Selecteer een pagina

RA 44

Fol 1r

Marten Peeterss gelooft schuldich te wesen … Henricx een rente

Fol 1r

Laurens? Claes Meliss heeft gewilcuert Aert/Aris  Ariaen …ports vierdalf rijnsgulden

Fol 1v

Thonis Gerits gaf over Rombout Dircx Rommen de helft van drie geerden, 1-2-1529

Fol 1v

Willm Willemss ende Dirck Ariaenss als voicht … Ghijs… hebben over gegeven Gerit Aertss een acker lants, 5-6-1529

Fol 2r

Ariaen Willemss heeft gemachticht Beatris, sijn huijsvrou, zijn rechterlijke zaken te regelen, 24-1-1529

Fol 2r

Willem Willemss, Henrick Lambertss, Corst Geritss, Rombout Dircxss, Wouter Aertss, Claes Lauriss hebben gewilcurt ende geloeft so wat schade ofte Herbert D…. Berthouts? comen mach van alsulcke borchtocht als hij gedaen heeft Aert Aertss?, 1529

Fol 2v

Henrick Aert Lenaerts is gedeelt tegen Michiel Jan Corstss op een acker lants, 1528

Fol 2v

Peeter Wouter Spiegelss heeft over gegeven Lambert Geritss een stuck erffenis etc.

Fol 4v

De 13 varen rogge die de tafel van de HGeest tot Cappel waren eijssen op Lambert Dirck Lambertss geseedt daer hij nu op woont is vuijtwijsens de gifte … … Peter Wouter Spiegels over gegeven aen Lambert Geritss op 1-5-1529 is gelost door Lambert aen Jan Spierings ende Jan Tonissen den Leeu, HG meesters tot Sgrevelduijn Cappel, geaccordeert door … Ariaens de Roij, scholtus in Cappel.

Nog meerdere namen van heemraders genoemd.

Fol 5r

Hubert Jan Henrick Sijmons heeft gewilcurt Cleijs Aertss van Cappel een rente, 2-4-1529

Fol 5r

Tuige Henrik Dirckss dat hij gesien hebben dat Gerit Corstiaenss … … Geraert Jan Geraertss

Verder slecht leesbaar

Fol 5v

… Claes … slecht leesbaar

Fol 5v

Dat voor ons is comen Dirck W… van … ende heeft gewilcurt… Cornelis Janss … een rente

Fol 6r

Joost Wouterss Stockman ende Jan Henrick Vosse hebben gewilcurt heer Jacob …, priester,

Fol 6v

Dirck Geritss heeft over gegeven Peeter Willem Robertss? een stuck erfs, Simon en Judas dag: 28-10- 1529

Toegevoegd: gelost door Cornelis Ariaenss ende Jan Corneliss aen handen van … Wouterss ende Aritken Willemss, sijne huijsvrouwe, 24-2-1599.

Fol 7r

Dirck Geritss heeft over gegeven Melis Deniss een stuck erfs, Simon en Judas dag: 28-10-1529

Fol 7r

Melis Deniss heeft over gegeven Ariaen Jan Toniss een stuk erfs, 10-2-1529

Fol 7v

Floris Janss heeft gewilcurt Tonis Peeter Willemss een rente, 1-5-1529

Fol 7v

Tonis Peeter Willemss ende de jonge Jan Dielen/Deelen hebben over gegeven Peeter Wouterss elck een 1/8 deel in een huijs metter hofstadt etc, 1-?-1529

Fol 8r

Onbekend handschrift

Fol 8v

Bartholomeus filius Martini de Bont … … … Jasper Christani de Sprang. In latijn geschreven, 10-10-1529

Fol 8v

Henrick Rommen heeft gewilcurt … …

Fol 9r

Ariaen Peeter Hubertss heeft over gegeven Jan Tonis Jan Peeterss een stuck erfs, 5-10-1529

Fol 9r

Peeter Jacobs de Jonge heeft gewilcoort Cleijs Gerits? een rente,

Fol 9v

Peeter Jacobs den oude heeft opgedragen Claes Peeterss een wilcuer

Fol 9v

Op 12-10-1529  … … Heijlken Thonijs? tot Loen … … Peter Jacobs de Aude

Item Thijs die …

Item Claes voirss

Item Joest Janss ende Heijlken sijne huijsvrouw

Item Peter Willemss

Item Peter Wouterss

Fol 13r

Ariaen Cornelis Jan Peeterss … …, 25-7

Item den heemraedt van die Vrijhoeve hebben aangebracht dat Zeger Toniss ende Dirck Peeterss

Item Wouter de Roij

Item Tonis Jan Peeterss ende …., 1-11-1529

Fol 14v

… … …

Item Jan Dircxss heeft opgedragen Peeter …

… … Willemss ende Peeter zijn schuldich ….

