Selecteer een pagina

Deze RA bestaat uit een boekje waarvan de verso bladzijde genummerd zijn van 144 t/m 159

Fol. 1r
Adriaen Henricx van Vlimen heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Joris Wouterss ende Willem Janss als voichden van Jan Janss de Wits weeskijnderen, 17-1-1563

Toegevoegd: Willem Jan Aertss is voldaen.

Fol. 1v
Op huijden den xxije januarij anno xvc Lxiij heeft Thonis Peterss als voicht van Jacob Joest Vol??? weeskijnder rekening gedaen voor ons schout ende heemraders ende in presentie Joost Thoniss Paes [Paens ?] als een vanden naesten vrinden vanden voirss kijnderen.

Fol. 2r
Juetken Joost Sijmonsdr heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Lambert Adri-aenss, 23-1-1563.

Fol. 2v
Lambert Henricx heeft verwilcuert ende geloeft Ariaen Aertsz ende zijnen broeders weeskijn-deren te betalen, 7-2-1563.

Fol. 2v
Gerit Ariaenss heeft verwilcuert ende geloeft Ariaen Laurenss te betalen, 7-3-1563.

Fol. 2v
Bastiaen Claess heeft verwilcuert ende geloeft Bastaien Janss, Michiel Pauwelss, Jacop Janss als voicht van zijn broeders weeskijnt, Hilleken Jansdr vervangende haer suster ende broeders, Bastiaen Janss, Cornelis Janss, Robbert Janss ende Geertruijt Jansdr schuldich te wesen, 7-2-1563.

Fol. 3r
Gerit Willemss alias Bollaert stelt in handen Gelden Henricx een roeij ???, 13-2-1563.

Fol. 3r
Matheus Aertss Vos heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Geertruijt Wouters Joosten huijsfrou, 21-2-1563.

Fol. 3r
Gerit Adriaens heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Aertss ende Herman Wouterss als voichden van Thonis Aertss weeskijnt, 23-2-1563.

Fol. 3v
Ariaen Ariaenss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Thonis Janss Stammen, 28-2-1563.

Fol. 3v
Marten Willemss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Aenken Reijn Peterss weduwe, 22-3-1563.

Fol. 4r
Juetken Joost Zijmonsdr heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Baeijen Peterss, 28-3-1563.

Toegevoegd: Baeijen Peterss is voldaen door de erffgenamen van Gielis Joostenss.

Fol. 4r
Peetr Henrick Aertss ende Korstiaen Willems hebben verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Joost Peterss, 18-4-1563.

Fol. 4v
Ariaen Janss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Heijlken Cornelisdr, 25-4-1563.

Toegevoegd: als man ende momboir van Heijlken Cornelis bedanckt ?nis Janss vanden Dus-sen goeder betalinge van Thonis Dirckxss.
Ariaen Meliss kendt dat Heijlkens sijns nichts man voldaen is.

Fol. 4v
Jan Gerit Korstiaen heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Thonis Henricxz, 23-5-1563

Fol. 4v
Katharina Ariaensdr, Jocheum Cornelis huijsfou namens haar man, procuratie alhier 11-5-1555, heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Baeijen Haghen Peterss, 7-6-1563.

Fol. 5r
Gerit Ariaen Sijmonss ende Ariaen Ariaen Ariaenss hebben verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Robbert Ariaenss van Grevenbroeck, 30-3-1563.

Fol. 5r
Thonis Henricx Paep ende Ariaen Ariaenss hebben verwilcuert ende geloeft schuldich te we-sen Robbert Ariaenss ende Quirijn Goeijaertss, actum den dag voorss.

Toegevoegd: Thonis betaelt aen Mari Krijnen huyijsvrou.

Fol. 5v
Ariaenken Willem Willemss weduwe heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Anne-ken Ariaen Willemss weduwe met hare kijnderen, 25-9-1563.

Fol. 5v
Ariaen Coman Geritss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Blaesken Peter Kor-sten weduwe, 28-9-1563.

