Selecteer een pagina

Archief van het Kapittel en de Proven van Heusden

nr. 20

Gecomen is mr Henrick Potters Gerits, priester en canoniek tot Heusden ende Jan Doom Henricx als rentmr des capittels binnen Heusden. Een huis met hofstadt steende binnen Huesden indie Smitstrait Jan die Baecker Cornelis en noortwairt Willem Claes soons erfgen. erve suytw. streckende voir vander straiten totter after straiten toe. 1 febr. 1543

nr. 37

Dat Ermgairt Jan Mathijssoons dochter van Herpt met haar momber als Antonis van Heynsberch verteech op ½ mergen land inden banne van Hedichuysen after die beemden Roelof Vrancken erfgen erve suytw. des Heiligegeests erve van Herpt noortw. streckkende vandes heiligegeests erve van Hedichuysen totten jongen Peter Huben erve noch op 5 hopt land inden selven banne die Steegs aan deen sijde noordw. Heilwich Jan Huben wijf was suytw, streckende van Rembout Henricx zoons erve enz tbv des capittels binnen Huesden deen derde deel, tot behoeff  des gasthuijs binnen Huesden dat andere derdendeel ende tot behoef onser liever vrouwe gilde binnen Huesden dat leste  derdendeel. Het capittel is gehouden ten euwigen dage jairlicx een memorie is gewoenlijck is voordie sielen van Heer Mathijs Jan Mathyszoon priester, Jan zijn zoon ende Ermgairt voorschr. enz. die broeders van onser liever vrouwe oick gehouden sullen  zijn ten ewigen dagen te doen een memorie jairlicx voer den selven heer Mathijs ende Ermgaert sijn susGter voirschr. 1 febr. 1518.

nr. 69

Uiterste wille gezien van Jan Lub Dircx vander datum 22 april 1517 onder signatuur van Meester Mertten oeswijns notaris publiek enz. begeert en maakt hij den capittel van Huesden ende der broederschap van onser Liever Vrouwen in de voorschr. kerk van Heusden elck thien stuvers jaarlix voor sijn ende Geertrudt sijnder huysvrouwen beyder … memorie welcken Rijnschgulden zal jaerl. vuytgaan vuyt zekere erffeisse des voorschr. Jannen toebehorende te weten 1½   mergen lants liggende op Heesbrucken enz. enz. Gegeven 20 december 1541

Alsvoor

Gecomp. sijn Ghijsbert Henricx ende Aert Jans Ketelair en hebben onder eede verklaard dat deze bepaling van 1½  morgen lant begrepen inden brief die met  desen doirstecken is toe plach te behoeve Jan Luyb Dircx en in deser mannen hier na volgende dat den enen mergen lants van den anderhalven mergen lants ?. oorschr. gelegen is inden banne van Heesbeen op Toefbraicken enz. 19 oktober 1543

nr.92

Godert Didderick Luben soon en Willem Hessele soen scepen in Huesden dd. 14 april 1380. Dit charter is gehecht aan het hierna volgende charter dd. 1 febr. 1541. Het zegel van G.D.Lubenzn. bestaat uit een zesspakig wiel met daaronder drie staande blokjes, geplaatst aan weerszijden in de schildvoet met daartussen  een iets hoger geplaatst blokje. Het zegel van W. Hessele bestaat uit drie Andrieskruisjes geplaatst 2 en 1.(Dit allee zeer duidelijk)

alsvoor

Dat Melis Ywens zoon voor hemselven mede als voocht van de onmond. kinderen van Goossen Ywen Melis zijn broer. Daniel Artszn. man van Janna dochter des voorschr. Ywens, Dirck Lambers als vader van de onmond. kinderen bij hem verweat aen Anna Ywensdr. mede deselve Melis als voocht van den selven onmondigen kinderen vertegen op 43 scelling 1 febr.1541

