Selecteer een pagina

RA 43

Voorblad

Protocol van 17-7-1530 tot … Meij 1538 en van febr 1543 tot den 18e meij 1554

Fol 1

Ick Willem Willemss, richter, ende met mij als heemraeds Joist Janssoen, Henrick Lambertsz, Gelden Meliss, Corstiaen Geraertsz, Willem Corneliss, Lambert Geraertsz ende Adriaen Peterssoen doen condt dat voor ons comen is Adriaen Willem Ariaens ende heeft gewilcoert Cornelisken? … dochter een rente, 17-7-1530

Fol 1v

Jan Melisz heeft gewilcoert Corneliss Dingnen, dochteren beide? Aerts Adriaen geritssoen een rente, 19-6-1530

Fol 2r

Jan Janss diemen heijt Jan van Aerl? heeft gewilcoert Aert Ariaen Leempoels tot behoeff … Aert Ariaenss voirs kijndereneen rente, 17-7-1530

Fol 3v

Jan Henrick Sijmonsz heeft gewilcoirt Willem Corneliss tbv Adriaen Joist Willemsz dochter een rente, 20-6-1530

Fol 3v

Lambert Barthomomeusz heeft gewilcoirt Engelen Gelden Aert Ariaensz wedue een rente, 22-5-1530

Fol 4r

Wouter die Roij Geraertsz ende Dirck Ariaen Dircksz als heemraders vanden Vrijen Hoeve tot Capel ende Jaspar Corstiaens als clerck van de Vrijhoeve hebben aengebrocht dat Anthonis Peter Vendicksz bedeelt is inder scheijdinghe ende delibge tussche Wouter die Roij geraertsz ter eende ende Ermgaerts [niets ingevuld] Wouters voirss huijsfrou was efgenamen ter andere sijden, 27-8-1530

Fol 4r

Gielis Janss schuldich te wezen 3 rijnsgulden, 18-7-1530

Fol 4v

Adriaen Gielisz X Henrick Jacops Danielsz dochter heeft over gegeven Anthonis Berthoutsz Dircksz de helft van anderhalf mud erfs rogh die gelegen sijn op Sprangh op drie acker lants die Willem Jacopsz toe plach te behoren ende Jan Henricksz wilner gegeven hadde Jacop Danielsz… Wouter,sijn dochter, in houwelijckse voirwaerden, 18-9-1530

Ergens tussen gevoegd: ende die helft van dese anderhalf mud erfroghs nu aengecomen ende bestorven is op henricken Adriaens voirs … ende jacop Daniels saliger dochter was gelijck

Fol 5r

Willem Willemss, Rombout Dirckss, Claes Laureijnsz, Henrick Lambertsz, Corstiaen Geritsz ende Wouter Aertss als kerckmeesters hebben gewilcoert Thoenken Jan Eelendochter schuldich te wezen een rente, 28-7-1530

Fol 5v

Willem Gieliss van Ammerroijen ende Adriaen Petersz als kerckmeesters hebben gewilcoirt Goessen vander Heij Geraertsz schuldich te wezen een rente

Fol 5v

Ariaen Aert Panenborchsz heeft geloeft Goessen vander Heij Geraertsz te betalen een rente, 26-11-1530

Fol 6r

Aert Andriesz heeft over gegeven Ariaen Henrick Corsten een stuck erfs etc. Aerden X Merth, 20-5-1530

Fol 6v

Peter Jacopsz die oude heeft gewilcoert heijnrick Peijman Gijsbertss schuldich te wesen een rente, 15-11-1530

Fol 7r

Dirck van Weert Willemsz heeft over gegeven henrick lambertsz drie hont lants, 6-10-1530

Fol 7r

Henrick Lambertsz heeft geloeft Goijaert Aertsz ende Gelden Meliss als HG meesters te betalen een mud rogs, jaerlicks, 13-9-1530

Fol 7v

Gijsbert Heijmansz ende Adriaen Heijmansz, Dirck Heijmansz ende Mergriet Heijmansdochter hebben over gegeven Willem Ariaen …soen achtien roeijen lants, 19-6-1530

Fol 8r

Aert die Vos Romboutsz heeft gewilcoert Gelden Melisz schuldich te wesen een rente, 1?-1-1531

Fol 8r

Gerae rt Ariaensz heeftr geloeft Meriken Wouter Pauwelssoene dochter schuldich te wesen een rente, ??-12-1530

Fol 8v

Dirck Willemsz van Weert heeft over gegeven Henrick Lambertsz drie hontdt lants, 13-9-1530

Fol 8v

Willem van Boschuijsen heeft over gegeven Jan Jacop Geraertsz een stuck erfs

Fol 9r

Willem van Boschuijzen heeft over gegeven Jan Pauwelsz een stuck erfs

Fol 9v

Willem van Boschuijsen heeft over gegeven Willem Jansz?, [inkt vervaagd]

Toegevoegd: Tonis Willem van Gerts.. weduw Aert Willemss, Tonis Willemss, Ariaen Willemss, … … …

Fol 10r

Willem … heeft over gegeven [inkt vervaagd]

Fol 10v

Wouter Mertijnssoen heeft geloeft Corstiaen Glaviman Janss schuldich te wesen een rente, 1531

Fol 10v

Henrick paep Romboutsz heeft geloeft Corstiaen Glaviman Janss schuldich te wesen een rente

Fol 11r

Cornelis Woutersz heeft over gegeven Jan Alaertsz die Brouwer 2 heemraders brieven spreckende van een geseet ende hofstadt, 10-12-1530

Fol 11r

Willem Gielisz van Ammeroijen ende Ariaen Petersz als kerckmeesters hebben over gegeven Goijarden Aertsz ende Ghelden Melisz als HGmeesters een rente die Dirck van Weert jaerlicx geldende is, 12-3-1531

Fol 11r

Jan Alaertsz heeft geloeft Cornelis Wouter Mertijnsz schuldich te wesen een rente als Cornelis verwilcoirt heeft Jannen Aertsz ter causen van den huijse ende geseet daer Jan Alaertsz voirs nu ter tijt in wonende is, 10-12-1530

Fol 11v

Willem Willemss, Rombout Dirckss, Claes Laureijnsz, Henrick Lambertsz, Corstiaen Geritsz ende Wouter Aertss als kerckmeesters hebben over gegeven Goijart Aertsz ende Gelden Meliss als HGmeesters een stuck erfs, 10-5-1530

Fol 12r

Jan Willemss, Johanna Mathijs Geisters wdue, Peter Janss, Aert Dierick Aertsz, Lambert Geraertsz ende Ariaen Geraertsz mede namens Elisabet Backs Geerbrants dochter ende voir Geriken Backs Geerbrantsdochter, gesusteren, hebben over gegeven Da… Jansz? enige vaet rogs, ??-10-1530

Fol 12r

Jacob Henricks S… heeft over gegeven Wouter … … brieven … eenen acker, ??-2-1531

Fol 12v

Heer Corst Willemss heeft over gegeven Corstiaen geraertsz eenen hofdtadt etc, 20-9-1531

Fol 12v

Joist Peterss heeft geloeft schuldich te wezen Joist Tielman van IJserden een rente, 1531

Toegevoegd: Joest heeft de wilcoir over gegeven Ghijsbert Wouterss, 2-6-1534

Fol 13r

Willem Willemss, Rombout Dirckss, Claes Laureijnsz ende Henrick Lambertsz als kerckmeesters hebben over gegeven Jacop Geraertss Glaviman vijf vaet rogss vuijt den erve daer Jacob Geraert Willemss? op is wonende, 2-6-1530

Fol 13v

Jan Meliss heeft geloeft Dympnen Art Art Goijartsz dochter schuldich te wesen een rente, 29-6-1530

Fol 13v

Goijaert Lambertsz heeft geloeft Mariken Aert Art Goijatss wedue tbv Eelken Arts dochter ende Mariken? Arts dochter schuldich te wesen een rente, 4-3-1531

Fol 13v

Adriaen Willems Adriaensz heeft geloeft Gijsbert Pauwelsz schuldich te wesen 16 carolus gulden, 24-5-1530

Fol 14r

Ariaen Henrick Corstiaenss heeft gheloeft Willem Peter Willemsz te betalen een rente, 1-6-1530

Fol 14r

Gerit Wouter Stockmans heeft over gegeven Hubert Mathijsz een stuck erfs etc, 4-11-1530

Fol 14r

Jan Henricksz die Molder heeft over gegeven Geraert Wouter Stockmans een stuck erfs etc, 3-9-1530

Fol 14v

Peter Willem Willemsz heeft bekent ontfange te hebben van Willem Willemsz, sijn vader, 100 carolus gulden, 19-5-1531

Fol 14v

Hubert Mathijsz heeft over gegeven Claes Jansz een stuck erfs etc, 4-11-1530

Fol 15r

Gerit Wouter Stockmanss heeft over gegeven Hubert Mathijss een stuck erfs etc, 20-12-1530

Fol 15r

Corst Corstiaensz heeft die kerck van Sprangh … … alsulcke erf als hij liggende heeft aende suijden sijde van den huijs dat getijmmert hadde Bartholomeus Claess, 3-5-1521

Fol 15v

Adriaen Goijaertsz Decker heeft geloeft Peter Gielisz schuldich te wesen een rente, 12-5-1531

Fol 15v

Willem Aertsz ende Dirck Jorisz X Mariken Aert Willemsz dochter ende Metken Aert Willemsz dochter hebben aengebrocht dat sij gescheiden sijn, 10-7-1531

Fol 16r

Willem Aertsz heeft geloeft Dirck Jorisz, sijne swager, schuldich te wesen een rente, 10-7-1531

Fol 16r

Gielis Janss heeft geloeft den kercken fabriken ende de kerck na sijn doot 100 gulden

In de kantlijn: voor den ziele van Gielis ende Jan Eelen X Lijsbet

Fol 16v

… Henricks Vossen heeft geloeft Henrick …man Gijsbertsz een rente, 20-8-1531

Fol 16v

Adriaen Henricksz als voicht van Jennen onm dochter van Willem Toniss bij Geertruijden Henrick? Corstiaensse ende Jutta Willem Anthoniss wedue mede namens haer kijnderen hebben over gegeven Rombout Dircksz de helft van drie geerden lants, 4-9-1531

Fol 17r

Peter Wouter Spiegels X Anthonissen Willem Willemss is voldaen door Willem Willemss, sijnen swager, 4-5-1530

Fol 17r

Joist vander Heij Tielmanss heeft over gegeven Adriaen die Weerdt Jacobs de helft van eenen hofstadt etc, behoudelick dat Heesken Peter Dircksz, haerder … sweger behouden sal … … 4-10?-1531

Fol 17v

Cornelis Glaviman Janss heeft over gegeven Willem Willemss een rente, 2-11-1530

Fol 17v

Geraerrt Aertsz heeft over gegeven Joist Ariaen Leempoel een stuck erfs, 4-4-1529

Fol 17v

Anthonis Adriaensz als voicht van Jacob Wijnants onm kijnt bij Peterken Adriaens heeft over gegeven Adriaen Peter Huberts eenen acker, 29-5-1531

Fol 18r

Jacob Wijnantsz heeft over gegeven Joisten van Ammerzoijen Sijmons een acker lants, 8-10-1530

Fol 18r

Jan Alaertsz Brauwer heeft over gegeven Claes Claessoen die men gemeijnlick naemt … van … een hofstadt etc, …-…-1530

Fol 18v

Aleijt Aert Leempoels wedue heeft geloeft Michiel Jan Loers kijnderen bij Juetken Aert Leempoels dochter schuldich te wesen 115 gulden.

Fol 18v

Wouter Maess heeft geloeft Adriaen Peter Hubertsz tbv Jannen sijns soen 13 gulden, …-…-1529

Fol 19r

Corstiaen Geraertsz, Jacob Geraertsz, Jan Michielsz X met sijn vrouw Ariaen Geraerts dochter hebben geloeft Ariaen Thomass schuldich te wesen een half mud rogge

 Fol 19r

Anthonis Ariaen Janss wed mede namens haer drie kijnderen ende Rombout, soen, ende Cornelis, dochter, hebben over gegeven Aert die Vos Romboutsz alle versterft als hen aengecomen is van Henrick Romboutsz, haren vader saliger, 17-2-1532

Fol 19v

Melis Denijsz heeft geloeft Goijaert Goijaertsz schuldich te wezen 16 gulden, 4-1-1631

Fol 19v

Jan van Ammerzoijen Gielisz die oude, Sijmon van Ammerzoijen Gieliszm Willem van Ammerzoijen Gielisz, Jan van Ammerzoijen Gielisz die jonge, gebroeders, ende Claes van Henegauwen X Beatrix Gielis van Ammerzoijen hebben aenggebracht dat zij gescheijden sijn van de erfgoeden als Gielis van Ammerzijen met Lucia, sijn vrou, vader ende moeder, beseten hebben

Fol 20r

Anthonis Rombout Henricksz wedue ende Willem Romboutsz hebben over gegeven Ariaen Romboutsz een stuck erfs etc, 19-12-1528

Fol 20r

Willem Romboutsz heeft over gegeven Aert die Vos Romboutsz, sijne broeder, een erve etc als hem aengecomen is van Anthonis Rombouts Henricks huijsvrou sa, sijnre moeder, int geseet ende hofstadt daer Rombout Henricks ende Anthonis te wonen plegen en het deel van Ariaen Romboutsz, 28-4-1532

Fol 20r

Heijnrick Jan Henricksz heeft geloeft Claes die Weert te betalen een rente, 10-5-1532

Fol 20v

Wouter Tomaes Geistersz ende Michiel Gielis Heijnrick Sijmons wedue hebben geloeft Willem van Ammerzoijen Gielisz schuldich te wesen een rente, 9-5-1532

Fol 20v

Dirck Ariaensz van Aerdt X Aertke Jan Vendicks ter eenre ende Anna Willem Corstiaensz met Corst Corstiaensz ende Andries Corstiaensz, hare omen als hare toesienders, ter andere sijden en hebben aengebracht dat sij gescheijden sijn van het oude geseet daer Willem Corstiaensz op placht te wonen, 4-3-1532

Fol 21r

Jan die Brouwer Alaertsz heeft geloeft Heijnrick Henrick Sijmonsz schuldich te wesen een rente, 4-5-1532

Fol 21r

Henrick henrick Zijmonsz heeft geordineert tot sijne vuijterste wille te wezen.

Genoemd: Cornelis, sijn soen, 4-6-1532

Item Henrick, sijn dochter en de weeskijnderen van Jan sijne soen saliger

Item onse lieve vrouwen Sinte Caterinen, Sinte Anna ende Sinte Barbar

Fol 21v

Herman Aertsz heeft geloeft Ariaen Heijnrick Janss wedue een rente, 4-7-1532

Fol 21v

Hadewich Peter Dircksz wed heeft over gegeven Katarijne, haerder dochter, een rente die Anthonis Goijaertsz doude … heeft gewilcoert, 4-2-1532

Fol 21v

Hadewich Peter Dircksz wedue heeft over gegeven Margriet, haere dochter, de helft van een rente, 4-2-1532

Fol 22r

Herman Aertsz heeft geloeft Ariaen Heijnrick Janss wedue heeft geloeft Ariaen Henrick Janss wedue schuldioch te wezen een rente, 10-7-1532

Fol 22v

Anthonis Willem van Gijrsbergen wedue Aert Willemss, Anthonis Willemss, Ariaen mathijss X Aleit Willemss, Aert die Meger Janss X Lijsbet Willems hebben vercoft Willem van Boschuijsen all erf dat sij hadde in Willem van Boschuijsen lant gelegen, …-5-1531

Fol 22v

Aruiaen die Weert Jacobsz heeft geloeft schuldiocg te wesen Joist vanden Heij Tielmansz, sijne swager?, ende dat na dode van Hadewich Peter Dircksz wed, 4-10-1530

Fol 22v

Jan Helijtss? kende schuldich te wesen Michiel Loer ?Arissen 41 gulden ivnm een torfpleijt, 11-8-1532

Fol 23r

Wouter Peterss, Wouter Mertijnsz kenne schuldich te wezen Sijmon henricksz 27 carolus gulden ivm een turfpleijt, 27-7-1532 apostul d augusti

Fol 23v

Aert Jansz heeft geloeft meester Arent Boom Wouters, priester, schuldich te wezen een rente, 4-5-1529

Fol 23v

Alaert Adamsz, henrick Andriess Schoenmaecker X Mariken Willem Roelofs hebben over gegeven Joist Stockman Wouterss een ackerken, 22-2-1526

Fol 23v

Jan Wouter Maess heeft geloeft Henrick Janss schuldich te wezen een rente, 17-5-15??

Fol 24r

Henrick Andriess X Mariken hebben geloeft heren Laureijns Goeswijnsz, priester, schuldich te wezen een rente, 16-11-1532

Fol 24r

Ariaen Jacobsz, Lenaert Jacobsz, Aert Jacobsz, Anna, Margriet ende Jacob, gesusteren Jacob Ariaens dochteren hebben over gegeven Embrecht Geraertss een stuck erfs daer sij alle in bedeelt sijn van Aert Geldens, hare grootvader, 4-12-1532

Fol 24v

Adriaen Willem Ariaensz heeft geloeft Engel Gelden Aertsz wedue schuldich te wezen een rente, 10-10-1532

Fol 24v

Hubert Mathijss Vickenoirtsz heeft geloeft Gielis Wouterss als voicht van Cornelis Peter Gielisse weeskijnt tbv des weeskijnts voirss schuldich te wezen een rente, 4-7-1532

Fol 25r

Goijaert Aertsz heeft over gegeven Joist Aertsz, sijne neve, acht vaet erfs rogs bosch mate ende twee vaet strijcmate, gecomen van Aert geldemns zaliger, sijne vader, 6-12-1532

Fol 25r

Jan Wouter Maess heeft geloeft schuldich te wezen Jacob Geraertsz Corstiaensz een half mud goets rogs, 28-8-1532

Fol 25v

Goijaert Aeretsz ende Gelden Meliss als HGmeesters hebben over gegeven Jan Laureijnsz van Roije een stuck erfs etc, 6-10-1532

Fol 25v

Henrick Andriess heeft over gegeven Mateus Willemss een stuck erfs etc, 4-7-1532

Fol 25v

Anzem Govaertsz heeft over gegeven Anthonis Vendick Petersz een stuck erfs, 10-11-1531

Fol 26r

Beatrix Gielis van Ammerzoijen heeft over gegeven Joist Ariaensz een hofstadt etc, 4-7-1532

Fol 26r

Catarijn Henricks Bijen weduwe met haeren gecoren voocht heeft over gegeven ende opgedragen so recht Ariaen Peterss ende Corst Aertss als kerckmrs van Sprangh tot behoef der kercke van Sprangh voorss xx stuvers iaerlicker renthen alle iaer te betalen op onser lieve vrouwe dach Lichtmisse gelijck den heemraetbrief die met deze is … …. Dat claerlijck inhout ende begrijpt. Date anno xxxij den tienden dach in julio.

Fol 26r

Laureijns van Roij heeft over gegeven Goijaert Arents ende Gelden Leempoel Meliss als HGmeesters 13 vaet rogs

Belending bij borg: Adriaen Arent Paeijnss, 6-10-1532

In de kantlijn: dese voirss 13 vaten siaers heeft Robbert Handrickss afgelost ende gequiten aen Jan Lauris Con… ende Jacob Corneliss, HGmeesters, 13-12-1541

Fol 26v

Ewout Willemsz heeft over gegeven Laureijns Henrick Vossz een stuck erfs, 10-10-1527

Fol 26v

Hadewich Peter Dircksz wed heeft over gegeven hare kijnderen bij Peter Dircksz saliger een heemraet brief, 4-11-1532

Fol 26v

Willem Corstiaensz heeft geloeft Ariaen Henrick Anssoens? eedue schuldich te wesen een rente, 2-5-1533

Fol 27r

Dirck Joriss heeft geloeft Wouter Geerwijns tot behoef Ariaen Heijmans kijnderen, Geerwijn Ariz ende Metke?, sijn suster, schuldich te wezen 18 gulden, 2-5-1533

Fol 27r

Henrick Lambertsz ende Anthonis Vendick Peterss hebben geloeft Catharijn Goijaert Lambertss wedue een rente, 2-3-1533

Fol 27r

IJken Mercelis vanden Boegaert heeft over gegeven Joist Janss ende Corstiaen Geraertsz als kerckmeesters ende Peter Goeijaert Arentsz ende Gelden Ameliss als HGmeesters een acker lants, 4-10-1532

Fol 27v

Ida, natuurlijcke dochter, Mercelis vanden Boemgaert, heeeft over gegeven Peter Zegerss ende Mertijn Peters als provisoers ende dekens der bruederschap van Sinte Barbara een erve etc, 4-10-1532

Fol 27v

Joist Janss ende Corstiaen Geraertsz als kerckmeesters ende Peter Goeijaert Arentsz ende Gelden Ameliss als HGmeesters ende Peter Zegerss ende Mertijn Peters als provisoers ende dekens der bruederschap van Sinte Barbara hebben geloeft Ida haer leven lanck een rente, 4-10-1532

Fol 28r

Ariaen Willem Ariaenss heeft geloeft Claes Vuchts schuldich te wezen een rente, 5-7-1533

Fol 28r

Willem vanden Duijn heeft over gegeven Corstiaen Glaviman Janss een rente op Geraert Peterss, 4-6-1532

Fol 28r

Wouter Loer Janss heeft over gegeven Corstiaen Glaviman Janss een half mud rogs, 4-3-1524

Fol 28v

Dirck Willlemss van Weerdt heeft geloeft Corstiaen Glaviman Janss een rente, 4-6-1533

Fol 28v

Joist Janss ende Corstiaen Geraertsz als kerckmeesters ende Anthonis Vendick Peterss met Jan Arentss van Panenborch als HG meesters hebben over gegeven Gijsbert van Roeij Laureijnsz een acker lants, 6-5-1533

Fol 28v

Peter Segerss ende Mertijn Peterss als provisoers ende dekens der bruederschap van Sinte Barbara hebben over gegeven Floris Janss een geset etc,7-5-1533

Fol 29r

Matheus Willemss heeft over gegeven Jan Vos Henrickss een stuck erfs, 6-9-1533

Fol 29r

Floris Janss Smit heeft geloeft Willem Wouter Janss een rente, sint … avont 1531

Fol 29r

Dirck van Weerdt Willemss heeft geloeft Corstiaen Glaviman Janss schuldich te wezen een rente, 4-8-1532

Fol 29v

Ariaen Goijaertsz, Aernt Goijaertsz, Jan Goijaertsz, Goijaert Goijaertsz, Peter heij?, Aert Aeertsz, Annia Goijaerts [deze namen staan tussen twee aktes in, zonder verwijzing]

Fol 29v

Geraert vanden Hout Laureijnss, Dirck Vendijck Peterss, Jan Goijaertsz, Jan … Jacobsz, Willem Peterss, Jan Willemss, Johanna Mathijs Geijsters wedue, Peter Janss, Aert Dierock Aertsz, Lambert Geraertss ende Ariaen Geraertsz mede namens Elizabeth Backs Geerbrants ende voir Geriken Backs Geerbrants, gesusteren, hebben over gegeven melis Dijonisz een hofstadt etc, 4-5-1532

Fol 29v

Ariaen Gijsbertsz heeft geloeft Melis Dijonijsz een rente te betalen, 20-9-1531

Fol 30r

Willem van Ammerzoijen Janss heeft geloeft Claes die Weerdt Geraertsz schuldich te wezen een rente, 10-7-1531

Fol 30r

Hubert Mathijss heeft over gegeven melis Romboutsz een erfnis ende geseet etc, 10-9-1532

Fol 30r

Eni? Ewout Willemss wedue mede namens haer twee kijnderen bij Ewout heeft over gegeven Ariaen Janss vanden Staeck een hofstadt etc, 10-11-1532

Fol 30v

Jan Loer Aerntss, Ariaen Rom Loerss ende Mariken Rom Loers hebben over gegeven Geraert Corstiaen Willemss een stuck erfs etc, 4-11-1532

Fol 31r

Thomaes Paep Janss bekent voldaen te zijn door Joist Tielmanss vander Henen? in presentie van Peter Spiegel Wouterss, Claes Peterss ende Anthonis Paep Janss, 4-6-1536

Fol 31r

Op 4-6-1536 heeft Joist Tielmans gerekent mijt Tonis Paep Janss dat hij ontfangen heeft, in prsentie van getuigen voirs. Noch gerekent met Geraert Jan Paepsz dat hij ontfangen heeft.

Fol 31v

Dijmpna Willems heeft ontfangen van Joist Tielmansz, Sint Gielis dag 1536

Fol 31v

Het bestuur van Antwerpen doen condt dat voir hen comen sijn Sijmon Ras ende Henrick vsnder Delft als vrioenden etc van Jorijsse Smonnincx Matheeuss wijlen hebben Pauwels Sminnincx gemachticht om de erfenis van Matheus Smonnincx, de vader van Jorijsse, te regelen, 14?-6-1534

Fol 32r

Engel Gelden Aernt Ariaenss wedue heeft bedanckt goeder betalinge van Aernt die Vos Romboutss, 25-3-1537

Fol 32v

Ariaen Goijaertss die oude, Aernt Goijaertss, Goijaert Goijaertss, Jan Goijaertss ende Ariaen Goijaertss die jonge, gebrueders, Aernt Aerntss X Metken Goijaert Goijaertss, Peter Gieliss X Anna Goijaert Goijaertss hebben over gegeven alle goederen hen aenbestorven van Hadewich Peter Dircks wedue haerder grootmoeder ende hebben vertegen tbv Hadewich naekijnder bij Peter Dirckss, 3-4-1537

Fol 33r

Aernt Willem Ariaenss heeft geloeft Willem Aernts, sijnen soen, Maiken ende Juetken, sijn dochteren, die hij vercregen heeft bij Joist Claes dochter een hofstadt daer sij op bedeelt sijn, 20-7-1530

Fol 33r

Dirck Joriss X Mariken Aert Willemss heeft over gegeven Willem Aernt Willemss de helft van een geseet etc, 10-7-1531

Fol 33v

Op 9-9-1537 hebben de erfgenamen van Henri? Janss Clerck een rente?

Volgt een lijst met verkochte goederen

Fol 34v

Peter Willems heeft ontfangen van Willem Willemss, sijnen vader, 16 rijns gulden, 10-7-1536

Fol 34v

Joist Sijmonss van Ammerzoijen heeft over gegeven Willem Willemsz de helft van een geseet etc, 10-12-1536

Fol 34v

Willem Willemss heeft geloeft schuldich te wezen Claes die Weerdt Geraertsz een rente, 25-6-1538

Fol 35r

Joist van IJsendoren Tielmanss heeft gewilcoert Claes die Weerdt Geraertsz schuldich te wezen een rente, 25-6-1538

Fol 35r

Aernt Aerntss van den Bosch heeft over gegeven Peter Jacob Aelwijnsz een heemraetbrief, 28-3-153?

Toegevoegd: deze brief is afgelost bij Joost Adriaens Leempoel ende Jacob W illemss, borgemeesters, 16-3-1613

Fol 35v

Opten dertiendach anna 1538 afgerekent met Anthonis Paep Janss dat hij ontfangen had 3 gulden die hem quamen vanden Oterdijck?, blijft 16 gulden.

