Selecteer een pagina

Dit boeck is gemaeckt bij Aert Adriaenss Glauman
secretaris inden dorpe van Sprangh ende bij hem
gecocht ende betaelt in den jaere 1624 beginnende
opten xxxje Jannarij bij den tijden dat Adriaen
Dirckxss van Nederven schout was.

Adriaen Dirckxss van Nederven
Schout
Jan Jan Meeuss Molengraeff
Jan Dirck Lambertss de Hooch
Handrick Adriaenss Oerlman
Adriaen Mertens Glauman
Melis Meliss Glauman
Handrick Stoffelss
Jacob Janss Glauman
Heemraders

Gecocht voor twe gulden

Fol. 1r
Copie
Op huijden desen lesten dach in Junijo 1623 soo sijn Louris Willemss ende Corst Willemss gebroeders, woonende op Sprangh, met Corstiaen Thomas als bloetvoegt vande onmundige weeskijnderen van Antonis Tomass verweckt bij Mariken Willemss, des voorss Lauris Willemss ende Corstiaen Willemss halve suster, den voornoemde Corst Thomas met hen adivuct Adriaen Thomas, sijnen broeder ende oom der voorss weeskijnderen, met consent ende bij wesen vande respective schoutenten van Waelwijck ende Sprange, onderlinge metten anderen veraccordeert, ende minlijcken verleken in manieren navolgend, dats te weten dat den voornoemde Laureijs Willemss ende Corstiaen Willemss gebroederen, sullen hebben behouden ende in erffelijckheijt ontfangen alsulcke soe erffelijcke, haeffelijcke, ende meuble goederen, geene vuijtgesondert, als d’onmundige weeskinderen bij successie sijn aenbestorven van haere bestevader, soo onder Spranghe als Hollant, welcke erffgoederen welcke erffgoederen den voornoemde voecht met consent vande voornoemde Schoutenten sullen opdragen, voor wethouderen van Spranghe, in sulcker voegen ende maenieren als t’selve den weeskijnderen is aenbestorven, soo inschult als vuijtschult, voor welcke successie ende versterfte als vooren, soo beloven sij Lauris Willemss ende Corst Willemss deen voor dander, ende elcxeen voor al als principael schuldenaer te onderhouden Willemken Tonis Tomas dochter, in aet ende dranck, cledinge ende redinge, ende met eenen stijl in haer jonckheijt, aende schoole te houden te leeren lesen, schrijven, naeijen, ende op te voede, tot sijnen mondige dagen toe, te waere tselve quame te sterven, alles daer inne te doen ende handelen, sulcxs luijden met eenen toestaet te doen, ende men wesen schuldich is, ende behoort te doen, ende sullen elck kijnt tot

Fol. 1v
Corstiaen Thomass ende Adriaen Thoniss als voochden ende toesienders van de kijnderen van Tonis Thomas za bij Maijken Willem Floris verkopen aen Lauris ende Corstiaen Willem Floris 1/8 van een geseet etc, 31-1-1624. Betaald wordt via een wilceur.
Toegevoegd: Tonis Hesdrickss X Jenneken Tonis is voldaen door Lauris ende Jacob Peterss Rommen X wed van Corst, 15-10-1628.
Lijsken Tonis is voldaen door Lauris, 17-6-1642.

Op los blad: Janneken Tonis is voldaen door Lauris Willems, oom

Fol. 2r
Cornelis Goijaert Jan de Wilts verkoopt aen Peter Goijaerts, broeder, sijn deel in een geseet etc, 29-2-1624.

Fol. 2v
Jacob Peter Jacobss verkoopt aen Sacharias Rutten een acker lants, 3-2-1624.
Betaald wordt via een wilceur.
Toegevoegd: Tomas Janss van Straten X Jetken? Floris Stammen, 6-2-1629.

Fol. 3r
Copie
Op huijden den vje Januarij 1624 compareerde voor mij notaris Adriaen Vervoort, Geertruijdenberge, Engeltken Lauris wed Willem Janss Schoonman, Peter Willemss Schoonman, mede als oom ende voocht van de kijnderen van Aelken Willem Schoonman ende Stijnken Willem Schoonman doen afstand van hun eventuele deel in een acker seijlants gecomen van Laureijs Geritss de Leeuw ende sijne huijsvrouw, Engeltkens ouders, tbv Lauris Geritss ende de kijnderen van Tonis Geritss.

Procuratievan Engeltjen op los blad.

Fol. 3v
Op huijden desen xxviije Januarij 1624 soo willem Beetken Lenaertss met Lauris Gerit Lauwen mede als voocht van de kijnderen van Tonis Gerit Lauwen ende als voocht van de kijnderen van Gerit Lauwen bij Beetken ende namens de erfgenamen van Engeltken Laureijs wed Willem Janss Schoonmans, procuratie Geertruijdenberge 6-1-1624, Jan Handrickss Cleijn namens Heijltken Geritss een geseet verkopen. Volgen de voorwaarden, de meijning en de verhogingen.

Fol. 5r
Beetken Lenaertss wed Gerit Lauris, Lauris Gerit Lauwen mede als voocht van de kijnderen van Tonis Gerit Lauwen ende Peter Janss als toesiender, Laureijs Geritss als voocht van het kijnt van Gerit Lauwen bij Beetken ende namens de erfgenamen van Engeltken Laureijs wed Willem Janss Schoonmans, procuratie Geertruijdenberge 6-1-1624, ende namens Willem Gerit Laureijs, broeder, Gerit Aert Slinge X Anneke Geritss ende Heijltken Geritss verkopen aen Jan Laureijs Lantmeter een geseet etc, 6-2-1624. Betaald wordt via een wilceur. Tonis Geritss Leeuw
Toegevoegd: Gerit Laureijs Leeu is voldaen, 7-2-1624. De erfgenamen van de wed van Reijnaert Adriaenss zijn voldaen.

Fol. 5v
Rekeninge, reliqau ende bewijs gedaen bij Joost Segers als voocht van Willemken Wouter Janss van Roeij za dat hij geprocureert heeft bij Judich Janss van de admistratie die hij van het voorss weeskijnt gehad heeft. Aldus gerekent int bijwesen van Willem Janss Glaviman als voocht, Jacob Joosten ende Aentken Joosten, kijnderen van Joost Segerss, 13-2-1624.

Fol. 10v
Rekeninge ende bewijs voor Andries Adriaen Hermans als voocht van de kijnderen van Adriaen Corsten Schaep. Aldus gerekent int bijwesen van Denis Goijaertss Roock als toesiender, ende Adriaen Adriaen Schaep, 14-2-1624.
Toegevoegd: Adriawen Adriaenss Schaep is voldaen door Andries Adriaen Hermans, sijn oom, 24-12-1629.

Fol. 13r
Op huijden den xiiij februarij 1624 soo willen Dries Adsriaenss als voocht ende Denis Goeijaertss Roock als toesiender van de kijnderen van Adriaen Corsten Schaep erffhuijs houden.

Fol. 13v
Jan Franss X Jenneken Aeretss wil een huijs verkopen. Volgen de voorwaerden, inzetten en verhogingen etc.

Fol. 14v
Jan Franss verkoopt aen Andries Adriaen Hermans een geseet etc, 12-5-1624.

Fol. 15v
Op huijden desen xviije januarijns 1624 soo willen Lijsken Peterss wed Aert Heijligers ende Gerit Driess als voocht ende Adriaen Janss Aenknecht als toesiender van de kijnderen van Aert bij Lijksen een perceel seijlants verkopen. Volgen de voorwaerden, inzetten en verhogingen etc.

