Selecteer een pagina

Akte 0
Dit zegel diene voor ontslag ….. [folio gescheurd en er is een stuk tussen uit]

Genoemd: Willem Quirijns en [Geertruij] van Klootwijk, egteluijden.

Akte 1
Wij ondergegz schout en schepenen inde heerlijkheijt van Sprang ons hebbende vervoegd met onze secretaris Peetrus Hijmans ten woonhuijse van Willem Quirijns en Geertruij van Klootwijk, beijde egteluijden en wonende alhier tot Sprangh, beijde siek. Zij maken hun testa-ment. Als voogden voor de kinderen zijn aangesteld Wouter Klootwijk, broer, en Huijbert Ko-nings, wonende tot Geertruijdenberg, zwager testateur, 12-6-1749.

Akte 2
Beneden de ƒ 4000
Ten woonhuijse van Adriaen van Pelt alhier tot Sprangh maakt Antonij Gijben, zijn zwager, ziekelijk, zijn testament. Hij benoemd Elisabeth, zijn zuster, x Adriaen van Pelt tot zijn enige erffgenaam. Als voogden van zijn boedel zijn aangesteld Adriaen van pelt, zwager, en Chris-toffel van Dijck, en als toesiender Adraen de Jong, 22-6-1749.

Nog genoemd: de kinderen van Lambert Gijben zaliger.

Akte 3
Beneden ƒ 4000
Compareerde Adriaen van Pelt x Elisabeth Gijben. Zij maken hun tstament. Als voogden van de kinderen zijn aangesteld Antonij Gijben, broer, ende Huijbert van Pelt, broer en bij voor-overlijden Lambert van pelt, als toesiender Christoffel van Dijk, 4-6-1749.

Akte 4
Beneden de ƒ 2000
Ten woonhuijse van Willem IJpelaer, inwoonder alhier, ende aldaar siek te bedde leggende sijn overleden huijsvrouwe vader Arien Brechelman. Arien verklaart doodt ende te niet te doen soodanigh testament als bij hem gemaakt ende gepasseeert voor de notaris Anthonij de Silla tot Venloon op 26-6-1745. Mits dese stelt hij sijn testateur aan broeder Jan Brechelmans en sijnen neef Robbert Colster, 4-7-1749.

Akte 5
Beneden de ƒ 2000
Compareerde Jan van Balkum ende Johanna Fijnenbuijk, egteluijden ende inwoonderen al-hier. Zij maken hun testament, 26-7-1750.

Akte 6
Beneden de ƒ 2000
Compareerde Roeland Oerlemans, inwoonder alhier, siekelijk te bedde leggende. Hij maakt zijn testament, 19-10-1750.

Genoemd: Jacobus Oerlemans, broer. Arien Adriaens Oerlemans, broer, Arnoldus Oerle-mans, jongste broer.

Akte 7
Beneden de ƒ 8000
Op huijden den vierentwintigste october xvij vijftig verclaaren schout en schepenen dat Pie-ternella de Boon, bejaerde dogter, ten huijse van Joachim van der Wens alhier, getroffen door een beroerte, haar testament maakt.

Genoemd: Joachim van der Wens, Maria Berthouts weduwe Johannes van Ammelrooij, nicht, Maria de Bie weduwe Anthonij Cluijt, nicht, Peter ende Adriaentje Soethout, neeff en nicht, Heijltie en Cornelia van der Wens, nichten, de Armen van Sprang.

Akte 8
Beneden de ƒ 2000
Compareerde Gerrit Borgers ende Adriana van Emmelen, egtelieden. Zij maken huntet-stamant, 25-3-1751.

Akte 9
Beneden de ƒ 2000
Compareerde Johan Benjamin Schroder, gepensioneert luijtenant onder den geeneraal Velt-man en mejuffr Pieternella Boers, egteluijden, woonende te Sprang. Zij maken hun testament, 2-4-1753.

Akte 10
Beneden de ƒ 2000
Compareerden Govert de Bie, inwoonder alhier. Hij maakt zijn testament, 14-7-1753.

Genoemd: Elisabeth de hoogh, sijne moeder, huijsvrouw van Gelden van Ammelrooij

Akte 11
Beneden de ƒ 8000
Op 6-8-1753 compareerde Johannis van Ammelrooij, wesende eenigsints sieck. Hij maakt zijn testament.

Genoemd: Geertruij van Ammelrooij, zijn dogter, Gelden van Ammelrooij, sijnen zoon, de weeskinderen van Arnoldus Haverhals verwekt bij wijlen Dirxke van Ammelrooij, sijne dogter, Arien Adriaense Oerlemans x Elisabeth van Ammelrooij, sijnen schoonsoon en dogter, Dirk Vos x Pieternella van Ammelrooij, sijnen schoonsoon en dogter, Thomas Ruijkenbies x Din-gena van Ammelrooij, sijnen schoonzoon en dogter, en Willem van Ammelroij, seijnen zoon.

