Selecteer een pagina

Boek A

Acte 1

Extract uijt register van Raemsdonck

Compareerde Aert Schouten, Huijbert Schouten, Nicolaas Schouten, Jan Schouten, Antonij Geus x Sijken Schouten, Jan van de Werke x Cornelia Schouten, kinderen van Adriaen Aerden Schouten en verclaren dat zij gedeelt hebben tegen Eeltjen Boeser, naergelaten weduwe, 21-5-1726

Acte 2

Extract uijt het register van Groot Waspik

Scheijdinge ende deijlinge die bij desen doende sijn Cornelis van Steenhoven x Maria de Bruijn ter eenre ende Thomas de Bont x Henderina de Bruijn ter andere seijde van de goederen Adriana Baas wed Jan Aertse de Bruijn, 21-8-1733

Acte 3

Extract uijt het register van Groot Waspik

Op hujden den 30e november 1735 compareerde Heijtjen Bogaarts wed Cornelis Aarde Schoenmaackers ter eenre ende Aart Cornelis Schoenmaackers, Maria Cornelisse Schoenmaackers wed Hendrik Louwen met Damis Cornelisse Schoenmaackers als voogt, Adriaan Leijten x Elisabet Cornelisse Schoenmaackers, kinderen Cornelis en Heijtjen ter andere sijde en hebben een accoort gesloten betreffende de deling.

Acte 4

Extract uijt het register van Groot Waspik

Scheijdinge ende smaldeijlinge die bij dezen doende sijnde Jan Cornelis Vermeijs, Jan van den Cieboom x Cornelia Cornelisse Vermeijs, Caatje Cornelisse Vermeijs en Geerit Dolk als bij coope verkregen van Geerit Cornelisse Vermeijs van een stuk land gekomen van Mattijs Vermeijs, deling Capel 14-12-1728, actum 12-2-1740.

Acte 5

Extract uijt het register van Groot Waspik

Scheijdinge ende smaldeijlinge die bij deesen doende sijn Johannes Janse Verschuren x Anna van Steenhoven, Cornelis Janse de Bont x Dingena van Steenhoven, 5-2-1740.

Acte 6

Kopie acte 4

Acte 7

Extract uijt het register van Groot Waspik

Scheijdinge ende erfdeijlinge die bij desen doende sijn Peeter Gijsberde de Jong en Peeter van Dongen x Dingena Gijsberde de Jong, kinderen van Gijsbert Peeterse de Jong, 6-12-1743

Acte 8

Extract uijt het register van Groot Waspik

Staat en inventaris gedaan maken bij Marcelis en Dirk Ariens Coninx, kinderen van Arien Marcelisse Coninx, 15-8-1744.

Acte 9

Extract uijt het register van Groot Waspik

Scheijdinge en erfdeijlinge die bij desen doende sijn Arnoldus Huijberden Cuijl voor een vierde part, Mattijs Cuijl en Anna Kuijl kinderen van Jacob Huijberde Cuijl voor ¼ part, Jan Peeterse Timmermans weduwenaar van Geertruij Huijberde Cuijl als aangestelde voogt van sijnen minderjarige soon voor ¼ part ende Peeter de Jong en Willem de Zeeu in huwelijk hebbende Dingena de Jong kinderen van Gijsbert de Jong ende Adriaantje Huijberde Cuijl mede voor een vierdepart, erfgenamen van wijlen Peeter Huijberde Cuijl, 29-12-1746.

Acte 10

Extract uijt het register van Groot Waspik

Op huijden den 7e februarij 1747 compareerde voor ons schout en schepenen van Sgrevelduijn Grootwaspick en 11½ Hoeve ondergenoemt Teunis Janse Zeijlmans weduwenaar van Maria Sterrenburg eerder weduwe wijlen Frans Pieterse Boeser en nog eerder weduwe van Peeter Gijsbertse Decker ter eenre ende Peeter Fransen Boeser soone van de voornoemde Maria Sterrenburg bij haar in huwelijck verweckt bij Frans Pieterse Boeser ende Adriaan Costers als in huwelijck hebbende Adriaantje Pieters Deckers dogter vande voornoemde Maria Sterrenburg in huwelijck verweckt bij Pieter Gijsberts Decker ten andere seijde te kennen gevende sij een accoort hebben gesloten.

