Selecteer een pagina

Fol. 1r
Opten xvije anno 1628 compareerden Roeloff Janss Schoenmaecker als voocht ende Corne-lis Peterss Bus als toesiender over het onmondig weeskijnt achtergelaeten bij Wijnandt Janss Timmerman za als erffgenaem van Jan Peterss Bus za ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Janss de Cort, mulder, ende Peter Janss de Cluijter, beijde Sgraven-moer.

Fol. 1r
Opten xxe november 1628 verordenen schout ende hemraden dat niemand met paarden en-de beesten over de dijck mag rijden, met uitzondering van de Herstraet.

Fol. 1v
Op huijen desen xxe november anno 1628 compareerden Wouter de Roij Joriss, woonende tot Cappel, ende heeft gelooft ende verwilcoort schuldich te wesen Jan Lauriss Landtmeter, woonende tot Sprangh.

Fol. 2r
Opten vje december anno 1628 compareerden Gerit Wouterss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Peterss Soeters.

Fol 2r
Eodem anno et die compareerde Antonis Sebastiaenss Smit ende gaff over met een vrije gifte soo recht is Adriaen Peterss Bong.

Fol. 2v
Smaeldeelinge tusschen Jan Wouter Claes Heijnen ter eenre ende Gerit Wouterss sijnen broeder ter andere sijde, 6-12-1628.

Fol. 3r
Opten viije december anno 1628 compareerden Lijntken Aerts wed van Cornelis Aertss met Adriaen Sijmonss van Dongen, haeren gecoren voocht in desen ende gaff over met eender verlije soo recht is Willem Cornelis Aertss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 3r).

Toegevoegd: Adriaen Lemmenss Geus x Lijntken Aertss is voldaan, 3-8-1631.

Fol. 3v
Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Adriaen Jan Aertss ende Lijnken Claes, sijne huijsvrouw za, 14-12-1628.

Inden iersten sijn Claes Adriaenss, Jan Peterss x Heijlken Adriaensdr en namens Lijnken Adriaensdr tsamen geloodt etc.
Item hiertegens sijn Cornelis Sebastiaenss, Adriaen Peterss Bong x Anneken Adriaensdr, ge-loot etc.

Fol. 4r
Smaeldeelinge voor recht aengebrocht tusschen Cornelis Sebastiaenss ter eenre ende Adri-aen Peterss Bong ter andere sijden, 14-12-1628.

Fol. 5r
copie
Procuratie van Jacobmijnke Jacob Stappers op Dirck Dirck Stappers, haeren voocht, met de aggrentie van Marie Willem Hulshoutsdr, moeder vande voorss Jacopmijnken, voordochter bij Jacop Jacop Stappers. Marie nu x Cornelis Janss Stickers, Breda 2-6-1628.

Fol. 5v
copie
Procuratie van Cornelis ende Franchois Stappaers op Dirck Stappaerts, G’Berg 4-12-1628.

Fol. 6v
Copie
Procuratie van Cornelis Jacob Bierschipper als voocht vande weeskijnderen van Wouter Adriaenss de Gast op Dirck Stappers, Rotterdam 12-9-1628.

Fol. 8r
Opten xvje december anno 1628 compareerden Dirck Jacob Stapperts, burger G’berg, voor hem selven ende als voocht voor Jacobmijnken Jacob Stappertsdr, met aggreatie, consent ende procuratie van Marie Willem Hulshoutsdr als moeder vande voorss Jacobmijnke Stap-perts, geassisteert met Cornelis Janss Stickers, haeren tegenwoordigen man ende voocht, mede als volcomen last ende procuratie hebbende van Cornelis Jacob Bierschipper, woonende tot Rotterdam, als pricipale voocht vande onmondige naergelaeten weeskijnderen van Wouter Adriaenss de Gast za ende mede als last volle last ende procuratie ende auctori-teijt hebbende van Cornelis ende Franchois Stappaers ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Rombouts, schout. Betaald wordt via een wilkeur (folio 8v).

Fol. 9r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Joachimss den Jongen, woonende tot G’berge, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Joachimss den ouden, woonende tot Cappel.

Fol. 9r
Opten xxiije december anno 1628 compareerden Cornelis Janss Vos ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Geldens, sijnen swager.

Fol 9v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Geldens ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Janss Vos, sijnen swager.

Fol. 9v
Eodem anno et die compareerden Cornelis Janss Vos, woonende tot Cappel, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Tonis Vos ende Adriaen Henrickss Mulder, beijde woonede tot Sprangh.

Fol. 10r
Opten ije januarij 1629 compareerden Joost Peterss, woonende inde Vrijhoeven, uuten name ende als procuratie, Vrijhoeven 13-2-1623, hebbende van Dirck Willemss van Best ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Govert Corneliss ende Cornelis Cornelis Reeder tot behoeff van Lijsken Cornelis wed Cornelis Geritss Reeder za, harere moeder.

Fol. 10v
Opten viije januarij anno 1629 compareerden Sebastiaen Peterss de Roij als volle last ende procuratie, Dordrecht 18-11-1628, hebbende van Abel van Nispen, brouwer tot Dordrecht, voor hem selven ende vervangende Hans van Eck man ende voocht van Marie van Nispen, sijnen swager, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Antonis paep, woonende tot Sgravenmoer.

Fol. 11r
Copie
Maria de Roije Jorisdr, huijsvrouwe van Johan Damman, licentiaet inde medecijnen, kenne ende lijde midts desen ontfangen te hebben vuijt handen van Antonis Govertss ende Dirck Adriaenss Qurijnen.

Fol. 11v
Erffdeelinge tusschen Antonis Govertss ter eenre ende Dirck Adriaen Quirijnss ter andere sijde.

Fol. 12r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Corneliss Pijl ende gaff over met eender vrijer verlije soo recht is Frans Janss Stam. Betaald wordt via een wilkeur (folio 12v).

Toegevoegd: Cornelis Michielss van wegen tweeskijnt van Jan Michielss verweckt bij Aent-ken is voldaan door Frans Janss, 3-7-1633.
Jan Hermanss Cup ende Govert Peterss Buerman zijn voldaan door Frans Janss, 3-7-1633.

Fol. 12v
Eodem anno et die compareerden Frans Janss Stam x Heijlken Marcelisdr wed van Jan Wouterss Reus ende Willem Wouterss ende mede vervangende ende hem sterckmaeckende voor Tonis Wouterss, sijnen broeder, alle erffgenamen van Wouter Willemss, heuren vader za was, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Adriaenss de Roij.

Toegevoegd: Frans Jans is voldaan door de erffgenamen van Peter Adriaenss de Roij, 11-2-1645.

Fol. 13r
Opten xve februarij anno 1629 compareerden Lauris Wouterss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Lauriss, sijnen soone.

Fol. 13r
Opten xxe februarij 1629 compareerden Dirck Peterss de Haen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Peeter Adriaen Geritss.

Fol. 13v
Opten xxvje februarij anno 1629 compareerden Blees Willemss x Anna Jans, Peter Janss Joncker, x Tonisken Jansdr, Jan Janss Mauthaen ende mede vervangende ende hem ster-ckmaeckende voor Claes Janss, Jacob Janss ende Maeijken Jansdr, sijn drie onmondige broeders ende suster, Lauris Antoniss x Beatris Jans Mauthaendr ende Sebastiaen Willemss ende mede vervangende ende hem sterckmaeckende voor Laurisken Willemsdr, sijne suster, alle erffgenamen van Lenaert Claess Braber, heuren bestevader za was ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Adriaenss Hooijmaeijer. Betaald wordt via een wilkeur (folio 13v en 14r)

Toegevoegd: Matheus Corneliss Mulder x Aermeusken is voldaan, 20-5-1630.
Lauris Anthoniss x Bejatris is voldaan, paessen 1633.

Fol. 14r
Opten xxviije februarij anno 1629 compareerden Willem Cornelis Aertss mede namens Hen-rick Baijens x Hendricxken Cornelisdr, procuratie Shertogenbosch 14-2-1629, Aert Adriaenss, Cornelis Jacobss Suul, Maeijken jacobsdr, Gerit Aertss, Willem Cornelis Aerts nog namens Jan Aertss, Cruijskandt, ende mede als voocht cvoor Janneken Aertsdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Adriaenss Snijder, woonende tot Sprangh. Betaald wordt via een wilkeur (folio 14v).

Fol. 15r
Opten xxvje martij anno 1629 compareerden Dirck Adriaenss den Jongen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Joachimss, sijnen swager.

Fol. 15r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaenss den Jongen, Dirck Adriaenss den Jon-gen, Dirck Janss Mandemaecker x Aentken Adriaensdr, Peter Joachimss x Janneken Adri-aensdr, Adriaen Geldenss vanwege sijn kijnder geprocreert bij Peterken Adriaensdr, Adriaen Willemss Cam x Willemken Jans wed van Peter Adriaen Peterss za, Cornelis Janss Vos als voocht van wegen der weeskijnderen van Adriaen Janss Vos verweckt bij Maeijken Adri-aensdr, alle erffgenamen van Adriaen Peterss ende Jenneken Adriaens, heure respective ouders, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Aertss Oerelemans.

Fol. 15v
Opten ve junij anno 1629 compareerden Sebastiaen Willemss voor hem selven ende mede als speciale ende volle last ende procuratie, Dussen Muijlkerk, 7-3-1629, hebbende van Lau-reijsken Willemsdr, sijne suster, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is, tot behoeff van Jacob Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 16r).

Toegevoegd: Matheus Corn x Laureijsken Willems is voldaan, 30-6-1630.
Op 20-11-1636 zijn Matheus Cornelis en Sebastiaen de Roij metten anderen veraccordeert.

Fol. 16v
Opten xxiije 1629 compareerden Adriaen janss x Anneken Jans wed Cornelis Peterss Oereman ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Govertss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 16v).

Fol. 17r
Opten xxje julij anno 1629 compareerden Lijnken Jansdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Janss Kijndermaecker, haeren broeder. Betaald wordt via een wilkeur (folio 17r).

Fol 17v
Copie van taxatie van erffgoederen overgesonden van Sgravenmoer aengaende de kijnderen van Wouter Claess (1625 overleden) van henne susters ende broeders: Maeijken Niclaes ende Hilleken Wouters Niclaess, 25-12-1629.
Nog genoemd: Huijbert Claess, Steven Huijberden x Adriaentken Adriaen Claess, Peter Claes za en Maeijken Claess za.

Fol. 19r
Opten xxviij 1e november anno 1629 compareerden Corst Peter Cornelis Waliers? Reijkers?, wonende tot Cappel, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo als recht is schuldich te wesen Govert Gijsbertss ende Sebastiaen Peterss de Roij, Heijlige Geestmeesters tot Cappel.

In de kantlijn: Adriaen de Roij ende Adriaen henrick Back, HGmeesters van 1658 en 1658, zijn voldaan.

Fol. 19v
Opten xvje december 1629 compareerden Peter Henrickss van Gorp ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Bertrum Joosten de Bruijn. Betaald wordt via een wilkeur (folio 19v) mbv reeds betsaande wilkeuren.

Genoemde namen: Jan Mertens, Jan Mertenss Werlcom?, Huijbert Dirckss vander Maes, Cornelis Francken, Peter Toniss vander Maes, Tonis Joosten, Baeijen Joosten kijnder, Adri-aen Geritss.

Fol. 20r
Op huijden desen xviije december anno 1629 compareerden Adriaen Henrickss Timmer ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Adriaenss Timmer, sijnen vader.

Fol. 20v
Affscheijt tusschen Dirck Peterss Trip ter eenre ende d’erffgenamen van Lijsken Henricksdr, overleden huijsvrouw van Dirck Peterss voorss, ter andere sijde.

Opten xiiije januarij anno 1630 copmpareerden Dirck peterss Trip ter eenre ende Adriaen Henrickss voor hem selven, geassisteert met Antonis Claes Huijben, ende Adriaen Franss Cuijper vervangende ende hem sterckmaeckende voor Maeijken Henricks, alle erffgenamen van Lijsken Henricks, haren suster, ter andere sijden.

Fol. 21r
Opten xxje januarij anno 1630 compareerden Adriaen Joachimss den Ouden, woonende tot Cappel, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Rombouts, schouteth.

Fol. 21v
Eodem anno et die compareerden Andries Peters, secretaris inde Vrijhoeven, x Alitken Go-vertsdr voor hem selven, Anthonis Govertss voor hem selven ende mede als voocht van weghen der weeskijnderen achtergelaeten bij Peter Govertss za, Peter Corsten voor hem selven, Sijken Corstendr voor haer selven, Jacob Henrickss als voocht voor d’onmondige weeskijnderen (namentlijck: Corst Corsten ende Tonis Corsten) achtergelaeten bij Corst Corsten in sijnen leven getrout sijnde met Tonisken Peters za, geassisteert met Peter Corsten ende Corst Corsten voorss alhier mede present, alle mede erffgenamen van Lijsken van Clootwijck Adriaensdr ende gaven inder selver qualiteijt over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Joachimss den Ouden. Betaald wordt via een wilkeur (folio 22r).

Fol. 22v
Op huijden desen sevenden december anno xvjc negen ende twintich compareerde voor ons schout ende hemraden van Dussen muijlkerck naergenomineert den eersamen Mr Sebas-tiaen Willemss, schoolmeester alhier aenden Dussen voors ter eenre, Adriaen Geldens ende Cornelis Janss Vos, beijde woonende tot Screvelduijn Cappel, beijde vervangende Henrick Janss Vos, ruijter onder den ritmeester capiteijn Home?, binne G’berghe, Cornelis Janss Vos ??? hem is sterckmaeckende voor de weeskijnderen van za Adriaen Janss Vos, zijn overle-den broeder, mitsgaders de weeskijnderen van Maeijken Jans Vosdr, gewesene huijsvrouw van Arien Peterss Bongh, die hij als voocht is vervangende. Alle tsamen erffgenamen van Maeijken Jansdr za gewesene huijsvrouw van voorn Mr Sebastiaen Willemss ter ander zijden. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 23v
Opten xxviije januarij anno 1630 compareerden Adriaen Henrickss Vinck voor hen selven ende Anthonis Claes Huijben als voocht, geassisteert met Adriaen Henrickss voorss, voor Maeijken Henricks, sijne respective suster, ter eenre ende Geman Franss, geassisteert met Adriaen Cornelis Pijl, als voocht ende toesiender van het onmondich weeskijndr van Joost Janss Cock in sijn leven getrout hebbende Anneken Henricksdr za, alle erffgenamen van Henrick Janss Vinck za ter andere sijde. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 24r
Opten vije februarij anno 1630 compareerden Jan Peterss x Heijlken Adriaensdr, voor twee vierden paerten, Claes Adriaenss voor een vierde paert ende Lijsken Adriaensdr, geassisteert met Adriaen Peterss Bongh, voor een vierde paert ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Anthonis Jan Corstenss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 24r).

Toegevoegd: Jan Peterss Soeters is voldaan.
Joost Janss Cleijn x Lijsken Adriaens is voldaan, 13-2-1633.
Jan Peterss van heijst is voldaan door Tonisken Corsten wed Anthonis Jan Corsten, 23-4-1637.

Fol. 24v
Erfdeelinghe tusschen Corstiaen Bernaertss ter eenre ende Jan Geritss Snijder ende Henrick Henrickss Wever ter andere sijden, voor recht aengebrocht desen xviije februarij anno 1630.

Inden iersten is Corstiaen Bernaertss x Lijsken Jans wed Jan Geritss Snijder

Fol. 25v
Eodem anno et die compareerden Gerit Janss Snijder gaff over met eender verlije soo recht is Corstiaen Bernaertss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 25v)

Genoemd: Henrick Henrickss Textor, Peter Aertss, Adriaen Willemss Moort, Anneken Adri-aens, Corstiaen Aertss.

Fol. 26r
Eodem anno et die compareerden Jan Geritss Snijder als voocht van wegen der kijnderen van Adriaen Willemss Moort geprocreert bij Aentken Herits, sijne huijsvrouw za was, ende Corstiaen Aertss Cleermaecker als voocht, geassisteert met Jan Geritss voorss als toesien-der, van weghen der weeskijnderen van peter Aertss Smit verweckt bij Tonisken gerits, zijne huijsvrouw za was, alle erffgenamen van Marij Jans, haeren respective bestemoeder za ende gaven over met eender verlije soo recht is Corstiaen Bernaertss.

Op een los vel bekent Jan Geritss den Ouden als voocht over de kijnderen van Jan Geritss den Jongen voldaan te zijn. 19-1-1639.

Fol. 26v
Opten iiije martij annom 1630 compareerden Peter Sijmonss van Son x Geertruijt Jan Adri-aensdr, naergelaeten wed van Jasper Cornelis Buijs, als erffgenamen van Steven Cornelis Buijs za ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adam Vassen, woonende tot Don-gen.

Fol. 27r
Opten viije martij anno 1630 compareerden Adriaen Mertenss x Engelken Petersdr voor sijn selven ende Cornelis Peters Leeu als voocht van weghen der weeskijnderen achtergelaeten bij Adriaen Janss Leeu za ende mede als speciale procuratie, Rotterdam, hebbende van Sa-lomon Laureijss, woonende tot Rotterdam, ende hebben voor recht getransporteert ende op-gedragen soo als recht is Peter Adriaenss Greijn tot behoeff vande kijnderen van Jan Tonis Meussen za. de goederen hen aengecomen door overlijden van Jopken Tonisdr, huijsvrouw za was van Peter Adriaenss Greijnen, als mede van Meus Jan Adriaenss ende Lijsken Gerits, sijne huijsvrouwe.

Fol. 27v
Opten viije marty anno 1630 (compareerden) Servaes Jacobss x Iken Adriaenss voor hem selbven ende als voocht, geassisteert met Gerit Adriaenss Muijser als toesiender, van weghen Maeijken ende Wouterken Adriaensdr ende Gerit Adriaenss voorss voor hem selven ende Jacob Peterss Clad x Dingen Adriaens voor hem selven, Trijnken Claesdr als procuratie, Dordrecht, hebbende van Jan Adriaenss Muijser, haeren man, woonende tot Amsterdam, voor haer selven, henrick henrickss Back x peterken Adriaen Cornelis Hoeffnagel ende Corst Peterss de Haen x Anneken Adriaen Cornelis Hoeffnagel, alle erffgenamen van Cornelis Gijsbertss Hoeffnagel za ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Jan Claess. Betaald wordt via een wilkeur (folio 27v)

In de kopstaat: D’erffgenamen van Adriaen Geritss Muijser ende van Adriaen Cornelis Hoeffnagel.

Fol. 28v
Opten ixe marty anno 1630 compareerden Willem Adriaen Quirijnen voor hem selven ende Dirck Adriaen Quirijnen voor hem selven ende mede als voocht, geassisteert met Sebastiaen Peterss de Roij als vader ende toesiender, van wgehen sijne onmondighe weeskijnderen ge-procreert ende achtergelaeten bij Margriet Adriaen Quirijnendr, sijne huijsvrouw was, ende hebben voor recht gerenunctieert tot behoeff van Damel Janss Cleermaecker ende der weeskijnderen van Peter henrickss van Gorp geprocreert bij Gertuijt Jacobsdr sijne overleden huijsvrouw za.