Fol 35v

Op Sinte Janss dach anno 1538 afgerekent met Thonis Janss voirss dat hij ontfangen heeft

negendalve gulden op die sestien gulden boven geschreven

fol 35v

Willem Glaviman Willemss, richter van Sprangh, met mij Joist Janss, Henrick Lambertsz, Corstiaen Glaviman geraertss, Lambert Cousierck? Geraertss, Adriaen van Goerl Peeterss, Anthonis Peter Vendixz ende Joist vanden Molengraeff Aerntss, heemraders, dien cond dat voor ons comen is Embert Geraertss ende heeft over gegeven Peter Jan Geerwijnsz de helft van een stuck erfs.

Fol 35v

Jan Wouter Thomaess heeft geloeft schuldich te wezen Jacob Glaviman Geraertsz een half mud goets rogs, 27-??-1532

Fol 36r

Register ende protocol vander Sprange van alle broieven gemaecktt zijnde beginnende int jaer ons heren 1543 den 26ste dach in ffebruaro nascrijvens des hoefs van Ludich gescreven van mij jan Cornelioss in mijnder tijt secretaris ende gesworen clerck van Sprang.

Op dese tijt schout Gielis vander Hoeck Henrickss ende heemraders Corstiaen Gherartss, Joest Aertss, Peter Wouterss, Ffloris Janss, Joest Janss, Dierick Lambertss ende Eelant Gieliss

Fol 36r

Peter Willem Gieliss heeft gewilcort Hanrick Hanrickss een rente, 16-7-1542

Fol 36v

Mariken Rommen Aerts wedue bekent dat zij Stoffel Aertss hueren soen heeft geleent 14 karolus gulden, 26-2-1543 nascrijvens den hoefs van Ludich

Fol 36v

Sijmon Janss van Ammerzoijen, Willem Janss, Hanrick Janss, Jan Goijaertss X Enghel, Jasper Geraertss X Cornelia, Wijn Wijnantss X Jaetke, Andries Hanricks X Lijsbet, Aert Janss, Engel Jans, Lauris Janss, Wouter Janss Heije X Lijsbet, Aenken Jans, Gielis Janss, Hanrick Janss ende Mariken Jans hebben over gegeven Sijmon Janss den Jonghe een stuck erfs, 18-12-1542

Fol 37r

Anthonis Thoniss Paeijns heeft over gegeven Martijn Peterss een acker lants, 26-2-1543

Fol 37r

Sijmon Janss van Ammerzoijen heeft gewilcort Peter Gieliss een rente, 25-2-1543

Fol 37r

Dierick Joriss heeft over gegeven Hillegont Ghijsberts een stuck erfs etc, 19-3-1542, stilo curij Hollandie

Fol 37v

Matheeus Peterss heeft over gegeven Claes Gheritss dat afterste eijnde van zijne huijse metten gront, 26-2-1542

Fol 37v

Grietken Claes Jans wedue heeft gewilcort Cornelia Jans 47 karolus gulden en 7 stuijvers, 16-3-1543

Fol 37v

Peter Spiegel Wouterss heeft gewilcort Heijlken Reijmits? wedue een rente, 20-3-1543

Fol 38r

Ghijsbert Janss heeft over gegeven Adriaen Willemss vander Duijn het derdendeel in een stuck erfs, 1-4-1543

Fol 38r

Joest Sijmonss van Ammerzoijen heeft gewilcort Evert Aertss een rente, 15-4-1543

Fol 38v

Jasper Geritss heeft gewilcort Goevert Janss vander Dies een rente, 16-4-1543

Fol 38v

Govert Aert Gheldenss heeft over gegeven Joest Aertss een stuck erfs, 21-4-1543

Fol 39r

Adriaen Peter Gheritss ende Gherit Peter Gheritss, gebroederen, hebben over gegheeven Joest Thonis pPeijns hun aengedeelt haer luijden aengecomen van Ansem Gherit Willemss, oem, zoe dat Joest voirss naden doot van Maijken Ansems wedue huer luijden gedeelte aen mach werden, 14-2-1543

Fol 39r

Jan Zijmon Gieliss heeft gewillecort Jan Aertss Paeijns een rente, 16-4-1543

Fol 39v

Adriaen Melis Deeniss? heeft gewilcort Adriaen Wouterss een rente, 20-5-1543

Fol 39v

Willem Aertss heeft over gegeven Peter Janss die Janwer? een rente, 1-5-1543

Fol 39v

Jacob Peterss heeft gewillecort Dierick Adriaenss 200 karolus gulden min 25, 2-6-1543

Fol 40r

Adriaen Jacopss die Wert heeft verwilcort Aenken Robberts een rente, 17-6-1543

Fol 40r

Dirck Lambertss heeft verwilcort Claes die Wert Lauriss tbv Cornelis zijn soens weeskijnderen een rente, 27-5-1543

Fol 40r

Adriaen Peterss ende Gherit Peterss, sijn bruer, hebben over gegheeven Ffloris Janss eenen acker lants, 27-5-1543

Fol 40v

Peter Wouterss van Zon heeft verwilcort Ghertruijt Lauris een rente, 29-6-1543

Fol 40v

Peter Jacopss de Jonge heeft verwilcort Jan Gheldens een rente 1-7-1543

Fol 40v

Wouter Peterss, Mariken Handricksdochter ende Claes Handricksm huere soen hebben over gegheeven Lenaert Hanrickss een rente uut een wilcorbrief spreckende op die goeden van Joest Zijmonss, 1-8-1543

Fol 41r

Hanrick Hanrickss van Vlijmen gaf over Jan Gheldenss een stuck erfs dat hij met recht opgewonnen hadde van die erfgenamen van Willem Janss die Bessemmaker, 25-8-1543

Fol 41r

Jan Gheldenss heeft over gegheeven Hanrick Hanrickss van Vlijmen een rente die hij heffende was op die goeden van Peter Jacopss den Jonge, 25-8-1543

Fol 41r

Adriaen Peterss van Goerl heeft verwilcort Heijlwich Claes Gherits Swerts wedue 50 karolus gulden, 17-5-1543

Fol 41r

Hier na volcht die scheijdinge ende delinge van die erfgenamen van Jan Gieliss den Jonghe ende Katherijna die wedue vanden voerss Jan Gieliss geschiet zijnde op 7-10-1543

Fol 41v

Die erfgenamen van Jan Gieliss den Jongen ende Katherijn die wedue van Jan Gieliss voerss hebben aengebrocht dat zij gescheijden zijn.

Inden ijrsten zioe is bedeelt Katherijn die wedue voerss

Dierick Janss van Ammerzoijen ende Anna Jansdochter

Item Peter Janss van Ammerzoijen, Anthonis Janss die Wolf, Gherit Adriaenss, Agata Jansdochter ende Adriaenken Jansdochter

Item Wouter Janss weeskijnt

Item noch die naekijnderen

Vijf van de voerss kijnderen

13-12-1543

Belending: den auden Jan Gieliss, Hanrick Janss die Klercks erfgenamen

Fol 42r

Jan Claes Janss heeft verwilcort Claes die Wit Lauriss een rente, 16-8-1543

Boven toegevoegd: Mertijn Thonis Claes/Lauris? wedue mede namens haren kijnderen heeft vuijten desen [verder geen leesbare tekst]

In de kantlijn: Laurens Claess heeft over gedragen Joist Corneliss een deel van de wilcor, 1-7-1555

Fol 42r

Claes Janss heeft over gegheven Kathelijn, sijn dochter, een stuck erfs etc, 21-10-1543

Fol 42r

Jasper Roelofss heeft verwilcort ende geloeft te betalen Claes Janss, sijn sweer, wonninge te doen int huijs dat hij zijn dochter over gegheven heeft, 21-10-1543

Fol 42v

Aenken Dierick Elias wedue, Henrick, huere soen, Anna, huer dochter, ende Beatris, huer dochter, hebben over gegeven Jan Dierick Eliass een stuck erfs etc, 4-11-1543

Fol 42v

Willem Janss van Ammerzoijen heeft over gegheeven Rombout Henrickss een stuck erfs etc, 6-11-1543

Fol 43r

Lambert Hanrickss heeft over gegheeven Jan Gheritss een stuck erfs, 6-11-1543

Fol 43r

Dierick Janss de Oraser ende Adriaen zijn soen akls voechden ende mombers vanden jonghen Zijmon Janss van Ammerzoijen weeskijnt hebben verwilcort den ambachtsheer schadeloos te houden, 7-11-1543

Fol 43r

Scheijdinge ende delinge van die erfgenamen van Willem Aertss ende Ghertruijt Corstiaenss die wedue van Willem voerss op 17-11-1543

Inden ijerrst is Ghertruijt bedeelt

Item die kijnderen zijn bedeelt

Fol 43v

Huijbert Jan Heijn Sijmonss heeft over gegheeven alsulcke voech die daer hem de heer in gekent hadde Grietke Claes wedue, die moeder van den kijnderen van Claes Jan Heijn Sijmonss om alte moeghen doen die voerss kijnderen op tevoeden en jaerlijcx rekeninge te doen. Grietke heeft haer kijnderen aengenomen, 14-12-1543

Fol 43v

Margriet Claes Jans wedue heeft over gegheeven Corstiaen Dierickss die helft van een stuck erfs etc, 31-12-1543

Fol 44r

Willem Janss heeft verwilcort Lambert Dierickss tbv Matijs Peterss ende Haefke, sijn suster een rente, 31-12-1543

Fol 44r

Adriaen Gheritss die Leeu heeft verwilcort Willem Gheritss een rente, 15-12-1543

1544 stilo Ludich

Fol 44v

Jan Ghijsbertss heeft verwilcort Gherit Adriaenss een rente, 12-1-1544

Fol 44v

Aenke Peter Gielis wedue heeft over genomen die voechdije van hueren kijnderen bij Peter Gieliss ende heeft geloeft die kijnderen op te handen van allen dat zij behoeven. Deze voechdije hebben huer over gegheeven Claes Peterss ende heeft vervanghen Gherit Gileiss als voecht, 12-1-1544

Fol 44v

Anthonis Thoniss Paep heeft opgewonnen een helft van dat geseet etc van lauris Hanrickss die Vos. Deze helft is verkocht aan enen genaemt Jacop Janss, 10-11-1543

Fol 45r

Claes Janss van Heenegouwen X Katherijn Gijsbertsdochter hebben een langstlevende “testament” gemaeckt, 12-1-1544

Fol 45r

Jacop Peterss heeft over gegheeven Claes Peterss een stuck erfss, 16-1-1544

Fol 45v

Jan Wouterss heeft geloeft die kijnderen van Willem Janss van Ammerzoijen bij Katherijn Adriaenss sa op te brenghen voer die vierschaer hem bedanckende goeder voechdije zoe dat den ambachtsheer ende heemraders daer geheel af ontlast sullen sijn etc, 16-1-1544

Toegevoegd: Adriaen Willemss alias Quaspel heeft hem goeder voechdije bedanckt, 20 jaer out, 16-1-154

Fol 45v

Jacop Peterss heeft verwilcort Anthonis Henrickss een rente, 16-1-1544

Fol 45v

Aert die Vos Janss heeft verwilcort den jonghe Aert Janss die Vos, zijn bruers soen, 10 schilden tstuck 14 stuijvers te betalen als hij inde hijlicksten stadt is etc, 16-1-1544

Fol 45v

Wouter Hanrickss heeft verwilcort Adriaen Hanrick Janss wedue een rente, 9-2-1544

Fol 46r

Matheus Corneliss ende Jan Sijmonss als voechden van die weeskijnderen van Gherit Aertss Heijen ende heeft aengenomen Jan Sijmonsz die voerss kijnderen om op te handen etc, 7-2-1544

Fol 46r

Ffloris Janss heeft over gegheeven Aert Corneliss een hofstat die hij gecoft heeft van Hanrick Janss als voecht, 9-2-1544

Fol 46r

Joest van IJsendoren Tielmans heeft over gegheeven Michiel Janss Luer een erfenisse etc, 13-1-1544

Fol 46v

Robbert Hanrickss, Adriaen Hanrickss dochter ende Lijsken Hanricks dochter hebben over gegheeven Jan Jacopss elck haer aenpaert in een hofstat.

Fol 46v

Scheijdinghe ende delinge van die erfgenamen van Govert Aert Gheldensz ende Luijtken die wwdue. Geschiet den 4de maart 1544

Inden ijersten zoe is bedeelt Luijtken

Item hier toe sal Willem, soen, Jan, swagher, ende Willem, swager

Item Willem Govertss is bedeelt

Item Jan Jan Eelkens id bedeelt

Item Willem Peterss is bedeelt

Fol 47v

Jan Jan Eelkens heeft over gegheeven Willem Peterss een stuck erfs etc, 4-3-1544

Fol 47v

Willem Govertss ende Jan die Scherder, sijn swager, ende Willem Peterss, sijn swager, hebben vercoft Joest Aerts alsulcke dellen moer hen aenbestorven van Govert Aertss gelegen tot Cappel inde ambacht van tScrevenduijn, 4-3-1544

Fol 47v

Gherit hanrickss, lauris bruijsten wedue, Joestke Adriaens wedue, Willem Janss als voecht van zijne kijnderen bij Katherijn Adriaens dochter ende Adriaen Willemss hebben over gegheeven Jan Wouterss hun aengedeelt in allen alsulcke erfenis met die huijsinge etc hen aenbestorven van Margriet Heijnrick Lauwerss dochter. Ende voert geloven zij erfgenamen voerss voer die onm weeskijnderen van Adriaen Adriaenss ende Cornelis jans dochter sa die te doen vertije tot huere mondige dage etc, 18-1-1544

Fol 48r

Beatris Adriaen Willemsz wedue heeft geloeft te betalen Adriaen Peterss, huere bruer, 14 karolus gulden, 1-3-1544

Fol 48r

Aert Hanrickss heeft verwilcort Adriaen Heijnrick Jans wedue een rente, 12-3-1544

Fol 48v

Ebghel Ghijsberts wedue, Pauwels Ghijsbertss, Herman Ghijsbertss, Ghijsbert Ghijsbertss, Jan Ghijsbertss X Lijnke Ghijsbertss ende Martijn Ghijsbertss dochter hebben over gegheeven Cornelia Ghijsbert Laureijs een stuck erfs etc, 6-3-1544

Fol 48v

Anthonis Claes Janss heeft over gegheeven Jacop Gheritss, 24-3-1544

Fol 49r

Claes Peterss heeft over gegheeven Peter Dierickss een half hofstat etc, 30-3-1544

Fol 49r

Jan Claes Janss heeft over gegheeven die helft vande moer daer hij in bestorven is van sijn moeder aen Joest Hanrickss, 28-3-1544

Fol 49r

Melis Robbertss heeft geloeft te betalen Heijlwich Claes Gheritts wedue een rente, 30-3-1544

Fol 49v

Corstiaen Willemss, Jacop Adriaenss als momber ende man van vijf Ghertruijt Wilms dochter ende Adriaenke Willemsdochter hebben over gegheeven Anthonis Henrickss hun aenpaert in een acker lants, 28-3-1544

Fol 49v

Peter Hanrick Aertss heeft verwilcort heer Adriaen Wouterss een rente, 6-4-1544

Fol 50r

Adriaen Jacopss heeft geloeft te betalen Martijn Willemss een rente, 16-4-1544

Fol 50r

Peter Eemertheeft verwilcort heer Joest Willemss, priester, een rente, 20-4-1544

Fol 50r

Martijn Hanrickss die Bie heeft verwilcort Jemke Joest Willemss wedue, uut de half gerde hoeijlants die hij heeft van Lijnke Jan Dierickss wedue om bedeelt met Adriaen Hanrickss die Bie, zijn broeder, 20-4-1544

Fol 50v

Jan Wouterss heeft verwilcort Gherit Hanrickss een rente, 20-4-1544

Fol 50v

Adriaen Willemss mede als voecht van Neelke zijn suster ende heeft heem goeder betalinghe bedanckt van Jan Wouterss van alsucke versterff goeden die hem aen bestuerven waren van Margriet Heijnrick Lauris dochter, 20-4-1544

Fol 50v

Jan Heijmanss heeft over gegheeven Dierick Janss van Amerzoen het 1/5 deel in een hofstat etc als hem aencomen is van Jan Gieliss den Jonge, zijn wijfs vader, 20-4-1544

Fol 51r

De erfgenamen van Beatris Adriaen Leempoels huijsvau was ende heeft gebrocht een heemraets brief in hauwende een rente uut een stuck erfs daer Peter Embertss nutertijt possessoer ende gebruijcker af is van 15-4-1537 ende bekenden zij dat Beatris haer moeder deze brief over geheeven hadde die een helft aan de kerck en de ander helft aan de HG. Er moest oa aandachr besteed worden aan de memorie van Beatris en Adriaen Wouter Leempoels haar man, 17-4-1544

Fol 51r

Jacop Geritss heeft gewilcort Adriaen Peter Vendicxz, 1534

Fol 51v

Matijs Ghijsbertss als voecht van de weeskijnderen van Lauris, zijne broeder saliger, heeft verwilcort den ambachtsheer, den schout ende mette heemraet schadeloos te houden van alle lasten comende hem van die voerss kijnderen, 21-4-1544

Fol 51v

Jan Meliss den Jonge heeft gewilcort Goessen Henrick een rente, 1-5-1544

Fol 51v

Adriaen Jacop Roelofss als voecht van de weeskijnderen van Jan Jacopss, zijn broeder, is metten schout geackordeert dat hij de haeffelijcke goederen, die de weeskijnder zijn aenbestuervenzijn van huere vader, mag gebruiken tbv de voers kijnder etc, 29-4-1544

Fol 52

Fol 53r

Gielis vander Hoeck Heijmanss heeft gewilcort schuldich te wesen Anneken Heijnricksdochter, sijn suster, een rente, 1-5-1544

Fol 53r

Dies gelijcke heeft Gielis vander Hoeck Heijnricxss gewilcort Jenneken Heijnricksdochter, sijn suster, een rente, 1-5-1544

Fol 53v

Peter Jan Gieliss heeft over gegheeven Gherit Adriaenss sijne aengedeelt in een stuck lants, 4-5-1544

Fol 53v

Jacob Peter Jacobss heeft over gegheeven Adriaen Thoniss een geseet etc, 4-5-1544

Fol 53v

Claes Peterss heeft over gegheeven Martijn Willemss de leste twee paeijen van een willecor die hij heeft op Peter Diericxss de Praeijser, 4-5-1544

Fol 54r

Cornelis Matheeuss ende Matheeus, zijn soer, ter eender zijden ende Zijmon Gieliss met Mariken sijn dochter Gherit Aertss huijsvrau ter andere zijden hebben aengenomen die vier kijnderen die van Gherit Aertss achtergebleven zijn. Die twee middelste hebben Cornelis ende Matheeus ende dat autste ende jongste heeft Mariken, de moeder, voerss aengenomen na uutseggen van Martijn die Bie Hanrickss ende Cornelis Janss, 4-5-1544

Los vel bij fol 54

Katherijn Henrick vander Hoecks dochter heeft gewilcort Wolfert vander Hoeck Henricxss een rente, 1-5-1544

Los vel bij fol 54

Gielis vander Hoeck Henricxss als voecht van Wolfert Henrickss sijns broers weeskijnderen heeft over gegeven Lijsbet zij moeder een rente die Wolfert voerss heffende was op die goeden van Katherijn Henricxdochter, 6-10-1548

Fol 54v

Den jonghen Jan Claes Janss heeft over gegheeven Jan Claes Janss den Aude alsulcke penningen als Wouter Claes hem schuldich is, 4-5-1544

Fol 54v

Aert Wouterss van Roij heeft verwilcort Adriaen Verlu? Jacopss een rente, 4-5-1544

Fol 54v

Dierick Adriaenss van Oert metten heemraet van Besoijen hebben aengebrocht dat Dierck Adriaensz ende die kijnderen van Willem Corstiaenss sa gescheijden ende gedeelt zijn, Dierck heeft vier ackerlants in Sprang gekregen, 11-5-1544

Fol 55r

Adriaen Hanrick Corstiaenss heeft gewilcort meester Servaes vanden Put een rente, 11-5-1544

Fol 55r

Adriaen Hanrickss Vos den jonge heeft geloeft te betalen Hessel Peterss een rente, 11-5-1544

Fol 55r

Ewout Adriaenss heeft over gegheeven Adriaen Hanrickss die Vos beijde haef ende erf hen aengecomen van zijn moeder ende wat hem noch comende soude sijn van Adriaen zijne vader nader doot, 11-5-1544

Los vel bij fol 55

Mertijn Thonis Claess wedue mede namens haer kijnderen bij Thonis Claess heeft over gegheven Adriaen Peterss Vendicx een rente die Jan Claes Janss saliger verwilcort hadde Claes die Wit Laurenss (16-8-1543) Actum 28-5-1549

Los vel bij fol 55

Dierick Janss van Ammersoije kenr betaelt te sijn van Katherijn Jan Gieliss wedue ende noch van weeghe Jan Heijmansz.

Fol 55v

Claes Lauriss die Wit mede als voecht van Cornelis sijn soens weeskijnderen, Lauris Claess, Thoenis Claess ende Gherit Claess hebben aengebrocht gescheijden ende gedeelt te zijn, 6-5-1544

 Fol 55v

Gherit Claess heeft machtich gemaeckt Claes die Wit Lauris zijne vader voer hen recht te spreken etc, 6-5-1544

Fol 56r

Dierick Michielss heeft aengenomen die voechdie van Adriaen Adriaensz weeskijnderen.

Fol 56r

Jan Claes Janss heeft verwilcort Lucas Adriaenss een rente, 23-5-1544

Fol 56r

Thonis Thoniss heeft over gegheeven Martijn Peterss eenen ackerlants, 21-5-1544

Fol 56v

Jan Meliss den aude heeft over gegheeven Adriaen Meliss een acker lants, 19-5-1544

Fol 56v

Gielis Elantss heeft over gegheeven heer Joest Willemss, priester, een rente, 19-5-1544

Fol 56v

Gielis van Blocklant Elantss heeft over gegheven den HG een rente, 25-5-1544

Fol 57r

Beatris Adriaen Willemss wedue, Henrick Adriaen Willemss mede als voecht van Huijbert, sijne bruer, Beatris Adriaen Willemss dochter ende Mariken Adriaen Willemss dochter hebben over gegheeven Adriaen Adriaen Willemss eenen acker lants, 25-5-1544

Fol 57r

Peter Spiegel Wouterss heeft gewillecort Heijlken Zeijmit? die Smits wedue een rente, 7-6-1544

Fol 57v

Aert Peterss van Os heeft gewillecort Adriaen Janss van Vucht een rente, 8-6-1544

Fol 57v

Jan Claes Janss heeft aengenomen die voechdie van Anthonis Claess sijns bruers weeskijnderen, 4-6-1544

Fol 57v

Joest Janss, Wouter Aertss, Jacob Geritss ende Peter Spiegel Wourerss als kerckmeesters hebben over gegheeven Gielis vander Hoeck Henricxss een half bossch mud rogghen jaerlicx, 7-6-1544

Fol 58r

Jan Wouterss heeft geloeft te betalen Gherit Henrickss een rente, 15-6-1544

Fol 58r

Beatris Peters dochter, Adriaen Adriaen Willemss, Jan Adriaen Willemss, Huijbert Adriaen Willemss, Beatris Adriaen dochter ende Mariken Adriaen dochter hebben over gegheeven henrick Adriaen Willemss eenen acker lants met half die huijsnge ende hofstat daer aen gelegen, 5-7-1544

Fol 58v

Hanrick Adriaen Willemsz, Adriaen Adriaen Janss, Jan Adriaen Janss, Huijbert Adriaen Janss, Beatris Adriaen Jans dochter ende Marieken Adriaen Jans dochter hebben over gegheeven Beatris Petersdochter, huer moeder, een acker lants hofsat etc, 5-7-1544 akte doorgestreept]

Fol 58v

Hanrick Adriaenss, Adriaen Adriaenss, Jan Adriaenss, Huijbert Adriaenss, Beatris Adriaens dochter ende Marieken Adriaens dochter hebben over gegheeven Beatris Petersdochter, huer moeder, een acker lants met geheel die hofstat etc, 5-7-1544

Fol 58v

Aert Adriaen Hanrickss heeft gewilcort Claes die Wit Lauwerenss een rente, 20-7-1544

Fol 59r

Aert Adriaen Hanrickss heeft gewilcort Claes die Wit Lauwerenss een rente, 20-7-1544 [akte doorgestreept]

Fol 59r

Enghel Gheldens wedue heeft haer uijterste wille gemaeckt. Alle goede besterven op Lijsbet, dochter, ende Anthonis Thonis, swager (schoonzoon X Lijsbet), 8-6-1544

Fol 59v

Ffloris Janss heeft geloeft voer die onm kijnderen die achtergebleven zijn van Hanrick Janss die Molder van alsulcke versterf goeden die achtergebleven zijn van IJken Jan die Molders wedue den ambachtsheer etc schadeloos te houden, 26-7-1544

Fol 59v

Dierick Hanrickss Oeremans heeft geloeft te betalen Joest Aertss een rente, 18-7-1544

In de kantlijn: Joest Jans heeft de wilcor over gegeven aen Jan Adriaenss Snijder, 7-11-1544

Jan Adriaenss heeft de wilcor over gedragen aen Martijn Willemss, 24-10-1555

Fol 59v

Wouter Aertss, Joest Janss, Jacop Gheritss ende Peter Wouterss als kerckmeesters kennen betaelt te zijn van Adriaen Aertss van drie vaet rogs, 29-7-1544

Fol 59v

Anna Baeijens wedue mede macht hebbende der voechdije van huere weeskijnderen bij Baeijen Philpss

Heeft over gegeven heer Philips Philipss, priester, tbv Frans Jan Philipss 19 rijns gulden, 6-8-1544

Fol 60r

Cristoffel Aertss ende Jan die Bruijn Hanrickss hebben verwilcort Dierick Adriaenss een rente, 31-8-1544

Fol 60r

Cristoffel Aertss heeft verwilcort Dierick Adriaenss een rente, 31-8-1544

Fol 60v

Uit het register blijkt dat op 17-7-1542 Adriaen Peter Gheritss verwilcort heeft Wouter Peterss die Wit een rente.

