Fol. 1r

Jan Peterssoen Hovener? van ???

Gerit Janssoen van Mariken Gerits kijnder

Gijsbert Gheritsoen van Borchgraven weghen Mariken Gherits
kijnder

Geconsenteert in ??? gerit Janssoen en Adriaen Sijmonssoen
Molder

25-7-1557

Desen boeck in mij
Melis Corneliss over gelevert vanden gerechten van Raemsdonck desen 17
februarij anno 1577

Fol. 2r

Item ick hebbe gerekent met Ariaen Janssoen Borchgraeff

7-1555

Fol. 2v

Lijsken Ariaen Peters weu verkoopt aan Jan Ariaenssoen van
Slijedrecht

Fol. 2v

Reijvert Jacops erffg, Cornelis Cornelis Buijs, Lauwereijs
vanden Kieboom, Aert van Diependael

Cornelis Melisz 2-12-1616

Fol. 3r

??? Ariaensssoen verkoopt aan Jan Cornelissoen

Fol. 3r

Ariaen Ariaen Gijsbertssoen verkoopt aan Bartelmeus
Aertssoen

12-2-1557

Fol. 3v

Jan Lemmens? verkoopt aan Jenneken Cornelisdochter

Fol. 4r

Jan Mathijssoen verkoopt aan Jacob Willemssoen mede tbv zijn
zusters en broeders

Fol. 4r

Henrick Ariaen Ghijben verkoopt aan Jacob Willemssoen mede
tbv zijn zusters en broeders.

Fol. 4v

Michiel Ariaenssoen Sconinx verkoopt aan Aentken Jansdochter

8-3-1557

Fol. 4v

Adriaen Cornelis Visser ten Berch verkoopt een rente aan Mr
Dionis vander Neesen?, oud secretaris van Antwerpen

Fol. 5r

Neijt Janssoen verkoopt aan Cornelis Willem Jacobs tbv zijn
moeder

24-..-1557

Fol. 5v

Jan Buijs Huijbrechtssoen verkoopt aan Quijrijn Cornelssoen
tbv Ariaen Gheritssoen weeskijnder

Fol. 6r

Jan Cornelissoen de Leeu verkoopt aan Wouter Cornelissoen

4-6-1557

Peter Janssoen Staessen heeft betaelt Ariaen Arienssoen die
Backer die men noemt Keijser

Fol. 6v

Wouter Willemsoen verkoopt aan Berthout Cleijssoen

Fol. 7r

Cornelis Cleijssoen verkoopt aan Gerit Ariaen Diercxssoen
tbv Ariaen Aen Diercx weeskijnder

2-6-1557

Heemraders: Ariaen
Ghijsbertsoen Buijs en Ariaen Peter Schoenmakers

Fol. 7v

Jan Dircxssoen en Peter Florissoen verkopen aan Clauwaert
Ariaenssoen die Backer?

11-6-1557

Fol. 8r

Marij Aert Janssoen die Scherders weu maakt een testament.

Genoemd Mariken Mertens, Joachim Petersoen, zwager.

Fol. 8v

Berthout Claessoen koopt van Peter Janssoen Roskam

Sinte Margrieteavond 1557

Fol. 9r

Peter Janssoen Roskam verkoopt aan Peter Janssoen Staessen
tbv Metken? Jan Peter Staessen zijn moeder.

15-7-1557

Fol. 9v

Herman Cornelssoen verkoopt aan Bartelmeus Aensoen tbv
Ariaen Claijssoen weeskijnder.

25-7-1557

Dirck Huijben heeft sijn recht opghesedt op Herman
Cornelissoen

Jan Buijs Janssoen op Michiel Sconinkx

Thonis Ariaenssoen op Meus Aensoen

Fol. 10r

Peter Janssoen Roskam verkoopt aan Jan Meussoen

15-7-1557

Fol. 10v

Cornelis Gijsbertssoen en Peter Jacobssoen beloven te
betalen Ariaen Janssoen Staessen tbv Jacob Mathijssoen weeskijnder en Willem
Henricxssoen als voocht

20-7-1557

Fol. 11r

Peter Ariaenssoen Sconincx verkoopt aan Sander Thonissoen

16-8-1557

Heemraad: Jan
Mathijssoen

Fol. 11v

Aert Willem Jacobs als voocht van sijn moeder verkoopt aan
Wouter Cornelissoen inden Bock

Heemraad: Henrick
Willemssoen Buijs

Fol. 12r

Jan Peterssoen die Molder verkoopt aan Wouter Smit en
Lodewijck van Ouden Dijck, beijde wonende tot Antwepen de goederen gekomen van
Jacomijntje sijnder suster.

21-9-1557

Fol. 12v

Joachim Meussoen verkoopt aan Metken Jansdochter

2-10-1557

Fol. 13r

Peter Janssoen Roskam koopt van Peter Meussoen

23-10-1557

Fol. 13v

Ariaen Ariaenssoen Castelleijn koopt van Peter Janssoen
Roskam

30-10-1557

Fol. 14r

Bastiaen Baijenssoen en Frans Peterssoen hebben een akkoord.

14-12-1557

Genoemd: Nout Claessoen stede

Fol. 14v

Jan Mathijssoen koopt van Roelof Stoffelsoen van Donge

15-12-1557

Fol. 15r

Dierck Peterssoen verkoopt aan Gijsbert Peterssoen vanden
Meden

15-12-1557

Merthen Dircx betaalt, 14-3-1598

Fol. 15v

Henrick Willemssoen Buijs die Jonge en Anna zijn huijsvrouwe
maken een testament

6-1557

Fol. 16r

Peter Meussoen verkoopt aan Wouter Willemssoen tbv ??? Jan
Snellen

22-1-1560

Fol. 16v

Jan Ariaenssoen die Bosscher koopt van Ariaen Ariaenssoen
Castelleijn

Sinte Paulus dach 1558

Fol. 17v

Peter Jan Melissoen verkoopt aan Mariken sijn dochter.

Heemraad: Buijs
Willemssoen

Fol. 18r

Jan Huijbertssoen die Bosscher koopt van Peter Ariaenssoen
sijn oom als man ende voicht van Katherina sijn huijsvrouwe en van Lijsken
sijnder suster.

1-4-1558

Fol. 18v

Peter Meussoen verkoopt aan Wouter Willemssoen.

Heemraad: Ariaen
Ariaenssoen Castelleijn

Fol. 19r

Ariaen Andriessoen huurt van Gherit Janssoen.

14-4-1558

Fol. 19v

Willem Meussoen huurt van Ariaen Peter Schoenmakers het
Mariken Jan Andriessoen metten kijnder aangedeelt.

Fol. 20r

Michiel Ariaenssoen Sconincx verkoopt aan Herbaren Reijnen
tbv Neelken Reijnen sijnder moeder.

Peter Sconincx stelt bijpandt

15-5-1558

Fol. 21v

Peter Janssoen, schoudt, verkoopt Bartelmeus Aensoen tbv
sijnder moeder.

Fol. 22r

Mariken die wedue van Jan
Cornelissoen de Leeu neemt haar kinderen aan: Jan, Anneken en ???

Aert die Leeu als voocht. Cornelis
Janssoen krijgt? de bruijkweer van de Capelse geerden.

20-6-1558

Fol. 22v

Delighe aengebrocht die wedue van Jan Cornelissoen de Leeu
metten erfgenamen

Fol. 23r

Thoenken Cleijs Berthens weu verkoopt aan Gerit Wouterssoen,
zwager.

Fol. 23v

Thoenken Cleijs Berthens weu verkoopt aan Ariaen Peter
Schoenmakers, zwager.

Fol. 23v

Peter Janssoen alias Ronden verkoopt aan Henrick Ariaenssoen
van Wijgaerden.

29-10-1558

Heemraad: Bartelmeus
Ariaenssoen

Fol. 24r

Gerit Janssoen verkoopt aan Henrick Huijbrechtsoen en Peterken
Aer Jans Swaghemakers dochter.

Fol. 24v

Jan Buijs Janssoen kende ontvangen te hebben als voocht van
Michiel Janssoen die Maghers weeskijnderen vuijt handen van Michiel Ariaenssoen
Sconincx

Huijman Janssoen ontvangt geld

Fol. 24v

Andries Aenssoen verkoopt aan herberen Reijnen tbv Lijnken
Herberens sijn suster.

10-7-1560

Heemraad: Frans
Geritssoen

Fol. 25r

Ariaen Sijmonssoen Molder heeft aengenomen van Baijen
Mathijssoen als bestorven voocht van Ariaen Sijmonssoen kinderen verweckt bij
Dinghen Mathijs Ariaensdochter.

