Selecteer een pagina

RA 40

Rekeninghe ende bewijs is doende Jan Ghielen van Ingen en Jan Lamberts Heesbeen als voogden van de kinderen van Aert Chielen (van Ingen) za: Michiel en Maeijken nu X Cornelis Jans (van de Leur) over de jaren 1643 t/m 1658.

Reekening enz Godert Corstiaens Hooren en Gijsmaer Handricxen van Hedichuijsen als voogden van de kinderen van Jan Corsten Hoornn za over 1646, 1647 en 1648.

Rekening bewijs ende Reliqua die sinds desen is doende Annken Meussen naergelaten weduwe van HermanWouters van Deventer van de obligaties toebehoorende de weeskinderen van Jan Meuseen ,17 okt.1657

Vergadert Jan Wouterssen Nicols toekomende bruidegom geassist met jenneken Robben van Meerwijck,. Sijn moeder Wouter Ariaenssen Nicols schout te Baertwijck en Adriaen van Meerwijck, out secr sijn oomen Adriaen van den heuvel en Adriaen Nicols sijn neven ter eenre ende Aelitken Janssen van Wijck toekomende bruid geassist met Griettien Handricx van hedichuijsen haer moeder met Godert Lodewijks haer moeders man en schoonvader Gijsbert en Hannaert Janssen, haer broeders Gijsmaer Handricx van Hedichuijsen en Willem Haegensen haere oomen met meer andere vrienden, 17-10-1657

Rekening enz. voer Robbrecht Adryaens ende Corst Hermens als voochden geweest van Margryetken Aryaens ombeiaerde dochter van Adryaen Handrijck Ghijsmaers saliger ende dat van het jaer 1611

Rekening enz. is doende Jan Janssen Pigge wonende tot Sprangh in qual. als voogd van de kinderen van Pieter Aerts van Giesbergen erfgen. van Cornelis Schalcken des voorn. kinders oom tot Waelwijck ; overleden 1679

Rekening is doende Dirsken Aertssen de Vaen, wed. Hendrick Pieters Eeckel 1678 .

Rekening enz. Godert Corstyaen Hooren ende Gijsmaer Handricxen van Hedichuijsen als voogden van de kinderen van Jan Corsten Hooren za: 1646-1649

Rekening doende Jan Nicols in qualiteit als gewesen voogd van jo Margreta van Meerwijk wonende tot Bokhoven ende dat van hare landerijen en erfgoederen soo door overlijden van hare ouders als door overlijden van hare twee overleden susters Anna en Lucia van marwijck haer aenbestorven sijn, over de jaren 1762 en 1673

Rekening doende Jan Nicols als voogd over de vier minderj kinderen van za Adri van Meerwijck voor 4/6 parten ende Adriaen Clercx ende Adriaen Nicols voor 2/6 parten ende dat van de goederen alhier gelaten bij za Anna en Lucia van Meerwijck. Ontvangsten van 1679

De persoon en goederen van Adrianus Clercx X Dingena van Meerwijck mede present, Adriaen Nicols man ende vooght van Elleken van Meerwijck en de voorschr Gijsmaer Lintermans [?] als mede voogd bvan de vier kinderen bij Adriaen van Meerwijck, 27-2-1671

Rekening en bewijs voor Robbrecht Adriaens als voocht van Alijtken Sebastiaenssen, onbejaerde dochter van bastiaen Adrijaenssen Stael verweckt bij Maeijken Willemssen van 1612-1622

Rekening voor Robbrecht Adriaenss ende Corst Hermanssen als voogden geweest van Maergrijetken Arijaens onbejaerde dochter van Adrijaen hendrick Ghijsmaers za van 1611 tot …
Ik Robbrecht Adrijaens tot die voogdijschap gesteld door Anthonijs Janssen Kijevijets.

Rekeninghe ende bewijs is doende Jan Ghielen van Ingen en Jan lanmberts Heesbeen als voochdn en momboiren van de weeskinderen van Aert Chielen (van Inghen; zie Vlijmen R 106 hiervoor) sa met namen Michiel Aerts ende Maijken Aerts, jegenwoordich getrout hebbeende Cornelis Jans (van de Leur; Vlijmen RA 106) en dat over de jaren ingaande 1643 tot 1658 incluijs

Rekeninge enz Godert Corstijens Hooren en Gijsmaer Handricxen van Hedichuijsen al voochden van de kinderen van Jan Corsten Hoorn za enz voor de jaeren 1646

RA 70

Onder het testament van Claes Willems staat de handtekening van Heijman Janssen van Bokhoven als schepen van Vlijmen. 1614

Robbrecht Adriaens, secretaris van Vlijmen in 1606, 1614, 1625, 1629, 1630 en 21633