Toegevoegd: pp datum hieronder geschreven heeft Adriaen verwilcort Wouter etc. [akte doorgestreept] 6-9-1544

3e akte: Adriaen Peter Gherits heeft verwilcort Wouter die Wit Peterss een rente, 6-9-1545

Fol 61r

Martijn Willemss heeft aengenomen die voechdije van Adriaen Willemss zijn brueders weeskijnderen etc, 6-9-1544

Fol 61r

Peter Jacopss de Jonge heeft over gegheeven Adriaen Hanricxss een stuck lants, hofstat etc, 9-9-1544

Fol 61r

Michiel Janss Luer heeft verwilcort Peter Henrickss 10 pont groot vlaems

Fol 61r

Peter Hanrickss heeft geloeft te betalen Aert Jacopss negentiendalve karolus guldens, 6-9-1544

Fol 61v

Lauweris Hanrickss die Vos heeft over gegheeven Jacop Peterss alsulcke 21 karolus gulden die hij heeft had op de jonghe Jan Meliss … schult die hij betalen soude op drie Bamisssen, 20-8-1544

Fol 61v

Lauweris Handrickss voerss heeft over gegheeven Jacop Peterss alsuclke 17 karolus gulden die hij hadde op Ffranck Wijnen, 20-8-1544

Faol 61v

Jacop Peterss heeft over gegheeven Dierick Adriaens alsulcke 21 karolus gulden die hij hadde op Jan Meliss de Jonghe die hem aengecomen waren van Lauweris Handricks die Vos, 20-9-1544

Fol 62r

Willem Aertss heeft over gegheeven Jacop Peterss zijn aengedeelt in alsulcke erfenis als hem aen bestuerven is van zijn vader, 4-10-1544

Fol 62r

Jacop heijmansz heeft verwilcort Dierick Adriaenss een rente, 4-10-1544

Fol 62r

Peter Willem Gieliss heeft verwilcort Martijn Willemss als voecht tot profijt van de weeskijnderen van Adriaen Willemss een rente, 18-10-1544

Fol 62v

Lijske Jan Jacop Roelofs wedue ende Adriaen Jacopss als voecht van de weeskijnderen van jan Jacopsoen hebben over gegeheeven Adriaen Dierickss die Praser een hofstat etc, 5-10-1544

Fol 63r

Marike Zijmon Gielis heeft overgegheeven Enghel Gheldens wedue een rente, 18-10-1544

Fol 63r

Hanrick Adriaen Willemss heeft over gegheeven Adriaen Adriaen Willemss een geseet etc, 18-10-1544

Fol 63r

Jen Jan Wouter Maes wedue heeft over gegheeven Jacop Gheritss die helft in een stuck lants, 18-10-1544

Fol 63v

Hanrick Michielss als deken ende altaer meester van ons lieve vrouwen gilt der kercken tot Bezoijen ende Waelwijck heeft geëist vier vaet rogs op die erfgenamen van Peter Wouterss van Goerl sa. Peter wil dat Hanrick heemraets brieven soude brengen. Hanrick heeft diverse getuigenissen van oud dekens dat die 4 vaeten indertijt zijn geleverd. De Hoge Vierschaer te Dordrecht besluit dat Hanrick met bewijs van broeven moet komen, 18-10-1544

Fol 64v

Ffloris Janss heeft over gegheeven Peter Jacopss den jonge een geseet etc, 19-10-1544

Fol 64v

Gielis van Blocklant Janss herroept al zijn eerdere testamenten, 24-10-1544 met wil ende consent van Jaesken Jordens, zijn vrou.

Fol 65r

Scheijdinge ende delinge van erfgenamen van Ghelden Meliss bij ons aengebrocht.

In den ijrsten zijn bedeelt Gherit Gheldenss ende Martijn Hanrickss zijn bedeelt met Peter, hueren broeder

Item Lijsbet Ghelden Melis dochter is bedeelt

Item Thoenken Ghelden Melis dochter ende Anneken, huer suster sijn bedeelt

Item Cornelis Ghelden Melisdochter is bedeelt

Item noch soe siijn Gherit, Thoenken, Neelke, Anneke ende Peter bedeelt, 4-11-1544

Fol 65v

Willem Adriaen Rommen Swageher of hoe hij met recht genoemt is heeft over gegheeven Jan Adriaensz zijn aengedeelt in een stuck erfs etc, 4-11-1544 [akte is doorgestreept]

Fol 66r

Willem Adriaen Rommen Swageher of hoe hij met recht genoemt is heeft over gegheeven Jan Adriaensz zijn aengedeelt in een stuck erfs etc als dat hem was aengecomen van Adriaen Rombertss, zijnder huijsvrouwen vader, 4-11-1544

Fol 66r

Willem Eeritss heeft over gegheeven Lijsbet Jan Jacop Roelofs wedue ende huere kijnderen bij Jan Jacopss een ¼ deel in een stuck erfs etc, 4-11-1544

Fol 66v

Adriaen Jacop Roelofss als voecht van die weeskijnderen van Jan Jacopss, zijne broeder saliger ende lijsbet wedue van Jan Jacopss voerss hebben over gegheeven Willem Eeritss een stuck erfs etc, 4-11-1544

Fol 67r

Katherijn Claes Jans dochter heeft over gegheeven Jan Claess, hueren bruer, allen alsulcke versterf goeden dat huer aengecomen mocht sijn van Katherijn, hueren moeder sa, 4-11-1544

Betaeld wordt via een wilcor.

Fol 67v

Wouter Peterss heeft verwilcort Gielis vander Hoeck Hanrickss als gemachtich tbv de onm weeskijnderen van wijlen Adaem vander Duijn een rente, 11-11-1544

Fol 67v

Matijs Ghijsbertss ende Cornelis Ghijsbertss hebben overgegheeven Adriaen Ghijsbertss elck zijn gedeelt in een stuck erfs en noch een deel in een stuck erfs, 11-11-1544

Fol 68r

Margriet Claes wedue ende Lijsbet Ghijsbertsdochter hebben over gegheeven Adriaen Sijmonss, huere swager, elcks huer aenpaert in een stuck erfs, 11-11-1544

Fol 68r

Enghel Ghijsberts dochter gaff over Cornelis Ghijsbertss huer aengedeelt in eenen acker lants, 13-11-1544

Fol 68v

Adriaen Peterss van Goerl heeft verwilcort Adriaen Hanrick Jans wedue een rente, 13-11-1544

Fol 68v

Adriaen Ghijsbertss heeft verwilcort Adriaen Wouterss een rente, 23-11-1544

Fol 69r

Cornelis Wouterss van Boemel heeft over gegheeven Joest Wouterss, zijne bruer, allen versterff die hem aen gecomen mochte zijn van Peter Peter Zeegherss, zijnen grootvader, 18-12-1544

Fol 69r

Anthonis Janss die Wolff ende Gherit Adriaenss hebben over gegheeven Sijmon Janss den jonge huere aenpaert in een hont lants, 13-12-1544

Fol 69r

Jacop Gheritss heeft verwilcort Hanrick Hanrickss een rente, 4-12-1544

Fol 69v

Ffloris janss, Joest Janss voerss ende Joest Aertss als heemraders in huerdertijt weesende dat op 3-1-1544 zijn gecomen Corstiaen Gherit Aertss ende Hanricksken zijn huijsvrau, welcke Hanricken heeft over gegheeven Corstiaen, huere man, allen alsulcke goeden welcke haer aen soude moeghen comen van Corstiaen hueren mans weegen etc, 14-12-1544

Fol 70r

Adriaen Diericxss die Praser heeft over gegheeven Ghelden Henrickss een stuck erfs etc, 26-12-1544

Fol 70r

Lijsbet Jan Jacob Roelofss wedue ende Adriaen Jacobss als voecht van die onm kijnderen van Jan Jacobs hebben over gegheeven Adriaen Diericxss die Praser een hofstat etc, 6-10-1544

Fol 70v

Jacob Gheritss heeft verwilcort Adriaen Henrick Jans wedue een rente, 26-12-1544

In de kantlijn: Desen willrcor is gelost ende gequiten aen Ariaen Ariaen Pieters Vloets?, 5-3-1617

Fol 70v

Jacob Gheritss heeft verwilcort IJken Jans dochter, begijn, een rente, 29-12-1544

In de kantlijn: Jan Claes Janss heeft desen willecor over gedragen Jan Reijniers, 1-7-1553

Fol 71r

Dierick Adriaenss van Oert mede als gemachtich van Corstiaen Willemss, Jacop Adriaenss, Ghertruijt Willems dochter ende Aenken Willems dochter gaff over Aert Gherit Aertss een acker lants, 14-12-1544

Fol 71v

Willem Gheldenss heeft over gegheeven Floris Janss eenen acker lants, 4-10-1544

Fol 71v

Anthonis Peter Vendix gaff over Jan Joestensoen eenen acker lants, 1-1-1545

Fol 72r

Jan Joestenz heeft verwilcort Katherijn Govert Lamberts wedue een rente, 1-1-1545

Toegevoegd: Cornelis Roeloffz als voecht van Dries Roelfss kent dat dese wilcor betaelt is aen … ende Thonis den Snijder, 1571

Fol 72r

Peter Spieghel Wouterss heeft verwilcort Adriaen Henrick Jans wedue een rente, 3-1-1545

Fol 72v

Nicolaus Adriaenss die Vos heeft over gegheeven Adriaen Hanrickss die Vos, zijnen vader, allen goeden als hem aen gecomen is van zijn moedere ende wat hem noch toecomende is naden doot van sijne vader, 4-1-1545

Fol 72v

Andries Willemss heeft verwilcort Matijs Willemss een rente, 12-1-1545

Fol 73r

Aert Henrickss Luer heeft geloeft te betalen Wouter Aertss van Broeckhoven een rente, 16-1-1545

Fol 73r

Willem Peterss heeft verwilcort Adriaen Thomas wedue een rente, 25-1-1545

Toegevoegd: Dierck Janss heeft desen wilcor geloost ende afgequiten, 1594

Fol 73v

Jacop Peterss heeft verwilcort Lijsbet Aert Peters wedue een rente [akte doorgestreept]

Fol 73v

Jacop Peter heeft verwilcort Lijsbet Aert akte niet afgemaakt]

Fol 73v

Lijsken Aert Peters dochter heeft overgegheeven Jacop Peterss huer aengedeelt in een stuck erfs, 7-2-1545 [akte doorgestreept]

Fol 74r

Hanrick Aertss heeft opgedragen Willem Govertss alsulcke wilcor nae wuijtwijsen den auden brief, 7-2-1545

Fol 74r

Lijsken Aert Peters dochter heeft overgegheeven Jacop Peterss huer aengedeelt in een stuck erfs etc, 7-2-1545

Betaelt wordt via een wilcor.

Fol 74v

Ffloris Janss, Peter Jacopss den aude ende Peter Jacopss den jonghe ende zijn duer versueck van Adriaen Hanrickss waerburch geworden indien Adriaen van de erfenisse ende huijsinge ontvreemt of affgetrocken worde bij aude wilcors, 9-2-1545

Fol 74v

Melis Aertss Paeijnenburch heeft overgegheeven Gherit Hanrickss een rente, 11-2-1545

Fol 75r

Joest Jan Goijaertss, Anthonis Janss ende IJken, haerder beijder suster, hebben vuijten versueck van heer Joest Willemss, priester ende cappelaen van onser liever vrouwe altaer gethuijght ende verclaert dat waer is dat Jan Goijaertss hueren vader dese naeste leste vijftich jaer tot dat hij gestuerven is gehouden ende betaelt heeft 12 vate rogs jaerlix, 8 voor het lieve vrouwe altaer en 4 voor het Sinte Joris altaer vuijt zekere onderpand daer nutertijt op bedeelt is Adriaenke Aert Ariaenss wedue, 3-10-1545

Fol 75v

Wouter Aertss, Jacob Gheritss ende Peter Spiegel Wouterss als kerckmeesters hebben over gegheeven heer Joest Willemss, priester, de helft van een lossrente die Beatris wedue Ariaen Leempoels Wouterss gemaeckt heeft, 8-11-1545

Fol 76r

Amelis Aert Paeijnenburchz gaff over Gherit van Hove hanrickss een stuck erfs in het geseet van Erit Willemz, 11-2-1545

Fol 76r

Dierick Lambertss heeft verwilcort Pieter Gieliss een rente, 24-2-1545

Fol 76v

Ffloris Janss heeft verwilcort Lijske Peter Gherits dochter 60 karolus gulden, 8-3-1545

Toegevoegd: Jan Matuees? X Libet heeft een deel van de wilcor over gegheeven. Quamen Peter Janss die Hollander, Baeldewijn Michielss dat sij die sal heffen,

Fol 76v

Peter Jan Goessensoen heeft gewiclort Adriaen Heijnrick Jans wedue tbv Jen huerder dochter voer Claes Vuchts kijnderen een rente, 15-3-1545 [akte is doorgestreept]

Fol 77r

Hanrick Ffloris heeft gewilcort Adriaen Peter Huibrechtss tbv Adriaen Tomaes wedue een rente, 15-3-1545

Fol 77r

Peter Jan Goessensoen heeft gewilcort Adriaen Heijnrick Jans wedue tbv Claes Vuchts kijnderen een rente, 15-3-1545

Fol 77v

Jan die Praser Gheritss heeft gewilcort Franchoijsen de Praser Ariaenss een rente, 17-3-1545

Fol 77v

Hanrick Hanrick Aert Leempoels heeft over gegheeven Willem Govaertss een rente als hem aen gecomen was van Aert Gheldenss, 20-2-1545

Toegevoegd: Willem Goeijaerts heeft over gegheeven Reijn Aert Broeck of zoe hij met recht genaemt is deze rente, 7-6-1550

Fol 78r

Op 26-7-1544 is een contrakt besegelt dat gemaeckt is tussen Jacop vander Duijn, ambachtsheer, ende die gemeijn nabueren. Jacop heeft verwilcort op een boete van 10 schellingen ivm een moelen. Het gebruijk van de moelen komt aan de orde.

Fol 80r

Margriet Corstiaensz wedue ende Joest Heijmansz hebben verwilcort Hanrick Jans wedue een rente, 18-4-1545

Fol 80r

Wolfert vander Hoeck Hanricxz heeft over gegheeven Gielis vander Hoeck Hanricxz als gemachtich Reijnier A… ende Mechtelt… weeskijnder van Willem Adam vander Duijn een rente, 18-4-1545

Fol 80v

Jenneke Adriaen Tonis oaeijns wedue heeft geloeft voor huier ende huere kijnt, Joest Thoniss als voecht tbv die weeskijnderen van herman die Roij Staess een rente, 18-4-1545

Fol 80v

Wouter Joest Stockmans heeft geloeft te betalen Gielis Hanrickss tot beghoef van jacop Adaems vander Duijn ende Nicolaes, sijne broeder, een rente, 26-4-1545

Fol 81r

Hanrick Aertss gaff over Peter Jan Goessenss een acker lants, 26-4-1545 [akte is doorgestreept]

Fol 81r

Hanrick Aertss gaff over Peter Jan Goessenss een acker lants, 26-4-1545

Fol 81r

Wouter Peterss heeft over gegheeven Adriaen Lambertss een hofstat etc, 2-5-1545

Fol 81v

Bartholomeus Lambertss heeft over gegheeven Thonis Gheritss die Leeu een geset etc, 2-5-1545

Fol 81v

Lauwerens Janss vande Ammerzoijen gaff over Adriaen Ghijsbertss een hofstatt etc, 2-5-1545

Fol 81v

Adriaen Ghijsbertss heeft dese hofstat over gegheeven Willem Willemss, 16-5-1545

Fol 82r

Adriaen Adriaen Willemss heeft verwilcort Cornelis Wouterss 50 karolus gulden, 3-5-1545

Fol 82r

Gherit Adriaenss heeft verwilcort Willem Wouterss een rente, 4-5-1545

Fol 82r

Heijlwich Jan Rommen wedue met Huest? Peter, haren voecht, heeft verwillecort Heijlwich Claes Gherits een rente, 18-5-1545

In de kantlijn: Dese wilcor heeft Peter Wouter Aertss over gedragen Laurens Gheritss ende wederom heeft Laurens over gedragen aen Katherijn Gherit Leeuwen wedue, zijn moeder, 18-5-1554

Fol 82v

Jacop Gheritss heeft verwilcort Heijlwich Claes Gherits wedue een rente, 17-5-1545

Fol 82v

Heijl Jan Tonis wedue heeft verwilcort Heijl Claes Gherits wedue een rente, 17-5-1545 [akte is doorgestreept]

Fol 82v

Ffloris Janss, Peter Jacopss de aude ende oeck mede den jonghen Peter Jacopss als waerbuerghen hebben geloeft Adriaen Hanrickss Oeremans of diegene met brieven, schulden etc van weghen den jonghen Peter Jacopss op die erfenisse die Adriaen Heijnricxss van Peter den jonghe heeft gecoft breeder dan inde coep verclaert is datv als dan die waerbuerghen den voers Adriaen schadeloos sullen houden. Peter den jonghe geloeft Floriss en Peter den aude schadeloos te houden, 9-2-1545

Fol 83r

Heijlwich Jan Rommen wedue heeft gemaeckt in manieren van testament dat Jorden Janss, hueren soen, sal mede even gelijck deelen gelijck alle andere kijnderen ende dat sij hem tot sijnder armoede gedaen heeft daer schelt sij hem af quijt sonder weder segge. De andere kijnderen mogen niet af costen of eijschen, 17-5-1545

Fol 83r

Margrietke Claes wedue heeft verwilcort Robbert Hanrixss een rente, 17-5-1545

Toegevoegd: Hier op betaelt van die hooft penningen een gedeelt dat Henrick Aertss toe competeerde. Inpresentie van Joest van IJssendoren, Ffloris Janss ende Robbrecht Hanrickss van Corstiaen Dierickss ontfanghen

Fol 83v

Jan Claess Janss als voecht van die weeskijnderen van Thonis Claess, sijnen broeder, ende Claeske die wedue van Thonis Claess hebben verwilcort Peter Adriaenss van Ooert een rente, 30-5-1545

Fol 83v

Erit Willemss heeft over gegheeven Gherit Hanricxz een stuck ackerlants, 7-6-1545

Fol 84r

Peter Aertss X Cornelia hanrick Gherits dochter heeft over gegheeven Peter Aelweijnss een rente, 7-6-1545

Fol 84r

Huijbert Janss heeft verwilcort Peter Emmertss een rente, 7-6-1545

Fol 84r

Anna Willwem Corstiaens dochter met huere weeskinderen bij Baeijen Philipss sa hebben over gegheeven heer Philips Philipss, priester, tbv Ffrans Jan Philipss een rente mette hoofsomme die sij hadde op die goeden van Thonis Hanrick Willemss dat huer aen gecomen was.

Fol 84v

Jan Claes Janss heeft verwilcort Adriaen Peterss tbv Ariaen Thonis wedue een rente, 14-6-1545

Fol 84v

Annake die wedue van Adriaen Willemss heeft aen genomen huere kijnderen bij Adriaen Willemss geschiet bij Marten Willemss als voecht, 19-6-1545

Fol 85r

Jacop Gheritss heeft verwilcort Peter Thomaes een rente, 24-6-1545

Fol 85r

Heer Joest Willemss, priester, heeft geloeft voer dat weeskijnt toebeheorende Ffrans Floris de shade aen den schout tec vuijt te dragen dat van alsulcke versterf goeden dat hem aen gecomen is van Jan Zijmonsz diemen heijt Haesterick?, 20-6-1545

Fol 85r

Ghijsbert Melijss ende Cristoffel Aertss als voecht van den aude Jan Meliss weeskijnderen sa zoewel voer als nae kijnderen hebben gewilcort den ambachtsheer etc schadeloos te houden, 22-6-1545

Fol 85r

Adriaen die Bie Heijnrickss als heemraet is aff gegaen ende Heijnrick Aertss Leempoel is aen geset.

Fol 85v

Joest Janss, Wouter Aertss, Jacop Gheritss ende Peter Wouter Spieghel, kerckmeesters hebben over gegheeven heer Joest Willemss, priester, vijf vaet rogghen die nu ter tijt Jan Damen is geldende, 20-6-1545

Fol 85v

Matheus Aertss heeft over gegheeven Aert Joestenss een stuck erfs etc, 12-7-1545

Fol 85v

Joest van IJssendoren als heemraet is af gegaen ende Wouter Aertss is aen geset.

Fol 86r

Cristoffel Aertss ende Ghijsbert Meliss als voechden van den weeskijnderen achter gebleven van Jan Meliss den auden sa ende Anna die wedue den voerss Jan hebben over gegheeven Matheeus Aertss de Vos een hofstat etc, 27-7-1545

Fol 86r

Adriaen Diercxss heeft over gegheeven Cornelia sijn moeder alsulcken voechdije van die weeskijnderen van Lauwerens Hanrickss die Vos achter gebleven van Thoenken Dierix sijn hujsvrou was, 10-8-1545

Fol 86v

Jacop Gheritss heeft geloeft den ambachtsheer etc schadeloos te houden vanden weeskijnderen van Thonis Zijmonsz, 5-9-1545

Fol 86v

Matheeus Peter Jan Goijaertss heeft over gegheeven heer Joest Willemss, priester, een huijs etc, 5-9-1545

Fol 86v

Aernt Spierinck Peterss van Nulant ende Nicolaes Peter Jan Goijaertss hebben verwilcort schuldich te weesen Heijnrick Heijnrick Janss Tulden een mud rogghen jaerlix, 7-9-1545

Fol 87r

Op 19-9-1545 is comen Adriaen Lambertss Millinck als gemachtich des clooster ende susteren huijs tot Waelwijck ende heeft sijne coepdach waer genomen die hij rechtelick opte voerss dach hadde doen leggen van alsulcke erfenisse van Joest Janss Stammen hofstat etc ende Lauwerens Heijnrixz die Vosse hofstat met allen sijne adherenten gericht sijnde voer verloepen pachten mette hoeftghelden dat het voerss cloester daer op hadde. Adriaen koopt voor 100 gulden.

Fol 87v

Jan Adriaen Huijgenss Bol van Oestvoeren heeft verwilcort Gherit Claess die Wit costeloos te houden van allen tgheene zij samen hebben gehadt, 26-9-1545

Fol 87v

Joest Jan Govertss, Anthonis Janss ende IJken, sijn suster, hebben uut versueck van heer Joest Willemss, priester ende cappelaen van onser liever vrouwe altaer ehebben gestaest eets ende gilde [akte doorgestreept]

Fol 88r

Jan Claes Janss heeft geloeft te betalen Ghertruijt Lauweris Michiels dochter een rente, 15-10-1545

Fol 88r

Adriaen Lambertss Millinck als gemachtich vanden regularissen des godtshuijs onse liever vrouwe te nazaret in Weaelwijck heeft met rechjt opgewonnen de helft van een erfenisse ende onderpand ende dat voer 24 vaten rogs die gecomen sijn ende Wouter Peter Wouter Meliss over heeft gegheven aen den sleve convent etc. het onderpand wordt verkcocht aen Adriaen voor 100 gulden, 20-9-1545

Fol 88v

Dierick Lambertss heeft gewilcort Jenneken Adriaens dochter een rente, 28-11-1545

Toegevoegd: Dese wilcor heeft Jan Gheritss Loeff X Jenneken Ariaens dochter over gedragen Wouterken Lambertss dochter op 15-12-1555

Fol 89r

Ffrans Corstiaenss heeft over gegheeven Jenneken Adriaens dochter een rente die hem over gegheeven sijn van Ghijsbert Janss van den Broeck, 28-11-1545

Toegevoegd: Jan Gheritss Loeff als man ende volecht over gedragen Cornelis Wouter Rijkenz?, 28-3-1555

Fol 89r

Adriaen Sijmonss heeft verwilcort Lijsbet Ghijsberts dochter een rente, 12-12-1545

Fol 89v

Robbert Janss heeft over gegheeven alsulcken voechdije Hanrick Joest Cornelis wedue van die weeskijnderen achter gebleven van Jan Robbertss om die voerss kijnderen op te voeden etc, 13-12-1545

Fol 89v

Jan Michielss heeft over gegheeven Hanrick Joesten wedue een stuck erfs etc, 13-12-1545

Fol 89v

Hanrick Joesten wedue gaff over Jan Michielss een stuck erfs etc, 13-12-1545

Fol 90r

Willem Robbertss mede namens Alaert Brant Herbertss ende Jan Brant, sijn broeder, ende Willemken, sijn dochter van Loeff van Schutwijck, ende daer heeft bijgestaen Gherit Brant Herbertss ende Jan Beck als man van sijnder huijsvrou ende hebben over gegheeven alle die andere acht kijnderen tesamen van Willem Willemss allen die goeden die hen aen bestuerven mocht weesen vander aflijvicheijt van Willem Wiollemss hueren auden vader

Ende voer desen voers uutcoep hebben Peter Spieghel Wouterss ende Martin Willemss verwilcort die voers Herbert Brants kijnderen 200 gulden. Dies geloven heer Jan Willemss, Peter Willemss, Corstiaen Willemss, Corstiaen Willemss, Cristoffel Willemss ende Jan Willemss geloven Peter ende Martin schadeloos te houden, 13-12-1545

Dies heeft Willem Robbertss als gemachtich geloeft voer dat kijnt van Loeff van Schutwijck den ambachtsheer etc schadeloos te houden.

Fol 90r

Gherit Peter Diercxss ende Gielis Hanrickss voer Katherijn, sijn suster sijn geackordeert dat huere scheijdinge tusschen beijde huere erven sal blijven van werde ghelijck die nu ter tijt begrave? leet ende tot nochtoe gelegen heeft, 15-+12-1545

Fol 90v

Jan Willem Adriaenss den aude heeft gemaeckt in manieren van testamenten sijne vuijterste wille.

Jaeske Adriaens sijn broeders dochter na sijn er doot sal hebben een rente etc vanwege haer goede diensten, 15-12-1545

Toegevoegd: Jaesken Adriaen Willemss dochter heeft de rente over gedragen die vrauwe van Papendracht ende daer toe is Cornelis die Heu/Hen Gheritss buech geworden, 15-8-1555

Fol 91r

Op 9-1-1546 sijn comen die erfghenamen van Willem Willemss saliger ende Adriaen die wedue van Willem voerss ende hebben ons aengebrocht hoe dat zij gescheijden ende gedeelt.

In den ijersten is Adriaenken die wedue bedeelt

Hierna volgt die delinge van de seven kijnderen

Inden ijersten is heer Jan Willems bedeelt

Item Peter Spieghel Wouterss is bedeelt op

Item Peter Willem Willemss

Item Martin Willemss

Item Corstiaen Willemss

Item Cristoffel Willemss

Item Jan Willemss

Volgt de delinge vande wilcor schulden.

Dan volgt de deling van de schat schulden

Fol 96r

Dierick van Oort Adriaenss gaff over Adriaen Jacop Adriaenss eenen acker lants, 22-1-1546

Fol 96v

Joest Aertss, Adriaen Aertss, Willem Aertss ende Gelden Janss X Mariken Aerts dochter hebben over gegheeven Jan Aertss en stuck erfs, 24-1-1546

Fol 96v

Alsnog gevonden: In 8-1540 heeft Adriaen Meliss gewilcort Willem Willemss als richter tbv Jan Gherit Corstiaenss natuurlijcke soen een rente.

