Selecteer een pagina

Dit boeck is pampieren groot format …

Regijster des ambachts van Groot Waspick, Twalfftalve Hoeve, Schrevenduijn Waspick waer inne geschreven staen alle accoorden, testamenten ende andere stucken beginnende den xxve meij anno xvjc twintich.

Schout            Michiel Matijs Otgens

Secretaris       Tomas Janss

Heemraden

Huijch Peterss

Jochum Jan Berthoutss

Lambrecht Willemss

Wouter Wouterss

Gherit Franss

Gijsbrecht Geritss

1620

Fol. 1r

Copie

Alsoo Adriaen …tius president des dorps van Waspick met Lambrecht Willemss ende Gherit Franss sijne geassisteerden niet op bij houden maer alle daegen meer ende meer hem zijn opposeerende tegens Michiel Matijss Otgens, schout des dorps voorss, versoeckende aen mij Sr Arnout van Ravenschot als ambachtsheer dat ick den schout voornoemt soude deporteeren ende in sijn plaetse eenen anderen aennemen ende stellen ter versoecke soo zij instineeren dat Michiel Matijss van haer kercke niet en is ende dat daerom eenen andere behoort gestelt te werden ende aengesien dat ick anders van hem gheen christen van eenige naeburen des voorss dorps en hebben gehpost maer ter contrarien dat hij hem in zijnen dienst ende offi… wel ende quijtende ende dragende gelijck een eerlijck vroom man toestaet ende behoort te doen ende gemerckt wuijt desen twist geschapen is wel costen te moegen rijsen soo vanden officier voornoemt ter eenre ende vanden president met sijnen geassisteerde ter andere sijde. Soo is mijn meijninge ende advis dat elcke partije sijn eijgen last ende costen sal dragen op sijnen buijdel sonder t dorp, heijligen geest off kerck daer mede te belasten. Soo is mijn versoeck ingeval dat de naeburen hem hier toe willen verstaen ende den tegenwoordigen officier Michiel Matijss begeven te werden gecontinueert dat so in kennisse van tgene voorss is. Dese elck bij haere naemen ende singnatueren beneffens de borgemeesters ende heemraden willen onderteeckenen. Actum desen xxiije meij anno xvjc twintich. Ende was onderteeckent Jochum Jan Berthoutss als heemraet, Wouter Wouterss als heemraet, Ghijsbrecht Geritss, heemraet, Huijch Peterss als heemraet met aldus danigen hantmerck ( ), Matijs Michielss borgemeester, Peter Wouterss borgemeester, Thomas Janss, secretaris, Jan Wouterss out secretaris, Willem Adriaenss Decker met zijn hantmerck ( ), Lenaert Diercxss hantmerck ( ), Jochum Janss Paep, Adriaen Wijten met dusdanigen hantmerck ( ), Handerick Adriaenss Schoenmaeckers, Jan Aertss Matselaer, Cornelis Matijss met zijn merck ( ), Adriaen Janss Vos met dusdanigen hantmerck ( ), Jan Adriaenss Croot met zijn hantwerck ( ), Jan Mathijs hantmerck ( ), Ghelden Janssen hantmerck ( ), Aert Wesselss hantmerck ( ) Jan Wijten, Adriaen Lambrechtss, Corst Marcelissen hantmerck ( ), Peter Jochumss, Adriaen Jochumss, Adriaen Janss hantmerck, Peter Rommen met dusdaningen merck ( ), bij Embrecht Jacobss, Pa… meij, Peter Bastiaenss Greeff, Wouter Willemss, Peter Antoniss Cuijl, bij mij Peter Tomas Goeijaertss, Maeij Janss weduwe, Claes Corneliss Meulder met dusdanige hantmerck ( ), Cornelis Janss, Andries Franss Smidt, bij mij Frans Adriaenss Smidt, bij mij Adriaen Franss, Reijn Gieliss, Franss Willemss Snijer met dusdanigen merck ( ), Huijbrecht Adriaenss, Jan Adriaenss Fijnenbuijck met aldusdanigen hantmerck ( ), Anneken Dierck Foppen weduwe met dusdanigen hantmerck ( ), Adriaen Adriaenss Fijnenbuijck met dusdanigen hantmerck, Jan Andriess Bogaert met dusdanigen merck, Daem Joosten, Wouter Janss, Jacop Joosten, Jan Matijss, Adriaen Verschueringx, Cornelis Adriaenss Haensbergh met dusdanigen hantmerck ( ), Adriaen Merten Geritss met dusdanigen hantmerck, Coenraet Janss Hedichuijsen, Adriaen Adriaenss Snijer met dusdanigen hantmerck ( ), Peter Matijss, Dingeman Handricxss, Jochum Handricxss, Jan Corneliss met dusdanigen merck ( ), Lauwereijs Pauwels met dusdanigen merck ( ), Huibrecht Adriaenss met dusdanigen hantwerck ( ), Maeij Hanss weduwe met dusdanigen merck ( ), Huijbrecht Diercxss met dusdanigen hantmerck, Michiel Janss Hermans ? met dusdanigen merck ( ), Aenken Mich met dusdanigen hantmerck, Michiel Janss met dusdanigen hantmerck ( ), Aert Bernaertss met dusdanigen hantmerck ( ), Wouter Meertenss als heijlige geest meester, Cornelis Andriess, Antonis Toniss, Peter Jochumss, Thomas Janss, schipper met dusdanigen hantmerck ( ).

Fol. 2r

Wij Jor Arent van Ravenschot als ambachtsheere des dorps van Waspick ende Peter Wouterss ende Matijss Michielss als borgemeester atteseren onder onse nieuwe ende gewoonlijcke singnaturen hoe dat wij doort voorss dorp omgegaen hebben ende den heemraet ende gemeijn naeburen hebben voorgehouden ende opgelesen tgeene hier vooren geschreven staet elck int particulier om te hooren off daer eenige merckelijck redenen van iemanden souden moegen worden geproponeert waer deur dat men den officier Michiel Matijss soude behooren te deporteeren. Maer hebben altemael verlaet dat sij hem vanden officier voornoemt bedancken ende seer wel met hem te vreden zijn tot welcke eijnde zij dese elck voor hem hooff ? met hunne naemen ende hantmercken hebben onderteeckent. Twelck wij amnachtsheer ende borgemeesters aldus verclaren gedaen te zijn ende tot kennisse soo hebben wij dese tot vasticheijt onderteeckent desen xxve meij anno xvjc twintich ende was onderteeckent Arent de Ravenschot Janss soene, Peter Wouterss ende Matijs Michielss borgemeesters.

Gecopieert ende naer collatie gedaen met zijne proncipaele bevonden te accorderen desen naest lesten meij anno xvjc twintich bij mij secretaris des dorps van Waspick, Thomas Janss, 1620.

Fol. 2v

Copie

Dese zijn den geenen die in dit voorgaende niet en hebben geteeckent ende gaen voor accoort als volght:

Jan Janss Hoevenaer seijde dat hij van geen meijninge en was om te teeckenen.

Peter Adriaen Geenen seijde dat hij hem begeerde te beraden voor morgenmiddach.

Jan Peter Genen

Jan Corneliss

Wouter Janss seijde dat hij te out was.

Huijch Janss seijde ick en ben van geen meijninge te teeckenen.

Jacob Adriaenss Corp seijde ick en begeer niet te teeckenen om dat Gherit Franss niet en heeft geteeckent.

Frans Janss seijde het heeft wel een beraden in.

Jan Adriaen Claess seijde noch deen noch dander.

Frans Adriaenss Boeser en seijde dat hij hem soude beraden.

Lambrecht Willemss seijde men sulle leeren teeckenen.

Adriaen Huijbrechtss Panum

Huijbrecht Janss Schep                     seijden dat zij niet en begeeren te teeckenen.

Adriaen Janss Schep

Bastiaen Gheritss seijde dat hij hem nergens … [krul in papier]  ende begeerden te quellen.

Adriaen Wouterss seijden den eenen noch den anderen niet te teeckenen.

Jan Handricxss …

Wierck Gheritss

Jan Lauwereijs seijde dat hij hem soude beraden.

Peter Back seijde dat den schout catolijck was ende begeerden daerom niet te teeckenen.

Wij ondergeschreven als ambachtsheer ende borgemeesters des dorps van Waspick attesteren voor die gerechte waerheijt waerachtich te zijn als dat dese bovengenoemde personen hebben gerefuseert te teijkenen om redenen gelijck zij elck int particulier hebben geantwoort. Den toirconden soo hebben wij dese onse attestatie tot vasticheijt onderteeckent desen xxve meij anno 1620 ende was onderteeckent: Arent de Ravenschot Jans zoon, Peter Wouterss borgemeester, Matijs Michielss borgemeester.

Aldus gecopieert ende jegens zijnne principaele gecollationeert ende is daer mede bevonden te accorderen desen naest lesten meij anno xvjc twintich bij mij secretaris des dorps van Waspick, Thomas Janss, 1620.

Fol. 4r

            Testament Adriaen Handericxss Panum

Inden naeme ons heere amen bijden inhouden van desen openbare instrumente zij cont ende kennelijck eenen iegelijcken diet selffde sal worden getoont hoe dat op huijden desen vje junij anno xvjc twintich voor ons schout ende heemraden naergenoemt gecompareert zijn de eersame Adriaen Handericxss Panum naebuer binnen onsen dorpe van Waspick met Janneken Jansdr zijne huijsvrouwe. Beijde haer vijff sinnen, memorie ende verstant wel machtich zijnde soo dat voor ons wel opentlijck scheen ende bleeck. Aenmerckelijck die broosheijt ende cranckheijt der menschelijcker naetueren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure der selver willende den voorss testateur van zijne goederen disponeeren ter tijt ende wijlen hem godt almachtich zijn vijff sinnen ende verstant laet gebruijcken. Soo ist dat hij testateur heeft gemaeckt ende geordonneert in forme van testament ende wuijtersten wille, maeckt, sluijt ende ordonneert met desen als dat off hij testateur voor dese zijne huijsvrouwe quamen te overlijden dat de voorss zijne huijsvrouwe sal hebben ende behouden van zijn testateurs goederen den bruijckweer ende beterschap van een geerde lants gelegen tot Cappel, in een stuck lants van ses geerden, gemeen met Thommas Janss com suis hem tetstateur toebehoorende ende dat den tijt haer leven lanck gedurende. Ende nae haere doot wederom cij zijne testateurs kinderen ende erffgenamen gelijckelijck gedeelt worden. Noch wil ende begeert hij testateur off hij voor dese zijne huijsvrouwe quamen te overlijden dat zij alsdan haeren ceur sal hebben int onderhouden van het weeskint bij Dingen Adriaenss zijne testateurss overleden dochter achtergelaten ende nu tegenwoordich bij haer woont. Ingevalle soo de voorss Janneken Janss het voorss weeskint begeerden te houden salt selffde onderhouden in eeten etc.

Fol. 5r

Testament Janneken Jansdr huijsvrouwe Adriaen Handericxss Panum

Inden naeme ons heere amen bijden inhouden van desen openbare instrumente zij cont ende kennelijck eenen iegelijcken die t selve sal worden gethoont hoe dat op huijden desen sesten junij inden jaere anno xvjc twintich voor ons schout ende heemraden naergenoemt gecompareert is in hunnen properen persone Janneken Jansdr huijsvrouwe van Adriaen Handericxss Panum met Adriaen Handericxss haeren man ende gecoren voocht in desen. Ende haer vijff sinnen ende verstant wel machtich zijnde soo is gebleecken. Aenmerckelijck die broosheijt der menschelijcker naetueren datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure der selver willende daeromme van hare tijttelijcke goederen disponeren ter tijt ende wijlen haer godt almachtich haer vijff sinnen laet gebruijcken. Soo ist dat sij testatrice heeft gemaeckt ende geordonneert in forme van testament ende wuijtersten wille, maeckt, sluijt ende ordonneert miets desen als dat off Aentken Willem Bommelaer haere testatrice dochter sal hebben ende behouden te weeten naee des testatrice doot alle wollen klederen tot haeren lijve behoorenden ende dan ter tijt bevonden souden mogen worden ende hierentegens maeckt, gunt ende geeft zij testatrice Aert Willemss Bommelaer haeren soon wuijt haeren gereeste goederen voor wuijt eens die somme van vijftich rijnsgulden ende dan voorts alle anderen goederen soo haeff als erff ende lijwaet dat nae haere testatrise doot bevonden mochten worden gelijckelijck bij haere twee voorss kinderen gedeelt moeten worden nae Suijthollants recht etc.

Fol. 6r

Aenneminge van Aentken Jan Janss Hoeveneersdr haere twee onmondige weeskinderen die zij geprocureert heeft bij Wouter Wouterss haren overleden man zaliger.

Op huijden dezen xvije junij xvjc twintich compareerden Aentken Jan Janss Hoeveneersdr met Jan Janss haeren vader ende gerechten voocht in desen ende heeft rechtelijcke voor recht aengenomen haere twee onmondige weeskinderen die zij geprocureert heeft bij Wouter Wouterss haeren overleden man zaliger ende dat van Jan Wouters als gerechte bestorven voocht ende Jan Janss voorss als toediender vande voorss kinderen.

Fol. 6v

            Testament Jan Michielss

In de kantlijn: …abet copie Michiel

Inden naeme ons heere amen bijden inhouden van desen openbaeren instrumente sij cont ende kennelijck eenen iegelijcken diet selfve sal worden gethoont hoe dat op huijden desen xiije october anno xvjc twintich voor ons schout ende heemraden naergenoemt gecompareert is in properen persoone Jan Michielss woonende tot Druenen, gesont sijnen lichaeme ende zijn verstant, memorie ende vijff sinnen wel machtich soot voor ons wel opentlijck scheen ende bleeck. Aenmerckelijck die broosheijt ende cranckheijt der menschelijcker naetueren ende datter niet seecker en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure der selver willende daeromme den voorss testateur van zijne tijttelijcke goederen disponeeren ter tijt ende wijlen hem godt almachtich zijn vijff sinnen ende verstant laet gebruijcken. Soo ist dat hij testateur heeft gemaeckt ende geordonneert in forme van testamente ende wuijtersten wille, maeckt, sluijt ende ordonneert miets desen als dat Michiel Janss zijnen soon woenende tot Waspick nae de doot van hem testateur wuijt sijne gereetste goederen sal hebben ende genieten eens die somme van twee hondert ende twintich rijnsgulden van veertich grooten vlaems het stuck. Ende Janneke Janss sijne dochter gunt ende geeft hij testateur mede wuijt sijne gereetste goederen die somme van tseventich rijnsgulden boven die hondert vijftich rijnsgulden bij hem testateur ende zijne overleden huijsvrouwe op Janneke Janss haerluijden dochter voor datum desen bij testament gemaeckt ende dat in plaetse van haere moederlijcke goederen die zij wuijt en hebben genoten gelijck haer suster Neeltken Jans die genoten heeft voor haer houwelijcx goet.

Fol. 7r

Aenneminge van Cornelis Adriaen Peterss van sijne onmondige weeskinderen die hij geprocureert heeft bij Cornelia Jan Tomas Gielisdr zijne overleden huijsvrouwe zaliger

Op huijden desen lesten desember anno xvjc twintich compareerden Cornelis Adriaen Peterss ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen zijne twee onmondige weeskinderen die hij verweckt heeft bij Cornelia Jan Thomas Gielisdr sijne overleden huijsvrouwe ende dat van Peter Adriaen Peterss als oom ende gerechte bloetvocht vande voors weeskinderen.

Fol. 8r

Copie

Maurits bijder gratien godts prince van Orange, grave van Nassau, … vanden diets … … Bueren, Leerdam, …, vanden veere Vlissingen, heere ende baron van Breda, den stadt Grave ende landen van Cuijck, diest Grimbergen, Hestel ?, Cranendonck, Warnesten, …, negorij St Vijt, Duesborch, … Polanen, Nieuaert, St Martendijck, erffborchgraeff van Antwerpen ende van Besaucon, Gouverneur ende Capn generael van Gelderlant, Hollant, Zelant, Weesturieslant ?, Zutphen, Wuijtrecht ende Overijsel, Admirael geneael. Allen den geenen die desen sullen sien oft hooren, leesen sal nijt doen te weeten alsoo Matijs Janss van Campen woenende tot Raemsdonck onder onse baronie van Breda ons bij R… heeft vertoont dat hij gaeren bij testament soude disponeren van ses geerden lants met haere toebehoorten liggende binnen banc ? van Raemsdonck voorss. Ende van allen anderen erffgoederen die hij in onse lande van Breda heeft ofte mochte crijgen versoeckende over sulcx hij suppt dat wij hem daertoe onse brieve van octroij soude gelieven te verleenen. … ist dat wij als heere ende baron van Breda hebben geconsenteert ende geaccordeert gelijck wij consenteren ende accorderen miets desen dat den voorss Matijs Janss van Campen vanden voorss leengoederen gelegen inde plaetse voornoemt ende van alle andere die hij onder onse gemelde baronie van Breda soude mogen vercrijgen bij testament of wuijterste wil sal mogen testeeren ende disponeren het sij voor notaris ende getuijgen, schepenen off namen van leenen ende tot behoeff van alsulcke als hem Matijs goedduncken ende gelieven sal.

Fol. 9r

Testament Matijs Janss van Campen, Alit Martens zijne huisvrouwe

Inde naeme ons heeren amen bijden inhouden van desen openbaere instrumente sij cont ende kennelijck eenen iegelijcke die dit sal worden gethoont hoe dat op huijden desen naestlesten januarij anno xvjc eenentwintich voor ons schout ende heemraeden naegenoemt gecomen ende gecompareert zijn in hunnen properen persoonen d’eersame Matijs Janss Campen ende Alike Meertensdr sijne huijsvrouwe beijde opgaende ende staende beenen cloeck ende gesont haere lichaeme. Haer vijffsinnen memorie ende verstant wel machtich sijnde soo dattet voor ons wel opentlijck scheen ende bleeck. Aenmerckelijck die broosheijt ende cranckheijt der menselijcker natueren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die vure der selver. Willende daeromme van haere tijttelijcke goederen disponeren ter tijt ende wijlen dat haer godt almachtich haer vijffsinne laet gebruicken. Soo hebben zij met rijpen sin ende voorsinnige deliberatie wuijt haere vrijen eijgen wille onbedwongen off daer toe verleijt zijnde van iemanden soo sij seijden ende verclaerden, gemaeckt ende gheordonneert dit tegenwoordich haer testament ende wuijterste wille in vuegen en manieren hier nae beschreven. Inden eersten soo bevelen sij testateurs beijde haere sielen soo wanneer die van hier sullen scheijden die ghenade ende bermherticheijt godts ende haere lijchamen der eerlijcker ende christelijcker begraeffenissen. Voorts coemende totte dispositie van haere tijttelijcke goederen haer bij godt almachtich op deser werelt verleent soo wel leenen als eijgen soo hebben sij testateuren gemaeckt, geslooten ende gheordonneert, maecken, sluijten ende ordonneeren bij desen dat nae haer testamenteuren beijder doot alle die overblijvende goederen die bij hen beijde achtergelaten sullen mogen worden soo leenen als eijgen bij haere beijder kinderen alsdan noch int leven sijnde ghepart ende gedeelt sullen worden. Porties ghelijck volgens die octroij als hier voor in desen register geschreven ende gecopieert staet. Soude dat de eenen van hunne kinderen meer sal mogen ghenieten als de ander soo dat sij comparanten hier mede zijn conform ende het octroij voor verhaelt. Willende ende begerende zij testamenteurs dat alle tgeene voors is van weerde sal zijn ende effect sorteren ghelijck een iegelijck christen mensch testament ende deser werelt overleden sijnde van weerde is ende effect sorteert etc. begheeren van mij secretaris des dorps van Waspijck te presenteren van Michiel Mathijss Schout, Huijch Peterss ende Wouter Wouterss heemraeden ende loffweerdige getuijgen hier toe versocht ende ghebieden van dit instrument een oft meer acten inbehoorlijcke forme ghelevert te worden. In kennisse van tgeene voorss is hebben wij dit onderteeckent twelck ick als secretaris des dorps voorss attesteren onder mijnen naeme. Aldus ghepasseert te zijn opten dach ende datum als boven.

Fol. 10r

Houwelijcxe voorwaerde Adriaen Denis ende Maeijken Aert Driessens dochter.

Op huijden desen ve julij anno xvjc eenentwintich compareerden voor Lauwereijs vanden Kieboom, schout des dorps van Waspick ende heemraden naegenoemt den eersame Adriaen Denis als toecoemende bruijdegom ter eenre ende Maeijken Aert Driessensdr als toecoemende bruijt geassisteert met Andries Aertssen haeren broeder ter andere zijden, omme tusschen dese twee personen voornoemt te concipieeren ende sluijten een toecoemende houwelijck. Ende dat nae tgebodth des heeren te solemmiseren ende om te voorcoemen ende verhoeden alle questien ende geschillen die naemaels tusschen die kinderen ofte vrinden ende eersten afflijvigen mogen voorcomen ende ghemrueert ? worden.

Fol. 11r

Huercedulle vande visseren onder den ambacht van Groot Waspick.

Op datum ondergeschreven even soo hebben Jacob Janssen Buijs, Jan Dries Stevens, Dierck Lauwereijssen ende Wouter Jacopssen als vissers woonende tot Raemsdonck gepacht van Godschalck Matijssen Heijs, Johan Willemssen Schuijfhil, Jochem Jan Berthoutssen ende Michiel Mathijssen Ootgens als commitert vande gemeene ingelande vanden polder van Groot Waspick, mede ter presentie ende overstaen van Lauwereijs vanden Kieboom, schoutenth ende Huijch Peterssen, hemelraet, vanden ambachte van Groot Waspick voorschreven, die visscherij vanden ambacht voorschreven omme dat water te bevissen met haeren netten die sij sijn gebruijckende. Ende dat voor eenen tijt ende termijn van tien jaeren lanck geduerende.

Fol. 12r

Copie

Op huijden den xvje meij anno xvjc vijftien soo compareerden Wouter Janss met zijnen zoon Jan Wouterss ende zijnen swager Jan Hendricxss ende heeft haer noch behalven haer houwelijcx goet ende daer mede te mogen doen haeren vrijelijcke wil te mogen vercoopen ofte houden soo dat haer belieft off believen sal hier ende hier naemaels. In den eersten soo gheeft Wouter Janss sijenen soon een parseel ackerlants gelegen inden Geer met noch eenen halven mergen gonden, ghelegen inde Muelen Banck onder Cappel.

Fol. 12v

Staet ende inventaris van goederen van Cornelis Adriaenss Haensberch midtsgaders die incoemende penningen ende wuijtgaende schulden overghelevert voor schout ende heemraden van Sgravenduijn Waspick opt xxxe november anno xvjc een ende twintich.

Fol. 15v

Aenneminge Cornelis Adriaenss Haensberch sijne vier onmondige kinderen die hij verweckt heeft bij Geerken Gheritssdr zijne overleden huijsvrouwe zaliger

Op huijden den xxxe november anno xvjc xxi compareerden Cornelis Adriaenss Haensberch ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen zijne vier onmondige weeskinderen die hij geprocureert heeft bij Gheritken Gheritssdr zijne overleden huijsvrouwe zaliger ende dat van Peter Peterss Keijser als gerechte bloetvocht vande voorss kinderen.

Fol. 16r

Accoort ende donnatie Jan Janss Hoeveneer ende Matheus Adriaenss off bij huerlijden haere kinderen

Op huijden desen xviije november anno xvjc xxjtich soo sijn wij Lauwerens Hendricxss vanden Kieboom, schout des dorps van Waspijck, ende heemraden naegenoemt ontboden gheweest ten huijse van Jacopss [= Jacopke] Jacops weduwe wijlen Jacop Handericxss Scherendr de welcke van vonde in haeren huijse sittende bij de viere sieckelijcken sijnde nochtans haer verstant ende memorie wel machtich soo het voor ons wel opentlijck scheen ende bleeck. Ende heeft ons te kennen gegeven die allendicheijt haes lichaems van haeren persoon ende oock die onbequaemheijt van haer innosente dochter die zij verweckt heeft bij Jacop Handericxss haeren overleden man zaliger voorss dat zij haer broot niet en can ghewinnen ende heschapen is haer leeffdagen niet en sal comen te ghewinnen. Ende zij door haeren grooten ouderdom, accidenten ende allendicheijt haers lichaems haer selven niet en can behelpen noch haere voorss dochter niet en can regeren. Soo ist dat Jacopss verkiest in presentie van ons schout ende heemraden tot vochden ende toesiender Jan Janss Hoeveneer den ouden ende Mathijs Adriaenss off bij overlijden haere kinderen omme haer ende haere dochter alle behulp ende bijstant te doen haer beijder leven lanck ghedurende, in sieckten, armoeden als anders. Twelcke den voorss Jan Janss ende Mathijs Adriaenss aenden officiers hant alsoo beloeffen haere meije ende nichte in geenerhande manieren te verlatten maer daer goede opsicht ende toesicht op te dragen haer leven lanck.

Fol. 17v

Erffdelinge aengebrocht voor schout ende heemraden van xj½ Hoeve ende Groot Waspick desen xxvje november anno xvjc eenentwintich tusschen Adriaen Janss als man ende voocht van Maeijken Aert Jacopsdr ter eenre ende Matijs Janss als voocht ende Willem Huijgen als toesiender van Adriaen Aertss ende Lijsken Aertss. Alle kinderen van Aert Jacops ende Neeltken Janssdr zaliger ter andere sijden.

Fol. 18v

Staet en inventaris vande goederen off penningen van vercochte goederen achtergelaten bij Jacop Goverden zaliger die bijde voocht vande kinderen ende weduwe met consent vande schout ende gerechten vercocht zijn omme die crediteuren mee te betalen. Als volght overgelevert bij Cleijsken Jan Andriesdr weduwe wijlen Jacob Goverden zaliger voorss. Desen xviije desember anno xvjc eenentwintich.

Fol. 20r

Aenneminge van Cleijsken Jan Adriaesdr haere kinderen die zij verweckt heeft bij Jacop Goverden hareren overleden man zaliger

Op huijden desen xxe desember anno xvjc eenentwintich compareerden Cleijsken Jan Adriessdr weduwe wijlen Jacop Goverden zaliger geassisteert met Jan Jan Andriess haeren broeder ende Adriaen Anthoniss woenende tot Baertwijck haeren swager ende ghecooren voochden in desen ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen haere ses onmondige kinderen die zij verweckt heeft bij Jacop Goverden hareren overleden man zaliger ende dat van Antonis Goverden als gerechte bestorven bloetvoocht vande voorss kinderen.

Fol. 20v

Erffdeelingen ghemaeckt bij Matheus Adriaenss ter eenre ende Jan Matheuss ende Jan Wijten als man ende voocht van Dingen Tonissdr als erffgenamen van zaliger Dingen Janssdr ter andere sijden. Aengebrocht den xe jannuarij anno 1622.

Fol. 23v

            Testament Marcelis Willemss op Staes Adriaenssdr.

Inden naeme ons heeren amen bijden inhouden van desen openbaeren instrumente sij cont ende kennelijck eenen iegelijcken diet selffde sal worden gethoont hoe dat op huijden desen xxve jannuarij anno xvjc tweentwintich voor ons schout ende heemraeden naegenoemt gecompareert is in sijnen properen persoone de eersame Marcelis Willemss woenende tot Raemsdonck op gaende ende staende beenen. Sijn memorie, vijffsinnen ende verstant wel machtich sijnde soo het voor ons wel opentlijck scheen ende bleeck. Aenmerckelijck die broosheijt ende crancheijt der menselijcker natueren ende sijne … grooten ouderdom datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die vure der selver. Willende hij testateur daeromme van eenige tijttelijcke goederen disponeren ter tijt ende wijlen dat haer godt almachtich haer vijffsinne ende verstant laet gebruicken. Soo ist dat hij testateur heeft gemaeckt ende gheordonneert bij forme van legaet ende wuijtersten maeckt, sluit ende ordonneert miets desen dat als hij testateur deser werelt comt te overlijden dat alsdan Adriaentken Staes sijne dochter die tegenwoordich bij hem woont terstont nae sijne testateurs doot sal genieten ende behouden wuijten zijne gereetse goederen ofte operalijck ? wuijt eenen buijtendijcxss werff eens die somme van een hondert rijnsgulden van veertich groote vlaems het stuck.

Fol. 24r

Delinge tusschen Adriaen Wijten ende de kinderen van Lijnken Matijss sijne overleden huijsvrouwe soo sij mette anderen hebben bedeelt. Aengebrocht opten xvije aprilis anno xvjc tweentwintich.

Inden eersten soo is Adriaen Wijten….

Hiertegens sijn de kinderen te weten Maeijken Arienss, Lijntken Ariens, Jacomijntje Ariens ende Jacop Arienss ….

Fol. 25r

Staet ende inventaris overghelevert voor schout ende heemraden van Sgravenduijn Waspijck bij Aentken Bastiaensdr weduwe wijlen Huijbrecht Janss Schep van alle goederen die vercocht sijn met consent van schout ende gherechten midsgaders tgeene int erffhuijs is ghemaeckt dese xviije april anno 1622 voor heemraders Huijch Peterss, Lambrecht Willemss ende Frans Adriaenss Boeser.

Fol. 27r

Inventaris van goederen ende incoemende penningen achtergelaeten bij Jacopss Jacops Scheren weduwe overgelevert bij Matheus Arienss ende Jan Janss Hoeveneer den oude opten xjxe meij anno 1622 voor heemraders Gherit Franss ende Lambrecht Willemss.

Fol. 27v

Maeckingen Aert Bernaertss ende Adriaenken Jansdr.

Op huijden desen xxve meij anno 1622 compareerden voor ons schout ende heemraden ondergenoemt in haere propere persoonen Aert Bernaertss ende Adriaentken Jansdr, iegenwoordige wettige man ende wijff ter eenre ende Dierck Diercxss Meelen als voocht van het weeskint van Aert Bernaertss ghenaemt Willem Aertss dat hij gheprocureert heeft bij Aertken Cornelisdr zijne overleden huijsvrouwe ter andere zijden. En hebben tsamen metten anderen om eenige redenen haerluijden daer toe moverende gheaccordeert ghelijck sij sluijten ende accordeeren bij desen als dat den voorss Aert Bernaertss voorkint vooren verhaelt sal inbrengen ende laeten int gemeen tot behoeff van sijn selven ende die naekinderen tsamen evendiep alsulcken bed ofte testen, rijnsgulden daer voor als den vader het voorss kint bij aennemingen voor sijn moeders goet heeft belooft wuijt te reijcken.

Fol. 28v

Smaeldeelinge tusschen Adriaen Jan Toniss ende Jan Wouter Janss van het ackerlant dat sij tsamen ghecocht hadden van Aenken Wijten. Aengebrocht den iiije september anno 1622.

Fol. 29r

Staet en inventaris vande erff ende haeffelijcke goederen achterghelaeten bij Janneken Petersdr van Tilborch huijsvrouwe was van Dingeman Janss Bogaert. Aengebrocht bijde Kluen ? Dingeman opten 16e desember 1622.

Fol. 29v

Aenneminge van Dingeman Janss Bogaert sijn onmondich weeskint dat hij gheprocureert heeft bij Janneken Peters van Tilborch

Op huijden desen xvje desember anno xvjc tweentwintich compareerden Dingeman Janss Bogaert weduwenaer Janneken Peters van Tilborch ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijne onmondich weeskint dat hij gheprocureert heeft bijde voorss Janneken Petersdr ende dat van Ghijsbrecht Peterss ende Dielis Peters alle oomen vant voorss kint.

Fol. 30r

Staet van inventaris vande achtergelaeten goederen van Matijs Janss ende Alit Martens zaliger. Aengebrocht bijde kinderen vande voorss Matijs en Alit opten xxije desember anno 1622

Fol. 31r

Aenneminge van Cornelis Jacopss Buijs sijne drie onmondige kinderen die hij gheprocureert heeft bij Maeijke Tijs Janssdr zaliger. Aengebrocht opten 22e desember 1622

Op huijden den xxije desember anno xvjc tweentwintich compareerden Cornelis Jacopss Buijs ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijne drie onmondige weeskinderen die hij gheprocureert heeft bij Maeijke Matijs Campendr sijne huijsvrouwe was. Ende dat van Jan Matijss als oom ende gerechte bestorven bloetvoocht vande voorss kinderen int bijwesen van Meerten Tijss ende Cornelis Tijss beijde mede als oomen.