Vrouwken van de kinderen: Aenken Mathijs Aensoen
huijsvrouwe.

Fol. 26r

Jan Buijs Huibertssoen verkoopt aan Ariaen Gijsbertsoen tbv
Bartelmeus Aertssoen.

Fol. 26v

Cornelis Dircxssoen en Gijsbert Peterssoen vander meden
sluiten een akkoord mbt tot 2 kinderen van Cornelis bij Aentken Gijsbert
Peterssoendochter: Diercken en Dingeman

Fol. 27r

Peter Janssoen Roskam verkoopt aan Baijen Janssoen in Porta

Fol. 27r

Commerken wedue Jan Buijs Janssoen verkoopt aan Peter
Peterssoen tbv Joosken Thomasdochter.

10-4-1560

Fol. 27v

Peterken die wedue Ariaen Gijsbertsoen de Conick verkoopt
aan Ariaen Ariaenssoensoen die men noempt Sprangher tbv Aentken Ariaensdochter
sijnder suster.

6-1559

Adriaen Peter Sconnincx betaalt aan Jacob Peer Smits van Oosterhout

Fol. 28r

Wouter Mathijssoen verkoopt aan Jan Cornelissoen vanden
Berghe.

13-6-1559

Fol. 28v

Lijsken Willem Janssoen weu met Jacob Zeverssoen haeren
swagher vervangende sijn mede erfgenamen sluiten een akkoord met Jan
Andriessoen.

Jan krijgt van Claes Ariaessoen van Dongen en Jan Peterssoen
die Raedt 70 gulden.

13-6-1559

Fol. 29r

Merten Aenssoen, coster tot Papendrecht verkoopt aan
Clauwaert Ariaenssoen die Backer.

3-8-1559

Fol. 29r

Ariaen peter Schoenmakers verkoopt aan Ariaen Cornelissoen Crelen

Lesten dach oixmaand 1560

Fol. 29v

Henrick Ariaen Ariaenssoen verkoopt aan Ariaen
Gijsbrechtssoen tbv Bartelmeus Aertssoen

20-9-1559

Fol. 30r

Joachim Meussoen verkoopt aan Ariaen Cornelissoen tbv
Peterken Evertsdochter.

30-9-1559

Fol. 30v

Huijman Janssoen mede als voocht van Michiel Janssoen de Maghers weeskijnderen, mede als voocht van Lenaert Ariaenss Weeskijnderen verkopen aan Baijen Janssoen in Porta.

17-10-1559

Fol. 31r

Willem Mertenssoen mede namens zijn broers verkoopt aan
Baijen Janssoen in Porta tbv Cornelis Janssoen van Broechovens kijnderen.

31-10-1559

Fol. 31v

Willem Huijbrechtssoen verkoopt aan Willem Cornelissoen.

Fol. 32r

Ariaen Janssoen Potbacker verkoopt aan Jan Janssoen de Bont.

Sinte Anthonisdach 1560

Fol. 32v

Govaert Evertssoen verkoopt aab Wouter Janssoen Gruijters

Fol. 33r

Berthout Gerbranen verkoopt aan Jan Cornelissoen tbv het
gasthuis van Sinte Geertruijden Berghe.

26-12-1560

Fol. 33v

Merten Jan Clauwen als voocht van sijnder moeder ende sijn
susters ende broeders verkoopt aan Metken Zegers.

Fol. 34r

Jochum Aertssoen verkoopt aan Baijen Janssoen in Poorta.

Fol. 34v

Jan Zegherssoen huurt van Ariaen Ariaenssoen.

Sinte Andries dach 1561

Fol. 35r

Denis Jan Denissoen van Oosterhout en Gherit Janssoen delen
een stuk land.

8-5-1561

Fol. 35v

Groot Waspijck

Ariaen Willemssoen die men noempt Jonge verkoopt aan Jan
Cornelissoen tbv Thonis Mathijssoen weeskijndt.

Fol. 36r

Peter Clauwaertssoen huurt van Huijbert Peterssoen.

Clauwaeret die Backer staat borg.

Fol. 36v

Jan Thijssoen van Hulten huurt van Peter Ariaen Ghijben en
Jan Andriessoen als Heijlige Geestmeesters van Raemsdonck.

Fol. 37r

Ariaen Gijsbrechtssoen Buijs heeft ingesedt land toecomende
de weeskijnderen van Thonis Janssoen bij absente Cornelis Janssoen als voocht
en Henrick Willemssoen als toesiender.

Fol 37v

Zegher Henricxssoen verkoopt aan Jacob Willemssoen

30-5-1561

Fol. 38r

Ariaen Gijsbertssoen koopt van Lijsken wedue Dierck Huijben
met Jannen haar zoon.

Fol. 38v

Heer Thonis Anssen en Ariaen Ariaen Diercx beloven te betalen
aan Ariaen Ariaenssoen en Ariaen Thonissoen cum suis.

Sinte Katerijne avondt 1562

Fol. 39r

Ariaen Hermans verkoopt aan Lijsken Dierck Huijben weu met
Jannen haar zoon.

15-3-1561

Fol. 39v

Peter Janssoen, schoudt heeft aangenomen sijn kijndt van Jan
Diercxssoen de gerechte bestorven voocht in presentie van Jan Huijben en Ariaen
Huijben, oomen.

1-7-1561

Fol. 40v

Gerit Janssoen koopt van Jan die Bosscher Huijbertssoen.

23-8-1561

Fol. 41r

Ariaen Willemssoen Jonghen en Mariken sijn huisvrouwe maken
een testament ivm Mariken Ariaen Willemsdochter bij Katelijn Claijsdochter.

8-7-1561

Heemraad: Frans
Geritssoen van Bommel.

Fol. 41v

Cornelis Jan Maessoen als gerechte bestorven voocht van
Anneken Gerit Janssoen sijns broers weeskijndt lecht verantwoording af met
Joost Willems als toesiender.

26-10-1561

Fol. 42r

Michiel Ariaenssoen Sconincx verkoopt aan Baijen Janssoen in
Porta.

Servaes Dircxss Verv?n bekent voldaan te zijn door Ariaen
Corneliss.

Fol. 42v

Wijt Aensoen als voocht van Peter Ariaenssoen zijn broers
weeskijndt rekent af met Cornelis Aensoen alias Groij.

2-1-1562

Fol. 43r.

De erfg van Jacob Laurenssoen en de erfg van Gielis
Wouterssoen hebben een geschil. Gerit Janssoen en Jan Peterssoen schoudt dragen
een oplossing aan,

11-1-1562

Fol. 44r

Jan Berthen koopt van Merten Lauwen.

Fol. 44v

Cornelia Michiel Janssoen de Maghersdochter met Huijman
Janssoen als voocht verkoopt aan Bartelmeus Aertssoen wonende int clooster.

9-1-1562

Fol. 45r

Claes Ariaenssoen van Donge koopt van Anthonis Ariaenssoen
Smit Coninck van Cappel.

14-2-1562

Fol. 45v

Lenaert Cornelissoen verkoopt aan Cornelis Quirijnssoen tbv
Ariaen Gerit ssoen weeskijnderen.

15-2-1562

Fol. 46r

Ariaen Peter Schoenmakers verkoopt aan Jasper Romerssoen.

17-2-1562

Fol. 46v

Mariken Frericken aangenomen van Cornelis Janssoen den
gerechte bestorven voocht van Thonis Janssoen sijns broers weeskijnderen: Jan
Thonissoen, oudtste kijndt. In presentie Jan Mathijssoen, stadthouder, ipv de
schoudt.

Jenneken die moeder van Peter en Andries Thonissoen heeft hen
verclaert.

1-3-1562

Fol. 47v

Truijcken Peter Cornelissoen weu verkoopt aan Ariaen
Gijsbertsoen tbv Merthen Jacobssoenkijnder.

3-3-1562

Fol. 48r

Ariaen Henrick Huibrechtssoen huurt van Gerit Janssoen.

30-3-1562

Fol. 48v

Wouter Wouterssoen vanden Rijen huurt van Ariaen Peter
Schoenmakers.

15-4-1562

Fol. 49r

Cornelia Huijman Janssoen wedue verkoopt aan Baijen Janssoen
in Porta.

In de kantlijn: Goeltken?
Jacob Aen ? Aert Weu.

Fol. 49r

Cornelia Michiel Janssoen de Maghersdochter verkoopt aan
Baijen Janssoen in Porta.

Fol. 50r

Ariaen Aertssoen verkoopt aan Wouter Cornelissoen inden Bock
tbv Dinghen sijn huisvrouwe.