Fol. 16r
Lijsken Peterss wed Aert Heijligers ende Gerit Driess als voocht ende Adriaen Janss Aenknecht als toesiender van de kijnderen van Aert bij Lijksen verkopen aen Gielis Camphuijs een perceel seijlants, 15-2-1624. Betaald wordt via een wilceur.
Toegevoegd: de kijnderen van Gielis Camphuijs betalen, 14-1-1629.

Fol. 17r
Copie
Willem Adriaenss Verdiessen ter eenre ende Wouter Geritss Tuijmelaer ter andere sijde sluijten een akkoord nopende een aenneminge van 29-10-1611 vanweege het versterf van Gerit Wouterss, soon van Wouter voorn ende Heijltken Adriaenss Verdiessen, 23-2-1624. Copie op 6-3-1624.
Toegevoegd: Wouter heeft betaelt aen Geertken Willems Verdiessen, 19-11-1634.

Fol. 18r
Jan Tonis Stevenss heeft gewilcoort tbv Jacob Willemss van Campen ende Corstiaen Willems van Campen, HGmeesters, 19-2-1624.

Jacob Willems van Campen verkoopt aen Jan Laureijs Lantmeter ende Tonisken Adriaenss wed Tonis Janss Praeser een acker lants, 19-2-1624. Betaald wordt via een wilceur.
Toegevoegd: Jacob Hendrickss de Bie als voocht van de kijnnderen van Jacob Willems van Campen is voldaen door Jan Laureijs en de kijnderen van Tonis Jan Janss Praeser, 29-2-1625.

Fol. 19r
Scheijdinge ende delinge overgebrocht bij de erfgenamen van Handrick Antonis za, schout, bij namen: Andries Claessen de Wit X Erken Tonis, Fransken Toniss wed Goossen Geritss, de wed en kijnderen van Dirck Antoniss geassisteert met Adriaen Michielss, schoutet Waelwijck, 5-3-1624.

Fol. 21r
Copie
Peter Gieliss namens Tonis Janss Langerbeen, procuratie Sertogenbos 23-2-1623, ende namens de kijnderen van Tonis Janss Langerbeen, procuratie Sertogenbos 7-12-1623 met confermatie van Paulus Janss Langerbeen, ter eenre ende Adriaen Dieliss, Dingeman Janss namens Lijntken Franss cum suis, procuratie Venloon 7-7-1623, ter andere sijde en sluijten een akkoord nopende het versterf van Tonis Adriaenss Langerbeen. Genoemd Dielis Peters Textor, Besoijen. 7-3-1624.
Toegevoegd: Adriaen Dieliss en Dingeman Janss hebben aen Peter Dieliss meerdere wilceurs overhandigd.
Op 26-3-1624 heeft Cornelis Peter Leeu zich tot borg gestelt tbv Peter Dieliss.

Fol. 22r
Copie
Dingeman Janss namens Lijntken Franss cum suis, procuratie Venloon 7-7-1623, ter eenre ende Adriaen Gieliss ter andere sijde en sluijhten een akkoord nopende het versterf van Tonis Adriaenss Langerbeen, 7-3-1624.

Fol. 22v
Op huijden desen xiiije mert 1624 compareerden Jan Wouter Claess de Bont ende heeft hem tot waerborge gestelt tbv Dingeman Jan Joosten ivm het bovenstaande akkoord.

Fol. 23r
Rekeninge ende bewijs voor Lenaert Peterss Cock van de administratie van de kijnderen van Jan Geritss Cremer za ende Aertken Toniss van de goederen achtergelaten door Mariken Wouterss, maeije, ende het sterfhuis van Aertken, hun moeder. Aldus gerekent int bijwesen van Tonis Corn Janss als toesiender ende Jan Janss, mede present, 8-3-1624.

Fol. 25v
Rekeninge ende bewijs voor Tonis Corn als voocht ende Lenaert Peterss als toesiender van de kijnderen van Jan Geritss Cremer ende Aertken Toniss. Aldus gerekent int bijwesen van Aert Peterss Cock als toesiender, 8-3-1624.

Fol. 27v
Rekeninge, bewijs ende reliqua voor Tonis Corn Janss als voocht ende Adriaen Janss Aenknecht als toesiender van het kijnt van Peter Geritss Cremer ende Mariken Paulus, 8-3-1624.

Fol. 29r
Adriaen Janss Aenknecht als toesiender heeft aengenomen van Tonis Corn Janss als voocht het jongste kijnt van Peter Geritss: Handrick Peterss, 1-2-1624.

Fol. 29v
Rekeninge ad reliqua ende bweijs voor Tonis Corn Janss als voocht nede Lauris Joosten als toesiender van de kijnderen van Hermen Janss Cremer ende Engeltken. Aldus gerekent int bijwesen van Joost Hermens ende Goeijaert Goeijaertss X Maeijken hermans, 8-3-1624.

Fol. 31r
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Jan Janss Gijben ter eenre ende Tonis Corn Janss namens de voocht ende Lenaert Peterss Cock ende Adriaen Janss Aenknecht als voochden ende toesienders vande kijnderen van Jan Geritss Cremer ende Peter Geritss Cremer van de goederen die Jan Janss Gijben ende Tonisken Geritss tesamen beseten hebben en de goederen die van Sijneke Peterss haer moeder ofte schoonmoeder aenbestorven zijn, 8-3-1624.

Fol. 31v
Gerit Toniss geassisteert met Dries Dierckxss de Bie ende Aeldert RehAertss?, aengehoude omen, ende Adriaen Bastiaenss als vader van sijn kijnt bij Dingna Hendrick Peterss verkopen aen Adriaen Willemss een geseet etc, 9-3-1624. Betaald wordt via een wilceur.
Toegevoegd: Gijsbert Janss van Dijck ende Corstiaen Handrick Geldens betaelen namens de erfgenamen van Jan Jan Meeus Molengraeff aen Gerit Thonis ende Tonis Bastiaens, 7-10-1629. Corstiaen en de wed van Jan Janss van Dijck betaelen, 23-6-1630.

Fol. 32v
Peter Huijbertss Goerhart verkoopt aen Joannes Boom, dienaer goddelijk woorts, een geset etc, 14-3-1624. Betaald wordt via een wilceur.
Toegevoegd: Peter Deniss is eigenaer op 1-11-1640.

Fol. 33r
Scheijdinge ende delinge aengebrocht tusschen Joost Rutten X Aentken Lauris ende Ghijsbert Peterss X Jenneken Lauris ende Merten Lauris van de goederen van Eeltken Lauris, 11-3-1624.

Fol. 33v
Gijsbert Peterss Cuijper verkoopt aen Dielis Joosten een geseet etc, 16-3-+1624. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 34r
Taxatie van het geseet van Sijken Cornelis za huijsvrouwe geweest van Huijbert Dorckss vander Maes, Cappel, 23-3-1624.

Fol. 34r
Iken Janss wed Dirck Janss Cuijst ende Adriaen Adriaenss van Udenhout, Veen, als voocht ende Adriaen Janss Loempoel als toesiender van de kijnderen van Iken bij Dirck intbijwesen van Aentken ende Janneken Dirckss verkopen aen Bernt Janss Potter een geseet etc, 22-3-1624.

Fol. 34v
Rekeninge ende bewijs voor Lauris Gerit Lauris als voocht van de kijnderen van Tonis Gerit Lauwen za bij Heijltken Aertss. aldus gerkent int bijwesen van Peter Jan Aerts als toesiender, 25-3-1624.

Fol. 35v
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Erit Lambert Meeuss ende sijne kijnderen bij Margritta Dirckss za, Aert, Jan, Wouter Jan Joosten X Handricxken ende Adriaentken Erits, int bijwesen van Wouter Joris Princen als voocht ende Aert Toniss de Greeff als toesiender van de onmondige kijnderen, 25-3-1624.

