Fol. 1r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Thonis Adriaenss Timmer, Dirck Adriaenss Timmer ende Adriaen Lauris x Thonisken Aertss Spijker?, alle als kijnderen Adriaentken Peeterss bij Adriaen Adriaenss Timmer ende Aert Thonis Spijker? ende dat van de goederen die Adriaentken ende Aert tesamen beseten hebben, 18-5-1628.

Fol. 2r

Reeckening bewijs ende reliqua voor Lucas Corneliss als vocht van het kint van Cornelis Peeterss Leeu bij Janneken Corneliss Lucas, 8-5-1628. [is vermoedelijk 18-5]

Fol. 3v

Reeckening ende bewijs van Cornelis Peeterss Leeu als vocht vande kinderen van Lucas Corneliss bij Maeijken Flooren, 18-5-1628.

Fol. 4v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Huijbrecht Claess x Jenneken Driess ter eenre ende Maeijken Peeterss x Tonis Andriess geassisteert met Peeter Andriess de Widt, swager, ende Cornelis Peeterss Leeu, broeder, ter andere zijde van een geseet ende huijsinge etc hen aengecomen van hun ouders, 23-5-1628.

Fol. 5r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Huijbert Claess ende heeft overgegeven aen Peeter Andriess de Witt de helft van een geseet mette huijsinge, 23-5-1628.

Fol. 5v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Giel Jan Vlaerss?, Peeter Hendricxss Schoenmaecker x Maeijken Peeter Smits mede namens Lenaert Peeterss, Willem Meeuss x Neeltgen Peeter Smits ende Deeliken Peeterss, kinderen van Peeter Smits, procuratie Helvoort 2-4-1626, Willem Adriaenss Molder mede als voocht van de kinderen van Adriaen Adriaenss Molder ende Peeter Willemss de Deckers weeskinderen bij Beliken Tonis de Moldersdr ende als voocht van het kint, Paulus, van Hendrick Adriaenss de Molder, Willem Joosten x Maeijken Hendricxss ende Seger Govertss van Emmecoven wednr van Maeijken Tonis de Moldersdr ende hebben overgegeven aen Adriaen Janss Gijben een geseet mette timmeringen, 24-5-1628.

Fol. 6r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kinderen van Hendrick Adriaenss Molder bij Maeijken Adriaenss bij name Adriaen Hendricxss, Willem Joosten x Maeijken Hendricxss ende Willem Adreiaenss Molder als voocht van Pauwels Hendricxss Molder, joncxste sone, vande goederen van hun ouders, 24-5-1628.

Fol. 6v

Reeckeneninge bewijs ende reliqua voor Cornelis Corstiaenss als voocht ende toesiender van de twee kinderen, Corstiaen ende Adriaen, van Corstiaen Peeterss bij Maeijken Adriaen Danielss, in presentie van Joost Hendricxss van Hamet, 27-5-1628.

Fol. 8r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Cornelis Bastiaenss als voocht ende Peeter Tonis Leempoel als toesiender van het kint van Adriaen Adriaenss Leempoel bij Eeltken Corneliss ende hebben overgegeven aen Jan Peeterss van Heijst x Leenertgen Adriaenss tbv de kinderen van Jan Janss Molengraeff de Jongen bij Leenertgen, 27-5-1628.

Fol. 8v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jacob Jacob Wijnants ende heeft overgegeven aen Jan Huijbertss Goethert, 27-5-1628.

Fol. 9r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Antonis Cornelis Janss als voocht van de kinderen van Jan Cornelis Janss ende heeft overgegeven aen Bastiaen Tonis Duijser een huijs etc, 27-5-1628. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 9v

Inventaris aengebrocht bij Daem Aertss Rommen ende dat van de goederen die Daem tesamen met Eeltgen Aertss za beseten heeft.

Fol. 10r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Daem Aertss Rommen ter eenre ende Adriaen Aertss Oerlman als voocht van de kinderen van Daem bij Eeltgen Aertss Oerlman ende Handrick Janss Persijn, schout, x Geerken Daemen ende dat van de goederen die Daem tesamen met Eeltgen Aertss za beseten heeft, 6-6-1628.

Fol. 10v

Onder deelinge aengebrocht bij Adriaen Aertss Oerlman als voocht van de kinderen van Daem Aertss bij Eeltgen Aertss ende Daem Aertss Rommen als vader ende toesiender ende Handrick Janss Persijn, schout, x Geeriken Daemen ende dat van de goederen die Daem tesamen met Eeltgen beseten heeft, 6-6-1628.

Fol. 11r

Op heden desen 6-6-1628 heeft Daem Aertss Rommen aengenomen van Adriaen Aertss Oerlman als voocht sijne kinderen, Aert ende Adriaen, bij Eeltgen Aertss.

Fol. 12r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Adriaenss Versluijs ende heeft overgegeven aen Dirck Handrickss Colster de helft van een geseet mette timmeringen, 22-6-1628.

Fol. 12v

Op alle conditie ende voorwaerden hier nae beschreven soo willen Jan Sijmonss van Grevenbroeck x Jenneken Janss voor ¼, Jan Wijten als toesiender van de kijnderen van Michiel Janss ende Neesken Wijten ende Jan Adriaenss Faro, Sgravenmoer, als voocht van de kijnderen van Stoffel Janss ende dat met consent van Grietken Janss ende samen namens andere condivedenten voor dander ¼ paert tesamen een half geseet mette huijsinge vercoopen, 17-6-1628.

Fol. 13r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jan Sijmonss van Grevenbroeck x Jenneken Janss mede als voocht van de kijnderen, Michiel ende Margrietken, van Jan Cornelis Stoffelss ende als voocht van het kijnt van Heijltken Janss bij Adriaen Janss za ende als voocht van ende namens de kijnderen van Willem Thoniss Spijker bij Neeltken Janss, getrout ende noch ongetrou, ende Jan Adriaenss Faro als voocht van de kijnderen van Stoffel Janss bij Lijsken Lenaertss ende Neesken Wijt Willemss weduwe van Michiel Janss mede namens de kijnderen, Jan Michiels present, ende hebben overgegeven aen Gerit Govertss Wolff een half geseet mette huijsinge, 22-7-1628. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Gerit betaelt aen Neesken Wijten, Jan Michielss mede namens Geertken, Willemken ende Neeltken, susters, 16-10-1629.

Grietken Janss x Dirck Pauliss, Willemstadt, ende Jacob Pauliss x Adriaentken Stoffels mede namens Michiel Janss zijn voldaen van Willem Corsten, Adriaen Adriaenss Roos, Lambert Reijnen, Cornelis Corss ende Jan Handrickss van Silst, 8-10-1646.

Fol. 14v

Copie

Op conditien ende voorwaerde hier naer beschreven soo willen Anthonis Cornelis Janss als voocht ende Gijsbert Janss Lijndrijer als toesiender van het kijnt van Anthoni Berntss za bij Angneetken Janss een geseet mette huijsinge vercoopen.

Fol. 15r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Anthonis Cornelis Janss als voocht van het kijnt van Anthoni Berntss za bij Angneetken Janss ende heeft overgegeven aen Gijsbert Janss van Dijck een geseet mette huisinge, 31-7-1628. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Bernt is voldaen door Gijsbert, 15-3-1641..

Fol. 16r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Schalcken, Besoijen, ende mede als voocht van de kijnderen van Adriaen Mathijssen, sijnen broeder za, bij Aertken Gemanss ende heeft overgegeven aen Jan Peterss van Heijst tbv sijne kijnderen bij Walburgh Willem Corsten, 22-8-1628.

Fol. 16r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Adriaen Peterss ende heeft overgegeven Thonis Aertss Oerleman, 11-9-1628.

Fol. 16v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Jasperss ende heeft overgegeven aen Dielis Aertss Coeckman, 25-9-1628.

Fol. 16v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Jan Willemss Snijder ende heeft overgegeven aen Adriaen Gerit ??? Peeterss, 4-11-1628.

Fol. 17r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joost Adriaen Jacob Wijnants ende heeft gewilcoort tbv Jan Peterss van Heijst, 10-11-1628.

Fol. 17v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Mariken Adriaenss weduwe van Cornelis Luijcass ende heeft overgegeven aen Luijcas Cornelis Snijder? als vader ende voocht van sijne kijnderen bij Maijken Floriss een ¼ deel van een geseet sonder huijsinge, 15-11-1628. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 18r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Adriaen Quirijnss ende heeft overgegeven aen Dirck Gijsbertss Cremer, 25-11-1628.

Fol. 18r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Hendrick Stoffels ende heeft overgegeven aen Crijn Govertss Wolffss een erve mette timmeringen, 30-11-1628. Er wordt betaald via een wilkeur. Los vel als quitantie aanwezig.

Fol. 19r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dingna weduwe van Thonis Cornelis Coninck geassisteert met Handrick Franss ende heeft overgegeven aen Willem Floris Stammen een geseet mette huisinge, 6-11-1628. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Adriaen Franss Roeloffs ondertrout met A??? Willen Floriss betaelt aen Cornelis Janss Braspenninck ende Joost Eijmbrechtss x Maeijken Jan Braspenninck, 13-11-1631.

Fol. 19v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Thonis Venninckxss ende heeft overgegeven aen Adriaen Adriaenss Roos de helft van een geseet mette huijsinge, 9-12-1628. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 20r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Catharina Goossenss ende heeft namens har man Gijsbert Franss van Gool, ruijter onder de compagnie van ritm Basson, Heusden, procuratie Heusden 7-12-1628, overgegeven aen Dirck Quirijnss ende Anthonis Handrick Smit, 9-12-1628.

Fol. 20r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Crijn Goijert Wolffs ende Adriaen Thomas Roeloffs de Greeff als voocht van het kijnt, Adriaen, van Corstiaen Thomass ende Thomas Corsten Thomass als voocht van het kijnt van Carel Adriaen Jacobss ende hebben overgegeven aen Handrick Stoffelss een geseet mette timmeringen, 30-11-1628.

Fol. 21r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Adriaenss Kijser mede als voocht van Adriaen Adriaenss Kijser weeskijnder met Huijbert Segerss Tober? als grootvader van de kijnderen ende Jan Willemss x Elisabet Adriaenss Cijser ende Handrick voorss als toesiender van de kijnderen van Peter Geritss za bij Maeijken Adriaenss Keijser ende hebben overgegeven aen Handrick Janss Persijn, schout, ende Adriaen Janss Gijben, 21-12-1628.

