Selecteer een pagina

Fol. 1r

Erffscheijdinge ende erffdeelinge tusschen derffgenamen van Peeter Jansen Rommen met namen Jacop Peeterss Rommen voor hem selven, Peeter Joesten x Peerken Peetersdr voor hem selven, Peeterken Peeters wduwe wijllen van Jan Peeterss Rommen met Adriaen Peeter Ockerss haeren gecoren voocht in desen, Gericken Cornelis Goossens weduwe van Tonis Peeterss Rommen met Gerit Corneliss haeren gecoren voocht in desen ende Bastiaen Peeterss x Janneken Claesdr weduwe van Gerit Peeterss Rommen met haeren voorkijnderen verweckt bij Gerit Peeterss Rommen ende Jan Peeterss Rommen voor hem selven, aengebrocht voor schout ende gerechte des ambachts vande Vrijhoeven opten xxjxe Januarie 1626.

Deling volgt. Onderaan staat ook: Ende die weeskijnderen van Lauris Peeterss sullen hebben voor Heijlken Peeters Rommen ende Lijsken Peeters Rommen, haer meijen, negentig gulden. Jacop Peeters Rommen is voocht en Bastiaen Peeterss Boer is toesiender.

Toegevoegd: Handrick Corstijn x Geriken Cornelis, 12-1629.

Fol. 2r

Erffscheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaen Willemss Kam tusschen zijne voor ende naedochter met namen Adriaentken Commerts dr x Adriaen Jans van Baele ende Anneken Adriaensdr ende ten overstaen van Peeter Hendrickss van Gorp als oom ende bloetvoocht ende daer voor sterckmaeckende uutwijsens seeckere procuratie, G’Berg 26-1-1626,, aengebrocht voor ons schout ende gerechte des ambachts vande Vrijhoeve opten twweden dach februarij anno 1626.

De moeder van anneken was Marij Handrickxs

Fol. 2v

Op huijden den xxvje januarij anno 1626 compareerden Adriaen Janss, ruijter onder ritmeester Haulreuth?, G’berg, x Adriaentken Commers. Hij machtigt Peeter Handrickxss van Gorp, woonende tot Cappel, zijn oom, om de erfenis van Maeijken Hendricks, zijn vrouws moeder, te regelen.

Fol. 3v

Accoort tusschen de erffgenamen van Cornelis Janss ende die voocht ende toesiender van het weeskijnt van Cornelis Peeter Jacops ende Iken Jansdr.

Op huijden den iije dach februarij anno 1626 soo sijn gadert metten anderen Aert Janss ende Willem Corneliss als voocht ende toesienders van het weeskijnt achtergelaten bij Cornelis Peeter Jacobss ende Iken Jan Dierckxss sulcx ter eenre sijde ende in presentie van Anneken Jansdr ende Jan Jan Cornelis, haeren broeder, ende int bijwesen van Jacop Geritss, haere gerechte moeder ende Jochem Corneliss, haeren gecoren voecht in desen ende ten overstaen van Mels Aertss Schep, schout ende oppervoecht, ter andere sijde aengegaen een seeckere contract ofte vercoop tusschen die voorss voecht ende toesienders ende die voorss kijnderen te weten van het versterff van haere broeder Cornelis Janss als getrout hebbende gehadt Iken Jan Dierckxss aenbestorven is.

In de kantlijn: Jan Janss en Anneken Jans x Adriaen Lenaertss, 31-1-1629.

Quitantie als los vel aanwezig,

Fol. 4r

Cornelis Claessen vander Saecke, woonende inde Vrijhoeve, maakt zijn testament, 26-1-1626

Genoemd: Bastiaenken Cornelis, natuurlijke dochter, Janneken Mathijss, de vrouw van Cornelis

Op 31-5-1627 is het testament te niet gedaan.

Fol. 5r

Accoort tusschen Frans Lauriss mede tot behoeff van zijne andere mede erffgenamen, zusters ende broeders ende ??? Tonisken Jansdr weduwe van Cornelis Lauriss za.

Op huijden den xje daxh februarij anno 1626 soe sijn gadert metten anderen Frans Lauriss ende hem mede sterckmaeckende voor sijne andere susters die alhier absent sijn ende Tonisken Laurisdr ende Handrickxken Laurisde ende Adriaentken Laurisdr ende Huijbert Lauriss, alle voor hen selven ende ten ovetstaen van Jochem Cornelis als voocht van die onmondige weeskijnderen ter eenre zijde ende Tonisken Jansdr weduwe van Cornelis Lauriss za ende ten overstaen van Rombout Antonis Smit als gerechte voocht ende gecoren in desen ende hebben minnelijcken metten anderen veraccordeertt.

Toegevoegd: Ghijsbert Govertsen x Tonisken Jans heeft betaald, 9-11-1627.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 5v

Accoort tusschen Corst Handrickxss ende mede bloetvoocht ende Baeijen Eelen als toesiender van het (weeskijnt van) Peeter Handrickxss, zijne broeder ende tusschen Ghijsbert Peeter Baeijens ende int bijwesen van zijnen vader.

Op huijden den xjxe dach februarij anno 1626 soe sijn gadert metten anderen Ghijsbert Peeter Baeijenss ende int bijwesen van sijnen vader Peeter Baijenss ter eenre sijde ende Corst Handrickxss voor sijn selven ende mede als bloetvoocht ende Baeijen Eelantss als toesiender van het onmondich weeskijnt achtergelaten bij Peeter Handrickxss, zijnen broeder, ende Maijken Antonisdr sulcx ende hebben metten anderen minnelijcken veraccordeert ende gedeelt te weten van het versterff tusschen Adriaen Handrick Geldens als was gerechte broeder van Corst Handrickxss ende Peeter Handrickxss voorss tuschen Tonisken Peeters als gerechte suster van Ghijsbert Peeterss voorss.

Het betreft de goederen van Adriaen Handrickxss ende Peeterken Toniss daer haer moeder was Peeterken Ghijsbertsdr za.

Ghijsbert Peeters krijgt goederen en Corst Handrikcxss en het weeskijnt krijgen goederen Peeter Baijens krijgt kleren.

Fol. 6r

Dat voor ons gecomen is Jan Willems Brouwer ende heeft geconstitueert ende te waerborgh gestelt tot behoeff van Jan Lauriss Lantmeter ende mede tot behoeff van Frans Lauriss.

Fol. 6v

Op huijden desen xxvije martij anno 1626 compareerden voor ons schout ende hemeraders vande Vrijhoeven onder genomineert den eersame Handrick Handrickxss Textor ende heeft aengenomen gelijck hij aenneempt mits desen sijne drie onmondige weeskijnderen die hij procreert heeft in echte bedde bij Maeijken Ghijsbrechtsdr bij namen: Handrick Handrikcxss, Jenneken Handrickxss ende Anneken Handrikcxssdr van Goeijaert Ghijsbertss als bloetvoocht.

Inde kantlijn: Opten xjxe dach februarij anno xvc twee ende veertich is Thonis Adriaens, ruijter onder ritmeester Saesten, Heusden, x Anneken Handrickxssdr is voldaan.

Opten vijfden dach april 1642 is Jeronimus Peeterss van Basel? x Jenneken Handrickxssdr voldaan.

Opten xxje december 1651 is Handrick Handrickxss den jongen voldaan.

Fol. 7r

Opten xxvje marty anno 1626 compareerden Claesken Jansdr weduwe wijllen Jan Jansen Mouthaen geassisteert met Peeter Jansen, haeren broeder, ende heeft van Aert Jansen Mouthaen als gerechte bloetvoocht ende ten overstaen van Mels Aerts Schep, schout, voor recht aengenomen haer onmondich weeskijnt verweckt ende geproccereert bij Jan Janss Mouthaen voorss.

Fol. 7v

Op huijden den xxe martuis anno 1626 dat voor ons gecomen is Handrick Andriess Back als toesiender van die achtergelaten weeskijnderen van Dierck Sebertss za ende Mels Aerts, schout, als oppervoocht ende gaff over met eender vrijer ghifte alsoe gewoonlijck ende recht is ende tot behoeff van Geeman Franss.

Fol. 8r

Op huijden den xxe dach aprill anno 1626 dat voor ons gecomen is Willem Handrickxss (Franssen) x Willemken Bastiaendr ende met consent van Bastiaen Peeterss Boer ende Corst Lenaertss als voocht ende toeseinder van het achtergelaten weeskijnt verweckt in echte bedde bij Bastiaen Willemss ende Peeterken Jansdr Ser??? ende gaven over overgegeven met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck als recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Peeter Ockerss.

Betaald wordt via een wilkeur (folio 8v). Het weeskijnt heet vermoedelijk Jan Sebastiaenss.

Fol. 9r

Opten xije dach van meert anno 1625 is voor ons gecomen ende gecompareert Peeter Aertsen Vermaes ende heeft verwilceurt ende belooft te betaellen Frans Janssen (Mathijssen).

Toegevoegd: Opten xxvje Augustus 1634 is Jan Adriaenss Sprangers voldaan.

Fol. 9v

Op huijden den xxvje dach aprill anno 1626 compareerden voor ons schout ende gerechte vande Vrijhoeve Hester Adriaensdr ende heeft uut crachte van seeckere procuratie, Dordrecht, van haeren man met namen Jan Minderts Dupre ende Mels Aertss Schep, schouteth, als volcomen procuratie, heusden 24-4-1626, hebbende van Jan Adriaenss Molder, ruijter onder ritmeester Voegaggie?, ende gaven tsamenderhant aen ende tot behoeff van Claes Lauriss.

Het betreft het geseet van Adriaen Handrickxss Molder, hun vader za.

Fol. 10r

Opten xvje maijus anno 1626 soo heeft die weduwe van Dielis Sebertss za ende in bijwesen van Cornelis Lammertss, haeren broeder, haere reeckeninge gedaen van alsulcke voochdijschap als haeren man Dielis Sebertss in sijnen leven bedient heeft gehadt van wegen die weeskijnderen achtergelaten bij Dierck Sebertss ende Jacopsken Geritsdr.

Fol. 10v

Compareerden opten viije dach meijus anno 1626 voor ons schout ende gerechte vande Vrijhoeven derffgenamen van Adriaen Sacrias ende Maeijken Geritsdr, beijde za, te weten Meus Janss hem sterckmaeckende voor sijne andere susters ende broeders, Aert Lochten hem sterckmaeckende voor sijne kijnderen ende Sacrias Hendrickxss hem sterckmaeckende voor sijne susters ende int bijwesen van Goeijaert Hendrickxss als getrout hebbende Heijtken Jansdr ende Peeter Aertss Timmers hem sterckmaeckende voor sijne susters ende broeders soo veel als zij daer in gerecht zijn ende Adriaen Aertss als voocht van die weeskijnderen van Adriaen Aertss ende het weeskijnt van Gelden Aertss ende Dirck Aertss als getrout hebbende Icken Lammerts ende mede vervangende sijne ofte haere andere susters ende broeders ende ghaven tsamenderhant ende elckxr van haer over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende als recht is aen ende tot behoeff van Meus Janss Sacrias. Betaald wordt via een wilkeur (folio 11r).

Toegevoegd: Opten viije dach meijus anno 1629 bekenden Dierck Adriaenssen Timmer ontvangen, derffgenamen van Lammert Dierckxss de Hooch ende Jan Aertssen Lochten ontvangen, derffgenamen van Aert Wouter Lochten ende Willem Janssen ontvangen, derffgenamen van Jan Sacrias ende Meus Franssen hen sterckmaeckende voor derffgenamen van Hendrick Franssen ende Aert Berntss ontvangen, Sacrias Willemssen ende Goeijaert Hansdrickxssen voor hem selven ende Peeter Aertsen Vermaes vervangende sijne andere suster ende broeders te hebben van Meus Janss.

Opten lesten meij anno 1632 bekende Govert Hendrickxss voor hem selven, Aert Berntss vervangende Sacrias Willemss, Joost Govertss vervangende sijnen stock van Lammert Dierckxss de Hooch, Adriaen Aertss Orlmans vervangende sijne andere susters ende broeders, Jan Aert Lochten vervangende de stock van Aert Wouter Lochten, Meus Jan Sacrias vervangende de stock van Handrick Franss zijn voldaan.

Fol. 11v

Op huijden desen vije dach aprill anno 1626 soe is voor ons gecomen gecompareert Peeterken Peeters Ockersdr wed van Jan Peeterss Rommen za ende int bijwesen ende ten overstaen van Adriaen Peeter Ockerss, haeren broeder ende gecoren voocht in desen, ende overgegeven met eender vrijer gifte soo alsoe gewoonllijck ende recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Toniss, Wouter Toniss ende Maricken Tonisdr, kijnderen van Tonis Janssen, woonende inde Vrijhoeven.

Fol. 12r

Opten selven dach is gecomen ende gecompareert Tonis Janssen als vader van Cornelis Tonissen, Wouter Tonissen ende Maricken Tonisdr ende hebben verwilceurt ende gelooft te betaellen aen ende tot behoeff van Peeterken Peeter Ockerss wed Jan Peeterss Rommen.

Fol. 12v

Erffscheijdinge, erffcavelinge ende deelinge aengebracht voor schout ende gerechte vande Vrijhoeven tusschen Joesten Jacopsdr wed van Jan Dielenss Ammeroijen za ende hare kijnderen verweckt bij Jan Dielenss voorss met namen Jacop Joesten als getrout hebbende Maeijken Jansdr wed van Sacrias Janssen za ende Jan Jan Dielenss haerleiden soon ende dat opten xviije dach junij anno 1626.

Toegevoegd: opten xxije dach augustus 1627 zijn Jacop Joesten x Gielken Giellen, Jacop Joesten Valck x Maeijken Jans ende Jan Janssen cum socijs voldaan. Nog genoemd: Jacop Joesten Segerss

Fol. 13v

Compareerden voor ons schout ende gerechten vande Vrijhoeven opten xxije dach der maent junio xvjc ende seventwintich die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij sijne broeders Gerit Peeterss ende Adriaen Peeterss beijde za ende int bijwesen ende ten overstaen van Sebastiaen Peeterss de Roij als getrout hebbende Jucicq Jansen wed van Adriaen Peeterss za voorss ende Dierck Peeterss voor hem selven ende Jan Janssen den Jongen als voocht van die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Merten Mertenssen ende Lijnken Peetersdr za ende Sebastiaen Peeterss de Roij als volcomen last hebbende van Peeter Handrickxssen van Gorp als voocht van die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij sijne broeder Sebastiaen Handrickxssen ende Geriken Peetersdr za ende Handrick Peeterss als toesiender vandie voorss kijnderen ende gaven tegesamenderhant over met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Peeterss, haeren broeder.

Fol. 14r

Ick ondergest als Cornelis Toniss Olislager, woonende inde Vrijhoeven, bekenne wel ende deugdelijck ontfangen te hebben uut handen van Jantken wed van Michiel Handrickxss Stockman.

Fol. 14r

Scheijdinge ende deelinge tusschen Handrick Hermans van Oisterwijck als getrout hebbende Aenken Bastiaensdr ende Joest Peeterss als voocht van het onmondich weeskijnt achtergelaten bij Sebastiaen Peeterss Decker za.

In de kantlijn: op 18-12-1628 is Joest Peeterss als voocht van Sijken Sebastiaens voldaan.

Fol. 15r

Opten xiiije februarij xvjc ende seventwintich soe heeft Frans Lauriss als voocht ende Jan Bruijsten als toesiender voor schout ende gerechte vande Vrijhoeven ondergenomineert haere reeckeninge gedaen van alsulcke voochdijschap als sij bedient hebben van wegen die weeskijnderen van Bruijst Tonissen enden sijne voorss huijsvrouw za ende int bijwesen van Jan Bruijsten, Huijbert Bruijsten ende Tonisken Bruijsten, Barbara Bruijsten ende Adriaentken Bruijsten elck voor haer selven ende Cornelis Bruijsten mede voor hem selven ende volcomen procuratie, Clundert 4-1-1627, hebbende van Lammert Bruijsten, sijnen broeder, ende Jan Bruijsten als procuratie, Dordrecht 21-12-1626, hebbende van Peeter Peeterss Cuijper als getrout hebbende Beatris Bruijstendr.

Fol. 16r

Ick Handrick Adriaenssen back als voocht ofte toesiender van die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Dierck Sebbertss ende Jacopken Geritsdr za bekenne een seecker accoort aengegaen te hebben met Geeman Franssen, 12-3-1626, mbt een buijtendijckse delle gelegen inde Vrijhoeven die Dierck Sebertsen za eertijts van Geeman Franssen gecocht heeft, 8-3-1627.

Fol. 16r

Op huijden desen viije mertius anno 1627 soe is voor ons gecomen Cornelis Jan Dierckxss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Claessen.

Fol. 16v

Vanwege een geschil tussen Cornelis Claessen vander Saecken ende Adriaen Corsten Molder ende mede namens Heijlken Goeijaertsdr, sijnen aenbehoute moeder is geweest wordt het geschil voorgelegd mannen van goede namen, 8-3-1627.

Fol. 17r

Opten xiije dach meijus anno 1627 compareerden voor mij stadthouder ende gerechte vande Vrijhoeven ondergenomineert den eersame Mels Aertss Schep, schout vande Vrijhoeven, ende heeft overgegeven met procuratie, G’berg 12-5-1627, voor Adriaen Vervoort met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Baeijenssen ende Mels Aertss Schep. Betaald wordt oa via een wilkeur tbv Frans Jan Matthijssen, woonende tot G’Berg (folio 17v).

Fol. 18r

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht voor schout ende gerechte vande Vrijhoeven tusschen Mels Aertss Schep x Barbara Peeterss ende Handrick Andriss Back ende int bijwesen van Adriaen Peeter Ockerss als voocht van die onmondige weeskijnderen achtegelaten bij Jenneken Peeter Ockerss za als erffgenamen van Peeter Ockerss za.

Fol. 19r

Opten xe meijus xvjc ende seventwintich compareerden voor ons schout ende gerechte vande Vrijhoeven ondergenomineert Handrick Hermans van Oisterwijck ende heeft verwilceurt ende gelooft te betalen aen handen van Joest Peeterss als voocht van het onmondich weeskijnt achtergelaten bij Sebastiaen Peeterss Decker za.

Toegevoegd: opten xxje aprill anno xvjc dertich bekenden Joest Peeterssen als voocht van sijn kijnt Sebastiaentje voldaan te zijn door handen van Johans? Jan Matthijssen.

Fol. 19v

Opten xiiije dach junijus anno 1627 compareerden Jacop Peeterss Rommen ende int bijwesen ende ten overstaen van Peeter Handrickxss van Gorp als voecht van de onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Sebastiaen Handrickxss van Gorp ende Geriken Peeterssdr za ende Andries Peeterss als toesiender ende hebben overgegeven met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Peeterss Rommen.

Fol. 20r

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht voor schout ende gerechte vande Vrijhoeven tusschen die kijnderen ende erffgenamen van za Joostken Jacopsdr wed van Jan Dielenss van Ammeroijen. Inden iersten Jacop Joosten x Gielken Giellendr voor sijn selven ende Jacop Joesten Valck x Maeijken Jansdr voor sijn selven ende Jan Jan Dielienssen voor sijn selven ende mede als bloetvoecht van die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Claes Gielen mede verweckt in echte bedde bij Tonisken Jacopsdr, beijde za ende ten overstaen van Peeter Toniss als toesiender ende dat opten xvije dach augustus 1627.

Fol. 21r

Dat voor ons gecomen is Dierck Hermanss van Oisterwijck ende heeft verwilceurt gelijck hij verwilceurt mits desen schuldich te sijn ende geloeft te betaellen aen handen van Baeijen Eelantss als voecht van het onmondich weeskijnt achtergelaten bij Tonis Jacopss ende Lijnken Jan Rommen za, met namen Jan Rommen.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 21v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht voor schout ende gerechte vande Vrijhoeven tusschen die erffgenamen van Peeter Janssen Rommen met namen: Daem Aertssen x Adriaentken Willemssdr ende Sebastiaen Peeter Corten x Janneken Claesdr ende Jan Peeterss Rommen voor sijn selven ende dat opten viije november anno 1627.

Fol. 22r

Reeckeninge, reliqua ende bewijs van alle incomende penningen ende uutgaende schulden die Handrick Adriaenssen Back als toesiender van die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Dierck Sebertssen ernde Jacopken Geritsdr, beide za, ende dat van alle tgeene dat den voorss toesiender sedert den xvje meij anno 1626 ontgangen ende uutgegeven tot desen dage te weten den viije november 1627.

Fol. 22v

Erffcavelinge, effdeelinge aengebrocht voor schout ende gerechte vande Vrijhoeven tusschen Corstiaen Lenaertss ende Adriaen Lenaertss, gebroeders, metten anderen ende dat opten xvje dach november anno 1627.

Fol. 23r

Op huijden desen xvje dach november 1627 compareerden voor mij stadthouder ende gerechte vande Vrijhoeven ondergestelt de eerbare Barbara Lammertsdr als procuratie, G’berg 15-11, hebbende van Peeter Dierckxss Tits, haeren wettelijcke man, Mels Aertss Schep als procuratie, G’berg 12-11-1627, hebbende van Frans Jan Matthijssen ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Pieter Dierckxss Tits.

Fol. 23v

Alsoe seeckere questien ende geschillen waeren ontstaen ende geresen tusschen Adriaen Willemss Cam ter eenre ende Peeter Handrickxss van Gorp als voecht van Anneken Adriaensdr geprocureert bij Adriaen Willems Cam ende Maeijken Handrickxssdr za en mede als procuratie, G’berg 26-1-1626, hebbende van Adriaen Janss van Baelle x Adriaentken Commeren sluijten zij een accoort.

