Selecteer een pagina

Getranscribeerd door B.J. Koolstra

Van 13 januari 1656 tot 11 december 1664

Folio 1r
Maeijken Henricx de Wael, weduwe wijlen Adriaen Jansen Hulst en nu getrouwd
met Henricx Cornelis Henricx Bliecq bevestigt de verkoop door haar eerste man, inclusief de beta-ling, aan Willem Dirck Coppen (in ‘s Gravenmoer) 60 roeden vuijt gedolven moergrond op Cleijn Dongen. 13 januari 1656.

Folio 1v
Dezelfde personen hebben ook gemangeld en dat wordt nu ook vastgelegd. Zie voor het geslacht Hulst overzicht pag.38 Ook 13 januari 1656

Folio 1v
Lijntje Dirck Coppen, vrouw van Jan Adriaensen Hamel, schipper, met haar broers Willem en Wou-ter (allen in ‘s Gravenmoer) hebben verkocht aan Peeter Jansen Vrolijck 3/4 paert van omtrent 60 roeden vuijtgedolven moergronden, gelegen over de Vaert en gekocht van Adriaen Jansen Hulst (zie vorige stuk) Ook 13 januari 1656

Folio 2r
Iken Meeus Doomen met haar man Peeter Jan Potjens verkopen aan Adriaen Wilbort Cleijs 3/5 deel van een stede met huis, halve schuur etc. tussen Santstraet en Moerstraet. De andere 2/5 deel is van Sijke Jan Kannekens.
Ook wordt nog verkocht een stuk grond, groot 2 loop en 30 roeden op het Eijnt en ook nog een stuk dries en een stuk wei.
Zie voor het familieverband Or, 104 folio 30 – 35. Ike Meeus Doomen is kennelijk een dochter van de daar genoemde nummer 5. Of zij behoort tot de voor- of de nakinderen wordt hier niet duidelijk.

Folio 2v
Anneke Adriaen Stevens de Molenaar (geboren in ‘s Gravenmoer als dochter van Adriaen Stevens en diens tweede vrouw Margriet Lambrecht Adriaensen) was weduwe, eerst van Jan Jan Meijer en daarna van Jan Adriaen Aerden
Zie hiervoor RA 104 folio 170 e.v.
Nu verkoopt zij aan haar zoon Peeter Jan Meijer 5 loop saij en weijlant op Cleijn Dongen. Ook nog 4 loop weijen op Cleijn Dongen met het recht van wegen en stegen. Gevest op 26 januari 1656.

Folio 3r
Anthonis Raes Willems, reeds overleden, en zijn vrouw Adriaentje Adriaen
Wilborts Van Son hadden de volgende kinderen. Zie begraven op 10 3.1654

 1. Raes Anthonis Raesen
 2. Sijke Anthonis Raesen getrouwd met Cornelis Jan Pauwels
 3. Cathalijn
 4. Anthonis
 5. Peter Deze 5 onder voogdij van Embrecht Raes Willems
 6. Marij en Wilbort Rijck Wilborts
 7. Claes
  Zij verkopen grond aan JAN JANSEN van AAL op 3.2.1656
  Geen houvast in het doopregister

Folio 3v
COMMER JAN MATHIJSEN heeft verkocht aan PEETER ADRIAEN BROEDERS 2 loop saij en weijlant in de HAM. Te vrijen commerloos, wegen en stegen soo dat behoort. Gevest op 5.2.1656 Koper en verkoper worden samen genoemd in Hoofdgeldboek 1650 folio 9.

Folio 4r
JAN ADRIAEN ANSEMS heeft verkocht aan LAUREIJS JAN MEEUSEN (HGB 1660 – 9)
een stede met huijs, erf en hoff gelegen in de HAM. JAN ADRIAEN ANSEMS had dit verkregen door koop van PEETER ANTHONIS MATHIJSEN. Gevest op 5.2.1656.
Zie voor het geslacht ANSEMS GTMWB jaargang 11. Deze AMSEMS woonde blijkens Ora Don-gen 104 folio 87 in Oosterhout.

Folio 4v
JAN ADRIAEN van HEIJST en FLORIS PELS woorden het eens over hot verleggen van een heg en een sloot. De betaling wordt geregeld. Ook op 5.2.1656.

Folio 5v
ANTHONIS WILLEM PEETERS en zijn zuster LIJNTJE WILLEM PEETERS, die getrouwd is met PEETER JAN STEVENS hebben verkocht aan MICHIEL JAN PEETER MATHIJSEN
het gerechte 1/6 paert van een stede, huijsinge, koije, hoff, bogaert en erf gelegen in de Ham. Hij krijgt voor deze koop toestemming van zijn vrouw LIJNTJE ADRIAEN ANTHONIS de GRAUW. Er wordt tevens bepaald dat “in het scheijden van bedde dit bezit zal toevallen aan zijn nakomelingen, omdat hij ook het geld voor deze koop op tafel heeft gelegd”
Gevest op 20.3.1656. Zie voor verband Ora 104 folio 17 en 70.

Folio 6r
MAEIJKEN PEETER JAN LEMMEN, vrouw van PEETER JAN PEETER MATHEEUSEN
heeft verkocht aan JAN PEETER JAN LEMMEN, haar vader en aan PEETER JAN PEETER JAN LEMMEN, haar broer, elk de helft van 1/4 deal in een stede net huis, schuur en hof, die zij gemeen en onverdeeld hebben, gelegen op het Eijnt.Zie HGB 1660-19 Gevest op 21.3.1656

Folio 6v
JAN PEETER JAN LEMMEN (uit het vorige stuk) heeft verkocht aan zijn zoon JAN JAN PEETER JAN LEMMEN 3 loop saijlants gelegen in de Santstraet. Een half quartier rogge voor de custerije. 21. 3.1656. Zie HGB 1660-19

Folio 7r
LIJNTJE CORNELIS STOFFELS weduwe wijlen ADRIAEN ADRIAEN MOLENSCHOT
heeft verkocht aan CORNELIS JACOB WILLEMS 1/6 deal van 6 loop vuijtgedolven moergronden op Cleijn Dongen tussen Rijoel en Vaert. Ook nog 1/6 deal van een ander perceel. Zonder lasten. Gevest op 25.3.1656.
Vraag: Is de naam van daze weduwe onjuist en zou moeten zijn LIJNTJE JAN ADRIAENSEN BLOCK ? of gaat het hier om de moeder van de ‘s Gravenmoerse molenaar ?

Folio 7v
Deling tussen CORNELIA PEETER PEETER van GILSE, weduwe van DINGMAN JOOST ADRI-AENSEN en nu getrouwd met STOFFEL ADRIAEN MEULENSCHOT, ter eenre
en haar kinderen ter andere zijde. Die kinderen zijn:
JENNEKE DINGEMAN JOOSTEN, getrouwd met PEETER CORNELIS JAN CLEIJS
MAEIJKEN DINGEMAN JOOSTEN, getrouwd met ANTHONIS QUIRIJN HESSELS
PEETER JOOSTEN, die op 14. 5.1651 in Oosterhout was getrouwd met [Maria Jacob Aerts]
NEELTJE DINGEMAN JOOSTEN, getrouwd met ADRIAEN JACOB GIJBEN.
HUIJBERTA DINGEMAN JOOSTEN, getrouwd met PEETER ANDRIES HUIJBRECHTS
( van dit echtpaar wel 3 dopen, maar niet gevonden in de belasting lijsten)
LIJNTJE DINGEMAN JOOSTEN , in het kraambed, getrouwd met HUIJBRECHT JACOB AER-DEN ( broer van de vrouw van PEETER DINGEMAN JOOSTEN) Wonen in Oosterhout.
JOSIJNTJE DINGEMAN JOOSTEN en JAN HUIJBERT WILLEMS, haar man.
Zie voor dit geslacht mijn Overzicht op blx. 26.
De nakomelingen van PEETER hebben later de achternaam:SNELLENS.
Deze uitvoerige deling loopt tot

Folio 13
Zie verder ora 96 folio 138 en 101 folio 128.
DINGEMAN JOOST ADRIAENSEN overleed in 1632. De genoemde kinderen zijn allemaal zijn kinderen.

Folio 13
JENNEKE GEERIT ADRIAEN ANTHONISEN, geassisteerd met haar man RAES EMBRECHT RAESEN (zie Ora 104 folio 140 en HGB 1660-14) verkopen aan CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTENBERGH en diens zoon JAN CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTENBERGH 5 loop weij, gelegen op het Eijnt . Commerloos gevest op 29. 3. 1656

Folio 13v
DINGNA WILLEM JANSEN de BONT en haar man HEIJLIGER CORNELIS JAN MEEUSEN JENNEKE WILLEM JANSEN de BONT
JAN WILLEM JANSEN de BONT
ADRIAEN BASTIAEN JANSEN, weduwnaar van LESKE WILLEM JANSEN de BONT voor zijn 2 kinderen: CORNELIS en LESKE (zie Ora 104 folio191 )
PEETER WILLEM JANSEN de BONT
CORNELIS WILLEM JANSEN de BONT doop 26. 6. 1633
Zij allen verkopen gezamenlijk 1½ loop weijen aan ADRIAEN WOUTERv d. NIEUWENHUIJSEN op 29. 3. 1656
WILLEM JANSEN de BONT werd begraven op 25. 10. 1638 en zijn vrouw op 28. 3. 1652.

Folio 14r
WILLEM BASTIAEN JANSEN zie RA 104 folio 189, 191 en204) heeft verkocht aan PEETER ADRiAEN van BAVEL (HGB 1660-19) 3 loop grond tussen de Santstraet en de Moerstraet. 30. 3. 1656

Folio 14r
BASTIAEN Jan BASTIAENS (HGB 1660-19) heeft verkocht aan HUIJBERt JAN HUIJBEN de oude 1. k loopens saet saijlant gelegen op d’Eijnt (ook HGB 1660-19)
Gevest, commerloos op 30. 3. 1656

Folio 14v
Het gaat in deze uitvoerige boedelscheiding om de nalatenschap van Anthonis Adriaen Jansen (be-graven 9. 11. 1652) tussen zijn weduwe Catharina Adriaen Peeter Aerts en de kinderen.
Deze kinderen zijn alle reeds genoemd in RA 104 folio 191/192 en zijn daar alle in een bijlage zoveel mogelijk uitgewerkt.
Deze deling zal verband houden met het tweede huwelijk van de weduwe met de weduwnaar ADRIAEN BASTIAEN JANSEN (zie Ora Dongen 104 folio 191 en 105 folió 13 V) Om de schulden te kunnen betalen is er een erfhuis gehouden (folilo 22) en wat daaraan nog te kort komt zullen ze samen betalen. Gevast op 3 april 1656

Folio 23r
ENGELTJE JOCHUM JAN RUTTEN, weduwe JAN JANSEN CUIJPER verkoopt aan haar half-broer WOUTER JAN RIJCKEN 2 loop saijlant , gelegen op Cleijn Dongen
Zie voor het familieverband Ora Dongen 104 folio 49.

Folio 23r
GEERTRUIJT JAN BROEDERS, eerst weduwe van JASPER CORNELIS BUIJS en daarna
van PEETER SIJMON WILBORTS van SON verkoopt aan SIJMON PEETER SIJMON van SON (doop 4. 6. 1627)enige zoon uit haar tweede huwelijk al haer gerechtigheijt ende gedeelte dije haer is competerende in de stede , huijsinge, schuere en erf groot tijen loópen, gelegen in de Ham. De rest had hij al als enig zoon, na het overlijden van zijn vader. Moeder mag blijven wonen en wat zij mag gebruiken wordt duidelijk omschreven. De zoon moet moder hiervoor betalen f 15, 0.
Gevest op 8. 4. 1656

Folio 24v
ROMBOUT HENRICK ROMMEN heeft verkocht aan PEETER ADRIAEN HUIJBREGETS
de helft van een buijnder vuijtgedolven moergronden. Gevest op 27. 4. 1656

Folio 25r
Dezelfde ROMBOUT HENRICK ROMEN heeft met procuratie van zijn broer
CORNELIS HENRICK ROMEN, meulder tot LOON, verkocht aan JAN ADRIAEN van HEIJST dehelft van een buijnder vuijtgedolven moergronden. Commerloos gevest op27. 4.

Folio 25r
ISAACK PEETERS van LOON cedeert aan JACOB PEETERS van LOON te Werkendam
f. 78. — op grond van een obligatie d. d. 10. 2. 1656 over de koop van een swart ruijn peert , en hij hem daarom schuldig is. Actum 29. 4. 1656

Folio 25v
LIJNTJE MATHIJS ANTHONIS MATHIJSEN weduwe van HENRICK ADRIAEN STOFFELS
en tegenwoordig huisvrouw van PEETER PEETER CLUST de wagenmaker, heeft verkocht aan de Heer JOHAN GOIJVAERTS omtrent twee loop uit 1½ roe breedte uitgedolven moergrond. De verkoper heeft dit samen met een zuster en broer.
Commerloos gevest op 2. 5. 1656

Folio 26r
ISAACK PEETERS van LOON heeft met procuratie van de substituut stadhouder verkocht aan ALEXANDER van der LIT, predikant alhijer, 1/6 paert van 40 buijnders vuijtgedolven moergronden genaempt :de Wildert. Gevest op 8. 5. 1656

Folio 26v
ANTHONIS JANSEN de SMIT (VROLIJCK) heeft vercoft aan dochter MAEIJKE en zoon JAN als naerdernaerssesse loopens saet lants, gelegen op Cleijn Dongen met als lasten :wegen en stegen en laten wegen en stegen soo des behoort maar verder commerloos. Gevest op 8. 5. 1656

Folio 27r
CORNELIS JAN MELISEN en zijn vrouw CATHALIJN JAN GEERITS de ROIJ (zie Ora 104 folio 22 en de bijlage bij Ora 100. ) Zij hebben verkocht aan PEETER CORNELIS van LOON (HGB 1660-11) 6 loop. 40 roeden en 14 voet lants. gelegen in de kerckstege. Op 2. 5. 1656 is dit stuk op-gemeten. Commerloos. Wegen en stegen door het land van de verkoperaan de kercksteeg. Gevest op 10. 5. 1656

Folio 27v
CORNELIS JAN MELISEN laat vastleggen dat PEETER CORNELIS van LOON hem de eerste paij oftewel de helft, heeft betaald. Op 10. 5. 1656

Folio 21v
Compareerden voor schepenen de volgende personen:
ANDRIES JAN ADRIAEN BAVELAER.
ADRIAEN JANSEN VERMEER man van JENNEKE PEETER JANSEN BAVELAER

HENDRIXKEN CORNELIS GOIJAERDEN met haar man JAN WILLEM JANSEN
WILLEM JACOB JANSEN en zijn vrouw ADRIAENSEN CORNELIS GOIJAERTS
PEETER ADRIAEN HUIJBEN en zijn vrouw JENNEKE CORNELIS GOIJAARDEN
ANDRIES JAN ADRIAAN BAVELAER voor zijn zuster MAEIJKE JAN ADRIAEN BAVELAER in Rotterdam. Tevens voor DINGMAN DINGMAN GOIJAERTS en voor de 7 kinderen van JAN DINGMAN GOIJAERTS. Die hadden als grootmoeder DINGNA JAN ADRIAAN BA-VELAER en waren erfgenamen van vaders zijde van ADRIAEN JAN JAN BAVELAER. Deze personen aan de ene zijde.

Aan de andere zijde:
EELTJE ADRIAEN PAUWELS, weduwe wijlen JAN DINGMAN GOIJAERTS.
Zij hebben samen gedeeld 11/12 deel van een stedeke met huijs en hoff, nagelaten door Adriaen JAN BAVELAER en gelegen onder Oosterhout. Opmerkelijk is de aanteke-ning in de marge waar niet de naam BAVELAER voor komt maar TEMPELAAR. Moge-lijk dat de Oosterhoutse archieven hier meer kunnen duidelijk maken. Omdat de naam JAN WILLEM JANSEN (104-6) en WILLEM JACOB JANSEN in Dongen 104 voorko-men is het mogelijk dat enkele erfgenamen in Dongen hebben gewoond. Maar omdat daar de vrouwen niet worden genoemd is er weinig houvast. Ook niet via het doopre-gister. Datum: 10. 5. 1656

Folio 29r •
ISAAC PEETERS van LOON heeft verkocht aan FLORIS PELS een stuk uitgedolven moergrond in de Wildert. Commerloos en gevest op 22. 5. 1656

Folio 29v
Aert ADRIAAN van BROEKHOVEN is in Loon op Zand borg geworden voor GOOSSEN LE-NAERTSv d. HOVEN met zijn persoon en alle zijne goederen, die gelegen zijn in de Moerstraet. 2. 6. 1656

Folio 30r
JAN THOMAS RIJCKEN heeft verkocht aan PEETER JANSEN VROLIJCK 16 loop vuijtgedolven moergronden op Cleijn Dongen, over de Vaert, hem aanbestorven van zijn vader. En in het volgende stuk op deze folio verklaart de verko¬per dat de koper contant heeft betaald. Op 12. 6. 1656

Folio 30v
CORNELIS
MAEIJKE JACOBS LOCHT, eerst weduwe van ANTHONIS CLAES BREBERS en nu getrouwd met WILLEM MATHIJS van SCHENDEL heeft een stuk grond verkocht aan PHILIP BOLLE-KENS, gelegen op Cleijn Dongen, achter JASPER ROELOFS
Zie voor MAEIJKE JACOBS LOCHT Ora Dongen 104 folio 8 en ook 100 en 101 Folio 30 V, 31 R en V

Folio 30r
Zie voor het volgende ook Ora Dongen 100 folio 122 e. a. Ook 104 – 8.
Uit dit stuk blijkt dat MAEIJKE JANS HAENSBERGH in ieder geval vier kinderen had uit haar huwelijk met JAN ADRIAENSEN BLOCK
ADRIAEN JANSEN BLOCK, die met zijn vrouw EELKEN CORNELISEN in GOES woont.
Jan Jansen Block die in Rotterdam woont
Eerder werd al genoemd dochter CATHALIJN, getrouwd met ADRIAEN aDRIAEN MEULEN-SCHOT in ‘s Gravenmoer.
Verderop wordt dochter PLEUNTJE genoemd (ook APOLONIA) die in Dongen woonde en ook getrouwd was.
MAAR UIT het huwelijk met LOCHT had zij een zoon WILLEM (zie 104 folio212) en een dochter hUBERTA, getrouwd met LAUREIJS DRIES OOMEN, die daar echter wordt genoemd: zuster van halven bedde.
Meulenschot koopt het erfdeel van zijn beide zwagers ADRIAEN en JAN. En wel op 6. 7. 1656

Folio 31 v
WILBORT RIJCK WILBORT heeft 200 roeden vroente gekocht uit de domeinen van van de Prins van Oranje, opgemeten door JAN KEMPERS, landmeter uit Oosterhout

 1. 7. 1656

Folio 32r
CORNELIA ADRIAENSEN GROEIJ, weduwe wijlen PIETER JAN REN en nu getrouwd met EUWIJT BRUIJSTENS, heeft verkocht aan JACOB PEUTER BRUIJNEN het 1/6 deel
van een roe breedte vuijtgedolven moergronden op de Afganck. Zij had dit deels door mengeling en deels door erfenis. CORNELIA was een ‘s Gravenmoerse van afkomst. Zij erfde van haar ouders en van een kinderloze tante. Zie REHM
De naam BRUIJSTENS komt in Dongen niet voor. Gevest 8. 8. 1656

Folio 32v
PLEUNTJE JAN ADRIAENSEN BLOCK (later getrouwd met ADRIAEN JAN KOENEN)
die als moeder had MAEIJKE JAN WILLEM HAENSBERGH, heeft verkocht aan haar zwager ADRIAEN ADRIAEN MEULENSCHOT te ‘s Gravenmoer haar 1/8 deel in de erfenis van haar ouders: (zie hiervoor op folio 30r )

Folio 33r
LAUREIJS ANDRIES LAUREIJS JAN OOMEN, voor hem zelf.
ADRIAENTJE ANDRIES LAUREIJS JAN OOMEN en haar man Adriaen Denis Jansen wonende in Teteringen.
MAEIJKE ANDRIES LAUREIJS OOMEN en haar man CORNELIS ADRIAEN CORNELIS CRUL potbakker (waar ?)
Deze drie verkopen aan hun zuster DINGNA ANDRIES LAUREIJS OOMEN elck hen-ne recht actie paert ende deel, hen competerende in de stdde, huijsinge, schuere, hoff ende er van DRIES LAUREIJS, henne vader zaliger, gestaan ende gelegen in de Ham. Costercoren en heren chijns maar geen verdere commer DINGNA had hiervoor de toe-stemming van haar tegenwoordige man GEERIT Jan WOUTERS. (v. d. NIEUWENHUIJSEN) (HGB 1660-7) Zie voor deze personen de boeken over het geslacht OOMEN en over het ge-slacht Nieuwenhuijsen. 2. 10-1656

Folio 34r
JAN HENRICK COENEN heeft verkocht aan LAUREIJS DRIES LAUREIJS OOMEN een stede met huijsinge, koije, hoff ende erf, gestaan en gelegen op Cleijn Dongen, bedeelt met AN-THONIJ PALINGHLUIJTER en zijn vrouw MAEIJKE ROCHUS CORNELIS LANGEN (zie voor dit echtpaar ook Ora 100 folio 27)
Volgt een uitvoerige beschrijving van ieders deel in dit gemeenschappe lijk bezit. In het HGB komt de naam PALINGH niet voor. 11. 10. 1656

Folio 34v
Zie Ora Dongen 101 folio 157.
ANNEKE JAN LAMBRECHT RAESEN, weduwe PEETER ADRIAEN de LOOS en nu getrouwd met ROELOF HUIJBERT ADRIAENSEN hebben verkocht aan ANTHONIS GEERIT ANTHO NISSEN de helft van twee foelien en 20 roeden vuijtgedolven moergronden bedeelt met ADAM CLAES SNIJDER op Cleijn Dongen. Commerloos gevest op 26. 10. 1656. In het HGB alleen ADAM CLAES de snijder gevonden.

Folio 35r
FLORIS PELS verclaerde wettelijck te cederen aan ADRIAEN ADRIAEN van BAVEL de helft van een buijnder ofte twee roeden breete vuijtgedolven moergronden, gelegen tussen de putjes, bij mij vercregen bij gelijcke transporte van de Heer schout SMITS op 5. 5. 1653 en door ADRIAEN CORNELIS LANGENs erfgenamen van RANS JOOST JAN LAM-BRECHTS op 8. 5. 1653.
Deze transactie ie geschreven in Ora 104 folio 110 en 111.
Er is contant betaald op 31. 10. 1656.

Folio 35v
GEERTRUIJT JAN BROEDERS weduwe eerst van JASPER CORNELIS BUIJS en daarna van PEETER SIJMON van SON, geassisteert met MERTEN JAN MERTENS haerens swager (schoonzoon)getrouwt met JACOBMIJNA JASPER CORNELIS BUIJS en met CORNELIS JANSEN van GILS, haeren swaeger, getrouwt met MAEIJKEN JASPERS ter eenre, en Sijmon Peeters van SON, eenich soon en erfgenaam van PEETER SIJMON van SON. Zij hebben samen geschift, gescheijden en gedeelt.
Voor moeder GEERTRUIJT mag haar leven lang een deel van het huis, de hof en de schuur gebruiken(o. a. voor de turf) Deze opsomming loopt door tot folio 37r Actum 6. 11. 1656. Zie ook folio 23 hiervoor en o. a. 99-16

Folio 37v
PEETER ADRIAEN HUIJBEN heeft vuijtgedolven moergronden op de Affganck, ver-kocht aan JAN WILLEM van HULTEN. De grond ligt tussen Vaert en Kae.
Zie voor JAN WILLE van HULTEN ORA Dongen 104

Folio 37v
MAEIJKE CORNELIS GIJSBRECHTS, weduwe van wijlen ANDRIES CORNELIS van PUT (zie Ora 104 folio 106); HENDRICK ANDRIES van PUT, ANNEKE en PAULINA ANDRIES van PUT, zijn halve zusters, JENNEKE ANDRIES van PUT met haar man CLAES GEERIT RAESEN, meulder, haeren man en voight.
HENDRICK ANDRIES de PUT, procuratie voor JORIS de BACKER, weduwnaar van CATHARI-NA ANDRIES van PUT, voor de minderjarige kinderen, ook voor ELISABETH de BACKER, getrouwd met BERNAERT JACOBS van RIEL in Breda, CORNELIS ANDRIES van PUT. Deze erfgenamen van ANDRIES CORNELIS van PUT verkopen aan ADRIAEN JOOSTEN van OIRSCHOT een nieuw huisje aan de Kerckstraet. Verkocht op 18. 11. 1656
Van alle hier genoemde personen vinden we de beide dochters ANNEKE en PAUWE-LIJN terug in HGB 1670 -23, terwijl uit HGB 1681 blijkt dat ADRIAAN JOOSTEN van OIRSCHOT dan getrouwd is met ANNEKE. Zie ook het Verpondingsregister 213 f folio 242. Ook 243. Mogelijk latere archiefstukken.

Folio 38v
Ook het oude huisje wordt verkocht, door dezelfde personen aan JACOB WILLEM CREMER en wel op dezelfde datum 18. 11. 1656 (niet in HGB gevonden)

Folio 39r
PEETER ADRIAAN LUIJCKEN, weduwnaar ven BASTIAANTJE CORSTIAENSEN ter eenre;
GEERIT VOLLAERTS, voight, en ADRIAAN ADRIAENSEN BOER, toesiender van ses
FRANS onmondige weeskijnderen, met naeme: ADRIAEN bijna 20, , 18 jaar;
NEELTJE 15, JAN 12, GEERIT 7 en CLAES 3 jaar. Samen ter andere sijde. Volgt de alimentatie regeling.
Zie HGB 1650 folio 7. De aantekening in de marge levert een schakel op in het ge-slacht CROONENBURGH. Zie mijn overzicht der geslachten blz. 24
Uit de marge blijkt dat NEELTJE later getrouwd is met JOOST JANSEN CROONEN-BURGH. De aantekening in de marge is gemaakt op 22. 11. 1691 en dan leven alle zes kinderen nog. De alimentatie is van 22. 11. 1656.
Maar van de zes kinderen alleen dochter Neeltje later in Dongen gevonden.

Folio 40v
JAN WILLEM van HULTEN heeft verkocht aan WOUTER JAN RIJCKEN de helft van
2 loop 26 roeden vuijtgedolven moergronden, gelegen aan de Kae. 27. 11. 1656

Folio 41r
Drie stukken die alle drie gaan om de koop van een stuk vroente uit het bezit van de Oranjes.
JAN WIJNANT JANSEN, ADRIAEN ADRIAEN RIJCKEN en JAN. CLAES JAN BREBERS zijn de kopers. Zie voor JAN WIJNANT JANSEN HGB 1660-29. ADRIAEN ADRIAEN RIJCKEN
ook 1660-26. en JAN CLAES JAN BREBERS 1660-29

Folio 42v
PEETER GEERIT ADRIAEN WOUTERv d. NIEUWENHUIJSEN
WOUTER GEERIT ADRIAAN WOUTERSv d. NIEUWENHUIJSEN
MAEIJKEN GEERIT ADRIAEN WOUTERSv d. NIEUWENHUIJSEN geassisteert met AERT FRANS BOUWENS, haaer voicht in dese saken,
Zij hebben verkocht aan VIJVER ADRIAEN WOUTERSv d. NIEUWENHUIJSEN elck haer gerechte vijerde paert en deel in een stede, gelegen tussen GROEN en LEEGHSTRAET
De koper moet jaarlijks erfgrondchijns betalen aan Zijne Hoogheid.
Zie voor de koper en verkopers Ora 104 folio 217. datum: 7. 12. 1656

Folio 43r
HUIJBERTJE DIJRCX, geassisteert met AERT FRANS BOUWENS, haar man heeft verkocht aan MAEIJKEN GEERITSv d. NIEUWENHUIJSEN haar dochter, rueder erf Achter de Hergen.
Zie voor AERT FRANS BOUWEN Ora 104 folio 42 en 46. Als het juist is wat in het voorgaande staat, dat het hier gaat om moeder en dochter, dan moet Huijbertje Dijrcx de vrouw geweest zijn van GEERIT ADRIAEN WOUTERSv d. NIEUWENHUIJSEN.
Dit klopt met de doopkaart. Dit gegeven wordt bevestig d in Ora 101 folio 62.

Folio 43v
JAN JANSEN de JONGE in ‘s Gravenmoer heeft grond verkocht aan ADRIAEN CORNELIS JO-RIS op de Affganck. Koper en verkoper wonen beide in ‘s Gravenmoer.
Gegevens dus bij REHM. Datum 29. 12. 1656

Folio 44r
PEETER ANTHONIS STOFFELS, meerdere malen getrouwd (zie Ora 100-30 en 104 -13) is nu weduwnaar van GEERTUIJT JAN CORNELISEN. Zij hadden op 30. 1. 1655 een testa ment opgemaakt dat echter niet in Ora 104 op die datum voorkomt.
GEERTRUIJT had 6 kinderen uit haar huwelijk met ADRIAEN CLAES
CATHALIJN ADRIAEN CLAESEN getrouwd met ANDRIES PEETER BOGAERTS HGB l660-25
MATHIJS ADRIAEN CLAESEN; JAN ADRIAEN CLAESEN (HGB 1650-30 e.v )
ADRIAEN ADRIAEN CLAESEN; P???????????????? en JENNEKE ADRIAEN CLAESEN.
PEERKE ADRIAEN CLAESEN vrouw van EMERT AERTS.
Zij spreken af dat ze zich zullen houden aan het testament van hun moeder. Zij regelden dit op 30. 12. 1656

Folio 45r
PEETER BALTHASAERTS woonende te M. heeft verkocht aan JAN WILLEM van BULTEN 1/9 deel van een roede breed vuijtgedolven moergrond, die zij had geerfd van haar moeder NEELTJE PEETERS BRUIJNEN(die genoemd wordt in Ora 102 folio 8. ) Gevest op 3. l. 1657

Folio 45r
PIETER WILLEM PEETERS HEIJBLOM heeft zijn deel in de erfenis overgedaan aan zijn broer ADRIAEN WILLEM PEETERS HEIJBLOM (die in ‘s Gravenmoer is gaan wonen. PIETER en zijn vrouw en kind stierven jong. Adriaen werd oud en had uit zijn beide huwelijken een vrij grote nakomeling-schap, uitgewerkt in het GTMWB jaar gang 8 en volgende. Het begraven van PEETER is te vinden in boek 45 pagina 300

Folio 45v
ANTHONIS WILLEM PEETERS, CATHALIJN WILLEM PEETERS, geassisteert met PEETER JAN STEVENS haeren man ende voight, hebben vercoft omme etc. ANTHONIS WILLEM PEE-TERS
de jonge, hennen broeder elck een gerechte vijfde paert in een stede, huijsinge en schuere, koije, hoff ende erfe, groot omtrent sesseloopens, gestaen ende gelegen achter de Heuvel alhijer met een last van 10 stuivers voor de H. Geest.
Ook een quartier costercooren voor de costerije tot Oosterhout. 8. 1. 1657
Van de vier genoemde personen vinden we CATHARINA WILLEM PEETERS en haar man
STEVENS in HGB 1660-25 en van dit echtpaar is er een boedel onder nummer ml-73. Volgens mijn aantekeningen zou CATHARINA begraven zijn op 6. 12. 1667 boek 46 blad 37, en zou de man hertrouwd zijn met MARIA JAN LAU¬REIJSEN. Actum 8. l. 1657

Folio 46r
Het gaat hier om twee stukken die betrekking hebben op de boedel, nagelaten door Denis Henrick van Bavel
Het eerste stuk beschrijft de deling tussen moeder en kinderen. liet tweede stuk be-schrijft de deling tussen de kinderen onderling.
De moeder is MAEIJKE DINGEMAN BOMERS
De kinderen zijn:
ADRIAENTJE DENIS HENRICKS en haar man LAMBRECHT HENRICK LEERMAKERS. Dit echtpaar woonde in Oosterhout.
HENRICK DENIS HENRICX, niet in Dongen verder gevonden
JAN DENIS HENRICX, ook niet een vervolg gevonden, howel er wel 6 dopen zijn uit zijn huwelijk met JOHANNA ADRIAEN JAN EVERS.
CORNELIS DENIS HENRICX 22 jaar oud en zijn broer SIJMON 20 jaar oud (doop 27. 2. 1638 in doopboek van Teteringen) Deze twee staan nog onder voogdij.
Zie ook Ora 100 folio 45. Van SIJMON is er duidelijk nageslacht in Dongen. Zie mijn Overzicht der geslachten bladzijde 8 tak III
Zie ook Verpondingsregister 213 folio 348.

