Selecteer een pagina

RA 52 oud RA 32

Dit boeck is gemaeckt bij Aert Adriaenss Glauman
secretaris inden dorpe van Sprangh ende bij hem
gecocht ende betaelt in den jaere 1622 beginnende
opten xiiije october bij den tijden dat Adriaen
Dirckxss van Nederven schout was.

Adriaen Dirckxss van Nederven
Schout
Jan Jan Meeuss Molengraeff
Jan Dirck Lambertss de Hooch
Handrick Adriaenss Oerlman
Adriaen Mertens Glauman
Melis Meliss Glauman
Handrick Stoffelss
Jacob Janss Glauman
Heemraders

Gecocht voor twe gulden

Fol 1 (boek is genummerd op linkerbladzijde)
Erfhuijs van de nagelaten goederen van Adriaen Corsten Schaep tbv Andries Adriaen Snit als bloetvoocht van de kinderen van Adriaen Scaep.

Fol 1 (eenmalig op rechts)
Op 24-10-1622 maakt Peter Dielis zijn testament.
Peter Adriaenss Langerbeen, broeder

Fol 2
Restant erffhuijs vqn fol 1

Fol 2r
Crijn Goaijaert Wolffs is schuldich aan Melis Melis Glavimans

Fol 3
Op 16-12-1622 willen Tonis Jacobs Molder als bloetvoocht en Giel Jan Claes als toesiender van het kind van Jacob Tonis den Mulder erffhuijs houden van de goederen die Jacob en zijn vrouw achtergelaeten hebben.

Fol 5
Op 17-12-1622 willen de kijnderen van Willem Janss Potmaecker erffhuijs houden van de goederen die Willem en zijn vrouw achtergelaten hebben

Fol 9
Op 20-12-1622 willem Erit Lambert Meeuss als bloetvoocht ende Herick Geritss als toesiender van de kinderen van Tonis Geritss met de erffgenamen van Aert Denijs Brouwer erffhuijs houden van de goederen die Aert met Peterken, zijn vrouw, achtergelaten hebben.

Uitbetaeld wordt aan de kinderen van Aert Denis en aan Lijs? Tonis en Erit Lambertss

Fol 13r
Op 20-12-1622 hebben Peter Janss Cock als bloetvoocht van de kinderen van Jan Janss Cock ende erfgen van Jurtken Creackuieten? erffhuijs gehouden van de goederen die Juetken achtergelaten heeft.
In de marge: Neeltken Janss is voldaen

Fol 15
Op 22-12-1622 willen Adriaen Lauwen als bloetvoocht ende Peter Tonis Leempoel als toesiender van de kinderen van Laureijs Adriaen lauwen erffhuijs houden van de goederen die Laureijs met Maeijken Jacobss, zijn vrouw, achtergelaten hebben.

Fol 18r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Peter Tonis Leempoel, Jacob Janss Glaviman X Lijsken Tonis ende Jan Cornelis Janss als bloetvoocht ende Peter Toniss Leempoel als toesiender van het kind van Adriaen Cornelis Janss bij Maeijken Toniss van de goederen die Maricken Dirckxss wed Tonis Tonis Leempoel heeft achtergelaten.

Fol 20
Compareerden Frans Bastiaenss, Bastiaen Franss, zoon, Erit Bastiaenss X Dingna Franss, Willem Adriaen X Willemken Franss, Lenaert Franss, voorkinderen van Frans bij Mariken Willems, Adriaen Jan Aertss als bloetvoocht van de nakinderen, Bastiaen, Maeijken ende Goijaert, van Frans bij Margritta Goijaerts. Zij sluijten een accoort.

Fol 21
Op 5-1+-1623
Willen Peter Tonis Vos als bloetvoocht ende Jan Mathiss Doclk als toesiender van het kind van Jan Tonis brouwer erffhuijs houden van de goederen die Jan met Mariken Gielen, zijn vrouw, tsamen beseten hebben

Fol 24
Inventaris tusschen Neeltken Gijsberts wed Jan Peterss de Bruijn int bijwesen van Wouter Gijsberts, broeder, en haer kinderen bij Jan Peterss int bijwesen van Bertrom Joosten als bloetvoocht en Peter Janss als gemaecte oom van de kinderen overgebrocht op 4-1-1623.

Fol 25r
Neeltken Gijsberts wed Jan Peterss de Bruijn meet haer kinderen, Hendrick en Juetken, bij Jan Peterss de Bruijn aan van Bertrom Joosten als bloetvoocht en Peter Janss Cock ende Wouter Gijsberts als toesienders van de kinderen int bijwesen van Willem Adriaen Janss X Erken Ghijsbertss, Peter Baeijens X Peterken Ghijsbertss.

Los blad bij fol 26
Goeijaert Gijsberts betaelt aan Gerit Franss als voocht van de kinderen van Peter Janss Cock en aen Bertrom Joosten als voocht van de kinderen van Hendrick de Bruijn, 17-2-1628

Fol 27
Inventaris overgebrocht bij Jan Adriaenss Roos van de goederen die Jan en Claesken Hendrick za te samen beseten hebben.

Fol 28
Jan Adriaenss Roos neemt zijn kind, Adriaen, bij Nicolaesken Hendrickss aan van Adriaen Hendrickss als bloetvoocht ende Adriaen Adriaenss Roos als toesiender, ten overstaen van Jan Jan Meuss Molengraeff X Lijsken Geldens.

Toegevoegd: Jan Adriaens Roos belooft aan de vrienden van zijn kind te betaelen aan Corst Hendrick Geldens als voocht van Peter Hendrick Geldens, broeder, kind

Corstiaen Henrickss is voldaen.

Fol 29
Op 5-1-1623 willen de kinderen van Floris Jan Stammen erffhuijs houden van de goederen die Floris met Claesken, zijn vrouw, tesamen beseten hebben
Willem Flooren en Jacob Peter Jacobss mede namens de andere erfgenamen hebben het geld gekregen.

Fol 31
Op 5-1-1623 heeft Joost Zegers als voocht van de kinderen van Hendrick Daemen ende Tonis Adriaen Jacob Wijnants als bloetvoocht van de kinderen van Jacob Adriaen Jacob Wijnants bij Maeijken Daemen erffhuijs gehouden.

Fol 32r
Inventaris overgebrocht bij Engeltken Peterss wed wijlen Peter Jacobss Leempoel van de goederen die zij tesamen beseten hebben.

Fol 34r
Engeltken Peterss wed wijlen Peter Jacobss Leempoel heeft aengenomen haer kinderen, Jacob, Adriaenken en Adriaen, bij Peter Jacobss van Peter Tonis Leempoel als bloetvoocht ende Peter Adriaens Grijn als grootvader en toesiender ten overstaen van Claes Michielss X Tonisken Jacobss ende Peter Gijsbertss X Grietken Jacobss ende Melis Jan Adriaenss X Lijsken Geritss.

Fol 36r
Op 20-12-1623 willen de erffgenamen met de voochden van de kinderen van Antonis Handrick Venninckx erffhuijs houden van de goederen die Tonis met sijn vrouw tesamen beseten hebben.
Het overschot is betaald aan Adriaen Adriaenss Roos.

Fol 40
Op 31-12-1622 willen de voochden mette toesienders van de kinderen van Tonis Dingemans ende de voochden van de kinderen van Gijsbert Baijens met de erffgen van Jan Wouterss Span erffhuijs houden van de goederen die Jan Wouterss Span en sijn vrouw tesamen beseten hebben.

Het overschot wordt betaald aan Joost Rutten int bijwesen van Cornelis Baeijens als bloetvoocht van de kinderen van Gijsbert Baeijens bij Peterken Goossenss ende de andere erffgen.

Fol 43r
Op 7-1-1622 [?] willen de voochden ende toesienders van het kind van Wijnant Willemss erfhuijs houden van de goederen die Wijnant en Aentken Tonis, sijn vrouw, tsamen beseten hebben.

Het overschot is betaald aan Jan Willem Wijnen als bloetvoocht ende Jan Tonis Janss als toesiender.

Jan Willem Wijn ontvangt nog geld van de erfgen van Toen Damen van gehaelt boter ende broote tot Wijn Willems.

Fol 48
Inventaris overgebrocht voor Jan Adriaenss Onrost ende Jenneken Janss za.

Fol 49r
Compareerden Jan Adriaenss Cleermaecker ende heeft aengenomen sijn kind, Mariken, bij Jenneken Janss za van mr Jan Smidts als bestevader ende bloetvoocht ende Aert Adriaenss, alias Onrost, als toesiender.

Fol 51
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Cornelis Adriaenss voor sijn selve ende weduwe ende kinderen van Jasper Adriaenss ende Jacob Janss Glavimans met Aentken Adriaenss, sijn moeder van de goederen die Adriaen Jasperss ende Anneken Janss. Sijn vrouw, hebben achtergelaten.
Aentken Adriaenss wed Jasper Adriaenss en haer kinderen

Fol 52
Op 14-1-1623 willen Erit Lambert Meeuss als bloetvoocht ende Hendrick Geritss als toesiender van de kinderen van Antonis Eritss erffhuijs houden van de goederen die Tonis Eritss ende Jenneken Antonis, sijn vrouw, te samen beseten hebben.

Fol 55, copie
Compareerde Jan Laurenss Braspenninc, ruijter, machticht Pauwels Govertss, chirurgijn,, sijnen cosijn, Sprang, om de nalatenschap van het kind van Iefken Lauris, suster, te ondersteunen. Bergen op Zoom, 13-1-1623.

Fol 55r
Inventaris overgebrocht bij Sacharias Ruttenss van de goederen die Sacharias ende Iefken Lauris, sijn vrouw, tesamen beseten hebben.

Fol 56r
Sacharias Rutten heeft aengenomen van mr Pauwels Scholt, surgijn, namens Jan Lauris, alias Braspenninck ende Claes Lauris, swager met Bastiaen Jans X Jenneken Lauris, met Joost Ruttenss als toesiender zijn kind. Laurensken, bij Iefken Lauriss.

Fol 58
Op 13-12-1622 willen de voochden van het kind van Adriaen Cornelis Jans erffhuijs houden van de goederen die Adriaen ende sijn vrouw tesamen beseten hebben.
Maeij Dirckss, bestemoeder van het kind
Jan Cornelis ende Tonis Cornelis
Jan Cornelis Janss als bloetvoocht krijgt het overgebleven geld int bijwesen van Peter Toniss Leempoel als toesiender

Fol 62
Op 12-12-1622 machtichen Thomas en Thonis Floriss, broeders mede namens Adriaen, broeder, Jacob Peter Jacobss, swager, ende Willem Floriss, broeder, de nalatenschap van hun ouders te regelen.

Fol 62r
Willem Cornelis Driess als bloetvoocht van de kinderen van Cornelia Adriaenss Versaeck ende Jan Denijs als toesiender willen een acker verkopen.

