Selecteer een pagina

Dit boek is gecocht bij Jacob Janss Glavimans, secretaris de anno 1645 voor ij gulden ij stuij-vers beginnende opten xxje mert 1645 ende dat bij tijden dat Handrick Janss Persijn schout was.

Handrick Janss Persijn, schout
Cornelis Corstiaens, stadthouder
Jan Lauriss Lantmeeter
Jacob Cornelis van Geervliet
Adriaen Adriaenss Roos
Frans Handrick Franss
Cornelis Peterss Leeu
Jan Adriaenss van Dijck
Alle heemraders van Sprangh

Fol. 1r
Reeckeninge ad reliqua voor Engelman Franss als voocht ende Goijert Geritss Oerlemans als toesiender van het kijnt van Joost Janss Cock bij Willemken Peterss za sedert 27-3-1629, actum, 27-2-1645.

Toegevoegd: op heden 21-3-+1645 heeft Engelman Franss Jenneken Janss weeskijnt, in presentie van haren man?, voldaen.

Fol. 8r
Compareerde Adriaen Joosten Schipper ende heeft ten versoecke van Bastiaen Peeterss Boer als voocht van sijne kijnderen die Adriaen verweckt heeft bij Jenneken Adriaens za, tbv sijne kijnderen tot waerborgh gestelt sijne geseet mette huijsinge etc, 24-4-1645.

Toegevoegd: Dirck Janssen van Noordover x Anneken Adrianessen ende Adriaen Adri-aenssen sijn voldaen, 28-9-1662. Peeter Adriaen Joosten is voldaen.

Losse vellen als quitantie aanwezig.

Fol. 8v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Gerit van Beest x Soetken Luijcas ende Heijltken Luijcas met Cornelis peterss Leeu, aengehoude oom ende voocht, ende hebben overgegeven aen Adriaen Toniss Wijmans, 24-5-1645.

Fol. 9r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Willemss Slkootmaecker ende heeft ovbergegeven aen Adriaen Damiss een geseeth mette huijsinge etc, 6-6-1645. Er wordt be-taald via een wilkeur.

Fol. 9v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Aertss Lochten ende heeft overgegeven aen Michiel Antoniss van Tilborch een geseeth mette huijsnige etc, 15-6-1645. Er wordt be-taald via een wilkeur.

Fol. 10r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Michiel Antoniss van Tilborch ende heeft over-gegeven aen Gieljan Janss Schalidecker, sijne swager, 15-6-1645. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 10v
Op heden den 7e augustus 1645 soo willen Adriaen Jacob Willems als bestevader ende Jan Hendrick Goriss van Berlicum als voogden ende toesiender van de kijnderen van Willem Hendrickss van Berlicum bij Willemken Adriaens za erfhuijs houden.

Aldus gereeckent in presentie van Jan Hendrick Goris, Hendrick Cornelis Bie, Adriaen Jacob Willemss ende Cornelis Adriaens ende Jacob Adriaens als voochden ende toesienders.

Fol. 14r
Op desen achsten dach van augustus anno 1645 compareerden Jan Handrick Goris ende Hendrick Corneliss Bie als voochden ende toesienders van de vijff voorkijnderen die Willem Handrickss van Berlicum verweckt heeft bij Emmeken Corneliss mitsgaders de voors Jan Handrick Goris als voocht ende Adriaen Jacob Willemss ende Cornelis Adriaenss ende Jacob Adriaenss als toesienders van de twee nakijnderen van Willem bij Willemken Adriaenss ende sluijten een accoort.

Fol. 15r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jan Handrick Goris als voocht ende Adriaen Jacob Willemss als grootvader ende Jacob Adriaenss ende Cornelis Adriaenss als oomen ende toesienders van de kijnderen van Willem bij Willemken Adriaenss ter eenre ende Jan Handrick Goris als voocht ende Hendrick Corneliss Bie als toesiender van de kijnderen die Willem Handrickss voors verweckt heeft bij Emmeken Corneliss ter andere sijden ende heb-ben overgegeven aen Ghijsbert Janss van Dijck, 2-10-1645. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 15v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Janss Persijn, schout, namens Philps van Boshuijsen, procuratie bij notaris Jan van Turnhout te ’s Hertogenbosch 7-6-1645, ende heeft overgegeven aen Willem Vloots, 7-10-1645.

Fol 16r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Aert Joost Bertromss ende heeft over-gegeven aen Aert Peterss Vos een geseeth mette huijsinge etc, 31-10-1645. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 16v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Peter Vos ende heeft overgegeven aen Antoni Peters Vos, broeder, een stuk geseeth mette huijsinge etc, 31-10-1645. Er wordt be-taald via een wilkeur.

Fol. 17r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Wouterss Gester ende heeft overgegeven en Sijmon Aertss Gester, soon, een stuk geseeth mette huijsinge etc, 12-11-1645.

Toegevoegd: Lijsken Herbers is voldaen door Sijmon Aertsen, 1651 of later.
Handrick Dirckssen de Greeff x Adriaentjen Aerts de Gester ende Lieven Gelden x heijltjen Aertssen de Gester sijn voldaen door Sijmon Aerts de Gester, 1-2-1662.

Fol. 17v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gieljan Janss Schaliedecker ende heeft over-gegeven aen Adriaen Jacobss, 2-12-1645.

Fol. 18r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joost Sijmertss Textoir ende heeft overgege-ven aen Mathijs Peterss Kemmer, 16-12-1645. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Een del vande wilcoir wordt overgedragen aen Goijert Bertroms de Bruijn.

Fol. 18v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Anthonis Aertss Oerleman ende heeft overge-geven aen Handrick Peters Cremer, 26-12-1645.

Fol. 18v
Compareerde in presentie van Jan Dirckss de Greeff ende Adriaen Aert Joosten, kerckmrs, Adriaen Janss Textoir ende heeft versocht om op den eijckendijck een huijs te mogen timme-ren, 2-1-1648.

Fol. 19r
Reeckeninge ad reliqua voor Jan Antoniss Oerleman als voocht ende Aert Wouterss Gester als toesiender van het kijnt van Herbert Jan Deniss bij Martijntken Handrickss.

Toegevoegd: Bertel Janss x Lijsken Herbers is voldaen, 11-4-1651

Fol. 21v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Willems Maegdenburch x Maeijken Joost Rutten ende Jan Handrickss Hoogaertss x Maeijken Joosten, jongste dochter van Joost Rutten bij Adriaentken Lauriss ende hebben vuijt crachten van een accoort, Venloon 27-8-1643, tussen Cornelis ende Jan ter eenre ende Peter peterssen x Ariaentken Lauriss ter ande-re sijde over gegeven aen Dingeman Antoniss ende Adriaen Crijn Textoir, 3-2-1646.

Fol. 22r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Thoniss Praser ende heeft overgege-ven aen Johannis Sprangers, 3-2-1646.

Fol. 22v
Compareerden Willem Handrick Franss ende heeft volgens appointement bij schout ende heemraders vande Vrijhoeve opten 20e februarij 1645 gepronuntieert ten versoecke van Cor-nelis Peterss Ockers, Vrijhoeve, mede namens Jan bastiaens, ssijnen swager, tot waeborch gestelt sijn geseeth mette huijsinge etc, 14-2-1646.

Fol. 23r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Janss van Dijck ende heeft over ge-geven aen Cornelis Peterss Soeters x Maeijken Jans, 17-2-1646.

Fol. 23v
Reeckeninge ad reliqua voor Ghijsbert Adriaenss Burgh? als voocht van Joost Aertss jonck-ste kijnt bij Tonisken Willemss Potmakers za sedert 1-1-1642. Actum 19-2-1646.

Fol. 25v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gerit van Beest x Soetken Luijcass ende heb-ben gewilcoirt tbv Cornelis Corstiaenss ende Adriaen Peterss Cuijper, armmrs, 5-3-1646.

Fol. 26r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Goverts de Jongen ende heeft over gegegeven aen Thonis Goijertss, broeder, een geseet mette huijsinge etc, 10-3-1646. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 26v
Op huijden desen 13e meert anno 1646 sooo wil Willem Cornelis Aertss namens Thonis Janss Stam als voocht van het kijnt van Janneken Janss, sijnen suster, ende Goijert Peter Gielen als vader ende toesiender erffhuijs houden. Gereeckent in presentie van Peter Gielen de va-der van Goijert.