Fol 97r

Willem Matheeuss ende Michiel Adriaenss X Katherijn, Cornelis Meeus X Hanrick, Claes Joesten soen X Ariaenken Cornelis dochter hebben over gegheeven aen Aert Joris elck hun deel van een stuck erfs hofstat etc, 25-1-1546

Fol 97v

Jacop Peterss heeft gewilcort schuldich te wesen Dierick Adriaenss een rente, 22-1-1546

Fol 97v

Thonis Peterss Vendicx heeft over gegheeven Thonis Gieliss sijn aengedeelt in allen erfenisse etc die hem aen bestuerven sijn van zijne vader, 3-2-1546

Fol 98r

Anthonis Peter Vendix heeft over gegheeven Anthonis Gieliss het derde deel in een erfenisse etc hem aen bestuerven van sijn vader die hij wel meer gecoft ende vercregen hadde van die erfgenamen van Dierick Gheritss, 6-2-1546

Fol 98r

Adriaen Adriaen Willemz heeft geloeft dat hij Hanrick Adriaenss, sijnen broeder, die overgheeft gheeve sal een acker lants, 10-2-1546

Fol 98v

Matijs Ghijsbertss, Adriaen Diercx die Praser ende Alit Joest Aertss wedue hebben vuijt versueck van Gielis Hanricxz als richter gethuijgt ende verclaert dat den jonghste soen achtergebleven van Joest Aertss sa genaemt Anthonis Joestenz out is 13 jaren, hiermee is hij gecomen tot sijnen mondige daghen. Geloeft die voers wedue ende Aert, huere soen, de ambachtsheer schadeloos te houden,21-2-1546

Anthonis Corst Willemss wedue heeft geloeft den ambachtsheer etc schadeloos te houden tot deser daghe toe van de voechdije van Jan Gherit Corstiaenss, nat soen, 23-2-1546

Fol 99r

Adriaen Lambertss heeft gewilcort schuldich te wesen Wouter Peeterss een rente, 20-2-1546

Fol 99r

Anthonia Corst Willemss wedue heeft gewilcort schuldich te wesen Jan Gherit Corstiaenss, nat soen, een rente, 22-2-1546

Fol 99v

Aert Gherit Aertss heeft gewilcort Peter Gieliss een rente, 20-2-1546

Fol 99v

Lauweris Vranck heeft over gegheeven Andries Hanric oerlemanss allen alsulcke aengedeelt daer hij in gedeelt is nader doot van den oude Jan Gieliss van Ammerzoijen, sinte Matijs dag (24-2) 1546

Fol 100r

Hanrick Adriaen Willemss heeft gewilcort schuldich te wesen Beatris, sijn moeder, een rente, 6-3-1546

Fol 100r

Joest van IJsendoren Thielmansz heeft over gegheeven Martin Willemss een geseet etc, 6-3-1546

Fol 100v

Jan Ghijsbertss heeft gewilcort Cornelia wedue Adriaen die Vos een rente, 6-3-1546

Fol 100v

Hanrick Adriaen Willemss heeft gewilcort Enghel Ghelden Aertss wedue een rente, 6-3-1546

Fol 101r

Hanrick Adriaen Willemsz heeft gewilcort Beatris sijn moeder, een rente, 6-3-1546

Fol 101r

Katherijn Jan Gieliss wedue heeft gewilcort soe schuldich te wesen Wouter Janss een rente, 14-3-1546

Los vel bij fol 101

Dierick jan Gieliss als voecht vanden jonghen Jan Gieliss weeskijnt ende Katherijn, die wedue doen hunne rekeninge dat het weeskijnt gehad heeft van sijn vaders versterf etyc, 14-3-1546

Fol 101v

Adriaen die Bie Hanrickss X Gheriken, Jacob Gheritss, Gheman Diericxss X Jenneken Gherits dochter. Jan Michielss X Ariaenken Gherits dochter, Anthonis Sijmonss die heeft geloeft sijn kijnder achter gebleven van Dierickkske, sijn vrouwe, Gherit Gheldens mede namens sijne bruer ende susters, martijn Hanrickss X Angenis, Joest Hermanss X Lijsbet Corsten dochter, Wouter Thoniss X katherijn Wouters dochter, Dierick Lambertsz X Lijsbet Wouter Diericks dochter, dus hebben Wouter ende Dierick voerss vervanghen huerder beijder wijfs susteren te weeten Margriet ende Heijlken hebben gesamenderhant over gegheeven Adriaen Govertss als HG meester alsulcke een mud rogs dat gecomen is van Jan van Achelen Gheritss dat hem luijden aenbestorven is van Lijsbet Gherits dochter, 6-3-1546

Fol 101v

Rekeninge gedaen sijnde van Gherit Hanrickss van Hove als voecht van sijns vaders weeskijnt, 23-3-1546

Fol 102r

Scheijdinge ende delinge van die erfgenamen van Peter Segherss ter eenre zijde ende van Cornelia sijnder huijsvrauw ter andere zijden, 23-3-1546

Inden ijersten is Joest Wouterss bedeelt

Item Kathelijn Jan Dierixss wedue is bedeelt

Fol 102v

Rekeninge bij Joest Aertss als voecht der weeskijnderen van Willem Aertss, 16-4-1546

Hierbij heeft Gheertruijt, die wedue, huere eedt gedaen dat de rekeninge goed is.

Fol 103v

Joest Aertss als voecht voerss heeft die weeskijnderen besteedt aen die voers wedue, heur moeder, in voerleden tijden voer drie jaer. Die tijt is verstreken dus sal die voers wedue die kijnderen noch houden. De rest van de rekeninge sal doot ende te niet sijn, 16-4-1546

Fol 103v

Adriaen Willemss vander Duijn heeft over gegheeven Joest Willems vander Duijn, zijnen broeder, een 1/3 deel in een stuck erfs etc dat hem aen gecomen is van sijne vader en het 1/3 deel int selfde werf eefenis dat hij welneer gecoft hadde van Ghijsbert Janss, sijne swager, 28-4-1546

Fol 104r

Adriaen Adriaenss, Huijbert Adriaenss ende Lenaert Ariaenss, gebroeders, mede namens hun susteren jenneken ende Lenaertken hebben geconsenteert Dierick Michielss dat hij geldzaken regelt moch die hem aen gecomen zijn van Margriet Wouters, huere vrouken, 4-5-1546

Fol 104r

Martijn Willemss heeft over gegheeven Eerij Cornelis huijsvrou een rente, 4-5-1546

Fol 104r

Dierick Michielss heeft aengenomen dat weeskijnt achter gebleven van Adriaen Adriaenss vier jaer lanck. Dies hebben die andere kinderen van Adriaen saliger geconsenteert den selve Dierickte ontfanghen alle penningen die hem aengecomen zijn van Margriet zijn vrouken tbv de vers kijnderen, 4-5-154

Fol 104v

Rekeninge bij Jen Verleij dochter wedue wijlen Adriaen Thoniss Paeijns met Thonis Thonisz Paeijns als voecht vann de weeskijnt achter gebleven van Adriaen voerss, 4-5-15646

Fol 106r

Gerit van Hout Laurenss heeft gewilcort schuldich te wesen Goijaert Janss vander Dies? een rente, 15-5-1546

Fol 106r

Adriaen Janss van Staeck heeft gewillecort schuldich te wesen Ariaenken Jacob Wijnen dochter een rente, 15-5-1546

Fol 106r

Heer Jan Willemss, priester, heeft over gegheeven Adriaenken Willem Willemss wedue sijn aenpaert in een erfenisse etc hem van sijn vader aen bestuerven, 20-5-1546

Fol 106v

Heer Jan Willemss, priester, heeft gaff over Jan Willemss, sijne broeder, een halven acker, 20-5-1546

Fol 106v

Jan Geritss heeft over gegheeven Jacob Geritss een stuck erfs, 29-5-1546

Fol 106v

Laurens Claes geeft over gewillecort schuldich te wesen Ermken Cornelis Wouterss huijsvrou een rente, 14-6-1546

In de kantlijn: dese wilcor heeft ermken overgedragen Jacob Ghijsbertss, 24-9-1547

Fol 107r

Peter Willem Gieliss heeft verwillecort schuldich te wesen IJken Jans dochter een rente, 19?-6-1546

Fol 107r

Op 16-6-1546 soe hebben die erfgenamen van Peter gerits lantdelinge gedaen,

Item inden ijersten heeft Adriaen Peter Geritss zijn lot aengetast

Gerit Peterss heeft dat tweede seelken aen getast

Willem Peterss

Claesken Peter Gerits dochter

Jan die Mandemaker

Fol 107v

Jan Heijnricxss die Bruijn gaff over Anthonis Peter Jacobss een geseet etc.

Fol 107v

Adriaenken Willem Wiollemss wedue heeft gewillecort Mertijn Willemss als vpecht tbv de weeskijnderen van Adriaen Willemss een rente, 10-6-1546

Fol 108r

Op 21-5-1546 hebben Willem ende Rutger, gebroeders, sonen van Willem van Boschuijssen sa ende juffrou Roeloff Berwouts aengebrocht hoe dat sij kijnderen ten versueck van hun moeder op 18-5 een deling hebben gemaeckt van de goeden achter gebleven van hun vader ende noch enige de goeden in tochte bij hun moeder,

Inden ijersten is Willem bedeelt op meerdere loten. Van de andere twee kijnderen worden geen loten vermeld.

Fol 109r

Peter Jacobss die jonge gaff over Jan Heijnricxss die Bruijn een stuck erfs etc, 6-8-1546.

Hier voor wordt waerburch Peter Jacobss de oude.

Fol 109r

Matijs Ghijsbertss ende Cornelis Ghijsbertss hebben over gegheeven Adriaen Ghijsbertss elcjk sijn aenpaert in een stuck erfs etc, 11-11-1544

Fol 109v

Matijs Ghijsbertss ende Cornelis Ghijsbertss hebben over gegheeven Adriaen Ghijsbertss huere aengedeelt in een stuck ackerlants, 11-11-1544

Fol 110r

Huijge die Roij henrixz mede namens Ariaen Janss Loij, Ariaen Geritss, Zijken Dirckz van Loijens wedue, Adriaen Robbertss X Mariken Dirckx dochter mede namens Ariaenken wedue van Ariaen henrixz ende Jacob Dirckxz mede namens Aruiaen Dirckxz ende Goeaert Dirckxz hebben overgegeven Hubert Dirckxz ende Arioaen Thoniss den jonge tbv HG van Cappe; hun deel in een half mud rogs hen aenbestorven van Claes Huijgenz ende Ariaenken, zijn huijsvrou op die goeden die Ariaen Dirckx Praser nu ter tijt int ghebruijck heeft, 6-9-1546

Fol 110r

Gheraert van Hout Lauriss ende Jasper, zijn zoen [akte niet afgemaakt en doorgetreept]

Fol 110v

Aenken Willem Willemss wedue g=heeft geloeft Claes die Wijt Lauriss schuldich te wesen een rente,

Fol 110v

Gheraert van Hout Lauriss heeft geloeft meester Ariaen Koel meester ende prijzoer van der taeffelen vanden HG vander groeter kercke tot Dordrecht schuldich te wesen een rente, 1546

Fol 111r

Henrick Ariaen Willemss heeft overgegeven Crijstoffel heer Jacob Sanders een rente hem van zijn wijfs weege aen gecomen nae inhoudende den deijlbrijeff die Henrick voerss aff heeft gepasseertte Venloen op 16-2-1545. Stoffel sal de rente heffen op de erfenis die melis Denis after gelaten heeft, 1546

Fol 111v

Peter Willem Gieliss van Ammerzoijen heeft geloeft Geriken Neel Ruelen wedue schuldich te wesen een rente, 1546

Fol 111v

Dirck Janss van Ammerzoijen heeft over gegeven Peter Henrick Aertss eenen acker lants, 17-10-1546

Fol 111v

Peter Henrick Aertss heeft over gegeven Peter Aertss Smit ende Ariaen Goeijaerts als prizoers van de HG eenen acker lants, 17-10-1546

Fol 112r

Henrick Aertss Leempoel heeft overgegeven Dirck Janss van Ammerroijen eenen acker lants, 17-10-1546

Fol 112r

Aenkx die wedue van Willem Willemss heeft geloeft Lauwereijs Zwijssen henricxz schuldich te wesen een rente, 1546

Fol 112v

De aude Adriaen Henricxz Vossen heeft geloeft Heijlwijc Cklaes Geritss wedue schuldich te wesen zo lang zij leeft eenen karolus gulden, 24-10-1546

Fol 112v

Claes Petersz heeft geloeft Catelijn Goeart Lambrechtss wedue schuldich te wesen een rente, 4-11-1546

Fol 113r

Ruetger van Boshuijsen Willemsz machticht Willem, zijne broeder, alle erfenis te Roij ende Portegael dat behoort onder de lande van Putte over te geven noch beloeft Ruetger vor meester Jochhem, zijne broeder, hem schadeloos te houden, 5-11-1546

Fol 113r

Peter Janss den Hollander X Claesken Peter Gerits heeft over gegeven Wouter Aertss een stuck erfs8-11-1546

Fol 113v

Jan Peterss Mandemaker X Elizabeth Peter Gerits heeft over gegeven Hanrick Ffloriss een stuck erfs, 8-11-1546

Fol 113v

Peter Janss den Hollander X Claesken Peter Gerits en Jan Peterss Mandemaker X Elizabeth Peter Gerits hebben over gegeven Willemen Peter Geritss, haren broeder, hun deel van een stuck erfs, 8-11-1546

Fol 114r

Ariaen Jacobsz de Weert heeft gewillecort Claes de Wijt Lauriss schukldich te wesen een rente, 28-11-1546

Fol 114v

Ariaen Wouterss den Snijder heeft geloeft Volfnaert hanricxz schuldich te wesen een rente, 6-12-1546

Anno 1547 bij mij Jan Corneliss

Fol 115r

Jacob Geritss heeft over gegeeven Wouter Joest Stockmanz eenen acker lants, 5-1-1547

Fol 115r

Pauwels Peter Jacobss als man ende momber sijns wijfs gaf over Jan Sijmonss, sijne swager, sijn deel dat hen toe bestuerven is van Cornelia sijnder huijsvrouwen moeder sa in die hofstat etc, noch sijn aenpaertin een rente die competerende sijn mariken Peter Huijbrechts wedue ende noch sijn aenpaert in 18 vaten roggge, 24-2-1547

Fol 115v

Ariaenken wedue Willem Willemss heeft gewilcurt schuldich te wesen den weeskijnt van Loef van Schutwijck een rente, 26-1-1547

Fol 115v

Andries Henrickss heeft gewilcort schuldich te wesen Jacop Wijnantss tbv Engel Aerrts dochter ende Aert Aertss, sijnder huijsvrouwen, voer kijnderen een rente, 5-2-1547

Fol 116r

Marten Willemss heeft gewilceurt schuldich te zijn Gheriken wedue Cornelis Roelofss een rente, 5-1-1547

Fol 116r

Ariaenken wedue Willem Willemss heeft gewilcort schuldich te wesen Jopest Janss een rente, 5-2-1547

Fol 116v

Martijn Willemss heeft gewilcurt schuldich te wesen Gheriken wedue Cornelis Roelofss een rente, 9-1-1547

Fol 117r

Ariaenken wedue Willem Willemss heeft over gegeeven heer Jan Willemss, priester, 1/7 deel in de helft van een stuck erfs etc als Cortsiaen Willemsz, hueren soen, daer in bedeelt is, 5-2-1547

Fol 117r

Jan Willemss, priester, heeft over gegeven Peter Spieghel Wouterss 2/7 deel in de helft van een stuck erfs etc, 5-2-1547

Fol 117r

Henrick Dierick Eelijass als voecht den weeskijnt van Anneken Dierick Eelijas dochter Thonis Peterss huijsvrau sa heeft over gegeeven Thonis Peter Jacobss voerss alsulcke voechdije van de weesken van Anneken, Thonis heeft het kint aengenomen etc, 9-2-1547

Fol 117v

Inventaris van de goeden van Anthonis Peterss ende sijn weeskijnt achter gebleven van Anneken Dierick Eelijas dochter, 6-2-1547

Fol 118r

Henrick Adriaen Willemss als man ende voecht sijns wijfs heeft opgedragen Claes die Wit Lauwereijss die een helft van een rente die Juetken Cornelis dochter, sijn huijsvrou, heddende was op die goeden van Joest van IJsendoren Tielmansz, 6-2-1547

Fol 118v

Op 21-2-1547 soe is vuijt versueck van Anthonis Claes landt deelinge gedreven op die goede ende landt toe behoerende Adriaen Peter Geritss de welcke Anthonis voerss opgewonnen hadde voer zeekere schult. Anthonis begert een vijfte gedeelt in eenen acker lants metter hofstat onbedeelt met gerit Peterss ende sijne broeders ende susteren. Soe sijn te vreden geweest Gerit Peterss, Peter Janss als man ende voecht sijns wijfs, Jan Peters Mandemaker ende Willem Peterss.

Toegevoegd op Fol 119r

Anthonis Claess heeft over gegheeven Janneken Wouters dochter tot behoef Wouter Peterss, hueren vader, alsulcke erfenisse als hij opgewonnen heeft van Adriaen Peter Gheritss, 24-11-1549

Fol 119r

Adriaen die Bie Henrickss heeft gewilcurt schuldich te wesen Willem Dierickss een rente. Mocht Willem overlijden dan gaat de rente naar Engelken zijn natuurlijck kijnt bij Anneke Jacobs.

Fol 119v

Peter Jan Goessens heeft gewilcurt schuldich te wesen Margriet Corstiaen Geritss wedue een rente, 12-4-1547

Fol 119v

Peter Janss Janwer als voecht van de onm kijnderen van Reijmit die Smit ende Heijlken zijne huijsvrou heeft gewilcurt den ambachtsheer schadeloos te houden, 12-4-1547

Fol 120r

Rombert Peterss als voecht van die onm kijnderen heeft gewilcort ende geloeft den schout ende heemraders schadeloos te houden, 12-4-1547

Fol 120r

Jan Claes Janss als voecht van de weeskijnderen van Anthonis Claes sa ende Thonis Jan Heijen hebben over gegeeven Adriaen Adriaenss een hofstat lant etc, 6-11-1547

Fol 120r

Jan Claess voerss ende Thoenken Corst zijn beijde waerburgh tbv Adriaen Adriaenss

Fol 120v

Dierick Adriaenss heeft over gegeeven Philips van Keickenbeeck een hofstat etc, 1-5-1547

Fol 120v

Willem Peter Geritss heeft over gegeeven Wouter Aertss vijftalf honts en eenen halve voet lants, 13-12-15417

Fol 121r

Lambert Diericxss ende Matijs Peterss hebben gerekent ende geackordeert in present Aert Jan Heijmansz, Peter Jacobss ende Wouter Peterss zoe dat Lambert jaerlicx sal heffen 2 karolus gulden van wege heske peters dochter ende Mathijs voerssdie ander 2 gulden, 1-5-1547

Fol 121r

Wouter Aertss heeft gewilcurt schuldich te wesen Willem peter Geritss een rente, 14-12-1546

Toegevoegd: Wouter heeft diverse malen een deel afgelost

Fol 121r

Margriet Corsten wedue heeft gewilcort den ambachtsheer etc schadeloos te houden vanwege de weeskijnderen van Henrick Verheij sa aengaende rentes ende pachten die gelost hebben die erfgenamen van Joest Aert Geldens aen Lijsbet wedue Henrick vande Heij en noch 25 gulden op Adriaen jacop Adriaensz. Dies heeft geloeft Jacop Ariaenss Margriet voerss te wuijten kosteloos en schadeloos, 8-5-1547

Fol 121v

Lijsbet henricx wedue heeft aengenomen van Wolfert Henricksz beijde zijn kijnderen Henrixke ende Lijske, 1547

Fol 121v

Den heemraet heeft rechtelijck gepresen die cleeren van Wolfert Henixsoen saliger te weeten eenen rock ende eenen mantel voer die somme van thiendalve karolus gulden ende noch eenen keetel voer achtien stuijvers, 14-5-1548

Fol 122r

Willem Willemss heeft gewilcurt schuldich te wesen Engel Ghijsberts dochter een rente, 8-5-1547

Fol 122r

Willem Willemss heeft gewilcurt schuldich te wesen Adriaen Ghijsbertss een rente, 8-5-1547

Fol 122v

Dierick Lambertss heeft gewilcurt schuldich te wesen Cornelis Jans dochter een rente, 15-5-1547

Fol 122v

Peter Spiegel Wouterss heeft gewilcort schuldich te wesen Gielis vander Hoeck Henricxss tbv den kijnderen achtergebleven van Wolfert Henricxss, sijne broeder sa, een rente, 8-6-1547

Fol 123r

Henrick Jan Gieliss heeft overgegeeven Roeloff Eelantss een stuck lants, 11-6-1547. [De akte is doorgestreept]

Fol 123r

Henrick Jan Gieliss heeft overgegeeven Roeloff Eelantss een stuck erfss, 11-6-1547

Fol 123v

Adriaen Henrickss Oereman heeft gewilcort schuldich te wesen Jan Zeegerss een rente, 12-6-1547

Fol 123v

Peter Wouterss van Roij heeft gewilcort schuldich te wesen Claes die Wit Lauwerenss een rente, 11-6-1547

Fol 124r

Vranck Wijnen heeft gewilcort schuldich te wesen Adriaen Thomaes wedue een rente, 20-11-1546

Fol 124r

Ariaenken Willem Willemss wedue heeft gewilcort schuldich te wesen Jacob Thoniss tbv de HG een rente, 3-7-1547

Fol 124r

Adriaen Henrick Corstiaenss heeft gewilcurt schuldich te wesen Jacob Thoniss tbv de HG een rente, 10-7-1547

Fol 124v

Peter Diericxss Praser heeft gewilcurt schuldich te wesen Robbrecht Henrickss alias Clerck een rente, 31-7-1547

Fol 125r

Wouter Joostensz Stockman heeft gewilcurt Dierick Adriaens een rente, 15-10-1547

Fol 125r

Joest van IJsendoren Thielmans heeft gewilcort schuldich te wesen Gerit Aerts dochter wedue Cornelis Janss een rente, 19-10-1547

Fol 125v

Andries Willemss heeft gewilcurt schuldich te wesen Machtelt Aerts dochter een rente, 19-10-1547

Fol 125v

Adriaen Peterss Vendix mede als voecht sijns susters weeskijnt ende Anthonis Gieliss hebben over gegeeven Claes Peterss een stuck erfs, 15-10-1547

Fol 126r

Adriaen Peterss Vendix mede als voecht sijns susters weeskijnt ende Anthonis Gieliss gaven over Lambert Lambertss een acker lants, 15-10-1547 [akte is doorgestreept]

Dit staet over int naeste blat int claer

Fol 126v

Peter Spiegel Wouterss heeft gewilcort scguldich te wesen Joest Janss een rente, 11-11-1547

Fol 126v

Rombert Jan Rommen als voecht van Jacob zijn bruers weeskijnderen heeft gewilcurt den ambachtsheer etc schadeloos te houden mbt de weeskijnderen, 12-11-1547

Fol 127r

Jan Claes Janss heeft gewilcurt schuldich te wesen Ghijsbert Geritss in Babilonienbroeck een rente, 12-110-1547

Fol 127r

Adriaen Peterss Vendix mede als voecht sijns susters weeskijnt ende Thonis Gieliss hebben over gegeeven Lambert Lambertss een acker lants, 12-11-1547

Fol 127v

Andries Willemss ende Cristoffel Willems hebben over gegeeven Aert Adriaenss hun aengedeelt in een geseet etc, 26-11-1547

Fol 127v

Peter Janss den Hollander X Claesken Peters dochter heeft over gegeeven Jan Mertenss allen dat hem ende sijne huijsvrouwe is aen bestuereven van Maeske Ansem Gerits wedue, 26-11-1547

Fol 127r b

Andries Willemss ende Cristoffel Willemss, gebroeders, hebben over gegeeven Aert Adriaenssshun aanpaert in een geset etc als hen is aen besturven van Joachim Willemss, hare brueder sa, 26-11-1547

Fol 127r b

Peter Janss den Hollander X Claesken Peterss heeft over gegeeven Jan Mertunss allen dat is aen bestuerven van Maeske Ansem Gerits wedue, 26-11-1547 [akte is doorgetreept]

Dit staet int claer int sevende blat hier nagetelt

Fol 127v b

Jan Claes Henrickss van Noulant mede namens (procuratie tSerhetogenbosch) Henrick Peter ende Ewit, gebroeders, ende Mariken, hen suster, kijnderen welneer Lucas henrickss van Nulant heeft over gegeeven heer Joest Willemss, priester, een rente, 26-11-1547

Fol 127v b

Aert Corneliss heeft geloeft te betalen Ffloris Janss een rente, 4-6-1555

Fol 128r

Cornelis Ghijsbertss gaf over Dierick Lambertss eenen acker lantss, 10-10-1547

Fol 128r

Jan Claes Janss heeft gewilcurt schuldich te wesen Peter Wouterss als altaer meester tbv tersondarie van Sinte Barbara Gilde een rente, 10-12-1547

Fol 128r

Jan Heijmanss heeft gewilcurt schuldich te wesen Peter Wouterss als altaer meester tbv tersondarie van Sinte Barbara Gilde een rente, 11-12-1547

Boven toegevoegd: hier is eene brief van Willem Heijmanss bezeegelt van date den 31-1-1550

Onderaan toegevoegd: hier is eene brief van Willem Heijmanss bezeegelt van date den 31-1-1550

Fol 128v

heeft gewilcort schuldich te wesen Wouter Janss, Geriken Jans dochter ende Mariken Jans dochter, kijnderen van Jan Wouterss, een rente, 11-12-1547

Anno 1548 stilo curij Leodienis

Fol 129r

Anthonis Peter Jacobss heft over gegeeven Jan Henrickss Klerck een stuck erfs etc, 7-1-1548

Fol 129r

Dierick Lambert heeft gewilcurt schuldich te wesen Adriaen Peter Huijbertss een rente, 7-1-1548

Fol 129v

Rekeninge van Aert Henrickss Cuijper als voecht van zijnen weeskijnderen, 27-12-1547

Fol 130r

Dierick Lambertss gaf over Peter Willem Gieliss eenen acker lants, 7-1-1548

Fol 130v

Rom Jan Rommenz heeft geloeft voer allen die weeskijnderen die bestuerven zijn in die goeden van Jan Rommen, sijn vader, ende Heijl Jan Rommen weeu saliger om schout ende heemraders schadeloos te houden, 7-1-1548

Fol 130v

Aert Gerit Aertss heeft gewilcurt schuldich te wesen Claes Janss een rente, 21-1-1548

In de kantlijn: Gerit Ariaenss X Anneken Jans dochter bedanckt voor de goede betalinge, 10-3-1548

Lijnke Claes Jans bedanckt haer goeder betalinge, 1563

Fol 130v

Heer Joest Willemss, priester, gaf over heer Huijbert Ariaenss, priester, een huijs etc, 6-1-1548

Onderaan fol 131 verkoopt Huijbert het huijs weer aan Joest.