17-6-1562

Fol. 50v

Ariaen Gerit Buijs als gerechte bestorven voocht van Wouter
Willemssoen kijnder legt verantwoording af.

7-7-1562

Heemraden: Jan
Mathijssoen en Jan Zegherssoen.

Fol. 50v

Wouter Willemssoen neemt zijn zoon Willem Wouterssoen aan.

7-4-1562

Fol. 51r

Lijnken wedue Roelof Janssoen met Jannen haar zoon verkoopt
aan Jan Willemssoen Doncker tbv Lijsken Peter die Groot.

Sinte Margarieten dach 1562

Heemraad: Vas
Wouterssoen

Fol. 51v

Jan Meussoen verkoopt aan Ariaen Janssoen vanden Berghe.

Fol. 51v

Bartelmeus Ariaenssoen verkoopt aan Ariaen Janssoen vanden
Berghe.

12-8-1562

Fol. 52r

Anthonis Ariaen Gertissoen verkoopt aan Aert ??? tbv Lijs
C??? zijn moeder.

Akte niet afgemaakt.

Fol. 52r

Lenaert Evelen krijgt rente.

Iken Cleijs wedue Lenaert Roelen in presentie van Jan Cleijs
haar broer belooft te betalen.

9-6-1617

Fol. 52v

Wierock Cornelissoen van Ghils huurt van Ariaen Peter
Schoenmakers tbv Willemken sijn suster.

26-11-1562

Fol. 53r

Michiel Ariaenssoen Sconincx verkoopt aan Bastiaen Berthen.

22-5-1567

Fol. 53v

Opwinningen door:

Jan Cornelissoen, borgemeester van Sinte Gertruijden Berghe

Dierck Geritssoen, borgemeester lant van Cleijs Janssoen
gekomen vanden Jonge Aen Ghijben en Jan Huijmanssoen

Baeijen Janssoen van Cornelia Michiel de Maghersdochter

Dielis Mathijs Groters? als voogd van Lenaert Cornelissen
weeskijndt lant van Peter Sconinx

Heemraad: Anthonis
Anssen, Jan Zeghers, Ariaen Aertssoen Schouten en Ariaen Geritssoen van Boemel

21-6-1567

Fol. 54r

Thonis Ariaen Peter Aertssoen verkoopt aan Aelijt die weduwe
Jacob Willemssoen

1-7-1567

Op 9-6-1591 bekennen Ariaen Cornelis Ariaenss, Henrick Meuss
de Hoech en Beelken zijn dochter door Marijke weduwe Tuenis Adriaenss door
handen van Mercelis Jacobsz voldaan te zijn.

Fol. 54v

Joost Zegherss verkoopt aan Dingeman Henrick Vincx wonende
tot Alphen.

2-7-1567

Fol. 55r

Aert Janssoen is gerecht gehouden aan de gereetste goederen
van Herman Ariaenssoen van Wijgaeren.

7-7-1567

Fol. 55r

Ariaen Cornelissoem namens meester Dionissen vander Neesen
gehouden de 2e coopdach van de goederen van Michiel Aensoen Conincx.

7-7-1567

Fol. 55r

Dielis Mathijssoen als voocht van Lenaert Cornelissoen weeskijndt
gehouden de 1e coopdach van de goederen van Peter Ariaenssoen
Conincx.

7-7-1567

Fol. 55v

Joachim Aert Janssoen heeft verpeijnt aen Baijen Janssoen te
betalen aan Gerit Jacobssoen tot Dordrecht.

7-7-1567

Fol. 56r

Clauwaert Ariaenssoen op die Baghen? verkoopt aan Ariaen
Janssoen.

8-7-1567

Fol. 56v

Cornelis Cleijs Jacobs verkoopt aan Ariaen Jan Pauwelssoen.

16-7-1567

Fol. 57r

Ariaen Cornelissoen namens meester Dijonijsen vander Neesen
gehouden de 3e coopdach. 26-7-1567

Fol. 57r

Gielis Mathijssoen als voogd van Lenaert Cornelissoen
weeskijndt en Ariaen Cornelissen als toesiender hebben gehoudenden lesten
coopdach van de goederen van Peter Ariaenssoen Sconincx.

26-7-1567

Fol. 57v

Jan Janssoen alias den Jonghen Jan huurt van Lenaert
Cornelissen wonende tot Waspijck

6-8-1567

Fol. 58r

Katherina weduwe Ariaen Janssoen Knapen aangenomen van
Cornelis Janssoen als gerecht bestorven voogd en van de schout en heemraad haar
onmondige kinderen.

22-7-1567

Fol. 58v

De weduwe van Peter Jan Melissoen heeft een akkoord met de
kinderen . Moeder blijft in het huijs wonen.

26-7-1567

Fol. 58v

Gielis Jan Gielissoen tot Bavel belooft Aert Govaertssoen
van Bezoije te recht te komen van alzulke arrest en actie als Aert eisschende
is op hooij ivm huur van Joost Peterssoen van Ghils tgv de actie die Aert
spruijtende is op Gijsbert Ariaenssoen, Ariaen Hermanssoen, Cornelis
Ariaenssoen en Cornelis Willemssoen

27-8-1567

Fol. 59r

Costen vant rogt

Die was te doen tot Breda 5 St

In Bezoije tot Aert Gerits?soen 2 St

Noch een weer in Bezsoije 3 St

Noch 12 St
verteert

Noch 2 St
vant schrijven

Fol. 59v

Andries Ariaenssoen mede als voogd van Jan Bouwessoen
weeskijnder en als voogd van Jan Ariaenssoen zijn broers weeskinderen, mede als
voogd van Ariaen Jans die Bonten weeskinderen, Gerit Ariasenssoen, Anneken
Ariaens, Jan Bouwess en Ariaen Janss die Bont met Andries Aenssoen hem sterck
makende voor hare kijnder verkopen aan Peter Zegherssoen.

31-7-1567

Fol. 60r

Ariaen Denissoen aangenomen, van schout en heemraders en
Baijen Mathijssoen als toesiender, Mariken Jan Cornelissoendochter.

8-9-1567

Fol. 60v

Goessen Janssoen verkoopt aan Stoffel Cornelissoen tot
Dongen en Jan Ghijben.

23-9-1567

Fol. 61r

Cornelis Dircxssoen verkoopt aan Jan Cornelisssoen .

27-2-1565

Ffrans Geritssoen
bekent voldaan te zijn.

Fol. 61r

De rente op 5 geerden land die Reijn? Jacobsz placht te
gelden is gelost aen Aert Diepenmaet.

1-12-1606, Cornelis Mandemaeckers, secr.

Fol. 61v

Cleijs Berthen heeft gehuurd van Sens? Huijbrechtssoen.

21-3-1565

Fol. 62r

Cornelis Peter Reijns huurt van Aentie weduwe Peter Jan
Staecen.

Fol. 62r

Cornelis Aertssoen van Ghils huurt van Ariaen Peter
Schoenmakers

2-1565

Fol. 62v

Thonis Janssoen van Bavel huurt van Ariaen Peter
Schoenmakers

2-4-1565

Fol. 62v

Thonis Janssoen van Bavel huurt van Ariaen Peter
Schoenmakers

3-5-1566

Fol. 63r

Jan Jan Aertssoen huurt van Ariaen Peter Schoemakers als
kerckmeester van Raemsdonck.

3-5-1565

Fol. 63v

Lenaert Janssoen van Riel huurt van Ariaen Geritssoen van
?osmes en Ariaen Joachim Janssoen

30-8-1566

Fol. 64r

Willem Geritssoen alias Persoens en Aelbrech Geritssoen zijn
broer kopen van Bartholomeus Peterssoen

Heemraders Jan
Mathijssoen en Ariaen Gijsbrechtssoen Buijs

Fol. 64v

Joachim Aertssoen Scherder is akkoord met de schout ivm
geleend geld aan Gerit Jacossoen van Dordrecht

21-9-1567

Fol. 65r

Aelbert Aelbrechtssoen, Jaspar Cornelissoen en Dionis
Lenaertssoen Mandemakers, allen van Breda, kopen van Thomas Cornelissoen en Bens
Cornelissoen.

17-7-1565

Fol. 65v

Joost Diercxssoen tot Dongen beloofd te betalen ivm huur van
Laureijs Henricxssoen die Snijder

30-8-1565

Fol. 66r

Willemken Ariaen Petersdochter met Ariaen Peterssoen haar
broer [?] verkoopt aan Cornelis Wouterssoen

Fol. 66r

Jan Willem Wouters verkoopt aan Merthen Denis Janssoen.

27-9-1567

Fol 66v

Roeloff Ariaenssoen huurt van Peter Aertssoen.