Fol. 28v
Eodem anno et die compareerden Joost Willems als voocht van wegen der weeskijnderen van Cornelis Jacobss za ende mede als voocht wtten naeme ende van wegen Claes Jacobss alhier mede present ende in desen accorderen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Jacobss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 29r).

Toegevoegd: Jan, Dirck ende Jacob Corneliss, broeders, zijn voldaan, 12-1-1843.
Ook Helena Jacobs is betrokkene.

Fol. 29v
Eodem anno et die compareerden Peter Jacobss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Joost Willems tot behoeff van Claes Jacobss.

Fol. 29v
Eodem anno et die compareerden Claes Jacobss en bedankt Joost Willems voor zijn vooch-dijschap. Tevens ontslaat hij Joost van deze voochdijschap.

Fol. 30r
Opten xje martij anno 1630 compareerden Jan lenaertss, woonende tot Sprangh, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Frans Jan Mathijss.

Fol. 30r
Opten xvje marty anno 1630 compareerden Jenneken Jan de Leeu dr wed wijlen Adriaen Aertss Metser, geassisteert met Henrick Peterss, haeren toecomende man ende gecoren voocht in desen, ter eenre ende Jan Aertss Metser ende Dielis Gijsbertss Cremer voor hem selven ende mede vervangende ende hem sterckmaeckende voor hen susters, broeders ende swagers met Jan Gosens wten naeme van Gosen Wouterss, sijne vader, alle voochden, toesienders, oomen ende naeste vrienden ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord mbt de twee weeskijnderen van Adriaen Aertss za geprocreert bij Lijntken Peters, sijne eerste huijs-vrouw za was en het naekijnt van Adriaen Aertss bij Jenneken Jans.

In de kantlijn: Geemen Franss ende Lauris Geritss Leeu als schoonvaders van Aert Adriaenss Cues zijn voldaan door Cornelis Peterss Ocker, 19-6-1651.

Fol. 31r
Opten xxije marty anno 1630 compareerden Denis Govertss Roock, woonende tot Sprangh, x Adriaenken Adriaen Custers dr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Janss Schaep soo tot behoeff van hem selven als mede tot behoeff van Lijsken Govertsdr sijne huijsvrouwe suster. Betaald wordt via een wilkeur (folio 31r).

Toegevoegd: Adriaentken Adriaens wed Denis Govertss Roock ende Daem Joosten als toe-siender ofte den voorn Peter Schaep als voocht van het voorss weeskijnt zijn voldaan, januarij 1639.

Fol. 31v
Opten xxije marty anno 1630 soo heeft Daem Joosten als toesiender, geassisteert met Adri-aen Romboutss, schouteth, Peter Janss Schaep als voocht aenbesteedt Lijsken Govertsdr onmondich weeskijnt van Govert Dirck Corsten za omme tselve te allimenteren.

Fol. 31v
Opten ije aprilis anno 1630 compareerden Maeijken van Pevernaije, huijsvrouw van Jan Dir-ckss Smit alias Stoop, woonende tot Oostcappel in t eijlant van Walcheren, als volle last ende speciale procuratie, Oost Capel 29-3-1630, hebbende van Jan Dirckss, haeren man, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Anneken Dirckss, sijn suster, geassisteert met Adriaen Willemss Cam.

Fol. 32r
Opten xxixe marty anno 1630 compareerden Antonis Govertss en de Gertruijt Mertens, sijne huijsvrouw. Zij maken hun langstlevende testament.
Zij benoemen Dirck Dirckss van Clootwijck, swager, tot eventuele voocht.

Fol. 33Ar
Erffdeelinge voor recht aengebrocht tusschen Cornelis Jan Claess ter eenre ende sijne kijn-deren ter andere sijdejn, desen ije aprilis anno 1630.
Inden iersten is Cornelis Jan Claes …..

Item hiertegens sijn Andries Aertss x Henricxken Cornelisdr voor hem selven,
Jan Wouterss Maes x Adriaenken Cornelisdr voor hem selven,
Aertken Cornelisdr, Michiel Jan Claes wtten naeme ende tot behoeff vande weeskijnderen achtergelaeten bij Claes Corneliss ende geprocreert bij Cuenken dr van Tonis den Jongen,
geassisteert met Herman Adriaenss Lochten, haeren tegenwoordige man,
Michiel Jan Claes noch wtten naeme ende tot behoeff van het weeskijndt achtergelaeten bij Neelken Cornelisdr ende geprocreert bij Govert Deniss Roock als vader desselffs ende mede assistent in desen, met noch d’selve Michiel Jan Claes geassisteert met Adriaen Heijligerss, alle in desen als voochden ende toesienders van rechtswesen alhier gestelt wtten naeme en-de tot behoeff van Huijbert Corneliss, Jan Corneliss ende Henrick Corneliss, onmondighe weeskijnderen van Cornelis Jan Claes ……

Fol. 33Cv
Smaldeelinghe tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Cornelis Jan Claess ende Se-bastiane, Aenken, sijner huijsvrouw za voor recht aengebrocht desen ije aprilis anno 1630 voorss.
Inden iersten is Andries Aertss x Henricxken Cornelisdr
Item hiertegens sijn Michiel Jan Claes en Adriaen Heijligerss met geassisteert met Cornelis Jan Claes tot behoeff van Henrick Corneliss Back
Item hiertegens is Aertken Cornelisdr
Item hiertegens is Jan Wouterss Maes x Adriaenken Cornelisdr
Item hiertegens sijn Michiel Jan Claes en Adriaen Heijligerss geassisteert met Herman Adri-aenss Lochten ende Cornelis Jan Claes tot behoeff vande weeskijnderen Claes Corneliss
Item hiertegens sijn Michiel Jan Claes en Adriaen Heijligerss geassisteert met Govert Deniss Roock ende Cornelis Janss tot behoeff van het weeskijndt vande voorss Govert Deniss ge-procreert bij Neelken Cornelisdr
Item hiertegens sijn Michiel Jan Claes en Adriaen Heijligerss geassisteert met Cornelis Janss tot behoeff van Jan Cornelis, alhier mede present
Item hiertegens sijn Michiel Janss en Adriaen Heijligerss geassisteert als vooren tot behoeff van Huijbert Corneliss, alhier mede present
Item hiertegens sijn Michiel Jan Claes en Adriaen Heijligerss geassisteert Herman Adriaenss Lochten ende Govert Deniss Roock met Cornelis Jan Claes tot behoeff van de weeskijn-deren achtergelaeten bij Claes Cornelis en tot behoeff van het weeskijnt achtergelaten bij Neelken Cornelisdr.

In de kantlijn: Henrick Jans x Anneken Claes is voldaan, Adriaen Claes is voldaan, Heijltken Govertss.

Fol. 35r
Opten iije aprilis anno 1630 compareerden Merten Denis Bouwenss x Lijsken Adriaen Dirckss, woonende tot Dongen, ende gaff over met eender verlije soo recht is Andries Adriaenss, sij-nen swager. Betaald wordt via een wilkeur (folio 35v).

Fol. 35v
Erffdeelinge tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Willem Adriaenss Smit voor recht aengebracht desen iiije aprilis anno 1630.

Inden eersten is Jan Geritss Snijder x Aentken Michiel Jan Claesdr naergaelaeten wed van Huijbrecht Willemss Smit za …
Item hiertegens is Peter Willemss
Item hiertegens is Jacob Janss x Tonisken Willemsdr
Item hiertegens is Aert Janss x Judith Willemsdr

Fol. 36r
Opten iiije aprilis anno 1630 compareerden Tonisken Abrahamsdr als volle last ende procura-tie hebbende van Henrick Janss Vos, haeren man, ruijter onder de compagnie van ritmeester Loave, G’berge, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Geldens, haeren swager.

Fol. 37r
Opten xije aprilis anno 1630 compareerden Jacob Janss x Tonisken Willems Smits dr, woonende tot Waspijck ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Adriaenss Leur.

Fol. 37r
Opten xxiije aprilis anno 1630 compareerden Peter Willemss Smit, woonende tot Cappel, en-de gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Henrickss Timmer. Betaald wordt via een wilkeur (folio 37v)

Fol. 38r
Opten xxve aprilis anno 1630 compareerden Henrick Peterss x Jenneken Jan de Leeu dr naegelaten wed van Adriaen Aertss Metser za ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Toniss den Jongen. Betaald wordt via een wilkeur( fol. 38r).

Fol. 38v
Opten xxviije maij anno 1630 compareerden Antonis Adriaenss Luer ende gaff over met een-der vrijer ghifte soo recht is Peter Toniss vander Maes. Betaald wordt via een wilkeur (folio 38v).

Fol. 39r
Eodem anno et die compareerden Peter Toniss van der Maes ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Henrickss Timmer. Betaald wordt via een wilkeur (folio 39r).

Fol. 39v
Opten xxxje maij anno 1630 compareerden Wouter de Roij Joriss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Sebastiaen Peterss Boer.

Toegevoegd: Jan Lauriss Lantmeter is voldaan van de wilkeur die nog op het land stond.

Fol. 40r
Copie tusschen Herman de Roij, schouteth tot Thilborch, Jan Janss cum socijs ende Adriaen Joachimss den Ouden.

Wij Herman de Roij, schoutwth tot Thilborch voor mij selven, Jan Janss den Jongen x Bea-teris Adriaensdr voor mij selven als eijgenaers van negen geerden landts gelegen inden am-bachte van nederveen. Noch de selve Jan Janss den Jongen als voocht, geassisteert met Andries Peterss, secr inde Vrijhoeven als toesiender, voor de weeskijnderen van Meerten meertenss, Sijmon Dirckss [Buemen] van Loon voor mij selven ende Peter Antoniss vander Maes voor mijn selven, alle als eijgenaeren van een stuck landts, mede gelegen inde am-bachte van Nederveen. Zij renuntieren van het wegen en stegen over de delle van Adriaen Joachimss den ouden.

Fol. 41r
Opten vje junij anno 1630 compareerden Jan Lauriss x Heesken Cornelis Smits dr ende gaff over met eender vrijer verlije soo recht is Adriaen Cornelis Smits, sijne swager. Betaald wordt via een wilkeur (folio 41r).

Fol. 41v
Staet ende inventaris vande erffgeoderen achtergelaeten bij Govert Dirck Corsten ende Maeij Gerits, sijne huijsvrouw za, de erffgenaemen vandijen van hen aengecomen ende mede hen aengecomen van Gerit Antoniss Smit, heuren bestevader za, hier naer gespecificeert, voor recht aengebrocht bij Peter Janss Schaep x Tuenken Govertsdr ter presentie van Daem Joosten, haeren oome, desen xxije junij 1630.

Fol. 42r
Erffdeelinge voor recht aengebracht tusschen Peter Janss Schaep x Tuenken Govert Dirck Corstendr ter eenre ende Daem Joosten als oom ende toesiender van Lijksen Govertsdr ter andere zijden, vande goederen hier naer gespecificeert, desen xxije junij 1630.

Fol. 43r
Opten 27e junij anno 1630 compareerden Jan Lauriss Landtmeter x Dingen Michielsdr, woonende tot Sprangh, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Corneliss Otterdijck. Betaald wordt via een wilkeur (folio 43r).

Los vel als quitantie aanwezig.

Fol. 43v
Eodem anno et die compareerden Jan Dirckss van Nederveen als speciale last ende procu-ratie, Oudt beijerlandt 30-5-1630, hebbende van Adriaen Wouterss Roothals, zijnen swager, woonende in Oudt Beijerlandt, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Adriaenss Luer. Betaald wordt via een wilkeur (folio 44r)

Fol. 44v
Opten 24e junij 1630 compareerden Antonis Wouterss den Wilden ende bekenden hem sel-ven aen Adriaen Adriaenss de Roij ende Erken Thonis dr, sijne huijsvrouw, aenbesteedt te hebben om door hen onderhouden te worden.

Fol. 44v
Opten xxixe junij anno 1630 compareerden Dirck Hermanus x Anneken Jansdr, woonende tot Loon, ter eenre ende Gevaert Adriaenss, woonende tot Arenhout? als voocht ivm het feit dat Jan Aerts in conincxdienst is, sluiten een akkoord mbt de weeskijnderen achtergelaeten bij Henrick Aerrtss Stoeldraeijer geprocreert bij Anneken Jans voorss.

Fol. 45v
Taxatie ten verzoeke van Dirck Wachmans, schouteth ende secr van Sgravenmoer, van goederen van Peter Adriaenss Doedijn za, 19-8-1630.

Opten xxvije augusti anno 1630 compareerden Peter Gosenss ende heeft voor recht van An-dries Aert Gosenss als voocht aengenomen sijne drie onmondighe weeskijnderen geprocreert ende verweckt bij Anneken Aert Gosensdr, sijne overleden huijsvrouw.

Fol. 46v
Ordonnantie op het dorpswech inden ambachte van Nederveen, 16-9-1630.

Fol. 47v
Opten vje augusti 1630 compareerden Adriaen Adriaenss de Roij geassisteert met Erken To-nis sijne huijsvrouw ende hebben tsamen voor hen ende heuren naecomelingen voor recht aengenomen Antonis Wouterss de Wilden, haeren vader.

Fol. 47v
Opten xxiije september anno 1630 compareerden Govert Michielss als voocht van wegen het onmondich weeskijnt achtergelaeten bij Jan Michielss, sijnen broeder, geprocreert bij Aentken Peters za ende Erken Cornelis Pijl dr met haeren gecoren voocht in desen voor haer selven ende mede als speciale last ende procuratie, Utrecht 4-9-1630, hebbende zoo van Jan Corne-liss Keijser, woonende tot Utrecht als vader ende voocht van sijn twee onmondighe weeskijn-deren berwckt bij Barbarra Cornelis Pijldr, sijne eerste huijsvrouw, als mede van Cornelis Janss Keijser, mede woonende aldaer, ende mede met adveijs ende consent van Henrick Dirckss tegenwoordich getrout hebbende Eltken Cornelis wed van Corst Corneliss Pijl ver-vangende ende haer sterkmaeckende voor de twee onmondighe weeskijnderen achtergelae-ten bij Corst Corneliss Pijl za d’een geprocreert bij Maeijken Lambertsdr ende d’ander bij Elt-ken Cornelisdr. Alle erffgenamen van Adriaen Corneliss pijl ende Aentken peters za ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Tonis Aertss Smit. Betaald wordt via een wilkeur (folio 48r).

Fol. 48v
Opten xxiiije september anno 1630 compareerden Jan Antoniss de Leeu als speciale last en-de procuratie, Suijdewijn, 7-8-1930, hebbende van Corstiaen zoone van wijlen Emit Aertss in dienste als soldaet binnen der stadt Breda ende Aert Emitss geassisteert met Henrick Adri-aenss Back voor hem selven ende vervangende ende hem sterckmaeckende voor zijne vier onmondige susters ende broeders, alle erffgenamen van Emit Aertss, haeren vader za, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Janss Schaep, woonende tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur (folio 49r). (Emits = Emonts)

Fol. 49v
Taxatie ten versoeke van Peter Thomass, secr tot Waspijck van een stuck land van Cornelis Andriess Cuer, in sijn leven woonende tot Waspijck, 30-9-1630.

Fol. 49v
Erffdeelinge voor recht aengebracht tusschen de kijnderen van Cornelis Henricks Back za, desen xxxe september anno 1630.

Inden eersten is Dirck Janss Craen x Lijnken Cornelis Back dr
Item hiertegens is Henrick Corneliss Back
Item hiertegens is Peerken Cornelis Back dr met Adriaen Heijligerss en Cornelis Jan Claess, beide oomen (Jan Peterss x Peeterken Cornelis, 11-12-1648).

Fol. 50v
Opten iersten november 1630 compareerden Jan Janss de Jonge, woonende tot Sgraven-moer, als speciale last ende peocuratie hebbende van Mr Willem Hanecops, advocaet, woonende tot Rosendael, Christiaen Swaen wednr ende boedelhouder wijlen Anna Ha-necops, sijnder huijsvrouw za was, voor hem selven ende voorts vervangende d’heer Cornelis Corneliss vander Lith x maria Hanecops, alle erfgenamen van wijlen Aert Hanecops voor d’eene helft, Sr Philips van Sonst als last ende procuratie hebbende vande edele vrouwe Ma-ria Buijsen wed wijlen den edele Johan Berck in sijn leven ambasadeur van wegen de edele hooch mog. heeren staaten generael der vereenigde Nederlanden aende ??? republijcque van Venetien soo voor haer selven, als vervangende ende haer sterckmaeckende ende de rato caverende voor doctor Jacob van Daelen, woonende tot Delft, haer broeder, als erffge-namen van wijlen joffr Maria Hanecops, haere moeder za, voor d’ander helft, alle als erffge-namen van wijlen Adriaen Michielss in sijn leven schout tot Sgravenmoer ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Sebastiaens Smit, woonende tot Sgravenmoer.
Procuraties: 4-8-1628 te Dordrecht en 18-8-1628 te Sgravenmoer.

Fol. 51r
Eodem anno et die compareerden Jan Janss de Jonge voorss als speciale last ende peocura-tie hebbende van de erffgenamen Adriaen Michielss in sijn leven schout tot Sgravenmoer (zie vorige akte folio 50v) ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Adriaenss Waelwijck.

Fol. 51v
Taxatie van gronden achtergelaten bij Adriaen Michielss in sijn leven schout tot Sgravenmoer ten versoeke van Dirck Adriaenss Waelwijck van wegen der crediteurs vande sterffhuijs van-de schout, 1-11-1630.

Fol. 53r
Opten iiije november anno 1630 compareerden Aert Joriss de Roij geassisteert met Adriaen Adriaenss de Roij ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is Jan Lauriss Lantmeter, woonende tot Sprangh.

Toegevoegd: Jan Lauriss is voldaan door Quirijnrken Roelen wed Adriaen Corneliss Zeeu, 1-10-1643.

Fol. 53v
Opten xije november anno 1630 compareerden Peterken Andriessen dr voor haer selven, Andries Claess [Jacobss doorgestreept] wten naeme ende van wegen Claes Jacobss Cuijper, sijnen broeder, woonende tot Waelwijck, voor hem selven, Wouter Janss, schout tot Waspijck, als speciale last ende procuratie, Utrecht 9-10-1630, hebbende van Janneken An-driessen dr, woonende tot Utrecht, voor hem selven ende Adriaen Franss Cuijper, woonende tot Waspijck voo hem selven ende als voocht van wege de vier onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Adriaenss Smit za ende mede als speciale lastende procuratie, Rot-terdam 5-11-1630, hebbende van Commer Franss, zijnen broeder woonende tot Rotterdam, alle erffgenamen van Cornelis Andriess Luer za, haerder allen comparanten respective broe-der ende oom, in sijn levende tot Waspijck, ende gaven tasamen over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Jacobss ende Henrick Jacobss, beijde woonende tot Waspijck. Betaald wordt via een wilkeur (folio 54r).

Fol. 54v
Opten xiije november anno 1630 compareerden Henrick Stoffels, woonende tot Sprangh, als speciale last ende procuratie van substantie, G’berge 14-7-1626, hebbende van Adriaen Huij-bert Coenen, woonende tot Sevenbergen, voor hem seleven ende mede als speciale procura-tie hebbende van Huijch Cornelis Calis, schout inden dorpe van Oudt Alblas, vervangende Cornelis Huijgenss, sijnen soone ende Pleunken Claesdr sijne dochters dochter, mitsgaders Reijnier Huijgenss, secretaris inden selven dorpe, gepassert Oudt Alblas 14-6-1626, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Lauriss Lantmeter, woonende tot Sprangh.