Item Marten Peeters heeft gewilcuert Willem Dielen een rente.

Item Wouter Maes Geijster? ende Dielis Tonis? huijsvrouw Mechtel hebben gewilcuert Willem Dircks een rente.

Item Dielis Janss heeft over gegeven Peeter Geritss een hofstadt etc, Sint Lambrechts? dag 1529

Fol 15v

Joest Wouter Stockman ende Jan … hebben verwilcuert mesteren Aert Wouterss ende Gerbrant Peeter Wouterss dochteren een rente, sint Bartholomeeus dag 1529

Fol 16r

Rombout Dirckss, Willem Willemss, … …, Henrick Lambertss, Wouter Aertss ende Gerit geritss, kerckmeesters hebben over gegeven …, 1-2-1529

Fol 16v

Den jongen Jan Dielen heeft gewilcuert Peeter Jacobs Aelwijnss een rente.

Item Jan Geritss ende Wouter Laureijs? tugen dat Gerit Aertss gecoft heeft van Gerit … een erffenis in Cappel.

Item Jan Wouter Maess heeft gewilcuert Corst Janss Kuijpers een rente.

Item Peeter Jacobss ende Huijg de Roij, … Tonis Paeps dochter ende Tonis Paepss, Henrick Janss, Thoen Cornelis dochter hebben over gegeven juffrou Roelof van Bosshuijsen dr.

Item Henrick Wouter Stockmanss heeft gewilcuert Peeter Zegerss als … van Sinte Barberen tot behoef eender misse jaerlicx.

Item Joost Wouter Stockmanss … …, Sint Jacobs? dag 1529

Fol 18v

Berbel Peeter Wouterss huijsvrouwe met hare gecoren voicht opgedragen Willem Wouter Aertss ende voert die kerckmeesters een rente en een rente op Jan Laureijss ende Lauris Janss.

Fol 19r

Joest Wouterss ende Jan henrickss Vosse hebben gewilcuert Aert Aertss van den Bosch een rente.

De naburen mogen de rente altijt lossen.

Fol 19v

Gerit Peeters heeft gewilcuert Zenneken Peeter Pauwels huijsvrou een rente, 15-1-1530

Fol 20r

Tugt Corst Geritss, Goijaetrt Aertss, Claes Janss ende Floris Janss dat zij een moer gehadt hebben in Venloen etc.

Fol 20r

Wijn Wijnenss heeft gewilcuert Tonis Ariaenss tot behoef sijn susters weeskijnt een rente, 15-1-1530

Fol 20v

Tugt Aert Geldens dat hij moeren gehadt heeft in Venloen etc.

Fol 20v

Ariaen Goijaerts heeft geloeft te betalen een rente Berbel Schalcken, Corstavont 1528

Fol 20v

Wouter Jan Geritss heeft opgedragen Jan Wouterss, zijne zoen, een hofstadt lants etc.

Fol 21r

Tugt Nijs Danielss, Henrick Vosse, Melis Aertss dat hen … is dat Aert Peeter Janss die Jauwe gecoft heeft van Joest Henrick Stockmans een peert ende mocht Peeter die cop opseggen voer die Bamis Merckt, 6-2-1530

Fol 21r

Ariaen Aertss heeft opgedragen Matheus Janss van Cappel dertich schele 14 stuiver voorden schuldtwilcuer … … Ariaen Corneliss verwicluert hadde Joesten Cornelis dochter weesen? Ariaen Aertsz, 16-2-1530

Fol 21v

Ariaen Rombout Paepsz heeft geloeft te betalen ivm de levering van een pleijt, 15-2-1530

Fol 22r

Michiel Ariaenss heeft over gegeven met IJken, sijn suster ende Crijn X Nocth? Ariaens ende Claes Ariaenss eenen acker lants Tonis Aertsz, 12-2-1530

Fol 22v

Henrick Peeterss Vossenz heeft gewilcuert Ariaen die Roij Geeritss een rente, 27-2-1530

Fol 22v

Corst Willemss heeft over gegeven Peeter Janss eenen acker lants etc.

