Fol. 0v

Wilckue rghemaeckt ende ghe??? bij mij Peeter Aertss Paep als secretaris tot Schrevelduijn Cappel den 21e juni 84

Voer hemraders Lambert Dirckssz

Adriaen van Clootwijck Adriaenssz

Dirck Adriaenssz de Wever

Jan Janssz alias Dolck

Adriaen Willemssz Smidt

Adriaen Thonissz Smidt

Fol. 1r

Op huijden desen xxe junij xvc Lxxxvij compareerden Jan Adriaens Leeu van Sprang als voocht van de kinderen van Anthonis Thonissen Paep heeft geloeft ende verwilceurt schuldich te wesen Herman Giesbertssen als voocht van het weeskint van Cornelis Gijsbertssen en Gericken Gijsbertss.

Fol. 1r

Op huijden den xvije augustij anno 84 compareerde Adriaen van Clootwijck Adriaenss namens Handrick Peeterss als voocht over het weeskijnt ?gerken Jansdr met ?ken Jansdr ende gaven over met eender vrijer gijfte soe recht is Jan Matijssen.

Fol. 1r

Op huijden den xxe september 84 compareerden Liedeke? van ??? ende Anthonis Stoffelssen mede als voocht de kinderen van Dirck Anthoniss ende gaven over met eender vrijer gijfte soe recht is Gerit Jacopss van ???

Fol. 1v

Eodem anno et die compareerde Gherit Jacopss van Hagoort ende heeft geloeft ende verwilceurt schuldich te wesen de weeu ende erffgenamen van Anthonis Stoffelssz.

Fol. 1v

Op heden desen eersten octobris anno vier ende tachtich compareerde Jan Ruttensz ende gaven over met eender vrijer gijfte soe recht is Anthonis Handrickxss Timmer. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 2r

Op huijden desen xvije september anno 1584 compareerde Anthonis Peeterss Stun ende Anneke Claes, zijn vrouw, en maken hun testament.

Fol. 2r

Den derden october xvc Lxxxiiij compareerden Wouter Janss Am???, Sprange, heeft hem selven geconstitueert als waerburch voer Dirck Lambertss voer alsulcken gronden Als Dirck Adriaenss Wever of heer pastoer van cappel van Dirck Lambertss gekocht hebben.

Fol. 2v

Op huijden den xxe september xvc Lxxxiiij compareerden Janneke Bastiaensdochter weduwe van Willem Janss Luer ende verclaert dat zij van de goederen te Bergen opte Soom ??? [volgens index renuntieert]

Fol. 2v

Op huijden desen xvije octobris anno 1584 compareerden Merten Willemss en droech over ende stelden in handen van Adriaen van Clootwijck, mede namens margriet van der Merven, allen sijnen goederen.

Fol. 3r

Op huijden desen xxviije octobris anno 1584 compareerden Peeter Peeter Ockerss ende heeft geloeft ende verwilceurt schuldich te wesen Adriaen Brouwers enbelooft Adriaen schadeloos te houden van de wilkuer verleeden aan de weduwe en derffgenamen van Peeter Lauwen.

Toegevoegd: Adriaen Bruijsten ontvangt geld.

Fol. 3r

Op huijden den xixe novembris anno 1584 compareerden Ariaen Jacopss ende gaven over met eender vrijer gijfte soe recht is Jan Melissen een suk hoff zoals Peeter oerman en Ariaen Lambertss eertijts gecocht hebben van de voochden van de kinderen van Ariaen Huijbertss Moets.

Fol. 3r

Ten selven dagen gaff Ariaen Jacopss over met eene vrij verlije soe recht is Jan Meliss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 3v

Op huijden desen 5e? novembris 1584 compareerden Lenaert Handricxss ende heeft geloeft ende verwilceurt schuldich te wesen de weduwe van Ariaen Huijbertss Back.

Toegevoegd: de voocht van de weeskinderen is voldaen, 26-4-1587.

Matheeus Adriaenss, Gerit Jacopss, ??? Gieliss ende Joost Zegerss zijn voldaen.

Jan Thonis de Leeu en Peter Bastiaenss als voochden zijn voldaen.

Fol. 4r

copie

Op huijden desen xxije aprilis xvc tactich compareerde Lambert Dirckxss, Dirck Ariaenss Rocker als kerckmeesters van Cappel ende Peeter Anthoniss Schout, Adriaen van Clootwijck, Dirck Ariaenss, Lammert Dirckxss als hemeraders, Dirck Ariaenss van Clootwijck, Gerit Smidt, Dirck Huijbertss ende meer anderen gaven over met eender vrijer gijfte soe recht is Aert Meulengraef Geldenss.

Fol. 4r

Op huijden den xxe novembris anno 1584 compareerden Dinghen Jans ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is Cornelis Adriaenss Rochen cum suis.

Fol. 4v

Jan Ariaens Leu als voocht van de kijnderen van Anthonis Toniss Paep heeft reeckening gedaen, 5-1-1585.

Fol. 4v

Op huijden desen vierden februarij 1585 compareerden Willem Janss Veussen ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is Steven Janss.

Fol. 4v

Ick Jan Willemss Decker bekenne schuldich te wesen Peter Ockers, 24-3-1588.

Fol. 5r

Op huijden desen sesden februarij 1585 compareerden Ariaen Jacopss namens Jenneken weduwe van Peter Oermans en als voocht van de kijnderen van Neelken Peeter Oermans ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is Peeter Peeterss Vos den auden. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 5r

Op huijden desen xije februarij 1585 compareerden Jacob Goeijertss als vader van zijn kijnderen bij Aentken Ghielen za en Willem Wong als voocht van de kijnderen van Aert Willem Hermanss met wil ende consent van Aentken Aertssdr ende gaven over met eender vrijer gijfte soe recht is Wouter Louriss.

Fol. 5v

Op huijden den xije februarij 1585 compareerden Aert Jan Reijertss, Ariaen Janss ende Gijsbert Geeritss x Heijlcken Jan ende gaven over met eender vrijer gijfte soe recht is Wouter Lauriss.

Fol. 5v

Peeter Aertss als voocht van de kijnderen van Aert Peeterss Paep heeft reeckening gedaen.

Fol. 6r

Scheijdinge ende deelinge aenbracht bijde weu ende erffgenamen van Aert Peeterss Paep, 9-3-1585.

Inden iersten is de weu geloet ….

De kijnderen

Noch soo is Peeter Aeretss Paep, den outsten soon geloet ….

Geerit Franss x Hanricksken Aertss is geloet ….

Merten Dirckss x Neltken Aertss is geloet ….

De weeskijnderen

Jan Aertss is geloet ….

Neltken Aertss is geloet ….

Fol. 7v

Ariaen Jacopss als voocht van de kijnderen van Neltken Peter Oermans za ende Cornelis Ariaenss ??? heeft reeckening gedaen, 19-3-1585.

Fol. 7v

Jan Mertenss als voocht van Frans Adriaenss Heijnen heeft reeckening gedaen, 11-3-1585.

Fol. 7v

Scheijdinge ende deelingen aengebrocht bij derffgenamen van Frans Ariaenss Heijnen, 12-3-1585.

Inden iersten is Anthonis Adriaenss den Jongen x Alit Franss met Ariaen Franss geloet ….

Hier nae ende teghens is Handrick Franss geloet ….

Item Ariaen Franss is geloet ….

Hier teghens sijn Thonis Ariaenss ende Handrick Franss geloet ….

Fol. 8r

Eodem anno et die compareerden de voors erffgenamen van Ffrans Ariaenss ende droegen over tbv Jan Mathijss als voocht vande voornoemde weeskijnderen.

Fol. 8v

Desen viften januarij xvc Lxxxiiij compareerden Huijbert Ariaenss Ffroonen mede als voocht van Anneke Goeijertsdr, Ariaen Ariaenss Vronnen, Jan Ariaenss Vroonen mede als voocht en toesiender van de kijnderen van Cornelis Janss van Baevel, Cornelis Ffloriss den Ouden x Anneke Peetersdr, procuratie, 3-1-+1582, Bertel Steeven Claess x Ariaentken Peetersdr, Joost Peeterss Waegemaeckers x Maricken Goijertsdr ende Ariaen Goijertss ende hebben overgedragen derffgenamen van Baijen Peeterss.

Fol. 8v

Desen xviije april xvc Lxxiiij compareerden Hack Handrickss ende heeft over gegeven Handrick Peeterss.

Fol. 8v

Op huijden den xxiiije meert compareerden Peeter Ockerss ende stelden in handen van Jan Willemss Decker tot waerbuerch alsulcke huijsinge.

Fol. 9r

Op huijden desen xve maeij anno xvc Lxxxv compareerden Jan Meliss ende heeft geloeft ende verwilceurt schuldich te wesen Jan Ruttenss met Peeter Ariaenss Roothals ende Wouter Ariaenss Roothals, allen als erffgenamen van Jan Ariaenss za.

Fol. 9r

Op huijden desen eersten junij 1585 compareerden Anna Wouters transporteert over Ariaen Bastiaenss tot Sprang.

Fol. 9v

Op huijden den xije augustij 1585 compareerden Handrick Peeterss Dielen ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is Crijn Stoffelss.

Fol. 9v

Op huijden den xve octobris 1585 compareerden Lenaert Corneliss Ffickffoert ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is Ariaen Lenaertss, zijnen soen.

Fol. 9v

Op huijden desen drieentwintichsten novembris anno 1585 compareerden Anna Aertsdr weduwe Ariaen Peeterss Leempoel, Handrick Ariaenss Leempoel ende Peeter Ariaenss Leempoel ende gaven over met eender vrijer gijfte soe recht is Anthonis Peeterss, pastoeor tot Cappel.

Heer Antonis neemt nog twee gulden tsiaaers tot zijnen last. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 10v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht tusschen Ariaewn Ariaenss maech ende Michiel Aertss, 3-1-1586.

Fol. 11r

Extract betreffende de privileges van de gerechten in de diverse gebieden: Brabant, Hollant, steden van Middelburch vander Goes en Mechelen 13 meliote? 1549.

Fol. 11v

Op huijden den iije januarij anno 1586 compareerden Jan Ariaenss van Gils x Grietken Jochum Geerweijnssdr mede namens Geriecken Jochum Geerwijnss, sijns wijfs suster, ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is de weduwe, Beatris Tuenis, en erffgenamen van Staes Geerwijns. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 12r

Op huijden den xje januarij anno 1586 compareerden Peeter Peeter Ockerss ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is Peeter Thoomass. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 12v

Op huijden den xje januarij anno 1586 compareerden Willem Lamberts, schout tot Waspijck, ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is Jan Janss Prins.

Fol. 12v

Op huijden den xje januarij anno 1586 compareerden Jan Janss Prins ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is Jan Claess. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 13r

Op huijden desen xie januarij anno 1586 compareerden Peeter Aertss Paep namens Melis Corneliss, secretaris van Raemsdonck ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is Gijsbert Corneliss Cleijteneer.

Fol. 13r

Eodem anno et die compareerden Wouter Geeritss de Jong ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is Gijsbert Corneliss Cleijteneer.

Fol. 13v

Op huijden desen xxe januarij anno 1586 compareerden Jan Thoniss Luer ende Anthonis Adriaenss Crol ende trasporteerden over Willem Lamberts, schout tot Waspijck.

Inde kantlijn: Frans Janss x Mariecken weduwe Willem Lambertss is voldaen, 10-12-1593.

Fol. 13v

Op huijden desen xiije februarij anno 1586 compareerden Willem Philipss namens Arent van Weijmer x Mactelt van Meijbruge , procuratie 7-2-1586 Dordrecht, ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is Cornelis Geeritss van Nispen.

Fol. 14r

Scheijdinge onderlinghe aengebrocht tusschen de weu ende de kijnder van handrick Adriaenss Back, 20-2-1586.