Fol. 54v
Eodem anno et die compareerden Henrick Stoffelss, woonende tot Sprangh, voorss ende gaff over wt crachte sijne procuratie met eender vrijer gifte soo recht is Jan Lauriss Lantme-ter.

Fol. 55v
Eodem anno et die compareerden Adam henrick Deniss, woonende tot Dongen, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Lauriss Lantmeter, woonende tot Sprangh.

Fol. 56r
Eodem anno et die compareerden Aert Cornelis, woonende tot Raemsdonck wtten naeme ende van wegen Margriet Aerts, sijne moeder, ende vervangende ende hem sterckmaecken-de voor Neeltken Huijben wed Merten Aertss ofte haer kijnderen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Lauriss Lantmeter, woonende tot Sprangh.

Fol. 56r
Eodem anno et die compareerden Adam Henrick Denis, woonende tot Dongen, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Coenraet Janss, woonende tot Sgravenmoer.

Fol. 56v
Opten xxxe november anno 1630 compareerden Adriaen Wouterss x Jenneken Adriaenssdr voor hem selven, Dirck Janss Craen wed Maeijken Adriaensdr voor hem selven, Huijbert Jan Brocken, woonende tot Tilborch, als voocht van wegen de twee onmondige weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Adriaenss Braber za ende Maeijken Cornelis Damen, met haren gecoren voocht, voor haer selven, alle erffgenamen van Adriaen Adriaenss Braber, ende ga-ven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Peter Ockerss, woonende tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur (folio 57r)

Fol. 57v
Opten xix e december anno 1630 compareerden Huijbert Cornelis Timmerman ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Peter Adriaen Geenen.

Fol. 58r
Eodem anno et die compareerden Antonis Janss Duijser ende Antonis Adriaenss Timmer, beijde woonende inde Vrijhoeven, ende gaven tsamen over met eender vrijer gifte soo recht is Govert Geritss Teijl, woonende tot Cappel.

Fol. 58v
Opten xxvije december anno 1630 compareerden Lijsken Jan de Leeu dr, geassisteert met Corstiaen Bernaertss, haeren tegenwoordigen man, ende heeft voor recht van Jan Geritss Snijder, als voocht, aengenomen haere twee onmondige weeskijnderen geprocreert ende verweckt bij Jan Geritss Snijder, haeren iersten man za was.

Fol. 59r
Taxatie rechterlijck gedaen van de geoderen achtergelaten bij Maeijken Jan Vos dr, 3-1-1631.

Fol. 59v
Opten iiije jannuarij anno 1631 compareerden Jan Tonis de Leeu, schout inde Suijdewijn, als speciale last ende procuratie, Heusden 25-7-1630, hebbende van Adriaen Mertenss, ruijter onder ritmeester Slavita, garnizoen Heusden, ende Govert Gijsbertss als vader ende oom van het onmondich weeskijnt van Adriaen Mertenss verweckt bij Metken Marcelis, sijne huijs-vrouw was, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Lambrecht Marcelis, Sacharias Janss x Lijntken Marcelisdr ende mede tot behoeff van Meijken Mrcelis het erfdeel van het weeskijnt hem aengecomen van Maecleis Aerts, zijnenestevader. Betaald wordt via een wil-keur (folio 60r).

Fol. 60r
Eodem anno et die compareerden Sacharias Janss x Lijnken Marcelis ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Lambrecht Marceliss.

Fol. 60v
Opten vje januarij anno 1631 compareerden Cornelis Janss Vos voor hem selven ende als voocht, geassisteert met Adriaen Adriaenss den Jongen als toesiender, voor ende van wegen der weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Janss Vos za ende noch d’selve als voocht, ge-assisteert met Adriaen Peterss Bongh als vader ende toesiender, der weeskijnderen achterge-laten bij Maeijken Jan Vos dr ende gavener met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Gel-denss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 61r)

In de kop staat: de erffgenamen van Maijken Jnss Vos dr.

Fol. 61r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Geldens voor hem selven, Adriaen Adriaenss den Jongen als toesiender vande onmondige weeskijnderen achtergelaeten bij Adriaen Janss Vos ende Adriaen Peterss Bongh als vader ende toesiender sijnder onmondige weeskinderen verweckt bij Maeijken Jan Vos dr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Corne-lis Janss Vos. Betaald wordt via een wilkeur (folio 61v).

Toegevoegd: Henrick [?] Janss Vos is voldaan.

Fol. 62r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Geldens voor hem selven, Cornelis Janss Vos voor hem selven ende als voocht, geassisteert met Adriaen Peterss Bongh als vader ende toesiender, voor ende vanwegen der weeskinderen van Adriaen Peterss voorss verweckt bij Maeijken Jan Vos dr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Adriaenss den Jongen tot behoeff weeskijnderen achtegelaten bij Adriaen Janss Vos za. Betaald wordt via een wilkeur (fol. 62r).

Fol. 62v
Eodem anno et die compareerden Cornelis Janss als voocht, geassisteert met Adriaen Adri-aenss den Jongen als toesiender, der weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Janss Vos za ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Peterss Bongh tot behoeff van sijne weeskinderen verweckt bij Maeijken Jan Vos dr, sijne eerste huijsvrouw za was. Betaald wordt via een wilkeur (folio 62v).

Fol. 63r
Opten xiije januarij anno 1631 compareerden Adriaen Janss Hulstman, woonende tot Dongen, voor hem selven ende emde vervangende ende hem sterckmaeckende voor Adriaen Raess, sijnen swager x Neelken Jansdr, ruijter onder de compagnie van ritmeester Haultmetz, garni-zoen G’berge, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Neeltken Peters ende Huij-bert Corneliss, beijde woonende tot Sgravenmoer.

Fol. 63v
Erffdeelinge tusschen Denis Peterss de Haen, Corst Peterss de haen, Peter Corneliss Otter-dijck x Anneken Peters de Haen dr, Wouter Peer Adriaen Geenen x Henricxken Petersdr ende Denis Janssen de Haen als voocht van wegen t weeskijnt van Peter Denissen de Haen verweckt bij Anneken Cornelis, zijn huijsvrouw za van de goederen aengecomen van Adriaen ende Dingeman Peterss de Haen, haerder respective broeders, 8-2-1631.

Fol. 64r
Eodem anno et die compareerden Denis Peterss de Haen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Sebastiaen Peter Corsten.

Fol. 64v
Eodem anno et die compareerden Wouter Peter Adriaen Geenen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Corneliss Otterdijck.

Fol. 64v
Eodem anno et die compareerden Denis Janssen de Haen als voocht van wegen t weeskijnt van Peter Denissen de Haen geprocreert bij Anneken Cornelis, zijn huijsvrouw za was, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Corneliss Otterdijck. Betaald wordt via een wilkeur (folio 65r).

Toegevoegd: Ghijsbrecht Peterss de Haen is voldaan, 1-12-1645.

Fol. 65v
Erffdeelinghe tusschen Tonisken Peters wed van Henrick Janss Vinck ter eenre ende haer kijnderen ter andere sijden, voor recht aengebracht desen iije februarij anno 1631.

In den eersten is Tonisken Peters voorss geassisteert met Adriaen Franss Cuijper geloot …
Item hier tegens sijn Adriaen Henricks voor hem selven ende Maeijken Henricksdr geassis-teert met Antoniss Claess geloot ….

Fol. 66r
Smaeldeelinge tusschen Adriaen Henricks ter eenre ende Maeijken Henricksdr ter andere sijde, voor recht aengebracht desen date voorss.

Fol. 66v
Opten xiiije februarij anno 1631 compareerden Govaertt van Alphen, woonende tot Sgraven-moer, als speciale last ende procuratie, Sgravenmoer 5-12-1630, hebbende van Sr Cornelis van Lith x Maria Aert Hanecopsdr, woonende tot Oeltkens Plate, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Willem Dirck Coppen ende Tonis Dirckss tbv de weeskijnderen van Jan Dirckss Coppen.

Fol. 66v
Opten xve februarij anno 1631 compareerden Adriaen Joachimss den Ouden, woonende tot Cappel, als speciale last ende procuratie, G’berg 2-5-1630, hebbende van Adriaen Joachimss Verster, brouwer tot Geertruijdenberg, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is de twee onmondige weeskijnderen, genaemt Joachim Corneliss ende Barbara Cornelisdr, ach-tergelaten bij Cornelis Joachimss za.

Fol. 67r
Opten xviije februarij anno 1631 compareerden Jan Peterss Borger, woonede tot Tilborch, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Govertss, woonende tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur (folio 67v).

Fol. 68r
Opten xixe februarij anno 1631 compareerden Peter Joachimss x Janneken Adriaensdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Joncker Suijdewijn van Nuijsenburch, am-bachtsheer van Suijdewijn.

Fol. 68r
Eodem die compareerden Adriaen Willemss Cam ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Joachimss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 68v)

Fol. 69r
Opten xxviije februarij anno 1631 compareerden Adriaen Adriaenss Roos x Lijntken Geritsdr, woonende tot Sprangh, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Corneliss. Be-taald wordt via een wilkeur (folio 69r)

Fol. 69v
Waterbrieff ende wilcoor
Opten xje martij anno 1631 compareerden Antonis Jan Wijten ende heeft gelooft ende ver-wilcoort soo als recht is schuldich te wesen voor hem ende sijnen ornen Adriaen Gijsbertss, thoonder deses, woonede tot Cappel, ivm de aankoop van een pleijtschip met toebehoren.

Borg staan Thomas Janss Schipper, woonende tot Waspijck ende Jan Matheuss, woonde tot Cappel. Contreborg staan Jan Wijten en Cornelis Jan Wijten, beijde woonede tot Waspijck.

Toegevoegd: Adriaentken, de huijsvrouw van Adriaen Gijsbertss, ontvangt geld.
Adriaen Gijsberts ontvangt geld van Catalijntken Peeeters, wed van Antonis Janss, 16-3-1643.

Fol. 70v
Opten xviije martij anno 1631 compareerden Blees Willemss x Anna Jans wed Jan Lenaertss ende gaff over met eender verlije soo recht is Cornelis Janss, alias Snoeffcan. Betaald wordt via een wilkeur (folio 70v).

Toegevoegd: Wijnant Aelbrechtss ende Cornelis Jan Claess zijn voldaan door Cornelis Janss Snoeffcan, 27-3-1637.

Fol. 71v
Opten xxiiije martij anno 1631 compareerden Corstiaen Aertss Cleermaecker ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Andries Peterss, secr Suijdewijn ende Vrijhoeven.

Fol. 72r
Compareerden Peter Adriaenss Snijder ende gaff over met eender verlije soo recht is Adriaen Adriaen Adriaenss Aerden, 2-4-1631.

Fol. 72v
Compareerden Thomas Peterss x Margriet Peter Corstendr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Blaes Willemss, 2-4-1631.

Fol. 72v
Copie
Jan Aerts, varende man, x Truijcken Jans, woonende tot Rotterdam, maken hun testament op 22-9-1630.
In de kantlijn: Jan is voor 4-5-1631 overleden.

Fol. 73v
Copie
Opten dach van huijden compareerde Gerit Vinck als procureur van Jan Aertss Paep, schip-per tot Rotterdam, ter eenre als verweerder tegen Peter Adriaenss Roij x de weduwe van Peter Aertss Paep, 23-2-lestleden. Er is een akkoord gesloten.

Fol. 74e
Opten 1e aprilis anno 1631 compareerden Truijcken Jansdr wed Jan Aertss Paep, woonende tot Rotterdam, mede namens haar twee kijnderen verweckt ende achtergelaten bij Jan Aertss Paep ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Rombouts, schoutteth tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur (folio 74v).

Toegevoegd: Op 5-11-1621 maackt Peter Aerts Paep het eigendom van de delle op Jan Aerts Paep, sijnen broeder, en het gebruijck op Mechel Jans, zijnen huijsvrouwe. Op 5-2-1630 heeft Peter Adriaenss de Roij x Mechel Jans het gebruijk afgegaen en Jan Aertss Paep heeft op 23-2-1630 rodemnatie gestelt.

Fol. 75r
Opten xvje aprilis 1631 compareerden Melis Janss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Peter Ockerss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 75r).

Fol. 75v
Opten xvije aprilis 1631 compareerden Jan Toniss de Leeu, Antonis Janss de Leeu, beide namens de overige kijnderen: Peter Janss, Sebastiaen Janss ende Anneke Janss ende mede t weeskijnt van Thonis Janss de Haen verweckt bij Joostken Jansdr en noch namens Henrick Robben x Maeijken Jansdr ende Henrick Petertss x Janneken Jansdr en Corstiaen Ber-naertss x Lijsken Jansdr ende mede geassisteert met Jan Geritss als voocht van wegen der weeskijnderen achtergelaten bij Jan Geritss Snijder, sijnen broeder, verweckt bij Lijsken Jansdr voorss ende gaven over met eender verlije soo recht is Dirck Janss Mandemaecker.

Toegevoegd: Gerit Janss Hecx als mede erffgenaam van Maeij Govaertss is voldaan van de rente.

Fol. 76r
Eodem anno et die compareerden Sebastiaen Peterss Boer ende Jan Toniss de Leeu als voochden ende toesienders van weghen t weeskijnt van Antonis Adriaenss za ende gaven over met eender verlije soo recht is Peter Antonis Smit. Betaald wordt via een wilkeur (folio 76r)

Toegevoegd: Adriaen Joosten is op basis van de aanneming door Peter Antoniss voldaan.

Fol. 76v
Affscheijt ende deelinge tusschen Lijnken Cornelis wed van Gerit Janss Snijder ter eenre en-de de kijnderen ende erffgenamen vande selven Gerit Janss ter andere sijden, voor recht aengebracht desen xxije aprilis 1631.

Inden eersten is Lijnken Cornelis gellodt en bedeelt ….
Item hiertegens sijn Henrick Henrickss x Elsken Geritsdr, Jan Geritss mede als voocht van wegen der weeskijnderen van Jan Geritss, sijnen broeder verwecktbnij Lijsken Jan de Leeu dr en mede als voocht van wegen der kijnderen van Aentken Geritss, sijnen suster za, ver-weckt bij Adriaen Willemss za, Corstiaen Aertss Cleemaecker als voocht van wegen der weeskijnderen achtergelaten bij peter Aertss Smit verweckt bij Tonisken Geritsdr za, alle erffgenamen van Gerit Jans Snijder, tsamen geloodt ende bedeelt …..

Fol. 77r
Opten xxije aprilis 1631 compareerden Jacob Henrickss, woonende tot Sprangh, als voocht van wegen der weeskeren van Jacob Willemss ende Corstiaen Willemss ende mede van wegen Sijken Corsten dr ende Antonis Corsten, wesende twee kijnderen van Corst Corsten za, Adriaen Joachimss den Ouden van wegen Herman Aertss van Tilborch, Peter Janss van Son, sijne swager woonende tot Heusden, ende mede van wegen Beatris Joachimsdr, sijne suster, ende noch geassisteert met Dirck Adriaen Quirijnen als voocht van wegen Lijsken Hendrick van der Maes dr, Gerit Aertss van Haechoort x Anneken Adriaen Doedijns dr ende mede vervangende Aert ende Dierck Doedijns ende Lijsbeth Doedijns, sijnder huijsvrouwe onmondige broders ende susters ende mede vervangende d’erffgenamen van Loerman? van Casteren, Jan Dirckss van Nederveen mede vervangende Adriaen Wouterss Roothals, sijnen swager, Joost Peterss, woonende inde Vrijhoeven als voocht van wegen der weeskijnderen van Sebastiaen Peterss Decker za ende mede vervangende Govert Henrickss, Adriaen Adri-aenss den Jongen, mede vervangende Michiel Huijbertss, woonende tot Tilborch ende noch hem sterckmaeckende Adriaen Aerts Oereman, sijne swager, van wegen sijnder huijsvrouwe voorkijnderen verweckt bij Wouter Adriaenss Smit za, Adriaen Wouterss, mede vervangende Gerit Wouterss, sijnen broeder, Adriaen Janss de Ruijter, sijnen swager, ende mede voor Wil-bert Philipss, woonende tot Weurcum?, Willem Dirck Aedemss, mede vervangendede wed van Cornelia Adriaenss Zeeu ende Peter Jan opt Sandt ende Tonis Sijmons, sijne swager, beide woonende tot Tilborch, Jan Lauriss, mede vervangende Adriaen Corneliss Smit, sijnen swager, Jan Wouterss, Peter Jacobs, wyyen naemen van wegen Neel hanss, woonende tot Tilborch, Antonis Adriaenss Leur, Dircjk Adriaenss Quirijnen, mede als voocht, geassisteert met Sebastiaen Peterss de Roij als vader ende toesiender van wegen der kijnderen vande selven Sebastiaen de Roij verweckt bij Margriet Adriaenss Quirijnen dr, Antonis Goverts als voocht vanwegen der weeskijnderen van peter Govertss za ende mede vervangende Peter Corstenss, Sijken Evelendr van wegen Adriaen Henrickss Timmer, haeren man, Peter Toniss van der Maes, Metken Tonis dr, Tonis Joosten en voor Aert Joosten, sijnen broeder, ende als voocht van wegen der weeskijnderen van Baeijen Joosten, Gerit Gijsbertss, Jan Janss den Jongen, mede als H Geestmeester van Cappel ende mede vervangende Michiel Jan Claess, voor Janneken Jan de Wever dr, voor de kijnderen van merten Mertenss, voor Herman de Roij, schout tot Tilborch, ende mede voor Sijmon Dirckss, woonende tot Loon, Sebastiaen Peterss Boer, mede vervangende Adriaen Adriaenss de Roij, Dirck Adriaens Quirijnen wtten naeme ende van wegen der erffgenamen van Jan Wouterss, woonende ten Bosch ende el-ders, Jan Janss den Jongen van wegen Andriues Peterss, secr inde Vrijhoeven, als voocht vande weeskijnderen achtergelaten bij gerit Peterss zaende t weeskijndt van Govert Dirck Corsten za, allen ingeërffden ende ingelanden vande steghe, genaemt de gemeijne stege. Zij hebben geloot.

Fol. 79r
Opten je maij anno 1631 compareerden Jan Jacobs ende Henrick Jacobss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Jan Corstenss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 79r)

In de kantlijn: Corst Corneliz Zeeu x de wed van Tonis Jan Corsten is akkoord met een cor-rectie, 9-11-1641.

Fol. 79v
Opten ije maij anno 1631 compareerden Frans Janss Stam ende heeft gelooft ende ver-wilcoort soo als recht is schuldich te wesen Jan Gerits Snijder als voocht tot behoeff der weeskijnderen achtergelaten bij Jan Geritss, sijnenbroeder, in sijn leven verweckt bij Lijsken Jan de Leeuwen dr voor d’een helft ende mede tot behoeff der kijnderen achtergelaten bij Adriaen Willems Moort za in sijnen leven verweckt bij Aentken Gerit de Snijders dr za voor d’ander helft.