Fol. 21v

“Reeckening” voor Cornelis Dries als voocht ende Jan Venis als toesiender van de kijnderen van Cornelis Adrtiaenss Verstaeck. Het saldo gaat naar de kijnderen van Cornelis Driess. Aldus gereeckent in presentie van Aert Wouterss Geijster mede namens sijne huijsvrouwe broeder ende de kijnderen van Handrick Franss ende mede voor Jan Janss Textor ende den sijnden comstens, Claes Lauriss Praser als voocht ende Frans Handrickss als toesiender van de kijnderen van Jan Lauriss Praser bij Anneken Tomass ende Hendrick Cornelis Driess, Hendrick Cornelis Driess Brecken, sijnen broeder, Sacharijs Aert Lochten als erffgenamen, 7-12-1628.

Fol. 23r

Reeckeninge ende bewijs voor Jacob Handrickss de Bie van de nalatenschap van Lijsken Meertens weduwe van Willem Jacobss van Campen, aldus gereeckent int bijwesen van Jan Dick Anthoniss x Eeltken Willemss van Campen ende Adriaen Corneliss van Esch als toesiender van Jacob Willemss van Campen weeskijnderen ende mr Swaen, secr G’Berg, x Bertruijt vander Dussen weduwe van Corstiaen Willemss van Campen, 29-12-1628.

Fol. 30v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Dieliss Brouwer als voocht ende Peter Peterss Smitds als toesiender van de kijnderen van Corstiaen Wouterss Raijmacker za ende hebben overgegeven aen Bastiaen Wolffs, 1-1-1629. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Bastiaen belooft te betalen aan de erfgenamen van Handrick Adriaenss Oerleman. Bastiaen betaelt aan de erfgenamen van Mariken Wouterss, 28-1-1632.

Fol. 31r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Joost Handrickss van Hamit, coperslager, ende Jan Corstiaenss ende hebben overgegeven aen Luijcas Corneliss tbv sijne kijnderen bij Maeijken Floriss, 2-1-1629.

Fol. 31r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Adriaenss Timmer ende heeft overgegeven aen Goijert Willemss Coperslager een geseet mette timmeringe, 3-1-1629. Er wordt betaald via een wilkeur. Quitantie als los vel aanwezig bij folio 32r.

Toegevoegd: Anthonis Arienss Timmer broeder ende erfgenaam van Dick is voldaen, na april 1633.

Fol. 31v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Goijaert Willemss ende heeft overgegeven aen Lambert Wouterss Hagen, swager, een deel van een geseet mette mette timmeringe, 3-1-1629.

Fol. 32r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Domine Johannes Bron, dienaer des goddelijks woorts van Sprang ende heeft overgegeven aen Dielis Aertss Coecman een geseedt mette timmeringe, 9-1-1629.

Toegevoegd: Peter Deniss x Jenneken Dielis weduwe Dielis Aerttss heeft voldaen, 17-11-1634.

Fol. 32v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Corstiaenss mede als voocht van Jan Adriaenss weeskijnt van Adriaen Peeterss Lijndrijer ende Jan Adriaenss voorss mede present tevens als voocht van de kijnderen, Rombout ende Adriaen, van Marten Adriaenss van Dijck, Gijsbert Janss van Dijck mede namens susters ende swagers ende susters ende broeders kijnderen, Peter Adriaenss Snijder x Jenneken Janss, Jan Willem Robben als voocht van de kijnderen van Thonis Dingemans za ende hebben overgegeven aen domine Johannes Bron, dienaer des goddelijks woorts van Sprang, een geseet, 9-1-1629.

Toegevoegd: Ariaentken Adriaenss weduwe van Jan Corsten ende Rombout Meertens van Dijck sijn met Jan Adriaenss van Dijck voldaen, 8-2-1643.

Fol. 33r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Thomas Janss vander Straten x de weduwe van Jacob Peter Jacobs ende heeft overgegeven aen Peter Thoniss Leempoel een geseeth mette huijsinge, 22-1-1629.

Fol. 33r

Rekeninge ad reliqua voor Peter Jacobss als voocht van de kijnderen van Hendrick Sebertss bij Maeijken Peter Jacobss, saldo verdeling over Herbert Janss x Martijntken Hendrickss, Sebert Hendrickss, Cuentken Hendrickss, 9-1-1632.

Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 37v

Reeckeninge ad reliqua voor Hendrick Janss Persijn van sijnen ontfanck ende vuijtgeeff van Jenneken Sebertss, sijne huijsvrou. Het saldo gaat naar Hendrick, de kijnderen van Handrick Sebertss, Kijnderen van Dirck Sebertss, de kijnderen van Dielis Sebertss ende de kijnderen van Cornelis Sebertss. Aldus gereeckent in presentie Jacob Thoniss, schout Eeten, als administrateur van de kijnderen van Dielis Sebertss, Aelbert Meertens x Sijken Lambertss weduwe van Dielis Sebertss, Hendrick Adriaenss Back als voocht van de kijnderen van Dirck Sebertss, Herbert Janss x Martijntken Hendrickss mede namens sijne huijsvrouwe broeders ende susters, Sebert Hendrickss, present, Herbert Janss mede als voocht van de kijnderen van Cornelis Sebertss ende Neeltken Hendrickss weduwe van Cornelis Sebertss, 18-12-1628.

Toegevoegd: Peter Peter Jacobs als voocht van de kijnderen van Handrick Sebertss ende Herbert Janss x Martijntken sijn voldaen.

Fol. 40r

Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Handrick Janss Persijn, schout, ter eenre ende Jacob Thoniss, schout Eeten, als administrateur van de kijnderen van Dielis Sebertss, Aelbert Meertens x Sijken Lambertss weduwe van Dielis Sebertss, Hendrick Adriaenss Back als administrateur van de kijnderen van Dirck Sebertss, Herbert Janss x Martijntken Hendrickss mede namens Sebert Hendrickss ende Cuentken Hendrickss, Herbert Janss als voocht van de kijnderen van Cornelis Sebertss ende Neeltken Hendrickss weduwe van Cornelis Sebertss, erffgenamen van Jenneken Sebertss ende dat van de goederen die Handrick Janss Persijn ende Jenneken tesamen besten hebben, 18-12-1628.

Fol. 41r

Op heden desen 29-12-1628 soo heeft Peter Janss Vranck x Neeltken Handrickss weduwe Cornelis Sebertss aengenomen van Herbert Janss als voocht ende de twee jonckste kijnderen, Cornelis ende Claesken, van sijne huijsvrou bij Cornelis Sebertss.

Fol. 41v

Rekeninge ende bewijs voor Thonis Cornelis Janss als voocht ende Gijsbert Peterss Cuijper als toesiender van de kijnderen van Jan Cornelis Janss, broeder, bij Wouterken Hendrickss. Aldus gereeckent int bijwesen van oa Cornelis Cornelis Janss, oom, 23-1-1629. Volgt nog een lijst met besittingen.

Fol. 45r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Jacobss ende heeft overgegeven aen Joost Hendrickss Coperslager ende Jan Corstiaenss, 27-1-1929. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 45r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Gijsbert Adriaens Onrost mede als voocht van het weeskijnt van Jan Adriaenss Onrost za, broeder, , Goossen Adriaenss Onrost, Jacob Cornelis van Geervliet als voocht van het kijnt van Jan Cornelis van Geervliet bij Peterken Adriaenss Onrost, Tonis Albrechtss x Catharina Adriaenss Onrost, Joost Handrickss Coperslager ende hebben overgegeven aen Cornelis Petertss Soeters een huijsinge etc, 25-1-1629. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Cornelis betaelt in 1630 aen de gelijcke erffgenamen.

Fol. 45v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dielis Aertss Coeckman ende heeft van wegen Gijsbert Aert Goossenss als vocht van de kijnderen van Gijsbert Janss bij Barbara Aertss ende Michiel Lenaert Gielen, procuratie Sprang 6-12-1627, ende van wegen Paulus Janssen x Martijntken Aert Midden, procuratie Sprang 12-2-1627, met een quitantie van volle betalingen van 29-9-1628 ende heeft overgegeven aen Joost Adriaenss Vos een stuk acker soo groot ende cleijn als de voorss comparanten van wegen het kijnt van Peter Gerit Dirckss za bij Maeijken Aert Corst Midden in gerechticht sijn, 30-1-1629. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 46r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Quirijnen Geritss ende Thoniss Hendrickss Smidt ende hebben overgegeven aen Joost Adriaenss Vos, 30-1-1629. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 46v

Copie

Poulus Janss x Maijken Aert Corst Midden, Geriken Aert Corst Midden, Luijcas Adriaenss x Adriaentken Gijsbertss als voocht van de kijnderen, Aertken, Jenneken, van Gijsbert Jan Gijben, Jan Janss Textor x Aertken Lenaertss, allen erfgenamen van Jenneken Aert Corst Midden sijn voldaen door Dielis Aert Coeckman van de coop van een huijs dat Joost Adriaenss Vos van Dielis Aertss gekocht heeft, 29-9-1628.

Fol. 47r

Inventaris aengebrocht bij Jenneken Corneliss weduwe Peter Goijert Jan de Wilts van de goederen die sij tesamen beseten hebben.

Fol. 47v

Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Cornelis Joosten x Jenneken Corneliss weduwe van Peter Goijert Jan de Wilts ter eenre ende Adriaen Crijnen als voocht ende Cornelis Peterss Oerleman als toesiender geassisteert met Eeltken Adriaenss Fuchten als grootmoeder van de kijnderen van Peter Goijert Jan de Wilts bij Maeijken Corneliss, in presentie van Cornelis Peter Jan de Wilts, ende mede van het kijnt van Peter Goijertss voorss bij Jenneken Corneliss ende dat van alle goederen die Peter ende Jenneken tesamen beseten hebben, 31-1-1628.

Fol. 48r

Op dach datum als boven so heeft Cornelis Joosten x Jenneken Corneliss aengenomen van Adriaen Crijnen als voocht ende Cornelis Peterss Oerleman als toesiender het kijnt, Gijsbert, van Jenneken bij Peter Goijertss Jan de Wilts.

Fol. 48v

Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Jan Dirck Thomass ende Lambert Dirck Thomass geassisteert met Adriaen Thomass, oom ende voocht, , Jacob Janss Glaviman x Jenneken Dirck Thomass, allen kijnderen van Dirck Thomass ende Anneken Janssen, 1-2-1629.

In den iersten soo is Dirck Dirck Thomass geloot ….

Item ten tweden so is Handrick Dirck Thomass geloot ….