Jan Cornelis van Ingen was schepen te Vlijmen in 1630

Adriaen van Meerwijck was secretaris van Vlijmen in 1636, 1638, 1651 en 1655

Testament Hendrick Silvesters van hedichuijsen ende Lijsken Handricxen de Ruijt sijn vrouw wonende te Vlijmen. 17-2-1651

Testament van Jan Ghielissen van herlaer schout tot Vlijmen en Godertken Goderssen, sijn vrouw, wonende tot Vlijmen. 10-7-1646

Testament van Anneken Pauwels van Hedichuijsen ende Henrick Wijnants Didden haren man. 29-9-1655

Gecompareert Arijaen Handrick Ghijsemaers. Hij maakt zijn testament. Hij verlijt Arijaenken Loeff sijn vrouw met henne twee kinderen
Een huijs onbedeelt met Arijken Wouterssen als man van Mechtelt Handrijcx
Aan Arijaenken zijn wettige dochter bij Maergrijtken Arijaens sijns eerste vrouw
Aan Maergrijtken Arijaens sijn jongste dochter bij Marijken Anthoonijs Janssen Kijevijt sijn overleden 2e vrouw
Aan Marijken Adriaens sijn dochter wesende een natuurlijk kind verweckt bij Heijlken Rutten. 29-4-1606

RA 71

Op 30-1-1644 trouwen Jan Janssen van Drongelen als toecomende bruijdegom geassisteert met Adriaen van Meerwijck, neeffe, ende Hilleken Heijmonssen, jonge dochter, als toecomende bruijt geassisteert met Handersken Aerts, moeder, Hermen Heijmonssen van Andel ende Anthonij Hermenssen, neeffe

Jan van Drongelen, Hilleken Heijmans, Hensken Aeertssen, Adriaen van Meerwijck, Anthonis Hermans van Andel, vrient, Herman Heijmannen van Bochoven,

Op 22-6-1652 zijn ten huijse van Handersken Aertsen naegelaten wed Heijman Jan van Bockhoven: Jan Heijmanssen (van Bochoven) toecomende bruijdegom geassisteert met Handersken, moeder, Herman, Godert Heijmens van Bochoven, broers, Thomas Dierckxen van der Sterre, Jan Jannen van Drongelen, swagers, Godert van Bochoven ende Willem Dirckxen Poorter, Peter en Anthonijs Hermanssen van Andel, neven, ende Goijaert Janssen, oom ter eenre ende Grietken Goijaerts (van den Brandt) toecomende bruijt geassisteert met Goijaert Vrancken (van den Brant), vader, Franck, Jan ende Antonijs Goiijaetrts, broeders, Ghijsbert Ckaessen Hoorn, swaeger, en Jan Vrancken, oom, Anthonis Jannen van Ammerooi, neef en meer andere goede vrienden om te trouwen.

Op 22-06-1652 zijn ten huijse van Handersken Aertsen naegelaten wed Heijman Jan van Bockhoven: Anthonis Goijaeetssen (van den Brant) als toecomdende bruijdegom geassis met Godert Vrancken, vader, Franck en Jan Goijaerts, broeders, Jan Vrancken, oom, Anthonis Janssen, neve ter eenre ende Lijsken Heijmonssen van Bochoven toecomende bruijt geassis met Handersken Heijmons, moeder, Herman Heijmons, broeder, Godert en Jan, broeders, Jan Janssen van Drongelen, swaeger, Thomas Dirckxen van de Sterre, swaeger, Antonis Hermanssen van Andel, Willem Dirckxen Porter, neven om te trouwen.

Op 12-6-1653 zijn ten huijse van Lijsken Handricxen van Engelen wed Iman Ghijsbertssen van Wijck: Jan Janssen van Drongelen den jongen wed Hilleken Heijmons van Bochoven bruijdegom geassis met Jan Janssen van Drongelen, vader, Jan Cornelissen (van Ingen), oom, Handersken Heijmans, schoonmoeder, Jan en Godert Heijmonssen van Bochoven, swaegers, ter eenre ende Lijsken voorss als bruijt geassis met Handrick Hermanssen van Engelen, vader, Rob Ghijsbertssen, swaeger.

10-3-1641 Jan Dierckxsen van Halder bruijdegom geassis met Dierck Dielissen van Halder, vader, Jan van Haller end Aert Handrickxen van Halder, oomen ter eenre ende Jenneken Handrickx bruijd geassis met Jacob Janssen, Pieter Handrijckx ende Willem Handrijckx, bruers.