Fol. 29v
Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Adriaen Aerts Oerleman als voocht ende Jan Adri-aenss Slaets als toesiender van het kijnt van Gelden Aertsse Oerleman za bij Adriaentken Antonis Slaets sedert 24-5-1640.

Aldus gereeckent in presentie van Paulus van Drongelen x Tonisken Geldens, Gerit Lauriss als behoutoom.

Fol. 34v
Inventaris aengebrocht bij Wouter Aert Kaelen? ende dat van de goederen die hij met Anne-ken Pauluss, sijne overleden huijsvrouw, beseten heeft.

Fol. 35r
Op heden desen 20e meert anno 1646 compareerde Wouter Aertss Kaelen ende heeft aen-genomen van Sacharias Handrick Frans ende Peter Geritss als oomen ende voochden sijn kijnderen, Paulus ende Floris, bij Anneken Paulus.

Fol. 36r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peetr Thoniss Leempoel ende heeft gewilcoirt tbv Adriaen Adriaenss Roos ende Wouter Dirckss, armmrs, 31-3-1646.

Fol. 36v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Thonis Burger ende heeft gewilcoirt tbv Adriaen Adriaenss Roos ende Wouter Dirckss, armmrs, 2-4-1646.

Fol. 37r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Thoniss Wijnantss ende heeft overge-geven aen Handrick Stoffelss, 12-5-1646.

Fol. 37v
Op 5-3-1646 maken Adriaen Dirckss van Cuijck ende Jenneken Driess hun testament.

Genoemd: Eerken, Jenneken ende Maria Huijbertss, de vcoorkijnderen van Jenneken. Pau-lus Dirck Adriaenss, broer van Adriaen, 19-2-1647.

Toegevoegd: Jacob Geldens Glaviman is als diaken voldaen door Paulus Dirckss ende Wou-ter Adriaenss als bloetverwanten van Adriaen.
Adriaen Thonis Timmer x Eerken Huijbertss, Jenneken Dries als moeder van Jenneken ende Maria Huijberts sijn voldaen door Paulus Dirckss ende Wouter Adriaen Dieliss, 16-7-1647.

Fol. 38v
Op 15-5-1646 maken Dielis Aertss de Greeff ende Maeijken Geritss hun testament.

Fol. 39r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Jan Janss ende heeft gewilcoirt tbv Adri-aen Adriaenss Roos ende Wouter Dirck Jan Geritss, armmrs, 26-5-1646.

Fol. 39v
Inventaris aengebrocht bij Jenneken Willemss weduwe van Thonis Ruttenss van de goederen die sij tesamen beseten hebben.

Fol. 40r
Op huijden desen 24e meij anno 1646 compareerde Janneken Willemss weduwe Thonis Rut-tenss ende heeft aengenomen van Gabriel Ruttenss als voocht ende Ghijsbert Adriaenss On-rust als toesiender van de kijnderen, Rut, Willemken Peter ende Maeijken, van Janneken bij Thonis.

Toegevoegd: Grietjen Lamberts wduwe van Ruth Teunissen is voldaen van het versterf van Peeter Teunissen, 25-8-1665.
Dirck Janss van Gester weduwenaer van Willemeken Thunissen is voldaen van de vader-lijcke ende broederlijcke versterff, 3-1-1665. Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 41r
Op huijden desen 8e meij anno 1646 willen Willem Adriaenss, Wouter Adriaenss ende Willem Janss Block x Maeijken Janss voor deene helft ende Dries Adriaenss x Maeijken Bastiaenss ende Sander Stevens x Alitgen Bastiaenss, Adriaen Willemss met jan Adriaenss Brauwer x Commerken Willemss, Thonis Aertss x Huijbertken Geritss de Greeff ende Bastiaen Peter Corsten als voocht van Peter Geritss de Greeff voor ¼ part ende Claes Adriaenss, Adriaen Peterss Bongh x Janneken Adriaenss, Jacob Vassenss x Jenneken Adriaenss, Jan Peeter Soetricx x Heijltken Adriaenss ende Lijsken Adriaenss weduwe van Joost Janss Cleijn, kin-deren Adriaens Janss voor een vierde paert erffhuijs houden. Gereeckent op 25-5-1646.

Fol. 48r
De voorss erffgenamen van Bastiaen Wolfs ende sijne huijsvrou hebben gedeelt.

Item inden eersten soo sullen Willem Adriaens, Wouter Adriaenss ende Willem Janss Block als erffgenamen van Coentgen Adriaenss ontvangen ….

De gelijcke erfgenamen van Bastiaen Wolfs tsamen bedeelt op ….

De voorss erfgenamen van Bastiaen Wolfs hebben gedeelt.
Item inden eersten soo sijn Peeter Soetricx, Adriaen Peeters Bongh, Jacob Vassen, Lijsken Adriaenss weduwe van Joost Janss Cleijn ende Claes Adriaenss als erfgenamen van Bas-tiaen Wolfs moeder bedeelt op ….
Daeentegen sijn Dries Adriaenss, Sreven Sanders, Thonis Aertss, Adriaen Willemss ende Jan Adriaenss Brauwer als erfgenamen van Bastiaen Wolfs vader bedeelt op ….

Fol. 49r
Wij willen Willem Adriaenss, Wouter Adriaenss, Willem Janss Block x Maeijken Janss als erf-genamen van Coentgen Adriaenss voor deene helft ende Dries Adriaenss x Maeijken Bas-tiaenss ende Sander Stevens x Alitgen Bastiaenss, Adriaen Willemss ende Jan Adriaenss Brauwer x Commerken Willemss, Thonis Aertss x Huijbertken Geritss de Greeff als erfge-namen van Bastiaen Wolfs vaders sijde voor ¼ part ende Adriaen Peter Dirckss x Anneken Adriaenss mede namens Claes Adriaenss, swager, Jacob Vassen x Jenneken Adriaenss, Lijsken Adriaenss weduwe van Joost Janss Cleijn, alle als kinderen van Adriaens Adriaenss neffens Jan Peeter Soetricx x Heijltken Adriaenss als ergenamen van Bastiaen Wolfs moe-ders sijde machtigen Jan Peeter Soetricx om te Besoijen een hoffstadt over te geven aen Jan Lauriss Lantmeeter, 23-5-1646.

Fol. 50r
De voorss erfgenamen hebben over gegeven aen Antonij Isaackss Piers een geseet mette huijsinge etc, 24-5-1646. Er wordt betaald via een wilkeur. Los vel als quitantie aanwezig [folio 51]

Fol. 50v
De voorss erfgenamen hebben overgegeven aen Jan Eritss, 24-5-1646. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 51r
De voorss erfgenamen hebben overgegeven aen Jan Janss Van Heijst??, 24-5-1646. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 51 los vel
Thomas van Sevening, ruijter onder majoor Crock is namens sije vrouw Lijsbet Adam Jans-sen voldaen, 14-7-1747.

Fol. 52r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gieljan Janss Schalidecker ende heeft overge-geven aen Jacob Geldens Glavimans, 11-6-1646. Er wordt betaald via een wilkeur.

Los vel als quitantie aanwezig.
Genoemd: Jacob geldens, Anthonisken ende Jan Dircken de Greeff, Anthonis Isacks Piers en Gieljan Jansen.

Fol. 52v
Op 24 juni 1646 maakt Adriaen Thomass vander Straten sijn testament.

Genoemd: Sijken Jacobs x Antoni Isackss, halve suster,

Fol. 53v
Op 29 junij 1646 maken Willem Claes Bijsman ende Maeijken Tonissen hun testament.

Genoemd: Lambertken Willems, dochter, Jan Willems, oudtse soon.

Toegevoegd: Lambertken is op 14-4-1663 voldaen door swager ende susters.

Fol. 54r
Compareerde Cornelis Peeterss Leeu ende heeft tbv de kijnderen van Jan Tonis Me??? nu Jan Peeterss Clompmaecker tot waerborgh gestelt sijn geseet mette huijsinge, 17-7-1646.

