Selecteer een pagina

De lothschen vanden gemenen dijck staet achterin desen boock vant jaer 1600

Dito vanden sijdijck op den 12-8-1680

1600

Groot Waspijck ende xij hoeven is mijnen naeme

Register des ambachts van Groot Waspijck ende Twalfftalff Hoeve beginnende int jaer ons heeren xvc Lcij opten xvje junij finis … thermijn ? scrijnen.

Folio 6 staet een vonnis vanden hove van Zuijthollant aengaen het verticht van weeskinderen

Ordonantie vanden gemeenen polderdijck folio 99

Folio 90 staet eenen brief van 11½ Hoeve

Folio 3 staet deelinge van dijck in grot ? Noch staen hier verscheijde lothschen van dijcken den polder als andere

Fol. 1r

Delinge tusschen Bastiaen Baeijenss ende erffgenamen van Maeijken zijnder huijsvrouwe

Op huijden den xije junij xvc Lxiij soo zijn gecomen voor schout ende heemraet inden ambacht van xij Hoeffve Bastiaen Baeijenss ende erffgenamen van Maeijken zijnder huijsvrouwe ende hebben aldaer rechtelijcken haer deelinge aengebrocht.

Inden eersten soo is Bastiaen Baeijenss voorss geloot ende geëerffdeelt op

Hiertegens zijn die erffgenamen van Maeijken Bastiaenss wijff zaliger gedachten geloot ende geëerffdeelt op

Fol. 1v

Deelinge tusschen die erffgenamen van Maeijken Bastiaen Baeijenss huisvrouwe zaliger gedachten onder malcanderen

Eodem de monse et die soo hebben deerffgenamen van Maeijken Bastiaenss huijsvrouwe voorss haer deelingen voor schout ende heemraet des ambachts van xij Hoeffve aengebrocht so recht is.

Inden eersten so is Peeter Cornelissen met Nout Claessen kinderen ende met Adriaen Aen Dircx haere voocht geloot ende geërffdeelt op

Hier tegens zijn den jongen Adriaen aen Dircx kinderen geloot ende geërffdeelt op

Fol. 1v

Verlije, Jan Huijgen en Peeter Hendricx, Adriaen Aertss, 12-8-1563

Fol. 2r

Hendrick Corneliss, Gerit Adriaenss [Lauwen], 30-6-1563

Hendrick moet Gerit jaerlijcxs 2 stuijvers betalen

Fol. 2r

Reijwert ? Janss; de dijckmeesterss, 12-8-1563

Vonnis

Fol. 2v

Reeckening … dijckmeesters, 17-9-1563

Fol. 2v

Dit is die erffdelinge vanden gemijnen dijck, 29-3-1563

Fol. 3r

Dit zijn de groott lootinge ende cavelen

Ten eersten so moet Vas Thomass met sijne medegelanden onderhouden en maecken het eerst en tweedenste block, groot sijnde tsestich roijen, met hondert geerd min een. Strockende van Adriaen Geritss van Bommel lant aff inclusive westwaert op tot Huijbert Jacopss ses geerden toe exclusive.

Ten tweede so moet mr Jan Peeterss met sijnen mede gelanden maecken ende houden het tweede block daer naest gelegen, groot zijnde xxx roijen met hondert ende een half geerd. Streckende van Jan Peeterss de Raet ende Peeter Janss van Mechelen lant aff inclusive, westwaert op tot Vas Wouterss achtalff geerd toe exclusive inclusive.

Ten derde so is Bastiaen Baeijenss met sijnen naesten gelanden gehouden te maecken het derde block daer aen leggende, groot zijnde xvj roijen, met hondert min een geerd. Streckende van Huijbert Jacobss ses geerden aff inclusive, westwaert op tot Naut Claess x geerden toe exclusieve.

Ten vierden so moet Adriaen Janss Statrens ? met sijne naeste gelanden maecken ende onderhouden het vierde block daer naest liggende, groot zijnde xxij roijen met hondert ende vierdalff geerd. Streckende van Vas Wouterss achdalff geerd aff inclusive. Westwaert op tot Adriaen Geritss van Bommel lant toe exclusive.

Ten ve so moet Gerit Janss met sijne medegelanden maecken ende onderhoudenhet vijffde block daer aen gelegen, groot zijnde xxxij roijen met hondert ende acht geerden. Streckende van Evart Adriaenss ses geerden aff inclusive. Westwaert op totten ambacht van Raemsdonck toe exclusive.

Ten vje so moet Adriaen Janss Adr… Peterss Schotmaecker met sijnen medegelanden maecken ende onderhouden het seste block daer aen liggende, groot zijnde xiij roijen met hondert ende seven geerden. Streckende van Adriaen Ariaenss Schoenmaecker xij geerden aff inclusive. Westwaert op tot Evart Adriaenss ses geerden toe excluijs.

Ten xije so moet Mathijs Janss met sijnen medegelanden maecken ende onderhouden het sevenste block, groot zijnde xiij½ roijen met hondert ende twee geerden. Streckende van Naut Claess ix geerden aff incluijs. Westwaert op tot Adriaen Ariaenss Schoenmaecker xij geerden toe excluijs.

Ten achsten ende ten lesten so moet Jan Vassen met sijnen medegelanden maecken ende onderhouden het achste block, groot zijnde xj roijen met hondert geerden. Streckende vande dijck vant oosten eijnde aff, westwaert op tot Jan Peeterss de Raet ende Peeter Janss van Mechelen erve toe exclusive. Met een stuck lants van xij geerden geheeten Pieter de Wijts wer ende Marij Frederijcksen.

Ene smaelgeerden voor verhaelt moeten onderhouden ende dijck maecken het lest eijnt uut ? zuijden aende faije ? hoeve off Oude Straet liggende, groot zijnde xxx roijen.

Allen dese voorss lootinge moeten onderhouden worden nu ende ten eeuwige daegen onverbreckende, Des toirconde so heb Matthijs Otgens Matthijss, secretaris, dit onderteijckent ten dage boven gesteld.

Mathijs Otgens

Fol. 4r

Transport Claes Adriaenss van Dongen, Goijart Cleijss, 13-10-1563

Fol. 4r

Vonnis, Adriaen Aertss, 13-10-1563

Fol. 4r

Vonnis, Claes Adriaenss van Dongen, 13-10-1563

Fol. 4v

             Vrijgift Andries Adriaenss, Goijardt Everden, 4-11-1563

Fol. 4v

            Waerborgh Aentgen Janss weduwe; Jan Mathijss, 4-11-1563

Fol. 5r

            Quitantie Adriaen Zeegerss; Evart Adriaenss van Zoethout, 7-11-1563

Fol. 5r

             Vrijgift Adriaen Jan Staecens, kerckmeester R’donck; Adriaen Adriaenss Spranger

            Adriaen Peeter Schoenmaeckers, kerckmeester R’donck, 24-6-1562

Fol. 5v

            Transport Frans Janss, Jan Bouwenss tot behoef Lijsken Hendrick Willemsdr, , 12-1-1564

Fol. 6r

             Vrijgift Jan Berten, Jan Andriess, 12-1-1564

Fol. 6r

             Vrijgift Jan Berten, Jan Andriess, 12-1-1564

Fol. 6r

            Transport Jan Andriess, Jan Berten, 12-1-1564

Fol. 6v

             Vrijgift Cleijs Jacobss, Jan Berthoutss, 31-1-1564

Fol. 7r

            Transport Jan Peeterss de Raet, Adriaen Janss Mober, 16-1-1564

Fol. 7r

Eerffdelinge van Metken Jan Peter Staecenss, Jan Peterss de Raet …, Floris Adriaenss erffgenamen van eender dellen, 26-1-1564

Fol. 7v

            Vrijghift Hendrick Adriaen Wijten erffg, de deeckens van Sinte Barbaren

Opte lesten jannuarij anno xvc Lxiiij stilo Luijdick compareerden voor schoudt ende heemraet van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Wouter Aen Wijten als gerechte bestorven voicht van Hendrick Adriaen Wijten weeskijnderen ende Huijbert Janss man ende voicht van Lijsken Hendrick Aen Wijtendr zijne huijsvrouwe vervangende ende hem sterckmackende voir alle die andere haert ? mede erffgenamen gaven te samen over met vrijer ghiften zo als recht is Wouter Matthijss ende Jan Adriaen Jordenss, deeckens ende tot behoef van Sinte Barbaren Ghilde inder kercken van Waspijck een vierendeel in een delle etc. 31-1-1564

Fol. 8r

            Vrijghift die kerck ende heijligeest van Raemsdonck, Cornelis Adriaenss Groijwel,

23-1-1564

Fol. 8r

            Vrijghift Jan Willem Wouterss, Adriaen Clauwertss, 23-1-1564

Fol. 8v

            Transport Ariaen Ariaen Dircxss; Bastiaen Baeijenss, 31-1-1564

Fol. 8v

            Verlije Aen Huijgen kinderen; Aen Aertss, 1-3-1564

Fol. 9r

Eerffdelinge tusschen Peter Willemss Sconninck en Cornelis Joesten met Ariaen Janss Schip toesiender van het weeskint van Gerit Peter wijlen Willemss huijsvrou,

1-3-1564

Fol. 10r

Accoordt Wouter Mertenss, schout en heemraet [in kop:Arnout Merten schoudt,

20-3-1564

Fol. 10r

            Transport erffgenamen van Willem Janss, Joost Willemss, 8-3-1564

Jan en Jacob Willems

Fol. 10r

            Vrijghift Ghijsbrecht Adriaenss, Berthout Gerbrantss, 12-4-1564

Fol. 10v

            Vrijghift Ghijsbrecht Adriaenss, Peter Adriaenss, de broeder, 12-4-1564

Fol. 11r

Eerffdelinge aengebrocht voer schoudt ende heemraeders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck die weduwe ende erffgenamen van Ariaen Janss Mesen ? za, … met haeren gecoren vochden die haer verlaent waeren van rechts wegen