28-8-1649 Johan van Hellaer, schout Vlijmen, wednr Dingenken Meussen Schilders bruijdegom geassis met Meussen Schilders, swager, Dierck Dielissen, broer, Aert Handerickxen van Valder, Ariaen Handrickxsen, Jan Meussen Schilders, Korstiaen Janssen Vonck, swaegers en meer andere vrienden ter eenre ende Lijsken Lambertssen wed Jan Janssen der Heft, bruijd geassis met Lambert, soon, Joost ende Handrick Lambertssen van Heesbeen, broeders, Thomas Cornelissen van Leur, swaeger en Jan Peterssen van de Leur, neef.
16-5-1634 ten huijse van Beelken Janssen wed Jan Heijmonssen (van Bochoven): Jan Cornelissen van Ingen, bruijdegom, geassisteert met Jan Janssen (van Drongelen), swaeger, Jan Mertens, neeffe, Robbrecht Adrijaens, oom ter eenre ende Marijken Jans van Bochoven, bruijt, geassis met Godert, broer, Peeter Thoenijssen van Ghiessen en Arijaen Arijaenssen de Greef om te trouwen.

Jan Cornelissen van Ingen, Jan Mertenssen ende Jan Willemsseen X Marijken Jans ter eenre al wesende halffe broeders en zusters kinderen van Thonias Ghijellen za ende Frans Mighijellen van Herlaer, Mariken Michiellen met Joris Danielssen als voocht, Thonijsken Janssen, dochter, erfg van Jan Michghiellen met Maerten Wouterssen, voocht, ende Jan Janssen mede namens broeders en susters kijnderen, susters ende broeders van Thonis Ghijelen za ter andere zijde. Kwestie over erfenis. 17-1-1639

Jan Cornelis van Ingen, schepen in Vlijmen, 1644

Herman Heijmonssen van Bochoven wschwpen van Vlijmen in 1646, 1648 en 1651

RA 73

Herman Corsten Hoorn, Godert Corsten Hoorn, Herman Heijmonssen van Bochoven X Anneken Corsten Hoorn en Ghijsemaer Hamers ende Adriaen Jaspers als voochden van de kinderen van Jan Corsten Hoorn za bij Anneken Hamers om te schiften etc met consent van Jan van Halder, schout, in apsentie Jor Jasper van Eijck, drossaert van Engelen, van de goederen die Corstiaen Harmanssen Hoorn ende Peeterken Claessen, ouders.

Cornelis Janssen sr (salr) in leven schout tot Heidichuysen tot zijn eerste huisvr. heeft getrouwt Iken Laureyssen en voorschr. Cornelis Janssen daar bij heeft verwekt een zoon Dirck Cornelissen tegenwoordig schout tot Hedichuysen en voorschr. Iken Laureyesen overleden wesende heeft voorschr. Cornelis Janssen tot zijn tweede huisvr. getrouwt Marieken Jacobs en daarbij verwekt Gabriel Cornelis, Jan Cornelis sa: ende Neeltken Cornelissen. Cornelis huwde de tweede maal, zonder de zoon uit het eerste huwelijk te bewijsen zijn moeders goederen. (Deze vader van die vrouw was Laurens Dircxen Lathouwer) De vader was overleden na zijn dochter Iken. 1649

RA 85 1676

Fol 65
Compareerde voor schout en schepen van Vlijmen Jan Jeijmens van Bochoven Willem Danielssen Pulle als man ende voocht van Lijsbeth Heijmens van Bochoven met deselven Heijmens ende Nicolaas Stevenssen Hoorn vooghden in desen over Heijmen Antonissen Brant verweckt aen de voorn Lijsbeth Heijmens Jan Bastiaenssen brouwers als man ende voogt van maria Thomassen van der Sterre Pietyer Schuts als man ende voogt van Dirsken Thomas Nicolaas Anthonissen van gemert als man ende voogt van hendersken Thomassen Marten Anthonissen van gemert als man ende voogt van Mechtelt Thomas ende Willemken Thomas van der Sterre geassisteert met haeren swager Jan bastiaenssen voorn kinderen van maeijken heijmenssen van Bouchoven Pieter ende Heijmen Hermens van Bouchoven Aert Goverts Wolffs als man ende voogt van Corstiaena Hermens, Lodwijk Willemssen de Vaen man ende voogt van Maeijken Hermens van Bouchoven ende Handrick Aertssen Spillenbosch met Pieter hermens van Bouchoven als voocht in dese van desseffen Maeijken Hermens van Bouchovens voorkinderen Daniel Michielssen Seeu als in huwelijk gehadt hebbende Lijsbeth Hermens van Bochoven voor hem selven ende als vader en vooght met Lodewijck Michielssen Seeu voocht in desen over sijn kinderen aende selve sijne overleden huijsvrouwe verwecte kinderen en dessendenten van Hermus Heijmens van Bouchoven Jan van Drongelen, Heijmen van Drongelen voor hemaelven als vader ende voogt met Jan Pieterssen Mommerstege voocht in dese voor sesseffs kinderen ende Jan Janssen Schilders als in huwelijk hebbende gehadt Engeltje van Drongelen za voor hem selven en als vader en voocht met Dielis Schilders over desselffs Engeltje van Drongelens kinderen en dessendenten van Hilleken Heijmens van Bouchoven Anthonis Tonissen van de Wiel als in huwelijk gehadt hebbende Catalijn Heijmens voor hen selve als vader en voogt met Antonij van Valier voocht in desen over desseffs cathalijn heijmens dochter met namen Handersken Tonincx Heijmen Godertssen van Bouchoven Jan janssen Brant als man ende voocht van maria Goderts van Bochoven ende Jan Danielssen Pulle met Heijman Goderts van Bochoven vooghfrn in desen pver Areien, Willem, Hermen, Jan en Daniel Godertssen van bochoven kindeeren van Giodert heijmens van Bochoven alle in dier qualiteit kinderen en erffgenamen bvan wijlen heijmen Janssen van Bochoven en Handersken Aertsssen van Andel in haar beide leven echtelieden gewoont hebbende alhier tot Vlijmen enz. enz. enz.