Acte 11

Extract uijt het register van Groot Waspik

Scheijdinge en smaldeijlinge die bij desen doende ende aan schout en geregten van Grootwaspik overgevende sijn Peeter Fransen Boeser voor sijn selve ende als abinestate erfgenaem van sijne suster Cornelia Fransen Boeser ende Adriaan Costers als in huwelijk hebbende Adriaantje Peeters Decker ende dat in qualiteijt als geinstitueerde erfgenaemen van des eersten comparants vader Frans Peeters Boeser en der comparanten moeder Maria Sterrenburg in gevolge den testamente ten overstaan van schout en schepenen alhier gepasseert op den 10e maart 1731 en dat van soodanige goederen als haer door overljden van voornoemde Frans Peeterse Boeser sijn aenbestorven en haar volgens afdeijlinge met haere moeder gemaakt en gepasseert op den 29e october 1740 voor schout en geregten alhier sijn aen bedeelt ende sijn de voornoemde goederen bij haar verdeelt en ten deele gevallen als volgt.

Acte 12

Extract uijt het register van Groot Waspik

Scheijdinge ende smaldeelinge die bij desen doende en aen schout en schepenen van Grootwaspik over gevende zijn Cornelis Everts woonende tot Dongen voor sijn selven, Jan Franken als in huwelijk hebbende Anna Everts woonende tot Turnhout, Jacobus van Lil als in huwelijk hebbende Adriaantje Everts woonende tot Dongen, alle kinderen van Steven Everts en Anneke Mattijsse Camp voor een vierdepart, Jacob vander Cae, Jan vander Cae, Arien de Zeeu als in huwelijk hebbende Elisabeth vander Cae, alle kinderen van Jan Jacobs vander Cae en Hendrikske Mattijsse Camp woonende alhier en tot Raamsdonk, voor een vierdepart, Adriaen Hoevenaar soone van Jan Adriaense Hoevenaar en Cornelia Mattijsse Camp, woonende in Hendrik Luijteambagt, voor een vierdepart, ende Cornelis Peeterse Camp, Mattijs Peeterse Camp, Thomas van Tichel eerder weduwenaar van Anna Peeterse Camp voor sijn selve en als aengestelde voogt van sijne minderjarige kinderen verweckt bij de voornoemde Anna peeterse Camp, Anthonij Potmakers als in huwelijk hebbende Johanna Peeterse Camp, Peeter Dirkse Zeijlmans als in huwelijk hebbende Dingena Peeterse Camp, alle kinderen kintskinderen en erfgenaemen van Peeter Mattijsse Camp, alle woonende alhier, mede voor een vierdepart en in die qualiteijt ab intestato erfgenaemen van wijlen Maijken Mattijsse Camp in haer leven huijsvrou van Jan Peeterse de Jong en dat van soodanige goederen en effecten als haer in gevolge de afdeijlinge op dato deses tusschen haer en Jan Peeterse de Jong gepasseert sijn en aen bedeelt en sijn de voorschreve goederen bij het recken van blinde loten onder haer verdeelt en ten deele gevallen als volgt, 20-4-1748.

Acte 13

Extract uijt het register van Groot Waspik

Scheijdinge ende erfdeelinge die bij desen doende en aan schout en schpenen van Grootwaspik overgevende zijn Geerit van Vugt ter eenre end Johannes van Hassel in qualiteijt als door schout en geregten alhier op particulier versoek vanden eersten comparant in sijn plaets aengestelt sijnde tot voogt van Jan van Vugt en voor soo veel het noot is den voornoemde Jan van Vugt out ontrent 23 jaeren ter andere seijde en dat van soodanige goederen en effecten als haer door overlijden van haer vaeder en moeder Joost van Vugt en Maria Jesperse de Greeff in haer leven egteluijden gewoont hebbende en overleden alhier, sijn aen bestorven en welke goederen zijn belast met de alimentatien van de kinderen van Johanna van Vugt X Cornelis Cleijn de comparante suster en sijnde voornoemde goederen onder haer comparanten verdeelt ende te deele gevallen als volgt, 18-3-1748.