Item ten derden so is Lambert Dirck Thomass geloot ….

Item ten veirden so is Jan Dirck Thomass geloot ….

Item ten vijfden so is Jacob Janss Glaviman x Jenneken Dirck Thomass geloot ….

Fol. 49v

Reeckeninge ende bewijs voor Jan Janss Dielen? als voocht ende Peter Thoniss Leempoel als toesiender van de kijnderen van Claes Michielss bij Tonisken Jacobss, 5-2-1629.

Fol. 52v

Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Peter Adriaen Jan de Snijder x Jenneken? Janss voor deen helft ter eenre ende Gijsbert Janss van Dijck, Anneken Janss van Dijck, Antonis Cornelis Janss als voocht ende Gijsbert Janss als toesiender van het kijnt van Antonis Bernts bij Angneetken Janss ende Tonis Corneliss noch namens Jan Janss x Maeijken Janss voor dander helft ter andere sijde ende dat van een geseet, 8-2-1629.

Item inde iersten so is Peter Adriaen Jan de Snijder geloot ….

Item daer en tegen so sijn de vier ander kijnderen te samen geloot ….

Toegevoegd: Willem Claess x Anneken Janss is voldaen, 27-12-1633

Fol. 53r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peter Adriaen Jan de Snijder ende heeft overgegeven aen domine Johannes Bron, dienaer des godelijcks woorts te Sprang, een geseet mette timmeringen, 8-2-1629.

Fol. 53v

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Peter Baeijens als voocht van het kijnt, Baeijen, van Cornelis Baeijens, Baeijen present, 19-2-1629. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 55v

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Peter Baeijens als voocht van het kijnt, Thonisken, van Cornelis Baeijens, Baeijen Corneliss present, 19-2-1629. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 58r

Rekeninge bewijs ende adreliqua voor Aert Joost Bertromss ende Tonis Aert Vuchten als voochden ende toesienders van het kijnt van Willem Aert Vuchten bij Maeijken Aert Joosten, 22-2-1629. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 59v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Geritss Tuijmelaer ende Tonis Aertss Oerleman, HGeestmrs, ende hebben overgegeven aen Ferdinandus Baltess, 6-2-1629.

Fol. 59v

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Bertrom Joosten als voocht ende Corst Lenaertss als toesiender van het kijnt van Handrick Peterss de Bruijn za bij Adriaentken Roelen, 20-2-1629. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 62v

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Luijcas Cornelis als vader ende voocht ende Cornelis Peterss Leeu als toesiender van sijn kijnt bij Maeijken Floriss, 20-2-1629. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 64r

Reeckeninge ad reliqua voor Meeus Jan Willemss als voocht ende Jan Janss Lijndrijer als toesiender van het kijnt van Meeus Janss Molegraeff za bij Aentken Janss waarvan Jan Janss de adminstratie heeft gehadt, in presentie van Gijsbert Janss Lijndrijer als toesiender, 8-3-1629. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Toegevoegd: het saldo is door Maeijken Geritss aen Ghijsbert Janss betaelt, 25-3-1637.

Fol. 67r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Adriaenss Hulsmans ende heeft overgegeven aen Dielis Gijsberts Cremer een huijs etc, 15-3-1629.

Fol 67r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Janss Tuijs? ende heeft overgegeven aen Dircxken Janss weduwe van Baltis Corneliss ende nu x Handrick Adriaenss Back, 15-3-1629.

Fol. 67v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Crijn Goijert Wolffs ende heeft gewilcoort tbv Jan Toniss Praser als voocht van Adriaen Toniss Praser, Lijsken Toniss Praser ende Aechtken Toniss Praser, broeder ende susters, 19-3-1629.

Fol. 67v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dielis Aertss Coeckmans ende heeft overgegeven aen Adriaen Thoniss ende Aert Thoniss, gebroedrs, een geseet mette timmeringen, 20-3-1629. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: betaelt wordt aen Peter Deniss, 17-2-+1635.

Fol. 68r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dielis Aerets Coeckman mede namens Paulus Janss wednr van Maeijken Aert Corst Midden ende Geriken Aert Corst Midden, Corstiaen Aerts mede als voocht van de kijnderen van Peter Aeretss, broeder, ende namens Ja??? Cappelet x Lijsken Aertss, swager, procuratie Antwerpen 12-2-1626, Joost Adriaenss Vosch wednr Jenneken Aert Corst Midden ende Catharina Goossens namens haer man Gijsbert Franss van Gool, ruijter onder de compagnie van ritmr Bassen, Heusden, procuratie Heusden 17-3-1629, allen erffgenamen van Willemeken Rommen??? ende hebben overgegeven aen Dirck Handrick Colster de helft van een geseet mette timmeringen, 20-3-1629.

Fol. 68v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Peter Adriaen Jan de Snjider als voocht van de twee kijnderen, Roeloff ende Adriaen, van Adriaen Goijertss Seeffmaecker bij Peterken Aertss, Adriaen Toniss x Adriaentken Adriaenss ende Maeijken Adriaenss ende hebben overgegeven aen Handrick Janss Persijn, schout, de helft van een geseet mette timmeringen, 20-3-1629.

Fol. 69r

copie

Volgens dacte van condemnatie in date van 6-3-1627 mbt het huijs etc van Lambert Janss Stadthouder x weduwe van Nicolaes Matheuss Backer, erffgenamen van Jan Peterss Zuijdwijn, aengecomen soo willen de erffgenamen een geseet mette timmeringen vercopen, 15-5-1627. Jacob Jacob Wijnants heeft het hoochste bodt.

Fol. 69rbis

Schout en schepenen verkondigen dat Jacob Jacob Wijnants het geseet mette timmeringen waarop Claes Mattheeuss Backer za woonde in volle eijgendom heeft vercregen, 17-3-1629.

Fol. 69rbis

Staet ende inventaris overgelevert bij Jenneken Willemsen weduwe van Cornelis Willemss ende dat van de goederen die sij tesamen beseten hebben.

Fol. 70v

Op huijden datum desen 26-3-1629 soo heeft Janneken Willemsen weduwe van Cornelis Willemss aengenomen haer kint, Adriaentken, bij Cornelis ende dat van Lenaert Willemss als voocht ende Gijsbert Adriaenss Onrust als toesiender.

Toegevoegd: Handrick Gijsbertss x Adriaentken is voldaen door Janneken Willems Potmaecker, 15-10-1650.

Fol. 71v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Crijn Goijert Wolffs ende heeft overgegeven aen Jan Thomass den Gelasmacker de helft van een geseet, 24-2-1629. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: betaelt wordt aen Aert Wouterss de Gester ende Sijmon Jacobss, 1-4-1630.

Fol. 72r

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Geman Franssen als voocht ende Bertrom Joosten als toesiender van de kinderen van Peeter Janssen Cock bij Heijltken Peeter de Bruijnsdr, 27-3-1629. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 76r

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Geman Franssen als voocht ende Adriaen Cornelis Pijl als toesiender van het kint van Joost Janssen za, 27-3-1629. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 79v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Hendrick Cornelis Biecken ende Adriaen Corneliss ende beijde namens Hendrick Corneliss, broeder, ende maeijken, IJken ende Lijsken Cornelis, halve susters ende Sacharijas Aerts Lochten x Anneken Cornelissen ende Willem Handrick Gorissen x Emmeken Cornelissen ende Thonis Lenaertsen mede namens Hendrick Lenaerts, broeder, ende namens de weduwe ende kinderen van Jan Cornelis Driessen ende Peter Corst Teunissen als voocht van de kinderen van Cornelis Goijertss za ende hebben overgegeven aen Aert Wouter de Geijster een ¼ deel in een geseet mette huijsinge, 23-3-1629. Volgt noch een quitantie.

Fol. 80r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert zijn Peeter Thomassen, Secr tot Wasbeeck, mede namens Catharina Huijbert de Bie, Handridck Adriaens Verest mede namens Josijntken Gijsbert de Wit ende Huijbrecht Gijsbertssen de Wit ende Lambert Dirck Toniss x Maeijcken Gijsbrechtssen de Wit, Wouter Gijsbrechtsen de Wit ende hebben overgegeven aen Jan Adriaenssen de Loose een geset mette timmeringen, 30-3-1629. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Josijntken x Willem Cornelis, 12-10-1631.

Fol. 80v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Jacob Wijnantsen ende heeft overgegeven aen Jan Claessen Raeijmaeker een geset met de timmeringe, 4-4-1629. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Betaelt wordt aen Jacob mede namens de weeskinderen van Tonis Adriaens, 20-4-1633. Adriaen Thonis Wijnants is voldaen, 13-2-+1651?.

Fol. 81r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Hendrick Geldenss ende heeft overgegeven aen Maeijken Geeritsen weduwe van Jan Janssen van Dijck voor deen helft ende Gijsbert Janssen van Dijck als voocht van haere kinderen bij Jan voor dander helft de helft van een geseet, 5-4-1629.

Fol. 81r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Maeijken Geeritsen weduwe van Jan Janssen van Dijck ende Gijsbert Janssen van Dijck als voocht van haere kinderen bij Jan ende hebben overgegeven aen Corstiaen Hendrick Geldens een geseet mette timmeringe, datum ut supra.

Fol. 81v

Scheijdinge ende delinge aengebrocht bij Corstiaen Geerit Geldenss geassisteert met Peeter Jan Huijb Simons, sijne oome, ter eenre ende Maeijken Geerit Geldens weduwe van Jan Janssen van Dijck met Gijsbert Janssen van Dijck als voocht van haer kinderen bij Jan ter andere zijden ende dat van de goederen hen aengecomen van Geerit Geldens ende Lijksen Jan Huijben, vader ende moeder, 5-4-1629.

Fol. 82r

Inventaris overbracht bij Maeijken Geeritsen weduwe van Jan Janssen van Dijck van de goederen die sij tesamen beseten hebben.

Fol. 83r

Op heden datum desen 10-4-1629 soo heeft Maeijken Geeritsen weduw van Jan Janssen van Dijck aengenomen van Gijsbert Janssen van Dijck als voocht ende Peeter Jan Huijs Sijmonssen als toesiender haer kinderen, Lijsken ende Anneken, bij Jan.