Fol. 36v
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Joost segers ende sijne kijnderen, Jacob, Dirck Peterss X Aentken Joosten, van de goederen die Joost Segers ende Jacomijn Jacobss za beseten hebben, 25-3-1624.

Fol. 37r
Jan Adriaenss Roos verkoopt aen Corrstiaen Adriaenss Textor een acker lants, 26-3-1624. Betaald wordt via een wilceur.

Fol. 37v
Lijntken Aertss ende Janneken Aertss zijn voldaen door Aert Jan Langen Aertss als voocht van de administratie, 30-3-1624.

Fol. 37v
Corstiaen Jan Wijnants als voocht ende Jan Tonis Praeser als toesiender van het kijnt van Wijnant Willemss bij Aentken Tonis verkopen aen Andries Adriaen Hermans als voocht van de kijnderen van Adriaen Corsten Schaep een perceel seijlants, 30-3-1624. Betaald wordt via een wilceur.
Toegevoegd: 1e termijn is betaelt in bijwesen van Tonisken Adriaenss. 2e termijn is betaelt aen Joost Dirckss van Campen en Jan Tonis Praeser vanwege de erfgenamen van Aentken Tonis. Er is betaelt aen Willem Huijgen, ??? Jacobss ende Denis Goeijaert Roock namens Jan Janss van Orten?. In de kantlijn: er is betaelt aan de ergenamen van Joost Adriaenss Leenhouwer, rest onleesbaar.

Fol. 38r
Peter Aert Jan Rommen verkoopt aen Huijbert Corst Jan Wijnen een hondt seijlants, 30-3-1624.

Fol 38v
Rekeninge ende bewijs voor Aert Toniss de Greef als bloetvoocht van de kinderen van Claes Toniss de Greeff.
Op los blad bij folio 40: Jan Claess de Greeff ende Truijcken Claess de Greeff bekennen zijn voldaen van Judich Denis wed Aert Tonis de Greeff za, destijds voocht van Jan en tTruijcken.

Fol 39v
Scheijdinge ende deelinge aengebracht bij Dirck Dirckss van Campen ter eenre ende sijn kinderen: Dirck, de jonge, Peeter, Joost, Wouterken X Handrick Corsten Smits, Annkene X Wouter Corsten en Jacop, 9-4-1624

Fol 40v
Inventaris overgebrocht bij Huijbertken Tonis van de goederen die Huijbertken en Handrick Daems, haer overleden man, beseten hebben.

Op 10-4-1624 heeft Huijbertken nu X Peter Jan Willems Snijder haar kinderen, Tonisken en Heijltken bij Handrick aengenomen van Jacob jacobs als bloetvoocht ende Joost Segers als toesiender ten overstaen van Corst Jan Corsten als oom van de kinderen en Tonisken, dochter

Fol 42r
Handrick Corstiaens Smidt verkoopt aan Jacob Dirckss van Campen

Fol 42v
Inventaris overgebrocht bij Jan Peterss Cuijper van alle goederen van Jan en Peterken Adriaenss, zijn overleden vrouw besten hebben en de achtergelaten goederen van Lijsken Adriaenss.

Fol 43r
Op 19-4-1624 heeft Jan Peterss Cuijper sijne kinderen bij Peterken, Peter, Jan en Seetken, aengenomen van lambert Goeijaetrts als bloetvoocht, Peter Adriaens Cuijper en Corstiaen Heijligers als toesienders.

Fol 44r
Robbrecht Handricks Decker verkoopt aan Joris Matheus

Fol 44v
Corstiaen Jan Wijnen als bloetvoocht en Jan Tonis Praser als toesiender van het kind van Wijnant Willems verkopen aan Jacob Peter Jacobss

Fol 45r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Peter Jans Leempoel X Dirckske Jans ter eenre ende Peter Adriaen Peterss X Willeken Janss ter andere sijde.

Fol 45v, copie
Dielis Seberts bekent ontvangen te hebben van Lijsken janss wed Tonis Peterss Vos en haer kinderen

Fol 46r
Cornelis Lauris verkoopt aan Jan Jan Meeus Molengraef

Fol 46r
Joris Matheus verkoopt aan Aert Franss …

Fol 46v
Joris Matheus verkoopt aen Jan Janss Lijndreijer

Fol 46v
Joris Matheus verkoopt aan Dircjk Janss Cleijn

Fol 47r
Adriaen Adriaenss Roos bekent ontvangen te hebben van Jan Adriaenss Leeu ende Jan Jan Meeus Molengraeff namens Dingna Adriaens. Adriaen heeft een kind, in onechte bedde, bij Maijken Adriaen Jan Meeus en dat Adriaen bij Adriaen jan Meeus besteed had

Fol 47v
Op 25-4-1624 willen Bastiaen Franss mede als bloetvoocht van zijn broers en suster: Bastiaen de jonge, Goijaert, en Maeijken, Adriaen Jan Aertss als toesiender van de voorss kinderen, Gerit Bastiaens de Greef X Dingena Franss, Willem Adriaens X Willemken Franss en Lenaert Franss een geseet verkopen.

Fol 48v
Dezelfde persoenen verkopen aan Jacob Jans Glavimans

Fol 49r
Willem Floris mede namens Adriaen en Tonis, broers en namens Floris en Lijsken verkopen aan Jacob Peter Jacobss, swager

Fol 49v
Rekeninge ende bewijs voor Antonis Cornelis Janss als bloetvoocht van de kinderen van Jan Gerits Cremer za

Fol 50
Schijdinge ende deelinge aengebrocht bij Cornelis Laureijs X Tonisken Jan Geritss Cremer, Tonis Cornelis Janss als bloetvoocht ende Lenaert Peterss Cock akls toesiender van het kint van Jan Geritss Cremer: Jan Jan, present, ter eenre ende Tonis Cornelis voorss als bloetvoocht en Adriaen Jans Aenknecht als toesiender van de kinderen van Peter Geritss Cremer ter andere sijde. 15-6-1624. Er volgt nog een verdere verdeling.

Fol 51
Laureijs Braspenninck voor ½ en Claes laureijs Braspenninck voor ¼ en Sacharias Rutten wednr IJeffken Lauris met Paulus Scholt als bloetvoocht van het kint van Sacharias en IJeffken voor ¼ verkopen aan Melesijna Joosten wed Peter Janss Cremer. Wilkeur volgt
Madelena Janss wed Laureijs Aerts Braspenninck belooft alle schulden te betalen, 22-6-1626

Fol 52
Scheijdinge ende delinge bij de erfgen van Tonis Adriaenss Kersmaecker X Truijcken Dingemans za: Tonis Dingemans ter eenre ende Melen Adriaenss Kersmaecker mede als bloetvoocht van de kinderen van Adriaen Peters Lijndreijer bij Lijntken Adriaens: Adriaen, Jan en Joostken, Peter Adriaenss, Jan Peters Lijndreijer X Lijsken Adriaens ende Jan Corsten X Aentken Adriaens ter andere zijde.

Fol 53r
Op 29-6-1624 maken Antonis Dingemans en Adriaentken Melenss, zijn tegenwoordige vrouw, hun testament.
Genoemd: twee kinderen van Antonis bij Maeijken Lauris. Goederen gekomen van Adriaen Cornelis Aertss

Fol 54r
Inventaris overgebrocht bij Sijcken Aertss wed Denis Janss Brouwer van haer goederen en die nuu bij Aet Toniss de Greeff zijn waar zij woonachtig is.

