Selecteer een pagina

Fol. 2
Compareerden Peter Diercxsen Titch?, G’Berch, namens Jan ??? X Agata Verlou, erffg van Danielken Verlou, sijne huijsvrouwe moeije, ende gaff over aen Damiss Verlou.

Fol. 5
Op huijden den 22ste junij 1666 compareerden Jan Peterss Zeijlmans, Groot Waspick, namens Sijken Huijberts de Bie wed van Peeter Thomass, secretaris, procuratie not Mels Geeritss junior, G’Berg, 16+-6-1666, ende gaff over met eender vrijer ghifte Huijbert Hendric Corsten.

Fol. 9
Wij Cornelis Pauw, schoutenth, Johan Crillaert ende Aert de Bruijn, heemraden in Cleijn Waspick.
Compareerden Piter van Berchen, chirurgijn, woonede tot Sinte Geertruijden Berge ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Jacobus de Vosbergen, 9-4-1667.

Fol. 11
Op huijden desen 1ste augusti 1667 compareerden Huijbrecht ende Aert Gerit Franssen, gebroederen, Waspick, als erffgenamen van Maeijken Gerit Franssen, suster, ende gaven over aen Steven Cornelissen, Sebert Aert Peeterss ende Jochum Peterss Zeijlmans.

Fol. 12
Compareerden Willem Step, Breda, namens Johannis Step, Anneken Step met Willem Step, haer … vader, verkopen aan Dirck Dircxssen vanden Kieboom, Breda.

Fol. 13
Compareerden Merten? Mertensse Brouwer, tot ofte onder Gils, ende heeft overgegeven aen Cornelis Janssen van Gils, Oosterhout, 22-6-1666.

Fol. 14
Op heden den drieden juni anno 1665 compareerden Adriaen Diercxssen Schoenmackers, Raemsdonck, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Jan Handrickssen Schoenmackers, sijnen neve. Belend Jochum Handrickss, broeder.

Fol. 15
Compareerden Sijmen Peeterss van Son, Dongen, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Huijbert Peeterss tbv de drie kinderen Cornelis Jaspers en Huijbertken Peeter Jochumss, 3-5-1665.

Fol. 16
Compareerden Anthonis Cornelissen ende draegt over aen Aert Gerit Franssen, 31-5-1665.

Fol. 17
Op huijden den xiiijde april anno 1665 compareerden Pouwels Janssen van Turnhout X? Maeijken Adriaen dochter, Dongen, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Ariaen Anthonissen van Pas?, Sgrevelduijn Waspick.

Fol. 17v
Opden 14e april 1665 verklaren de gerechten van Cleijn Waspick dat over de 12 geerden van Peeter Zeijlmans erfgenamen, Hendrick Andriessen, Henrick van Gils ende den Armen van Waspick bverpondingen betaald moeten worden.

Fol. 19
Compareerden Adriaen Peetersse Sijmens, Sgrevelduijn, ende bekende schuldig te wesen Gerit Anthonis van den Hoeck namens Maeijken Gerit Franssen , 12-5-1665.

Fol. 20
Compareerden Gerit Anthonis vanden Hoeck namens Maeijken Gerit Franssen, Waspick, met Huijbert Gerit Franssen, oudtyste broeder, , Anthonis Joosten van den Hoeck, swager ende Coenraet Adriaenssen Baes ende heeft over gegeven aen ???, 12-3-1665.

Fol. 22
Op huijden desen sevend februarij 1665 compareerden Hendrick Franssen Boeser, schipper tot Sgrevelduijn waspick ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Aert Arissen de Bruijn.

Fol. 23
Op huijden desen xxijste novembris anno 1664 compareerden Pouwelis Janssen van Tuerenout? X Maeijken Adriaenssen, Schrevenduijn Waspick, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Anthonis Joosten van den Hoeck.

Fol. 24
Compareerden Henrick vanden Kieboom, auditeur militair G’Berg, ende heeft overgegeven aen Jacop Huijbrechtssen de Bruijn.

Fol. 26
Compareerden Henrick Franssen Boeser ende Huijbert Peeterssen Zeijlmans, Cerckmr Wasbeeck, ende bekenne schuldig te sijn Jan Corn Cop, schipper, Sgravenmoer, als toesiende voocht van de cinderen van Michiell Ptr Blanckers bij Burchtken? Adriaens Connincks, 4-2-1664.

Fol. 27
Compareerden Jan Cornelis Cop, schipper, Sgravenmoer, als toesiende voocht van de cinderen van Michiell Peterss Blanckers bij Burchtken? Adriaens Connincks, Bergen opten Soom ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Huijbert Peetersse Seijlmans, 4-2-1664

Fol. 30
Compareerden Gerit Peeterss Dolck namens Jo… ??? ???, jonge dochter, Breda, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Huijbert Peeterss, 29-5-1663.