Fol 64r
De acker wordt verkocht aan Jacob Peter Jacobss. Volgt een wilkeur.

Fol 65r
Op 6-12-1622 willen de voochden van het kind van Carel Adriaen Jacobss erffhuijs houden van de goederen van Adriaen Jacobss ende Neeltken Jans, sijn vrouw, die het kind aen bestorven zijn.

Het geld is betaeld aan Tonis Cornelis Jans namens Jacob Adriaenss, Jan Adriaenss, Corst Thomas ende Crijn Goijaertss

Jacob Adriaens heeft ook geld ontvangen als bloetvoocht van het kind van Carel bij Maeijken Aertss

Fol 70r
Op 27-3-1623 maakt Peter Jacobss sijn testament.
Het kind van Cornelis Peter Jacobss.

Fol 72
Compareerden Frans Bastiaenss met Adriaen Adriaenss en Jan Goossens X Grietken Adriaenss, voorkinderen van Grietken Joosten za lest wed van Frans Bastiaenss bij Adriaen Joosten. Zij sluiten een accoort. Frans verwilkeurt zijn te betalen bedrag.

Fol 73
Op 24-8-1623 heeft Adriaen Adriaenss verkocht een wilkeur aan Corstiaen Peterss laeckencooper.
Lijsken Bastiaenss x Cornelis Corstiaenss is vanwege de gelijcke erffgen van Corstiaen Peterss van deze wilkeur voldaen.

Fol 73r, copie
Op 8-1-1623 compareerde te Heusden Jan Dirckss Timmerman als bloetvoocht van de kinderen van Jan Geeritss za ende Peeter Geeritss za, beijden Sprang en als bloetvoocht van Tonisken Geritss za X Jan Janss, Sprang, en als bloetvoocht van de kinderen van Hermen? Janss za, Sprang, en van Adriaentgen Janss, suster, ende alle hem in maetschap bestaende machticht Antonis Corneliss, Sprang, om in de naam van de kinderen en alle vrienden om de nalatenschappen te regelen.

Fol 74r
Op 28-1-1623 willen Thonis Corneliss namens Jan Dirckss Timmerman, Heusden, proc Heusden (zie fol 73r), als bloetvoocht van de kinderen Jan Geritss ende Lenaert Peterss Cock als toesiender ende Adriaen Janss Aenknecht als toesiender ende Jan Dirckss voorss als bloetvoccht van de kinderen van Peter Gerritss za erffhuijs houden van de goederen die Fijverken Peter Cremers za achtergelaten heeft.

Fol 81
Hendrick Adriaens Oerlman, Jan Hendrickss Cleijn mede namens de erffgen van Wouter Dieliss, Dirck Driess ende Lenaert Peterss Cock ende Goijert Gijsbertss als voocht van de kinderen van Jan Geritss za willen laten insetten etc een geseet met huijs etc.

Fol 82r
Frans Bastiaenss namens Hendrick Adriaens Oerlman, Jan Hendrickss Cleijn X Jenneken Dieliss mede namens de erffgen van Wouter Dieliss, Dirck Driess X Anneken Tonis ende Lenaert Peterss Cock X Gieltken Tonis mede namens Jacobsken Wouterss wed Tonis Toniss B..ser, hare bestemoeder, verkopen aan Corstiaen Wouterss een geseet etc.

Fol 84r
Op 25-1-1623 willen Jan Adriaenss Clerck als bloetvoocht ende Adriaen Dirckss de Bie als toesiender van de kinderen van Goijert Adriaenss Oerlman erffhuijs hiouden van de goederen die Goijert heeft achtergelaten.

Jan Adriaens Oerlman als bloetvoocht krijgt het geld.

Fol 90
Op 18-1-1623 willen Adriaen Hendrick Geldens als bloetvoocht ende Adriaen Jan Huijb Sijmons als toesiender van de kinderen van Gerit Geldens erffhuijs houden van de goederen die Gerit en sijn vrouw tesamen beseten hebben.

Adriaen krijgt geld int bijwesen van Jan Janss Lijndreijer ende Gelden Geritss.

Gelden Geritss, Huijbert Geritss, Jan Janss Lijndreijer, Corst Geritss ende Borgsken Geritss krijgen elk hun 1/5 deel.

Toegevoegd: Corst Gerit Geldens is voldaen door Denis Aertss X Maijken Geritss, 27-8-1640

Fol 95r
Op 3-1-1623 willen Wouter Gijsbertss mede als voocht van de kinderen van Jan Gijsbertss, broeder, Willem Adriaenss X Eerken Ghijsbertss, Peter Baeijens X Peterken Ghijsberts, Tonis Geldenss X Aentken Ghijsbertss ende Bertrom Joosten als bloetvoocht van de kinderen van Jan Peterss Bruijn voor 7 stock ende Peter Janss Cock mede namens Anneken, sijn schoonmoeder, Bertrom Joosten als bloetvoocht van de kinderen van Hendrick Peterss Bruijn voor een stock, Tielman Jacobss als bloetvoocht ende Henrick Adriaenss Back als vader ende toesiender van sijn kind bij Jenneken Adriaenss voor een stock, Peter Janss X Aentken Aertss, Lauris Gerit Lauwen als bloetvoocht van de kinderen van Tonis Gerit Lauwen, Claes Janss Boom, Gijsbert Janss Boom, Jan Janss Boom ende Geirt Janss X Lijsken Janss Boom erffhuijs houden van de goederen die Jacob Peterss Buijs ende Willemken Gijsbertss tsaemen beseten hebben.

Fol 101
Op 14-2-1623 willen Dielis Corsten als bloetvoocht ende Jan Crijnen als toesiender van de kinderen van Aert Corsten Midden? erffhuijs houden van de goederen die Aert en sijn vrouw tesamen beseten hebben.

Jenneken Aert Corsten Midden?, Gerit Dirckss is ook toesiender

Fol 104r
Goeijaert Gijsbertss met Joachim Cornelis, oom, ende Jan Tonis, schout Zuijdewijn, ter eenre ende de kinderen van Adriaentken Tonis bij Jan Geritss Cremer za met Tonis Cornelis Janss als bloetvoocht, proc Heusden, Lenaert Peterss Cock als toesiender ende Dirck Driessen als gemaeckt oom ter andere sijde. Zij sluijten een accoort

Fol 106r
Op 8-3-1623 machticht Dingna Adriaenss mits desen Jan Adriaenss Leeu, bestevader, ende Jan Jan Meeus Molengraeff, oom, om de nalatenschap van Adriaen Jan Meeus ende Maeijken Adriaenss, ouders, te beheren etc.

Fol 107
Jan Adriaenss Leeu ende Jan Jan Meeus Molengraeff sluiten een accoort mbt de vorige akte.

Fol 107r
Aelbert Adriaenss, Besoijen, X Anneken Wouters heeft aengenomen van Cornelis Janss Metselaer het kind, Adriaenken, van Cornelis bij Jenneken Tonis

Fol 109
Inventaris van de goederen van Adriaen Aertss Onrost.

Fol 109r
Anneken Adriaenss heeft aengenomen Adriaen Aertss, haer vader

Anneken betaelt aan de gelijcke kinderen van Adriaen Aertss Onrost.

Fol 111r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Denis Goijertss Roock ter eenre ende Goijert Denijs, Maeijken Deniss, Iefken Deniss ende Adriaen Denijss met Dries Adriaenss Hamers als bloetvoocht vande voorss kinderen van de goederen van Heijltken Adriaenss, haer moeder.

Fol 112r
Op 9-2-1623 willen Aert Thiniss de Greeff als bloetvoocht ende Tomas Cornelis Janss als toesiender van de kinderen van Claes Toniss de Greeff erffhuijs houden van de goederen die Claess Toniss ende Aentken Janss beseten hebben.

Fol 116
Compareerde Quirijn Goijaert Wolffs ende verkoopt aan Handrick Janss Voss een geseet met huijsinge etc.
Volgt een wilkeur.

Fol 117r
De erffgen ende voochden ende toesienders van de kinderen van Tonis Jacobss ende Lijntken za, sijn vrouw, erffhuijs houden van de goederen die Tonis en Lijntken achtergelaten hebben.
Joris Matheuss X Anneken Tonis, Peter Handrick Geldens X Maeijken Tonis, Geriken Tonis, Janneken Tonis elk voor 1/7 part, Baeijen Eelen als bloetvoocht van de kinderen van Tonis Jacobs int bijwesen van Peter Jan Rommen als toesiender van twee kinderen, f 53 st 15 is 2/7 ende Beertrom Joosten als bloetvoocht ende Baijen Eelen als toesiender van het kind van Handrick Peter de Bruijn bij Adriaentken Tonis, f 26 st 17 is 1/7.

Fol 123
Scheijdinge ende deelinge bij de kinderen van Adriaen Jacobss ende Neeltken Janss za, sijn vrouw: Jacob, mede als bloetvoocht van het kind van Caerl, Jan, Lijsken X Corstiaen Thomas, Tonisken X Crijn Goijaert Wolffs

los vel bij fol 121
Jaco, Jan, Corstiaen Tomas, het weeskind ende Crijn Goeijaert hebben hun deel gekregen.

Fol 127
Onderverdeling mbt de vorige akte.

Fol 128
Rekeninge, relique ende bewijs voor Dirck Dirckxss ende Gijsbrecht Claess als voochden van de kinderen van Peter Peterss Spoel za van de naergelaten goederen van Anna Cleijs, bestemoeder van de kinderen.

Fol 141, copie
Nicolaes Peterss alias Soel is voldaen door Ghijsbert Claess.

Fol 141r, copie
Nicolaes Peterss alias Soel is voldaen door Ghijsbert Claess ende Dirck Dirckxss

Fol 142, copie
Schout ende gerechten hebben in presentie van Ghijsbert Claess ende Dirck Dirckxss van Campen aenbesteedt aen de vrouw van Adriaen Franss, cappel, het kind dat Cunera Peterss in onechte bedde verweckt heeft bij Merten Lauriss daer merten niets voor het onderhoud wil betalen.

Fol 143
Anneken Jans Lauwen wed Adriaen Lambert Meeus met Erit Lambert Meeus als bloetvoocht van de kinderen van Adriaen Lambert Meeus int bijwesen van Meeus Lambert Meeus, oom, sluiten een accoort met crediteurs en schuldenaers. Het betreft oa diverse wilkeuren.

Fol 144
Op 15-3-1623 wil Anneken Jan Lauwen wed Adriaen Lambert Meeus een geseedt verkopen

Fol 144r
Anneken Jans Lauwen wed Adriaen Lambert Meeus met Erit Lambert Meeus als bloetvoocht van de kinderen van Adriaen Lambert Meeus verkoopt een geseedt etc aan Bastiaen Peterss.
Volgt een wilkeur.