Fol 131r

Adriaen Ariaen Willemss heeft gewilcurt schuldich te wesen Willem van Boshuijsen een rente, 26-1-1548

Fol 131v

Michiel Floris huijsvrou wederroept alle testamenten die zij voerleden tijden gemaeckt gheeft. Maeckt nu wederom haer uijterste wille. Genoemd:

Aert Henrickss, soen

Peter Vossen kijnderen

Zeeliken, dochter,

Floris Janss, haer man, 28-1-1548

Fol 132r

Adriaen Dierickss heeft gewilcurt schuldich te weesen Robbert Henrickss een rente, 4-2-1748

Fol 132r

Rom Jan Rommen heeft over gegeeven Eelke Jacop Janss wedue alsulcke voechdie van den weeskijnderen van Jacob Janss, sijnen bruer. Eelke geloeft de kijnderen op te voeden, 4-2-1548

Fol 132v

Willem Geritss gaf over Jan Aertss IJgeren een stuck lants, 4-2-1548

Fol 132v

Peter Jacobss den auden gaf over Henrick Ghijsbertss Peijman een stuck erfs. Henrick heeft verleden dat Peter de voers erfenis mag gebruijcken met een rente van 2 karolus gulden, 12-3-1548

In de kantlijn : Claes Peterss heeft geloeft Peter Jacopss, sijn vader, van dese voers 2 gulden metter hoofsom te ontlasten ende schadeloos te houden

Toegevoegd: Jan Gijsbert Wouterss heeft dese rente gelost aen Ariaenken Peijmans wedue, Philips Roelofss, Lammert Peijmans, ??-4-1615,

Fol 133r

Peter Willem Gieliss gaff over Dierick Lambertss eenen acker lants, 7-1-1548

Fol 133r

Hillegont wedue Aert die Vos heeft over gegeeven Thonis Rommen allen goeden ddie ziuj heeft gehouden tegen heurs mans goet, 18-2-1548

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 133v

Katherijn Gherits wedue, Cornelis Gherits, Adriaen Gheritss, Jan Gheritss, Anthonis Gheritss, Lauwerens Gheritss ende Ghijsbert Adriaenss een acker lants, 4-3-1548

Fol 133v

Katherijn Gherits wedue, Cornelis Gerits, Adriaen Gheritss, Jan Gheritss, Peter Gheritss, Anthonis Gheritss ende Lauwerens Gheritss ende Ghijsbert Adriaenss hebben over gegeeven Peter Gheritss, een stuck erfs, 4-3-1548

Fol 134r

Peter Janss X Claesken Peterss heeft over gegeeven Jan Mertunss allen dat Claeske is aen bestuerven van Ansem Gerits, hare oem, 27-11-1547

Fol 134v

Jan Lucas als gemachtich van Henrick, Peter, Enout, genroederen, mariken, hen suster, kijnderen van wel neer Lucas Henricks van Nulant, procuratie tSertogenbosch, hebben getransporteert Gielis vander Hoeck Henrickss als voecht tbv Henricksken ende Lijsken, kijnderen wel neerWolfert van der Hoeck Henrickss een rente, die Sophia Lucas dochter hadde op die Adriaen Willem Ariaenss goeden, 9-3-1548

Fol 135r

Rekeninge gedaen bij Stoffel Willemss als voecht vanden weeskijnderen van Anneken Lauweris van Roijs dochter geschirt den 3e april 1548

Fol 135v

Adriaen Lambert Meeuss heeft gewilcurt schuldich te wesen Alit Joest Aerts wedue [akte is doorgestreept]

Dit opt wilcor boeck

Fol 136r

Anthonis Thonis Paeijns gaff over Alit wedue Joest Aertss een hofstat en lant etc, 14-4-1548

Fol 136r

Dierick van Oerdt Ariaenss gaff over Thonis Henrick Aertss eenen acker lants, 14-4-1548

Fol 136r

Niclaes weduwe Jan Alaerts die Brauwer heeft gewilcurt schuldich te wesen heer Joest Willemss, priester, een rente, 4-4-1548

In de kantlijn: Willem heer Joesten heeft dese willecor getransporteert Mertijns Willemss ende Dierick Lambertss tbv de HG, 26-11-1558

Fol 136v

Niclaes Jan Alaertss wedue heeft … heer Joest Willemss, priester, die noorden zijde van sijne huijse aff te hangen van onser liever vrouwen vaemer etc, 4-4-1548

Fol 136v

Niclaes weduwe Jan Alaerts die Brauwer heeft over gegeeven heer Joest Willemss, priester, een rente die sij heffende was op die goeden van Aert van Os, 4-4-1548

Fol 137r

Peter Dierickss Praeser heeft gewilcort schuldich te wesen Engel Geldens wedue een rente, 24-4-1548

In de kantlijn: dese willecor hebben Gielis Wouterss Luer ende Cornelis Peterss als erfgenamen van heer Jan Wouterss Luer overgedragen Willem Wouterss, 9-12-1555

Fol 137r

Lauwerens Matheeus heeft over gegeeven Jan Aertss Paeijn die helft van een geseet etc, 24-4-1548

Fol 137v

Lauwerens Matheeus heeft over gegeeven Jan Aertss Paeijn eenen halve acker, 24-4-1548

Betaelt wordt via een willecor

Fol 138r

Aert Henrickss Oereman heeft over gegeeven Jacob Willem Janss een rente, 29-4-1548

Rekeninge gedaen bij Peter Janss Janwer als voecht den kijnderen van Remit die Smit ende Heijlken sijn huijsvrou sa, 1-5-1548

Fol 139r

Aert Michielss Luer als voecht vanden weeskijnderen van Michiel Janss Luer heeft geloeft den ambachtsheer etc kosteloos te houden mbt de voerss kijnderen, 3-5-1548

Fol 139r

Goeijaert Dierixss Praeser heeft gewilcort schuldich te wesen Adriaen hjenrick Jans wedue een rente, 10-5-1548

Fol 139v

Beatris Ariaen Willemss wedue heeft gewilcurt schuldich te wesen Peter Ariaenss van Oordt een rente, 12-5-1548

Fol 139v

Ffrans Corstiaenss gaff over Wouter Lauweriss een mud erf rogs vuijt drie mud erf rogs die hij heffende was op de erfenis van Wouter vorss, 13-5-1548

Fol 139v

Jan Wouterss gaf over Wouter Lauweriss, zijnen vaeder, een eijndt lants, 13-5-1548

Fol 140r

Aert Michielss als voecht van zijn broeders susteren als weeskijnderen van Michiel Janss Luer, sijne dader sa, heeft overgegeeven Dinghen die weduwe van Michiel janss, der kijnderen moeder, alsulcke voechdije vande voerss kijnderen etc, 13-5-1548

Dinghen heeft haer kijnderen bij Michiel aengenomen, 13-5-1548

Fol 140r

Ghertruijt weduwe Jan van Roij heeft gemaeckt haer testament.

Genoemd:

Michiel de Roij en Ghijsbert Henrick Zeegerss krijgen 20 karolus gulden voor hun trouwe dienst. De rest wordt kijnt voor kijnt gedeelt, 12-5-1548

Fol 140v

Adriaen Michielss heeft gekent dat hij afgeleet is van eenen erfgulden van Anthonis Claess dat Aert zijnen bruer ende Joest sijn suster mede in gericht waren waer voer hij geloeft afstant te doen van twee erfguldens die Aert ende Joestke behouden kunnen, 26-5-1548

Fol 140v

Beatris Cornelis Henricks wedue heeft gewilcort Claes die Wit Lauweriss een rente, 26-3-1548

Toegevoegd: Anthonis Claess die Wit heeft desen willecor opgedragen Luijcas Heijnrixss, 6-10-1549

Fol 141 bestaat niet

Fol 142r

Aert Peterss van os heeft gewilcort schuldich te wesen Berterem Claess een half mud rogs, 31-5-1548

Fol 142v

Dierick Lambertss heeft gewilcort schuldich te wesen Mertijn Janss een rente, 10-6-1548

Margriet weduwe Claes Janss gaf over Peter Janss eenen acker, 10-6-1548

Fol 143r

Jan Dierick Eelijass heeft gewilcort schuldich te weesen Aenken Diericks weeu, zijn moeder, een rente, 28-6-1548

In de kantlijn: van de hooftsom betaelt door Henrick Willemss en door Jan Goeijaertss

Fol 143r

Schout en heemraders doen condt hoe die richter de heemraet heeft gemaent mbt tot het schauwen van een dijk die Reijmit die Smits erfgenamen schuldich waren te maken aengesien de erfgenamen daer een stuckske lants met de vervallen huijsken hebben liggen, etc etc etc, 15-6-1548

Los vel bij fol 143

Wilt jij Jennekens brief setten

Dierck Lambertss ende Wouter Peterss

Fol 145r

Joest Willemss vander Duijn heeft gewilcort schuldich te wesen Joncvrou Hadewich wed Adaems van der Duijn een rente, 14-7-1548

Fol 145v

Ghijsbert Peterss heeft overgegeeven Joest Willemss vander Duijn, sijne swager een rente, 14-7-1548

Fol 145v

Inventaris vanden goeden den weeskijnderen van Michiel Janss Luer

De weeskijnderen zijn bedeelt op

De weeskijnderen met de voorkijnderen zijn bedeelt op

Genoemt Aert broer van de weeskijnderen, Dinghen die moeder,

Fol 146v

Rekeningen gedaen van twee jaeren bij Gielis vander Hoeck Henrickss als voecht vande weeskijnderen van Wolfert, zijnen broeder, op 8-7-1548, beginnende van den 19de januari anno 46.

Anneken ende Jenneke sijn suster gegeven van lanthuer

Katherijn sijn suster

Lijsbet Henricks wedue huere moeder

Fol 150r

Die weduwe van Michiel Janss Luer mede als voecht van den weeskijnderen bij Michiel, Cornelis Corneliss X Joest Michiels dochter, Aert Michiels ende Adriaen Michielss hebben malcanderen overgegeeven die eene tegen den anderen wettwlick vertheegen van allen erfgoeden dat hem toegecomen is van Michiel Janss voerss zoals hier after in tweede en derde blat (fol 151v) hare delinge gescreven staen. 1-9-1548

Fol 150r

Joest Aertss als voecht den weeskijnderen van Willem Aertss ende Joest Willemss hebben verwilcort Jan Ariaenss een rente, 2-9-1548

Fol 150v

Bartholomeeus Lambertss als voecht den weeskijnderen van Wouter Meeuss heeft verwilcort den ambachtsheer etc schadeloos te houden mbt de voechdije en heeft Vatholomeeus overgegeeven Angenis weduwe Wouter meeus, de kijnder moeder, de voechdije van de kijnder etc, 12-8-1548

Fol 150v

Wouter Evertss als voecht vanden weeskijnderen van Adriaen Henrickss die Cort heeft gewilcort den ambachtsheer etc schadeloos te houden mbt de voechdije, 1-8-1548

Fol 151r

Wouter Evertss als voecht heeft overgegeeven de voechdije vanden weeskijnderen van Adriaen Henrickss die Cort aen Lijsbet Gijsbertss dochter, die moeder vande kijnder. Lijsbet geloeft den schout etc ende Wouter schadeloos te houden, Lijsbet neemt haer kijnderen aan, 1-8-1548

Fol 151v

Scheijdinge ende delinge tusschen die weduwe van Michiel Janss Luer ende alle zijnen kijnderen, 14-7-1548

Inden ijersten is Dingen die weduwe bedeelt op

Die gemeijn kijnderen vant voer bed ende vant na bed

Fol 152

Volgt deling tussen de voer en nakijnderen

Fol 152v

Aert Michielss ende Adriaen Michielss, gebroederen, hebben over gegeeven Cornelis Corneliss, huere swager, huere aengedeelt in een rente heffende op Aert die Vos Rommen ende Rom Peterss, 16-9-1548

Fol 153r

Cornelis Ghijsbertss heeft gewilcort schuldich te wesen heer Joest Willemsoen, priester, een rente, 1-10-1548

Fol 153r

Gielis vander Hoef Henrickss heeft over gegeeven Aert Janss van Haemt een heemraetsbrief sprekende van ontrent een hont lants dat wel meer toebehorende plach Reijmit die Smits erfgenamen. Het lant is Gielis toegecomen vuijtwijsinge de vonnisbrieff, 18-7-1548.

Aert Janss heeft weder getranspporteert Dierick Janss, 18-1-1550

Fol 153v

Dierick Lambertss heeft gewilcort schuldich te wesen Adriaen Thomas weduwe een rente, 7-10-1548

In de kantlijn: Vanden helft van desen brieff heeft Lambert Dierickss die HGmeesters eenen nieuwe brieff afgedaen, 25-1-1603

Fol 153v

Peter Wouterss van Roij heeft gewilcort schuldich te wesen Claes Janss een rente, 13-10-1548

Fol 154r

Katherijn Goeijaert Lambert weduwe heeft aengenomen van den heer die voechdije vande weeskijnderen achtergebeleven van Andries Ruel Dries sa etc, 6-11-1548

Fol 154r

Gherit Mertinss gaff over Adriaen Dierixss zijne aenpaert in een stuck erfss etc, 11-11-1548

Fol 154v

Adriaen Dierixss gaff over Peter Dierixss zijne aenpaert in een stuck erfs etc, 11-11-1548

Fol 154v

Jan Wiollemz de jonge mede als gemachtich van Adriaen Willemss, zijne broeder, heeft over gegeeven Anthonis Janss aliaas Quenseler heurder beijder aenpaert in een rentebrief heffende op die erfenisse van Jan Wouterss, 11-11-1548

Fol 155r

Jan Corst Willemsz heeft gewilcort schuldich te wesen Lijsbet Henrick Clercks dochter een rente, 18-11-1548

Fol 155r

Jan Adriaen Robertss, Lauwerens Ariaenss, Willem Ariaenss van Heel X Katherijn, Jenneken Ariaenss hebben over gegeeven Robert Peters allen alsulcke besterff ende aengedeelte als hem aenbestuerven is van Aert die Vos Robertss, haren oom, in een stuck erfs etc, 18-11-1548

Fol 155v

Adriaen Henrixss, Jan Claess ende Adriaen Jacob Roelofss hebben over gegeeven elck hen aenpaert in een stuck erfs, 25-11-1548 [akte is doorgestreept]

Dit staet int anderde blat over

Fol 156r

Andries Henrick Oeremans heeft gewilcort schuldich te wesen Claes die Wit Lauweriss een rente, 10-11-1548

Toegevoegd: desen willecor heeft Laurens Claess over gegheeven martijn Willemss opten 20ste mei 1554

Los vel bij fol 156

Ghijsbert Cornelis heeft over ghegeeven Jan Adriaen Heijmanss 33 karolus gulden ende eenen vierde deel vande … … die hij hadde op Lammert Henrickxz

Fol 156v

Adriaen Jacob Roelofss, Adriaen Henrickss van Hove ende Jan Claes Janss hebben over gegeeven Ffrans Corstiaenss een ijegelich zijne aenpaert in die helft van een stuck erfs etc en eenen mergen lant, 25-11-1548

Fol 157r

Scheijdinge ende deelinge tussen Lauwerens matheeuss ter eenre zijde ende Jan Aertss Paeijn ter andere sijden, 26-11-1548

Beijden worden bedeelt op diverse rentes

Fol 157v

Adriaen Wouterss heeft gewilcort schuldich te wesen ende geloeft schadeloos te houden Adriaen peterss mbt diverse penningen ende pachten, 23-12-1548

Fol 158r

Adriaen Peterss van Goerl gaff over Adriaen Wouterss een stuck erfs, 22-12-1548

Fol 158r

Heijman Robbertss gaff over Anthonis Janss die Wolff zijne aengedeelt in een stuck erfs etc, 21-1-1549

Fol 158v

Robert janss, Jorden Janss, Joest Janss, Peter Janss, Thonis Aertss, jan Aertss met zijne suster, jan Gieliss ende zijne suster, Cornelis Peterss X Ghertruijt, jan Aertss Paeijnenburch X Barbara, Alit weduwe van Jacob Janss mede als voecht van hare weeskijnderen bij Jacob Janss hebben over gegeeven Lambert Henrixss een ijegelick zijne aenpaert in eenen acker lants, 19-1-1549

Fol 159r

Adriaen Jacob Ariaensz heeft gewilcort schuldich te wesen Adriaenken Willem Willemsz weduwe een rente, 19-1-1549

Fol 159r

Gherit van Haut Lauweriss heeft ons gethoent eenen heemraets brieff inhoudende dat Gherit Lauwereijss X Jenneken malcanderen verlijftocht hadde. Gherit geloeft den ambachtsheer etc kosteloos te houden, 19-1-1549

Fol 159v

Jan Willemss leijten heeft verleden eenen waterbrieff Lambert Thoniss vanden Bosch op een pleijt die Ghijsbert sijnen soen heeft ende geloeft te betalen 80 karolus guldens, 19-1-1549

In de kantlijn: desen waterbrieff heeft Aert Jan Heijmansz bezeegelt omdat Gielis Henrixsz, schout, onwillig was te bezeegelen

Fol 159v

Joest van Ammerzoijen heeft gewilcort schuldich te wesen Katherijn vander Hoeck Henrixdochter een rente, 25-1-1549

Fol 160r

Dierick Adriaenss van Oordt gaff over Korstiaen Dierixss eenen acker lants, 4-2-1549

Fol 160v

Peter van Roij heeft gewilcort ende geloeft op alle zijne goeden ende stelt die goeden ten waerburch dat hij Andries Korstiaenss sal vrijen etc, 4-2-1549

Fol 160v

Claes Peter Jacobss heeft gewilcort Anthonis Gieliss ende Adriaen Peterss Vendix mede als voecht tbv sijns susters weeskijnderen een rente, 16-2-1549

Fol 161r

Ghijsbert Jan Ghijsbertss gaff over Wouter Peterss 1/6 deel in een stuck erfs etc, 16-2-1549

In de kantlijn: Wouter Peterss heeft dit deel over gegeeven Cornelis Wouterss weduwe, 23-6-1549

Fol 161

Wouter Peterss heeft gewilcort schuldich te wesen Ghijsbert Janss een rente, 16-2-1549

Los vel bij fol 161

Jqan Gielijss X Metken Jans, Lambert Rombouts X Anneken Jans dragen over Mertijn Willem elck haer aengedeelt in die hoftsom staende op die goeden van Stoffel Willemss erfg

Los vel bij fol 161

Ontfangen van Mertijn Willemss elftalven gulden twee blancken ende dit van een helft van eenen gehelen stock ij … Jan van Roijs hove vande coop vande gheseet op Sprang [rest van de akte weggeknipt]

Fol 161v

Gielis vander Hoeck Henrickss, onse richter, als gemachtich van Jacob vander Duijn, ambachtsheer, gaff over Gheraert Henrixss 1/3 deel van erf goeden als de ambachtsheer toecomende ende verschenen was van Broecken van eenen mederslach als Ghelden Henrixss, broeder van Gheraert, geppetereert ende geseijt hadde aen eenen genaemt Dierick Peterss sa gedachte voert. Soe heeft Gielis als gemachtich verwilcort Gheraert van dit 1/3 deel schadeloos te houden, 16-2-1549

Fol 161v

Jacop Wouterss draecht over eene brieff Jenneken Jan van Gierls huijsfrou [doorgestreept]

Fol 162r

Jacop Wouterss heeft opgedragen Jenneken Jan van Gierls huijsfrou eenen rente, 2-3-1549

Fol 162r

Philips van Krieckenbeeck heeft over gegeeven Aert Peter Jacobss een stuck erfs etc, 2-3-+1549

Fol 162v

Katherijn Claes Jans dochter ende Claes Janss, huere vader, hebben over gegeeven Alit Joest Aertss weduwe een hoftsat etc, 3-3-1549

Fol 162v

Claes Peterss heeft gewilcurt schuldich te wesen Berteren Claess een half mud rogs, 1-5-1549

Fol 163r

Mertin Willemsz gaf over Peter Wouterss een 1/6 deel in die helft in een stuck erfs etc, 1-5-1549

Fol 163r

Noch heeft Peter Willem Willemsz over gegeeven Peter Wouterss in manieren als boven, 1-5-1549

Fol 163r

Jan Aertss bedanckt hem goeder betalinge ende kent gelost te zijn van rente ende pacht op die goeden van Ariaen Gheritss

Fol 163v

Dierick Corstiaenss ende Huijbert Willemss van Weeteringe hebben over gegeeven Ghelden Heenrickss een eijnde lants, 5-5-1549

Fol 163v

Jan Gheeritss gaff over Mertijn Willemss tbv de weeskijnderen van Ariaen Willemss eenen acker lants, 10-5-1549

Fol 164r

Corstiaen Henrixss gaff over Wouter Lauweriss eenen acker lants, 11-5-1549

Fol 164v

Herman Adriaenss X Ariaenken Peters dochter heeft hem goede betalinge bedanckt van Willem Eeritss van eenen wilcor, 11-5-1549

Fol 164v

Aert Luer Henrickss heeft gewilcort Adriaen Lamberts een rente, 11-5-1549

Toegevoegd: Adriaen Lambertss heeft dese rente opgedragen Dierick Adriaenss van oordt, 14-1-1553

Fol 165r

Aert Luer Henrickss heeft gewilcort schuldich te wesen Dierick van Oerdt Ariaenss tbv Stijnke Lamberts dochter een rente, 11-5-1549

In de kantlijn: Adriaen Lambertss als voecht van Stijnke Lamberts dochter heeft dese rente opgedragen Dierick Ariaenss van Oerdt, 20-12-1555

Fol 165r

Jacob Gheritss heeft gewilcort schuldich te wesen Joest Jan Goeijaertss een rente, 12-5-1549

Fol 165v

Rekeninge gepasseert bij Mertin Willemss als voecht vanden weeskijnderen van Adriaen Willemss, 12-5-1549

Fol 166r

Jan Joest Stockmansz X Peterken, Adriaen Thoniss, Lambert Thoniss ende Mariken Thonis dochter hebben over gegeeven Jacob Gherit Aertss elck huere aengedeelte in een stuck erfs etc, 12-5-1549

Fol 166r

Jacob Gheritss gaff over Gherit Stevenss dit voerss erfenisse ende huijsinge in manieren als boven, 12-5-1549

Fol 166r

Gherit Henrixss gaff over Lambert Thonis eenen acker lants met half die huijsinge etc

Fol 166v

Peter Spiegel Wouterss heeft over gegeeven Anneken weduwe Adriaen Willemss 54 schilden etc, 18-5-1549

Fol 166v

Jan Wouterss gaff over Adriaen Aertss een geset etc, Wouter Lauwereijs wert waerburch, 16-2-1549

Fol 167r

Jan Peterss heeft over gegeeven Peter Jacobs dochter die voechdie van Claes Peter Voegels, zijn bruer, drie kijnder. Aert Luer Henrixss is burch. 13-5-1549

Fol 167r

Gielis Janss heeft opgedragen Jacob Thonis ende Adriaen die Bie Henrickss als HG meesters ende heeft gemaeckt sijnen uiterste wille dat de 50 gulden mette pacht die hij heffende is op Joest Tielmansz na sijnder doot ende Joest sijnder huijsvrouwen door naar de HG gaan, 12-4-1549

Fol 167r

Noch zoe heeft Gielis Janss voerss over gegeeven der kercke van Sprang na sijnder doot op voorwaerden als boven de 50 gulden die hij heeft op Dierick, 12-4-1549 [akte doorgestreept]

Dir staet over in tander blat

Fol 168r

Claes die Wit Lauwereijss heeft gemaeckt tot sijnder uijterste wille den HG een rente met een hooftsomme van 16 gulden die hij heffende is op die goeden van Marij Willem Dries weduwe en noch eenen rente met een hooftsomme van 16 gulden die hij heffende is op die goeden van Aert Ariaen Henrixss. De HG moet elk jaer op sinte Barbara dach de armen spijnen met wit broot voer die sielen van Claes ende IJKen sijn huijsvrou, 1-5-1549

Fol 168v

Gielis Janss heeft gemaeckt mits desen der kercken van Sprang na sijnder doot alsulcken 50 gulden die die voers kercke van hem onder heeft daer die kerck hem 3 gulden jaerlix af geldende is met voorwaerden dat de kerck hem ende sijnen ouders jaer getijden te houden, 12-4-1549

Fol 168v

Jan Janss Keijser als voecht van Peter sijns bruers weeskijnderen, Adriaen Peterss van Goerl ende Adriaen Wouterss hebben verwilcort den ambachtsheer schadeloos te houden van de voerss voechdije [akte is doorgestreept]

Fol 168v

Adriaen Peterss van Goerl ende Adriaen Wouterss hebben verwilcort voer die weeskijnderen van Peter die Keijser sa de ambachtsheer etc [schadeloos te houden] Jan Janss Keijser als bvoecht ende Jan mathijss hebben geloeft Adriaen Peterss ende Adriaen Wouterss te quijten ende van alle moeijtenisse te ontlasten, 29-6-1549

Fol 169r

Jan Jan Maess weduwe, Adriaen Janss ende Barber Jans dochter hebben over gegheeven Jacob Gheritss die helft in een stuck ackerlants, genaemt “dat geloijckt”, 6-7-1549

Fol 169r

Mertin Willemss heeft gewillecurt schuldich te wesen Claes die Wit Lauweriss een rente, 7-7-1549

Fol 169v

Lambert Henrixss heeft gewillecort schuldich te wesen Peter Wouterss een rente, 5-7-1549

Fol 169v

Willem Peterss heeft gewillecort schuldich te wesen Jan Jan Eelkenss een rente, 20-6-1549

 In de kantlijn: Jan Jan Eelkens heeft de rente overgedragen Jan Willemss, 8-12-1549

Jan Willemss heeft getransporteert Mariken Jan Willemss, sijne dochter, dese rente, 8-9-1550

Fol 170r

Neesken Wijnen dochter mede als voechtvan hueren weeskijnderen bij Wouter Meeus sa gaf over Jan Ariaen Robbertss een stuck erfs ende geseet etc, 4-8-1549

Fol 170v

Jan Henrickss Klerck heeft over gegheeven Thonis Janss Stammen een stuck erfss etc, 24-8-1549

Fol 170v

Huijbert Willem Verweetering X Willemke Jans dochter gaf over Peter Henrickss die helft in een eijnd lants, 16-9-1549

Fol 171r

Corstiaen Willemss heeft gewilcort den ambachtsheer etc schadeloos te houden mbt de drie weeskijnderen achter gebleven na doode van Lijsbet Henrick Loefs dochter, sijne huijsvrouwe. Dierck Lambertss, Peter Spiegel Wouterss ende Joest van IJsendoren Thielmanss zijn buergen, 18-9-1549 [akte is doorgestreept]

Fol 171r

Corstiaen Willemss heeft gewilcort den ambachtsheer etc schadeloos te houden mbt de drie weeskijnderen achter gebleven na doode van Lijsbet Henrick Loefs dochter, de voerss kijnder moeder. Peter Spiegel Wouterss, Dierck Lambertss, ende Joest van IJsendoren Thielmanss zijn buergen, 18-9-1549

Fol 171v

Cornelis Corneliss mede als gemachtich van Aert Michielss ende Adriaen Michielss gaff over Henrick Janss van Ammerzoijen die jonge een hofstat etc. henrick help geleden 1/3 vat rogs dat staet opt geseet daer Michiel Janss Luer inden lesten dagen sijns leven gewoent heeft. 2-10-1549

Fol 172r

Matheus Aertss Vos gaff over Willem Janss de helft van een geseet etc, 12-10-1549

Fol 172v

Thonis Goeijaertss de aude heeft gewilcort schuldich te wesen Jan Claes tbv IJken Jansdochter een rente, 27-10-1549

Fol 172v

Adriaen Peterss Vendix mede als voecht van sijne weeskijnderen bij Grietken Jans dochter sa ende Thonis Gieliss hebben over gegheeven Thonis Willemss een stuck erfs etc, 9-11-1549

Fol 173r

Adriaen Peterss Vendix mede als voecht van sijne weeskijnderen bij Grietken Jans dochter sa ende die weeskijnderen van mariken, sijs suster sa, ende Anthonis Gieliss hebben over gegheeven Erken Wouter Ghijsbertss weduwe een stuck erfs etc, 9-11-1549

Fol 173r

Erken Wouter Ghijsbertss weduwe heeft geloeft Adriaen Peterss Vendix ende Anthonis Gieliss een rente, 9-11-1549

Fol 173v

Henrick Janss heeft over gegheeven Wijnant Wijnantss 52 roijen lants, 10-11-1549

Fol 173v

Henrick Janss heeft over gegheeven Jan Goeijaertss zijn aengedeelt in een acker lants, 10-11-1549

Fol 174r

Peter Jan Gieliss heeft gewilcort schuldich te wesen Joest Janss een rente, 22-10-1549

Fol 174r

Andries Henrickss heeft gewilcort schuldich te wesen Dierick Adriaenss een rente, 9-10-1549

Fol 174v

Lambert Henrixss heeft gewilcort schuldich te sijn Alit meester Jans weduwe een rente, 23-11-1549

Fol 174v

Anthonis Claess heeft over gegheeven Janneken Wouters dochter tot behoef hueren vader een stuck erfs als hij dat opgewonnen [akte niet afgemaakt]