Nr. 92

Wij Willem Jacops zoon van Kuyk ende Peter Godertszoontugen scepen in tuigen onder onse zegele dat  Melis Ywen zoon voir hem selven mede als voocht vanden onmond. kinderen van Goessen Ywen Melis zn zijns broeders. Daniel Airntszoon als man ende momber Janna sijn wijfs dochter des voirs Ywens, Dirck Lamberts als vader vanden onmondigen kynderen verwect aen Anna Ywens dochter. mede de selve Melis als voicht vanden onmond, kynderen vertegen op drieendevertich scilling siaers eenen goeden grooten coninck tornoisen gerekent voir sestien penning of gott payment dair jegens erffelyck ende j alle jair gelden op alre heiligen dach die gelegen zijn  op een hofstadt een ende twintich voet ende een halve voet liggende tot Huesden tegens sgaisthuys erve over tussen Airnt Boom ende Heyman Ghybessens zoons  erfgenname welcken erftyns by successien  gecomen is van Airt Boom ende  Heyman Pouwels Scheijssenssoon dair die moeder af was Mechtelt Bertouts dochter vanden Dijck ende oude moeder was Heyman Heymans dochter van He-dichuysen die desen voirs thyns voirt opgedraigen hebben tot behoef Janne Laurenszoons ende voert bij Janne Laurensz. opgedraigen Melis Dircx ende nae zijn doot genomen aen Ywijn Melis Dircx ende op Gertrudt des selve Melis dochter als die brieven dair af sijnde dat breder begrijpende Ende op alle brieven ende voirwairde als dair af sijn tot behoef meester  Henrick Fabri. deken des capittels van Sinte Catherijnen binnen Huesden, als tot behoef des selve capittels enz. enz. met voirwairden dat die canonicken des capittels voirs gehouden sijn ten ewigen daigen te doen een memotie voir die ziele van Gertrudt Melis Dircx zoons dochter die huysvrou van Jans van Wijck Robbert Jacop Hugens zoons ende alle jair ten daige hairs jairgetijdts gelijckerwijs als van hairen vader gehouden wordt bijden selven canonicken Oick sullen die voirs personen erfgen. van Ywen Melissen desen voirs. erftijns mogen lossen ende quyten tot alre tyt elcken penninck voirs, met achtien der selver ende die penningen altijt weder enz 

welcken jairlicxen thijns desen erfgenamen voirgen. aengecomen is bij doode Gertrudt voirs. die wijf was Jan van Wijck Robbert Jacob Hugen zoons zn. Mede …  hebben wij gesien eenen scepen brief van de datum 1489, 17 decembro dir inne Robbert Fane (of Fave) ende Heyman Pauwels Scheynen zoon dair die moeder af was Mechtelt Bertouts dochtervwanden Dijck ende oude moeder was Heyman Heymans dochter van Hedichuyeen vertegen hebben op desen voirs. jairlijcxen thijns tot behoef Jan Lauerens zoon enz. Noch is ons schepenen voirs. kundich dat wij gesien hebben eenen scepenen brief dair den voire brief gestecken vander datum 1490 opten 12 dach in februario dair inne Jan Lauerens zn. vertegen heeft tot behoef Melis Dircxzoons ende doir den selven brief was noch eenen anderen scepenen brief doirstecken die gemaict was int jair ons heeren 1493 opten 23 dach in januari dair inne Ywen Melis Dircx zn. vertegen heeft opten selven briefnen tot behoef Jan van Wijok Robbert Jacob Hugenszoone zn. enz. enz. Gegeven int jair one Heeren 1541, opten iersten dach februario

nr. 94

Willem Gerit Jans zoonszoon geloofde Hugo Spierinck van Veen drie gouden karolus Guldens tot twintich gevalueerde stuvers enz. erftijns erffel en alle jaer uit een huis met hoffstadt staende binnen Huesden indie Smeetstraet Jan die Hoefsmits erve noortwairt Ywen Hacken zoons erfgenamen erve zuytwairts streckende voir vander Smeetsetraiten tot Adriaen van Ordts erve toe ende noch op 8 hont land te Hedichuysen in Essche enz. Aert Cornelis zoons erve oistwairt Henrisk Ghijsberts zoons erve westwairt streckkende van Marie wed. Wouter Peterssoons erve totter ouder Masen toe. 9 dec.1536

nr. 96

Dat Merten Wouterssoon van Berlecom die Backer geloofden. Het huis lag opten Damme ontrent die Vismerct en nog een huis aen die Vismerct. Belendingen: van het ene huis waren: Airt Dirck Wagenbatris ? erfgen. noortw. ende Joris Mertens vanden Grave erven gelegen zuytwairt streckende voir van den voors. Damme achter totter stadts speyen toe ende noch een huys staende aen die Vismerct die zelve Vismerct binnen Huesden gelegen oistwairt ende kirt Jans zn. Ketelairs erfgen. huysinge westwaert streckende voir vander stadt straet achter tot Jan Zebrechts huys toe. Aan dit charter hangt het zegel van (o.m.) Dirck Loeff Henricx. Het zegel bestaat uit een schild waarin een schuin geplaatst balkje, waarop aan elke zijde 4 kanteeltjes, beurtelings geplaatst. Het balkje geplaatst van heraldisch rechts naar heraldisch links ()beneden().(18-8-1548)

nr. 104

Dat Jan Franenz. als man van Adriana zijn vrouw Claes Pauwelszn. dochter Geertrudt Claes Pauwelezoons dochter weduwe Willem Adriaenszoons ende Jan Adriaenzoon als voocht van den onmondigen kynderen aftergelaten bij den selven Willem, Dirck Claes Pauwels ende Pauwels Claes Pauwelsz. mede Henrick Hugensoon als man Luytgairt zijns wijfs des selve Claes dochter, vertegen op een stuck lants inden banne van Hedichusen geheeten den Beecken Gheer Sinta Katherijne Altaers lant tot Hedichuysen zuytwaert Aelbert Henricxzoon Henrick Hugen, Pauwels Claessoon ende des heren erven van Bern noortwaert streckkende van Hugo Franen erve tottes Heilige Geest erve van Herpt toe enz. tot behoef Jan Claes Pauwels zoons en Aert Dircx zoons enz; Voorder verteegen die selve personen op een hont lants gelegen inden selven banne benevens die Crom loecken zuytw.,der armer mannen lant vanden Outhuesdenschen dijck noortw. streckkende van Roeloff Vrancken erfgen. erve tottes Heiligegeest erve toe van Herpt, enz. tot behoef Jan Claes Pauwels zn. ende Airt Dircxen voorschr. 11 juli 1532.

