Selecteer een pagina

Dit boeck is gemaekt bij Aert Adriaenss Glauman, secretaris inden dorpe van Sprangh ende bij hem gecocht ende betaelt inden jaere 1626 beginnende opten xxvje Jannuarijns 1626 bij-den tijden dat Hendrick Jans Persijn schout was.

Handrick Janss Persijn, schout

Handrick Stoffels
Handrick Lamberts de Hooch
Jacob Jans Glauman
Jan Peterss van Heijst
Thonis Corn Janss
Heemraders

Gecocht voor … gulden

In nomine Domini nostri Jesi Christi Amen

Geeraert Melssens, 1630

Anno 1630

Fol. 1r
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bijde gelijcke kinderen ende erffgenamen van Jan Janss Gijben ende Claes Dirickxss za die sij verweckt hebben in echte bedde bij Neeltijn Goeijaert Jan Peeter Faessendr bij namen Jan Janss Gijben den Jonghen, Govert Janss Gij-ben, Adriaen Janss Gijben, Bastiaen Toniss x Geretken Jan Gijbendr, Maeijken Jan Gijbendr met haeren gecoren voocht met Peeter Gijben als bloetvoocht van het naergelaten wees-kijndt van Claes Dierckxss bij Neeltijn Goijaert voorss, 26-1-1626.

Fol. 2r
Op alle conditien ende voorwaerden hiernaer beschreven soo willen de gelijcke kinderen en erffgenamen van Jan Ariaens Leeu za erfhuijs houden ende vercoopen allen de haffelijcke goederen die den voorn Jan Adriaenss Leeu met Lijntken Meeus sijne huijsvrouw za te samen beseten hebben.
Op 5-2-1626 wordt er afgerekent door Cornelis Peeterss Leeu in presentie van Peeter Adri-aenss Greijn als bloetvoocht van onmondige van Jan Tonis Meeus za.

Toegevoegd op op los vel: De erfgenamen van Lijsken Geritsdr huijsvrou van Meeus Jan Adriaenss portie, ƒ30, en de erfgenamen van Meeus Jan Adriaenss, Jan Tonis portie, ƒ 30, Adriaen Janss Leu kijnder, ƒ 10, en Cornelis Peters van wegen Salomon Laureijs, ƒ 10, delen het geld, in presentie van Jan Toniss Stevenss, 21-6-1630.
Peeter Adriaenss Greijn als voocht van de kijnderen van Jan Tonis Meeus is door Cornelis Peeterss Leeu voldaen. Lijsken Gerits is voldaen, Jan Toniss is voldaen.

Los vel bij folio 4r met rekening ad reliqua voor Cornelis Peeterss Leeu

Fol. 4r
Inventaris aengebrocht bij Wouter Dirck Jan Geritss ende dat van alle de erffelijcke ende haeffelijcke goederen die hij met Maeijken Adriaenssdr za te samen beseten hebben.

Fol. 4v
Op 7-2-1626 heeft Wouter Dirck Jan Geeritss aengenomen sijn weeskint, Jan, van Joost Adriaenss Vosch als bloetvoocht en Wouter Jan Wouter Claess de Bont als toesiender.

Fol. 5v
Op alle conditien ende voorwaerden hiernaer beschreven soo willen Meeus Janss Willemss als bloetvoocht ende Jan Janss Lijndreijer als toesiender vande kinderen van Bartolomeeus Janss Molengraeff za bij Aentken Janssde za erffhuijs houden, 10-2-1626.

Fol. 8v
Compareerden Adriaen Dircxss x Anneken Tielemansdr mede namens Beatris Tilemansdr ter eenre ende Geerit Cornelis namens sijn weeskinderen bij Aentken Janssdr mede namens Rombout Antonis Leempoel x Jenneken Gijsberts ter endere zijde en sluijten een accoort mbt het versterf van Jan Tielemanss ende Lijsken Janssdr ende hare kinderen za.
De vader van Jan is Tieleman Jacobs. De andere partij krijgt de goederen van Jan Adriaenss x Aentken Dircxssdr, beide za, 11-2-1626.

Fol. 9r
Op huijden datum desen xe dach der maent februarij anno 1626 so sijn in minnelijcke over-comen ende metten anderen veraccodeert Jan Janss van Dijck x Maeijken Eerits ende na-mens Corstiaen Gerit Geldens, sijn swager. Jan mede als toesiender ende Meeus Jan Wil-lemss als bloetvoocht vande naergelaten weeskinderen van Meeus Janss Molengraeff za bij Aertken Janssdr. Meeus als toesiender ende Gijsbert Peterss Quatael als bloetvoocht van de kinderen van Jan Peterss Quatael za bij Maeijken Jan Meeuss Molengraeff. Jan Peterss Rommen x Aenken Cornelis Baijens ende mede namens sijne huijsvrouwe susters ende broeders. Corstiaen Handrick Geldens voorss mede als bloetvoocht vande kinderen van Pee-ter Handrick Geldens za. Allen als erffgenamen van Jan Jan Meeus Molengraeff en Lijsken Geldensdr, oomen en meijen, ende als erffgenamen van Bartholomeeus Janss Molengraeff za ter eenre ende Lucas Geerts van Hout als bloetvoocht ende Peeter Jan Huijb Sijmons als toesiender vande kinderen van Louweris Geertss van Hout bij Maeijken Jan Huijb Sijmons za ter andere sijde.

Fol. 10r
Op alle conditie ende voorwaerde hier naer beschreven soo willen Lucas Geertss van Hout als bloetvoocht ende Peeter Jan Huijb Sijmons als toesienders vande kinderen van Louweris Geeritss van Hout bij Maeijken Jan Huijb Sijmons erffhuijs houden ende vercoopen de goe-deren van Louweris Geeritss ende Maeijken, 16-2-1626
Op folio 13r staan de verkochte goederen van Jan Jan Meeus Molengraeff.

Fol. 13v
Op alle conditie ende voorwaerde hier naer beschreven soo willen Jacob Handricks de Bie als bloetvoocht ende Adriaen Cornelis van Esch als toesiender van de kinderen van Jacob Willem Jacobss bij Maeijken Geldens erffhuijs houden ende de goederen van Jacob ende Maijken vercoopen, 21-2-1626.

Fol. 19r
Dit sijn de goederen die de gelijcke kinderen ende erffgenamen van Willem Jacobss van Campen za te samen toe comen, 21-2-1626.

Los vel bij fol. 21
Compareerden Gerit Cornelis met Jan Aetken Aertss als bloetvoocht ende Jan Dirckxss de Laet als toesiender van de kinderen van Gerit bij Aentken Janssdr ende hebben overgegeven Rom Antoniss Smit, 16-7-1626.

Opten selffden dito compareerden Rom Toniss Leempoel [Smit doorgestreept] ende Jenne-ken Gijsbertssdr, sijne tegenwoordige huijsvrouwe, geassisteert door Jan Adriaen Aertss als bloetvoocht ende Jan Dirckxss de Laet als toesiender van de kinderen van Adriaen Janss bij Jenneken Gijsbertss. Zij maken een testament.
Los vel bij fol. 21
Ick Gerit Aertss bekenne voldaen te sijn door Willem Cornelis Aertss, mijn voocht ende oom, van de adminstratie mits dat Jenneken Aertss de obligatien sal behouden, 8-3-1628.

Fol. 22r
Compareerde Janneken Wouter Gijsbertsdr weduwe Aert Geritss geassisteert met Frans Handrick Franss ter eenre ende Jan Geritss, Jan Aert Geritss van Nispen x Lambertken Ge-ritsdr, Peeter Schalcken als man ende voocht geweest van Claercken Geritsdr mede namens Hendericxken Geritsdr ende Aentken Geritsdr, haere susters ter andere sijde en hebben een accoort gesloten, 26-2-1626.

Fol. 22v
Op alle conditie ende voorwaerde hier naer beschreven soo wil Claes Goijaertss de Wit als bloetvoocht van het kind, Willem, van Andries Niclaess de Wit bij Erken Tonisdr erffhuijs hou-den en de goederen van de ouders, za, van Willem vercoopen, 3-2-1626.

Fol. 23v
Dit sijn de goederen die de weeskinderen van Claes Andries de Widt allen aengaen.

Toegevoegd: Op 13-6-1627 is er afgerekent met Peter Andriess de Wit vanwege de kinderen van Claes Andriess, sijne broeder.

Fol. 24v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kinderen van Dries Claes de Width ende Erken Toniss, beide za. Bij namen Tonis Driessen ende Peeter Driessen, Huijbert Claess x Jenne-ken Driessen, Eertken Driessdr en Lijsken Driessdr, Claes Goijaertss mede als voocht ende Jan Aertss als toesiender, met Lijntken Janss de Wit, vande kinderen van Nicolaes Driess bij Lijntken Janss voorss ende dat van de erffelijcke goederen, 3-2-1626.

Fol. 26r
Op alle conditie ende voorwaerde hier naer beschreven soo willen de gelijcke ereffgenamen van Jan Mateeuss Dolck ende Janneken Janssdr met Gijsbertken Henricxssdr sijne overle-den huijsvrouwe erffhuijs houden en de goederen van Jan Matheeuss ende sijne overleden huijsvrouwe vercoopen, 2-.3-1626.

Fol. 27rbis
Op alle conditie ende voorwaerde hier naer beschreven soo willen de gelijcke erffgenamen van Handrick Corsten Smidt en Wouterken Dircxss met de erffgenamen van Maeijken Janss dr erffhuijs houden ende goederen van Handrick vercoopen, 3-3-1626.

Toegevoegd: op 9-3-1627 is er met de kinderen van Dirck Dirckss van Campen, vanwege hun susters overlijden, afgerekend.

Fol. 30r
Compareerde mr Jan Smidts, schoolmeester te Sprang, ter eenre ende Adriaen Meertens Kersmaker ter andere sijde. Zij sluiten een accoort betreffende goederen die Tonisken Hen-dricks, sijne moeder, heeft naergelaten aan voorss Smidts huijsvrouwe, 4-3-1626.

Fol. 30v
Rekeninge ende bewijs voor Dirck Adriaenss Langh sijnen ontfanck ende vuijtgeeff voorde kinderen van Peeter Jacob, 5-3-1626. Het geld dat Dirck heeft uijtgegeven gaat af van het geld dat Maeijken Peeters uit de gemene boedel heeft gekregen.

Fol. 31r
Op heden datum desen ve dach meert anno sestien hondert ende ses ende twintich compa-reerde Andries Goijart Gijsbertss als bloetvocht ende Peeter Toniss Leempoel als toesiender vande weeskinderen van Peeter Gijsbertss bij Grietken Jacobssdr ende Jan Joost Dielen als bloetvocht ende Peeter Toniss Leempoel als toesiender van de weeskinderen van Claes Mi-chielss bij Tonisken Jacobssdr ende Peeter Toniss Leempoel als bloetvocht ende Peeter Adriaenss Gaeijs als toesiender vande weeskinderen van Peeter Jacobss bij Engelken Pee-tersdr ende Peeter Tonis Leempoel als bloetvocht ende van het weeskint van Sijmen Jacobss bij Eeltke Gijsbertssdr ter eenre ende Goijaert Deeniss als man ende vocht van Soetken Adri-aenssdr ende Adriaen Hendricxss ende Gijsbert Peeterss Quatael als vochden ende toesien-ders vande kinderen van Jan Frans bij Neeltken Cornelisdr ende Louwereijs Willems als bloetvocht van het kint van Corstiaen Willemss bij Willemken Martens ende Willemken Mar-tensdr, present, ende Adriaen Hendricxss Mulder als man ende vocht van Claesken Mar-tenssdr ter andere zijde. Zij sluiten een accoort mbt het versterff van de kinderen van Lou-werijs Adriaen Louwen bij Maeijken Jacobssdr za en de goederen van Adriaen Louwen en Grietken Cornelisdr, beste vader en moeder.

Fol. 32r
Scheijding ende deeling aengebrocht bij Goijaert Deeniss Roock als man ende vocht van Eeltken Adriaen Louwendr ter eenre ende Adriaen Hendricxss Mulder als man ende vocht van Claesken Mertensdr ende Adriaen Hendricxss met Gijsbert Peeterss Quatael als vooch-den ende toesienders vande kinderen van Jan Franss bij Neeltijn Cornelissdr ende Lauwris Willemss als bloetvocht van het kint van Corstiaen Willemss bij Willemken Martenssdr ende Willemken Martenssdr present ende dat van alle erffelijcke goederen die Adriaen Louwris ende Grietken Cornelissdr, haerliede vader ende moeder ende bestevader ende bestemoe-dermet oock de goederen van Louwereijs Adrianss Louwen ofte sijn kinderen, haer lieden broeder ende neve. Actum 5-3-1626.

Toegevoegd: Goiijaert Deniss is voldaen door Adriaen Hendrickss Molder ende Sijmon Ja-cobss x Jenneken Janssdr.

Fol. 33r
Scheijding ende deeling aengebrocht bij Adriaen Tijssen als bloetvocht ende Jan Adriaens van Hulst als toesiender van de kinderen van Aert Schalcken bij Willemken Meeussdr ende Lijntken Meeussdr weduwe van Aert Geeritss ende Jan Adriaens Roos ende Adriaen Adri-aenss Roos ende Adriaen Janss Leempoel ende hem sterckmakende voor haer andere con-diventen ende erffgenamen van Aert Geritss ende Jan Adriaens Hulst als man ende vocht van Aentken Meeussdr za, allen als erffgenamen van Meeus Toniss Cremer ende Gijsbert-ken Willemssdr, 7-3-1626.

Fol. 34r
Op huijden datum ondergeschreven compareerden Jan Corneliss Potter woonende inde lan-den van Eeten ter eenre ende Neeltken Adriaenss Glavimans weduwe Bernt Janss Potter ter andere zijde en sluiten een accoort mbt het versterf van het kint van Bernt en Neeltken, 13-3-1626.

Fol. 34v
Rekeninge ende bewijs voor Jan Antoniss als toesiender vant kint van Wijn Willemss ter wijlen Corst Jan Wijnen als bloetvocht overleden is.
Aldus gerekent ten overstaen van Jan Janss van Orten ende Neltken Willemssdr als procura-tie hebbende van Cornelis Pieterss, haren man, als bloetvocht van de kinderen van Jan Pee-terss ende Jaetken Willemssdr, present, ende Willem Huijgen als toesiender ende Denis Goijaertss Roock als bloetvocht ende Peeter Toniss Leempoel als toesiender van de kinderen van Aert Wouterss ende vervangende sijne mede condiventen van sijnent wegen ende Cor-nelis Peeterssen Leeu ende Wouter Corsten, 13-2-1626.

Fol. 37v
Rekeninge, bewijs ende reliqua van Bertram Joosten als bloetvocht ende Baijen Eelantss als toesiender van de kinderen van Hendrick Peeterss de Bruijn za bij Adriaentken Tonissdr, 12-3-1626.

Fol. 40v
Rekeninge ende bewijs voor Bertram Joosten als bloetvocht van de kinderen van Jan Pee-terss de Bruijn ende Hendrick Peeterss de Bruijn van de naergelaten goederen van Hendrick Peeterss de Bruijn, 17-3-1626.