Fol. 67r

Gerit Janssoen verkoopt aan Anthonis Jacobssoen

12-1-1566

Fol. 67v

Mathijs Otgens Mathijssoen verkoopt aan Brievinck
Huijbrechtssoen

15-1-1566

Fol. 68r

Lanaert Ariaenssoen als voogd van zijn kinderen en meester
Mathijs Otgens als toesiender verkopen aan Jan Ghijben mede tot behoef van
Huijman Janssoen kinderen.

15-1-1566

Fol. 68v

Albert Geritssoen verkoopt aan Jacob Aertssoen van Peelt

3-2-1566

Fol. 69r

Peter Dierck Peterssoen als voogd en namens zijn moeder
verkoopt aan Henrick Huijbrechtssoen .

4-3-1566

Ariaen Franss lost
deze brief in handen van Huijbrecht Heijs, 19-9-1605.

Fol. 69v

Michiel Ariaenssoen Conincx verkoopt aan Ariaen Jan
Aertssoen.

6-2-1566

Fol. 69v

Zegher Hanecopssoen verkoopt aan Jan Cornelissoen
Mandemakers.

25-2-1566

Fol. 70r

Er wordt een akkoord gesloten tussen Gijsbrecht Henricxssoen
en Cornelis Mathijs met medewerking van Peter Janssoen, schout, Ariaen Peter
Schoenmakers en Baalmeus Aenssoen.

12-3-1566

Fol. 70v

Henrick Ariaenssoen van Wijgaren verkoopt aan Wouter Jan
Reijnen.

22-3-1566

Brief gelost door
Henrcik van Weert, 15-2-1591

Fol. 71r

Ariaen Ariaenssoen Castelleijn heeft aangenomen zijn 2
kinderen: Ariaen en Bastiaen, Bastiaen Berthen heeft Cornelis en Mariken
aangenomen.

2-5-1566

Fol. 71v

Cornelis Peterssoen Wroller? koopt van Jan Zegherssoen.

20-5-1566

Joost Zegherssoen
beloofd te betalen aan Jan Cornelissoen, 22-5-1566

Fol. 72r

Item den coop tusschen Aen Joachims en Ariaen Geritssoen van
Boemel is gekocht door Cornelis Willemssoen int gelach.

3-6-1566

Fol. 72r

Cornelis Willemssoen koopt van Ariaen Geritssoen van Boemel.

3-6-1566

Fol. 72v

Henrick Govaertssoen koopt van Mariken de Jongen Jan die
Bouendochter met Peter Janssoen die Bont haar voogd een deel van de stede waar
Griet Jan Mertens zijn schoonmoeder uit gestorven is.

4-6-1566

Fol. 73r

Cornelis Peterssoen (alias Bant?) koopt van Ariaen
Clauwaertssoen.

23-6-1566

Getuigen: Goris
Janssoen, capelaen tot Raemsdonck, Bartelmeus Ariaenssoen, Gerit Ariaenssoen,
Meus Peterssoen, Aelbrecht Geritssoen en meer anderen.

Fol. 73v

Peter Ariaenssoen Conincx verkoopt aan Willem Evaerssoen.

Fol. 73v

Joachim Aertssoen verkoopt aan Lijnken Bastiaen
Cornelissoendochter.

1-8-1566

Fol. 74r

Aelbert Aelbertssoen, Dierck Bernaertssoen, Jaspar
Cornelisssoen en Peter Damelssoen kopen van Ariaen Clauwaertssoen.

1-8-1566

In presentie van
Thomas Cornelissoen

Fol. 74v

Dierck Clauwaertssoen koopt van weduwe van Henrick
Willemssoen Buijs den Ouden met Peter haar zoon.

20-8-1566

Fol. 75r

Jan Ghijben verkoopt aan Baijen Janssoen in Porta.

24-8-1566

Op 15-8-1588 heeft Jan
Ghijben deze brief gelost.

Fol. 75r

Roeloff Peterssoen en Peter Mertenssoen, beide van Dongen,
beloven de landhuur te betalen aan Ariaen Peter Schoenmakers en Gerit Janssoen.
Het betreft huren van Peter Janssoen Roscam en een borg van Reijn Jacobssoen
Olijslager tot Dordrecht.

15-7-1566

Ariaen en Gerit
ontvangen geld dat Ariaen Jan Huijbrechts tot Ghils schuldig is aan Peter
Janssoen Roscam, 15-7-1566.

Fol. 75v

Henrick Willemssoen staat borg voor Peter Janssoen van
Dongen van geld te betalen aan Jan Zegherssoen.

1-9-1566

Fol. 75v

Henrick Willemssoen beloofd ook te betalen die oude
Schoutmue? die van Raemsdonck.

1-9-1566

Fol. 76r

Bastiaen Berthen koopt van Ariaen Lambertssoen zijn zwager
die men noemt Drossaert zijn deel in de erfenis van Emmeken Bert
Janssoendochter za de zus van zijn vrouw.

12-10-1566

Getuigen: Jan
Mathijssoen, Ariaen Gijsbrechtssoen Buijs, Ariaen Ariaenssoen Castelleijn,
Peter Ariaenssoen Conincx, Govaert Aertssoen, Michiel Conincx, Peter
Diercxssoen en Wijt Wouters.

Fol. 76v

Michiel Aertssoen als voogd van Bert Aertssoen weeskijnt en
Zegher Geritssoen hebben een akkoord gesloten mbt de aanneming.

25-10-1566

Fol. 76v

Michiel Aertssoen huurt van Zegher Geritssoen.

25-10-1566

Fol. 77r

Ariaen Jasparssoen bedankt Henrick Govaertssoen voor de
goede betaling.

28-10-1566

Fol. 77r

Ariaen Clauwaertssoen verkoopt aan Henrick Ariaenssoen en
Lieven? zijn zus.

11-11-1566

Fol. 77v

Dinghen inden Bock houdt de 1e coopdach.

19-11-1566

Fol. 77v

Jan Peterss, schout, namens Willem Ariaenssoen houdt de 1e
coopdach

19-11-1566

Fol. 78r

Anthonis Anssen koopt van Ariaen Claessoen tot Sgravenmoer.

13-2-1567

Fol. 78v

Peter Meussoen verkoopt aan Ariaen Peter Aertssoen

19-11-1566

Fol. 79r

Ariaen Janssoen Potbacker verkoopt aan Ariaen
Gijsbrechtssoen Buijs en Lijske Dierck Huijben met Jasn Diercxssoen haar zoon
verkoopt ook aan Ariaen.

Tevens verkoopt Cornelis Janssoen als voogd van Thonis
Janssoen weeskijnder met Henrick Willemssoen als toesiender aan Ariaen.

24-11-1566

Fol. 79v

Bast iaen Berthen als voogd van Ariaen Ariaenssoen
Castelleijnen kijnder en Peter Diercx Peterssoen mede namens zijn moeder, zus
en broer verkopen aan Ariaen Aenssoen vanden Corsput.

28-1-1567

Fol. 79ar

Jan Joost Cornelissoen van Alphen huurt van Gijsbert
Henricxssoen.

29-1-1567

Fol. 79ar

Item allet gheut datter gepasseert is tusschen Ariaen
Mertenssoen Scherder, Ariaen Aenssoen vanden Corsput, Jan Joost Neelen,
Gijsbert Henricxssoen aangaande een erfdeling hebben ze altesamen hem a nono
weder gesubmitteert aen den schout en Ariaen Geritssoen van Boemel als
arbijters.

31-1-1567

Fol. 80r

Cornelis Peter Meussoen tot Oosterhout, 60 jaar, verklaart
op verzoek van Gerit Janssoen namens Willemken Ariaen Peterssoen zijn vrouwe
zus dat hij de afgelopen jaren aan Ariaen Peter Schoenmakers zijn huur van land
van Ariaen Andriessoen betaald heeft.

18-1-1567

Fol. 80v

Ten huijze van Jan Peterssoen, schout van 11½ Hoeve en Groot
Waspijck zijn vergaderd geweest: Ariaen Ariaen Willemssoen, die men noempt
Jonckijnt, Dimpna weduwe Ariaen Ariaen Willemssoen [?] die men noemt Quaijkeel
om tot een akkoord te komen tussen Jonckijnt en zijn maeije van zijn vaders
erfenis.

Tevens wordt er een geschil opgelost tussen Dingen Ariaens
weduwe en Jacob Buijssoen.

10-2-1567

Op 7-11-1567 heeft
Jacop het geld ontvangen van Dinghen, zijn moije.