Fol 54v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Corsten Molder X Eeltken Aertss ter eenre ende Cornelis Willems vander Welle X Maeijken Aertss ter andere sijde.

Fol 55r
Cornelis Baijens heeft gewilcoort tbv Melis Meeus Glavimans.

Fol 55r
Peter Goijaerts T…. verkoopt aan Peter Goijaeerts Jan de Wilts, swager. Wilkeur volgt.

Fol 55r
Op 2-10-1624 maakt Mariken Adriaenss wed Gerit Melen? Peterss haer testament.
Aentken Geritss, haer moeder

Fol 56v
Dirck Jacobs Ketelaer verkoopt aan Aert Tonis de Greeff, wilkeur volgt.

Fol 57r
Aert Jan Langermans, bloetvoocht ende Willem Jan Aertss ende Adriaen Peterss Coens als toesienders van de kinderen van Aert Claes Lauris za bij Mariken Jan Aertss willen een gesedt verkopen. Lenaerteken Adriaenss wed Jan Janss Molengraeff de jonge is de koper.
Volgt nog een akte van de gerechten

Fol 58v
Claes Cornelis Oerlmans verkoopt aan Gijsbert Peterss Cuijper

Fol 59r
Op 21-12-1624 maken Jacob Hendricks de Bie X Geelken Janss hun testament

Fol 60r
Inventaris overgebrocht bij Goossen Adriaen Goossens van de goederen die Goossen Adriaenss en Jenneken Adriaens Elants za, zijn vrouw, beseten hebben.
Goossen neemt zijn twee kinderen, Jan en Lambert, bij Jenneken aan van Adriaen Lenaerts als bestevader en bloetvoocht en van Adriaen Goossens als bestevader en toesiender

Fol 62r
Thomas Floris bekent geheel voldaen te zijn van het versterff van zijn ouders door Jacob Peterss, 21-2-1624

Fol 62r, copie
Hendrick Janss Vos ende Jan Matheus mede namens Aelken Matheus ende de kinderen van Hendrick Matheus za, Nicolaes Matheus sluiten een accoort nopen het versterf van Matheeus de Cuijper en Anneken Janss Dolck indien Hendrick voorss komt te overlijden.
Hendrik is wednr van Neelken Tonis

Fol 62v, copie
Abraham Sijmonss Brievinch, Samuel Peterss Bessen X Sara Sijmons en Jan van der Meulen janss X Claesken Sijmons samen mede namens Aert Sijmonss, broer en swager, kijnderen van Neelken Tonis Dolck X Handrick Janss Vos, zij renuntieren van de nalatenschap tbv Handrick Vos. 27-2-1625

Fol 63
Peter Paulus Scholt, Surgijn verkoopt aan Frans Jan Mathijs

Fol 63v
Jan Adriaenss Onrust verkoopt aan Frans Jan Mathijss, 26-3-1625. Wilkeur volgt.

Fol 63v
Op 3-4-1625 maken Thomas Adriaen Dirckss de Bij en Alitgen Adriaen Willemss zijn tegenwoordige vrouw int bijwesen van Adriaen Dirckss de Bie X Emken, vader, hun testament.

Fol 65r
Bastiaen Segers, wonende inde Banne van … heeft verwilcoort tbv Jan Peterss van Heijst?

Fol 65v
Op 14-4-1625 maken Jan Cornelis Janss en Woutertekn Handricks, zijn tegenwoordige vrouw, hun testament

Fol 66r
Op 17-4-1625 maakt Jenneken Gijsberts laest wed van Corstiaen Geldens haar testament
Seleken wed Handrick Matheeuss
Adriaen Jacobs zoon van Jacob Adriaen Jacobs en Maeijken Corsten, haar dochter
Pieter van Doveren, Mecheltken Geritss met susters ende broeders, Dirck mr Rutten, ende Jan Wouters, Drunen, haer naeste vrienden.

Fol 67r
Jan Janss Textor verkoopt aan Aert Gijsbertss. Wilkeur volgt.

Fol 69r
Op 26-5-1625 willen Jan Peter Tijss als bloetvoocht en jan Janss de Beijr als toesiender van de kinderen van Adriaen Peter Tijss za bij Anneke Janss de goederen van Adriaen en Anneken verkopen

Fol 70
Op 2-6-1625 maken Jan Cornelis, sergiant, en … vander Stamme, sijn tegenvwoordige vrouw, maken hun testament.
Robbrecht G…ens, soon, Lijsbeth Grondelens?, voordochter

Fol 71r
Op 3-6-1625 maken Tonis Cornelis Janss en Lijsken Peterss, zijn tegenwoordige vrouw, hun tstament.

Fol 72r
Op 6-6-1625 maakt Lijntken Janss wed Jan Janss de Backer, Besoijen, haer testament.
De kinderen van Dirck Thomas Roeloffs

Fol 73r
Frans Jan Mathijs verkoopt aan mr Paulus Scholt, surghijn.

Fol 73v
Peter Dirckxssen van Campen verkoopt aan Wouter Corstijaenss, sijnen swager

Fol 73v
Ondescheijdinge ende deelinge tuusschen de erfgen van Handrick Adriaenss Orlman van obligaties en wilecoor brieven.
Bastiaen Wofffs voor deen helft ter eenre en Basstiaen Franss de jongen en mede als bloetvoocht van de kinderen van Goeijaert Franss, broer, mede als bloetvoocht van de kinderen, Maeijken, Lijsken en Alitgen, van Bastiaen Franss, broer bij Neeltken Geritss, mede als bloetvoocht van het kint van Bastiaen Franss bij Handricksken Dirckx en mede namens Maeijken Franss, Willemken Franss X Willem Adriaens ende Dingentke Franss X Gerit Bastiaens de Greeff, susters

Fol 75r
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij de erfgen van Hendrick Adriaens …. bij …. Joeret Huijgenss voor 3 deelen en 4 deelen ter eenre en Bastiaen Wolffs ter eenre ende Bastiaen Franss de jonge mede namens Maeijken Franss, suster, en als bloetvoocht van de kinderen van Bastiaen Franss za, broeder, en namens Goijaert Franss, broeder, met consent van Geere? Janss als toesiender en int bijwesen van Hendricken Dirckxss wed Bastiaen Franss za, Willem Willem Adriaens X …. Willem Franss, Geerijt bastiaenss de Greeff X Dingna Frans voor een vijerde part van de goederen van Hendrick Adriaenss za.

Fol 77v
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Peeter Tonissen Leempoel ende Jacop Janssen Glavimans ter eenre ende Jan, Tonis en Cornelis Cornelis ter andere van de goederen van Tonis Adriaenss, neve?
Er volgt nog een onderschijdinge.

Fol 78v
Op 14-7-1625 maken Geerit Joost bertomss ende Claesken Claes Adriaenss, sijne tegenwoordige vrouw, hun testament

Fol 79r
Inmentherius overgebrocht Peeter Goeijaert Janss de Wildt wed Maeijken Cornelis van de goederen die zij samen beseten hebben.