Acte 14

Reekening bewijs en reliqua overgevende Govert van Opstall en Jan van der Meer, schout en secretaris, als curatueren over de uijtlandige Joh Tielemans volgens acte van curateele in dato 17-4-1782 ivm de boedel van Huijbert Tielemans, 22-1-1783.

Acte 15

Extract uijt het register van Groot Waspik

Scheijdinge ende erfdeelinge die bij schout en geregten van Waspik overgevende sijn Seijcken Stockermans weduwe van Jacob van der Sande ende Elisabet Stockermans weduwe van Jan Brocx beijde kinderen en ab intestato erfgenamen van wijlen Peeter Stockermans in dat van soodanige vaste goederen en effecten als den voornoemde haren vader met de doot heeft ontruijmt en naargelaten en sijn de voornoemde goederen bij de comparanten verdeelt en ten deele gevallen als volgt, 15-2-1749.

Acte 16

Reekening bewijs en reliqua die bij deese is doende Dingeman van Disseldorp als geadministreert hebbende ¼ part van een buijtendel den uitlandige Jan Tielemans hebbende toebehooren, sedert 1773 tot 1782, actum 30-1-1783.

Acte 17

Reekening bewijs en reliqua die bij deese is doende Adriaan Lips als executeur van den testamente van Adriaan Moleschot, notaris Michiel Heijmans Raamsdonk 20-8-1762, actum 31-3-1786.

Acte 18

Reekening bewijs en reliqua die bij deese zijn doende Govert van Opstall en Jan van der Meer als curateuren van den boedel van Peeter Janse Zeijlmans, alhier gewoont hebbende en overleden, 2-2-1790.

Acte 19

Reekening bewijs en reliqua die mits deeze doende zijn Govert van Opstall, schout, en Peter Francen Kamp als (neevens Peter van den Berg overleeden zijnde) executeurs van den testament van Andries Francen Hoevenaer en Kornelie Boudewijns, egtelieden, notaris Michiel Hijmans Raamsdonk 4-4-1769 met als erfgenamen:

Dirk en Adriaan Hoevenaer, kinderen van Jan Huijberden Hoevenaer, Kornelia Hoevenaer wed Johannes Wouterse Verschuren, zoon van Wouter Janse Verschuren en Anna Huiberde Hoevenaer, welke Anna Huijberde Hoevenaer en Jan Huijberde Hoevenaer kinderen zijn geweest van Huijbert Driessen Hoevenaer, broeder van Frans Driessen Hoevenaer, geweezen vader van den voornoemde Andries Franssen Hoevenaer en Peter, Jan en Kornelis de Bont en Peter Timmermans x Katharina de Bont, kinderen van Aart Peterse de Bont, Aart Zijlmans en Kornelis Peterse Kamp x Maria Zijlmans, kinderen van Dingena Peterse de Bont bij Dirk Wouterse Zijlmans en Embrecht van den Berg, zoon van Jan van den Berg en Geertruij Peterse de Bont, Aart en Dingena Peterse de Bont zijn een volle broer en zuster van Elisabeth Peterse de Bont x Frans Driessen Hoevenaer.

Wijders Hendrik Baptist weduwenaar van Maria Gerritse Kamp als erfgenaam van zijn vrouwe zuster Dingena Gerritse Kamp en Willebrordus van Son x Kornelia Otgens, dogter van Anna Kamp en mede erfgenaam van Dingena Gerritse Kamp en verders als het recht bekomen hebbende door renuntiatie van Adriaan Peter Hensen vader en voogd over zijn kinderen bij Maria Otgens mede erfgenamen van Dingena Gerritse Kamp en alzoo tezamen erfgenamen van Kornelia Boudewijns.

En eindelijk de kinderen van Maria Elisabet Smeur weduwe Mattaeus van Hout: Thomas, Gijsbert, Nicolaas en Pieternella van Hout en Isabella van Hout x Leendert van Raaij en voor hun nicht Dingena van Steeenhoven wed Kornelis Janse de Bont als door renuntiatie bekomen hebbende en dus erfgenamen van Kornelia Boudewijns.

Deze personen zijn de enige die zich gemeld hebben op de advertentie in de Haarlemse en Rotterdamse Courant van maart 1783.