Fol 23r

Heer Joest Willemss heeft over gegeven Henrick Dirck Stockmanss een stuck lants etc, 2-12-1539

Fol 23r

Cornelis Geritss heeft over gegeven Michiel Ariaenss alsulcke erffenisse als Cornelis voirss gecoft heeft van Aert Willemss dat gene dat Aert verstorven is van zijn moeder ende noch aenbestorven mach van Willem Matheuss, 10-12-1529

Fol 23v

Ariaen Henrick Vossen heeft gewilcuert Henrick Ariaen Basters dochter, 1-5-1530

Fol 23v

Henrick Gijsbrechts ende Gerwijn Pauwels, heemraders van Cappel, hebben aengebracht dat Willem Verduijn … ende datter … op gegaen is 27 st 6 st van daenbrengen, 14-1-1534

Fol 24r

Lijst met namen en bedragen

Fol 24v

Peeter Thijs heeft gewilcuert Corst Janss Knapen? een rente.

Fol 24v

Die Heiligemeesters hebben opgedragen den HGmeesters een half mud rogge, 28-3-1530

Fol 24v

Die kerckmeesters hebben gewilcuert Jan van …tricht een rente, 28-3-1530

Fol 25r

Govaert Aertsz?, Aert Jan Dielen, Henrick Jan Dielen ende Peeter Jan Goessens hebben gewilcuert schuldich te wesen Aert Geldens een rente.

Fol 27v

Anno xxxij den jaar avont

Iten ic heb gecoft tegens Jan Aert Paens hondert tonnen

Fol 27v

Simon D…liss heeft betaelt sijn moeder, 3-5-1530

Fol 27v

Hier is Joest verheij aencomen ende heeft ged… vanden … …

Schout Willem Willemss, heemraders Joest Janss, Henrick Lambertss, Korstiaen Geritsz, Lambert Geritsz, Ariaen Peetersz, Thonis Peetersz ende Joest Aert Geldenss, Jas… secretaris

Fol 28r

Peeter Aertsz die Smit heeft gewilcuert Aert Wouterss ses jaer 50 gulden, 20-4-1530

Fol 28r

Frans Krijnen? ende Aert die Vos ende … … hebben gewilcuert 30 gulden ses jaer durende Aert den Voets?.

Fol 28r

Gerit Aertss heeft geloeft te betalen Aerden voerss acht gulden soe lange Aert leeft, 20-8-1533

Fol 28v

Ariaen Willemss heeft geloeft te betalen Claes Vuchts een rente, 6-8-1533

Fol 28v

Peeter Wouter Spiegels heeft geloeft Dielis Janss een rente te betalen, 7-8-1533

Fol 28v

Henrick Die Scomaker heeft geloeft te betalen Jan Aertss een rente, 23-9-1533

Fol 29r

Cornelia Diercxz Peeters wedue heeft geloeft te betalen Ariaen Geldens dochter een rente, 17-9-1533

Fol 29r

Henrick Gijsbrechtsz ende Wouter Geritsz die Roij als HGmeesters van Cappel hebben over gegeven Willem Willemss een huijs etc.

Fol 29r

Die personen voerss als HGmeesters hebben over gegeven Heijlken Reij… wedue met haere kijnderen een hofstat etc, 8-10-1533

Fol 29v

Henrick Henricxz van Wasborch X Engel Janss van Schijndel heeft over gegeven haer deel in een hofstat daer Ariaen Huijben in te wonen plach etc, gelovende te werten Willem Wouterss tot behoef Jenneken Ariaen Wouterss dochter, 10-10-1533

Fol 29v

Scheijdinge ende deijlinge tussen Jan Simons erfgenamen.

