Selecteer een pagina

RA 1177

Fol 313
Arnt van Bruchoven man van Margriet dochter van wijlen Jan Smid van Enghelen. Den Bosch 1387

RA 1181

Fol 51
Arnt van Buchoven man van Lijsbeth dochter wijlen Henrick vander Langdonck (land Orthen) 1398

RA 1183

Fol 123v
Aert zoon wijlen Jan van Buchoven man van Sophie dochter wijlen Jan van Loen van Empel verkoopt land in Empel aan Jan Molle. 10-4-1403 n.st.

Fol 348v
Jan zoon van Arnt van Buchoven (Oesterwijck) 1404

RA 1185

Fol 107
Jan en Robbrecht zonen van wijlen Jan Oem (heer) van Buchoven (huis Den Bosch) 1407

Fol 211v
Jan en Jonkvr Lijsbeth, weduwe van Lucas van Erpe, kinderen van wijlen Jan Oem, heer van Buchoven (leven in 1408)

RA 1186

Fol 131
Willem van Uitwijc verkoopt aan Henrick Gheldrop nat zoon van wijlen heer Henrick, investiet van Gheldrop. De woning van wijlen heer Jorden Brant, priester, Oirscot, in de Herdgang vanden Kerckhove met alle erven, land “Vranckenhof” tegenover de woning over de straat, beemd “die Moest” nog een beemd “die Moest”, alle erven die Willem verkregen had van Dirck Peter Tielkens; een wouwer etc etc. En enige cijnsen, 15-4-1409
Men overhandigde deze akte aan Jan Oem van Buchoven hetgeen Henrick heeft goed gevonden
Jan van Buchoven wettige zoon van wijlen Jan Oem, heer van Buchoven, en zijn borg Henrick van Gheldrop beloven aan Willem van Uutwijck 900 gulden (van 13 oude Vlems per stuc) op kerstmis over een jaar. Willem daarvoor erfgoederen kopen in de Meijerij van Den Bosch voor zich en zijn vrouw Margriet dochter wijlen Jan Oem, heer van Buchoven en hun kinderen.

Fol 192v
Vier geloften aan heer Jan Oem, investiet van Berghen (op Zoom) en heer Michiel vander Lijnden, investiet van Scijnle, en Librecht van Caudenberch (tienpachting) 1-7-1409

Fol 422
Vier geloften aan heer Jan Oem, investiet van Berghen (op Zoom) en heer Michiel vander Lijnden, investiet van Scijnle, en Librecht van Caudenberch (tienpachting) 3-7-1410
(fol 391: voornoemde heer Jan Oem heet ook Jan Oem van Peelt nat zoon van wijlen Jan Oem, heer van Buchoven)

Fol 361
Aert van Bochoven, die hantscoenmaker (Den Bosch) 1410

RA 1187

Fol 41v
Jan zn wijlen Jan van Buchoven de jonge
Tielman Tielesoen man van Lijsbeth dochter wijlen Jan van Buchoven de oude
Rolof Rolofs Hannen soen man van Heijlwich dochter wijlen Jan van Buchoven de oude
Jan van Buchoven de oude erfde goederen in Den Bosch en Empel van:
Dirck en Luwe zoon wijlen Jan van Bochoven de oude en diens weduwe Mechtelt (weduwe van Dirck) voor 1410

Fol 453
Drie geloften aan heer Jan Oem, investiet van Bergen op Zoom en aan heer Michiel vander Lijnden, investiet van Schijndel (88 + 81 + 65½ holl gulden) De belovers zijn Schijndelse mensen (Tiendpachting) 9-7-1412

RA 1188

Fol 86v
Corstiaen zoon wijlen Mijchiel van Buchoven, huurder van goederen in die ban van Herpt van Groot Ziekenhuis in Den Bosch 1413
Jan zoon van wijln Aert van Bruchoven.

Fol 193
Ter plaatse genaamd Buchoven in de parochie van Gemonde. 1413

RA 1190

Fol 37
Heilwich dochter van wijlen Peter van Buchoven

Fol 37
Rutger van Bochoven 1416

Fol 70v
Robbert van Buchoven en zijn vrouw Gheerwijck, dochter van Maria Uter Wagen (scheiding van tafel en bed als Robbert ruzie maakt) (Gheerwijck zal alle goederen beheren etc) (Robbert zou verkwister zijn volgens F.W. Smulders) 20-1-1417 n. st.