Fol 146r
Op, 28-12-1622 verklaren Joest Handrickss, schepen in Venloon, en Adriaen Dirckss de Bie, ouderling te Sprangh dat zij omtrent Bamisse 1622 ten huijse van Cornelis Peeterss ten versoecke van Laureijs Willemss ende Leenke Cornelis, sijn vrouw. Zij hebben hun testament gemaakt

Fol 149
Jan Willemss Snijder is schuldich aan Jan Adriaenss Leeu, 28-5-1623

Fol 149r
Peter Aertss is schuldich aan Jan Adriaenss Leeu

Fol 150
Compareerde te G Berg Willem Andriess, coporael, en machticht Margareta Willems, sijn vrouw om de goederen in de Langstraet te verkopen etc,

Fol 151r
Margareta Willems vuijt crachte van procuratie (zie fol 150) verkoopt aan Lambert Willemss een geseedt. Wilkeur volgt.

In 1625 betaelt Rom Janss Smit aen Corst Lenaert Jan Wijnen

In 1629 betaelt Jan Janss Smit aen Corsten Lenaert

1630 Jan Jan Goossens bekent van het versterff van David Janss voldaen te sijn

1633 betaelt Rom Janss Smit aen Corst Lenaertss

Fol 151 los blad
Peter Aertss Rommen betaelt aan Cornelis Peterss Leeu

Fol 151 los blad
Jan Peeterss Mandemaeckers, Besoijen, namens Jan Jan Gossenss, Andel, is voldaen door Jan Creijnen van het versterff als Jan Jan Gossenss van David Janss aenbestorven is geweest. 21-7-1624

Fol 153r
Inventaris overgebrocht bij de kinderen van Adriaen Peterss Lijndreijer int bijwesen van Meerten Adriaenss van de goederen die Adriaen en Lijnken Peterss ende Lijntken Adriaenss, sijn dochter, achtergelaten hebben.

Fol 155r
IJken Dierckss vrouw van Adriaen Peterss, er is een testament van 27-1-1598 met haer overleden man, maakt haer testament.
Dierck Adriaenss, soon, Aert Janss X Peterken Adriaenss, dochter
Snijelken? Adriaenss, dochter
27-10-1622

Fol 157
Scheijdinge ende deelinge gemaeckt bij de kinderen Adriaen Peeterss Svaelffs? ende Icken Dierckx: Dierck, Peterken X Aert Janss, van de naergelaten goederen als bij haer ouders van de onderhoudinge van Engelken Adriaenss gemaeckt is.

Fol 160
Denis Goijaertss Roock verkoopt aan Aert Janss een eijnt seijlants.

Fol 160r
Rekeninge ende bewijs bij Tonis Adriaen Jacob Wijnants van de administratie die hij gehadt heeft van de kinderen van Jacob Adriaen Jacob Wijnants

Jacob Jacobs heeft belooft zijn broer Adriaen Jacobss dat als hij trouwt Jacob de bruiloft betaelt.

Fol 163r
Dit sijn de goederen als op het steffhuijs van Jan Tonis Meeus verkocht sijn, 3-4-1623

Peter Greijnen als bloetvoocht int bijwesen van Meeus Jan Adriaenss als toesiender heeft het geld gekregen.

Fol 166r
Rekeninge reliqua ende bewijs bij Peeter Adriaen Greijn ende Meeus Jan Adriaenss ende Erit Lambert Meeus als voochden en toesienders van de kinderen van Jan Tonis Meeus za van de goederen achtergelaten bij Jan Tonis en sijn vrouw.

Fol 171
Dir sijn de goederen die Jan Jan Meeus als bloetvoocht ende Jan Adriaenss Leeu als toesiender van de kinderen van Adriaen Jan Meeus verkocht hebben, 4-4-1623

Fol 172r
Rekeninge, reliqua ende bewijs bij Jan Jan Meeus Molengraeff ende Jan Adriaenss Leeu als voochden en toesienders van de kinderen van Adriaen Jan Meeus van de goederen naergelaten bij Adriaen en sijn vrouw.

Fol 176r, copie
Te Gorinchem machticht Aselbert Huwes? X Grietken Thomas, mede als voocht van Jan Thonissen, Adriaentgen ende Maeijken Thonissdr ende de onm broeder ende susters van sijn vrouw, Grietken sijn vrouw om de erffenisse van Jan Huijbert Slootmaker, grootvader van Grietken, die te Sprang is overleden, te regelen.

Fol 177r
Meijrten Adriaenss Kersmaecker mede als bloetvoochtvan de kinderen van Adriaen Peters Lijndreijer bij Lijntken Adriaenss ende Peter Adriaens Lijndreijer present, Jan Corsten X Aentken Adriaenss, Jan Peeterss X Lijsken Adriaenss ende Thonis Dingemans voor deene helft ende Jan Thoniss Leeu als gesubstitueerde van Grietken Thonis (proc zie fol 176r) voor dander helft verkopen aan mr Wouter Scholt, surghijn, seekere huijsinge.

Fol 178
Inventaris overgebrocht bij Adriaentken Meijrtenss wed Roeloff Corneliss Snijder van alle goederen die Roelof en Adriaentken te samen hebben beseten.

Fol 181r
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht Adriaentken Mertenss wed Roeloff Corneliss Snijder ter eenre ende Jooris Mateeus, Huijbert Corsten X Adriaentken Roelen ende Jacob Joosten als bloetvoocht ende Thonis Dingemans als schoonvader van de drie kinderen, Meijrten, Cornelis, beijden present, ende Anneken, van Roeloff Cornelis van de goederen die Roeloff heeft achtergelaten.

Fol 182r, copie
Adriaentken Mertens met Tonis Dingemans, haer ondertrouwde man, heeft aengenomen haer drie onm kinderen, Merten, Cornelis ende Anneken, bij Roeloff Cornelis van Jacob Joosten als bloetvoocht.

Fol 184, copie
Roeloff Cornelis Snijder heeft sijn testament gemaakt als dat hij overlijdt Joris Matheeuss, voorsoon van Adriaentken Mertens, sijn vrouw, en de nakinderen bij Adriaentken gelijke kinderen zullen zijn.

Fol 184r
Scheijdinge ende deijling aengebroccht tusschen die erfgen van Handrick Antonis za, schout van Sprang, ende de erffgen van Tonisken Adriaenss, sijn vrouw: Andries Claess X Erken Tonis, Fransken Antonis wed Goosen Geritss met Jan Peterss, Lijntken Adriaenss met haer kinderen wed Dirck Anthoniss met Adriaen Michielss, schout tot Waelwijck, ter eenre ende de kinderen van Aert Adriaenss Oerlmans: Adriaen mede als bloetvoocht van van Handrick, het kind, Thonisken, van Gelden, Peter, Daen met sijn kinderen, Tonis ende Jan, erfgen van Tonisken Adriaenss ter andere zijde.

Fol 189
Lijntken Geldens wed Aert Adriaenss Oerlman heeft de tochte affgegaen ende daer naer gescheiden ende gedeelt als volgt.

De wed en kinderen van Aert Adriaenss Oerlman: Adriaen Aertss mede als bloetvoocht van van Handrick, en van het kind, Thonisken, van Gelden bij Aertken Adriaenss, Adriaen Tonuis als bestevader ende toesiender van het weeskind voorss, Peter, Antonis, Jan ende Daen met sijn kinderen bij Eeltken Aertss, , erfgen van Tonisken Adriaenss ter andere zijde, 6-6-1623.

Volgt een onderdeling van de kinderen.

Fol 195r
De voorss kinderen van Aert Adriaens Oerlman delen de goederen onder Loon en de goederen van Thonisken Adriaenss, haere muije.

Fol 198
Joost Aert Jongen, werts van Gemert, als bloetvoocht van de kinderen van Aert Willems Spijcker verkoopt aan Tonis Cornelis Janss een geseet etc.

Fol 198r
Op 3-2-1623 willen de wed van Corstiaen Geldens met Jacob Handrickss als bloetvoocht ende Michiel Willems Jager als toesiender van het kind van Frans Corstiaenss ende Jacob voorss als bloetvoocht ende Jan Gheeritss Schoenmaker als toesiender van het kind van Jan Corsten za, Gherit Jan Geldenss als bloetvoocht ende Jacob Adriaen Jacobss als vader ende toesiender van sijn kind bij Maeijken Corsten erffhuijs houden van de goederen van Corstiaen Geldenss za en Jenneken, sijn vrouw.

Fol 202
Joost Adriaen Jacob Wijnants is schuldich aan Jacob Cornelis van Gerivliet, 19-4-1623.

Fol 202r
Dit sijn de goederen die op het sterffhuijs van Handrick Adriaenss Oerlman met de erfgenamen, voochden en toesienders verkocht sijn op 30-12-1622

Fol 205
Scheijdinge ende deelinge overgebrocht bij Handrick Adriaenss Oerleman ter eenre ende Jan Handrickx Cleijn mede als bloetvoocht van de voor- en nakinderen van Wouter Dielis. Lenaert Peterss Cock X Geelken Tonis mede als toesiender ende Tonis Cornelis Janss namens Jan Dirckxss als bloetvoocht van de kinderen van Jan Geritss za bij Aertken Tonis, Dirck Driess X Anneken Tonis ter andere sijde als kinderen ende erfgen van Maeijken Wouterss, de overleden vrouw van Handrick Adriaenss Oerlman van de goederen die Handrick ende Maeijken tsamen beseten hebben.

Volgt nog een nadeeling.

Volgt een deeling van Geriken Tonis wed Wouter Dieliss, 1-6-1623

Fol 208
Rekeninge ende bewijs voor Jan Handrickxss Cleijn vanwegen de kinderen van Wouter Diliss za bij Geriken Janss ende Geriken Tonis van de goederen die de kinderen aenbestorven zijn van Mariken Wouterss vrouw geweest van Handrick Adriaenss Oerlman.

Fol 210r
Op 31-10-1622 maken Jan Matheuss Dolck en Ghijsbertken Hendrickss, sijn vrouw hun testament.

Fol 212
Inventaris overgebrocht bij Adriaen Aertss Oerlman als bloetvoocht van het kind van Gelden Aertss Oerlman bij Aentken Tonis van de goederen die gelden en Aentken tsamen beseten hebben.

Fol 213r
Op 21-2-1623 heeft Adriaen Tonis Slaets aengenomen van Adriaen Aertss Oerlman als bloetvoocht ende Adriaen Tonis voorss als bestevader ende toesiender het kind, Tonisken, van Gelden Aertss bij Aentken Tonis int bijwesen van Peter Aertss Oerlman, oom, ende Daen Aertss als gemaeckt oom.