Inden eersten die weduwe geloot ende geërffdeelt op etc

Item Anneken Ariaenss voers geloot ende geërffdeelt op etc, 31-5-1564

Fol. 11v

            Vrijghift Joachim Aertss, Hendrick Corneliss, 8-5-1564

Fol. 11v

            Vrijghift Jan Bouwijns, Jan Zeegerss, 31-5-1564

Fol. 12r

            Vrijghift Laureijs Janss, Baeijen Janss in porta, 21-7-1564

Fol. 12v

            Reeckening Wouter Aen Wijten als vocht van Hendrick Aen Wijten, 2-9-1564

Fol. 12v

            Vrijghift Hendrick Aen Wijten erffgenamen, Anthonis Hendrick met Moeten

Anno et die so sijn gecomen ende gecompareert voer schoudt ende heemraders des ambacht van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Wouter Aen Wijten als voocht van Hendrick Aen Wijten sijns broeders weeskinderen ende Huijbert Janss man ende voocht van Lijsken Hendrick Aen Wijtendr ende Aedt Hendrick voer hem selven ende met hem vervangende allen … mede erffgenamen ende gaven tsamen over etc. 2-9-1564

Fol. 13r

Aenneminge van Cornelis Jan Maess als voocht van Ariaen Jan Maesen weeskint

Desen xxje septembris anno xvc Lxiiij compareerden voer schoudt ende heemraeders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Cornelis Jan Maess als voocht van Ariaen Jan Maess sijnen broeders weeskint ende heeft aldaer rechtelijck aengenomen voor schoudt ende heemraeders als oppervoochden ende Vas Thomass met Lendert Corneliss als toesienders Adriaen Jan Maess weeskint voerss geprocueert bij Peterken Vas Thomas etc. 21-9-1564

Fol. 13v

Vrijghift Ariaen Ariaenss Buijs, Claes Adriaenss van Dongen, Jan Willemss ter eenre, Wouter Willem Wouterss ter andere zijde, 22-11-1564

Fol. 13v

            Vrijghift Wouter Willem Wouterss ende Jan Willemss sijn broeder, 22-11-1564

Fol. 14r

            Vrijghift Claes Adriaenss van Dongen, Ariaen Ariaenss Buijs, 15-11-1564

Fol. 14v

            Vrijghift Ariaen Ariaenss Buijs, Claes Adriaenss van Dongen, 15-11-1564

Fol. 14v

            Vrijghift Wouter Willem Wouterss, Ariaen Ariaenss Buijs, 15-11-1564

Fol. 15r

Aenneminge van Jan Adriaenss Steehouwers weeskinderen

Desen lesten decembris anno xvc Lxiiij compareerden voer schoudt ende heemraeders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Marij weduwe wijlen Jan Adriaenss Steehouwers ende heeft aldaer aengenoemen met haren gecoeren voicht van Andries Adriaenss den gerechten bestorven voicht haer twee onmondighe kinderen geprocueert bij Jan Adriaenss Steehouwers voers etc. 31-12-1564

Fol. 15v

Vrij Ariaen Ariaen Dircxss, Cleijs Jacobss, 10-1-1565

Fol. 15v

Verlije Willem Meretens cum suis, Ariaen Gerit Hermanss

Desen xxiiije januarij anno xvc Lxv stilo Luijdick compareerdenvoer schoudt ende heemraeders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Willem Mertenss, Cornelis Mertenss ende Peter Mertenss elcx een voer hem selven ende gaven etc. 24-1-1565

Fol. 16r

            Vrijghift Jan Peeterss de Raet en Jan Janss de Laet vanden Meij, Vas Thomas

24-1-1565

Fol. 16r

            Appendix Vas Thomas, Peeter Baeijenss weeskint, 7-2-1565

Fol. 16v

            Vrijghift Reijwert Janss, Frans Peeterss weeskinderen

Reijwert x Lijsken Frans, Adriaen Jacobss is voocht vande weeskinderen, 7-2-1565

Fol. 16v

            Vrijghift die deeckens van Sinte Barbare, Frans Peeterss weeskinderen, 7-2-1565

Fol. 17r

Eerffdelinge tusschen Vas Thomass met sijne naekinderen ende Thomas Adriaenss Smit naekinderen

Eoden anno et die … soo zijn gecompareert voer schoudt ende heemraders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Vas Thomas voer hem selven ende met hem vervangende ende sterckmaeckende sijnen naekinderen geprocueert bij Anneken Aen van Dongendr ende Adriaen Thomass als voecht van Thonis Ariaenss Smit naekinderen oijck geprocueert bij … van Dongendr ende hebben aldaer haer deelinge rechtelijck aengebrocht etc. 15-2-1565

Fol. 17r

Verlije Willem Geritss, Jan Peeterss de Raet voor hem ende Peeter Baeijenss weeskint, Jan Janss de Laet; Ariaen Ariaen Dircxss de Jonghe, 15-2-1565

Fol. 17v

            Vrijghift Bert Gerbranden, Goijaert Evarden, 21-2-1565

Fol. 18r

            Verlije Hendrick Peterss, Cornelis Hendricxss, 4-4-1565

Fol. 18r

            Vrijghift Reijwert Janss, Wouter Wouterss, 26-3-1565

Fol. 18r

            Vrijghift Wouter Wouterss, Joest Willemss, 26-3-1565

Fol. 18v

Vrijghift Jan Corneliss, Willem Adriaenss, 16-5-1565

Fol. 18v

            Vrijghift Huijbert Staecenss cum suis, Peter Cornelis cum suis

Anno et die … compareerden voer schoudt ende heemraet voerss Huijbert Staecenss voer hem selven ende met hem vervangende ende hem steckmaeckende voir Lijnken Staecenss zijnde suster kinderen, Anneken Staecenss sijnde suster kint, Wouter Staecenss sijn suster [?] ende voir Maijecken Staecenss sijnde suster kinderen ende gaff etc, 16-5-1565

Fol. 19r

            Vrijghift Ariaen Huijben, Beris Corneliss, 16-5-1565

Fol. 19r

            Vrijghift Ariaen Lenardts, Ariaen Huijben cum suis, 16-5-1565

Fol. 19v

Eerffdelinge aengebrocht die eerffgenamen van Cornelis Adriaen Dircxss Blockmaecker

Inden eersten Cleijs Jacobss van Adriaen die Schutters weegen met Korst Adriaenss geloot etc.

Ariaen Ariaenss Buijs als voicht van Ariaen Willemss Bonten ? weeskint met Job Adriaenss dr die Beris Corneliss hier inne vervangende ende vernoicht heeft geloot etc. 11-5-1565

Fol. 19v

            Vrijghift Cornelis Adriaen Dircxss, Bastiaen Baijenss, 16-5-1565

Fol. 20r

            Vrijghift Corst Adriaenss, Beris Corneliss, 16-5-1565

Fol. 20r

Aenneminge Anna weduwe Ariaen Peeterss Heer van haeren weeskinderen

Desen xxe maij anno xvc Lxv compareerden voir schoudt ende heemraeders van 11x en Groot Waspijck Anna weduwe wijlen Ariaen Peeterss Heer ende heeft aldaer aengenoemen van Cornelis Peterss als voicht ende Cornelis Meuss als toesiender haere drie onmondigen weeskinderen etc. 20-5-1565

Fol. 20v

            Vrijghift Frans Reijnen, Ariaen Janss Knapen

Frans Reijnen Mandemaecker van de… 14-6-1565

Fol. 21r

            Vrijghift Laureijs Janss, Cleijs Berten, 13-4-1565

Fol. 21r

            Vrijghift Laureijs Janss als voicht van Mathijs Janss, half broer, Cleijs Berten

13-4-1565

Fol. 21r

            Vrijghift Cornelis Claess van Camp, Laureijs Janss, 13-4-1565

Fol. 21v

            Verlije Joachim Janss van Broeckhoeffven, Thomas Corneliss

Joachim x Maeijken Ariaenssdr, 2-7-1565

Fol. 21v

            Vrijghift Hendrick Govertss cum suis, Cornelis Janss, 28-7-1565

Fol. 22r

            Vrijghift Ariaen Janss cum suis, Ariaen Geritss de Molder

Anno et die … compareerden voor schoudt ende heemraet van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Ariaen Janss voir hem selven ende met hem vervangende ende hem sterck maeckende voir Maeijcken Janssdr sijnder suster, Hendrick Goverts man ende voicht van Aenken Geritsdr, Ariaen Jaspars man ende voicht van Geerken Geritsdr ende gaven etc. 28-7-1565

Fol. 22r

            Vrijghift met verlije Ariaen Janss, Ariaen Thoniss

Ariaen Janss van … x Grietken die Bie, 31-8-1565

Fol. 22v

            Reeckeninhge vande dijckmeesters

Ariaen Geritss van Bommel en Lenardt Corneliss zijn dijckmeesters, 5-6-1565

Fol. 22v

            Vrijghift Bastiaen Baeijenss, Ariaen Janss Staecenss, 17-10-1565

Fol. 23r

            Die straet Peeter Willemss [Sconnincx], Claes Adriaenss van Dongen, 17-10-1565

Fol. 23r

            Transport Joost Willemss, Joost Wouter Gruijters, 17-10-1565

Fol. 23v

            Vrijghift Wouter Janss Gruijter, Joost Willemss, 22-10-1565

Fol. 23v

            Vrijghift Cornelis Adriaenss cum suis …, Cornelis Janss [Backer]

Cornelis en Dirck Adriaenss, gebroeders, 22-10-1565

Fol. 24r

            Verlije Jan Jan Dircxss met sijnder suster Barbara, Dirck Janss van Wamel [broer]

