Akte 1

Op 9-1-1646 compareerde Peeter Huijbertss, toecomende bruijdegom geassisteert met Jacob Janss Glavimans, secretaris, sijne nede, ter eenre ende Maeijken Aertsdr go??? toecomende bruijt geassisteert met Judick Jansdr, haer moeder, ende dominee Johannis Roon, dienaer des goddelijks woorts ter andere. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden.

Akte 2

Op 19-2-1661 compareeerde Govert Janss de Laet, toecomende bruijdegom, ter eenre ende Peerken Cornelisdr, toecomende bruijt, met Cornelis Peeterss van Lier als voocht van haere kijnderen ter andere sijde. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden.

Akte 3

Op 18-4-1662 compareerde Sweer Janssen van Heijnert, toecomende bruijdegom, ter eenre en Peeterken Cornelisdr, toecomende bruijt, geassisteert met Cornelis Peeterssen van Lier als voocht van haere kijnderen ter andere zijde. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden.

Akte 4

Op 27-1-1663 compareerde Peeter Gijsbertss van Dijck, toecomende bruijdegom, geassisteert met Gijsbert Janssen van Dijck, sijnen vader, ter eenre ende Teunisken Jans Piggendr, toecomende bruijt, geassisteert met Jan Janssen Piggen, haeren vader, ter andere zijde. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden. Jan Jansen Piggen de Jonge is getuijge.

Akte 5

Op 3-3-1664 compareerde Frans Wouterssen Tuijmelers weduwenaer van Mariken Wouters, tegenwoordige bruijdegom, geassisteert met Cornelis Wouterss Tuijmelers, sijnen broeder, ende Dingeman Wouterss als voocht van sijne kijnderen ter eenre ende Teunisken Willems Bijlemans weduwe Michiel Janssen van Beeck, tegenwoordige bruijt, geassisteert met Adriaen Michielssen van Beeck als voocht van haerder kijnderen en Lambertjen Willemss Bijlemans, haere suster, ter andere zijde. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden.

Akte 6

Op 16-8-1664, ten huijze van Peeter Bastiaenssen Boer, compareerde Dirck Andriessen Hagemans, Leijden, toecomende bruijdegom, ter eenre ende Adriana Bastiaenssen Boer, toecomende bruijt, geassisteert met Maeijcken Adriaenssen de Rooij, haer moeder, ter andere zijde. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden.

Akte 7

Op 17-1-166? Compareerde Gijsbert Janssen Oostvogel, toecomende bruijdegom, ter eenre ende Peeterken Joosten de Hoogh, toecomende bruijt, geassisteert met mij secretaris ter andere zijde. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden.

Akte 8

Compareerde Jan Sonvil van Luijck weduwenaer van Maiken Lambrechts, gewoont hebbende tot Thilborgh, toecomende bruijdegom, ter eenre ende Anneken Jans weduwe van Michiel Thoniss van Thilborgh, toecomende bruijt, ter andere sijde. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden. 10-7-1666.

Staet en inventaris van Michiel Anthonissen van Tilborg za en Anneken Janss Schaliedecker, 19-7-1666.

Op de achterkant: Jan Sonvil Slootmr.

Akte 9

Op 25-11-1666 compareerde Ocker Melssen Schep weduwenaer van Maeijken Joosten van Campen, woonde tot Worcom, toecomende bruijdegom, geassisteert met Jacob Joosten van Campen, sijne kijnderen oom, ter eenre ende Lijsken Jans van Dijck weduwe Aert Teunissen Vucht, toecomende bruijt, geassisteert met Jan Denissen Greeff, haeren halven broeder, ter andere sijde. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden.

Akte 10

Op 12-6-1666 compareerde Crijn Handrickssen Back, toecomende bruijdegom, geassisteert met Handrick Handrickssen Back, sijnen vader, ende Cornelis Handricksen Back, sijnen broeder, ter eenre ende Jenneken Joosten Vos weduwe Adriaen Adrtiaenssen Roos den jongen, toecomende bruijt, sijnde geassisteert met Adriaen Adriaenssen Roos, haren overleden mans vader rnde haer kijnderen bestevader, ende Jan Adriaenssen, haeren swager, ter andere sijde. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden.

Akte 11

Op 3-3-1668 compareerde Robbrecht Handricxen Decker weduwenaer van Geetjen Janss van Baertwijck, toecomende bruijdegom, met sijne drie kijnderen ende swagers ter eenre ende Willemken Bastiaenssen weduwe Willem Handrickss Leenhouwer, toecomende bruijt, geassisteert met Handrick Willemss Leenhouwer, haeren soon, en haeren verdere kinderen ende swagers, ter andere sijde. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden.

Extra ondertekent: Jan Eelandts Oeremans en Thuijes Janssen Eerden, Leendert en Embrecht Willemsem Leenhouwer.

Akte 12

Compoareerde Geeraerdt Peeterss Timmer, Vrijhoeven Cappel, toecomende bruijdegom, geassisteert met Peeter Tonissen Timmer, schout Vrijhoeven, sijnen vader, ter eenre ende Maria dogter wijlen Adriaen Pauwelss Rademaker weduwe wijlen Peeter Niclaesen Hoevenaers, toecomende bruijt, geassisteert met Aeltje Andriessen de With, haer moeder ende Erken Adriaenss Rademaker, haer suster, ende Jan Claessen de Wit, neve. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden, 25-1-1669.

Akte 13

Jan Peterss van Giessen, hooghdijck heemraedt vanden lande van Heusden, weduwenaer van Anthonette Lourensse, Heesbeen, ende Cornelia van Pelt, weduwe Johan Crol, Waelwijk, geassiesteert met Dirck van Pelt ende Cornelis Sprangers, broedere ende swager. Zij m aken hun huwelijkse voorwaarden, 25-8-1685.

Er is een staet en inventaris, van Cornelia en Johan, gemaakt op 23-8-1685.

Akte 14

Compareerde Bartholomeus Glaviman, bruijdegom, ter eenre ende Lijsbeth Soeters? weduwe Peter vander Heijden, bruijt ter andere sijde. Zij maken hun huwelijkse voorwaarden, 4-10-1709.