Selecteer een pagina

Getranscribeerd door T. Roubos

Sprang ORA 49

           Register van allerhande actens beginnend 1602, eijndigt 1607 en expireerd 1612.

Folio 0

Anthonis Joosten Molegraeff bekent dat hij van Ariaen Toniss zijnen zoen ontfanghen heeft hondert gld en bedanckte hem voorts volder betalinghe vande acker in doude straet die hij van hem gecoost hat soo dat Ariaen Toniss recht propreans is vande acker aldus geschiet ten huijse van Jan Aertss ten presentie van Handrick Peeterss, Jan Peeterss en met anders actum den Xen aprilis 1606

Folio 1r

Register gemaeck bij Handrick Anthonissen schout tot Sprange, beginnen den tweeden dach novembris anno XVIc ende twee.

Heemraders: Dirck Adriaenssen de Bie

                     Jan Janss

                     Denis Janss

                     Handrick Ariaenss Oerman

                     Handrick Geldenss

                     Jan Dierckss

                     Ariaen Willemss

Jan Aertss Leempoel Secretaris

Folio 1v

Gerit m. Peeterss heeft bekent dat hij Cornelis Jacopss noch sijnen erfgenamen nu ofte nimmermeer over manen ofte molesteven en sal van alsulcken wilceur ofte onderbescheijt dat Cornelis hem gedaen heeft van sijns wijffs wegen vaneen geseet ofte anders.

Folio 2r

                                  Copie

Opten 1e dach van september anno XVIc en twee soo heeft gecocht Jan Geritss van Wolff Bastiaenss drie hont seijland gelegen inden ambacht van Sprang streckende vanden hooffensen gracht aff noortwaerts in totten recht pat toe naest geerft aende oost zijde Ariaen Jasperss en aen die westzijde Janssoen Bosmaes, mits gaders dat Jan voers nijet en sal wegen oft stegen over Wolff Bastiaenss en noch boven dien zoe moet Jan van dese drie hont gheven indie tributie 13 p erffelijcke, ende noch daerenboven te maecken alle schauwen van heel den acker tot aender stede indie huel dijck erffel op ……als dat Jan Geritss voors bruijdegom moet sijn ende getrouwt sal hebben een huijsvrou te vastclamont anno XV!c ende drije, in hollandts hebben voor XV gulden, als hij bruijdegom is tebetaelen, ende dat hij gheen bruijdegom soe sal Jan voorss voor dit voorss Landt betaelen eens de some van tseventich rijnsgl een gulden gerekent tot XL grooten vlaems oock tebetaelen te vastelanent eerstcomende, ende oft quame dat Jan voorss voor desen dach ……, soe sal Wolff voorss sijn Landt met de halff schaer aen verder buijten Wolff  voerss cost op last ende sullenthem weder overgeven sonder Wolffs voorss enigen costen te laten doen, ende dit voerss lant sal Jan voerss aenverden op te bamis anno 1602. ende sal in de contributie vanden tweeden omslach treeden,ende noch is ondersproecken dat Wolff ende zijn huijsvrou sullen comen te bruij last ende soo wel getranteert sijn als sijn eijghen vorende , alle dinck sonder erch ofte List in kennisse der Waerheijt soo hebben wij coopers ende vercoopers dit onder.ckent op dach ende dato als boven, hier is op verdroncken VI gl mij VI thier sal Jan voorss overleggen ende Waren Jan bruijdegom is soe sal Jan van die XV gl nijet cortten, ende en is hij gheen bruijdegom zoo sal Wolff mijn hem den wijncoop halff aen de LXX gulden corten dit was bij beijde cooper ende vercooper onderteijckent.

               Gecopreert bij mij als Secretaris      Leempoel

Wolff Bastiaenss heeft die XV gl ontfanghen ende noch voor die XII roij………………………..

…………………………..

Folio 2v

Dat voor ons comen is Wolff Bastiaenss ende heeft overgegeven met eenen vrije verlije zoe als recht is Jan Geeritss een stuck ackerlants gelegen inden ambacht van Sprang groot weijsende drije hont daer aen doost zijde naest geerft is Ariaen Jasperss ende aen de weest zijde jouffrou Boeijmaers, streckende van Corst Heijn Denijs brant noortwaerts op totten hoevenaers pat ofte recht pat toe, daer Wolff Bastiaenss voorss eerst aen lat mette voerwaerden ende conditien dat Jan Geeritss over Wolffs voorss voerlant nijet, weggen off stegen en sal, ende sal daer off indie torbatie geven 13 gl erffelijck ende oijck die schouwen vande heelrn acker inder heele maecken zonder dat Wolff daer yet mede te doen zal hebben, ende heeft voorts dit voorss erff gewilcoert ende gelooft te vrijen ende te waren naden recht vanden Lande  Actum den 2en novembris 1602.

Handrick Toniss schout, Dierck de Bie, Jan Janss, Denijs Jacobss, Handrick Arienss, ende Arian Willemss heemraders.

Folio 3r

Scheijdinghe ende deelinghe gedaen voor schout ende heemraders van Spranghe tusschen Herman Janss, Claes Toniss als man ende voecht van Aentken Jans dgr ende Aerdt Dierckss als man ende voicht van Tonisken Jans dgr, haerlieder huijsvrouwen vanden erffgoederen haer achter gelaten van haelieder moeder za.

Inden eersten zoe is Herman Janss geloet ende bedeelt opt huijs ende erffenisse daer aen met de geboomte daer op staende zoo groot ende cleijn als dat gelegen is binnen den ambacht van Sprang, daer aen doost zijde ten naesten geleghen zijn, het kerckhooff ende verts derffenisse vanden kercken huijsen streckende vander nijewerstrate noortwaerts op tot Gerit Willemss erff toe, ende aen de westzijde Joostken Zeberts Hendrickss wed. ende kijnderen erff toe, ende is gescineert op VIc gl ende daerstaet op eenen cappicijn, vors vrij goet

Claes Toniss is geloot ende bedeelt op drie hont landts geleghen inden ambacht van Spranghe streckende vanden brant sloot noortwaerts op tot Jan Janss zijns wijffs vaders erffenisse toe, soo verde dat hij de mate van drije hont groot heeft, daer aen doost zijde naest geerft is Gerit Janss ende aen de Westzijde Jan Janss voorss dese drije hont landts sijn vrij, geastimeert op IcL gld.

Aert Dierckss is geloot ende bedeelt op eenen ackerlandts geleghen inden ambacht van Sprang inde oudestraet daer aen doostzijde naest geerft is Corst Corstiaenss

Folio 3v

ende aen die Weestzijde Jan Janss zijnen vader, streckende vander ouwerstraten noortwaerts op totten Besoyense erff toe, desen acker is vrij geestomeert op IcL gld.

Ende is geconditioneert ende ondersproecken dat dese voorss drije gedeelten een yeder op zijn estematie tegens den anderen affgerekent sal wordden ende belangende die huijsinghe met de erffenisse zoo voorss staet, dat het selffde meer loopt als de ander loeten vande boven gescreven perseelen die sal Herman Janss gehouden sijn tebetaelen op vier pachtdaghen daer den eersten aff verschijnen zal paesschen, paesschen anno 1599 ende dander daer naest aen volghens, actum desen 14e decembris anno 1602 voor de volle collegie. Claes Tonissende Aerdt Dierckss hebben haer bedanckt van Herman Janss goeder betalinghe vant overschot vandese wilcuijr.

Aerdt Dierckss heeft overgegeven met een vrij gifte zoo als recht is Gerit Janss eenen acker landts geleghen inden ambacht van Sprang daer aen doost sijde naest geerfft is Corst Corstiaenss, ende aen de westzijde Jan Janss streckende vander ouwer strate noortwaerts op totten Besoyenssen erff toe, ende Aerdt Dierckss heeft gewilcuert ende gelooft desen voorss acker landts te vrijen ende te waren naden recht vande Lande. Acta als boven.

Folio 4r

Dat voor ons comen is Joost Ariaenss ende heeft overghegeven met eenen vrije verlije soe recht is Ariaen Pieterss eenen acker landts gelegen inden ambacht van Sprang daer aen doost zijde naest geerft is Tonis Hendrickss ende aen de weest zijde Jan Aertss streckende vanden waterlaet suijtwaerts op totten brant toe, ende Joost Ariaenss heeft gewilceurt ende gekoost desen voorss ackerlandts te vrijen ende te waren naden recht vanden Lande acta als boven.

Folio 4v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Corneliss Heijen, ende heeft overgegeven met een vrij gift soo als recht is Lauris Geritss ende Goijaert Adriaenss Clerck borgmrs binnen de dorpe van Sprang, Inden jaere XVIc ende elff, ende dat tot proffijt vande gemeente ende naebueren van Sprang, omtrent vijftich roijen acker lants, Waer aende oosten zijde ten naesten gelant is, Den voorss Jan Corneliss Heijen, ende WestWaerts den eijcen Dijck, streckende van Wouter Adriaenss Deckers erve noortwaerts op soo verre als den voorss Jan Corneliss erve is streckende, welcke perseel lants inden ambacht van Sprang gelegen is,mits gelooft den voorss Jan Corneliss het voorss perseel lants te vrijen ende te waeren ende alle voorcommer aff te doen tot desen dagen toe naeden recht vande Lande, waer van Jan Corneliss Heijen ontfangen heeft wt handen Jan Janss, ende Korstiaen Peeterss borgmrs geweest zijnde binnen de dorpe voorss inden jaere de ende XVIc ende negen ter somme tot seven ende twijntich car guldens waer mede Jan Corneliss voorss hem bedanckte ten volle ende alle betaelt te wesen van het perseel lants voorss

Den irsten penninck metten lesten, alles sonder erge ofte list ter presentie Jan Janss  Muelegraeff, Hendrick Adriaenss Oerman, Frans Corstiaenss, Adriaen Willemss, Adriaen Meertenss, ende Jan Jan Meeuws Molegraeff heemraders binnen de ambacht van Sprang voorss, Ende daer beneffens bij Jan Corneliss voorss dese gifte ofte transport mette quitantie daer beneffens onderteeckent, actum den XVIIen Junij de anno XVIc ende elff, Ende was onderteeckent aldus.

Dit is het  + merck van Jan Corneliss Heijen, Leger stont tmerck bij + Aert Jan Corneliss Heijen geseth, beseijden stont aldus mij present als Schoolmeester in Sprangh.

Quod ita attestor Jan Smidts               Schoolmr in Sprang

           Gecopieert vuijt die principalle is dese daer mede bevonden te accoerden, bij mij als   

           Secretaris tot Sprangh.             Leempoel.

Los vel behoord bij folio 4v.

Dit vel betreft de originele bovenstaande akte.

Folio 5r

Dat voor ons comen is Lijsken Willem Lenaertss Weu met Jan Willemss haeren gecoeren voicht ende heeft overgegeven met een vrij gifte soo recht is Zijmon Aertss een eijnde landts geleghen inden ambacht van Sprange  daer aen doostzijde naest geerft is Handrick Ariaenss Oerman ende aen de weestsijde Willem Janss Pottebacker streckende vander auwerstraten zuijtwaerts op tot Willem Janss voorss vuijt wijsens den ouden brieff nen ende bescheijt daer aff zijnde ende heeft ge ende gelooft dit voorssdijnde lant te vrijen ende te waren ende allen voorcomende aff te doen tot desen daeghen toe naden recht vanden Lande Actum den XVIIIen decembris anno XVIc ende twee.

                     Heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Handrick Ariaenss Oerman, Handrick Geldenss

Sijmon Aertss heeft ge ende gelooft zoe recht is Lijsken Willem Lenaerts weu Ic drije gl te betalen bamis anno XVIc drie XXXVX gl V stv ende dander vortss op drie bamis dacghen daer aen volgende elcken bamis XXXVX gl V stv actum als boven, den eersten paey van XXXVX gl vijte zijn betaelt ende is voorts drinck afgevelt dat de drie leste daeghen suijmers blijven XX gl vst  hier is noch op betaelt eenen paey XX gl  vst. hier is noch op betaelt eenen paey XX gl vst

In presentie van Hendrick Araienss Oerman als heemraed. Hier is noch op betaelt XX gul vst, wesen den seste termijn, Waer mede desen willecoir heel ende ten volle betaelt is. In presentie van Ariaen Willemss, ende Frans Corstiaenss heemraders.

Folio 5v

                                       Copie

Ick Willem Willemsz richter inde ambacht vander Sprang, ende met mij Joest Jansz, Henrick Lambertsz, Corstiaen Geritsz, Lambrecht Geritsz, Ariaen Peetersz, Anthonis Peeter Vendixz, ende Joost Aertsz, alle heemraders inden ambacht voorss. Doen condt eenen yegelijck dat alsulck twist als Ariaen Peetersz, ende Cornelis Geritsz gehadt hebben aengaende den wech ofte pat die gaet nae Loen, hebben zij gelaest seven goede ma…..te weten Korst Gerits ende Lambrecht Gerits ende Gelden Meliss, Willem Mathaes ende Tonis Aerts Paens, Henrick Peeter Voss, ende Peeter Jacobss de ande, die dat op den gene van vijfftich karolus gld, ende de te keern daer sij van rechts wegenhoeren, ende soo hebben noch de seven mannen daer bij genoemen twee aude mannen, te weten Aert Ariaensz ende Dielis Eelen, ende hebben daer eenen pael geslagen naer hueren beste verstant achter den hof, alsoe datum vanden zuijensen pael inden brandt voerwaert reden sal ende vaert van dien pael die wij daer geslagen hebben nortwaert op tot Cornelis gelijnt toe, ende hebben gelijnt klijnen staende daert staet, ende het huijs nae wtwijsen den heemraet brieff ende compart dat zij leestmael met maelcanderen gemaeckt hebben ende den stap blijven staen ende dat hecken hangen als tot noch toe gedaen heeft, ende elck sal blijven twee voet van die palen, des sal Cornelis de doren .. huijen dat daer gheen gebreck bij wesen en sal , ende dit sal dueren nu ende ten ewigen dagen. Dees palen salmen vinden van Ghijsbrecht Lauris gelijns van zuijtwaert op XXXVen roij ende Ien voet ende vier duijmen, Ariaens voirss erve is breet van halve sloot V. roij IIII voet ende  twee duijm stuijk ten staen toe, ende Cornelis erve is  breet van halff den sloet ten stalen toe XII roijen  ende twee voet ende drie duijmstijc, In kennis der waerheijt want wij heemraders voirss allen genen gemeijn zegel en hebben, soo hebbenwij gebeeden Willem Willemss onsen richter voirss dat hij desen brieff  over ons allen besegelen wilde twelck ic Willem richter voorss te berden mijnen heemraden gerne gedaen heb ende om dat wij mede condich is soo heb ic mijnen segel aen desen brieff gehangen Int jaer ons Heere duijsent vijffhondert ende vierendertich den vijffthienden dach in novembris.

                     Gecopieert vuijt den principale brieff geschreven in frans sijn met eenen wtgangen segel, met eenen dubbele stricke in groene wassch gans gaeff ende ongecantoleert, is dese copie daer mede bevonden te accoerderen van woorden tot woorden opten XXVen meij anno 1612 ende bij mij als secretaris tot Sprangh.             Leempoel.

Folio 6r

Scheijdinge ende deelinge tusschen Toentken Dries Jan Wouters wed, Gelden Toniss haeren gecoren voicht, ende Wouter Jan Wouterss als broeder van Dries Jan Wouterss.

Inden eersten is Toentken wed voorss geloot ende gedeelt op de heelft vanden geseet te weten op doost zijde vanden lande met het achterhuijs ende noch tot voorhuijs totten middel wecht ofte den balck toe met allen die geboomten die op selffde erff staen zijn met noch vijff boomkens die aen die W=weest zijde geteeckent staen, die sullen die oostzijde te baten comen..

Wouter Jan Wouterss is geloot op de weestzijde van het geseet met het voerhuijs ende vuijtcamerken vanden nijeuwerstraten noortwaerts op ter ouwerstraten toe het lant effen breet met die geboomten daer op staende dan vuijtgescheijdendrije eijcken boomkens achter het huijs opten grast staende met noch eenen keersboom met een elssen boomken die getekent sijn ende sullen die costen  zijde tebaten comen, is conditie dat het voerhuijs nijet voerder afterwaerts gerekent en sal wordden dan het tweede gebijnt het welck blijft aent voerhuijs te weten oft voerhuijs affgebroecken  soe salt gebijnt met het voerhuijs affgebroecken wordden ende aent voerhuijs blijven

.

 Ende partijen voorss hebben gelooft deen den anderen te weijlen ende te stegen te gaen staen, jaegen stauwen, varen ende rijden ende tesamen te gebruijcken, de hofstadt totten hoeffgrast toe, zoewel deen als dandere.

Ende sollen het eerste jaer de schaer rijs tesamen affhouden ende daer mede het geseet tebeheijnden, ende daer naer elcx te blijven op zijn gedeelte ende erff.

Inde aeng… den appelboom met de twee micken, sal elck aen sijn zijde eenen stam behouden

Folio 6v

Ende den moer met de tornen sullen gedeelt ende vercost wordden halff ende halff, mits ……….  

Dat Wouter Janss toentkens daer aff eens vuijtreijcken sal XI rijnsgld te weten ses gulden van die gereede penningen ende vijff gulden vanden anderen paeij oft betaeldach.

Ende alle inschulden ende vuijtschulden sullen sij ontfanghen ende betaelen halff ende halff.

Ende ptijen hebben op dese deelinge deen opten andere verteghen naden recht vanden Lande, geschiet voor Handrick Anthoniss. schout Jan Janss, Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman, ende Handrick Geldenss. Opten XVIIIen decembris anno XVIc ende twee.

Dat voor ons comen is Wouter Jan Wouterss ende heeft over gegeven met een vrij gifte soe recht is Mathijs Goijaertss ende Ariaen Goijaertss een halff geseet met halff en timmeringe ende geboomten daer op staend vuijt wijsens die deelinge die Wouter Jan Wouterss tegens Toentken Dries Jan Wouterss wed gedaen heeft gelegen inden bedrijve van Sprang, daer aen doostzijde naest geerft is Toentken Dries Janss wed met dander helft vanden lande ende huijsinge ende aen die weest zijde Lijntken Cornelis Ariaenss wed. streckende vander nijenwerstraten noortwaerts op totten ouwerstraten toe ende Wouter Janss voorss heeft gewilcoet ende gelooft dit landt ende allen voor comende ende callamgen ofte doen tot desen daeghen toe. Actum als boven.

Mathijs Goijaertss ende Ariaen Geldenss hebben dit voor halff gesel overgegeven met een vrij gift soe recht is Corst Ariaenss in alder voeghen ende manieren als gew… dat bij Wouter Jan Wouterss overgegheven is. Actum den 8en mert 1603 ha vol gerecht.

Folio 7r

Dat voor ons comen sijn Matijs Goedertss ende Adriaen Goedertss ende hebben gewilcoert ende gelooft zoo recht is Wouter Jan Wouterss de somme van IIIIc ende XX gulden ende tebetaelen op seven paijen, te weten na gereet LXX gl ende den sevensten paey XXXIX gl daer den eersten paey aff verschijnen zal tot paessen anno XVIc ende vier, ende de ander paessens daer eerst aen volgende stellen daer voeren ten onderpande het voorss halff geseet ende voorts alle haeren andere goederen hebbende ende vercrijgen Actum als boven.

De eerste LXX gl gevier sijn betaelt op vosentes Denis Janss Joost Zegerss aen Wouter Janss den paey 1604 hebben zij betaelt opten paeiy1605 heeft adriaen goijaertsss betaelt XXX gl ende tijs goderss XX gl  alle dinge affgereckent aen Joost Seberss, den 1605 is te vollen betaelt den paey

1606 is betaelt den paey 1607, is betaelt in presentie van Arie Willemss, Den paey 1608 is betaelt in presentie van Jan Jan Meeuwss heemraet.

Op desen wijcoer is noch XXXIX gl betaelt, waer mede Joost Segerse als voecht bekent dat desen wilcoer te volle betaelt is. In presentie van Adriaen Willemss als heemraet.

Corst Ariaenss heeft gewilcoert ende gelooft zoo regt is Mathijs Goeyaertss ende Ariaen Goeyaertss vijff hondert min tgeen rijnsgl tebetaelen nu vijftich rijnsgl gereet ende voerts des jaers tsestich rijnsgl totter volder betaelinge toe waer aff den eersten paey verschijnen sal den achtsten mert anno 1604 ende also voorts van jaer tot jaeren stellende daer voer ten onderpande het halff geseet daer dese penn aff spruijtende zijn, Actum den 8e mert 1603.

De vijftich gulden gereet sijn betaelt

Den paey 1604 hebben Tijs Godertss ende Adriaen Godertss ontfanghen tsamen LX g, den paey 1605 hebben Tijs Goderss ende Adriaen Godertss noch tsamen ontfangen LX gl, den paey 1606 hebben Tijs Godertss ende Ariaen Godertss ontf LX gl, den paey 1607 hebben Tijs Godertss ende Arien Goederss ontfangen LX gl. In presentie Arien Willemss als heemraet, Den paey 1608 hebben Tijs Goodertss ende Ariaen Goedertss ontfangen LX gl. In presentie van Jan Jan Meeuss heemraet, den paey 1609 hebben Thijs Goedertss ontfangen LX gl.  In presentie van Adriaen Willemss als heemraet, den paey 1610 hebben Thijs Goedenss ende Adriaen Goederss ontfangen LX gl. Present Jan Jan Meeuss heemraet, de leste paey is betaelt aldaer desen willecuer heel ende ten alle betaelt is, In presentie van Jan Janss ende Adriaen. Heemraders.

Folio 7v

Dat voor ons comen zijn Willem Aertss Spijker voor hem selven als man ende voicht van Jenneken Ansums dochter zijn wittige huijsvrou , Ariaen Ansumss voor sijn selven voor de een helft ende Judicht Jans dgt met haeren gecoren voocht haer met recht gegeven, Cornelis Janss, Aerdt Heyligers ende Ariaen Ariaenssen van Hedichuijsen als man ende voicht van Catharina Tonts dgt sijne huijsvrou voor dander helft, ende hebben overgegeven gesamenderhant een yeder sijne portie met een vrij gifte zoo als recht is, Aerdt Dierckss een geseet met de huijsinge ende geboomte daer op staende met de huijsinge ende geboomte daer op staende gelegen inden ambacht van Sprang, streckende vander ouwerstrate noortwaerts op totte Besoyensen erff toe daer aen de oost zijde naest geerft is Jan Janss Gijben ende aen de west zijde Tonis Jacobss cum suis, ende dese voorss personen hebben gewilcoert ende gelooft het voirn geseet te vrijen ende te waren, ende alle voorcomende ende callamgen afte doen tot desen daegh toe naden recht vander Lande, Heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Hendrick Geldenss, Hendrick Ariaenss Oerman.

Actum desen XVIIIen decembris anno XVIc ende twee.

Folio 8r

Dat voor ons comen is Aerdt Dierckss ende heeft gewilcoert ende gelooft soe als recht is Willem Aertss, ende Ariaen Ansumss voor een helft, ende Judicht Jans dochter, Cornelis Janss, Aerdt Heyligers, ende Ariaen Ariaenss van Hedichuijsen als man ende voicht van Catharina zijnder huijsvrouwe voor dander helft, de somma van seven hondert vijff ende twijntich carolus guldens tot XX st per stuck, ende die tebetaelen op op die veste het gerechte vijftepaert. Ende die ander penningen op voer corsmis daeghen waer aff den eersten pay verschijnen zal tot corstmisse anno XVIc ende drije ende alsoe voorts van jaere tot jaere voor dat den lesten penning betaelt sal wesen, Ende heeft daer voeren gestelt ten onderpande het geseet daer dese penningen aff comen zijn ende voorss allen zijne andere goederen hebben ende vercrijgende, Actum als boven.

De gereede penningen zijn betaelt te weten hondert vijff ende veertich gl aen een yeder sijn aenpaert, noch heeft Aerdt Dierckss betaelt aen Willem Aertss ende Ariaen Ansumss vijftich rijnsgls ende aen Aerdt Heijligers ende XXV gl  acte den 6 januarij 1604.

Noch betaelt aen Ariaen Ariaenss van Hedichuijsen ter somme van XXC gl.

Noch zijnder betaelt XLV gl daer den tweeden paey meer betaelt is, Willem Aertss is te volen van desen wilcoer betaelt. De lesten paey bij affcoop geschiet den 18 januarij 1605 ter presentie van mij Jan Aertss ende Hermen Janss als getuijch ende gekoost de Leste penning binnen 8 daegen te betaelen, Opten 3 paey is betaelt aen de erfgenamen van Jan Ariaenss weeskeijnderen ter soms XXXVI gl V penn noch aen de selve XVIII gl 13 penn de leste sijn betaelt aen die erfgenamen ende Arien Ariensen van Hedichuijsen ende Jan Arienss met sijn consorten te weten van het vierde paert in het geseet van Heijmen Janss die leste met ten eersten tot betaelt LIIII guldens.

In presentie Jan Janss, Jan Arienss, heemraden

Arien Ansumss heeft ontfangen LXXII gl, soe dat hem noch compt als rest voor sijn portie van desen wilcort XXXVI gl, present heemraders Denijs Janss ende Henrick Arijenss Oerleman, actum desen IIII den junij 1607. Aert Dirckse Back heeft noch betaelt aen Arien Ansumss vae dese boven geschreven aff reckeninge XVIII gl, rest noch XVIII gl, present Hendrick Ariaenss Oerman. Aert Heligers bekent dat hij van desen wilcoer te vollen betaelt is, in presentie van Henrick Arienss Oerleman ende Denijs Janss heemraders, actum desen IIII en junij 1607. Dese XVIII gl, die hier noch resten die …………………………………..Arienss over ……………..Arien Ansums dgr, ende getaelt voor Aert……………………………….waermede dese wilcoer te volle betaelt is. Aert Back heeft Henrick Arienss dese XVIII betaelt.

Los briefje, behoort bij bovenstaande akte:

Die erffgenamen van Heijman Janss, te weeten Arien Aertss van Hedichuijse ende Jan Arienss Lijndreijer met sijn consorten, te weten haarluijden aenpaert in Heijman Janss geseet, ende voor alsulcke Calaingen ofte schulden, die daer op soude moegen comen vande voorgaende schulden daer self hem Jan Peeterss Leijndreijer borghe voor als principael om het selffde te voldoen ende dese voorsr erffgenamen hebben gelost dese borghe weder te ontslaen costelos ende schadelos daer van te houden, totconde der waerheijt soo heb ick Jan Peeterss voorsr dese borgh selve onderteijckent, aldus geschiet voor Jan Janss, Jan Dierckss Heemraders, actum desen XXIIe Decembris 1606.

                                                                                                               Bij mij Jan Peters Leempoel

Folio 8v

Dat voor ons comen is Jacques van de Put voor hem selven ende mede vervangende ende hen sterckmaecken voor Margarita van de Put ende alle zijne mede consorten, alle als erfgenamen van Jan Wouter Aerss, ende heeft overgegeven zijne suster soe recht is Jan Handrickss, een eijnde landts gelegen inden ambacht van Sprang daer aen doost zijde naest geerft is Ariaen Henricxss ende aen de westsijde Cornelis Janss ende de erffgenamen van Ariaen Hermanss streckende van Jan Handrickss erff noortwaerts op totten Besoyensen erff toe zoo groot ende cleijn ende met alle gerechtich.. als Jan Aertss als gemecht dat met recht op gewonnen heeft vuijtwijsens het bosch opt daer aff zijnde. Acta den lesten decembris anno 1602, Handrick Roniss schout, Denis Janss ende Handrick Ariaenss Oerman, heemraders.

Ende Jacop vande Put heeft hen daer aff goeder betaalinge bedanck den eerste penn. Metten lesten. Actum als boven.

Dat voor ons comen ende gecompareert is Willem Janss Snijder voor hem selven vervangende ende hem sterck maeckende voor alle zijne mede erffgenamen van Corstiaen Willemss ende bekenden ende reconthierden van alle, alsulcken gronden als Anthonis Loostenss van Hedickhuijsen casteleijn tot Meeuwen als gemechtich ende vuijten name, vande eedele Jonsfrouwe Johanna van Schoonhoven wed. van Joncheer Rogier van Levendael van alsulcke dellen ofte moergronden als hij rentmr. Voorss vercoost ende gevest heeft aen Matijs Floren ende Joost Pieterss gelegen tot cappel tusschen derffenis van Henrick Janss Wever weest waert ende

Folio 9r

Dierck Willemss, oostwaerts, ende geloofden voor hem ende vervangende als vooren ende voor haere nacomelinghen aende voorss gronden gheene actie noch recht hebben ofte gehadt en hebben, stellende daer voer tot verbijntenisse alle zijne goederen hebbende ende vervangende.

Wederom heeft Anthonis Joosten gelooft, doerspreken van Schout ende Heemraders van Sprang,

die daer voor hebben gesproeken van weghen de weduwe van Levendael dat Willem Janss naer datum van desen gheen waricht ofte meer moeijten en zal hebben, van alsulcke costen als Mathijs Floren ende andere voor datum van desen gedaen hebben aldus geschiet voor Handrick ende Thoniss schout, Dierck Adriaenss de Bije ende Jan Janss heemraders.

Actum desen XXIXen decembris anno XVIc ende twee.

Folio 9v

Dat voor ons comen is Jan Peeter Toniss ende heeft overgegeven zoo recht is Gerijt Dierckss de helft van een geseet geleghen inden ambacht van Sprange daer aen doostzijde naest geerft sijn derfgenamen van Ariaen Aertss ende aen de weestzijde de gemeijn stege streckende vande Loonsen erff noortwaerts op tot Jan Peeterss voorss erff toe mette conditien dat Gerit Dierckss daervuijt sal geldende blijven alle pachten, renten, ende chijnssen die daer op staende sijn, mits dat Jan Peeter Thoniss voorss ende heeft daer op verteghen naden recht vande lande.

Actum den 14 decembris anno 1602 het vol gerecht sjaers daer tweemael over sal wegen ende steegen ten minste schade.

Dat voor ons comen is Gerit Dierckss ende heeft gewilcuert ende gelooft soo recht is Jan Pieterss IIc XXXIIII gl, te betaelen XXXIIII gl gereet ende daer noch vier paessen achter een volgens elcken paessen vijfftich gulden daer den eersten aff verschijnen zal paessen anno XVIc ende drije ende dander daer aen volgend stellende daer voere ten onderpande het voorss geseet ende voorts alle sijne anderen goederen hebbende ende vercrijgen, acta als boven, her ob betaelt L gl verschenen paessen 1603, de L gl verschenen 1604 sijn betaelt, de bomen geschreven XXXIIII gl gevat blijven paeij betaelen tot op paessen nae den lasten paeij doer oversteck, de L gl verschenen paessen anno 1605 sijn betaelt.

Desen boven geschreven wilcoer is ten volle betaelt,

In presentie van Jan Janss als secretaris

Folio 10r

Dat voor ons comen is Truijcken wed. van Tonis Meeuss met Jan Ariaenss Leeu haeren gecoren voicht die haer bijden heeren is gegeven, ende heeft vuijt crachte van een testament gemaect tusschen Tonis Meeuss ende Truijckens voorss testateurs gemaect voor schout ende heemraders vander Sijdewijn van dato den XXIIen Junij anno XVIc XCVI voor ons getoont ende heeft overgegeven zoo als recht is Jan Toniss haeren zoene verwect bij Tonis Meeuss voorss, den oostenssen acker met de schuure daer op staen daer sij met Tonis Meeuss haeren man op gewoent hebben, geleghen inde bedrijve van Sprange, daer aen doostzijde naest geerft is, Eerit Lambertss, ende aen de weestsijde Truijcken wed. van Tonis Meeuss voorss streckende vander nijeuwerstraten zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe ende dat vuijt wijsende der coopcedulle gemaect bij Tonis Meeuss ende Jan Toniss sijnen soene, van dato den XIIen februarij anno XVIc.

Actum den Xien februarij 1603.

Handrick Toniss, Schout, Jan Janss, Handrick Ariaenss Oerman, Henric Geldenss, Dierck de Bije heemraders.

Jan Tonis heeft gewilcoert ende gelooft soe recht is Truijcken wed. voorss IIIc LXXV gl ende daer aff te betaelen tot paessen anno XVIc een L gl ende sal hem noch aen de voorss some cortinghe wesen, L gl hem belooft sijnde van den paeij die verschenen is paessen anno 1602,ende daerna voorts alle paessens XXXV! Gl totter volder betalinge toe, tot dat den eersten penning metten leste betaelt sal sijn, stellen daer voor ten onderpande het selfde geer ende voorts alle zijnen andere goederen, hebben ende vercrijgen.

Acte als boven. Hier sijn noch XXXVI gl op betaelt desen 14e aprilis 1603.

Folio 10v

Dat voor ons is Ariaen Henrix, ende heeft overgegeven met een vrij verlije zoo rechtis Peeter Jacopss eenen ackerlandts gelegen inden ambacht van Sprange daer daer aen doost zijde naest geerft zijn de erffgenamen van Robbrecht van Grevenbroeck, ende aen de Weest zijde Jan Handrickss streckende vander ouerstraten noortwaerts op totten Besoyensen erff toe, ende Ariaen Hendrickss heeft gewilcoert ende gelooft desen voorss acker Landts te vrijen ende te waren naden recht vanden Lande, ende offer eenighe pachten, zijnsen, ofte andere comer op comen mochten, dat gelooft, Ariaen Henricxss voors afte doen, Ende Peeter Jaccopss ende sijne nacomelingen daer costeloos ende schadeloos aff te houden verbijndende daer voeren alle zijne goederen hebbende ende vercrijgende, Actum desen XIXen februarij XVIc drije. Heemraders, Dierck de Bije, Jan Janss, Henrick Ariaenss Oerman ende Denijs Janss.

Peeter Jacopss heeft gewilcoert ende gelooft zoo regt is Ariaen Hendrickss hondert vijffennegentich gulden ende die te betaelen hondert gl gereet, ende die XCV gl sinte Peeter in sul anno XVIc vier stellende hier voer ten onder pande den voorss acker Landts. Actum als boven

De hondert gulden gereet sijn betaelt.

Desen wilcoer is te vollen betaelt present vant gerecht

Folio 11r

Scheijdinghe ende deelinghe aengebracht bij Embrecht Henrix ende Tomas Corneliss, van twee ackeren Landts daer Cornelis Peeterss ende Truijcken zijn huijsfrou op plegen te woenen gelegh

In doude straet streckende vander straten ten Besoyensen erff toe te weten Embrecht Henrixsen op den oostenss acker daer aen doost zijde naest geerft is Corst Corstiaenss, ende Tomas Corneliss met ten anderen acker aen de west zijde.

Ende Tomas Corneliss opten weestensen acker daer aen die weestzijde naest geerft zijn de erffgenamen van Robbert van Grevenbroeck, elcken acker effens breet, ende is rond toen dat zij malcanderen sullen helpen betaelen allen pachten chijnssen ende renten als daer op staen, ende hebben malcanderen gewilcoert ende gelooft een ijegelijck coosteloos ende schadeloos te houden onder verbont van de voorss ackers ende allen haeren anderen goederen hebben ende vercrijgen. Actum den VIIIe februarij anno 1603.

Folio 11v

Dat voor ons comen ende gecompareert sijn in haere properen persoonen de eersame bedde genooten, Jan Huijbertss Slootmaecker, ende Jacobba Ariaens dochter sijne wittige huijsvrouwe, beijde gesont van lichame zijnde gaende ende staende, ende hebben beijde tesamen met rijpen wille ende goeden verstande, gemaeckt geordenmeert ende gedispomeert, maecken ende ordemeeren mits desen haere testamente en vuijtersten wille. In formen ende manieren huer naer volgende. Inden eersten maecken zij testateurennhaere sielen godt van hemelrijcke als zij van haere vleesschelijcke lichaem gescheijden sal wesen, ende haere lichamen der heerlijcker begrafenisse, wederroepende alle voergaende testamenten, dippositien maecken ende houwelixe voerwaerden, indien daer eenich vopr datum van desen zijn, vorts maecken zij testateuren voorss, deen den anderen, dat den lanxlevende van hen beijden sal hebben, ende behouden alle de goederen die sij tesamen besittende sijn, het sij hoeff ende erff schult ende onschult waer die geleghen ofte bevonden sullen, wordden gheen vuijtgesondert, die den eersten afflijvighe metter doot ontruijmen ende achterlaten sal, om den lanxsten levende van hen testateuren daer zijnen ofte haeren vrijen wille mede te moegen doen, te moegen vercoopen, belasten, ende beswaren sonder tegenseggen van yemanden, omme daer opte lenen ende te verteeren inden hijs noot heeft, ende naer doot vande lanxlevende datter alsdan van de goederen overschieten sal, zal de een helft gaenaen de sijde van Jacobba testatrisse, Joostken haer suster ofte haeren kijnderen, ende de anderhelft aen Jan Huijbertss dochter ofte haere kijnderen, ende Jacobba voorss wil ende beweert dat Joostken haer suster ofte haere kijnderen, de kijnderen van Tonis Ariaenss en haeren

Folio 12r

broeder eens vuijt sal reijcken twee rijnsguldens met haer allen, ende de kijnderen van Ariaen Ariaenss met haer allen eens twee rijnsgl, Insgelijx de kijnderen van Anneken Pieters dgr eens twee rijnsgl, ende daer mede sullen sij haer moeten genoegen van haer moeijckens testatrixss versterft, noch maect zij testaticx, dat naer haer doot Ariaen Pieters ende haer broeders soene hebben zal, eens eenen enden grooten, ende nijermeer, ende soo wie hiermede nijet te vreden en sal wesen, zoo begeert sij testatricx dat dien contramenteur geheel daer aff geprineert sal sijn.

Aldusgedaen voor Handrick Anthoniss schout van Sprang, Dierck de Bije Adriaenss, Ariaen Willemss heemraders ende mij secretaris tot Sprang, actum den lesten februarij 1603.

Dat voor ons comen is Dielis Francen ende heeft overgegeven met eenen verlije zoo recht is Tonis Ariaen Martenss eenen acker landts gelegen inden ambacht van Sprang daer aen doost zijde naest geerft is Adriaen Jasperss ende aen de westzijde Wolff Bastiaenss streckende vander ouwerstratenzuijtwaerts op totten Waterlaet toe, mits gedaan dat hij daer jaerlicx vuijt sal gelden blijven der kercke van Sprang vier vaet rogge ende het gasthuijs tot Waelwijck een halff mael gaen naer vuijtwijsens een bruenen ende beschijt daer aff zijnde ende heeft daer op  versecht tot Tonis voorss behoefte voirts heeft hij gewilcoert ende gelooft te vrijen ende te waren ende allen voercomen afte doen naden regt vande Lande.

Actum den Xiiiie februarij anno 1603. heemraders Dierck de Bije, Jan Janss, Handrick Geldenss, Handrick Ariaenss Oerman, Denis Janss, Jan Diercks

Folio 12v

Tonis Ariaen Mertenss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Dielis Francenss XVI  pont vlaems tebetaelen nu gereet het vierde paert ende de ander penningen op drije sinte Peeters daghen daer den eersten aff verschijnen sal ptrij in sul anno 1604 ende dander twee daer aen volgende elcken dach geleijcken penningen ende dit ter comst vande voorss acker die hij daer voeren ten onderpande heeft gestelt, actum als boven

die eerste gereede paeijen sijn betaelt

den paeij XVIc vier is betaelt present Dielissen ……..

den paeij XVIc vijff is betaelt aen Claes P…ls

Dat voor ons comen is Dielis Francenss ende heeft over gegeven met een vrij gifte zoe recht is Ariaen Toniss een huijs met ener erffenisse daer aen liggende met alsucken gerechting …. van weghen daer toebehooren vuijt wijsens den ouden brieff daer aff sijnde gelegen inden ambacht van Sprang streckende vander ouwerstraten totten Besoyenssen erff toe daer aen doost zijde ten naesten geerft is Marcelis Janss ende aen die weestzijde Tonis Claess Haeghen mets …………dat hij daer jaerlicx vuijt sal gelden blijven den ambachtsheer van Sprangge twee cappuijnen voorts gelangen te vrijen ende te waren naden recht vande lande, in conditien dat den voorss Dielis Francen met Mariken sijn huijsfrou heur der beijder leven lanck sullen woeninchen behouden met tselver huijs, ende inde genot hebben inden hooff eyck sal den coopers huijsvrou gehouden wesen den vercoopers ende sijne huijsvrou hen leven lanck duerende henne lijnwaet te wassen ende sijne huijsvrou die seep daer too sullen doen, ende eyck des jaers vier voeder torst Actum als boven.

Folio 13r

Ariaen Toniss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Dielis Francenss twee hondert rijnsgl, te betaelen nu gereet XII rijnsgl ende voorts die resterende peeingen te betalen op acht termijnen daer den eersten termijn aff verschijnen zal petrij in sul anno XVIc vier ende dander daer aen volgende elcken termijn XXIII gl stellende daer voeren ten onderpant het selffde huijs met die erffeniss daer aen geleghen, acte als boven

Die XII vijf gl gereet sijn betaelt,noch is hier op betaelt XLVII gl, noch is hier op betaelt L gd.

Dat voor ons comen is Ariaen Thomass ende heeft over gegeven met een vrij gifte zoo recht is Dierck Tomaess zijnen broeder die helft van een geseet met die huijsinghe ende geboomten daer op staende geleghen inden ambacht van Sprang daer aen doost zijde naest geerft is Tonis Joostenss, ende aen die weest zijde Handrick Pieterss streckende vander ouwerstraten noortwaerts op totten Besoyensen erff toe alle naer ten houden der giften zoo Ariaen Meertenss dat Thomas Roeloffs overgegeven heeft.

Actum den 28 Januarij 1603. heemraders Dierck de Bije, Jan Janss, Handrick Ariaenss, Denijs Janss.

Folio 13v

Peeter Janss heeft bekent dat alsulcke obligatie als hij op Aerdt Loeyen heeft gehadt voor datum van desen, dat die geheel ende all betaelt ende voldaen is ende dat hij die selve verbrant heeft, acte den 3e mert 1603.

Dat voor ons comen is Dierck Janss ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe regt is Lenaert Pieterss ende Jan Geritss een huijs met die erffenisse daer achter aen geleghen inden ambacht van Sprang daer aen die weest zijde naest geerft is Ariaen Mertenss ende aen die oost zijde Jan Janss Smit streckende vander nijewer straten noortwaerts op totter ouwerstraten toe mits dat het landt vant geheel geset sal wesen effes breet ende gemaeckt sal wordden metter maten effens groot totten pael vanen hecken tuijn toe aenden hoof zoo dat gereet bepaelt ende affgelat is, mette voerwaerde dat voorss vanden pael vanden hoftuijn zuijtwaerts op gereet is tot opten put, ende vanden put suijtwaerts acht voeten breet vanden stijl vande Leempost vanden huise oostwaerts op totter nijewerstraten toe, op eenen eijcken poste onder den dorne boom, ende Dierck Janss heeft gewilcoert ende gelooft dit voorss huijs ende erffenisse te vrijen ende te waren recht vane Lande, Actum den IIIe martie 1603. Heemraders Dierck de Bije, Jan Janss, Denijs Janss, Handrick Ariaenss ende Ariaen Willemss.

Lenaert Pieterss ende Jan Geritss hebben gewilcoert ende gelooft zoo recht is Dierck Janss vijff hondert vijfftich rijnsgl tebetaelen, nu gereet hondert vijffensestich rijnsgl ende die resterende paeijen tebetaelen op alsulcks paije.

Dese wilcour is voldaen ende te vollen betaelt salvo dies van Lenaert Peterss voor sij selve ende Meerten Janss van Dijck, Inde plaets van Jan Geeritss schuldich blijven ter somme van sestich guldens die sij getransporteert hebben aen Arien van Clootwijck en die bij hem ontfangen te worden tot bamis 1608, present heemraden Jan Janss ende Frans Corstiaenss, Actum desen XXVe Julij anno 1604

Folio 14r

Die Dierck Janss sijnen vader verwilcoert heeft ende gedaen hem daer costeloos ende schadeloos afte houden, ende die  over schietende penningen aen Dierck Janss tebetaelen, stellende huer voors ten onderpande het boven gescreven huijs ende erfenis, actum als boven. Die hondert LXV gl gereet sijn betaelt, noch eenen paeij betaelt aen Jan Ariaenss Cuijst, Jan Ariaenss Cuijst heeft noch eenen paeij ontfangen van Lenaert Pieterss, ende Merten van Dijck in betalinge van Dierck Janss wilcoer, noch heeft Lenaert betaelt als voeren XXX.. gl dat Jan Cuijst meer betaelt in het jaer anno 1606 vercost Lenaert Peterss

Ick Willem Heijmanss Richter inden ambacht vanden Sprang ende met mij Dierck Adriaenss de Bije, Willem Jacob Toniss, Jan Janss, Peeter Toniss,ende Adriaen Peterss, doen condt als heemraders inde selven ambacht foorss eenen yegelijcken,dat voor ons gecomen zijn Adriaen Hendrickss Cuijper onsen mede heemraet met Jasperken Gijsbrechts vande Heuvel dochter sijn wittighe huijsvrou ende hebben eendrachtelijck geordineert ende gemaeckt ordineren ende maecken bij desen haerlieder testament ende vuijterste wille inder manieren hier nae volgende, zoe dat die lancxtlevende van haer beijden sal besitten gebruijcken ende behouden alle haerlieder goederen die sij tsamen hebben ende besittende sijn, ende den yersten aff lijvighen metter doot ruijmen sal, zoe haeff als erve gereet ende ongereet waer dat die gelegen sijn gheene vuitgesondert om zijnen ofte haere vrijen wille daer mede te doene, Te moegen vercoopen, transporteren, belasten, ofte beswaren, soo hemluijden dat beste beluenen sal sonder yemant hier tegen te moeghen doen ofte doen doene met geenen

Folio 14v

rechte, mets gaders dat den lancxlevende van haar beijden gehouden sal wesen, dat indien geval vanden kijnderen die nu tertijt ongehout sijn ende tot haeren houweliken staet mochten comen die selve nuiijtsetsel de doen gelijck die hele  die voor datum van desen gehoudt sijn geweest gehadt hebben, ende nae die doot van lancxlevende: dat alsdan het ghene datter vande lancxlevende overgeschoten ende gebleven sal sijn dat sullen die kijnderen samen dielen naeden rechte van Suijthollant, midts datter vanden geenen die haer houwelijcks goet gehadt hebben het tselffde wederom inne gebracht sal wordden inden geheelen boedel, ofte darso soe langs stille sullen staen, tot dat die ghene doen geen houwelijcks goet gehadt en heeft daer tsegen soe vele voer vuijt hebben sal, als die gehowde gehadt hebben, dies begeren sij testateuren voorss op haere kijnderen gelijck, datse goede toesicht hebben sullen op Heijltken Adriaens dochter haerlieder suster medts dat haer godt dije haer soe veel voersichticheijts nijet verleent en heeft als sij wel behoemen soude, om datse niet in dwalinge ofte in andere schandalijck… en mocht comen gelijck sij kijnderen van godts wegen ende broederlijcke liefden schuldich sijn te doen, ende Adriaen Henrickss Cuijper met

Folio 15r

Jasperken Gijsbrechts van Huevels dochter sijne wittige huijsvrou met haeren gecoren voicht

Testatueren voorss hebben op alle haere goederen soe voeren gescrenen staet vertegen tot behoeff vanden lancxlevenden naeden rechte vanden lande alle dinck sonder bedroch. In kennis van desen soe hebben wij Schout ende heemraders voerss dit instrument ondertekent, ende tot meerder vasticheijt zoe hebbe is Adriaen Henrickss Cuijper, testateur voorss dit selver gescreven ende met mijnen name mede onderteeckent, Actum opten XVIIIen dach decembris anno XVc drieentnegentich,

Onder stont gescreven ende geteeckent Willem Heijmanss, Adriaen Henrickss Cuijper, Dierick de Bije Adriaenss, dit is merck Peeter Toniss, dit is Ardiaen Peterss merck.

Bij mij Jan Janss, bij mij Willem Jacobss,

                      Gecopieert bij mij als secretaris tot Sprang desen XXIIII en meert 1603.

                                                   Leempoel

Dat voor ons comen ende gecopareet is Jasperken Gijsbrechts dochter van Heuvel, weduwe van Ariaen Hendrickss Cuijper met haeren gecooren voicht die haer met recht gegenme wordde, ende heeft gelegateert ende begart op Jan Adriaenss, Eltken

Folio 15v

Ariaens dochter, met Heijltken Ariaens dochter, alle voor haere kijnderen die sij verweckt heeft bij Adriaen Hendrickss Cuijper’ende die voorss kijnderen bij haer staende ende dat in manieren huer naebescreven,

Inden yersten zoe sullen Jan Adriaenss bij sijn moeder blijven ende het werck doen gelijck hij tot noch toe gedaen heeft tot profijt van sijn moeder, daer hij des jaers aff sal hebben een huere van vijfthich rijnsgl ende Eeltken ende Cornelisken sullen elck des jaers tot een huere hebben thien gulden, mets conditien dat Eltken ende Cornelisken oyck wederom sullen hebben het gelt dat zij haaren vader hebben geschoeten, vuijtwijsens het sedulleken dat haer vader heeft gescreven, ende sal die moeder haer kijnderen cleeden in wullen ende lijnden van alles tot haeren lijve behoevende gelijck sij tot noch toe gedaen heeft, soe lange als die bij haer moeder woenende sijn, ende off die moeder van het vermoechen nijet en waer als die kijnder van haer houwen om die huere te betalen dat de selve kijnder haer huere sullen vijnden voer aff van haer gerecse goederen die sij naer haer doot achter laten sal, ende sij van haer moeder scheijden ofte houwen, dat sij elck dan soe veel hebben sullen als die kijnderen die gehoudt sijn gehadt hebben boven haer huere, ende dat dese huere nu is gegeven tot meij anno XVIc ende twee, Noch legateert ende begart Jasperken wed. voorss dat Heijltken Ariaens dochter nae haerder doot van haere gereetse goederen voer vuijt sal hebben eens

Folio 16r

twee hondert rijnsgl ende van noch te deelen soe diep als dander kijnderen, ende dat doer versaecke dat sij haer broot nijet zoo wel gewonnen en can, Ende oft gebuerd dat Jasperken voornoemt sterft binnen den tijde dat die voorss kijnderen bij haer woenen, dat als dan die voorss kijnderen sullen hebben ende behouden alle die scharen die dan opten velde, in huijs ende indie schuere sal wesen gheenvuijtgesondert, ende Jasperken voorn heeft begeert ende wil dat hem voorss staet alle volhouwen ende volbracht sal wordden ende haere kijnderen het selffe sullen observeren ende volbrenghen. Actum den XXIen mert 1603. present is Hendrick Anthoniss schout, Dierck de Bije, Hendrick Geldenss, Jan Janss, Hendrick Ariaenss heemraders. Jasperken Gijsberts dochter van den Hoevel weduwe voorss heeft dese bovengescreven huere wederroepen ende ontseijt, In presentie van Henrick Anthoniss schout, Jan Janss, ende Hendrick Ariaenss Oerman heemraders.

Dat voor ons comen is Hendrick Anthoniss onsen officier als gemachtich ende volprocuratie hebbende van Joncheer Aernt van Boshuijsen, drossaert tot Gorchem blijchende bij procuratie gepasseert voor schepenen …………. van Gorchem van dato den lestleden dach van meij anno XVIc ende twee voor ons geblekenende getoont, ende heeft gewilcoert ende gelooft se recht is Herman Spiegel secretaris tot Dordrecht ende Alewijn Alewijnss corencooper sessehondert caroles gulden ende gelove daer jaerlicx afte betalen van intrest van elck hondert gulden seven gulden, waer aff den yersten pacht verschijnen sal tot paessen anno XVIc vier ende also voirst van jaere tot jaere, ende dit jaerlcx te vergelden op ende vuijt sijnen huijsinge, timmeringe ende geboomten daer op staen gelegen inden ambacht van Sprangh daer aen die oostsijde naest geerft sijn Tonis Henr. Vendicx, Gerit Pieterss ende Ariaen Aertss,

Folia 16v

ende aen die weestsijde Lambert Dierkss streckende vander nijenstrate noortwaarts op totter oude straten toe, ende voerts op allen sijnen andere appendanten ende dependenten hebbende ende vercrijgende soodanich die sijn mets dat Joncheer Aernt van Boshuijsen dese voorss penningen wederom mach lossen met die gelijck ses hondert carolus gl met die onbetaelde verschenen parthen. Actum den XXV en mert anno XVIc drije. Dierck de Bije stadthouder Jan Janss, Denijs Janss, Handrick Geldenss, Handrick Oerman heemraders,

Desen brieff is in handen van Roeloff van Boshuijsen gelevert.

                             Copie

Heer Schoudt goeden vrindt also ic uwer lieden procureren gesonden heb om ettelijcke te goeden op mijn huijs ende landt aldaer sekere twelff hondert gulden, waer aff uwer lieffder volgende die procureren aen mijn broeder tot seshondert gulden toe hebt gegoeyt, soo sal uwer lieden noch goederen aen Herman Spiegel secretaris tot Dordrecht ende Alewijn Alewijnss corencooper op allebeyde noch ses hondert gulden, als ghij mijn broeder ghoet hebt ende wilt mij dat vuijt desen bode met seijnden ende sult mij vrijntschap doen, ende uwen salaris ende van Schepenen zal ick u betaelen, ende huer met sijt den almachtighen godt bevolen vuijt Gorinchem om desen XVIIIen mert anno 1603, Onder stont, u l goeden vrindt Aerndt van Boshuijsen.

                                Gecopiert bij mij  Leempoel.

Folio 17r

Dat voor ons comen zijn Walborch Adriaens dogter, weduwe wijlen Thonis Driessen met haeren gecoeren voicht, Cornelis Driessen als voicht ende Joost Ariaenss als toesiender vanden weeskijnderen van Tonis Driess verweckt bij Walborch voorss, ende hebben overgegeven met eender vrije gifte zoe recht is Andries Lenaertss eenen acker landts gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft zijn die weduwe ende kijnderen van Ariaen Jacop Wijnantss, ende aen die weestzijde, Walborgh voorss met haere kijnderen streckende vander Nijeuwerstraten zuijtwaerts op totten Loonssen erff toe, Ende dese voorss persoonen hebben gewilcoert ende gelooft den voirss acker landts te vrijen ende tewaren ende allen voer comende afte doen, tot desen daeghe toe, naden recht vanden lande, Actum den 1en aprilis 1603,

present Handrick Anthoniss Schout, Denijs Janss, Handrick Ariaenss Oerman, Dierck de Bije ende Jan Janss Heemraders.

Andries Leenaertss heeft desen boven geschreven acker landts wederom overgegeven Jan Matheeuss Dolck in alder voeghen ende manieren als boven geschreven staet. Actum als boven,

Jan Matheeuss Dolck heeft gewilcoert ende gelooft soe recht is Andries Lenaertss drije hondert ende dartich rijnsguldens, ende die tebetaelen op acht termijnen, achter een volgende elcken termijn viertich rijnsgluldens,daervan den eersten termijn aff verschijnen sal tot

Folio 17v

paessen anno 1603 ende die andere daer aen volgende is conditie dat die twee leste paesdaeghen ofte termijnen nijet meer wesen en sullen XLV gl totter volder sommen toe, Actum als boven,

den paeij 1603 is betaelt XL gl, den tweeden paeij is betaelt XL gl, den derden paeij is betaelt aen erven Lenaerts XL gl, noch betaelt XL gl, den vijften paeij is betaelt XL gj, In prent Henrick Arienss Oerman, den sesten paeij is betaelt XL gl 1608, Inpresentie Hendrick Ariaenss Oerman als heemraet,VIIen paeij is betaelt XL gl present Jan Janss ende Jan Jan Mertenss heemraders, den lesten paeij is betaelt XL gl

Waer mede dese willecoer tot volle ……………………………………………………………

Dat voor ons comen sijn Walborgh Ariaens dochter met haeren gecoren voicht, weduwe wijlen Tonis Driessen, Cornelis Driessen als voicht ende Joost Ariaenss als toesiender vanden achtergelaten weeskijnderen van Thonis Driessen, woowertbij Walborgh weduwe voorss, ende hebben overgegeven met een vrij gifte zoo als recht is Jan Corstiaenss, een geseet met die huijsinghe ende geboomte daer op staende, gelegen inden ambacht vander Sprang daer aen doost zijde naest geerft is Jan Matheeuss Dolck, ende ae die weest zijde Handrick Ariaenss streckende vander Nijeuwer straten suijtwaerts op totten Loonsen erff toe, mets conditien dat hij daer jaerlijcks vuijt sal geldende  blijven III 1/2 vat roggen den kercken van Sprang te lossen met XVII gl soo dat bij schout ende heemraders vander Sprange toegelaten is doer versaecken. Ende dieweduwe met haere kijnderen, haer wooninghe int vuijt camerken sullen behouden over meij toecomende over twee jaeren, met vier roeden hoeffs, voerts hebben die voorss persoonen dit voorss geseet gewilcoert ende gelooft te vrijen ende te waren ende alle voorco      afte doen naden recht vanden lande, actum als boven

Folio 18r

Dat voor ons comen is Jan Corstiaenss ende heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Walborch weduwe van Tonis Driess met haere kijnderen verwect bij de voorss Tonis Driess, vijff hondert twijntich rijnsgl tebetalen nu LXXV gl gereet ende voerts des jaers vijfftich rijnsgl totter volder betalinge toe daer den eersten termijn aff verschijnen zal tot paesschen anno XVIc vier, ende als de voorss van jaer tot jaere, voordat den eersten penning metten lesten betaelt sal wesen stellende daer voor ten onderpande het voorss geseet, daer dese penningen aff comende sijn ende voorts allen zijnen andere goederen hebbende ende vercrijgende actum als boven, van die gerede penningen sijn betaelt XXV gl. present Andries Lenaertss ende Peeter de Cuijper.

        boven gescreven

Desen wilcoer is geliquideert dat die weduwe ende kijnderen ontfanghen sullen van Claes Teewen doer wil van partijen voor schout ende heemraders van Sprangh gepasseert XXVen januarij 1605 ergo desen afgescreven wilcoer is doot ende gecassert ende den coop vant geseet is vijff hondert vijftich guldens, daer op heeft Claes Mateeuss, gewilcoert aen die weduwe Walborgh Tonis Driess tsestich gl die verschenen waren paessen 1604, ende moet voorts alle paessens daer affe betalen tsestich gl totter volder betalinge toe.

Noch heeft Claes Matheeus betaelt aendie weduwe van Tonis Driess die een helft van LX gl ende dander helft aen Cornelis Driess ende Dries Lenaertss. Actum den 17 april 1605

Als Ariaen Willemss die III 1/2 vat rogge losten aen die kerckmrs doen heeft Claes Teeuwen daer in gestelt VI gl noch betaelt aen Dries Lenaers ende Cornelis Driess aende weduwe samen LX gl en paeij 1606 noch betaelt aen Dries Lenaertss, Cornelis Driess en Merten Willemss tsamen LX gl den paeij 1607

In presentie van Henrick Arien Oerman, als heemraet, noch betaelt aen Dries Lenaertss, Cornelis Driess ende Merten Willemss als man ende voocht van Walborgh Ariaend dochter tsamen LX gl den paeij 1608, is betaelt in presentie van Adriaen Willemss als heemraet, den paeij 1609 is betaelt LX gl aen Dries Lenaertss, Cornelis Cornelis Driess ende Merten Willemss als man en voocht van Walborgh Ariaens dochter. In presentie van Henrick Arienss Oerman hemeraet, de helft vande paeij dies secteraas paeijen 1610, is betaelt XXXgl aen Merten Willemss als man.

Den paeij 1611 is voorts betaelt Dries Lenaertss XXX gl in presentie van Meeuss heemraet.

Folio 18v

Dat voor ons comen is Corst Jan Corstiaenss, ende heeft overgeven met een vrij gifte zoo recht is Jan Corstiaenss een geseet met die huijsingh ende geboomte daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange daer aen doost zijde naest geerft is Jan Wijnen met sijnen wech, ende aen die westzijde den voorss Corst Toniss streckende vander Nijeuwer straten suijtwaerts op tot Jan Wijnen eerff toe ende Corst Janss heeft gewilcoert ende gelooft dit voorss geseet met die timmeringhe te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, Actum den XXIen mert 1603, heemraders Hendrick Anthoniss, schout Dierck de Bije, Jan Janss, Denijs Janss, Handrick Ariaenss Oerman ende Handrick Geldenss.

Jan Corsten heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Corst Jan Corsten, vijff hondert viertig rijnsgl, te betaelen twee hondert rijnsgl tot bamis anno XVIc drije, ende voorst alle bamis daghen daer aen volgende, elcken bamis vijftich rijnsgl totter volder betalinghe toe, ende heeft daer voor gestelt ten onderpande het voorst geseet daer dese paeij aff spruijtende sijn en voorts alle zijnen anderen goederen hebben ende vercrijgen. Actum al boven.

Die twee hondert gulden die verschenen zijn bamis 1603 zijn betaelt, present Peter Ariaenss Cuijper, Dries Lenaerss ende Tonis Ariaen Lemmens, die L gl verschenen bamis 1604 heeft Frans Corsten betaelt aen Corst Janssen, mr Jan Smits sal dese rente vande wilcoer betaelen aen Corst Janss als op mr Janne voorseet gescreven staet

Folio 19r

Dat voor ons comen is Jan Corstienss ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe als recht is, Ariaen Willemss, een geset met die huijsinge ende geboomte daer op staen, geleghen inden ambacht van Sprang daer aen doostzijde naest geerft is Jan Matheeuss Dolck ende Aen die weestzijde Handrick Ariaenss streckende vander nijeuwer straten zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe mits dat hij daer jaerlicx vuit zal geldende blijven III 1/2 vat rogge der kercken van Sprang te lossen met XVII 1/2 k gl, zoe dat bij schout ende heemraders vander Sprang toegelaten is, doer oorsaecken mets dat die weduwe van Tonis Driessen met haere kijnderen haere woeninghe met camerken ende vier roeden hoeffs sal geven vuijtwijsens den voirss gifte daeraff zijnde van tweejaeren, actum den 6en aprilis 1603. heemraders Dierck de Bije, Jan Janss.

Dat voor ons comen is Ariaen Willemss ende heeft gewil, ende geloot zoo recht is Jan Corsten vijff hondert vier envuertich k gl ende die tebetaelen totkorsmisse anno XXVIc drie, tsestich k gl ende daer voerts alle korsmisse jaergen daer aen volgeldetsestich k gl totter volder betaelinghe toe, ende heeft daer voor gestelt ten onderpande het voirss gesetende voirts alle zijnen andere goederen hebben ende vercrijgen, actum als boven.

Desen wilcoer is gedoot ende gecasseert met eenen wilcoer die Claes Matheeuss die weduwe van Tonis Driess heeft gedaen bij wil en consent van schout, partijen voor schout ende heemraders gepasseert, acte den 5 januarij 1605

Folio 19v

Dat voor ons comen is Jan Jacop Geritss ende heeft voorgonnen een plaetse op sijn hoftadt zal hebben om een woenhuijsken te timmeren daer hij sijn leven lanck in sal woenen, ende oijck off hij een huijsvrou creech, dat die ock haer leven lanck daer in sal blijven woenen indient haer gelieft ende naer die doot van dijen, dat het selver huijsken opt erff zal blijven staen tot behoeff van Jan Jacop Geritss ofte zijnen erfgenamen, zonder dat hem daer

Yemant eenich recht ofte toeseggen aen sal hebben. Actum desen XVen aprilis 1603, Jan Janss, Denijs Janss, heemraders

Dat voor ons comen is Hendrick Goyaertss ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo als recht is Corstiaenss eenen acker landts geleghen inden ambacht van Sprang daer aen doostzijde naest geleghen is den Sprangschen Meerdijck, ende aen die west zijde derfenisse van Peter Peterss, streckende vander heerstrate suitwaerts op totten waterlaet toe, ende Hendrick Godertss

voorss heeft gewilcoert ende gelooft, desen voorss ackerlandts te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, ende alle voorcomende afte doen tot desen daghen toe, Actum den 5 meij 1603, heemraders Dierck de Bije, Denis Janss.

Folio 20r

Op huijden den 18en meij anno XVIc drije soo is voor schout ende heemraders van Sprange gecompareert ende gecomen Robbrecht Jan Lauriss van Werdt met Jan Lauriss zijnen vader, ende heeft aengenomen zijne drije onmondighe kijnderen, die hij verweckt heeft bij Jenneken Lambert  Meeuss dochter, zijnen overleden huijsvrou, van Eerit Lambertss als voicht met consent ende bij wesen van Ardt Deniss als swager, ende Ariaen Lambertss als broeder, om die kijnderen op te brengen ende te voeyden, in aet, dranck, wullen, lijnden schoen ende diergelijcken reparatie die selve kijnderen noodich ende behoeftich sullen hebben, aen die schole te houden, leeren lesen ende scrijven ende dat eerlijcken ende tamelijcken naer zijnen staet, gelijck een goet vader zijne kijnderen behoert ende schuldich is te doen zoo langhe ende tertijt toe dat die kijnderen tot haeren  mondighen daeghen sullen sijn gecomen ofte haer broot connen gewinnen, ende alsdan sal Robbrecht voorss die drije kijnderen eens vuit reijcken ende geven ter somme van hondert rijnsgl ende dat voer het verterste van haer moeders goet, waer voer Robbrecht Janss vader voorss zal hebben ende behouden, allen die goederen diehij ende Jenneken zijne huijsvrouwe bijden auderen gehadt hebben ende Jenneken metter doot ontruijmpt heeft, het sij haestelijcke ende erffelijcke, schulden ende onschulden, zoe waer die in Hollant, Brabant ofte elders bevonden sal wordden gheen vuijtgeschijden, omme daer mede zijnen vrijen wille te doen voor die voorss hondert gl ende op brenghen der voorss kijnderen. Robbrecht heeft gesteld , tot eenen onderpand allen zijne ruerende ende onruerende goederen, hebben ende vercrijgende, ende oft geboerde dat allen die kijnderen quamen te sterf  men binnen gaeren mondighen daeghen ofte dat zij haer broot connen gewinnen, zoe sal Robbert dier kijnderen vreemden eens geven ende betaelen vijftich rijnsgl.

Folio 20v 

Ende Eerit Lambertss als voigt voorss heeft op die voorss goederen verseght tot Robben vans behoefte, ende Robbert heeft gewilcoert het selffde voorss staet te voldoen naden recht vanden lande, ende Robbrecht heeft daer voeren ten onderpand gestelt alle zijne goederen hebbende ende vercrijgende, actum den 18 meij 1603, Hendrick Toniss schout, Dierck de Bie, Denijs Janss, Cornelis Janss heemraders, De hondert gl in dese aenneminge hier voore nemende heeft Robbrecht Janss, aen Lambert Robberttss sijnen soen gegeven ende al ten vollen betaelt ende voldaen, de welcke hij als voor goet gevonden heeft die hij van sijnen vader voorss gecost heeft, presentie Hendrick Toniss schout, Melis Meliss ende Adriaen Mertenss heemraders, den 1 en junij 1621.

Dat voor ons comen is Meeus Lambertss ende heeft overgegeven met enen verlije zoo recht is Ariaen Lambertss zijnen broeder zijn aengedeelte in sijn vaders geseet, soo groot ende cleijn als hij van zijne vader saliger daer inne gestorf men ende ende gedeelt is, met oyck het paert ende deel dat hij van Aerdt Denijs heeft ende in deelinghe van moer ofte anders heeft, geleghen inden ambacht van Sprange daer aen doostzijde naest geerft is Robbert Janssende aen die west zijde Peeter Jacopss streckende vander Nijeuwer straten zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe, ende hast daer op verteghend tot Ariaen Lambertss behoefte naden recht van lande, mits dat hij daer jaerlicx vuit sal gelden blijven den heijligegeest tot Sprangh die helft van VII vaten rogge, ende den ambachtsheer tot Sprang XX ste naer te uijt wijsens enen bruenen ende besthijt daer aff zijnde. Actum als boven, heemraders ad die, Meeuws Lambertss bekent dat hij van desen boven geschreven gifte, heel ende ten vollen betaelt is, van Arien Lambertss sijnen broeder, in presentie van Jan Janss, ende Jan Jan Meeuwss als heemraders, actum desen IXen meij anno 1609.

Folio 21r

Dat voor ons comen is Jan Matheeuss Dolck ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo als recht is Claes Matheeuss zijnen broeder het vuerde paert ende deel in die helft van een geseet met sijn aenpaert vandie huijsinghe ende geboomte daer op staende gelegen inden ambacht van Spranghe daer aen doost zijde naest geerft is Cornelis Luijcas. Ende aen die weest zijde Jan Janss streckende vandie nijenstraet noortwaerts op tot Jan Janss erff toe, ende Jan Matheeuss voorss heeft gewilcoert ende gelooft dit voorss vierde paert te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, actum den VI en junij 1603, voor Handrick Anthoniss schout, Dierck de Bie, Jan Janss, Denis Lanss, Handrick Ariaenss Oerman ende Cornelis Janss heemraders.

Claes Matheeuss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Jan Matheeuss tnegentich rijnsgl tebetaelen op vier termijnen, te weten nu gereet het vierde paert ende voorts dander paerten op drie paesdaghen daer den eersten aff verschijnen sal paesschen anno 1604 en twee 1605, ende 1606 totter volder betalinge toe stellende daer voor ten onderpande het voorss part ende voorts alle zijnen andere goeden hebbende ende vercrijgende, actum sls boven.

Die geraede penningen sijn betaelt XXII gl,

noch is hier op betaett XXII gl,

noch is hier op betaelt XXII gl

Folio 21v

Lambert Dierck Lambertss ende heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Peeter Toniss ende Denis Janss als heijligeestmeesters, ende tot behoeff der tafelen van de heijligen geest tot Sprang drije rijnsgl, vijff stuijvers jaerlicker rechten alle jaer te gelden ende verschijnende op bamis dach, daer den ersten aff verschenen was tot bamis dach anno 1602 ende dander danderen bamis  dagen den volgenden, ende dit jaerlicx te vergoeden op ende vuijt zijnen geset daer hij op woenen, is geleghen inden ambacht van Sprang daer aen dost zijde naest geerft is Joncker Aerdt van Boshuijsen ende aen die weest zijde Ariaen Jacopss streckende van die nijenstraet ter  ouwerstraten toe ende dit comende vuijt crachte van Robbrechts van gewbrech testament, mets conditien dat Lambert Dierckss dese drie gl …… voorss mach lossen ende afquiteren meth twee ende vijftich rijnsgl metten verschenen pacht, renten ende gelt alleens, actu den XXV en januarij anno 1603, heemraders Dierck de Bije ende Handrick Ariaenss Oerman vervangende Jan Janss,

Desen boven geschreven willecoer is aff gelost ende gequiten ofte betaelt door Joost Goyerts aen Antonis Aertsen Oerlemans en Jan Dirckxss de Greeff als ………… volgens quiten opten wilcoerbrief opt datum den XX en februarij anno 1643 bij den schout Persijn. Jacob Jansen Glavimans ende voorss Ariaen

geteeckent ende, ……….  presentie van Cornelis Loeff schout, Jan Laurissen lantmeter ende Jan Janss Pigge, gepasseert in kennis van mij ……………..

Dat voor ons comen is Lijsken Jacob Toniss wed. met Tonis Toniss haeren gecoren voicht, ende heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Peeter Toniss ende Denis Janss als heijligeest mrs. tot behoeff der tafelen vanden geijligegeest tot Sprang vierdalven rijnsgulden jaerlicxe renten altijt verschijnen zal sint Jansmis, daer den eersten pacht aff verschijnen zal sint Jansmis anno XVIc vier, ende dit Jaerlicx te vergelden op ende vuijt haeren geseet metten lande daer aen, geleghen inden ambacht van Sprang daer aen doost sijde naest

Folio 22r

geerft is Tonis Jacopss ende aen die weest zijde Corst Corstiaenss, streckende van de ouwerstraten noortwaerts op totten Besoyensen erffe toe, ende voorts op alle haeren anderen goederen hebbende ende vercrijgende mets conditien dat sij die vierdamen gh voorss lossen ende affquiten mach met vijftich rijnsgl met die verschenen onbetaelde pachten, renten ende gelt  alleens, ende int lossen malcander een halff jaer te voeren op te seggen ende dese penningen, hercomende van Robbrecht van Grevenbroecx testament, actum als boven heemraders Dierck de Bije, Jan Janss, Denijs Janss, Hendrick Oerman,

……………………brieff afgegeven aan Arien Dirckss de Bie ende Joost Joostenss nu tegen Handrick Heijlige met L gl, ende van intrest XVII gul, actum den XX meij 1609

Corst Jan Sijmonss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Denijs Janss ende Peeter Toniss als heijligeest meesters ende tot behoeff der tafelen vanden heijligengeest tot Sprang, drij rijnsgl X’sth jaerlijcker renten altijt verschijnende sinte Peeter, In sul daer den eersten pacht aff verschijmen sal sinte Peeter anno XVIc vier ende alsoo voortss van jaere tot jaere, ende dit jaerlijlix te gelden op ende vuijt sijn geseet geleggen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Sijmon Aertss ende aen die weest zijde Corst Geritss erffgenamen, streckende van de Loonschen eerff noortwaerts op totten hooggen acker toe ende voorts op alle zijne andere goederen hebbende ende vercrijgende mets …………….. dat Corst Janss die voorss drije gl X stg lossen ende afquiten mach met acht ende viertich gl metten verschenen pacht, Ende dese penningen hercomen van Robbrecht van Grevenbroecx testament, actum de XIIII en februarij anno XVIc ende drije, heemraders, Dierck de Bije, Jan Janss, Handrick Geldenss, Handrick Ariaenss ende Jan Diercxss.

Folio 22v

Op huijden den 21 junij 1603 zoo heeft Lenaert Dierckss als man ende voicht van Geertruijt Cornelis Janss dochter aengenomen van Jan Ariaenss Leeu ende Embrecht Hendrickss als voichden vanden kijnderen van Cornelis Janss ……, in presentie van schout ende heemraders van Spranghe, Roelooff Corneliss den blijnden broeder van Geertruijt Cornelis dochter voorss, den selven te onderhouden, den cost clederen, eet enden dranck, lijnden ende wullen ende voorts in allen haffenissen tot zijnen lijve behoerende zijn leven lanck, eerlijcken ende tamelijcken naer zijnen staet gelijck een goede suster ofte wager schuldich is ende behooren te doen, waer naer hij hebben ende behouden sal van die voorss onderhoudinghe vaneen blijbdens leven lanck van Willem Wouterss vuiten wilcoer IIc XXV gl, ende van Adriaen Modder Iic LXXV gl haer comende vant goet in die Vrijhoeven samen Vc gl. Van welcke Vc gl Herman Aertss woonende tot Cappel heeft gelooft ende hem gestelt als principael borghe voor IIIc gl dat die wel sullen ce claer wordden op goede ………. onderpanden …. Erffenisse binnen den dorpe van Cappel ofte elders den gerechte genoch zijnde ende sal daer voer vorden gerecht van Cappel stellen tot goede onderpande alle zijnen goederen hebbende ende vercrijgen ende daer bij den gerechte van Cappel bruenen ende beschrijven ofte

Folio 23r

maecken, tot vastheijt vant onderhouden vanden blijnden voorss, Ende Jenneke Cornelis dochter zal hebben vuiten wilcoer van Willem Wouterss eens 13c gl vandie leste paeijen ende dat voor haer paar ende deel van haere gerechticheijt, ende getruijt zal noch hebben zekere penningen die tontfangen zijn tot alskeck soe groot ende cleijn als die sijn, actum voor heemraders Dierck de Bije, Deniis Janss, Jan Janss, Cornelis Janss.

Op huijden desen XXII en october anno XVIc ende drie compareerde Herman Aertss, ende heeft gesubtitueert ende tot eenen onserffelijcken waerborch gestelt voor Lenaert Diercxss zijnen schoonsoen, ende voorts tot behoeff voor  onderhout van Corneliss als voernoemde Lenaart Dierckss swager, speciael die eene gerechte helft vant huijs ende ackerlant daer aen gelegen, soo groot ende cleijn tselve gelegen is met alle nabueren rechten daer toebehoorende tusschen erffenisseLauris Wouterss geleggen aen die noortsijde ende Gerit Willemss aende Zuijtsijde, streckende vander halver vaerten oostwaerts op tot Gijsbrecht Claess cum suis erve toe, ende dat voorde somme van drie hondert ende vijftich carolus gulden toe, alles breeder blijchende zekere beloeftenisse ende aenneminghe gedaen voorden gerechte van Sprangh, inhoud ende van dato den XXIen junij XVIc drie, Behoudelijcken dies beloost den voorn. Herman Aertss dit voorss goet te vrijen ende waeren naden recht vanden lande ende alle voorcomende afte doen …….. Actum voor heemraders Dierck Ariaenss Roouer, Wouter Ariaenss Roothals ende mij present als secretaris.Actum ut supra,   Onder stont  gecollationeert vuijt register des ambacht van Screvelduijn van Cappel ende is hier met bevonden concorderende bij mij secretaris desen 8 novembris anno 1603, ende was onderteijckent met een merck

Peeter Aertss.

                                      Gecopieert bij mij als secretaris tot Sprang opten 5 januarij 1604.

                                                                                                                 Leempoel

Folio 23v

Lotinghe gedaen bij Dierck Adriaenss de Bije als voicht van Hendrick Merten de Bies kijnderen met Joost Joostenss ende Gelden Merten de Bies weeskijnderen, Ariaen Corneliss met Frans Corsten ende Jan Corsten, in drije looten eens vande gront te steken ende dan die gronden wederom tesamen sal comen

Inden eersten het weestense loot sal smalder sijn als doostensse lot derdalven voet, dat hebben Gelden Martenss erfgenamen

Het middelsche lot sal smalder sijn als doostenselot vijftalven voet dat hebben Hendrick Mertenss erffgenamen

Het oostense loot sal de boven gescreven seven voeten toe toe hebben om dat dat loot erger is dan die ander looten dat heeft Jan Corss cum suis

Noch is geconditioneert ende onderspreken dat het midelse lot int gramen voer aff sal geven ende betaelen eens vijff rijnsgl ende het weestense lot XXV ste die int gelach sal wesen, ende dan voorts gelijck gramen, ende dese lotinge sal dueren soo lang als daer komt op te steken is. Ende alsdan sal den gront wederom te samen comen ende die schauwen sullen sij malcanderen helpen maecken ende die lasten helpen draghen.

Aldus geschiet voor Hendrick Ariaenss Oerman, heemraders op den 8en meij, mij present

                                                                                                                               Leempoel

Folio 24r

Dat voor ons comen is Ariaen Aertss ende heeft overgrgrven met een vrij gifte zoe recht is Ariaen Jan Meeuss eenen acker landts gelegen inden ambacht van Sprangh streckende vander Ouwer straten zuijtwaerts op tot Lijs Ariaen Lambertss weeus ende kijnderen eerff toe daer aen doost zijde naest geerft is Willem Janss Potbacker ende aen die weestzijde Willem Janss Snijder, met eenen erff wech twee mael tsiaers totter Nijeuwerstraten toe, ende Ariaen Aerss heeft gewilcoert ende gelooft desen voorss acker landts te vrijen ende te ware naden recht vande lande. Actum den Xen aprilis XVIc drie.

Ariaen Jan Meeuss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Ariaen Aertss hondert CLV gl te betalen nu gereet XLV gl ende noch op twee paessens elcken paessen vijftich gulden, daer den eersten aff verschijnen zal paesschen anno 1694 ende den anderen daer naest den volgende, actum als boven,

Die XLV gl gerit sijn betaelt.

Folio 24v

Alsoe zekere disserent ende geschil is tusschen die erfgenamen van Jan Sijmenss zal, bij namen Korst Jan Sijmonss, Hendrick Ariaenss Back als man ende voicht van Jennecken Ariaen Jan Sijmonss dochter, vervangende Joost Ariaenss zijnen swager ter eenre ende Willem Ariaenss met Wouter Wouterss vervangende Zijmon Aertss ter andere sijde van zekere deijlinge van die achtergelaten moeren tot Loon gelegen teijnden die zuijde cruijckvaert ontrent groot vier lopensaet, soo groot ende cleijn als dien moer daer geleghen is, die Corst Janss, Ariaen Janss ende Gerit Janss gebroeders seijnden gecoost te hebben, ende anderhalve geerde landts gelegen bijden eijck tot Cappel, die de voernoemde Aert, Gerit met Ariaen zijnen broeder seijde gecoost te hebben, ende alsoo zij luijden hen selffde disserent vande voorss goederen om te deelen nijet eens en hebben comen gewoordden, hebben zij luijders tselve disserent stix sterkx in handen gegevenomme tselfde onparttijdich om taccorderen aen Ariaen van Clootwijck, Dierck Adriaenss de Bie, Ariaen Jacopss ende Handrick Anthoniss schout, ende wes bij de voorss aerbijters vuijtgesproken sal wordden, geloven zij lieders voor goet vast ende van werden te houden, soo ist dat die voornoemde aerbijters volgens de submissie, vuijtsproken, alle voergaende vuijtspraken die bij Jan Aertss secretaris met Peeter Corneliss Leeu ende die belijdenisse van Gerit Jan Sijmonss zal. Wel overschreven ende rijpelijck daer op gelet hebben, dat die goederen voeren gevoert sullen gedeelt wordden, in vier gelijcke

Folio 25r

portien, zoe wel den moer als die anderhalff gerde landts tot Cappel gelegen, te weten een vierde paert bij Corst Janss, ende een vierdepaert bij Handrick Ariaenss met sijnen swager, een vierdepaert bij Willem Ariaenss, ende een vierdepaert bij Sijmon Aertss, mits dat Willem Ariaenss ende Zijmon Aertss vuijtreijcken sullen eens die somme van hondert XX gl ende die te betaelen die een helft aen Hendrick Ariaenss met sijnen swager ende die anderhelft aen Korst Janss voorss

ende die tebetaelen op twee payen,den eersten tot paesshen anno XVIc vier ende den lesten tot korsmisse int selffer jaer, ende noch is vuijtgesproecken, dat alsulcke anderhalff hont landts als Korst Janss, Willem Ariaenss, Ariaen Jan Sijmonss met Gerit Jan Sijmons gecoost hebben,dat Sijmon Aerts de selve vierdepaert vande anderhalff hontlants mach lossen met den penning daer het selffde mede gecoost is binnen een halff jaer naer datum van desen, hier mede sijn partijen verlaecken ende …enicht ende die costen die hier op geresen zijn, zoe tot Willem Heijmanss ende ten huijse van Handrick Anthoniss, sullen zij elck een vierde paert gedragen ende betaelen, ende die hondert ende XX gl hebben Willem Ariaenss met Wouter Wouterss van wegen Sijmon Aertss gewilcoert ende gelooft te betaelen ten daeghe als voorss staet, ende dese voorss partijen hebben daer op deen opte danderen voorteghen naden recht vanden lande, actum den XIIIIen octoris 1603 present Handrick Anthoniss schout, Dierck de Bije ende Adriaen Willemss heemraders, Willem Ariaenss heeft aen Gerit Ariaenss ende Joost zijnen swager een paey voorschenen paessen 1604, Willem Ariaenss heeft die costen voorss betaelt aen Hendrick Ariaenss Back, mij present

                                              Leempoel

Folio 25v

Dat voor ons comen is Willem Ariaen Wouterss ende heeft overgegeven met eenen verlije zoe recht is Sijmon Aertss eenen halfen acker landts, geleghen inden ambacht van Sprangh onbedeett metten voorss Sijmon Aertss daer aen doost  zijde naest geerft zijn, Cornelis Luijcas, ende Aerdt Ariaenss ende aen die weest zijde Corst Corstiaenss, streckende van der Auwerstraten noortwaerts op totten Besoyensen erff toe, ende heeft gewilcoert ende gelooft desen voorss halven ackerlants te vrijen ende te waren, behoudelijcken dat hij vuijt den heelen acker landts jaerlicx geldens blijven zal den heijlgegeest tot Sprangh anderhalff vat rogge, alle naer het inhouden den bruene ende bescheijt daer aff zijnde, actu desen XXe september 1603.

Handrick Anthoniss schout, Dierck de Bije, Jan Dierckss, Adriaen Willemss heemraders.

Folio 26r

Op huijden den 7 mert 1603 zoe sijn metten anderen geliquideert ende gescheijden Cornelis Luijcass voer hem selven, Jan Teewen als man ende voicht van Anneken Luijcken, Lauris Gerritss voor hem selven ende mede vervangende zijnen broederen met Cornelis Luijcass als voicht ende Tonis Toniss Leempoel als voicht van Gerit Joosten, alle als erfgenamen van Tonis Joostenss alias Grooen, die Joost Toniss verweckt hadde bij Jenneken Luijcken dochter, alsoe den Jonghe lang in tijt vuiten lande geweest is ende nijet wederom en compt ter eenre sijden, ende Mariken Gerits dochter met die naekijnderen, die zij verweckt heeft bijden voorss Joost Toniss ter andere zijden vermerende die goederen vande goederen achtergelaten bij Joost Toniss ende Jenneken Luijcken dochter zijn voergaende huijsvrou, Zoe is bij schout ende heemraders van Sprang bij tusschensprecken ende medderatie van betalinghe van verloopen pachten ende chijnssen ende andere vuijtschulden blijchende bij quitantie, die Mariken Gerits naer doot van Joost Toniss heeft betaelt, ende die rijpelijcken hebben doer gerechte tegens die goederen, ende zij partijen dat affgenomen hebben, hebben om haer vanden anderen te helpen, soe sijn tusschen spreken van haer die selffde vereenicht, dat die weduwe met haere kijnderen sal behouden alle die goederen hoedanich die wesen moeghen met allen

Folio 26v

pachten chijnssen ende schulden die zijn ofte soude moeghen comen, mets dat zij die erffgenamen daer voeren sal geven ende betaelen LXV gl den erfgenaem van Tonis Joosten die helft te betaelen bamis anno 1603 ende dander heelft bamis anno 1604, ende die voorss erffgenamen die de penningen sullen ontfanghen, sullen sussirante borgen binnen den dorpe van Sprang stellen, tot versekerheijt off Tonis Joostenss noch int leven ware ende wederom quame, om hem die te restitueren metten intresy vandien, ende des nijet sal mits die penningen vuit setten op intrest tot zijnen proffijt, ende zij erfgenamen voorss hebben vertegen op die vorss goederen tot Marikens voorss behoefte naden recht vanden lande, actum desen VIIen mert XVIc drije.

Mariken Gerits dochter, weduwe van Joost Toniss met haeren gecoren voicht heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Tonis Joostenss ofte den erfgenaemen van hem LXV gl tebetaelen die een helft tot bamis anno 1603, ende die anderhelft bamis anno 1604, stellende hier voer ten onderpande alle haeren goederen in Sprang ende in Besoyen gelegen daer dese pe …………sijn ende voorts hebbende ende vercrijgende, actum als boven.

Cornelis Luijcas heeft ontfanghen van die voorss weduwe dertich rijnsgl ende heeft drije gl gecort van oncosten ende gelooft die penningen vuijt te stellen tot intrest daer hij borge voor wordt, actum den 11 decembris 1603. heemraders de Bije, Jan Janss, Denijs Janss, Jan Dierckss, Ariaen Willemss, Lauris Geritss Vrancken, Luijcas Geritss Vrancken gebroeders bekennen van desen voorss accoerde voor haer portie ontfangen te hebben, vuijthanden van Tonis Adriaens, Jacob Wijnants, Luijcas Corneliss, ende Cornelis Pieterss Leeu, die somme van seventich carolis guldens dertien stuijvers, waermede wij bekennen van dese accoorde voor ons portie geheel ende ten volle betaelt te sijn, ende ofte Tonis heeft ….voorss noch wederom te lant …….. belovende wij deze voorss XVII gl XIII penn metten behoorlijcken intrest van drij jaeren voorss, Tonis soo ……….. wederom                          ende Denijs Corstiaenss als heemraet, ende mij present als secretaris tot Sprang, actum desen XXIII februarij 1621.

Mariken weduwe van Cornelis Luijcass bekent vande accoorden ten volle betaelt te wesen, daer van ontfangen vier gulden, ………… gelost te voldaen………………………………….1621.