Fol. 83v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Wouter Dirck Jan Geeritssen ende heeft overgegeven aen Jacob Jacob Wijnants een deel van een geseet mette timmeringe, 12-4-1629. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 84r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lenaert Geeritssen van Nispen ende heeft overgegeven aen Jan Eritssen, swaeger, het ¼ deel in een geset mette timmeringe, 14-4-1629. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 84v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Eritssen, Peeter Aertssen Rommen x Hendrixken Eritssen ende Lenaert Geeritssen van Nispen x Lambertken Eritssen ende hebben overgegeven aen Aentken Eritssen, suster, 14-4-1629.

Fol. 84v

Reliqua ad reliqua voor Anthonis Bastiaenssen als voocht van de kinderen van Adriaen Bastiaenssen, broeder, bij Dingen Hendricksen ende Maeijken Mertenssen mitsgaders met Dirck Janssen Mandemaecker als voocht van de kinderen van Adriaen Bastiaenssen bij Maeijken ende Michiel Willemssen Jager als toesiender van de kinderen van Adriaen Thoniss Molengraeff bij Maeijken Mertens. Aldus gerekent int bijwesen van oa Peeter Hendrix ende Jan Willemssen x Lijsken Adriaenssen, 19-4-1629. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 87v

Rekeninge ad reliqua voor Thonis Bastiaenssen als voocht ende Peeter Handrick Peeters als toesiender van het kint, Bastiaen, van Adriaen Bastiaenssen bij Dingen Handrix, 19-4-1629. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 91r

Rekeninge ad reliqua voor Dirck Janssen Mandemaecker als voocht ende Michiel Willemssen Jager als toesiender van de kinderen van Adriaen Thonissen Molengraeff bij Maeijken Mertens van wegen Handrick Adriaenssen. Aldus gerekent int bijwesen van Jan Willemssen x Lijsken Adriaenssen, 19-4-1629. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol 93r

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Goijert Gijsbertssen als voocht ende Peter Thonissen Leempoel als toesiender van de kinderen van Peeter Gijsbertsen za bij Grietken Jacobs, 21-4-1629.

Fol. 96r

Rekeninge ad reliqua voor Hendrick Janssen Persijn, schout, als administratie hebbende van Willem Adriaenssen Cauwenbech als voocht van de kinderen van Hendrick Adriaenssen Cauwenberch za bij Adriaenrtken Geeritssen za ende Daem Aertssen Rommen als toesiender, 25-4-1629. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 98v

Op 14-5-1629 maken Peter Jan Willemsen Snijder ende Huijbertken Tonissen, sijn huijsvrouwe, hun testament.

Fol. 99v

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Jan Thonissen Praser van de administratie over Aentken Tonis de Prasersdr, sijne suster, 14-5-1629.

Fol. 103r

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Jan Thonissen Praser van de adminstratie over Adriaen Tonissen Praser, broeder, 15-5-1629.

Fol. 106v

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Jan Thonissen Praser van de administratie over Lijsken Tonissen Prasersdr, sijne suster, 14-5-1629. Aldus gerekent int bijwesen van Wouter Gijsbertss x Lijsken.

Fol. 110r

Inventaris doen maecken bij Jan Janssen Textor shoofsbode van Suijthollant namens de baliou van de goederen toecomende Jan den Dooven, lijndenwever van sijn hantwerck op 2-12-1626.

Fol. 110v

Op conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo wil Jan Janssen Textor bode vande suijthollantse dorpen inde langstraet namens de Baliou de inventaris van Jan den Dooven, wever, geëxcommuniceerde over de neerlage oft dootslach van Peter Tonissen van der Tenten za, vercopen, 22-9-1627.

Op 3-9-1629 verclaren schout en heemraders dat er niet meer goederen waren dan die verkocht sijn.

Fol. 111r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Quirijnssen ende heeft gewilcoort tbv Judich Janssen weduwe van Aert Dielissen Coeckman, 15-9-1629.

Toegevoegd: Leendert van Milbuerchte x Neeltgen Cornelis Tuijmeler, kleindochter van Judich.

Fol. 112r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert zijn Adriaen Wouterssen van Nieuwenhuijse ende Peeter Wouterssen van Nieuwenhuijse samen namens Teunis, broeder, ende hebben overgegeven aen Adriaen Corsten Molder, 13-10-1629.

Fol. 112v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Baetken Peeterssen weduwe van Adriaen Janssen Snijder mede namens haere kinderen ende heeft overgegeven aen Aert Janssen Mouthaen, Jan Janssen Vuijst x Claesken Janss weduwe van Jan Janssen Mouthaen, Jacob Joost Gijben wednr Jenneken Jan Mouthaensdr ende Geerit Dircxsen x Janneken Jans Mouthaensdr het ¼ deel in een geset mette timmeringen gemeen met de kinderen van Jan Handricxssen Mouthaen, 16-10-1629.

Fol. 112v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Aert Janssen Mouthaen, Jan Janssen Vuijst x Claesken Janss weduwe van Jan Janssen Mouthaen, Jacob Joost Gijben wednr Jenneken Jan Mouthaensdr ende Geerit Dircxsen x Janneken Jans Mouthaensdr ende hebben overgegeven aen Marten ende Cornelis Roeloffs een geset mette timmeringen, 17-10-1629. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 113r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kinderen van Adriaen Janssen van Roeij bij Tonisken Adriaen Weerts za, bij namen Wouter Tonissen x Maeijken, Peter Jan Huijb Sijmonss als voocht ende Dirc Dircxssen van Campen den Jongen als toesiender van Aentken ende Geeriken, ende dat van de goederen aengecomen van hun ouders van de achtergelaten goederen van Adriaen Geertsen Oerleman, haeren neve, 20-10-1629.

Fol. 114r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Handrick Willemssen ende heeft gewilcoort tbv Gijsbert Adriaenssen Onrust, 10-11-1629.

Fol. 114v

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Claes Lauris Braspenninck als voocht van de kinderen van Jan Lauris Braspenninck, broeder, bij Anneken Thomas za. Aldus gerekent int bijwesen van Frans Handrick Franssen, neve, als toesiender ende Cornelis ende Maeijken Janssen, kinderen voorss, 18-12-1629. Op 20-12-1629 vindt de afrekening plaats.

Toegevoegd: Joost Embrechtss x Maeijken, 24-7-1630.

Fol. 117r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Claes Lauris Braspenninck als voocht ende Frans Handrick Franssen als toesiender van de kinderen, Cornelis ende Maeijken, van Jan Lauris Braspenninckbij Anneken Thomas za ende hebben overgegeven aen Aert Wouterssen de Geijster een geseth mette timmeringen, 18-12-1629.

Fol. 117v

copie

Op conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo hebben Claes Lauris Braspenninck als voocht ende Frans Handrick Franssen als toesiender van de kinderen, Cornelis ende Maeijken, van Jan Lauris Braspenninckbij Anneken Thomas za ter eenre ende Jacob Joost Zegers als voocht ende Peeter Jan Huijb Sijmons als toesiender van het kint, Willemken, van Wouter Janssen van Roij bij Judich Jans ter andere zijden een accoort gesloten.

Fol. 118r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Wouterssen de Geijster ende heeft gewilcoort tbv Dirck Adriaen Peeterssen, 19-12-1629.

Toegevoegd: Anthonis Willemssen van Uijthoven is schoonzoon van Dirck, 28-1-1662.

Fol. 118v

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Wouter Dirck Jan Geertssen als voocht en Claes Handrickss als toesiender van de kijnderen, Adriaen ende Jan, van Cornelis Dirck Kan Geertssen bij Anneken Adriaens. Aldus gerekent int bijwesen van de kinderen en Tonis Adriaenss Timmer als toesiender, 29-12-1629. Volgt noch een lijstje met besittingen.

Fol. 120r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Wouter Dirck Jan Geertss ter eenre ende Claes Handrickss vanden Assen met Tonis Adriaen Timmer als toesienders van de kinderen, Adriaen ende Jan, van Cornelis Dirck Jan Geertss, beijde present, ende dat van de goederen van Dirck Jan Geertss ende Dingena Wouterssen, grootouders en van Adriaen Geertss Oerleman, halve broeder ende oom, 29-12-1629.

Fol. 121v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joost Adriaen Jacob Wijnants ende heeft gewilcoort tbv Jan Lauris Lantmeter, 29-12-1629.

Toegevoegd: betaelt wordt door Huijbert Claess, 23-5-1630

Fol. 122r

Op alle conditie ende voorwaerde hier naer beschreven soo wil Dirck Hermansz mede als voocht van het kijnt van Handrick Hermansz za, broeder, ende Joost Gijben als toesiender en Jan Janssen de Witte als voocht van Adriaentken Hermansz erfhuijs houden van de goederen van van Cornelis Hermansz, halven broeder. Aldus gedaen int bijwesen van Laureijs? Volders x Adriaentken Hermans, Dirck Hermans ende Joost Peterss Schipper, 5-9-1630.

Fol. 124r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jan Adriaenss Roos, Adriaen Adriaenss Roos ende Jan Peeterss Timmerman x Maeijken Adriaen Roos, kinderen van Adriaen Janss? Roos ende dat van de goederen van hun ouders ende van Tonis Adriaenss Roos, halven broeder, 31-12-1629.

Fol. 124v

Op heden datum desen 11-1-1630 soo sijn Jan Huijbertss Goethart ter eenre ende Jan Willem Weerts als voocht, Joost Janss, Lauris Janss ende Cornelis Janss als toesienders van het kijnt, Handrick, van Cornelis Willem Weerts bij Mechelken Jans ter andere sijden ende sluijten een accoort ivm het versterff van Mechelken.

Fol. 125r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jan Adriaenss Roos als voocht ende Baeijen Neelen Oerleman als toesiender van de kijnderen van Wouter Dielis Leempoel bij Geeriken Tonis Jacob Oerlemans voor deen helft ter eenre ende Jacob Joost Zegers als voocht ende Peeter Jan Huijb Sijmonss als toesiender van de kijnderen van Wouter Janss van Roij bij Jutken Jans, Peeter Jan Huijb Sijmons als voocht ende Dirck Dirckss van Campen den Jongen als toesiender van de kijnderen van Adriaen Jans van Roij bij Tonisken Weerts ende Wouter Toniss x Maeijken Adriaen Janss van Roij tesamen voor dander helft ter andere sijden van de goederen van de kijnderen van Wouter Dielis Leempoel bij Geeriken Janss van Roij, 11-1-1630.

