Selecteer een pagina

Fol. 1r
Compareerde Willem Bruijsers, Drongenen ende Mighiel Rommen als oomen van het kint, Maria van Jan Rommen en Maria Bruijsers, beide overleden en verzoeken om als voogden aangesteld te worden. Dit verzoek wordt ingewillgd, 15-4-1732.

Fol. 1v
Compareerde Maria de Jong weduwe van Jan Rommen, Gijsbert de Jong en Peter Rommen als voogden over het kint van Maria ter eenre ende Willem Bruijsters ende Mighiel Rommen als voogden over het kint van Jan Rommen en Maria Bruijsters ter andere sijde en sluijten een accoort, 15-4-1732.

Fol. 2r
Compareerde Baijen Kok en Willem van den Nieuwenhuiijsen verclaren op verzoek van Jan Schaep als voogt over Jan, zoon van Jan Pigge en Elisabeth de Leeuw, Jan Volkerts, coster en schoolmeester tot Waelwijk, als voogd over Johanna en Willemina, dochters van Jan Pig-gen en Willemijn de Ruijter, en Jacoba Sprangers weduwe van Arien Pigge, moeder van Jo-hanna, Jacob en Johannes, dat zij hebben gekend Philippus van Osch en Allegonda Pigge, egteluiden, die twee zonen, Cornelis en Philippus, hebben nagelaten welke laatsten in 1729 met het schip Goudiaan, kamer Delft, naar Oost Indie is gevaren waar hij zou zijn overleden. Cornelis zou volgens nevengaende doodsbrief in ’s hage zijn overleden. Comparanten kennen geen andere erfgenamen, 15-4-1732.

Fol. 2v
Compareerde Jan Schaep als voogt over Jan, zoon van Jan Piggen en Elisabeth de Leeuw, Jan Volkerts, coster en schoolmeester tot Waelwijk, als voogd over Johanna en Willemina, dochters van Jan Piggen en Willemijn de Ruijter, en Jacoba Sprangers weduwe van Arien Piggen, moeder van Johanna, Jacob en Johannes, allen erfgenamen van Cornelis en Philip Jaecon van Osch en magtigen Hendrick Corstiaande de Rooij, schout, om te Delft bij de Oost Indische camer om de penningen van Philip Jacob van Osch te ontfangen, 15-4-1732.

Fol. 3v
Compareerde Elant Leempoel weduwenaer van Eeltie Boeseren ter eenre ende Bastiaen, Adriaen, Jan en Wouter Boeseren en Adriaen als voogd en Zijmen Sterrenburg als toesiender van Peter en Cornelia, kinderen van Frans Boeseren en Maria Sterrenberg, erfgenamen van Eeltie ter andere zijde en sluijten een accoort, 5-5-1732.

Fol. 4v
Schout en gerechten verclaren dat er geen lopende capitalen, geen nieuw getimmertens, mi-liocatien en afgesande landen, gossen, grienten en aenwassen zedert den lesten opgeving, 6-5-1732.

Fol. 4v
Compareerde Johan Molegraef weduwenaer van Clasina Wijnen verclaart dat hij een kint Jacobus, 7 jaar, heeft bij Clasina en dat er nooit voogden zijn aangesteld. Aangezien ook de grootouders Leonaert Wijnen en Margrita Duijser zijn overleden zonder dat er voogden zijn aangesteld verzoekt Johan nu dat hij tot voogd en Jan Wijnen, oom, als toesiender wordt aangesteld. Het verzoek wordt ingewilligd, 17-5-1732.

Fol. 5r
Compareerde Aeltie van der Heul weduwe van Peter Wijnen, wonende tot Rijswijk tussen Delft en ’s Hage, en verclaerde dat zij vier kinderen, Catrien, Johan, Margriet en Lena, heeft zonder dat er voogden zijn aangesteld. Aangezien ook de grootouders Leendert Wijnen en Margrita Duijsers zijn overleden zonder dat er voogden zijn aangesteld verzoekt Eeltie nu dat Jan Wijnen, oom, en Willem Soeters, neef van de kinderen, worden aangesteld. Het verzoek wordt ingewilligd.

Fol. 5v
Compareerde Jan Wijnen, Johan Molegraef weduwenaer van Clasina Wijnen, vader van Ja-cobus,en Aeltie van der Heul weduwe van Peter Wijnen, wonende tot Rijswijk, met Willem Soeters, neef, als voogd van haar kinderen en maken een erfscheijdinge, 20-5-1732.

Fol. 7r
Compareerde Clara van Rossum weduwe van Peter de Leeuw ter eenre ende Gijsbert Crij-nen van Berkel voogd over het voorkint, Cornelis, van Peter bij Piternel van Berkel ter andere zijde en geeft Clara te kennen dat er op 1-10-1726 een accoort is over de goederen voor het voorkint en beijde comparanten sluijten een accoort, 14-6-1732.

Fol. 8r
Hendrik Bastiaensen de Rooij, schout alhier en wonende te Besoijen, en Pieternella Spran-gers zijn voornemens in het huwelijk te treden, 17-6-1732.

Fol. 8r
Hendrik Bastiaensen de Rooij, schout alhier, en Pieternella Sprangers treden in het huwelijk, 9-7-1732.

Fol. 8v
Compareerde Clara van Rossum weduwe van Peter de Leeuw ter eenre ende Gijsbert van Berkel voogd over Cornelis, zoon van Peter bij Pieternella van Berkel ter andere zijde en sluij-ten een accoort, 1-7-1732.

Fol. 9v
Compareerde Govert Ophorst, coster en schoolmeester tot Nieuwcuijk, en Jan Dircx Vos als momboiren over Geertruijt ende Pascharius de Lange, kinderen van Zijmon de Lange en wij-len Aplonia de Greef en verclaren dat zij de kinderen en goederen goed sullen regeren en administreren, 15-7-1732.

Fol. 10r
Compareerde Zimon de Lange, chirurgijn, weduwenaer van Aplonia de Greef ter eenre ende
Govert Ophorst, oom van moeders zijde en coster en schoolmeester tot Nieuwcuijk, en Jan Dircx Vos als momboiren over Geertruijt ende Pascharius, kinderen van Zimon en Aplonia, ter andere zijde en sluijten een accoort, 15-7-1732.

Fol. 10v
Compareerde Willem van Nieuwenhuijsen en Johannes Colthof verclaeren op verzoek van Johan Schaep en Jan Volkers, voogden over Johan, Johanna en Willemina, kinderen van Johan Piggen ende Jacoba Sprangers weduwe van Arien Piggen, moeder van Johanna, Ja-cob en Johannes, dat zij dat zij hebben gekend Philippus van Os en Allegonda Pigge, egtelui-den, die twee zonen, Cornelis en Philippus, hebben nagelaten welke laatsten in 1729 met het schip Goudiaan, kamer Delft, naar Oost Indie is gevaren waar hij zou zijn overleden. Cornelis zou volgens nevengaende doodsbrief in ’s Hage zijn overleden. Comparanten kennen geen andere erfgenamen, 7-10-1732.

Fol. 11v
Scheijdinge en erfdeelinge aengebragt bij Cornelis Oerlemans en Adriaen Oerlemans, Corne-lis van Gils als vader van zijn drie kinderen, Adriaen, Alida en Cornelia, tesaamen erffgena-men van hun muije Geertruijt Oerlemans, 22-11-1732.

Fol. 16r
Compareerde Aert Jansse van Laerhoven, sijnde wat doof en ook niet sterck in memorie echter niet innocent, ter eenre ende Wouter Peuter, neeff, ter andere seijde en sluijten een accoort betreffende de erfenis die Aert, die bij Wouter inwoont, van een suster, overleden te Dordrecht, heeft gekregen, 9-2-1733.

Fol. 17r
Compareerde Antonij Laerhoven, Dirck van der Wensch als vader van zijn vier kinderen bij Johanna Laerhoven, Johan van der Deel en Johan Cippingh mede namens hun susters Mari en Clasina Laerhoven verclaeren dat hun grootvader Johan Laerhoven te Sprang is overle-den en dat zij de nalatenschap aan de gerechten over dragen ivm de crediteuren, 9-2-1733.
Als curator is Hendrick Korstiaenssen de Rooij, schout, aangesteld.