Akte 12
Beneden de ƒ 2000
Compareerde Wouter Smalleganck ende Elisabeth de Leeuw, egteluijden en inwoonder al-hier. Zij maken hun testament, 10-8-1753.

Akte 14
Beneden de ƒ 4000
Compareerde Wouter van der Wensch, onwoonder alhier. Hij maakt zijn testament, 7-6-1754.

Genoemd: Joachim van der Wensch en Clasina van der Oosten, zijn vader en moeder.

Akte 15
Beneden de ƒ 2000
Compareerde hendrik van Riel en Pieternella de Gester, egteluijden, inwoonder alhier. Zij maken hun testament, 17-6-1754.

Akte 16
Beneden de ƒ 4000
Compareerde Adriaan de Jongh en Catariena de Hoogh, egteluijden en inwoonders alhier. Zij maken hun testament, 8-8-1754.

Akte 17
Beneden de ƒ 2000
Compareerde ten huijse van Willem Klootwijk en Pieternella de Jong: Geertruij Oerlemans, dogter van Jan Oerlemans in egte verweckt bij de voorsz Pieternella. Zij maakt haar testa-ment, 8-6-1755.

Genoemd: Pieternella, haar moeder, halve susters en broers.

Akte 18
Acte van voogdij
Compareerde Joa Rosenbroeck weduwe Johannis Jacobus Hoffmann, woonende alhier, te kennen gevendedat sij op 10-11-1744 voor schepenen van Besojen hadde gepasseert acte van voogdij over haer althans nog innocente zoon Godefridus Henricus Hoffman, geweesene predikant van Besojen en verdere minderjarige erfgenaamen daar bij onder andere hadden gestelt tot voogt Johannis Georgius Hoffman, secretaris van haar hoog Mog: tot Ceulen en nu consili tot Tripolie (hij is dus afwezig) ende verklaarde de voorgenoemde akte te revoceeren en te vernietigen.
Zij stelt tot executeur van haar goederen Johannes Martinus Hoffman, Maassluis. Hij wordt tevens de voogd van haar zoon Godefridus indien hij nog steeds krankzinnig is. Indie Johan-nes Martinus lomt te overlijden dan neemt Alida Johanna Stuerman? de taken over. Haar neef mr Herman Hoffman, advocaat, ’s Hage, wordt tot deel voogd over Godefridus be-noemd, 1-8-1755.

Akte 19
Beneden de ƒ 2000
Compareerde ten huijse van Maria Kievits weduwe Jan Rombouts: Geertruij Rombouts. Zij maakt haar testament, 2-10-1755.

Genoemd: Maria Kivits, haar moeder, Adriana Rombouts, suster, x Christoffel van Dijck.

Akte 20
Beneden de ƒ 2000
Compareerde Jacobus Wijnants en Adriaana Jansse Vos, egteluijden. Zij maken hun testa-ment, 19-1-1756.

Als voogden over de kinderen worden aangestelt Dirk Jansse Vos, Jacobus van Uijthoven en Pieter Boeser, schout van Cleijn Waspik.

Akte 21
Beneden de ƒ 2000
Compareerde Arnoldus Haverhals en Elisabeth de Beer, egteluijden. Zij maken hun testa-ment. Het testament voor notaris Johan van Dijck van 27-7-1748 komt te vervallen. 1-2-1756.

Als voogden over de twee minderjarioge kinderen worden aangestelt Willem van Heijst, Be-soijen, en Christiaan de Beer, Cappel.

Akte 22
Beneden de ƒ 2000
Op 23-3-1756 compareerde Antonie Kivits en Johanna Hijmans, egteluijden. Zij maken hun testament.

Als voogden ovber de kinderen worden aangestelt Adriaan Hijmans, secretaris Sundert, en Christoffel van Dijck, broeder ende neef.

Akte 23
Compareerde voor ons Pieter Boeser ende Arien Swart schepenen deeser heerlijckheijt van Sprangh de heer Francis vande Werken ende mejuffr Goverdina de Jong, egteman en vrouw, woonende alhier, de welke verclaarde bij dese te stellen en nomineeren soo en gelijk sij comparante stelle en nomineren bij desen tot voogden over haare vier als nog onmondige kinderen, met name Adriana, Anna, Geerit ende Hendrik vande Werken, als mede over de drie onmondige kinderen van wijlen sijnen zoon Corstiaan vande Werken in egten verwekt bij Geertruij Oerlemans, met name Francois, Berendina, Cornelia ende Biateres vande Werken, monsr Aart de Roover, sijnen schoonzoon, als oppervoogt ende toesiende voogt den heer Leonardus de Jong, heere van Raamsdoncq, etc, 25-12-1756.