Toegevoegd: Adriaen Janss ende Corst Berntss van wegen Jenneken Jans zijn voldaan, 27-12-1842

Fol. 80r
Opten vje maij anno 1631 compareerden Adriaen Adriaenss den Jongen, Antonis Govertss ende Melis Janss, heemraden van Cappel, en hebben voor mij secr aengebracht alhier als dat Anneken Tielmans dr wed wijlen Adriaen Dirckss van Clootwijck, in sijn leven secretaris inde Suijdewijn, geassisteert met Peter Baeijenss, haeren swager, ter eenre ende Dirck Dir-ckss van Clootwijck als voocht der weeskijnderen achtergelaten bij den selven Adriaen Dir-ckss van Clootwijck geassisteert met Jan Wouterss van Duijsel, sijnen swager, ter andere sijde. Zij hebben een erffdeling gemaakt.

Toegevoegd: Op 26-6-1631 renuncieert Wouter Jacobs x Anneken Tielmansdr van de voors-lach.

Fol. 81r
Opten xije maij anno 1631 compareerden Aert Willemss van esch als vader ende Huibert Ge-rit Franss als voocht wtter name ende van wegen Aert Aertss, sijn onmondich weeskijnt, Adri-aen Aerts van esch, Cornelis Adriaenss Buijs x Tonisken Aerts gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Govertss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 81v)

Toegevoegd: Willem Willemss als voocht van het weeskijnt voors is voldaan, 24-5-1632.

Fol. 82r
Opten xxiiije maij anno 1631 compareerden Adriaen Rombouts, schout tot Cappel, mede van wege Claes Adriaenss x Adriaentken Adriaensdr ende in dijer qualite van wegen haere kijn-deren verweckt bij Cornelis Meliss za ende mede vervangende Wouter Peeterss Grooten ende mede van wegen Cristina Elandsdr, Antonis Govertss mede vervangende Antonis Corsten, t weeskijnt van Corst Corsten, Peter Adriaenss de Roij, Sebastiaen Peterss de Roij, Adriaen Wouterss van wegen het weeskijntvan Henrick Wouterss, Jan Dirckss, mede ver-vangende Claes Henrickss de Crom, Adriaen Joachimss den Ouden mede vervangende Ja-cob Henrickss van wegen der weeskijnderen van Jacob Willemss, Sebastiaen Peterss de Roij van wegen Peter Toniss Paep ende de weeskijnderen van Adriaen Janss Sprenger, Pe-ter Adriaenss de Roij van wegen Jan Lauriss Lantmeter, noch d’selve Peter de Roij ende Jan Janss den Jongen als H Geestmeesters van Cappel, alle ingeërffden vande Lijs van Bom-mels stege. Zij hebben een looting gemaeckt.

Fol. 83r
Opten xxxe maij anno 1631 compareerden Sebastiaen Peterss Boer x Maeijken Wouterss, naergelaten weduwe van Joris Adriaenss de Roij, mede vervangende Ifken de Roij Jorisdr, Adriaen Adriaenss de Roij als voocht van wegen Aert dfe Roij Joriss, Wouter de Roij Joriss mede namens mr Johan Dammian, licentaet inder Nederijnen, x Maria de Roij Jorisdr, procu-ratie Poperijn 18-12-1629, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Wouterss Maes. Betaald wordt via een wilkeur (folio 83r)

Fol. 84r
Opten xxe maij anno 1631 compareerden Joost Aertss ende Aentken Tonisdr, sijne wettige huijsvrouw, woonende tot Cappel, en maken hun langslevende testament.

Genoemd: Aert Joosten, zoon van Joost Aertss

Fol. 85r
Smaeldeelinge tusschen Adriaen Wouter Claes heijnen ter eenre ende Adriaen Janss de Ruij-ter ter andere sijden, voor recht aengebracht vande goederen naer gespecificeert desen xxvje maij 1631.

Inden iersten is de voorss Adriaen Wouterss geloodt …..
Item hier tegens is Adriaen Janss de Ruijter x Maeijken Woutersdr geloot …..

Fol 85r
Opten ve junij anno 1631 compareerden Anneken Jacobs vander Hagen naergelaten wed van Reijnert Adriaenss, woonende tot Baerdwijck. Zij renuncieert van de tochte die sij, wt crachte van testament tusschen Anneken Jacobs ende Reijnert Adriaenss gemaeckt, preten-derende is.

Fol. 85v
Eodem anno et die compareerden Adriaen Toniss Mulder x Margriet Reijnertsdr mede ver-vangende Corst Adriaen Dieliss x Dircxken Reijnertsdr, sijnen swager, ende gaff over met eender vrijer gifte, met consent van Anneken Jacobs wed van Reijnert Adriaenss, soo recht is Daniel Janss Cleermaecker ende Peter Henrickss tot behoeff van sijn twee onmondige weeskijnderen verweckt bij Geertruijt Jacobsdr.

Fol. 86r
Opten ixe junij anno 1631 compareerden Cornelis Jan Claess ende Judith Denisdr, sijne te-genwoordige huisvrouw. Zij maken hun testament.

Fol. 86v
Eodem anno et die compareerden Antonis Wouterss Timmer x Aertken Cornelisdr, geassis-teert met Cornelis Jan Claess, haeren vader. Zij maken hun testament.

Genoemd: de natuurlijke dochter van Huijbert Corneliss za verweckt bij Aertken Cornelis.

Fol. 87r
Waterbrieff
Opten xxiije junij anno 1631 compareerden Cornelis Commerss ende heeft gelooft ende ver-wilcoort soo als recht is schuldich te wesen Adriaen Henrickss Timmer ivm de leverantie van een pleijtschip.
Commer Sebastiaenss en Henrick Mathijss, vader en swager, beijde Raemsonck staan borg.

Toegevoegd: De brief wordt door verkocht aan Jan Joerden. Jan verklaart Jacob Janss x Meetken Tonis wed Cornelis Commerss schadeloos te houden 2-7-1639?

Fol. 88r
Eodem anno et die compareerden Cornelis Commerss x Metken Tonis Dirkss drende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Henrickss Timmer.

Fol. 88r
Opten xxvije junij anno 1631 compareerden Wouter Jacobss x Anneken Tielmans, naergela-ten wed van Adriaen Dirckss van Clootwijck als in sijn leven volcomen procuratie ende admi-nistratie gehadt hebbende van Aentken Adriaens den Jongen wed van Dirck van Clootwijck, sijne moeder, ter eenre ende Dirckj Dirckss van Clootwijck mede als voocht, geassisteert met Jan Wouterss van Duijsel, van wegen sijne broeders ende susters, achtergelaten weeskijn-deren ende Antonij van Clootwijck mede met procuratie, Worcum 14-3-1631, hebbende van Francisco Nicolaij de Wael, dienaer des goddelijck woorts, x Maeijken van Clootwijck, alle, beneffens de wed ende kijnderen van Adriaen Dirckss van Clootwijck, erffgenamen van Aentken Adriaens den Jongen ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 89r
Opten iije julij anno 1631 compareerden Aert Gosens ter eenre ende Anneke Tonisdr, sijne huijsvrouw, geassisteert met Govert Peterss, haeren soone, ende Antonis janss, haeren swa-ger, ter andere sijde. Zij sluiten houwelijckse voorwaerden.

Genoemd: Andries Aertss, zoon van Aert Gosens.

Fol. 89v
Opten xixe julij anno 1631 hebben schout ende gerechten op verzoek van susters ende broe-ders als erffgenamen van Gijsbert Toniss Maes een stuk land getaxeert.

Fol. 90r
Opten xixe julij anno 1631 compareerden Willem Toniss Maes, Eltken Tonisdr ende Jan Go-sens x Maeijken Tonisdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen ende Laureijs Toniss Maes, hun broeders.

Fol. 90r
Opten ije september anno 1631 compareerden Antonis Adriaenss Leur, woonende tot cappel, ende tonisken Vassendr, sijne huijsvrouw. Zij maken hun testament.

Genoemd: Anneke Tonis, simpele dochter.

Fol. 91v
Opten xxe september anno 1631 compareerden Joost Aertss. Hij maakt zijn testament.

Genoemd: Aentken Tonis, sijne huijsvrouw, Aert Joosten.

Fol. 92r
Opten xxije october anno 1631 compareerden Frans Jan Mathijss, woonende inde Vrijhoeven, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Peter Ockerss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 92r).

In de kantlijn: Op 14-11-1835 staat Henrick Peterss borg ivm het aennemen van het weeskijnt van Adriaen Aertss.

Fol. 92v
Eodem anno et die compareerden Jan Jan Dielen van Ammeroijen x Peterken Tonis den Jongensdr, Corst Henrick Geldens x Anna Tonis den Jongensdr, Henrick Peterss x Janneken Janss de Leeu dr wed Frans Toniss den Jongen ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Andries Peterss, secretaris inde Vrijhoeven. Onbedeeld met Adriaen Toniss den Jon-gen

Fol 92v
Waterbrieff
Opten xxve october anno 1631 compareerden Melis Janss, woonende tot Cappel, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is schuldich te wesen Willem Jacobss ende Willem Go-vertss, beijde woonende tot Almkerck int landt van Altena, ivm de coop van een cromsteven schuijt. Jan Janss den Jongen, woonende tot Cappel, staat borg.

Fol. 93v
Opten xxve october anno 1631 compareerden Joost Aertss ende Aert Joosten, zoon, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Peter Ockerss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 93v).

Fol. 94r
Eodem anno et die compareerden Joost Aertss staat borg ivm de minderjarigheijt van zijn zoon Aert.

Fol. 94r
Opten iersten november 1631 compareerden Jacob Peterss Rommen wtten naeme ende als speciale last ende procuratie, Breda 11-10-1631, hebbende van Jacob Lauris Peterss, soldaet onder de comp van capiteijn Dirck de Leeu, garnisoen houdende tot Breda, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Andries Peterss, secretaris inde Vrijhoeven.
Onbedeeld met Sebastiaen Lauriss ende Jacob Lauriss, broeders. Betaals wordt via een wil-keur (folio 94v)

Fol. 95r
Copie procuratie van Jacob Lauriss Peterss tbv Jacob Peterss Rommen, vaderlijck oom. Hij wordt geassisteert met Sebastiaen peterss Boer, moederlijk oom ende momboir.

Fol. 95v
Copie
Brief van capiteijn de Leeu aan Andries Peterss ivm het achtwegen blijven van betalingen.

Fol. 96r
Opten vje november 1631 compareerden Adriaen Joosten, in presentie ende bijwesen van Jenneke Adriaens, sijne huijsvrouw, ende heeft van Sebastiaen peterss Boer ende Jan Anto-niss de Leeu als voocht ende toesiender, voor echt aengenomen het onmondich weeskijnt, genaemt Adriaen Toniss, achtergelaten bij Antonis Adriaenss den Jongen verweckt bij Maeij-ken Peter Elings?, sijne huijsvrouw za was.

Genoemd: Sebastiaen Adriaens za, gewoond hebbende tot Rotterdam.

Fol. 96v
Opten xe november 1631 compareerden Adriaen Toniss Maes x Neelken Joachimsdr ende Corst Adriaenss Loos x Anneken Joachimsdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Joachimss, broer, hun deel van een acker gekomen van Joachim Corneliss, heuren vader.

Fol. 97r
Opten xiiije november 1631 compareerden Peter Janss Schaep x Aentken Govert Dirck Cor-stendr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jacob Peterss Rommen.

Fol. 97r
Opten xixe november 1631 compareerden Peter Willemss Smit ende Jacob Janss x Tonis-ken Willems Smitsdr ende gaven over met eender verlije soo recht is Aert Jan Baeijenss. Het stuk land is onbedeelt met Aert Janss voorss ende Willem Adriaenss Smit, vader.

Fol. 97v
Eodem anno et die compareerden Jacob Janss x Tonisken Willems Smitsdr, woonende tot Waspijck, ende gaff over met eender verlije soo recht is Aert Jan Baeijenss, swager. Betaald wordt via een wilkeur (folio 98r)

Fol. 98r
Opten xxiiije november 1631 compareerden Henricxken Willem Mouthaenen als speciale last ende procuratie hebbende van Willem Henrickss Mulder, haeren man, woonende tot Werc-kendam, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Gerit Henrickss Snijder een 1/3 deel van een geseet, aangekomen van Willem Henrickss Mouthaen, heuren vader. De ande-re 1/3 delen zijn van Jan Willemss Mouthaan en Gerit Henrickss. Betaald wordt via een wil-keur (folio 98v).

Fol. 98v
Eodem anno et die compareerden Gerit Henrickss Snijder ter eenre ende Jan Janss ende mede als voocht van Maeijken Janssdr, Lauris Toniss x Beatris Jansdr, Claes Janss ende Jacob Janss, alle kijnderen van Jan Willemss Mouthaen, en erffgenamen van Willem Hen-rickss Mouthaen, grootvader, ter andere sijden. Zij maken een erffdeelinge.

Fol 99r
Erffdeelinge voor recht aengebracht tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Jan Wil-lemss Mouthaen ende jenneken Lenaerts, sijne huijsvrouw za, van de goederen hier naer ge-specificeert, desen date voors.

Inden eersten is Jan Janss Mouthaen ende mede als voocht van Maeijken Janssdr geloot ….
Item hiertegens is Jacob Janss geloot …..
Item hertegens is Claes Janss geloot ….
Item hiertegens is Lauris Toniss Maes x Beatris Jansdr geloot ….

Fol. 99v
Opten xxvije november 1631 compareerden Adriaen Henrickss van Vessem x Haesken Jan de Smitsdr, schoolmeester tot Sgravenmoer, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Adriaen Peterss, mede woonende tot Sgracvenmoer. Het stuk land is via zijn vrouw aengecomen van Jan Janss vanden Wech Smit???

Fol. 100r
Opten xxixe november 1631 compareerden Joncker Suijdewijn van Nuijsenburch, ambachts-heer van Suijdewijn, ende gaff over met eender verlije soo recht is Bertram Joosten.

Fol. 100r
Opten iije december 1631 compareerden Sacharias Rutten x Dircxken geritsdr ende Adriaen Adriaenss Roos x Lijntken geritsdr, beijde woonende tot Sprangh, ende gaven over met een-der vrijer gifte soo recht is Cornelis Sebastiaenss Smit.

Fol. 100v
Opten ve december anno 1631 compareerden Wouter Jacobss x de wed van Adriaen Dir-ckss van Clootwijck den Ouden, gehadt hebbende de directie ende administratie van wegen der weeskijnderen achtergelaten bij Peterken Dirck van Clootwijcks dr za, geprocreert bij Thimotheus Wijckentorn. De reeckeninge gedaen voor schout ende heemraden gedaen van-de administratie die de voors Adriaen van Clootwijck in sijn leven van wegen der selver weeskijnderen over den boedel ende sterfhuijs van Adriaen Adriaenss van Clootwijck, heuren oom was, gehadt heeft. Wouter Jacobss in qualite voorss ende Dirck Dirckss van Clootwijk als tegenwoordich voocht der voorss weeskijnderen, geassisteert met Jan Wouterss van Duij-sel, Jan Corneliss ende andere vrinden. Er is meer uitgeef dan ontvanck. Men regelt dit.

Fol. 101r
Opten vje december 1631 compareerden Dirck Dirckss van Clootwijk als tegenwoordich voocht der voorss weeskijnderen achtergelaten bij Peterken Dirck van Clootwijcx verweckt bij Thimotheus Wijckentoorn heeft in sijn plaaets gestelt Jan Wouterss van Duijsel, sijn swa-ger, om de voochdijschap te aenvaerden vanaf het overlijden van Adriaen van Clootwijck den Ouden ende Aentken Adriaenss, de kijnderen bestemoeder was.

Fol. 101r
Eodem anno et die compareerden Jan Wouterss van Duijsel ende heeft sijne reeckeninge voor recht gedaen tegens Dirck Dirckss van Clootwijck vande penningen die Jan Wouterss voorss bij t leven van Adriaen Dirckss van Clootwijck den ouden als voocht van wegen der weeskijnderen van Thimotheus Wijckentoorn ontfangen heeft.

Fol. 101v
Opten vje december 1631 soo heeft Jan Corneliss x Lijsken Tonis naergelaten wed van Adri-aen Dirckss van Clootwijck den Jongen sijne reeckeninge alhier voor recht gedaen tegens Dirck Dirckss van Clootwijck geassisteert met Jan Wouterss van Duijsel vande penningen die Adriaen van Clootwijck den Jongen in sijn leven van wegen der weeskijnderen van Thimo-theus Wijckentoorn verweckt bij Peterken Dirck van Clootwijcks dr, ontfangen heeft van we-ge de verkoop van goederen gekomen van Adriaen Adriaenss van Clootwijck.

Fol 101v
Opten xviije december 1631 compareerden Blaes Willemss ende heeft gelooft ende ver-wilcoort soo als recht is schuldich te wesen Huijbert Corneliss Timmerman ende Wijnandt Aelbrechtss, kerckmeesters Cappel.

In de kantlijn: Gilis Janss ende Jan Corsten, tegenwoordige kerckmeesters van 1644 en 1645 zijn voldaan door Blaes Willemss.

Fol 102r
Erffdeelinge ende lootinge gedaen ende gehouden opten xxije december 1631 tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Antonis Adriaenss den Jongen van Campen geprocreert wt Alitken Fransdr.
Adriaen Antoniss van Campen mede als voocht van Antonis Franss van Campen, sijns broe-ders naergelaten weeskijnt ende mede ten overstaen van Jan Antoniss de Leeu als toesiender van het weeskijnt voorss, Herman Adriaenss Lochten x Keunken Tonis van Campen dr voor d’een helft ende Andries Peterss als gekocht hebbende het gedeelte ende gerechtigheijt van Jan Janss van Ammeroijen x Peterken Antonis van Campen, idem Andries voorsss alsmede noch gecoft hebbende het gedeelte ende gerechtigheijt van Corstiaen Henrickss Molegraeff x Anna Antonis van Campen. Item alnoch deselven Andries Peterss als gecofft hebbende het gedeelte ende gerechtigheijt van Henrick Peter Ockerss x Jenneken Janss de Leeudr wed van Frans Antoniss van Campen, haar bovengenoemde zoon Antonis heeft de andere helft van het deel van zijn vader.

Fol. 103r
Opten xxije december 1631 compareerden Herman Adriaenss Lochten, Adriaen Toniss van Campen mede als voocht geassisteert met Jan Antoniss de Leeu, schout Suijdewijn als toe-siender van wegen het onmondich weeskijnt, genaemt Antonis Franss, achtergelaten bij Frans Toniss van Campen geprocreert bij Jenneken Jan de Leeu dr, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Joncker Suijdewijn van nuijsenburch, ambachtsheer vande Suijdewijn.

Eodem anno et die compareerden Herman Adriaenss Lochten cum socijs in qualite aen dan-der sijde geroert ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Wouter Peterss.

Fol. 104r
Eodem anno et die compareerden Dirck Janss Mandemaecker als speciale last ende procu-ratie hebbende van Wouter Janss Mandemaecker, sijnen broeder, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Joncker Seijdewijn van Nuijsenburch, ambachtsheer vande Suijde-wijn.

Fol. 104r
Opten ixe januarij anno 1632 compareerden Adriaen Romboutss, onsen schouteth, van we-gen Cornelis Francken als erffgenaem van Sijken Corneliss huijsvrouw van Huijbert Dirckss vander Maes, procuratie Gorcum, voor d’een helftende Peter Toniss vander Maes, Antonis Joosten van weghen der weeskijnderen van Baeijen Joosten za ende Adriaen Geritss Schoen mede namens de broeders en susters van zijn huijsvrouw, alle erffgenamen van huijbert Dir-ckss vander Maes voor d’ander helft ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Commerss als mede erffgenaem.