Fol. 17r
Compareerde Peter van den Hoek x Pieternella Smits, Hendrik van den Hoek x Maria Smits, Wouter Otterdijk x Alida Smits, kinderen en kintskinderen van Aeltie weduwe Wouter Dircx Smits, alhier overleden, en hebben hun erfscheiding gemaekt, 10-2-1733.

Fol. 19r
Jan Buijs, geboren te Leijden en wonende tot Besoijen, en Grietie van Zelst weduwe van Adriaen de Rooij zijn in het huwelijk getreden, 24-2-1733.

Fol. 19v
Schout en schepenen geven een verklaring van goed gedrag aan Antonij Verhagen, 24-2-1733.

Fol. 20r
Jan Bol, 40 jaar, geboren te Drongen en in de kost bij sijn swaeger Frans vande Werken en Dina van Drunen, 22 jaar, geassisteert met haer moeder Anna Clijvelt weduwe Bastjaan van Drunen, zijn in ondertrouw opgenomen, 4-4-1733.

Fol. 20r
Op de conditie ende voorwaerde hier naer beschreven te vercopen door de curator van de goederen van Jan van Laerhoven, 10-2-1733.

Fol. 20v
Schout en gerechten verclaren dat er geen lopende capitalen, geen nieuw getimmertens, mi-liocatien en afgesande landen, gossen, grienten en aenwassen zedert den lesten opgeving, 21-4-1733.

Fol. 21r
Conditie en voorwaerden waer naer dat schout en borgemrs Hendick Heijmans en Leendert den Boer publieq sullen besteden te maken en ’t leveren van ’t hout tot een nieuwe schutzkoij.

Fol. 22r
Jan Bol, geboren te Drongen en Dina van Drunen zijn in het huwelijk getreden, 24-4-1733.

Fol. 22r
Compareerde Jan van der Steen x Geertrij Palmeris en als voogd van de drie kinderen, Jan, Jacob en Cornelia, van Peter Rosen en wijlen Johanna Palmeris en verclaaert de kinderen en de goederen goed te regeren en administreren, 12-5-1733.

Fol. 22v
Compareerde Peter Rosen weduwenaer van Johanna Palmeris ter eenre ende Jan van der Steen als voogd van, Jan, Jacob en Cornelia, kinderen van Peter Rosen en wijlen Johanna Palmeris ter andere zijde en zij sluijten een accoort, actum ut supra.

Fol. 23r
Compareerde Wouter verhagen, ’s Grevelduijn Cappel, en Johan van Dijk, procureur, en ver-claeren op verzoek van Johan Dagevos, predicant in den Hoeven, dat Wouter op 30 meij jl met Johan ten huijse van de weduwe Nicolaes van der Cleij wesendeen aldaer ’t readhuijs, den provisionele schout van Cappel, zijn vader Hendrick van der Hoeven, secretaris Cappel ende bode van Cappel. Johan hoorde de bode zeggen dat hij bij de secrtaris was geweest om te vragen of hij van het huijs van zijn oom Johan de Rooij successie verschuldigd was. Waar-op de secretaris zei dat het huijs op naam van Johans schoonmoeder staat, etc, 9-6-1733.

Fol. 24r
Compareerde Emmert van Drunen en Hendrik Braspenning, soldaten, en verclaeren op ver-zoek van capiteijn Hoolwerf dat zij afgelopen zondag bij het huijs van Cornelis Bogaerts wa-ren, naast andere personen was daar ook Huijbert Blok. Emmert vraagt dan aan Huijbert of hij ook in dienst zou willen gaan. Men steggelt over de verdienste en komen uijt op ƒ 16. En Huijbert tekent voor 6 jaer, 23-6-1733.

Fol. 25r
Compareerde Johan Dewit, Besooijen, en magtigt Hendrick Bastjaanse de Rooij, schout, om met de erffgenamen van sijne swaegers Lambert ende Johan de Greeff de nalatenschap te regelen, 7-7-1733.

Fol.25v
Compareerde Gerardus Kloek, bedienaer des goddelijk woords, weduwenaer van Catharina de Haen, testament 31-7-1717 voor notaris Baerts te Haarlem en acte van aenneming van zijn kinderen zoals die nu volgt: Op huijden den 24e julij 1733 compareerde, voor notaris Ja-cob Gallé te Haarlem, Gerard Kloek weduwenaer Catharina de Haen met Nicloaes de Haen en Jan de Haen, kooplieden te Haarlem, als voogden en gebroeders, en maken een overzicht van de moederlijke goederen die voor de kinderen zijn, 30-7-1733.

Fol. 27v
Arien Wallaerds en Pieternella Pruijsers zijn in ondertrouw opgenomen, 3-9-1733.

Fol. 28r
Arien Wallaerds en Pieternella Pruijsers zijn in het huwelijk getreden, 22-9-1733.

Fol. 28r
Op conditien hier naer beschreven worden door schout en schepenen de imboel en meubilai-re goederen van Johanna Mouthaen weduwe Merten van Lier publiq vercocht, 30-9-1733.

Fol. 31v
Schout en schepenen verclaren op verzoek van de Grave van Groesbeek en heer van Dus-sen Munsterkerk dat te Sprang alle dijken schouwen etc steeds goed zijn onderhouden, 3-11-1733.

Fol. 32r
Compareerde Adriaen de Gester, gewesene knecht bij Cornelis Oerlemans, en liet een, ter-plekke door chrirurgijn Simon de Lange verbonden, wonde zijn die Caspar Julien op 7-11 heeft toegebracht, 12-11-1733.

Fol. 32r
Compareerde Jan Buijs en magtigt Antonij van Ember, Leijden, om in zijn naam bij de wees-camer ƒ 50 te ontvangen, 1-12-1733.

Fol. 32v
Compareerde Corstiaen Jansen de Bie en Adriaen Brox, dijkmrs, en verclaeren op verzoek Hendrik Bastiaense de Rooij dat zij gisteren, om bij alle neringdoende te gaan eijken, bij Ge-rard van Oosterhout, bakker en winkelier, kwamen en daar 34 hele en 4 halve broden op de toonbank aantroffen. Bij het wegen van de broden waeren er twee die 7 pond en drie die 7½ pond wogen. Daarop zei Gerard: neem alles maar mee en deel het uit aan de armen. Daarop gaan de dijkmrs naar de schout en toen ze bij Gerard terug kwamen waren Gerard en zijn vrouw met de broden op de vlugt, 15-12-1733.

Fol. 33v
Scheijding en erffdeelinge aangebracht bij Zacharias de Roon en Jan Wijnen, voogden, en Willem Raijmakers, toesiender over Marchus Martinij ter eenre ende Jacob van Zuijlichum x Anna Martinij ter andere seijde ende dat weegens soodanige erffgoederen als haere ouders Johan Herman Martinij en Lijsbet Oerlemans hebben naergelaten, 24-12-1733.

Fol. 34v
Compareerde Adriaentie Franssen weduwe van Teunis Goedhart en Cornelia Handrix en verclaren dat op 2-12 jl dat zij van Mighiel Rommen en Arien Swart, diaconen, een briefje hebben gekregen waarop stond dat zij bij Gerit van Oosterhout een vat boekwijtmeel konden ophalen.
Compareerde Hendrik Heijmans, molenaer, en verclaerde dat Gerit van Oosterhout in 1733 geen graan bij hem op de molen heeft gebracht. De molenaerrsknecht Wouter Leenhouwers bevestigt dit. Zij wisten wel dat Gerit brood bakte en regelmatig met zijn kar met sacken dae-rop door de straet reed, 4-1-1734.

Fol. 35v
Compareerde Johan Clijn en Johanna de Greeff en verclaren dat v zij op 6-12 jl ten huijse van Willemke Leenhouwers weduwe van Cristjaan Cols waren en dat daar aanwezig waren de vrouw van Jan de Kock, de vrouw van Hendrick Heijmans en de vrouw van Hendrik Vos. Zij spraeken over een sack meel die Hendrick Heijmans voor sijnen soone Lambert op het erve van Hendrick Vos wat vanden ??? van Geeraert van Oosterhout, etc, 11-2-1734.