22-10-1565

Fol. 24r

Aenneminge Dirck Janss vanden straet vande vaert bijde kerck, 4-5-1552

Fol. 24v

            Vrijghift Maijrcken Janssdr, Neeltgen Janssdr, 8-11-1565

Fol. 25r

            Vrijghift Bastiaen Baeijenss, Jan Andriess tot Oosterhout, 14-11-1565

Fol. 25r

            Vrijghift Peter Adriaenss en Marij Hermanss, Claes Bertenss, 14-11-1565

Fol. 25v

            Vrijghift Ariaen Hendricxss cum suis, Cleijs Bertenss, 14-11-1565

Fol. 25v

            Reeckeninge vanden dijckmeesters

Lenardt Corneliss en Jan Zegerss zijn dijckmeesters, 25-10-1564

Fol. 26r

            Vrijghift Ariaen Ghijsbertss Buijs, Matthijs Janss, 28-11-1565

Fol. 26r

Reeckeninge Jan Huijgen, Ariaen Geritss [van Bommel als toesiender] van Aen Huijgen kinderen, 28-11-1565

Fol. 26v

            Vrijghift Joost Willemss, Adriaen Dircxsz Schoenmaecker, 9-1-1566

Fol. 27r

            Verlije Claes Aen Huijgen, Peter Willemss [Sconnincx], 6-2-1566

Fol. 27r

            Heijltgen Huijma Wouterss weduwe; Lijsken Clauwaertss huijsfrou, 6-2-1566

Fol. 27v

            Transport Jan Adriaenss [Baeijens], Ariaen Aert, 6-2-1566

Fol. 27v

            Aenneminge van Jacob Wouterss vande Elst weeskint

Eodem et die … compareerden voer schoudt ende heemraeders voerss Gerit Wouterss van Waelwijck als voicht van Jacob Wouterss vanden Elst sijn broeders weeskinderen ende heeft aldaer rechtelijcken van schoudt ende heemraeders als oppervoochden aengenomen Wouterken Jacob vander Elst etc. 6-2-1566

Fol. 27v

Transport Gerit Wouterss als voicht van Jacob Wouterss weeskint, Wouter Wouterss

6-2-1566

Fol. 28r

Vrijghift Goijardt Evarden, Jan Aen Baeijenss tot behoeff van Jan Lempuns ? weeskint, 6-2-1566

Fol. 28r

            Reeckening Peter Willemss Sconnincx, Claes Adriaenss, 6-2-1566

Fol. 28v

            Vrijghift Peter Janss Momber, Cleijs Berthenss, 11-3-1566

Fol. 28v

            Vrijghift Jan Peterss de Raet, Wouter Wouterss, 15-5-1566

Fol. 29r

Verlije Jan Peeterss de Raet, Aelbert Joosten tot behoef van Maeijcken Wouter Cornelissdr, 15-5-1566

Fol. 29r

            Vrijghift Cornelis Claess van Camp, Claeijs Berthenss, 17-9-1566

Fol. 29v

            Vrijghift Marij Jan Stehouers wedue, Baijen Janss in porta, 20-9-1566

Fol. 29v

            Vrijghift Willem Vass eerffgenamen, Steven Willemss, 25-9-1566

Fol. 30r

            Vrijghift Willem Adriaenss Vass erffgenamen, Wouter Wouterss

Anno et die … compareerden voor schoudt ende heemeaders voerss Adriaen Willemss voer hem selven ende Jan Meuwenss als man ende voicht van Maeijcken Willemssdr sijnder huijsfrou ende gaven over etc. 25-9-1566

Fol. 30r

            Vrijghift Adriaen Zeegerss, Matthijs Otgenss

Matthijs Otgens Matthijss, secretaris den ambachts voers., 2-10-01566

Fol. 30v

Verlije Cornelis Adriaenss van Jan Staecenss weeskinderen cum suis, Jan Ariaen Baijens

Desen xe octobris anno xvc Lxvj compareerden voer schoudt ende heemraeders Cornelis Adriaenss als voicht van Jan Staecenss weeskinderen ende Bastiaen Baeijenss als toesiender mitsgaders den voornoemden Cornelis met hem vervangende ende hem sterckmaeckende voer Ariaen Janss, Jan Janss zoen ende Jan Eijwenss voor hem selven ende met hem vervangende Peerken Gielis Coelemansdr ende gaven aldaer over etc. 10-10-1566

Fol. 30v

            Transport Wouter Willemss Boeff, Adriaen Huijbrechtss, beijde vanden Berch

24-7-1566

Fol. 31r

            Coophuijs Willem Peterss, Ariaen Janss de Jong, 18-10-01566

Fol. 31v

            Vrijghift Jan Andriess, Wouter Wouterss

Desen xxvje martij anno xvc Lxv stilo Luijdicx so compareerden voir schoudt ende heemraeders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Ariaenken van Beemont als g… van Jan Andriess haeren wettigen man blijckende bij procuratie die wij daer aff gesien hebben gescreven bij Jan Andriess eijgen hant ende gaff over etc., 26-3-1565

Fol. 31v

            Vrijghift Wouter Wouterss, Baeijen Janss in porta, 21-10-1565

Fol. 32r

            Vrijghift en verlije Arnoudt Gieliss, Roeloff Stoffelen, 18-10-1566

Fol. 32r

            Vrijghift Roeloff Stoffelen, Hendrick Jasparss, 24-10-1599

Fol. 32v

Vrijghift Vas Thomas en Adriaen Adriaenss [van Ghils], Claes Adriaenss [van Dongen], 25-10-10566

Fol. 32v

            Vrijghift Jan Adriaenss Huijgen, Joachim Janss, 26-6-1566

Fol. 33r

            Vrijghift Jacob Janss van Dongen, Jan Vas Wouterss, 13-11-1566

Fol. 33r

            Vrijghift Beijris Huijbrechtss, Michiel Janss

Beijris Huijbrechtss x Anna Peeterss, 27-11-1566

Fol. 33v

            Vrijghift Claes Adriaenss van Dongen, Gerit Adriaenss, 27-11-1566

Fol. 33v

            Vrijghift Gerit Adriaenss, Claes Adriaenss [van Dongen], 27-11-1566

Fol. 34r

            Vrijghift Jan Meuss als voicht van Anneken Tijss wed, Wouter Wouterss

Anneken is suster van Jan, 27-11-1566

Fol. 34r

            Vrijghift Wouter Wouterss, Ariaen Jacobss tot behoeff van Franss Peeterss kinderen

27-11-1566

Fol. 34v

            Vrijghift Beijris Huijbrechtss met sijnen kinderen, Wouter Wouterss

Eodem anno die compareerden voer schoudt ende heemraeders voerss Berijs Huijbrechtss voer hem selven ende Huijbrecht, Aetghen ende Maijecken Bereijs Huijbrechtss kinderen met haeren gecoren voicht en gaven alfaer etc. 27-11-1566

Fol. 34v

            Waerborg Jan Bouwens, Jan Zeegerss, 17-9-1566

Fol. 35r

            Vrijghift Jan Janss van Dongen, Adriaen Dircxss Schoenmaecker, 11-12-1566

Fol. 35r

            Vrijghift Jacob Janss van Dongen, Matthijs Otgens Matthijss [secretaris], 11-12-1566

Fol. 35v

            Vrijghift Jacob Janss van Dongen, Claes Adriaenss van Dongen, 11-12-1566

Fol. 35v

            Transport Adriaen Dircxss Schoenmaecker, Jacob Janss van Donghen, 11-12-1566

Fol. 36r

            Vrijghift die Heijligeestmeesters tot Waspijck, Ghijsbrecht Hendricxss in Engelant ?

Jan Vass Coninck en Claes Adriaenss van Dongen zijn Heiligeestmeesters, 8-1-1567

Fol. 36r

Ghijsbrecht Hendricxss in Engelant, Adriaen Cornelisdr wedue wijlen Jacob Ariaenss Bot ? woenende tot Dordrecht, 8-1-1567

Fol. 36v

            Erffdelinge Claes Adriaenss van Dongen, Matthijs Otgens Matthijss, secretaris

Belending: Jan Peterss schoudt, 8-1-1567

Fol. 37r

Vrijghift Ariaen Peeterss Schoenmaecker en Jan Meuss, beijde als kerckmeesters tot Raemsdonck, Ariaen Geritss Molder, 5-2-1567

Fol. 37v

Vrijghift Ariaen Peeterss en Jan Meuss, als kerckmeesters tot Raemsdonck, Willem Michielss, 5-2-1567

Fol. 38r

            Vrijghift Ariaen Gerits Molder, Willem Michielss, 5-2-1567

Fol. 38r

Transport Mr Reijnier Adriaenss Cannonninck, Ghijsbrecht Corneliss van Broeckhoven, 5-2-1567

Fol. 38r

            Vrijghift Jacob Wouterss inden Bock [vanden Berghen ?], Laureijs Janss, 5-2-1567

Fol. 38v

            Vrijghift Laureijs Janss, Hendrick Jasparss, 5-2-1567

Fol. 39r, copie

Geschil tussen inwoners van Waspijck en Geertruijdenberch ivm verpondingen, lesten dach van merts 1521

Fol. 39v

            Vrijghift Jan Janss van Dongen, Claes Adriaensss van Dongen, 10-+2-1567

Fol. 39v

            Testament … Thomas Corneliss

Genoemt wordt Cornelis Thomass den Oudsten, 10-11-1566

Fol. 40r copie

Ick broeder bonden prior vanden Santroosen bij Sinte Geertruijden Berge maken condt allen luijden dat ick gesien ende gehoort hebben als.. schreeff tjaer ons heeren duijsent drie hondert negen ende tachtich opten dinsdaege nae a…dach …..