1e lot de kinderen Jan van Drongelen bij Hilleken Heijmens van Bochoven
2e lot de kinderen van Thomas Dircxen bij Maeijcken heijmens
3e lot Anthonis Antonissen van de Wiel met sijn dochter bij Catalijn Heijmens
4e lot Jan heijmens van Bochoven
5e lot de kinderen van Godert Heijmens van Bochoven
6e lot Willem Danielssen zijn vrouws voorsoon Heijmen van den Brant
7e lotde kindneren van Hermen Heijmens van Bochoven.

RA 100

Gecomp Dierck Adriaenssen van hedichuijsen won te ’s Bosch Adriaen van Meerwijck secr te Vlijmen voor zich zelf en als man van Josina van hedichuijsen en als voocht van de onbejaarde kinderen van Jacob Lijstermans verweckt bij Margrita van hedickhuijsen. Zuij maken machtig de heer mr Ghherit hamel geseijt Bruijnincx, advocaat voor den hove van Holland.

Herman Heijmens van Bockhoven was schepen in Vlijmen in 1644, 1645 en in 1648

Jan Cornelissen van Ingen was schepen in Vlijmen in 1655

Jan Janssen van Drongelen te Vlijmen was in 1655 65 jaren.

RA 106

Ghijelijs Janssen van Herlaer, schout Vlijmen, 1622

Jan Ghijelissen, schout Vlijmen, 1634

Jan Cornelissen van Ingen, schepen te Vlijmen in 1638

Staat van schulden Handrick Handricxen van Engelen een natuurliojke soon van Hendrick Hendricx vann Engelen de ouden van alsulcke schulden van het sterfhuijs van hendrick hendricx van Engelen ende Adriaen hendricx van Engelen ende alnoch bij hendrick Hendricx van Engelen den jong betaelt moeten werde. Eerst Asndries Janssen vande Lipstadt sijn swager.

Compareerden ten huijze van Jan van Halder, schout te Vlijmen, Jan Janssen van Drongelen ende Jan Cornelissen van Ingen als vader ende vooght van Adriaen en Cornelis Janssen, zijne kinderen, verweckt bij Willemken Adriaen Verheijen, sijne huijsbrouwe za ende Robbrecht Adriaenss ende Jan Michielssen mede als voochden in desen van de voorschreven Jan Cornelissens ende Willemken Adriaenssens kijnderen al wesende gerechte erffgenamen van Mecheltken Adriaenssen als behout moeder van den voorschreven Jan Janssen als man ende vooght van Engeltie Adriaens Verheijen ende grootmoeder van de voorschreve onmondige kijnderen ende oock mede erffgeneamen van Servaes Micghielssen za haer neve, om te schiften, scheijden ende deeleen enz enz. 3-11-1639

Zijn versaempt ende vergaedert in Vlijmen ten huijse van Mechtelt Adriaenssen lest wed van za Adriaen Thonijssen Hoorn, den eersamen Jan Janssen man ende voocht van Engeltlen Adriaenss Verheijden, Jan Cornelissen man ende vooght van Willemken Adriaenssen ende Servas Mieghielllen, soone van Mieghiel Servaessen verweckt bij Lussia Adriaenssen met hem geassisteert Jan Cornelissen Huijbers ende Robbrecht Ariaens, henne vooghden in desen ende Miehgijel Servaessen henne vader om metten anderen te scheijden ende deelen alle alsulcke goederen als Adriaen Anthonijssen achtergelaten ende met mecjtelt Adriaens gebruijckt, besten ende nu tegenwoordich bevonden worden ende dat bij de raet ende goedvinden van henne goede vrienden met ook met vol consent van mijn Ed Heer van Onsenoort ende Nieuwencuijck, opperweesheer aldaer enz enz.
(was onderteekend: Jan Janssen van Drongelen, 1638, Jan Cornelissen van Ingen, ReAdriaens Michghijel Servaessen van veen en het merkteeken van Jan Cornelissen Heuvel. Den lesten februari 1638