Fol 79v
Op 28-7-1625 neemt Peeter Goeijaert Janss de Wildt zijn twee kinderen, Cornelis en Jan, bij Maeijken aen van Jacop Janssen van Woercum als bloetvoocht en Jan Goeijaert Jan de Wildt als toesiender

Fol 80v
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Bastiaen Franss de jonge mede als bloetvoocht van Gojaert Franss, broeder, ende namens Maeijken Franss, suster, en als bloetvoocht de de kinderen banm bastiaen Franss za met hendrick Dirckssde, Willem Adriaenss X Willem Franssdr mede namens Geerit Bastiaens de Greeff X Dingna Franss, swager, van gelt en obligaties aenbestorven van Frans Bastiaenss, n]vader en schoonvader, en van hendrick Adriaenss Oerlmans, oom

Fol 81v
Frans Jan Mathijss verkoopt aan Paukus Scholt, surgijen

Fol 82r
Dirck Adriaens Langen ter eenre ende Melsuinte? Joosten van Teijlingen lestmael wed Peeter Janss Cremer, schoonmoeder ter andere sijde. Zij maken een onderlinge rekening op. 8-8-1625

Fol 82r
Op 10-7-1625 maken Wouter Geritss Tuijmeler ende jenneken Huijbertss, sijn tegenwoordige vrouw, hun testament

Fol 83r
Op 9-9-1625 maken Jacob Adriaen Jacobss en Maeijken Toniss, sijne tegenwoordige vrouw, hun testament.
Quirijn Goeijaert Wolffs, swager

Fol 84r
Op 27-8-1625 maken Jan Geritss Bij ende Lijsken Toniss, sijne tegenwoordige vrouw, hun testament
Op 23-11-1627 verklaren Handrick Toniss, Adriaen Jacobss Cleermaecker X Maeijken Tonis, Adriaen Dirck Schipper X Willemken Dirckss, Peter Schalcken X Geertruijt Tonis zijn voldaen van Jan Geritss Beij van bovenstaend testement en beloven hem niet meer te molensteren.

Fol 95r
Peeter Bastiaenss met Gijsbert Peeters, soon, Goijaert Gijsberts X Neeltken Gijsbertss mede als bloetvoocht van het kind van Willem Adriaen Janss, Daem Aertss X Maeijken Willem Adriaen Janss, Adriaen Willems als bloetvoocht van de kinderen van Jan Gijsbertss, Gijsbert Janss, mede present, Adriaen Willemss voorss als bloetvoocht van de kinderen van Wouter Gijsbertss en Peeter Wouterss present met Maeijken Peeters wed van Wouter Gijsbertss allen namens Antonis Geldens verkopen aan Peeter Huijbert Goethart

Fol 95v
Peeter Schalcken wednr Claerken Geritss, Lenaetrt Gerotss X Lambertken Geritss, Jan Geritss mede als bloetvoocht van het ongeboren kind van Aert Geritts bij Janneken Wouterss, Hendrick Geritss ende Aentken Geritss verkopen aan Claes Balthus, 10+-12+1625

Fol 96
Op 22-10-1625 maken Frans Willems van Ammeroijene en Dingna Rommen, sijne vrouw, hun testament.

Fol 96v
Op 5-11-1625 willen Herbert Jan Denis als bloetvoocht en Ariaen Corsten Mulder als toesiender van het kind van Cornelis Willems vander Welle za bij Maeijken Aert Deniss de boedel van Cornelis en Maeijken verkopen.

Fol 98r
Op 5-11-1625 neemt Adriaen Corsten Mulder aengenomen van Herbert Jan Denis als bloetvoocht het kind van Cornelis Willems vander Welle.

Fol 98v
Dit sijn de goederen die op het erfhuijs van Erken Denis verkocht sijn

Fol 99r
Gijsbert Aert Gossens als bestevader ende bloetvoocht ende Adriaen Willems Potmaecker als toesiender van de kinderen van Aert Gijsbertss za bij Tonis Willemsdr za willen erfhuijs houden.

Fol 100v
Inventaris van de goederen van Dirck Janss Cleijn en Jenneken Toniss tsamen beseten hebben

Fol 101r
Op 25-11-1625 heeft Jenneken Tonis Oortmans aengenomen haer kind, Antonis, bij Dirck Janssen Cleijn za van Jacob Janssen Cleijn als bloetvoocht ende Baeijen Eelants als toesiender.

Fol 101v
Goijert Gijsbertss als bloetvoocht en Toenis Toniss Leempoel als toesiender van de kinderen van Peter Gijbertss za bij Grietken Jacobssen willen erfhuijs houden.

Fol 102v
Teijlen? Peeterss als bloetvoocht van de kinderen Corstiaen Peeterss en Cornelis Corsten als toesiender, Cornelis voor hem selve, Hijlleken Corsten, Jan Corsten, Peeter Corsten en Anneken Corsten willen erfhuijs houden van de boedel die Corstiaen Peeters en Maeijken Corsten tsamen beseten hebben.

Fol 104v
Op 2-1-1626 heeft Hilleken Corstiaenss aengenomen van Tieleman Peeters als bloetvoocht en Cornelis Corsten als toesiender het jongste kind, Ariken, van Corstiaen Peeters en Maeijken Ariaen Danielss

Fol 105r
Inventaris voor Jacob Janss Glavimans van de goederen als hij Lijsken Toniss za, sijn vrouw, tsamen beseten hebben.

Fol 107r
Op 28-12-1625 heeft Jacob Janss Glavimans aengenomen sijn vier kinderen, Lijsken, Tonisken, Maeijken en Adriaen, bij Lijsken Tonis Leempoel van Peeter Tonis Leempoel als bloetvoocht en Cornelis Adriaen Jaspers als toesiender

Fol 108r
Toenis Cornelis Janss ende Ghijsbert Handrickxss Cuijper mede als toesiender van de kinderen van Jan Cornelis Janss za bij Wouterken Handrick de Cuijpert, Willem Adriaenss Mulder Als bloetvoocht ende Ghijsbert voorss als toesiender van de kinderen van Adriaen Adriaenss Mulder bij Hilleken Handrick Cuijperts ter eenre ende Aert Claes de Snijder X maeijken peterss ter andere sijde. Zij sluiten een accoort.

Fol 108v
Ariaen Corsten vuijten naeme van Wouter Lodewijchss als bloetvoocht, proc Dordrecht, Ariaen voorss mede als voocht van de kinderen van Cornelis Lodewijcxs en Catharina Janss X Wouter Lodewijcxs willen erfhuijs houden van de goederen van Mariken Wouterss en Jan Lodewijcxs
De weeskinderen van Handrick Lodewijckxss, Adriaen Corsten Mulder, 27-11-1625

Ariaen Corsten neemt het oudtse kind, Ghielken, van Handrick, aan van Lijnken Janss X Wouter Lodewijckx

Op los vel is Wouter Lodewijx voldaen door Asdriaen Corsten

Fol 110r
Thonis Cornelis janss als bloetvoocht ende Ghijsbert Handrickxss Cuijper als toesiender van de kinderen van Jan Cornelis Janss bij Wouterken Handrickxss willen erfhuijs houden van de goederen van Jan en zijn vrouw.

Fol 112r
Aert Geeritss Noet? als bloetvoocht ende Jan Peeterss Joesten als toesiender van de kinderen van Willem Aert Joesten za bij Heesken Peeterss en Mecheltken Janss met Joost Janss als haer voocht willen erffhuijs houden van de goederen van Willem X Heesken XX Mecheltken.

Fol 114r
Op 1-12-1625 heeft Joest Peeter Joosten het oudste kint, Jan Willemss, aengenomen voor een jaer.