Akte 24
Compareerde voor ons Anthonij Kivits ende Arien Swart schepenen deser heerlijckheijt van Sprangh de heer Francis vande Werken ende mejuffr Goverdina de Jong, egteman en vrouw, woonende alhier, de welke verclaarde bij deesen door en te niet doenden seeker ac-ten van voogdij in dato den vijffentwintigsten december seventien hondert sesenvijftich etc.
Zij steeln bij deesen tot voogden over haere vier kinderen met naeme Adriaena, Anna, Geerit en Hendrik vande Werken, monsr Aert de Roover ende d’heer Arnout de Jongh, schout van hedikhuijsen als toesienden voogt. Tevens worden aangesteld tot voogden over de drie kin-deren van wijlen sijnen overleden soon de heer Corstaien vande Werken in egte verweckt bij juffr Geertruij Oerlemans, met naeme Francois, Berrendina, Cornelia en Biateres vande Wer-ken, monsr Aert de Roover, zijne schoonsoon, als voogt en de heer Jacob Bol, woonende tot Genderen, als toesiende voogt etc, 28-12-1756.

Akte 25
Staat en inventaris van alle soodanige goederen als op het overlijden van wijlen de heer Fran-cois vande Werken alhier te Sprang gewoont hebbende en op de eersten januarij deses jaars 1757 overleden, bevonden sijn te behooren soo tot de nalatenschap van den selven als tot den boedel van sijnen nagelate weduwe Goverdina de Jongh voortijts weduwe van wijlen d’heer Adriaan de Leeuw gemaakt en bescreven volgens het opgeven van deselve Godefrida de Jongh in soo verre rendante van deesen staat en inventaris.

Vooraf prottesteert de rendante dat sij deesen staat en inventaris doende beschrijven tren versoeke soo van de voorkinderen van wijlen haarnen man als van haaren eijge voorkinderen en van de voogden over de minderjaarige kinderen aan haer bij den selven haaren man ver-wekt geene intentie heeft om jmant van de selve door deese beschrijving in eenigerlij op sigt te willen favoriseren off benadeelen etc.

Dan volgt het overzicht van de goederen, 29-3-1757 (circa 50 folio’s)

Akte 26
Alsoo Francis vande Werken eerst weduwenaar van Biatrix Bol en uijt dat huwelijk verwekt hebbende twee kinderen met namen Corstiaan en Antonetta vande Werken deezer wereldt was koomen te overleijden agterlatende zijne tweede huijsvrouwe en weduwe Goverdina de Jongh bevoorens weduwe van Adriaan de Leeuw die agtergelaaten hadt drie kinderen met nbame Johannes, Pieter en Adriana Goverdina de Leeuw alsmede vier kinderen in dit sijn tweede huwelijk verwekt met naame Adriana, Anna, Geerit en Hendrick van de Werken, alle minderjarigh zijnde.

Om problemen betreffende de deling te voorkomen zijn Goverdina de Jongh ter eenre en Aart de Rover x Antonetta vande Werken, Aart en Arnout de Jongh , schout tot Hedickhuij-sen, als voogden van de minderjarige kinderen van Goiverdina en Francois, Aart en Jacob Bol als voogden over de minderjarige kinderen van Corstiaen vande Werken en Geertruij Oerlemans met name Francois, Berndina, Cornelia en Biatrix ter andere zijde tot een akkord gekomen, 30-3-1757.

Akte 27
Staat en inventaris opgezegt en bij memorie volgens opgaeve vande meerderjaarige dogter van Arnoldus Haverhals, genaamd Jacomijna Haverhals, en met genoegen van Adriana Ha-verhals, haere suster, blijckende bij de handteijkening amex, overgegeven aan heeren schout en de scheepenen binnen dese heerlijkheijt van Sprangh door Gelden van Ammelrooij en Dirk Denisse Vos , beijde testamentaire voogden over de naargelatene minderjaarige kinderen van Arnoldus Haverhals in egten huwelijk verweckt bij Dircxken van Ammelrooij volgens testa-ment daar van sijnde, gepasseert voorden notaris de heer Johan van Dijck en seekere getuij-gen alhier in dato den negenden september seventien hondert seven en veertigh en dat van soodanige roerende en onroerende goederen en effecten als de voorschreven voogden naar het overlijden vanden langstlevende Arnoldus haverhals inden gemelde boedel bevonden hebben en mede alsulke goederen als de onmondige bij versterff aengekomen sijn van wijlen Johannis van Ammelrooij haeren groodtvader.