Margriet de Rooij weduwe Handrick Ariaenss Back teghens haere kijnderen naemtelijck Ariaen, Handrick, Korst Handrickss Back ende Geerit Jacopss x Lis Handrickxs Back.

Fol 14v

Op huijden desen xxe ffebruarij anno 1586 compareerden Peeter Aertss Paep als voocht van de kijnderen van Aert Peeterss Paep, sijnen vader, ende met Lijsbet Cornelisdr, sijnen moeder ende gaeven over met eender vrijer gijfte soe recht is Jan Ariaenss Spant. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 15r

Op huijden desen sevensten januarij anno 1586 so sijn afgewscheijden ende veraccordeert Ariaen Claes Steevenss ter eenre ende Rijmert? Peeterss, Willem Goovertss x suster van Rom Peeterss mbt het sterffhuijs gevallen tusschen Ariaen Claess voerss ende Lijsken Peeterss, sijne huijsvrouw za ende de voornoemde Rom en Willem Govertss suster.

Fol. 15v

Op huijden desen xxe ffebruarij anno 1586 compareerden Lijs Corneliss weduwe van Jan Adriaenss Roothals ende derffgenamen van Jan Adriaenss, namelijcken Jan Rutten, Peeter Adriaenss Roothals ende Wouter Adriaenss Roothals ende sijn veraccordeert.

Fol. 15v

Desen iije ffebruarij anno 1586 compareerden Geerit Ffrans ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is de weu ende deerffgenamen van Staes Geerwijnss.

Fol. 16r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht tusschen de weu ende deerffgenamen van Jan Ariaenss Roothals, xxe ffebruarij 1586.

Inden iersten sooe is de weu geloet ….

Hiernae volgen die ereffgenamen: Jan Rutten, Peeter Adriaenss Roothals ende Wouter Adriaenss sijn geloet op ….

[in beide loten gaat het om het betalen van schulden]

Fol. 16v

Op huijden desen sevensten ffebruarij anno 1586 compareerden heijltken weduwe Aert Geldenss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Jan Meliss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 16v

Op huijden desen 14e ffebruarij anno 1586 compareerden Geerit Anthoniss Smidt ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Jan Deniss ende Handrick Denis, sijn moeder. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 17r

Op huijden desen vier ende twijntsten ffebruarij anno1586 compareerden Gelden Thoniss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Jan Deniss ende Handrick Denis, sijn moeder. Er wordt betaald via een wilkeur.

Dol. 17v

Op huijden den drien mert 1586 compareerden Jan Wijnen mede namens Wijn Wijnen, broeder, ende Wouter Geeritss, swager, ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Gelden Thoniss.

Fol. 17v

Op huijden desen xvije meert anno 1586 compareerden Lauris Jasperss, Ariaen Jasperss, Dielis Peeterss, Cornelis Ariaenss x Lijntken Jaspers ende gaeven over met eender vrijer gifte soe recht is Wouter Goevertss.

Fol. 17v

Ten selven daegen compareerden Wouter Geerits Stockman, Willem Wijnen, Jan Wijnen, Wijn Wijnen, Jacop Peeters namens Geerit Peeterss en Lijsken Peeterss, sijn suster ende broeder, Jacop Adrriaenss namens Teunis Ariaenss ende Teuntken Ariaenss, broeder ende suster, ende gaeven over met eender vrijer gijfte soe recht is Merten Goevertss.

Fol. 18r

Op huijden desen xviije meert anno 1586 compareerden Ariaen Jacopss bruijnen ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is Handrick Janss de Bie. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 19r

Op huijden den xvije mert anno 1586 compareerden Maricken Willems ende gaff over met eender vrijer gijfte soe recht is Clas Handrickss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Los vel

Maricken Aertssen heeft geld ontvangen van Claes Andriess en van Claes? Heijnricks.

Toegevoegd: Diercksken Aerts krijgt geld.

Peeter Gieliss, Peeter Adriaenss Greij???, Lambert ???, Adriaen Giellenss als erffgenamen van Diercksken Aerts krijgen geld.

Lijsken Gielens en Peeter Joosten in Zeelant

Fol. 19r

Op huijden den xvije mert anno 1586 compareerden Jacop Gijsbertss x Maricken Baijens met Coorst Baijens mede namens Jan Baeijenss, broeder, en dragen op een delle gecomen van Baijen Michielss tbv de Hgeest.

Fol. 19v

Op huijden den xvije mert anno 1586 compareerden Jacop Gijsbertss ende heeft aen genomen het weeskijnt van Aert Lenaertss: ?annelijtken Thomas Aertss.

Fol. 20r

Op huijden den xvije mert anno 1586 compareerden Cornelis Adriaenss ende heeft aengenomen Lijsbet Adriaenss, sijnder moeder.

Fol. 20r

Op huijden den eersten aprilis anno 1586 compareerden Tonis Thoniss Stoffelss mede als voocht van de kijnderen van Dirck Tonis Stoffelss en als voocht Stoffel Thonisdr met Aentken Goeijertsdr wed van Anthonis Stoffelss ende gaeven over met een verlije soe recht is Adriaen van Clootwijck Adriaenss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 20v

Antonis Thoniss Stoffelen mede namens de andere erffgenamen van Antonis Stoffelss en Aentken Goeijertsdr wed van Anthonis Stoffelss ende draegen bovenstaende wilcuer over op Claes Claes de Haen.

Fol. 21r

Op huijden den xije meij anno xvc Lxxxvi compareerden Grietken Anthonisdr weduwe van Jan Adriaenss de Rooij met Cornelis Adriaenss Seeu, Jochem Corneliss? ende Ariaen Claes Steevenss ende int bijwesen van Peeter Adriaenss de Rooij als voocht ende oom van het kijnt van Jan Adriaenss de Rooij ende Grietken neemt haer kijnt aen.

Fol. 21v

Op huijden den viije junij anno 1586 compareerden Willem Thoniss Cam ende Jenneken, sijn vrou, ende gaeven over met eender vrijer gifte soe recht is Dirck Ariaenss Roomer tbv Anthonis Peeterss.

Fol. 22r

Op huijden den xxe meij anno 1586 compareerden Peeter Cornelis ende heeft geloeft ende verwilceurt Aert Gheemanss cum suijs.

Fol. 22r

Op huijden den 27e meij anno 1586 compareerden Adriaen Adriaenss Waelwijck den auden ende de jongen, Geerit Anthoniss Smidt, Anthonis Thonis Stoffelss als vader ende voocht twee kijnderen bij Grietken Adriaenssdr za, Ariaen Jacopss als voocht van Geerit Peeterss ende gaeven over met eenen verlije soe recht is Cornelis Wouterss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: de erfgenamen van Tuentken Aerts hebben hun geld ontvangen.

Fol. 23r

Op huijden desen xe augusti anno 1586 compareerden Ariaen Jacopss als voocht van de kijnderen van Neltken Peeter Adriaenssdr met Jan Ariaenss Gr?termans als vader ende voocht van sijn kijnt bij Neltken ende droegen op Jan Janss vande Werck den Jongen, schipstimmerman binnen G’berg.

Fol. 23v

Op huijden desen xie augusti anno 1586 compareerden Jan Ariaenss Gr?termans ende droeg op Jan Janss vande Werck.

Fol. 24r

Op huijden desen xvie augusti anno 1586 soo sijn veraccordeert de gebroeders ende suster: Gheeman Geemanss, Aert Geemanss ende Vijverken Geemansdr. Zij maken hun tetsament.

Fol. 24r

Op huijden desen xvije augusti anno 1586 compareerden Lambert Dirckxss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Tuenen weduwe Peeter Janss.

Fol. 24v

Op huijden desen xvije augusti anno 1586 compareerden Aentken Tuenen weduwe Peeter Janss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Sebastiaen Adriaenss Maet. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 25r

Op huijden desen xxvije augusti 1586 compareerden Jan Ariaenss Rroomer ende gaff over met eender vrijer verlije soe recht is Ghijsbert Claess. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Adriaenss Cleremse? is voldaen. De weu ende erffgenamen van Jan Ariaenss Roomer sijn voldaen, 14-1-1616.

Fol. 25v

Op huijden desen xxe octobri 1586 compareerden Ariaen Hendrickss Back als voocht vande kijnderen van Ariaen Huibertss Back int bijwesen vande moeder van Ariaen Huijbertss Back ende gaff over met eender vrijer verlije soe recht is Ariaen Ffranss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Matheeus Adriaenss, Reijn Gieliss, Geerit Jacopss ende Joost Zegerss voor de ene helft en Hanrick Goevertss voor de andere helft sijn als erffgenamen voldaen.

Fol. 26r

Op huijden desen vie october anno 1586 bekenden Peeter Peeterss Vos den Jonghen op versoeck van Anna Lenaerts x Ariaen Handrickxss Back als voocht van de kijnderen van Ariaen Huibertss Back dat hij erbij was dat Ariaen Huijbertss Back het lesten geelt aan Sebastiaen Janss de Leeu heeft betaelt.

Fol. 26v

Op huijden desen 8e october 1586 compareerden Adriaen van Clootwijck Adriaenss ende gaff over met eenen verlije soe recht is Ffrans Anthoniss Hijnen, swaeger.

Toegevoegd: De weu ende derrfgenamen zijn voldaen. Is noch getransporteert tot behoef Willem Goeijertss ende Niclaes Wouterss, sijnen swaegher, voor 1588.

Fol. 27r

Op huijden desen iije novembri 1586 compareerden Ariaen Ffrans ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Cornelis Ariaenss Seeu, swaeger.

Fol. 27r

Op huijden desen iije novembris 1586 compareerden Willem Corneliss ende heeft over getransporteert Ariaen Lambertss.

Fol. 27v

Op huijden desen xvije novembris 1586 compareerden Anneke Claes weduwe Anthonis Peeterss ???, Cornelis Aertss, Thoomas Corneliss x Dingen Jacopssdr, Jan Dirckxss x Griet Jacopssdr, Peeter Jacopss, Roeloff Roeloffss x jenneken Gijsbertssdr, Jacop Gijsbertss mede als voocht twee kijnderen van Ffrans Gijsbertss, sijne vader, Willem Handrickxss x Dingen Jacopss, allen erfgenamen van Anthonis Peeterss, ende gaeven over met eenen verlije soe recht is Dirck Willemss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Dirckxss transporteert aen Ariaen Bogertss. Hanrick Thijs is voldaen.

Fol. 28r

Desen xvije novembris 1586 compareerden Jan Sijmonss tot Sprang x Celicken Ffloriss ende Peeter T??? van Loon mede namens Hilleken Huijberts de Bont dr. ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Ghijsbert Corneliss. Er wordt betaald via een wilkeur.

In de kantlijn: mede namens Ffloris Handricxss ende Michiel Handrickxss

Fol. 28r

Desen xvije novembris 1586 compareerden Geerit Jacopss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Gelden Thoniss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 28v

Op huijden den iersten decembris 1586 compareerden Geerit Wouterss van Boemmel in presentie van Ariaen Zegherss als voocht ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Mathijs Ffloeren.

Fol. 28v

Eodem anno et die compareerden Geerit Wouterss van Boemmel ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Ariaen Zehgerss, sijnen voocht.

Fol. 29r

Desen achsten decembris 1586 compareerden Jan Peeters ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen de weu ende derffgenamen van Joost Claess.

Toegevoegd: De weu van Joost Claess ende Ariaen Zegerss als toesiender ende van wegen Maeri Claes namens de kijnderen van Joost Claess hebben getransporteert aen Hanrick Janss Vos.

Inde kantlijn: Hanrick Janss Vos is voldaen.

Fol. 29r

Op huijden den xiiije decembris 1586 compareerden Ariaen Ariaenss Maech ende Dirck Ariaenss Roomer, burgmrs Cappel, ende hebben gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Michiel Aertss ???.