Fol. 36v
Compareerde Jan van Heijst, Besooijen, en verclaert dat ivm de beroepinge te Besooijen ge-valle op Petrus Muijlman dat hem gelt is aangeboden voor zijn stem door Otto Juijn, drossaert Loon op Zant en drossaert en secretaris te Waelwijk. Hij zou op Louwerentous Versterre die-nen te stemmen, 30-4-1734.

Fol. 37v
Conditie en voorwaerde waer op de kinderen en erffgenaemen van Christjaan Clijn, in sijn leeven coster en schoolmeester, willen vercopen de meubilaire goederen en imboel, 14-4-1734.
De erfgenamen zijn: Jacobus Clijn mede namens Adriaane Maria en Elisabet Clijn, Christina Clijn, procuratie ’s Hage 23-3 en 30-3, de weduwe Clijn, Adriaen Leempoel ende Jakob Groen x Maria Clijn en W Clijn.

Fol. 40v
Compareerde Hendrick van Selst en Hendrien van Beeck zijn in ondertrouw ingeschreeven, 16-4-1734.

Fol. 40v
Compareerde Hendrick van Selst en Hendrien van Beeck zijn in het huwelijk getreden, 11-5-1734.

Fol. 41r
Compareerde Willemke Leenhouwers weduwe van Cristjaan Cools, Anna en Margrieta Glavimans en verclaeren op verzoek van Hendrick Heijmans, pagter tbv sijnen soone van de wintkoornmoolen: Anna en Margrieta dat Hendrick Heijmans op 3-2-1734 bij hun teurff heeft gebracht en ’s avonds zagen dat Cornelis van Oosterhout, zoon van Geeraert, molenaar te Besooijen, een zak meel heeft gegeven aan Hendrick Heijmans. Zij hoorden hendrick zeggen dat Cornelis er mee op moest houden, 16-4-1734.

Fol. 41v
Compareerde Jan Huijbertse van Heijst, ouderling Besooijen, Jan Hoevenaer en Franscois Colthof, diaconen Besooijen, en verclaeren op verzoek van Jacobus Vermeulen, secretaris te Besooijen, dat Jacobus hen nooit heeft lastig gevallen of bij hem zijn geweest om zijn stem ivm de predicant te Besoijen te bespreken. Jan verclaert nooit aangesproken te zijn door de vrouw van Jacobus: Geertruijd van Andel, 20-4-1734.

Fol. 42r
Schout en schepenen beloven dat ingeval Antonij Vergahen tot armoede soude mogen ko-men te vervallen hij een beroep mag doen op de Armen van Sprang, 18-5-1734.

Fol. 42v
Compareerde Hendrik Heijmans, molenaar, en magtigt Sebastiaen Thierrije de Bije, procu-reur te ’s Hage, om zijn zaken in het proces tegen Gerit van Oosterhout, molenaar te Besoij-en, te behartigen, 21-9-1734.

Fol. 43r
Agneta van der Wall weduwe van Jan de Haen, Haerlem, namens Marcus de Haen, West Indië, geeft te kennen dat Elisabet de Haen, vrouw van Marcus, op 14-9 jl te Sprang is over-leden waarbij zij een zoon Jan heeft achtergelaten. Hij is de enige erfgenaam, testament 10-1-1724 voor notaris Theodoris Elout junior te Haerlem. Zij verzoekt nu om authorisatie om de omboel en meubilaire geoderen te mogen vercopen aengezien zij Marcus niet kan raadple-gen, 25-9-1734.

Fol. 44v
OP 10-1-1734 maken Marcus de Haen en Elisabeth de Haen, egtelieden, hun testament voor notaris Theodorus Elout.
Compareerde ook nog Agneta van der Wal weduwe Jan de Haen en Joost de haen en Anna van Deurs nemen genoegen met hun portie, 18-9-1734.

Genoemd: Agneta van der Wal, moeder, Jan de Haen, Joost de Haen, Anna van Deurs, ou-ders Elisabeth

Fol. 46r
Op 18-9-1734 compareerde voor notaris Francois Jacob Gallé, Haerlem, Agneta van der Wal weduwe Jan de Haen en geeft te kennen dat Marcus de Haen, zoon die van plan is naar West Indië te vertrekken, haar op 13-9-1729 voor notaris Gerit Brouwer te Amsterdam de waerneming van zijn zaken heeft gegeven en dat nu op 14-9 jl Elisabeth de Haen x Marcus de Haen te Sprang is overleden. Marcus is echter naar Wets Indië vertrokken, etc.

Fol. 47v
Op 17-9-1734 compareerde voor notaris Francois Jacob Gallé, Haerlem, Agneta van der Wal weduwe Jan de Haen, Haerlem, en magtigt Gerardus Kloek, bedienaer des goddelijk woords te Sprang, om de zaken betreffende het sterfhuijs van Elisabeth de Haen x Marcus de Haen, overleden op 14-9 jl te regelen tbv de zoon van Elisabeth.

Fol. 48r
Schout en schepenen verclaren accoort te gaan met de verzoeken van Agneta van der Wal, 12-10-1734.

Fol. 48v
Op 21-10-1734 compareerde voor notaris Francois Jacob Gallé, Haerlem, Agneta van der Wal weduwe Jan de Haen, Haerlem, als gemagtigde van Marcus de Haen, zoon, en magtigt Gerardus Kloek, bedienaer des goddelijk woords te Sprang, om de zaken betreffende het sterfhuijs van Elisabeth de Haen x Marcus de Haen, overleden op 14-9 jl te regelen tbv de zoon van Elisabeth.

Fol. 49v
Conditie ende voorwaerden waer op Geradus Kloek, bedienaer des goddelijk woords te Sprang, namens Agneta van der Wal weduwe Jan de Haen namens haar zoon Marcus vade Haen de goederen van zijn overleden vrouw Elisaneth de Haen te vercopen.

Toegevoegd: Op 28-6-1735 heeft Geradus het geld ontfangen.

Fol. 62r
Compareerde Peter Verelst weduwenaer van Adriaentie Otterdijk en Huijbert Otterdijk, broe-der, en laten weten dat Adriaentie een kint, Hendrik, heeft agtergelaten en verclaeren als voogden dat ze het kint en de goederen goed sullen regeren en administreren, 2-11-1734.

Fol. 62r
Compareerde Hendrik Bastiaense de Rooij, schout, en Willem Sprangers, armmeester, en magtigen Jan van Dijk, procureur, om het proces tegen Geraerd van Oosterhhout, backer, waar te nemen, 2-11-1734.

Fol. 62v
Compareerde Peter Rosen, moederlijk oom, over de drie kinderen van Paulus Wood en wij-len Cornelia Rosen en belooft de kinderen en de goederen goed te sullen regeren en admini-streren, 19-11-1734.

Fol. 63r
Compareerde Paulus Wood weduwenaer van Cornelia Rosen ter eenre ende Peter Rosen als voogd over de kinderen, Anneke, Jan en Jacob, van Paulus en Cornelia met Jan Soerters ter andere sijde en sluijten een accoort, actum ut supra.

Fol. 64r
Staet en inventaris gedaen maken ten versoeke van Huijbert Otterdijk als voogd van het kint van Peter Verelst en wijlen Adriaentie Otterdijk van alle goederen die Peter gepossideert heeft, 14-12-1734.

Fol. 66v
Also differenten en oneenigheden waren ontstaen tussen Huijbert Otterdijk als voogd van het kin, Hendrik, van Peter Verelst en Adriaentie Otterdijk ter eenre ende Peter Verelst ter andere sijde en sluijten een accoort, 21-12-1734.

Fol. 67v
Compareerde Geeraert van Loon ende Adriaana van Dongen, sijne vrouw, en verclaren ter versoeke van Hendrik Heijmans nav de sack met meel die Hendrick op 3-2-1734 van den soon van Geeraerdt van Oosterhout genomen, op het erf van Willemke Leenhouwers en Hendrik Vos, heeft dat zij op 29-12-1734 bij haar thuis zijn gekomen Willemke Leenhouwers en Anna Glavimans en toen gehoord hebben dat Mike Vos de vrouw van Hendrik Vos gezegd heeft dat was onse sack, onse naem staet er op, maer swijgde gij dan sal ik uw een vat rogge geven en daarom een vat rog laten halen bij Adriaen Oerlemans, 30-12-1734.