Folio 27r

Dat voor ons comen is Joost Ariaenss ende heeft overgegeven met eenen vrije verlije zoe recht is Aentken Claes eenen acker landts gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Jan Aertss ende aen die weestzijde den voirnoemde Joost Ariaenss, streckende vanden brant ackeren noortwaerts op tot Ariaen Pieterss ende den erffgenamen van Robbert van Grevenbroeck erff toe zoe groot ende cleijn als dien acker daer gelegen is, met alle stegen ende weghen totten Eijckendijck toe, als dat van rechts weghen heeft, overeen vercoste goederen vanden brantacker vuijtwijsens der giften daer aff sijnde, ende Joost Ariaenss voorss heeft opten voorss acker landts vertegen tot behoeft tot Aentken Claes behoefte naden recht vanden lande ende heeft gelooft allen commeren ende callangien afte doen naden recht vanden lande, actum voor Henrick Anthoniss schout, Dierck de Bije, Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman ende Cornelis Janss heemraders desen XVen novembris 1603.

                          Copie

Op huijden den 1e junij anno 1602 zoe heeft Lijsken Pieter Toniss, huijsvr met haer Handrick Peeterss met Jan Peeterss toegelaten ende gecosenteert laten toe ende presenteren dat morgen ofte alsden dach comen sal , dat die haer een van hen beijden vuijtertijt haelen sal, dat Peeter Anthoniss off zijne erffgenamen sullen goet gedaen wordden die eene helfte vande twee ackers die Peeter mede gegeven heeft Dinghen Gerit Peeters dochter, off van gelijcke goet zoe vele daer tegens als die wert zijn, in oirconden der waerheijt, zoo heeft Lijsken Peeters met Hendrick Peeterss ende Jan Peeterss, haeren broeders dit onderteijckent op dach,datum als boven, onder stont dit X is Lijskens merck bij mij Hendrick Peterss, bij mij Jan Peeterss.

                                                                                           Gecopieert bij mij Leempoel

Folio 27v

Dat voor ons comen ende gecompareert sijn Peeter Anthoniss ende Tonis Wouterss ende hebben ons aengebracht, dat sij verleeken sijn in deelinge volgens het contract boven aenterge verhaelt van alsulcke twee ackeren landts als Lijsken die overleden huijsvrouwe van Peeter Toniss, Dingencken Hendrick Pieterss dochter ten houwelijck heeft gegeven, gelegen inden ambacht van Sprang, gecomen sijnde van Peeter van Roeij daer aen doost zijde naest geerft is de weduwe van Gijsbert Wouterss, aendie west zijde Danus Janss streckende vander Ouwerstraten totten Besoyenssen erff toe die welcke Tonis Wouterss also sal behouden, met die lasten van erff pachten commeren ende schouwen die dien ackers aengaende ende vuijgaende zijn.

Waer tegens Peeter Anthoniss sal hebben ende behouden erffelijck twee ackeren dries landts, gecomen zijnde vande kijnderen van Dingna Bayens dochter, weduwe van Jacop Handrickss zal, gelegen in Besoyen daer aen doost zijde naest geerft sijn die erffgenamen van Tonis Coomen Wouterss, ende aen die weest zijde, die daer met recht geerft zijn, streckende vanden zeedijck ten Sprangsen erff toe, mets dat hij tot sijnen laste sal houden allen commeren, schouwen ende lasten ende

Folio 28r

ackeren aengaende ende geloven den den andere tindempueren costeloos ende schadeloos te houden, ende hebben daer op vertegen deen op des anders lot naden recht vanden lande, aldus geschiet voor Handrick Anthoniss schout, Denis Janss, Cornelis Janss ende Ariaen Willemss heemraders, actum den XVIIIen decembris anno XVIc ende drije, ende dit op alle conditien als voorss staet.

Dat voor ons comen is Jan Geritss Cremer ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo als recht is Marten Janss van Deijck, die een helft van een geseet met die helft van die huijsinghe ende geboomte daer op staende, onbedeelt met Lenaert Piterss geleghen inden ambacht van Sprange, daer aen doost zijde naest geerft is Jan Janss Smit ende aen die weest zijde Ariaen Mertenss, streckende van die Nijenstraet noortwaerts totter Auwerstrate toe, zoe groot ende cleijn als haer dat bij Dierck Janss overgegeven is, ende Jan Geritss heeft gewilcoert ende gelooft dit voorss erff te vrijen ende te waren, naden recht vande lande, actum den XX en decembris anno XVIc ende drie, heemraders Hendrick Adriaenss Oerman, Cornelis Janss. Adriaen Willemss heemraders, Denis Janss,

In alder manieren als haer dat overgegeven is van Dierck Janss Cuijst, Marten Janss van Dijck heeft gewilcoert ende gelooft zoe als recht is Jan Geritss die somme van twee hondert vijff ende tnegentich rijnsgl, ende die tebetaelen nu gereet bij die veste LXXXII ½ gl ende dan voorts die reste op alsulcke op aen daghe

Folio 28v

als Jan Geritss voor sijn paert dat van Dierck Jan heeft ende van sijnentweghe moet betaelen,  ende voorts die penningen die nae die daeghen over schieten zullen, sal hij betaelen op gelijcke daeghen daer aen volgende, ende heeft daer voeren gestelt ten onderpant het voorss gedeelt vant geseet daer dese perceel aff spruijtende sijn, ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven.

Die gereede penningen van LXXXII ½ sijn betaelt, hier op is betaelt XXXII ½ gl aen den zone van Melis Corneliss zoene in betaelinghe van overdracht van Jan Cuijst wilcoer op Dierck Janss, op dese wilcoer is noch betaelt LXV gl soo aen Jan Geritss ende Adriaen van Clootwijck, rest noch van desen wilcoer XVII ½ gl. In presentie van Hendrick Ariaenss Oerman ende Adriaen Willemss als heemraders, die XVII ½ gl sijn betaelt, waer mede desen wilcoer heel ende ten volle betaelt is, in presentie van Jan Jan Meeuss heemraet.

Dat voor ons comen zijn Metken Embrecht Hendrix weduwe met Cornelis Bayens, haeren gecoren voicht, haer metten recht gegennen, Mathijs Janss als man ende voicht sijns wijff, Jan Willemss als man ende voicht sijns wijffs, Handrick Francenss als man ende voicht sijns wijffs, Jan Gijsbertss als man ende voicht sijns wijffs, Floris Jan Stammen als vader ende voicht van Jan Floriss zijnen zoene, die hij geprocret heeft bij Jaetken Embrecht Hendricss dochter, zijn voorgaende huijsvrou, ende hebben gesamenderhant overgegeven met een vrij gifte zoe als recht is Ariaen Jan Meuss, een geseet met

Folio 29r

die huijsinghe ende geboomten daer op staende gelegen inden ambacht san Sprang, daer aen die oostzijde naest geerft is Jan Ariaenss Leeu, ende aen die weestzijde Willem wouterss, streckende vander Nijeuwerstraten noortwaerts op totter ouwer straten toe, ende dese voorss persoonen hebben gewilcoert ende gelooft dit voorss geseet te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, ende alle voorcommer afte doen tot desen daeghe toe, behoudelijck dar hij daer jaerlicx vuijt sal gelden twee rijnsguldens los renten, is geconditioneert ende ondersproeken, dat Metken weduwe voorss sal behouden haer leven lanck woeninge in die vuijtcamer ende halff die omcamer,met het hoefken voor aen die straet, zonder daer enichghe schattinge afte geven noch oijck gheen krijchsvolck te houden, oijck dat sij haer gerieff van backen inden oven sal hebben, ende op die groese haer lijnwaet te bleijcken ende haere kijnderen bij haer sullen moeghen gaen ende staen sonder becroonen van yemanden, ende dat Ariaen Jan Meeuss die camer in raeck ende dack sal onderhouden, ende het hoefken te beheijnden al buijten die weduwens cost, haer leven lanck ende nae haerder doot sal dat blijven aen Ariaen Jan Meeuss ofte sijnen nacomelinghen, actum den 24 decembris 1603, heemraders Denis Janss, Cornelis Janss, Handrick Ariaenss Oerman, Jan Janss.

Adriaen Jan Meeuss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is dese boven gescreven persoonen die somme van thien hondert vijffende dertich rijnsguldens ende die tebetalen nu hondert ende twijntich rijnsgl, ende dan vorts alle jaer hondert rijnsgl totter volder betalinge toe ende opt leste jaer sal hij die penningen die meer loopt als hondert gulden mede betaelen ende heeft hier voer den eerste paeij nae die gerede penningen verschijnen zal paessen XVIc ……………. daer alle kennisse naest aen volgende paessen 1605, is betaelt paesschen 1606, is betaelt passen anno 1607, is betaelt in presentie Denis Janss, paessen 1608, is betaelt present Jan Janss, ende Jan Jan Meeuss heemraders.

Folio 29v

dese voorss penningen geset ten onderpande het voorss geseet met een eijnde landts gelegen in douwstraet daer aen doosrzijde naest geerfft is Willem Potbacker ende aen die Tomas Corneliss streckende van der ouwerstrate zuijtwaerts tot Lijs Atiaen Lamberts erf toe,

noch eenen ackerlandts die hij ontfangen heeft van Tonis Hendrix hier onder gestorende, ende daer en boven stelt hemn Jan Janss zijne broeder voorts borge voor deese ………, ende Ariaen Toniss gelooft hen daer aff costeloos ende schadeloos te houden onder verbont alle de goederen boven gescreven die 1c XX gl gereet sijn betaelt, desen wilcoer heeft Adrian Jan Meeuss overgedragen aen Jan Gijsbertss, dat hij Metken Embrecht Hendrickss zal: weduwe voorss, voorts van dese regten sal voldoen gelijck op Jan Gijsbertss wilcoer geschreven staet, waer mede desen wilcoer dot gedaen ende gecasseert is ende voorts alle zijne andere goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven.

Dat voor ons comen zijn Tonis Hendrickss Oerman ende Thomas Ariaenss als voicht van Handrick Tonis, Ariaen Toniss, Maijken Tonis dgr, Anneken Tonis dgr ende Sijmon Toniss ende hebben overgegeven met een vrij gifte zoe als recht is Adriaen Jan Meeuss eenen acker landts gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerftis Willem Jacopss ende an die westzijde Jan Janss, streckende vander ouwerstraten noortwaerts op totten dwars wech toe, ende hebben gewilcoert ende gelooft den voorss acker te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, actu ende heemraders als boven,

Adriaen Jan Meeuss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Tonis Hendrickss Oerman voorss ende sijne kijnderen vier paesdaegh achter een volgende elcken paesdach XXXII gl daer den eerste termijn aff verschijnen sal paessen anno XVIc vier ende

Folio 30r

dander daer naest aen volgende, stellende voor dese voorss penningen ter onderpand den voorss acker, daer dese percelen aff spruijtende zijn, ende voorss alle zijnen anderen goederen hebbend ende vercrijgend, actum als boven,

Tonis Hendrickss bedanckt hen goeder betalinghe van dese voorss wilcoer voor hem ende sijne kijnderen, desen 17 junij 1604, present Dierck Ariaenss de Bie.

Dat voor ons comen is Marten Janss van Dijck ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe recht is Toniss Pieterss Vos. Die helft van eenen geseet met die timmeringhe ende geboomte daer op staende zoe haer dat aenbestorven is van vader ende moeder, gelegen inden ambacht van Sprangh daer aen doost zijde naest geerft is Gerit mr: Pieterss ende aen die weest zijde Claes Toniss, streckende vander nijeuwer strate noortwaerts op totter ouwerstrate toe, zoe groot ende cleijn als dat inden hoefslach gelegn is, ende Marten voorss heeft gewilcoert ende gelooft dit voorsshalff geseet te vrijen ende te waren te landt recht behoudelijcken dat Tonis Peeterss daer jaerlicx vuijt sal gelden ende blijven alsulcke drie rijnsgl tsiaers als Peeter Willem Dielen ende sijn huijsvrouwe den heijligengeest tot Sprangge bij testamente gemaeckt hebben, actum den VIen junij 1603,

Handrick Toniss schout, Dierck de Bie, Denijs Janss, Jan Janss, Cornelis Janss heemraders.

Folio 30v

Tonis Pieterss Vos heeft gewilcoert ende gelost zoe recht is Marten Janss van Dijck, die somme van drije hondert XCIIII rijnsgl ende daer voor Martens portie agggetrocken van die rente van Peeter Willem Dielen ende sijn huijsvrouwe testament, den heijligen geest gemaeckt van die hoost zomme XXV gl blijven die hoost penningen IIIc LXIX gl, ende die tebetalen op drije bamis daeghen, elcken bamis dach hondert drie ende twijntich rijnsgl daer den eersten termijn aff verschijnen zal bamis anno 1603, den tweede bamis 1604, den derden bamis 1605 den leesten, ende Tonis Pieterss heeft voor dese penningen gestelt ten onderpande het boven gescreven geseet, ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven,

Tonis Pieterss heeft opten 1en paeij betaelt Xc gl, die oncoste nijet betaelt off nijet gecort ende van die reste van den 1en paeij sal Tonis onderhouden tot sint Jansmis anno 1604 toe mits daer aff betaelende behoorlijcken intrest, den eersten paeij is betaelt, Opten II en paeij is betaelt L gl en II en paeij is betaelt opten leste paeij is betaelt XXVIII gl, opten lesten paeij is noch betaelt LXXXIII ½ gl. In presentie van Arien Willemss als heemraet, den lesten peij is te vollen betaelt waer meede dese wilcoer te volle betaelt is, In presentie van Arien Willemss, ende Hendrick Arienss Oerman als heemraders, actum desen XXIIIen septembris anno 1609.

Folio 31r

Scheijdinge ende deelinge gedaen bij Tonis Pieterss Vos ende Marten Janss van Dijck.

Inden eersten is Tonis Pieterss Vos gelost ende bedeelt opte oostensen acker landts gelegen in doude straet, ende Marten Janss opten weestensen acker daer neffens geleghen, streckende vander auwerstrate ten Besoyense erff toe, daer aen doost zijde naest geerft is Jan Aertss ende aen die weest zijde Ariaen Jan Joosten.

Noch sijn tesamen geloet ende bedeelt op eenen ackerlande gelegen neffens den Sprangse moelen, te weten Tonis Pieterss is bedeelt op die helft aent suijteijnde, ende Marten Janss aent noorteijnde, dies sal Marten Janss inder lencte toe hebben twee roeijen lancx dwars doerden acker ende het achtersten zal over het voorste weghen ende stegen naden recht vande lande.

Ende op dese delinghe ende loetinge hebben Tonis Pieterss ende Marten Janss voorss deen opten anders loot vertegen naden recht vande lande, actum als voren.

Marten Janss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Lenaert Pieterss drie hondert vijf gl ende die tebetaelen nu gereet vijftich gl, ende daernaer noch vijff lichtmis daeghen, elcken dach LI gl, daer den eersten paeij aff verschijnen zal lichtmisse anno 1605, ende dander daer aen volgende, ende heeft daer voor gestelt ten onderpand het halff geseet dat hij van hem gecoost heeft, ende voorts alle zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum den 31 januarij 1604, die L gl gereet sijn betaelt,

Noch betaelt LI gl vanden paeij 1605, den paeij 1606 is betaelt LI gl, den paeij anno 1607 is betaelt LI gl, den paeij anno 1608 is betaelt LI gl en 1609 is betaelt LI gl, Daer mede desen wilcoer te volle betaelt is, present Arian Willemss als hemeraet.

Folio 31v 

Dat voor ons comen is Robbrecht Jan Lauriss ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe recht is Aert Toniss een geseet landts, met die timmeringhe ende geboomten daer op staende, gelegen inden bedrijve van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Peeter Jacopss ende aen die weest zijde Willem Wouterss, streckende vant geerhoosken suijtwaerts op tot Peeter Jacopss erff toe, zoe groot ende cleijn als dat daer geleghen is, ende heeft gewilcoert ende gelooft dit voorss geset te vrijen ende te waren, te lant recht behoudelijcken dat hij daer jaerlicx vuijt sal geldende, blijven die kijnderen van Huijgo van Berckel eenen jaerlixsen chijns van XIIII ste, mits oijck dat Tonis Ariaenss alias Lecpot int vuijtcamerken zijnen toeganck zal behouden zijn leven lanck, ende heij noch vuijtwijsens die voergaende giften daer aff zijnde, actu den 23 januarij 1604 den volle heemraet.

Aert Toniss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Robbert Janss voorss twee hondert vijfthien rijnsgl ende die tebetalen viertich gulden nu gereet, ende noch vier paesdaghen elcken dach XL gl ende den vijften paessen XV gl maeck samenIIc XV gl daer den eersten termijn aff verschijnen zal paessen anno 1605, ende dander daer aen volgende, stellende daer voor ten onderpande het selfde geseet ende alle zijne anderen goederen, actum als boven, die viertich gl gereet sijn betaelt den paeij anno 1605 is betaelt XL gl, desen wilcoer heeft Willem Wouterss te volle betaelt.

Folio 32r

Dat voor ons comen is Aerdt Deniss ende heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is, Peeter Toniss ende Denis Janss als heijligegeest tot Sprang twee rijnsgl jaerlicxe rente,altijt verschijnende tot onser liever vrouwe lichtmisse, daer den eersten pacht aff verschijnen zal onser vrouwe lichtmisse anno XVIc vier, ende alsoe voorts van jaer tot jaere ende dit jaerlicx te vergelden op ende vuijt sijnen geset daer hij nu ter tijt op woenende is , geleghen inden ambacht vander Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Ariaen comen Tonis ende aen die weest zijde Jan Ariaenss Leeu, streckende vander nijeuwerstrate ter ouwerstrate toe, mets dat Aerdt voorss dese twee rijnsgl jaerlicx mach lossen ende afquiten met XXXII gl, metten verschenen pacht, ende dese penningen sijn spruijtende van los van twee gl tsiaers, die gelooft zijn bij die kijnderen van Handrick Martenss de Bie, actum als boven, heemraders.

Folio 32v

Dat voor ons comen is Ariaen Jasperss ende heeft overgegeven met eenen verlije zoo recht is, Cornelis Ariaenss zijnen zoene die helft van eenen acker landts te weten die westen zijde , gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Bertken die weduwe van Joris Aertss, ende aendie weestzijde Tonis Ariaenss, streckende vander ouwerstrate suijtwaerts op totten waterlaet toe, ende Ariaen Jasperss heeft gewilcoert ende gelooft desen voorss halfven ackerlants te vrije ende te waren, mits dat hij daer jaerlicx vuijt sal geldende blijven die helft van acht vaten rogge der kerke van Sprang, ende eenen halven cappuijn ofte die helft van twee smalhoender de gasthuijs tot Waelwijck alle naer tinhouden den bruenen ende bestheijt daer aff zijnde, actum den 23en januarij 1604, den volle heemraet

Folio 33r

                                             Copie

Ick Henrick Anthonisss, richter inden ambacht van Sprang, geleghen bij die Langstraet ende met mij als heemraders Dierck Adriaenss de Bie, Jan Janss, Denis Janss, Henrick Ariaenss Oerman, Cornelis Janss, Jan Dierckss ende Adriaen Willemss doen condt eenen Yegelijcken certificerende voor die gerechte waerheijt, dat op huijden date deser voor ons gecompareert ende gecomen is in properen persone d’eedele vrentsesten Joncheer Roeloff van Boshuijsen, zoene wijlen Joncheer Willems, ende van Jonckfrouwe Maria van Berckel, die welcke ierstelijck daer toe bijden officier, alhier gedaecht, ende geeerd was om getuijgenisse der waerheijt te geven, ter instande vande erfgenamen wijlen Joncker Huijgo van Berckel, scholteth in sijnen tijt des quartiers van peellant, ende heeft gedeponeert ende verclaert bij sijnen eede, ende adel waerheijt dat waerachtich is, dat zijnen vader zal, Joncheer Willem van Boshuijsen tot sijnder rester houwelick hadde ten wijffin genoemen Joncffrouwe Anna Sampsons, dochter wijlen Joris Sampsons daer sijn vader bij hadde verweckt Jonckfrouw Angel van Boshuijsen, huijsvrouwe was wijlen Joncker Huijgo van Berckel, sijnen deponents halve suster, ende dat hij dalaremt gecomen is vanden tweeden bedde xijns vaders zal, daer moeder aff was Joncffroue Marie van Berckel, oversulcx dat den selven Joncheer Roeloff van Boshuijsen mede verclaert dat hij gheen recht oft actie en heeft noch een pretendart te hebben int hael oft in deel op de achtergelaten goederen, soo renten als andersins gecomen vanden voerghenoemde Joris Sampson ofte zijnen naecomelingh

Folio 33v

int besonder oijck gheen recht en pretentie op zekere rente van vijftich kgl die naemaels gardureert soude zijn (saemen versta ) op XL kgl sprekende uijt corpius der stadt van Antwerpen, oijck gecomen van die van Sampson voorss, die welcke toecomen d’eefgenamen wijlen Joncker Huijgo van Berckel ende van Jonckffroue Angela van Boshuijsen, zijne depsments halve suster die welcke dochter was van haere moederlijcke zijde, wijlen Joncfrouw Anna Sampson Joris dochter voorss, nijet tegenstaende dat den voergenoemde Joncheer Roeloff van Boshuijsen bij voerleden tijden ver…… penningen vande selve rente soude moeghen ontfanghen hebben gehadt, in kennisse der waerheid, soe hebbe ic Hendrick Anthoniss richter voorss doer beede mijne heemraders voorss soe sij gheenen gemeijnen zegel en gebruijcken ende om dat mij dit selve mede aldus …. is mijnen zegel hier onder opt spatie van desen brieve van restisicatie gedruijckt, actum den XXIIIIen januarij anno XVIc ende vier, ende bij mij als secretaris aldoren onderteijckent. Onder stont Leempoel met een merck.

Folio 34r

Dat voor ons comen is Ariaen Willemss Snijders ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe als recht is Claes Matheeuss een geseet met die huijsinge ende geboomte daer op staende gelegen inden ambacht van Sprange daer aen doostzijde naest geerft is Jan Matheeuss Dolck, ende aen die weest zijde Hendrick Ariaenss van Eeten, streckende vander Nijeuwer straten zuijtwaerts op totten Loonse erff toe, ende Ariaen Willemss heeft gewilcoert ende gelooft dit voorss geseet te vrijen ende te waren, ende allen voorcommer afte doen,naden recht vander lande, mets conditien dat Willem Janss Snijder haft gelost dat hij, die vierdalff vat rogge aen die kercrmeesters aff sal doen ende lossen met Xvii gl tusschen dit ende bamis anno 1604, ende Walborch weduwe van …is Driess haer woeninge int vuijtcamerken met sal behouden behouden ……………… die twee jaren als in die voorgisten geschreven staet, actum den XXXen januarij XVIc vier, den vollen heemraet. Indie van Willem Janss heeft Ariaen Willemss, die XV ½ gl betaelt tot lossinge aen Gerit Janss ende Jan Huijben als kerckmrs, ende sijn aen die Claes Matheeuwss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Ariaen Willemss Snijders vijff hondert vijftich gl ende die tebetalen des jaers tsestich gl totter volder betaelinge yoe, waer aff den eersten paeij verschijnen zal paessen anno XVIc vier, ende dander daer aen volgend, mets conditien dat Claes nu gereet sal geven ses gl ende sullen aenden eersten dach corttinge wesent stellende voor dese voorss penningen, ten onderpande het boven gescreven geseet ende voorts allen zijnen ander goederen hebbende ende vercrijgende, actu als boven.

Desen wilcoer te doot ende te nijet met een nijeuwen wilcoer die Claes Matheeuwss gedaen heeft die weduwe, Walborch Tonis Driessen met haere kijnderen vorden achterwaerts in dit boeck gescreven, ende desen is te nijet gedaen bij partijen voor schout ende heemraders van Sprang gepasseert den 5 januarij 1605

Folio 34v

Dat voor ons comen is Claes Matheeuss ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe als recht is Handrick Matheeuss zijnen Broeder het vierde paert ende gedeelte in een geseet hem ende Jan Matheeuss zijnen broeder aengecomen van Matheeus Aertss haeren vader, gelegen inden ambacht van Sprangh daer aen doostzijde naest geerft is Cornelis Luijcas ende aen die weestzijde Jan Janss, streckende van der Nijeuwerstrate noortwaerts op tot Jan Janss erff toe, ende heeft gewilcoert ende gelooft het voorss vierde int voorss geseet te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, actu den 30 januarij 1604den vollen heemraat.

Handrick Matheeuwss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Claes Matheeuss Iic XXV ende die tebetaelen nu gereet LVI gl, ende daer naer noch drie paesdaghen elcken paessen LVI gl, mets dat hij den lesten paeij sal betalen in twee paeijen te weten twee paessens, daer den ersten paeij aff verschijnen zal paessen anno 1505, ende dander daer aen volgende, stellende daer voer ten onderpande het voorss vierde part int voorss geseet, ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actu als boven, den vollen heemraet.

die gerade LVI gl sijn betaelt, den onraet is gecost

noch is hier op betaelt LXI gl, noch is hier op betaelt LXI gl, noch is hier op desen wilcoer betaelt opten vierden paeij XXVII ½ gl, In presentie van Henrick Arien Oerman als heemraet, den lesten paeij is te vollen betaelt XXVII ½ gl, waer mede desen wilcoer te vollen betaelt is.

In presentie van Ariaen Willemss als heemraet.

Folio 35r

Dat voer ons comen is Jacoba Tonis Toniss weduwe met Handrick Ariaenss Oerman haeren gecoren voicht, die haer metten recht wordden gegomnen ende heeft (rest staat in kantschrift, en is onleesbaar)

Dat voor ons comen sijn Jan Geritss ende Claes Corneliss ende hebben overgegeven met eenen verlije zoe recht is Lenaert Pieterss elckhaer seste paert ende gedeelte in een geseet met haer aenpaar van die timmeringe ende geboomten daer op staende soe haerluijder huijs wen dat aenbestorven is van Tonis Toniss haeren vader, gelegen inden ambacht van Sprangh, daer aen doost zijde naest geerft is Tonis Toniss Leempoel, ende aen die weest zijde Lambert Wouterss, streckende vander Nijeuwerstrate zuijwaerts op totten Loonsen erff toe, zoe groot ende cleijn als dat daer geleghen is, onbedeelt met haerlieder moeder, ende Jan Geritss met Claes Corneliss hebben gewilcoert ende gelooft dit voorss halff geseet te vrijen ende waren naden recht vanden lande, behoudelijcken dat Lenaert Peeterss vuijt voorss halff geseet jaerlicx sal geldende blijven, die helft van negen pacht vat roggenderkerke ofte altaer van sinte Katharina altaerinden kercke van Spranghe naer vuijt wijsens den brief ende bescheijt daer aff zijnde, actum den leesten februarij anno XVIc vier, heemraders Jan Janss, Denis Janss. Cornelis Janss ende Adriaen Willemss.

Lenaert Pieterss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Jan Govertss twee hondert LXXXVIII rijnsgl tebetaelen nu gereet vijftich rijnsgl ende dan voorts alle jaere vijftich rijnsgl totter volder betaelinghe teo, waer aff den eersten paeij nae die gerede penningen verschijnen zall op lichtmis dach anno 1605 ende dander daer naestaende volgende, stellende der voer ten onderpande het voerss paert ende deel int voorss geseet, endevoorts alle zijne andere goederen hebbende ende vercrijgende die L gulden gereet sijn betaelt, den paeij 1606 is betaelt L gl, den paeij 1607 is betaelt, paeij 1608 is betaelt L gl, present mij als secretaris tot Sprang, den paeij 1609 is betaelt XXXIII gl, waermede desen wilcoer ten vollen betaelt is.

Folio 35v

Dat voor ons comen is Lenaert Pieterss ende heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Claes Corneliss twee hondert LXXV rijnsgl ende die tebetaelen nu gereet vijftich rijnsgl ende allejaer daer naer vijftich rijnsgl totter volderbetalinghe toe, daer den paeij naer die gerede penningen aff verschijnen zal op onser vrouwen lichtmis dach anno 1605, ende dander daer aen volgende stellende voor dese voorss penningen ten onderpande het seste paert vant geseet adterg gescreven daer dese paeijen aff spruijtende zij ende voorts allen zijnen anderen gedaen hebbende ende vercrijgen, die vijftich gulden gereet sijn betaelt, noch betaelt aen Anneken Tonis dochter L gl vanden paeij 1605, Dierck Driess heeft den paeij 1606 ontfangen L gl, Den paeij 1607 is betaelt L gl. In presentie van Frans Corstiaenss, Willem H…… noch op desen wilcoer ………….. XXV gl, waer mede dese wilcoer te volle betaelt is. Wij HendrickAriens Oerman, heemraders.

Lenaert Pieters heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Jacoba Tonis Toniss weduwe ses hondert vijftich ca. gl te betaelen nu gereet hondert ca. gl ende voorts alle jaer hondert ca. gl totter volder betalinge toe, daer den eerste paeij van betaelinghe aff sal wesen paesschen anno XVIc vijf, ende daer voorts alle paesdaghen daer aen volgende,  stellen daer voor ten onderpande het geseet daer dese penningen aff spruijtende sijn, ende ost quam dat Lenaert Peeterss tot elcke sijne paeijen nijet en betaelt soe mach hij die onder houden het hondert voor vijff gl Jacob die weduwe leven lanck. Ende offt quame dat Jacoba weduwe voorss sterft binnen den tijt eer die paijdaghen verschenen sullen zijn, soe sal Lenaert Peeterss tot elcken paeij betaelen aen die gerechte erffgenamen hondert XXV gl, sonder die bij intrest te moeghen behouen, ende dit jaerlicx te vergelden vuijt dit geseet, daer dese penningen aff spruijten sijn geleghen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Tonis Tonis Toniss ende aen die weest zijde Lambert Wouterss ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende het welck Lenaert Pieterss dat voor verbomen heeft, den intrest is betaelt het jaer 1606 int cluijs, den intrest vande XXXgl sijn mede betaelt dat int weesboeck staat, ende die hooftsom blift.

Den intrest van dese bovengescreven termijnen, en intrest van  metten die XXX gl die int weesboeck staen sijn aengereeckent tot paesschen de anno XVIc elf toe, daer van blijft Leenaert Pieterss voorss schuldich buijnergels, die somme van Xc carolus gl. Present Hendrick Ariaenss Oerman als heemraders, blijft schuldich van II jaeren interest, vervallen paesschen 1612, ende 1613, ter …………………

Folio 36r

Dat voor ons comen is Jan Willem Heijmanss ende heeft overgegeven met eender vrije gifte zoe als recht is Jan Jan Meeuss eenen acker landts gelegen inden ambacht van Sprangh, daer aen doost zijde naest geerft zijn die weduwe ende kijnderen van Ariaen Jacop Wijnen ende aen die weestzijde Grietken die weduwe van Willem Wijnen met haere kijnderen, streckende vander ouder straten noortwaerts op totter Besoyense erff toe, zoe hem dien aengecomen ende aenbedeelt is van Willem Heijmanss zijnen vader, ende heeft gewilcoert ende gelooft den voorss acker landts te vrijen ende te waren naden recht vande lande, actum den XXIen novembris anno XVIc drie,

Heemraders Dierckde Bie, Jan Janss, Denis Janss, Hendrick Oerman, Cornelis Janss, Ariaen Willemss.

Jan Jan Meeuss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Jan Willemss die somme van hondert tnegentich rijnsgl tebetaelen op drije termijnen, te weten den eersten bij die veste vanden acker, daer dese penninghen aff spruijtende zijn, die tweeden anno XVIc vier, den lesten tot paessen anno XVIc vijf, voer welcke penninghen hij heeft gestelt ten onderpande den voorss acker ende voorts allen zijnen goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven, den paeij gereet bij die veste is betaelt, die oncosten afgetrocken, behalve het rechtloon, den tweeden paeij is betaelt. Jan Jan Meeuss heeft desen voorcoer te volle betaelt, ende voor alsulcken tachterheijt als eenich vandie voorgaende borge………… aenden voorss acker ten achters machtig weswn, daer stelt hem Adriaen Willemss borgh voor als principael om het selfde te volve, aldus geschiet voor Denijs Janss ende Frans Corstiaenss heemraders. Actum den XII januarij 1606.

                                                                                                                               Leempoel.

Folio 36v

Dat voor ons comen is Jacop Wouterss ende overgetransporteert, opgedragen, ende overgegeven

zoe recht is Wouter Wouterss de Geijster zijnen vader over sulcken goederen haess ende erfue dat hem ende Sijmon zijnen broeder aenbestorven zijn geweest van haerluijder moeder Jenneken Zijmon Janss dochter, huijsvrouwe vande voorss Wouter Wouterss geweest is, zoe waer die geleghen zijn ofte bevonden moeghen wordden gheen vuijt gescheijden met schult ende  onschult, ende Jacop Wouterss heeft daer op vertegen tot Wouter Wouterss behoest naden rechte vande lande, actum den 9en februarij anno 1604. Voor Handrick Anthoniss schout, Dierck de Bije, Denijs Janss, Hendrick AriaensOerman, heemraders.

Wouter Wouterss heeft gewilcoert ende gelooft zoe als recht is Lacop Wouterss zijnen zoene hondert vijff ende twintich rijnsguldens tebetaelen, tot meij 1604 vijftich rijnsgl indient Jacop dat van doen heeft ende heeft zijns nijet van doen, soe sal hij daer jaerlicx van intrest aff geven III ½ gj zoe langhe als Jacoppe dat gelijken zal ende nijet langer ende daer naer noch drije meij daeghen daer aen volgende elcken meijdach XXV gl die verschijnen zullen meij 1605, 1606 ende 1607 totter volder betaelinge toe, ende dese penningen spruijtende van Jacop Wouterss moeder versterste, boven gescreven waer tinne gesmolten sijn ende inne gerekent sijn alsulcke thien gl als Jacop, sijnen vader geleent hadde, ende Wouter Wouterss heeft daer voer gestelt ten onderpande zijnen geseet ende alle zijnen goederen, actum als boven, hier is op betaelt vijftich gl, noch is hier op betaelt XXV gl.

Folio 37r

Dat voor ons comen sijn Anneken Willem Jan de Brouwers weduwemet haeren gecoren voicht Willem Willemss, Jan Willemss, Ariaen Willemss als man ende voicht Frnsken Willems dochter, Floris Janss als man ende voicht Claesken Willems dochter, ende hebben gesamenderhant overgegeven met eender vrijen gifte zoe recht is Tonis Willemss haer luijder broeder elcx haer portie ende gerechticheijt in eenen acker landts gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest gelegen is het dorps stege, ende aen die weest zijde Willem Jacop Toniss erff, streckende vander ouwerstrate noortwaerts op tot het dwars steechsken toe, ende dese voorss persoonen hebben gewilcoert ende gelooft elcx haer paert ende deel te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, actum den XIIIIen februarij 1604, Hendrick Anthoniss schout, Dierck de Bije, Denis Janss, Jan Janss, Handrick Ariaenss Oerman, heemraders, is geconditioneert, dat afft dorp van Sprang den sloot voorts ter straten toe opgraeven, dat men alsdan den sloot over den auwen cant vanden sloot eenen landt voer aff steken zal, ende dat tebetaelen tot taxatie van Denis Janss ofte andere goede mannen.

Dat voor ons comen zijn Mathijs Janss, Handrick Franssen ende Jan Gijsberts, als mans ende voichden haerluijder huijvrouwen ende hebben overgegeven met eenen verlije zoe als recht is Jan Willemss elcx haer paert ende deel in eenen acker lants gelegen inden ambacht van Sprange daer aen doost zijde naest geerft zijn derfgenamen van Handrick Mertens deBie, ende aen die weest zijde Tomas Corneliss, streckende vander auwerstraeten noortwaerts op totten Besoyense erften

Folio 37v

zoe haer dat elcx aengecomen ende aen besterven is van Embrecht Handrickss haere huijsvrouwen vader, ende dese voorss persoonen, hebben daer op vertegen tot behoefte van Jan Willemss naden recht vanden lande, behoudelijcken dat hij daer jaerlicx vuijten halven acker sal geldende blijven die helft van  seven vaten rogge den heijligengeest tot Sprang, ende onser vrouwen altaer inder kercke van Sprang die helft van derdalf vat rogge daer die moeder van dander helft vande acker oijck soe veel aff moe geven vuijtwijsens den brieven ende bescheijt daer aff zijnde, actu als boven.

Jan Willemss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Jan Floriss voor sijn aenpaert inden voorss acker landts vijfthien gl tebetaelen tot paessen anno XVIc ende vier voor het vijfte paert inden acker,

Noch hebben Mathijs Janss, Handrick Francken, Jan Willemss, Jan Gijsbertss, gewilcoert ende gelooft Jan Floriss XIIII gl VII st voorden inboel vant sterfhuijs van zijnen grootvader ende daer mede in gerekent is het kijnts aenpaert inden Loonsen moer dat Jan Willemss gecoost heeft tebetalen tot paessen 1604, actum als boven.

Noch hebben Mathijs Janss, Jan Gijsbertss, Handrick Francen gewilcoert ende gelooft Jan Floriss XL gl XV st voor vuijtcoop van sijn beestvaders moeren, geleghen onder Cappel tebetaelen XI gl tot paessen 1604 ende die resterende penningen tot paessen 1605 totter volder betaelinghe, actum als boven.

Dese twee perselen sijn betaelt daer Handerick Francen ende …………..aff heeft gedaen metten interest daer bij ende vanden …………… paeij……….., noch heeft Metken ende met ….III ½ gl.

Folio 38r

Dat voor ons comen is Jan Pieterss, gesont wesende van lichaem, gaende ende staende sijn memorie ende verstant wel mechtich sijnde ende hebbende, ende heert met rijpen wille ende verstande, gemaeck geordomneert sijn testamente ende versterfen maeckt ende ordemneert mits desen in manieren hier naer naervolgende. Inden eersten wederroept zij testatrice, alle voorgaende testamenten ende donatien voor datum van desen gemaeckt, mets conditien dat hij testateur voorss wil ende begeert, dat alsulcke houwelixse voerwaert als hij met Tonisken zijn huijsvrouwe heeft gemaeckt, sal blijven in offert met allen viertruijten ende puncten als daer inne begrepen staen, voorts heeft hij festateur gewilt, begeert ende geordoneert dat nae sijnder doot als godt sijn siele vuijt zijnen sterfelijcken lichaem gehaelt sal hebben, zijn lichaem eerlijcken begraven sal wordden, ende dat zijne vrienden die sijn testateurs goederen ondergenominiseert sullen gehouden wesen eens te spijnden een goet roggen den huijsaermen binnen Sprang aleer zij sijn achterlaten goederen sullen moeghen aenverden, voorts maeckt hij testateur dat Handrick Pieterss zijnen broeder sal besitten ende gebruijcken, indien dat hij int leven is naer doot van Jan Pieterss testateur voorn alle zijnen achtergelaten goederen soe danich die sijn, in tochten, zonder dat hij die selffde goederen sal moeghen vercoopen, belasten, noch beswaren in eenigger manieren, ende dat naer die doot van Handrick Pieterss sijn testateurs broeder, die goederen sullen vanden testateur sullen nu erffelijckheijt sterven ende sucsederen aen Pieter Hendrickss, Mariken Hendricx dochter ende Aertken Handricx dochter, des testateurs neve ende nichten, mets dat sij broeders ende susters voorss alsdan, Dingentken Hendrick Peters dochter, haerluijder suster, eens met haer drijen vuijt sullen reijcken drie rijnsgl , waermede hij affstant sal doen van

Folio 38v

Jan Pieterss, haer ooms goederen, ende dat van oorsaecke ende redenen, dat Lijsken Peeter Handircs dochter haere suster, huijsvrouwe van Peeter Toniss gemaeckt heeft bij testamente, Dingentken Handirck Pieterss dochter alle haere goederen die zij achter heeft gelaten, ende haer broeders dat heeft ontmaeckt, ende offer eenich van die drie quamen te sterven zonder wittige geborten achter te laten, dat het als dan zal sterven, op die twee ofte leste van haer drien ofte op haere kijnderen, ende nijet op Dingentkens noch haere kijnderen, ende dat om der versaecken voorss, ende noch andere onredelijcke worden, bij Thonis Wouterss haeren man is gesprocken alle welcke voorss staet houdt hij testament voorss voor sijn testament, ende vuijtersten wille, ende offer eenighe puncten ofte costummen in desen verruijmpt mochten wesen ende hiet inne mochten dienen, dat die mede in desen sullen effect grijpen off daer in gescreven stonden, aldus geschiet ter huijse van Handrick Anthoniss, schout tot Sprang ter presentie van hem als schout, Dirck de Bie, Jan Janss, heemraders ende Jan Aertss secretaris.Actum den VIIIen januarij 1604.

Jan Pieterss heeft dit voorssherroepen ende geroijeert doot ende te nijet gedaenin presentie van Henrick Adriaenss Oerman ende Adriaen Mertenss Glaviman, heemraders.

Actum desen XXVII aprilis 1618, mij present als secretaris tot Sprang,                 

                                                                                                                                      Leempoel                

Folio 39r

Dat voor ons comen is Werdt Pieterss Ketelboeter ende heeft overgegeven met eenen verlije zoe recht is Jan Geritss een geseet met die timmeringhe ende geboomte daer op staende, geleghen inden ambacht vander Spranghe daer aen doost zijde naest geerft is Tonis Ariaenss, ende aen die weestzijde Sussia weduwe Lauris Mertenss met haere mede consorten, streckende vander halfver oudestrate zuijtwaerts op totten waterlaet toe, zoe groot ende cleijn als daer inden hoefslach geleghen is, ende Aert Pieterss voorss heeft opt voorss geseet, landt, ende huijsinghe verteghen tot behoefte van Jan Geritss voorss behoudelijcken dat hij daer jaerlicx vuijt sal geldende blijven, twee vaten roggen de hoijligengeest tot Sprang, ende twee vaten rogge der kercken van Sprang, ende den ambachtsheer eenen halfven cappuijn, alle naer tuchouden de brieven ende beschijt daer aff zijnde, Actum den 21en februarij anno XVIc vier, heemraders Dierck de Bie, Jan Janss, Denis Janss, Hendrick Ariaenss, Denis Janss, Jan Dierckss, Cornelis Janss ende Ariaen Willemss voorts gelenen te vrijen ende te waren ende alle commer afte doen tot den daeghesoo naer recht van de lande.

Jan Geritss heeft gewilcoert ende gelooft zoe als recht is Aert Pieterss seven hondert vijff ende twijntich rijnsgl, tebetaelen, gereet hondert vijftich gulden, ende voorts daer naer alle jaere hondert rijnsgl, daer het eerste jaer ende termijn aff verschijnen zal tot paessen anno XVIc vijff, ende alsoo voerts alle paessens daer aen volgende totter volder betalinge toe, Ende heeft hier voerens gestelt ten onderpande het boven gescreven geseet, daer dese penninghen aff spruijtende zijn ende voorts alle zijne

Folio 39v

anderen goederen hebbende ende vercrijgende actum …. Als boven, die eerste penninghen van hondert vijftich gulden sijn betaelt den wijncop treckgelt ende het vierdel vanden cappuijn gecoost. Jan Geritss heeft betaelt aen Jan Willemss molenaer hondert gl bij wil van Aert Pieterss ………. mindering van dese wilcoer, noch zijn hier op betaelt aen Aerdt Pieterss 1c gl, noch heeft Jan Geritss op desen wilcoer betaelt vijffenseventich gl vanweghen Aert Pieterss …….. aen Jacob Arienss, present heemraders Jan Janss en ………… Janss.

Dat voor ons comen is Jasper Adriaenss ende heeft over gegeven met een vrij gifte zoe recht is Ariaen Janss van Roeij het vierde paert in een geseeth met het vierde paert vandie huijsinghe , timmeringe ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange, daer aen doost zijde naest geerft is Claes Willemss ende Aen die weest zijde Claes Philips, streckende vander ouwerstrate suijtwaerts op totten water laet toe, zoe groot ende cleijn als hij met zijn vierde paert inne gerits is, In conditien dat hij daer jaerlicx vuijt zal geldende blijven het vierde paert van eenen daelder, ende den ambachtsheer van Sprang het vierde paert van drie vierde van eenen cappuijn, voorts heeft Jasper Ariaenss gewilcoert ende gelooft dit voorss vierde paert int geseet te vrijen ende te waren, tot desen daghe toe, naden recht vanden lande, actu den 6en maert 1604, heemraders Dierck de Bie, Handrick Ariaenss, Denijs Janss, Jan Dierckss, Cornelis Janss, Ariaen Willemss.

Folio 40r

Jan Geritss heeft noch betaelt van wegen Aert Peeterss Bueter ende zijn kijnderen aen Jan Willemss moelenaer XI ende gl die Jan Geeritss op sijnen wilcor niet geschreven staen opten XIXen novembris anno XVIc ende seven, present Handrick Anthoniss schout, Jan Janss, Denijs Janss ende Handrick Arienss Oerleman heemeraders, noch heeft Jan Geritss op desen wilcoir betaelt dat dit briefken aen gegeven is aen Aert Pieterss Boeter, soo hij dat metten ander voor schout ende hemeraders aff gereeckent hebben twee hondert gulden, actum desen XXIIIen septembris anno 1609, present heemraders Hendrick Arienss Oerman, ende Adriaen Willemss, noch is hier op betaelt de penningen als voir, somma van …. Gulden, waer mede dese willecoir geheel ende ten volle betaelt is, in presentie van Henrick Anthoniss schoutent, te voerenvoor de kijnderen de een helft, ende den ander helft voor Aert Peeters Keetelaer.

Jan Willemss moelenaer heeft tot waerborch gestelt Aert Peeterss Bueter ende Jacop Ariaenss eenen halffen acker lants gelegen inden ambacht van Sprange inde audestraet waer ten oosten naest geerft is Gerit Meester Peeterss, ende aen die west zijde Floris Thomass, streckende vandern auderstraet noordewaerts op tot Hendrick Arienss mueldenaer erff toe, ende dat gecomen van Arien Hendrickss van Hooffs geseedt, dat Jacop Janss saliger ertijts van Jan Willemss mueldenaer gecost heeft gehadt, ende daer nae Aert Peeterss gecost heeft ofter eenige scijnss renten ofte colangie voor de gift van desen, opt dit voorss geseedt quamen , waer voeren Jan willemss voorts desen voorss halffen acker lants tot waerborgh stelt als hier boven gescreven staet, present Hendrick Anthoniss schout, Jan Janss,Denijs Janss ende Handrick Arienss Oerleman, ende mij present als secretaris tot Sprang actum desen XIXen novembris anno XVIc ende seven.

                                                                                                                                    Leempoe

Folio 40v Dit is een onbeschreven folio.

Fokio 40 bis r

Dat voor ons comen zijn Joost Zegerss, Willem Janss, Jan Jan Michielss ende Juetken Jans dochter met haeren gecoren voicht, ende hebben overgegeven met een vrij gifte zoe recht is Tonis Hendrickss Vendicz eenen halven acker landts, geleghen in voirss ambacht, daer aen doost zijde naest geerfft zijn die kijnderen van Huijgo van Berkel, ende aen die weestzijde den voorss Tonis Hendrickss Vendicx, streckende vande dwars weech noortwaerts op tot Tonis Hendrickss Vendicx erff toe, ende die voorss persoonen hebben gewilcoert ende gelost desen voorss halfven acker te vrijen ende te waren naden recht vande lande, behoudelijcken dat hij daer aff sal maecken tegens heel den acker een halff roeij dijcx wordet bevome dat dien meer moet maecken dat gelooft Joost Zegerss het te doen, actum desen XXIIen januarij 1604.

Heemraders, Dirck de Bie, Denis Janss, Hendrick Arienss, ende Ariaen Willemss.

Dat voor ons comen is Wijn Jans ende heeft vertegen ende overgedraghen zoe recht op alsulcke goederen het sij halff erfve schult ende, onschult als hem van sijnder huijsvrouwe aen is bestorven van Tonis Meeuss vader tot behoeff van Jan Toniss ende Goyaert Denijss zonder hem daer eenichrechs ofte nadeel maer in tebehouden, actum den 23 januarij anno 1604, present heemraders, Dierck de Bije, Denis Janss, Henrick Ariaenss ende Ariaen Willemss.

Waer voor Jan Toniss ende Goyaert Denijs, den voorss wijn hebben gewilcoert ende gelooft tebetaelen Ic XXX gulden.

Folio 40 bis v

Ende daer van tebetaelen nu gereet XLIIII gulden. Ende die resterende penninghen op twee paesdaeghen baer nae, daer den eersten aff verschijnen zal paessen anno XVIc vijff, ende den anderen paessen XVIc ses, sonder daer yet aen te cortten ende dat in volder betalinghe vant verstrerste van Tonis Meeuss aldat bij schout ende heemraders voorss verlaecken ende gemaeckt is, actum als boven, die eerste XLIIII gl sijn betaelt, den paeij 1605 is betaelt XL gl, opten 9 aprilis heeft Wijn Jans die leste paeij van dese wilcoer ontfanghen.

Scheijdinghe ende deelinghe aen gebracht voor schout ende heemraders van Sprang bij die weduwe ende kijnderen van Ariaen Jacopss.

Dat voor ons comen zijn Adriaen Mertenss als vader van Cornelia sijn dochter, Merten Ariaenss ende Peeter Ariaenss zijne twee soonen verweckt bij Peeterken Wouters dochter, zijne overleden huijsvrou, ende met hem staende Lenaert Wouterss als rechte voicht van die voorss kijnderen, Tonis Janss van den Broeck voor hem selven, ende hem sterck makende voor Jan Janss vande Brouck, Adriaen Michielss schout van Waelwijck voor hem selven, ende hem sterckmakende, ende vervangende Eltken Michiels dochter Willem Ariaens kijnderen, Mercelis Jacopss met Grietken Michiels dochter weeskijnt verweckt ende geprocreert bij Cornelis Ariaenss, met derfgenamen van Hendrick Verheijs, Hendrick Anthoniss Moelegraeff,

Folio 41r

Adriaen Aertss Oerman voor hem selven, ende voor die nacomelingen van Anneken Geldens, Adriaen Mertenss als man ende voicht van Mariken Aerdt Geldens ende zijne huijsvrou, Dierck Ariaenss de Bie voor hem selven ende mere als voicht van die kijnderen van Hendrick Mertens bij namen, Jacop Handrickss, Mariken Hendricx ende Alitken Hendricx dochters ende oyck als voicht van Mariken Gejden Mertens weeskijnt, Frans Corstiaenss. Jan Corstiaenss, Jan Willemss den selven ende …..ende voor …….Aertss gerech ……. kijnt………weduwe met de weeskijnderen,Willem Jacop Geritss voor hem selven, staende ende hem sterckmakende voor Jan Jacop Geritss ende Lijsbeth Jacop Gerits dochter, Tonis Toniss Leempoel, Lambert Wouterss, Wouter Aertss, Gerit Geldens voor hem selven, ende mede als voicht van Handrick Geldenss weeskijnderen, Mariken, Jan Jan Meeuss voor hem selven, ende mede staende voor alle haer condinimenten, alle als erfgenamen van Joost Corneliss beseten, ende hebben gesamenderhant, ieder int sijne soo diep zij gerecht sijn, overgegeven met een vrij gifte zoe als recht is Adriaen Pieterss elcx haer aenpaert in een geseet landt, huijsinge, ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen die oost zijde naest geerft is, die weduwe ende kijnderen van Peeter Corneliss Leeu, ende aen die weestzijde Floris Tomass ende Gerit Janss, streckende vander Nijeuwer straten ende Floris Tomas erff suijtwaerts op totten Loonsen erff toe, …. haer dat gecomen ende gecomen is vande voorss Joost Corneliss  ende dese voorss erffgenamen hebben gewilcoert ende gelooft dit voorss geseet

Folio 41v

te vrijen ende te waren, ende alle voorgaende callaengien afte doen tot desen daeghe toe, naden recht vande lande, actum den 16e julij anno 1603, presents heemrraders Dierck Adriaenss de Bije, Jan Dierckss, Ariaen Willemss vervangende Jan Janss

Adriaen Pieterss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is die voirss erfgenamen te samen tebetaelen die selve van seventhien hondert guldens ter canse vant boven gescreven geseet, ende gelooft hij tebetaelen, op termijnen ende darghen vermeldende die coopcedullen daer aff sijnde te weten acht hondert gl bij die veste , ende daer naer noch twee jaeren dach nader gifte boven gescreven. Op desen wilcoer is gecort vuijt wijsens contrackt van vuijtspraecke van houwelixe voorwaerden reparatie ende anders van dateden 13 junij 1603, VIIc XXY gl, noch betaelt aen Handrick Toniss schout bij quitantie van dato den 26en julij 1603, lxII gl, noch isser vertelt ten huijse van Ariaen Peeterss ter somme van XXXVII gl, rest noch betaelt tot besoye blijchende bij quitende van date den 27 julij 1603, XVIII gl, noch betaelt opt accoirt van Wouter Jacopss van verloopen pachten XXVIII gl, noch betaelt aen Ariaen Michielss ende Tonis Janss XX gl, noch aen Ariaen Mertenss XX gl. Aen Aert Jan Regerss betaelt XVgl XVI st, mets crediten dat Ariaen

Peeterss aen mijemant gheen gelt betalen off geven en sal aleer hij sijne penninghen die hem

comen in cortinge sal hebben, dan allrrn die verteerde costen, ende costen van rechten, tebetalen

 in cortinge der voorss somme, actum die ende heemraders voorss.

Folio 42r

Item betaelt aen Jan Aertss Leempoel X gl  II st, ick Jan Aertss kenne dese X gl II st ontfangh te hebben, die capitael hooft somme aen Wouter Jacopss L gl, alnoch die capitael somme met het intrest van dien. Waer aen alhier gereet wort ter somme Ic gl ende alsoo bevonen sal wordden dat die capitael penninghen metten intrest meerder aff minder bevonden waren sal tselve aende laetsten paeij goet gedaen worden, ergo zoo hier deser tijt nijet meer als 1c gl.

LXXXVIII gl XVII st, dese rekeninghe is geschut opten XIIIen decembris 1604, present is Hendrick Toniss schout, Denis Janss ende Hendrick Ariaenss Oerman heemraders, ende mij als secretaris Leempoel.

Noch moet Ariaen Peeterss geven van verteerde costen aen Ariaen Michielss XXXI gl VII st, ende Ariaen Mertenss X gl ter orsaecken van dat hemt Ariaen Mertenss gegravet vijnt indie voorstaende costen tot Ariaen Pieterss ende Ariaen Michielss gedaen, die Ariaen Peeterss sullenvilders noch is behouden bij ad……. dat Ariaen Pieterss compt vant ……….. vannet geseet X gl noch meten schout van Sprang gerekent van verteerde costen ……………..die somme van XXXIIII gl, dese 34 gl heeft Toentken Schouten ontfangen, present Ariaen Jacopss ad testos.

Noch moet Ariaen Michielss schout tot Waelwijck van desen wilcoer ontfangen van slot van rekeninge van sijnen administratie dat hij gehadt heeft van Joost Corneliss, dat hij te cort compt in sijn rekeninge Ic XIII gl XVIII st III ort.

Noch den schout van Waelwijck van regt van een obligatie die hij van Joost Corneliss hadde LVII gl XVIII st. Op ten 16e decembris 1604 heeft Geertken Aariaen Michiels ……………ontfang lxxv gl XVI st, present den schout van Schravenmoer, Adriaen Jacopss, Ariaen Mertens heeft dese XXX gl voorss ontvangen …..Jan Janss, Ariaen Jacopss.

Ariaen Peeterss heeft betaelt aen Willem Heer Joosten erfgen. van verloop van rente XXX gl doen hebben sij totten secretaris ……… III ½ gl met herbij lotten van Tonis Janss cum suis, Vest data heeft Ariaen Michielss Ic kgl daer aff Ariaen Michielss quitende heeft gepasseert.

Folio 42v

Scheijdinghe ende deelinghe aengebracht voor schout ende heemraders van Sprang, bij die

weduwe ende kijnderen van Ariaen Jacop Wijnen.

Inden eersten is Lijntken is Lijntken weduwe voorss gelot ende bedeelt opt huijs metten weestensen acker vant geseet, daer zij nu ter tijt op woenende is.

Noch op eenen acker landts geleghen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Ariaen van Staeck en aen de weestzijde Willem Heijmanss erffgenamen, streckende vander Ouderstrate ten Besoyensen erff toe.

Noch op een stucxsken hoijlants gelegen inden ambachte van Besoyen, binnen doude straet aende

crommen dijck.

Noch op de helft van een stuxsken landts gelegen inde ambacht vander Sijdewijn, streckende vanden dijck totter Ouwerstraten toe, ombedeelt met haer kijndere, daer aen doost zijde naesten gelent is Ariaen Janss Roos, ende aen de Weestzijde Ariaen Peeterss Langen.

Jacop Ariaenss, Tonis Ariaenss, Tonis Janss als man ende voicht sijnder huijsvrouwe, ende Joost Ariaenss sijn tsamen geloet ende bedeelt op de oostzijde vant voorss geseet met de schuere daer haer moeder op woent mets conditien dat die schuere zal blijven staen op de plaetse daer sij staet, daer zij kijnderen op bedient sijn als hier naer volcht te weten, Tonis Ariaenss ende Tonis Janss tegens den anderen, vander Nijeuwerstrate suijtwaerts,Tonis Ariaenss aen doostzijde, ende Tonis Janss aen die Weestzijde, ende Jacop Ariaenss met Joost Ariaens voorts zuijtwaerts op totten Loonse erff toe, Joost aen die oost zijde ende Jacop aen die weestzijde.

Noch sijn sij met haer vieren geloet ende bedeelt opten acker landts geleghen binnen Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Jan Willemss ende aen die west zijde Ariaen Toniss weeskijnderen, streckende vander Ouder

Folio 43r

straten suijtwaerts op tot Tomas Corneliss erff toe, te weten, Tonis Janss met sijn vierde paert vander Ouwerstraten zuijwaerts op daer naest suijtwaerts, daer naest Joost Ariaenss met sijn vierde paert, daer naest Tonis Ariaenss met sijn vierde paert, ende Jacop Ariaenss met sijn vierde paert aent suijteijnde, aen den ander te weghe ende stegh naer landt recht.

Noch op die helft van twee stucksken hoylants onbedeelt met haer moeder ende Sijken Peter Jacops weduwe, gelimiteert als boven, te wegh ende steghe als voorss staet

.

Noch met haer vieren op anderhalff hondt hoylandts, onbedeelt met Peeter Jacops weduwe.

Ende den moer die daer is zal weesen ende halff te weten die moeder die een helft ende die vier kijnderen voorss die ander helft.

Ende hebben partijen deen opten anderen verteghen naden recht vanden lande, ende geloomen malcanderen zoe wat zijder commer off callanghie op dese voorss deelinghe quame ofte mocht comen, sullen sij malcander vuit helpen draghe ende goet doen, aldus geschiet voor Handrick Anthoniss schout, Denis Janss ende Hendrick Ariaenss Oerman heemraders, actu den 18 januarij 1604.

Adriaen Aertss Oerman heeft geconstitueert ende mechtich gemaeckt, gestitueert ende maeckt mechtich mits desen, Meester Willem van Donghen procureur binnen den stadt van Schartogenbossche, omme vuijten name van hem ende van zijnent weghe met recht te sprecken, recht te heijsschen ende te verantworden, al wat hij met recht binnen den stede van Schartogenbossche ofte elders te doen mach hebben. In ……… ruenders, ende voerts eenen ofte meer te mechtighen gelijcke macht hebbende, ende dat tot des gestituants kennelijck weder seggen, actum desen 16 januarij 1604, Dierck de Bije, Adriaen Willemss heemraders.

Folio 43r

Dat voor ons gecompareert ende gecomen zijn Jacoba Tonis Toniss weduwe met Handrick Ariaenss Oerman, haeren gecoren voicht die haer metten recht gegonnen wordden, Lenaert Peeterss, Jan Geritss, ende Claes Corneliss als mans ende voichden haerluijder huijsvrouwen, ende hebben gesamenderhant overgegeven met een vrij gifte zoo recht is, Gerit Janssen de Cremer, eenen ackerlandts, geleghen inden ambacht van Sprangh, daer aen die oost zijde naest geerft is Grietken Willem Wijnen weduwe ende kijnderen, ende aen die weest zijde Joost Joosten cum suis, streckende van der Ouderstraten noortwaerts op totten Besoyensen erff toe, ende dese voorss persoonen hebben gewilcoert ende gelooft desen voorss acker landts te vrijen ende te waren naden recht vandenlande, actum

Dat voor ons comen is Gerit Janss ende heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is, die boven gescreven persoonen twee hondert vijfthien rijnsgl tebetaelen die eene gecochte helft nu gereet, ende die anderhelft tot paesschen anno XVIc vijff, is conditie dat Lenaert Pieterss van sijn paert ende deel nijet meer en sal ontfanghen dan tegens hondert ende tachtentichca gulden tegens tgeheel, ende Gerit Janss voorss heeft gestelt voordese voorss penninghen ten onderpande den boven gescreven acker, ende voorts allen zijnen goederen hebbende ende vercrijgende, Lenaert Peeterss heeft zij aenpaert van desen willecoer ontfanghen ende tegens Jan Geritss afgerekent, Anneken Tonis is van desen wilcoer te vollen betaelt.

Gerit Janss heeft betaelt aen handen van Jan Geritss sijnen zone alle die paeijen die Jacoba competerende sijn vuijt die wilcoers van beijde de driessen ofte ackers ende sal haer daer aff doen intrest als in allen voorgaende besproken is, Jan Geritss heeft de intrest van dese paijen betaelt het jaer 1606 int cluijs ende hout die ………

Folio 44r

Dat voor ons comen ende gecompareert zijn Jacoba weduwe wijlen Tonis Toniss met Handrick Ariaenss Oerman haeren gecoren voicht die haer metten haere gegonnen worden Lenaert Peeterss ende Claes Corneliss als mans ende voichden haerluijder huijsvrouwen, ende hebben overgegeven meteen vrije gifte zoo recht is elcx haer aenpaert ende gedaen te weten Jacoba weduwe voorss die eene helft, in eenen acker landts geleghen inden ambacht van Sprangh daer aen doost zijde naest geerft is Lijsken Gijsbert Wouters weduwe, ende aen die weestzijde den erffgenamen van Robbrecht van Grevenbroeck, streckende vanden dwars wegh noortwaerts op totter crompte vandie Nijenstege toe, ende hebben gewilcoert ende gelooft elcx haer aenpaert als voorss te vrijen ende te waren, naden recht vanden lande

Jan Geritss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Jacopba weduwe wijlen Tonis Toniss, Lenaert Peeterss, Claes Corneliss hondert eenen gulden teweten die weduwe die een helft ende dander heelft sal Jan Geritss zijn gerechte danderdeel behouden voor zijn part ende deel inden acker, ende, Lenaert Peeterss ende Claes Corneliss elck een derdeel in die helft van die penninghen, ende dese penninghen tebetaelen die eene helft gereet, ende dander helft tot paessen anno XVIc vijff mets conditien dat hij die penninghen van die weduwe onder mach houden, vijff gl ten intrest tegens het hondert stellen daer voeren ten onderpande den selven acker landts ende allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende,Lenaert Pieterss heeft sijn paert van desen wilcoer samen ontfangh in afrekeninge tegens Jan Geritss, Anneken Tonis heeft haer paert ende deel van desen wilcoer te vollen ontfanghen, Jan Geritss heeft den intrest betaelt vant jaer 1606,

Folio 44v

Dat voor ons comen is Tonis Aertss van Giersberghen ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo als recht is Jan Pieterss Lijndreyer eenen acker landts geleghen inden ambacht van Sprang,daer aen doostzijde naest geerft is Peeter Janss ende aen die westzijde Joostken Ariaen Martens weduwe ende kijnderen, streckende vander Auden strate noortwaerts op totten Besoyenssen erff toe, ende Tonis Aertss voorss heeft desen voorss acker landts gewilc0ert ende gelooft te vrijen ende te waren naden recht vande lande, actum den 12 mert 1604, heemraders Denis Janss, Handrick Ariaenss, Jan Dierckss ende Ariaen Willemss.

Dat voor ons comen sijn Aerdt Joosten ende Denis Pieterss ende hebben overgegeven met eenen verlije zoo recht is Tonis Aertss van Giersberghen, eenen acker jandts geleghen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Aert Corneliss ende aen die weest zijde Zijmon Aertss, streckende vanden Loonsen erff noortwaerts op totten dwars sloot van die gemeijn hooghe toe mets conditien dat hij daer jaerlicx vuijt sal geldende blijven twee vaten rogge den heijligengeest ofte kercke van Sprang, ende een derdendeel van eenen cappuijn den ambachts heer van Sprang vuijtwijsens den brieven ende bescheijt daer aff zijnde, voorts gelovende te vrijen ende te waren, naden recht vande lande, actu als boven.

Folio 45r

Tonis Aertss van Giersberghen heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Aerdt Joostenss ende Denis Peeterss IIc XCII gl X st, tebetaelen op vijff termijnen, daer den eerste termijn aff verschijnen zal nu gereet op die veste LX gl ende noch vier termijnen alcken termijn LX gl totter volder betaelinghe toe, daer den  eersten termijn aff verschijnen zal tot lichtmisse anno XVIc vier ende dander daer aen volgende, stellende daer voer ten onderpande den selven acker landts daer dese penninghen aff spruijtende sijn, ende voorts alle zijnen anderen goederen hebbende, ende vercrijgen, actu als boven, die LX gl gereet sijn betaelt, noch is hier op betaelt LX gl opten IIIen termijn betaelt XX gl, rest hieraen XL gl noch betaelt I termijn LX gl aen Aert Joosten.

Aert Joost Berteroms bekent voor hem ende Denijs Peterss zijnen swager dat desen wilcoer voldaen is, present Jan Janss, Hendrick Arienss heemraders.

Dat voor ons is gecompareert Jan Corstiaenss ende heeft gemaeckt zijn testament ende vuijterste wille in manieren hier naer volgende, dat Hesterken Gerits dochter zijne huijsvrou naer afflijvicheijt van hem zal hebben van zijne goederen twee hondert rijnsgl (boven die twee hondert rijnsgl die in die houwelixse voerwaert gespecificeert staen, ende dese twee hondert gulden tegebruijcken haer leven lanck, ende naer doot van Hester voornoemt,soo sullen die twee hondert guldens wederom comen, aen Jan Corsten testateurs gerechte erffgenamen, noch heeft hij testateur voorss gemaeckt ende gegeven Corstiaen Geldenss zijnen vader eens vijftich rijnsgl om zijnen wille daer mede te doen, noch maeckt hij testateur Marikens zijne halfve suster zijnen mantel, aldus geschiet ten huijse van hem testateur ter presentie van Handrick Anthoniss schout, Denis Janss, Hendrick Ariaenss Oerman, Cornelis Janss, Dierck de Bie, heemraders ende mij als secretaris, actum den XIIen mert anno XVIc ende vier.

                                                                                                                                          Leempoel

Folio 45v

Op huijden datum ondergeschreven, soo zijn voor ons gecompareert ende verschenen de eerbare bedde genooten Korstiaen Jan Corsten, ende Judicht Joost Zijmons dochter, zijne wittighe huijsvrouw gesont van lichame zijnde, beijde gaande ende staende, cloeck van memorie en haer verstant ende vijff sinnen wel mechtich alsoe dat scheen, ende hebben met rijpen wille ende goeden verstande gemaeckt haer testamente ende vuijterste wille, in forme ende manieren hier naer volgende, inden eersten wederroepen zij testateuren alle voergaende testamentarien, donnatien, quodicielen ofte houwelixe verwaerden voor datum van desen bij haer beijder eenichsins gemaeckt, ende willen dat dit haer testament sal blijven in geheel offent met zijn volle cracht als hier naer luijden is, soo dat die lanxlevende van hen beijder testateuren sal hebben, behouden, ende gebruijcken, alle die goederen die sij tesamen besitten zijn ende den eersten aflijvigen metter doot ontruijmen zal, het sij hare ende erffve gereet ende ongereet schult ende wederschult, zoo waer die geleghen zijn, ofte bevonden sullen sullen wordden gheen vuijtgesondert, die sijn leven lanck tegebruijcken, daer aff eerlijcken te moghen leven, ende ist noot hem selffde goet te moghen vercoopen, belasten,ende beswaren tot den lanxtlevende behoefte tot sijnder nootdrust, onbecoont ofte tegensegge van Yemanden, ende naer doot vanden lanxlevende van haer beijden, soo willen ende begeren zij, dat het ghene datter als dan overschieten zal, dattet gedeelt sal wordden bij haer beijder testateuren gerechte erffgenaemen naden Zuijthollantsen recht, ende off yemant van haeren erffgenamen, dit testament wilde contravieren, dat die van zijn paert ende deel getransporteert sal wesen met thien st, actum den XXIIen mert 1604, heemraders Jan Janss, Handrick Ariaenss.Oerman ende mij als secretaris

                                                                                                                                       Leempoel

Opten wilcoer die hier tegens staet op dander kladt, is opten paeij 1611 betaelt aen Joost Zeegerss vervangende ende hem sterckmakende voor Nelleken ……. Sijmons dochter, ende aen Marie …     Sijmons dochter XL gulden, actum dese XXIX meij 159., de L ende XII gulden die teijnder de termijnen van Corst Janss overschoot bekent Sijmon Aertss ontfanghen te hebben, waer meede desen wilcour geheel ende ten volle betaelt is, present Jan Janss Moolengraeff als heemraet.

Folio 46r

Dat voor ons gecompareert ende gecomen zijn Hester Gerits dochter, met haeren gecoren voicht Peeter Janss ende Frans Korstiaenss als voicht vanden onmondighen ongeboren off als erfgenaem in dier qualiteijt, ende hebben overgegeven met een vrij gifte zoo als recht is mr Jan Smits, schoolmeester een geseet met die huijsinghe ende geboomte, daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen die oost zijde naest geleghen is Jan Wijnen erff, ende aen die weest zijde, Korst Janss, streckende vande Nijeuwer straten zuijtwaerts op Jan Wijnen erff toe, ende dese voorss persoonen hebben gewilcoert ende gelooft dit voorss geseet te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, actum den X en aprilis anno XVIc ende vier, present heemraders Dierck de Bije, Jan Janss, Handrick Ariaenss Oerman, ende Denijs Janss.

Meester Jan Smits heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is dese voorss persoonen, vijff hondert twaelff rijnsgl, te betaelen bij die veste gereet hondert gl ende voirts daer naer alle jaer vijftich gl totter volder betalinghe toe, daer den eersten termijn aff verschijnen sal paesschen anno XVIc vijff, ende dander paesdaghen daer aen volgende, ende heeft voor dese penninghen gestelt ten onderpande het voorss getet, daer dese penninghen aff zijn spruijtende ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijghende, actum als boven. Die hondert gl gereet sijn betaelt, present schout ende Dierck de Bije den paeij 1605 is betaelt. Opten paeij 1606 is betaelt

…… gl bij obligatie van Jan Corss die gereet gerekent is, meester Jan sal betaelen betaelen aen Corst Janss soo veel als hem van Jan Cors ……. Compt vuijtwijsens wilcoer op sijne paeijen, ende daer sullen teijnde die daeghen overscheren L gl ende XII gl die hij betaelen sal op sijn lest paeijen, actum voor Jan Janss, Handrick Ariaenss, actu de zomer noch L gl betaelt aen Corst Janss den paeij 1606 noch L gl, 1606 betaelt aen Corst Janss den paeij 1607, present Denijs Janss als heemraet.

Den paeij verschenen anno 1608 ende 1609 sijn betaelt Ic gl aen Joost ………. , Mariken            Sijmonss ende Neleken ……….. Sijmonss, en met ……………. in presentie van Jan Geritss ende Jan Tanss, Jan Meeuss, heemraders

Den paeij 1610 betaelt L gl…………….Handrick Ariaenss …….(rest onleesbaar).

Folio 46v

Dat voor ons comen ende gecompareert is Handrick Ariaenss van Eeten met Jenneken Wouters dochter zijne huijsvrou ende hebben tesamen gewilcoert ende gelooft zoo recht is Peeter Toniss, ende Denijs Janss als heijligeest meesters, ende tot behoeff der tafelen vanden heijligengeest tot Sprangh, vier ende vijftich stalinen rijnsgl, ende die tebetalen tot paesschen anno XVI c ende vijff, ende dat te vergelen op ende vuijt haeren geseet, daer zij nu tertijt op woonende zijn, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Claes Matheeuss, ende aen die weest zijde Wouter Gieliss, streckende vander Nijeuwer straten zuijtwaerts op totten Loonsen erff too, vorts zoo hebben sij gewilcoert ende gelooft, off zij die penninghen opten voorss tijt nijet en betalen, dat zij die ander moghen houden het hondert tegens seven gulden tsiaers ter tijt toe dat een van hen beijden afflijvich is gewordden, ende sullen alsdan die penninghen met het verloop van dien pachten betaelen, daer voor sij luijden het voorss geseet stellen in handen vande voorss heijligeest meesters, dat zij luijden dat sullen moeghen vercoopen gelijck anderen haere heijlgeest goederen, ende dese penninghen sijn spruijtende ende gecomende van eenen wilcoer van Cornelis Janss, alias Fles, van achterheijt van zekere dorps contributien, actu den XVen aprilis 1604, presentes Jan Janss ende Handrick Ariaenss Oerman.

Folio 47r

Dat voor ons comen ende gecompareert zijn Gerit Willemss ende Aentken Aerts dochter zijne huijvrou ende hebben bij wil ende consent van schout ende heemraders van Sprang, overgegeven met een vrij gifte zoo als recht is Jan Aertss Leempoel eenen acker landts, geleghen inden ambacht van Spranghe daer aen doostzijde naest geerft is Ariaen Mertenss ende aen die weestt zijde Jan Aertss voorss (hier onleesbare tekst in kantlijn) ende hebben gewilcoert ende gelooft een voorss ackerlandts te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, aldus geschiet voor Hendrick Anthoniss schout, Dierck Ariaenss de Bie, Jan Janss, Denis Janss ende Ariaen Willemss als heemraders die dit onderteijckent hebben, desen XXIIII april anno XVIc vier.

Jan Aertss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Gerit Willemss ende zijne huijsvrou, hondert vijftich rijnsgl tebetaelen nu gereet vijftich rijnsgl, ende daer naer noch twee paessens elcken paessen vijftich rijnsguldens, daer den eersten aff verschijnen zal paessen anno 1605 ende den anderen paessen anno 1606, ter volder betaelinghe toe, ende dit hercomen vanden coop vande boven gescreven ackerlandts, die hij daer voor heeft gestelt tot ende onderpande, ende voorts zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgen, actum als boven, dies geloven sij voorss dese penninghen tebetaelen vuijtwijsens het testament die L gl gereet sijn betaelt.

present den schout ende heemraders voorss, noch heeft Adriaen Janss Leempoel op desen willecoer betaelt aen Bruest Adriaenss ende Aentken Aerts dochter sijn huijsvrouwe de somme van L carolus gl, aaer mede Adriaen Janss voorss voorss heeft desen wilcoer ten volle betaelt heeft, in presentie van Adriaen Mertenss Glaviman als heemraet, Pieter Jacopss heeft de vijftich gl oick betaelt aen Aert Geritss…sijn huijsvrouw, present weesen ende dat in pretentie van Jan Janss Moolegraeff als heemraet.

Folio 47v

Dat voor ons comen zijn Lauris Jasperss, Ariaen Jasperss voor die een helft, ende Anneken Ariaens dochter met Dielis Peeterss haeren gecoren voicht die haer metten recht gegemmen wordden, ende hebben overgegeven met een vrij gifte zoo recht is, Joost Ariaenss een geseet met die huijsinghe ende geboomte daer op staende, gelegen inden bedrijve van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Korst Ariaenss, ende aen die weest zijde Jan Mouthanen, streckende vander Nijeuwerstraten noortwaerts op totter Ouwer strate toe, zoo groot ende cleijn als dat gesedt aldaer geleghe is, ende dese voorss persoonen hebben gewilcoert ende gelooft dat voorss geseet te vrijen ende te waren naden recht vande lande, actum den, actum den XVen meij 1604, heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Handrick Atiaenss Oerman.

Dat voor ons comen is Joost Ariaenss ende heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Lauris Jasperss ende Ariaen Jasperss vier hondert XXXVII ½ gl, ende Anneken Ariaenss dochter vier hondert XXXVII ½ gl, ende die tebetalen, nu hondert guldens bij die reste ende voorts des jaars daerden eersten paeij aff verschijnen sal paessen 1605, Lauris ende Ariaen Jasperss  XL gl, ende Anneken Ariaens dochter XL gl,  totter volder betalinghe toe, ende heeft gestelt tot eene onderpande vanden voorss penninghen het voorss geseet ende voorts alle zijnen andere goederen hebbende ende vercrijghende, actu als boven. die hondert gl gereet zijn betaelt L gl aen Lauris ende sijnen broeder ende L gl IIII st aen Annekens voorss, Lauris Jasperss ende Ariaen Jaspers hebben ontfangen LX gl ende Anneken oyck XL gl. acte den 8e meij 1605, present Dierck de Bie noch ontfangen bij Lauris Jasperss ende Ariaen Jasperss tsamen L gl de paeij 1606 ende aen Anneken XL gl, noch ontfangen bij Lauris Jaspers ende Ariaen Jaspers XL gl en over omtekens XL gl, den paeij 1607 is betaelt. In presentie Jan Dirckss heemraet.

Los vel behoort bij folio 47v.

Noch ontfangen bij Ariaen Jasperss ende Lauris Jasperss op desen wilcor, daer dit pampierken aen gehecht is XL gl, ende aen Annekens Ariaens XL gl, den paeij 1608 is betaelt in presentie van Jan Janss ende Hendrick Ariaenss Oerman als heemvaders. Ontfangen bij Ariaen Jasperss ende Lauris Jasperss XL gul, ende aen aen Annekens Ariaenss XL gulden, den paeij 1609 is betaelt in presentie van Jan Dirckss ende Hendrick ariaenss Oerman, ontfangen bij Arian Jasperss ende Laurus Jasperss XL gl, ende aen Anneken Ariaenss XL gl, den paeij 1610 is betaelt in presentie van Jan Dirckss als Heemraet, ontfangen bij Anneken Ariaens XL gl, ende aen Lauris Jasperss Ariaen Jasperss XL gl, den paeij 1611 is betaelt, present Hendrick Ariaenss Oerleman ende Jan Janss Heemraders, op de paeijen 1612 ende 1613 hebben Ariaen Kruijnen voor sijn portie, ende de wed: van Jacob Corneliss met Cornelis Aertss als bloetvoicht, ende Jan Corneliss als toesienders vande weeskijnderen vanden voorsr Jacob Corneliss voor haer portie ontfangen LXXX gul, in presentie van Henrick Ariaenss Oerman als Heemraet, den paeij 1614 hebben Ariaen Crijnen voor sijn portie, en de wed: van Jacob Corneliss met Cornelis als bloetvoicht vanden voorsr Jacob Corneliss weeskijnderen ontfangen XXVII ½ gul, waer meede haer portie van desen wilcoir te vollen betaalt is, present Henrick Ariaenss Oerman als heemraet, Ariaen Jasperss heeft opten voorse termijn ontfangen XXVII ½ gul, rest noch Ariaen Jasperss termijn 1612, ende 1613 present als voren, dese twee termijnen voorsr sijn betaelt, waermeede desen wilcoir geheel en al ten vollen betaelt is, blijckende bij quitantie hier aen gehecht.

Folio 48r

Dat voor ons comen zijn Handrick Ariaenss Back als man ende voicht van Jenneken Ariaens dochter zijn huijsvrou, ende Joost Ariaenss ende hebben over gegeven met een vrij gifte zoo recht is Willem Jacopss, een huijsinghe metten lande daer aen gelegen , ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is, Ariaen Pieterss, ende aen die weest zijde Gerit Janss Cremer, streckende vanden Loonsen erff noortwaerts op tot Gerit Janss voorss erff toe, noch hebben zij voorss overgegeven met eenen vrije verlije zoo recht is eenen halven acker landts gelegen inden voorss ambacht, daer aen die oost zijde naest geerft is Peeter Aertss, ende aen die weestzijde Aerdt Corneliss, streckende vanden Loonsen erff noortwaerts op totten waterlaet ofte gebuer erff toe aen die hooghe ende dien ombedeelt met Coorst Jan Sijmonss, ende die voorss persoonen hebben gewilcoert ende gelooft dit voorss huijs ende erffve, metten halven acker, onbedeelt met Corst Jan Sijmonss te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, ende offer eenighe cappuijnen ofte chijnssen, den ambachtsheer vuijt ginck geloven sij afte doen, actum den XXII meij XVIc vier, heemraders Dierck de Bije, Jan Denis, Denis Janss ende Cornelis Janss.

Folio 48v

ofte paeijen verschijnen sijn paessen XVIc drie ende vuer elcken paessen L gl, ende van die XIIII jaeren nae de voorss twee jaeren, sal den eersten aff verschijnen paessen XVIc ende vijff ende dander daer aen volgende, elcken paeij L gl XIII st III ort als voorss staet totter selve toe van VIIIc X gl, actum als boven.

Die twee eerste payen sijn betaelt Ic gl, noch ontfanghen L gl XII st, noch betaelt 1 paey L gl XII st, noch betaelt eenen paey L gl XIII st III oert, present Jan Dirckss heemraet, den paey paessen 1608, is betaelt L gl XIII st III oert, in presentie van Jan Janss ende Hendrick Ariaenss als heemraders, den paey paessen 1609 is betaelt L gulden XIII st III oort, present Henrick Ariaenss Oerman heemraden, den paey 1610 is betaelt L gl XIII st III oert present ……. Dierckss, heemraet, den paey verschenen 1611 is betaelt L gl XIII st III oirt, present Henrick Adriaenss heemraet, den paey paesschen 1612 is betaelt L gl XIII st III oort, in presentie van Adriaen Willemss als heemraet, den paey present …… 1613 is betaelt L gl XIII st III oort, present Jan Dirckss heemraet, den paey paessen 1614 is betaelt L gulden XIII st III oort, present Henrick Ariaenss Oerman als heemraet.

Dat voor ons comen zijn Lauris Jasperss, Ariaen Jasperss voor die eene helft, ende Anneken Cornelis, Ariaen ende weduwe met Dielis Peeterss haeren gecoren voicht voor dander helft, ende hebben overgegeven met een vrij gifte zoo als recht is, Joost Ariaenss een geseet, met die huijsinghe ende geboomten daer op staende, gelegen inden bedrijve van Sprang, daer aen doostzijde naest geerft is Korstiaen Ariaenss ende aen die weestzijde Jan Mouthanen, streckende vander Nijeuwerstraten noortwaerts op totter Ouwerstraten too, ende dese voorss persoonen hebben gewilcoert ende gelooft dit voorss geseet te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, actum den XVen meij anno XVIc vier.

Folio 49r

Alsoo zekere geschille ende  twiste sijn geresen tusschen Peeter Janss Timmerman als man ende voicht Mariken zijn huijsvrou, ende Mariken Jans dochter weduwe wijlen Pauwels Maens aengaende die huijsen opt kerkhoff met derffenissen ende sij nijt en hebben connen accorderen, zoo hebben sij partijen beijde dat stucx sterx in handen gegeven aen schout ende heemraders van Sprang omme het selffde geschil teremedieren, soe is bij schout ende heemraders voorss geordonneert ende vuijtgesproken dat Peeter Janss Timmermans erffve sal strecken van Cornelis Stoffels Scheijmar daer Peeter Janss huijs op staet, weestwaerts op twee roeyen ende eenen halven voet, ende vander kerckmuer noortwaerts op lanck twee roeyen vier voet mets conditien dat Peeter Janss off Maricken sijnder huijsvrou, noch nijemant van haeren twegen eenich actu van selve gronden maer sullen moeghen protenderen, maer is conditie dat beijde de partijen, tusschen den huijsen haer reparatie van decken, timmeren, metselen, lleren ofte andere nootelijcke reparatie sullen moeghende, zonder deen den anderen daer inne te molesteren ende boven dese punckten, voorts van weggen ende stegen ende anders soe den brieff vuyt melt van dato den XVe ende XX, den Xe augustus, daer desen brieff mede doorsteken is, actum den 29e meij 1604, den vollen heemraet.

Folio 49v

Opten VIII en dach van meij anno XVIc vier soo isser bijeen heemraet van Sprang voor recht geordonneert tusschen Lauris Aertss ende Mariken Jans dochter, weduwe wijlen Pauwels Maens, dat Lauris Aertss sal moghen brengen sijn mis in sijn hooff met sijnen dachgelixen wech over Marikens voorss erff, ende dat altijt ter minster schade metten cruegen waghen aenden nordenen cant te cruijen, ende te gaen, beneffens Corstiaen Peeterss erffve tot sijnen erfve toe, ende voorts belangende die oude brieven is hem vergonnen copie om sijn loon.

Dat voor ons comen is Peeter Janss Timmerman, ende Mariken Jans dochter, zijne huijsvrouwe, ende hebben overgegeven met een vrije gifte zoo als recht is Willem Pieterss een huijsinge metten erffenisse daer aen gelegen, metten hoof daertoe behorende vuijt wijsinghe den ouden brieff, ende voorts die vuijspraecke ende ordonnantie bij schout ende heemraders van dato den 29 meij 1604 gedaen is, daer aen doost zijde naest gehuijst ende geerft is Cornelis Stoffelss, ende aen die weest zijde Mariken Peauwels Maens weduwe, streckende vande kerck muer noortwaerts op, twee roeyen vier voet, Ende Pieter Janss heeft gewilcoert ende gelooft het voorss huijs ende erfve te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, actu den 9e julij 1604, Heemraders de Bie, Jan Janss, Jan Dierckss.

Folio 50r

Willem Pieterss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Peeter Janss Timmerman ende Mariken Janss dochter sijne huijsvrou, hondert viertich rijnsgl tebetaelen XXV gl gereet, ende sint Jacops dach anno 1605 XXX gl, ende daer nae alle sint Jacops daeghen daer aen volgende gelijcke XXX gl totter volder betaelinghe toe, ende heeft voor dese voorss penninghen ende betaelinghe gestelt ten onderpande het huijs ende erffemisse inde voorss gifte verhaelt, ende voorts alle zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven,

op die gerade penninghen zijn betaelt XVIII gl X st noch van recht loon ende wijnvoop II gl VI ½ st voor Peeteren portie.

Folio 50v

Doen condt eenen yegelijcken dat van gecompareert ende gecomen zijn ten woenplaetse van Claes Corneliss (naam is doorgestreept) daer hij gequetst in sijn bedde lach, maer zijn memorie ende verstant wel hebbende als voorden oogen scheen, ende Mariken Tonis (naam is doorgestreept) dochter zijn wittige huijsvrou ende hebben gemaect haer testament ende vuijterste wille ren provo, dat den lanxlevende van hen testateuren, sal hebben besitten ende behomen alled die goederen die sij hebben ende in houwelicken staet bijden anderen gebracht hebben, hare ende erfve, schult ende onschult tebetalen ende tontfangen, zoo waer die gelegen zijn ofte bevonden sullen worden gheen vuijt gescheijden, die den lancxlevende van hen beijden, daer haren vrijen wille mede te doen onberzoont van yemane, indien dat die vruchte die Anneken zijn voorss huijsvrou dragende is niet te voorschijn en compt, ofte dat oyck sterft binnen zijnen mudige daghen, ende oft quame dat Claes Corneliss eerst aflijvich wordden al eer Anneken, zijnen huijsvrou ende het kijnt sterft binnen zijnen mudige daege dat Anneken de vruenden van Claes Corneliss geven sal vuijt die goederen tesamen eens ses rijnsgl ende niet meer, ende dat sij daer mede afstant sullen doen van allen die goederen, ende dat om oirsaecken, dat die goederen van Annekens voorss all vercoost ende geconsommeert zijn ende meest van haerder sijde sijn gecomen, ende zij testateuren voorss begeren dat dit haer testament ende vuiterste wille vast gestandich ende van werden gegeven

Folio 51r

sal wordden irevocabel, aldus geschiet voor heemraders Dierck Adriaenss de Bije, Jan Janss, Handrick Ariaenss , ende Denis Janss, ende mij Jan Aertss secretaris, actu den 24 julij 1604.