Inden ijrsten is Henrick Jan Sijmonssoen bedeelt

Item Floris Dircxz weeskijnt, genaempt ..elt, is bedeijlt op

Item Huijbert Janss is bedeelt

Item Lauris Willemss ende Jan Janss zijn samen bedeelt

Fol 30r

Herman Aert Willemss heeft geloeft te betalen Aert Henricxz die Cuijper een rente, 1533

Fol 30v

Lauris Willemss heeft over gegeven Claes Jan Simons?, zijn swager, een stuck erfs, 31-10-1533

Fol 30v

Ghijsbrecht Jan Gijben heeft over gegeven Jan Ghijsbrechtsz eenen acker lants, 4-11-1533

Fol 30v

Lauris Willemss ende Jan Janss hebben over gegeven een erfpacht van 11 vaet roggen, 6-11-1533

Fol 31r

Jan Janss van Aerl heeft geloeft te betalen Jan Aert Paens een rente, 8-11-1533

Fol 31v

Scheijdinge ende deijlinge Wouter Peetersz kijnderen tegen haer moeder, 10-11-1533

De kinjnderen zijn bedeelt

Wouer Peeter weeu is bedeelt

Toegevoegd?: item Gerit saliger … … op … Aerts ende … … op Joest Aert Geldens … …

Fol 32r

Scheijdinge ende deijlinge

Peeter Ariaenss als voicht Lijs Jacobs dochter ende Heijl zijn bedeelt

Jan ende Ariaen Jacobss zijn gedeelt

Ariaen Peeters X IJcken Jacob Roelofsz  wijf was is bedeelt

Peeter Ariaenss als voicht zijn huijsvrou, Jan ende Ariaen hebben hen bedanckt geode voor… van IJken, haer moeder

Fol 33r

Peeter Ariaenss heeft over gegeven Heijl, zijn suster, zijn vierendeel int geseet etc,

Fol 33r

Anthonis Janss heeft over gegeven Michiel Janss de helft van een stuck erfs etc. Gelijck hebben over gegeven Joest Henrick Voss aen Gielen voorss zijn gedeelt, 23-11-+1533

Fol 33v

Henrick Janss van Ammerroijen heeft geloeft Ghijsbrecht Goijaertssz te betalen vijftalff pont op twee paesschen, 235-11-1533

Fol 33v

Lauris Willemss heeft geloeft Claes Lauriss te betalen een rente, 8-12-1533

Fol 33v

Aert Aert Paens erfgenamen zijn gedeelt ende Melis is bedeelt op op den westenkant van den acker. [verder geen erfgenamen genoemd]

Fol 34r

Wouter Peeterss heeft over gegeven Dielis Janss een acker lants, 13-12-1533

Fol 34r

Heeft [of voornaam Hees] Peeter Diricxz weu over gegeven Ariaen Jacobss, haer swager, een acker lants, 13-12-1533

Fol 34r

Willem Geritsz heeft over gegeven Gerit Aerts het vierendeel in eenen acker, 13-12-1533

Fol 34v

Jan Jan Sijmonss heeft over gegeven Aert Ariaen Oermansz die helft van een brant acker, 24-1-1534

Fol 34v

Cornelis Geritsz heeft geloeft te betalen Huibrecht als de … van Sinte Barberen een rente, 1534

Fol 35r

Jan Toniss heeft over gegeven Willem Aertsz de helft van Thonis Janss geset etc, 24-1-1534

Toegevoegd: Jan Thonis is voldaen door Herman Aertsz

Fol 35v

Alsoe Hubert Janss eenen wilcuerbrief heeft van 100 gulden op Aert Peeter Wouter Mertensz daer Aert jaerlicx afgeeft 6 gld van date 1528 op Sint Simon ende Judas dach ende heeft Hubert voerss uut desen wilcuerbrief opgedragen Aert Ariaenss 25 gulden daer Aert voerss jaerlicx afbueren sal 30 stuijver, 4-2-1534

Fol 35v

Simon Gielisz heeft over gegeven eenen brant acker, 15-2-1534

Fol 36r

Aert Geldens erfgenamen zijn  gedeelt. Henrick Claesz is bedeelt op vijf vaet erf roggen op Geriken Wouter Peeters weeu,10-12-1532

Fol 36r

Joest Simons heeft Zebert die Moelder 30 gulden ende Claes van H… weu 33 gulden

Fol 36r

Anna ende Jenneken vaer voer Lijsken voer geloeft hebben Gielisz mechtich gemaeckt

