Selecteer een pagina

Boek A

Acte 1

Rekeninge ende bewijs bij Joost Matthijss en Jan Thomass als voogden van het kijnt van Michiel Thijss bij Toenken Thomas, 1576

Acte 2

Rekeninge ende bewijs bij Korstiaen Jan Sijmenss als voogt van Sijmen Aart Jan Sijmenss, sijn broeders weeskijndt bij Heijlken Aart Joosten, 1595 ?

Acte 3

Reeckeninge ende bewijs gedaen bij Peter Adriaenss Cuijper als voogt van de kijnderen, Jan en Gijsbert, van Hendrick Adriaenss Cuijper, 21-121-1606

Genoemd: Jan Corneliss x Hilleken Hendricss en Peetr Adriaenss x Wouterken Hendricss

Acte 4

Reeckeninge ende bewijs gedaen bij Peter Adriaenss Cuijper als voogt van de kijnderen van Hendrick Adriaenss Cuijper, 27-2-1613.

Volgt een lijst met goederen etc die aan de beijde kinderen toecomen.

Acte 5

Reeckeninge ende bewijs bij Floris Henrickss Reijnen als voicht van de kinderen, Pieter, Cornelis ende Vijver, van Cornelis Pieterss Vosch bij Truijcken ???dr

Karel Hermans x Vijverken, Lijsken Jans wed van Peeter zijn met Floris Henrickss Reijnen veraccordeert, 13-1-1615.

Acte 6

11-7-1617

Reeckeninge overgelevert bij Handrick Adriaenss Oerlman van weege de weeskijnderen van Huijch Ternoijs

Reeckeninge ende bewijs ende reliqua aengebrocht bij Handrick Adriaenss Oerlman vande naergelaten goederen van Huijch Ternoijs ende Janneke Nijts en daer nu weeskijnderen aff over hebbende sijn bij naemen: Joris en Josijnken

Acte 7

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Paulus Peters Verheijden als vooght van het kindt van Gerit Adriaense Talen za en Neeltje Gijsbert Goverts, 17-3-1682.

Toegevoegd: op 19-8-1684 is dit slot bij de curateuren van den boedel van Paulus Peters Verheijden aen Arien en Corstiaen vander Vaert als oomen en toesienders voldaen.

Acte 8

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Paulus Peters Verheijden als vooght van het kindt van Gerit Adriaense Talen za en Neeltje Gijsbert Goverts,1 7-3-1682.

Toegevoegd: op 19-8-1684 is dit slot bij de curateuren van den boedel van Paulus Peters Verheijden aen Arien en Corstiaen vander Vaert als oomen en toesienders voldaen.

Acte 9

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Anthonij Timmers, secretaris tot Sprangh als bij Jenneke van Laerhoven wed en Abraham Fransen van Ameroijen en Jan van Laerhoven als voogden van de kinderen van za Cornelis Fransen van Ameroijen, 3-10-1684.

Acte 10

Compareerden voor Sebrecht van Gendt, notaris te Breda, Catharina van Dongen wed Willem Abberdaen, Sprangh, en bekende schuldich te wesen Cornelis Abberdaen, Londen, de somme van f 475, 12-9-1674.

Acte 11

Uut kragte van een arrest van 16-7-1685 bij ende van wege Mattheus Castella en Pieter van Baeijen als voogden over de kinderen van Willem Abberdaen za en Catharina van Dongen op ende jegens Cunera van Kerckhoven wed Kornelis Abberdaen heeft Johannes van Schilde te Voorburg beslag gelegd op f 6.000 die Alewijn Kornelis Kelijweg en Cunera van Kerckhoven wed Kornelis Abberdaen schuldig sijn, 21-7-1685.

Acte 12

Uut kragte van een arrest van 16-7-1685 bij ende van wege Mattheus Castella en Pieter van Baeijen als voogden over de kinderen van Willem Abberdaen za en Catharina van Dongen op ende jegens Cunera van Kerckhoven wed Kornelis Abberdaen ben ik Johannes van Schilde op 15-9-1685 te Leiden geweest bij sr Kerckhoven waar Cunera van Kerchoven zou logeren om haar te dagvaarden om op 1-10-1685 de eijsch aan te horen.

Acte 13

Arrest

Mattheus Castella en Pieter van Baeijen als voogden over de kinderen van Willem Abberdaen za en Catharina van Dongen, Sprangh, hebben vertoont het testament van Kornelis Abberdaen x Cunera van Kerckhoven van 10-11-1682 waarbij Cunera haar leven lang het vrugtgebruijck heeft. Maar zij had wel een staet en inventaris dienen te overleggen, 16-7-1685.