Fol. 24r

Opten selven dach heeft Peeter Handrickxss van Gorp als voecht ende als procuratie hebbende als voren ende Adriaen Willems Cam haer reeckeninge gedaen van haere voechdijschap ende administratie die sij lieden gehadt hebben ende dat tot desen dage toe.

Fol. 24r

Staet ende inventaris overgebrocht tusschen Dierckxen Jans weduwe van Baltus Corneliss za ende dat van alle haeffelijcke ende erffelijcke goederen soe imboedell, huijsraet, gelt ofte penningen, schult ende onschult soe die Dierckxken Jans voors die tegenwoordig besittende is ??? ende dat opten xxje januario anno 1628.

Fol. 27r

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht voor schout ende gerechte vande Vrijhoeven tusschen Dierckxen Jans met haeren gecoren voecht weduwe van Baltis Corneliss za ende haere kijnderen met namen Jac?? Adriaenss ??? x Lijsken Baltisdr voor sijn selven ende Aeltken Baltisdr met Handrick Adriaenss Back als gecoren voecht in desen ende Neeltken Baltisdr met Jochem Corneliss haeren gecoren voecht in desen ende Cornelis Janss van Axsell als gerechte bloetvoecht over die twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij den voornt Baltis Cornelis za met namen Cornelis Baltiss ende Anneken Baltissdr ende Mels Aertss Schep, schouteth als oppervoecht, ende hebben harere lotinge rechterlijcke aengebrocht in voegen ende manieren hier naer volgende ende dat opten xxiiije januario anno 1628.

Fol. 28v

Compareerden opten xxviije dach januario anno 1628 voor ons schout ende gerechte vande Vrijhoeven Engelken Denijsdr weduwe van Claes Janss Boom za geassisteert met Wouter Peeterss, haeren oom ende gecoren voecht in desen, ende heeft, van Jan Janss Boom als gerechte bloetvoecht over het onmondich weeskijnt achtergelaten bij den voornt Claes Janss Boom, sijnen broeder za, ende Aert Joosten als toesiender over tselve voorss kijnt ende ten overstaen van Mels Aertss Schep, schout als oppervoocht van tselve voorss kijnt met namen Barbarken Claesdr, aengenomen.

Inde kantlijn: Barbarken is overleden voor 22-7-1637, Lijsken Jans Boom wed Gherit Janssen is voldaan. Aentken Aerts is ook voldaan.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 29r

Reeckeninge, reliqua ende bewijs gedaen bij Willem Cornelis Aertss als voecht over het onmondich weeskijnt achtergelaten bij Cornelis Peeter Jacops ende Icken Jansdr, beijde za, ende dat van sijne administratie ofte voochdijschap die hij gehadt heeft van het overlijden van Icken Jansdr voorss tot xiiije januario xvjc ende achtentwijntich incluijs toe ende dat voor schout ende hemraders vande Vrijhoeven ende int bijwesen ende ten overstaen van Aert Janss de Hooch als toesiender, 14-6-1628.

Fol. 29v

Opten vije dach februarij anno 1628 compareerden Peeter Adriaen Jan den Snijder als bloetvoecht over die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Goeijaertss za ende Peeter Tonissen Vos als toesiender van der selver onmondige weeskijnderen voorss ende mede in presentie van Maeijken Adriaensde ende Adriaentken Adriaensdr met haeren gecoren voocht die haer met recht gegeven worden ende gheven tsamenderhant over met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Baeijen Eelantsen.

Toegevoegd: Nog genoemd Adriaen Tonissen als erfgenaam.

Fol. 29v

Opten vije dach februarij anno 1628 compareerden Bartholomeus Janssen ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Antonis Wouterss, sijnen swager.

Fol. 30r

Datum voorss compareerden Antonis Wouterss ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Bartholomeus Janssen.

Fol. 30v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht voor schout ende gerechte vande Vrijhoeven tusschen die kijnderen ende voochden over die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Lauris Peeterss, in sijnen leven geweest, schout vande Vrijhoeven, ende Neesken Peetersdr, beijde za, Peeter Laurissen voor sijn selven, Adriaen Lauriss, Antonis Laurissen ende Jan Lauriss elcxs voor haer selven ende Sebastiaen Peeterss Boer ende Jacop Peeterssen Rommen als voocht ende toesiender voor die onmondige weeskijnderen met namen Jacop Laurissen, Claes Laurissen ende Sebastiaen Lauriss ende dat opten xe dach februarij anno 1628.

Fol. 31v

Opten xxje dach februarij anno xvjc ende achtentwijntich dat voor ons gecomen is Adriaen Corsten Molder ende heeft overgegeven met eender vrijer ghifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Wouterss Mandemaecker. Betaald wordt via een wilkeur (folio 32r).

Toegevoegd: Opten xe dach aprill 1635 bekende Aert Wouters Gester als voocht ende Cornelis Claess vander Saecken als voocht ende toesiender van Willemken Adriaensdr ende tot behoeff vande selve voorss dochter zijn voldaan.

Opten vje dach julij anno 1641 compareerden Aert Daemen x Wilemken Adriaensdr en is voldaan.

Fol. 32v

Opten xxje dach fenruarij anno xvjc ende achtentwijntich compareerden voor ons Mels Aertss Schep, schout vande Vrijhoeven, als procuratie, G’berg 19-2-1628, hebbende van Frans Jans Matthijss en heeft overgegeven met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Bertrom Joosten.

Fol. 33r

Opten xxiiije dach februarij anno 1628 compareerden Cornelis Ambrosius, woonende tegenwoordich tot Sevenbergen, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Huijbert Ambrosius, sijnen broeder. Betaald wordt via een wilkeur (folio 33r).

Toegevoegd: Hier op is bij Huijbert Bruijsten betaelt aen Jan Bruijsten voor een obligatie dewelcke Cornelis Bruijsten van Jan Bruijsten hadde ondergenomen blijckende de selve obligatie van date den xxviije meert 1628. Item verclaerden Willemken Cornelis weduwe van Huijbert Bruijsten alnoch betaalt te wesen van Maeijken Jans Beeck wed van Cornelis Bruijsten. Item opten viije meert 1652 bekende Ambrosius Corneliss als last ende procuratie hebbende van Jan Noute x Maeijken Janss Beeck voldaan te zijn door Willemken Cornelis, zijne moeije.

Fol. 33v

Op huijden desen iiije dach meertius anno xvjc ende achtentwijntich compareerden Gerit Janssen Snijder x Lijntgen Cornelisdr weduwe van Bernaert Aertssen za voor sijn selven ende Aert Berntss voor sijn selven ende mede als bloetvoecht van het onmondich weeskijnt achtergelaten bij Cornelis Berntss za met namen Peeter Cornelis ende mede sterckmaeckende voor Corst Berntssen ende Sijcken Bernstssendr, sijnen broeder ende suster ende Peeter Berntss voor sijn selven, ende Jacop Wouterss x Anneken Berntsdr, alle als erffgenamen van bernaertt Aertssen za ende gaven over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Peeter Ockerss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 33v).

Toegevoegd: opten xviije dach junij 1633 is Lijnken Cornelis namens haar kijnderen voldaan.

Opten viije dach januarij anno 1635 zijn Peeter Berntssen ende Handrick Jan Crijnen x Sijcken Berntssdr, hun moeder is Lijnken Cornelis, voldaan.

Fol. 34r

Op 1-4-1628 maken Handrick Adriaenssen Back wednr van Jenneken Peeters geassisteert met Mels Aertss Schep, schout inde Vrijhoeven, en Dierckxen Jansdr wed van Baltus Cornelis hun huwelijkse voorwaarden.

Fol. 35v

Compareerde opten xxiiije dach aprill anno xvjc achtentwijntich Adriaentken Ambrosius (= ook Bruijsten) als volcomen procuratie, Willemstadt 21-4-1628, hebbende van haeren wettelijcke man, Cornelis Govener, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Ambrosius (= ook Bruijsten), haeren broeder. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Op 3-4-1630 is Adriaentken Bruijsten wed Cornelis Wouters voldaan.

Op 9-12-135 is Willem Aertss x Adriaentken Bruijsten voldaan.

Fol. 36v

Op huijden den iersten dach meijus xvjc ende achtentwijntich compareerden voor ons schout ende gerechte inde Vrijhoeven Jacop Joesten Valck ende gaff over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jacop Joest Segerssen, sijnen swager.

Toegevoegd: Jacop Joesten Valck x Maeijken Jansdr.

Fol. 37r

Erffscheijdinge ende erffdeelinge aengebrocht voor schout ende gerechte inde Vrijhoeven onder genomineert tusschen Peeter Baeijensen ende Ghijsbrecht Peeterssen, sijnen soon, ende dat opten xiije meijus xvjc ende achtentwijntich.

Fol. 38r

Op 16-5-1628 maken Ghijsbrecht Peeterss ende Lijsken Jansdr hun langstlevende testament.

Fol. 39r

Compareerden opten xxije junij anno 1628 voor ons schout ende gerechte vande Vrijhoeven, Gerit Adriaensen Molder voor sijn selven ende mede als voecht ende broeder van Lijsken Adriaensdr, sijnen suster, ende Nicolaes Laureijssen x Anneken Adriaensdr voor sijn selven ende mede voor Jan Wijmaerts?, sijnen swager, als wesende eijgenaer ende van ghifte van tselve voorss deel ende mede van het paert ofte deel van Jan Adriaenssen Molder, blijckende het register alhier ende Claes Laureijssen mede vervangende Keunken Adriaensdr ende hem daer voor is sterckmaeckende ende Adriaen Cornelis Smits als gerechts bloetvoocht van die achtergelaten weeskijnderen bij Frans Willemss Cleermaecker ende Janneken Jansdr, beijde za, ende Cornelis Peeterss (Ockers) x Icken Jansdr voor sijn selven ende Jan Adriaenss Molder x Catharina Jansdr voor sijn selven, alle als erffgenamen van Adriaen Hendrickxss Molder ende Anneken Krijnendr za ende gaven tsamenderhant over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Willem Adriaenssen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 39v) door Jan Willem Wouters [?]

Fol. 40r

Compareerden opten xxxe dach junij anno xvjc ende achtentwijntich compareerden Adriaen Laurissen (Peeterss, Smit) x Tonisken Aertsdr ende gaff over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Laurissen ingesworene lantmeter, woonende tot Sprangh. Betaald wordt via een wilkeur (folio 40v).

Fol. 41r

Op huijden desen xxjxe dach meijus anno xvjc ende achtentwijntich compareerden Jan Wouterss Mandemaeckers ende heeft sijne drie kinderen, verweckt in echte bedde Eelken Joesten za, gegeven voor haer drienen met namen Dierck Janssen, Wouter Janssen ende Lijnken Jansdr.

Fol. 41r

Opten selven dach compareerden Wouter Janssen ende Lijnken Jansdr met haeren gecoren voocht in desen, Andries Peeterss de Haen, haer met recht gegeven worden ende gaven tsamenderhant over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Dierck Janssen.

Fol. 41v

Copie

De staten generaell der vereenigde Nederlanden verklaren dat Dierck van Haerlem van Berckenrode, met zijn familie, in de Vrijhoeven mag wonen.

Fol. 42

Copie

Een gelijke akte als die van folio 41v maar nu in het frans.

Fol. 43r

Compareerden opten xje dach september anno xvjc ende achtentwijntich Huijbert Bruijsten (= Ambrosius) ende heeft verwilleceurt ende gelooft gelijck hij verwilleceurt ende gelooft mits desen schuldch te wesen ende gelooft te betaellen aen handen van Goeijaert Ghijsbertss als voocht over die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Peeter Ghijsbertss sijnen broeder za.

Fol. 43v

Erffcavelinge erffdeelinge aengebrocht voor schout ende gerechte vande Vrijhoeven tusschen Handrick Adriaenss Back ende sijne kijnderen verweckt in echte bedde bij Jenneken Peetersdr za ende ten overstaen van Adriaen Peeter Ockersen als voocht ende int bijwesen van Adriaen Handrickxsen als soon ende dat opten xviije september anno xvjc ende achtentwijntich.

Fol. 46r

Compareerden opten viije november anno xvjc ende achtentwijntich Adriaen Peeter Geritssen x Keunken Franssendr ende gaff over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Mr Thomas Berntssen, cirurchijn, woonende tot Waelwijck.

Fol. 46v

Reeckeninge, reliqua ende bewijs gedaen bij Adriaen Corsten Molder x Heijlken Goeijarts wed van ??? Peeterss za, xiije december anno xvjc ende achtentwijntich.

Fol. 48v

Compareerden opten xve dach januario anno 1629 Jacop Janssen van Woudrichem x Barbara Ambrosiusdr ende gaff over overgegeven met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Bruijsten, sijne swager.

Fol. 49r

Datum xve januario anno voorss compareerden Mels Aertss Schep, schout, ende Andries Peeterss, secr, beijde vande Vrijhoeven, als procuratie, Dordrecht 9-12-1827, hebbende van Pieter Peeterss Cuijper x Beatris Ambrosius, ende hebben overgegeven met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Ambrosius, sijnen swager.

Toegevoegd: Op 24-11-1653 Peeter Peeterss Cuijper, soon vande voorss vader, voldaan.

Fol. 49v

Opten xxiije januario anno xvjc negentwijntich compareerden Handrick Lenaertss Scheur voor hem selven ende mede hem sterckmaeckende voor Sebastiaen Lenaertss, sijnen broeder, ofte den selven bevonden worden noch it leven te sijn ende mede hem sterckmaeckende voor Dierck Joppen x Maeijken Lenaertsdr en mede als voocht, procuratie dient later overlegt te worden, van de onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Ghijsbert Lenaertsen, sijnen broeder, Geman Adriaensen Buijsser x Geertruijt Lenaertsdr ende Maeijken Adriaensen wed Ghijsbert Lenaerts met haeren gecoren voocht in desen ende gaven tasamenderhant over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Frans Laurissen.

Fol. 50r

Opten xxvje januario anno xvjc negentwijntich compareerden Handrick Lenaertsen Scheur voor hem selven ende mede hem sterckmaeckende voor Sebastiaen Lenaertss, sijnen broeder, ofte den selven bevonden worden noch it leven te sijn ende mede hem sterckmaeckende voor Dierck Joppen x Maeijken Lenaertsdr en mede als voocht, procuratie dient later overlegt te worden, van de onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Ghijsbert Lenaertsen, sijnen broeder, Geman Adriaensen Buijsser x Geertruijt Lenaertsdr ende Maeijken Adriaensen wed Ghijsbert Lenaerts met haeren gecoren voocht in desen ende gaven tasamenderhant over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Lenaertss.

Fol. 50v

Op huijden desen iiije dach aprill anno 1629 compareerden Joest Adriaen Jacop Wijnants ende gaff over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jacop Jacopss Wijnants.

Fol. 51r

Erffcavelinge, effdeelinge aengebrocht voor gerechte des ambachts vande Vrijhoeven tusschen die kijnderen ende erffgenamen van Peeter Ockersen za met namen Mels Aertssen Schep, schout, x Barbara Peeters Ockersdr, ter eenre ende Handrick Adriaenss Back mette weeskijnderen verweckt in echte bedde bij Jenneken Peeter Ockersen za ende Adriaen Peeter Ockersen als voecht van de voorss weeskijnderen voor ge??? ende den selven Adriaen mede voor hem selven ende Peeter Tonissen van Sprangh x Peeterken Peeters Ockerss mede voor hem selven ende dat opten xjxe dach meert anno 1629.

Fol. 52r

Copie

Akte waarin staat hoe er mbt Dierck van Harlem van Berckenrode, woonende inde Vrijhoeven, gehandeld dient te worden.

Fol. 52v

Copie

Die van de reeckeningen des graeffelijckheijts van Hollant gesien hebbende tversouck aen hen luijden gedaen bij de huijsvrouw van Henrick Gemanssen van Oisterwijck, gewoont hebbende inde Vrijhoeven, gelegen in Langstraet. Cenderende om de uutcoop te mogen hebben sijne geconsisqueerde goederen aende graeffelijckheijt vervallen ter saecke van manslach bij hem gepervetreert? inden persoon van Aert Denissen za is.

Gecopieert 12-7-1629.

Fol. 53r

Compareerden opten xije dach julij anno 1629 Adriaentken Sebastiaensdr x Handrick Gemans van Oisterwijck ende heeft, met toestemming (zie folio 52v) overgegheven met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Frans Jan Mathijssen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 53r).

Toegevoegd: Op 3-12-1629 zijn Aenken Sebastiaensdr ende Joest Peeterssen namens het weeskijnt van Handrick Gemans za.

Fol. 53v

Op huijden den xiije dach november anno 1629 compareerden Goeijaert Ghijsbertss ende gheeft ende bewijst Ghijsbert Goeijaertss, sijnen soon, voor sijn moeders versterff.

Fol. 54r

Compareerden opten xiije dach november anno 1629 Barbara Laurensdr als volcomen procuratie, G’Berg 9-11-1629, hebbende van Pieter Dierckxss van Tits, haeren wettelijcke man, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Peeterss van Heijst tot behoeff van de kijnderen verweckt in echte bedde bij Jan Janssen Molengraeff za ende Lenaertken Adriaensdr.

Fol. 54v

Compareerden opten xxiiije dach november anno 1629 Keunken Adriaensdr met Cornelis Peeter Ockerssen, haeren voocht, ende transporteert aen Nicolaes Lammers, haeren swager.

Fol. 55r

Op huijden desen xvje november anno 1629 compareerden Sebastiaen Peeter Corten x Jenneken Ockersdr laest weduwe van Gerit Peeterssen Rommen za ende gaff over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Daem Aertssen.

Fol. 55v

Compareerden opten xxje dach november xvjc negentwijntich Sebastiaen Peeter Corten x Jenneken Ockersdr laest weduwe van Gerit Peeterssen Rommen za ende gaff over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Adriaenssen Meijer. Betaald wordt via een wilkeur (folio 55v).

Fol. 56r

Tusschen Daem Aertssen x Adriaentken Willemsdr, Jan Laurenssen x Beatris Willemsdr ter eenre ende Gheeman Franssen x Maeijken Willemsdr ter andere zijden zijn geschillen ontstaan betreffende een deel van de erfenis van Willem Adriaen Janssen ende Eerken Ghijsbertsdr. Zij sluiten een akkoord, 11-12-1629.

Fol. 57r

Reeckeninge, reliqua ende bewijs gedaen bij Jan Janssen van Loon als voocht over die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Willem Janssen Boom za ende Barbara Denisdr als oock mede van Wouter Peeterss als voocht over die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Denis Peeterssen ende Barbara Denisdr verweckt in voorbedde ende als oock mede van Matthijs Peeterssen Kemmerts X Engeltken Denis wed van Commer? Janssen Boom za ende dat elck van sijn administratie die hij gehadt heeft sefert het overlijden van Willem Janssen Boom ende Barbara Denisdr voorss za ende int bijwesen van Aert Joost Bertroms als toesiender der selver voorss weeskijnderen eerst van Jan van Loon, geen datum.

Fol. 61v

Reeckeninge, reliqua ende bewijs van Wouter Peeterssen als voocht over die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Denijs Peeterssen, sijnen broeder, welcke voorss penningen den voorss Wouter verschoten in het proces van Jan Janssen van Loon als voocht over die weeskijnderen achtergelaten bij Willem Janssen Boom als oock mede int proces ??? Antonis Adriaenssen den Jongen za ende ??? tegens sijne erffgenamen ende Wouter ende die kijnderen tsamen aengaende, geen datum.

Fol. 63v

Op huijden desen xxjxe dach december anno 1629 soo sijn vergadert Jan Janssen van Loon als voocht over die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Willem Janssen Boom za ende Barbara Joosten met namen Denijs Willemssem ende Janneken Willemsdr, Aert Joosten als toesiender der selver voorss weeskijnderen achtergelaten bij Denijs Peetessen ende Barbara Joosten za ende int bijwesen van Mathijs Peeterss Kemmer x Engelken Denijsdr mede int bijwesen van Peeter Denijss ende Maeijken Denijsdr als kijnderen van Denijs Peeterss ter andere sijde. Zij sluiten een akkoord. [in folio 57 staat Barbara Denisdr].

Fol. 64v

Op huijden desen viije dach januario anno 1630 compareerden Jan Peeterssen Rommen ende gaff over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Daem Aertssen.

Fol. 64v

Opten xxje januario compareerden Daem Aertssen x Adriaentken Willems wed van Jan Peeterssen ??? ende gaff over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Peeterssen Rommen.

Fol. 65r

Opten xxiiije januario xvjc dertich compareerden Wouter Peeterss als voocht over die weeskijnderen achtergelaten bij Denijs Peeterss ende Jan Janssen van Loon als voocht over die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Willem Janssen Boom ende alle verweckt bij Barbara Joestendr ende Aert Joest Bertroms als toesiender der selver voorss weeskijnderen ende int bijwesen van Mathijs Peeterss Kemmer x Engelken Denijsdr voor hem selven ende int bijwesen van Peeter Denijssen ende Maeijken Denijsdr met haeren gecoren voocht in desen ende gaven met tsamenderhant over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Baeijenss ende Ghijsbert Peeterss, sijnen soon. Betaald wordt oa via het overgeven van bestaande obligaties.

Los vel bij folio 129 aanwezig ivm de verkoop van goederen.

Fol. 65v

Opten xxiiije januario xvjc dertich compareerden Wouter Peeterss als voocht over die weeskijnderen achtergelaten bij Denijs Peeterssen ende Jan Janssen van Loon als voocht over die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Willem Janssen Boom, sijnen broeder za, ende alle verweckt bij Barbara Joestendr ende Aert Joest Bertroms als toesiender der selver voorss weeskijnderen ende int bijwesen van Peeter Denijssen ende Maeijken Denijsdr met haeren gecoren voocht in desen ende gaven met tsamenderhant over met eender vrijer gifte alsoe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Mathijs Peeterss Kemmer x Engelken Denijsdr. Betaald wordt via een wilkeur.