Fol. 43r
Rekeninge ad reliqua van Baijen Eelen als bloetvocht ende Peeter Jan Rommen als toesien-der van het kindt van Tonis Jacobss Oermans bij Lijntken Jan Rommen bij namen Adriaen Tonis Jacobss Oermans.
Deze voorss rekeninge heeft Baijen Eelantss aende gelijcke erffgenamen van het voorss weeskint aengetelt bij namen Corst Hendricxss Geldens als bloetvocht van Peeter Hendrick Geldens weeskint ende Jan Adriaenss Roos als bloetvocht van de kinderen van Wouter Die-liss ende als bloetvocht van het kindt van Sacherijs Aert Lochten en Baijen Eelants als bloet-vocht van het kindt van Tonis Jacobss, Anneken Toniss ende Janneken Toniss, 17-3-1626.

Fol. 46r
Op heden desen datum xiiije dach der maant februarij anno 1626 compareerde Jan Toniss ende Joost Dircxss Campen wednr Maeijken Tonissdr mede voor zijn kinderen ende Aert Jan Thijss als man ende vocht van Anneken Tonissdr ende gesamenderhandt sterckmakende voor hun andere susters ende broeders ter eenre ende Jan Janss van Orten als man ende vocht van Maijken Willemssdr ende Nelken Willemssdr x Cornelis Peters als bloetvocht van de kinderen van Jan Peter Willemss, procuratie, 24-1-1626 notaris te Gorcom, ende Juetken Willemss x Jan Peter Willemss, present, ende Willem Huijgen als toesiender ende Denis Goijaertss Roock als bloetvocht van de kinderen van Adriaen Corsten Schaep ende Aert Wouters Gester als vader ende toesiender van sijn kinderen bij Peerken Adriaenssdr ende Peeter Toniss Leempoel als bloetvocht van Aert Wouterss Gester kinderen ende mede als bloetvocht van het kindt van Adriaen Adriaenss Leempoel ende Peeter Toniss Leempoel me-de namens sijne andere condivendenten ende Adriaen Janss Leempoel mede namens sijne andere condivendenten ende Wouter Corsten mede namens sijn susters ende broeders, Aert Wouters Gester als bloetvocht ende Cornelis Peeterss Leeu als vader van sijn kinderen bij Jenneken Cornelisdr ende Jan Adriaenss Roos als oom ende toesiender van de kinderen van Sijmon Aertss bij Hester Geritssdr ende Tonis Aertss Oerman mede namens sijne andere condivendenten ter andere zijde.Zij sluiten een accoort mbt het versterff van Maeijken Wij-nants, dochter van Wijnant Willemss ende Aentken Toniss, van de goederen gekomen van Tonis Janss Gester ende Tonisken Adriaenssdr, haer bestevader ende bestemoeder, 14-3-1626.

Fol. 46v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Bertram Joosten als bloetvocht van de kinderen van Hendrick Peeterss de Bruijn za bij Aerjaentken Roelen bij namen Leentken Hendricxssdr voor d’een helft ende Baijen Eelants als bloetvoocht van het kindt van Tonis Janss ende Jan Adriaenss Roos als bloetvocht van de kinderen van Wouter Dieliss ende Sagerijs Aertss Lochten mede namens sijn kint bij Geeriken Tonissdr ende Corst Hendrick Geldens als bloet-vocht van de kinderen van Peeter Hendrick Geldens, Anneken Tonissdr present, ende Baijen Eelants ende Sacherijs Aertss Lochten namens Jenneken Tonisdr voor dander helft ende dat van de goederen die Adriaen Hendrikcxss de Bruijn za, weeskindt van Hendrick Peeterss de Bruijn en Aerjaentken Tonissdr, achtergelaten heeft, 17-3-1626.

Fol. 47v
Compareerden Jan Corstiaens mede als bloetvocht van de kinderen van Merten Adriaens Kersmaeker, Rombout Mertenss mede present, ende Jan Corsten als bloetvocht ende Jan Janss Lijndreier als toesiender van de kinderen van Adriaen Peeterss Lijndreijer, Jan Adri-aenss present, Jan Janss voorss ende Gijsbert Janss met Janneken Janssdr, samen namens andere broeders ende susters, Jan Janss voors namens sijne susters ende hebben overge-geven met een verlije so als recht is aen Willem Claess Bijesman een geseedt met huijsinge, 17-3-1626.

Toegevoegd: Gijsbert Janss van Dijck, Willem Claess x Anneken Janss van Dijck, Peter Adriaenss x Jenneken Janss van Dijck, Gijsbert namens Jan Janss x Maeijken Janss van Dijck, Aert Hoesma x Peterken Jans van Dijck, Gijsbert voorss namens de kinderen van An-tonis Berntss ende het kint van Meeus Janss Molegraeff, Denis Aert x Jut Janss van Dijck, Rombout ende Adriaen Mertenss van Dijck, Jan Adriaenss van Dijck mede namens Jan Corstiaenss zijn voldaen door Willem Claes Biesman.

Fol. 48r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Aert Adriaenss Glavimans, secr. Sprang, man en-de vocht van Maeijken Willemssdr ter eenre ende Gelden Willemss Decker voor ¼ ter andere zijde ende dat van de goederen van Melis Meliss Glavimanss ende Lijsken Peeterssdr, 21-3-1626.

Fol. 50r
Compareerden Goijaert Gijsbertss als bloetvocht ende Peter Toniss Leempoel als toesiender van de kinderen van Peeter Gijsbertss za bij Grietken Jacobssdr ende hebben overgegeven aen Jan Janss Textor een geseet met timmeringen, 23-3-1626. Er wordt betaald via een wil-keur.

Fol. 50v
De goederen van Dingeman Janss Bogaert ende Claesken Janssdr.

Fol. 51r
Op alle conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo willen de gelijcke kinderen van Adriaen Willems Textor ende Judich Janss erffhuijs houden.
Jan Janss Textor als vocht van de kinderen bij namen Willem, Wouter ende Adriaentken en-de Cuentken x Bastiaen Willemss krijgen het geld, 24-3-1626.

Fol. 54r
Op huijden datum desen xxve martius anno 1626 compareert Joost Adriaen Jacob Wijnants ende heeft aengenomen sijn kint, Peeter, bij Willemken Zegers ende dat van Adriaen Zegers als bloetvocht.

Fol. 55r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Bertram Joosten als bloetvocht van het kint van Handrick Peeterss de Bruijn bij Adriaentken Roelendr, Geeman Franss als bloetvocht van de kinderen van Peeter Janss Cock bij Heijltijn Peeter de Bruijn ende Baijen Eelants als bloet-vocht van het kint van Tonis Geerit Jans Gerit Oerlmans bij Lijntken Jan Rommendr, Jan Adriaenss Roos als bloetvocht van de kinderen van Wouter Dieliss za bij Geerken Tonis Janssdr, Corst Handrick Geldens als bloetvocht van het kint van Peeter Handrick Geldens bij Maeijken Tonisdr, Sacherijs Aert Lochten mede als vader ende toesiender ende Baijen Eelants als bloetvocht van sijn kint bij Geeriken Tonisdr van de goederen van Peeter Handricxss de Bruijn en Anneken Jacobssdr, 27-3-1626.

Fol. 56r
Scheijdinge ende deelinge aengebricht bij de kinderen ende erffgenamen van Tonis Janss Prasser bij namen Jan Toniss Prasser, Joost Dircxss van Campen x Maeijken Tonissdr mede als vader ende vocht van sijn kint bij Maijken, Aert Janss Tuijn als man ende vocht van Anne-ken Tonissdr, Tonis Adriaen Jacob Wijnants als bloetvocht alleen in desen ende hier naer als toesiender van hde kinderen van Tonis Janss Prasser bij namen Adriaen, Lijsken ende Aechtken, Lijsken ende Adriaen present, ende dat van de goederen van Tonis Janss Prasser ende Tonisken Adriaenss za, 30-3-1626.

Fol. 57v
Op huijden datum desen xxxe martij anno 1626 compareerde Gijsbert Adriaenss Onrost ende Mr Jan Smidt als bestevader ende toesiender van het kint van Jan Adriaenss Onrost bij Jen-neken Janssdr za ter eenre ende Hilleken Corstiaenssdr wed Jan Adriaenss Onrost met Cor-nelis Corsten, haren broeder, ter andere zijde en sluiten een accoort.

Toegevoegd: oa. Joost Handricks betaelt.

Fol. 59r
Comparteerden vandaeg anno ut die Jan Smidts, schoolmr tot Sprang, ende heeft aengeno-men van Gijsbert Adriaenss Onrost als bloetvocht het kint, Maeijken, van Jan Adriaenss On-rust bij Jenneken Janssdr.

Fol. 59r
Compareerden Sacharias Aert Lochten mede als vader ende vocht van sijn kijnt bij Geriken Tonisdr ende Baeijen Eelantss als bloetvocht van het kijnt, Jan, van Tonis Jacob Gerit Oerl-mans, samen namens Jan Adriaenss Roos als bloetvocht van de kinderen van Wouter Dielis bij Geriken Tonisdr, Baeijen mede als toesiender van de kinderen voorss, Corstiaen Handricxss als bloetvocht ende Baeijen als toesiender van het kint van Peeter Handricxss bij Maeijken Tonisdr ende Anneken Tonisdr met Janneken Tonisdr ende hebben overgegeven aen Peeter Huijbertss Goerhart, 30-3-1626.

Fol. 59v
Compareerden Jan Claessen de Greeff ende Truijcken Claessen de Greeffsdr, sijne suster, ende hebben overgegeven aen Jan Michielss Schoenmaker een geseedt mette huijsinge, 31-3-1626. Betaald wordt met een wilkeur.

Toegevoegd: de schuld wordt overgedragen aan Jan Tonis Praser. Goijart Bertroms de Bruijn x Katelijn Gerits wed Jan Toniss Praser krijgt in 1642 geld.

Fol. 60v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de gelijcke kinderen ende erffgenamen van Corstiaen Peeters Lakencooper ende Maeijken Adriaensdr soo voor als naekijnderen: Peeter, Adriaen, Corstiaen Corstens x Lijsken als voorkijnderen van Corstiaen bij Grietken Adri-aensdr, Cornelis, Jan ende Hilleken voor kijnderen bij Maeijken Adriaenssdr, Dielman Pee-terss als bloetvocht ende Cornelis Corsten als toesiender van de kijnderen van Corstiaen Pee-ters bij Maeijken: Corstiaen ende Adriaen ende dat van de goederen van Corstiaen en Maeij-ken, 2-4-1626.

Fol. 62r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Tonis Adriaenss Bie ter eenre ende de erffgena-men van Aeltken Adriaens Willemssdr bij namen Jacob Joosten mede als vocht van het kint van Geerit Peeterss bij Sara Wouterss, Sara present, ende Adriaentken Adriaenssdr ter ande-re sijde ende dat van de goederen van Tonis Adriaenss de Bie ende Aeltken Adriaen Wil-lemss, 3-4-1626.

Fol. 63r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de gelijcke erffgenamen van Joost Adriaen Leen-houder ende Jenneken Driesdr za bij namen: Cornelis Bastiaens als toesiender van het kijnt van Adriaen Adriaenss Leempoel ende mede namens Peeter Toniss Leempoel als bloetvocht van het voorss kijnt, mede als bloetvocht ende Aert Wouterss de Gester als vader ende toe-siender van sijn kijnderen bij Peeterken Adriaenssdr ter eenre Dries Adriaen Haermens als bloetvocht ende Denis Goijaertss Rock als toesiender van het kijnt van Adriaen Corsten Schaep, Adriaen Janss Leempoel mede namens susters, broeders en susters ende broeders-kijnderen, Jacob Janss Glavimans mede namens Peeter Toniss Leempoel, swager, Peeter Aertss Oerlmans ende Tonis Aertss Oerlmans mede namens susters, broeders ende mede condivendenten ende Wouter Corstiaenss mede namens susters ende broeders, 10-4-1626.

Fol. 64v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de gelijcke erffgenamen van Jan Jan Meeuss Mo-lengraeff ende Lijsken Geldensdr za bij namen: Meerten Jan Willems als bloetvocht ende Jan Janss Lijndreier als toesiender van het kijnt van Meeus Janss Molengraeff bij Aentken Janssdr, Gijsbert Peeterss Quatael als bloetvocht ende Meeus Jan Willemss als toesiender van de kijnderen van Jan Peeterss Quataal bij Maeijken Jan Meeussdr ende Jan Aertss Rommen x Aentken Cornelisdr ende Peeter Baeijenss als bloetvocht ende Meeus Jan Wil-lemss als toesiender van de kijnderen van Cornelis Baeijens bij Geetken Jan Jan Meeuss, Maeijken Cornelisdr, present, Jan Janss Lijndreijer geconstitueert van Dingena Adriaen Jan Meeuss x Samuel Laurens, procuratie Rotterdam, Corst Handrick Geldens mede als bloet-vocht ende Baeijen Eelen als toesiender van de kijnderen van Peeter Handrick Geldens bij Maeijken Tonis Janssdr ende Jan Janss Lijndreier x Maeijken Geerit Geldens mede namens Corst Geerit Geldens, allen erffgenamen van Lijksen Geldens, 9-3-1626.

Fol. 66r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij erffgenamen van Jan Jan Meeuss Molengraeff bij namen: Meerten Jan Willems als bloetvocht ende Jan Janss Lijndreier als toesiender van de kijnderen van Meeus Janss Molengraeff bij Aentken Janssdr, Gijsbert Peeterss Quatael als bloetvocht ende Meeus Jan Willemss als toesiender van de kijnderen van Jan Peeterss Quataal bij Maeijken Jan Meeussdr ende Jan Aertss Rommen x Aentken Cornelisdr ende Peeter Baeijenss als bloetvocht ende Meeus Jan Willemss als toesiender van de kijnderen van Cornelis Baeijens bij Geetken Jan Jan Meeuss, Maeijken Cornelisdr, present, Jan Janss Lijndreijer geconstitueert van Dingena Adriaen Jan Meeuss x Samuel Laurens, procuratie Rotterdam, 9-3-1626.

Fol. 67r
Op alle conditien ende voorwaerden hier vooren geschreven soo willen Wouter Janss als bloetvocht ende Tonis Cornelis Janss als toesiender van de kijnderen van Jan Wouter Claess de Bont bij Maeijken Peeterssdr erffhuijs houden, 16-4-1626.

Fol. 70r
Op huijden datum desen xviije aprilis annon1626 compareerden Peeter Toniss Vosch, Aert Toniss Vosch, Bastiaen Segers x Willemken Toniss Voschdr ende Handrick Harmans, Vlij-men, procuratie hebbende voor Govert Harmenss Jaspers X Judich Antoniss Vosch, procu-ratie Heusden 7-3-1626, ter eenre ende Peeter Adriaenss Snijder als bloetvocht van de kijn-deren van Adriaen Goijaertss bij Peeterken Aertssdr ende sluijten een accoort mbt het ver-sterff van Toniss Peeterss Vosch ende Lijsbet Janssdr ende het weeskijnt van Jan Toniss Brouwer ende Maeijken Dieliss za.

Fol. 71r
Scheijdinge ende deelinge aengebrcht bij de gelijcke kijnderen ende erffgenamen van Tonis Peeterss Vosch nij namen: Peeter, Aert ende Willemken x Bastiaen Segers ende Handrick Harmans, Vlijmen, procuratie hebbende voor Govert Harmenss Jaspers x Judich Antoniss Vosch ende dat van de goederen van Toniss Peeterss Vosch ende Lijsbet Janssdr, 18-4-1626.