Fol. 68r
Jacobus van Drunen, geboren te Tilborg, en Johanna de Bok, geboren te Drongelen, zijn in ondertrouw opgenomen, 1-3-1735.

Fol. 68v
Schout en gerechten verclaren dat er geen lopende capitalen, geen nieuw getimmertens, mi-liocatien en afgesande landen, gossen, grienten en aenwassen zedert den lesten opgeving, 15-3-1735.

Fol. 68v
Jacobus van Drunen, geboren te Tilborg, en Johanna de Bok, geboren te Drongelen, zijn in het huwelijk getreden, 22-3-1735.

Fol. 69r
Op huijden den 1e april 1735 compareerde voor notaris Jan Buijs, Leijden, Dirk Geijben, mr metzelaer, broeder en erffgenaem van Jan Gijben, overleden te Sprang, en magtigt Jan van Baerdwijk, mr metzelaer te Besoijen, om de erfenis te regelen.

Fol. 69v
Compareerde Jan van Baerdwijk, mr metzelaer te Besoijen, namens Dirk Geijben, mr metze-laer, Leijden, procuratie 1-4-1736 Leijden, Janneken van Oosterhout weduwe Pieter Gijben, Leijden, als erfgenamen van Jan Gijben ter eenre ende Elisabeth de Hoog weduwe Jan de Bie als erfgenamen van Jenneke de Hoogh weduwe Jan Gijben ter andere zijde en maken hun erfscheijding, 18-4-1735.

Fol. 70v
Compareerde Pieter Fijnenbuijk en verclaerde sig tot borge te stellen voor zijn dochter Maria x Nicolaes van den Blerk, laetst Leijden, 23-4-1735.

Fol. 71r
Compareerde Jan Colthof en Jacob Strijkhoven, beijden Besoijen, en verclaeren op verzoek van Jan van Heijst, ouderling Besoijen, dat zij in de tijd dat Jan nog schoolmeester of gelaste van de kerkenraet en het beroep tot predikant liep zij ten huijse van Wigbolt Muijlman, predi-kant en vader van de candidaet Petrus Muijlman, Wigbolt hoorde zeggen dat hij naar de vrouwe van Waelwijk zou gaan om bij de heer van Besoijen een goed woordje voor zijn zoon te doen en daarna zou hij naar Rotterdam gaan om de heer van Besoijen te spreken. Tevens bood Wigbolt geld aan een ouderling van de kerk om op zijn zoon te stemmen, etc, 7-6-1735.

Fol. 73r
Compareerde Mighiel van Beek, boode en nagtroeper, en Aert van laerhoven, dienaer, en verclaeren op verzoek van deheer van Sprang dat zij meermalen met de schout getracht hebben de kar met meel van Geraerd van Oosterhout of zijn zoon te agterhalen. De keren dat ze hem gevonmden hadden hebben ze hem of zijn zoon niet kunnen betrappen op het lossen van meel binnen Sprang, 14-6-1735.

Fol. 73v
Compareerde Gerit Pruijsers x Hendrien van Zelst, dochter van Jan van Zelst en Adriaentie Colster en verclaren mede namens de andere broeders ende susters te renuntieren van de nalatenschap van hun ouders, 27-7-1735.

Fol. 74v
Conditie en voorwaerde waerop schout en scheepenen publieq vercopen de goederen agter-gelaten bij de weduwe van Johan Hendricxe van Zelst, 27-7-1735.

Fol. 74v
Compareerde Louwerens Flooren, 72 jaar, ende verclaert op verzoek van Jacob van Suijlick-um dat ca 40 jaar geleden op ordre van juffrouw Castella en meneer Heeren de voorsaeten van Jacob een heg op de hof, gelegen ten noorden vanden hof van Corstjaan Clis, hebben gekapt en er weer een nieuwe heg hebben geplant. Daarna is de heg altijd goed onderhouden zonder commentaar of eigendomsperikelen. Later is er nog een greppel gegraven ivn de af-watering etc, 23-1-1736.

Fol. 75v
Schout en schepenen verclaren dat Pieternel dochter van Gerit Quirijns van goed gedrag is en geven een actie van cautie af, 14-1-1736.

Fol. 76r
Compareerde Jacobus van Zuijlekom ter eenre ende Simon de Lange, mr chirurgijn, ter an-dere zijde en geven te kennen dat zij een accoort over de limietscheijding en de heg hebben gesloten, 14-2-1736.

Fol. 77r
Compareerde Adriaen Molegraef, Goijert van Loon en Claes Brouwers ende verclaeren op verzoek van Jacobus van Zuijlekom en vertellen wat zij zoal gedaen hebben op de li-mietscheijding van Jacobus en Simon de Lange, 6-3-1736.

Fol. 77v
Compareerde Johan Bab???viel, Johan van Dijk, Ericus Duijtz en Jacobus Hipson en geven hun bevindingen in het conflict tussen Jacobus van Zuijlekom en Simon de Lange, 8-3-1736.

Fol. 78v
Compareerde Huijbert van Pelt mede namens Peter Boeser, swaeger, als voogden over de twee kinderen van Gerit van Pelt en Treintie van der Velden ter eenre ende Treintie van der Velden ter andere sijde en geven te kennen hoe dat zij omgaan met de erfenis van Teuntie Boer, hun grootmoeder, en de erfenis van Jenneke Rommen, grootmoeder, Vrijhoeven 1736, aen de ses kinderen van Leendert van Pelt, 24-3-1736.

Fol. 80v
Op conditie ende voorwaerden hiernaer beschreven so sal Steven van Ewijk publiq vercopen alle sijne meubilaire goederen, huijsraet ende imboel, 4-6-1736.

Fol. 85v
Compareerden Jan Soeters weduwe Anna de Roon, ter eenre ende Lambert Soeters, Elisa-beth Soeters weduwe Wouter Nieuwstraten, Willem Soeters als oom en voogd over Adriaen-tie Soeters en Peter Soeters, kinderen van Jan en Anna, ter andere sijde en maken hun erf-scheijding, 12-6-1736.

Fol. 86v
Compareerde Lambert Soeters, Elisabeth Soeters weduwe Wouter Nieuwstraten, Willem Soeters als oom en voogd over Adriaentie Soeters en Peter Soeters, kinderen van Jan Soe-ters en Anna de Roon, en maken hun erfscheijding, 12-6-1736.

Fol. 88r
Staet ende inventaris gedaen maken ten versoeke van Jan van Liempt en Antonij de Ruijter, Waspik, voogden van de kinderen van Arnoldus Vervoort en Anneken van Liempt van de-huijsraet en imboel in het huijs van Arnoldus gevonden, 16-11-1736.

Fol. 88v
Staet ende inventaris gedaen maken van de goederen agtergelaten bij Jacobus Hijpson die hij samen met Catharina vander Cloot, sijn vrouw, beseten had en dit op verzoek van Peter Ja-cobse Hijpson en Zimon de Lange als voogden over de drie kinderen van Jacob en Zusanna van Druunen, 19-11-1736.

In de kantlijn: Simon de Lange als voogd over de kinderen van wijlen Jacob Hijpson en wijlen Zusanna van Druunen en Anna Kleijvelt weduwe van Hendrik de Groodt, grootmoeder mede namens Peter Hijpson, grootvader en mede voogt, en Johan David Reboul x Catharina van der Cloot hebben niets op de kinderen te pretenderen.

Fol. 96v
Conditie ende voorwaerde waer op de weduwe van Jacob Hijpson ende voogden over de goederen en kinderen van Jacob publiq sullen vercopen, 3-10-1736.

Fol. 104v
Compareerde Mattheus van Vuuren, mr schoenmaker, en verclaert dat de schoenen ende muijlen die hij oa in Amsterdam wilt vercopen hem toebehoren en door hem ende zijne kneg-ten zijn gemaekt, 4-6-1737.

Fol. 104v
Compareerde Eugenius Scriba, commies van het Brabansche landt tot Lommel en magtigt Adrianus Zeijlmans, schout Waspik en Cappel, om al zijn zaken alhier gade te slaen met in het bijzonder zijn zaak tegen Francois van der Werken, brouwer, 6-11-1737.