Quitanntie als los vel aanwezig

Fol. 66r

Reeckeninge, reliqua ende bewijs gedaen bij Willem Handrick Franssen x Willemken Bastiaensdr ende als nu voocht ende administratie hebbende van Jan Sebastiaenssen, sijne swager ende huijsvrouwen broeder ende mede int bijwesen van Sebastiaen Peeterss Boer ende Corstiaen Lenaertssen als gerechte voocht ende toesiender ende dat van sijnen ontfanck ende uutgeef sedert den jaere 1626 tot den lesten februarij xvjc ende dertich incluis toe.

Fol. 69v

Erffcavelinge, effdeelinge aengebrocht voor schout ende gerechte des ambachts vande Vrijhoeven tusschen Aenken Dierckxs wed van Jochem Cornelis za ende haere kijnderen met namen Corst Adriaenssen de Loos x Anneken Jochemsdr voor sijn selven, ende Adriaen Tonis Maesen x Neelken Jochemsdr voor sijn selven, Dierck Jochemss ende Peeter Jochems voor haer selven, Maeijken Jochemsdr ende Aenken Jochemsdr met haeren gecoren voocht in desen, 26-3-1630.

Fol. 70v

Op 26-3-1630 maken Jan Janssen Ammeroijen en Peeterken Antonisdr, sijne wettige huijsvrouw, hun langstlevende testament.

Fol. 71v

Opten xxvje januario anno xvjc dertich compareerden Sebastiaen Peeterss Corten x Janneken Claes Loeff wed van Gerit Peeterss Rommen za ende draagt over aen Jan Peeterss Rommen.

Fol. 72r

Opten xxvje januario anno xvjc ende dertich compareerden Handrick Corst Jan Wijnen x Gericken Cornelisdr wed van Tonis Peeterss Rommen ende gaff over met eender vrijer gifte soe als recht is aen Jan Peeterss Rommen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 72r)

Fol. 72v

Opten iiije meij anno xvjc dertich compareerden de kijnderen ende erffgenamen van Jochem Cornelis za met namen Adriaen Tonis Maesen x Neelken Jochemsdr voor hem selven, Dierck Jochemss, Peeter Jochems elckxs voor haer selven ende mede als procuratie, Vrijhoeven 27-4-1630, hebbende van Corst Adriaenssen de Loos x Anneken Jochemsdr ende Maeijken Jochemsdr ende Aenken Jochemsdr, elckxs voor haer selven ende met haren gecoren voocht in desen ende gaven over overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Frans Jan Mathijssen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 72v).

Toegevoegd: Op 9-6-1631 is oa Maeijken Jochems x Cornelis Jacops voldaan.

Fol. 73r

Op 8-5-1630 maken Peeter Baeijens en Beatris Tielemansdr, sijnen wettige huijsvrouw, hun langslevende testament.

Fol. 74r

Compareerden opten xvije junij anno 1630 Jan Peeterss Rommen ende heeft verwilceurt ende gelooft te betaellen aen Joost Peeterss als voocht van Sijcken Sebastiaensdr ende tot behoeff van Sijcken voorss.

Fol. 74v

Compareerden opten ije dach september anno 1630 Jacop Peeterssen Rommen ende Jan Peeterssen Rommen, sijnen broeder, ende gaven tsamen over overgegeven met eender vrijer gifte soe als recht is aen ende tot behoeff van Jan Adriaenssen Spranger, woonende tot G’berg. Betaald wordt via een wilkeur (folio 74v).

Fol. 75r

Op 12-9-1630 maken Jan Janssen Spierinck wednr van Neelken Jansdr en Icken Cornelisdr hun huwelijkse voorwaarden.

Fol. 76r

Compareerden opten xje dach october anno 1630 Frans Jan Mathijssen ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soe als recht is aen Jan Peeterss Rommen.

Fol. 76v

Opten xxxje dach december anno 1630 compareerden Handrick Adriaensen Back voor hem selven ende hem mede sterckmaeckende voor sijne kijnderen verweckt in echte bedde bij Jenneken Peeter Ockers za int bijwesen ende ten overstaen van Adriaen Handrickxssen, sijnen soon, ende gaven tsamenderhant over overgegeven met eender vrijer gifte soe als recht is aen Mels Aertss Schep, schout, sijnen swager. Betaald wordt via een wilkeur (folio 76v).

Toegevoegd: Op 10-4-1635 zijn Handrick Adriaens Back mede namens zijn 2 jongste kinderen, Adriaen Handrickxssen, Handrick Jacopss x Anneken Handrickxs voldaan.

Op 26-3-1636 zijn Handrick Adriaenss, Handrick Jacopss x Anneken Handrickxsdr, Adriaen Handrickxss, allen mede namens Adriaen Handrickxss den Jongen ende Jan Handrickxssen voldaan.

Fol. 77v

Compareerden opten vje dach februarij anno 1631 Jan Peeterss Rommen ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soe als recht is aen Frans Jan Matthijssen.

Fol. 77v

Date voorss compareerden Joncker Suijdewijn van Nuijssenberch, ambachtsheer vande Suijderwijn namens Frans Jan Matthijssen ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soe als recht is aen Jan Peeterss Rommen.

Fol. 78r

Smaeldeelinge aen gebrocht tusschen Baeijen Eelantssen Oirmans ter eenre ende Jan Eelantssen Oirmans ter andere sijde opten 26-1-1631.

Fol. 78v

Opten xvije dach februarij anno 1631 compareerden Matthijs Peeterss Kemmer x Engelken Denijsdr voor hem selven ende Peeter Denijssen ende gaven tsamenderhant over met eender vrijer gifte soe als recht is aen Dierck Adriaenssen Timmer. Betaald wordt via een wilkeur.

Quitanties als los vel aanwezig bij folio 82r

Fol. 79v

Opten xviije dach februarij 1631 compareerden Jan Laurissen Lantmeter ende gaff over met een vrijgift soe als recht is aen Adriaen Willemsen Kam. Betaald wordt via een wilkeur (folio 79v).

Fol. 80v

Compareerden opten viije dach meertuis anno 1631 Huijbert Bruijsten x Willemken Cornelisdr ende gaff over met en vrij verlije soe als recht is Willem Willemss Schoenmaecker (Borchhoudt). Betaald wordt via een wilkeur (folio 80v).

Fol. 81r

Eodem et die compareerden alnoch Jan Ambrosius ende gaff over emt een vrij verlije soo als recht is aen Huijbert Ambrosius, sijnen broeder. Betaald wordt via een wilkeur (folio 81v).

Fol. 82r

Smaeldeelinge aengebrocht opten viije dach meert 1631 tusschen Jan Bruijsten voor hem selven ende mede vervangende Lambrechts Bruijsten, sijnen broeder, voor die een helft ende Huijbert Bruijsten voor dander helft van een geseet etc.

Fol. 82v

Compareerden opten xije dach meert anno 1631 Daem Aertssen ende gaff over met een vrij gifte soo als recht is aen Jan Adriaensen Spranger. Betaald wordt via een wilkeur (folio 83r)

Fol. 83v

Smaeldeelinge gedaen ende gehouden ende aengebrocht voor wethouders vanden Vrijhoeven opten xviije dach meert 1631 bij die kijnderen van Handrick Adriaenssen Back verweckt in echte bedde bij Jenneken Peeter Ockers za met namen Adriaen Handrickxssen voor hem selven, Handrick Jacopssen x Anneken Handrickxsdr mede voor hem selven ende in bijwesen ende overstaen van Adriaen Peeter Ockersen als voocht vande twee onmondige weeskijnderen met namen Adriaen Handrickxssen den Jongen ende Jan Handrickxssen ende mede ten overstaen van Handrick Adriaenssen Back als vader ende toesiender derselver voorss kijnderen.

Fol. 84v

Opten xxije dach aprill 1631 compareerden Jan Laurissen ende gaff over met een vrij gifte soe als recht is Peeter Laurissen, sijnen broeder. Betaald wordt via een wilkeur (folio 84v) tbv Adriaen Laurissen.

Fol. 85r

Opten xxije dach aprill 1631 compareerden Adriaen Laurissen ende gaff over met een vrij gifte soe als recht is Antonis Laurissen, sijnen broeder. Betaald wordt via een wilkeur (folio 84v) tbv Jan Laurissen.

Fol. 85v

Opten xxije dach aprill 1631 compareerden Frans Jan Matthijssen draegt op en cedeert aen ende tot behoeff van Jan Adriaenssen Spranger eem wilkeurbrief tlv Peeter Aertss Oirmans.

Fol. 86r

Opten xxije dach aprill 1631 compareerden Sebastiaen Peeter Corten x Janneken Nicolaesdr laest wed van Gerit Peeterss Rommen voor hem selven ende Jacop Peeterssen Rommen als voocht ende Antonis Claessen als toesiender van die twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Gerit Peeterss Rommen za met namen Lijsken G eritsdr ende Anneken Gerits ende gaven over met een vrij gifte soe als recht is aen Herman de Roij, schout tot Tilborch.

Fol. 86v

Opten iiije dach october 1631 compareerde Frans Jan Matthijssen ende gaff over met een vrij gifte soe als recht is aen Jan Willem Wouters. Betaald wordt via een wilkeur (folio 86v).

Fol. 87r

Ten voorss dage compareerde Jan Willem Wouters ende gaff over met een vrij gifte soe als recht is aen Frans Jan Matthijssen.

Fol. 87r

Opten iiije dach october 1631 compareerde Matthijs Peeterssen Kemmer ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe als recht is aen Jan Bruijsten. Betaald wordt via een wilkeur (folio 87v).

Fol. 88r

Compareerden opten xvije dach december anno xvjc eenendartich Dierck Hermans van Oisterwijck (de Ruijter) x Anneken Jansdr wed van Handrick Aertssen Stoeldraeijer ende gaff over met een vrije gifte ten behoeve van Handrick Jacopssen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 88r).

Fol. 88v

Compareerden opten xvije dach december anno xvjc eenendartich Adriaen Corsten Molder als voocht van Heijlken Goeijaertss wed van Dielis Peeterssen za ende gaff over met een vrije gifte als recht is ten behoeve van Handrick Jacopssen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 88v).

Toegevoegd: opten xje januarij 1636 bekende Aert Wouterss Gester als voocht van het onmondich weeskijnt achtergelaten bij Jenneken Dielisdr verweckt in echte bedde bij Adriaen Corsten ende Cornelis Claess vander Saecken als toesiender voldaan te zijn.

Op 12-1-1642 bekende Aert Daemen x Willemken Adriaensdr voldaan te zijn.

Fol. 89r

Compareerden opten iije januario xvjc tweendartich Adriaen Peeter Geritsen ende gaff over met een vrij gifte ten behoeve van Dierck Peeter Geritss, sijnen broeder.

Fol. 89v

Compareerden opten viije meertius xvjc tweendartich Mels Aerts Schep, schout, als volcomen machtich ende procuratie, G’berg 17-7-1629, hebbende van Huijbrecht soone Laurens Toniss za ende heeft overgegeven met een vrij gifte ten behoeve van Frans Laurenss zijn deel van de goederen hem aenbestorven van Laureijs Toniss ende Heijlken Franss.

Fol. 90r

Compareerden opten viije meertius anno xvjc tweendartich Lammert Merceliss voor hem selven ende mede als procuratie hebbende van Maeijken Mercelisdr, sijne suster, Servas Janssen x Catharina Mercelis voor hem selven ende gaven tesamen over met een vrij gifte ten behoeve van Frans Laurenss.

Fol. 90v

Compareerden opten viije meertius anno xvjc tweendartich Huijbert Bruijsten ende heeft verwilleceurt schuldich te wesen ende gelooft te betaellen aen Goovert? Adriaenssen als voocht van die weeskijnderen achtergelaten bij Handrick Aertssen Stoeldraeijer verweckt bij echte bedde Anneken Jansdr ende tot behoeff der selver voorss weeskijnderen.

Toegevoegd: Op 20-1-1636 bekent Wouter Handrickxss x Maeijken Handrickxss, oudste dochter, voldaan te zijn.

Op 20-9-1640 is Anneken Jans wed Dierck Hermans voldaan door Willemken Cornelis wed Huijbert Bruijsten.

Op 14-2-1647 bekent Marij Handrickxs, jongste dochter, voldaan te zijn.

Fol. 91r

Op huijden desen xxvje dach aprill anno 1632 compareerden Maeijken Jans Beeckdr weduwe van Cornelis Ambrosius geassisteert door ende als procuratie, Sevenbergen 8-12-1631, hebbende van Hans Beeck, haeren vader, ende heeft (aengenomen) van Jan Bruijsten als bloetvoocht van het onmondich weeskijnt achtergelaten bij Cornelis Ambrosius, sijnen broeder za met namen Ambrosius Corneliss.

Fol. 91v

Opten xxvje dach aprill anno 1632 compareerden Antonisken Bruijstendr ende gaff over met een vrij gifte ten behoeve van Jan Bruijsten. Betaald wordt via een wilkeur (folio 91v).

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 92r

Op den iersten dach meij anno xvjc tweendartich compareerden Frans Jan Matthijssen ende transporteert Joncker Suijdewijn van Nuijssenbercg, ambachtsheer vande Suijdewijn, een willeceurbrief tlv Jan Willem Wouters, woonende inde Vrijhoeven.

Fol. 92v

Compareerden opten xxiije dach Julij xvjc tweendartich Maeijken Willemsdr als volmachtich ende procuratie, Cleundert 20-7-1632, hebbende van Lammert Ambrosius, haeren wettelijcke man, ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe recht is aen Jan Ambrosius, haer aenbehoude broeder.

Fol. 93r

Compateerden opten iersten dach october anno xvjc tweendartich Peeter Antoniss Leempoel x Peeterken Peeter Ockerssen ende gaff over met een vrij gifte ten behoeve van Mels Aertss Schep, schout vande Vrijhoeve. Betaald wordt via een wilkeur (folio 93r).

Fol. 93v

Compareerde opten xe dach februarij anno 1633 Hendrick Adriaenss Back als voocht vande onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Dierck Sebertss ende Jacopken Gerits za int bijwesen van Dierck Dierck Sebertss ende heeft overgegeven met een vrij gifte ten behoeve van Jan Lauris Peeterss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 94r).

Toegevoegd: op 14-3-1648 zijn Dierck ende Grietken Dierck Sebertss voldaan.

Quitantie als los vel aanwezig, Joost Dirck Zebertss krijgt geld.

Fol. 94v

Huijbrecht Bruijsten heeft verwilleceurt schuldich te wesen ende gelooft te betaellen aen handen van Goeijaeert Ghijsbertss als voocht over die onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Peeter Ghijsbertss, sijnen broeder.

Toegevoegd: op 18-3-1651 is Jan Peeterss? x Lijsken Peeter Ghijsbertsdr ende Bernaert Peeterss x Janneken Peeter Ghijsberts voldaan door Willemken.

Fol. 95r

Compareerden opten iiije dach junij anno 1633 Jan Bruijsten ende heeft verwilleceurt schuldich te wesen ende gelooft te betaellen Antonis Adriaenss Timmer.

Fol. 95v

Op huijden den xxvje dach junij anno xvjc drie ende dertich compareerde Janneken Geritsdr weduwe van Michiel Handrickxssen Stockman ten overstaen van Handrick Adriaenss Back, haeren gecoren voocht in desen ende heeft verwilleceurt schuldich te wesen ende belooft te betaellen Jan Gerits Vermeer, schoenmaecker.

Fol. 96r

Compareerden opten xxve julij anno 1633 Dierck Janssen Mandemaeckers ende heeft overgegeven met een vrij gifte ten behoeve van Wouter Janssen, sijnen broeder.

Fol. 96v

Reeckeninge, bewijs ende reliqua bij Matthijs Peeterssen Kemmer van sijne twee jaeren hem van het geseet te weten van jaer angegaen meij anno 1629 ende geexpireert meij 1631, 5-12-1633

Fol. 97r

Op huijden desen ve dach december anno xvjc drieendertich so sijn vergadert Matthijs Peeterss Kemmer x Engel Denijsdr, Peeter Denijss., Wouter Peeterss ende Aert Joost Bertromss voor Maeijken Denijsdr, Denijs Willemss ende Janneken Willemsdr, int bijwesen van Denijs Willemss bekennen wel ende deuchdelijck schuldich te wesen ende geloven te betaellen Jacop Lammertss van den Broeck.

Fol. 97v

Compareerden opten xxviije dach december anno 1633 Frans Jan Matthijssen ende heeft overgegeven met een vrij gifte soo als recht is tot behoeve van Jan Govert Ghijsbertss.

Fol. 98r

Op huijden desen vije dach januarij 1634 soo sijn vergadert Jacop Peeterss Rommen ende Sebastiaen Peeterss Boer als voocht ende toesiender vande twee onmondige weskijnderen achtergelaten bij Lauris Peeterss ende Neesken Peeters, beijde za, ende de getroude kijnderen. Zij sluiten een akkoord: Adriaen Lauriss neemt Sebastiaen Lauriss, jongste broer, aan.

Fol. 98v

Compareerden opten vije januarij anno 1634 Peeter Antonissen Leempoel x Peeterken Peeter Ockerssen laest wed van Jan Peeterss Rommen za ende heeft overgegeven met een vrij gifte ten behoeve van Wouter Janssen Mandemaeckers.

Toegevoegd: Op 17-5-1637 is Jan Adriaenss Spranger (dan eijgenaer van de willeceur) voldaan door Maeijken Sebastiaensdr weduwe van Wouter Janssen Mandemaeckers.

Fol. 99r

Compareerden opten ccvije dach janurij anno 1634 Huijbert Joost Huijbertss, Wouter Joost Huijbertss, Adriaen Peeter Ockerss als bloetvoocht van Cornelis Joosten, onmondich weeskijnt, tsamen broeders ende kijnderen van Joost Huijberts za ende gaven tsamen over met een vrij gifte ten behoeve van Antonis Aertss Veucht. Betaald wordt via een wilkeur (folio 99r).

Fol. 99v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Adriaen Peeter Ockerss voor een derde, Antonis Aertss Veucht voor een derde ende Dierck Michielss Smit voor een derde, 27-1-1634.

Fol. 100r

Compareerden opten xvije februarij anno 1634 Jacop Joosten Valck ende heeft overgegeven met een vrij gifte soe gewoonlijck ende recht is ten behoeve van Adriaen Eelantssen. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 100v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Antoniss Leempoel ende heeft getransporteert mits desen Jan Adriaenss Spranger een willeceurbrief tlv Wouter Janss Mandemaeckers, 14-4-1634

Toegevoegd: Op 17-5-1637 is Jan Adriaenss Spranger voldaan door Maeijken Sebastiaensdr weduwe van Wouter Janssen Mandemaeckers.

Fol. 101r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Antonis Adriaenss Cruijck ende heeft gewilleceurt ende gelooft aen ende ttot behoeff van Jan Adriaenss Spranger, 19-4-1634.

Toegevoegd: Op 8-4-1665 is Marten Janss Spranger soon van Jan Janss Spranger, met consent van Aentke Mertens, sijn moeder, voldaan door Wouterken Janss weduwe van Merten Adriaenssen Bestken.

Op 30-4-1685 is Aentke Mertens wed van Jan Janss Spranger voldaan door Thomas Handrix.

Fol. 101v

Compareerden opten iersten dach van meij anno 1634 Jan Govert Ghijsbertss ende heeft overgegeven met een vrij gifte ten boeve van Frans Jan Matthijssen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 101v).

Fol. 102r

Opten xxve dach julij ann 1634 compareerde Jan Willem Wouters wednr wijllen Geritken dochtere Sijmon Dierckxss zaliger ende heeft van Handrick Sijmon Dierckxss als gerechte bloetvoocht int bijwesen ende overstaen van Sijmon Dierckxss als bestevader ende Adriaen Willem Wouters als toesiender voor recht aengenomen sijne sesse onmondige kijnderen verweckt ende geprocreert bij Gertken Sijmonsdr voorss.

Toegevoegd: Opten xxvije dach aprill 1652 bekenden Jacop Janss van Drongelen x Jenneken Janss Willemsdr voldaan te zijn.

Opten xxvije dach aprill 1656 bekenden Geridt Jansen van Nieuwenhuijsen x Lijsken Jan Willemsdr voldaan te zijn.

Opten je februarij 1666 bekenden Geridt Jansen van Nieuwenhuijsen wednr van Lijsken Jan Willemsdr voldaan te zijn.

Compareerden opden xe februarij 1670 Dirck Lambertss de Greef x Maijken Kan Willemssen ende Jacop Janss van Drongelen x Jenneken Janss Willemsdr ende Gerit Janss Timmer wednr Lijsken Jan Willemsdr die welcke bekenden voldaan te zijn.

Fol. 103r

Opten xxiie dach december anno 1634 compareerde Meerten Jan Wijnants x Lijsken dochtere Adriaen Handrickxss Modde int bijwesen van Claes Laureijss Braspenninck ende hebben hem overgegeven 2 obligaties tlv Claes Laureijss en Gerit Adriaenss Modde.

Fol. 103r

Copie

Quitantie dat Mels Aerts Schep een wilkeur heeft voldaan tbv Jan Adriaenss van Dongen, 11-1-1635.