Fol. 81v

Gerit Janssoen koopt van Gerit Aenssoen Stehouwers

24-2-1564

Fol. 82r

Bartelmeus Peterssoen bekent voldaan te zijn door Willem
Persoens

19-3-1564

Fol. 82v

Ik heb aangenomen een jonge maecht (= Truijcken), vader was
Goessen Peterssoen en moeder was Belijken Cornelis van Dalmsdochter van Thomas
Cornelissoen en Bens Cornelissoen als omen van moeders wegen en Mathijs
Peterssoen en Peter Willems Blauverwer als mede vande vrinden.

26-3-1564

Fo. 83r

Ariaen Thomassoen van Sgravenmoer gekocht van Gerit
Janssoen.

Witte Donderdag 1564

Fol. 83v

Cornelis Hermansssoen staat borg voor Mariken zijn moeder
ivm geld dat aan Michiel Janssoen, eertijds brouwer tot Delft, of zijn kinderen
toekomt.

9-4-1564

Fol. 84r

Beris Cornelissoen huurt van Ariaen Jacobssoen Been.

30-4-1564

Fol. 84v

Cornelis Jan Willem Canters wonende tot Nuckschot? onder
Ghils huurt

1-5-1564

Fol. 85r

Aert? Franssoen huurt van Gherit Janssoen en Mathijs
Janssoen

1-5-1564

Fol. 85 lv

Ffrans Diercxsz neemt de 1 pond staende op Peter
Sconincx huijs op zich.

Cornelis Ariaen Geritssz houdt Ffrans Diercxsz schadeloos.
Zie brieff van Reijer Jacobsoen van 27-12-1567. Peter Sconinc stelt een stuk
land in handen van Cornelis Ariaenssoen.

Fol. 85v

Ariaen Gijsbrechtssoen Buijs en Aentken zijn vrouw maken een
testament.

11-7-1564

Fol. 86r

Peter Ariaen Sconincx verkoopt aan Reijer Jacopsoen
Olijslager tot Dordrecht. Geerman Schonincx en Ariaen Ghijben geven een stuk
land in onderpand.

Fol. 86v

Aert Aert Janssoen van Breda koopt van Vas Thomassoen

9-10-1564

Fol. 87r

Ariaen Geritssoen van Boemel huurt van Jan Buijs Ariaen
Huijgenssoen

3-2-1567

Fol. 87v

Thomas Cornelissoen heeft aangenomen van Jan Dierck Huijben
6 geerden land.

3-11-1564

Fol. 88r

Thomas Cornelissoen heeft aangenomen Jan Dierck Huijben om
hem een jaar lang te onderhouden

3-11-1564

Fol. 88v

Jan Cornelissoen int Broeck verkoopt aan Baijen Jan in Porta

7-11-1564

Fol. 88v

Berthout Gerbranden verkoopt aan Ariaen Cornelissoen tbv
Jenneken Laureijs.

Fol. 89r

Ariaen Janssoen Knapen koopt van Ffrans Reijnen vanden
Berge.

9-11-1564

Fol. 89v

Michiel Ariaenssoen Sconincx verkoopt aan Wouter Peter
Zeeben.

In belending Bosscher Huijbrechtssoen weu.

23-11-1564

Heemraders: Jan
mathijssoen, Ariaen peter Schoenmakers, Ffrans Geritssoen de Coninck, Ariaen
Aertssoen Schouten.

Fol. 90r

Peter Andriessoen van Atwerpen koopt van Thomas
Cornelissoen.

12-1-1565

Fol. 90v

Gijsbert Aenssoen verkoopt aan Joost Petersoen van Ghils.

12-1-1565

Fol. 91r

Peter Janssoen, schout, verkoopt aan Ariaen den Jongen Jan
die Bontensoen en zijn zus.

17-1-1565

Fol. 91v

Lenaert Huijbrechtssoen vanden Rijen ingezet op op 6 à 7
lopensaet van Jan Mathijs Wijten tot Raemsdonck.

19-1-1565

Fol. 92r

Peter Ariaenssoen neemt aan van Mariken weduwe Jan Aenssoen
Stehouwers een stuk land.

Den eerste werkdach na kersmis 1562

Fol. 92v

Jan Buijs Huijbensoen huurt van Ariaen Andriessoen, zijn
huijsvrouwe bestevader.

11-1-1565

Fol. 93v

Ariaen Aenssoen Castelleijn verkoopt aan Ariaen
huijbrechtssoen tbv Anna Goedtschalcx weduwe vanden Berghe

24-8-1562

Fol. 94r

Aert Janssoen van Eersel koopt van Bastiaen Baijenssoen

Sint Anthonisdach 1563

Fol. 94v

Clauweaert Aenssoen die Backer neemt een stuk land aan.

16-10-1562

Fol. 94v

Willem Jan Lemmens van Ghils bekent dat Cornelis Janssoen
Broeder tot zijn tevredenheid gehandeld heeft mbt ontvangsten en uitgaven.

Januarij 1563

Fol. 95r

Jan Mathijssoen en Peter Ariaen Ghijben als Heijligegeestmeesters
verkopen aan Thonis Aenssoen.

3-2-1563

Fol. 95v

Katharina weduwe Dierck Peterssoen met Ariaen Ghijben als
voogd en Peter Diercxssoen als bestorven voogd van zijn zussen en broeders
verkopen aan Jan Joost Cornelissoen tot Alphen

3-2-1563

Fol. 95v

Jan Joost Cornelissoen verkoopt aan Jacob Jan Jan Jacobssoen
vanden Voort

3-2-1563

Fol. 95v

Jan Joost Cornelissoen verkoopt aan Jacob Jan Jan Jacobssoen
vanden Voort

20-11-1565

Fol. 96r

Willem Geritssoen koopt van Henrick Cornelissoen van Mierlo

Fol. 96v

Peter Janssoen, schout, koopt van Peter Janssoen Roscam x
Grietken Aenssoen. Nog genoemd: Cornelis Godschalcx, weduwe Dinghen, Ariaen Peterssoen
alias Ariaen den Eter.

12-2-1563

Fol. 97r

Bartelmeus Willemssoen x Heijlken Aerden verkoopt aan Baijen
Mathijssoen

Maart 1562

Fol. 97v

Deling van land tussen Clauwaert Ariaenssoen en zijn
kinderen.

26-2-1563

Fol. 98r

Jan Ariaen Baijenssoen neemt Thonis Jan Lemmenssoen aan van
Ariaen Gerit Hermanssoen in absentie van Cornelis Jan Lemmens den Ouden, de bestorven
voogd.

11-7-1563

Fol. 98v

Cornelis Aertssoen neemt aan Anneken Jan Lenaertsdochter van
de voogd.

11-7-1563

Fol. 98v

Sijmon Joos en Jan zijn zoon huren van Anthonis Anssen met
Claeijs Jacobssoen.

Fol. 99r

Gisbert Ariaenssoen verkoopt aan Baijen Janssoen in Porta.

12-7-1563

Fol. 99v

Ariaen Geritssoen, molder eertijts geweest, neemt aan van
Gijsbert Ariaenssoen een stuk land.

Augustus 1563

Fol. 100r

Ariaen Peter Schoenmakers koopt van Willem Cornelissoen
vanden Corput

27-8-1563

Fol. 100v

Er heeft een koop plaatsgevonden tussen Ariaen Clauss
Arissoen Vipper? en Wouter Janssoen Gruijters als koper.

9-9-1563

Fol. 101

Anthonis Willemssoen van Alffen verklaart op verzoek van Jan
Peterssoen van Hulsel wonende tot Alffen dat hij in 1561 op de Oosterhoutse
kermis met drie paarden kwam om deze te laten weiden. Jan Buijs Huijbertssoen
heeft de paarden aangenomen. Jan zou goed bvoor de paarden zorgen wat ook
gebeurt is.

26-10-1563

Fol. 102r

Peter Janssoen Roskam verkoopt aan Cleijs Bert Cleijs.

Judasdach 1563

Fol. 102v

Ariaen Ariaenssoen Willemssoen die men noemt Quaijkeel en
Dinghen zijn huijsvrouw [zie ook folio
80v] maken een testament.

Zijn voorkinderen hebben nog recht op f 13. Dit geld is zijn
sweer Peter Janssoen Snat? hem weer schuldig.

2-11-1563

Fol. 103v

Jan Peterssoen, schout 11½ Hoeve en Grroot Waspijck koopt
van Zever Ariaenssoen van Waspijck.

26-11-1563

Fol. 104r

Jan Andriessoen en Cornelia weduwe Joachim Janssoen Buijs
met Ariaen haar zoon hebben hun geschil opgelost mbv Jan Mathijssoen en Gerit
Janssoen met de baeliu van Zuijdholland.