Fol. 41r

            Vrijghift Peter Baijenss, Ariaen Geritss Molder cum suis

Desen xjxe meij anno xvc Lxvij compareerden voer schoudt ende heemraers van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Peeter Baijenss als voicht van sijnen weskindt ende gaff aldaer over met eender vrijer ghifften zo als recht is Ariaen Geritss Molder ende Hendricxken wedue wijlen Adriaen Janss Staecenss cum pro… zijns kints gedeelte portie etc., 19-5-1567

Fol. 41v

            Vrijghift Adriaen Lambrechtss, Jan Matthijss cum suis

Jan Matthijss, Ariaen Joachimss en Jan Thoniss weeskint, 20-+5-1567

Fol. 41v

            Vrijghift Lenardt Franss, Marij wedue Hendrick Adriaen Ghijsberss, 2-6-1567

Fol. 42r

Accord die wedue ende kinderen van Adriaen Janss Staecenss metten schoudt en heemraederss, 11-6-1567

Fol. 42v

            Vrijghift Jan Janss de Laet, Hendrick Ariaen Janss wedue cum pro…, 2-7-1567

Fol. 42v

            Vrijghift Peeter Janss Momber, Wouter Thijss, 13-7-1567

Fol. 43r

            Ordinancie vanden gemeenen dijck van Groot Waspijck . 3-5-1567

Fol. 44v

Transport die wedue ende kinderen van Adriaen Janss Staecenss, troument van Sinte Katelijnen da… ten Berch, 14-8-1567

Fol. 45r

            Vrijghift Anthonis Stoffels, Lenardt Corneliss, 16-8-1567

Fol. 45r

Vrijghift Ariaen Jacobss als voicht van Frans Peeterss kinderen, Joost Peterss van Ghils, 15-10-1567

Fol. 45v

            Vrijghift Mr Sebastiaen Joost cum suis, Joost Peterss van Ghils

Anno et die … compareerden voor schoudt ende heemraeders voirss Mr Sebastiaen Joosten als gecoren voicht van Lijsken Wouter Matthijss dr ende Mr Sebastiaen Joosten voir sijn selven ende Sathrijna Joost Baijendr ? met haren gecoren voicht ende Aerdt Joosten voir sijn selven ende gaven gesamenderhant over etc. 15-10-1567

Fol. 45v

            Vrijghift Wouter Wouterss, Joost Peeterss van Gils, 15-10-1567

Fol. 46r

            Vrijghift Peterken Jan Reijwers wedue cum …, Joost Peeterss van Gils, 15-10-1567

Fol. 46r

            Vrijghift Dingen Ariaen Janss Bedomps ? wedue, Joost Peeterss van Gils, 15-10-1567

Fol. 46v

            Vrijghift Marij Frederijcken, Hendrick Willemss, zoon, 22-10-10567

Fol. 46v

Verlije die Heijligeestmeesters ende kerckmeesters tot Raemsdonck, Ariaen Geritss tot behoeff van Jan Buijs Geritss

Desen xxiije octobris anno xvc Lxvij compareerden voir schoudt ende heemraeders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Jan Andriess ende Ariaen Ghijsbrechtss Buijs als kerckmeesters tot raemsdonck ende Gerit Janss ende Adriaen Aertss schout als Heijligeestmeesters tot Raemsdonck ende gaven gesamenderhant over met eender verlije zo las recht is Adriaen Geritss van Bommel tot behoeff van Jan Buijs Geritss van Bommel drie dochteren etc. 23-10-1567

Fol. 47r

Verlije die erffgenamen van Jan Dirck Huijben, Ariaen Geritss tot behoeff van Jan Buijs kinderen

Eodem anno et die compareerden voir schoudt ende heemraeders voirss Gosen Janss voir hem selven ende Cornelis Peterss voir hem selven ende Gosen Janss ende Tonis Aries dese twee tsamen vervangende Ariaen Janss Potbackers kinderen, Adriaen Willemss voir hem selven, Peter Janss voir hem selven, Claes Adriaenss Bol voit hem selven ende Janneken, wedue wijlen Tomas Cornelis met haren gecoren voicht. Altesamen als erffgenamen van Jan Dirck Huijben ende gaven gesamenderhant over met eender verlije zo als recht is Ariaen Geritss van Bommel tot behoeff van Jan Buijs Geritss drie dochteren etc. 23-10-1567

Fol. 47v

Eerffdelinge van Cornelis Janss Mombers erffgenamen aengebrocht voer schoudt ende heemraeders opten xxixe octobris anno Lxvij die kinderen twe op twe bedeelt

Inden eertsen Jan van Breda als man ende voicht van Janneken Cornelisdr ende Rom ? Cornnelis geloot etc

Nu sijn Maijecken ende Lijntgen Cornelissdochters geloot etc.

Fol. 48r

Vonnis van Claes Adriaenss van Huil?

Fol. 48v

            Vrijghift Andries Jacobs vander Elst cum suis, Joost Peterss van Gils

Desen xxvje novembris anno xvc Lxvij compareerden voir schoudt ende heemraeders van 11x ende Groot Waspijck Andries Jacobs vander Elst voir hem selven ende mede als voicht van Wouterken sijn suster ende Tonisken Jacobsdr met haren gecoren voicht ende gaven over etc. 21-11-1567

Fol. 49r

            Accorde tusschen Gerit Wouterss wedue ende Jan vander Elst kinderen

Desen je decembris anno xvc Lxvij compareerden voir schoudt ende heemraeders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Janneken Gerit Wouterss wedue met Arriaen Aertss ende Mr Gielis Antonis ter eender ende Andries Jacobs vander Elst voir hem selven ende met hem vervangende Antonisken ende Wouterken sijn susters in presentie van Hendrick Hacken ? ende Gertruijdt der kinderen aen ende meij ter andere zijde en zijn …, 1-12-1567

Fol. 49v

            Vrijghift Matthijs Jans, Baeijen Janss, 10-12-1567

Fol. 50r copie

Jacob Wouterss inden Bock procedeert tegen Baijen Peeterss, 16-11-1567

Fol. 50v

            Verlije Cornelis van Maess, Jan Willem Wouterss, 20-12-1567

Fol. 50v

            Verlije Jacob vander Elst kinderen, Arnoudt Claess

Andries, Tonisken en Wouterken Jacobs, 20-12-1567

Fol. 51r

            Delingen tusschen Jacob Wouterss vander Elst kinderen

Andries, Tonisken en Wouterken Jacobs, 20-12-1567

Fol. 51v

             Vrijgift Ariaen Ariaenss van Gils, Ariaen Ghijsbrechtss [Buijs ?]

Fol. 51v

             Vrijgift Cornelia wedue Laureijs de Bie, Willem Mertenss, 7-1-1568

Fol. 52r

             Vrijgift Claes Adriaenss van Dongen, Peeter Willemss Sconnincx, 3-2-1568

Fol. 52r

             Vrijgift Daniel Verlou Adriaenss, Gerit Adriaenss, 14-2-1568

Fol. 52v

            Vrijghift Daniel Verlou Adriaenss, Jan Vass Conninck, 14-2-1568

Fol. 52r

             Vrijgift Ariaen Joachimss cum suis, Wouter Willem Wouterss

Desen xviije februarij anno xvc Lxviij stilo Luijdicx compareerden voir schoudt ende heemraeders van 11x ende Groot Waspijck Ariaen Joachimss voir hem selven ende Neeltgen Joachimss huijsfrou ende weu met haren gecoren voicht ende met hem vervangende Ariaen Joachimss sijnen broeder, Peeter Joachimss ende Matthijs Janss man ende voicht van Heijltken Joachimssdr ende gave gesamenderhant over etc. 18-2-1568

Fol. 53r

Eerffdelingen tusschen Frans Janss ende Wouter Willem Wouterss, 18-2-1568

Fol. 53r

             Vrijgift Frans Janss, Michiel Janss, 18-2-1568

Fol. 53v

            Copie

Wij hacr ? der Armen ende Jan Proper schepenen in Heusden tuijgen onder onze segel dat Jan Schout ende Heijm ? Ar?? Soen van Wijnen geloefffden gesamenderhandt den gemeenen gebueren van Waspijck twe pondt was erffchijsken etc.

??? int jaer ons heeren dertien hondert ende vier ende vijfftich sdindages na belocken Pincxsten

fol. 54r

             Vrijgift Huijbert Jasparss cum suis, Jenneken Peeter Lemmensdr

Desen xxiij februarij anno xvc Lxviij stilo Luijdicx compareerden voir schoudt ende heemraeders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Huijbert Jaspars voir hem selven ende Dimpna wedue wijlen Jaspar Hendricx als gemachtich blijckende bij goede procuratie ons gebleecken ende moeder van Adriaen, Lijsken ende Neeltgen Jaspars haer drie kinderen ende gaven gesamender hant over etc. 23-2-1568

Fol. 54r

            Eerffdelingen tusschen die wedue ende eerffgenamen van Hendrick Jaspars zaliger

Eodem anno et die compareerden voir schoudt ende heemraeders voirss Huijbert Jaspars voir hem selven ende Dimpna wedue wijlen Jaspar Hendricx als gemachtich ende moeder van Adriaen, Lijsken ende Neeltgen Jaspars haer drie kinderen ende Peterken wedue wijlen Hendrick Jaspars zaliger ende hebben geloot etc. 23-2-1568

Fol. 54v

Verlije Ariaen Lenarts cum suis, Wouter Wouterss ende Peter Willemss die dijckmeesters van ackers

Desen iije martij anno xvc Lxviij stilo Luijdicx compareerden voir schoudt ende heemraeders van 11½ Hoeve ende Groot Waspijck Ariaen Lenarts als man ende voicht van Truijcken Hermanssdr sijne huijsvrouwe ende Maeijcken Hermanssdr mmet haren gecoren voicht ende gaven over etc. 3-3-1568

Fol. 54v

            Verlije Cornelis Tomas cum suis, die dijckmeesters voirss

Eodem anno et die compareerden voir schoudt ende heemraeders voirss Jenneken Tomas Cornelis wedue met haren gecoren voicht, Cornelis Tomass voir hem selven ende met hem vervangende Beatrix Tomasdr sijn suster, Truijcken ende Dingen Tomas Corneliss dr elcx met haren gecoren voicht ende gaven gesamenderhant over etc. 3-3-1568

Fol. 55r

            Waerborch Cornelis Tomass, Ariaen Gerits tot behoeff

Eodem anno et die compareerden voir schoudt ende heemraeders voirss Cornelis Tomass als gecoren voicht Jenneken Tomas Corneliss wedue, sijn moeder ende heeft geconstitueert ende tot een onsterffelijcken ende singulieren waerborch gestelt Ariaen Geritss van Bommel tot behoeff van Jan Buijs Geritss drie dochteren etc. 3-3-1568