Overzicht van de goederen, 8-8-1758

Akte 28
Conditie en voorwaarde waar naar de meerderjaariige kinderen van weijle Arnoldus Haver-hals en Dirxke van Ammelrooij mitsgaders Gelden van Ammelrooij en Dirk Denisse Vos over de minderjaarige kinderen sullen te samen en ten overstaan en met approbatie van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedel huijs vercoopen alle soodaanige meubelaire en haeffelijcke goederen als boomen etc.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 14-12-1758 (15 folio’s)

Akte 29
Staadt en inventaris opgezegt ende gemaakt door Mien de Gester vande goederen naarge-laaten bij wijlen Commer de Gester, zijnen vader, alhier overleeden.

Overzicht van de goederen, 31-3-1759 (4 folio’s)

Akte 30
Compareerde Adriaan Koekman weduwenaar van Johanna Billekers, woonende alhier. Hij stelt als voogden over zijn twee minderjarige kinderen bij Johanna, met name Cornelia en Akida, Cornelis Kaptijn, woonende alhier, en Kaarel de Rooij, woonagtig onder Vrijhoeve Cappel, 14-4-1759.

Akte 31
Conditie en voorwaarde waar naar de weduwe Hendrik vanden Hoek voornemens is ten overstaan van heeren schout en schepenen publieq voor de meest biedende bij forme van boedelhuijs te vercoopen alle haare roerende goederen als scaarhout.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 5-12-1750 (3 folio’s)

Akte 32
Staat en inventaris opgezegt ende gemaakt door Maria Quirijns weduwe Gelden Vos en dat van soodaanige erffgoederen, meubilaire en haeffelijke goederen, als metter doodt sijn ont-ruijmt en naargelaaten bij den voornoemden Gelden Vos ten versoeke van Dirk Vos en Jan de Roon beijde tetamentaire voogden over de drie voorkinderen vanden voorsz Gelden Vos in eersten huwelijk verweckt bij wijlen Neeltje de Roon.

Overzicht van de goederen, 26-12-1759 (18 folio’s)

Akte 33
Beneden de ƒ 4000
Compareerde Johannis Arnoldus van genderen en Alida Cornelia Oerlemans, egte lieden, woonende alhier. Zij maken hun testament, 24-3-1761

Als voogden over hun kinderen worden aangestelt Bernardus Oerlemans, drossaert van Ven-loon, en Gerardus van Hekeren, woonende tot Zuijlichem inden Bommelderwaert

Akte 34
Staat en inventaris vanden naargelaatenen boedel en goederen metter doodt ontruijmt bij An-neken Taalen weduwe Hendrik van Ammelrooij, alhier overleeden, opgeszegt ende gamaakt door Barent van Ammelrooij desselfs zoon.

Overzicht van de goederen, 19-10-1761 (9 folio’s)

Fol. 35
Conditie en voorwaarde waar naar Johan Martini Hoffman, oud predikant van Maasluijs, in qualite als excuteur vande nalatenschap van Ida Rosenbroek weduwe wijlen Johan jacob Hoffman mitsgaders nog in qualite als curateur over den persoon en goedreen van Godefri-dus Hendrikus Hoffman, emeritus predikant van Besoijen sal ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal ver-coopen alle soodaanige meubelaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en de goederen, 20-4-1762 (8 folio’s)

Akte 36
Conditien en voorwaarde waar naar Johannis van Genderen ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier van Sprang publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle soodaanige meubelaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en de goederen, 17-5-1762 (5 folio’s)

Akte 37
Staat en inventaris vanden naargelaatenen boedel en goederen metter doodt ontruijmt bij krijn van Berkel en Anna Colijn, egteluijden, alhier overleeden, opgezegt ende gemaakt door de voogden over de minderjaarige ende naast bestaande vrinden.

Overzicht van de goederen, 26-6-1762 (15 folio’s)

Akte 38
Conditie ende voorwaarde waar naar Arnoldus van der Hoeve, schout en Govaert Oerle-mans, secretaris alhier in qualite als aangestelde curateuren inden gerestudieerde boedel van weijlen Krijn van Berkel en Anna Colijn, in haar leeven gewoont hebbende en overleeden al-hier tot Sprangh, sullen publieq en voor alle man ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle soodaanige meubelaire goe-deren.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 29 en 30-6-1762 (14 folio’s)

Akte 39
Conditie en voorwaarde waar naar de kinderen en erffgenaamen van wijlen Gelden Anthonis-se Blok, in sijn leeven gewoont hebbende en overleeden alhier tot Sprangh, sullen publieq en voor alle man ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier bij forme van boedel-huijs sal vercoopen alle soodaanige meubelaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 6-7-1764 (5 folio’s)

Akte 40
Compareerde Elisabeth van Engelen laast weduwe van weijle Pieter IJpelair, tans in onder-trouwe met jacobus Couwenbergh te kenne geevende sij comparante dat tussen haar en de voornoemde haare overleedeme echtgenoot was gemaakt en gepasseert seekere haare tes-tamentaire dispositie bij de welke sij comparante van de voornoemde haare man was gestelt tot erffgenaam onder belastinge dat sij comparante te gehouden end verpligt soude sijn de kint of kinderen van hun beijde groot te brengen etc. (testament bij notaris van der Hoeven, 26-5-1762) Als voogden waren benoemd Willem IJpelaar en Nicolaas de Jongh, 3-5-1763.