Zijnde aan Johannes van Hassel weduwenaar (zoo hij zeijde) van Adriana Boudewijns (die een eenige zuster van meergedagte Kornelia Boudewijns en na dezelve dog voor Andries Fransen Hoevenaer was overleden) en zig meede als de andere erfgenamen van Kornelia Boudewijns had aangegeven is bij vonnis van 14-6-1785 zijn eijsch en conclusie sien aangaande gedaan en genomen ontzegt en bij vonnis van 11-3-1790 door de hoven van Hollant geconfirmeert.

Actum 15-6-1790.

Acte 20

Reekening bewijs en reliqua die mits dezen doende zijn Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuuren als door zijne broeder Cornelis Verschuuren gesurrogeerdt volgens acte van aanstelling gepasseert alhier op 17-1-1792 als excuteurs van den testamente van Johannes van Hassel en Adriaentje Boudewijns, alhier gewoont hebbende en overleden, testament van 12-11-1781 te Waspik, met als erfgenamen:

Christiaen van Dusseldorp x Johanna van Hassel, kinderen van Bastiaen van Hassel: Huijbert [broer van Bastiaen ???], Helena, Maria, Geertruij, Johanna en Willemina, en de kinderen van Francis van Hassel: Peeter, Simon Otjens x Geertruij, Teunis Kievits x Eliabeth, Bart Moonen x Maria, erfgenamen van Peter Huijberde van Hassel en dus erfgenamen van Joh van Hassel.

Huijbert Adriaense van Hassel, Francus Adriaense kamp x Maria van Hassel, Catharina van Hassel wed Jan Hoevenaar, kinderen van Adriaen Huijberde van Hassel en dus erfgenamen van Joh van Hassel.

Michiel van Hassel, Adriaen van Hassel, Matthijs de Bont x Maria van Hassel, Gerrit van Hassel en de kinderen van Frans van Hassel, erfgenamen van Francus Huijberde van Hassel dus erfgenamen van Joh van Hassel.

Cornelis Verschuuren, Steve Verschuuren, Adriaen Adr de Jong x Adriana Verschuuren, de kinderen van Joseph van Dongen bij Maria Verschuuren, erfgenamen van Johannes Janse Verschuuren, erfgenamen van Adriaentje Boudewijns.

Jan Cornelisse de Bont, Steve de Bont, Cornelis de Bont en Adriana de Bont en de kinderen van Jan Nouwens bij Elisabet de Bont, erfgenamen van de wed Cornelis Janse de Bont, erfgenamen van Adriaentje Boudewijns.

Evert Zeijlmans als erfgenaam van Adriaentje Boudewijns.

Actum 1792

Acte 21

Een brief in het frans over het testament van  Guillaume de Borman thoe Grathem.

Acte 22

Guil. de Borman thoe Grathem maakt zijn testament

Genoemd: diverse kerkelijke instituten, Jana Hoeff wed Antonie ?inckens, Thoir, kinderen neef Huijdt, nicht Marie Cath de Borman x Arnold Christoffel de Puijtlink, Fred Borman als executeur, 10-2-1674.

Acte 23

Scheijdinge ende deijlingen tusschen Theodor Puijtlink, domheer Luijck en proost tot Maseijck?, en sijn suster Elisabeth Puijstlink x Wilhelm Borman toe Grathem, 12-9-1654.

Boek B

Acte 1

Reekening van de executeurs van den testamente van Johannes van Hassel.

Reekening bewijs en reliqua die mits dezen doende zijn Huijbert Adriaense van Hassel en Steve Verschuuren als door zijne broeder Cornelis Verschuuren gesurrogeerdt volgens acte van aanstelling gepasseert alhier op 17-1-1792 als excuteurs van den testamente van Johannes van Hassel en Adriaentje Boudewijns, alhier gewoont hebbende en overleden, testament van 12-11-1781 te Waspik, met als erfgenamen:

Christiaen van Dusseldorp x Johanna van Hassel, kinderen van Bastiaen van Hassel, Huiujbert, Helena, Maria, Geertruij, Johanna en Wiilemina, en de kinderen van Francis van Hassel, Peeter, Simon Otjens x Geertruij, Teunis Kievits x Eliabeth, Bart Moonen x Maria, erfgenamen van Peter Huijberde van Hassel en dus erfgenamen van Joh van Hassel.