Dat voor ons comen is Frans Korstiaenss ende heeft overgegeven met een vrij verlije zoo als recht is Tonis Ariaen Bastiaenss eenen acker landts gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doostzijde naest geerft is Willem Peeterss, streckende vander gemeijnder Ouwerstraten zuijtwaerts op totten waterlaet toe, ende Frans Corstiaenss heeft gewilcoert ende gelooft desen voirss acker landts te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, actum den 1e decembris anno 1604, heemraders Dierck de Bije, Jan Janss, Henrick Ariaenss Oerman, Denis Janss, Jan Dierckss ende Ariaen Willemss.

Tonis Ariaenss voorss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Frans Corstiaenss, hondert acht ende tnegentich rijnsgl ende die tebetalen nu gereet LX rijnsgl, ende opten 1e decembris 1605 XL rijnsgl, ende die resterende penninghen daer naer op drije jaeren dach elcken dach een gerechte derde paert totter volder betalinge toe, ende Tonis Ariaenss voorss.

Folio 51v

heeft gestelt voor dese penninghen ten onderpande den voorss acker landts ende voorts alle zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven.

Hier is LXIIII gl op betaelt, noch betaelt XXXVI gl, noch betaelt opten den derden paeij XXX gl, hier is noch op betaelt XXXI gulden, te weten den lesten termijn waer meede desen wilcoer te vollen betaelt is, In presentie van Frans Corstiaenss heemraet ende Peeter Janss secretaris tot Sprang.

Dat voor ons comen is Frans Korstiaenss ende heeft overgegeven met eenvrije verlije zoo recht is, Peeter Peeterss Timmerman, eenen acker landts gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doostzijde naest gelegen is den Eijcken dijck ende aen die weest zijde derffenisse vanne voorss Peeter Peeterss, streckende vander gemeijnder Ouwer straten suijtwaerts op totten Waterlaet toe, ende Frans Corstiaendd heeft gewilcoert ende gelooft desen voorss ackerlandtste vrijen ende te waren naden recht vanden lande, actu als boven.

Peeter Peeterss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Frans Corstiaenss hondertdrie ende sestich rijnsgl ende die tebetalen die eene helft tot bamis anno 1605, ende die ander helft bamis anno 1606, stellende daer voer ten onderpande den voorss ackerlandts, ende voorts alle zijne anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven.

Hier op betaelt LXXVII ½ gl uijte den lesten paeij, 1606 is betaeltLXXVII ½ gl XIIII st, waer mede desen wilcoer te vollen betaelt is . In presentie van Frans Corstiaenss als heemraet.

Folio 52r

Dat voor ons comen is Hendrick Anthoniss ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo als recht is Peeter Peeterss Timmerman, eenen acker landts, zoo groot ende cleijn als dien inden ambachte van Sprang gelegen is, daer aen die oost zijde naest geerft is Ariaen Jasperss ende aen die weest zijde Peeter Janss Timmerman, streckende vander Ouwerstraten noortwaerts op totten Besoyenssen erff too, alsoo hem dat overgrgrven is bij die weduwe ende kijnderen van Bastiaen Bastiaenss, ende Henrick voorss heeft gewilcoert ende gelooft den voorss acker landts te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, actum den XXIIIe octobris anno XVIc ende vier.

Desen voorss acker landts heeft Peeter Peeterss voorss wederom overgegeven Cornelis Ariaenss met alle gerechtichheden als die boven gescreven giste vermellende is, actu die als boven.

Doen condt eenen yegelijcken dat wij gecompareert sijn ten woenplaetse van Claes Corneliss daer hij gequets lach, maer zijn memorie ende verstant wel hebbende als dat voor onsen oghen scheen ende bleeck ende Anneken Tonis dochter, zijne wittige huijsvrouwe. Ende hebben gemaeckt ende geordonneert maecken ende ondonneren mets desen haer testamente ende vuijtersten wille. Deen den anderen veriproro, dat den lanckstelevende van hen testateuren sal hebben besitten ende behouden allen die goederen die sij tsamen zijn hebbende, ende den eersten afflijvighen van hen beijden

Folio 52v

metter doot ontruijmen zal, het sij haere ende erfve schult ende onschult tebetalen ende tontfanghen soo waer die gelegen sijn ofte bevonden sullen worden, gheen vuijtgescheijden om den lanxlevende van hen beijden daer sijnen vrijen eijgen wille mede te doen onbecroont van ijemande, ende indien zij testateuren eenighe kijnderen bijden anderen procreren dat den lanxtlevende van hen beijden gehouden sal zijn die kijnderen op te voeden in aet, dranck ende vorts tot haeren lijnebehoeften tot dat die kijnder tot haeren mondegen daeghen gecomen sullen sijn off soo langhe sij haer broot connen gewinnen ende oft geboerde dat die kijnder voer haeren mondigen daegen quamen te sterven, dat alsdan den lanxtlevende van haerbeijden, die naeste vrienden vanden eersten aflijvigen ofte van die kijnder, die als dan die naeste souden moegen wesen eens sal vuijt reijcken ses rijnsgl sonder meer, ende sij testateuren voirss begeren en willen dat dit haer testamenteuren vuijtersten wille vast gestandicht ende van worden gehouden sal worden strenocbel, ende off hier noch eenighe puncten in verruijmpt waeren hier toe dienede, dat het selffde effect sal sorteren. Aldus geschiet voor Dierick Adriaenss de Bie, Jan Janss, Denis Janss ende Handrick Ariaenss Oerman, actu den 24 Julij anno 1604.

Folio 53r

Dat voor ons comen is Mariken Claes Claess de Vries, weduwe met haeren gecoren vocht die haer metten recht gegonnen worden, ende heeft overgegeven zoo als recht is Costiaen Pieterss van Weert haeren swager, haer versterfte dat haer aengecommen ende aenbestorven is is van Corst Ariaenss haeren halven broeder haer gedeelte in een huijs ende erffve daer aen gelegen inden ambacht van Sprangh daer aen die zuijtzijde naest geerft is Lauris Aertss ende aen die noort zijde Ariaen Pieterss, streckende vander straten weest waerts op tot Lauris Aertss erff toe ende voorts allen haestelijcke goederen, in schult ende vuijtschult waer die gelegen sijn ofte bevonden sullen wordden haeren halfven broeder aengaende, mets dat Corstiaen wederom sal betaelenalle schulden, renten, pachten ofte chijnsen die opt huijs ende erfve mochten staen, ende Mariken weduwe voorss heeft daer op vertegen tot behoefte van Corstiaen voorss naden recht vanden lande, actutum den VIIen Junij XVIc vier, heemraders Jan Janss, Dierck de Bije, Denis Janss, Ariaen Willemss.

Is conditie dat Mariken voorn haer woening in die camer sal behouden tot meij too anno 1605 gelijck sij daer in gewoent heeft vrij onbecroont van ijemande.

Corstiaen Pieterss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Mariken Claes de Vries weduwe LXII gl, ende die tebetalen bamis anno 1604 die een helft, ende op meijdach anno 1605 dader helft stellende daer voor ten onderpande het voorss huijs ende erfve daer dese penninghen aff spruijtende sijn, actu als boven. den paeij den eersten is betaelt XXXI gl presents Ariaen Willemss heemraet, op den 8e meij 1605 heeft Mariken voorss van Corstiaen ontfangen XXXI gl daer dese wilcoer met betaelt is, present Willem Willemss, Jan Ariaenss Luer.

Folio 53v

Dat voor ons comen is Gerit Willemss met Aentken Aerts dochter zijne huijsvrou, ende hebben bij wil ende consent van schout ende heemraders van Sprangh int bij wesen van Jan Aertss secretaris overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Handrick Godertss een geseet landts met die timmeringen ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambach van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Ariaen Peterss, ende aen die weest zijde die weduwe ende kijnderen van Zebert Handrickss, streckende vander Ouwer straten zuijtwaerts op tot Herman Janss erff toe soo groot ende cleijn als dat daer inden hoeffslach gelegen is, ende Gerit Willemss inder qualite als voorss staet, heeft gewilcoert ende gelooft dit voorss geseet te vrijen ende te warennaden recht vande lande, actu den 3 april 1604 heemraders Dierck de Bie, JanJanss, Denis Janss, Handrick Ariaenss ende Cornelis Janss.

Handrick Godertss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Gerit Willemss ende Aentken sijn huijsvrou als voeren drie hondert XX gl tebetaelennu gereet bij die veste L gl ende daer naer alle jaer vijftich gulden totter volder betalinge toe, tot dat den eersten penning metten leste betaelt sal sijn, daer den eersten paeij aff termijn aff verschijnen sal paesschen anno XVIc vijff ende alsoo voort van jaer tot jaere, ende heeft hier voor gestelt ten onderpande het boven gescreven geseet ende voorts allen sijne goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven, die L gl gereet zijn betaelt alle dingen afgerekent, den paeij XVIc vijff is betaelt, den paeij XVIc ses is betaelt. In presentie van Arien Willemss als heemraet, den paeij XVIc seven is betaelt L gl, In presentie van Frans Corstiaenss als heemraet, noch heeft Henrick Goyaertss hier op betaelt XX gulden. Aert Geritss ……………van dese boven geschreven wilcoer van Handrick Goeyaertss geheel ende ten volle voldaen ende betaelt te wesen den iersten penninck metten lesten, present Handrick Stoffels ende Jacob Janss Glaviman heemraders, actum desen VIII Julij anno 1624.

Folio 54r

Dat voor ons comen is Ariaen Jan Meeuss ende heeft over gegeven met een vrij gift zoe als recht is Willem Janss Snijder eenen acker landts gelegen inden ambacht van Sprangh daer aendoost zijde naest geerft is Willem Janss Potbacker ende aen die weest zijde Tomas Corneliss, streckende vander Ouwer straten zuijtwaerts op tot die weduwe ende kijnderen van Ariaen Lambertss erff toe soe groot ende cleijn als dien inden hoefslach gelegen is, ende Ariaen voorss heeft gewilcoert ende gelooft desen voorss acker landts gewilcoert ende gelooft te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, actum den IXe Junij XVIc vier, heemraders Dierck de Bie, Jan Janss, Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman.

desen acker is betaelt.

Meeus Toniss Cremer heeft gestelt tot een waerborgh Peeter Aertss Scrower alle sijne goederen hebbende ende vercrijgende ter somme tot hondert vijftich gulden toe voor alsulcke actu, callaengien, renten, pachten ofte chijnsen als soude moegen comen opt geset dat dat Peeter Aertss voorss van Meeus gecoost, gelegen inden ambacht van Sprangh aen die west zijde van die Sprangse stege, meer dan indergiste daer aff zijnde verhaelt staet, actum den XIXen Junij XVIc vier voor het vol gerecht.

Folio 54v Dit is een onbeschreven folio.

Folio 55r

Dat voor ons comen is Jan Ariaenss Leeu ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo als recht, Ariaen Jan Meeuss eenen acker landts gelegen inden ambacht van Sprangh daer aen doost zijde naest geerft is Aerdt Deniss, ende Jan Ariaenss, ende aen die weestsijde Ariaen Janss voorss, streckende vander Nijeuwer straten noortwaerts op totter Ouwer strate toe, ende Jan Ariaenss voorss, heeft desen voorss acker landts gewilcoert ende gelooft te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, actum den XIIen octobris anno XVIc ende vier, heemraders Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman.

Is conditie dat het eijnde landts dat Jan Ariaenss daerachter neffens heeft liggen, over de acker sal weghen, soe langh als Jan Ariaenss dien in sijn behout heeft ende Ariaen Jan Meeuss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Jan Ariaenss Leeu vier hondert vijftich rijnsgl, ende die tebetaelen die een gerechte helft tot paessen anno 1605, ende dander helft tot paessen anno 1606, hercomende vanden boven gescreven acker die hij daer voor ten onder pande heeft gestelt ende voorts alle zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven, hier is op betaelt twee hondert drij gl, hier is noch op desen wilcoer betaelt twee hondert ende ses guldens, present heemraders, Denijs Janss, desen wilcoer is heel ende ten volle betaelt. In presentie van Jan Meeuss als heemraders.

Folio 55v

Dat voor ons comen is Jan Ariaenss Leeu ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Bartolomeus Janss, sijnen zoene een geseet met die huijsinghe ende timmeringhe ende allen gebomten daer op staende, gelegen inden bedrijve van Sprangh, daer aen die oost naest geerft is Jan Dielen, streckende vander Nijeuwer straten suijtwaerts op totten Loonsen erff too, ende Jan Ariaenss voorss heeft gewilcoert ende gelooft dit voorss geseet te vrijen ende te waren naden recht vande lande, behoudelijcken dat Meus Janss voorss tot zijnen laste sal houden aengaende die woeninghe die Neltken Claes Janss weduwe gaer inne heeft, vuijtwijsens die gifte daer aff zijnde, actum ende heemraders als boven.

Meus Janss heeft gewilcoert ende gelost soe recht is Jan Ariaenss sijnen vader vier hondert vijftich rijnsgl, ende die tebetalen alle paessens vijftich rijnsgl, waer aff den eersten paessen verschenen is geweest tot paessen anno XVIc ende twee, ende alsoe voorts alle paessens totter volder betalinge toe, voor welcke penninghen hij heeft gestelt ten onderpande het selfde geset, daer dese penninghen

Folio 56r

aff spruijtende zijn, ende voorts alle zijne anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven.

hier op betaelt L gl, noch betaelt XL gl, noch betaelt XL gl, noch betaelt LX gj, noch is hier op betaelt L gl, in presentie Denijs Janss, hier is op betaelt noch L gl. Present Denijs Janss, noch betaelt XL gl, in presentie van Jan Janss ende Hendrick Ariaenss Oerman als heemraders, noch betaelt L gl, in presentie Hendrick Arienss Oerman heemraet. Jan Adriaenssoene bekent van dese voorss wilcoer van Meeus Janss sijnen son geheel ende al te volle betaelt te sijn, actum desen XX octobris 1620.

Dat voor ons comen is Jenneken Wouters dochter, weduwe wijlen Handrick Ariaenss van Eeten met Wouter Wouterss haeren gecoren voicht, ende haer bijden crachten gegonnen, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soo als recht is Jacop Wouterss, een geseet met die huijsinghe ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprangh, daer aen doost zijde naest geerft is Claes Matheeuss, ende aen die weestzijde Wouter Dieliss, streckende vander Nijeuwer straten zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe, ende Jenneken weduwe voorss met haere voorss gecoren voicht hebben gewilcourt ende gelooft dit voorss geseet te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, ende alle voorcommende afte doen tot desen dagh toe, is conditie dat Jenneken weduwe voorss haer woeninghe zal behouden in het vuijtcamerken haer leven lanck met vier voeden hoofs, ende nijet langer, actum den 12 Octobris 1604, heemraders Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman, Ariaen Willemss.

Jacop Wouterss heeft dit geseer overgegeven, Jan Toniss Brouwer in alder vueghen ende manieren, …. hen daer … gegeven is aen Jenneken Wouterss dochter. Weduwe wijlen Handrick Ariaenss van Eeten met haer weijnighe ende heeft vuijt ….sens deser giften, actum den 24 Septembris 1605. heemraders Jan Janss, Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman ende Jan Dierckss.

Folio 56v

Jacop Wouterss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is, Jenneke Wouterss dochter weduwe wijlen van Handrick Ariaenss van Eeten die somme van vierhondert rijnsgl waer aff hij onderhouden zal van die vierhodert guldens, vijftich rijnsgl die die de heijligegeest van Sprang opt geseet heeft vuijtwijsens den wilcoerbrieff daer aff sijnde, ende voorts die drije hondert vijftich gl tebetaelen op seven termijnen, elcken termijn vijftich rijnsgl, waer aff den eersten verschijnen sal tot vastelavobt anno 1605, ende voorts daer naer alle paessens vijftich guldens totter volder betalinge toe, daer den eersten aff verschijnen sal paessen anno 1606 ende dander daer naest aen volgende ende heeft voor dese voorss penninghen gestelt ten onder pande het voorss geseet, daer dese penninghen aff spruijtende sijn ende voorts allen zijner anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actu als boven. Is conditie dat Jacop ende Jenneken die twee jaeren intresten die heijligeestmrs samen selle betalen.

Jan Toniss Brouwer heeft gewilcoert ende gelooft zo recht is Jenneken Wouters dochter, weduwe

 wijlen Hendrick Ariaenss van Eeten, die somme van drie hondert tnegentich gulden te betaelen, gereet vijftich cl, ende vijftich gulden sint Jansmisse anno 1606 aen die heijligeest meesters tot Sprangh, ende daer naer alle sint Jansmisse daeghen daer aen volgende, en Jenneken weduwe voerss vijftich gulden totter volder betalinge toe van die IIIc CX gl, is conditien dat met die L gulden aendie heijligeest nus sellen gelost sijn alsulcke L gulden als Jenneken met …….haeren man opt geset onder genomen hadde vande heijligeest meesters, ende hier mede is den wilcoerte

doot ende te nijet die Jacop, Jennekens gedaen heeft hier vore gescreven, Jan Toniss Brouwer heeft die L gulden gereet aen Jennekens betaelt ter presentie van Wouter Wouterss.

Noch Jacob Wouterss heeft zijn helft vanden intrest betaelt aen die helichgest mrs van Sprange, Joost Peeterss heeft aen Jennekens betaelt L gl. In presentie van Henrick Ariaenss Oerman, waer mede den paeij betaelt is Sint Jansmisse anno 1607, Joost Peeterss heeft aen Jennekens betaelt L gl. In presentie van Hendrick Ariaenss Oerman, waer mede den paeij betaelt is Sint Jans misse anno 1608. Joost Peeterss heeft aen Jennekens betaelt den paeij die verschenen metten bamis anno 1609 L gl, present Jan Janss heemraet, Joost Peeterss heeft aen Jennekens betaelt den paeij 1610 L gj, present Jan Dirckss als heemraet ………………………..heeft Joost Peeterss ten volle betaelt  (verder niet meer te lezen)

Folio 57r

Dat voor ons comen is Hendrick Anthoniss schout tot Sprangh, ende heeft overgegeven met eenen verlije zoo recht is Frans Bastiaenss eenen acker landts, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Goossen Jan de Wilts, ende aen die weestsijde Ariaen Peeterss, streckende vanden waterlaet suijtwaerts op tot den brandt ackers too, ende Hendrick Anthoniss voorss heeft gewilcoert ende gelooft desen voorss acker landts te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, behoudelijcken dat Frans Bastiaenss daer jaerlicx vuijt sal gelden blijven twee vaet roggen den gasthuijse tot Waelwijck, naer tinhouden den brieven ende bescheijt daer aff zijnde. Actu den Xie Junij XVIc vier, voor Dierck Adriaenss de Bije stadthouder, Jan Janss, Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman.

Dat voor ons comen is Handrick Anthoniss schout tot Sprang ende heeft overgegeven met een vrij gifte soo recht is Frans Corstiaenss een acker landts gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen die oostzijde naest geerft is Willem Aertss, ende die weest zijde Ariaen Peeterss, streckende vander Ouwer straten zuijtwaerts op, totten waterlaet toe, ende heeft gewilcoert ende gelooft desen voorss acker landts te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, actu die, ende heemraders als boven.

Folio 57v

Op huijden datum onderschreven, zoo sijn voor ons gecompareert ende verschenen die eerbare beddegenoten, Handrick Ariaenss van Eeten ende Jenneken Wouter de Geijsters dgr, zijn wittige huijsvrou, gaende ende staende, ende hebben ver……..gemaeckt ende georonneert maecken ende ordonneren mits desen, met rijpen wille van hen beijden haere testament ende vuijtersten wille in forme ende manieren hier naer volgende, dat die lanxte levende van hen testateuren, sal hebben, behouden, besitten, en gebruijcken alle die goederen, die zij tesamen besitten, ende gebruijckende zijn, zoo erffgoederen als haestelijcke goederen, gheen vuijtgesondert zoe waer die gelegen zijn gheen vuijtgescheijden die den eersten afflijvigen metter doot ontruijmen ende achterlaten zal, soo dat den lanxlevende van hen testateuren daer aff sal moeghen leven. Ist noot vercoopen, verhantplichten, belasten ende beswaren, gelijcker wijs off zij beijde in levende zijnde waren ofte tesamen souden moeghen doen, onberispteste van yemanden. Ende dat den lanxlevende daer eerlijcken ende tamelijcken zijn leven lanck aff sal moegen leven, ende naer doot vanden lanxlevende, datter alsdan overschieten sal, sal gedeelt wordden bij haerder beijder gerechter erffgenamen naden Zuijthollantschen recht. Aldus geschiet voor Hendrick Anthoiss schouteth tot Sprang, Jan Janss, Handrick Ariaenss heemraders. Actum den XXIIen Mert 1604.

Mij present Leempoel

Folio 58r

Dat voor ons comen is Joncker Aert van Oetelaer als momboir van Jonsfrouwen Margarita, ende Josijna, wittige onbejaerde dochteren van wijlen Joncker Huijgo van Berckel, verweckt bij zaliger Joffrou Angela, dochter Willems van Boshuijsen ende zijn wittige huijsvrouwe, ende mede inden name ende van weghe Jonsfrou Maria, ende Anna van Berckel, oijck wittige bejaerde ………….dochteren des selfs zaliger Joncker Huijgo ende Angela voorss, daer hij hem voer sterck maeck tot desen, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Handrick Ariaenss Molenaer, eenen acker landts gelegen inden ambacht van Spranghe, daer aen doost sijde naest geerft is Joncker Aerdt van Boshuijsen, ende aen die weestt sijde Joncker Adam vander Duijn, ambachtsher van Sprangh, streckende vanden sloot die achter die roosmoelen licht noortwaerts op totten Besoyensen erff toe, zoo groot ende cleijn als dien daer inden hoefslach gelegen is, ende heeft inder qualite als voeren gewilcoert ende gelooft desen voorss acker landts te vrijen ende te waren naden recht vanden lande. Actum den 30 Junij 1604,

heemraders Dierck de Bie, Jan Janss, Hendrick Adriaenss, Denis Janss.

Handrick Ariaenss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Joncker Aerdt van Oetelaer tot behoeff der voorss kijnderen van zaliger Huijgo van Berckel Ic LX guldens tebetaelen, die een helft nu gereet ende dander helft tot Lichtmis anno 1605, ende heeft daer voor gestelt ten onderpande den voorss acker landts vuijtwijsens die voerwaert ende coopsedulle daer aff sijnde, actum als boven, die gerede penninghen sijn betaelt,

Folio 58v

Dat voor ons comen is Handrick Ariaenss Molenaer ende heeft overgegeven met eenen vrij gifte zoo als recht is Joncker Roeloff van Boshuijsen eenen acker landts gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Joncker Aerdt van Boshuijssen ende aen die weest zijden Joncker Adam vander Duijn, ambachtsheer van Sprangh, streckende vanden sloot, achter die rosmoelen noortwaerts op totten Besoyense erff toe, ende heeft gewilcoert ende gelooft den voorss acker landts te vrijen ende te waren, in alder voeghen ende manieren als hem dat overgegeven is bijden voicht ende curateur vande kijnder van Joncker Huijgo van Berckel, vuijtwijsens der giften daer aff sijnde. Actum den XIXe februarij 1605, heemraders Dierck de Bije, Denijs Janss, Handrick Ariaenss Oerman ende Ariaen Willemss.

Dat voor ons comen zijn Lambert Janss ende Hendrick Stockman, elck int bijsonder als principal als gemachtigde van Roeloff van Boshuijsen, ende hebben gewilcoert ende gelooft dat hij Handrick Ariaenss Molenaer sullen indempueren costeloos ende schadeloos houden vanden leste paeij vande wilcoer, die hij de kijnderen van van Joncker Huijgo van Berckel heeft gedaen vande boven gescreven acker, ende hebben haer daer voor borge gestelt als principeel schuldenaers, onder verbijnteniss van alle haeren goederen, actum als boven.

Folio 59r

Dat voor ons comen zijn Jan Gijsbertss, Peeter Baijenss, Willem Ariaenss, ende Tonis Geldenss als mans ende voichden haerder huijsvrouwen, ende hebben overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Wouter Gijsbertss, elcx een seste paert int halff geset, aen die weest zijde met oijck elcx haer seste paert int halff huijs, ende oijck elcx haer seste paert vande helft van alle opgaende boomen onbedeelt met haer moeder, zoe haer luijden dat aengecomen ende aenbestorven is van Gijsbert Wouterss haeren vader, gelegen inden bedrijve van Sprang, streckende vander nijuwer straten ter ouwerstrate toe, daer aen die weest zijde naest geerft is Peeter Jacopss, ende aen doost zijde Lijsken haerder moeder met dander helft vande geseet, vuijtwijsens der deeling daer aff sijnde, ende zij partijen voorss hebben gewilcoert ende gelooft elcx haer aenpaert voorss te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, mets …tien dat Wouter Gijsbertss sal maecken alle schouwen haerlieder paert vande lande aengaende, actum den 23 februarij anno XVIc vijf, heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Handrick Ariaenss Oerman ende Dierck Ariaenss de Bie.

Dat voor ons comen is Aerdt Peeterss Boeter ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe recht is Jan Janss Smit drie voet erfs breet aen die weest zijde vanden geseet van Claes Toniss, streckende vander Nijeuwer strate nortwaerts op totter suijtwestensen hoeck van Claes Toniss huijs toe, alsoo dat afbepaelt is, ende heeft gelost dat selfde te vrijen ende te waren te lant recht, actum den 29 januarij 1605 voor Dierck de Bije, Jan Janss, Handrick Ariaenss, Denijs Janss, Jan Dierckss, Ariaen Willemss heemraders.

Folio 59v

Dat voor ons comen is Jan Dierickss ende heeft overghegeven met eenen verlije zoo recht is Goyaert Jan de Wilde eenen acker landts geleghen inden ambacht van Sprangh in Corst Heijn Denis brant, daer aen die suijtzijde naest geerft is Kaerl Huijberss, ende aen die nortzijde streckende vanden Eycken dijck weestwaerts op tot tot Dingeman Ariaenss erff toe, ende Goyaert Janss zal tot zijnen laste houden alsulcken erf ende los pachten ende chijnssen als daer vuijt te gelden staen vuijtwijsens der gifte, soo Jan Dierckss dat overgegeven is, desen acker is bijden maten groot bevonden 4 hont min VI ½ roey. Actum den 24 Januarij 1605, heemraders Dierick de Bije, Jan Janss, Denis Janss.

Godert Janss heeft gewilcoert ende gelost zoo recht is Jan Dierickss van elck hont 40 gl ende die tebetaelen, bamis 1605 XL gl ende totbamis anno 1606, die reste totter volder betalinge toe, actu als boven.

Hier op heeft Jan Dierckss ontfangh LXXX gl, hier is noch op betaelt XL gl.

Desen wilcoer is te wollen betaelt ende hier mede dat ende te niet. In presentie Jan Dirckss als heemraet.

Folio 60r

Dat voor ons comen is Jan Jewenss als gemechtich ende volle procuratie hebbende van Anthonis Jewenss zijnen broeder blijchende bij procuratie voor notaris ende getuijgen gepasseert, van dato den XXIXen octobris anno XVIc vier voor ons schout ende heemraders gethoont ende gebleken opten 18 Junij XVIc vijff, ende heeft vuijtwijsens der selver procuratie, overgegeven met een vrij gifte zoo recht is, Peeter Geritss een perseel gront dellen, gelegen inden bedrijve van Sprang daer aen doostzijde naest geerft sijn den erffgenamen van Peeter Ariaen Vendix, ende aen die weest zijde Peeter Ariaenss alias heijser, streckende vande Ouwerstrate noortwaerts op totten onder volt sloot toeover den zeedijck, zoe groot ende cleijn als die daer gelegen sijn met alle gerechticheden vanden schouwen den selven gronde aengaende, ende Jan Jewenss als gemechtich voorss heeft gewilcoert ende gelooft dese voorss grontdeel te vrijen ende te waren naden recht vanden lande ende alle voorcomende afte doen tot desen daeg toe, actum den 18 Junij 1695. Handrick Anthoniss schout, Dierck de Bije, Jan Janss, Denis Janss, Handrick Oerman ende Ariaen Willemss.

Peeter Geritss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Jan Jewenss als gemechtich ende tot behoeff van Anthonis Jewenss zijnen broeder Iic XXV gl, tebetaelen een derdendeel den 18e Junij 1605, een derdendeel 18 Junij 1605, ende die reste den 18 Junij 1607 totter volder betalinge toe, stellende daer voor ten onderpande die boven gescreven gronden ende alle sijne anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actu als boven,

den eersten paeij is betaelt, den tweeden paeij is betaelt bij quitantie van Jan Jewenss van date den 2 augustij 1606, present schout en heemraders. Desen wilcor is te vollen voldaen ende betaelt. In presente Jan Janss ende Ariaen Willemss heemraders. actum desen XII Julij anno 1607.

Folio 60v Dit is een onbeschreven folio

Folio 61r

Scheijdinghe ende deelinge gedaen bij Peeterken Huijberts dgr weduwe van Godert Dielissen Jaeger, tegens Willem Godertss ende Ffrans Corstiaenss als man ende voicht van Aentken Goderts dochter.

Inden eersten zoe is Peeterken weduwe geloot ende bedeelt op die helft vanden geseet gelegen inden ambacht van Spranghe, daer aen doost zijde ten naesten is gelegen die gemeijn doppe stege ende aen die weest zijde Lauris Mertens weduwe ende kijnderen, streckende vander Ouwer strate tot die brantackers roe, het welck Ffrans Corsten van haer gecoost heeft.                                 Noch op zekere dellen liggende in die Vrijhoeven soo groot ende cleijn als die daer gelegen zijn.

Noch op alle die renten die zij hebben, in Hollant ofte in Brabant mets conditien dat zij die twe perseelen nijet en mach vercoopen ofte verminderen dan bij wil ende consent van haere voorss kijnderen.

Willem Goedertss is geloot ende bedeelt opt vier hondert vier ende viertich gulden seven stuijvers die hem zijnen vader geleent heeft met die penninghen die sijn moeder hem geleent heeft.

Folio 61v

Noch is Willem Godertss geloot op eenen mergen hoijlants gelegen inden ambacht van Besoyen over die Oudestraet, welck lant gecoost is voor LV gl, welck lant Willem Godertss nijet en mach vercoopen, belastennoch beswaren bij het leven van sijn moeder, ende off die moeder haere renten worden gefrustreert ofte te nijet gingen, dat sij gebreck hadde, soo sal sij dien merghen  wederom aen verden ende vercoopen, off Willem Goederts sal dat moeghen betaelen met soo veel penninghen als dat gecoost is, ofte vecoost soude moeghen wordden, sal hij zijne huer daer aff hebben, ende nae doot van die moeder soo sal Willem dat lant behouden voor sijn eijghen, gelijck Frans Corsten het geseet sal behouden in sijnen coop.

Frans Corstiaenss is geloet op die helft vanden voorss geseet, geestimeert op vier hondert vijftich guldens, mets dat die heijligeest tot Sprang daer op hout vier vaten rogge, ende dese  puncten zijn tegens een afgerekent, dat hij Willem Goderts daer noch aff bij moet leggen ses gl.

Ende die ander heelft vanden geseet heeft Ffrans Corstiaenss van haer moeder gecoost voor die somme van vier hondert gulden, ende Frans Corsten en sal die vierhondert guldens ons moeder nijet betalen, voor dat sij dat gebreck zal hebben ende haer van

Folio 62r

noode sal wesen, ofte dat huere renten te nijet gebracht mochten wesen. Ende als dan sal hij dat halff geseet betaelen op vier jaeren dach des jaers hondert gl. Ende en sal dat halff geseet, dat hij vande moeder heeft gecoost nijet moeghen vercoopen, noch beswaeren bij den leven van die moeder.

Ende in conditie, dat die moeder haer leven lanck haer woeninghe int huijs op die camer sal behouden, met thien roeyen hoofs achter die schuere, mets dat sij daer aff in die schattinge sal geven een halff vierdel halff.

Ende soe het halff geseet beter is dan den mergen landts, sal tegens een geschict wordden, het halff geseet op vier hondert gl, ende den mergen lants op drije hondert twee en veertich guldens, somma dat Ffrans Corsten deel beter is, met die ses gl voorss ter somme van vier ende sestich gl, welcke voorss LXIIII gl, Frans Corsten, Willemen halff moet betaelen.

Op alle voorgaende conditien boven gescreven hebben zij, deen opten anderen verteghen, naden recht vanden lande, actum desen XXen octobris XVIc vier, voor Henrick Antoniss schout, Dierick de Bie, Jan Janss, Denijs Janss, Hendrick Ariaenss Oerman ende Ariaen Willemss heemraders.

De helft vande LXIIII guldens bedraeght twee ende dertich ca: gul, die Frans Corstiaenss aen Willem Goeyaertss Jaeger, volgens de deeling hier vooren gescreven, vuijt reijken most, heeft Adriaen Pheter Geritss als man ende voecht van Cuentken Franss dgr betaelt aen Michiel Willemss ……..Jenneken Willemss dgt, huijsvrouw van mr Frans ……..ende hen samen sterck maekend voor Tuenken Willemss haer suster waer met dese delinge affg….. ende ten volle voldaen ende betaelt is, present Handrick Stoffels ende Jan Peterss van Heijst heemraders, actum den lesten october anno 1628.

Folio 62v

Op conditien hier naer bescreven zoo heeft Cornelia Goderts dochter, weduwe wijlen Jan Janss Gijben aengenomen van Denis Peeter Jan Gijben, als voicht vande weeskijnderen van Jan Janss Gijben verweckt bij Cornelia weduwe voorss, ende Peeter Dieliss als toesiender, ende den officier als oppervoicht vervangende alle haer condinidenten, die kijnder namen zijn Jan Janss, Grietken Janss dgr, Goyaert Janss, Ariaen Janss ende Mariken Jans dgr, alle onmondige kijnderen in manieren hier naer volgende.

Dat Cornelia Goderts dgr, weduwe voorss haere voorss onmondige kijnderen sal op brengen ende onderhouden in aet, dranck, cledinge van lijnden, wullen, schoen heeffen ende vorts alderhande nootdrust tot haeren lijve behooren ende behoevende, aende schole te houden, leeren lesen ende scrijven, ende voerts te leeven ende te sterven eerlijcken ende tamelijcke nae haeren staet, ter tijt ende wijlen toe, dat elck kijnt tot zijne mondigendaeghe, houwelijcken staet ofte anderen staet gecomen sullen sijn.

Waer voor Cornelia weduwe moeder vandie voorss kijnderen, sal hebben ende behouden alle die erffelijcke ende haesselijcke goederen, moeren ende torfven die daer nu tegenwordelijk zijn, ende voorts in schult ende vuijtschult, soo waer die gelegen zijn, off die bevonden sullen wordden in Hollant ende in Brabant, gheen vuijtgesondert om haeren vrije wille met te doen.

Ende als die kijnderen tot haere mondige daegen, houwelicken staet ofte anderen staet gecomen sullen sijn, dan sal Cornelia die weduwe voorss, haere voorss kijnderen te samen eens vuijt reijcken ende

Folio 63r

betalen, in gelde ofte in goet goet bij cueringe van schout ende heemraders inder tijt wesende negen hondert rijnsguldens, ende elck kijnt tot sijn vuijtsetssel vijff ende twijntich rijnsguldens die tot houwelijcken staet comen. Ende offer eenighe kijnderen quamen te sterven in middellertijt soo sullen negen hondert rijnsguldens erffven ende sterven op die andere kijnderen tot op het leste kijnt toe. Ende oft quame dat die kijnderen altesamen sterven, sonder oor after te laten, zoo sal die weduwe voorss den gerechte erffgenamen vande voorss kijnderen eens geven in gelde off in prijsinge van gelt als voorss staet vijffhondert rijnsguldens sonder meer.

Voor welcke op brenginge ende vuijtreijckinge vande painen ende vuijtsetsellen Cornelia weduwe voorssmet haeren gecoren voicht, hebben gestelt tot eenen onderpande het geseet tot Sprang daer sij op woenent is eenen het halff stuck hoijlandts, gelegen tot Cappel over doude straet met Willem Corneliss erfgenaemen, ende vorts allen haeren anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Op welcke aenneminge ende voorss goederen, die voorss voichden ende toesienders vande voorss kijnderen, hebben vertegen tot behoeften van Cornelia weduwe voirss, heeft gewilcoert ende gelooft die voorss geloofde penninghen ende vuijtsetsel te voldoen ende tebetaelen, ende oft quame dat Cornelia weduwe voorn, qualick quamete houwelicken, ende die kijnderen verstooten wordden soo sal men die verstooten kijnderen besteden op der weduwen cost, aldus geschiet voor Handrick Antoniss schout, Dierick de Bie, Jan Janss, Denis Janss, Handrick Ariaenss heemraders, dese XXVIII octobris 1604.

Folio 63v

Opten XVIII dach van novembris anno XVIc ende vier soe heeft Mariken Ariaens dgr weduwe za Peeter Joostenss, aengenomen van Jan Janss als voicht, ende mede doer consent van Claes Aertss van Giesbergen als toesiender, die last ende autoriteijt. Jan Janss heeft gegeven voor die wethouders van Sprang, haer onmundich weeskijnt, dat zij Mariken voorss geprocreert heeft bij Peeter Joostenss in manieren naer bescreven, dat Mariken Ariaens dgr weduwe voorss, dat selve kijndt sal opbrengen, in aet drinck, te cleeden ende in goede reparatie te houden in lijnden wullen achoenen, ende dier gelijckenn den selve kijnde noodich wesende tot zijnen lijve, ende voorts te leeren lesen ende schrijven ende een handtwerck te leeren, ende dat eerlijcken ende tamelijcken naer haeren staet, ter tijt toe dat heefy selfde kijnt tot zijnen mondigen daegen, houwelijcken staet ofte zijn broot gewinnen gecomen zal sijn, ende alsdan soe zal Mariken moeder vanden voorss kijnde het selfde kijndt eens vuijtreijcken in gelde die somme van

Folio 64r

tseventich rijns guldens, ende dertich rijnsgulden voor des kijnts vuijtsetsel. Ende oft quame dat het kijnt quame te sterven binnen zijnen muergen daeghen ofte staet voorss soo zal sij des kijnts gerechte erffgenamen eens vuijt reijcken ende geven in gelde dertich rijnsgl sonder meer, waer voor Mariken moeder ende weduwe voorss sal hebben ende behouden, allen die goederen het zij have, erffve, schult ende onschult, daer dat kijnt van zijn vaders in bestorven, ende achter gelaten is van sijnen vader za, ende Mariken voorss in handelinghe heeft. Ende Jan Janss als voicht ende mede als vol macht hebbende van Claes Aertss van Giersbergen als toesienders voorss hebben opt voorss erffgoet haeffelijck goet, schult ende onschult verteghen tot behoefte Mariken voorss. Ende Mariken voorss heeft gestelt voert opbrenghen geloofde peningen ende vuijtsetsel voorss gestelt ten onderpande het geset daer sij opwoenende is, gelegen inden ambacht van Sprang aen doost zijde naest gelegen den kerck pat aen die weestzijde Peeter Ariaenss ende Denis Godertss, streckende vander nijeuwe

Folio 64v

tot die bandt ackeren toe, ende voorts alle haeren anderen goederen hebbende, ende vercrijgende, presentes Hendrick Anthoniss schout, Dierck Adriaenss de Bije, Handrick Ariaenss Oerman, Adriaen Willemss, ende oft quame bij houwelijck ende quade toesicht vanden voorss kijnderen, ende sijn gerieff ende leere, nijet volbracht en worden soo voorssstaet, selven dat kijnt bestaen op des moeders cost, soude yet als voorss vuijtreijckende penninghen te corten.

Die erffgenaemen van dese boven gescreven aenneeminge sijn ten vollen betaelt, blijchende bij de quijtantie die hier tegens op het ander plat gescreven staet vuijtwijsens heieraff toeckeninge als men hier siet.

Dat voor ons comen is Goyaert Denijss, ende heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Peeter Toniss ende Denijs Janss als heijligegeest meesters ,ende tot behoeff der tafelen vanden heijligegeest tot Sprangh drie rijnsgl jaerlicker renten, altijt verschijnende op bamis dach, daer den eersten pacht aff verschijne zal op bamis dach anno XVIc ende vijff, ende alsoo vorts van jare tot jaere, ende dit jaerlicx te vergoeden op ende vuijt zijnen geset, daer hij nu ter tijt op woenende is, gelegen inden ambachts bedrijve van Sprang, daer aen doostzijde naest geerft is Joost Zegerss, ende aen die weestzijde Jan Toniss, streckende vander Nijeuwer straete suijtwaerts op totten Loonsen erff toe, ende vorts op alle zijnen anderen goeden hebbende ende vercrijgende mets voerwaerden dat Goyaert Deniss voorss dese drie rijnsgl jaerlicke renten lossen ende affquiten mach met drie ende viertich rijnsgl twaelff st 1 ort, actum den 3 octobris 1604, heemraders Dierck Ariaenss de Bije ende Jan Janss.

Folio 65r

Ende dese voorss drije rijnsgl laerlicker renten met die hooft somme voorss zijn hercomende ende gesproten van sekeren loos van twee vaet rogs tjiaers op Ariaen Henxen modt ter somme van acht gulden, noch van Willem Wouterss van wegen Cornelis Janss Flessen derdalff vat rogge een quartier ter somme X gl VI st I ort, noch van derfgenamen vanden ouden Jan Dielen vijf vaet ende een halff vat rogge te los met XI gl XI st, noch van Kaerl Huijbertss met Joost Ariaenss Woel derdalf vat rogge ter somme van thien gulden, noch van Anna Wouter Princen een vat roggen ter somme drije gl XV st. Loopt samen XLIII gl XII st I ort.

                                                                 Copie

Wij ondergeschreven kennen ende al ten volle betaelt te wesen van Adriaen Heijligerss ende dat vant versterff van Peeter Joostenss saligers weeskijnt, dat hij verweckt heeft bij Mariken Arien Ronden dochter, elcken stock voor sijn portie, te weeten Jan Janss voor eenen stock, Jacob Hendrickss als man ende voicht van Geertken Jans dochter sijn huijsvrouwe voor eenen stock, Jan Jan Meeuss voor zijn selven, Adriaen Jan Meeuss voor sijn selven, Cornelis Baeijenss als getrout hebbende Geertken Jan Meeuss dochter voor zijn selven, ende Meeus Janss voor sijn selven, ende meede vervangende Mariken Jans dochter sijn suster voor een stock. Ende wij boven geschreven bergeen dat dit opt register ende weesboeck geteijkent ofte duer gedaen sal worden soo wel apsent als present. In oirconde der waerheijt soo hebbe wij bovengeschrevenen ieder een voor sijn selven dese quitantie onderteeckent opten IIIIe Januarij anno XVIc ende acht, onder stont aldus. Ende bij mij present als secretaris tot Sprangh, ende was onderteeckent Leempoel. Leeger stont bij mij Jan Jans Meeuss. Leeger stont bij mij Adrian Jan Meeuss. Leeger stont Cornelis Baeijenss. Hier tegens stont bij mij Bartolomeeus Janss. Leeger stont Batolomeeus Janss. In martio stont geschreven aldus, wij Heijman Janss ende Meeus Janss bekennen voldaen tesijn van Arien Heijligerss van het weeskijnt.

                                             Gecopieert vuijt die principale quitantie, is daermeede bevonden den

                                             2e Junius 1611 ende bij mij als secretaris

                                                                                                                                   Leempoel.

Folio 65v

Truijcken Tonis Meeuss weduwe met Jan Ariaenss Leeu haeren gecooren voicht, ende hebben vertegen tot behoefte van Jan Toniss haeren soen, ende Goyaert Deniss haeren swager, opt geseet met die timmeringe daer op staende, soo sij dat met Tonis Meeuss haren man beseten ende bewoent heeft, gelegen inden bedrijve van Sprang. Daer aen doost zijde naest geerft is Eerit Lambertss ende aen die weestzijde Jan Ariaenss Leeu, streckende vander Nijeuwer strate zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe.

Scheijdinge ende deelinge gedaen bij Goedert Deniss ende Jan Toniss vant boven gescreveb geseet.

Godert Deniss is gelot ende gedeelt op halfftgeset bomen cescreven aen doost zijde zoo Jan Toniss dat tot noch toe bewoent heeft, mets conditien dat Godert voorss daer vuijt sal betalen die helft van alsulcken sijns als vuijt het geheel geseet gaet, ende dit lot is geestimeert (boven die L gl die JAN toniss dat verbetert heeft) op IIIc LXXV gl. Van dese voorss penninghen sal Godert betalen aen Wijn Jans sijnen wilcoer vande vuijtcoop van sijn wijffs vaders versterfte IcXXXII gl, noch sal Godert Deniss, Jan Toniss sijnen swager vuijt sijn ..orst geven boven die IIIc LXXV gl, eens L gl om redenen dat Jan Toniss dat verbetert heeft sonder aen benen ………..te cortten die hij aen sijn moeder voor Jan Toniss.

Folio 66r

sal betalen bij die ander penninghen van sijn moeder boven die penninghen die hij Wijn Jans moet betalen ende zal daer mede intrest aff geven aen sijn moeder gelijck van dander penninghen. Dese voorss penninghen heeft Godert Deniss verwilcoert Truijcken Tonis Meeuss weduwe, ter somme van Iic XCIII gl, ende noch L gl die hij voor Jan Toniss betalen moet. Noch XVIII gl die overschooten van het gene hij vuijt die moeblen genoten heeft boven die L gl van sijn houwelicx goet, waer aff hij jaerlicx Truijkens saljaerlicx van intrest geven ses ten hondert, noch moet bij dese voorss penninghen comen ses gl rijste, die hij te cort quam vant geleent gelt van sijn moeder, bedraecht tesamen die hoostpenninghen IIIc XVII gl III st.

Ende voor dese penninghe stelt Godert Deniss ten onderpand het voorss halff geset, ende voorts alle sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Waer aff den eersten Verschijnen dach sal wesen bamis dach anno XVIc vier.

Jan Tonis Meeuss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Truijcken sijn moeder.

Jan Tonis Meeuss is gelot ende bedeelt op dander helft van het voorss geseet aen die weestsijde, daer Godert Deniss met dander hejft aen doost zijde daer neffens geerft is, ende Jan Ariaenss Leeu aen die weest zijde aen sal … dat Truijcken sijn moeder sal behouden het gangcamerken met die om camer soo sij dat tot noch toe bewoent heeft, haer lleven lanck, ende Jan Toniss sal die cameren onderhouden in alle reparatie, sonder cost van Truijcken, mits dat hij vuijt dit halff geset sal gelden blijven die helft

Folio 66v

van alsulcken sijns als vuijt geheel geset gaende is, daer Godert Deniss die anderhelft moet betalen, dit halff geset is geestimert op Vc V gl, daer op heeft  Jan Toniss betaelt met die l gl die hij voor sijn houwelicx goet hebben soude ic xxxvi gl.

Jan Toniss heefe gewilcoert ende gelooft zoo recht is Truijcken zijn moeder weduwe van Tonis Meeuss ter somme van IIIc XIX gl, daer aftebetalen van intrest des jaers ses gl tegens het hondert, daer den eersten verschijndach aff wesen sal bamis XVIc ende vier, ende also votrts van jaere tot jare, ende heeft daer voor gestelt ten onderpande het voorss geset, ende voorts alle sijne anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Actum den XII februarij 1604. present Henrick Toniss schout, Dierick de bie, Handrick Ariaenss Oerman, Cornelis Janss ende Denis Janss heemraders.als

Folio 67r

Dat voor ons comen sijn Gijsbert Geritss voor hem selven, ende noch met hem staende Aerdt Jan Reyertss als oom ende toesiender vande onmondige kijnderen die hij verwect heeft bij Heijltken Jan Reyertss dgr, sijne overleden huijsvrou ende mede vervangende Jan Janss als man ende voicht van Lijsken Gijsberts dgr, ende hebben overgegeven met een vrij gifte soo recht is Jan Tonis Meeuss ende Godert Deniss, een stuck gronden gelegen inden bedrijve van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft zijn die erffgenamen van Joncker Willem van Boshuijsen, ende aen die weest zijde Peeter Ariaenss Vendicx, streckende vander Ouwer straten noortwaerts op totter Herstraten toe, breet wesende ses roeyen off daer ontrent vuijt wijsens die slooten, ende hebben gewilcoert ende gelost dit voorss stuck erff te vrijen ende te waren, ende allen voercommer afte doen tot desen dagen toe, naden recht vanden lande, mets vortwaerden dat sij sullen maecken alle schauwen van dijck, dam. Ende straten die selve gronden aengaende, actum den 13 februarij 1604, Dierck de Bije, Denijs Janss, Jan Dierickss, Cornelis Janss heemraders.

Jan Toniss ende Godert Denijss hebben gewilcoert ende gelooft zoo recht is Gijsbert Geritss ter canse van coop van die gront dellen die somme van Ic LXXXIII gulden boven alle wijncoop ende treckgelt dat sij moeten betalen die all afgereckent sijn, ende die tebetalen die eene gerechte helft als die Loonse pleijten sullen varen naden Bossche, ende dander helft over een jaer daer naer, stellende daer voer ten onderpand die selve gronden daer die penninghen aff spruijtende sijn, ende voorts alle haere andere goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven. Den eersten paeij is betaelt aen Tonis Janss bij wil ende consent van Gijsbert Geritss. Noch heeft Tonis Janss ontfanghen XLV gl XV st, Ghijsbert Geritss Pachter heeft bekent, gelijck hij bekent midts desen, dat hij de resteerende pens van dese voorss wilcoer inden jaere 1604 overgetransporteert heeft, aen ende tot behoef van Tonis Janss Praser, present Jan Jan Meeuss Moelegraeff ende Frans Corstiaenss, heemraders, actum dese IIIen Junij 1617.

Dese ingesijelde sententie is van dit voorgemelde transport ende wordt daer mede gemaeckt liquiet ter presentie van Cornelis Bastiaenss schout ende Jan Lauriss heemraet.

Folio 67v

Dat voor ons comen sijn Gijsbert Geritss als man ende voicht van Angelia Jans dgr, met haer staende Jan Ariaenss Leeu als voicht ende toesiender van Cornelis ende Mariken Peeter Corneliss onmondighe kijnderen verweckt bij Angelia voirss, ende hebben overgegeven met een vrij gift zoo recht is Jan Toniss Meeuss eenen acker lants gelegen inden bedrijve van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft sijn die weduwe ende kijnderen van Hendrick Geldenss cum suis, ende aen die weest zijde Willem Wouterss, streckende vander Ouwer straten nortwaerts op, tot het dwarssteke toe, ende dese voorss persoonen hebben gewilcoert ende gelooft den voorss acker lants te vrijen ende te waren so lant recht ende alle voorcommer afte doen tot desen daeghe toe, naden recht vanden lande, mets dat hij daer aff sal maecken die schouwe opte zeedijck, ende alle schouwen den acker aencaende.

Jan Toniss heeft gewilcoert ende gelooft dat hij op hem nemen sal alsulcke twee rentebrieven, elcken van drije guldens tsiaers met die hooftsomme van dien, die Jan Janss heeft opt geset vandie weduwe ende kijnderen van Peeter Corneliss Leeu, gelegen aen die suijtsijde van die prangse kercke, ende gelooft haer daer aff costeloos ende schadeloos te houden, stellende daer voor ten onderpande den voorss acker, ende voorts alle sijne anderen goederen hebbende ende vercrijgende het …gelt dat meer beloopt heeft Jan Toniss betaelt aen Engelen voirn, actum als boven.

Folio 68r

Dat voor ons comen is Neltken Brosten dochter met haeren gecoren voicht, haer met die heere gegonnen ende heeft overgegeven met eenen verlije soo recht is Brost Toniss ende Lauris Toniss haere twee sonen, die helft van een eijnde landts, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen die oostzijde naest geerft is Beatris Jan Stamme weduwe, ende aen die weest zijde Handrick Ariaenss ende Willem Janss Potbacker, streckende vandie Oude straet suijtwaerts op tot Floris Jan Stammen erff toe, ende heeft vertegen opt voorss eijnde landts , tot behoefte van Brosten ende Lauwerens voorss, naden rechte vanden lande, behoudelijcken dat sij daer jaerlicx vuijt sullen geldende blijven den heijligegeest tot Sprang als daer vuijt gaende is. Actum den 4e Januarij 1605, presentes, Hendrick Anthoniss schout, Dierck de Bije, ende Denis Janss heemraders.

Dat voor ons comen ende gecompareert sijn Sijmon Aertss als voecht vande achtergelaeten kijnderen van Corstiaen Jan Sijmonss, verweckt bij Ariaentken Gerits dochter, bij namen Thonis Corsten, Lijsken Corsten, ende Thonisken Corsten, met Thonis Gerritss als voicht van die voorss kijnderen van des moeders zijde, noch Sijmon Aertss als voecht, ende mede als gemechtich van Adriaen Wouterss Vervoert, als voocht van Wouter Corstiaenss, dat Corst Janss verweckt heeft bij Dingna Wouters Vervoert. Ende hebben gesamenderhandt overgegeven met een vrij gifte soo als recht is Jan Willemss, ………………geseedt met die huijsinge, ende geboomte daer op staende, gelegen inden ambacht vande Sprange op de Sprangse vaert,

Folio 68v

waer ten oosten naest geerft is Sijmon Aertss, ende aen die weest zijde Corst Geritss erff, streckende vande Loonsen erff noortwaerts op totten hoogen toe, soo groot ende cleijn als dat daer gelegen is, noch eenen acker lants inden selffden ambacht, daer aen doost zijde naest geerft is Peeter Aertss, ende aendie weest zijde Willem Jacobss, streckende vanden Loonse erff noortwaerts op totten waterlaet die aen die hooghe loot toe. Ende die voorss erffgenamen hebben inder qualiteijt als voeren dit voorss erff ende huijsinge gewilcoert ende gelooft te vrijen, ende te waeren naden recht vanden lande, mits conditie dat hij daer jaerlicx vuijt geldende blijven sal alsulck, des lants aenpaert van alsulcken rogge ende ……. als op Corst Geritss geseedt staet heercomende vuijt Sijmen Diel geseedt, actum desen XVIe mert anno 1605, present heemraders Dirck Ariaenss de Bie, Jan Janss ende Denis Janss.

Jan Willem Sijmonss heeft gewilcoert ende gelooft te betaelen Sijmon Aertss, ende Thonis Geritss als voichden vande kijnderen van Corst Jan Sijmonss, tot behoeff der selver kijnderen ter somme van seven hondert vijftich guldens, tebetaelen nu gereet Ic vijftich guldens, ende voorts des jaers Ic guldens totter volder betaelinge toe, waer aff den eersten paeij verschijnen sal tot halff mert anno 1606, ende dander jaeren daer naest aen volgende, voor welcke penninghen hij ten onderpande stelt het voorss geseedt, daer dese penninghen aff spruijtende sijn, ende voorts alle sijne andere goederen, hebbende ende vercrijgende, datum present als boven

De Ic L gl gereet sijn betaelt mits dat die voechden maer hondert gl in gelt ontfangen hebben. Ende de L guldens heeft Jan Deniss vuijt sijn wilcoer, die hij desen voorss Jan Willem Sijmonss gedaen heeft gelooft tebetalen aende Heijligeestmrs van Sprangh, daer hij jaerlicx intrest aff geeft de somme voorss, de eerste termijn naa die gereede ………..is betaelt Ic gl to den tweeden paeij nae die gereede penninghen is betaelt Ic gl die Jan Deniss vuijt sijnen wilcoer betaelt heeft, daer Jan Willemss voorss interest aff geeft, ende met die volgende …………………..is omdat hij op die voorss………………niet betaelt en heeft, ende daer obligatie aff gedaen heeft. In presentie van Jan Dierckss als heemraet, actum den VII meij 1611.

Dese wilcoer is voldaen op IIIIc guldens nae die Jan Denijss over hem genoomen heeft, die Jan Denijss opten…………..wilcoer…………..Willem Sijmonss gedaen heeft……………………

Folio 69r

Dat voor ons comen ende gecompareert zijn Dierck Dierckss ende Jan Janss als gemachtich ende volle procuratie hebbende van Jan Dieliss voor notaris ende getuijghen binnen Dordrecht, gepasseert in dato den vijften Januarij annoXVIc ende vijff voor ons schouteth ende heemraders gethont ende gebleken. Ende Ambrosius Thoniss, als gemechtich ende volle procuratie hebbende van Jorden Roelofs ende Lambert Ariss als man ende voicht van Anna Roelofs zijn echte huijsvrou haer tsamen vervanghende voor Cornelis Roeloffs, Aris Roeloffs, Jan Roeloffs, Hendrick Roeloffs, Neltken Roeloffs, Mecheltken Roeloffs, Emken Roeloffs, ende Neesken Roeloffs, tsamen gebroeders ende susters, blijchende bij procuratie voor notaris ende getuijghen tot Venendael gepasseert, van dato den Xx en Januarij 1605, voor ons schout ende heemraders gethoont ende gebleken, ende hebben overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Aerdt Toniss een huijsinge met die erffenisse daer aen geleghen, ende geboomten daer op staende, geleghen inden ambacht van Spranghe, daer aen doost zijde naest geerft is Tonis Janss, ende aen die weest zijde, die kijnderen van

Folio 69v

van Handrick Ariaenss Cuijper, streckende vander Nijeuwer straten zuijtwaerts op tot Tonis Janss, ende Hendrick Ariaenss kijnderen voorss erf toe, zoo groot ende cleijn als dat huijs ende erffve aldaer gelegen is, ende Dierck Dierckss, Jan Janss, ende Ambrosius Toniss als gemechtichden voorss hebben gewilcoert ende gelooft dit voorss huijs ende erffve te vrijen, ende te waaren naden recht vanden lande, ende allen voercommere afte doen tot desen daeghe toe. Actum den Xien februarij 1605, voor Hendrick Anthoniss schout, Handrick Ariaenss, Jan Janss, Denijs Janss, ende Ariaen Willemss, heemraders Dierck de Bije.                                                       

Aerdt Toniss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Dierck Dierckss, met Jan Janss als gemechticht ende tot behoeff van Jan Dieliss voor die een helft, ende Ambrosius Toniss als gemechtichde, ende tot behoeff van Jorden Roeloffs ende Lambert Ariss cum suis voor dander helft, tsamen ende elcx int particulier voor een heelft van die somme van drije hondert rijnsguldens, ende die tebetaelen nu gereet op datum van dese hondert vijftich gulden, ende die ander hondert vijftich gulden tot lichtmisse

Folio 79r

anno XVIc ses, ende Aerdt Toniss heeft daer vooer gestelt ten onderpande het huijs ende erffenisse daer dese penninghen aff spruijtende zijn. Ende voorts alle zijne andere goederen, hebbende ende vercrijgende, actu als boven.

Aerdt Toniss heeft betaelt in sperre als hiernaer volcht.

Inden eersten II oude roese  nobels tot XVII gl,

II nijen roese nobels tot XVI ½ gl,

vijfhalf nijen roese nobels XX gl XII ½ st,

twee dubbel phs tot Xgl VI st,

een gouwe reael tot Vgl XII st,

XXII gout gl het stuck tot II gl XV st compt LX ½ gl,                                                                   13 Go daelder IIIgl XVIII st,

I staten daelder II gl,

………daelder loopt VII ½ gl,

in payment XI ½ st,

Aenden wijncopt gecoost V ½ gl,

Dit gelt heeft die een heelft ontfanghen. Bruest Toniss ende heeft gelooft dit te bestelen aende recht erffgenaemen op verbijntenisse van sijne persoon ende alle zijne goeden, ende dander helft Jan Janss met Dierck Dierckss, Jan Janss ende Dierck Dierckss hebben voorts ontfanen die helft vande reste van desen wilcoer daer haer helft te vollen mede betaelt is.

Brost heeft zijne volle penninghen ontfanghen, ende heeft betaelt Tonis Janss zijn helft van obligatie.

Folio 70v

Dat voor ons comen is Andries Claess de Wit ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Sijmon Aertss een geseet lants met alle die huijsingen ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doostzijde naest geerft zijn Jan Janss ende Gerit Janss, ende aen die west zijde Lauris Jasperss ende Gerit Lauriss cum suis, streckende vander Nijeuwer straten suijtwaerts op tot Gerit Lauriss erff, ende voorts totten Loonsen erff toe soo groot ende cleijn als dat daer inden hoeffslach gelegen is, ende Andries Claess voorss heeft gewilcoert ende gelooft dit voorss geseet te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, behoudelijcken dat Sijmon Aertss daer jaerlicx vuijt sal geldende blijven eenen cappuijn den ambachts heere tot Sprang. Actum den 26e februarij 1605. heemraders Dierick de Bie, Jan Janss, Denis Janss, Handrick Ariaenss ende Jan Dierckss.

Sijmon Aertss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Dries Claess de Wit XIXc gl tebetalen op ses paesdagen, elcken paessen IIIc XVI gl XIII st I ort, daer den eersten aff verschijnen sal paessen 1605, ende dander vijff paesdaghen daer naest aen volgende gelijcke penninghen, spruijtende van coop vanden boven gescreven geseet, dat hij daer voor ten onderpande heeft gestelt, ende voorts alle sijne anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actu als boven. paessen XVIc vijff is betaelt, den paeij 1606 is betaelt, den paeij XVIc seven is betaelt. In presentie van Arien Willemss als heemraet, den paeij XVIc acht is betaelt. In presentie van Ariaen Willemss als heemraet, den paeij 1609 is betaelt IIIc XVIgl XIII st I oort, In presentie van Hendrick Arienss Oerman als hemeraet, den paeij 1610 is betaelt IIIc XVI gl XIII st I oort, wesende den lesten paeij, daer dese wilcoer mede ten volle betaelt is. In presentie van Ariaen Willemss als heemraet.

Folio 71r

                                                   Copie

Ick Floris Dierckss woenende op Pitterssonck, als man ende voicht van Anneken Pauwels dochter, kenne mets desen vercoost te hebben Gerit Lauwerisz de Leeuw alle alsulcke erffenis, ende besterffenisse als mij van wegen de voorss mijne huijsvrouwe is aenbestorfven ende aengecomen deur doode ende overlijden van Lauweris Geritss de Leeu, der voorss mijne huijsvrouwe grootvader was, in zijn leven woenende inden ambachte van Sprang, ende bekenne ick Floris Diercxs inder qualite als voere van alle de voerss erffenis mij daer van competerende gheen van als vuijt gesondert vande voorss Gerit Lauweriss de Leeu, wel ver.uijcht voldaen ende betaelt te wesen, den lesten penninghe metten eersten, des te oerconden zoe heb ick Floris Diercxsen voern dit mrt mijn eijgen hant onderteijckent, actum den IIIen Martij anno XVIc vijff, ende mij present Secretaris tot Pittershouck voorss. Authoriseerende daer inne mits desen den eersamen Pieter Adriaenss de Cuijper inne die voorn erffenis, naden rechten ende cost….…vande plaetsen daer de selve erffenis leijt te moegen overgeven zoals onder stont geteeckent ende gescreeven, tmerck van Floris Dierckss, Joost Pieterss met haer mercken.

Gecopieert vuijt die principale ende is daer mede bevonden taccorderen bij mij als secretaris tot Sprang den 26 mert 1605.

                                                                                                                                      Leempoel

Dat voor ons comen is Pieter Adriaenss Cuijper ende heeft de voorss erffenis ende besterfenis over gegeven ende daer op vertegen tot behoefte van Gerit Lauweris de Leeu, naden recht vanden lande alle naer vuijtwijsens den boven gescreven coopsels ende autorisatie als voorss staet. Actum den 26 mert 1605 voor Hendrick Anthoniss schout, Dierck de Bije, Jan Janss, Denis Janss, Handrick Oerman, Ariaen Willemss.

Folio 71v

Dat voor ons comen zijn Ariken weduwe van Jan Aertss Rommen zal, met haren gecoren voicht die haer die heer met recht gegonnen heeft, Aerdt Janss Rommen, Peeter Janss Rommen, Angela Janss Rommen dochter, met haren gecoren voicht, Lauweris Wouterss als man ende momboir van Tonisken Jan Rommen dochter, Tonis Jacopss als man ende voicht van Catherina Jan Rommen dochter, ende hebben gesamenderhant ende elck int particulier overgegeven met een vrij gifte soo als recht is, Adam Aertss een geseet met die timmeringe ende geboomten daer op staende, gelegen inden bedrijve van Sprangh in Jan Vossen ambacht, daer aen doost zijde naest geerft is Jan Michielss Timmerman, ende aen die weestzijdeden Sprangsen Nijeuwen dijck, streckende vandieNijeustraet zuijtqaerts op totten Loonschen erff too, zoo groot ende cleijn als dat inden hoeffslach gelegen is, ende sij elck daer inne gericht zijn, ende hebben gewilcoert ende gelooft dit voorss geseet te vrijen ende te waren tot desen daege toe. Naden recht vanden lande, actum den 3 februarij anno 1605, heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Hendrick Ariaenss Oerman ende Adriaen Willemss.

Adam Aertss heeft gewilcoert ende gelooft soo recht is tot behoefte van Ariken weduwe voorss voor deen helft, ende die voorss kijnderen van Jan Aert Rommen voor dander helft, eens die somme van elff hondert guldens tebetaelen IIc gl gereet bij die veste, ende den 3 februarij 1606 IIc gl, ende den 3e februarij 1607 IIc gl, noch den 3 februarij 1608,IIc, den 3 februarij 1609 IIc gl. Ende den 3 februarij XVIc thien een hondert gulden, den lesten paeij maeckt Xic guldens, ende heeft daer voer gestelt ten onderpande het boven gescreven geseet ende voorts alle zijnen goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven, de vijff kijnderen Ic gl gereet sijn betaelt, ende dander hondert gl van moeders wegen sijn betaelt, present de Bie voor den 3e meij 1605, den paeij 1606 is betaelt IIc gl. Waeraff Aert Janss sijn moeder Ic gl goet moet doen. De vijff kijnderen Ic gl verschenen paesschen 1607 is betaelt, de weduwe is ock betaelt van den voorss paeij, de vijff kijnderen Ic gl verschenen paessen 1608 is betaelt, de weduwe is oijck betaelt vande voorss paeij Ic gl, present Hendrick Ariaenss, Jan Jan Ariaenss, heemraders, de vijff kijnderen Ic gl verschenen, paesschen 1609 is betaelt de weduwe is oijck betaelt Ic gl, desen wilcoer is geheel ende ten volle betaelt aen de comparant in desen wilcoer gereet ende………………………..van dese wilcoer volder betaelt, actum desen …………1613, precent heemraders.

Folio 72v 

Noch op een obligatie op Willem Jasperss van XX gl van date den 1601.

Noch op een obligatie op Bernt Aertss van XXXIII gl, die is bij verificatie bevonden bij Lijntken Cornelis dochter, huijsvrouwe van Bernt Aertss, dat Wouter de Roij die van haer ontfangen heeft ten huijse van Willem Wouterss, die Wouter de Roij den kijnderen geheel goet moet doen.

Dese voorss obligatie daer elck op bedeelt is, sal elck die sijne ontfanghen met den intrest, ende die partijen sullen ten weder sijde elck die helft betalen vant tachterheijt den manhuijs tot Baartwijck.

Ende offer naemaels bevonden worden in dese deling nijet gementrameert minder ofte meerder sullen inbrengen den ghenen daer dat onder berusten sal zijn, ende malcander goet doen ende vuijt helpen draghen.

Ende partijen hebben deen opte anderen op dese voorss obligatie vertegen naden recht vanden lande, actum den

Actum den 4e mert 1605, heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Handrick Oerman, Ariaen Willemss, Dierck de Bije.

Ende partijen sijn veraccordeert aengaende van die geseijde scharen nu geseijt sijnde op dit geseet sal halff gedicht worden bij Wouter de Roij, ende dander helft die kijnderen, ende die kijnderen sullen het ledich lant aenverden, ende tghene datter indie heijde geseijt is op die helft vant erff, toecomende Wouter Geritss sullen zij halff ende halff deelen, ende van dander helft dat Wouter Jorissen ten halven heeft geseijt sullen sij tsamen tegens Jorissen dalen, het ledich lant sal Wouter behouden, is ondersproken dat partijen die contributie vande geseten malcander helpen betalen toost toe 1605.

Folio 73r

Scheijdinge ende deelinge gedaen bij die kijnderen van Beatris Ariaen Peeter Huijben dochter eerst die erff goederen.

Inden eersten sijn opt geseet bedeelt dat lant in Jan Vossen ambacht die kijnderen van Handrick Handrickss die een helft, ende Jacop Toniss kijnderen op dander helft, ende is geschickt in deling op IXc guldens.

Opt lant tot Cappel  over Lappegat sijn bedeelt Tonis Toniss op deen helft, ende Ariaen Toniss kijnder op dander helft is groot bevonden XIIII hont X roijen, het hout geschickt op LVI gl loopt VIIc X. gl.

Opt lant tot Cappel over doude straet is bedeelt Lauris Geritss is groot bevonden VI hont IX roeij, het hout geschickt op LVI gl loopt IIIc XL gl.

Noch is Lauris Geritss bedeelt opt stucken lants gelegen in Besoyen tusschen die sloot en is groot bevonden VII hont XXXIIII ½ roy. Is int geheel geschickt boven hondert gl dat manhuijs tot Baertwijck daer op heeft op IIc C.VII gl.

Den moer is metter maten groot bevonden VIIhont XII roeyen IIII voet ende is geschickt op VX 1/2c gulden, daer sijn op bedeelt Tonis Toniss het vierde paert, Ariaen Toniss kijnderen het vierde paert, Handrick Handrickss kijnder het vierde paert, ende Jacop Toniss kijnderen het vierde paert.

Folio 73v

                                    Hier naer volgen die obligatien.

Lauris Geritss is bedeelt op een obligatie op Tonis Ariaen Lamberss van XXXIII ½ gl.

Noch op die helft van XII ½ gl op Jan Willemss Decker.

Noch op een obligatie op Joost Gijben in die Vrijhoeven van XXV gl, noch daer bij gevoicht seven gl vuijten gemeijne boedel.

Noch op die helft van een obligatie op Wouter de Smit van hondert gl met Tonis Toniss.

Tonis Toniss dander helft vande voorss hondert gl.

Noch is Tonis Toniss bedeelt op een obligatie op Wouter Gijsbertss van vijftich gl, noch VI gl gelts daer bij van den boedel.

Noch op een obligatie op Floris Jan Stammen van L gl.

Ariaen Toniss kijnderen zijn bwdeely op een obligatie op Jan de Decker van L gl, daer noch bij gevoegt ses gl gelts van de boedel.

Noch op Cornelis Claess tot Cappel XIX gl.

Noch op een rente van twee gl tsiaers op Ariaen Lambertss vuijt wijssens briefs.

Handrick Handricx kijnder ende Jacop Toniss kijnder sijn tsamen bedeelt op Gerit den Snijder van hondert gl elck die helft.

Ende alle verlopen renten die nijet betaelt en sijn sullen partijen tesamen ontfanghen.

Folio 74r

Noch houden sij erfgenamen tesamen tonfanghen van Wouter de Roey XXXIII gl, die hij ontfangen heeft van Bernt Aertss.

Ende offer noch eenighe schulden te voorschijn quame die in dese deelinge nijet gementcomeert en staen, sullen partijen samen schieten ende genieten.

Tonis Toniss voor hem selven, Peeter Janss voor hem selven, ende met hem als voicht Tonis Toniss van, Grietken, Tonisken, Maijcken, ende Ariaen, Jacop Toniss kijnderen, bij namen Handricken, Jenneken, Lijsken, Peterken, Juetken, alle Handricx kijnderen ende dochteren, ende Robbert Hendricxss ende Jacop Handrickss, met Robbert Janss schoonvader als toesiender.

Tonis Toniss als voicht van Peeterken Ariaens Ariaen Ariaens met Joost Ariaenss als schoonvader der selver kijnderen.

Lauris Geritss als man ende voicht van Mariken Claes sijn huijsvrou, hebben op dese voorss deelinge ende lotinge deen op danders gedeelt vertegen naden recht vande lande, actum den 12 mert 1605, heemraders Jan Janss, Dierck de Bie, Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman, Ariaen Willemss ende Jan Dierckss.

Dese voorss partijen hebben getransporteert een obligatie, Geertken Joosten dgr op Willem Jaspers van XX gl door oirsaecken van eenich legaet bij der kijnder gemaeckt.

Folio 74v

Den inventarisse vande vercooste goederen int erfhuijs, vercoost vander kijnder paert bij schout ende heemraders gerekent, vuijtwijsens en vercoost inventaris bedraecht totalis die geheele ontfanck ter somme van LXVIII gl VX st.

Opten 12 aprilis 1605 soe hebben die gelijcke erfgenamen voor schout ende heemraet afgerekent vande inventaris, dat sij vande penninghen vuijtgegeven soo aen schout ende heemraders van verticht gelt, ende die costen die sij toirsaecke van het sterfhuijs gedaen hebbe, ende oijck eenighe penninghen die zij Wouter de Roij in deijlinge toe mosten geven , dat beloopt tesamen XXXVII gl XIIII ½ st.

Van die penninghen sijn noch overgetaelt aen die loten die too mosten hebben aen Lauris Geritss VII gl.

Aen Tonis Toniss VI gl.

Aen Ariaen Toniss kijnder VI gl.

Die rente vande penninghen vande inventaris heeft Tonis op gesteken ter somme van XI gl XIII ½ st.

Noch totten schout van naegelach gegeven XVI st.

Noch den secretaris gegeven van alles dat hij ons gescreven ende gedient heeft III ½ gl.

Folio 75r Dit is een onbeschreven folio.

Folio 75v

Dat voor ons comen is Jan Jans Cremer ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Jacop Wouterss, een geseet met die huijsinge ende geboomte daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doostzijde naest geerft zijn Gerit Janss Cremer ende Claes Toniss, ende aen die weestzijde Sijmon Aertss, streckende vander Nijeuwer strate zuijywaerts op tot Claes Toniss ende Gerit Janss erff toe. Ende Jan Janss heeft gewilcoert ende gelooft dit voorss geseet te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, behoudelijcken dat hij daer jaerlicx vuijt zal geldende blijven den ambachtsheere van Sprang eenen cappuijn, ende is conditie dat Claes Toniss daer over moet wegen ende stegen tot sijn erff toe, eenen daechgelixsen wech tot oerbaer van sijn lant, actum den VII meij XVIc vijff, heemraders Dierck de Bie, Jan Janss, Hendrick Ariaenss Oerman, Jan Dierckss.

Jacop Wouterss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Jan Janss Cremer, ses hondert XXXVI gulden tebetaelen hondert gulden bij die veste gereet, ende voerts tebetalen op ses termijnen, elcken termijn een seste paert totter volder betalinge too, waer aff een eerste paey aff verschijnen zal nae die gereet penninghen opten 7 meij 1606, ende dander daer aen volgende, ende heeft voor dese voorss penninghen gestelt tot een onderpande het boven gescreven geseet, ende voorts alle zijne goederen hebbende ende vercrijgende, actum als bovn.

Die hondert gl gereet sijn betaelt, den paey verschenen den 7 meij 1606 is betaelt, den paey verschenen den 7 meij 1607 is betaelt LXXXIX guldens VI ½ st in presentie van Arien Willemss als heemraet, den paey verschenen den seventen meij 1608 is betaelt LXXXIX guldens VI ½ st, den paey verschenen den 7 meij 1609 is betaelt LXXXIX guldens VI st, ende den paey verschenen den 7 meij 1619 is betaelt LXXXIX gl VI 1\2 st, in presentie van Ariaen Mertenss, ende Adriaen Willemss heemraders, den paey verschenen den VIIe meij 1611 is betaelt LXXXIX guldens VI ½ st aen Niclaes Anthoniss ende Herman Janss Cremer, ende sij vervangende Aert Dirckss Back haer ……, waer mede dese wilcour geheel ende ten volle betaelt is, in  presentie van Ariaen Willemss als heemraet,

Folio 76r

Dat voor ons comen is Jenneken Godert Adriaenss weduwe met haeren gecoren voicht haer metten recht gegonnen, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is, Jacop Godertss, ende Hendrick Joosten, een half geseet met halff die huijsinghe ende geboomten daer op staende,

gelegen onbedeelt met haere kijnderen, inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is  Sussia Lauris Mertenss weduwe ende kijnderen cum suis, ende aen die weest zijde Adriaen Peeterss, streckende vander Ouderstrate zuijtwaerts op, tot Aerdt Corneliss erff toe, mets conditien, dat hij tot zijne laste sal houden opt half geseet, den ambachtsheer van Sprang die helft van eenen cappuijn, ende Adriaen Willemss die helft van II ½ gulden tjiaers met met die hooft zomme ende alle verloopen pachten, is ondersproken dat Jenneken haer woeninghe sal houden indie camer haer leven lanck, actum den 7 meij 1605, heemraders Dierck Adriaenss de Bie, Jan Janss, Hendrick Ariaenss Oerman vervangende Jan Dierckss.

Jacop Godertss ende Hendrick Joosten hebben gewilcoert ende gelooft zoe recht is, Jenneken Godert Ariaens weduwe hondert LX gl ende die tebetalen nu korsmiss anno 1601 gereet XXV gl, ende voorts daer naer alle corsmis XII gl totter volder betalinge toe, ende dese voerss penninghen sijn spruijtende ende hercomende van coop vant boven gescreven halff geseet, dat hij daer voeren stellen ten onderpand, ende voerts alle haere anderen goederen hebbende ende vercrijgende, die gereede XXV gl sijn betaelt, den paey 1602 is betaelt XII gl, den paey 1693 hebben sij betaelt XII gl opten paey 1604 heeft Jacop Godertss betaelt XXX st, actu int supra.

Desen wilcoer hier vooren gescreven is voorts te volle voldaen ende betaelt aen de gelijcke erffgenamen van Jenneken Goeyaertss dochter, present Adriaen Dirckss van Nererveen, schout tot Sprangh. Actum desen XXVIIIen meij 1624.

Folio 76v

Dat voor ons comen zijn Mariken Goders dochter met haeren gecoren voicht, Adriaen Godertss ende Jacop Godertss, ende hebben overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Handrick Joostenss, elck haer gerechte paert ende gedeelte in een geseet, met die huijsinge ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprangh, daer aen die oost zijde naest geerft is Sussia Lauris Mertenss weduwe, ende kijnderen met haere adherenten, ende aen die weest zijde Adriaen Pieterss, streckende vander ouder straten zuijtwaerts op tot Aerdt Corneliss erve toe, ende dese voorss persoonen hebbengewilcoert ende gelooft haer aenpaert int voorss geseet, elcx naer admerant zijne gerechtichde te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, behoudelijck dat Handrick Joosten daer jaerlicx vuijt sal geldende blijven, den ambachtsheer van Sprang eenen Cappuijn ende sal noch tot zijnen laste behouden vuijt heel tgeset twee gl tsiaers aen Adriaen Pieterss ……….., ende aen Adriaen Willemss II ½ gl tsiaers naer inhout den brieven ende bescheijt, daer aff zijnde losse renten met alle verloopen van dien. In conditie dat Jenneken Goderts waer haer wooninghe in die camer sal behouden, haer leven lanck, actum als boven.

Folio 77r

Handrick Joosten heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Jacop Godertss drie hondert gl tebetalen, een hondert gulden tot paessen 1605, ende voorts daer nae alle paessens L gl totter volder betalinghe toe, voor welcke penninghen hij stelt tot eenen onderpand, het boven gescreven geset daer dese penninghen aff spruijtende sijn, ende voorts alle zijne andere goederen hebbende ende vercrijghende, datuu als boven, die hondert gl gereet sijn betaelt, den wijncoop ende costen totten schout geresen, sijn hier inne gerekent ende gecort.

Hier is noch ob betaelt XXV gl, noch sijn hier op betaelt XXV gl, den paoij 1607 is betaelt L gl. In presentie van Arien Willemss als heemraet, den paeij is ob is betaelt L gl. In presentie van Jan Dierckss als heemraet, opten lesten paeij 1609 is op betaelt XXIIII gl. In presentie van Jan Janss ende Hendrick Ariaenss Oerman heemraders.

Handrick Joosten heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Mariken Goyaerts dochter LXII ½ gl tebetalen die een helft tot paessen 1606, ende dander helft paessen 1607, ende dat voor haer contingent ende deel, int boven gescreven geset, waer aen Hndrick Joosten, Jacop Godertss aen sijnen wilcoer boven gescreven, die helft cortten sal, van die twee jaer die helft.

Den lesten paeij is betaelt XXVI gl anno 1609. waer mede dese wilcoer ten volle betaelt is. In presentie van Arien Willemss als heemraet.

Folio 77v

                                                                       Copie

Inden naem des Heeren Amen, allen den geenen die dese tegenwoerdighe scriftuere van testamenelijcke dispesitien sullen sien ofte hooren lesen, Saluijt. Ick Jasper Pauwelss, predicant der gemeijnten in Sprangh, doen condt eenen yegelijcken, dat inden jaere ons Heeren XVc tachtentich ende genen den thienden dach der maent aprilis, stilo nous, voor mij ende een nabescreven gethuijge, zijn verschenen ende gecompareert in propere persoonen, deerbare ende discrete persoonen ende beddegenoeten Willem Diericss van Weert ende Lijsken zijn tegenwoerdige huijsvrouwe, dochtereWilmer Jacop Geritss. Inwoenderen des dorps van Sprangh voorss, zorterende onder Zuijthollant, beijde gaende staende, ende metten menschen comersarende, gesont van harten wesende heure vijffsinnen, verstant ende memorie, in alles wel nechtich als scheen, ende blijchen mochte, een yegelijcken hen aenschouwende ende spreken hoerende, aenmerckende der menschelijcker natueren, cranckheijt des doots, zekerheijt ende der vreij onsekerheijts, ende dat die doot niemant en spaert, den rijcken nijet en vreest, den aermen nijet en ontfermt. Den ouden voor die duere staet, ende een jongen lagen lecht, ende dat die doot gelijck eenen dieff inden nacht den menschen ontvanght, ende over compt, ende alsoo gedechtich wesende die woerden des prophets seggende, bereijt dijn huijs, want du moetstu sterven ende nijet leven, hier op denckende met goeder deliberatien ende voer rade, eerst daer op gehadt, hebben geordonneert ende gemaect, ordonneren ende maecken eendrechtelijcken,

die een met volcomen exprossen wille ende consent des anders,

Folio 78r

hennen testamente lesten ende vuijterste wille van het gheen hen van godt de here op deser aerde verleent, willende dat tselve haere testamente van machten ende weerden te wesen, ende zijne volcoemen effecte te sorteren, gelijck slemmele testament oft codicille van machten ende weerden wesen moeghe, nijet tegenstaende dat eenighe rechten oft slants gewoenten hier toe dienende ende behoorende, hier inne waeren vergeten geonnitteert, verruijmpt, ende nijet genoch gespecificeert, noch onderhouden, die welcke die selven willen tot desen alsoo verstaen te woerden, off die van weerde te woerde, hier inne waren gespecificeert, weder roepen oock die voerss testateuren, mits desen alle andere testamenten ofte codicillen gesamenderhant, ofte elcx van hen besondere, voer datum van desen gemaeckt voor wat private persoonen oft notarissen dije geschiet ende gepasseert mochten wesen, nijet willende datsse eenighe effecte sullen sorteren, dan dit tegenwoerdich testament alleen. Inden eersten hebben sij testateuren voorss gemaeckt ende bevolen godt almachtich haere sielen om die selve in zijnen barmhartighe handen, barmhartelijck ontfanghen te worden als die verptore vuijt haere sterffelijcke lichamen verscheijden sullen wesen. Coemende voerts die voorss testateuren totter dispositien van dese haere testateure. Hebben gewilt, geordineert, ende malcanderen resiprere gemaeckt, dat den lanxten levende van hen beijden zal hebben, houden, besitten, ende gebruijcken alle gemeen beijder guederen, moblen, ende inmoblen, haessve ende erffve gereet ende ongereet waer die gelegen zijn, ofte bevonden zullen woerden, eghen vuijtgescheijden, huijs, hoff, moeren, allen gronden van erfven lant ende sant, daer deerste van hen beijden inne besterven sal, als oyck beesten, rijmmen, roeren, bedden, ende alle huijsraet.

Folio 78v Dit is een onbeschreven folio.

Folio 79r Dit is een onbeschreven folio.

Folio 79v

Lijnden ende wollen etc. omme zijne ofte haere vrije wille daer mede te doen, te moegen vercoopen, veralieneren te verteren, in soo verre nodich zij, off zij beijde inden leven waren, als hen vreij eijgen goet, betrouwen nochtans den lanxten levende toe van hen beijden, zijnre ofte haere consientien daer mede nijet tebelasten. Ende tgene dat nae doode des selve lancxlevende, ende vanden selven voorss goederen, zoe haestive als erffve overblijven zal, willen zij testatueren voerss,dat die beerven succederen ende gedeneluert zullen, op hen beijden dochterken genaempt Lijsken Wilms. Item soo is hierinne nochtans geconditioneert ende ondersproken off dit kijnt naede doot van vader ende moeder aflijvich waere, sonder enige wittige geboerten ofte geborten, inden leven wesende, dat alsdan die goederen gedeelt zullen worden naeden suijthollantsen rechte. Noch maecken zij testatueren voerss ende bevelen den lanxten levende, dat den selven geven zal Lijsken haer dochter als zij haer begeven heeft metten raet van haer voechden ende vrienden totten houwelijcken staet, dat den selven haer mede sal geven eens, die somme van hondert daelders, een koey, een bedde int zijnder toebehorten, ende voerts van alles alsmen dan bevijnden zal, Item noch, maecken zij testatueren voerss Margriet Wilms dochter naden doot van haeren vader eens, die somme van twijntich carolus gulden, waermede Wilm haer vader Margrieten zijn dochter vuijtmaeckt vuijt zijnen goederen daer hij macht overheeft, noch maecken ende setten sij testatuers voerss dat momboirs ende voichden van Lijsken haer dochter zullen sijn, Claes de Haen, Jan Jacops haeren broeder, ende Henrick Merten de Bies soen gene den selven voechden ende momboirs mach authoriteijt,

Folio 80r

ende sonderlinge bevele van alle die goederen om daer mede te doen off zij beijde inden leven waren, te vercoepen te transporteren als hen eijgen goet zijnde, tgene voerss staet, seggen de voerss testatueren te zijn haer testament ende haeren vuijtersten ende lesten wille te zijn, behaerende ende scherpelen bevelen tselve achtervolcht te woerden (zoo voerss staet) versueckende voerts van mij predicant voerss, hier aff gemaeckt te woerden, een ofte meer openbaere instrumente ofte instrumente tot behoeff den geintereszeerde. In behoorlijcke forme geextendeert te woerden, hij er inne voerts allen droch, erch ende list vuijtgescheijden, aldus geschiet inden huijse van hen testateuren voorss, inden dorpe van Sprangh staende, daer met mij aen ende tegenwoerdich waeren eerbre, ende discrete man Dirck Lambertss ende Henrick Mertenss de Bie, heemraders van Sprangh voerss, als gelosselijcke getuijgen huer overgeroepen endde versoecht, ende bij den selven met hennen eijgen namen ende toenamen onderteijckent. Ten jaere, maende, daeghe voerss onderteijckent aldus met hen eijgen hant Dierck Lambertss, bij mij Henrick Mertens de Bije. Onder stont: Et ego Gaspar filius pauli fabri minister Eccle in Sprangh indigus 42 ruisse dispositione testambitare vua cu notaris testibus pus intersini atus fic ut smittert suer, vidi at andim ar in notam simips idricco hot Instermentum manu propria scriptum exunde cosen subsignam in siden robur at vartatis tesimonius sum Berinissvrium vogate  requisitus.(Van dit latijnse schrift klopt wijnig)!

Gecopieert vuijt die principale copie luijdendr van woerde te woerde als voorss staet ende is daer mede bevonden taccorderen bij mij als secretaris tot Sprangh opten 6 Juny 1605.

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 80v

                                                               Copie.