Fol. 29v

Op huijden den xviiije decembris 1586 compareerden Hilleken Woutersdr weduwe Geerwijn Jans met Quren handrickss ende int bijwesen van Geerwijn Pauwelss als voocht van twee kijnderen van Gerwen Janss za ende met consent van Andries Mateeuss. Hilleken neemt haer kijnderen aen.

Los vel

Dirck Willems van Best is voldaen door door zijn broer Wouter, 27-2-1604.

Fol. 30r

Copije

Ick Peeter Anthoniss, schout Sgchrevelduijn Cappelle met Adriaen Adriaenss Maech, Dirck Adriaenss Roomer als burgemrs, Lambert Dirckxss ende Dirck Adriaendss voerss als kerckmrs ende Ariaen Peeterss als Hgeestmr beloeven Adriaen van Clootwijck Adriaenss schadeloos te houden, 13-12-1586.

Fol. 30v

Desen xxe decembris 1586 compareerden Handrick Janss Vos ende Lenaert Hanrickxss als erffgenamen van Neltken Wijten Smidts mede namens de andere erffgenamen voor de ene helft ende Ariaen Zegerss als toesiender van de kijnder van Wouter Corneliss, Jochum Ariaenss ende Peeter Ariaenss Leempoel vande andere helft ende getransporteert Peeter Anthoniss, schout Schrevelduijn Capelle.

Fol. 30v

Eodem anno et die compareerden Jochum Adriaenss ende Peeter Ariaenss Leempoel mede namens de andere erffgenamen van Neltken Wijten magtigen Ariaen Zegerss om alle schulden etc te innen.

Fol. 30v

Eodem anno et die compareerden Lenaert Handrickxss mede namens de andere erffgenamen van Neltken Wijten magtigen Handrick Janss Vos om alle schulden etc te innen.

Fol. 31r

Scheijdinge ende deelinge voer recht aengebrocht tusschen Lambert Dirckxss ende derffgenamen van Tuenken Aerts, 9-3-1586.

Lambert Dirckxss is bedeelt op ….

De kijnder van Janck Schaep zijn bedeelt op ….

De erffgenamen van Tuenken Aertss ….

Fol. 32r

Op huijden den iiije januarij anno 1586 compareerden Willemken weduwe van Sebastiaen Ariaenss Maet ende gaff over met eenen verlije soe recht is Ariaen Thoomass. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Michiel Janss ende Hanrick Adriaenss Leempoel, voocht ende toesiender, int bijwesen van Geerit Bastiaenss zijn voldaen. Maricken Bastiaens, 1-1596.

Fol. 32v

Op huijden desen xxvie aprilis 1587 compareerden Lenaert Hanrickxss ende heeft getransporteert Ariaen Hanrickss Back als voocht vande kijnder van Ariaen Huijbertss Back ende Mateeus Adriaenss als toesiender.

Fol. 33r

Desen xxixe decembris 1586 compareerden Jan Ariaenss Roomer, Tilburch, magtigt Peeter Aertss, secretaris Schrevelduijn Capelle, zijn zaken te regelen.

Fol. 33r

Op huijden desen sesten januarij 1587 compareerden Dirck Adriaenss van Clootwijck ende Peeter Ariaenss Leempoel ende hebben ghelooft ende verwilkuert te betaelen de weu ende erffgenamen van Sebastiaen Adriaenss Maet.

Toegevoegd: Op 20-10-1592 so sijn Michiel Janss ende Hanrick Adriaenss Leempoel, Lenaert Hanrickxss, Geerit Bastiaenss mede namens Maricken Bastiaens voldaen.

In de kantlijn: De kijnderen van bastiaen Adriaenss sijn voldaen.

Fol. 33v

Scheijdinge ende erffdeelinge aengebrocht voer schout ende hemraders het ondergeschreven van Dirck Willem Geeritss, 3-1-1587

Inden iersten Ariaen Willemss, den outsten broeder, ende Metken, de suster, sijn geloet ….

Aert Willemss is bedeelt ….

Geerit Willemss is bedeelt ….

Noch soo is Handrick Ariaenss bedeelt ….

Ariaen Ariaenss is bedeelt op ….

Int bijwesen van Tonis Handrickxss Timmer als oom vande naekijnder

Fol. 34r

Desen xije januarij 1587 compareerden Lijsbet Corneliss de Waegemaeckers namens Cornelis Janss Machielss tot Gils ende gaff over met eenen vrijen verlije soe recht is Aert Geritss vander Schaer, haeren ???.

Fol. 34r

Eodem anno et die compareerden Lijsbet Cornelissdr weduwe van Aert Peeterss Paep ende namens haere man Cornelis Jan Michielss tot Gils int bijwesen van Peeter Aertss Paep als voocht van twee kijnderen van Aert Peeterss Paep. Lijsbet neemt haer kijnderen aen.

Er dient geld betaelt te worden aen Peeter Aertss Paep, Handrickxken Aertsdr en de kijnderen van Neltken Aertsdr za, broeder ende suster van de voers weeskijnderen.

Fol. 34v

Op huijden desen xxiije Januarij 1587 compareerden Aert Geeritss vander Schaer, alias Croonenburch ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Peeter Aertss Paep. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 35r

Op huijden desen xxxe Januarij 1587 compareerden Ariaen Ariaenss Waelwijck den auden ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Adriaen Adriaenss van Clootwijck. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 35v

Op huijden desen 8e februarij 1587 compareerden Joost Thoniss mede namens Ariaen Claess, woonende te Braeckel, Gelden Thoniss, Peeter Goeijertss x Jopken Thonisdr ende Corst Govertss als voocht van de kijnderen van Geerit Govertss za, broeder ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is de erffgenamen van Aert Handrickxss.

Fol. 35v

Desen xxiije 1587 compareerden Heijliger Aertss mede namens Joost Aertss ende Heijltken Aerts ende Trijcken Aertsdr, broeder ende susters, ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Ariaen Govertss.

Fol. 35v

Ten selven daegen compareerden Ariaen Govertss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Jan Claess.

Fol. 36r

Op huijden den xxiije februarij 1587 compareerden Hanrick Hanrickxss Back den Jongen ende ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Geerit Jacopss van Haghoort. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 36v

Op huijden desen xxiije februarij 1587 compareerden Adriaen Ariaenss Waelwijck den auden ende transporteerden over Geerit Anthoniss Smidt.

Fol. 36v

Op huijden desen xxiije februarij 1587 compareerden Ariaen Zegerss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Geerit Anthoniss Smidt.

Los vel

Aert Geeritss vander Schaer is voldaen door Peter Aertss paep, 24-1-1587.

Fol. 37r

Scheijdinge ende erffdeelinge aengebrocht tusschen derffgenamen van Tuentken Aerts , 3-2-1587.

Inden iersten is Ariaen Ariaenss Waelwijck den ouden geloodt ….

Geerit Anthonis Smidt is geloet ….

Ariaen Ariaenss Waelwijck den jongen is geloet ….

De kijnderen van Grietken Ariaensdr sijn geloet ….

Fol. 37v

Scheijdinge ende erffdeelinge, aengebrocht bij Ariaen Jacopss als voocht van Geerit Peeterss, Anthonis Toniss als voocht vande kijnderen van Grietken Ariaenssdr ende ??? Ariaenss den ouden als toesiender, van de goederen van Tuenken Aertss, beestemoeder.

Inden iersten is Geerit Peeterss geloet ….

Ghijsbert Thoniss is geloet ….

Anneken Thonisdr is geloet ….

Fol. 38r

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen de weu ende eerffgenamen van Sebastiaen Ariaenss Maet, 15-3-1587.

Inden iersten soo is Willemken Bastiaendr, de weduwe, geloet ….

Item de weeskijnderen sijn geloet ….

Inden iersten soo sijn de voerkijnderen van Sebastiaen geloet ….

Fol. 39r

Eodem anno et die compareerden Willemken Bastaiensdr weduwe Bastiaen Ariaenss Maet met Michiel Janss ende Anthonis Peeters, pastoor Cappel, met consent van Hanrick Ariaenss Leempoel ende Lenaert Hanrickxss als toesienders van de kijnderen van Willemken en Sebastiaen. Willemken neemt haer kijnderen aen.

Fol. 39v

Op huijden desen xvije maerti xvc Lxxxvij compareerden Maria Corstiaenss x Jan Aertss Piers met haere twee onmondige soenen bij Aert Hanrickxss namtelijck Joost ende Heijliger Aertss mede namens Hanrick Aertss, broeder, ende gaven over e soe als recht is. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: De erffgenamen van maricken Corstiaens sijn voldaen. Roeloff Janss ende Adriaen Stoffels als swagers van Maria Corsten sijn voldaen, 24-1-1607

Fol. 40r

Eodem anno et die compareerden Cornelis Adriaenss Seeu ende stelde in handen van Peeter Aertss, secretaris Cappel, ende Dirck van Clootwijck, net als Cornelis burgers G’Berg.

Fol. 40r

Eodem anno et die compareerden Geerit Wouterss van Boemmel met Ariaen Zegherss ende gaff over met eenen verlije soe recht is Peeter Aertss Paep.

Fol. 40v

Eodem anno et die compareerden Gheerit Wouterss van Boemmell ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Ariaen Zegherss.

Fol. 40v

Op huijden den xxe maertie 1587 compareerden Ariaen Vlaes Steevenss ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Cornelis Arienss Seeu.

Fol. 41r

Op huijden desen xxije maerti 1587 compareerden Geerit Jacopss van Hagort ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Jan Adriaenss Coomen. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 41v

Op huijden desen xxiije maerti 1587 compareerden Anna Wouters weduwe Anthonis Geritss Smidt ende gaff over met een verlije soe recht is Jan Ruttenss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 42r

Op huijden desen xiije aprilis xvc Lxxxvij compareerden Janneken Adriaenss weduwe Ariaen Bastiaenen de Thijngert? ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Peeter Ockerss.

Fol. 42r

Desen xxe aprilis xvc Lxxxvij compareerden Jan Ruttenss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Jan Adriaenss Roch.

Fol. 42v

Eodem anno et die compareerden Geerit Anthonis Smidt ende transporteert Jacop Wouterss Boeck.

Fol. 42v

Op huijden desen ije meij xvc Lxxxvij compareerden Herman Ghijsbert als voocht gewest van de kijnderen Ariaen Janss de Rooij als Metken ende Claesken Ariaensdr, nu mondich, ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is Peeter Adriaenss de Rooij, haeren broeder. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Aert Janss x Machtelt Adriaensdr is voldaen.

Fol. 43r

Eodem anno et die compareerden Machtelt Adriaens de Rooijsdr ende Claesken, haeren suster, ende magtigen Peeter Adriaenss de Rooij, haren broeder, om hun goederen te verkopen etc.

Fol. 43v

Op huijden desen lesten aprilis xvc Lxxxvij soe heeft Jacop Corneliss aengenomen, van Adriaen Hanrickss Back als voocht van de kijnderen van Ariaen Huijbertss Back, t jongste kijnt Bastiaen.

Fol. 43v

Eodem anno et die compareerden Abthonis Thoniss mede als voocht van Dierck Thoniss ende Stoffel Thonis, sijn broeders ende susters weeskijnderen met Ariaenken Thonis Stoffelenss weduwe ende gaven over met eender vrijer ghifte soe recht is Geerit Anthoniss Smidt. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 44r

Op huijden den iije julij 1587 compareerden Corst Adriaenss den ouden ende gaff over met eender vrijer ghifte soe recht is Jan Janss van de Werck, schiptimmerman.

Fol. 44r

Op huijden desen lesten julij anno 1587 compareerden Jan Adriaenss Roch ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Matheeus Adriaenss.

Fol. 44v

Op huijden desen xje februarij xvc Lxxxix compareerden Geerit Franss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Peeter Aertss, secretaris.