Fol. 105v
Compareerde Antonij Kluijtenaer en Johannes Abbema, coster en schoolmeester tot Drunen, x Teuntie Kluijtenaer, Baeijen Kok, oud oom en voogd over de agt kinderen van wijlen Lijsbet Kluijtenaer en Peter Quirijns, kinderen en kintskinderen van Govert Kluijtenaer en Heijtje Kok en maken een erfscheijding, 11-3-1738.

Fol. 107r
Alsoo Baeijen Kok, in het testament van Govert Kluijtenaer en Heijtje Kok, voor notaris Johan van Dijk 3-1-1730, als voogd is aangesteld en hij te oud is om het alleen te doen vraagt hij om Johannes Abbema, coster en schoolmeester tot Drunen en Antonij Kluijtenaer mede aan te stellen.

Fol. 107v
Compareerde Jan van Hoogstraeten en verclaerde op verszoek van Johan Halling, baljuw van Zuijthollant, dat hij op 17-8-1738 is ontbooden door Rochus de Haes, veerman te Har-tingsvelt, en dat hij daar beschuldigt werd van diefstal.
Compareerde Maria van Loo x Adriaen van Aelst en verclaerde dat zij Rochus hoorde zeggen tegen Jan: schelm, waarom kijgt ge geen berouw.
Compareerde Adriaentie Colsteren x Gooijert Snaphaan en verclaerde dat zij gezien heeft dat Rochus ten huijse van Adriaen van Aelst de voorn Jan van Hoogstraeten geslaegen heeft, 28-8-1738.

Fol. 108r
Op conditien ende voorwarde hier naerbeschreven so sal Johannes David Grimaud Reboul publiq vecopen den imboel en huijsraad van de gemelde David Reboul, 10-10-1738.

Fol. 111r
Compareerde Antonij Kluijtenaer en Johannes Abbema x Teuntie Kluijtenaer, Peter Quirijns als vader ende voogd over zijn kinderen bij wijlen Lijsbet Kluijtenaer, Cornelia Quirijns, Johan-nes Quirijns en Pieter van Dijk x Anna Quirijns en nemans Pieternella Quirijns, kinderen Gerit Quirijns en erfgenamen van Baijen Kok, volgens testament voor notaris Johan van Dijk 19-4-1738, overleden te Sprang, en maken hun erfscheijding, 18-11-1738

Genoemd: Alette Quirijns dogter Peter Quirijns, Adriana Kok weduwe Jan Versteeg, Dor-drecht.

Fol. 113r
Compareerde Johan van Dijck en verclaerde op verzoek van Corstjaan van de Werken dat hij op 10-10-1738 naar het huijs van Piter Fijnenbuijk is gegaen waar ca 30 verckens waren, De verckens zijn gearessteert waarbij een oploop ontstond. Hij kon niet geholpen worden door Corstjaan want die was naar Purmerent om koeijen te copen.
Compareerde Aert van Laerhoven, diender, verclaert dat hij tijdens alle perikelen Corstjaan niet heeft gesien.
Compareerde Christoffel van Dijck, borgemeester, verclaert hetzelfde, 19-11-1738.

Fol. 114r
Staet en inventaris van alle goederen agtergelaten bij Pieternel de Gester weduwe van Hen-drick Verelst, alhier overleden op 27-2-1739, op verzoek van Antonij Uijthooven, 27-2-1739.

Fol. 115v
Compareerde Cornelis de Haan weduwenaer van Margrita Verhaegen ter eenre ende hendrik de Haan ende Adriaen Verhagen als voogden over de kinderen van Cornelis en Margrieta ter andere seijde en sluijten een accoort, 7-3-1739.

Fol. 116
Conditie en voorwaerden waer naer Antonij Uijthooven als voogt van de erffgenamen van Pietrnel de Gester weduwe van Hendrik Verelst publiq wil vercopen alle roerende goederen van Piternel.

Fol. 120r
Staet en inventaris van de nalatenschap van Adriaan Ockers en Maria de Beer gemaekt door de weduwe, 18-6-1739.

Fol. 127v
Hendrick Bastjaansen de Rooij, schout, Johan vn Dijck en Cornelis Oerlemans verclaeren zij de heden morgen naar de Oude straet zijn gegaan alwaar zij in een sloot het lichaam van Jan de Bie, 70 jaar, hebben aangetroffen. Simon de Lange, chrirugijn, heeft geen quetsuuren kunnen vinden die de dood konden veroorzaken, 10-6-1739.

Fol. 128r
Compareerde Jan Soeters, meester metselaarbaas, en magtigt Johan van Dijk, schout van Besoijen en procureur, om een huijs in de Nieuwstraet te vercopen, 23-6-1739.

Fol. 128v
Clasina van der Deel, in ondertrouw met Corstiaen van Riel, wil in Waelwijk gaen wonen en schout en scheponen beloven dat indien Clasina tot armoede zou komen te vervallen zij een beroep kan doen op de Armen van Sprang, 23-6-1739.

Fol. 128v
Compareerde Antonij ende Teunis Ligtvoet, beijden Loon op Zand, en verclaeren op verzoek van J.H. Halling, baljuw van Zuijdholland, dat zij op 3-6-1739 aan het werk waren bij Geraerd Clootwijk, mr schoenmaker, en dat in de winkel van Geeraerd was gecomen Hendrik Kok met een mes in zijn hand waarop Geraerd op de vlucht is geslagen, 14-7-1739.

Fol. 129r
Schout en schepoenen verclaeren op verzoek van de borgemeesteren van Tergouw dat Bas-tiaen Hipson, woonende te Tergouw, zoon van Jacop Hipson een acte van cautie heeft, 28-7-1739.

Fol. 129v
Compareerde Hendrick Dolck, meester dijckbaes, Schrevelduijn Cappel, die in 1737 ver-schijde looten dijck tussen Hartingsvelt en Gorinchem heeft aengenomen en die stukken aan andere heeft overgelaten oa Adriaen Clootwijck verclaert dat Adriaen nooijt meerder poortie voor hem partikulier in de voors dijck heeft gehadt etc, 2-10-1739.

Fol. 130r
Copije
Geeft te kennen Peter Quirijuns weduwenaer van Lijsbet Kluijtenaer dat hij onmondige kin-deren heeft en nog vele schulden heeft. Het deel van de erfenis van zijn vrouwe moeder en Baijen Kok dat via zijn vrouw aan de kinderen is toegecomen verzoekt hij om het vrugtgebruik om de kinderen beter te kunnen voorzien. Mede consent van Lambert Gijben x Helena Qui-rijns en Bernt Vos x Alette Quirijns en de voogden Johannes Abbema an Antonij Kluijtenaer.

Volgt authorisatie enstaet en inventaris, 22-12-1739.

Fol. 132r
Compareerden Antonij Uijthoven als voogd over de twee kinderen van wijlen Jan Verelst en twee kinderen van wijlen Peter Verelst als over het kint van Jenneke Verlst bij Jan van den Hoek, kintskinderen en erfgenamen van Pieternel de Gester weduwe Hendrik Verelst en Pe-ter van den Hoek als voogd over Maria van den Hoek, dochter van Jenneken en Jan, Huij-bert Otterdijk en Cornelis de Haan als voogden over de twee kinderen van Peter Verelst voors en verclaarde een erfscheijdige gemaakt te hebben [verder geen erfscheijding, akte doorgestreept].

Fol. 132v
Schout, schepenen en Simon de Lange, chrirurgijn, zijn op 28-12-1739 naar het huijs van Ma-ria de Beer weduwe Adriaen Ockers gegaen en daar aantroffen Michiel Snoeren, 20 jaar, die zich op zolder verhangen had, 4-1-1740.

Fol. 133r
Compareerden Antonij Uijthoven als voogd over de twee kinderen van wijlen Jan Verelst en twee kinderen van wijlen Peter Verelst als over het kint van Jenneke Verlst bij Jan van den Hoek, kintskinderen en erfgenamen van Pieternel de Gester weduwe Hendrik Verelst en Pe-ter van den Hoek als voogd over Maria van den Hoek, dochter van Jenneken en Jan, Huij-bert Otterdijk en Cornelis de Haan als voogden over de twee kinderen van Peter Verelst voors en verclaarde een erfscheijdige gemaakt te hebben, 15-3-1740.