Fol. 126v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Peter Jan Rommen x Willemken Mertens weduwe van Corst Willemss voor sijn portievuijtwijsens de deelinge hier voorens gepasseert ende Adriaen Tomas Roeloffsen namens Floris Willemss, procuratie notaris G’Berg 2-3-1628, ende dat voor de protie van Floris ende hebben overgegeven aen Lauris Willem Floris hun deel in een geseth mette timmeringen, 12-1-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 127r

Inventaris aengebrocht bij Geerken Cornelis Goosens weduwe van Tonis Peeterss Rommen van de goederen die sij tesamen beseten hebben.

Fol. 128r

Op heden datum desen 5-1-1630 compareerden Geerken Cornelis Goosens weduwe van Tonis Peter Janss Rommen x Handrick Corsten ende heeft aengenomen haer twee kijnderen, Adriaen ende Adriaentken, bij Tonis ende dat van Jacob Peeter Jans Rommen als voocht ende Geerit Geeritss als toesiender.

Toegevoegd: Seger Matheus x Adriaentken is voldaen door Geeriken ende Meeus Corsten, 12-4-1641. Adriaen is ook voldaen.

Fol. 129r

Rekeninge ad reliqua voor Baeijen Elantss Oerleman als voocht van het jonckste kijnt, Jan, van Tonis Jacobs Oerleman.

Fol. 131r

Rekeninge ad reliqua voor Baeijen Elantss als voocht ende Dirck Dirckss van Campen de Jongen als toesiender van het kijnt, Jan, van Tonis Jacobs za, 22-1-1630. Volgt noch een lijstje met besittingen.

Fol. 133r

Staet en inventaris aengebrocht bij Herbert Janssen ende dat van de goederen die Hendrick Sebertss ende Maeijken Peeterss, sijne huijsvrouwe, tesamen beseten hebben. De kijnderen sijn Sebert ende Cuentken Handrickss, 23-1-1630.

Fol. 133v

Scheidinge ende deelinge aengebrocht bij Herbert Jan Deniss x Martijntken Handrickss ende Peter Peeterss als voocht vande twee kijnderen, Cuentken ende Sebert, van Hendrick Sebertss bij Maeijken Peeterss, 25-2-1630. Volgt nog en voorder deelinge tussen Herbert en Sebert.

Fol. 135r

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Herbert Jan Denis als voocht van de kijnderen van Cornelis Sebertss bij Neeltken Handrickss, Handrick Cornelis Sebertss present, 31-1-1630. Volgt noch een lijstje met besitiingen.

Fol. 135v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jan Adriaenss Roos als voocht van de kijnderen van Wouter Dieliss Leempoel bij Geeriken Tonis Jacobs, Jacob Hoost Zegers als voocht ende Peeter Jan Huijb Sijmons als toesiender van het kijn van Wouter Janss van Roij bij Juetken Jans ende Peeter Jan Huijb Sijmons als voocht ende Dirck Dirckssen van Campen de Jongen als toesiender van de kijnderen van Adrjaen Janss van Roij bij Tonisken Weerts ende Wouter Tonissen x Maeijken Adrjaens ende hebben overgegeven aen Handrick Stoffels, 4-2-1630.

Fol. 136r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Huijbert Joris, Aentken Joris ende Maeijken Joris ipv Tijs Aertss, haere man, geassisteert met Jan Tonissen Praser, neve, ende hebben overgegeven aen mr Paulus Scholt een huijs etc, 4-2-1630.

Fol. 136v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Huijbert Joris, Aentken Joris ende Maeijken Joris ipv Tijs Aertss, haere man, geassisteert met Jan Tonissen Praser, neve, ende hebben overgegeven aen Geerit Cornmeliss, 4-2-1630.

Fol. 137r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Handrickss Colster ende heeft overgegeven aen Wouter Geertss Tuijmelaer, 4-2-1630.

Fol. 137r

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Peeter Jan Huijb Sijmonss als voocht ende Dirck Dirckss van Campen den Jongen als toesiender van de kijnderen van Adrjaen Janss van Roij bij Tonisken Adrjaenss. Aldus gerekent int bijwesen van Wouter Toniss ende Aentken Adrjaens, 6-2-1630. Volgt noch een lijstje met besittingen.

Fol. 139r

Op heden datum dsen 6-2-1630 compareerde Jan Janss de Bje wednr Martijntken Aertss ende heeft aengenomen van Jacob Aertss als voocht ende Jan Geertss Schoenmaker als toesiender sijne twee kijnderen, Grietken ende Melissijntken bij Martijntken.

Toegevoegd: Jan van Vessem x Melesijntken is voldaen door Jan Janss de Bie den Jongen, 5-8-1668.

Fol. 139v

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Rom Toniss Leempoel als voocht ende Gijsbert Adrjaenss Onrust als toesiender van de kijnderen van Aert Gijsbertss za bij Tonisken Willemss, 6-2-1630. Volgt noch een lijstje met besittingen.

Fol. 144r

Copie

Volgens de acte van condemnatie in date den 28-11-1627 mbt tot een huijs bij de weduwe van Tonis Adrjaen Lambertss ende Marten Willemss soo wil Marten het huijs nu vercopen.

Het huijs wordt gecocht door Cornelis Pieterss Leeu. Er hebben zich diverse persoenen gemeld die nog geld tegoed hebben, 16-2-1630

Fol. 146r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornmelis Peeterss Leeuw ende heeft overgegeven aen Tonis Handrickss Smit een geseth mette timmeringen, 16-2-1630.

Fol. 146v

Inventaris overgebrcoht bij Jenneken Handrickss weduwe van Jan Franssen Backer van de goederen die sij tesamen beseten hebben.

Fol. 147r

Op heden desen 20-1-1630 so heeft Jenneken Hendrickx weduwe Jan Franssen Backer aengenomen van Gijsbert Franss van Dijck als voocht ende Aert Hendrickss Vingerhoets als toesiender haer twee kijnderen, Frans ende Maeijken, bij Jan.

Fol. 147v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Peeterss Leeuw ende heeft overgegeven aen Handrick Willemss een geseth mette huijsinge, 27-2-1630.

Fol. 148r

Scheijdinge ende deelinge bij de kijnderen van Jan Tonis Stevens Decker, bij naemen Handrick Willemsen x Thonisken, Steven ende Jacob, bij Lijsken Jans ende dat van de goederen van hun moeder volgens aenneming van 22-2-1628 ende dat ten overstaen van Cornelis Peeterss Leeuw als voocht ende Rob Handrickss Decker ende Jan Thoniss als vader, 28-2-1630.

Fol. 148v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Maeijken Peeter x Anthonis Driessen de Wit met Peeter Driessen de Witen als voocht ende Cornelis Peeterss Leeuw als toesiender van haere kijnderen bij Anthonis Driessen ende hebben overgegeven aen Huijbert Claes de helft van een geseth mette huijsinge, 2-3-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 149r

Rekeninge ende bewijs voor Anthonis Cornelis Janssen als voocht en Gijsbert Goijertss als toesiender van de kijnderen van Peeter Geertss Cremer za bij Maeijken Paulus, 9-3-1630. Volgt noch een lijst met besittingen.

Fol. 153v

Op alle conditien en voorwaerden hier naer beschreven so willen Sijmon Berntss als voocht geassisteert met Thonis Cornelis Janss ende Jan Janss Lijndrijer als toesienders van het kijnt van Anthonis Berntss ende Gijsbert Adrjaenss Onrost en Goosen Adrjaens Onrost, Tonis Aelbertss x Lijntken Adrjaens Onrost allen mede namens Jacob Cornelis van Geervliet x Peerken Adrjaens Onrost en mr Jan Smits als voocht van het kijnt van Jan Adrjaens Onrost bij Jenneken Jans met Gijsbert Adrjaens als toesiender erfhuijs houden van de goederen van Antoni Berntss ende Anneken Adrjaens Onrost, in t bijwesen van oa Joost Handrickss van Hamit afgereeckent, 7-3-1630.

Fol. 158v

Rekeninge ad reliqua voor Anthonis Cornelis Janssen als voocht ende Gijsbert Janss Lijndreijer als toiesiender van het kijnt van Anthonis Berntss bij Agneetken Jans ter eenre ende de erfgenamen van Anneken Adrjaens Onrost tweede huijsvrouwe van Anthoni ter andere sijde. Aldus gerekent int bijwesen van Sijmon Berntss, Gijsbert Janss van Dijck, mr Jan Smits, Gijsbert ende Goosen Adrjaens Onrost, Jacob Cornelis van Geervliet ende Joost Handrickss van Hamit als erfgenamen van Tonis Berntss, 8-3-1630.

Fol. 160r

Copie

Op heden datum ondergeschreven compareerden Anthonis Cornelis Janssen als voocht ende Gijsbert Janss van Dijck als toesiender van het kijnt van Anthonis Berntss ter eenre ende Gijsbert ende Goosen Adrjaenss Onrost, Thonis Aelbertss, Jacob Corneliss van Geervliet als voocht van Jan Corneliss weeskijnt, Mr Jan Smits ende Joost Handrickss van Hamith allen als erfgenamen van Anneken Adrjaenss Onrost tweede huijsvrouw van Anthoni Berntss ende hebben woorden ende wederwoorden mbt het onderhoud van het kijnt van Anthoni ende Anneken. Arbiters komen met een uijtspraek, 9-3-1630.

Fol. 161r

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Corst Handrick Geldens als voocht ende Baeijen Eelantss als toesiender van het kijnt van Peeter Handrick Geldens za. Aldus gerekent int bijwesen van oa Dirck Dirckss van Campen de Jongen, Wouter Corsten, Jan Toniss Oerleman, Jan Adrjaenss Roos als voochden en erfgenamen van het voorss kijnt, 12-3-1630.

Fol. 163v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Corst Handrick Geldens ter eenre ende Dirck Dirckss van Campen den Jongen x Anneken Tonis, Wouter Corstiaenss x Janneken Tonis, Baeijen Elantss als voocht van Jan Tonis Oerlemans, Jan present, ende Jan Adrjaens Roos als voocht ende Baeijen Elantss als toesiendenr van de kijnderen van Wouter Dieliss bij Geeriken Tonis ende Baeijen Elantss als voocht ende Sacharias Aertss als vader ende toesiender van sijn kijnt bij Geeriken Tonis ter andere sijde, allem als erfgenamen van Handrick Peeterss za, weeskijnt van Peeter Handrick Geldens ende Maeijken Tonis Oerlmans, 13-3-1630.

