Selecteer een pagina

Getranscribeerd door B.J. Koolstra

Rechtelijk Archief Dongen. Inventarie nummer 102. Streekarchief Oosterhout.

Folio 1.
Cornelis Jan Reijsbergen en zijn vrouw Maijke Cornelis Huijbrechts.
Dit was zijn tweede huwelijk. Zijn eerste vrouw was Maeijke Laureijsen.
Uit dit huwelijk in ieder geval een zoon Laureijs bekend, geboren voor 1625.
zie voor de kinderen uit dit tweede huwelijk de doopkaart.
Ook gegevens in ORA ‘s Gravenmoer 36 — 106.
Zie verder voor nageslacht o.a. Gemaallijst 1697 folio 65.

Folio 1. JAN JANSEN SCHEIJMAECKER doe t belofte aan Jacob willem wassenbergh.

Folio 2.. CORNELIS JAN HUIJBREGHT LIGHTENBERGH, gehuwd met Maeijke Wilborts Roelen. Moerstraat. Veel namen van aanliggenden. Huwelijk 19.12.1635 Zie doopkaart.
Zie voor nageslacht o.a. Gemaallijst 1697 folio 15. 4.2.1645

Folio 2v. Claes Cornelis Cornelis Cleijs Werver, gehuwd me Anthonetta Jansen in ‘t Broeck. Verkoop aan Embreght Quirijnen (die getrouwd was met Elisa-beth Cornelissen (zie doopkaart) Datum 6.2.1645

Folio 3. ADRIAAN ANTHONIS JANSEN verkoopt aan CORNELIS CORNELIS ADRIAAN MAAS.

Folio 3v. JAN MATTHIJS JANSEN, de JONGE verkoopt aan GEERIT JAN WOUTER V.D.Nieuwenhuijsen

Folio 4. PIETER JAN WAGENMAECKERS verkoopt aan PETRONELLA ADRIAAN LENAERTS

Folio 4v. PEETER JANSKNEGHT verkoopt aan LAUREIJS CLAES ADRIAANSEN

Folio 5. LAUREIJS JAN TEEUWEN getrouwd met Meteken Peeter Mattheussen. zie doopkaart van dit echtpaar.

Folio 5v.
CORNELIS JOCHUM DIRCK RIJCKEN
CATHARINA JOCHUM DIRCK RIJCKEN gehuwd met Dionysius Maarten, wonende in Poppel vlg. notariele acte van 26. 1.1645
AdRIAAN JOCHUM DIRCK RIJCKEN
ANNEKE JOCHUM DIRCK RIJCKEN, getrouwd met Adriaan Jan Metser.
Deze laatste is Adriaan Jan Fiers, metselaar in Breda, wiens moeder de vierde vrouw was van Jochum Dirck Rijcken.
Deze vier kinderen uit het tweede huwelijk van Jochum Dirck Rijcken te ‘s Gravenmoer erven van hun grootvader een stede op Cleijn Dongen. Deze stede werd indertijd gekocht van Thonis Peeter Jan Bus volgens de vestbrief van 16.2.16a.
Het gaat hier om een stuk uit de nalatenschap van Huijbreght Roelof Dirks te ‘s Gravenmoer, die overleed op 25. 4.1644, aldaar. Gegevens over Tonis Peeter Jan Bus, Jochum Dirck Rijcken etc. in ‘s Gravenmoer. Datum 1.3.1645.

Folio 6 v.
LAUREIJS GIJSBRECHT PEETERS en zijn vrouw EELTJE ADRIAAN LENAERTS
verkopen aan HENDRIK JAN RUTGERS een stuk grond, hen aanbestorven van Tante EELTJE LENAERT ADRIAANSEN