Fol. 134v
Op 20-2-1740 heeft de schout op basis van een vonnis, 9-2-1740, ten laste van Sijcken Ee-lands weduwe van Peter Michielze Fijnenbuijk, en tbv Johan Hendrick ???misse, stadhouder Breda, seeckere huijzinge etc in arrest genomen ivm het verhalen van verlopen intrest.

Fol. 134v
Compareerde Huijbert Otterdijck, Wouter Otterdijck, Jan Verschuuren x Leena Otterdijck, Hendrick van Mol x Mari Otterdijck, Cornelis de Haan en Huijbert Otterdijck als voogden over het kint van Peter Verelst bij Ariaentie Otterdijk, kinderen en erfgenamen van Mari Scheuren weduwe van Peeter Otterdijck en hebben een erfscheijding gemaakt, 25-3-1740.

Fol. 135r
Compareerde Adrianus van Gils, vaendrig, en magtigt Johan van Dijk, schout van Besoijen, om een huijs etc te vercopen, 18-7-1740.

Fol. 136r
Compareerde Hendrik Bastiaense de Rooij en maakt zijn testament, 10-12-170.

Genoemd: Margrita de Rooij x Jan Colthof, dogter. Hendrina de Rooij x Adriaen Weerthuijsen, dogter. Maria de Rooij, dogter Bastiaen en Adriaen de Rooij, zonen. Jeremias van der Vleu-ten, Waelwijk, neef. Een oom te Leijden.

Fol. 138r
Staet en inventaris gedaen maken van den boedel nagelaten bij Maria de Jong weduwe Jan Rommen, alhier overleden, door Adriaentie Rommen docgter van Maria en Jan op verzoek van Peter Rommen, de voogd van Maria, 20-12-1740.

Fol. 139v
Compareerde Peter Rommen als voogd van het kint van Jan Rommen en Maria de Jong, genaemt Adriana, ter beenre ende Jan en Willemke de Jong ter andere zijde en sluijten een accoort, 28-2-1741.

Fol. 140v
Compareerde Pieter Fijnenbuijk als vader ende voogd over zijn dogter Adriana en magtigt Cornelis Duijvens, procureur ’s Hage om zijn zaak tegen Theodorus Cellier te behartigen, 4-4-1741.

Fol. 141v
Schout en schepenen verclaren dat Peter Fijnenbuijk niet gegoed is en daardoor niet is staat is om proces kosten te betalen. Hij wordt pro deo beloond, 4-4-1741.

Fol. 141v
Also Teuntie Peursers weduwe Aert van Helvoort te Sprang is overleden evenals kort tevoren Aert en er nog geen voogden over de minderjarige efgenamen zijn aangesteld, wetende dat het kind van Jan van Zelst, zoon van wijlen Cornelis van Zelst diens moeder Dingena van Ammelrooij en halve susters was van Teuntie.
So compareerde Wouter Peurters, broer, en Thomas Besouwen wegens sijn vader Gerit Be-souwen, mede erfgenaam wijlen Aert van Helvoort, en zijn aangesteld Jan van Zelst als vader en Jan Blankers, oom, zoals Jan van Engelen [?] en Jan Blankers dese voogdij envaerden, 11-4-1741.

Fol. 142r
Compareerde Peeter Taelen en magtigt Elisabet Dicxe Craan weduwe van Jan Hulst om een stucken lant te vercopen, 20-4-1741.

Fol. 143r
Staet en inventaris van den overgegeven boedel van Jan Rosen voor een gedeelte en de verdere errfgenamen van Maria Voskuijl weduwe Jan Versteeg voor het andere gedeelte, 3 en 4 -4-1741.

Fol. 148v
Conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo wil de schout de goederen van Jan Rosen weduwenaer van Berdian Versteeg en nu in militaire dient publiq vercopen, 2 en 3-5-1741.

Fol. 162r
Compareerde Jacobus van Berkel en Hendrik Heijblom en verclaerde beijden te wesen voogd over de drie kinderen van Adriaentie Eeltiens en wijlen Cornelis Billekens en beloven de kinderen en goederen goes te sullen regeren en administreren, 5-8-1741.

Fol. 162v
Compareerde Adriaentie Eeltiens weduwe wijlen Cornelis Billekens als moeder van haar kin-deren ter eenre ende Jacobus van Berkel en Hendrik Heijblom als voogden ter andere zijde en sluijten een accoort, actum ut supra.

Fol. 163v
Compareerde Geraerd Cloosterhuijsen, schoenmaker te G’berg en verclaerde op verzoek van J. Halling, baljuw van ZuijdHolland, dat op 24-9 jl ten huijse van Jacob Scholt, herbergier, is geweest en daar was ook Pieter de Haen, Vrijhoeven, met wie hij en Barent van Riel met elkaar in gesprek waren toen Jacob erbij kwam staat en vroeg: Wel Barent segt gij dat ik een cetel ben? Na wat heen en weer gepraat slaat of snijdt Jacob Barent waarbij het bloed in het rond vliegt.
Compareerde Jan Roelen en verclaerde dat Barent bij hem qaum en zei: Ik ben so gequetst en dat heeft Scholt gedaen, 28-9-1741.

Fol. 164r
Compareerde Antonij van Laerhoven weduwenaer van Elisabeth Langkruijs ter eenre ende Wouter Langkruijs, Waelwijk, vader van Elisabet en grootvader van Johanna, kind van Antonij en Elisabet ter andere zijde en maken een erffscheijding, 8-2-1742.

Fol. 165r
Compareerde Jan Wijnen weduwenaer van Martijntie de Bie, Jacobus Wijnants, Leendert Wijnen, Geraerd de Bie en Peter Boeser, schout en secretaris van Klijn waspik, als voogden over Engelina en Catharina Wijnen, kinderen van Jan en Martijntie, Jacobus Uijthoven na-mens Johanna en Maria Wijnants, procuratie Leijden 5-12-1741, erfgenamen van Hendrik Wijnants en Martijntie de Bie, in hun leven egteluijden, en maken hun erffscheijding, 13-2-1742.

Volgt procuratie uijt Leijden.

Fol. 167r
Compareerden Willem Vos en Dirck Vos, kinderen van Denis Vos en Maria van Driel, alhier overleden, en maken hun erffscheijding, 1-6-1742.

Fol. 167v
Staet en inventaris gedaen kamen ten verzoeke van Willem Soeters weduwenaer van Maria de Roon, in ondertrouw met Geertruijd Deckers weduwe Andries de Bruijn vam alle goederen hij samen met zijn vrouw beseten heeft, 18-9-1742.

Fol. 169v
Compareerde Maria van Dijk weduwe van Gerit Geldense Blok en geeft te kennen dat zij bij Gerit twee kinderen heeft waarvan Willem, 13 jaar, nog minderjarig en er zijn geen voogden aangesteld en stelt het deel van de erfenis van Willem vast, 8-1-1743.

Fol. 170r
Compareerde Maria van Dijk weduwe van Gerit Geldense Blok en Catharina Blok, hare dog-ter en magtigen Johan van Dijk, procureur om het huijs etc te vercopen, 29-12-1742.

Fol. 171r
Schout en schepenen verclaeren alles wat mogelijk is gedaen te hebben ivm de impost op de torf, 19-1-1743.

Fol. 172r
Staet en inventaris geden maken van alle goederen agtergelaten bij Zeijken van den Hoek weduwe van Adriaen van Sprang op verzoek van de erfgenamen door Peter en Hendrik van den Hoek, 21-2-1743.

Fol. 173r
Compareerde Antonij Stols, Willemstad, mede erfgenaam van Zeijken van den Hoek weduwe van Adriaen van Sprang mede als oom en voogd maternel over Adriaen en Cornelis de Wit, kinderen van Willem de Wit d’een bij Adriaentie van der Vliet en d’ander bij Pieternel Boer en verklaart de kinderen en de goederen wel te regeren en administreren, actum ut supra.

