driehondert en twintigh gulden ende het verder dat nogh sal operen mitsgaders inde drie vijffde parten vanden acker voor-noemt. Ende daerenboven tgene inder testamente hier voren geroert gesproocke is. Aldus gedaen ende gepasseert opden 10e februarij 1694. Present d’ Heer Thomas Claijpoole, provisioneel schout en schepenen.

(w.g.) Claijpoole Adriaen Jansen Timmerman Jan de Coninck
Peeter Dorrenboom Adriaen van der Schans Bastiaen Stevens
Jacob Schouten Dit is het hant V merck van Ad. Aertsz Koninck

308r 2-6-1691 Copiie
Comp voor schout van Waspik, Adriaen Janssen Vaders, wednr Cornelia Janssen Doomen, wonende Waspick. Hij neemt aan van Peeter Janssen Doomen, oom en voogt, en Adriaen Huijberden Berevoets, oom en toesiender, zijn dochterken

In de marge: Johan de Bruijn X Geertruij vaders is voldaen. 8-3-1709.

308v 25-2-1694
Comp. Jan Huijberden Zeijlmans ter eenre ende Maeijken Adriaensz wed. Sijmon Hendrix van Pelt, geass met haar schoonsoon Huijge Petters en haar zoon Joost Sijmons, staan ook in voor Adriaentje Sijmons en Dirck Sijmons beide absent. Zij sluiten een akkoord over de deling van onverdeeld bezit.
Jacob Schouten, Adriaen v.d. Schans: schepenen en heemraden.

309v 25-2-1694
Comp. Cornelis en Adriaen Huijberden de Bodt, gebroeders, zonen van wijen Huijbert Cornelissen en Willemken Hendrick Schoenmakers, wonende Raamsdonk.
Erfdeling van door vader en moeder nagelaten goederen.
Belend: erfgen. Adriaen Dorrenboom, mr Adriaen Conincx.

311r 5-5-1694
Compareerde voor etc. Adriaentje Adriaanz Hoevenaer wed. van wijlen zal. Adriaen Dorren¬boom, geass. met Jochum Ansen Bosser, haren gecoren vooght in desen ter eenre.
Peter Janz Dorrenboom, Gijsbert Eleman, in huw. hebbende Maijken Janz Dorrenboom, Jacobus Tack in huw hebb. Anneken Jansz Dorrenboom, gemelten Peter Dorrenboom is qualiteijt als toesiender over de twee onmondige kinderen van wijlen zal. Cornelis Janz Abberdaen, daer moeder aff was, Adriaentje Janz Dorrenboom, staende bij Pr Dorrenboom in voor Daniel van Son, die vooght is over de voorsz kinderen. Item gemelten Peter Dorrenboom als noch in qualiteijt als vooght over de twee onmondige kinderen van wijlen zal. Johannis Dor¬renboom verweckt bij Dingena Franz. Brouwer, die nu wederom in huwelijck heeft Cornelis Corstiaenz die al nu mede present is, voorders haer respectievelijck instaende voor Joost Jans Dorrenboom, sijnde uijtlandich,
respective erffgenamen van wijlen zaliger Adriaen Dorrenboom voornt, de welcke verclaren metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben een erffscheijding ende deijling van de naergelaeten goederen van Adriaen Dorrenboom die den selven in gemeenschap mette voorz weduwe heeft gepossideert in voege ende manieren als volght enz.
Adriaen Janz Timmerjman, Jacob Schouten, schepenen.

313r 9-11-1694
Comp. Gijsbert ende Meeuws ende Meeuws Jacobs in huw. hebbende Adriaentje Cornelissen, den voorz. Gijsbert is qualiteijt als vooght over sijne alsnoch onmondige halve broeders ende susters, kinderen van wijlen zal. Cornelis Meeusz (van Steenhoven) verweckt aen Dingena Peters, sijnde Wouter Cornelissen, in dese mede present, dewelcke verclaren metten anderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene minnelijcke ende vrindelijcke erffscheij¬dinge ende deijlinge van de naergelaeten erffgoederen van wijlen zal. Cornelis Meeusz ende Dingena Petersz voornt, der comparanten vader ende stieffmoeder waren ende dat in der voege forme ende manieren hier naer beschreven enz.
Belend wed. Jochum Zeijlmans, Pieter Konincx.
Jacob Schouten, Adriaen Aertz Konincx, schepenen, heemraden.

316r 5-11-1694
Symon Huijberden van Son en Jan Huijberden Zeijlmans in qt als vooght en toesiender over de onmondige kinderen van wijlen Adriaen Janz Joore ende Cornelia Huijberden Zeijl¬mans, mitsgaders Huijbert Bastiaens Bosser, in huwelijk hebbende Peerken Adriaen Jooren.
Openbare verkoping van de nagelaten goederen der ouders.
Mattijs van Son, schout, Jan de Koninck, Jacob Schouten schepenen.

319v 31-12-1694 Erfdeling
Adiaen, Maria, Elisabeth, Dingena en Huijbertie Adriaen Claesen Hoevenaer kinderen Adriaen Claes Hoevenaer en Anneke Anssen Bosser met Jochem Anssen Bosser en Adriaen Hoevenaer als vooghden hebben een erfdeling gemaakt.