Fol. 71v
Op conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo willen Tonis Corsten als bloetvocht ende mrs Jan Huijbertss als toesiender vanm de kijnderen van Huijbert Jan Peeter Toniss bij Peerken Jan Adriaenss Oermans erffhuijs houden van de goederen van Huijbert ende Peer-ken, 19-4-1626.

Fol. 73r
Compareerden Mecheltken Janssen huijsvrou van Willem Aert Joosten za met Joost Janss, broeder, ende Jan Willem Meerts, neve, ofte bloetvoocht van hare kijnderen bij Corn Willem Meerts za ter eenre ende Aert Geritss Met? als bloetvocht ende Joost Peeter Joosten als toe-siender van de kijnderen van Willem Aert Joosten ter andere sijde. Zij sluiten een accoort mbt het versterf van Willem Aert Joosten, haren man, en Aert Joosten Smits, haren mans vader, 2-2-1626.

Toegevoegd: Jan Huijberts Goethart x Mechelken Janss betaelt, 8-8-1628.

Fol. 73v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Aert Geerits Met? als bloetvocht ende Joost Pee-ter Joosten als toesiender van de kijnderen van Willem Aert Joosten bij Haesken Peeters ter eenre ende Aert voorss als bloetvocht ende Jan Evertss alks toesiender van de kijnderen van Joost Aert Joosten bij Neeltken Janssdr ende Jasper Joosten present, Jan Evertss ende Jas-per Joosten namens Neeltken Janssdr, sijne moeder, 2-2-1626.

Fol. 74v
Inventaris aengebrocht bij Janneken Gijsbertssdr wed van Adriaen Janss van de goederen die sij tesamen beseten hebben.

Fol. 75r
Op huijden datum desen iiij februarij anno 1626 soo heeft Jenneken Gijsbertss wed van Adri-aen Janss aengenomen van Jan Adriaen Aertss als bloetvocht ende Aert Jan Dircxss met Gerit Cornelis als toesiender haer kijnderen, Dirck ende Peeter, bij Adriaen Janss.

Toegevoegd: Peeter Adriaens is voldaen door Rombout Thoniss Leempoel, sijne schoonva-der, in presentie van Aert Jan Dircxss, sijne oom, 8-12-1644.

Fol. 75v
Compareerden Geeman Frans als bloetvocht ende Bertrom Joosten als toesiender van de kijnderen van Peeter Janss Cock bij Heijltken Peeter de Bruijnsdr ende hebben overgegeven aen Hendrick Stoffels een acker lants, 19-4-1626. Er wordt betaald met een wilkeur.

Fol. 76r
Compareerden Maeijken Adriaenssdr wed van Adriaen Heijligers met Corstiaen Heijligers als bloetvocht van de kijnderen van Adriaen bij Maeijken ende hebben ten waerborge gestelt een geseedt mette huijsinge tbv Jos Kommert Castelijn ende scholtus tot Venloon, 20-4-1626.

Fol. 76r
Compareerden Jan Janss van Orten x Maeijken Willemsdr mede namens Cornelis Jacobss Buijs, procuratie Wasbeeck 19-4-1626, ende Nelleke Willems namens Cornelis Pieterss, ha-ren man, als bloetvocht van de kijnderen van Jan Pieterss za,Wasbeeck, procuratie Gorgom 24-1-1626, ende Willem Huijgen als toesiender, Dries Adriaen Smidt als bloetvocht ende De-nis Goijaertss als toesiender van het kijnt van Adriaen Corsten Schaep, Aert Wouters als va-der ende vocht van sijn kijnderen bij Peeterken Adriaenss ende namens Peeter Toniss Leem-poel als bloetvocht ende Cornelis Bastiaenss als toesiender van het kijnt van Adriaen Adri-aenss Leempoel za, Lucas CornelisTonis Aerts Neelman mede namens susters ende broe-ders, Wouter Corstiaenss mede namens sijne condividenten ende hebben overgegeven aen Frans Handrick Franss een geseedt mette huijsinge, 21-4-1626. Betaald wordt met een wil-keur.

Toegevoegd: betaald wordt aan Jan Janss van Orten ende Jaetken Willemss met haer kijn-deren, de erffgenamen van Joost Adriaens Leenhouwer van sijne vaders sijde, 6-1626.
Jan Toniss Prasers is betaald
De gelijkce erffgenamen van Wijnant Gielis krijgen geld, 1628.
Jan Tonis Praser, Willem Huijgen, Cornelis Jacobss, Wouter Corsten ende Aert Wouter de Gester mede namens alle andere erffgenamen zijn betaald, 1629
In 1630 ook nog aan Peter Aerts Oerlman.

Fol. 77r
Compareerden Gijsbert Peeterss Cuijper (er stond eerst Quataal) mede als bloetvocht van Aert Peeterss ende Jan Peeterss Cuijper sijn broeders kijnderen, Adriaen Peeterss Cuijper, Jacob Cornelis Gerevliet x Anneken Peeterss Cuijpersdr ende Maijken Peeterss Cuijpersdr ende hebben overgegeven aen Marten Adriaenss Lenaertss een geseedt mette huijsinge, 22-4-1626.

Fol. 77v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de gelijcke erffgenamen van Joost Adriaen Leen-houwer bij namen Adriaen Adriaens Schaep met Denis Goijaertss Roock, sijne oom ende toesiender, ter eenre ende Adriaen Janss Leempoel mede namens susters ende broeders, Wouter Corsten mede namens susters ende broeders, Tonis Aerts Oerlman met namens Lu-cas Cornelis ende susters ende broeders, Jacob Janss Glaviman mede namens sijne condi-videnten, 22-4-1626.

Fol. 78r
Op conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo willen de erffgenamen van Joost Adriaenss Leenhouwer erffhuijs houdenvan de goederen van Joost ende sijne huijsvrouw.

Het geld gaat naar de kijnderen van Aert Wouterss, het kijnt van Adriaen Adriaenss Leempoel met Peeter Toniss Leempoel als bloetvocht, Adriaen Adriaen Schaep ende Peter Toniss Leempoel ende sijne condividenten, 22-4-1626.

Fol. 80v
Op heden desen xxiiije dach aprilis anno xvjc ende ses ende twijntich compareerden Adriaen Handricxss Mulder mede als bloetvocht van Claes Gielen kijnderen als bloetvocht van de kijnderen van Jan Franss ter eenre ende Jacob Joost Segerss ende Jan Janss Dielen mede als bloetvocht van Claes Gielen kijnderen, Jacob Joost Gijben ende Peeter Jan Kertss ende Geerit Janss ende Willem Floren ende Juetken Florendrs mede namens susters ende broe-ders, Jan Janss Textor x Lijntken Kertss mede namens susters ende broeders van sijne huijs-vrouwen ter andere sijde en sluiten een accoort mbt de voorkijnderen van Jan Franss bij Neeltken Cornelis van hun moeders goet.

Fol. 81r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de gelijcke kinderen ende erffgenamen van Tonis Jacob Oerlmans als mede van haren broeder ende het kijnt van Handrick Peeters de Bruijn bij Adriaentken Tonissdr Oerlmans bij namen Baeijen Eelen als bloetvocht van het kijnt van Tonis Jacobbss ende Janneken Toniss Oerlmans wed Dirck Janss, Anneken Toniss Oerl-mans wed Joris Matheeuss, Jan Adriaenss Roos als bloetvocht van de kijnderen van Wouter Dieliss bij Geeriken Toniss Oerlmans ende Baeijen Eelen als bloetvocht ende Sacherijs Aert Lochten als vader ende toesiender van sijn kijnt bij Geeriken Toniss Oerlmans, Sacherijs Aertss, Corst Handrick Geldens als bloetvocht ende Baeijen Elantss als toesiender van het kijnt van Peeter Handrick Geldens bij Maeijken Tonissdr, 25-4-1926.

Fol. 82v
Scheijdinge edne deelinge aengebrocht bij Baijen Eelantss Oerman als toesiender van Peeter Handrick geldens kijnt bij Maeijkem Toniss Oermansdr ter eenre ende Corst Handrick Pee-ters ter andere zijde ende dat van de goederen die Jan Meeuss ende Adriaen Handrick Gel-dens met het versterff van Jan Adriaenss Roos kijnt verstorven sijn, 25-4-1626.

Fol. 83v
Ontfanck bij Jan Handricxss als bloetvocht van de kijnderen van Wouter Dielss ende de vuijtgeeff bij Jan Adriaenss Cleijn als bloetvocht ofte toesiender van de kijnderen van Wouter Dieliss, 29-4-1626.

Fol. 85r
Op conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo willen de gelijcke kijnderen ende erffgenamen van Jan Peeters Lijndreijer erffhuijs houden van de goederen die Jan Peeterss ende Lijsken Adriaenssdr tesamen beseten hebben.
Jan Janss Lijndreijer ende Gijsbert Janss Lijndreijer hebben het geld gekregen, 30-4-1626.

Fol. 87r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jan Arijen Roos als blootvocht ende Baijen Eelen als toesiender van de kijnderen van Wouter Dieliss bij Geeriken Tonis Oeremansdr ter eenre ende Sacharijs Aert Lochten ende Baijen Eelen als bloetvocht ende Aert Wouters Lochten als toesiender van het kijnt van Sacharijs voorsss bij Geeriken Tonissdr voorss ter andere zijde ende dat van de goederen die Sacharijs ende Geeriken tsamen besten hebben als mede de aenneminge ende opbrengingen van de voorkijnderen van Wouter Dieliss bij Geeriken To-nissdr voorss, 2-5-1626.

Fol. 88r
Compareerden Jan Janss van Dijck x Maeijken Aertss Geldensdr, Corstiaen Handrick Gel-denss ende Jan Aertss Rommen x Aentken Cornelis Baeijenssdr ende samen namens de andere erffgenamen van Jan Jan Meeuss Molegraeff ende Lijksen Geldensdr ende hebben overgegeven aen Frans Willemss Ammeroijen een geseedt mette huijsinge, 25-4-1626.

Toegevoegd: nog genoemd: Gijsbert Janss van Dijck, Denijs Aerts x wed Jan Janss van Dijck (1630).

Fol. 89r
Op huijden datum desen xxvije dach april anno 1626 compareerden Willem Floriss Stammen als bloetvocht van de kijnderen, Jan, Juetken ende Aert, van Jan Floren Stammen bij Dingna Aertssdr ter eenre ende Dingena Aertssdr ter andere sijde en sluiten een accoort mbt het ver-sterff van Jan Floren Stammen en het ondehoud van de drie kijnderen.

Fol. 89v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de gelijcke kijnderen ende erffgenamen van Jan Arijens Leeu bij namen: Jan Antoniss Stevens Decker x Lijsken Janss de Leeudr, Cornelis Peeterss Leeu als bloetvocht van de kijnderen van Arijen Janss Leeu za ende namens Salo-mon Laureijnss, Rotterdam, x Dingna Arijen Janss Meeuss ter eenre ende Peeter Arijenssen als bloetvocht van de kijnderen van Jan Toniss Meeuss za ende Arijen Mertens x Engeltken Peeterss Leeu dr van de goederen van Jan Adriaenss Leeu ende Lijntken Meeuss, 2-5-1626.

Fol 90v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kijntskijnderen ende erffgenamen van Peeter Jacobss ende Sijken Adriaenssdr za bij namen Willem Cornelis Aertss als bloetvocht van de kijnderen van Jan Peeter Jacobss ende Jacob Peeter Jacobss, Cornelis Peeter Jacobss, Aert Jan Dirckss als toesiender van Cornelis Peeter Jacobss kijnt, Willem Cornelis Aertss voorss als bloetvocht ende Gijsbert Jan Gijsbertss als toesiender van het kijnt van Tonis Pee-ter Jacobss bij Tonisken Jan Gijsberssdr, Willem Dirckss Cop als vocht ende Crijn Janss Cuijl als toesiender van het kijnt van Cornelis Adriaenss Cop bij Tonisken Janss Cuijl, 9-5-1626.

Fol. 91v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de gelijcke erffgenamen van Adriaen Adriaenss Smidt ende Aentken Geritssdr bij namen: Dirck Adriaenss Mandemaker als voecht van de kijnderen van Giel Adriaenss Smidt, Adriaen Aertss Oerlman als voecht van Wouter Adri-aenss Smidts kijnderen, Joost Peeterss Schipper als voecht van de kijnderen Bastiaen Pee-terss bij Lijsken Adriaenss Smidtsdr, Gloria Tonis Smidtsdr met susters ende broeders, Trijntken Dirckxss namens haer kijnt bij Dirck Adriaenss Smidt, allen erffgenamen van Adri-aen Adriaenss Smidt ter eenre ende Aert Wouterss Lochten als voecht van sijn kijnderen bij Maeijken Sacharias, Meeus Jann Sacharias mede als voecht van Sacharias Janss ende To-nis Jan Sacharias sijns broeders weeskijnderen ende mede namens broeders ende susters, Sacharias Handrickxss mede namens susters ende broeders, ende hen allen vervangende de kijnderen van Lambert Dirck Lambertss de Hooch met alle hare andere condividenten met Goijaert Handrickss Vosch x Heijltken Jan de Haensdr met de gelijkce kijnderen ende erffge-namen van Aert Adriaenss Oerlman, allen als erffgenamen van Aentken Geritssdr ter andere sijde, 9-5-1626.

Fol. 92r
Voorder scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de gelijcke kijnderen ende erffgenamen van Tonis Janss Praser ende Tonisken Adriaenssdr beijde za bij namen Jan Toniss Praser, Tonis Adriaen Jacob Wijnants als bloetvoecht ende Jan Toniss voorss als toesiender van To-nis Janss Prasers kijnderen bij namen Adriaen, Aechtken ende Lijsken, Aert Janss x Anneken Tonissdr, Joost Dirckss wednr Maeijken Tonissdr, Jan Toniss als bloetvoecht ende Joost Dir-ckss als vader ende toesiender van sijn kijnt bij Maeijken Tonissdr, 5-5-1626.

Fol. 93r
Op den dach datum voorss soo heeft Aert Janss Tuijn aengenomen Aechtken Tonissdr.

Fol. 93v
Compareerden Rom Antoniss Leempoel, Wouter Antoniss Leempoel, beijden namens Jan Antoniss Leempoel, broeder, Adriaen Jacobss als voecht evan het kijnt van Aert Toniss Leempoel bij Maeijken Tonissdr ter eenre ende Merten Geerit Dirckss, Erken Geerit Dirckss ende Handricken Geerit Dirckssdr ter andere sijde en sluiten een accoort mbt het versterff van Adriaen Toniss Leempoel ende Willemken Geerit Dirckss, datum ut supra.

Fol. 94r
Compareerden Jan Janss Textor ende heeft overgegeven namens Gijsbert van Gool, ruijter onder de compagnie Ritmr Bassom garnisoen houdende te Heusden,, procuratie 6-3-1626 te Heusden, aen Joost Adriaenss Vosch een deel van een geseedt mette huijsinge, 23-5-1626.