Jan Cornelissen van Ingen, schepen in Vlijmen in 1651

Gecompareert ten huize van Jan van Herlaer schout te Vlijmen Gherit Huijberts, Anthonijs Huijbers, Lambert Huijbers, Adriaen Huijbers ende Adriaen van Bockhoven X Anthonisken Huijbers, Jan Janssen Knoijen X neelken Huijbers ende Godert Thonijssen voor zich zelven als mede vader ende voocht van Lijsken zijn onmondich kind verweckt bij Ariken Huijbertssen al wesende kinderen van en erfgen van Huijbert Gheritsen van de Moer en Beeltken Thonijs Lambertssen om te scheijden enz enz. 27-1-1652

Vergadert ten huize van Jan van Halder schout te Vlijmen den eersame Adriaen Jansen Knoijen bruidegom met Catalina Peeters van de Leur wed Hannaert Silvesters geassisteert met Jan Janssen Knoijen zijn broer Jan Arienssen sijnen oom en voocht met Jan Huijgen Hooren van sijnen t wegen daer toe geroepen ter eenre ende Aert Silvesters van Hedichuijsen als oom voocht van de onmond nagel kinderen van hannaert Silvesters voorschr geassist met Reijnier Jorissen Pullens Jan Peterssen van de Leur oom ende voocht van de voorschr kinderen van smoederswegen geassist met Adriaen Peterssen van de Leur ter andere zijde (huweliojkse voorwaarden) 22- aug 1656.

Inventaris van schulden van Godert Adriaenssen van Wijck za ren onbetaelt zijn ten versoecke van Aert Handricxsen van valier ende Willem Bartholomeus Schilders voochden van de onmond minderj kind van Jan Bartholomeus Schilders verweckt bij Diercx- [ken?] Dielis van Halder za. 16-11-1656

Erfscheid voor Jan van Halder, schout, ende Joost Lambertssen Heesbeen en Willem Diericxen Poorter, schepen tot Vlijmen tusschen Peterken Diercx laest weduwe van herman Diercxen Wolffs geassist met Jan van Haler schout voorn haeren gecoren voocht ter eenre en Jan Janssen van Hoorn als man van Mechteltien Hermans Wolffs zijn huijsvrouw ter andere.

20 nov. 1638 ten huize Jan Ghyelissen schout tot Vlijmen voor (deselve) Jan van Heller van Heller, schout, Bartholomeus Janssen en Jan Cornelissen Ingen schepenen ende Adriaen van Meerwijck secretaris inde dorpe Vlijmen den eersmen Ghijsemaer Hanners ter eenre ende Handryck Hermanssen ende Robbrecht Ariaenesen als voogden in desen van Mayken dochter Jan Hannerssen verwect bij Thonijsken Thonijs om
van den anderen te schiften scheyden ende deelen ra alsulcken goet ende,goederen … als den voorschr. Ghijsemaers Hanners van Willem Janssen sijnen swager gecoft heeft ende soo het hem in delinge aengecomen is met Maijken Janssen samen in delinge is aengecomen te weten het huijs schuer en esthuijs ende geseet daer dese timmeringe op staen groot ontrent 16 hont in den banne van Vlijmen. Op deze akte staat ook(met dezelfde hand) geschreven “Delinge Ghyeemaers Hanners en Mayken van Wijek”. Hij ondertekent met mooie en flinke handtekening Ghijsmaers Hannaerte van Hedichuysen.

Erfdeling Jenneken Peeters wed. Jan Ariensse Mommersteech geassist. met Willem Arienssen de Wijs heuren man ter eenre zijde ende Heijtien Jans ende Arien Janssen Mommersteech geassist. met Reijn Tonissen ende Marten Peeterssen haere voochden ende is een ieder gelodt en … op al sulcken landen als volcht. 11 mei 1658

31 juli 1658. De scheidingsakte van Bartholomeus Janssen Schilders ende Lijsken Diercx is Jan Barthol. Schilders o.a. te deel gevallen t lant genoemt, den Hommelenborsch aenden suyden cant voor soo groot en oleijn tselve gelegen is ende te onderhouden tuyn dyck straet weteringhe wegen stegen na rata ende groots sijns lants met recht daer toebehoorende alles naar slants gevolch. Willem Barthol. Schilders te deele gevallen op de gerechte helft vant lant genaemt den Hommelenburch aenden noorden cant.
Alle kinderen Schilders hebben de akte goed ondertekend. Schepenen Willem Poorter en Joost Lambertsen Heesbeen, secret. W.Joris de Roij secret

1 aug. 1620 verschenen ten huize Handersken Jans wed. van …… Anthonis Janssen, Jan Handers van Wijck als toekomende bruidegom met hem geassisteert Beatrijs Handers de Cort moeder der voorschr. Jan Handers, Sylvester ende Ghijsemaers Handers henne broeders, Aert Arykens ende Dirck Arykens henne swagers ende meer andere goede vryenden ter eenre ende Thoonijsken Anthoonys, Handersken Jans haer moeder, Jan Thonissen haer broeder Herman Aerts haer swagers, Robbrecht Adrijaens haer oom en meer andere vryenden.