Fol. 32
Compareerden Cornelis Anthoniss Smolders, Tilborch, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen … Gijsbertss de With, 27-4-1663.

Fol. 34
Compareerden Peeter Wouterss Seijlmans, schout Hendrick Luijtenambacht, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Hendrick Franssen Boeser, 13-2-1663.

Fol. 36
Compareerden Jacob Cornelissen, Schrevelduijn Cappel, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Peeter Geldens, 23-8-1662.

Fol. 38
Compareerden Hendrick vanden Kieboom, auditeur militair G’Berg, ende bekende schuldich te sijn Margrita Dirckx wed A Cools, Dordrecht, 10-7-1662.

Fol. 40
Op huijden desen viijde julij 1662 compareerden Poulis Janssen van Tuerenout X Maeijken Adriaensdochter, Waspijck, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Adriaen Peterss Fijnenbuijck, Waspijck.

Fol. 41
Compareerden Jan Cornelissen, Schrevelduijn Cappel, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Peeter Geldens, 22-3-1662.

Fol. 42
Op huijden desen xvijde meert1661 compareerden Cornelis van Delft X Aechtgen Geritss Roeij? ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Peter Janssen Dolck.

Fol. 43
Compareerden Huijbrecht Cornelis Huijbrechtss, Dongen, namens Cornelis Huijbrecht Raessen ende Grietken Raes Huijbrecht Raessen met Cornelis Jan Anthonis Gerits als voocht, Anthonis Willem Peeters waar moeder af was Anthonetta Raes Huijbrecht Raessen, Jan ende Raes, Jan Raessen van Ael sonen, Goltken Jan Raessen van Ael X Claes Mathijssen, Maeijken Jan Raessen van Ael X Peter Gerit Adriaenssen vanden Nieuwenshuijsen, Jan Raessen van Ael als vader van Petronella ende Adriaentken, bij Janneken Raes Huijbrechts Raessen, Adriaen ende Steven Adriaen Jan Everts, Steven Anthonis broeders als voocht ende Laureijs Claes Adriaenssen als toesiender van Maeijken, Janneken ende Lijntken Adriaen Jan Evers kijnderen waer moeder af was Maeijken Jan Huijbrechts Raessen mede namens Huijbrecht Claes Huijbrecht Raesssen als erffgenamen van Huijbrecht Adriaen Jochem Clauwen daer moeder af was Grietken Huijbrecht Raessen.
Pauwels Aert Pauwelssen namens Adriaentken Huijbrecht Raessen wedue Vincent Pauwels Claessen, sijne moeder. Jan Jochem Clauwen, Wagenberg, Huijbert Jan Gijben mede als voocht van de twe kijnderen, Martijnrken ende Maeijken, van Hendrick Anthonis Anssems, Ghijsbrecht Jan Gijben, Jan Jan Gijben, Embrecht Jan Claesen, Cornelis Huijbrecht Huijbrechts ende Jacop Lenaert Ghijsbrechts, allen Oosterhout, als mede erfgenamen, ende gaven over met eender vrijer ghifte aen Mathijs Cornelissen Camp, Schrevelduijn Waspijck, 16-3-1661.

Fol. 45
Op huijden desen viijste januarij anno 1661 compareerden Johan Selmans, schout tot Waspijck, namens Lesken Wouters Selmans wed Adriaen Peterssen Dolck en verkoopt aen Anthonis Wouterss, sijn broeder.

Fol. 46
Op huijden den viijste januarij anno 1661 compareerden Cornelis Jan Toniss?, Huijbert Cornelis Huijbertss cum suis, erfgenamen van Huijbert Adriaen Jochumss … … …

Fol. 47
Op huijden desen 18de november anno 1660 compareerden Bastiaen Cornelissen mede als voocht van Anthonis Bastiaenssen Smekens, Schravenmoer, weduwenaer Thuijnken Handrickssen met Willem Adriaens als stadhouder van Schravenmoer ende gaven over met eender vrijer ghifte aen Jochem Handrickssen, Waspijck.

Fol. 48
Op huijden desen xjxde april anno xvjc tsestich compareerden Aert Arissen Doesijns, Allemkerck, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Willem Janssen Buijs, Hendrick Luijtenambacht.

Fol. 49
Op heden desen viijste decembris anno xvjc negenendevijftich compareerden Jan Huijbrechtssen Hansberch ende Sijmon Anthonissen Compeer als voocht van Magrieta Huijbrecht Hansberchdochter ende gaven over met eender vrijer ghifte aen Handerick Franssen Boeser.