Fol. 54v
Compareerde Jan Janss de Bie x Tonisken Janss ende mede namens Adriaen Janss, swa-ger, ende Geertruijt Janss ende namens Helena Gieljanss weduwe van Gerit Janss, allen kijnderen van Jan Tonis Me??? ende heeft tot waerborgh gestelt tbv Jan Peters Clompmaec-ker, 17-7-1646.

Fol. 55r
Op huijden desen 27e augustus 1646 soo willen Adriaen Jacobss mede als voocht van de kijnderen van Jan Claess de Greeff bij Lijntken Jacobs ende Jan Claes de Greeff als vader ende toesiender met Rombout Janss Smidt als mede toesiender erffhuijs houden.

Fol. 57v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Jacobss voor deen helft ende deselve Adriaen als voocht ende Jan Claess de Greeff als vader ende toesiender geassisteert met Rombout Janss Smidt als oom ende medetoesiender van de kijnderen van Jan Claess bij Lijntken Jacobss voor dander helft van de goederen achtergelaten door Maeijken Jacobs weduwe van Jacob Goijertss , resp moeder en grootmoeder. Er is een testament van 22-3-1639 bij notaris te Waelwijck. Actum 27-8-1646.

Fol. 60r
Copij
Wij Oth Jans vander Steeg ende Dirck Dieliss Cleijn, schepen van Hedel, tuijgen dat gecom-pareert sijn Gerit Adriaenss van Beest ende Aeltjen Luijcass, sijne vrouw, ende hebben hun houwelijckse voorwaerden gemaakt, 5-11-1646.

Fol. 60v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gerit Adriaenss van Beest x Soetken Luijcass ende heeft overgegeven aen Corst Lenaertss, 17-11-1646.

Fol. 61r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Corsten Nouwen ter eenre ende Corst Lenaertss ter andere ende dat van een ackerke, 17-11-1646.

Fol. 61v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Seleken Matheeus weduwe van Handricxk Ma-theeuss voor den helft ende Matheeus Handricks mede als voocht van het kijnt van Jan Pau-liss bij Neeltken Handrickss za ende Paulus Corsten als toesiender met Jan Pauliss als vader voor dander helft, 19-11-1646.

Fol. 62v
Inventaris overgebrocht bij Jan Pauliss van de goederen die Jan met Neeltken Hendrickss za tesamen beseten heeft.

Fol. 63r
Op huijden desen 19e november 1646 heeft Jan Pauliss weduwenaer van Neeltken Handrickss aengebeomen van Matheus Handrickss als voocht ende Paulis Corsten als toe-siender sijn kijnt, Handrick, bij Neeltken.

Toegevoegd: Op 2-7-1679 compareerde Handrick Jansse van Schijndel ende is door Jan Paulus van Schijndel, sijnen vader, voldaen van sijn moederlijck goet.

Fol. 64r
Op huijden desen 21e november 1646 compareerde Cornelis Peeterss Cock weduwenaer van Geriken Wouterss Tuijmelaers ter eenre ende Cornelis Wouterss Tuijmelaers mede als voocht voor Tonisken, sijn suster, met Wouter Geritss Tuijmelaer, haer vader, als toesiender, Ghijsbert Matheeus x Heijltken Wouterss Tuijmelaers ter andere sijde. Zij sluijten een accoort.

Fol. 65r
Op huijden desen 21e november 1646 compareerden Wouter Geritss Tuijmelaer ter eenre ende Cornelis Wouterss Tuijmelaers, soon, mede als voocht voor Tonisken, sijn suster, met Wouter Geritss Tuijmelaer, haer vader, ende Ghijsbert Matheeus x Heijltken Wouterss Tuij-melaers ter andere sijde, voorkijnderen van Wouter bij Jenneken Huijbertss. Zij sluijten een accoort.

Toegevoegd: Tonisken is op 25-11-1646 door haer vader voldaen.

Fol. 66v
Op 15-11-1646 maakt Adriaen Willemss Hoijmeijer sijn testament.

Genoemd: Truijcken Matheeuss, sijne tegenwoordige huijsvrouw.

Fol. 67r
Copij
Op heden desen 20e november 1646 soo sijn Jan Willemss Hoijmaeijer als voocht van Adri-aen Willemss kijnderen ende Jan Corneliss Kerckhoff, Jan Ghijsbertss Cuijck, Gijsbert Franss als toesienders met Truyijcken Matheeuss weduwe van Adriaen Willemss met Matheeus Hermans Cuesters, haeren vader, tesamen tot een accoort gecomen.

Fol. 67v
Op huijden desen 28e november 1646 soo willen Jan Willems Hoijmaeijer als voocht ende Jan Corneliss Kerckhoff als toesiender van de twee kijnderen van Adriaen Willemss za bij Wouterke Corneliss za voor deen helft ende Jan Willemss Hoijmeijer mede als voocht ende Matheeus Hermenss als grootvader ende toesiender van het kijnt van Adriaen Willemss Hoijmeijer bij Truijcken Matheeuss voor dander helft erffhuijs houden.

Fol. 71r
Op heden desen 30e november compareerden Truijcken Matheeuss weduwe Adriaen Wil-lemss Hoijmeijer ende heeft aengenomen van Jan Willemss Hoijmeijer als voocht ende Ma-theeus Hermenss als grootvader ende toesiender haer kijnt, Wouterken, bij Adriaen.

Fol. 71r los vel
Op huijden desen 28e november 1646 compareerden Jan Ghijsbertss van Cuijck, Besoijen, ende heeft aengenomen van Jan Willemss Hoijmeijer als voocht ende Jan Corneliss Kerck-hoff als toesiender Maeijken Adriaenss, dochter van Adriaen Hoijmeijers en Wouterken Cor-nelis.

Fol. 72r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Jan Janss ende heeft gewilcoirt tbv Adri-aen Adriaenss Roos ende Wouter Dirckss, armmrs, 29-12-1646.

Fol. 72v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Stoffelss van Gils ende heeft overge-geven aen Jan Eritss, 3-1-1647.

Fol. 72v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Eritss ende heeft overgegeven aen Handrick Stoffelss, 3-1-1647.

Fol. 73r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Cornelis Wouterss Tuijmelaer ende Ghijsbert Ma-theeus x Heijltken Wouters Tuijmelaer ende Tonisken Wouterss Tuijmelaers met Wouter Ge-ritss Tuijmelaer, haeren vader, allen voorkijnderen van Wouter ende dat van het moederlijck goet, 5-1-1647.

Toegevoegd: Wouter Janss x Tonisken Wouterss is voldaen, 23-1-1649.

Fol. 74r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Wouterss Boogaert ende heeft gewilcoirt tbv Marcelis Janss ende Jacob Geldens Glaviman, diaken, 20-1-1647.

Fol. 74v
Reeckeninge ad reliqua voor Cornelis Peterss Lue als voocht ende Jan Peterss Lue als toe-siender van de kijnderen van Jacob Janss Cleermaecker bij Jenneken Corneliss ende die hij Cornelis Jacobss ?? vande kijnderen alhier is doende ende dat van hun grootmoeders goet, Soetken Adriaenss Jucgh???, 10-1-1647

Genoemd: Mecheltken Jacobss, Cornelis Jacobss
Toegevoegd: Cornelis Peterss heeft Cornelis Jacobss en sijn suster op 25-6-1647 betaelt.

Fol. 76r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Corstiaenss ende heeft overgegeven aen Jan Peterss Clompmaecker een geseeth mette huijsinge etc, 19-1-1647. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Maeijken Meertens ende Merten Janss, soon, zijn op 7-10-1657 voldaen.

Fol. 76v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Peeters Clompmaecker ende heeft over-gegeven aen Wouter Verwiel, schoolmeester tot Sprangh, 19-1-1647. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 77r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Grietken Janss weduwe Bastiaen Thoniss Duijser voor deen helft ende Jan Thoniss Duijser als voocht ende Jan Janss Gijben als toesiender van Wouter, Lijntken, Neeltken ende Jan Bastiaenss, Adriaen Janss van Dongen x Stijntken Bastaienss, kijnderen van Bastiaen ende dat van de goederen die Grietken ende Bastiaen tesamen hebben beseten, 19-1-1647.