Alsoo zekere questie ende geschille geresen was tusschen Margrietken Willem Diercx dochter, huijsvrouw van Wouter Janss, hebbende vol procuratie van Wouter Janss haeren man ter eenre, ende Lijsken Jacops Gerits dgr. weduwe van Willem Driess ter andere zijde nopende zekere Testamenten, Codicillen, tusschen Willem Dierickss ende Lijsken Margrietkens voorss moeder gemaeckt, ende also dese voerss persoonen nijet en hebben comen veraccorderen, hebben haere geschillen sticx, stercx, ende irevocabel gesubmitteert in aerbijters hier naebescreven, te weten dat Lijsken Willem Dierckss wed. voerss heeft genomen ende gecosen tot aerbijters, die eersame Willem Corneliss ende Dierck Adriaenss de Bije. Ende Margrietken Wouter Janss huijsvrouwe als procuratie hebbende heeft gaellegan Adriaen Hendrickss de Cuijper ende Aerdt Jan Reijerss. Ende was bij die selffde arbijters van beijde zijden vuijtgesproken sal worden, geloven partijen vast ende onverbrekelijcken te houden op die peijne van vijftich rijnsguldens, te appliceren aenden aermen tot Sprange vanden geningen die hier tegens wil opponeren. Soe is dat die aerbijters voorss op alle testamenten questien ende geschillen, wel rijpelijck geloet, ende diversche artikelen doorsien. Soo verclaren ende spreken vuijt bij desen, dat Lijsken wed. van Willem Dierckss sal betalen, aen Margrietken Willems dgr huijsvrouwe van Wouter Janss, die somme van drij hondert rijnsguldens eens ende die tebetalen in drie termijnen, den eersten termijn nu gereet ter somme van vijff ende tseventich rijnsgld, ende bamijs anno LXXXIX, hondert derthiendalven rijnsgld. ende paessen anno tnegentich oyck hondert  dertiendalven rijnsgld. totter volder betalinge toe

Folio 81r

van voorss drie hondert rijnsgld. Ende sullen partijen malcanderen aen wedersijde nijet meer moegen heijsschen in eniger manieren. Ende Margrietken sal aenverden alle erffgoeden haer bij testamente van Willem Dierckss ende Lijsken haer moeder gemaeckt, geexhibeert zekere vuerende twijntich rijnsguldens van los rogge, die sullen succederen totten ghenen die daer gerechticheijt toe heeft, ende Lijsken weduwe Willem Dierickss voorss met haer dochterken, verweckt bij Willem Dierickss sullen hebben behouden ende besitten, eeuwelijck ende erffelijck alle voerdere goederen, bij haer ende Willem Dierickss inden houwelijck innegebrocht ende verworffve, allen huijsraet, landt, sant,gereet ende ongereet ghenen vuijtgesondert, ende zullen hier mede voldaen wesen alle testamenten voor datum van desen gepasseert. Ende voor die voorss penninghen van die hondert rijnsgld., sal Lijsken wed. voorss tot Sprangh den wilcoer

brieven op haere goederen den recht genoch zijnde. ende off hier eenighe in desen verruijmpt waere houden keersluijden haer verclaringe, tes toirconden hebben wij keersluijden  voorss dese accordatie onderteijckent. Actum desen XVIII februarij 1589 stilo nono.

Onder stont gescreven,

Dijerck die Bie Adriaenss

Adriaen Henricxss Cuijper

Aerdt Jan Reijertss

Gecopieert vuijt die principale accort sele accorderende bij mij als secretaris tot Sprangh den 6 Juny 1605.

                                                                                                                                         Leempoel

Folio 81v

                                                         Copie

Inden name des Heren Amen bijden Inhoude van desen openbare Instrumente zij condt ende kennelijck allen Luijden dat op huijden desen sevenden dach decembris anno sesthien hondert ende twee voor mij Melis Corneliss openbaer notaris ende den getuijgen hier naer genoempt in eijgen persoone gecompareert ende gestaen is deerbare Lijsken Jacob Geerits dochter, woenende alhier op Sprange gaende ende staende gesont van lichame ende volcomen van verstande, zoo dat voer onsen oigen heeft gebleken, die welcke aenmerckende des menschen leeven ende conditie die gemeene schulden der natueren subiert ende gelijck een schaduwe verganckelijck te wesen, heeft daer omme dit haer Testament gemaeckt ter tijt ende wijlen zij haer verstant wel mechtich is, ende dat inder vuegen hier nae volgende. Inden eersten heeft zij haere ziele, zoe wanneer die bijden wille godts vuijt haeren sterfflijcken lichaem gescheijden zal wezen bevolen Godt van hemelrijck ende haer doode lichaem der onsterlijcken begravinge. Ten tweeden heeft zij geconsermeert ende geapprobeert alsulcken testament als zij ten anderen tijde namrlijck opten thienden aprilis anno LXXXVII voor heemraders op Sprange heeft gemaeckt met Willem Diercss haeren wettigen man zaliger, begerende zeer vuijterlijcken mitz desen, dat tzelffde in zijn effect ende vigeur zal blijven. Ten derden zoo sij gheen wettich kijnt ofte kijnderen naer haer doot achterlaten en zal, zoe maeckt ende legaeteert zij comparante voirnoemt allen haeren goederen, zoe haeff als erve, huijsraet

Folio 82r

ende Imboel ende voorts allen tgheene zij metter doot ruijmen ende achterlaeten zal nijet ter weerelt vuijtgescheijden ofte besondert, aen haere naeste vrienden ende erffgenamen van haer svaders ende moeder weghen, omme ter stont naer haere overlijden bij haere voirss gerechte erffgenamen die zelffde allen aengwvaert ende in erfflijcke possossie gehouden te worden, zoo zij testatrice die selffde daer inne institueerende, ende haere gerechte ende universeele erffgenaemen nomineerden mitz desen, secluderende voirts daer van alle voirdere, die haer souden willen dragen als erffgenamen, ende dit alles om redenen, haer daer toe moverende, wilt ende begeert die voirnoemde Testatrice zeer vuijterlijcken mitz desen, Ingevalle dit haer Testament met en coste effect sorteren als solloneel Testament, dat tzelffde effect sorteren zal als codicille ofte eenige andere wettige dispositien, zoo tselffde alden gevotchelijxte naeden goedertieren, geestelijcke, ofte Waerlijcken rechten zal comen subsiteren, waervan zij het vuijterste benefitium in desen soeckt te genieten nijet tegenstaende, dat allen zolemniteijten naeden recht gerequireert, hier inne niet en zijn geobservert, want zij verclaert allen tghene voirss staet, hairen vuijtersten wille ende meijninghe te wesen, versoeckende mede die voornoemde Testatrix van mij notaris hier van gemaeckt te worden instrument, een ofte meer, in behoirlijcker formen, actum ten huijse Henrick Anthoniss Schouth tot Sprang opte voercamer ontrent X uren voerden middach, ten dage, maent, ende jaere voirss, daer bij aen ende over waren  den voirnoemde Schouth ende Dierck Adriaenss de Bie,

Folio 82r

beijde als Looffweerdige getuijgen hier omsche…oopen ende geboden wesende. Onder stont

in quorum siden ego notarius predictus per ver………senatum curio hollandie admissus hoc presens Instrumentum confori scripsi, ….et  propriamen mani notariali subsignani, M. Mandemaickers

gecopieert vuijt het principele codicille Luijdende als voirss staet, ende is daer mere bevonden taccorderen bij mij als Secretaris tot Sprangh opten 6 junij 1605.

                                                                                                                                       Leempoel

Dat voor ons comen is Lijssabeth Jcop Gerits dochter, weduwe van Willem Dierckss, gaende ende staende haer verstant wel mechtich als dat voor ons bleeck, ende voor onsen oighen scheen. Ende heeft gedisponeert dat zij begert ende wil, dat alsulcken testamente ofte quodicille als zij gemaeckt heeft voor notaris ende getuijgen voer datum van desen, van dato den VIIe dach decembris anno XVIc ende twee, sal blijven in zijn offerte gelijck dat vermelt ende inhoudelijck is, noch legateert ende maeckt zij Lijsabeth voirnoemt, In puerder aelmissen om godts willen, Jacop Janss haeren neve, een rente van vijff gl tsiaers met die hooft zomme, die zij heffende is opt geseeth daer Jan Jacopss op woent, noch maeckt zij voerss Jacop Janss drie dubbel

Folio 53r

onraten, die sij Jan Jacopss haeren broeder geleent heeft, met noch haer paert ende deel vant lant In Ien maes geluth soo diep als zij daer inne gerecht is, ende noch een nijeuwe tijck. Ende daer en boven noch maeckt zij Elisabeth voirnoemt, den voerss Jacop Janss, dat hij sal wesen (nae haerder doot) eenen derden stock, in alle haeren achter latende goederen, met Willem Jacopss ende Jan Jacopss haere broeders. In alle haeren haesselijcke goederen, zoo wel in gelt datter geboert is, ende oyck noch teboeren staet gheen vuijtgescheijden, ende dat om redenen haer monerende. Ende wil ende begeert dat den voirss Jacop Janss aen die schoele gehouden zal wordden. Ende off Jacop Janss quame te sterven, sonder achter telaten, blijchende blijvende geborte ofte geboerten, dat als dan die voorss goederen, die van haerder zijden gecomen sullen zijn, wederom gedeelt sullen worden aen haere gerechte erffgenamen van haerder zijden, ende heeft begeert dat die quodicille ofte donatie geobserneert sal worden, allet zonder erch off list. Aldus geschiet voor Handrick Anthoniss Schout tot Sprange, Dierck Adriaenss de Bie, Jan Janss, Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman, ende Adriaen Willemss heemraders, ende mij als secretaris. Actum den 4 juny 1605.

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 83v

Op huijden datum ondergescreven zoo hebben Janssen Ariaenss, Handrick Ariaenss, ende Gerit Dierckss gelost ende affgequeten aen Gerit Janss ende Jan Huijbertss als kerckmeesters van Sprang, derdalff vat rogge jaerlicx. Meten hooftsomme die onserlieve vrouwe altaer Inden kercke van Sprangh heffende was op die goederen van Aert Handrickss Luer, geleghen inden ambacht van Sprang, daer aen dost ende aen die weest zijde naest geerft sijn Gerit Willemss cum suis, ende welcke voirss rogge hier mede te doot ende te nijet sal blijven, ende moet in allen registeren ende manuaelen gedoot ende gecasseert sullen wordden, ende die penninghen die daer aff gecomen zijn, zijn getuployeert tot reparatie vander kercke van Sprangh, ende dese lossing is geschiet ter presentie van Handrick Anthoniss Schout, Dierck de Bije Adriaenss, Jan Janss, Denis Janss, Handrick Oerman, Jan Dierckss heemraders. actum den 18e Juny 1605, mij present als secretaris.

Die penninghen sijn XIX gl.

                                                                                                                                            Leempoel

Op datum voorss heeft Jan Yewen Toniss aff gelost ende gequeten aen Gerit Janss ende Jan Huijbertss als kerkmeesters van Sprangh een jaerlicxe rente van XXXV st tsiaers met die hooftsomme die den altaer van St. Barbara inder kercke van Sprang hadde op een stuck hoylants, gelegen tot Besosoyen overdoude straet vuijt wijsens briefs die welcke hier mede gedoot is ende alle manualen, welcke voerss penninghen sijn getinployeert sijn tot reparatie vander kercke Sprangh. Actum als boven.

Folio 84r

Op huijden den 4e Julij anno 1605, compareerde voor Schout ende heemraders van Sprang die erffgenamen van Cornelis Huijbertss de Pruijser bij namen Andries Lenaertss ende met hem Jan Willem Lenaertss vervangende adconsident met Adriaen Jan Meeuss, Jan Jan Meeuss, Cornelis Bayenss als man ende voicht zijns wijffs Adriaen Goedertss. Ende hebben ons aen gebracht dat zij bevonden hebben onder Adriaen Jacopss bij goede rekeninge. In gelde ter somme van twee ende viertich rijnsguldens ende elff stuijvers.

Waer van die voirss erffgenamen vuijt hebben gegeven.

Inden eersten aenden pastoor ende luijden, van kercken rechten tsamen                       XIII st. 

Daen tot meester Jannis verdroncken                                                                                 III st.

Noch van het graft te maecken gegeven                                                                             VI st.

Vandie kiste gegeven                                                                                     II ½ gl.

Dielis Pieterss gegeven van schult gegeven                                                               XVII ½ st.

Peeter Godertss gegeven van dat Neloom daer gewoent heeft                                             XXV st.

Noch Peeter Lenaertss om godts wille gegeven                                                                    XXX st.

Noch isser verteert op die begraeffenisse opt d…..vaert                                      XVII gl

Folio 84v

Noch als wij erffgenamen met Adriaen Jacopss rekeninghe hielden doen                     verdroncken ende staet                                                                                               V gl.

Noch isser verteert ende verdroncken ende sij die luijden het gelt gingen draghen,                     zoo aen die kercken rechten, kiste ende andere verteerde costen ter somme van     III gl.     II ½ st.

                                                                                                                                    ——————

                                                                                                                  Somme     32 gl.         7 st.

Compt meer ontfanghen dan vuijtgegeven                                                    X gl. IIII st.

Den secretaris gegeven                                                                                           IIII st.

Noch den ermmen gegeven dat het recht loo aengaet                                    XXIII ½ st. in die bus.

Die reste vande overgeschoten penninghen zijn te samen voortaet bijden gheninghe die daer die aermoede moet hebben gehadt.

Folio 85r

Dat voor ons comen is Adriaen Willem Aersss ende heeft overgegheven met eenen verlije zoo recht is, Aert Joosten Smits een geseet met die timmeringen ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange, daer aen doost zijde naest geerft is Handrick Janss Vos, ende aen die weest zijde die weduwe ende kijnderen van Adriaen Adriaen Godertss, streckende vander Nijeuwerstraten zuijtwaerts op totten Loonchen erff toe, zoe groot ende cleijn als dat inden hoefslach gelegen is, ende heeft gewilcoert ende gelooft het voerss geseette vrijen ende te waren naden recht vanden lande, behoudelijcken dat hij daer jaerlicx vuijtgeldende zal blijven gelden den heijligegeest tot Sprang vier vaet roggen vuijt wijsens de brieven ende bescheijt daer aff zijnde. In conditien ende ondersproeken dat Adriaen Willemss ende zijn huijsvrouwe sullen haer woeninghe indie vuijtcamer behouden haer leven lanck met het voerhoefken, ende Aert Joosten sal het vuijtcamerken onderhouden in dach wechten, ende oyck het hoefken beheijnden ende alle die conterbutien betaelen buijten Adriaen Willemss ende zijne huijsvrouw schade, vuijtgescheijden hooft gelt, ofte schorsteen gelt, moet Adriaen Willemss tot zijnen laste behouden, ende oft quame dat Aert Joostss een huijsken voor int hoefken setten, om Ariaen Willemss met sijn huijsvrou in te woonen, soe moeten zij dat hoefken missen, dies moegge zij wermoes in Aert Joosten

Folio 85v

hooff haelen, ende nnaer doot van hen beijden zal dat wederom comen aen Aert Joosten ofte zijnen erffgenamen, actum den 15 Juny 1605 heemraders Dierck de Bije, Denijs Janss, Handrick Adriaenss Oerman.

Aert Joosten heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Adriaen Willem Eritss twee hondert vijff ende tseventich rijnsguldens, ende die tebetaelen nu gereet XXV gl, ende tot paessen anno 1606 vijftich gl, ende voorts die reste op vijff paesdaeghe daer den eersten aff verschijnen zal tot paessen anno 1607, ende dander daer naest aen volgende elcken paessen gelijcke penninghen, stellende hier voeren ten onder pande het boven gesceven geset, ende voorts alle zijne … goederen hebbende ende vercrijgende. actu als boven.

Die XXV gl gereet zijn betaelt op paessen eerstcomende is betaelt III gl Ariaen Willemss bekent noch ontfangh te hebben XLVII gl. Den paey anno XVIc seven is betaelt XL gl., in presentie van Arien Willemss als heemraet. Den paey anno XVIc ende acht is betaelt XL gl., in presentie van Jan Jan Meeuss als hemeraet. Den paey anno 1609 is betaelt XL gl. aen Ariaen Willemss Eritss, present Henrick Ariaenss Oerman, ende Jan Jan Meeuss Molegraeff heemraders. den paey 1610 is betaelt aen Ariaen Willem Eritss XL g., present Jan Jan Meeuss als heemraet, alsnoch bij Ariaen Willem Eritss ontfangen opten paey 1611 XXVII gl. XII st, alsnoch opten paey 1611 ontfangen bij Adriaen Dircks de Bie ende Joost Joostenss heijligeestmrs in Sprangh de somme van XII gl. VIII st, waer mede dese wilcoer geheel ende ten volle betaelt is, present Jan Jan Meeuss Molegraeff, ende Henrick Ariaenss Oerman, heemraders.

Folio 86 r

Op huijden datum ondergescreven, soo zijn voor ons gecompareert ende gecomen in haeren properen personnen, die eersame beddegenooten, Godert Claess de Wit, ende Anneken Wouter Booms dochter zijne wittige huijsvrou, beijde gesont sijnde van lichaem gaende ende staende, haer verstant memorie, ende kennisse wel hebbende, ende gebruijckende, als dat op datu deses voor onsen ooghen scheen, ende bleecke. Ende hebben met rijpen wille, met hen beijden, gemaeckt gedisponeert, maecken ende disponeren mits desen, haer testamente ende vuijtersten wille, in forme ende manieren zoo als hier naer volcht versproch deene den anderen. Soo dat die lanxte levende van hen beijden, zal hebben, behouden, besitten, ende gebruijcken, sijne, ofte haeren leven lanck, alle die goederen die sij testateuren tesamen hebben ende besittende zijn, ende den eersten afflijvigen metten doot ontruijmen ende achterlaten zal, gheen vuijtgescheijden waer die gelegen sijn, ofte bevonden sullen wordden, in Hollant, Brabant, int landt van Heusden, ofte elders, het sij have ende erffve, schult ende onschult, ende ofte quame dat den lanxlevende van hen beijden, in moode gebreck hadde ende nijet wederom den verhouden, dat den lanxlevende, die

Folio 86v

goederen zal moeghen beswaren off vercoopen, zoe verde dat hij ofte zij gebreck sal hebben om eerlijcken ende tamelijcken aff te leven ende zijn nootdruste afte nemen zijn leven lanck. Ende dat den lanxlevende van hen testateuren haere kijnderen, die zij tesamen bijden amderen hebben geprocreert, sullen opbrengen ende onderhouden, in allen tghene zij gehoeffende sijn van cost ende clederen. Ende als die off eenichvan dien kijnderen tot haeren houwelijcken staets zullen comen, dat den lanxlevende van hen testatmeren, die in haeren houwelijcken staets zal doen, een vuijtsetsel, tamelijcken ende eerlijcken naer haeren staet, ende dat onbecroont van yemanden. Ende zij testatueren voerss, begeren ende willen dat dit haer testament ende vuijtersten wille als vorss staet, zal in zijn vol offert blijven ende onderhouden wordden onverbrekelijcken, ten ware dat den lanxlevende wederom verhoudelicten, zoo sullen die kijnderen die zij tesamen bij den anderen hebben, ende int leven sullen zijn, haers vaders, ofte moeders goet hebben ende haer laten volgen. Noch maeckt ende disponeert Goyaert Claess de Wit voirss, dat die kijnderen die Gijsbert Wouterss geprocreert heeft bij Lijsken zijne dochter eens naer sijn doot van zijne haer beste vaders goet als testatuer voirss die int leven zullen wesen tsamen eens XII gl ende nijet meer, doer oersaecken hen daer toe momerende, aldus geschiet voor Handrick Anthoniss Schout tot Sprang, Denis Janss ende Hendrick Ariaenss Oerman als heemraders, actu den 16 decembris 1604.

Folio 87r

Dat voor ons comen is Peeter Bastiaenss, ende heeft overgegeven met een vrij verlije zoo recht is Adriaen Witten, een eijnde landts gelegen inden ambacht van Sprangh, daer aen doost zijde naest geerft zijn Margarita Willem Wijnen weduweende kijnderen, ende aen die weestzijde Jan Janss cum suis, streckende vander ouder straten zuijtwaerts op tot Huijbert Pieterss alias Goethert erff toe, met alsulcke wegen ende stegen vrijdomme,als het selffde eijnde landts, zuijtwaerts op totter nijeuwer straten toe daer aff heeft, vuijtwijsens eenen besegelden brieff, daer aff zijnde van dato duijsent vijffhondert vijff ende vijftich, daer desen brieff mede doersteken is. Ende Peeter Bastiaenss heeft gewilcoert ende gelooft dit voerss eijnde landts te vrijen ende te waren, ende alle voer comende afte doen naden recht vanden lande. Actum den XXII en october anno 1605, heemraders Denijs Janss, Adriaen Willemss, Hendrick Oerman, ende Frans Corstiaenss.

Adriaen Witten heeft gewilcoert ende gelooft zoo recgt is Peeter Bastiaenss die somme van Ic LVI guldens, tebetaelen op acht jaeren, dach te weten die eerste vier jaeren alle jaer XIX gl ende dander vier jaeren elck jaer XX gl, maeckende tsamen Ic LVI gl,

Folio 87v

Daer den eersten paey aff verschenen is Sint Jans misse anno XVIc vijff, ende dander daer naest den volgende, stellende daer vvoer ten onderpande het selve eijnde lants, ende voerts alle zijnen andere goederen, hebbende ende vercrijgende, actu als boven.

Peeter Bastianen bekent dat hem Arien Witten ende betaelt heeft den paey voerscreven Sint Jansmisse anno 16007 ende alle voerleeden jaeren, present heemraders Denis Janss, Jan Janss, Hendrick Ariaenss Oerleman, Arien Willemss ende Frans Korsten. Actum desen X en februaris anno 1607.

De paey 1607, ende 1608 is betaelt bij Jan Janss Cock volgens den wilcoir ende coopsedul daer van sijnde, ons geblecken is van dato den XVIen februarij 1607. In presentie van Frans Bastiaenss hemeraet. Den paey 1609 is betaelt bij Jan Janss Cock duer begerte van Arian Witten weduwe XX guldens, present als boven. Den paey 1610 is betaelt bij Jan Janss Cock duer begerte vande weduwe voorss XX gl. In presentie van Arian Mertenss heemraet. De paeyen 1611 ende 1612 sijn betaelt XL guldens doir Jan Janss Cock, Pieter Bastiaenss obligatie aff gedaen heeft. Waer mede desen wilcoer heel ende te vollen betaelt is.

Folio 88r

Dat voor ons comen zijn Cornelisken Handrick Jan Michielss weduwe met haeren gecoren voicht, Gerit Handricks Janss, Janneken Handrick Janss dochter met haere gecoren voicht, Ariaen Corneliss als man ende voicht van Lijntken Handrick Janss dochter. Ende sij tesamen vervangende ende haer sterckmaeckende voor Hilleken Pieters dochter, Toentken Jan Michiels dochter met haeren gecoren voicht, ende hebben gesamenderhant overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Aert Toniss de Greeff, te weten Cornelisken die moeder die een helft ende die ander elck een thiende gedeelte in een geseet met die timmeringhe ende geboomten dier op staende, gelegen inden bedrijve van Sprang, daer aen doostzijde naest geerft Aert Jan Rommen, ende aen die westzijde Toentken Jan Michielss dochter, streckende vander nijeuwer straten noort waerts op totter ouwerstraten toe. Ende dese vooss persoonen hebben gewilcoert ende gelooft het voerss geseet te vrijen ende te waren, ende alle voercommeren aff te doen tot desen daghe too, naden recht vanden lande, mets conditien dat Cornelisken weduwe voorss haer woeninghe sal behouden int vuijtcamerken, haer leven lanck, met twee roeden hooffs, dies sal zij die camere in raecke ende daecke houden, acte den XIIIIen decembris anno XVIc vijff, heemraders Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman, Jan Dierickss, Ariaen Willemss ende Ffrans Corsten.

Folio 88v

Aert Toniss de Greeff heeft gewilcoert ende gelost zoe recht is die voerss persoonen VIIIc LCXV gl, te weten Cornelisken weduwe die een helft, ende dander die ander helft tebetaelen nu gereet hondert gl, ende voerts des jaers hondert gl totter volder betaelinge toe. Daer den eersten paeij aff verschijnen zal nae die gereede peningen tot paessen anno 1607, ende dander daer naest aen volgende. Is geconditioneert dat Adriaen Corneliss zijn aenpaert, dat gem toecompt sal ontfanghen vuijt die peningen die verschijnen zullen in die gereede peningen, ende voerts op die eerste twee paesdaeghen, ende dander sullen zoo veel min ontfanghen op die twee daeghen, ende Aert Toniss heeft voor dese voorss peningen gestelt tot een onderpande het geseet daer dese peningen aff spruijtende sijn, ende voerts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actu als boven.

Die hondert gl gereet sijn betaelt opten XVen decembris 1605. Ariaen Corneliss heeft ontfangen zijn derde paert tot XXVIII gl toe van Neltken, zijn wijffs moeder, nae die gereede peningen. Den ersten paeij is betaelt hondert gulden anno 1607, in presentie van Arien Willemss als heemraet. Arien Corneliss heeft ontfangen zijn derde paert tot XXXIII gl toe van Neltken zijn swijffs moeder. Den tweeden paeij nae die gereede peningen is betaelt hondert gl, in presentie van Jan Dierckss als heemraet. Ariaen Corneliss heeft ontfangen zijn derde paert tot XXVIII gl toe van Neltken sijn wijffs moeder. Den driedem paeij nae de gereede peningen is betaelt Ic gl anno 1609, in presentie van Jan Janss als hemeraet, Jenneken Hendrick Michielss dochter heeft voort Jan Janss als hemeraet, ende Peter Janss secretaris bekent dat sij met Gerit Hendrickss Haen ..oeder van haer moeder van dese bovengeschreven termijnen tot desen dagen toe brtaelt sijn, actum desen ijersten meij anno 1607, present als boven.

Folio 89r

Dat voor ons comen is Aerdt Toniss de Greeff ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Willem Wouterss een huijsinge ende erffve daer aen gelegen is, zoo groot ende cleijn als dat inden bedrijve van Sprange gelegen is, daer aen doost zijde naest geerft is Peeter Jacopss, ende aen die weest zijde Willem Wouterss, streckende vander nijeuwer straten suijtwaerts op tot Peeter Jacopss erff toe. Ende Aerdt Toniss voorss heeft gewilcoert ende gelooft dit voerss huijs ende erfve te vrijen ende te waren, in alder manieren als dat in voergaende giften overgegeven is, behoudelijcken dat Willem Wouterss daer jaerlicx vuijt zal geldende blijven, den kijnderen van joncker Huijgo van Berckel eenen chijns van XIIII st tsiaers Naer tinhouden den brieven ende bescheijt daer aff sijnde, actum den 13 decembris 1605, heemraders Handrick Ariaenss Oerman, Denijs Janss, Ariaen Willemss, Ffrans Corstiaenss.

Dat voor ons comen is Aerdt Toniss de Greeff ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Goijaert Deniss eenen acker landts gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Handrick Aertss Braber ende aen die weest zijde Denijs Janss, streckende vander nijeuwer straten zuijtwaerts op totter Loonsen erff toe, ende Aerdt Toniss voorss heeft gewilcoert ende gelooft den voerss acker lants te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, actum als boven.

Folio 89v

Dat voor ons comen is Willem Wouterss als man ende voicht sijns wijfs voer hem selven, ende mede staende ende hem sterckmaeckende voor Sussia Peeter Jacopss weduwe, sijns wijfs moeder, vervangende mede Gerit Peeterss sijn wijffs broeder, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo als recht is, Cornelis Goessenss een gesete met die timmeringe, ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprangh, zoo groot ende cleijn als dat inden hoefslach geleghen is, daer aen doostzijde naest geerft is Jan Sijmonss Vos, ende aen die weest zijde Jan Wijnantss, streckende vander nijeuwer straten, zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe. Ende heeft gewilcoert ende gelooft het voerss geseet te vrijen ende te waren naden recht vanden lande. Actu als boven.

Desen wilcoer is ten volle voldaen en betaelt metten …………………bij Hendrick Corst Wijnen opten XIX en januarius 1631.

Cornelis Goessenss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Willem Wouterss voor hem selven, ende voerts tot behoeff van Sussia Pieter Jacops weduwe, met Gerit Peeterss die somme van Xc XL guldens, tebetalen hondert gulden gereet die verschenen sijn paessen Ic gl, ende den erssten paessen XL gl totter volder betalinge too, ende Cornelis Goessens heeft daer voer gestelt ten onderpande het boven gescreven geseet, daer dese penninghen aff spruijtende sijn, ende voerts allen zijnen anderen goederenhebbende ende vercrijgen, actu als boven. Die Ic gl verschenen paessen 1605 sijn betaelt. Den paey 1606 passen is betaelt Ic gl. Den paey 1607 is betaelt Ic gl present van den offecier. Den paeey 1608 is betaelt Ic gl, in presentie van Jan Janss, ende Hendrick Ariaenss Oerman als heemraders.Den paey 1609 is betaelt Ic gl, in presentie van Hendrick Ariaenss Oerman, ende Frans Corstiaenss heemraders. Den paey 1610 is betaelt hondert guldens. Den paey 1611 is betaelt Ic guldens. In presentie van Jan Janss als heemraet. Den paey 1612 is betaelt Ic guldens, in presentie van Jan Janss Molegraeff ende Henrick Ariaenss Oerman heemraders. Den paey 1613 is betaelt Ic guldens, present Jan Janss Molegraeff als heemraet. Den paey 1614 is betaelt Ic guldens. Den lesten termijn van desen wilcoer bedragende XI guldens dient die verschenen is paeccvhen 1615. hout die weduwe van Cornelis Gossenss sal cum suis onder, midts bettaelende daer van behoorlijcken interest lapt hij is tot……….gebleven. Present ………. Molengraeff ende Peeter Janss, Secretaris tot Sprang. Actum desen XII…..anno 161..

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 90r

Dat voor ons comen zijn Adriaen Merten Willemss voor hem selven, ende mede als voicht vande weeskijnderen van Lauris Mertenss, bij namen Alitken Lauris dochter, Mariken Lauris dochter, Ariaentken Lauris dochter, Merten Laurissen aen Jenneken Lauris dochter verweckt bij Sussia Bastiaens dochter als erfgenamen van Willemken Mertens dochter. Ende hebben overgegeven met eenen verlije zoo recht is, Willem Jacopss, elcz haer vierde paert, te weten tesamen die helft in een geseet ombedeelt met die helft van allen timmeringhen ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doostzijde naest geerft is, Andries Claess, ende aen die west zijde Tonis Joostenss, streckende vander ouwer straten noortwaerts op totten Besoyensen erff toe, mets conditien dat hij vuijt die helft vant geseet jaerlicx sal geldende blijven den heijligegeest tot Sprang, die helft van acht strijck voir roggen, ende den ambachtsheer van Sprang derdalfens cappuijn, ende voerts hebben sij elcx gelooft haer vierde paert vant voerss geset te vrijen ende te waren, naden recht vanden lande. Actu den 22e decembris anno XVIc vijf, heemraders Handrick Adriaenss Oerman, Denijs Janss, Jan Dierckss, Ariaen Willemss ende Frans Corstiaenss.

Folio 90r

Willem Jacopss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Ariaen Mertenss als voicht van Lauris Mertenss weeskijnderen, vijff hondert ses gl vijff stuijvers, ende Adriaen Mertenss voor hem vijff hondert ses gl vijff st, te betalen nu gereet een vierde paert, ende voerts die ander penninghen op drie jaeren dach daer naer, daer den eersten paey aff verschijnen sal corsmisse anno XVIc sesse, ende dander twee corsmisse daghe daer naast aen volgende, totter volder betalinge toe, stellende daer voeren ten onder pande alle zijne goederen hebbende ende vercrijgende, actu als boven.

De gereede penninge sijn betaelt, den paey anno XVIc ses is betaelt, ende den paey anno XVIc seven is betaelt. In presentie van Jan Janss ende Hendrick Ariaenss Oerleman als heemraders. Dese voorss wilcoer voorts is geheel ende ten volle betaelt aen Ariaen Mertens voor sijn selven, ende meede voor de twee jongste weeskijnderen van Lauris Mertenss bij naemen Jenneken Lauris dochter ende Merten Lauriss, ende meede Antonis Dingemanss, Jan Wouterss Spang, ende Joost Rueten …alle present weesende.

                                   Dat voor ons comen sijn.

Willem Jacob Toniss, Adriaen Mertenss voor hem selven, ende mede als voicht vande weeskijnderen van Lauris Mertenss sal, bij naemen Alitken Lauris dochter, Mariken Lauris dochter, Ariaentken Lauris dochter, Merten Lauriss, ende Jenneken Lauris dochter, alle verweckt bij Sussia Bastiaens dochter voorss. Ende Corst Corstiaenss, allen als erffgenamen van Willemken Mertenss dochter zal. Ende hebben overgegeven met een vrij gifte zoo als recht is Hendrick Anthoniss Schoutent tot Sprangh een eijnder landts, gelegen inden ambacht van Sprangh, inden oude straet daer aen doost zijde naest geerft is Denijs Goijaertss, aen die west zijde het dorpsnijenstege, streckende vant dwars stechken noortwaerts op totte Besoijenssen erff toe. Ende voorts soo hebben dese voorss erffgenaemen gewilcoert ende gelooft dit voorss eijnde lants te vrijen ende waren …..alle voorcreven aff te doen tot desen daghe toe, naden recht vande lande, actum desen XXIIen decembris anno XVIc ende vijff. Present heemraders Henrick Ariaens Oerman, Denijs Janss, Jan Dierckss, Ariaen Willemss, ende Frans Corstiaenss.

Folio 91r

Dat voor ons comen sijn Willem Jan Toniss, Adriaen Mertenss voor hen selven, ende mede als voicht vande weeskijnderen van Lauris Mertenss, met namen Alitken Lauris dochter, Mariken Lauris dochter. Ariaentken  Lauris dochter, Marten Lauris soen, ende Jenneken Lauris dochter, allen verweckt bij Sussia Bastiaens dochter, ende Corst Corstiaenss als erffgenamen van Willemken Mertens dochter, ende hebben overgegeven met eenen verlije zoo recht is Handrick Ariaenss Molder, eenen halven ackerlants, gelegen inden ambacht van Sprang. Daer aen doost zijde naest geerft is Joost Jostenss cum suis, ende aen die weest zijde Floris Tomass, streckende van Jan Willemss erff noortwaerts op totten Besoyenssen erff toe, mets conditien dat hij vuijten voerss halven ackerlants jaerlicx sal gelden ende blijven, die helft van drie vaten rogge, Sinte Catherijne altaar inden kercken van Sprang, voerts hebben sij gewilcoert ende gelooft den voorss halven ackerlants te vrijen ende te waren, ende allen voorcommer, ende calangien afte doen tot desen daghe toe, naden recht vande lande, actu als boven.

Corstiaen Corstiaenss heeft voor Ariaen Willemss als hemeraet bekent dat hij van Hendrick Arienss Molder van dese boven gescreven halffen acker lants voor sijn vierdepaert te vollen betaelt is. actum desen XXIIIen septembris 1609. ende mij present als secretaris.

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 91v

                                                   Dat voor ons comen is

Willem Jacob Toniss ende heeft overgegeven met eenen verlije zoo recht is Wouter Gerrit Aertss anderhalven acker lants, gelegen inden ambacht van Sprange, daer aenden heelen acker lants aendie suijtzijde neffens geerft is Wouter Geritss voorss, ende aen die nort zijde den aenderen halven ackerlants, ende Ariaen Aertss, streckende vanden Eijckendijck weestwaerts op tot Dingeman Ariaenss erff toe, ende den halven acker, streckende van Aen Aertss erff weestwaerts op tot Dingeman Ariaenss erff toe, daer aen die noort zijde oijck naest geerft is Ariaen Aertss voirss, met conditien dat hij daer vuijt sal geldende blijven des lants aenpaert van alsulcke sijnssen ende pachten als het gasthuijs van Waelwijck op heel dit hoeff heffende is, voirts gelovende tit voorss lant te vrijen ende te waren, ende allen voercommer aff te doen tot desen dacghe toe, nae den recht vanden lande. Actum den XXIIen decembris anno XVIc vijff. Present haamraders. Denijs Janss, Henrick Ariaenss Oerman, Ariaen Willemss, Jan Dirckss, ende Frans Corstiaenss.

Folio 92r

                                          Dat voor ons comen is

Jan Wijnantss ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo als recht is Aert Toniss eenen acker landts, gelegen inden ambacht van Spranghe, daer aen doost zijde naest geerft is den voorss Jan Wijnantss, ende aen die west zijde Corst Korstiaenss, streckende vander ouwer straten nortwaerts op totten Besoyenssen erff toe. Ende Jan Wijnantss voorss heeft gewilcoert ende gelooft den voorss acker landts te vrijen ende te waren naden recht vanden lande. Acyum den XIIIIen augusti anno 1604. present heemraders Dierck Arienss de Bie, Jan Janss, Tonis Janss, ende Hendrick Arienss Oerman.

Ick Jan Wijnantss bekenne ontfangen te hebben van Aerdt Toniss de Greeff de somma tot hondert twee ende vijftich rijns guldens, ende dat ter volder betaelinge van eenen acker lans gelegen onder Sprang inde oude straet, vuijtwijsens de gifte ofte bescheijt daer van sijnde, soo schelt ick Jan Wijnantss voorss, Aert Toniss voorss, ofte sijnen nacomelinge van dijen acker landts niet meer, ende en sal gemolisteert worden, ende dat sonder erge ofte list als toirconden, soo heeft Jan Wijnantss dese quitantie onderteeckent opten IIen Julije anno 1605. Ende voorts vrijgaet vuijtwijsens de gifte daervan sijnde tot meerder seeckerheijt, als getuygen Denis Janss Brouwer, Jan Hendrick Cleijn, ende Jan Jan Meeuss die dese quitantie mede ondertijckent hebben. Onder stont aldus bij mij Jan Jan Meeussen, bij mij Jan Wijnantss, bij mij Cornelis Janss, bij mij Jan Handrickss Cleijn.

Gecopieert vut die principale …..ende is daer mede bewonden te accorderen voorde tot voorde …..

Folio 92v

                                             Dat voor ons comen is

Henrick Aertss, ende heeft overgegeven met een vrije gifte zoe recht is, Goyaert Deniss eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprange inde nieuwestraet waer aen doost zijde naest geerft is Lambert Wouterss, ende westwaert den voornoemde Goeyaert Deniss, streckende vander nieuwer straet zuijdwaerts op totten Lonsschen eerff toe, ende Henrick Aertss heeft dese gift gelooft te vrijen ende te waren,ende allen voorcommer aff te doen tot desen dage toe, nae den recht vanden lande. Present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Henrick Arienss Oerleman, Frans Corstiaenss, ende Jan Dirckss. Actum desen tweeden desemberis anno 1605.

Goedert Deniss heeft gewilcoert ende gelooft soe recht is Henrick Aertss twee hondert seven ende twijntich karolis guldens, te betalen, seven gulden geredt bij de vestegende paesschen anno sestien hondert seven vijftich karolis guldens, paesschen sestien hondert acht vijftich karolis guldens, paesschen sestien hondert neghen vijftich karolis guldens, paesschen XVIc X vijftich karolis guldens, ende passchen paesschen XVIc XI twijntich rijns guldens. Daer voor Goeaert Deniss voorss ten onderpande stelt den voorss acker, ende voorts alle sijne anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Dach Datum als boven. Die seven gulden gereedt sijn betaelt op paesschen anno XVIc seven, is op betaelt alle Licop recht boven mede afgereckent vijff guldens XIIII st. Den paey 1607 is betaelt. In presentie van Arien Willemss als heemraet. Den paey XVIc acht is betaelt Lgl. In presentie van Arien Willemss als heemraet. Den paey 1609 is betaelt L gl. In presentie van Arien Willemss heemraet. Den paey 1610 is betaelt L gl. In presentie van Arien Willemss als heemraet. Den paey 1614 is betaelt, waer mede dese wilcoer ten volle betaelt is.

Folio 93r

Op huijden desen Xen februarij anno XVIc ende seven sijn voor ons gecompareert ende verschenen die eerbare ende eersame beddegenoten Cornelis Jacopss ende Anneken Aerts dochter zijne wittighe huijsvrouwe, beijde gaende ende staende haer memorie ende verstande wel machtich ende gebruijckende als dat voor onsen ooghen wel scheen ende bleeck, ende hebben gemaeckt, gedisponeert maeckende, ende disponeren haer testamente ende vuijtersten wille in forma ende manieren hier naer volgende, dat den lanxst levende van haere beijder testateuren sal hebben, behouden,besitten,ende gebruijcken hen leven lanck allen haerder beyder goederen die sij te samen besittende zijn, ende den eersten afflijvighen metter doot ontruijmen zal, het sij hare ende erffve schult ende wederschult, waer die gelegen zijn, ofte bewonden sullen worde , gheen wijtgescheijden, die selfde goederen te moeghen vercoopen tot noot, om die schult mede tebetaelen, ende oyck den lanxst levende van hen beijden daer eerlijcken ende tamelijcken aff te leven naer sijnen staet, ende voorts daer inne te doen alleleens, off zij testateuren beijde in levende lijve waeren, sonder daer iemanden eenighen inventaris ofte rekeninghe aff te geven ofte derffen doen, ende off quame dat den lanxt levende van hen beijden wederom quame te houwelijcken

Folio 93v

dat die alsdan gehouden zal wesen die Hollandtse goederen te deelen tegens zijne kijnderen naden Suijthollantssen recht. Willende sij voorss testateuren dat dit zij haer testament ende vuijtersen wille ende het selffde bij haere kijnderen achtervolcht sal worden, ende zoe wie des contrareerende is sal gepriveert sijn van allen die goederen mets eens hebbende ses rijnsguldens sonder meer. Aldus geschiet voor Henrick Anthoniss schout tot Spranghe , Jan Janss, Hendrick Arienss Oerleman, Denis Janss, ende Frans Corstiaenss heemraders.

Folio 94r

                                              Dat voor ons comen is

Cornelis Aertss ende heeft overgegeven met eender vrijen gifte soo als recht is Corstiaen Adriaenss Molder seeckere twee hont dellen, gelegen inden bedrijve van Sprange, streckende vanden ouden straet sloot aen, suijdewaerts op sonder slooten totte twee voornoemde hondt toe, Jan Hendrickss Mauthaen ten oosten geerft is, ende Jan Corneliss, aen de west zijde midts dat Cornelis Aertss den wech aenden west zijde beneffens Jan Corneliss sal houden aen sijn selvennegen voeten breeten blijvende die twee hont voorss neffens den anderen int geheel, midts ondersproocken dat denn vercooper sal gehouden wesen den Copere vanden voornoemde wech voor hem ende sijne nacomelingen te vrijen ende te waren sonder enige schade daer van bijden Copere ofte sijne naecomelingen te lijden, nu ofte ten ewigen dagen. In presentie van Arien Willemss als heemraet.

                                                  Dat voor ons comen is

Jan Wijnantss ende heeft overgegeven met een vrij gift zoe als recht is Cornelis Goessen negendalff roeij drie voet lants, gelegen inden ambacht van Sprange inde nieustraet qaer ten oosten naest geerft is den voorss Cornelis Goessen, ende aen die west zijde den voorss Jan Wijnantss, streckende van Cornelis Goess voorss erff aff zuijtwaerts op yot den voernoemde Cornelis Goess erff toe, ende Jan Wijnantss voorss heeft gewilcoert ende gelooft dese voorss negendalff roeij ende drie voet lants te vrijen ende te waren naden recht vanden lande. Actum desen Vien octobris anno XVIc seven, present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Ariaen Willemss, Hendrick Ariaenss Oerleman, ende Frans Corstiaenss.

Dese voorss negendalff roeij ende drie voet lants heeft Cornelis Goessen te vollen betaelt aen Jan Wijnantss. Present als voer.

Folio 94v

                                  Dat voor ons comen zijn

Aert Corneliss voer sijn selven voer de helft, Cornelis Aertss als vocht van Aert Corneliss weeskijnt voer een vierdepaert, Tonis Toniss als man ende vocht van Mariken Jans als zijn wijttige huijsvrowe,Gerit Janss, Arien Janss voor haer selven, Aert Jost Berteroms voor zijn selven, Arien Henrickss Vos als man ende vocht van Katelijna Jost Berteroms, zijn wijttige huijsvrou, Denijs Peterss als man ende vocht van Berbara Jost Berteroms dochter, zijn wijttigr huijsvtou, Joost Peterss Berteroms voor zijn selven, ende Huijbertken weduwe Willem Thonis Henrickss, met haren gecoren vocht, die haer de heer met recht gegonnen heeft, ende hebben gesamenderhant overgegeven een yderen een alsoe diep als zij daer inbesterven zijn van het naergelaten weeskijnt van Arien Berteromss sal, met den voorlij, zoe recht is Thonis Jan Dirckss een geseedt met die timmeringe ende geboomte daer op staende, gelegen inden ambachy vander Sprange, daer aen doost zijde naest geerft is Willem Jacobss, ende aen die west zijde Tonis Aertss van Giersbergen, streckende vanden Loonse erffve noerdewaert op tot den halven sloot vande gemeen hogen toe, ende dese comparanten hebben gewilcort ende gelooft dat voorss geseet te vrijen ende te waren, ende alle voercommer afte doen tot desen daghe toe, nae den recht vanden lande, behoudelijck dat Tonis Janss vuijt voorss geseet geldende sal blijven alsulke rente sijnsen als den heijligen gest, de kerck, ende onse vrouwen autaer van Sprange daer jaerlicx tot desen dagen daer op heffende zijn.

Folio 95r

Tonis Janss heeft gewilcort ende gelooft zoo recht is tot behoef van Aert Corneliss met zijne dividenten zoe diep als een ijder voer het zijn daer in gericht ende bestorven zijn Xc LXXIIII guldens tebetalen alle jaer met hondert rijns guldens, daer den eersten aff verschijnen sal tot paesschen anno 1607, ende zoo vorts van paesschen tot paesschen tot der volder betalinge toe, ende het laeste jaer LXXIIII gl, daer hij voer ten onderpande stelt het voorss geseedt, ende vorts alle zijn ander goederen hebbende ende vercrijgende. Actum desen XIIIIen februarius anno 1607 present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Jan Dirckss, ende Henrick Arienss Oerleman. Tonis Janss heeft betael in gelde aen Aert Corneliss opten eersten paeij op rekenienge voer sijn porsie LIIII gl VI ½ st, noch heeft den selven betaelt voor Aert Corneliss porsie van treckgelt, lijcop, verterde costen, te samen XIX gl VIII st. present heemraders Henrick Arienss, Denijs Janss. Actum desen XVIen aperilis anno 1606, noch brkent Aert Corneliss dat hij vorts gereckent heeft van vorder oncosten van de eerfgenamen van Aert Joost Berteroms cumsiuis, dat Tonis Janss betaelt heft de somme van hondert gl, daer mede den eersten paey betaelt is anno 1607. Present heemraders ajs voeren, den tweeden paey is betaelt aen Aert Corneliss met zijn condividenten te weten passchen anno XVIc acht, hondert gl, in presentie van Jan Dierckss als heemraet, den drieden paey is is betaelt aen Aert Corneliss met zijn condividenten wesende paesschen anno 1608 Ic gl, in presentie van Jan Dirckss sijnen vader, ende als heemraet, den IIII en paeij paesschen 1610 is betaelt Ic gl aen Aert Corneliss met sijn condividenten, den V en paeij paesschen 1611 is betaelt Ic gl aen Aert Corneliss met sijn condividenten, den VI en paeij  paesschen 1612 hebben Arien Henrickss Vos, Joost den Leenhouwer met Jan van Roij, met H……… condividenten haer portie ontfangen XXV gl ten presentie van Arien Willemss als heemraet, Aert Corneliss heeft sijn con ……vande termijn 1612 ontfang L gl ende ……waer mede dese termijn 1612 te volle betaelt is, presentie…………..

Folio 95v

Dat voor ons comen is Tonis Ariaen Jacopss ende heeft over gegeven met een vrij gifte soo recht is Wolfaert Bastiaenss een geseet met die timmeringe ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doostzijde naest geerft is Frans Bastiaenss, ende aen die wetsijde Jan Geritss, streckende vander ouwerstrate zuijtwaerts op tot halff den waterlaet toe, zoo groot ende cleijn als dat daer inden hoeffslach gelegen is, ende Tonis Ariaenss voorss heeft gewilcoert ende gelooft, dat voerss geseet te vrijen ende te waren, naden recht vanden lande tot desen daegen toe, behoudelijcken dat hij daer jaerlicx vuijt sal geldende blijven den ambachtsheer van Sprang eenen halfven cappuijn,actu den XIIIen januarij XVIc ses heemraders Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman, Ariaen Willemss, ende Frans Corsten.

Wolff Bastiaenss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Tonis Ariaenss VIIc LXXV gl tebetaelen op acht paesdaeghen, die seven eerste paessens elcken paessen hondert gl ende den achtsten paessen LXXV gl, daer den eersten paey aff verschijnen sal paessen XVIc ses, ende dander daer naest aenvolgende, voor welcke penningen hij heeft gestelt ten onderpande het boven gescreven geseet, ende voerts alle sijne andere goederen hebbende ende vercrijgende, actu als boven. Die hondert gl die verschijnen sullen paessen 1606 sijn betaelt opten dach vande giften. Den tweeden paey anno XVIc seven is betaelt hondert gl. In presentie van Henrick Arienss Oerman ende Frans Coersten heemraders, den drieden ende vierden paey 1608 ende 1609 sijn betaelt IIc gl, present Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman heemraders, voorss paey 1610 is betaelt Ic gl, in presentie van Jan Dirckss heemraet, den VIen paey anno 1611 is betaelt Ic gl, opten VIIIen often lesten paey die verschenen is paessen 1613 is betaelt XLI gl, …heeft den termijn van 1612 noch te betaelen XLI gl………hier op intrest, die hij sal betaelen tot paosschen 1614, den VIIIen lesten termijn die……..is paesschen 1613 als voorss staet isvoort te volle betaelt. Tonis Adriaenss, Jacob Wijnantss bekent dat hij van desen wilcoer hier tegens geschreven geheel ende te volle betaelt ende voldaen is. In presentie van Handrick Adriaenss Oerlman als heemraet, Actum datum desen lesten decembris anno 1617.

Folio 96r

Dat voor ons comen is Wolff Bastiaenss ende heeft overgegeven met eenen verlije soo recht is Jacop Godertss een geseet met dietimmeringe ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, daeraen doost zijde naest geerft sijn Handrick van Wesel ende Tonis Ariaenss Kersmaecker, ende aen die weestzijde Claes Willemss, streckende vander ouwer strate ende van Handrick van Wesels erff suijtwaerts op totten halffven waterlaet toe, soo groot ende cleijn als Wolff Bastiaenss dat gebruijckt ende beseten heeft, mets dat hij vuijt die oost zijde vande geseet jaerlicx sal geldende blijven drie vaten roggen onser Liever vrouwen antaer inder kerke van Sprang, ende een smael hoen den gasthuijs tot Waelwijck, ende op die weestzijde den ambachtsheer van Sprang een derdendeel van eenen cappuijn, noch eenen gulden tjiaers aenden erffgenaemen van Melis Corneliss, ende derde paert van eenen gulden tsiaers aen Lijsken Joost Joostenss daer hij aff indie winste sal treden nu ter stont, voor welcke renten hij Corsten sal voor die hoost penninghen vandien aen sijnen lesten paey vanden wilcoer, XXI gl VII st tot los vande voorss renten, noch een perseel landts gelegen aendie hooge, daer aen doostzijde naestgeerft is Ariaen Jasperss, ende aen die weest zijde den erffgenamen van Joncker Baeymaers, streckende van halfven den waterlaet suijtwaerts op totten richtpat toe, mets dat hij daer laerlicx vuijt sal gelden. Den gasthuijs tot Waelwijck ende halven brasoonen, voorts heeft hij dat gelooft te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, actu als boven. Dese voorss dordepaert van eenen gulden tjiaers heeft Jacob Goeijaertss gelost ende affgequeten, soo wel den cost soe als alle verloopen pachten, aen Henrick Stofvels ende hij mede hem sterckmaeckende voor Jacob Henrickss sijnen swager, ende beloost dat hij den principaele brief vande voorss rente in hande vande voorss Jacob Goeyaerss ende Niclaes Willemss Snijder, alsoo den voorss Niclaes Willemss des andere teee paerten vande voorss …..tsiaers oick gelost ende gequet  zoo als voorss den brief  hiermeede doots tenijet gedaen sal worden. Present  Adriaen Mertenss Glaviman als heemraet, actum den XIIIen februarij 1622.

Folio 96v

Jacop Godertss heeft gewilcoert ende gelost zoo recht is Wolfaert Bastiaenss Vic LXXV rijnsgl, ende die tebetaelen nu gereet Ic gl, ende voerts des jaers LXXV gl, daer den eersten paey van belalingen aff wesen sal nae die gereede hondert gl tot paessen anno XVIc ende seven, ende dander daer naest den volgende. Ende heeft daer voor gestelt ten onderpande het boven gescreven geseet ende perseel lants ende alle zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Actu als boven. Die hondert gl gereet sijn betaelt. Den eersten paey nae de gereede penninge is betaelt LXXV gl anno 1607, in presentie van Arien Willemss als heemraet. Den tweeden paeij nae die gereede penninge is betaelt LXXV gl anno 1608, in presentie van Jan Janss ende Hendrick Ariaenss Oerman, als heemraders, den drieden paeij nae die gereede penninge is betaelt LXXV gl, present Jan Janss ende Hendrick Arienss, heemraders 1609, den IIIIen paeij 1610 is betaelt LXXV gl, present Jan Dierckss heemraet, den V en paeij nae die gereesde penningen is betaelt LXXV gl, anno 1611, in presentie van Jan Dierckss als heemraet, den VI en paeij nae die gerede penningen is betaelt LXXV gl, anno 1612, op den VII en paeij 1613 nae die gereede penn is betaelt XLI guld, desen voorss termijn is voorts te volle betaelt, ……..LXXV gul t’samen den VIII en ende den lesten termijn………….betaelt, daer desen wilcour te vollen mede betaelt is.

Dat voor ons comen is Jacop Godertss ende heeft overgegeven met eenen verlije zoo recht is, Jan Lauriss een halff huijs met halff die erffenisse daer aen gelegen, dat zij tesamen hebben staen, ende gelegen inden ambacht van Sprang aen doost zijde gelegen Boshuijsens erff, ende aen die west zijde Lambert Dierckss, streckende vander nijuwer straten noortwaerts op tot Boshuijsens erff toe, soo groot ende cleijn als dat daer gelegen is, mets dat hij daer jaerlicx vuijtgevende sal blijven twee gulden aen die van Boshuijsen, voerts heeft hij daer op vertoegen tot behoeff van Jan Lauriss voerss, naden recht vanden lande. Actum als boven.

Folio 97r

Jan Lauriss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Jacop Godertss hondert XIII  rijnsgl, ende die te betaelen op ses paesdaeghen, te weten die eerst vijff paessens elcken paessen XX gl ende den sesten paessen XIII gl, daer den eersten paey aff verschijnen sal paessen XVIc ende ses, ende heeft daer voor gestelt ten onderpande het selff huijs ende erve, ende voerts alle sijne andere goederen, actum als boven, den eersten paey is betaelt ende is van die rente gecost II ½ gl II ½ st. Den tweeden paeij is betaelt XX gl anno 1607, in presentie van Arien Willemss heemraer. Den drieden paeij is betaelt XX gl anno 1608, in presentie van Jan Dierckss als heemraet. Den vierdenpaeij is betaelt XX gl anno 1609, in presentie van Arien Willemss als heemraet. Den vijften paeij is betaelt XX gl anno 1610, in presentie van Jan Dierckss als heemraet. Den leesten paeij 1611 is betaelt XIII gl daer desen wilcoer heel ende te volle betaelt is, in presentie van Jan Dierckss heemraet.

Dat voorons comen zijn Goyaert Handrickss als man ende  voicht van Diercken Ariaens dgr, Elias Godertss als man ende voicht van Heijltken Ariaens dgr, Tonis Hendrickss Oermans als voicht bij consent vanden schout als oppervoicht vande weeskijnderen van Ariaen Hermanss, geprocreert bij Anna Corst za, ende Denis Goyaertss als volcomen procuratie hebbende vanden weeskijnderen van Herman Ariaenss, blijchende bij extract vande weesmrs tot Dordrecht van dato den I en augusti anno XVIc twee, voor ons gethoont alle als erfgenamen van Ariaen Hermanss, ende hebben overgegeven zoo recht is Ariaen Corsten vierdeelen int vuerdepaert van eenen geseet landt, huijsinge ende geboomte daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Denis Janss, ende aen die weest zijde Handrick Stockman, streckende vander nijeuwer straten noortwaerts op totten

Folio 97v

Loonsen erff toe, zoo groot ende cleijn als sij daer inne gerecht sijn, ende haer aenbestorven is van Ariaen Hermanss. Ende die voorss erffgenamen hebben daer op vertegen tot Ariaen Corsten behoefte naden recht vande lande, mets daer vuijt te blijven gelden der kercken van Sprangh haer aenpaert van XVII st tsiaers, actum den IIen Julij 1602, heemraders Dierck de Bije, Handrick Geldenss, Handrick Oerman ende Jan Dierckss.

Anna weduwe van Ariaen Hermanss met haeren gecoren voicht, Ariaen Corsten,,Tonis Henrick Oermans als voicht vande weeskijnde van Ariaen Hermanss, ende Denis Godertss als volmachticht voorss vanden weeskijnd van Herman Ariaenss, ende hebben overgegeven zoo recht is Denis Godertss ende Goijaert Handrickss elck haer aenpaert ende gerechte deel in een eijnde landts gelegen inden ambacht vander Sprang, daer aen doost zijde naest gelegen is derffenis van Joost Zegerss ende aen die weest zijde Wijn Willemss, streckende van Handrick Francess erff noortwaerts op totter ouderstraten toe, soo groot ende cleijn als haer dat aengecomen ende aen bestorven is van Ariaen Hermanss. Ende dese voirss persoonen hebben daer op vertogen tot behoeften van Denis Goijaertss ende Goedert Handricx voorss naden recht vande lande, actum als boven.

Folio 98r

Dat voor ons comen zijn Anna weduwe van Ariaen Hermanss, Ariaen Corstiaenss, Tonis Hendrick Oermanss als voicht vande weeskijnde van Ariaen Hermanss, Denis Goijaertss als gemechtich van Herman Ariaensss weeskijnde, Goijaert Handrickss alle als erffgenamen van Ariaen Hermanss, ende hebben overgegeven zoe recht is Denijs Goijaertss elcx haer aenpaert ende gedeelte in een eijnde landts zoe haer dat aengekomrn ende aenbestorven is van Ariaen Hermanss in een eijnde landts gelegen inden ambacht van Sprange, daer aen doost zijde naest geerft is Jan Handrickss, ende aen die west zijde Willemken Mertens dgr, streckende vanden dwars wech oostwaerts op totten Besoijensen erff toe, ende hebben daer op vertegen naden recht vanden lande, actum als boven.

Denis Goijaertss heeft gelooft ende tot waerborch gestelt alle zijne goederen, tot voldoeninge vander voijchdijen van het weeskijndt van Herman Ariaenss Bijl, hebbende ende vercrijgende, actum den Xen februarij 1603, heemraders als boven.

Denis Goijaertss heeft gewilcoert ende gelooft Anna weduwe Ariaen Hermanss XCVI gl V st tebetaelen op XVI gl een blanck in presentie van Henrick Arienss vande ses jaren dach, alle jaer XVI gl een blanck, daer den eersten paeij aff verschijnen zal op vastelavont anno XVIc drije, ende dander daer aen volgende, actum als boven. die eerste II paeijen sijn betaelt. Noch sijnder II paeijen op betaelt. Noch is hierop eenen paeij betaelt. Noch compt die weduwe vant driesken XXIII gl XVII ½ st tebetaelen op ses paeijen, die eerste II paeijen sijn betaelt. Noch I paeij betaelt, in presentie van Henrick Arienss Oerleman.

Noch is hier op den paeij betaelt waermede desen wilcoir te vollen betaelt is, in presentie van Hendrick Ariaens Oerman als heemraet.

Folio 98v

Inventatis overgegeven bij Peterken weduwe van Tonis Sijmonss van alle haesselijcke ende erfgoederen, die den voirnoemde Tonis Sijmonss metter doot ontruijmpt ende achtergelaten heeft.

Inden ersten het geset soo groot ende cleijn als hij dat tsamen bewoent hebben.

Noch sijnder geweest II koeyen die vercoost zijn, ende die schuer, daer mede eensdeels betaelt is.

Noch een calff dat gestorven is ergo nijet.

Noch een bedde, deken, 2 paer slaeplackens soo goet ende quaet als dat is

Noch een cleijn trosoirken, 2 ketels soe goet ende quaet

Noch een coperen pot, noch aerde potten, 20 melinge schotel, ende lepels,, 4 of 5 stoelen soe goet ende quaet als die sijn.

Compareerde voor Schout ende heemraders van Sprangh Peeterkem Tonis Sijmons weduwe, ende heeft haer drie onmondighe kijnderen bij namen Huijbert Toniss, Jenneken Tonis dgr, ende Lijsken Tonis dgr verweckt bij Tonis Sijmonss, van Jan Sijmonss Vos als voicht, ende Handrick Geritss als toesiender vuijt crachte vande voerss inventaris. In manieren naer volgende,dat Peeterken moeder voorss die kijnderen sal opbrenghen ende onderhouden in aet, dranck in haeffenisse van wullen ende lijnden hoesen ende schoenen, ende voerts alles dat too haeren lijve behoofven is, die kijnderen te leeren, te stueren ende te regueren gelijck een goede moeder schuldich is haer kijnderen teregueren ter tijt ende wijlen too dat die kijnderen tot haeren mondigen daegen toe ofte soo lange dat die kijnderen haer broot connen gewinnen ofte dat zij tot haeren houwelijcken staet gecomen sullen zijn. Ende als die kijnderen tot haeren daege ende tijden voorss gecomen sullen zijn, dan sal sij elck

Folio 99r

kijnt eens geven ende vuijt reijcken voor haer vaders goet XL gl off goet daer voer bij priseringe van schout ende heemraders. ende offer eenich vande kijnderen sterven, soo sullen die penningen sterven op dandere kijnderen tot het leste kijnt toe. Ende off die kijnderen alle drie quame te sterven zonder geborten achter te laeten, soo sal sij die naeste vrienden vande kijnderen eens vuijt reijcken die somme van XXIIII gl sonder meer, waer voer sij moeder sal behouden alle die erff ende haesselijcke goederen, die daer nu tegenwordich sijn, vermellens den inventaris boven verhaelt. Ende voor het opbrengen van die kijnderen ende die geloosde penningen stelt Peterken moeder voorss ten onderpande het geseet daer sij nu ter tijt op woent, ende Tonis Sijmonss metter doot ontruijmpt heeft. Ende oft quame dat die kijnderen nijet wel gereguert ofte onderhouden en wordden, zoo sal den voicht met den schout ende gerechte, die kijnderen naer haer nemen ende besteden die op moeders cost ende dat vuit te richten bij parata executie, ende op alle voorss conditien, soo heeft Jan Sijmonss Vos als voicht voirss op die goederen vertegen tot behoefte van Peterken moeder voorss, naden recht vanden lande. Actum den XIIII en januarij anno XVIc ses, heemraders Denijs Janss, Ariaen Willemss, Corst Fransen vervangende Handrick Ariaenss Oerman.

Claes Baltus als man ende voicht van Lijsken Jans dgr bekent ontfangen te hebben vuit hande van de gerechte erffgenamen die Aert Deniss de somma van XL…….gulden, waer det sijn soo er sijn portie van dese boven gescreven……………….ten volle voldaen ende betaelt is. Present Jacob Jans Glavimans ende Arien Cornelis Janss, heemraders, actum desen Xen decembris anno 1629.

Aan folio 98 v is een briefje gehecht waarop staat: Ick Huibert Tuenissen beken ontfanghen te hebben vuijt handen van Aert Denis de somme van veertich carolus ghulden, ter verconder heb ick die onderteekent den tienden Mertus 1622.

                                                                                Dit is het merck X van Huibert Thuenissen.

Folio 99v

Dat voor ons comen sijn Denis Goyaertss ende Goeyaert Hanrickss ende hebben overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Handrick Francenss een eijnde landts gelegen inden ambacht van Sprang,daer aen doostzijde naest geerft is Joost zegerss, ende aen die west zijde Wijnant Willemss, streckende van Handrick Francenss erff noortwaerts op totter oudenstraten toe, ende die voerss persoonen hebben gewilcoert ende gelooft het voerss eijnde lants te vrijen ende te waren, ende alle voercommer afte doen naden recht vanden lande, actum den XXIen januarij XVIc VI, heemraders Denis Janss. Handrick Ariaenss Oerman, Jan Dierckss, ende Frans Corstiaenss.

Handrick Francenss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Denijs Godertss, ende Godert Hendrickss tsamen. IIcXVIII gl ende die tebetaelen op vier paesdaegen, elcken paessen LIIII gl X st, daer den eersten paey aff verschijnen zal paessen anno XVIc ses, ende dander drie paesdagen daer eerst aen volgende, stellende daer voer ten onderpande het eijnde lants daer dese penningen aff spruijtende sijn, ende voorts alle zijnen anderen goeden hebbende, ende vercrijgende. Actum als boven. Den eersten paey is betaelt. Den tweeden paey is betaelt LIIII gl X st anno 1607. In presentie van Henrick Arienss Oerman als heemraet. Den drieden paey is betaelt LIIII gl X st anno 1608. Den vierden ofte lesten paey is betaelt LIIII gl X st daer desen wilcoer te volle mede betaelt is. In presentie van Hendrick Arienss Oerman, ende Frans Corstiaenss heemraders.

Folio 100r

Dat voor ons comen zijn Jenneken Cornelis dochter ende Luijcas Corneliss, ende met haer staende Cornelis Luijcass als vader, ende Aerdt Ariaenss als voicht ende toesiender, ende hebben tsamen overgegeven met een vrij gifte zoo recht is, Tonis Ariaenss die twee deelen in een huijs, erfve,ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Tonis Janssen, ende aen die weestzijde Cornelis Luijcass, streckende vander nijeuwer straten noortwaerts op totter ouwerstraten toe, ende hebben gewilcoert ende gelooft die twee deelen vanden voirss geseet te vrijen ende te waren, te lantrecht behoudelijcken dat Tonis Ariaenss daer vuijt sal gelden blijven zijn aenpaert van cappuijne ende anders, alle naer tinhouden die deelinge die Cornelis Luijcas tegens zijne kijnderen gedaen heeft. Actum den 15 Julij anno XVIc sesse, heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Handrick Ariaenss, Ariaen Willemss, ende Frans Corstiaenss,

Tonis Ariaenss heeft gewilcoert ende gelooft zoo recht is Jenneken ende Luijcas Cornelis de vijff hondert  rijnsguldens tebetaelen, twee hondert gulden gereet, waer aen gecost moet wesen LXX gl vant hoijlandt over lappegat, ende dander drie hondert gl tebetaelen op twee Sint Jacops daeghen, den eersten Jacobi 1607, den tweeden Jacobi 1608, stellende daer voor ten onderpande het voorss goet, ende voorts allen sijnen goederen hebbende, ende vercrijgende. Actum als boven. Aen die gereede penningen sijn die LXX gl vant hoijlant gecort, ende Cornelis Luijcas heeft in gelde onyfangen IcXXV gl, ende van oncosten gegeven vijff gl, noch den scrijver vanden wilcoer gegeven te scrijven vijff st. opten paeij anno 1607 heeft Luijcas Corneliss ende Jenneken Cornelis dochter ontfangen van Tonis Arienss haeren swager hondert rijns guldens. In presentie van Arien Willemss heemraet, opten paeij anno 1608 heeft Luijcas Corneliss ende Jenneken Cornelis dochter ontfangen van Thonis Arienss int bijwesen van Aert Arienss Oerman hondert rijns gl. In presentie van Jan Jans Meeuss heemraet. Cornelis Pieterss als man ende voicht van Jenneken Luijcas dochter, ende Luijcas Corneliss hebben ontfangen van Tonis Ariaenss Ic gl daer dese wilcoer te volle mede betaelt is.

Folio 100v

                                                 Dat voor ons comen zijn

Lijsken Gijsbert Wouters weduwe met haeren gecoren voicht die haer die haer metten gerechte gegonnen werde, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Roeloff Corneliss een eijnde landts, gelegen inden ambacht van Sprange, daer aen doost zijde ten naesten geerft is Thonis Jacobss, ende aen die weest zijde Hendrick Franss, streckende vander nijeuwer straten noortwaerts op tot Joost Zegerss erff too, zoo groot ende cleijn als dat eijnde lants inden hoeffslach geleghen is, ende die voorss weduwe heeft gewilcoert ende gelooft dit voorss eijnde landts te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen daegen toenaeden recht vanden lande. Actum desen vijften novembris anno XVIc ende vijff, present heemraders Hendrick Arienss Oerman, Denijs Janss, Arien Willemss, ende Frans Corstiaenss.

Roeloff Corneliss heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is die weduwe van Gijsbert Wouterss die somme van IIc XXV carolis guldens tebetaelen vijftich karolis guldens bij die veste, ende voerts alle jaer vijftich rijns guldens totter volder betaelinghe toe, daer den eersten paeij nae die gereede penningen aff verschijnen sal tot korsmisse anno 1606, ende dander corsmis daegen daer aen volgende, ende heeft daer voeren gestelt tot eenen onderpandt het selffde eijnde landts, ende voerts alle zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Actum als boven, die L gl gereet sijn betaelt. In presentie van Schout ende heemraders voorss. Den paeij naede gereede penninge 1606 is betaelt L gl. In presentie van Henrick Arienss Oerleman heemraedt, den paeij 1607 is betaelt L gl. In presentie van Hendrick Arien Oerman heemraet. Den paeij 1608 is betaelt L gl. In presentie van Hendrick Arienss Oerman, Jan Janss, Frans Corstiaenss, Jan Dirckss, Adriaen Willemss, ende Jan Jan Meeuss heemraders, den lesten paeij is betaeltXXV gl, waer mede desen wilcoer te vollen betaelt is. In presentie van Hendrick Arienss Oerman.

Folio 101r

                                      Dat voor ons comen is Jan Willem Sijmonss

Ende heeft overgegeven met eender vrije gifte soo als recht is, Jan Denijss een geseedt met die huijsinge ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht vander Sprange op die Sprangse vaert, waer ten oosten naest geerft is Aert Corst Midden, ende aende weest zijde den voorss Aert Corst Midden, streckende vanden Loonsen erve aff noortwaerts op tot Adriaen Heijligerss, Adriaen Aertss Onrost erve toe, zoo groot ende cleijn als dat voorss geseedt inden hoeffslach gelegen is, noch heeft den selffden overgegeven met eender vrije gifte soo als recht is Jan Denijss voorss eenen acker lants inden selffden ambacht op de Spranse vaert waer ten oosten naest geerft is Peeter Aetss, ende aen de weest sijde Corst Anthoniss, streckende vande Loonsen erve aff noortwaerts op totten water laet,die aen die hoogen leedt toe, behoudende dat Jan Denijss voorss daer jaerlicx vuijt geldende sal blijven alsulcken. Des lants aenpaert van alsulcke rogge, olije, ende cappuijen, die onser vrouwe altaer inder kercke van Sprange, ende den ambachtsheer van Sprange dar jaerlicx op heffende sijn, als op Corst Geeritss geseedt staet, heercomende vuijt Sijmon Dielen geseedt. Ende voorts soo heeft Jan Willem Sijmonss voorss gewijcoert, ende gelooft dit voorss geseedt, metten voorss acker lants te vrijen ende te waeren, ende allen voircommer aff te doen tot desen dagen too, naeden recht vanden lande, actum desen XXIXen decembris anno XVIc ende seven, present hemeraders Jan Janss Molegraeff, Denijs Janss, Hendrick Ariaenss Oerman, ende Jan Dirckss.

Jan Denijss voorss heeft gewilcoert ende gelooft soo als recht is Jan Willem Sijmonss vuijt het boven geschreven geseedt daer dese penninge aff spruijtende sijn, de somme van seven hondert vijftich Carolis guldens, ende die tebetaelen op seven termijnen, waer aff verschenen is paesschen anno XVIc seven, hondert rijns gulden, paessen anno 1608 hondert vijftich gulden. Ende daer naer alle paesschen

Folio 101v

anden anderen volgende hondert gulden totter volder betaelinge too. Ende Jan Willemss sal goet doen ende bij leggen bij die drie erste toecomendeverschijn dagen die Jan Denijss voorss suldich sal worden te weten paessen anno XVIc acht, paessen XVIc negen, paessen XVIc thien, elcken paessen XXV rijns gulden, om dar mede te vervallen ende tebetaelen. Die dagen vande weeskijnderen van Corst Jan Sijmonss, voor welcke belooffde penningen Jan Denijss voirss ten onderpande stelt het boven geschreven geseedt, metten acker lants, dar dese penningen aff spruijtende sijn, ende voorts alle sijne anderen goeden hebbende, ende vercrijgende, datum present als boven. Ende Jan Willemss stelt sijn selven subject voor die betaelinge, vande voorss XXV gulden, alle sijne goedere, roerende ende onroerende hebbende  ende vercrijgende, tot wat plaetsen die gelegen sijn, ofte bevonden mochten worden, onder verbandt van alle heeren rechten ende richten, als verwilcoerde schult volstaende pandt behoudelijcken de heer. Ende eenen ijegelijcken zijne gerechtichden datum present als boven. Den eersten termijn is betaelt C gl die verschenen is paesschen 1607, den tweeden termijn is betaelt die verscheen is paesschen 1608 Ic L gl daer van hij die L gl betaelen moet aende taeffele vande heijligengeest tot Sprangh, den IIIen termijn is betaelt, die verschenen is paesschen 1609 Ic gl, In presentie van Jan Dirckss heemraet. De voorss drie termijnen die Jan Willemss voorss bij moet leggen op die drie drie eerste termijnen, als voorss staet heeft hij aen Jan Deniss betaelt maeck tsamen LXXV gl, present als boven. Dese wilcoer is voldaen op vierhondert guldens nae, daer Jan Deniss intrest aff betaelen sal tegens hondert ses gl, daer den eersten intrest nae de LXXII guldens die gecomen sijn vande voorss vier hondert gulden…..verschenen is paessen 1617, salvo dies dat Jan Corstiaenss van desen LXXII gl noch………compt veertien gl vijff stuijvers metten verloopen intrest van twee jaer, daer van het leste verschijnen sal paesschen 1620, present Henrick Anthoniss schout, Henrick Adriaenss Oerlman ende Jan Jan Meeuss Moelengraef heemraders, den XXIIII en aprilis 1616.

Folio 102r

Dat voor ons comen is

Dielis Pieterss, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soo als recht is, Dirck Gerit Martenss, eenen halven acker lants onbedeelt met Jan Ariens, gelegen inden ambacht van Sprangh inden oudestraet, waer ten oosten naest geerft is Merten Dierck Gerit Martenss, ende aendie weest sijde de weduwe van Ariaen Henrickss Cuijper saliger, streckende den geheelen acker lants voorss vander ouwerstraeten aff noortwaerts op tot den Besoyensen erfve toe. Ende voorts soo heeft Dielis Pieterss voorss gewilcoirt ende gelooft desen voorss halffen acker lants te vrijen ende te waeren, ende alle voorcommer aff te doen tot desen XXXen decembris anno XVIc ende seven, present heemraders, Jan Janss, Denijs Janss, Henrick Adriaenss Oerleman, ende Jan Dirckss.

                                            Dat voor ons comen sijn

Dirck Gerit Martenss ende Jan Janss van der Teut, alias Mons, ende hebben overgegeven met een vrij gifte soo als recht is Corstiaen Pieterss van Weert, eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprangh inde oude straet, waer ten oosten naest geerft is Merten Dierckss, weest, die weduwe van Ariaen Henrickss Cuijper zal, streckende vanden oudenstraeten aff noortwaerts op tot den Besoyensche erffve toe. Ende voorts soo hebben Dirck Gerit Martenss ende Jan Janss van der Sent voorss gewilcoert ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waeren ende allen voorcommer aff te doen tot desen daegen toenaeden recht vanden lande, actum desen XXIX en decembris anno XVIc seven, present heemraders Jan Janss Molegraeff, Denijs Janss, Henrick Adriaenss Oerleman, ende Jan Dirckss.

Folio 102v Dit is een onbeschreven folio.

Folio 103r

Dat voor ons gecompareert ende gecomen sijn Denijs Janss ende Peeter Toniss als heijligeest mrs van Sprang. Ende hebben naer alle voor clamatien van pandingen, eijgennige, richtinge, ende leveranta van de heer ende gerechte, ende die rechtelijcke weten bij die heer besteet, daer aff gedaen zijnde, als voor ons richter ende heemraders voorss gethoont is, ende geblecken, ende hebben als heijligeestmrs, ende tot behooff den tafelen vanden voernoemde heijligegeest op gewonnen zekere twee ackeren landts, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Tomas Corneliss, ende aen die weestzijde Peeter Jacopss, streckende vander oudenstraten noortwaerts op totten Besoijensen erff toe, met allen houtgewasch daer op staende. Met noch eenen acker landts gelegen inden selven ambacht, daer aen doostzijde naest geerft is Jan Geritss, ende aen die weest zijde den erffgenamen van Huijgo van Berckel, streckende vanden dwars wech noort waerts op totter cromten vander nijeuwerstege too. Ende dat voor haer tachterheijt vande reste van penningen ende interesten van zekere testamente ende donatien, als Robbrecht Ariaenss van Grevenbroeck in sijnen leven der tafele vanden heijligengeest tot Sprange gemaeckt ende gelegateert heeft, vuijtwijsens het testament daer aff zijnde van dato XVIc den XVIIen october, ende soo hebben die voorss heijligeestmrs die rechtelijcke coopdagen daer aff doen leggen, daer den lesten ende …ntelijcken coopdach aff is geweest opten III dach van april anno XVIc ende vier, die ter kercken vuijt is gepubliceert, daermen gewoenlijcken

Folio 103v

Publicatien is te doen, doen hebben die voornoemde heijlichgeestmrs die voerss drie ackeren landts voor recht inne geset voor die somme van twee hondert L rijnsgl, ende bij het affgangen vanden heer, soo sijn die voorss ackers gebleven bij coope aende voorss heijlichgeestmrs tot behoef des voirss heijlichgeests tafele, voor die voorss somme als costende vanden voorss testamente metten intrest ende tverloop van enen, ende allen costen van rechten die haer sijn slachgelt met het scrijven. Ende opten vierden junij 1605, sijn die voorss heijligeestmrs gecomen voor recht in een gebannen vierschaer (alsde den rechtelijcken coop betaelt ende bedaecht was), ende hebben versocht vandie voorss ackers, brieven van evictien te hebben, ende dat doen, die heemraders hebben geordeimeert, dat die heijligeestmrs brieven van evictien souden hebben, mits dat partijen off haeren gemechtichden …..en rechtelijcken wete souden hebben. Ende die wete gedaen zijnde, ende nijet gecompareert en sijn omtgoet te lossen, zoo sijn die heijligeestmrs brieven van evictien verleent, ende gegonnen, opten XVIII junij XVIc vijff. Ende alsoe Jan Pieterss Verheijst hier naer opten selfden dach is gecompareert als erffgenaem van Robbrecht van Grevenbroeck, ende heeft versocht dat men hem indie plaets vanden coop soude willen stellen, soo zijn gecompareert ende gecomen voor recht Denijs Janss ende Peeter Toniss als heijligeestmrs voerss. Ende hebben gereduceert, getransporteert, overgegeven, ende in haere plaetse gestelt Jan Peeterss Verheijst voorss, alsulcken drie ackeren landts als die voerss heijligeestmrs met recht in gewonnen hebben vande erffgenaemen van Robbrecht van Grevenbroeck, spruijtende vuijt crachte van sekere testamente ende donatien van dato XVIc,17 Octobris

Folio 104r

als Robbrecht van Grevenbroeck den voirnoemde heijligegeest gemaeckt ende gelegateert hadde. Soo dat den voorss Jan Pieterss Verheijst die voorss ackers sal gebruijcken als propretaris gelijckerwijs die heijligegeest meesters hadden moeghen doen naer vuijtwijsens den opwinning brieff. Actum den XVIIIen Junij XVIc vijff, heemraders Dierck Ariaenss de Bije, Jan Janss, Handrick Ariaenss, Cornelis Janss, Jan Dierckss, Ariaen Willemss.

Jan Peeterss Verheijst heeft gewilcoert ende gelooft Denis Janss ende Peeter Toniss als heijligeestmrs tot behoeff den heijlige geest tot Sprang, twee hondert een en negentich rijnsgl XIII ½ st ter canse van doverdracht vande drij voorss ackers die hij voor dese penningen ten onderpande heeft gestelt, tebetaelen costen boven gescreven wilcer is hier met dese ondergesreven wilcoer dat ende te…..

Dat voor ons comen is Jan Pieterss Verheijst, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Hendrick Toniss, Schout tot Sprang, twee ackeren landts, gelegen inden ambacht van Sprang, daer arn doostzijde naest geerft is Tomas Corneliss, ende aen die weest zijde Peeter Jacopss, streckende vander ouwer straten noort waerts op totten Besoyenssen erff too, met allen gerechticheijt als Jan Pieterss dat over is gegeven bij die heijligeestmrs van Spranghe vuijtwijsens die opwinninghe ende brieven van evictien daer aff zijnde, eer desen brieff……daer streckende is, ende Jan Peterss voorss heeft gelooft dese twee ackeren lants te vrijen ende te waren, ende allen voercommer aff te doen tot desen dagen toe, naden recht vanden landen, actum als boven.

Henrick Anthoniss heeft gewilcoert ende gelooft te betaelen alsulcken twee hondert een entnegentich rijns gl XIII ½ st, als Jan Pieterss Verheijst aen Denijs Janss ende peter Thoniss als heijligeestmrs tot behoeff den heijligegeest tot Sprang hier voeren gelost heeft, ende den boeven geschreven gecasseert is. Denijs Janss ende Peter Toniss als heijligeest mesters tot Sprang bekennen dat Henrick Toniss desen wilcoir aen ons voldaen heeft. Actum als boven.

Folio 104v

                                              Dat voor ons comen is

Peeter Ariaenss Cuijper ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo als recht is Denijs Goeijaertss een eijnde lants gelegen inden ambacht van Sprange, daer aen doost zijde naest geerft is Ariaen Helligers, ende aen die weest zijde Denijs Goeijaertss, streckende van Denijs Goijaertss erff zuijtwaerts op tot Aert Corst Midden cum suis erff too, soo groot ende clijn als het selfde eijnde lants daer gelegen is, ende Pieter Ariaenss heeft gelooft, het voorss eijnde lants te vrijen van alle pachten als vuijt dat lants aenpaert soude moeghen gaen, het welcke Peeter Ariaenss stelt op sijn huijs ende erve daer hij nu tertijt op woenende is, ende Denijs Goeijaertss daer aff costeloes ende schadeloes te houden, actum den 28 Januarij 1605, heemraders Hendrick Ariaenss Oerman, Denijs Janss, Jan Dirckss ende Frans Corstiaenss.

Opten naestlesten dach der maent Januarij anno XVIc ende zes sijn gecompareert te huijse van Henrick Anthoniss Schouteth tot Sprange Gijsbert Janss als naegelaten weduwnaer van Aentken Lauris dochter, ter eenre zijde, ende Jan Willemss van Baertwijck alias Oerman, als getrout hebbende Dingna Jans dgr, met Lambert Wouterss Hagens als getrout hebbende Stijna Jans dgr ter andere zijde, dien met malcanderen met vrient schappen te scheijden ende te deijlen, de goederen soo haess ende erffve, mobele ende immobele gheen vuijtgesondert, bij afflijvicheijt van Aentken Lauris dochter achtergelaten, soo is die saecke nae lange alteratie soo verre gebracht tot dat partijen ter beijder zijde …………..inde haere dissiculteijten nopende de goederen inden boedel van het overlijden van Aentken Lauris dochter ende Gijsbert Janss bevonden ende overgeblven sijn gewest hebben, gesubmitteert in aerbijters stick stecx ende direnocabiliter, die de comparanten veriproco, daer too hebben geeligeert ende godenomineert naementelijck, zoo heeft Gijsbert Janss tot sijnder zijden gecoren den eersamen Jan Wouter Claess, Denijs Janss metten Jongen Jan Meeuss, ende Jan Willemss inder voorss qualiteijt ende Lambert Wouterss ex noa uxoris hebben tot haerder zijde tot aerbijters gecoren den eersamen Adriaen Peeterss den Langen, Peeter Toniss ende Aerdt Jan Reijertss, ende gelooffden de voorss comparanten voor Schouteth ende heemraders van Sprang dese onderteeckent voor goet, vast, volstandich, ende onverbrekelick te houden, nu ende ten eeuwige daege,

Folio 105v

te volhouden ende van waerden te houden onverbrekelijck was bijde arbiters voorss, daer aff vuijtgesproecken ende gedetermineert sal worden opte oaene van een hondert vijftich guldens te verbeuren, die de voerss vuijtspraeke ende gedeterminate nijet en wil nae comen ende derde gedeelte tot proffijt vande gewillige parthijen dese vuitspraecke accepterende. In welcken voerss boeten die partijen hen laeten goetwillich condemneren, voor Schout ende heemraders, dese onderteijckent. Actum ut supra, ende alle costen die hier ter saecke geresen sijn sullen halff ende halff betaelt worden, den secretaris drije gulden, halff ende halff dies sal den serven partijen elck een geven copije van dese compromis ende vuijt spraeke, ende dese principale sal gelevert worden onder den Schout ende gerechte. Soo ist alsoo dat de voorss minnelijcke peysmakers ende aerbijters in dese saecke gecooren, ende ter beijder sijde geeligeert op alle puncten artijkelen ter beijder zijden gesustineert, ende oick gesien het advis ende consultatie bij parthijen gediligenteert, ende rechts geleerden der stadt van Shartogenbossche wel scherpelijck doursien, ende opte voorss saecken wel eerstelijck geleert, daer op te letten stont nae exigentie der voorss saecke, soe is dat de voorss aerbijters met goede deliberatie, determineren verclaren, ende spreken vuijt mits desen, dat Gijsbert Janss tot zijnen erffdeel sal behouden alle die goederen opten ketshoevel gelegen onder Loon. Soo patromelie als conquesteerde goederen gheen vuijtgesondert, met alle de jasten daer op staende, tot sijnen last mede behoudende.

Folio 106r

Waertegens Jan Willemss ende Lambert Wouterss Haeghen in erffdelinge sullen behouden het geseet, huijs, ende erfve daer teijndens gelegen, daer Gijsbert Janss, ende Aentken Lauris dochter tsamentelijck in gewoent hebben, nae vuijt wijsende de regemeten ter beijder zijde gelegen, mits conditien dat Gijsbert Janss dit voerss huijs ende erffve dit toecomende jaer anno XVIc ende ses, gebruijcken sal. Ende laetent in sulcke reparatie alst nu tegenwoirdich is, wel verstaende dat Gijsbert Janss vant voerss landt , ende            sal affstant doen augusti aende stoppelen, ende het voorss huijs tot meijdach daer aen volgende verlaten, ende daer aff vijt ruijmen. Ende voerts belangende de moeren daer aff determineren verclaren ende sententeren de voorss arbiters dat Gijsbert Janss voer vuijt sal hebben tot zijnen proffijte het loetken moers van Rochusenmoer daer Gijsbert Janss gesteken ende gedelft heeft. In sijnder grootte aldaer gelegen voor deene helft, voirts de voorss moeren die sullen parthijen halff ende halff deelen, ende die moeren die ten halfven vuijtgegeven zijn, Peeter Aertss Kreens daer aff sullen de partijen de moeren ende alle torffven opte moeren staende, halff ende halff deelen, ende schulden van moeren ock gelijckel halff ende halff brtaelen. Expresselijck wordt verclaert dat Gijsbert Janss tot zijnen voordel zal bewoenen het huijs tot Sprang, ende het lechlandt gebruijcken dit jaer 1606, ende die contributie daer aff betaelen. Ende voorts de vruchten tot Loon ende Sprang halff deelen, ende die contributie tsamen betaelen, die vruchten die sij tsamen gemeten sullen tsamen die contributie daer aff betaelen. Ende hier mede sullen alle questien ende querelen doot ende te nijet sijn, nu ende ten eewigen daege tusschen parthijen

Folio 106v

gheen gereserveert. Oirconden der waerheijt zo hebben aerbijters deze onderteckent. Onder stont gescreven ende met mercken geteeckent als naer volgt:

mij present Jan Wouter Claess. Bij mij Denijs Janss. Bij mij Jan Jan Meeuss. Peeter X Toniss merck. Arien X Peeterss merck, aert Jan Reyaerss.