RA 1191

Fol 156
Gheerinck wed Robbert Oem van Buchoven krijgt huis Zadelmakersstraat Den Bosch. 1419

RA 1192

Fol 389v
Jacob van Vladeracken en Reijner Loden worden aangezocht als scheidsrechters door Claes Oem, heer van Buchoven, diens broer Jan van Buchoven en jonkvr Lijsbeth, vrouw van voorn Claes bij onenigheid over nalatenschap van wijlen Jan Oem, investiet van Roesmalen, met heer Jan Oem van Buchhoven, kannunik van St Denis te Luik, Jan van der Dussen man van Joncvr Lijsbeth en Willem van Uitwijck man van Jonkvr Margriet, dochters van Jan Oem, en Lambrecht Millinck ook namens vrouwe Aleit, zijn moeder, wed wijlen heer Adam Millinck die als scheidsrechters aanzoeken Philip, heer van Geldrop en Biechtew, en Dirck van Haestrecht, heer van Venloen. 17-11-1421

Fol 392v
Jan van Buchoven van Vlimen, man van Margriet Bernts. 1421

Fol 408
Jan zoon van Aert van Buchoven draagt op aan Goijart Gevarts Keijmpen een huis, erf en hof in Den Bosch in de Orthenstraet (Jan had dit huis gekocht van Willem en Lijsbeth, kinderen van Willem Stercke, en Gerit van Limborch) 21-12-1421

RA 1193

Gemonde ter plaetse geheten Buchoven 1421
Rutger van Buchoven heeft een erf in Venhoelt onder Gemonde 1421

RA 1194

Fol 111
Jan Aertsz van Buchoven (koopt een hacht in Den Bosch) 1424

Fol 114v
Jan zn wijlen Laureijns van Buchoven (pacht (..boer) Gestel) 1424

Fol 261
Jan Diedericssen van Bochoven man van Katherijn Zeger Gijelisz dochter. Oijerschot 1423

RA 1195

Fol 11v
Jan van Buchoven zn wijlen Aert koopt een pacht in Nijsterle. 1425

Fol 16
Claes van Olmen., heer van Bruchoven geeft aan zijn nat zoon Claes een cijns van 20 oude scilden. 15-6-1425

Fol 54
Henrick van Buchoven zoon van Wouter die Sticker koop een pacht in Bucstel. 1425

RA 1196

Fol 58
Jan zoon wijlen Aert van Buchoven (cijns Den Bosch) 1427

Fol 120v
Jan zoon wijlen Dirck Roezers alias van Buchoven (Oirschot) 1427

Fol 126v
Jan zoon wijlen Laureijns van Buchoven (Gestel bij Oesterwijck) 1427

RA 1197

Fol 331v
Jan van Buchoven zoon wijlen Laureijns Janszoen (land Oisterwijck) 1426

RA 1199

Fol 55
Marten Claesz van Buchoven 1429

Fol 105v
Jan Aerts van Buchoven, man van Margriet (pacht Drunen) 1429

Fol 147v
Geerwijck wed Robbrecht van Buchoven.

Fol 246
Jan van Buchoven Laureijnssoen man van Margriet Bernt Henricx Pas (pacht Oisterwijck) 1429

Ra 1200

Fol 127v
Gheerwijck wed van Robbrecht van Buchoven. 1430

Fol 267
Jan zn wijlen Aert van Buchoven (pacht in den Bosch) 1430

Fol 295
Jan van Buchoven die Nestelmeker belooft iets te betalen. 9-5-1430

Fol 301v
Jan zoon wijlen Michiel Matheeuszoen van Buchoven (uit Buchoven?) 1430

RA 1201

Fol 93
Jan zn wijlen Aert van Buchoven. 1431

Fol 345
Geerwijck wed van Robbrecht van Buchoven 1431

Fol 362v
Rolof zn wijlen Jan van Buchoven. 1431

RA 1202

Fol 136
Claes nat zoon van Claes Oem van Olmen, heer van Buchoven (leeft 1432)

RA 1208

Fol 217v
Rutger, Heilwich en Lijmaet, soon en dochters van Peter van Buchoven (hadden voor 1438 een goed aan de Langenberch in Gemonde [Bokstel])

Fol 326v
Claes van Buchoven nat zoon van wijlen Claes Oem en Ghijsbrecht Peter Gibensoen beloven aan een secr tbv Henrick vander Doert 32 Arnoldusgulden te betalen op St Jacob as. 20-+3-1438 n.st.