Fol 214r
Op 15-11-1622 maakt Adriaen Peterss Brabander zijn testament.
Nicolaes Matheuss, oom, X Jenneken Janss, moeije
Jan Gerits Bremer, Waelwijck, oom

Fol 216
Inventaris overgebrocht bij Nicolaesken Janss van de goederen die Nicolaesken tsamen met Meerten Ariens za tsamen beseten hebben.

Fol 218
Claesken Janss met Dingeman Janss Bogaertss, haer ondertrouwde man, heeft aengenomen haer vijf onm kinderen, Jan, Joost, Aert, Anneken en Maeijken, bij Merten Adriaens Glaviman van Aert Adriaenss Glaviman als bloetvoocht ende Adriaen Janss Leempoel als toesiender van de kinderen.

Maeijken is voldaen met alsulcke deelinge als tussen hen ende het weeskind van Dingeman Janss opten 9-2-1639 gepasseeert is.

Fol 219r
Willem Adriaenss Molder ende Adriaen Adriaen Adriaenss Molder verkopen aan Maeijken Adriaenss wed Handrick Adriaenss Molder met haer kinderen een deel van een geseet.

Fol 220
Inventaris overgebrocht bij Maeijken Adriaenss wed Handrick Adriaenss Molder van de goederen die Maeijken met Handrick tsamen beseten hebben.

Fol 221
Maeijken Adriaenss wed Handrick Adriaenss Molder heeft aengenomen haer vijf kinderen, Adriaen, Maeijken, Jenneken, Paulus ende Jacob, bij Handrick van Adriaen Adriaenss Molder als bloetvoocht int bijwesen van Willem Adriaens Molder, oom, ende Adriaen Hendrickxss present, 7-7-1623.

Fol 222r
Handrick Jan Sijmons Vos verkoopt aan Aert Peterss Cuijper een geseet etc. Volgt nog een wilkeur.

1625 Gijsbert Peterss Cuijper als bloetvoocht van de kinderen van Aert Peterss betaelt aan Hendrick.

Fol 224
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Magdalena Janss wed Laureijs Aertss Braspenninck za ter eenre ende haer kinderen, Jan, Claes, Jenneken X Bastiaen Jan Adriaenss, Iefken za X Sacharias Rutten met sijn kind bij Iefken ter andere sijde.

Fol 225r
Op 3-4-1623 heeft Jenneken Mijness haer drie kinderen, Peter, Cornelis ende Adriaentken, bij Corstiaen Claes aengenomen van Aert Claess als bloetvoocht ende Jan Meijness als toesiender van de kinderen

Cornelis Corsten ende Jan Handrickss van ?ils X Ariaentken Corsten sijn voldaen door hun moeder Jenneken, 27-2-1645

Fol 227
Jan Lauriss Braspenninck machticht Jan Jan Meeuss Molengraeff om de goederen hem aenbestorven van Laureijs Aertss Braspenninck, sijn vader, te verkopen

Fol 227r
Op 27-4-1623 willen Peter Tonis Vos voor deen helft ende Bertrom Joosten als bloetvoocht van het kind van Hendrick Joosten bij Tonisken Goijaertss ende mede namens Adriaen Janss Snijder als bloetvoocht van het kind van Tonisken Goijaertss bij Peter Toniss Vos erffhuijs houden van de goederen die Peter Toniss Vos en Tonisken Goijaerts tsamen beseten hebben.

Peter geeft geld aen Bertrom om het kind Hendrick Hendrikckxss te cleden

Fol 230r
Inventaris overgebrocht bij Hesterken Geritss wed Sijmon Aertss van de goederen die Hesterken ende Sijmon tsamen beseten hebben.

Fol 232r
Op 5-5-1623 heeft Hersterken Geritss wed Sijmon Aertss haer kinderen, Aert en Leon, aengenomen van Aert Wouters de Gester als bloetvoocht ende Jan Geritss Schoenmaeker als toesiender

Leon is in 1647 voldaen. Door Jan Adriaens Roos ofte Jenneken, zijn moeder.

Fol 234
Michiel Rijcxs Bos verkoopt aen Willem Peterss ende Tomas Adriaen Tomass een stuk moerdelle.

Fol 234r
Peter Jan Langen Aeretss X Aentken Aerts, Laureijs Geritss als bloetvoocht van de kinderen van Tonis Gerit Laureijss bij Heijltken Aertss, Claes Janss Boom, Gijsbert Janss Boom, Jan Janss Boom, ende Gerit Janss X Lijsken Jan Boom, alle erfgen van Tonis Aertss Stammen verkopen tbv Anneken Jacobss wed Peter Handricxss de Bruijn voor deen helft en tbv Peter Janss Cock ende Bertrom Joosten als bloetvoocht van het kind van Handrick Peterss de Bruijn ende Jan Peterss de Bruijn int bijwesen van Wouter Gijsbertss als toesiender van de kinderen van Jan Peterss de Bruijn ende dat tbv Peter Janss Cock ende kinderen voorss voor dander helft een deel van een dries.

Fol 235r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Wouter Ghijsbertss mede als bloetvoocht van de kinderen van Jan Gijsbertss, Gijsbert Janss present, Willem Adrien Janss X Lesken Ghijsbertss, Peter Baeijens X Peterken Ghijsbertss, Goijaert Gijsbertss X Neeltken Ghijsbertss alle erfgen van Willemken Ghijsbertss ter eenre ende Tieleman Jacobss als bloetvoocht ende Handrick Adriaenss Back als vader en toesiender van sijn kind, Jaetken, bij Jenneken Adriaenss za als erfgen van Joost Adriaenss ter andere sijde.

Fol 237
Cornelis Philipss Bollekens, schout tot Dongen, verkoopt tbv Corstiaen Willems van Campen, swager, een perceel seijlant.

Fol 237r
Jan Willem Snijder is schuldich aan Jacob Jacobss ende Tonis Adriaen Jacob Wijnants als bloetvoocht van het kind van Jacob Adriaen Jacob Wijnants tbv het voorss kind. Tevens is Jan schuldich aan Joost Segers als bloetvoocht van de kinderen van Hendrick daemen.

Fol 238r
Inventaris overgebrocht bij Thonis Dingemanss van alle goederen die sijn vrouw, Maeij Lauweris metter doot ontruijmt heeft.

Fol 239r
Thonis Dingemans heeft aengenomen van Adriaen Mertenss Glaviman als bloetvoocht ende Huijbert Jan Peter Thoniss ende Joost Rutten als toesienders van de twee kinderen, Maeijken en Dingeman, bij Maeijken Lauweriss

Fol 241
Schjeijinge ende deelinge aengebrocht bij de kinderen van Willem Jans Potmaecker en Aentken Willemss: Jan, Aentken X Gijsbert Adriaens, Adriaen Willems ter eenre ende Aert Ghijsbertss X Thonisken Willemss, Bastiaen Adriaenss X Lijntken Willemss, Jenneken Willemss met Huijbert Antonis vander Plas als toesiender.

Fol 242
Adriaen Willems verkoopt aan Ghijsbert Adriaenss alias Onrost, swager een geseet met huijsinge etc.

Fol 242 los blad
Adriaen Willemss is voldaen van de coopcedulle

Fol 242r
Anthonis Adriaen Lambertss is schuldich aan Jenneken Ghijsbertss wed Corstiaen Geldenss ende Jacob Handrickss als bloetvoocht ende Michiel Govertss als toesiender van het kind van Frans Corstiaen, Jacob Hendrickss mede als bloetvoocht vann het kind van Jan Corstiaenss za ende Jacob Adriaens als vader ende toesiender van sijn kind bij Maeijken Corstiaenss tbv voor ½ van de wed en voor ½ van de kinderen.

Fol 243
Lambert Willems is schuldich aan mr Poulus Scholt, surgijn.

Fol 244
Lambert en Jan Dirck Lambertss de Hooch, broeders, hebben een accoort gesloten mbt het versterff so bverre als Jan Dirckss van Gherit Dirckss, broeder, aenbestorvenn is soo int geseet waer Lambert op woont.

Fol 245r
Jan Dirck Lambertss de Hooch mede namens sijn kinderen geeft aan tbv Lambert, broeder, en sijn kinderen.
1624 Jan krijgt geld van de kinderen van Lambert.

Fol 246
Inventaris overgebrocht bij Maeij Claessen wed Handrick Willemss Ammeroeijen van de goederen die Handrick metter doot ontruijmt heeft.

Fol 247
Op 3-4-1623 compareerde Maeijken Claes wed Handrick Willemss Ammeroeijen ende heeft aengenomen van Jan Willemss Ammeroeijen als bloetvoocht ende Philips Claess als toesiender haer kind, Peterken, bij Handrick.

Toegevoegd: Jan Dries Textoir heeft van Frans Willems van Ammeroeijen vant versterff van Peterken Handrickss sijn portie ontvangen.
De weeskinderen van Aert Willems, Sijmon Jacobss, , Lijsken Corsten wed Willem Willemss Tonis Hansdrickss Smidt X Huijbertken Peters wed Jan Willems van Ammeroeijen voor de kinderen van Jan en Huijbertken, Adriaen Willems hebben hun portie ontvangen.

Fol 248
Inventaris aengebrocht bij Jenneken Aertss wed Aert Ghielen van de goederen die Aert metter doot ontruiijmt heeft.

Fol 248 los blad
Aerien Willems is voldaen door Cornelis Geldens

Fol 249
Op 12-4-1623 compareerde Jenneken Aertss Lauris ende heeft aengenomen haer drie kinderen, Aert, Cornelis en Lijsken, bij Aert Ghieliss van Claes Gieliss als bloetvoocht ende Jan Michielss van Ammeroeijen als bestevader ende toesiender met Aert Jan Aertss als toesiender.

Fol 250r
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij de erffgen van Jan Wouterss Span ende Eltken Lauweriss: Aert Kaelens X ?gertken Wouterss, Cornelis Joosten X Cornelia Wouterss, Lauris Adriaenss X Peterken Wouterss mede voor Jan Joosten, Steeven Wouterss ende Adriaen Wouterss, Adriaen Geeritss Tuijmeleijr ter eenre ende Joost Rutttenss X Adriaentken Lauweris, Ghijsbert Peterss X Jenneken Lauwerris ende Meijrten Lauweris, Cornelis Baeijens als bloetvoocht van de kinderen van Ghijsbert Ghijsbertss ende Adriaen Mertenss als bloetvoocht ende Antonis Dingemans als toesiender van sijn kinderen bij Maeijken Lauweriss.

Fol 253
Rekeninge, reliqua ende bewijs bij Joost Rutten van de administratie over de boedel van Jan Wouterss Span en Eeltken Lauris.

Fol 254r
Adriaen Mertenss Glaviman als voocht ende Anthonis Dingemans als vader ende toesiender van sijn kinderen bij Maeijken Lauweriss verkopen tbv Ghijsbert Peeterss Cuijper hun portie van het versterff van Jan Wouter Span ende Aeltken lauris.