Fol 175r

Anthonis Claess heeft over gegheeven Janneken Wouters dochter tot behoef Wouter die Wit Peterss,hueren vader, 1/5 deel in een acker metter hofstat als hij opgewonnen heeft voer sekere renten ende schult dat hem schuldich was Adriaen Peter Gheritss, 24-11-1549

Fol 175r

Thonis die man Eerke Jan Meliss dochter bedanckt hem goeder betalingen van Corstiaen Henrixss, 5-12-1549

Fol 175v

Adriaen Thoniss Vendix gaff over Adriaen die Bie Henrixss twee ackeren lants, 7-12-1549

Fol 175v

Gherit henrixss gaff over Adriaen Thoniss een acker lants, 7-12-1549

Fol 176r

Op 14-4-1549 sijn voer ons comen Jan Zeegerss, Cristoffel Aertss ende Jan Ariaenss ende noch op date sbrieffs hieronder gescreven sijn meede voer ons gecomen Jan Willemss X Erken, Thonis Janss X Erken Jan Meliss dochter, Wouterken Jan Meliss dochter, Adriaen Jan Meliss ende Cristoffel Aertss als voecht ende toesiender van Peter Jan Meliss ende hebben over gegheeven Willem Heijmanss een ijegelick sijne aengedeelt in een hofstat etc, 7-12-1549

Fol 176r

Cristoffel aertss heeft gewilcurt voer die onm kijnderen van Jan meliss den ambachtsheer etc schadeloos te houden aengaende de voechdije, 7-12-1549

Fol 176v

Adriaen Ariaen Willemss heeft gewilcort Willem van Boshuijsen een rente, 11-12-1549

Toegevoegd: Lauris Wouterss heeft gelost aende erfgenamen van joncker Huijgo van Berckel die helft van die hooftzomme aen handen van Joist Aelbrecht van Dachverlies als procuratie hebbende van de schepen van Sint Uden Roeij 16-3-1604 [toevoeging staat er twee keer]

Fol 177r

Adriaen Ariaen Willemss gaff over Jan Ariaen Willemss, sijnen bruer, een hofstat etc, 11-12-1549

Fol 177r

Anthonis Peter Jacobss gaf over Jacob Peterss sijn aengedeelt in een huijsinge ende erfenisse dat hem aenbestuerven is van Peter Jacobss, sijnen vader, 11-12-1549

Fol 177v

Dierick Lambertss heeft gewilcort schuldich te wesen Gherit Aertss een rente, 8-12-1549

Fol 177v

Ghijsbert Ariaenss heeft gewilcurt schuldich te wesen Claes Janss een rente, 6-1-1550

Fol 178r

Jan Peterss, Aert Luer Henrixss als voechden van die weeskijnderen van Claes Peterss ende Peterken die weduwe van Claes hebben over gegheeven Cornelis Janss een stuck erfs, 6-1-1550

Fol 178v

Aert Peterss van Os heeft gewilcurt schuldich te wesen Wouter Claess 8 vaten rogs pacht, 27-1-1550

Fol 178v

Jochum Corneliss gaf over Mertin Corneliss sijne aengedeelte in een huijsinge ende erfenisse als hem aen bestuerven is van Cornelis Wouterss, sijnen vader, 26-1-1550

Fol 179r

Mertin Corneliss heeft overgegheeven Jochum Corneliss 40 keijsers gulden die hij heffende was in Sprang, 28-1-1550

Fol 179r

Maertin Corneliss heeft over gegheeven Ermken, sijn moeder allen sijne goeden binnen Sprang, 28-1-1550

Fol 179r

Iken Gherit Aerts weeu heeft gewilcurt schuldich te wesen IJken Jans een rente, 15-2-1550

Fol 179v

Jan Janss de Bruijn gaf over Henrick Janss, sijnen soen, die een helft van een stuck erfs etc, 17-2-1550

Fol 180r

Beatris Adriaen Willemsz weduwe ende Jaeske, huer dochter hebben gewilcort Adriaen Henrick Jans wedue een rente, 22-2-1550

Fol 180v

Cristoffel Aertss als voecht van Eerken, Wouterken, Ariaen ende Peterken Jan Meliss, sijn swagers weeskijnderen heeft over gegheeven Matheeus Aertss die Vos een stuck erfs etc,, 23-2-1550

Fol 180v

Willem Aertss heeft over gegheeven Dierick, sijnen swager een 1/5 gedeelt als hem toe quam in een stuck erfs etc, 23-2-1550

Fol 181r

Matheeus Aertss die Vos heeft over gegheeven Willem Janss die Bont die een helft van een stuck erfs etc, 23-2-1550

Fol 181r

Aenken die weduwe van Goeijaert Wouter Maes ende Lenaert Goeijaertss mede als voecht van Wouter sijns bruers twee weeskijnderen, Jan Goeijaertss, Henrick Jacobss X Suffia Goeijaerts dochter ende Margriet Goeijaerts dochter hebben over gegheeven Aert Gherit Aertss een stuck erfs etc, 23-2-1550

Fol 181v

Lenaert Goeijaertss heeft verwilcort den ambachtsheer etc schadeloos te houden mbt voechdije vanden weeskijnderen van sijn buer Wouter, 23-2-1550

Fol 182r

Corstiaen Zijmonss heeft over gegheeven Cornelis Gheritss allen alsulcke versterf datv hem sijn aen bestuerven van sijnder moeder sa, 1-2-1550

Fol 182r

Roelof Eelantss heeft gewilcurt schuldich te wesen Dinghen Ariaens dochter een rente, 16-3-1550

Fol182v

Adriaen Henricxss Oereman heeft gewilcort schuldich te wesen Adriaen die Bie Henrixss tbv de HG een rente, 23-3-1550

In de kantlijn: Wouter Joosten heeft dese brief gelost aen handen van Marten Willemss ende Dierick Lambertss als HG meesters, 1-2-1568

Fol 182v

Adriaen Henrick Corstiaenss heeft gewilcurt schuldich te wesen Adriaen die Bie Henrixss tbv de HG een rente, 23-3-1550

Fol 183r

Gielis vander Hoeck Heijnrixss, schout, heeft over gegheeven Mariken Peter Jacobss weduwe een half huijs daer die Mariken nu ter tijt woende is, 4-2-1550 [akte doorgestreept]

Dit staet int claer aen die andere sijde van dese blat

Betaelt wordt via een wilcor. Int wilcor boeck op 52ste blat

Fol 183v

Gielis vander Hoeck Heijnrixss, schout, heeft over gegheeven Mariken Peter Jacobss weduwe een half huijs daer sijnu ter tijt woende is, 4-2-1550

Fol 184r

Dierick Lambertss heeft gewilcort schuldich te wesen Cornelia Jans dochter een rente, 26-4-1550

Fol 184r

Adriaen van Goerl Peterss ende IJken sijn vrou hebben den eene dan andere verwilcort, over gegheeven, verlijftocht soe wie van hun beijden in langst levenden lijve wesen sal dat die sal behouden ende gebruijcken dat stuck hoijlants dat sij liggende hebben tot Cappel inden ambacht vander Zijdewijn etc. Na hun doot soe sullen desen voers goedenwederom erven ende besterven aen beijder heurder erfgenamen, 6-3-1550

Fol 184v

[begin ontbreekt]

Zoe maecken ende willen Adriaen Peterss ende IJken sijn vrou voerss dat alle heure goeden die sij achter sullen laten na huerder doot na amenant eens kijnts gedeelt dat aenbesteden mocht Peterken huerder beider dochter met Mertin Corneliss hueren getrouwde man en na Peterkens doot erven op haer kijnder. Mertin Corneliss krijgt niets. 6-3-1550

Fol 185r

Dierick Janss die Praser als voecht van Sijmon Janss sijns swagers weeskijnderen heeft geloeft den ambachtsheer etc schadeloos te houden, 12-5-1550

Fol 185r

Scheijdinge ende delinge van de erfgenamen van margriet Cortiaenss weduwe, 26-4-1550

Inden ijersten sijn Michiel Gheldens ende Jan Adriaenss tesamen bedeelt op

Aert Gheldens met Anthonis, sijn bruer, sijn bedeelt

Joest Heijmans is bedeelt

Jan Willemss is bedeelt

Lijsbeth Gheldens dochter is bedeelt

Fol 186r

Cornelis Meliss gaf over Peter Wouterss van Roij eenen acker lants, 14-5-1550

Fol 186r

Jan Aertss IJgeren heeft gewilcurt schuldich te wesen Adriaen Lauweriss tbv Joest lambrechtss een rente, 24-5-1550

Fol 186v

Gielis Janss heeft over gegheeven Dierick Janss die een helft van een stuck erfs etc, 26-5-1550

Fol 186v

Op 26-5-1550sijn comen die erfgenamen van Cornelis Henrick Sijmonsz ende beatris die weduwe ende hebben aengebrocht dat zij gescheijden hebben.

Inden ijrsten is Beatris Cornelis Henrix weduwe bedeelt

Adriaen Corneliss die oude ende Gielis, sijn swager ende Thoenken Cornelis dochter sijn bedeelt

Adriaen Corneliss die jonge ende Jenneken Cornelis dochter ende Jan Corneliss sijn bedeelt

Na doot van beatris blijven haer goederen aen die westzijde van het geseet, de oosyzijde krijgt 5 pond

Fol 187v

Jacob Gheritss heeft gewilcort schuldich te weesen Claes die Wit Lauweriss en rente, 8-6-1550

In de kantlijn: Joest Corneliss heeft die helft van deze rente overgedragen Peter Gheritss Oereman, 16-12-1550

Fol 187v

Joest Janss Bellaert X Lijnke Jans dochter gaf over Jacob Gheritss sijn aengedeelt in een stuck erfs, 8-6-1550

Fol 188r

Anthonis Ariaenss als voecht vanden weeskijnt achter gebleven van Adriaen Ariaenss heeft over gegheeven die voechdije vanden voerss weeskijnt Anneken die weduwe van Adriaen Ariaenss voerss. Anneken neemt het kijnt aen, 22-6-1550

Fol 188r

Gherit van Hout Lauweriss heeft over gegheeven Cristoffel Willemss een hofstat ende geseet etc. Ffloris Janss is waerburch, 11-2-1550

Fol 188v

Heijlwich weduwe Claes Gheritss heeft tot haer uijterste wille gemaeckt dat Jan Gheldens sal hebben ende gebruijcken na haeerfer doot alsulcke goeden als hem aen comen mochten na huerder doot. Na sijnder doot zijn de goeden voor Jan zijn kijnder, 2-7-1550

Fol 188v

Peter Janss Snijder heeft gewilcort schuldich te wesen Ffloris Janss tot behoef Sinte BARbara Altaer een rente, 13-7-1550

Fol 189r

Cornelis die Leeu Gheritss heeft gewilcort schuldich te wesen Zuusanna Melis dochter een rente, 25-7-1550

Fol 189r

Jan Willem Willemss heeft gewilcort schuldich te wesen Dinghen Gherits dochter een rente, 4-8-1550

In de kantlijn: Dinghen Gherits dochter dese rente over gedragen Willem Toniss, 18-9-1552

Willem Robertss heeft de rente over gedragen Lijsbet Adriaen Lauriss dochter, 14-11-1552

Dierick Matheeuss X Lijsbet Ariaens dochter heeft de rente over gedragen Dingen Ariaens dochter, 5-10-1555

Fol 189v

Peter Jacobss de oude gaf over Joris Wouterss een eijnde lants. Joris gaf dezelfde dach dit lants over Thonis Ghheritss die Leeu, 31-8-1550

Fol 189v

Peter Wouterss Spiegel heeft gewilcurt voer dat weeskijnt van Loeff van Schutwijck den ambachtsheer etc schadeloos te houden. Dies geloven Gherit Brants meester Jacob ende Willem Robbertss metten gerechte voecht den selven Peter Wouterss weederom te quijten, 2-9-1550

Fol 190r

Joest Heijmans heeft gewilcort schuldich te wesen Jan Willemss een rente, 12-10-1550

Fol 190r

De jonge Jan Claes Janss heeft over gegheeven Jan Claes Janss, sijnen broeder, allen sijne haeff ende erve dat hem aen bestuerven is van Gielis Janss, 21-6-1550

Fol 190r

Mariken Corsten weduwe heeft wederroepen alle testamenten en alle hueren die Adriaen Jacobss met Adriaen Lambertss teghen haer gedaen hebben. Zij beghert dat alle huere kijnderen na huerder doot gelijck in huerder goeden gelijck en even diep deelen. Het huijske dat Frans getimmert heeft sal blijven staen op sijn gedeelt, 8-10-1550

Fol 190v

Aert Wouterss van Roij heeft gewilcurt schuldich te wesen Mariken Claes dochters weeskijnderen, daer Berterem Claess voecht af is, een rente, 10-11-1550

In de kantlijn: Dirck Matheeuss heeft desen wilcoer laten lossen bij Jan Aertss van Roij, 8-4-1603

Fol 190v

Adriaen Jacobss heeft gewilcirt schuldich te wesen IJken Jans dochter een rente, 11-11-1550

Fol 191r

Wouter Aertss heeft gewilcurt schuldich te wesen Willemeken Willem Thonis dochter een rente, 12-11-1550

In de kantlijn: meester Gijsbert Maen? X Willeken heeft getransporteert dese wilcor aen Baeijen Peterss, 7-11-1552

Fol 191r

Wouter Peterss heeft een gesetken met een huijsken opgewonnen van die weduwe van Evert Aertss voer sekere pachten ende hooft penningen die hij daer op hadde, 2-5-1534

Fol 191v

Enghel Ghelden Aerts weduwe heeft overgegheeven Dierick van Ammerzoijen Janss ende Matijs Willemss als HG meesters ende heeft tot haere testaement gemaeckt in bijwesen van Willem Gheldens, hare soen, Gielis Wouterss Luer, swager ende Aenke, dochter ende hebben vervanghen allen heur mede erfgenamen

[Akte is doorgestreept]

Fol 191v

Enghel Ghelden Aerts weduwe heeft gemaeckt tot haer testament ende ordineert Dierick van Ammerzoijen Janss ende Matijs Willemss als HG meesters een rente die sij heffende was op de goeden van Henrick Adriaen Willemss,. Voorwaerde: De HG zal elk jaer de jaergetijden doen en met het overschot de armen te spijnden met witbroot, oock dient Ghelden Aerts, hare man saliger genomineert te worden. In presentie van

Willem Gheldens, hare soen, Gielis Wouterss Luer, swager, ende Ariaenke, dochter, ende hebben vervanghen allen heur mede erfgenamen, 16-11-1550

Fol 192r

Willem Gheldens ende Gielis Wouterss Luer met Ariaenken, sijn vrou hebben vervangen huere mede broeders ende susteren sijn wel te wil ende te danck dat Enghel, huer moeder, in haer testament gemaeckt heeft de HG een rente etc [zie voorgaende akte]

Fol 192v

Heer Jan Corneliss van Krieckenbeeck, priester, heeft over gegheeven Mariken Jans dochter allen sijnen goeden na sijnder doot,mede om sondelinge dienst, 30-11-1550

Fol 193r

Wouter Peterss heeft over gegheeven Mariken Henricks dochter een stuck erfs etc, 9-12-1550

Fol 193v

Jan Willem Willemss heeft gewilcurt schuldich te wesen Adriaen Heijnrick Jans weduwe een rente, 9-12-1550

Fol 193v

Dierck Janss die Praser mede als voecht van Jenneken, sijn dochters twee weesklijnderen met Sijmon Janss, den vader, Adrien Dierixss, Goeijaert Dierixss, Peter Dierixss, Adriaen Willemss ende Cornelis Janss Heijen X Heesken hebben over gegheeven Thonis Dierixss een hofstat etc, 27-12-1550

Fol 194r

Thonis Dierixss heeft gewillecurt schuldich te wesen Dierick Janss een rente, 27-12-1550

Toegevoegd: Thonis Dierick Praser heeft meerdere kerengelost opten wilcor.

Fol 194r

Sijmon Janss als vader vande twee weeskijnder van jenneken, sijn bvrou saliger ende Dierick Janss Praser als voecht van de twee kijnder hebben verwilcurt den ambachtsheer etc schadeloos te houden mbt de voechdije.

Anno 1551

Fol 194v

Katherijn Gherit Leeuwen weduwe gaff over Lauweris Gheritss, hueren soen, een hofstat etc, 16-1-1551

Fol 194v

Sijmon Gieliss van Ammerzoijen maeckt in testamente den HG een rente mits de Hg spijnden den armen witbroot als sijn jaer getijden wesen sal, 16-1-1551

Fol 195r

Schijdinge ende delinge vanden erfgenamen van Lijsbet Ariaen Goessens wedue sa aengebrcoht opten 20ste januari 1551

Inden ijrsten is Quirijn Arienss bedeelt

Lenaert Goeijaertss X Cornelia ende Mariken Ariaen Goessens dochter zijn bedeelt

Fol 195v

Peter Melis Deniss heeft over gegheeven Peter Lambertss een stuck erfs etc, 20-1-1551

Fol 195v

Gherit van Obeurch Henrickss heedt over gegheeven Jan Janss die Brauwer een hofstat etc, 19-1-1551

Fol 196 bestaat niet

Fol 197r

Melis Rommen heeft gewilcort schuldich te wesen Lauweriss Janss een rente, 31-1-1551

Fol 197r

Op 25-1-1551 zijn gecomen dioe erfgenamen van Enghel Ghelden Aerts weduwe ende hebben aengebrocht hoe dat sij gescheijden zijn

Inden eersten is Willem Gheldens bedeelt op

Thonis Thoniss Paeijns X Lijsbet is bedeelt op

Gielis Wouterss Luer X Adriaenken is bedeelt op

Jacob Hermanss X Aenken is bedeelt op

Fol 198r

Op 9-10-1550 zijn vooron sgecomen Jan Henrixss X Katherijn, Henrick Jans van Staeck X Ariaenken mede als voecht van Thoenken, sijn wijfs suster, Gherit Adriaens Oereman X Eelken ende Katherijn Gherit Leeuwen weduwe, oock gecomen op datum hieronder geschreven, Jan Claes Janss mede als voecht vanden weeskijnderen van Thonis Cles ende voer Jan Claess, suijnen bruer, Joest henrixss Stockman X Thoenken ende Katherijn Claes Jans dochter hebben overgegheeven Adriaen Eelantss een ijgelick sijn aengedeelt in een stuck erfs etc, 15-2-1551

Fol 198r

Jan Claes Janss heeft gewilcurt den ambachtheer etc schadeloos te houden mbt de voechdije van de weeskijnderen van Thonis Claes, 12-2-1551

Fol 198r

Adriaen Sijmonss heeft over gegheeven Lauweris Ariaenss, sijnen soen, sijn aengedeelt in een geseet etc daer Sijmon van Ammerzoijen, sijnen vader, te wonen plach, 15-2-1551

Fol 198v

Matijs Peterss heeft over gegheeven Cornelis Janss die een helft van een rente die hij heffende was op die goeden van Koman Willem Janss dat nu ter tijt Jan die Bruijn in gebruick heeft, 14-2-1551

Fol 198v

Op 14-2-1551 heeft Joest Peterss over gegheeven Cornelis Janss de helft van een rente die hij gecoft heeft van Jan die Mesmaker cum suis te gheldende op die woenstede van Jan die Bruijn nu ter tijt toebehoerende ende dat vuijt een willecor die Peter Matijss venman eertijts gewillecort heeft Jojanna Matijs Geijsters weduwe. Joest geeft Cornelis noch een rente over.

Fol 199r

Corstiaen Henrixss heeft gewilcurt schuldich te wesen IJken Jans dochter een rente, 18-2-1551

Fol 199r

Mechtelt Quirijn weduwe heeft gewilcurt schuldich te wesen Heijlwich Claes Gherits weduwe ende Lucas Henrixss elck de helft van een rente, 23-2-1551

Fol 199v

Joest Peterss Ghijsbertss mede namens Robert Gieliss vanden Bosch ende Lucas Henrixss ende Henrick Adriaen Willemss hebben geloeft mechtelt Quirijn weduwe schadeloos te houden mbt een rente die wel eer Corst Janss die men plach te heijten Corst Knepen dewelcke Quirijn haren man verwillecort soude hebben Jan Allaerts die Brauwer, 23-2-1551

Fol 199v

Goeijaert Peterss mede als gemachtich van meester Adriaen Peterss ende meester Jan peterss heeft overgegheeven heer Goeijaert Blickman, priester, elck sijne aengedeelte in een half mud rogs pacht dat sij heffende waren op die goeden van Gherit Peterss, brief van 17-10-1515. Actum 1-3-1551

Fol 199v

Claes die Wit Lauwereijs maeckt muits desen den HG drie mudden rogs, te heffen na sijn doot. De HG moet spijnden den armentot drie halve jaren,4-3-1551

Fol 200r

Margriet Willem Jacobs weduwe, Jacob Willemss ende Cristoffel Willemss hebben over gegheeven Willem Ghijsbertss elck sijn aengedeelt in een hofstat etc, 4-3-1551.

in de kantlijn: Willem Ghijsbertss heeft over gegheeven Joest Heijmanss dat voerss geseet etc, 11-2-1553

fol 200r

op 9-10-1550 sijn gecomen Jan Henrixss Vos X Katherijn, Henrick Janss van Staeck X Adriaenken, Gherit Adriaenss Oereman X Eelken mede namens Thoenken, huerder huijsvrouwen suster ende met Aert Janss ende Thonis Janss met huer luijden broeder, half innocent wesende, Katherijn Gherit Leeuwen weduwe en noch op 15-2-1551 sijn gecomen Jan Claess Janss mede als voecht van Thonis sijns bruers weeskijnderen ende voer Jan Claess sijne broeder, Joest henrikss Stockman X Thoenken ende KatherijnClaes jans dochter, tsamen voor deen helftJoestken weduwe Gielis Janss van Blocklant voer die ander helft hebben over gegheeven Adriaen Eelantss elck sijn aengedeeltein een stuck erfs etc, 7-2-1551

fol 200v

Peter Janss gaff over Jan Damiss die een helft in een stuck erfs, 8-3-1551

Fol 201r

Thonis Pauwelss heeft over gegheeven Claes Peterss Koel allen alsulcke versterf goeden dat hem aenbestuerven is van IJken Claes dochter voerss huijsvrouw, sijns wijfs moeder, 11-4-1551

Fol 201r

Peter Dierixss heeft gewillecort Gielis vander Hoeck Henrickss, schout, schadeloos te houden mbt de lantdeeling van Katherijn Henrix dochter tegen die erfgenamen Dierick Goeijaertss

Fol 201r

Goeijart Dierixss, Adriaen Dierixss, Mercelis Adriaenss X Heijlken, Aert Aertss X Anneken hebben over gegheeven Peter Dierixss elck sijn aengedeelte in een stuck erfs etc, 11-4-1551

In de kantlijn: Cornelis Thonis Janss Bus X Jannen

Toegevoegd: Peter Dierixss heeft wederom over gegheeven dese gedeelte Ghijsbert Thoniss, 11-4-1551

Fol 201v

Thonis Goeijaertss heeft gewillecort schuldich te wesen Gielis Wouterss Luer een rente, 12-4-1551

In de kantlijn: dese wilcor heeft Baeijen Peterss gelost aen handen van Goessen Peeterss als … van … Ariaens dochter, 13-11-1570

Toegevoegd: Gielis Wouterss Luer heeft de wilcor en noch een heemraets brief overgedragen Jan Thomass, 13-11-1570

Fol 201v

Gijsbert Thoniss heeft gewillcort schuldich te wesen Cornelis Thoniss vanden Bosch een rente, 27-4-1551

Fol 202r

Adriaen Ghijsbertss heeft gewillcort schuldich te weesen Claes Janss een rente, 27-4-1551

Fol 202v

Adriaen Janss als HG meester van Bezoijen heeft over gegheeven Jen Jan Woutetr Maess weduwe een stuck erfs etc, 7-5-1551

Fol 203r

Jen Jan Woutetr Maess weduwe heeft over gegheeven Adriaen Aertss dit voers erfenisse etc, 7-5-1551

Fol 203r

Peter Embertss heeft gewillecurt schuldich te wesen Joestken die weduwe van Gielis Janss een rente, 9-5-1551

Fol 203v

Adriaen Eelantss heeft gewillecurt schuldich te weesen Joestken die weduwe van Gielis Janss een rente, 18-5-1551

Toegevoegd: Jan Sijmonss heeft dese willecor betaelt met consent van Joestken Jordens weduwe van Gielis Janss

Fol 204r

Adriaen Thoniss die oude gaf over Joestken die weduwe van Gielis Janss een rente een stuck erfs etc, 23-5-1551

Toegevoegd: heer Jan sal de comende vier jaren Adriaen hulpen ende te baten te comen mbt de rente die bij het voerss geseet hoort. [akte doorgestreept en opnieuw geschreven]

Fol 204v

Gielis vander Heock Henrixss, schout, heeft geloeft Jan Ariaenss quit schuldinge te doen mits Jan alle eijschen laat vervallen?, 30-5-1551

Fol 204v

Jan Henrickss die Vos mede als voecht van Katherijn, sijne huijsvrouw maeckt mits desen dat Cornelis, sijnen soen, na huerder doot even hoech ende diep sal delen als alle ander kijnderen en kijntkijnderen mbt datgene Jan voer Cornelis betaelt heeft en dat Cornelis bij sijn vader en moeder in dienst geweest is, 7-6-1551

Fol 205r

Anthonia Corst Willemss weduwe maeckt mits desen dat na haer doot haer dochter Engel delen sal sonder verminderen Na overlijden van Enghel comen de goederen aen de kijnderen van Enghel zoe dat Claes Peterss haren man daer gheen gebruijck aen kan hebben.. Voert maeckt dese testatoerse dat na haer doot Jan Gherit Corstiaenss, natuurlijcke soen, toecomen sal 25 gulden. Mocht Jan kinderloos sterven dan gaat alles naar Gherit Corstiaenss ofte sijnen kijnderen, 28-6-1551

Fol 205v

Aert Henrick Aertss heeft gewillecort schuldich te wesen Adriaen Henrick Jans weduwe een rente, 21-6-1551

Toegevoegd: desen rentbrieff heeft Jan Aertss, secretaris, gelost in 1593

Fol 206r

Adriaenken Willem Willemss weduwe, Stoffel Willemss, Jan Willemss ende Peter Spiegel Wouterss hebben over gegheeven Jan Jacobss elck sijne aengedeelte in een stuck erfs etc, 20-6-1551

Fol 206r

Mariken Gherits dochter gaf over Mariken Gherits dochter, haer suster haer aengedeelt in een geseet etc, 21-6-1551

Fol 206v

Mariken Gherits dochter die jonge heeft gewillecort schuldch te weesen Mariken Gherits dochter die oude een rente, 21-6-1551

Fol 206v

Adriaen Wouterss X Alit Jans dochter, Robbert Gherit X Ghertruijt ende Jenneken Jans dochter hebben hem goede voechdije bedanckt van Peter Embertss ende voert wil Peter dat na sijnder doot sijn wijfs voer ende nakijnder even rijck wesen sullen, 5-7-1551

Fol 206r b

Joest Heijmanss heeft gewillecort schuldich te wesen Jan Willemss een rente, 5-7-1551

Toegevoegd: Jan Willemss heeft dese rente overgedragen Jan Gheritss Sertijn/Fortijn? tbv jacob Corneliss, 25-8-1551

Fol 206r b

Op 5-7-1551 sijn voer ons gecomen Adriaen Wouterss X Alit Jans dochter, Robbert Gherit X Ghertruijt ende Jenneken Jans dochter hebben hem goede voechdije bedanckt van Peter Embertss ende voert wil Peter dat na sijnder doot sijn wijfs voer ende nakijnder even rijck wesen sullen

Fol 206v b

Matijs Huijsbertss gaf over Adriaen Henrixss van Hove een geseet etc, 11-7-1551

Fol 206v b

Margriet Claes jans weduwe heeft gewillecort schuldich te wesen Anthonis Gheldensz tbv Gherit Aerts dochter weduwe wijlen Cornelis Janss een rente 8-7-1551 [op internet staat er fol 266 tussen]

Fol 207r

Op 12-7-1551 zoe heeft Aert Gheldens sijne rekeninge gedaen voer Floris Janss Praser in presentie van Adriaen Wouterss, Peter die Vos Aertss, Anthonis Gheldens, Henrick Ffloriss, Joest Aertss ende Dierick Lambertss, heemraders, ende Michiel Gheldens vanwege Ghelden Aertss, sijne soen.