324r 23-5-1696
Johannis Brouwer, schepen, als vooght vande nagelaeten weeskinderen van wijlen Niclaes Brouwers (op den Baerle?)
Zal openbaar verkopen de nagelaten goeden van Niclaes Brouwers met Dingena Corns Rijcken, sijn huijsvr. zal. met haer doot hebben ontruijmt ende naergelae¬ten.
M. van Son, schout, Corn. Schouten, Ad. Meeusz, schepenen.

328v 24-2-1696
Meeuws Cornelissen van Steenhoven, wed Adriaentje Janz ter eenre,
Jan Janz Vassen ter andere
Minnelijke schikking over het moederlijk goed en de opvoeding van het onmondig kind van de 1e comparant d.i Adriaen Meeusz out 4 jaeren.
Mattijs van Son, schout, Johannis Brouwers, Adriaen Meeuz Timmerman, Cornelis Schouten, schepenen.

329v 30-4-1696
Comp. 1e Huijgh Peters de Hoogh, in huwelijk hebbende Maria Sijmonts van Pelt, dochter van wijlen Symon Hendricx van Pelt, verweckt bij Mariken Adriaen Corsten.
2e Joost, Dirck ende Adriaentje Symonts van Pelt, gebroeders en susters kinderen van den gemelten Symon Hendr. v Pelt en Mariken Adriaen Corsten.
Uitkoop van des 1e comparant vrouwe vaders goet.
Johannis Brouwers, Adriaen Meeusen Timmerman, schepenen.

330v 3-11-1696
vuijtgever
Compareerden voor Johannes Brouwers ende Cornelis Janz. Schouten, schepenen ende heemraden der ambachtsheerlijckheijt van Raemsdoncq, Jan Peters van Strien, weduwenaer van wijlen zaliger Maria Meeusdochter Timmerman, ter eenre ende Adriaen Meeusz Timmer¬man als oom ende genomineerde vooght overt een onmondigh kint vande voorschreven Van Strien in dese saeke, verders ofte anders niet, ter andere zijde, de welcke verclaren met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben een accoort ofte contract van uijtcoop aengaende des voorschreven onmondigh kint moederlijck bewijs.
Genaempt het selve kint Peter Jan Peeters van Strien, out twee jaren, dat den voor¬schreven Jan Peeters van Strien heeft geprocreert bij sijne voor¬schreven overleden huijsvrouw.
Ende dat in voegen ende manieren hier naer beschreven. Te weten, soo heeft den 1e compa¬rant vanden tweeden comparant aengenomen omme sijn voorschreven kint op te brengen ende te alimenteren in cost ende dranck, kledingh ende redingh, van linnen ende wollen, sieck ende gesont, ter schole te laeten gaen omme te leeren lesen ende schrijven. Ende dat geduerende tot dat het selve sal wesen gekomen ten ouderdom van vijfentwin¬tich jaren, huwelijck ofte anderen geapprobeerden staet. Ende als dan voor het moederlijk goet uijt te keeren de somme van eenhondert vijffenvijvtich gulden, waer tegens den voorzegde Van Strien sal hebben behouden ende in vollen eijgen¬dom blijven possideren, allen de goederen, soo erff als haeff, meubele ende imboel, gelt, gout, silver, gemunt als ongemunt, actien schulden, crediten ende gerechtigheden die den selven met sijn overleden huijsvrouw in gemeenschap heeft gepossideert, geene exempt, omme daer mede te doen naer sijn wel gevallen als sijn eijgen, sonder tegenseggen van imande. Ende is geconditio¬neert dat alle de goederen die naer doode van Cilia Peters Brouwer des voorschreven kint grootmoeder, voor het selve kints portie mochte aencomen, sullen alle devolveren ende besterven op ‘t selve kint met de jaerlijckse bladinge daervan. Ende in cas het gemelte kint voor den mondige dage ofte huwelijckse state quame te overlij¬den, ofte oock voor de voorschreven Cilia, soo sal in die gevallen de selve goederen blijven versterven aen des voorschreven kints moeders zijde naeste vrinden. Doch de voorschreven eenhondert vijfftich gulden sullen soo hetselve kint als voor, voor den mondigen dage ofte huwelijcksen staet quame te overlijden, blijven aen den voorschreven eersten comparant. Alleen ‘t gene voorschreven is verclaren partijen te wesen haer accoort. Gelovende ondert verbant als naer rechten ‘tselve te sullen naerkomen, nu ende altoos.
Ende verclaren de ondergetekenden schout ende schepenen voor soo veel hen aengaet, als oppervooghden van allen wesen alhier het voorschreven contract te approbe¬ren mits desen, actum ten overstaen van schepenen als boven, desen derden november 1696, et relatu de Hr. M van Son, schout.
(w.g.)
M.Son J. Brouwers
Dit is het hant merck van Cornelis Janz. Schouten

331v 16-2-1697
Comp. 1e Jacobus Jacobsen Visser weduwnaar Maijken Huijberden Konincx.
2e Adriaen Huijber¬den Konincx als bloetoom ende genomineerde vooght in dese sake over de 2 onmondige kinderen, die de voorsz. Jacob Jacobsz bij de gemelte Maijken Konincx heeft geprocreert genaemt deselve kinderen Jacob out vijff Jare ende Huijbert Jacobsz oudt een jaer.
Schikking en uitkoop moederlijk goed v.d. kinderen.
M van Son, schout, Adr Meeusz Timmerman, Peeter Dorrenboom, schip

332r 21-2-1697
Pieter van der Werff in huwelijk hebbende Adriana Hoevenaer, Adriaen Hoevenaer.
Verklaring van minnelijke deling van ongedeeld land (niet gecompareerd).