Aenken Peeter Joosten heeft het jongste kint, Adriaentken Willemss, aengenomen van Aert Willems Noet akls bloetvoocht en Joost Peeter Joosten als toesiender

Fol 114v
Dese ondergeschreven goederen … Jan Cornelis weeskijnderen ende Ghijsbert Hendrickxss Cuijper ende de weeskijnderen van Adriaen Adriaenss sijn … Hants Adriaenss Mulder aen a…. verkocht haer Dielis? Cornelis Cuijper, Melisken Arienss ende Altken Adriaenss

Fol, 115v, copie
Cornelis Adriaenss Spijker, Aert Adriaenss Spijker ende Maeijken Adriaenss Spijker suster ende broeders van Peeter Adsriaenss Spijkert dr, haer susters resp was ter eenre ende Aert Geritss Noet als bloetvoocht van de kinderen van Joost Aert Joosten Smidts za ende Aert voors als bloetvoocht en Joost Peeter Joosten als tioesiender van de kinderen van Willem Aeert Joosten za ter andere sijde, zij sluijten een accoort mbt het sterffhuijs van Aert Joosten Smidt, bestevader van de kinderen en Peterken Adriaen Spijkers, suster van Cornelis cum suis voorss.
Aert en Peterken zijn overleden zonder kinderen na te laten. 2-12-1625

Fol 116v
Jan Corten als bloetvoocht ende Jan Janss Glavimans als toesiender van de kinderen van Merten Adriaenss Kersmaeker za bij Lijsken Rommen willen de goederen van Merten en Lijksen verkopen. 3-12-1625
Jan Corsten krijgt het geld int bijwesen van Jan Janss Glaviman ende Rombout Mertenss.

Fol 120
Rekeninge ende bewijs voor Erit Lambert Meeus als bloetvoocht van het kint van Tonis Eritss bij Jenneken Toniss

Fol 121r
Op 6-1-1626 compareerden Corstiaen Leenaertss ter eenre ende Thonis Adriaenss Timmer, Dirck Adriaenss Timmer ende Tuenken Aertss Spijcker ter andere sijde. Zij sluiten een accoort mbt het versterff van Jenneken Aert Spijcker, suster.

Fol 121v
Scheijdinge ende deelinge bij Thonis Adriaenss Timmer, Dirck Adriaenss Timmer ende Tuenken Aertss Spijker, kinderen van Aert Tonis Spijcker en Adriaen Willemss Timmer bij Adriaentken Peterss. Zij delen de goederen van Aert en Adriaentken.

Fol 122r
Op 6-1-1626 compareerde Jenneken Adriaenss wed Adriaen Janss Lepper ter eenre ende Joost Janss Lepper ende Cornelis Janss Lepper mede namens Laureijs ende Mecheltken, broeder en suster ter andere sijde. Zij sluiten een accoort met het versterf van Adriaen Janss Lepper.

Fol 122v
Willem Adriaenss Cauwemberch als bloetvoocht ende Daem Aertss als toesiender van de kinderen van Handrick Adriaenss Cauwenberch bij Aetgen Geritss erffhuijs houden.

Fol 123r
Peter Anthonis Geldrop X Maeijken Franss den Nopt met Grietken Franssse op den Nopt, erfgenamen van Aert Janss Textor van die Nop ter eenre ende Cornelis Janss mede als bloetvoocht van de kinderen van Jan Cornelis Janss, broeder, Cornelis Cornelis Janss mede namens de erfgen van Bernt Toniss erfhuijs houden van de goederen die Aert Franss en Jenneken Jacopss tsamen beseten hebben

Fol 126v
Claes Laureijs mede als bloetvoocht ende Willem Jan Adriaenss als toesiender van de kinderen van Bastiaen Jan Adriaenss bij Jenneken Laureijs, Claes mede als bloetvoocht ende Frans Handrick Franss als toesiender van het kint van Jan Laureijs Braspenninck bij Anneke Tonis de Coninckxss erffhuijs houden van de goederen van Magdalena Janss.

Fol 129r
Op 2-+12-1625 compareerde Dirck Peter Smit, Vlijmen, als erfgen van Tonis Peterss Raijmaeker mede namens de andere erfgen van vaders en moeders sijde ter eenre ende Jacob Cornelis van Geervliet X Anneken Peeters de Cuijper, Adriaen Peeters de Cuijper mede namens de andere broeders en susters, Aert Adriaenss Onrost ende Goossen Adriaenss Onrist samen namens hun susters ende … Gijsbert Hendrickss Cuijper mede als toesiender ende Anthonis Cornelis Janss als bloetvoocht van de kinderen van Jan Cornelis Janss bij Wouterken handrickss de Cuijper, Tonis Cornelis voorss mede namens Willem Adriaenss Molder als bloetvoocht ende Gijsbert Handrickss als toesiender van de kinderen van Adriaen Adriaenss Molder za bij Hilleken Handrickss de Cuijper. Zij sluijten een accoort mbt het versterf van Tonis Peeterss Raeijmaeker en Nelken Adriaenss Cuijper.

Fol 129v
Peter Aertss Vuchten als bloetvoocht en Aert Joosten Bertroms als bestevader ende toesiender van de kinderen van Willem Aert Vuchten bij Maeijken Aert Joosten erffhuijs houden van de goederen die Willem en zijn vrouw tsamen beseten hebben

Fol 131r
Op 7-11-1625 willen de gelijcke erffgen van Jan Jan Meessen Molengraeff ende Lijsken Geldens erffhuijs houden van de goederen van Jan en Lijsken

Erfgen: de kinderen van Cornelis Baijens bij Geetken Jan Meeus Molengraeff, Aenken Cornelis Baeijenss mede namens broeders en susters, Dingen Adriaens Jan Meeuss Molengraeff, Jan Janss Lijndreijer, Bartholomeeus Janss Molengraeff, het kint van Jan Peeters Cantael bij Maeijken Jan Meeuss Molengraeff
Het weeskint van Geerit Geldens, Corst Handrick Geldens mede namens het kint van Peter Handrick Geldens

Fol 136r
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij de kinderen van Cornelis Janss za: Tonis, Jan ende Cornelis van de goederen naegelaten bij het weeskijnt, Anthonis, van Adriaen Cornelis Janss, haeren broeder.

Fol 137r
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Luijcas Cornelis ter eenre ende Aert Wouter de Gester als bloetvoocht van het kint van Jacob Wouterss za bij Maeijken Willemss ende Sijmen Jacob, present, van de goederen van Luijcas Cornelis en Maeijken Willemss tsamen beseten hebben
Wouter de Gester is de bestevader van Sijmen

Fol 137v
Effhuijs van mr Gielis Camphuijs ten overstaen van Willem Camphuijs

Fol 139v
Compareerde Aert Adriaenss Glavimans, secr Sprangh ter eenre ende Jan Janss Lijndreijer X Meijken Geritss mede namens Salaman Laureijss Schilder X Dingna Adriaenss mede namens Corst Gerit Geldenss, sijn huijsvrouwe broeder, Gijsbert Peeters als bloetvoocht ende Meeus Janss als Toesiender van de minderen van Jan Peeters en Maeijken Jan Meeuss, Corstiaen Handrick Geldenss, Peter Baeijens als bloetvoocht en Meeus Janss Molengraeff als toesiender van de kinderen van Cornelis Baeijens ende Oetken Janss ende Adriaentken Cornelis, present, Meeus Janss, Corst Handrick Geldens als bloetvoocht ende Baeijen Elen als toesiender van de kinderen van Peter Handrick Geldens ende Maeijken Toniss ter andere sijde. Er is een probleem mbt het versterf van Jan Jan Meeuss Molengraef X Lijsken Geldens en haren kinderen: Bartholomeuss, Anneken Jan Meeuss en haer kint bij Tonis Willemss ter eenre ende mbt de goederen van Melis Meliss Glavimans X Lijsken Peters voor soo veele het kint van Anthonis Willemss en Anneken Jan Meeus daer in gerechticht is.

Schout en schepen als arbiters geven een oplossing aan.

Fol 140v
Gijsbert Peterss Cuijper als bloetvoocht ende Gerit Gijsbertss als toesiender van de kinderen van Aert Peterss Cuijper bij Jenneken Gijsbertss willen erffhuijs houden van de goederen die Aert en Jenneken tsaemen beseten hebben.