Fol. 45r

Willem Lambertss, schout Waspick, namens Cornelis Tugenss van Driel x Agata Schelllerts, procuratie Dordrecht, bekent schuldich te wesen Handricxk van Nispen Adriaenss. Bij de ondertekening was ook Joncker Jan Schellert den Ouden.

Als onderpant dient grond te Cappel gemeen met de onmondige kijderen van Geerit van Nispen za ende Cornelis Adriaenss van Nispen Geeritss, gebroeders.

Fol. 45v

Desen lesten septembris 1587 compareerden Aentken weduwe van Hanrick Willemss Mauthaen met Jan Hanrickxssen den Jonghen Mauthaen ende Jan Willemss Decker als vaeder van Aentken Hanricxdr ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is Willem Hanrickxss Mauthaen, mede erffgenamen van Hanrick Willemss Mauthaen. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Hanrickxss draagt over tbv Hanrick Janss Kol?. Merten Willemss is voldaen. Jan Willemss is voldaen.

Fol. 46r

Desen vijften octobris 1587 compareerden Peeter Ockerss ende Haesken Huijgen weduwe van Peeter Baijenss ende gaven over met eenen verlije soe recht is Hanrick Frerickxss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 46v

Desen xije october 1587 compareerden Ariaen Willemss ende heeft met consent van Gerit Janss Snijer? aengenomen sijn kijnt bij Neltken Jansdr za.

Fol. 47r

Desen xixe october 1587 compareerden Lenaert Vranckss soen van Vranck Mathijss za, 18 jaar, ende bekent zijn vaders goederen gekregen te hebben en hij bedankt zijn moeder voor de goede opvoeding.

Fol. 47r

Eodem anno et die soe heeft Truijcken Lenaertsdr haar testament gemaeckt.

Genoemd: Michiel Adriaenss, haer soen bij Adriaen Michielss.

Fol. 47r

Eodem anno et die compareerden Ariaen Segerss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Adriaen Doedijn Aertss.

Fol. 47v

Desen xxiije october anno 1587 compareerden Melis Corneliss, secretaris tot Raemsdonck, ende Geerit Jacopss van hagoort ende hebben namens Peter Hermanss, procuratie Schravenhaghe 14-10-1587, over gegeven met eenen verlije soe recht is Ghijsemaer Joostenz.

Fol. 47v

Desen xxiije october compareerden Gerit Jacopss van Hagoort ende gaff namens Cornelis Wouterss, procuratie Scertogenbossen 20-2-87,over met eender vrijer gifte soe recht is Jannen Wouterss, broeder.

Fol. 48r

Desen xxviije october 1587 compareerden Hanrick Janss Vos van Sprang ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Ariaen Thoomass.

Toegevoegd: Maricken weduwe van Ariaen Thoomass is voldaen.

Fol. 48v

Eodem anno et die compareerden Jan Adriaenss Grootemans ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Ariaen Thoomass.

Toegevoegd: Maricken Bossers is voldaen.

Fol 48v

Desen xije november xvc Lxxxvij compareerden Hanrick Hanrickxss Verheij ende transporteert Hanrick Anthoniss Molengreeff de goederen die hanrick van de erffgenamen van Aert geldens ende Anneken Aert Geldens aen Hanrick opgedraegen hebben.

Fol. 49r

Desen xve november xvc Lxxxvij compareerden Handrick Tijssen weduwe Adriaen Zegherss mede namens haer twee kijnderen ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Jan Aert Janss Piers van Tilbuerch. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Dirck Corstiaenss x Hanrick Thijs is voldaen.

Fol. 49v

Desen lesten november xvc Lxxxvij compareerden Willem Hanrickxss Mauthaen ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Geerit Janss Snijder. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 50r

Desen xvije decembris xvc Lxxxvij compareerden Willem Philipss ende Adriaen Adriaenss Waelwijck,beijden Schravenmoer, ende gaven namens Cornelis van Scharlaecken Ghijsbertss als gemachtigde van Niclaes van Houtcoop Mathijss over met eender vrijer gifte soe recht is Adriaen Michielss.

Fol. 50r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Michielss ende ende gaff namens Cornelis Geritss van Nispen, procuratie Dordrecht 22-3-1586, over met eender vrijer gifte soe recht is Adriaen Corneliss Cloosterman.

Fol. 50r

Eodem anno et die compareerden Aentken Ariaens weduwe Ariaen Thoniss den Jongen ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Ariaen Peeterss.

In de kantlijn: Ariaen Aertss Oerleman hab ?simus van date den iije 7bris 1530.

Fol. 50v

Eodem anno et die compareerden Willem Philipss, stadthouder Schravenmoer, ende gaff namens joncker Ariaen Ghijsels van Oosterhoudt x jonckffrou Maricken Fickxhals, jonckste dochter Caerl? Fickxhals, procuratie Schravenmoer 23-3-1586, over met eender vrijer gifte soe recht is Adriaen Michielss ende Adriaen Corneliss Cloosterman. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 50v

Eodem anno et die compareerden de bovengenoemde Adriaenen en hebben het goet wederom overgegeven aen Adriaen Jacopss namens de erffgenamen van jonckffrou Aegnees van Raetingen.

Fol. 50v

Desen xvije december 1587 compareerden Ariaen Franss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Ghijsbert Claess.

Fol. 51r

Eodem anno et die compareerden Adriaen Jacopss namens de erffgenamen van erffgenamen van jonckffrou Aegnees van Raetingen weduwe Caerl? Fickxhals, procuratie Vuijtrecht 13-11-1582, ende gaff over met eenen verlije soe recht is Adriaen Corneliss Cloosterman ende Adriaen Michielss

Fol. 51r

Eodem anno et die compareerden Ariaen Jacopss vuijt crachte van voornoemde procuratie ende gaff over met eenen verlije soe recht is Adriaen Michielss.

Fol. 51r

Eodem anno et die compareerden Ariaen Jacopss vuijt crachte van voornoemde procuratie ende gaff over met eenen verlije soe recht is Adriaen Michielss.

Fol. 51v

Eodem anno et die compareerden Ariaen Jacopss vuijt crachte van voornoemde procuratie namens de Aegnees van Raetingen ende gaff over met eenen verlije soe recht is Ariaen Ariaenss van Berghen.

Fol. 51v

Selve dies soo heeft Adriaen van Berghen beloeft wederom over te gheven aan Adriaen Jacopss tbv e nerffgenamen van Aegnees van Raetingen.

Fol. 51v

Op huijden desen xviij desembris xvc Lxxxvij cpmpareerden Anna Wouters van weduwe Claes Aertss ende gaff over met eender vrijer ghifte soe recht is Ariaentken Claesdr.

Fol. 52r

Desen xije januarij xvc Lxxxviij compareerden Frans Anthoniss ende gaff over met eenen verlije soe recht is Willem Govertss tot Waelwijck.

Fol. 52v

Desen xje januarij xvc Lxxxviij compareerden Cornelis Claess als voocht vande kijnderen van Willem Thonis Cam za, Wouter Janss, Dirck Janss, Adriaen Adriaenss Maech ende Peeter Asriaenss als toesiender ende gaven over met eender verlije soe recht is Jan Mathijss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 53r

Desen xixe januarij xvc Lxxxviij compareerden Dirck de Bie Adriaenss ende gaff namens Cornelis Geritss van Nispen, procuratie Dordrecht 5-1-88, over met eender vrijer gifte soe recht is Govert Jacopss [staat in de kop].

Fol. 53v

Desen sesten februarij xvc Lxxxviij compareerden Adriaen Doedijns Aertss ende Ariaen Peeterss, Hgeestmrs Cappel, ende Dirck Adriaenss Roomer als kerckmr ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is Govert Jacopss.

Fol. 54r

Copij

Voor Cornelis Janss van Grevenbroeck en Michiel Goijertss de Vet?, schepenen van Tilburch, compareerden Merten Willem Wouterss weduwenaer van Marij dochter Mathijs Janss van Gorp, eerste huijsvrouw, met Adriana Lauris Hanricxdr, toecomende huijsfrouwe, ter eenre ende Adriaen Willem Wouterss met Jannen Mathijs van Gorp als voochden over Willem ende Jenneken, kijnderen van Merten ende Marij ter andere sijde. Zij sluijten een accoord, 4-1-1587.

Fol. 54v

Desen xviije februarij xvc Lxxxviij compareerden lambert Eewoutss ende gaff over met eenen verlije soe recht is Jan Rutten.

Fol. 55r

Op huijden desen xxve januarij 1588 compareerden Dirck de Bie Adriaenss, Jan Huijben namens Ariaen Ariaenss, procuratie Gorcum 22-8-1581, ende Sebastiaen Bastiaenss ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is Peeter Anthoniss, schout.

Fol. 55v

Op huijden desen je desembris 1587 compareerden Ariaen Ffranss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Ghijsbert Claess.

Fol 55v

Op huijden desen xxiije februarij 1588 compareerden Maericken Jacopss weduwe van Gerit Peeterss, Grietken Peeterss ende Tuentken Aerts weduwe van Peeter Geeritss Greeff ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is Cornelis Wouterss, oom. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Ariaen Peeterss x Maericken Ariaenss, dochter Tuenken Aertss, Ariaen Peeterss, Peeter Corstiaenss x Maricken Jacopsss sijn voldaen.

Fol. 56v

Desen xxie maereti anno 1588 compareerden Jan Mathijss ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Maricken Ariaensdr weduwe van Ariaen Michielss.

Fol. 57r

Eodem anno et die compareerden Geerit Jacopss van hagoort ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Peeter Anthoniss, schout Cappel. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 57v

Eodem anno et die compareerden Hanrick Laurass ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Merten Govertss Boekx? Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 58r

Op huijden desen iiije aprilis 1588 compareerden Jan Janss Dolck mede namens de weduwe van Cornelis Janss, sijnen soen ende Peeterken Ariaen Janss weu met haere kijnderen ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is Peeter Adriaenss Greijnen. Er wordt betaald via een wilkeur.

In de kantlijn: Dirck Huibertss, Adriaen Anthoniss Smit, Peeterken Ariaen Janss weu met Merten Ariaenss, haeren soen, mede namens Aentken Daamen?, haere geswij?

Fol. 58v

Eodem anno et die compareerden Cornelis Aertss ende de weduwe van Geerit Janss Paep ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is Anthonis Adriaenss den Jongen. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 59r

Desen xxve aprilis anno xvc Lxxxviij compareerden Gerit Janss Snijder x Maericken Jansdr ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Adriaen Willemss. Er wordt betaald via een wilkeur tbv Gerit Janss Cleermaecker, sijnen swaeger.

Fol. 59v

Desen 27e aprilis 1588 compareerden Reijnert Ariaenss ende Dirck Ariaenss, gebroeders, ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is Willem Jacopss tot Sprang.

Fol. 59v

Eodem anno et die compareerden Hanrick ende Jan Peeterss, gebroeders, ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is Jan Ariaenss Spant.

Fol. 60r

Op huijden desen xxxe aprilis anno 1588 compareerden Reijnert Ariaenss ende Dirck Ariaenss, gebroeders, ende trasporteerden de erffgenamen van Tuentken Aertss een rentebrief.

Fol. 60r

Eodem anno et die compareerden Reijnert Ariaenss ende Dirck Ariaenss, gebroeders, ende hebben gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen de erffgenamen van Tuentken Aertss.

Toegevoegd: Gerit Anthonis Smidt transporteert een deel van de wilcuer aen Peeter Anthoniss, officier.

Fol. 60v

Desen xxvije meij compareerden Jochum Adriaenss ende magtigt Dircksken Cornelisdr, sijn vrouw, zijn zaken te behartigen.

Fol. 60v

Op huijden desen xxvije meij 1588 compareerden Geerit Jan Sijmonss als voocht van Lijsken Jan Sijmonss, sijne moeder, ende gaff over met eenen verlije soe recht is Jan Aertss Rommen.