332v ongedateerd.
Verzoek aan het Hof van Holland
Geven met behoorlijcke reverentie te kennen de armbesorgers van Groot Waspicq gelegen op de Langestraat, dat Adriaentje Jans Conincx, geboortigh van Waspicq, eerst sijnde komen te trouwen met Jan Geleyns woonende tot Raemsdonq, zij alsoo van Waspick metter woon is vertrocken naer Raemsdonq voorz., dat haer voorz. man sijnde overleden sij aldaer weder is getrouwt met Gijsberth Ariens Conincks, dat den voom de Coningh daer op mede sijnde komen te overlijden en des selffs gemelte wed. en haer voorkinderen en naerkint, tot groote armoede sijnde vervallen, die van Raemsdonq voorz. aen haer geen onderhoud hebben willen verleenen, dat de voorn. wed. en haer kinderen daer op weder naer Waspick sijnde vertrocken, de supplianten van die medogent¬heyt sijn geweest dat sij alsoe wel ongehouden aen haer onderhoud hebben verstreckt en tot noch toe hebben blijven verstrecken, dat nu is komen te overlijden de vader van voorn. Gijsbert Arienz Coningh en daerdoor desselfs naerlatenschap immers voor een gedeelte op des selffs voorz nagelatene zoons soon is komen te devolveren, dat off wel bij resolutie van Haer Ed. Groot Mog. in dato den 7 Maert 1680 aen de aelmoesseniers soo wel ten platten lande als in de steden is gepermit¬teerd en bewillight dat bij uijttersten wil, komt te devolveren, mogen aenvaerden en oock dat sij voor de lasten van die herediteijt met verder aenspreeckel sijn. etc…
Willen de erfenis aanvaarden, maar het gerecht van Raemsdonk heeft voogden aangesteld (ten onrechte).
Comp. Peter Ad Konincx en Jan Janz Verdoncq in huwelijk hebbende Anneken Conincks wonende respective alhier.
Doen afstand van goederen bestemd voor het kind van Adriaentje Jans Konings en wijlen Gijsbert Adr. Koning.
M van Son, schout, Ad Meeusz Timmermans, Adr van de Schans, schepenen.

334r ongedateerd
Peter Ad Koninx en Jan Janz Verdonq X Anneke Conincx. Zij renuntieren van de naergelaten goederen van het kint van za Gijsbert Ad Konincx bij Adriaentje jans Konincx

334v 21 Dec 1697
Alsoo questier en geschillen stonden te gerijsen tussen Schouten gerechten van Raemsdonq ende Schout gerechten met ammrs van groot waspicq over eeuige goederen bij wijlen zal mr Adriaen Konings ende Cilia Adr Konincx, gemaeckt bij testamente van voorz mr Ad Konings aen het onmondich kint van zal Gijsbert Ad Konings, geproceert bij Adriaentje Janss Koninck, wooninde tot Waspicq voorz minnelijke schilleij? Bewind aen schout, schepenen armmes v. Groot Waspick.

335v 21-12-1697
Compareerde voor etc. Marcelis ende Peeter Adriaen Konincx, Jan Janz Verdoncq in huwelijck hebbende Anneken Janz Koninck, ende d’ Heer Gerit Zeijlmans schoutet tot Groot Waspicq, hr Leonardus Verharen schepen ende dhr Peter Zeijlmans secretaris tot Waspick voorsz, hr Dirck Zeijlmans anmmeester tot Waspicq, respective representerende het een onmondich kint van wijlen zal. Gijsbert Adriaen Konincx van wegens den armen van Groot Waspicq voorsz. gealimenteert werdende, dewelcke verclaren met malcanderen in der minne gesepareert ende geërffdeelt te hebben de naergelaetene goederen wijlen zal. mr Adriaan Konincx ende dat in voegen ende manieren hier naer volgende. Te weten soo is den voorz. Marcelis Adriaens Konincx naer voorgaende blinde lootinge voor sijne portie erffelijk ten deele bevallen enz.
(belending Adriaen Peetenz Hoevenaer).
Waer tegens Peeter Adriaens Konincx voor sijne portie, naer voorgaende blinde lootinge erffelijk ten deele bevallen ende sal dienvolgens den selven hebben ende in volcomen eijgendom blijven besitten een halve huijsinge hoff ende erve daer aen liggende ende daertoe behoorende staende ende gelegen op ‘t Veer alhier waervan de weerdeel is compite¬rende het voorz weeskint. Waertegen Jan Jansz Verdoncq…
Eijndelijck ende waer tegens de voorz. vier laeste comparanten ……..
Adr. Meesz Timmerman, Peter Dorren¬boom, schepenen.

337v 12-2-1698
Comp 1e Jan Eskens Brouwer in huw gehadt hebbende Dingena Huijberden Zeijlmans.
2e Cleijs ende Jan Huijberden Zeijlmans resp. aangestelde en toes. voogt over de vier on-mond. kinderen v. wijlen zal Dingena Zeijlmans voorz. geprocr. bij Jan Eskens voorz.
Accoord over moederlijk erfgoed v d kinderen.
M van Son, Peeter Dorrenboom, Adriaen v.d. Schans, Ad Aerts Timmerman, Jan Pieterse van Strien.