Fol. 55v

            Copie copie

Allen den geenen ende elck bijsonder die dit tegenwordige hantbetoon getoont sal worden … condt met kennisse der waerheijt dat ick … Jacob oen ridder … van Wijngaerden ende tot rubrijck baijliu van Zuijthollant van mij… genadichs haren wegen der … … m… teijt ende van mijn genadigen heere den … van Oostenrijck, prinsche van Spaengie, hertoge van Bourgoen, van Brabant, … Grave van Vlaenderen, van Hollant … te rechte geseten hebben ter hoger vierschaer met den welgeboren mannen van Zuijthollant binnen der stede van Dordrecht de xxe van februarij int jaer xvc ende acht nae loop … van Hollant daer uut den aengeding ende vervolge van Lendert Janss naer datter den baijllu ende welgeboren mannen als Willem van Neerveen, Gielis Hendricx, Claes Godschallick, Cornelis hermanss, Baijen Corneliss, Adriaen Janss, Adriaen Peeterss, Vas Janss, Willem Aertss, Willem Kivit ende Jan Heijmanss wel ende deugdelijck vertoont ende gebleecken was dat over lange tijt van jaren voirleden ter vier schaer voirss met vonnisse geweesen is geweest. … waer binnen den hoven van Zuijthollant een sterffhuijs … daer sal die heer van des ambachtsheeren wegen voir sijn ver… hebben vande mondigen ende onmomdigen kinderen van elcken besonder twe schelen te weten een stuijver ende daer binnen den hoven van Zuijthollant een sterffhuijs gehouden wordt van weeskinderen goet dfaer sal die schouth van des ambachtsheeren wegen van allen tilbaer ende … goet dat vercocht wordt voir sijn pontgelt hebben van elcken schilt t stuck tot xiiij stuijvers gereeckent een ort van eenen stuijver. Ende daer toe van alcken slagh een ort van eenen stuijver ende daervan weeskinderen goet geen erffhuijs gehouden en wordt ende men dat goet houden ende niet vercoopen wil daer sal die schoudt met den gesworen off heemraeders sulck goet schatten ende prijsen ende alsdan sal die schoudt daer aff hebben sijn pontgelt te weten van elcken schilt voirss een ort van eenen stuijver ende niet meer als recht is naden recht van Zuijthollant … bijden monde van Gillis Hendricx met vonnisse gewesen ende van anderen namen voirss eendrachtelijck verv…llicht datter voirss vonnisse goet ende van waerde sal blijcken als recht is naden rechte van Zuijthollant van welcj die vonnisse die voirss Andries Bogerden te hebben op sijnen cost een hantbetoon met die Ballius zegel ende twe welgeboren mannen zegelen twelcke hem als toegewesen is geweest te hebben inde sijn bijder hooge vierschaer daer toe genomen geweest om tselfde met den ballu te zegelen, Willem van Neerveen ende Gillis Hendricx an welcke hantbetoon ick heer Jacob Oem ridder ende balliu voornoemt mijnen zegel gehangen hebben. Ende wij welgeboren mannen voirss hebben oijck elcx besonder onse zegelen daer aen gehangen int jaer ende opten dach voirss. Onder dezen cop stont gescreven:

… uuten origenelen ende principalen brieff uut hangende bezegelt met eenen roden ende twee groene zegels niet gerancelleert offte gerascert ? ende is bevonden daer mede accorderende bij mij secretaris in Cappel ende waspijck ende was met sijnder gewoenlijcke signature onderteijckent Ghijsb Adriaenss

fol. 56v

             Vrijgift Joost Wouterss Gruijters, Ariaen Ariaenss de Jonge, 17-3-1568

Fol. 56v

 Vrijgift Joost Wouterss Gruijters, Handricxken Ariaen Janss Staecenss weu, 17-3-1568

Fol. 57r

             Vrijgift Joost Wouterss Gruijters, Ariaen Ariaenss de Jonge, 17-3-1568

Fol. 57r

             Vrijgift Huijbrecht Beriss, Claeijs Berthoutss, 20-3-1568

Fol. 57v

            Transport Jan Bertenss, Baijen Janss in porta, 31-3-1568

Fol. 57v

            Verlije Joachim Janss van Broeckhoven, Baijen Janss in porta, 23-4-1568

Fol. 58r

             Vrijgift Claes Vass, Baijen Janss in porta, 12-5-1568

Fol. 58r

            Verlije Jan Peterss de Raet, Lenaert Corneliss, 14-5-1568

Fol. 58v

            Jan Ariaen Baijenss, Lenardt Corneliss, 17-5-1568

Fol. 58v

            … Jan Berthoutss, Vas Tomas kinderen, 24-5-1568

fol. 59r

            Verlije Roeloff Stoffels, Adriaen Dircxss, 26-5-1568

fol. 59r

            Verlije Anneken Janss de, Cornelis Aen Aertss, 7-6-1568

Fol. 59v

            Waerborch Marij Hermans, Govert Aerden, 27-10-1568

Fol. 60r

            Waerborch Willem Geritss, Vas Tomass, 27-10-1568

Fol. 60r

Laureijs Janss heeft bedingt op dandere schouwen als dat Wijt Adriaenss die met zijn delle tegen den selven Laureijs Janss straet die hij voir sijne ackers maeckt gelegen ende geen straet tot noch toe gemaeckt en heeft dat Wijt Adriaenss mede nae … sijn goeden straet maecken sal ten tijt dat hij bescheijt komt te ….

Actum den xxixe octobris anno xvc Lxviij, 29-10-1568

Fol. 60v

Eerffdelinge tusschen Wouter Matthijss ende sijne kinderen aengebrocht voir schoudt ende heemraeders opten iiije novembris xvc Lxviij

Inden eersten

Wouter Matthijss geloot etc.

Nu Claes Vass geloot etc x Aentgen Wouterss ?

Nu Sebastiaen ende Mathijs Wouterss tsamen geloot etc Wouter Matthijs is nu getrouwd met Anneken Arien Claes weu

Fol. 61r

            [ Vrijgift] Ariaen Joachimss, Lenaerdt Corneliss, 4-11-1568

fol. 61r

            [ Vrijgift] Jan Matthijss, Jan Berten, 10-11-1568

fol. 61v

[Wilceur] Wouter Aen Wijten, Gerit Robbrecht, 10-11-1568

fol. 61v

            Schadeloos Jan Lambrecht, Wijt Adriaenss, 10-11-1568

Fol. 62r

Volgens schoudt en heemraeders mogen alsulcke luijden erde halen op dat lant dat Jan Gerbrantss toe plach te houden sonder gelden. Jan Vass ende Cleijs Ghij… ende meer ander gebure etc

Fol. 62r

            [verlije] Huijbert Jaspars, Ariaen Jasparss, broer, 15-11-1568

fol. 62v

            Erffdelinge tusschen Zeger Hendricxss als man ende voicht van … Vass ende Gerit Vass voir hem selven ende mede vervangende ende als elcx van sijnen broeders ende susters aengebrocht voir schoudt ende heemraeders opten xxiiij novembris anno xvc Lxviij aengaenden de haer smoeders achtergelaten goederen

Fol. 62v

            Transport Frans Wijnen,  Ghijsbrecht Cornelis van Broechoven, 29-11-1568

Fol. 63r

            Verpeijndt Govert Cleijss, Jacob Janss van Dongen, 29-11-1568

Fol. 63r

            [Verlije] Huijbrecht Janss, Tonis Claes Cloosterman, 26-1-1569

Fol. 63v

Aenneminge Adriaen Lambrechts als voicht van sijnder huijsvrou, Cornelis Toniss voicht van Tonis Willemss weeskint

Antonia wed van Tonis Willemss, 16-2-1569

Fol. 64r

            Verpeijndt Jan Roeloffs, Janneken Cornelis Adriaenss wedue, 16-2-1569

Fol. 64r

            Den Heijligeest van Waspijck, Janneken Cornelis Adriaenss wedue, 16-2-1569

Fol. 64r

            Waerborch Willem Geritss, Ariaen Ariaenss den Jongen, 16-2-1569

Fol. 64v

            Vrijghift Wouter Willem Wouterss, Ariaen Geritss den Molder, 16-3-1569

Fol. 64v

            Transport Joachim Meliss, Cleijs Toniss Cloosterman, 14-4-1569

Fol. 65r

Deelinge aengebrocht tusschen die wedue ende erffgenamen van Tomas Corneliss zaliger den xve aprilis anno xvc Lxix naer Paesschen, gepasseert voir schoudt ende heemraeders ondergeschreven

Jenneken Tomas Corneliss wedue geloot etc.

Cornelis Tomass geloot etc.

Matthijs Huijmans als man ende van Baetgen Tomassdr geloot etc.

Nu Ariaen Huijbrechtss als man ende voicht van Truijcken Tomassdr geloot etc.

Nu Dingen Tomas Cornelissdr

Fol. 66v

             Vrijgift Goijart Aerden, Ariaen Janss van Gils, 20-4-1569

Fol. 66v

            Transport Peeter Adriaenss cum suis, Baijen Janss in porta

Desen ije dach meijs anno xvc Lxix compareerden Peeter Adriaenss voir hem selven, Frans Janss voir hem selven, dese twee tsamen vervangende Barbara hare suster ende hebben gesamenderhant getransporteert etc. 2-5-1569

Fol. 67r

             Vrijgift Gerit Vass cum suis, Baijen Janss in porta

Eodem anno et die compareerden Gerit Vass voir hem selven, Cornelis Vass voir hem selven, Gerit Vass mede als voicht vervangende ende hem sterckmaeckende voir Anneken Vass sijn suster ende gaven gesamenderhant over etc. 2-5-1569

Fol. 67r

            Transport Gerit Vass cum suis, Baijen Janss in porta

Eodem anno et die compareerden Gerit Vass voir hem selven, Cornelis Vass voir hem selven, Gerit Vass mede als voicht hem sterckmaeckende voir Anneken Vass sijn suster ende hebben getransporteert etc. 2-5-1569

Fol. 67v

Eerffdelinge ende mindelijck accordt tusschen Adriaen Zeegerss, Michiel Adriaenss ende Wijt Adriaenss aengebrocht voir schoudt ende heemraeders opten xxvije aprilis anno xvc Lxix naer paesschen ende heeft Adriaen Zeegerss sijnen soon in sijnen plaetse gestelt, hen allen die goederen … hij bestorven is van wijlen sijnder dochter Anneken met desen transporterende ende overgevende

Fol. 68r

Erffdelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraeders tusschen die wedue ende erffgenamen van Ariaen Toniss, den xj dach meijs anno xvc Lxix

Inden eersten Bastiaen Baijenss als man ende voicht van Juetgen die wedue sijnder huijsfrou geloot etc.