Folio 52r
Cathalijn Adriaen Peeters, weduwe van Anthonis Adriaen Jannen en nu getrouwd met Adriaen Bas-tiaen Jansen hebben verkocht aan Corstiaen Peeter Willems van Roij de cleermaecker, een vijerde paert in omtrent drije ofte vijer lopens land gelegen op d’eijnt opte Moerstraet aen de Breede straet, genaempt de Verkens weij. Commerloos gevest op 28. 1. 1657. Zie voor de koper 1660-21 en 1670-20 van het HGB. Zie voor de verkopers Ora 104 folio 191 en de daar uitgewerkte
bijlage van Anthonis Adriaen Jansen

Folio 52v
JAN MATHIJS JANSEN heeft verkocht aan JAN GEERITS de smit 6 loop weijen in de Ham. Gevest op 1.1.1657. Zie voor JAN GEERITS HGB 1650-8 e.v

Folio 52v
Compareerde voor schepenen ADRIAENTJE WILLeMS VERHAEGEN, weduwe van LAUREIJS WILLEM OLIFIERS (begraven 27. 6. 1656, boek 45 blad 241) en nu in de bruidsdagen met ADRIAEN JAN HULSTEN. Alimentatie regeling voor de twee kinderen: COR-NELIA 4 jaar en MARGRIET 2 jaar. Voogden zijn:PHILIP LAUREIJS OLIFIERS en grootvader WILLEM AUGUSTIJN VERHAEGEN (zie voor hem Ora Dongen 104 folio 183 en 213.) CORNELIA trouwde later met JOCHUM WILLEMS van HULTEN omstreeks 1675 en komt voor in de stamboom van ADRIANA WOUTERINA de GEUS geboren 16.5 1920.
MARGRIET trouwde in Dongen met CLAES HUIJBRECHTS.

Folio 54r
BASTIAEN ELIAS in garnisoen in Breda heeft een stuk grond verkocht aan JAN HENRICK COENEN een stede met huijsinghe etc. op Cleijn Dongen.
Zie voor BASTIAEN ELIAS Ora 104 folio 187 en 188. JAN HENRICK COENEN zie HGB 1 1660-5 en mijn Overzicht der geslachten bladzijde45.
Actum 12.2.1657

Folio 54v
ADRIAEN PEETERS van SPREEUWEL heeft verkocht aan Jan Jan DIJRCK CASTELEIJNS, laeckencooper, 7 loop 23 roeden soo saij als weijlant, de verkoper aangekomen van zijn grootvader, gelegen in de Ham, belast met 2 loop rogge voor de nonnen in Breda. maar nu in Oosterhout en verder wegen en stegen. Gevest 20.2.1657
Zie Ora 98 folio 47 en latere gegevens. inzake het geslacht SPREEUWEL
Ook 99-8 en Overzicht geslachten bladzijde82. Zie ook Ora 145 folio 77

Folio 55r
EMBRECHT ADRIAEN CLAES EMBRECHTS pachter van de windkorenmolen over de jaren 1656. 1657 en 1658 ter eenre zijde;
HENRICK ANTHONIS ANSEMS en ADRIAEN JAN KETELAER ter andere zijde die borg gewor-den waren voor EMBRECHT de molenaar;
Omdat EMBRECHT per 1 maart 1657 wil stoppen met zijn molenaarschap zijn er pro-blemen. Rentmeester SMITS heeft een gesprek met de molenaar en zijn borgen en in onderling overleg wordt de zaak geregeld. Maar de molenaar zal de molen in goede staat moeten opleveren, inclusief de stenen. De borgen stellen zich daarvoor garant.

Folio 56 v
ADRIAEN CORNELIS JAN CLEIJS heeft verkocht aan zijn broer PEETER CORNELIS
JAN CLEIJS de gehele oude huisingh en 1/3 deel van werf, hoff, wei- en saijlant van de goederen van hun vader en grootvader, groot 3 buijnder op d’Eijnt in de Moerstraet. De broers staan in het HGB 1650-20 naast elkaar. Zie ook Ora 98 folio 62.

Folio 57r
HENRICK GEERITS DEKKER koopt 150 roeden heide uit de bezittingen van de Prins van Oranje. De grond ligt aan de HESPEL. Hij moet wel jaarlijks een chijns van 10 stuivers betalen. 10. 3.1657

Folio 57v
Compareerden voor schepenen naergenoempt: ADRIAEN WILLEM MICHIELSEN van DUSSEN tegenwoordich inwoonder alhier stuk zin weggevallen Cornelis
PEETER JACOBS (HGB 1660-12) mede inwoonder alhijer verclaerde genootsaeckt te sijn voor Baulliouw en mansmannen binnen der stadt Dordrecht bij apel proces te sustineren tegens PEE-TER HUIJBRECHT GOETHART van Sprangh onder Suijt Hol¬lant egeen kennisse te hebben ende borge te kunnen bekomen, oversulcx hij comparantseijnde gegoeijt ende geerft aen de Dussen bij Rommengat en Suijdenvelt, hem te stellen als borge en cautionaris voor het gewijsde van bauliouw en mansmannen voornoemt. Onder verbant van sijne persoon en goederen, ruerende ende onrue-rende, tegenwoordige ende toecoemende. Dies geloofde de vorengenoemde CORNELIS PEETER JACOBS dese sijne borge costeloos en schadeloos te indenneren onder het verbant van sijn per-soen en goederen. 9.3.1657

Folio 58r
CORNELIS CORNELIS MERTEN BIERLINGS (HGB 1660-25) heeft verkocht aan PEETER ADRIAEN HUIJBEN de helft van een half buijnder weijen, waarvan de kinderen van JOACHIM FRANSEN de oostelijke helft bezitten. Gelegen achter de Heuvel (HGB 1660-27) (zie voor JOA-CHIM FRANSEN Ora 104 – folio 42 en 43.)

Folio 58v
DINGENA JAN PEETER CLEIJS geassisteert met haer man en voight JAN WILLEMS de BONT hebben verkocht aan CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTENBERGH de helft van een stede, hoff en erf sonder de huijsinge (dat hem cooper alleen toebehoort) gelegen op d’Eijnt in de Moerstraet. DINGENA had dit als erfenis van haar vader en deels gekocht van haar zuster WILLEMKE. Commerloos, Heeren chijns, wegen en stegen.Gevest op 17.3.1657.
Zie voor WILLEMKE JAN PIETER CLEIJS Ora 104 folio 55. Zuster ANNEKE JAN PEETER CLEIJS had haar deel al eerder verkocht blijkens 104 folio 21.

Folio 58v
ADRIAEN WILLEM van SUNDERT man en voight van ADRIAENTJE PIETER WILLEMS die eer-der weduwe was van JAN CLAES EMMEN en DINGENA JAN CLAES EMMEN getrouwd met JAN CORNELIS WILLEMS hebben samen verkocht aan CLAES CORNELIS HUIJBERT RAESEN 90 roeden grond op Clein Dongen. Gevest op 10.4.1657
CLAES CORNELIS HUIJBERT RAESEN HGB 1660-4. Van de verkopers niets gevonden.

Folio 59r
DIELIS JAN MERTEN LOONEN heeft verkocht aan JAN PEETER JANSEN van BEECK 2½ loopen saijlants gelegen aan de Heijcant. De koper was getrouwd met LIJNTJE CORNELIS HUIJ-BEN (HGB 1660-21) Verkoper nergens gevonden.

Folio 59v
PEETER WILLEM PEETERS voor hem zelf maar ook als oom en voight en CORNELIS MERTEN MATHIJSEN van de Nijeuwenhuijsen als grootvader en toesiender van 2 onmondige weeskijnderen van JAN WILLEM PEETERS, verweckt bij MAEIJKEN CORNELIS MERTENS, hebben verkocht aan ANTHONIS WILLEM PEETERS de Jonge, henne broeder een stede met huijs, hoff, koij etc. gelegen achter de Heuvel. 12. 4.1657

Folio 60r
PEETER WILLEM PEETERS voor hemzelf en als voight voor de kinderen van zijn broerJAN WILLEM PEETERS, reeds overleden nalatende zijn weduwe MAEIJKE COR¬NELIS MERTENvd. NIEUWENHUIJSEN, ANTHONIS WILLEM PEETERS de oude, ANTHONIS WIL-LEM PEETERS de jonge, CATHALIJN WILLEM PEETErS met haar man PIETER JAN STE-VENS, kinderen en erfgenamen van WILLEM PEETER WILLEM ADRIAEN WIJNEN (zie Ora 104 folio 37 en 165)
Deling tussen de kinderen. Er is een boedel onder nummer 81/73.
Van de genoemde kinderen in Dongen alleen gevonden dochter CATHALIJN en haar man PIETER JAN STEVENS zie HGB 1660-25. Mogelijk kinderen uit 2 huwelijken. Folio 62 R
PEETER WILLEMS de BONT (zie Ora 104- 191) verkoopt zijn deel in de erfenis van zijn vader aan zijn broer JAN WILLEM de BONT. PEETER mogelijk naar elders ver-trokken. want we vinden alleen JAN in HGB 1660-21.
Het bezit ligt op d’Eijnt van de Moerstraet. Gevest op 9.5.1657

Folio 62r
CORNELIS PEETER JACOBS (HGB 1660-12) heeft verkocht aan WILLEM JANSEN VER-LEGH (HGB 1660-26) 2 loop vuijtgedolven moergronden in de Wildert.
Zie voor JAN WILLEM VERLEGH ook REHM en Ora Dongen 104 en oudere gegevens
30.6.1657

Folio 62
LAURENS Smits, rentmeester van de Domeijnen. woonend in Oosterhout, mangeling van grond met JAN ADRIAEN LENAERT GIJSBRECHTS, ook in Oosterhout
maar de grond ligt in Dongen in de Heijvelden. 4.9.1657

Folio 63r
JAN ADRIAEN JAN JACOBS in Oosterhout heeft verkocht aan PIETER JANSEN VROLIJCK in Dongen 3 loop vuijtgedolven moergrondenop de Affganck bij de Voge-lensanck. Gevest op 12. 9.1657. Zie HGB 1660-6.

Folio 63r
JENNEKE ADRIAEN JAN HUIJBEN weduwe van CORNELIS JAN WOUTER BELJAERTS ge-assisteert met ANDRIES PIETER ADRIAEN MATHIJSEN heeft verkocht aan CORNELIS WIL-LEM CORNELIS over de Vaert (HGB1660-7) een stuk vuijtgedolven moer. Gevest op 8.10.1657De naam BELJAERTS komt in Dongen niet voor.

Folio 63v
PEETER ADRIAEN CANTERS (woonende te ?) heeft verkocht aan HENRICK DENIS HENRICX (op Cleijn Dongen) een stuk land gelegen in Leskens Heijningen op 11.10.1657

Folio 63v
ELISABETH MATHIJS WILLEM van SCHENDEL was eerst getrouwd met HENDRICK LAM-BRECHT. We vinden dat terug in ORA 104 folio 85. Onbekend is uit deze stukken waar zij met haar eerste man heeft gewoond. Zie folio 26
Zij hertrouwde met ANTHONIS JANSEN de Smit op Cleijn Dongen die weduwnaar was van ADRIAENTJE CORNELIS THOMAS.
Uit diens eerste huwelijk worden hier genoemd:
MAEIJKE ANTHONIS JANSEN getrouwd met PEETER PEETER BRESSER wonend in TER-HEIJDEN
JAN ANTHONIS JANSEN
CORNELIA ANTHONIS JANSEN getrouwd met CORNELIS JAN VLIEGENTHART in Ooltgens-plaat
CORNELIS ANTHONIS JANSEn 19 jaar
ANNEKE ANTHONIS JANSEN 17 jaar.
Deze laatste twee kinderen staan onder voogdij van PEETER JAN JANSEN VRO-LIJCK en WILLM JAN WILLEMS.
En dan volgt de deling waarbij de kinderen van ANTHONIS JANSEN vrijwel alles krij-gen.
Let op de zin op folio 64 onderaan. waar staat: ‘t geen sij, LESKE boven ’t geen CO-ENRAET JANSEN van HASSELT (een zeer bekende persoon in ‘s Gravenmoer) pretendeert voor d’aenvangen van het houwelijck metten voorschreven ANTHONIS JANSEN schuldich was en onbetaelt soude staan. Uit 104 blijkt dat LESKEN geen inventaris heeft overgeleverd.
Voogden en vrienden vinden dat de deling op deze wijze voor de kindern het beste is. Blijft de vraag waar de beide zonen JAN en CORNELIS en dochter ANNEKE zijn ge-bleven. 12.10.1657

Folio 65r
CORNELIS JAN HUIJBRECHT LIChTENBERGH heeft volcomen last en procuratie van: ADRI-AEN CLAES ADRIAENSEN soldaat in garnisoen te Greuningen
Van ELISABETH HERWEGENS. weduwe van JACOB CLAES ADRIAENSEN en haar twee kin-deren ANNEKE en ADRIAEN die in WACHTENDONCK wonen. Daar is haar man overleden.
De acten van procuratie zijn van 30.8.1651 resp. 15.9.1651.
De grond wordt overgedragen aan JAN PEETER WIJTENS. die getrouwd is met ANTHONETTE PEETER DIJRCX. Zie voor het verband Ora 104 folio 27. Gevest op… 10.1657

Folio 66r
JAN PIETER WIJTENS en zijn vrouw ANTHONETTA PEETER DIJRCX verkopen deze
grond direct door aan HEIJLIGER JAN CORNELIS MEEUS (zie HGB 1660-21 en Ora 105 folio 13 V ) Actum ut supra.

Folie 66r
ARTUS PELS schepen van Geertruijdenbergh cedeert wettelijck aan MARIA van REIJNEVELT weduwe van PEETER DIJRCX voor twee jaar een lijfspensioen als hij, Heere comparant op Sijne Hoogheijt is hebbende, staande en verseeckert op Monster, ‘s Gravensande en Loosduijnen. te verschijnen Bamis 1656
Dit pensioen zal betaald worden door de rentmeester der CATHUIJSEN in de vorm van montcosten (eten?) en verschoten penningen. 18.10.1657

Folio 66v
PEETER HUIJBRECHT JAN EMMEN heeft vercoft omme etc. ANDRIES WILLEM van SUN-DERT alsulcke gerechte actie paert, contingent en gedeelet in seecker vuijtgedolven moergronden op de Lange Put, onbedeelt met sijn suster en broeders en verdere erfgenaemen van JAN EMBRECHT HORSTEN tussen Rijoel en Kae. Gevest op 31.10.16 57. Zie o.a. Ora 104 folio 13.

Folio 67r
ANDRIES WILLEM van SUNDERT
PeETER JAN HUIJBERT EMBRECHTS mede voor
ANNEKE AERT CORNELIS DANIELS weduwe van PEETER STOFFEL EMBRECHTS volgens een acte d.d. 10.10.1657 uit Oosterhout;
deze personen hebben verkocht aan JOHANNA van RIJEN. weduwe van Mr. FRANCOIS AN-DRIESEN seecker gronden op de Lange Put. afkomstig uit de erfenis van JAN EM-BRECHT HORSTEN. Commerloos gevest op 31.10.1657
Zie voor JAN EMBRECHT HORSTEN Ora 95-25 R;96-23. 79. 89. 97 folio 9 (dat duidelijk maakt wat ANNEKE AERT CORNELIS DANIELS hiermee te maken heeft)
PEETER HUIJBRECHT JAN EMBRECHT 97 folio 15, 37 en 98-66 waar zoon PEETER wordt genoemd. (als zoon van HUIJBRECHT JAN EMMEN.) Gevest op 31.10.1657

Folio 67v
ADAM CLAES HENRICX de snijder is overleden. Zijn weduwe ADRIAENTJE JAN COR¬NELIS STEVENS deelt de boedel met haar kinderen..
Dat zijn:
PEETER ADAM CLAESEN (en zijn vrouw JOHANNA PEETERS) HGB 1660 -8)
CLAES ADAM CLAESEN
HENRICK ADAM CLAESEN
JAN ADAM CLAESEN
MAEIJKE ADAM CLAESEN en haar man PEETER JAN SCHERDERS
JENNEKE ADAM CLAESEN en haar man PEETER HUIJBERT JAN EMBRECHT HORSTEN LESKEN ADAM CLAESEN met haar man ANTHONIS WILLEM PEETERS de oude
Wanneer we hier naast leggen Ora Dongen 139 d.d. 6.1.1695 dan blijkt dat daar wordt genoemd. HUIJBRECHT PEETER HORSTEN kennelijk enige zoon van JENNEKE ADAM CLAES HENRICX.
We zullen deze boedel uit 1695 hierbij doen. Zie verder Ora 104 folio 80 en de daar gegeven verwijzing naar Ora 100.
Volgt de scheiding tussen moeder en kinderen.

Folio 70r
MAEIJKE HENRICX de WAEL weduwe wijlen ADRIAEN JAN HULSTEN en HENRICK CORNE-LIS BLIECK heeft verkocht aan WOUTER JAN WOUTER MATHIJSEN 1/5 deel van 5 loop
Land in de BIESEN op 2.11.1657
Deze Wouter Jan Wouter Mathijssen rest zin weggevallen
het eerste huwelijk van ADRIAEN JANSEN HULST. Zie mijn Overzicht der geslachten op blz. 38. Uit de archiefstukke blijkt het eerste huwelijk.
Ook genoemd in Ora 104 folio 179 en 98 folio 74.

Bijlage bij 67?
ORA Dongen 139 folio 141. 6-1-1695
Deling van de nalatenscahp van Jan Adam Claes Hendricx onder broers en zusters (of hun kin-deren)

Compareerden voor Schouteth en Schepenen der Heerlijckheijt Dongen naerge¬noempt: Hendrik ADAM Claessen tereendere ende HUIJBREGHT PETER HORSTEN voor een vierde paert; LIJS-KE Adam CLAESSEN, weduwe van Anthonis WILLEM PETEERS, geassisteert met ADRIAEN PEETER ADAMS, haer neeff en gecoren vooght in desen, mede voor een vierde paert;
Cornelis PEETER SCHERDERS soo voor hem sel¬ven en als voocht van de weeskinderen van DINGENA PEETER SCHERDERS;
ANDRIES ADRIAEn DIELIS en CORNELIS PEETER SCHERDERS als toesiender van de min-derja¬rige kinderen van IJFKE PEETER SCHERDERS;
CORNELIS STOFFEL PRUIJSEN meerder¬jarige soon van MAEIJKE Peter SCHERDERS voor hem selven en de rato caveren¬de voor sijn drie susters;
ende SIJMON JAN Peters.meerderjarige soon van Jan Peeter Scherders mitsgaders HENDRIK PEETER SCHERDERS ook in plaetse van Anneke Peeters SCHERDERS sijne suster hen sterck maeckende ende de rato caverende ende CAthalijn PEETER SCHERDERS, weduwe WIJNAnD JAN WIJNEn, geassisteert metten Cornelis, haer broeder. Te samen erffgenaemen van Maeijke ADAM Claessen. mede voor een vierde paert;
MARIE PEETER ADAMS. geassisteert met JAN WILLEM SMIT, haere man en vooght ; COR-NELIA PETER ADAMS, geassisteert met STEVEN CORNELIS VERMEULEN, haare man en vooght;
CLAES PETER ADAM ende ADRIAEN PEETER ADAMS. Te saemen erffgenaemen van PEE-TER ADAM Claesen, oock voor een vierde paart.
Dewelcke bekenden eede vercklaerdert met malkanderen in der minne en vrientschap bij tus-schensprecken van Schouteth en schepenen te sijn overnomen. ende veraccordeert noopende de deelinge der goederen haer aenbestorven uijtten hoofde van JAN ADAM CLAESSEN als van de eerste comparant in voegen ende manieren als volgt:
In den eerste. dat hij eerste comparant wettelijk sal cederen ende opdrae¬gen gelijck hij doet bij de-sen alle sijne vaste goederen omme bij een ieder der selve pro rato ende gelijck hiernaervolgends sal worden uijtgedruckt te werden ende tusschen haer geerffdeelt, onder expresse reserve
ende conditie noghtans van de usufruct, bladinge ende gebruick die hij eerste comparant in alle de selve sijne goederen blijft behouden soo tot sijn volcomen onderhout, tot de reparatie ende luwte van deselve goederen ende dersints te gebruicken ende emploieren voor ende aen….
van de mede comparanten, daer ende soo hem ‘t selve gelasten ende gelieven sal ende daerenbo-ven onder dien laet dat de tweede comparanten te samen sullen moeten voldoen ende betaelen pro rato aen de lastige doods en andere e schulden die hem eerste comparant met sijn overlijden eenigsints sullen werden bevonden ende also comt overig(?) te sijn onder haer als vooren te paeren ende te deelen.
In den eersten is HUIJBREGHT Peeter HORSTEN onder conditie ende reserve als voren bevallen ende geerffdeelt op cavel A waermede sal hebben eerstelijck een stede, huijsinge en schuere ende alle ‘t gene daer op staet ende gelegen is alhier onder jurisdictie in den Leeghen Ham, aen de oost-sijde van de Donga, die west is, oost de erffgenaemen van Thonis Bernard Driesen, suiden Nico-laes Jan Timmerman ende noorden Roelof Joosten, vrij, met chijns (tussen gevoegd: belast met een veertel rogge ‘s jaers. en een loop aen de coster(?))
Item een parcheel lants, groot omtrent drie en een half loop gelegen alhier in ADAM CLAES stede in de Leeghen Ham, aen de westsijde van de Donga.,oost Iefken en Cathalijn Peeter Scherders, west Jan Willem Smits. suijden Claes Jan Claesen en noorden Cornelia Peeter Scherders,vrij en….. den sesde paert in vijf en veertigh stuijvers ‘s Jaers aan de pastorije tot ‘s Graven¬moer, en Heeren chijns.
Item nogh omtrent drie loop saet weijde, gelegen in de Hammen alhier, oost de … … sloot, west Willem Ackermans, suijden Meijke Joost Roelofs en noorden Lijske Adam Claessen, vrij met Hee-ren Chijns.
Item een parcheel hoijlants gelegen onder de jurisdictie van Oosterhout, genaempt den Oort, groot omtrent 5 lopen, den Dongendijk oost, west den drijslop, den Donga suijden en de Vaert noorden, vrij met chijns

Deer en tegen is Lijske Adam Claessen bevallen ende geerffdeelt op Cavel D waarmede sij sal hebben eerstelijck een parcheel saeijlants, gelegen alhier in Adam Claessen Stede, groot omtrent drie en een half loopen, oost Cornelis Pater Scherders, west Iefke en Cathalijn Peeter Scherders, suijt Adriaen Peeter Adams en noorden Anthonie Jacobs, te vrijen met een sesde paert
in vijf en veertigh stuijvers ‘s jaers aen de pastorij tot ’s Gravenmoer en heeren chijns.
Item nogh een parcheel saijlants groot omtrent ses loopen, gelegen alhier in de Leegte Ham, Roelof Joosten erffgenaemen oost en west, vrij met chijns.
Item nogh omtrent 3 loopen weijen in de Hammen, oost de Ockelaer sloot., west Geerit Raesen en suijden Huijbreght Peeter Horsten, vrij met chijns.
Item noch omtrent twee loopen hoijlants gelegen onder de jurisdictie van Oosterhout aen de Don-gedijk, oost de Donga, west Peter Dingemans, suijden d’erfgenaemen Nieuwenhuijsen en noorden d’erffgenaemen van Maeijke Adam Claessen, vrij met chijns.
Item nogh een sede part in een pacheel hoijlants, gelegen order de jurisdictie van Raemsdonck, oost Laurens Vermeulen, west Jacob Cornelis, suijden den dijck en noorden de scheijsloot. Met chijns.
Daer en tegen sijn de gelijcke erffgenaemen van Maeijke Adam Claessen aen heer verweckt bij Peeter Scherders te samen bevallen en geerfdeelt op Cavel C waerinne aen haer sal volgen eer-stelijck de huijsinge, schuere, koijen en’t gene daer op staet, omtrent seven loepen lants en erve in Adam Claesen Stede over de Donga in de leeghen Ham, de Donge oost, west Lijske Adam Claes-sen, suijden Peeter Adams en noorden Jan Peeter Huijben, te vrijen met een derde part in vijfen-veertigh stuijvers ‘s jaers aan de pastorije tot ‘s Gravenmoer en haeren chijns.
Item nogh omtrent twee loepen lente aldaar, oost Geerit Willems, west Claes Peeter Adams, suijden Huijbreght Peeter Hors¬ten, noorden Cornelis Peeter Scherders, vrij als voren.
Item noch omtrent twee loopen hoijlants, gelegen onder de jurisdictie van Oosterhout aen de Donge dijk, oost de Donga, west Peeter Dingemans, suijden d’ erven Nieuwenhuijsen en noorden pastorije land, vrij met chijns.
Blijvende aen d’erffgenaemen van MEUS ADRIAEN DieLISSEN verweckt aen IJFKE PEETER SCHERDERS ende CATHALIJN PEETER SCHERDERS hetgene haar voor desen is bewesen voor heaeres portie in de erfenisse van MAIJKE ADAM CLAESSEN namentlijck aen deselve t’samen en ider voor d’eene helft de vierde acker in ADAM CLAESSEN STEDE, groot omtrent drie en een half loopen, oost LIJNTKE ADAMS, west HUIJBECHT PEETER HORSTEN, suijden JAN de SMIT en noorden GEERIT ARIENS, metten last daarop staende.
Item aen CORNELIS PEETER SCHERDERS omtrent twee loepen in JAN PETER HUIJBEN ste-de, oost denselve, west Jan Claes Ariens, suijden MAEIJKE ADAM CLAE¬S en ander erfgenaemen en noorden ARNOLDUS Hofmans.
DAERENTEGEN sijn d’erfgenaemen van PEETER ADAM CLAAESSEN bevallen ende geerffdeelt op Cavel D waer onder aen haer sal volgen namentlijck aan MARIA PETER ADAM ende JAN Willem haaren man eerstelijck omtrent drie en eeen half loopen lands, gelegen alhier in de stede van ADAM CLAESSEN, oost HUIJBRECHT PETER HORSTEN, west CORNELIS ADRIAEN CASTELEIJNS, suijden CLAES JAN CLAESSEN en noorden. CLAES ADAMS, te vrij-en met een sesde part in vijfenveertig stuijvers s’jaars aen de pastori je tot ’s Gravenmoer en hae-ren chijns.
Item noch een gerechte vierde part in PEETER STOFFELS stede namentlijck de helft in de achter-ste acker aen de oostsijde, groot in ‘t geheel drie loopen, oost ADRIAEN PETER ADAMS, west CLAES JAN CLAESSEN., suiden STEVEN CORNELIS VERMEULEN en noorden HUIJBECHT PEETER HORSTEN, vrij van chijns.
Item nogh ontrent een loop midden in de voorschreven stede, oost STEVEN COR¬NELIS Vermeu-len, west ADRIAEN PEETER ADAMS, suijden en noorden d’erfgenaemen van MAEIJKE ADAM CLAESSEN.
Item nogh de helft en achterste gedeelte in een parcheel weijden alhier in de Hammen, groot om-trent vier en een half loopen, oost de OECKELAERSSLOOT, west ADRIAEN PEETER ADAM, suijden d’erfgenaemen van JAN GEERITS de CROM en noorden PEETER SIJMEN van S0N.met chijns.
Item nogh een derde part in een parcheel hoijlants geleegen onder de juris¬dictie van RAEMSDONCK, oost LAUREIJS VERMEULEN, west JACOB CORNELIS, suijden dan dijck, noorden de Scheijsloot met chijns.
Item nogh omtrent vier loop in de lange veertel onbedeeld met Steven Cor¬nelis Vermeulen, gelegen onder de jurisdictie van ’s Gravenmoer, oost de Vaert, west de oude Vaert,suijden Embert Jan van Bavel, noorden Adriaan Jans van Dongen, vrij meijbant. Ende aen Cornelia Peter Adams met Ste-ven Cornelis Vermeulen, haeren man, eerstelijck een parcheel saijlants, groot omtrent vier loopen gelegen alhier achter Cornelis Jacobs stede, in de Leeghen Ham, oost en suijden Willem Acker-mans kinderen, west Cornelis Jacobs erffgenaemen en noor¬den Stans Geerits Vermeulen, vrij met chijns.
Item nogh omtrent anderhalf loop lants in de Leeghe Ham, over de Donga, oost Willem Bastiaan Elshout, west Cornelis Adriaen Broeders, suijden Jan …. en noorden Floris Thonis, vrij met chijns.
Item nogh de suijdelijcke helft van de achterste acker van PEETER STOFFELS stede, oost ADRI-AEN PEETER ADAMS, west Claes Jan Claessen, suijd HUIJBREGHT PEETER HORSTEN, en noorden JAN WILLEM SMIT, vrij met chijns.
Item nogh omtrent een loop midden in de voorschreven stede, oost en suijden ADRIAEN PEETER ADAMS, west JAN de SMIT, en noorden MAEIJKE ADAMS erffgenaemen.
Item nogh een vierde part in een parcheel hoijlants groot omtrent ses loopen gelegen in de oort on-der Oosterhout, oost Huijbreght Peeter Horsten, west Willem Anthonissen erffgenaemen, suijden de Donga en noorden de drijslop, vrij met chijns.
Item nogh omtrent vier loop in een lange veertel, onbedeelt met JAN WILLEM SMIT, tusschen d-oude en de nieuwe Vaert (in sGravenmoer), suijden Embreght Jan van Bavel en noorden Adriaen Jan van Dongen, vrij met meijbant.
Ende aen ADRIAEN PEETER ADAMS, eerstelijck de huijsinge met erf en voorste acker, van PEETER ADAMS CLAESEN stede alhier in de Leeghe Ham, oost de Donga, west Jan Sijmen erffgenaemen, suijden Joost Adriaen Jacobs en noorden sijn andere erve.
Item nogh de helft in omtrent negen loop gelegen in ….. Geerits goederen, oost en west Anthonis Beerends erffgenaemen, suijden d’erffgenaemen van Laureijs Jan Meeusen en noorden
PEETER DIRCX, vrij met chijns.
Item nogh de helft in de middelste van PEETER STOFFELS stede, drie loop, oost en west JAN de SMIT, suijden CLAES PEETER ADAMS en noorden LIJSBERT ADAMS, als vooren.
Item nogh omtrent een loop in de ……, oost CLAES PEETER ADAMS, west STEVEN CORNELIS VERMEULEN, suijden sijn andere erve en noorden MAEIJKE ADAMS erfgenamen.
Item nogh de helft van ‘t voorste gedeelte van omtrent vier en een half loop weijen in de Hamme, oost JAN de SMIT, west ROELOF JOOSTEN erf¬genamen, suijden JAN GEERITS de CROM erf-genamen, noorden PEETER SIJMEN, vrij met chijns
Ende eijndelijck aen CLAES PEETER ADAMS eerstelijck de achterste acker van PEETER DAM-MEN stede sijnde een derde in den vierde, oost JAN SIJ¬MEN erfgenamen, west CLAES JAN CLAESEN, suijden ‘t weeskint van JENNEKE ANTHO¬NIS JANSEN en noorden STEVEN COR-NELIS VERMEULEN uxoris, vrij met chijns.
Item nogh een parcheel lants, groot omtrent drie en een half loop tusschen de Leeghstraat en de Donga, oost d’erfgenamen van Maeijke Adam Claesen, west ANTHO¬NIS STACKENS, suijden HUIJBERT PEETER HORSTEN en noorden AERT ANTHONIS LOONEN, vrij met chijns.
Item nogh de helft in de middelste acker in PEETER STOFFELS stede, oost JAN WILLEM de SMIT, west STEVEN CORNELIS VERMEULEN, suijden ADRIEN PEETER ADAMS, noorden (niet ingevuld)
Item nogh omtrent vier loopen weijen, gelegen onder de jurisdictie van Ooster¬hout, tusschen de straet naer Uijlendonck en de Donga, oost, west en suijde AERNOUT CUIJPERS en noorden JA-COB CUIJPERS, vrij met chijns.
Blijven de parthijen wedersijts te saemen gehouden malckanderen moeten wegen en stegen ter naaste velde en minste schade, ende voorts onderhouden alle servituten en lasten waertor en aen de selve goederen van outs verplight sijn, Onder belofte van malckanderen in sooverre meerdere lasten en commer op de voorschreven goederen naermals bevonden wierden aldaar op is aenge-noempt hetselve ieder pro rato te sullen helpen afdraegen, waer voren ende tot ver¬seeckeringe van HENDRIK ADAM CLAESSEN ter saecke van het accoort vooren gemelt de personen en goederen van de eerste condividenten sullen sijn en blijver verbonden en executabel onder verbant en execu-tie als naer reghten.
Met welcke contraote van scheidinge en deijlinge parthijen condi¬videnten verclaerden te nemen goet genoegen, malckanderen derdelve bedancken en begeerende dat hetselve in alle mijne deelen sal werden achtervolght en naergecomen, onder remuneratie van alle exceptien, benefitien, cavilla-tien en andere loose woorden van reght, tot dien eijnde ende ter verseeckeringe von eens ieders aenbedeelde goederen, daer van remucheerende ende verthijende d’eene tot des anderen behoeff met behoorlijke remuneratie en verthijenisse in communi servera(?) als naer costuijmen alhier ge-bruijckelijck,
Actum, den sesden Januarij sesthienhondert vijffen negentigh in presentie en oversteen van d’Heer schouteth Lodewijck RUDOLPHUS VOET, GERIT RIMIGIUS en ADRIAEN COPPELAER sche-penen, Volgt ondertekening,

ADAM CLAES HENDRICX gehuwd met ……. :

JAN, wel gehuwd blijkens de belasting boeken. Mogelijk met de weduwe van PEETER HORSTEN die een zoon HUIJBREGHT had, een andere verklaring voor zijn aanwezigheid onder de erfgena-men heb ik niet.