Fol. 164v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adrjaentken Mertens weduwe van Tonis Dingemans ende heeft overgegeven aen Joncr Philippus van Boshuijsen een huijs etc, 19-3-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 165r

Op heden datum desen 21-3-1630 compareerde Jor Philippus van Boshuijsen ter eenre ende Joffr Maria van Beeck mede namens Helena, suster, geassisteert met Jor Handrick van Vermeer, procuratie St Oederode 16-3-1630, misgaders noch sekere overdrachte bij Jor Wouter van Beeck, hun vader, van de de goederen van Jor Roeloff van Boshuijsen za, overgegeven Asten 4-7-1620, ter andere sijden ende sluijten een accoort mbt het testament van Roeloff.

Fol. 165v

Rechtelijcke reedinge tussen de erffenisse van Roeloff Berntss ter eenre ende Dielis Gijsbertss Cremer ter andere sijde, 26-3-1630.

Fol. 166r

Inventaris overgebrocht [Jan ipv bij] Jenneken Dielis weduwe van Dielis Aertss Coeckman ende dat van de goederen die sij tesamen beseten hebben.

Fol. 167r

Op heden datum desen 28-3-1630 compareerden Jenneken Dielis weduwe van Dielis Aertss Coeckman ende heeft aengnomen haer twee kijnderen, Corstiaen ende Aert, bij Dielis ende dat van Goijert Janss Gijben als voocht ende Adrjaen Crijnen als toesiender geassisteerrt met Judich Janss, de kijnderen grootmoeder.

Fol. 168r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Herbert Jan Dielis als voocht van de kijnderen van Baeijen Dieliss bij Niclaesken Tonis ende heeft overgegeven aen Corstiaen Lenaertss een geseth mette timmeringen, 28-3-1630.

Fol. 168r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Gijsbert Janssen Lijndreijer, Anthonis Janss Textor ende Wouter Toiniss, sijne soon, staan borg tbv Antonis van Andel, schout Besoijen, 28-3-1630.

Fol. 169r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Marten Aertss Back ende Marten Geerit Dirckss als voocht ende Maerten Aertss Back als toesiender van de kijnderen van Aert Dirckss Back za ende beijde namens Jan Aertss Back ende hebben overgegeven aen Willem Willemss Ammeroijen, 29-3-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 169v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jacoba Embrechts weduwe van Jan Willem Lenaertss, Baeijen Peeter Baeijenss x de weduwe van Jan Floris Stammen, Frans Handrick Franss ende Willem Handrick Franssm beide namens Huijbert Jan Nelen x Tonisken Handrick Franss, Gijsbert Jan Gijsbertss mede namens Aentken ende Cuentken Jans, susters, Adrjaen Joosten x Truijcken Jans, allen als erfgenamen van Cornelis Adrjaenss Coninck ende hebben overgegeven aen Aert Wouterss de Geijster hun 1/12 deel in een geseth mette huijsinge, 2-4-1630.

Fol. 169v

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Gijsbert Adrjaens Onrost als voocht vant kijnt van Jan Adrjaenss Onrost, broeder. Aldus gerekent int bijwesen van Mr Jan Smits als toesiender, 4-4-1630. Volgt noch een lijst met besittingen.

Fol 172v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jan Willemss Molengraeff x Lijsken Adrjaenss Molengraeff ende Tonis Bastiaenss als voocht van de kijnderen Adriaen Bastiaenss bij Dingna Handrickss en mede als voocht van Adrjaen Bastiaenss weeskijnt bij Maeijken Martens ende Michiel Willemss Jager als toesiender ende Direck Janss Mandemaecker als voocht ende Michiel voorss als toesdiender van het kijnt van Adrjaen Toniss Molengraeff bij Maeijken Martens ende hebben overgegeven aen Peeter Handrick Peeterss een geseth mette huijsinge, 6-4-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: het kijnt van Adrjaen Toniss ende Maijken: Hendricksken, Het kijnt van Adrijaen Bastiaenss bij Dingna is Adriaen.

Fol. 173r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Baetken Peeters weduwe van Adrjaen Jan den Snijdersdr, Peeter Adrjaen Janss Snijder mede namens Tonis Chielen x Jenneken Adrjaen Janss den Snijder, procuratie Sorang 19-1-1629, Jan Lenaertss x Janneken Adrjaen Jan den Snijdersdr ende hebben overgegeven aen Tonis Aeress Oerleman ende Wouter Geertss Tuijmelaer, HGeestmrs, een geseth mette timmeringe, 8-4-1630.

Fol. 173v

Op heden datum den 8-4-1630 compareerden Peeter Adrjaen Janss den Snijder ende heeft aengenomen van Tonis Aertss Oerleman ende Wouter Geertss Tuijmelaer, HGeestmrs ten overstaen van Jan Lenaertss, swaeger, Baetken Peeterss, sijne moeder.

Fol. 174r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Cornelis Samuelss ende heeft overgegeven aen Bastiaen Wolffs 1/3 van ¼ part van een geseth mette timmeringe, 16-4-1630.

Fol. 174v

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Wouter Jan Wouterss als voocht en Tonis Cornelis Janss als toesiender van de kijnderen van Jan Wouter Claess de Bont bij Maeijken Peeter de Cremer. Aldus gerekent int bijwesen van oa Peeter Peeterss Timmermans, Willem Janss de Bont, Lijntken ende Digna Jans, 16-4-1630.

Fol. 176r

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Wouter Jan Wouterss de Bont als voocht en Tonis Cornelis Janss als toesiender van Lijntken Jan Wouterss de Bont, halve suster. Aldus gerekent int bijwesen van oa Peeter Peeterss Timmermans, Lijntken Jans, 16-4-1630. Volgt noch een lijstje met besittingen.

Fol. 177v

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Wouter Jan Wouterss als voocht en Tonis Cornelis Janss als toesiender van Digna Jan Wouter de Bont, halve suster. Aldus gerekent int bijwesen van oa Peeter Peeterss Timmermans ende Digna Jans, 16-4-1630. Volgt noch een lijstje met besittingen.

Fol. 179r

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Wouter Jan Wouterss als voocht en Tonis Cornelis Janss als toesiender van van Willem Jan Wouterss de Bont, halve broeder. Aldus gerekent int bijwesen van oa Peeter Peeterss Timmermans ende Willem Janss de Bont, 16-4-1630. Volgt noch een lijstje met besittingen.

Fol. 181v

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Wouter Jan Wouterss de Bont als voocht en Tonis Cornelis Janss als toesiender van het kijnt, Peeterken, van Jan Wouter Claessen de Bont bij Maeijken Peeter de Cremer. Aldus gerekent int bijwesen van oa Peeter Peeterss Timmermans en Willem Janss de Bont, 16-4-1630.

Los vel bij fol. 183r

Op heden desen 27-5-1630 compareerden Joost Adriaenss Vosch ende heeft aengenomen van Rombout Thoniss Leempoel als voocht ende Aert Joost Bertromss als toesiender sijn twee kijnderen, Jenneken ende Emmeken, bij Dingena Gijsbertss

Toegevoegd: Jenneken weduwe van Adriaen Adriaenss Roos den Jonegn is voldaen, 4-12-1664.

Inventaris overgebrocht bij Joost Adriaenss Vos van de goederen die Joost ende Dingentken tesamen hebben beseten.

Fol. 184v

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Anthonis Bastiaenss als voocht van Adrjaen Bastiaenss sijn broeders kijnderen bij Digna Handrickx ende Peeter Handrickss als toesiender van Adrjaen Bastiaenss bij Digna Handrickss ende bij Maeijken Mertens mitsgaders Dirck Janss Mandemaecker als voocht van de kijnderen van Adrjaen Tonis Molengraeff bij Maeijken Mertens ende Michiel Willemss Jager als toesiender. Aldus gerekent int bijwesen van oa Peeter Handrick Peeterss, Jan Willemss Molengraeff x Lijsken Adriaenss Molengraeff ende Bastiaen Adrjaen, 18-4-1630.

Fol. 187r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Anthonis Bastiaenss als voocht ende Peeter Handrick Peeterss als toesiender van het kijnt, Bastiaen, van Adrjaen Bastiaenss bij Digna Handrickx ende Tonis voorss als voocht ende Michiel Willemss Jager als toesiender van Adrjaen Bastiaenss kijnderen bij Maeijken Mertens ende Dirck Janss Mandemaecker als voocht ende Michiel Willemss Jager als toesiender van het kijnt van Adrjaen Tonis Molengraeff bij Maeijken Mertens ende Jan Willems Molengraeff x Lijsken Adrjaenss, allen erfgenamen van Adrjaen Toniss ende Adrjaen Bastaienss ende dat van de goederen van hun ouders, 18-4-1630.

Fol. 188r

Op alle conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo willen Willemken Jacob weduwe van Joost Adrjaen Jacob Wijnantss voor deen helft ende Jan Toniss Praser als voocht ende Jacob Joosten als toesiender van het kijnt van Joost ende Willemken Jacobs ende Jan Toniss als voocht ende Adrjaen Segertss als toesiender van het kijnt van Joost bij Willemken Zegertss voor dander helft een geseth mette huijsinge en een acker vercopen.

Fol. 190r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Willemken Jacob weduwe van Joost Adrjaen Jacob Wijnantss voor deen helft ende Jan Toniss Praser als voocht ende Jacob Joosten als toesiender van het kijnt van Joost ende Willemken Jacobs ende Jan Toniss als voocht ende Adrjaen Segertss als toesiender van het kijnt van Joost bij Willemken Zegertss voor dander helft ende hebben overgegeven aen Jacob Jacob Wijnants een geseth mette timmeringe, 20-4-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: Jan Huijbertss Goethart x Willemken Jacobs, 7-1-1632.

Fol. 190v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Willemken Jacob weduwe van Joost Adrjaen Jacob Wijnantss voor deen helft ende Jan Toniss Praser als voocht ende Jacob Joosten als toesiender van het kijnt van Joost ende Willemken Jacobs ende Jan Toniss als voocht ende Adrjaen Segertss als toesiender van het kijnt van Joost bij Willemken Zegertss voor dander helft ende hebben overgegeven aen Huijbert Claess, 20-4-1630.

Fol. 191r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Willemken Jacob weduwe van Joost Adrjaen Jacob Wijnantss voor deen helft ende Jan Toniss Praser als voocht ende Jacob Joosten als toesiender van het kijnt van Joost ende Willemken Jacobs ende Jan Toniss als voocht ende Adrjaen Segertss als toesiender van het kijnt van Joost bij Willemken Zegertss voor dander helft ende hebben overgegeven aen Tonis Handrickss Smijt een geseth, 20-4-1630.