Fol. 78r
Reeckeninge ad reliqua voor Adriaen Adriaenss Roos als vader ende voocht ende Adriaen Adriaenss de Jongen, sijnen soon, bij Aechtken Toniss ende Peter Toniss Venninxs als oom ende toesiender, seder 21-3-1639. Actum 21-1-1647.

Fol. 79v
Inventaris overgebrocht bij Maeijken Adriaenss weduwe van Freijs Janss van de goederen die Maeijken ende Freijs tesamen beseten hebben.

Fol. 80r
Op huijden desen 23e januarij 1647 compareerden maeijken Adriaenss weduwe van Freijs Janss geassisteert met Jacob Crijnen, haren man, ende heeft aengenomen van peter Janss Schaep als voocht ende Jan Janss Stoopen als toesiender geassisteert met Adriaen Jan Broers, neve, haer kijnt, Freijs, bij Freijs Janss.

Fol. 81v
Reeckeninge ad reliqua voor Ghijsbert Govertss als voocht ende Peter Toniss Leempoel als toesiender van de kijnderen van Peter Gijsbertss za bij Grietken Jacobss sedert 13-1-1640. Actum 1-3-1647.

Toegevoegd: gereeckent met Jan Peterss Clompmaker x Lijsken Peterss, Jenneken Peterss met Bernt Peterss, haeren ondertrouwde man.

Fol. 84r
Scheijdinge ende deelinge gedaen bij Jan Peterss Clompmaecker ende Bernt Peterss geas-sisteert met Jenneken Peterss, sijne ondertrouwde huijsvrouw, ende dat van obligatien, 1-3-1647.

Fol. 85r
Op 5-3-1647 maken Wouter Adriaenss Tuijmelaer ende Lijsken Willemss Schuer hun testa-ment.

Fol. 86r
Op 21-3-1647 maken Dielis Ghijsberts Cremer ende Maeijken Aertss hun testament.

Genoemd: Adriaentken, hun dochter.

Fol. 87r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Robbert Hendrickss Decker ende heeft over-gegeven aen Jan Eelantss Oerlman x Janneken Robbertss, swager [=schoonsoon], een ge-seet mette huijsinge etc, 6-4-1647.

Fol. 87v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Huijbert Ghijsbertss Boer ende heeft over ge-geven aen Goijert Bertromss de Bruijn, 16-4-1647.

Fol. 87v
Reeckeninge ad reliqua voor Baeijen Eelantss Oerlman als voocht ende Dacharias Aertss Lochten als vader ende toesiender van Maeijken Sachariass sedert 29-1-1639.
Gereeckent op 22-4-1647 int bijsijn van Maeijken ende Gieljan Janss, haren swager.

Fol. 89r
Reeckeninge ad reliqua voor Melis Corst Jan Wijnen als voocht ende Gerit Geritss als toe-siender van de kijnderen van Handrick Corst Jan Wijnen za bij Geriken Cornelis Goossenss.

Fol. 91b
Op 7-5-1647 maken Cornelis Adriaen Jasperss ende Willemken Corneliss hun testament.

Genoemd: Rombout Meertens x Maeijken Corneliss, Cornelis Janss Braspenninck x Anne-ken Corneliss ende Peter Janss x Lijsken Corneliss, hun dochters. Adriaen ende Cornelis Ja-cobs, voorkijnderen van Lijsken bij Jacob Adriaenss.

Fol. 92v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Lenaertss Textoir ende heeft gewilcoirt tbv Jan Eritss als voocht van Baltus Janss, sijnen swager, 14-5-1647.

Toegevoegd: betaals wordt door Jan lenaertss ende Peeter Adriaenss Snijder, 2-4-1651.

Fol. 93v
Reeckeninge ad reliqau voor Handrick Deniss Roock als voocht ende Cornelis Jan Claess als toesiender van het kijnt, Heijltken, van Goijert Deniss za bij Neeltken Corneliss ende van Goij-ertken Goijerts verweckt bij Soetken Adriaen Lauriss ende dat van het versterff van Adriaen Adriaenss Schaep, neve, 27-5-1647

Heijltken x Cornelis Adriaenss.

Toegevoegd: Teunis Jans weduwenaer van Goijaertjen is voldaen, 24-1-1663.

Fol. 95v
Op heden desen 30e meij 1646 compareerden Geertruijt Damis weduwe van Handrick Janss Persijn, schout, ende heeft aengenomen van Peter Aertss oerleman als voocht ende Adriaen Damiss mede namens Aert Damiss, broeder, buijtenlants, als toesienders van de kijnderen, Soetken, Maria, Thonisken, Jenneken, Jan, Adriaen, Antoni, Katelijn ende Ariaentken, van Geertruijt ende Handrick.

Fol. 96v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Sijken Roelenss weduwe van Adriaen Handrickss Timmer , Cappel, ende heeft gewilcoirt tbv Jan Lauriss Lantmeeter, 10-6-1647.

Jan is voldaen op 9-3-1652 door Johannes Sprangers.

Folio 97r los vel
De overgifte van Joost Embechs aenThijs Peeterss Cemmer is geschijet opten 16e desember 1645.

Fol. 97r
Op 10-6-1647 maken Wouter Geritss Tuijmelaer ende Maeijken Peterss hun testament.

Fol. 98v
Inventaris overgebrocht bij Peterken Handrickss weduwe Handrick Deniss Roock van de goederen die sij tesamen beseten hebben.

Fol. 99v
Op huijden desen 17e junij 1647 compareerde Peterken Handrickss weduwe van Handrick Deniss Roock ende heeft aengenomen van Dirck Peterss Faessen als voocht ende Joost Bertromss de Bruijn als toesiender haer kijnderen, Denis, Handrick, Goijert ende Antoni, bij Handrick.

Toegevoegd: Engel Meertens weduwe van Denis Handricks is voldaen Peterken handricks de Bruijn, schoon moeder.

Fol. 100v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Adriaenss de Roij den Ouden, cappel, ende heeft overgegeven aen Wouter Verwiel, schoolmeester tot Sprangh, 18-6-1647. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Dirck Adriaenss de Roij is voldaen namens sijn broer Adriaen, 16-6-1647.

Fol. 101r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaentken Meertenss weduwe van Roeloff Corneliss geassisteert met Corst Lenaertss, swager, ende heeft gewilcoirt tbv Dirck Adriaenss Timmer, 20-6-1647.

Fol. 101v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Janss Van Heijst ende heeft gewilcoirt tbv Handrick Stoffels van Gils, 18-7-1647.

Fol. 102r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Peter Huijbertss Goethert ter eenre ende Jan Lau-riss Lantmeeter ter andere sijde ende dat van de goederen die Peter met Neeltken Lauriss za, Jan sijn suster, tesamen heeft beseten, 2-10-1647.

Fol. 103v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Wouter Janss Cleijn x Ariaentken Willemss van Ammeroiijen ter eenre ende Frans Willemss van Ammeroijen als voocht ende Michiel Aertss van Diessen als toesiender van Peterken Willems van Ammeroijen ter andere sijde ende dat van de goederen die van Willem Willemss van Ammeroijen ende Lijsken Corsten, de ouders van Ariaentken ende Peterken, 6-10-1647.

Fol. 104v
Op huijden desen 9e october 1647 compareerden Dielis Ghijsbertss vander Plas weduwenaer van maeijken Aertss ende heeft aengenomen van Adriaen Janss Fiers als voocht ende Ghijs-bert Dieliss, sone van Dielis voorss, sijne seven kijnderen, Aert, Jacoba, Peter, Jenneken, Maria, Ariaentken ende Willem, bij Dielis.

Fol. 106r
Op 7-11-1647 maken Jan Janss Van Heijst ende Maeijken Janss de Bont hun testament.

Genoemd: de voorkinderen van Maeijken bij Peter Peterss Timmerman.

Fol. 107v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Jacobss ende heeft overgegeven aen Gieljan Janss Schalidecker, 8-11-1647.

Fol. 107v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Lenaert Jan Wijnen ende heeft overge-geven aen Adriaen Jacobss, 8-11-1647. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaentken Roelen x Corst Lenaertss is in absentie van haer man voldaen.

Fol. 108v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Willem Handrick Franss ende heeft overgege-ven aen Jan Peeter Faessen, 8-11-1647.