Fol. 104v
Eodem anno et die compareerden Cornelis Commerss x Metken Tonis vander Maesdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Toniss vander Maes. Betaald wordt via een wilkeur (folio 105r). Cornelis is voor 19-5-1637 overleden.

Fol. 105r
Opten xiije januarij anno 1632 compareerden Corst Corsten Glaviman geassisteert met peter Corsten, sijnen broeder, ter eenre ende Dries Aert Gosens als voocht, geassisteert met Aert Gosens, sijnen vader, als toesiender, ende emt Cornelis ende Dirck Aert Gosens, sijnen broe-ders ter andere sijden. Zij lsuijten een akkoord. Corst zorgt voor het onechte kijndt dat hij in onechte bedde bij Peeterken Aert Gosens za heeft verweckt.

Fol. 105v
Eodem anno et die compareerden Corst Peterss ende heeft voor recht van Corst Corsten Glaveman, geassisteert met Peter Corsten, sijnen broeder, aengenomen het onmondich weeskijnt achtergelaeten bij Peter[ken] Aert Gosens za verweckt in onechte bedde bij Corst Corsten Glaveman.

Toegevoegd: Op 5-1-1637 is Corst Peterss Roijken??? voldaan.

Fol. 106r
Opten 28 jannuarij 1632 compareerden Jacob Peterss Rommen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 106r)

Fol. 106v
Opten xxxe januarij anno 1632 compareerden Peter henrickss van Gorp, woonende tot cap-pel, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo als recht is schuldich te wesen Peter Adriaenss de Roij ende Jan Janss den Jongen, H Geestmeesters Cappel.

Toegevoegd: Michiel Hanss ende Bastiaen Bastiaenss Boer, H G meesters van 1635 en 1636, zijn voldaan.

Fol. 107r
Opten 28 januarij 1632 compareerden Adriaen Janss de Ruijter, woonende tot Sgravenmoer, x Maeijken Wouterssdr, ende gaff over met eender verlije soo recht is Jan Wouterss, sijnen swager. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 107v
Opten vje februarij 1632 compareerden Adriaen Adriaenss de Roij ende Wouter de Roij Jo-riss, woonende tot Cappel, als speciale last ende procuratie, G’berg 19-11-1631, hebbende van Aert de Roij Joriss, chirurgijn, woonende to Sarloos bij Rotterdam, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Peeter Joachimss Versterre, laeckencooper, woonende tot G’Berg.

Fol. 108r
Opten xiije februarij 1632 compareerden Cornelis Claess vander saecken, woonende inde Vrijhoeven, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Govertss ende Jacob Peterss Rommen, borgemeesters tot Cappel, tbv de dorpe van Cappel. Betaald wordt via een wilkeur (folio 108v).

Toegevoegd: Op 23-9-1634 is alles voldaan oa door Antonis Adriaenss Leur en Adriaen Wou-terss, borgemeesters van 1633.

Fol. 109r
Erffdeelinge voor recht aengebracht tusschen Lijsken Huijbrechts naergelaeten wed van Mi-chiel Adriaenss Smit ter eenre ende haere kijnderen ter andere sijden, desen xije februarij 1632.

Inden eersten is Lijsken Huijbertss geloot ….
Item hiertegens sijn Huijbert Michielss Smit, Claes Janss x Adriaenken Michielsdr, Dirck Mi-chielss ende Maeijcken Michielsdr geassisteert met Dirck Janss Mandemaecker, oom, en Adriaen Rombouts, schout, als oppervoocht van Tonisken ende Wouterken Michielsdr, alle kijnderen ende erffgenamen van Michiels Adriaenss Smit, geloot …..

Fol. 109v
Smaeldeelinge tusschen de kijnderen van Michiel Adriaenss Smit za voor recht aengbracht desen date voorss.
Inden eersten is Huijbert Michielss Smit geloot …. Hij krijgt van Maeijcken ook nog geld.
Item hiertegens is Adriaen Rombouts, schout, als oppervoocht geassisteert met Dirck Adri-aenss Mandemaecker als toesiender van van Tonisken Michielsdr bedeelt op …. Ook zij krijgt geld van Maeijken.
Item is Maeijcken Michielsdr geassisteert met Dirck Janss voorss bedeelt op ….
Item Dirck Michiels geassisteert met Dirck Janss voorss bedeelt op ….
Item Adriaen Rombouts, schout, als oppervoocht, geassisteert met Dirck Janss voorss is tbv Wouterken Michielsdr bedeelt op …. Zij krijgt ook nog haar moeder.
Item Claes Janss x Adriaenken Michielsdr is hiertegens geloot ….

Fol. 110r
Opten xije februarij 1632 voorss compareerden Lijsken Huijberts, naergelaeten wed van Mi-chiel Adriaenss Smit, geasisteert met Dirck Janss Mandemaecker ende heeft van schouten ende gerechten aengenomen haer twee onmondige weeskijnderen: Tonisken ende Wouter-ken Michielsdr.

In de kantlijn: Huijbrecht Michiels, Tonisken Michiels, Lijsken Huijbertss, moeder, namens Dick Michiels, Adriaen Peeterss x Maeijken Michielss zijn beneffens Claes janss, swager, voldaan, 2-1-1680

Fol. 110v
Opten xvije februarij 1632 compareerden Peter Adriaenss grijn ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Sebastiaen Peterss Boer. Betaals wordt via een wilkeur (folio 110v)

Toegevoegd: Engeltken Peter Adriaen Greijnsdr bekent voldaan te zijn, 22-1-1634.

Fol. 111r
Eodem anno et die compareerden Sebastiaen Peterss Boer ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Wouter Peterss tbv Peter Wouterss, sijnen soon. Betaald wordt via een wil-keur (folio 111r)

Fol. 111v
Eodem anno et die compareerden Wouter Peterss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Joncker Suijdewijn van Nuijsenburch, ambachtsheer vande Suijdewijn.

Fol. 111v
Eodem anno et die compareerden Sebastiaen peterss Boer x Maeijken Wouterss achtergela-ten wed van Joris Adriaenss de Roij, in sijn leven schout Cappel, ende gaff over met eender verlije soo recht is Henrick Dirckss.

Fol. 112r
Opten je marty anno 1632 compareerden Stoffel Quirijnen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Jan Claess ende Michiel Jan Claess. Betaald wordt via een wilkeur (folio 112v).

Fol. 112v
Eodem anno et die compareerden Peter Jacob Corneliss, woonende tot Cappel, ende heeft voor recht voor hem ende sijnen nacomelingen vergunt, toegestaen ende hem selven over-gegeven dat d’eijgenaers vande buijtendelle sullem mogen steecken, maecken ende houden een sluijse, sijle ofte verlaet etc.

Fol. 113r
Eodem anno et die compareerden Cornelis Jan Claess ter eenre ende Michiel jan Claess ter andere sijden. Zij maken een erffdeeling.

Fol. 113r
Opten xxije marty anno 1632 compareerden Peeter Jacobss ende heeft gelooft ende ver-wilcoort soo als recht is schuldich te wesen Jan Janss den Jongen, H Geestmeester tot Cap-pel.

Fol. 113v
Opten xxije marty anno 1632 compareerden Peter Cornelis Otterdijck, woonende tot Cappel, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo als recht is schuldich te wesen Peter Joachimss Ver-ster, woonende tot Geertruijdenberge.

Fol. 114r
Opten xiiije aprilis anno 1632 compareerden Peter Toniss Vos, woonende tot Sprangh, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jacob Peterss Rommen.

Fol. 114v
Eodem anno et die compareerden Jan Janss de Bie, woonende tot Sprangh, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Huijbert Corneliss Timmerman.

Fol. 114v
Opten xixe aprilis anno 1632 compareerden Andries Adriaenss x Lijntken Govertsdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Govertss, sijnen swager.

Fol. 115r
Opten xxje aprilis anno 1632 compareerden Wouter Jacobss x Anneken Tielmans, naergela-ten wed van Adriaen Dirckss van Clootwijck den ouden ter eenre ende ende Dirck Dirckss van Clootwijck als voocht van wegen het onmondich weeskijnt achtergelaten bij den selven Adriaen Dirckss van Clootwijck voorss verweckt ende grprocreert bij Anneken Tielmans voorss ter andere sijden. Zij maken een erffdeeling. Tewvens wordt het weeskijnt aengeno-men.

Fol. 116v
Eodem anno et die compareerden Jan Dirckss van Nederveen als pseciale last ende procu-ratie,Willemstadt 3-12-1628, hebbende van Pieter Janss van Son, woonende tot Willemstadt, sijnen neve, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Janss den Jongen ende Sebastiaen Peterss de Roij.

Fol. 117r
Opten xxiiije aprilis anno 1632 compareerden Roeloff Jacobss van hedel x Anneken Adriaen Janss Leeu dr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Wouter Peterss ende Peter Corneliss Otterdijck. Betaald wordt via een wilkeur (folio 117r).

Fol. 117r, los vel
Hendrick Peeter Ockers is voldaan door Adriaen Tonissen den Jongen, 25-5-1636.

Fol 117v
Copie
Op huijden den iije maij anno 1632 compareerden Jacob Janss Toeurne x Orseltgen Jansdr, Willem Dirckss als voocht van Coernaet Janss Paep, beijde kijnderen van Jan Aertss Paep, in sijn leven gewoond hebbende te Rotterdam, zij verklaren van waerde te houden de coop van een stuk land gecomen van Peter Aertss Paep eneals het testament van Jan Aertss Paep en Truijcken Jans, zijn vrouw.

Fol. 118r
Opten xije maij 1632 compareerden Dingna Huijbrecht Clau dr als speciale last ende prcura-tie, G’Berg 16-2-1629, hebbende van Corstiaen Janss, haeren man, woonende tot G’berg, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Rochus Corneliss, woonende tot Sgra-venmoer.

Fol. 118r
Opten xxje aprilis anno 1632 compareerden compareerden Jan Janss den Jongen, Jan Dir-ckss van Nederveen ende Sebastiaen Peterss de Roij ende hebben zich tot borg gestelt ivm de aenneming,29-11-1622, door Peter Henrickss van Gorp van zijn twee kijnderen verweckt bij Geertruijt Jacobs, sijne eerste huijsvrouw was.

Fol. 118v
Opten je maij 1632 compareerden Peter Henrickss van Gorp ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Anrtonis Michielss Otgens. Betaald wordt via een wilkeur (folio 119r).

In de kantlijn: De wikeur wordt overgenomen door Adriaen Rombouts, schout, 31/12-1632.

Toegevoegd: Lijsken Jans, wed van Adriaen Rombouts heeft voldaan, 12-12-1633.

Fol. 120r
Opten xiije maij 1632 compareerden Jan Corneliss x Lijsken Tonis naergelaeten wed van Adriaen Dirckss van Clootwijck den Joncksten, Dirck Dirckss van Clootwijck als voocht wtten naeme van Antonij van Clootwijck Adriaenss, alhier mede present, Adriana van Clootwijck ende Dirck van Clootwijck Adriaenss , alle onmondige weeskijnderen van Adriaen Dirckss van Clootwijck den joncksten, Anthonij van Clootwijck voorss als speciale last ende procura-tie, ’s H’bosch 14-3-1631, hebbende van Francisco de Wael x Maeijken Adriaen van Cloot-wijcks dr, dienaer des goddelijck woorts, woonende te ’s Hertogenbosch, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Wouterss van Duijsel tbv der twee weeskijnderen van Timotheus Wijckentorn verweckt bij Peterken Dirck van Clootwijcks dr, sijne eerste huis-vrouw was.

Fol. 120v
Ten jaere ende dage voorss compareerden Dirck Dirckss van Clootwijck als voocht, geassis-teert met Wouter Jacobss Visscher x Anneken Tielmansdr als toesiender, van wegen het onmondich weeskijnt achtergelaeten bij Adriaen Dircks van Clootwijck den Ouden verweckt bij Anneken Tielmans voorss ter eenre ende Jan Wouterss van Duijsel als voocht van wegen der weeskijnderen van Timotheus Wijckentorn verweckt bij Peterken Dirck van Clootwijcks dr ter andere sijden. Zij maken een erffdeeling.

Fol. 121r
Opten xvije maij 1632 compareerden Adriaen Janss Hulsman, woonende tot Dongen, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Janss de Cluijter, woonende tot Sgra-venmoer.

Fol. 121r
Eodem anno et die compareerden Neelken peters, geassisteert met Adriaen Sijmonss, ende Adriaenken Peters als last hebbende van Huijbert Corneliss, haeren man, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Janss Cluijter.

Fol. 121v
Opten xxiiije maij 1632 compareerden Daniel Janss Cleermaecker, woonende tot Cappel mede vanwege Peter Geritss, sijnen swager, woonende tot Hoochoort, ende mede als spe-ciale last ende procuratie, Huesden 18-5-1632, hebbende van Peter Janss van Son, sijnen broeder, woonende binnen Huesden, ende heeft tot waerbocht gestelt tbv Abraham Roeloffss Timmerman, woonende tot Waelwijck. Dit ivm eventule schulden vanwege Dickxken Peters, de moeder van zijn vrouw.

Fol. 122r
Opten xxxje maij 1632 compareerden Jacob Joosten alias Valck ende heeft gelooft ende verwilcoort soo als recht is schuldich te wesen Jan Corstiaenss, woonende tot Sprangh.

In de kantlijn: Jan Corsten Metser is voldaan door Adriaen Elen, 1-3-1641.

Fol. 122v
Copie
Verklaring van de ingeërffden van een buijtendijckese delle in Screvelduijn Cappel.
Was getekend:
Sebastiaen Peterss de Roij voor het weeskijnt van sijn huijsvrou alsmede met consent van mij ondergesteld van wegen het weeskijnt verweckt bij Judith ende Adriaen Peter Geritss, Adri-aen Corneliss Smit van wegen het weeskijnt van Cornelis Janss, Peter Henrickss van Gorp voor sijn kijnder, Adriaen geldens voor sijn kijnder, Adriaen Corneliss Smit, Handrick Adri-aenss Back, Dirck Adriaen Quirijnen, W Adriaenssen Quirijn, Sijken Corsten, Daniel janss, Peter Bernaertss, Huijbert Corneliss Timmerman, Adriaen Wouterss, Blaes Willemss, Jan Janss den Jongen vanwegen den armen van Cappel, Jan Wouterssen, Gerit Wouterss, Anto-nis Geldens, Peter Jacobs, Gerit Willemss, Lauris Wouterss, Jan Michielss, Janneken Jans, Jan Lauriss ende Gijsbert Peterss.

Fol. 123v
Opten je october 1632 compareerden Cornelis Aert Gosens ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Aert Gosens, sijnen broeder.

Fol. 123v
Opten 28 october anno 1632 compareerden Wouter de Roij Joriss ende mede namens Aert de Roij Joriss, sijnen broeder, procuratie G’Berg 18-6-1632, mede voor Maria de Roij Jorisdr, sijnen suster x Johannis Dammian, procuratie Poperijn 18-12-1629, Sebastiaen Peterss Boer ende Adriaen Adriaenss de Roij als voocht, geassisteert met Wouter de Roij, van wegen Iken de Roij Jorisdr, alle erffgenamen van Joris Adriaenss de Roij, heuren vader, in sijn leven schouteth in Cappel. Zij maken een smaeldeelinge.

Fol. 124r
Eodem anno et die compareerden Wouter de Roij Joriss ende mede namens Aert de Roij Joriss, sijnen broeder, procuratie G’Berg 18-6-1632, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Antonis Geldenss.

Fol. 124r, los vel
Anthonis Geldens is voldaan door Cornelis Ghielen, lesten meij, anno voorss.

Fol. 124v
Eodem anno et die compareerden Wouter de Roij Joriss ende mede namens Aert de Roij Joriss, sijnen broeder, procuratie G’Berg 18-6-1632, mede voor Maria de Roij Jorisdr, sijnen suster, procuratie Poperijn 18-12-1629, Adriaen Adriaenss de Roij als voocht, geassisteert met Wouter de Roij, ten overstaen van Sebastiaen Peterss Boer, van wegen Iken de Roij Jo-risdr, alle erffgenamen van Joris Adriaenss de Roij, in sijn leven schouteth in Cappel. Zij ma-ken nog een smaeldeelinge.

Fol. 125r
Eodem anno et die compareerden Wouter de Roij Joriss namens Aert de Roij Joriss, sijnen broeder, procuratie G’Berg 18-6-1632, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Sebastiaen Peterss Boer.

Fol. 125r
Copie
Wt de coopcedulle vande buijten delle bij Henrick Adriaenss Timmer van Gerit Franss gecoft, 25-4-1615.

genoemd: Peter Aerts, secr Cappel, wed van Anneken Staessen.

Fol. 126r
Opten eersten november anno 1632 compareerden Gelden Willems Decker ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Geldenss, sijnen soon.

Fol. 126v
Opten viije november anno 1632 compareerden Peter ende Adriaen Gijsbertss Hoeffnagel ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Jan Claess.

Fol. 126v
Eodem anno et die compareerden Peter Henrickss van Gorp ende gaff over met eender vrij-er gifte soo recht is Henrick Adriaenss back tot behoeff der weeskijnderen van Lenaert Le-naertss, in sijn leven woonende tot Waelwijck.

Fol. 127r
Opten xiiije december anno 1632 compareerden Henrcik Henrickss van Vlijmen ende heeft tot waerborge gestelt tbv Jan Lauriss Lantmeter, woonende tot Sprangh.

Fol. 127r
Opten xvje december anno 1632 compareerden Blaes Willemss ende heeft gelooft ende ver-wilcoort soo als recht is Jan Janss den Jongen, HG meester Cappel.

Toegevoegd: Sebastiaen Peterss Boer ebde Aert Joosten, HG meesters 1645 en 1646 zijn voldaan.

Fol. 127v
Opten xvje december anno 1632 compareerden Jan Toniss Decker, woonende tot Sprangh, ende heeft hem selve tot borgh gestelt tbv Willem Dirckss ende Adriaen Corneliss Zeeu.

Fol. 128r
Opten xvije december anno 1632 compareerden Mechel Jans naergelaeten wed van Peter Adriaenss de Roij, geassisteert met Antonis Aertss, haeren soone, ter eenre ende Sebastiaen peterss de Roij, Adriaen Wouterss als voocht van het onmondich weeskijnt van henrick Wou-terss verweckt bij Lenaertken Peter de Roij za, als erffgenamen van Peter Adriaenss de Roij voorss, ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 128v
Op huijden desen xxviije december 1632 compareerden Sebastiaen Toniss ende Adriaen Corsten x Jacobsken Tonisdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Toniss tbv Cornelis Toniss, Wouter Toniss, ?? ende Maeijken Tonisdr.

Fol. 128v
Eodem anno et die compareerden Sebastiaen Toniss ende Adriaen Corsten, beijde in qualite voorss, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Toniss tbv Cornelis Toniss, Wouter Toniss ende Maeijken Tonisdr.