Fol. 31v

Delinge tusschen Joachim Jan Berthoutss ende sijne kinderen

Lotingen ende delinge ghemaeckt tusschen Jochim Jan Berthoutss ende de voorkinderen ende kintskinderen van Catharina Peter Meijenblomsdr verweckt bij Adriaan Janss de Ruijter sijne huijsvrouwe zaliger int bijweesen ende overstaen van Adriaen Jochums ende Wouter Claesen als procuratie hebbende van Handerick Ghijsbrechtss van Schijndel als voogden ende toesienders van Jan Adriaenss de Ruijters achtergelaten weeskinderen, Jost Meertens als gecooren voocht van Icken Ariens oock als oom ende voocht vande achtergelaten weeskinderen van Huijbrecht Meertens verweckt bijde voorss Icken Ariens, oock tusschen Adriaen ende Peter Jochums haere naekinderen verweckt bij Jochum Jan Berthoutss voornoemt. Ende dat vande erffgoederen die sij staende houwelijck tsamen gebruijckt ende beseten hebben. Aengebrocht den xxjxe desember anno xvjc tweentwintich voor heemraders Jan Willem Janss ende Wierck Geritss.

Toegevoegd: Cornelis Cornelis den Ruijmer als man ende voocht van Catelijn Adriaenss, Peter Jochums oom

Fol. 33r

Copie copie

Compareerden voor schout ende heemraders des ambachts van Sgravenduijn Waspick Joachim Jan Berthouts ende Catarine Peeter Meijenblomsdr sijn wettige huijsvrouwe ter eenre ende Adriaen Joachumss ende Peter Joachumss haerder beijder zoone ter andere sijden ende bekenden ende beleden gelijck sij bekennen ende belijden mits desen vanden houwelijckx gae ? volgende de houwelijxe voorwaerden hij en belooft tsamen overcomen ende veraccordeert te sijn in voegen ende manieren hier na beschreven. Inden eersten als dat Adriaen Joachumssen daer voor sal hebben een hont ende anderhalff vierendeel lants gelegen opten oostencant inden Corten Acker etc. 14-11-1612.

Copie gemaeckt den xve jannuarij xvjc vierentwintich.

Fol. 34r

            Copie

Op huijden desen xe februarij anno xvjc tweentwintich soo sijn Adriaen Cornelis Neleman als getrout hebbende Mariken Woutersdr ter eenre ende Mathijs Janssen ter andere sijden tsamen minnelijcken veraccordeert aengaende de stalle mette twee ackers daer achter aen ghelegen die den voorschreven Mathijs Janssen van Mariken Wouters cum suis gechoft heeft.

Op 16-1-1624 int register geschreven.

Fol. 35r

Staet en inventaris van alle haeffelijcke ende meuble goederen achtergelaten bij Reijn Dielis ende Janneken sijn huijsvrouwe. Aengebrocht bij de kinderen vande voorschreven Reijn Dielis opten 2? Februarij 1623.

Fol. 37r

Inventaris vande erff ende haeffelijcke goederen ende meubel achtergelaten bij Jan Huijgen. Aengebrocht bij Janneken Willems weduwe wijlen Jan Huijgen voorschreven voor schout ende gerechten van xj½ Hoeve. Den ij februarij 1623.

Fol. 37v

Aenneminge van Janneken Willems haer kinderen geprocureert bij Jan Huijgen haeren overleden man zaliger

Op huijden desen ije februarie anno xvjc ende drientwintich compareerden Janneken Willem Wouters weduwe wijlen Jan Huijgen geassisteert met Wouter Willemsen haeren broeder ende voocht in desen int bijwesen van Peter Wouterssen ende Wouter Wouterssen beijde oomen vande voorschreven weduwe ende heeft rechterlijcken voor recht aengenomen haer drie onmondige kinderen die sij geprocureert heeft bij Jan Huijgen voorschreven haeren overleden man zaliger ende dat van Cornelis Huijgen als gerechten bestorven voocht vande voorschreven kinderen int bij wesen van Willem Huijgen ende Peeter Huijgen sijnen broeders.

Fol. 38v

Aenneminge voor Jacop Jan Tomassen sijne weeskinderen

Op huijden desen 15e februarij 1622 compareerden Jacop Jan Thomassen ende heeft aengenomen sijne vier onmondige weeskinderen die hij geprocureert heeft bij Maeijken Bastiaenssendr ende dat van Thomas Janssen een broeder van Jacop Janssen voorschreven als toesiender vande voorschreven kinderen.

Fol. 39r

Inventaris vande erffgoederen midtsgaders de haeffelijcke goederen ende imboel van Maeijken Reijn Dielisdr zaliger ende Adriaen Leneaertssen tgeene sij so staende houwelijck beseten hebben. Aengebrocht bij Adriaen Leneaertssen voorschreven opten iije jannuarij anno 1623 voor hemelraders Jan Willem Janssen ende Wouter Janssen.

Fol. 40r

Aenneminge van Adriaen Lenaert Roelen sijne weeskinderen

Opten 17e februarij 1623 compareerden Adriaen Lenaert Roelen weduwenaer wijlen Maeijken Reijn Dielisdr ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijne drie onmondige weeskinderen die hij geprocureert heeft bijde voorschreven Maeijken Reijnen sijne overleden huijsvrouwe ende dat van Adriaen Reijnen als gerechte bloetvoocht vande kinderen.

Fol. 41r

Transport aen Hilleken Diercx ende haer kinderen

Op huijden den tweeden jannuari anno xvjc drieentwintich compareerden voor mij Peter Schiepens, openbaer notaris bijden hove van Hollant geadmitteert binnen deser stede Dordrecht, assisterende ter presentie van getuijgen onder genomineert, den eersamen Adriaen Hendricxssen Cleermaker burger der voorschreven stede als getrout hebbende Janneken Adriaenssendr ende inden qualite mede erffgenamen van Hilleken Dirckxdr zaliger weduwe was van willen Adriaen Janssen Luer sijnen swager alhier mede comparerende soo voor hem selven als van wegen dandere erffgenamen vande voorschreven Hilleken Dirckx.

Andere erfgenamen: Antonis Adriaenssen

Fol. 42r

Erffdeelinge gemaeckt tusschen de erffgenamen ende kinderen van Hilleken Dirckx weduwe wijlen Adriaen Janssen Leur zaliger vande goederen hier nu gespecificeert gelijck als vrocht ? desen xije jannuari anno xvjc drieentwintich.

In den eersten soo is Antonis Adriaenssen Luer geloodt, gecavelt ende bedeelt op

Item is Adriaen Aertssen Schep als man ende voocht van Dircxken Adriaenssendr geloot, gecavelt ende bedeelt op

Item soo is Lenaert Adriaenssen Luer noch bedeelt op

Item soo is Magdalena Adriaenssendr geloot ende beërffdeelt op

Item is hier tegens geloot ende bedeelt Adriaen Hendrickssen als man ende voocht van Janneken Adriaenssendr

Fol. 43r

Inventaris vande erffgoederen afftergelaten bij Lijsken Adriaen Janssen Scheppendr die sij staende houwelijck ghebruijckt ende beseten heeft met Adriaen Jacopssen Baes haeren man. Ende nu wettelijck aengebrocht bijden voorschreven Adriaen Jacopssen voor schout ende heemraders des ambachts van Sgravenduijn Waspick opten iije februarij 1623.

Fol. 44r

Erffdelinge soo die erffgenamen vande voorschreven [?] Cornelis Janssen ende Aentken Willems dese ver… goederen, inden inventaris verhaelt, gedeelt hebben in twee deelen als volght ende nu aengebrocht bij Huijbert Adriaenssen voor eenen ende Peeter Wouters voor sijn kinderen voor den anderen stock. Desen 18e februarij 1623 voor hemraders Jan Willemssen ende Wouter Janssen.

Inden eersten soo sijn de kinderen van Peeter Wouters geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Hier tegens soo sijn de kinderen van Adriaen Huijbrechtssen bedeelt op

Hebben partien veraccordeert dat Neeltjken Adriaenssen sal ontfangen eens de somme jc gulden

In de kantlijn: Peeter Jochumss bekende voor ons van dese een hondert rijnsgulden te vollen ende … betaelt te zijn. Ergo gecasseert desen 13e jannuarij 1636.

Fol. 45r

Erffdelinge tusschen Willem Lauwereijssen als vocht van Adriaenken Meertensdr ende Peerken Meertens vande stede mette ackers ende delle gecomen van haeren vader zaliger. Aengebrocht opten 17e februarij 1623.

Fol. 45v

Aenneminge voor Huijbert Adriaenssen zijn weeskint

Op huijden desen 9e februarij 1623 compareerden Huijbert Adriaenssen weduwenaer Anneken Jacopsdr ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijnen onmondige weeskint dat hij geprocureert heeft bijde voorschreven Anneken sijnen huijsvrouwe was in haeren leven ende dat van Adriaen Jacopssen als oom ende gerechte bloetvoocht vant voorschreven kint int bijwesen van Maeijken Jans als bestemoeder.

Fol. 46r

Erffdelingen tusschen die kinderen van Huijch Peeterssen vande goederen haer bij haeren vader ende moeder zaliger achtergelaten. Aengebrocht bijde voorschreven kinderen bij naemen Cornelis Huijgen, Willem Huijgen, Peter Huijgen, Janneken Willems weduwe willen Jan Huijgen, geassisteert met Wouter Willemssen haeren broeder ende voocht in desen ende Cornelis Huijgen als voocht vande naergelaten kinderen van Adriaen Huijgen ende Cornelis Janssen als getrout hebbende de dochter van Adriaen Huijgen. Soo sij metten anderen hebben gedeelt opten 17e februarij 1623.

Fol. 46v

Compareerden Peeter Hendrickssen van Gorp als een mede erffgenaem van Hendrick Lauwereijssen van Gorp sijne vader zaliger ende bekende van Adriaen Willemssen Cam als man ende voocht van Maeijken Hendrickssen ende Geeriken Peeters naergelaten weduwe van saliger Bastiaen Hendrickssen van Gorp tsamen bedeelt sijn op sekere dellen lants gelegen in Sgravenduijn Waspick. iiije februarij 1623

Fol. 47r

Op huijden desen 15 februarij 1623 compareerden Peerken Meertensdr weduwe wijlen Dingeman Handrijcx ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen haer onmondich weeskint dat sij verweckt heeft bij den voorschreven Dingeman Handrijcx haeren overleden man zaliger ende dat van Handrick Adriaenssen dit kints bestevader. Int bijwesen van Jochum Handrickssen den oom vant weeskint voorschreven.

Fol. 47v

Renonschatie voor Peeter Matijssen

Opten 13e aprilis anno 1624 compareerden Peeter Matijssen als man ende voocht van Eerken Willemssendr ende heeft rechtelijcken voor recht gerenoncieert gelijck hij renoncieert bij desen van sijn paert ende deelvan alle goederen, haeff ende erff, muebel ende immuebel die hem van wegen sijne huijsvrouwe soude mogen compiteren inden boedel van sijne huijsvrouwe moeder zaliger allen den goederen die sij in staende houwelijck met Frans Janssen haeren man beseten heeft ende dragen die selve op aen Cornelis Stevens ende sijnen swager ende Jan Andriaen Claesen.

Fol. 48r

Op voorschreven dach compareerden Willem Lambrechtssen soo voor hem selven als voor sijne andere susters ende broeders ende mede geassisteert met Lauwereijs vanden Kieboom, schout ende heemraet van alle weesen ende hebben voor haer ende vanwegen de weeskinderen van Lambrecht Willemss gerenoncieert gelijck sij renoncieren bij desen van haer paert ende deel van alle goederen, haeff ende erff, muebel ende immuebel die haer bij haere bestemoeder soude mogen compiteren die sij met Frans Jansse haeren man saliger der kinderen bestevader beijde in haeren leven staende houwelijck beseten hebben. Welcke voorschreven goederen soo wel profijtelijck als onprofijtelijck de voorschreven comparanten gedragen tot behoeff van Cornelis Stevenssen ende Jan Adriaen Claessen.

Fol. 48v

Inventaris van goederen van Jacopken Jans ende Peeter Adriaensen wittige man ende wijff geweest die sij bij staende houwelijck tsamen beseten hebben. Aengebrocht bij Peeter Adriaenssen weduwenaer vande voorschreven Jacopken. Opten viije aprilis anno 1623.

Fol. 49r

Ick Jan Cornelissen Timmerman kenne dast mij bewijs gedaen is van alsulcke een hondert ghulden als ick te eijsschen hadde op Peeter Adriaen Gerritssen vanwege t weeskint van Jacomijn Jans weeskint dat sij in haeren leven geprocureert hadde bij Cornelis Willemssen Auoutuer ?? te weeten Neelken Cornelisdr.

ije augustis 1623.

Fol. 49v

Op huijden den 8 aprilis anno 1623 compareerde voor ons schout ende heemraders ondergenoemt Peeter Adriaen Gerritsen ter eenre ende Jan Cornelis Timmerman als man ende vocht van Maeijken Adriaensdr, hem selven stercken maeckende voor het naergelaten weeskint van Cornelis Willemssen Auoutuer ?? dat hij in sijnen leven verweckt hadde bij Jacomijntken Jansdr daer nu gewesen huijsvrouwe van Peeter Adriaens voorschreven ter andere sijde.

Fol. 50r

Erffdelinge tusschen Jan Cornelissen weduwenaer van Mariken Jansdr sijne overleden huijsvrouwe ende Jochum Handerijckssen als man ende vocht van Elken Peetersdr ende Neeltken Peeters, beijde kinderen van de voorschreven Mariken Jans, vande goederen hier naer gespecificeert. Aengebrocht bij partijen voorschreven opten xxvije meij 1623.

Fol. 50v

Erffdelinge tusschen Lambrecht Janssen ter eenre ende Ghijsbrecht Adriaenssen als man ende voocht van Claesken Jan Bernaertdr ter andere sijden. Alhier aengebrocht opten xije november 1623 voor heemraders Wierck Gerritssen.

Fol. 51r

Op huijden desen 17e september anno 1623 compareerden Jan Tonissen van Sutuen ? voor schout ende gerechten van 11½ Hoeve ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijne vier kinderen ende dat van Jan Peeter Willemssem die hij verweckt heeft bij Lijntken Peeters dochter sijne overleden huijsvrouwe zaliger.

Fol. 51rbis

Erffdelinge tusschen die kinderen van Michiel Jacopsen. Aengebrocht den 2e desember anno 1623.

Inden eersten soo is Beert Michielssen den soon van Michiel Jacopsen geloot, gecavelt ende geërffdeelt op

Hier tegens is Dries Peetersen als man ende vocht van Neeltken Michielssendr bedeelt op

Nu is Peeter Hendrickssen als man ende voocht van Anneken Michielssendr bedeelt op

Fol. 51vbis

Staet en inventaris vande achtergelaten goederen van Aliken Gerit Melsendr overgelevert bij Adriaen Meertens weduwenaer vande voorschreven Aliken. Van alle goederen soo haeff als erff die sij in staende houwelijck altoos beseten hebben. Desen 27e november anno 1623.

Fol. 52r

Op huijden desen 27e november 1623 compareerden Adriaen Meertens Geeritssen ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen sijnen acht kinderen die hij verweckt heeft bij Aliken Gerit Melssendr sijnen huijsvrouwe zaliger ende dat van Bastiaen Gerritss als gerechte bloetvoocht vande voorschreven kinderen int bijweesen van Gerit Meertenssen den oom van Mels Adriaens ende Lijsken Adriaenssen den voorschreven Adriaen Meertens outste kinderen.

Fol. 53r

Erffdelinge tusschen die kinderen van Michiel Jacopsen. Aengebrocht den 2e desember anno 1623

Is gelijk aan folio 51r bis

Fol. 53v

Alsoo daer quistien ende geschillen geresen waeren tusschen Jan Janssen tot Raemsdonck als voocht van het onmondich weeskint van Adriaen Franssen Cuijper dat hij verweckt hadde bij Judich Jansdr ter eenre ende den voorschreven Cuijper als vader (als vader) vant voorschreven onmondich kint ter andere sijden, 11-1-1624

Toegevoegd:

Dingeman Claesen ? als man ende vocht van Jacomijn Michielssdr ende inder selve qualite mede erffgenaem van Jacop Arss Cuijper bekennen bij hun quitantie is date den vije meij 1637 ? door handen Wouter Janss van dese aenneminge ende accoorde neven… is beschreven ten vollen ende al betaalt te sijn desen xxiiije junij 1639.

Wouter Wouterss Boeff inder qualite als vocht van Merten Janss ende inde selve qualite mede erffgenaem van Jacop Arss Cuijper bekende voor mijn door handen Wouter Janss van dese aenneminge ende accoorde neffen … is … ten vollen ende al betaelt te sijn met de somme van een hondert vijffthien rijnsgulden, desen xxe junij 1641.

Fol. 54v

Opten xvje jannuarij xvjc vierentwintich compareerden Dingeman Jansse Boegaert ende heeft opgedragen ende overgegeven aen ende ten behoeff vande weeskinderen van Adriaen Janssen Boegaert ende Seger Janssen Boegaers kinderen te weten dese twee stocken elck eeven veel ende elcx de helft tsamen sijn gerechticheijt ende aenpaert inden grooten acker aengecomen van sijnen vader zaliger.

Fol. 55r

            Testament Janneken Roeloffsdr

Inden naeme ons heeren amen bij desen openbaeren instrumenten sij cont ende kennelijck eenen iegelijcken die dese soude mogen woorden ghetoont hoe dat op huijden desen iije jannuarij anno xvjc vierentwintich ick Thomas Janssen schout in Waspick ende hemelraders naegeschreven sijn ontbooden geweest ten huijse van Jenneken Roelofssdr weduwe wijlen Adriaen Geritssen de welcke wij hebben vinden leggen op haer bedde sieckelijcken sijnde maer haer memorie, verstant ende vijff sinnen wel machtich zijnde soo het voor ons wel opentlijck scheen ende bleeck. Aenmerckelijck die broosheijt ende cranckheijt der menschelijcker naturen ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure der selver willende daeromme van haere tijttelijcke goederen disponeeren ter tijt ende wijlen haer godt almachtich haer verstant ende vijff sinnen laet gebruijcken. Soo heeft sij met rijpen sin ende voorsienige delibratie wuijt haeren vrijen eijgen willen, onbedwongen ofte daertoe verleijt sijnde van iemanden soo sij seijde ende verclaerde gemaeckt, geordonneert dit tegenwoordich haer tetament ende wuijterste wille in voegen ende manieren hier nae beschreven. Inden eersten soo beveelt sij testatrice haere siele soo wanneer die van hier sal scheijden de genade ende bermherticheijt godts ende haere lichaem der eerlijcke ende christelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijttelijcke goederen haer bij godt almachtig op deser werelt verleent. Soo heeft sij testatrice gemaekt, gesloten ende geordineert, maeckt, sluijt ende ordineert bij dese haere twee kinderen bij naemen Jan Adriaenssen haeren soon ende Peerken Adriaenssen haere dochter alle haere goederen, huijs, hoff, lant etc.

Fol. 56r

Testament Jan Adriaen Gerritss, Peerken Ariensdr sijne suster

Inden name ons heeren amen bij desen openbaeren instrumente sij cont ende kennelijck eenen iegelijcken die dit soude mogen woorden getoont hoe dat op huijden desen iiije jannuarij anno xvjc vierentwintich voor ons schout ende hemelraden naegeschreven sijn gecomen ende gecompareert eerbare Jan Adriaenssen Jongman ende Peerken Adriaenssen sijne suster, jonge dochter, ten huijse van haer testateuren, gaende en staende, cloeck ende gesont haers lichaems soo het voor ons wel opentlijck scheen ende bleeck. Aenmerckelijck die broosheijt ende cranckheijt der menschelijcker naturen ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure der selver willende daeromme van haer tijttelijcke goederen disponeeren ter tijt ende willen haer godt almachtich haer vijff sinnen ende verstant laet gebruijcken. Soo hebben sij met rijpen sin ende voorsienige deliberatie wuijt haeren vrijen eijgen willen, onbedwongen ofte daertoe verleijt sijnde van iemanden soo sij seijde ende verclaerde gemaeckt, gesloten ende geordonneert dit tegenwoordich haer tetament ende wuijterste wille in voegen ende manieren hier nae beschreven. Inden eersten soo bevelen sij testatteuren beijde haere sielen soo wanneer die van hier sullen scheijden de genade ende bermherticheijt godts ende haere lichaemen der eerlijcker begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijttelijcke goederen haer bij godt almachtig op deser werelt verleent. Soo heeft sij testateuren gemaekt, gesloten ende geordineert, maecken, sluijten ende ordineeren bij dese als dat sij malcanderen resiproce over ende wederover den langstlevende gunne nede geven alle haere goederen soo sij voor haeren houwelijcke staet quamen te overlijden ofte sonder vlijvende blijkkende geboorten achter te laten.

Fol. 56v

Inventaris vande erff ende haeffelijcke goederen die Neeltken Meussen heeft achtergelaten ende sij met Jan Willemssen staende houwelijck tsamen beseten hebben. Aengebrocht bij Jan Willemssen. Den achtiende februarij anno xvjc drientwintich.

Fol. 57r

Staet ende inventaris vande erffelijcke ende haeffelijcke goederen achtergelaten bij Adriaen Janssen Vos die hij in sijnen leven bij staende houwelijck met Hilleken Handrick Denisdr gebruijckt ende beseten heeft. Mitsgaders alle incomende ende wuijtgaende schulden. Aengebrocht voor schout ende hemelraders des dorps Waspick bij dese voorss Hilleken opten vje meert anno xvjc drientwintich.

Fol. 58r

Erffdelinge tussen de kinderen ende erffgenamen van zaliger Thuenken Handrickxckendr weduwe was van wijlen Wouter Lauwereijssen.

Cornelis Adriaenssen Luer is geloot, gecavelt ende bedeelt op

Hiertegens is Handrick Adriaenssen geloot ende bedeelt op

Ten andren is Jan Thonissen den soon van Aentken Thomas bedeelt op

Nog is Adriaen Janssen daer moeder aff was Maeijken Adriaenssendr int bijwesen ende overstaen van Jan Jan Melijsen sijnen swager bedeelt op

Fol. 59r

Inventaris vande inboel te weten vant paert ende deel daer Adriaen Janssen op bedeelt is.

Fol. 59v

Inventaris vande schult bevonden int sterffhuijs van Anneken Janssen welcke naervolgende schult moet woorden betaelt bij Lauwereijs Janssen ende sijn weeskint bijde voorschreven Anneken Janss verweckt.

Fol. 60r

Inventaris vande naergelaten goederen van Maeijken Diercsen. Overgelevert bij Handrick Lenaertssen, desen xjxe meij xvjc tweentwintich

Fol. 60r

Op huijden den 26e meij anno xvjc tweentwintich compareerden voor ons schout ende heemraders naegenoemt Hendrick Lenaertssen weduwenaer Maeijken Dierck Foppendr, Lenaert Hendricxkssen sijnen vader ende Adriaenken Bastiaenssendr sijne moeder ter eenre, Lenaert Dierckssen als broeder vande voorschreven Maeijen Dierckx ende gerechte bloetvoocht van haere kinderen die sij in haeren leven verweckt heeft bijden voorschreven Hendrick Lenaertssen, Anneken Melssen weduwe wijlen Dierck Foppenssen van Driel sijne moeder int bijwesen ende geassisteert sijne met Fop Dierckx haeren soon ende voocht in desen ende mede voor sijn selven vervangende sijn suster ende broeders ter andere sijden.

Dierck, Cornelis ende Lenaert Hendrickssen kinderen van Hendrick Scheur,

Zij sluiten een akkoord mbt de aanneming van de drie kinderen van Hendrick en Maeijken

Toegevoegd: Adriaen Jans Schep en Huijbert Janss mede vervangende het weeskijnt van Adriaen Lenders, Mels Diercx en Dierck Lenaertss erfg van de kijnderen Hendrick Scheur zijn voldaan, 24-2-1635.

Fol. 61v

Copie

Compareerden deersame Willem Janss van Waspijck ende heeft aen ende ten behoeve vande eersame Cornelis Stevens Swart sijne swager ghsedeert, ghetransporteert ende opgedragen ghelijck hij aenden selven sedeert, transporteert ende draecht op akte houdt dan op

Fol. 62r

Ick Peter Willemss kenne ontfangen te hebben ende ten vollen voldaen ende betaelt te sijn van Cornelis Janssen Haensberch van coope vanden acker.

Desen xxiiije meert 1624

Fol. 62v

Maeckinge Corst Marceliss ende sijne huijsvrouwe

Op huijden desen xxxe november xvjc vierentwintich compareerden voor ons schout ende heemraden naergenoemt in haeren properen persoonen Corst Marcelis ende Engelken Janssdr wettige man ende wijff. Beide cloeck ende gesont haerluijden lichaemen. Ende hebben tsamen metten anderen om reedenen haerluijden daertoe moverende gesloten ende geaccordeert, sluijten ende accorderen bij desen als dat de voorss Engelken voordochter …kent Maeijken Janss die sij geprocureert hadde bij Jan Cruijcken haeren overleden voorman saliger sal inbrengen ende laeten int gemeen tot behoeff van haer ende de naekinderen tsamen even diep alsulcke xxv gulden als de moeder het voors kijnt bij aenneminge voor haer vaders goet hadde belooft uut te reijcken.

Fol. 63r

Inventaris vande naergelaten goederen soo haef als erff die Jan Handericxss Hespel met Jenneken Meuss tsamen staende houwelijck beseten hebben. Aengebrocht bij den voorss Jan Hendricx, den 2e desember 1624.

Fol. 63r

Aenneminge Jan Hendricxss Hespel sijne twee onmondige kijnderen die hij verweckt heeft bij Jenneken Meuss sijne overleden huijsvrouwe zaliger

Opten ije desember xvjc vierentwintich compareerden Jan Hendricxss Hespel weduwenaer van Janneken Meussdr sijne overleden huijsvrouwe ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijne twee onmondige weskijnderen die hij verweckt heeft bijde voorss Jenneken Meuss sijne overleden huijsvrouwe ende dat van Peter Meuss als gerechte oom emde bloetvoocht vande voorss kijnderen.

Fol. 63v

Opdracht van een eijnt stege

Opten xxxe november xvjc vierentwijntich compareerden Peter Willemss en vorgont ? dat Wouter Meertens sal rijden een eijndeken nor sijn lant voor nu ende ten eeuwige daegen.

Fol. 64r

Testament Gerit Franss, sijne huisvrouwe

Inden name ons heeren amen bij den inhouden van desen openbaren instrumente sij cont ende kennelijcken eenen iegelijcken die dese soude mogen aengaen ofte worden getoont hoe dat op huijden desen xxvje februarij anno xvjc vierentwintich voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick naergenoemt gecomen ende gecompeert sijn eersamen Gerit Franss onse mede heemraet ende Hendricxken Aertsdr wittige man ende wijff beijde gaende ende staende beenen, cloeck ende gesont haers lichaems, haer verstant, memorie ende vijff sinnen wel machtich soo het voor ons wel opentlijck scheen ende bleeck. Aenmerckelijck die broosheijt ende cranckheijt der menschelijcker naturen ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure der selver. Willende daeromme van haer tijttelijcke goederen disponeeren ter tijt ende willen haer godt almachtich haer verstant, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken. Soo hebben sij met rijppen sin ende voorsienige deliberatie uut haeren vrijen eijgen wille, onbedwongen ofte daertoe verleijt sijnde van iemanden soo sij seijden ende verclaerden gemaeckt, geordonneert dit tegenwoordich haer tesament ende uutterste wille in voegen ende manieren hier naer beschreven. Inden eersten soo bevelen sij testateuren beijde haere sielen soo wanneer die van hier sullen scheijden die genade ende bermherticheijt godts ende haere lichaemen der eerlijcker ende christelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijttelijcke goederen haer bij godt almachtig op deser werelt verleent soo hebben sij testateuren gemaeckt, gesloten ende geordonneert, maecken, sluijten ende ordonneeren bij desen als dat sij malcanderen reciproke over en weder den langstlevende gunne ende geven het huijs, hoff etc.

Genoemd worden:

Aenken en Dingeken

Jacopken, Maeijken ende Neelken

Huijbert ende Aert Gerritss

Anneken X Huijbrecht Roelen

Heester X secr van Dongen [= Coprnelis Floris Pels]

Cornelis Stevens, kleinzoon

Fol. 65r

Testament Anthonis Laureijss, Hendricxken Adriaenssdr

Op huijden desen xxiije meij xvjc vijffentwintich compareerden voor ons Thomas Janss, schout, Gerit Franss ende Frans Adriaenss Boeser heemraden des dorps Sgrevenduijn Groot Waspick d’eersame Antonis Laureijss, sieck van lichaem wesende ende Hendrickxken Adriaenssdr sijne wettige huijsvrouwe op gaende ende staende beeben, haer verstaent, memorie ende vijff sinnen beijde genoegsaem machtich wesende gelijck voor onsen oogen scheen ende bleeck. De welcke overdenckende de gemeene loop der nateuren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure der selver. Willende daeromme de onseeckerheijt van dien voorcomen ter wijlen hen godt almachtich hen, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken ende van haer tijttelijcke goederen hen bij godt almachtich op deser werelt verleent disponeren gelijck hij testateur ende sij testatrice met rijppen deliberatie van raden vrij ende onbedwongen van iemanden hebben gewilt gemaeckt, geordonneert ende gesloten maecken, ordonneeren ende sluijten mits desen dit hen testament ende uuttersten wille gelijck als volcht. Inden eersten soo bevelen hij testateur ende sij testatrice haerer beijder sielen Godt almachtich wanneer uutten lichaemen sullen scheijden ende haere doode lichaemen een eerlijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijttelijcke goederen soo hebben hij testateur ende sij testatrice voorss reciproke gewilt ende begeert dat de langstlevende van hen beijden sal hebben sijn ofte haer leven lanck, behouden ende blijven besitten alle de goederen etc.

Fol. 66r

Testament Jan Janss van Oosterhout ende sijne huisvrouwe

Op huijden desen xje februarij 1626 compareerden voor ons Wouter Janss, schout, ende heemraden ondergeschreven des ambachts van Sgrevelduijn Waspick d’eersame Jan Janss woonende tot Oosterhout ter eenre  ende Eelken Philipssdr huijsvrouwe, beijde cloeck ende gesont, op gaende ende staende beenen, hen verstant, memorie ende vijff sinnen beijde wel machtich wesende soo dat voor onsen oogen genoechsaem scheen ende bleeck. De welcke overdenckende de gemeijne loop des nateuren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure der selver. Willende daeromme d’onseeckerheijt van dien voorcomen ende van hare tijtelijcke goederen haer bij godt almachtich op deser werelt verlent disponeren ten tijt ende wijlen hen godt almchtich hen verstant, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken. Soo dat sij testateuren voorss vrij ende onbedwongen van iemanden soo sij verclaerden hebben gewilt, geordonneert ende gesloten gelijck sij willen ende sluijten mits desen dit hen testament ende uuttersten wille in vougen ende manieren hier naerbeschreven. Inden eersten bevelen sij testateuren voorss haerder beijder sielen aen Godt almachtich soo wanneer die uut haren lichame scheijden sullen ende haere lichaemen een eerlijcke ende chrijstelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijtelijcke goederen soo hebben hij testateur ende sij testatrice voorss reciproke gewilt dat de langstlevende van hen beijden sal hebben sijn ofte haer leven lanck behouden ende blijven besitten alle de goederen etc.

fol. 67r

Houwelijcxsche voorwaerden tusschen Gerit Willemss Timmer ende Neelken Huijberts ?? weduwe wijlen Wouter Willemss.