Fol. 94v
Compareerden Aert Geeritss Noet als bloetvoecht ende Joost Peeter Juesten als toesiender van de kijnderen van Willem Aertss Smijts bij Geesken Peeter Joostendr, Aert Geeritss Noet als bloetvocht ende Jan Evertss Dal als toesiender van de kijnderen van Jan Aertss Smits bij Neelken Jan Melijsdr ende hebben tot waerborge gestelt twee geseeten mette huijsinge tbv Jan Peteerss van Heijst, Sprang, 25-5-1626.

Fol. 95r
Compareerden Dingna Gijsbert Aert Goossensdr wed Gerit Jan Dirckss met Rom Toniss Smidt, swager, ter eenre ende Aert Jan Dirckss mede als bloetvoecht van de kijnderen van Tonis Jan Dirckss, broeder, ende namens Jenneken Jan Dirckssdr wed Jan Adriaenss van Hedel ende Willem Cornelis Aertss als bloetvoecht ende Aert Jan Dirckss als toesiender van het kijnt van Cornelis Peeter Jacobss bij IJken Jan Dirckssdr, allen als erffgenamen van Ge-rijt Jan Dirckss ter andere sijde ende sluiten een accoort mbt het versterff van Geerijt Jan Dirckss ende sijn kijnt bij Dingna Gijsbert Aert Goosensdr, 3-7-1626.

Fol. 95v
Compareerden Peeter Wouterss Quatael in het bijweesen van Gijsbert Peterss Quatael, sij-nen soon ter eenre ende Jan Willem Aertss, Tilborch, ter andere sijde ende sluiten een ac-coort mbt de goederen die Peeter Peeterss Quatael ende Maeijken Jan Willem Aertssdr tsa-men hebben beseten, 23-5-1626.

Fol. 96r
Op huijden datum desen 1e maeijus anno 1626 compareerden Wouter Jan Wouterss, Huijbert Jan Wouterss, Willem Adriaenss x Engeltken Jan Wouterss, Dingna Jan Wouterssdr, Lambert Jan Rommen x Engeltken Jan Wouterssdr, Peeter Jochemss als bloetvoecht ende Wouter Jan Wouterss als toesiender van het kijnt van Adriaen Jochemss bij Adriaentken Janssdr, voorkijnderen van Jan Wouter Claess de Bont bij Maeijken Huijbrechtssdr ter eenre ende Peeter Peeter Timmermans x Maeijken Jan Wouterssdr, Merten Peeterss als bloetvoecht ende Tonis Cornelis Janss als toesiender van de kijnderen van Jan Wouter Claess voorss bij Maeijken Peeterss Cremers, allen naekijnderen. Zij sluiten een accoort mbt het versterf van 2 naekijnderen bij namen Jan ende Janneken, beijde overleden in Sprangh, ivm een testament van Jan ende Maeijken Peeterssdr, Waalwijk notaris 16-6-1619.

Fol. 96v
Compareerden Trijntken Dirckxssdr wed van Dirck Adriaenss Smidt als procuratie hebbende van Sijtghen Dirckxssdr, hare dochter, procuratie Delfshaven 21-3-1626, ende heeeft over-gegeven aen Hendrick Janss Persijn, schout tot Sprangh, het thiende paert in sueven delen van acht delen in een geseedt mette huijsinge, 12-5-1626.

Fol. 97r
Compareerden Ghoijert Hendrickss x Heijltken Janssdr, Meeus Jan Sacharijs ende Willem Jan Sachasrijss beijde namens voor susters ende broeders, Aert Wouterss Lochten als bloet-voecht van sijne kijnderen bij Maeijken Sacharijssdr ende Sacharijs Aert Lochten mede na-mens Jan Aert Lochten, broeder, Jan Adriaenss Roos als bloetvocht van de kijnderen van Wouter Dieliss Geriken Tonissdr, Sacharijs Hendrick Janss voor Engeltken Hendrickss, sus-ter, ende Sacharijn Willemss, Aert Berntss x Anneken Willemssdr, Dirck Adriaenss x IJken Reijnen mede namens Toentken Lambertssdr ende Engeltken Lambertssdr, sijne huijsvrouwe susters, Adriaen Aerts Oreman mede als bloetvoecht van het kijnt van Gelden Aertss ende de kijnderen van Daem Aertss bij Soetken Aertssdr, Hendrick Janss Persijn x Geeriken Dae-men, Peeter Aertss mede namens Tonis Aertss Oerman, broeder, ende hebben overgegeven aen Mr Poulis Scholt een acker lants, 30-5-1626. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 97v
Compareerden Goosen Janss van Drunen mede namens Peeter Janss Boom van Drunen ende Mr Dirck Netelaer, beijde Heusden, procuratie Heusden 11-5-1626, Jan Wouterss van Drunen, Jacob Huijbertss van Doren x Mecheltken Gerijtssdr, Heijman Gerijtss van Drunen mede namens Tonis Geerijtss, broeder, Adriaen Corsten Mulder, Jan Jan Corstiaenss, Adri-aen APeeterGerijtss x Cuentken Faeren? Cuesten? mede namens alle andere erffgenamen van hun sijde ende hebben overgegeven aen Dirck Adriaenss Crijns x Maeijken Toniss Oerl-mansdr, Tomas Corst Toniss als bloetvoecht van het kijnt, Adriaen, van Jacob Adriaen Ja-cobss bij Maeijken Toniss Oerlmansdr hun deel van een geseedt mette huijsinge, 30-5-1626.

Fol. 99r
Compareerden Handrick Stoffels ende heeft overgegeven aen Peter Huijbertss Goethals een stuck saeijlants, 20-6-1626.

Fol 99v
Op huijden den xxe juni 1626 compareerde Peeter Toniss Vosch wednr Tonisken Goeijaertss wed Hendrick Joosten de Bruijn ter eenre en Peterken Handrickss de Bruijn met Bertrom Joosten als voocht van Joost en Handrick Hendricks de Bruijn, kinderen van Hendrick en Tonisken, ter andere zijde en sluiten een akkoord.

Fol. 99v
Op huijden desen xxje meij 1626 compareerde Jan Laureijs Lantmeter ter eenre ende Corne-lis Swerts als voocht van de kinderen, Tonis, present, Willemken, Adriaen Peeterss Cuijper X Geriken van Jan Laureijs voorss bij Dircken Thoniss za ter andere zijde. Jan neemt zijn kin-deren aan.
Toegevoegd: Corstiaen Corstiaens Glavimans X Willemken Janss, is voldaan, 7-12-1633.

Fol. 101v
Corstiaen Aertss mede als voocht van de kinderen van Peter Aertss en namens Jaques Ra-pelet X Lijsken Aerts, procuratie Antwerpen 11-2-+1626, Marijken Aertss wed Lenaert Mi-chiels, Peerlken Aertss wed Adriaen Willem Gijben en Luijcas Adriaenss mede namens broe-ders en susters geassisteert met Dielis Aertss Coeckman geven over aan Joost Adriaanss Vosch stukken lant zoals Joost Adriaenss X Jenneken Aert za beseten heeft, 3-6-1626.
Betaald wordt via een wilcuer.

Fol. 102v
Op huijden desen ve juni 1626 compareerde Jan Willems Robben als voocht ende Aert Adri-aens Glaviman als toesiender van de kinderen van Antonis Dingemans bij Maeijken Lauris ter eenre ende Adriaentken Mertens wed Antonis Dingemans ter andere sijde. Zij sluiten een ak-koord. Een stuk lant is gemeen met Jan Lauris Lantmeter.

Fol. 103r
Jan Willem Robben als voocht en Aert Adriaens Glaviman als toesiender van de kinderen van Tonis Dingemans bij Maeijken Lauris houden erfhuijs, 10-6-1626.

Fol. 104v
Rekeninge, bewijs en reliqua voor Peter Tonis Vosch mbt de boedel die hij met Tonisken Goeijaerts heeft gehad, 20-6-1626.

Fol. 106v
Reekeninge voor Bertrom Joosten als voocht en Adriaen Jansen Snijer? als toesiender van de kinderen van Handrick Joosten bij Tonisken Goijaerts, 20-6-1626.

Fol. 108r
Op huijden desen xxiiije junij anno 1626 compareerde Baeijen Eelants Oernam als vocht ende Aert Wouters Lochten als toesiender van de weeskijnderen van Sacharijs Aert Lochten bij Peerken Thoniss Cornelis ter eenre ende Sacharijs Aert Lochten als vader ter andere. Sa-charijs neemt zijn kinderen aan.
Toegevoegd: Sacharijs heeft aan Baeijen voldaan tbv Maeijke Sacharijs, 2-2-1643.

Fol. 108v
Catharijn Huijberts wed Willem Peters Vennincxs met Frans Adriaens van Griensven als voocht van het weeskijnt van Willem bij Catharina verkopen aan Antonis Aertss van Andel, schout Besoijen, een stuk moerdellen. Item compareerden Adriaen Adriaens de Roij nomine uxoris de wed van Peeter Antoniss Wilden met haer kijnt en verkopen aan Antonis Aertss, schout, een stuk moerdellen. Item compareerden Jan Adriaen Toniss mede namens Maeijeken Adriaenss wed Roeloff Damen ende Neeltken Adriaenss wed Hendrick Joordens, sijne susters met hare kijnder, en verkoopt aen Antonis Aertss, schout, een stuk moerdellen hun aangekomen van Thomas Adriaenss en Jenneken Venninckx, xxx junij 1626.

Fol. 109r
Adriaen Aertss Oerman mede als voocht van het weeskijnt van Gelden Aertss Oerman en het weeskijnderen van Daem Aertss Rommen bij Eeltken Aertss Oerman, met Peter en Tonis Aertss Oerman, Hendrick Janss Persijn X Geritken Damen als mede vant versterf van Sijken Dirckss en van Dirck Adriaenss Smidts. Mede namens de weeskijnderen van Tonis Adri-aenss Smidts, procuratie Dordrecht 3-12-1625, ende Goijert Hendrickss X Heijltken Janss en Sacharijs Willems mede namens Aert Berntss X Anneken Willemss ende Sacharijs Aert Lochten mede namens sijne broeders ende susters alsmede voor de twee weeskijnderen van Wouter Aert Lochten en mede voor de weeskijnderen van Wouter Dieliss bij Geriken Thoniss, Dirck Adriaenss Timmer X IJken Lamberts mede namens Engeltken Lamberts en Tonisken Lamberts, Meeus Jan Sacharijs mede namens broeders en susters en mede voor de wees-kijnderen van Tonis Jan Sacharijs, Sacharijs Jan Sacharijs mede namens Sacharijs Hen-drickss ende Engeltken Hendrickss, Dirck Janss als voocht van de weeskijnderen van Giel Adriaens Smidt ende Lijsken Huijbertss wed van Giel Adriaenss, Adriaen Aerts Oerman, aan-getroude oom, als voocht van de kijnderen van Wouter Adriaenss Smidt verkopen aan Adri-aen Peters Cuijper, 18-7-1626. ER worst betaald via een wilceur.

Fol. 110r
Gerit Corn met Jan Aentken Aertss als voocht en Jan Dirckss de Laet als toesiender van de weeskijnderen van Gerit Corn bij Aentken Janss verkopen aan Rom Antonis Smit de helft in een gesedt en de helft in een perceeltje lant, 16-7-1626. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 112r
Op huijden desen ije julius 1626 compareerde Handrick Janss Persijn, schout, X Geriken Damen wed Adriaen Dirckss van Nederven, schout, en Adriaen Michielss, schout Waelwijck, als voocht van de weeskijnderen van Dirck Antoniss van Nederven bij Lijntken Adriaenss met Jan Dirckss van Nederven, Peeter Dirckss van Nederven ende Adriaentken Dirckss van Ne-derven ter andere sijde en sluiten een alloord mbt het versterf van Adriaen Dirckss van Ne-derven en sijn weeskijnt bij Geriken Damen.

Fol. 112v
Peter Cornelis Otterdijck mede namens Wouter Cornelis Otterdijck die procuratie, Zaltbom-mel, 10-8-1626, heeft van zijn suster en verkoopt aen Meeus Toniss Decker een geseedt, 25-8-1626. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 113r
De erffgenamen van Jenneken Aert Corstmiddel willen een erfhuijs houden van de goederen die Jenneken en Joost Adriaenss Vos tesamen beseten hebben, 25-8-1826.

Fol. 116r
Op huijden den iije augusti 1626 compareerde Peeter Schalcken wednr Claerke Eritss ter eenre ende Jan Eritss, Lenaert Geritss van Nispen X Lambertken Eritss, Handrick Eritss en Aentken Eritss ter andere sijde en sluijten een accoord mbt de goederen van Peeter en Claerken.

Fol. 116v
Op huijden desen xije augustus 1626 compareerde Thomas Corstiaen Thomass als voocht van het weeskijndt van Jacob Adriaen Jacobss bij Maeijke Tonis Oermans ter eenre en Jan Wouterss, Jacob Huijbertss van Doeije? X Mecheltken Geritss en Goossen Janss, schout Drunen, namens Peter Janss Boom van Drunen en Dirck Netelmet, appotecaris, beijden Heusden, procuratie Heusden 11-5-1626, ter andere sijde en sluijten een akkoord mbt het versterf van Jenneke Gijsbertss wed lestmael van Corstiaen Geldens en Adriaen Jacobs, weeskijnt van Jacob Adriaen Jacobss bij Maeijken Corstiaen Geldens.

Fol. 117v
Op huijden desen xije augustus 1626 compareerde Thomas Corst Thomass als voocht van het weeskijnt van Jacob Adriaen Jacobss bij Maeijken Thoniss Oermans ter eenre ende Jan Jan Corsten en Adriaen Peter Geritss X Cuengtken Janss Corsten ter andere sijde en sluijten een akkoord mbt het versterf van Adriaen Jacobss, den zoone van Jacob Adriaen Jacobss bij Maeijken Corstiaen Geldens.

Fol. 118r
Thomas Janss verkoopt aen Jan Peters van Heijst een perceel seijlants, 1-9-1626.

Fol. 118v
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Jacob Peterss Romen X Willemken Mertenss met Lauris Willem Floris als voocht van het kijnt van Corstiaen Willem Floris bij Willemken ter een-re ende Adriaen Handrickx Molder X Claesken Mertenss ter andere sijde van de goederen van hun huijsvrouwe ouders en grootmoeder, 9-10-1626.

Fol. 119v
Scheijdinge ende deeliinge aengebrocht bij Adriaen Handrickx Molder X Claesken Mertenss en Jacob Peterss X Willemken Mertenss met Lauris Willem Floris als voocht van het kijnt van Corstiaen Willem Floris bij Willemken voor deene helft ende Sijmen Jacobss X Jenneken Janss mede namens broeders en susters van sijn huijsvrou voor dander helft, als erfgenamen van Geritken Cornelis ende Lauris Adriaens, 8-10-1626.

Fol. 120r
Staet en inventaris aengebrocht bij Willemken Mertenss wed Corst Willem Floris van de goe-deren die sij tesamen besten hebben.

Fol. 121r
Op huijden desen jxe october 1626 compareerde Willemken Mertenss wed Corst Willem Flo-ris nu X Jacob Peterss Rommen ende heeft aengenomen het kijnt, Willem, van haar bij Corstiaen Willem Floris van Lauris Willem Floris als voocht ende Peter Thoniss Vosch als toe-siender.