folio 7
Jan Laureijs Dries Oomen, soo voor hem selven als hem sterckmaeckende voor Stoffel Adriaen, Jan Adriaen, Adriaen Adriaen, Adriaen Adriaenszn Molenschot soonen en [voor] Peeter Corn Deckers, als man en voight van Anneken Adriaenszn Meuleschodt sijne huysfrouwe, Lesken [? voor Barbara?] Adriaen Adriaenszn weduwe wijlen Jan Jacob Peeterszn [den Bruijnen], geassis-teert met Jacob Peeterszn den Bruijnen als haeren gecoren voight in desen saecke, Peeter en Adriaen gebroederen Laureijs Andries Oomen soone, voor hen selven, Peeter Adriaen Broeders als man en voight van Maeijken Laureijs Dries Oomen sijne huijsvrouw, Jan Corn Huijbrecht Raeszn als man en voight van Maijken Jan Meeus Jan Mertens sijne huijsvrouwe en hem mede
sterck maeckende voor Corn en Laureijs Jan Meeus Jan Mertens soone, sijne swagers, daer respective moeder aff was Grietken Laureijs Dries Oomen, Lambrecht Adriaen Broeders als man en voight van Dingna Andries Laureijs Oomen sijne huijsvrouw, Steven Jacob Stevenszn als man
en voight van Maeijken Andries Laureijssen sijne huijsvrouw en hen beide t’samen sterck mae-ckende en desen vervangen[de] Adriaentken, Maeijken en Laureijs Andries Laureijse Oomen soone en d[ochte]re, alle erffgen[aemen] en kintskinderen van Peeter Jacob Francken en Grietken Peeter Janszn.
Ende sijde dat sij vercoft hebben omme een somme van gelde dye dy hen vol en al betaalt is, [aan] Anthonis Jan Jansz de Smit elck henne gerechte actie paert contingent en gedeelte hen com-peteren[d?] in den roy[?] breete vuijtgedolven moergronde, gelegen op ten Oostganck alhyer, streckende van den Ryoel ter kae toe, den cooper in et sijne andere en[?] bij hem in coope vercre-gen van Adriaen Corst. Janszn en Henrickhen Michielszn Suyt, den grondt van d’erffg[enaemen] van Jasper Roeloffse, Noort, te weye …? met sijne heerenchijnse sonder eenig anderen commer gevest desen 21en Meert 1645. (…) ieder ende (…) Schepenen.

Folio 8v
Michieltjen Laureijs Peeter Jacobszn, weduwe wijlen Wijnant Jan Corn van Dorst, geassis¬teert met Jan Laureijs Dries Oomen, haeren gecoren voight in de saecke, Jacob Peeters.] den Bruijnen, soo voor hem selve als voight van de vijff onmondige weeskinderen van Peeter Peeters¬en den Bruijnen, mitsgader hem sterck maeckende en in desen vervang[end] Dingna, Lijntken en Neeltjen Peeters.] de Bruijnendr, sijne susteren, alle erffgen[amen] en kintskinderen van Peeter Jacob Francken en Grietken Peeter Jansen;
Ende sijde dat sij vercoft hebben om een somme van gelde dye hen vol en wel betaelt is, [aan] Anthonis Jan Jansz de Smit, elck hem gerecht, actie paert conting[ent] en gedeelte hem compe-teren in een roy breete breete(?) vuijtgedolven moergronden, streckende van den Ryoel tot Eijnde Hoocheijnts mijn heere den Prince van Orangien vaert toe, waer sij d’ereste voor soo veel hen aengaet strecken Lotte cae toe aen hen noch behouden, den cooper met sijne andere erve hem van te vooren toebehoren en bij coope vercregen van Adriaen Corst Janszn cum suis, Suijt en d’ersthen(?) van Jasper Roeloffs met henne gront, waerinne hij cooper in opheden oock ten deele op gevest hoort te weyen en te waeren is met sijnen heerenchijnse sonder eenigen anderen commer gevest.
Actum …? …? Quirijnen(?)

Folio 9
SIJMEN ANTHONIS BASTIAANSEN voogd van: Hij was een oom van de zeven.
3 weeskinderen van Jochum Dirck Rijcken uit zijn huwelijk met Anthonetta Jan Jansen Kuijl, en idem de 4 weeskinderen van Cornelis Jansen Kuijl.
Alle erfgenamen van Jasper Roelofs. Het gaat hier om 7 kleinkinderen van Jasper Roelofs, overleden in ‘s Gravenmoer, maar die bezit had in Dongen. Zie REHM.

Folio 11v.
ADRIAAN ADRIAAN BROUWERS en zijn vrouw MARGRIET WILBORTS VAN SON
Zij verkopen aan weduwe en kinderen van HENDRIK JAN SCHERDERS.
HENDRIK JAN SCHERDERS was de vorige dag (9.4.1645) begraven. De alimentatie regeling is te vinden op folio 34. zie ook doopkaart. Huwelijk 31.11.1631

Folio 12.
Jan Cornelis Stoffels en zijn vrouw Maeijke Adriaan Pauwels. (101-55)

Folio 15.
PEETER JAN TIMMERMANS en zijn vrouw NEELTJE JACOB HUIJBREGHTS. Huwelijk 6.6.1632
Haar vader van Jacob Huijbreght Cornelis. (101-71)

Folio 17.
Claes Peeter Cleijs en zijn vrouw Neeltje Cornelis Jansen, verkopen aan Corstiaan Peeter Willem van Roy, cleermaker.

Folio 18.
CORNELIS JACOB WILLEMS Sr en FRANS HENDRIK VAN DOESBURGH, voogd en toesiender
van de weeskinderen van Jenneke Jacob Haensbergh, met name Hendrik 4 jaar, Jacob 3 jaar en Jan 1 jaar ,waar vader van was Huijbreght Hendrik van Doesburgh
Volgens de begraafgegevens werd er in 1645 een kind begraven van AERT VAN DOESBURGH, schoolmeester. Verder geen houvast.