Fol. 129r
Eodem anno et die compareerden Geman Franss als voocht ende Govert Geritss Oerleman als toesiender van wegen het weeskijnt van Joost Janss Cock verweckt bij Willemken Pe-tersdr ende gaven over met eender verlije soo recht is Frans Janss Stam. Betaald wordt via een wilkeur (folio 128r).

Fol. 129v
Opten lesten december anno 1632 compareerden Antonis Michiel Otgens, woonende tot Waspijck, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Romboutss, schouteth tot cappel.

Fol. 130r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Romboutss, schouteth voorss ende heeft over hem ende tot sijnen nlast genomen alsulcke wilcoor van tweeduijsent gulden als Antonis Mi-chiel Otgens voor recht alhier opten eersten maij 1632 tot behoeff van Peter Henrickss van Gorp ende mede crediteuren, inderselven wilcoor vermelt, heeft verleden.

Fol. 130v
Opten xxije januarij anno 1633 compareerden Joost Peterss, woonende inde Vrijhoeven, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Joosten, sijnen soone. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Geriken Peeters wed van Joost Gijben is door Adriaen Joosten, haeren soon, voldaan, 17-1-1634. Andere soon heet Peter Joosten.

Fol. 130v
Opten xiije februarij 1533 compareerden Mechel Jans ende heeft voor recht geruntieert tot begoeff van Antonis Aertss, haeren soon, de tochte ende gebruijck van die goederen waar Peter Aertss Paep haar de tocht van gegeven heeft en waarvan het eigendom aan Antonis Aertss is gegeven.

Fol. 131r
Opten xiiije februarij anno 1633 compareerden Antonis Aertss ende gaff over met eender vrij-er gifte soo recht is Adriaen Geritss Bosser. Betaald wordt via een wilkeur (folio 131r).

Fol. 131v
Erffdeelinge, voor recht aengebrocht tusschen d’erffgenamen van Merten Willemss za ter eenre ende d’erffgenamen van Borchsken Adriaens, leste overleden huijsvrouw vanden sel-ven Merten Willemss ter andere sijden, van de erffgoederen achtergelaeten bij den voorss Merten Willemss za, xxvje februarij 1633.

Inden eersten sijn Sebastiaen Willemss, schoolmeester ende barbier, Matheus Corneliss x Laurensken Willemsdr, Antonis Janss, Sebastiaen Willemss als voocht van wegen Janneken Jan Lenaertsdr, Jan Jan Willemss, Lauris Toiniss Maes x Beatris Jansdr, Claes Jan Willemss, Jan Jan Willemss als oudste border van Maeijken Jan Willemsdr, Jacob Jan Willemss ende Sebastiaen Willemss als voocht van wegen der weeskijnderen van Claes Lenaertss za, Wil-lem Adriaen Willemss, Cornelis Jan Vreijss x Mechel Adriaen Willemsdr, Adriaen Gijben x Maeijken Adriaen Willemsdr, Antonis Jan Denis x Janneken Adriaen Willemsdr mede ver-vangende Cornelis Adriaen Mutsaerts x Sijken Adriaen Willemsdr, Willem Adriaen Willemss, Cornelis Jan Vreijss, Adriaen Gijben ende Antonis Jan Denis tsamen vervangende Cornelis Lappeijn, woonende tot Breda, x Maeijken Adriaen Willems, alle erffgenamen van Merten Willemss za, geloot ….
Hiertegens sijn Jan Antoniss Spros? ende Peeter Adriaenss Joncker x Tonisken Tonisdr, alle erffgenamen van Borchsken Adriaens, heure moeder za was, geloot …..

Fol. 132r
Andere deelinge tusschen d’erffgenamen van Merten Willemss za ter eenre ende d’erffgenamen van Borchsken Adriaens ter andere sijden, van obligatien, wilcoors ende ande-re incomende penningen, achtergetaleten mij merten Willemss voorss, ende voor recht aen-gebracht desen date voorss.

Fol. 133r
Opten ve marty anno 1633 compareerden Wouter Willemss Maes x Ariken Adriaen Vreijssdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Geritss ende Adriaen Corneliss Smit.

Fol. 133r
Eodem anno et die compareerden Lauris Toniss Maes x Beatris Jansdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Wouter Willemss Maes.

Fol. 133v
Eodem anno et die compareerden Antonis Willemss Maes ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Lauris Toniss Maes, sijnen soon.

Fol. 134r
Opten xiiije marty anno 1633 compareerden Blaes Willemss, woonende tot Cappel, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is schuldich te wesen Jacob Peterss Rommen tbv Claes Adriaen Jan Aertss.

Fol. 134r
Opten xixe marty anno 1633 compareerden Antonis Frans Driess, woonende tot Tilborch x Lijsken Gerit Willemsdr ende tranporteert aen Jan Gerit Willems, sijnen swager, zijn deel van de erfenis van Gerit Willem Geritss en zijn vrouw.

Fol. 134v
Opten eersten aprilis anno 1633 soo heeft Jan Toniss de Leeu, ten versoeke van Jan Geritss als voocht vande weeskijnderen achtergelaten bij Jan Geritss, sijnen broeder, verweckt bij Lijsken Jan Leeu dr, sijne reeckeninge ende bewijs gedaen.

Fol. 135r
Opten ije aprilis anno 1633 compareerden Herman Adriaenss Lochten ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Janss Mulder, woonende tot Sprangh, die gronden die hij op 6-5-1626 van Jan Dircken ende Antonis Janss als mede erffgenaem van Adriaen Joos-ten Cou verkregen heeft.

Fol. 135r
Eodem anno et die compareerden Janneken Cornelis Claessdr, naergelaeten wed van Gerit Janss Schaep, geassisteert met Peter Janss Schaep, mede namens haer ongeboren wees-kijnt ter eenre ende Jacob Peterss Clad mede vervangende Adriaen Peterss Clad, sijnen broeder, Fas Jacobs x Iken Adriaen Maijsers naergelaeten wed van Meus Peterss Clad, me-de namens de kijnderen van iken ende Meus, Herman Adriaenss Lochten, naergelaeten wednr van Jacobsken Petersdr, mede namens zijn kijnderen, ende Thomas Wouterss x Din-gen Petersdr ter andere sijden.Zij hebben een affscheijt gemaakt.

Fol. 136r
Opten ije aprilis anno 1633 compareerden Peter Tonis Aert Ockers Smit, woonende tot Cap-pel, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo als recht is schuldich te wesen Daniel Janss Cleermaecker ende Dirck Adriaenss Timmer, kerckmrs Cappel.

Toegevoegd: Huijch Adriaenss ende Frans Janss Stam, kerckmrs van 1635 en 1636, zijn voldaan.

Fol. 136v
Opten 28 aprilis anno 1633 compareerden Janneken Cornelis, naergelaeten wed van Gerit Janss Schaep, geassisteert met Peter Janss Schaep, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo als recht is schuldich te wesen Adriaen Rombouts, schouteth, tbv de twee weeskijnderen ach-tergelaeten bij Corst Corneliss Pijl.

Toegevoegd: Trijntken Cortten, geassisteert met Cornelis Toniss, haeren halve broeder, ende Govert Laureijss x Aeltken Corsten (Cortten ?) zijn voldaan door Frans Henrick Franss van wegen Adriaen Wouterss als getrout hebbende gehadt Janneken Cornelis, 1-2-1642.

Fol. 137r
Opten iiije maij 1633 compareerden Adriaen Adriaenss de Roij ende heeft renuceert van de clausule van testamentaire dispositie als hij op 26-3-1622 tot achterdeel van Maeijken Adri-aens, sijn voordochter, gemaeckt heeft.

Fol. 137r
Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaenss de Roij ter eenre ende Sebastiaen Se-bastiaenss Boer x Maeijken Adriaens de Roij, geassisteert met Sebastiaen Peterss Boer, sij-nen vader, ter andere sijden en hebben een akkoord gesloten.

Fol. 137v
Opten vije maij 1633 compareerden Govert Gijsbertss ende heeft voor recht aengenomen van Peter Wouterss als voocht, geassisteert met Frans Henrickss, sijnen swager, sijn onmon-dich weeskijnt genaemt Gijsbert Govertss verweckt ende achtergelaeten bij Nelken Gijsen, sijne leste huijsvrouw was.

Fol. 138r
Eodem anno et die compareerden Jan Janss de Bie x Tonisken Jan Tonis Meussdr, woonen-de tot Sprangh, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Corneliss Zeeu. Betaald wordt met een wilkeur (folio 138v).

Fol. 139r, los vel
Lijntken Cornelis Stoffels wed Ghijsbert Claess is voldaan door Adriaen Cornelis Zeeu, 2-10-1633.

Fol. 139r
Opten xvije maij 1633 compareerden Adriaen Henrickss Timmer ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is schuldich te wesen Cornelis Jan Claess ende Wijnant Albertss als HG meesters Cappel.

Toegevoegd: Jacob Peeters Rommen?, HG meester, is voldaan -12-1637.

Bastiaen Peeter Corsten ende Peter Corsten HG meesters van 1649 en 1650, zijn voldaan, 15-12-16?2.

Fol. 139v
Opten xvije maij 1633 compareerden Cornelis Jan Vreijss x Mechel Adriaen Willemsdr, Adri-aen Gijben x Maeijken Adriaen Willemsdr, Antonis Jan Denis x Janneken Adriaen Willemsdr mede als volla last ende procauratie, Breda 1-3-1633, hebbende van Cornelis Adriaen Peterss x Maeijken Adriaen Willems, woonende tot Breda, Cornelis Adriaen Mutsaerts x Sijken Adri-aen Willemsdr, allen tsamen vervangende Willem Adriaen Willemss, alle erffgenamen van Merten Willemss za, haeren oome, ende hebben voor recht getransporteert aen Sebastiaen Willemss, schoolmeester ende barbier aenden Dussen.

Fol. 139v
Opten xje aprilis anno 1633 compareerden Dirck Peterss Trip, naergalaeten wednr van Maeijken Mertens, sijne leste huijsvrouw was, geassisteert met Claes Peterss, sijnen broeder, ende heeft voor rechtvan Sijmon Mertens als voocht aengenomen sijn onmondich weeskijnt verweckt bij Maeijcken Mertens en het onmondich weeskijnt van Maeijken Mertens, in on-echte bedde, geprocreert bij Henrick Cornelis Driess.

Fol. 140v
Opten xxje maij anno 1633 compareerden Jacob Peterss Rommen ende Sebastiaen Peterss Boer als voocht ende toesiender van Sebastiaen Lauris Peterss, onmondich weeskijnt van Lauris Peterss, in sijn leven schout inde Vrijhoeven, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaes Peterss, secr inde Vrijhoeven.

Fol. 140v
Opten 28e maij anno 1633 compareerden Claes Jacobss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Daniel Janss Cleermaecker, sijnen Swager.

Fol. 141r
Eodem anno et die compareerden Anneken Jacobss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Adamss van Poppel, haeren swager. Het stuk land is aengecomen van Ja-cob Corneliss, heuren vader. Betaald wordt via een wilkeur (folio 141r).

Fol. 141v
Eodem anno et die compareerden Claes Jacobss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Adamss van Poppel, sijnen swager.

Fol. 141r
Opten xvje junij 1633 compareerden Henrick Adriaens Timmer ende heeft gelooft ende ver-wilcoort soo recht is schuldich te wesen Cornelis Jan Claess ende Wijnant Albertss als HG meesters Cappel.

Toegevoegd: Peter Corsten Glaviman ende Bastiaen Peeter Corsten, armeesters van 1649 en 1659, zijn voldaan.

Fol. 142r
Opten 29e maij anno 1633 compareerden Janneken Cornelis Claessdr, naergelaeten wed van Gerot Janss Schaep, geassisteert Adriaen Willemss Cam, ter eenre ende Peter Janss Schaep, Adriaen Janss Langen x Henneken Jan Schaepen dr, Jan Janss den Jongen als voocht van het onmondich weeskijnt van Jan Schaep. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 142v
Opten xxvje junij 1633 compareerden Aert Gerit Franss, woonende tot Waspijck, en heeft hen selven tot waerborge gestelt tbv Antonis Govertss. Het betreft een stuk land dat Antonis ge-kocht heeft van de kijnderen van Aert van Osch als erffgenamen van Peter Aertss Paep.

Fol. 142v
Waterbrief
Opten iije julij 1633 compareerden Adriaen Henrickss Timmer ende heeft gelooft ende ver-wilcoort soo recht is schuldich te wesen op waeterrecht Claesken Jans, naergelaeten wed van Jan Janss van Riel, alias Vuijff, en heere kijnderen ivm de koop van een damloo-perschuijt.

Toegevoegd: Huijbert Janss x Claesken Jans is voldaan door Sijken Roelen wed Adriaen Henrickss Timmer, 9-1-1635.

Fol. 143r
Eodem anno et die compareerden Antonis Janss alias Cruaet ende ende heeft gelooft ende verwilcoort soo recht is schuldich te wesen Adriaen Henrickss Timmer.

Fol. 144r
Opten iije augustij anno 1633 compareerden Peeter Willemss Smidt x Judith Adriaensdr, An-neken Adriaens x Adriaen Huijgen Blom, woonende tot Dordrecht, procuratie Dordrecht 7-7-1632, ende Jan Geritss Snijder als oom ende voocht van Cornelis Adriaenss Moort ende ga-ven over met eender vrijer gifte soo recht is Henrick Henrickss Textor, haeren oom. Betaald wordt via een wilkeur (folio 144v).

Fol 144v
Opten vije september anno 1633 compareerden Antonis Dirckss Melen den Ouden ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jacob Govertss.

Fol. 145r
Deelinge aengebracht voor ons schout ende hemelraden des ambachts van Screvelduijn Cappel onder genomineert bij Sebastiaen Peterss Boer ter eenre ende Adriaen Corneliss Seeu ter andere sijden.

Fol. 146r
Op huijden desen xxij october compareerden Sebastiaen Willems ende mede als procuratie, 16-10-1633, hebbende van Antonis Janss alias Crauaet ende mede als voocht van het on-mondich weeskijnt vam Elken Lenaerts za: Tonisken Claes ende mede als voocht van het weeskijnt van Jan Lenaertss za: Janneken Jans dr, geassisteert met Frans Janss Stam ende Jan Antonissen S??es als vocht ende toesienders vande voorss weeskinderen ende Jan Janss Mouthaen, mede vervangende Maeijken Jans Mouthaen, sijn suster ende Laureijs An-tonissen x Beatris Jansdr, Claes Janssen Mouthaen, Jacob Janss Mouthaen ende Matheus Cornelissen x Laurijsken Willemsdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Lammert Marcelissen.

Toegevoegd: Peerken Henricx, laeste wed van Govert Peeterss Saeldie wednr van Janne-ken Jans dochter van Jan Lenaertss als erffgen van Meerten Willemss is voldaan door Bas-tiaen Moermans, woonende inde Wercken, 29-3-1651.

Fol. 147r
Opten selven dita anno voorss compareerden Frans Janss Stam, woonende inde ambachte van Screvelduijn Cappel inde Nieustraet, ende heeft hem selven tot waerborch gestelt tbv Lambrecht Marcelissen.

Fol. 147v
Erffdeelinge aengebrocht bij Adriaen Meertenss, Jan Geritss x Truijcken Meertensdr ende Jan Janss den Jongen als voocht over Maeijken Meertensdr, alle kijnderen van Meerten Adriaenss za ter eenre ende Jan Adriaenss x Adriaentken Jansdr ter andere sijden ende dat van seeckere goederen haer aengecomen ende bestorven van Peeterken Adriaen Janss, haer bestemoeder za, ende sijn ijder geloot ende bedeelt als volcht, 12-11-1633

Fol. 148v
Opten ije november 1633 compareerden Jan Adriaenss ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jacob Huijbertss. Betaald wordt via een wil-keur (folio 149r).

Fol. 149r
Opten xvije november 1633 compareerden Janniken Cornelisdr ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Antonis Aertss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 149v).

Toegevoegd: Adriaen Wouterss x Janneken Cornelis is voldaan. 16-1-1835. Adriaen transpor-teert op Frans Henrick Fransen, sijnen swager.

Fol. 150r
Opten xvije november 1633 soo heeft Janneken Cornelis wed voorss gewilt ende begeert als dat Lijsken Jans wed Adriaen Romboutss de eerste termijn van voorss verkoop zal krijgen.

Toegevoegd: Jacob Peeterss x Lijsken Jans is voldaan, 16-5-1636.

Noch wil Janneken Corneliss dat van de eerste termiojn van de wilkeur een bedrag gaat naar Dircxken Baltus ende Cornelis haeren soon.

Fol. 150v
Opten 17e november 1633 compareerden Janneken Cornelis Claesdr ende heeft over gege-ven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jan Goossenss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 150v).

Fol. 151r
Op huijden desen xviije november soo sijn Adriaen Willemss Cam ende Janneken Cornelis voorss veraccordeert.

Fol. 151r
Opten 20e november anno 1633 soo heeft Janneken Cornelisdr wed Gerit Janss Schaep ge-transporteert aen Jacob Janss Molegraeff, woonende tot Sprangh.

Fol. 151v
Erffdeelinge aengebrocht bij Geerit Gijsbertss Pachter x Teunisken Adriaen Doedijnsdr, Pee-ter Corsten x Dircxken Adriaen Doedijnsdr, wesende twee voorkijndenren van Adriaen Doe-dijns verwckt bij Dircxken Staesdr, ter eenre, Geerit Aertss x Anneken Adriaen Doedijnsdr en mede vervangende Lijsbet Adriaen Doedijnsdr en nog mede vervangen Dirck Adriaen Doe-dijns volgens de laste ende consent van Hendrick Aert Doedijns, haeren oom als voocht over den selven, wesende van date 1-11-1633 ende Aert Adriaenss Doedijnsdr, wesende nakijn-deren van Adriaen Doedijns verweckt bij Maijken Gijsberts Pachters dr ter andere sijden. Alle als kijnderen ende erffgenamen van Adriaen Aertss Doedijns, 25-11-1633.

Fol. 155r, los vel
Opten ije meert 1651 compareerden Jan Peeterss Smit, woonende to Waelwijck, ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is Aert Bastiaen Conincx

Ten voorss dage compareerden Jan Peeterss Smit voorss x Meetken Tonis ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Huijbrecht Cornelis Jan Claess. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 155r, los vel
Lijncken Cornelijs Stoffels is voldaan door Adriaen Cornelissen Seeu, 28-11-1634.

Fol. 155r, los vel
Lijstje met leveringen aan Adriaen Handrijck
Jan Jansen krijgt een keer geld

Fol. 155r, los vel
Claes Clesmont is voldaan door Ariaen Keijen?
Maeijken Ghijsbrechts x Claes Clermont is voldaan door Adriaen Keuiens?

Fol. 155r
Smaeldeelinge aengebrocht door Wouter Jacobss Visscher voor de helft ter eenre ende Geerit Gijsbertss Pachter ende Peeter Corsten, elck voor een vierde paert, 25-11-1633.

Fol. 155v
Opten xxve november 1633 compareerden Geerit Aerts als last ende consent hebbende van Hendrick Aert Doedijns als oom ende voocht van Dirck Adriaen Doedijns volgens de laste ende consent wesende van date 1-11-1633 ende gaf over met eender vrijer gifte soo recht is aen en tot behoeff van Wouter Jacobss Visscher. Betaald wordt via een wilkeur (folio 155v)

Fol. 155v
Opten xxviije november 1633 compareerden Jan Janss Mouthaen ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Wouter Willemss Maes. Betaald wordt via een wilkeur (folio 156r).