Fol. 103v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht opten viije dach januarij 1635 tusschen de drie kijnderen van Antonis Janssen Duijsser verweckt in echte bedde bij Stijnken Wouters za met name Cornelis Tonissen ende Maeijken Tonisdr met haeren gecoren voocht in desen ende Wouter Tonissen die haer aengecomen ende bestorven sijn van Wouter Lauriss, haer bestevader za mitsgaders heeft Antonis Janss, haeren vader, haer bewesen aen gelt elck twee hondert carolus gulden in plaetsche van een hondert ende tsestich gulden die hij haer gelooft hadde vande aenneminge van haer moeders goet.

Fol. 104v

Op huijden desen viije dach januarij anno 1635 compareerden Antonis Janss Duijsser ende heeft wettelijcke tot een waerborch gestelt naer den lantrechte Adriaen Peeter Ockerss.

Toegevoegd: opten xxije januarij 1656 compareerde Peeter Adriaenss Molder hem sterckmaeckende voor Adriaen Peeterss Molder, sijnen vader, bekende ende verclaerden dat sij renoncieerden van dese waerborch.

Fol. 105r

Compareerden opten xxiije februarij anno 1635 Corst Lenaertss als bloetvoocht van Reijnut Andriessen ende Anneken Andriesdr, beijde present, achtergelaten bij Lijsken Jan Wijnen verweckt in echte bedde bij Andries Reijnutss ende gaven tsamen over met een vrij gifte soe als recht is ende tot behoeve van Willem Handrick Franssen ende Jan Sebastiaenss, broer van de vrouw van Willem. Betaald wordt via een wilkeur (folio 105r).

Toegevoegd: opten xxe dach januarij 1638 bekenden Gijsbert Sijmonss x Anneken Andriesdr voldaan te zijn.

Fol. 105v

Compareerden opten xxiije februarij anno 1635 Corst Lenaertss als bloetvoocht van Reijnut Andriessen ende Anneken Andriesdr, beijde present, achtergelaten bij Lijsken Jan Wijnen verweckt in echte bedde bij Andries Reijnutss ende gaven tsamen over met een vrij gifte soe als recht is ende tot behoeve van Willem Handrickxss Leenhouwer. Betaald wordt via een wilkeur (folio 105v).

Toegevoegd: opten xiiije dach jaugustij 1637 bekenden Gijsbert Sijmonss x Anneken Andriesdr voldaan te zijn door Willem Handrick Franssen.

Fol. 106r

Compareerden opten ve dach meerts anno xvjc vijffendartich Mels Aertss Schep, schouth vande Vrijhoeven ende Adriaentken dochtere Gelden Willemss als last ende procuratie, sHertogenbosch 5-3-1635, hebbende van Philips soone van wijllen Jans Jacopss van Moergestell als man ende voocht van Adriaentken Geldens, soldaet onder de compagnie van sijne Gena. den heere van Brederoode, Governeur der stadt Shertogenbosch, ende hebben overgegeven met een vrije gifte soe als recht is ten behoeve van Antonis Adriaens Timmer. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 106v

Reeckeninge, reliqua ende bewijs gedaen bij Adriaen sone Gevert Adriaenss int bijwesen van Willem Corneliss Prins vander administratie die Gevert Adriaenss in sijn leven gehadt heeft over de onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Handrick Aertss Stoeldreijer verweckt bij Anneken Jansdr opten ixe dach martij anno 1636.

Present: Wouter Handrickxss x Maeijken, doudste dochter van Handrick Aertss Stoeldreijer, Dierck Hermanss de Ruijter als aenbehoude vader in presentie van Marijken, de jongste dochter.

Fol. 108r

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht opten xvje dach martij anno xvjc vijffendartich tusschen Adriaen Aertss Oirmans x Willemken Adriaensdr voor sijn selven, Dirck Janss Mandemaecker x Aenken Adriaensdr voor sijn selven ende de kijnderen van Peeterken Adriaensdr verweckt bij Adriaen Geldens met namen Adriaen Corneliss Back x Aenken Adriaensdr, Gelden Adriaen Geldens, Adriaen Adriaen Geldens, elck voor haer selven, ter eenre, Herman Adriaenss Lochten x Ceunken Tonisdr, Corst Handrickxss Molegraeff x Anna Tonisdr ende Adriaen Toniss den Jongen, elck voor haer selven, ter andere sijde. Het betreft een land gecomen van Geertruijt Adriaenss.

Fol. 108v

Compareerden opten xvje dach martij anno xvjc vijffendartich Corst Handrickxss Molegraeff x Anna Tonisdr ende gaff over met eene vrije gifte soe als recht is ten behoeve van Adriaen Toniss den Jongen.

Fol. 109r

Compareerden opten xjxe dach martij anno xvjc vijffendartich Frans Jan Matthijssen ende heeft overgegeven met een vrije gifte soe als recht is ten behoeve van Handrick Peeterss Puijs. Betaald wordt via een wilkeur (folio 109r).

Toegevoegd: Opten vje dach junij anno xvjc sevenendartich bekende Frans Jan Matthijssen voldaan te zijn door Puijs Pieterss ofte Handrick Pieterss Puijs.

Quitantie als los vel bij folio 128 aanwezig.

Fol. 109v

Compareerden opten xe dach aprill anno xvjc vijffendartich Jan Wouterss Mandemaecker ende heeft overgegeven met een vrije gifte soe als recht is ten behoeve van Adriaen Peeterss Ockerss.

Fol. 110r

Opten xe dach aprill anno xvjc vijffendartich soo heeft Adriaen Corsten Molder sijne reeckeninge gedaen van sijne administratie die hij gehadt heeft over Heijltken Goeijaerts over sijne ierste huijsvrouwe moder tot desen dage toe.

Fol. 110v

Dat voor ons gecomen ende gecompareerd is Peeter Lauriss Peeterss ende heeft verwilleceurt endegelooft aen ende tot behoeff van Jan Adriaenss Spranger, 10-4-1635.

Fol. 111r

Compareerden opten xixe dach aprill anno 1635 Willem Geritssen Verbunt x Icken dochtere Aert Jan Wijnen voor hem selven ende Jacop Janss de Bruijn wednr Mariken Willem Geritsdr mede voor hem selven ende Wouter Willem Geritssen ende Jan Janssen de Bruijn tsamen als voocht ende toesiender vande vijff minderjarige weeskijnderen achtergelaten bij Maricken Willem Geritss met namen Jan Jacopss,, Maeijken Jacopss mede present, verweckt in echte bedde bij Jacop Janss voorss ende gaven tsamen over met eender vrijer gifte ten behoeve van Govert Mattheussen Caertmaecker, woonende tot Tilborch.

Fol 111v

Reeckeninge, bewijs ende reliqua gedaen bij Mattheus Peeterss als voocht over die twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Maeijken Peeters za, sijne suster, verweckt in echte bedde bij Antonis Michielss int bijwesen ende overstaen van Antonis Michielss als vader ende toesiender ende dat van sijne administratie die den voocht daer van gehadt heeft opten xxje dach april 1635.

Fol. 112v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Jan Antonis de Leeu x Jacopken Gerits laest weduwe van Jan Corneliss za ende haere kijnderen verweckt bij Jan Corneliss voorss met namen Jan Jan Corneliss, Anneken Jansdr int bijwesen ende overstaen van Corst Lenaertss als gerechte bloetvoocht vande naergelaten weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Lenaertss verweckt in echte bedde bij Anneken Jans voorss ende Jan Janss als toesiender der selver voorss weeskijnderen ende dat van haere erffelijcke goederen die sij tsamen inde Vrijhoeven liggende hebben opten xxiije dach aprill 1635. [akte lijkt niet afgemaakt].

Fol. 113v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Willem Handrick Franss x Willemken Sebastiaens dochter ter eenre ende Sebastiaen Peeterss Boer ende Corst Lenaertss als voocht ende toesiender van Jan Sebastiaenss, noch onmondich sijnde, ter andere sijde nopenstwee perceellen moergronden beijde gelegen inde Vrijhoeven, aen bestorven ende achtergelaten bij Sebastiaens Willemss ende Jan Wijnen, haere vader ende grootvader za, opten ve dach aprill 1635.

Fol. 114r

Opten xxviij 1e dach meij 1635 compareerden Jan Bruijsten ende heeft tot een hipoteek ende waerborch gestelt Huijbert Bruijsten.

Fol. 114r

Staet ende inventaris gedaen ende gemaeckt bij Anna Jans weduwe van Adriaen Lenaerts Jan Wijnen ten verzoecke van Corst Lenaertss als voocht van onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Lenaertss voorss verweckt in echte bedde bij Anna Jans voorss, opten xxvije dach november 1635.

Fol. 114v

Op huijden desen xxvije dach november xvjc vijffendartich soo heeft Anneken Jans weduwe van Adriaen Lenaerts Jan Wijnen aengenomen voor recht haere drie onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Lenaertss, haeren man voorss, met namen Lenaert, Jan ende Adriaen Adriaenss.

Toegevoegd: Jan Jan Corneliss is een moederlijcke oom.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 115v

Compareerden opten xije dach december xvjc vijffendartich Adriaen Janssen Joncker x Maeijken Janssen Brouwers ende gaff over met eender vrijer gifte soe als gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Eelantss Oirmans.

Het geseet is gecomen van Jan Willemss Brouwer

Fol. 116r

Compareerden opten xije dach januarij 1636 Geeman Franss als voocht over de onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Peeter Janss Cock ende Jan Jansen Cock als toesiender der voorss weeskijnderen ende gaven tasemen over met een vrije gifte soe gewoonlijck ende als recht is ten behoeve van Aert Adriaenss Glaviman, secr tot Sprangh.

Fol. 116r

Eodem et die compareerde Adriaen Peeter Ockeerss ende heeft overgegeven met een vrije gifte ten behoeve van Mels Aertss Schep, schout.

Fol. 116v

Opten xve dach januarij xvjc sessendartich compareerden Janneken Gerits weduwe van Michiel Handrickxss Stockman ende gaff over met een vrije gifte soe als recht is aen ende tot behoeff van Willem Willemss Borchoudt. Betaald wordt via een wilkeur. (folio 116v).

Toegevoegd;

Opten xxe dach meij 1642 bekende Anneke Michielsdochter ende Janneke Michielss als last ende procuratie hebbende van Jacob Michielss voor haer selven ende als bloetvoocht van Maeijken ende Adriaentken Tonis Ghiellen, onmondige kijnderen van za Tonis Ghiellen, Handrick Ghielen sone Janneken Ghielen, Lenaert Thoniss ende Ghiel Thoniss mondige sonen van Tonis Michielss, alle als erffgenamen van Janneken Ghielen za, zijn voldaan.

Los vel mbt reeckening door Tonis Giellen ende Lenaert Toniss, soldaet onder Otto M???ven, Loevensteijn, int bijwesen van Michiel Toniss, kinderen van Tonis en Maeijken Peeters van de penningen door Mattheus Peeterss verschoten oa ivm het overlijden van Peeter Anthonis Paep. Sgravenmoer., 31-10-1637.

Fol. 117v

Compareerden opten xxje dach januarij xvjc sessendartich Sebastiaen Sebastiaenss Boer ende heeft overgegeven met een vrije gifte ten behoeve van Jan Govert Gijsbertss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 117v).

Toegevoegd: Opten 1e meij anno 1639 bekende Maeijken Adriaensdr weduwe van Sebastiaen Sebastiaenss Boer int bijwesen van Sebastiaen Peeterss Boer voldaan te zijn.

Maeijken is een broer van Adriaen Adriaenss de Roij, zij ondertekent met Maeijken Aersen de Roij.

Opten xxe dach meert anno 1642 bekende Ferdinandus Baltis x Maeijken Adriaensdr voldaan te zijn.

Fol. 118r

Compareerden opten xxje dach januarij 1636 Govert Gijsberts ende heeft overgegeven met eender vrije gifte ten behoeve van Gijsbert Govertss, sijnen soon.

Fol. 118v

Opren xe dach januarij anno xvjc sessendartich maken Jan Willem Wouters ende Peeterken Willemsdr, zijn tegenwoordige huijsvrouw, hun testament.

Jan is wednr van Geertken Sijmonsdr en heeft kinderen bij haar.

Fol. 119v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Maeijken Goeijaerts weduwe wijllen Bertram Joosten de Bruijn za ter eenre ende Handrick Denijs als voocht van de onmondige kijnderen als oock de mondige kijnderen, present, alle verweckt bij Bertom Joosten voorss van alle haere roerende ende onroerende goederen die Bertom Joosten metter doot ontruijmt ende achtergelaten heeft.

Inden iersten is Maeijken nu x Geeman Franssen ….

Iten daerentegen sijn Joost Bertroms, Govert Bertroms, Lijnken Bertromsdr met Handrick Denijs haeren gecoren voocht ……..

In de kantlijn: Opten xije dach julij 1636 Joost Bertroms door Maeijken Goverts x Geeman Franssen voldaan.

Opten xxe dach aprill 1641 is Goeijaert Bertroms door Geeman Franssen voldaan.

Opten iije ??? 1643 is Antonis Daneels x Lijnke Bertroms voldaan.

Opten xxxe dach october 1646 is Antonis Peeterss x Jenken Bertroms voldaan.

Opten vje dach september is Peeter Bertroms voldaan.

Fol. 120v

Opten xxviije dach meert xvjc sessendartich compareerden Handrick Peeterss Puijs ende heeft overgegeven met een vrije gifte ten behoeve van Lenaert Sebastiaenssen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 120v).

Fol. 121r

Compareerden opten xxviije meert xvjc sessendartich Sebastiaen Peeterss Boer ende Corst Lenaertss Jan Wijnen als voocht ende toesiender van Jan Sebastiaenss weeskijndt van Sebastiaentken Willemssen ende den selven Jan Sebastiaenss mede present ende hebben overgegeven met een vrije gifte ten behoeve van Handrick Adriaenssen Back. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: opten xe dach augustij 1637 bekenden Willem Handrick Franss als aenbehoude swager van Jan Sebastiaenss voldaan te zijn.

Fol. 121v

Copie

Compareerden voor mij Mels Aertss Schep, richter inde ambacht vande Vrijhoeven ende met mij als hemraders Handrick Adriaenss Back ende Antonis Adriaenss Timmer hemraders ofte schepenen: Gabriel Rutten, Gerit Handrickxss, Laurens Geritss Leeuw, Antonis Janss Duijser, Frans Janss Stam, Tonisken wed van Jacop Corneliss, Jan Jan Michielss, Peeter Geritss Oirmanss, Jan Adriaenss Hoijmeijer, Adriaen Dierckxss van Beest, kijnderen ende voochden van Bertrom Joesten, Antonis Aertss, Corst Janss Paes? so voor hem selven als voor Adriaen Janss, Corst Peeterss, Corst Adriaenss Roos, Cornelis Janss Snoefken?, Maeijken wed van Corst Dierckxss, Peeter Aertss Oirmans, Joest Peeterss Schipper, Jan Wouterss Maes, Gijsbert Janss ??denmeijer als voocht vande kijnderen van Meus Janss, Wouter Janss Duijser, Adriaen Tonis Maes, Jan Goossens, Cornelis Peeterss de Haen, Jan Adriaenss Molder, Jacop Peeterss Clad, Tonisken wed van Handrick Vinck, Willem Aert Berntss, Adriaen Handrickxss Vinck, Adriaen Govertss voor hem selven als mede voor Heijltken Jans wed van Govert Handrickxss, Adriaen Peeterss Meulder, Herman Adriaenss Lochten, Joris Wouterss Prins, Laurens? P??ss Maes, Antonis Willemss Maes, Joost Dierckxss van Campen, Cornelis Michielss, Jacop Janss Mouthaen, Claes Janss Mouthaen, Antonis Wouterss Timmerman, Gijsbert Adriaenss Decker, Wouter Willemss Maes, Adriaen Heijliger?, Heijliger Adriaenss, Gelden Willemss Decker, Andries Aert Goossens, Gerit Peeter Oirmans, Dierck Janss, Handrick Corneliss Back, Handrick Adriaenss Timmer, Peeter krijnen, Stoffel krijnen, Lenaert Sebastiaenss, Adriaen de Roij, Blees Willemss, Govert Geritss Keijll, Jacop Govertss, Lammer Seellen, Peeter Berntss voor hem selven ende mede voor Lijnken Cornelis, sijne moeder, Handrick Jan Krijnen, Corneliss Jacopss, Frans Laurenss, de kijnderen van Peeter Claes Trip, Huijbert Janss, Jan Geritss Grooten, Handrick Handrickxss Textoir, Adriaen Driess, Willem Aertss Mermoes, Handrick Peeter Ockerss, Adriaen Joost Bu???, Geeman Franss, Antonis Claes Huijben, Jan Janss Ammeroijen, Gelden Adriaenss, Jan Jacopss Textoir, alle als ingherffden vande Nieustraet, Hooghevaert als oock de geerffde vande gronden eertijts gecomen vande H. Geest binnen Dordrecht, alle gelegen onder den ambacht van tSchrevelduijn Cappell en hebben volmacht gegeven aan Frans Janss Stam, Laurens Geritss Leeuw, Herman Adriaenss Lochten, Joost Peeter Schipper, Blees Willemss ende Jan Geritss Grooten om de eventuele geschillen tussen hen en den welgeboorenJoncker Bernaert van Steenhuijsen ende derffgenamen van Joncker? Jan? Van Raveschot, ambachtsheer van tSchrevelduijn, 12-11-1636.

Fol. 122v

Staet ende inventaris aengebrocht bij Lijsken Eelantsdr weduwe van Meus Jan Sacrias voor schout, rerechte vande Vrijhoeven van alle haeffelijcke ende erffelijcke goederen bij Meus Janssen achtergelaten ende metter doot ontruijmt heeft ende Lijsken Eelants tegenwoordich is besittende opten xxiiije dach januarij 1637.

Fol. 123r

Op huijden desen xxiije dach januarij 1637 compareerden Lijsken Eelantsdr weduwe wijllen Meus Jan Sacrias geassisteert met Baeijen Eelantss, haeren broeder ende gecoren voocht in desen ende mede als hem ende toesiender van het weeskijnt ende heeft, van Willem Jan Sacrias als gerechte bloetvoocht van het onmondich weeskijnt achtergelaten bij Meus Jan Sacrias za verweckt in echte bedde bij Lijsken Eelantsdr voorss, met namen Eelant Meussen, aengenomen haer onmondige weeskijnt.

Fol. 123v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Jan Janss Ammeroijen wednr van Peeterken Antonisdr za ter eenre ende Herman Adriaenss Lochten x Ceunken Antonisdr voor hem selven, Corst Handrickxss Molegraeff x Anneken Tonisdr voor hem selven ende mede als voocht van Tonis Franssen ende den selven Tonis Franssen mede present, alle als erfgenamen van Peeterken Tonisdr voorss ter andere sijden, opten xxiije dach januarij xvjc seven ende dartich. [Adriaen Toniss den Jongen staat niet in de kop, wel in de erfdeling zelf]

Fol. 124r

Date voorss hebben Herman Adriaenss Lochten x Ceunken Antonisdr, Corst Handrickxss Molegraeff x Anneken Tonisdr, Adriaen Toniss den Jongen mede als voocht van Antonis Franss haeren smaeldeelinge voor recht aengebrocht.

Fol. 124v

Compareerden opten ije dach meij 1637 Antonis Lauruss Peeterss wednr van Maghdalena Adriaensdr za ende heeft voor recht van Antonis Adriaenss Leuren aengenomen sijne vier onmondige weeskijnderen als gerechte oom ende bloetvoocht [dit laatste slaat op Ant Adriaens] ende Peeter Lauruss als toesiender, verweckt bij Magdalena Adriaens voorss met namen Laurus, Adriaen, Peeter ende Hilleken Tonisdr.

Toegevoegd: In 1657 en 1658 zijn Laurus, Peeter en Adriaen voldaan.

Fol. 125r

Opten xvje dach junij xvjc seven ende dartich maken Jan Adriaenss Spranger, woonende inde Vrijhoeven, ende Janneken Damiss, sijne wittige huijsvrouw, hun langslevende testament. Kinderen: Jan en Abraham Janss (nog onmondig)

Fol. 126r

Compareerden opten xxxe december 1637 Geeman Franss ende gaff over met eene vrije gifte soe als recht is ten behoeve van Joest Bertromss, sijnen aenbehoude swager. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 126v

Compareerden opten xxxe december 1637 Joost Bertromss x Neeltken Geemansdr ende gaff over met eene vrije gifte soe als recht is ten behoeve van Geeman Franss, sijne aenbehoude vader.

Fol. 127r

Compareerden opten xje dach januarij xvjc achtendartich Willem Handrick Franss voorde eene helft ende Antonis Willemss Meulder ende Corst Lenaertss als voocht ende toesiender van Jan Sebastiaenss ende den selven mede present, tsamen voorde andere helft ende gaven tsamen over met een vrije gifte soe als recht is ten behoeve van Tielman Urbaen?. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Willem Handrick Franss is aenbehoude swager van Jan Sebastiaenss.

Fol. 127v

Compareerden opten xvje dach januarij 1638 Jan Bruijsten, woonende op de moeren, eertijts toebehoort hebbende den heere van Hedel, ende heeft tot behoeff van Jan Peeterss van Heijst, woonende tot Sprangh, gewilleceurt ende gelooft soo als recht is.

Quitanties als los vel aanwezig. Lenaertken Adriaens van Duijter wed JP van Heijst ontvangt geld.

Fol. 128r

Compareerden opten xxije dach van meij 1638 Sebastiaen sone Gelden Willems Decker, soldaet ionder de compagnie Mousenroij?, garnosoen houdende binnen Breda, met hem geassisteert gelden Willemss, sijnen vader ende toesiender, ende hebben verwilleceurt, bekent schuldich te wesen ende gelooft te betaellen aen Antonis Adriaenss Timmer.

Toegevoegd: Opten xxvje dacj meij 1639 bekende Antonis Adriaenss Timmer voldaan te zijn door Handrick Geldens.