Folio 20.
Apolonia Peeter Jan Haensbergh en haar man Cornelis Michiels

Folio 23.
Maeijke Vas Jansen vermeulen, echtgenote van ADRIAAN SIJMEN COPPELAAR is overleden.
De zonen Sijmen en Adriaan voor hen zelf, dochter Maeijke en zoon Vas onder voogd Cornelis Vas Jansen Vermeulen. Het gaat in dit stuk om de nalatensehap van hun grootouders Vermeulen. Ook worden in dit stuk genoemd, Grietken Vas Jansen Vermeulen en Peeter Van Jansen Vermeulen, getrouwd met Anneke Cornelis Cornelis Buijs. Zie voor dit laatste echtpaar de doopkaart.
Het geslacht COPPELAAR is heel duidelijk te volgen uit de doopgegevens en inventaris stukken.

Folio 24.
Hendrik Cornelis Stoffels en en zijn vrouw Lijnke Mattheus Anthonissen alsmede hun zwager Cornelis Cornelis va Corput verkopen aan Jan Jansen de smid alias Vroklijck.

Folio 25 v
Maijke Jan Jan Meermans, weduwe Jan Lambreght Jan Roelen geassisteert met Cornelis Merten Matthijssen vd Nijeuwenhuijsen als haar voogd in dezen, haeren swager, ter eenre.
Wouter Jan Lemmens, Lijntje Jan Lemmens, Vijver Adriaan Wouter vd Nijeuwenhuijsen X Neeltje Jan Lemmens, Bernard Cornelis Lightenbergh X Maeijke Jan Lemmens, Huijbert Jan Huijbert Hendriks X Jenneke Jan Lemmens daer moeder aff was Neeltje Cornelis Peeter Stevens ter andere sijde zijn accoort mbt de goederen bijden voorss Jan Lemmens ende voorss Maeijken Jan Jan sijnder wed beseten heeft.
J. Koolstra heeft toegevoegd:
Jan Roelen begr 31-12-1645
Cornelis X Grietken Jan Meermans
Lambrecht Roelen begraven 7-42-1625, zie 45-23
Neeltje begraven zie 45-23

Folio 27.
Adriaan Claes Geerits de Jonge en Lijnke Adriaan Jan Raessen

Folio 33 v.
ANDRIES ADRIAAN SMITS en ADRIAENTKEN JACOB JORIS v.d. WEE. zij was een dochter van Jacob Joris v.d.Wee, voster, begraven 16.3.1635 (45-70) Datum: 19.3.1646

Folio 34.
Alimentatie regeling na het overlijden ven HENDRIK JAN SCHERDERS.
De moeder: BARBARA ADRIAAN DANIEL VAN HEIJST werd geassisteerd door Roelof Jan Peeter Scherders en voogd over de kinderen was Peeter Jan Peeter Scherders. De kinderen zijn: Mijna 14, Anneke 10, Cathalijn 8, Jan 4 en Adriaan 1½.
Zie voor de laatste twee gemaallijst 1690 folio 21 en 22.

Folio 35 v.
ADRIAAN COMMER JANSEN BLOK en zijn vrouw STIJNKE ADRIAAN HUIJBRECHTS

Folio 37.
Cornelis Adriaansen Hulst regelt de nalatenschap van mijn vrouw Margriet Lambrecht Adriaansen ( begraven 4.1.1646) met zijn twee stiefdochters Elisabeth en Anneke Adriaan Steven Meulder.
Vervolgens delen de beide zusters het hen toebedeelde. Cleijn Dongen en ‘sGravenmoer. april 1646

Folio 40.
Alimentatieregeling voor de nagelaten kinderen van Adriaan Jansen Hulst in de Biesen na zijn begrafenis op 11.2.1646. Zijn tweede vrouw,nu weduwe, is Maeijke Hendrika de Wael. Uit de beide huwelijken waren verscheidene kinderen die helaas niet met name worden genoemd. Dank zij verschillende andere stukken weten we dat er een dochter Dingena was uit het eerste huwelijk met Peerke ….(zie 45-9) Dingena trouwde eind 1646, blijkens een ondertrouw verhaal van 15 december. verder gevonden de dopen van Peter in 1633 en Eelke in 1634.
Hendrik, Jan en Jenneke (begraven 6.2.1657)
Zie verder de bijlage van dit geslacht bij de gemaallijst 1697.

Folio 47.
CLAES PEETER CLEIJS (begraven 29.12.1651) en Bastiaan, zijn zoon(begraven 5.4.1648)

Folio 51.
ROBBRECHT STEVEN PHARO en ADRIAETKEN PEETER CLAESSEN
Dit zijn de ouders van Jan Robbrecht Pharo uit Gemaallijst 1697 folio 12. hij was afkomstig uit ‘s Gravenmoer. Gegevens over hem en zijn voorgeslacht bij REHM.