Fol. 156r
Op huijden desen vje december 1633 compareerden Janneken Cornelis Claessendr wed van Geerit Janss Schaep, geassisteert met Adriaen Adriaenss den Jongen, ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Janssen den Jongen als voocht van het onmondich weeskijnt van Jan Geeritss Schaep: Vreijs Janssen.

Fol. 156v
Op huijden desen vje december 1633 compareerden Hendrick Adriaenss van Brouchoven ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Corneliss Zeeu ende Adriaen Wouterss, sijnen swager. Betaald wordt via een wilkeur (folio 157r).

Fol. 157v
Op huijden desen vje dito voorss soo hebben de gelijcke erffgenamen van Adriaen Heijligerss van Brouchoven ter eenre ende Paulus Trommels x Aentken Willemss ende Adriaen Corne-liss Smidt als voocht over de weeskinderen van Frans Willemss als voorkinderen van Willem Adriaenss za ter andere sijden. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 158r
Erffdeelinge aengebrocht bij Dirck Dirckss van Clootwijck als voocht over de weeskinderen van Adriaen Dirckss van Clootwijck den jongsten ende Antonis Adriaenss van Clootwijck me-de als procuratie, Cappel 14-3-1631, hebbende van Do Franciscus Nicolaij de Wael, dienaer des goddelijck woorts binnen ’s Hertogenbosch x Maeijken van Clootwijck, sijne suster, ter eenre ende Jan Wouterss van Duijsel als vader van sijne onmondige kinderen bij hem ver-weckt in echte bedde bij Geertruijt Dircx van Clootwijck, geassisteert met Dirck Dirckss van Clootwijck als voocht vande voorss kinderen ter andere sijden, 14-12-1633.

Fol. 159r
Opten xxviije december 1633 compareerden Corst Gerit Geldenss, woonende tot Sprangh, ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jan Lauriss Lantmeter, mede woonende tot Sprangh.

Opten xxve december 1633 compareerden Geerit Gijsbertss Pachter, woonende te cappel, ende Tonisken Adriaen Doedijnsdr. Zij maken hun testament.

Fol. 160v
Opten iije januarij 1634 compareerden Corst Peetersen ende heeft over gegeven met eender verlije soo recht is aen ende tot behoeff van Gijsbert Adriaenss Vreijssen, sijnen swager.

Fol. 161r
Ten selven dagen compareerden Corst Peeterss ende Peeter Goossenss, sijnen swager, en-de hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Dirck Aert Goossenss, haren swager, een stuck land aengekomen van Maeijken Dircx za, hun schoonmoeder.
Belend: het weeskint van Peeter Aert Goossenss.

Fol. 161v
Opten iije januarij 1634 compareerden Stoffel Quirijnen, Peeter Quirijnen, Tonisken Quirijnen, Corst Peeterss de Haen x Anneken Adriaens, Handrick Handrickss Back x Peeterken Adri-aenss voor een stock, Jan Tijssen als voocht ende Stoffel Quirijnen als toesiender over het onmondich weeskint van Cornelis Corneliss Muijser verweckt in echte bedde bij Tonisken Quirijnen ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jan Wouterss.

Fol. 162r
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Peeter Quirijnen, Stoffel Quirijnen, Tonisken Qui-rijnen, Corst Peeterss de Haen x Anneken Adriaensdr ende Handrick Handrickss Back x Peeterken Adriaenss voor een stock en Jan Tijssen als voocht ende Stoffel Quirijnen als toe-siender over het onmondich weeskint van Cornelis Corneliss Muijser verweckt in echte bedde bij Tonisken Quirijnen, allen erffgenamen van Quirijn Stoffelss hun vader en bestevader, 3 januarij 1634.

Fol. 163v
Opten huijden desen iiije januarij compareerden Stoffel Quirijnen, Tonisken Quirijnen, Corst Peeterss de Haen x Anneken Adriaens, Handrick Handrickss Back x Peeterken Adriaenss voor een stock, Jan Tijssen als voocht ende Stoffel Quirijnen als toesiender over het onmon-dich weeskint van Cornelis Corneliss Muijser verweckt in echte bedde bij Tonisken Quirijnen ter eenre ende Peeter Quirijnen, broer en oom ter andere zijden, allen erffgenamen van van Quirijn Stoffelss end Maijken Peeterss, vader en moeder. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 164v
Opten iiije januarij 1634 compareerden Tonisken Quirijnen wed Cornelis Corneliss Muijser ende Jan Tijssen als voocht ende Stoffel Quirijnen als toesiender over het onmondich wees-kint van Cornelis Corneliss Muijser verweckt in echte bedde bij Tonisken Quirijnen ende heb-ben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Stoffel Quirij-nen.

Fol. 165r
Opten iiije januarij 1634 compareerden Tonisken Quirijnen wed Cornelis Corneliss Muijser ende heeft verwilcoort ende gelooft soo als recht is aen Jan Tijss als voocht ende tot behoeff van haer weeskint verweckt in echte bedde bij Cornelis Corneliss Muijser: Anneken Corne-lisdr.

Fol. 165v
Ten selven dage voorss compareerden Hendrick Hendrickss Back x Peeterken Adriaensdr ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Stoffel Quirijnen.

Fol. 166r
Ten selven dage voorss compareerden Hendrick Hendrickss Back x Peeterken Adriaensdr ende Corst Peeterss de Haen x Anneken Adriaens ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Stoffel Quirijnen.

Fol. 166v
Op huijden dezen ve januarij 1634 compareerden Jacob Govertss, Dries Adriaenss Smit x Lijntken Govertssdr als voorkijnderen van Govert Hendrickss Vos za verweckt in echte bedde bij Lijnken Jacobsdr ende Adriaen Govertss, wesende mede een voorsoon van Govert Hen-drickss verweckt bij Dircxken Adriaenssdr ende Adriaen Govertss als voocht over de onmon-dige weeskijnderen van Cornelis Peeterss Oerlman, allen als gelijcke erffgenamen ende voorkijnderen van Govert Hendrickss Vos ter eenre ende Heijltken Jans, leste wed van Go-vert Hendrickss Vos za ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 167v
Opten ve februarij 1634 compareerden Adriaen Hendrickss Timmer ende heeft over gege-ven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Corstiaen Corstiaenss Glaviman, secr Cappel.

Fol. 168r
Ten selven dagen voorss compareerden Adriaen Janss de Ruijter x Maeijken Wouterss ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Wouterss, sijnen swager.

Fol. 168v
Ten selven dagen voorss compareerden Adriaen Janss de Ruijter ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Hendrick Adriaenss Timmer.

Fol. 168v
Opten ixe februarij 1634 compareerden Adriaen Hendrickss Timmer ende heeft over gege-ven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Dirck Adriaen Crijnen ende Corstiaen Corstiaenss Glaviman, secr Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Sijken Roelen weduwe Adriaen Hendrickss Timmer is voldaan., 19-11-1634.

Fol. 169v
Opten xje februarij 1634 compareerden Willem Peeterss, Antonis Dirckss den Ouden x Sijke Peetersdr ende Thonis Hendrickss Smidt x Huijbertken Peetersdr allen als erffgenamen van hun vader Peeter Corsten ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Peeter Bernaertss, haeren swager.

Fol. 169v
Ten selven dagen voorss compareerden Herman Adriaenss Lochten ende heeft over gege-ven met eender verlije soo recht is aen ende tot behoeff van Thomas Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 170v
Ten selven dagen voorss compareerden Willem Adriaen Quirijnss, woonende te Besoijen, ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jan Louriss, woonende tot Cappel. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 171r
Opten xxve februarij 1634 compareerden Joris Wouterss, woonende tot Cappel, ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Sebastiaen Pee-terss de Roij ende Adriaen Wouterss, beijde woonende tot Cappel. Betaald wordt via een wil-keur.

Fol. 172r
Ten selven dagen voorss compareerden Jacob Wouterss, woonende te Cappel, ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Joris Wouterss, sijnen broeder. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 172v
Opten vije meert anno 1634 compareerden Jan Dirckss van Nederveen, schoudt Cappel, als last ende procuratie, Breda 22-2-1634, hebbende van Marie Joris de Roij dr x Johannis Damman, licentaet ofte doctoir inde medecijnen, procuratie Veurne, Dule 30-1-1634, ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Wouter Jo-riss de Roij, de broer van Marie, een stuk land aengekomen van Joruis Adriaenss de Roij haer vader.
Beland: Iken Joris de Roij dr.

Fol. 173r
Ten selven dage voorss compareerden Adriaen Peeterss Bongh, woonende tot Cappel, ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Gel-denss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 174r
Opten selffden dito anno voorss compareerden Adriaen Geldenss ende heeft over gegeven met eender verlije soo recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Cornelis Smits. Betaald wordt via een wilkeur (folio 174r).

Fol. 174v
Opten selffden dito anno voorss compareerden Jan Gerit Willemss ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jacob Huijbertss. Er wordt be-taald via een wilkeur (folio 174v).

Fol. 175r
Op huijden desen ixe meert 1634 compareerden Henrick Adriaenss Timmer ende heeft ge-wilcoort ende gelooft so rechts is schuldich te wesen Lijsken Jans weduwe van Adriaen Romboutss.

Fol. 175v
Op huijden desen iiije april 1634 compareerden Elsken Adriaen, jongedochter van Adriaen Peeter Geritss za verweckt in echte bedde bij Judick Jansdr. Haar halve broeders en susters en verweckt bij haar moeder en Bastiaen Peeterss, haer schoonvader [= stiefvader] worden genoemd.

Fol. 176v
Op huijden desen vje april 1634 compareerden Gerit Dirckss, woonende tot Waelwijck, x Sij-ken Corstendr ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot be-hoeff van Antonis Janss de Leeu. Betaald wordt via een wilkeur (folio 176v).

Fol. 177r
Op huijden desen ve junij 1634 compareerden Adriaen Cornelis Roch, woonende tot Roosen-dael, ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Huijbrecht Janss Cerl als ondertrout hebbende Claesken Janss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 177v)

Fol. 177v

Opten vje junij 1634 compareerden Corst Aertss wednr Lijntken Frans Gemansdr ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Corst Corstiaenss Glaviman, secr Cappel.

Fol. 178r
Op huijden desen ve junij 1634 compareerden Adriaen Wouterss Ghijsberts x Janneken Cor-nelisdr wed Gerit Janss Schaep ende heeft voor recht getransporteerd aen ende tot behoeff van Frans Handrick Franss, woonende tot Sprangh, sijnen swager, een wilcoor tlv Antonis Aerts tbv Janneken Cornelisdr. Er moet nog geld betaald worden aan Adriaen Rombouts, Dircxken Balthenss cum sues, Adriaen Franss tot Raemsdonck, Jan Janss den Jongen als voocht en de erffgenamen van Maeijken Peeters Clad.

Fol. 178r, los vel
Frans Henrick Franss bekent alnoch van Antonis Aertss voldaan te zijn, 28-2-1645.

Fol. 178v
Opten xje augustij 1634 compareerden Adriaen Cornelis Zeeu als voocht ende Wouter Janss, schoudt tot Wasbeeck, als toesiender over de naergelaten weeskijnderen van Adriaen Rom-boutss, in sijn leven schoudt Cappel, ter eenre ende Elisabeth Jansdr weduwe van Adriaen Romboutss geassisteert met Peeter Thomass, secr Waspick, ter andere zijden. Zij sluiten een akkoord. De kinderen heten: Dingentken, Jan en Adriaen.

Fol. 179v
Ten voorss dagen compareerden Jacob Peeterss Rommen, wednr van Willemken Mar-tensdr, toecomende bruijdegom ter eenre ende Elijsabeth Jans, weduwe van Adriaen Rom-boutss, schoudt Cappel, geassisteert met Wouter Janss, schout Waspick, haren broeder, Peeter Thomass, secr Waspick en Adriaen Cornelis Zeeu, wonende tot Cappel, beijde neven, toecomde bruijdt, ter andere zijden. Zij maken huwelijkse voorwaarden.

Toegevoegd: Op 16-5-1637 worden er alsnog goederen aan de huwelijkse voorwaarden toe-gevoegd. Een stul land gekomen van Mels Aertss Schep, schout inde Vrijhoeven, een stuk gekomen van Jan Wouters, haar vader.

Fol. 181r
Opten xxe junij 1634 compareerden Lijsbet Gerits, weduwe van Roeloff Janss Cuijlen, geas-sisteert met met Mels Aertss Schep, schoudt inde Vrijhoeven, ter eenre ende Jasper Roelofss Cuijlen, voorsoon van voorss Roeloff Janss Cuijlen geprocreert bij Hester Cornelis, zijne ier-ste huijsvrouwe was, out 21 jaar, geassisteert met Jan Janss Cuijlen, sijnen oom ter andere zijden. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 182r
Ten voorss dagen compareerden Lijsbeth Gerits, weduwe van Roeloff Janss Cuijlen, geassis-teert met met Mels Aertss Schep, schoudt inde Vrijhoeven, ter eenre ende Jan Janss Cuijlen als oom ende voochtvande twee naergelaten weeskijnderen vande voorss Roeloff Janss Cuijlen bij hem verweckt aen voorss Lijsbeth Gerits, sijnder tweeden huijsvrou, ter andere zijden. Zij sluiten een akkoord betreffende de twee kijnderen: hester, 15 jaar, en Antonis, , 10 jaar.

Toegevoegd: Wouter Willemss Cop x Hesterken Roelofs Cuijl dr is voldaen, 15-3-1643 door Marcus Janss Pharo x Lijsbeth Gerits.

Antonis is op 13?-2-1646 voldaan.

Fol 183r
Opten iije julij anno 1634 compareerden Peter Geritss Ceijl, woonende te Capelle, ende heeft gelooft ende verwilcoort soo als recht isaen Wijnant Aelbrechtss en Cornelis Jan Claess, te-genwoordige Hgeestmeesters.

Toegevoegd: Jan Geeritss Gijben en Adriaen de Roij, armmrs van 1679 en 1680 zijn op 18-3-1679 voldaan.

Fol. 183v
Opten vije julij anno 1634 compareerden Lendert Bastiaenss Capper ende Tonisken Cronen, weduwe van Cornelis Corneliss, beijde woonende tot Capelle. Zij maken hun langstlevende testament.
De kinderen van Tonisken zijn: Anneken Cornelis dr verweckt in echte bedde bij Cornelis Corneliss Muijser en Bastiaen Lenderts verweckt in onechte bedde bij Lenaert Bastiaenss voorss.

Fol. 185r
Scheijdinge ofte accoort aengebrocht tusschen Jacob Peterss Rommen wednr van Willem-ken Meertensdr ter eenre ende Adriaen Henrickss Molder als bloetvoocht ende Peeter Toniss Vos als toesiender over de weeskijnderen van Jacob Peeterss voorss verweckt in echte bed-de bij Willemken Meertensdr, Geriken, Dingentken ende Heijltken, ter andere zijden, 31-7-1634.

Fol. 186r
Erffdeelinge aengebrocht bij Sebastiaen Peeterss de Roij ter eenre ende Adriaen Wouterss als voocht over het onmondige weeskijnt van Henrick Wouterss: Lijntken ende dat van de goederen die haer aenbestorven sijn van Peeter Adriaenss de Roij hare vader ende besteva-der, 21-8-1634.

Fol. 187r
Opten xvje septmeber anno 1634 compareerden Peeter Toniss vander Maes wednr Din-gentken Henricxdr, schoonvader [=stiefvader] van Huijpken Huijbrechtsdr bij Huijbert za ver-weckt in echte bedde bij Dingentken voorss ter eenre ende Henrick Adriaenss Timmer als bestevader van het voorss kijnt, geassisteert met Adriaen Joachimss den Ouden, ter andere zijden. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 188r
Eodem anno et compareerden Peeter Toniss vander Maes wednr Dingentken Henricxdr en-de heeft voor recht aengenomen van Peeter Henrickss Timmer geassisteert met Henrick Adriaenss Timmer als voogden ende toesienders sijne twee onmondige weeskijnderen ver-weckt in echte bedde bij Dingentken Henricxdr: Tonisken ende Neeltken.

Toegevoegd: Mochten deze twee kijnderen in het onmogdichheijt overlijden dan hebben de voogden Adriaen Joachimss den Ouden ende Melis Franss een akkoord dat het weeskijn van Huijbert Adriaenss Moets: Huijpken Huijbrechtsdr alsnog een extra geld bedrag krijgt.

Fol. 188v
Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Aentken Adriaenssdr weduwe van Jan Corstiaenss ter eenre ende Corst Jan Corsten, Antonis Jan Corsten ende Jan Corneliss x Anneken Jan Corsten, Bastiaen Peeter Corsten als voocht over Adriaen Janss, alle kijnderen ende erffge-namen van Jan Corstiaenss ter andere zijden, 25-10-1634

Fol. 189r
Smaeldeelingen tusschen de voorss kijnderen, dach datum ut supra.

Toegevoegd: Corst Jan Corsten ende Jan Corneliss x Anneken Jan Corsten, Adriaen Janss ende Corst Cornelis Zeeu als voogden van de kijnderen van Antonis Jan Corsten. Zij renuntie-ren van de voorss deelinge, 16-3-1646.

Corst Corneliss Zeeu x weduwe van Tonis Jan Corsten is voldaan, 16-3-1646.

Fol. 190r
Opten ije november 1634 compareerden Johan Schuermans mede namens Johan Coenen, schoudt tot Oosterhoudt alks oppervoocht van het weeskijnt van Franthoijs Henrick Bolle-kens, procuratie Oosterhout 1-11-1634, Philips Lauriss mede namens Lauris ende Willem Laureijs Oliviers en mede als voocht van de weeskijnderen van Cornelis Philips Bollekens, in sijn leven schoudt tot Dongen, , Jasper Geritss x Heijlwich Henrickx Bollekens en de voorrs Philips nog namens Isack Peeterss van Loon, schepen tot Dongen ende Maeijken Peeterss weduwe van Matheeus Henrickx Bollekens, woonende tot Rotterdam, met haar twee kijnnderen bij Matheeus met de voochden Willem ende Claes Franss, procuratie Rotterdam 6-4-1634, alleen als erffgenamen van Adriaen Michiel jacobss, in sijn leven schoudt te Sgra-venmoer, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Govert Janss van Alphen, schoudt van Sgravenmoer.

Fol. 191v
copie
Affreeckeninge bij de gelijcke erffgenamen van aentken Adriaens de Jonge dr, 14-5-1632.

Fol. 192v
Op huijden desen vije november anno 1634 compareerden Peeter Adriaen Snijder x Aentken Corsten, Jacob Sijmonss x Adriaentken Lambrechtssdr ende Jan Thoniss Duijser als vader ende voocht van sijn onmondich weeskijnt verweckt in echte bedde bij Geritken Lambrechts: Eeuwout Janss voor d’eene helft Daem Joosten x Janniken Dirck Corsten mede namens Abraham vander Wijngaerden x Anniken Dirck Corsten, Peeter Janss Schaep x Tonisken Govertsdr en mede als voocht van Lijsken Govertsdr, Adriaen Peeterss Spoel x Maeijken Adriaen Denisdr, Cornelis Adriaenss, Neeltken Adriaensdr, Adriaen Peeterss Spoel namens Denis Adriaenss, sijnen swager, ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Melis Janss ende Jan Toniss Duijser. Betaald wordt via een wil-keur.