Tonis Adriaen Toniss geloot etc.

Barbara Ariaen Tonissdr geloot etc.

Fol. 68v

             Vrijgift Adriaen Diercx Schoenmaecker, die deeckens van onse Lieve Vrouwe

Wouter Wouterss en Gerit Adriaenss zijn deecken, 16-5-1569

Fol.69r

            Transport Cornelis Wourickxss van Steenhuijsen, Peterken Jan Reijwerss wedue, 8-6-1569

Fol. 69v

            Aenneminge van Jenneken Hendrick Corneliss van hare weeskint

Desen xje junij anno xvc Lxix so heeft Jenneken Hendrick Corneliss wedue aengenomen van schoudt ende heemraeders als oppervoichden van dien ende Cleijs Jacobs als gecoren voicht metten rechte hier toe gegonnen also daer geenen gerechten bestorven voicht … geene erffgenaemen en sijn haer weeskint verweckt bijden selven Hendrick Corneliss welck weeskint altehans out is tot Bamis toecomende seven jaeren tselfde weeskint te onderhouden etc.

Fol. 70r

             Vrijgift Cleijs ende Huijbert Bertenss, Neelthgen Joachim Buijs wedue, 22-6-1569

Fol. 70v

             Vrijgift Tomas Vrancken, Anneken Peterss Zegerssdr, 22-6-1569

Toegevoegd: …. Jacques Toniss als man ende voicht van Anneken Peter Zegerss ….

Fol. 71r

             Vrijgift Marij Jan Stehouwers weu, Ariaen Geritss Molder, 22-6-1569

Fol. 71r

Mr Jan Peeterss schoudt des ambachts van 11½ Hoeffven ende Groot Waspijck ende Jan Zeegerss heemraet des selven ambacht tuigen ende rectificeren bij reede mij daccepteren van haer luijden officier gedaen als dat haer luijden indachtich ende kendelijck als dat Ariaen Gerits de Molder ende Lijntgen Ariaen Janss weu metten andere veraccordeert waren als dat Ariaen Geritss de Molder sijn steede schutten sal opten westen cant in alle schouwen opter straeten ende dat naer grootheijt ende ad… sijns goets. Actum ut supra. 22-6-1569

Fol. 71v

            Testament Wolfaert Verduijn Govertss, Geertruijt van Erckel Aertssdr, 22-6-1569

Fol. 72r

             Vrijgift Ariaen Joachimss, Dierck Antonis Stoffels, 6-7-1569

Fol. 72r

            Vrijghift Cleijs Jacobs, Beris Corneliss, 11-7-1569

Fol. 72v

            Vrijghift Michiel Willemss, Jan Zegerss,23-8-1569

Fol. 72v

            Verlije Peter Peterss van Moij cum suis, Michiel Willemss

Eodem anno et die compareerden Peter Peterss van Moij man ende voicht van Anneken sijnder huijsvrouwen, Andries Hendricxss man ende voicht van Metken sijnen huijsvrouwen ende Cornelis Aertss ende gaven gesamenderhant over etc. 23-8-1569

Fol. 73r

             Vrijgift Korst Adriaenss sum sorore ?, Ariaen Geritss van Bommel

Desen xxviije septembris anno xvc Lxix compareerden Korst Adriaenss ende Jobken Adriaenssdr met Ariaen Geritss van Bommel haren gecoren voicht haer metten recht gegonnen ende hebben gesamenderhant over gegeven etc. 23-9-1569

Fol. 73v

            Transport Jacob Willemss, Adriaen Diercxss [Goijaertss], 12-10-1569

Fol. 73v

            Transport Jan Janss Nelen, Willemken meester Ghijsbrecht

Eodem anno et die compareerden Jan Janss Nelen ende heeft getransporteert ende overgedragen, trasporteert ende draegt over met desen zo als recht is Mr Matthijs Otgens Matthijss als voicht metten recht daer toe gecoren van Peterken Mr Ghijsbrecht de Bruijn Adriaenss weeskint ende mede van Willemken deselve meester Ghijsbrechts weduwe ende etc. 12-10-1569

Fol. 74r

Delinge aengebrocht den xije octobris anno xvc Lxix die wedue ende eerrfgenamen van wijlen Hendrick Peterss

Inden eersten

So is die wedue Jenneken Hendricxss geloot etc.

Nu Cornelis Hendricxss ende Claesken Hendricxdr bedeelt etc.

Nu Peter Hendricx, Ariaen Meus, Aentgen Hendricxss ende Lijnken Hendricx gesamenderhant geloot etc. 12-10-1569

Fol. 74v

            Vonnis Ariaen Lambrechtss Moer contra Jacob Janss van Dongen, 19-10-1569

Fol. 74v

            Vonnis Jacob Janss van Dongen, 19-10-10569

Fol. 75r

             Vrijgift Joost Wouterss [Gruijters], Ariaen Peterss, 17-11-1569

Fol. 75r

             Vrijgift Wouter Wouterss ende Peter Willemss, Matthijs Huijmanss, 23-11-1569

Fol. 75v

            Verlije Wouter Wouterss ende Peter Willemss, Matthijs Huijmanss, 23-11-1569

Fol. 75v

             Vrijgift Matthijs Huijmanss, Wouter Wouterss ende Peter Willemss, 23-11-1569

Fol. 76r

            Verlije Adriaen Lambrechtss Moer, Jan Peterss van Mechelen, 23-11-1569

Fol. 76v

             Vrijgift Wouter Adriaenss Wijtenss, Jacob Janss van Dongen, 12-12-1569

Fol. 76v

            Testament Jan Adriaen Huijgenss, Wijntgen Peterssdr, 18-1-1570

Op 9-2-1570 wordt dit testament geannuleert [zie folio 79v voor nieuw testatment]

Fol. 78r

            Testament Joachim Janss van Broeckhoven, Marij Adriaenss dr, 18-1-1570

Fol. 79r

            Verlije Peter Corneliss cum suis, Merten Laureijss

Desen vje februarij xvc tseventich stilo Luijdicx compareerden Peter Corneliss voir hem selven, Jan Wouterss als man ende voicht van Maeijken Nout Claessdr met hem vervangende Margriet sijns wijffs suster ende gaven over etc.

Fol. 79r

            Transport Herman Ghijsbrechtss, Baijen Janss in porta, 7-2-1570

Fol. 79v

            Testament Jan Adriaenss Huijgen, Wijntgen Peterssdr, 9-2-1570

Fol. 80v

             Vrijgift Peter Baijenss, Jan Janss de Laet, 15-2-1570

Fol. 80v

            Jan Janss de Laet, Willem Geritss, 15-2-1570

Fol. 81r

Verlije Jan Vass als gecoren voicht van sijnder moeder [Neeltken Vass], die deeckens van onse Lieve Vrouwe gilde, 6-3-1570

Cornelis Adriaenss za is een broer van Neeltken

Fol. 81r

Jan Vass als voicht van … van Mechelen Vass sijnder moeder, Wouter Wouterss en Gerit Adriaenss als deeckens van onse Lieve Vrouwe, 6-3-1570

Fol.81v

Eerffdelinge aengebrocht den vje mert anno xvc ende sventich stilo luidicss tusschen die wedue ende weeskint van Claes Vass

Fol. 82r

            Aenneminge van Jacoba wedue wijlen Goijart Cleijss kinderen

Desen ve aprilis anno xvc ende tseventich stilo coj so heeft Jacoba Cornelisdr wedue wijlen Goijart Cleijss aengenomen van Jan Cleijss als voicht van Maijrcken Goijartss geprocueert bijde voirss Jacoba ende van Michiel Goijartss geprocueert bij Anneken Vranck Maes zaliger ende dat ter presentie van Tomas Vrancken als toesiender deselven Michiel Goijartss ende dat met bij presentie van schoudt etc.