nr. 138

Twee mergen land metter timmeringen der op steende gelegen inden banne van Hedichuysen, aendie Haerstege. Henrick Robbenzoons erve oistwairt streckkende vander straeten tot Jan van Oirts erve 28 april 153

nr. 167

Huis met hofstat binnen Heusden aen die Smeetstraet Staes Everits soon aan deen zijde en die erfgen. van Claes Spierinck die bastaert aen dander zijde streckende vander Smeedtstraeten totter stadt after ten toe. 18 febr. 1535.

Oorkonden van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant (Catalogus van het jaar 1900).

Charter no 306

Dat mr Mr. Frans Spierinck van Aelborch ende Aert Spierinck van Aelborch vertegen op twee rilnsgulden enz. erfcijns die gelegen zijn op een mergen land te Hedichuysen b xten ? ham Jan Heynen zoon aan deen sijde, Vranck Wouters zoons erfgen. erve ende Rob Jacob Hugens zoons erve aan dander zijde, streckende van mijns heeren erve van Beern tot Vranck Wouters zns erfgen. erve tot op een geseet met timmeringe daar op staande in den selven banne mijns heeren erve van Beern aan deen zijde ende (den dijck ?)roy dander zijde streckende van der straiten tot Hannairts erve van Wijck tot noch op drie gouden karolus guldens enz. geldende op twee mergen te Hedichuijsen geheten Beecken gheer Huych Franen  zoons erve oistw. ende die heiligegeest erve van Herpt westw. strekkende van Sinte Katherijnen altaar ende … tot Aelbert Henricx zoons erve noch op 2 mergen lants inden zelven banne inden Zeggelair Symon Lickerpas ? erve oostrw ende Adriaan Jans zoons westw. streckkende van Huygh Jans zoons erfgen. erve tot Jan Adriaen zoons erve tot Ende op alle enz ….. :tot behoeft mr. Henrick Fabry, deken des capittels, binnen Heugden tottes zelffs convents behoeff enz enz.12 juni 1537. Aan dit charter hangt een sche[enzegel

notaris L.W. van Beusekom te ‘sHertogenbosch.

N 3158

Fol 403

Uit kracht speciaal verleende authorisatie van den edelen rade en Leenhove van Brabant en Lande van Overmase wesende van 10 juli 1760 publiek verkopen voor meestbiedende landerijen onder het graaffschap van Boukhoven als heerlijkheid van Engelen, toebehorende Mechteld van Hulst, wed wijlen Johan Waltherus Hack gekomen uijt den boedel van wijlen haare grootouders Gijsbert van Engelen en Cornelia van Heeswijk, in leven gewoond hebbende tot Helvoirt: een stuk hooy of weijland groot omtrent 2 mergen lants in een meerderen camp van 4 morgen genaamd den Boovendoorn; dit stuk was leenroerig aan den Ed. Leenhove van het vorstendom Gelre en graaffschap Zutphen. Het laatst verheven door gemelte Mechteld van Hulst, thans wed, van Johan Woltherus Hack. 8 september 1760

Gemeente archief van Heusden

Letter BI ,nr.115

Heemraden op den Hoogen Maasdijk over stad en lande van Heusden op 16 october 1593.

Heusden: 

Dirckk Hamel Dircxen doude out 70 jaren

Jan Jan Gielissen out 66 jaren

Adriaen Waelwijnssen out 60 jaren

Rutgert Beeleerts out 49 jaren

Lambert Huijbertsen van der Plas out 66 jaren

Wijck:

Joncker Jacop Spiering van Wel 50 jaren

Vlijmen:

Adriaen Anthoenissen Verhey 45 jaren

Anthoenis Janssen Kievit 50 jaren

Anthonis Lambertssen Horn 60 jaren

Hedichuijsen: 

Jan Lambertssen van de Leur 42 jaren

Herpt: 

Robbert Peterssen van de Griendt schout aldaar out 56 jaren

Genderen:

Jan Doudijnsoen schout out 70 jaren

Aelborch:  Jan Geritssen schout aldaar 57 jaren

Veen:

Jan van Rijswijck oudt 56 jaren

Schout en Binnenbans Heemraet tot Heesbeen: 

Vijver Franssen oudt 52 jaeren

Gijsmaer Joosten 51 jaren.