27-11-1563

Fol. 104v

Jan Andriessoen huurt van Cornelia weduwe Joachim Janssoen

27-11-1563

Getuijgen: Gerit
Janssoen, Jan mathijssoen, Govaert Evertssoen en Bert Gerbranden.

Fol. 105r

Ariaen Janssoen Staessen koopt van Bastiaen Baeijenssoen.

1-12-1563

Fol. 105v

Henrick Claessoen verkoopt aan Ariaen Peter Aertssoen een
deel vande stede waar Aelbrecht Ariaen Meussoen uit gestorven is.

10-2-1565

Fol. 106r

Clauwaert Aenssoen, Ariaen Clauwaertssoen, Peter Clauwaertssoen,
Ariaen Geritssoen als voogd van Jan Buijs Geritssoen kinder verkopen aan
Joachim Clauwaertssoen het huijs.

26-2-1563

Folio 106v

De kinderen worden gebloockt zolang Clauwaert leeft: de
weeskijnder, Peter, Ariaen en Joachim.

26-2-1563

Fol. 107r

Henrick Willemssoen koopt van Marij zijn moeder de stede.

27-2-1563

Fol. 107v

Gerit Janssoen koopt van Reijnert Janssoen van Ghils

8-3-1563

Fol. 108r

Joachim Meussoen verkoopt aan Anthonis Jacobssoen.

9-3-1563

Fol. 108v

Daem Henricxssoen en Michiel Janssoen huren van Ariaen
Janssoen Veendrich.

17-3-1563

Fol. 108v

Daem Henricxssoen en Jan Thonissoen, beide van Ghils, huren
van Andries Aenssoen.

17-3-1563

Fol. 109r

Jan Mathijssoen verkoopt aan Anthonis Jacobssoen.

29-3-1563

Fol. 109v

Huijbert Wouter Willemssoen verkoopt aan Ewout Geritssoen.

Fol. 110r

Peter Aen? Sconincx verkoopt aan Metken Jansdochter.

Op 16-4-1595 is de
brief gelost door Ariaen Peter Sconincx.

Fol. 110r

Delinge die rente die uitgheven die erfg van Mathijs
Ariaenssoen

Nog genoemd ivm de heffingen:
Thonis onder de Wijgaert, Marij Thijs Groters (doorgestreept), Aentken Gielis
Lueren, Wouter inden Bock, Mariken Thijs Groters, Merten? Peterssoen die
Magher.

Fol. 110v

Jan Cornelissoen huurt van Gherit Ariaenssoen.

7-6-1563

Fol. 110v

Ariaen Ariaen Willemssoen verkoopt aan Baeijen Mathijssoen.

17-6-1563

Fol. 111r

Joost Peterssoen van Ghils houdt de 1e coopdach
van de goederen van Gijsbert Aenssoen.

21-10-1562

Fol. 111r

Willem Ariaenssoen vanden Berghe houdt de 1e
coopdach van de goederen van Cornelis Maesz.

21-10-1562

Fol. 112r

Andries Ariaenssoen beloofd Govaert Aertssoen schadeloos te
houden van de heffing die Anna Godschalcx heffende is.

21-10-1567

Fol. 112v

Erfdeling tussen die weduwe en erfgenamen van Aert
Ariaenssoen die Bont.

In de eerste de weduwe geloeft en geërdeelt op etc.

Nu Ariaen Aerrtssoen geloot en geërdeelt op etc.

Nu Steven Aerrtssoen geloot en geërdeelt op etc.

Nu Bastiaen Aerrtssoen geloot en geërdeelt op etc.

Nu Jenneken Aerden geloot en geërdeelt op etc.

Nu Zijken Aerden geloot en geërdeelt op etc.

Nu Peerken Aerden geloot en geërdeelt op etc.

Nu Cleijsken Aerden geloot en geërdeelt op etc.

Nu Aertken Aerden geloot en geërdeelt op etc.

29-10-1567

Fol. 115r

Anthonis Anssen, Ariaen Peter Schoenmakers, Meus
Ariaenssoen, Ariaen Aertssoen, Ariaen Geritssoen van Boemel en Jan Zegherssoen
heeft te samen eendrachtelijcke geloeft bij haere eedt Ariaen Aenssoen
Castaelleijnen en Bastiaen Berthen op morghen den 30e octobris recht
te helpen daer parthijen hem leijden sullen.

Fol. 115r

Jan Joost Cornelissen van Alffen machtigt de schout om zijn
schade te schutten.

20-10-1567

Fol. 115v

Ariaen Denissoen x Aleijdt Mathijs Ariaensz en Merthen
Laurenssoen als voogd van Neeltgen Jansdochter en de schout als voogd van
Mariken Jansdochter verkopen aan Jan Meussoen.

30-10-1567

Fol. 116r

Huijbert Peterssoen verkoopt aan Mathijs Janssoen met zijn
drie gesusters.

4-11-1567

Fol. 116v

Jan Mathijssoen heeft verwilceurt Huijbert Peterssoen

4-11-1567

Fol. 117r

Joachum Meussoen verkoopt aan Baijen Janssoen in Porte

6-11-1567

Fol. 117v

Gijsbert Henricxssoen koopt van Lijsken Clauwaerts haar deel
gekomen van Marij Clauwaerts.

7-12-1567

Fol. 118r

Michiel Ariaenssoen Conincx verkoopt aan Ariaen Zegherssoen.

4-5-1569

Fol. 118 lv

Cornelis Dircx Mertenssoen koopt van Bastiaen Berthen.

11-12-1567

Fol. 118v

Jan Mercelissoen Ruijserner als bestorven voogd van Marcelis
Janssoen Ruijseners kijnd heeft gerekent.

Sinte Lucijen avond 1567

Fol. 119r

Bastiaen Berthen verkoopt aan Cornelis Dierck Mertenssoen.

16-12-1567

Fol. 119v

Ffrans Clauwaertssoen, Cornelis Hermanssoen en Marike
Clauwaertsdr verkopen aan Ariaen Joachim Janssoen.

De wilceur van Ariaen staat op folio 120r

16-12-1567

Fol. 120v

Aelbert Aelbertssoen, Jaspar Cornelissoen, Dierck
Bernaertssoen Mandemakers tot Breda kopen van Ariaen Clauwaertssoen en Cornelis
Thomas van Cloken.

18-12-1567

Fol 121r

De huur tussen Cornelis Hermansz cs en Peter Goris cs van
Ghils is agt karolus gld en 8
st te betalen.

Fol. 121r

Jan Peterssoen de Raet huurt van den jonghen Ariaen Aen
Diercxz

12-1-1568

Fol. 121v

Huijbert Wouter Willemssoen, 70 jaar, verklaart op verzoek
van Cornelis Janssoen dat hij gezien heeft dat Henrick Cornelisz Ariaen
Janssoen za naerstelijck nae gelopen heeft en heeft Ariaen gestoken waardoor Ariaen
overleden is.

15-1-1568

Fol. 121v

Maria weduwe Jan Mathijssoen, 80 jaar, verklaart op verzoek
van Cornelis Janssoen dat zij gezien heeft dat Henrick Cornelissen en Ariaen
Janssoen Knapen al ruziemakend bij haar huis voorbij kwamen en dat Henrick een
vuistslag gegeven heeft aan Ariaen. Hierop trok Ariaen zijn mes. Daarna heeft
Henrick Ariaen neergestoken.

Nog genoemd: Marij Jan Teeuwen, Jenneken haar dochter.

15-1-1568

Fol. 122r

Anneken Ariaen Willemssoen huijsvrouwe, 31 jaar, verklaart
dat zij gezien heeft dat Henrick Cornelissen Ariaen Janssoen met een mes heeft
gestoken.

15-1-1568

Fol. 122v

Laureijs Matheussoen, 28 jaar, verklaart dat hij op
vastenavond lestleden met Ariaen Janssoen naar het huis van Jan Peterssoen,
schout, is gegaan om wat te drinken en dat daar Henrick Cornelissoen en Ariaen
Janssoen ruzie kregen.

15-1-1568

Fol. 123r

Gijsbert Ariaenssoen verkoopt aan Anthonis Thonis
Cloestermans.

Op folio 123v staat de wilceur.

9-1-1568

Fol. 124r

Cornelis Janssoen huurt van Huijbert Peterssoen.

Fol. 124v

Aerden Geritssoen en Willem zijn broer huren van Cornelis
Jan Maessoen als voogd van Ariaen Janssoen zijn broers weeskijnder.

10-1-1568

Fol. 125r

Ariaen Ariaenssoen Casteleijnen verkoopt aan Lenaert
Huijbrechtssoen.