Fol 255
Inventaris overgebrocht bij Maeijken Jan Huijben wed Lauwerijs Gheritss van de goederen die Lauweris metter doot ontruijmt heeft.

Fol 256
Compareerden Marijken Janss wed Lauris Geeritss ende heeft aengenomen haer twee onm kinderen, Maeijken ende Jan, bij Lauweris van luijcas Gheritss als bloetvoocht ende Adriaen Jan Huijb Sijmons als toesiender.

Fol 257
Compareerde Adriaentken Cornelis wed Dirck Lambertss met Cornelis Adriaens, vader, ende Peeter Adriaenss, oom, ter eenre ende IJken, Thoenken ende Engeltken Lambertss met Jan Dirck Lambertss de Hooch, oom, ende Adriaen Sacharias als gerechte oom ende mede als voochden ende toesienders van de voorss kinderen. Zijn sluiten een accoord.

Fol 259r
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij de kinderen van Juetken Cornelis wed Jan Janss Cock van de goederen die Juetken metter ontruijmt heeft.
Peeter Janss Cock, Lijntken X Gerit Gherits, de kinderen van de jonge Jan, Joost, 2-3-1623
Lijken Bastiaens wed Jan Janss Cock is voldaen.

Fol 260
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij de erffgen van Aert Deniss Brouwer ende Peterken Huijbertss, sijn vrouw: Cornelis Willemss vande Welle X Maeijken Aerts, Eeltken Aerts, Thomas Gheritss de Haen X Lammertken Aerts, Lijsken Aertss ter eenre ende Lijsken Thonis, Eerit Lambert Meeuss als bloetvoocht ende Handrick Gheeritss vande Clockenberch als toesiender van het kind van Thonis Eerit Lambertss Meeuss bij Jenneken Thoniss ter andere sijde.
De kinderen van Aert Denis
De kinderen van Peterken Huijbertss

Adriaen Corsten Molder bekent dat de erfgenamen van Peterken Schouten betaald hebben aande erfgen van Aert Denis.

Fol 261
Inventaris overgegeven bij Marijken Janss wed Thonis Adriaenss Langebeen van de goederen die Thonis metter door ontruijmt heeft.

Er waren goederen uit de winkel

Fol 265
Rechterlijcke scheijdinge ende deijlinge overgebrocht bij Maeijken Jan Hermens wed Thonis Adriaen Langebeen met Dilis Peeterss, soon, ende Peter Diliss als voocht
De weduwe ende de erfgen delen
De erfgen: Adriaen Diliss, Peeter Diliss voor de kinderen van Thonis, Adriaen van Tullen ende Dirck Adriaenss van Cuijck

Fol 269
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Jan Ghijben X Melisken Meliss ter eenre ende de erfgen van Meijrten Dirckss: Gherit Dirckss mede als voocht ende Thonis Cornelis Janss als toesiender van de kinderen, Aert, Jan, Meijrten, Jan de jonge, Neeltken, Maeijken, Dircken ende Ggrietken, van Aert Dickss Back bij Thonisken Janss, beijden za, ende Aert Aertss ende Meerten Aertss.

Fol 270
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht tussen Gherit Dirckssen ende de weeskinderen van Aert Dirckss

Meerten Geerit Dirckss is voldaen namens susters ende broeders ende weeskinderen van Aert Dirckss Back.

Fol 270r
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht tussen Gherit Dirckssen ende de weeskinderen, Aert, Jan, Meijrten, Jan de jonge, Neeltken, Maeijken, Dircken ende Geriken, van Aert Dirckss Back ten overstaen van Thonis Cornelis Janss als toesiender int bijwesen van Aert Aertss ende Neltken Aertss van de goederen achtergelaten bij Meijrten Dirckss, 10-8-1623

Meerten Geerit Dirckss is voldaen door de weeskinderen van Aert Dirckss Back, mijnen vader [?]

Fol 271r
Compareerden Anthonisken Lambertss Dirckss met Jan Dirck Lambertss de Hooch, oom ende Adriaen Sacharias, gemaekt oom, als bloetvoocht ende toesiender van de kinderen van Lambert Dirckss de Hooch ende heeft aengenomen Iken Lambertss ende Engelken Lambertss, kinderen van Lambert Dirckss.

IJken X Dirck Adriaenss Timmer ende Engeltken Lambertss zij voldaen door Joost Gheijaerts X Anthonisken voorss.

Fol 273
Cornelis Baeijens is schuldich aan Aert Aertss Reijger als bloetvoccht van het kind van Thonis Wouter Gheeritss bij Dingna Handrickss tbv de kinderen.

Gherit Thonis is voldaen door Jan Peterss van Heijst

Fol 273r
Op 16-3-1623 willen Tonis Cornelis Janss namens Jan Dirckss, Heusden, als bloetvoocht ende Pouls Joosten als toesiender van de kinderen van Hermen Janss za effhuijs houden vande goederen die Herman Janss metter doot ontruijmt heeft.

Fol 276
Inventaris overgebrocht bij Maeijken Willemss van de goederen die Jacob Wouterss ende Maeijken Willemss tsamen beseten hebben ende metter doot van Jacob ontruimt

Fol 276r
Compareerden Lucas Corneliss X Mariken Willemss wed Jacob Wouterss de Geijste en hebben aengenomen van Aert Wouterss de Geijste als bloetvoocht ende Lucas Corneliss als toesiender de twee kinderen, Jacob ende Bastiaentken, van Marijken bij Jacob Wouterss

Fol 278r
Inventaris overgebrocht bij Wouter Wouterss de Geijster van de goederen die Wouter Wouterss ende Mecheltken Berntss te samen beseten hebben en bij Mecheltken metter door ontruijmt.

Fol 279r
Wouter Wouterss de Geijster heeft aangenomen zijn twee kinderen, Heijltken ende Bernt, bij Mecheltken Berntss van Adriaen Berntss als bloetvoocht ende Aert Wouterss Geijster als toesiender van de kinderen.

Fol 280
Jan Aert Jonge Weijrts als bloetvoocht ende Aert Adriaenss Spijcker als toesiender van de kinderen Aert Willemss Spijcker willen erffhuijs houden van de goederen die Willem Aertss Spijcker, grootvader, metter doot ontruijmt heeft.

Fol 281r
Op 9-3-1623 heeft Maeijken Goeijaertss wed Corst Lenaertss met Michiel Lenaertss als bloetvoocht ende Jan Goeijaertss als toesiender van het kind, Dingna, van Maeijken bij Corst ten overstaen van Willem Willemss van Hulst X Neltken Goeijrtss aengebrocht de goederen die Corstiaen metter doot ontruijmt heeft. Tevens neemt Maeijken haer kind aen.

Fol 283
Dit sijn de goederen die verkocht sijn op het erffhuijs van Peeter Handrickss Bruijn op 4-4-1623.
Peeter Jans Cock, Bertrom Joosten van wegen de kinderen van Handrick Peeterss Bruijn ende Jan Handricks Bruijn krijgen elk het geld.

Fol 284r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht op 28-6-1623 bij Anneken Jacobss wed Peeter Handrickss de Bruijn ter eenre ende Peter Janss Cock X Heijltken Peeterss, Bertrom Joosten als bloetvoocht ende Wouter Ghijsen als toesiender van de kinderen van Jan Peeterss de Bruijn, Bertrom Joosten als bloetvoocht ende Baeijen Eelen ende Joris Matheeus als toesienders van de kinderen van handrick PeeterssBruijn bij Adriaentken Thonis ende Adriaentken Roelen ter andere sijde van alle obligatien ende penningen.

Op 13-7-1623 willen Philips Claess als bloetvoocht ende Jan Willem Gijben als toesiender van de kinderen van Adriaen Thoniss Textor za van de goederen die Adriaen ende Ghijsbertken Corsten tsamen hebben beseten ende nu metter door ontruijmt.

Fol 289
Rekeninge ende bewijs van Cornelis Janss Potter X Cuentien Frans Corsten van de administratie die Frans Corsten za heeft gehadt over het kind van Jan Corsten za.
Ten overstaen van Jacob Handrickss als bloetvoocht van Jan Jan Corsten met Heijsterken Geritss, sijn moeder.

Adriaen Peter Geritss za X Cuentien Franss

Fol 291
Peeter Anthoniss Vos als bloetvoocht van het kind van Jan Thonis Brouwer? is schuldig aan Jacob Adriaen Jacobss

Rom Janss Smidt voldoet aan Adriaen Caerlen

Fol 292
Bertrom Joosten als bloetvoocht van de kinderen van Handrick Joosten, broeder, bij Thonisken Goeijrtss ende Adriaen Janss Snijder als bloetvoocht van het kind van Thonisken Goeijrtss bij Peeter Thoniss Vos ende Peeter Thonis Vos voor hem selve ende mede als vader en toesiender van sijn kint verkopen aan Cornelis Corsten een geseedt etc.
Wilkeur volgt.

Peterken Handrickss X Handrick Denis Roock
Handrick Handrickss, soon van Handrick Joosten de Bruijn.

Fol 293
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij de erfgen van Peeterken Huijbrechtss za wed Ghoeijaert de Jager: Cornelis Janss Potter x Cuentken Franss ter eenre ende Ghiel Willem Govert de Jagers met sijn moeder mede namens Thuentken, Jenneken X Thonis Berntss, churgijn, ende Heijltken, susters ter andere sijde van obligaties etc.

Adriaen Peeter Gerits X Cuentken

Fol 296
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Dilis Corsten als bloetvoocht ende Jan Crijne als toesiender van Jenneken Aert Corst Midden ter eenre ende Dilis Corsten als bloetvoocht ende Gherit Dirckss als toesiender van het kind van Peeter Gherit Dirckss bij Maeijken Aert Corst Midden ter andere sijde van de achtergelaten goederen van Aert Corst

Fol 297r
Peeter Gheeritss als vader van sijn kind, Dirck, bij Maeijken Aert Corst Midden met Gheirt Dirckss, sijn vader, heeft sijn kind aengenomen van Dilis Corsten als bloetvoocht ende Jan Crijnen als toesiender

Jan Janss Textor namens Gijsbert van Goorl, Corst Aerts mede namens sijn susters ende broeders kijnderen, Gielis Aertss Roskam mede namens de erffgen van vaders sijde zijn voldaen door mr Jan Phenicxs

Fol 299
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Cornelis Willemss van der Welle alias Poet? X Ma: Aertss, Adriaen Corsten X ?atken Aertss, Thomas Janss X Lambertken Aertss ende Lijsken Aertss, allen erfgen van Aert Deniss 1e X Adriaentken Adriaenss, 27-3-1623.

Fol 300r
Inventaris overgebrocht bij Huijbert Corsten van de goederen die Huijbert met Aelken Aertss tsamen hebben beseten en bij Aeltken metter doot sijn ontruijmt.