HENDRIK, ongehuwd volgens de lijsten, Hij is in 1695 al oud en zijn bezit uit het ouderlijk huis wordt mee verdeeld met de goederen van de op dat moment reeds overleden broer JAN, Voorwaarde is echter dat de andere erfgenamen hem zullen verzorgen tot zijn dood, en alle schulden betalen.

LIJSKE ADAM CLAESEN getrouwd met ANTHONIS WILLEM PEETERS. Uit dit huwelijk 1 doch-ter die in de lijst van 1697 genoemd wordt met haar moe¬der.

MAEIJKE ADAM CLAESSEN gehuwd met PEETER SCHERDERS, beide overleden voor 1695 en niet gewoond hebbend in Dongen. Uit dit echtpaar komen de volgende erfgenamen:
IEFKE PEETER SCHERDERS x MEUS ADRIAEN DIELISSEN
CORNELIS PEETER SCHERDERS
DINGENA PEETER SCHERDERS
MAEIJKE PEETER SCHERDERS x STOFFEL PRUIJST, beide reeds overleden, waar-voor nu CORNELIS STOFFEL PRUIJST met 3 zussen
Jan Peeter Scherders x …….., beide overleden warvoor nu de zoon Sijmon Jan Peeter Scherders
HENDRIK PIETER SCHERDERS
ANNEKE PEETER SCHERDERS
CATHALIJN PIETER SCHERDERS X WIJNAND JAN WIJNEN die voorkomen in het Bui-tenboek folio 269 waar een delingsdatum staat van 19.12.1696
PEETER ADAM CLAESEN X JOHANNA CORNELISSEN
MARIA 21. 4.1657 X JAN WILLEM SMIT
CORNELIA 20.11.1660. XSTEVEN CORNELIS VERMEULEN
CLAES PEETER ADAMS. niet in Dongen gevonden.
ADRIAEN PIETER ADAMS X MARIA CORNELIS ADRIAEN CASTELEIJNS (14. 4.1664)

Compareerde voor schepenen naergenoempt Maeijcken Hendrick Hendricksen (de Wael) weduwe wijlen Adriaen Jansen Hulstman woonende in de Biesen. oudt omtrent …. jaeren. Ende heeft ter instantie ende requisitie van de Heer Schoutet Smits noie officie verclaert, getuicht ende geaffir-meert waarachtig te wesen op ten 16 deser meent december 1646 te hebben gehouden den onder-trouw van Dingena haeren dochter ( was een stiefdochter) ende dat alsdoen te haeren huijse
sijn ingenomen sonder roepen ende tegens haeren wil verscheijdene jonggesellen met naemen
……. knecht van de smit in den Ham Cornelis Cornelis Huijben, Peter Cornelis Petere Jacobs, Peeter Jan Laureijsen, Jan Lambert Geeriden ende Adriaen Peters van Haeren ende meer ande-ren. bedrijvende grote moetwillicheijt heer beroofende van haere spijs aff drinckende haer bijer. ‘t selve afftappende in hare hoeden en kannen ofte stoopen soo sij ‘t selve conden becomen ende hebben daer en boven noch mede genomen een stoop bijer welcken legen stoop sij tot Cornelis Willem Laureijs wederom heeft doen haelen sijnde bij den voorschreven Smitsknecht als oock me-de genomen een geheelen ham dije sij totten voorschreven Cornelis Willems oock hebben gegeten ende dat alle deselve soo veel moetwillicheijt deden dat de vrienden geen plaats hadden
om aldaer te blijven ende genootsaeckt waeren te vertrecken. Ende want men behoort der waerhe-ijt getuijgenisse te geven etc.
Actum 27 december 1646 Mijeuwenhuijsen en Verlegh Schepenen in Dongen.
Folio 70r2
HENRICK Jan RUTGERSvd. VLEUTEN. mangeling met ALEIJDA BOLLEKENS weduwe WIL-LEM JOOSTEN de jonge. Zij ruilden op 10.11.1657

Folio 70 v
MICHIEL MEEUS heeft verkocht aan CLAES CORNELIS HUIJBEN 11 loopen vuijt gedolven moergronden op Cleijn Dongen. Ook op 10.11.1657

Folio 71r
LAUREIJS ANDRIES LAUREIJS OOMEN. weduwnaer van HUIJBERTJE JAN JAN LOCHT
ADRIAEN JANSEN LOCHT. voight. en PEETER LAUREIJS DRIES OOMEN. toesiender van de vier onmondige weeskinderen. Er worden hier geen namen genoemd. Uit de aantekeningen in de marge vinden we: LIJSKE. doop 9.4.1657. bij welke geboorte de moeder is overleden. Verder vinden we op de doopkaart ANDRIES. JOHANNES en MARIA (die volgens REHM jong is overleden)
LAUREIJS DRIES OOMEN hertrouwde met MARIA COMMEREN die in 1664 met haar eigen kinderen en haar stiefkinderen achter bleef.
MARIA COMMEREN hertrouwde met JACOB LAURENS GROENENDAEL die in de marge wordt genoemd.
Hier volgt de alimentatie. MARIE is later getrouwd met JAN JAN VENNIS blijkens de marge.

Folio 73 r
Het gaat hier om de nalatenschap van JAN LUCAS ROELEN.
Hij was eerst getrouwd met EELTJE ADRIAEN MERTENS (zie Ora 100-(16 ) en had uit dat huwe-lijk twee zonen: ADRIAEN en PEETER
Hij trouwde daarna met ADRIAENTJE ADRIAEN DOELEN en had uit dat huwelijk een dochter MAEIJKE.
Nu is JAN LUCAS ROELEN overleden en ook zijn zoon ADRIAEN. Geen begraaf gevens gevon-den. Nu wordt de nalatenschap gedeelt. Eigenlijk is het ook een inventaris. De dochter MAEIJKE krijgt ook nog land uit haar moeders deel. 20.11.1657.
Zie vooral. Verpondingsregister 212 folio 147 waar de nazaten staan van PEETER JAN LUCAS ROELEN tot 1800.

Folio 75r
ANTHONIS WILLEM PEETERS de jonge weduwnaer wijlen LESKEN MELIS JANSEN begraven januari 1657.
JAN JAN OTTEN voight en PEETER WILLEM PEETERS toesiender van de kinderen BERBEL en MARIJKE. oud negen maanden.
Er was een testament. Nu alimentatie.Vader mag alles houden maar moet zijn kinderen grootbren-gen en elk ƒ 100.- geven als ze volwassen zijn. Geen aantekening in de marge waaruit blijkt dat de meisjes groot geworden zijn.

Folio 76v
BASTIAEN JAN BASTIAENS.
WILLEM BASTIAEN JANSEN
ADRIAAN BASTIAEN JANSEN
Weduwe wijlen HENRICK JAN DEKKERS hun zuster = Adriaentje Bastiaens
PEETER BASTIAEN JANSEN
MAEIJKE en ANTHONIS nog onder voogdij van PEETER MIJNAERTS en JAN CORNELIS JANSEN.
Weduwnaar en kinderen van LIJNTJE MIJNAERTS, zie voogdij rek 59-19
Zij verkopen een stede met huijsinge. hoff etc. aan VIJVER ADRIAEN WOUTERSvd. NIJEU-WENHUIJSEN op d’EIJNT aan de Moerstraet.
Gevest en betaald op 26.11.1657

Folio 77v
GEERIT WOUTERS van CAPPEL man en voight van ENGELTJE JAN JAN CUIJL. Tevens als voight met WOUTER JAN RIJCKEN als toesiender van de weeskinderen van ANNEKE JAN JAN CUIJL die getrouwd was geweest mat HUIJBRECHT JAN DIRCK RIJCKEN. Deze twee samen voor 1/3 paert in 1/6 paert.
Zie voor deze twee zusters REHM pagina 914.
HEIJLWICH JAN WOUTERS die als moeder had MAEIJKEN JASPERS de Jonge. HEILWICH werd geassisteerd door haar man AERT EELENS de metselaar. AERT EELENS mede voor: ROELOF JASPERS, JAN JASpERS, LIJSBETH JASPERS en ADRIAEN JASPERS samen voor 5/6 paert van 1/3 paert.
Verder worden hier nog genoemd CORNELIS en ANTHONETTA JANSEN CUIJL. die op 21.3.1645 hun deel hebben verkocht aan ANTHONIS JANSEN de Smit.
De kinderen van ANTHONIS JANSEN de Smit kopen nu dit stuk er bij.
Hun vader heeft deze vuijtgedolven moergrond tot bruikbaar land gemaakt. Gevest op 26.11.1657.

Folio 78r
Een herhaling van de namen uit folio 63 hiervoor.
PEETER JANSEN VROLIJCK. voogd en WILLEM JANSEN van HULTEN toesiender van COR-NELIS en ANNEKE ANTHONIS JANSEN de SMIT
PEETER JAN VROLIJCK ook procuratie voor CORNELIA ANTHONIS JANSEN en haar man CORNELIS JANSEN VLIEGENTHART.
Ock voor PEETER PEETER BRESSER weduwnaar van MAEIJKE ANTHONIS JANSEN die sa-men hebben uitgekocht ELISABETH MATHIJS WILLEM van SCHENDEL, tweede vrouw van hun vader op 12. 8.1657.
Zij hebben verkocht aan THOMAS JANSEN van BOMMEL (zie REHM) een stede met huis en hof op Cleijn Dongen. Commerloos gevest op 27.11.1657

Folio 79r
THOMAS JANSEN van BOMMEL heeft alles direct betaald. hoewel afgesproken was om te be-talen in drie paijen 27.11.1657

Folio 79v
ANTHONIS WILLEN PEETERS (zie o.a. folio 45 hiervoor) weduwnaar van ELISA¬BETH MELIS JANSEN, ook voor de kinderen die hij heeft aangenomen, heeft verkocht volgens de verkoop die ELISABETH al in haar leven zelf had gedaan 51 loop grond, gelegen in de Santstraet met aan drie zijden een halve sloot deels toebehorend aan haar zuster EELTJE MELIS JANSEN. Gevest op 28.11.1657 De koper is PEETER ADRIAEN CANTERS (zie 1660-29) Ook 104 folio 160. waar ook ANTHONIS WILLEM PEETERS wordt genoemd.

Folio 80 r
Adriaen JAN EVERDEN heeft verkocht aan HANDRICK ANDRIES WILLEMS de gerechte helft van een buijnder saijlants. gelegen in de Santstraet. Belast met 4 veertelen rogge voor de Bagijnen in Breda. Gevest op 30.11.1657 Deze personen niet in HGB gevonden.

Folio 80r
PEETERS CORNELIS SPRANGERS heeft verkocht aan WILLEM JANSEN VERLEGH 2 buijn-der vuijtgedolven moergronden in de Wildert. de nummers 12 en 13.
Zie voor beide personen Ora 104 op diverse plaatsen.

Folio 80v
De kinderen van Jan Jan Van Beijeren en Magdalena Cornelisen
Zie Rehm pagina 1088e 1089. en ook Ora 104 folio 98.

Maeijke Jan Jan van Bijeren en Mathijs Anthonis Mathijsen
Geerit Jan Jan Van Beijeren. die ook voight is voor:
Christina Cornelis Jan Jan Van Beijeren.
Het weeskijnt van Jan Jan Jan Van Beijeren en Maeijke Geerit Anthonisen
Cornelis Jan Jan Van Beijeren alias Oosterwijck
Huijbrecht Jan Jan Van Beijeren

Zij verkopen aan Adriaen Marchelisen (HGB 1660- 5) 6 loop vuijtgedolven moergronden in de Quebben die zij geerfd hadden van hun ouders. 10.12.1657

Folio 81r
ADRIAAN MARCHELISEN heeft direct f 580.- betaald. Mochter en later nu nog onbe-kende lasten op rusten dan zullen de verkopers die betalen 10.12.1657 JAN JOACHIM RUTTEN (zie REHM) heeft verkocht aan ADRIAAN PEETERS WIT (zie REHM en HGB 1660-6 ) 3½ loop nieuwland op de Affganck. 16.12.1657

Folio 82
PHILIP LAURENS OLIFIERS en zijn vrouw JACOBMIJNA GEERIT LEENAERTS (zie Ora 99 folio 22) hebben verkocht aan FLORIS PELS grond achter de nonnen. JACOBMIJNA had deze grond geerfd van haar moeder die genoemd wordt in ORA 99 folio 22. 30.12.1657

Folio 83r
In den namen Godts. Amen.
Compareerde voor schepenen naergenoempt Cornelis Adriaensen Hulst, weduwnaer laatmaal
wijlen Margriet Lambrechtse Adriaanse als aanstaande bruidegom ter eenre ende Neeltje Geldens, weduwe lestmael wijlen Jacob Jansen Groenendaal geassisteert met d’Heer Laurens Smits, schouteth alhijer als haeren gecoren voight in desen saecke als aenstaende bruijt ten andere sijde,
en bekenden ende verclaerden voor alle banden van houwelijcken met malcanderen gestipuleert off gecontracteert te hebben sulcx sij hier mede stipuleren ende vasttelijck contracteren bij desen „dat elck van hen tot onderstunt van de houwelijcke sal inne brengen alle henne goedren haeff, erf, actien, schulden ende credieten egeen vuijtgesondert. Tegenwoordich hebbende ende noch aen te besterven ende dat in ‘t scheijden ende naer doode van de eerste afflijvige henner beijde alle de
erfgoederen alsdan noch in effen ende onvercocht ofte vertiert sijnde sullende wederom keeren aen de sijde van daer dije sijn gecomen ‘mij ingebracht oft aenbestorven gecocht ende gecon-questeert meuble ende haeffelijcke goederen actien, schulden ende credieten, goudt
marge: Compt dese houwelijcxe voorwaarde te cesmeren ende is voldaen mette contracte van vuijtcoop ende deijlinge tusschen haer, Neeltje Geldens ende Bastiaan Cornelis Hulste op den 28 december 1657 voor schepenen alhijer
silver, gemunt ende ongemunt, egeen vuijt¬gesondert dije beven alle vuijtgaende ende onproffij-telijcke schulden dije sij ’t samen sullen comen te maecken ende bij eenich van hen beijde alreede gemaeckt ende sij schuldich sijnde ende alsdan noch onbetaelt etsen sullen comen toveren sullen worden gedeelt half ende half beneffens de erftgoederen dije sij ‘t samen mochten comen te coopen ende ende oft gebeurde dat hij toecomende bruidegom 01 eerst aflijvige waere heeft hij aen de toecomende bruijdt met volle recht vuijt sijne beste ende gereetste goederen bij hem naer te lae-ten belooft soo hij haer gelooft bij desen de somme van drije hondert gld. ‘t stuch tot veertich groo-ten Vlaems eens dije sijne erfgenaemen terstondt naer sijn doot haer sullen schuldich sijn te be-wijsen tot haere donatie vuijt te reijcken ende oft gebeterde dat sijn, toecomende bruijdt eerste aflij-vige worden binnen de tijt van ses eerstcomende jaeren sal hij toecomende bruijdegom aen hater, ‘ toenemende bruijts kijnderen ende erfgenaemen in plaetse der voorschreven
donatie van drije hondert gld. vuijt te reijcken de somme van hondertvijftich gld. dan oft gebeurde dat sij toecomende bruijt naer den tijt van seste jaeren naer dat de eerst ende voor den toecomende bruijdegom quam te overlijden, sal hij, toecomende bruijdegom alsdan de voorschreven geheele somme van drije hondert gld. aen haerder toecomende bruijt ‘s kijnderen ende erfgenaemen moe-ten vuijt reijeken ende voldoen, ende oft gebeurde dat hij, toecomende bruijdegom eerst aflijvich eert heeft hij noch aen de toecomende bruijt gelooft voor vuijt den inboedel het beste bedde met sijn toebehooren ende daer en boven haer leven lanck gedurende de tochte blaedinge ende vrucht ge-bruik gebruijck der groote camer ende halve hoff van sijne toecomende bruijdegoms huijsinge ende hoff steende ende liggende in ende op sijne stede op Cleijn Dongen waer op hij tegenwoordich is woonende de welck hij toecomende bruijdegom begeert dat bij sijne kijnderen ofte erfgenaemen haer toecomende bruijt vreetsamentlijck sal worden laten gebruijckt. Naer
allen ‘t welck partijen geloven hen tot wedersijdeh te reguleren ende willen dat ‘t selve bij hen erfge-naemen ende naecomelingen achtervolght werden sal, renunthieerende van alle exseptien ende desentieren ter contrarie Actum ten comptoite mijns Geerit van den Heuvelop ten lesten februarij XVIC zeven en veertich, Ter presentie ende overstaan van Jan Dijrck Anthonissen onde Willem Jansen Verlegh schepenen in Dongen dije dese beneffens de comparanten ende mij secretaris hebben onderteeckent
dit is ‘t han merck Quod attestor
van Cornelis Adriaansen F. Pels.
Hulsten bruijdegom 1647
dit is ’t hant merck
van Neeltje Geldens
toecomende bruijt

L. Smits 1647
Jan Dijrck Anthonissen

In de kantlijn: Op 8-4-1661 heeft Jan Jacobs Groenendael voor hem selven, Willemken ende Peerken Jacobs Groenendael geassisteert mette voors Jan Jacobs, hennen broeder, Aert Adriaen Cleijn wed Marijken Jans van Haren mede namens Peeter Jans van Haren, kijnderen van Neeltje Geldens ende hebben verclaert dat Bastiaen Hulst heeft voldaen, 5-1658.

Peter Jans van Haren heeft verklaert dat Bastiaen van Hulst voldaen heeft, 14-5-1662

Op 29-5-1662 heeft Jan Janss van Aelst wed Adriaentje Jans van Haren daer moeder aff was Neeltjen Geldens verklaert dat Bastiaen van Hulst voldaen heeft.

Jan Jacobs Groenendael ende Aert Adriaens Cleijn wed Maeijken Jans van Haren verklaren dat Bastiaen van Hulst voldaen heeft.

Willemke Jacobs Groenendael is voldaen.
Cornelis Adriaen Capiteijn wed Peerken Jacobs Groenendael verklaert dat Bastiaen Hulsten vol-daen heeft, 13-5-1665

Anneken Jacobs Groenendael is voldaen, 10-3-1666

NEELTJE GELDENS was eerst getrouwd met JAN WOUTERS van HAREN
In deze stukken vinden we uit dit huwelijk PEETER JANSEN van HAREN, ADRIAEN¬TJE JAN-SEN van HAREN en MAEIJKE JANSEN van HAREN X AERT ADRIAEN CLEIJNEN.

NEELTJE GELDENS trouwde daarna met JACOB JANSEN GROENENDAEL waaruit
JAN JACOBS GROENENDAEL en ANNEKE JACOBS GROENENDAEL, WILLEMKE JACOBS GROEN¬ENDAEL en PEERKE JACOBS GROENENDAEL getrouwd met CORNELIS ADRIAEN CAPTEIJN.
NEELTJE GELDENS hertrouwde vervolgens met CORNELIS ADRIAEN HULST, die uit zijn eerste huwelijk een zoon SEBASTIAEN had, uit zijn tweede en derde huwelijk geen kinderen.
Dit derde huwelijk zowel voor NEELTJE GELDENS als voor CORNELIS ADRIAEN HULST werd gesloten met huwelijkse voorwaarden. Uit het verhaal wat wij hier nu vinden, blijkt dat BASTIAEN HULST zich stipt gehouden heeft aan de huwelijkse voorwaarden van zijn vader en alles heeft uit-betaald wat er uitbetaald moest worden. Welgeteld worden er in de marge zeven uitbetalings data genoemd, als laatste in 1666. De datum van dit stuk is 28.12.1657.
Begraafdata: CORNELIS ADRIAENSEN HULST op ?.12.1657
NEELTJE GELDENS op 11. 3. 1660
JACOB JANSEN GROENDAEL 20-9-1638

Willem Jansen Verlegh
C.A. Hulst staat en inventaris 1654
Losse stukken in geleverd? Door Neeltje Geldens

Folio 84v
DENIS GOIJAERT DENIS getrouwd met LESKE PEETER CORNELIS HENRICK de HART
ANNEKE PETER CORNELIS HENRICK de HART, getrouwd met JOACHIM ADRIAEN PEE-TERS. ANDRIES WILLEMv d. RIJEN getrouwd geweest met DINGENA ROELOF JANSEN.
Zij hadden 1 zoon : ADRIAEN, die al is overleden.
ROELOF ADAM ROELOFS, wonend in Zeeland.
ANNEKE ADRIAEN PEETER MICHIELSEN, weduwe van MARTEN JACOB VENNEMAN
ADRIAAN ADRIAEN PEETER MICHIELSEN wonend op Steenhoven.
Zij allen zijn erfgenamen van ANNEKE ANTHONIS ADRIAEN MAESEN voor de ene helft.

JACOB JAN JACOB PEETERS, COMMERKE JAN JACOB PEETERS, ADRIAENTJE JAN JA-COB PEETERS, PEETER JAN JACOB PEETERS, JAN JAN JACOB PEETERS, 19 jaar
Zie Ora 101 folio 97, waaruit blijkt dat dit kinderen zijn van JAN JACOB PEETERS en LESKE ADRIAEN LAMBRECHTS. Gaan we nu nog verder terug dan vinden we in Ora 96 folio 96: JA-COB PEETER JACOBS en COMMERKE ANTHONIS ADRIAEN MAES. Deze personen vormen de tweede partij en hebben als grootmoeder genoemde COMMERKE ANTHONIS ADRIAEN MAES.
Zij verkopen grond aan FLORIS PELS, die contant betaald heeft op 31. 12. 1657

Folio 85v
ANTHONIS MEERTEn. JAN MEERTEN LOONEN, MEEUS MEERTEN JAN MEERTEN LOONEN, JACOBMIJNA GEERIT LENAERTS en haar man PHLIP LAUREIJS OLIFIERS, zie 99-22
De kinderen van JAN MEERTEN JAN MEERTEN LOONEN
De kinderen van DInGENA MEERTEN JAN MEERTEN LOONEN
MAEIJKE GEERIT LENAERTS zie 99-22.
Zij zijn erfgenamen van MAEIJKE ANTHONIS ADRIAEN MAES.

Uit deze twee stukken blijkt dat Anthonis Adriaen Maes in ieder geval drie dochters had. Zijn naam komen we tegen in Ora 93.

Folio 86v
Jacobmijna Goijaert Lenaerts en naar man Philip Laureijs Olifiers hebben nog een stuk grond verkocht aan Floris Pels, die contant heeft betaald.

 1. 1657

Folio 87r
onderhouden
Nogmaals Bastiaen Cornelis Hulst in verband met het ????? van zijn
stiefmoeder Neeltje Geldens 31. 12. 1657

Folio 87v
Quirijn Goijaert Willems, mede voor zijn broers en zusters heeft verkocht aan. Floris Pels grond in de Quebben, die zij hadden geërfd van hun vader aleer eerder eigendom van Jenneke Jan Laureijs Spijckers. (zie voor haar ORA 100 diverse folio’s en 101 folio 10 en 95 folio 108
Kan Goyaert Willems niet vinden in andere stukken

Folio 87v
JAN Willem Baijens; tevens voor de kinderen van Lesken Willem Baijens. Zij was de vrouw van de reeds overleden Michiel Goosens.
Marius Jan Peeters, weduwnaar van Maeijken Willem Baijens, met een dochter Cathalijn ook nog grond, hen aanbestorven van oom Godert Willem Baijens. Van deze personen niets gevon-den in Dongen. Ook zij verkopen grond aan Floris Pels, gelegen achter de nonnen. Floris Pels heeft contant betaald.

 1. 1. 1658

Folio 88v
Adriaen Adriaen Adriaen Jan Hulst
Cornelis Adriaen Adriaen Jan Hulst
Peeterke Adriaen Adriaen Jan Hulst weduwe van Corstiaen Pieter Prins
Sijke Adriaen Adriaen Hulst en haar man Jan Claes Wijngaert
Adriaen Adriaan Adriaan Hulst de jonge.
Maeijke Adriaen Adriaen Hulst en haar reeds overleden man Jan Dielisen in de Vrijhoeve
Zie voor deze boers en zuster Rehm. Zij wonen in ‘s Gravenmoer.
Bastiaen Cornelis Adriaen Hulst. Zie voor hem en zijn nageslacht mijn Overzicht
blz. 39 . Ook in het voorgaande reeds genoemd. Ook Ora 100 folio 94.
Neeltje Jan Jan Hulst weduwe van Adriaen Jan Raesen
Zie voor haar, evenals voor de volgende mijn overzicht op blz. 38.
Maeijke Hendriks de Waal, weduwe van Adriaen Jan Jan Hulst
Deze laatste twee waren broer en zus. De familie verhouding met de andere Hulsten is onduidelijk. Zij verkopen samen grond aan Floris Pels, die direct
betaald geeft.

Folio 89r
Adriaen Claes Adriaensen heeft een buijnder hei ofte vroente gekocht in de Wildert van de domei-nen. Hij moet daarvoor een erfrente betalen van 10 stuivers per jaar. 14. 2.1658

Folio 89v
Adriaen Huijbrecht Adriaen Jannen heeft verkocht aan Huijbrecht Geerit Anthonisen (HGB 1660-7) vuijtgedolven moergrond op de Affganck. 18. 2. 1658

Folio 89v.
Anthonis Adriaen Coppelaer (HGB 1660-5) heeft verkocht aan Willem Lodewijck Wouters vuijtge-dolven moergrond op de Affganck. 22. 2. 1658
Zie voor het geslacht Coppelaer mijn Overzicht der geslachten blz. 23.

Folio 90r
Adriaensen Coppelaer, Willem Lodewijck Wouters en Anthonis Adriaen
Coppelaer delen hun gemeenschappelijk stuk grond in drie delen.
Zij doen dit op 22. 2. 1658. Willem Lodewijck Wouters niet in Dongen gevonden. Zie voor de ge-broeders Coppelaer mijn Overzicht blz. 23.

Folio 91r
Sijmon Adriaensen Coppelaer verkoopt aan Jan Lenaert van Alphen elf loop nieuw land op Cleijn Dongen. Kennelijk heeft men de vuijtgedolven moergrond bewerkt, zodat het bruikbaar werd om er weiland of bouwland van te maken.
Hierbij kom je ook uitdrukkingen tegen inzake het verbeteren van de afwatering.

Folio 91r
Adriaen Jan Buijs, inwoner van Oosterhout, is door Schout en schepenen van Oosterhout aange-steld als voight van Lijntje Cornelis Jan Aerts, weduwe van Adriaen Cornelis Adriaen Lambrechts, omdat Lijntje is buijten haar kennisse ende verstande
Deze weduwe had een zoon Adriaen Adriaen Cornelis Adriaen Lambrechts, nu overleden, achterla-tend zijn vrouw Dingna Jansen en drie kinderen. Peeter Adriaen¬sen is aangesteld als voight van deze kinderen.
Met toestemming van, Schouteth en Schepenen van Oosterhout verkopen de genoemde personen. een stuk vuijtgedolven moer op de Affganck aan Sijmon Adriaesen Coppelaer.