Fol. 6r los vel
Tonis Janss is voldaen door Tonis Dierc Michielss, 30-10-1569.

Fol. 6r
Jan Joost Stockman heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jacop Janss de Bont, 28-9-1563.

Fol. 6r
Thonis Meeuss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Thonis Henricxz Paep, 28-10-1563

Meeus Lambertz wort borghe, actum als boven.

Fol. 6v
Aert Peters Smit heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Claes Melisz, 29-11-1563.

Fol. 6v
Peeter Hanrick Aertsz heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Robbert Ariaenss, 20-11-1563.

Fol. 6v
Lijsken Jacop Gerits weduwe heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Gerit Wil-lemss, 20-11-1563.

Gerit draegt over aen Ocker Janss, 9-1-1564.

Fol. 6v
Denis Janss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Wouter Janss van Beck, 4-12-1563.

Fol. 7r
Willem Jan Aertsz heeft verwilcoort Dirck Janss, 14-12-1563.

Fol. 7r
Gielis Joost Leempoel heeft verwilcoort ende gelooft Heijnrick Michielsz Stockman, 13-11-1563.

Toegevoegd: Heijnrick Michielsz draegt over aen Aert Diicxz van Loon, 20-11-1563.
Heijnrick ende Ariaen Aertss kijnderen hebben desen wulcoor vuijtlaten d??, 21-9-1569.

Fol. 7r
Jan Janss Brouwer heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Dielis Peeterss, geen datum.

Fol. 7v
Bastiaen Bastiaensz heeft verwillcuert ende gelooft te betaelen Robbert Ariaensz van Gre-venbroeck, 15-1-1564.

Fol. 7v
Ariaen Wouterss heeft verwilcuert ende geloeft Dirck de Bie Ariaenss.

Fol. 8r
Jan Cogensz [?] de Leeu heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Claes Melisz, 7-5-1564.

Fol. 8r
Korst Willemsz heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Thonis Paenser, 7-5-1564.

Fol. 8r
Dirck Woutersz heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Mariken Jan Geldens, , actum ut supra.

Fol. 8v
Thonis Ariaen Jacopsz heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Lijnken Ariaen Ja-cops weduwe, zijn moeder, 13-7-1564.

Toegevoegd: Cornelis Janss Voss, Ariaen Ariaenss ende Josken Ariaensdr ende Peter Ari-aenss zijn voldaen.

Fol. 8v
Cornelis Janss Vos heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Lijnken Ariaen Jacops weduwe, 13-7-1564.

Toegevoegd: Thonis Ariaenss, Ariaen Ariaenss ende Josken Ariaensdr ende Peter Ariaenss zijn voldaen.

Fol. 9r
Gerit Willemss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Willem Heijmanss, 6-8-1564.

Fol. 9r
Seger Joesten heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Cornelisz, 4-10-1564.

Fol. 9r
Matheeus Aertsz heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Ocker Janss, 2-12-1564.

Fol. 9v
Ariaen Comen Janss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Marten Willemsz tbv Stoffel Willemsz weeskijnt, 3-11-1564.

Fol. 9v
Sijmon Ariaenss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Marten Willemsz tbv Stof-fel Willemsz weeskijnt, 3-11-1564.

Fol. 9v
Ariaen Comen Janss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Toenken de weduwe van Willem Henricx Paep met hare kijnderen, actum ut supra.

Fol. 9v
Sijmon Ariaenss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Toenken de weduwe van Willem Henricx Paep met hare kijnderen, actum ut supra.

Fol. 10r
Tonis Toniss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Aertsz, 3-12-1564.

Jan draegt over aen Peter Joost???

Fol. 10r
Daen? Janss de Molder heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Willem Willemss ende Jan Willemss, actum ut supra.

Fol. 10r
Tonis Meeuss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Zeger Joesten, 27-1-1565.

Gielis Joesten ende Toenken Zeger Josesten weduwe transporteren aen Baeijen Peterss, 4-8-1565.