Fol 207v

Adriaen Baeijens bedanckt hem goeder betalinge van Adriaen Nijss van eenen willecor, 29-8-1551

Fol 207v

Jan Willem Ariaenss gaff over Willem Thomaess die een helft van eenen gift ende lant met hald die huijsinge etc, 29-8-1551

Jan mag gedurende zijn leven in die zuijt oosten camer blijven wonen, hij krijgt een stoel bij de heert en de helft van de appelen en de ooest.

Fol 208r

Op 2-9-1551 is voer ons gecomen Adriaen Jacob Roeloffss als voecht vanden weeskijn deren van jan jacobss, sijnen broeder, ende heeft verwillecort den ambachtsheer etc schadeloos te houden mbt de voechdije aengaende dat hem aen bestuerven is van IJken Ariaen Peterss huijsvrouwe saliger, der voerss kijnderen groete moeder.

Fol 208v

Dierick Corstiaenss gaff over Jacob Gheritss Aertss sijn aengedeelt in een stuck erfs, 2-9-1551

Fol 108v

Scheijdinge ende delinge aen gebracht bij Peter Wouter Aertss als gemachtich van Wouter Aertss, sijn vader, ter eenre ende Jacob Gerit Aertss ter andere sijde, 25-9-1551 [akte is doorgestreept]

Fol 209r

Op 30-8-1551 zoe is gecomen Joest Aert Willemss ende heeft gewillecort te staen als burch voer die weeskijnderen van Jenneken Jan Willemss huijsvrouwen susters weeskijnderen te weten Willem Vranck ende die kijnderen van Cornelis Janss die Moelenaer sa. So dat de ambachtsheer etc schadeloos wordt gehouden ende de weeskijnderen hueren goet niet vermindert.

Fol 209r

Peter Wouter Aertss als gemachtich van Wouter Aertss, sijn vader, ende Jacob Gerit Aertss hebben aen gebrocht dat sij tegen malcanderen gescheijden hebben een stuck erfs, 2-9-1551

Fol 209v

Willem Peterss heeft gewillcort schuldich te wesen Gherit Aerts dochter een rente, 18-9-1551

Fol 210r

Jan Claes Janss heeft gewillecort schuldich te wesen IJken Jans dochter een rente, 25-9-1551

Fol 210r

Beatris Adriaen Willemss weduwe heeft gewillecort Lijsbet Henrix weduwe een rente, 29-9-1551

Fol 210v

Mertin Corneliss gaf over Eermken Joest Janss huijsvrou, sijn moeder, 2 delen in een huijs, 10-10-1551

Fol 210v

Jan Sijmon Gieliss heeft over gegheeven Adriaenken Sijmons dochter zijn aengedeelt in een huijs dat hem is aengecomen van Cornelia, sijn moeder, 10-10-1551

Fol 210v

Peter Embertss gaff over Jacob Thoniss een acker lants, 6-10-1551

Fol 211r

Jan Eelijass heeft gewillecort schuldich te wesen Heijnricken ende Lijsken Wolfert Heijnrickss kijnderen een rente, 21-6-1552

Fol 211r

Scheijdinge ende delinge vanden erfgenamen Aert Ariaenss ende Adriaenken die weduwe van den goeden die Aert voerss achter gelaten heeft, 18-10-1551

Inden ijersten is Ariaenken die weduwe van Aert Ariaenss bedeelt

Adriaen Aertss is bedeelt

Mariken Aerts dochter ende Juetken Aserts dochter sijn bedeelt

Peterken Aerts dochter, Jan Aertss ende Jacob Aertss sijn bedeelt

Fol 212r

Adriaen Peterss ende Jan Gheritss hebben over gegheeven Adriaen Jacob Roeloffs een stuck lants, 18-10-1551

Fol 212r

Aert Janss die schout van groot meuwenende heeft hem vermeten gerechte voecht te wesen van de jonge Jan Janss die Bonts weeskijnderen bij Mariken IJmertss dochter sa ende heeft obver gegheeven die voechdije van den voers kijnderen aen Jan Janss, den vader, mits dat hij sal behouden dat jongste kijnt om dat goet dat beijde kijnderen aen bestuerven is ende Jenneken IJmerts weduwe die groote moeder die sal houdendat ander outste kijnt ende dat om sijns moeders cleren. De kijnderen krijgen later 10 gulden en de ambachtsheer etc worden schadeloos gehouden, 24-10-1551

Fol 212v

Henrick Corstiaens van Os heeft gewillcort schuldich te wesen jacob Henrickss een rente, 28-10-1551

Fol 212v

Jan Heijmanss heeft gewillecort schuldich te wesen Aert Henrixss Cuijper tbv een van sijne voerkijnderen die hij bij Jenneken, sijn ijerste vrou, gehadt heeft een rente, 3-11-1551

Fol 213r

Gherit Lambertss heeft gewillecort schuldich te wesen Gherit Aertss van Broeckhoven een rente, 10-11-1551

In de kantlijn: Gherit heeft dese rente overgedragen Dierick Lambertss, 13-2-1555

Toegevoegd: Dierick heeft de rente opgedragenDingen Aerts dochter, 4-4-1555

Fol 213r

Jenneken Cornelis dochter heeft ons gethoent een zudulle adentijck van tScrevelduijn tot Waspick waarin staet dat zij haer goede voechdij bedanckt van Willem Henrickss, haere oem, 6-10-1551

Fol 231r

Jenneken Cornelis dochter heeft overgegheeven Dinghen Ffloris Janss huijsvrou heure aengedeelt in allen alsulcke versterf goeden dat huer aen bestuerven is van Jenneken Jan Willemss huijsvroue, 10-11-1551

Fol 213v

Adriaen Peterss Vendix, Thonis Peterss Vendix als voecht vande weeskijnt van Mariken Peters dochter ende Thonis Gieliss hebben over gegheeven Willem van Boshuijsinge haer aenpaert in 6 gherden dellen, 21-11-1551

In de kantlijn: Thonis geloeft den ambachtsheer etc schadeloos te houden van de voechdije, 21-11-1551

Fol 213v

Doorgestreepte akte.

Dit staet hier over int naeste blat int claer

Fol 214r

Mariken Michiels dochter heeft haer goeder voechdije bedanckt van Dighen, haer moeder, mariken is nu mondich, 21-11-1551

Fol 214r

Willem van Boshuijsinge heeft gewillecort die erfgenamen van Peter Henrixss Vennix schadeloos te houden, 21-11-1551

Fol 214r

Anthonis Peterss Vendix als voecht van Mariken Peters dochter sijns weeskijnderen susters heeft gewillecort dat voers kijnt tot sijne mondighe daghen sal brenegen voer schout ende heeraet ende bedancken hem goeder voechdije. Willem van Boshuijsinge hout voer het kijnt den ambachtsheer etc schadeloos en Thonis geloeft Willem te quijten.

Fol 214v

Adriaen Peter Gheldenss ende Jan Gheritss Oereman hebben over gegheeven Thonis Willem Janss 2 hont lants, 21-11-1551

Fol 214v

Jacob Gherit Janss heeft gewillecort Ariaenken Willem Willemss weduwe quijt te houden van een rente die sij gheldende is uut hare goederen ende verwilcort heeft Lauweris die Wijse Henrickss, 26-11-1551

Fol 215r

Willem van Boshuijsinge heeft gewillecort den ambachtsheer etc schadeloos te houden van die voechdije vanden weeskijnt van Mariken Peter Vendix dochter wederom zoe heeft Anthonis Peterss Vendix geloeft Willem te quijten etc, 21-11-1551

Fol 215r

Luijcas Henrickss gaff over Peter Willemss zijne aengedeelte in een stuck etfs etc, 19-12-1551

Fol 215r

Mariken Michiel Janss dochter gaf over Dingen Heijnricx dochter, haer moeder, een stuck erfs, 21-11-1551

Fol 215v

Heijlwich Claes Gheritss weduwe heeft overgegheeven Jan Aertss een acker lants, 24-12-1551

Anno 1552

Fol 216r

Joest van IJsendoren Thielmansz heeft gewillecort schuldich te wesen mariken Petetr Huijbrechtss weduwe een rente, 30-1-1552

Fol 216r

Op 13-1-1552 te weeten op Sinte Ponciaens avont is er een grote vloet geweest die veel schade heeft aangebracht.

Fol 216v

Henrick Jan Gieliss heeft gewillecort Gheman Ghemanss tbv Adriaen Michielss een rente, 14-2-1552

Fol 216v

Willem Gheldenss heeft over gegheeven Gielis vander Hoeck henrixss eenen heemraetsbrief spreckende van een rente die Jan Janss van Aerl verwillecurt heeft Aert Adriaenss tbv Ghelden Aertss kijnderen die nu tertijt hegffende was Willem Gheldenss op de goeden van Wartholomeeus Lambertss. Willem willecurt Gielis hen te vrijen ende te waren van deze rente, 8-2-1552

Fol 217r

Adriaen Henrickss van Vlijmen nu tertijt wonende tot Brussel heeft opgedragen Peter Wouterss Aertss allen alsulcke goeden die hem aenbestuerven is van heijlwich Claes Gheritss weduwe sa, 16-2-1552

Fol 217r

Eenout Adriaenss als voecht vanden weeskijnderen van Lijsbet Adriaenss dolchter die huijsvrou van Dierick Adriaenss Schuerbrant heeft de voechdije vande kijnderen over gegheeven Dierick Adriaenss, haren vader, etc. Adriaen Henrickss die Vos die oude heeft geloeft den ambachtsheer etc quijt te houden, 2-3-1552

Fol 217v

Willem Gheldenss heeft over gegheeven Gielis vander Hoeck Henrickss een heemraets willecorbrief inhoudende een rente die wel eer Lambert Meeus verwillecurt hadde Enghel Ghelden Aerts weduwe die Willem nu tertijt heffende was op die goeden van Thonis Gheritss Leeu, 8-3-1552

Fol 217v

Jan Janss heeft aen genomen Gherit Lauwereijss, sijnder huijsvrouwen vader. Jan sal hebben 20 gulden op Ffloris Janss en 29 gulden 4 stuijvers van Stoffel Willemsz ende noch sal Jan ontfangen na Gherit Lauwereijs doot 14 gulden ende sijn kijnt sal behouden Gherit Lauwereijs bedde, 2-3-1552

Fol 218r

Adriaen Aertss heeft over gegheeven Dierick Henrixss sijn aengedeelt in een stuck erfs etc, 13-3-1552

Fol 218r

Adriaen Claess heeft over gegheeven Adriaen Janss alsulcke versterf, van sijn vrouwe wegen, hem aen bestuerven van Jan Jan Maes weduwe sa, 12-3-1552

Fol 218r

Zusanna Melis dochter heeft gewillecort Cornelis die Leeu Gheritss ende Zeeger Thoniss schadeloos te houden van de waerburch van de eerfenisse als Joest Willemss vander Duijn van Adriaen Willemss, sijnen brueder, gecoft heeft. Zusanna stelt als onderpand 48 gulden die Cornelis Gheritss voerss van haer onder heeft, 15-3-1552

Fol 218v

Jan Dierick Eelijas heeft gewillecort schuldich te wesen Claes die Wit Lauwerijss een rente, 16-3-1552

In de kantlijn: Laurens Claess heeft dese willecor opgedragen Joest Corneliss, 1-7-1555

Fol 218v

Vranck Wijnantss, Jan Meliss X IJken ende Heijlwich Vranck Wijnants hebben over gegheeven Anthonis Gheldens sijn aengedeelte in een hofstat etc, 11-1-1552

Fol 219r

Peterken Henrick Corstiaens weduwe gaf over Jan Willemss en hofstat etc, 10-4-1552

Fol 219v

Ghijsbert Thonijss heeft gewillecort schuldich te wesen Cornelis Thoniss vanden Bosch een rente, 7-5-1552

Fol 220r

Op 19-4-1552 zoe zijn gecomen Alit Peter Janss weduwe ter eenre ende Cornelis Peterss ende Adriaen Gheritss Oereman X Mariken Peters dochter ter andere sijden ende hebben aen gebrocht dat sij gescheijden sijn van de goeden hen aen bestuerven van Peter Janss

Fol 221r

Adriaen Aertss van Boemel heeft over gegheeven Anthonia Lauweris huijsvrou allen alsulcken verstef goeden dat hem aen bestuerven is van Heijlwich Claes Gherits weduwe sa, 21-5-1552

Fol 221r

Joest Willemss, priester, gaff over Henrick Thoniss een huijs etc, 21-5-1552

Fol 221v

Ffloris Janss gaf over Henrick Floriss een stuck erfs etc, 21-6-1552

Fol 221v

Ffloris Janss heeft over gegheeven Joest Aertss een geseet etc, 21-6-1552

Fol 221v

Thonis Corneliss heeft over gegheeven Cornelis Gheritss allen alsulcken versterf goeden dat hem aen bestuerven is van Heijlwich Claes Gherits wuwe sa, 9-5-1552

Fol 222r

Gielis Wouterss Luer heeft over gegheeven Jan Wouterss Luer, priester, sijnen brueder, eenen heemraetsbrief die hij hadde op de goeden vanden erfgenamen van Jacob Roelofss spreckende van een rente, Noch een briefop die goeden van Laurens Claess en een brief op die goeden van Jan Gheldenss, een brief op die goeden van Rombout Peterss en een op die goeden van Peter Derixss Praser, 14-10-1552

Fol 222r

Mariken Peter Jacobss weduwe Jan Vossen dochter maeckt tot hare vuijterste wille dat Jenneken Willems dochter die jongste, haer dochter, sal hebben na haerder doot: dat beste trissoer, die beste tinnen schootelen etc ende voertss heeft Mariken, testamentoose, over gegheeven Jenneken haer hofstat etc vanwege de goede dienst van Jenneken, 25-6-1552

Fol 222v

Adriaen Zijmonss heeft gewillecort schuldich te wesen Jan Sijmonss een rente, 25-6-1552

Fol 223r

Aert Joesten gaf over Lauweris Ariaenss sijne aengedeelt in een hofstat etc, 4-7-1552

Fol 223r

Peter Lambertss heeft gewillecort Ariaenken Willems dochter een rente, 4-7-1552

Fol 223v

Jan Gherit Hamel Dierixss ende mede als gemachtich van Joest Evertss X Katherijna Gherit Dierick Hamelss dochter ende van Goeswijn Gherit Hamel Dierxss, procuratie Huesden, heeft over gegheeven Adriaen Peterss Vennick hen aengedeelte in alsulcken dellen hem aenbestuerven bij doode Dierick Hamel Gheritss, haren oude vader, 29-7-1552

Fol 223v

Wouter Henrickss gaf over Jan Janss die Wit een hofstatt etc, 1-8-1552

Fol 223v

Mariken Corsten wedue heeft bekent schuldich te wesen Metken Aerts dochter, Metken mach haer leven lanc in de camer ende huiijsinge blijven wonen, 1-8-1552

Fol 224r

Jan Wouterss heeft gewillecuert schuldich te wesen Willem Adriaenss een rente, 1-8-1552

Fol 224r

Sijmon Janss de jonge heeft gewillecuert Willem Adriaenss een rente, 1-8-1552

In de kantlijn: dit is gelost aen Michiel Ariaenss als gemechtich van Willem Ariaenss, sijnen broeder

Fol 224r

Den brief van Jan die Wit van een rente die hij Willem Adriaenss verwillecort heeft is niet geregistreert want hij Jan den Clerck gheen loen daer afgheeven .. wildt

Fol 224r

Adriaen Ghijsbertss heeft gewillecurt schuldich te wesen Claes Janss een rente, 27-8-1552

Fol 224r

Jan die Wit heeft gewillecort schuldich te sijn Willem Adriaenss een rente, 2-8-1552

In de kantlijn: dit is gelost aen Michiel Ariaenss als gemechtich van Willem Ariaenss, 20-1-1566

Fol 224v

Testament

Zijmon van Ammerzoijen Gieliss maeckt tot sijne vuijterste wille dat na sijnder doot Mariken, sijn dochter, X Cornelis Geritss haer kijntgedeelte nicht mag verminderen etc en dat haer kintsgedeelte na haer doot erven haer kijnderen of erfgenamen, 31-8-1552.

Fol 224v

Adriaen Aertss heeft over gegheeven Wouter Henrickss een hofstat etc, 10-9-1552

Fol 224v

Gelden Aertss heeft hem goeder voechdije bedanckt van Ffloris Jans, sijnen bestevader, 24-9-1552

Fol 225r

Goeijaert Dierixss Praesser heeft gewillecort schuldich te wesen Jan Ariaenss een rente, 19-9-1552

Fol 225r

Wouter Aertss heeft gewillecort schuldich te wesen Martijn Janss vanden Bosch, sluijter van die picke pairt, een rente, 2-9-1552

Fol 225r

Op 24-9-1552 sijn gecomen Anthonia Peter Vossen dochter, Gelden Aertss, Aert Luer Heijnricxss mede als voecht van Heijnricke Peters dochter, Heijnrick Floriss ende Joest Aertss X Zeelken hebben vertegen tegen Ffloris Janss ende Ffloris teen die partijen voerss van allen alsulcke goeden die hem aen bestuerven is van Michiel Ffloris Janss huijsvrou sa.

Fol 225v

Peter Wouterss van Roij gaff over Jan Ariaenss eenen acker lants, 9-10-1552

Fol 225v

IJken Gerit Aertss wedue heeft gewillecort schuldich te wesen Adriaenke Goeijaert Wouter Maes wedue een rente, 9-10-1552

In de kantlijn: … … … afgemaeckt 19-7–1594

Fol 225v

Gijsbert Ariaenss woenende tot Waspijck X Katelijn Ariaens dochter ende als gemechtich van Anneken Ariaens dochter ende Lijntken Ariaenss dochter. Gesusters, nagelaten kijnderen van wijlen Ariaen Claess Schipper, gewoent hebbende tot Cappelende den voern Gijsbert Ariaenss heeft voor schout ende heeraders van Sprang int register doen doden ende casseren somen … jaerlix renten die IJken Gerit Ariaenss? weduwe? ende geloeft heeft Ariaen Goijaert Wouter Maess wedue?, 9-10-1552

Actum 29-1-1597

Fol 226r

Wouer Henrickss ende Peterken Henricks dochter hebben over gegheeven Adriaen Ghijsbertss eenen acker lants, 8-10-1552

Fol 226r

Adriaen Ghijsbertss heeft gewillecurt schuldich te wesen Wouter Henrickss een rente, 8-10-1552

Fol 226v

Wouter Henrickss ende Peterken Henrickss dochter hebben over gegheeven Lambert Henrickss een eijnde lants, 8-10-1552

Fol 226v

Jan Gheritss Praser heeft over gegheeven Jan Joestenss eenen acker, 22-10-1552

Fol 227r

Gielis Ffranss gaf over Jan Toniss een stuck erfs, 22-10-1552

Fol 227r

Jacob Gerit Aertss heeft gewillecort schuldich te wesen Mertijn Willemss tbv den kijnderen van Adriaen Willemss sa een rente, 22-10-1552

Fol 227v

Peter Ariaenss van Oordt heeft opgedragen Adriaen Thomass een rente op die goeden van Beatris Adriaen Willemss, 5-11-1552

Fol 227v

Gerit Jan van Huesden als gemachtich van Claes Heijnricxss van Delft, procuratie Huesden, heeft opgedragen Peter Wouter Aertss alsulcken renten ende voerts allet geene dat de huijsvrou van Claes Heijnricxss aen bestuerven is van Heijlwich Claes Gerits weduwe sa, 5-11-1552

Fol 228r

Juetken Peter Janss wedue ende Jenneken Peter Janss dochter hebben over gegheeven Jan Damis hare aengedeelte in die een helft van eenen stuck erfs, 15-11-1552

In de kantlijn: Thonis Peterss heeft mede over gegheeven Jan Damis sijn gedeelt evan het stuck erfs in manieren als Juetken, sijn moeder, ende Jenneken, sijn suster, 18-2-1554

Fol 228r

Cornelis Willemss X Anneken Gheritss dochter heeft over gegheeven Adriaen Gheritss sijn aengedeelt in een rente die hij hadde op de goeden van Jan Aertss als die hem aen bestuerven sijn Heijlwich Claes Geritss wedue 3-12-1552

Fol 228v

Anthonis Dierickss die Praser heeft gewillecurt schuldich te wesen heijlwich Wouter Gheerwijnsz wedue een rente, 7-12-1552

Fol 228v

Op 7-12-1552 sijn gecomen ten huijse van Jan Willem Adriaenss van …jar heeft bekent dat hij tot andere tijden heeft over gegheeven Willem Geritss allen sijne goeden die hij hadde. Jan krijgt een rente, sijn leven lanck. Na sijn doot sal Jaesken Ariaenss, sijn nicht, die voerss rente ontfangen om goede getrouwe dienst daarna is de rente doot ende teniet, 7-12-1552

Fol 229r

Lauwerens Claess heeft gewillecurt schuldich te wesen Jan Reijers een rente. 12-12-1552

Fol 229r

Gherit Meeuss ende Jenneken Hansens dochter hebben over gegheeven Adriaen Gheritss elck sijne aengedeelt in een rente, 27-12-1552

Fol 229v

Claes Peter Jacopss heeft over gegheeven Mertijn Peterss die een helft van sijnen geseet etc, 17-12-1552

Fol 229v

Jan Corstiaenss heeft over gegheeven Gherit Corstiaenss een stuck acker, 17-12-1552

Fol 229v

Gherit Meeuss ende Jenneken Hansens dochter hebben haer goeder betalingen bedanckt van Adriaen Gheritss, 17-12-1552

Fol 230 als los vel

Gielis Aert die Heets soen ende jenneken Aert Aeert die Heelts dochter hebben over gegheeven Heijnrick Moenenz allen alsucken goeden dat hem aen betuerven is van Heijlwich Claes Gheritss wedue, 16-12-1552

Fol 230 als los vel

Dierick Willem die Heelts soen ende Anthonis Lambrechts Schoemaker, sijn swager, hebben over gegheeven Heijnrick Moenenz allen alsucken goeden dat hem aen betuerven is van Heijlwich Claes Gheritss wedue, 16-12-1552

Fol 231r

Peter die Vos Aertss heeft gewillecurt schuldich te wesen Heijlwich Wouter Gheerwijns wedue een rente, 7-12-1552

Fol 231r

Anthonis Claess heeft gewillecurt schuldich te wesen Cornelia Dierick Peters wedue een rente, 15-12-1552

Fol 231v

Gheraert Lambertss heeft gewillecurt schuldich te wesen Gherit Aertss een rente, 27-12-1552

In de kantlijn: Gherit heeft de rente over gedragen Dierick Lambertss, 4-2-1555

Fol 231v

Gherit Corstiaenss heeft gewillecort schuldich te wesen Jacob Janss een rente, 14-1-1553

Fol 231v

Rombert Ariaenss gaf over Laurens Ariaenss sijn aengedeelt in een stuck erfs etc, van sijnen vader aen bestuerven, 14-1-1553

Fol 233r

Jacob Janss die Bont mede als gemachtich van Jan, sijnen vader, Willem Janss, Jan Janss, Claes Janss, ende Mariken Jans dochter hebben over gegheeven Lijsbet Adriaen henrickss wedue een stuck erfs etc, 14-1-1553

Fol 233r

Thonis Willem Aertss heeft gewillecurt schuldich te wesen Jenneken Joest Willemss wedue een rente, 14-1-1553

In de kantlijn: Hier op betaelt 18 gulden aen die hooft penningen van 32 gulden die soe sullen mariken ende Lijnken Janneken Joesten kijnderen alsoe lang stil staen voer die ander kijnderen soe veel daer tegen hebben sullen.

Fol 233r

Verkoop akte waarbij de namen en de akte doorgstreept zijn

Fol 232 als los vel

Jenneken Jans dochter heeft over gedragen Mariken Joosten dochter die huijsvrou van Gerit Janss 14 gulden vuijt een hooft zomme van eenen wilcor van 32 gulden die sij heeft op de goeden van Thonis Willemsz

Fol 233v

Claes Janss geeft gemackt mit desen dat na sijnder doot Jan Claess, Joest Henrickss X Thoenke ende Thonis sijn soens kijnder tsamen van sijn tijtlicke goet hebben sullen elck 100 gulden eer Katherijn sijn dochter mede delen sal omdat sij te voren … 100 gulden gehadt heeft. Thoenke Gherits huijsvrou, sijn nicht die tot Wijck woent sal hebben 50 gulden voer vuijt in manieren als Jan ende Joest, sijn swager, 14-1-1553

Fol 234r

Jacob Gherit Aertss heeft gewillecurt schuldich te wesen Ariaenken Willem Willemss wedue een rente, 18-1-1553

Fol 234r

Henrick Janss Bicken heeft gewillecurt schuldich te wesen Claes Janss een rente, 24-1-1553

Toegevoegd: Claes Janss heeft over gegheeven Thoenken Joesten wedue, sijn dochter een rente die hij hadde op de goederen van Heijnrick Janss16-6-1554

Deze brieff is geloost bij Melis Meliss11-6-1600

Fol 234v

Aert Henrickss Cuijper gaf over Laurens Mertins die een helft van eenen geseet, 28-1-1553

Fol 234v

Willem Thomaess heeft gewillecurt schuldich te sijn Wouter Janss een rente, 28-1-1553

Fol 235r

Peter Spiegel Wouterss heeft gewillecurt schuldich te sijn Aert Dierickss, 31-1-1553

Fol 235r

Peter Gheritss gaf over Laurens Gheritss en eijnde lants1-2-1553

Fol 235v

Gherit Meeuss ende Jenneken Hansen dochter hebben over gegheeven Willemken Claes Berterens wedue een rente hen aengecomen van heijlken Claes Gherits wedu sa die sij hadde op die goeden van Margriet Wouter van Roijs wedue ende Peter haren soen, 30-1-1553

Fol 235v

Wouter Laurenss van Roij mede als voecht van Laurens Laurienss, Jenneken Laurens dochter ende Anneken Laurens dochter gaff over Cornmelis die Leeu Gheritss een derdendel in een acker lants, 5-2-1553

Fol 236r

Willem Thomass heeft gewillecort schuldich te wesen Angnees Jans dochter een rente, 2-12-1553

In de kantlijn: Angnees heeft de rente getransporteert Wouter Joesten, 2-6-1555

Fol 236r

Op 2-2-1553 sijn geaccordeert Jan Janss Vos ter eenre ende huer Peter Corneliss met die vrienden ende Magen van Jacob Lamberts dochter sa, huijsvrou van Jan Janss voerss metten voecht van de weeskijnderen ter andere sijde. Jan heeft de voechdije van sijn kijnderen op sich genoemen.