Op huijden desen 4e aprilis 1626

Fol. 68r

Testament Jan Geritss Hoevenaer op Adriaencken ? Hooff ende Adriaenken Adriaenss sijne iegenwoordich huijsvrouwe

Op huijden desen vje november 1626 comparerden Jan Geritss weduwenaer wijlen Adriaenken Dircxss zaliger als nu getrout hebbende Adriaenken Adriaenss sijnen iegenwoordiche huijsvrouwe ter eenre ende Adriaenken Adriaenss sijnen huijsvrouwe voorss ter andere. Sijden ende hebben tsamen gewilt, gemaeckt, geordonneert ende gesloten, willem maken, ordonneren ende sluijten bij desen dit tegenwoordich hen testament ende uuttersten wille in vougen ende manieren als volght. Inden eersten soo bevelen hij testateur ende sij testatrice beijder haerer sielen aen Godt almachtich soo wanneer die uut haeren lichaemen scheijden sullen ende haerer lichaemen een eerlijcke ende christelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van henne tijtelijcke goederen soo hebben hij testateur ende sij testatrice gewilt gemaeckt, geordonneert ende gesloten, willen, maken, ordonneeren ende sluijten bij desen als dat den langstlevende van hen beijden sal hebben, behouden ende blijven besitten allen de goederen etc.

Genoemd worden: voor en naekijnderen

Fol. 69r

Testament Peter Jacopss weduwenaer Maeijken Adriaenssdr sijnen huijsvrouwe

Op huijden desen 20e december 1626 compareerden voor ons Wouter Janss, schout, ende heemraden ondergeschreven des ambachts van Waspick d’eersame Peeter Jacopss, sieck van lichaem wesende ende Maeijken Adriaenssdr sijne wettige huijsvrouwe, op gaende ende staende beenen, hen verstant, memorie ende vijff sinnen beijde genoechsaem machtich wesende gelijck voor onsen oogen scheen ende bleeck. De welcke overdenckende de gemeijne loop der nateuren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure der selver. Willende daeromme d’onseeckerheijt van dien voorcomen ter wijlen hen godt almachtich hen verstant, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken ende van haer tijtelijcke goederen hen bij godt almachtich op deser werelt verleent disponeren gelijck hij testateur en sij testatrice met rijper deliberatie van raden vrij onbedwongen van iemanden hebben gewilt, gemaeckt, geordonneert ende gesloten, willen, maken, ordonneren ende sluijten mits desen dit hen testament ende uuttersten wille gelijck als volcht. Inden eersten soo bevelen hij testateur ende sij testatrice haerder beijder sielen aen Godt almachtich wanneer sij uutten lichaemen sullen scheijden ende haere doode lichaemen een eerlijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijtelijcke goederen soo hebben hij testateur ende sij testatrice voorss reciproke gewilt ende begeert dat de langstlevende van hen beijden sal hebben sijn ofte haer leven lanck gedurende, behouden ende blijven besitten alle de goederen etc.

Fol. 69v

Testament Adriaen Jacopssen Baes ende Dingenken [?] Geritsendr sijne huisvrouwe.

Op huijden desen ?e jannuarij 1627 compareerden voor mijn Wouter Janss, schoudt, ende hemelraden ondergeschreven des ambachts van Sgrevelduijn Waspick d’eersame Adriaen Jacopss Baes ter eenre ende Adriaenken Gerit Franssdr zijne huijsvrouwe beijde cloeck ende gesont, op gaende ende staende beenen, hen verstant, memorie ende vijff sinnen wel machtich wesende soo het voor onsen oogen genoegsaem scheen ende bleeck. De welcke overdenckende de gemeijne loop der nateuren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure der selver. Willende daeromme d’onseeckerheijt van dien voorcomen ende van henne tijtelijcke goederen hen bij godt almachtich op deser werelt verleent disponeren ter wijlen hen godt almachtich hen verstant, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken. So ist dat hij testateur ende sij testatrice voorss reciproke vrij ende onbedwongen van iemanden soo sij verclaeren hebben gewilt, geordonneert ende gesloten gelijck sij willen, ordonneren ende sluijten mits desen dit hen testament ende uuttersten wille in veugen ende manieren als volcht. Inden eersten bevelen hij testateur ende sij testatrice voorss haerder beijder sielen als sij uuten haeren lichaemen sullen scheijden aen Godt almachtich ende haere lichaemen een eerlijcke ende christelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijtelijcke goederen soo hebben hij testateur ende sij testatrice voorss reciproke gewilt ende begeert dat de langstlevende van hen beijden sal hebben sijn ofte haer leven lanck, behouden ende blijven besitten allen die goederen etc.

Fol. 71r

Testament Jan Adriaenss Cluijters ende Maeijken Jan Thijss zijne huijsvrouwe

Inden name ons heeren amen bij den inhouden van desen openbaren instrumente sij condt ende kennelijck eenen iegelijcken diet selffde alse worden verthoont hoe dat op huijden desen 16e jannuarij 1627 voor ons schoudt ende hemelraden des dorps van Waspick naergenoemt zijn gecompareert in properen persoone den eersamen Jan Arss Cluijsters ende Maeijken Janss zijne huijsvrouwe int bijwesen van Jan Peeterss haren swager ende Adriaen Jan Thijss haeren sone, beijde haer vijff sinnen, memorie ende verstant wel machtich zijnde soo dat voor ons claerlijck scheen ende bleeck. Aenmerckende die broosheijt ende cranckheijt der menschelijcker nateuren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure der selver. Ende daeromme willende naer t woort vanden propheet seggende disponert v huijs want ghij sult sterven ende niet leven van haer tijtelijcke goederen disponeeren ter tijt ende willen haer godt almachtich haer memorie, verstant ende vijff sinnen laet gebruijcken. Inden eersten soo bevelen sij testateuren beijde haerer sielen soo wanneer die uut haeren lichaemen sullen scheijden aen godt almachtich ende haere lichaemen een eerlijcke ende christelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijtelijcke goederen hen bij godt almachtig op deser werelt verleent soo hebben hij testateur ende sij testatrice voorss gewilt ende begeert als dat allen de erffgoederen tusschen hen beijden in haereren houlijck bij de andere gebrocht hebben tsamen sullen houden ende vlijven besitten sonder de selve eenichsins te verminderen ten sij bij gebreck ofte armoede ende sullen dan soo wel vande goederen van Jan Adriaenss als vande goederen van maeijken Janss moeten affgestoken werden. Ende soo een van hen beijden deser werelt comen te overlijden soude eenige kijnderen achter te laeten sullen de overblijvende goederen wederom erve ende besterven van daer die gecomen sijn.

Fol. 72r

Houwelijckse voorwaerden van Adriaen Jan Matheus ende Sijken Adriaen Stevenssdr.

Op huijden desen xije martij 1627 compareerden voor ons hemraden ondergeschreven van Sgrevelduijn Waspick d’eersamen Adriaen Jan Matheuss toecomende bruijdegom geassisteert met Jan Matheuss sijne vader ende Janneke Tonis sijne moeder ter eenre ende Sijken Adriaen Stevensdr toecomende bruijt geassisteert met Cornelis Mathijss haeren swager ende Hendricsken Adriaenss haer suster ende Adriaen Romboutss haere oome ende Lijsken Jansdr haer moeije ter andere sijde.

Adriaen Jans zal het pleijtschip van zijn vader overnemen en aan zijn vader f 1000 uitreijken.

Fol. 73r

Rekeninge ende bewijs van Jan Jan Ghijben vande de kinderen van Mathijs …

Op huijden desen vijffden julij 1627 compareerden Jan Janss Gijben ende Peeter Jochimss beijden erffgenamen van Floris Wijten ter eenre ende hebben tsamen voor ons schout ende hemraden naergenoemt haere rekeninghe ghedaen … Floris Wijten in zijnen leven heeft gheweest vocht vande weskijnderen van Mathijs Floris zaliger contra ende tegens Joost Willemss de welcke de vochdijschap nu wederom aenuert ? ende alle quitantien, declaratien als andere midtsgaders oock den inventaris van weghen de crediteuren ten rechtelijcken gemeackt ende overgelevert tegens den ontfanck geliquidert ende verreckent ende wordt bevonden dat den uutgheeff ter somme van een hondert achtensestich rijnsgulden twee stuijvers acht penningen. De welcke Jan Janss Gijben ende Peeter Jochumss gehouden sullen wesen bij te leggen ende betaelen aen handen van Joost Willemss als nu wesende vocht der weskijnderen voorss.

Fol. 73v

Staet ende inventaris vande incomende penninghen ende uutgaende schulden achtergelaten bij Staes Artss ende sijne huijsvrouwe. Aengebrocht bij Peter …. Desen 25e november 1627.

Fol. 74v

Op huijden desen 25e november 1627 compareerden voor ons heemraden ondergeschreven Willem Staess ende heeft voor ons verclaert van sijn contingent ende aenpaert inden boedel van Staes Adriaenss sijnen vader ende moeder haer soo inde haeff, imboel als d’erffgoederen vol ende al verneucht voldaen ende betaelt te wesen.

Fol. 75r

Testament Adriaen Franssen Cuijper ende Dingna Henrick Denissdr zijne wettige huijsvrouwe.

Op huijden desen vje mert 1628 compareerden voor mijn Wouter Janss, schoudt, ende hemraden ondergeschreven d’eersame Adriaen Franss Cuijper ende Dingena Henrick Denisdr zijne wettige huijsvrouwe, beijde op gaende ende staende beenen, cloeck ende gesont, hen verstant, memorie ende vijff sinnen wel machtich wesende soo dat voor onsen oogen claerlijck scheen ende bleeck. De welcke overdenckende de gemeene loop der nateuren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure der selver. Willende daeromme d’onseeckerheijt van dien voorcomen ter wijlen hen godt almachtich hen verstant ende memorie laet gebruijcken ende van haere tijtelijcke goederen hen bij godt almachtich op deser werelt verleent disponeren gelijck hij testateur ende sij testatrice met rijper deliberatie van raden vrij ende onbedwongen van iemanden hebben gewilt gemaeckt,, geordonneert ende gesloten, willen, maecken, ordonneren ende sluijten mits desen dit hen testament ende uuttersten wille in veugen ende manieren als volcht. Inden eerstensoo bevelen hij testateur ende sij testatrice beijde haerer sielen aen Godt almachtich soo wanneer die uut haeren lichaemen sullen scheijden ende haere doode lichaemen een eerlijcke ende christelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijtelijcke goederen soo hebben zij testateuren gewilt, gemaeckt, geordonneert ende gesloten deen den anderen reciproke over ende wederover allen hennen goederen etc. te ontfangen.

Fol. 76r

Staet ende inventaris van alle uutgaende schulden rechterlijcke bij Sebastiaen Peeterss Graeff. Alhier rechtelijck opgetekent ter memorie.

Fol. 77r

Op huijden den 14e junij xvjc achtentwintich compareerde voor mij mr Jacop vander Eijck openbaer notaris tot d’exercitie vandien gheadmitteert residerende binnen Dordrecht ende de ghetuigen onder genoemt Cornelis ? Wouteroomen ? als man ende vocht van Maeijken Sproncx soo voor hem selven ende vervangende ende hem sterckmakende mitsgaders de rato caverende voor Philipes ende Thijsken Sproncx geadsisteert met Johannes Lucasius … erffgenamen van Elisabeth Sproncxdr ter eenre ende Jan Neelken Jansendr ende als verder zij nocht van zijne onmondige kijnderen mitsgaders Maeijken Jansendr weduwe wijlen Cornelis Corneliss de Seeuw te samen erffgenamen van Coenraet Jansen van Hedichuijsen ter andere zijde.

Fol. 79r

Aenneminge Dircxken Artss Doedijns weduwe wijlen Peeter Ghovertss haer twee kijnderen verweckt bijde voorss Peeter Ghoverden.

Op huijden desen je mert 1629 compareerden Dircxken Artss Doedijns weduwe wijlen Peeter Ghovertss geassisteert met Thomas Janss haeren ghecoren vocht in desen ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen haer twee onbejaerde weskijnderen verweckt bijde voorss Peeter Ghovertss ende dat van Anthonis Ghovertss als gherechte bestorven bloetvocht.

Fol. 80v

Scheijdinghe ende erffdelinghe aengebrocht voor schoudt ende wethouders des ambachts van Waspick tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Anneken Peeterss met name Adriaen Michielss den Ouden als man ende vocht Anneken Goeijertssdr voor hem selven ende Anthonis Ghovertss mede voor hem selven ende als bloetvocht vande achtergelaten weskijnderen van Peeter Ghovertss zaliger ende Diercxken Aertss weduwe van Peeter Ghovertss met haeren gecoren vocht in desen. Ende dat opten je dach mert 1629 als volcht.

Fol. 82v

Scheijdinghe ende erffdelinghe tusschen Wouter Wouterss als man ende momber van Erken Willemss weduwe wijlen Peeter Mathijssen ende haer 4 kinderen verweckt bij den voorss Peeter Mathijss. Alhier voor recht aengebrocht desen 22e mert 1629.

Item inden eersten soo is Wouter Wouterss als men ende momber van Erken Willemss geloot, gecavelt ende beërfdelt op

Item hier tegens soo is Mathijs Michielss inder qualiteijt als vocht vande twee onmondige weskijnderen met namen Gheritken ende Maeijken Peeterssdr ende Huijbert Aertss als man ende momber van Dingna Peeterssdr ende Anthonis Peeterss voor sijn selven tsamen geloot, gecavelt ende beërfdelt op

Fol. 83v

Aenneminge Aenken Anthonissen weduwe wijlen Dingeman Michielssen haer onmondich weskijnt verweckt bijden voorss Dingeman Michielss

Op huijden desen 17e mert 1629 compareerden Aentken Anthoniss weduwe wijlen Dingemans Michielss ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen haer onmondich weskijnt verweckt bijden vooorss Dingeman Michielss genoemt Ghijsbert Dingemans. Ende dat van Adriaen Michielss als gherechte bestorven bloetvocht ende met advies van schoudt ende gerechten als oppervochden van alle wesen ende dat omme tselve te allementeren in cost ende dranck, linden ende wullen, schoen ende cousen ende voorts allen anderen nooten reparatie soo wel sieck als ghesont ghenen tijt van perijckelen uutgesondert, ter scholen te laten gaen gelijck een moeder met eenen schuldich is haere kijnderen te onderhouden ende dat tot des voorss kijnt ten mondigen dagen ofte houlijcke staet toe. Ende dat voor allen des kijnts ghoederen soo haef als erff, goudt, silver ghemunt ende onghemunt, gheen uutgesondert, alle incomenden penningen te ontfangen mits daer te gheven alle uutgaende schulden bethalen die allen sijn ende blijven tot profijt ende tot laste vande weduwe voorss. Dies is conditie dat de voorss weduwe gehouden sal wesen uit te reijcken aen het voorss weskijnt als het selve tot zijne houlijcken staet ofte mondigen daghen ghecomen sal sijn het gerechte vierdenpart in eenen acker saeijlants ghelegen teijnden den huise ende erve van Jochum Joosten Poets. Onbedeelt mette voorss weduwe. Met noch het gerechte vierdenpart in negen gheerden lants ghelegen inde polder van Ghroot Waspick onbedeelt mette weduwe voorss ende Cornelis Jacobss Buijs. Met noch eenen hof, erf ende dellen ghecomen van Adriaen Janssen Vos ghelegen in xj½ Hoeve tusschen erfenisse de voirss weduwe met haer stede oost ende Jan Huijgen Vos west. Ende daerenboven noch een coeij daer de voorss moeder een van begheert te hebben. Ende oft het voorss kijnt binnen zijnen mondighen dagen ofte houlijcke staet deser werelt quamen te overlijden sonder kint ofte kijnderen achter te laten sullen allen de voorss goederen wederom haren ende overleveren saen handen vande moeder voorss. Dies dat de selve moeder gehouden sal wesen aenhanden vande vrienden ofte naeste erfgenamen uut te reijcken eens de somme van een hondert rijns gulden sonder meer alles sonder arch ofte list

Actum voor heemraeden Thonis Janss, Jacob Joosten, Wouter Wouterss ende Cornelis Stevenss

Fol. 84 r

Accordatie Aenken Anthonissen voorss en Mathijs Janssen haeren soon

Op huijden desen vje mert 1629 soo sijn tsamen met den anderen overcomen ende veraccordeert Aenken Anthonissen weduwe wijlen Dingeman Michen ter eenre ende Mathijs Janssen haeren soon ten andere sijden nopende sekere huijsinge scheur ende dellen daer achter aen gelegen. Gestaen ende ghelegen inden ambacht van xj½ Hoeve tusschen erfenisse weduwe van Thonis Janssen oost ende Ghijbert Dingemans met zijnen erve west. Als dat de voorss Mathijs Janssen de voorss stede sal aenveerden terstont naer datum deses in vrijen eijgendom voor nu ende ten eeuwigen dagen mits bethalen allen contributien ende dorps lasten daer op omgeslagen werdende ende de selve te bewonen, inheuren ? ende repareren soo hij daer profijt van begeert te hebben. Dies dat de voorss moeder sal hebben wooninge inde voorss huise in eene camer haer leven lanck ofte bij hem Mathijs Janssen ende nae de doot vande voorss moeder sal Mathijs Jansen gehouden wesen te betalen in coop voor de voors stede aen de erfgenamen des selfs ter somme van vijf hondert rijns gulden waer inne hij Mathijs Janssen ghenieten sal zijne gerechticheijt ende contingent de selve penningen te bethalen op vier termijnen te weten drie maenden nae haere doot het ghereet ghelt ende voorts alle jaren deze aen volgende van gelijcken een gerechte vierdenpart ter volder bethaelingen toe. Alles sonder froude.

Actum voor heemraeden Thonis Janssen, Jacob Joosten, Wouter Woutersz ende Cornelis Stevenss Swart ende bij secretaris condich ? Peeter Thomass. 1629

Fol. 84v

Liquidatie ende afrekening tusschen de gelijcke kijnderen ende erfgenamen van Adriaen Merten Geritsen zaliger. Alhier rechtelijck voor recht metten anderen gehouden. Desen xije november 1629.

Op huijden desen xije november 1629 compareerden voor mijn Wouter Janssen, schoudt, ende heemraden hierondergeschreven d’eersame persoonen Anthonis Janssen als man ende momber van Lijsken Adriaen Mertensdr, Mels Artssen van Ghesel voor zijn selven, Jan Corneliss Seeu als man ende momber van Adriaenken Artssdr, Jacop Stoffelen als man ende momber van Adriaenken Aertssendr de voorss Adriaenken haere suster ende Embrecht Willemssen woonende tot Dongen als vocht ende Sebastiaen Ghertssen als toesiender vande drie onbejaerde wesen vande voorss Adriaen Mertensen met namen Merten Artssen, Lijnken Artssen ende Peeterken Artssendr. Allen erfgenamen vande voorschreven Adriaen Merten Gheritssen zaliger.

Fol. 85v

Staet ende inventaris vande achtergelaten goederen van Dingen Jochumssen zaliger ende Merten Thijssen tsamen staenden houlijck beseten. Alhier voor recht aengebrocht bij den voorss Merten Mathijss desen 19e november 1629.

Fol. 86v

Aenneminge Merten Mathijss zijne drie onbejaerde weskijnderen verweckt bij Dingen Jochumssdr sijne huijsvrouwe

Op huijden desen xjxe november anno 1629 compareerden voor mijn Wouter Janssen, schoudt, ende hemraden den eersamen Merten Mathijss ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen zijne drie onmondige weskijnderen verweckt bij Dingen Jochumssdr ende dat van Jochum Segeren als gerechte bestorven bloetvocht ende mede ten overstaen van Jochum Joosten als grootvader ende Jan Mathijss als toesiender ende beijde de meijen Maeijken Jochumss ende Ghojlken L…gers

In de kantlijn: Adriaen Mertens voor hem selven ende Aliken Mertens geassisteert ende int bijwesen van Peeter Artss Brouwer haren voocht bekende voor mijn door handen van Merten Mathus henne vader van dese voorss aenneminge ten volle ende al gecomemen ? ende voldaen te wesen soo metter vierdepaert in Jochum Joosten stede gelegen tot Raemsdonck in het … aengegeven als noch het gerechte derde in eenen acker saeijlant gelegen tot Raemsdonck ende voorts de reste van gerede gelden. Actum desen viije julij 1650

Fol. 86bisr

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Peeter Jochumss als vocht ende Wouter Janssen als toesiender over het weskijnt van Adriaen Jochumss van sekeren goederen hen tsamen compiterende. Alhier voor recht aengebrocht, desen 20e november 1629.

Fol. 86bisv

Erfdelinge tusschen de kijnderen ende erfgenamen van Adriaen Mertens ende Alit Gertss. Alhier voor recht aengebrocht desen 10e november 1629.

In den eersten soo is Jacop Stoffelen als man ende voocht van Adriaenken Aertssdr geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item is Merten Aertss voorss ende Lijnken met Peetereken Aertss dochteren geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item is Ebrecht Willemss als vocht ende Sebastiaen Ghertss als toesiender van Lijnken ende Peetereken Aertssdochteren geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Jan Cornelis Seeu als man ende momber van Adriaenken Artssdr geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Anthonis Jansen als man ende momber van Lijsken Artssdr voor de een helft ende Mels Artss van Gesel zijne swager voor de ander helft tsamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 88r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Adriaenken Cornelissdr weduwe wijlen Peeter Jan Mathijss zaliger ende haere kijnderen verweckt bijden voorss Peeter Jansen. Alhier voor recht aengebrocht den xxje november 1629.

Item inden eersten soo is Adriaenken Corneliss weduwe voorss met Cornelis Jacobss Buijs haeren gecoren vocht in desen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens is Cornelis Peeterss, Maeijken Peeterss ende Janneken Peeterss met Cornelis voors haeren broeder ende gecoren vocht in desen tsamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 89r

            Copie van procuratie voor Elisabeth Wircxdr

Compareerden voor mijn Laureijs vanden Kieboom openbaer notaris bijden hove van Hollant geadmitteert binnen der stede van Gheertruijdenbergh residerende ende den getuijgen naer ghenoemt de eersamen Adriaen Janss woonende tot Dordrecht als man ende vocht van Elisabeth Wircx ende in dier qualiteijt van d’eene gerechte helft erfgenaem inde ghoederen van zaliger Wirck Ghertss ende zijne huijsvrouwe des comparants huijsvrouwe vader ende moeder respectieve waren. Ende heeft in dier qualiteijt geconstitueert machtich gemaeckt ende in zijne stee gestelt, constitueert, maeckt machtich ende stelt in zijne stee mits desen de voorgenoemde Elisabeth Wircxdr zijne huijsvrouwe omme uutten name ende van wegen hem comparant metten vocht ende toesiender van Jan Wircx zijne huijsvrouwe broeder te verstaen tot behoorlijcke schiftinge, scheijdinge ende delinge etc.

9-1-1630.

fol. 89v

Scheijdinghe ende erffdelinghe tusschen Elisabeth Wircxdr als procuratie hebbende van Adriaen Janssen haren man voor de ene helft ende Adriaen Gherit Peeterss als vocht ende Willem Huijgen als toesiender van Jan Wircxsen haren broeder voor de ander helft. Alhier voor recht aengebrocht desen xje jannuarij 1630.

Fol. 90r

Ten dage voorss compareerden Adriaen Gerit Peeterss als vocht van het onmondich weskijnt van Wirck Ghertss ter eenre ende Elisabeth Wircx als last ende procuratie hebbende van Adriaen Janssen haeren man ter andere zijde. Zij komen tot een accoort betreffende de opvoeding van Jan Wircx.

Fol. 90v

            Copie

Op huijden desen 12e jannuarij 1630 compareerden Adriaen Janssen van Dordrecht als getrout hebbende Elisabeth Wircx ende heeft in dier qualiteijt geconstitueert ende machtich gemaeckt, constitueert maeckt machtich en stelt in zijne stede mits desen Elisaebth Wircxdr voorss zijne huijsvrouw.

Fol. 91r

Staet ende inventaris van alle uutgaende schulden bij Anneken weduwe wijlen Dirck Foppens van … ( grote vlek). Alhier aengebrocht bij Mels Dirxss desen 19e jannuarij 1630.

Fol. 92r

Scheijdinghe ende erffdelinghe tusschen de kijnderen ende erfgenamen van Anneken Dirck Foppen zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen xjxe jannuarij 1630.

In den eersten zoo is Mels Dircxss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens zoo is Claeijs Janssen als vocht vande weskijnderen van Adriaen Lendertss verweckt bij Eelken Dircxssdr geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens is Dirck Lendertss voor Sebastiaen Ghertss als voocht voor stondt ter presentie ende in bijwesen vande voorss Dirck Lendertss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 92v

Op huijden desen 19e jannuarij 1630 compareerden Cleijs Janss als vocht van het onmondich weskijndt van Adriaen Lendertss verweckt bij Eelken Dircxssdr ende Sebastiaen Ghertss als vocht van Dirck Lendertss ter presentie ende mede ten overstaen vande voorss Dirck Lendertss elcx voor zijn selven ende Mels Dircxss mede voor zijn selven allen als erfgenamen van Anneken Dirck Foppen weduwe zaliger.

In de kantlijn: Phauwels Janss als men ende vocht van Maeijken Artss bekende voor mijn dat Mels Dircxss sijne oom van sijne twegen voldaen ende betaelt heeft.

Fol. 93r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen de drie kijnderen van Aert Aertss Schouten tot Raemsdonck met namen Bert, Cornelis ende Jan Aertss. Alhier voor recht aengebrocht desen 20e jannuarij 1630.

Inden eersten soo is Adriaen Artss als vollen last ende procuratie hebbende van Bert Artss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens is Cornelis Artss daer Adriaen Artss met procuratie voorstont ende was aggregerende ? geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens zoo is Jan Artss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol 94r

Testament Cornelis Adriaen ende zijne huijsvrouwe

Inden name ons heeren amen bij den inhouden van desen openbaren instrumente zij condt ende kennelijck die soude mogen aengaen ofte werden ghethoont hoe dat op huijden desen xe februarij 1630 voor ons schoudt ende hemraden des dorps van Waspick naergenoemt gecomen ende gecompareert zijn den eersamen Cornelis Adriaenss onse naebeur sieckelijcken van lichaem wesen nochtans op gaende ende staende ende Theunken Artss zijne huijsvrouwe cloeck ende gesondt haers lichaems, beijde haer verstant, memorie ende vijff sinnen wel machtich zijnde zoo dat voor onse oogen scheen ende bleeck. Aenmerckende die broosheijt ende cranckheijt der menschelijcker nateuren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure der selver. Willende daeromme van haere tijtelijcke goederen disponeeren ter wijlen hen godt almachtich haer verstant, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken. Zoo hebben zij met rijpen sin ende voorsienige deliberatie uut haeren vrije eijgen wille onbedwongen ofte daer toe verleijt van iemanden zoo sij seijden ende verclaerden gemaecjkt, geordonneert dit tegenwoordich hen testam,ent ende uutersten wille in veugen ende manieren hier naer beschreven. Inden eersten zoo bevelen sij testateuren beijde haer sielen zoo wanneer die uut haren lichaem sullen scheijden de genade ende bermherticheijt godts ende haere lichaemen een eerlijcke ende chrijstelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijtelijcke goederen hen bij godt almachtig op deser werelt verleent zoo hebben zij testateuren voorss gemaeckt, gesloten ende geordonneert, msaken, sluijten ende ordonneren bij desen als dat zij malcanderen reciproke over ende wederover den langstlevende gunnen ende geven drie gerden lants etc.

Fol. 94v

Scheijdinghe ende delinghe tusschen Meus Jan Niclaess als man ende vocht van Adriaenken Wilm Aerdendr zijne huijsvrouwe ter eendere zijde. Jan Adriaen Cornelis Pharo als toesiender vande naergelaten weeskijnderen van Arien Wilm Aerden ende Huijbrecht Lenaert Peeterssdr zijne huijsvrouwe zaliger bij namen Maeijken Aert Willemssdr ende Jan Aert Willemss zoone ter andere zijde. Van alsulcke naer te laten goederen bij Janneken Janss Tgemoet weduwe laetsmael gewest van Adriaen Henricxss Panum de voorss kijnderen ghrootmoeder ende Aenken Willemss moeder was zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen 22e februarij 1630.

Fol. 95r

Scheijdinge ende erfdelinghe tusschen Jan Wouter Janss ende Jan Peeterss Geenen van sekeren ghront gecomen van Wouter Janss zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen 27e februarij 1630.

Fol. 95r

Staet ende inventaris van alle erf ende haeflijcke goederen die Adriaen Janss Hoevenaer heeft achtergelaten ende hij met Maeijken Artss Panums staende houwelijck heeft beseten. Aengebrocht bij Maeijken Artss voorss den je meij 1630.

Fol. 96v

Aenneminghe Maeijken Panums weduwe wijlen Adriaen Janss Hoevener haren onmondige weskijnderen verweckt bijden voorss Adriaen Jansen.

Op huijden desen derden april 1630 comparerden Maeijken Adriaen Panumsdr weduwe wijlen Adriaen Janss Hoevener geassistert met Wouter Wouterss haren gecoren vocht in desen ende heeft rechtelijck voor recht aengenomen haere vier onmondighe weskijnderen verweckt bijden voorschreven Adriaen Jansen Hoevener ende dat van Adriaen Jansen Hoevener den Jongen als gerechte bestorven bloetvocht ende Frans Artss Boeser als toesiender.

Fol. 97r

Op huijden desen xxxe jannuarij 1630 zoo zijn met den anderen minlijxken overcomen ende veraccordert Jan Wilmss als vocht ende Jan Jochumss Paep als toesiender over het onmondich weskijndt van Willem Loureijssen zaliger ter eenre ende Sijmon Adriaenssen als man ende vocht van Lijnkendr van Dingen Bernaerts verweckt bij den voorss Willem Loureijssen zaliger ter presentie ende int bijwesen vanden voorss Dingen Bernaerts ter andere zijden.

Fol. 97v

Vrijghijft Jochum Segeren, Jochum Henricxss

Fol. 97v

Wilceur Jochum Henricxss, Jochum Segeren

Fol. 98r

Vrijghijft Aert Corneliss ende Adriaen Aerden, Anneken Artss weduwe

Fol. 98r

Wilceur Anneken Artss weduwe, Aert Corneliss ende Adriaen Aerden

Fol 98v

Vrijghijft Wil Huijgen als vocht van Adriaen Cleijss Bosschers weeskijnder, Mathijs Michielss

Fol. 98v

Wilceur Mathijs Michielss, de voorss vochden tot behoef.

Fol. 99r

Vrijghijft Jochum Segeren, Frans Huijbrechtss

Fol. 99r

Wilceur Frans Huijbrechtss. Jochum Segeren

Fol. 99v

Vrijghijft Maeijken Huijbrechtss, Franss Huijbrechtss haeren broeder

Fol. 99v

Wilceur Franss Huijbrechtss, Maeijken Huijbrechtss

Fol. 100r

Vrijghijft Peeter Henricxss van Gorp, Adriaen Willems Cans ? cumsoci ende Gerit Willem Timmers

Op huijden desen je meij 1630 compareerden Peeter Henricxsss van Gorp als vollen last ende procuratie hebbende van Adriaen Janssen Ruijter onder de compagnie vande ritmeester van Dugaultneth ? als man ende vocht van Adriaenken Commerendr gepassert voor Laurens vanden Kieboom opnebaer notaris binnen der stede van Geertruijdenbergh ons hemraden gethoont ende voorgelesen voor een achtste part ende Adriaen Willemss Cans ? voor een vierdepart als man noch mede inder qualitijt als vocht van Anneken Artss ter bpresentie ende int bijwesen vande voorss Annken Artss mede voor een achtepart

Fol. 100r

Vrijghijft Adriaen Peeterss als procuratie hebbende, Frans Huijbrechtss

Op huijden desen 13e meij 1630 compareerden Adriaen Peeterss als last ende procuratie hebbende van Huijben Jan Huijben zijnen swager

Fol. 101r

Wilceur Frans Huijbrechtss, Huijben Jan Huijben

Fol. 101r

Vrijghijft Denis Peeterss Haen ende Peeter Corneliss Cleermaecker, Claes Stoffelen tot behoef Thomas Stoffelen weskijndt

Fol. 101v

Vrijghijft erffgenamen Adriaen Janssen Bogaertss, Frans Huijbrechtss

Op huijden desen 7e junij 1630 compareerden Michiel Janssen als man ende momber van Lijnken Cornelissdr voor zijn selven, Cornelis Peeterss als vocht van het weskijndt van Dingeman Janssen Bogaert, Jan Segeren voor zijn selven, Jan Bastiaenssen als man ende vocht van Adriaenken Segersdr, Jan Peeter Ghielen als man ende vocht van Adriaenken Janneken ? Aertssdr zoo voor hem selven als mede in desen vervangende ende hem sterckmakende voor Claes ende Arien Aertss zijne huijsvrouwe broeders ende Willem Lambrechtss als man ende momber van Adriaenken Aertssdr ende geven tsamen over etc.