Folio 92r
De koper, SIJMON ADRIAEN COPPELAER heeft direct betaald op 22. 2. 1658

Folio 92r
ANNEKE JAN RUTTEN trouwde tweemaal. I Peeter ADRIAEN GROEIJ, uit welk huwelijk
zij een zoon VAS had. Na het overlijden van PEETER GROEIJ hertrouwde zij met CORNELIS JANSEN SMIT (zie REHM pagina 804)
Zij verkoopt aan SIJMON ADRIAENSEN COPPELAER (getrouwd met SIJKE PEETERS GROEIJ) haar deel in een perceel vuijtgedolven moergrond. 22. 2. 1659
Voor de duidelijk beid hierbij een kort overzicht inzake het geslacht GROEIJ.

Folio 90v
Verschil van mening tussen ADRIAEN FIJNENBUIJCK, aan de ene kant en SIJMON en ANTHO-NIS ADRIAENSEN COPPELAER aan de andere kant.
Dit verschil wordt uitgepraat en bijgelegd. Op 22. 2. 1658 •

Folio 93r
JENNEKE ANTHONIS DIJRCX was weduwe van JACOB PEETERS de HAAN en had uit dit hu-welijk een zoon PEETER en een dochter JACOBMIJNA. Na het overlijden van JACOB PEETERS de HAAN hertrouwde zij met REIJNIER JANSEN van BOMMEL. Zie voor haar eerste huwelijk Ora 104 folio 152. Ook Ora 100 folio 79 en 86.
JACOBMIJNA JACOB PEETERS de HAAN trouwde met CORNELIS GEERITS van WAS-BEECK (REHM blz. 1, 6)
Blijkens de marge hebben JACOBMIJNA en PEETER later gedeeld set hun half¬broers en zusters. Dit stuk is van 22. 2. 1658. De marge van 22. 10. 1665.
Ook een uitbetaling aan PEETER de HAAN in 1659. Een deel van het bezit lag in ‘s Gravenmoer.

Folio 94v
ANNEKE JAN LAMBRECHTS, weduwe van PEETER ADRIAEN de LOOS en nu getrouwd met ROELOF HUIJBERT ADRIAENSEN heeft verkocht aan ADRIAAN PEETER SPREEUWEL een buijnder saijlants in de HAM. Belast met 3 loop rogge voor de pastorie en ook wegen en stegen. Zie voor de verkopers Ora 101 folio 157. De koper wordt genoemd in Ora 69 folio 8.

Folio 95r
Pieter Jan Stevens, voight en Claes Peeter Adriaensen, toesiender, van de 5 onmondige weeskin-deren van Jan Jacob Adriaensen met naeme: Anneke 15 jaar, Jacomijna 13, Adriaen 11, Merten, innocent, 8 en JAN 5 jaar. Hun moeder is Cathalijn Peeter Claes Adriaensen, die blijkens Ora 101 folio 160 R eerder getrouwd was geweest met Merten Jan Peeters in ’t Broeck.
Zie daarvoor ook Or. 101 folio 29 en Ora 100 de bijlagen.
Zie ook HGB 1650-27;1660-25;1670-24 en 1681-31 waar Jan Mertens in ‘t Broeck en Jan Jan Jacobs met zuster, naast elkaar staan. 1. 3. 1658
Verder de bekende termen van een alimentatie. De kinderen elk f 4, —

Folio 96v
Een eigendoms kwestie tussen eenerzijds Isaac Noirot te Breda en Lenaert Lancvelt en anderzijds Godefroy Lloyd, Alexander van Lith en Floris Pels. Het gaat over 40 buijnder grond. En dat wordt nu geregeld. In het bijzonder de waterafvoer. 3. 3. 1658

Folio 98r
Joris Peeter Andriesen als man en voight van Metje Peeters van Etten;
Jan Adriaen Jan Huijghen. Hier wordt verwezen naar een verkoop op 8. 10. 1657, waar Jenneke Adriaen Jan Huijben of Huijghen haar deel verkocht heeft aan Cornelis Willems, over de Vaert(HGB 1660-7) 9-3-1658

Bijlage bij ??? ook bij folio 161
Staet ende Inventaris van alle die goederen achtergelaeten ende metter doot geruijmt bij Cornelia Peeter Vassen doghter, weduwe lest¬mael wijlen Adriaan Adriaen Puijs. Adriaen Adriaen Puijs stierf voor 1627. Omdat het echtpaar geen kinderen had, ging toen de helft van het bezit naar de erfge-namen van de overledene.
Cornelia Peeter Vassen overleed op 24. 8. 1641
Wat zij bezat was voor haar erfgenamen.
Cornelis Peeter Vassen had twee zusters gehad.
Maeijke Peeter Vassen, getrouwd met Sijmen Lambrecht Adriaensen (zie voor hem het geslacht De Geus), die de achternaam Coppelaar had aangenomen. Dit echtpaar had twee zonen : Adriaan en Dirck.
Adriaen woonde op Cleijn Dongen en was zelf aanwezig bij de verdeling.
Dirck, notaris in Dordrecht, liet zich vertegenwoordigen door zijn oom Adriaen Lambrechtsen Geus, volle broer van zijn vader.
De andere zuster was Cathalijn Peeter Vassen, getrouwd met Adriaen Thomas Groeij. Zij waren beide reeds overleden voor 1641.
Ook hun zes kinderen waren reeds alle overleden.

 1. Barbara, gehuwd geweest met Coen Jansen Smith (van Hassel) Barbara overleed kinderloos.
 2. Anneke X Peeter Jansen de Cluijter : dochter Lijntke
 3. Adriaentke X Meeus Jansen Wijngaert :dochter Adriaentke (voor 1648 getrouwd met Thomas Aertsen Bommelaer. zie blz. . .
 4. Dingetken X Jan Jansen de Jonge : kinderen Jan, die optreedt namens een zus en een broer. Blijkens 16 gaat het hier om Jan, Lijntke en Cornelis Venis (Venus)
 5. IJken (Eva) X Jan Willem Kuijper : zoon Willem.
 6. Peeter X Anneke Peters Rutten : 7 kinderen.
  a. Peeter + tussen 1641 en 1648 blijkens 16
  b. Vas + 1665 x 1. Lijsbeth Mertens Vermant. 2. Anneke Anth. Cuijl. zie dopen Dongen.
  c. Engel (blijkens opperstuurman op een Indie vaarder)
  d. Thomas genoemd in 16
  e. Wouter X Peeterke Jochums blijkens doopregister Dongen Med. G. genoemd als getuige. f. Sijke, de vrouw van Sijmen Adriaen Coppelaer
  g. Cornelia x Peeter Jan R???, 2e Euwijt Bruijsten

Het eerste stuk land dat genoend wordt is perceel 315. Adriaen Jan Lambrechts, neef van Adriaen Coppelaer en oomzegger van Adriaen Lambrechtse Geus kocht in 1640 de boerderij van Cornelia Peeter Vassen voor f 2225. Hij stierf kort daarna. Zijn wedure betaalde in 1641 f 600, – zodat er nog f 1625 openstond.
zie ora 105 folio 32
Zie ORA 105 folio 32. Cornelia Adriaen Groeij weduwe Peeter Jan R??? nu getrouwd met Embrecht Bruijsten

Folio 98r
REIJNIER JANSEN van BOMMEL, met procuratie van zijn schoonzoon CORNELIS GEERIT van WASBEECK (zie ook hiervoor) volgens procuratie d. d. 31. l. 1658, heeft verkocht voor een bedrag, dat al betaald is, aan ADRIAEN MARCHELISEN, een stede met huis en hof op Cleijn Dongen aen de Vaert. 10. 3. 1658
Zie voor de koper Overzicht der geslachten blz. 59.

Folio 96v
REIJNIER JANSEN van BOMMEL heeft ook verkocht aan HUIJBRECHT GEERIT ANTHONIS MATHIJSEN 3½ loop grond op Cleijn Dongen op 10. 3. 1659.
Zie voor de koper HGB 1660-7 e.v Ook mijn Overzicht op blz. 4, waar het nage slacht een heel eind is uitgewerkt.

Folio 99r
DINGMAN ANDRIES ADRIAENS LEEST, soldaat in Breda, die als moeder had NEELTJE ADRIAEN CORNELIS ANSEMS, heeft verkocht aan LAUREIJS JACOBS GROE-NENDAEL 1/6 deel van een stede op Cleijn Dongen, waar de koper nu op woont. 13. 3. 1659
Zie voor de koper mijn Overzicht der geslachten GROENENDAEL op blz. 34. Daaruit blijkt dat LAURENS JACOB GROENENDAEL getrouwd was met ADRIANA ADRIAEN ANSEMS. Zie ook GTMWB jaargang 11 blz 242 waar het geslacht Ansems is behan deld.

Folio 99v
BASTIAEN CORNELIS ADRIAEN HULST heeft verkocht aan CORNELIS PEETER VASSEN VERMEULEN ½ buijnder saijlants, gelegen aan de Donga. Op 21. 3. 1658.
Zie voor beide personen in voorgaande stukken en bij REHM.

Folio 99v
PEETER JAN STEVEN voight, WILBORT ROELEN, grootvader, toesiender, van de 3 kinderen van BERNARD JACOB ADRIAENSEN (HGB 1650-26) begraven 31. 5. 1655 JACOBMIJNA 11, JENNEKE 10 en ADRIAENTJE 5 jaar. Zie doopkaart, waarop JACOB¬MIJNA ontbreekt.
Moeder is JENNEKE WILBORT ROELEN. Zij werd geassisteerd door CORNELIS HUIJBERT LICHTENBERGH, haar zwager (getrouwd met MARIA WILBORT ROELEN ) Alimentatie regeling. Moeder mag alles houden, maar moet de kinderen t. z. t. elk ƒ 12. — uit betalen.
Datum 22. 3. 1658
Zie voor WILBORT ROELEN HGB 1630-21;1640-32;1650-20;1660-20. 1670-18

Folio 100v
CATHALIJN ADRIAEN MEERTENS en haar man ANTHONIS MEERTEN JAN MEERTEN LOONEN
Hun zwager PEETER PEETER BRESSERS, weduwnaar van DINGENA ADRIAEN MERTENS
De zonen CLAES PEETER PEETER BRESSERS (HGB 1660-29)
WOUTER PEETER PEETER BRESSERS 23 jaar
ADRIAEN PEETER PEETER BRESSERS, innocent.
Kennelijk is er eerder besloten om de nalatenschap van ADRIAEN MERTENS onverdeelt te laten en wordt er nu gedeeld. LIJNTJE en haar man de suijden helft.
En de BRESSERS de noorden helft. Zie Ora 101 folio 76 en 83, 104 folio 202.

Folio 101v
Vader en zonen BRESSERS gaan vervolgens er toe over om hun deel onderling te delen. De grond ligt tussen de Groenstraet en de Leeghstraet. 26. 3. 1658

Folio 102v
CORNELIS JAN JOOSEN heeft verkocht aan WILLEM JANSEN VERLEGH 11,, deel van
1 buijnder vuijtgedolven moergronden. Achter de nonnen. 28. 3. 1656

Folio 103r
MAEIJKE HENDRICX de WAEL, weduwe van ADRIAEN JAN HULST, geassisteerd door WOU-TER JAN WOUTERS, man van haar stiefdochter DINGENA
BASTIAEN CORNELIS HULST
NEELTJE JAN JAN HULST, weduwe ADRIAEN JAN RAESEN (schoonzuster van MAEIJKE) Zie voor deze drie personen hiervoor
LAUREIJS, JAN en CORNELIS, zonen van CORNELIS JAN RIJSBERGEN
SIJKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN, weduwe van ADRIAEN JANSEN
MARIJKE JORNELIS JAN RIJSBERGEN, getrouwd met ADRIAEN JAN CORNELIS in Steen-bergen.
JUDITH CORNELIS JAN RIJSBERGEN.
ANNEKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN getrouwd met JAN LAUREIJS MEERMANS.
Zij verkopen de helft van l buijnder vuijtgedolven moergronden aan Floris Pels, die contant betaald heeft. 28. 3. 1658

Folio 104r
MAEIJKE CORNELIS MERTENS v d. NIJEUWENHUIJSEN en haar man ADRIAEN JAN van OORSCHOT verkopen aan ‘haar broer MATHIJS CORNELIS MERTENSv d. NIJEUWENHUIJ-SEN (HGB 1600-26) hun 1/10 deel in een stede met huis en hof aan de HEUVEL.

 1. 3. 1658. Meer gegevens bij Adriaanse.

Folio 104v
FRANS CORNELIS SWART, voor hem zelf maar ook voor
STEVEN GEERIT PEETER ANTHONISEN, WILLEM GEERIT PEETERS ANTHONISEN, AN-NEKE GEERIT PEETER ANTHONISEN, die getrouwd was met ANTHONIS WOUTERS
HENRICK JAN van VEGHEL en zijn vrouw LIJNTJE CORNELIS GEERITS.
ADRIAEN ADRIAEN CAPTEIJN, weduwnaar van SIJKE CORNELIS GEERITS
DINGENA CORNELIS GEERITS weduwe’van ANDRIES STEVEN van DIJCK
Deze personen wonen in ‘s Gravenmoer. Gegevens bij REHM o. a. 233, 511, 837 e. a.
Zij verkopen vuijtgedolven moer van de Nonnen tot de Kae aan FLORIS PELS, die contant heeft betaald op 30. 3. 1658

Folio 105r
WILBORT ROELOF JANSEN heeft verkocht aan HENRICK ANDRIES WILLEMS en WILLEM JAN LEENIS elk voor de helft 3 loop nieuw land, eertijds gecomen van DOOM JAN DOOMEN. Gevest op 1. 4. 1658

Folio 105v
Adriaen JANSEN ‘t Hoofd, mede voor zijn broers en zusters PAUWEL, LIEVEN en GEERTRUIJT, die getrouwd is met PAUWEL JAN SNOECK en CLAES CORNELIS JAN JOOSTEN ‘t HOOFT, hebben samen verkocht aan FLORIS Pels 2 buijnder vuijt gedolven moergronden achter de non-nen, die contant betaald is op 5. 4. 1658

Folio 106 R
Maeijke Hendricx de weduwe eerst van ADRIAEN JAN JAN HULST en daarna ven HENRICK CORNELIS BLIECK, geassisteerd met ADRIAEN JANSEN CROON en CORNELIS HENRICK BOUWENS, grootvader en toesiender op ANTONIA, dochter uit het laatste huwelijk, hebben ver-kocht aan PEETER CORNELIS van LOON (HGB 1560-11) 3½ loop grond in d. Ham. Maeijke had dit perceel eerder gekocht van ADRIAEN JAN CROON cp 21. 3. 1651. Zie voor deze koop Ora 104 folio 19v. Gevest op 17. 4. 1658

Folio 106 r
BARBARA WILLEM DIJRCX COPPEN en haar man CORNELIS STOFFELEN PRUIST (zie voor dit echtpaar ook REHM, omdat zij wonen in ‘s Gravenmoer)
Zij verkopen aan PEETER Jan JAN VROLIJCK ongeveer 1½, loopens heij en vuijt¬gedolven moer-gronden, op de Affganck, over de Vaert. Gevest op 26. 4. 1658.

Folio 106v
THOMAS ANTHONISEN PRAET, AECHTJEN ANTHONISEN PRAET, vrouw van JACOB HUIJBRECHTS en JENNEKE ANTHONISEN PRAET, getrouwd met JAN JAN VOERMAN, heb-ben verkocht aan FLORIS PELS 2 lcop vuijtgedolven moergronden, die door CORST PEETERS PRINCEN tot nieuw land zijn gemaakt. Gevest op 26. 4. 1658.
De verkopers wonen alle drie in ‘s Gravenmoer.

Folio 107v
FLORIS PELS heeft contant betaald. 26. 4. 1658

Folio 107v
Opnieuw de familie HULST uit ‘s Gravenmoer.
ADRIAEN, CORNELIS, PEETERKE, weduwe van CORST PEETER PRINCEN, SIJKE, vrouw van JAN CLAES WIJNGAERT, de kinderen van de overleden MAEIJKE en haar man JAN DIELIS in de Vrijhoeve, bevestigen dat hun vader ADRIAEN ADRIAEN JAN HULSTEN 8 à 9 jaar geleden aan FLORIS PELS twee loop vuijtgedolven moergront, nu nieuw land dank zij CORST PEETER PRINCEN, op de Affganck op het einde van de Witte akker. Op dit stuk is ook een huisje gezet.
Het perceel was indertijd niet gevest. Dat gebeurt dus nu op 26. 4. 1658.

Folio 108v
HENRICK HENRICX van GILS zoon van HENRICK STOFFELS van GILS en kleinzoon van STOFFEL PEETERS van GILS weduwnaar van JENNEKE SPRANGERS.
Zij hadden 4 kinderen, die hier niet worden genoemd. Hij is ook nog oom en voight van de 6 kin-deren van JOHANNES SPRANGERS en EELTJE JACOBS van CAMPEN( zie doopgegevens van SPRANG, waar 5 worden genoemd.
Zij hebben samen verkocht aan Jan Embrecht Peeters? Stuk zin weggevallen (zie RA 103 folio 127) een loop grond op CLEIJN DONGEN. Gevest op 30. 4. 1658

Folio 108v
ARTUS PELS, oud burgemeester van Geertruijdenbergh, verclaerde te consenteren aan NICLAES van CLEIJENBERGH te ‘s Gravenhage om in zijn naam de Heer CATSHUIJSE te vragen om de achterstallige lijfs pensioenen uit te betalen. 25. 4. 1658

Folio 109v
JACOB PEETER MATHIJSEN ( niet gevonden in EGB. )verclaerde wittelijck te transporteren aan BARTHOLOMEUS WILLEMS de CROM f 150. – als tweede en leste paije van de cooppenningen van 4½ loop land, die CORNELIS WILLEM JANSEN hem op 1 mei 1659 schuldig worden zal. Zelfde datum
Bij het voorgaande hoort ook: JACOB PEETER MATHIJSEN heeft verkocht aan CORNELIS WILLEM JANSEN 4½ loop saij en weijlant achter het Rijoel en gevest op 8. 5. 1658 HGB 1660-7 ?

Folio 110r
Opnieuw een stuk over het lijfspensioen van ARTUS PELS die de rentmeester van Monster en ‘s Gravensande hem schuldich is f 150, – per jaar.
Ook dit stuk heeft als datum 25. 4. 1658

Folio 111 R
CORNELIS CORSTIAEN CORNELIS toesiender van de 4 weeskinderen van PEETER JAN ADRIAENSEN BOER (HGB 1650- 29 en begraafboek 1650) en ANNEKE PARADAEN ook ADRIAEN SIJMEN GEUS (‘s Gravenmoer) toesiender van 3 weeskinderen van CLAES JAN ADRIAENSEN BOER en NEELTJE SIJMEN ANTHONISEN. Van dit echt paar geen gegevens gevonden in doopboek of HGB.
Zij hebben verkocht met toestemming van schout en schepenen aan ADRIAEN JAN ADRIAEN-SEN BOER (HGB 1650-30 en 1660-28) elk 1/3 deel van een stede met huis en hoff tussen GROEN- en LEEGHSTRAET. Volgens mijn aantekeningen moeten er gegevens te vinden zijn over ANNEKE PARADAEN in Ora 138 folio 193 JAN ADRIAENSEN BOER had kennelijk drie zonen uit zijn huwelijk met MAEIJKE PEETERS ROELEN. Zie ook Ora 104 folio 121 en hier na volgende stukken. Vest op 4. 6. 1658

Folio 111v
JAN WILLEM van HULTEN heeft verkocht aan JACOB CLAES JACOBS op Uilendonck vuijtge-dolven moergronden op de Affganck. Gevest op 4. 6. 1658

Folio 111v
JACOB WOUTERS VISSCHER (schoonzoon van CORNELIS CORNELIS BUIJS en zie aldaar) voight en BASTIAEN BALTESEN, toesiender van ADRIAEN COMMER BLANCKAERTS (die in ‘s Gravenmoer woonde; zie REHM). Ook ADAM DENIS HENDRIK GOTSCHALCX weduwnaar van AENTJE ADRIAEN BLANCKAERTS. Zij verkopen grond in de Wildert aan Floris Pels, die contant betaald. REHM noemt deze vrouw: AENTJE STOFFELEN.

Folio 112v
ADRIAEN SIJMON ANTHONISEN (dus mogelijk in 111 fout ?) toesiender van 3 onmondige weeskinderen van Claes Jan ADRIAENSEN BOER en diens vrouw NEELTJE SIJMEN ANTHO-NISEN. De kinderen zijn, ANTHONIS nu 14 jaar; JAN nu 12 jaar en Maeijke nu 10 jaar.
Adriaen JAN ADRIAENSEN BOER heeft nu al 8 jaar gezorgd voor het onderhoud van ANTHONIS Omdat deze ANTHONIS nog zal erven van de wederzijdse grootouders wordt nu het een en ander geregeld.
Oom ADRIAEN zal zijn neef blijven onderhouden, maar krijgt in ruil daarvoor alles wat ANTHONIS zal erven van zijn grootouders. Oom ADRIAEN zal eventuele schulden die daarop rusten betalen. Hij zal ANTHONIS f 45, – betalen als hij 18 jaar is. Blijkens een aantekening in de marge is dat ge-beurd op 6. 11. 1669.
ANTHONIS is wel verplicht zijn oom al die jaren te dienen, helpen en gehoorzamen als was het zijn vader. 7. 6. 1658

Folio 113v
ADRIAEN JAN ADRIAEN BOER voight, en CORNELIS CORSTIAEN CORNELISEN, toe¬siender van de 4 onmondige weeskinderen van PEETER JAN ADRIAENSEN BOER en ANNEKE PARADAEN. Volgt de alimentatie regeling.
Moeder mag alles houden voor het onderhoud van de kinderen. Elk kind krijgt later f 32, –
De moeder mag ook alles houden wat de kinderen nog zullen erven van hun grootvader en moeder (die hier met name wordt genoemd al, MAEIJKE PEETERS ROELEN. Geen aantekening in de marge van enige uitbetaling. 11. 6. 1658

Folio 114v
JENNEKE JOACHIM ACKERMANS weduwe van MATHIJS ANTHONIS MATHIJSEN (begraven van haar op 20. 10. 1669) geassisteerd met haar zoon MICHIEL MATHIJS ANTHO¬NIS MATHIJ-SEN (doop 9. 7. 1630)
JACOB MATHIJS ANTHONIS MATHIJSEN, zoon uit het eerste huwelijk van MATHIJS en zijn vrouw MAEIJKE BASTIAEN MERTENS. Uit dat huwelijk ook een dochter MAEIJKE, reeds over-leden, nalatend een niet genoemde man en 4 kinderen. Oudere gegevens over genoemde perso-nen in Ora 98 folio 6; ook 56; en Ora 99 folio 54. Deling op 24. 6. 1658. Latere gegevens te vinden in HGB 1670-20 en 1681, waar MICHIEL niet meer voorkomt.

Folio 116r
ADRIAEN PEETER van SPREEUWEL heeft verkocht aan FLORIS PELS een stuk grond
in de Wildert, afkomstig van grootvader JAN JAN van SPREEUWEL, die het gekocht had op 6. 2. 1629. (maar op die datum niet gevonden) 7. 8. 1658

Folio 116r
MAEIJKE CLAES ROELEN weduwe wijlen JAN JAN FICK heeft verkocht aan JAN PEETER JANS 1/8 deel van een stuk grond op de Lange Put op 29. 10. 1658

Folio 116 V
CORNELIS DIJRCK JACOBS voight van ANTHONIS JAN BIESTRATEN, die als groot-moeder had WILLEMKE JAN CORNELIS CHEEUWEN. Na het overlijden van EMBRECHT en ANTHONIS Biestraten die als grootwmoeder had Willemken Jan CORNELIS CHEEUWEN. Na het overlijden
van EMBRECHT en Anthonis Biestraten ( niet in Dongen gevonden)
De tweede groep bestaat uit de volgend personen:
Neeltje FRANS JANSEN, vrouw van HUIJBERT DENIS HUIJBEN. Zij doet dat tevens voor haar broers en zusters: ADRIAENTJE de oudste en de jongste, SIJKE, JENNEKE, ENGELTJE en FRANS. Ook deze personen niet in Dongen gevonden.
De derde groep:
Huijbrecht Jan Jan Gijsen en CORNELIS JAN, alias BUS, zijn broer.
De vierde groep bestaat uit:
Jasper Adriaen Jansen van RAAMSDONK en zijn zus ANNEKE Adriaen van Raamsdonk, ge-trouwd met C0RNELIS van GILS. Deze broer en zus hadden als moeder GULLIKE JASPERS. Zie ORA 99 folio 46
Volgens de tekst zou er in december 1654 wat te vinden zijn inzake de koop en verkoop van dit perceel, maar daar niets kunnen vinden. Ook niet op een andere datum. Zij verkopen een stuk grond gelegen bij de nonnen, krijgen van de koper contant geld. Op 2. 11. 1658.

Folio 117 V
SIJMON Anthonis MATHIJSEN heeft op 7 augustus op een lasterlijke wijze gesproken over ADRI-AEN MICHIEL FIJNENBUIJCK. Hij deed dit in een dronkenmans bui (zware dronck. ) en heeft daar nu spijt van. Hij neemt zijn woorden terug en FIJNENBUIJCK is bereid om hem alles kwijt te schelden. Daarmee is de kous af. Op 4. 11. 1658.

Folio 118r
JAN WILLEM CUIJPER heeft verkocht aan CORNELIS PEETER VASSEN VERMEULEN een stede met huijs, hoff en erf gelegen op Cleijn Dongen. Groot 8 à 9 loopen grond en de koper wordt daarin gevest op 4. 11. 1658.
Maar blijkens het volgende stuk zit hier toch nog wel het een en ander aan vast. Voor wie is nu de opbrengst ? voor de verkoper alleen of ook deels voor zijn tweede vrouw MAEIJKE Anthonis NOOTEN, weduwe van MELS BASTIAEN MERTENS. Zie voor hun beider eerste en tweede hu-welijk Ora 114 folio 8 – 11.
Er is een huwelijke contract opgemaakt in 1651 en mede op grond van dat contract wordt de zaak nu duidelijk geregeld. 7. 11. 1658

Folio 119r
ISSAC PEETER van LOON heeft verkocht een stuk grond aan FLORIS PELS gelegen in de Ham. De juiste maat is opgemeten door de landmeter JAN KEMPER. Er wordt verwezen naar een stuk van 10. 3. 1655 te vinden in Ora 104 folio 189 Gevest en betaald op. 9. 12. 1658.

Folio 119v
CORNELIS PEETER SPRANGERS in ‘s Gravenmoer
Maria PEETER SPRANGERS, getrouwd met ROBBERT de HOOGH in Geertruidenberg.

ROELOF ADRIAEN JACOBS, voight en PEETER CORNELIS SPRANGERS, vader en toesien-der van zijn kinderen ADRIAEN en DIJRCK PEETER CORNELIS SPRANGERS, die als moeder hadden PETRONELLA ADRIAEN JACOBS. Zie HGB 1660 – 13
Zij hebben samen verkocht aan LENAERT VRANCKEN en diens zoon Henrick LENAERT VRAN-KEN, een stuk grond in de HAM en de Biesen op 18. 12. 1658.

Folio 120v
Uitvoerig wordt gemeld dat de kopers alles contant hebben betaald. 18. 12. 1658

Folio 121r
MAEIJKE JACOB JORIS v d. WEE met haar man AERT JANSEN MEERMANS hebben verkocht aan FLORIS PELS een stuk grond in het Exter Broeck.. Zie Ora 100 bijlage 6

Folio 121r
GOIJVAERT JANSEN KEIJ in Oosterhout heeft verkocht aan LAURENS SMITS rentmeester der domeinen, 7½ loop rogge erfelijk, die zijn grootvader JAN CORNELIS JAN JACOB HEIJMANS te heffen placht, en hem, verkoper, tegen sijne broers en zusters bij deijlinge op 8. 4. 1655 voor wet-houders in Oosterhout is toebedeeld. 31. 12. 1658. Smits heeft direct betaald.

Folio 122r
ADRIAEN PEETER van SPREEUWEL heeft verkocht aan PIETER JANSEN van BEEK 2 buijn-der vuijtgedolven moergronden op 13. 1.1659
Zie voor verkoper en koper HGB 1660-12 en 27.

Folio 122v
Oirconde. LAURENS SMITS, rentmeester der domeinen heeft verkocht aan JAN ADRIAEN van HEIJST (HGB 1660-24) een veertel pachtrogge s’jaars die de Prins van Oranje was heffende op negen loop weijen op Cleijn Dongen. 16. 1. 1659.

Folio 123 R
ROELOF JOOST ROELOFS (HGB 1660—d) en ADRIAEN JANSEN BUIJS (Oosterhout) toe-siender van ROELOF en NEELTJE, kinderen van JAN ROELOFS en LIJNTJE CORNELIS ADRIAEN AERTS, ter eenre;
PEETER MEEUSEN (1660 – 8) nu getrouwd met de weduwe LIJNTJE CORNELIS ADRIAEN AERTS, ter andere sijde;
PEETER MEEUSEN zal in het huijs van zijn stiefkinderen een schouw met pijp laten metselen. Verder zal het een en ander vertimmerd worden om twee koeien te kunnen stallen en een plaats voor de mest. En ook een schuur voor het hooi etc. Als PEETER en zijn vrouw zijn overleden is alles voor di twee genoemde kinderen.
Zie voor PIETER MEEUSEN mijn onderzoek naar het voorgeslacht van KARREMAN LEEMPUT. Hij had in ieder geval uit een eerder huwelijk een zoon JAN.

Folio 123v
JOHANNA van RIJEN, weduwe FRANCOIS ADRIAENSEN heeft verkocht aan CORNELIS GO-RIS BUIJSEN haar deel moergrond op de Lange Put. (zie Ora 104-128 en 105 folio 66) d. d. 31. 10. 1657. Gevest op 29. 1. 1659

Folio 124r
Oirconde. GODEFROIJ LLOYD heeft verkocht aan ALEXANDERvd. LITH een stuk vuijtgedolven moergrond in de Wildert. Gevest op 22. 1. 1569.

Folio 124v
ROBRECHT JAN CLAUWAERTS, voight en CORNELIS JAN PAUWELS, toesiender van de weeskijnderen van HUIJBRECHT JOCHUM CLAUWAERTS en NEELTJE RUTTEN, de kinderen zijn: ANNEKE 14 jaar; MARIJ 12 jaar en JOCHUM, 10 jaar.
Zie HGB 1650— 11 en HGB 1660-10, waar zij staat als weduwe.
Geen dopen gevonden. en na 1660 ook niet in HGB. Zie ook REHM, wegens bezit in ‘s Graven-moer.

Folio 125v
JAN PEETERS van HAEREN heeft verkocht aan zijn vader PEETER PEETER van HAEREN een acker, met een huis daerop staande. Gelegen in de Ham.
Zie HGB 1650-12, 1660-12. En daarna ? Mogelijk dat latere archiefstukken hier uitsluitsel geven. De eenige van HAEREN die we later tegen komen is JENNEKE PEETERS van HAEREN die ge-trouwd was met JAN WILLEM HEIJBLOM Jr.