Fol. 122r
Herbert Jan Deniss als voocht van het weeskijnt van Cornelis Willems van der Welle bij Maeijken Aert Deniss verkoopt aen Adriaen Corsten Molder de helft van een geseet etc, 3-10-1626. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 123r
Jan Aerts Rommen X Aentken Corn Baijerns mede namens IJken Corn Baijens, Maeijken Cornelis Baeijens, Peter Baeijens als voocht van Baeijen Corn Baeijens ende Tonisken Corn Baeijens verkopen aan Jan Peters van Heijst een geseedt etc, 13-10-1626.

Fol. 123v
Jan Peterss van Heijst verkoopt aen Jan Aertss Rommen X Aentken Corn Baeijens, IJken en Maeijken Corn Baeijens, Peter Baeijens als voocht van Baeijen en Tonisken Corn Baeijens een geseedt, 13-10-1626.

Fol. 124r
Staet en inventaris van de goederen van Jacob Adriaen Jacobss, za, ende Maeijken Toniss,

Fol. 125r
Op huijden desen xiiij october 1626 compareerde Dirck Adriaenss Crijnen X Maeijken Toniss en neemt aen van Thomas Corsten als voocht van het weeskijnt, Adriaen, van Jacob Adriaen Jacobss bij Maeijken Toniss.

Fol. 125v
Scheijdinge ende deelinghe aengebrocht bij Dirck Adriaenss X Maeijken Toniss ter eenre en-de Thomas Corsten als voocht van het weeskijnt van Jacob Adriaen Jacobss bij Maeijken Toniss van de goederen die Jacob Adriaenss en Maeijken Toniss tesamen beseten hebben, 14-10-1626.

Fol. 126v
Joost Adriaen Jacob Wijnantss heeft verwilcuert tbv Huijbert Peter Cuijper als voocht van het weeskijnt van Aert Peterss Cuijper, 19-10-1626
Toegevoegd: Tonis Hendrickss Smidt heeft betaelt aen Ghijsbert Peeters Cuijper, 1-2-1631.

Fol. 127r
Ghijsbert Adriaens Onrost mede als voocht ende meester Jan Smidts als toesiender van het weeskijnt Jan Adriaens Onrost bij Jenneken Janss Smidts, Goossen Adriaenss Onrost, Tho-nis Aelbertss X Catelijn Ariens Onrost mede namens Jan Corneliss Cuijper X Peeterken Ari-aenss Onrost, Hilleken Corsten wed Jan Ariaenss Onrost verkopen aan Jacob Corneliss Geervliet een sacker lants, 24-10-1626.
Volgt borg stelling.

Fol. 127v
Claes Balthussen verkoopt aen Gijsbert Peeterss Cuijper een geseedt etc, 28-10-1626.
Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 128r
Scheijdinghe ende deelinghe aengebrocht bij de kijnderen van Willem Jacobss Schuer: Adri-aen, Handrick, Lijsken ende IJken X Dirck Handrick Colster van de goederen van Willem Jacobss Schuer ende Maeijken Janss, hun ouders, 2-11-1626.

Fol. 129r
Wouter Dirck Jan Geritss en Joost Adriaenss Vosch verkopen aan Dirck Hendrickss Colster, Adriaen, Hendrick en Lijsken Willems een deel van een geseedt, 2-11-1626.

Fol. 129v
Op huijden desen xiiije november 1626 compareerde Gijsbert Jan Gijssen mede namens sus-ters en broeders met Peeter Baeijens als assistent ter eenre ende Willem Corneliss als voocht van de weeskijnderen van Jan Peeter Jacobss ende Jan Janss Smidt als toesiender ende als voocht van de weeskijnderen van Cornelis Peter Jacobss en ende Aert Jan Dirckss met Wil-lem Floren als toesiender ter andere sijde en sluijten een akkoord mbt de goederen van Tonis Peter Jacobss ende Tonisken Jan Gijssen ende haere kijnderen za.

Fol. 130v
Scheijdinge ende deelinghe aengebrocht bij de kijnderen van Jan Wouter Claess de Bont en Maeijken Peter de Cremer za: Maeijken X Peter Peterss Timmerman, Wouter Jan Wouterss de Bont als voocht en Tonis Corn Janss als toesiender van de kijnderen van Jan Wouters: Willem, Dingentken, Lijntken en Peterken van de goederen van hun ouders za, 21-11-1626.

Fol. 132r
Dirck Adriaen Crijnen X Maeijken Toniss Oerlmans voor deene helft ende Adriaen IJwens als voocht van de kijnderen van Iwen Dilis bij Catharina Corn Oerlmans ende Jan Aert Lambertss als voocht van de kijnderen van Claes Janss Hagen bij Catharina Corn Oerlmans, Jan Adri-aenss de Bie mede namens Thomas Adriaenss de Bie, broeder, Willem Teeuwen als voocht van de kijnderen van Jan Cornelis Oerlmans bij Adriaentken Teeuwen voor dander helft, als erfgenamen van Dirck Cornelis Oerlmans ende Hendrickske Toniss Oerlemans, verkopen aan Gerit Goijaertss Wolffs een gesedt etc, 1-12-1626. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 132v
Scheijdinghe ende deelinge aengebrocht bij de kijnderen van Handrick Franss za: Willem, Frans ende Toniske, van de goederen van hun ouders, 1-12-1626.

Fol. 133v
Frans Handrick Franss verkoopt aen Willem Handrick Franss, broeder, een perceel seijlants, 1-12-1626.

Fol. 133r
Scheijdinghe ende deelinge aengebrocht bij Daem Aertss Rommen met sijne kijnderen ter eenre ende Adriaen Aertss Oerman als voocht ende Adriaen Anthoniss Slaets als toesiender van het kijnt van Gelden Aertss Oerman bij Aentken Tonis Slaets van een geseet etc aenge-komen van Aert Adriaenss Oerman en Lijntken Gelden, grootouders, 5-12-1626.

Fol. 134v
Dirck Dirckss van Campen verkoopt aen Cornelis Jan Willemss Snijder een geseedt etc, 5-12-1626. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 135r
Meeus Jan Willemss als voocht ende Jan Janss Lijndreijer als toesiender van het kijnt van Meeus Janss Molengraeff bij Aentken Janss verkopen aen Peter Adriaenss Snijder een deel in een geseet etc, 2-12-1626.

Fol. 135r
Peeter Adriaenss Snijder heeft aengenomen van Meeus Jan Willemss als voocht ende Jan Janss Lijndreijer als toesiender van het kijnt van Meeus Janss Molengraeff, 2-12-1626.

Fol. 136r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voor Sacharias Aert Lochten voor hem selven, sijn kijnt bij Geriken Toniss, ende vanwege de kijnderen van Wouter Dilis. Jan Adriaens Roos als voocht van de kijnderen van Wouter Dielis betaelt aen Sacharias, 18-12-1626.

Fol. 137r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voor Jan Adriaenss Roos als voocht ende Baeijen Slaets als toesiender van de kijnderen van Wouter Dielis za bij Gertken Toniss. Noch genoemd: Sacha-rias Aert Lochten, het verstef van het kijnt van Hendrick de Bruijn, 18-12-1626.

Fol. 141r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kijnderen van Goossen Jan de Wilts X Anneke Goossens: Tonis, Jan Janss Boom wednr Maeijken, Jan Tonis Driess X Neeltken ende An-neken van de goederen van hun ouders, 22-12-1626.

Fol. 142r
Jan Janss Boom verkoopt aen Peeter Goijaerts de Wilt een perceeltken saeijlants, 22-12-1626. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 142r
Op huijden desen xxxe decembris 1626 compareerde Adriaen Peter Geritss X Cuentgen Frans Corstiaens wed Cornelis Janss Potter ende heeft aengenomen het kijnt, Frans, van Cornelis Janss Potter bij Cuentgen van Jan Corn Potter, grootvader ende voocht, ende Jan Jan Corstiaenss als toesiender.
Toegevoegd: Frans Cornelis Potter is voldaen door Gelden Adriaen den Jongen, 27-12-1649.

Fol. 143v
Scheijdinghe ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Adriaenss Roos ter eenre ende Peter Tonis Venninx als voocht ende Jan Adriaenss Roos als toesiender over het kijnt van Adriaen Adriaenss Roos van de goederen die Adriaen en Aechtken Toniss tesamen hebben beseten en aenbestorven van Hendricken en Jenneken Tonis, maeijen van het kijnt, 30-12-1626.

Fol. 144r
Inventaris aengebrocht bij Adriaen Adriaenss Roos van de goederen die Adriaen en Aechtken Tonis Venninx za, sijne huijsvrou tesamen hebben beseten.
Genoemd: Peter Tonis Venninx.

Fol. 145r
Op huijden desen lesten decembris 1626 heeft Adriaen Adriaenss Roos sijn kijnt, Adriaen, bij Aechtken Tonis Venninx aengenomen van Peter Tonis Venninxs als voocht ende Jan Adri-aenss Roos als toesiender.

Fol. 146r
Wouter Corstiaenss verkoopt aen Dirck Dirckss van Campen den Jongen 1/3 van een geseet etc, 5-1-1627. Betaald wordt via een wilceur tbv Jan Peters Rommen.
Toegevoegd: de derde termijn zal worden betaaelt aen Peeter Baeijens van wege Baeijen ende Teunisken, kijnderen van Corn Baeijens. Er wordt betaelt aen Baeijen Cornelis.

Fol. 147r
Scheijdinghe ende deelinge aengebrocht bij de kijnderen van Cornelis Baeijens en Geetken Janss: Jan Peeters Rommen X Adriaentken mede namens IJken ende Maeijken wed Dielis Janss Cleijn, Peter Baeijens als voocht van de kijnderen, Baeijen en Thonisken, van Cornelis Baijens met Baeijen present van de goederen van hun ouders, 5-1-1627.

Fol. 148r
Op huijden desen ve januarij 1627 compareerde Jan Peterss Rommen ende heeft aengeno-men van Peter Baeijens als voocht van de weeskijnderen van Corn Baeijens ende Maeijken Corn met de ander kijnder van Corn Baeijens, het jonckste kijnt Thoniske.

Fol. 148v
Op heden desen ve januarij 1627 compareerde Hendrick Corst Jan Wijnen als voocht ende Peter Aertss Rommen als toesiender van de kijnderen van Huijbert Corst Jan Wijnen, Aert en Truijcken, bij Aeltken Aertss, ende, Roeloff, bij Adriaentken Roelen, sijne huijsvrouwe, ter eenre ende Adriaentken Roelen wed Huijbert Corsten X Corst Lambertss ter andere sijde en sluijten een akkoord mbt de goederen van Huijbert Corsten ende Adriaentken Roelen en de goederen van Jan Wijnen, overgrootvader.

Fol. 149r
Op huijden desen ve januarij 1627 compareerde Corst Lenaertss X Adriaentken Roelen wed Huijbert Corst Jan Wijnen ende Hendrick Corst Jan Wijnen als voocht ende Peter Aertss Rommen als toesiender van de kijnderen van Huijbert Corsten bij Aeltken Aertss en sluijten een akkoord mbt de goederen gekomen van Aert Jan Rommen vanwege het nakijnt van Huijbert bij Adriaentken Roelen.

Fol. 149v
Op heden desen ve januarij 1627 compareerde Corst Lenaertss X Adriaentken Roelen ende heeft aengenomen van Hendrick Corsten als voocht het weeskijnt, Roeloff, van Huijbert Corsten bij Adriaentken Roelen. Genoemd de voorkijnderen van Huijbert Corsten bij Aeltken Aertss.
Toegevoegd: Aert en Truijcken Huijbertss zijn voldaen, 4-1-1641.

Fol. 151r
Cornelis Corstiaenss verkoopt aen Hendrick Denis Roock een huijs etc, 12-1-1627.

Fol. 151v
Cornelis Bastiaens als voocht en Peter Tonis Leempoel als toesiender van het kijnt van Adri-aen Adriaenss Leempoel bij Eltken Cornelis verkopen aen Jan Huijbertss Goethart een huijs etc, 12-1-1627.

Fol. 152r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voor Antonis Bastiaenss als voocht van de kijnderen van Adriaen Bastiaenss, broeder, van de administratie van de kijnderen van Maeijken Mertenss bij Adriaen Toniss Molengraeff. Aldus gereckent int bijwesen van Michiel Willemss Jager als toesiender ende Jan Willemss X Lijsken Adriaenss ende Dirck Janss Mandemaecker, 2-2-1627.

Fol. 156r
Rekeninghe, reliqua voor Dirck Dirck Campen den Jongen vanwege de kijnderen van Le-naert Peeter Cock ende dat van de administratie die Lenaert Peterss Cock gehad heeft van de kijnderen van Jan Geritss Cremer vanaf 8-3-1624. Aldus gereckent int bijwesen van Jan en Tonisken Janss Cremer, 24-1-1627.
Toegevoegd: Gijsbert Goeijaerts X Tonisken Janss is voldaen, 11-11-1629.

Fol. 159v
Adriaentken Wouterss wed Peeter Toniss Wilden verkoopt aen Anthonis Aerts van Andel, schout Besoijen, een stuk lant, 8-2-1627.

Fol. 159v
Rekeninge ende bewijs voor Corstiaen Handrick Geldens als voocht ende Baeijen Eelants als toesiender van het kijnt van Peter Handrick Geldens bij Maeijken Tonis Oerlmans, 11-2-1627.

Fol. 163v
Adriaen Adriaenss Schaep met Denis Goijaertss Roock, oom, verkoopt aen Joost Handrickxss van Hamidt, coperslager, ende Jan Corstiaenss een perceel seijlants, 11-2-1627.

Fol. 164r
Adriaen Joost Leempoel verkoopt aen Jan Peterss van Heijst een ackerlant, 18-2-1627.

Fol. 164r
Aert Wouterss de Gester mede als voocht van het kijnt van Sijmon Aertss bij Hesterken Ge-ritss met Sijmen Jacobss de Gester verkopen aen Crijn Goijaert Wolffs ende Adriaen Janss Leempoel een deel van een geseet, 18-2-1627. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 165r
Cornelis Adriaen Jaspers als voocht van het kijnt, Adriaen, van Jasper Adriaen Jaspers. Adri-aen is present. Zij verkopen aen Cornelis Jaspers een ackerken, 1-3-1627.

Fol. 166v
Scheijdinge ende deelinghe aengebrocht bij Jan Dirck Thomas ende Lambert Dirck Thomass, Dirck Dirck Thomass ende Hendrick Dirck Thomass met Adriaen Thomas, oom, Jacob Janss Glaviman X Jenneken Dirck Thomass, kijnderen van Dirck Thomass ende Anneke Janss, 18-2-1627.

Fol. 166v
Reeckeninghe ende bewijs voor Dielis Seebertss za weduwe en kijnderen. Dielis is voocht geweest van de kijnderen van Hendrick Sebertss bij Maeijken Peter Jacobss. Geassisteert met Corn Lambertss als voocht van Dielis Sebertss kijnder, 6-6-1627. Gereeckent int bijwe-sen van Peter Peter Jacobs als voocht.