Staat opgericht bij Cornelis Antonissen vande Leur lest wedr wijlen Jenneken Thonis Roeloffs wonende te Vlijmen ……. als hem van de Leur met sijne kinders soo wel de gene dewelcke hij in echten staet bij de voorn. Jenneken Thonis als bij sijne eerste huisvr. met name Maeyke Michiels van Engelen heeft geprocreert. 12 mei 1679.

Erfscheidinge van Jan Adriaenssen weduwenaar van Anneken Handricx met sijn soon Jan Janssen met de voorkinderen, Handert en Jan, van Anneken bij Jan Corsten Hoorn, 1656

Erfdeling tussen Peeter Dircx van Herlaer en jan Diorcx van herlaer weeskind geassist met Gabriel Cornelissen schout te Hedichuijsen en Jan Petersen van Hedichuijsen als voogden in dese. 1656

Staat van de boedel Jan Janssen van Drongelen den ouden X Anneken Aerts. 1656

Gecompareert Jan Bartholomeus Schilders ter eenre ende Jan Arenssen als man ende voocht van Maeijken Jans Schilders Aert handricx van valier en Willem Bartholomeus Schilders voogden over de vier onm kinderen van Jan Bartholomeus voorschr bij Diercxken Dielis za ter andere zijde. Deling goederen 1657

Op 12 januari 1657 gecompareerd ten huize Jan Meussen Schilders Jan Arienssen bruidegom,geassist met Jan Arienesen den oude sijn broer ende Handersken Jans sijne moeder, ter eenre en Maeijken Janssen Schilders geassist. met Jan Meussen Schilders haer vader en Willem Meussen haer oom en Jan van Halder en Aert Handricx haer ooms (huwelijksvoorwaarden) (getekend o.a. Aert Handricx van Valier)

Den eersamen Jan Bartholomeussen Schilders als vader en voocht van sijne kijnder verweckt bij Dierczken Dislissen van Helder met Aert Handrickent van Valier ende Willem Barthol. Schilders als voochde van de voorschr. kinder ter eenre ende Jan Ariaenssen den Ouden als man van Maeyken Jansen Schilders om te schiften scheijden ende te deelen seecker perceelen erffgoet. Deelgenoten waren: Thonisken Jans Schilders, Jan Janssen Schilders, Dielis Janssen Schilders, Arien Janssen Schilders Jan Arienssen Ouden man van Maeriken Jans Schilders 21 febr. 1657

Op 25 januari 1657 vergadert ten huize Peeter Jansen vande Leur, den eersamen Jan Geerits vanden Elshout bruidegom, geassist. met Aert Heymans zijn oom Bartholomeus Janssen Schilders zijn neef met Herman Vijmans zijnen (baes ?) ter eenre ende Beeltien Peeters vande Leur, geassist. met Peeter Janssen vande Leur haeren vader Jan Peters en Arien Peeters van de Leur haere broeders en Arien Janssen Knoyen zijn swaeger ter andere zijde. Huwelijksvoorwaarden (getekend o.a. door Hermen Vymans van Wijck)

Deeling van de goederen tussen de erfgenamen van Bartholomeus Janssen Schilders en Lijsken Diercx za naergelaten ,met name Jan van Halder, schout tot Vlijmen, als vader van Goijaertien Jan van Halder in echte bedde bij Dingena Bartholomeus Schilders geassist met Gijsbrecht Peeters Couwenberch als gecoren voocht in deze Jan Bartholomeus Schilders jouffr Adriana Schilders als last van den manhafte Engelbert Geerits Wedda capitein geweldige van de provincie Groeninge Willem bartholomeus Schilders en Peeter Bartholomeus Schilders.

Compareerden de erfgenamen van Bartholomeus Janssen Schilders en Lijsken Diercx za. Jan van Halder, schout tot Vlijmen en anderen

Staat schulden voor Jan van Halder schout te Vlijmen voocht in desen Willem hendricx en Jacop Janssen als voochden van de kinderen Jan Diercxen van Halder ruijter onder sijn genade graeff Frits verweckt bij Jenneken hendricx met name Michgjiel Janssen Jan janssen en Willemijntien Jans van halder. 1658