Folio 126v
SIJKE JAN MATHIJSEN was eerst getrouwd met CLAES JAN BRABERS en had uit dit huwelijk de zonen CORNELIS en JAN
Na het overlijden van haar eerste man hertrouwde zij met CORNELIS CORNELIS CLEIJS. Uit dit huwelijk worden hier genoemd een zoon RIJCK, van wie ik niets heb kunnen vinden; dochter JEN-NEKE die in 1659 reeds getrouwd was met CLAES PEETER PEETER BRESSERS en een doch-ter MAEIJCKE, reeds getrouwd met PEETER JAN LUIJCKEN. Uit de aantekeningen in de marge blijkt dat de beide dochters in 1667 een bedrag kregen uitgekeerd.
Zie de oudere gegeven in Ora 101 folio 84, waar SIJKE wordt genoemd. Ook 104 folio 202 em 105 folio 73.

Folio 128v
Oirconde. Jhr. LENAERT van LANCKVELT, mede voor ISAAC NOIROT, zijn swager hebben grond verkocht aan de predikant ALEXANDER van LITH. gelegen in de Wildert, groot 20 buijnders. Zie de gegevens op folio 96, hiervoor d. d. 3. 3. 1658

Folio 121r
Uitvoerig wordt verteld dat Ds. ALEXANDERv d. LITH contant heeft betaald.
datum: 8. 2. 1659

Folio 129v
JAN MERTENS VERMAAT, voight, en SIJMON ADRIAAN COPPELAER, toesiender voor de twee kinderen van de overleden LIJSBETH MERTENS VERMAAT en VAS PEETER GROEIJ. De kinderen zijn: PEETER 5 jaar, MAGDALENA 3 jaar. Zie bijlage bij folio 92 hiervoor.

Bijlage bij Ora 105 folio126.
Inzake de daar genoemde RIJCK later het volgende gevonden.
I. CORNELIS CORNELIS CLEIJS WARREN en zijn vrouw SIJKE JAN MATHIJSEN,
die weduwe was van CLAES JAN BRABERS, hadden uit hun huwelijk:

 1. JENNEKE, doop 25. 2. 1629, getrouwd met CLAES PEETER PEETER BEESSERS Zie voor dit echtpaar en hun nageslacht mijn overzicht der geslach¬ten bladzijde 13.
 2. MARIA, die trouwde met PEETER JAN LUIJCKEN. Zie voor dit echtpaar en hun nage-slacht het uittreksel uit het Verpondingsregister deel folio 147.
 3. RIJCK, niet bij de dopen gevonden,

II. RIJCK CORNELIS CORNELIS CLEIJS WARREN geen doop gevonden, huwt op 26. 1. 1658 met CATHARINA JAN QUIRIJNEN.
l. CORNELIA, doopgetuige op 10. 2. 1707, eigen doop 25. 10. 1658

 1. JOHANNA, doop 15. 13. 1660, doopgetuige op 30. 5. 1700
 2. LUCIA (SIJKE) doop 17. 4. 1666
 3. MEERTEN, geen doop gevonden

III. MEERTEN RIJCK CORNELIS CORNELIS CLEIJS WARREN, geen doop gevonden, huwt ELISABETH ADRIAENSEN, doop 31. 10. 1668, uit welk huwelijk een dochter ELISABETH, in de gemaallijsten genoemd bij haar grootouders, en volgens het Verpondingsregister enig erfgenaam van die grootouders, getrouwd met ADRIAEN JASPER van DONGEN, waaruit 5 dochters. Zie Verponding 213 folio 338
huwt II. CLAESKE JAN BROEDERS, doop Oosterhout 14. 8. 1672

 1. RIJCK, doop 30. 5. 1700
 2. MARIA, doopgetuige op 23. 12. 1745, doop 2. 2. 1702
 3. CATHARINA, doop 17. 10. 1704 huwt JAN JAN van SPREEUWEL, doop 21. 1. 1702. Verpcnding 213 folio 299. 5 dopen
 4. DIMPHNA, doop 10. 2. 1707 later getrouwd met MICHIEL JAN van GILS, waaruit 4 kin-deren. Zie Verponding folio 299
 5. JOHANNES

IV. RIJCK MEERTEN RIJCK CORNELIS CORNELIS CLEIJS WARREN, doop 30. 5. 1700 huwt ANNA ARIEN JAN JOOSTEN, doop 20. 9. 1695

 1. MARINUS, doop 29. 11. 1729, niet genoemd in de gemaallijst
 2. JOHANNES 19. 9. 1736
 3. HENRICUS 31. 8. 1733. Hij wordt als enig erfgenaam genoemd in het Verpondingsregister 212, folio 251.
  Bij de dopen deze HENRICUS later niet gevonden als vader. Hier zullen nadere archiefgegevens uitsluitsel moeten geven.
  Alimentatie regeling op 28. 2. 1659. Dopen Ned. Gereformeerd.

Folio 131r
HUIJBRECHT WILLEM van de RIJEN en zijn vrouw ANNEKE ROELOF JANSEN hebben nooit de bedoeling gehad de eer en goed naam van de chirurgijn CORNELIS DIJRCX en diens vrouw MAEIJKEN NDRILS LEESTEN aan te tasten.
Daarom bieden zij hun excuus aan. Op 28. 2. 1659

Folio 131v
DINGENA CORNELIS JAN AARTS en haar man JAN JAN SCHEIJMAKER hebben in 1654 grond verkocht en dat is toen kennelijk niet beschreven. Op die datum 17. 11. 1654 niets te vinden. DINGNA regelt dat nu, samen met JAN ANTHONIS CLAESEN, omdat haar man afwezig is. Zij approbeert nu die verkoop aan SIJMON ADRIAEN COPPELAER, en alles is betaald. 3. 3. 1659
PEETER JAN ADRIAENSEN te ROTTERDAM, zoon van ANNEKE THOMAS DAMEN, die on-langs is overleden, heeft alles nagelaten aan deze zoon en zijn zuster.
Dat dachten ze, maar in haar testament stond dat alles voor de kleinkinderen was maar de schul-den zijn zo groot, dat zij alles aan de crediteuren geven. Alle schuldeisers die binnen 3 maanden zich melden zullen pro rato worden uitbetaald. 6. 3. 1659. Hoewel er ook grond in ‘s Graven-moer genoemd wordt, daar geen houvast gevonden aan deze namen.

Folio 132v
We vinden hier het vervolg op Ora 104 folio 218.
De 3 kinderen van JERONIMUS STOFFEL v d. POEL verkopen het grondbezit van hun vader in de Groenstraet. Op 11. 3. 1659
Zij staan garant voor alle eventuele commer die op deze grond mocht blijken te rusten.

Folio 134r
PEETER ADRIAEN BROEDERS heeft verkocht aan ANTHONIS BERNAERT DRIESEN een half buijnder vuijtgedolven moergrond, gelegen over de Vaert. 20. 3. 1659

Folio 134v
ANTHONIS WILLEM PEETERS Sr. heelt verkocht aan WILLEM JANSEN van BOMMEL grond, gelegen achter de HEUVEL. Zie voor koper en verkoper Ora 104. 24. 3. 1659

Folio 134v
ROBBRECHT de HOOGH en zijn vrouw MARIA PEETER SPRANGERS in Geertruidenberg ; PEETER CORNELIS SPRANGERS voor ADRIAEN en DIJRCK PEETER CORNELIS SPRAN-GERS, zijn zonen die als moeder hadden PETRONELLA ADRIAEN JACOBS hebben verkocht aan ANTHONIS WILLEM PEETERS Sr. grond in de Biesen. Zie ook voor deze personen Ora 104. Datum: 26. 3. 1659

Folio 135r
JAN ADRIAEN van HEIJST heeft verkocht aan LAURENS Smits een vertel pachtrogge s’ jaers op negen loop weijen op Cleijn Dongen. 5. 4. 1659

Folio 135r
CORNELIS JACOB WOUTERS van TILBORG, voight, en JAN MEEUES MERTENS, toe¬siender van de drie kinderen van het overleden echtpaar BASTIAEN JAN BASTIAENS en ADRIAENTJE MEEUS MERTENS
De kinderen worden nu gealimenteerd door de grootouders: MEEUS MERTEN JAN MERTENS en MAEIJKE JAN WOUTERS.
De kinderen zijn : JAN 12 jaar; HEIJLTJE 10 jaar en CORNELIS 0 jaar. De grootouders krijgen alles in beheer om de kinderen groot te brengen. Daarna is alles voor deze 3 kinderen. De kinderen zullen niet mogen worden belast met eventuele schulden. 10. 4. 1659 Zie HGB 1650-19
Van de drie kinderen geen aantekening in de marge. Nog geen vervolg gevonden.

Folio 137r
MAEIJKE BERNAERTS, eerst weduwe van NICOLAES THOMAS CORNELISEN en lestmael van JAN STEVEN GORIS, deelt met haar stiefzoon STEVEN JAN STEVEN GORIS.
Zie voor haar eerste huwelijk Ora 102 folio 52. HGB 1650-26; 1660-25; 1670-23

Folio 137v
JAN DIJRCK ANTHONISEN verkocht in opdracht van JOHANNES METSENDORP in Maastricht vuijtgedolven moergrond op de Lange Put aan FLORIS PELS. Gevest op 13. 4. 1659

Folio 138r
In de nu volgende 5 bladzijden staan ongeveer 30 namen van personen die samen 1½ buijnder moergronden verkopen aan de nieuwe schout CLAIJPOLE. Het zijn kinderen en kleinkinderen van NEELTJE ANDRIES GEERITS, GEERTRUIJ ANDRIES GEERITS, MAEIJKE ANDRIES GEERITS; EELTJE ANDRIES GEERITS, ANNEKE ANDRIES GEERITS en LESKE ANDRIES GEERITS. Geen ANDRIES GEERITS kunnen vinden in voorgaande archiefnummers.
Ock onder de genoemde namen van alle personen niets gevonden, behalve de drie kinderen van ANDRIES ADRIAEN de SMIT en zijn vrouw ADRIAENTKEN JACOB JORIS v d. WEE. Zie Ora 100 folio 41 en 102 folio 33.
Mogelijk in Oosterhout of Loon op Zand.

Folio 140v
PIETER ADRIAAN JANNIS, voight, en JOACHIM ADRIAEN PEETERS, toesiender, van EVA ANTHONIS ADRIAENSEN. Ende lijde, dat sij in conformiteijt van seeckere acte van consent heb-ben verclaert dat op 10 maert verkoft te hebben omeen somma van gelde die hen vol ende al be-taelt is aan HENRICK PEETER RIDDERS een stuk land in de Verckens weij. Aan de Breede straet. Gevest op 15. 4. 1659

Folio 140v
HUIJBRECHT WILLEM DIJRCX heeft verkocht aan JOACHIM FRANS BOUWENS, schoen-maker, (HGB 1666-24) een stede met huijs, hoff en erf aan de Heijcant belast met 2½ loop pachtroge sjaers. Gevest op 16. 4. 1659

Folio 141r
JOACHIM FRANS BOUWENS heeft vercoft omme etc. PEETER WILLEM PEETERS (HGB 1660-30) ½ buijnder lants achter de Heuvel. Er rust een recht op van f 4. – sjaers. Gevest op 16. 4. 1659

Folio 141v
JOACHIM FRANS BOUWENS heeft ook verkocht aan MATHIJS CORNELIS MERTENS (HGB 1660-25) een half buijnder weijen tussen de Wasers gelegen. Ook op 16. 4. 1659

Folio 141v
ADRIAEN CLAES ADRIAEN van BAEST heeft verkocht aan PEETER DIJRCK ANTHONISEN (1660-10) een huijsje met een buijnder grond inde Wildert. 1. 5. 1659

Folio 142r
JAN de CRET (?) en zijn vrouw HEIJLTJE JACOBS in Bergen op Zoom hebben verkocht aan PEETER ADRIAEN HUIJBRECHTS een perceel grond in de Wildert Zie HGB 1660-25. Gevest op 21. 5. 1659

Folio 142r
ADRIAEN WILLEM PEETERS HEIJBLOM heeft verkocht aan zijn broer PIETER WILLEN PEE-TERS HEIJBLOM de helft van een stede met huijs etc. op Cleijn Dongen.
Het geslacht Heijblom is volledig uitgewerkt in het GTMWB jaargang 8 en volgende. Gevest 3. 6. 1659

Folio 142v
JOHAN GOIJAERTS heeft procuratie voor ALEIJDA BOLLEKENS, weduwe WILLEM JOOSTEN en nu getrouwd met JOHAN GOIJAERTS. Zij wonen in Waalwijk.
Zij verkopen vuijtgedolven moer aan Ds. Alexander v d. LITH, en FLORIS PELS. De koop wordt direct betaald op 9. 6. 1659

Folio 143 V
ANTHONIS MELS BASTIAEN MERTENS heeft zijn deel in da erfenis verkcocht aan zijn stiefva-der JAN WILLEM CUIJPER. Zie HGB 1660-2 en Ora 104 folio 8 met uitvoerige bijlage.

Folio 144r
ANTHONIS wordt direct betaald door JAN WILLEM CUIJPER en ook andere geldzaken worden nu geregeld. Mogelijk is ANTHONIS verhuisd naar ‘s Gravenmoer.

Folio 144 V
JENNEKE HENRICK STEVENS, getrouwd met WILLEM WILLEMSEN HEIJBLOM.
Maeijke THOMAS HENRICK STEVENS, getrouwd met HENRICK POMPENBOSCH Zij hebben verkocht aan hun broer, resp. oom PIETER HENRICK STEVENS een stede met huis etc. op Cleijn Dongen (HGB 1660-6)
Zie ook het uitcoop contact van 14. 11. 1633 te vinden in Ora 100-99.

Folio 145r
JAN JAN VENNEMANS (HGB 1660-6) en zijn zus JUDITH JAN VENNEMANS, getrouwd met JAN MATHIJSEN en wonend in Zevenbergen, erven van hun broer ZEBRECHT JAN VENNE-MANS, die in Brussel is overleden. JAN MATHIJSEN mag alles hebben als hij f. 70, – betaalt aan JAN JAN VENNEMANS. 14. 6. 1659

Folio 145v
Adriaen JAN BUIJS, Oosterhout, heeft procuratie voor WILLEMIJNTJE DIJRCK HERTOGS in ‘s Gravenhage. Zij verkoopt 2 blocxkens vuijtgedolven moer aan PIETER CORNELIS PELS 24. 8. 1659

Folio 146 R
PIETER CORNELIS PELS verkoopt dit weer door aan ADRIAEN JOOST van OOR¬SCHOT (HGB 1660-24 en 1670-24) 24. 8. 1659

Folio 146v
ADRIAENTJE JACOB JORIS v d. WEE met haar man ANDRIES ADRIAENSEN SMIT (zie Ora 100 folio 41 e. a. en ook bijlage 6)
Zij hebben verkocht aan JAN ADRIAEN van HEIJST (1660-24) 1½ loop grond gelegen bij de Kerck in de Kerckstraet. Gevest op 11. 9. 1659, JAN ADRIAEN van HEIJST heeft direct betaald.

Folio 147 R
AERT JAN JAN MEERMANS, voster alhijer, (1660-23) heeft verkocht aan de rentmeester LAU-RENS SMITS 2 loop grond aan de Heuvelstraet. 11. 9. 1659

Folio 147r
CATHALIJN ADRIAEN van HEIJST (1660-23) heeft verkocht aan haar zus BARBARA ADRIAEN van HEIJST (weduwe HENRICK JAN SCHERDERS) haar deel in de erfenis van hun ouders, van broer CORNELIS en zus ANNEKE(die gehuwd was geweest met JERONIMUS STOFFELS (HGB 1650-29 en Ora 104 op diverse plaatsen) Gevest op 21. 9. 1659

Folio 147v
Hier worden 3 personen genoemd:

 1. ANNEKE ANTHONIS GABRIELS, weduwe eerst van JAN CORNELIS HUIJBEN (Ora 100 folio 13) en lestmael van PEETER ADRIAEN CLAES CANTERS (1650-31)
 2. ANTHONIS ADRIAEN CLAES CANTERS, die als moeder had HEIJLTJE ADRIAENS.
 3. LENAERT ADRIAAN CLAES CANTERS die als moeder had GRIETJE HENRICK RIBBENS

Deze drie personen zijn samen erfgenamen van PEETER ADRIAEN CLAES CANTERS, die als moeder had GRIETJE HENRICK RIBBENS.
De weduwe mag alles, houden inclusief de schulden, maar ANTHONIS en LENAERT krijgen sa-men f 160. – En blijkens de marge hebben zij dit bedrag op tijd ontvangen. 6. 10. 1659

Folio 149r
ANTHONIS ADRIAEN COPPELAER (1660-5) heeft verkocht aan MARTIJN de HOE (1660-2) een stuk land op Cleijn Dongen. Zie voor de koper Ora 104.

Folio 149r
LIJNTJE Jan Rijcken met Bastiaen CORNELIS HULSTEN, haar man en voight heeft op dezelfde datum verkocht aan MARTIJN de HOE 1½ loop land op Cleijn Dongen. Gevest op 20. 10. 1659

Folio 150 R
HEIJLTJE MELS BASTIAEN MERTENS (zie Ora 104 folio 8 met bijlage) en haar man en voight WILLEM LODEWIJCKS hebben verkocht aan hun stiefvader JAN WILLEN CUIJPER (1660-2) hun deel in de erfenis van haar vader en haar moeder gaat hiermee accoord. Gevest; op 26. 11. 1659

Folio 150v
JACOB PEETERS BRUIJNEN weduwenaer lestmael van Anneke Thomas Damen
PEETER JAN ADRIAEN, van DONGEN
ADRIAENTJE Jan Adriaen van DONGEN, getrouwd met Thomas Jan Rijcken (1660-6)
hebben samen verkocht aan Ds. ALEXANDER van LITH bijna 5 loop grond op Cleijn Dongen. ge-vest op 27. 11. 1659. Zie ook hiervoor op folio 132
het verhaal van haar kinderen uit haar eerste huwelijk.

Folio 151r
ADRIAENTJE GODERT DENIS (zie Ora 100 folio 13 en HBG 1660-29) weduwe van ADRIAEN DIJRCK JAN HUIJGHEN heeft verkocht aan Ds. ALEXANDER v d. LITH een stuk grond bij de Oeckelaersloot. Gevest op 27. 11. 1659

Folio 151v
JACOB PEETERS BRUIJNEN, weduwnaer van ANNEKE THOMAS DAMEN, met zijn zoon PEETER JACOBS BRUIJNEN;
PEETER JAN ADRIAENSEN van DONGEN en zijn zuster ADRIAENTJE JAN ADRIAEN van DONGEN die gehuwd is met THOMAS JAN RIJCKEN (HGB, 1660-6); zij zijn samen kinderen en erfgenamen van ANNEKE THOMAS DAMEN. Volgt de deling

Folio 153r
PEETER JAN ADRIAENSEN van DONGEN en zijn zuster ADRIAENTJE JAN ADRIAEN van DONGEN delen vervolgens samen het aan hen toegewezen deel. 28. 11. 1659
Uit deze gegevens volgt dat ANNEKE THOMAS DAMEN eerst getrouwd is geweest met JAN ADRIAEN van DONGEN en daarna met JACOB PEETERS BRUIJNEN
Zie voor BRUIJNEN Ora 97 folio 1 en 102 folio 8;

Folio 154r
ADRIAEN BASTIAEN JAN BASTIAENS, voight; PEETER JANS alias KNECHT, wagenmaker, toesiender van de weeskijnderen van WILLEM BASTIAEN JANSEN ( begraven 7. 10. 1659) JOOST 14 jaar; CLAES 12 jaar; DINGMAN 8 jaar; JENNEKE 6 jaar en Cornelia 3 jaar. Moeder is GEERTRUIJ JOOST WIJTEN. Volgt de alimentatie. 2. 12.1659
Dit gezin is te vinden in HGB 1660— 6 maar niet in 1670 en latere jaren
(Mogelijk is moeder hertrouwd, of verhuisd.)

Folio 155r
WILBORT RIJCK WILBORTS heeft verkocht aan JAN CLAES JANSEN, zijn zwager 2 loopins land aan de Heijcant. Gevest 4. 12. 1659

Folio 155r
MAEIJKE CLAES JANSEN met haar man WILBORT RIJCK WILBORTS heeft verkocht aan WIL-LEM ADRIAEN WILLEMS 2 loop lants, gelegen aan de Heijcant. 4. 12. 1659
Jan CLAES JANSEN HGB 1660-29.

Folio 155v
WILBORT RIJCK WILBORTS heeft verkocht aan zijn zoon CLAES WILBORT RIJCKEN 2 loop lants gelegen aan de HEIJCANT. Gevest op 4. 12. 1659
WILBORT RIJCK WILBORTS en zijn zoon CLAES niet te vinden in HGB.

Folio 155v
ADRIAEN ANDRIES LEEST, zocn van ANDRIES LEEST en NEELTJE ADRIAEN ANSEMS heeft verkocht aan JAN ADRIAEN ABBERDAEN (zie Ora 101 folio 7) zijn 1/16 deel van de stede die ze samen hadden met LAURENS JACOBS GROENENDAEL voor 7/16 deel en CLAES ADRIAEN ANSEMS voor 6/16 deel. 17. 12. 1659
Kan ABBERDAEN niet plaatsen in het geslacht ANSEM. Volgens het volgende stuk zou hij een ocom zijn van ADRIAEN ANDRIES LEEST. Zie ook het geslacht Ansem in GTMWB jg. 11. Daar is dit geslacht deels uitgewerkt tot heden. Zie ook folio 200

Folio 156v
ADRIAEN ANDRIES LEEST verklaart dat zijn Oom Jan Adrien Abberdaen hem heeft betaald.

Folio 156v
MERTEN PIETER JAN JAN WOUTERS; JAN PEETER JAN JAN WOUTERS; JAN PEETER JAN JAN WOUTERS Jr. DINGENA MERTEN JAN MERTENS LOONEN, hebben samen ver-kocht aan FLORIS PELS grond, afkomstig van JAN MERTEN LOONEN en van ANTHONIS ADRIAEN MAES. Het perceel ligt bij de nonnen. Cleijn Dongen. 27. 12. 1659

Folio 157 R
GEERTRUIJT JOOST WIJTEN, weduwe van WILLEM BASTIAAN JANSEN (zie hiervoor folio 154) Zij heeft verkocht aan PEETER JANSEN alias KNECHT de wagenmaker grond op Cleijn Dongen. Zie voor de koper HGB 1660 – 17. 5. 1. 1660

Folio 157v
ADRIAENTJE WILLEM AUGUSTIJN VERHAGEN, met haar 2e man ADRIAEN JANSEN HULST hebben verkocht aan HENRICK PEETER RIDDERS een huijsken met schuer en koij in de Kerck-straet. Gevest op 6. 1. 1660.

Folio 157v
HUIJBRECHT ADRIAEN Rosenboom heeft verkocht aan JAN HEnRICK VERHAGEN en ADRI-AEN RAESEN 2 loop vuijtgeedolven moer over de Vaert op 7. 1. 1660

Folio 158r
JOACHIM FRANS BOUWENS heeft verkocht aan JACOB PEETER JANSEN van BEEK
een stede met huis etc. gelegen aan de heuvel. Zie voor koper en verkoper GB 1670- 24.

Folio 158v
FLORIS PELS heeft verkocht aan ADRIAEN CORNELIS JORIS EVERTS (zie ‘s Gravenmoer) een gedeelte van de Santdijck op Cleijn Dongen.
Ook een gedeelte aan ADRIAEN MICHIELS FIJNENBUIJCK 19 en 22. 1. 1660

Folio 159r
BASTIAEN JAN BASTIAENS heeft verclaert ende bekent dat hij heeft gecedeert aan ADRIAEN BERNAERT RUIJSENAERS, heilige Geest meester tot behoef van de tafe¬len Der H. G. armen zijn helft van de leste paije van zijn stede op d’Eijnt die hij heeft verkocht aan VIJVER ADRIAEN WOUTERSv d. NIJEWENHUIJSEN.
In dit stuk worden data genoemu: 4. 3. 1615 en 17. 10. 1619, die echter verloren zijn gegaan. Maar hier wordt bij verteld dat op de laatste datum ook al getranspotteerd is aan de H. G. meester. 22. 1. 1660.

Folio 160 R
HENRICK PEETER RIDDERS, HGB 1660-24, heeft verkocht aan CORSTIAEN PEETERS van ROIJ, cleermaker, HGB 1660-21, een. stuck gront in de Verckens weij aan de Brede straet. Op 27. 1. 1660.

Folio 160r
CorneLIS ADRIAEN JANSEN van Loon, schipper, cedeert en transporteert aan PEETER DIJRCK ANTHONISEN alsulcke recht en successie als hem, comparant naar doode van ADRIAEN JAN-SEN van LOON, sijne vader voor 1/6 deel alreede is aanbestorven en met het overlijden van JEN-NEKE CORNELIS sijne moeder nog aen bestorven soude worden. Het gaat hier om een erfenis kwestie.
Zie ook REHM, aangezien ADRIAEN JANSEN van LOON en zijn vrouw JENNEKE CORNELIS in ‘s Gravenmoer woonden. Zie blz. 1117. Blijkens de aantekeningen in de marge is een deel betaald in 1660 door CORNELIS JANSEN van LOON en in 1661 een deel door WOUTER JANSEN van LOON

Folio 161r
JAN MEEUS JANSEN WIJNGAERT; ADRIAENTJE MEEUS JANSEN WIJNGAERT x Thomas ADRIAEN BOMMELAER; MAEIJKE CORNELIS PHARO en haar man MATHIJS ADRIAEN BORSTLAP; ANNEKE CORNELIS PHARO en haar man PIETER JOPPEN; CORNELIS WIL-LEM CORNELIS PHARO.
Zij zijn erfgenamen van MEEUS JANSEN WIJNGAERT en ADRIAENTJE WILLEM BOMME-LAER Alle 5 zijn kinderen van ADRIAENTJE WILLEM BOMMELAER. Zij was eerst getrouwd met CORNELIS ANTHONIS CORNELIS PHARO en daarna met MEUS JANSEN WIJNGAERT. Zie voor al deze personen REHM, aangezien zij in ‘s Gravenmoer woonden.
Zij verkopen grond op Cleijn Dongen aan PEETER JAN VROLIJCK. HGB 1660-6

Folio 161v
LAUREIJS DRIES OOMEN heeft verkocht aan WILLEM RIJCK FIJNENBUIJCK, schipper, een stuk grond op Cleijn Dongen. 11. 2. 1660

Folio 161v
CORNELIS JAN HUIJBERT LICHTENBERGH heeft verkocht aan PIETER DIJRCK ANTHONI-SEN een stede met huis op d’Eijnt op 14. 2. 1660

Folio 162r
ADRIAEN ADRIAEN HULST uit ‘s Gravenmoer verkoopt aan PEETER CORNELIS SWART uit ‘s Gravenmoer 6 loopenssaet land op Cleijn Dongen. Zie voor deze personen REHM. 22. 2. 1660

Folio 162v
ISAAC PEETERS van LOON heeft verkocht aan WILLEM JANSEN VERLEGH
een stuk vuijtgedolven moer. 25. 2. 1660

Folio 162v
Peeter, Jacob, Adriaen en Mathijs, zonen van Jacob Peeter Mathijsen
Jenneke en Grietje, dochters van Jacob Pieter Mathijsen.
Anneke Jacob Peeter Mathijsen en haar man Gijsbert Jacob Horsten HGB 1660-22 21.
Digna Jacob Peeter Mathijsen en haar man Bouwen Matheus Bouwens HGB 1660-4
Maeijke Jacob Peeter Mathijsen en Jan Jacob Peeter Mathijsen die innocent is.
Zij verkopen aan Floris Pels en Ds. Alexander v d. Lith grond in de Wildert. Zie voor dit geslacht Ora 100 en 101. HGB 1630-15, 1640-23, 1650-14 en 1660-14.

Folio163r
ADRIAENTJE JAN PAUWELS (zie Ora 101-101) getrouwd met CORNELIS CORNELIS ADRI-AEN MAES hebben verkocht aan ADRIAEN ADRIAEN ADRIAEN van BAVEL 1660-19 6 à 7 loop nieuwland op d’Eijnt. 23. 3. 1660

Folio 163v
MERTEN MERTEN JAN MERTENS heeft verkocht aan MATHIJS CORNELIS MERTEN v d. NIJEWENHUIJSEN 4 loopenssaet land in de Leeghstraet. 26. 3. 1660

Folio 164r
MAEIJKE JACOBS LOCHT weduwe van CORNELIS ANTHONIS CLAES BREBERS (101-81) nu gehuwd met WILLEM MATHIJS van SCHENDEL hebben verkocht aan HUIJBERT CORNELIS HUIJBERT BOER, 1660-3, 5 loop weijen op Cleijn Dongen

Folio 164v
MICHIEL JAN PEETER MATHIJSEN heeft uitgekocht de kinderen en erfgenamen van BARBEL ANTHONIS HENRICX de GRAUW
MICHIEL JAN PEETER MATHIJSEN is zelf getrouwd met CATHALIJN ADRIAEN ANTHONIS de GRAUW. (gedoopt 27. 10. 1629)
ANTHONIS ADRIAEN ANTHONIS de GRAUW doop 24. 4. 1, 33
MAEIJKE en JAN ADRIAEN ANTHONIS de GRAUW, nog onder voogdij.
MOEDER: CATHALIJN ADRIAEN BROEDERS. Zie mijn Overzicht op blz. 33. Ora 94 -48; 95-99; 98-20; 101-28 en 104-117

folio 168v
PIETER ANTHONIS STOFFELS heeft verkocht aan PEETER JACOB WILLEMS de helft van 3 loopensaet grond op d’Eijnt op 12. 4. 1660.
Zie voor koper en verkoper HGB 1660-20.

Folio 168v
CORNELIS JOCHUM RIJCKEN; CATHALIJN JOCHUM RIJCKEN getrouwd met DENIS MER-TEN MUTSAERTS (woont in POPPEL, volgens ‘s Gravenmoer) DIJRCXKE JOCHUM RIJCKEN en haar man GEERIT CORNELIS SWART (Capelle procuratie uit Dordrecht) ANNEKE JOCHUM RIJCKEN en haar man ADRIAEN JAN FIERS, PEETERKE JOCHUM RIJCKEN en haar man PEETER MatHIJS VERMEULEN.
Zij verkopen aan hun broer ADRIAEN JOCHUM RIJCKEN grond op Cleijn Dongen. Het gaat hier om een stuk gemeenschappelijk bezit. De eigenaren zijn alle te vinden bij REHM en het gaat hier om kinderen van JOCHUM DIJRCK RIJCKEN in ‘s Gravenmoer. Uit zijn diverse huwelijken. 19. 4. 1660

Folio 169v
THOMAS JANSEN van BOMMEL heeft verkocht aan MICHIEL ADRIAEN FIJNENBUIJCK 4½ loopensaet land gelegen op Cleijn Dongen. 19. 4. 1660

Folio 170r
IKEN ADRIAENSEN de RUIJTER weduwe lestmael van ADRIAEN JAN RAESEN heeft verkocht aan PEETER CORNELIS SPRANGERS ½ buijnder vuijtgedolven moer gelegen over de Vaert op 27. 4. 1660.
Zie voor IKEN ADRIAENSEN de RUIJTER Ora 101 folio 34 en 185 alsook de bijlage die aan haar is gewijd.