Fol. 101v

Accoort van erffdelinge tusschen erffgenamen van Arien Jan Thoniss

Op huijden desen 12e februarij 1630 compareerden Willem Peeterss als vocht ende Commer Jan Thijss als toesiender vande kijnderen van Adriaen Jan Thoniss voorss ter eenre ende Anthonis Peeter Corsten als man ende momber van Maeijken Aertss voordochter vande voorss Adriaen Janssen ter ander zijden.

Fol. 102r

Aenneminge Gulleken Damen haer onmondige weskijnder verweckt bij Arien Jan Thoniss

Op huijden desen 13e febrarij 1630 compareerden Gulleken Damen weduwe wijlen Adriaen Jan Thonisen met Cornelis Stevenss haeren gecoren vocht in desen ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen haer twee onbejaerde weeskijnderen verweckt bijden voorss Adriaen Jansen met namen Lijsken ende Adriaen ende dat van Willem Peeterss als vocht ende Commer Jan Thijsen als toesiender vande voorss weesen.

Fol. 103r

Wij ondergeschreven als erffgenamen van Jan Henricxssen veltmester ? tot Waspick ende Maeijken Janssen zijne huijsvrouwe bekenne ontfangen te hebben door handen van Peeter Thomass secretaris uutten namen ende vanwegen zijne …

Getekent: Henrick en Peeter Claess van Nistelroeij

Fol. 103r

            Copie

Inden name ons heeren amen bij den inhoude van desen tegenwoordigen instrumente notarueel zij cont ende kennelijck ende iegenlijck opten 7e dach november int jaer ons heeren 1619 des morgendaegs ter een ure voor mijn Pouwels Elbo, openbaer notaris bijden provincialen hoven ende rade van Hollant ende Westvrieslant tot dexcercitie van dien geadmitteert residerende binnen Dordrecht ende in presentie van getuijgen naergenoemt in haren eigene persoone gecomen ende gecompareert is d’eerbare Anneken Janssde weduwe van wijlen Willem Wouterss wonende tot Raemsdonck, den ondergenoemde getuigen wel bekent soo sij luijden mijn notaris verclaerden, gaende nede staende in gesontheijt haers lichaems, hare verstant, redenen ende memorie wel machtich zijnde endevolcomentlijck gebruijckende al soot opentlijck bleeck. De welcke overdenckende den gemeijnen loop ende broosheijt der menschelijcker nateuren oock datter niet sekerder en is als die doot ende niet onsekerder als de ure der selver ende willende daeromme de selve onsekere ure voorcomen mits dispositie van hare tijtelijcke goederen haer van goft almachtich op deser werelt verleent verclaerden met rade … ende wel bedacht met haren vrijen eijgen wille sonder daer toe bij iemanden gep…, … ofte geinducheert te zijn gemaeckt te hebben ende te maken dit haer tegenwoordich tyestament in forme ende manieren hier naer volgende. Inden eersten zoo beveelt zij testatrice haere siele nu ende zoo wanneer de selve uut haere sterffelijcke lichaem verscheijden sal … ghrondeloos bermherticheijt van godt almachtich ende haere doode lichaem ter eerlijcke kerckelijcke begraeffenisse. Waer meee comende totte disposietie van haere tijtelijcke goederen verclaerden voor eerst gerenochert, wederroepen, gecassert, doot ende te niet gedaen te hebben, renonchert, wederroept, casseert ende doot te niet mits desen alle haere voorgaende testamenten ende dispositien van uuterste wille hoedanich die oock soude mogen wesen ende insondechent ? tgene zij testatrice voor den notaris … ende sekere geassisterende getuijgen opten 23e jannuarij deses jaers xvjc verthien gen… ende gepassert heeft willende ende begerende dat alle deselve gehouden sullen worden voor nul … ende van onwaerden ende disponerende van nieus verclaerende voor eerst gemaeckt ende gelegatert te hebben, maeckt ende legathert mits desen den ? Arien alle haere testatrice cleederen tot haere lijve behoorende soo linnen als wullen mitsgaders alle haere andere goederen ? omme gedistribueert ende uutgereijckt te worden bij haere hier onder te nomineren erffgenamen:

Lijnken, Wilmken Hendrick Leurendr.

Jan Claessen te Raemsdonck

Verder heel slecht te lezen.

Fol. 104v

Op huijden desen 26e mert 1630 compareerden Anneken Jochumss weduwe wijlen Henrick Artss Schoenmakers met haren gecoren vocht in desen … … transporteren rechtelijcken over mits desen … vasten ste…ghen erff… ende eijgendom voor nu ende ten eeuwigen dage aen Jan ? Matheus ende Denis Peeters de Haen Heijlige Geest meesters te Waspick tot behoef der Armen ende Heijlige Gest alhier sekere een … acker lants gelegen inde ambacht van 11½ Hoeve in alle veugen ende manieren als Anneken Willem Wouterss Coomans ? tselve hier … tot behoeff het voorrss kijnt genaemt Willemken Gerritss.

Verder heel slecht te lezen.

Fol. 105r

Vrijghijft Cornelis Arien Peeters, Joichum Dirck Rijcken

Fol. 105r

Vrijghijft Michiel Adriaenssen, Gherken Adriaenssen (Mathijssdr)

Fol. 105v

Vrijghijft Cornelis Adriaen Wouterss, Peeter Thomas, secretaris

Fol. 105v

Scheijdinghe ende erffdelinge tusschen Wil Huijgen als vocht ende Jan Willems Cloot als toesiender over donbejaerde weskijnderen van Adriaen Cleijsen Bosscher zaliger ende Jan Janss uutten name ende van wege Maeijken Janss weduwe wijlen Jans Thoniss van Hasselt zijne moeder van sekeren acker saeijlants. Alhier voor recht aengebrocht desen xve junij 1630.

Fol. 106r

Scheijdinghe ende erffdelinge tusschen Herman Aertss ende Jacop Joosten. Alhier voor recht aengebrocht desen 12e junij 1630.

Fol. 106v

Vrijghijft Huijben Artss, Hendrick Lendertss Scheur

Fol. 107r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Huijbert Corneliss ende Peeter Melsen als man ende momber van Adriaenken Cornelissdr. Alhier voor recht aengebrocht desen 24e october 1630

Fol. 107v

Vrijghijft Frans Huijbrechtss, Huijbrecht Corneliss

Fol. 107v

Wilceur Huijbrecht Corneliss, Frans Huijbrechtss

Fol. 108r

Vrijghijft Cornelis Jacobss Buijs, Peeter Melssen

Fol. 108r

Wilceur Peeter Melssen, Cornelis Jacobss Buijs

Fol. 108v

Vrijghijft derfgenamen van Cornelis Artss Haensberch, Wouter Jacopss Visscher

Op huijden desen jxe october 1630 compareerden Jacop Peeterss voor sijn selven, Lijsken Jacopssdr met Cornelis Jacopss Buijs haeren gecoren vocht in desen, Huijbert Cornelis Haensberch voor zijn selven ende Thomas Janss Schipper in qualiteijt als vocht van Heijlken Cornelisdr ende ghaven tsamen etc.

Fol. 108v

Staet ende inventaris vande erffghoederen achtergelaten bij Cornelis Andriessen ende Theunisken Artssdr. Alhier voor recht aengebrocht desen 28e september 1630.

Fol. 110r

Scheijdinghe ende erffdelinge tusschen Theunisken Artss weduwe wijlen Cornelis Andriesen ende erfgenamen vande voorss Cornelis Andriesen voor de ander helft. Alhier voor recht aengebrocht desen 28e september 1630.

Item inden errsten is Theunisken Artss met Jochum Henricx haren vocht in desen gheloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens zoo is Claes Jacopss Cuijper als man ende momer van Adriaenken Driesen ende Peeterken Driesen ende Jenneken Andriesen met Peeter Wouterss haren gecoren vocht in desen, Adriaen Fransen Cuijper zoo voor hem selven als hem mede vervangende ende hem sterckmakende voor Commer zijne broeder ende mede inder qualiteijt als vocht vande vier onbejaerde weskijnderen van Adriaen Adriaenssen Smidt zaliger allen als erfgenamen van Cornelis Adriaenssen voorss tsamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 110v

Scheijdinghe ende erffdelinghe tusschen de drie kijnderen van Jacop Henricxss zaliger met namen Jan, Henrick ende Jan Wouterss als man ende vocht van Jacopsken Jacopsdr. Alhier voor recht aengebrocht desen 29e october 1630.

Fol. 111v

Vrijghijft Jacop Peeterss (Braber) als procuratie hebbende Adriaen ende Jan Thoniss, gebroeders, Robbrecht Janssen (Spiering)

Fol. 111v

Wilceur Robbrecht Janssen, de voorss erfgenamen

Fol. 112r

Vrijghijft Jacop Peeterss (Braber) als procuratie hebbende, Thomas Dirck Rijcken

Fol. 112r

… van renonchatie vande sterffhuijse van Adriaen Dingemans gedaen bij Wouter Dingemans Pottenbacker op Dries Dingemans zijnen broeder.

Toegevoegd:

Mathijs Janss als vader van Anneke bekende door handen Caterin Jans sijne suster het derde part van deze bovengestelde hondert gulden ontfangen te hebben etc. 22-3-1649

Fol. 113r

Testament Andries Dingemans, Heijlken Michielss zijne huijsvrouw, Adriaen Michielss ende verder niets

Op huijden desen 8e november 1630 compareerden voor mijn Wouter Jansen, schoudt des dorps Waspick ende heemraden hier onder geschreven d’eersame Andries Dingemans onse nabeur ter eenre ende Heijlken Michielss zijne huijsvrouwe beide cloeck ende gesont haers lichames ter ander zijden. Beide haer verstant, memorie ende vijffsinnen wel machtich zijnden zoo dat voor ons ooghen genochsaem scheen ende bleeck. De welcken overdenckende de gemeijne loop der nateuren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder als de ure der selver. Willende daeromme van henne tijtelijcke ghoederen hen bij godt almachtich op deser werelt verleent disponeeren ter wijlen hen de heere heur verstant, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken. Zoo ist dat hij testateur ende sij testatrice voorss vrij ende onbedwongen van iemanden zoo sij verclaerden gewilt, gemaeckt, geordonneert ende gesloten gelijck sij willen, maken, ordonneren ende sluijten mits desen dit hen testament ende uutersten wille in veughen ende manieren als volght. Inden eersten bevelen hij testateur ende sij testatrice voorss haerder beijder sielen ghodt almachtich zij uutten lichaeme sullen scheijden ende haere doode lichaemen een eerlijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van henne tijtelijcke ghoederen verclaeren voor eerst gemaeckt, ghelegatheert te hebben, maeckt ende leghatheert mits desen voor uut allen haere achtergelaten ghoederenhen te werenHeijlken Michielssdr aen het kijndt van Mathijs Janss ter somme van twee honndert carolus £. Adriaen Ghielen ende Aenken Anthonisdr als ghrootvader ende ghrootmoeder vande voorss Anneken mathijss maecken ende legaterenelx met haerder doot tot behoeff de voorss Anneken de somme van een hondert carolus £. De welcke met haerder doot tot behoeff den voorss kijnde aen ghelt sullen werden uutghereijckt ende dat door merckeleijcke redenen hen daer toe moverende gelijck een iegenlijck genoch bekendt is dat het kijnt door de handen godts geslagen is.

Verder worden genoemd:

De kijnderen van Lijsken Janss wesende haer broers dochter

Michiel Jan Mich haer broers jonckste sone

Daarnaest maken zij een langstlevende testament

Boven de akte toegevoegd:

Mathijs Janss als vader van Anneke bekende door handen Caterin Jans sijne suster het derde part van deze bovegestelde hondert gulden ontfangen te hebben etc. 22-3-1649

In de kantlijn: Anneke Tijss bekende voor mijn door handen Adriaen Adriaenss ende Adriaen Dries voorde helft vande hondert gulden van Adriaen Mich … … te volle ende alle betaelt te sijn. Actum desen xviije jannuarij 1652.

Onder de akte toegevoegd:

Mathijs Janss als vader van Anneke sijne dochter bekende ten overstaen van Wouter Janss, schout door handen Adriaen Michielss als voocht van Gisbert Dingemans het derde part van deze bovegestelde hondert gulden ontfangen te hebben etc. 11-6-1649.

In de kantlijn: Thonis Claess van Driel als man ende voocht van Lijsbeth Janss bekende van sijn … legaet van j hondert gulden betaelt te wesen met eene obligatie van hondert gulden ten laste van Cornelis Janss Lourijss ende Wouter Janss uutten namew ende van wegen Mich Jan Mich voor sijne vijfftich gulden eene obligatie mede op, Cornelis Janss daer blijven de intresten te … … inde gelijcke boedel.

In de kantlijn: Anneken Mathijss bekende voor mijn secretaris ondergeschreven van desen tetamenten volcomentlijck voldaen ende betaelt te sijn soo van het cappitael als den verloopen intrest tot desen dagen toe. Als mede van deusdanige penningen als bij Mathijs Janss haere vader ten intrest waren ondergenomen ende dat aen dander seijde met geroert staende ende dat door handen van Jan Mathijss, Gerrit Mathijss ende Adriaen Janss de Jonghe als man ende voocht van Cornelia Mathijs voor hare contingent als oom van Jan Pieterss Nieuwenhuijsen met de verdere erffgenamen van Heijlken Michielss sonder op de eenige actien ofte pretentie daer te hebben ofte behouden. Actum den 14e februarij 1667.

Fol. 114r

Vrijghijft derffgenamen van Cornelis Adriaenss, Cornelis Mathijss

Op huijden desen 12 november 1630 compareerden Adriaen Franssen Cuijper soo voor hem selven als mede vocht van vier onbejaerde weskijnderen van Adriaen Adriaenss Smidt zaliger als noch vollen last ende procuratie hebbende van Commer zijnen broeder, deselve gepasseert voor notaris ende getuijgen binnen Rotterdamme in date den 5e november 1630, Wouter Janss, schoudt, als vollen last ende procuratie hebbende van Janneken Driessen, woonende tot Utrecht gepasseert voor notaris ende getuijgen binne Utrecht voorss in date den 9e october 1630 ons heemraden getoont ende voorgelesen, Peeterken Driesen met Thomas Jansen haeren gecoren vocht in desen, Andries Claesen uutten namen ende van wegen Claes Jacops Cuijper als man ende momber van Adriaenken Daelen.

Alle erfgenamen van Cornelis Andriessen zaliger.

Fol. 114r

Vrijghijft de voors erfgenamen, Jan Huijbertss

Fol. 114v

Wilceur Jan Huijbertss, de voorss erfgenamen

Fol. 115r

Staet ende inventaris vande ghoederen achtergelaten bij Jan Cornelis zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen xje november 1630.

Fol. 115v

Scheijdinghe ende erffdelinge tusschen de kijnderen ende erfgenamen van Truijcken Aertss Scheppen weduwe zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen 18e november 1630.

Item inden eersten zoo is Mels Aertss Schep, schouteth in Vrijhoeven, geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens zoo is Wilmken Aerts Schep met Peeter Thomas, secretaris, haeren gecoren vocht in desen, geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens zoo is Aert Peetersen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol 116v

Staet ende inventaris van alle erf ende haeffelijcke ghoederen, incomende penningen ende uutgaende schulden bij Peeter Romboutss zaliger ende Willemken Corneliss staende houwelijck beseten. Alhier voor recht aengebrocht bijde voorss Willemeken Corneliss desen 27e november 1630.

Fol. 118v

Aenneminge Wilmken Corneliss weduwe wijlen Peeter Romboutss haere weskijnderen verweckt bij den voorss Peeter Romboutss.

Op huijden desen 27e november 1630 compareerden Wilmken Corneliss weduwe wijlen Peeter Romboutss met haeren gecoren vocht in desen ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen haere twee onbejaerde weskijnderen verweckt bij den voorss Peeter Romboutss ende dat van Cornelis Michielss Cleermaker als vocht ende Jan Wouters als toesiender vande voors kijnderen.

En de kijnderen verweckt bij haeren Jacop Denis eersten man zaliger ende dat van Adriaen Peeterss als vocht ende Cornelis Thomas als toesiender etc.

In de kantlijn: Grietken Jacobs bekende voor mijn naer handen de kinderen ende erffgenamen van Adriaen Adriaen Cleermaker van dese aenneminge ten vollen ende alle betaelt te sijn. Actum desen 28e november xvjc een ende tsesticht

Fol 119r

Accoort ofte uutcoop de weduwe van Peeter Rommen, Rombout Peeterss en Lendert Peeterss, 27-11-1630

Fol. 119v

Vrijghijft Adriaen Henrick Denis, Cornelis Corneliss Buijs tot behoef het weskijnt van Dingen Dieliss, 29-11-1630

Fol. 119v

Vrijghijft Peeter Jochumss ende Jan Jan Gijben, Thomass Toniss ende Joost Wilmss

Ten daghe voorss compareerden Peeter Jochumss Vassen name(ns) ende van weghen Lijsken Janss sijne moeder voor de eene helft ende Jan Janss Ghijben zoo voor hem selven als mede hem vervangende ende hem sterckmakende voor Maeijken Janss zijne suster ende ghaven tsamen over met eender vrijer ghijfte zoo recht is Thomas Toniss schipper ende Joost Wilmss, 29-11-1630

Fol. 120r

Vrijghijft Joost Wilmss, Peeter Thomas, secretaris, 29-11-1630

Fol. 120r

Vrijghijft Mels Aertss Schep, Adriaen Romboutss, schout, 7-12-1630

Fol. 120v

Wilceur Adriaen Romboutss, schout voorss, Mels Aertss schepenen in Waspik, 7-12-1630

Fol. 120v

Vrijghijft Mels Artss voorss, Wilmken Artss zijn suster, 7-12-1630

Fol. 121r

Wilceur Wilmken Artss Schep, Mels Artss Schep, 7-12-1630

Fol. 121r

Rentebrief Jan Wouter Janss, Cornelis Stevens Swart tot behoef Janneken Janss Wever, 14-1-1631

Fol. 121v

Contracte van waerborgh tusschen Wilm Huijgen ende derffgenamen van Jan Wouterss, secretaris, ende Thomas Janss Schipper

Opten xvje jannuarij 1631 compareerden Wil Huijgen woonende tot Waspick man ende vocht van Theunken Janss sijne huijsvrouwe als mede gep…tendeerde erfgenaem van Wouter Janss zaliger voor hem selven ende mede vervangende ende hem sterckmakende voor alle danderen ghemeene gelijcke erfgenamen der selver Wouter Janss. Ende heeft voor hem ende alle zijne naecomelingen voor recht gelooft gelijck hij inder qualite voorss gelooft mits desen de erfgenamen van Jan Wouterss in zijn leven secretaris tot Waspick ende mede Thomas Janss Schipper mede tegenwoordich woonende tot Waspick te ontlasten costeloos ende schadeloos te houden van allen praessen ?, questien, actien, pretesien ofte gherechticheden geen uutgesondert hoedanoch de selve int minste soude moghen wesen. Dat de voorss Wilm Huijghen ofte zijne naecomelingen ofte iemant der erffgenamen van Wouter Janss tsij als erffgenaem  ofte uut crachte van coop, transport ofte andersints in eenigher manieren hoe het soude mogen wesen tot eenigher tijt hier naermaels op sekere vijfftalve gherde lants tegenwoordich toebehoorende Thomas Janss voorss gelegen in Cleijn Waspick   westwaert van Vroukens vaert met d’erffgenamen van Wilm Jacop Thonis in een stuck van negen gheerden lants oostewaert neffens de twintichtalve gherden lants toebehoorende der erffgenamen van Anneken weduwe van Frans Dircxss zaliger ofte oock op sekere neghen gherden lants toebehoorende der erffgenamen van Jan Wouterss voorss daer Wilm Schuijfhil getrout hebbende der weduwe van Gerit Aertss Hertoch was gelegen is oost ende Thomas Janss ende erffgenamen van Wilm Jacopss voorss met de neghen gherden voorss west. Als noch oock op sekere ses gherden lants toebehoorende derffgenamen van Lijsken Aertss Schepdr ghecomen van Michiel Matijss Otghens souden moghen moveren, sustineren, pretenderen ofte eenichsints souden meijnen te hebben. Etc.

Fol 122r

Smaeldelinge tusschen de kijndneren ende erffgenamen van Dingen Teuwen genaemt Cornelis Janss, Thomas Janss ende Jan Janss. Alhier aengebrocht desen je februarij 1631.

Fol. 122v

Acte van contreborgh Jan Wijten ende Cornelis Jan Wijten voor Jan Matheus

Acte ivm een pleijtschip.

Fol. 123r

Testament van Anneken Corneliss ende Cornelis Jacopssen haeren soon

Opten xxe mert 1631 compareerden voor ons schout ende heemraden des ambachts van Sgravelduijn Waspick hier ondergeschreven den eersamen Cornelis Jacop Stoffelen out end seven ende twijntich ?? jaren ende cloeck ende gesontzijne lichames, zijn verstant, memorie ende vijff sinnen wel machtich wesende zoo dit voor onsen oogen genochsaem scheen ende bleeck. De welcke overdenckende den gemene loop der nateuren oock datter niet sekerder en is als die doot ende niet onsekerder dan die der selver ende willende daeromme donsekerheijt van dien voorcomen ende van zijne tijtelijcke goederen hem op deser werelt verleent disponeren ter wijle hem godt almachtich zijn verstant, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken. Soo als dat hij testateur heeft gewilt, gemaeckt, geordonneert en geslotenbij forme van testament ende uuterste willen gelijck hij wilt, maeckt, ordonneert ende sluijt mits desen. Inden eersten soo beveelt hij testateur voorss zijne siele aen godt almachtich als hij uutten lichaeme sullen scheijden ende zijnen doode lichaem een eerlijcke ende chrijstelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van zijne tijtelijcke ghoederen soo heeft hij testateur voorss indien hij voor Anneken Cornelissschen zijne moeder compt te sterven sonder kinderen achter te laten dat de selve zijne moeder voorschreven naer zijnder doot sal hebben ende genieten alle zijne ghoerderen etc.

Fol. 123v

Smaeldelinge tusschen Jan Janss Wijten ende Cornelis Janss Wijten van alle de goederen hen tsamen compiterende. Alhier voor recht aengebrocht desen xije mert 1631.

Fol. 124r

Acte van aenneminge Magdalene Geritssdochter haer weskijnt verweckt bij Dirck Aertss Brocster.

Compareerden voor mijn Laurenss vanden Kieboom opnebaer notaris bijden hove van Hollant geadmitteert, binnen der stadt Geertruijdenbergh residerende, ende den getuigen naer genoemt Magdalena Gheritssdr woonende tot Waspick inde Langestrate naergelaten weduwe van zaliger Dirck Aertss Kocster geassisteert met Adriaen Michielss haeren gecoren vocht in desen ter eenre ende Heijndrick Adriaenss Brocster woonende in Sgravenhage als vaderlijcke oom ende vocht vant naergelaten weskijnt vanden voornoemden Dirck Aertss Brocster zaliger zijnen broeder voorss geprocureert bijde voornoemde Magdalena Gheritssdr, genaemt t selve weeskijnt Anneken Dircx. Ende in dier qualiteijt ter anderen zijde.

Fol. 124v

Aenneminge Maeijken Artss Corpen haer weskijnt verweckt bij Peeter Bastiaenen Ghreeff

Op huijden desen 9e apriel 1631 compareerden Maeijken Artss Corpen weduwe wijlen Peeter Bastiaenss Ghreeff ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen haer onmondich weeskijnt verweckt bijden voorss Peeter Bastiaens de Ghreeff ende dat van Bastiaen Peeter Corsten inder qualiteijt als vocht ende Denis Peeterss haen als toesiender van het voorss weeskijnt.

Fol. 125r

Aenneminghe Jacomijnken Aertss Corpen haer vijff onmondighe weskijnder verweckt bij Huijbert Bastiaensen Ghraeff zaliger.

Ten dage voorss compareerden Huijbert Gheritss als getrout hebbende Jacomijnken Aertss Corpendr weduwe wijlen Huijbert Bastiaenss Graeff ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen haer vijff onbejaerde weskijnderen verweckt bijden voorss Huijbert Bastiaenss Graeff ende dat van Bastiaen Peeter Corsten als gerechte bestorven vocht ende Denis Peeterss Haen als toesiender.

Fol. 125v

Accoort Wouter Jacopss Visscher de voochden ende toesienders van zijne kijnderen verweckt bij Lijsken Adriaen Janss Hoevenerssdr ende Gherit Janss Meuss zaliger

Op huijden desen 18e april 1631 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersamen Wouter Jacopss Visscher weduwenaer van Lijsken Adriaen Janss Hoevenerssdr ende Claes Artss Hoevener als vocht ende Adriaen Michielss als toesiender vande onbejaerde weeskijnderen vande voorss Lijsken Adriaen Janss Hoevenerssdr verweckt bij Gherit Jan Meussen haeren eersten overleden man zaliger.

Genoemt wordt: Jacob Wouters verweckt bij Maeijken Dirck Teuniss.

In de kantlijn: Jacop Henricxss als man ende vocht van Lijsken Geritssdochter bekende voor mijn van desen … dertich rijnsgulden voldaen te wesen. Desen jxe meij 1633.

Fol. 126r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Wouter Jacopss Visscher weduwenaer wijlen Lijsken Adriaen Janss Hoevenerssdr voorss ende de voor als naekijnderen vande voorss Lijsken. Alhier voor recht aengebrocht desen 18e april 1631.

Inden eersten soo is Wouter Jacobss Visscher geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens is Jochum Segeren als vocht ende Claes Aertss Hoevener als toesiender vande voorkijnderen, Claes Artss wederom als vocht ende Adriaen Michielss als toesiender vande naekijnderen ten behoeve van beijde geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 127r

Smaeldelinge tusschen de voorss voor ende naerkijnderen vande ghoederen die zijn hier voren bij delinge op bevallen zijn. Alhier voor recht aengebrocht desen 18e april 1631.

Item inden eersten is Jochum Segeren als vocht ende Claes Aertss Hoevener als toesiender vande drie voorkijnderen vande voorss Lijsken Aertss verweckt bij Gherit Janss Meuss zaliger geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens soo is Claes Artss Hoevener als vocht ende Adriaen Michielss als toesiender vande twee onbejaerde weskijnderen vande voorss Lijsken Aertss verweckt bij Wouter Jacopss Visscher geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 127v

Aenneminge Wouter Jacopss Visscher zijne twee onbejaerde weeskijnderen verweckt bij Lijsken Adriaen Janss Hoevenerssdr.

Op huijden desen 18e april 1631 compareerden Wouter Jacopss Visscher weduwenaer Lijsken Adriaen Janss Hoevenerssdr ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen zijne twee onbejaerde weeskijnderen verweckt bijde voorss Lijsken Adriaen Janss Hoevenerssdr ende dat van Claes Adriaenss als vocht ende Adriaen Michielss als toesiender.

Fol. 128r

Erffdelinge tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Bastiaen Peeterss Ghreeff zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen 23e april 1631.

Inden eersten zijn de onmondige weskijnderen van Huijbert Bastiaenss Ghreeff zaliger geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens zoo is Wouter Janss, schout, als oppervoocht van het onmondige weeslijnt van Adriaen Aertss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item is noch geloot ende beërffdelt Bastiaen Peeter Corsten als vocht ende Denis Peeterss Haen als toesiender van de onmondige weeskijnderen van Gherit Bastiaenss Ghreeff op

Item noch geloot, gecavelt ende beërffdelt Maeijken Bastiaenss Ghreeff op

Item is noch geloot ende beërffdelt Cornelis Stevens als vocht in desen van Maeijken Adriaensen Corp op

Item sijn alnoch Willem Joosten ende Bastiaen Peeterss als vochden van Annken Bastiaenss in plaetse van haer houelijcx goet beërffdelt op

Fol. 129r

Aenneminge Huijbert Gheritss weduwenaer Anneken Anthonissdochter zijne kijnderen verweckt bijde voorss Anneken Anthoniss.

Op huijden desen 26e september 1631 compareerden Huijbert Gheritss weduwenaer Anneken Anthonissdr ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen zijne vijff ombejaerde weeskijnderen verweckt bijde voorss Anneken Theuniss ende dat van Mathijs Janss als gerechte bestorven bloetvoocht ende int bijwesen ende ten overstaen van Anthoniss Huijbertss een vande voorss kijnderen.

In de kantlijn: Jacop Jacopss als man ende voocht van Lijnken Huijbertss, 16-5-1638

In de kantlijn: Franck ? Janss als man ende voocht van Janneken Huijbertss, 16-11-1639

In de kantlijn: Floris Janss als man ende voocht van Aenken Huijbertss, 15-4-1641 ?

In de kantlijn: Ghijsbert van Houssen ? als man ende voocht van Neelken Huijbertss, 31-12-1663

Fol. 129r

            Copij

Compareerden voor mij Laurens vanden Kieboom openbaer notaris bijden hove van Hollant gheadmitteert binnen der stede Ghertruijdenberch residerende ende den getuijgen naerschreven Jan Claes ? soldaat onder de Compagnie vande heer Ghouveneur Coop in garnizoen binnen deser stede als man ende voocht van Magdalena Cornelis dr van Waspick ende in dier qualiteijt een mede erfgenaem voor de helft inde naergelaten goederen van zaliger Maeijken Cornelisdr van Waspick zijne comparants huijsvrouwe nichte was ende bekende inde selve qualiteijt ontfangen te hebben uut handen van Willem Huijgen woonende tot Waspick als oudt oom ende vocht vant selve weskijnt.

Huijg Peeters des voornoemde weskijnts oudt ghrootvader

Fol. 130r

Aenneminge Huijbert Artss het weskijnt van Adriaen Aertss Fijnenbuijck

Op huijden desen 3e marti 1631 soo hebben Adriaen Ghielen ende Huijbert Huijbertss als vocht ende toesiender van Adriaen Aertss … onmondich weskijnt van Adriaen Aertss Fijnenbuijck zaliger.

Huijbert Huijbertss Potbacker zorgt voor het kijnt.

Fol. 130r

Staet ende inventaris vande achtergelaten goederen van Adriaen Jansen Hoevener. Aengebrocht bij Cornelia Jan Artss van Ghilse weduwe vande voorss Hoevener. Desen 27e desember 1631.

Fol. 131r

Aenneminge Cornelia van Ghilse haer twee onmondige weskijnderen verweckt bij Adriaen Janss Hoevener

Op huijden desen 27e desember 1631 compareerden Cornelia Jan Artss van Ghilse weduwe wijlen Adriaen Janss Hoevener ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen haere twee onmondige weskijnderen verweckt bijden voorss Adriaen Janss ende dat Frans Aertss Boeser als gerechte bestorven bloetvocht gheassistert met Heijnerick Lendertsen Scheur ende Anthonis Michielss als toesiender der voorss kijnderen.

Fol. 131v

Copie van procuratie vanden schout van Ghils op Wouter Wouterss

Wij Jan Willemss vanden Kieboom ende Anthonis Peeter Monden, schepenen in Ghinneken ende Bamel, lande van Breda, doen cont, ser…cheren voor de gerechte waerheijt dat op huijden date deser voor ons gecomparert is Sr Michiel van Eijnde schouteth in Ghilse, Ghinneken ende Bamel voorss met Jan Baptist van Eijnde zijns soone verclaerden mits desen volle macht ende bevel te gheven aen Sebastiaen Cornelis vanden Corput, Adriaen Wilborts off Wouter Wouterss tsamentlijck off oock elck van hen int bijsonder omme uut hennen name ende van hennen twegen over te geven, cederen ende transporteren voor de edele heeren schouteth ende schepenen inde ambachte van Groot Waspick etc

Het gaat om 5½ geert lant.