Fol 36r

Giel Loers heeft over gegeven Joest Peetersz een huijs etc, 10-2-1534

Fol 36v

Aert Jan Rommen heeft geloeft Lijsken Huijben Bonten weu een rente. Lijsken heeft in haer testament de wilcuer gemaeckt de kerck van Sprang. Daer zijn comen Henrick Lambertsz ende Gelden Meliss als kerckmeesters ende hebben over gedragen Willem Jan Bonte etc, 22-2-1534

Fol 37r

Jan Dircxs die Cuijst? heeft over gegeven den HG van Sprang vier vaet erf roggen jaerlicx

Fol 37r

Hubert Jan St… heeft over gegeven Willem Dielen eenen acker lants

Fol 37r

Simon Willemsz heeft over gegeven  Aert Jan Stammen de helft van een stuck lants, 18-4-1534

Fol 37v

Willem Aertsz  over gegeven Dielis Janss eenen acker lants, 10-4-1534

Fol 37v

Simon Gielis heeft over gegeven Gerit Aertsz eenen acker lants.

Noch heeft Simon over gegeven Geriden voerss eenen acker, 2-5-1534

Fol 38r

Tonis Sijmonss heeft over gegeven Ghijsbert Lauriss eenen stuck lants.

Noch heeft Tonis over gegeven Ariaen Henricxz, 3-5-1534.

Fol 38v

Willem Aertsz heeft over gegeven Dielis Janss eenen acker, 10-4-1534

Fol 38v

Simon Gieliss heeft over gegeven Gerit Aertsz … Wage? eenen acker.

Noch heeft Simon over gegeven Geritten voirss eenen acker, 2-5-1534

Fol 39r

Tonis Simonss heeft over gegeven Ghijsbert laureijs eenen stuck lants.

Moch heeft Tonis over gegeven Ariaen Henricxz een stuck lants, 3-5-1534

Fol 39v

Ariaen Peeterss heeft geloeft Wouter Peetersz kijnder te betalen derdalf gulden en 6½ stuijver etc, 15-5-1534

Fol 39v

Tonis Peeter Willemsz heeft over gegeven Cor… Geritsz een rente.

Fol 39v

Willem Geritsz heeft over gegeven Gelden Meliss eenen acker lants, 12-6-1534

Fol 40r

Lauris Henricxz heeft over gegeven Peeter Wouter Spiegels een stuck lants, 10-7-1534

Fol 40r

Cornelis ende Wouter Peetersz hebben geloeft te betalen Zeger Jansz een rente, 10-7-1534

Fol 40v

Henrick Aert IJwensz heeft over gegeven Melis Aert Paens ende Aenken Willem Cornelis dr zijn gedeelt in een hofstadt etc, 9-1534

Fol 40v

Herman Aertsz heeft geloeft te betalen Kathelijn Tonis Jans weeu een rente.

Fol 41r

Ariaen Henrick Beren heeft geloeft te betalen Mari Aerts ..been een rente.

Fol 41r

Jan Aellaertsz die Brauwer heeft verhuurt Ariaen Jacobss een stuck lants.

Fol 41v

Melis Denis heeft over gegeven Willem Jan Dielen vier …

Fol 41v

[Ariaen Jan] Loersz heeft geloeft te betalen 1-10-1534

Fol 41v

Gerit Ariaensz heeft over gegeven Lijsbet Willem Dielisz weeu een acker lants.

Fol 41v

Willem Jan Dielen heeft over gegeven Gerit Ariaensz een acker lants

Fol 42r

Aert Jacob Ariaensz heeft geloeft Ariaen Henrick Jans  een rente, Lenaert zijn bruer heeft hem schadeloos gelooft.

Fol 42r

Cornelis Geritsz mede als voicht van zijn moeder ende zijn bruers ende susters ende een voor al te betalen een rente.

Fol 42r

Ghijsbrecht Lauriss geloeft te betalen een rente.

Fol 42v

Lauris ende Joest Willemsz hebben over gegeven [E]veraert Willemsz haer gedeelt in een geset etc als zij van vader ende moeder in bestorven zijn.