Fol. 173v
Compareerde Peter Rommen als vader en voogd over zijn kinderen bij wijlen Maria Haver-hals met Willem van Heist als toesiender en verclaeren, ivm het overlijden van Jan Haver-hals, vader van Maria en grootvader van de kinderen, de kinderen en de goederen goed te sullen regeren en administreren, 27-2-1743.

Fol. 175r
Compareerden Arnoldus Haverhals als voogd en Jacobus Oerlemans als toesiender over de drie kinderen van wijlen Cornelis van Ammelrooij bij Johanna Haverhals en verclaeren, ivm het overlijden van Jan Haverhals, vader van Johanna en grootvader van de kinderen, de kin-deren en de goederen goed te sullen regeren en administreren, actum ut supra.

Fol. 175v
Staet en inventaris gedaen maken bij de kinderen van Jan Haverhals op den 15-2-1743 alhier overleden van alle goederen etc, actum ut supra.

Fol. 176r
Compareerde Arnoldus Haverhals, Willem van Heist x Teuntie Haverhals, Peter Rommen weduwenaer van Maria Haverhals als vader ende voogd van zijn kinderen met Willem als toesiender en Arnoldus en als voogd en Jacobus Oerlemans als toesiender over de kinderen met Frans en Jan Ammelerooij, kinderen wijlen Cornelis van Ammelrooij bij Johanna Haver-hals, allen kinderen en kintskinderen van Jan Haverhals en Jacomijna de Greef en maken uijt crachte van testament, notaris Johan van Dijk 9-1-1742, hun erfscheijding, 7-3-1743.

Fol. 177v
Compareerde Willem Klijn, coster en schoolmeester, en Meeus Verhoeven, voogd en toe-siender over de twee kinderen van Laurens de Roon, mede erfgenamen van Zacharias de Roon, grootvader, en verclaeren de kinderen en goederen goed te sullen regeren en admini-streren, 23-4-1743.

Fol. 178r
Compareerden Meeus Verhoeven en Arnoldus Leempoel voogd en toesiender over de kin-deren van Zamuel van der Linden bij Josina de Roon, mede erfgenamen van Zacharias de Roon, grootvader, en verclaeren de kinderen en goederen goed te sullen regeren en admini-streren, actum ut supra.

Fol. 178v
Compareerden Antonij Kivit en Jan Rombouts voogden over de kinderen van Helena de Roon bij Jan Kivit, mede erfgenamen van Zacharias de Roon, grootvader, en verclaeren de kinderen en goederen goed te sullen regeren en administreren, actum ut supra.

Fol. 179r
Compareerden Cornelis de Haen en Wouter Klootwijk voogd en toesiender over de kinderen van Arnoldus de Roon, mede erfgenamen van Zacharias de Roon, grootvader, en verclaeren de kinderen en goederen goed te sullen regeren en administreren, actum ut supra.

Fol. 179r
Conditien ende voorwaerden hier naer beschreven waer op de kinderen van Zacharias de Roon met de voogden publiq sullen vercopen de meubilaire goederen en imboel, 12-5-1743.

Fol. 182v
Meeus Verhoeven en Aert Leempoel voogden over de kinderen van Samuel van der Linden, Antonij Kivit en Jan Rombouts voogden over de drie kinderen van Helena de Roon bij Jan Kivit, overleden te Venloon, Cornelis de Haen en Wouter Klootwijk voogden over de ses kin-deren van Arnoldus de Roon en Willem Klijn en Meeus Verhoeven voogden over de twee kinderen van Laurens de Roon geven te kennen dat Zacharias de Roon onlangs te Sprang is overleden. Samen met de meerderjarige kinderen zijn zij genegen de goederen te vercopen.

Volgt authorisatie, 22-5-1743.

Fol. 184r
Conditie ende voorwaerde hier naer volgende waer op Hendrik Heijmans publiq wil vercopen sijn meubilaire goederen en imboel, 21-5-1743.

Fol. 187r
Reekeninge bewijs ende reliqua die bij deesen zijn doende ten reguard erfgenamen van Za-charias de Roon ivm zijn nalatenschap. Arnodus de Roon x Maria Hendrick de Haan.

Fol. 196v
Compareerden Jacobus Scholt, deurwaarder, en bekende hij ter sake van geschoote pen-neningen, arbeidsloon en geleverde waren aen mijn swaeger Anthonij Kivits, meestertim-merman volgens afrekeninge op heeden metten andere gehouden wel en deugdelijk schuldig te sijn ƒ 500. En heeft ter voldoeninge de volgende goederen getransporteert aan zijn swae-ger, 9-7-1743.

Fol. 197v
Compareerde Hendrik Bastiaense de Rooij, schout, ter eenre en Pieternel Sprangers ter an-dere sijde, egteluijden, en verclaerde dat er tusschen hen beijden enige oneenigheid was ont-staen en gaen nu scheiden van tafel en bed, 30-8-1743.

Folo. 199r
Agneta Kloek, Catharina Kloek en Markus Kloek geven te kennen dat met bewillingen van hun vader Gerard Kloek, predikant, dat hun vaderr op 20-7-1733 bewijs van hun moederlijke goederen heeft gedaen. Nu willen de kinderen graag hun deel ontvangen. Schout en schep-pen gaan accoort, 15-10-1743.

Fol. 200r
Compareerde Christoffel van Dijck en Anna Uijthoven, echteluijden, en maken hun testa-ment, 30-12-1743.

Fol. 201r
Schout en schepenen verclaren op verzoek van Agneta en Catharina Kloek, dogters van Ge-rard Kloek, predikant, dat zijn van goed gedrag zijn en willen in Waelwijk gaen wonen. Zij heb-ben een actie van cautie nodig. Die wordt verleent, ??-1-1744.

Fol. 201v
Compareerde Laurina van den Hout en magtigt Johan van Dijck, schout van Besoijen, em een perceel land over te dragen aan Hessel en Teunis Coolhaas, Veen, 28-1-1744.

Fol. 202v
Corstiaen van de Werken, geboren op den Hill, en Geertruij Oerlemans zijn in ondertrouw opgenomen, 4-3-1744.

Fol. 202v
Corstiaen van de Werken, geboren op den Hill, en Geertruij Oerlemans zijn in het huwelijk getreden, 23-3-1744.

Fol. 203r
Vragenlijst aan Cornelis en Adriaen Oerlemans op verzoek van Simon de Lange, chirurgijn.
Zijn zij boven de 20 jaar: Ja.
Waren zijn op 30-3 jl met meerdere ten huijse van Cornelis: Ja
Waren daar ool Arnout de Jong, Hedikhuijsen: Ja
Hebben zij gehoord dat Simon een bod heeft gedaen op het paert van Arnout: Ja
Heeft Arnout een beter bod gevraagd: Ja
Heeft Simon een hoger bod uitgebracht: Ja
Heeft Arnout het bod geaccepteert: Alleen gehoord: geluk daarmede.
Hebben zij gehoord dat Simon vroeg of het paert niets mankeerde: Ja
Hebben zij gezien dat het coopgeld getelt is: Ja
1-7-1744.

Fol. 204r
Compareerde Maerten van Oosterhout, oom en voogd van ’s vaders en Adriaen Olifiers, oom en voogd van ’s moeders zijde, wonende te Capel resp Waelwijk, over de kinderen van Ari-aen Swart en wijlen Johanna Olifiers en verclaren de kinderen en de goederen goed te sullen regeren en administreren, 6-10-1744.

Fol. 204r
Compareerden Ariaen Swart weduwe Johanna Olifiers ter eenre ende Adriaen Olifiers, oom en voogd van ’s moeders en Maerten van Oosterhout, oom en voogd van ’s vaders zijde over de twee kinderen van Ariaen en Johanna en sluijten een accoort, 20-10-1744.

Fol. 205r
Staet en inventaris gemaeckt door schout en schepenen int bijwesen van Willem Soeters en Hendrik Kok van de nalatenschap van Teuntie Broeren weduwe Peter Nieuwstraten, alhier overleden, 17-11-1744.

Dingeman Vos x Lijsbet Soeters moeder en erfgenaam van Piternel Nieuwstraten is voldaen, 18-12-1744.

Fol. 206r
Also Meeus Verhoeven x Adriana de Roon wil in Waelwijk gaan wonen en heeft een acte van cautie nodig. Die wordt verleent, 8-12-1744.