Folio 170r
ANTHONIS BERNAERT DRIESEN heeft verkocht aan PEETER CORNELIS SPRANGERS ½ buijnder vuijtgedolven moer op Cleijn Dongen op 27. 4. 1660.

Folio 170v
Verklaring van PEETER CORNELIS SPRANGERS, dat hij met het aankopen van de twee stuk-ken, die links en rechts liggen van het stuk dat hij reeds bezat, nu een aaneengesloten perceel heeft. Het reeds eerder in zijn bezit zijnde stuk had hij gekocht van SIMON COPPELAER en JAN WILLEM CUIJPER.

Folio 171r
PIETER CORNELIS SPRANGERS verkoopt een heffing van f 3,- per jaar, die hij heeft op een stede met huis etc.. Er is een schepenbrief van 10. 1. 1580. MAEIJKE JACOBS LOCHT en haar man WILLEM MATHIJS van SCHENDEL wonen nu op deze stede. IKEN ADRIAENSEN de RUIJTER is de koper van deze heffing. 27. 4. 1660

Folio 171r
CORNELIS LUCAS ROELEN, voight; RIJCK CORNELIS CORNELISEN, toesiender van de weeskijnderen van PIETER LUCAS ROELEN en MAEIJKE CORNELIS CORNELISEN De kin-deren heeten JAN PIETER LUCAS ROELEN en EELTJE PIETER LUCAS ROLLEN.
De kinderen zijn resp. 3 en 2 jaar oud. Volgt de alimentatie. Moeder mag alles houden, ook de schulden, maar moet de kinderen later elk f 50,- uit keren en dat is ook gebeurd, blijkens de aante-keningen in de marge.
Maar wel erg laat. Eeltje laat de aantekening maken op 5. 10. 1708 als haar man al is overleden. Mogelijk alsnog genoterd. De andere aantekening is moeilijk te lezen en is uit 1710. Zie Ora 105 folio 73 ; 101 diverse folio’s en Verpondingsregister 212 folio 147. In dit laatste stuk wordt de doch-ter EELTJE wel genoemd, de zoon niet. 30. 4. 1660

Folio 172v
MAEIJKE JACOBS LOCHT was eerst getrouwd met CORNELIS ANTHONIS CLAES BREBERS en na diens overlijden met WILLEM MATHIJS van SCHENDEL.
Zij heeft verkocht aan JAN JACOBS GROENENDAEL ½ buijnder saijlants op Cleijn Dongen.
Zie o.a. Ora 101 foilo 83.

Folio 173r
MAEIJKE PEETERS de LOOS getrouwd met JAN CORNELIS HENRICX.
Zij trouwden in Oosterhout op 5. 1.1658 en woonden daar.
Zij cederen een bedrag van f. 88, 4, – Dit geld hadden zij nog te ontvangen uit de nalatenschap van haar moeder ANNEKE JAN LAMBRECHTS. Zie Ora 101. folio 157/158 en Ora 100 folio 11 en 19. Zij cedeert aan THOMAS CLAIJPOLE.

Folio 174v
PEETER JAN JAN MERTEN LOONEN 1660-28
CORNELIS LUCAS ROELEN getrouwd met MAEIJKE JAN MERTENS LOONEN.
NEELTJE JAN MERTEN LOONEN getrouwd met ADRIAEN JACOB BINCK.
WIJNANT JAN MERTENS LOONEN en DIELIS JAN MERTEN LOONEN
Zij hebben samen verkocht aan FLORIS PELS 1/15 van een buijnder land en nog 1/50 buijnder achter de nonnen. Gevest en betaald op 9. 5. 1660.
Van de genoemde 5 verkopers alleen de eerste teruggevonden in HGB.

Folio 175r
JACOB WILLEM CREMER heeft verkocht aan ADRIAEN AERT MEERMANS (HGB 1660-23)
een huis met hof en erf in de Kerckstraet. Belast met 10 stuivers per jaar vcor de Heilige Geest. . 9. 5. 1660.

Folio 175v
JAN JACOB GROENENDAEL (HGB 1660-3 en overzicht Blz. 34) heeft verkocht aan Ds. Alexan-derv d. LITH ½ buijnder saijlants achter de stede van Jasper Roelen. Belast met een ½ loop rogge Heeren chijns. 9. 5. 1660

Folio 176r
A. ANNEKE JAN LAMBERTS weduwe van PEETER LAUREIJS HORSTEN en daarna van
PEETER ADRIAEN de LOOS, en nu getrouwd met ROELOF HUIJBERT ADRIAENSEN in Oos-terhout, met JAN PIETER van HAREN haar schoonzoon (getrouwd met CATHARINA PEETER LAUREIJS HORSTEN, dcchter uit haar eerste huwelijk)
Zie HGB 1660-12. Ora 99 folio 36.
B. MERTEN CLAES ADRIAENSEN, huurder van de stede van ANNEKE JAN LAMBRECHTS
MERTEN CLAES ADRIAEN (HGB 1661-12) had deze stede voor 5 jaar gehuurd van ANNEKE JAN LAMBRECHTS. Van die 5 jaar zijn er nu ruim twee om. Maar hij zou huur nu liever beëindi-gen. Er staat : “Te weten dat deselve MERTEN CLAESEN is afstaende ende desisteerende van ‘t voordere gebruick ende huere van deselve stede ” En dan wordt verder omschreven op welk tijd-stip de eigenaresse er weer zelf over kan beschikken.
MERTEN CLAES ADRIAENSEN was getrouwd met CATHARINA JANSEN van LOON (zie doop-kaart). JAN PETERS van HAREN stelt zich borg voor de juiste afwikkeling van deze zaak. Gere-geld op 28. 5. 1660

Folio 177v
GRIETJE JANS, lestmael weduwe van ADRIAEN PEETER BUS (REHM 168) wonend in ‘s Gra-venmoer, heeft verkocht aan ADRIAEN PIETER WIT (HGBl660-6) een perceel grond op de Af-fganck. Juni 1660.

Folio 178r
WOUTER CORNELIS HEIJS, oom en voight, en MARCHELIS BERNAERT RUIJSENAERS, oom en toesiender, beide wonend in Oosterhout, van de 4 kinderen van ADRIAEN BERNAERT RUIJSENAERS en zijn nu overleden vrouw MAEIJKE CORNELIS HEIJS (niet in het begraafregis-ter gevonden)
De kinderen zijn: JENNEKE 14 jaar; GOVAERT 6 jaar; CATHALIJN 4 jaar en MECHTELT 2 jaar, gedoopt Ned. Ger. op 4. 11. 1657. EVA, doop 1. 1. 1654, is kennelijk overleden. CATHALIJN werd gedoopt op 24. 12. 1654. Bij deze dopen wordt de naam van de moeder niet genoemd.
Volgt de alimentatieregeling. Er is bezit in Oosterhout en Breda, alsook in Dongen in de Ham. Vader zal de kinderen onderhouden tot hun 20ste jaar en dan moet hij aan elk kind f 40,- betalen, en elk hun deel geven in het bezit. Maar de vader heeft zolang de tochte en bladinge van het deel der kin-deren. Mocht een kind overlijden voor zijn of haar 20 ste jaar, dan gaat dat deel naar de anderen. Geen aantekeningen in de marge. Opgemaakt 10. 7. 1660.

Folio 180r
SIJMON PEETERS van SON wil een volmolen bouwen. Daarvoor heeft hij grond nodig en een toegangsweg. Om dat voor elkaar te krijgen sluist hij een accoord met de rentmeester der domei-nen LAURENS SMITS. 13. 7. 1660.
Mocht de molen eens worden afgebroken, dan zal SIJMON of zijn nacomelin¬gen de grond weer betelen, als te voren.

Folio 181r
ENGEL ADRIAENSEN van LOON, ook met procuratie voor zijn broer CORNELIS ADRIAENSEN van LOON en tevens voor zijn zuster JENNEKE ADRIAENSEN van LOON die getrouwd is met PEETER PEETER VERHOEVEN (zie REHM blz. 1117) Omdat er ook nog 3 minderjarige kin-deren zijn: ADRIAEN ADRIAEN van LOON, JAN ADRIAEN van LOON en MARIA ADRIAEN van LOON is WOUTER JANSEN van LOON voight en ENGEL is toesiender. Samen verkopen zij grond op Cleijn Dongen aan ADRIAEN MARCHELISEN (HGB 1660-5, en ook boedel bekend uit 1665) Gevest op 6. 9. 1660. En blijkens het volgende stuk ook betaald.

Folio 182r
MELS THOMAS, wonend in Wasbeeck, heeft procuratie voor zijn moeder MARGRIET JACOBS. Deze MARGRIET JACOBS was een erfgenaam van de in 1625 overleden schout van ‘s Graven-moer ADRIAEN MICHIEL JACOBS.
Zij verkopen nu aan WILLEM RIJK FIJNENBUIJCK op Cleijn Dongen de helft van 3½ loopensaet grond op 6. 9. 1660. Zie voor FIJNENBUIJCK REHM.

Folio 182v
BARBARA CORNELIS Mr. JANS, weduwe van HENRICK EIJNANTS, constapel tot Geertruiden-berg, heeft verkocht aan JAN ADRIAEN van HEIJST haar deel in 20 loop vuijtgedolven moer op de Lange Put. Er staat dat zij dit had uit de nalatenschap van JAN JOOS DIJRCKEN. BARBARA zou dan een dochter moeten zijn van CORNELIS JAN CORNELIS STEVENS en JENNEKE JAN JOOS DIJRCKEN. Opvallend is de naam: BARBARA CORNELIS Mr. JANS. Maar in de stukken
wordt zij steeds met deze naam aangeduid. Zie o.a. Ora 101 Folio 2. Gevest op 6. 9. 1660

Folio 183r
JENNEKE CORNELIS HUIJBERT LICHTENBERGH en haar man DIJRCK PEETERS van RIEL heeft verkocht aan JAN JAN BIJNEN (getrouwd met MARIA CORNELIS HUIJBERT LICHTEN-BERGH, zijn zwager, (HGB 166G-16) Het gaat om de verkoop van 1/6 deel van de stede etc. van CORNELIS HUIJBERT LICHTENBERGH en CLAESKE JAN HORSTEN, Achter de Bergen. Blij-kens Ora 98 folio 46 en latere stukken is MARIA eerder getrouwd geweest met MERTEN ADRI-AEN GOIJAERTS en dus daarna met JAN JAN BIJNEN. Zie voor de zoon uit haar eerste huwelijk o. a. Ora 104 folio 40 V met bijlage

Folio 183r
JOHAN GOVAERTS en ALIDA BOLLEKENS in Waalwijk verkopen aan Ds. ALEXANDER v d. LITH en FLORIS PELS een ½ buijnder en 40 roeden vuijtgedolven moer in de Wildert. op 10. 11. 1660 De kopers hebben direct betaald.

Folio 184r
PEETER JAN JAN SPREEUWEL
THOMAS JAN JAN SPREEUWEL
MEEUS JAN JAN SPREEUWEL
WOUTER JAN JAN SPREEUWEL
JENNEKE JAN JAN SPREEUWEL, overleden en haar weduwnaar PEETER JAN TIMMER voor hun kinderen PEETER, NEESKE en JENNEKE.
MAEIJKE JAN JAN SPREEUWEL en haar man CLAES ADRIAEN CORNELIS HGB 1660-28
Zij zijn allemaal kinderen en erfgenamen van JAN JAN SPREEUWEL
Zij mangelen met Floris Pels grond in de Wildert, een soort ruil verkaveling.
Zie voor het geslacht Van SPREEUWEL Ora 98 folio 47; 100 op meerder plaatsen,
en 114 folio 143 met bijlage waar uitvoerig op dit geslacht wordt ingegaan.

Folio 185r
DENIS GODERT DENIS en zijn zus ADRIAENTJE GODERT DENIS, weduwe van ADRIAEN DIJRCK JAN HUIJGHEN. Zie Ora 99 folio 64 e.v
Zij hebben uitgekocht PEETER PEETER CLUST (?) en zijn vrouw CATHALIJN MATHIJS AN-THONIS MATHIJSEN, weduwe van HENRICK ADRIAEN STOFFELS. Ook van JAN ADRIAEN BOER, weduwnaar van MAEIJCKE PEETER ROELOFS. (zie Ora 104 folio 121) Kan het familie verband niet ontdekken. Mangeling met Floris Pels. Vastgelegd op 30. 11. 1660.

Folio 186r
PEETER WILLEM PEETERS HEIJBLOM en LESKE JOCHUM MEIJER regelen op 1.12. 1660
hun bezit en maken afspraken wanneer 1 van hen mocht komen te overlijden. De boedel moet dan gedeeld worden naar de landrechten van Breda. Dat was net op tijd, want begin 1661 stierf PEE-TER HEIJBLOM en het dochtertje. Leske heeft niet lang daarna gedaan wat zij moest doen en de erfgenamen van haar man bijeen geroepen en hen toegedeeld waar zij recht op hadden.
Dit stuk is te vinden op folio in dit deel. 9. 12. 1660.

Folio 187r
LESKE ADAM CLAES HENRICX en haar man ANtHONIS WILLEM PEETERS (zie Ora 105
folio 67 e.v hiervoor) hebben verkocht aan PEETER HUIJBRECHT JAN HORSTEN (die getrouwd was met JENNEKE ADAM CLAES HENRICX) saijlant op Cleijn Dongen in de Quebben op 9. 12. 1660.

Folio 187r
JOHANv d. PLAS en JAN NICOLAES BALTENS, Heilege Geest meesters in Oosterhout met last van schepenen in Oosterhout d. d. 11. 12. 1660. Zij hebben verkocht op 27. 9. 1655 in Oosterhout aan JAN ADRIAEN BACKER, buijnder vuijtgedolven moer op Cleijn Dongen gelegen tussen het bezit van het Gasthuis in Breda en de Nonnen. Onbedeelt met DIGNA en LIJNTJE CORNELIS JAN AERTS. De H. G. meester hadden dit bezit verworven van PEETER CLAES GROVEN (?) Kennelijk moest de transactie met JAN ADRIAEN BACKER alsnog ook in Dongen worden vastge-legd. Op 11. 12. 1660.

Folio 188r
DINGENA CORNELIS VERMEULEN, getrouwd met ADRIAEN CORNELIS BUIJCK (Oosterhout) hebben verkocht aan LAURENS CORNELIS VERMEULEN en de kinderen van JAN ADRI¬AEN MOETS, weduwnaar van CATHALIJN CORNELIS VERMEULEN, hun gerechte 1/3 deel van een stedeke met huis, schuur, hof en erf, groot 6 loop, op Cleijn Dongen. Zie voor het geslacht Vermeu-len Ora 100 folio 17. Veel gegevens bij Rehm.

Folio 188
WOUTER Jan Wouters van MEULENSCHOT heeft last en procuratie van NEELTJE JANS, we-duwe van ADRIAEN RAESEN, die geassisteerd werd door haar zoon JAN Adriaen RAESEN, zoals blijkt uit de procuratie uit Geertruidenberg d. d. 6. 12. 1660. Zij heeft verkocht aan ANTHONIS WIL-LEM PEETERS Sr. (HGB 1660 -13) 3½ loop lands in de Biesen, naast de weduwe van ADRIAEN JAN HULST (haar schoonzuster) op 30. 12. 1660 Zie o.a. 104 folio 51. Ook 100 – 38

Folio 188v
JAN MELS BASTIAENS (zie Ora 104 Bijlage bij Folio 8) heeft zijn deel in erfenis van zijn vader verkocht aan zijn stiefvader JAN WILLEM CUIJPER. Moeder gaat accoord met deze transactie. 31. 12. 1660.

Folio 189r
PEETER MIJNEN voight, en JAN CORNELIS JANSEN, toesiender van de kinderen van BAS-TIAEN JANSEN: MAEIJKE en ANTHONIS
ADRIAEN BASTIAEN JANSEN zie 1660-18
PEETER BASTIAEN JANSEN.
GEERTRUIJT JOOST WIJTEN weduwe van WILLEM BASTIAEN JANSEN. Verwezen wordt naar folio 159 hiervoor waar hun vader het eerste gedeelte heeft betaald aan de H. G. Meesters. De kinderen moeten nu het andere gedeelte cederen aan de H. G. Meesters. Ook in dit stuk staat dat er in 1615 en 1619 al getransporteerd is aan de H. G. Meesters. Dit transport hangt samen met de verkoop van een stede op d’Eijnt. Datum 1.1. 1661

Folio 190r
WILLEM JANSEN VERLEGH heeft verkocht aan ALIJDA BOLLEKENS, weduwe van WILLEM JOOSTEN Jr. en nu getrouwd met JOHAN GOVAERTS te Waalwijk, een stuk vuijtgedolven moer, deels nu goed land bij de Nonnen op Cleijn Dongen. JOHAN GOVAERTS gaat met de transactie accoord. 18. 1. 1661.
Folio 190r
JOHAN GOVAERTS en zijn vrouw ALIJDA BOLLEKENS verkopen aan WILLEM JANSEN VER-LEGH een stuk grond en het is dus een soort ruil met bijbetaling. 18. 1. 1661

Folio 191r
CORNELIS MERTEN MATHIJSEN v d. NIEUWENHUIJSEN heeft verkocht aan FLORIS PELS en Ds. ALEXANDER v d. LITH 2 loop vuijtgedolven moer in de Wildert op 19. 1.1661

Folio 191v
WOUTER JACOB VISSCHER
HUIJBERT MERTEN MATHIJSEN v d. NIEUWENHUIJSEN getrouwd met LESKEN JACOB VISSCHER. Zie doopkaart met 3 dopen.
JACOB PEETER MATHIJSEN getrouwd met ADRIAENTJE JACOB VISSCHER doopkaart
met 4 dopen. WOUTER JACOB VISSCHER is uitgekocht door zijn zusters en zwagers
Datum van deze uitkoop was 19. 1.1661

Folio 192 r
Zie voor het voorgeslacht van de volgende personen Ora 95 folio 57 en de doopkaart van JACOB PEETER MATHIJSEN en ADRIAENTJE JACOBS
DINGENA JACOB PEETER MATHIJSEN, getrouwd met BOUWEN MATHEUS BOUWENS HGB 1660-4
Zij nebben tijdens het leven van hun ouders te veel gehad en dat wordt nu geregeld met de andere broers en zusters van DINGENA
Dit zijn: PEETER JACOB PEETER MATHIJSEN; ADRIAEN JACOB PEETER MATHIJSEN; MATRIJS JACOB PEETER MATHIJSEN; (zie doop 2. 9. 1634) ANNEKE JACOB PEETER MA-THIJSEN, getrouwd met GIJSBERT JACOB HORSTEN (HGB 1660-22); JENNEKE JACOB PEETER MATHIJSEN; MAEIJKE JACOB PEETER MATHIJSEN; GRIETJE JACOB PEETER MATHIJSEN, doop 1. 5. 1629. Datum van deze regeling is 21. 1. 1661.
Zie ook 1630-15; 1640-23; 1650-14; 1660-14 ; ook Ora 101 folio 106

Folio 193.
ADRIAENTJE PEETER ADRIAEN de LOOS, getrouwd met JAN HENRICK MEEUWSEN KAR-REMAN Zij cederen, transporteren en dragen over aan THOMAS CLEIJPOOLE ƒ 250,- die haar moeder ANNEKE JAN LAMBRECHTS, nu getrouwd met ROELOF HUIJBERT Adriaensen maar eerder met PEETER ADRIAENSEN de LOOS, zoals vastgelegd in de contract, van vuijtcoop d. d. 13. 1. 1644. Zie Ora 101 folio 157; 1660-12 en mogelijk nog meer oudere gegevens.

 1. 1.1661

Folio 193v
WILLEN JANSEN VERLEGH heeft verkocht aan HENRICK ANDRIES PEETER WILLEMS 3 twijnder vuijtgedolven moergrond over de Vaert op 31. 1. 1661.
De koper niet in Dongen gevonden.

Folio 193v
ADRIAEN PEETER van SPREEUWEL (HGB 1660-12) heeft verkocht aan AERT ADRIAEN AN-THONIS de blockmaker (zie REHM) de helft van 6 loopen lants, heijde en vuijtgedolven moer op d’Eijnt in de Santstraet. 3. 1. 1661

Folio 194r
ANTHONIS JAN ANTHONIS GEERITS heeft verkocht aan schout THOMAS CLEIJPOOLE ¼
deel van 3 buijnder vuijtgedolven moer achter het Wachtmansbosch.
De koper heeft direct betaald op 31. 1. 1661. De verkoper niet in Dongen gevonden.

Folio 194v
SEBASTIAEN CORNELIS HULST heeft verkocht met procuratie van PEETER JAN PEETERS de wagenmaker, 1½ loopen lants aan ANTHONIS ADRIAEN COPPELAER.

Folio 195r
MAEIJCKE CORNELIS RIJSBERGEN (zie Ora 104 – 97 ) kennelijk hertrouwd met JAN REIJ-NIER van SCHOONBEEK, of wat ook mogelijk is, haar zus en naamgenoot) wonend in Geertrui-denberg, verkoopt aan haar broer CORNELIS CORNELIS RIJSBERGEN het gerechte 1/3 deel van een stede met huis etc. in de Leege Ham.
Zie ook Ora 99 folio 1. 4. 2. 1661.

Folio 195v
MERTEN MERTEN JAN MERTENS, brouwer, heeft verkocht aan CLAES WILBORT RIJCKEN en ADRIAEN JACOB BINCK ieder de helft van 6 loopenssaet lant in de Leegstraet. Op 10. 2. 1661
Zie voor MERTEN MERTENS HGB 1660-25.

Folio 195v
ANNEKE JAN LAMBRECHT RAESEN, weduwe van PEETER ADRIAEN de LOOS en eerder van PEETER LAUREIJS HORSTEN, nu getrouwd met Roelof HUIJBRECHT ADRIAENSEN samen met haar 3 schoonzoons JAN PEETER van HAEREN, JAN HENRICK MEEUSENen JAN COR-NELIS HENRICKS (in Oosterhout) cederen aan THOMAS CLEIJPOOLE haer stede, met huis, hof, erf en een klein huijsken, groot 22 loop in de Ham op 10. 2. 1661

Folio. 196v
De 3 dochters van ANNEKE JAN LAMBRECHT RAESEN te weten:
LIJNTJE PIETER LAUREIJS HORSTEN, getrouwd met JAN PEETERS de HAEN; ADRIAENTJE PEETER ADRIAEN de LOOS en JAN HENRICK MEEUSEN, PEETER ADRIAEN de LOOS, en JAN CORNELIS HENRICKS.
Zij verklaren accoord te gaan met de verkoop, hier voor beschreven.

 1. 2. 1661.

Folio 197r
PEETER ADRIAEN van HEIJST (zie Ora 104 folio 105 en 205) heeft verkocht aan WILLEM PEE-TER ADRIAENSEN een stede, zonder het huis in de Heijvelden.

 1. 2. 1661

Folio 197v
CLAES THOMAS CORNELIS (HGB 1660-12) heeft betaald f. 100,- capitaal en de niet betaalde rente aan EVA PEETER WILLEMS KETELAER en haar man in Sundert op 16. 2. 1661,

Folio 198r
DENIS PEETER TURCKEN heeft verkocht aan zijn zoon CORNELIS DENIS PEETER TURC-KEN een stede met huis, hof en erf achter de Hoge Bergen. Rogge voor de pastorie. Bepant en mijpant. Wegen en stegen. Gevest op 19. 2. 1661. HGB 1660-22.

Folio 198r
ADRIAENTJE ADRIAEN WILBORT, weduwe van ANTHONIE RAES WILLEMS (begraven 10. 3. 1654)
RAES ANTHONIE RAESEN; SIJKE ANTHONIE RAESEN; CATHALIJN ANTHONIE RAESEN; MARIJ ANTHONIE RAESEN; ANTHONIE ANTHONIE RAESEN, doop 14. 1. 1633; PEETER ANTHONIE RAESEN doop 23. 12. 1635;
Alle kinderen van ANTHONIS RAES WILLEMS en ADRIAENTJE ADRIAEN WILBORTS. Moeder krijgt het huis op de stede. Achter de Bergen. De kinderen moeten meebetalen aan de uitgaande schulden. RAES en SIJKE samen f 50. -. Dit geld moet naar de potbakker ADRIAEN SIJMONS.
ANTHONIS en PEETER f 50. – aan PEETERKE SIJMON GODERTS
CATHALIJN en MARIJ f 50. – aan HENRICK EELENS. HGB 1660-14
Zie ook Ora 100 bijlage 16 waar de naam JOHANNA PEETERS moet worden ver¬vangen door de naam ADRIAENTJE ADRIAEN WILBORTS.
Ook Ora 105 folio 3. Dit uitvoerige verhaal bevat verder de deling van de grond en van de gewas-sen die op het veld staan. 28. 2. 1661

Folio 201v
JENNEKE JAN MERTEN LOONEN en haar man CLAES WILBORT RIJCKEN hebben land ver-kocht aan JAN CLAES CORNELIS. Het gaat om men stuk van 10 loop, waarvan de helft voor de koper is, gelegen bij de Molenstraet. 28. 2. 1661
Wanneer we hiernaast leggen Ora 104 folio 148, dan is er een probleem.
We vinden daar JENNEKE JAN MERTEN LOONEN met een andere man. En Ora 194 -99 maakt de zaak nog moeilijker.

Folio 201v
In dit stuk komen veel namen voor van het geslacht Oomen, die echter maar gedeeltelijk in Dongen terug zijn te vinden. Het gaat om de volgende namen:
Groep I: JORIS PEETER DRIES OOMEN voor hem zelf; tevens voor de 5 kinderen van AN-DRIES PEETER DRIES OOMEN ook voor JENNEKE PEETER DRIES (DOMEN en haar man JAN STOFFEL PEETERS. Tevens ook voor de kinderen van JAN PETER DRIES OOMEN.
Groep II: ADRIAEN ANDRIES JAN DRIES OOMEN voor hem zelf en tevens voor zijn broers en zusters JAN, GOIJAERT, PETRONELLA, EELTJE, EVA, NEELTJE en LIJNTJE.
Groep III. GEERIT JAN WOUTERS v d. NIEUWENHUIJSEN als man en voight van
DINGNA ANDRIES LAUREIJS OOMEN (haar 2e huwelijk, zie 104 -71) tevens voor ADRI-AENTJE ANDRIES LAUREIJS OOMEN. CORNELIS ADRIAN CORNELIS DIJRCKEN als man en voight van MAEIJKE ANDRIES LAUREIJS OOMEN, LAUREIJS ANDRIES LAUREIJS OOMEN, ADRIAEN LAUREIJS ANDRIES OOMEN, PEETER LAUREIJS DRIES OOMEN, MAEIJKE ADRIAEN BROEDERS weduwe JAN LAUREIJS DRIES OOMEN, PEETER ADRIAEN BROEDERS en zijn vrouw MAEIJKE LAUREIJS ANDRIES OOME,. LAUREIJS, MAEIJKE en CORNELIS JAN MEEUSEN, kinderen van MARGRIET LAUREIJS ANDRIES OOMEN.
Deze groep ook in Ora 95-54 en Ora 100.
Groep IIII. CORNELIS WILLEM LAUREIJSEN, zoon van WILLEM LAUREIJSEN en JA-COBMIJNA ANDRIES ADRIAEN OOMEN. ANNEKE ANDRIES ADRIAEN OOMEN en haar man JAN PEETER JAN LAMBRECHTS en PAUWEL ANDRIES ADRIAEN OOMEN, LESKE ADRI-AEN Cornelis NELO, die als moeder had MAEIJKE ANDRIES JAN ADRIAEN OOMEN (Ora 96-37)
Zij hebben met z’n allen een buijnder grond verkocht aan LAUREIJS ANDRIES LAUREIJS OOMEN. 6. 3. 1661

Folio 202v
LAUREIJS ANDRIES LAUREIJS OOMEN verkoopt dit stuk direct door aan FLORIS PELS op, dezelfde datum.

Folio 203
PEETER ADRIAEN BROEDERS, voor hem zelf. Tevens voor zijn broers en zusters ADRIAEN, GIJSBERT, Cornelis, CATHALIJN, Maeijke weduwe van JAN LAUREIJS ANDRIES OOMEN, EELTJE en haar man JACOB DINGEMANS en de kinderen van LAMBRECHT. Zie Ora 104 bijla-ge bij folio 70.
Deze 8 zijn erfgenamen van DINGNA GIJSBERT PEETER WILLEMS en LAUREIJS DRIES OOMEN.
JENNEKE CORNELIS JAN GIJSBERT PEETER WILLEMS. Zie Ora 9?-16 en 99-21
CORNELIS WILLEM LAUREIJSEN getrouwd met JENNEKE JAN JANS. Ora 99-27
De moeder van deze JENNEKE was MAEIJKE JAN GIJSBERT WILLEMS
Zij verkopen op 5. 3. 1661 aan FLORIS PELS ½ buijnder vuijtgedolven moer tussen de Nonnen en de Kae.

Folio 203v
In dit stuk vinden we de vier kinderen en erfgenamen van ADRIAEN CORNELIS ANSEMS en zijn vrouw CATHALIJN JANS COCK. Zie voor hun verdere nageslacht tot heden GTMWB jaargang 11.
JAN ADRIAEN ANSSEMS ABBERDAEN, die heeft uitgekocht zijn neef ADRIAEN ANDRIES LEEST.
CLAES ADRIAEN ANSSEMS (en zijn hier niet genoemde vrouw HUBERTA DENIS BOUWEN. Deze CLAES heeft op zijn beurt uitgekocht zijn broer JAN.
ADRIAENTJE ADRIAEN ANSSEMS en haar man LAUREIJSJACOBS GROENENDAEL. Zij hebben voor hun deel uitgekocht de kinderen van haar zus NEELTJE.
CORNELIA ADRIAEN ANSSEMS getrouwd geweest met ADRIAEN LEEST in Oosterhout. Dit echtpaar had twee kinderen: ANDRIES en DINGNA
Dan volgt een uitvoerige deling.

Folio 205r
MERTEN MERTEN BROUWER heeft verkocht aan ADRIAEN JOOSTEN van OIRSCHOT, we-ver van beroep, een stede met huijsken etc. aan het noordeinde van de Heuvel. Belast met een veertel rogge voor het altaar in de kerk van Oosterhout. Zie HGB 1660-25 en 1670- 24.

Folio 205r
MAEIJKE CLAES JANS, geassisteerd met haar man en voight WILBORT RIJCK WILBORTS heeft verkocht aan JAN CLAES JANS, haar broer, 2 loop saijlants aan de Heijcant op 8. 3. 1661 (HGB 1660-29 en 1670-27) Ook Ora 100 folio 2.

Folio 205b
MERTEN PEETERS de HAEN,, die heeft uitgekocht zijn zus CATHALIJN PEETERS de HAEN. Ook uitgekocht de kinderen van JACOB PEETERS de HAEN en zijn zus NEELTJE PEETERS de HAEN en haar man ANTHONIS DIJRCX.
Verder GIJSBERT PEETERS de HAEN, die heeft uitgekocht MAEIJKE PEETERS de HAEN.
Samen erfgenamen van PEETER CORNELIS de HAAN en zijn hier niet ge¬noemde vrouw. De grond op Cleijn Dongen is vuijgedolven moer en heide en wordt gedeeld tussen MERTEN en GIJSBERT.
HGB 1660-23: JAN GIJSBERT de HAEN. Dit is het enige aanknopingspunt. Woonden de anderen buiten Dongen?