338v 16 Apr 1698
Comp. Kathalijn Adriaenz Dolck, wed Adriaen Janz Klauwers. Uit dit huw. 2 kinderen, geassisteerd met Jan Adriaenz Dolck, haar broeder en gecozen vooght ter eenre.
Peter Janz Verdoncq, in qt als vooght over het een onmondige kint van wijlen de voorz. Adr. Janz. Klauwers, verweckt bij Neeltje Janz Verdoncq, sijn eerste huisvrouw, ter ander ……
Belend. Bastiaen Stevens Huijsman.
Comp mede Niclaes en Seger Janz. Klauwens, vaderlijke oomen van de weeskinderen.
Geertruijt Janz Klauwers geass m. haer 2 voorz. broeders.
Matthijs van Son, schout, Peter Dorrenboom, Adr v.d. Schans, Adriaen Aerts Konincq, Corn Corstiaenz, Peter Janz Koninck, Jan Petersen v Strien, schepenen en heemraden.

339v 14-11-1698
Comp. Peter Janz. Timmerman, wednr Adriaentje Arianssen Muijser, ter eenre
Vas Ariensz Muijsser, voor zich self en instaand voor Frans Ar. Muijssen, sijn broeder, Cornelis Janz. Heer in huw. hebbende Eijcken Adr. Muijsser ter andere.
Erfdeling Adriaentje Ariaenssen Muijser.
M v Son, schout, Peter Janz Koninck, Adriaen Mulders, schepenen en heemra¬den.

340v 5-2-1699
Comp. Katelijn Adriaenz Dolck, wed Adriaen Janz Clauwers.
Heeft 2 kinderen, nl. v. 1 en 3 jaar.
Nadere regeling voor onderhoud en opvoeding kinderen.
Matthijs van Son, schout, Adriaen Meus Timmermans, Jacob Jansz Schouten, Corn Corstiaenz, Jan Petersen v Strien, schepenen en heemraden.

Fol. 346r 9-1-1700
Copie
Arien van der Loo, wed Cilia Ariensz Box, ter eenre.
Joost, Maeijke en Lijsbet Ariense Box, alle tot Raamsdonk woonachtig, moederlijcke oom ende muije van Liesbet out ca. 9, Pieternelle out ca. 4 en Willem Ariensz van der Loo, ca 3 jaar, allen kinderen van Adriaen v. d. Loo en sijn opvermelde huisvr. ter andere.
D Seijlmans, Geerit Boesers, P. Brouwer.

Arien van der Loo, wed Cilia Ariensz Box dient een verzoek in.

342r 20-1-1700 Copie van los vel.
Over hetzelfde geval.
M v Son, Jan de Coninck, Cornelis Kortiaanse, Jacob Schouten, Adr. Timmermans.

348v 2-2-1700
Comp. Corstiaen en Berbel Voegers, Bertel geass. m. Corstiaen haar broeder voorz., wonende alhier ter eenre.
Johan Brouwers, Dirck Janz Voegers in qt als vooght en toesiender over de onmond. kinderen van wijlen Adriaen Bouwens en Dingena Voegers ter andre. Zij delen twee huijskens.
M v Son, schout, Jacob Janz Schouten, Ad Meeusz Timmerman, schepenen.

349v 2-2-1700
Jan Bouwens en Dirck Janz Voegers als voogt en toesiender van de kinderen van za Adriaen Bouwens en Dingena Voegers besteden dochter Cornelia aen Jan Rooskens uit Breda.

350r 16-2-1700
Comp. Hendrick Janz. Zeijlmans, als voogt over de 3 onmondige kinderen van wijlen Peter Anssen Bosser.
Bij acte van 5 Mei 1699, vernieuwing voogdij voor 3 jaren.
w.g. Hendrick Jansse Seijlmans.
M v Son, Jacob Schouten, Jan de Coninck, Cornelis Korstijanje, teken v. Pr. Bastiaener en Ad Aertsz Koninck.

351r Feb 1700
Comp. Lijntje Jacobsen Kuijper, wed. Adriaen Hendricxen Buijs ter eenre,
Jan Adriaensz Buijs, haren soon, won. alh. ter andere sijde.
Soon zal moeder onderhouden, en krijgt hiervoor de halve huijsinge, erve gelegen op de Bergh alhier.
Belend Antonis van Dongen, erve Peeter Dorrenboom.
Comp mede Jacob Adriaensz Buijs ende Peter Janz Verdoncq in huwelijk hebbende Anneken Adr. Buijs. Doen afstand van de goederen v. hun vaderlijk erfdeel.
M v Son, schout, Jacob Jansz Schouten, Adr. Meeusz Timmerman, schepenen.

352v 3-5-1700
Comp. Maria Corn. Schouten, laest wed. Huijbert Janz, aen dewelcke de selve heeft gepro¬creeert een kind genaamd Janneken, out omtrent 20 jaren ter eenre.
Huijbert de Visser is voogd.
Uitkoop v. vaderlijk goed van Janneke.
M v Son, Jacob Schouten, Adriaen Timmerman.

354v 13-7-1700
Comp. Jacob Tijssen wednr. Anneken Adriaenz Timmerman (hieruit een kind) ter eenre,
Janneke Janz, wed. Adriaen Janz Timmerman, Huijbertje en Aeltje Timmermans, hare dochters, resp. wonende alhier ter andere.
Erfdeling goederen v. Anneken Adr. Timmerman. De ene helft naar de eerste comparant, de andere naar de het voorz. kint, maar daar het kint is overle¬den, gaat dit naar de naaste erfgenaam. Volgen bijzonderheden.
Zelfde schout en schepenen.