Fol. 60v

Eodem anno et die compareerden Jan Aertss Rommen ende gaff over met een verlije soe recht is Peeter Anthoniss, schout Cappel. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan transporteert een deel van de wilcuer aan Cornelis Geerits van Nispen.

Aert Janss Rommen als outste soen van Jan Aertss is voldaen door Lijsken de weduwe van Peeter Anthoniss, 15-5-1601.

Fol. 61v

Eodem anno et die compareerden Hanrick Peeterss tot Sprange ende transporteert Gijsmaer Joostenss een rentebrief.

Fol. 61v

Desen xxxe meij 1588 soo heeft Jenneken weduwe van Gijsbert Corneliss haer drie kijnderen aengenomen met consent van Jochum Corneliss, voocht van de kijnderen.

Fol. 62r

Eodem anno et die compareerden Hanrick Peeterss Poot ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Jacop Thoniss, swaeger.

Fol. 62r

Eodem anno et die compareerden Jacop Thoniss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Hanrick Peeterss Poot, swaeger.

Fol. 62r

Opten xve meij xvc Lxxxviij soo hebben schout en heemraders mede namens alle naburen van cappel beloeft de erffgenamen van Staes Gerwijnss schadeloos te houden.

Fol. 62v

Op huijden desen lesten meij 1588 compareerden Aert Marceliss, bruijdegom, ende Jacopken Jansdr, bruijt. Zij maken hun houwelijckse voorwaerden.

Fol. 63r

Op huijden desen 18e juni 1588 compareerden Tonis Joostenss tot Sprangh ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Peeter Anthoniss, schout Cappel.

Fol. 63r

Desen xixe 1587 soo heeft Jan Ariaenss Leeu reeckeninge gedaenals voocht van de kijnderen van Anthonis Toniss Paep.

Fol. 63v

Op huijden desen xje februarij 1588 sijn gecompareert Gerit Anthoniss Smidt met vrienden ende naebuijren ende Machtelt Peetersdr met consorten. Zij sluijten hun houwelijckse voorwaerden.

Fol. 64r

Desen xxvije juni 1588 compareerden Willem Buijs x margrieta weduwe van Ariaen Ariaenss Lueskijnt ende Frans Geritss, schout Raemsdonck, als toesiender van de kijnderen van Ariaen Ariaenss Lueskijnt ende hebben versocht omme giftye ende eijgendomme tehebben van twee geerden in Nederveen cappel.

Fol. 64v

Eodem anno et die compareerden Gerit Anthoniss Smidt ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Jan Janss Wever?

Fol. 65r

Op huijden den vijften julij compareerden Jan Ariaenss Grootemans ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Anthonis Janss Stamme ter cause van een platbeckschip.

Toegevoegd: Maricken de weduwe van Anthonis Janss Stamme is voldaen, 15-8-1593.

Fol. 65v

Desen vijften julij anno 1588 compareerden Corstiaen Crijnss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Jannen Wouterss.

Fol. 65v

Eodem anno et die compareerden Jannen Wouterss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Anthonis Jacopss.

Fol. 66r

Desen ixe julij anno 1588compareerden Wouter Thoomass, Maricken weduwe van Ariaen Michielss, Ariaen Aertss Doedijns ende Ariaen Peeterss, beijde als Hgeestmrs, ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is Peeter Ariaenss. Er wordt betaald via een wilkeur, de erffgenamen van Ariaen Ariaenss Leproos ende de Hgeestmrs.

Toegevoegd: Berbel de weduwe van Ariaen Ariaenss Leproos is voldaen.

Fol. 66v

Desen xixe septembris xvc Lxxxviij compareerden Willem Ariaenss Smidt ende Anthonia Franszdr, sijne vrouwe. Zij maken hun testament.

Genoemd: Jan Fransen, haer moeder.

Fol. 67r

Desen xviije octobris xvc Lxxxviij soo heeft Dirck Geritss sijn testament gemaeckt.

Genoemd: Jenneken weduwe Geerit Rutten, sijn moeder.

Fol. 67v

Desen ixe augusti anno Lxxxviij comapeerden Cornelis Peeterss Vos jongen ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Peeter Peeterss Vos ende Maricken Peetersdr.

Fol. 67v

Peeter ende Maricken Peeters Vos transporteren aen Cornelis, broer.

Fol. 68r

Alsoo mochten er questien rijsen tusschen Jacop Cornelis eertijts x Heijltken Jans za ter eenre ende Jan Willemss, Dordrecht, als toesiender mede namens Peeter Dirckzss vander Pas alias Groff ende Dirckxken , sijn dochter bij Heijltken Jans, voerdochter, woonende ontrent Danswijck, ter andere. Zij sluijten een accoord, 28-11-1588.

Fol. 68v

Desen xxviij desembris anno 1588 compareerden Jan Janss ende Jochum Adriaenss, beijde burgmrs van Cappel, ende hebben verwilcuert Michiel Aertss.

Fol. 69r

Op huijden desen 27e actobris 1588 compareerden Maericken Dirckxde weduwe van Ariaen Geeritss de Rooij nu x Ariaen Willemss Smidt, ende heeft bewesen, in presentie van Wouter de Rooij als voocht van haer kijnderen: Joris, Ariaen ende Dirckxken Ariaenss de Rooij, haer besterf van haer vaederlijcke goederen.

Fol. 69v

Op huijden xxviij novembris xvc Lxxxviij compareerden Floris Janss ende Aert Claess namens Floris Janh Janss ende Aert Claess ende Jan Aertss Stammen als vader ende hebben getransporteert Cornelis Geritss van Nispen een wilcuer.

Fol. 70r

Op huijden den ije januarij xvc Lxviiij compareerden Ariaen Huijbert Dirckxss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Ariaen Geritss ende Ariaen Peeterss, beijde Hgeestmrs van Cappel.

Fol. 70r

Eodem anno et die compareerden Ariaen Huijbert Dirckxss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Ariaen Geritss ende Ariaen Peeterss, beijde Hgeestmrs van Cappel.

Fol. 70v

Desen ? januarij anna xvc Lxxxix compareerden Geerit Franss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Peeter Aertss, swaeger.

Fol. 70v

Eodem anno et die compareerden Hanrick Ariaenss Leempoel, Lenaert Hanrickxss ende Michiel Janss, voochden ende toesienders van de kijnderen van Sebastiaen Ariaenss Maet bij Willemken Bastiaensdr ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is Dirck Ariaen Deniss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Willemss ??? is voldaen door de weduwe van Ariaen Ariaenss. Geericken Joosten is voldaen.

Fol. 71r

Eodem anno et die compareerden de voers voochden van de kijnderen van Sebastiaen Ariaenss Maet ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is Peetr Anthoniss, schout. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 71v

Scheijdinge ende deelinge gedaen bij Dirck Ariaenss Roomer ende Peeter Lambertss vande naergelaten goederen van Dirck Ariaens ende Pleuntken Peetersdr.

Inden iersten is Dirck Ariaenss geloet ….

Hiertegens is Peeter lambertss geloet ….

Fol. 73r

Alsoo questie ende geschillen geresen is tusschen Reijnert Adriaenss ter eenre ende Ariaen lambertss ende Peeter ambertss als erffgenamen van Anneken lambertss, suster, vrouw van reijnert. Zij sluijten een accoort.

Fol. 73v

Op huijden den xixe desembris xvc Lxxxviij soo heeft Sentken Tuenen gemaeckt in forme van testament Geericken Joosten de Haen dochter.

Fol. 73v

Op huijden den vije februarij xvc Lxxxviiij compareerden Maericken Reijnen met Reijnert Ariaenss, ende gaff over met eenen verlije soe recht is Peeter Aertss, secretaris.

Fol. 74r

Eodem anno et die compareerden Hanrick Thoniss Muelengraaff ende Jan Sijmonss ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is Jochum Corneliss ende Marcelis Aertss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 74v

Op huijden den xiije februarij 1589 compareerden Geerit Wouterss van Boemel ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Cornelis van Blijenburch Adriaenss.

Fol. 74v

Op huijden den 20e februarij xvc Lxxxix compareerden Ariaen Willemss ende Metken Ariaenssdr met Anthonis Hanrickxss Timmer als voocht ende gaven over met eender vrijer gifte soe recht is Jan Ariaenss Grooterman. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 75r

Desen xxve februarij 1589 compareerden Jan Ruttenss ende gaff over met eenen verlije soe recht is Jan Deniss de Haen. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaen, Peter ende Judit Janss sijn voldaen.

Fol. 75v

Op huijden den xvje meert 89 compareerden Reijnert Ariaenss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Lenaert Cornelis als voocht van het kijnt van Ariaen Ariaenss Maech. En er wordt wederom gegeven met eenene verlije.

Fol. 76r

Eodem anno et die compareerden Dirck de Roomer Adriaenss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Pieter Lambertss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 76r

Eodem anno et die compareerden Adriaen van Clootwijck Ariaenss ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Pieter lambertss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Sijmon Robbenss betaalt, 10-12-1598.

Fol. 76v

Desen xvije martij 1589 compareerden Aert Jan Reijerss mede namens Aert Aertss, sijnen sooen, ende magtigt Philips Roeluffss, burger Dordrecht, sijn zaken te behartigen.

Fol. 76v

Eodem anno et die compareerden Aert Jan Reijertss ende transporteerden Phlips Roeluffss een hoeveelheid land.

Toegevoegd: Philips Roelants ende Peeter Aertss sijn voldaen.

Fol. 77r

Op huijden den xxiiije april 1589 compareerden Michiel Aertss ende heeft over getransporteerd Lenaert Corneliss als voocht van het weeskijnt van Ariaen Aeriaenss Maech de helft van drie obligaties.

Fol. 77v

Desen xviije juni 1589 compareerden Marcelis Andriess ende Sijken Andriess mede namens het kijnt van Aentken Geeritsdr bij Willem Mertens Block ende hebben getransporteert Jan Anthoniss hun deel van de erfenis gecomen van Anneken Peeters, haer nichte. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Willem Mertens als vader van Ariaen Willemss is voldaen.

Fol. 78r

Desen xije junij anno 1589 compareerden Margrieta Jans weduwe van Ariaen Franss met Peeter Aertss als voocht ende heeft voer Hanrick Franss ende Anthonis Adriaenss de Jongen als voocht ende toesiender haer kijnt aengenomen.

Toegevoegd: Adriaen Sebastiaenss x Margrieta, 5-3-1597.

Fol. 78v

Op huijden desen 28e junij 1589 soo hebben de vaertmrs bijde nieuvaert: Mathijs Floriss ende Wouterss Lauriss verlengt Huijbert Geeritss den aenwas.

Fol. 79r

Desen xxixe augusti xvc Lxxxiiij compareerden Jan Aertss Rommen ende heeft getransporteert Cornelis Geeritss van Nispen een deel van een wilcuer.

Fol. 79r

Eodem anno et die compareerden Cornelis van Nispen ende gaff over met eenen verlije soo recht is Jan Aertss Rommen.

Fol. 79v

Op huijden desen xxxe october 1589 compareerden Qurijn Handrickss x Haesken IJsbrants met Willem Janss van Rijswijck ende Jan Wouterss, haere kijnderen, mede namens Mari Jans, suster, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Ruttenss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: oa Jan Peeterss ontvangt geld

Fol. 80r

Eodem anno et die soo heeft Willem Janss van Rijswijck aengenomen Haesken IJsbrants, sijnen innocente moeder.

Fol. 80r

Op huijden den ixe januarij 1590 soo heeft Engel Jacopssdr weduwe Corstiaen Govertss met Jacop Govertss als voocht ende Jan Ghijsbertss aengenomen haer kijnderen.

Fol. 80v

Op huijden den xve januarij 1590 compareerden Willem Cornelis Moort ende Adriaen Janss Schoen ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Huijbertss ende Ariaen Huijberts alias Moets.