Fol. 109r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dingeman Thoniss x Maria Janss ende heeft overgegeven aen Gerit Corsten, oom, sijn deel in een huijs, 28-11-1647.

Fol. 109r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is meester Bernt Scholl, curgijn, ende heeft over-gegeven aen Gerit Corsten, een huijs etc, 28-11-1647.

Fol. 109v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Pieterss Schalidecker ende heeft overge-geven aen meester Bernt Scholl, curgijn, een huijs etc, 28-11-1647.

Fol. 110r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is meester Bernt Scholl, curgijn, ende heeft over-gegeven aen Jan Pieterss Schalidecker een huijs etc, 28-11-1647.

Fol. 110r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Pieters Schalidecker ende heeft overgege-ven aen Gerit Corsten, 28-11-1647. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 111r
Inventaris overgebrocht bij Jan Adriaenss Loos ende dat van de goederen die hij tsamen met Lijsken Wouterss beseten heeft.

Fol. 112r
Op heden desen 11e december 1647 compareerden Jan Adriaenss Loos ende heeft aenge-nomen van Gerit Wouterss als voocht geassisteert met Gerit Adriaenss Tuijmelaer, swager, ende Corst Adriaenss Loos als toesiender sijn twee kijnderen, Peter ende Adriaen, bij Lijsken Wouterss za.

Fol. 113r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Janss Snijder ende heeft overgegeven aen Gieljan Janss Schalidecker, 12-12-1647.

Fol. 113v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is meester Bernt Scholl, curgijn, ende heeft over-gegeven aen Peeter Bertromss de Bruijn een huijs etc, 23-12-1647.
Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 114r
Inventaris overgebrocht bij Meeus Thoniss Snijder ende dat de goederen die hij tsamen met Ariaentken Janss za beseten heeft.

Fol. 114v
Op huijden desen 25e januarij 1648 compareerde Meeus Thoniss Snijder ende heeft aenge-nomen van Jan Geritss Boom als voocht ende Jan Aert Lochten als toesiender sijne kijn-deren, Tonisken, Engeltken, Jenneken, Adriaen, Peter, IJken ende Jan, bij Ariaentken Janss.

Fol. 116r
Inventaris overgebrocht bij Jan Claess de Greeff ende dat van de goederen die hij tsamen met Lijntken Jacobs heeft beseten.

Fol. 116v
Op huijden desen 1e februarij 1648 compareerde Jan Claess de Greeff ende heeft aengeno-men van Adriaen Jacobss als voocht ende Rombout Janss Smidt als toesiender sijne kijn-deren, Ariaentken, Maeijken, Jenneken, Claes, Jacob ende Neeltken, bij Lijntken Jacobss.

Fol. 118r
Op huijden desen 4e februarij 1648 compareerden Adriaen Peterss Cuijper weduwenaer van Geriken Janss met Eerken crijnen, sijne tegenwoordige huijsvrouw ter eenre ende Thonis Janss vanden Hout als voocht ende Ghijsbert Peterss Cuijper als toesiender vande negen kijnderen, Peter, Dircken, Katelijn, Jan, Jenneken, Aert, Adreiaen, Pieternelken ende Ariaent-ken, van Adriaen bij Geriken ter andere sijden ende sluijten een accoort.

Fol. 120r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is jan Janss van Heijst ende heeft overgegeven aen Handrick Stoffelss van Gils, 4-2-1648.

Fol. 120r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Janss van Dijck ende Jan Adriaenss van Dijck ende hebben overgegeven aen Wouter Janss Cleijn een geseeth mette huijsinge, 4-2-1648.

Fol. 120v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lauris Janss Textoir ende heeft overgegeven aen Adriaen Jacobss een huijs etc, 7-3-1648.

Fol. 121r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Cornelis Roeloffs ende Maeijken Wouterss x Meerten Roeloffs ende Corst Lenaertss x Ariaentken Roeloffs, kijnderen van Ariaentken Meertenss za ende dat van de door hun moeder naergelaten goederen, 21-*3-1648.

Fol. 122v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Marcelis Adriaenss Schalcken, Venloon int Hoexken, ende heeft gewilcoirt tbc Jacob Corneliss van Geervliet, 25-3-1648.

Fol. 123r
Reeckeninge ad reliqua voor Adrioaen Corsten Mulder namens Cornelis Venoort???, Goes, als voocht van Willemken Cornelis dochter van Cornelis Willemss vander Welle, tsedert 30-10-1634.
Aldus gereeckent in presentie van Lenaert Peterss x Willemeken Corneliss, 1-4-1648.

Fol. 126r
Reeckeninge ad reliqua voor Ghoijert Bertromss de Bruijn als administrateur van het kijnt van Joost Adriaen Jacob Wijnantss ende Adriaen Segerss, oom, als toesiender tsedert 20-3-1645. Actum 15-4-1648.

Fol. 127v
Op 25 april 1648 maken Gerit Joosten Cool enden Dingna Adriaenss hun testament.

Fol. 128v
Op 29-4-1648 maken Adriaen Jacobss ende Bastiaentken Laurenss hun testament.

Genoemd: hun drie kijnderen.

Fol. 130r
Thonis Janss vanden Hout namens de erffgenamen van Adriaen Wouter Gijssen houdt coop-dachen. Meeus Corst Jan Wijnen koopt het stuk lant.

Fol. 131v
Copij
Desen ondergeschreven persoonen pretendeeren ten achteren te sijn aen Adriaen Wouter Crijnen ofte aen sijn goedt dewelcke nu bij Thonis Janss vanden Hout met ??? vercocht word:
Cornelis Janss Wijnter
Adrioaen Corsten Mulder
Adriaen Peterss Crens?
Peter Huijbertss Goethert x weduwe van Peter Wouterss
Jan Janss de Bie
Mels Aerts Schep, schout Vrijhoeven
Adriaen Goijerts Oerlman ende Gelden Adriaenss, Hgeestmrs
Peter Jan Aertss Thooft

Fol. 132r
Schout ende schepenen verclaeren dat meeus Corst Jan Wijnen het stuk lant gekocht heeft, 9-5-1648.

Fol. 133r
Op 30-5-1648 maakt Anthonis Dirckss Cleijn ten huijse van Lauris Willem Floris sijn testa-ment.

Genoemd: Janneken Toniss Oerlmans, sijn moeder

Toegevoegd: op 31-8-1648 krijgen Wouter Jans Cleijn, Gijsbert Jan Gijssen ende Lambert Janss geld.
Janneken Tonis x Lauris Willemss.

Los vel aanwezig mbt deze akte. Folio 135

Fol. 133v
Copij
Op huijden desen 1e junij 1648 soo sijn Gerit Joosten Cool ter eenre ende Joost Geritss ende Dirck Geritss Cool, gebroeders, mede namens Handricken Gerits, suster, ter andere. Ende hebben een accoort gesloten mbt de moederlijcke goederen.
Volgt nog een verclaring van de comparanten dat ze zich aan de overeenkomst houden.

Toegevoegd: Dirck is voldaen door ??? Adriaensen weduwe van Gerit Joosten, 29-12-1649.

Fol. 135r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Willem Claess Bijsman ende heeft overgege-ven aen Jan Willemss Bijsman, soon, 2-6-1648.

Fol. 135v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Betromss de Bruijn ende heeft over ege-geven aen Goijert Bertromss de Bruijn, broeder, een huijsken etc, 5-6-1648.

Fol. 136r
Op heden desen 27e junij 1648 compareerden Ghoijert Peter Gielen ende heeft aengenomen van Thonis Janss alias Crauwaet als voocht sijn weeskijnt, Anneken, bij Janneken Janss za.

Fol. 137r
Op heden desen 6e julij 1648 compareerden Adriaen Corneliss Hollander, Babilonien Broek inden landen van Heusden met Maeijken Peterss, sijne huijsvrouw, ende heeft aengenomen van Cornelis Corneliss Hollander als voocht ende Adriaen Jacobss als vader met Dierck Adriaen Crijnen als schoonvader ende Lambert Janss Romme als neve, allen als toesienders, sijne drie kijnderen, Cornelia, Maria ende Alitken, bij Bastiaentken Laurenss za.