353v 18-7-1700
Disputen tussen de gelijcke erffgen. v. zal. Niclaes ende Geertruij Janz Klauwens.
Comp Zeger Jansz Klauwers, Peter Janz Verdonck in qt als voogt van het onmond. kind van zal. Adriaen Janz Klauwers verweckt aen Neeltje Janz Verdoncq, de voorz. Adr. Klauwers mede in huwelijk gehadt hebbende Katelijn Dolck (hieruit 2 kinderen) en Katelijn Dolck nu getrout sijnde met Peter Isacken, die mede compareert, Jacob Lantmeter, won. Sierickse in qt als toez. voogt overt onmond kint van Tijs Janz Klauwers, Jacob Leendertsen Kuijper in huwelijk hebbende Adriaentje Tonissen, in dese mede present, die eerst in huw. gehad heeft Adriaen Janz Klauwers (hieruit 2 kinde¬ren).
Goederen zullen worden verkocht.
M v Son, Jacob Schouten, Adriaen Timmerman, Jan de Conninck, Meerten Peters.

356v 6-8-1700 extract uit het weesboek der stede Z:Za
Thijs Jansse Clawers weese.
Jacob Lantmeter heeft een contract getoont, op verzoek van de moeije van de weese van een uitcoop, van de uijtcoop over de weeses erffenisse haer aaenbestorven van Geertruijt en van Claes Claver, moeie en oom zaliger. Men verzoekt om toestemming om de erffenis te vercoopen.

357v 14 Aug 1700
Compareerde voor d’heer Mathijs van Son schout, Jacob Janz Schouten ende Adriaen Meeussen Timmerman schepenen ende heemraden der ambachts heerlijckeijt van Raems¬donck Peter Janz Dorrenboom out schepen alhier, Gijsbert Elemans weduwenaer van wijlen zal Maijken Janssen Dorrenboom, Jacobus Tack in huwelijck hebbende Anneken Janz Dorrrenboom, Daniel van Son in qt als vooght van de kinderen van zal Cornelis Janssen Abberdaen die in huwelijck gehadt heeft Adriaentje janssen Dorrenboom, Willem Cauwens in huwelijck hebbende Neeltje Cornelis Abberdaen verweckt aen de voorz. Adriaentje Dorrenboom ter eenre, ende Cornelis Corstiaens in huwelijck hebbende Dingena Franss Brouwers, die mede is compareerde en die eerst in huwelijck gehadt heeft Johannis Dorrenboom aen denwelcke deselve geprocreert heeft twee kinderen over de welcke voorz. Peter Dorrenboom als Testamentaire vooght gestelt sijnde ter andere sijde, te kennen gevende de respective comparanten dat sij sijn de naeste vrinden en bloetverwanten van Joost Janssen Dorrenboom, welckers goederen aen deselve sonden wesen verstorven in dien den selve was overleden, en vermits de comparanten sijn beducht, dat den selven Joost Dorrenboom overleden mochte wesen, dewijle hij over de sestien jaren uijtlandich is geweest ende sij comparanten van hem sedert tall ofte tijcken hebben gehadt, ofte gehoort der halven soo hebben de comp ten met den anderen geresolveert ende goet gevonden bij provisie desselfs goederen te verdeelen ende in eijgendom aen teslaen op soodanige condi¬tie forme ende manieren t.i.v. naer bes; maar ter wijle alvoorens tussen de comparanten resp. eenige disputen ende oneenicheden waren geresen, sustinerende de eerste comparaten ter eenre, dat alle de goederen van voorsz Joost Dorrenboom naer sijn doot en overlijden op haer respective souden moeten devolveren en versterven, met seclusie van allen anderen en hij Cornelis Corstiaenz sustinerende ter contrarie dat sijn huijsvrouw vernt en de kinderen van zal Johannis Dorrenboom absoluijt voor een derde part de goederen van dito Joost Dorrenboom aen haer respe soude moeten volgen, als daer toe producerende seker Testamet van Joost Dorrenboom in alsoo ter dier oorsaeke in cas van proces veele oncos¬ten van wedersijden soude ontstaen soo verclaren de gesamentlijcke comp ten daar over met malcanderen in der mimne overcomen ende geaccordeert te sijn door intercessie van Heer Schout van Son, schepenen vernt en sulst sris dese ondergete namentl: soo sullen de gesamentlijcke comparanten ter eenre, neffens de kinderen van zal Johannis Dorrenboom staeckx gewijse en ider effendiefprofiteren, genieten en aenveerden alle de goederen die in den naem van voorsz Joost Dorrenboom soo hier als elders bevonden sullen worden in wesen te sijn etc.

360v 21 Oct 1700
comp. Zeger Janssen Klauwers als vaderlijke oom ende beedighde voogt over het een onmondich kint van wijlen zal Adriaen Janz Klauwers, verweckt aan Neeltje Jaarsz Ver¬donck ter eenre Peter Janz Verdoncq mede moederlijcke oom en beedighde voogt over het een onmondig kint ter ander. M v Son, Jacob Janssen Schouten, Adriaan Meeusz Timmer-mans.

362r 28 Jan 1701
comp Ida Muijser wed Cornelis Jansen Heer, geass m. Jan Jakes, met den welke deselve gegenwoordich in ondertrouw sijnde. Pieter Heeren in qt als voogt en Vas Muijser als testam. toez. voegd over de 2 onmondige kinderen van Cornelis Heeren. Overeen¬komst van afdeelig over vaderlijk goed van de kinderen. Zelfde schout en schep.