Akte 41
Compareerde Adriaen van Baardwijk weduwenaar van wijlen Pieternel Soeters, bruijdegom, ter eenre en Alida van den Hoek weduwe wijlen Isack Treffers, bruijt, ter andere zijde, beijde woonende alhier.
Zij maken hun huwelijkse voorwaarde, 10-8-1763.

Akte 42
Conditie en voorwaarde waar naar Geertruij Oerlemans weduwe wijlen Corstaian vande Werken publieq en voor alle man ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle soodaanige bouwgereetschap.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 21-10-1763 (4 folio’s)

Akte 43
Conditie en voorwaarde waar naar Leendert Boers ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle soodaanige meubelaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 25-4-1764 (5 folio’s)

Akte 44
Staat en inventaris vanden naargelaaten boedel en goederen metter doodt ontruijmt bij Peeter Pruijsers, alhier tot Sprang overleden, opgezegt ende opgemaakt door Hillegonda Pruijsers desselfs dogter ende dat alle ten versoeken en overstaan van scheepenen alhier.

Overzicht van de goederen, 14-6-1764 (3 folio’s)

Akte 45
Conditie en voorwaarde waar naar de kinderen en erffgenaamen van wijlen Peeter Pruijsers ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier tot Sprang publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubelaire en haaffelijke goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 27-6-1764 (5 folio’s)

Akte 46
Conditie en voorwaarde waar naar mevrouw d’weduwe Klijnjoost ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen ver-coopen alle soodaanige meubelaire en haaffelijke goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 4-1-1765 (5 folio’s)

Akte 47
Conditie en voorwaarde waar naar Johanna Kivits weduwe wijlen Aalbert Captijn woonende alhier voor de eene helft, Cornelis Captijn meede woonende alhier mitsgaders d’heer Pieter Boeser, schout en secretaris van Klijn Waspik en scheepen alhier als last en procuratie heb-bende van Aalbertus Captijn, woonende tot Leijden, en van Arie Vletter als in huwelijk heb-bende Willemijna Captijn, woonende tot Reijswijk voor de andere helft sullen ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs vercoopen alle soodaanige meubelaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 12-4-1765 (5 folio’s)

Akte 48
Staat en inventaris vanden naargelaaten goederen metter doodt ontruijmt bij Anthonetta van Dijk weduwe Hendrik Anthonisse Blok alhier te Sprang overleden opgezegt en gemaakt door Willem Blok desselfs zoon en dat ten verzoeken van schout en scheepenen alhier.

Overzicht van de goederen, 29-12-1766 (11 folio’s)

Akte 49
Conditie en voorwaarde waar naar de kinderen en erffgenaamen van wijlen Anthonetta van Dijk weduwe Hendrik Anthonisse Blok in haar leeven gewoont hebbende en overleden alhier tot Sprang ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubelaire en haaffelijke goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 23-1-1767 (7 folio’s)

Akte 50
Conditie en voorwaarde waar naar de heer Jacobus Ramakers in qualitteijt als executeur vande naarlaatenschap van wijlen den wellenrweerden heer Gerardus Kloek, in leeven emeri-tus predikant van Sprangh, sal ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs vercoopen alle soodaanige meubelaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 4-11-1767 (15 folio’s)

Akte 51
Conditie en voorwaarde waar naar Geerit Gijsbertse Blok woonende alhier voor de eene helft, Adriaan Adriaanse Timmers, woonende onder de Willemstad voor zig selven mitsgaders nog den selven Adriaan Adriaanse Timmers en Corstiaan de Beer woonende te ‘s Grecelduijn Cappel beijde als bij schout en scheepenen aangestelde voogden over het minderjaarige kint van Jacob Blok en Elisabeth de Beer voor de andere helft, sullen ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs vercoopen alle soodaanige meubelaire en haeffelijke goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 23-6-1768 (8 folio’s)

Akte 52
Inventaris vande goederen van Frans van Ammelrooij alhier tot Sprang in sijn smis bevonden opgegeven door Lambert Soeters en Simon Colthoff, scheepenen en armmeesters.