Fol 143v
Sacharias Aert Lochten ende Jan Adriaenss Roos als bloetvoocht ende Baeijen Elen als toesiender van het kint van Wouter Dielis za bij Geerken Toniss, Baeijen noch als bloetvoocht ende Sacharias Aerts als vader ende toesiender van zijn kint bij Geerken Toniss willen erffhuijs houden van de goederen die Sacharias ende Geerken tsamen besten hebben.

Fol 144v
Dese goederen sijn in Peter Handrick Geldens erffhuijs verkocht ende Corst Handrick Geldens als bloetvoocht ende Baeijen Elen als toesiender

Fol 146v
Inventaris overgebrocht bij Peter Tonis Leempoel van de goederen die Peter Toniss voorss ende Dircken Janss za tesamen beseten hebben met bij Dircken metter doot ontruijmt.

Op 23-12 1625 heeft Peter Toniss Leempoel aengenomen van Wouter Lambertss als bloetvoocht ende Robbert Handrickss Decker als toesiender het kint, Jaetken?, van Peter bij Dircken Janss, int bijwesen van Dingenken wed Jan Willemss Oerman als grootmoeder

In de marge: de aenneming is voldaen door Peter Toniss Leempoel aen Peter? Handrickss Decker ende Adriaen Willems Cam als erfgenamen van Jaetken?, 23-+4-1634

Fol 148r
De kinderen van Jan Wijnants ende Truijcken Lenaertss za erffhuijs houden van de goederen die Jan voorss ende Truijcken tsamen besten hebben

Fol 149v
Inventaris overgebrocht bij Anneken Willemss wed Aert Jan Heijen van de goederen die Anneken en Aert tesamen besten hebben

Fol 149v
Op 31-1-1626 heeft Anneken Willemss wed Aert Janss Heijen met Aert Lenaertss, haer ondertrouwde man, aengenomen van Hendrick Janss Heijen als bloetvoocht ende Sagarias Willems als toesiender haer kind, Jannkenen, bij Aert.

Fol 150r
Jan Jaspers, Cornelis Adriaen Jaspers als bloetvoocht ende Dirck Dirckxss de Jongen als toesiender van de kinderen van Jasper Adriaen Jaspers bij Aentken Adriaens za erffhuijs houden van de goederen die Jasper Adriaens ende Aenken tsamen besten hebben

Fol 151v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Cornelis Adriaen Jaspers als bloetvoocht ende Dirck Dirckxss de Jongen als toesiender van de kinderen, Adriaen, Lijnken ende Maeijken van Jasper Adriaen Jaspers bij Aentken Adriaens za voor voor ¾ en Cornelis voorss voor ¼

Er volgt nog een onderdeling tussen de voorn comparanten en Jacob Janss Glavimans van 2 akkerkes aenbestorven van Adriaen Jaspers en Anneken Janss, vader en bestevader

Jan Adriaenss Hulst X Aertken Meeus mede als bloetvoocht ende Adriaen Schalcken als toesiender van de kinderen van Aert Schalcken bij Willemken Meeus, Lijnken Meeus willen erffhuijs houden van de goederen die Meeus Toniss X Gijsbertken tsamen beseten hebben

Fol 155r
Scheijdinge ende deijlinge bij de kinderen van Bartholomeus Tonis Cremer ende Gijsberten: Aentken X Jan Adriaenss Hulst, Jan mede als bloetvoocht ende Adriaen Tijssen als toesiender van het kint van Aert Schalcken bij Willemken Meeus, Catharina Meeus van de goederen die Bartholomeeus en Gijsbertken tsamen hebben besten

Fol 156r
Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Adriaen Corsten Molder mede als toesiender ende Herbert Jan Denijss als bloetvoocht van het kind van Cornelis Willems van der Welle bij Maeijken Aertss, Tonis Wouters ende Adriaen Wouterss mede namens andere susters ende broeders ter eenre ende Tonis Janss wednr van L…terken

Fol 156v
Adriaen Corsten Molder mede als toesiender ende Herbert Jan Denijss als bloetvoocht van het kind van Cornelis Willems van der Welle bij Maeijken Aertss, Tonis Janss wednr van Lauebert? Aertss, Tonis Wouterss mede namens broeders en susters verkopen aan Adriaen Wouterss

Fol 156v
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij de kinderen van Geerit mr Peeterss za; Adriaen mede als bloetvoocht van de kinderen van Peeter, broeder, en als bloetvoocht en Peter Thoniss Vosch als vader ende toesiender van sijn kint bij Aechtken Geerit mr Peetersss ende Aentken Gerit mr Peters van de goederen van Geerit mr Peterss en Maeriken Adriaenss.

Fol 157r
Peter Toniss Vosch heeft aengenomen sijn kint, Aert, bij Aechtken Geerit mr Peeterss van Adriaen Geerit mr Peeterss als bloetvoocht int bijwesen van Aentken Geerit mr Peeters.

Fol 157v
Adriaen Geerit mr Peeterss verkoopt tbv Peter Toniss Vosch

Fol 158r
Tonis Bastiaenss als bloetvoocht ende Peter Handrickss als toesiender van het kint van Adriaen Bastiaenss za bij Dingna Handrick Peters, Tonis als bloetvoocht ende Michiel Willem Jager als toesiender van de kinderen van Adriaen Bastiaens bij Maeijken Meertens in het nabedde, Dirck Janss Mandemaker als bloetvoocht ende Michiel Willems Jager als toesiender van de kinderen van Adriaen Toniss Molengraeff za bij Maeijken Meertenss in het voorbedde willen erffhuijs houden van de goederen van Adriaen Bastiaenss ende Maeijken Meertens

Fol 159v
Cornelis Peters als bloetvoocht van het kint van DingemanJanss Boegaert za, Aert Adriaenss Glavimans als bloetvoocht ende Adriaen Janss Leempoel als toesiender van het kint van Merten Adriaenss Glavimans bij Claesken Janss willen erffhuijs houden van de goederen die Dingeman Janss ende Claesken Janss.

Fol 162v
Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij de kinderen en kijntskijnderen van Jan Wijnants za ende Truijcken Lenaertss: Adriaen en Costiaen Lenaertss, Jan Wijnen, , Corstaien als bloetvoocht Ende Adriaen Goessens als vader ende toesiender van zijn kinderen bij jenneken jan Wijnants, Corstiaen als bloetvoocht ende Andries treijnertss als vader ende toesiender van zijn kinderen bij Lijsken Jan Wijnants, Handrick Corsten Jan Wijnants ende Jan Corsten Jan Wijnants mede namens hun andere onm broeders ende susters, Bastiaen Peters als bloetvoocht, proc G Berg, ende Corstiaen als toesiender van de kinderen van Bastiaen Willemss bij Peterken Jan Wijnants van de goederen van Jan Wijnants en Truijcken Lenaerts, 23-12-1625

Op los blad staat een accoort mbt de schulden van jan en Truijcken, 23-11-1627

Fol 163v
Geman Franss als bloetvoocht ende Bertrom Joosten als toesiender van de kinderen van Peter Janss Cock za bij Heijltken Peters de Bruijen willen erffhuijs houden van de goederen die Peter en Heijltken tsamen besten hebben.

Genoemd: Joost Janss Cock, Anneken Peeters Bruijn erfgen

Fol 166
Tonis Cornelis Janss mede als bloetvoocht van de kinderen Jan Cornelis Janss, Cornelis Cornelis Janss beijden mede namens de kinderen van Bernt Toniss za voor de eende helft ende Peter Toniss van Gelderop X Maeijken Franss, grietken Franss voor dander helft als erfgenamen van Aert Franss Textor ende Jenneken Jacobs verkopen aan Adriaentken Meertens wed lestmael van Tonis Dingemannen
Er volgt een wilkeur.