Huijbert Adriaense van Hassel, Francus Adriaense Kamp x Maria van Hassel, Catharina van Hassel wed Jan Hoevenaar, kinderen van Adriaen Huijberde van Hassel en dus erfgenamen van Joh van Hassel.

Michiel van Hassel, Adriaen van Hassel, Matthijs de Bont x Maria van Hassel, Gerrit van Hassel en de kinderen van Frans van Hassel, erfgenamen van Francus Huijberde van Hassel dus erfgenamen van Joh van Hassel.

Cornelis Verschuuren, Steve Verschuuren, Adriaen Adr de Jong x Adriana Verschuuren, de kinderen van Joseph van Dongen bij Maria Verschuuren, erfgenamen van Johannes Janse Verschuuren, erfgenamen van Adriaentje Boudewijns.

Jan Cornelisse de Bont, Steve de Bont, Cornelis de Bont en Adriana de Bont en de kinderen van Jan Nouwens bij Elisabet de Bont, erfgenamen van de wed Cornelis Janse de Bont, erfgenamen van Adriaentje Boudewijns.

Evert Zeijlmans als erfgenaam van Adriaentje Boudewijns.

Actum 24-2-1792

Acte 2

Reekening bewijs en reliqua die mits dezen doende Rumoldus Rombouts als executeur van den testamente van Lucia Smits, bagijn te Breda, aldaar in 1804 overleden, testament voor notaris Andries Oukoop Breda 15-1-1801, met als erfgenamen:

De kinderen van Joh Smits, Jan, Andries, Gijsbert, Peeter, Lucia en Huijbert.

De kinderen van Dingena Smits en Willem de Bruijn, Elisabeth, Johannes en Cornelis.

De kinderen van Maria Smits en Sebrecht Rombouts, Rumoldus, Johannes, Peeter, Cornelis en Lucia.

Actum 15-7-1805.

Acte 3

Reekening bewijs en reliqua die bij deze doende zijn Matthijs van Dusseldorp en Christoffel van Gennip als executeurs over de boedel van Johanna van Wagenberg, alhier gewoont hebbende en overleden, Actum 13-9-1805.

Acte 4

Reekening bewijs en reliqua die bij deze doende zijn Matthijs van Dusseldorp en Christoffel van Gennip als executeurs over de boedel van Johanna van Wagenberg, alhier gewoont hebbende en overleden, Actum 13-9-1805.

Acte 5

Reekening bewijs en reliqua die mits deze doende Willem Timmermans als executeur van den testamente van Cornelis Aarde de Bont, testament voor notaris Boeser Waalwijk 12-4-1793, kopie aanwezig, met als erfgenamen:

De kinderen van Cornelia de Bont, Johannes en Willem Timmermans.

De kinderen van Jan de Bont, Arnoldus, Anna Maria x Tomas van Tiggel en Lena x Adriaan Schoenmakers.

De kinderen en kindskinderen van Bartel de Bont, Jan, Joghem, Arnoldus, Lourens Olijslagers x Elisabet voor zijn kinderen, Cornelis van Dongen x Maria Passon en Huibert van Dongen x Pieternella Passon, kindskinderen van Bartel, Christiaan Kievits en Bartel Kievits, ook kindskinderen.

De kinderen van Alida de Bont bij Jan Janse van der Kae, Jan en Arnoldus en Daniel Sneeuw x Adriana van der Ka.

Eindelijk Cornelis Maartense de Wit x Elisabeth Zeijlmans.

Actum 3-8-1805.

Acte 6

Reekening bewijs en reliqua die bij deze zijn doende Denis Sagt en W Verschuren, armmrs en de crediteuren van Johannes van Balen betreffende de boedel van Johannes, 20-10-1810.

Acte 7

Reekening bewijs en reliqua die bij deze zijn doende Hendrik van Kooten en Michiel Schouwen als curateuren, aangesteld op 17-4-1802, over de innocent geworden Johanna van Esch wed Jasper van Kooten, 18-6-1810.