Fol 301r
Huijbert Corst Jan Wijnen heeft aengenomen van Daem Aertss als bloetvoocht int bijwesen van Aentken Jordens, bestemoeder, en Frans Corst Jan Wijnen als toesiender sijn twee kinderen, Aert ende Truijcken, bij Eltken Aertss

Fol 302r
Jan Jan Meeuss Molengraeff als bloetvoocht ende Jan Adriaenss Leeu als bestevader ende toesiender van de kinderen van Adriaen Jan Meeuss za willen een geseijdt verkopen.

Jan Willems Slootmaker koopt het geseijdt. Hij betaald via een wilkeur.

Dingna Adriaenss, Adriaen Peters Leeu, Cornelis Peterss Leeu, Denis Aertss de Greeff, Maeijken Geritss X Denis Aertss de Greeff krijgen geld

Fol 306r
Cornelis Seeberden verkoopt aan Handrick Sebertss een deel van een geseijt.

Fol 307
Compareerden Stoffel Peeterss van Dongen ter eenre ende Aeltken Ariaenss wed Peeter Stoffels ten overstaen van Jan Willem Heijmens, oom ter andere sijde. Zij sluiten een accoort mbt de doot van het kind van Peeter.

Fol 307r, copie
Op 2-3-1623 compareerde ten huijse van Jan Jan Textor, Shooffs bode van Suijthollant, Judick Janss wed Aert Diliss Coeckman met Johannes Boren, predikant, ende Dilis Aertss, oudtse soon mede namens al haar andere kinderen ter eenre ende Adriaentken Willemss wed Geerit Aertss Coeckman met Willem Adriaenss, vader, ende Jan Janss Textor ter andere sijde. Zij sluiten een accoort.

Fol 309
Dit is het geene dat op het erffhuijs van Tonis Gerit Lauwen verkocht is.

Lauwerijs Gheerits als bloetvoocht krijgt het geld.

Gherit Lauwen is de bestevader van de kinderen van Tonis

Het weeskint van Gheerit Lauwen.

Fol 310r
Inventaris overgebrocht bij Jan Janss Boom van alle goederen die Jan Janss Boom ende Maeijken Goossenss za beseten hebben en nu bij Maeijken metter doot ontruijmt

Fol 310r
Op 29-4-1623 compareerde Jan Janss Boom ende heeft aengenomen sijn kind, Goossen, bij Maeijken Goossenss van Thonis Goossenss als bloetvoocht ende Jan Willemss Boom als bestevader ende toesiender. Anneken wed van Goossen, bestemoeder.

Fol 311r
Inventaris overgebrocht bij Hijlken Corsten wed Jan Claess de Vries van de goederen die sij met Jan Claess, haer man, beseten heeft en Hilleken Corsten nu nog besit ende door Jan metter door ontruijmt.

Fol 313
Hilleken Corstiaenss wed Jan Claess de Haen alias Vries heeft aengenomen haer drie kinderen, Claes, Corst en Catharina, bij bij Jan van Peeter Claess de Haen alias Vries als bloetvoocht ende Cornelis Corstiaenss als toesiender van de kinderen.
Maeijken Corstiaens als beste moeder

Fol 314
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij de erfgen van van Jan Peeterss van de Suijdewijn: Andries Dirckss de Bie X Maeijken Handrick Peeterss, Aert Aertss Reijers X Aertken Handrick Peeterss, Peeter Handrick Peeterss ende Gherit Thonis met Bastiaen Ariaenss, halve broeder, als naergelaten weeskinderen van Dingen Handrick Peeterss bij Thonis Wouterss en bij Adriaen Bastiaenss ende Adriaen Bastiaenss als vader ende toesiender van sijn kind van de goederen die Jan Peeterss metter doot ontruijmpt

Fol 316r
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Gerit Thonis Wouterss met Dries Dirckss de Bie ende bij Aert Aert Reijers, Peeter Handricks als bloetvoocht ende Adriaen Bastiaenss als vader ende toesiender van sijn kind, Bastiaen, bij Dingna Handrick Peeterss van de goederen hen aengekomen van Lijsken Peeter Thoniss

Gerit Thonis heeft als hele broeder ende suster: Adriaen ende Lijsken Thonis
Bastiaen Adriaenss is een halve broeder

Fol 318r
Op 10-5-1623 willen Peter Adriaenss Cuijper als bestevader ende bloetvoocht, Jan Peterss Cuijper als vader ende toesiender van sijn kinderen bij Peterken Adriaenss ter eenre ende Juet Adriaenss Brekelman, Stijntje Adriaen Schets, Lijsken Jacob Sprangers ter andere sijde erffhuijs houden van de goederen die Paulus Claess ende Lijsken Adriaenss tsamen beseten hebben en metter doot ontruijmpt.

Fol 322
Inventaris overgebrocht bij Anthonis Berntss van de goederen die Anthonis ende Angeneetken Jans, sijn vrouw za, tsamen hebben beseten en bij Angeneeten metter door ontruijmpt,

Fol 324r
Anthonis Berntss heeft aengenomen van Jan Janss Lijnderdreijer als bloetvoocht ende Jan Peeterss Lijndendreijer als bestevader ende toesiender sijn drie kinderen, Jacomijntken, Bernt ende Joost bij Neeltken Jans.

Fol 326, copie
Adriaen Adriaenss Smit X Aentken Geritss bekent ontfangen te hebben vuijt handen van Adriaen Aertss Oerlman, Peter Aertss Oerlman ende Daem Aertss Oerlman ende van andere broeders ende susters, alle als erfgenamen van Thonisken Adriaenss.

Fol 326r
Op 3-11623 compareerden de erfgen Jan Thonis Vos wednr Adriaentken Roelen: Peter Tonis Vos mede als bloetvoocht vann het kind van Jan Tonis Vos, Aert Antonis Vos, ende mede namens Bastiaen Segers X Willeken Tonis ende Judich Tonis, swaegers, ende suster ter eenre ende Adriaenrken Roeloffs ende Bertrom Joosten als bloetvoocht van het kind van Handrick Peterss Bruijn bij Adriaentken Roelen, Joris Matheeus, halve broeder, Jacob Joosten als neeff van Adriaentken ter andere sijde. Zij sluiten een accoort

Peter Tonis Vos is voldaen door Corst Lenaerts X Adriaentken Roelen

Fol 327r
Antonis Aertss Oerlman verkoopt aan Adriaen Sacharias een stuk akkerlant.

Fol 328
Handrixk Janss Vos verkoopt aan Jacob Cornelis van Geriwen een geseet etc.
Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 329r
Ontfanck bij Wijnant Willemss als bloetvoocht van de drie kinderen van Tonis Wouterss Geritss za bij Dingna Hendrickss.

Jan Tonis Praeser als toesiender ende Tonisken Adriaens als bestemoeder van het kind in 1e bedde bij Aentken Tonis. Ten overstaen van Gerit Toniss met Andries Dirckss de Bie ende Aert Aertss Reijerss als aenbehoude oomen vanb gGerit Toniss voorss.

Fol 343r
Hier naer volcht de suijveren staet voor de drie kinderen van Tonis Wouterss za.

Fol 345
Bastiaen Janss X Jenneken Laureijs verkoopt aan Jan Laureijs Braspenninck sijn deel in een geseet. Hem aenbestorven van Laureijs Aerts Braspenninck, sijn vrouwe vader.

Fol 345r, copie
Lijsken Jacobs Sprangers, geboren te Breda, ca 31 jaar, machticht Evert Adriaenss, neve, Oosterhout, die men noemt Brakelmans om het steffhuijs van Paulus Claess, Sprang, Maeijken Jan Adriaenss van Bavel was sijn moeder (van Paulus), te regelen.

Fol 346r
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij de erffgen van Paulus Claess: Eduwaert Adriaens Brakelmans mede namens Adriaen Anthonis Brakelmans, Dordrecht, en namens Elisabet Jacob Sprangers, proc Breda, allen als vrienden van Paulus Claes smoeders ter eenre ende Adriaen Dirckxss van Nederveen, schout, namens de voorn vrienden van Paulus Claess vaders sijde.

Fol 347
Nicolaes Matheeus Backer verkoopt aen Antonis Adriaen Jacob Wijnants voor de ene helft ende aen Antonis Adriaens als bloetvoocht van het kind van Jacob Adriaens voor dander helft een rente.

Fol 348
Inventaris overgebrocht bij Jan Janss Smidt van de goederen die Jan ende Willemken Rommen, sijn vrouw za, beseten hebben ende bij Willemken metter doot ontruijmt.

Fol 349
Jan Janss Smidt heeft aengenomen sijne vijf kinderen, Wouter, Tonis, Jan, Corst ende Maeijken, bij Willemken Rommen van Rom Toniss als bloetvoocht ende Jan Tonis als bestevader ende toesiender van de kinderen, Rom Janss mede namens Adriaen Janss, broeder, om de twee kinderen, Rom Janss ende Adriaen Janss hun moederlijck deel vuijt te rijcken ende de andere vijf kinderen te onderhouden.

Jan en Rom sijn voldaen.
Thonis Janss is voldaen van sijn moeders goet als mede van sijn overleden susters ende broerders.

Fol 350r
Rekeninge, reliqua ende bewijs voor Jan Adriaenss Clerck ende Adriaen Dirckxss de Bie als voochden ende toesienders van de kinderen van Goeijaert Adriaens Clerck van de goederen van Goeijaert.

Fol 357
Adriaen Janss Leempoel is schuldich aan Andries Claess Wit ende Anthonis Adriaen Jacobss Wijnants, HG meesters te Sprang, 24-8-1623

Fol 358
Inventaris overgebrocht bij Mariken Adriaenss wed lestmael van Tomas Daemiss van de goederen die Mariken ende Tomas tsaemen beseten hebben ende bij Tomas metter doot ontruijmpt en de goederen die Mariken voor haer huwelijk met Tomas al had.

Fol 359r, copie
Adam Tomas, schipper ende borger te Breda, mede namens Joachim Thomass, broeder, Heusden, machticht Nicolaes Tomass, s Moer, Adriaen Huijbertss, op de Made, ende Corstiaen U, G berg, broeders ende swaegers, om tegen Marie Adriaenss, Sprangh, hun stiefmoeder, te scheijden etc van de goederen van Tomas Daemen, vader.

Fol 360, copie
Te G Berg machticht Corstiaen Joachimss X Huijbertken Tomas: Jan Peterss van Dongen, Claes Tomass, Adriaen Huijben van de Made, Willem Robben, secr s Moer om te Sprang te scheijden de goederen van Thomas Daemen ende Maeijken Adriaens, sijne vrouwe vader ende behoutmoeder

Fol 361r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kinderen van Tomas Damen: Anneken X HJan Adriaenss Peters van Dongen, Hesterken X Adriaen Huijben van de Made, Claes Tomass, Huijbertken X Corstiaen Jochumss, Adam Thomass ende Jan Thomas ter eenre ende Maeijken Adriaenss wed Thomas Adriaenss ter andere sijde.