Fol. 80v

Op huijden den 18e meert 1590 compareerden Hilleken Wouterdr weduwe van Peeter Peeterss Vos met Jochum Corneliss als voocht van haer weeskijnt ende Cornelis Peeterss Vos als voocht int bijwesen van Dirck Huijbertss ende Juibert Geeritss als vrienden ende heeft aengenomen haer kijnt.

Fol. 81r

Op huijden den xiije april anno xvc xc compareerden Dirck Huijbertss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peeter Aertss, secretaris Cappel.

Fol. 81r

Nederveen

Eodem anno et die compareerden Peeter Cornelis Orman ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Ruttenss.

Toegevoegd: Ariaen Jacopss neemt een deel van de last over.

Jan Janss Lucht den Jongen verwilcuert Ariaen van Clootwijck.

Fol. 81v

Op huijden desen xiiije meij 1590 compareerden Aert Jan Reijerss mede als voocht van Hanrick, Aert, Geertruijt ende Mari x Anthonis Janss Vennicks, sijne kijnderen, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Geertruijt Jansdr.

Toegevoegd: Dirck Niclaes verwilcuert Philipss Roellantss.

Fol. 82r

Op huijden den iiije julij 1590 compareerden Geerit Jacopss van Hagoort ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Ghijsmaer Joostenss.

In de kantlijn: Gerit Janss Herp als erfgenaem is voldaen van de rentebrief van 9-5-1631.

Fol. 82r

Op huijden desen xiiije junij anno xvc xc compareerden Jan Ariaenss van Gils ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen mede de goede hant aende naebuijren van de durpe van Cappell te houden.

Fol. 82v

Op huijden desen lesten aprilis anno 1590 compareerden Gelden Anthoniss ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Peeter Ariaenss de Rooij x Hilleken Woutersdr.

Peeter transporteert een deel van de wilcuer over de weeskijnderen van Dirck Corneliss Melen.

Toegevoegd: Anna Leempoel is voldaen. Mari Claes, bestemoeder van de kijnderen is voldaen.

Fol. 83r

Op huijden den ije meij 1590 compareerden Peeter Adriaenss de Rooij ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Janss van de Werck de Jongen. Er wordt betaald via een wilkeur.

Peeter transporteert een deel van de wilcuer over Claesken Adriaen de Rooijsdr, suster.

Fol. 83v

Op huijden desen xe septembris xvc xc compareerden Anbthonis Wouters x Adriana Willems weduwe Peeter Adriaenss B??mmick? ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Lenaert Corneliss als voocht van het weeskijnt van Ariaen Ariaenss Maech.

Het goet wordt wederom met een verlije over gegeven.

Los vel

Eodem anno et die compareerden Peeter Aertss als voocht van de kijnderen van Aert Peetrss Paep, sijne vader, ende heeft getransporteert Michiel Geeritss.

Fol. 84r

Copij

Peeter Aertss heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Tuentken Willem Mathijss weduwe, 7-2-1574.

Fol. 84r

Desen xxiiije septembris 1590 compareerden Anthonis Hanrickss ende heeft verleden met eenen verlije soo rechts is Wouter Lauriss.

Fol. 84v

Eodem anno et die compareerden Hanrick Janss ende Lijntken Jandr, sijne frou, ende maecken hun testament.

Fol. 84v

Op huijden den vije desembris 1590 compareerden Elijsbet van Clootwijck weduwe Cornelis van Roosendael met Jochum Adriaenss als voocht ende gaff over met eender vrijer gifte ende verlije soo recht is Dirck Adriaenss Roomer. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 85v

Eodem anno et die compareerden Geerit Anthoniss Smidt ende Ariaen janss x Lijntken Claesdr weduwe van Sebastiaen Anthoniss Smidt ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Adriaenss Roomer namens Dirck Janss Ruijven?, brouwer te Delft.

Fol. 85v

Eodem anno et die compareerden Jan Aertss Rommen ende Lambert Meeuss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Janss Rijcken van Schravenmoer.

Fol. 85br

Eodem anno et die compareerden Hanrick Adriaenss Leempoel ende gaff over met eender verlije soo recht is Jan Mathijss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Hanrick transporteert eend eel van de wilcuer tbv de weeskijnderen van Sebastiaen Adriaenss Maet.

In de kantlijn: Maricken ende Geerit Sebastiaenss sijn voldaen, 1-10-1598.

Quitantie als vel bij folio 86 aanwezig.

Fol. 85bv

Eodem anno et die compareerden Thoomas Roeluffss ende ??? Beerthoutss x dochter van Thoniss Roeluffss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Wouter Lauriss.

Fol. 85bv

Op huijden den lesten desembris 1590 compareerden Jan Adriaenss Schep ende Matheeus Adriaenss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Anthonis Toniss Cuijl den Jongen.

Anthoniss transporteert direct aen Jochum Jan Berthoutss.

Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Beertken Adriaenss ontvangt geld, 1-1-1591.

Fol. 87v

Eodem anno et die compareerden Hanrick Adriaenss Leempoel ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan meliss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Op huijden den 9e januarij 1591 compareerden Jan Adriaenss Groteman ende gaff over met eender vrijer gifte ende verlije soo recht is Jan Ruttenss.

Fol. 88r

Eodem anno et die compareerden Peeter Adriaenss de Rooij x Hilleken Woutersdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Huijbertss vander Maes. Er wordt betaald via een wilkeur.

Peetr transporteert een deel van de wilcuer tbv Maricken Peeterss.

Fol. 88v

Op huijden desen xviij januarij 1591 compareerden Willem Hanrickss Mauthaen ende heeft tot waerburch gestelt tbv Geerit Janss Snijder.

Fol. 88v

Eodem anno et die compareerden Jan Janss Knecht den Jongen ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Adriaen van Clootwijck.

Fol. 88v

Eodem anno et die compareerden Luta Jans weduwe van Jan Michielss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Gelden Anthoniss.

Fol. 88v

Eodem anno et die compareerden Peeter Adriaenss de Rooij ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Gelden Anthoniss.

Fol. 89r

Eodem anno et die compareerden gelden Anthoniss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peeter Adriaenss de Rooij.

Fol. 89r

Op huijden desen xxixe januarij compareeerden Peeter Ockers ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Willemss Orman.

Fol. 89r

Op hujden desen xiiije februarij 91 compareerden Aentken weduwe van merten Huijbertss ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Joost Willemss.

Joost transporteert een deel tbv Willem Jacop Thoniss tot Sprangh.

Fol. 89v

Eodem anno et die compareerden Hanrick Peeterss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Adriaenss Roomer als kerckmr van Cappel.

Toegevoegd: de erfgenamen van Hanrick Peeterss sijn voldaen door Melis Janss ende Jan Dirckss, kerckmrs Cappel, 23-2-1623.

Fol 89v

Op huijden dsen lesten februarij 1591 compareerden Jan Ruttenss namens Pieter Lambertss, procuratie 19-2-1591, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Adriaenss Roomer.

Fol. 89v

Eodem anno et die compareerden is Dirck Adriaenss Roomer ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Wouter Lauriss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 90r

Desen iiije meert 1591 compareerden Jan Adriaenss Leeu als voocht van de kijnderen van Anthonis Thoniss Paep ende heeft reekeninge gedaen.

Fol. 90v

Op huijden desen je meert 1591 compareerden Geerit Anthoniss Smidt ende heeft getransporteert Jan Ruttens twee rentebrieven.

Fol. 90v

Op huijden desen xvje marti anno 1591 compareerden Reijnert Adriaenss ende gaff over met eender vrijer gifte ende verllije soo recht is Adriaen Quirijnss.

Fol. 91r

Eodem anno et die compareerden Reijnert Adriaenss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Adriaenss van Gils.

Fol. 91v

Op huijden desen ije aprilis anno 1591 soo heeft Peetr Anthonis, schout Cappel, met consent van de nabuijren vercoft binnen Sertogenbosch twee kelcken.

Fol. 92r

Copije

Op huijden den xxxe november anno xvc Lxxiij compareerden Claesken Huijbertsdr weduwe van Dirck Adriaenss Melen ende heeft aengenomen in presentie van Geerit Adriaenss Melen als voocht van de kijnderen van Dirck Adriaenss Melen za haer kijnderen.

Toegevoegd: Peeter Dirckss is voldaen.

Fol. 92v

Op huijden desen xiije meij anno 1591 compareerden Ghijsbert Adriaenss van Waspijck ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Janneken Jansdr weduwe Dirck Adriaen Deniss.

Toegevoegd: Janneken x Aertss is voldaen door Cornelis Janss, 22-8-96.

Fol. 93r

Op huijden desen xxixe meij 1591 compareerden Hanrick Geeritss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Willem jacopss, swaeger.

Fol. 93r

Op huijden desen xvije junij 1591 compareerden Reijnert Adriaenss ende gaff over met eender vrijer verlije soo recht is Roeluff Janss.

Fol. 93v

Op huijden desen 18e junij 1591 compareerden Cornelis Geeritss van Nispen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Aert Adriaenss van Bergen.

Fol. 93v

Op huijden desen xxiiije julij 1591 compareerden Jan Adriaenss Coomen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jacop Corneliss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Jan transporteert een deel tbv Jan Ruttenss.

Fol. 94r

Op huijden desen xxve julij 1591 compareerden Cornelis Geeritss van Nispen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Adsriaenss Waelwijck den Ouden.

Fol. 94v

Op huijden desen xxviije julij 1591 compareerden Ariaen Ariaenss Asten ende Joris Corneliss als voochden ende toesienders vant kijnt van Jacop Peeterss Back ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Frans Geemanss. Er wordt betaald via een wilkeur.

In de kantlijn: Anthonis Franss als erfgenaem van Adriaen Huijbert. Mede ondertekent door Geerit Franss, 4-3-1595.

Fol. 95r

Desen xxie augusti 1591 compareerden Anthoinis Thoniss ende Adriaen Peeterss stellen tot waerburch 5 geerden aenwas.

Los vel

Herman Aertss is voldaen door Cornelis Janss 13-?-1600.

Fol. 95v

Copije

Beatris Thonisdr weduwe van Staes Geerwijnss bekent schuldich te wesen Lenaert Cornelis tbv het weeskijni van Ariaen Ariaenss Maech, 30-8-1591.

Fol. 96r

Op huijden desen lesten augusti anno 1591 compareerden Geeraert Hanrickss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peeter Bastiaenss.

Fol. 96r

Op huijden desen je julij 1591 compareerden Jan Anthoniss ende Maricken Cornelisdr, sijne frou, ende maecken hun testament.

Fol. 96v

Op huijden desen lesten augusti anno 1591 soo sijn veraccordeert de schout ende gerechten van Cappel met Geeraert Hanrickss als outste soen van Hanrick Michielss Decker mede als voocht van Neesken Hanricksdr, suster, ende Adriaen Hanrickss, broer.

Fol. 97r

Op huijden desenxixe october 1591 compareerden Adriaen Doedijns Aertss ende Jacop Corneliss, beijde burgemr Cappel, ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Aentken Mertensdr weduwe Adriaen Thoniss den Jongen.

Toegevoegd: Adriaen van Clootwijck, Anthonis den Jongen, Adriaen Peeterss, Peeter Geeritss, als erfgenamen van Aentken, sijn voldaen. Anthonis den Jongen neemt de ƒ 100 die Geertruijt Adriaenss, suster, toecomt voor sijn last, 11-6-1606.

Fol. 97v

Op huijden desen xixe octobris 1591 compareerden Anna Wouters weduwe van Anthonis Geeritss Smidt ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Janss van Grevenbroeck, Tilburch.

Fol. 97v

Op huijden desen iiije novembris anno 1591 compareerden Peeter Aerts, secretaris Cappel, ende gaff namens Daniel Verlou Adriaenss, procuratie Dordrecht, over met eender vrijer gifte soo recht is Lenaert Corneliss.