Fol. 132r

Scheijdinhe ende erfdelinge tusschen de kijnderen ende erfgenamen van Reijn Ghieliss zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen 7e jannuarij 1632.

Item inden eersten soo is Aert Gheritss als man ende vocht van Sijken Reijnen gheloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Joost Driesen ende de drie kijnderen van Adriaenken Reijnen zaliger daert Aert Gheritss als vocht voor was staende tsamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens soo is Cleijs Janss als vocht vande twee ombejaerde weeskijnderen van Adriaen Leendertsen zaliger geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 133r

Bewijs vande goederen die hen Adriaenken Artss haer weeskijnt verweckt bij Wilm Gheritss bij aenneminge belooft hadde.

Op huijden desen xe februarij 1632 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick d’eersamen Lambert Janss Rommen ? laest weduwenaer weijlen Adriaenken Artss zaliger zijne overleden huijsvrouwe ende transporteerden rechtelijcken ende draech op gelijck hij transportert ende draecht op mits desen ten behoeven van Wouter Willem Gheritss inde qualiteijt als vocht geassistert met Jan Gheritss als oom vant voorss weeskijnt ende Huijbert Artss als toesoender van het onmondich weeskijnt van Adriaenken Artss voorss verweckt bij Wilm Geritss zaliger haeren eersten overleden man zaliger genaemt Mariken Wilmss.

Fol. 133r

Scheijdinghe ende erffdelinge tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Jan Artss Dolck zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen xe febrarij 1632.

Item inden eersten soo is Jan Artss als man ende vocht van Adriaenken Janssen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens soo is Adriaen Mertenss inder qualiteijt als vocht van Peeter Janss den ousten sone van Jan Artss Dolck geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens is Peeter Janss den Joncxsten soon van Jan Artss Dolck daer den schout als oppervocht voor was staende geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 134r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Jan Wouterss zaliger, in zijn leven oudt secretaris tot Waspick soo ende gelijck hij Jan Wouterss de selve in sijnen leven in sijn boeck gheschreven ende de goederen ghedeelt heeft volgens mede dacte van renonchatie vande voorgaende deelinge bijde ghelijcke erffgenamen inden boeck van Jan Wouterss voorss ge… Alhier voor recht aengebrocht desen xije mert 1632.

Item inden eersten soo sijn de kijnderen van Adriaen Mathijss in sijnen leven getrout hebbende Wouterken Janssdochter int bijwesen van Jan Artss Cuijper ende Peeter Henricxss als man ende vocht van Gouken Adriaen Mathijss dochter ende Wouter Janss schout als vocht vande kijnderen van Adriaen Stevens in sijnen leven getrout hebbende Janneken Janssdochter tsamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens sijn de kijnderen van Tomas Janss daer Wouter Janss mede als vocht onderstaet geloot ende beërffdelt eerstelijck op tseven g… tgene haeren vader heeft genoten soo als gelden als aen penningen ter somme van acht hondert rijns £.

Item zijn de kijnderen van Thomas Janss in qualite voorss alnoch geloot ende beërffdelt op zijnen gedelten inde hoge del in voegen ende manieren tselven tegenwoordich affbegraven leijt.

Item sijn de kijnderen van Thomas Janss in qualite voorss alnoch geloot ende beërffdelt op de gerechte oostense helft van negen geerden lants gelegen inden ambachte van Cleijn Waspick aen de westsijde van Vroukens vaert daer oostwaert ten naesten gelegen sijn de erffgenamen van Gerit Arienss Hertoch ende westwaert Thomas Janss Schipper. Streckende van Schravelduijn noortwaert op tot het Eelant toe. Met allen wegen stegen daer toe behoorende. Ende daerenboven heeft Thomas Janss noch ghenoten ter somme van een hondert rijns gulden.

Item hiertegens soo is Wouter Jans schout in qualite voorss alnoch geloot, gecavelt ende beërffdelt op tgene hij genoten heeft aen coop vande stede voor sijn houlijcx ghoet ter somme van acht hondert rijnsgulden.

Item is Wouter Janss schout alnoch geërffdelt op sijn part inde hoge del gelijck tselve tegenwoordich affbegraven leijt.

Item is Wouter Janss voorss alnoch geloot ende beërffdelt op de gherechte oostense helft van acht geerden lants gelegen in Cleijn Waspick soo groot ende cleijn de selve gelegen sijn daer oostwaert ten naesten gelegen is de weduwe van Cornelis Driesen ende westwaert d’erffgenamen van Michiel Mathijss zaliger, Streckende van Schravelduijn aff ter halver Masen toe.

Item is Wouter Janss voorss alnoch beërffdelt op de hoff westwaert van sijn huijs met het bosken daer aen gelegen in voegen ende manieren den selven gelegen is.

Item hiertegens sijn de kijnderen van Mels Janss daer Wouter Janss schout als vocht voorstaet geloot ende beërffdelt op

Item hiertegens is Adriaen Rombouts schout ende secretaris tot Cappel als man ende vocht van Lijsken Janssdr geloot ende beërffdelt op

Item hier tegens soo is Jan Mathijs als man ende vocht van Maeijken Janssdr beërffdelt op

Fol. 135v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Thomass Janss Schipper ende Wilbert Corneliss van seeckere goederen hen tsamen compiterende. Alhier voor recht aengebrocht desen 14e mert 1632.

Fol. 136r

Accoort Jan Janss Smit ende de Heijlige Geest meesters vande goederen van Maeij Lammertss.

Fol. 136v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Wilbert Corneliss ter eenre ende Jochim Jochimss Cesting ende Adriaen Aertss Hanger ? van seker goederen hen tsamen compiterende ende hen aengecomen door doode ende overlijden van Aert Wessels zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen 2e april 1632.

Fol. 137r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen de twee kijnderen ende erffgenamen van Jan Jan Meliss zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen 26e april 1632.

Item inden eersten soo is Cornelis Janss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens soo is Jan Janss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 137r

Staet ende inventaris vande imboel ende haeffelijcke goederen bij Aert Berentss ende Anneken Wilmss zaliger staende houlijck beseten. Aengebrocht bij Aert Bernaertss desen 7e junij 1632.

Fol. 138r

Accoort Aert Berntss met den vocht vande kijnderen van Anneken Willemss sijne overleden huijsvrouwe.

Op huijden desen 29e junij anno 1632 compareerden voor ons schout ende heemraden hier ondergeschreven d’eersame Henrick Janss als gerechte bestorven bloetvocht van het naergelaten weskijnt Aert Jan Heijerss geprocureert bij Anneken Wilmssdochter (: … … gewesenen huijsvrouw van Aert Bernaertss geassisteert met Zagarias Willemss als toesiender tvoorss weeskijnt ter eenre ende Aert Berntss lest weduwenaer van Anneken Wilmss voorss ter andere zijden.

Fol. 138v

Aenneminge Aert Bernaertss het onmondich weskijnt geprocureert bij Anneken Wilmss.

Op huijden desen xxxe junij 1632 compareerden Aert Bernaertss weduwenaer wijlen Anneken Wilmss zaliger ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijn onmondich weskijnt verweckt bijde voorrss Anneken Wilmss ende dat van Sacharias Wilmss als gerechte bestorven bloetvocht.

Toegevoegd: Adriaen Janss wednr Janneken Janss eerder wed van Aert Berntss

Fol. 139r

Aenneminge Jan Cornelis Seu zijne twee onmondighe weskijnderen verweckt bij Adriaenken Arien Mertensdochter

Op huijden desen 28e november 1632 compareerden Jan Cornelis Seu weduwenaer wijlen Adriaenken Arien Mertensdochter ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijne twee ombejaerde weskijnderen verweckt bijde voorss Adriaenken Ariaen Mertensdochter ende dat van Mels Artss van Gesel als gherechte bestorven bloetvocht.

Fol. 139v

Staet ende inventaris vande achtergelaten ghoederen van Mathijs Michielss zaliger ende Marieken Stoffel Peeterss tsamen staende houwelijck beseten. Aengebrocht bij Maria Stoffels voorss desen 30e jannuarij 1632.

Fol. 140v

Aenneminghe Maria Stoffel Peeterssdochter van Gh haere ses weskijnderen verweckt bij Mathijs Michielss zaliger.

Op huijden desen xiije desember 1632 compareerden voor ons schout ende heemraders des dorps Waspick hier ondergeschreven deersamen Maria Stoffel Peeterssdochter weduwe wijlen Mathijs Michielss zaliger geassisteert met Hendrick Andriesen Keijser haren tegenwoordigen man ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen haere ses onmondige weskijnderen verweckt bijden voorss Mathijs Michielss zaliger ende dat van Anthonis Michielss als gerecht bestorven bloetvocht ende Heijnrick Stoffelss als toesiender.

Fol. 141r

Testament Hendrick Andriesen Keijser ende Maeijken Stoffel Peeterss van Ghilse.

Opten 13e desember 1632 compareerden voor ons schout ende heemraden ondergeschreven des dorps Waspick d’eersamen Heijnrick Andriesen Keijser onsen …beijer ter eenre ende Maeijken Stoffel Peeterssdochter van Gilse sijne huijsvrouwe ter andere sijde. Beijde op gaende ende staende beenen, cloeck ende gesont haers lichaems, haer verstant, memorie ende vijff sinnen wel machtich wesende gelijck dat voor onsen oogen wel opentlijck scheen ende bleeck. De welcke overdenkende de gemeijnen loop der naturen ende datter niet seeckerder en is als die doot ende niet onseeckerder als die ure der selver. Willende daeromme van haere tijtelijcke goederen hem bij godt almachtich op deser werelt verleent disponeeren ter wijlen hen de heere haer verstant, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken. Soo ist dat hij testateur ende sij testatrice voorss vrij ende onbedwongen van iemanden soo sij verclaerden hebben gemaeckt, geordonneert ende gesloten gelijck sij luijden willen, ordonneren ende sluiten mits desen dit hen tesament ende uutterste wille in veugen ende manieren als volght. Inden eersten soo bevelen hij testateur ende sij testatrice voorss haerder beijder sielen godt almachtich als sij uuten lichaemen sullen scheijden ende haere doode lichaemen een eerlijcke ende cristelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van hen tijtelijcke goederen. Inden eerstensoo den voorss Heijnerick Andriess Keijser eerst ende voorde voorss testatrice deser werelt comen te overlijden sonder kijnt ofte kijnderen bijden anderen geprocureert te hebben wil ende begeert hij testateur voors van alle sijne achtergebleven goedren soo haeff als erff, gelt, gout, silver, gemunt als ongemunt gepaeret ende gedelt sullen worden bij Mariken Stoffelen tetatrice voorss soo waer die gelegen souden mogen wesen in Hollant ofte Brabant hoedaich ofte van wie deselven gecomen soude mogen wesen, alle incomende penningen te ontfangen ende uurgaende schulden te betalen ende voorss haeren vrijen eijgen wille in alles daer mede te mogen doen als haer vrij eijgen goet, deselven te mogen vercoopen, belasten ende hantplichten soo haer dat goetdunckt ende gelieven sal onder conditie dat de voorss testatrice daer van sal uutreijcken aende voorgenoemden testateurs sijne broeders ende susters respoective daert er tijt int leven sijnde ende wettige geboorten int leven hebben ider vijffen twintich rijns£ ende de ghene alsdan ter tijt gheene kijnderen int leven hebben ider ter somme van vijff rijns£ sonder meer. Waer mede hem ider bproeder ende suster respective sullen houden gecontenten ende tevreden ende daerenboven sal sij testatrice noch gehouden wesen uuttereijcken aen Theunken Peeterss den testateur voorss sijne nicht eens ter somme van vijffendetwijntich rijns£ sonder meer ende dat voor seker part de geene de voorss Theunken haere moeder inden voorss sterffhuijs soude genieten ende proffiteren.

Als de testatrice als eerste overlijdt krijgt de testateur uit de goederen tien hondert gulden.

Fol 142r

Op huijden desen xxiiije februarij 1633 compareerden voor mij Peeter Thomas secretaris des dorps Waspick deersame Jan Janss als getrout hebbende Cathelijn Janss weduwe was van Peeter Willems zaliger de welcke voor mij bekende als dat zijn vrou seijden ende verclaerden als dat Peeter Willemss in zijnen leven haeren man is vol ende al voldaen teenenmael verneucht ende betaelt van alsulcken obligatie van hondert gulden capitael als Cornelis Jacopss Baes ten profijte van Cornelis Janss Haensberch verleden hadde ende daer naer met coop van eenen acker saeijlants gelegen in 11½ Hoeve ten profijte van Peeter Willems gecomen is ende alsoo de selve obligatie door den troebel vanden oorloch is gebleven onder de handen van Peeter Willemss ende alnu niet en is te vinden ende verloren.

Fol. 142v

Copie soo Hilleken Henrickxss het weeskijnt van Adriaen Janssen Vosch hadde aengenomen.

Op huijden desen xxe mert 1623 sijn vergadert te Geertruijdenberge inde herberge van het Vlies den eersamen Wilm Janssen, Jan Janss ende Jan Huijgen als vochden ende toesiender van het weeskijnt van zaliger Adriaen Janss Vosch ter eenre ende Hilleken Henricxss ter andere sijden.

Fol. 143r

Accoort Henrick Janss vande goederen van Hilleken Henrick Deniss

Op huijden desen 24e februarij 1633 compareerde Henrick Janss als man ende vocht van Neelken (half lege regel) bij Hilleken Henrick Deniss ter eenre ende Wil Janss ende mede inder qualite als vocht ende Denis Henrick Deniss als toesiender vant onmondich weeskijnt van Adriaen Janss Vosch verweckt bijde voornoemde Hilleken Henricxssdochter ter andere.

Fol. 144r

Scheijdinge ende erfdelinge tusschen de drie kijnderen van zaliger Mels Janss verweckt bij Neelken Thonis Cornelissdochter zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen 4e julij 1633

Eerstelijck soo is Gherit Melssen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens is Peeter Mels ten overstaen als boven geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens soo is Nelken Melsen daer Jacop Joosten in desen als vocht voor was staende geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 144r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen de voorss Gherit Melss ende Peeter Melss vande goederen hen tsamen compiterende hen aengecomen door doode ende overlijden van Anthonis Corneliss haeren grootvader was zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen 4e julij 1633 voorss.

Fol. 144v

Renonchatie ende transport Peeter Artss Geenen ten behoeve Hendrick Janss vande goederen van Hilleken Henrick Deniss.

Peeter is weduwe van Hilleken

Fol. 145r

Copie copie uuten rentebrief van negen gulden toebehoorende Wouter Wouterss Boef inden polder van Groot Waspick.

Fol. 146v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen de kijnderen ende erfgenamen van Jochem Franss van sekere landen tot Waspick hen tsamen compiterende. Alhier voor recht aengebrocht desen xxjxe mert 1633.

Eertselijck soo is Maeijken Jochums, Aenken Jochums ende Anneken Jochums met haren gecoren vocht vande gerechten verh… ende de drie weskijnderen van Adriaen Jochumss tsamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens soo is Frans Jochumss als mede erfgenaem inde selver goederen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 146v

Smaeldelinge van sekere drie roeijten, twee voeten, tien dimmen saeijlant inden acker van Jan Adriaenss Bogaert toebehoort hebbende de kijnderen van Adriaen Janss Bogaert ende alnu compiterende Daen Joosten, Frans Huijberts ende Jan Segers, gelegen tusschen erffenisse Jan Segerss oost ende Frans Huijbertss west.

Fol 147r

Testament Adriaen Janss Ruijter ende Maeijken Wouterss

Inden namen ons heere amen bij den inhouden van desen openbaren instrumente van testament sij cont ende kennelijck eeniegenlijck dat inden jaeren des deses ons heeren duijsent ses hondert vier en dertich op den vierden dach mert compareerden voor mijn Peeter Thomass secretaris tot Waspick ende ter presentie van Jacop Joosten als stadthouder ende Gijsbert Janss als heemraet van Waspick voorss deersamen Adriaen Janssen de Ruijter ende Maeijken Wouterss sijne huijsvrouwe als thaeren huijse ontboden sijnde de voorss Adriaen de Ruijter op gaende ende staende beenen, cloeck ende gesondt sijns lichaems ende de voorss Maeijken Wouters sijne huijsvrouwe sieckelijck wesende nochtans beijde haere vijff sinnen, memorie ende verstant wel machtich zijnde zoo dat voor onsen oogen claerlijcken scheen ende bleeck ende eenen iegenlijcken die haere personen waren aenschouwende. Considererende ende overdenckende de broosheijt der menschelijcker nateuren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure des selfss. Ende daeromme wel bedacht ende onbedwongen deen voorden anderen ofte iemant anders in eenigher mate soo sij seijden ende verclaerden, hebben gemaeckt, geordonneert ende geslote, macken, ordonneren ende sluiten bij desen hennen tesament ende uutterste wille in veugen ende manieren hier naer beschreven. Inden eersten soo bevelen sij testateuren voorss beijde haerde sielen soo wanneer dat met den wille godt uut haeren lichaemen sullen scheijden aende  … haere doode lichaemen een eerlijcke ende cristelijcke begraeffenisse. Ende comende totte dispositie van hunne tijtelijcke goederen, beijde haeffelijck ende erfflijck, gout, silver, gemunt ende ongemunt, hoedanich die wesen gelegen sijn ofte bevonden souden mogen worden. Schulden, actien, crediten ende penningen alles wat naerde doot vande eersten aflijvigen bevonden sal worden. Willen ende begeren sij testateuren dat de langst levende van hen beijden de selven goederen mede door … eersten aflijvigen met vollen recht sal aenverden, houden ende besitten eeuwlijck ende erflijck deselve te mogen vertieren, beswaren ende vercoopen, belasten als andersints etc.

De kinderen krijgen f 24.

Toegevoegd: Abraham Franss van Ammelrooijen als man ende vocht van Janneken Adriaenss de Ruijter ende Jan Adriaenss de Ruijter bekende voor mijn ter presentie van Wouter Janss, schout, Cornelis Jochim Rijcken ende Adriaen Artss de Jongh … als heemraeden door handen Adriaen de Ruijter haere vader van desen voorss testamente van haere moederlijcke goederen ten vollen ende allen voldaen ende betaelt te sijn, sonder eenige actie meer te hebben ofte behouden. Toirconden dese geteeckent desen 24e november 1658.

Fol. 148r

Compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersame Huijpken Peeter Godtschalcx geassisteert met Jacop Joosten haeren gecoren vocht in desen ende verclaerden omme alle questien, querialen ende differenten der schier ofte mochten tusschen de kijnderen van Jan Artss Doclk verweckt bij Nelken Corneliss Jan Roeloffssdr ende haere verdere erfgenamen souden mogen ontstaen, te verhaelen, herroepen ende te niet gedaen alsulcken vesten als bij haer ten doene Jan Artss Dolck opten 1e ? februarij 1609 ten doende Jan Artss Dolck voor schout ende heemraeden van Waspick hadde overgevenen door redenen dat den voorss Jan Artss Dolck soo in sijn leven als naer sijn door niet ende heeft voldaen de belooften vanden wilceur omme de voorss Huijpken Peetr Godtschalck te allimenten en uutwoningen mitsgaders seven ende seven haer leven lanck te leveren etc

Peeter Janss moet zijn grootmoeder Huijpen onderhouden.

Fol. 148v

Op huijden desen viije november 1634 compareerden voor ons stadthouder ende heemraden de dorps Waspick hier ondergeschreven deersamen Gherit Melss rvoo ons verclaerende ende bekennende gerenoncheert ende ontslagen te hebben Wouter Janss, schouteth alhier, van sijne vochdij.

Fol. 149r

Accoort Aert Adriaenss ende den schout venwege den dijck aen sijnen helft van inde Herstraet.

Fol. 150r

Rentebrief ten behoeve der erfgenamen van Jochum Segerss ende Jan Wouter Janss stede

Op huijden desen xjx februarij 1635 comparerden Jan Wouter Janss woonende tot Waspick ende heeft gelooft ende verwilceurt schuldich te sijn ende belooft te betalen Dirck Laurenss als man ende vocht van Peerken Jochum Segeren weduwe ende Ans Huijbertss als vocht ende Gherit Janss als toesiender vande kijnderen vanden selven Jochum Segers eens ter somme ses hondert dertich rijns£.

Onderpant: zijn geseet met de huijsinge daer op staende ende den ackerlant daer aen gelegen in Sgravelduijn Waspick op Vroukens vaert soo groot ende cleijn in veugen tselve gelegen is tusschen erffenisse der erfgenamen van Hans Thoniss van Hasselt zaliger gelegen suijden ende d’erfgenamen van Stoffel Cluijters noirden. Streckende van Vroukensvaertse grippel oostwaerts op tot Jan Jacopss ackerlant daer teijnde gelegen.

Erfgenamen:

Jan Jochumss

Huijbert Peeterss

Jacop Huijbrechts

Huijbert Dircken

Adriaen Dircken

Staes Dircken

Fol. 150v

Staet ende inventaris vande goederen van Lijnken Lambrechtsen soo als die bijde erfgenamen soo haere susters als broeders getacxseert ende gesedt zijn. Alhier aengebrocht desen xve april 1635.

Fol. 151r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Aert Adriaenss ende het weeskint van Adriaenken Artss verweckt bij Wilm Gherits van sekere ackerlant hen tsamen compiterende. Alhier voor recht aengebrocht desen 18e april 1635.

Fol. 151r

Accoort de weeskijnderen van Aert Willemss Bommerlaer aengaende dalimentatie des selffss.

Op huijden desen xije meij 1635 compareerden voor mij Wouter Janss, schout, ende heemraden hier ondergeschreven deersame Meus Janss inder qualite als vocht ende Jan Artss Pharo als toesiender van het onmondich weeskint van Aert Willemss Bommelaer genaemt Jan Aerden ter eenre ende Cornelis Jochumss als man ende vocht van Maeijken Aerden zijne huisvrouwe geassisteert met Jochum Dirck Rijcken zijnen vader ter andere zijden.

Fol. 151v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Aert Willems Bommelaer vande goederen hen tsamen compiterende. Alhier voor recht aengebrocht desen xije meij 1635.

Cornelis Jochumss als man ende vocht van Maeijken Aerden

Meus Janss inder qualite als vocht ende Jan Artss Pharo als toesiender van Jan Aerden

Fol. 152r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Jan Matheus ter eenre ende Maeijken Adriaen Panumss ? ende Adriaen Janss Locht als man ende vocht van Cornelia Jan Aertssdr van sekere twee dellen hen tsamen compiterende. Alhier voor recht aengebrocht desen 7? Julij 1635.

Fol. 152v

Staet ende inventaris van alle de goederen bij Cornelis Mathijss ende Henricken Aertss zaliger zijne huijsvrouwe tsamen staende houlijck beseten. Alhier voor recht aengebrocht bij Cornelis Mathijss weduwenaer Henricken Aertss voorss, desen 8e november 1635.

Fol. 153r

Aenneminge Cornelis Mathijss zijne drie kijnderen verweckt bij Henricken Aerts Stevensdr.

Op huijden desen 8e november compareerden Cornelis Mathijss weduwenaer Henricken Artssdr ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen zijne drie onmondige weeskijnderen verweckt bij Henricken Aertss voorss met namen Mathijs, Adriaen ende Aenken Cornelisdr ende dat van Adriaen Jan Matheus als oom, Wouter Janss, schout, als toesiender.

Fol. 153v

Copij van ende procuratie van Dirck van Clootwijck beleent bij Gijsbert Cornelis Ingeber.

Fol. 154r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Jan Wouter Janss ende Cornelis Michiel Cleermaker van sekere turffdelle hen tsamen compiterende ende bij hen comparanten gecocht van Henrick Jacopss Vader gelegen opte westsijde van Vroukens vaert binne dijcx. Alhier voor recht aengebrocht desen 12e november 1635.

Fol. 154v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Jan Peeters Geenen ende Cornelis Aertss zijnen behoutsone. Alhier voor recht aengebrocht desen xxvje november 1635.

Jan Peterss Geenen

Cornelis Artss

Fol. 155r

Alsoo Jan Mathuss ende Dries Peeterssen … als Heijlige Geestmeesters des dorps Waspick over de jaren 1630 ende 1631 met adveijs van schout ende heemraden alhier hadden gecocht van Jan Sijmons man ende vocht van Barlaer ? Dirck Peterssdr, ruijter onder de compagnie van zijne comde? Van Cuijlenburgh als mede van Peeter Dircxss, soldaet onder de compagnie vande graeff van Horen ?.

Fol. 156r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Sebastiaen Franss man ende vocht van Maeijken Lambertss ende Commer Lambertss zijnen swager van sekere goederen hen tsamen compiterende. Alhier voor recht aengebrocht desen xxjxe februarij 1636.

Fol. 156v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Huijbert Dircxss ende Peter Wouterss ter eenre ende Peeter Melss ter andere sijde van sekere stuck lantss gelegen inde polder van Groot Waspick binnen breet 21 ende buijten 18 gerden hen comparanten tsamen toebehoorende. Alhier voor recht aengebrocht desen xxije meij 1636.

Fol. 157

Testament Jacop Joosten ende Wilmken Commer Claesen zijne huijsvrouw

Op huijden desen xxije meij 1636 soo sijn wij heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven ontboden geweest ten huijse van Jacop Joosten onse inwoonder ende borgemeester sieckelijck van lichaem wesende nochtans sijn verstant, memorie ende vijff sinnen wel machtich sijnde soo dat voor onsen oogen wel claerlijck scheen ende bleeck. Geassisteert ende in bijwesen van Daemen Joosten sijnen broeder ter eenre ende Wilmken Commer Clasendochter zijne tegenwoordige huijsvrouwe geassisteert met Jan Willemss Buijs haren swager ter andere sijden.

Fol. 157v

Scheijdinge ende erfdelinge tusschen de kijnderen ende vochden vandien van Gerit Jan Meusen verweckt bij Lijsken Adriaen Janssen Hoevenaerssdr tusschen Jacop Henricxss man ende vocht van Lijsken Geritssdr ter presentie ende in bijwesen van Jan Gheritss, met Huijbert Gheritss. Alhier voor recht aengebrocht desen 4e julij 1636.

Eerstelijck is Jacop Henricxss man ende vocht van Lijsken Geritssdr geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens soo is Peeter Artss Franss ende Claes Artss Hoevener als vocht ende toeseinder vande twee onmondige weeskijnderen boven verhaelt geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 158v

Scheijdinge ende erfdelinge tusschen Anneken Jochums weduwe zaliger Heijnrick Artss Schoenmakers ende haere kijnderen verweckt bijde voorss Heijnrick Aertss. Alhier voor recht aengebrocht desen xxvje november 1636.

Item inden eersten soo is Anneken Jochumss met Wouter Wouterss haren gecoren vocht in desen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Corst Jan Corsten als man ende vocht van Adriaenken Henricxss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item is Joachim Henricxss met Keunken Henricxss sijne suster daer … dat hij mede als vocht … staende tsamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertgens soo sijn Aert Dingemans daer Jochum Henricxss als vocht onderstont ende Maeijken Henricxss met Jan Henricxss tsamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo sijn Melis Henricxss, Dirck Henricxss ende Wilmken Henricxss daer Jochum Henricxss als vocht voorstont geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Huijbert Henricxss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Adriaen Henricxss sijnde uutlandich ende daer van sijne moeder was instaende geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Anneken Henricxss met Melis Henricxss haren broeder ende gecoren vocht in desen beërfdelt op

Fol. 159v

Accoort vande stege Anthonis Huijbertss, Anthonis Janss Snijder ende Maerten Artss van Gesel.

Fol. 159v

Accoort van stege Huijbert Gheritss ende Merten Artss van Gesel

Fol. 160r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Jan Bastiaenss Timmerman ende de weeskijnde van Wilm Laurenss ? zaliger daer voorss Jan Willemss Buijs inder qualite als vocht ende Jan Jochumss Paep als toesiender was staende van sekere gronden ende seijlanden hen tsamen compiterende. Alhier voor recht aengebrocht desen ve meij 1637 ende dat in alsulcke veugen dselve bij Wouter Wouterss mette mate, ten overstaen van Thomas Janss Schipper ende Cornelis Matthuss heemraden, is afgemeten ende gepaelt.

Fol. 160v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Mathus Willemss als man ende vocht van Maeijken Janss ende den vorkijnt van Jan Peeter Willemss zaliger daer Jan Segerss als vocht voor was staende van sekere ackerlant gelegen inden ambacht van 11½ Hoeve hen tsamen compiterende. Alhier voor recht aengebrocht desen vje meij 1637.

Fol. 161r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Maeijken Jochumss daer ? voor ? zij het waren verbo… Adriaenken Jochumss ende Anneken Jochumss ter eenre ende Jochum Adriaensz sone van Adriaen Jochumss daer inne mede voor een achtepart gerecht sijnde ter andere sijde van sekere ghoederen hen tsamen compiterende. Alhier voor recht aengebrocht beijde voorss comparanten desen 14 meij 1637.

Maeijken Gheritss x Jochum Artss

Fol. 161v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Adriaen Michielss weduwenaer van Truijcken Adriaenss zaliger ende zijne vier kijnderen verweckt bijde voorss Truijcken Adriaenss met name Adriaen Adriaenss, Matheus Janss als man ende vocht van Ghielken Adriaenss, Willemken Adriaenss ende Dingenken Adriaenss. Alhier voor recht aengebrocht desen xiije jannuarij 1638.

Fol. 163r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Pauwels Freijs als man ende vocht van Janneken Peeters ende Adriaen Michielss inder qualite als vocht van Adriaen Peeters ter presentie ende int bijwesen van Adriaen Corsten inder qualite als toesiender ende Corst Marcelis als grootvader der voorss kijnderen. Beijde als kijnderen en erffgenamen van Peeter Aerts Fijnenbuijck van allen de goederen de voorss kijnderen door doode hare ouders haer aengecomen. Alhier voor recht aengebrocht desen 1e april 1638.

Fol. 164r

Aenneminghe Jan Willems Cloot zijne twee onbejaerde weeskijnderen verweckt bij Dingna Claessen, desen xvije april 1638

Op huijden desen vije [?] april 1638 compareerden Jan Willemss Cloot weduwenaer van Dingna Claessen sijne overleden huijsvrouwe ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijne twee onbejaerde weskijnderen verweckt bijde voorss Dingna Claess ende dat van Cornelis Artss Polack woonende opte Made als gerechte bestorven bloetvocht vande voorss weesen geassisteert met Maeijken Claes als meije vande voorss weesen.

Bastiaen Wouterss, schout ??

Adriaen Adriaens x Dingeken Janss Cloot, 21-1-1648 en 4-7-1650

Fol. 164v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Anneken Jochumss weduwe was van zaliger Heijnrick Aertss Schoenmakers van allen der selver ghoederen de ghene deselve Anneken Jochumss naer der lester voorgaender deelinge tegens hare kijnderen van wegens haren moeders goederen gemaeckt heeft ende bijde selve Anneken Jochumss mette doot ontruijmt ende achtergelaten. Alhier voor recht aengebrocht desen xxvje meij 1638.

Eertselijck soo is Jochum Henricxss geloot, gecavelt ende beërffdelt

Item hiertegens soo is Melis Henricxss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Dirck Henricxss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Keunken Henricxss, Maeijken Henricxss ende Wilmken Henricxss met hen drien daer Dirck Henricxss mede inde qualite als vocht voor was staende geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Adriaen Henricxss, uutlandich ende in desen apsensis sijnde daer Jochum Henricxssinde selve qualite voor was staende bedelt op

Item hiertegens soo is Jan Henricxss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Huijbert Henricxss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Corst Jans Pas ? als man ende vocht van Adriaenken Henricxss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Jan Janss als man ende vocht van Anneken Henricxss in sijn apsensis daer voor sij geljcke erffgenamen hen selven waren vervangende bedelt op

Item hiertegens soo is Aert Dingemans daer Jochum Henricxss mede als vocht voor staet mede in sijn presentie geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 166r

Op huijden desen xije junij anno 1638 soo sijn Adriaen Janss de Ruijter ter eenre ende Peeter Jochum Jan Berthouts ter andere zijden

Fol. 166v

Accoort in plaetse van erfdelinge tusschen Janneken Berten ende Denis Peetersen Haen vande huijsinge van Michiel Vleesen

Alsoo daer questien ende geschillen geresen waren tussen Denis Peetersen Haen ter eenre ende Janneken Berten weduwe van zaliger Bert Michielss gesaasisteert met Wouter Janss, schout, haren gecoren vocht in desen ter ander sijden.