Peter Corneliss, oem, neemt het jongste kijnd voor vier jaer aen.

Fol 236v

Laurens Mertijns heeft gewillecort schuldich te sijn Jan Hermanss een rente, 12-2-1553

Fol 237r

Jan Janss gaff over Peter Wouterss een geseet etc, 12-2-1553

Fol 237v

Wouter Aertss ende Peter Wouterss, sijnen soen, hebben verwillecort Anthonis Dierixss schadeloos te houden van een rente die hij Heijlwich Claes Gerits wedue sa schuldich was die Peter van de erfgenamen van Heijlwich gecoft heeft, 15-2-1553

Fol 237v

Adriaen Sijmnonss gaff over Lijsbet Adriaen Heijnrickss wedue een hofstat etc 15-2-1553

Fol 238r

Sijmon van Ammerzoijen Gieliss weder roept al sijn eerdere vuijterste wille en maeckt sijn sijn vuijterste wille dat alle Vuijtspraeck ende accorsatie etc van goeder werden gehouden sal worden gelijck als Adriaen Peterss, Floris van Strien, Jan Janss, Jacob Anthoniss, Jacob Glaviman Gheritss, Peter Janss Hollander ende Franss Corstiaenss als arbijters ende dinghmannen vuijtgesproken hebben mbt de twist tussen de erfgenaman van Willemken Zijmon van Ammerzoijen huijsvrou. Vuijtspraeck van 12-10-1550

Cornelis die Leeu Gheritss sal hebben

 Adriaen van Ammerzoijen ende Jan van Ammerzoijen sullen hebben

Jan van Ammerzoijen ende Mariken, sijn suster, Gherits Aertss wedue sullen

Joest van Ammerzoijen ende Adriaen, sijn brueder,

Pauwels Peterss

Corstiaen van Ammerzoijen

Nelleken, haerder moeder

15-2-1553

Fol 239r

Peter die Vos Aertss gaff over Gielis Ffrans die wever een geseet etc, 15-2-1553

Fol 239v

Jacob Gheritss heeft gewillecort schuldich te wesen Ghijsbert Mertenss een rente, 15-2-1553

Fol 239v

Adriaen Wouterss heeft gewillecort schuldich te sijn Cornelis van Baerdwijck tot tSchartogenbosch een rente, 8-3-1553

Fol 240r

Op 15-2-1553 is gecomen Jan Elijass als voecht vanden weeskijnderen van Jan Dierickss sa ende heeft over gegheeven die voerss voechdije Thoenken Emberts dochter wedue Jan Dierckss, der kijnder moeder

Fol 240v

Adriaen Ariaen Willemss gaf over Cornelis die Leeu Gheritss ontrent derdalf hont lants dat hij van Joest Ariaenss ontfanghen heeft, 12-3-1553

Fol 240v

Claes die Wit Laurenss heeft over gegheeven Martijn Willemss ende Dierick Jan Gieliss als HG meesters een rente. Claes X IJken, 12-3-1553

Fol 241r

Wouter laurenss heeft over gegheeven Jan Wouters, sijn soen, een acker lants, 12-3-1553

Fol 241r

Jan Adriaen Willemss gaff over Willem Willemsz van Boshuijsse een hofstat, 12-3-1553

In de kantlijn: Willem heeft op 30-9-1556 dese ghift over gegheeven Jan Adriaen Willemss

Fol 241r

Doorgetreepte akte

Dit staet after int ijrste blat hier aen volgende int claer gescreven

Fol 241v

Maeske Ansem Gheerits wedue heeft gemaeckt tot hare vuijterste wille dat die kerck drie vaten togs krijgtdie Ansem Gheritss, hare man sa tot andere tijden der selver kercke gemaeckt heeft, Alitten die huijsvrou van Wouter Petersskrijgt 16 gulden voor getrouwen dienst, tevens heeft sij noch een schult aan Alit vanwege broot biet etc. Het altaer van onse lieve vrouwe, Sinte Anna ende Sinte Barbara elck 1 gulden, 19-3-1553

Gol 242r

Willem van Boshuijsen heeft gewillecort Jan Ariaen Willemss op Indien dat Jan voerss betaelt den voorn Willem ontrent 22 karolus gulden ter goeder rekeninge van verloepen pacht ende lanthueren, na betaling zal Willem den voorn Jan die over ghift van sijnen geseet etc voer recht wedert over gheeven,19-3-1553

Fol 242v

Adriaen Wouterss heeft gewillecort schuldich te sijn Ffrans Janss een rente, 22-4-1553

Fol 242v

Henrick Aert Gheldenss heeft gewillecort schuldich te sijn Aert Willemss een rente, 20-4-1553

Fol 243r

Gielis Jans van Ammerzoijen heeft gewillecort Vornelis Buijs van Outheusden een rente, 6-11-1554

Fol 243r

Gielis Jans geloeft te betalen alsulcke renten als Baeijen Peterss op dat heel geseet heeft ende geloeft beatris die wedue mey alle hate andere kijnderen schadeloos te houden

Fol 243r

Jenneken Cornelis dochter met Adriaen Peterss, haren voecht, heeft geloeft Gielis Janss schadeloos te houden van een brieff die de erfgenamen van Vlaes laurenss op dat voerss geseet hebben, 6-11-1554

Fol 243v

Peter Willem Gieliss heeft gewillecort schuldich te sijn heer Rutger van Ophoven, priester tot Sertoghogen bosch een rente, 14-5-1554

Fol 243v

Dierick Jan Gieliss heeft gewillecort schuldich te sijn heer Rutger van Ophoven, priester tot Sertoghogen bosch een rente, 14-5-1554

Fol 244r

Scheijdinge ende deelinge aen gebrocht den erfgenamen van Adriaen Aertss Paeijnenburch ende Katherijn Adriaen Aertss wedue, 22-4-1553

Inden ijersten is Katherijn die wedue bedeelt

Jan Ariaens Paeijnenburch ende Thonis Heijmanss sijn bedeelt

Peter Ariaens ende Jacob Ariaenss sijn bedeelt

Jenneken Ariaens dochter ende Cornelia Ariaens dochter sijn bedeelt op

Aert Ariaenss is bedeelt op

Fol 245v

Adriaen Wouterss X Alit Jans dochter, Robbert Gheritss X Ghertruijt Jans ende Jenneken Jans dochter hebben hem goeder voechdije bedanckt van Peter Embertss, haren stieffvader. De voer ende naekijnder sullen allen even diep in sijne goeden delen. [akte doorgestreept]

Fol 245v

Adriaen Wouterss X Alit Jans dochter, Robbert Gheritss X Ghertruijt Jans ende Jenneken Jans dochter hebben hem goeder voechdije bedanckt van Peter Peter Embertss, haren stieffvader. De voer ende naekijnder bij Beatris sullen allen even diep in sijne goeden delen. De voerkijnderen van Beatris hebben al wat gekregen bij hun houwelijk. Dat krijgen de andere kijnderen ook eerst, daarna gelijk delen,19-4-1553

Fol 246r

Goeijaert Dierickss Praser gaff over Dierick Lambertss een hofstatt etc, 23-4-1553

Fol 246v

Dat voor ons comen is Henrick Janss als … heeft gewillecort schuldich te sijn Herman Adriaenss een rente, 20-5-1553

Toegevoegd: dese brieff is gelost bij Meelis Meeliss, priester, 4-10-1608

Fol 246v

Laurens Claess heeft gewillecort schuldich te sijn Lijsbet Huijberts dochter, 30-5-1553

Toegevoegd: Aert Peeterss als erfgenaam van Lijsbet Huijberts dochter bedanckt hem goeder betalinge van den wilcor Baijen Geijster?, 2-1-1570

Fol 247r

Adriaenken Willem Willemsz wedue heeft gewillecort schuldich te zijn Willem Wouterss een rente, 5-6-1553

Fol 247r

Wouter Joesten heeft gewillecort schiuldich te zijn Willem Wouterss [akte niet afgemaakt en door gestreept]

Fol 247r

Wouter Peterss heeft gemaeckt sijn vuijterste willen dat Katherijn Wouters, natuurlijke dochter, na sijnder doot 100 gulden krijgt voer sonderlinge dienst ende dat die voerss Katherijn sal delen tegen Allit Wouterss, sijne huijsvrou, ofte haren erfgenamen, 3-6-1553

Fol 247v

Wouter Joest Stockmansz heeft gewillecort schuldich te sijn Willem Wouterss een rente, 12-6-1553

Fol 248r

Peter die Vos Aertss heeft gewillecort schuldich te zijn Gielis vander Hoeck Henrickss, schout, een rente, 2-7-1553

Fol 248r

Henrick Aert Gheldenss heeft gewillecurt schuldich te sijn, 20-+4-15533

[akte doorgestreept]

Dit staet voer int claer

Fol 248v

Ariaenken Henrick Stockmans dochter maeckt mits dese hare vuijterste wile so dat Anthonia Ariaen Jacobs dochter sal hebben na haerder doot 40 karolus gulden en de nodige goederen vanwege getrouwe dienst, 22-7-1553

Fol 248v

Adriaen Peterss Vendix gaff over Ffloris Janss een 1/3 deel in een stuck dellen, 10-8-1553

Dese delle heeft Ffloris Janss wederom gegheeven Jan Wouterss in alder manieren als boven, 18-9-1553

In de kantlijn: dese dellen heeft Dries Jan Wouterss mede als voecht van Wouter, sijne bruer, over gegheeven Adriaen Peters Vennix … … …

Fol 249r

Gherit van Houdt Laurenss heeft wederroepen allen sijnen testamenten, 10-8-1553

Fol 249r

Floris Janss gaf over Jan Wouterss een helft in 1/3 stuck dellen als hij van Adriaen Peterss Vennix, 23-9-1553

Fol 249r

Huijbert Matijss heeft gewillecort schuldich te wesen Gheraert Claes Gieliss 103 karolus gulden, Aert Wouter van Roij is waerburch, 30-9-1553

Fol 249v

Jan Adriaen Willemss gaff over Thonis Janss Luer een hofstat etc, 30-9-1553

In de kantlijn: Beatris Adriaen Willems dochter is geworden waerburch, 5-5-1555

Fol 249v

6-11-1553 sijn gecomen IJken van Erp met haren consorten als erfgenamen van hun Heijlwich Claes Gherits wedue en hebben goeder betalingen bedanckt van Adriaen Heijnricxss van Hove van een rente, 30-9-1553

Fol 250r

Gherit Lambertss Coukerck heeft gewillecort schuldich te wesen Adriaen Gheritss een rente. Er is sprake van een aengedeelt in een rente die Marike Corsten schuldich was aen Heijlwich Claes Gherits wedue, 21-10-1553

Toegevoegd: Gerit Ariaenss heeft dese wilcor getransporteert Baeijen Peeterss, 15-8-1565

Fol 250r

Ghijsbert Thoniss heeft gewillecort schuldich te wesen Cornelis Thoniss een rente, 29-10-1553

Fol 250v

Andries Hamel Dierixss gaff over Adriaen Peters Venninx een 1/30 deel in een stuck dellen zoe dat hem aengedeelt is vanden kijnderen vanden ijierste ende dat leste bedde van Dierick Gheritss sa, 4-11-1553

Toegevoegd: Dries Jan Wouterss geeft dit over gegheeven Adriaen Vennix, 11-1-1559

Fol 250v

Joest Willemss, priester, Aert Gheldenss, Aert Luer Heijnricx ende Cristoffel Aertss hebben ter versueck van Henrick Ffloris ende Joest Aertss getuijcht dat zij aenwezig waren daer een huijslixe worwaert gemaeckt is tussen Floris Janss ende Dinghen Aert … docher in manieren hier na volghende. Indien Ffloris doot gaat voor Dinghen dan krijgt Dinghen 100 gulden. Sterft Dinghen eerder dan Floris dan blijven de goeden bij Floris tot hij overlijdt. Dan wordt er geërft van beijde sijden, 9-11-1553

Fol 251r

Claes Willemss X Ariaenken heeft over gegheeven Ghijsbert Wouterss een rente die hij hadde op die goeden van Adriaen Jacobss die Ariaenken aen bestuerven is van Heijlwich Claes Gherits wedue, 16-12-1553

Fol 251r

Peter Gheritss die Leeu gaff over Laurens Gheritss die Leeu een eijnde lants, 9-11-1553

Fol 251v

Lijsbet Adriaen Baeijens wedue, Heijnrick Michielss vander Zijduijn X Lijsken Ariaens dochter, Gherit Lambertss X Anneken Ariaens dochter, Baeijen Ariaenss, Allit Ariaens dochter, Mariken Ariaens dochter, Lenaert Goeijaertss, Jan Goeijaertss mede als gemachtich van broeder Peter Goeijaertss, monick vander prediker oerdine? tot Antwerpen, Willem Peterss hebben over gegheeven elck sijn aengedeelt hem aenbestuerven van Ansum Gherit Willemss ende Maesken, sijn huijsvrou sa goeden, 10-11-1553

Fol 252r

Cornelis Matijss X Beatris Jans, Angnees Jans, Claes Peter Jacobss X Thoenken Wouters, Peter Wouterss van Goerl, Jan Vranckenz mede als voecht van Willem Vrancken sijsn bruers vijff weeskijnderen, Rombout Adriaenss met sijnen vier kijnderen bij Jenneke Wouters dochter, Gherit Vranckenz, Cornelis Vranckenz, Adriaen Janss X Haeske Cornelis dochter, Mariken Cornelis dochter, Ffloris Janss X Dingen Aerts dochter hebben overgegheeven Willem Thomass elck sijne aengedeelte in een half hofstat etc, 26-12-1553

Fol 252v

Heijnrick Peterss Cremer heeft gewillecort voer die weeskijnderen van Willem Vranck den ambachtsheer etc schadeloos te houden van de voechdije. Jan Vrancken geloeft Heijnrck schadeloos te houden, 26-12-1553

Anno 1554

Fol 252v

Peter Wouterss van Goerl ende Claes Peter Jacobss X Thoenken kenden betaelt te sijn van hun deel in twee rente brieven hem bedeelt van Gheriken Jans dochter, huer luijden moeder, 14-1-1554

Fol 252v

Die kijnderen van Aert Heijnrickss die Cuijper te weeten Matheeus, Zijken ende Jenneken hebben hen goeder voechdije bedanckt van Aert Heijnricxss, haren vader, 18-1-1554

Fol 253r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de erfgenamen van Aert die Vos Rommenss, 15-1-1554

In den ijersten is bedeelt Heijnrick Paep Rommenss

Rombouts Peterss, Willem Rommen vier kijnderen ende Anthonia Adriaen Cuijsten wedue zijn ten deel gevallen

Fol 253v

Melis Rommen heeft gewillecort schuldich te sijn Adriaen Gheritss van Tilburch een rente, 28-1-1554

Fol 253v

Heijnrick Janss die Bruijn heeft over gegheeven Peter Adriaenss Paeijnenburch een hofstat etc, 27-1-1554

Fol 254r

Joest Stockman Wouterss als voecht vanden weeskijnderen van Joest Heijnrickss Stockman sa met Thoenken die wedue van Joest sijn geaccordeert in t bijwesen van Jan Claes janss ende Jan Ghijsbertss ende meer vrienden ende maghen zoe dat Thoenken heeft aengenomen van de voerss voecht om die kijnderen op te houden van eetten ende drincken etc, 28-1-1554

Los vel bij fol 254

Ariaen Ariaenss heeft over gegheeven Gerit Janss die Roij een hofstadt etc, 15-1-1561

Los vel bij fol 254

Ghijsbert velts ende Wouter Laurenss mede voer Anneken Laurens, Jenneken Laurens ende Laurens Laurenss dragen over mertijn Willemss huer aengedeelt in die rente staende op Stoffel Willemss geseet soe hem dit aenbestuerven is van Jan van Roij???

Aert Geldenss als voecht van Joost Sijmons kijnt heeft … Willemss … opgedragen tpaert dat het voerss kijnt in desen brieff hadde

Fol 254v

Eelijas Janss ende Heijnrick Paep Rommen als voecht van de weeskijnderen van Dieke? Heijnricx dochter hebben over gegheeven Jan Willemss die Beer een hofstat etc, 30-1-1554

Fol 254v

Getuijgenis voor Jan Geldenss

Op 27-1-1554 sijn gecomen Wouter Henrickss Stockman, Jacob Heijnricxss Stockman ende Adriaen Peterss van Goerl hebben ten versuecke van Jan Gheldenss getuijcht dat tot andere tijden Heijnrick Diericxss Stockman als vader van Ariaenken heeft opgedragen Jan Gheldens, sijnen swager, ses vaten rogs die hij hadde op dat geseet etc dat Dircik Miochielss nu tertijt bewoenende is. Adriaen Peterss was in die tijt heemrat ende dat hij als mede heemraet over gestaen hebben jan Gheldens bezegelde rieven verleent waren. Jan Gheldens verclaert dat hij quijt geworden is. Martijn van Rossem is met sijnen hoop duer Brabant gethogen. 27-1-1554

Fol 255r

Jan Ariaenss Paeijnenburch ende Thonis Heijmanss hebben over gegheeven Adriaen Goeijaertss een hoffstat etc, 10-2-1554

Fol 255v

Gherit Coukerck Lambertss heeft gewillecort schuldich te sijn Adriaen Gheritss als gemachtich tot behoeff van Cornelis Gheritss, sijnen broeder een rente, 10-2-1554

Fol 256r

Adriaen Thomaes wedue heeft overgedragen Peter die Vos Aertss een rente die sij heffende was op de goeden van Thonis Gheldenss de welcke ter ijerste instantie Vranck Wijnantss haer verwillecort heeft, 10-2-1554

Toegevoegd: Die voers wedue heeft haer goeder betalinge bedanckt.

In de kantlijn: Aert Janss Vos ende Gerit Lambertss als voechden vanden weeskijnderen van Peter die Vos Aertss ende Anneke sijn huijsvrou hebben de rente wederom over gegheeven Willem heijnricxss, 19-10-1556

Fol 256r

Peter Wouterss van Goerl als voecht van de weeskijnderen van Jenneken Wouters sa huijsvrouwe van Rom Ariaenss heeft over gegheeven die voechdije aen Rom Adriaenss, hare vader, etc.

Peter ende Wouter houden de ambachtsheer etc schadeloos, 14-2-1554

Fol 256v

Thonis Peterss gaff over Jan Damiss sijne aengedeelt in een stuck erfs etc, 24-2-1554

Fol 256v

Joest Heijmanss gaff over Bartholomeeus Heijnricxss een hofstat etc, 27-2-1554

Fol 257r

Op 2-4-1554 sijn gecomen Aert Joest Janss, Joest Sijmonss X Lijsbet Joesten dochter, Peter Janss X Thoenken Joesten dochter, Jacob Willemss X Juetken Joesten dochter, Adriaen heninricxss X Jenneken Joesten, Jacob Gheritss x Anneken Joesten ende Adriaen Beriss X Mariken Joesten dochter, allen erfgenamen van Joest Janss sa hebben die eene teghen den anderen verteghen van alle die goeden datv hem luijden aen bestuerven is van Joest Janss, hare vader ende hebben malcanderen geloeft dat sij malcanderen sullen helpen met de goeden die sij gedeelt hebben.

Fol 257v

Corstiaen Heijnricxss gaff over Steeven Gheritss reen eijnde lants, 2-4-1554

Fol 257v

Heijnrick Floriss gaff over Thonmis Gheldenss een acker lants, 2-4-1554

Fol 258r

Dierick Corstiaenss gaf over Heijnrick Adriaen Willemss sijn aengedeelt in alsulcke erfenisse ende huijsinge dat Heijnrick nu tertijt bewoenende is dat gecomen is van van Jan van Sprangh, sijne swager sa, 7-4-1554

Fol 258r

Jan Gheritss gaf over Flkoris Janss sijn aengedeelt in alsulcke eerfenisse als van Peter Gheritss gecomen is, 7-4-1554

Fol 258v

Heijnrick Adriaen Willemss heeft over gegheeven Willem van Boschuijssen sijne aengedeelt in een geseet etc zoe Juetken Cornelis dochter sijn huijsvrou aen bestuerven is, 7-4-1554

Fol 259r

Laurens Gheritss die Laet heeft gewillecort schuldich te sijn Ariaenken Gherits dochter een rente, 8-4-1554

Fol 259r

Jan Claes Janss heeft gewillecort schuldich te sijn Claes Janss, sijnen vader, een rente, 8-4-1554

Fol 259v

Peter Spiegel Wouterss gaff over Mertijn Willemss eenen halve acker, 8-4-1554

Fol 259v

Pauwel Peter Jacobss als voecht vanden weeskijnderen van Claes Peterss, sijnen bruer sa, heeft over gegheeven Thoenken die Claes Peterss wedue die voechdije vandn voerss weeskinderen. Pauwel heeft gewillecort den ambachtsheer schadeloos te houden, 9-4-1554

Fol 260r

Dir staet after int claer

Op 10-4-1554 is ten versueck van Anthonis Gieliss rechterlijcke landdelinge gedaen bij schouut ende heemraders ende den lantmeter contra Jan Wouterss, Adriaen Peterss Vennix ende Thonis Peterss Vennix als voecht van sijn susters dochter op een stuck dellen, [akte doorgestreept]

Fol 260r

Ffloris Janss X Dingen Aertssdochter gaff over Willem Thomaess sijn aengedeelt in een geseet etc als Dingen Jenneken Cornelis dochter gehadt heeft, 21-4-1554

Fol 260v

Peter Wouterss van Roij heeft over gegheeven Enghel Ghijsberts dochter allen alsulcke versterff goeden die hem aen bestuerven sijn van Jan Laurenss van Roij, 10-5-1553

Fol 260v

Elsken wedue Lambert Gheritss heeft gewillecort schuldich te wesen Anneken Michiel die Roijs dochter een rente, 27-4-1554

Fol 261r

Adriaen Claes Seebertss heeft over gegheeven Aert Joest Janss een gedeelt in die helft van een geseet etc dat Barbara, sijn huijsvroue, aenbestuerven is van Maesken Ansum Gherit Willems wedue daer Maesken in haer laeste daghen gewoent heeft,, 30-4-1554

Fol 261r

Aert Luer Heijnricxss heeft gewillecort schuldich te wesen Jenneken Thonis Peterss huijsvrou een rente, 5-5-1554

Fol 261v

Beatris Adriaen Willemss wedue is burch geworden voer Henrick Ariaenss, haren soen, dat Heijnrick die bladinge vanden goeden dat Joest Corneliss, sijns wijfs brueder, aen bestuerven is van Claes die Wit Lauwerenss mede mach gebruijcken in alder manieren als sijne andere Bruers ofte swagers, 11-4-1554

Fol 261v

Op 11-4-1554 is gecomen Gherit Heijnricxss ende heeft die voechdije van sijne kijnderen bij Peterken Melis sa overgenomen van Laurens Willemss als voecht. Gherit houdt de ambachtsheer etc schadeloos.

Fol 262r

Heijnrick Adriaen Willemss gaff over Jan Adriaenss een eijnde lants, 21-4-1554

Fol 262r

Adriaen Jacobss heeft gewillecort schuldich te sijn Willem Wouiterss een rente, 26-4-1554

Fol 262v

Heer Jan Wouters Luer, priester, heeft opgedragen Willem Wouterss een rente die hij hadde op de goeden van Jan Gheldenss zoe die hem over gedragen waren van Gielis Wouterss Luer, sijnen broeder, 25-4-1554

Fol 262v

Allit Joest Aerts wedue heeft gewillecort schuldich te wesen Claes Janss een rente, 25-4-1554

Fol 263r

Joestken Gielis Janss wedue gaf over Jacob Geritss eenen halven acker lants, 25-4-1554

Toegevoegd: Jacob heeft dese over gegheeven Jan Cornelis van Krieckenbeeck, 20-2-1555

In de kantlijn: Thoenken Joest Stockmans wedue heeft haer deel in de acker over gegheeven, dies gelijcken Katherijn Grit Leeuwen wedue, Jan Heijnrick Vos, Heijnrick Janss van Staeck, Gerit Ariaenss Oereman, dies gelicjke haer aengedeelt Joest Thonis Paens

Fol 263r

Gielis Wouterss Luer als gemachtich van heer Jan Wouterss Luer heeft over gegheeven Willem Wouterss een rente een rente die hij hadde op de goeden van Jacob Roelofss zoe die Jan die overgedragen van Goelis Wouterss, sijnen broeder, X Ariaenken Gheldens dochter, 3-5-1554

Fol 263v

Gherit Stevenss heeft gewillecort schuldich te sijn heer Jan Zeeegerss, pastoer inden hagekerck, een rente, 25-4-1554

Fol 263v

Gherit Caukerck Lambertss heeft gewillecort schuldich te wesen Heijnrick Huijbertss van Tuernout een rente. Martijn Willemss is burch, 6-5-1554

Fol 264r

Rombout Ariaenss als voecht vanden weeskijnderen van … Jan Ariaenss heeft die voechdije over gegheeven Peterken Roelens de wedue van Jan Adriaenss ende der kijnder moeder etc, 10-2-1553

Fol 264v

Op 10-4-1554 is ter instancie van Anthonis Gieliss rechterlijcke landdelinge gedaen bij schout ende heemraders ende den lantmeter contra Jan Wouterss, Adriaen Peterss Vendix ende Thonis Peterss Vendix als voecht van sijn susters dochter op een stuck dellen.

Fol 265r

Joestken Gielis Janss wedue heeft over gegheeven Jacob geritss een halven acker lants, 25-4-1554

Fol 265r

Thoenken Joest Stockmans wedue, Katherijn Gherit Leeuwen wedue, Jan Heijnrixss Vos, Heijnrick Janss van Staeck cum suis, Gherit Ariaenss Oereman ende Joest Thoniss Paeijns hebben over gegheeven Jacob geritss sijne aenpaert in eenen halven acker

Fol 265v

Jacob Geritss heeft over gegheeven heer Jan Cornelis van Krieckenbeeck eennen acker lants, 20-2-1555

Fol 266r

Laurens Gheritss heeft gewillecort schuldich te wesen Katherijn Gherit Leeuwen weduwe, sijn moeder, een rente, 14-5-1554

Fol 266r

Heijnrick Ffloriss heeft gewillecort schuldich te wesen Heijnrick Huijbertss een rente, 15-5-1554

Fol 266v

Jan Claes Janss heeft gewillcort schuldich te wesen Adriaen Jacobss een rente, 15-5-1554

Fol 266v

Adriaen Peter Vendix heeft overgegheven Jan Wouterss 1/32 gedeelt in een stuck dellen, 19-5-1554

Fol 266v

Jacob Wouter Gheerwinss heeft over gegeven Mariken Wouterss dochter, sijn suster, sijne aengedeelt dat hem aen bestuerven is van Heijlwixh Wouter Gheerwins weduwe, haerder beijder moeder,alsulcke rente brieven dat sij hadde op Peter die Vos Aertss ende Thonis Dierixss Praser, 19-5-1554

Fol 267r

In kennisse der waerheijt heb ick Gielis vander Staeck Henricxss richter voerss om nbede wel der voernoemde heemraders zoe sij allen gheeven gemeijnen zeegel ende gebruijcken ende om dat mij dir mede condich is zoe heb ick mijn zeegel

Einde