363v 28 Jan 1701
comp. Huijbert Bosser ten eenre Antonis Pefters van Dongen in qt als armnr alhier ter andere 1e heeft aengenomen de 2 onmondige kinderen van zal Jacob Bosser, genaamd Cornelis en Cornelia Bosser om ze te onderhouden van 2e… voor de tijd van 4 jaren, 1e krijgt zolang een akkertje toebehorende aen de kinderen bel. Peter Janz Konninck, schout. Zelfde schout en schep.

364r 1 Mrt 1701
Jan Peters Verdonck onlangs afflijvig te worden, 3 x getrouwd geweest, nl. eerst met Anneken Lamberden + – 4 kinderen, 2) Maria Hermans +, 3) Heijltje Cloostermans (in leven). comp Heijltje wed Jan Verdoncq, geass. m Hendrick hare zoon als haar gecozen voogt, ter eenre Jacob en Jan Janz Verdonck, Zeger Clauwers in qt als voogt, en de gemelde Jacob als toez. vant een onmond. kint van Arien Clauwers zal, verweckt aen Neeltje Verdonck, de voorn Jacob Verdonck alsnog als aangestelde voogt over de onmond. kinderen van Peter Janz Verdonck ter andere zijde erfdeling. Zelfde schout en schepen.

365v 29 Juni 1701
comp. Wouter Adamssen Vermeulen tot ‘s Gravemoer – deze heeft enige tijd geleden van Schout en Schepen v Raemsd. een kind, gen. Jacob de Vondelingh, aangenomen, voor 8 jaren vanaf 1700. dit wordt bevestigd, vergoeding etc wordt vastgesteld. (op te voeden in geref. seligie). M v Son, Adriaen Timmerman, Peeter Doerrenboem.

366v 18 Jan 1702
alzoo Zeger Janssen Clauwers in qt als vooght over de 2 onmond. kinderen v. + Ad. Clauwers, verweckt aen Catelijn Dolck – is geld schuldig gebleven comp. Peter Isacken – wordt in orde gemaakt. M v Son, Peeter Dorrenboom, Wouter Jansen Schouten, V teken v Ad. Aertsz Konincq, Cornelis Knaep.