RA 1210

Fol 80
Jan nat zoon wijlen Robbrecht van Buchoven (krijgt pacht in Aerle) 1440

Fol 97
Jan van Buchoven, zoon wijlen Aert (pacht Bucstel, Mulsen) 1440

Fol 388v
Roelof zoon wijlen Jan van Buchoven van Engelen. 9-1-1440

Fol 395
Jan nat zoon van Wijlen Robbert van Buchoven. 1440

RA 1211

Fol 44v
Heer Bartholomeus, investiet van Buchoven, en Jan van Buchoven, gebroeders, kinderen wijlen Aert van Buchoven, en Claes Marten Arnts man van Lijsbeth Aerts van Buchoven, hebben opgedragen aan Goijart Jans van Stakenborch wednr van Kathelijn Aerts van Buchoven, alle goederen die zij geërfd hadden van Kathelijn en zullen erven van Goijart Jans van Stakenborch. 23-2-1447 n.st.

Fol 44v
Claes zoon wijlen Marten Arnts man van Lijsbeth dochter wijlen Aert van Buchoven. 1441

RA 1213

Fol 20 (hier ingevoeg na fol 167)
Mathijs Back zoon wijlen Willem Back zoon wijlen Willem van den Molengrave heeft ten erfcins aan Gerit nat zoon van wijlen Matheeus Hoet den Huijsacker (of den Helsacker) groot 2 lopensen, Scijndel aenden Borneo m een erfcijns van een oude grote, daags voor St Denijs te betalen aen Mathijs en staende te boete en te gewijnne zoals de cijnsen van de heer van Helmont aldaar betaald worden. 3-12-1442

RA 1214

Fol 140
Leijnaet en Heilwich en Rutger dochters en zoen van wijlen Peter van Buchoven (hadden goederen in Gemonden bij den Langenberch) voor het jaar 1444

RA 1217

Fol 204v
Heijman zoon van Rolof zoon wijlen Jan van Buchoven van Engelen, zonder plaats. 1-7-1441

Fol 456
Marten Monix heeft opgedragen heer Jan Oem, heer van Buchoven, ridder, en Jan Jans Spiker: alle goederen die Mathijs Back hen (Marten Monix) opgedragen had, gelegen in Scijnle. 26-8-1447

Jan Oem en Jan Spiker beloven Peter Hugen soen 172 rijnsgld te betalen op St Marten as. 26-8-1447

RA 1218

Fol 312
Heer Jan Oem, heer van Buchoven, ridder, en Jan Janssoen Spiker hebben opgedragen aan Jan Sampsoen tbv Jan Sampsoen en Claes nat zoon wijlen Claes Oem van Buchoven; alle goederen in Scijnle die Jan Oem en Jan Janssoen Spiker verkregen hadden van Marten Monic. 20-11-1447

RA 1221

Fol 273v
Mijclaes Oem van Buchoven, gehuwd met Joffr Petronella dochter wijen Willem die Rover zoon wijlen Jonker Dirck die Rover (het gaat over 2 scheuten tiend in Os) 1451

RA 1232

Fol 128v
Alsoo in de zoene des doetslachs wilner Claes soen natuerlic wilner Claes Oem, heer van Buchoven, bedinght ende bevoerwaert was dat Henric Monix en Jan sijn brueder niet comen noch wesen en souden in herbergen daer die kijnder wilner Claes nat soenen wilner Claes Oem voirschr in weren en present, soe sijn gestaen voer schepen hier onder gescreven: Ghiselmaer, Claes ende Cornelis, gebrueders, kijnder wilner Claes soen nat wilner Claes Oems voorschr hebben openbaerlic gekent, gelijdt en consenteert dat heurs willen, weten en consent is dat Henrick Monix en Jan sijn brueder comen wesen keren en verkeren in alle herbergen ende andersweer, daert hen believen sal, gelovende die voirscr Ghisemaer, Claes, Henric en Cornelis, gebrueders, als xulders principael onversceijden op hem ende op alle heur goede die sij hebben ende vercrigen moegen. Lambrecht van Doerne Cirstiaenssoen (secr van den Bosch) tot behoef Henric Monix en Jans sinnen brueder voirscr. dat sij desen kennissen vast endestede houden en daer tegen niert comen en sullen in woirden noch in wercken, heijmelic noch openbaer, in geenre manieren niet wederstaende der uutspraken van der zonen des doetslachs voirscr sonder argelist. Getuijgen hebben hier over geweest scepen in Shertogenbosch Aert Stamelaert Henrix soen ende Aert heer Ghijsbrechtssoen. Gegeven 19-10-1461