Dat voor ons comen zijn Gijsbert Janss ende Jan Willemss Oerman met Lambert Wouterss Haeghen, ende hebben op alle punchten ende artijkelen in dese vorss vuijtspraecke geroert, van schiftinge ende deelinge, deen op des anders loth vertegen naden recht vande lande. Actum den leste Januarij 1606, voor heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Handrick Ariaenss Oerman.

Folio 107r

Op conditien ende voerwaerden zoe heeft Tonis Michielss gecoost van Anna Wouters dgr sijn moeder een geseet met die timmeringhe ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doostzijde naest geerft is Peeter Pieterss Timmerman, ende aen die weestzijde Peeterken Pijlen met haere kijnderen, ende Michiel Janss, streckende vander oudestraten noortwaerts op totter Besoyenssen erff toe, voor die somme van twee hondert twijntich rijnsgl, tebetalen op seven Lichtmisse daeghen, te weten die sesse eerste daeghen elcken dach XXXIII gl, ende den sevensten Lichtmis XXII gl, daer den eersten dach van betaling aff verschijnen, ende wesen sal Lichtmisse anno XVIc ende XVIc ende seven, ende dander Lichtmisse daer naest aen volgende mets conditien dat hij daer jaerlicx vuijt sal geldent blijven den ambachtsheer van Sprang eenen halven cappuijn, ende alsulcke wijn als die kercke van Sprang daer op heeft naer inhouden den brieven ende bescheijt daer aff zijnde. Ende in conditie dat Anna die moeder voorss sal behouden haer leven lanck woeninge bij hem in huijs te gaen ende te staen allenthuijs daer, bijden viere ende anders, ende dat sij int lant sal behouden een vierendeelhonts lants haer leven lanck. Ende oijck met haerlieden zal hebben soet ende suer van schotel eeten, gelijck sij zelfs sullen hebben, ende nae doot van Anna moeder voorss sal het vierdelhonts lants comen aende voorss Thonis haeren soon, alle d…ck sonder erch ofte list. Ende Tonis beloost alle wat voerss staet te achtervolgen ende tonderhouden, ende stelt daer voor ten onderpand het voorss geset ende voorts alle ruerende ende onruerende goederen, hebbende ende vercrijgende, actum desen XIIIIen Januarij XVIc ses. Voor Hendrick Anthoniss Schout, Denis Janss, Henrick Ariaenss Oerman, Ariaen Willemss, ende Frans Corstiaenss heemraders. Daer is die gifte op gepasseert.

Die gifte staet achter op het XVen bladt

Folio 107v

Scheijdinge ende deelinge gedaen bij die kijnderen ende erffgenamen van Jacop Tielmanss ende Nelken zijn huijsvrou.

Thielman Jacopss ende Jan Dieliss als man ende voicht sijnder huijsvrou sijn geloet, opt geseet gelegen indie Vrijhoeven daer aen doost zijde naest geerft is Peeter Jan Rommen, ende aen die weest zijde Handrick Ariaenss Back cum suis, streckende vander neuwerstraten noortwaerts op totter ouwerstraten toe, zoo groot ende cleijn als dat daer inden hoefslach gelegen is.

Joost Ariaenss ende Handrick Ariaenss Back sijn tsamen gelost ende bedeelt op een stuck hoijlandts gelegen inden ambacht van Cappel inder Zijdewijn, daer aen doost zijde naest geerft sijn Jan Sijmon Dielen erfgenamen, ende aen die weest zijde Adriaen van Clootwijck cum suis, streckende vander ouwerstraten noortwaerts op totter breeden aenwas toe,zoe groot ende cleijn als dat daer gelegen is.

Is geconditioneert dat Handrick Adriaenss Back, Beatris sijne dochterken dat hij verweckt heeft bij Jenneken Ariaens dgr, sijne overleden huijsvrouw vuijt zijn gedeelte, eens vuijt sal reijcken die somme van hondert vijffentseventich rijnsgl die hij gelooft tebetalen tot onser vrouwen Lichtmisse anno XVIc ende zeven als verwilcoerde schult volstaende pant, staende daer ten onderpande alle zijne goederen hebbende ende vercrijgende waer die gelegen sijn, gheen vuijtgescheijden. Ende dat van des kijnts versterfte int voorss goet, ende metten imboel int sterffhuijs vande grootmoeders achtergelaten bevonden is, ende dat vrij boven alle schult. Ende zij erfgenamen voorss hebben brloost dat als die penningen verschenen zijn, die selffde sullen vuijt setten tot des kijnts behoefte ende ….schap, ofte betaelt hij

Folio 108r

ten voirss daegen nijet, soe sal hij die penningen onderhouden het hondert tegens zeven gulden ter tijt ende wijlen toe als die voorss voichden vanden kijnde dat gelieven zal.

Ende Thielman Jacopss, Jan Dieliss, Joost Ariaenss ende Handrick Ariaenss Back, ende Thielman Jacopss met Joost Ariaenss als voichden vanden voorss weeskijnde hebben daer op des anders gedeelten soo voorss staet vercregen naden recht vanden lande, actum den XXIXen mert XVIc ses, heemraders Denijs Janss ende Ariaen Willemss.                                                                              

Dese een hondertvijff ende tseventich ca guldens die Hendrick Adriaenss Back aen Beatris sijne

dochter vuijt dese delinge vuijt…. moet sijn betaelt bij Handrick Adriaenss Back, ende den voecht van sijne naekijnderen aen Joost Dierckss van Campen als man, ende voecht van Beatrics Handrickss voorss metten verloopen intrest………den ……………….dese………..te vollen voldaen ende betaelt is, actum den VIIIen martij anno 1629.

Ariaen Jacopss ende Tonis Janss hebben gewilcoert ende gelooft zoo recht is, die kijnderen ende erffghenamen van Dierick Adriaenss de Bie de somme van Xc XXV gl hollandsen gelts tebetalen op drie paesdaeghen elcken paessen IIIc XLI gl XIII st I ort, daer den eersten aff verschenen is paesseb anno XVIc ses, ende dander twee paesdagen daer aen volgende, ende dese penningen spruijtende ter canse van coop van een lot moers, gelegen indie haerlichheijt van Venloon, neffens die moer grippel Denis Janss moer, gelegen aen dat noorteijnde, ende Jan Ariaenss Leeu aen die suijtzijde, stellende daer voor ten onderpande den voerss moer met die torfven, ende voerts alle haeren anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum den 5 aprilis anno 1606, ende die erfgenamen hebben gelooft te vrijen vanden onbetaelden moer sonder meer, heemraders Denis Janss, Frans Corstiaenss, het treckgelt XVII gl I st die helft vanden wijncoop XII ½ gl bij die coopers betaelt, noch betaelt bij consent vanden erfgenamen aen Lauris Jaspers van dat hij Dierck de Bie gedient heeft, ende nu den moer gemeten III gl, ende voirts gelt gegeven dat den eersten dach betaelt is, Ariaen Dirckss de Bie voir sijn selven, als voecht van de weeskijnderen van Huijbert Dirckss de Bie saliger, ende Dries Dircken de Bie, vervangende Goijaert Arienss, Ariaen sijnen swager, bekennen dat sij van desen bovengescreven wilcoer, geheel ende te vollen betaelt sijn waer mede desen wilcoir gedoot ende gecassert is.

Folio 108v

Jan Willemss Oerman heeft gewilcoirt ende gelooft zoo recht is die kijnderen ende erfgenamen van Dierck Adriaenss de Bije die somme van VIc LCXVII gl hollants gelts tebetalen op drie paesdaghen, elcken paessen IIc XXXII gl VI st III ort, daer den eersten aff verschenen is paessen 1606, ende dander twee daer naest aen volgende, ende dese penningen spruijtende van coop van een lot moers gelegen inden cattenderm groot 4 cleijn hont, ende 18 rroeijen stellende daer voor ten onderpande den selven moer met die torfven, ende voirts allen zijnen goederen, hebbende ende vercrijgende, ende die erfgenamen hebben geloest den moer te vrijen van Diericks wegen, datter van onbetaelde……. op soude moegen comen sonder meer, actum als boven. Den wijncoop is X gl V st het treckgelt VII gl V st, ende voerts gelt bij gegheveb tot IIc XXXII gl VI st III ort, daer den ersten paeij mede betaelt is, den tweeden paeij is betaelt IIc XXXII gl 6 st III oert die verscheenen sijn passchen anno XVIc seven. In presentie vanden officier, desen boven gescreven wilcoir is te vollen betaelt. In presentie van Hendrick Ariaenss Oerman, Jan Jan Meeuss, ende Frans Corstiaenss heemraders.

Folio 109r

Scheijdinge ende deelinge gedaen bij Mariken Michiels dgr weduwe van Aerdt Handrickss Braber, ende Handrick Aertss met Huijbert Janss van Peer, als man ende voicht van Jenneken Joris zijne huijsvrou aengebracht voor Hendrick Ariaenss, ende Denis Janss, heemraders opten 6en aprilis 1606.

Inden eersten is die weduwe geloet ende bedeelt opt geseet daer zij met haeren man zal op gewoent heeft, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde ende weest zijde, Denijs Janss streckende vander nijeuwerstraeten zuijtwaers op totten Loonsen erff too, mets dat zij daer jaerlicx vuijt sal gelden blijven den heijligengeest tot Sprang twee vaet rogge.

Handrick Aertss met Huijbert Janss van Peer sijn tsamen geloet ende bedeelt op eenen acker lants gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft is Lambert Wouterss, ende aen die westzijde Goijaert Deniss, streckende vandie nijenstraet zuijtwaerts op totten Loonsen erff toe, ende dese voerss persoonen hebben deen op des anders gedeelt verteghen naden recht vanden lande, actum als boven.

Dat voor ons comen is Mariken Michiels dgr weduwe van Aerdt Handrixsen Braber met haeren gecoren voicht, die haer die heer gaff, ende heeft overgegeven met eenen verlije zoe recht is, Wouter Janss van Roeij een geseet met die timmeringe ende geboomte daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doost ende weestzijde naest geerft is Denijs Janss, streckende vander nijeuwer straten suijtwaerts op totten Loonsen erff toe, ende die voerss weduwe heeft gewilcoert ende gelooft dit voerss

Folio 109v

geseet te vrijen ende te waren te lant recht behoudelijcken dat Wouter Janss van Roeij daer jaerlicx vuijt sal geldende blijven twee vaet rogge den heijlige geest tot Sprang, actum als boven.

Wouter Janss van Roeij heeft gewilcoert ende gelost zoo recht is Mariken weduwe voorss, die somme van van IIIc X gl tebetaelen op seven termijnen, den eersten tebetalen nu gereet bij die veste, ende dander op ses paasdaggen daer den eersten aff verscheijnen sal paessen 1607, ende die ander paesdaghen daer naest aen volgende, stellende daer voor ten onderpande het voerss geseet daer dese penningen aff spruijtende sijn, ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven, elcken paeij belopt XLIIII gl V st VII duijts. Den paeij geret is betaelt, den eersten paeij nae die gereede penningen is betaelt anno 1607, present Arien Willemss als heemraet, den tweeden paeij nae die gereede penningen is betaelt anno 1608 XLIIII gl Vijff stuijvers VII duijts, in presentie van Jan Dierckss als heemraet, den drieden paeij nae de gereede penningen is betaelt anno 1609 XLIIII gl V st VII duijts, in presentie van Arian Willemss als heemraet, den vierden paeij nae die gereede penningen is betaelt anno 1619 XLIIII V st VII duijts, in presentie van Arian Willemss als heemraet, die vijften ende sesten termijnen die verschenen sijn naede gerede penningen sijn betaelt, dese ……van LXXXVIII carolis guldens elff stuijvers drie oirt stuurs volgens den quitantie voor mij als secretaris geblecken ende hier aen gehecht is. Waermede desen wilcoer geheel ende ten vollen betaelt is, in presentie van Jan Jan Meeuss als heemraet die dese quitantie met Henrick Adriaenss Oerman als heemraders mede onderteeckent hebben vuijt wijsens die quitamtie voornoemt hier neffens grende.

Folio 110r

Dat voor ons comen is Ariaen Lauriss van Wert ende heeft overgegeven met een verlije zoo recht is Handrick Ariaenss Oerman eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprang daer aen doost zijde naest geerft is Wouter Dieliss ende aen die weest zijde Handrick Ariaenss Oerman voorss, streckende vander ouwer straten noortwaerts op totten Besoijensen erfve too, ende Ariaen Lauriss voorss heeft gewilcoert ende gelost desen voorss acker landts te vrijen ende te waren nae recht vanden lande, behoudelijcken dat Handrick Ariaenss Oerman daer jaerlicx vuijt sal geldende blijft vierdalff vat rogge den heijligegeest tot Sprang vuijt wijsens die brieven ende bescheijt daer aff zijnde, actum den 12 aprilis 1605, heemraders Jan Janss, Denis Janss, Ariaen Willemss ende Frans Corstiaenss.

Handrick Ariaenss Oerman heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Ariaen Lauriss van Wert die somme Ic LXXXVIII gl, tebetaelen het vierde paert nu gereet, ende die reste voerts op drie paesdaghen daer den eersten aff verschijnen zal tot paessen anno 1607, ende dander daer naest aen volgende, ende heeft daer voer gestejt ten onderpande de boven gescreven acker, ende voerts alle zijne goederen, acte als boven. Die gereede penningen sijn betaelt te weten den eersten paeij, den paeij naest die gereede penningen is betaelt anno 1607, den tweeden paeij nae die gereede penningen is betaelt anno 1608, den drieden paeij nae die gereede penninge is anno 1609, waer mede desen wilcor te vollen betaelt is. In presentie van Jan Janss als heemraet.

Folio 110v

Scheijdinghe ende deelinghe aengebracht voor Schout ende Heemraders van Sprang bij de kijnderen van Dierck Ariaenss de Bije ende Alitgen zijne huijsvrouwe.

Inden eersten is Ariaen Dierckss geloot ende bedeelt opt oude geseet op die vaert, daer aen doost zijde naest geerft sijn derfgenamen van Ariaen Gerit Oermans, ende aeb die weest zijde die kijnderen van Huijbert Dierickss, te weten dat den sloot die leet aen doostzijde vande grast die scheijdinge sal wesen op die helft, recht voor ende achter vuijt.

Noch op ontrent vier hondt lants opt hooch, daer aen doost zijde naest geerft ii Mariken Werts ten halfven graft too, ende aen die weest zijde die kijnderen van Huijbert Dierckss.

Noch op ontrent vijff hondt landts daer aen doost zijde naest geerft is Mariken Werts, ende aen die west zijde Willem Jacopss, is ondersproeken dat dese perselen moer zullen wegen doerden dreijboom aende Loonse stege.

Noch opt toegemaeckt landt tot Loon, indie heijde met die halfve heij daer aen gelegen.

Dit lot is geschickt op XVIIc L karolis gl.

Die kijnderen van Huijbert Dierckss zijn geloot ende bedeelt opt geseet, gelegen aen die weest zijde vant oude geseet,vande halfven sloot aen doostzijde vanden graft als voorss staet, weestwaerts soo groot als dat daer gelegen is.

Noch daer teijnden op ontrent vier hont lants daer aen doostzijde naest geerft is Ariaen Dierckss met sijn gedeelt,

Folio 111r

ende aen die weest zijde Jacop Gerits erfgenamen.

Noch op een ackerken, groot ontrent 2 ½ hont lants met halff den graft, daer aen doost zijde naest geerft zijn derfgenamen van Jacop Geritss, ende aen die weest zijde Jan Jacopss.

Noch op ontrent twee hont lants daer aen doostzijde naest geerft zijn die weduwe ende kijnderen van Lauris Mertenss, ende aen die weest zijde Jan Jacopss.

Noch op ontrent twee hont lants gelegen neffens die Sprangse stege Sijken Lauris met haeren kijnderen gelegen aen doost zijde.

Noch in Loon ontrent drie hont landts, liggende aen die oostzijde van die bierstege, met die heijde daerteijnden aen gelegen met die helff vande groote heijde, die weest zijde daer Ariaen Dierckss die waerdeel aff heeft aen doost zijde.

Dit is geschickt op XIIIc gl.

Noch op een stuck hoijlants gelegen in Cappel genaempt den wech, daer aen doost zijde naest geerft sijn die weduwe ende kijnderen van Ariaen Joosten, ende aen die west zijde Dielis Joost Leempoels kijnderen, streckende vanden wijnter dijck noortwaerts op totter ouwerstraten toe ende is gescrickt op VIc gl.

Godert Ariaenss is gelooft ende bedeelt opt huijs ende lande tot Waelwijck gelegen, daer aen doost zijde naest gelegen sijn Jan Claess met Jan Mertenss, ende aen die west zijde meester Bernt ende Jan Ariaenss Slimmen, streckende vanden straten tot over den hoijgroeff too.

Noch op een acker venlant gelegen tot waelwijck daer aen doost zijde naest geerft is Cornelis Janss, ende aen die weest zijde die harens ackers, streckende vanden meerdijck noortwaerts op ter middelseijn too.

Dit lot is geschickt op XVII gl.

Folio 111v

Andries Dierckss is geloet ende bedeelt opt hoijlant gelegen tot Cappel onder doude straet, daer aen doost zijde naest geerft sijn derfgenamen van Willem van Boshuijsen, ende aen die weestzijde Grietken Willem Dierckss dochter, streckende vanden ouden straetsloot noortwaerts ten halven gantel toe.

Dit lot is geschickt op XIXc karolis gl.

Dlandt opten Weert is geschickt op XIIc XL gl, dat sal bij haer vier stocken vercoost worden.

Die 9 hont bijt leven dlandtpachter den slimmen, die sullen die drie stocken hebben, te weten Huijbert Dierckss kijnder, Dries Dierkss, ende Goedert Ariaenss tegens tlegaet van XVc gl tegens ……….

Ende wat gronden namaels meer bevonden mochten worden sullen wesen tot behoeff van haer vier stecken.

Alle vruchten die op elck sijn lot bevonden sullen worden sal een ijder genieten, ende de conterbutie dat aff betalen in desen laere 1606, vervallen ofte moghen vervallen, ende die boomen die vercost sijn blijven vercost, ende die penningen daer aff comende sullen inden gemeijnen boedel comen.

Dlandt bij Adriaen Dierck vercoost is geaccordeert ende geestimeert op VI hont, het hont op XXXVI gl, ende Adriaen Dierckss behout het leengoet.

Allen inschulden ende vuijtschulden sullen gesamenderhant ingemaent worden, ende die schulden wederom gesamenderhant getaelt worden, ende offer eenighe ontquitbare renten, chijnsen ofte rogge vuijt

Folio 112r

eenighe onderpanden gingen, sullen zij malcanderen tselve gelopen goet doen, den penningen tegens twijntich.

Ende die dese lotinge souden insringeren ende tselve nijet naer en comen, sullen gehouden sijn eerst ende voor all tebetaelen die somme van twee hondert vijftich gulden, die selve te appliceren ten gelieve van Schout van Sprang ende den schout van Waelwijck, daer toe te employeren zoe haeren goeden raet zal gedragen, daer inne contrapendenten hem verbijnden, op verbant van haer persoonen ende goederen stellende die selffde subuert den hove van Hollant op parate, ende reele exersitie. Ende off in deses nijet wes waere vergeten ofte versuijmpt sal staen tot discretie van goede mannen. Aldus geschiet ende gepasseert ten huijse van Handrick Toniss, Schout tot Sprang ter presentie van Denijs Janss, Jan Janss, Handrick Ariaenss, ende Frans Corstiaenss, heemraders tot Sprangh. Actum 12 aprilis 1606.

Ende dese voorss partijen hebben deen op des anders gedeelten soo voerss staen vertegen, naden recht vanden lande, presentes heemraders voorss. Actum den 14 aprilis anno 1606.

Folio 112v

Op huijden datum onderscreven, zoo sijn voor ons gecompareert ende verschenen deersame beddegenooten, Jan Aertss van Roeij ende Aentken Aelberts dochter, zijn wittighe huijsvrou, ende hebben gedeponert ende gemaeckt haer testamente, ende vuijtersten wille in manieren hier nae volgende, dat die lanxte levende van hen beijden zal hebben ende behouden alle die haesselijcke goederen, die den eersten afflijvighen metter doot ontruijmen ende achterlaten zal, met oijck die bestijde schare, die alsdan beseijt zal zijn, ende oft quame dat Alitken Aelbrechs zijne huijsvrou afflijvich worden zoo sullen haer erffgenamen, daer vuijten huijs vanden huijsraet haelen nijts dan alleenlijck hetghene datter van die vaert inne is gebrocht, ende datter als dan bevonden zal worden, ende soo watter nijet bevonden en worden, off datter versleten is, en zullen zij nijet hebben, ende sullen oijck haere erffghenamen hebben die cleederen, lijnden ende wullen dat tot haeren lijve toobehoort, ende voorts vandie erffgoederen, dat die gedeelt zullen worden naden Zuijthollantsen recht. Aldus geschiet ten huijse van haer testateuren. Opten XXVen aprilis anno XVIc ses voor Jan Aertss in die plaetse vande officier Jan Janss ende Handrick Ariaenss Oerman, heemraders.

Dat voor ons comen is Joncker Aerndt van Oetelaer als momboir van Jonffrouwen Margrieten ende Josina, wittighe onbejaerde dochteren ende mede voor Jonffrou Anna van Berckel, alle kijnderen van Joncheer Huijgo van Berckel, verwect bij Angela, dochter Willem van Boshuijsen, ende heeft inder qualiteijt geconstitueert, machtich gemaeckt constitueert, ende maeckt mechtich mits desen Jonffrouwe Maria van Berckel ende Hendrick Michielss Stockman, ……vuijten name van hem, ende der voorss Jonffrouwen gifte eijgendom te geven van alsulcke goederen als die kijnderen te samen hebben liggenbinnen den banne ende bedrijve van Sprang, die selffde

Folio 113r

goederen te vercoopen, ende oick te moeghen transporteren ettelijcken chijnskens hen tesamen toecomende die penningen daer aff tontfanghen, quitantie te geven, ende oick recht te spreken, recht te heijsschen ende te verantworden. In ………, gelijcker wijs off hij constituant selfs present voor oogen waero, ofte selfs soude comen, ofte moeghen doen gelovende het selffde voor goet vast ende van werden te houden….. Actum den 26 aprilis 1606, heemraders Handrick Ariaenss Oerman ende Denis Janss.

Dat voor ons comen is Jonffrouwe Maria van Berkel voor haer selven, ende mede als gemechticht ende volle procuratie hebbende van Joncheer Aernt van Oetelaer als momboir van Jonffrouwen Margrieten ende Josina, wittige onbejaerde dochteren van Joncheer Huijbo van Berckel blijchende bij procuratie voor ons gepasseert van dato den 26 aprilis 1606, ende mede vervangende ende haer sterck makende voor Jonsvrouwe Anna van Berckel, verweckt bij Angela dochter Willem van Boshuijsen, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is, Floris Janss Stammen eenen dries acker lants gelegen inden ambacht van Sprangh, daer aen doost zijde naest geerft is Jan Peeterss Verheijst cum suis, ende aen die weesttzijde Tonis Handricks Vendicx, streckende vande dwars wech noortwaerts op totten Loondijcksloot toe, ende heeft gewilcoert ende feloost den voorss acker te vrijen ende te waren, naden recht vanden lande, actum den eersten meij 1696, heemraders Handrick Ariaenss, Denis Janss, Jan Dierckss, Jan Janss.

Floris Janss heeft gewilcoert ende gelost soo recht is die voorss kijnderen van Joncheer Huijgo van Berckel hondert gl ende eenen roosen nobel, den nobel tebetaelen nu gereet, ende die hondert gl tot meij anno 1607, stellende daer voor ten onderpande den voorss acker lants…… den nobel is betaelt, noch heeft Jonssfrouwe Marie van Berckel ontfangen op desen wilcort LXXII gulden opten XXV en meij anno 1607. in presentie van Henrick Arienss Oerleman ………. heemraet, noch heeft Floor Janss betaelt aen Lauris Wouters van ……….Joncheer Huijgo van Berckels kijnder de somme van XXVIII gl, daer mede is desen wilcoer te vollen betaelt. In presentie van Ariaen Willemss als heemraet.

Folio 113v

Dat voor ons comen is Willem Wouterss ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoo recht is Jan Corneliss eenen acker lants gelegen inden bedrijve van Sprang, daer aen doostzijde naest geerft is Jan Tonis Meeuss, ende aen die weestzijde Aert Toniss ende Willem Toniss, streckende vander ouwerstraten noortwaerts op tot Jan Aertss erff toe, ende Willem Wouterss heeft gewilcoert ende gelost den voirss acker lants te vrijen ende te waren naden recht vanden lande, behoudelijcken dat Jan Corneliss sal maecken die schouwe opte Wijnaer dijck, ende voorts allen schouwen dien acker aengaende, actum den Vien meij 1606. heemraders Jan Janss, Denis Janss, Handrick Ariaenss Oerman, Jan Dierckss, Ariaen Willems, Frans Corsten.

Dat voor ons comen is Jacop Godertss, ende heeft over gegeven met eenen verlije zoo recht is Jan Lauriss, een halff huijs met halff derffenisse daer toebehoerende, gelegen inden ambacht van Sprang, daer aen doostzijde naest gelegen is derffenisse van Boshuijss, ende aen die weest zijde Lambert Dierckss, streckende vander nijeuwer straten noortwaerts op tot Boshuijss erff too, mets conditien dat Jan Lauriss tot sijnen laste zal houden twee rijnsgl tsiaers mrt die hooft zomme van dien aenden erffgenamen van Boshuijsens, ende Jacop Godertss heeft daer op vertegen naden recht vanden lande, actum den 14 januarij 1606, heemraders Ariaen Willemss, Frans Corsten.

Folio 114r

Jan Lauriss heeft gewilcoort ende gelooft soo recht is Jacop Godertss Ic XIII gl tebetaelen op ses paesdaghen achter een volgende, die eerste vijff paesdaeghen elcken paessen XX gl, ende den sesten paessen derthien rijnsgl, daer den eersten paeij aff verschijnen zal paessen anno XVIc ses, ende dander daer naest aen volgende, stellende daer voor ten onderpande het selffde halff huijs ende erfve voorss, ende voerts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven. Desen wilcor is twee mael te boeck gestelt, soo hegge ick secretaris desen wilcor gecasseert. In presentie van Jan Dierckss als heemraet.

Dat voor ons comen is Henrick Arienss Oerleman ende heeft overgegeven met een vrije gifte zoo recht is Merten Dirckss eenen acker lants gelegen inden ambacht van Sprange inde oudestraet waer aen doost zijde naest geerft zijn Thonis Peeterss Vos, ende Peeter Anthoniss sijnen soon, den eenen tanden den anderen. Ende aen die West zijde Jan Mons comsuis ofte die daer met recht naest gelandt mach wesen, streckende vander ouderstraet noortwaerts op tot den Besoeijenschen erff toe, ende Henrick Ariaenss voorss heeft gewilcort ende gelost desen voorss acker lants te wrijen ende te waeren naden recht vanden lande, actum desen XIXen meij anno 1607, present heemraders Denijs Janss, Henrick Arienss Oerleman, Arien Willemss ende Frans Corstiaenss.

Folio 114v

Scheijdinge ende deelinghe aengebrocht voor Schout ende heemraders des ambachs van Sprangh bij Jan Corneliss ende Gijsbert Gerritss, opten XIIen Julij 1606.

In den eersten is Jan Corneliss geloot, gecavelt, ende geerfdeelt op die eene gerechte helft van allen die erffenisse gelegen inden ambacht van die Vrijhoeven, gemijn ende ombedeelt met Dingna,weduwe van Gerit Gijsbertss, haere moeder, soo groot ende cleijn als die aldaer inden hoofslach gelegen sijn, ende vanden erffgenamen van Heijlwich Aerdt Geldens weu, met oijck die selve die gecomen sijn van Cornelis Lauriss ende Willem Peeterss Ammeroijen.

Gijsbert Geritss is gelot, gecavelt, ende geerffd als op die eene gerechte helft met geseet gelegen binnen de bedrijve van Sprang, daer aen doost zijde naest geerft zijn derfgenamen van Joost Verduijn, ende aen die west zijde Lijsbet Gijsbertss weu cum suis, streckende vander nijeuwer straten noortwaerts op totter ouden straten toe, ombedeelt met Dingna zijne moeder, mets dat hij vuijt dit gedeelte jaerlicx zal geldende blijven twee vaet strijck maet roggeden heijligen geest tot Sprang, vuijtwijsens den brieven ende bescheijt daer att zijnde.

Ende dese voorss persoonen hebben elcx op haere gedeelten soo voorss staet vertegen naden recht vande lande, salre dies, dat op deen, ofte des anders lot eenighe swaricheden quame, geloven sij tselve malcanderen te helpen dragen ende goet te doen, heemraders Jan Janss, Denis Janss, Handrick Ariaenss, Frans Corsten.

Folio 115r

Gerit Gijsbertss heeft gewilcoert ende gelost zoo recht is Jan Corneliss, die somme van hondert vijff ende tsestich rijnsgl, tebetaelen LXV gl gereet, ende tot paesschen anno XVIc seven L gl, ende paessen anno XVIc acht L gl, totter volder getaelinge too, stellende daer voor ten onderpande het goet dat hij hier voer heeft, ende voorts allen zijnen anderen goederen, hebbende ende vercrijgende in conditie dat Jan Corneliss sal hebben ende behouden alsulcke boomen, als in die cooprelo gespeceficeert staen, actum als boven. Jan Corneliss bekent dat die LXV gl gereet sijn betaelt. Desen wilcoer is te vollen betaelt, waer mede desen wilcor voldaen is. in presentie van Hendrick Arienss Oerman als hemeraet.

Folio 115v

Scheijdinge ende deijlinge aen gebrocht voor Schout ende heemraders des ambacht van Sprange tusschen Jan Aertss van Roij ter eenre zijde, ende Aert Peeterss Ketelaer ter andere sijden opten 26 en Julij anno 1606.

Inden ijersten is Jan Aertss van Roij bedeelt op een driesken gelegen tot Besoijen inden biesbosch, waer ten oosten naest geerft is Thonis Jacopss Molder, aen de west zijde Arien Thomass, streckende van het hoogste vande dijck suijtwaerts op toten Sprangsen sloot toe.

Item noch is Jan Aertss bedeelt op het geseet daer hij tegenswoerdich op woont, aen doost zijde naest geerft is Lauris Geritss, ende aen de westsijde Wouter Geritss met sijnen soon, streckende vander ouder halver straten zuijdtwaert op tot Wouter Geritss erve toe, mits dat hij Jan voorss hier vuijt zal blijven gelden ende betaelen als hier nae volcht.

Inden ijersten aen Willem Jacobss XXV gl mitten intrest van dijen XII gl, noch de kijnderen vuijt te recken die haer houwelijcx goet niet gehadt ende hebben eens hondert Xiiii gl.                

Noch Willem Janss Snijder LXIIII gl.

Noch Lauris Geritss XXXII gl XIII ½ st.

Noch Mariken Jan Huijben XX st.

Ende hierenboven sal den zelven Jan Aertss noch vuijtreijcken om dat zijn loth beter is , aen Aert Corsten XLI gl XI ½ st.

Folio 116r

Ende de kijnderen van Aert Peeterss Ketelbueter XI gl XI ½ st.

Ende dese penningen sal Jan Aertss van Roij gehouden wesen te betaelen tot paesschen XVIc ende acht onder verbant van sijne voirss goederen.

Noch ten tweeden is Aert Corsten bedeelt op een halff geseet gelegen op de vaert gemeijn mitten selffden daer doost zijde naest geerft is Jan Willemss, ende aen de west zijde Engel Leeuwen mit haer kijnderen, streckende vande Loonschen erff aff noordewarts op tot Denis Goijaertss erve toe, soe groot ende cleijn als de voirss erffenis inden hoeffslach gelegen ism mits dat hij daer jaerlicx vuijt sal blijven gelden onser Lieven wrouwen outaer van Sprangh een vatroggen voor sijn portie mit sijn aenpaert ende cappuijnen die daer vuijt gaeijt, mits dat dlot van Jan Aertss van Roij toe hebben zal overmits welcke somme Jan Aertss voirss sal gehouden wesen te betalen paesschen XVIc acht.

Hier is op betaelt van duijt..aeert hift kercken rechten, recht loon verteerde costen, soo dat gerekent is mette veruerte die verschenen is anno 1606, ter somme van XVI gl XIX st.

De kijnderen van Aert Peeterss sijn bedeelt op eenen acker lants, gelegen in doude straet, streckende vander halver Auder straten noortwaert op tot den Besoijensen erve toe. Aen de oost zijde naest geerft zijn Jan Henrickss Cleijn ende Wouter Dieliss, aen de west zijde naest geerft is Joost Arienss Leenhouwer. Ende dit lot sal toe hebben van Jan Aertss van Roij, om dat zijn lot beter is, ter somme van XIIII gl 1 ½ st, welcke somme Jan Aertss

Folio 116v

van Roij gehouden sal wesen te betaelen, paesschen 1608 als voren. Ende oft bewonden woorden datter eenige schulden meer bevonden worden hier inne niet  gespecificeert beloven partijen malcanderen tallen tijden goet te doen, vuijt genomen dorps contributie die Jan Aertss betaelen sal.tot voorts toe anno 1606, hier is op betaelt van duijtvaert, kist, kercken rechten, recht loon, veerteerde costen dat gereeckent is XI gulden IX st. Noch betaelt aen Lijsken Aerts dochter LII ½ st. waer meede dese XIIII gl I ½ st dat dit lot ….te vole betaelt is. In presentie van Hendrick Anthoniss Schout ende Hendrick Arienss Oerman als heemraet.

Jan Aertss van Roij voor hem selven, Aert Corsten voor hem selven ende als bloetvoocht van de weeskijnderen van Aert Peeterss Ketelbueter mit Aert Pheeterss als vader vande voirss kijnderen hebben den eenen op den anderen vertegen op zijn lot. Actum desen 26 en Julij anno 1606. Present heemraders Jan Janss, Denis Janss, Henrick Arienss Oermanen ende Frans Corstiaenss.

Ende dese voirss persoonen hebben elcx op haere gedeelten soo voirss staet vertegen naden recht vanden lande, salue dies dat op deen ofte des anders lot eenighe swaricheijt quamen geloven sij tselve maelcanderen te helpen dragen, ende goet te doen, heemraders Jan Janss, Denis Janss, Henrick Arienss Oerman, Frans Corstiaenss.

Jan Aertss heeft aen Aert Corsten betaelt om dat Jan Aertss van Roeij zijn lot. Peter is alst Aert Corsten gelijck hierboven gescreven staet, soo dat Jan Aertss dese somme van XXVII gl II ½ st betaelts heeft, waer mede Aert Corsten te vollen betaelt is, soo sij dat tegens maelcanderen affgereckent hebben. In presentie van Jan Dierckss als heemraet.

Folio 117r

                                        Dat voer ons comen is

Frans Bastiaenss ende heeft overgegeven met een voerlij zoe recht is Goeiert Janss de Wijl eenen acker lats gelegen inden ambacht van Sprangh, daer aen doost zijde naest geerft is den voirss Goeiert Janss, ende aen die west zijde Arien Peterss den Langhen, streckende vanden waterloop zuijtwaerts op tot den brant grast toe. Ende Feans Bastiaenss heeft desen acker landts geloest te wrijen ende tewaren, behoudelijck dat Goiert vuijt desen acker lants geldende sal blijven twee vaten rogs het gasthuijs tot Waelwijck. Ende vorts heeft den selven gelost alle voer commer afte doen tot desen daghen toe.

Goiert Janss de Wijl heeft gewilcort zoe recht is Frans Bastiaenss een hondert tsevetich rijnsgul., den gulden gereckent tot wertich groten vlaems, ende die tebetalen bamis anno 1609. vijftich gl bamis anno 16010 XX gl tot der volder betalinge toe. Daer vore hij ten onderpant stelt desen voorss ecker, ende vort allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum desen V en novembris 1606. present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Henrick Arienss Oerleman, Frans Corstiaenss, ende Jan Dierckss heemraders. Frans Corstiaenss heeft voor Adrian Willemss als hemeraet, ende voor mij Peeter Janss Secretaris bekent dat hij van desen bovengeschreven wilcoir te vollen betaelt is. waer mede dese wilcoir daer gedaen is. Actum desen XVIII en octobris anno XVIc negen.

Folio 117v

                                                  Dat voor ons comen zijn

Aert Corstiaenss als bloet wocht van Aert Peterss Biueter weeskijnderen, Aert Peterss Boeter als vader ende toesiender van zijn onmuindige weskijnderen, die hij verweckt heeft bij Hendricken Jans, zijn overleden huijsvrou, bij namen Peter Aertss voer zijn selven, Korst Aertss, Lijsken Aertss. Ende hebben gwsamender hant overgegeven met een vrij gyft zoo recht is Jan Henrickss Clijn eenen acker lants gelegen inden ambacht van Sprange in die oudestraet daer aen doostzijde naest geerft is Wouter Gieliss ende aen de west zijde Jost Arienss Leenhouwer, streckende vander Audestraet nordeuaerts op tot den besoijenssen erve tou vorts hebben zij comparanten voorss desen acker lants gelost te vrijen ende te waren nae den recht vanden lande, actum desen VIIen novembris anno 1606.

Jan Henrickss Clijen heeft gewilcort ende gelost zoe recht is tot behoeff vande voorss weeskijnderen die somme tot twee hondert vijftich karolis guldens, ende die tebetaelen op vier paijen te weten een gerechte vierdepaert bij die overgijst, ende zoe vorts van jaer tot jaer den gerechte vierdepaert tot den volder betalinge toe, stelle daer voer ten onderpande den voirss acker lants daer dese penningen  aff spruijtende sijn, ende allen zijnen anderen goeder hebbende ende vercrijgende, ende off hij niet den betaelden op zijn dage soe sal tegent hondert van intrest geven seven gulden tsiaers, niet tegenstaende ofte de voochden die penningen van doen hadden voer die weskijnderen soo sal hij gelamen die verlopen penningen met den intrest van dien, present heemraders Denis Janss, Jan Janss, Henrick Arienss Oerleman, Frans Corstiaenss, desen XIIIen novembris 1606.

Jan Henrickss Cleijn heeft betaelt van recht loon,

Folio 118r

verterde coste, trecgelt, zoo hij dat met die voochden affgereckent heeft,  X gulden XI st IV oert, noch heeft den selven betaelt van reparatie daer Aert Peeterss vader die penningen af ontfangen heeft soe den voicht met den vader dat samen gereckent hebben erst die hemden voer Cort Peeterss voer ——————————————————————————– IIII gulden ½ st,

noch voer den selven gecost willen lacken tot Corstiaen Peterss Snijder voer   III gulden IIII ½ st,

noch voer dien selven gecost een paer schoenen tot Tonis den Schoenmaecker ———–  XVII st,

noch voer den selven gecost tot Henrick van Wert tot geerteruwdenberch een el lackens  III ½ gl,

compt dese boven gescreven betalinge te samen bij een gereckent, dat op den eersten dach betaelt is XXII gulden XIII st een oert, actum als voer. Noch heeft Wouter Dieliss betaelt aen Willem Aertss vanden jongen te houden VIII gulden V st, present Denijs Janss, Henrick Arienss Oerleman, actum desen IIIIen Junij 1607, met wil van Aert Peterss als vader , ende Peter Aertss zijne broeder, noch heeft Jan Henrickss Cleijn betaelt aen Aert Peeterss Boeter, ende aen die vochden van sijn wees kijnderen XXXI gulden XII ½ st, waer mede den ersten paeij te volle betaelt is. In presentie van Henrick Arienss Oerleman ende Arien Willemss, heemraders. Dese XXXI gl boven gescreven sijn aen Willem Aertss betaelt van Corsten Peterss te houden noch betaelt bij Willem Corsten vande voicht ende vader aen Willem Aertss van dat Corst daer noch schuldich was, met den par housen met XXVI st die hij mede naer vlaenden nam. Op desen wilcoer is noch betaelt XC gl X st aen Aert Corsten als voecht, is geteeckent dat Jan Hendrickss van desen wilcoir noch suijver schuldich blijft XCI gl, ende den intrest die tsedert den lesten termijn verloopen sal, present heemraders Jan Janss ende Hendrick Ariaenss Oerman, actum den XIII en aprilis anno 1610, desen voirss wilcoir is geheel ende te volle betaelt, present Henrick Ariaenss Oerleman ende Adriaen Adriaen Martenss Glaviman, heemraders . actum desen XIII aprilis 16…

Folio 118v

                                            Dat voer ons comen is

Jan Hendrickss Cleijn, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe recht is Wouter Gieliss eenen halfen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprange, daer aen doost zijde naest geerft is Jan Huijben Sijmons, ende aen de west zijde den voirss Jan Hendrickss Cleijn, streckende vanden ouder straeten noortwaerts op tot de Desoijensen erff toe. Ende voerts heeft Jan Hendrickss voorss desen halve ecker lants geloest te vrijen ende tewaren, ende allen voercommer aff te doen tot desen dagen toe, nae den recht vanden lande.

Wouter Dieliss heeft gewilcoirt ende gelooft zoe recht is Jan Henderickss Cleijn Ic XXV gulden, ende die te betaelen het vierdepaert bij de weste, te weten XXXI gl V st ende dan vorts over een jaer daer den volgende XXXI gl V st, ende noch daer aen volgende gelijcke twee jaren XXXI gl V st tot ter volder betalinge toe, daer voer ten onderpant stelt den voorss acker, ende vorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, ende Wouter Gieliss heeft vorter gelost soo hij de penningen niet en betaelt ten dage voerss, dat hij Jan Hendrickss Cleijn van soe weel penningen als hij in hout met den intrest van dien hem sal ontlasten van zijnen wilcor die hij Aert Peterss Bueter kijnder hier voerden gedaen heeft, ondergelijcken verbant als den selven in hout, present heemraders Jan Janss, Denis Janss, Hendrick Arienss Oerleman, Frans Corstiaenss, actum desen XIIIen novembris 1606.

Folio 119r

daer is op betaelt X gl XVII ½ st ten duijt. Wouter Dieliss heeft den yersten paey betaelt aen Jan Henrickss Cleijn XXXI gl V st, waer meede in gereckent is die acht gl die Wouter Dieliss den Jongen gegeven heeft, die bij Willem Aertss want welck acht gl gemente overt staen in Jan Henrickss Cleijn wilcoer, present heemraders Henrick Arienss Oerman ende Arien Willemss. Jan Hendrickss Cleijn ende Wouter Gieliss hebben metten anderen gereeckent, dat Wouter Dieliss hem van dese wilcoir ……….schuldich blijft ter somme van XLV gl X st, actum den XIIIen aprilis anno 1610, present heemraders Jan Janss ende Hendrick Ariaenss Oerman. Jan Henrickss Cleijn bekent dat hij van desen voorss wilcoir grheel ende al te vollen voldaen ende betaelt is, present Henrick Adriaenss Oerlman, ende Adrian Mertenss Glaviman heemraders, actum desen XIIIen aprilis anno 1621.

Folio 119v

                                                 Dat voor ons comen is

Marri Geldens met Gerit Geldens, ende haere kijnderen ende gecoren voochden die haer die heer met recht gegonnen heeft, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe recht is Lauwereijs Geritss eenen acker landts, gelegen inden bedrijve van Sprange, streckende vande oude straet noortwaerts op tot die dwars stege, soe aen die oost zijde naest geerft is Aert Toniss de Greeff, ende aen die westzijde Jan Onis Meeuss, ende desen acker lants heeft Mari Geldens met haren gecoren vochten voorss gelost te vrijen, ende te waeren behoudelijck dat Lauwereijs voorss hento zijnen last, allen die schauwen van dijck, dam, ende anderen daer den acker onder ten lasten staet, datum desen XIIIen februarij anno 1607, present heemraders Jan Janss, Denis Janss, Hendrick Arienss Oerleman, ende Jan Dierckss.

                                                    Copije

Wij Geerit Geldenss ende Jan Janss Meeuss bekennen ontfangen te hebben wt handen van Lauris Geritss de somme tot hondert wijff ende vijftich carolis guldens min eenen duijt, ende dat gelt voorss compt toe Mariken weduwe van Gelden Hendrickss de Pruijser za, van eenen paert in een stuck hoijlants, met noch een paert in een busken in allens soo de gifte daer van gepasseert

Folio 120r

zijn, soo bekenne wij Gerit Geldenss ende Jan Jan Meeuss, dat Lauris Geeritss voorss Mari weduwe voorss te vollen ende geheel betaelt heeft, de hootsomme metten intrest, van acker ende het lant voorss dat Handrick Geldenss za eertijts gecost heeft gehadt van Mariken weduwe sijn moeder, soo dat Lauris Geritss ofte sijnen naecomelinge daer van nijet meer aff gemaent ofte gemolesteert ende en sal worden, ende dat sonder bedrog. Des toirconden soe hebben Jan Jan Meeuss ende Gerit Geldenss dese quitantie onderteijckent, In presentie Handrick Anthoniss, schout tot Sprange, Denis Janss, ende Jan Janss als heemraders tot Sprange als getuijgen, die dit mede onderteijckent hebben opten XIIIen februarij anno sesthien hondert ende seven. Onder stondt aldus handtmerck van Gerit Geldenss, bij mij Jan Jan Meeuss, Hendrick Anthoniss, bij mij Jan Janss, bij mij Denis Janss.

Gecopieert wt het principalle ende is daer mede bewonden te accorderen van voerde tot voerde, bij mij als secretaris tot Sprang, desen XXII februarij anno 1607.

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 120v

                                                          Dat voor ons comen is

Adriaen Janss van Roeij, ende heeft gewilcort ende geloest zoe recht is, Denijs Janss ende Peeter Toniss als heiligeestmeesters, ende tot behoeff der tafelen vanden heijligengeest tot Sprange, drie rijns gulden thien stuvers jaerlijcker renten, altijt verschijnende sinte Peeter, in sul daer den eersten pacht aff verschijnen zal sinte Peeter anno sestienhondert ende acht, ende alsoo voorts van jaere tot jaere. Ende dit jaerlicx te gelden, op ende ende vuijt zijn helft vangt geseet, daer hij tegenwordich op woonende is, onbedeelt met Mariken Werts, zijn huijsvrouwe moeder, gelegen inden ambacht van Sprange, waer aen doost zijde naest geerft zijn Claes Willemss, ende aen den heijligengeest tot Sprange, den eenen tanden den anderen, ende Claes Flipss aen die west zijde, streckende vander ouder straet suijdewaerts op, tot den halleven waterlaet toe. Ende voorts op allen zijnen anderen goederen, hebbende ende vercrijgende, mits conditien dat Adriaen Janss van Roeij die voorss drie gulden, thien stuijvers lossen ende aff quiten mach, met vijftich karolis gulden metten verscheenen pacht, ende dese penninge hercomende van eenen willecor, die Cornelis Janss Fles, den dorpe van Sprang gedaen heeft van zijn verloope

Folio 121r

conterebuitie, present heemraders Jan Janss, Henrick Arienss Oerleman, Arien Willemss, ende Frans Corstiaenss, actum desen vierden mert anno 1607. Thonisken weduwe van Ariaen Janss van Roij heeft desen brieff aff gequen aen Arian Dirckss de Bie, ende Joost Joostenss tegenwoordich heijligeestmrsdie hooftsom met vier jaer acht maenden verschenen pacht, daer van hij betaelt heeft tesamen LXVI gl VII st, actum desen VIII en novemb anno XVIc elff, present heemraders Jan Janss Molegraeff ende Henrick Adriaenss Oerman, ende mij present als secretaris

                                                                                                                                          Leempoel

                                                       Dat voor ons comen is

Anna Wouterss dgr, weduwe wijlen van Michiel den Molder za, met haeren gecoeren voecht, die haer de heer met recht gegonnen heeft, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe als recht is, Anthonis Michielss haeren soen een geseedt met die huijsinge ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprangh op het oosteijndt, waer ten oosten naest geerft is Pieter Pieterss Timmerman, weest Peeterken Pijlen met haere kijnderen, en Michiel Janss, streckende vande oudestraeten noortwaerts op totten Besoijenssen erff toe, behoudelijcken dat hij daer jaerlicx vuijt sal geldende blijven den ambachtsheer van Sprangh eenen halven cappuijn, ende alsulcke wijn als die kercke van Sprangh daer op heffende is, naer inhouden den brieven ende bescheijt, daer van sijnde, ende is conditie dat Anna die moeder voorss sal behouden haer leven lanck wooninge bij hem in huijs te gaen ende te staen allenthuijs doer, bijden viere ende anders.

Ende dat sij int landt sal behouden een vierendeel houts lants haer leven lanck. Ende oijck met haerlieden zal hebben soet ende suer van schotel eeten, gelijck sij selffs sullen hebben, ende nae de doot van Anna, moeder voorss sal het vierdelhouts lants comen aen den voorss Thonis haeren soen. Ende voorts soo heeft Anna, moeder voorss gewilcoert ende gelooft dit voorss geseedt te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot den dagen toe naeden recht vande landen, actum desen XIIII Januarij anno XVIc ses, present heemraders Denis Janss, Hendrick Ariaenss Oerman, Ariaen Willemss, ende Frans Corstiaenss.

                               De coopsedul staet voorwaerts op det XVII blaet.

Folio 121v Dit is een onbeschreven folio.

Folio 122r Dit is een onbeschreven folio.

Folio 122v Dit is een onbeschreven folio.

Folio 1223r Dit is een onbeschreven folio.

Folio 123v

                                                           Dat voor ons comen sijn

Juffrou Berbela van Licxhals met Constansia Boomers haer suster, met haren gecoren vocht die haer de heer met recht gegonnen heeft, ende hebben gesamen der handt over gegeven met een voir lijsoe recht is Wolff Bastiaenss eenen acker landts, gelegen inden ambacht van Sprange op die meerhogen, daer aen doostzijde naest geerft is Jan Geritss, streckende vanden halfven water laet zuijderwaerts op tot den graff vanden brantackers toe, mits dat hij daer jaerlijcx vuijt geldende sal blijven alsulken sijnsen  renten als daer jaerlijcx met recht vuijt gaende sijn, en dese voerss Juffrou Berbela van Licxhals met Constansia Bongers haer suster hebben gewilcoert ende gelooft dit voorss goet te vrijen ende te waren, ende alle voorgaende callangien afte doen tot desen daeghen toe, naden recht vanden lande, present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Henrick Arienss Oerman, ende Frans Corstiaenss, actum den             anno XVIc ende ses.

                                             Dat voor ons comen is

Jasper Ariens, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soo als recht is Jan Franss een geseet mitten huijsinge ende geboomte daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange, streckende vander ouder straten suijdtwaerts op ten halver waterlaet toe, oostwaerts ten naesten geerft is Adriaen Lauwen, westwaerts Frans Bastiaenss, mits dat hij daer jaerlicx vuijt geldende sal blijven den ambachts heer eenen halven Cappuijn, Arien Lauriss vijff stuijvers, ende Gerit Peterss drie carolis gulden jaerlicx vuijtwijsens den brieff ende bescheedt

Folio 124r

daer van sijnde. Ende alsoo in dese gifte questie is gevallen ter oorsaecke vande reparatie vande huijse voorss tusschen Frans Bastiaenss ende den voirss Jasper Adriaenss, soe heeft hem Frans Bastiaenss voorss bekent ende cedeert, dat de selve gebruijckers ende eijgenaers vande voorss huijsing,e sullen mogen repaereren in weechten timmeren decken leeren te moegen richten, totten huijse behoofte op Frans Bastiaenss voorss erve, ende heeft voorts gelooft dese gifte te vrijen ende te waren naer den recht vanden lande. Presents heemraders Denijs Janss, Henrick Ariaenss Oerman, Jan Janss, ende Frans Corstiaenss, actum desen XVII en augustie 1606.

                                                         Eodem die

Jan Franss ende heeft gewillecoort ende gelooft soo als recht is Jasper Adriaenss vier hondert viirtich karolis guldens te betalen, een hondert carolis gulden bamis 1606, noch hondert gulden bamis sestien hondert seven, bamis sestienhondert acht, hondert gulden bamis XVIc negen, hondert carolis gulden XVIc thien, veertich gulden wesen de resterende penningen. Actum, datum, heemraders, heemraders als voren. Den eersten paeij is betaelt 1606 hondert gulden, den tweeden paeij is betaelt hondert gl anno 1607, present Arien Willemss als heemraet. Desen wilcoer boven gescreven wilcoer is te volle betaelt soe sij dat metten anderen geliquideert ende gearresteert hebben. In presentie van Frans Corstiaenss als heemraet, ende Peeter Janss secretaris tot Sprang,

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 124v

                                               Dat voor ons comen is

Jan Janss ende heeft overgegeven met een vrij gift soe recht is Aert Toniss eenen acker landts, gelegen inden ambachtst van Spranghe in die oudestraete, daer aen doistzijde naest geerft is Ariaen Jan Meess ende Lauris Geritss aen die west zijde, streckende vander oudestraete nordt waerts op tot den dwars weght toe, voorts heeft Jan Janss desen voorss acker landts gelooft te vrijen ende te waeren nae den recht vanden lande, present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Henrick Arienss Oreman, ende Arien Willemss, actum desen XXV en septembris 1606.

                                            Dat voor ons comen is

Aert Thoniss de Greeff ende heeft overgegeven met een vrij gift soe recht is Jan Janss eenen acker landts, gelegen inden ambacht van Sprangh, daer aen doostzijde naest geerft is Jan Wijnantss, ende aen die west sijde Corst Corstiaenss, streckende vander oude straet noortwaerts op tot den Besoijensen eerff toe, ende Aert Thoniss de Greff geeft gelooft desen acker lants te vrijen ende te waeren naer den recht vanden lande, present heemraders Denijs Janss, Henrick Arienss Oereman, Jan Janss, ende Arien Willemss. Actum desen XXX en Septembris 1606.

Folio 125r

Scheijdinge ende deelinghe aengebracht voor Schout ende heemraders des Ambachts van Sprangh, bij Aert Deniss als vader van zijn onmondige weeskijnderen, die hij verweckt heeft bij Ariaentken Ariens dgr, sijn overleden huijsvrou, Brost Toniss als bloetvocht, Eerit Lammerss met Denijs Janss als grotvader ende als toesinders

                                                                  gesamenderhant geloet.

Idem inden eersten zijn bedeelt die kijnderen bij namen Aelken Aerts dgr, Lammert Aertss, Jan Aertss, Lijsken Aerts dgr, Stansia Aerts ende Kaerl Arienss als man ende vocht van Mariken Aerts dgr zijn wettige huijsvrou op die een helft vanden huijsse daer Aert Denissen, vader, tegenwoordich op wonachtich is, te weten op het voerhuis, met die voercamer, ende die westense tegen het voerhuis, ende is het voerhuis lanck vande voerste daer nordeuaerts op … voet met noch die helft van het achterhuis, den westensen cant , mits dat dit lot zijnen ganck mede sal hebben over den heijrt tot in den achter huijse.

Item alnoch op den westensen acker achter den huijse, mits dat desen acker op zijn selven weeggen ende stegen sal.

Noch op het noortdeijnde van eenen halven acker lans, gelegen achter Arien Bomen Jans, mits dat zijlidens malcanderen sullen wegen van boeven ende van achteren vande audestraet tot dat elckzx op het zijn is, ende dat naer den recht vanden lande.

Folio 125v

Aert Deniss is geloet ende bedeelt op die andere helft vanden huijse, te weten vande tien voet van het voirss voerhuijs tot den middelwecht toe, met die ostense camer tegen het voerhuijs met het half achterhuijs, teweten den ostense cant, mits dat het lost vande kijnder haren in ger…. sal houden over den heert tot in het achterhuijs.

Item alnoch op den ostense acker achter het huijs, met ock het suijdenijnde vanden halven ecker, gelegen achter Arien Bomen Jans, mets dat zijlijden maelcanderen sullen wegen stegen gelijck in die kijnderen lot gespesifisert staet, ende Aert Deniss vader voirss, met zijnen kijnderen hebben maelcanderen geloest die huijssinge helpen te onderhouden in dack, tijmmeren vanten ende alle anderen reparatie, tot den huijs behoefte allen zoe wije van te doen, in gebreken blijft, zal den goetwillige dat doen maken op dobbel gelt, vierschaer in pant, daer hem de heer vuijtlegge op doen sal.

Ende allen vuijtgaende pachten, die wt dese lote vuijt soude moegen gaen, beloven pardijen elck den nae atvanant sij daer in gedeelt hebben, maelcanderen helpen dragen, mets dat Aert Deniss sal betalen allen verlopen pachten, die tot desen daghen toe verschenen sijn.

Aert Deniss voer sijn selven, Korst Toniss als bloetvoecht, Eeret Lambertss, Denis Janss greet

Folio 126r

vader als toesinders, hebben van weegen de voorss weskijnders, Aert Deniss voor hem selven hebben den eenen opten anderen vertegen nae den recht vande lande, present heemraders Frans Corstiaenss. Henrick Arienss Oerman, Denis Janss, ende Jan Janss. Actum desen XII Julije 1606.

Aert Deniss heeft aengenomen zijn onmuijndige weskijnderen die hij verweckt heeft bij Ariaenken Ariens, zijnder overleden huijsvrou te weten Alieken Aerts, Lammertken Aerts, Jan Aertss, Lijsken Aerts, Stans Aertss, alle onmuijndige weskijnderen van Aert Deniss voorss, met noch Kaerl Arienss als man ende voicht van Mariken Aerts, zijn wittige huijsvrou. Ende dat bij die vochden vande voorss weskijnderen bij namen Brost Toniss als bloet vocht, Eerit Lambertss, ende Denis Janss, grotvader als toesinder, Kaerl Arienss als vocht van Mariken Aerts zijn wijttige huvijswrou, ende dat in manieren hier nae volgende, dat Aert, vader vande voirss onmondige kijnderen, die kijnderen sal houden den tijt van acht jaren, nu terstont ingaende in allens van aet, dranck, kleederen, lijnden, wijllen ende in allens tot haeren lijff behoffende, eerlijck naer sijnen staet, ende hier voer sal Aert, vader, behouden allen die moren, gelegen tot Wenloen en een koeij, den roge die tegenwordich op het welt staet met oock het gebruijck van het eerffgoet met die huijssinge daer op staende, geduerende den tijt van acht jaeren, voirss ende teijnden den tijt vande acht jaeren, sullen die

Folio 126v

vochden het goet tot proffijt vande voorss weskijnderen wede….. aenwerden, mits dat Kalre Arienss zijn partij zoe dat hem aen gedeelt is, met die ander weeskijnderen gewallen i, sal mogen gebruijken ende aen werden, mijts hij zijnen vader alle jaer tot onderhoudt vande weskijnderen sal wijt reijken twee rijns gl VII st. Ende Aert Deniss sal hier en boven betaelen tevorsaken dat den maec ende degenoten goederen beter zijn dan het houden vande vorss weskijnderen. Eerst Arien Cornelis Jans ontrent Ic XLV gl, Icken Lammert Meuss ontrent XIIc gulden tot Huesden van laken XI gl V st, ende alle verlopen schulden, renten, pachten, die Aert Deniss met sijne kijnderen en eeniger manieren schuldich ofte ten achteren sijn, sal den selven betaelen, met oock vier guldens des laers, die in die acht jaren vande aennemighe verlopen zullen, ende dat vorde weskijnderen voer haer helft. Zoe die op hrt goet staen, zal hij betalen. Ende alle renperasie die hij aen het huijs doen sal, ende sal die verbeteren ende niet ver…ghen, ende hier en boven zal hij die vijff weskijnderen bij namen Eelken Aerts, Lammertken Aerts, Jan Aertss, Lijsken Aerts, ende Stans Aertss, eelck hoft voor hoft wijt reijken als zij tot haren houlijcken staet gecomen sijn eens XX gulden, ende oft het gebuerden dat ennige kijnderen sterven aleer zij tot haren houlijcken staet gecomen sullen wesen ,zoo sal Aert vader

Folio 127r

vanden afgestorvennvan die XX gulden niet geven, ende ofte de voorss kijnderen al quamen testerven zonder wittige geborten achtertelaten ofte geduerende hare onmundicheijt ofte toe gheenen houelijcken staet en quamen, ende den vaeder noch leffden, zoe sal den vader genieten het derdepaert vande goederen die de kijnderen al aengedeelt zijn van haer moeders wegen. Ende Aert Deniss als vader die heeft voer het genen dat voirss is, ende voer het op brengghen vande kijnderen gelost onder reijstricksij van allen de goederen die hij ter orsaken van desen hier mede ontstaen ende genoten heeft, dat hij sal voldoen ende betalen ende onderhouden onder het verbant van zijnen persoen, roeijerende ende onroerende goederen, ende stelt spesialijck tot den onderpande de wederhelfft vande goederen, die hij tegen zijne kijnderen afgedelt heeft onder voor bijntenisse vant hij het selfde niet en voldoet, dat die vochden daer selfde sullen moghen voldoen tot laste vanden voirss voerbijntenisse, als …..wilecoore schult volstaende part, behoudelijck den heer,  ende een ijder zijn gerechticheijt gepassert, present heemraders Henrick Arienss Orleman, Arien Willemss, ende Denijs Janss. Desen XII en augusistuis anno 1606. Ende dese vorss vochden hebben met Aert Deniss dese in presense vande voirss heemraders onderteckent, actum als voeren. Cornelis Loijen als man ende voicht van Aeltgen Aerts dgr bekent dat hij van Aert Denijss, sijnen schoenvader, van dese aenneminge ge.. is ten volle betaelt is. Ende Thomas Janss als man ende voicht van Lambertken Aerts bekent oick van dese aenneminge voldaen te wesen.

Bij bovenstaande akte behoord onderstaand los briefje, liggend bij folio 40r.

Ick Cornelis Loijen als man ende voecht van Aelken Aerts dochter, bekenne ontfangen te hebben uijt handen van Aert Deniss zijnen schoonvaeder de somme tot twijntich ca: gul, die den voorsr Aert Deniss gelooft hadde Aelken Aerts zijn dochter blijckende bijde aennemimge soo Aert Deniss zijn kijnderen aengenomen heeft bij Schout ende Hemeraders van Sprang, ende soo begeert Cornelis Loijen dat Aert Teuniss dese somme van twijntich guld. mach laeten dooden ofte doordoen opten aenneminge, soo wel in Cornelis Loeijen apseije als in zijn prentije ende alle dinck sonder bedroch des toirconden, soo heeft Cornelis Loijen dese zijn quitantie onderteeckent, ende in bij weesen Jan Jan Meeussen die tot meerder zeeckerheijt, dese quitantije mede onderteeckent heeft opten XVIe Februarij anno 1609.

                                                                                                                Mij present Jan Jan Meeuss

Folio 127v

                                                     Dat voor ons comen is

Corstiaen Corstiaenss ende heeft overgegeven met een vrije gifte zoeals recht is Jan Janss Meuss eenen acker landts, gelegen inden ambacht van Sprange inden aude straet, daer aen doost zijde naest geerft is Sijmon Aertss, ende aen die weest zijde de weduwe van Peeter Jacobss, sij ofte die erfgenamen, streckende vande oudestrate nordewaerts op totten besoeijenssen erff toe, soe groet ofte cleijn als dien inden omslach gelegen is, ende Corstiaen Corstiaenss heeft desen voorss acker landts gelost te vrijen ende te waeren, ende alle voorcommer aff te doen tot desen dagen toe nae den recht vande lande. Actum desen IX en decembris, present heemraders Denis Janss, Jan Janss, Henrick Arienss Orleman, ende Arien Willemss, anno 1606. Desen boven geschreven gifte ofte ackerlants is te vollen betaelt, blickende bij quitansis van date den XII en decembris anno XVIc ses.

                                               Dat voor ons gecomen is

Ariaen Jan Meuss ende heeft overgegeven met een vrije gifte zoe als recht is Jan Arienss Leeu eenen acker landts, gelegen inden ambacht van Sprangh inde audestraet, daer aen doost zijde naest geerft is Willem Jacob Thoniss, ende aen die weest zijde Aert Thoniss de Greeff, streckende vander halver auwerstrate nordewaerts op tot den dweerswech toe, ende Arien Jan Meeuss heeft dese gift gelost te vrijen ende te waeren. Ende alle voorcommer aff te doen tot desen daghen toe, nae den recht vanden lande. Actum desen IX en decemberis, present heemraders Dens Janss, Jan Janss, Henrick Arienss Oerleman, ende Arien Willemss anno 1609.

Folio 128r

Inden name des heeren Amen. Bij desen tegenwoordighen openbaren instrumente zijeenen ijgelijcken cond ende kennelijck, dat int jaer ons heeren duijsent ses hondert ende seven voor ons ondergescreven als daer toe versocht te weten Jan Janss als stadt houder vande Schout van Sprang Henrick Arienss Oorman ende Arien Willemss als heemraders binnen den selven dorpe verschenen is Aert Thomass jonckgeselle mede woenende tot Sprange voorss, sieckelijck te bedde leggende, nochtans sijn verstant, redenen ende memorie wel machtich, ende volcomentlijck gebruijckende, soe ons stadthouder ende heemraders voorss bleecke, de welcke willende disponeren van zijnen tijttelijcke goederen hem bij Godt almachtich tot desen dagen toe verleent heeft gewilt, ende begeert wilde ende begeerde mits desen, dat alle sijne goederen, soo roerende als onroerende, en geen vandien vuijtgesondert sulcx hij testateur dat metter doot ruijmen, ende naerlaten sal bij sijne vier gebroeders, namentlijck Dirck Thomass, Corstiaen Thomass, Thonis Thomass, ende Arien Thomass als sijne gerechte erffgenamen, rustelijck ende vredelijck naer sijne overlijden gepaert ende gedeelt sullen werden naerden recht van zuijthollant, mits dat dvoorss sijnen testateurs erffgenamen gehouden sullen sijn te

Folio 128v

laten volgen aen Thomas Dircxss ende Janneken Dircx des voorss Dirck Thomass wittige kijnderen geprocureert bij Anneken Jans dgr eerst een perceel hoijlants gelegen tot besoijen over de oude straet, soo groot ende cleijn als hij testateur daer in geerft ofte bedeelt is bij doode ende overlijden van Geerit Thomass sijnen broeder, mitsgaders oock die huijze van tselve lant, die tot behouff van hem testateur tot desen dage toe is verschenen, noch een dubbelt pistolet die hem testateur compt vande weduwe van za Henrick Driessen over het versterff van tgeen hem testatuer aengecomen, ende ende aenbestorven was voor sijn portie, inde achtergelaten goederen van za Borchgien Wouters, noch maecke ende legateerde hij testateur aenden voorss Janneken Dircx dgr allen sijn testateurs bedde. In welcke voorss legatien den voorss testateurs verclaerden de voorss Thomas ende Janneken Dircx dgr sijn nichte ende neeff als zijne erffgenamen gesustitueert te hebben, gelijck hij justitueerde mits desen, ende dat om zeeckere redenen dien hij testateur ons heemraders verclaerde, hem daer toe te moueren. Noch legateerde den voorss testateur den voorss Dirck Thomass ende Thonis Thomass zijne broeders, voor vuijt

Folio 129r

alle sijn kooren, twelck hij tegenwoordich inde tas ofte op solder leggende heeft, hem tstateur competerende, mits dat dvoorss Dirck ende Thonis Thomass gehouden sullen sijn daervan vuijt te deelen ofte spinden, maer sijn testateurs overlijden aende rechten armen binnen den voorss dorpe van Sprange twaelff vaten rogge eens, alle welcke legaten hij testateur wilde ende begeerde dat naer sijn overlijden haer effect soude sorteren willende ende begeeren dat dvoorss zijne broeders als sijne gerechte erffgenamen tegens tgeene voorss nijet en soude doen, ofte doen doen in eenigen handen manieren, tsij in rechten ofte daer buijten, willende ende begeerende dat den geenen die begeerde, ofte wilde desen sijnen vuijtersten wille te insingeren, ofte te nijet te doen. Ende achtervolgen dat den selven perturbateurs ofte perturbateurs, gepriueert ende versteecken sal, ofte sullen sijn van haere gerechten portie. Houwende bij toverlijden van hem testateur eenich sints compoterende alles sonder fraude. In kennisse der waerheijt, ende tot verseeckerheijt van desen, is dit int register vande voorss dorpe van Sprang geregistereert, omme dese vuijt een ofte meer gelden ende allens luijden

Folio 129v

acten ofte instrumenten gegeven te worden, en is bijden voorss Stadt houder ende heemraders ondertijckent opden dach ende maent en jaer als boven. Onder stondt aldus bij mij Janss. Bij mij Arien Willemss. Dit is X het merck van Henrick Arienss Oerleman.

Gecopieert vuijt het principale Luijdende van wordde tot Woerde als voorss staet, ende is daer mede bevonden te taccorderen gij mij als secretaris tot Sprang.

Folio 130r

                                                       Dat voor ons comen is

Robbert Janss ende heeft overgegeven met een verlij soe recht is Erit Lambert Meess eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprange, streckende vander nijuwer straet suijdewaerts op tot den Loonsschen erve toe, tuisschen die erffenisse van Jan Janss Cok aen doost zijde, ende aen die west west zijde IJken Lambert Muess weduwe met, met Adriaen Lambertss haren soen comsuis, soe groet ende soe clijn als den selven acker daer gelegen is, ende Robbert Janss voorss heeft gewilcort ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen daghen toe, behoudelijck dat hij daer jaerlicx vuijt geldende sal blijven den heijligen geest van Sprange, vierdalf waten rogge, present heemraders Jan Dirckss ende Frans Corstiaenss. Actum desen XVII en Aprilis anno 1607.

Erit Lambertss Meess heeft gewilcort ende gelooft tot behoeff van Robbert Janss drie hondert vijftich karolis guldens, ende die te betalen hondert guldens bij de west, ende vorts alle jaer vijftich gl tot der volder betalinge toe. Daer hij Erit voorss voor ten onderpande stelt desen voorss acker lants, ende vorts alle zijne anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Actum present als voren.

De gerede penningen zijn betaelt, hondert gl anno 1607, in presentie van den officier ende heemraders Jan Dirckss aen Frans Corstiaenss den ijersten paeij nae die gerede penning is betaelt L gl anno XVIcende acht, present Denijs Janss als heemraet, den tweeden paeij nadie gereede penning is betaelt L gl anno 1609, present Hendrick Arienss Oerman als heemraet, den derden paeij naeden gereede penning is betaelt L gl anno 1610, present Hendrick Ariaenss als heemraet, den vierden paeij naede gereede penningen is betaelt L gl 1611, present Hendrick Ariaenss Oerman als heemrader, den lesten paeij is betaelt L gl, waermede desen wilcoer te vollen betaelt is.

Folio 130v

                                                     Dat voor ons comen is

Peeter Janss Timmerman, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soo als recht is Meester Jan Smits, een erffenis met die timmeringe daer op staende , met den hoff daer aen behoorende, met alle gerechticheijt vuijt wijsens de oude brieven inhoudende, gelegen inden ambacht vande Sprange, waer ten oosten naest geerft is Cornelis Stoffelss, suijdewaerts het kerckhooff, westwaerts ende noordewaerts Mariken Pauwels Maens weduwe. Ende aen het hoffken oostwaerts, ende noordewaerts daer aen geerft is Mariken Pauwels Maens weduwe voorss, suijdewaerts Cornelis Stoffelss voorss, ende westwaerts Hermen Janss, ofte die met recht daer naest geerft is, ende voorts soo heeft Peter Janss voorss gewilcoert ende gelooft dit voorss goet te vrijen ende te waren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe naden recht vande landen, naer dinhout ende wt wijsens die coopsedul daer aff sijnde, van datum den XVII en mert anno 1608, present heemraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, ende Jan Jan Meeuss, actum desen XIIII en aprilis anno XVIc ende acht.

Meester Jan Smits voorss heeft gewilcoert ende gelooft soe als recht is vuijt dese boven geschreven erffenisse, Peeter Janss Timmerman voorss die somme van tsestich karolis gl, ende die tebetalen op drie termijnen, waer aff den ijersten termijn verscheenen is belo…. paesschen anno 1608, XX gl, ende beloo hij paessen anno 1609 XX ca gl, ende den derde ofte lesten termijn, daer aen volgende gelijcke XX gl totten volder betaelinge toe. Waer voeren hij ten onderpande stelt die boven geschreven erff, daer dese penningen aff spruijtende sijn, ende voorts allen sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, present datum als boven. Den ijersten termijn beloosen paessen anno 1608, is betaelt XX gl, in presentie van Frans Corstiaenss als heemraet. Den tweeden termijn beloosen paessen anno 1609 is betaelt XX gl, in presentie van Frans Corstiaenss als hemeraet. Den lesten termijn die verscheenen is belosen paesschen anno 1610 is betaelt XX gl, daer mede desen wilcoer te volle betaelt is, in presentie van Henrick Arienss Oerman, ende Frans Corstiaenss, heemraders.

Folio 131r

Opten XVIII en dach novemberis anno XVIc ende ses soe heeft Cornelis Arienss aengenomen zijn onmondich weeskijnt dat hij verweckt heeft bij Lijsken Tonis Stevenss dochter, zijn overleden huijsvrou, ende dat van Jan Toniss als bloetvocht, Tomas Corneliss, Adriaen Hendrickss van Staeck als toesienders, met consent vande heer  als oppervocht, ende dat in manieren hier naer volgende, dat Cornelis vader dat kijnt op sal voedenin aet, dranck, lijnden, willen ende in allens tot zijnen lijf behoeffende ter schoel tehouden eerlijcken naer zijnen staet, ende dat voerden tijt van negen jaren, ende naer den tijt van IX jaren Cornelis vader het kijnt vorts op sal voeden, alsoe voorsstaet den tijt ende jaren zoe lange als de voogden met den offesier believen sal. Ende niet langer, mits dat hij Cornelis vader het kijnt geen huiere en sal geven. Naer het houden vande negen jaren ten vane, dat hem selfs en beliefden voer welcke opbrenghen vanden kijnde, Cornelis vaeder sal hebben, behouden, ende genieten, allen des kijnts goederen tsij haef eerst mobele ende immobele, schult ende weder schult, geen wijt gescheijden, mits dat hij Cornelis vader zijn weeskijnt eens wijt sal reijcken, naer het houden vande negen jaeren, eens hondert vijftich karolis guldens, ende zal die penningen moegen onderhouden het hondert tegens seven gulden. Daer hij den intrest eerst af sal betalen tsiaers naer de negen jaren vanden hande vanden kijnde, ende hij vader, sal die penningen mogen betalen op vier termijnen met den intrest van dien, ende die penningen sal mogen onderhouden soo lange alst die vochden met den offesie belieft.

Folio 131v

Mits dat hij vader sal behouden die voerss termijnen met den, den intrest van dieen naer het opseggen vande voorss penningh, die hij alsoe sal betalen, alsoe voorss staet. Is vorder geconditsdinert ofte het voorss weeskijnt quam testerven binnen het houden vande ses jaren, dat Cornelis vader alsdan, die naeste vrienden van het voorss weeskijnt eens wijt sal reijcken, tachtentich karolis gulden sonder meer, ende die tebetalen de een helft vanden overlijden vande kijnde over een jaer, ende de ander helft ses manden daer nae, ende oft gebueerde dat het voorss weeskijnt quam testerven naer de voorss ses jaren, zoe is geconditsinert dat hij vader de vrienden vanden kijnde niet en sal wijt reijcken ofte geven, maer sal dan behouden allen des kijnts goederen, voer het opbrengen vanden voorss kijnde allens sonder eerch ende list, zoe hebben Jan Toniss als bloetvocht, Tomaes Corneliss, Adriaen Hendrickss van Staeck als toesienders allen des kijns goederen, tsij haef erfte mobelen, ende inmobelen, schult ende wederschult, op gedraghen tot behoefte Cornelis Arienen vader voorss. Ende Cornelis Arienss vader heeft gewilcort ende geloest dese penningen vanden voorss kijnde alsoe te betalen, ende het kijndt alsoe op te brenghen als voorss staet. Ende bij fouten, noch dat die voochden  met den gerechten dat alsoe moeghen doen op sijnen cost, ende dat kijndt op een ander besteden, daer Arien Hendrickss van Staeck

Folio 132r

ten onderpande stelt zijn geseet, daer hij op ….tertijt op woenende is, gelegen inden ambacht van Sprange, twisschen die eerffenisse van Lammert Wouterss, ende Tonis Henrickss Venninckx, den eenen teijnden anderen, gelegen oostwaerts, ende Tonis Aertss de Greeff westwaerts, streckende vander nieuestraet zuijtwaerts op tot den Lonsschen erffe toe, ende ende Cornelis Adriaenss voorss stelt gelijcke vorbant ten onderpande allen des kijns goederen met desijne die hem vanden kijnde hier opgedraghen zijn, present heemraders Jan Janss, Henrick Arienss Oerleman, Denis Janss, Adriaen Willemss, ende Frans Corstiaenss. Actum desen XVIII en novemberis anno 1606. Jan Thoniss, ende Jenneken Thonis dochter sijn suster hebben voor ons heemraders ondergeschreven bekent, dat sij van desen voorss aenneminge te vollen betaelt sijn, present heemraders Jan Janss, ende Henrick Arienss Oerman.

Folio 132v

                                                                Dat voor ons comen zijn

Dierck Wouterss voor hem selven, Wouter Joriss voer hem selven, Anneken Wouters Michgielss de molders weduwe met haren gecoren vocht voer haer selven, ende Maergrieta Willem Wijnen weduwe met haren gecoren vocht  die haer de heer met recht grgonnen heeft voer haer selven, ende hebben gesamenderhandt over gegeven met een vij gijft zoe recht is Lijsken Gijsberts weduwe een ijder zijn aenpaert in eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprange, twijsschen die erffenisse gelegen die neusthech ostwaerts, ende Jan Geritss westwaerts, streckende vanden dwars wech noordeuaert op tot die gemene stege toe, ende dese voorss persoonen hebben gewijlcoert ende geloest dit voerss goet te vrijen ende te waren nae den recht vanden lande. Actum desen XXVI en febreurij anno 1607. present heemraders Hendrick Arienss Orleman, Denis Janss, Arien Willemss, ende Frans Corstiaenss.

                                             Copije

Ick Jan Joriss bekenne geen deel noch loot meer te hebben aen alsulken goet off dries, als ick Lijsken Wouters mij meij vercost hebben, ende mij wel daer aff gecontenteert heeft, soe dat ick Jan Joriss daer op vertichtenis doe met alle mijnen naecomelingen, daer niet meer af te heijsen. Dit alles gedaen den 9 en meij anno 1593. onder stondt aldus bij mij Jan Joriss.

Gecopieert vuijt die princepale quitantie luijdende van woerde tot woerde als voorss staet, ende is daer mede bevonden te accorderen bij mij als secretaris tot Sprang, opten XXVII en febreuarij 1607.

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 133r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht voor schout ende heemraders des ambachts van Sprangh, bij Dirck Thomass, Tonis Thomass Corstiaen Thomass, ende Adriaen Thomass gebroeders, vande achtergelaeten goederen van saliger Jan Thomass, ende Aert Thomass, haer overleden broeders.

Item inden eersten sijn geloot ende bedeelt tsamen Dirck Thomass, ende Corstiaen Thomass op het huijs hoofstad metten lande daer teijnden aengelegen, gelegen inde vrijheijt van Waelwijck, waer ten oosten naest geerft sijn Tonis Adriaenss Cruijck, ende Jan Claess Haghen, den eenen teijnden den anderen gelegen, weest Frans Corneliss, ende de erffgenaemen van Dirck Adriaenss de Bie saliger. Den eenen teijnden den anderen geleghen, streckende van heeren straeten aff noortwaerts op tot Thonis Thomass erff toe, mits conditie dat Thonis Thomass voorss over dit loot dagelicx sal moeghen weeghen, met sijn perden het deen teijnden den anderen te houden, ende sijn koeij ter maent was in ende vuijt over dit loot te leijden zoet hem belift, ende voorts te weghen, ende te steegen naer den recht vande lande. Dit loet is geestimeert boven een hondert gulden, die Cornelis Maets daer op heeft op de huere vande huijse onder gedaen hadde, Ende noch een rente van vijftich gulden, die hooftsomme, die sij tot haeren last sullen houden. Dit loet is daerenboven gewerdert op vurthien hondert gulden  ergo, is geconditioneert dat aen die huere van Cornelis Maetss affgetoeghen sal worden die repratie ende contrebuijtie, ende de penningen die daer

Folio 133v

over schieten, sullen sijlieden gelijckelijck deelen.

Adriaen Thomass ende Anthonis Thomass sijn tsamen geloot ende bedeelt op eenen acker veen lants geleghen inde vrijheijt van Waelwijck, waer ten westen naest geerft sijn Adriaen Janss Schoen, Corstiaen Thomass, ende Adriaen Thomass, den eenen teijnden den anderen gelegen. Oostwaerts Anthonis Tomass, ende Adriaen Thomass, den eenen teijnden den anderen gelegen, streckende vander eersten seijne aff suijdtwaerts op tot den merdijck toe. Dit lot is geestimeert boven een rente die hooftsom vijftich gulden die hij tot haeren last behouden op vijff hondert gulden ergo —————————————————————————————- Vc gulden

Noch sijn Adriaen Thomass ende Thonis Thomass voorss geloet ende bedeelt op thien hondt hoijlants, ofte soe groot ende cleijn als die inde voorss vrijheijt van Waelwijck gelegen sijn, after Peeter Aen Neelen erff, tusschen die erffenisse van Thonis Franss, schoutet van Drongelen, geleghen oostwaerts, ende Jan Jan Andraessen tot Waelwijck, gelegen westwaerts, ofter wie met recht daer naest gelant ofte geerft mach wesen. Dit loet is geestinnert op twee hondert vijftich gulden ergo —————————————————————————————IIc L gulden

Noch zijn die selffde Ariaen, ende Tonis Thomass gelooft ende bedeelt, op eenen acker veenlants, gelegen in die voorss vrijheijt van Waelwijck, tusschen die erffenisse van Peter Jacobss erffgenamen oostwaerts, ende Jan den Braber westwaerts, streckende vanden tweeden seine

Folio 134r

zuijdewaerts op tot den merdijck toe. Dit loot is geestimeert boven X st de hooftsomme ontrent acht gulden, die zij tot haeren laste houden op twee hondert vijftich gulden, erga —- IIc L gulden.

Noch sijn Adriaen ende Tonis voorss geloot ende bedeelt op ontrent vierdalff hont hoijlants, gelegen tot besoijen over die oudestraet, gemeen ende onbedeert met Ariaen Thomass voorss. Dit loot is geestimeert op twee honder vijftich gulden, ergo ———————————- IIc L gulden.

Is geconditioneert off Adriaen Thomass dit lant beheerde te houden, alsoo het selffde in sijn lant leedt. Dat zijt mach houden voor den voorss som van IIc L gulden, ende die tebetaelen binnen twee maenden achter deser.

Item is gecondisioneert wat heeren lot beter is dan het ander,dat sijliedens die penningen maelcanderen sullen goet doen, ende betaelen binnen den tijt van twee maenden naer datum deser.

Is meede geconditioneert dat elck het gras ofte soet besaeijt is, op het sijn sal houden.

Ende off dese haere deelinge meer beswaert waeren met eenighe renten, cijnsen, ofte andere lasten dan elck op haer looten gespecificeert staet, ofter andere vuijtgaende schulden stonden tebetaelen, beloeven sijliedens maelcanderen goet helpen te doen, ende

Folio 134v

allen incomende schulden sullen sij fsamen ontfangen.

Ende dese voorss comparanten hebben den eenen opten anderen een ijieder op sijn loot verteeghen alsoo haer vooren indie deelinge gespecificeert, ende geschreven staet, actum desen VIII en mert anno XVIc ende seven, present heemraders Denijs Janss Brouwer, Henrick Adriaenss Oerman, ende Frans Corstiaenss.

                                                    Dat voor ons comen is

Beatris Jan Stammen weduwe, met Flotis Janss Stammen haeren zoene als gecoeren voicht, die haer de heer met recht gegonnen heeft, ende heeft overgegeven met een verlije soo als recht is, Jan Janss alias Hotshan, het vijfte paert ende deel in een geseedt met het vijfte paert van die huijsinge ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprangh, daer aen doost zijde naest geerft is Henrick Michielss Stockman, ende aen die weest zijde Mari Tonis Ariaens weduwe ende Borchisken Heijndrick cum suis ende kijnderen, streckende vander nijeuwer strate zuijtwaerts op totten Loonschen erff toe, soo haer dat aengecomen ende bestorven is van Ariaen Henrickss Vos, haeren vader. Ende Beatris voorss heeft gewilcoert ende gelooft het voerss vijften paert int voirss geseedt te vrijen ende te waren, ende allen voorcommer aff te doen tot dese dagen toe, naeden recht vanden lande, behoudelijck dat sij daer op hout tot zijnen last het vijfte paert van eenen gulden tsiaers met die hooft penningen van dien. Actum voor Handrick Anthoniss schout, Dirck Arienss de Bie, Jan Janss, Hendrick Ariaenss, Jan Dirckss, Ariaen Willemss heemraders, desen 19 en aprilis 1605.

Folio 135r

                                               Dat voor ons comen is

Margrietken Pieters dochter, weduwe wijlen van Jan Janss alias Hotsken, met haeren gecoeren voicht, die haer de heer met recht gegonnen heeft, ende heeft over getransporteert, gecedeert, ende opgedraegen met een verlije soo als recht is Beatris Jan Stammen weduwe in alsulcken voegen ende manieren als Beatris weduwe voorss Jan Janss Hotshan haeren soen dat voormaels overgegeven heeft, het vijfte paert ende deel in een geseedt met het vijfte paert vande huijsinge ende geboomten daer op staenden, gelegen inden ambacht vande Sprangh, inde nieu straet, waer ten oosten naest geerft is Henrick Machielss Stockman, west den voorss Aert Michielss, streckende vander niewer straeten zuijtwaerts op ten Loonschen erff toe, mits conditie dat Beatris weduwe voorss daer jaerlicx vuijtgelden sal blijven het vijfte paert van eenen gulden, met die hooftpenningen van dien, met alle cijnsen als daer met recht vuijt gaende sijn. Actum desen XI en Septembris anno XVIc ende acht, present heemraders, Henrick Adriaenss Oerman, Jan Janss Molengraeff, ende Jan Jan Meeuss Moelengraeff.