Folio 52 v.
NICOLAAS THOMAS CORNELISSEN en MAEIJKE BERNARD DRIESSEN.

Folio 54
Dingena ADRIAEN JANSEN HULST (zie hiervoor bij 40) en WOUTEr JAN WOUTER THIJSSEN
zie de doopkaart van dit echtpaar.

Folio 56.
PEETER ADRIAIN ADRIAEN JANSEN, voogd, en JANTHIJS JANSEN, toesiender
op de 6 weeskinderen van CATRALIJN ADRiaen ADRiAEN JANSEN (begraven 26.11.1646)
en GEERIT JAN WOUTER V.D.NIEUWENHUIJSEN. Helaas geen namen van de kinderen. zie doopkaart.

Folio 57v.
AERT ADRIAEN JAN ROELEN voogd over MAEIJKE, dochter van zijn zuster ADRIAENTKE ADRIAEN JAN ROELEN en JAN LUCAS ROELEN.

Folio 59v.
Peeter Adriaen Adriaen Broeders, voogd, en Laureijs Andries Laureijs Oomen
als toesiender op de 4 weeskinderen van Lambrecht Adriaen Adriaen Broeders, begraven 5.12.1646, en Dingena Andries Laureijs Oomen
Geen namen van de kinderen. Blijkens notities in de marge: Adriaen, Maeijke en Leske.
Dingena trouwde met Geerit Jan Wouters.Zie ook de doopkaarten.

Folio 61
Jan Peeter van de Oudenhoven en Petronella Adriaan Lenaerts

Folio 63.
Jacob Adriaen Jacob Cleijs op Uilendonck

Folio 67.
Jacob Peeter Bruinen, alias Braber zie ook 103 folio 42 v.

Folio 68 v.
Andries Adriaan Smit en Adriaentje Jacob Joris van der Wee.

Folio 69.
Gijsbert Jacob Gijsbert Horsten. (zie doopkaart)
Adriaen Jacob Gijsbert Horsten (zie doopkaart)
Geertruij Jacob Gijsbert Horsten, getrouwd met Adriaan Willem Michielsen Deling van de nalatenschap van Jacob Gijsbert Horsten en Maeijke Adriaansen
4.1647
Zie voor dit laatste echtpaar Begrafenisboek 45 – 201 dd 22.4.1652
begraven vrouw en kind van Adriaan Willem Michiels.Er is wel een doopkaart van Adriaan Willem Michiels en Johanna Adriaansen Hulst (begraven 6.2.1657)
Van dit echtpaar is een staat en inventaris.

Folio 73 v.
Maeijke Willem Caters (moet dit Centers zijn? of Gatten?) weduwe van Embrecht Peeter Emmen (begraven 10.3.1643) treft een regeling voor haar kinderen Barbara, Peeter en Embrecht.

Folio 74
Merten Merten Jan Mertens en Jacobmijna Jasper Buijs. Zie doopkaart. Jacomijna was een dochter van Jasper Cornelis Buijs en zijn vrouw Geertruij Jan Broeders (die voor 1627 hertrouwde met Peeter Sijmen van Son

Aert Dircx Van Hout en Dingena Sijmen Cornelis Peeters.
Aert Dircx van Hout kocht op 4 augustus 1650 grond van Cornelis Jasper Buijs Zie hiervoor ook REHM bladzijde 342.
Hoewel de doopkaart van Aert Dircx van Houten en Dingena Sijmen slechts 2 dochters vermeldt, zijn er blijkens ‘s Gravenmoer 19 – 197 3 zonen en 2 dochters.
Op 16.8.1669 Kinderen: Petronella x Cornelis Cornelis van Dongen,
Dirck Aerts van Houten en Sijmen Aerts van Houten (REHM 558.)

Folio 78.
Claes Denis Cornelis Meeusen en Adriaentke Cornelis Willems. zie doopkaart

Folio 78 v.
Adriaen Hendriks De Weert (begraven 10.9.1647) liet 2 kinderen na van zijn
vrouw Neeltje Hendrik Geerits. Helaas geen namen. Ook geen dopen gevonden.

Folio 84 v.
Steven Jacob Steven Broeders en Maeijke Andries Laurens Oomen. Zie doopkaart en gemaallijst 1690 folio 41

Folio 90.
Maeijke Adriaan Broeders, weduwe van Jan Laurens Andries oomen.
Zie doopkaart. Volwassen: Laureijs en Dingena getrouwd met Jan Matthijs Jansen.
Zie van dit laatste echtpaar de doopkaart.
Onder de 25: Peeter, Maeijke, Jan, Andries en Anneke.