Fol. 10v
Peeter Wouterss van Goerl heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jacop Wil-lemss, 31-1-1565.

Toegevoegd: Jacop bedanckt Willemss ende Wouter Janss voor de goede betalinge, 1566.

Fol. 10v
Wouter Wouterss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Wouter Lauriss, Lauris Lauriss, Jan Mathijss ende Lambert Corneliss, 7-2-1565.

Fol. 10v
Jacop Arien Paens heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Tonis Meeuss, 12-2-1565.

Tonis draegt over aen Mariken Jan Geldensdr.

Fol. 11r
Quirijn Goeijertss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Tonis Jan Geben ende Ariaen Henricxz, 16-2-1565.

Fol. 11r
Henrick Janss Vos heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Dingen Jansdr, sijn sus-ter, 25-5-1564.

Fol. 11v
Aar Michielss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen heijman Peeterss, 2-3-1565.

Fol. 11v
Jan Thoniss Praser heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Marten Henricxss de Bie tbv Jan Jacops kijnderen, 5-4-1565.

Fol. 11v
Dirck Korsten heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Gerit Bastiaenss ende Engel, sijn huijsvrou, 19-11-1566.

Fol. 12r
Lauris Jasperss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Adriaen Janss, 5-5-1565.

Toegevoegd : Ariaen Janss krijgt geld en de obligatie van Corst Jan Corsten, 24-2-1577.

Fol. 12r
Henrick Jan Dielen den Ouden heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Janss Cort, 1-5-1565.

Fol. 12v
Henrick Michielss Stockman heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Ariaen Aertsz, 6-5-1565.

Fol. 13r
Ariaen Eelantss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Ariaen Elantss [???], 6-5-1665.

Belending: Aert Arien Paens

Fol. 13v
Lambert Meeuss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Tonis Geritss de Leeu, 20-5-1565.

Fol. 13v
Araen Lambertss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Henrick Lenaertss Vos, 6-10-1565.

Henrick draegt over aen Mariken Willems.

Fol. 13v
Peeter Henrick Aertss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Ariaen Eelantss, 26-1-1566.

Ariaen draegt over aen Ariaen Aert Ariaenss., 4-5-1566.

Fol. 14r
Thonis Geritss Leeu heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Dirck Joostenss, 4-5-1566.

Dirck draegt over aen Robbert van Grevenbroeck.

Fol. 14r
Gerit Janss die Roij heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Dirck Joostenss, ac-tum ut supra.

Fol. 14v
Thonis Geritss Leeu heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Mariken Ariaensdr, 29-5-1566.

Fol. 14v
Ariaen Ariaen Meeuss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Gerit Sijmonss, 6-5-1566.

Fol. 14v
Jan Henricxss van Staeck den Jongen heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Geltken Willem Heijmanss huijsvrouwe, 31-1-1568.

Fol. 15r
Ariaen Janss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Gerit Ariaenss, 23-11-1566

Fol. 15r
Quirijn Goeijaertss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Gerit Ariaenss, 2-11-1566.

Toegevoegd: Robbert Ariens houdt Quirijn schadeloos.

Fol. 15r
Iken Jan Melis weduwe heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Aert Joost Janss tbv Eelken Geldensdr.

Fol. 15v
Peeter Henrick Aertssen heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Thoniss Praijser, 1-9-1566.

Fol. 15v
Bastiaen Willemss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Jan Thonis Praser, ac-tum als boven.

Fol. 15v
Hanrick Ariaenss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Willem Dircxss, 1-12-1566.

Fol. 16r
Willem Lenaertss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Eijken Ariaen Ariaenss weduwe met haren kijnderen, 27-1-1567.

Gerit Ariaenss houdt Willem schadeloos.

Fol. 16v
Ariaen Jacopss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Tonis Willemss, 5-5-1567.

Fol. 16v
Henrick Michielss Stockman heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Ocker Janss, 16-9-1567.

Fol. 16v
Jan Michielss heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te wesen Ocker Janss, actum hier vooren.