367v 10-3-1702
Alsoo Peeter Jansen Dorrenboom deser werdt is komen afflijvich te worden, sonder met sijne naergelaeten huijsvrouw Elisabeth Zijlmans alvoorens gedisponeert te hebben van haere goederen, dat dient halven haeren kinderen aen malcanderen verweckt volgens den rechten van Zuijt-hollant daer inne voor haer contingent komen te succederen, en sij wede genegen is omme de goederen ouder haar en haere kinderen te verdeelen en separeren, soo compareerde de gemelte Elisabet Zijlmans voor de oudergenoemde Schepenen ende heem¬raden der ambachts heerlijckheijt van Raemsdoncq ter eenre, Johan de Jonge in huwelijck hebbende Johanna Dorrenboom, in dese mede present, Gijsbert Elemans in qt als vooght ende Peter Janz Koninck schout als toesiender over de drie onmondige kinderen van zal Peter Dorrenboom genaampt Johannis, Adriaen en Katelijn Dorrenboom, ter andere zijde, de welcke verclaren, met cousent en approbatte van Heer M van Son Schout en Schepenen dese ondergeteeckent als oppervooghden van allen wesen alhier, aengegaen het naervolgen¬de contract ofte Schijdinge der goederen, die de voorz wed met Peter Dorrenboom in gemeenschap hebben beseten en gepossideert, te weten soo sal de gemelte wed Dorren¬boom hebben, behouden in vollen ende vrij en Eijgendom blijven besitten de stede sijnde ‘t huijs hoff, acker, bos niet… ende vaordere erve, van bosse, lant als anders daer aen behoorende, staend ende gelegen op de bergen alhier, streckende wijtten 2 wijden van nieuwe haven aff, noortwaerts op over het bosken, toecomende Johannis ende Katelijn Dorrenboom toe, Schijdende ten oosten op den halven voetpat gelegen tussen t’vsz huijs ende de Schure, als op de halve aelbesiehegh staende over de straet, Linierecht loopende naert voorsz laeste bosken toe, komende voorts oost Johannis en Katelijn Dorrenboom west Gijsbert van Steenhoven cum suis, item alsnoch de gerechte helft vant Land en Bos, genaempt den schenckel, gelegen alhier, in den ouden, als eendrachts polder daer Jan de jonge met Adriaen Dorrenboom onbedeelt de weerdeel van hebben, Item alsnoch de helft van ‘t Land de Klijne Donck genaempt, gemeen en overdeelt met de weerdeel toecomende Johannis en Katelijn Dorrenboom. In soodaniger groote ende maete als het gelegen is, Item alsnoch een waijken, gelegen op de Vlaijkens, gekomen van Maeijs Kieboomen ende dat soo groot ende klijn, als het gelegen is, oost d’wed Pr den Snijder, west d’wed. meeus com, Item alsnoch eenen acker met den Bieselaer daeraen gelegen, gelegen alhier tot Raemsdq oost d’wed Jochum Zijlmans, west den Leegen weck, ende zal de voorsz wede moeten gedoog¬en, dat met de wagen en de peerden werden gereden van Schuer toecomende Johannis en Katelijn Dorrenboom achter om ‘t voorsz huijs over de steeght gelegen tussen ‘t huijs, en t’huijs ende erve van Gijsbert van Steenhoven cum suis, tot den binnen voetpat toe ende voorts langs de hegh van den Hoff, tot op den acker gelegen achter de schuer en boven¬dien sal sij wede gebleven ende in eijgendom blijven behouden, de gerechte helft van alle den Imboel en haeffelijcke goederen, bestaende in bedden, linnen ende wollen en koper en tin, huijsraet, t’hoorn, wagen, peerden, beesten als andersints, mits gaders de helft van t hooij, datter over sal schieten, als mede de helft van Incomende Schulden, Waer tegens soo sullen den voorz: Jan de jonge en Adriaen Dorrenboom samen hebben behouden, ende in vollen eijgendom blijven besitten, als een gerecht vijffde part In de helft van hoeffge¬naempt arnout benraet gemeen, ende onverdeelt met het andere toecomende corn Corsti¬aenz cum suis, gelegen alhier tot Raemsdq opt veer, bestaende in huijs, hoff, hooij ende waijlant, bossen, aen wassen, als anders in soodaniger groote en maete als het gelegen is, Item alsnoch drie geerden Lant gelegen onder groot waspicq buijten dijcx, gemeen ende onverdeelt met de weerdeel toecomende Pr Aertz Kuijl, Item alsnoch de gerechte helft vant Lant en Bos genaempt den Schenckel, daer de weerdeel van heeft d’voorz wed, Pr Dorrenboom. Waer tegens soo sal Johannis ende Katelijn Dorrenboom, samen hebben, behouden ende in vollen eijgendom blijven besitten, de gerechte helft vant Lant genaempt de Kleijne Doncq, gemeen ende onverdeelt met de weerdeel toecomende de voorz. wed, Item alsnoch een vijffde part in het Lant genaempt de donck sijnde soo seij, zaij en hooijlant, als andere gelegen In den eendrachtspolder, gemeen ende onverdeelt met de erffgen Adriaen Dorrenboom, Item alsnoch eeuw schuer gront en erven acker, bosgaert gras dries bos als anders, staende ende gelegen op de bergen alhier, oost antonis van dongen, west de voorz: wed=schijdend voorts Linierecht op den halven voetpat en Halve telbesie Bosse ofte legge. hier voorens gemelt, noort den halven geijlsloot ende suijt de nieuwe Haven, item alsnoch een Bos gelegen over den geijlsloot, oost de graeffelijckheijt, west d’kinderen Jan Meertens cum suis, streckende wijtten Zuijden van halven geijlsloot noortwaerts in tot de erve van de wed. Cilia Brouwers cum suis toe, Item alssnoch een Bosken gelegen int geijl alhier, teijnden den voorz. gres dries, die Zuijt is, streckende noortwaerts in tot den halven geijlsloot toe, oost de voorz Jan en Katelijn Dorrenboom, de ijlders in desen ende west d’voorz. weduwe peter dorrenboom, ende sij geweten, dat de voorn wed: met haer Bos sijner uijtwech van wegen, stegen, als anders sal hebben, over den voorz: gras dries door den Bogaert tot op s’Heeren straet toe. Ende bovendien soo sullen de germelten Johanis, Katelijn met Adriaen dorrenboom samen ende onder haer drieen hebben ende in vollen eijgendom blijven behouden de gerechte wederhelft van allen de voorz: haeff, ende meube¬le goederen, als anders hier vooren gemelt, en waerden de gemelte weduwe dorrenboom de ander helft van heeft sullende sij wede dese wederft elft mogen blijven gebruijcken, en profiteren de jaerl. revenuen ende incomssten der vaste goederen, de voorz: drie onmondige kinderen compiterende soo lange tot dat deselve tot haeren mondighen dagen ofte huwelijc¬ken staen sullen gekomen wesen, oftewel soo lange, als deselve kinderen bij haer sullen blijven woonen, voorders is wijtbesproken dat het merie vullen voor adr: dorrenboom alleen, ende onvermindert sijn aendeel, sal sijn en blijven, en sal hetselve soo lange tot dat vercockt wert, wijtten boedel werde onderhouden, soo wijt hooij, als gras, voorders de tient genaempt Peter Dorrenboom tient, welcke leenroerig is, sal sijn ende blijven, in eijgen¬dom aen Johannis Dorrenboom, vermits den selven oock als outste zoon van zal Peter Dorrenboom is, en alsoo den naesten in successie. Ende wat belanght de voorz: haeff ende meubele goederen als anders daer inne den voorz: Jan de jonge voor sijn contingent in moste parteren, verclarende den selven in plaets van dien van gemelt wed: ontfangen te hebben, een somme van eenhondert en veertien gulden waer med’den selven sich is houdende voor vermoeght, en ten vollen voldaen, 8 betaelt over sulcx daer van desisteren¬de mits desen.

371v 28-11-1702
Cornelis Cornelis Nobel eerst X Anneke Adriaen Raesen en nu X Cornelia Jooren ter eenre en Peter Peter Bresser als voogt en Marcelis ??? als toesiender over de kinderen van Cornelis en Anneken. Adriaen Paulus Konincx X Maria, Sijmon Ot X Magriet en Adriaen ter andere zijde, Zij maken een deling.

372v 28-11-1702 Copie
Dezelfde comparanten houden een openbare vercoop.

374v
Dezelfde comparanten sluiten een akkoord mbt de aanneming van de kinderen. Cornelis neemt zijn kinderen aan.

375v 19-12-1702
Dezelfde comparanten maken een erfscheiding.