Fol. 170r
Copie
Dirck Dirckss van Campen wil als voocht van de kijnderen van Lenaert Peterss Cock bij Get-ken Toniss met procuratie van Stoffel Stoffels wednr Handricxken Lenaertss, Heusden 2-1-1627, een geseedt vercoopen, nieuwjaersdach 1627. Volgen condities, copie van 2-3-1627.

Fol. 171r
Dirck Dirckss van Campen den Jongen als voocht van de kijnderen van Lenaert Peterss Cock, aenneminghe 26-6-1626, mede namens Stoffel Stoffels, procuratie Heusden 2-1-1627, verkoopt aen Adriaen Adriaenss Aerden een geseet etc, 2-3-1627. Betaald wordt via een wil-ceur.

Fol. 172r
Adriaen Jacobss van Caem, Gilse, mede namens sijne kijnderen ende swagers ter eenre ende Dilis Peterss als vader van sijn kijnderen bij Jacoba Adriaenss ende Willem Jacobss Ga??? als voocht van de kijnderen ter andere sijde. Er is een geschil mbt het versterf van Joris Adriaenss Langenbeen van vaders sijde. Het betreft de goederen van Peter Gilis die naar Dielis Peterss, zoon, en zijn kijnderen zijn gegaan wegens een akkoord tussen Peeter Dieliss, Adriaen Dieliss ende Dingeman Janss, 5-3-1624. Er wordt een akkoord gesloten, 5-3-1627.
Toegevoegd: Adrien Janss van Caem ende Claes Willems X dochter van Adriaen Janss van Caem zijn voldaen door Dielis Peterss ende Willem Jacobss Gonde??, 27-4-1627.

Fol. 173v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voor Gijsbert Adriaens Onrost als toesiender van de kijnderen Aert Gijsbertss bij Tonisken Willemss van de administratie die hij samen met de voocht Gijs-bert Aert Gossens za gehadt heeft, 6-3-1627. Aldus gereeckent int bijweesen van Rombert Anthoniss Leempoel als voocht.

Fol. 175v
Copie
De erfgenamen van Hendrick Corstiaenss Smidt met de erfgenamen van Maeijken Janss Leempoel ende Wouterken Dirckss van Campen, huijsvrouwen van Hendrick, met de vooch-den en toesienders van de weeskijnderen willen een geseedt vercoopen. Volgen de condities, 3-3-1626. Adriaen Janss Leempoel heeft het gesedt verkocht.

Fol. 177r
Adriaen Adriaenss van Udenhout als voocht van de kijnderen van Dirck Janss Cuijst bij IJken Jan de Schrijvers mede namens Dielis Cuesters X Aentken Dirckss en Gijsbert Peterss Cu-ijper als voocht van Corst Aertss, weeskijnt van Aert Peterss Cuijper bij Maeijken Corstiaenss, Corst present, Jan Janss van Dijck namens Thonis Corstiaenss als voocht van het kijnt van Adriaen Corstiaenss, procuratie Dordrecht 12-12-1623, Rom Anthoniss Leempoel en Wouter Thoniss Leempoel mede namens Jan Thoniss Leempoel, broeder, Adriaen Jacobss als stief-vader ende voocht van het kijnt van Aert Thoniss Leempoel, Jan Peterss van Heijst namens Adriaen Janss van Grevenbroeck, procuratie Waelwijck 12-1-1627, Aert Adriaens Glaviman, secretaris, als voocht van het kijnt van Marten Adriaens Glaviman, broeder, bij Claesken Janss Leempoel, allen erfgenamen van Hendrick Corstiaenss ende Maeijken Janss Leem-poel, verkopen aen Adriaen Janss Leempoel een deel van een gesedt etc, 9-3-1627. Betaald wordt via een wilceur.
Toegevoegd: Adriaen Janss Leempoel heeft betaelt aan de erfgenamen van Hendrick Corstiaenss Smidt ende Maeijken Janss Leempoel, ende Wouterke Dircks van Campen, huijsvrou van Hendrick, 2-1-1629.

Fol. 178v
Staet en inventaris aengebrocht bij Aert Wouterss Gester van de goederen van Aert Wouterss en Peeterken Adriaenss.

Fol. 179r
Op huiden desen xe martij 1627 compareerde Aert Wouterss de Gester ende heeft aengeno-men van Peter Thoniss Leempoel als voocht ende Sijmon Jacobss als toesiender van de kijnderen, Aentken, Sijmon ende Heijltken, van Aert bij Peeterken Adriaenss.
Toegevoegd: Aert verkoopt op 19-1-1632 een stuk hoijlants aan Hendrick Dirck Tomas X Aentken Aertss. Sijmon Aerts is voldaen door sijn vader, Guessen? Eltdolft? X Heijltken Aertss is voldaen, 12-2-1648. Ondertekent: Leurin? Gheldolf.

Fol. 179v
copie
Meeus Jan Willems als voocht ende Jan Janss Lijndreijer als toesiender van het kijnt van Meeus Janss Molengraeff bij Aentken Janss willen een geseet verkopen. Volgen de condities. Gerit Anthonis Stockman heeft het geseet ???, 25-2-1627.
Leeger stont:
Meester Jan Fenicxs, schoolmeester van Oorschot, heeft het voors geseedt verhoocht, 15-3-1627.

Fol. 181v
Meeus Jan Willem Heijmans als voocht ende Jan Janss Lijndreijer als toesiender van het kijnt van Meeus Janss Molengraeff verkopen aen meester Jan Phonixs, schoolmester tot Oor-schot, een geseeth etc, 16-3-1627. Betaald wordt via een wilceur.
Toegevoegd: meus Jan Willems en Jan Janss van Dijck zijn voldaen.

Fol. 182v
Goijaert Aertss als voocht van de kijnderen van Peter Gijsbertss bij Grietken Jacobss ende Jan Janss Dielen als voocht van de kijnderen Claes Michielss bij Tonisken Jacobss ende Pe-ter Thoniss Leempoel als toesiender en noch als voocht ende Peter Adriaenss Greijn als toe-siender van het kijnt van Peter Jacobss Leempoel bij Engeltken Peterss verkopen aen Adri-aen Mertenss van Dijck een geseeth etc, 10-3-1627. Betaald wordt via een wilceur.

Fol 183v
Reeckeninge, bewijs ende reliqua voor Willem Cornelis Aertss als voocht van de kijnderen van Corn Peter Jacobss, Jan Peter Jacobss ende Jacob Peter Jacobss za. Aldus gereeckent int bijwesen van Aert Jan Dieliss, Willem Floriss, Jan Janss Smidt ende Thonis Janss als toe-sienders, 20-3-1627. Volgen nog drie delingen.

Fol. 192v
Op heden desen xxe martij 1627 compoareerde Jan Driessen Textor X Maeijken Claess met Michiel Martens Harings, wonende tot Leent, als voocht van de kijnderen van Claes Phlips za bij Alitken Martenss mede namens Thonis Adriaenss Textor ter eenre ende Gijsbert Janss Robben X Jenneken Mijnenss wed Phlips Claess Textor ter andere sijde en sluijten een ak-koord mbt het versterf van Phlips Claess ende sijne kijnderen.

Fol. 193v
Jan Hendrickxss, Goijaert Lambertss X Aetken Hendrickss ende Eeltken Hendrickxss verko-pen aen Thonis Hendrickss 3/5 deel van een huijsken etc, 23-3-1627.

Fol. 194r
Scheijdinghe ende deelinghe aengebrocht bij Willem Corn Aertss als voocht ende Jan Janss Smidt als schoonvader ende toesiender van de kijnderen van Jan Peter Jacobss bij Janneken Gijsbertss, Willem Cornelis Aertss als voocht ende Jan Dirck Lambertss de Hooch als toe-siender van de kijnderen van Corn Peter Jacobss bij IJken Jan Dircks ende Willem Corn als voocht ende Thonis Janss als schoonvader ende toesiender van de kijnderen van Jacob Pe-ter Jacobss bij Jaetken Floris Stammen van de goederen hen aengekomen door overlijden van het weeskijnt van Thonis Peter Jacobss, 24-3-1627.

Fol. 195r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voor Luijcas Geritss vanden Hout als voocht ende Peter Jan Huijb Sijmonss als toesiender van de kijnderen van Lauris Geritss bij Maeijken Jan Huijb Sij-monss, 27-3-1627.

Fol. 200r
Reeckeninghe ende reliqua voor Lauris Geritss de Leeu als voocht ende Peter Janss Lan-germanss als toesiender van de kijnderen van Thonis Geritss de Leeu bij Heijltken Aertss, 9-4-1627.

Fol. 202r
Rombrecht Anthoniss Leempoel als voocht ende Gijsbert Adriaenss Onrost als toesiender van de kijnderen van Aert Gijsbertss bij Tonisken Willemss verkopen aen Cornelis Willemss 2/3 van een huijs etc, 10-4-1627. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 203r
Op heden desen achsten dach Aprilis 1627 compareerde Herbert Jan Deniss mede als voocht van de kijnderen van Huijbert Deniss Brauwer ende Corn Willemss vander Wel ende Adriaen Corsten Mulder mede als toesiender van de voorss kijnderen ende Herbert voorss namens suster ende swager ende Heijlken Deniss wed Aert Thoniss de Greeff mede namens haer kijnderen, Bertrom Joosten de Bruijn ende Handrick Deniss X Peterken Hendrickss beij-den namens de kijnderen van Adriaen Goijaertss ende Adriaentken Adriaenss present, als-mede voor de kijnderen van Hendrick Joosten de Bruijn ende Mariken Toniss wed Jacob Goijaertss mede namens haer kijnderen, Meerten Roelofss Snijder mede namens broeders ende susters ende namens de kijnderen van Aert Jans Langermans ende Boch Aertss mede namens Thonis Michielss Stockman ende de kijnderen van Cornelis Claess za ende Jan Coijnen kijnderen, Aert Janss Mauthaen mede namens Jacob Joosten, swager, en mede voor susters ende broeders, Peeter Adriaenss Snijder mede namens Jan Lenaertss, swager, allen ter eenre ende Thomas Corst Thomass als voocht van het kijnt van Jacob Adriaen Ja-cobss ende Quijrijn Goijaertss als toesiender ter andere nopende het versterf van Jenneke Gijsbertss ende ofte Adriaen Jacobss, haere nichte ende neve van Jenneken Gijsbertss va-der ofte Adriaen Jacobss, grootvader van moeders sijde. Zij sluijten een akkoord.

Fol. 204r
Cornelis Willems heeft verwilcuert tbv Hendrick Stoffels ende Corn Corstiaenss, HG mees-ters, 12-4-1627.
Toegevoegd: Jenneken Willems Potmaker betaelt, 15-10-1650.

Fol. 204v
Jacob Handrickss de Bie als voocht van de kijnderen van Jacob Willemss van Campen ende heeft een waerborgh gestelt tbv Jan Lauris Lantmeeter ende de kijnder van Thonis Janss Praser, 12-4-1627.

Fol. 205r
Inventaris overgegeven bij Maeijken Jan Dielen wed Sacharias Jan Sachariass van de goe-deren die Maeijken en Sacharias tesamen beseten hebben.

Fol. 205v
Op huijden desen derden dach Aprilis 1627 compareerde Jacob Joost Gijben X Maeijken Janss wed Sacharias Janss, Maeijken Janss present, heeft aengenomen van Meeus Jan Sachariass als voocht ende Jan Janss Dielen als toesiender de kijnderen, Lijsken ende Neeltken, van Sacharias bij Maeijken.
Toegevoegd: Laureijs Arissen X Lijsken Sacharijs ende Peeter Janss ’t Hooft X Neeltken Sa-charijs zijn voldaen, 17-1-1659.

Fol. 206v
Inventaris overgegeven bij Jacob Joost Gijben van de goederen die hij met Jenneke Janss za, sijne huijsvrou, beseten heeft.

Fol. 207r
Op heden desen iije Aprilis 1627 compareerde Jacob Joost Gijben ende heeft aengenomen van Aert Janss Mauthaen als voocht sijn kijnderen, Thonis ende Neeltken, bij Jenneke Janss. Genoemd het versterf van Adriaen Jacobss ende Jenneke Corsten, neve ende nichte
Toegevoegd: Peter Joost Gijben als voocht ende Antoni Jacobss present zijn voldaen door Maeijken Jan Dielen, 23-12-1645.

Fol. 208r
Aert Corn Aertss, viscooper, met Tonis Peter Corsten als voocht van Aert Corn kijnderen bij Handricxken Corn, Willem Aertss mede present, verkopen aen Jan Thonis Glaesmaecker een huijs etc, 4-4-1627. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 208v
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Geman Janss als voocht ende Bertrom Joosten als toesiender van de kijnderen van Peter Janss Cock, 15-4-1627.

Fol. 215v
Copij
Op heden desen xve december 1626 so hebben de crediteurs mette kijnderen van Jan Corn Heijen, Hendrick ende Corn Janss Heijen, met Lambert Willemss voor Aert Aertss, neve, hebben een besluijt genomen mbt de goederen van Dielis Aertss ende Heijltken Janss.

Fol. 216r
Aengebrochte schulden van Dilis Aertss Textor ende Heijltken Janss, 5-8-1627.

Fol. 217r
De erfgenamen van Dielis Aertss Tijckwever ende Heijltken Janss erfhuijs houden. Volgen de condities en de verkopen.

Fol. 218v
Copij
Hendrick ende Corn Janss Heijen en Lambert Willems van Giiersbergen namens Aert Aertss, neve, procuratie Dircxlant 26-12-1626, willen de boedel van Dielis Aertss Tijckwever ende Heijltken Janss verkopen, 16-12-1626.
Dielis Aertss Coeckman heeft 1/3 van het geseet van Jan Heijen gekocht. Jacob Janss Glaviman heeft het erff gemeijnt. Judich Janss wed Aert Dielis heeft betaelt het ackerke dat Dielis Aerts afgemeijnt hadde. 21-2-1627.

Fol. 221v
Lambert Willems Giersbergen namens Aert Aertss Schoenmaecker, Dirxlant, procuratie Dircxlant 26-12-1626, ter eenre ende Hendrick ende Corn Janss Heijen ter andere sijde ver-kopen aen Aert Jan Janss een geseeth etc, 21-2-1627.

Fol. 222r
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Goijaert Gijsberts als voocht ende Peeter Thoniss Leempoel als toesiender van de kijnderen van Peter Gijsbertss bij Grietken Jacobss Leem-poel, 24-4-1627.

Fol. 225v
Reeckeninghe ad reliqua voor Peter Adriaenss Greijn als voocht van de kijnderen van Jan Thonis Meeuss vanaf 20-6-1623. Aldus gereeckent int bijwesen van Jan Geritss als toesien-der, 3-4-1627.

Fol. 233r
Scheijdinghe ende deelinghe aengebrocht bij Dielis Aertss X Jenneken Dielis ter eenre ende Adriaen Crijnen X Lijntken Dielis ende dat van de goederen die Dielis Corsten ende Mariken, sijne huijsvrou, vader ende moeder, 17-4-1627.

Fol. 233v
Lijsbet Adriaenss namens Antoni Tillier, haere man, ruijter onder de compagnie vande heer van Boesbeeck,, procuratie ’s Hertogenbosch 29-4-1627, en namens Jan Reijnders Wouterss X Margriet Adriaen Corneliss, borger ’s Hertogenbosch, procuratie ’s Hertogenbosch 21-4-1626, verkoopt aen Handrick Janss Persijn, schout, ende Adriaen Janss Gijben een stuk moerdellen, 30-4-1627.