Fol. 83r

            [ Vrijgift] Ariaen Gijben [= Ghijsbrechtss Buijs], Jan Zeegerss, 12-4-1570

Fol. 83r

             Vrijgift Wouter Matthijss, Wouter Janss, 26-4-1570

fol. 83v

             Vrijgift Lijsken Hendrick Willemssdr [de Vlaemings] cum tutore, Joachim Janss, 8-6-1570

fol. 83v

             Vrijgift Joachim Janss, Lijsken Hendrick Willemssdr [de Vlaemings], 8-6-1570

fol. 84r

             Vrijgift Claes Adriaen Huijgenss cum suis, Cornelis Corneliss [den Jongen Neel]

desen xviije junij anno xvc tzeventich compareerden Claes Adriaen Huijgenss voir hem selven ende hem sterckmaeckende Jan Buijs Adriaenss sijnen broeder ende gaff over etc. 18-6-1570

fol. 84v

            Transport Hendrick Huijbrechtss de Hoech, Hendrick Adriaenss, 21-6-1570

Fol. 84v

            Vrijgift Lijsken Hendricxss dr, Jan Janss Boer, 30-6-1570

Fol. 85r

            Vrijgift Jan Janss Boer, Lijsken Hendricxss dr, 30-6-1570

Fol. 85v

             Vrijgift Lijsken Hendricxss dr cum tutore, Michiel Janss, 5-7-1570

Fol. 85v

             Vrijgift Michiel Janss, Lijsken Hendricxss dr, 5-7-1570

Fol. 85r

Vrijgift Steven Willemss van Dordrecht met consent van Willem Ariaen Vass errfgenamen, Peter Huijbrechts

Met consent van Adrien Willem Vass, Maeijrcken sijn suster, 6-7-1570

Fol. 87r

            Vrijgift Goijart Aerden, Baijen Janss in porta, 15-7-1570

Fol. 87v

            [Vrijgift] Willem Peterss erffgenamen, Jacob Luijcken

desen xvje augusti anno xvc ende tzeventich compareerden Adriaen Peterss voir hem selven, Tonis Janss voir hem selven, Bastiaen Janss voir hem selven ende Metken Peterss dr met haeren gecoren voicht dese voirss personen tsamen vervangende Cornelis Adriaenss Bodem ? ende gaven gesamenderhant over etc., 16-8-1570

fol. 87v

Vrijgift die deeckens van onse Lieve Vrouwen gilde tot Waspijck, Adriaen Dirck Goijartss, 6-9-1570

Fol. 88r

            Vrijgift Adriaen Dirck Goijartss, die deeckens van onse Lieve Vrouwen gilde, 6-9-1570

Fol. 88v

            Waerborch Joost Baijenss, Lenardt Corneliss, 23-9-1570

Fol. 88v

            Vrijgift Paulus Dircxss, Willem Jan Buijss, 18-10-1570

Fol. 89r

            Vrijgift Willem Geritss, Willem Chielen, 18-10-1570

Fol. 89r

            Erfdelinge aengebrocht tusschen Matthijs Janss, Willem Jan Buijs Geritss ende Paulus Dircxss van xij gaerden lants gelegen in Groot Waspijck, 18-10-1570

Fol. 89v

            Transport Jan Willemss ende Maijrcken Willemss, Adriaen Dirck Goijartss, 25-10-1570

Fol. 89v

            Verlije Jenneken Hendrick Peterss wedue, Joost Wouterss Gruijters, 25-10-1570

Fol. 90r

Deelinge aenghebrocht tusschen Vastaerdt Wouterss ende sijn kinderen, den xxije novembris anno xvc Lxx.

Inden eersten so is Vastardt Wouterss geloot etc.

Item nu Peter Vass met Claes Vass weeskint tsamen geloot etc.

Nu Jan Vass ende Joachim Vass tsamen geloot etc.

Nu Wouter Vass ende Adriaen Vass tsamen geloot etc.

Fol. 91r

            Verlije Vas Tomas, Lenardt Corneliss, 22-11-1570

Fol. 91r

            Transport Tonis Jasparss, Ghijsbrecht Corneliss van Broeckhoven, 22-11-1570

Fol. 91v

            Vrijgift Janneken Tomas, Matthijs Huijmanss, 22-11-1570

Fol. 92r

            Vrij Merten Lauwen, die deeckens van Sinte Barbaren Gilde, 18-1-1571

Fol. 92v

            Vrijgift Huijbert Berten als voicht …, Jopken Adriaenss

Eodem anno et die compareerden Huijbert Berthenss als voicht vande wedue ende twee weeskinderen van Cleijs Berten sijnen broeder ende heeft getransporteert etc., 18-1-1571

Fol.93r

            Verlije Adriaen Huijbrechtss, Matthijs Floren, 14-2-1571

Fol. 93r

            Vrijgift Matthijs Floren, Matthijs Otgens Matthijs tot behoef

Matthijs tot behoeff van Lijsken Hendrick Willemss de Vlaemings, 14-2-1571

Fol. 93v

            Vrijgift Jan Vas Wouterss, Tonis Corneliss, 14-2-1571

Fol. 94r

            Borgtocht Wijt Adriaenss

Wijt staat borg voor Adriaen Adriaenss Dalen, 10-3-1571

Fol. 94r

            Accordt van Willemken Adriaen Diercxss [Goijarts] wedue metten schoudt, 26-3-1571

Fol. 94v

            Vrijgift Peter Vass, Baijen Janss in porta, 3-5-1571

Fol. 94v

            [Vrijgift] Marij Hendricx Buijs, Jan Vass [Wouterss], 3-5-1571

fol. 95r

Vrijgift Baijen Janss [in porta van Sinte Geertruijden Berch], Isebrant Govertss, 9-5-1571

Fol. 95v

            Vrijgift Wouter Wouterss, Baijen Janss in porta, 13-5-1571

Fol. 96r

Eerfdelinge tusschen Vas Tomas drie kinderen aengebrocht opten xxiije meij anno xvc Lxxi

Inden eersten so is Cornelis Vass geloot etc.

Nu Gerit Vass en Anneken Vass tsamen geloot etc

Fol. 96v

            Transport Jacob Branten ?, Jaspar Romboutss, 3-7-1571

Fol. 96v

            Cornelis Wouterss inden Bock en Dingen wedue Wouter Corneliss inden Bock, 3-7-1571

Fol. 97r

Eerfdelinge aengebrocht voir schoudt ende heemraeders tusschen Bastiaen Wouterss ende Matthijs Wouterss, den xxvije septembris anno xvc Lxxi

Fol. 97v

Vrijgift Sebastiaen Wouterss, Matthijs Otgens Matthijss als voicht ende behoeff van Lijsken Hendrickdr [Willemss de Vlaemings], 27-9-1571

Toegevoegd: Frans Janss als man ende voicht van Willem Lambrechtss wedue met Peter Mathijs als getroudt hebbende Gr… Willem Lambrechts dr al soe sij seijden tot desen brieff gerechticht te wesen bekende voer mij dat Michiel Mathijss, schout, als nu eigener van dese voerss acker etc. 1-3-1607

Fol. 98r

Eerffdelinge aengebrocht voer schoudt ende heemraeders Adriaen Janss den Jongen met sijnen kinderen, opten xxije octobris anno xvc Lxxj

Inden eersten is Adriaen Janss den Jongen voerss geloot etc.

Nu Jan Adriaenss geloot etc.

Nu Jacob Adriaen Janss dr [?] geloot etc.

Nu Peter Janss Momber geloot.

Nu Wijt Adriaenss geloot etc.

Fol. 99r

            Vrijgift Wouter Willemss [Wouterss], Jan Berten, 23-10-1571

Fol. 99r

            Adriaen Janss, 23-10-1571

Fol. 99v

Eerfdelinge aengebrocht voer schoudt ende heemraeders … die erffgenamen van Cornelis Adriaenss Mober ?. Actum den vije novembris anno xvc Lxxj

Inden eersten is Cornelis Corneliss Mober geloot etc.

Item noch is Adriaen Willemss als man ende voicht van Lijsken Cornelisdr geloot etc.

Nu Marij Cornelisdr geloot

Fol. 100v

            Verlije Marij Cornelisdr, Matthijs Huijmanss, 12-11-1571

Fol. 100v

            Verlije Matthijs Huijmanss, Ariaen Huijbrechtss …, 12-11-1571

Fol. 101r

            Vrijgift Jan Adriaenss den Jongen cum suis, Jan Bertenss

Eodem anno et die compareerden Jan Adriaen voir hem selven ende Wijt Adriaenss voir hem selven ende dese twe samen vervangende haere mede consorten altehoop als erffgenamen van Aentgen Tonis van Reijwertssdr ende gaven over etc. 12-11-1571

Fol. 101v

            Vrijgift Tonis Corneliss, Cornelis Toniss,, 21-11-1571

Fol. 101v

            Vrijgift Joachim Janss, Peter Willemss, 21-11-1571

Fol. 102r

            Aenneminge van Jan Adriaenss … sijnen weeskinderen

Eodem anno et die compareerden Jan Adriaenss … ende heeft van Jan Claess woenende tot Dongen als gerechte bestorven voicht ende Wijt Adriaenss als toesiender bij consent vanden gerechte als oppervoichden van alle weesen aengenoemen allen sijnen kinderen verweckt bij Kathrijna Cleijsdr etc.,21-11-1571

Fol. 102v

Vrijgift Mr Jan Peterss, schoudt, Claes Adriaenss van Dongen, 10-12-1571

Fol. 103r

            Vrijgift Merten Lauwen, Hendrick Wouterss, 19-12-1571

Fol. 103r

            Verlije Sebastiaen Wouterss, Dierck Clauwertss, 19-12-1571

Fol. 103v

            Vrijgift Wouter Vastardt Wouterss, Hendrick Wouterss, 2-1-1572

Fol. 103v

            Vrijgift Dingman Andriess cum suis, Hendrick Wouterss

Desen viije januarij anno xvc Lxxij stilo Luijdicx compareerden Dingman Andriess man ende voicht van Aentgen Wouterssdr sijnder huijsfrouwen voir hem selven ende met hem vervangende ende hem sterckmaeckende voor Willem Wouter Bonten sijnen swager ende gaff over etc. 8-1-1572

Fol. 104r

            Vrijgift Adriaen Huijben cum suis, Hendrick Wouterss

Adriaen Huijbrechtss voor hem selven ende Cornelis Huijbrechtss voor hem selven gaven oijck over met eender vrijer ghiften zo als recht is Michiel Adriaenss Connincxss tot behoeff van Hendrick Wouterss voorss [woonende tot Oosterhout] etc, 8-1-1572

Fol. 104r

            Verlije Anthonia Cornelis Anssdr, Matthijs Huijmanss, 8-1-1572

Fol. 104v

            [Verlije] Matthijs Huijmanss, Cornelis Thoniss, 8-1-1572

fol. 104v

            Vrijgift Adriaen Diercxss cum suis, Vastardt Toniss

Desen xvije januarij anno xvc Lxxij stilo Luijdicx compareerden Adriaen Diercxss Schoenmaecker voor hen selven, Joachim Geerwijnss voor hem selven, Gerit Vass voor hem selven ende mede met hem vervangende ende hem sterckmaeckende voor Anneken Vass sijnder suster ende gavengesamenderhant over etc.