In de kantlijn en toegevoegd: Peeter Janss Schaep, Ghijsbrecht Toniss x Lijsken Govertsdr, Janniken Dirck Corsten x Daem Joosten, Adriaen Peeterss Spoel, Corst ende Neeltken Adri-aens mede namens Denis Adriaenss zijn voldaan, 19-12-1635.
Peeter Adriaenss Snijder, Daem Joosten namens Abraham vander Wijngaerden x Anniken Dirck Corsten zijn ook voldaan.

Fol. 193r
Erffdeelingen tusschen Melis Janss ende Jan Toniss Duijser van de gekochte acker.

Fol. 193v
Taxatie ten versoucke vande gelijcke ereffgenamen van Corst Toniss Schoenmaecker,7-11-1635.

Fol. 194r
Opten vije november anno 1634 compareerden Peeter Adriaen Snijder x Aentken Corsten, Jacob Sijmonss x Adriaentken Lambrechtssdr ende Jan Thoniss Duijser als vader ende voocht van sijn onmondich weeskijnt verweckt in echte bedde bij Geritken Lambrechts: Eeuwout Janss voor d’eene helft Daem Joosten x Janniken Dirck Corsten mede namens Abraham vander Wijngaerden x Anniken Dirck Corsten, Peeter Janss Schaep x Tonisken Govertsdr en mede als voocht van Lijsken Govertsdr, Adriaen Peeterss Spoel x Maeijken Adriaen Denisdr, Cornelis Adriaenss, Neeltken Adriaensdr, Adriaen Peeterss Spoel namens Denis Adriaenss, sijnen swager, ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jan Janss de Bie, bode van Suijtholllandt.

Fol. 194v
Ten selve dage vompareerden Peeter Adriaen Snijder x Aentken Corsten ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jan Janss de Bie, bode van Suijthol-llandt

Fol. 195r
Opten iiije december 1634 compareerden Sebastiaen Peeterss de Roij ende heeft over gege-ven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Peeter Toniss Maes. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 195v
Opten xxvije december anno 1634 compareerden Jan Wouterss Maes x Aentken Cornelisdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Andries Aert Goorss.

Fol. 195v
Opten iije januarij anno 1635 compareerden Robbert Janss Pharo, woonende tot Sgraven-moer, ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Willem Dirckss, woonende tot Sgravenmoer.

Fol. 196r
Ten selven dage compareerden Cornelis Jan Janss, woonende tot Sgravenmoer ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Willem Dirckss voorss.

Fol. 196v
Ten selven dage voorss compareerden Peeter Joachimss, woonnede tot Waspick ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Willem Dirckss.

Fol. 196v
Opten iije januarij anno 1635 compareerden Wouter Joriss de Roij ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Antonis Geldenss.

Fol. 197r
Opten ixe januarij anno 1635 compareerden Huijbrecht Janss ende heeft gewilcoort ende ge-looft op waterrecht aen Antonis Janss alias Cranaet ivm de coop van een damlooper schuijjt. Het geld gaat naar Sijken Roelen wed van Adriaen Henrickss Timmer.

Toegevoegd: Sijken is int bijwesen van Henrick Adriaenss Timmer voldaan, 10-10-1637.

Fol. 197v
Ten selven dage (toegevoegd: desen xiiij januarij 1635) compareerden Adriaen Peeterss Spoel, Adriaen Joachimss den ouden namens Vreijs Peeterss Spoel, procuratie Willemstadt 12-1-1635, Anthonis Peeterss Spoel ende Jan Joosten als ondertrout hebbende Pleuntken Peeters Spoel dr, alle kijnderen van Peeter Peeterss Spoel ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Lauris Geritss Leeu.

Fol. 197v
Opten xvje februarij anno 1635 compareerden Henrick Adriaenss Timmer ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Peeter Toniss vander Maes. Betaald wordt via een wilkeur (folio 198r).

Fol. 198v
Ten voorss dage compareerden Peeter Toniss vander Maes ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Cornelis Commerss, sijnen swager. Betaald wordt via een wilkeur (folio 199r).

Toegevoegd: Op 19-5-1637 betaalt Neeltken Tonis vander Maes, zus, aan Peter.
Op 8-5-1640 betaalt Jacob Janss Cluijter x Neeltken.

Fol. 199v
Opten xxije februarij anno 1635 compareerden Lauris Wouterss ende heeft over gegeven met eender verlije soo recht is aen ende tot behoeff van Wijnant Aelbrechtss Schoenmaecker. Betaald wordt via een wilkeur (folio 199v).

Fol. 200r
Opten xxvije februarij anno 1635 compareerden Dirck Adriaen Quirijns, woonende tot Cappel ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Corsten Glaviman.

Fol. 200v
Opten vje meert anno 1635compareerden Jacob Peeterss Rommen voor d’eene helft ende Adriaen Henrickss Molder als voocht over de weeskijnderen achtergelaten bij Willemken Meertensdr verwckt in echte bedde bij Jacob Peeterss voorss voor d’ander helft ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jan Wouterss. Betaald wordt via een wilkeur.

200v los vel
Quitanties betreffende de terugbetaling van de verkoop van folio 200v.
Op 6-3-1644 is Adriaen Lauriss Verhoevende voocht.
In juni 1745 is Geriken Jacobs x Aert Pauliss.

Fol. 201r
Ten voorss dage compareerden Jan Wouterss ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jan Gerit Willemss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 202r
Deelinge aengebrocht bij Jacob Pauliss, Cornelis Jacobs x Geriken Paulisdr, Cornelis Deniss x Dingentken Paulisdr, allen mede namens Bejateris Paulisdr, Cornelis Willemss als voocht over de ander vier onmondige weeskijnderen: Sebert, Janneken, Bartholomeus ende Lijsken, allen kijnderen van Paulis Willemss, 8-3-1635.

Fol. 202v
Opten xxxe meert anno 1635compareerden Antonis Joosten, woonende tot Waspick, ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jan Adri-aenss Molder.

Fol. 203r
Opten vje april anno 1635 compareerden Antonis Joosten, woonende tot Waspick, als voocht over de kijnderen van Baijen Joosten za ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is aen ende tot behoeff van Jan Daenielss, wesende een onmondich weeskijnt van Daeniel Janss Snijder za verwckt in echte bedde bij Dingentken Jacobsdr.

Fol. 203v
Opten xvje april anno 1635 compareerden Adriaen Geldenss ende Peeterken Jans Vos dr, sijne huijsvrou, woonenden te Cappel. Zij maken hun testament.
Genoemd: De kinderen van Adriaen bij Peeterken Adriaen Peeters: Gelden, Aentken ende Adriaen en het onmondich nakijnt bij Peeterken Jans Vos dr: Peeterken.

Fol. 204v
Opten xiiije april anno 1635 compareerden Jacob Govertss, woonende tot Cappel, ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Adriaen Govertss, sijnen broeder.

Fol. 205r
Ten selven dage anno voorss compareerden Peter Janss Jor ?, woonende inde brdrijne van Sprangh ende Jan Thoniss Spiers, woonende inde heerlijcheijt van venloon ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jacob Govertss.

Fol. 205r
Opten xxje april anno 1635 compareerden Joris Wouterss, woonende te cappel, ende heeft verwilcoort ende gelooft soo als recht is aen Michiel Jan Claess ende Bastiaen Bastiaenss Boer, HGeestmrs.

Toegevoegd: Severt vander Prinsen ende Merten Arienssen Dolck, armmrs 1681 en 1682 zijn voldaan door Baltus Janssen en Henrick Wouterss.

Fol. 205v
Opten xxje april anno 1635 compareerden Henrick Claess x Geriken Geldensdr ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Heijliger Adriaenss Spranger. Betaald wordt via een wilkeur (folio 206r).

Fol. 206v
Opten xxije april anno 1635 compareerden Wouter Joriss de Roij, schoudt Nederveen, ende heeft verwilcoort ende gelooft soo als recht is aen Michiel Jan Claess ende Bastiaen Bas-tiaenss Boer, Hgeestmrs.

Toegevoegd: Op 31-3-1642 neemt Cornelis Jacobs dese wilkeut tot zijn last. Peeter Henricks, HGeestmr ontvangt geld.

Fol. 207r
Erffdeelinge gemaeckt ende aengebrocht bij Dirck Dirckss van Clootwijck als procuratie, Heusden 22-3-1635, hebbende van Ghijsbrecht Corneliss Jongeboer ter eenre ende Adriaen Joachimss den Ouden als voocht over het weeskijnt van Timotheeus Wijcketoorn: Peeterken ter andere zijden.

Fol. 207v
Deelinge aengebrocht bij Dirck Dirckss van Clootwijck als voocht over de kijnderen van Jan Wouterss van Duijsel ter eenre ende Lenaert Dirckss ter andere zijden.

Fol. 208r
Opten xxxe april anno 1635 compareerden Dirck Dirckss van Clootwijck als procuratie, Heusden 22-3-1635, hebbende van Ghijsbrecht Corneliss Jongeboer, woonende in Mijns-heerenland genaamd Moerkerck, Anneken Wijckentoorn ende heeft over gegeven met een-der vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Wouter Jacobss Visser. Betaald wordt via een wilkeur (folio 208v).

Fol. 209r
Opten xxxe april anno 1635 compareerden Antonij Adriaenss van Clootwijck mede namens Domine Franciscus Nicolij de Wael, dienaer des goddelijcks woordt, woonende te Scherto-genbosch, procuratie Schertogenbosch 14-3-1631, , Dirck Dirckss van Clootwijck als voocht over Adriaentken ende Dirck Adriaenss, wesende onmondige kijnderen van Adriaen Adri-aenss van Clootwijck ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen en-de tot behoeff van Michiel Jan Claess. Betaald wordt via een wilkeur (folio 209v).

Fol. 210r
Ten voorss dage compareerden Antonij Adriaenss van Clootwijck mede namens Domine Franciscus Nicolij de Wael, dienaer des goddelijcks woordt, woonende te Schertogenbosch, procuratie Schertogenbosch 14-3-1631, , Dirck Dirckss van Clootwijck als voocht over Adri-aentken ende Dirck Adriaenss, wesende onmondige kijnderen van Adriaen Adriaenss van Clootwijck ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot be-hoeff van Lenaert Dirckss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 210r).

Fol. 210v
Opten xxxe april anno 1635 compareerden Peeter Corsten Glaviman ende heeft over gege-ven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Gerit Willemss Timmer.

Fol. 211r
Opten xxiije maij anno 1635 compareerden Lijsken Henricxdr vander Maes ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Gerit Willemss Timmer.

Fol. 211r
Copie vuijt de procuratie bij Ghijsbrecht Corneliss Jongeboer aen Dirck Dirckss van Cloot-wijck verleent.

Fol. 212r
Opten iije julij anno 1635 compareerden Corst Adriaenss Loos, woonende tot Cappel, ende heeft verwilcoort ende gelooft soo als recht is schuldich te wesen aen ende tot behoeff van Jan Adriaenss Spranger, woonende inde Vrijhoeven.

Fol. 212v
Copie
Opten iiije augustus anno 1635 soo hebben wij Antonis Govertss ter eenre ende Jan Janss den Jongen ende Anthonis Janss de Leeu, tegenwoordige borgemeesters van Cappel, een geschil opgelost.

Fol. 214r
Opten xxixe september anno 1635 compareerden Janneken Jansdr weduwe van Jan Anto-niss de Haen. Zij maakt haar testament..
Genoemd: Heijltken Jansdr leste weduwe van Govert Henricxkss, haer kijnderen, Tonis Janss de Haen, haar broers kijnt.

Fol. 215v
Copije vuijt de coopcedulle van Willem Adriaens Smit vande stege tegens de Cappelse kerck gelegen, 17-5-1624.
Was ondertekent: Antonis Govertss, Aliken Govertsdr, Peeter Govertss, Gerit Ghijsbrechtss, Gerit Antoniss Smit en Jan Janss den Jongen.
Michiel Jan Claess, Henrick Dirckss vander Maes, Gerit Willemss Timmer.
In de marge: Adriaen Cornelis Smit als voocht de kijnderen van Frans Willemss, Judich Wil-lemsdr ende Peeter Willemss is voldaan van de afreeckeninge van Adriaen Doedijns za en Gerit Ghijsbrechtss.
Adriaen Cornelis Smit, Tonisken Willems en Peeter Willemss.

Fol. 216v
Op huijden den ixe junij 1624 soo heeft Willem Adriaenss Smit aende de gelande vande stege nog een geerken vercoft.

Fol. 217r
Een copie van een briefje over onenigheid betreffende het land rond de steeg.

Fol. 217v
Opten vije september anno 1635 compareerden Henrick Adriaenss Timmer als bestevader van het weeskijnt van Huijbrecht Adriaenss Moets verweckt in echte bedde bij Dingentken Henricksdr, sijn dochter, met namen Huijbrechtken Huijbrechtsdr ende heeft het voorss weeskijnt alhijer voor recht van Adriaen Joachimss den Ouden als voocht ende Melis Janss als toesiender aengenomen.

Toegevoegd: Dirck Baijens is nog f 200 compenterende van zijn broer Henrick Baijens x Huijbrechtken Huijbertsdr.

Fol. 218r
Ten voorss dage compareerden Henrick Adriaenss Timmer ende Neeltken Peetersdr, sijne huijsvrou, beijde woonende te Cappel. Zij maken hun tetament.
Genoemd: Huijpken Huijbrechts, dochter van Dingentken Henrickss verweckt in echte bedde bij Huijbrechts Adriaenss Moets.

Fol. 218v
Op huijden desen vije januarij 1636 compareerden Jan Janss Kijndemaecker, woonende tot Sgravenmoer, ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot be-hoeff van Antonis Wouterss Timmerman, woonende tot Cappel.

Fol. 219r
Erffdeelinge aengebrocht tusschen Gheman Franss ter eenre ende Daem Aertss als voocht ende Jan Lauriss als toesiender over de kijnderen van Geman Franss verweckt in echte bed-de bij Maeijken Willemss: Neelken, Adriaen, Tonisken, Ghijsbrecht, Anneken en Willemken Gemans ter andere zijden ende dat vande erffelijcke ende haeffelijcke goederen bij Geman Ffranss ende Maeijken Willems, de voorss kijnder vader ende moeder za, te samen beseten ende mette voorss kijnder moederza doot ontruijmt ende achtergelaten, 25-1-1636.

Toegevoegd: Joost Beertrams x Neeltken Geemeens is voldaan door Geeman Franss, 16-2-1638. Adriaen Geemans is voldaan, 7-8-1643. Jan Toniss x Tonisken Geemans is voldaan, 9-4-1644. Ghijsbrecht Geemans is voldaan, 15-2-1648. Aert Adriaenss x Anneken Geemans is voldaan, 5-11-1649. Willem Geemans is voldaan, 29-11-1655.

Fol. 220v
Opten vje februarij anno 1636 compareerde Jan Thonis Duijser, woonende tot Cappel, ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Gerit Wil-lemss Timmer.

Fol. 220v
Opten xixe februarij anno 1636 compareerden Antonis Adriaenss Leur, woonende tot Cappel, ende Tonisken Vassendr, sijne huijsvrou. Zij maken hun testament.
Genoemd: Anneken, simpele dochter.

Fol. 221v
Opten xxe februarij anno 1636 compareerde Denis Aertss, woonende tot Sprangh, x Maeij-ken Geritsdr ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot be-hoeff van Jan Lauriss Lantmeter, woonende tot Sprangh.

Fol. 222r
Opten xxvje februarij anno 1636 compareerde Dirck Janss Mandemaecker als voocht ende Sebastiaen Peeterss Boer als toesiender over de weduwe ende weeskijnderen van Wouter Janss Mandemaecker: Wouter, Eltken, Jan, Adriaen, Peeter ende Tonisken Wouters, ver-weckt in echte bedde bij Maeijken Bastiaens Boer dr wed voorrss, ende hebben over gege-ven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Gelden Adriaenss. Betaald wordt via een wilkeur (folio 222r).

Toegevoegd: Maeijken Bastiaenss met Bastiaen Bastiaens, haer broer, is voldaan, 25-4-1638. Maeijken Bastiaens met Bastiaen Peterss Boer is voldaan door Peerken Ghijsbrechts wed van Gelden Adriaenss, 20-2-1640. Gelden Toniss x Maeijken Bastiaenss is voldaan, 1-6-1642.

Fol. 222v
?deelinge tusschen Sebastiaen Bastiaenss Boer ter eenre ende Sebastiaen Peeterss Boer als voocht ende Dirck Janss Mandemaecker als toesiender over de weduwe ende weeskijnderen van Dirck Janss Mandemaecker bij Dirck Janss bij sijnen leven ende Bastiaen Bastiaenss Boer ontrent twee jaren metten anderen selffs gedaen, 17-2-1636.

Fol. 223r
Opten xxve februarij anno 1636 compareerde Jan Janss den Jongen ende heeft over gege-ven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jan Adriaenss Molder.

Fol. 223v
Opten xvje april anno 1636 compareerde Ghijsbrecht Tonisse x Lijsken Goverts ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Peeter Janss Schaep, sijne swager. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 224r
Opten xvije april anno 1636 compareerde Henrick Adriaenss Timmer, woonende tot Cappel, ende heeft tot waerborch gestelt tbv Peeter Toniss vander Maes ende Peeter Henrickss Timmer, beijde woonende tot Cappel.

Fol. 224v
Opten xxe april anno 1636 compareerde Janneken Berthouts dr wed van Berthout Michielss ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Jan Peeterss Puijs. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 225r
Opten vje maij anno 1636 compareerde Corst Beritss ende gaff over met eender verlije soo recht is aen ende tot behoeff van Willem Aertss. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol. 225v
Opten viije maij anno 1636 compareerde Cornelis Commerss x Meetken Tonis vander Maes dr ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Cor-nelis Toniss Wever. Betaald wordt via een wilkeur.

Toegevoegd: Meetken Tonis huijsvrou van Jacob Janss Cluijter, int bijwesen van Peter To-niss, is voldaan, 8-5-1640.

Fol. 226r
Opten xixe maij anno 1636 compareerde Dirck Adriaen Quirijnss, woonende tot Cappel, ende heeft gewilcoort ende gelooft soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Joachimss Verster, laeckencooper tot G’Bergh ende schout tot Raemsdonck.

Fol. 226v
Erffdeelinge voor recht aengebrocht bij Henrick Peeterss voor d’eene helft ende Janneken Peetersdr, geassisteert met Corst Aertss, haeren oom, voor d’ander helft ende dat van alle de erffelijcke ende haeffelijcke goederen, obligatie, wilcoort als andere achtergelaten bij Peeter Aertss Smit ende Toniske Geritsdr, de voorss kijnder vader ende moeder za, 26-5-1636.

Fol. 227r
Copie, copie
Er is een probleem geresen tussen Ivo Henrickx Beken wednr van Grietken, dochter van wijlen Jan Herman Ghijsbrechts, woonende tot Littoijen ter eenre ende Herman Adriaenss Lochten mede namens Ida, sijne moeder, weduwe van Adriaen Wouterss, woonende inde Vrijhoeve ende vanwege sijns Hermans kijnderen ter andere zijden. Het betreft het testament van Grietken.