10-7-1638

fol. 167r

Copie uutte coopsedulle van Adriaen Dircken van sevendepart int steken van sijne ouders gecocht van Janneken Dircken sijne suster.

20-5-1638

fol. 167v

… bij schout ende gerechten gegeven aen Adriaen Dircken uutten coopcedulle hier van geregistrert.

Vader: Dirck Peeterss

Fol. 168r

Staet ende inventaris vande erff ende haeffelijcke goederen bij Henrick Franssen ende Nelken Ghertssen tsamen staenden houlijck beseten. Aengebrocht bij Henrick Franss weduwenaer vande voorschreven Nelken Ghertsen zaliger desen xve februarij 1639 ter presentie ende ten overstaen van Daemen Joosten ende Huijbert Corneliss als heemraden.

Fol. 169r

Aenneminge van Henrick Fransen zijn twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Nelken Ghertsen sijnen overleden huijsvrouwe.

Op huijden desen xve februarij 1639 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersame Henrick Franss weduwenaer van zaliger Nelken Ghertsen geassistert met Frans Artss Boeser sijnen vader ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijnen twee onmondige weeskijnderen verweckt bijde voors Neelken Ghertss zaliger ende dat van Peeter Gertss als oom ende gerechte bestorven bloetvocht der voorss weesen.

Adriaen Henricxss

Gerrit Hendricxss

Fol. 169v

Accoort van de stege Anthonij Janss Snijder ende Anthonis Huijbertss

Fol. 169v

Copie

Op huijden desen xxve meij 1628 soo heeft … Michiel Peeterss ende Adriaen Franss van het versterff van Andries Franss ende Dingen Peeterss sijn huijsvrouwe van het gene dat sij achter geleaten hebben.

Fol. 170r

Copie uutten accoort van Adriaen Franss Cuijper, Commer Franss, Claes Anthonissen, Peeter Gielen ende Jan Peeterss van het versterf van Andries Franss Smids. 28-5-1629

Er is ook nog een dochter van Andries Franss

Fol. 170r

Copie

Ick Michiel Peeterss bekenne ontfangen te hebben uut handen van Adriaen Franss eens die somme van sesthien rijns£ ende thienß ende dat vanden uutcoop die Peeter Ghielen ende Ghiel Peeterss met sijn nader kijnder gedaen hebben van het versterf van Frans Aertss Smids

Fol. 170v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Merten Aertsen soone van Aert Thomassen verweckt bij Peeterken Mertens ende Aert Dingemans nae kijnde vande voorss Peeterken Mertens verweckt bij Dingeman Henricxsen haeren man was zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen xje mert 1639

Fol. 171r

Accoort ende … Catelijn Joosten, Jan Wouter Janss ende Anneken Adriaenss zijne huijsvrouwe.

Op huijden desen ije april 1639 compareerden voor mijn Wouter Janss, schout des dorps Waspick, Cornelis Stevenss Swart ende Daemen Joosten, heemraden des dorps Waspick, deersamen Catelijn Joosten woonende tegenwoordich ten huijse van Jan Wouter Janssen binnen onsen dorpe Waspick voorss. Ende heeft gewilt, gemaeckt, geordonneert ende gesloten, wille, maecke, ordonneert ende sluijt bij desen dit hen testament ende uutersten wille in veugen ende manieren hier naer beschreven. Ende dat omme alle questien, querellen ende gheschillen die schier ofte morgen tusschen hare vrinden ende bloetverwanten souden mogen gereijsen te verhoeden. Eerstelijck soo beveelt sij testatrice voiorss hare siele soo wanneer die mette wille godts uut hare lichaem sal scheijden aen godt van hemelrijcke ende hare doode lichamen een eerlijcke ende chrijstelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijtelijcke goedeen haer bij godt almachtich op deser werelt verleent maeckt ende legateert sij testatrice voorss aen Jan Wouter Janssen haeren neve allen haren goederen etc.

Fol. 171r

Erfdelinge Aert Jochumss Timmerman ende Peeter Henricxss Timmer van haren gront inde Merlengen desen xxvje meij 1639.

Op huijden desen xxvje meij 1639 soo sijn Aert Jochumss Timmerman als man ende vocht van Neelken Ariaen Mathusdochter ter eenre ende Peeter Henricxss Timmer als man ende vocht van Gheriken Ariaen Mathusdr.

Fol. 172r

Op huijden desen jxe junij 1639 bij Bastiaen Peeter Corsten inde qualite als vocht van Maeijken Sebastiaen Ghrevendr ter presentie van Wouter Janss schout, Huijbert Janss ende Cornelis Mathijss hemraden, ende Huijbert Gheritss als man ende vocht van Jacomijn Aerden sijne rekeninge, bewijs ende relique vande voorschreven Maeijken Bastiaen Greven gedaen.

Fol. 172v

Scheijdinge ende erffdelinge voor ons schout ende heemraden van Sgravelduijn Waspick bijde kijnderen ende erffgenamen van Ghelden Willemss Decker zaliger verweckt bij Huijbertken Henricxsen sijne eerste huijsvrouwe zaliger was als namentlijck Phijlixs Janssen als man ende vocht van Aenken Gheldens, Henrick Claessen als man ende vocht van Gouken Gheldenss, Henrick Gheldenss, Adriaen Heijligerss als speciael last ende procuratie hebbende van Elisabeth Gheldens, Jacop Gheldens ende Bastiaen Geldens. Alle kinderen ende erffgenamen van Ghelden Willemss Decker voorss als mede de twee naekijnderen vande voorss Gelden Willemss verweckt bij Peeterken Janss Meulder daer Henrick Gheldens als vocht voorstont ter eenre ende de voorss Peeterken Janss weduwe van Ghelden Willemss Decker ter andere sijden. … allen de erffgoederen haer samen compiterende ende de voorss Ghelden Willemss metter doott ontruijmt heeft. Mitsgaders de haeffen als hier naer volght desen 28e junij 1639.

Fol. 173v

Aenneminge van Peeterken Janssen hare twee kijnderen verweckt bij Ghelden Willemss Decker

Op huijden desen xjxe november 1639 compareerden Peeterken Janssen lest weduwe van Ghelden Willemss Decker geassisteert met Mels Janss Crol haere broeder ende gecoren vocht in desen ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen haere twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Ghelden Willemss voorss ende dat van Henrick Geldens als gerechte bestorven bloetvocht.

Fol 174r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Janneken Melsen weduwe was van zaliger Jan Peeterss Crol. Alhier voor recht aengebrocht desen jxe februarij 1640.

In den eersten soo is Mels Janss Crol geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo sijn de kijnderen van Wouter Jans schout verweckt bij Janneken Janss Crollen met name Anthoniss Peeterss als man ende vocht van Lesken Wouterss, Peeter Wouterss, Henrick Franss als man ende vocht van Gheriken Wouterss ende Anthonis Wouterss met Wouter Janss schout sijnen vader den genen hem daer voor was sterckmakende tsamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 175r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen de twee kijnderen ende erffgenamen van Jacop Stoffelen met namen Cornelis Jacopss ende Thonniss Jacopss van sekere ghoederen hen tsamen compiterende. Alhier voor recht aengebrocht desen xxve februarij 1640.

Fol. 175v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Commer Lambrechtss als man ende vocht van Maeijken Cornelisdr ende Adriaen Corneliss haren broeder beijde kinderen van Cornelis Jacopss Buijs verweckt bij Maeijken Thijs Janss van Campendochter. Alhier voor recht aengebrocht desen xxviije mert 1640.

Inden eersten soo is Adriaen Corneliss ter presentie ende int bijwesen van Cornelis Jacopss Buijs sijnen vader als mede ter presentie van Merten Tijs inder qualite als vocht vander voorss Adriaen Cornelis geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Commer Lambrechtss als man ende vocht van Maeijken Corneliss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 176r

Smaeldelinge tusschen de vier kijnderen van Wouter Janss schout in Waspick verweckt bij Janneken Janssdr zaliger vande goederen haer aenbestorven bij doode van Jan Peeterss Crol ende Janneken Melsen zaliger haer lieden bestevader ende bestemoeder voorss. Alhier voor recht aengebrocht opten xje april anno 1640.

Inden eersten soo is Peeter Wouterss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Anthonis Peeterss als man ende vocht van Lisken Wouterss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens is Heijnrick Frans als man ende vocht van Geertruijt Wouterss ende Anthonij Wouterss met het overstaen van sijnen vader Wouter Janss schout geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 177r

Accoort ende aenneminge Maeijken Janssen haeren kinderen verweckt bij Jan Mathijss zaliger

Op huijden desen xvije april 1640 zoo compareerden voor ons Damiaen Joosten ende Huijbert Janss heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersamen Maeijken Janss weduwe van Jan Mathijss zaliger geassistert met Jacop Peeterss Rommen haeren swager ende gecoren vocht in desen ter eenre ende Meerten Thijs als gerechte bestorven bloetvocht ende Wouter Janssen schout als toesiender vande vier onmondige weeskijnderen vande voorss Jan Mathijss verweckt bijde voorss Maeijken Janss met namen Thoenken Janssen, Thijs Janss, Jan Janssen ende Alit Janssen ende Wouter Janssen voor sijn selven. Alle kinderen ende erffgenamen vanden voorss Jan Mathijss ter andere sijden.

Fol. 177v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Jan Ghijsbertss ende Huijbert Ghijsbertss beijde kijnderen ende erffgenamen van Gijsbert Ghertss zaliger verweckt bij Maeijken Scheuren ?? hare moeder tegenwoordich noch is levende lijve sijnde. Vande goederen haer tsamen uut crachte van aenneminge van haren vader voorss aengecome. Alhier voor recht aengebrocht desen xxvje april 1640.

Fol. 178r

Staet ende inventaris van alle erffgoederen, haeff, imboel, huijsraet, incomende penningen ende uutgaende schulden bij Gerit Janss ende Janneken Peeter Wouterssdochter tsamen staende houlijck beseten. Aengebrocht bij Gerit Janss weduwenaer vande voorss Janneken Peeterss, desen xxvije april 1640.

Fol. 179r

Accoort ende aenneminge Gherit Janss zijne twee kijnderen verweckt bij Janneken Peeter Wouterssdochter.

Op huijden desen xxvije april 1640 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersamen Gherit Janssen weduwenaer van Janneken Peeterss zaliger ter eenre ende Huijbert Peeterss inder qualite als vocht vande weeskijnderen vanden voorss Gherit Janss verweckt bijde voorss Janneken Peeterss met name Jan Gherits ende Willemken Gherits geassistert met Peeter Wouterss sijne vader ende grootvader vande voorss weeskijnderen ter andere.

Fol. 179v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Gerit Janss weduwenaer van Janneken Peeterss zaliger ende zijne twee kijnderen verweckt bijde voorss Janneken Peeterss vande goederen de voorss kijnderen naer doode hare moeder zaliger aenbestorven. Alhier voor recht aengebrocht desen xxvije april 1640.

Item inden eersten soo is Gerit Janss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Huijbert Peeterss inder qualite als vocht vande voorss twee weeskijnderen ter presentie ende ten overstaen van Peeter Wouterss als grootvader vande selve kijnderen ten behoeven vande twee weeskijnderen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 180v

Staet ende inventaris overgelevert bij Anthoniss Diercxss weduwenaer van zaliger Neelken Huijbertss sijne overleden huijsvrouwe van alle de haeffelijkce goederen bij haer tsaemn staende houlijck beseten. Alhier voor recht aengebrocht desen xxjxe meij 1640.

Fol. 181r

Aenneminge Anthonis Dircxsen sijne vijff onmondige weeskijnderen verweckt bij Nelken Huijbert Driesen ? sijne overleden huijsvrouwe

Op huijden desen xxjxe meij 1640 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersamen Anthonis Dircxsen weduwenaer van Neelken Huijbertss sijne overleden huijsvrouwe ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijne vijff onmondige weeskijnderen verweckt bijde voorss Neelken Huijbertss ende dat van Marcelis Adriaensen Cluijter als gerechte bestorven bloetvocht.

Fol 181v

Testament Lijsken Adriaen Janss Scheppen, Maeijken Peeterss hare moeder

Inden name ons heeren amen bijden inhouden van desen openbaren instrumente zij cont ende kennelijck die dese soude mogen aenhoren ofte worden gethoont soo dat wij schout ende heemraden hier ondergeschreven op heden desen xje julij 1649 zijn ontboden geweest ten huijse van Jan Corneliss Seuw bijde persoon van Lijsken Adriaenss Janssdochter alhier tot Waspick voorss den selven sieckelijcke te bedde leggende met de kinderpocken nochtans haere verstant, memorie ende vijff sinnen wel machtich zijnde soo dat voor onsen oogen claerlijcken scheen ende bleeck voor ons verclaerende ende bekennende hoe dat sij was aenmerckende de broosheijt der menschelijcker nateuren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure des selve. Willende daeromme cvan haere tijtelijcke goederen disponeren ter tijt ende wijlen haer godt almachtich haer verstant, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken. Soo heeft sij testatrice inden eersten bevolen haere siele soo wanneer die metter wille godts uut haere lichaem uut deser werelt sal scheijden de genade ende bermherticheijt godts ende haere doode lichaeme een crijstelijcke begraffenisse. Voorts comende tot dispositie van haere tijtelijcke goederen haer bij godt almachtich op derser werelt verleent hoedanich die soude mogen wesen end in alle schulden, actien, crediten ende gereede penningen mitsgaders allen de cleederen soo lijnden als wullen tot haere lijve behoort hebbende wilt ende begeert sij comparant dat Maeijken Peeterss haere moeder naer haer doot met vollen recht sal mogen aenverden, houden ende besitten … ende erfflijck de selve te mogen vercoppen etc.

Fol. 182r

Andere copie verleent bij Wouter Wouterss ende Anthonis Peeterss ten behoeve als voren

Ick Eerken Willemss beken van Embrechts Jacopss ontfangen ende betaelt te wesen van een obligatie van hondert gulden die Peeter Mathijss hem ondergedaen had.

Fol. 182v

Copie van sekere accoorde gemaeckt bij de weduwe van Embrecht Jacopss ende Cornelis Michielss Cleermacker

Op huijden desen xviije october 1632 soo sijn veraccordeert die weduwe van Em Jacopss ende Peeter Emmen haere soon met Cornelis Ghielen den Snijder van die questie ofte geschil die tsegen malcander gehadt hebben als dat Aenken Emmen sal gebruijcken gelijck sij die ste ende erve gebruijckt.

Fol. 183r

Op huijden desen xxije julij 1640 soo sijn metten anderen minnlijcken overcomen ende veraccordert deersamen Huijbert Gheritss ter eenre ende Adriaenken Peeterss weduwe van zaliger Embrecht Jacopss ter andere.

Fol. 183v

Aenneminge Jenneken Jan Wouterss haere weeskijnderen verweckt bij Gerit Jan Hermans

Op huijden desen xviije october 1640 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersame Jenneken Jan Wouterss weduwe wijlen Gerit Jan Hermans geassistert met Anthonis Dircxsen haeren tegenwoordigen man ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen haere vier onmondige weeskijnderen verweckt bijden voorss Gerit Jan Hermanss ende dat van Jan Jan Hermans als oom ende gerechte bestorven bloetvocht ter presentie ende int bijwesen van Heijnrick Jan Henricxsen als toesiender.

Fol. 184r

Staet ende inventaris vande erffgoederen, incomende penningen ende uutgaende schulden achtergelaten bij Peeterken Janss lest weduwe van Gelden Willemss Decker. Alhier voor recht aengebrocht desen xxiiije november 1640 bijde voorkijnderen vande voorschreven Peeterken Janss verweckt bij Thonis Henricxsen. Ter presentie ende ten overstaen Wouter Janssen schout, Huijbert Adriaensen ende Damiaen Joosten, heemraden.

Fol. 185r

Accoort ende allemensus ? vande naekijnderen vande voorss Peeterken Janss

Op huijden desen xxiiije november 1640 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deesamen Claes Thoniss soo voor hem selven als mede uutten name ende van wegens Henrick Thoniss sijnen broeder, Anneken Thoniss ende Jan Thonis geassistert met Dirck Adriaen Quirijnsssonen vocht in desen. Alle kinderen van Peeterken Janss verweckt bij Thonis Handericxss haer vader was zaliger ter eenre. Heijnerick Gheldenss inder qualite als vocht ende Mels Janss als toesiender vande twee onmondige weeskijnderen vande voorss Peeterken Janss ter andere sijden.

Toegevoegd: alsoo de gelijcke kijnderen ende erffgenamen waren verstorven in een somme van hondert gulden ofte daer intrest te lasten van Philips Janss de welcke sij ten haren behoeve moste uutreijcken over coope van sijn geseet de welcke bij Henrick Geldens ten deele ontfangen sijn ende voorss ontfangen sullen werden ten proffijt vande twee kijnderen ende Henrick Geldens te dese vande andere vijff noch mosten ontfangen de somme van twintich rijns£ hierboven gestelt ende daer tegens moste uutreijcken aen de selve vijff kinderen acht gulden ses stuijvers acht penningen vande erffhuijsceel bij hem ontfangen. Verclaeren sij Claes Thoniss ende Ghijsbert Geritss voor haere ende haere mede erffgenamen daer tegen anders alles doot ende te niet te wesen. Des toirconden dese bij … anders desen 17e mert 1648.

Fol. 185v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen de voor ende nae kijnderen vande voorss Peeterken Janss vande goederen bijde voorss Peeterken Janss metter doot ontruijmt ende naergelaten. Alhier voor recht aengebrocht desen xxiiije november 1640.

Inden eersten soo is Claes Thoniss soo voor hem selven als mede uutten name ende van wegens Heijnerick Thoniss sijne broeder voor deen helft ende Heijnerick Gheldens als vocht ende Mels Janss als toesiender vande twee onbejaerde weeskijnderen vande voorss Peeterken Janss verweckt bij Gelden Willemss Decker voor dander helft tsamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens is Anneken Thonis, Janneken Thoniss ende Jan Thonis geassistert met Dirck Adriaen Quirijnss als vocht in desen tsamen geloot ende beërffdelt op

Fol. 186r

Staet ende inventaris vande goederen soo haeve als erve, imboel ende huijsraet mette incomende penningen ende uutgaende schulden bij Jan Janss ende Catelijn Janss tsamen staende houlijck beseten. Aengebrocht bij Catelijn Janss lest weduwe van Jan Janss voorss, desen xxjxe  november 1640.

Fol. 187v

Accoort ende uutcoop vande kijnderen van Jan Janss verweckt bij Anneken Huijmans ende dat over… de selve bij haere vader … … aengecomen. Alhier voor recht aengebrocht desen vje desember 1640.

Op huijden desen vje desember 1640 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersame Catelijn Janss weduwe van zaliger Jan Janss geassistert met Mathijs Janss haeren broeder ende Jan Adriaens Cuijper haeren neve ter eenre. Coenraet Janss Smidt inder qualite als vocht ende Jan Adriaens als oom ende toesiender geassistert met Jan Huibertss Vassen als neeff ? tsamen van wegen de voorkijnderen vanden voorss Jan Janss verweckt bij Anneken Huijmans met namen Janneken, Maeijken ende Thonisken Janss ter andere sijde.

Fol. 188r

Aenneminge Catelijn Jass hare drie weeskijnderen verweckt bij Jan Janss haeren overleden man zaliger.

Op huijden desen vje desember 1640 compareerden Catelijn Janss weduwe van zaliger Jan Janss geassistert met Jan Aertss Cuijper haerer neve ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen hare drie onmondige weeskijnderen verweckt bij Jan Janss voorss ende dat van Coenraet Janss als gerechte bestorven bloetvoocht ende Mathijs Janss als toesiender.

Fol. 188v

Staet ende inventaris vande meuble goederen ende imboel de ghene Dielis Ghijsbertss Cramer inder qualite als vocht vande twee ombejaerde weeskijnderen van Jan Aertss Metseler zaliger ten behoeve de twee weeskijnderen met name Aert Janss ende Meijken Janss te deele gevallen sijn.

Fol. 189r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Maeijken Adriaenss weduwe wijlen Jan Aertss Metseler zaliger vander erffgoederen bijde voorss Maeijken Adriaenss ende Jan Aertss tsamen staende houlijck beseten. Alhier voor recht aengebrocht desen jxe jannuarij 1641.

Item inden eersten soo is Maeijken Adriaenss geassistert met Jocum Dirck Rijcken haeren tegenwoordige man geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Adriaen Janss Metser soo voor hem selven als hem mede sterckmakende voor Eelken Janss sijne suster in desen apsent, Dielis Gijsbertss Cramer als vocht vande twee onmondige weeskijnderen vander voorss Jan Aertss Metser tsamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 189v

            Copie

Ick Hendrick Andreisen Keijser woonende tot Waspick verclaere ende bekenne mijn selven te constitueren borge principael voor mr Peeter Mathijss woonende tot Diesen inde Meijerij der stadt Shertogenbosch voor alsulcke rente van vijffendertich stuijvers cappitael mette verschenen ende verloopen intreste vandien als de voorss mr Peeter Mathijss van halff delle van Jochum Henricxsen degene bij hem vande erffgenamen van Adriaen Wouterss gecocht is. 8-12-1640

Fol. 190r

Waerborge gestelt bij Henrick Andriesen Keijsers voor Jochum Henricxss

Fol. 190r

Testament D: Lambertss Nagelius ende Catharina van Alenborch sijne huijsvrouwe

Fol. 191r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Heijlken Michielssdr weduwe van Andries Dingemans ende Jacop Artss als man ende vocht van Adriaenken Peeterss, Jan Peeterss soo voor hem selven als mede inder qualite als vocht vant onmondich weeskijnt van Elisabeth Wouterss geassistert met Willem Willemss Berthout als toesiender, Adriaenken Wouterss als speciale last ende procuratie hebbende van Merten Aertss van Dijck haren man, gepasseert voor Daniel Elboo, openbaer notaris ende getuigen binnen Dordrecht in date de 4e meij 1641, Willem Berthout inder qualite als vocht ende Jan Peeters als toesiender vande onmondige weeskijnderen van Dingeman Wouterss. Tsamen inder qualite als erfffgenamen van Andries Dingeman. Alhier voor recht aengebrocht desen ?? mert 1641.

Item inden eersten soo is Heijlken Michielssdr weduwe van Andries Dingeman voorss geassistert met Adriaen Michielss haeren broeder ende vocht in desen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo leven de gelijcke erffgenamen hier boven int hooff desen genoemt ende in qualite voorss tesamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 192r

Accoort tusschen Dirck Lendertss ende Adriaen Willems soone van Willem Laureijss

Op huijden desen xe april 1641 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick (Waspick) hier ondergeschreven deersame Dirck Lendertss ter eenre ende Jan Willemss Baes ? als vocht van Adriaen Willems ter presentie ende int bijwesen vanden voorss Adriaen Willemss ter andere.

Fol. 192v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Peeter Gheldenss weduwenaer van zaliger Lijsken Janss ende de voorkijnderen vanden voorss Lijsken Janss verweckt bij Laurens Pauwelss haeren eersten man was zaliger met namen Adriaen Janss als man ende vocht van Maeijken Freijss, Pauwels Freijss soo voor hem selven als mede inder qualite als vocht vande vijff onmondige weeskijnderen van Peerken Freijss ter presentie ende int bijwesen van Cornelis Michielss als vader ende toesiender der voorss weeskijnderen. Mitsgaders Adriaen Mertens als man ende vocht van Neelken Peeterss dochter vande voorss Peeter Gheldens verweckt bijde voorss Lijsken Janss. Alhier voor recht aengebrocht desen xviije april 1641.

Fol. 193v

Smaeldeelinge tusschen de voorss kijnderen ende erffgenamen van Lijsken Janss zaliger met namen Adriaen Janss als man ende vocht van Maeijken Freijss, Pauwels Freijss soo voor hem selven als mede inder qualite als vocht vande vijff onmondige weeskijnderen van Peerken Freijsen ter presentie ende int bijwesen van Cornelis Michielss als vader ende toesiender der voorss weeskijnderen. Mitsgaders Adriaen Mertens als man ende vocht van Neelken Peeterss dochter vande voorss Peeter Gheldens verweckt bijde voorss Lijsken Janss. Alhier voor recht aengebrocht desen xviije april 1641.

Fol. 194v

Staet ende inventaris vande haeffelijcke goederen ende imboel bij Peeter Gheldens ende Lijsken Janssen tsamen staende houlijck beseten. Overgelevert bij Peeter Gheldens aende kijnderen ende erffgenamen vande voorss Lijsbeth desen xviije april 1641.

Fol. 195v

Aenneminge Sebastiaen Franss sijne drie onmondige weeskijnderen verweckt bij Maeijken Lambertss.

Op huijden desen xviije april 1641 compareerden Sebastiaen Frans weduwe van Maeijken Lambertss zaliger ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijne drie onmondige weeskijnderen verweckt bijde voorss Maeijken Lambertss. Ende dat van Willem Lambertss als gerechte bestorven bloetvocht geassistert met Dirck Henricxss Cleermacker ende Commer Lambertss als oomen vande voorss kijnderen.

Fol. 196v

Testament van Wouter Janssen schouteth alhier ende Maeijken Segeren sijne huijsvrouwe

Op huijden desen je julij 1641 compareerden voor mij Daem Joosten ende Cornelis Mathijss heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deesame Wouter Janss onser schouteth des dorps voorss, siekelijck van lichaem sijnde nochtans op gaende ende staende beenen ende Maeijken Segeren sijne huijsvrouwe, cloeck ende gesont haeren lichaems ende beijde haer verstant, memorie ende vijff sinnen even al wel machtich sijnde soo dat voor onsen ooghen claerlijcken scheen ende bleeck. De welcke overdenkende de gemeene loop der menschelijcker nateuren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure des selve. Willende daeromme van henne tijtelijcke goederen hen bij godt almachtich op deser werelt verleent disponeren ter tijt ende wijlen sover de heere haere verstant, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken. Soo ist dat sij testateuren voorss vrij ende onbedwongen van iemanden soo sij seijden ende verclerden hebben gewilt, gemaeckt, geordonneert ende gesloten gelijck sij willen, maecken, ordonneren ende sluijten mits desen dit hen testament ende uutersten wille in voegen ende manieren hier naer beschreven. Inden eersten soo bevelen hij testateur ende sij testatrice voorss haerder beijder siele soo wanneer die mette wille godts uut hare doode lichaemen sal scheijden de genade ende bermherticheijt godts ende hare doode lichamen een eerlijcke ende chrijstelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijtelijcke goederen haer bij godt almachtich op deser werelt verleent maecken, gunnen ende geven sij testateuren voorss den den anderen reciprocke over ende wederover de langstlevende van hen beijden de jaerlijcxse bladingen, usufruckten ende proffijten vanden huijde ende boomgaert ende acker saeijlants daer aen gelegen daer sij tegenwoordich in woonachtich sijn, gestaen ende gelegen inde ambachte van Sgravelduijn Waspick soo groot ende cleijn als deselve van Jan Wouterss in sijn leven secretaris in Waspick gecomen is. etc

Kinderen:

Jan, Seger ende Thomas Wouterss

Toegevoegd: op 18-7-1657 wordt dit testament teniet gedaan.

Alle kinderen voor als nae krijgen bij overlijden van Wouter Janss hun wettelijck deel

Fol. 197r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Peeter Adriaensen Fransen inder qualite als vocht ende Claes Adriaensen Hoevenaer als toesiender van Huijbertken Gertss ende Jan Ghertss haeren broeder. Alhier voor recht aengebrocht desen 4e meij 1641.

Fol. 197v

Accoort Pouwels Janss als man ende momber van Maeijken Adriaensen metten vocht ende toesiender vande voorss kijnderen van Adriaen Lendersen.

Op huijden desen vje desember 1641 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersamen Claes Janss als vocht ende Aert Gertss als toesiender vande twee ombejaerde weeskijnderen van Adriaen Leendersen verweckt bij Maeijken Reijnen ter eenre ende Pouwels Janss als man ende momber van Maeijken Adriaenss naedochter vande voorss Adriaen Lendersen verweckt bij Aliken Dirck Foppen van Driel sijne tweede huijsvrouwe geassistert met Mels Dircxss als oom van sijne voorss huijsvrouwe ter andere.

Fol. 198r

Accoort Claes Thonissen ende de vrinden van zijne huijsvrouwe Maeijken Janssen.

Op huijden desen ve mert 1642 compareerden voor ons Wouter Janssen, schouteth des dorps Waspick Daemen Joosten, Huijbert Janssen, Huijbert Artss, heemraden deersame Claes Thonis als getrout hebbende gehadt Maeijken Janss ende weduwenaer vande voorss Maeijken Janss ter eenre ende Jan Janss, Claes Janss, Jacop Janss, Laureijs Thoniss Maes als man ende vocht van Beatricx Janss. Alle als broeders ende swagers vande voorss Maeijken Janss ende inder selver qualite als erffgenamen vande voorss Maeijken Janss.

Fol. 198v

Aenneminghe Willem Lambertss sijne vijff weeskijnderen verweckt bij Adriaenken Artss Bogaert

Op huijden desen xiije junij 1642 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersame Willem Lambertss weduwenaer van Adriaenken Adriaenss Bogaert ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijne vijff onmondige weeskijnderen verweckt bijde voorss Adriaenken Adriaenss ende dat van Jan Segerss als voocht.

Fol. 199r

Testament Jan Wijten ten behoeve Cornelis Janssen Wijten zijne soone

Op huijden desen xxiije junij 1642 etc.

Cornelis en zijn broeders krijgen de goederen

Fol. 200r

Accoort tusschen Corstiaen Henricxsen ende Govert Janss sijnen swager

Op huijden desen xxe october 1642 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersame Corstiaen Henricxsen weduwenaer van wijlen Adriaenken Janss zijne huijsvrouwe was zaliger ter eenre ende Govaert Janss als man ende voocht van Perijnken Thoniss voordochter vande voorss Adriaenken Janss ter andere sijde.

Fol. 200v

Accoort Merten Mathijss mette voochden vande voorkijnderen van Maeijken Wijnen ende aenneminge van het weeskijnt van Merten Thijssen verweckt bij Maeijken Wijnen

Op huijden desen xxje october 1642 compareerden voor ons Wouter Janss schouteth des dorps Waspick, Daemen Joosten ende Cornelis Stevenss Swart, heemraden, deersame Meerten Mathijss lest weduwenaer van wijlen Maeijken Wijnen ter eenre ende Adriaen Sijmonsen inder qualite als vocht ende Jan Wijnen als toesiender vande twee voorkijnderen vande voorss Maeijken Wijnen verweckt bij Jan Sijmonsen haeren eersten man was zaliger ter andere zijden.

Toegevoegd: Cornelis Meeus de Hoogh als man ende voocht van Digna Meertens bekende voor mijn door handen Dingeman Peeterss ende Adriaen Meertens vande penningen deser aenneminge ten vollen ende al betaelt te sijn. Toirconden dese geteckent desen xe october 1669.

Fol. 201v

Speciael obligatie Embrecht Embrechtss ten behoeve t weeskijnt van Anthonij Artss

Anthonis Adriaensen wed Neelken Janss

Fol. 202r

Smaeldeelinge tusschen Peeter Gelden ende de kijnderen van Lijsbeth Janss verweckt bij Laureijs Pauwelss te weten Adriaen Jan Mathijss als man ende vocht van Maeijken Freijsse, Pouwels Freijsen soo voor hem selven als mede inder qualite als voocht vande vijff onmondige weeskijnderen van Cornelis Michielss verweckt bij Peterken Freijsen ende Adriaen Mertens als man ende vocht van Neelken Peeterss naedochter vande voorschreven Lijsken Janss verweckt bij Peeter Geldens van sekere delle genaemt de Calver delle tusschen de voorss erffgenamen ende parthijen tsamen inde voorgaende deelinge onbedeelt gebleven. Alhier voor recht aengebrocht desen viije desember 1642.