Fol 362r
Inventaris doen maken bij Lernaertken Adriaenss wed Jan Janss Molegraef de Jonge van de goederen die sij met Jan beseten heeft en bij Jan metter doot ontruijmpt ende de goederen van Jan Jans Molengraeff den Oude ende Geertruijt Jacob Tonis, haer mans vader ende moeder.

Fol 370r, copie
Te s Bosch: Peter Adriaenss van Dinter, bierbrouwer, s Bosch, als moederlijck oom van de kinderen van Jan Janss Molengraeff bij Lenaertken Adriaenss, suster, , overleden te Sprangh machticht Jacob Willems van Campen, Sprangh, om de scheijding van de goederen te regelen tbv de kinderen.

Fol 371r
Scheijdinge ende deelinge bij Lenaertken Adriaens wed Jan Janss Molengraeff de jonge ter eenre ende Jan Jan Meeuss Molengraeff als bloetvoocht ende Jacob Willems van Campen als toesiender, zie proc vorige akte, van de kinderen van Jan Janss bij Lenaertken, Geetken Jacob Tonis, bestemoeder

Jacob Jans Molengraeff, Bartholomeeus Jans Molengraeff ende Hendrick Janss de Bie X Mechtelt Jans Molengraeff zijn voldaen.
Hun schoonvader [= stiefvader] is Jan Peterss van Heijst

Fol 380
Op 2-12-1623 heeft Lenaertken Adriaens wed Jan Janss Molengraeff de jonge aengenomen haer vijf kinderen, Jacob, Bartholomeeus, Mecheltken, Eeltken ende Wijmnant van Jan Jan Meeus als bloetvoocht ende Jacob Willems van Campen als toesiender.

Fol 382, copie
Te Mijnsherenlant van Moorkercken compareerde Jan Cornelis Schoenmakers X Peterken Adriaenss en machticht Jan Adriaens Onrost, swaeger, Sprangh, om het huijs ,hem aengecomen van Mariken Adriaenss, de moeder van sijn vrouw, te verkopen.

Fol 382r
Scheijdinge ende delinge aengebrocht tussen de kinderen van Adriaen Aertss Onrost: Aert, Ghijsbert, Jan, Peterken X Jan Cornelis (proc in vorige akte), Goossen, Anneken X Antonij Berntss ende Chatharina van de goederen van Mariken Adriaens, hun moeder.

Fol 385r
Peter Goeijaertss verkoopt aan Jan Goeijaertss, broeder een perseelken seijlants.

Fol 386
Rekeninge ende bewijs voor Dielis Corsten als bloetvoocht ende Jan Crijnen als toesiender van het kind van Aert Corst Midden van de goederen achtergelaten door Aert Corsten.

Dielis Corsten ende Joost Adriaenss X Jenneken Aertss krijgen het geld.

Fol 388r
Rekeninge, bewijs ende reliqua voor Dielis Corsten als bloetvoocht ende Gerit Dirckxss als bestevader ende toesiender van het kind van Peter Gerit Dirckss bij Maeijken Aert Corst Midden van de goederen die Maeijken heeft achtergelaten.

Fol 297 los vel
Deel copie van bovenstaande akte.

Fol 391
Bastiaen Adriaenss Schreijnwerker verkoopt aan Jan Janss Textor een deel van een geseet etc. betaald wordt via een wilkeur.

Fol 393
Bastiaen Wolff wil een geseet verkopen. Jan Wouter Claes de Bont koopt het geseet en betaald via een wilkeur.

Fol 395r
Joost Adriaen Jacob Wijnants verkoopt aan Cornelia Adriaenss wed Peter Janss Leempoel een geseet etc, Cornelia betaald via een wilkeur (fol 396)

Fol 395r
Cornelia Adriaenss wed Peter Janss Leempoel ende Adriaen Janss Leempoel als bloetvoocht van de kinderen van Peter bij Cornelia verkopen aan Joost Adriaen Jacob Wijnants een geseet.

Fol 396r
Inventaris bij Erit Lambert Meeus van de goederen die Erit met Grietken Dirck Princen tsamen beseten hebben en bij Grietken metter doot ontruijmpt. 12-2-1623

Fol 398r
Erit Lambert Meeus heeft vuijtgekocht het kind van Tonis Eritss bij Jenneken Tonis voor het 1/7 deel van sijn bestemoeders goederen. Meeus Lambert Meeus als bloetvoocht ende Hendrick Geritss van Clockenberch als toesiender

Fol 399r
Erit Lambert Meeus heeft vuijtgekocht Lenaert Geritss van Nispen, swaeger [= hier schoonzoon], X Lambertken Eritss van de goederen van de moeder van Lambertken.

Fol 400
Erit Lambert Meeus heeft vuijtgekocht Peter Schalcken X Claerken Eritss van de goederen van de moeder van Claerken.

Fol 400r
Op 7-2-1623 compareerden de erfgen van Giel Janss ofte Gielken Gielen sijn kind, Grietken, bij Jenneken Jaspers ende Heijltken Janss, Lodewijck Gielen, oom, namens Jenneken Janss, nicht, ter eenre ende de erfgen van Jenneken Jaspers ofte Gielken Gielen haer dochter: Aentken Jaspers ende Cornelis Jaspers met Cornelis Adriaen Jasperss, oom, als bloetvoocht van de kinderen van Jasper Adriaenss, broeder, ter andere sijde. Zij delen de goederen die aenbestorven was door overlijden van de ouders en die het kind nu metter doot ontruijmpt.

Fol 401r
Scheijdinge ende deijlinge overgebrocht bij de kinderen van Tonis Jacob Gerit Oerlmans: Eerken, Maeijken X Peter Hendrick Geldens, , Anneken X Joris Matheeus ende Janneken, Baeijen Elen als bloetvoocht ende Peter Jan Rommen als toesiender van de kinderen, Adriaen ende Jan, van Tonis Jacobss, Baeijen Elen als toesiender ende Bertrom Joosten als bloetvoocht vann het kind, Adriaen, van Adriaentken za bij Handrick Peterss de Bruijn.

Fol 404r
Rekeninge ende bewijs voor Erit Lambert Meeuss als bloetvoocht vann het kind van Tonis Eritss bij Jenneken Tonis.

Fol 411
Peter Schalcken heeft aengenomen van Erit Lambert Meeuss als bloetvoocht ende Handrick Geritss van Clockberch als toesiender het weeskind van Tonis Eritss.

Fol 412
Goeijaert Hendrickxss X Heijltken Janss de Haen verkoopt aan Adriaen Adriaen Smidt zijn deel van een geseet etc hem aanbestorven van Peter Geritss de voorman van Heijltken ende hem aenbestorven van Gerit Peter Schouten, sijn vader, 6-1-1624

Fol 412r
Joost Adriaenss Leenhouwer ende Aert Wouterss de Gester X Peterken Adriaenss hebben een accoort gesloten mbt het versterff van Beatris Joosten, halve suster van de vrouw van Aert, 13-1-1624.

Fol 413
Op 6-1-1624 willen Jan Peter Willemss X Beatricxs Willemss, Jan Janss van Orten X Maeijken Willemss, Jan Willemss de Wit, Corstiaen Jan Wijnen als bloetvoocht ende Jan Toniss Praeser als toesiender van het kind van Wijnant Willemss ten overstaen van Tonisken Adriaenss, bestemoeder, een acker verkopen.

Fol 415
Jan Willemss de Wit, Jan Peter Willemss X Beatricxs Willemss, Jan Janss van Orten X Maeijken Willemss, Corst Jan Wijnants als bloetvoocht ende Jan Toniss Praeser als toesiender van het kind van Wijnant Willemss verkopen aan Jacob Jacobss voor deen helft ende Tonis Adriaen Jacob Wijnants als bloetvoocht van het kind van Jacob Adriaen Jacob Wijnants voor dander helft een acker. Betaald wordt via een wilkeur.

Jan Jan van Orten, Cornelis Jacobss en Nelleken Willemss krijgen geld.
Willem Huijgen ende Cornelis Jacobss krijgen geld.
De wed Jan Janss van Orten krijgt geld, 29-5-1628

Fol 416r
Jan Willemss de Wit, Jan Peter Willemss X Beatricxs Willemss, Jan Janss van Orten X Maeijken Willemss verkopen aan Corst Jan Wijnants als bloetvoocht ende Jan Toniss Praeser als toesiender van het kind van Wijnant Willemss een gedeelte in een geseet etc gekomen van Willem Wijnantss ende Margriet Willem Wijnen, hun ouders
Betaald wordt via een wilkeur.

Willem Huijgen en Cornelis Jacobss Buijs mede namens de wed van Jan Janss van Orten

Fol 418
Peter Tonis Leempoel verkoopt aan Corst Jan Wijnants als bloetvoocht ende Jan Toniss Praeser als toesiender van het kind van Wijnant Willemss een geseet etc. betaald wordt via een wilkeur. Peter Tonis Leempoel is voldaen met zeker accoort die Jacob Peter Jacobss de voochden gedaan heeft.

Fol 419
Bartholomeus Janss Molengraeff is schuldich aan Jan Peterss van Heijst

Goossen Cornelis van Heijst X Aeltken Jan Molengraeff is voldaen. Handrick Jacobss is nu posseseur van de goederen waer de wilkur op staende is, 1-1-1639.

Fol 420
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Joris Matheeus X Anneken Tonis ter eenre ende Dirck Janss Cleijn X Janneken Tonis ter andere sijde van een geseet waar sij op wonen en gekomen is van Tonis Jacob Gerit Oerlman en Lijntken Janss

Fol 421r
Scheijdinghe ende delinge aengebrocht bij Dingna Janss wed Jan Willems Oerlman ende haer kinderen, Geertruijt X Rob Handrickss Decker, Dircxken X Peter Toniss Leempoel, Willemken X Peter Adriaen Peterss, bij Jan van de goederen die Dingna ende Jan tsamen beseten hebben en bij Jan metter doot ontruijmpt, 9-1-1624.

Fol 423r
Rekeninge, reliqua ende bewijs voor Jan Cornelis Janss als bloetvoocht van het kind van Adriaen Cornelis Janss ende Maeijken Tonis, beijden za.
Int bijwesen van Peter Tonis Leempoel, Jacob Janss Glaviman, Tonis Cornelis Janss ende Cornelis Cornelis Janss als toesienders, 8-12-1623.

Fol 430r
Jan Corenliss als bloetvoocht van het kind heeft aengenomen van Peter Tonis Leempoel, Jacob Janss Glaviman, Tonis Cornelis Janss ende Cornelis Cornelis Janss als toesienders .