Evenzo deed en beloofde Jan zoon van wijlen Claes nat zoon van wijlen Claes Oem aan mij (de secr) tb als boven geheel als boven, 12-11-1461

RA 1234

Fol 118v
Claes czoon van Claes Oem van Buchoven werd gedoopt in de St Jan te Den Bosch. Zijn peters waren: Mr Jan Jan Moninx en Mr Jan Jacops Minicx, zijn meter was Vrouwe Henrick, echtgenote van heer Henrick van Ranst, ridder, heer van Bucstel en Kessel. Aldus een verklaring van twee Bossche schepenen op 18-9-1465 (schepenen Amelis van Boechem em Gerit Balijart)

RA 1236

Fol 159
Marten zoon van Claes Oem van Buchoven is een geboren poorter van Den Bosch wijl gedoopt in de St Jan. heer Henri van Ranst, ridder, heer van Boextel en Kessel en Heer Henric vander Aa, heer van Buchoven, verklaarden zulks, ten overstaan van schepenen van den Bosch op 20-3-1467

RA 1237

Fol 130
Margriet Barnart Henrix, wed Jan van Buchoven. 1467

RA 1238

Fol 336v
Claes nat zoon wijlen heer Jan van Buchoven, ridder. (pacht Maerheze) 1469

RA 1239

Fol 438
Henrick, zoon wijlen Claes van Bochoven. 1470

Fol 484
Baudewijn zoon wijlen Dirck van Buchoven. 1470

Fol 503v
Claes Oem van Bochoeven, zoon wijlen Claes, heer van Bochoven, verhuurt aan zijn zuster Aleijt wed Mathijs Bacs, voor zolang zij leeft, ’t huis “den Groiten Moriaen” aan de Markt te Den Bosch. 27-7-1470

Fol 518v
Herman zoon wijlen Jan van Bochoven ½ huis in de Orthenstraet Den Bosch en land te Engelen. 1470

RA 1242

Fol 140
Marten zoon wijlen Claes van Buchoven man van Katherijn dochter van Herbert Henrix Brant (pacht Beek bij Aerle) 1473

Fol 143
Henrick zoon wijlen Claes van Buchoven man van Geertruijt dochter wijlen Aert van Laerhoven (pacht Oerscot) 1473

RA 1247

Fol 257
Henrickzn wijlen Claes nat zn wijlen Jonker Claes Oem, heer van Buchoven, krijgt land in Buchoven van Moerss (Maurits) zn wijlen Henrick Vos Moerss man van Lerije dochter wijlen Gerit Berwout, wed van Baudewijn Dirxs van Buchoven.

Fol 257v
Henrick zn wijlen Claes die Bastart van Buchoven had vroeger een lijfrente beloofd aan Moers Vosse, man van Lerije Gerits Berwouts, Hij bevestigt die lijfrente mogmaals. 30-1-1478

Fol 279
Henrick zn wijlen Claes nat zn wijlen Jonker Claes van Buchoven, heer van Buchoven en Olmen, krijgt een hofstad in de Coeperstraet Den Bosch. 1478

Fol 359v
Jan zn wijlen Jan van Buchoven, pelsmaker, geeft aan H Geest van Bucstel een cijns van 4 pond paijment uit huis Bucstel bijnen Bruggen. (Jan Jan van Buchoven had die cijns verkregen van Claes Franken Post) 28-7-1478

RA 1249

Fol 25
Jan van Buchoven had vroeger een huis in de Orthenstraat Den Bosch voor 1480

Fol 125
Willem Jan Weijliers en Hendrick Janss die Weijer beloven samen aan Jonkvr Petronella wed van Claes van Buchoven 20 gouden scilde (van 15 st) op Bartholomeus as. Te betalen, 7-10-1479

Fol 154
Margriet wed van Hendrick van Buchoven. Pacht Bucstel

Fol 159v
Heer Henrick die Gruijter, pastoor tot Buchoven, verhuurt aan Henrick Ghijzemaers van Vlijmen en Jan natzoen wijlen Claes van Buchoven twee campen lants, Buchoven. 30-12-1479

Fol 334
Henrick zoon wijlen Niclaas die bastart van Bochoven man van Geertruijt Dirck van der Aforst, maant een pacht van 2 mud rog welke in Scijnle betaald moet worden uit erfenisse aldaer. 29-1-1480 n.st.