Fol. 128v

Compareerden opten xxxje meij anno 1638 Peeter Dierckxss Tits wednr Barbara Laureijsdr voor hem selven, Teuntken Laureijsdr als procuratie, Dordrecht 26-5-1638, hebbende van Jacop Lowijssen Bastaert, blauverver, als mede procuratie hebbende van Adriaentken Laureijssdr ende den sleve Tonisken Laureijsdr alnoch procuratie, Leijden 16-2-1638, hebbende van Maeijken Laureijsdr ende Neesken Laureijsdr, haere susters, den selven Peeter Dierckxss alnoch last ende procuratie, Leijden 13-2-1638,hebbende van Salomon van Masschallen wednr Handrickxsken Laureijsdr ende hebben uut crachte vandien overgegeven met een vrije gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Frans Laureijss, haeren broeder.

Fol. 129r

Compareerden opten ve dach junij 1638 Peeter Joosten Schipper, woonende inde Vrijhoeven, ende heeft verwilleceurt, bekent schuldich te wesen ende gelooft te betaellen aen Dierck Adriaenss Timmer.

Toegevoegd: Opten xiije julij anno 1665 soo bekenden Tonis Adriaenss Timmer voldaan te zijn door Arien Peeter Joosten.

Fol. 129v

Compareede opten xvje dach october anno 1638 Peeter Lauriss voor hem selven, Adriaen Lauriss voor hem selven ende hem mede sterckmaeckende voor Sebastiaen Lauriss, haeren jonckxsten broeder, Antonis Lauriss voor hem selven, Jan Lauriss voor hem selven, Jacop Lauriss, soldaet onder siijne Gen, Graeff Willem, garnisoen houdende tot Heusden, voor hem selven tsamen erffgenamen van Claes Lauriss saliger, kijnderen van Lauris Peeterss ende gaven tsamen over met een vrije gifte aen Jan Govert Ghijsbertss.

Quitanties als los vel aanwezig.

Fol. 130r

Compareerden opten vje dach november 1638 Sebastiaen sone Gelden Willemssen, soldaet onder de compagnie Mousenroij garnisoen houdende tot Breda, ende gaff over met een vrije gifte soe als recht is ten behoeve van Handrick Geldens, sijne broeder. Betaald wordt via een wilkeur (folio 130v).

Toegevoegd: opten iije augusti 1664 bekenden Claes Teunissen voor hem selven ende hem mede sterckmaeckende voor Jan Teunissen, Handrick Teunissen ende Cornelis Geritssen Hollander x Anneken Teunissen mitsgaders Gijsbert Gerritssen Hoeffnagel x Janneken Teunis ende hem mede sterckmaeckende voor sijne kijnderen verweckt bij deselve Janneken Teunis, alle erffgenamen van Antonis geldens, haere respectieve broeder, voldaan te zijn.

Opden 16e julij 1670 bekende Philips Jansen x Aentje Geldens voldaan te zijn.

Fol. 131r

Opten ixe dach december 1638 Frans Lauriss ende gaff over met een vrije gifte soe gewoonlijck ende recht is aen Adriaen Handrickxss Back den Ouden.

Los vel: verkalring van Adriaen Handrickxss Back den Ouden ivm het gekochte land.

Fol. 131v

Opten xxixe dach december 1638 compareerde Antonis Adriaenss Timmer ende gaff over met een vrije gifte soe gewoonlijck ende recht is aen Peeter Baeijenss.

Fol. 131v

Opten xxixe dach december 1638 compareerde Peeter Baeijenss ende gaff over met een vrije gifte soe gewoonlijck ende recht is aen Antonis Adriaenss Timmer.

Fol. 132r

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Peeter Baeijenss ende Handrcik Geldenss, opten xxixe dach december 1638.

Fol. 132v

Erffcavelinge, erffdeelinge opten xxiiije dach februarij anno 1639 tusschen Jan Adriaenss Spranger ende sijne kijnderen verweckt in echte bedde bij Janneke Damisdr za met namen Jan Janssen ende Abraham Janssen van alle erffelijcke goederen die Jan Adriaenss Spranger met sijne overleden huijsvrouw tsamen beseten hebben ende Janneken Damis metter doot ontruijmt ende achtergelaten heeft.

Fol. 133v

Compareerden opten viije dach aprill anno 1639 Handrick Janssen Persijn, schouth inden ambacht van Sprangh x Gericken Damen voor sijn selven, Aert Daemen voor sijn selven, Adriaentken Willemsdr wed van Daem Aertss met haeren gecoren voocht in desen ende gaven tsamen over met een vrije gifte soe als recht is aen Adriaen Aertss Oirmans.

Toegevoegd: opten xxviije dach december 1641 bekent Jan Janss Piggen voldaan te zijn.

Fol. 134r

Compareerden opten xvije dach meij anno 1639 Gijsbert Peeter Baeijens ende gaff over met eender vrije gifte soe als recht is aen ende tot behoeff van Ghijbert Govert Ghijsbertss.

Fol. 134v

Op huijden desen xxxe dach september anno 1639 soe sijn vergadert bijden anderen Peeter Willemss Kam als gerechte bloetvoocht vande vijff minderjarige weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Willemss Kam, sijnen broeder za, int bijwesen van Claes PeeterssTrip x Anneken Adriaens voordochter van Adriaen Willemssen voorss ende Willemken Jans (Oirlemans) wed van Adriaen Willemss voorss geassisteert met Rob Handrickxss, haeren aenbehouden swager, gecoren voocht ende toesiender vande voorss wesen ter andere sijde ende heeft voor recht haere vijff onmondige kijnderen verweckt als vooren aengenomen.

In de kantlijn: Op xije december 1648? Is Adriaen Corneliss x Eerken Adriaens voldaan.

Op xxviije dach september 1652 is Corstiaen Joosten Verelst x Janneken Adriaens voldaan.

Op xxvje is Handrick Adriaenss Kam voldaan.

Op xxve dach junij 1642 is Claes Peeterss Trip voldaan door Rombout Toniss Leempoell x Willemken Janss.

Los vels: Bartholomeus Anthonis x Dirckxen Adriaen Cam machtigt Romboutus Anthoniss ivm de aanneming door Willemken Jans, 15-1-1660

Fol. 135v

Compareerden opten xvje dach november 1639 Willemken Cornelisdr laest weduwe van Huijbert Bruijsten za ende heeft,van Jan Bruijsten als gerechte bloetvoocht vande twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Huijbert Bruijsten met namen Bruijst Huijbertss ende Peeter Huijbertss, voor recht aengenomen haer twee onmondige weeskijnderen verweckt als vooren.

Toegevoegd: Op 6-4-1671 zijn Bruijst Huijbertssen ende Jacopken Jacop Joosten wed Peeter Huijbertss voldaan.

Fol. 136r

Campareerden opten xxvje dach meij anno 1640 Maeijken Sebastiaensdr wed Wouter Janssen Mandemaecker za ende heeft met haer geassisteert Sebastiaen Peeterss Boer, haeren vader, ende heeft van Dirck Janssen Mandemaecker als gerechte bloetvoocht vande ses onmondige weeskijnderen achtegelaten bij Wouter Janssen Mandemaecker za voorss ende heeft voor recht aengenomen haren sesse kijnderen verweckt als vooren.

Toegevoegd: Op 21-5-1644 is Wouter sone Wouter Janssen Mandemaecker voldaan door Gelden Toniss, zijn schoonvader [= stiefvader]

Op 6-6-1644 is Adriaen Antonis Rommen x Eltken Woutersdr voldaan.

Fol. 137r

Compareerden opten vje julij anno 1640 Jacop Joost Segerss laest wednr van Gielken Giellendr za ende heeft, van Jan Janssen Ammeroijen als gerecht bloetvoocht van sijne vier onmondige weeskijnderen verweckt in echte bedde bij Gielken Giellen za, voor recht aengenomen sijne vier kindneren verweckt als vooren met namen Lijsken Jacop Joosten, Giell Jacop Joosten, Jacopken ende Joost Jacop Joosten.

Fol. 137v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Claesken Peeters wed Frans Lauruss za met Sijmon Dierckxss Bernaeren haeren gecoren voocht in desen ende Tonisken Laurussdr als last ende procuratie hebbende van Jacop Lowijssen Bastaert, haeren man, ende mede procurartie hebbende van Maeijken Laurensdr ende Neesken Laurensdr, haere susters, ende mede voorde twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Barabara Laurensdr daer vader van is Peeter Dierckxss Tits ende Adriaenken Laurensdr voor haer selven met haeren gecoren voocht in desen ende Mels Aertss Schep, schouth, procuratie hebbende van van de Weesmeesters van Leijden als voogden van de twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Handrickxen Laurus dr daer vader van is Salomon van Masschaellen tsamen erffgenamen van Franss Lauriss za, desen xvije dach october 1640.

Fol. 138r

Op huijden desen xviije october 1640 soo hebben wij schout ende hemraders vande Vrijhoeven ondergenoempt ten verzoecke van Tonisken Lauruss ende Adriaenken Laurens, haer suster, als last ende procuratie hebbende haren anderen susters tsamen erffgenamen van Frans Laurenss in sijn leven gewoont hebbende inde ambacht vande Vrijhoeven voorss.

Fol. 138r

Compareerden opten viije dach november anno 1640 Tonisken Laurens huijsvrouw van Jacop Lowijssen Bastaert, blauverver binnen Dordrecht namens haeren man, ende den selven mede als voocht van de twee achtergelaten bij Barabara Laurensdr daer vader van is Peeter Dierckxss Tits ende mede procuratie hebbende van Maeijken Laurensdr ende Neesken Laurensdr, haere susters, woonende tot Leijden, Mels Aertss Schep, schouth, procuratie hebbende van van de Weesmeesters van Leijden als voogden van de twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Handrickxen Laurus dr daer vader van is Salomon van Masschaellen ende Adriaenken Laurensdr met haeren gecoren en hebben overgegeven met een vrije gifte soe als recht is aen Claesken Peeters wed van Frans Lauruss.

Fol. 139r

Compareerden opten viije dach november anno 1640 Tonisken Laurens huijsvrouw van Jacop Lowijssen Bastaert, blauverver binnen Dordrecht namens haeren man, ende den selven mede als voocht van de twee achtergelaten bij Barabara Laurensdr daer vader van is Peeter Dierckxss Tits ende mede procuratie hebbende van Maeijken Laurensdr ende Neesken Laurensdr, haere susters, woonende tot Leijden, Mels Aertss Schep, schouth, procuratie hebbende van van de Weesmeesters van Leijden als voogden van de twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Handrickxen Laurus dr verweckt bij Salomon Gielens van Masschaellen ende Adriaenken Laurensdr met haeren gecoren en hebben overgegeven met een vrije gifte soe als recht is aen Govert Bertromss de Bruijn. Betaald wordt via een wilkeur (folio 139r)

Fol. 139v

Compareerden opten viije dach november anno 1640 Tonisken Laurens huijsvrouw van Jacop Lowijssen Bastaert, blauverver binnen Dordrecht namens haeren man, ende den selven mede als voocht van de twee achtergelaten bij Barabara Laurensdr daer vader van is Peeter Dierckxss Tits ende mede procuratie hebbende van Maeijken Laurensdr ende Neesken Laurensdr, haere susters, woonende tot Leijden, Mels Aertss Schep, schouth, procuratie hebbende van van de Weesmeesters van Leijden als voogden van de twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Handrickxen Laurus dr daer vader van is Salomon Gielens van Masschaellen ende Adriaenken Laurensdr met haeren gecoren en hebben overgegeven met een vrije gifte soe als recht is aen Jacop Govertss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 140r).

Fol. 140v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Jan Janssen Spranger ende Abraham Janssen Spranger, sijnen broeder, van lang aengecomen van Janneken Damis za, haerder moeder, 8-11-1640.

Fol. 141r

Compareerden opten xvje februarij anno 1641 Peeter Ponssen x Janneken Wouter Joris ende gaff over met eender vrijer gifte soe als recht is aen Tonis Philipssen.

Fol. 141r

Ten voorrss dage compareerde Antonis Pilipss voor hem selven, Joris Wouterss, Jacop Wouterss elck voor haer selven ende hebben tesamen over gegeven met een vrije gifte soe als recht is ende tot behoeff van Lenaert Eliss.

Fol. 141v

Opten iije dach augustij xvjc een ende veertich maakt Claesken Peeters weduwe van Frans Laurenss za, woonende inde Vrijhoeve op Lappegadt, haar testament.

Genoemd: Neeltken Peeters, suster.

Fol. 142r

Compareerden opten xvje dach januarij anno 1642 Claesken Peeters weduwe van Frans Laurenss za met Sijmon Dierckxss Bunnen, haeren behouden swager ende gecoren voocht in desen, ende heeft overgegeven met een vrije gifte soe als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Meertenss. Betaald wordt via een wilceur (folio 142v).

Fol. 143r

Opten xe dach februarij xvjc twee ende veertich compareerden Handrick Jacopssen de Bie x Machelt Jansdr Molegraeff ter eenre ende heeft met Gelden Jacopss van Campen voor hem selven ende ten profijte van sijnen broeder ende suster ter andere sijde ende hebben tsamen veraccordeert mbt het wegen en stegen over een stuk lang gelegen in Suijdewijn Capelle.

Fol. 143v

Compareerden opten xxxe dach januarij anno 1642 BeatrisWillemss weduwe wijllen Jan Laurus Wouterss, in sijn leven gewoondt inde Vrijhoeven voorss, geassisteert met Jan Janss Piggen, haeren swager ende gerecht voocht in desen ende heeft, van Jan Laurus Wouters als gerechte bloetvoocht vande vier onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Jan laurus Wouterss, des voorss anderen Jan Laurus broeder was, geproccreert bij Beatris Willemss voorss bij namen Willem Janss, Eerken Jans, Wouter Janss ende Maeijken Jans, voor recht aengenomen haeren voorss onmondige weeskijnderen.

Toegevoegd: opten 29 januarij 1663 bekenden Willem Geldens x Eerken Jansdr voldaan te zijn.

Fol. 144r

Compareerden opten lesten dach aprill 1642 Jan Jan Corneliss x Janneken Dierckxsdr ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Meertenss.

Fol. 144v

Compareerden opten xe dach meij anno 1642 Adriaen Damen geassisteert met Handrick Janssen Persijn, schouth tot Sprangh,, sijnen swager ende oppervoocht, ende Jan Janssen Piggen, mede sijne swager, ende heeft over gegeven met een vrije gifte soe als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Aertssen Oirmans.

Fol. 145r

Compareerden opten xvje dach junij anno 1642 Adriaen Claes Giellen geassisteert met Jan Janssen Ammeroijen, sijnen oom ende bloetvoocht, ende gaven tsamen over met eender vrijer gifte soe als recht is Baeijen Eelants Oirmans.

Fol. 145r

Compareerden opten xxije dach julij anno 1642 Antonis Rutten gaff over met een vrije gifte soe als recht is aen Cornelis Tonis van Vlijmen, sijnen schoonvader.

Fol. 145v

Willem Aertss alias Heulden, woonende tot Venloon, bekenne voldaan te zijn door Cornelis Janss van Vlijmen ende erffgenamen van Engel Peetersdr, xxije dach julij anno 1642.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 146r

Compareerden opten xxviije dach november 1642 Lenaert Elissen ende heeft ten behoeve van Dierck Adriaenssen Timmer gewilleceurt, bekent schuldich te wesen ende gelooft te betaelen soe als recht is.

Fol. 146v

Compareerden opten xxvje dach december 1642 Gabriel Ruttenssen voor hem selven, Gerit Hendrickxss Snijder wednr Aentken Ruttensen za hem sterckmaeckende voor sijn twee onmondige weeskijnderen verweckt bijde selve Gerit Handrickxssen ende Aentken Ruttenssen voors met namen Maeijken ende Hilleken Gerits int bijwesen van Gabriel Rutten, des voorss kijnder oom ende hebben tasamen over gegeven met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Toniss van Vlijmen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 146v).

Fol. 147r

Compareerden opten eersten dach februarij 1644 Geeriken Peeters weduwe van Joost Peeterss za met Antonis Adriaenss, haeren gecoren voocht in desen, ende heeft tot een waerborgh gestelt aen Claes Peeterss Trip.

Toegevoegd: Antonis Laurus Peeterss renuncieert van de waerborge die staet op het geseet ….. kijnderen van Baeijen Dierckxss x Maeijken Joosten.

Fol. 147v

Compareerden opten xiiije dach februarij 1644 Gerit Mattheussen Caermaecker ende gaff over met eender vrije gifte soe als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Handrickxssen Heijst.

Fol. 148r

Opten ije dach meij 1644 compareerde Lenaert Sebastiaenss ende gaff over met een vrije gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Matthijs Goeijaerts van Noppen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 148r).

Fol. 148v

Op huijden desen sesten dach van meij 1644 compareerde Adriaen sone Tonis Peeterss Rommen x Eltken dochter Wouter Janssen Mandemaecker ende gaff over met een vrije gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Gelden Tonissen, sijne huijsvrouwe schoonvader.

Fol. 149r

Compareerden opten xe dach januarij xvjc vijff ende veertich Willem Goossens van Heijst ende gaff over met eender vrije gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Catharina Peeters Vloots.

Fol. 149v

Janneken Meerten Janss huijsvrouwe als gemecht ende procuratie hebbende van Meerten Janss, haeren man, voor haer selve ende in desen vervangende ende haer selven sterckmaeckende voor haer kijnderen verwdckt bij Willem Corstiaenss, haren man was za ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is aen Thonis Henricx Olislager.

Fol. 150r

Op huijden desen iiije dach februarij 1645 compareerde Adriaentken Cornelis weduwe van Jan Peeterss Rommen za geassisteert met Peeter Baeijens, haeren oom ende gecoren voocht in desen ende heeft, van Adriaen Janss Rommen als gerechte bloetvoocht van haere ses onmondige kijnderen verweckt bij Jan Peeterss Rommen voorss int bijwesen van Peeter Joosten als behouden oom vande voorss kijnderen, voor recht aengenomen haer ses onmondige kijnderen verweckt als vooren.

Fol. 151r

Compareerden opten iiije dach februarij 1645 Jacopken Geerits laest weduwe van Jan Tonissen de Leeuw za met haeren gecoren voocht in desen ende heeft over gegeven met een vrije gifte soe gewoonlijck recht is aen ende tot behoeff van Anneken Jans haere dochter. Betaald wordt via een wilkeur (folio 151r).

Fol. 151v

Op huijden desen vje dach februarij 1645 compareerden Willem Cornelis Aertss ende heeft verwilleceurt, bekent schuldich te wesen ende gelooft te betaellen aen Dirck Adriaenss Timmer.

Fol. 152r

Compareerde opten vje dach februarij 1645 Jan Tonis de Haen x Tonisken Geemans ende gaff over met een vrije gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Joost Bertroms de Bruijn, sijnen swaeger.

Fol. 152v

Op huijden desen vje dach februarij 1645 soe hebben de kijnderen van Geeman Franssen verweckt bij Maeijken Willems za haere erffcavelinghe, erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen van Geeman Franssen verweckt bij Maeijken Willems za met namen Joest Bertroms de Bruijn x Neeltken Geemansdochter voor sijn selven, Adriaen Geemans voor sijn selven, Joest Bertroms als eijgenaer transporte ende gifte hebbende van Jan Tonissen de Haen x Tonisken Geemans, Gijsbert Geemans voor sijn selven ende Geeman Franss als vader ende voocht van Anneken Geemans ende Willem Geemans, beijde minderjarich ende hem daervoor is sterckmaeckende.

Fol. 153v

Compareerde opten vje dach februarij 1645 Gheeman Franssen voor sijn selven ende als vader ende voocht oock hem sich sterckmaeckende voor Anneken ende Willem Geemans, sijne kinderen noch onmondich, Jan Tonissen de Haen x Tonisken Geemans, Gijsbert Geemans ende hebben tsamen overgegeven met een vrije gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Geemans.

Fol. 154r

Compareerde opten xxe dach februarij 1645 Herman Adriaenss Lochten x Keunken Tonisdochter ende gaff over met eender vrijer gifte soe als recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Tonissen den Jongen, sijnen swaeger.

Fol. 154r

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen de vier kijnder ende erffgemaen van Jacop Joesten Zegers verweckt bij Gielken Gielen za met namen Dierck Geeritss x Lijsken Jacopsdochter, Ghiell Jacops, Mels Aertss Schep als voocht van Jacopken Jacopsdochter ende Joest Jacopssen, beijde onmondich, ende Jan Jansen Ammeroijen als toesiender ende haer daervoor sijn sterckmaeckende, 2-3-1645.

Fol. 156r

Erffcavelinge, erffdeelinge gedaen ende gemaeckt tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Handrick Adriaenss Back za met namen Adriaen Handrickxss Back den Ouden, Handrick Jacopss x Janneken Handrickxss Back, Adriaen Handrickxss Back den Jongen, Jan Handrickxss Back, Joest Dirckxss van Campen x Beatris Handrickxsdocher za ende als vader van drie onmondige kijnderen verweckt als vooren met namen Jacop Joosten, Janneken Joosten ende Meijken Joosten, desen xviije aorill 1645.

Toegevoegd: Opten xxve dach november 1649 bekenden Adriaen de Roij x Jenneken Joosten ende Adriaen Handrickxss Back den Outsten als voocht van Maeijken Joosten voldaan te zijn door Joost Dierckxss.

Joost Dierckxss heeft ook nog een voorsoon.