378 Los vel 9-8-1700
Extract uit het regsiter van de …. der hove … …
Jacob Leendertse Kuijper als behoudt vader X Adriaentje Thou, moeder van de weesen, tesaemen geauthoriseert ingevolge van den schriftelijcke contracte uijtcoop bij Jacob Lantmeter

380 Los vel 8-8-1700
Copie folio 310

381
Metkern Tunis heeft voldaen Kommer Bastiaensen

382

383 Los vel
Otto van Vorst, Rotterdam, met procuratie, 22-1-1682 niot. Michiel van Tilborgh te G. Berg, van Catharina Reijniers van Hessel namens haar man Cornelis Huijgen alias S;obbe, porcuratie 8-11-1681 not. Anthonij van Meeuwen Gouda. Catharina is eerder getrouwd gewwest met Huijbert Jans Bos en daarom gerechtigt in 1/8 deel van de erfenis van jan Peeters Bos za, bij leeven woonende in Hendrick Luijten Ambacht, ter eenre en Adriaen Jans Bos als directeur van de boedel van Jan voorn. Ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord.

384 Los vel
Charel Ribbes verklaart ontvangen te hebben van Petrus Duvandt Mijnen, schoonvader, mbt de moederlijke goederen van zijn vrouw, 29-3-1670.

Deze onderstaande akte staat bij de uitwerkingen van RA 88 maar hoort daar niet bij of er is geen foto van gemaakt..

Compareerde voor schouth ende heemraden in Raemsdonck ondergenoempt de eersamen Jan Adriaenssen ende Laurens Janssen Lorts als getrout hebbende de voorschreven Neeltken Adri¬aenssen. De voorschrevene bekende mindelijk ende vrindelijck geaccordeert te wesen met Maeijken Aerden haere voorschre¬ven compa¬ran¬ten moeder ende schoon¬moeder.
Inden eersten soo is Jan Adriaenssen voorschreven bedeelt ofte wtgecoocht voor ende met de somme van drije hondert ghul¬den tot xx stuijvers Hollants het stuck sijnde daer mede ge¬nochsaam gecontenteert voor sijn pretens ende gedelte int besterft van de goederen hen door doode ende afflijvicheijt van sijnen voorschreven vaeder saliger achtergelaeten ende met de doodt geruijmpt.
Item den voorschreven Laurens Janssen Lorts inde qualiteijt als vooren is hier jegens bedelt oft uitcoocht voor sijn pretens ende gedelte voor de somme van drije hondert ghul¬den, munten als vooren. Sijnde daer meede genochsaem te vreeden ende gecon¬senteert voor sijn pretens ende gedeelte in het besterfft ende eijgenschap hem door doode ende afflijvicheijt van sijn voorschre¬ven vrouwen vader saliger achtergelaeten ende met de doode geruijmpt.
Hier jegens is de voorschreven Maeijken Aerden inde qualite als vooren gelodt gecavelt ende geërffdeelt op de gerechtighe helft in het huijs, grondt ende erve daer aen dependee¬rende waer inne de voorschreven wedue met haeren voorschreven man saliger heeft gewoondt, staende ende geleegen op het tveer onder Raems¬donck voorschreven waer inne de voorschreven wedue de ander helft in eijgenschap is competeerende, streckende van der selver schouslodt aff suijt noordewaarts in tot den dwarsslodt bij den polder ofte tot Bastiaen Commeren Comcorijs erve toe tusschen de erffenisse van Adriaen Conincx oostewaerts en west de kerck van Raemsdonck ende Cornelis Janssen Versluijs met haeren erven. Voorts in vugen ende manieren soo ‘t selve gelee¬gen is.
Item als behoudt de voorschreven wedue tot haeren lasten ende proffijten alle de in comende ende wtgaende schulden oock allen den inboedel, meube¬len, actie, obligatie credieten, clenooden, goudt, silver, gemunt ende onge¬munt, oock alle haeftelijcke ende anderen goederen in somme alwat den voor¬schreven sterffhuijsse aen gaet ende is compteerende egeene wtgesondert hoedanich die soude mogen wesen.
Aldus soo sijn partijen verticht ende verteegen geaccordeert ende gemoddereert deen tot den anderen proffijt. Ende gelooven dienvolgens een ieder sijn loth te onderhou¬den met allen schouwen, leijen sleegen ende weegen ende allen na beuren rechten te onderhouden, hensrecht daer toe behoorende, alles sonder froude ende bedroch. Soo hebben partijen voorschreven dese onse voorschreven deelinghe ende contract onderteckent met onse naemen ofte gewoonelicke handemercke ten ooverstaen van den schouteth Versterren ende heemeraden Adriaen Conincx ende Simon Janssen van Son actum als vooren.
(ondertekend)
Maeyhen Aerden
Dit handtmerck + Λ gestelt bij Laureijs Janssen Lorts.
Verster
Jan Adriaen 1646
Sijmon Jansen van Son Adriaen Conincx

Laurens Janssen Lorts bekende sijne belooffde wtgereckte penningen ontfangen te hebben wt handen Maeijken Aerden met de voorschreven somma van drije hondert ghulden voor inde deelinghe gementioneert. In orconde deses geteckent datum als vooren.
Dit + Λ ist handtmerck van Laurens Janssen Lorts.
Jan Adriaenssen bekende op mindermisse van sijn uitgereijcte penningen ontfangen te hebben de somme van vijfftich ghulden. Rest noch te betallen 250 gl. datum als vooren.