Overzicht van de goederen, 20-8-1768

Akte 53
Conditie en voorwaarde waar naar Lambert Soeters en Simon Colthoff regeerende arm-meesters alhier ten overstaan van schout en scheepenen alhier van Sprang publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen allerhande smitsgereetschap van Frans van Ammelrooij

Overzicht van voorwaarde en de goederen, 6-12-1768 (4 folio’s)

Akte 54
Conditie en voorwaarde waar naar mejuffr Willemina van Es weduwe en boedelhoudster van wijlen de heer Fredrik Hendrik Hubert ten overstaan van heeren schout en scheepenen alhier van Sprang publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle soodaanige meubelaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en de goederen, 23-11-1768 (10 folio’s)

Akte 55
Staat en inventaris van den naargelaten boedel en goederen metter doodt ontruijmt bij Adri-aan Adriaanse van Clootwijk en Alida Oerlemans, egteluijden alhier tot Sprangh overleden, opgezegt ende opgemaakt door Adriaan Oerlemans en Cornelis Bouwman als voogden over het minderjaarige kint vande voorsz Adriaen Adriaense van Clootwijck en Alida Oerlemans.
Adriaan van Clootwijk en Sijken de Leeuw, ouders van Adriaen Adriaanse van Clootwijk veklaren onder eede dat de staat en inventaris correct is.

Overzicht van de goederen, 26-11-1758 (11 folio’s)

Akte 56
Conditie en voorwaarde waar naar Adriaan Oerlemans en Cornelis Bouwman woonende al-hier beijde als bij schout en scheepenen aangestelde voogden over het minderjaarige kint van wijlen Adriaen Adriaense van Clootwijck en Alida Oerlemans, egteluijden alhier tot Sprangh overleden, sullen ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs vercoopen alle soodaanige meubilaire en haeffelijke goederen als velt-vrugten etc.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 7-12-1768 (7 folio’s)

Akte 57
Conditie ende voorwaarde waar naar de kinderen van wijlen Christoffel pellitier, in sijn leeven gewoont hebbende en overleeden alhier, ten overstaan van schout en scheepenen alhier pu-blieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 28-3-1769 (7 folio’s)

Akte 58
Staat en inventaris vanden naargelaartenen boedel en goederen metter doodt ontruijmt bij Josijntje Lieshout weduwe Pieter Eijpelair, egteluiden, alhier overleeden, opgezegt door Adri-aantje Eijpelair, huijsvrouw van Dirk van Es en dat alles ten versoeken vande voorz Dirck van Es en Geerit Nieuwenhuijsen als testamentaire voogden over haare minderjaarige erffge-naamen.

Overzicht van de goederen, 14-6-1769 (12 folio’s)

Akte 59
Conditie ende voorwaarde waar naar de kinderen en erffgenaamen van wijlen Christina de Laat, laast weduwe van Arien Bax, in haar leeven gewoont hebbende en overleeden alhier, ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boe-delhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubilaire en haaffelijke goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 22-11-1769 (8 folio’s)

Aart Silvius, voogd van de kinderen, is voldaan.

Akte 60
Conditie ende voorwaarde waar naar de kinderen en erffgenaamen van wijlen Bernardina Cornelia Oerlemans, in haar leeven gewoont hebbende en overleeden alhier, ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 22-1-1770 (14 folio’s)

Akte 61
Conditie ende voorwaarde waar naar Simon de Lang ten overstaan van schout en scheepe-nen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle soodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 17-3-1770 (5 folio’s)

Akte 62
Beneden de ƒ 2000
Op 15-8-1770 compareerde Pieter Quirijns en Jaohanna Lange Wegh, egteliede, wonende alhier. Zij maken hun testament.

Als voogden over de kinderen worden worden aangesteld Arnoildus de Bruijn, rooms priester en cappelaan op de Maade en Leendert vander Noot, wonende tot Oosterhout.

Akte 63
Staat en inventaris vanden naargelaatenen boedel en goederen metter doodt ontruijmt bij Cornelia Cluijtenaar weduwe Adriaan Rommen, egteluijden, opgezegt ende gemaakt door Gijsbert Cluijtenaar, woonende alhier, en Peeter vander Hoeven, woonende onder ‘s Ge-velduijn Cappel, beijde als voogden over de twee minderjaarige kinderen.

Overzicht van de goederen, 8-1-1771 (8 folio’s)

Akte 64
Conditie ende voorwaarde waar naar de gesamentlijke erffgenaamen van wijlen Piternella Sprangers weduwe Hendrik de Rooij. In sijn leeven schout van Sprang, publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 22-1-1770 (23 folio’s)

Adriaan Sprangers als voogt is voldaan.