Fol. 202v

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Corst Marcelis met namen Adriaen Corsten, Corst Cornelisse Seuw als man ende vocht van Thonisken Corsten, Laureijs Janss als man en voocht van Gouken Corsten, Pauwels Freijs als man ende vocht van Janneken Peeterss ende Adriaen Peeterss tsamen als kinderen van Maeijken Janss dochter van Engelken Jan Cruijcken lest huijsfro was van Corst Marceliss ende dien volgende tsamen inder qualite als erffgenamen vande voorss Corst Marceliss. Alhier voor recht aengebrocht desen 8e april 1642.

Fol. 203v

Ick Adriaen Adriaenssen Conincx als kerckmeester des dorps Raemsdonck over de jaeren 1641 ende 1642 soo voor mijn selven als mede vervangende ende mijn sterckmackende voor Peeter Melsen als mede kerckmeester, in desen apsent sijnde, verclaeren ende bekennen ten vollen ende alle verneucht, voldaen ende betaelt te wesen door handen Jan Henricxsen Rijool van alsulcke rente van elfftalven stuijver jaerlijcx.

Fol. 204r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen de gelijcke erffgenamen van Jan Jan Andries zaliger ter eenre ende de gelijcke erffgenamen van Aenken Commer gewesen huijsvrouwe vande voorschreven Jan Jan Andriesen ter andere. Alhier voor recht aengebrocht desen ve februarij 1643.

Eerstelijck soo sijn de erffgenamen van Jan Jan Andriesen met namen Peeter Thomas, secr, Anthonij Michielss uutter name ende van wegens zijne weeskijnde verweckt bij Maeijken Thomas, Jan Ghijsbertss als man ende vocht van Theunken Thomas, Mels Thomas voor sijn selven ende de gelijcke kinderen hen vervangende ende sterckmakende voor Jan Adriaens Teuling haere halve broeder tsamen voor een vierde part. Janneken Jacops als last ende procuratie hebbende van Adriaen Ghijsbertss haere man soo uutten name van hen selve als mede heb vervangende ende sterckmakende voor Thonis Henricxss als man ende vocht van Maeijken Jacops ende Peeterken Jacops gare suster mede voor een vierde part. Gherit Laurijssen als man ende vocht van Truijcken Artss, Jan Artss Rademakers soo voor hem selven als hem mede vervangende ende sterckmakende voor Thonisken Gelden Geremanss ? sijne susterdr hen tsamen vervangende voor Jan Adriaensen ende Thonis Adriaensen hare broeders mede voor een vierde part. Maeijken Jochums als last ende procuratie hebbende voor Jan Engheler haeren man soo voor haer selven als mede uutten name ende van wegens de twee weeskijnderen van Susanna Jochums, Neelken Jochums als speciale last ende procuratie hebbende van Jacop ende Steven Cornelis mitsgaders Ghijsbert Janss Schipper als man ende vocht van Maeijken Cornelissdr, hen tsamen vervangende ende sterckmakende voor Jochum ende Cornelis Corneliss. Alle kijnderen van Cornelis Jochumss mede voor een vierde part. Tsamen inder qualite als erffgenamen van Jan Jan Andriesen haren oom zaliger geloot, gecavelt ende beërffdelt op de gerechte helft van twelff geerden hoijlants gelegen inden polder van Groot Waspick, verdeelt opten oosten cant daer waer dat de erffgenamen van Aenken Commer mette volgende helft gelegen sijn west ende Jan Heijnricxsen Rijool oost. Streckende van 11½ Hoeve uutten suijden noortwaerts in ter halver Mase toe.

Item sijn de voorss gelijcke erffgenamen alnoch geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item sijn de voorss gelijcke erffgenamen alnoch geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo sijn Anthonis Michielss Otgens inder qualite als voocht geassistert met Heijnrick Andriesen keijsers als schoonvader vande ses onmondige weeskijnderen van Mathijs Michielss voor een vierde part. Claes Thoniss soo voor hem selven als hem mede vervangende ende streckmakende voor Anneken ende Janneken Thoniss sijne susters, Peeter Thomass, secretaris als last ende procuratie hebbende van Heijnrick Thoniss, Jan Thoniss voor hem selven ende Heijnrick Geldens inder qualite als voocht vande twee onmondige weeskijnderen van Peetereken Thoniss verweckt bij Gelden Wilmss Decker. Tsamen voor anderhalf vierdepart. Willem Lambertss voor hem selven, Dirck Henricxsen Cleermacker als men ende vocht van Janneken Lambertss soo voor hem selven als hem mede vervangende ende sterckmakende voor Peeter Lambertss ende Adriaen Thonis als man ende vocht van Heijlken Lambertss, Bastiaen Franss als vader ende vocht van sijne drie onmondige weeskijnderen verweckt bij Maeijken Lambertss ende Commer Lambertss voor hem selven mede voor anderhalf vierde part. Tsamen als erffgenamen van Aenken Commeren huijsvrouwe geweest sijnde vande voors Jan Jan Andriesen geloot, gecavelt ende beërffdelt op de wederhelft vande voorss twelff geerden opten westen cant waer van dat de erffgenamen hier voren gelegen sijn oost ende Dirck laureijsen west. Streckende als dander helft hier voren.

Item sijn de voorss gelijcke erffgenamen alnoch geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item sijn de voorss gelijcke erffgenamen alnoch geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 205v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Wouter Jacopsen Visser ende Willem Joosten Brock beijde woonende te Cappel van sekere delle hen tsamen toebehoorende, gelegen inde ambacht van Sgravelduijn tegen over de Cappelse molen ? Alhier voor recht aengebrocht desen ve mert 1643.

Fol. 206r

Staet ende inventaris vande erffgoederen, haeffelijcke ghoederen ende imboel bij Anthonij Peetersen ende Lijsken Wouterss tsamen staende houlijck beseten. Alhier voor recht aengebrocht bijde voorschreven Lijsken Wouterss weduwe desselfs, desen 18e meij 1643.

Fol. 206v

Aenneminge Lijsken Wouterss haere vier onmondighe weeskijnderen verweckt bij Thonis Peeterss.

Op huijden desen xviije meij 1643 compareerden Lijsken Wouterss weduwe van Anthonis Peeterss zaliger geassisteert met Wouter Janss schouteth haren vader ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen haere vier onmondighe weeskijnderen verweckt bijden voorss Anthonis Peetersen ende dat van Anthonis Michielss Otgens als gerechte bestorven bloetvocht ende Peeter Wouterss als toesiender geassistert met Eerken Willemss als grootmoeder ende Wouter Wouterssen haren man.

In de kantlijn: Jan Adriaenss Locht als man ende vocht van Janneken Anthonissen bekende bij zijne quitantie van date desen xije junij ontfangen te hebben door handen Lijsken Wouterss zijne vrouwe moeder de somme van een hondert drijendartich gulden tot voldoeninge van sijne quote van dese neffenstaende aenneminge. Actum desen xxiije julij 1668.

In de kantlijn: Thomas Janss als getrouwt gewest zijnde met Mariken Anthoniss bekende voor mijn door handen Leijsken Wouterss zijne gewesene vrouwe moeder ontfangen te hebben de somme van een hondert drie en dartich gulden, daer mede hij bekent vol ende al betaelt te sijn. Actum desen xxiije julij 1668.

In de kantlijn: Dirck Aertss Timmerman in houwelijck hebbende Neeltje Anthoniss bekende voor mijn ontfangen te hebben door handen van Leijsbet Wouterss sijn vrouwe moeder de somme van een hondert drie en dartich gulden in voldoeninge van desen aenneminge ende vaderlijcke goederen. Actum onderteeckent den 6e november 1673.

Er is 1 kind overleden want elk kind krijgt f 133 ipv f 100.

Fol. 207r

Accoort van uutcoop vanden imboel inde sterffhuijse van Adriaen Michielss gedaen bij Adriaen Adriaenss ende Wilmken Adriaens tegens Dingena Adriaenss haere suster, 26-5-1643.

Fol. 208r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Theunken Janss weduwe van Willem Huijgen ter eenre ende Adriaen Willemss, Mathijs Willemss ende Dirck Lendersen als man ende vocht van Maeijken Willemss. Alle kinderen van Willem Huijgen ende Theunken Janss voorss. Alhier voor recht aengebrocht desen xje julij 1643.

Fol. 208v

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Anthonis Bastiaenss als man ende vocht van Jenneken Hendericxsen ende Maeijken Hendericxsen ende Wilken Hendericxsen van sekere ghoederen hen tsamen compirerende. Alhier voor recht aengebrocht desen xiije november 1643.

Fol. 209r

Aenneminge Anneken Lenderss weduwe van Dirck Dircxsen Melen de Oude hare vijff onmondige weeskijnderen

Op huijden desen viije jannuarij 1644 compareerden Anneken Lenders weduwe Dirck Dircxsen Melen ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen hare vijff onmondighe weeskijnderen verweckt bijde voorss Dirck Dircxsen Melen ende dat van Anthonis Dircxsen Melen de Oude als gerechte bestorven bloetvocht.

Fol. 209v

Smaeldeelinge tusschen Melis Hendericxss, Dirck Hendericxsen ende Willemken Hendericxsen van sekere ackerlant hen tsamen compiterende. Alhier voor recht aengebrocht desen je februarij 1644.

Fol. 210r

Smaeldeelinge tusschen Jan Hendericxss, Dirck Hendericxssen, Maeijken Hendericxssen ende Aert Dingeman van sekere perseel saeijlants hen tsamen toebehoorende. Alhier voor recht aengebrocht desen je februarij 1644.

Dirck Hendericxss Cleermacker

Fol. 210v

Accoort tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Aenken Anthoniss weduwe was van Dingeman Michielss

Op huijden desen viije mert 1644 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersamen Mathijs Janss voor hem selven, Catelijn Janss geassisteert met Jan Adriaenssen Cuijper haeren man ende voocht in desen, Michielken Dingemans als speciale laste ende procuratie hebbende van Jacop Hendericxs haeren man, de selve ghepasseert voor Daniel Elbo notaris ende getuijgen binnen de stede Dordrecht in date de ive februarij 1644, Ghijsbert Dingemans geassisteert met Adriaen Adriaenssen sijnen oom. Alle kijnderen ende inde selve qualite erffgenamen van Aenken Anthoniss haere moeder. Ende sijn tsamen onderlinge mette anderen minnelijcke overcomen ende veraccordeert in voegen, formen ende manieren hier nae beschreven. Dats te weten dat zij comparanten voorschreven approberen, confirmeren ende van waerden houden alsulcken vercoopinge vanden huijse, scheur, dellen ende erve als de voorss Aenken Anthoniss met Mathijs Janss haeren soon hadde aebgeg… Ghepasseert voor schout ende heemraden alhier in Waspick als noch alsucken testament als bijde voorss Aenken Anthoniss ten behoeve van Catelijn Janss hare dochter gemaeckt, gepasseert voor den notaris Adriaen de Ruijter ende getuijgen alhier binnen Waspick voorss, ende voorss alle achter gelaten goederen bijde voorss Aenken Anthoniss zaliger achtergelaten ende metter doot ontruijmt soo haeffelijck als erfflijck sullen verders gepaert ende gedeelt worden bij Mathijs Janss, Catelijn Janss ende Ghijsbert Dingemans. Elcx heeft voor heeft opten diepe gelijck als oock bijde selve ingebeurt ende ontfangen sullen weezen allen profijtelijcke penningen mits oock alle uitgaende schulden indien die souden mogen zijn sullen bij haer mede betaelt werden. Ende sullen der selver drie erffgenamen voorss gehouden wesen uut te reijcken ende betalen aende voorss Michielken Dingemans voor haren contingent ende ghoederen als voren de somme van twee hondert vijfftich rijns£ in ghelden tot xx stuijver de gulden gerekent de selve te betalen in leste van de maent van meij deses jaers 1644 precies sonder langer waer mede de voorss Michielken Dingemans haer int gheheel sal houden gese… ende uutgesloten sonder eenich actie, recht ofte pretentie meer op eenige der selver goederen te hebben mochte behouden ende belooft zij Michielken Dingemans alnoch te laten casseren der wilceur bij haere moeder voor haer part vande stede ende acker van haere vorderlijcke goederen verlaten ? staende alhier ingecasseert ende verwijndert zij comparanten voorss van alle ‘tgeen voors is henne persoonen ende ghoederen stellende de selve ten bedwangh als naer recht. Present ende ten overstaen Wouter Jans, schout, Damiaen Joosten ende Huijbert Corneliss, heemraden.

Michielken Dingemans als speciale last ende procuratie hebbende van Jacop Henderixs haeren man bekende voor mijn door handen de bovengenoemde comparanten van dese voors uutcoop ten vollen ende al betaelt te sijn. Den eersten penninck metten lesten.

Actum desen lesten meij 1644

Michielken Dingemans

Fol. 211 re

Accoort ende deelinge tusschen Mathijs Janss, Catelijn Janss ende Ghijsbert Dingemans

Op huijden desen viije mert 1644 so sijn metten anderen minnelijcken overcomen ende veraccordeert Mathijs Janss voor hem selve, Catelijn Janss gheassisteert met Jan Adriaenss Cuijper haeren man ende voocht in desen ende Gijsbert Dingemans geassisteert met Adriaen Adriaenssen uutten naeme ende van wegens Adriaen Michen sijnen vader als voocht vande voorschreven Gijsbert Dingemans nopende haere gelijcke parten ende deelen van ghoederen hen door doot ende overlijden van Aenken Anthonissen haere moeder zaliger achtergelaten. Dats te weten van Mathijs Janss sal hebben ende behouden voor sijne portie alsulcken somme van vijf hondert rijns£ als bij hem over coope vande huijs, erve, scheuren ende dellen belooft was ende daerenboven sullen gecasseert doot ende te noet wesen alsulcken penningen als de voorss Mathijs Janss in leven van sijne moeder voor haer betaelt souden mogen hebben. Mitsgaeders de costen vande uutvaert bijde voorss Mathijs Janss betaelt sijn ende sullen oock … ende doot ende te niet wesen alle heure porthien ende gebruickt gheen hij enigsins in leven voor sijn moeder voor haere ghoederen over de selve gebruijcken schuldich souden mogen sijn ende sal oock Ghijsbert Dingemans noch den tijt van drie ofte vier jaren inde huijse bij Mathijs Janss mogen blijven woonen soo hem sulcx belieft. Waer jegens de voorss Catelijn Jans ende Ghijsbert Dingemans voorss met haere assistenten sullen hebben eenig ende blijven behouden in vrijen eijgendomme voor nu ende ten eeuwigen dagen twee gheerden een vierdel lants gelegen inde polder van Ghroot Waspick onbedeelt inde negen gheerden met alleen de andere verdere mede erffgenamen ende Cornelis Jacopssen Buijs ende sullen aldaer … op gehouden wesen dese te reijcken aen Mathijs Janss voorss de somme van tsestien rijns£ de selve te betalen inde maent van meij 1644 voors sonder langer ende sal aldaer tusschen hen drie condividenten ende erffgenamen voorss onbedeelt blijven de drie vierdeparten inde acker ende ghronden elcx een vierdepart tsijnen behoeve waer van dat Ghijsbert Dingemans het resterende vierdepart te voren is toebehoorende gelijck als oock bij hen drie betaelt sullen weerden alle onproffijtelijcke schulden der sterfhuijse voorss aangaende ende waer mee doot ende te niet sullen wesen alle voorders questien, differentien ende verschillen sulcx dat deen op des anderes loth gheene actie, pretensie mochten gherechtichen behout behoudelijck dat een ieder van tsijn sal onderhouden alle wegen, stegen schauwen ende naburen rechten elckx te sijn behorende. Present ende ten overstaen Wouter Janss, schout, Huijbert Adriaenss ende Huijbert Jansen, heemraden.

De comparanten hier boven bekende voor mijn door handen van Mathijs Janss de bovengestelde tsestich rijns£ ontfangen te hebben toirconden onderteeckent dese date voorss.

Matijs Janss

Fol. 211v

Op huijden desen viije april 1644 compareerden Dingen Hendericxssen weduwe van Adriaen Fransen Cuijper ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen hare vier onmonduige weeskijnderen verweckt bijde voorss Adriaen Franssen ende dat van Commer Franssen als oom ende gerechte bloetvocht ende Adam Hendericxsen als toesiender der voorss kijnderen.

Lambert Peeters als man ende vocht van Anneken Adriaenss Cuijpers, 4-5-1651

Fol. 212r

Staet ende inventaris vande goederen achtergelaten bij Jacopsken Janss dochter van Jan Ghertss Hoevenaer. Alhier aengebrocht ende daer naer vercocht ten behoeve van haer weesen die sij verweckt heeft bij Adriaen Peeters Dolck.

Fol. 214v

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Huijpken Peeter Ghodtschalck van sekere turffdelle gelegen opte oostzijde van Vroukens vaert. Alhier voor recht aengebrocht desen xxje meij 1644

Eertselijck soo sijn Peeter Janssen Dolck de Oude ende Peeter Janss Doclk de Jongen daer Adriaen Meertens als vocht voor stont tsamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens soo sijn Jacop Peeter Huijbrechtss weduwenaer van Berbel Cornelis geassisteert met Huijbert Hendricks, Peeter Adriaenss Meulder als man ende vocht van Janneken Crijnen elck voor soo vele als sij daer inne met recht gerechticht sijn geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol 215r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Adriaen Peeterss Dolck als man ende vocht van Lijsken Wouterss weduwe was van Anthonis Peetersen voor deene helft, Peeter Ghertss als man ende vocht van Ghertruijt Peeterss ende Wouter Wouterss uutten name ende van wegens Maeijken Peeters vande acker ende saeijlant teijnde de stede van Peeter Mathijs. Alhier voor recht aengebrocht desen xxiije november 1644

Fol. 215v

Copie uutter accoort vande stege voor Huijbert Gerit Franssen ende Cornelis Adriaen Peeterss

Fol. 216r

Staet ende inventaris van allen de haeffelijcke ghoederen ende imboel alhier gelevert bij Maeijken Beerten. Ende alhier ten overstaen van schout ende heemraden aengebrocht bij Adriaen Janssen weduwenaer vande voorss Maeijken Beerten. Desen xiiij februarij 1645.

Fol. 216v

Accoort Janneken Beerten ende Adriaen Janssen weduwenaer van Maeijken Beerten haere dochter.

Op huijden desen xiiije februarij 1645 soo sijn ten huijse van Wouter Janssen, schouteth alhier ten overstaen van heemraden hier ondergeschreven vergadert geweest Adriaen Janss weduwenaer van Maeijken Beerten geassisteert met Corst Berntsen sijnen schoonvader ter eenre ende Janneken Beerten als moeder vande voorss Maeijken Beerten geassisteert met Wouter Janss hare behoutsoone ter ander sijde.

Fol. 217v

Op huijden desen xxiije februarij 1645 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven hebbende deersame Abraham Jacops onser inwoonder verclaerende ende bekennende als dat hem bij Thomass Janssen sijnen oom sijnde geweest regent ende vocht over de voorschreven Abraham Jacopsen van alle zijne handelinge ende administratie de welcke bij hem van alle de proffijtelijcke ende onproffijtelijcke penningen ende schulden, actien ende crediten de selve aengaende ende compiterende is ghedaen ghoede deucgdelijkce rekeninghe, bewijs ende relique van allen soo van ontfanck als uutgheeff tgene bijde voornoemde Thomas Janssen van zijnen twegen ghehandelt ende geadministreert is geweest.

Fol. 218r

Op huijden desen xe mert 1645 soo compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersame Maeijken Cornelis dochter van Cornelis Michielss Cleermacker verclarende ende bekennende als dat haer bij Thonis Janss Snijder haeren oom sijne ghewesene regent ende voocht over de voorss Maeijken Cornelis van allen zijne handelinge ende administratie de welcke bij hem waren allen de proffijtelijcke ende onproffijtelijcke penningen ende schulden deselve aengaende ende compiterende is ghedaen ghoede ende deuchdelijcke rekeninge, bewijs ende relique.

Fol. 218v

Accoort van houlijcx ghoet Janneken Beerten ende haere kijnderen.

Op huijden desen xe meert 1645 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven Wouter Janss als man ende voocht van Sijcken Beerten bekende dat bij Janneken Beerten sijne huijsvrouwe moeder hem mette houlijcse voor sijn houlijcx ghoet gegeven is tot onderhout voor sijnen houlijck de somme van een hondert ende vijfftich rijns£ in ghelden mitsgaders alnoch de somme van vijfftich rijns£ aen eijcken bomen sijnde tsamen de somme van twee hondert rijns£ waer tegens hij belooft soo lange stil te staen tot dat Michiel Beerten sijne swager daer insgelijcx van ten volle betaelt ? gelijcke twee hondert rijns£.

Fol 218v

Staet ende inventaris vande alle de imboel ende erffgoederen mitsgaders proffijtelijcke ende onfroffijtelijcke schulden bij Ghrietken Peeterss ende Adriaen Willemss tsamen staende houlijck beseten. Alhier ten overtstaen van heemraden aengebrocht bij Adriaen Wilmss als weduwenaer vande voorss Ghrietken Peeterss, desen xxve meert 1645.

Fol. 220v

Copij copij

Op huijden desen xje februarij xvjc vijffenveertich compareerden voor ons Reijer Aertsen vander Eijck, schouth, Adriaen Janssen vanden Heuvel ende Corstiaen Govertsen vanden Werck heemraden in Dussen Munsterkerck Cornelis Anthonissen Roubosch als lest weduwenaer ende boedelhouder wijlen Maeijken Anthonisdr saliger desselffs gewesene huijsvrouwe ter eenre ende Cornelis Lambrechtss Swaen als man ende voocht van Aelken Cornelis Buijssdr verweckt in voorgaende houlick bijde voornoemde Maeijken Anthonissdr haere gewesene moeder ter andere sijde.

Fol. 221v

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Jan Adriaenss Dolck aengebrocht den 9e meert 1646

Op huijden date ondergestelt compareerden Jan Adriaenss Mulder als man ende voocht van Adriaenken Janssen ende Adriaen Mertensen als voocht van Peeter Janssen Dolck de Jonge ende Peeter Janss Dolck den Ouden omme op te dragen hennen deelinge in forme hier naer beschreven.

Fol. 221v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Jan Corneliss vande Ghraeff ter eenre ende zijne drie kijnderen die hij geprocureert heeft bij Neesken Gherit Franssendochter van allen de erffgoederen tsamen staende houlijck beseten mitsgaders de haeff ende imboel, proffijtelijcke ende onproffijtelijcke schulden. Alhier voor recht aengebrocht desen 7e meij 1646.

Inden eersten soo is Jan Cornelis vande Graeff geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens soo is Jan Peeterss als man ende voocht van Neelken Janss ende Huijbert Ghertsen Franss inder qualite als voocht vande drie onmondige weeskijnderen vande voorss Jan Cornelis verweckt bij Neesken Gherits Franssdr bij namen Theunken, Ghertruijt ende Catelijn Janss dochteren tsamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 222v

Smaeldeelinge ende scheijdinge tusschen de kijnderen van Jan Cornelis vande Graeff verweckt bij Neesken Gerit Franssdr van allen de goederen haer bij haere moeder voorss achtregelaten ende metter doot ontruijmt ende hier tegens Jan Cornelis hennen vader affgedaen. Alhier voor recht aengebrocht desen ve meij 1646.

Item inden eersten soo is Jan Peeter Adriaen Gertss als man ende voocht van Neelken Janss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Huijbert Gertss als voocht van  Theunken ? Janss  geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item is Huijbert Gertss inder qualite als voocht vande twee joncxte kijnderen met name Ghertruijt ende Catelijn Janss ten behoeve desselffs geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 223r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Jan Matheuss ende sijne kijnderen verweckt bij Janneken Thonis Cornelis sijne overleden huijsvrouwe van allen de ghoederen mitsgaders haeff ende imboel proffijtelijcke ende onproffijtelijcke schulden bijder voornoemden Jan Matheuss ende Janneken Thonis Corneliss zaliger tsamen staende houlijck beseten ende metter doot ontruijmt. Alhier voor recht aengebrocht desen xxiije meij 1646.

Inden eersten soo is Jan Matheussen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo sijn de kijnderen vanden voornoemden Jan Matheuss verweckt bij Janneken Thonis Corneliss sijne huijsvrouwe zaliger met namen Adriaen Janss, Jan Jacopssen Vaderjan als man ende voocht van Geertruijt Janss, Adriaen Huijbrechtss Schep als man ende voocht van Lijsken Janss, Anthonis Janss, Cornelis Janss Wijten als last ende procuratie hebbende van Jacop Stevens als man ende voocht van Grietken Janss, Jan Janss ende Jan Thonis Cornelis als oom ende voocht vande onmondige met namen Matheus Janss, Anneken Janss, Dingenken Janss ende Neelken Janss tsaemen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 225r

Testament Cornelis Mathijssen ende Aechtken Corneliss Buijs zijne huijsvrouwe

Op huijden desen xxvije september 1646 compareerden voor ons Wouter Janssen, schouteth des dorps Waspick, Daemen Joosten ende Hendrick Andriese Keijsers beijde heemraden des dorps voorschreven deersame Cornelis Mathijss onse mede heemraat, sieckelijck van lichaem nochtans sijn verstant, memorie ende vijff sinnen even al wel machtich sijnde soo dat voor onsen oogen claerlijcken scheen ende bleeck ende Aechtjen Corneliss Buijsen sijne huijsvrouwe gaende ende staende ende cloeck ende gesont haeren lichaem. De welcken overdenkende de gemeene loop der menschelijcker nateuren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure des selve. Willende daeromme donsekerheijt vandien voorcomen terwijlen hen de heere godt almachtich haere verstant, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken ende van haere tijtelijcke goederen op deser werelt verleent disponeren. Soo hebben sij testateuren voorss met rijpen ende voorsienige deliberatie uut haren vrijen ende eijgen wille vrij ende onbedwongen van iemanden soo sij seijden ende verclaeren ofte daer toe deen vanden anderen verteijt sijnde gemaeckt, geordonneert ende gesloten, maecken ende sluijten bij desen dit hen tegemwoordiche testament ende uutersten wille in veugen ende manieren hier naer beschreven. Inden eersten soo bevelen sij testateuren beijde haere sielen soo wanneer die mette wille godts uut are sterffelijcke lichaemen scheijden sullen de genade ende bermherticheijt godts ende hare lichamen een eerlijcke ende crijstelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijtelijcke goederen haer bij godt almachtich op deser werelt verleent soo hebben sij testateuren gemaeckt, geordonneert ende gesloten, maecken, sluijten ende ordonneren bij desen malcanderen reciproce over ende weder over als dat de langstlevende van hen beijde sal hebben ende behouden het huijs ende delle daer achter aen gelegen daer sij testateuren tegenwoordich in woonachtich sijn.

Fol. 226r

Staet ende inventaris vande erffgoederen, haeff ende imboel, proffijtelijcke ende onproffijtelijcke schulden bij Mathijs Janss zaliger ende Michielken Adriaens sijnen huijsvrouwe tsamen staende houlijck beseten. Alhier voor recht aengebrocht desen viije jannuarij 1647 bijde voornoemde weduwe.

Fol. 227r

Accoort Michielken Artss ende haeren kijnderen vande haeff ende imboel, proffijtelijcke ende onproffijtelijcke schulden. Alhier voor recht aengebrocht xije jannuarij 1647

Op huijden desen xije jannuarij n1647 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick ondergeschreven deesame Michielken Artss, weduwe Mathijs Janssen geassistert met Adriaen Michielss haren vader ende vocht in desen ter eenre ende Anthonis Michielss Otgens inder qualite als voocht ende Adriaen Adriaenss als toesiender vande voornoemde onmondige kinderen van Mathijs Janss verweckt bijde voornoemde Michielken Artss ter presentie ende mede int bijwesen ende overstaen van Jan Thijssen, Gherit Thijssen ende Huijbert Thijssen mede kijnderen vande selve Mathijs Janss tsamen ter andere zijden.

Fol. 227v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Maeijken Adriaen Deniss met haer kijnderen verweckt bij Adriaen Peeterss Spool soo voor haer selven als mede coopers vanden paert van Denis Adriaen Deniss jegens Nelken Adriaen Deniss ende Cornelis Adriaen Deniss tsamen kijnderen ende erffgenamen van Adriaen Denis Frans vander Waes ? zaliger. Alhier voor recht aengebrocht desen iije april 1647.

Fol 228r

Testament Thomas Janssen Schipper ende Jenneken Corneliss sijne huijsvrouwe

Op huijden desen xvje desember 1647 compareerden voor ons Wouter Janssen, schouteth des dorps Waspick, Daemen Joosten ende Huijbert Corneliss beijde heemraden des dorps voorss deersame Thomas Janssen Schipper onse mede heemraet, sieckelijck van lichaem nochtans sijn verstant, memorie ende vijff sinnen even al wel machtich sijnde soo dat voor onsen oogen claerlijcken scheen ende bleeck ende Jenneken Corneliss sijne huijsvrouwe gaende nede staende ende cloeck ende gesont haers lichaems. De welcken overdenkende de gemeene loop der menschelijcker nateuren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure des selve. Willende daeromme donsekerheijt vandien voorcomen terwijlen hen de heere godt almachtich haere verstant, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken van haere tijtelijcke goederen hen bij godt de heere op deser werelt verleent disponeren. Soo hebben sij testateuren voorsschreven met rijpen… ende voorsienige deliberatie uut haren vrijen ende eijgen wille vrij ende onbedwongen van iemanden soo sij seijden ende verclaeren ofte daer toe deen vanden anderen ofte iemand anders verleijt sijnde gemaeckt, geordonneert ende gesloten, maecken ende sluijten bij desen dit hen tegenwoordiche testament ende uutersten wille in voegen, formen ende manieren hier naer beschreven. Inden eersten soo bevelen hij testateur ende sij testatrice voorss beijde haere sielen soo wanneer die mette wille godts uut hare sterffelijcke lichaemen scheijden sullen de genade ende bermherticheijt godts ende hare lichamen een eerlijcke ende crijstelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijtelijcke goederen haer bij godt almachtich op deser werelt verleent soo hebben sij testateuren voorss gemaeckt, geordonneert ende gesloten, maecken, ordonneren ende sluijten bij desen dit hare voorschreven testament ende uuterste wille in voegen ende manieren hier naer beschreven. Voor eerst maecken ende legateren sij tetateuren aen Cornelis Artss haere neve tegenwoordich bij haer woonende de somme van twee hondert rijns£ ende Maeijken Thoniss haere nichte mede bij hen woonende de somme van drie hondert rijns£,

Toegevoegd: Cornelis Aertss soo voor hem selven als man ende voocht van Maeijken Thonis bekende voor mijn door handen van Jacop Janss ende Michiel Peeterss van hende legate dese soo voor houwelijck sijne huijsvrouwe te vollen ende al betaelt te sijn, Toirconden onderteeckent desen xije september 1648,

Fol. 229r

Op huijden desen xve februarij 1648 compareerden voor ons heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersame Wouter Wouterss de With jongman van Waelwijck als tegenwoordiche bruijdegom geassistert met Peeter Thomas, secretaris ?, sijnen schoonvader, Cornelis Sijmons sijne neve ende Adriaen Janss van Grevenbroeck sijnen oom ter eenre ende Theunken Janss jonge dochter van Waspick geassistert met Gerit Dircxss haer schoonvader, Maeijken Janss haer moeder ende Wouter Jans schout haere oom als toecomende bruijt ter andere sijde.

Fol. 230r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Janneken Corneliss weduwe van Thomas Janssen Schipper zaliger in zijn leven gewoont hebbende alhier tot Waspick geassistert met Aert Adriaenssen de Bruijn haren gecoren voocht in desen ende Jacop Janssen ende Michiel Peeters als man ende voocht van Burchtken Adriaenssen beijde woonende tot Bergen opten Soom ende Cornelis Aertss woonende alhier tot Waspick tsamen inder qualite als erfgenamen van Thomas Janssen voorschreven van allen de erffgoederen bijden voornoemden Thomas Janssen ende Peeterken Corneliss tsamen staende houlijck beseten ende metter doot ontruijmt. Alhier voor recht aengebrocht desen 14e meert 1648.