Toegevoegd: Adriaen Corneliss Hollander is voldaen door Ghieljan Janssen Schalidecker vande aenneming van de kijnderen van Adriaen Jacobss

Fol. 139r
Compareerden op huijden desen 17e junij 1649 Adriaen Janss van Aelst als toecomende bruijdegom geassisteert met Willem Adriaenss van Aelst, broeder, ter eenre ende Walburch Janss Van Heijst, toecomende bruijt, geassisiteert met Jan Van Heijst, broeder, ende Mechel Janss ende Anneken Janss Van Heijst, susters ter andere ende stellen hun houwelijckse voorwaerden op.

Zij trouwen op 12-7-1648 voor schepenen.

Fol. 139v
Op heden desen 10e augustuis 1648 compareerde Sijmen Hendrickss Maes, Strijp bij Eijnthoven, mede namens Wouter ende Peter hendrickss, broeders, ter eenre ende Jenneken Lauriss weduwe van Willem Hendrickss met Lauris Janss, haeren vader ter andere ende sluij-ten een accoort tbv het overleden weeskijnt, Katelijntken, van Willem ende Jenneken.

Fol. 140v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Jacobss ende heeft overgegeven aen Wouter Janss Cleijn, raeijmaecker, 21-9-1648.

Fol. 141r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Margrietken Janss weduwe van Bastiaen To-niss Duijser ende heeft overgegeven aen Michiel Michielss Smidt, 21-9-1648. Er wordt be-taald via een wilkeur.

Toegevoegd: Lijntje Bastiaenss Duijser is voldaen door Jan Bastiaenss Soethout die de obliga-tie heeft overgenomen, 9-12-1665.

Fol. 142r
Op 24-9-1648 mmakt Jacob Joosten, Besoijen, sijn testament.

Genoemd: Adriaen, Handricken, soon ende dochter, ende de kijnderen van Meerten Alders bij Peterken Jacobss, Rotterdam, en Willemken, weeskijnt van Joost Janss bij Willemken Ja-cobss ende Jenneken Hendricks, kijnt van Handrick Janss bij Lijsken Jacobss, Thoniss Aerts x Coentgen Jacobs ende Wouter Aertss x Maeijken Jacobss, swagers.

Fol. 144ar
Reeckeninge ad reliqua voor Adriaen Paulus x Eeltken Driess als voocht van Willem Andriess de Wit, swager, sedert 15-6-1641.

Fol. 149v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Janss van Dijck ende heeft gewilcoirt tbv Joost Jan Willemss, Waelwijck.

Toegevoegd: Maeijken Bartholomeeussen x Joost is is voldaen, procratie notaris tot Wael-wijck 11-3-1652, door Wouter Verwiel namens Ghijsbert Janss van Dijck, 20-3-1652.

Fol. 151r
Copij
Alsoo seeckere questien ende geschillen ontstaen was tusschen Cornelis Peterss Leeu ter eenre ende Salomon Laurenss x Digna Adriaenss, Rotterdam, ter andere sijde mbt een coop van Cornelis van Salomon in 1626. Zij sluijten een accoort, 8-10-1648.

Fol. 151r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Antoni Danielss Textoir ende heeft gewilcoirt tbv Adriaen Willemss Schuer, beijde wonende inde Berckhage, 14-11-1648.

Fol. 151v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Corneliss Tuijmelaer ende Lenaert Handrickss van Mulbrecht x Neeltken Corneliss Tuijmelaer ende hebben overgegeven aen Cornelis Peterss van Lue, 25-11-1648. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 152r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Peterss Cremer ende heeft overge-geven aen Willem Corstiaenss Cleermaecker, 26-11-1648.

Toegevoegd: Willem Janssen van Loo x weduwe van Handrick Peterss is voldaen, 1-1-1653.

Fol. 152v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Sijmen Aertss de Gester ende Handrick Joos-ten, swager, ende hebben overgegeven aen Handrick Peterss Cremer, 26-11-1648.

Toegevoegd: Sijmen is voldaen door Joostken Janss weduwe van Handrick Peterss, 31-12-1649.

Fol. 153r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jasper Joosten Smidts ende heeft overgege-ven aen Handrick Peterss cremer een geseet mette huijsinge etc, 26-11-1648.

Toegevoegd: Goijert de Bruijn is voldaen door Joostken Janss weduwe van Handrick Pe-terss. Later betaalt Willem Jansen van Loo

Fol. 153v
Op heden desen 12e december 1648 compareerden Peter Jan Huijb Sijmonss, oom ende behoutoom, ende doneert al sijen goederen aen Jan lauriss vanden Hout ende Cornelis Handrickss van Gils x Maeijken Lauriss vanden Hout in ruil voor sijn onderhoud.

Fol. 154v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Claes Raeijmaecker ende heeft overgege-ven aen Wouter Janss Cleijn, raeijmaecker, een geseet mette huijsinge, 11-1-1649.

Fol. 155r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Aert Joost Bertromss ende heeft over-gegeven aen Cornelis Wouterss Tuijmelaer, swager, sijn deel in een geseet mette huijsinge, 11-1-1649.

Fol. 155v
Op 11 januarij 1649 maken gerit Corneliss Tuijmelaer ende Neeltken Dick Heijligerss hun tes-tament.

Fol. 156v
Op 15 januarij 1649 maakt Tonisken Thoniss weduwe van Thonis Janss Moes??? nun testa-ment.

Genoemd: Cresiken? Toniss, de kijnderen van Tonisken Toniss bij Joost Handrickss.

Fol. 157r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Willemss Smidtss ende heeft overgegeven aen Cornelis Corstiaenss, 18-1-1649.

Fol. 157r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Willemss Smidts ende heeft over gegeven aen Ghijsbert matheeuss een geseetken mette huijsinge etc, 18-1-1649. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 158r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijert Peterss Gielen ende heeft overgegeven aen Jan Driessen Textoir, 18-1-1649.

Toegevoegd: Peeterken Handrickx is voldaen, 15-12-1650.

Fol. 158r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghoijert Bertromss de Bruijn ende heeft over-gegeven aen Jan Lauriss vanden Hout, 18-1-1649.

Fol. 158v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is meester Wouter Verwiel, schollmeester tot Sprangh, ende heeft overgegeven aen Gerit Wouterss Box een geseet mette huijsinge, 21-1-1649.

Fol. 159r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gerit Wouterss Box ende heeft overgegeven aen meester Wouter Verwiel, schoolmeester, 21-1-1649.

Fol. 159v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Huijbertss Goethert ende heeft overge-geven aen Peeter Adriaenss een huijs etc, 21-1-1649. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 160r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Deniss ende heeft gewilcoirt tbv Jan Pie-terss Schalidecker, 25-1-1649.

Toegevoegd: Guilliam Janss Schalidecker is namens Aert Peeterss voldaen.

Fol. 160 los vel
Op huijden desen 21e november 1657 compareerde voor Gielis Marcelis de Laet notaris te Waelwijck Aert Peeterss, ruijter inde comp Greaff Frits, te Rijnberck, ende heeft Guiliam Janss Schalidecker, swager, gemachtigt om geld van Peeter Deniss te ontvangen.

Fol. 160v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Janss Cleijn ende heeft overgegeven aen Corst Ghijsbertss een geseet mette huijsinge etc, 23-1-1649.

Fol. 161r
Compareerde Corst Ghijsbertss ende bekenden cercocht te hebben aen Michiel Michielsse Smidt, sijnen buerman, een strookje lant tussen hun erven, 23-2-1649.

Fol. 161v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Govertss den Ouden weduwe van Tonisken Jan Geritss voor deen helft ende namens Jan Jan Geritss, swager, voor dander helft ende heeft overgegeven aen Jan Goossenss, 26-2-1649. Er wordt betaald via een wil-keur.

Toegevoegd: Ghijsbert Goverts den Jongen is namens de kinderen voldaen, 18-4-1680.

Fol. 162r
Copij
Handrick Handrickss x Maeijken Dirckss ter eenre ende Adriaen Thoniss Burger ende Antho-ni Peterss Vosch mede namens Maeijken Dirckss, haere moeder, ter andere sijde sluijten een accoort mbt de schulden die Handrick en maeijken gemaakt hebben, 2-3-1649.

Akte als los vel aanwezig.