RA 1250

Fol 353
Henric, Herman, Margriet, Katherijn, Alveraet, Gertruijt en Johanna, kinderen van wijlen Jan van Buchoven en Margriet Herman Bruijstens.
Elisabeth, dochter van wijlen Jan van Buchoven, zuster in St Andries huis. Hinthamerstraat (zusters van Orthen) (er zijn dus 8 kinderen van Jan); omtrent beuren pachten in Oss en in Oisterwijck, 6-1481

Fol 398v
Luijtgard dochter van Marten Claes Martens van Buchoven. De moeder van Luijtgard was Vatarijn dochter van Herbert Brant en van Agnes. 1480

Fol 466
Henrick zoon wijlen Niclaes bastart van Buchoven. 1481

Fol 487
Jan van Buchoven had vroeger een huis in den Bosch, Orthenstraet

Fol 512v
Herman zoon wijlen Jan van Buchoven. 1481
RA 1251

Fol 621
Herman zn wijlen Jan van Bochoven. 1482. Orthenstraet Den Bosch

RA 1252

Fol 176
Willem van Buchoven deed in 1479 (n. st) in de palmweek een bedevaart naar Keulen naar de Drie Koningen

Fol 365v
Herman van Buchoven X Katherijn dr wijlen Herman Henrick Henrixs die Cort (rente) ollant 1483
(juister is wellicht katherijn dochter wijle Hermen Herman Henrick die Cort, zolas uit het vervolg der akte is op te maken)

Fol 414
Willem van Buchoven bekent ontvangen te g[hebben (door handen van Goeswijn Gijsels en Reijner Hoeden) van de heer Engbert van den Spijker en Peter van der Clocken, wonende in Keulen, als executeurs van Joffr Aleijt van Buchoven wed Mathijs Back: een silveren vergulden Nappe, welke Aleijt in testament vermaakt had aan Willem van Buchoven en diens vader Nijclaes. 9-1-1483 n.st.

Fol 448
Henrick zn wijlen Claes van Buchoven krijgt van verscheidene personen cijns uit het huis Den Boscht over de Korenbrug. 15-2-1483 n.st.

Fol 500v
Marten zoon Claes Martens zn wijlen Aert van Buchoven, handschoenmaker (pacht Lithoijen voo 1483)

RA 1253

Fol 38v
Lerija, wed van Boudewijn Dirxs van Buchoven (vrijdom 1484)

Fol 217
Margriet, weduwe van Henrick van Buchoven zn van wijlen Wouter die Sticker (kinderen: Gregoris en Peter, Elisabeth, Aleit, Ida en Dircx(ken) 9-2-1484 n.st.

RA 1254

Fol 63v
Claes Marten van Buchoven machtigt Alart Herberts Brant om te manen. 11-3-1485 n.st.

Fol 71
Zuster Mechtelt (int klooster der Dominikanessen te Woudrichem) dochter wijlen Marten van Buchoven X Kathelijn dochter wijlen Herbert Brant, pelsmaker, X Agnes Peter Jans (1e vrouw) 11-3-1485 n.st.

Fol 235v
Marten zn wijlen Marten Oems van Buchoven. 3-3-1485 n.st

Fol 281v
Marten Oem van Buchoven zn wijlen Claes Oem van Buchoven X Petronella (leeft nog). 1-5-1485

Fol 337v
Henrick nat zn wijlen Claes Oem van Buchoven (heeft een huis over de Korenbrug Den Bosch) 1485

RA 1255

Fol 187
Henric zoon wijlen Niclaes nat zoon wijlen Jonker Niclaes vsn Buchoven, in leven heer van Buchoven en Olmen. 1486

RA 1256

Fol 169
Willem en Claes van Buchoven, broers, en hun schoonbroer Wouter van Baecx machtigen heer Gielis van Weert, priester, om te manen die rente en pachten die zij geërfd hadden van wijlen hun broer Marten, zoon van wijlen Claes van Buchoven. 3-1-1487 n.st.