Folio 135v

                                                              Copie

Alsoo daer zekere disserenten ende geschillen opgheresen waren tusschen Corstiaen Geldenss ter eenre, ende Frans Corstiaenss sijnen zone voor sijn zelven, oock van weghen het weeskijndt van Jan Corsten sijnen broeder zaliger, ter anderen sijde, beijden als voorkijnderen vande voorss Corstiaen geprocreert inden eersten houwelick bij Ceuntken Martens zaliger, aengaende van zekere perceelen van landen, gelegen binnen Cappel, het eene gheleghen westwaerts vande nieuwen dijck dat den voorss Corstiaen van zijne voorss kijnderen gecocht hadde, het andere gelegen beneden Lappegat beneden doudevaertse steghe daer de voorss kijnderen tegens haren vader actie ende deel inne pretendeerden te hebben, noch van een lot moers gheleghen inden Cattendermonder Loon, met noch een cleijn loitken aldaer bij ghelegen, ofte van eenighe andere moeren daer de voorss kijnderen eenighe actun souden hebben moghen pretenderen. Oick vanden inboel ofte haestelijcke goederen daer den voorss Corstiaen in was blijven sitten, ende aen sijne kijnderen voorss van haers moeders weghen gheen ofte deelinghe gedaen en hadden, mitsgaders van noch een rentebrieff van eenen gulden laerlicx, die Gijsbert Gijsbertss affge….. hadde, ende den voorss Corst de penningen aff ontfanghen hadde, Waer tegens den voornoemde Corstiaen weder actie pretendeerende van een vierdepaert van alsulce huijsinghe ende erfffenisse geleghen onder Loon op den Ketsheuvel, dat de voorss kijderen vercocht hadden voor die somme van drie ende twintich hondert carolis guldens, sonder sijne vierdepaert bedraghen vijff hondert vijft ende twentich carolis guldens, welcke penningen de voorss kijnderen geheel ontfanen hadden. Ende alsoo partijden insagen dattet onbehoorlijck soude wesen dat kijnderen tegens de ouders ende ouders tegens de kijnderen met vervolch ende statuten van recht tot eenighe saecken souden compelleren ofte dwingen, dan met gevoechdelijckheijt ende alle redelijckheijt, hebben in aens enighe

Folio 136r

van dien, om de behoorlijcken vrede ende vrientschap op te houden henne saecken minnelijck gesubmitteert in handen van dese nabeschreven onpaertijdinge goede mannen ofte arbiters bij namen Hendrick Anthoniss Schouth tot Sprangh, Jan Janss, Hendrick Arienss Oereman, ende Arien Mertenss Sprangh, eijnde geloossden vast ouwedergepels ende van werde te houden alles wes de voorss keersluijden daer ………..besomgeneren,remedieren ende uijtspreken zouden, soo dat de arbiters het selve soo verre gebracht hebben na examinatie van partijen ende ….kenninghe vandie sacken dat sij den voorss Corstiaen voor haere tijt spraecken gheordineert hebben, gelijck sij hem ordonneren midts desen. Dat hij gehouden sal weswn aende voorss sijne kijnderen eens tebetalen de somme van hondert ende vijftich carolis guldens, te deelen bij de voorss kijnderen, elcx enen veul, te betaelen in deser manieren, te weten des voorss Franssen helft in twee termijnen. Deen helft tot St:Jansmisse baptiste anno XVIc thien, ende dander helft ………… daer

naer volgende. Ende des weeskijndts deel sal hij onderhouden vier jaeren lanck, ende te betaelen jaerlijcx tegens thondert ses carolis gulden. Welcken eersten jaer ingaen sal Joannis Baptiste anno XVIc elff, soo vier jaeren naer den volgende is sallet langer in mogen houden, ofte alsdan teijnden de vier jaren afflegghen soo het hem belieft. Waer mede de voorss kijnderen van haers moeders wegen ofte deel te vollen sullen ghecontenteert weesen, ende hier mede alle saecken (dies aengaende) doot ende tenijet, dan is des voorss Corstiaens haerf vaders goederen sullen sij na sijn doot daer inne haer gerechtigge aenpaert erven ende deelen naer costuijme ende recht van Zuijthollant, sonder in eenighe manieren daer inne ghefrusteert te wesen, ofte worden, soo veule hen alsdan van rechts wegen contingeren ofte competeren sal. De costen die op dit accoort geresen sijn zal Corstiaen geheel betalen, midtsgaders het schrijffgelt.

Folio 136v

Ende partijden desen vuijtsprake gehoort hebbende, is hen aenghenaem gheweest, ende gelooffden de selve naer te comen in alle formen, ende hebben toirconden deses henne namen, beneffens de subsignateuren vandie arbiters onderteeckent opten XIX en dach februarij anno XVIc thien. Ende was onderteckent aldus, Hendrick Anthoniss, bij mij Jan Janss, Dit is het hantmerck  X van Hendrick Arienss Oireman, bij mij Corstiaen Geldens. Ick Arijen Mertens, bij mij Frans Corsten, onder stont noch geschreven aldus, De voorss partijden hebben tot meerder bevestinghe van desen, in presentie van schouth ende heemraders voorss. Hier op verteghen in manieren soo recht is, actum ut supra, oock int bij weesen ende overstaen van Jan Jan Meeuss heemraet, ende was onderteckent bij mij Jan Jan Meeuss.

Gecopieert vuijt den principaele accoorde is dese naer collatien daer meede behouden taccoirderende van woorden tot woorden, opten XXVII en augustus anno 1622. Ende bij mij als secretaris tot Sprangh

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                 1622

                                                                     Copie               

                                                                                                                                                        Ick Frans Corstiaenss bekenne wel ende deuchdelijck ontfangen te hebben vuijt handen Corstiaen Geldens zijnen vader, de somme van een hondert vijftich ca gl t’stuck ad veertich grooten vlaemsch. Deene helft tot mijnen behoeve ende die wederhelft bedragende vijff ende tseventich ca gl ten behouve de weeskijnderen geprocreert bij Jan Corsten saliger. Alles volgens seeckere accoort tusschen Corstiaen ende mijn gemaeckt van datu den XIX en februarij XVIc thien. Schulden den selven Corstiaen Geldenss soo voor nijet, als van wegen den voorss weeskijnderen vanden inhout derselver accoort, vrij ende quit. Bedanckende …………..sijnre goeder betalinghe, toirconden bij mijn Frans

Folio 137r

Corten dese acquist onderteeckent desen vijftienden Lulij XVIc twalff, mij present Jan Smits, schoolmr in Sprang als getuijge, ende was onderteckent aldus. Bij mij Frans Corsten.

                                                                                                          J. Smidts, schoolmr in Sprangh

                                                                                                                     1612

Gecopieert vuijt die principaele quijtantie is dese naer collatie daer meede bevonden t’accorderende van woorden tot woorden, opten XXVII en augustus anno 1622. Ende bij mij als Secretaris tot Sprangh

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                 1622

Folio 137v Dit is een onbesdhreven folio

Folio 138r Dit is een onbeschreven folio

Folio 138v Dit is een onbeschreven folio

Folio 139r

                                     Dat voor ons comen is

Jan Corneliss, ende heeft over gegeven met een vrij gijft soe als recht is Antonis Peterss Raijmaecker die helft van een geseet, geleghen inden ambacht van Sprange, daer Jan Cornesiss voorss op bedeelt is, soe huijs, schuer, schop ende geboomte, daer op staende, ombedeelt met die twee weeskijnderen van Hendrick Arienss Cuijper za. Te weeten Jan Hendrickss ende Ghijsbert Hendrickss met haer beijden die ander helft toebehoorende, streckende van der nijeuwer straete zuijtwaerts op totten Loonschen erve toe, waer ten oosten naest geerft sijn Aert Toniss Spijker, ende Tonis Janss, den eenen taenden den anderen. Ende aen die west sijde Jan Sijmonss Vos, alsoe groot ende clijn, als het selffde half geseet aldaer geleghen is, ende Jan Corneliss heeft dese geeft gelooft te vrijen ende te waren, ende allen voercommer af te doen tot desen daghen toe, nae den recht vanden lande. Actum desen XVII en februarij anno 1607. present heemraders Jan Janss, Denis Janss, Hendrick Arienss Oerleman, ende Adriaen Willems.

Folio 139v

                                                  Dat voor ons comen is

Corstiaen Corstiaenss ende heeft overgegeven met eender vrijer giften soo recht is Jan Janss eenen acker lants gelegen inden ambacht vander Sprange in doude straet, streckende vander halver oude straten noortwaerts op tot ten besoijenschen erve toe, waer ten oosten naest geerft geerft is den voorss Jan Janss, ende aen de west zijde Gerit Janss Cremer. Ende Corstiaen Corstiaenss heeft gewilcoert ende gelooft desen acker lants te vrijen ende te waren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe, naer den recht vanden lande. Actum desen 19 en martinis anno 1607, present heemraders Jan Janss, Denis Janss, Hendrick Arienss Oerleman, ende Frans Corstiaenss.

                                                 Dat voor ons comen is 

Corstiaen Corstiaenss ende heeft overgegeven met een vrij verlij soe recht is Gerit mr Peterss eenen acker lants gelegen inden ambacht vanden Sprange in doude straet, streckende vanden ouder straeten noortwaerts op tot ten Gesoijenschen erffve toe, waer ten oosten naest geerft is Lijsken weduwe wijlen Jacob Thoniss Leempoel cum suis, ende aen de westzijde Jan Willemss Molder, ende Henrick Arienss Molder. Den eenen tanden den anderen modts conditien dat Gerit Peterss voorss vuijt desen acker

Folio 140r

jaerlijcx sal geldende blijven der kercken van Sprangh drije vaet roggen vuijtwijsens brieff ende bescheet daer van sijnde. Ende Corstiaen Corstiaenss voorss heeft gelooft desen acker voorss te vrijen ende te varen te lant recht. Actum desen XIX martij anno 1607. present heemraders Jan Janss, Denis Janss, Henrick Arienss Oerleman, ende Frans Corstiaenss.

                                                   Dat voor ons comen is

Merten Janss van Dijck ende heeft overgegeven met een vrij gift soo recht is Peter Thoniss Vosch eenen halven acker lants, gelegen inden ambacht vander Spranghe, streckende vander Besoijenssen erve aff zuijdtwaert op tot Thonis Peterss Vosch erffve toe, mits dat dese voorss halven acker lants twee roeijen langher moet wesen dan Thonis Peterss voorss halven acker. Ende voorts sal wegen ende steegen over Thonis Peters voorss halven acker naden recht vanden lande, vuijtwijsens de deijlinge daer van seijnde, waer ten oosten naest gelant leet dambachtsheer van Sprange, ende aen de west zijde Dirck Geritss Mertenss. Ende Merten Janss voorss heeft gelooft desen halven acker lants te vrijen ende te waren, ende alle voorcommer aff te doen tot desen dagen toe, nae den recht vanden lande, actum desen XIX en martij anno 1607, present heemraders Denis Janss, Henrick Arienss Oerleman, Arien Willemss, ende Frabs Corstiaenss.

Peeter Thoniss heeft gewilcoert ende gelooft soo als recht is Merten Janss voorss XCV karolis gl te getalen bijde veste XXIII gl XV stuijvers. Ende de reste op drije Bamis dagen telcken Bamis dach gelijcke XXIII gl XV st waer van den

Folio 140v

iersten Bamis dach verschijnen sal bamis anno XVIc ende seven, ende soe voorts van jaer tot jaer totter volder betalinge toe, stelt hier vooren ten onderpande den voorss halven acker, ende alle sijne andere goederen hebbende ende vercrijgende. Actum datum als boven, presentes heemraders als boven.

Merten Janss voorss bekent XXIII gl XV st, wesende de gereede penningen ontfangen te hebben, datum voorss. Den ijersten termijn nae die gerede penningen is betaelt XXIII gl XV st , te weeten bamis anno XVIc seven. In presentie van Arien Willemss hemraet. Den tweeden termijn naeden gereede penningen is betaelt XXIII gj XV st bamis anno 1608. Den lesten termijn bamis anno 1609 is betaelt XXIII gl XV st, waer mede dese willecoer te vollen mede betaelt is. In presentie van Frans Corstiaenss als hemeraet.

Folio 141r

Inventaris gemaeckt bij de weduwe van Willem Wouterss Claess de Bont za van de erffelijcke, ende haesselijcke goederen die achtergebleven sijn bij doode Willem Wouterss za hare overledrn man.

Inden eersten het geseedt met die huijsinge ende geboomte daer op staende, daer nu die wedewe teggenwordich op wonende is, is geestimert op —————————————————–Xc gl

Noch een geseedt dat gecommen is vande erfgenamen van Cornelis Flesse, met die schuer ende geboomte daer op staende, is geestimert boven vier guldens tjaers, die daer opstaen –XIII 1/2c gl

Noch twee geerden hoijlants gelegen beneede lappegadt, met Ghijsbert Ghijsbertss Hooskeel, gemeijn dat van Aert Oockers gecomen is, is gewerdert op —————————–IIIIc LXXX gl

Noch een perseel hoijlants ontrent ses ofte seven hondt, gemeijn met Jan Meussens kijnderen, gelegen binnen dauwe straet aen doost zijde van de Lappegadtse vaerdt, is geestimeert op ———       —————————————————————————————————-IIIIc LXXX gl 

Noch twee hondt hoeijlants met Henrick Arienss Oerleman, is geestimeert op ————-Ic LX gl

Noch een geerde hoeijlants die gecomen is van Jan Arienss van Gils, gelegen met haer moederende Willem Jacobss, gemeijn, streckende vande Dijck noortwaerts op totten grooten gantel toe, is geestimeert op ————————————————————————–IIIIc gl

Noch vier geerden hoeijlants, die gecomen sijn van Lenaert Wouter Joostens kijnderen, gelegen over doude straet in het breede stuck, gemeijn met Arien Sprang, is geestimert op ———–IXc gl

Noch een vierdepaert in eenen acker lants gelegen inden Ambacht van Sprange, inde Audestraet, is geestimert op ————————————————————————————–LXXV gl

Noch een loodt moers gelegen onder Cappel, gemeijn met die moeder ende haer broeder

Folio 141v

Noch twee treckpeerden metten waghen, plaets, ende eerden, met zijn toebehoorten, zijn geestimert op ———————————————————————————————-IIc gl

Noch twee jonge ruijnpeerden zijn vercost voor ———————————————Ic LXXV gl

Noch vier eijnde koeije zijn geestimert op ———————————————————LXX gl

Noch drie calflever zij geestimert op —————————————————————–XII gl

Noch eenen brouketel, met twee brouvcuijpen, met den Acker, met den trechter, met een binnen geut, met sestien toonnen, met vier onder wlooten, eenen onder soos, ende den bierboom, is geestimert op ————————————————————————————–Ic LXXV gl

Noch twee bedden met haer toebehoorten soe goedt ende soe quaet als die zijn, sijn geestimert op ————————————————————————————————————XXX gl

Noch een bedde met lijnden lackens over trocken, met een paer slapelakens soe goet ende soe quaet als die sijn

Noch een nieu tijck met twee hooft paellens ongewoolt, is geestimert op ———————-XII gl

Noch twee groote koeij ketels zijn gewerdert op ————————————————XVIII gl

Noch twee hantketels met twee cleijn ketelkens zijn geestimert op ——————————-III gl

Noch een vuerpan, met een coopere can, met een becken is geestimert op————————V gl

Noch eenen coeperen podt is geestimert op ———————————————————II ½ gl

Noch ses tinnen schoetelen soe groet ende clijn als die sijn, met een tinnen tapcan, met drie sausuren, drie soutwaten, twee tinnen commen, ende eenen tinnen mosterpoodt, is ggestimert op

——————————————————————————————————–           V gl

noch een tresoer, een kijest, eenen troch, een wetsteen, met een tafelken, is geestimert op –XV gl

Folio 142r

Noch eenen mostert muelen is geestimert op ——————————————————–XX st

Noch eenentwijntich leustoelen met twee cronckers zijn geestimert op —————————X gl

Noch vier clijn stoelen goet ende quaet als die zijn, sijn geestimert op —————————-X st

Noch seven ofte acht deelen blijven in het huijs

Noch eenen snijback is geestimert op ————————————————————–XXV st

Noch twee rijecken ende een spaeij met een bijl —————————————————-XII st

Noch een vuerijsser is gewerdert op —————————————————————-XXV st

Noch tien ofte elff saecken alsoe goet ende soe quaet als die tegenwoordich zijn,sijn geestimert op ———————————————————————————————————V ½ gl

Noch een haelken met twee russels, een hanijser met eenen vouthengel, met een tange , is geestimert op ——————————————————————————————-XXX st

Noch een carnne, twee melcstoppen, met twee eemers zijn geestimert op ——————–III ½ gl

Noch een klermand met twee sluijtceerssen zijn geestimert op————————————XV st       

Noch een viercant taffel soe goet ende soe quaet als die is, is geesimert op———————XV st

Noch een mout heer die niet heel en uech blijff bij die eest

Noch speck van twee verckens soe groot ende soe cleijn als die zijn,sijn geestimert op ——XX gl

Noch vier levende vercken soe groot ende cleijn als sij sijn, zijn geestimert op —————-VI gl

Noch van Lockmandt

Folio 142v

Noch rogge, boecqunt, maut, geert, terrewe, soe weel als dat met de maet bewonden sal vorden

Noch eenen poodtbeeteren

Noch eetelijcke dinghen aerdewerck bekers, ende ander rommelmerck

Noch eelff pont garensw tot den weever gedaen

Noch fals ende werck soe veel als dat is

Noch drie ofte vier pont garens

Noch een haeijseijsse met een sicht soo goet ende soe quaet die zijn. Noch eenen mis hack geastimert op ——————————————————————————————-XXV st

Noch een vat ende wan, is geestimert —————————————————————III ½ gl

Het schultboock is gesickt op seven hondert gl

                                                           Wt gaende schulden

Inden eersten compt Willem Jacobss eijsschen van Lanthuer ende anders somme ———XVIII gl

Noch compt Andries Claess eijsschen vande tiendt somme —————————————-IX gl

Noch compt Peeter Ockers mueldenaer inde Vrijhoeven eijsschen van het maelen ontrent —————————————————————————————————- XIX offe twijntich gl

Noch compt het Joonge wijff eijsschen van vier jaeren hueren

Noch compt den knecht eijsschen van een jaer hueren

Folio 143 r

Lijsken Peter Jacobss dochter, wedue van Willem Wouterss Claess de Bont heeft aen genomen van Jan Wouters Claess de Bont als bloetvocht van de weeskijnder die Lijsken, moeder voorss verweckt heeft bij Willem Wouterss, haren voorss man saliger, bij namen Tonis Willemss, Jacob Willemss, Claes Willemss, Wouterken Willems dochter, Ariaentken Willems dochter, ende Mariken Willems dochter, alle onmondige weeskijnderen van Willem Wouterss za voorss. Ende dat in manieren hier naer volgende. Dat zij Lijsken moeder alle hare kijnderen sal onderhouden tot haren mundigen dage, ofte tot haren houlijcken staet gecomen sullen zij, in aet, dranck, lijnden,wijllen ende vorts allens tot der kijnderen lijff behorende, aender school te houden, te laten leeren lesen ende schrijven, ende hare dochterkens een hantwerck te laten leren allen eerlijck naer haren staet. Ende hier bij sal Lijsken moeder voorss de kijnderen vuijt reijcken eens die somme tot XXIIIIc karolis guldens, als zij tot haren muindigen daghen, ofte tot haren houlijcken staet gecomen sullen sijn, naer advenant elck kijnt alsdan daer in gericht sal zijn, ende ofte enninge vande voorss kijnderen quamen te sterven zoo sullen die voorss penninge van het een kijnt op het ander erven, ende sterven is gecondisinert dat de voorss kijnderen allen quamen te sterven eer zij tot haren houlijken staet grcomen sullen zijn, zoe sal Lijsken moeder voorss de naeste vriende van de voorss kijnder eens vuijt reijken het geseedt met de lasten daer op staende, dat van Cornelis Flessen gecost is, gelegen inden ambacht van Sprange, daer aen doost zijde naest geerft is Arien Jan Meess, ende west Joost Verduijn, streckende vander niewer straet nordewaerts op tot den ouderstraet toe, is vorder condiesi of het gebuerden, dat Lijsken moeder met alle hare kijnderen quamen te sterven al eer die kijnderen tot haren muijndige daghen ofte tot haeren houlijken staet gecomen sullen sijn, zoo sullen die

Folio 143v

goederen als dan gedeelt worden naer den recht vanden lande. Ende Lijsken moeder voorss zal voer het houden ende op brenghen, ende voer de beloefde penningen alsoe voorss staet, hebben ende behouden allen des kijnderen goederen, tsij haeff eerve muebelen, ende inmuebelen incomende schult, ende alle vuijt gaende schult die sij sal betaelen. Ende Jan Wouterss als bloetvoecht heeft allen des kijnderen goederen, tsij haeff ende erve, roerende ende onroerende, muebelen ende inmuebelen, incomende schult ende vuijtgaende schult, opgedragen volgens den inventaris hier voren gaende, tot behoef van Lijsken moeder voorss. Ende Lijsken moeder voorss met haren gecoren vocht, die haer de heer met recht gegonnen heeft, heeft gewilcort ende geloest zoo recht is, de voorss hare weskijnderen op te brenghen en te onderhouden. Ende die beloefde penningen alsoe tebetaelen als voorss staet. Daer voere zij ten onderpande stelt, alle des kijnderen goederen, die haer hier opgedragen zijn volgens den inventaris, ende vorts alle hare andere goederen tegenwordich hebbende, present heemraders Denijs Janss, Henrick Arienss Oerleman, ende Frans Corstiaenss. Actum desen XI en aprilis anno 1607.

Folio 144r

Inventaris gemaeckt bij de wedue van Joost Arienss za, van de erffelijcke ende haeffelijcke goederen, die achtergebleven sijn bij doode Joost Arienss za, hare overleden man.

Inden eersten is bevonden het geseet dwelck gecost is voer negenhondert min vijffende twintich karolis gl, vuijt wijsens den wilcor daer van zijnde, waer van betaelt is die somma van twee hondert ende tsestich gl.

Noch soe isser wijff hont hoeijlants geleghen onder Cappel ontrent den dijck, is geestimert op      ———————————————————————————————————–IIIc L gl

Noch soe isser drie hont hont hoeijlans gelegen teijnden den nieuwen dijck, is geestimert op      IIc VIII gl, waer op noch te betaelen staet XXV gl

Noch isser eenen dries gecost van Aert Toniss de Greeff voer drie hondert ende drie gl, waer op betaelt is XL gl XII ½ st

Noch soe isser te ontfanbhen op Willem Jacobss, wonende op die goederen van Adriaen Jan Sijmons, die somma van vijff hondert tsestich gl, ofte soe den wilcor vuijtwijst, welcke penninge verschijnen sullen op twelff jaerdagen, waer van den eersten dach wesen sal paesschen eerstcomende 1607.

Noch soe heeft Wouter Ghijsbertss haer gedeelt in het geseedt, gecost daer Wouter Ghijsberts in wont, voer hondert ende thien gl, waer op betaelt is vijffende twintich gl, soe ist dat blift vijfende tachtent gl, ende dese penningen sullen verschijnrn op vier termijnen, waer van den eersten termijn wesen sal paesschen erstcomende anno 1607.

Folio 144v

Noch soe isser bevonden inden nieuwe suijen vaert, ontrent groot zijnde een cleijn hont moers luttel min of meer, is geestimert op —————————————————————-Ic LX gl

Noch in die oude noordenwaert, dammen ende putten, niet wel wetende hoeveel, is geestimert op ————————————————————————————————————–XL gl

Noch soe isser torff bevonden soe swaerten ende grauwen, in allen bijeen gereckent op twee plaetsen, twee hondert ende wijftich tonnen swarten, ende grauen torff, twee pleijten wort gewerdert te samen toe swarten ende grauwen op ————————————————–LX gl

                      Dit is die schult dat de wedue schuldich

Inden eersten is, soe is die wedue schuldich Lijsken Wouters haer moeder die somme van XIIII gl waer voor ofte tegen staet noch twee pleijten grauwen torff.

Noch soe is Joost ofte de wedue schuldich Jan Willemss van Baerdwijck, van een oude seijlinge, de somme van —————————————————————————————-II gl X st

Noch tot Floer den Snijder—————————————————————————-XVII st

Noch vier stuijver tot Tonis den schoenmaecker.

Noch tot Peter Wouterss swaert loissent brabants gelt —————————————– -II gl I st

Noch Erit Lambert Meuss twee hondert steen

Noch Nelken Ghijsberts—————————————————————————-III gl III st

Noch mijn moeijer die somme van———————————————————————III gl

Noch Maeijeren een vat terwen voor—————————————————————XVIII st

Noch Cornelis Arienss Coninck ende Claes Toniss tesamen————————————XXX st

Noch tot Jan Aertss van bier —————————————————————————-IIII st

Folio 145r

Noch tot Daem Aertss—————————————————————————————I st

Noch tot Willem Adriaenss ——————————————————– ——————-VIII st

Noch Thielman Jacobss van arbeijt, te samen bij een gereckent die somme van —————-VI st

Noch Jan Arienss van spaeijen ———————————————————————- twee st

Noch soe compt Henrick Adriaenss Back ————————————————————- V gl

Noch van die queren steen compt die erffgenaemen die somme van  ——————– twee gl X st

Noch soe compt Willem Adriaenss Wouters —————————————————- II gl X st

Noch soe isser bevonden twee hove tesamen op ————————————————– XLI gl

Noch soe isser bevonden thien vaet roggenvoor ——————————————V gl, min V st

Noch een tresoer,  is geestimert op ——————————————————————-VII gl

Noch eenen troch, is geestimert op ——————————————————————- IIII gl

Noch een bed met zijn toebehort, is geestimert op ———————————————— VIII gl

Noch een cleijn kistken, is gewerdert op ——————————————————— II gl X st

Noch een karne, is geestimert op  ———————————————————————- II gl

Noch een taeffelken, is gewerdert op —————————————————————-VIII st

Noch twee melck stopkens, is geestmert op ——————————————————— XX st

Noch twee cleijn kettelkens, zijn gewerdert op ————————————————- II gl V st

Noch eenen coperen pot, is geestimert op ———————————————————– XX st

Noch een coperen kan, is geestimert op ———————————————————- II gl X st

Noch soe sijnder die cleer tot sijnen lijve, inden eersten eenen swarten haesack. Ende twee swarte bocxsen, ende eenen staelgrauwen haesack, een ofte twee pair haesen, ende een paer schoenen, ende drie hemden, ende eenen hoet, te samen bijeen gereckent voor die somme van – XIIII gl X st

Noch soe isser garen ende vlas ontrent aechthien pont vort gewerdert op —————– VI gl X st

Noch eenen kandelaer ———————————————————————————– III st

Noch twee ruest als zijn gewerdert op ————————————————————– VIII st

Folio 145v

Noch eenen vaethengel ———————————————————————————– II st

Noch een hangijser ————————————————————————————— III st

Noch een hael ——————————————————————————————- XX st

Noch sijder vier stoelen —————————————————————————– XVIII st

Noch een sout does ————————————————————————————- I ½ st

Noch 8 telgeren ——————————————————————————————- III st

Noch eenen schotel korff, is geestimert op ———————————————————– III st

Noch eenen vaen stoep, met een stuijck. met eenen beeker, zijn geestimert op —————- XII st

Noch eenen tob, met eenen verckens back ———————————————————- XII st

Noch soe isser een groet halff voeijer haeijs, een halff viem streijt ——————————- III gl

Noch een hoeijseijse met een sicht met een haer getou —————————————— twee gl

Noch een spaeij met een kaeij vuijttel —————————————————————-XV st

Noch een halff vat gerten ——————————————————————————– V st

Noch soe sijnder twee groete rompotten ————————————————————– VI st

Noch schoetelen ende lepels , te samen ————————————————————– IIII st

Noch een boeter schoetel, noch een op leg ———————————————————— X st

Noch soe isser wijff kartier lijssaet ——————————————————————- XX st

Noch een een oli staepken ——————————————————————————- II st

Noch eenen lappenkorff, ende eenen blomkorff, is geestimert op ——————————– IIII st

Noch een viercante taeffel —————————————————————————— III st

Noch eenen vijsser ————————————————————————————— VI st

Noch twee oude sacken met VI ellen sacklakens, is tesamen geverdert op ————— II gl XV st

Noch een leer ——————————————————————————————– IIII st

Noch eenen molck eemer met die sij schotel, met eenen melckpot, is tsamen geestimert op – VI st

Noch eenen asback met een planck —————————————————————— VIII st

Noch een houte schup met een een quaeij bijl ——————————————————– V st

Noch twee querin steen, is geestimert op ————————————————————- III gl

Noch een schotel banck met erden teijlen ————————————————————–II st

Noch een tang ——————————————————————————————— III st

Folio 146r

Noch isser een voeder torff, is geestimert op ——————————————————- XX st

Noch een kilmand met een lockmand —————————————————————— V st

Noch een cleijn tonneken met een cleijn tobbeken, met noch een cleijn tonneken, tesamen –IIII st

Met noch vier hennen, sijn geestimert op ——————————————————- XXIIII st

Noch isser speck anderhalff sijde, met noch drie schouwerkens, met een vrijssel, is tsamen geestimert op ———————————————————————————————–V gl

Noch eenen vlegel, met een rijff ———————————————————————-II ½ st

Noch twee haspels, met drie haren weijen ————————————————————- II st

Noch twee taffellaeckens, met twee sulwijen tsamen ——————————————– VIIII st

Noch eenen cragenwaghen, met eenen rieck ——————————————————– XX st

Willemken Gijsberts dochter, weduwe van Joost Areaenss za, heft aengenomen haere onmuindich weeskijnt geprosereert bij Joost Arienss, haeren overleden man za. Daer van Sijmon Aertss als bloetvoecht, ende Wouter Gijsbertss als toesiende, met consent van Tieleman Jacobss, Jan Dieliss van Ammeroijen, ende Willem Arien Janss als naeste vrienden, in manieren hier naer volgende. Dat zij haer voorss weeskijnt sal onderhouden in aet, dranck,clederen, lijnden, wijllen, in allens tot zijne lijff behoerende, ende het kijnt laeten leeren lesen ende schrijven, eerlijcken naer haeren staet. Ende daer toe sal sij moeder haer voorss weeskijnt, alst tot zijnen mundigen daghen, ofte tot sijnen houwelijcken staet gecomen sijnde, eens vuijtreijcken de somma van seven hondert karolis guldens hollants gelt, te betalen deen gerechtige helft alst tot zijnen mondighen dagen ofte tot sijnen houwelijcken staet gecomen sal zijn, ende dander helft over een jaer daer naest aen volgende. Ende oft het kijnt quame te sterven binnen de wijff eerstcomende jaeren naer date ondergeschreven, zoo sal de wedue voorss vuijtreijcken het weeskijnt van Henrick Arienss Back als naeste vriend, eens vier hondert wijftich karolis guldens. Ende oft weeskijnt van Henrick Arienss Back

Folio 146v

quam te sterven binnen de voorss vijff jaeren ofte daernaer, zoe sal zij moeder voors, de naeste vriende die daer als dan in bestorven sullen zijn, eens vuijtreijcken de somme van vierhondert rijns guldens sonder meer, ende die te betaelen op drie ternijnen. Deen derdepaert bij het overlijfficheijt vanden kijnde, ende dander op twee jaerdagh daer aen volgende, waer voeren sij wedue voorss voor het opbrengen ende houden, soe lesen ende schrijven, sij ten onderpande stelt vanden kijnde. Ende de beloefde penningen stelt ten onderpande, eerst allen de goederen die zij hier inden inventaris boven gescreven gemetronert staen ende genoten heeft, ende vorts alle hare goederen hebbende ende vercrijgende, daer mede borch voer blijft Wouter Gijsbertss haeren broeder, die mede voert wijlcort ende ten onderpande stel, allen zijnen goedere, tsij haeff ende erfve gheen vuijtgesondert. Ende Sijmon Aertss als bloetwocht met Wouder Gijsbertss als toe siender, hebben het voorss goet tsij haeff ende erve, muebelen ende in muebelen, schult ende wederschult, gheen vuijt gescheijden, volgens den inventaris hier vooren geschreven, opgedragen

ende overgegeven tot behoef vande voorss moeder. Ende de moeder met Wouter Gijsbertss hebben gewijlcort, deselve penningen anden voorss weeskijnde alsoe tebetaelen, ende het weeskijnt alsoe te onderhouden, in allen manieren als voorss staet. Daer voere de voorss wedue verbijnt alle dese haere goederen, die zij hier bij den inventaris ontfangen heeft, ende voerts alle hare anderen goederen tsij haeff als erffe, hebbende ende vercrijgende, geen vuijt gesondert. Ende heeft de voorss wedue gewilcort ende

Folio 147r

geloest, Wouter Ghijsbertss haeren broeder van sijn borchtocht te ontlasten, onder verbant als  voer, present heemraders Denijs Janss, Jan Janss, Henrick Arienss Oerleman. Actum desen XXXI en martiuis anno 1607.

Dat voor ons comen is Willemken Gijsberts dochter, wedue van Joost Arienss za, met haren gecoren voocht, die haer de heer met recht gegonnen heeft, ende heeft overgegeven met een vrij verlij soe recht is, Wouter Gijsbertss haren broeder, haer aenpaert ende gedeelte in het geseet van Gijsbert Wouterss haren vader sa, te weten het seste gedeelte in den westenschen acker mette huijsinge ende geboomte daer op staende, vuijtwijsens de deijlinge die Lijsken, wedue van Gijsbert Wouterss als moeder, met haere kijnderen tanderen tijden gedaen heeft, gelegen in Jan Vossen ambacht, daer aen doost sijde naest geerft is de voorss moeder, ende aen de west sijde Peter Jacobss, streckende vander nijeuwerstraten noortwaerts op totter ouderstraeten toe. Ende Willemken wedue voorss met haeren gecoren voocht, heeft gewilcort ende gelooft soo recht is, dese voorss erffenis, huijsinge, ende geboomte, te vrijen ende te waren, ende allen voercommer aff te doen tot desen daghen toe, behoudelijck dies, dat Wouter Gijsbertss gehouden sal wesen te maecken haer aenpaert in een roeij deijcx, met recht haer toebehorende. Actum den I en Aprilis anno 1607, present heemraders Jan Janss, Denis Janss, ende Henrick Arienss Oerman.

Folio 147v

Denijs Janss heeft gewilcort ende gelooft te betaelen op hem ende allen zijnen goederen, hebbende ende vercrijgende Sijmon Aertss als bloetvocht, tot behoefte vande weeskijnderen van Corst Jan Sijmonss ter somma van vijff hondert XVIII karolis gl hollandts gelts, ende die tebetaelen op vier paesdagen, te weten die ijerste drie paes dagen elcken paeij hondert viertich karolis guldens, ende den vierden ofte den lesten paeij XCVIII karolis guldens, daer den eersten aff verschijnen sal paesschen 1606, ende dander drie paesdagen daer aen volgende, totter volder betaelinge toe, ende dese penninge sprijtende van vierdalf clijnhont, ende ses roeijen moers, present heemraders Jan Dirckss, Denijs Janss, Frans Corstiaenss ende Henrick Arienss Oerlemam. Actum desen V en Aprilis anno 1606.

Denijs Janss heeft betaelt aen Sijmon Aertss den eersten paeij hondert viertich gl. Daer hij hem aen gecoert heeft aen lijcop ende trecgelt ses gl XV stuijvers, present heemraders Frans Corstiaenss ende Arien Willemss. Actum desen XXVIII en mertius anno 1608. Paesschen anno 1607 is betaelt aen Sijmon Aertss ter somma tot Ic XL gl. Actum desen XXI en aprilis anno 1607, present heemraders Frans Corstiaenss, Arien Willemss ende Henrick Arienss Oerleman. Paesschen anno 1608 is betaelt aen Sijmon Aertss ter somma tot Ic XL gl. Actum desen XIIII aprilis anno 1608, present heemraders Jan Janss ende Hendrick Ariaenss Oerleman.

Folio 148r

Op heden datum ondergeschreven soe zijn in vrientschappen met den anderen overcomen Anneken, wedue van Jan Aertss zal, met haere kijnderen, die zij verwect heeft bij Jan Aertss haren man sa ter eenre Thonis Janss, ende Dirck Janss Cuijst, als getrout hebbende IJken Jans dochter, sijne wittige huijsvrou, beijde voorkijnderen van Jan Aertss sa voorss ter andere sijden, ende dat van haer vaderlijck versterff soe diep als sij daer in haerlieder vaders goet bestorven zijn. Dat den voornoemde Thonis Janss, ende Dirck Janss Cuijst als voocht van IJken Jans, zijne wittige huijsvrou voorss zullen hebben een parcheel hoijlants, gelegen tot Cappel, genaempt het hockelbosch, groot ontrent thien hont, ofte zoe groet ende cleijn alst ter voorss plaetschen gelegen is, waer ten oosten naest gelant is Thonisken, wedue wijlen Henrick Driessen, ende west Cornelis Corneliss Oerleman, ofte wie met recht daer naest gelant mach wesen, streckende vanden halven groten gantel, zuijtwaerts op tot Cornelis Goossens Isebrant Brocken cum suis, ofte daer toe gerechticht erffve toe te leveren vrij lant, nu terstont bij den voornoemde Thonis ende Dirck Janss aen te mogen veerden. Ende hierenboven sal Anneken wedue voorss gehouden sijn te betalen Thonis Janss ende Dirck Janss voornoemd, eens de somme van een hondert ende dertich carolis gl sonder meer, nu Paesschen ijerstcomende anno sestienhondert zeven sonder langer delaij, aen welcke penningen Anneken wedue voornoemd, Thonis Janss voorss cort en zal sestien ca gl negen stuijvers. Ende sal de wedue voorss, Dirck Janss corten soe

Folio 148v

weele ende tgeene als Dirck Janss haer wedue tot goeder rekeninge schuldich is, hier mede sullen Thonis Janss ende Dirck Janss hen houden. Gecontenteert soo van haers moeders als vaders versterff voorss voor hun ende hueren naecomelingen, nu ende ten eenigen dagen. Ende Anneken Jans voorss mit haere naekijnderen alle die resterende goederen soe haestve als erffve, moebelen ende inmiobelen, schult ende onschult, gheen vuijt gesindert, waer die gelegen sijn ofte bevonden souden moegen verden. Ende Thonis Jans, ende Dirck Janss voorss, hebben alle dese voorss goederen, haeve, ende erffve, mobilen ende inmiobelen, schulden ende vuijtschulden, gheen vuijtgesundert soe voorss staet, opgedragen tot behoeff van Anneken wedue met haere kijnderen voorss. Ende Anneken Janss wedue voornoemd, met haren gecoren voocht, die haer den heer met recht gegonnen heeft, met hare kijnderen, namentlijck Peeter Janss ende Adriaen Janss voor haer selven, Maeijken Jans ende Claesken Jans dochteren met haren gecoren voocht haer met recht gegonnen, hebben gesamenderhant het voorss parcheel lants soe voorss staet opgedragen, in plaets van deijlinge, tot behoeff van Thonis Janss ende Dirck Janss Cuijst voorss. Ende de voorss weddue mit haere kijnderen voorss hebben gelooft ende gewilvoirt de voorss hondert dertich gl te betalen soe voorss staet. Daer onder sij met haere kijnderen verbijnt ende ten onderpande stelt

Folio 149r

alle de voorss goederen, present Henrick Anthoniss Schout, ende heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Henrick Arienss Oerleman, Frans Corstiaenss ende Arien Willemss, die dit mede ondertijckent hebben. Actum desen negenendetwijntichsten martij anno XVIc ende seven.

Hendrick Anthoniss

Bij mij Jan Jans…., bij mij Deenijs Janss.

Dit is Henrick X Arienss Oerleman.Bij mij Frans Corsten zijn handt X merck. Bij mij Arien Willemss.

Anthonis Janss ende Dirck Janss Cuijst bekennen van dese voorss accordatie, te weten met die hondert ende dertich karolis guldens nu ende ten ewiggen dagen voldaen ende betaelt  te wesen,

den ersten penninck metten lesten. In presentie van Jan Janss ende Denijs Janss, die dit mede onderteijckent hebben als heemraders beneffenden officier.

Hendrick Anthoniss. Bij mij Jan Janss, bij mij Deenijs Janss.

Folio 149v

Scheijdinge ende deijling, aen gebracht voor schout ende heemraders des ambachts van Sprange, bij Lijsken Peters dgr, wedue van Jacob Toniss Leempoel saliger. Ende Peter Jacobss met Marigrietken Jacobs dochter, Tonisken Jacobs dochter, Arien Jacobss ende Mariken Jacobs dochter, opten sevensten meij anno 1607.

Inden eersten is Lijsken moeder geloet ende bedeett op het geseet daer het huijs op staet, gelegen inden ambacht van Sprange, inden oude straet, daer aen doost zijde naest geerft is Tonis Jacobss, ende aen aen die west zijde Peter Jacobss, ende Arien Jacobss sijnen broeder, streckende vande oude straet nordewaerts op tot den besoeijenssen erff toe.

Noch is Lijsken moeder voorss bedeelt op een parceel hoeijlants het vierdepaert gemeijn mrt Peeter Anthoniss, gelegen tot Cappel over die oudestraet inden suijdewijn.

De kijnderen bij namen Peeter Jacobss, Marigrietken Jacobs dgr, Tonisken Jacobs dochter, Arien Jacobss ende Mariken Jacobs dochter zijn geloet ende bedeelt.

Inden eersten eenen acker lants met die schuer ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange inde oude straet, daer aen doost zijde naest geerft is Lijsken moeder voorss, ende aen die west zijde Gerit meester Peeterss, streckende van die oudestraet nortwaerts op tot den besoeijenssen erff toe.

Folio 150r

Noch op die dellen gelegen inde Vrijhoeven, soe groet ende clijen als die aldaer gelegen zijn, ende tegenvordich sijn, hebbende ertijts gecomen sijn van Joris Arienss de Roeij, mits dat die moeder hier vuijt genieten sal eens vande gront te stecken ontrent twijntich roeijden, soe dat haer met die maet affgemeten is.

Itum die moeder ende die kijnderen houwen gemeijn ontrent drie vierdelhans moers, drie peerden, drie roeij, twee calflever, ende twee werckens, ende voerts allen den huijs raet onbedeelt in huijs sijnde.

Mits dat Lijsken moeder met hare kijnderen vercopen sullen den moer, met die peerde wagen, met haer toebehooren, om daer mede tebetaelen renten ende schulden. Ende vant bewonden wort datter meer schulden sijn als van dese vercoste goederen soude moegen comen, sullen zij maelcanderen helpen dragen ende soe daer eenige penninge overschieten boven die schulden sullen zij samen genieten. Ende Lijsken moeder voorss sal behouden die coeij, werckens, met allen den inboel inden huijse voorss. Daer voeren sij haere kijnderen, elck kijnt eens vuijt reijken sal XX guldens sonder meer, mits conditien ofte eenige kijnderen quamen te sterven aleer zij tot harejn mundige daghen, ofte tot haeren houlicken staet quamen, zoe sal zij Lijsken moeder vanden afgestorven niet geven. Ende als zij tot haren houwelijcken staet ofte tot haeren mundighen dagen gecomen sullen zijn, sal sij moeder het selve wuijtreijken tot seggen vanden vocht met cosent van schout ende heemraders,

Folio 150v

Ende Lijsken moeder voorss met haeren gecoren vocht die haer die heer met recht gegonnen heft Tonis Toniss als bloet vocht van de voorss onmundige kijnder bij namen Marigrieken Jacobs dochter, Tonisken Jacobs dochter, Arien Jacobss, ende Mariken Jacobs dochter, ende Peter Jacobss voer sijn selven, hebben den eenen opten anderen vertegen nae den recht vanden lande, ende Lijsken moeder met haere kijnderen hebben gewilcoty ende geloest tselve van beijde seijden te voldoen als voorss staet, daer voeren zij ten onderpande stellen dese haergedeelde goederen, present Hendrick Anthoniss Schout, Denijs Janss, Jan Dierckss, Henrick Arienss Oerleman als heemraders. Actum desen VII en meij anno 1607.

Scheijdinge ende deijlinge aen gebrocht voor schout ende heemraders des ambacht van Sprange bij die kijnderen van Jacob Toniss za, bij namen Peeter Jacobss, Maigrieken Jacobs dochter, Tonisken Jacobs gochter, Arien Jacobss, ende Mariken Jacobs dochter, vande aen bestorven goederen van Jacob Toniss za, haren overleden vader, ende bij tateris haer beste moeder, actum desen VII en meij anno 1607.

Derste loet.

Inden eersten zijn bedeelt Marigrieken Jacobs dochter ende Tonisken Jacobs dochter, gesusters op het half geseet inde berchage, onbedeelt met Henrick Handrickss Decker kijnderen, waer aen doost

Folio 151r

zijde naest geerft is Peter Jacobss, ende aen die west zijde Jacob Arienss, streckende vander nijuwer straet noorde waerts op tot den ouder straeten toe, met noch eenen acker genamt den breden acker, gelegen inde vrijhoeven. Waer aen doost zijde naest geerft is Arien Mertenss Sprang, ende aen die west zijde Matijs Goedertss ende Brost Toniss com suis, dit loet is geeftimert op —————————————————————————————–  Vic L gl

dit loet moet toe hebben van het twede loet, daer die schuer op staet met dien acker daer aen gelegen, met noch eenen acker —————————————————————— XC gulden

Twede loet

Peeter Jacobss ende Arien Jacobss zijn tsamen geloet ende bedeelt opten westensen acker met die schuer ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange, waer aen doost zijde naest geerft is Lijsken Peters dochter, wedue van Jacob Toniss Leempoel saliger, ende aen die west zijde Gerit Mester Peeterss, streckende van de ouwestraet nortwaerts op tot den besoeijenssen erff toe.

Noch op eenen acker genampt den langen acker, gelegen in die vrij hoeven, waer aen doost zijde naest geerft zijn Brost Toniss, ende Tijsken Goederss com suis, ende aen die west zijde Cornelis Janss onckel, ende Cornelis Aertss com suis, streckende van die twee corte ackers suijdewaerts op tot Henrick Arienss Back erff toe. Dit loet is geestimert op acht hondert wijftich guldens. Dit loet moet vuijt wijken het eerste loet tnegentich guldens, noch moet dit loet vuijt reijcken het derde loet twijntich guldens.

Folio 151v

Derde loet

Mariken Jacobs dochter is geloet ende bedeelt op den moer, gelegen inde heerlijckheijt van Venloon. Noch op twee corte ackerkens gelegen inde Vrijhoeven, streckende van Lauris Toniss Sandtacker, suijdewaerts op tot den langen acker toe, dit loet is geestimert op drie hondert wijftich guldens. Dit loet moet berseeter vesen van het tweede loet tuijntich guldens, ende is gecouditionert ende onder sproken, dat dese susters ende broeders maelcanderen op die ackers inde vrijhoeven sullrn laeten weegen ende steegen, nae den recht vanden lande.

Dese loetinge hier boven geschreven zijn bij blinde loetinge vuijt gegeven bij den offesier, ende een ijeder heeft sijn loet verwacht ende ontfangen. Ende hebben den eenen op den anderen een ijeder op zijn loet vertegen naer den recht vanden lande.

Ende die penninge die het een loet beeter zijn sullen sijliedens den eenen den anderen betaelen tot kerstmisse anno 1607, ofte te wastelavont anno 1808. wel betaelt daer voere den vuijtgevers ofte betaelders voert wilcort ende ten onderpande stellen allen hueren gedelde goederen van dese delinge, ende voerts hebben, ende vercrijgende, present Henrick Anthoniss Schoit, Denijs Janss, Henrick Arienss Oerleman, ende Jan Dirckss heemraders tot Sprange, actum desen VII en meij anno 1607. Peeter Jacopss ende Arien Jacobss hebben betaelt van dese boven geschreven deelinge te weten vuijt het tweede loet aen Peeter Gijsbertss als man ende voecht van Marigrietken Jacobs dochter, ende aen Tonisken Jacobs dochter de somme van tnegentich karolis gl, waer mede het eerste loot te vollen betaelt is, ende aen Thonis Thoniss van wegen Mariken Jacobs dochter betaelt op het derde loot de somme van XV gl. In presentie van Frans Corsten als heemraet, actum desen ersten meij anno XVIc ende acht.

Folio 152r

Anthonis Joostenss Moelegraeff heeft hem bekent voor hem ende zijnen naecomelinge, dat Dirck Thomass heft staen aen die straet aen die west zijde van mijn eerff, dat het voorss huijsken sal behouden sijnen uesden drop gelijcker wijs alst huijsken tegen wordich staet, ende dat hij Dirck ende zijne naecomelinge het huijsken al moegen repareeren te vanten lemen decken, ende timmeren sonder becronen van ijemanden, ende heeft daer op verteegen nae den recht vabden lande, mits dat Dirck aent noorteijnde van het selve huijsken onder houden sal derdalf roeis tuijns. Ende ofte het huijsken tot ennigen tijden wederom aff gebrocken worden, zoe sal een ijeder zijn heijninge wederom maken gelijck zij die van anden tijden bemaeckt hebben, naer den recht vanden lande. Present Denijs Janss ende Frans Corstiaenss heemraders. actum desen XXVIII en meij anno 1607.

Folio 152v

                                                      Dat voor ons comen is

Anthonis Joostenss Moelegraeff, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe recht is, Arien Thoniss zijnen soon eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprange, inde Audestraet, waer aen doost zijde naest geerft is Andries Dirckss de Bie, ende aen die west sijde Anthonis Joostenss voorss, streckende vander Auderstraet nordewerts op tot den besoijensschen erve toe, ende Anthonis Joostenss voorss heeft gewilcort ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe, nae den recht vanden lande. Actum desen XXVIII en meij anno 1607. present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Henrick Arienss Oerleman, ende Frans Corstiaenss.

Folio 153r

                                                      Dat voor ons comen is

Aert Thoniss Spijker, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe recht is Anna Claes Aertss wedue, een huijsinge erffenis met die gebomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprang, twisschen die erffenisse van Thonis Janss, gelegen ostwaerts, ende Thonis Peeterss Raeijmacker met Jan Henrickss, ende Gijsbert Henrickss, weeskijnder van Henrick Arienss Cuijper za, gelegen westwaerts, streckende vander nieuwer straet zuijdewaerts op tot Tonis Janss, Thonis Peeterss voorss met Jan ende Gijsbert weskijnderen van Henrick Arienss Cuijper erve toe. Ende Aert Thoniss voorss heeft gewilcort ende gelooft dit voorss erve te vrijen ende te waren naer den recht vanden lande, present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Henrick Arienss Oerleman, Ariem Willemss, ende Jan Dirckss. Actum desen X en mert anno 1607.

Anna Claes Aertss wedue heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is Aert Thoniss Spijcker drie hondert rijns gl tebetaelem hondert gulden bij die veste, ende tot bamis anno 1607 vijftich gl, bamis 1608 vijftich gl, bamis XVIc IX vijftich rijnsgl, ende bamis XVIc tien vijftich rijns gl, tot der volder betaelinge toe, stellende daer voer ten onderpande het voorss geseet, ende voerts allen haeren anderen goederen, hebbende ende vercrijgende, dach, datum als boven. die gereede penningen zijn betaelt hondert gl, present heemraders voorss. Den ijersten paeij nae die gereede penninge is betaelt Ic gl te weten bamis 1607, present Jan Janss als heemraet, den tweeden paeij nade gereede penningen is betaelt L gl te weten bamis 1608, in bij wesen Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, ende Jan Jan Meeuss heemraders, de drieden paeij nae de gerede penningh is betaelt L gl bamis 1609, in presentie van Ariaen Willemss als heemraet, den vierden paeij nae die gereede penningen is betaelt L gl die verschenen is bamis 1610, waer mede desen wilcoer te vollen betaelt is.

Eolio 153v

                                                  Dat voor ons comen is

Corst Corstiaenss als neeff ende erffgenaem van Willemken Mertens dgr, ende heeft overgegeven met eenen verlije soe recht is, Willem Jacobss zijn gerechte vierdepaert vant geseedt daer hij mette lootinge op gevallen is, met het vierdepaert van de huijsinge ende geboomten daer op staende, daer den voorss Willem Jacobss nu tegenwoordich op woonede is, gelegen inden ambacht van Sprange, inde oude straet, waer ten oosten naest geerft is Andries Claess de Wit, west den voorss Willem Jacobs, streckende vander ouder straeten noortwaerts op tot den besoijensen erff toe. Behoudelijcken dat hij vuijt dit bovengeschreven vierdepaert vant geseedt jaerlicx geldende sal blijven, den heijligengeest tot Sprange het vierdepaert van acht strijck vaet roggen, ende den ambachtsheer van Sprange het vierdepaert van derdalffven cappuijn, vuijtwijsens brieffen ende bescheijt daer van sijnde. Ende voorts soe heeft Corst Corstiaenss voorss gewilcoert ende gelooft het vierdepaert vant voorss geseedt te vrijen ende te waren allen voercommer aff te doen tot desen dagen toe, naeden recht vanden lande, actum desen XXX en Junijus anno XVIc ende seven, present heemraders Jan Janss, Denis Janss, Hendrick Ariaenss Oerman, ende Frans Corstiaenss.

Folio 154r

                                                  Dat voor ons comen is

Mariken Peeters dochter, wedue wijlen van Arien Jan Dielen, met haren gecoren vocht, die haer die heer met recht gegonnen heeft, ende overgegeven met allen vrij gifte zoe recht is, Arien Janss van Roeij die helft van een geseet, met die helft van die huijsinge, timmeringe, ende geboomten daer op staende, geleghen inden ambacht van Sprange, daer aen doost zijde naest geerft is Claes Willemss, ende aen die west zijde Claes Philips, streckende vander ouwer straet zuijdewaerts op totten waterlaet toe, zoe groot ende cleijn als hij met haer helft daer inne gericht is, mits conditie dat Mariken voorss haer woeninge houden zal, in het vuijtcamerken. Ende mede doer het huijs haren inganck ende vuijtganck hebben sal tot haren believen, haer leven lanck. Ende Arien Janss voorss sal die camer onderhouden, in goeden rack ende dack soe dat daer niet op tesprecken en sal zijn, sonder last van de wedue voorss. Die wedue en sal geen conterebuijsij geven van het woonen vande camer, ofte zoe weel als het huijs ofte lants aengaet, is conditie dat hij daer jaerlicx vuijt sal geldende blijven, eenen halven daelder, ende den ambachtsheer van Sprang anderhalff vierdeel van eenen cappuijn. Vuijtwijsens die brieven ende gesceet daer van sijnde. Noch heeft Mariken voorss overgegeven met een vrij gifte zoe recht is, Arien Janss voornoemd, een eijndelants, gelegen inden ambacht van Sprange op die meerhoogen, soe groet ende clijn als dat daer gelegen is, waer ten oosten naest geerft is Dirck Jan Geritss, ende aen die west zijde Arien Dirckss de Bie, streckende vanden waterlaet zuijtwaerts op tot Dirck Jan Geritss erve toe, ende voorts heeft Mariken voorss gewilcort ende geloest dit voorss halff geseet, met voorss eijnde lants, te vrijen ende te waeren, ende allen voercommer aff te doem tot desen dagen toe, nae den recht vanden lande, actum desen III en Julius anno 1607. present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Henrick Arienss Oerleman, ende Frans Corstiaenss

Folio 154v

Arien Janss van Roeij voorss heeft gewilcoert ende geloest zoe recht is Mariken Arien Jan Dielen wedue voorss vierhondert XXIIII rijns gl tebetaelen nu gereet vijftich rijns gl, ende meij XVIc IX vijftich rijns gl, meij XVIc X vijftich rijns gl, meij XVIc XI vijftich rijns gl, meij XVIc vijftich rijns gl, meij XVIc XII vijftich rijns gl, meij XVIc  hondert XIII vijftich rijns gl, meij XVIc XIIII vijftich rijns gl, meij XVIc XV vijftich rijns gl, ende meij XVIc XVI XXIIII gl, totter volder betaelinge toe, stellende daer voor ten onder pande het voorss halff geseet, met het voorss eijnde lants, ende voerts allen sijnen anderen goederen, hebbende ende vercrijgende, actum als boven. Die vijftich gl gereet sijn betaelt, present heemraders, datum als boven. Den paeij meij XVIc negen is betaelt vijftich gl, in presentie van Jan Janss als hemeraet. Den paeij meij XVIc thien is betaelt L gl, in presentie van Jan Janss als hemeraet. Jasper Ariaenss heeft bekent dat hij van desen wilcoer voor sijn derde portie te vollen betaelt is, in presentie van Ariaen Mertenss als hemeraet, actum desen XXII en februarij anno XVIc thien.

Folio 155r

                                              Scheijdinge ende deelinge aengebracht voor

Schout ende heemraders van Sprang, tusschen Jan Wijnantss ende Margrietken Willems dochter, Wouter Janss huijsvrouwe ofte de wedue op ten XIII en Lulij anno XVIc seven

In der ijersten is Jan Wijnantss bedeelt op het landt, gelegen over den groten gantel, ende is gerekent groot te wesen negendalff hondt. Dies soe behoudt Jan Wijnantss op sijnen laste hondert gl, die opt geheele lant staende sijn, ende sal Margrieten voorss, ende hare naegelaten erffgename, vande selve hondert gl nu ende ten eewijgen dage, costeloos ende schadeloos houwen, onder verbijntenis van alle zijne goederen. Daer toe sal Margrietken voorss Jan Wijnantss geven eens die somme tot achtentwijntich gl, ende vierthien stuijvers.

Margrietken Willems dochter, huijsvrouwe van Wouter Janss is bedeelt op een stuxcken hoijlandts, gelegen tot Cappel over die oude straet, ende is gerekent groot te wesen veerthiendalff hondt.

Noch is Margriet voorss bedeelt op het landt dat in Elken Mertens landt gelegen is, ende is gerekent groot te wesen vijff hondt.

Noch is Margriet voorss bedeelt opt halff stuck landts, gelegen in Besoijen, gemeijn met Beatris, Claes, Melis, ende Adriaen Aertss, alsoe groot ende cleijn als Margrieken voorss met Jan Wijnantss, dat toebehoert heeft gehadt.

Folio 155v

Item soe is noch geconditiomeert, indien datter ennijghe vande voorss perselen landts, soe wel van deene als van danderen, bevonden worde groter te weswn dan hier voeren gescreven staet, dat sullen sijlieden malcanderen met gelde goet doen, naer scieringe van goede manieren, die daer kennisse aff sullen hebben.

Ende hier mede soe sijn dese voorss partijen met den anderen gescheijden, ende gedeelt van alle hare goederen, die sij lieden soe van vader ende moeder behouden hebben, ende hier mede is oock inne gesmolten alsulcken gedeelte als Jan Wijnantss van sijner huijsvrouwen wesen te vooren in die voorss goederen hadde, ende den eenen den anderen geeve actie van ennijge goederen meer te vereijsschen, anders dan hier vooren gescreven staet, ende gelove dese delinge te houden voer goet vast ende gestentich van werden te houden, nu ende ten eewijgen dagenonverbrekelijck desen XIIII en Julij anno 1607, present heemraders Jan Janss, Denijs, Henrick Arienss Oerleman, ende Frans Corstiaenss.

Folio 156r

                                                Dat voor ons comen is

Wouter Dieliss ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe recht is Dirck Janss Cuijst een geseet met die timmeringe ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange, waer ten oosten naest geerft es Jan Thoniss Brouwer, ende aen die west zijde Henrick Arienss Oerleman, streckende vander nieuerstraet suijdewarts op tot den Loonschen erve toe, soe groet ende clijn als dat voorss geseet inden hoffslach gelegen is, ende Wouter Dieliss voorss heeft gewilcort ende gelost dit voorss geseet te wrijen ende te waren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe nae den recht vanden lande. Actum desen ijersten augusti anno XVIc ende seven, present heemraders Jan Janss, Henrick Arienss Oerleman, Frans Corstiaenss, ende Denijs Janss.

Dirck Janss Cuijst heeft gewilcort ende gelooft soe als recht is Wouter Dieliss voorss de somme tot ses hondert rijns gl, ende die te betaelen op negen termijnen, ende dese voorss somme beloft Dirck Janss voorss te betaelen bij de westeeen hondert wijftich karolis gl, ende bamis XVIc acht vijffentseventich rijns gl, bamis XVIc IX vijffentseventich karolis gl, bamis XVIc X vijftich rijns gl, bamis XVIc XI vijftich karolis gj, bamis XVIc XII vijftich rijns gl, bamis XVIc XIII vijftich rijns gl, bamis XVIc XIIII vijftich rijns gl, bamis XVIc XV vijftich rijns gl, tot der volder betaelinge toe, voer dese voorss penningen stelt Dierck Janss Cuijst ten onderpande dit voorss geseet, daer dese penningen affpruijtende sijn, datum als voor. Desen boven gescreven wilcor heeft Wouter Dieliss overgedragen Jan Aertss van Roij. In allen manieren ende wutge als den boven gescreven wilcor inhoudende is, actum als voer. De hondert vijftich gl gereet sijn betaelt aen Jan Aertss van Roij, present heemraders als voor, den paeij nae die gerede penningen is betaelt LXXV gl, present Hendrick Adriaenss Oerman als heemraet, opten paeij 1609 is op betaelt

Folio 156v

Aen Jan Aertss van Roij L rijns gl, noch XXV gl, waer mede dese paeij te volle betaelt is, in presentie van Henrick Ariaenss Oerman als heemraet. Opten paeij 1610 is op betaelt XXVIII gl, noch XXII gl. Waer mede den paeij 1610 te vollen betaelt is. De paeijen die voorschreven sijn bamis 1611, bamis 1612, bamis 1613 sijn betaelt aen Jan Aerts van Roij loopen Ic L gl, de twee ……paeijen van desen wilcoer sijn betaelt, waer mede desen wilcoir geheel te vollen gecasseert ende al …. verschenen sijn bamis 1614 ende 1615,  te vollen betaelt is.

                                         Dat voor ons comen is

Jan Aertss van Roij, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe als recht is Wouter Dieliss, een geseet met die timmeringe ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange inden  oudestraet, waer aen doost zijde naest geerft is Lauris Geritss, ende aen die west zijde Wouter Geritss met Thonis Wouterss zijnen son, streckende vander ouwerstraet zuijdewarts op tot Wouter Geritss met sijne soone voorss erve toe, soe groet ende clijn als dat voorss geseet aldaer gelegen is, mits conditie dat Jan Aertss voorss sal houden het vuijtcamerken sijn leven lanck, om daer in te woonen. Ende is noch ondersprooken dat Jan Aertss voorss, ofte hij behoerden eenige gebijnden ofte de vuijtcamer te grooten, dat Jan Aertss voorss het selve hout daer toe behouden op de selve erffenis sal mogen haelen, ofte Wouter Dieliss moet hem het hout daer toe beschicken, ende dan voorts gelooft Jan Aertss voorss die vuijtcamer te onderhouden soo lange als Jan Aerts van Roij daer in sal begeeren te woonen, sonder dat Jan Aertss deselve camer ofte wooninge aen niemanden en sal moegen overgeven, ende nae die doot van Jan Aertss van Roij soe sal die vuijtcamer erwen ende besterven aen den voorss Wouter Dieliss, ende voorts

Folio 157r

heeft Jan Aertss van Roij gewilcort ende gelooft dit voorss geseet te vrijen ende te waren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe, nae den recht vande lande, actum desen ijersten augusti anno 1607, present heemraders Jan Janss, Henrick Arienss Oerleman, Frans Corstiaenss, ende Denijs Janss.

Wouter Dieliss voorss, heeft gewilcort ende gelooft soe als recht is, Jan Aertss van Roij die somme tot acht hondert karolis gl, op welcke voorss som Wouter Dieliss, Jan Aertss van Roij overgedragen heeft inden wilcor van Dirck Janss Cuijst, de somme van ses hondert rijns gl, ergo compt Jan Aertss van Roij vanden voorss wilcor van Wouter Dieliss, eens die somme van twee hondert rijns gl, die hem Wouter Dieliss gelooft te betaelen op seven termijnen, de erste ses termijnen elcken termijn vijfentvijvtich rijns gl, ende den sevensten termijn vijftich karolis gl, daer den ijersten termijn aff verschijnen sal bamis XVIc X, ende dander alle jaer daer aen volgende, ende Wouter Dieliss voorss stelt daer voor ten onderpande het boven gescreven geseet daer dese penningen aff spruijtende sijn, actum als boven. Den ijersten termijn van twee hondert gl is betaelt aen Jan Aertss XXV gl, die verschenen is bamis anno XVI thien. Den tweeden termijn die verscheen is bamis XVIx elff, is betaelt XXV gl. Den drieden termijn die verscheenen is bamis XVIc twalff, is betaelt XXV gl aen Jan Aertss van Roij. Den vierden termijn die verscheenen is bamis anno 1613 is betaelt XXV gl aen Jan Aertss van Roij. Den vijften termijn die verscheenen is bamis 1614 is betaelt XXV gl aen Jan Aertss van Roij. Den sesten termijn die verschenen is bamis 1615, is betaelt XXV gl aen Jan Aertss van Roeij.den sevenden ende lesten termijn die verscheen is bamis 1616 is betaelt vijftich gl, waer meede desen wilcoir geheel ende te volle ende al betaelt is, present Jan Janss Moolegraef als heemraet.

Folio 157v

Scheijdinge ende deijlinge aengebracht voor schout ende heemraders des ambachts van Sprange tusschen Thonisken, wedue van Dam Jan Corten za, ende hare comparanten, bij namen Henrick Damiss ende Jacob Arienss als getrout hebbende Mariken Damen dochter, opten sesten september anno XVIc seven.

Inden ijersten soe is Thonisken wedue vooess bedeelt op een halff stuck hoijlants, gelegen inder Suijdewijn tot Cappel, over die Aude straet, gemeen met Denijs Janss, vaer ten oosten naest gelant zijn die erffgenamen van Lambert Loossen, ende aen die west zijde Peter Thoniss ende Wouter Gerritss, streckende vander ouderstraet noordewaertd op tot den grooten gantel toe.

Noch soe is Thonisken moeder wedue voorss bedeelt op eenen acker landts, geleghen inden ambacht van Sprange inde oudestraet, waer aen doost zijde naest geerft is Henrick Damiss voorss, ende aen die west zijde Thonis Peeterss Vos, streckende vander ouderstraet noordewaerts op tot den besoijensschen erff toe.

Item Henrick Damiss, ende Jacob Arienss zijn bedeelt opt geseedt daer die moeder nu teghenwordich op woonende is, geleghen inden ambacht van Sprange, in de nieustraet, waer aen doost zijde naest geerft is Jan Hendrickss Cleijn, ende aen die west zijde Jan Willemss, streckende vander nieuerstraet

Folio 158r

noordewaerts op tot der ouwerstraten toe, mits conditie dat zij daer jaerlicx vuijt geldende sullen blijven, een vat roggen den heijlijgengeest van Sprange, ende Henrick Damiss ende Jacob Arienss noornoemd, Thonisken moeder voorss eens vuijt sullen reijcken om dat haer loodt beeter is, eens hondert guldens, die zijlieden haer moeder sullen betaelen op vier termijnen, daer den ijersten termijn aff verschijnen sal paesschen anno XVIc acht, ende voorts alle jaer het gerechte vierdepaert, tot der volder betaelinge toe. Is noch gecondicioneert dat Thonisken moeder voorss haer wooninge houden sal in die vuijtcamer aende straet, met die omcamer, ende met noch vier roeijen hooffs achter die schuer, haer leven lanck, mits dat Henrick Damiss ende Jacob Arienss die cameren sullen houden, in goeden rack ende dack, buijten die moeders cost, ende sullen die moeder bevrijden van die contributie, soe weel als die cameren ende den hooff, aendacht ende sullen malcanderen ock die conteribuitie helpen betaelen tot nieuenjaersdach, toe alsmen scrijft anno XVIc acht, ende sullen die schulden, ende het affterstel van het vadt roggen malcanderen helpen betaelen, die van het sterfhuijs gecomen sijn, ende dan vorts, sal elck een zijn contributie op het sijn nemen. Item is noch geconditioneert, oft gebuerden dat Thonisken moeder voorss, in haeren leven te cort quam, ende dat zij allen dese haere gedeelde goederen quam te verteeren, soe

Folio 158v

belooven Jacob Arienss ende Henrick Damiss, voorss Thonisken haerlieden moeder vorts, te onderhouden in allens eerlijcken in aet, dranck, lijnden, vuellen gelijck eerlijcke kijnderen haer ouders behoeren te onderhouden, ende dat voor alsulcken houwelijckx goedt, als ons voorss kijnderen mede ten houwelijcken gegeven is, te weeten Henrick Damiss eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprange, inde oudestraet vaer aen doost zijde naest geerft is Lauris Geritss, ende aen die west zijde Thonisken moeder voorss, streckende vander ouderstraet noordewaerts op tot den besoeijenssen erve toe. Ende Jacob Arienss als voeren ock genooten heeft eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprange, indie oudestraet vaer ten oosten naest geerft is Thonis Wouter Geritss, ende aen die west zijde Wouter Dieliss, streckende vander ouwerstraet nordewarts op tot den besoeijensschen erff toe, welcke voorss twee ackeren lants, wij voorss comparanten stellen ten onderpande, voor het houden van onse voorss moeder, soe zij te cort compt als voorss staet, dat zij de selve ackers mach aenweerden ende vercopen, om daer aff te leven, ende Thonisken moeder voorss, met haeren gecoren vocht, die haer de heer met recht gegonen heeft. Jacob Arienss als getrout hebbende Mariken Damen dochter voor zijn selven,

Folio 159r

ende Henrick Damiss voor zijn selven, hebben den eenen opten anderen verteeghen als voorss staet, nae den recht vanden lande. Ende Jacob Arienss ende Henrick Damiss voorss, hebben gewilcort ende gelooft Thonisken haer moeder, die hondert gl die haer compt vuijt dese voorss deijlinge, te betaelen als voorss staet, ende beloven allen die boven geschreven punten ende aertijckelen nae te volgen, ende te onderhouden. Daer voeren zij ten onderpande stellen dese alle haere gedeelde goederen, ende die twee ackeren, hier voeren in haer houwelcx goedt genooten hebben, present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Henrick Arienss Oerleman, ende Arien Willenss. Actum desen VI en September anno 1607. den eersten termijn heeft Hendrick ende Jacob betaelt aen haer moeder XXV gl te weten passchen anno 1608, present Hendrick Arienss Oerman als.

                                                          Dat voor ons comen is

Jacob Arienss, ende heeft overgegeven met een vrij gift zoe als recht is Hendrick Damiss, een halff geseedt, met die huijsinge ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange, inde niw straet. In alle manieren gelijck als dat in het register, inde scheijdinge ende deijlinge gespecificeert, ende geschreven staet, streckende vander nieuerstraet noordewaerts op tor der auderstraeten toe, onbedeelt met Hendrick Damiss voorss. Waer aen doost zijde naest geerft is Jan Hendrickss Cleijn, ende aende west zijde Jan Willemss, mits conditie dat Hendrick

Folio 159v

Damiss voorss houdt op sijnen last een vadt roggen, die den heijligegeest van Sprange daer jaerlicx op heffende is. Ende voerts soe heeft Jacob Ariaenss voorss gewilcoort ende gelooft dit voorss halff geseedt te vrijen ende te waeren naden recht vanden lande, present heemraders Jan Janss Molegraeff, Denijs Janss, Hendrick Ariaenss Oerleman, ende Ariaen Willemss. Actum desen sesten Septembris anno XVIc ende seven.

Hendrick Damiss voorss heeft gewilcort ende geloest zoe als recht is, Jacob Ariaenss voorss vijff hondert vijftich karolis guldens, ende van die tebetaelen Passchen anno XVIc ende acht vijffende tseventich karolis gulden, ende Passchen anno XVIc ende negen vijftich karolis gulden, ende soe voerts, alle jaer daer aen volgende gelijcke vijftich karolis gl, ende het leste jaer ofte Passchen XXV karolis gl, tot der volder betalinge toe. Waer voeren Hendrick Damiss voorss, ten onderpande stelt het boven gescreven halff geseedt, daer dese peninge aff spruijtende zijn. Ende voorts alle zijnen anderen goederen hebbende, ende vercrijgende, present datum als voer. Den ijersten paeij Passchen anno XVIc ende acht is betaelt LXXV gl, in presentie van Hendrick Ariaenss Oerleman als heemraet. Den tweeden paeij Paesschen anno XVIc ende negen is betaelt L karolis gl, in presentie van Ariaen Willemss als hemeraet. Den drieden paeij Paessen anno XVIc thien is betaelt L gl, in presentie van Henrick Ariaenss als hemeraet. Den vierden paeij Paesschen anno XVIc elff is betaelt L gl, present Jan Janss ende Hendrick Adriaenss Oirleman heemraders. Opten V en paeij, die verschenen is Paesschen 1612, is betaelt XXV gl. Den VI en paeij die verschenen is Paesschen 1613, is betaelt L gl. Den VII en termijn die vershenen is Paessen 1614 is betaelt L gl, present Henrick Ariaenss Oerleman heemraet. Noch bekenne ick Jacob Jacobss ontfangen te hebben op rekening van dese boven gescreven wilvoor te somme van LXXXII gl XV st. actum den VI en novembris anno 1618.

Ick Jan ende Jacob Wijnantss bekennen van desen wilcoer hiertegen geschreven, van Peter Jan   Willemss als getoont hebbende d’wedue van Handrick Damiss za, geheel al ende ten volle voldaen en betaelt te wesen, den iersten penningh metten lesten, en bedanck den selven van sijn goet ende volle betaling, present Handrick Stoffels heemraet. Actum desen XII en aprilis 1632.

Folio 160r

                                                        Dat voor ons comen is

Peter Geeritss, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte zoe als recht is, Nicolaes Anthoniss eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprange, inde oude straet, waer aen doost zijde naest geerft is, Jan Janss, ende aende west zijde Jan Janss Cremer, streckende vanden ouderstraet noordewaerts op tot den besoijenssen erff toe, ende voorts soe heeft Peeter Geeritss voorss gewilcoert ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waeren, ende allen voercommer aff te doen tot desen daghe toe, nae den recht vande lande. Actum desen X en Octobris anno XVIc ende seven, present hemeraders, Jan Janss, Denijs Janss, Hendrick Arienss Oerman, ende Frans Corstiaenss.

Niclaes Anthoniss voorss heeft gewilcoert ende gelooft soo als recht is Peeter Geeritss voorss de some van twee hondert tseventich karolis gl, ende die tebetaelen op drie Lichmis dagen, waer den ijrsten Lichmis dach ofte termijn aff verschijen is Lichmis anno XVIc seven, den tweeden termijn Lichmis anno XVIc acht, ende den den leesten termijn Lichtmis anno XVIc negen tot ter volder betaelinge toe. Waer voeren hij ten onderpande stelt desen voorss acker lants, daer dese penninge aff spruijtende sijn, ende vorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum als boven. Den ijersten termijn Lichmis anno XVIc seven is betaelt. Den tweeden termijn Lichtmis anno XVIc acht is betaelt. Den lesten termijn Lichmis anno XVIc negen is betaelt. Waer mede desen wilcoer voorss te vollen betaelt is.

Folio 160v

                                         Dat voor ons comen zijn

Eerit Lambertss voer hem selven, Meus Lambertss voer hem selven, Denijs Janss als groetvader met Aert Denijss als vader ende bloet vochden van zijn onmondige weeskijnderen, Eerit Lambertss als toesiender vande voorss weeskijnderen bij namen Eltken Aerts dochter, Lammertken Aerts dochter, Lijsken Aerts dochter, Jan Aertss, ende Stans Aertss, alle onmondige weeskijnderen van Aert Denijss voorss, Karel Arienss als man ende vocht van Mariken Aerts dochter, zijn wittige huijsvrouwe voor hem selven, Robbert Janss als vader ende bloet vocht van zijn onmondich weeskijnt dat hij verweckt heeft bij Janneken Lammerts dochter, zijn overleden huijsvrouw, met hem Eerit Lambertss als toesiender. Ende hebben elcx een, ende gesamenderhant overgegeven met een verlije soe als recht is, elcx haer aenpaert ende gedeelte in een geseet, met die huijsinge ende geboomte daer op staend,zoe diep als sij daer in gericht sijn, soe haer dat van haer moeder ende grootmoeder aen bestorven is. Arien Lambert Meessen, gelegen inden ambacht van Sprange in die nieustraet, daer aen doost zijde naest geerft is den voorss Eerit Lambertss, ende aen die west zijde naest geerft is Peeter Jacobss, streckende vander nieuerstraet zuijdewaerts op totten Loonsche erfve toe, ende dese comparanten hebben dese voorss erfnisse beloest tevrijen ende tewaren, behalve dat Adrian Lambertss vuijt dit voorss geseet sal blijven geldede VII vaten roggen, den heijligen geest van Sprange, ende den ambachtsheer van Sprange XX st des sjaers,met ock alle verloopen pachten die hier aff tebetalen staen, present hemeraders Jan Janss, Denijs Janss, ende Frans Corstiaenss. Actum desen XVIII en octobris anno XVIc ende seven.

Folio 161r

Adriaen Lambertss voorss heeft gewilcort ende gelooft vuijt dit boven geschreven geseet, Eerit Lambertss ende Meus Lambertss zijne broeders de somme van van twee hondert XXIX gl, ende die te betaelen op wijff gelijcke termijnen, waer aff den ijersten termijn verschijnen sal passchen anno XVIc acht, ende soe voorts van jaere tot jaere tot der wolder betaelinge toe. Den ijersten passen ofte termijn is betaelt anno XVIc acht XLIIII gl XVIII st, present Hendrick Ariaenss Oerman heemraet. Den tweeden paeij is betaelt anno 1609 XLIIII gl XVIII st, in presentie van Hendrick Arienss Oerman als heemraet. Eerit Lambertss heeft sijn deel van drieden paeij ontfangen, die verschenen is paesschen anno 1610 XXII gl IX st, in presentie van Hendrick Ariaenss Oerman als heemraet. Meeus Lambertss heeft sijn deel van den termijn oock ontfangen XXII gl IX st, waer mede desen termijn te vollen betaelt is, in presentie van Arian Mertenss als heemraet. Eerit Lambertss heeft sijn ontfangen vande paeij die verschenen is paesschen 1611 XXII gl IX st, present Hendrick Ariaenss Oerman heemraet. Eerit Lambertss heeft sijn helft ontfangenvande paeij die verschenen is paesschen 1612, waermede Eerit den…….. deel van desen wilcoer te vollen betaelt is.

Bartolomeeus Lambertss bekent oick van desen wilcoer voor sijn portie geheel ende al ten vollen betaelt te wesen, actum desen XII en Decembris 1618.

Noch soe heeft den selven gewilcort tot behoeff van Caelre Arienss, als man ende vocht van Mariken zijn wittige huijsvrouwe, ende Eltken Aerts dochter, de somme van XXXIX gl III st I oertken, ende die te betaelen op vijff gelijcke termijnen  als boven. Cael Ariaenss heeft sijn deel vanden ijersten paeij ontfangen anno XVIc ende acht III ½ gl VIII ½ st, in presentie van Hendrick Arienss Oerman als heemraet. Kael Arienss heeft den tweeden paeij ontfangen anno 1609 III ½ gl VIII ½ st, ende Cornelis Lodewijckss heeft ontfangen twee paijen anno 1608, ende 1609 VII gl XVII st, in presentie van Hendrick Arienss Oerman als heemraet.

Den derden paeij die verschenen is paesschen anno 1610 is ……..aen Cael Ariaenss III ½ gl VIII ½ st, ende aen Cornelis Loodewijckss III ½ gl VIII ½ st, in presentie van Hendrick Ariaenss Oerman als heemraet. Op den vierden paeij die verscheenen is paesschen anno 1611 heeft Cael Ariaenss sijn helft ontfangen III ½ gl VIII ½ st, present als voor. Den vijften ende sesten paeij die verscheenen  is paesschen 1612 hebben Cael Ariaenss ende Cornelis Lodewijckss elck ontfang III ½ gl VIII ½ st. ……samen VII gl XVII st, waer mede desen willecoer geheel ende te vollen betaelt is.

Folio 161v

Noch soe heeft den selven gewilcort al vuijt tselve boven gescreven geseet, de weeskijnderen van Aert Denijss, bij namen Lammertken Aerts dochter, Lijsken Aerts dochter, Jan Aertss, ende Stans Aertss de somme van LXXVIII gl VII stuijvers, ende die te betaelen op Alderheijligen dach anno XVIc tien. Ende bij faute, Indien dat zij die penningen alsdan niet en can betaelen opten voorss dach, soe sal hij de kijnder vanden intrest betaelen ses gulden tsaers tegen het hondert, ende sal die penningen ondermoeghen houden, en eenen tijt van ses jaeren lanck geduerende ten ware, dat die kijnderen in noot die penningen niet aff moogrn leggen dan op twee termijnen, elcken termijn de gerechtige helft, met alle verloopen pachten. Thomas Janss als man ende voicht van Lambertken Aerts dgr bekent voor sijn vierde part van desen wilcoer metten intrest vann, geheel ende ten volle betaelt te sijn. Actum desen XXIII en Septemberis anno 1619.

Noch soe heeft dem selven gewilcort vuijt voorss geseedt tot behoeff van het weeskijnt van Robbert Janss, dat hij verweckt heeft bij Janneken Lambertss dochter, zijn overleden huijsvrou de somme van hondert XXVI gl X st, ende die beloost zij te betaelen op twee termijnnen, waeraff den ijersten termijn verschijnen sal Passchen anno XVIc XIII, ende den anderen paeij daer aen volgende, tot der volder betalinge toe, present datum als boven. Den wilcoir is geheel ende al ten volle betaelt aen Lambert Robbertss, present Jan Jan Meeuss Moolegraeff ende Melis Meliss Glaniman, heemraders. Actum desen X en februarij anno 1622.

Folio 162r

                                                     Dat voor ons comen is

Jan Corneliss, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe als recht is Cornelis Aertss, een geseedt met die huijsinge ende geboomten daer op staende, gelegen in Vosschen ambacht, waer aen doost zijde naest geerft is Cornelis Aertss voorss, ende aen die west zijde Ariaen Janss Snijder, streckende vander niuerstraet noortwaerts op totter ouder straeten toe, soe groet ende clijn als dat inden Hoeffslach gelegen is. Ende Jan Corneliss voorss heeft gewilcort ende gelooft dit voorss geseedt te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen daghen toe, naeden recht vanden lande. Actum desen XXX en novembris anno XVI c ende seven, present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Hendrick Arienss Oerleman, ende Frans Corstiaenss.

Cornelis Aertss voorss heeft gewilcort ende gelost soe als recht is, Jan Corneliss voorss, de somme van ses hondert negenentnegentich karolis gl vijftien stuijvers, tebetaelen Paesschen ijerstcomende anno XVIc ende acht, vijffentseventich karolis gl, ende soe voorts, alle jaer Paesschen daer aen volgende, gelijck vijffentseventich karolis gl tot der volder betaelinge toe, waer voernoemde Cornelis Aertss voorss ten onderpande stelt, het boven gescreven geseedt, daer dese penningen aff spruijtende zijn, en voorts alle zijnen anderen goederen hebbende, ende vercrijgende, actum present ajs boven, Den paeij Paesshen 1608, is betaeltLXXV gl, in presentie van Ja Janss ende Hendrick Ariaenss Oerleman heemraders. Den tweeden paeij Paesschen 1609 is betaelt JXXV gl, in presentie van Hendrick Arienss Oerman ende Frans Corstiaenss heemraders. Den drieden paeij Paesschen 1610 is betaelt LXXV gl, Den vierde paeij Paesschen  1611 is betaelt LXXV gl, dese twee voorss laetste termijnen sijn betaelt, in presentie van Hendrick Ariaenss Oerleman als heemraet. Den vijften paeij Paesschen 1612 is betaelt LXXV gl, in presentie van Hendrick Adriaenss Oerman als heemraet. Hier is noch op betaelt twee termijnen te weten paesschen 1613 ende 1614 tsaemen Ic L gl present Jan Jan Meeuss Molengraeff heemraet. Jan Corneliss voorss bekent dat hij van desen wilcor geheel ende te vollen betaelt is, present Henrick Adriaenss Oerlman heemraet.

Folio 162v               

                                                     Dat voor ons comen zijn

Thonis Thoniss Leempoel als bloet voocht , ende Robbert Jan Lauriss getrout hebbende Mariken Robberts dochter als schoon vader ende toesinder vande weeskijnderen van Hendrick Hendrickss Decker zaliger, die hij verweckt heeft bij Mariken Robberts dochter, bij naemen Jenneken Hendrick dgr, Lijsken Hendricks dgr, Robbert Hendrickss, ende Juetken Hendrick dgr, Cornelis Willemss als getrout hebbende Hendricken Hendrickx dgr voor zijn selven. Ende Thonis Thoniss Leempoel voorss mede als oper vocht van Thonisken Jacobs dochter, die hier was neffen hem staende, ende hebben gesamenderhandt overgegeven met een vrij gift zoo als recht is Peeter Gijsbertss ijeder haer aenpaert ende gedeelte in een geseedt soe diep als daer in gerechtich ende bestorven sijn van haer bestemoeder za, gelegen in Vossen ambacht, waer aen doost zijde naest geerft is Peeter Jacobss, ende aen die west zijde Jacob Ariaenss, streckende vanden nieuwer straet noort waerts op tot der auder straet toe, ende dese voorss comparanten hebben gewilcoert ende gelooft elcx haer aen paertss in dit vooess geseedt te vrijen ende te waeren, ende alle voorcommer aff te doen tot desen dagen toe, naden recht vanden lande, actum desen XXIX en Decembris anno XVIc ende seven, present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Jan Dierckss, ende Hendrick Ariaenss Oerleman.

Peeter Gijsbertss heeft gewilcort ende gelost soe recht is Thonis Thoniss Leempoel, als bloet

Folio 163r

voocht, ende Robbert Janss als schoen vader ende toesinder tot behoeff van Hendrick Hendrickss Decker za weeskijnderen, ende Cornelis Willemss als getrout hebbende Hendricken Hendrickx dgr, die somme van vijffhondert tweeendertich karolis gl thien st van die tebetaelen nu paesschen ijerst comende anno XVIc acht LXXV karolis gl, ende soe voerts telcken Paesschen daer naest aenwolgende gelijcke LXXV karolis gl totter volder betaelinge toe. Noch soe heeft den selven gewilcort ende gelooft soe als recht is Thonis Thoniss Leempoel als voecht van Thonisken Jacobs dgr tot behoeff van Thonisken Jacobs dgr de somme van tweehondert sesende sestich karolis gl vijff stuijvers, ende die te betaelen op gelijcke termijnen als voorss staet, waer voeren hij ten onder pande stelt het boven geschreven geseedt dar dese penninge aff spruijtende zijn, ende voorts alle zijne anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Actum ende ………..als volcht, datum present als boven. Aen Hendick Hendrickss kijnder is betaelt LXXV gl, ende aen Tonisken Jacobs XXXVII ½ gl. Den eersten paeij is betaelt Paessen anno XVIc ende acht, in presentie van Ariaen Willemss als heemraet. Den tweeden paeij paessen anno 1609 is betaelt LXXV gl aen Hendrick Hendrickss kijnder ………..Toniss, ende aen Claes Michielss XXXVII gl, in presentie van Hendrick Arienss Oerman ende Frans Corstiaenss heemraders. den drieden paeij Paesschen anno 1610 is betaelt LXXV gl aen Hendrick Hendrickss kijnden, ende aen Claes Michielss XXXVII ½ gl, in presentie van Hendrick Ariaenss Oerman hemeraet. Den vierden paeij Paesschen 1611 is betaelt LXXV gl aen Hendrick Hendrickss kijnder, ende Tonis Toniss als voicht. Ende aen Claes Michielss XXXVII ½ gl, in presentie van Frans Aertss als heemraet. Den vijften paeij Paesschen 1612 is betaelt aen Tonis Toniss als voicht, tot behoef vande twee jongste kinderen, ende aen Tonis Corsten LXXV gl, daer dene van die twee kijnderen werden…………    gedaen, betaelt sijn XXV gl aen Cornelis Werts haeren swager, ende die ander XXV gl aen Pieter Ghijsbertss voornoemd, ende den paeij aen Claes Michielss XXXVII ½ gl. Den sesten paeij 1613 is betaelt aen den voorss Tonis Toniss tot behoeff als voor, ende aen Tonis Corsten LXXV gl, de kijnderen portij onder gedaen aenden voorss Pieter Ghijsbertss XXV gl, ende aen Tonis Corsten voorn XXV gl, ende aen Claes Michielss betaelt sijn portij vanden paeij voorss 1613 XXXVII ½ gl.

Folio 163v

                                           Dat voor ons comen is

Sijmon Aertss, ende heeft overgegeven met een vrij gift soe als recht is Aert Corsten eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprange op die Sprangse vaert, waer aen doost zijde naest geerft is Thonis Aertss van Giersbergen, ende aen die west zijde Jan Dibuijss, streckende vanden Loonschen erve aff nordewaerts op tot den halffven water laet van die gemeijne hoogen toe, mits dat hij daer jaerlicx vuijt geldende sal blijven, zijn aenpaert van eenen cappuijn den ambachts heer van Sprange, ende voorts soe heeft Sijmon Aertss gewilcoert ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waeren, ende allen voercommer aff te doen tot desen daghen toe, naeden recht vanden lande, actum desen XXIX en Decembris anno XVIc ende seven, presendt heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Hendrick Arienss Oerleman, ende Jan Dierckss.