Fol 42v

… Willem Dircxz 6 gulden en noch heeft Floris Janss … gelent 4 gulden, … 1534

Fol 43r

Ariaen Gerit Oermans heeft over gegeven Embert Geritsz een vierdel in een stuck lants.

Fol 43r

Ariaen Geldensz heeft over gegeven Jan Meeusz? het derdel in een geset etc.

Fol 43r

Aert Stammen heeft over gegeven Tonis Baeijensz een geset etc, 7-12-1534

Fol 43r

Floris Jansz heeft over gegeven Cornelis Wouterss een geset etc, 7-12-1534

Fol 43v

Cornelis Wouter Mertensz heeft over gegeven Floris Jansz een geset etc, 3-12-1534

Fol 43v

Aert Willemsz heeft geloeft Willem Corsten naekijnder te betalen een rente.

Fol 43v

Joest Tielmans heeft geloeft Gielis Jansz van Blocklant een rente, Sint Tonis avont 1534 (14-1)

Fol 44r

Jan Willemsz heeft over gegeven Willem Willemsz, zijn vader, een acker lants, 22-1-1535

Fol 44r

Willem Willemsz heeft Jannen zijn zoen over gedragen 2 wilcueren op Floris Jansz en een op Franck Wijnen

Fol 44v

Ariaen Willemsz heeft geloeft te betalen Gerit Corstiaens K…pen weu ende Corstiaens erfgenamen een rente, 22-1-1535

Fol 44v

Corst Simonss heeft over gegeven den auwen Peeter Jacobss, Cornelis Geritsz, Dielen ende Ariaen Geldensz overschreijden? een hofstadt etc, 22-1-1535

Fol 45r

Geman Joris heeft over gegeven Aert Joriss zijn gedeelt in Henrick Ariaen Stockmans geset.

Fol 45r

Jan Gieliss den auwen heeft over gegeven Win Winensz 2 hontand 1 vierdel

Fol 45r

Noch heeft heeft hij Aert Jan …z een hont ende een vierdel, 24-1-1535

Fol 45r

Gerit Willemsz heeft geloeft te betalen Ariaen Janss 10 gulden uutwijsens een auwen brief doe Lauris Willemsz schuldich was.

Fol 45v

Jan Peeter Jan Goijaertsz is gedeelt opt geset

Claes Peeters voers … ende … Mari zijn suster zijn bedeelt, …, 1535

Fol 46r

Henrick Dircxz heeft over gegeven Henrick Woutersz zijn gedeelt in een geset, 7-2-1535

Fol 46r

Aert Peeters van Os heeft geloeft te betalen Sijken Lucas dr eenen rente, 26-2-1535

Fol 46v

Thonis Baeijens heeft over gegeven Joest Cornelis een hofstadt.

Fol 46v

Willem Gerit Maesz heeft vertegen op alle die goeden die hem toebehoerden te Sprang tot Goijaert Goijaerts kijnder behoef, 26-2-1535

Fol 46v

Willem Aertsz heeft geloeft Kathelijn Jan Tonisz weeu een rente, 1535

Fol 47r

Lijn Tonis Jansz weeu heeft over gegeven Thonis Aert Paens die heelf vanden geset etc daer Tonis Jansz op te wonen plach, 26-2-1535

Fol 47r

Dirck Geritsz heeft over gegeven Wouter Ghijsbrechtsz een stuck lants hofstadt, 1-5-1535

Fol 47r

Peeter Gelden Prasers heeft over gegeven Aert Henricxz die Cuijper die helft van een geset, 4-4-1535

Fol 47v

Aert Oerman heeft over gegeven Peeter Geldens half geset etc, 10-9-1534

Fol 47v

Henrick ende Ariaen Romboutsz hebben geloeft Jan Willemsz Leijten 31 gulden, 25-3-1535

Fol 47v

Tugt Aert Driesz ende Theu Willemsz dat Henrick Lambertsz ende Antonis Peeter Vendicxz kende … ende … hebben om te graven eenen halven sloet die de heer Henricken ende Toniss voerss gereet gedeijlt etc.

Nog genoemd: Ariaen Baijens, Neel Baijens, … die Backers.