Fol. 234r
Aert Wouter de Gester verkoopt aen Jan Peterss van Heijst X Lenaertken Adriaenss en haer kijnderen bij Jan Janss Molengraeff de jonge een deel van een acker, 1-5-1627.

Fol. 234v
Jan Janss Textor X Lijntken Aertss mede namens Aert ende Janneke Aertss, huisvrou broe-der ende suster, verkoopt aen Aert Wouterss de Gester het 1/12 van een geseeth etc, 1-5-1627.

Fol. 234v
Reeckeninghe ende bewijs voor Willem Cornelis Aertss als voocht van de kijnderen van Aert Corneliss, broeder, vanaf 6-6-1618. Aldus gereeckent int bijwesen van Jan ende Gerit Aertss, kijnderen en Cornelis Aertss, bestevader, 4-5-1627.

Fol. 241r
Joost Peterss als voocht van de kijnderen van Sebastiaen Peeterss Deckers bij Lijntken Adri-aenss Smidts ende Hendrick Hermanss X Adriaentken Bastiaenss verkopen aen Adriaen Peeterss Cuijper het deel van het geseeth als de voorn kijnderen van Adriaen Adriaenss Smidts, oom, aenbestorven zijn, 6-5-1627.

Fol. 241v
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Adriaen Aertss Oerleman als voocht ende Adriaen Tonis Slaets als toesiender van het kijnt van Gelden Aertss Oerleman bij Aentken Adriaen Tonis Slaets, 7-5-1627.

Fol. 246r
Scheijdinghe ende deelinghe aengebrocht bij de kijnderen ende kijnts van Aert Adriaens Oer-leman bij Lijntken Geldens: Adriaen, Peter, Tonis, Daem Aertss Rommen als vader van sijn kijnderen bij Aeltken met Hendrick Janss Persijn X Geriken Daemen ende Adriaen Thonis Slaets als bestevader ende toesiender van het kijnt van Gelden Aertss Oerleman bij Aentken Toniss Slaets ende dat van de goederen van Lijntken Geldens, moeder, en Jan Aertss Oer-leman en Handrick Aertss Oerleman, broeders, 7-5-1627.

Fol. 248r
Adriaen Aertss Oerleman als voocht ende Adriaen Thonis Slaets als toesiender van het kijnt van Gelden Aertss bij Aetken Adriaenss Slaets ende Daem Aertss mede namens sijn kijn-deren bij Aeltken Aertss Oerlemans int bijwesen van Handrick Janss Persijn X Geeriken Da-men verkopen aen Thonis Aertss Oerleman de helft van een geseeth etc, 7-5-1627.

Fol. 248v
Aert Thoniss Vosch ende Bastiaen Seegerss X Willemken Thoniss verkopen aen Adriaen Hendrickss Mulder een acker lants, 19-5-1627.

Fol. 249r
Thoniske Toniss wed Thonis Janss vander Tenten? ende Sijmon Thoniss van der Tenten me-de als voocht van Joost Thonis vander Tenten ende C?ekken Thoniss, broeder ende suster, ende Tonisken Toniss ende Adriaentken Toniss mede namens Jan Anthoniss vander Tenten, broeder, verkopen aen Jan Faes? Gijsbertss een geseeth etc, 31-5-1627. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 249v
Aert Berntss X Anneken Willemss verkoopt aen Wouter Geritss Tuijmeleer een geseeth etc, 31-5-1627. Betaald wordt via een wilceur. Quitantie aanwezig.

Fol. 250v
Inventaris overgebrocht bij Gelden Willemss Decker van de goederen die hij met Huijbertken Hendrick Back beseten heeft.

Fol. 251v
Scheijdinghe ende deelinghe aengebrocht bij Gelden Willems Decker ter eenre ende Hen-drick Hendrickss Back den Jonge als voocht ende Adriaen Heijligerss als toesiender van de kijnderen van Gelden Willemss bij Heijltien Handricxkxss, 3-6-1627.

Fol. 252v
Op heden desen iije Juni 1627 compareerden Gelden Willemss Decker ende heeft aengeno-men van Hendrick Hendrickss Back als voocht ende Adriaen Heijligerss als toesiender sijne kijnderen bij Huijbertken Hendrickss: Aentken, Geeriken, Handrick, Lijsken, Jacob ende Bas-tiaen.

Fol. 253r
Hendrick Hermanss, Vlijmen, namens Govert Jaspers, Heusden, wednr Judich Anthoniss Vosch, procuratie Heusden 30-5-1626, verkoopt aen Peter Thoniss Vosch de helft van een geseeth etc, 19-6-1627.

Fol. 253 los vel
Op huijden desen xxve Januarij 1627 sijn Govert Jasperss, brouwer in Heusden, erefgenaam van Judich Antonis van Sprang, sijne huijsvrou ter eenre ende Peter Antonis Vos, Sprang, broeder, ter andere sijde en sluijten een akkoord mbt de goederen van Judich.

Fol. 253v
Reeckeninghe ad reliqua voor Jan Anthoniss Praser als voocht van sijne susters ende broe-der: Adriaen, Lijsken ende Aechtken, de jongste kijnderen van Thonis Janss Praser. Aldus gereeckent int bijweesen van Aert Janss Tuijn ende Joost Dirckss Campen, 28-6-1627.

Fol. 255r
Reeckeninghe ad reliqua voor Jan Anthoniss Praser als voocht van Adriaen ende Aecht-kenThonissen, broeder ende suster, 28-6-1627.

Fol. 257v
Cornelis Corstiaens verkoopt aen Joost Handrickss van Hamit, cooperslager, ende Jan Corstiaenss, swagers, het 1/3 in een geseeth etc, 5-7-1627.

Fol. 258r
Peeter Corstiaenss verkoopt aen Cornelis Corstiaenss, swager, 1/3 van een huijs etc, 5-7-1627.

Fol. 258v
Opten xviije Julius 1627 compareerden Anneken Toniss wed Adriaen Willemss ende Adri-aentken Adriaenss X Roeloff Berntss herroepen hun testament van 162?. Ook als los vel.

Fol. 258v
Corn Jasperss verkoopt aen Adriaen Jasperss, broeder, int bijwesen van Corn Adriaen Jas-perss, oom, een ackerke, 22-7-1627.

Fol. 259r
Lambert Robberts Jan La??? verkoopt aen Judich Hendrickss sijn deel in een acker, 28-7-1627.

Fol. 259v
Reeckeninghe, bewijs endereliqua voor Corst Lambertss vanwege de erfgenamen van Jan Wijnantss. Int bijwesen van Adriaen Goossens, Adriaen Lenaertss, Hendrick Corsten, Willem Hendrickss ende Hendrick Hendrickss, 3-8-1627.

Fol. 260v
Janneke Dieliss wed Jan Handrickss Cleijn ende Dirck Jan Hendrickss ende dat van wege Jacob Janss Cleijn, neve, ende mede namens susters ende broeders, procuratie Dordrecht 12-5-1627, Joost Janss Cleijn ende Thonisken Janss Cleijn present, ende Neeltken Janss Cleijn verkopen aen Jan Adriaenss Roos als voocht van de kijnderen van Wouter Dieliss bij Geriken Toniss Oerlemans een ackerlants, 10-8-1627.

Fol. 260v
Inventaris overgebrocht bij Judich Deniss wed Aert Toniss de Greeff van de goederen van Judich en Aert.

Fol. 261v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Judich Deniss wed Aert Toniss de Greeff ter eenre ende Corn Janss als voocht ende Herbert Jan Deniss als toesiender van de kijnderen van Aert bij Judich, Peter Wouterss X Maeijken Aert de Greeff, Tonisken Aert de Greeff, met De-nis Aertss present, ter andere. Dat van de goederen van Judich en Aert, 27-10-1627.

Fol. 262r
Op huijden datum voorss heeft Judich Deniss aengenomen van Corn Janss als voocht ende Herbert Janss als toesiender haer jongste soon Jan Aertss, Denis Aertss ende Toniske Aertss.

Fol. 262v
Op huijden desen iiij novembris 1627 compareerde Jan Henricxs X Jenneke Aertss Oerle-mants mede als voocht van de kijnderen van Willem Janss Caster bij Maeijken Aertss Oer-lemans en Jan voorss als toesiender Corst Anthonis als voocht van de kijnderen van Adriaen Aertss Oerleman bij Thonisken Corst Thonissza ter eenre ende Marten Gerit Dirckss ter an-dere sijde en sluijten een akkoord nopende het versterf van Peter Gerit Dirckss ende Maeij-ken Aert Oerlemans, sijne huijsvrou.
Toegevoegd: Er is betaelt aen Jan Willem Gijben toesiender van de kijnderen van Willem Janss Caster, 13-2-1630.

Fol. 263v
Scheijdinghe ende deelinghe aengebrocht bij Peeter Aertss Oerleman ende Adriaen Aertss Oerleman mede als voocht van het kijndt van Gelden Aertss Oerleman bij Adriaentken Adri-aenss, Adriaen Thoniss Slaets als bestevader ende toesiender, Thonis Aertss Oerleman ende Daem Aertss Rommen als vader van sijn kijnderen bij Eeltken Aertss ende Handrick Janss Persijn X Gheericken Daemss van de goederen van Jan Aertss Oerleman ende Hendrick Aertss Oerleman, broeders, 5-11-1627.

Fol. 265r
copij
Adriaen Janss Leempoel ter eenre ende Dirck Adriaen Peterss X Cornelia Adriaenss wed Peeter Janss Leempoel ter andere sluijten een alloord nopende het versterf van de weeskijn-deren van Peeter Janss Leempoel bij Cornelia Adriaenss ende dat van de aenneminge van de kijnderen, 4-5-1627. Volgt copij van het akkoord, 4-3-1627.

Fol. 266v
Het huijs van Jan Willemss Snijder wordt na vier coopdagen toegewesen aen Jan Peterss van Heijst. Volgen de voorwaarden, 30-3-1626. En de gunnening, 13-11-1627.

Fol. 268v
Copij
Op huijden den xxiije october 1627 compareerde te Giessen, lande van Altena, Jacob van der Dussen, cappitijn maior der stede Wodrichem, als toesiender van Jenneke Corstiaenss van Campen dochter van Bertruijt van der Dussen, sijn dochter, machtigt Antonis Corn ende Jo-han Peterss, beijden Sprang, om vanwege het kijnbt vanb Corstiaen van campen mette de verdere aergenamen van Lijsken Mertens wed Willem van Campen. Copij 19-11-1627.

Fol. 269r
Op huijden den xjxe novembris 1627 compareerden Jan Adriaenss Roos, Adr Adriaenss Roos ende Maeijken Adriaenss Roos X Jan Peterss Timmerman machtigen Jan Dirck Anthoniss, schepen in Dongen, om de stede met het huijs gedeeld met het weeskijnt van Corstiaen Meeus te verkopen aen Laureijns Smidts, scholtus.

Fol. 269v
Inventaris overgebrocht bij Rombout Janss Smidt van de goederen die Rombout Anthoniss [?] voorss samen met Adriaentken Willemss za, sijne huijsvrou, beseten heeft.

Fol. 270r
Op huijden desen vje decembris 1627 comnpareerden Rombout Janss Smidt ende heeft aengenomen sijn kijnt, Adriaen, bij Aentken Willemss van Aet Willemss als voocht ende Jan Janss Smidts als bestevader ende toesiender.

Fol. 271r
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Jan Claes de Greeff ter eenre ende Rom Janss Smidt als ondertrout met Truijcken Claess de Greeff ter andere sijde van een ackerke geko-men van Claes Toniss de Greeff ende Aertken Jans de Cremer, 6-12-1627.

Fol. 271v
Staet ende inventaris van de goederen overgevende door Bartruijt vander Dussen aen de naeste vrienden van Jenneken Corstiaens haer dochter bij Corstiaen van Campen. Copij 27-4-1627. Overgelevert aen Jan Dircx X Eeltken Willems van Campen ende Jacob Hendrickss als voocht.

Fol. 277r
Scheijdinghe ende deelinghe aengebrocht bij Jacob Handrickss de Bie als voocht ende Adri-aen Corn van Esch als toesiender van kijnderen van Jacob Willemss van Campen bij Maeij-ken Geldens en Jacob nog als voocht ende Jan Peeters van Heijst namens Jacob van der Dussen, cippiteijn maior binnen Wodrichem, als toesiender op het kijnt van Corstiaen Wil-lemss van Campen bij Bertruijt vander Dussen, procuratie 23-10-1627, ende Jan Dirck An-thoniss X Aeltken Willemss van Campen, kijnderen van Lijsken Meertenss, 19-11-1627.

Fol. 279v
Copij
Op huijden desen xxviije Aprilis 1627 heeft Bertruijt vander Dussen wed Corstiaen Willems van Campen aengenomen van Jacob Handrickss de Bie als voocht ende Matheeus Muijter, schout Giessen namens Jacob vander Dussen, cappiteijn maeijor te Wodrichem, als toesien-der haar weeskijnt, Jenneken, bij Corstiaen Willems van Campen.

Fol. 280r
Scheijdinge ende deelinghe aengebrocht bij Gijsbert Peter Baijens X Lijsken Janss ter eenre ende Willem Cornelis Aertss als voocht van Anneke Janss ter andere, Anneke present, kijn-deren van Jan Peeter Jacobss van de goederen van Peter Jacobss, bestevader, ende Thonis Peeterss ende Bastiaen Peeterss, oomen, 22-11-1627.

Fol. 281r
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Wouter Jan Wouterss als voocht ende Thonis Corn Janss als toesiender van de kijnderen van Jan Wouter Aertss de Bont bij Maeijken Peter de Cremer. Aldus gereeckent int bijweesen van Thonis Corn Janss ende Peter Peterss Tim-merman X Maeijken Jan Wouterss Willem Janss de Bont, 10-12-1627.

Fol. 285r
Denis Goijaertss Roock vanwege Steven Hendrickss, Heusden?, als voocht van de kijnderen van Willem Willemss Textor bij Neeltken Peterss de Wilts verkoopt aen Peter Goijaert Jan de Wilts een perceelken seijlants, 14-12-1627. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 285v
Peter Goijaert Jan de Wilts verkoopt aen Adriaen Crijnen ¼ deel in een perceelken seijlants, 14-12-1627.
Toegevoegd: op 11-12-1643 is Adriaen Crijnen overleden.

Fol. 286r
Peter Goijaert Jan de Wilts als voocht van de kijnderen van Jan Goijaert Jan de Wilts bij Commerken Janss ende Commerke voorss verkopen aen Adriaen Crijnen een perceelken seijlants, 14-12-1627.

Fol. 286r
Adriaen Crijnen X Maeijken Goijaertss, Commerken Janss wed Jan Goeijaerts de Wilts ver-kopen aen Peter Goijaert Jan de Wilts een stuk van een perceel seijlants, 14-12-1627.

Fol. 286v
Jan Janss van Dijck ende Gijsbert Janss van Dijck namens Aert Hoefma X Peterken Janss van Dijck, procuratie Heusden 30-12-1627, verkopen aen Peter Adriaenss, swager, ¼ van een geseeth etc, 5-1-1628.