Comen ten huize van Godert Corsten Hooren Aert Paulus jongman. van Vlijmen bruidegom, geassist. met Jan Janssen van Drongelen sijnen schoonvader Anneken Aerts sijne moeder Willem Jacobs ende Adriaen Aertssen sijne oomen ter eender zijde en Catalijna Goders Hooren jonge dochter bruid geassist. met Godert Corsten haar vader Adriaen Joosten van Hedichuysen ende Jan Huijgen Hooren haere oomen Jan Michielssen van Ingen ende Antonia Michielssen van Ingen ende Jan Janssen Hooren haere neven, ter andere zijde (huwelijkevoorwaarden) 26 okt. 1658

Tussen Michiel Aerts van Ingen en Maeyken Aerts van Ingen jonge dochter geassisteert met Joost Iambers Heesbeen en Jan Michielen van Ingen haere voochden bij za: vader en moeder aanbestorven 6 nov.1658

De erfgen. van sa: (U ?)deman of Herman Corstiaens Hooren,met name Anneken Corsten en Goyart Corstiaens Hooren suster en broeder van den overledene en Handrick Janssen Hooren ende Jan Janssen Hoorn, sonen van Jan Corstiaenen Hooren van alsulcke goederen als de voorn. Herman Corstiaens door sijnen dood ontruymt en achtergelaten heeft. Lesten november 1658

Als voogden van het weeskind Diericxen Gielis van Halder za verwect bij Jan Bartholomeus Schilders. 1659

Gecompareerd willem Adrlaensen de Wijs als vader van zijn kinderen in huwelijk verwect bij Heyltien Knooij zageassist met Jan Janssen Knooij als bloedvooch met Ariaen Arienssen de Wijs zijn broeder ter eenre en Heijn Thonissen Kivits als voogd en Marten Peeters mede voocht van de kinderen van Jan Arienssen Mommersteech verwect bij Jenneken Peeters za ter andere siiden 9 aug 1659

Jan van Helder schout tot Vlijmen 15 febr.1659

Gecompareerd Anthony Jansen van Weert wonende tot Sertogenbos jongman bruidegom geassist. met Jan van Weert, ruyter onder de compagnie van Breederoode sijn vader en Hendrick Stappers borger tot ‘s Bosch ter eenre en Sijken Willems Brant jonge dochter bruid. geassist. met Willem Ariaenssen Brant haeren vader Robert Willems Brant ende Jan Willemsen Brant ende Wouter Cornelissen haeren swagher en broeders (huwelijksvoorwaarden).

Gecompareerd Marten Reijnen van Ingen jongman bruidegom met Wouterken Martens zijn moeder ende Aert Arienssen sijn schoon ofte stiefvader Jan Michiels van Ingen sijnen oom ter eenre en Adriaentien Lamberts jonge dochter bruid met Lijsken Ariaens Molegraeff haar moeder Jan Lambers haar broer Hannaert Diercxen Hooren haeren stiefvader Ariaen Aertssen oom ende voocht ende Jan Janssen van Drongelen den ouden mede oom ter andere sijde (huwelijksvoorwaarden. Zij tekende Adriaenken Lamberts; haar broer Jan Lamberts heeft niet getekend): 28 juni 1659

Erfdeling erfgenamen van Godert Vrancken vanden Brant en Oeijken Jans zijn vrouw aangebracht met namen Jan Goijaerts van den Brant voor hem zelf Gijsbert Claessen Hoorn man van Aeltien Goijaerts van dan Brant en Jan Vraneken en Godert Heijmans van Bochoven als momboiren en voogden van de minderj. kinderen van Thonis Goyert van den Brant met name Heijman Thonissen ende Oeyken Thonissen met heer moeder voor soo veel zij ieder daer in gerechtigt zijn, ende Jan Heijmanssen van Bochoven man van Grietien Goders van den Brant en dat ten rechtelijcken overstaan van Peeter Bartholomeeus Schilders schout tot Vlijmen als voocht van weduwen ende weesen, Direk Diercxen van de Leur ende Joost Lambers Heesbeen schepenen 8 okt. 1659 (allen hebben getekend) .

Gecompareerd Gijsbert Noltus Smaijers jongman bruidegom geassist. met Jan Noltus Smaijers sijnen broeder Robbert Janssen Kievits sijne swager ende Marij Noltus Smaeyers sijn zus ter eenre ende Engeltjen Wouters vande Leur jonge dochter bruid met Jacob Janssen opde Haersteech haeren stiefvader Theunis Peeters van de Leur haar neef en Dirck Jansen van Hedichuijsen mede haar neef ter andere sijde (huwelijksvoorwaarden) 16 dec. 1659. (Peter Schilders getekend als schout te Vlijmen)

Peeter Bartholomeus Schilders, schout te Vlijmen. 1660

Peter Hermans van Bokhoven bruidegom en Anneken Willems de Vaen jonge dochter, bruid. Hij geassisteert met Godert Heijmans van Bokhoven en Goijert Corsten Hooren als voochden. 1660

Gecompareerd Peeters Hermans van Bouchoven jongman bruidegom geassist. met Goyert Heijmans van Bochoven en Goyert Corsten Hoorn als vooghden van de voorn bruidegom ter eenre sijde en Anneken Willems de Vaen jonge dochter bruid geassist. met Willem Arissen de Vaen haar vader en Godert Lodewijcx haar oom (huwelijksvoorwaarden) 3 jan 1660.