Fol 48r

Floris Dircxz X Grite hebben over gegeven Henrick Jansz als voicht van zijn susters weskijnt 65 gulden die Jan Willemsz Margriete  noch schuldich vanden willecuer die jan haer gedaen heeft in die Vrijhoeve ende Floris ende Margriet hebben op dese voers 65 gulden vertegen tot des weskints behoef. Floris heeft het weskijnt aengenomen, 20-10-1534

Fol 48v

Jan Meeus heeft over gegeven Lambert Meusz zijn versterf dat hem aengecomen is van zijnen vader en een geseet etc, 14-5-1535

Fol 48v

Joest Simons heeft over gegeven Henrick Ghijsbrechtsz een geseet etc, 2-6-1535

Fol 49r

Ariaen Dircxz ende Thonis Dircxz hebben gewillecuert Simon Henricxz, 14-11?-1535

Fol 49r

Dirck Jorisz, Thijs Ghijsen, Ariaen Dircxz ende Simon Joris hebben over gegeven Aert Joriss haer gedeelt in een stuck erfs etc, 6-6-1535

Fol 49v

Aert Joris, Dirck Joris ende Thijs Gijsen hebben over gegeven Ariaen Dircxz haer gedeelt in een geset dat zij behouden hebben van Jan Dircxz.

Fol 49v

Aert Peeters van Os heeft geloeft te betalen Gerit Janss die Praser een rente, Sint Jansdag (24-6) 1535

Fol 49v

Gerit Lauriss heeft geloeft te betalen Ariaen Heijn Jans weeu een rente, Sinte Margrietedag (20-7) 1535

Fol 50r

Aert Peeters van Os heeft geloeft te betalen Robbrecht Wouterss een rente, Sinte Margrietedag (20-7) 1535

Fol 50r

… Jan Dielendochter heeft aengenomen Aert Aertsz etc, 3?-10-1535

Fol 50v

Ariaen Henrick Corstsz heeft geloeft te betalen Kathelijn Tonis Geritsz? Weu, 1535

Fol 50v

Lambert Gerit Paeps heeft over gegeven Jan Wouterss Lauriss een eijnde lants,

Fol 51r

Corst Simonsz ende Mariken zijn huijsvrou hebben deen danderen opgedragen ende over gegeven … ende … die zij hebben ende vervange sullen dat die langstlevende sal mogen vercopen etc,

Fol 51r

Peeter Jacobss ende Cornelis Geritsz zijn geloet te weeten Peeter is geloet op die oostzijde metten huijs etc, Cornelis op die westzijde en op een acker.

Fol 51r

Thonis Tonis heeft geloeft te betalen Ariaen Peetersz … … Zeger Jansz  een rente, 1535

Fol 51v

Henrick Wouter Stockmans heeft over gegeven Peeter Wouter Spiegelsz eenen acker lants, 16-11-1535

Fol 51v

Peeter Wouter Spiegelsz heeft over gegeven Henrick Wouter Stockmans een stuck lants, 16-11-1635

Fol 52r

Jan Aertsz van Goerl heeft geloeft Lijn Gerit Stewens weu een rente, sinte Catherinen dag (25-11) 1535

Fol 53r

Henrick Jan Dielen heeft geloeft te betalen Aert Toniss  als voicht … …  10 pont etc, 27-11-1535

Fol 53r

Gelis Woutersz heeft over gegeven Peeter Wouterss tot behoef van zijn moeder ende die … kijnder een stuck lants, 27-11-1535

Fol 53v

Matheus Loers heeft gecoft van Henrick Claesz een stuck erfs etc.

Fol 54r

Jan van Huelte Peetersz heeft over gegeven Ariaen Geldensz ende Peeter Jacobss die jonge 9 gulden die hij heeft op Cornelis Melis Deniss, 7-1-1536

Fol 54v

Claes Jansz Simonss heeft geloeft te betalen den deckens van Sinte Babaren een rente, 14-1-1536

Fol 54v

Ende sal Lijn blijven woenen in die uutcamer haer leven lanck etc, 26-2-1535

Fol 55r

Corst Simonss heeft over gegeven [verder geen tekst]

Fol 55r

Den kerckmeesters hebben ontfangen van Sinte … deckens 20 gulden ende de deckens hebben een kelck van de kerkmeesters ontfangen, 2-10-1535

Fol 55r

Op 22-1-1536 soe hebben die schout metten heemraet afgehangen eenen acker lants toebehorende Michiel Janss weskijnderen die hij heeft bij Juetken Aert Leempoels dochter. Noch eenen halve acker.