Aert Corsten voorss heeft gewilcoert ende gelooft soe als recht is Sijmon Aertss de somme van vier hondert driende vijftich karolis gl, ende die tebetaelen op ses termijnen, waer aff den ijersten termijn verscheenen is den XVI en maert anno XVIc ende ses vijff ende seventich karolis gl, ende den tweeden termijn den XVI en mert anno XVIc ende seven LXXV karolis gl, den XVI en mert anno XVIc ende acht LXXV karolis gl, den XVI en mert anno XVIc ende negen LXXV karolis gl, den XVI en mert anno XVIc ende thien LXXV karolis gl, ende den lesten termijn tjaers daer aen volgende

Folio 164r

LXXVIII karolis gl, tot der volder betaelinge toe, stellende daer voer ten onderpande desen voerss acker lants, daer dese peninge aff spruijtende zijn, ende voerts allen zijnen anderen goederen,hebbende ende vercrijgende, actum datum present als boven. Den ijersten termijn anno XVIc ses is betaelt LXXV gl, den tweeden paeij anno XVIc ende seven is betaelt LXXV gl, den paeij anno XVIc ende acht is betaelt LXXV gl. In presentie van Ariaen Willemss als heemraet. Den paeij anno XVIc negen is betaelt LXXV gl. In presentie van Hendrick Ariaenss Oerman als hemeraet. Opten paeij anno 1610 is betaelt L gl. In presentie van Arian Willemss hemeraet. Den termijn 1610 voorss is te volle betaelt. Den lesten termijn die verschenen is 1611 is betaelt LXXVIII gl, daer desen wilcor te volle mede betaelt is.

                                                   Dat voor ons comen is

Wouter Wouterss de Gaster ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe als recht is Aert Wouterss sijnen soon, een geseedt met die huijsinge ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht vander Sprangh, inde nieu straet, waer ten oosten naest geerft is Henrick Anthoniss schout, weest Gerit Ariaenss ende Adriaen Jacopss, den eenen teijnden den anderen gelegen, streckende vander nieuwerstraetenaff zuijtwaerts op tot den Loonsen erve toe, mits dat Aert Wouterss voorss daer jaerlicx vuijt geldende sal blijven aenden taeffele vanden Heijligengeest tot Sprangh achtiendalffven stuijvers los rente vuijt wesens

Folio 164v

brieff ende bescheedt daer van sijnde. Ende voorts soo heeft Wouter Wouterss voorss gewillecoert ende ende gelooft dit voorss geseedt te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dage toe, naeden recht vanden lande. Actum desen X en februarij anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Janss, Frans Corstiaenss, ende Henrick Adriaenss Oerman.

Aert Wouterss voorss heeft gewilcoirt ende gelooft soe als recht is vuijt dit bovengeschreven geseedt, daer dese peningen aff spruijtende sijn, tot behoeff van Wouter Wouterss sijnen vader voorss, de somme van seven hondert carolis gl, ende van dien tebetaelen gereedt bij de erffenisse ofte gifte LXXV carolis gl, Paesschen XVIc thien LXXV carolis gl, Paesschen anno XVIc elf LXXv carolis gl, Paesschen anno XVIc twaelff LXXV carolis gl, Paesschen anno XVIc derthien vijftich carolis gl. Ende voorts alle paessens tsiaers aenden anderen volgende gelijcke betaelinge Aert Wouterss voorss ten onderpande stelt dat boven geschreven geseedt. Daer dese peningen aff spruijtende sijn, ende voorts alle sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, datum present als boven. De LXXV gl gereedt sijn betaelt, den eersten termijn naedie gereede peningen die verscheenen is Paesschen 1610 is betaelt LXXV carolis gl, den tweeden termijn nae die gereede penninge is betaelt LXXV carolis gl, die verschenen is paesschen 1611. Den derden termijn die verschenen is Paesschen 1612 is betaelt LXXV gl. Den vierden termijn die verschenen is Paessen 1613, is betaelt vijftich gl. Den vijften termijn die verschenen is Paesschen 1614 is betaelt L gl. Den sesten ende seventen termijnen nae die gereede penningen, die verschenen sijn Paessch 1615, ende Paesschen 1616, sijn betaelt hondert gl opten IIII en aprilis 1616. Den VIII en termijn nae de gereede penningen die verschenen is Paesschen 1617 is betaelt vijftich gl. Wouter Wouterss de Gester ende Wouter sijnen son. Den IX en termijn nae die gerede  penningen is verschenen Paesschen 1618 is betaelt L gl. Den X en termijn naedie gerede penningen is verschenen Paesschen 1619 is betaelt L gl. Opten voorss termijn verschenen Paesschen 1620 is betaelt XXV gl, desen termijn is voorts ten vollen betaelt, daer mede desen wilcoer ten vollen betaelt is, present Melis Meliss,  ……… als heemraders

Folio 165r

                                        Dat voor ons comen zijn

Arien Dirckss voor hem selven,ende mede als vocht van die weeskijnderen van Huijbert Dirckss de Bies zalr, Dries Dirckss de Bie voor zijn selven, ende haer sterckmackende voor Goijaert Arienss Oerleman, als getrout hebbende Allitken Dircx dochter, hebben gesamenderhant tot waerborch gestelt tot behoeff van Jan Janss Hoevenaer, woonende tot Wasbijck, allen haere aengedelde goederen die zij van haeren vader zalr genooten hebben, ende dat voor die coop penninge die den voorss Jan Janss Hoevenaer aen Dirck Arienss de Bie salr, ende aen zijn erffgenamen ende kijnderen betaelt heeft, ter cause van twee pseelen dellen, gelegen binnen Wasbijck voorss. Deen pseel dellen gelegen anden ouden dam, aende westen sijde van vraukens waert neffens Aentken Hermens gelegen, ende dander pseel dellen gelegen tegent cruijs genaempt de smal deel, welcke voorss Aentken Hermens gelegen is met een half del aen doost zijde, welcke twee voorss dellen eertijts sijn gecomen van den auden Jan Dirckss, die den voornoemde Jan Janss Hoevenaer van Dirck Ariaenss de Bie salr, ertijts gecost heeft gehadt, ofte daer eenige brieven, renten, sijnsen, ofte anders, dat hem de dellen ontnoomen soude moegen worde, op de voorss dellen quamen leggen, dat den voorss Jan Janss Hoevenaer zijn graede sal moogen haelen op die boven gescreven goederen, die hier voeren ten onderpande staen. Actum desen eersten Decembris anno XVIc ende seven, present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Hendrick Arienss Oerleman, Adriaen Willemss, ende Frans Corstiaenss.

Folio 165v

                                     Dat voor ons comen is

Anthonis Jan Dirckss, ende heeft overgegeven met een verlij soe als recht is Corstiaen Anthoniss, een geseedt met die timmeringe ende geboomten daer op staende. In allen manieren gelijck als hem dat van Aert Corneliss, ende de erffgenamen van Adriaen Berteroms overgegeven is, gelegen inden ambacht van Sprange op die Sprangse vaert, waer ten oosten naest geerft is Willem Jacobss, ende aen die west zijde Anthonis Aertss van Giersbergen, streckende vande Loonsen erve aff, noordewaerts op tot den halven sloet vande gemeen hoogen toe, ende Anthonis Janss voorss heeft gewilcoort ende gelooft dit voorss geseedt te vrijen ende te waeren, ende alle voorcommer aff te doen tot desen daegen toe, naeden recht vanden lande, behoudelijck dat Corstiaen Thoniss vuijt voorss geseedt geldende sal blijven alsulcke renten, cijnssen als den Heijligengeest, de kerck, ende onser vrouwen altaer van Sprange daer jaerlicx tot desen dagen toe daer op heffende zijn. Actum desen VI en Decembris anno XVIc ende seven, present hemeraders Jan Janss, Denijs Janss, Jan Dirckss, ende Frans Corstiaenss.

Corstiaen Anthoniss heeft gewilcoort ende gelooft soe als recht is Anthonis Jan Dirckss Xc karolis gl, ende die te betaelen op X pasdachen, waer aff den ijersten pasdach verscheijnen sal passchen anno XVIc ende acht hondert karolis gl, ende passchus alle jaer daer aen volgende tot der volder betaelinge toe, present datum als vooren. Den ijersten pasdach ofte termijn is betaelt 1608 hondert gl, in presentie van Jan Dierckss als heemraet. Den tweeden paeij is betaelt 1609 hondert gl, in presentie van Jan Dirckss sijnen vader als heemraet, den drieden paeij 1610 is betaelt Ic gl. Den IV en paeij 1611 is betaelt Ic gl. Den V en paeij anno 1612 is betaelt Ic gl. Den VI en paeij 1613 is betaelt Ic gl, present Jan Dirckss heemraet. Den VII en paeij die verschenen is paesschen 1614 is betaelt Ic gl, present Jan Dirckss de Hoogh als heemraet. Den VIII en paeij die verschenen is paesschen 1615 is betaelt Ic gl. Den IX en paeij verschenen paesschen 1616, is betaelt Ic gl, in presentie van Jan Dirck Lambertss de Hooghs als heemraet, opten 24 en aprilis 1616. den X en ende lesten termijn die verschenen is paesschen 1617 is betaelt hondert gl. Waer mede dese wilcoer geheel ende ten volle betaelt is, datum desen lesten mertio 1617.

Folio 166r

                                              Dat voor ons comen zijn

Jan Thoniss Brouwer voor zijn selven, Thonis Dierckss Brouwer als bloetvoecht van het weeskijnt van Pieter Corstiaenss za, dat hij verweckt heeft bij Lijntken Peeters dochter, ende hebben gesamenderhandt overgegeven soe als recht is Joost Peeterss een geseedt met die timmeringe ende geboomten daer op staende. In allen manieren gelijck als Jan Thoniss dat van Jacob Wouterss overgegeven is. Ende stoten het voorss geseedt mrt den voet gelegen inden ambacht van Sprange, waer aen doost zijde naest geerft is Claes Matheuss, ende aende west zijde Dirck Janss Cuijst, streckende vander nieue straet suijdewaerts op tot den Loonsen erff toe, actum desen XXIIII en Decembris anno XVIc seven, present heemraders Denijs Janss, Jan Janss, Hendrick Ariaenss Oerman, ende Frans Corstiaenss.

Joost Peeterss heeft gewilcoert ende gelooft soe als recht is Jan Thoniss Brouwer de somme van hondert vijftich karolis gl, ende die te betaelen op drie paesdagen, waer aff den eersten paesdach verschijnen sal paesschen anno XVIc ende acht, ende voerts dander twee gelijcke paesdagen, daer aen volgende tot die volder betaelinge toe. Waer voeren Joost Peeterss ten onderpande stelt het boven geschreven geseert, daer dese peningen aff spruijtende zijn, ende voorts alle zijne anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum desen XXIIII en Decembris anno XVIc seven. Desen wilcoer is heel ende ten volle betaelt, in presentie van Jan Janss, ende Hendrick Ariaenss Oerman heemraders, actum desen XXX en meij anno XVIc thien.

Folio 166v

                                                                        Copie

Ick Joost Pieterss kenne mits deser mijnder obligatie wel ende deuchtelijck schuldich te weswn, ende gelove tebetaelen Anthonis Dirckss Brouwer tot behoeff van het weeskijnt van Peeter Corstiaenss salr, dat hij verweckt heeft bij Lijntken Pieters dochter salr, ofte den thoender van dese drie somme van hondert vijftich karolis gl, ende die tebetaelen op drie paesdagen, waer aff den ijersten Paesdach verschijnen sal Paesschen anno XVIc ende acht, ende voorts die ander twee gelijcke paesdagen daer aen volgende tot der volder betaelinge toe. Ende dit spruijtende van een geseedt gelegen inde ambacht van Sprangh, waer ten oosten naest geerft is Niclaes Matheeuss, ende aen die weest zijde Dirck Janss Cuijst, streckende vander nieuwerstraete zuijdewaerts op tot den Loonschen erve toe. Stellende daer vooren ten onderpande het bovengeschreven geseedt, ende voorts alle zijne goeden hebbende ende vercrijgende onder verbijntenis van alle heen bancken, rechten ende rechteren, ofte met alsulcken recht als thoender deses dat beest believen sal, ende dat als verwilcoerde schult volstaende pant behoudelijck de heer ende een ijegelijck sijne gerechticheijt, dies toirconde der waerheijt, soo hebbe ick Joost Pieterss voorss dese mijne obligatie onderteijckent, opten XXIIII en Decembris anno XVIc ende seven. Ende mij present als secretaris tot Sprangh Leempoel. Ende was onderteeckent aldus.

                                                                                        Dit is X het handtmerck van Joost Peeterss

Gecopieert vuijt die principale obligatie, is daer mede bevonden taccordeert bij mij als secretaris tot Sprangh, Leempoe, opten lesten octobris anno 1611.

Folio 167r

Naer voorgaende proclamatie ende sondaechse kercke geboden, heeft Hendrick Anthoniss Moelegraeff eenen rechtelijcken coopdach gehouden, om een geseet ende huijsinge met recht te vercoopen, soe hij dat met recht heeft van Seliken, wed van Joost Aertss, ende daer naer huijsvrouwe geweest is van Jan Sijmonss, met eenen wilcoer brieff van ses rijnsguldens tsiaers, het verloop twelff jaeren, ende die hooft somme hondert guldens. Ende Hendrick voorss heeft het selffde geseet ende huijsinge, met recht ingeset voor die voorss somme, vant achterwese ende hooft somme. Ende die costen van rechten daeromme gedaen, ende gedaen sullen wordden, ende acht strijck vaet roggen den Heijligegeest tot Sprangh tsiaers, af staende datter op betaelt soude moeghen wesen, actum den XIX en meij XVIc ende een.

Op huijden den tweeden Junij anno XVIc ende eeb, zoe is den eijntelijcken rechtelijcken coop dach gehouden van Seliken wedue van Joost Aertss ende daer naer Huijsvrouwe geweest is van Jan Sijmonss geseet. Soe Hendrick Anthoniss Molegraeff dat met recht ingewonnen heeft met eenen rent wilcoer brieff van ses rijnsgulden tsiaers, die hooft zomme hondert rijnsguldens met twelff jaeren verloop, affstaende het gheene datter op betaelt mach wesen, daer hij dat voor inne geset heeft boven acht strijck vaet roggen tsiaers den Heijligegeest tot Spranghe, maer vuijt wijsens de brieven ende bescheijt daer aff zijnde. ende bij het affhanghen vanden stadthouder in die plaetse van die heer ofte zijnen officier heeft Dierck de Bie het selffde

Folio 167v

geseet gemijnt (boven die voorss somme, ende rogge) voor vijfthien rijnsgulden mets betaelende alle die costen van rechten, daeromme gedaen sijnde ende gedaen sullen wordden. Geschiet voor Dierck Adriaenss die Bije, Jan Janss, Hendrick Ariaenss Oerman ende Hendrick Geldenss als heemraders.

attesteren Dierck de Bie Adriaenss ende Jan Janss heemraders tot Sprange, ende Jan Aertss secretaris, waerachtich te zijn onder onsw namen hier ondergestelt waerachtich te zijn, dat Cornelis Jan Zijmonss gheen erffgenaem en is van Seliken Joost Aertss Wedue naer huijsvrouwe gewest is van Jan Sijmonss, ende dat wij attestants oijck nijet en weten dattoe eenich goet overgeschoten, en is vande voorss Seliken ten is al ingewonnen metten vuijtersten recht vercoost.

Dat voor ons comen is Hendrick Anthoniss Moelegraeff ende heeft desen brieff daer desen mede doersteeken is, over getranspoerteert opgedragen zoe als recht is Cornelis Jan Sijmonss, de hooft somme met allen achterstelige pachten. Ende met alle gerechticheijt van coop ende insetsel als Hendrick Anthoniss Moelegraeff met desen brieff gedaen ende gedreven heeft, voor Schout ende Heemraders van Sprange op den XIX en meij XVIc ende een, op het geseet dat gecomen is van Seliken wedue van Joost Aertss saliger, ende daer nae huijsvrouwe gewest is van Jan Sijmonss saliger daer

Folio 168r

Cornelis Jan Sijmonss nu ter tijt op wonende is, gelegen inden ambacht van Sprange,in die nieu straet twesschen die erffinisse van Joostken Seberts wedue oostwaerts, ende Joostken Arien Meertens van Dijk wedue westwaerts, streckende vander nieuer straet noordewaerts op tot den ouden straeten toe, present heemraders Jan Janss, Frans Corstiaenss ende Hendrick Arienss Oerman, actum desen XI en februarij anno XVIc ende acht.

                                                   Dat voor ons comen is

Sijmons Aertss ende heeft overgegeven met een vrije gieft soe als recht is Willem Janss Potbacker een eijnde lants gelegen inden ambacht van Sprange, waer aen doost zijde naest geerft is Hendrick Ariaenss Oerleman, ende aendie weest zijde den voorss Willem Janss, streckende vanden voorss Willem Janss erff aff noordewaerts op tot der ouderstraet toe, soe groot ende clijn als dat voorss eijnde lants inden hooffslach gelegen is. ende Sijmon Aertss voorss heeft gewicort ende gelooft dit voorss eijnde lants te vrij ende te waeren naeden recht vanden lande, actum desen XXIII en februarij anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Hendrick Ariaenss Oerman ende Frans Corstiaenss.

Folio 168v

Inventaris gemaeckt ende overgegeven bij Corst Jan Corstiaenss vande erff, ende haestelijcke goederen die achtergebleven zijn bij doode Judita Joost Sijmons dgr saliger, sijne overleden huijsvrou.

Inden eersten het geseedt daer Corst Jan Corsten nu tegenwoordich op woonende is.

                 Dit is den inboel die in huijs bevonden is.

Item inden ijersten isser gevonden een melck koeij met twee bestkens

Noch sijnder bevonden drie bedden met haer toebehooren, sijn getaceert op ————— XVIII gl

Noch vijff cuessens soe goet ende quaet als die sijn, sijn geweerdeert op ———————- XV st

Noch vijff slapelakens behelven ses lakens die op die bedden leggen, sijn getaceert op – II gl X st

Noch acht filwijnen sijn getaceer op ————————————————————— XXX st

Noch vijff taeffel lakens soe groot ende clijn als die zijn, sijn getaceert op ——————– XV st

Noch drie maelsacken sijn getaceert op ————————————————————- XX st

Noch een lapken lakens ontrent vijftalff vierdel is geweerdeert op ——————————– X st

Noch sijnder bevonden XIIII tinne schootelen soe groet ende clijn als die sijn, sijn getaceert        

———————————————————————————————————- op VI gl

Folio 169r

Noch acht tinne tulgeeren sijn getaceert op ——————————————————- XXX st

Noch drie tinne tap cannen sijn getaceert op —————————————————— XXX st

Noch een tinne meuggelen is getaceert op ————————————————————- II st

Noch een tinne pintken is getaceert op —————————————————————-

Noch drie tinne commen sijn getaceert op ———————————————————— VI st

Noch twee tinne seijtwaten sijn getaceert op ——————————————————— III st

Noch vier tinne seijciren sijn getaceert op ————————————————————- II st

Noch eenen tinne pispoot is getaceert op ————————————————————- III st

Noch een coeperen melckcan is getaceert op —————————————————– XXX st

Noch een coeperen vierpan is getaceert op ———————————————————- XV st

Noch drie schijmspaenen sijn getaceert op ———————————————————- IIII st

Noch een cueperen panneken is getaceert op ——————————————————– VI st

Noch een cueperen laffver is getaceert op ——————————————————— XXX st

Noch eenen blaecker is getaceert op ——————————————————————– II st

Noch eenen dubbelen candelaer is getaceert op —————————————————– VI st

Noch twee coeperen potten sijn getaceert op ——————————————————— II gl

Noch drie keetels sijn getaceert op ——————————————————————- IIII gl

Noch twee weijtheuggels sijn getaceert op ———————————————————– III st

Noch eenen vuestel is getaceert op ——————————————————————– III st

Noch een hangijser is getaceert op ——————————————————————– IIII st

Noch een vles rickxken is getaceert op ————————————————————— I ½ st

Folio 169v

Noch een aelspectken is getaceert op ——————————————————————– I st

Noch twee tresooren sijn getaceert op —————————————————————– X gl

Noch eenen troch is getaseert op ——————————————————————— IIII gl

Noch een bedstee is getaceert op ———————————————————————- III gl

Noch twee kistkens sijn getaceert op —————————————————————– IIII gl

Noch een sitten is getaceert op ———————————————————————- XXX st

Noch drie scermkens soe goet ende quaet als die sijn, sijn getaceert op ———————— IIII gl

Noch een glase kasken is getaceert op —————————————————————- VI st

Noch tien groote leenstoelen sijn getaceert op ————————————————– II gl X st

Noch eenen drievoet stoel is getaceert op ————————————————————- V st

Noch drie clijn stoelkens sijn getaceert op ———————————————————– VI st

Noch een lange taeffel is getaceert op —————————————————————– II gl

Noch twee cleijn taeffelkens sijn getaceert op —————————————————- XXV st

Noch een karin is getaceert op ———————————————————————— XV st

Noch eenen muelck stop is getaceert op ————————————————————— X st

Noch eenen cleijnen muelck stopken is getaceert op ————————————————- II st

Noch eenen schotel kuerff is getaseert op ————————————————————- II st

Noch een scerffboert is getaseert op ——————————————————————- III st

Noch een buoter schoetel is getaceert op ————————————————————– II st

Noch een groote schapbel is getaceert op ———————————————————–  XV st

Folio 170r

Noch een guetbancsken is getaceert op ————————————————————– IIII st

Noch een houte sautvat is getaceert op —————————————————————– II st

Noch twee vles tonnekens sijn getaceert op ——————————————————— XII st

Noch twee cleijn tonnekens sijn getaceert op ——————————————————— II st

Noch eenen wan is getaceert op ————————————————————————- X st

Noch eenen cruegewaegen is getaceert op ———————————————————— X st

Noch eenen coeijback met eenen verckens back sijn getaceert op ——————————- XII st

Noch eenen was tob is getaceert op ——————————————————————– V st

Noch twee sijen speckxs met acht schuveren en hammen sijn getaceert op ——————— VI gl

Noch een ruessel met een gerochttebil sijn getaceert op ————————————— XX ½ st

Noch ontrent XXIIII vaetten rogge sijn getaceert op ——————————————- XVIII gl

Noch twee vaetten boeckquents sijn getaceert op ———————————————— XXV st

Noch ontrent twee voeder hoeijs is getaceert op —————————————————-  VI gl

Noch ontrent drie vunmen stroeijs sijn getaceert op ——————————————— XXX st

Noch een halff vim sluijckx is getaceert op ——————————————————- XXV st

Noch een doel rommelmerckx van eerdewelck soe potten, cannen ende anders is tsamen

Getaceert op ——————————————————————————————— XV st

                                     Dit sijn die incomende schulden

Item inden ijersten aen Willem Ariaenss Lemmens ——————————————– LIII ½ gl

Folio 170v

Noch aen Thonis Arien Lemmenss ——————————————————————— L gl

Noch aen Ariaen Jan Aertss tot Cappel —————————————————————- L gl

Noch aen Aert Peeterss Crens ————————————————————————— L gl

Noch van meester Jannen Smits noch ———————————————————— Ic CX gl

Noch aen Floer Jan Stammen rest ——————————————————————— IX gl

Noch aen Jan Floeren ——————————————————————————— VIII gl

                           Hier nae volgen die vuijtgaende schulden.

Item inden ijersten aen Dries Claess twelff tonnen biers min een kijnneken loopt tsamen                         ——————————————————————————————————— XLVII gl

Noch aen Willemken Thonis Hendrickss Olislager saliger weduwe ————————— XVI gl

Noch aen Peeter Anthoniss van hoeij —————————————————————– VI gl

Noch aen Dierck Jan Geritss van coeij vieij ——————————————————- VIII gl

Noch aen die oude borgemeester vande inpost —————————————————-XXV st

Noch aen Frans Corstiaenss van inpost ———————————————————— XXX st

Noch aen Jan Janss van inpost bij goederreckening ———————————————– IIII gl

Noch aen Hendrick Michielss Stockman vande gruijt ——————————————- XXV st

Noch aen het jonck wijff —————————————————————————— VIII gl

Noch aen Thonis Arien Lemmenss van aenwas hoeij —————————————— IIII ½ gl

Noch vande doot kist ———————————————————————————- II ½ gl

Folio 171r

Noch van Hendrick Arienss een vaet terug gehadt dar voor gegeven ————————- XXX st

Noch vande begraffenis soe van kercke rechtgaende pastoer ende luijgelt tsamen

Somma Ic I gl X st

Corstiaen Jan Corstiaenss ten eenre ende Mariken Sijmons dochter met haeren gecooren vocht die haer die heer met recht gegonnen heeft voor har selven, Willem Corneliss Moert, als man ende vocht van Nelleken Sijmons dochter voor sijn selven, ende sij comparantten mede staende, ende haer sterck maeckende voor neffens Mariken Ariens dochter als wittige huijsvrouwe van Jan Franss wonende tot Rotterdam. Met hulp ende attestentie van Joost Seegerss haren neffve, ter andere sijde. Ende hebben sij comparanten tsamen verclaert dat dese boven geschreven goederen, die hierboven inden inventaris geschreven staen, in twee deelen gedeelt sijn. Deen gerechtige helft aen Corst Jan Corstiaenss, ende dander gerechtige helft aen die erffgenamen van Judita Joost Sijmons dochter salr die hier voeren verhaelt staen. Actum desen XXVI en februarij anno XVIc ende acht. In presentie van Handrick Ariaenss Oerleman ende Frans Corstiaenss als hemeraders.

Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht voor Schouth ende heemraders des ambachts van Sprange tusschen Corstiaen Jan Corstiaenss ter eenre, Willem

Folio 171v

Corneliss Moert als man ende vocht van Nelleken Sijmons dochter voor zijn selven, Mariken Sijmons dochter met haeren gecoren vocht die haer met recht gegonnen heeft voor haer selven, ende Mariken Ariens dochter als wittige huijsvrouwe van Jan Franss, wonende tot Rotterdam, met huelp ende attestentie van Joost Segerss haeren neff, voor haer selven ter andere seijden. Alle als erffgenamen van Jutta Joost Sijmons dochter za: van allen die goederen, die Corst Jan Corstiaenss ende Jutta Joost Sijmons dochte, sijn overleden huijsvrouwe salr, tsamen beseeten ende achter gelaten hebben.

Item Corst Jan Corstiaenss is geloot ende bedeelt op het geseedt dat Corst Janss ende Jutta Joost Sijmons dochter, sijn overleden huijsvrouwe salr tsamen bewont ende beseeten hebben, daer Corst Jan Corstiaenss nu tegenwoordich op wonende is, gelegen inden ambacht van Sprange, inde nieustraet. Waer aen doost sijde naest geerft is Joost Arienss, ende aen die west zijde Thonis Arien Lemmenss, streckende vander nieuwerstraet suijdewaerts op tot den Loonsen erff toe, mits dat Corst Jan Corstiaenss voorss, vuijt dit loot wt sal reijcken de voorss erffgenamen de somme van vijff ende tnegentich karolis gl. Ende die tebetaelen op drie gelijcke termijnen, waer aff den ijersten

Folio172r

termijn verschijnen sal tot Passchen anno XVIc ende acht, ende die ander twee gelijcke termijnen daer aen volgende, tot der volder betaelinge toe. De twee ijerste paijen paessen 1608, paessen 1609 sijn betaelt. In presentie van Hendrick Arienss Oerman, hemeraet. Den derden termijn paesschen 1610 is betaelt XXXI gl XIII st I oort, present Henrick Ariaenss Oerman ende Frans Corstiaenss heemraders.

Item die voorss erffgenamen sijn tsamen geloot ende bedeelt op seeckere obligatie, ende schulden als hier nae volcht.

Item inden eersten op Willem Arien Lemmenss een obligatie van ———————— LIII gl X st

Noch op Thonis Arien Lemmenss een obligatie van ————————————————- L gl

Noch op Arien Jan Aertss tot Cappel een obligatie van ——————————————— L gl

Noch op Aert Peeterss Crens een obligatie van ——————————————————- L gl

Noch op tenwilcoir van Meester Jan Smits rest ————————————————- Ic CX gl

Noch op Floer Jan Stammen rest ———————————————————————- IX gl

Noch op Jan Floeren rest —————————————————————————– VIII gl

Item sullen die voorss erffgenamen van Corstiaen Jan Corsteaenss hebben omdat zijn loot beter is, de somme van vijffendetnegentich karolis gulden, ende die tebetaelen op drie gelijcke termijnen, waer aff den ersten termijn verschijnen sal tot Passchen anno sestien hondert ende acht, ende die ander twee gelijcke termijnen op twee Paesdagen daer aen volgende gelijck hier voeren op Corst Janss loot gespeseficert staet. Den ijersten termijn paessen 1608 is betaelt XXXI gl XIIII st I oort. Den tweeden termijn paessen anno 1609 is betaelt XXXI gl XIII st I oert, in presentie van Hendrick Arienss Oerman als hemeraet. Den derden termijn paessen anno 1610 is betaelt XXXI gl XIII st I oert, in presentie van Hendrick Ariaenss Oerman, ende Frans Corstiaenss heemraders.

Folio 172v

Item hier nae volchgen alle die vuijtgaende schulden die Corst Janss ende Judita, sijn overleden huijsvrouwe bij staende houwelijck tsamen geloot ende gedeelt hebben. Ende elck een sal betaelen gelijck soe gespecificeert ende geschreven staet, als hier nae volcht.

Item Corst Janss sal betaelen aen Dries Claess ————————————————- XLVII gl

Aen Hendrick Michielss Stockman vande gruijt ————————————————- XXV st

Noch van de doot kijst ——————————————————————————– II ½ gl

Item derffgenamen sullen tsamen betaelen aen de weduwe van Thonis Hendrickss salr

alias Olisleger —————————————————————————————— XVI gl

Aen Peeter Anthoniss van hoeij ———————————————————————– VI gl

Noch aen Dierck Jan Geritss van coeij weij ——————————————————- VIII gl

Noch aenden oude borgemr van inpost ———————————————————— XXV st

Noch aen Frans Corsten van inpost —————————————————————- XXX st

Noch aen Jan Janss vande inpost ——————————————————————— IIII gl

Folio 173 r

Noch aen het jonck wijff —————————————————————————— VIII gl

Noch aen Thonis Arien Lemmenss vat aenwas hoeij —————————————- IIII gl X st

Noch een vaet terven gecoost van Hendrick den Moelder tot Sprang voor ——————- XXX st

Ende offer eenige incomende ende vuijtgaende schulden bevonden wordde die hier boven niet gespecificeert en staen, die sullen sij tsamen inbueren ende maelcanderen helpen betaelen.

Corstiaen Jan Corstiaenss voor zijn selven, Mariken Sijmons dochter met haren gecoren vocht die haer die heer met recht gegonnen heeft voor haer selven, Willem Corneliss Moert als man ende vocht van Nelleken Sijmons dochter voor zijn selven, ende zij comparanten mede staende ende haer sterck makende beneffens Mariken Ariens dochter als wittige huijsvrou van Jan Franss, wonende tot Rotterdam, met huelp ende attestentie van Joost Seegerss haeren neffve. Hebben tsamen ende elck een inp aertikellen op alle dese gedeelde goederen ende gedoolde schulden, gelijck een ijder op sijn loot gespecificeert staen, den eenen opten anderen vertoogen naeden recht vanden lande, ende hebben gelooft elck een verspectiwe sijne geloote schulden, daer bij elck

Folio 173v

op geloot ende bedeelt sijn tebetaelen, onder verbijntenisse van alle haren gedeelde ende respective goederen, tsij haess ende erff, geen vuit gesondert tot wat plattsen die gelegen sijn ofte bevonden mochten worden. Actum desen XXVI en februarij anno XVIc ende acht, present als boven.

Dese ondergeschreven accort ofte quijtantie ia te boeck gestelt duer begeerte van Hendrick Anthoniss, schout, Hendrick Ariaenss Oerleman ende Ariaen Willemss, heemraders. Als als hier nae volcht.

Op huiden den X en martiuus anno XVIc ende acht, soe bekent Floris Janss Stammen ende Jan Floriss sijnen soene, dat sij voldaen ende betaelt sijn, ende dat van die aenneminge van sijnen soone Jan Floriss. Dat Em Hendrickss ende zijn huijsvro, hem daer mede vuijt hadden gelost te wijcken ende voert van houwelijckx goet, dat hij soe veel gehadt heeft als die andere kijnderen, ende Metken Emmen bekent, dat het een kijnt ter goeder wijs, niet meer gehadt en heeft, dan dit ander. Ende soe schelen partijn maelvanderen quijt, tot desen daghe toe gelijck boven geschreven staet, maelkanderen niet meer te molesteren ende dat tot het jaer van sestien hondert ende acht toe, in merve als boven. des toirconde soo hebben partijen dit met maelcander onderyeeckent, onder stont aldus bij mij Hendrick Franss. Onderteeckent van wesen Metken Emmen mijn wijffs moeder, noch leeger stont, bij mij Floris Jan Stammen, noch leeger stont aldus, bij mij Jan Floren.

Gecopijeert wt het principale Ende is daer mede bevonden te accorderen. Luijdende van woorden tot woorden, ende bij mij als secretaris opten XVI en mert anno XVIc ende acht.

                                                                                                                                           Leempoel.

Folio 174r

Op huijden datum ondergeschreven soe hebben hen mindelijcken gesummiteert int seggen van Hendrick Anthoniss, schout tot Sprangh, Jan Janss ende Frans Corstiaenss als heemraders, Willem Janss Snijder, Jan Willemss zijne soone, ende hen beijde sterckmaeckende voor Thonis Janss, soone van Jan Willemss voorss, Hendrick Joostenss, Berterom Joostenss, Gerit Thoniss als man ende voecht van Jenneken Joosten dochter, zijn wittige huijsvrouwe, Dierck Claess Boonen, scholtis tot Loon, als opper voecht van allen weesen binnen den dorpe ofte heerlijcheijt van Veenloon, ende met hem Hendrick Joostenss als voecht vande weeskijnderen van Hendrick Peeterss van Ammeroeijen ter eenre, Jan Mijnikens auden Jans voor sijn selven, ende mede hem sterckmaeckende , beneffens Gijsbert Hendrickss als bloetvoecht, ende Cornelis Corneliss als toesiender vande voorss Mijnekens Auden Jans sijn broeders ende suesters ter andere sijden, Aert Peeterssals man ende voecht van Alitken Jan Gijben dochter, zijn wittige huijsvrou, voor zijn selven, Cornelis Jan Gijben voor zijn selven, Jan Willemss als man ende voecht van Peeterken Jan Gijben dochter zijn wittige huisvrou voor zijn selven, Arien Peeters Huijben voor zijn selven, ende hem sterckmakende voor zijn suesters ende broeders, Jan Ariaenss Oerleman als man ende voecht van Mariken Claes Bertroms dochter zijn wittige huijsvrou voor zijn selven. Ende dat van seeckere geschil ende questie die paertijen hadden van verstuerun goederen doer het overlijden van Mariken Aert Berteroms dochter saliger, ende Jenneken Domijnikens dochter die hij verweckt hadde bij Jenneken Joost Bertroms sijn eerste overlede huijsvrouwe za:, van seecere vijff hondt hoeijlants, gelegen tot Cappel, ende een stuecken hoeijlants

Folio 174v

gelegen inden ambacht van besoeijen ontrent den crommen dijck, waer aen doost zijde naest gelant is Thonis Claess Hagen, ende aen die west zijde Aert Joostenss Smidts, streckende vanden wijnter dijck aen noordewaerts op tot dier audenstraet toe, wesende groet ontrent ses hondt. Schout ende heemraders voorss paertijen ten weder zijden. Int lange ende genochsam overhoort hebben. Hebben wtgesproocken ende spreken vuijt mits desen, dat Jan Mijnikens Auden Jans, met zijn suesters ende broeders sullen behouden de voorss ses hont lants, gelegen in besoijen, mits dat zij daer eens vuijt sullen reijken dese naervolgende persoonen, ende mede erffgenamen. Te weten Willem Janss Snijder, Jan Willemss zijnen soene voorss, ende tot behoeff van Thonis Janss, soene van Jan Willemss voorss, Hendrick Joostenss, Bertrom Joostenss, Gerit Thoniss als man ende voecht van Jenneken Joosten dochter, Dierck Claess Boonen, ende met hem Hendrick Joostenss, tot behoeve van de weeskijnderen van Hendrick Peeterss van Ammeroeijen eens die somme van hondert elff karolis guldens hollants gelts, sonder meer. Ende die tebetaelen op pinckster dach anno XVIc ende acht. Waer mede dese paertijden haer te vreden sullen houden alle costen hier op geresen ende noch rijsen sullen, sal Jan Mijnikens Aude Jans met zijn suesters ende broeders verleghen. Ende aen dese boven geschreven paertijden halff corten aende voorss hondert elff gulden, ende soe veel alst aengaff. De vijff hont lants gelegen tot Cappel sullen behouden. Aert Peeterss, als man ende voecht van Eltken Jan Gijben dochter, sijn wittige huijsvrou voor zijn selven,

Folio 175r

Cornelis Jan Gijben voor sijn selven, Jan Willemss als man ende voecht van Peeterken Jan Gijben dochter zijn wittige huijsvrou voor sijn selven, Ariaen Peeter Huijben voor zijn selven met zijn susters ende broeders, ende Jan Ariaenss Oerleman, alle mede erffgenaemen voorss. Ende hier mede sullen alle dese voorss erffgenaemen ende condiuidenten haer te vreden houden sonder den eenen den anderen in eningerhandt manieren den eenen den anderen van dese voorss verstorven ende gedeerde goederen niet meer te moelesteren. Tis toirconden hebben kersluijden dese haere vuijt sprake onderteeckent, actum desen XXVIII en februarij anno XVIc ende acht.

Ende dese comparanten dese wijtspracke gehoort hebbende zijn sijlidens daer mede te vreden geweest. Ende hebben den eenen opten anderen zijn gedeelte vertegen nae den recht vanden lande. Ende Jan Mijnikens Auden Jans heeft de voorss hondert elff gl gewilcort ende beloeft tebetaelen ten daege voorss. Actum datum present als voir. Dit sijn de oncosten dit tot den schout van Sprang geresen sijn soe met recht loon verteerde costen beloopt tsamen seven gulden twee stuver, die heeft Cornelis Corneliss verschoeten tot voor Mijnikens Aude Jans met zijn susters ende broeders, ende noch heeft den selven verschoeten doen hij het accort te boeck liet setten, ende mede copije daer wt nam don tot den secretaris verdroncken acht stuvers, ende den secretaris van schrijven gegeven soe de cladde te scrijven te boeck te stellen met de copije te schrijven tsamen dertich stuvers.

Folio 175v

                                            Dat voor ons comen is

Aert Anthoniss de Greeff, ende heeft overgegeven met een vrij gieft soe als recht is Anthonis Aertss eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprange, waer ten oosten naest geerft is Jan Ariaenss Leeu, ende aen die west zijde Wouter Gijsbertss, streckende vander auderstraet noortwaerts op tot die dwerssteege toe, ende Aert Anthoniss voorss heeft gewilcort ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe, naeden recht vanden lande. Actum desen XXX en januarij anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Hendrick Ariaenss Oerman ende Jan Dierckss.

Anthonis Aertss voorss heeft gewilcoert ende gelooft soe als recht is Aert Anthoniss de Greeff voorss, de somme tot drie hondert karolis guldens, ende die te betaelen op ses pasdagen, waer aff den eersten pasdach verschenen is passchen anno XVIc seven L gl. Den tweeden Paesschen Paesschen anno XVIc acht L gl. Ende dander paesdagen daer aen volgende gelijcke L ka gulden tot der volder betaelinge toe. Waer voere Anthonis aertss ten onderpande stelt desen boven gescreven acker lants daer dese penningen aff spruijtende zijn, ende voerts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Actum present als boven. den ijersten paeij Paesschen anno XVIc seven is betaelt L gl, present Hendrick Ariaenss Oerman als heemraet. Den tweeden paeij paesschen anno XVIc acht is betaelt L gl, in presentie Hendrick Ariaenss Oerman als heemraet. Den driijden paessen anno 1609 is betaelt L gl, in presentie van Hendrick Arienss Oerman heemraet. Den vierden paeij is betaelt L gl die verschenen is (V) Den vijfden paeij is betaelt L gl die verschenen is paessen anno 1611 L gl te betalen. Den lesten termijn is betaelt daer dese willecoer mede betaelt is, in presentie Adriaen Mertenss als heemraet.

Folio 176r

(V) Paesschen anno XVIc thien, in presentie van Ariaen Mertenss als hemeraet.

                                           Dat voor ons comen is

Lauris Anthoniss ende heeft overgegeven met een verlij soe als recht is Hendrick Ariaenss Oerman, een gerechte vierdepaert van een eijndt seijlants gelegen inden ambacht van Sprange, aende oost zijde ten naesten geerft is Floris Jan Stammen, endeaende west zijde Hendrick Adriaenss voorss, ende Willem Janss Potmaecker, streckende vander oudestraete suijdewaerts op tot Juetken Adriaenss weduwe van Jan Stammen,erve toe, onbedeelt met Brost Thoniss mits dies, dat Hendrick Adriaenss tot zijnen last houdt ende daer tsiaers wt gelden sal aenden Heijligeest van Sprang een gerechte vierdepaert van drie vierdendeel vaet roggen, die den Helligen geest van Sprang daer jaerlicx op heffende is. Dies gelooft Lauris Thoniss dit selver gerechte vierdepaert te vrijen ende te waeren ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe, naeden recht vanden lande, present Heemraders Jan Janss, ende Jan Jan Meeuss. Actum desen XXIII en aprilis anno XVIc ende acht.

Voor dit gerechte vierdepaert als boven geschreven staet, daer heeft Hendrick Adriaenss voor gewilcoert ende gelooft tebetaelen de somme tot seven ende dertich karolis gl thien stuijvers, welcke penninge bekent Lauris Toniss ontfangen te hebben. Waer mede Lauris Thoniss hem hout geheel te vollen ende al betaelt te wesen van het gerechte vierdepaert, als voorss staet voor nu ende ten eeuwegen daegen.

Folio 176v

mits dies dat Hendrick Adriaenss dit gerechte vierdepaert terstont aen sal verden, dies sal Hendrick Adriaenss betaelen Peeter Anthoniss ende Leenaert Peeterss tegenwoordich borgemr van Sprange, inden jaere anno 1608, present datum als boven.

                                         dat voor ons comen is

Goeijaert Denijss ende heeft overgegeven met een vrij gift soo als recht is Peeter Aertss Rommen een geseedt met die huijssinge ende geboomten daer op staende, gelegen in Vossen ambacht, waer ten oosten naest geerft is Eerit Lambertss, ende aen die west zijde Jan Thonis Meeuss, streckende vande nieuwerstraet suijdewaerts op tot den Loonschen erff toe, soe groet ende clijn als dat voorss geseedt inden Hooffslach gelegen is, behoudelijck dat hij daer jaerlicx vuijt geldende sal blijven aen Huijgoo van Birckels kijnder XIIII st, ende voerts soe heeft Goeijaert Denijss voorss gewilcoert ende gelooft dit voorss geseedt te vrijen ende te waren, ende alle voorcommer aff te de doen tot desen dagen toe naeden recht vanden lande, actum desen XXX en Januaris anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Hendrick Ariaenss Oerleman ende Jan Dirckss.

Peeter Aertss voorss heeft gewilcoert ende gelooft soe als recht is, Goeijaert Denijss de somme tot ses hondert XXVI gl van die, te betaelen passen anno XVIc ende acht, hondert karolis gl, ende passen anno XVIc negen L karolis gl.

Folio 177r

Ende voerts alle passen daer aen volgende gelijcke vijftich karolis gl tot der volder betaelinge toe, waer voire hij ten onderpande stelt het boven geschreven geseedt daer dese penninge aff spruijtende sijn, ende voorts alle zijne andere goederen hebbende ende vercrijgende, actum datum present als boven. die hondert gl verschenen paessen XVIc acht sijn betaelt. In presentie van Jan Janss als heemraet. Den tweeden paeij paesschen anno 1609 is betaelt L gl, in presentie van Frans Corstiaenss ende Adriaen Willemss heemraders. den drieden paeij paessen 1610 is betaelt L gl, in presentie van Arian Willemss hemeraet. Den IIII en paeij Paesschen 1611 is betaelt L gl, present Jan Dirckss als heemraet. Den paeij die verschenen is Paesschen 1612 is betaelt L gl, in presentie van Jan Janss, Adriaen Willemss als heemraders. Den paeij die verschenen paesschen 1613 is betaelt aen Goijaert Denijss L gl. Den VII en paeij die verschenen is paesschen 1614 is betaelt aen Goijaert Denijss L gl. Goijaert Denijss bekent dat hij van desen willecoer van Peeter Aertss hier tegens geschreven geheel ende al ten vollen betaelt is, present Hendrick Adriaenss Oerman als heemraet.

Op heden desen jesten dach der mant aprilis anno XVIc ende acht soe compaereerden Hendrick Anthoniss, richter inden ambacht vander Sprange, ende mrt mij Jan Janss, Denijs Janss, Ariaen Willemss, Hebdrick Ariaenss Oerleman, Jan Dirckss, ende Frans Corstiaenss als heemraders des dorps voorss, doen condt eenen ijegelijcken die dese onse openbare instriment van testamente ende vuijterste wille sullen sien ofte hooren leesen, dat voor ons gecompareert is in sijnen properen persoonen den eersamen Willem Pieterss van Ammeroeijen, sijn memorie ende verstandt wel mechtich, ende goede frientie ende kennisse hebbende ende gebruijckende, is gecomen tot goeden ouderdom, overpeijnsende datter gheen dinck seckerder is als die doodt, ende gheen dinck onseckerder als

Folio 177v

die uvre des doots, niet willende van deser werelt scheijden sonder van zijne tijdelijcken ende verganckelijcke goederen sijn liedens bij godt almachtich op desen werelt verleent, te disponderen. Ende sijne testament te maecken in aller bester vuegen ende manieren, soe hij best conte ende mechtich, hebbende daerom den selffde voorss testatuer van zijne tijdelijcke goederen gedisponeert geordonneert gemaeckt ende verclaert. Disponeeren, ordonneren, maecken ende verclaren mits desen zijn testamente ende vuijterste wille te wesen, willende tselffde inne sijne liedens doodt sal van werden gehouden worden, stadt ende plaets grijpen ende effect sorteren het sij nae forme ende rechten van testament, codicill, vuijtersten wille, off diemen heijt donatie. Inter vinos causa mortis, ofte andersints soe het selffde alder best soude moegen geschieden ende stadt grijpen, niet tegenstaende alle selempiuteijten van rechten, die dese eenichsints soude moegen contraieren. Item sou wederroept hij testatuer alle contracten, maerkatie, codicillen, dispositien in formen van testamente eenichsints voor data desens geschiet ende gehandelt, In wat manieren die eenichsints geschiet ende gedisponeert souden moegen wesen, mits desen sijne siele als die vuijt zijne licham sul scheijden Godt almachtich zijne scheppere ende den Hemelschen geselschappe.

Folio 178r

Ende zijne doode licham der gewijder aerden. Te weten alsoe sijne voerkijnderen tegens hem affgedeelt hebben haere moeders goet, ende die selve po…deren, ende alsoe hij daer naer verweckt heeft naekijnderen, die welcke hem testateur dagelicx ende overlange hebben geholpen, ende sijne huijs op gehouden met arbeijden ende anderssints, soe is dat Willem Peeterss voorss met wil consent van sijne naekijnderen, maeckt ende begeert, dat zijne voorkijnderen vernicht ende te vreden sullen wesen met haere moeders goederen, midtsgaders dat die selve sijne voorkijnderen, noch sullen hebben van sijne gereetsten goederen nae zijn doodt, die hij alsdan affter laeten sal. elck voorkijnt eens die som tot vijff karolis guldens, ende niet meer begeerende, mits desen, dat sij daer mede gepaeijt ende te vreden sullen wesen. Ende oft quame dat eenige van sijne voorkijnderen alsdan naer toverlijden van hem teststeur dit testament niet en wilden opserveren ofte daer niet mede te vreden en waere als voorss staet, soe maeckt ende begeert Willem Peeterss ofte testateur voorss, dat den selffden geprivert sal wesen indie, ofte vande voorss vijff gl, ende en sullen voer dan effven wel geene sucsessie paert noch deel hebben, in eenige goederen, halffve off erffe, die hij testateur achter laten, ende metter doodt ruijmen sal ……., begerende dat dit testamrnt effect sal sorteren als voorss staet, zoo wel hier inne vers……. mochten wesen eenige solempinteijten vandie geestelijcken ofte weerlijcken rechten, dat nochtans vast stendich ende van weerden blijven sal, present datum als boven.

Folio 178v

                                 Dat voor ons comen is

Anneken Mathues Jan Dolcken weduwe met haeren gecoeren voocht, die haer die heer met recht gegonnen heeft, ende heeft over gegeven met een vrij gift soe als recht is, Hendrick Mathuess haeren soen, een halff geseedt met die helft vande huijsinge ende geboomten, daer op staende, onbedeelt met Hendrick Mathuess voorss, met Aertken Mathues dochter sijn suster. Gelegen inden ambacht van Sprange  inde nieustraet, waer aen doost zijde naest geerft is Cornelis Luijcass, ende aen die west zijde Jan Janss, streckende vander nieuwerstraet noorewaerts op tot den voorss Jan Janss erff toe. Mits conditie dat Anneken weduwe voorss, haer woninge sal houden haer leven lanck in het wijtcamerken, met een omcamerken in het voorss halff geseedt. Met noch een halff hondt lants ende den halven boogaert, ende dat gebruijckende haer leven lanck, behoudelijcke dat Hendrick Mathuess voorss dese twee camerkens sal onderhouden. In dack vechten ende in allens tot rijperatie daer toe behoerende, behoudelijck dat Hendrick Mathuess vuijt dit voorss halff geseedt noch jaerlicx geldende sal blijven aenpaert van eenen cappijn aenden ambachtsheer van Sprang. Ende vorts soe heeft Anneken weduwe voorss gewilcort ende gelooft dit voorss halff geseedt te vrijen ende te waeren, ende allen voor commer aff te doen tot desen dagen toe naden recht vanden lande, actum desen lesten aprilis anno XVIc acht, present heemraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Frans Corstiaenss, Ariaen Willemss ende Jan Jan Meeuss.

Folio 179r

Hendrick Mathuess heeft gewilcoert ende gelooft soe als recht is Anneken Mathues Jan Dolcken weduwe voorss die somme van drie hondert vijftich karilis gl, van die te beyaelen passen anno XVIc ende acht XXV karolis guldens, ende Paessen anno XVIc ende negen XXX karolis guldens, ende Paessen anno XVIc ende neghen XXX karolis gl, ende die Paesdagen daer aen volgende gelijcke XXX karolis gl, tot der volder betaelinge toe. Voor welcke peninge Hendrick Marhuess voorss ten onderpande stelt dit boven geschreven halff geseedt, daer dese peninge aff spruijtende sijn, ende voerts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum present datum als boven. De XXV gl paessen anno XVIc acht sijn betaelt in presentie van Hendrick Ariaenss Oerleman. Den tweeden paij die verschenen is paesschen anno 1609 is betaelt aen Anneken voorss XXX gl, in presentie van Mathues haeren son, in presentie van Hendrick Ariaenss Oerleman als heemraet. Den derden paeij die verschenen is paesschen anno 1610 is betaelt aen Anneken weduwe voorss XXX gl, in bij weesen van Jan Mateeuss ende Niclaess Mathueess haere soenen, ende dat in presentie van Jan Janss Molengraeff als heemraet. Henrick Mateeuss heeft op reekeninge betaelt op desen wilcoer aen Niclaes Mateeuss blijchende bij de quijtantie opten rughe vande coopsedulle vande geseedt van sijn moeder sal geschreven, van datum den XXII en januarij 1616, de somme van XXXVII ½ ca, item heeft den selven betaelt aen Jan Mateeuss Dolck op reeckeninge de somme van XXXVII ½ gl, ende Niclaes Mateeuss, met Jan Mateeuss voorss bekenne elck dese voorss penningen van XXXVII ½ gl alsoe ontfangen te hebben, present Hendrick Anthoniss Schoutent, Jan Janss Moolegraeff, Adriaen Mertens Glaviman, ende Frans Corstiaenss, heemraders, den XXX en Decembris 1617. Niclaess Mateeuss bekent dat hij van Henrick Mateeuss sijnen broeder noch ontfangen heeft op desen wilcor XXVIII gl XV st. Waer meede den voornoemde Niclaes Mateeuss bekent voor sijn portie van desen voorss wilcoir geheel ende te vollen betaelt te weesen, actum desen V en augustus 1618. Jan Mateeuss bekent oick voor sijn portie van desen voorss wilvoir geheel ende al te volle betaelt te wesen, in presentie van Jan Janss Molengraeff als heemraet. Actum desen XX en Meij 1619.

Folio 179v

                                          Dat voor ons comen is

Aert Dierckss Back, ende heeft gewilcoert ende gelooft zoe recht is, Denijs Janss ende Peeter Anthoniss als Heijligeestmrs, ende tot behoefte vande tafele vanden Heijligengeest tot Sprange seven rijnsgl jaerlicker renten, XX st voorden gl gereeckent, altijt tebetaelen tot meijdach vrij van alle schattinge sheeren beede ruijter gelde sou van des heeren van gemeijn lants wegen, vander steede vanDorts wegen ofte in eeniger manieren subventie daer op souden nae comen, daer den eersten pacht aff verschijnen zal tot meij anno sestien hondert ende neghen, ende alsoe voorts van jare tot jaere, behoudelijcken dat hij dese seven rijnsgl jaerlicker renten lossen ende aff quiten mach mrt hondert rijnsgl, met die verschenen pachten, ende dit jaerlicx te vergelden op ende vuijt sijn geseet, gelegen inden ambacht van Sprange inden Aude straet, daer aen die oost zijde naest geerft is Claes Dierckss, ende aendie weest zijde Thonis Jacobss, streckende vander auderstraete noortwaerts op tot den besoijenssen erff toe, ende voorts op allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Ende dese peninge zijn gecomen van lossinge van eenen wilcoer brieff van Engel Leeuwen vijftich gl, ende dander vijftich gl zijn gecomen van Jan Dierck Lambertss vuijt het testament van Robbrecht van Grevenbroeck, present Heemraders Jan Janss ende Hendrick Arienss Oerman, actum desen XII en meij anno XVIc ende acht. Desen voorss wilcoir is gelost ende affgequeten bij Adriaen Jacobss Bommelaer van weegen Aert Dierckss Back. De hoftsome metten intrest van dien, aen Henrick Adriaenss Oerlman ende Lauris Geritss, tegewoordigen h: geestmrs tot Sprang, ende dat tot behoeff vande taeffele voorss, present Henrick Anthoniss schoutent, Jan Janss Molegraeff, Frans Corstiaenss, ende Adriaen Mertenss Glaviman, heemraders. Actum den I en junij anno 1619. mij present

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                  1619

Folio 180r

                                         Dat voor ons comen is

Jan Corneliss, ende heeft overgegeven met een vrije gifte soe als recht is Peeter Hendrickss Bruijn eenen acker lants gelegen in Vossen ambacht inde oede straet, waer aen doost zijde naest geerft is Jan Thonis Meuss, ende aende west sijde Aert Thoniss Spijcker, ende Willem Thoniss Spijcker gebroeders. Streckende vander auwer straete noortwaerts op tot die Duersteege toe, mits dat Peeter Hendrickss Bruijn hout op sijnen last al die schouwe soe dijck dam dien acker aengaende vuijt wijsens die oude brieven daer aff zijnde. Ende voorts soe heeft Jan Corneliss voorss gewilcoert ende gelooft dese voorss acker lants te vrijen ende te waeren, ende allen voercommer aff te doen tot desen dagen toe, naden recht vanden lande, actum desen XVII en maeijns anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Jans Meeuss, Ariaen Willemss, Frans Corsten, Hendrick Ariaenss Oerman, ende Jan Dierckss.

Jan Corneliss voorss heeft bekent dat hij van desen bovengeschreven acker landts heel ende te vollen betaelt is, in presentie van Hendrick Arienss Oerman als hemeraet, ende mij present als secretaris tot Sprangh.

Folio 180v

                                             Dat voor ons comen is

Joost Peeterss ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe als recht is Jan Floriss een geseedt met die huijsinge ende geboomten, daer op staende. In allen manieren gelijck als Jacob Wouterss dat van de Weduwe van Hendrick Ariaenss van Eeten overgegeven is, gelegen inden ambacht van Sprange,waer aen doost zijde naest geerft is Niclaes Mathuess, ende aen die west zijde Dirck Janss Cuijst, streckende vander nieuer straet suijdewaert op tot den Loonsen erff toe. Ende voorts soe heeft Joost Peeterss voorss gewilcoert ende gelooft dit voorss geseedt te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe, naden recht vanden lande, actum desen VIII en Januarij anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Janss, Hendrick Ariaenss Oerman, Adriaen Willemss, ende Frans Corstiaenss.

Jan Floriss heeft gewilcoert ende gelost soe als recht is Joost Peeterss de somme van ses hondert vijffendetwijntich karolis gl, ende die te betaelen hondert karolis gl bij de erffenis ofte tot passchen anno XVIc ende acht, ende voerts alle passchens daer aen volgende LX karolis gl tot der volder betaelinge eoe, waer

Folio 181r

voeren hij ten onderpande stelt het boven geschreven geseedt, daer dese peninge aff spruijtende sijn, ende voerts alle zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum Datum present als boven. Die hondert gulden gereedt sijn betaelt paessen anno XVIc ende acht, present Hendrick Arienss Oerman, als heemraet. Den ijersten termijn naede gerede peningen is betaelt LX gl. Present Jan Janss als hemeraet. Den tweeden termijn naden gerede peningen is betaelt LX gl, present Frans Corstiaenss heemraet. Den derden, vierden, ende vijften termijnen nae die gereede peningen sijn betaelt, die verschenen sijn passchen 1611, passchen 1612, ende passchen 1613 sijn sijn betaelt elcken termijn LX gl loopen samen Ic LXX gl, present Adriaen Mertens Glaviman heemraet, opten VI en ende sevensten sijn betaelt aen Joost Pieterss een hondert carolis gl, present Henrick Adriaenss Oerman als heemraet. Opten achtsten termijn die verschenen salm paesschen 1616 is betaelt LX gl, present Jan Janss Molengraeff als heemraet. Den lesten termijn die verschenen is paesschen 1617 is betaelt LX gl. Waer meede desen wilcoer te vollen betaelt is, present Henrick Adriaenss Oerleman als heemraet.

                                         Dat voor ons comen is

Adriaen Willemss, ende heeft gewilcoert ende gelooft soe als recht is Denijs Janss, ende Peeter Anthoniss als Heijligeestmeesters, en tot behoefte vande taffele vanden Heijligengeest tot Sprange vijfftalffven rijnsgl jaerlijcker renten altijt te betaelen op Lichtmis dach, vrij van Heeren beede vuijtergelde ende allen anderen onraet die daer op geseedt soude moegen worden. Daer den eersten pacht aff verschijnen zal op Lichtmis dach anno XVIc ende negen, ende alsoe voerts van jaere tot jaere behoudelijcken dat hij dese vijfftalffven rijns gl jaerlijcker renten lossen ende affquiten mach met vierende tsestich rijns gl, met alle verschenen pachten. Ende dit jaerlicx te vergelden op ende vuijt sijn geseedt, gelegen inden ambacht van

Folio 181v

Sprange, daer hij nu tegenwordich op woonende is, daer aen doost zijde naest geerft is Peeter Janss Cremer, ende Ariaen Peeterss Langen, westwaerts de gebuier erffe sheere straet, ende Arien Aertss comsuis, streckende vanden voorss Peeter Janss erve aff suijdewaerts op tot die brant ackeren ofte waterlaet toe. Ende voerts op allen zijnen anderen goederen, hebbende ende vercrijgende, ende dese peningen zijn gecomen. Dat wij Peeter Anthoniss ende Denijs Jans Heiligeestmr nae het sloet van ons rekeninge, meer ontfangen hebben daen vuijt gegeven, soe dat inde reekeninge bevonden sal worden, present heemraders Jan Janss, Hendrick Ariaenss Oerman, Jan Jan Meeuss, ende Jan Dierckss, actum desen XV en meij anno XVIc ende acht.

Wij Ariaen …………………………..ende Gelden Adriaensen den Jongen bekennen ontfangen te hebben vuijt handen van Roeloff …………………..somme van vierentsestich gl, waer meede desen wilcoer is voldaen, ende betaelt, actum desen  XXVII desember 1649, ter presentie van den Schout van Sprangh, ende Jan Lauriss ….. heemraet.

Folio 182r

                                                          Dat voor ons comen is

Peeter Janss Timmerman, ende heeft overgegeven met eender vrije gifte soe als recht is Peeter Peeterss zijnen soene, in allen manieren gelijck als hem dat van Anthonis Claess Hagen overgegeven is, eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprange, waer aen doost zijde naest geerft is Willem Aertss Spijcker, ende aen die west zijde Arien Jasperess, streckende vander auder straet noordewaerts op tot den besoeijensen erff toe. Ende voerts soe heeft Peeter Janss Timmerman gewilcoert ende gelooft desen acker lants te vrijen ende te waeren, ende allen voercommer aff te doen tot desen dagen toe, naden recht vanden lande, actum desen drieden novemberis anno XVIc seven, present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Jan Dirckss, Hendrick Arienss Oerman, Ariaen Willemss, ende Frans Corstiaenss.

Peeter Peeterss Timmerman heeft gewilcoert ende gelooft zoe als recht is Peeter Janss sijnen vader, de somme van honderteen ende veertich karolis gl, ende die te betaelen op drie termijnen. Die een gerechte derde paert bij die veste, ende den tweeden paeij tot wastelavont anno XVIc ende acht tot der volder betaelinge toe. Waer voeren hij

Folio 182v

ten onderpande stelt desen voorss acker lants, daer dese peninge aff spruijtende sijn, ende allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijghende, actum datum als boven. den eersten paeij bijder veste is betaelt XLVII gl. Opten tweeden paeij is betaelt XX gl XVIII st, present den vollen heemraet. Den tweeden paeij na de gereede peningen is te vollen betaelt, anno XVIc acht. Den lesten paeij is betaelt XXIIII gl, waer mede desen wilcoer te vollen betaelt is, in presentie van Frans Corstiaenss als hemerat, actum desen XVII en meij 10609.

                                                Dat voor ons comen is

Dries Dierckss de Bie, ende heeft overgegeven met een vrije gifte als recht is Ariaen Jacobss twee ackeren lants gelegen inden ambacht vande Sprange, inde oudestraet beneffens den anderen gelegen, waer aen doost zijde naest geerft sijn Jaspercken weduwe wijlen van Ariaen Hendrickss Cuijper za, met haeren kijnderen, ende aende west zijde Ariaen Thoniss Molengraeff, streckende vander ouder straete noortwaerts op tot de besoijensen erff toe. Ende voorts soe heeft Dries Dirckss voorss gewilcoert ende gelooft dese voorss twee ackeren lants te vrijen ende te waeren, ende allen voercommer aff te doen tot desen dagen toe, naden recht vanden lande, actum desen XVII en meij anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Jans Meeuss, Ariaen Willemss, Frans Corstiaenss, Hendrick Ariaenss Oerman ende Jan Dierckss.

Folio 183r

                                                     Dat voor ons comen is

Lauris Geeritss, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe als recht is, Wouter Gijsbertss, eenen acker lants gelegen in Vossen ambacht inde oude straet, waer ten oosten naest geerft is Aert Thoniss deGreeff, ende aen de weest zijde Jan Thonis Moenss, streckende vander Aedestraet noortwaerts op tot den dwaers wech toe, ende Lauris Geeritss heeft gewilcoert ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waeren. Ende allen voor commer aff te doen tot desen dagen toe behoudelijck dat Wouter Gijsbertss gehouden sal sijn temaken allen schouwen, die met recht desen acker lants toestaet te maken. Actum desen XIIII en Januaris anno XVIc ende acht, present heemraders, Hendrick Arienss Oerman, Frans Corstiaenss ende Denijs Janss.

Memorie voor Hendrick Sebertss van seeckere peningen daer hij de huijsinge mede gecoost heeft van Frans Bastiaenss bij specie als volcht.

                                                     Inden ijersten.

Joostgen Seberden Hendrick haeren soon vuijt greijct tot houwelijcx goet ———————- Ic gl

Noch heeft Henr Seberden op genomen in gelde ——————————————– Ic L  gl 150

Noch heeft den selven met bouste weijen ofte met weijen geprospereert ———————- Ic L gl

Noch van een vette beest ontvanghen uit wullen laecken gerede penn bij sijn huijsvrouwe

In houwelijck gebrocht samen geestimeert in gelde ter somme van ontrent ———————- L gl                                                                                     

                                                             Somme IIIIc L gl

Joostgen Seberts weduwe heeft dese punten bekent dat soe waerachtich is als boven geschreven staet, in presentie Hendrick Anthoniss Schout, Jan Janss ende Hendrick Arienss Oerman, actum desen IIII en februaris anno XVIc ende acht.

Folio 183v

                                           Dat voor ons comen zijn

Adriaen Willemss voor zijn selven, ende mede hem sterck makende voor zijn mede condivodenten, ende Huijbert Peeterss Goethert voor zijn selven, ende hebben gesamenderhandt overgegeven, met eender vrijer gifte soo als recht is, Anthonis Hendrickss Vendick elck haer aenpaert ende gedeelte, in eenen acker lants, in alle manieren als Huijbert Peeterss Goethert voorss zijn gerechte aenpaert van Willem Janss van Goel bij die overgifte ontfangen heeft, gelegen in Vossen ambacht, waer ten oosten naest geerft is Floris Jan Stammen, ende aende west zijde den voorss Anthonis Hendrickss, streckende van die dwaers steege aff noortwaerts op, tot den voorss Anthonis Hendrickss Vendick erff toe. Ende Adriaen Willemss, ende Huijbert Peeterss Goethert voorss, hebben gewilcoert ende gelooft, desen voorss acker lants te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe, naden recht vanden lande, actum desen XXVIII en Januaris anno XVIc ende acht, present heemraders, Jan Janss, Denijs Janss, Hendrick Arienss Oerman, ende Frans Corstiaenss.

Folio 184r

                                             Dat voor ons comen is

meester Jan Smidts, ende heeft overgegeven met een vrij gifte zoe als recht is Joost Arienss, een geseedt met die huijsinge ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht vande Sprange, waer ten oosten naest geerfr is Jan Wijnantss, ende aende weest zijde Korst Janss, streckende vande nieuwer straet zuijdewaerts op tot den voorss Jan Wijnantss erff toe. Ende voorts soe heeft meester Jan Smidts voorss gewilcoert ende gelooft dit voorss geseedt te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe, naden recht vande lande, actum desen XXVIII en Januarij anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Janss, Denijs Janss, Hendrick Arienss Oerman, Frans Corstiaenss, ende Adriaen Willemss.

Joost Arienss voorss heeft gewilcoert, ende gelooft soe als recht is, meester Jan Smidts voorss de somme van Xc XXXV rijns gl,  ende daer van tebetaelen tot paesschen anno XVIc ende acht hondert vijftich karolis gl, paesschen XVIc negen hondert karolis gl, ende soe voorts allen paessens daer aen volgende, gejijcke hondert karolis gl, tot der volder betaelinge toe. Ende voor welcke betaelinge Joost Arienss voorss ter onderpande stelt dit boven geschreven geseedt, daer dese peningen aff spruijtende sijn, ende voorts allen sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, datum present als boven. desen wilecoer is gecasseert ende gedoot bij een obligatie van date den XXIII en augustus anno XVIc ende acht, in presentie van Jan Janss, ende Jan Jan Meeuss hemeraders. Actum desen X en maijus anno 1609.

Folio 184v

                                                    Dat voor ons comen sijn

Joffrouwe Maeia vanBerckel voor haer selven, Joffrouwe Anna van Berckel voor haer selven, ende met haer Jenneken Aernt van Oetelaer als momber van Joffrouwe Marigrita ende Josina van Berckel, wittigen onbeiaerde dochteren van Joncker Huijgo van Berckel, ende hebben gesamenderderhandt overgegeven met eenen verlije soo als recht is, Joncker Roeloff van Boshuijssen het gerechte derde paert in Boshuijssens Dellen. Soo haer die van haeren grootvader is aenbestorven ende achtergelaeten sujn, onbedeelt met de kijnderen ende erffgenaemen van Joncker Arien van Boshuijsen za:. Ende Jo: Roeloff van Boshuijsen voorss, gelegen inde bedrijve van Sprangh, inde oude straet, waer ten oosten naest geerft sijn Joncker Willem van der Duijn ende de weduwe met haere kijnderen van Jan Aertss Leempoel za:. Den eenen teijnden den anderen gelegen, west Goijaert Denijss, ende Jan Toniss Meeuss, streckende vander ouderstraete noordtwaerts op totten Loondijck sloot toe, behoudelijcken dat hij daer jaerlicx vuijt geldende sal blijven allen cijnsen vuijtgaende sijn vuijtwijsens brieffs ende bescheijt daer van seijnde, ende voorts alle schouwen van Dijck Dam te maecken dese voorss derdepaert vande dellen aengaende. Ende voorts hebben dese voorss comparanten gewilcoert ende gelooft dit voorss derdepaert vande voorss dellen te vrijen ende te waren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe, naeden recht vanden lande. Actum desen XII en mert anno XVIc acht, present heemraders Hendrick Ariaenss Oerman, Adriaen Willemss, ende Frans Corstiaenss.

Jonck Roeloff van Boshuijsen voorss heeft het wilcoer

Folio 185r

ende gelooft soo als recht is, dese bovengeschreven persoonen vuijt dit voorss derdepaert vande dellen, daer dese penningen aff spruijtende sijn, de somme van IIIc LXIIII karolis gl, ende die tebetaelen den XII dach mert anno XVIc negen, voor welcke penningen ofte betaelinge hij ten onderpande stelt dese bovengeschreven derdepaert vande dellen, daer dese penningen affspruijtende sijn. Ende voorts allen zijnen goederen hebbende ende vercrijgende, datum present als boven. op desen wilcoer is op betaelt aende kijnderen, ende momber van Jo: Huijgo van Berckel IIIc LIIII gl, daer mede is ingereeckent XII gl XVII st die den voorss Joncheer van Boshuijsen inden Hage, als tot Gorcom verschoeten heeft, actum desen IX en novemb anno XVIc negen, present heemraders Jan Janss ende Jan Jan Meeuss.

                                               Dat voor ons comen is

Wouter Ghijsbertss, ende heeft overgegeven met eenen verlije zoo als recht is Lauris Geeritss eenen acker lants, gelegen inden ambacht van Sprangh inde oudestraet, waer ten oosten naest geerft is Thonis Peeterss Vos, weest Tonis Wouterss, streckende vander ouwerstraete noortwaerts op tot den besoijenschen erff toe, behoudelijcken dat den voorss Lauris Geritss daer jaerlicx vuit geldende sal blijven acht vaten rogge, die Sint Anna altaer inde kercke van Sprangh daer op heffende is, vuitwijsens brieff ende bescheijt daer van seijnde. Ende voorts soo heeft Wouter Ghijsbertss voorss gewilcoert ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waer, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe, naden recht vanden lande. Actum desen XIIII en Januarij anno XVIc acht, present heemraders Hendrick Ariaenss Oerman, Frans Corstiaenss, ende Denijs Janss.

Folio 185v

                                          Dat voor ons comen is

Meetken weduwe van Embrecht Hendrickss saliger, met haeren gecoeren voicht die haer de heer met recht gegonnen heeft, ende heeft overgegeven met eenen verlije soe als recht is, Jan Willem Leenaertss haeren swager eenen halven acker lants, ombedeelt metten voorss Jan Willem Leenaertss, gelegen inden ambacht van Sprangh, inden oude straet, waer ten oosten naest geerft is Joost Joostenss, west Thomas Corneliss, alias Couck, streckende vande ouderstraeten aff noortwaerts op totten besoijense erff toe. Ende voorts soo heeft Meetken weduwe voornoemd gewilcoert ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen desen dagen toe. Nae den recht vande lande, behoudelijcken dat Jan Willem voornoemd daer jaerlicx vuijt sal blijven het vierdepaert van vijff vaeten rogs onser vrouwen altaer inder kercke van Sprangh. Ende noch het vierdepaert van vierthien vaeten rogge tsiaers die den Heijligengeest van Sprangh, daer op heffende is. Alles naer vuijtwijsens brieffs ende bescheedt daer van sijnde, present heemraders Henrick Arienss Oerman, Denijs Janss Brouwer, ende Frans Corstiaenss. Actum desen XIIII en Januarij anno XVIc ende acht.

Folio 186r

Scheijdinge ende deelinge aengebracht voor Schout ende Heemraders des ambachts van Sprangh, bij Aert Wouterss de Gester, als man ende voicht van Peeterken Ariaen Toniss Leempoels dochter, ten eenre, ende Adriaen Ariaen Toniss Leempoel ter andere sijde.

Inden eersten is Aert Wouterss als man ende voicht van Peterken Ariaens dgr voorss geloodt ende bedeelt op seecker een hondt drievierdehonts moers, gelegen onder de heerlijckheijt Veenloon, inden quelling annecxs Tonis Toniss Leempoels moeren gelegen, die gecomen is van Beatris Cleijs Meliss haerlieder bestemoeder sal.

Alsnoch is den selven bedeelt op seeckere schulden ende moerpaeren, die hij ontfangen heeft van Robbrecht Jan Lauriss, Tonis Toniss Leempoel, ende Lauris Geritss bedragende tsamen ter forme van L gl voor een loot.

Adriaen Adriaen Toniss voorss is geloot ende bedeelt op twee eijnden acker landts, gelegen inden ambacht van Sprangh, teijnden die erffenisse van Jan Jan Meeuss Molegraeff, ende Thomas Corneliss Coninck, streckende vande selve erve noortwaerts op totter ouderstraet toe, waer ten oosten naest geerft is, de erffgenamen (6 kijnderen) van Jacob Ariaen Wijnantss, west de voorss Jan Jan Meeuss Molegraeff voorss.

Alsnoch is den voorss Ariaen Ariaenss bedeelt op

Folio 186v

eenen renten brieff van twee gl tsiaers metten intrest van dien, slaende op het geseedt vande kijnderen ende erffgenamen van Ariaen Lambertss.

Als noch is den selven bedeelt op een obligatie van negenthien carolis gl metten intrest van dien, slaende op Cornelis Claessen tot Cappel, XIX gl.

Alsnoch is den selven bedeelt op een obligatie van vijftich gl metten intrest die daer noch aff tebetaelen staet, slaende op Jam Toniss Decker, woonende tot Sprangh, ergo L gl voor een loot.

Ende dese voorss comparanten hebben gewilcoert ende gelooft, soo eenighe swaricheijt op desen haer voorss looten quamen, geloven sij comparanten maelcanderen den eenen den anderen vuijt te helpen draghen.

Ende dese voorss comparanten hebben den eenen opten anderen, elcx op sijn loot als voorss staet verteghen naeden rechy vande lande, actum desen X en februarij anno XVIc neghen, present heemraders, Jan Janss Molegraeff, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss Molegraeff.

Folio 187r

                                                 Dat voor ons comen is

Adriaen Janss van Roij, ende heeft overgegeven met een vrij gift soo als recht is Adriaen Geritss Oerman, een gerechte derdepaert in een stuck erve gelegen ibden ambacht van Sprangh opte meerhoogen, waer ten oosten naest geerft is Dirck Jan Geritss met sijn twee deele gelegen, weest Adriaen Dirckss de Bie, streckende vanden Waterlaet aff suijtwaerts op tot Dingeman Adriaenss erff toe, ofte wie met recht aldaer gelegen is. Ende voorts soo heeft Adriaen Janss voorss gewilcoert ende gelooft dit voorss derdepaert te vrijen ende te waren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe, naeden recht vanden lande. Actum desen XI en Julijus anno XVIc acht, present heemraders Jan Janss, Hendrick Adriaenss Oerlman, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss.

Folio 187v  Dit is een onbeschreven folio.

Folio 188r

                                                              Dat voor ons comen sijn

Meester Jan Smidts voor sijn selven, ende als bloetvoecht ende gecoren voecht vande weeskijnderen van Willem Janss, die hij verweckt heeft bij Jenneken Hendrick dochter, sijn overleden huijsvrouwe za:, ende met hem Willem Janss als vader ende toesinder van sijne voorss weeskijnderen. Eltken Ariens dochter, weduwe wijlen van Hendrick Janss Vossch za:, met haeren gecoren voecht, die haer de heer met recht gegonnen heeft voor haer selven, ende hebben tsamen, ende elcx een besonder haer aenpaert ende gedeelte overgegeven met een vrij gifte soe als recht is, Wijnant Willemss een geseedt met die huijsinge ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange inde nieustraet waer hij costen naest geerft is Jan Willemss, ende aende weest zijde Aert Joosten Smidt ofte wie met recht daer naest gelandt mach wesen, streckende vander niouwer straet suijdewaerts op tot den Loonssen erff toe. Ende voorts soe hebben dese boven geschreven persoonen gewilcoert ende gelooft dit voorss geseedt te vrijen ende te vaen, ende allen vorcommer aff te doen tot desen dagen toe, naeden recht vande lande, mits dat Eltken weduwe voorss, dat vuijtcamerken ofte affganck aende noorden zijde, met het hoosken annex daer aen gelegen, tot hare wooninge, haeren lestdagen ende langer niet, sal besitten ende gebruijcken, mits dat Wijnant Willemss voorss het vuijtcamerken ofte affganck sal onder houden.

Folio 188v

Dack ende vechten dicht, ende in goede reparatie naer behooren sonder costen ofte last vande weduwe voorss, ende die weduwe voornoemt mach tot haeren gelegendertijt eenen schoorsteen inde voornoemde camer doen op meetsen tot haeren cost, die naer haerder doot sal blijven aende cooper voorss, genietende de selve wooninge ende hoofken vrij sonder eenige contribuitie ofte dorps commer daer aff betaelen. Maer sal sulcx staen tot laste vande coope. Actum desen XII en Julijus anno XVIc ende acht, present hemeraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Jan Dirckss, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss.

Wijnant Willemss voorss heeft gewilcoert ende gelooft vuijt dit boven geschreven geseedt, daer dese peningen aff spruijtende sijn, dese boven geschreven persoonen, te weten Eltken weduwe voorss voor den gerechte helft, ende Merten Jan Smits voor sijn selven, ende mede als bloet vande naegelaten weeskijnderen van Janneken Hendrick dochter za:, ende Willem Janss als vader ende toesiender van sijn weeskijnderen voor dander helft, de somme van ses hondert XVII karolis gl, ende vande veste ofte gifte vuer een jaer vijftich karolis gl, ende voorts daer nae van jaere tot jaere gelijcken vijftich karolis gl, totter volder betaelinge toe. Datum present als boven. De vijftich gl gereet sijn betaelt, waer mede in gereeckent ende gesmolten zijn allen wijncoop oncosten, die hier op geresen sijn, present hemeraders voorss. Meester Jan Smits als bloet voecht heeft sijnen eedt gedaen van getrou wich… voor die weeskijnderen voorss, vande aenbestorven goederen van Hendrick Janss Vos za:. Den eersten termijn nae de gereede peningen is betaelt L gl. Den tweeden termijn nade gereede penningen is betaelt L gl, in presentie van Henrick Ariaenss Oerman als heemraet, ………………Eltken , weduwe van Henrick Janss Vos heeft den derden paeij nae die gereede peningen ontfangen, die verschenen is anno 1611, present Jan Janss Moelegraeff, ende Jan Jan Meeuss Molengraeff heemraders. den vierden en vijfden paeij die verschenen sijn 1612 ende 1613 nae die gereede peningen sijn betaelt aende waere XXV gl, ende aen mr: Jan Smits XXV gl, van welcke L XXV gl metten intrest van dien Wijnant Willemss de voorss wed. obligatie van gedaen heeft, present Hendrick Ariaenss Oerman als heemraet.

Den lesten paeij nae die gerede peningen is betaelt die verschenen is 1614 vijftich gl, present Adriaen Mertenss Glaviman als Heemraet. Die VII en paeij nae die gereede peningen is betaelt L gl verscheenen 1615. De paeij 1616 ende 1617 sijn betaelt een hondert gl aen Mr: Jan Smits ende Eltken sijn schoenmoeder, present Adriaen Mertenss als heemraet. Den paeij verschenen den XII en Julij 1618 is betaelt L gl aen aelmae… ende meester Jannen, present Jan Janss Moelengraeff als heemraet, den paeij verschenen den XII en Lulij 1619 is betaelt L gl. Den lesten paeij 1620 is betaelt XVIII gl, waer meede dese wilcoir te vollen betaelt is, present Jan Jans Moelegraeff als heemraet.

Folio 189r

Inventaris gemackt ende overgegeven bij Wouter Dieliss vande erff ende haeffelijcke goederen die achtergebleven zijn bij doode Geeriken Jans dochter za. zijne overleden huijsvrouwe.

Item inden ijersten het geseedt daer Wouter Gieliss nu tegenwoordich op woonende is.

Noch twee acker lants gelegen inden ambacht van Sprange inde oudestraet.

Noch een halff stuck hoijlants met Jan Hendrickss Cleijn sijnen swager, onbedeelt geleghen inden Suijdewijn tot Cappel.

Noch een lootken moers, onbedeelt met Jan Hendrickss Cleijn zijnen swager, gelegen onder Loon inden cattenderm.

Noch twee melck koeij

Twee hockelinge besten

Met een calff

Een vercken

                            Dit is het gheene datter in huijs bevonden is.

Inden ijersten een tresorken

Een fitten, met een schermken

Een taffelken

Een kist

Een karn met haer toebehoorten

Folio 189v

Noch twee melckstoppen

Een vleestoon

Noch ses stoelkens, soe clijn en groot

Eenen wastop

Eenen schootelkuerff, met die schootelen en leepels

Een scherffbuert met een houtten seijtvet

Noch een clemleer

Twee seenen, met eenen temft, ende een sijschootel

Een guetbanck

Noch een vellegerloon met een asijn tonneken

Eensen creegen wagen

Twee bedts steekens

Noch vier eijndenketels, soo groot en cleijn

Twee kueperen potten, met eenen kueperen braijpoot………

Noch vier eijnde tinne schootelen, met een tinne com

Noch een ijseren braeijpan

Twee schuijmspaenkens

Eenen ruestel met een hangijser

Eenen feijthenggel

Noch een ijseren scip met een spaeij

Eenen virck met een sicht

Noch twee bedden met haer toebehooren

Twee slapelakens, met twee oersilwijnnen

Noch ontrent veerthien ellen sacklakens

Noch ontrent vijftien pont vlessen garens

Twee vrouwen hemden

Folio 190r

Noch eenen swarten rock met een swart lijfken

Noch een swart siltken, met een laffender siltken

Een quat roijsiltken, met twee roij lijfkens

Noch een paer niu muijlen met een paer schoen

Twee halsdoecken met twee muetssen, met eenen scheeven hoet

Noch twee maelsacken, met een halff desijn tilgeeren

Een stuijckan met eenen beeker

Drie roompotten, met een deel rommelmercx van eerdewercx

Noch eenen water emmer, met een melck emmerken

Een henggel cuerff

Noch ontrent vier vaet roggen met ontrent anderhalff vaet terwen

Noch twee sijen specx, met een stuck van een sij

Noch ses schouweren ende hammen met een ruessel

Twee kilmanden, een lockmand met allende schietcuerff

                           Dit sijn de vuijtgaende schulden

Inden ijersten is noch tebetaelen vande acker beneffen Jan Huijben aen

Noch van het geseedt staet noch tebetaelen aen Jan Aertss van Roij de somme van ———– IIc gl

Noch vande moerstaet noch tebetaelen aen

Noch aen Hendrick Arienss Oerman van het geseedt ———————————————- XL gl

Noch van huerlant schuldich aen

Noch van twee betkens te weijden schuldich aen

Folio 190v

                     Dit zijn die incomende schulden.

Inden ijersten van verhuert hoijlant dat verhuert is aen

Noch van een eijnneken driessen dat verhuert is aen

Op huijden den elfften Julijus anno XVIc ende acht zoe is voor ons Schout ende Heemraders van Sprange gecompareert ende gecomen, Wouter Dieliss Leempoel, ende heeft aengenomen zijne drie onmundighe weeskijnderen, die hij verweckt heeft bij Geeriken Jans dochter, zijne overleden huijsvrouwe, van Adriaen Janss van Roij als bloetvoicht, Jan Aertss van Roij als bestevader, ende Jan Hendrickss Cleijn als toesinders. Ende dat bij wil ende consent vanden Officier als opper voicht van alle weesen binnen Sprange, om die kijnderen op te brenghen ende te voeijden, in aet, dranck, lijnden, willen, schoen ende diergelijcken reparatie, die selve kijnderen noodich ende behoeftich sullen hebben, aen die schoele te houden leeren lesen, ende schrijven, ende dat eerlijcken ende tamelijcken, naer zijnen staet, gelijck eenen goeden vader, zijne kijnderen behoort ende schuldich is te doen, so lange ende ter tijt toe. Dat die kijnderen tot haeren mundighen daegen, ofte houwelijcken staet sullen sijn gecomen, ofte haer broot connen

Folio 191r

Gewinnen, ende alsdan sal Wouter Dieliss vader voorss, die drije kijnderen eens vuijt reijcken ende geven ter somme van vijff hondert vijff ende tseventich ca gl, elcken gl gereeckent tot veertich grooten vlams, ende dat voor het versterfte van haersmoeders goet, welcke penningen gelooft Wouter Dieliss vader voorss, tebetaelen een hondert krolis gl, als een vande kijnderen tot haeren houwelijcken staet gecomen sullen zijn, ofte als een vande kijnderen over de twijntich jaeren out sullen wesen, ende hondert gl tsiaers daer nae, dat eenige vande kijnderen gehout sullen wesen, ofte boven haeren ouderdom gecomen sullen zijn als voorss staet, ende de reste op twee termijnen tsiaers daer nae aen maelcanderen volgende, waer voore Wouter Dieliss vader voorss, zal hebben ende behouden allen die goederen die hij ende Geeriken zijne overleden huijsvrou bij den anderen gehadt hebben, ende Geeriken metten doot ontruijmt heeft. Het sij haeff ende erffve, meubelen, ende immuebelen, schult ende onschult soe waer die gelegen sijn, ofte bevonden sullen moegen worden, in Hollant ofte in Brabant, gheen vuijt gsondert, volgens den inventaris hier boven geschreven, omme daer mede zijnen vrijen eijghen wille te doen, voor die voorss vijff hondert vijff ende tseventich karolis gl, ende op brengen der voorss kijnderen. Wouter Dieliss vader voorss, heeft gestelt tot eenen onderpande allen zijnen ruerende ende onruerende goederen, hebbende ende vercrijgende, ende oft gebuerden dat eenige van dese kijnderen quamen te sterven, dan sal dat kijnt goet erffen ende besterven, op langst levenden vande voorss kijnderen, ende oft quamen dat alle die kijnderen quamen te

Folio 191v

Sterven binnen den tijt van drie jaeren aengaende. Ende datum deses, zoe sullen de kijnderen gerechte erffgenamen hebben ende genieten, eens de somme tot vier hondert vijftich karolis gl sonder meer, ende oft gebuerden daer eenige vande kijnderen langer leeffden dan dese drie jaeren voorss, ende daer nae quamen te sterven, dan en sullen de erffgenamen vam dese kijnderen voorss niet meer hebben, dan twee hondert seven ende tachtentich karolis gl thien stuijvers, ende die sal Wouter Dieliss vader voorss, alsdan betaelen op drie termijnen. Waer aff den ijersten termijn verschijnen sal, alsoe drije als die kijnderen overleden zijn, ende die ander twee daer aenvolgenden, elcken termijn even veel, aen maelcander volgende, ende Adriaen Janss van Roij als bloet voicht, Jan Aertss van Roij als bestevader, ende Jan Hendrickss Cleijn als toesinders, hebben op alle die kijnderen goederen haeff, ende erve …schulden ende onschulden volgens den inventaris hier voeren geschreven opgedraghen, ende overgegeven tot behoeff van Wouter Dieliss weschulden ende onschulden volgens den inventaris hier voeren geschreven opgedraghen, ende overgegeven tot behoeff van Wouter Dieliss vader voorss. Ende Adriaen Janss voorss als bloet voicht, Jan Aertss van Roeij, ende Jan Hendrickss Cleijn als toesinders voorss, hebben op dese goederen verteggen tot behoefte van Wouter Dieliss vader voorss, ende Wouter Dieliss voorss heeft gewilvoert het selffde voorss staet te voldoen naden recht vande lande, ende bij faute neen, dat Wouter Dieliss vader voorss, dese zijne kijnderen niet op en brocht ende onderhieff als voorss staet, soe sullen de voechden voorss, de kijnderen nae haer moegen nemen, ende op een ander bestellen tot zijnen cost, present Hendrick Anthoniss Schout, Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, ende Jan Jan Meeuss, heemraders, datum als boven.