Folio 206v
Het feit dat GIJSBERT PEETERS de HAEN zijn deel direct doorverkoopt aan WOUTER EM-BRECHT WOUTERS kan in die richting wijzen.

Folio 206v
JAN HENRICK COENEN en zij vrouw ANNEKE ADRI AEN CLAES CATTEN, HGB 1660-5, heb-ben verkocht aan ADRIAEN ANTHONIS CUIJL in ‘s Gravenmoer ½ buijnder nieuw land op Cleijn Dongen op 4. 4. 1661.

Folio 207r
JAN AERT ADRIAAN JAN AERTS heeft verkccht aan CORNELIS PEETER VERMEULEN, PEETER JANSEN in’t BROECK en JAN CLAES JAN BRABERS ieder 1/3 deel van 3 ½ loop lands in de Kerckbuijnder op 9. 4. 1601.
Cornelis Peeter VassEN VERMEULEN 1660-2; PEETER JANSEN in ‘t BROECK 1660-28.
en JAN CLAES JANSEN 1660-29.

Folio 207r
PEETER ADRIAEN JANSEN, 1660-7, heeft verkocht aan HUIJBERT GEERIT ANTHONISEN de helft van 3½ loop vuijtgedolven moer op de Affganck op 9. 4. 1661

Folio 207v
JAN CLAES JANSEN, 1660-29, heeft verkocht aan JACOB PIETER JANSEN van BEECK
2½ loop saijlants op 27. 4. 1661

Folio 207v
ANNEKE ADRIAEN LAURENS DRIES OOMEN, weduwe van ADRIAEN ADRIAEN van HEL-VOIRT HGB 1660-21, met GIJSBERT ADRIAEN WOUTERS v d. NIEUWENHUIJSEN als voight
en ADRIAAN LAURENS DRIES OOMEN, grootvader, als toesiender van de 6 kin¬deren:
ADRIAEN ADRIAEN van HELVOIRT 17 jaar; JENNEKE ADRIAEN van HELVoiRT 15 jaar; AN-TONIA ADRIAEN van HELVOIRT 13 jaar; JAN ADRIAEN van HELVOIRT 10 jaar; GIJSBERT ADRIAEN van HELVOIRT 6 jaar; ANNEKE ADRIAEN van HELVOIRT, 2 jaar. Volgt de alimentatie regeling. Moeder krijgt alles, ook de schulden, voor het onderhouden der kinderen, maar moet elk kind f 15,- uitbetalen als ze 25 jaar zijn. Geen aantekeningen in de marge. Het bezit ligt in de Wil-dert. Regeling op 28. 4. 1661. Zie de oudste zoon in HGB 1681-27.
Zie Verpondingsregister 213 folio 171 en 172. Geen dopen gevonden.

Folio 209r
PEETER ADRIAEN van BAERTWIJCK (HGB 1660-12) heeft verkocht aan CORNELIS DIJRCX, chirurgijn, negen loop vuijtgedolven moer, maar nu nieuw land. Gevest op 2. 5. 1661

Folio 209v
ELISABETH JOCHUM JACOB MEIJER (zie ‘s Gravenmoer) weduwe van PEETER WILLEM PEETERS HEIJBLOM, moet het deel van haar overleden man delen met zijn broers en zusters, omdat er geen kinderen zijn.
Dat zijn de halfbroers en zuster: WILLEM, JAN en WOUTERKE, als kinderen van zijn vaders eer-ste huwelijk; JACOB BRUEL als weduwnaar van MAEIJCKE CORNELIS BACHUS en STIJNTJE CORNELIS BACHUS (die ook weduwe was) dochters uit het eerste huwelijk van PEETER’S moe-der; en zijn volle broer ADRIAEN WILLEM HEIJBLOM, stamvader van vele Heijblommen. Zie daarvoor GTMWB jg. 8 e.v
De erfgenamen verkopen het hun toekomende deel direct aan CLAES ADRIAEN ANSSEMS op Cleijn Dongen. Dat is een stede met huis etc. En dat gebeurde op 4. 5. 1661.

Folio 210r
THOMAS CLEIJPOOLE en FLORIS PELS hebben verschil van mening over een perceel grond. Dat wordt uitgepraat en vastgelegd. Op 17. 5. 1661.

Folio 211v
We vinden hier het mogelijk complete gezin van JAN HENRICK COOLS en zijn vrouw MAEIJCKE DIJRCX. Zie doopkaart, waar de kinderen deels op voorkomen.
HENDRIXKEN JAN COOLS en haar man GERRIT PEETER MECHELEN in Tilburg.
ANNEKEN JAN COOLS, doop 8. 9. 1630, en haar man JAN GERRIT SMULDERS (niet in Don-gen gevonden)
PEETER JAN COOLS, doop 16. 7. 1627;
CORNELIS JAN COOLS, doop 22. 11. 112;
JENNEKE JAN COOLS.
Verder zijn CORNELIS DIJRCX voight, en JAN JAN COOLS, toesiender, van de dochters MAEIJCKE en CATHALIJN.
Zij verkopen aan THOMAS CLEIJPOOLE een deel van een perceel grond. Er wordt direct betaald. Zie ook Ora 100 folio 91.
CATHALIJN later getrouwd met ARNOLD CORNELIS PEETER PELS. Zie doopkaart

Folio 212r
MAEIJKE ADRIAEN BROEDERS, weduwe JAN LAUREIJS DRIES OOMEN tevens voor de mondige en onmondige kinderen van LAMBRECHT ADRIAEN BOEDERS m.n. MAEIJKE, AN-DRIES en ELISABETH.
Zij verkopen aan THOMAS JANSEN van BOMMEL een buijnder weijen in de Leege Ham. Hen aangecomen van hun vader, resp. grootvader. Zie daarvoor de vest op 3. 5. 1651, te vinden in Ora Dongen 104 folio 10.
Zie ook GTMWB jg. 22 nummer 1, waarin het geslacht BROEDERS is uitgewerkt.

Folio 212n
JOHAN v d. DRIES, vorster in ETTEN, gehuwd met MAEIJKE CORNELIS PELS heeft verkocht aan ARTUS CORNELIS PELS, haar broer en zijn zwager 1/5 deel in een stede met huis etc. root 14 loop in de Kerckstraet. Gevest op 14. 6. 1661.

Folio 213r
PEETER CORNELIS PELS mangelt met zijn broers en zusters ARTUS CORNELIS PELS, JOSIJNA CORNELIS PELS en GEERTRUIJ CORNELIS PELS getrouwd met ADRIAEN BER-NAERT RUIJSENAERS. Het verschil van f. 120. – wordt bijbetaald door ARTUS f. 60 en de zus-ters elk f 30. – Gevest op 14. 6. 1661.

folio 213v
JOSIJNA CORNELIS PELS., geassisteerd met haar man ARTUS PEETER TALEN regelt ook nog het bezit tusschen de Putjens met JOHAN v d. DRIES. Dit gedeelte is gedeeltelijk leen en niet leen. 14. 6. 1661.

Folio 214v
NEELTJE Sijmon CORNELIS, weduwe van PEETER HUIJBERT CORNELIS STREEL geassis-teerd met AERT DIJRCX van HOUTEN, haar zwager (hij was getrouwd met DINGENA SIJMON CORNELIS PEETERS) en zij verkoopt aan haar broer JAN SIJMON CORNELIS PEETERS haar deel in een huijsken werf en hoff van 4 loop in de Leege Ham, waarop de koper woont. HGB 1660- 8 e.v. Zie voor verband Ora 110 folio 130 en de daar genoemde aanwijzingen.

Folio 215. 30. 6. 1561
De nazaten van LAMBRECHT JOOSTEN van SPRANGH en BARBEL AERT VENNICX. 1660-23 DIJRCK LAMBRECHT JOOSTEN van SPRANGH.
AERT LAMBRECHT JOOSTEN van SPRANGH, doop 11. 3. 1629
LAUREIJSKE LAMBRECHT JOOSTEN van SPRANGH en haar man CORSTIAEN PEETERS van ROIJ (zie voor dit echtpaar de doopkaart met 3 dopen. )
ANNEKE LAMBERT JOOSTEN van SPRANGH en haar man JACOB CORNELIS VERMEU-LEN. Zij delen kleding, huisraad etc. van hun ouders. Probleem is de f 300, – die de ouders hebben voorgeschoten aan zoon DIJRCK. Zie de begraaf data van de ouders, 10. 10. 1660 en 2. 7. 1661 van vader en moeder. Zij regelden deze zaak op 4. 7. 1661, dus twee dagen na de begrafenis.

Folio 216r
MANGELING tussen THOMAS JANSEN van BOMMEL en JAN AERT EELENS de metser. Zij deden dit op 18. 7. 1631.

Folio 216v
Het gezin van ADRIAEN ADRIAEN MEULENSCHOT en zijn vrouw LIJNTJE CORNELIS STOF-FELS. Het zijn de volgende kinderen:
ANNEKE ADRIAEN MEULENSCHOT en haar man PEETER CORNELIS DECKER
NEELTJE PEETER PEETER van GILS, weduwe van STOFFEL ADRIAEN MEULENSCHOT. EELTJE WOUTERS, weduwe van JAN ADRIAEN MEULENSCHOT.
ANNEKE JAN ROELOFS, weduwe van ADRIAEN ADRIAEN MEULENSCHOT Sr.
LIJNTJE JANS BLOCK, weduwe van ADRIAEN ADRIAEN MEULENSCHOT Jr.
Volgt deling. Dochter ANNEKE had moeder lang in huis gehad en krijgt daarvoor kleding en huis-raad van moeder. ANNEKE JAN ROELOFS had van schoonmoeder f 144,- geleend en moet daarvan nog f 68,- terug betalen. Dat heeft zij ook gedaan, blijkens de marge. 27. 8. 1661.
PIETER CORNELIS DEKKER Ora 104 folio 212.
STOFFEL ADRIAEN MOLENSCHOT dra 105 folio 7.
ADRIAEN ADRIAEN MEULENSCHOT Jr. Ora 104 212 e. a. Veel bij REHM omdat dit echtpaar in ‘s Gravenmoer woonde.

Folio 217v
PAUWEL v d. BIESTRAETEN, advocaat in Oosterhout, heeft last van ELISABETH EIJCK-BERGEN, weduwe van JAQUES WILBORTS gewezen secretaris van Oosterhout. Procuratie voor notaris TEULINGS te Oosterhout op 27. 12. 1656 Verkoop aan WILLEM JANSEN VERLEGH van 5 loop vuijtgedolven moer op Cleijn Dongen op 7. 9. 1661.

Folio 218r
ADRIAEN JAN BROEDERS heeft verkocht aan ANTHONIS GEERIT DIJRCX een stede met het huis en hof groot 5½ buijnder, in de Leege Ham. Belast met 1 loop rogge voor de costerije in Don-gen op 7. 9. 1661

Folio 218v
WILLEM JANSEN VERLEGH cedeert aan FLORIS PELS 5/6 deel van een buijnder land gelegen achter de Nonnen tot de Kae. En Floris Pels cedeert aan Willem Jansen Verlegh een even groot stuk. Dus een soort ruilverkaveling. Verleg,, moet f 28. – bij betalen. 8. 9. 1661.

Folio 220v
JAN AERT EELENS heeft verkocht aan CORNELIS ADRIAEN BRABANTS en JAN ADRIAEN GODSCHALCX een stede met 2 huijskens, hoff en erf, groot 49 roeden in de HAM op 21. 9. 1661. Zie HG3 1670-10. GODSCHALCX niet gevonden.

Folio 220v
CORNELIS PEETER VASSEN VERMEULEN; VAS PEETER VASSEN VERMEULEN;
CORNELIA PEETER VASSEN VERMEULEN en haar man ADRIAEN CORNELIS JORIS. Zij zijn erfgenamen van STEVEN PEETER VASSEN VERMEULEN, die kennelijk kinderloos is overleden. Zij delen nu wat hun broer STEVEN heeft nagelaten. Zie REHM. Veel informatie. 10. 10. 1661

Folio 222v
PEETER JACOB PEETER BRUIJNEN
LAURIJSKE AnTHONIS JACOBS de BRUIJNEN, gehuwd met BASTIAEN WOUTERS in Breda. JAN ANTHONIS JACOBS de BRUIJNEN; DIELIS ANTHONIS JACOBS de BRUIJNEN.
Zie voor JACOB PEETERS BRUIJNEN ra 101.
Zij verkopen aan GRIETJE CORSTIAEN weduwe van WOUTER Jan RIJCKEN grond op Cleijn Dongen. Zie voor dit echtpaar Ora 19-45 22. 10. 1661.

Folio 223r
Dezelfde personen verkopen ook aan CORSTIAEN WOUTER JAN RIJCKEN een per¬ceel grond op de Affganck. 22. 10. 1661

Folio 223r
Dezelfde personen verkopen ook aan WILLEM RIJCK FIJNENBUIJCK een perceel grond op Cleijn Dongen. Zelfde datum 22. 10. 1661

Folio 223v
De zelfde personen, maar nu samen met THOMAS JAN RIJCKEN en diens vrouw ADRIAENTJE JAN van DONGEN en haar nog onmondige broer PEETER JANSEn van DONGEN cederen aan JAN WILLEM van HULTEN 24 roeden grond, die reeds tot bruikbare grond zijn genaakt. Ook dit op 22. 10. 1661

Folio 224
Verschil van mening tussen VIJVER ADRIAEN WOUTER v d. NIEUWENHUIJSEN en MERTEN PEETER JANSEN over een verkoop op 9. 2. 1638.
Waar ligt precies de scheiding ? Men heeft de zaak ter plaatse bekeken. De grens zal liggen mid-den in de sloot. 15. 11. 1661.

Folio 224v
MAEIJKE LAUREIJS PEETER MEERMANS en haar man HENRICK JAN van BOXEL.
Zij hebben verklaard en bekend dat LAURENS SMITS hen met de som van f 344,- heeft voldaan. Dit was het bedrakg dat zij moesten ontvangen wegens de verkoop van grond onder Oosterhout, aldaar beschreven op 20. 8. 1660 (zou moeten zijn 1661) 21. 11. 1661

Folio 225r
De vier kinderen van LAMBRECHT JOOSTEN van SPRANG hebben een stede met
huis, koij hof en erf verkocht aan de chirurgijn CORNELIS DIJRCX. 25. 11. 1661
LAUREIJSKE en ANNEKE LAMBRECHT JOOSTEN van SPRANGH hebben op de zelfde dag
hun deel in de erfenis verkocht aan hun broer AERT LAMBRECHT JOOSTEN van SPRANGH.

Folio 226r
WOUTER WILLEM VERHAEGEN; AUGUSTIJN WILLEN VERHAEGEN; ADRIAENTJE WILLEM VERHAEGEN hebben samen verkocht aan PEETER JAN STEVENS een vervallen hof stede, genaempt “de verbrande stede”, erfenis van hun vader
WILLEN AUGUSTIJN VERHAEGEN, die het op zijn beurt had gekocht van PEETER SPRAN-GERS op 22. 4. 1624. Gevest op 6. 12. 1661.

Folio 226v
CORNELIS JANSEN CUIJPER van ‘s Gravenmoer heeft verkocht aan FRANS CORNELIS SWART nieuw land over de Vaert bij de Vogelensanck. 13. 12. 1661.

Folio 227r
DINGENA PEETER DIJRCX en haar man CORNELIS PEETER VERHOEVEN.
MAEIJKE PEETER DIJRCX en haar man JAN ANTHONIS SWEERS.
JENNEKE PEETER DIJRCX, geassisteerd met haar vader PEETER DIJRCX
HUIJBRECHT PEETER DIJRCX; ANTHONIS PEETER DIJRCX; ANTHONETTA PEETER DIJRX en haar man JAN WIJTEN; MERTEN PEETER DIJRCX, overleden en zijn weduwe MAEIJKE JOOST SIJMONS. Zie doopkaart en HGB 1669-9

Ter andere sijde:
Artus Cornelis Pels weduwenaar van Cathalijn Peeters Dijrcx.
Cathalijn is overldeden evenals haar kind. Artus Cornelis Pels moet nu een deel overgeven aan de broers en zusters van zijn vrouw. Niet alleen haar kleding, ook een kist, spinnewiel, spiegel.
PELS zal de schulden voldoen en de kosten van de begrafenis.
Deze regeling is van 4. 1.1662.

Folio 228v
MAEIJKE DINGEMAN BOMAERTS, weduwe van DENIS HENRICX van BAVEL 1660-30 geas-sisteerd met haar zoon JAN DENIS HENRICX van BAVEL heeft verkocht aan PIETER ADRIAEN CANTERS 3 loop land in de Bolcken op 14. 1. 1662.
Zie mijn Overzicht van het geslacht van Bavel op blz. 8 tak III.

Folio 228v
BASTIAEN WOUTERS en zijn vrouw LAUREIJSKE ANTHONIS JACOB BRUIJNEN. Zij cederen aan haar broer JAN ANTHONIS JACOBS dat zij te goet hebben van WILLEN RIJCK FIJNEN-BUIJCK, wegens de verkoop van grom op Cleijn Dongen.

 1. 1. 1662.

Folio 229r
ADRIAENTJE MELIS JANSEN en haar man JAN JACOB GROENENDAEL hebben verkocht
aan CORNELIS ZEBRECHT WETERINGS in Oosterhout (zie Ora 104 —160) 2½ loop saijlants tussen de Groenestraet en de Leege Ham. 29. 1. 1662

Folio 229v
Dezelfde personen verkopen ook aan haar broer JAN MELIS JAN MELIS 2½ loop weij en bosch in de Bolcken op 29. 1. 1662.
Het laatste blad heeft geen nummer en is identiek aan een eerder stuk.

Index

ADAM CLAES HENRICKS 67
ADAM CLAES de Snijder (is dezelfde) 34
ADAM DENIS HENRICKS GODSCHALCX 111

ADRIAEN ADRIAEN ADRIAEN HULSTEN Sr. 88
ADRIAEN ADRIAEN ADRIAAN HULSTEN Jr. 88,107,161
ADrIAEN ADRIAAN van BAVEL 35,162
ADRIAAN ADRIAEN CLAES 42
ADRIAEN ADRIAAN CAPTEIJN 104
ADRIAEN ADRIAEN van HELVOIRT ,vader en zoon 207
ADRIAEN ADRIAAN van LOON 181
ADRIAAN ADRIAEN MEULENSCHOT (MOLENSCHOT) 7,32,216
ADRIAAN ADRIAEN PEETER MICHIELSEN 84
ADRIAEN ADRIAAN RIJCKEN 41
ADRIAEN AART MEERMANS 175
ADRIAAN ANDRIES JAN ANDRIES OOMEN 201
ADRIAEN ANDRIES LEEST 155,203
ADRIAEN BASTIAEN JANSEN 13,14,52,76,154,189
ADRIAAN BERNAERT RUIJSENAERS 159,178,213
ADRIAAN COMMER BLANCKAERTS 111
ADRIAAN CORNELIS ADRIAAN LAMBRECHTS 92
ADRIAAN CORNELIS ANSEMS 203
ADRIAEN CORNELIS BUIJCK 188
ADRIAEN CORNELIS JAN CLAUS 56
ADRIAEN CORNELIS JORIS 43,158,22o
ADRIAAN CORNELIS LANGEN 35
ADRIAEN CLAES ADRIAEN van BAEST 141
ADRIAEN CLAES ADRIAANS 65,88
ADRIAAN DENIS JANSEN 33
ADRIAEN DIJRCK JAN HUIJGHEN 151,185
ADRIAEN HUIJBERT ADRIAEN JANSEN 89
ADRIAEN JACOB BINCK 174,195
ADRIAAN JACOB GIJBEN 7
ADRIAAN JAN BAVELAER (of ADR.JAN JAN BAVELAER) 27
ADRIAAN JANSEN BLOCK 30
ADRIAEN JAN BUIJS 91,123,145
ADRIAEN JAN ADRIAAN BOER 111,113
ADRIAAN JAN BROEDERS 218
ADRIAAN JAN CORNELIS 103
ADRIAEN JAN HULSTEN 70,152,157
ADRIAEN JAN JAN HULSTEN 88, 103, 106
ADRIAEN JAN KETELAER 55
ADRIAEN JAN KOENEN 32
ADRIAEN JANSEN LOCHT 71
ADRIAEN JANSEN CROM 106
ADRIAEN JANSEN 103
ADRIAEN JANSEN ‘t HOOFT 105
ADRIAEN JAN RAESEN 88,103,170
ADRIAEN JANSEN VERMEER 25
ADRIAEN JANSEN van LOON 160
ADRIAEN MARCHELISEN 80,81,98,181
ADRIAEN JOOSTEN van OIRSCHOT 37,104,146, 205
ADRIAEN MICHIELS FIJNENBUIJCK 92,117,158
ADRIAEN PEETER BUS(SER) 177
ADRIAEN PIETER PEETER BRESSERS 100
ADRIAEN PEETER van SPREEUWEL 54,94,114,121,193
ADRIAEN PEETER WIT 81,177
ADRIAEN RAESEN 157,188
ADRIAEN SIJMON ANTHONISEN 112
ADRIAEN SIJMON GEUS 111
ADRIAEN STEVENS 2
ADRIAEN WILLEM WIJBLOM 45,142
ADRIAEN WILLEM MICHIEL van DUSSEN 57
ADRIAEN WILLEM van SUNDERT 58
ADRIAEN WILBORT CLEIJS 2
ADRIAEN WOUTERS v.d.NIEUWENHUIJSEN 13

ADRIAENTJE ADRIAEN CORNELIS ANSSEMS 99,203
ADRIAENTJE ADRIAEN ROELEN 73
ADRIAENTJE ADRIAEN WILBORTS van SON 3,198
ADRIAENTJE ANDRIES LAUREIJS OOMEN 33
ADRIAENTJE AUGUSTIJN VERHAEGEN 157
ADRIAENTJE BASTIAEN JANSEN 76
ADRIAENTJE CORNELIS GOIJAERTS 27
ADRIAENTJE CORNELIS THOMAS 63
ADRIAENTJE DENIS HENRICX 46
ADRIAENTJE GODERT DENIS 151,185
ADRIAENTJE JACOBS 192
ADRIAENTJE JACOB JORIS v.d.WEE 138,146
ADRIAENTJE JACOBS VISSCHER 191
ADRIAENTJE JAN ADRIAEN van DONGEN 150,223
ADRIAENTJE JAN CORNELIS STEVENS 67
ADRIAENTJE JAN van HAEREN 83
ADRIAENTJE JAN JACOB PEETERS 84
ADRIAENTJE JAN PAUWELS 163
ADRIAENTJE MEEUS MERTENS 135
ADRIAENTJE MEEUS JAN WIJNGAERT 161
ADRIAENTJE MELIS JANSEN 229
ADRIAENTJE PEETER ADRIAEN van LOON 193
ADRIAENTJE PEETER WILLEMS 58
ADRIAENTJE WILLEMS BOMMELAER 121
ADRIAENTJE WILLEM VERHAEGEN 52,226

AERT ADRIAEN ANTHONISEN 193
AERT ADRIAEN BROEKHOVEN 29
AERT ADRIAEN CLEIJS 83
AERT DIJRCX van HOUTEN 214
AERT EELENS 77
AERT FRANS BOUWENS 43
AERT JANSEN MEERMANS 121,147
AERT LAMBRECHT JOOSTEN van SPRANGH 215,225

AAGTJE ANTHONIS PRAET 106
ALEIJDA BOLLEKENS 70,142,183,190
ALEXANDER van LITH 20 en vele andere
APOLONIA (PLEUNTJE) JANS BLOCK 30,32
ARNOLD CORNELIS PIETER PELS 222
ARTUS CORNELIS PELS 228
ARTUS PEETER TAELEN 213
AUGUSTIJN WILLEM VERHAEGEN 226

ANDRIES ADRIAEN SMIT (de SMIT) 138,146
ANDRIES CORNELIS van PUT (laeckencooper) 37
ANDRIES JAN ADRIAEN BAVELAER 27
ANDRIES LEEST 155
ANDRIES PIETER ANDRIES OOMEN 201
ANDRIES PEETER BOGAERT 44
ANDRIES STEVEN van DIJCK 104
ANDRIES WILLEM van de RIJEN 84
ANDRIES WILLEM van SUNDERT 66

ANNEKE ADRIAEN CLAES CATTEN 206
ANNEKE ADRIAEN MEULENSCHOT 216
ANNEKE ADRIAEN PEETER MICHIELS 84
ANNEKE ADRIAEN van RAAMSDONCK 111
ANNEKE ADRIAEN STEVENS 67
ANNEKE AERT CORNELIS DANIELS 2
ANNEKE ANDRIES ADRIAEN OOMEN 201
ANNEKE ANDRIES GEERITS 138
ANNEKE ANDRIES LAUREIJS DRIES OOMEN 207
ANNEKE ANDRIES van PUT 37
ANNEKE ANDRIES ANTHONIS MAES 84
ANNEKE ANTHONIS GABRIELS 147
ANNEKE ANTHONIS JANSEN 63,78
ANNEKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN 103
ANNEKE CORNELIS ANTHONIS PHARO 161
ANNEKE GEERIT PEETER ANTHONISEN 104
ANNEKE JACOBS GROENENDAEL 83
ANNEKE JACOB PEETER MATHIJSEN 162,192
ANNEKE JAN COOLS 211
ANNEKE JAN JAN CUIJL 77
ANNEKE JAN LAMBRECHT RAESEN 34,94,173,176,193,195
ANNEKE JAN PEETER CLEIJS 58
ANNEKE JAN ROELOFS 216
ANNEKE JAN RUTTEN 92
ANNEKE LAMBRECHT JOOSTEN van SPRANGH 215,225
ANNEKE PARADAEN 11
ANNEKE PEETER CORNELIS HENRICX de HART 84
ANNEKE ROELOF JANSEN 131
ANNEKE THOMAS DAGMEN 132,150

ANTHONIS ADRIAEN CLAES CANTERS 147
ANTHONIS ADRIAEN COPPELAER 90,149,194
ANTHONIS ADRIAEN JANSEN 14,52
ANTHONIS ADRIAEN MAES 65,156
ANTHONIS ANTHONIS RAES WILLEMS 3,198
ANTHONIS BASTIAEN JANSEN 71
ANTHONIS BERNAERT DRIESEN 134,170
ANTHONIS DIJRCX 205
ANTHONIS GEERIT ANTHONISEN 34
ANTHONIS GEERIT DIJRCX 218
ANTHONIS JAN ANTHONIS GEERITS 94
ANTHONIS JANSEN de Smit 26,63,77
ANTHONIS MEESTEN JAN MEERTENS LOONEN 85,100
ANTHONIS MELS BASTIAEN MERTENS 143
ANTHONIS PALINGHS 34
ANTHONIS QUIRIJN HESSELS 7
ANTHONIS WILLEM PEETERS 5,45,59,60,67,75,79,134
ANTHONIS WOUTERS 104
ANTHONETTA JANSEN CUIJL 77
ANTHONETTA PEETER DIJRCX 65,66

BARBARA ADRIAAN van HEIJST 147
BARBEL AERT VENNICX 215
BARBEL ANTHONIS HENRICX de GRAUW 164
BARBARA CORNELIS Mr. JANS 182
BARBARA WILLEM DIJRCX COPPEN 106

BASTIAEN BALTESEN 111
BASTIAENTJE CORSTIAENSEN 39
BASTIAEN ELIAS 54
BASTIAEN JAN BASTIAENS 14,76,135,159,189
BASTIAEN WOUTERS 222

BARTHOLOMEUS JAN JAN van SPREEUWEL 183
BARTHOLOMEUS MEERTEN JAN MEERTEN LOONEN 85
BARHOLOMEUS WILLEM de CROM 109
BERNAERT JACOB ADRIAENS 99
BERNAERT JACOBS van RIEL 37
BOUWEN MATHIJS BOUWENS 162

CATHALIJN ADRIAEN ANTHONIS de GRAUW 5
CATHALIJN ADRIAEN BROEDERS 164
CATHALIJN ADRIAEN CLAES 44
CATHALIJN ADRIAEN van HEIJST 147
CATHALIJN ADRIAEN PEETER AERTS 14,52
CATHALIJN ADRIAEN PEETERS 100
CATHALIJN ANDRIES v.d.PUT 37
CATHALIJN ANTHONIS HENRICX de GRAUW 164
CATHALIJN ANTHONIS RAESEN 3,198
CATHALIJN CORNELIS ADRIAAN AERTS 123
CATHALIJN CORNELIS GEERITS 104
CATHALIJN CORNELIS HUIJBEN 59
CATHALIJN CORNELIS JAN AERTS 9
CATHALIJN CORNELIS STOFFELS 7
CATHALIJN CORNELIS VERMEULEN 188
CATHALIJN DIJRCK COPPEN 1
CATHALIJN DINGEMAN JOOSTEN 7
CATHALIJN JAN BLOCK 30,216
CATHALIJN JAN de COCK 203
CATHALIJN JAN COOLS 211
CATHALIJN JAN GEERITS de ROIJ 27
CATHALIJN JANSEN van LOON 176
CATHALIJN JAN RIJCKEN 149
CATHALIJN JOCHUM RIJCKEN 168
CATHALIJN MATHIJS ANTHONIS MATHIJSEN 25,185
CATHALIJN PEETER DIJRCX 228
CATHALIJN PEETERS de HAEN 205
CATHALIJN PEETER LAUREIJS HORSTEN 176
CATHALIJN PEETER CLAES ADRIAENSEN 95
CATHALIJN WILLEM PEETERS 5,45,60

CHRISTINA CORNELIS JAN JAN van BEIEREN 80
CLAESKE JAN HORSTEN 183
COMMER JAN MATHIJSEN 3
COMMERKE ANTHONIS ADRIAEN MAES 84
COMMERKE JAN JACOB PEETERS 84

CORNELIA ADRIAEN CORNELIS ANSSEMS 99,155,203
CORNELIA ADRIAEN GROEIJ 32
CORNELIA ANDRIES GEERITS 138
CORNELIA ANTHONIS JANSEN 63,78
CORNELIA DINGEMAN JOOSTEN 7
CORNELIA FRANS JANSEN 111
CORNELIA GELDENS 83
CORNELIA JAN JANSEN HULST 88,103,188
CORNELIA JAN MERTENS LOONEN 174
CORNELIA PEETER ADRIAEN LUIJCKEN 39
CORNELIA PEETER BRUIJNEN 45
CORNELIA PEETERS de HAEN 205
CORNELIA PEETER PEETER van GILS 7,216
CORNELIA PEETER VASSEN VERMEULEN 220
CORNELIA RUTTEN 124
CORNELIA SIJMEN CORNELIS 214
CORNELIA WILLEM LAUREIJS OLIFIERS 52

CORNELIS ADRIAEN ADRIAEN HULST (‘s Grm) bb
CORNELIS ADRIAEN BRABANTS 220
CORNELIS ADRIAEN CAPTEIJN 83
CORNELIS ADRIAEN CORNELIS CRUL 33
CORNELIS ADRIAEN HULST 83,107
CORNELIS ADRIAEN JANSEN van LOON 160
CORNELIS ANDRIES van PUT 37
CORNELIS ANTHONIS CLAES. BREBERS 30,164,172
CORNELIS ANTHONIS CORNELIS PHARO 161
CORNELIS ANTHONIS JANSEN 63
CORNELIS CORNELIS ADRIAEN MES 163
CORNELIS CORNELIS CLEIJS 126
CORNELIS CORNELIS JAN RIJSBERGEN 103,194
CORNELIS CORNELIS MERTEN BIERLINGS 58
CORNELIS CORSTIAEN CORNELIS 111,113
CORNELIS DENIS HENRICX 46
CORNELIS DENIS PEETER TURCKEN 198
CORNELIS DIJRCX 131,209
CORNELIS DIJRCK JACOBS 116
CORNELIS GEERITS van WASBEECK 93,98
CORNELIS GORIS BUIJSEN 123
CORNELIS HENRICK BOUWENS 106
CORNELIS HENRICK ROMMEN 25
CORNELIS HUIJBERT LICHTENBERGH 183
CORNELIS JACOBS van TILBURG 135
CORNELIS JAN van GILS 35,111
CORNELIS JAN HUIJBRECHT LICHTENBERGH 13,58,65,99,161
CORNELIS JAN JAN van BEIEREN 80
CORNELIS JAN MEEUSEN 201
CORNELIS JAN MELISEN 27
CORNELIS JANSEN SMIT 92
CORNELIS JAN VLIEGENTHART 62
CORNELIS JAN WOUTERS BELJAERTS 63
CORNELIS JOCHUM RIJCKEN 168
CORNELIS LUCAS ROELEN 171,174
CORNELIS MERTEN MATHIJSEN v.d.NIEUWENHUIJSEN 19,59
CORNELIS PEETER JACOBS 57,62
CORNELIS PEETER VASSEN VERMEULEN 118,207,220
CORNELIS PEETER VERHOEVEN 227
CORNELIS PEETER SPRANGERS 119
CORNELIS STOFFEL PRUIJST 106
CORNELIS WILLEMS 98
CORNELIS WILLEN CORNELIS 63
CORNELIS WILLEM JANSEN 109
CORNELIS WILLEM JANSEN de BONT 13
CORNELIS WILLEM LAUREIJSEN 901,203
CORNELIS WILLEM PHARO 161
CORNELIS ZEBRECHT WETERINGS 229

CORSTIAEN PEETER PRINS 88,107
CORSTIAEN PEETER WILLEMS de ROIJ 52,160,215,225
CORSTIAEN WILLEM JAS RIJCKEN 223

DENIS GOIJAERT DENIS 84,185
DENIS HENDRIKS van BAVEL 46,228
DENIS MERTEN MUTSAERTS 168
DENIS PEETER TURCKEN 198
DIELIS ANTHONIS JACOB BRUIJNEN 222
DIELIS JAN MERTEN LOONEN 59,174

DINGEMAN ADRIAEN LEEST 99
DINGEMAN DINGEMAN GOIJAERTS 27
DINGEMAN JOOST ADRIAENSEN 7

DINGENA ADRIAEN JAN JANSEN HULST 70,103
DINGENA ADRIAEN MERTENS 100
DINGENA ANDRIES LAUREIJS OOMEN 33,201
DINGENA CORNELIS DIJRCX 227
DINGENA CORNELIS GEERITS 104
DINGENA CORNELIS JAN AERTS 131,187
DINGENA CORNELIS VERMEULEN 188
DINGENA GIJSBERT PEETER WILLEMS 203
DINGENA JACOB PEETER MATHIJSEN 162,192
DINGENA JAN ADRIAEN BAVELAER 37
DINGENA JAN CLAES EMMEN 58
DINGENA JAN PEETER CLEIJS 58
DINGENA MEERTEN JAN MEERYENS LOONEN 85
DINGENA ROELOF JANSEN 84
DINGENA WILLEM JANSEN DE BONT ??