Fol. 206v
Reekening, bewijs en reliqua die doende is Johan van Dijk als oppervoogd van Pieternel Nieuwstraten die op 12-11-1744 te Nimwegen is komen te overlijden en dat van de goederen van Teuntie Broeren weduwe Peter Nieuwstraten, 8-12-1744.

Fol. 209r
Conditie ende voorwaerden hier naer beschreven waer naer Mighiel Rommen en Arnoldus Haverhals als momboiren over de kinderen van Peter Rommen sullen vercopen den imboel en meubilaire goederen van Peter Rommen.

Fol. 214r
Jan de Greeff x Anna Martini en zijn kinderen willen in Waelwijk gaen wonen. Hij heeft een acte van cautie nodig. Die wordt verleend, 22-7-1745.

Fol. 214r
Gerard Kloek als vader ende voogd van zijn kinderen bij Catharina de Haen geeft te kennen dat vanwege het huwelijk van zijn dogter Agneta Kloek met Jacobus Dagevos, secretaris van Valkensweert het aandeel in de negotie met haer suster Cathartina op ca ƒ1300 uijtkomt en aan Agneta is uijtgekeert. Tevens vraagt hij toestemming om uit het moeders goet van zijn twee dogters Jacoba en Anna Maria voor elk de helft van de ca ƒ 1300 te halen om wederom in de negotie te stoppen.

Volgt authorisatie, 17-8-1745.

Fol. 215r
Also Claes Vermeulen x Maria van Vugt weduwe Joost van Balkom als aengetrouwde vader van Maria van Balkum hadde versogt benevens de verdere erfgenamen van Zacharias van Balkum om authorisatie om de coopppenningen van een deel van een huijs en een stok bos-sie aen te wenden voor de allimentatie van Maria. Wordt geauthoriseert, 2-11-1745.

Fol. 215v
Compareerde Francois Soeters x Catharina de Leeuw, Leijden, oom en voogd en Adriaen de Roon x Cornelia de Leeuw als vader en voogd over de twee kinderen bij Cornelia en ter zake van het overlijden van Margriet van Geske eerst weduwe van Jan de Leeuw en x Daniel Smits, grootmoeder, en verclaereen de kinderen en goederen goed te regeren en administre-ren, 15-11-1745.

Fol. 216r
Compareerde Jan van Onsenoort, Loon op Zand, en Jan Langermans, Besoijen, Walburg Laarhoven weduwe Eijmbert Ritsendraat en Johanna de Gestel en geven te kennen dat de eerste twee comparanten katholiek zijn en met de twee andere comparanten in ondertrouw willen worden opgenomen en daarom zig tot het gereformeerde geloof bekeren etc, 19-11-1745.

Fol. 216v
Jan van Onsenoort, geboren te Loon op zand, en Walburg Laarhoven weduwe Eijmbert Rit-sendraat zijn in ondertrouw opgenomen, 19-11-1745.

Fol. 217r
Jan Langermans, soldaat, en Johanna de Gestel zijn in ondertrouw opgenomen, 19-11-1745.

Fol. 217v
Staet en inventaris van den imboel en meubilaire goederen nagelaten bij Margrita de Geske eerst weduwe van Jan de Leeuw en x Daniel Smits, ovberleden te Sprang, ten verzoeke van Francois Soeters en Adriaen de Roon als voogden over de twee kinderenvan Adriaen bij wij-len Cornelia de Leeuw.

Fol. 219r
Compareerden Jan de Gouw, Hulten lande van Heusden, en Willem IJpelaer en verclaeren op verzoek van Arnoldus de Bruijn, ’s Grevelduijn Cappell, dat zij op 3-9 jl samen met Arnol-dus ten hujse en herberge van Lambert van Landschot tot Waelwijk zijn geweest en dat daer eenige beestencoopers, met beesten, uijt het land van Luijk of daer ontrent aanwezig waren die probreerde de beesten te verkopen. Arnoldus was flink dronken maar zij hebben niet ge-zien dat Arnoldus enige beesten heeft gekocht.
Jan verclaert dat hij eenige beesten heeft vercocht aan de beestencoopers waarbij Hendrik Greven hoorde. Willem was bij de verkoop.
De volgende ochtend weten de beestencoopers van geen enkele coop aangezien zij dronken waren, 7-12-1745.

Fol. 220r
Jan van Onsenoort weduwe Aaltie Zulsters, geboren te Loon op Zand, en Walburg Laarhoven weduwe Eijmbert Ritsendraat zijn in het huwelijk getreden, 11-12-1745.

Fol. 220r
Jan Langermans, soldaat, en Johanna de Gestel zijn in het huwelijk getreden, 11-12-1745.

Fol. 220v
Adriaen de Roon, mr wagemaker, x Cornelia de Leeuw wil na het overlijden van zijn vrouwe moeder met de voogd Francoous Soeters de cooppenningen van het huijs, verkocht aen An-thonij Gijben, gebruiken om zijn kinderen te onderhouden. Het geld is berustende bij Fran-coous. Hij vraagt toestemming om het geld te krijgen.

Authorisatie volgt, 4-1-1746.

Fol. 222r
Compareerde Pieter van Ooijen en Gerrit Borger en verclaeren op verzoek van J. Halleng, bailljuw van Zuijdholland, dat zij op den 13e jl in gezelschap zijn geweest van Adriaen Soeters en Jan de Rooij voor het huijs van Jan Brouwers daer sij samen in compagnie met den Bal-schoten en toen rumoer hoorde. Zij zijn terug gelopen en zagen dat Adriaen en Jan elk met een mes in de hand aan het vechten waren en elkaar verwond hadden, 5-2-1746.

Fol. 222v
Hendrik Corsten van Zelst wil in Bokhoven gaan wonen. Hij krijgt een acte van cautie, 1-3-1745.

Fol. 223r
Maria de Haan weduwe Arnoldus de Roon, ’s Duijn Cappel, geeft te kennen dat sij ses kin-deren heeft bij Arnoldus en dat haer kinderen door overlijden van Zacharias de Roon, groot-vader van de kinderen, bij deijling van 7-6-1743 zijn toebedeelt met ƒ 536. Zij heeft al ƒ 164 gekregen. Aangezien zij geen middelen (haer vee is gestorven) heeft vraagt zij om het geld dat bij de voogden, Cornelus de Haen en Wouter Clootwijck, berust om haer kinderen te on-derhouden etc.

Volgt authorisatie, 1-3-1746.

Fol. 224v
Conditie ende voorwaarden hier naer beschreven waer op Pieter Fijnenbuijk en Arnoldus Leempoel als momboiren van de kinderen van Zacharias de Roon publiq zullen verkopen de meubilaire goederen van Zacharias, 20-4-1746.

Fol. 226v
Pieter Fijnenbuijk, grootvader maternel, als voogt en Arnoldus Leempoel, oud oom, als toe-siender over de drie kinderen van Zacharias de Roon en Dingena Fijnenbuijk en verclaeren dat zij de kinderen goed sullen regeren en administreren, 15-4-1746.

Fol. 227r
Pieter Fijnenbuijk, grootvader maternel, als voogt en Arnoldus Leempoel, oud oom, als toe-siender over de drie kinderen van Zacharias de Roon en Dingena Fijnenbuijk hebben een boedel gevonden die seer besoetelt ende geaffecteert is met veel schulden. Zij vragen toe-stemming om vaste goederen te vercopen.

Volgt authorisatie, 16-4-1746.

Los vel 1
Copije van folio 214r

Los vel 2
Copije van folio 199

Los vel 3 en 4
Beijde copije van folio 223

Los vel 5
Copije van folio 227

Los vel 6
Vel op bedragen die opgeteld worden.

Los vel 7
Verzoekende als overstaende Jan Haverhals en Peter Quirijns door versoek van Kornelis de Haen en de vogden den eenen Handrick de Haen en Adrieijaen Verhagen als vogden bij ut last testament aenden hant gemaekt bij taekstaet van de goederen uijtdrucktelijck en in-drachtuleck en daer op geackordert etc.

Los vel 8
Copije van folio 222

Los vel 9
Copije van folio 220

Los vel 10 en 11
Copije van folio 227

Volgt nog een index.