Akte 65
Conditie ende voorwaarde waar naar Gijsbert Cluijtenaar, woonende alhier, en Peeter van der Hoeven, woonende onder ‘s Grevelduijn Cappel, beijde als vogden over de twee minderjaari-ge kinderen van wijlen Adriaan Rommen en Cornelia Cluijtenaar, egteluijden, sullen ten over-staan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs vercoopen alle soodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 1-2-1771 (5 folio’s)

Akte 66
Conditie ende voorwaarde waar naar Anna en Keinira Ramakers ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle soodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 23-4-1771 (12 folio’s)

Keunira x Willem van Vaassensen

Akte 67
Conditie ende voorwaarde waar naar Gijsbert Sprangers en Simon Clijn, woonende alhier, beijde als voogden over de drie minderjaarige kinderen van wijlen Piternella Sprangers in eg-ten verwekt bij wijlen Andries Clijn sullen ten overstaan van schout en scheepenen alhier pu-blieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs vercoopen alle soodaanige meubilaire goe-deren.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 31-5-1771 (4 folio’s)

Akte 68
Staat en inventaris opgezegt ende gamaakt door Cornelis de Haan voortijt weduwenaar van wijlem Margriete Verhaagen en nu weduwenaar van Geertruij Oerlemans en dat van sodaa-nige erffgoederen, meubilaire en haaffelijke goederen als den vooschreven Cornelis de Haan met de voornoemde sijne huijsvrouwe in gemeenschap heeft beseten en dat ten versoeke van sijne kinderen soo in eersten als tweeden huwelijk verwekt.

Een deel van de goederen zijn gekomen van Cornelis van Es, stieffvader van de laaste over-leden huijsvrouw vanden inventarisatie welke berustende is ten huijse van Corstiaen Bras-penning als in huwelijk hebbende Johanna de Haan.

Overzicht van de goederen, 29-5-1771 (23 folio’s)

Akte 69
Conditie ende voorwaarde waar naar Zacharias Scholt ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen soodaa-nige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 19-2-1771 (4 folio’s)

Akte 70
Conditie ende voorwaarde waar naar Johannes Stephanus weduwenaar van wijlen Pieternel-la Peuijsers, woonende alhier,voor de ene helft en Francois van der Werken, procureur alhier, en Matteus van Daalen, woonende tot Waalwijk, beijde als last en procuratie hebbende van Anthonie Wallars en Johannis Brouwer, beijde Rotterdam, mitsgaders Catharina Wallaars, Loon op Zant, procuratie alhier 23-9-1772, nog …. Wallars en …. Wallaars, kinderen van wij-len Wouter Wallaars, woonende te Gorinchem, Jacobus Wallaars, Lommel, Maria van Bal-kum, Dussen, Anthonie Wallaars, in den Briel, en Jan Molegraaff x Bastiaantje Wallaars, woonende alhier, alle erffgenaamen van Arien Wallaars x Pieternella Pruijsers voor de andere helft, sullen ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs vercoopen alle sodanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 13-11-1772 (13 folio’s)

Akte 71
Conditie ende voorwaarde waar naar luijtenant Jan van Wageningen ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal ver-coopen sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 27-8-1773 (7 folio’s)

Akte 72
Conditie ende voorwaarde waar naar Adriaan Koekman ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen sodaani-ge meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 14 en 15-10-1773(12 folio’s)

Akte 73
Conditie ende voorwaarde waar naar Johannis van Alphen, drossaert der stadt en graafschap van Leerdam ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 10-5-1774 (3 folio’s)

Akte 74
Conditie ende voorwaarde waar naar Wouter de Beer en de weduwenaar Willem Schoenma-kers ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 22-6-1774 (4 folio’s)

Akte 75
Staat en inventaris can den naargelaatenen boedel en goederen metter doodt ontruijmt bij Jenneken de Gester weduwe Adriaan Laarhoven, egteluijden, opgezegt ende gamaakt dor Gerrit Laarhoven en Wouter van der Heijden, beijde woonende alhier, als voogden over de minderjarige kinderen van Adriaan en Jenneken.

Overzicht van de goederen, 20-1-1775 (5 folio’s)

Akte 76
Conditie ende voorwaarde waar naar de kinderen en erffgenaamen van wijlen Wouterke Vaartmans weduwe en boedelhoudster van Adriaan Quirijns, in haar leeven gewoont hebben-de alhier, ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 4-1-1776 (8 folio’s)

Akte 77
Conditie ende voorwaarde waar naar Arnoldus Haverhals en Adriaeen van Dulme in qualiteijt als voogden over de minderjaarige en naargelaatene kinderen van wijlen Adriana Haverhals weduwe Barent van Heumen, in haar leeven gewoont hebbende en overleeden alhier, ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedel-huijs sullen vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 27-3-1776 (5 folio’s)

Akte 78
Conditie ende voorwaarde waar naar Willem Klijn, geweesen schoolmester alhier, ten over-staan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 25-3-1776 (6 folio’s)

Akte 79
Conditie ende voorwaarde waar naar d’weduwe en testamentaire voogden over de kinderen van wijlen Adriaan Koekman, in sijn leeven gewoont hebbende alhier, ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen ver-coopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 31-11 en 1-11-1777 (11 folio’s)

Akte 80
Compareerde Dirk Elemans, heere van Sprang, woonende in de Klundert, requirant ter eenre en Johannes Verster de Balbian, notaris en provureur ten ’s Bosch als last en procuratie heb-bende van Mejuffr Cornelia van Dooren weduwe en als boedelhouderesse van wijlen den heer Cornelis van der Hoeven, in leven schout en secretaris van Zuijdewijn Cappel, woon-nende te ’s Grevelduijn Cappel, procuratie ’s Grevelduijn Cappel 3-11-1778, ter andere zijde.
Zij sluiten een accoord ivm problemen mbt de verkoop van Sprang, 4-11-1778.