DIJRCK LAMBRECHT JOOSTEN van SPRANGH 215,225
DIJRCK PEETERS van RIEL 183
DIJRCKSKE JOCHUM RIJCKEN 168
DOOM JAN DOOMEN 105

EELTJE ADRIAEN MERTENS 73
EELTJE ADRIAEN PAUWELS 27
EELTJE ANDRIES GEERITS 138
EELTJE CORNELISEN 30
EELTJE JACOBS 108
EELTJE MELIS JANSEN 79
EELTJE PEETER LUCAS ROELEN 171
EELTJE WOUTERS 216

ELISABETH ADAM CLAES HENDRIKS 67,187
ELISABETH ADRIAEN CORNELIS NELO 201
ELISABETH ADRIAEN LAMBRECHTS 84
ELISABETH ANDRIES GEERITS 138
ELISABETH de BACKER 37
ELISABETH HERWEGEN 65
ELISABETH JACOB VISSCHER 191
ELISABETH JASPERS 77
ELISABETH MATHIJS WILLEM van SCHENDEL 63,78
ELISABETH MELIS JANSEN 75,79
ELISABETH MEERTEN VERMAET 129
ELISABETH PEETER CORNELIS HENRICX de HART 84
ELISABETH WILLEM BAIJENS 87
ELISABETH WILLEM JANSEN de BONT 13

EMERT AERTS 44
EMBRECHT ADRIAEN CLAES EMBRECHTS 55
EMBRECHT RAES WILLEMS 3
ENGEL ADRIAEN van LOON 180
ENGELTJE JAN JAN CUIJL 77
ENGELTJE JOCHUM JAN RUTTEN 23
EVA ANTHONIS ADRIAENSEN 140
EVA PEETER WILLEM KETELAERS 197

FRANS ANDRIES 67,123
FRANS CORNELIS SWART 104,226

GEERIT ADRIAEN WOUTERS v.d.NIEUWENHUIJSEN 43
GEERIT JAN WOUTERS v.d.NIEUWENHUIJSEN 33,201
GEERIT JAN JAN van BEIEREN 80
GEERIT PEETER van MECHELEN 211
GEERIT WOUTERS van CAPEL 77

GEERTRUIJT ANDRIES GEERITS 138
GEERTRUIJT CORNELIS PELS 213
GEERTRUIJT JAN BROEDERS 23,35
GEERTRUIT JAN CORNELIS 44
GEERTRUIJT JOOST WIJTEN 154,189
GULIKE JASPERS 111

GIJSBERT ADRIAEN WOUTERS v.d.NIEUWENHUIJSEN 207
GIJSBERT JACOB HORSTEN 162,192
GIJSBERT PEETERS de HAEN 205
GOIJAERT JANSEN CLEIJ 121
GOOSEN LEENDERT v.d.HOVEN 29

HENDRIKSKEN COOLS 211
HENDRIKSKEN CORNELIS GOIJAERTS 27
HENDRIK ADAM CLAES HENDRICX 67
HENRICK ADRIAEN STOFFELS 25,185
HENRICK ANDRIES PEETER WILLEMS 193
HENRICK ANDRIES van PUT 37
HENRICK ANDRIES WILLEMS 105
HENRICK ANTHONIS ANSSEMS 55
HENRICK CORNELIS HENRICX BLIECK 1,70,106
HENRICK DENIS HENRICX 46,63
HENRICK EIJNANTS 182
HENRICK GEERIT DEKKERS 57
HENRICK HENRICKS van GILS 108
HENRICK JAN van BOCXEL 224
HENRICK JAN DEKKERS 76
HENRICK JAN RUTGERS v.d.VLEUTEN 70
HENRICK JAN SCHERDERS 147
HENRICK JAN van VEGHEL 104
HENRICK LAMBRECHTS 63
HENRICK PEETER RIDDERS 140,160
HENRICK POMPENBOSCH 144

HEIJLTJE ADRIAENSEN 147
HEILWICH JAN WOUTERS 77
HEILTJE MELS BASTIAEN MERTENS 150
HEIJLIGER JAN CORNELIS MEEUSEN 13,66

HUIJBERTA DENIS BOUWENS 203
HUIJBERTA DINGENA JOOSTEN 7
HUIJBERTA DIJRCX 43
HUIJBERTA JAN JANSEN LOCHT 30,71

HUIJBRECHT ADRIAEN ROSENBOOM 157
HUIJBRECHT CORNELIS HUIJBRECHT BOER 164
HUIJBRECHT DENIS HUIJBRECHTS 111
HUIJBRECHT GEERIT ANTHONISEN 89,98,207
HUIJBRECHT JACOB AERDEN 7
HUIJBRECHT JAN CLAUWAERTS 124
HUIJBRECHT JAN DIJRCK RIJCKEN 77
HUIJBRECHT JAN HUIJBRECBTS 14
HUIJBRECHT JAN JAN van BEIEREN 80
HUIJBRECHT MERTEN MATHIJSEN v.d.NIEUWENHUIJSEN 191
HUIJBRECHT WILLEM DIJRCX 140
HUIJBRECHT WILLEM v.d.RIJEN 123

IKAN ADRIAENSEN de RUIJTER 170
IKEN MEEUS DOOMEN 2
ISAAC PEETERS van LOON 29,119,161

JACOB CLAES ADRIAENSEN 65
JACOB CLAES JACOBS 110
JACOB CORNELIS VERMEULEN 215
JACOB HUIJBRECHTS 106
JACOB JAN GROENENDAEL 83
JACOB JAN JACOB PEETERS 84
JACOB LAUREIJS GROENENDAEL 71
JACOB MATHIJS ANTHONISEN 114
JACOB PEETERS de HAEN 93,205
JACOB PEETER JACOBS 84
JACOB PEETER JANSEN van BEEK 158,207
JACOB PIETER JAN BRUIJNEN 32,150
JACOB PIETER MATHIJSEN 109,162,191,192
JACOB WILLEM CREMER 38,175
JACOB WOUTER VISSCHER 111

JACOBMIJNA ANDRIES JAN OOMEN 201
JACOBMIJNA GEERIT LENAERTS 82,85,87
JACOBMIJNA JACOB PEETERS DE HAEN 93
JACOBMIJNA JASPER CORNELIS BUIJS 35

JASPER ADRIAEN van RAEMSDONCK 111
JASPER CORNELIS BUIJS 25,35
JERONIMUS STOFFEL v.d.POEL 132
JOHAN v.d.DRIES 213
JOHAN GOVAERTS 25,142,183,190

JOSIJNA CORNELIS PEETERS 213
JOSIJNA DINGEMAN JOOSTEN 7
JUDITH JAN VENNEMAN 145
JUDITH CORNELIS JAN RIJSBERGEN 103
JORIS PIETER ANDRIES OOMEN 98,201

JAN ADAM CLAES HENRICX 67
JAN ADRIAEN AERDEN 2
JAN ADRIAEN ANSSEMS = JAN ADRIAEN ABBERDAEN 4,155,203
JAN ADRIAEN BACKER 187
JAN ADRIAEN BLOCK 30
JAN ADRIAEN BOER 111,185
JAN ADRIAEN CLAES 44
JAN ADRIAEN GODSCHALCX 220
JAN ADRIAEN DANIELS van HEIJST 4,25,135,146,182
JAN ADRIAEN JAN HUIJBEN 98
JAN ADRIAEN JAN JACOBS 63
JAN ADRIAEN LENAERT GIJSBERTS 62
JAN ADRIAEN van LOON 181
JAN ADRIAEN MOETS 188
JAN AERT ADRIAEN JAN AERTS 207
JAN AERT EELENS 216,221
JAN ANTHONIS CLAESEN 131
JAN ANTHONIS JACOBS 222,228
JAN ANTHONIS JANSEN 63
JAN ANTHONIS JANSEN de SMIT 26
JAN ANTHONIS SWEERS 227
JAN BIJNEN 183
JAN CLAES CORNELIS 201
JAN CLAES EMMEN 58
JAN CLAES JANSEN ??
JAN CLAES JAN BREBERS 41
JAN CLAES WIJNGAERT 88,107
JAN CORNELIS HENRICX 173,195
JAN CORNELIS HUIJBEN 147
JAN CORNELIS JANSEN 189
JAN CORNELIS JAN RIJSBERGEN 103
JAN CORNELIS JAN HUIJBERT LICHTENBERGH 13
JAN CORNELIS WILLEMS 58
JAN DENIS HENRICX 46,228
JAN DIELISEN 88,107
JAN DINGEMAN GOIJAERTS 27
JAN DIJRCK ANTHONISEN 137
JAN EMBRECHT HORSTEN 66,67
JAN EMBRECHT PEETERS 108
JAN GEERITS 56
JAN GEERIT SMEULDERS 212
JAN HENRICK COENEN 34,54,206
JAN HENRICK COOLS 211
JAN HENRICK MEEUSEN 193,195
JAN HUIJBRECHT WILLEMS 7
JAN HENRICK VEHAEGEN 157
JAN JACOB ADRIAENSEN 95
JAN JACOB GROENENDAEL 83,172,175,229
JAN JACOB PEETERS 84,162
JAN JAN van AEL 3
JAN JAN van BEIEREN 80
JAN JAN JAN van BEIEREN 80
JAN JAN BLOCK 30
JAN JAN CUIJPER 23
JAN JAN DIJRCK CASTELEIJN 54
JAN JAN JACOB PEETERS 84
JAN JAN de JONGH 43
JAN JAN MEIJER 2
JAN JAN OTTEN 75
JAN JAN PIETER JAN LEMMEN 6
JAN JAN van SPREEUWEL 116
JAN JAN VENNICX 71
JAN JAN VENNEMAN 145
JAN JAN VOERMAN 106
JAN JAN SCHEIJMAKER 131
JAN JASPERS 77
JAN JOACHIM RUTTEN 81
JAN JOOS DIJRCKEN 182
JAN LAUREIJS DRIES OOMEN 201,211
JAN LAUREIJS MEERMANS 103
JAN LUCAS ROELEN 73
JAN LENAERT van ALPHEN 91
JAN MATHIJSEN 145
JAN MATHIJS JANSEN 52
JAN MELIS JAN MELISEN 229
JAN MELS BASTIAEN MERTENS 188
JAN MERTEN JAN MEERTEN LOONEN 85,156
JAN MEERTEN VERMAAT 129
JAN MEEUS MERIENS 135
JAN MEEUS JAN WIJNGAERT 161
JAN PEETER ANDRIES OOMEN 201
JAN PEETERS van HAEREN 125,176,195
JAN PEETER JANSEN 116
JAN PEETER JAN van BEEK 59
JAN PEETER JAN JAN WOUTERS 156
JAN PEETER JAN LEMMEN 6,201
JAN PEETER LUCAS ROELEN 171
JAN PEETER WIJTEN 65
JAN REIJNIER van SCHOONBEEK 195
JAN ROELOFS 123
JAN SIJMON CORNELIS PEETERS 214
JAN SPRANGERS 108
JAN STEVEN CORNELIS 137
JAN STOFFEL PEETERS 201
JAN THOMAS RIJCKEN 30
JAN WILLEM BAIJENS 87
JAN WILLEM CUIJPER 108,143,170,188
JAN WILLEM van HULTEN 37,40,45,111
JAN WILLEM JANSEN 27
JAN WILLEM JANSEN de BONT 13,58,61
JAN WILLEM PEETERS 59,60
JAN WIJNANT JANSEN 41
JAN WOUTER van HAEREN 83

JOACHIM ANDRIES PEETERS 84,100
JOACHIM FRANS 58,141,158
JOACHIM WILLEM VAN HULTEN 52
JOOST JANSEN CROONENBURGH 39

JENNEKE ADRIAEN CLAESEN 44
JENNEKE ADRIAEN JAN HUIJBEN 63,98
JENNEKE ADRIAEN van LOON 181
JENNEKE ANDRIES van PUT 37
JENNEKE ANTHONIS DIJRCX 93
JENNEKE ANTHONIS PRAET 106
JENNEKE CORNELIS 160
JENNEKE CORNELIS CORNELIS CLEIJS 126
JENNEKE CORNELIS GOIJAERTS 27
JENNEKE CORNELIS HUIJBERT LICHTENBERGH 183
JENNEKE CORNELIS JAN GIJSBERT WILLEMS 203
JENNEKE DINGEMAN JOOSTEN 7
JENNEKE GEERIT ADRIAEN ANTHONISEN d3
JENNEKE HENRICK STEVENS 144
JENNEKE JACOB PEETER MATHIJSEN 192
JENNEKE JAN JANS 203
JENNEKE JAN JAN van SPREEUWEL 183
JENNEKE JOACHIM ACKERMANS 114
JENNEKE JAN LAUREIJS SPIJCKERS 87
JENNEKE JAN MERTEN LOONEN 201
JENNEKE PIETER ANDRIES OOMEN 201
JENNEKE PIETER DIJRCX 227
JENNEKE PEETER JANSEN BAVELAER 27
JENNEKE WILLEM JANSEN de BONT 13

JOHANNA ADRIAEN JAN EVERS 46
JOHANNA v.d. RIJEN 67,123

LAMBRECHT ADRIAAN BROEDERS 212
LAMBRECHT HENRICK LEERMAKERS 46
LAMBRECHT JOOSTEN van SPRANGH 215
LAUREIJS CORNELIS JAN RIJSBERGEN 103
LAUREIJS DRIES OOMEN 30,33,34,71,161,201
LAUREIJS JACOBS GROENENDAEL 99,155,203
LAUREIJS JAN MEEUSEN 4
LAUREIJS WILLEM OLIFIERS 52

LAUREIJSKE ANTHONIS JACOB BRUIJNEN 226,22?
LAUREIJSKE LAMBRECHT JOOSTEN van SPRANGH 215,225
LENAERT ADRIAEN CLAES CANTERS 147

MAEIJCKE ADAM CLAES HENRICX 67
MAEIJCKE ADRIAEN ADRIAEN HULSTEN 88
MAEIJCKE ADRIAEN BROEDERS 201,212
MAEIJCKE ANDRIES GEERITS 134
MAEIJCKE ANDRIES JAN ADRIAEN OOMEN 201
MAEIJCKE ANDRIES LAUREIJS OOMEN 33
MAEIJCKE ANDRIES LEESTEN 131
MAEIJCKE ANTHONIS ADRIAEN MAES 85
MAEIJCKE ANTHONIS JAN NOOTEN 118
MAEIJCKE ANTHONIS JANSEN de Smit 26,63
MAEIJKE BASTIAEN JANSEN 76
MAEIJCKE BASTIAEN MERTENS 114
MAEIJCKE BERNAERTS 137
MAEIJCKE CLAES JANSEN 155,205
MAEIJKE CLAES ROELEN 116
MAEICKE CORNELIS CORNELIS CLEIJS 71,126
MAEIJCKE CORNELIS GIJSBERTS 37
MAEIJCKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN 113,194
MAEIJCKE CORNELIS MERTENS v.d.Nieuwenhuijsen 59,60,104
MAEIJCKE CORNELIS PHARO 161
MAEIJCKE DINGEMAN BOMAERTS 46,228
MAEIJKE DINGEMAN JOOSTEN 7
MAEIJCKE DIJRCX 211
MAEIJCKE GEERIT ADRIAEN WOUTERS v.d.NIEUWENH. 42,43
MAEIJCKE GEERIT ANTHONISEN 80
MAEIJCKE GEERIT LENAERTS 85
MAEIJCKE HENRIKS de WAEL 70,88,103,106
MAEIJCKE JANS van HAEREN 83
MAEIJCKE JACOBS LOCHT 30,64,178,172
MAEIJCKE JACOB PEETER MATHIJSEN 192
MAEIJCKE JAN ADRIAEN BAVELAER 27
MAEIJCKE JAN GIJSBERT WILLEMS 203
MAEIJCKE JAN HAENSBERGH 30,32.
MAEIJCKE JAN JAN van BEIEREN 80
MAEIJCKE JAN JAN van SPREEUWEL 184
MAEIJCKE JAN MERTEN LOONEN 174
MAEIJKE JAN WOUTERS 135
MAEIJCKE JAN PEETER JAN LEMMEN 6
MAEIJCKE JASPERS de Jonge 77
MEIJCKE LAUREIJS PEETER MEERMANS 224
MAEIJCKE JORIS v.d.WEE 121
MAEIJCKE PEETER DIJRCX 227
MAEIJCKE PEETERS de HAEN 205
MAEIJCKE PEETERS de LOOS 173
MAEIJCKE PEEtER ROELOFS 135
MAEIJCKE PETTER ROEIEN 111
MAEIJCKE ROCHUS CORNELIS LANGEN 34
MAEIJCKE THOMAS HENRICK STEVENS 144
MAEIJKE WILLEM BAIJENS 87

MAGDALENA CORNELISEN 80

MARIA ADRIAEN van LOON 181
MARIJ ANTHONIS RAES WILLEMS 3
MARIA COMMEREN 71
MARIA CORNELIS HUIJBERT LICHTENBERGH 183
MARIA JACOB AERDEN 7
MARIAJAN LAUREIJSEN 45
MARIA PEETER SPRANGERS 119,134
MARIA RIJNEVELT 66
MARIA WILBORT ROELEN 99

MARGRIET CORSTIAENSEN 222
MARGRIET HENRICK RIBBENS 147
MARGRIET JACOBS 182
MARGRIET JACOB PEETER MATHIJSEN 192
MARGRIET JANS 177
MARGRIET LAMBRECHT ADRIAEONSEN 2.
MARGRIET LAUREIJS ANDRIES OOIEN 201
MARGRIET WILLEM LAUREIJS OLIFIERS 52

MATHIJS ADRIAEN BORSTLAP 161
MATHIJS ADRIAEN CLAES 44
MATHIJS ANTHONIS MATHIJSEN 80,114
MATHIJS CORNELIS MERTEN v.d.NIEUWENHUIJSEN 141,163

MARTIJN de HOE 149
MELS BASTIAEN MERTENS 118
MELS THOMASSEN 182
MARIUS JAN PEETERS 87
MARCHELIS BERNAERT RUIJSENAERS 178

MERTEN ADRIAEN GOIJAERTS 183
MERTEN CLAES ADRIAENSEN 176
MERTEN JACOB VENNEMAN 84
MERTEN JAN PEETERS in ‘t BROECK 95
MERTEN MERTEN JAN MERTENS 162 –
MERTEN PEETERS de HAEN 205
MERTEN PEETER JAN JAN WOUTERS 156,224
MERTEN PEETER DIJRCX 227

MEEUS JAN WIJNGAERT 161
MEEUS MERTEN JAN MERTENS 135,195,205
MICHIEL GOOSENS 37
MICHIEL JAN PEETER MATHIJSEN 5,164
MICHIEL MATHIJS ANTHONISEN 114
MICHIEL MEEUS 70

NICOLAES ADAM CLAES HENRICKS 67
NICOLAES ADRIAEN CORNELIS ANSSEMS 155,203
NICOLAES ADRIAEN CORNELIS 154
NICOLAES ANTHONIS RAES WILLEMS 3
NICOLAES CORNELIS HUIJBERT RASSEN 58,70
NICOLAES CORNELIS JANSEN ‘t HOOFT 105
NICOLAES GEERIT RASSEN 37
NICOLAES hUIJBRECHTS 52
NICOLAES JAN ADRIAEN BOER 111,112
NICOLAES JAN BRABERS 126
NICOLAES PEETER ADRIAENSEN 95
NICOLAES PEETER PEETER BRESSER 100,126
NICOLAES THOMAS CORNELIS 137,197
NICOLAES WILBORT RIJCKEN 155,195,201

PEETER ADAM CLAES HENRICKS 67
PEETER ADRIAEN van BAERTWIJCK 209
PEETER ADRIAEN van BAVEL 14
PEETER ADRIAEN BROEDERS 3,134,203
PEETER ADRIAEN CANTERS 63,79,147,228
PEETER ADRIAEN GROEIJ 82
PEETER ADRIAEN van EENST 137
PEETER ADRIAEN HUIJBEN 24,37,58,142
PEETER ADRIAEN JANSEN 207,140
PEETER ADRIAEN de LOOS 34,94,176,195
PEETER ADRIAEN LUIJCKEN 39
PEETER ANDRIES HUIJBRECHTS 7
PEETER ANTHONIS MATHIJSEN 4
PEETER ANTHONIS RAES WILLEMS 198
PEETER ANTHONIS STOFFELS 44,168
PEETER BALTHASARS 45
PEETER BASTIAEN JANSEN 76,189
PEETER CORNELIS DEKKERS 216
PEETER CORNELIS JAN CLEIJS 7,56
PEETER CORNELIS van LOON 27,106
PEETER CORNELIS PELS 145,146
PEETER CORNELIS SPRANGERS 80,134,170
PEETER CORNELIS SWART 161
PEETER DIJRCX 66,227
PEETER DIJRCK ANTHONISEN 141,160,161
PEETER DINGEMAN JOOSTEN 7
PEETER GEERIT ADRIAEN WOUTERS v.d.NIEUWENHUIJSEN 42
PEETER HENRICK STEVENS 144
PEETER HUIJBERT CORNELIS STREEL 214
PEETER HUIJBERT GOETHART 57
PEETER HUIJBERT JAN EMMEN 66,67
PEETER HUIJBERT JAN HORSTEN 187
PEETER JACOB BRUIJNEN 151,222
PEETER JACOB WILLEMS 168
PEETER JAN ADRIAENS 102,151
PEETER JAN ADRIAEN BOER 111
PEETER JAN van BEECK 122
PEETER JAN In ‘t BROECK 207
PEETER JAN van DONGEN 223
PEETER JAN de HAEN 83
PEETER JAN JACOB PEETERS 84
PEETER JAN JAN MERTEN LOONEN 174
PEETER JAN JAN van SPREEUWEL 184
PEETER JAN LUCAS ROELEN 73,126
PEETER JAN MEIJER 3
PEETER JAN PEETER JAN LEMEN 6
PEETER JAN PEETER MATHEUS 6
PEETER JAN PEETERS 194
PEETER JAN POTJENS 3
PEETER JAN SCHERDERS 67
PEETER JAN STEEVENS 5,45,60,95,99,226
PEETER JAN TIMMERS (TIMMERMAN) 184
PEETER JAN VROLIJCK 30,63,78,106,161
PEETER JOPPEN 161
PEETER LAUREIJS ANDRIES OOMEN 71
PEETER LAUREIJS HORSTEN 176
PEETER LUCAS ROELEN 171
PEETER MATHIJ3 VERMEULEN 168
PEETER MEEUS 123
PEETER MIJNEN 189
PEETER PEETER BRESSER 63,100
PEETER PEETER CLUST 25,185
PEETER PEETER van HAEREN 125
PEETER PEETER VERHOEVEN 181
PEETER STOFFEL EMBRECHT 67
PEETER SIJMEN WILBORTS van SON 35,63
PEETER WILLEM JANSEN de BONT 13,62
PEETER WILLEM PEETER HEIJBLOM 45,142,186
PEETER WILLEM PEETERS 59,60,75

PETRONELLA ADRIAEN ADRIAEN HULST 88,107
PETRONELLA ADRIAEN CLAESEN 44
PETRONELLA ADRIAEN JACOBS 134
PETRONELLA JACOBS GROENENDAEL 83
PETRONELLA JOCHUM RIJCKEN 168

PAUWEL JAN SNOECK 105
PAUWEL v.d.BIESTRAETEN 217
PAULINA ANDRIES v.d.PUT 37
PHILIP BOLLEKENS 30
PHILIP LAUREIJS OLIFIERS 52,82,87

QUIRIJN GOIJAERT LENAERTS 87

REIJNIER JAN van BOMMEL 93,98
RAES ANTHONIS RAESEN 198
RAES EMBRECHT RASSEN 13
RAES JOOST JAN LAMBRECHTS 35
ROBBRECHT de HOOGH 134
ROBBRECHT JAN CLAUWAERTS 124
ROMBOUT HENRICK ROTMEN 24,25.

ROELOF ADAM ROELOFS 84
ROELOF HUIJBRECHT ADRIAENSEN 34,94,176,195
ROELOF JASPERS 77
ROELOF JOOST ROELOFS 123

SIJKE ADRIAEN ADRIAEN HULST 88
SIJKE CORNELIS GEERITS 104
SIJKE CORNELIS JAN RIJSBERGEN 103
SIJKE JAN KANNEKENS 20
SIJKE JAN MATHIJSEN 126
SIJKE PEETERS GROEIJ 92

SIJMON ADRIAEN COPPELAER 90,170
SIJMON ANTHONIS MATHIJSEN 117
SIJMON DENIS HENRIKS 46
SIJMON PEETER SIJMONS van SON 23,35,180

SEBASTIAEN CORNELIS ADRIAEN HULST 83,103,149,192
SEBASTIAEN WOUTERS 208

STEVEN GEERIT PEETER ANTHONISEN 104
STEVEN JAN STEVEN GORIS 137
STEVEN PEETER VASSEN VERMEULEN 220
STOFFEL ADRIAEN MEULENSChOT 216

THOMAS ANTHONIS PRAET 106
THOMAS JANSEN van BOMMEL 78,79,169,212,216
THOMAS JAN RIJCKEN 151,223
THOMAS JAN JAN van SPREEUWEL 123

VAS PEETERS GROEIJ 129
VAS PEETER VASSEN VERMEULEN 220
VIJVER ADRIAEN WOUTERS v.d.NIEUWENHUIJSEN 42,159,224

WILLEM ADRIAEN WILLEMS 155
WILLEM AUGUSTIJN VERHAEGEN 52
WILLEM BASTIAEN JANSEN 14,76,154,189
WILLEM DIJRCX COPPEN 1
WILLEM GEERIT PEETER ANTHONISEN 104
WILLEM JACOB JANSEN 27
WILLEM JANSEN van BOMMEL 134
WILLEM JAN van HULTEN 78
WILLEM JAN LEENIS 105
WILLEM JOOSTEN 70,190
WILLEM LAUREIJSEN 201
WILLEM LODEWIJCK WOUTERS 90,150
WILLEM JANSEN VERLEGH 62,80,161
WILLEM MATHIJS van SCHENDEL 30,164
WILLEM PEETER ADRIAENSEN 197
WILLEM PEETER WILLEM ADRIAEN WIJNEN 60
WILLEM RIJCK FIJNENBUIJCK 161,223,228
WILLEM WILLEM HEIJBLOM 144

WILLEMKE JACOBS GROENENDAEL 83
WILLEMKE JAN PEETER CLEIJS 58
WILLEMIJN DIJRCK HERTOGS 145

WILBORT ROELEN 99
WILBORT ROELOF JANSEN 105
WILBORT RIJCK WILBORTS 33,155,205
WIJNANT JAN MERTEN LOONEN 174

WOUTER CORNELIS HEIJS 178
WOUTER RIJRCX COPPEN 1
WOUTER EMBRECHT WOUTERS 206
WOUTER GEERIT ADRIAEN v.d.NIEUWENHUIJSEN 42
WOUTER JACOB VISSCHER 191
WOUTER JAN JAN van SPREEUWEL 183
WOUTER JAN RIJCKEN 23,40,222
WOUTER JANSEN van LOON 181
WOUTER JAN WOUTER MEULENSCHOT 188
WOUTER PIETER PEETER BRESSER 100
WOUTER WILLEM VERHAEGEN 226

ZEBRECHT JAN WETERINGS 145