Fol. 157v

Op huijden desen xviije dach mert 1645 compareerde Cornelis Peeter Ockers ende heeft verwilleceurt, bekent schuldich te wesen ende gelooft te betaellen aaen Mels Aertssen Schep, schout, als oppervoocht ende Jan Janssen Ammeroijen tsamen voocht ende toesiender van Joost Jacopss, achtergelaten weeskijnt bij Jacop Joost Zegers za ende tot behoeff van het selffde weeskijnt.

In de kantlijn: desen 15 meij 1675 bekende Jacopsken Jacops wed Peeter Huijbrussen als tw????? Hebbende van Joost Jacobs voldaan te zijn.

Toegevoegd: opten xxxe September 1647 bekende Dierck Geritss voldaan te zijn.

Compareerde opten 17e januarij 1660 Joost Jacops en bekende voldaan te zijn.

Opten xviije dach februarij 1661 bekende Peeter Huijberts x Jacopsken Jacops voldaan te zijn.

Fol. 158r

Op huijden desen 24e dach meij 1645 compareerde Wouter Wouterss Mandemaecker ende gaff over met een vrije gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Gelden Tonissen, sijne schoonvader.

Fol. 158v

Compareerden opten ije dach september 1645 Adriaen Wouters, Heijtken Jans laest weduwe van Govert Handricxss ende Joost Aertss Oirmans ende gaven tsamen over met een vrije gifte soe als recht is aen ende tot behoeff van Baeijen Eelantss.

Fol. 159

Op huijden desen iije november 1645 is op verzoek van Neeltken Franssen laest weduwe van Jacop Goeijaerden. In sijn leven woonede tot Tschrevelduijn Cappell land getaxeerd.

Fol. 159v

Op huijden desen iiije december 1645 compareerde Antonis Laurus Peeterss ende heeft verwilleceurt, bekent schuldich te wesen ende gelooft te betaellen aen Adriaen Peeter Ockers.

Fol. 160r

Op huijden desen ije dach januarij 1646 compareerde Sacrias Handrickxssen voor hem selven ende hem sterckmaeckende voor Cornelis Adriaenss van Esch, sijnen swaeger, Willem Jan Sacrias hem sterckmaeckende voorde weeskijnderen achtergelaten bij Tonis Jan Sacrias ende oock mede sterckmaeckende voor Sacrias Jan Sacrias kijnderen ende het weeskijnt achtergelaten bij Meus Jan Sacrias, Jan Aert Lochten ende Sacrias Aert Lochten elck voor haer selven ende haer sterckmaeckende voor haeren broeder, Dirck Adriaenss Timmer voor hem selven hem sterckmaeckende voor Joost Adriaenss Vos als oock mede voor Tonisken Lammertss weduwe van Joost Geeritss, Sacrias Willemss voor hem selven ende hem sterckmaeckende voor sijn susters weeskint, Antonis Aertss Oirmans voor hem selven ende hem mede sterckmaeckende voor Antoneke Geldensdochter ende Daem Aertss kijnderen ende gaven tsamen over met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Baeijen Eelants Oirmans. De grond is hen aenbestorven van Adriaen Sacrias.

Fol. 160v

Compareerden opten xe februarij 1646 Neeltken Franss laest weduwe van Jacop Govertss za met Geeman Franss, haeren broeder ende gecoren voocht in desen, ende gaff over met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Geemans. Betaald wordt via een wilkeur (folio 160v).

Toegevoegd: opten xxve dach januarij 1647 bekende Cornelis Toniss van Vlijmen x Neeltken Franss voldaan te zijn.

Fol. 161r

Compareerden opten xiiije dach februarij 1646 Andries Peeterss voor sijn selven ende mede als bloetvoocht vande twee onmondige kijnderen achtergelaten bij Adriaen Peeterss za verweckt bij Keunken Franss int bijwesen ende overstaen van Michiel Willemssem Jaegers als toesiender der selver voorss weeskijnderen, Dirck Peeterss voor sijn selven, Adriaen Handrickxss Back x Aentken Geerits, Andries Peeterss alnoch procuratie, G’berg 14-4-1639, hebbende van Cornelis Danielss van Deuren x Anneken Geerits dochter, Peeter Tonissen Timmer x Maeijken Geeritsdochter, Peeter Meertens voor sijn selven, Jan Janssen Spranger x Aenken Meertensdochter, Peeter Bastiaenss, alle kijnderen ende erffgenamen van Anneken Adriaenss za haere moeder ende bestemoeder alle was ende gaven tsamen over met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Abraham Janss Spranger ende Dirck Wouterss Smits.

Fol. 162r

Compareerden opten xxije dach meij 1646 Antonis Govertss ende gaff over met eender vrijer gifte sooi gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Govertss, sijnen broeder.

Fol. 162v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Handrick Handricxss Textor wednr van Elsken Geeritsdochter za ende hare kijnderen, soo voorkijnderen als naerkijnderen, bij namen Huijbert Janss Keijll ende Roeloff Adriaenss Seeffmaecker x Huijbertken Jansdochter, sijnde beijde voorkijnderen van Elsken Gerits ende Giel Handricxs ende Wouter Handricxs sijnde beijde nakijnderen met consent van Jan Geeritss Grooten als voecht ende Handrick Handricxss als vader ende toesiender van dese twee nakijnderen verweckt bij Elsken Geerits za van alle haeffelijcke ende erffelijcke goederen achtergelaten bij Elsken Geerits za voorss, desen xviije dach october 1646.

Toegevoegd: Op 1-11-1654 bekende Handrick Handrickxss Textor den Jongen ende Adriaen Aertss Beerenbroeck x Jenneken Handrickxs Textor voldaan te zijn door Ghiel Handrickxss Textoir.

Fol. 164r

Smaeldeelinge tussen Huijbert Janss Keijll ende Roeloff Adriaenss Seeffmaecker x Huijbertken Jansdochter, Michiel Handricxss Textoir ende Wouter Handricxs Textoir ten overstaen van Jan Geeritss Grooten als bloetvoecht ende Handrick Handricxss als vader ende toesiender van de twee kijnderen verweckt bij Handrick Handricxss ende Elsken Geerits van de goederen als sij tsamen op beerffcavelt ende beerffdeelt zijn als hijer vooren geschreven staet desen xviije dach october 1646.

Fol. 165r

Op 8-11-1646 maken Antonis Adriaenss Timmer ende Janneken Adriaensdr, sijne huijsvrouwe hun langstlevende testament.

Genoemd: Adriaen Tonissen Timmer ende Peeter Tonissen Timmer, hun twee kinderen, Adriaen Corneliss, haer voorsoon.

Fol. 166v

Compareerden opten xxje dach februarij 1647 Peeter Melssen x Sijcken Sebastiaensdr ende hem sterckmaeckende voor Lenus? Handrickxss x Aenken Sebastiaensdr ende gaff over met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Baeijen Eelants.

Fol. 166v

Compareerden opten xxje dach februarij 1647 Jan bruijsten ende gaff over met een vrije gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Melss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 167r).

Fol. 168r

Compareerden opten xxje dach meert 1647 Jan Janssen Ammeroijen ende gaff over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Govert Bertromssen de Bruijn.

Fol. 168v

Erffcavelinge, erffdeelinge gedaen opten xxvije aprill 1647 tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Jan Wouterssen Mandemaecker za, in sijn leven gewoont inde ambachte van Vrijhoeven te weten Dierck Janssen Mandemaecker, Antonis Aertss ten Veucht x Lijnken Jansdr, Wouter Wouterssen mede Adriaen Toniss de Ruijter x Eeltken Wouterssendr, Dierck Janss Mandemaecker als gerechte bloetvoecht van andere onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Wouter Janssen Mandemaecker za verweckt in echte bedde bij Maeijken Sebastiaenssedr ende Sebastiaen Peeterssen Boer als bestevader ende toesiender vande voorss kijnderen, Gijsbert Geertssen Hoeffnagel mede namens Cornelis Geeritssen Hoeffnagel sijnen broeder, alhijer absent.

Fol. 170r

Opten xije dach meij 1647 compareerden Adriaen Antoniss Ruijter, onder de compagnie van ritm Elder, garnisoen houdende binnen Heusden, x Eeltken Woutersdr ende gaff over met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Wouter Wouterss, sijnen swaeger.

Fol. 170v

Compareerden opten vijffden dach februarij 1648 Adriaen Peeter Ockers, inwoonder van Tschrevelduijn Cappel, maakt zijn testament.

Genoemd: Antonis Peeterss, natuurlijke zoon bij Anneken Jans. Hij is in 1665 ruijter onder de compagnie van ritm Wastengels?, garnisoen houden tot Breda.

Fol. 171r

Compareerden opten iiije dach februarij 1648 Cornelis Tonis Olieslaeger ende heeft tot behoeff van Adriaen Peeter Ockers gewillecuert, bekent schuldich te wesen ende gelooft te betalen soo als recht is.

Toegevoegd: opten 26e september 1651 bekenden Adriaen voldaan te zijn door Tonis Corneliss.

Fol. 171v

Opten vijffden dach februarij 1648 is op verzoek van Adriaen Hendrickxss Back den Jongen het land etc. van Jan Handrickxss Back, sijnen broeder, gewoont hebbende inde Vrijhoeven, getaxeert.

Fol. 172r

Compareerde opten xije meij 1648 Adriaen Joosten (Ghijben) Schipper ende gaff over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Frans Jan Matthijssen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 172v).

Fol. 173r

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Bernt Peeters x Jenneken Peeters ende Jan Peeters Blockmaecker x Lijsken Peeters, tsamen geswageren, ende hebben haere cavelinge ende deelinge aengebrocht van twee weijvelden, 2-6-1648.

Fol. 173v

Date voorss compareerde Jan Peeterss Blockmaecker x Lijsken Peeters ende gaff over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Govert Bertroms de Bruijn.

Fol. 174r

Compareerden opten elffsten dach junij 1648 Maeijken Sebastiaensdochter weduwe van Gelden Tonis Geldens za ende met haer geassisteert Peeter Sebastiaenss Boer, haeren broeder, ende heeft, van Ghijsbert Tonis Geldens als gerechte bloetvoecht vande twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Gelden Toniss met namen Aenken Geldens ende Tonis Geldens, voor recht aengenomen haere twee kijnderen verweckt als vooren. Maeijken staat borch.

Fol. 175r

Compareerden opten xxje dach september 1648 Lammert Coppen, soldaet onder de compagnie van Francois Ritter Mactoort?, garnisoen houdende tot G’berg, x Adriaentken Tonisdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Thomas Handricxss, (sijne swager). Betaald wordt via een wilkeur (folio 175r).

Fol. 176r

Compareerden opten xxviije dach december xvjc acht ende veertich Bernaert Peeterss x Jenneken Peeters ende gaff over met een vrije gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Jacopssen Textoir.

Fol. 176v

Opten sesten dach janurij 1649 compareerden Frans Jan Matthijssen ende gaff over met een vrije gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Jan Corneliss.

Fol. 177r

Compareerde opten xxiije dach januarij 1649 Handrick Handrickxss Textoir ende gaff over met een vrije gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Peeter Ockers.

Fol. 177v

Compareerden opten ixe dach februarij xvjc negen ende veertich Huijbert Janss Keijl x Claesken Jans wed Jan Janss van Riel ende gaff over met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff aen Peeter Melssen Schep. Betaald wordt via een wilkeur (folio 177v).

Fol. 178r

Op 27-2-1649 maken Willem Willemss Borchout en Maria Handrickxs Roij, sijn wettige huijsvrouwe, hun langstlevende testament.

Genoemd: Wouterken ende Willemken Willems, er zijn ook zonen.

Fol. 179r

Compareerde opten xxvije dach meert 1649 Antonis Louris Peeterss ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Geeritss Hoeffnagel. Betaald wordt via een wilkeur (folio 179r).

Fol. 179v

Compareerde opten ixe dach aprill 1649 Cornelis Geeritss Hoeffnagel ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Antonis Aertss Veucht, sijnen oom. Betaald wordt via een wilkeur (folio 180r).

Fol. 180v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Adriaen Hendrickss Back den Outsten, Handrick Jacopss x Anneken Handrickxs Backdr, Joost Dierckxss van Campen als vader ende Mels Aertss Schep als oom ende oppervoocht vande twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Beatris Handrickxs Backxs verweckt in echte bedde bij Joost Dierckxss van Campen voornt met namen Jacop Joesten ende Maeijken Joosten ende Adriaen Adriaenss de Roij x Jenneken Joesten, tsamen erffgenamen van Jan Handrickxss Back, haeren broeder, swager ende oom, desen xije dach aprill 1649.

Fol. 182v

Opten xije dach april 1649 compareerde Maeijken Sebastiaens Boer weduwe van Gelden Toniss za, geassisteeert met Peeter Baeijens, haeren gecoren voocht in desen, ende geeft over aen haer acht kijnderen die sij in echte bedde heeft geproccreert bij Wouter Jan Mandemaecker ende Ghijsbert Tonis Geldens.

Kinderen bij Wouter: Jan Wouters, Adriaen Wouters, Peeter Wouters ende Tonis Wouters.

Fol. 183r

Compareerde opten vijffden dach meij 1649 Adriaen Peeter Ockers ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Govert Bertroms de Bruijn.

Betaald wordt via een wilkeur (folio 183v).

Fol. 184r

Compareerden opten vijffden dach meij 1649 Jan Jan Corneliss ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeterken Peeters weduwe van Peeter Joosten ende Adriaen Peeterss, haeren soon. Betaald wordt via een wilkeur (folio 184r)

Fol. 185r

Compareerde opten iije dach junij 1649 Abraham Janssen Spranger ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Janssen Spranger, sijnen broeder.

Fol. 185v

Op huijden desen xe october 1649 is op verzoek van Geerit Aertss, Aert Netten ende sijne suster als last hebbende van haere mede erffgenamen, tsamen erffgenamen van Willem Cornelis Aertss, gewoond hebbende inde Vrijhoeven, het deel van het huis en land van Willem getaxeert.

Fol. 185v

Compareerde opten xxje dach november 1649 Aert Adriaenss Net ende Handrick Adriaenss met sijne suster geassisteert met Aert Adriaenss, haeren broeder ende gecoren voocht in desen ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Mels Aertss Schep, schouth.

Fol. 186v

Compareerde te Rosendael, Jan Aertss van Sprangh ende Elisabeth Crijnsen, sijne huijsvrouw, lest wed van Cornelis Michielssen Beijbels, onder Rosendael overleden, woonende in Cruijslant en benoemen, ingeval van overlijden, Geeridt Aertssen van Sprangh, sijnen broeder, tot voocht van hun twee kinderen en ingeval van overlijden van Elisabeth dan wordt Michiel Cornelis Bijbels, haeren voorsoon, woonende tot Vinckenbrouck onder Rosendael, voocht.

Fol. 187v

Compareerde opten viij 1e dach februarij xvjc ende vijftich Gerit Aertssen van Sprangh, woonende inde oude lant van Sevenbergen mede als voocht ende hem sterckmaeckende van de twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Jan Aertss van Sprangh verweckt in echte bedde bij Elisabeth Crijnsen ende mede als voocht vande ses onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Janneken Aertssen, sijne suster, verweckt bij Marijnus Danckaerts ende Marinus Danckaerts mede present ende gaffen over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Mels Aertss Schep, schouth. Betaald wordt via een wilkeur (folio 187v).

Fol. 188r

Compareerde opten derde dach meert 1650 Engeltken Jan Rommen ende Frans Janssen Stam, haeren oom ende gecoren voocht in desen, weduwe van Willem Cornelis Aertss ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Mels Aertss Schep, schouth. Betaald wordt via een wilkeur (folio 188r).

Toegevoegd:

Op 13-2-1656 bekent Willemken Wouters Maes is voldaan door Handrick Adriaenss Mulder en Jan Ghijsbertss van Dijck

Op15-5-1656 bekennen Jan Tonissen Doedijns x Janneken Cornelis ende Walburghsken Cornelis zijn voldaan als vooren.

Op 28-11-1659 bekent Aert Peeters van Sprangh, ruijter onder de compagnie Graef F??ts, garnisoen houden tot Bergen op Soom, als voocht van Anneken Goijaerts dochter Peeter Giellen, is voldaan als vooren.

Op 31-12-1661 bekent Dingentken Adriaens (Ackermans) wed van Adriaen Janssen van Cappel voldaan te zijn.

Quitanties als los vel aanwezig.

Los vel: 15-11-1669 Maeijken Daniels wed Antonis Janssen Stam is voldaan door Jenneken Melssen wed Jan Ghijsbertss van Dijck

Fol. 189r

Compareerde opten xvje dach aprill 1650 Peeterken Peeters weduwe van Peeter Joosten met Adriaen Peeterss, haren soon ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Antonis Lourus Peeterss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 189r).

Fol. 190r

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tuschen Antonis Aertss Vuecht ende Cornelis Geeritss Hoeffnagel, 20-4-1650.

Fol. 190v

Opten xxje aprill 1650 compareerde Beateris Willemss laest weduwe van Dirck Wouter Peeterss geassisteert met Jan Janss Piggen, haeren aenbehouden swaeger ende heeft, van Peeter Wouter Peeterss den Oudtsten als gerechte bloetvoocht, voor recht aengenomen haere twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Dirck Wouterss za voorss met namen Wouter Dircxss ende Jan Dircxss. Beatris stelt een onderpant.

Fol. 191v

Compareerde opten xxviije dach decembrer 1650 Willem Wouters x Neeltken Jacops ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Antonis Lourus Peeterss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 192r).

Fol. 192v

Compareerde opten xxiije januarij 1651 Claesken Peeters weduwe wijllen Frans Lauruss met haer geassisteert Melis Janss, haeren gecoren voocht in desen, ende heeft overgegeven met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Antonis Timmer. Betaald wordt via een wilkeur (folio 193r)

Fol. 193v

Compareerde opten iije dach meert 1651 Matthijs Goeijaertss van Noppen ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Peeter Ockers. Betaald wordt via een wilkeur (folio 193v). Los vel als quitantie aanwezig.

Fol. 193v

Compareerde opten iije dach meert 1651 Mels Aertss Schep, schouth, als last ende procuratie hebbende van Adriaen Baeijens mede als voocht van Dierck Baeijens ende Joostken Baeijens, sijn broeder ende suster respective ende hem daer voor is sterckmaeckende, Jan Baeijens ende Peeter Baeijens, alle kijnderen van Baeijen Dierckxss verweckt bij Maeijken Joosten, ende hebben overgegeven met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Antonis Lauwers Peeterss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 194r).

Toegevoegd: Op 6-12-1655 bekende Dierck Baeijens, soldaet onder compagnoe van heer cappiteijn Haesten, garnisoen houdende tot Enckhuijsen??? voldaan te zijn.

Op 20-5-1662 bekenden Peeter Baeijen Dierckxss voldaan te zijn.

Op 31-3-1662 bekenden Joost Michielss x Josijntken Baeijens voldaan te zijn door Maeijken Adriaenss Fijnenbuijck wed Antonis Lauwers Peeterss.

Fol. 195r

Compareerde opten xviije dach meert anno vijftich Jan Jan Dieliss Ammeroiijen ende heeft tot behoeff van Adriaen Janss de Jonge, woonende tot Sprangh, gewilleceurt, bekent schuldich te wesen ende gelooft te betalen.

Fol. 195v

Compareerde opten xvije dach augusti 1651 Adriaen Peeter Ockers ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Frans Jan Matthijss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 195v).

Toegevoegd: Op 25-8-1653 bekende Adriaen voldaan te zijn door Jan Cornelis van de Graeff (Frans Jan Matthijs is inmiddels overleden).

Op 5-6-1656 bekende Adriaen voldaan te zijn door Wouter Janss Duijser.

Zonder datum: Peeter Janss Molder is voldaan.

Quitantie als los vel bij folio 220 aanwezig.

Los vel: opten xxvije dach meert 1664 bekende Peeter Jan Adriaenss Molder namens de erffgenamen van Adriaen Peeter Ockers voldaan te zijn door Jenneken Peeters lest wed van Cornelis Jansen van Weerdt.

Fol. 196v

Compareerden opten xxxe dach october 1651 Jacopsken Geerits laest weduwe van Jan Toniss de Leeuw geassisteert met Handrick Jacopss, haeren gecoren voocht in desen, ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Anneken Jans weduwe Adriaen Lenaertss, haeren dochter.

Fol. 197r

Compareerde opten xje dach december 1651 Handrick Handrickxss Textoir ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Michiell Handrickxss, sijnen soon. Betaald wordt via een wilkeur (folio 197r).

Toegevoegd: Op 22-1-1656 bekende Handrick Handrickxss Textoir ende Adriaen Aertss Berenbroeck x Jenneken Handrickxs Textor voldaan te zijn door Michiel Handrickxss Textoir.

Fol. 198r

Compareerde opten xxe dach december 1651 Peeter Toniss Timmer, schouth, ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Janss Ammeroijen.

Fol. 198v

Compareerde opten xxe dach december 1651 Jan Janss Ammeroijen ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Toniss Timmer, schouth. Betaald wordt via een wilkeur (folio 198v).

In januarij 1654 bekende Adriaen Claessen en Adriaen Adriaenss Hulstman als voogden van Jan Jan Janss Ammeroijen voldaan te zijn.

Fol. 199r

Compareerde opten vje dach januarij 1652 Dircxken Adriaens weduwe van Peeter Lauruss za met Jan Lauriss Verhoeven, haren gecoren voocht in desen ende staet borch tbv Adriaen ende Peeter Antoniss Timmer.

Fol. 200r

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Peeter Melssen Schep, Gerit Melss Schep, Maricken Melssen, Ocker Melss Schep, Handrick Adriaenss Molder ondertrout met Truijcken Melss, Jan Ghijsbertss van Dijck x Janneken Melss ende Aert Peeterss, secr als gerechte bloetvoocht van Adriaen Melss Schep ende Adriaen Peeters Ockers als toesiender. Tsamen kijnderen ende erffgenamen van Mels Aertss Schep, in sijn leven schouth inde Vrijhoeven ende Barbara Peeters, beijde za, 28-12-1651.