13-1-1568

Fol. 125v

Rijck Aen Rijcken verkoopt aan Gerit Janssoen en mede tot
behoef van Peter Janssoen zijn broers weeskijnder, Ariaen Jan Stappaerts,
Lambert Jan Lemmenssoen, Anthonis Goessens als voogd van Ariaen Jan Geritssoen
en Aleijt Jan Geritsdr.

13-1-1568

Fol. 126r

Bartelmeus Ghielen verkoopt aan Cornelis Thomassoen mede
namens zussen en moeder. Op folio 126v staat de wilceur.

13-1-1568

Fol. 127r

Peter Ariaen Ghijben verkoopt aan Joost Henrick Joost van
Alffen.

26-1-1568

Fol. 127v

Bastiaen Berthen als bestorven voogd van Heijlken Berthen
zijn moeder verkoopt aan Ariaen Aertssoen Schouten en Mathijs Janssoen tbv den
Heijligegeest van Raemsdonck.

26-1-1568

Fol. 128r

Willem Petersz, Daem Joosten, Peter Melssoen, Willem
Peterssoen, Daen Joosten met toestemming van Wouter Wouters als voogden en
vrinden van Ffrans Peterssoen weeskijnder en Govaert Evertssoen x Michiel
Zeghersdochter schenken aan Jan Jacobsz, schout Hendrick Luijten Ambacht, land
gekomen van Peter die Bosscher en Heijltgen Hermans huijsvrouw van Andries
peterssoen en Peterken Petersdochter daar zij mede erfgenamen waren van het
deel van Ffrans Peterssoen en Gerit Cornelissoen x Mariken Petersdochter.

10-9-1565

Fol. 129r

Dingen Adriaensdochter x Cornelis
Jans legateert aan Anniken Ariaen Verstechs, haar broers dochter, na haar dood
50 karolus gulden.

4-11-1577

Fol. 129v

Mathijs Otgens Mathijssoen verkoopt
aan Bastiaen Berthen tbv Ariaen Casteleijnen kijnder zijn deel in Marij
Smaghers akker. Wilcuer staat ook op folio 129v.

10-2-1568

Fol. 130r

Govaert Evertssoen verkoopt aan Ariaen Aen Diercxsz den
Jonghen.

15-2-1568

Fol. 130v

Cornelia weduwe Steven Ariaenssoen met Govaert Evertssoen
als voogd, Andries Jorisz x Matiken Petersdr en Peter Peterssoen verkopen aan
Anthonis Anssen.

Belending: Lijsken
Clauwaerts die Backers weduwe

Op folio 131r staat de wilceur.

21-2-1568

Fol. 131v

Wouter Willem Wouters verkoopt aan Cornelia weduwe Joachim
Janssoen Buijs .

21-2-1568

Fol. 132r

Ariaen Aen Diercxz den ouden verkoopt aan Ariaen Aenssoen
zijn zoon en Frans Geritssoen de Coninck zijn zwager.

21-2-1568

Fol. 132v

Gijsbert Henricxz belooft de heffing op land te betalen. Zo
niet dan verobligeert Gijsbert en stelt Ariaen ??? Scherder, Ariaen vanden
Corput en Jan Joost Cornelissoen in handen het vierendeel van het land.

26-2-1568

Fol. 133r

Peter Huijben verkoopt aan Baijen Janssoen in Porta.

5-3-1568

Fol 133v

Anthonis Anssen en Cleijs Jacobssoen Thonis Anssen
vervangende, Jaspar Jorissoen en zijn weeskijnt bij Marike Jan Buijs Ariaenssoendr
en Peerken en Lijnke ook Jan Buijs Aensoen kijnderen verkopen aan Jan
Henricxzoen die Beer hun deel van de erfenis van Ariaen Bert Vassen.

9-3-1568

Fol. 134r

Ariaen Henrick Huijben van Ghils huurt van Dierck
Clauwaertssoen.

11-3-1568

Fol. 134v

Op de huur tussen Thonis Anssen en Ariaen Beijen Huijben
wordt heffing bepaald.

11-3-1568

Fol. 135r

Cleijs Berthen koopt van Peter Ariaenssoen die men noempt
Half Bier?

21-3-1568

Fol. 135v

Thijs Govaert Mathijssoen van Donghen huurt van Ariaen
Ghijsbrechtssoen Buijs.

20-8-1568

Fol. 135v

Gijsbert Zegherssoen huurt van Jan Mathijssoen.

20-8-1568

Fol. 136r

Bastiaen Twijnen en Jan Claijs Lauwen huren van Jan
Mathijssoen.

Fol. 136v

Govaert Geritssoen die men noempt Bamis? huurt van Dierck
Clauwaertssoen.

4-4-1568

Fol. 136v

Stoffel Ariaen Peter Jan Cleijssoen huurt van Jan
Ariaenssoen.

4-4-1568

Fol. 137r

Peter Zeghersz alias Vonder koopt van Jan Andriessoen. Akte niet afgemaakt.

Fol. 137v

Joachim Aertssoen verkoopt aan Baijen Janssoen in Porta.

29-4-1568

Fol. 138r

Cornelis Willemssoen van Donghen huurt van Ariaen Peter
Schoemakers namens zijn aweger moeder.

2-5-1568

Fol. 138v

Marthen Ariaenssoen Waghenmaker koopt van Gijsbert
Zegherssoen namens zijn moeder. In presentie van Jan Zegherssoen mede als
voogd.

10-8-1568

Fol. 139r

Baijen Mathijssoen koopt van Jan Mathijssoen zijn broer.

10-8-1568

Fol. 139v

Aert Thonissoen van Breda koopt van Mathijs Huijmanssoen.

21-8-1568

Fol. 140r

Roelof Claijssoen en Jan van Diessen kopen van Henrick
Willemssoen.

1-5-1569

Fol. 140v

Melis Ariaenssoen en Ariaen Ariaenssoen zijn broer huren van
Ariaen Peter Schoemakers.

30-8-1568

Fol. 141r

Ariaen Willem Bonten verkoopt aan Baeijen Janssoen in Porta.

14-9-1568

Fol. 141v

De zaak tussen Jan Zegherssoen namens zijn moeder in
presentie van Gijsbert Zegherssoen zijn broer als eisers ter eenre en Kerstiaen
Gijsbrechtssoen als man en voogd van zijn vrouw en als voogd van de kinderen
met Peter Huijbrechtssoen als toesiender ter andere zijde sluiten een akkoord
als erfgenamen van Metken Zeghers.

Fol. 142v

Huijbert Staessen verkoopt aan Baeijen Janssoen in Porta.

18-4-1569

Fol. 143r

Ariaen Andriessoen verkoopt aan Huijbert Staessoen en Jan
Buijs Huijbertssoen zijn zwagers.

17-6-1568

Fol. 143v

Den vijften nonabris anno Lxj

Memoriale voor Jan Peterssoen Sc??? tot Raemsdonck

Baeijen Janssoen heeft gerenuncijeert van sijnen coopdach op
Ariaen Janssoen van Ghestel.

Johannis en Petrusdach an 1567

Fol. 143v

Den 15e augustij is den hertoge van Alva tot
Raemsdonck door gereijst met veel schoende paerden met twe sonen te weten met
ene gethanden sonen en enen bastaert sone en vanden here genaempt noort La???

Anno 1568

Fol. 144r

Cornelis Willemssoen van Donghen huurt van Ariaen Peter
Schoemaker namens zijn sweghermoeder.

6-12-1570

Fol. 144r

Thomas Vrancken en Jacob Sijmonssoen huren van Ariaen
Peterssoen Schoemaker namens zijn sweghermoeder.

6-12-1570

Fol. 144v

Lemmen Jan Lemmens huurt van Merten Ariaenssoen.

7-1-1571

Fol. 145r

Gerit Janssoen namens Willemken Ariaen Petersdochter
verkoopt aan Claes Ariaenssoen.

13-1-1571

Fol. 145v

Item dat heeft Anthonis Cloostermans vuijtgegeven opren
lesten dach vanden wilceur van Gijsbert Aenssoen.

Inden eersten aan Joost Damenssoen

Noch Govert Evertssoen

Wouter Heijs

den schout tot raemsdonck

Aert Govaertssoen

Aentken Henrick Claessoen weduwe

Gijsbert Ariaenssoen

Ariaen Janssoen de Bont

Lijn Diercken

Henrick Ariaenssoen

Joost Peterssoen van Ghils

Peter Janssoen Roskam

Marikem Jochims

Gerit Claessoen

23-1-1571

Fol. 146v

Jan Cleijs en Cornelis Peter Ariaensz huren van Dierck
Clauwaertssz zoals Dierck gehuurd had van Peter Janssz vanden Werck en Mathijs
Huijmanskijnder.