Fol. 98r

Copije

Adriaen Doedijns Aertss ende Jacop Corneliss, beijde burgemr Cappel, ehebben gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Lenaert Corneliss Fickfoort, 26-10-1591.

Fol. 98v

Op huijden desen xviije novembris anno 1591 compareerden Dirck Corstiaens x Hanricksken Mathijssdr weduwe Ariaen Zegerss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Niclaes Wouterss alias Boemel. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 99r

Op huijden desen xvie desembris anno 1591 compareerden Peeter Anthonis, scholtes Cappel, ??? Bertrommen Thoniss opt Schoor, Cornelis Jacopss mede namens den broeder ofte sijne naesaten van Peeter Aertss za, Jan Gijben van Spranghe namens Jan Anthoniss ende Wouter Thoniss, gebroeders, allen erfgenamen van Claesken Peeter Aertssdr, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Jochum Adriaenss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Hanrick Aertss ende Cornelis Jacopss, swaeger, sijn voldaen.

Fol. 99v

Eodem anno et die compareerden Adriaen Willemss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Janss Schoen. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 99v

Eodem anno et die compareerden Merten Willemss x Aentken weduwe van Hanrick Willemss Mauthaen ende Willem Hanrickss Mauthaen ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Peeterr Janss Tant?

Fol. 100r

Op huijden desen iije januarij anno 1592 soo heeft Lenaert Corneliss gedaen sijne reeckeninge van het kijnt van Adriaen Adriaenss Maech.

Fol. 100r

Op huijden desen 23e novembris anno 1591 compareerden reijnert Adriaenss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis van Blijenburch Adriaenss ende Daniel Verlou Adriaenss.

Fol. 100v

Eodem anno et die compareerden Reijnert Adriaenss ende stelt lant tot waerburch.

Fol. 100v

Eodem anno et die compareerden Reijnert Adriaenss ende belooft de obligatien van zijn bestevader Lambert Dirckss te voldoen.

Fol. 101r

Inventarium over geleijt bij Lenaert Corneliss als voocht vandt kijnt van Adriaen Adriaenss Maech nae den iersten reeckeninge gedaen, 17-1-1593.

Fol. 101v

Op huijden desen xvje augusti 1590 compareerden Geerit Hanrickss ende Ariaen hanrickss, gebroeders, ende Meeus Michielss, oom ende voocht van Haesken Hanrickssdr, suster, ende ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Niclaes Adriaenss die Wit.

Fol. 102r

Op huijden desen xe februarij 1592 compareerden Hanrick Janss alias Rast ende Anna Claesdr, sijne frou, Vrijhoeven. Zij maecken hun testament.

Fol. 102v

Op huijden desen 24e februarij 1592 compareerden Dirck Adriaenss Roomer ende renuncieert eerdere testamenten waarin zij die kijnderen van Pieter Lambertss genoemd hebben.

Fol. 102v

Eodem anno et die compareerden Anthonis Wouterss de Wild x Ariaenken Willemssdr, Dirck Adriaenss de Bie ende Jan Lauriss, schout, namens Ariaen Janss van Dungen, procuratie 21-1-1592, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Wouter Ariaenss Roothals.

Fol. 103r

Op huijden desen xviije februarij 1592 soo hebben de gerechten van Cappel gehuijst mrs Hanrick Gentgenss als vicis pastoor ten dienste de kercken van Cappel.

Fol. 103r

Op huijden desen 27e junij 1592 soo hebben de gerechten van Cappel heer Cornelis van Vorn gehuijst etc.

Fol. 103v

Op huijden desen iije februarij 1592 compareerden Hanrick Stockman namens Peeter Lambertss, G”Berg, procuratie G’Berg 1-2-92, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Adriaenss van Clootwijck. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 104v

Op huijden desen 24e februarij 1592 compareerden Jan Janss Weever ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Hanrick lauriss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 104v

Eodem anno et die compareerden Peeter Anthoniss, scholtes Cappel, namens Jacop Verlou, procuratie Dordrecht 4-9-1591, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Ruttenss ende Peeter Aertss, secretaris Cappel.

Fol. 105r

Op huijden desen ixe meert 1592 compareerden Willem Corneliss Moort ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Ariaen Janss Schoen, swaeger.

Fol. 105r

Eodem anno et die compareerden Roeluff Janss ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Ariaen Janss Schoen.

Fol. 105v

Peeter Ockers versocht om gift ende eijgendom van een huijs waar de erfgenamen van Peeter Thomass wonen ivm een wilcuer die PeeterThomass eertijts den voorss Peeter Ockers verleden heeft.

Fol. 106r

Eodem anno et die compareerden Peeter Ockers ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Bernt Aertss.

Fol. 106r

Eodem anno et die compareerden Maricken Aerts weduwe Wouter Jans Ammeroijen met Peeter Geeritss als voocht ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jochum Corneliss.

Fol. 106r

Eodem anno et die compareerden Anthonis Adriaenss den Jongen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck die Roomer Adriaenss, kerckmr Cappel.

Fol. 106v

Eodem anno et die compareerden Ariaen Hanrick Michielss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Peeter Bastiaenss.

Fol. 106v

Eodem anno et die compareerden Jan Ruttenss ende gaff over met eenen verlije soo recht is Wouter Adriaenss Roothals, swaeger.

Fol. 107r

Eodem anno et die compareerden Jan Rutgaertss mede namens Hanrick Lauriss, swaeger, Wouter Adriaenss mede namens het kijnt van Peeter Adriaenss, broeder, ende gaven over met eender vrijer verlije soo recht is Lambert Loeff Anthoniss.

Fol. 107r

Op huijden desen 22e april anno 1592 compareerden Adriaen Doiedijn Aertss ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Dinghen Jansdr weduwe van Peeter Adriaenss Leempoel.

Fol. 107v

Copije

Alsoo dieversche questien ende geschillen geresen is tusschen Hanrick Thijsdr weduwe Adriaen Zegerss ende Vijverken Woutersdr ter eenre ende Geerit Anthoniss Smidt ende Anna Wouters weduwe Anthonis Geeritss Smit ter andere sluijte sij nu een accoort.

Fol. 108r

Op huijden desen je junij 1592 compareerden Dirck Huijbertss ende Adriaen Huijbertss, gebroeders, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Lambert Loeff Anthoniss.

Fol. 108r

Op huijden desen 8e junij 1592 compareerden Jochum Adriaenss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Huijbertss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 108v

Op huijden desen xve junij 1592 compareerden Peeter Ockers ende gaff over met eenen verlije soo recht is Cornelis Jan Claess. Er wordt betaald via een wilkeur via Jan Claess, vader.

Fol. 109r

Copije

Daniel Verlou is voldaen door Peeter Aertss Paep, 4-7-1589.

Fol. 109r

Op huijden desen xxje junij anno 1592 compareerden Anna Wouters weduwe Anthonis Geeritss Smidt ende gaff over met eender vrijer verlije soo recht is Jan Janss van de Werck.

Fol. 109v

Eodem anno et die compareerden Lambert Corneliss ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Peeter peeterss Stickaertss.

Fol. 110r

Op huijden desen je julij 1592 compareerden reijnert Adriaenss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Niclaes Hanrickss.

Fol. 110r

Op huijden desen xe augusti 1592 compareerden Dominicus Redon x Maricken Cornelisdr, soo hij seijde, ende gaff over met eender vrijer gifte ende verlije soo recht is Ariaen jacopss.

Fol. 110v

Op huijden desen ve octobris anno 1592 compareerden Peeter Anthoniss, richter, ter eenre ende Elisbet Adriaenssdr van Clootwijck, sijne frou, met Adriaen van Clootwijck, broeder, als voocht ter andere sijde ende maecken hun testament.

Fol. 111v

Op huijden desen 5e october 1592 compareerden Jan Ariaen Geeritss van raemsdonck ende gaff over met eender vrijer verlije soo recht is Joris de Rooij, Ariaen de Rooij ende Ariaen Qurijnss.

Los vel

Jochum Adriaenss is voldaen door Adriaen Gijben, 23-12-1592.

Fol. 112r

Op huijden desen 19e octobris anno 1592 compareerden Joost Peeterss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Aert Janss Rommen. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 112v

Op huijden desen 4e januarij 1593 soo sijn veraccordeert Maricken Adriaenssdr met Adriaen Ceur?, broeder, ter eenre sijde ende Willem Corneliss ter andere zijden betreffende een rentebrieff van een schip dat Willem van Marcelis Adriaenss za x Maricken gekocht had.

Fol. 113r

Eodem anno et die compareerden Niclaes Jacopss Cuijper met Ariaen Qurijnss, swaeger, mede namens Hanrick Qurijnss, broeder, procuratie Dordrecht 10-9-1592, ende heeft sijne twee kijnderen bij Maricken Qrijnen aengenomen

Fol. 113v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij handrick Adriaenss Leempoel ende Michiel janss ende int bijwesen van Lenaert Hanrickss, allen voochden ende toesienders van de kijnderen van wijlen Sebastiaen Ariaenss Maet bij Willemken Bastiaensdr za, 4-1-1593.

Inden iersten is Gheerit Bastiaenss geloet ….

Hiertegens is Maricken Bastiaenendr geloet ….

Fol. 114r

Op huijden desen xvje november 1592 compareerden Jan Aertss van Rooij x Aentken Aelbertsdr ende Aert Corstiaenss ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen van Clootwijck. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 114v

Op huijden desen ije desembris 1592 compareerden Jan Adriaenss van Gils ende Margriet Joachumsdr, sijne frou, ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Francooijs Geeritss Schors.

Fol. 115r

Op huijden desen xve januarij xvc Lxxxciij compareerden Peeter Anthoniss, schout Cappel, ende gaff over met eenen verlije soo recht is Anthonis Meeuss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: de weduwe van Peeter is voldaen, 1597.

Fol. 115v

Copije

Op huijden desen xije desembris anno xvc twe ende tneghentich compareerden, voor notaris Henrick Andriess Buijsser te Dordrecht, Cornelis van Driel, Rotterdam, x Agata Schellerts weduwe van Geerit van Nispen ende magtigen Cornelis van Nispen Geraertss, Dordrecht, om tbv Grietken Corneliss van Driel, sijn dochter, ende de eventuele kijnderen bij sijn tegenwoordige frou een aantal goederen te transporteren.

Fol. 116r

Op huijden desen xve januarij 1593 compareerden Cornelis van Nispen Geerartss ende heeft getransporteert Cornelis van Driel, Rotterdam, x Agata Schellerts weduwe van Geerart van Nispen.

Fol. 116v

Eodem anno et die compareerden Cornelis Geerits van Nispen namens Cornelis van Driel, procuratie Dordrecht, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Margrita Cornelisdr van Driel, sijn dochter bij Agata Schellerts.

Fol. 116v

Eodem anno et die compareerden Michiel Geeritss mede namens Maricken Ariaen Michielsdr, procuratie Delft 15-1-1593, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Janss Weever.

Fol. 117r

Copije

Op 14-12-1592 compareerden Jan Danielss ter eenre ende Maricken Matheeusdr ter andere sijde ende sluijten hun houwelijckse voorwaerden.

Fol. 117v

Op huijden desen 8e meert xvc xciij compareerden Jan Willemss Decker ende Jan Hanrickss Mauthaen ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Peeter Janss Tant.

Fol. 117v

Op huijden desen xxie meert 1593 compareerden Anthonis Janss Dolck ende Neltken Anthonis Anthonisdr, sijne dochter, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Michiel Pauwelss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 118r

Eodem anno et die compareerden Lenaert Wouter Joostenss namens Geertruijt Lenaertss, sijn e moeder, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Adriaen Merten Schoutenss.