Fol. 201r

Compareerde opten xvije januarij 1652 Jacop Adriaenssen Crillaaerts als vader ende voocht van sijne twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Lijsken Baltuss ende Jan Louriss Verhoeven als toesiender, Jan Louriss Verhoeven x Aeltken Baltuss voor sijn selven ende mede als voocht vande drie onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Cornelis Baltuss za verweckt bij Maeijken Lamberts ende Bartholomeus Corneliss Hulshout als toesiender ende Cornelis Jacopss vander Veecken als bloetvoocht soo sij verclaerde ende Jan Louruss Verhoeven als toesiender vande twee onmondige voorkijnderen achtergelaten bij Cornelis Baltuss verweckt bij Krijnken Adriaens Bosscher ende Baltuss Cornelis van Exsel, den oudtsten soon mede present, Sebastiaen Handricxss Cent x Neeltken Baltuss, Sebastiaen Lourus Verhoeven x Anneken Baltuss, tsamen kijnderen ende erffgenamen van Dircxken Jans weduwe van Baltus Corneliss za ende gaven over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Antonis Timmer, schouth vande Vrijhoeven. Betaald wordt v ia een wilkeur (folio 201v).

Fol. 202r

Compareerde opten xvije januarij 1652 Jan Louriss Verhoeven x Aeltken Baltuss voor sijn selven ende mede als voocht vande drie onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Cornelis Baltuss za verweckt bij Maeijken Lamberts, Bartholomeus Corneliss Hulshout als toesiender ende Cornelis Jacopss vander Veecken als bloetvoocht vande twee onmondige kijnderen achtergelaten bij Cornelis Baltuss verweckt bij Krijnken Adriaens Bosscher ende Baltuss Cornelis van Exsel, den oudtsten soon mede present, ende Jan [?] Lourus Verhoeven x Anneken Baltussende gaven over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jacop Adriaenssen Crillaaerts. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 203r

Compareerde opten xvije januarij 1652 Jacop Adriaenssen Crillaaerts als vader ende voocht van sijne twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Lijsken Baltuss met Jan Louriss Verhoeven als toesiender ende mede als voocht vande drie onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Cornelis Baltuss za verweckt bij Maeijken Lamberts ende Bartholomeus Corneliss Hulshout als toesiender ende Cornelis Jacopss vander Veecken als bloetvoocht soo sij verclaerde ende Jan Louruss Verhoeven als toesiender vande twee onmondige voorkijnderen achtergelaten bij Cornelis Baltuss verweckt bij Krijnken Adriaens Bosscher ende Baltuss Cornelis van Exsel, den oudtsten soon mede present, Sebastiaen Handricxss Cent x Neeltken Baltuss, Sebastiaen Lourus Verhoeven x Anneken Baltuss ende gaven over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Louriss Verhoeven.

Fol. 203v

Compareerde opten xxije dach januarij 1652 Peeter Melssen Schep ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Geeridt Melssen Schep, sijnen broeder. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 204r

Compareerde opten iije februarij 1652 Lenaert Eliss ende Neeltken Wouters, sijne huijsvrouwe ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Willem Peeters Taelen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 204v).

Quitanties als los vel bij folio 228 aanwezig.

Fol. 205r

Compareerde opten xxiije dach februarij 1652 Wouter Wouterss Mandemaecker voor sijn selven ende sijn selver sterckmaeckende voor Adriaen Wouterss Mandemaeckers, sijnen broeder, Jan Wouterss Mandemaecker, Dierck Janss Mandemaeckers als gerechte bloetvoocht van Peeter ende Antonis Wouterss Mandemaecker, gebroeders, ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Adriaenss Mulder.

Fol. 205v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Antonis Janssen Duijser met namen Jan Tonissen Duijsser voor sijn selven ende mede als bloetvoocht van Stijnken dochter Wouter Toniss Duijsser ende Peeter Toniss, schouth als oppervoocht ende Adriaen Janss van Dongen X Stijnken Sebastiaens, Jan Sebastiaenss Duijsser mede hem sterckmaeckende voor de navolgende drie onmondige kijnderen Lijnken, Neeltken ende Peeter Sebastiaenss Duijsser, Maeijken Toniss Duijsser geassisteert met Peeter Aertss Oirmans, haren gecoren voocht in desen, Adriaen Corsten x Jacopsken Tonisdr, Cornelis Toniss, Michiel Toniss Duijsser, Adriaen Peeterss ??? x Stijnken Tonisdr, tsamen kijnderen ende kijntskijnderen van Tonis Janssen Duijsser, geen datum

In de kantlijn: Op iersten december 1662 bekende Lenaert Elis x Stijnken Wouters Duijsser voldaan te zijn.

Fol. 207v

Compareerde opten xvije dach meert 1652 Corstiaen Joosten Verelst x Jenneken Adriaens Kam ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Corneliss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 208r)

Toegevoegd: Opten xxiiije dach april xvjc vier ende vijftich bekende Joost Handrickxss van Hamet des voorschreven des voorschreven Corstiaen Joosten (sijnen) vader voldaan te zijn door Adriaen.

Fol. 208v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen de kijnder ende erffgenamen van Adriaen Willemss Kam verweckt bij Willemken Jans Oirmansdr int bijwesen van Peeter Willemss Kam als gerechte bloetvoocht van de twee onmondige achtergelaten als vooren ende Rob Handrickxss als toesiender met namen Dierckxken ende Marij Adriaensdr van een acker.

Inden iersten is Adriaen Corneliss x Eerken Adriaensdr en ende mede als gecocht van Corstiaen Joosten Verelst x Jenneken Adriaensdr …

Item daerentegens is beerfcavelt Handrick Adriaenss Kam met Dierckxken ende Marij Adriaensdr …..

Fol. 209r

Compareerde opten xxiiije dach meij 1652 Geeridt Melssen Schep ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Hendrick Adriaenss Molder. Betaald wordt via een wilkeur (folio 209r). Quitantie als los vel aanwezig bij folio 218.

Fol. 210r

Compareerde opten iije dach november 1652 Antonij Jacops Valck ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Antonis Laurus Peeterss.

Fol. 210v

Compareerde opten 26e dach november 1652 Jan Jan Dieliss Ammeroijen ende heeft tot behoeff van Govert Bertroms de Bruijn, wonnende tot Sprangh, gewilleceurt, bekent schuldich ter wesen ende gelkooft te betalen.

Toegevoegd: Op 21-7-1656 bekent Govert de Bruijn door Govert Corneliss Schipper voldaan te zijn.

Fol. 211r

Compareerde opten derden dach januarij 1653 Adriaen Janss van Dongen x Stijntken Sebastiaens Duijsser, Catharina Sebastiaens Duijsser met Jan Toniss Duijsser, haren oom, Jan Sebastiaenss Duijsser, Cornelia Sebastiaenss Duijsser met Antonis Janss de Leeuw ende Wouter Sebastiaenss Duijser ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Jacopss Textoir. Betaald wordt via een wilkeur (folio 211v).

Fol. 212r

Compareerden opten thienden dach februarij 1653 Aelbert Anthoniss (Cleermaecker) x Maericken Melssen Schep ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Ocker Melss Schep, sijnen swager. Betaald wordt via een wilkeur (folio 212r).

Fol. 213r

Copie

Driell, Jenneken Marcelis wed Denijs Willemss machtigt Corsten Corstenssen Glavimans, secr tot Cappel, om tbv Govert Corneliss Schipper, haren swager, te transporteren, 25-1-1653.

Fol. 213v

Compareerde opten thiende dach februarij 1653 Corst Corsten Glavimans namens Jenneken Marcelis wed Denijs Willemss Boom?, woonende te Driell, ende Maeijken Denijs met Antonis Janss de Leeuw ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Goeijaert Cornelis Schipper, haren swager.

Fol. 214r

Compareerde opten xxvje dach meert 1653 Pouwels Jacopss van Drongelen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Ghijsbert Govertss den Jongen.

Fol. 214r

Compareerde opten vijffden dach meij 1653 Michiell Jacops als voocht van Joost Jacops, sijnen broeder, ende Jan Janss Ammeroijen als toesiender ende hebben ten behoeve van Dirck Adriaenss Timmer gewilleceurt, bekentr schuldich te wesen ende gelooft te betalen.

Fol. 215r

Compareerde opten achtsten dach meert 1653 Peeter Antonis Timmer, schouth, als last ende procuratie hebbende vande erffgenamen van Peeterken Willems van Tilborch voorde eene helft ende Hermen Aertss Buijsser x Geertken Lenaerts Scheur, sijn huijsvrouwe, hem vervangende ende sterckmaeckende voorde voordere descendenten van Lenaert Handricxss Scheur voor een vierde ende Adriaen Janss de Ruijter ende Jan Louruss haer sterckmaeckende Lourus Wouterss, haren vader ende voordere complice voor het resterende vierde paert, alle successive erffgenamen ab intestato wijllen Frans Jan Matthijss ende gaven over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Corneliss van de Graeff. Betaald wordt via een wilkeur (folio 215r).

Toegevoegd: op 5-6-1656 renuncieert Jan Corneliss vande Graeff van het huijsje en wordt het overgdragen aan Wouter Janss Duijsser, sijnen swager.

Op 26-4-1661 renuncieert Wouter van het huijsje. Het huijsje gaat nu naar Cornelis Toniss van Weerdt. [slecht te lezen, sprake van schoonvader].

Fol. 216r

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Dierck Adriaenss Timmer ter eenre ende Goeijaert Cornelis Willemss x Anneken Willems Boom ter andere zijde.

Fol. 216v

Compareerde optenlesten dach julij xvjc ende vijftich Adriaen Peeter Ockers ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Govert Bertroms de Bruijn. Betaald wordt via een wilkeur (folio 216v).

Toegevoegd: Op 7-11-1659 bekende Thonis Jan Sijmons x Neeltken dochter Jan Adriaen Molder voldan te zijn door Govert de Bruijn.

Fol. 217v

Compareerde opten vijerden dach september 1653 Geeridt Melssen Schep ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Ghijsbert van Dijck.

Fol. 217v

Compareerde opten vijerden dach september 1653 Jan Ghijsbert van Dijck x Janneken Melssen Schep ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Handricxss Molder.

Fol. 218r

Compareerde opten ije dach februarij 1654 Jan Bruijsten ende heeft een waerboch gestelt tbv Peeter Melssen Schep.

Fol. 218v

Opten xviije gfebruarij xvjc vier ende vijftich maakt Handrick Handricxss Textoir zijn testament.

Genoemd: Zijn kinderen bij Maeijken Ghijsberts: Jenneken ende Handrick Handrickxss en bij Elsken Geerits: Wouter en Michiel Handrickxss.

Fol. 219r

Compareerde opten xxe dach januarij 1654 Adriaen Claessen van Sprangh als voocht vande onmondige weeskijnderen van Jan Janssen Ammeroijen verweckt bij Maeijken Adriaens Hulst, mitsgaders Adriaen Adriaenss Hulst den Jonge als toesiender ende gaven over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Govert Cornelis Schipper. Betaald wordt via een wilkeur (folio 219v).

Quitanties als los vel aanwezig.

Fol. 220r

Compareerde opten achtsten dach april 1654 Govert Cornelis Schipper ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Maeijken Denijs.

Fol. 220r

Compareerde opten xxvije dach april 1654 Adriaen Peeterss ende transporteert aan Jacop Janss Decker, timmerman, woonende te Sprangh, een willeceur die Antonis Lourus tbv Adriaeen Peeterss en zijn moeder verleden heeft.

Toegevoegd: Jacop heet nu Jacop Janss Timmerman.

Fol. 221r

Compareerde opten xxvje dach septmeber 1654 Claes Willemss de Graeff wednr Adriaentken Cornelis za, voor de eene helft ende Cornelis Janss Rommen mede namens Peeter Janss Rommen, sijnen broeder, Peeter Toniss Timmer, schouth, namens Adriaen Peeters (Joosten) als voocht van de voordere drie onmondige weeskijnderen van Jan Peeterss Rommen ende Adrientken Cornelis, beijde za, met namen Jan, Handrick ende Geericken Janss Rommen ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Janss de Jonge, brouwer, woonende tot Sprangh. Betaald wordt via een wilkeur (folio 221r).

Fol. 222r

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Jan Jan Cornelis ter eenre ende Anneken Jans wed Adriaen Lenaertss ter andere sijde van hare erffgoederen haer achtergelaten ende aenbestorven van Jacopsken Gerits, haer beijder moeder za, desen tweelffsten dach januarij xvjc vijff ende vijftich.

Fol. 223r

Compareerde opten xiije januarij 1655 Michiel Dirckxss van Nederveen ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Gijsbert Peeter Baeijens.

Fol. 223v

Compareerde opten xxvje dach februarij 1655 Adriaen Wouters Mandemaeckers ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Wouterss Mandemaecker, sijnen broer.

Fol. 224r

Compareerden opten eersten dach meij 1655 Dirck Janssen Mancemaecker ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Jan Cornelissen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 224r).

Toegevoegd: Op 30-4-1681 bekende Jan Govertsen Gijben, als erffgenaam van Dirck Janss, voldaan te zijn. In 1689 betaalt Jan Janss Vos.

Fol. 225r

Compareerde opten xxije dach meij 1655 Gijsbrecht Peeter Couwenberch ende Jan Janss Sprangers als voochden ende toesiender over het onmondich weeskint van Peeter mertenss verweckt bij Gertruijt Gijsbrechtsdr namentlijk Geertruijt Peeters ter eenre ende Geertruijt Jans van nederveen wed van Peeter Meertenss za met haer geassisteert Jan Dierckxss van Nederveen, schouth Cappel, ter andere sijden sluiten een akkoord aangaande de erfenis.

Toegevoegd: Op 7-6-1659 is Jan Aertssen Schilders x Gericken Peeter Mertensdr voldaan van dit akkoord.

Fol. 226v

Compareerde opten ixe dach november 1655 Gericken Jans van Nederveen weduwe van Peeter Mertenss za met haer geassisteert Adriaen Adriaenss Timmer, haeren gecoren voocht in desen en heeft, van Jan Janssen Spranger als voocht vande drie onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Peeter Mertenss voorss met namen Lijnken Peeters, Anneken Peeters ende Peeterken Peeters, aengenomen haren drie onmondige weeskijnderen verweckt als vooren.

Toegevoegd: Op 15-12-1670 bekende Jan de Leeuw x Cathelijn Peeters voldaan te zijn door Gericken Jans. Mr Frederick van Weteringh x Anneken Peeters Vl???.

Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 227r

Compareerde opten xvije dach november Ocker Melss Schep ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Aelbert Antoniss Cleermaecker.

Fol. 227v

Opten xxiije dach november 1655 is op verzoek van Corst Corsten Glaviman, secr Tschrevelduijn Cappel, het land van Neeltken Frans za, gewoond hebben tot Cappel, getaxeerd.

Fol. 227v

Opten xve dach december 1655 compareerde Antonis Laurus Peeterss, woonende inde Vrijhoeven, ende heeft verwilleceurt, bekent schuldich te wesen ende gelooft te betalen aen Peeter Toniss Timmer, schouth vande Vrijhoeven.

Fol. 228r

Compareerde opten xvje dach december xvjc vijff ende vijftich Adriean Driess Smit als outsten sone van Andries Adriaenss Smit geprocreert bij Lijnken Goverts mede namens Handrick Andriess, sijnen broeder, (procuratie Breda), ende mede namens Jan, Anneken ende Govert Andriess Smit, sijnen broeder ende suster, ende ten overstaen van Cornelis Loeff, schouth Sprangh, als oppervoocht over de drie voornt onmondige kinderen, tsamen als erffgenamen van Jacop Goijaerden za voor d’eene helft ende Geeman Janssen, Adriaen Geemans, Gijsbert Gemans, Joost Bertroms de Bruijn x Neeltken Gemans, Jan Antoniss de Haen x Tonisken Geemans, Willem Geemans ende Aert Adriaenss x Anneken Geemans, tsamen voor een vierde paert, Adriaen Franssen x Handrickxen Corsten, Anneken Corsten, Corst Aertss als grootvader ende voocht van de drie onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Frans Corsten met namen Adriaen, Jacop ende Fransken Franssen, tsamen kijnderen ende kijntskijnderen van Corst Aertssen voornt verweckt bij Lijnken Franssen met Jan Wouterss als toesiender van de drie onmondige weeskijnderen, voor een vierde paert. Tesamen ende allen erffgenamen van Jacop Govertss ende Neelken Franssen voornt ende gaven over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Andries Peeters, secr vande Vrijhoeven.

Los vel

Adriaen Franssen x Handrickxen Corsten, Anneken Corsten, Corst Aertss Snijder als voocht van de naergelaten weeskijnderen van Frans Corsten verweckt bij Judicksken Janss, Allen erffgenamen van de dochter of de vrouw van Wouter Handrickxss Textoir genaampt Aertien Corstiaenssen transporteren aan Lambert van Vessem, stadthouder, 1-5-1655. Op de achterkant quitantie.

Fol. 228v

Compareerde opten xxije januarij 1656 Michiel Handricxss Textoir ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Aelbert Antoniss Cleermaecker.

Fol. 229r

Compareerde opten vierden dach februarij 1656 Dircxken Adriaenss weduwe van Peeter Lauruss ende heeft gewilleceurt, bekent schuldich te wesen ende gelooft te betalen aen Mechtelt Jans Molegraeff laest weduwe van Dirck Joosten Vloet?

Fol. 229v

Compareerde opten elffsten februarij 1656 Jan Ghijsberts van Dijck ende heeft gewilleceurt, bekent schuldich te wesen ende gelooft te betalen aen Rom Janssen Smit, woonende tot Eeten als voocht vande onmondige weeskijnderen van Jan Claessen de Graeff za, gewoond hebbende tot Sprangh, met Adriaen Jacopss als toesiender.

Fol. 230r

Compareerde opten xve dach meert 1656 Peeter Handricxss van Heijst ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Jan Daemen, woonende tot Tilburch.

Fol. 230r

Copie

Peeter Adriaenss vander Hoeven machtigt Melis Aertssen Glaviman om aan Peeter Bastiaenss van Gorp te transporteren het deel hem aangekomen van Anneken Adriaenss de Jonge, zijn bestemoeder, 14-3-1656.

Fol. 230v

Compareerde opten xxiiije dach meert 1656 Melis Aertssen Glaviman x Anneken Adriaens vander Hoeven mede namens Peeter Adriaenss vander Hoeven, sijne swager, ende gaven over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Bastiaenss van Gorp.

Fol. 231r

Compareerde opten vje dach meij 1656 Dirckxken Adriaens weduwe Peeter Laurus met Rombout Anthonissen Leempoel, haren gecoren voocht in desen, ende heeft gewilleceurt, bekent schuldich te wesen ende gelooft te betalen aen Peeterken Peeters vander Punten weduwe van Jan Janssen van Heijst.

Toegevoegd: op 5-4-1661 bekende Peeter Jacop Rombouts x Peeterken Peeters vander Punten voldaan te zijn.

Fol. 232r

Compareerde opten derden dach junij 1656 Adriaen Peeter Joosten wednr van Stijnken Antonis Duijsser ende heeft, van Michiel Antonissen Duijsser als voocht vande drie onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Stijnken Antonis Duijsser voorss met namen Geericken Adriaens, Peeter ende Anthonis Adriaenssen, voor recht aengenomen sijne drie onmondige weeskijnderen verweckt als voren.

Toegevoegd: op 16-8-1670 zijn Peeter Jacobs Rombouts en Michiel Antonissen Duijsser als voogden voldaan.

Fol. 233r

Compareerde opten xvije december 1656 Tanneken Lenaerts wed Jan Wouters Mandemaecker ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Wouterss Mandemaecker.

Fol. 233r

Smaeldeelinge gedaen ende gemaeckt tusschen Peeter Wouterss Mandemaecker ende Tanneken Lenaertsdr wed Jan Wouters Mandemaecker van lant aengecomen van Wouter Janss Mandemaecker, 17-12-1656.

Compareerde opten xvije december 1656 Tanneken Lenaertsdr wed Jan Wouters Mandemaecker geassisteert met Dirck Janss Mandemaecker, haer overleden mans sone ende heeft van Wouter Wouterssen Mandemaecker, als bloetvoocht van haer onmondich weeskijnt verweckt bij Jan Wouterss Mandemaecker voorss, voor recht aengenomen.

In de kantlijn: op 16-1-1674 is Anthonis Wouters Mandemaecker als voocht van Wouter Jan Wouterss Mandemaecker voldaan door Arien Rommen Leempoel als voocht van het weeskint van Gijsbert Rommen bij Tanneken Lenaerts. Quitantie als los vel aanwezig.

Fol. 234v

Opten tweeden dach januarij xvjc sevenenvijftich maakt Claesken Peeters lest weduwe van Frans Lourissen sa, woonende op Labbegadt, haar testament.

Genoemd: Maeijken Adriaen Jacopss laest wed van Cornelis Jan Taelen, hare nichte, broers en susters.

Fol. 235r

Compareerde opten xxije januarij 1657 Eridt Janssen (Schipper) x Janneken Jacops Valck hem sterckmakende en als voocht voor Joest Jacopss, sijnen swager, nu buijtenlants sijnde, ende heeft over gegeven met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Antonis Lourus Peeterss. Betaald wordt via een wilkeur door Maeijken Adriaenss (Fijnenbuijck), huijsvrouw van Antonis Lourus Peeterss.

Toegevoegd: Op 2-7-1661 is Antonis Lourus Peeterss inmiddels overleden.