2-3-1571

Fol. 147r

Steven Aertssz verkoopt aan Ariaen Ariaen Wolfaertssz

Fol. 147v

Ariaen Wouterssz huurt van Ariaen Peter Schoemakers 14
geerden competerende Thoen Cleijs Bert Vassen en Aentken haar dochter, de kerck
van Raemsdonck

25-3-1571

Fol. 147v

Ariaen Jan Andriessz verkoopt aan Ariaen Cornelissz.

23-5-1571

Deze brief is
affgeleijt door Jan Ghijben, 6-5-1600

Fol. 148r

Michiel Ariaenssz verkoopt aan Baijen Janssz in Porta.

15-6-1571

Fol. 148v

Jan Gerit Janssz en Cleijs Janssz sluiten een akkoord ivm
geld van Arien Peter Raessen.

28-6-1571

Fol. 148v

Peter Diercxssz verkoopt aan Dinghen inden Boch tbv Peter
Wouterssz en Jacob Wouterssz.

10-7-1571

Fol. 149r

Michiel Ariaenssz Conincx verkoopt aan Claes Ariaenssz.

26-6-1571

Adriaen Cornelis
Visser bekent dat de brief nihil is, 19-10-1615.

Fol. 149v

Joachim Aertssz verkoopt aan Baeijen Janssz in Porta.

Fol. 149v

Jan Ariaen Aertssz huurt van Gerit Janssz.

11-9-1571

Fol. 150r

Anthonis Stoffelssoen huurt van Ariaen Janssz Bamiren als
voogd van Willem Joost Willemssz.

29-10-1571

Fol. 150v

Ariaen Joachimssz en Ariaen Janssz [Bamiren] komen tot een
akkoord mbt een stuk land.

29-10-1571

Fol. 151r

Aelbert Aelbertssz Mandemaker van Breda koopt van Jan
Mathijssz.

10-11-1571

Tevens koopt Aelbert
van Mathijs Huijmanssz.

Fol. 151v

Pauwels Diercxssx huurt van Gijsbert Henricxssz.

11-11-1571

Fol. 151v

Ariaen Ariaenssz Conicx verkoopt aan Neesken weduwe Ariaen
Cleijssez.

Fol. 152r

Ariaen Ariaenssz Baerts koopt van Anthonis Anssen.

29-11-1571

Fol. 152r

Ariaen Ariaenssz Baerts koopt van Thonis Anssen

29-11-1571

Fol. 152v

Er wordt een heffing bepaald op de koop die Joachim Janssz
en Joost Michielssz gedaan hebben bij Laureijs Janssz en Ffrans Clauwaertssz.

13-12-1571

Fol. 152v

Mathijs Huijmanssz neemt aan Cornelis Sijmon joncxsten soen.
Marij Blanckaerts heeft aangenomen Jan Mathijs en Mathijs Huijmanssz heeft
aangenomen Adriaen Mathijssz sijne oudste soen.

19-3-1572

Fol 153v

Ariaen Andriessz en Aelbert Aelbertssz kopen van Jan
Berthen.

3-7-1572

Fol. 153v

Ariaen Ariaenssz Andriessz en Aelbert Gisbertssz kopen van
Jan Wouterssz.

Fol. 154r

Er is een heffing bepaald op de koop die Joost Michielssz en
Joachim Janssz gedaan hebben bij Ariaen Peter Schoemakers.

24-8-1572

Getuigen: Jan
Zegherssz, Anthonis Cornelissz Mandemaker, Bartelmeus Peterssz,, Korst
Ariaenssz.

Fol. 154v

Mathijs Huijmanssz huurt van Joachim Janssz van Broechoven

28-8-1572

Fol 154v

Mathijs Thoen Thijs huurt van Dierck Ariaen Ariaen Geritssz.

24-3-1573

Fol. 155r

Claes Ruelen Cleijs tot Donghen huurt van Gerit Janssz.

3-4-1573

Fol. 155v

Sens Geritssz koopt van Jan Mathijssz

3-5-1573

Fol. 156r

Jaspar Cornelissz en Herman Janssz Mandemakers tot Breda
kopen van Mathijs Huijmanssz en Ariaen Huijben

27-6-1573

Fol. 156v

Ariaentken Buijs Willemss weduwe verkoopt aan Godschalck
Diercxssz.

8-7-1573

Willem Buijsen heeft
voldaan, 16-4-1582.

Fol. 157r

Cornelia weduwe Jacob Buijssen met Willem Buijssen haar
voogd verkoopt aan Gerbrandt Claessz.

Fol. 157v

Peter Diercxssz verrkoopt aan Mathijs Huijmanssoen tbv
Jenneken Thomas weduwe zijn huijsvrouwe moeder.

17-9-1573

Fol. 158r

Cornelis Thonissz tot Cleijn Donghen koopt van Roelof
Ariaenssz.

17-11-1574

Fol. 158v

Frans Claessz Verheijden, Claes Claessz Verheijden, Jaspar
Quirijnssz van Berghen, Jan Henricxssz Verleg, Claes Henricxssz Verleg, Claes
namens Mariken Henricxsszdochter Verleg en Jan Peter Claessz verkopen aan
Laureijs Geritssz van Oesterhout tbv zijn kinderen: Peter Geritssz, Ariaenken,
Mariken, Ariaentken, Beatris en Anneken. Hun moeder was Katelijn Ariaen Gerit
Buijsdochter van Raemsdonck.

20-1-1575

Fol. 159r

Mariken Peter Janssz Knapen verkoopt aan Cornelis Peterssz,
haar broer.

25-1-1575

Fol. 159v

Jan Ariaen Ghijben verkoopt aan Mariken Peter Janssz
Knapendochter

25-1-1575

Fol. 160r

Aerdt Thonissz en Herman Janssz hebben gekocht van Peter
Huijben.

Noch van ??? Thonissz . Te leveren opt schip of aan Sijmon
Jans Brugghe.

Tevens gekocht van Anthonis Cornelissz en nog van Baes Cornelissz
die weer van Thonis Cornelissz gekocht heeft.

Tevens gekocht van Peter Zegherssz Vonder.

Jaspar Cornelissz en Raphael Janssz kopen van Beris
Cornelissz.

Actum: altera Maria Magdalena

Fol. 161v

Ariaen Jan Andriessz verkoopt aan Jan Geritssz van Boemel.

22-7-1576

Fol. 162r

Ariaen Gijsbrechtssz Buijs verkoopt aan Embrecht Cleijs
Janssz.

28-5-1575

Fol. 162v

Sijmon Henricks tot Rijen verkoopt aan Pauels Janssoen tot
Ghijls.

25-8-1575

Fol. 163r

Wijt Wouters x Alijt Baijens verkoopt aan Ariaen Baijenssoen,
Ffrans Baeijenssoen, Jan Baijenssoen en Lijsken haar zus haar deel van de
erfenis van haar vader en moeder.

25-8-1575

Fol. 163v

Peter Clauwaertsss en Adriaen Deniss hebben aangenomen en
verpacht van Sever Adriaenss als bestorven voogd van Peter Adriaenss kijnt met
Joachim Clauwaertss als toesiender een aanwas.

10-4-1577

Fol. 164r

Tuenis Corneliss verkoopt aan Claes Mathijss ten Berghe.

10-4-1577

Fol. 164v

Gielis Mathijss x Marijken Vas Gosensdochter maken een
testament.

Aentghen en Anniken Gielisdr krijgen de kleren na moeders
dood. Jaspar Gieliss en Metken Gielisdr, de voorkinderen van Gielis, delen mee
bij de dood van hun vader.

8-5-1577

Fol. 165r

29-7-1577

Jan Janss Blanckaert verkoopt aan Adriaen Janss van
Oosterhout.

Fol. 165v

Jan Janss alias Blanckaert geeft aan Lijsken Jan
Blanckaertsdr, zijn zus, zijn deel van de erfenis van vaders en moeders zijde.

29-7-1577

Fol. 166r

De erfgenamen van Willem Meeuss: Merten Willemss, Meeus
Willemss, Lijnken Aert Jansdr met Michiel Aerts, haar broer, als voogd hebben
met elkaar geblockt.

7-4-1578

Fol. 166v

Meus Anss als toesiender van Peterken Dierck Claesdr? is
voldaan door Matheus Janss.

14-3-1580

Fol. 167r

Quitantie geschreven door de secretaris. Slecht te lezen.

Fol. 167v

Lijstje. Heel slecht te lezen.