Fol. 51
Op huijden desen xxvijste meij anno xvjc negenendevijftich compareerden joncker Cornelis Hoochlander ende bekent schuldich te sijn joncker ??? Hoochlander, sijne broeder.

Fol. 50
Op heden desen xiijde … … tnegenenvijftich compareerden Aertus Arissen Doedijns, Allemkerck, ende bekent schuldich te sijn Willem Janssen Buijs, Hendrick Luijten Ambacht.

Fol. 52
Op huijden desen xxjste meij 1659 compareerden Seger Gijsbertssen de Wit ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Cornelis Anthonissen Smolders, Tilborch.

Fol. 53
Op huijden desen lesten januarij anno xvjc achtenvijftich compareerden Peter Cornelissen Swaens, Schrevelduijn, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Aert Peterssen Kuijl ten behoeve van Geritken Jannssdr wedue Peter Wouter, Raemsdonck.

Fol. 55
Compareerden Willem Cornelis van Gameren, Babel Broeck, X Dircxken van Clootwijck, Adriaen Matijssen de Ruever X Peeterken Dirrckx van Clootwijck, Babel Broeck, ende gavenover met eender vrijer ghifte aen Hendrick Adriaenssen de Bruijn ende Jacob Huijbertss de Bruijn. 15-1-1658

Fol. 59
Compareerden Jacop Peeter Matheus ende Adriaen ende Peeter Jacobsz, swager, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Hendrick Keijssers, Waspijck, 21-1-1639

Fol. 59v
Compareerde Jan Jacobsz X … [papier weg] Dircxs dr, Dussen, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Hendrick Keijssers. 1639.

Fol. 60
Op huijden desen 22 januarij anno 1640 compareerden Anneke Salamons ende machticht Joost Salamons, broeder.

Fol. 62
Compareerden Hendrick Antonissen Lams X Anneken Cornelis Mertens ende Anthonis Cornelis Mertens, swager, beijden Breda, ende gaven over met eender vrijer ghifte aen Peeter Jochum Jan Berthoutss, 21-3-1639.

Los vel aanwezig.

Fol. 62v
Compareerden Peeter Jochums, Waspijck, namens Dingentken Huijbrechts Bisschopsdochter ende Cornelia Huijbrechts Bisschopsdr, woonende te Zzev, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Thomas janssen, Waspijck, 18-5-1639.

Fol. 63
Copij procuratie Dingentken Huijbrechts Bisschopsdochter ende Cornelia Huijbrechts Bisschopsdr, woonende te Zzev.

Fol. 64
Compareerden Gerit Janssen, Waspijck, namens Aert Jochemsz Timmer X Neeltken Adriaen Mathijsz,dochter, Vas Jan Aertssen Cuijper, getrouwd hebbende [verder geen tekst]

Fol. 64v
Compareerden Gerit Janssen, woonende tot Venst… [papier weg] namens Aert Jochems Timmer [zie vorige Fol.] X Neeltken Adriaen Thijsdr, Vas Jan Aertssen Cuijper ende Vas P [papier weg] Handricxss Timmer X Ger [papier weg] Adriaen Thijsdr mede namens Michiel ende Aert Adriaen Thijss, behoud broeders, kinderen en erffgenamen van Adriaen Mathijss, ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Jan Michiel Otgens, xj september 1639.

Fol. 65
Ick ondergeschreven schouteth der heerlijckheijt van Cleijn waspick toecomende sijne hoochheijt de heer prins van Oraenge dat dit register bij den sch…. van Raemsdonck …. …

C Swaen 1640.

Fol. 65v
Compareerden Joost Salomonssen namens AnnekenSalomonssen, sijn suster, Breda, bekent schuldich te sijn Peeter Jochumssen, Waspijck, 6-11-1640.

Fol. 66
Acoort tussen de gerechten van Groot en Cleijn Waspick, 2-6-1640.

Fol. 66v
Compareerden Jan Gijsbrechtssen X Ann…. Thonis ende gaff over met eender vrijer ghifte aen Jacop Huijbrechtse, 25-7-1640.

Fol. 67
Op huijden den 23e januarij 1640 compareerde Anneke Salamons mede namens Jochum ende Joost Salamons, broeders, …. [niet te lezen]

Fol. 68
Hendrick Anthonissen Evers X Anneken Cornelis Mertens ende Anthonis Cornelis Mertens, swaeger, beijden Breda, gaven over so als rechts is aen Peter Jochem Jan Berthouts.