Acte 14

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Adriaen Peterse Verheijden als vooght en Tomas Jan Talen als toesiender over de kinderen van Paulus Peters, 9-1-1685

Acte 15

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is den secretaris van Sprangh nopende de vier kinderen van Cornelis Frans van Ameroijen op versoeck van de voogden, 28-1-1687 ten overstaen van Frans Corneliss van Ameroijen en Rombout Fransen van Ameroijen x Lijsken.

Acte 16

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Pieter van Baijen als vooght over de kinderen van Willem van Abberdaen za, overgelevert aen Pieter Abberdaen 6-5-1687.

Acte 17

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende sijn Antonij van Campen als voogt van de kinderen van Jan Cornelis Soetert alsmede Daniel Soetert ivm de vercooping van alle goederen door Maijke Jans wed Cornelis Peterse Soetert naergelaten, 4-36-1687.

Los briefje ivm een questie tussen Melis Meliss en Henrick Michielss Stockman.

Acte 18

Cunera van Kerckhoven wed Kornelis Abberdaen, overleden te Londen en Pieter van Baeijen en Mattheus Castella als voogden over de kinderen van Willem Abberdaen , Sprangh sluijten een accoort, 20-1-1686.

Acte 19

Proces:

Mattheus Castella en Pieter van Baeijen als voogden over de kinderen van Willem Abberdaen za en Catharina van Dongen contra Cunera van Kerckhoven wed Kornelis Abberdaen.

Acte 20

Proces op 26-5-1685:

Mattheus Castella en Pieter van Baeijen als voogden over de kinderen van Willem Abberdaen za en Catharina van Dongen contra Cunera van Kerckhoven wed Kornelis Abberdaen.

Acte 21

Compareerde op 26-6-1682 Mattheus Castella en Pieter van Baeijen als voogden over de kinderen van Willem Abberdaen za en Catharina van Dongen contra Cunera van Kerckhoven wed Kornelis Abberdaen. Cunera levert staet en inventaris. De voogden zijn tevreden met de staet etc.

Acte 22

Cunera van Kerckhoven wed Kornelis Abberdaen, overleden te Londen en Pieter van Baeijen en Mattheus Castella als voogden over de kinderen van Willem Abberdaen , Sprangh sluijten een accoort, 21-1-1687.

Acte 23

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Jan Michielss van Loo als vooght van het kindt, Anna Maria, van Jenneke Jans van Schijndel bij Ignatius vander Herck

Acte 24

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Jan Janss de Bie als vooght van Jan Joosten Oerlemans, soone van Joost Oerlemans vanaf 1-12-1681, actum 27-2-1693.

Acte 25

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende sijn de kinderen van Jenneke Robben Deckers wed Jan Eelens Oerlemans ivm de goederen naergelaten bij hun moeder, 4-1-1695.

Betaald aen Elia Jans Oerlemans en aen de vooght van het weeskint van Maria Jans Oerlemans.

Ondertekent door: Deenis Gielen de Haen, Joost Jaspers Smits, Wouter Jansen Leempoel.

Acte 26

Reeckeninge van Joost Jaspers Smits als vooght van Jan Ariens van Dijck ivm het versterf van Jenneken Robben, grootmoeder, 4-1-1695.

Acte 27

Op 15-9-1685 compareerde voor notaris Jacob van Leeuwen te Voorburgh Adriaen Kerckhoven, Leijden, en stelt sich tot borge voor Cunera Kerckhoven, suster, wed Cornelis Abberdaen tbv Mattheus Castella en Pieter van Baeijen

Acte 28

Quitanties van Mattheus Castella en Pieter van Baeijen als voogden over de kinderen van Willem Abberdaen tbv hun swager ??? Oos, 14-1-1686 en 26-2-1687.

Acte 29

Declaratie van salaris verdient bij Pieter Emonde, advocaat, voor Mattheus Castella en Pieter van Baeijen, Sprangh contra Cunera Abberdaan.

Acte 30

Declaratie van salaris verdient bij Job Houttuijn, procureur, in de saecke van Mattheus Castella en Pieter van Baeijen, Sprangh, als voogden over de kinderen van Willem Abberdaen bij Catarina van Dongen contra Cunera Abberdaan.

Acte 31

Extract uijt seecker schultboeck toebehoorende Geerard Verheijden, secretaris van Besoijen daer mael onder andere staet als volgt:
volgt een lijst met schulden van Mattheus Castella en Pieter van Baeijen, 7-3-1687.

Acte 32

Declaratie van Johannes vande Schilde in de saecke van Mattheus Castella en Pieter van Baeijen, Sprangh, als voogden over de kinderen van Willem Abberdaen bij Catarina van Dongen contra Cunera Abberdaan.