14 febr. 1660 Lambert Jans ter Heest schepen tot Vlijmen. Gecompareerd Reijnier Thonis Kievits weduwenaar van Maeyken Ariens Mommersteech za: ter eenre zijde Joost Lamberts Heesbeen en Merten Peeters van Cromvoort als voochden van de weeskind. van za: Jan Ariens Mommersteech verwect bij Jenneken Peeters za en Joost Lamberts Heesbeen en Aert Handricx van Valier als gecoren voochden van de weeskind. van Peter Arissen Mommersteech verwect bij Grietjen Ariens en Jan Peeterssen Mommersteech voor hem zelf mede verwect bij de voorn. Peter Arissen en Arien Arissen Mommersteech mede voor zijn selven en bekenden de voornoemde comparanten (overeenkomst) De mooiste handtekening plaatste “Jan Peeterssen Monberstegh”, van de verschijnende partijen.

Gecompareerd Cornelis Jans van de Leur, jongman, bruidegom geassisteert met Jan Cornelis van de Leur sijnen vader ende Maeyken Aerts van Ingen jonge dochter bruid geassist. met Joost Lamberts Heesbeen naar oom en voocht, Michiel Aerts haar broeder ende Jan Cornelis van Ingen, haren neeff , als voocht in desen ter andere sijde. (huwelijksvoorwaarden) 7 febr.1660

Gecompareerd Theunis Theunissen Kievits, jongman, toecomende bruidegom met Theunis Theunis Kievits sijn vader, Willem Theunis van de Leur als oom en Reijnier Thonis Kievits mede oom van de voorn. bruidegom ende Reyn Theunis Kievits sijn broer ter eenre sijde ende Heijltjen Jans dochter bruid geassist. met Reynier Thonis Klevits als voocht en Adriaen Ariessen Mommersteech mede voocht, ende Arien Janssen haer broeder ter andere Rijde (huwelijksvoorwaarden) 8 maart 1660.

Anthonis Anthonissen Kievits man van Heijltien Jans Mommersteech ter eenre end Ariaen Arissen Mommersteech ende Reijnier Anthonissen Kievits als voochden vant onm weeskind van Jan Ariaenssen Mommersteech verwect in huwelijk bij Jenneken Peeters za met name Adriaen janssen Mommersteech; deeling 18-5-1660

RA 107

Huwelijks voorwaarden tusschen Sr Adriaen van Schijndel te ’s Bosch joncman en Anna van Ingen. 28-1-1666
Deze akte is mede geteekend door Jan van Ingen, Merten Jans van Bokhoven, Cornelis van Ingen, Cornelis Vlaessen van Ingen, Adriaen van Meerwijck, Adriaen van Ingen enz.
Adriaen was een zoon van Agnes Buijs wed Hendrick van Schijndel

Gecomp zijn Johan Bartholomeus Schilders weduwenaar van Dierixken Dielis van herlaer bruidegom en Neeltien Handricx Brepel toecomende bruid geassist met handrick Geerits Brepel, haar vader, 1661

Peter Dircx van Herlaer, schepen te Vlijmen

Peter Bartholomeus Schilders, schout te Vlijmen in 1661

Jan van Drongelen laest getrouwt geweest met Lijsbeth Handricx van Engelen za die wed was van wijlen Uman Ghijsberts van Wijck, 1662

RA 108

De Vlijmense familie van Bokhoven wordt uitvoerig genoemd

Hendrick Silvesters van Hedichuijsen laest weduwnaar van wijlen Dingen Reijnen van Ingen. 1668

Comp Willem Adriessen Molder met Corn Jans van de Leur als voochden van de twee minderj kinderen van Michiel Aerts van Ingen za in eersten staet opgeweckt bij Anneken Driessen ter eenre ende Jan Cornelis Roijbol als man den de voocht van de voorn Anneken Driessen. 1669

Pieter Dercxsen van herlaer vader van zijn kinderen verweckt bij wijklen zijne vrouw Maria Dirx de Gier za.

RA 109

Comp Nicolaas Janssen van de Leur, Maeijken van Ingen, weduwe wijen Cornelis Jansse van de Leur geassisteert met Cornelis Anthonisse van de Leur ende Hendrick Pietersse van Vught voogden over voornoemde weduwe kinderen

Pieter Hermans van Bokkhoven te Vlijmen was gehuwd met Anna de Vaan. 1679

Heijman Hermans van Bouchoven was gehuwd met Cathalijn Janssen Diepenbeeck. 1679