Fol 166v
Compareerden Ariaenken Roelen, Handrick Corsten Jan Wijnants als bloetvoocht ende Peter Aertss Rommen als toesiender van de kinderen van Huijbert Corst Jan Wijnants bij Eeltken Aert Jan Rommen, Handrick voorss als bloetvoocht van de kinderen van Huijbert Corsten bij Adriaentken Roelen, Jaecob Joosten als bloetvoocht vam twee kinderen van Roel Corneliss za bij Adriaentken Meertenss ter eenre ende Anneken Tonis Geerit Oerlemans wed Joeris Matheus ter andere sijde. Zij sluiten een accoort mbt het versterf van van het kint van Anneken en Jacob [?] Matheuss

Fol 167r
Arientken Geerits wed Gijsbert Geerit Gijsbertss ter eenre ende Jan Geeritss, Maerten Geeritss, Aert Geeritss ende Peeter Janss X Adriaenken Geeritss samen namens Maeijken Geeritss, suster ter andere sijde. Zij sluijten een accoort mbt het overlijden van het kint van Gijsbert Geeritss bij Adriaentken Geeritss

Fol 167r, copie
Compareerde te Heeze Jan, Peeter ende Willem soone van Peter Adriaenss van Tongelre za mede namens Peterken, moeder ende Aelken, suster ter eenre ende Anneke Willemss lest wed van Geraert Janss van Tongelre, Sprangse Vaert, ter andere sijde. Zij sluiten een accoort mbt het versterf van Geraert Janss van Tongelre

Fol 167v
Compareerde Jan Peterss van Tongelre mede namens de soone van Willem, broer, soonen van Peter Adriaenss van Tongelre za en Peterken, Aelken, suster, ter eenre ende Anneke Willemss lest wed van Geraert Janss van Tongelre. Zij hebben recht op hun deel zolas in het accoort van Heeze en leende staat, 2-1-1626

Fol 168r
De boedel van Peter Jacobss

Willem Dirck Coppen als bloetvoocht ende Cornelis Jacob Cuijl als toesiender van het kint van Adriaen Adriaenss Cop bij Aentken Peter Jacobss voor 1/10, de kinderen van Jan Peter Jacobss, Cornelis Peter Jacobss, Jacob Peter Jacobss ende Tonis Peter Jacobss de rest

Willem Cornelis Aertss als bloetvoocht van alle voorss weeskinderen ende Aert Jan Dirckss, Willem Floeren Stammen ende Gijsbert Jan Ghijsbertss als toesienders.

Dit goet coompt het weeskijnt van Tonis Peter Jacobss alleen toe.

Fol 169r
Scheijdinge ende deijlinge bij de erffgename van Cornelisken Adriaenss ende Hans Adriaenss ende Eeltken Adriaenss: Adriaen Peterss Cuijper mede namens Gijsbert Peeterss Cuijper als bloetvoocht van de minderen van Jan Peterss Cuijper ende Aert Peterss Cuijper ende Jacob Cornelis Geervliet X Anneken Peeterss en namens Maeijken Peters Cuijper

Fol 170
Dit sijn de goederen die met schout ende gerechten van Sprangh op het erffhuijs van Jan Franss ende Jenneken Aert Lunst verkocht sijn.

Fol 172r
Reeckeninge ende bewijs voor Hendrick Janss Persijn, schout, van de kinderen van Jan Franss za

Fol 173r
Reeckeninghe ende reliqua van Hendrick Janss Persijn, schout, van de kinderen Jan Franss ende Jenneken Aertss

Jacob Joost Gijben en sijn condemdenten krijgen geld
Peter Jan Aertss van Loon X Aentken Aertss
Willem Flooren mede voor Thonis, Thonis ende Arien , broeders, ende Jan Flooren kinderen
Jaetken en Lijsken Floren
Jan Janss Boom mede namens Claes ende Lijsken, broeder ende suster
Lauris Geeritss Leeu van wegen de kinderen van Thonis Geerits, broeder.

Fol 174r
De erffgenamen van Adriaen Adriaenss Smijdt ende Aentken Geeritss: Adriaen Aertss Oerleman als bloetvoocht van de kinderen van Wouter Adriaenss Smidt ende Adriaen Adriaenss Haevermans als toesiender ende Joost Peterss als bloetvoocht van de kinderen Bastien Peterss bij Lijsken Adriaenss, Dirck Janss Mandemaecker als bloetvoocht van de kinderen van Giel Adriaenss Smidts za verkopen aan de meest biedende.
Copie op los blad

Trijntcken Dircks namens Sijken Dirckx
Dirck Mandemakers met als voocht ende Lijsken Huijbrechts als moeder van de kinderen van Michiel Adriaenss
Adriaen Aertss als voocht van de kinderen van Wouter Adriaenss Smidt bij Willemken Adriaenss
Joost Peeterss Schipper als voocht van de kinderen van Bastiaen Peeters Decker bij Lijsken Adriaenss
Glorin Toniss ende de schout als voocht van de kinderen van Thonis Adriaenss Smits ontvangen geld.

Cuijndert Hendrickss X Heijlken Janss, Sacharias Aert Lochten mede namens andere erffgenamen, Aert Bernts ende Sacharijns Hendrickss met Dirck Adriaenss Cock alle erfgen van Aentken Geritss ende Maeijken Geritss ontvangen hun deel.

Los blad aanwezig.

Fol 178v
Reeckeninge ende bewijs voor Hendrick Janss Persijn namens de weesmeesters van Dordrecht van de kinderen van Tonis Adriaenss Brerdrager?, Dordrecht, mbt de aenbestorven goederen van Adriaen Adriaenss Smidt, oom

Fol 180v
Scheijdinghe ende deelinghe aengebrocht bij Adriaen Corsten Textoir ende Willem Corsten T extoir ten overstaen van Peter Willemss ende Willem Adriaenss van hees, oomen, ende dat van de goederen die Corst Adriaenss Textoir ende Truijken Willemss achtergelaten hebben.

Op los blad: Thomas Janss van der Straten X Jaetken Floris Stamme wed Jacob Peter Jacobss is voldaen door Sacharias Ruttenss

Op los blad: op 6-2-1629 compareerden Servaes Aert Wouter Heijsten. Hij stelt zich borg tbv Thomas Janss van der Straten van wege de erfgen van … Adriaenss Coninck

Op los blad: Claes Geritss Oermans is voldaen door Cornelis Jan Claes X Juetken Denis als haren … van Aert Antoniss de Greff za

Op los blad: termijnen van betalingen

Op los blad: Jan Gerits X Neeltgen Dirckss mede namens de broeders en susters van mijn vrouw zijn voldaen door Bastiaen Peter Corsten., 17-6-1640

Op los blad: Jan Jan Textor X Lintien Gerts is voldaen door Willem Jan Aertss, 5-3-1626

Op los blad: Aert Aert Claes alias Lanset is voldaen door Willem Jan Aertss, oom, als vocht of toesiender van de kinderen Aert Claess Lancet

Op los blad: Adriaen Meertens Glavimans ende Jacob Jans Glaviman X Emmeken maken hun testament

Op los blad: Ma… Dielis Cortsen en dochter Lijntken Dielis

Op los blad: Willem Adriaenss Molder als bloetvoocht van het kind, Paulus, van Handrick Adriaenss Molder bij Maeijken Adriaenss met Peter Cornelis als toesiender is voldaen.