Genoemd in de akte:
Jean Francois den Villegast, baron van Havorst en Pellenberg, heere van Sprang.
Peter kroes, notaris te Mechelen.
Govert de Rooij
Hertog Willem, grave van Holland.

Akte 81
Conditie ende voorwaarde waar naar mejuffr Johanna Louisa Tusselmer, huijsvrou van Adam Dekkers, geweesene schout van Sprang, ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 2-5-1781 (5 folio’s)

Akte 82
Conditie ende voorwaarde waar naar de erffgenaamen van wijlen d’weduwenaar Jacobus Soeters ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 16-5-1781 (7 folio’s)

Akte 83
Conditie ende voorwaarde waar naar de meerderjarige en voogden over de minderjarige kindneren van wijlen Adriaan Soeters en Willemijna Blok ten overstaan van schout en scheepenen alhier publieq en voor alle man bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 8-3-1782 (6 folio’s)

Akte 84
Conditie ende voorwaarde waar naar Antonij Wijnsouw in qualiteijt als executeur van wijlen sijn vader Nicolaas Wijnsouw, in sijn leeven gewoont hebbende alhier, publieq en voor alle man ten overstaan vanr gerecht alhier bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 13-7-1782 (6 folio’s)

Akte 85
Conditie ende voorwaarde waar naar Wouter Verschure cum suis publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubilaire goederen.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 11-12-1782 (4 folio’s)

Akte 86
Conditie ende voorwaarde waar naar Elisabeth de bruijn weduwe en testamentaire erffge-naame van wijlen Antonie van Loo publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sal vercoopen sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 10-4-1783 (4 folio’s)

Akte 87
Conditie ende voorwaarde waar naar de gesamentlijke kinderen en erffgenaamen van wijlen d’heer Simon de Lang publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 21-6-1783 (7 folio’s)

Akte 88
Conditie ende voorwaarde waar naar d’weduwe Hendrik van Dam en haare erve publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 2 en 3-12-1783 (10 folio’s)

Akte 89
Conditie ende voorwaarde waar naar d’weduwe Hendrik van Dam en haare erve publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 2 en 3-12-1783 (10 folio’s)

Akte 90
Conditie ende voorwaarde waar naar Gerrit Timmers, president scheepen te Caooel als last en procuratie hebbende van jacobus Kleij en Otto vander Wel, woonende tot Rotterdam, in qualiteijt als executeur vanden testamente van wijlen Leendert Siver en Geertruij Nieuwen-huijsen publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 25-2-1785 (6 folio’s)

Akte 91
Conditie ende voorwaarde waar naar Cornelis Kouwens, secretaris te Drunen, en Johannis Oerlemans, woonende alhier, beijde in qualitijt als testamentaire voogden over Lucresie Oe-lemans, dogter van wijlen d’heer drossaart Oerlemans publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 17-11-1785 (6 folio’s)

Akte 89
Conditie ende voorwaarde waar naar B cvan beek, gerechtsbode alhier, uit kragte van zeeker provisioneel vonnis off dispositie van heeren wethouderen alhier in dato 25 meij 1784 ten voordele van Abm Hoogwerff, koopman te Rotterdam, en ten nadeele van Johanna Kusters weduwe hendrik van Riel geweesen van meninge is om gereede gelde te verkopen de roe-rende goederen hier na te melden etc.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 19-7-1784 (7 folio’s)

Akte 93
Conditie ende voorwaarde waar Peeter Kivits, woonende alhier, publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sal vercoopen alle so-daanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 31-3-1787 (10 folio’s)

Akte 94
Conditie ende voorwaarde waar de erffgenaamen van wijlen Johannis Piggen publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen ver-coopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 11-12-1787 (5 folio’s)

Akte 95
Conditie ende voorwaarde waar naar Willem Soeters, woonende alhier, publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen ver-coopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 21-2-1788 (4 folio’s)

Akte 97
Conditie ende voorwaarde waar naar Huijbert van den kamer publieq en voor alle man ten overstaan van schout en scheepenen alhier bij forme van boedelhuijs sullen vercoopen alle sodaanige meubile huijsraat.

Overzicht van voorwaarde en overzicht van goederen, 29-4-1789 (6 folio’s)