Fol. 163r
Op huijden desen 6e meert 1649 compareerden Maeijken Janss weduwe Jan Claess de Greeff met Peter Thoniss Venninxs, swager, ter eenre ende Rombout Janss Smidt als voocht ende Adriaen Jacobss als toesiender van de kijnderen van Jan Claes bij Lijntken Jacobss. Zij sluiten een accoort.

Fol. 164r
Op huijden desen 8e meert 1649 soo willen Rombout Janss Smidt als voocht ende Adriaen Jacobss als toesiender van de kijnderen van Jan Claes bij Lijntken Jacobss erffhuijs houden.

Fol. 166v
Opten 25e septmeber 1649 heeft Frans Jan Mathijsen ontkent ende affgegeven alsulcke tes-tament dat hij op Wilm Hendrick Fransen gemaeckt heeft en versoeckt nu dat te niet te doen.

Fol. 167v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jenneken Adriaenss weduwe van Bastiaen Peterss Boer geassisteert met Adriaen Corsten Mulder, haeren neve, ende heeft over gege-ven aen Goijert Janss de Laet textoir een huijs etc, 15-3-1649. Er wordt betaald via een wil-keur.

Wouter Geeritsen, soone van Jenneken Adriaenssen, is voldaen, 24-4-1655.

Fol. 168r
Compareerde Thonis Geritss ende Adriaen Geritss, gebroeders, ende verclaerde een acoort gesloten te hebben, 20-3-1649.

Fol. 168v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Dielis Ghijsbertss vander Plas ter eenre ende Ghijsbert Dielis vander Plas, zijne zoone, ende Adriaen Janss als voocht ende Dirck Peterss Trip als toesiender van de kijnderen van Dielis bij Maeijken Aertss za ter andere ende dat van de goederen die Dielis ende Maeijken tsamen hebben beseten. Een eerdere aenneming wordt teniet gedaen. Actum 31-3-1649.

Fol. 170r
Op huijden desen 31e meert 1649 soo willen Ghijsbert Dielis vander Plas ende Adriaen Janss als voocht ende Dirck Peterss Trip als toesiender van de kijnderen van Dielis Ghijsberts van-der Plas bij Maeijken Aertss za erffhuijs houden.

Fol. 172v
Copije
Op huijden den 8e januarij 1639 compareerden Peter Corneliss Weerdt ende Andries Corne-liss Weert, gebroeders, als mede erfgenamen van Anneken Cornelis Ghijsbertss, Sprang, ter eenre ende Antonis Corstiaenss mede namens Peter Corstiaenss, broeder, tevens Meerten Geritss als oom ende voocht van wijlen Godert Corstiaenss ter andere sijden en sluijten een accoort. Door notaris van Heemskerck.

Fol. 174r
Compareerde Peter Corneliss Weerdt mede namens Andries Corneliss Weert, broeder, ende heeft overgegheven aen Thonis Corst Thoniss ende Peter Corst Thoniss ende de kijnderen van Ghoijert Corst Thoniss hun deel van de erfenis van Anneken Corneliss Ghijsbertss, haer grootmeoder za, 27-4-1649.

Fol. 175r
Op 24-5-1649 maakt Frans Jan Mathijss sijn testament.

Genoemd: Willem Hendrick Franss x Willemken Bastiaenss, neve.

Toegevoegd: op 4-10-1649 laat Willemken Tonis Cruijcken op versoeck van Frans Jan Ma-thijss een acte in het register op nemen waarin Frans het testament herroept.

Fol. 176r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Lauriss Lantmeeter ende heeft overgege-ven aen Adriaen Aert Joosten, 20-6-1649.

Fol. 176v
Op huijden desen 28e jinij 1649 compareerden Jan Lenaertss Textoir met Peter Adriaenss Snijder, swager, als voocht van sijn nakijnder bij Janneke Adriaenss za ter eenre ende Peter Henrickss Ruijter x Anneken Janss met Willem Cornelis Backker mede namens Huijbert Janss, swager, over zee, allen voorkijnder van Jan Lenaert Textoir bij Adriaentken Adriaenss, woonde destijds te Raemsdonk, ter andere sijde ende sluijten een accoort.

Fol. 178r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is janossen? Adriaenssen Onrust ende heeft overgegeven aen Geraert Corsten van Dongen een geseet mette huijsinge, 20-11-1649.

Fol. 178v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Willem Corsten Cleermaecker ende heeft overgegeven aen Hendrick ??? Cornelissen Bije ende Jan Corneliss, 24-11-1649.

Fol. 178v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Geldenss Glavimans ende heeft over-gegeven aen Adriaen Baijens, 24-11-1649.

Fol. 179r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Antonis Daniels ende heeft overgegeven aen Adriaen Willemss Schuer een huijsinge etc, 1-12-1649.

Fol. 179v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Handrick Geldenss ende heeft overge-geven aen Gieljan Janssen Schalidecker, 11-12-1649.

Fol. 180r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Commer Franssen Cuijper ende heeft overge-geven aen Antonij Peeterss Vos een geseet mette huijsinge, 27-12-1649.

Fol. 180r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Maeijken Dirckx weduwe van Peeter Thonis-sen Vos met Adriaen Thonissen Borger, haeren sone, ende Antonij Peeterssen Vos ende hebben overgegeven aen Jan Geerit Corst Henskens? een geseet mette huijsinge, 27-12-1649.

Fol. 180v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Bastiaens ende heeft overgegeven aen Claes Laurissen Braspenninck een deel van een huijs, 3-1-1650. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Gieljan Janss Schalidecker, Michiel Anthonis vqan Tilborch mede namens Iken Wouters ende Hendrick Ber?incx, Willem Adriaenss van Boxsel ende Aert Poeeterss sijn vol-daen, 26-12-1659.

Fol. 181v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lambert Cornelissen vanden Hoven ende heeft overgegeven aen Mathijs Peetersen Cemmer, 4-1-1650.

Fol. 182r
Reeckeninge ende bewijs voor Rombout Jansen Smit als voocht ende Adriaen Jacobssen Wouda als toesiender van de kijnderen van Jan Claessen de Greeff ende Catelijn Jacobs, sijnen eerste huijsvrou sedeert 8-3-1649. Actum 21-1-1650.

Fol. 185r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Rombout Janssen Smit als voocht ende Adri-aen Jacobss als toesiender van de kijnderen van Jan Claessen de Greeffende hebben over-gegeven aen Adriaen Peeterss Cuijper, 18-2-1650.

Fol. 185v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Jansen van Dijck ende heeft overge-geven aen Wouter Verwiel, schoolmeester een geseet mette huijsinge, 1-3-1650.

Fol. 185v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Geldensen Glavimans ende heeft over-gegeven aen Ghijsbert Jansen van Dijck een geseet mette huijsinge, 1-3-1650.

Fol. 186r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Maeijken Peeters weduwe van Adriaen Baeijens met Frans Handrick Fransen als voocht ende Baeijen Eelants als voocht ende Wou-ter Peetersen als toesiender van de kijnderen van Adriaen Baeijens ende hebben overgege-ven aen Ghijsbert Jansen van Dijck, 1-3-1650.

Fol. 186v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Goijert Bertroms de Bruijn ende heeft overge-geven aen Cornelis Loeff, schout, een huijsken etc, 3-3-1650.

Fol. 186v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Loeff, schoiut, ende heeft overgege-ven aen Goijert Bertroms, [geen datum, foto niet goed].

Fol. 187r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert isThonisken Thonissen weduwe van Peeter Jans-sen Joncker met Jan Jansen Piggen als voocht ende heeft overgegeven aen Meeus Corst Jan Wijnen een geseet mette huijsinge etc, 14-3-1650.

Toegevoegd: Cornelis Peeters Breugelmans is voldaen, 14-3-1653. Adriaen Janss Joncker als voocht van Lijsken dochter van Peeter Janss Joncker is voldaen.

Fol. 188r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Fijken Roelen weduwe van Adriaen Hendrick-sen Timmer met Peeter Hendrickss Smit ende heeft overgegeven aen Joannis Adriaenss Sprangers, 19-3-1650.

Fol. 188v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jan Lenaertsen Textoir ende Peeter Adriaen-sen Snijder als voocht van de kijnderen van Jan voornt ende hebben overgegeven aen Ghijs-bert Peeter Baeijens, 25-3-1650.