Fol. 118r

Op huijden desen xxvie meert 1593 compareerden Willem Corneliss Moort ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dick Huijbertss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Willem transporteert een deel aen Maricken Meertens weduwe. Ariaen Seur? ende Maricken, sijne suster. Wouter Adriaenss, Dircksken ende Thonisken Adriaenss sijn voldaen, 1613.

Fol. 118v

Eodem anno et die compareerden Mathijs Floriss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Geelden Thoniss.

Fol. 118v

Eodem anno et die compareerden Merten Willemss ende heeft getransporteert Ariaen van Clootwijck Adriaenss sijn deel van de wilcuer tlv Willem Hanrickss Mauthaen.

Fol. 119r

Eodem anno et die compareerden Peter Ariaenss de Rooij ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Ariaenss Seeu. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 119r

Eodem anno et die compareerden Ghijsbert Claess ende gaff over met eenen verlije soo recht is Ariaen Jacopss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 119v

Op huijden desen xvije meij xvc xciij compareerden Jan Meliss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Janss van de Werck.

Fol. 119v

Op huijden desen 17e julij 1593 compareerden Elijsbet van Clootwijck Dircks ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Adriaenss Roomer. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 120r

Op huijden desen 8e julij 1593 compareerden Anneken Thonisdr met Dierck Huijbertss als voocht ende heeft aengenomen haer kijnt bij Ariaen Huijbertss za.

Toegevoegd: Dingen Henrickx weduwe Huijbert Adriaenss nu x Peter Thoniss is voldaen.

Dirck Huijbertss verclaert Anneken Thoniss schadeloos te houden van die panden die hij samen met Ariaen verobligeert heeft.

Fol. 120v

Op huijden desen xxvje augusti 1593 compareerden Wouter Adriaenss Roothals met Jan Ruttenss ende Hanrick Lenaertss, swaegers, ende heeft aengenomen het kijnt van Peeter Adriaenss Roothals, broeder, bij Peeter weduwe Ariaen Janss de Rooij.

Fol. 120v

Op huijden desen xviije october 1593 compareerden Jan Ariaenss Spant ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Maricken Cornelisdr.

Fol. 121r

Op huijden desen xije augusti xvc xciij compareerden Bartholomeus Percker x Diercksken Peetersdr ende gaff over met eenen vrijen verlije soo recht is Geerart Willemss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Peter Jasperss is voldaen.

Fol. 121v

Op huijden desen iiije october 1593 compareerden Neltken Peetersdr weduwe Rom Anthoniss ende gaff over met eenen verlije soo recht is Geelden Anthoniss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Peeter, Maricken ende Thonisken Rommen sijn voldaen, 13-12-1897.

Fol. 122r

Op huijden desen xviije october 1593 compareerden Ariaen van Clootwijck Adriaenss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Merten Willemss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 122v

Op huijden desen ije november 1593 compareerden Jan Willemss Decker ende maeckt sijn testament.

Genoemd: sijn voerkijnderen ende Aentken Hanricksdr, sijn 2e frou.

Fol. 122v

Eodem anno et die compareerden Willem Adriaenss ende Goijert vanden heuvel x maricken Willemsdr mede namens de kijnderen van Andries Janss die Rooij ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Lenaert Claess.

Fol. 123r

Op huijden desen xve novembris anno xvc xciij compareerden Jan Willemss Decker x Maricken Peetrsdr ende heeft tot eenen waerburch gestelt een huijs etc.

Fol. 123v

Op huijden desen xje novembris anno xvc xciij compareerden Maricken Cornelisdr ende gaff over met eenen vrijen verlije soo recht is Peeter Adriaenss de Rooij

Fol. 123v

Op huijden desen xiije desembris 1593 compareerden Niclaes Wouterss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Lenaert Vranckss.

Fol. 124r

Eodem anno et die compareerden Anneken Baeijens ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Claes Huijbertss, haere soon. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 124v

Op huijden desen 29e desembris 1593 compareerden Hanrick Anthoniss Muelengraaf ende Jan Sijmanss tot Sprang ende Mariken Aerts weduwe van Wouter Jan Dielen ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Ockerss.

Fol. 125r

Op huijden desen xiiije januarij 1594 compareerden Adriaen Doedijn Aertss met Beatris Thonis weduwe Staes Geerwijnss, Wouter Adriaenss Roothals x Geericken Staessendr, Geerwijn Pauwelss, Peeter Anthoniss, schout, Adriaen van Clootwijck, Dirck vanb Clootwijck, Dirck Adriaenss Roomer, Peeter Aertss Paep, Govert Jacopss allen als vrieden ende voochden ende toesienders ende heeft aengenomen sijne drie kijnderen bij Diercksken Staessendr.

In de kantlijn: Gerit Gijsbertss x Tonisken Adriaen Doedijn is voldaen, 20-5-1617. Peter Govertss x Dircxken Adriaen Doedijns is voldaen, 28-9-1618.

Fol. 125v

Op huijden desen xve januarij 1594 compareerden Geerwijn Pouwelss ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Adriaenss van Gils.

Fol. 125v

Eodem anno et die compareerden Joachum Adriaenss ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Adriaen Jacopss, broeder, ter cause van een half pleijtschip.

Fol. 126r

Op huijden desen 24e januarij 1594 compareerden Aert Janss Rommen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Ariaen Joosten Qu.

Fol. 126r

Eodem anno et die compareerden Mathijs Floren ende gaff over met eenen verlije soo recht is Dirck Huijbertss Moets ende Geerit Willemss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Mathijs krijgt geld van Peeter Bastiaenss ende Jan Thonis de Leeu, voochden en toesienders, 8-10-1604.

In de kantlijn: Dirck transporteert een deel aen Adriaen Bastiaenss. Ariaen Bastiaen Bastiaenss belooft Dirck ende Geerit schadeloos te houden.

Fol. 126v

Op huijden desen 29e januarij 1594 compareerden Ariaen Huijbertss ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Joachum Adriaenss.

Fol. 127r

Op huijden desen je februarij xvc xciiij compareerden Beatris Thonis weduwe van Staes Geerwijnss , Ariaen Doedijnss als vaeder ende voocht van sijn kijnderen Diodonia Staessendr ende Wouter Adriaenss Roothals x Geericken Staesendr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Janss Rijcken ende Sijmon Robbenss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 127v

Eodem anno et die compareerden Jan Adriaenss x Grietken Jochumsdr ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Dirck Janss Rijcken ende Sijmon Robbenss.

Fol. 127v

Op huijden desen ije februarij 1594 compareerden Ariaen Ariaenss Waelwijck den Jonghen ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Wijnantss ende Jan Adriaenss Leeu. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 127v

Eodem anno et die compareerden den voornoemde Waelwijck ende transpoorteert Jan Wijnants een delle.

Fol. 128r

Eodem anno et die compareerden Cornelis van Nispen geeritss mede namens Ariaen Geeritss van Nispen, broeder, procuratie Dordrecht 17-1-1594, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Jan Adriaenss Leeu. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 128v

Eodem anno et die compareerden die weduwe van Peeter Geeritss, Geerart? Adriaenss x Janneken Peetersdr, Joost Peeterss x Geericken Peetsrdr, Cornelis Hanrickss Back x Joostken Peetersdr mede namens Dirck ende Bastiaen Peeterss ende Maricken Peetersdr ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Aert Goosens. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Adriaenss als voocht van Coenrat Peeterss kijnderen bij Janneken Peetersdr.

Fol. 129r

Op huijden desen xxie februarij 1594 compareerden Lauris vanden Haut Jasperss, gesworene lantmeter van Zuijthollant ende heeft namens Niclaes Blancaerts, Drossaert Heusden, procuratie Heusden 19-12-1593, getransporteert tbv Ariaen Aertss Clerck ende Hanrick Michielss Stockman, beijde Spranghe. Er wordt betaald via een wilkeur.

Op 25-10-1605 draagt Ariaen zijn deel weer over aan Niclaes.

Fol. 129v

Eodem anno et die compareerden Hanrick Michielss Stockman namens Hanrick Lievens die is vervangende Niclaes Lievens ende Jan Peeters in de Visbanck, broeder ende swaeger, procuratie Breeda 3-2-1594, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Lambert eewoutss.

Fol. 129v

Eodem anno et die compareerden Dirck Willemss ende gaff over met eenen verlije soo recht is Wouter Claess, sijnen broeder. Er wordt betaald via een wilkeur.

Los vel bij folio 14

Op 27-5-1586 compareerden Dirck Janss tot Schravenmoer ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Sebastiaen Arienss.

Los vel bij folio 14

Eodem anno et die compareerden Thomas Doeliss, schravenmoer, ende heeft gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Sebastiaen Ariaenss.

Los vel bij folio 14

Anna weduwe Arien Peeterss Leempoel is voldaen door Dirck Arienss Roomer, 22-10-1589.

Los vel bij folio 14

Jan Rutten van Son is voldaen door Tuenis Handrickss, 21-10-1596.

Losse vellen bij folio 14

Wilmken Bastiaenss weduwe Sebastiaen Adriaenss Mout is voldaen door Thomas Dieliss, 25-10-1587.

Los vel bij folio 14

Dit sijn de goederen bevonden bij Bastiaen Ariaenss achtergelaten.

Los vel bij folio 43

Matheus Ariaenss is voldaen door Jan Ariaenss Roch van het schip dat Jan gecoft heeft, 28-9-1605.

Los vel bij folio 43

Joris Corneliss int bijwesen van Adriaen Adriaenss ??? mede als oom van Lijnke Ja??? ??? is voldaen door Frans Geemens, 30-5-1591.

Los vel bij folio 43

Copie van ??? ??? bij Michiel Pauwelss vander beth bij den selver ghedaen aen Anthonis Jans Dolck cum suijs vanden coop van het huijs.

Los vel bij folio 44

Op 21-3-1593 compareerden Anthonis Janss Dolck ende Neltken Anthonis, sijne dochter, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Michiel Pauwelss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Los vel bij folio 59

Weet Peeter Toniss, schout Cappel, dat ick Iken Laurisdr weduwe Cornelis Gijsbertss met Gerit Jacopss van Hagenoort veraccordeert ben.

Los vel bij folio 59

Bastiaen Bastiaenss is voldaen door Peeter Anthoniss, schout Cappel, 23-2-1588.

Los vel bij folio 66

Wet Peeter Aertss dat ick te vreden ven van overgeven van vier cleijn hondt moers als Hanrick Janss Vos vercoft heeft aen eenen Jan Peeterss van Sprang ….

Los vel bij folio 66

Maricken weduwe Ariaen Michielss met Wouter Thoomas bekent voldaen te sijn door Jan Mathijss.

Los vel bij folio 68

Op 24-3-1592 hebben de gerechten van Cappel een coeij vercocht van Cornelis Aertss wegens betalingsachterstand.

Los vel bij folio 70

Op 23-9 transporteert Geerit Anthoiniss Smidt twee rentebrieven

Los vel bij folio 73

Op huijden desen iije julij anno xvc Lxxxix compareerden Robbert Adriaenss van Grevenbroeck ende gaff over met eenen verlije soo recht is Wouter Geeritss de Roij. Er wordt betaald via een wilkeur.

Los vel bij folio 75

Jan Rutten is voldaen door Jan Deniss, 27-5-1592.

Los vel bij folio 78

Schout ende gerechten van Cappel hebben gelooft ende verwilkuert schuldich te wesen Geertruijt Lenaert weduwe Wouter Joosten voor 1587 of 1588.

Los vel achter in

Adriaen Jacopss Corp staat borg voor Jan Adriaenss ivm een nieuw schip.

Los vel achterin

Jan de Leeu magtigt Laurens Jasperss, lantmeter te Sprang, om een stuk lant van Aert de Leeu za te giften aen Floris Jan Stammen, G’Berg 15-3-1596.

Los vel achterin

Inventaris voorden weeskijnderen Sebastiaen Ariaenss Maet, incoemst.

Dan volgen er nog enkele folio’s met een index.