RA 1257

Fol 138v
Henrick en Herman broers, Katherijn, Geertruijt en Johanna, gezusters, kinderen van wijlen Jan van Buchoven; hun zuster was Margriet Jan van Buchoven. Zij was dood; zij was getrouwd geweest met Thomas Matheeus die Rijck (pacht Bucstel 1488)

Fol 361v
Elisabeth dochter wijlen Jan Rolof Peterss van Buchoven (beurt een pacht; Druenen) 1488

Fol 403v
Katherijn weduwe van Herman van Buchoven zoon wijlen Jan (Caleijfcx, = xoolmaker, = schoenmaker) geeft aan de kinderen van wijlen Jan van Buchoven nl Henrick, Katherijn, Gertruijt, Johanna en Elisabeth, haar tocht in de goederen van Herman. (Elisabeth is zuster bij de zusters van Orthen aan de Hinthamerstraet) 30-9-1488
Die kinderen geven alles weer terug aan Katelijn en zien af van priocessen. 30-9

RA 1263

Fol 111
Aert Jan Eijndhouts wednr Hijlaria (wed van Boudewijn Dirx van Buchoven). Hij treedt met anderen op om een huis in de Orthenstraat op te dragen Goessen van den Hezeacker. 4-1-1494

RA 1267

Fol 160
Willem van Bochoven heeft een erf naast huis in den Papengaeij aen de Markt te ’s Hertogenbosch tussenden Hogen Steenwegh en de Dieze, 1499

Fol 195v
Willem van Buchoven koopt opgaende eijckenhout op de hoeve Bantsvoert (= Balsvoert), Oisterwijck, 17-1-1499 n.st.

Fol 323
Philip zoon wijlen Gerit van Buchoven man van Arnolda nat dochter van wijlen Pauthenier Jan Kepkens van Geffen. 1499

RA 1268

Fol 29 en 137
Elisabeth van Bochoven ao 1500 zuster in ’t Clara klooster in den Bosch

Fol 163
Niclaes zn wijlen Marten Janss van Bochoven en Johanna dochter wijlen Jan Dericxssoen en Luijtgart Marten Jan van Bochoven

Mechtelt dr wijlen Marten Jan van Bochoven zuster in Dominicus klooster(orde predicatorum) in Voercom (= Woudrichem) beurde 2 mud rog uit huis, erf, hof en aangelag, 2 lopens groot, Scijndel, aan den Borne, aan die Voert tussen kinderen Gerit van den Bogart en de straet en ½ mud rog uit huis Mijrle bij Helmonderlant en land aldaer; Jan Martens van Bochoven verkreeg die pachten bij een deling met zijn mede erfgen. (die pachten zijn afkomstig van Herbert Henrick Brant; die 2 mud verkregen had van Henrick Christiaens van den Hovel en 1/3 mud gekocht had van Jan Janss Decker)

Niklaes, Johanna en Mechtelt ontvangen 50 gulden van de achterstalligheid van de 2½ mud van Heer Henrick Herberts Brant, priester. 21-7-150

Fol 164
Niclaes en Johanna verklaren van Heer Henrick Brant ontvangen te hebben 3 schepenbrieven over die 2 mud (de eerste begint Wilhelmus dictus van den (Eijnde) f.g. Gerardi van den Eijnde van Scijndel; de 2e Wilhelmus van den Eijnde f.g. Gerardi van Scijndel; de 3e Henricus f.g. Christiani van den Hovel

Broeder Herman Roelofs van Amsterdam, biechtvader, namens Mechtelt doet afstand van de 2 mud tbv Niclaes en Johanna

Fol 164
Boreder Herman namens Mechtelt dioet tbv Niclas en Johanna afstand van dat ½ mud

Niclaes en Johanna dragen op aan Mechtelt dochter van wijlen Herbert Brants. 21-7-1500

Fol 189
Jan Bogart van Os belooft aan Willem van Buchoven op Bartholomeusdag te betalen 30 peters (van 18 stuivers per stuk) gedurende de 3 eerstvolgende jaren wegens pachting van een schult tiende van Os samen metter smaele thiende en 4 riders (van 26 stuivers per stuk) op St Jan (24-6) gedurende de eerstvolgende 2 jaren wegens pachting van een schult tiende in Os als van samen met smaltiende

Fol 301
Willem van Buchoven machtigt Peter Marcelis van Kreijckenbeeck om te manen etc.