Acte 33

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Gabriel Kool als vooght van de kinderen van Janneke Lamberts wed Mijnis Gijsberts, ten overstaen van Jacobus Molegraef als toesiender, 29-1-1699

Toegevoegd: Willem Couver? X IJda Mijnen, Catelijn Mijnen en Janneken Mijnen mede namens Lijsbeth Mijnis, suster, sijn voldaen.

Acte 34

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende sijn de secretaris van Sprangh en Peeter Talen als vooght van sijne kinderen ende Lijsbeth wed Jan Cartois van de vercoopingen van de goederen naergelaten bij Aeltje Jonkers wed Jan Taelen, 8-5-1702.

Peeter Talen krijgt ¾ en Lijsbeth ¼.

Acte 35

Quitantie van 22-3-1698 dat Denis de Haen als vooght van Jan Ariens van Dijck ontvangen heeft van Wouter Janse Leempoel.

Acte 36

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Denis de Haen als vooght van Jan, soone van Arien Rommen van Dijck en Maria Oerlemans, gesloten bij Joost Jaspers Smits,11-2-1704

Boek B

Acte 1

Compareerde te Cappel Jan Brenten? en gelooft schuldig te wesen Dirck Corsten Lotte als vooght van de kinderen van Peeter Corsten Lotte bij Maijken Jans van Poppel..

Genoemd: 14-12-1681.

Acte 2

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Arien Damen Rommen als vooght van de twee kinderen van Peeter Baijens za en Lijsken Peters Snijder za, 25-1-1684.

Acte 3

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Jan Gijsberts Verhagen als vooght van Adriaen, kindt van Elandt Adriaen van Dongen ende Toniske Gijsbrecht Verhagen ivm het versterf van moederlijcke grootvader, 25-2-1684.

Acte 4

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Adriaentje Peters Otterdijk wed Dirck Corsten Lotten als gewesene vooght van de twee kinderen van Peter Lotten en Maijken Jans van Poppel, 12-4-1685.

Acte 5

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Antonij van Campen als vooght van de kinderen, Adriaen en Maria, van Jan Corneliss Soetert van de goederen die Jan en Maeijken Jans wed Cornelis Peterss Soetert, alhier overleden, naer gelaten hebben, 25-2-1694.

Toegevoegd: Jacobus Berol is voldaen, 4-11-1695. Quitantie ookals los vel aanwezig.

Los vel: Adriaen Janss Soetert is voldaen, 12-3-1697.

Acte 6

Ignatius van der Herck en Jenneke Janssen van Schijndel, egtelieden, bekenne van de weduwe van Willem Vloots gelevert te sijn van f 250, 7-5-1683.

Ondertekent door Ignatius, Jan Pauwelse van Schijndel en Maria Venix.

Acte 7

Maria Vennincx wed Jan Pauwels van Schijndel bekenne schuldich te wesen aen Margriet van Cuijck wed Jacob Scholt f 100, dit tbv haar swager Ignatius vander Herck, 18-5-1686.

Mede ondertekent door Jan Michielsse van Loo.

Acte 8

Maria Vloots wed de Jongh is voldaen van f 250, waelwijk 26-10-1695.

Acte 9

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Jan Michielss van Loo als vooght van het kindt van Jenneke van Schijndel bij Ignatius vander Herck, 27-3-1696.

Acte 10

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Adriaen Mustert als vooght van de kinderen Dirck Sprangers sedert 9-1-1697, actum 1-12-1710.

Ondertekent door: Christia Sprangers, Cornelis Sprangers, P Sprengers en Pieternel Sprangers.

Acte 11

Compareerde Adriaen Mutsaerts als vooght ende Jacob Mutsaerts als toesiender van de kinderen van Dirck Sprangers bij Lijsbeth Mutsaerts ter eenre ende Gijsbertje Corst Gijsberts lest wed van Dirck Sprangers ter andere sijde sluijten een accoort, 9-1-1697.

Acte 12

Reeckeninge bewijs ende reliqua die doende is Jacob Wouters als vooght van Laurens Ariens van Dijck soone van Arien Romme van Dijck en Wouterke Lauris, 8-1-1699.

Acte 13

??? ??? ijn t jaer anno negen ende seventich met Aeri Jansch van Gorp als toesijnder in verschijden reijsen tot Cappel ende tot Sprangh samen gegaen en maeken ??? de loon en tot ackvief te krijgen dat wij saemen vertert hebben.

Op 15-8-1679 voor Sijcken Peeters Lotten een hoet gekoft tot Waelwijck,

Sijken Peters aengenomen

Sijken naar school laten gaan etc

Stapel losse quitanties betreffende acte 4