Op 3-1-1626 krijgen de erfgen van het kind het geld.

Fol 431r
Rekeninge, reliqua ende bewijs voor Adriaen Lauriss als bloetvoocht van de kinderen van Lauris Adriaen Lauwen za van de administratie mbt de kinderen.

Ten overstaen van Peter Toniss Leempoel, Peter Ghijsbertss ende Claes Michiels als toesienders.

Fol 435
Rekeninge, reliqua ende bewijs voor Jan Willem Wijnen als bloetvoocht van het kind van Wijnant Willemss za van de administratie mbt het kind.

Gesloten ten overstaen van Jan Peter Willems X Beatris Willemss, Jan Janss X Maeijken Willemss, Jan Tonis Praeser als toesiender ende Tonisken Adriaenss als bestemoeder

Fol 438r
Rekeninge, reliqua ende bewijs bvan de administratie die Jan Tonis Praeser met sijn moeder gehad heeft van het kind van Wijnant Willemss za bij Aentken Toniss za.

In presentie van Jan Willemss de Wit als bloetvoocht, Jan Peter Willems X Beatris Willemss ende Jan Janss X Maeijken Willemss als toesienders,

Fol 443
Ontfanck bij Wijnant Willemss die hij ontfangen heeft voor het kind van Adriaen Bastiaenss bij Dingen Handrick Peterss (1e huw).

Fol 446r
Op 19-11-1622 maken Jan Willemss van Ammeroijen ende Huijbertken Peterss, sijn tegenwoordige vrouw, Besoijen, hun testament.

Fol 447r
Huijbert Joosten alias Groen verkoopt aan Jan Janss Textor, shooffsbode van Suijt Hollant een deel van een geseet aan, onbedeelt met broeders.
Er is een brief met een deeling, 11-11-1620, tussen de wed ende haere kinderen, swaegers en Tomas Andriess Trompetter

Fol 448
Jacob Cornelis van Gerivliet verkoopt aan Jan Janss Textor, shooffsbode van Suijt Hollant, een lengte in het geseet van Joost Toniss alias Groen za. Zie ook deling van 11-11-1620.

Fol 448r
Anneken Jacobs wed Peter Hendrickxss Bruijn ende Peter Janss Cock verkopen aan Handrick Stoffels een stuk seijlants.

Fol 449
Scheijdinge ende delinge aengebrocht tusschen Bertrom Joosten als bloetvoocht ende Wouter Gijsbertss ende Peter Janss Cock als toesienders van de kinderen van Jan Peterss de Bruijn, Bertrom Joosten als bloetvoocht van de kinderen van Handrick Peterss de Bruijn ter eenre ende Handrick Stoffels ter andere sijde van een stuk seijlants.

Fol 450
Inventaris overgebrocht bij Cornelia Adriaenss wed Peter Janss Leempoel, secr tot Sprangh, van de goederen die zij tsamen beseten hebben en bij Peter metter doot ontruijmpt ende Neelken nog besittende is.

Fol 452
Op 27-1-1624 heeft Neelken Adriaenss wed Peter Janss Leempoel met Bernt Janss Potter haer ondertrouwde man aengenomen haer drie kinderen, Jan, Peter ende Aert, bij Peter van Adriaen Janss Leempoel als bloetvoocht ende Aeert Adriaenss Glaviman als toesiender van de kinderen

Adriaen Janss van Grevenbrouck wednr Lijsken Peterss mede namens zijn kinderen, Rom Toniss Leempoel, Wouter Toniss Leempoel, Jan Toniss Leempoel met Adriaen Jacobss als stiefvader ende voocht van het kind van Aert Tonis Leempoel bij Marijken Toniss , Adriaen Adriaenss vuijt Udenhout als voocht van de kinderen Dirck Janss Cuijst bij IJken Janss Leempoel ende mede voor Dielis de Coster X Aentken Dirck Cuijsten willen als erfgen van Peter Janss Leempoels kinderen za bij Neelken Adriaenss Glavimans verklaren dat zij Neeltken niet willen molesteren na de doot van de vader van de kinderen van Neeltken.

Fol 453r, copie
Te Besoijen compareerde Jan Janss Goossens en machticht Jan Peterss Mandemaecker om zijn deel van de nalatenschap van David Janss za te regelen mede namens zijn susters kinderen.

Fol 453r
Op 28-3-1624 compareerde Jan Peterss Mandemaecker, Besoijen, namens Jan Jan Goossens, Andel, mede namens sij susters kinderen ende Grietken Willemss X Willem Andriess, coporael, proc G Berg, sluiten een accoort mbt de erffenis van David Janss za.

los blad (zat bij fol 151)
Jan Peeterss Mandemaeckers, Besoijen, namens Jan Jan Gossenss, Andel, is voldaen door Jan Creijnen van het verserff als Jan Jan Gossenss van David Janss aenbestorven is geweest. 21-7-1624

Fol 454r
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij de kinderen, Handrick, Dirck, Dielis, Cornelis, Jenneken X Handrick Janss Persijn, van Joostken Sebertss van de goederen die Joostken metter doot ontruijmpt heeft

Fol 456
Memorie wat die kinderen van Sebert Hendrickss elck van haer moeders goederen genoten hebben, 30-10-1623.

Fol 457
Inventaris overgebrocht bij Eeltken Aertss wed Cornelis Lodewijxss van de goederen die sij met Cornelis beseeten heeft en bij Cornelis metter doort ontruijmpt.

Fol 458
Adriaen Korsten Mulder X Aeltken Aertss Denis heeft aengenomen de twee kinderen, IJken ende Fijken, van Aeltken, sijne tegenwoordige vrouw, bij Cornelis Lodewijckss van Handrick Lodewijckss als bloetvoocht ende Jan Denis als toesiender.
Adriaen heeft een voorkind bij Jenneken Diliss

Peter Wouterss Goethert X Fijken Corneliss is voldaen, 14-2-1643.

Fol 459r
Op 30-12-1622
Willen Cornelis Driesen als bloetvoocht ende Jan Deniss brouwer als toesiender van de kinderen van Cornelis Adriaenss Verstaeck erffhuijs houden van de goederen die Cornelis met zijn vrouw metter doot ontruijmpt hebben.

Fol 467r
Op 18-1-1624 willen Cornelis Peeterss Leeu als bloetvoocht ende Lucas Cornelis als toesiender van zijn kinderen bij Maeijken Flooren erffhuijs houden van de goederen die Tomasken Tomas metter doot ontruijmpt heeft.

Fol 470
Rekeninge ende bewijs voor Aert Adriaens Sluijs ende Jan Crijnen als toesienders van het kind van Thonis Adriaenss van Giersbergen van de goederen die Thonis ende Willemken Vrancken achtergelaten hebben.

Fol 474r
Inventaris overgebrocht bij Joost Janss Cock van de goederen die Joost met Willeken Peeterss za tsamen beseten hebben en bij Willeken metter doot ontruijmpt.

Fol 474r
Op 13-1-1624 heeft Joost Janss Cock aengenomen zijn twee kinderen, Jan en Jenneken, bij Willemken Peeterss van Cornelis Peeterss als bloetvoocht ende Peeter Janss Cock als toesiender int bijwesen van Tonisken Cornelis, bestemoeder, wed Peeter Willemss Moff.

Fol 474r, copie
Te Heusden compareert Jan Dircxss Timmerman, Heusden, als bloetvoocht van de kinderen van Jan Geritss ende Peter Geritss, broeders, en als bloetbewant van Antonisken Geritss za X Jan Janss en als bloetvoocht van de kinderen van Hermen Janss ende van Adriaentken Janss, suster, en van alle andere hen comparant in maechschappen bestaende machticht Anthonis Corneliss, Sprang, alle zaken namens de voorrss kinderen te regelen.

Fol 475
Joost Hermanss, Antonis Cornelis Janss namens Jan Dirckss, proc fol 474r, als bloetvoocht, Paulus Joosten als toesiender van de kinderen van Herman Janss bij Engeltken Janss een perceel lant verkopen. Luijcas Corneliss koopt het lant. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 478, copie
Aert Aert Claes alias Lanset bekent voldaen te zijn door Jan Aertss, oom als voocht ofte toesiender van de kinderen van Aert Claes Lanset

Fol 478r
Op 8-12-1623 maken Dirck Joosten ende Eeltken Adriaen Laureijs, sijn tegenwoordige vrouw, hun testament.

Fol 480
Ick Jan Jans Corstiaens ben voldaen door Jacob Hendrickss de Bie, mijne voecht, 3-1-1626

Fol 480r
Cornelis Baeijens als bloetvoocht van de kinderen van Gijsbert Gijsbertss za verkoopt aan Joost Rutten het deel van de kinderen in een geseet etc. het deel is aenbestorven van Eeltken Lauweris, hun maeije, 20-1-1624,

Peter Peter Jacobs Brent X Aentke Lauris lest wed Joost Rutten betaelt aan Dirck Jan Hendrickss X Maeijken Gijsbertss, 24-2-1632

Vanaf hier niet meer gefolieerd. Zelf doorgenummerd

Fol 481r
Op 1-7-1623 maken Jan Matheeus Dolck ende Janneken Aertss, sijne tegenwoordige vrouw, hun testament. 1e vrouw van Jan was Ghijsbertken

Fol 482r
Op 4-11-1622 maakt Aentken Adriaen Weerts? wed Jasper Adriaen Jaspers haer testament.
Adriaen Jaspers, jongste zoon
Lijnken ende Maeijken Jaspers

Fol 483r
Inventaris aengebrocht bij Jan Matheeus Dolck die Jan met Gijsbetken Handrickss za, sijn vrouw, beseten hebben en bij Gijsbertken metter doot ontruijmpt.

Fol 486r
Op 8-11-1623 maken Cornelis Janss Potter ende Cuenken Franss Corsten, sijn tegenwoordige vrouw hun testament.

los blad
Op 29-8-1648 hebben Cornelis Peterss Leeu en Salomon Laureijs een accoort gesloten.

Los blad
Lijsken Jans Brouwer heeft aengenomen het kind van Jan Toniss Vosch ende Maeijken Dieliss van Peeter Tonis Vosch als bloetvoocht ende Jan Mathheeus Dolck als toesiender, 5-1-1623.

Los blad
Scheijdinge ende deijlinge bij Lijntken Abrahams vrouw van Zijmon Bernoutss za met Jan Daendels, Waelwijck, ter eenre ende Cornelis Peeterss Leeu als bloetvoocht ende Luijcas Corneliss als vader ende toesiender van de kinderen van Mariken Floren bij Luijcas ter andere sijde van de goederen van Tomasken Tomas za (zie ook fol 467r)

Los blad
Specificatie van het geld bevonden bij de erfgen van Vijver Cremers.