Fol 342
Wilhelmus de Bochoven belast samen met anderen rog aan Tongerlo (tiende pachting, waarschijnlijk van haver!)

RA 1269

Fol 198
Margriet huisvr Jans van Bochoven belooft aan Ghijsbrecht Engelbrechtssen van den Damme, man van Allijt Jans van Bochoven, haar zwager (= schoonzoon) die cunst ofte ambacht vanden lijme te zijeden ofte te maken te zullen leren … …. Zij zullen met vieren dat ambacht uitoefenen. Winst en verlies worden samen gedeelt. 13-8-1501

RA 1270

Fol 54v
Heer Jan van der Aa, heer van Buchoven, machtigt Jan die Greve en Marcelis van Kriekenbeeck om te manen. 30-4-1502

Fol 90
Dirck Spierinckzoon van wijlen Claesen Adriaen Jansz den Meeganck verkopen aan Everaert Jacobs van Stiphout eenen weert in de ban van Aelborch en den Verkenscamp aldaer, (die landerijen zijn afkomstig van Claes Dirx Spierinck) 14-10-1501

Fol 309
Robbert van Grevenbroeck, heer van Loen, verhuurt voor 25 jaer vanaf St Jan as. aan Anthonis Hinsckart dat huijs van Loen te s Hertogenbosch om 16 rijsgulden half op kerstmis en half op St Jansmisse. 31-3-1502

Fol 347
Willem van Buchoven, Laurens Boijen, Jan Weijtmans, Peter Elens, Jacob Ghijsbrechtss, Jan Poijnenborch, Aert Maes, Aert van Laerhoven en Adriaen Laureijns Looijens beloven samen aan een secr tbv de pitancie van Tongerloo 60 mud rog en 7 mud haver, Bossche maat, op Lichtmis as. te leveren in den Bosch of Tilborch op de zolder naer verkiezing van de Pitancier. 7-7-1502

Fol 375
Robbrecht van Grevenbroeck en zijn vrouw Jouffr Maria dochter wijlen Dirck van Haestrecht, heer en vrouwe van Venloen opt Zand, verkopen aan Anthonis Hinckart dat huijs van Loen te Shertogenbosch in de straat lopende van Loefsbrugscken die Lombartsche brugge;
Verschillende cijnzen uit een kamer, uit t goed Aelvoert in Herpen, uit een huis in Den Bosch, uit een erf in Vechel, uit een huis in Den Bosch, uit een huis van Megen in Den Bosch, uit erf van Jan Guldemont te Scijnle, etc etc (t huijs in Den Bosch is belast met verscheidene cijnzen) 19-8-1502

Fol 416
Jonker Robrecht van Grevenbroeck, heer van Loen, man van Jonckvr Maria, dochter wijlen Dirck van Haestrecht, verkoopt aan Claes natuurlijke zoon van Gerit de Wert Peterss 3 lopensen moer, Loen, om uit te turven (als de turf eruit is komt die grond weer terug aan de heer van Loen) 11-3-1502 n. st.

RA 1390

Adriaen en zijn zuster Ghijsbertken, kinderen wijlen Peter van Bochoven machtigen twee personen om te manen; anno 1567

RA 1629

Fol 7
Willem Janse Glavimans woonende tot Rosmalen te vorens wednr van Geertruijd zijn eerste vrouw dochter wijlen Arien Henricx Werts de Joiste? hem comperterende enz. 1671

Fol 48
Verschenen Wouter en Willem, broers, ende Maijken, hen zuster, wed Michiel Lodewijcx, alle kinderen wijlen Joris Daniels in sijn leven schouteth tot Nieuwekuijck, Adriaen sone wijlen Franck Ariens van den Heuvel bij hem ende Sijbe, zijn vrouw dochter Joris Danen voorschr. Bastiaen de Reus als man van Theuniske zijn vrouw en Anthonis Mecchietter man van Gijsbertje sijn vrouw gesusteren en dochters Franc Arien ende Sijke voornoemd. Alle in die qualiteit voor hen selven en Wouter Joris voorn als momber vande kijnderen wijlen Reijndersone Joris Danen voorschr en de voorschr Willem Joris als momber van de kind Aert Emonts bij Anthonisken zijn vrouw dochter Joris Danen voorschr. Alle als erfgenamen van voorschr Joris Danen com tutore Maria en hebben mits desen openbaer bekent. 11-11-1671