Fol. 191v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Jacob Wijnantss ende heeft overgegeven aen Jan Peeter Soeters een geseth mette timmeringe, 22-4-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 192r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Adriaenss Glavimans, secr, namens Jan Janss Textor, Sertogenbosch , procuratie Sprang, ende heeft overgegeven aen Handrick Handrickss Textor 1/3 deel in een huijs, 25-4-1630.

Fol. 192r

Scheijdinge ende deijlinge aenbrocht bij Jacobxken Embrechts weduwe van Jan Willem Lenaertss ende haere kinderen, Tonis, Commer ende Frans Hendrick Franss namens Huijbert Janss van de goederen die Jacobxken ende Jan tesamen beseten hebben, 22-4-1630.

Fol. 193r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Thoniss de Jongen ende heeft overgegeven aen Jan Lenaertss een geseet mette timmeringe, 22-4-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol.. 193v

Rekeninge bewijs ende reliqua bij Jacob Joost Zegertss als voocht van Willemken Wouter Janss van Roij za bij Judith Jans met Willem Jans Glaviman ende Peter Jan Huijb Sijmonss als toesienders, 30-4-1630. Volgt nog een lijstje met besittingen.

Fol. 196r

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Claes Lauris Braspenninck als voocht ende Willem Jan Adriaenss als toesiender van het kint van Bastiaen Jan Adriaenss bij Jenneken? Lauweris Braspenninck. Aldus gerekent int bijwesen van Aert Bastiaenss, het voorss weeskint, 30-4-1630.

Fol. 197v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Goijaert Goijaertss Wolffs ende heeft gewilcoort tbv Jan Peterss van Heijst, 4-5-1630.

Fol. 198r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Aertss, onmondich weeskijnt van Aert Janss, Raemsdonck, geassisteert met Govert van Luchtenberch, scholtus van Raemsdonck, voor deen helft ende Geert Goijaertss Wolffs voor dander helft ende hebben overgegeven aen Willem Claessen Snijder een geseet mette timmeringe, 10-5-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 198v

Scheijdinge ende delinge bij Jan Eeritss, Peter Aertss Rommen x Handrickx Eerits ende Lenaert Geritss van Nispen x Lambertken Eeritss ende dat van de goederen van Aentken Eerits, suster, 20-5-1630.

Fol. 199r

Op alle conditien ende voorwaerden hier naer beschreven so willen Gijsbert Gijsbertss Leeu ende Gerit Janss Schoenmaker x Geriken Gijsbert de Leeu ende Lauris Geeritss Leeu als voocht evan Dingeman ende Maeijken Gijsbertss, kinderen van Gijsbert Geeritss Leeu za erefhuijs houden van de goederen van Gijsbert Geeritss Leeu ende Lijsken Gijsbertss, hun ouders, 21-5-1630.

Fol. 200v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Sebert Handrickss ende heeft overgegeven aen Handrick Janss Persijn, schout, ende Herbert Jan Deniss de helft in een gesedt, 21-5-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 201v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Tonis Cornelis Janss als voocht ende Gijsbert Janss van Dijck als toediender van het kijnt van Antonis Berentss za bij Angneesken van Dijck voor dene helft, Gijsbert Adriaenss Onrost mede als toesiender ende Jacob Corneliss van Geervliet als voocht van het kijnt van Jan Corneliss van Geervliet bij Peterken Adriaenss Onrost, mitsgaders Gijsvert als voocht ende mr Jan Smidts als toesiender van het kijnt van Jan Adriaenss Onrost bij Jenneken Jan Smits ende Joost Handrickss van Hamidt x de weduwe van Jan Adriaenss Onrost, Goosen Adriaenss Onrost, Tonis Aelbrechts x Catharina Adriaenss Onrost voor dander helft ende hebben overgegeven aen Rombout ende Adriaen Martenss van Dijck, 21-5-+630.

Fol. 202r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Peeterss Cuijper ende heeft overgegeven aen Sebert Handrickss een geseet mette timmeringe, 21-5-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 202v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Maeijken Peterss x Tonis Andries de Wit, door godt gevisiteert, Peter Andriess de Wit als voocht van de kijnderen van Tonis ende hebben overgegeven aen Cornelis Peterss Leeu, 24-5-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 203r

Op alle conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo willen Willemken Jacobss weduwe Joost Adriaen Jacob Wijnants ende Jan Tonis Praser als voocht ende Jacob Joosten als toesiender van haaer kijnderen bij Joost, Jan Toniss als voocht ende Adriaen Zegerss als toesiender van het kijnt van Joost bij Willemken Segers erffhuijs houden van de goederen die Joost ende Willemken Jacobs tesamen beseten hebben, 31-5-1630.

Fol. 208r

Op huijden datum den lesten maijus anno 1630 soo sijn Jan Toniss Praser als voocht ende Adriaen Zegerss als toesiender van het kijnt van Joost Adriaen Jacob Wijnants bij Willemken Segers ter eenre ende Willemken Jacob Joosten weduwe van Joost ende Jan Tonis als voocht ende Jacob Joosten als toesiender van het kijnt van Joost bij Willemken Jacob Joosten ter andere sijde ende sluijten een accoort.

Fol. 208v

Compareerden Willemken Jacob Joosten weduwe Joost Adriaen Jacob Wijnants ende heeft aengenomen haer kint, Willemken, bij Joost ende dat van Jan Tonis Praser als voocht ende Jacob Joosten als toesiender, 31-5-1630.

Fol. 209r

Rekeninge ad reliqua voor Jacob Jacobss als voocht ende Bastiaen Peter Corsten als toesiender van het kijnt van Tonis Adriaen Jacob Wijnantss bij Huijbertken Peeterss, 31-5-1630.

Volgt noch een lijstje met besittingen.

Fol. 211r

Rekeninge bewijs ende reliqua voor Willem Adriaenss Molder als voocht van Paulus Handrickss, kijnt van Handrick Adriaenss Molenaer za. Aldus gerekent int bijwesen van Adriaen Handrickss Molenaer, broeder ende toesiender, 3-6-1630.

Fol. 212r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Crijn Goijaert Wolffs ende heeft tbv Handrick Stoffelssen een waerboch gestelt sijn geseet, 11-6-1630.

Fol. 212r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Crijn Goijaert Wolffs ende heeft gewicoort tbv Cornelis Corstaenss als voocht van sijn twee halve broeders, Corstiaen ende Adriaen, 11-6-1630.

Fol. 212

Op alle conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo willen Aert Denis Peeterss als voocht ende Claes Aertss met Paulus Corstenss als toesienders van de kijnderen van Dielis Lenaert Geritss bij Jenneken Denis Peters erfhuijs houden die Dielis met de doot onrtuijmt heeft, 30-7-1630.

Fol. 215r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kijnderen van Jan Gijsbertss, Gijsbert ende Adriaen Aert Joosten x Truijcken, Peeter Wouter Gijsbertss als voocht ende Frans Hendrick Franss als toesiender van de twee kijnderen, Adriaentken ende Cuenken, van Jan, 30-7-1630.

Fol. 216v

Onderscheijdinge ende deelinge bij Denis Aertss de Greeff ende Peeter Wouterss x Maeijken Aerts ende Adriaen Willemss x Tonisken Aeretss ende Cornelis Janss als voocht ende Huijbert Janss als toesiender van Jan Aertss de Greeff, jonghste kijnt van Aert Toniss de Greeff bij Juetken Denis ende dat van de goederen hen aenbestorven van Aert Toniss, 6-9-1630.

Fol. 217v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Dirck Dirckss van Campen de Jonghen, Wouter Corstiaenss ende hebben overgegeven aen Jan Corstiaen Jan Sijmonss, 29-7-1630.

Fol. 218r

Op 30-8-1630 maken Peeter Huijbrechtss Goethardt ende Neelken Lauris Jaspers vanden Hout, sijne huijsvrouwe, hun testament.

Fol. 218v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Peeter Aertss Rommen ende Lenaert Geritss van Nispen ende hebben overgegeven aen Jan Peeterss van Heijst, 31-7-1630.

Fol. 219r

Op alle conditien ende voorwaerden hier naer beschreven soo willen Jacob Meertenss Henricx van Multenburch als voocht ende Jan Hoeben als toesiender, beijde woonende te Leende, van de kijnderen van Magiel Maerten Henricx van Multenburch erffhuijs houden die Magiel met sijne huijsvrouwe beseten heeft, 1-8-1630.

Fol. 222v

Reeckeninghe ad reliqua voor Peeter Adriaenss Greijn als voocht ende Jan Geritss als toesiender van de kijnderen van Tonis Meeuss, sedert 2-4-1627. Aldus gereeckent int bijwesen van oa Jan Janss de Bie x Tonisken Jans ende Adriaen ende Truijcken Janss, 24-9-1630. Volgt noch een lijstje met besittingen.

Fol. 230r

Scheidinghe ende deelinge aengebrocht bij Jan Janss de Bie x Tonisken Jans ende Adriaen Janss geassisteert met Peeter Adriaenss Greijn ende Jan Eritss als voochden ende toesiender ende Peeter voorss als voocht end Jan als toesiender van Truijcken ende Gerit Janss van de goederen van Jan Tonis Meeuss ende sijne huijsvrouwe, hun ouders, 24-9-1630.

Fol. 231r

Compareerden Jan Dirck Lambrechtss de Hooch ende verclaert dat Tonis Janss, sijne outste sone, het nodige gecregen heeft bij sijn houwelick en nog de nodige schulden voor hem heeft betaelt. Tevens heeft Aert Janss ende Jenneken, dochter, bij hun houwelijck het nodige gecregen waarbij de twee sonen meer gecregen hebben dan Jenneken. Deze verclaring gegeven om bij de eventuele erfdeeling de zaak recht te trekken, 10-10-1630.

Fol. 231v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Jacob Handrickss de Bie als voocht van het kijnt van Corstiaen Willemss van Campen, gereeckent int bijwesen van Cornelis Swaens, secr G’Berg, 17-10-1630.

Fol. 236r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Wouterss ende heeft overgegeven aen Jacob Jacobss, 19-10-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 236v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Aert Denis Peeterss als voocht ende Claes Aertss ende Poulis Corsten als toesienders van de kijnderen van Dielis Lenaert Geritss bij Jenneken Denis Peeterss ende hebben overgegeven aen Peeter Wouterss een geseet mette timmeringe, 19-10-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 237r

Op huijden desen 6-11-1630 compareerden Goijert Deniss Roock ende heeft aengenomen sijn kijnt, Heijlken, bij Neelken Cornelis van Cornelis Jan Claess als bestevader ende voocht

Toegevoegd: Cornelis Adriaenss x Heijltken is voldaen door Schalck Adriaenss x Eertken Adriaenss Lauen??, 19-3-1648.