Fol 56r

Joest Tielmansz geeft over Jan Goijaeertsz een geset etc, 22-1-1536

Fol 56r

Dielis Wouter? Loers heeft over gegeven Lijsken Willem Decker weeu en haer kijnderen eenen acker, 22-1-1536

Fol 56r

Willen Aertsz heeft over gegeven Aert Henrick Leempoelsz de helft van een geset etc, 10-3-1536

Fol 56v

Giel Jansz Loer heeft over gegeven Peeter Lambrechtsz eenen acker etc.

Fol 56v

Giel voerss heeft noch over gegeven Henrick Aertsz eenen halve acker, 13-2-1536

Fol 56v

Willem Jansz heeft over gegeven Wouter die Geijster Maesz zijn gedeelt van zijn erfs, 20-+2-+1536

Fol 57r

Lijs Jan Loers weeu heeft over gegeven Heijl Willems dochter ende Willemken Willem Theus Willem Gerits ende Geertruijdt Geritszdochter een geset, 4-3-1536

Fol 57r

Jan Jan Maes weeu met hare kijnderen heeft geloeft Claes Gerits een rente, 20-2-1536

Fol 57r

Jan Vos heeft over gegeven Evert?, zijn  zoen, een geset etc.

Fol 57v

Ariaen Willem Ariaensz heeft over gegeven Willem Aertsz een vierendeel van eenen acker, Sinte Mathijs dag (24-2) 1536

Fol 57v

Henrick Gerarts Praser heeft over gegeven … Goijaerts het vierdel van die helft van een acker, 15-5-1536

Fol 57v

Ariaen Simonsz heeft geloeft Wouter Spiegels een rente, ?-5-1536

Fol 58r

Corst Geritsz heeft geloeft IJken Jans een rente, 31-5-1536

Fol 58r

Corst Henricxz heeft geloeft Ariaen Hijn? Jans weeu te betalen een rente, ?-5-1536

Fol 58v

Thonis Thonis Goijaertsz heeft over gegeven Corst Geritsz tot Lijs sijn susters behoef een rente, 14-4

-1536

Fol 58v

Peeter Embrechts heeft geloeft … tot behoef Beatris Dielen een rente15-+4-+1536

Fol 58v

Aert Ariaensz heeft opgedragen Peeter Woutersz als HGmeester van Sprang 7 vaet rogs, 15-4-+1536

Fol 59v

… Dircks ende Thonis Janss verklaeren dat sij gesien hebben dat Gerit Henricxz ende Volff Henricxz gehaelt hebben … ende bedsteden? Willem Verduijn toebehorende … ende hebben dat wech gevoert ende dat haer moeder deze niet bij was. Tugt Joest Stevenss dat hij ,,,  gehaelt heeft uut versoecke Lijsken ende Volff Henricxz die hebben hen helpen laeden ende Dirck heeft eenen eijck ende els afgehauwen,,,  staende op Willems geset… Peeter Jansz due…

Fol 61r

Dirck Willemsz van Werdt heeft over gegeven Ariaen Henricxz …z een hofstadt etc, ?-?-1534

Fol 61v

… Vader dat … … jonge Henrick Toniss ende Aert Toniss ende Wouter Henricxz dat hij 2 Ph gulden …noch 24 st ende noch 6 st

Fol 61v

… meester Cornelis ende … geret 24 gulden 4 st

Chrsitiaen Janss van Clootwijck

Fol 61v

Willem Driesz heeft ge.. … Jans die Vosse … …

Fol 62r

Gielis ,,, ende Tonis Peeters … …

Fol 62r

Ariaen vanden Plas

… Jan Cruijck

Jan Alaertsz die Brauwer

Corst Geritsz

Henrick Oerman

Gielis ende Tonis Peeters

Gielies ende Wouter Dircxz

Fol 62r

Gielis Henricxz

Fol 62v

Joest? Lambrechts? die Wits weeu heeft bekent ontfangen te hebben van Dirck [geen patroniem of achternaam]

Ariaen Heij Driess heeft over gegeven Willem Dircxz een huijs metten hofstadt

De rest slecht leesbaar