Fol. 188v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lijsken Sebastiaenssen met Jan Janss Piggen als voocht ende heeft overgegeven aen Adriaen Corsten Mulder een huijsken etc, 12-4-1650. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 189v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lijsken Sebastiaenssen met Jan Janss Piggen als voocht ende heeft overgegeven aen Peeter Thonissen Venninckx, 12-4-1650.

Fol. 190r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Walburch Adriaenss met Lucas Cornelissen, haeren man, ende Gerit Hendrickxen van Emden, haeren soon, ende hebben overgegeven aen Johannis Adriaenss Sprangers, 16-4-1650.

Fol. 190r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Johannis Adriaenss Sprangers ende heeft overgegeven aen Walburch Adriaenss ende Geerit Hendrickssen van Emden, 16-4-1650.

Fol. 190v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Loeff, schout, ende heeft overgegeven aen Peeter Joosten Wijnants een huijsken etc, 25-4-1650.

Fol. 191r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Gieljan Janss Schalidecker ende heeft overge-geven aen Claes Aertssen de Hooch een geseet mette huijsinge etc, 6-6-1650. Er wordt be-taald via een wilkeur.

Op 11-3-1650 maken Jenneken ende Dingena Joosten Vos hun testament.

Genoemd: Joost Adriaenss Vos, vader.

Fol. 192v
Reeckeninge ad reliqua voor Jan Hendrick Goris als voocht ende Cornelis Adriaenssen als toesiender van het kijnt van Willem Handrick van Beerlecom en Willemken Adriaens, 9-4-1654.

Fol. 194r
Op 6-5-1650 maken Adriaen Anthonissen Wijnants ende Susanna Aerts hun testament.

Fol. 195r
Copij vuijten inventaris vande reduca? van Cornelis Jansen Talen, origineel van 31-1-1648.

Fol. 195v
Op 25-1-1648 soo sijn vergadert ten huijse van Cornelis Dingemans Loeff, schouth, Meeus Thoniss Snijder, toecomden bruijdegom, geassisteert met Jan Geertsen Boom, sijnen voor-kijnderen voocht ende neve met Jan Aertssen Lochten, swager, ter eenre ende Maeijken Adriaenss, toecomende bruijt, geassisteert met Peeter Corsten ende Thonis Corsten, haere swagers ter andere sijde ende stellen hun houwelijckse voorwaerden op.

Fol. 197v
Compareerden Lijsbeth Hendrickz van Gils, weduwe van Bartholomeeus Jansen Melen ge-assisteert met Adriaen Jansen den Jongen, haten tegenwoordige man ter eenre ende Jacob Janss Molengraeff als vaderlijck oom ende voocht mitsgaders Hendrick Stoffels van Gils als grootvader van smoeders sijde ende toesiendervan de seven kijnderen van Bartholomeeus Jans Molengraeff ende Klijsken Hendrickx van Gils ende hebben een accoort gesloten, 22-5-1650.

Toegevoegd: Willem Jacobs Glavimans x Geertruijt Bartholomeeus Molengraeff ende Chris-toffel Bartholomeeus Molengraeff sijn voldaen voor hun 1/6 part, 15-3-1662.

Fol. 199r
Compareerden Jan Adriaensen van Dijck ende Handrick Dierckx de Greeff op versoeck van Jan Lauriss, gesworenen lantmeeter. Er wordt bepaald waar de scheijding tussen hun erve komt te liggen, 12-2-1650.

Fol. 199v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is meester Jan Penninckx mede namens Roeloff Janss van Grinsven ende als momboir vande kijnderen van Jan Willemsen Ceijster ende Adriaen Goijertss Gerlemans ende Adriaen Goijertss Oerlemans als momboir vande kijnderen van Jan Penninckx ende hebben overgegeven aen Thonis Corst Thoniss hun deel van de erfenis van Anneken Cornelis Ghijsen, 20-12-1650.

Fol. 200r
Reeckeninge ad reliqua voor Jan Hendrick Goris als voocht ende Handrick Cornelis Bie als gewesene toesiender za van de kijnderen van Willem Handrick van Beijrlecum bij Emmeken Corneliss.

Fol. 203r
Reeckeninge ende bewijs voor Ghijsbert Jansen van Dijck als voocht ende Meeus Janss, Vlijmen, als toesiender van het kijnt Bastiaen Meeuss Molengraef sedert 5-3-1631.

Fol. 209r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Janneken Willems Petmaecker met Anthonij van Clootwijck als voocht ende Gabriel Rutten als voocht van de kijnderen van Thonis Rutten za ende hebben overgegeven aen Frans Willemsen Ammelroijen, 15-10-1650.

Fol. 210r
Op huijden desen 1e meij 1657 compareerden Iken Adriaense van Broeckhoven, Oosthoven in Duitsland, weduwe van Cornelis Janss van Almkerck ende heeft aengenomen van Corne-lis Corneliss Janse Almkerck als voocht ende Steven Adriaense van Dijck ende Heijliger Adriaense van Broeckhoven als toesiender van de kijnderen, Adriaen, Jan, Marijken ende Wouterken Jans van Broechoven.

Toegevoegd: Cornelis Corneliss Janse Almkerck als voocht ende Peeter van Dijck als toe-siender ende Hendrick Adriaense van Broeckhoven als getuijge hebben de aenneminge ge-confermeert binnen Oosthoven, 10-1-1657

Fol. 211r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Roeloff Adriaenssen ende heeft overgegeven aen Jan Peeterss Soetrickx een geseet mette huijsinge etc, 12-11-1650. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 212r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Janssen Coppen? ende heeft overge-geven aen Gieljan Jan Schalidecker een geseet mette huijsinge etc, 7-2-1651. Er wordt be-taald via een wilkeur.

Fol. 213r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Hendrick Adriaense van Broeckhoven mede namens Adriaen Verelst???, swager, ende heeft overgegeven aen Laurens ende Jan Paulus-sen, gebroeders, 11-3-1651.

Toegevoegd: Barbara Adriaens van Broeckhoven, in presentie van Heijliger Adriaenss van Broeckhoven, broeder, bekent voldaen te sijn, 24-2-1652.

Fol. 213v
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Paulussen ende heeft overgegeven aen Cornelis Janssen van Til, 2-3-1651.

Toegevoegd: Jan Paulussen Joncker is voldaen.

Fol. 214v
Copie
Op heden desen 13e september 1651 compareerde Jan Adriaenssen van Dijck weduwenaer van Dingena Anthonis ende heeft aengenomen van Cornelis Cornelis Janss als oom ende voocht ende Jan? Janss van Heijst als toesiender van de kijnderen, Peeter, Catelijn, Adriaen, Cornelis, Tonisken, Jacob ende Lijsbeth van Jan bij Dingena.

Fol. 215v
Compareerde Jan Adriaenss van Dijck ende heeft bewesen aen vijff van sijne voorkijnderen, Peeter mede namens Catelijn, Adriaen, Cornelis ende Tonisken uitwijsens procuratie van Cornelis Corneliss van Almkerck als gewesen voocht van de kijnderen, procuratie Oosthoven 1-10-1657, een geseet mette huijsinge etc, 28-6-1660. Procuratie als los vel aanwezig.

Toegevoegd: Hendrick van Castel x Anthonette van Dijck is voldaen, 27-9-1667.

Fol. 217r
Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Govertss van Duppen ende heeft over-gegeven aen Wouter Adriaenss Tuijmelaer, 27-12-1651.

Fol. 217v
[akte begint op 218v]
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht tusschen Jenneken Direckx de Greeff weduwe van Jacob Janse Glavimans, secr van Ver?????, geassisteert met Jan Dierck Tomas de Greeff, broeder, ter eenre ende Mercelis Janse x Lijsken Jacobs Glavimans ende Corstiaen Corne-liss x Maeijken Jacobs Glavimans, voordochteren van Jacob bij Lijsken Thonis Leempoel mitsgaders Jan Janss de Jongen als voocht van de kijnderen, Jan, Willem, Lijsken, Anneken, Adriaentjen ende Dierckxken van Jacob bij Jenneken ter andere sijde, 24-2-1650.

Toegevoegd: Mercelis Jans van Drongelen is voldaen.