Fol. 237v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Henrickss van Gorp namens Antonis Wouterss de Wilde, procuratie Screvelduijn Cappel 3-11-1630, ende heeft overgegeven aen Adriaen Adriaenss de Roij, 6-11-1630.

Fol. 238r

Staet ende inventaris bij Maeijken Adriaenss weduwe van Adriaen Heijligerss ende dat van de goederen die sij tesamen hebben beseten.

Fol. 239r

Scheijdinge ende erffdeelinge aengebrcoht bij Maeijke Adriaenss weduwe van Adriaen Heijligerss ter eenre ende Adriaen Janss van Grevenbroeck als voocht ende Sebastiaen Geritss als toesiender van de kijnderen van Adriaen Heijligerss ende Ferdinandus Baltus x Adriaentken Ariens ende Heijliger Adriaenss, 8-11-1630.

Fol. 240v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kijnderen van Adriaen Heijligerss van Grevenbroeck bij Maeijken Adriaens, Heijliger, Ferdinandus Baltus x Adriaentken, ende Adriaen Janss van Grevenbroeck als voocht ende Sebastiaen Geritss als toesiender van de kijnderen, Handrick, Peeterken, Barbara ende Jan, van Adriaen ende Maijken ende dat van de goederen van hun ouders ende Adriaentken Heijligerss, hun beste moeder, 8-11-1630.

Los vel bij folio 241

Op huijden datum 3-7-1638 compareerden Sweer Goijaet??? mede namens Lambert Janss uijt Werkendam x Jenneken Aert Spijckers en namens de vier kijnderen, Jan, Cornelia, Heijltken ende Eeltken, van Goijaet Poon ende Goijaet Goijaetss Poon als erfgenamen van Sijmon Aertss Spijcker ende Willem Aertss Spijcker ende bekende van de vercoop van lant van Aert Adriaenss Spijcker voldaen te sijn.

Fol. 242r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Maeijken Adriaenss weduwe lestmael van Jacob Dirckss van Campen ende heeft overgegeven aen Dirck Dirckss van Campen de Jonghe het 1/6 deel van een geseet mette huijsinge, 8-11-1630.

Fol. 242r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is mr Paulus Scholt, surghijn, ende heeft overgegeven aen Adriaen Geritss mr Peterss???, 9-11-1630.

Fol. 242v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Cornelis Adriaenss Spijker, Aert Adriaenss Spijcker, Maeijken Adriaenss Spijcker ende hebben overgegeven aen Jor Phillips van Boshuijsen, 19-11-1630.

Fol. 243r

Scheijdinghe ende deelinge overgebrocht bij Maeijken Tonis weduwe van Jacob Govertss Seeffmaker ter eenre ende haer kijnderen bij Jacob, Goijaert, Jan Claess de Greeff x Lijntken ende Bertrum Joosten als voocht ende Jan Lauriss Lantmeter als toesiender van Maeijke ende Adriaen ende dat van de goederen die Maeijken ende Jacob tesamen hebben beseten, 21-11-1630.

Fol. 244r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Corst Henrick Geldenss ende heeft overgegeven aen Jan Adriaenss Roos als voocht vande kijnderen van Wouter Dieliss Leempoel bij Geriken Tonis Jacobs Oerlmans, 28-11-1630.

Fol. 244v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Adriaenss Roos als voocht ende Baeijen Eelandtss als toesiender van de kijnderen van Wouter Dieliss Leempoel bij Geriken Tonis Oerlmans, Baeijen als voocht ende Sacharias Aert Lochten als vader ende toesiender van sijn kijnt bij Geriken Tonis ende hebben overgegeven aen Jan Tonis Oerlmans, datum ut supra.

Fol. 244v

Op 30-8-1630 maken Adriaen Pauliss ende Aelken Andries de Witsdr hun testament.

Genoemd: Lijsken Andries de Wit, Willem Andriess de Wit.

Fol. 246r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Frans Janss Stammen x Heijlken Marcelis ende Claes Meertenss x Judich Merceliss ende namens Cuentken Mercelis, onmondich, kinderen van Mercelis Janss ende hebben overgegeven aen Willem Claes Bijsman, 7-12-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 246v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aeltken Goijaerts namens Anthonis Janss, lands watermolder te Poederoijen, haer man, ende namens Pol Joosten x Beelken Goverts, beijde wonende te Poederoijen, procuratie Poederoijen 29-11-1630,mitsgaders Aeltken Govert Goijaertss mede namens Adriaen Goijaertss, broeder, ende Adam Arentss x Anneken Goijaertss, swager, wonende binnen Somersdijck, procuratie aen Anthonis Janss Somersdijck 6-12-1630, ende heeft overgegeven aen Anthonis Aertss Oerlman ende Wouter Geritss Tuijmelaer, HJGeestmrs, 12-12-1630.

Fol. 247r

Reeckeninge ad reliqua voor Sijmon Jacobss als administrateur van de kijnderen van Jan Franss ende Neelken Cornelis als mede sijn selve aengaende van Jenneken Jans, sijn huijsvrouwe met Adriaen Henrickss Molder ende Govert Deniss Roock als toesienders, 18-12-1630.

Fol. 251r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Jasperss alias We?dt ende heeft overgegeven aen Adriaen Corsten Textor een geseet mette huijsinge, 20-12-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 251v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Corsten Textor ende heeft overgegeven aen Jacob Adriaens Broersherdt een huijsinge etc, 20-12-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Toegevoegd: de weduwe van Jacob betaelt op14-1-1635. Peter Janss x Lijsken Cornelis betaalt op 28-2-1636.

Fol. 252r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Catharina Huijbrechts weduwe van Willem Peterss Vennincx ende heeft overgegeven aen Wouter Peeter Willemss een geseet mette huijsinge, 30-12-1630. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 252v

Op huijden datum desen 30-12-1630 compareerden Wouter Peeter Willemss ende heeft bekent sijne kijnderen bij Jenneken Gerits, sijne ierste huijsvrouwe schuldich te wesen ƒ 400,-, datum ut supra.

Fol. 353r

Reeckeninge ad reliqua voor Jacob Jacob Wijmantss als voocht ende Luijcas Cornelis Snijder als toesiender van de twee voor kijnderen van Thomas Adriaen Jacob Wijnantss bij Heijlken Cornelis Luijcas, gereeckent int bijwesen van Adriaen Toniss [?], deene weeskijnt, 22-5-1630. Volgt noch een lijst met bestinngen

Fol. 261r

Scheijdinge ende erfdeelinge aengebrocht bij Henrick Stoffelss, Jan Stoffelss ende Mathijs Michielss x Maeijken Stoffels, voorkijnderen van Stoffel Peeterss, 7-1-1631.

Fol. 263r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jacob Joosten ende heeft overgegeven aen Adriaen Dirckss de Bie, 10-1-1631.

Fol. 263v

Op huijden datum desen 14-1-1631 compareerden Herbert Jan Deniss als geconstitueert sijnde van Jan Corneliss van der Welle als voocht over het kijndt, Willem, van Cornelis Willemss van der Welle met Adriaen Corsten Molder als toesiender, procuratie Goes 10-7-1628, ende hebben gemachticht Jan Corneliss van der Welle om geld van de camer van de West Indiesche compagnie te Middelburg te ontfangen vanwege het overlijden van Rob Willemss van der Welle, oom.

Fol. 263v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Adriaenss Roos x Hesterken Gerits ende heeft overgegeven aen Jan Peeterss Paeije een geseet mette timmeringe, 18-1-1631. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 264r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Hendrick Corst Jan Wijnen ende heeft gewilcoort tbv Jan Peeterss van Heijst, 18-1-1631.

Toegevoegd: Bartholomeus Janss Molengraeff ende Hendrick Janss de Bie bekennen voldaen te sijn door Gerken Cornelis Goossenss ende Meeus Corst Jan Wijnen als voocht van haere kijnderen, 28-5-1640.

Fol. 264v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Ghijsbert Ghijsbertss Leeu ende heeft overgegeven aen Gerit Janss Vermeer ¼ in een geseet mette huijsinge, 9-2-1631.

Fol. 265r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Joost Dirckss van Campen ende heeft overgegeven aen Dirck Dirckss van Campen, broeder, 1/6 in een geseet mette huijsinge, 13-2-1631.

Fol. 265r

Op huijden datum desen 11-2-1631 compareerden Joost Joosten ende heeft gemachticht Jan Geritss Beij om te Besoijen te compareren om daer aen Adriaen Jacobss Mollenaer van creijtemolen onder Oijsterwijck het ¼ deel van een hoijlant te transporteren.

Fol. 265v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Marten Gerit Dirckss ende Henrick Janss Heijn x Erken Gerit Dijrcks ende Adriaen Janss Talen x Henricken Gerit Dirckss, kinderen van Gerit Dirckss ende Tonis [?] Peeters, sijne huijsvrouwe ende dat van de goederen van hun ouders, 11-2-1631.

Fol. 266v

Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Henrick Corst Jan Wijnen als administrateur ende voocht over de kijnderen van Huijbrecht Corst Jan Wijnen bij Eeltken Aert Jan Rommen met Peter Aert Jan Rommen als toesiender, gereeckent int bijwesen van oa Huibrecht Meeuss van Dijck, 11-2-1631. Volgt noch een lijstje met besittingen.

Fol. 271v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Aertss Rommen x Hendrickxken Gerits ende heeft overgegeven aen Jan Eritss, swager, ¼ deel van een geseet, 15-2-1631.

Fol. 271v

Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Jacob Joost Zegertss, Dirck Peeterss Trip x Anneken Joost Zegertss, sijne tweede huijsvrouwe ende hebben overgegeven aen Gijsbert Goijaertss, 15-2-1631.

Fol. 272r

Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Dirck Peeterss alias Trip x Aentken Joost Zegerts, sijne tweede huijsvrouwe, ende heeft overgeven aen Jacob Joost Zegertss, swager,15-2-1631.

Fol. 272v

Erffdeelinge aengebrocht bij tussen de erffgenamen van Adriaen Adriaen Meeuss ter eenre ende Antonis Aertss ende Wouter Geritss Tuijmelaer, HGmrs, ter andere sijden ende dat van een gesedt, 15-2-1631.

Volgt nog een index van het begin van dit boek.