Op 29-3-1665 betaalt Willem Poliens??.

Fol. 236r

Compareerde opten viije dach meert 1657 Cornelis Tonis Olislager ende heeft tot behoeff van de vijff kijnderen van Adriaen Handerickxss Vinck verweckt in echte bedde bij Jenneken Jans met namen Handerick, Jan Peeter, Huijbert ende Adriaenken Adriaens Vinck gewilleceurt soo recht is.

Fol. 236v

Compareerde opten xxvije dach november 1657 Ocker Melssen Schep x Maeijken Joosten ende gaff over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Aelbert Toniss.

Fol. 237r

Compareerde opten lesten dach februarij 1658 Govert Corneliss Schipper ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Laurens Aelderss Hall. Betaald wordt via een wilkeur (folio 237r).

Fol. 238r

Compareerde opten vije april 1658 Jan Ghijsbertssen van Dijck ende heeft gewilleceurt, bekent schuldich te wesen ende gelooft te betalen aen Cornelis Handricxss van Gils ende Antonis Geritssen, beijden diaken tot Sprangh.

Toegevoegd: op 4-11-1668 zijn Cornelis Wouterss Tuijmelerende Willem Louriss, diaken tot Sprangh, voldaan.

Fol. 238v

Compareerde opten 22 julij anno 1658 Jan Ghijsbertssen van Dijck x Jenneken Melssen Schep ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Melssen Schep.

Los vel: Extract getrocken uijtte rekeninge gedaen bij Roel Driessen Verseeff als voocht ende Peeter Stoffel Crijnen als toesiender vande naergelaten weeskijnderen van za Adriaen Jacopss Cleuver?, als gewesene voocht vande drie naergelaten kijnder van Jan Claessen de Greeff vanwege een betaling door Jan Gijsbert van Dijck.

Fol. 239r

Compareerde opten xx?e november 1658 Geericken Jans van Nederveen lest weduwe van Jan Adriaenssen de Jong za met haer geassisteert Dirck Janssen van Nederveen, haren broeder ende gecoren voocht in desen ende heeft van Gelden Adriaenssen de Jongh, als voocht van het onmondich weeskint achtergelaten bij de voorss Jan Adriaenssen za met namen Beateris Janssen, voor recht aengenomen hare weeskint voorss.

Fol. 240r

Compareerde opten xxje februarij 1659 Antonis Wouterss Mandemaecker ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Gijsbert Rombouts Leempoel.

Fol. 240r

Compareerde opten xxje februarij 1659 Peeter Wouterss mandemaecker ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Antonis Wouterss Mandemaecker, sijnen broeder.

Fol. 240v

Compareerde opten xje meert 1659 Dierck Michielss Smit ende gaff over met een verlije aen ende tot behoeff van Eell Baeijens.

Fol. 240v

Compareerde opten xje meert 1659 Dierck Michielss Smit ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Willem Peeterss Taellen.

Bij fol. 241r

Op 16-4-1659 maken Antonis Adriaenss Timmer ende Janneken Adriaensdr, sijnen huijsvrouw hun langstlevende testament.

Genoemd: Adriaen Tonissen Timmer ende Peeter Tonissen Timmer, kinderen Adriaen Cornelis de Hoogh, voorsoon van Janneken, met namen Anthonis ende Jan Adriaenss de Hoogh.

Fol. 241r

Op huijden desen xvjc negen ende vijftich zijn de goederen van Haesken Peeters, gewoond hebbende inde Vrijhoeven, getaxeerd.

Fol. 241r

Op den dach date voorss verklaren schout ende hemeraders dat Peeter Antonis Timmer schuldich is aan Claesken Peeters Maes haer erffgenamen.

Fol. 242r

Op 10-8-1659 maken Jan Janss Spranger ende Aenken Meertens, sijnen huijsvrouw, woonende inde Vrijhoeven, hun testament.

Fol. 243r

Opten iije dach november 1659 compareerde Aert Adriaenss Oirlemans x Maria Aert Glavimansdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Peeterss Cock.

Fol. 243v

Compareerde opten xxije november 1659 Gericken Jans van Nederveen lest weduwe van Jan Adriaenss de Jonge met haer geassisteert Dirck Janssen van Nederveen, haren broeder ende gecoren voocht in desen ende heeft alheijr voor recht aengenomen van Gelden Adriaenssen de Jonge als voocht vande twee onmondige kinderen verweckt bij Jan Adriaenss de Jonge za ende mede ten overstaen van Peeter Tonissen Timmer, schouth voorss, met namen Beateris ende Jan Janssen de Jongh.

Fol. 244v

Compareerde opten xve dach december 1659 Michiel Jacopss ende Joost Jacopss, gebroeders, ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Janssen Spranger. Betaald wordt via een wilkeur (folio 244v).

Fol. 245r

Compareerde opten xve januarij 1660 Adriaen Cornelis Giellen x Eerken Adriaenss Cam ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Handrick Adriaenss Cham.

Fol. 245v

Op verzoek van de erffgenamen van Gelden Jacopss van Campen, gewoond hebbende in Sprangh, zijn zijn goederen getaxeert, 27-1-1660.

Fol. 245v

Compareerde opten 24e april 1660 Jacop Willemss Borchout en bedankt Handrick Willemss Borchout, zijn broeder en voocht, voor de voogdijschap.

Fol. 246r

Compareerde opten xxiiije april 1660 Jacop Willemss Borchout ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jacop Willemss Borchout, sijnen broeder.

Fol. 246v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Dirck Adriaenss Timmer ende Govert Cornelissen Schipper van een huijs etc.

Fol. 247r

Compareerde opten xvije dach junij 1660 Adriaen Melssen Schep ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Handrick Adriaenss Molder, sijn aenbehoude swager.

Fol. 247v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Aelbrecht Antonissen x Maricken Melssen Schep ende Handrick Adriaenssen Molderter andere sijden, 17-6-1660.

Fol. 248r

Compareerde opten vje dach october xvjc ende sestich Jan Bruijsten, inwoonder van Vrijhoeven, ende gaff over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Johannes Broij?, predicant tot Sprangh.

Toegevoegd: Op 19-10-1660 bekenden de erffgenamen van Jan Bruijsten: Lambrecht Ambrosius ende sijne mede erffgenamen.

Fol. 248v

Compareerden opten xxe november Lambrecht Ambrosius, Willem Aerts Viskoper x Adriaentken Ambrosius, Peeter Huijbertssen sone van Huijbert Ambrosius, Lambert namens Ambrosius Cornelissen, woonende tot Vlissingen, sone van Cornelis Ambrosius, en Lambert namens Pietter Pietterssen, woonende tot Dordrecht, sone van Beatris Ambrosius, Lambert namens de vijff kinderen van Barbara Ambrosius met namen Rijckxken Jacops, Angeneetken x Hendrick ….., Jan Jenneken ende Anneken Jacops, allen erffgenamen van Jan Ambrosius, gewoond hebbende opde moeren van Hedel onder de Vrijhoeven ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Ambrosius Huijbertssen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 248v).

Toegevoegd: Willem Aertss Viscooper is op 2-10-1660 inmiddels overleden.

Los vel: Jan Jacop Jansen van Sheerenberch wednr Barbara Bruijsten dr, soldaet onder cappiteijn Heijmstra?, garnisoen houdende tot Ravesteijn, is voldaan, 2-6-1661

Los vel: Lambert Ambrosius is voldaan, 29-7-1663

Los vel: Breust Huijbertss heeft betaald, 2-10-1666.

Los vel: Anneken Jacops dochter van Barbara Ambrosius is voldaan, 6-10-1664

Fol. 249v

Opten xe november 1660 is het land van Jan Bruijsten getaxeerd. Willemken is zijn weduwe.

Fol. 250r

Compareerde opten xjxe januarij xvjc een ende sestich Aelbert Antonissen Kleermaecker x Maricken Melssen Schep ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Handrick Adriaenss Mulder, sijnen swaeger.

Fol. 250r

Compareerde alnoch op date voorss Aelbert Antonissen Kleermaecker ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Antonis Wouterssen.

Fol. 250v

Compareerde alnoch op date voorss Cornelis Antonissen Olieslaeger ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Aelbert Antonissen Cleermaecker.

Fol. 251r

Opten xje januarij 1661 vragen Peeter Antonis Timmer aan Anneken Jans de Leeuw wed van Antonis Cornelissen of zij haar achtste deel wilde verkopen ivm de verkoop door haar schoonvader.

Fol. 251v

Compareerde opten iersten dach februarij 1661 Gheeman Franssen ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Rob Handrickss Decker. Betaald wordt via een wilkeur (folio 251v).

Fol. 252r

Opten ve dach februarij 1661 compareerde Lijsken Jacops weduwe van Dirck Geritss gasssisteert met Michiel Jacopss, haeren broeder ende toesiender van haere kijnderen ende heeft van Gerit Handrickxss als grootvader ende bloetvoocht voor recht aengenomen haere vier kijnderen verweckt bij Dierck Geritssen met namen Handrick, Gielken, Jacop ende Willem???.

Fol. 253r

Compareerde opten xxxe dach meert xvjc een ende tsestich Lambrecht Coppen, woonende tot G’berg, x Aenken Tonis Cruijck ??? ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Meerten Adriaenssen alias Bestken. Betaald wordt via een wilkeur (folio 253r).

Toegevoegd: op 22-4-1664 zijn de armeesters van Cappel voldaan door Wouterken Jans wed van Meerten Adriaenss.

Fol. 253v

Compareerde opten ve dach aprill 1661 Dierckxen Adriaens wed van Peeter Laurussen met Rombout Leempoell, haeren gecoren voocht in desen, met Laurus, haeren soon, Sebastiaen Lauruss Verhoeven, haren vaderlijcke oom ende bloetvoochttwee ongetroude dochters met namen Neesken ende Hilleken, Hilleken mede present, ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Adriaenss Bongh. Betaald wordt via een wilkeur (folio 253v).

Toegevoegd: Op 19-4-1663 is Dierckxen is voldaan door Stijnken Wouters wed van Peeter Adriaenss Bongh.

Op 9-5-1664 is Dierkxen voldaan door Berent Eliss x Stijnken Wouters.

Fol. 254v

Compareerde opten xxve dach aprill 1661 Jan Cirneliss vande Graeff ende gaff over met vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Tonissen van Weerdt.

Fol. 255r

Compareerde opten xe dach junij 1661 Andries Peeterss, secr vande Vrijhoeven, ende gaff over met een vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Laurens Aelderss van Hall. Betaald wordt via een wilkeur (folio 255r).

Fol. 255v

Op 22-8-1661 maakt Eelandt Melssen, jonghman ende inwooner vande Vrijhoeven, zijn testament.

Genoemd: Maricken Tonisdr, Dierckxen Tonisdr, halve susters, Willem Jan Sacrias, Anneken Jan Sacrias, Tonis Jan Sacrias ende Sacrias Jan Sacrias

Fol. 256r

Compareerde opten xviije dach october 1661 Lammert Coppen x Adriaentken Tonis Cruijck ende gaff over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen Thomas Handrickxss, sijne gewesene swager.

Fol. 256v

Compareerde opten xvije october 1661 Jan Willemssen Borchoudt ende gaff over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Handrick Willemss, sijnen broeder.

Fol. 256v

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen Thomas Handrickxss ter eenre ende Meerten Adriaenss ter andere sijde, 17-10-1661.

Fol. 257r

Copie

Lenaert Hendrickxss, woonende tot Waelwijck, verklare bij dese te consenteren ende te versoecke soovoor mijn selven als mede voor de voordere erffgenamen van mijnen stockis dependerendedaer voor fort ende sterckmaeckende bij desen, Cathelijn Gerits wed van Govert de Bruijn etc, 19-12-1661

Fol. 257r

Compareerde opten xxe december 1661 Joost Geritssen Cool x Lijsken Aerts Koecken, Aert Dieliss Koecken ende Corst Dielis Coecken, Handrcik Lenaertssen Mulbrecht mede namens sijn ses broederes ende susters en namens Lenaert Hendricxssen Mulbrecht, sijnen vader wednr Neeltken Cornelis Tuijmelers en nog namens Gerit ende Jan Cornelissen Tuijmelaers, sijne swagers, buijtenlants, allen kinderen en kintskinderen van Jutich Jans Koecken ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff Cathelijn Gerits wed van Govert Bertroms de Bruijn.

Fol. 257v

Compareerde opten sevensten januarij 1662 Aentken Teunis Paens wed van Willem Geemans ende mede int bijwesen ende ten overstaen van Jan Teunissen Paens, haren broeder ende gekoren voocht in desen ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Lenaert Adriaenss Wijnen.

Fol. 258r

Compareerde opten 23e dach meij 1662 Maeijken Adriaenss laest weduwe van Meus Tonissen Decker, Anneken Adriaens wed van Peeter Corst Tonis, Lijsken Adriaens wed van Tonis Corst Tonis, Adriaen Janssen de Jongh, woonende tot Sprangh, namens Adriaen Jan Francken ende Cornelis Jacopss Broesherdt, allen mede namens de kijnderen ende kijntskijnderen van Melis Janssen verweckt bij Jenneken Peeters, Peeter Tonis Timmer, schouth, namens het weeskijnt van Neeltken Jan Francken ende gaven tsamen over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Tonis Timmer, schouth, ende Peeter Janssen de Leeuw.

Toegevoegd: Op 7-5-1664 bekende Lijsbeth Tonissen, ca 18 jaren, dochter van Neeltken Jan Francken int bijwesen van Adriaen Jan Francken, oom, voldaan te zijn. Los vel aanwezig mbt de afreeckening van een stuk moer, Lijsbeth woont dan te Middelborch, 25-9-1666.

Fol. 258v

Copie

Een akte waarin Aelbrecht, bij gods genade palsgratie opten Rijn, hertoge in Beijeren, grave van Henegouwe, van Hollant, van Seelant ende heere van Vrieslant verklaart dat hij gronden aan Seger Floris heeft verkocht met alle bijbehorende rechten, Sondaegs naer halvasten int jaer ons heeren duijsent drie hondert ende tnegentich.

Fol. 259r

Copie

Willem van Beijeren, van Henegouwe, van Hollant, bij der genade godts, grave van Eistervan ende heere van Altena verklaart dat gronden aan Seger Floris heeft verkocht met alle bijbehorende rechten, dijnsdaechs naer palmendach int jaer ons heeren duijsent drie hondert ende achtentachtich.

Fol. 259v

Compareerde opten xxjxe dach meij 1662 Jan Geritss van Veucht x Maeijken vander Ven, Reijmert Gijsbertss x Anneken vander Ven, beijde mede namens Mr Govert vander Ven, Cirughijn, ende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Jan Peeterss Cock.

Fol. 260r

Op 11-9-1662 maakt Cornelis Antonissen Olieslaeger zijn testament.

Genoemd: Anneken Jans de Leeuwdr, schoondochter, wed Ffrans Corneliss ???

Fol. 260v

Compareerde opten xjxe dach october 1662 Peeter Melssen Schep ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Steven Janssen Decker ende Jacop Janssen Timmerman, gebroeders. Betaald wordt via een wilkeur (folio 260v).

Fol. 261r

Compareerde opten 18e december 1662 Eelant Baeijens Oerlemans ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Handricxssen Back den Jongen, ruijter onder de compagnie van viconte de Maschou, garnisoen houdende binnen ???

Fol. 261r

Compareerde opten xve januarij xvjc drijentsestich Aert Adriaenss Verhoeven x Lijntken Peeters Oerlemans ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Handrick Peeterssen Oirlemans, sijnen swaeger. Betaald wordt via een wilkeur (folio 261v).

Fol. 262r

Afrekeningen van de wilkeur behorende vij folio 260v.

Fol. 263r

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht voor recht tusschen de kijnder ende erffgenamen van Cornelis Vassen?? vander Saecken verweckt in echte bedde bij Janneken Thijssen, beijde za met namen Adriaentken Cornelisdr wed van Huijbert Michielssen Smit, Claes Corneliss, Thijs Corneliss, Anneken Cornelisdr Jenneken Cornelisdr, 8-11-1662.

Fol. 264r

Erffcavelinge, erffdeelinge aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Peeter Aertssen Oirlemans ende Maeijken Jans Persijn, beijde za, met namen Adriaen Wouters Smit x Aenken Peeters, Jan Peeterss Oerlemans, Aert Adriaenss Verhoeven x Lijntken Peeters, Hendrick Peeters Oirlemans, 14-11-1662.

Fol. 265r

Compareerde opten ije april 1663 Laurus Tonissen ende Peeter Tonissen Verhoeven, gebroeders ende bekenden voldaan te zijn door Maeijken Adriaens Fijnenbuijck lest wed van Antonis Lauruss Verhoeven.

Fol. 265r

Compareerde opten ije april 1663 Maeijken Adriaens Fijnenbuijck lest wed van Antonis Lauruss Verhoeven ende heeft over gegeven met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Willem Geldens (Paens). Betaald wordt via een wilkeur (folio 265v).

Fol. 266r

Compareerde opten xxiije dach arill 1663 Peeter Melssen Schep ende gaff over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende Dierckxen Adriaens lest wed van Peeter Laurussen. Betaald wordt via een wilkeur (folio 266r).

Fol. 267r

Compareerde opten ije dach meij 1663Aeletken Baltissen wed van Jan Laurussen Verhoeven met Aelbert Tonissals gecoren voocht ende heeft gewilleceurt, bekent schuldich te wesen en gelooft te betaellen aen Handrick Adriaenss Molenaer (=Molder)

Fol. 268r

Compareerde opten xxjxe. december 1663 Stijnken Wouter Duijsser lest wed van Peeter Adriaenss Bongh ende heeft alhijer voor recht aengenomen van Cornelis Adriaenss Bongh als voocht ende Michiel Tonissen Duijser als toesiender, hare drije onmondige kijnderen verweckt als vooren met namen Adriaen, Anneken ende Peeterken Peeters Bongh.

Fol. 269r

Compareerde opten xje januarij 1664 Dirck Wouters Smits ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Joost Bertroms de Bruijn.

Fol. 269r

Compareerde opten xje januarij 1664 Cornelis Handricxssen Back x Marieken Adriaenssen Cham ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Handrick Adriaenssen Cham, sijnen swager.

Fol. 269v

Compareerde opten xje januarij 1664 Stijnken Wouter Duijsser lest wed van Peeter Adriaenss Bongh met Michiel Antonissen Duijsser, oom, haren gecoren voocht, ende heeft gewilleceurt, bekent schuldich te wesen ende gelooft te betalen aen Ferdinaus Baltus vander Sterre als toesiender ofte voocht van het onmondich weeskijnt van Adriaen de Roij verweckt bij Soetgen Hermans, tbv van het voorss kijnt.

In de kantlijn: Op 14-12-1671 is Adriaen de Roij voldaan door Berent Eliss (x Stijnken Wouters.)

Fol. 270r

Compareerde opten xje januarij 1664 Michiel Tonissen Duijsser ende heeft gewilleceurt, bekent schuldich te wesen ende gelooft te betalen aen Ferdinaus Baltus vander Sterre als toesiender ofte voocht van het onmondich weeskijnt van Adriaen de Roij verweckt bij Soetgen Hermans, tbv van het voorss kijnt.

Toegevoegd: Op 23-7-1668 is Gijsbert Gerves? mede eijgenaer van de wilkeur.

Fol. 270v

Compareerde opten xije januarij 1664 Handrick Adriaenss Molder ende gaff over met eender vrijer gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Peeter Adriaenss Ockers.

Fol. 271r

Op huijden desen xvje dach januarij 1664 compareerde Jenneken dochter Handrick Jacops wed van Eelant Baeijens geassisteert met Handrick Jacopss, haren vader, ende heeft van Adam Baeijens, oom ende bloetvoocht, ende Jacop Handrickss, als toesiender, het onmondich weeskijnt achtergelaten bij Eell Baeijens aengenomen. Tevens bekent Jenneken schuldich te zijn aan de kijnderen van Baeijen bij Neeltken Adriaens.

Fol. 271v

Deelinge tusschen Pleuntken Peeters wed van Cornelis Tonissen van Weert ende Jochem Aertssen Vermeijs x Teuntken Cornelis van Weert, 18-2-1664.

Fol. 272r

Op verzoek van de erffgenamen van Anneken Jacops Glaviman, gewoont hebbende tot Sprangh zijn de goederen van Anneken getaxeerd, 11-3-1664.

Fol. 272v en 273r

FOTO ontbreekt

Fol. 273v

Compareerde opten 11e mert 1664 Merten Jacopssen van Campen ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Merten Jacopssen de Bie.

Fol. 273v

Compareerde opten xje mert 1664 Roelant Berentss Verharen x Adriaentken Adriaens Schilders?, zijn deel aengecomen van Antonis Goverts vanden Heuvel, gewoont hebbende tot Baerdwijck, ende namens Ocker Melssen Schep x Maeijek Joosten van Campen ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Antonis Aertssen Vucht.

Fol. 274r

Compareerde opten xxe mert 1664 Pleuntken Peeters lest wed van Cornelis Tonissen van Weert ende gaff over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Rommen Leempoel.

Fol. 274r

Compareerde opten xve april 1664 Marcelis Janssen van Drongelen x Lijsken Jacops Glaviman, Corstiaen Cornelissen Mutsaerts x Maeijken Jacops, Lammert Joosten de Hoogh x Lijsken Jacops Glaviman, Adriaentken Jacopsdr, alle kijnderen ende erffgenamen van Jacop Janssen Glavimanende gaven tsamen over met een vrije gifte soo gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Christoffel Molegraeff ende Willem Jacops Glaviman.

Fol. 274v

Opten 8-3-1632 legt Antonis Adriaenss Timmer de eed af tbv alle weduwe ende wesen.