Folio 192r

                                            Dat voor ons comen is

Denijs Janss Brouwer, ende heeft overgegeven met een vrij gift soe als recht is Goijaert Denijss zijnen zoone eenen acker lants, gelegen inden ambacht nan Sprange, inde nieustraet, waer aen doost zijde naest geerft is de voorss Goijaert Denijss, ende aen die weest zijde Denijs Janss Brouwer voorss, streckende vander nieuwerstraet zuijdewaerts op tot den Loonsen erff toe. Ende voorts soo heeft Denijs Janss voorss gewilcoert ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe naden recht vanden lande, actum desen V en Junijus anno XVIc ende acht, present heemraders, Hendrick Ariaenss Oerman, Frans Corstiaenss ende Jan Jan Meeuss.

                                              Dat voor ons comen is Goijaert Denijss ende heeft gewilcoert ende gelooft soe als recht is Peeter Anthoniss ende Denijss Janss als Heijligeestmeesters ende tot behoefte vande taffrle vanden heijligengeest tot Sprangh seven rijns gl jaerlicker renten XX stuijvers voor den gulden gereeckent, altijt tebetaelen op Sint Jans papist dach in mid somer, vrij van alle schattingen sheeren beede vuijtergelde soe van des heeren weegen, vant gemeijnlants wegen, vander steede van Dorts wegen, ofte in eeniger manieren subuentie daer op souden moegen comen, daer den lesten

Folio 192v

pacht aff verschijnen zal op Sint Jans dach in mid soemer anno XVIc ende negen, ende alsoe voorts van jaere tot jaere. Behoudelijcken dat hij dese seven rijns gulden jaerlijcken renten lossen ende affquiten mach met hondert rijns gl, met alle verschenen pachten. Ende dit jaerlicx te vergelden, op ende vuijt drie ackeren lants, gelegen inden ambacht van Sprange, inde niustraet beneffens den anderen gelegen, waer aen doost zijde naest geerft is Lambert Wouters, ende aende weest zijde Denijs Janss voorss, streckende vander nieuwerstraet zuijdewaerts op tot den Loonsen erff toe, ende voorts op allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Ende dese peninge zijn gecomen van Robrecht van Grevenbrocx testament, present heemraders Hendrick Ariaenss Oerman, Jan Jan Meeuss ende Frans Corstiaenss, actum desen vijften Junius anno XVIc ende acht. Desen voorss wilcoer is gelost ende gequiteert bij Corstiaen Pieterss Lakencooper ende Luijcas Corneliss cum soocus, aen Andries Claess de With, ende Tonis Adriaen Jacob Wijnants, tegewoordige H: geestmrs inden dorpe van Sprangh, de hoft somme metten intrest van dien, daer de voorss H: geestmrs aff ontfangen hebben ter somme van een hondert een ende tsestich carolis gl vijff stuijvers, gelijck de quitantie buijten opten wilcoirbrieff oick geschreven staet, welcke quijtantie is van data den X en Julij 1622, present Hendrick Adriaenss Oerlman als heemraet, actum desen XVII en Julij 1622.

Folio 193r

Op heden den achtsten dach der maent van Junijus anno XVIc ende acht sijn voor ons gecompaereert ende verschenen, die eerbare ende eersamen beddegenooten, Denijs Janss Brouwer, ende Ercken Aerts dochter, zijn wittige huijsvrouwe, beijde gaende ende staende haer memorie, ende verstande wel mechtich ende gebruijckende als dat voor onsen ooghen wel scheen ende bleck. Ende hebben gemaeckt gedisponeert, maecken ende disponeeren mits desen haer Testament ende vuijtersten wille in forme ende manieren hier naer volgende. Item inden iersten maecken zij testatueren den eenen den anderen resiprosie allen haeren goederen die sij tsamen zijn hebbende ende besittende, tsij haeff ende erve moebelen ende inmoebelen gheene vuijt gesondert, waer die gelegen sijn ofte bevonden souden moegen woorden, het tsij in Hollant ofte in Brabant ofte elders. Dat den lanxste levende van haerder beijder testatueren de selve goederen sal moegen gebruijcken, de moeren te steecken, ende te delffven de torffven vercoopen, ende voorts allen haeren anderen goederen moegen gebruijcken al off zij testatueren beijde int leven waeren. Oeck dat den lanxt levende de selve haere testatueren goederen sullen moegen vercoopen,

Folio 193v

beswaren, transporteren, ende zijnen ofte hueren vrijen eijgen wille daer meede te moegen doen. Ten tweeden maecken ende begeeren zij testateurs dat haere kijnderen haer te vreeden sullen houden met het houwelicx goet, dat zij testatueren ider een van haeren kijnderen in haeren houwelijcken staet vuijtgereijckt ende gegeven hebben, zonder dat daen den anderen daer aff in toecomende tijden ofte tot eenigen tijden maelcanderen sullen moegen molisteeren, maer dat hem elck een te vreden sal houden, gelijck zij testatueren haere vuijt gereijckt ende gegeven hebben. Ten derden maecken ende willen zij testateuren dat allen haeren goederen tsij haff ende erffve moebelen ende inmobelen, waer die gelegen sijn ofte bevonden mochten worden in Hollant ofte in Brabant, dat de selve haere testatueren overgeschoeten goederen naer den lancxt levende bij haere kijnderen ofte haere kijnts kijnderen gedeelt sullen worden naer den recht van suijthollant.

Ten vierden willen ende maecken zij testatueren ofte Aert Denijss haeren testatueren soone langts leffden, dan den lesten afflijvige van haer testateurs dat Aert Denijss vande goederen alsdan hem van zijne vader ende moeders goederen die hem aenbestorven

Folio 194r

ende te deel sullen vallen daer aff alles sal hebben die tochte zijn leven lanck, ende dat de selve sijne gedeelde goederen naer sijnder doot comen sullen op sijnen kijnderen, ende oft gebuerden dat die kijnderen alle quamen te sterven ende te overlijden, voor het overlijden van Aert Denijss haeren vader. Zoe willen ende maken zij testatueren dat de selve goederen wederom sterven ende erven sullen aen de sijde van daer zij aff gecomen sijn. Willende zij voorss testatueren dat dit sij haer testament ende wtersten wille ende heeft het selffde bij haeren kijnderen achter volcht sal worden, ende soe wie des contraneerende is sal geprineert sijn van allen die goederen mets eens hebbende vijftich rijns gl sonder meer. Aldus geschiet voor Hendrick Antoniss Schout tot Sprange, Jan Jan Meeuss ende Hendrick Ariaenss Oerman, heemraders. Actum datum als boven, ende mij present Peeter Janss secretaris tot Sprang.

                                                                                                                                            Leempoel

Cornelis Ariaenss Coninck als getrout hebbende Justia Jans dgr, heeft bekent dat hij vande hondert gl van dit voorss testament, die Denis Jans Brouwer ende Ercken sijn huijsvrou, die voorn Justia gemaeckt hebben, geheel ende te volle betaelt is, in presentie van Hendrick Anthoniss Schout, Jan Janss, Hendrick Ariaenss Oerman, ende Jan Jan Meeuss heemraders. Actum desen XXIIII en decembris 1611.

Meester Jan Smidts voor zijn selven ende mede als bloet voecht van de weeskijnderen van Willem Janss, die hij verweckt heeft bij Janneken Hendrick dochter sijn overleden huijsvrouwe za:.

Dese gift blijft in sijn …………geheel al is sij door gedaen.

Folio 194v

Ende met hem Willem Janss als vader ende toesiender van sijne onmuendige weeskijnderen, Altken Ariens dochter weduwe wijlen van Hendrick Janss Vos za: met haeren gecoeren voecht die haer die heer mer recht gegonnen heeft voor haer selven. Ende hebben tsamen ende elcx een besonder haer aenpaert ende gedeelte overgegeven met een vrij gift soe als recht is Wijnant Willemss een geseedt met die huijssinge ende geboomten daer op staende geleghen inden ambacht van Sprange inde nieustraet, waer ten oosten naest geerft is Jan Willemss, ende aende west sijde Aert Joosten Smidt ofte wie met recht daer naest gelant mach wesen, streckende vander nieuwer straet suijdewaerts op tot den Loonssen erff toe. Ende voerts soe hebben dese voorss persoonen gewilcoert ende gelooft de weduwe voorss voor desen helft, ende meester Jan Smidts voor sijn selven, ende mede als bloet voecht vande voorss weeskijnderen, ende Willem Janss als vader ende toesinder voor dander helft, dit voorss geseedt te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe naden recht vanden lande, mits dat Aeltken weduwe voorss de camer ofte affganck aende noorden zijde met het hoofken annex daer aen gelegen, tot haere woninge

Folio 195r

haeren leeff daege, ende langer niet sal besitten ende gebruijcken, ende dat den cooper den selven affganck ofte camer sal houden dack ende vecht dicht ende in goede reparatie naer behooren sonder costen ofte last vande weduwe voorss, sal de voornoemde weduwe tot haerder gelegendertijt een schoorsteen inde voornoemde camer doen op metssen tot haeren cost, die naer haerder doot sal blijven aenden cooper voorss. Genietende de selve woninge ende hooffken vrij sonder eenige contributie ofte doops camer daer aff tebetaelen maer sal sulccx staen tot laste vanden cooper. Actum desen XII en Julijus anno XVIc acht, present heemraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Jan Dirckss, Frans Corstiaenss ende Jan Jan Meeuss.

Wijnant Willemss voorss heeft gewilcoert ende gelooft dese boven geschreven persoonen, te weten Altken weduwe voorss voor desen gerechte helft, meester Jan Smidts voor sijn selven, ende mede als bloetvoocht vande achtergelaten weeskijnderen van Janneken Hendrick dochter za., ende Willem Janss als vader ende toesinder van sijn onmundige weeskijnderen voor dander helft. De somme van ses hondert achtien karolis gl, ende van die nu, gereedt bij de veste ofte erffenis tebetaelen vijftich karolis gl, ende vande gifte ofte erffenisse over een jaer daer

Folio 195v

aen volgende vijftich karolis gl. Ende voorts daer aenvolgende van jaere tot jaere gelijcke vijftich karolis gl tot der volder betaelinge toe. Present datum als boven. De vijftich gulden gereet zijn betaelt, waer mede ingereckent ende gesmolten sijn alle wijncoop oncosten die hier op geresen sijn, present heemraders Hendrick Ariaenss Oerman ende Frans Corstiaenss.

Desen wilcoir is te vollen voldaen met Jan Toniss Bruwer willcoer alsoe de voorss met de kijnderen ofte voicht de penningen van Jan Toniss Brouwer voorss ontfangen hebben, present Jan Janss Moelengraeff als heemraet.

Dese gift blijft in sijn geheel effect al is sij doorgedaen.

Dat voor ons comen zijn Mariken Zijmens weduwe van Thonis Adriaenss Vos za: Hendrick Daniss haeren gecoeren voecht die haer die heer met recht gegonnen heeft, ende Hendrick Daniss voor sijn selven. Ende hebben gesamenderhandt over gegeven met een verlij soe recht is Aert Michielss eenen acker lants met noch drie deelen in vijff deelen, oock in eenen acker lants met drie deelen inde huijsinge ende geboomte daer op, staende ende gelegen inden ambach van Sprange inde nieustraet, tusschen de erffenisse van Handrick Michielss Stockman aende

Folio 196r

oosten zijde westwaerts, Aert Deniss ofte zijne huijsvrouwe tegenwoordich met haere kijnderen, streckende vander niuwerstraet zuijdewaerts op totten Loonssche erff toe, mits dat Aert Michielss daer jaerlicx wtgeldende zal blijven vier vaeten roggen onser vrouwen altaer inde kercke van Sprange, onser vrouwen altaar…………….daer jaerlicx op heffende is, met noch twee gl tsaers die Adriaen Hessels daer op heffende is. Soo wel den rog als de rente voorss naer qualieeijt dat Aert Michiels voorss inden voorss erffenis gericht is. Noch is besproken dat Mariken weduwe voorss opten westensen acker op de grues sal mogen een huijs timmeren om haer leven lanck daer in te wonen, mits noch drie roeijen hoefts, oock te gebruijcken haer leven lanck, mits oock betaelende de contributie naer groots haer slants haer leven lanck. Ende naede doot vande weduwe, sal het erffgoet glijven ende brhouden aen Aert Michielss, maer de timmeratie sullen de erffgenaemen van de weduwe moegen afftrecken nae de doot vande weduwe voorss. Dies moet Aert voorss de schuwe maecken voor de weduwe voorss. Voorts gelooft de weduwe met haeren gecoren vocht, ende Hendrick Daemen haeren sweer soon dit selve goet te vrijen ende tewaeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe naeden recht vanden lande, present heemraders Jan Janss, Hendrick Ariaenss Oerman, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss. Actum den vierden Septembris anno XVIc ende acht.

Folio 196v

Aert Michielss heeft gewilcoert ende gelooft Mariken weduwe nan Thonis Arienss Vos de somme tot vier hondert karolis gl tebetaelen tot paesschen ijerstcomende anno XVIc ende negen, de somme tot acht ende tachtentich karolis gl ende achthien stuijvers, ende noch seven paesdagen daer aen volgende, elcken paesschen tot vier ende veertich karolis glnegen stuijvers. Ende dan voort allen paesschens daer aen volgende gelijcke vier ende veertich karolis gl negen stuijvers totter volder betaelinge toe. Voor welcke peningen de weduwe voorss ten onderpande stelt het boven geschreven erffenis ende huijsinge daer dese penninge aff spruijtende zijn, ende voorts alle haeren andere goederen hebbende ende vercrijgende, present datum als voor. Den eersten termijn die verschenen is paesschen anno 1609 is betaelt aende weduwe voorss de somme van LXXXVIII gl XVIII st, present Jan Jans ende Hendrick Ariaenss Oerleman heemraders. opten tweeden termijn die verschenen ia paesschen 1610 is betaelt aen hande vande weduwe voorss XL gl, present Jan Janss, ende Hendrick Ariaenss Oerman heemraders voorss, desen voorss termijn van 1610 is voorts ten vollen betaelt. Den drieden termijn die verscheenen is paesschen 1611 is betaelt aende weduwe voorss XLIIII gl IX st. Den IIII en die verschenen is paesschen 1612 hout Aert Michielss in op intrest, voor welcken hout den voorss weduwe haeren wooninge bij Aert Michielen, soo lange voor dat hij den termijn van 1612 betaelt ofte soo lange als haer beiden belieft sal. Ende opten V en termijn die verscheenen is paesschen 1613 is betaelt aende voorss weduwe XVIIII gl XI st, in presentie dat den termijn van 1610 voorts betaelt is. Den termijn van 1611 ende den termijn 1612 die Aert in hout op ten termijn 1613 is geschiet al in presentie van Henrick Ariaenss Oerman als heemraet. Den IIII en termijn die verscheenen is paesschen 1612, die Aert voorss onder gehouden heeft is betaelt. Ende den termijn 1613 is voorts betaelt, present Henrick Adriaenss Oerman ende Adriaen Mertenss Glaviman heemraders. dese voordere reste …………… van desen wilcoor metten allen verloopen intreste is voorts geheel en te ollen betaelt aende Peeter Janss Willemss Snijder als man en voecht van Huijbertken Tonisdr, present Jan Jan Meeuss Molengraeff heemraet. Actum desen XXVII en mei 1614.

Alsnoch heeft Aert Michielss gewilcoert ende gelooft Hendrick Damiss de somme tot twee hondert ende tachtentich karolis gl, daer aff te betaelen tot paesschen ijerstcomende anno XVIc negen, twee ende tsestich karolis gl vier stuijvers twee oort, ende de reste op seven

Folio 197r

paesdagen, elcken paesschen XXXI gl twee stuijvers een oort, waer van den ijersten paesschen verschijnen zal paesschen anno XVIc thien, ende die ander paesdegen daer aen volgende gelijcke XXXI gl II stuijvers I oort tot der volder betaelinge toe. Voor welcke penningen hij ten onderpande stelt het boven geschreven erffenis ende huijssinge daer dese penningen aff spruijtende zijn, ende voorts alle sijne goederen hebbende ende vercrijgende, present datum als voor. Den eersten termijn die verscheenen is paesschen anno 1609 is betaelt aen Hendrick Damiss voorss de somme van LXII gl IIII st twee oort, present Jan Janss, ende Hendrick Ariaenss Oerleman heemraders. den tweeden paeij die verscheen is paesschen anno 1610 is betaelt aende voornoemde Henrick XXXI gl II st een oort. Den drieden termijn die verscheenen is paesschen 1611 is betaelt aende voornoemde Hendrick XXXI gl II st een oort, allens in presentie van Jan Janss ende Hendrick Ariaenss Oerleman heemraders voorss. Den IIII en termijn die verscheenen is paesschen 1612 is betaelt XXXI gl II st I oort. Den V en termijn die verscheenen is paesschen 1613 is betaelt XXXI gl II st I oort. Henrick Damiss bekent dat hij van desen willecoer geheel ende te vollen betaelt is, ende de vier leste termijnen dier noch op te teeckenen waeren, sijn geliquedeert van coop van moer die Henrick vande voorss Aert Michielss gelost heeft.

Op huijden den vierden Septembris anno XVIc ende acht soe is Hendrick Damen met Mariken sijn schoonmoeder met malcanderen veraccordeert dat sij liedens alle wtschulden tsij pachten, sijnsen, ende anders te samen sullen betaelen, ende dat Mariken moeder aen haer houdt het meestergelt van haer gebroken benen, ende Hendrick Daemen voorss beloost soo sijn schoon moeder naemaels te cort quaeme van onderhoudt, daer voore

Folio 197v

wort hij borge, ende stelt alle zijnen goederen het tsij haeff ende erff ten onderpande om daer van te leven. Des toirconden dese bij hem onderteijckent ende voor recht gepasseert, present heemraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerleman, ende Jan Jan Meeuss, onder stont aldus  Dit is het handtmerck van Hendrick Damen.

                                                            Dat voor ons comen is

Hendrick Arienss Oerman ende heeft overgegeven met een verlij soo recht is , Jan Aertss van Roij een vierdengedeelte in een eijndt lants gelegen inden ambacht van Sprange, ombedeelt met Brost Thoniss, waer ten oosten naest geerft is Floris Jan Stammen, ende Hendrick Arienss voorss, ende Willem Janss Potmaecker aende weest zijde, streckende vander straet suijdewaerts op tot Beatris weduwe van Jan Stammen met huere condiuidenten erff toe. Dies moet Jan Aertss van Roeij hier jaerlicx vuijt geldende blijven het gerechte vierdepaert van drie vierde vaet roggen, die den Heijligen geest tot Sprang daer op heffende is, ende voorts heeft Hendrick Arienss voorss

Folio 198r

dit selve goet gewilcoert ende gelooft te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen daegen toe nae den recht vanden lande, actum desen IX Septembris anno XVIc acht, present heemraders Jan Janss, Adriaen Willemss, Jan Jan Meeuss ende Hendrick Arienss Oerman voorss, waer aff ick Hendrick Arienss voorss bekent geheel ende voldaen te wesen van Jan Aertss van Roeij voorss, present als voor.

                                    Dat voor ons comen ende gecompareert is Guiliam Corneliss Timmerman, woonende tot Roesendael, als getrout hebbende Henricxken Henricx Sebastiaens dochter, zijne wittege huijsvrouwe voor zijn selven, ende mede als volcomen macht ende procaratie hebbende van Jacob Jan Sijmonss, geswoeren lantmeeter vander stadt van Sevenberghen als getrout hebbende Maria Henrick Sebastiaens dochter, sijn wittige huijsvrouwe, gepasseert voor den notaris meester Beernout van Campen is van date den XXVII en Junijus anno XVIc ende acht, voor ons Schouteth ende heemraders gethoont ende gebleken is, ende heeft vuijt crachte van desen procceratie overgegeven met een verlije soe als recht is, Soffia Bastiaenss dochter weduwe wijlen van Lauris Mertenss za, Adriaen Mertenss als voecht ende tot behoeff vande weeskijnderen van Lauris Mertenss voorss, die hij verweckt heeft bij Soffia weduwe voorss, te weeten die gerechte tweedepaert in het geseedt daer Soffia nu tegenwoordich op woonende is. Zoo diep als Hendrick Bastiaenss Smit dat aengecomen ende aen bestorven is, van Mariken Bastiaens zijn moeder za., gelegen inden ambacht van Sprange, waer aen doost zijde naest geerfft is Frans Corstiaenss, ende aende weest zijde Hendrick Joostenss, streckende vander auder straet zuijdewaerts op tot die brantacker toe, mits dat Siffia weduwe voorss hout op haeren

Folio 198v

last allen pachten, cijnssen, renten, die daer met recht wtgaende sijn vuijtwijsens brieff ende bescheedt daervan sijnde, ende stootent tselve goet, voorts metten voet. Actum desen XXIIen octobris anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman ende Adriaen Willemss.

Alnoch is voor ons comen ende gecompareert Guiliam Corneliss Timmerman, woonede tot Roesendael als getrout hebbende Henricxken Hendricxs dochter zijn wittige huijsvrouw voor zijn selven, ende mede als volcomen macht ende procuratie hebbende van Jacob Jan Sijmonss als getrout hebbende Maria Hendrickx dr, als gesuoen Lantmeeter vander stadt van seven bergen, gepasseert voor den notaris meester Bernart van Campen van dato den XXVIIen Julijus anno 1608 als voor ons schout ende heemraders gertoont ende gebleeken is, ende heeft vuijt crachte van ……voorss procuratie poorteert soo als recht is. Sessia Bastiaenss dr weduwe wijlen van Lauris Mertenss za:. Ende Adrian Mertenss als voicht ende tot behoeff van de voorss Lauris Mertenss za: weeskijnderen die hij verweckt heeft bij Sessia weduwe voorss, de twee deelen in eenen erff rentenbrieff vuijtwijsent den ouden brieff daer desen mede doorsteecken is, actum heemraders voorss.

Guiliam Corneliss Timmerman voorss ende als procuratie hebbende van Jacob Jan Sijmnss voorss van date als voorss staet, bekenne van dese boven gescreven twee gedeelte in het voorss geseedt, met de voorss twee deelen inden voorss rentebrieff, gelijck hier boven inde overgift ende transpoort gespecificeert ende gescreven staen heel ende te vollen betaelt te wesen, sonder dat ick ofte Jacob Jan Sijmonss ofte enige van onsen nacomelingen daer eenich recht meer aen tebehouden, datum present als boven.

Folio 199r Dit is een onbeschreven folio

Folio 200r

                                             Dat voor ons comen is

Angenees Michielss dgr weduwe wijlen van Hendrick Hendrickss za, met haeren gecoeren voecht die haer die heer met recht gegonnen heeft, ende heeft overgegeven soe als recht is, Willem Janss Snijder haer gerechte aenpaert ende gedeelte in een eijnde lants onbedeelt met Willem Janss voorss, gelegen inden ambacht van Sprange inde aude straet, waer ten oosten naest geerft is Willem Jacob Thoniss, weest die nieu steech, streckende vander auderstraet noortwaerts op tot Jan Gijsbertss erff toe, ende stootent tselve metten voet, actum desen Xen septembris anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Jan Jan Meeuss ende Adriaen Willemss.

                                          Dat voor ons comen is

Willem Janss Snijder, ende heeft overgegeven met een vrij gift soo als recht is Jan Gijsbertss een eijnt lants, gelegen inden ambacht van Sprange inde aude straet, waer aen doost zijde naest geerft is Willem Jacob Thoniss, ende weestwaerts die nieusteege, streckende vander auder straet noortwaerts op tot Jan Ghijsbertss voorss erve toe. Ende voorts soo heeft Willem Janss Snijder voorss gewilcoert ende gelooft dit voorss eijndt lants te vrijen ende te waeren ende alle voorcommer aff te doen tot desen daghen toe naeden recht vanden lande. Actum desen Xen Septembris anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Janss, Adrian Willemss, Hendrick Arienss Oerman, ende Jan Jan Meeuss. Jan Willemss Snijder, ende Niclaes Willemss hebben voor Ariaen Mertenss en mij secretaris bekent, dat sij met haere condiudenten van dese voorss gifte heel ende te vollen betaelt sijn, actum desen IIen meij 1610, present als voren.

Folio 200r

                                                    Dat voor ons comen is

Thomas Corneliss Coninck, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soo als recht is, Andries Lodewijckss Smit, een huijs metten lande ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange inde nieustraet, waer ten oosten naest geerft is Jan Willemss Oerman, ende aende weest zijde den voorss Thomas Corneliss, streckende vander nieuwerstraet noortwaerts op tot Jacob Arienss erff toe, ende soe veele, mits dat Andries Lodewijckss voorss desen acker lants daer after aen geleghen sal moeten weeghen ende steeghen, over dese erffenis vuijt wijsens haeren brieffen daer van sijnde, ende voorts soe heeft Andries gelooft van desen erve tebetaelen vande contributie ander halff vierdel, ende voorts soe heeft Thomas Corneliss gewilcoert ende gelooft dit voorss huijs metten erve daer toebehoorende te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen daghen toenaeden recht vanden lande, actum desen XXVen Septembris anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Jan Jan Meeuss ende Adriaen Willemss.

Andries Lodewijvk Smit voorss heeft gewilcoert ende gelooft Thomas Corneliss Coninck voorss, vuijt dit boven geschreven huijs metten erve daer toebehoorende,  de somme tot drie hondert vijff ende tnegentich karolis gl, ende die tebetaelen hondert karolis gl gereet bijder gifte, ende dan voort vande gifte over een jaer wesende den XXVen Septembris anno XVIc ende neghen, vijftich ca gl, ende alle jaer daer aen volgende gelijcke vijftich

Folio 200v

karolis gl totter volder betaelinge toe. Voor welcke betaelinge Andries Smits voorss ten onderpande stelt het boven geschreven huijs ende erve daer dese peninge aff spruijtende sijn, ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum datum present als boven. De hondert gl gereet sijn betaelt, present heemraders voorss. Den ijersten paeij nae die gereede peningen is betaelt L gl. Den tweeden paeij nae die gereede peningen is betaelt L gl, in presentie van Jan Jan Meeuss ende Adriaen Meertenss heemraders. den drieden paeij nae die gereede peningen is betaelt L gl, in presentie Adriaen Meertenss als heemraet. Den vierden paeij nae die gereede peningen is betaelt L gl, in presentie van Jan Jan Meeuss heemraet. Den vijften paeij nae die gereede peningen is betaelt L gl, in presentie van Hendrick Ariaenss Oerman als heemraet. Den sesten paeij nae die gereede peningen is betaelt XLV gl. Daer desen wilcoer geheel ende al te volle mede betaelt is, present Adriaen Meertenss Glaviman als heemraet.

                                                 Dat voor ons comen is

Hendrick Ariaen Aertss, ende heeft overgegeven soe als recht is Janssen Arien Aertss sijnen broeder, sijn gerechte aenpaert ende gedeelte in een geseedt, met die huijsinge ende geboomten daer op staende. Te weten het seste paert int voorss geseedt dat eertijts is gecomen van Arien Aertss zijnen vader, geleghen inden ambacht van Sprange op die Sprangse vaert, ombedeelt met Janssen Arien Aertss voorss. Waer ten oosten naest geerft zijn de weeskijnderen van Huijbert Dirckss de Bie, ende aende weest zijde Geerit Dirck Mertenss, streckende vanden Loonssen erff aff noortwaerts op tot Sofia Bastiaens dochter, weduwe wijlen van Lauris Mertenss cumsuis erff toe, mits dat Janssen voorss hout op sijnen last alle cijnssen, renten,

Folio 201r

ofte anders, die daer op soude staen ofte mogen comen. Ende stootent het selve goet voorts metten voet, actum desen vierden Octobris anno XVIc acht, present heemraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Frans Corstiaenss ende Jan Jan Meeuss ende Adriaen Willemss.

Jan Arien Aertss voorss heeft gewilcoert ende gelooft soe als recht is Hendrick Arien Aertss sijnen broeder voorss de somme van hondert achtendevijftich karolis gl, ende die tebetaelen op vier paesdaghen, waer aff den ijersten paesdach verschijnen sal paesschen anno XVIc ende negen XLIX gl X st, paesschen sjiaers daer naest aen volgende anno XVIc thien XLIX gl X st. ende voorts die ander twee paessens daer aen volgende gelijcke XLIX gl X st totter volder betaelinge toe, voor welcke peninge hij ten onderpande stelt het seste paert in het huijs metten lande daer toe behoorende. Ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende datum present als boven. Henrick Ariaen Aertss heeft bekent ende bekent mits desen dat hij van sijnen broeder Jan Ariaen Aertss van desen willecoer geheel ende te vollen betaelt is, ende dat in presentie van Jan Dirck Lambertss als heemraet, actum desen XIIII aprilis anno 1613.

                                                                      Ende mij present als Secretaris tot Sprangh Leempoel

Folio 201v

                                         Dat voor ons comen is

Geerit Dirck Mertenss ende heeft overgegeven soe recht is Janssen Arien Aertss sijn smoeders gedeelte, soe diep als sijn daer in gericht is geweest, te weten het I seste paert in een geseedt, gelegen inden ambacht van Sprange op die Sprangse vaert, ombedeelt met Janssen Arien Aertss voorss, waer aen doost zijde naest geerft sijn de weeskijnderen vam Huijbert Dirckss de Bie, weest den voorss Geerit Dirck Mertenss, streckende vanden Loonschen erff aff noortwaerts op tot Sofia Bastiaens dgr weduwe wijlen van Lauris Mertens cumsuis erff toe, mits dat Janssen voorss hout op sijnen last alle cijnssen, rentenofte anders die daer op souden staen ofte moegen comen, ende stootent het selve goet metten voet, actum desen vierden octobris anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Frans Corstiaenss, Jan Jan Meeeuss, ende Adriaen Willemss.

Folio 202Ar(vergeten te nummeren)

                                                   Dat voor ons comen is

Anthonis Hendrickss Vennicx, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe als recht is Lambert Wouterss Hagen, een eijnde lants gelegen inden ambacht van Sprange, inden voorss Lambert Wouterss geseedt gelegen, waer ten oosten naest geeryt is, den voorss Lambert Wouterss, ende aenden west zijde Arien Hendrickss van Stack, streckende vanden voorss Lambert Wouterss erff aff suijdewaerts op tot den Loonsschen erff toe. Ende voorts soe heeft Anthonis Hendrickss voorss gewilcoert ende gelooft dit voorss Eijnt lants te vrijen ende te waeren ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toenaeden recht vanden lande, actum desen X en Septembris anno XVIc ende acht, present heemraders, Jan Janss, Hendrick Ariaenss Oerman, Jan Jan Meeuss, ende Adriaen Willemss.

Lambert Wouterss Hagen heeft gewilcoert ende gelooft soe als recht is, vuijt desen bovengeschreven Eijnde lants Anthonis Hendrickss Vennicx voor de somme tot twee hondert seven ende dertich karolis gl thien stuijvers, Ende die tebetaelen op twee termijnen, elcken termijn hondert XVIII rijns gl XV stuijvers, daer den eersten termijn aff verschijenen is Sint Jacob dach anno XVIc ende acht, ende den anderen termijn tsiaers daer aen volgende tot ter volder betaelinge toe. Ende alsoe Lambert Wouterss voorss den eersten paeij niet tebetaelen en heeft, soe heeft hij gelooft den selven paeij tebetaelen.

Folio202Av(vergeten te nummeren)

tot bamis dach ijerstcomende anno XVIc ende acht, ende bij foute dat hij den selven paeij aldan niet en voldoet, sal als dan daer voor betaelen dubbel gelt, voor welcke pennigen hij ten onder pande stelt het boven geschreven eijnt lants daer dese pengen aff spruijtende sijn. Ende voorts allen zijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, datum present als boven. Desen wilcoer is te vollen betaelt met een obligatie, die Lambert Wouterss voorss op Gijsbert Janss sijn sweijff stieff vader hadde. Welcke obligatie Lambert Wouterss voorss over getransporteert heeft aen Claes Thoniss, om dat Thonis Hendrickss voorss Claed Thoniss oeck schuldich was van coop van eenen acker lants.

                                                            Dat voor ons comen is

Nicolaes Anthoniss, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe als recht is, Anthonis Hendrickss Vennicx eenen acker lants gelegen, inden ambacht van Sprang inden audestraet, waer ten oosten naest geerft is Jan Janss, ende aende west zijde Jan Janss Cremer, streckende vander auderstraet noortwaerts op tot den besoijensschen erff toe, ende voorts soe heeft Niclaes Anthoniss voorss gewilcoert ende gelooft, desen voorss acker lants te vrijen ende te waeren, ende alle voorcommer aff te doen tot desen dagen toe, naden recht vanden lande, actum desen X en Septembris anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Adriaen Willemss, ende Jan Jan Meeuss.

Folio 202r

Anthonis Hendrickss Vennicx voorss heeft gewilcoert ende gelooft, soe als recht is vuijtten boven geschreven acker lants Niclaes Anthoniss voorss, de somme van drie hondert karolis gl, ende die tebetaelen op drie Sint Jacobs dagen., de twee eersten Sint Jacobs dagen elcken termijn hondert XVIII karolis gl XV st, ende den derden afte lesten termijn LXII karolis gl X st. Daer den ijersten termijn aff verscheenen is Sint Jacobs dach anno XVIc ende acht, ende den tweeden Sint Jacob dach tsiaers daer aen volgende anno XVIc ende negen, ende den lesten Sint Jacobsdach verschijnen sal anno XVIc thien totter volder betaelinge toe. Voor welcke betaelinge ofte peningen hij ten onderpande stelt desen voorss acker lants daer dese peningen aff spruijtende sijn, ende voorts alle sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, datum present als boven. Den ijersten termijn is betaelt die verscheenen is Sint Jacob anno XVIc ende acht, hondert XVIII gl XV st. Den tweeden Sint Jacobs dach is betaelt anno XVIc ende negen, hondert XVIII karolis gl XV st. In welcke twee termijnen is ingesmolten allen wijncoop, recht loon, ende oncosten die hierop gedaen ende gevallen sijn. Ende dese twee termijnen sijn betaelt met een obligatie,  daer den wilcoer van Lambert Wouterss mede gecassaradeet ende te niet gedaen is die hier boven geschreven staet. Den lesten termijn is betaelt LXII ½ gl, waer mede desen willecoer heel ende te vollen betaelt is, actum desen XXVIII en novembris anno XVI thien.

Folio 202v

                                                     Dat voor ons comen is

Jan Hendrickss Cleijn, ende heeft gewilcoert ende gelooft soo als recht is Jan Peeterss de somme van XIX hondert karolis gl hollants gelts, ende van die tebetaelen nu tot Paesschen anno XVIc neghen twee hondert karolis gl. Ende Paesschen XVIc X twee hondert XX karolis gl. Paesschen anno XVI XI IIc XX karolis gl. Paesschen XVIc XIII IIc XX ca gl. Paesschen XVIc XIIII IIc XX karolis gl. Paesschen anno XVIc XV IIc XX karolis gl. Ende paesschen anno XVIc XVI IIc XX karolis gl. Ende paesschen anno XVIc XVII Ic LX karolis gl tot ter volder betaelinge toe. Ende dese peningen sijn spruijtende ter cause van coop van een loot moers, gelegen inde heerlijckheijt van Wenloon inden Egmont in het suijden vaertken, dat gecomen is van Joostken Jan Meeussens, stellende daer voor ten onderpande desen voorss moer met die torffen, daer dese peningen aff spruijtende sijn, ende voorts allen sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, mits dat Jan Hendrickss voorss sal betaelen aende heer van Loon de gans desen moer aengaende. Ende voorts soo heeft Jan Peeterss voorss gewilcoert ende gelooft desen voorss moer te vrijen tot desen daghen toe naden recht vanden lande. Hier op desen voorss coop vande moer is tot wijncoop geweest IX karolis gl, die sal Jan Hendrickss voorss aenden ijersten paeij halff cortten, actum desen Xen novembris anno XVIc ende acht, present heemraders Hendrick Arienss

Folio 203r

Oerleman, Jan Dirckss, Frans Corstiaenss, Jan Jan Meeuss, ende Adriaen Willemss. Den eersten paeij die verschenen is paesschen anno 1609 is betaelt IIc gl, waer mede ingereeckent ende gecort sijn alle wijncoop ende oncosten. Den tweeden paeij die verscheenen is Paesschen anno 1610 is betaelt IIc XX gl. In presentie van Hendrick Ariaenss Oerman als heemraet. Den derden paeij die verscheenen is Paesschen 1611 is betaelt IIc XX gl. Opten vierden paeij die verscheenen is Paesschen 1612 is betaelt IIc gl, noch is op desen termijn betaelt XX gl, waer mede den voorss termijn van 1612 te vollen betaelt is. Den vijffden termijn offte paeij die verscheenen is Paesschen 1613 is betaelt IIc XX gl. Den sesten termijn die verschenen is Paesschen 1614 is betaelt IIc XX gl. Den sevensten termijn die verschrenen is Paesschen 1615 is betaelt IIc XX gl. Den achtsten termijn die verscheenen is Paesschen 1616, is betaelt IIc XX gl, present Henrick Adriaenss Oerman als heemraet. Den negenden ende lesten termijn die verscheenen is Paesschen 1617, is betaelt Ic LX gl, waer meede desen wilcoer geheel ende te ende al betaelt is, actum desen IIen aprilis 1617.

                                                       Dat voor ons comen is

Jan Thonis Meeuss, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe als recht is, Arian Jan de Snijder, een geseedt met die huijsinge, ende geboomten daer op staende, gelegen inden bedrijwe van Sprang waer ten oosten naest geerfft is Peeter Aertss Rommen, west Jan Arienss Leeu, streckende vander nieuwer straet suijdewaerts op tot ten Loonsen erff toe, mits dat Ariaen Janss voorss hout op sijnen last XIIII st tsiaers, aen Huijgo van Berckels kijnderen. Ende voorts soo heeft Jan Thonis Meeuss voorss gewilcoert ende gelooft dit boven geschreven geseedt te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe naden recht vanden lande, actum desen XVen novembris anno 1608, present heemraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Jan Dirckss, Adriaen Willemss, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss.

Folio 203v

                                                Dat voor ons comen is

Jan Thonis Meeuss, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soo als recht is, Adriaen Jan de Snijder, eenen acker lants gelegen inden bedrijwe van Sprange, inde audestraet, waer ten oosten naest geerft is Wouter Ghijsbertss, weest Peeter Bruijnen, streckende vander auderstraet noortwaerts op tot de dwaers steege toe, mits dat Arian Janss van desen voorss acker lants sal maecken de schouwe opten seedijck, met allen andere desen acker lants aengaende. Ende voorts soo heeft Jan Thoniss voorss gewilcoert ende gelooft desen boven geschreven acker lants te vrijen, ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe naeden recht vanden lande, actum desen XVen novembris anno 1608, present heemraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Jan Dirckss, Adriaen Willemss, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss.

                                                 Dat voor ons comen is

Adriaen Janss de Snijder, ende heeft overgegeven met een vrij gifte, soo als recht is, Jan Thonis Meeuss een geseedt met die huijsinge, ende geboomten daer op staende, vuijtwijsens de voorgaende giften daer van sijnde, soo Adriaen Jan de Snijder dat overgegeven is, met allen schouwen als daer met recht vuijtgaende sijn, gelegen inden bedrijwe van Sprange inde nieustraet, waer  ten oosten naest geerft is Cornelis Aertss, weest Peeter Bruijnen, streckende vander nieuwer straeten noortwaerts op totter ouder straeten toe, mits dat Jan Thonis Meeuss voorss, vuijt dit boven geschreven geseedt geldende sal blijven, aenden ambachts heer van Sprange XII ½ stuijver tsiaers. Ende voorts soo heeft Ariaen Jan de Snijder gewilcoert ende gelooft dit voorss geseedt te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe naeden recht vande lande, actum desen XVen novembris anno 1608, present hemeraders, Jan Janss Molegraeff, Hendrick Arienss Oerman, Jan Dirckss, Adrian Willemss, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss Molegraeff.

Jan Thonis Meeuss voorss heeft gewilcoert ende gelooft soo als

Folio 204r

recht is, vuijt dit boven geschreven geseedt, Adriaen Jan de Snijder de somme van twee hondert vijff ende tseventich karolis guldens, ende die te betaelen op drie gelijcke paesdagen, waer aff den ijersten paesschen verschijnen sal paesschen anno XVIc negen, ende die ander twee paessens tsiaers naden anderen volgende, totter volder betalinge toe, mits dat Jan Thoniss voorss gereedt sal betaelen opten ijersten paeij paesschen anno 1609, vijff karolis gl, voor welcke betaelinge hij ten onderpande stelt dit boven geschreven geseedt dar dese peningen aff spruijtende sijn, ende voorts allen sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, datum present als boven. Den ijersten termijn is betaelt die verscheenen is paesschen anno 1609, XC guldens XIII st een oort, waer mede ingereeckent sijn alle oncosten soo wijncoop ende rechtloen, actum desen XVIIen maijus anno 1609. Den tweeden termijn is betaelt die verscheenen is paessen anno XVIc thien XC guldens XIII st een oort, in presentie van Jan Janss, Hendrick Ariaenss Oerman. Opten lesten termijn die verschenen is Paesschen anno XVIc elff is betaelt L gl vande resteerende peningen vande voorss lesten termijn heeft Jan Thoniss voorss beloost te geven behoorlijcken intrest tegent hondert seven gulden tsiaers, in presentie van Hendrick Ariaenss Oerman als heemraet. Desen voorss lesten termijn is te vollen betaelt. Waer mede desen wilcoir heel ende te vollen betaelt is, in presentie van Henrick Adriaenss Oerman als heemraet.

Folio 204v

Op huijden datum ondergeschreven, soo is Jan Thoniss Brouwer ter eenre, ende Joost Peeterss ter andere sijden eijntelijcken verleecken ende veraccoerdeert, van het setten in erffcoop tusschen malcanderen geseth vande huijsinge ende erffenisse daer Jan Thoniss Brouwer met Lijntgen Peters dr sijn achtergelaten huijsvrouwe bij haeren leven ingewoont heeft, streckende voor vander nieuwer straeten suijdtwaerts op totten Loonschen erffve toe, waer ten oosten naest geerfft is Nicolaes Matheeuss, ende west Dirck Janss Cuijst. Voorts is geconditioneert dat Joost voornoemt, de voerss huijsinge met den erffenisse, voorts alle andere mobile goederen hoedanich die soude mogen wesen, gheen vuijtgesundert nu terstont sal mogen aenvaerden sonder becroon van ijemanden, alles naer vuijt wijsens inventaris daer van sijnde. Waer voor ende tegens den voornoemde Joost sal gehouden wesen alle vuijtgaende schulden den sterffhuijse aengaende te voldoen ende betalen. Daerenboven sal hij Joost Peeterss noch betaelen aen Jan Thoniss Brouwer eens de somme van hondert vijftich ca: gl, te betaelen vijftich ca: gl nu Paesschen ijerstcomende anno XVIc acht, Paesschen XVIc negen vijftich gl, ende Paesschen XVIc thien gelijcke vijftich ca: gl. Waer mede Jan Thoniss voornoemd, vuijtcoop ofte settinge hem sal hebben ende gehouden, gecontenteert stotende het voornoemde goet voor zijn contingent ende aenpaert, midts desen mitten voet. Indien noch eenige incomende ofte vuijtgaende schulden deuchdelijck sijnde boven,

Folio 205r

den inventaris voornoemd bevonden worde, ofte naermaels te voortschijn quame, bij staende houwelijck nochtans gemaeckt, zullen partijen daerin gelijcketijck ende eensamentelijck schieten, ende genieten. Voor ders alle costen hier op geresen, ende noch rijsen sullen wesen halff ende halff, die welck die voorss Joost Peeterss nu gereet sal verschieten, ende die selffde aenden ijerste vijftich ca: gl halff corten. Ende alsoo Thonis Dirckss Brouwer als bloetvoocht van het weeskijnt, geprocreert bij Peter Corsten ende de voorss Lijntgen Peters dr goet gevonden heeft, bij will ende consent van Schouth ende gerechte, als opper voochden van alle weesen ende weeskijnderen, het halve geseet boven geroert, daer het voerss weeskijndt met recht inne gericht is, ende van sijns moeders wegen in bestorven is. Met oijck alle de haeffelijcke goederen, soo oijck in alle incomende ende vuijtgaende schulden, volgens de conditie tusschen Joost Peeterss ende Jan Thoniss boven geschreven, gemaect, dat Joost Peeterss sal gehouden wesen boven ………… voorss staet, het weeskijnt voornoemd alsnoch vuijt te reijcken ende betalen gelijcke hondert vijftich gl, op gelijcke dagen als voren geschreven staet. Hierenboven heeft Joost Peeterss gelooft den voornoemde Jan Thoniss Brouwer, ende het voorss weeskijnt te indempneren, costeloos ende schadeloos foutheffen ende houden van alle vuijtgaende schulden, bij staende houwelijck gemaeckt inden inventaris voorss begrepen. Ende de belooffde penningen voeren

Folio 205v

gementioneert op dagen ende termijnen te betaelen als voorss staet. Onder verbant van sijne persoon ende alle sijnen goederen roerende ende onroerende, haeffve ende erffve egene vuijtgesondert, waer die gelegen sijn ofte bevonden sullen mogen worden. Stellende die selffde subiect allen heeren rechten ende rechters oijck als verwillecourde schult volstaende pant behoudelijck den heer ende eenen ijegelijck sijn gerechticheijt. In oijrconden soo hebben partijen dese henne accoort ende settinge van coop onderteeckent. Desen XXIIIIen Decembris XVIc seven, in presentie van Hendrick Anthoniss Schouten, Denis Janss, Hendrick Adriaenss Oerlleman, ende Frans Corstiaenss heemraders als getuijgen. Onder stont aldus:

Dit is het merck van Joost Peeterss voornoemd. Besijden daer tegen stont: Dit is het merck van Jan Thoniss Brouwer voorss. Noch leeger stont aldus: Dit is het merck van Thonis Dirckss, als bloetvoocht vant weeskijnt voorss.

Folio 206r

Inventaris gemaeckt ende overgegeven bij Wouter Janss van Roij, vande erff ende haeffelijcke goederen, die achtergebleven sijn bij doode Truijken Thomas dochter, sijn overleden huijsvrouwe saliger, opten vijften Decembris 1608.

Item inden ijersten het geseedt dat Wouter Janss met Truijcken Thomas dochte,r sijn overleden huijsvrou za: tsamen beseten ende bewoont hebben, ende Wouter Janss voorss noch tegenwordich op woonende is, gelegen inden ambacht van Spranghe. Waer ten oosten naest geerft is Goedert Deniss, weest de weduwe van Denijs Janss Brouwer za: Noch een Eijnt acker lants, gelegen inden ambacht van Sprangh, waer ten oosten naest geerft is Jan Willemss Oerman, weestwaerts de kijnderen van Adriaen Thoniss, streckende van Joost Adriaenss erve aff noortwaerts op totter ouder straeten toe.

Noch een mejck koeij met een hockeling beestken

Een sitten met eenen neerslach

Een kist

Noch neghen stoelen soo cleijn ende groot, met eenen satelstoel

Een karn, met twee muelcstoppen

Een vellegertonneken, met een schoetelbanck

Eenen schoetelkuerff met schotels ende lepels

Eenen temst, met een muelckemmerken

Een scherffboert met een boeste schoetel

Een houten saut does, met eenen houten lichter

Een cleijn taffelken, met eenen kruegen wagen

Twee was tobben

Noch drie erden rompotten

Een olistopken, met eenen beeker, met eenen erden dorslach

Met noch een deel rommelwercx van erdewercx

Eenen ruestel met een tange, ende een hangijser met eenen vuijthenghel

Folio 206v

Een hoeijseijssie, met een sicht, een spaeij met een vuijssel

Een vertelspaeij, eenen rick, met twee viercken

Noch twee hant keetels, met eenen kueperen potken

Noch een bedde met sijn toebehooren, met ses slapelakens

Drie filwijnnen, met ontrent XIII pont flas

Noch twee kildmanden, met twee lockmanden

Eenen schietkuerff, met een klermand, met een kijnder wige, eenen stroijen kuerff, met eenen cleijnen stroijen kuerffken

Een oude spueling ton, met ontrent acht pont sackgarens

Drie maelsacken, met ontrent acht ellen hemd lakens

Een paer taeftelakens, met twee handt doecken

Een halff desijn houten tuilgeeren

Een tinne schootel met eenen tinne lepel

Twee sijen specx, met een halff sij au speck

Noch vijff schouweren, met twee ruesels

Noch ontrent XXX pont ruentvlees

Noch een boeter potken met ontrent XII pont boeteren

Noch ontrent anderhalff pont kerssen

Ontrent seven vimmen vogts met die tinde

Noch ontrent thien vaten boequeijt

Noch anderhalff vat terven, met anderhalff vat lijsaets

Een halff vat erweten, met een halff vat boonen

Een vierde vat gorten, met een vat gasteren

Noch ontrent vijff vimmen roggen ende gersten stroeijs

Ontrent twee voeder hoeijs, met ontrent XVIII voeder thorffs

In huijs ister in gelt bevonden ——————————————————————— XVIII gl

Noch twee suarte lijfkens, met een roet, ende een wit lijnden lijfken, met eenen suarten rock

Folio 207r

Een staelgraeff siltken, met een lauwender siltken

Een paer schoen, een paer muijlen,met een paer hoessen

Noch drie vrouwen hemden, met eenen houskoeten voorschoet

Eenen lijnden voorschoet, ende vierdraten voorschoet

Noch vier vrouwen muetssen

                  Hier naer volgen de vuijt gaende schulden.

Inden ijersten staet tebetaelen aen Aert den Brabers kijnde vande wilcoer vant geseedt

ter somme van ——————————————————————————- Ic LXI gl IIII st

Noch aen meester Ariens pastoer van Sprange van pachtinge van thienden ter somme

 van ——————————————————————————————————- XV gl

Noch staet tebetaelen aen Ariaen Janss van Roij van dat hij hem met sijn peerden aff

verdient heeft loopt ———————————————————————————– XXX st

                Hier naer volghen die incomende schulden.

Inden ijersten comt hem van Jan Willemss roijtop van een halff mid boeckqueijts die hij

van hem gecost heeft voor ———————————————————————– V gl XII st

Noch comt hem van Thonis Arienss Borger, van coop van een koeij ter somme van ——– VII gl

Noch compt hem van Cornelis Jan Doncken, woonende in Broeck, van dat sijnen soen               bij hem gewoont heeft ter somme van ————————————————————— IIII gl

Noch van quackel schulden soo hier ende daer loopt ontrent ———————————- XXX st

Op huijden datum ondergeschreven soo zijn mindelijcken metten anderen overgegeven ende geliquideert, Wouter Janss van Roij als vader van sijn twee onmuendige weeskijnderen, die hij verweckt heeft bij Truijken Thomas dochter, sijn overleden huijsvrou za:

Folio 207v

bij namen Anneken Wouters dochter, ende Truijken Wouters dochter, ter eenre, Thomas Corneliss Coninck als bestevader, ende als bloetvoecht met Jan Aerss van Roij als bestevader ende als toesiender vande voorss weeskijnderen ter andere sijde. Ende dat bij wil ende consent vanden officier als opper voecht van alle weesen binnen Sprange, van allen die erff ende haeffeijcke goederen, die Wouter Janss voorss met Truijken Thomas dr, sijn overleden huijsvrou za: tsamen in houwelijcken staet bewoont ende beseeten hebben. In alle manieren als hier naer volcht, gelijck hier boven inden inventaris gespecificeert ende geschreven staet.

Inden ijersten heeft aengenomen Thomas Corneliss als bestevader ende als bloetvoecht voorss, het een weeskijnt genaempt Anneken Wouters dochter om dat voorss weeskijnt op te brenghen, ende te voeden, in aet, dranck,lijnden willen, schoenen, ende dier gelijcke reparatie, dit selve kijnt noodich ende behoeftich sal hebben, aende schoole te houden laeten leeren lesen ende schrijven, ende dat eerlijcken ende tamelijcken naer sijnen staet, gelijck eenen goede bestevader schuldich is te doen, soo lange ende ter tijt toe, voor dat dit voorss weeskijnt tot sijnen mondigen daghen ofte houwelijcken staet sal sijn gecomen. Voor welcke op bruggen van dit voorss weeskijnt, sal Thomas Corneliss als bestevader voorss hebben, ende behouden, het eijnt lants met

Folio 208r

die koeij die hier boven inden inventaris geschreven staen. Dat Thomas Corneliss bestevader voorss Truijken sijn dochter zaliger mede ten houwelijck gegeven hadde. Ende Wouter Janss vader voorss heeft aengenomen Truijken Wouters dr sijn jongste onmuendich weeskijnt, dat hij verweck heeft bij Truijken Thomas dr, sijn overleden huijsvrouwe za:, om dat voorss weeskijnt op te brenggen, ende te voeden in aet, dranck, lijnden willen, schoenen, ende daergelijcke reparatie, dit selve kijnt noodich ende behooftich sal hebben, aende schoele te houden laeten leerenlesen ende schrijven, ende dat eerlijcken ende tamelijcken naer sijnen staet, gelijck een goet vader sijn kijnt behoort ende schuldich is te doen, soo lange, ende ter tijt toe dat dit voorss weeskijnt. Sal Wouter Janss vader voorss hebben ende behouden, het geseedt, daer Wouter Janss met Truijken Thomas dr sijn overleden huijsvrouw za: tsamen op gewoont ende bestorven hebben, ende Wouter Janss vader voorss nu noch tegenwoordich op woonede is. Met allen den inboel tsij haeff, ende erffve, muebele ende inmuebelen, incomende, ende vuijtgaende schulden gheen vuijtgesondert, gelijck hier boven inden inventaris gespecificeert ende geschreven staet. Ende Thomas Corneliss als bestevader voorss, ende Wouter Janss vader voorss, hebben elck den respectiwe gewilcoert ende gelooft dese voorss weeskijnderen alsoo voorss staet, op te brengen ende te

folio 208v

onderhouden. Daer vooren Thomas Corneliss bestevader voorss. Ten onderpande stelt sijn geseedt daer hij nu tegeneoordich op woonende is, gelegen inden \mbacht van Sprange inde nieustraet. Waer ten oosten naest geerft sijn Andries Loodewijkss, ende Thonis Arienss cumsiwis, den eenen teijnden den anderen. Noort Jan Jan Meeuss ofte wie met recht daer naest geerft is, streckende vander nieuwer straet noortwaerts op, tot den voorss Jan Jan Meeuss ende Arien Thoniss, kijnderen erve toe. Ende voorts alle sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende. Ende Wouter Janss vader voorss stelt oock ten onderpande voor het opbrenggen van het voorss weeskijnt,ende vuijtgaende schulden als voorss staet, het geseedt, daer Wouter Janss vader met Truijken Thomas dr sijn overleden huijsvrouwe za: tsamen bewoont ende beseteeten hebben, ende Wouter Janss noch tegenwoordich op woonende is, gelegen inden ambacht van Sprange, inde nieuwstraet. Waer ten oosten naest geerft is Goijdert Denijss, weest de weduwe van Denijs Janss Brouwer salr, streckende vander nieuwerstraet suijdewaerts op tot den Loonsschen erve toe, ende voorts allen sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, tsij haeff ende erve muebelen ende inmuebelen gheen vuijtgesondert, waer die gelegen sijn ofte bevonden mochten woorden. Ende Thomas Corneliss als bestevader, ende Wouter Janss vader voorss hebben gewilcoert ende gelooft, soo sij voorss kijnderen niet en

Folio 209r

onderhouden als voorss staet. Dat den officier als oppervoocht, met Jan Aertss als bestevader ende toesinder voorss vande voorss weeskijnderen, de weeskijnderen haer sullen moegen affnemen, ende op een ander besteeden tothaeren cost, ende de peningen sullen verhaelen aen allen de verbonden goederen voorss. Ende Thomas Corneliss als bloetvoecht, Jan Aertss van Roij als toesinder, hebben op allen desen aengenomen goederen, alsoo hier vooren inde aenneminge gespecificeert ende geschreven staen vertegen tot behoefte van Wouter Janss vader voorss. Ende Wouter Janss vader voorss heeft oock op dese boven geschreven aengenomen goederen also hier voren inde aenneminge gespecificeert ende geschreven staet vertegen tot behoefte van Thomas Corneliss als bestevader ende bloetvoocht voorss, naden recht vanden lande, actum desen vierden Decembris anno XVIc acht, aldus geschiet ende gepasseert voor Hendrick Anthoniss schout, Jan Janss, Hendrick Arienss Oerleman, Jan Jan Meeuss, ende Frans Corstiaenss heemraders.

Folio 209v

                                                    Dat voor ons comen is

Thomas Corneliss alias Coninck, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is, Jan Aertss van Roij, een eijnt acker lants gelegen inden ambacht vander Sprange, waer ten oosten naest geerft is Jan Willemss Oerman, weestwaerts de kijnderen van Adriaen Thoniss, streckende van Joost Adriaenss erve aff noortwaerts op totter ouder straete toe, soo groot ende cleijn, ende in weghen ende stegen, ende te wateren in allens, soo Thomas Corneliss voorss de gifte van Thonis Janss ontfangen heeft. Ende voorts soo heeft Thomas Corneliss voorss gewilcoert ende gelooft dit voorss eijnt lants te vrijen ende te waeren, ende alle voorcommer aff te doen tot desen dagen toe naeden recht vanden lande, actum desen IIIIen Decembris anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss.

                                                     Dat voor ons comen is

Jan Janss, ende heeft overgegeven met eender vrije gifte soo als recht is, Aert Joostenss Smit een geseedt met die huijsinge, ende geboomten daer op staende, geleghen inden ambacht van Sprange inde nieuwstraet, waer aen doost zijde naest geerft is Jan Willemss Snijder, ende aende west zijde den voorss Aert Joostenss Smit, streckende vander nieuwer straet noortwaerts op tot der auderstraeten toe, ende voorts soo heeft Jan Janss voorss gewilcoert ende gelooft dit voorss

Folio 210r

geseedt te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen daghen toe naeden recht vanden lande, actum desen XXIXen novembris anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Jan Dirckss, Adriaen Willemss, ende Frans Corstiaenss.

Aert Joostenss Smit voorss heeft gewilcoert ende gelooft soo als recht is vuijt dit boven geschreven geseedt, Jan Janss voorss, de somme van XIIII hondert karolis gl. Ende van die tebetaelen twee hondert karolis gl tot Paesschen anno XVIc neghen, Paesschen anno XVIc thien twee hondert karolis gl, ende die ander Paesdaghen daer aen volgende gelijcke twee hondert karolis gl tot der volder betaelinge toe. Voor welcke peninge ofte betaelinge hij ten onderpande stelt, dit boven geschreven geseedt, daer dese peningen aff spruijtende sijn, ende voorts alle sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum present als boven. Den ijersten paesschen anno XVIc negen is betaelt twee hondert karolis gl, in presentie van Hendrick Arienss Oerman, Jan Dirckss, ende Frans Corstiaenss heemraders. Den tweeden paeij paesschen anno 1610 is betaelt IIc gl, in presentie van Jan Dirckss als heemraet. Den derden paeij paessen 1611 is betaelt IIc gl. Den lesten paeij van desen wilcoir die verscheenen is paesschen 1615, allen voorgaende termijnen sijn betaelt, daer desen wilcoer geheel ende al te vollen meede betaelt door gedaen ende gecasseert is, present den jongen Jan Janss Molegraeff ende mij present als secretaris tot Sprangh.

                                                                                                                                            Leempoel

Folio 210v

Op heden datum ondergeschreven, soe sijn minnelijcken ende in vrientschappen metten anderen overcoemen, veraccordeert ende geliquideert, Eercken Aerts dochter weduwe wijlen van Denijs Janss Brouwer za: ter eenre, ende haere kijnderen bij naemen Jan Denijss, Aert Denijss, Goedert Denijss, ende Aert Anthoniss de Greeff als getrout hebbende Juetken Denijs dochter sijn wittige huijsvrou ter andere sijde, vande versterffelijcke goederen die after gebleven sijn bij doode Denijs Janss Brouwer haeren vader za:

Item inden ijersten geeft sij haere kijnderen voorss bewesen, vuijt gereijckt, ende gegonnen eenen acker lants gelegen inden ambacht van Sprang inde nieustraet, waer aen doost sijde naest geerft is, Goedert Denijss voorss, ende aende weest zijde Wouter Janss van Roij, streckende vander nieuwerstraet suijdewaerts op tot den Loonsen erff toe.

Noch twee hondert karolis gl, die Goedert Denijss voorss sijnen vader za: vuijt coop van eenen acker lants gelooft heeft vuijtwijsens het bescheijt daer van sijnde.

Noch den moer die Denijs Janss za: gecoost heeft van Sijmon Aertss, geleghen inde

Folio 211r

heerlijckheijt van Veenloon, ontrent het steenvaertken, waer aen doost sijde naest gemoert is Willem Aen Wouterss, weest Dingeman Arienss, ende Meerten Arienss Kaersmaker, noch den halven thorff die nu tegen woordich op den moeren staet, mits dat sij haere moeren sullen helpen betaelen, deen helft van hondert karolis gl, die noch vande voorss moer staet tebetaelen.

Ende hier bij sullen die kijnderen hebben ende gebruijcken voor een jaer sonder meer, te weeten het jaer anno XVIc negen het hoijlant dat Denijs Janss haeren vader za: gecoost heeft gehadt van Dirck Anthoniss, gelegen over die Cappelse aude straet, mits dat sij kijnderen gehouden sullen sijn den weestenssen sloot op te graven buijten die moeders coost ofte schade.

Ende Ercken moeder voorss sal behouden het geseedt daer sij nu tegenwoordich op woonede is, met die moeren gelegen inde heerlijck van Veenloon aende noordtsijde vande recht vaert,met die helft van allen die torffen die op desen voorss moer staet, ende oeck opten moer die de kijnderen hier voeren in haer loot gegonnen is. Ende Ercken moeder voorss sal betaelen de een helft van hondert karolis gl gelijck op de kijnderen loot ofte houste geschreven staet.

Noch sal de moeder behouden allen het hoijlant gelegen tot Cappel inder suijdewijn, met alle muebelen ende inmuebelen, het tsij haeff ende erve egheen vuijtgesondert, mits dat sij Ercken moeder voorss sal laeten

Folio 211v

gebruijcken haere kijnderen het hoijlant gelijck sij haere kijnderen hier voeren gegonnen heeft. Ende Ercken moeder voorss neemt tot haeren last alsulcke hondert gl, als Denijs Janss za met Ercken moeder voorss gemaeckt heeft Justina Jans dochter, vuijt wijsens haer testament daer van

sijnde.

Ercken moeder voorss met haeren grcoeren voecht die haer die haer mrt recht gegonnen heeft, heeft op dese boven geschreven perseelen ende goederen, die sij tot behoeffte hawre kijnderen gegonnen heeft, verteeghen naden recht vanden lande. Ende die kijnderen voorss hebben gewilcoert ende gelooft haere moeder voorss ingheenderhande manieren haer meer te moghen molesteeren, ende beloven volgens den testamente bij haere vader ende moeder gemaeckt te opegeeren, onder verbijntenisse van allen dese haere gegonnen goederen, met oock alle haere andere goederen ende muebelen die sijliedens daer voor stellen ter onderpande, actum desen XXVIen Octobris anno XVIc ende acht. Present heemraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, ende Frans Corstiaenss.

Cornelis Arians Coninck als man ende voicht van Justina Jans dochter heeft bekent dat hij vande Ic gl hier tegens geschreven die Denijs Janss Brouwer za, met Ercken sijn huijsvrou met het testament gemaeck heeft, heel ende te vollen betaelt is. in presentie van Henrick Anthoniss Schout, Jan Janss, Henrick Ariaenss Oerleman, ende Jan Jan Meeuss Heemraders. actum desen XXIIIen Decembris anno 1611

Folio 212r                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                     Dat voor ons comen is

Jan Janss Cremer, ende heeft overgegeven met eenen vrijer gifte soe als recht is Niclaes Anthoniss eenen acker lants gelegen inden ambacht vander Sprange inde aude straet, waer ten oosten naest geerft is Anthonis Hendrickss Vennicx, ende aende west zijde Anthonis Aertss de Greeff, streckende vander auderstraete noortwaerts op tot den besoijenschen erff toe. Ende voorts soe heeft Jan Janss Cremer voorss gewilcoert ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen daghen toe naden recht vanden lande. Actum desen vijften Decembris anno XVIc ende acht, present heemraders, Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss.

                                                        Dat voor ons comen is

Nicolaes Anthoniss, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soo als recht is, Jan Janss Cremer drie hont lants, gelegen inde ambacht vander Sprange, achter Jacob Wouterss huijsinge, waer ten oosten naest geerft sijn de weduwe ende kijnderen van Geerit Janss Cremer za:, weest den voorss Jacob Wouterss streckende vande voorss Jacob Wouterss erff aff suijdewaerts op, tot de weduwe van Geerit Janss Cremer met haere kijnderen voorsserff toe, mits dat dese voorss drie hondt lants haeren dagelicxssen wech sullen hebben over Jacob Wouterss Vossen erffve vuijt wijsens brieffen ende bescheijt daer van zijnde. ende den brentacker daer osten aen gelegen, sal over dese voorss drie hondt lants weegen ende steegen naer den recht vande lande. Ende voorts soo heeft Niclaes Anthoniss gewilcoert ende gelooft dese voorss drie hont lants te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe naeden recht vande lande, actum desen vijften decembris anno XVIc acht, present heemraders, Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss.

Folio 212v

                                              Dat voor ons comen is

Jonckheer Roeloff van Boshuijsen voor sijn selven, ende mede als bloetvoecht van die achtergelaeten weeskijnderen van Jonckheer Arent van Boshuijsen zijnen broeder za:, ende heeft overgegeven met een verlije ten erffcijns, soe als recht is, meester Adriaen vanden Pas, Pastoor van Sprange een erffenis gelegen inden ambacht van Sprange, inde nieustraet, waer ten oosten naest geerft is Dielis Peeterss Snijder, weest Jan Lauriss streckende vander nieuwerstraet noortwaerts op tot den voorss Joncheer Roeloff van Boshuijsse ende kijnderen erve toe, te wetenen tot den noordenen candt vande graft toe. Die oost ende weest streckt, mets dat den voorss meester Adriaen vanden Pas gehouden sal wesen dese plaets sijn selven te beheijnden buijten den voorss Joncheer Roeloff van Boshuijsen, ende de voorss kijnderen schade. Salee dies dat meester Ariaen vande Pas doer deser heijninge sijnen vrijen vuijt ganck after vuijt sal hebben met een poortken, het welcke hij tot sijnen cost sal onderhouden, mets dat den voorss meester Adriaen vanden Pas, vuijt dese voorss erffenis ten erffcijns vuijt gelden sal blijven thien stuevers laerlicx. Waer van het ijerste jaer verschijnen sal martius anno XVIc negen, ende soe voorts van jaer tot jaer. Ende voorts soe heeft Joncheer Roeloff van Boshuijsen voor sijn selven, ende als bloetvoecht bande kijnderen voorss gewilcoert ende gelooft dese voorss erffenisse te vrijen ende te waeren, ende allen voercommer aff te doen tot desen dagen toe, naden recht vande lande, actum desen Xen Decembris anno XVIc acht. Present hemeraeders Jan Janss, Hendrick Ariaenss Oerman, ende Frans Corstiaenss. Joncheer Roeloff van Boshuijsen voorss heeft voor ons hemeraders ondergeschreven bekent dat hij van dese boven geschreven erffenis heel ende te volle betaelt is. present hemeraders Jan Janss, ende Jan Jan Meeuss, actum desen IX en novembris anno 1609.

Folio 213r

                                                    Dat voor ons comen is

Jan Arienss Leeu, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe als recht is, Aert Anthoniss de Greeff, eenen acker lants gelegen inden ambacht van Sprange inde oude straet, waer ten oosten naest geerft is Willem Jacob Thoniss, weest Anthonis Aertss, streckende vander ouwerstraet noortwaerts op tot die dwaers steege toe. Ende voorts soe heeft Jan Arienss voorss gewilcoert ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen, ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen daghen toe naeden recht vande lande. Actum desen XV en novembris anno XVIc ende acht, present hemeraders, Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Jan Dirckss, Adriaen Willemss, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss.

Aert Anthoniss de Greeff voorss heeft gewilcoert ende gelooft soe als recht is, Jan Arienss Leeu de somme van IIIIc karolis gl, ende die tebetaelen op vier Paesdagen, waer aff den ijersten Paeesdach verschijnen sal paesschen anno XVIc negen hondert karolis gl, ende de ander drie paesdagen daer tsiaers anden anderen volgende gelijcke hondert karolis gl, tot ter volder betaelinge toe.Voor welcke peningen hij ten onderpande stelt desen boven geschreven acker landts, daer dese peninge aff spruijtende sijn, ende voorts allen sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, present datum als boven. den ijersten paeij is betaelt hondert gl, in presentie van Hendrick Ariaenss Oerman als hemeraet. Den tweeden paeij is betaelt hondert karolis gl, die verschenen is paesschen anno 1610, in presentie van Jan Dirckss als heemraet. Den drieden paeij is betaelt Ic gl, die verscheenen is Paesschen 1611, in presentie van Jan Dirckss heemraet. Den IV en en jaetsten termijn die verschenen is paessen 1612 is betaelt bij …….. van Aert Toniss de Greeff met hondert ca: gl aen Jan Joosten ……….. ende dat met consent van de erffgenamen van

Jan Adriaenss de Leeu, waer mede dese wilcoer te volle voldaen ende betaelt is, present Cornelis Corstiaenss heemraet, actum den XXII en octobris anno 1608.

Folio 213v

                                                       Dat voor ons comen is

Peeter Anthoniss Vos, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soo als recht is Hendrick Arienss Moldenaer eenen halven acker lants, gelegen inden ambacht vander Sprange, inde oude straet, waer ten oosten naest geerft is den ambachts heer van Sprange, west Merten Dirckss, streckende vander besoijensshen erve aff suijdewaerts op tot Anthonis Peeterss Vos erve toe, mits dat desen voorss halven acker lants twee roijen langger moet weesen als Thonis Peterss voorss halven acker. Ende voorts sal wegen ende stegen over Thonis Peterss Vos voorss halven acker lants naden recht vanden lande, wtweijsens de scheijdinge, ende deijlinge daer van sijnde. Ende voorts soo heeft Peeter Anthoniss voorss gewilcoert ende gelooft desen voorss halven acker lants te vrijen ende te waeren, ende alle voorcommer aff te doen tot desen dagen toe naeden recht vanden lande, actum desen IX en Decembris anno 1608, present heemraders Jan Janss, Frans Corstiaenss, Hendrick Arienss Oerman, ende Jan Jan Meeuss.

Peeter Anthoniss Vos voorss heeft bekent dat hij van desen boven geschreven gifte , oft halven acker lants te vollen betaelt is. In presentie van Frans Corstiaenss als hemeraet, ende mij present als secretaris. Actum desen XXVIII en meij anno 1609.

                                                                                                                                            Leempoel

                                                    Dat voor ons comen is

Cornelis Adriaenss alias Coninck, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soo als recht is Jan Toniss Decker het gerechte derdepaert in een huijsinge met gerechte derdepaert inden westersse acker, daer aen geleghen, ende geboomten daer op staende geleghen inden bedrijve van Sprangh inde

Folio 214r

nieustraet ombedeelt metten voorss Jan Thoniss ende Jenneken Tonis Steevens dochter, waer ten oosten naest geerft is Jan Thoniss voorss, west den nieuwen dijck, streckende vanden nieuwerstraet noortwaerts op totter ouder straeten toe, mits dat Jan Thoniss voorss hout op sijnen last een gerechte derdepaert van eenen gulden jaerlicx, die Gerit Peeterss op dit voorss geseedt jaerlicx heffende is, vuijtwijsens brieffs daer van zijnde, ende voorts soo heeft Cornelis Ariaenss voorss gewilcoert ende gelooft dit voorss derdepaert vande huijssinghe ende lande te vrijen ende te waeren, ende alle voorcommer aff te doen tot desen daghen toe naden recht vanden lande, actum desen XIX en novembris anno XVIc ende acht, present heemraders Jan Janss, Hendrick Adriaenss Oerman, Jan Dirckss, Adriaen Willemss, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss.

Jan Toniss voorss heeft gewilcoert ende gelooft soe als recht is Cornelis Ariaenss voorss vuijt dit boven geschreven derdepaert vande huijsinghe ende lande, de somme van IIIc karolis gl, ende van die tebetaelen gereedt bijde gifte vijftich karolis gl, ende paessen anno XVIc negen L gl. Ende dander voorts tebetaelen op drie paesdagen waer van den ijersten paesdach naeden ijerste hondert gl verschijnen sal paesschen anno XVIc thien Ic karolis gl totter volder betaelinge toe, waer welcke peningen hij ten onderpande stelt dese bovengeschreven derdepaert vande huijsinge ende lande daer dese peningen aff spruijtende sijn, ende voorts allen sijnen anderen goederen gebbende ende vercrijgende, datum present als boven. De gereede peningen sijn betaelt vijftich gl. Jan Thoniss heeft over hem genoemen eenen gulden vande XX ste tsiaers voor het dordepaert daer inne pertijen veraccordeert sijn, ende sal die corten aende ijersten paeij, present heemraders. voo den tweeden paeij Paesschen anno 1609 is betaelt L gl, in presentie van Jan Dirckss als heemraet. Den ijersten paeij Paesschen anno XVIc tien die verscheenen is nae die twee ijerste termijnen elcken L gl, is betaelt hondert gl. In presentie van Adriaen Meertenss als heemraet, rest noch aen desen paeij V ½ gl, dese V ½ gl sijn betaelt. Opten paeij die verscheenen is Paesschen 1612 is op betaelt XL gl. Cornelis Adriaenss voorss bekent dat hij van desen voorss wilcoer geheel ende te vollen betaelt is. in presentie van Henrick Adriaenss Oerman als heemraet.

Folio 214v

                                               Dat voor ons comen is

Ercken Aerts dochter weduwe wijlen van Denijs Janss Brouwer za:, met haeren gecoeren voecht, die haer die heer met recht gegonnen heeft, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soe als recht is Roeloff Corneliss een geseedt met die huijsinge ende geboomten daer op staende, gelegen inden ambacht van Sprange inde nieustraet, waer ten oosten naest geerft is Wouter Janss van Roij, weest Adriaen Corsten, streckende vander niewerstraet suijdewaerts op tot den Loonsschen erve toe, midts dat hij daer jaerlicx vuijt geldende sal blijven twee gl thien stuijvers aende kercke van Sprange, behoudelijck dat Ercken weduwe voorss haer wooninge sal houden haer leven lanck inde groote camer, met het hoefken aende straet, met een vierdehonts landts inden oostenssen acker, te weeten de een helft vant geseedt, voor vande grast aen gemeeten, die aenden hooff leijt, mits dat Roeloeff Corneliss voorss gehouden sal wesen desen camer te onderhouden dient in dack wechten, ende anders dese camer aen gaende metten hoeff aende straet te beheijnden. Ende mede betaelende de contrbuitie, ende allen schouwen mouwen te maecken desen geseedt aengaende, buijten de weduwe schade ofte coste. Ende voorts soo heeft Ercken Aerts dochter, weduwe voorss, gewilcoirt ende gelooft dit voorss geseedt te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe, naeden recht vande lande, actum desen XXIIII en Januarij anno XVIc negen, present hemeraders, Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Jan Dirckss, Adriaen Willemss, Frans Corstiaenss ende Jan Jan Meeuss.

Roelooff Corneliss voorss heeft gewilcoirt ende

Folio 215r

gelooft soo recht is, vuijt boven geschreven geseedt daer dese peningen aff spruijtende sijn Eercken Aerts weduwe wijlen van Denijs Janss salr, de somme van XIIIc karolis gl, ende van die tebetaelen hondert vijftich karolis gl, tot paesschen anno XVIc negen. Ende voorts alle paesschen tsiaers daer aen neffens den anderen volgende gelijcke hondert vijftich karolis gl, tot ter volder betaelinge toe. Voor welcke betaelinge Roeloff Corneliss voorss ten onderpande stelt dit boven geschreven geseedt daer dese peningen aff spruijtende sijn, ende vorts allen sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, actum present als boven. den ijersten termijn paesschen anno 1609, is betaelt Ic L gl, in presentie van Hendrick Arienss Oerman, ende Frans Corstiaenss heemeraders. Den tweeden termijn Paessen anno 1610 is betaelt Ic L gl, in presentie van Henrick Ariaenss Oerman heemraet. De paeijen te weten den derden, ende vierden termijn sijn betaelt IIIc gl die verscheenen sijn Paesschen anno 1611, ende Paesschen anno 1612, in presentie van Henrick Ariaenss Oerman als heemraet, den vijften termijn is betaelt Ic L gl die verscheenen is Paesschen 1613. den sesten paeij die verscheenen is Paesschen 1614 is betaelt Ic L gl. Present Jan Janss Molegraeff als heemraet. Den sevenden paeij die verscheenen is Paesschen 1615 is betaelt Ic L gl, present Henrick Adriaenss Oirman ende Adriaen Mertenss Glaviman als heemraders, den achtsten paeij die verscheenen is Paesschen 1616 is betaelt Ic L gl, present Jan Jan Meeuss Moelegraeff heemraet. Den negenden paeij verscheenen Paesschen 1617 is betaelt hondert gl, waer meede betaelt is desen willecoir geheel ende te volle, ende oick doot ende te nijet gedaen is, present Jan Jan Meeuss Moolegraeff als heemraet.

Folio 215v

                                                        Dat voor ons comen is

Wouter Geritss, ende Anthonis Wouterss sijnen soen, ende hebben overgegeven met een vrij gifte soe recht is , Leenaert Peeterss, eenen acker lants gelegen inden ambacht van Sprange inde Aude straet, waer ten oosten naest geerft is Hendrick Arienss Oerman, west Anthonis Aertss de Greeff, streckende van der ouderstraet noortwaerts op tot den besoijenssen erff toe, soo groot ende cleijn als dien inden hoeffslach gelegen is. Ende voorts soo hebben Wouter Geritss, ende Anthonis Wouterss voorss gewilcoert ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe naeden recht vanden lande, actum desen XXI en Januarij anno 1609, present hemeraders, Hendrick Arienss Oerman, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss.

Leenaert Peeterss voorss heeft gewilcoert ende gelooft sooals recht is vuijt desen boven geschreven acker lants daer dese peningen aff spruijtende sijn, de somme van vier hondert tnegentich karolis gl, ende die tebetaelen op drie termijnen, waer aff den ijersten termijn verschijnen sal paesschen anno 1609 hondert LXIII karolis gl VI st III oort, paesschen anno  16010 I c XXIII gl VI st III oort, ende den lesten termijn paesschen anno 16011 Ic LXIII karolis gl VI ½ st totter volder betaelinge toe. Voor welcke betaelinge Lenaert Peeterss voorss ten onderpande stelt desen boven geschreven acker lants, daer dese peningen aff spruijtende sijn, voorts alle sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, datum present als boven, den ijersten termijn paesschen anno 1609 is betaelt hondert LXIII gl VI st III oort, present Hendrick Arienss Oerman als hemeraet. Den tweeden termijn Paesschen anno 1610 is betaelt hondert LXIII gl VI st III oort, in presentie van Hendrick Ariaenss Oerman als hemeraet. Op den drieden termijn Paesschen 1611 is op betaelt hondert XIII gl VI st III oort rest van desen termijn noch l gl, in presentie van Henrick Ariaenss Oerman als heemraet, op desen termijn 1611 is noch op betaelt L gl aen Ariaen Bastiaenss. Waer meede desen willecoer geheel ende te volle betaelt is, in presentie van Henrick Adriaenss Oerman als heemraet.

Folio 216r

                                                            Dat voor ons comen is

Roelant Corneliss, ende heeft overgegeven met eenen verlije soe als recht is, Nicolaes Michielss een geseedt met die huijsinge ende geboomte daer op staende gelegen in Vossen ambacht, waer ten oosten naest geerft is Dirck Wouterss Priens, weest Eerit Lambertss, streckende vander nieuwerstraet suijdewaerts op tot den Loonssen erve toe alsoe groot ende cleijn als dat voorss geseedt inden hooffslach gelegen is, behoudelijcken dat hij daer jaerlicx vuijt gejdende sal blijven, aende ambachs heer van Sprange XX st. ende aen Huijgo van Berckels kijnderen XIIII st jaerlicx, vuijt wijsens brieff ende bescheijt daer van sijnde. Mits dat oeck Borchken Dirck Roelen weduwe haer wooninge sal houden haer leven lanck inde vuijtcamer met vijff roijen hoeffs. In allen manieren als Roelant Corneliss voorss die gifte daer aff ontfangen heeft. Ende voorts soe heeft Roelant Corneliss voorss gewilcoert ende gelooft dit voorss geseedt te vrijen ende te waeren ende allen voercommer aff te doen tot desen dagen toe naeden recht vanden lande, actum desen lesten Januarij anno XVIc negen, present hemeraders Jan Janss, Hendrick Arienss Oerman, Jan Jan Meeuss ende Frans Corstiaenss.

Niclaes Michielss voorss heeft gewilcoert ende gelooft vuijt dit bovengeschreven geseedt daer dese peningen aff spruijtende sijn, Roelant Corneliss voorss, de somme van acht hondert ses karolis gl, ende van die tebetaelen tot paesschen ijerstcomende anno XVIc negen hondert karolis gl, Paesschen

Folio 216v

anno XVIc thien hondert karolis g, ende voorts allen paesschens daer aen pressent den anderen volgende gelijcke hondert karolis tot der volder betaelinge toe. Voor welcke betaelinge ofte peningen Nieclaes Michielss voorss ten onderpande stelt dit voorss geseedt daer dese peningen aff spruijtende sijn. Ende voorts allen sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgen, datum present als boven. Ende doer faute van quader betaelinge blijft Jan Dieliss van Ammeroijen als schoen vader borge als principael, waer voeren hij verbijnt allen sijnen goederen hebbende ende vercrijgende, mits dat Niclaes Michilss voorss sijne borge wederomme sal ontlasten ende ontheffen, costeloos ende schadeloos te houden als dit bovengeschreven geseedt te vollen betaelt is. Den ijersten paeij paesschen anno 1609, is betaelt hondert gl, in presentie van Hendrich Arienss Oerman ende Frans Corstiaenss hemeraders. Den tweeden paeij paessen anno 1610 is betaelt hondert karolis gl, in presentie van Henrick Arienss Oerman als heemraet. Den derden paeij Paesschen anno 1611, ende den vierden paeij Paesschen 1612 sijn betaelt twee hondert gl, in presentie van Henrick Ariaenss Oerman als heemraet. Den vijften paeij die verscheenen is Paesschen 1613 is betaelt hondert gl. Den sesten paeij die verscheenen is Paesschen 1614 is betaelt hondert gl, present Jan Janss Molegraeff als heemraet. Den seventen paeij die verscheenen is Paesschen 1615, is betaelt hondert gl, present Henrick Adriaenss Oirman ende Adriaen Meertens Glaviman heemraders. den achten paeij die verscheenen is Paesschen 1616 is betaelt hondert gl, present Jan Jan Meeuss heemraet. Den negensten paeij verscheenen Paesschen 1617 is betaelt. Waer meede dese wilcoer geheel ende te vollen betaelt is, present Jan Janss Moelegraeff heemraet.

Folio 217r

                                                             Dat voor ons comen is

Anthonis Willemss Brouwer, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe als recht is Wijnant Willemss, eenen acker lants, gelegen inde ambacht van Sprange inde oude straet, waer ten oosten naest gelegen is die nieusteege, westwaerts Willem Jacob Thoniss, streckende vande ouder straet noordwaerts op tot den dwars wech toe, soe groot ende cleijn als desen voorss acker lants inden hoeffslach gelegen is, ende dat in manieren gelijck als Thonis Willemss voorss die gifte hier voormaels daer aff ontfanghen heeft. Ende voorts soe heeft Anthonis Willemss voorss gewilcort ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen dagen toe naeden recht vande lande, actum desen lesten Januarij anno XVIc neghen, present hemeraders Jan Janss, Hendrick Ariaenss Oerman, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss.

Wijnant Willemss voorss heeft gewilcoert ende gelooft soe als recht is Anthonis Willemss voorss, vuijt desen boven geschreven acker lants daer dese peningen aff spruijtende sijn, de somme van IIIIc LXV karolis gl. Ende van die tebetaelen het deen gerechte derdepaert bij de gifte, ende dander voorts op twee termijnen daer aen volgende. Waer van den eersten termijn verschijnen sal den lesten Januarij anno XVIc thien een gelijcke derde paert, ende den lesten termijn tsiaers daer aen volgende, wesende den lesten Januarij anno XVIc elff, een gelijcke derde paert totter volder betaelinge toe. Voor welcke betaelinge Wijn Willemss voorss ten onderpande stelt desen voorss acker lants daer dese peningen aff spruijtende sijn, ende voorts allen sijnen anderen goederen hebbende ende vercrijgende, datum present als boven. Het een den gerechten derdepaert is betaelt hondert karolis gl, wesende de gerede peningen. In presentie van Hendrick Arienss Oerman, opten ijersten

Folio 217v

paeij nadie gereede peningen is op betaelt LII gl. Joost Henrickss ende Mariken Goossens dgr sijne tegenwoordige huijsvrouwe bekennen van desen wilcoe, hier voore geschreven, geheel ende al te vollen betaelt te weesen van Wijnant Willemss, den iersten penninck metten lesten, actum den XIX en Julij anno 1620. Mij present als secretaris tot Sprangh.

                                                                                                                                            Leempoel

                                                                                                                                                1620

Dat voor ons comen is Anthonis Peeterss Vos, ende heeft overgegeven met eenen verlije soo als recht is Lauris Geeritss eenen acker lants geleghen inden ambacht van Sprangh inde oudestraet, waer ten oosten naest geerft is Thonken weduwe wijlen van Daem Jan Corsten za:, west den voorss Lauris Geritss, streckende vander ouwerstraeren noortwaerts op totten besoijenssen erffve toe, behoudelijcken dat den voornoemde Lauris Geeritss hout op sijnen last acht vaten roggen die sint Anna autaer inde kercke van Sprangh daer jaerlicx op heffende is vuijtwijsens brieff ende bescheijt daer van zijnde. Ende voorts soo heeft Thonis Peeterss voorss gewilcoert ende gelooft desen voorss acker lants te vrijen ende te waeren, ende allen voorcommer aff te doen tot desen daghen toe naeden recht vanden lande, actum desen vijften Decembris anno XVIc acht, present heemraders Jan Janss, Henrick Ariaenss Oerman, Frans Corstiaenss, ende Jan Jan Meeuss. Thonis Pieterss Vos voorss heeft bekent dat hij van Lauris Geeritss van desen voorss acker lants heel ende tevollen betaelt is den ijersten penninck metten lesten, actum desen X en Januarij anno XVIc ende elff, present heemraders Jan Janss, Hendrick Ariaenss Oerman, Jan Dirckss, Adriaen Willemss, Jan Jan Meeuss ende Adriaen Mertenss.

Lauris Geeritss bekent dat Tonis Peeterss Vos den achterstel vande voorss acht vaten rogge die sint Anna autaer inde kercke van Sprangh opten opten voorss acker jaerlicx heffende is totten giften toe betaelt heeft, vuijtwijsens brieff quijtantie die Lauris Gerits daer van heeft, actum den X en Januarij anno XVIc elf, present heemraders voorss.

Folio 218r

Ten versoecke van Lauris Geeritss is voor ons gecomen Anthonis Peeterss Vossch ende heeft tot waerborge gestelt ende staet tot waerborge mits desen sijn geseedt daer hij nu tegenwoordich op woonende is, gelegen inden ambacht van Sprangh, inde nieustraet, waer ten oosten naest geerft is Gerit meester Peeterss, weest Niclaes Anthoniss, streckende vander nieuwerstraeten noortwaerts op totter ouw