Fol. 232r

Op huijden desen xiiije mert 1648 compareerden voor ons schouteth ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersame Jenneken Corneliss weduwe Thomas Janssen Schipper zaliger in zijn leven gewoont hebbende alhier tot Waspick geassistert met Aert Adriaenssen de Bruijn, secretaris van Cleijn Waspick, ter eenre ende Jacop Janssen, Michiel Pieters als man ende voocht van Burchtken Artss ende Cornelis Aertssen tsamen inder qualite als erfgenamen van Thomas Janssen Schipper ter andere sijden

Fol. 232v

Smaeldeelinge tusschen de voornoemde erffgenamen van Thomas Janssen Schipper met namen Jacop Janss ende Michiel Pieters als man ende voocht van Burchtken Adriaenssen beijde woonende tot Bergen opten Soom ende Cornelis Aertss woonende alhier tot Waspick vande goederen bij haer hier voren tegens de weduwe vande voornoemde Thomas Janss affgedeelt ende haer bijden selven metter doot ontruijmt ende achtergelaten. Alhier voor recht aengebrocht desen 19e meert 1648.

Fol. 233v

Op huijden desen xiiije mert 1648 compareerden voor ons Wouter Janss schouteth des dorps Waspick ende heemraden hier ondergeschreven deersame Jenneken Corneliss weduwe van Thomas Janssen Schipper zaliger in zijn leven gewoont hebbende alhier tot Waspick geassistert met Huijbert Corneliss haeren gecoren voocht in desen, Jacop Janssen, Michiel Pieters als man ende voocht van Burchtken Artss ende Cornelis Aertssen tsamen inder qualite als erfgenamen van Thomas Janssen Schipper voorss.

Fol. 234r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen de vijff kijnderen van Jan Matheuss ende Jenneken Thonis Corneliss zaliger van allen de ghoederen bij haer vader ende moeder achtergelaten met namen Adriaen Janss, Jan Jacopss Vaderjan als man ende voocht van Truijcken Janss, Adriaen Huijbrechtss Schep als man ende voocht van Lijsken Janss, Jan Jacopss Stevensen Meulder als man ende voocht van Grietken Janss ende Jan Janss leggende allen de selve goederen gemeen ende ombedeelt met de andere vijff kijnderen van Jan Matheuss voorss. Alhier voor recht aengebrocht desen lesten april 1648.

Fol 235r

Staet ende inventaris vande goederen de gene Anneken Janss Matheus dochter bij blinde lotinge te deele bevallen sijn als mede daer bij geteeckent de cleederen van haer moeders lijst bij testament gemaeckt.

Fol. 236r

Op huijden desen xxvije julij xvjc achtenveertich soo compareerden voor ons Daemen Joosten ende Huijbert Corneliss beijde heemraden des dorps Waspick deersame Jan Wouterssen soone van onze schouteth ende Adriaenken Adriaenss van Clootwijck sijne huijsvrouwe ende verclaerden tsamentlijcken ende elck van hen int besonder uut haren eijgen vrije willen sonder eenighe persoone ofte beweginge daer toe deen vanden anderen soo sij verclerden gerebocheert ende wederroepen te hebben alsulcke houlijkcxse voorwaerde als tusschen hen beijden ten overstaen ende int bijwesen van beijder naesten vrinden ende assistanten op ten vijffden meij de anno 1648 … … van hennen houlijcxse staet voor den notarijs Adriaen Janssen de Ruijter gepasseert is. Mitsgaders verclaerde de voornoemde Adriaenken Adriaen Clootwijck alnoch te wederroepen ende te revocheren doot ende te niet te doen alsulcke testament als bij haer tot proffijt van haere moeder suster ende broeder van heelen ofte halven bedde voor notarijs ende getuijgen van Dordrecht gepasseert.

Fol. 236v

Accoort van uutcoop tusschen de weduwe ende kijnderen van Anthonij Dircxssen.

Op huijden desen xje augustij 1648 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick deersame Anthonis Dircxss Melen den Ouden inder qualite als vocht ende Marcelis Artsen Cluijter woonende tot Sgravenmoer als toesiender over de onmondige weeskijnderen van zaliger Anthonis Dircxss sijnen broeder verweckt bij Neelken Huijbert Dirckxss sijne eerste huijsvrouwe int bijwesen ende mede ten overstaen van schout ende heemraden alhier als oppervoochden van alle weesen ter eenre ende Janneken Jan Wouterss sijne tweede gewesene huijsvrouwe geassistert met Adriaen Janss de Ruijter haeren assistant ende gecoren voocht in desen ter andere sijde.

Fol. 237r

Accoort Huijbert Dircxss ende de voocht ende toesiender vande weeskijnderen van Anthonis Dircxss

Op huijden desen xje october 1648 compareerden voor ons Wouter Janss schouteth ende Damiaen Joosten ende Huijbert Cornelissen heemraden des dorps Waspick deersame Huijbert Dircxss geassistert met Hans Roedolffs sijne swager ter eenre ende Anthonis Dircxss Melen den Oude inder qualite als vocht ende Marcelis Artsen Cluijter als toesiender over donmondige weeskijnderen van Anthonis Dircxss Melen den Jongen sijnen broeder.

Fol. 237v

Staet ende inventaris van alle de erffgoederen, haeff ende inboel bij Peeter Thomas Goverden ende Adriaenken Willemss sijne overleden huijsvrouwe tsamen staende houlijck beseten. Alhier voor recht aengebrocht desen ije desember 1648.

Fol. 239r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Peeter Thomas Goverden weduwenaer van Adriaenken Willemss sijne overleden huijsvrouwe ende sijne vier kijnderen verweckt bij Adriaenken Willemss voorss van allen de erffgoederen bijden voornoemden Peeter Thomas ende zijne huijsvrouwe zaliger tsaemen staende houlijck beseten. Alhier voor recht aengebrocht desen iije desember 1648.

Inden eersten soo is den voorss Peeter Thomas Goverden in qualite voorsschreven geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens is Jan Willemss Cloot inder qualite als voocht over d’onmondige kijnderen in presentie ende mede int bijwesen van Adriaenken Peeters ende Wouter Peterss tsamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 240r

Accoort Gerit Dircxss ende sijne huijsvrouwe kijnderen

Op huijden desen xiiije desember 1648 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick deersame Gherit Dircxss als man ende voocht van Maeijken Janss weduwe was van Jan Mathijss zaliger ter presentie ende int bijwesen vande voornoemde Maeijken Janssen ter eenre, Wouter Janssen, Wouter Wouterss de With als man ende voocht van Thonisken Janssen ende Meerten Mathijss inder qualite als voocht ende Wouter Janssen, schout, als toesiender over de drie onbejaerde weskijnderen van zaliger Jan Mathijs voorss met name Mathijs Janss, Alit Janss ende Jan Janss tsamen als kijnderen ende erffgenamen van Jan Mathijs verweckt bij Maeijken Janssen voorss ter andere sijden.

Fol. 241v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Adriaen Huijbert Schep als man ende voocht van Lijsken Jan Matheussen sijnen huijsvrouwe ende Jan Jan Matheussen sijnen swager van sekere gronden daer op sij te samen door doode ende overlijden van Jan Matheuss hennen vader zaliger ende Jenneken Thonis Corneliss zaliger hennen moeder tsamen bevallen sijn. Alhier voor recht aengebrocht desen ije jannuarij 1649.

Fol. 242r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Adriaenken Franssen weduwe van Cornelis Stevensen Swart ende haer kijnderen verweckt bijden voornoemden Cornelis Stevenss zaliger van allen de erffgoederen bij haer tsamen staende houlijck beseten ende metter doot ontruijmt. Alhier voor recht aengebrocht desen jxe jannuarij 1649.

Item inden eersten soo is Adriaenken Franssen weduwe voors geassistert met Cornelis Jochum Rijcken haeren assistant ende gecoren voocht in desen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens soo sijn Anthonis Wouters als man ende voocht Anneken Corneliss, Franss Cornelis Swart, Gerit Corneliss, Steven Corneliss, Peeter Corneliss, Willem Corneliss ende Thonis Cornelis Swart. Allen kijnderen ende erffgenamen van Cornelis Stevenss Swart haeren vader zaliger geassistert met schouteth ende heemraden hier ondergestelt als oppervoochden ende van rechts wegen voogden over d’onmondige, geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 243r

Smaeldeelinge tusschen de kijnderen ende (ende) erffgenamen van Cornelis Stevenss voorss ende Adriaenken Franss van allen de erffgoederen de voornoemde kijnderen bij haeren vader zaliger achtergelaten ende metter doot ontruijmt ende bij haer hier voren tusschen Adriaenken Franss hare moeder bij blinde lotinge ende deelinge affgedeelt. Alhier voor recht aengebrocht desen xiije jannuarij 1649

Item inden eersten soo is Anthonis Wouterss als man ende voocht van Anneken Corneliss Swartendr ende Frans Corneliss Swart tsamen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo is Gherit Corneliss Swart geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo sijn Steven Corneliss, Peeter Corneliss, Anthonis Corneliss ende Willem Corneliss geassistert donmondigen met schout ende heemraden als oppervoochden ende van rechts wegen voogden over d’onmondige, geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 244r

Accoort Hendrick Adries Keijsers met voocht ende toesiender sijne vrouwe voorkijnderen

Op huijden desen xxxe jannuarij 1649 soo compareerden voor ons Wouter Janss schout Dorps Waspick Damiaen Joosten ende Huijbert Corneliss beijde heemraden des dorps Waspick voorss deersame Hendrick Andriessen Keijsers als getrout hebbende Maria Stoffel Peeterss van Ghilse weduwe was van Mathijs Michielss ter eenre ende Anthonis Michielss Otgens inder qualite als voocht ende Heijnrick Stoffelen van Ghilse als toesiender over de vijff kijndeen van Mathijs Michielss verweckt maeijken Stoffelss voorss ter presentie ende int bijwesen van Dirck Thijs, Jan Thijs ende Michiel Thijs ter andere sijde.

Fol. 244v

Staet ende inventaris gemaeckt bijden voocht ende toesiender ende overgelevert bij Wilmken Adriaenss Scheppen weduwe van Jan Adriaenss Cuijper zaliger van alle de goederen soo roerende als onroerende, huijsraet ende alle uutgaende schulden ende incomende penningen soo als volgt:

Fol 246v

Aenneminge Wilmken Aertss Scheppen haere onmondige weeskijnderen verweckt bij Jan Adriaenss Cuijper.

Op huijden desen xe  jannuarij 1650 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick deersame Willemken Aertsen Scheppen weduwe van Jan Adriaenss Cuijper ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen hare acht onmondige weeskijnderen verweckt bij Jan Adriaenss Cuijper voorss ende dat van Michiel Adriaenss als oom ende gerechte bestorven bloetvocht met Mels Aertss Schep als toesiender ter presentie ende int bijwesen van Aert Adriaenss.

Fol. 247r

Staet ende inventaris aengebrocht bij Anthonis Wouterss weduwenaer van Anneken Corneliss Swart zaliger vande goederen die sij tsamen in houwelijcken staet hebben beseten.

Fol. 248r

Aenneminge voor Anthonis Wouterss sijne weeskijnderen verweckt bij Anneken Corneliss Stevens sijne overleden huijsvrouwe

Op huijden desen xjxe jannuarij 1650 compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick deersame Anthonis Wouterss weduwenaer van zaliger Anneken Corneliss Swart sijne overlede huijsvrouwe geassistert met Wouter Janssen, schout, sijnen vader ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijne twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Annken Corneliss voorss ende dat van Frans Corneliss Swart als gerechte bestorven bloetvocht ende Peeter Wouterss als oom ende toesiender met Adriaenken Franssen als grootmoeder der voorss kijnderen.

Fol.249r

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de erffgenamen van Jacopsken Laureijssen in haren leven gewoont hebbende alhier onder de jurijcxdicutie van Waspick van allen goederen bij haer achtergelaten soo ende gelijck als de selve bij haren erffgenamen geërffdeelt sijn. Alhier voor recht aengebrocht desen ve april 1650.

Item inden eersten soo is Melis Handricxs als man ende voocht van Ghrietken Janssen sijne huijsvrouwe geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens soo is Dingeman Janssen bedelt op

Item hier tegens soo is Cornelis Janssen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 249v

Staet ende inventaris van allen de ghoederen, haeff ende imboel, proffijtelijcke ende onproffijtelijcke penningen bij Wouter Woutersse ende Eerken Willemss tsamen staende houlijck beseten. Alhier voor recht aengebrocht desen lesten april 1650 bij Wouter Wouterss weduwenaer van Eerken Willemss ende ten overstaen Daem Joosten ende Jan Corneliss, heemraden.

Fol. 251r

Copije van testament van Wouter Wouterss ende Eerken Willemss.

Inden namen ons heeren amen bijden inhouden van desen tegenwoordichen openbaren instrumente sij cont ende kennelijck eenen iegelijcken dat inde jaere desselffs ons heeren duijsent ses hondert ende eenendertich opten xxve dach der maent februarij gecompareerde voor mij Laurens vanden Kieboom openbaer notarijs bijden hove van Hollant geadmitteert binnen den stede G’bergh residerende ende den getuijgen naergenoemt de eersamen Wouter Wouterss ende de eersamen Eerken Willemssdr wettige houlijcxse luijden woonende tot Waspick inde Langstraet mij notaris wel bekent. Beijde cloeck ende gesont van lichaem gaende ende staende haer vijff sinnen, verstant ende memorie even al wel machtich ende gebruijckende soo ofte opentlijck bleke. De welcke aenmerckende die broosheijt der menschelijcker natueren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure der selver willende daeromme de onsekerheijt vandien voorcomen ende van hennen goederen disponeeren ter wijlen godt de heere hen luijden hare verstant ende kennisse laet gebruijcken. Hebben over sulcx uut hennen vrijen eijgen wille onbedwongen ende onverleijt van iemanden soo sij verclaeren, gemaeckt, gheordonneert ende gesloten, maeken, ordonneren ende sluijten mits desen het testament ende wuijterste wille inden voegen en manieren hier naer volgende. Inden eersten soo bevelen sij testateurs beijde hennen sielen nu ende soo wanneer die selfve uut dese hennen sterffelijcke lichaemen scheijden sullen den genade ende bermherticheijt godt almachtich ende henne doode lichamen der eerlijcke ende christelijcke begraeffenissen. Ende comende voorts totte dispositie van henne tijtelijcke goederen heeft hij testateur voor eerst gewilt ende begeert ende gheordonneert dat aenden testatrice sijne huisvrouwe in puren ende vrijen eijgendomme sullen volgen sijn ende blijven alsulcke vier geerden lants gelegen ombedeelt in ses gheerden de tetateuren tsamen compiterende ende bijde tetsatrice te houlijck staende inne gebrocht, gelegen inden ambacht van Groot Waspick, in een stuck van sesthien gheerden, welcke voorss vier gheerden lants bijde testatrice hare kijnderen ende naercomelinghen in vrijen eijgendomme sullen worden behouden ende beseten als hen vrij eijgen goet. Ende soo de testatrice voor den testateur compt te overlijden sullen die selve vier geerden lants in vrijen eijgendomme comen ende succederen op hare voorkijnderen geprocureert bij zaliger Peeter Mathijss haeren overleden man.

Kinderen: Thonis Peeterss

Wouter Wouters was eerder getrouwt met Barbera Peeterssdr.

Fol. 252v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Wouter Wouterss weduwenaar van zaliger Eerken Willemss in haren leven tsamen gewoont hebbende alhier tot Waspick ende de voorschreven kijnderen ende erffgenamen van Eerken Willemss van allen de erffgoederen bij haer tsamen staende houlijcken beseten. Alhier voor recht aengebrocht desen lesten april 1650.

Item inden eersten soo is Wouter Wouterss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hiertegens soo sijn Huijbert Adriaenss de Bruijn als man ende voocht van Dingen Peeterss, Peeter Ghertss als man ende voocht van Ghertken Peeterss ende Maeijken Peeters geassistert met den voornoemden Huijbert Artss haeren gecoren voocht, Peeter Wouterss als toesiender vande kijnder van Anthonis Peeterss als mede speciale last ende procuratie hebbende van Anthonis Michiel Otgens inder qualite als voocht der selver kijnderen tsamen gelooth, gecavelth ende beërffdelt op

Fol. 254r

Smaeldeelinge tusschen de voorss vier kijnderen ende erffgenamen van Eerken Willemss voorss vande gheerden daer sij hier op bedeelt sijn. Alhier voor recht aengebrocht desen vje meij 1650.

Item inden eersten soo is Huijbert Adriaenss de Bruijn als man ende voocht van Dingenken Peeterss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item hier tegens soo is Peeter Ghertss als man ende voocht van Ghertruijt Peeterss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Item is Peeter Wouterss inde qualite als toesiender over de drie weeskijnderen van Anthonis Peeters mede als speciale last ende procuratie hebbende van Anthonis Michiel Otgens inder qualite als voocht over de selve weeskijnderen de selve gepasseert voor Cornelis Otgens notarijs inden Bosschen in date den 15e april 1650 voor de eene helft ende Maeijken Peeterss geassistert met Wouter Wouterss haeren schoonvader ende gerechte voocht in desen voor dander helft geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 255r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Jan Gherits ende Mels Thomas als man ende voocht van Wilmken Gherits beijde kijnderen van Gherit Janssen verweckt bij Janneken Peeter Wouterssdr zaliger van haer moederlijcke goederen. Alhier voor recht aengebrocht desen xe meij 1650.

Fol. 255v

In de kantlijn: copije uurgeven den ve dexember 1668

Scheijdinghe ende erffdeelinge tusschen Aechtken Corneliss Buijs weduwe van Cornelis Mathijss zaliger ende de kijnderen vanden voorss Cornelis Mathijss soo voor als naerkijnderen verweckt bij Henricxken Adriaen Stevenss ende Aechtken Corneliss Buijs voorschreven vande goederen hier voren beschreven ende deselve alhier voor recht aengebrocht desen xje meij 1650.

In den eersten soo is Aechtken Cornelis Buijs weduwe van Cornelis Mathijss voorss geassistert met Jacob Wouterssen Visscher haren tegenwoordichen man gheloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item hier tegens soo is Meerten Mathijs inder qualite als voocht ende Adriaen Jan Matheus ende Cornelis Jasperssen als toesienders over d’onmondighe weeskijnderen van Cornelis Mathijss voorss soo voor als naekijnderen ter presentie ende int bijwesen van Mathijs Corneliss een vande voorrss kijnderen geloot, gecavelt ende beërffdelt op

In de kantlijn: Adriaen Corneliss bekende etc 12-6-1657

Toegevoegd: De drie kijnderen van Cornelis Mathijss met namen Mathijs Corneliss, Arien Corneliss ende Jan Huijbertss als man ende voocht van Alidt Corneliss bekende etc 23-4-1652

In de kantlijn: Wij ondergeteeckende bekende etc 13-6-1682 Cornelia Visschers en Maria Visschers

Fol. 257r

Houlijcsche voorwaerde Meerten Mathijs ende Lijnken Adriaenss sijnen huijsvrouwe

Op huijden desen xvje junij xvjc vijftich soo compareerden voor ons Wouter Janssen schouteth des dorps Waspick ende Damiaen Joosten ende Hendrick Andriessen Keijsers beijde heemraden des dorps Waspick voorgeschreven deersame Meerten Mathijss lest weduwenaer van Maeijken Wijnen als tegenwoordiche bruijdegom ter eendere ende Linken Adriaenssen weduwe van Jochum Joosten Boets [= Poets] tegenwoordiche bruijt ter andere sijden.

Beijde hebben kinderen uit het eerste huwelijk.

Fol. 258v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Jan Wouter Janss ende Jan Janssen sijne soone vande erffgoederen vande voornoemde Jan Wouter Janss … tgene bij Jan Janss sijnen soone daer inne gecocht is. Alhier voor recht aengebrocht desen xvije junij 1650.

Fol. 259r

Copij

Wij Jan Janss Geerden den Jongen ende Cornelis Janssen Geerden voor ons selve als ons mede vervangende ende sterckmakende voor Dingeman Goverden onse swager ende bekende ten vollen ende allen voor onse paerten ende contingenten door handen van Jan Gertss Hoevenaer verneugt, voldaen ende betaelt te wesen.

Dirck Adriaenssen Sent ende Maeijken Dircxss, 14-12-1648

Fol. 259r

Wij Gerit Peeterss Cleermaecker inde qualite als voocht ende Jan Janss Geerden als toesiender van het onmondich weeskijnderen van Jacopsken Janss Goverden bekenne ontfangen te hebben uut handen van Jan Gertss Hoevenaer, 1-11-1650

Fol 259v

Testament Jan Adriaenssen Snijder met Janneken Peeter Janss sijne huijsvrouwe

Op huijden desen xve november xvjc vijfftich soo sijn wij Damiaen Joosten ende Jan Wouterss beijde heemraden des dorps Waspick ontboden geweest ten huijsen van Jan Adriaenssen Snijder ende Janneken Peeter Janssen sijne huijsvrouwe de welcke wij bevonden den voornoemden Jan Adriaenssen Snijder op ghaende ende staende beenen, cloeck ende gesont sijns lichaems ende Janneken Peeter Janssen sijne huijsvrouwe sieckelijcke te bedde leggende nochtans haer verstant, memorie ende vijff sinnen even al wel machtich sijnde soo dat voor onsen oogen claerlijcken scheen ende bleeck. De welcke comparanten tsamentlijcken overdenkende de broosheijt ende cranckheijt der menschelijcker nateuren ende datter niet seeckerder en is dan die doot ende niet onseeckerder dan die ure des selve. Hebben daeromme van haere tijtelijcke goederen haer bij godt almachtich op deser werelt verleent wijllen disponeren. Ter wijlen haer de heere haer verstant, memorie ende vijff sinnen laet gebruijcken. Eerstelijcken beveelt hij testateur ende sij testatrice voorsschreven beijde haere siele soo wanneer die uut hare sterffelijcke lichaemen sullen scheijden de genade godts ende hare doode lichamen een eerlijcke ende crijstelijcke begraeffenisse. Voorts comende totte dispositie van haere tijtelijcke goederen haer bij godt den heere op deser werelt verleent verclaeren sij comparanten vrij ende onbedwongen van iemanden ofte deen vanden anderen soo verclaeren te maecken ende legateren deen den anderen reciproce over ende wederoverdat den lancxstlevende van hen beijde sal blijven in het volle besidt van alle roerende en onroerende goederen etc

Fol. 260v

Staet ende inventaris vande goederen bij Peeter Anthoniss zaliger ende Huijbertken Adriaen Conincx sijne huijsvrouwe tsamen staende houlijck beseten. Alhier voor recht aengebrocht desen xxvje november 1650.

Fol. 261r

Aenneminge Huijbertken Adriaens Conincx hare vijff kijnderen

Op huijden desen xxiiije november xvjc vijfftich soo compareerden voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick deersame Huijbertken Adriaen Conincx weduwe van zaliger Peeter Anthonissen geassistert met Jan Adriaenssen Binck haeren tegenwoordiche man ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen haere vijff kijnderen verweckt bij Peeter Anthonissen voorss ende dat van Huijbert Anthonissen als gerechte bestorven bloetvocht ende Adriaen Adriaenss Conincx als toesiender der voorss kijnderen ter presentie ende int bijwesen van Henrick Hermanssen als man ende voocht van Chiliken Peeterss oudsten dochter.

In de kantlijn: Jan Peeterss ter presentie ende int bijwesen van Huijbert Thonis ende met Adriaen Conincxs sijne oome bekende etc 15-5-1658

In de kantlijn: Hendrick Hermanss als man ende voocht van Chiliken Peeterssdr bekende etc 29-10-1658

In de kantlijn: Peeter Janss als man ende voocht van Mariken Peeterss ende Anthonis Peeterss bekenne etc 15-12-1655

In de kantlijn: Neelken Peeterss ter presentie ende int bijwesen haeren oomen bekende etc 15-12-1658

In de kantlijn: Peeterken Peeterss huijsvrouwe van Gerrit Philipssen, corpirael, ter presentie ende int bijwesen van Cornelis Swarten, president schepen binnen der stede G’bergh met procuratie van Gerrit bekende etc 10-10-1668 ???

Fol. 261v

Staet ende inventaris vande goederen bij Huijbert Handricxs ende Neelken Jacopss tsamen staende houlijck bijden anderen beseten ende bijde voorss Neelken Jacopss metter doot ontruijmt ende achtergelaten. Alhier voor recht aengebrocht desen xxviije november 1650.

Fol. 262r

Aenneminge Huijbert Handricxss sijne drie kinderen verweckt bij Nelken Jacopss sijne overleden huijsvrouwe

Op huijden desen je desember 1650 compareerden Huijbert Handricxss weduwenaer van Neelken Jacopss zaliger ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen aengenomen sijne drie onmondige weeskijnderen verweckt bij Nelken Jacopss voorss ende dat van Peeter Jacopss als gerechte bestorven bloetvocht ende Jochum Handricxss als toesiender der voorss kijnderen.

Fol. 262v

Wilceur Adriaen Aertss van Raemsdonck, Anneken Anthoniss ???

Fol. 263r

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen Hendrick Gheldens inder qualite als voocht ende Claes Anthoniss van het vierdepaert inde stede … de voorss Wilmken Geldens toebehoorende metten anderen gescheijden ende gedeelt ten overstaen van schouteth ende heemraden ende alhier voor recht aengebrocht desen iije jannuarij 1651

Fol. 264r

Op huijden desen 24e februarij anno 1651 compareerden voor mijn Wouter Janssen schout ende Damiaen Joosten ende Jan Wouterssen heemraden tot Waspick Adriaenken Franss naergelaten weduwe wijlen Cornelis Stevenssen Swart geassisteert met Adriaen Janssen de Ruijter haren gecoren voocht in dese ter eenre ende Frans Corneliss Swart soo voor hem selven als mede als voocht van sijne twee onmondige broeders bij namen Anthonij ende Willem Cornelissen, Geridt Cornelissen Swart, Peeter Cornelissen, Steven Cornelissen Swart ende Anthonis Wouterss als getrout geweest sijnde met Anneken Cornelissen Swart zaliger. Alle kijnderen vande voorss Adriaenken Franssen verweckt bij Cornelis Stevenssen Swart zaliger voorss ter anderen sijde.

Fol. 264v

Scheijdinge ende erffdelinge tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Maeijken Janss weduwe van zaliger Hans Thonissen van Hasselt vande ghoederen bij haer achtergelaten ende metter doot ontruijmt. Alhier voor recht aengebrocht desen xxve april 1651

Item inden eersten soo is Coenraet Janss Smidt geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item is Anthonis Janss geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Hij moet de andere drie loten f 325 uit reijcken.

Item hiertegens soo is Jan Adriaenss soo voor hem selven als mede uut der namen ende van wegens Thonis Corneliss sijnen halven broeder tsamen kijnderen van Maeijken Janss geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Item hier tegens soo is Bastiaen Huijbertss Cleermaker als man ende voocht van Janneken Janss, Maeijken Janss ende Theunken Janss daer voren dat Bastiaen Huijbertsen hem mede was sterckmakende ende Coenraet Janss Smidt als voocht vande drie onmondige weeskijnderen van Jan Janss …met namen Jan, Adriaen ende Cornelis Janss tsamen geloot, gecavelt ende beërffdeelt op

Dit lot met f 100 uitreijcken

Toegevoegd: Jan Adriaenss bekende etc 19-3-1654

Toegevoegd: Jan Adriaensen Baes bekende voor mijn secretaris ontfangen te hebben door handen Peter Janss als getrout hebbende Aeltje Teun?iss van Hasselt etc 25-1-1678

Fol. 265v

Accoort van affscheijt Maeijken Thoniss ende haere vrinden ende erffggenamen

Op huiden dese ve meij xvjc een ende vijfftich soo compareerde voor ons schout ende heemraden des dorps Waspick hier ondergeschreven deersame Adriaen Aertss Sangen woonende tot G’bergh halven broeder van Cornelis Aertss, Michiel Pieterss Blanckers woonende tot Bergen opten Soom als man end voocht van B… Adriaenss, Abraham Jacopss, Willem Meusen als man ende voocht van Maeijken Jacops, Johannis Ghieliss surghijn tot Bodegraven als man ende voocht van Aelken Jacops ende Jan Jacops tsamen als erffgenamen van Cornelis Aertss ter eenre ende Maeijken Thoniss weduwe vanden voorschreven Cornelis Aertss geassisteert met Adriaen Aerts Suermont haren oom ende voocht in desen.

Fol. 266r

Accoort van erffdelinge tusschen Abraham Jacopss ende sijne susters ende broeders tsamen kijnderen van Jacop Janss

Op huijden desen ve meij xvjc een ende vijfftich soo sijn metten anderen minnelijcken eendrachtelijcken ende in allen vrintschappen metten anderen overcomen ende ghepaert … deersamen Abraham Jacopss, Willem Meusen Bodt… als man ende voocht van Maeijken Jacopss rest slecht te lezen voor namen zie folio 265v

Toegevoegd:Johannis Ghieliss surghijn tot Bodegraven als man ende voocht van Aelken Jacopss bekende voor mijn soo bij tleven van Abraham Jacopss ende alnu door handen van Janneken Cleijsen sijne weduwe voor sijn paert vant uutreijcken dese deelinge ten vollen ende alle betaelt te sijn. Toirconden desen geteeckent desen xje junij 1653

Jacop vande Sande als man ende voocht van Maeijken Jacopss ende Jan Jacopss bekende bij hare quitantie in date den xve meij 1653 mijn gebleken door handen van Janneken Cleijsen weduwe van Abraham Jacopss voor haer twee derdepaerten vant uutreijcken dese deelinge ten voolen ende alle betaelt te sijn. Actum desen xje junij 1653

Fol. 267r

Aenneminge van Willem Peeterss sijne onmondich weesklijnt verweckt bij Heijlken Jochum Joosten Poets

Op huijden desen xxiije jannuarij 1652 compareerden Wilm Peeterss weduwenaer Heijlken Jochum Joosten Poets zaliger ende heeft rechtelijcken voor recht aengenomen sijn onmondich weeskijnt verweckt bij Heijlken Jochumss voorss ende dat van Joost Jochums Poets als oom ende gerechte bestorven bloetvocht geassisteert met Catelijn Adriaenss als grootmoeder vant voorss weeskijnt.

Los vel 1

Kopie folio 264r

Los vel 2-3

Kopie folio 267r

Los vel 4

Wij Dingeman Gheerden als man ende voocht van Adriaenken Janssen Gheerden, Jan Janss Gheerden ende Cornelis Janssen Gheerden tsamen geswagers ende gebroeders inder qualite als erffgenamen van het onmondich weeskijnt van Jacopsken Janssen verweckt bij Adriaen Peeterssen Dolck verclerden ende bekende door handen van Gherit Peetersen Cleermaecker als gewesene voocht over het onmondiche weeskijnt voorss als dat bij hem aen ons voor alles satisfactie bewijs, rekeninge ende relique gedaen is etc.

Los vel 5-6

Kopie folio 157r

Los vel 7-8 Hoort bij huwelijkse voorwaarden folio 72r

Op huijden desen xx?ije  mert 1631 compareerden … ende transporteerden rechtelijcke over mits desen Cornelis Corneliss den Ruijmer woonende tot Geertruijdenberch in … … inden wetten waterbrief van Adriaen Jan Matheussen in desen den xiije … 1627 gepasseert voor schout ende gerechten van Waspick te ontfangen ende … … de somme van ses hondert rijns£ te betaelen etc

Cornelis verclaert op 6-4-1637 dat Adriaen Mateusen de wilceur geheel voldaen heeft.

Los vel 9

Op huiijden desen xxvje julij een ende vijfftich soo compareerden Jan Gherits Hoevener woonende alhier tot Waspick ende heeft gelooft ende verwilceurt schuldich te sijn ende te betaelen Jan Peeter Conincxs als getrout hebbende Lijnken Thomas weduwe was van Jan Embrechtss Groenendael eens de somme van vier hondert negenentsventich gulden seventhien stuijvers.

Los vel 11-10

Kopie folio 249v

Los vel 12

Lijst met goederen

Los vel 13

Quitantie van Gherit Philipss, zie folio 261r

Los vel 14

Waerborgh van Cornelis …, president schepen G’bergh en Jan Arienssen Binck tbv Peeter Wouterssen, schout van Hendrik Luijten Ambacht ivm betaling van f 100 aan Gerit Philips, zie folio 261r

Los vel 15-17

Kopie folio 41r