Fol. 287r
Inventaris overgebrocht bij Maeijken Geijaertss wed Peter Goeijaertss opt Hooff van de goe-deren van Maeijken ende Peter.

Fol. 287r
Op huijden desen ve Janauarij 1628 compareerde Maeijken Goeijaertss wed Peter Goeij-aertss opte Hove nu X Adriaen Quirijns heeft aengenomen van Denis Goeijaertss Roock vanwege Joost Goeijaerttys opte Hoeff als voocht van het weeskijnt, Maeijken, procuratie Heese ende Leende 31-12-1627.

Fol. 288r
Frans Willemss Ammeroijen verkoopt aen Thomas Janss vander Straeten een geseet etc, 6-1-1628.

Fol. 288r
Thomas Janss vander Straeten verkoopt aen Frans Willemss Ammeroijen een perceelken seijlants, 6-1-1628.

Fol. 288v
Op huijden den vje Januarij 1628 compareerden Jacob Jacobss als voocht ende Luijcas Cor-neliss als toesiender van de kijnderen van Tonis Adriaen Jacob Wijnants bij Heijltken Corn Luijcas, Jacob Jacobss als voocht ende Bastiaen Peter Corsten als toesiender van het kijnt van Tonis Adriaenss bij Huijbertken Peter Corsten in het naebedde ter eenre ende Huijbertken voorss wed Tonis Adriaen Jacob Wijnants ter andere sijde en sluijten een akkoord mbt de goederen van Tonis voorss.

Fol. 289v
Jacob Jacobss als voocht ende Luijcas Corneliss als toesiender van de kijnderen van Tonis Adriaen Jacob Wijnants bij Heijltken Corn Luijcas, Jacob Jacobss als voocht ende Bastiaen Peter Corsten als toesiender van het kijnt van Tonis Adriaenss bij Huijbertken Peter Corsten houden erfhuijs. Er zijn 2 voorkijnderen en 1 naekijnt, 6-1-1628.

Fol. 291r
Peter Dirck de Schipper X Lijntken Corn, Jan Corn Eck?, Adriaen Berten mede namens Maeijken Berten, suster, ende als voocht van het kijnt van Frans Corst Jan Wijnen bij Meijken Berten za, Dries Adriaen Aertss als voocht van het kijnt Jochum Adriaen Dirckss bij Thomas-ken Berten za ende Dirck Jans Mandemaecker namens sijn huijsvrouwe kijnder bij Jan Joost za verkopen aen Adriaen Janss Leempoel ende Crijn Goijaert Wolffs 1/3 in een geseet etc, 8-1-1628. Betaald wordt via een wilceur.
Toegevoegd: Peter Dirck de Schipper is voldaen door Adriaen Janss Leempoel ende Jan Thomass Glaesmaecker, 11-11-1940.

Fol. 291v
Antonis Goossen Jan de Wilts verkoopt aen Peter Goijaert Jan de Wilts een perceelken seij-lants, 12-1-1628. Betaald wordt via een wilceur.
Toegevoegd: Jan Corstiaenss is voldaen door Adriaen Quirijnss, 30-10-1639.

Fol. 292v
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Handerick Janss Persijn, schout, vanwege de erfge-namen van Jan Matheeus Dolck. Aldus gereeckent int bijwesen van Peter Toniss Vos, Claes Aertss, Matheeus Hendrickss ende Seleken Teeuwen, zijne moeder, Maeijken Adriaenss dr van Adriaen Goijaertss, 18-1-1628.

Fol. 294v
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Aert Gerit Robben als voocht ende Jan Suertss ??? als toesiender van de kijnderen Joost Aert Joosten Smidts bij Neeltken Jan Meliss. Gereec-kent int bijwesen van Jan Suertss ??? als toesiender ende Huijbert Joriss X Neeltken Janss, 29-1-1628.
Toegevoegd: het overblijvende geld is besteed aan het huijs van de voorss kijnderen en aan de kijnderen van Willem Aert Joosten, 29-1-1628.

Fol. 296r
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Aert Gerit Robben als voocht ende Joost Peeters als toesiender van de kijnderen van Willem Aert Joosten Smidts bij Eelken Peterss, 29-1-1628.

Fol. 298r
Jacob Joosten X Jenneken Peterss ende Tonis Cornelis Janss X Zara Wouterss ende Zara present ende dat vanwege Lijsbet Geritss verkopen aen Roeloff Berntss ende Anneke Toniss wed Adriaen Willemss een deel van een geseet etc, 31-1-1628. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 298v
Inventaris de goederen bij doode van Aert Adriaens Onrost het weeskijnt van Jan Adriaenss Onrost achtergelaeten des sij Jan Smidts des kijnts bestevader, 23-1-1626. Gijsbert Adriaenss Onrost is voocht. Hilleken Corsten betaelt nog aan Adriaen, 4-2-1628.

Fol. 300v
Scheijdinghe ende deelinghe aengebrocht bij Jacob Jacobss als voocht ende Luijcas Corn als toesiender van de kijnderen, Adriaen ende Cornelis, van Tonis Adriaen Jacob Wijnants bij Heijltken Corn Luijcas. Adriaen present. Voor de goederen van hun ouders ter eenre ende Jacob Jacobss als voocht ende Bastiaen Peter Corsten als toesiender van het kijnt van Tonis Adriaenss bij Huijbertken Peter Corsten voor hun vaders goet ter andere sijde, 12-2-1628.

Fol. 301v
Huijbertken Peters wed Tonis Adriaen Jacob Wijnants haer kijnt bij Tonis aengenomen van Jacob Jacobss als voocht ende Bastiaen Peterss als toesiender, 12-2-1628.

Fol. 302r
Reeckeninge voor dweeskijnt van Jan Carel Adriaen Jacobss bij Jacob Adriaenss als voocht.
Dirck Adriaen Quirijnss X Maeij Thoniss zal betaelen aen Thonis Corst Thoniss, 18-2-1628.
Toegevoegd: Adriaen Caerlen is voldaen vanwege het weeskijnt van Jacob Adriaen Jacobss, 8-6-1637.

Fol. 304v
Inventaris overgebrocht bij Jenneken Jans wed Jan Adriaenss van Hedel van de goederen die sij tesamen hebben beseten.

Fol. 305r
Op huijden desen xxje Februarij 1628 soo heeft Jenneken Janss wed Jan Adriaenss van He-del met Thonis Janss, haeren ondertroude man, aengenomen haer twee kijnderen, Adriaent-ken ende Lenaertken, bij Jan ende dat van Lenaert Adriaenss als voocht ende Aert Jan Dir-ckss als toesiender int bijwesen van IJken Adriaenss, de kijnderen muije.

Fol. 305v
Inventaris overgebrocht bij Jan Thonis Stevenss van de goederen die Jan ende Lijsken Janss, zijn huijsvrou za, tesamen beseten hebben.

Fol. 307r
Op heden desen xxije Februarij 1628 heeft Jan Thonis Stevens Decaer? aengenomen sijn drie kijnderen, Thonisken, Steven ende Jacob, bij Lijsken Janss ende dat van Corn Peterss Leeu als voocht ende Robbert Hendrickss als toesiender.

Fol. 308r
Aert Wouterss de Gester verkoopt aen Joost Handrickss van Hamidt, coperslager, een ge-seet etc, 24-2-1628.

Fol. 308v
Copij
Aert Geritss Robben als voocht ende Joost Peeter Joosten als toesiender van de kijnderen van Willem Aert Joosten Smidts bij Geertken Peeterss willen de helft van twee geseten ver-kopen. Volgen de condities. 12-2-1628.

Fol. 309v
Aert Geritss Robben alias Wet/Noet?, als voocht ende Joost Peeter Joosten als toesiender van de kijnderen van Willem Aert Joosten Smidts bij Geertken Peeterss verkopen aen Jan Peterss van Heijst de helft van twee geseten, 29-2-1628. Betaald wordt via een wilceur.
Toegevoegd: Jan Peters van Heijst betaelt aan Jasper Joosten, 2-1-1637. Jan Willem Smidts is voldaen door Jasper Joosten, 22-3-1643.

Fol. 310r
Adriaen Adriaen Hermanss verkoopt aen Dielis Lenaert Geritss een geseet etc, 25-3-1628. Betaald wordt via een wilceur.
Toegevoegd: Dielis betaelt aen Sijmon Jacobss, Thomas Janss van Straten, Jan Janss Cock ende Jan Janss Ameroij mede namens de andere erfgenamen, 25-3-1630.
Paulus Corsten betaelt, 20-10-1630.

Fol. 310v
Dingna Adriaen Jan Meeuss namens Salomon Laureijss, schilder en borger Rotterdam, haere man, procuratie voor Nicolaes vander Haegen, notaris Rotterdam 4-11-1625, verkoopt aen Corn Peters Leeu een geseet etc, 14-4-1628.

Fol. 311r
Jenneken Adriaenss wed mr Aerden, Jan Aertss ende Adriaen Aertss, haere sonen, Mathijs Janss, swager, Jenneken namens Bartel Jans Bierdrager, Geertruijdenberch, swager, procu-ratie voor Adriaen Vervoort 30-3-1628 verkopen aen Dielis Gijsbertss Cremer hun deel in een erve etc, 15-4-1628. Betaald wordt via een wilceur.
Toegevoegd: Dielis betaelt aen Jan Aertss Metselaer mede als voocht van Adriaen Aertss Metselaer kijnderen, Mathijs Janss X Anneken Aertss, Bartel Janss X Peterken Aertss, 23-+4-1632.
Handrick Peter Ockers heeft ontfangen van Jan Aertss Metselaer vanwege Adriaen Aertss Metselaer kijnderen.

Fol. 312r
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Jan Peterss Timmerman, Peter Peterss Timmer-man ende Aert Claess X Maeijken Peterss Timmerman, kijnderen van Peter Peterss Tim-merman ende Maeijken Peterss, 17-4-1628.
Toegevoegd: Jan jans van heijst X Maeijke Kans de Biont wed Peter Peterss Timmerman is voldaen door Jan Peterss Timmerman ende Aert Claes, 3-2-1647.

Fol. 313r
Reeckeninghe ad reliqua voor Corn Adriaen Jasperss als voocht ende Dirck Dirckss van Campen den Jongen als toesiender van de kijnderen, Adriaen, Lijntken ende Maeijken, van Jasper Adriaenss bij Aentken Adriaenss. Aldus gereeckent int bijwesen van Dirck voorss en-de Cornelis ende Adriaen Jaspers, broeders, 19-4-1628.
Toegevoegd: Adriaen Jasperss is voldaen door Dielis Hendrickss X Lijntken Jasperss, 5-11-1635.

Fol. 318r
Jacob Peter Jan Rommen verkoopt aen Aert Adriaens Glaviman, secretaris, een geseedt etc, 22-4-1628. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 318r
Peter Aert Jan Rommen verkoopt aen Peter Janss Joncker een geseedt etc, 25-4-1628. Be-taald wordt via een wilceur.

Fol. 319r
Jacob Joost Gijben verkoopt aen Maeijken Jan Willems de Brouwer een geseet etc, 25-4-1628.

Fol. 319r
Scheijdinghe ende deelinge aengebrocht bij Thonis Corn Janss als voocht ende Jan Janss Lijndreijer als toesiender van het kijnt Antonis Berntss bij Agneetken Janss, Gijsbert Adriaenss Onrost mede als voocht ende Jan Smidts als toesiender van het kijnt van Jan Adriaenss On-rost bij Jenneken Jan Smidts, Goossen Adriaenss Onrost mede namens Gijsbert Adriaenss Onrost, Jan Goossens ende Thonis Aelbertss, haeren ???geren, ende Joost Hendrickss van Hamidt X Hilleken Corstiaens, allen erfgenamen van Anthonis Berntss ende Anneke Adri-aenss Onrost, sijn laetste huijsvrouwe, 24-4-1628.

Fol. 320v
Reeckeninghe, bewijs ende reliqua voor Willem Cornelis Aertss als voocht van de kijnderen van Corn Peter Jacobss, Jan Peter Jacobss ende Jacob Peter Jacobss. Aldus gereeckent int bijwesen van Gijsbert Peter Baeijens, Adriaen Thoniss, Willem Floris Stammen als toesien-ders van het kijnt van Jacob Peterss ende Jan Janss Smidt?, 3-5-1628.

Fol. 323v
Dirck Adriaen Quirijns verkoopt aen Crijn Goijaert Wolffs 1.4 van een geseedt etc, 6-5-1628. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 324r
Dirck Adriaen Quirijns verkoopt aen Aert Gielen Pieren de helft van een geseedt etc, 6-5-1628. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 324v
Hendrick Corst Jan Wijnen als voocht ende Peeter Adriaenss Rommen als toesiender van de kinderen van Huijbert Corst Jan Wijnen bij Eeltken Aert Jan Rommen verkopen aen Wouter Dirck Jan Geritss 1/3 van een gesedt etc, 6-5-1628. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 325r
Crijn Goijaert Wolffs heeft verwilcuert tbv Hendrick Stoffels, 6-5-1628.

Fol. 325v
Gelden Willemss Decker verkoopt aen Jan Jan Corstiaenss de Bie een gesedt etc, 8-5-1628. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 326r
Copie
Op 4-4-1623 stellen Jacob Dirckss van Campen, bruijdegom, met Dirck Dirckss, sijne vader,, Wouter Corsten, swager, ende Gijsbert Claes als cousijn ter eenre ende Maeijken Adriaenss wed Adriaen Heijligers met Jan Heijligers, swager, Jan Jan Meeuss Molengraeff ende Jacob Adriaen Jacobss verwanten van de bruijt ter andere zijde en stellen hun huwelijkse voorwaer-den op.
Toegevoegd: Maeijke Adriaenss wed lestmael van Jacob Dirckss van Campen is voldaen door Dirck Dirckss van Campen den Jonge, 16-5-1628.

Fol. 327v
Op 16-5-1628 stellen Adriaen Dirckss de Bie X Emmeken Thomas Corn de Bruijn hun testa-ment op.
Genoemd: hun joncxste soon
Toegevoegd: op 28-11-1635? laten Adriaen Dirckss de Bie X Emmeken Tomas Corn de Bruijn dit testament vervallen.

Fol. 329r
Inventaris overgebrocht bij Jaetken Floris van de goederen die sij met Jacob Peter Jacobss za, haere man, beseten heeft.

Fol. 330r
Op huijden desen iiije Julij 1626 compareerde Willem Corn Aerts als voocht ende Willem Flo-ren Stammen als toesiender van het kijnt van Jacob Peter Jacobss bij Jaetken Floris Stam-men ter eenre ende Jaetke Floren Stammen ter andere sijde, Jaetken neemt haer kijnt, Sij-ken, aen van de voocht ende toesiender.

Fol. 330v
Rekeninge ad reliqua voor Jan Peeterss Rommen en Corst Handrick Geldens ende Maeijken Geeritss wed Jan Janss Lijndeijer als administrateurs van de boedel van Jan Jan Meeus ende Lijsken Geldens vanaf het overlijden van Jan Meeuss. Aldus gerekent int bijwesen van Jan Peeterss Rommen, Corst Handrick Geldens, Meeus Jan Willemss, Gijsbert Peeterss Quaet-tael, Peeter Baeijens ende Baeijen Cornelis als erfgenamen, 21-3-1629.