Fol. 105r

            Vrijgift Cleijsken Cornelis Meuss, Michiel Adriaenss Connincxss

Huijbert Corneliss, zoon, is gecoren voicht. Vrijgift is tot behoeff van Hendrick Wouterss, 17-1-1572

Fol. 105v

            Aenneminge van Marij Peter Mober weue haeren kinderen

Desen xxjxe januarij anno xvc Lxxij stilo Luijdicx so heeft Marij Janss Momber weude aengenomen van Rombout Corneliss als gerechte bestorven voicht ende Joachim Janss als oem, Jan Andriess als toesiender ende Wijt Adriaenss mede als oemers van smoeders sijde ter presentie etc.

Fol. 106r

            Transport Adriaen Damen, Peeter Willemss Connincx, 30-1-1572

Fol. 106r

            Transport Peter Willemss, Adriaen Damen, 30-1-1572

Fol. 106v

            Vrijgift Jan Huijgen, Lijsken Hendrick Willemssdr [de Vlaemings], 12-3-1572

Fol. 107r

Verlije Marij Peter Mobers weduwe cum prolibij, Joachim Janss, 12-3-1572

Fol. 107r

            Vrijgift Phaes Janss ende Marij Beris Huijbrechtssdr, Peter Willemss [Connincx], 24-3-1572

Fol. 107v

            Borg Merten Lauwen

Merten staat borg voor Hendrick Peterss wedue ende kinderen, 26-3-1572

Fol. 108r

            Vrijgift Wouter Vass, Lijsken Hendrick Willemssdr [de Vlaemings], 7-5-1572

Fol. 108v

            Vrijgift Paulus Diercxss, Clijsken Neel Meuss, 7-5-1572

Fol. 109r

            Vrijgift Adriaen Joachims, Jan Andriess, 3-6-1572

Fol. 109r

            [Transport] Adriaen Meuss en Peter Hendricxen, Cornelis Hendricxss, 3-6-1572

fol. 109v

            Verlije Cornelis Hendricxss cum suis, Peter Huijben

Eodem anno et die compareerden Cornelis Hendricxss voor hem selven ende mede als gecoren voicht van Janneken Hendricx wedue sijnder moeder present ende hem noch sterckmaeckende voor Aentgen, Lijntgen ende Cleijsken, sijnen susters, ende gaff over etc. 3-6-1572

Fol. 109v

            Verlije Marij Frederijcken, Adriaen Geritss de Molder, 3-6-1572

Fol. 110r

            Verlije Bastiaen Baijenss, Peter Willemss, 4-7-1572

Fol. 110r

            Vrijgift Jan Adriaen Hendricxss, Wijt Adriaenss, 4-7-1572

Fol. 110v

            Vrijgift mijn heer den baijlliu, Goijart Aerden ende Jan Andriess

Desen xxjxe aprilis anno xvc Lxxij compareerden Jan Corneliss gesworen bode van Zuijthollant met Ardt Meertens aks clerck ende dienaer van mijn heeren heer Joris vander Eijnde, baijlliu van Zuijthollant ende hebben uuten bevel vanden baijlliu voorss van co… mats wegen over gegeven etc.

Fol. 110v

Vrijgift Jan de Raet cum suis, Wouter Wouterss

Desen lesten aprilis anno xvc Lxxij compareerden Janneken Hendricx Peter wedue met Cornelis Hendricxss haeren gecoren voicht, deselven Cornelis Hendricxss voor hem selven ende mits hem vervangende Aentgen, Lijntgen ende Cleijsken Henricxdrs, sijnen susters, Jan Peterss de Raet voor hem selven ende Matthijs Otgens Matthijs onse secretaris als gs van Peter Hendricxss en Adriaen Meuss blijckende bij onse … ons geëxibeert ende gebleecken etc.

Fol. 111r

            Accordatie van Claes Adriaenss van Dongen met sijnen kinderen metten schoudt, 24-9-1572

Fol. 111r

            Accordatie vande wedue ende erfgenamen van Huijbert Jacops tegen den schouth, 27-9-1572

Fol. 111v

Verlije Cornelis Adriaenss, Joost Willemss, 22-10-1572

Fol. 112r

            Vrijgift Adriaen Lambrechtss, Adriaen Janss Schep, 22-10-1572

Fol. 112r

Eerfdelinge aengebrocht van eenen acker saijlants tusschen Adriaen Huijben ende Cornelis Janss, 22-10-1572

Fol 112v

            Vrijgift Adriaen Huijbrechts ende Jan Peter Vass, Jan Wouters, 30-10-1572

Fol. 112v

Delinge aengebrocht voor schoudt ende heemraeders vande delle ende ackers gecomen van Adriaen Wijten

Inden eersten so is Jacob Janss van Dongen geloot etc

Gerit Adriaenss cum suis met sijne mede cluster als erffgenamen van Hendrick Adriaenss Wijten etc

Adriaen Peterss is geloot etc.

Wijt Adriaenss is geloot etc.

Wouter Adriaenss is gevallen etc

Fol. 113v

            Vrijgift Adriaen Huijbrechtss en Jan Peter Vass, Jan Wouterss, 30-10-1572

Fol. 113v

Transport Lenaerdt Corneliss, Gerit Vass en Cornelis Vass cum … en Zeger Hendricxss

Desen iije decembris anno xvc Lxxij compareerden Lenaerdt Corneliss als man ende voicht van Peterken Vas Tomasdr ende bekenden mits desen getransporteert ende overgedragen te hebben zo als recht is Gerit Vass vor hem selven ende mede als gemachtich van Anneken sijnder suster daer voren hij hem sterckmaeckende is ende met de gerechte bestorven voicht van Thomas Vass kinderen, Cornelis Vass ende Seger Hendricxss Buijs als man ende voicht van Aentgen Vassdr. Altehoop erffgenamen van Vas Thomass etc.

Fol. 113bisr

            Vrijgift Seger Hendricxss, Lenaerdt Corneliss, 3-12-1572

Fol. 113bisv

Delinge aengebrocht tusschen Joost Baijenss ende sijnen kinderen voor schoudt ende heemraeders opten ixe decembris anno xvc Lxxij

Inden eersten so is Joost Baijenss geloot etc.

Nu Bauwen Joosten geloot etc.

Nu Peter Huijbertss geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Fol. 114r

Eerfdeelinge aengebrocht tusschen Claes Adriaenss van Dongen ter eenre ende sijnen kinderen. Opten xxvje meij anno xvc Lxxiij

Inden eersten so is Claes Adriaenss geloot etc.

Nu Jan Adriaenss als man ende voicht van Anneken Claesdr geloot etc.

Nu Commer Claes geloot etc.

Nu Lijntgen Claesdr geloot etc.

Nu Margriet Claesdr geloot etc.

Nu Willemken Claesdr geloot etc.

Nu Maijecken Claesdr geloot etc.

Nu Aentgen Claesdr geloot etc.

Fol. 114v

            Vrijgift Aentgen Vas Tomas wedue, Lenaerdt Corneliss, 18-6-1572

Fol. 115r

            Testament Claes Adriaenss van Dongen

Genoemd: Margrietken, simpel, en Willemken, dochters, 5-7-1573.

Fol. 115v

Vrijgift Anneken Vas Thomas dr, Lenaerdt Cornelis, 29-8-1572

Fol. 115v

            Quitancie Jacop Janss, Lenaert Corneliss, 25-7-1573

Fol. 116r

            Testament Lenaert Corneliss, Peterken [Vas Tomasdr] sijn huisvrouwe, 23-11-1573

Fol. 117

            Testament Anthonis Hendricxss, Lijsken sijn huijsvrou, 28-11-1573

Fol. 117v

            Aenneminge van Lenaert Nout Claes wedue van het onderhouden haerder kinderen

Desen lesten decembris anno xvc Lxxiij so heeft Lenaert Nout Claess wedue cum tutore rechtelijck aengenomen van Adriaen Jacopss Corp als gerechten bestorven voicht ende Jan Janss als toesiender ter presentie van schoudt ende heemraeders als oppervoichden van allen weeskinderen haer ses onmondige weeskinderen verwect ende achtergelaeten van Arnoudt Spruijt Claess etc.

Voorkinderen Margriet ende Maijecken

Fol. 118v

            Vrijgift Roelandt Adriaenss, Anthonis Diercxss, 12-2-1574

Fol. 119r

            Vrijgift Adriaen Huijben, Peter Wouterss inden Bock, 27-3-1574

Fol. 119v

Eerffdelinge aengebrocht tusschen Hendrick Willemss ende sijnen kinderen voor schoudt ende heemraeders, opten xxvije mert 1574

Inden eersten is Hendrick Willemss geloot etc.

Nu die kinderen: Neeltgen, Cornelis, Lijsken ende Metgen ? gesamenderhant gecavelt etc.

Fol. 120r

Eerffdelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraeders tusschen die wedue ende erffgenamen van Wijt Adriaenss opten zije julij 1574.

Inden eersten so is de wedue geloot etc.

Nu die gemeen erffgenamen geloot etc.

Nu Michiel Adriaenss met Joost Adriaenss als man ende voicht van Anneken Adriaenssdr sijne huijsvrou geloot etc.

Fol. 121r

Eerdelinge aengebrocht voer schoudt ende heemraeders tusschen die erffgenamen van Cornelis Joachim Buijs wedue opten xvije septembris 1574

Inden eesten is Peter Joachims geloot etc.

Nu is Matthijs Janss geloot etc.

Nu is Adriaen Joachims geloot etc.

Fol. 122r

            Vrijgift Korst Adriaenss cum suis, Cornelis Ghijsbrechtsen

Fol. 122r

            Huwelijcxe voorwaerde Peter Manna Peterss, Lenaert Janss, 2-10-1574

Fol. 122v

Eerffdelinge aengebrocht tusschen die wedue ende den vijff naekinderen van wijlen Arnoudt Spruijt Claess opten vije octobris 1574.

Inden eersten is die weduwe geloot etc.

Nu sijn die vijff naekinderen geloot etc.

Claes Nauten is de outste zoon, Zijcken die outste dochter, Jan Nauten. Voor hen zijn Adriaen Jacops en Jan Adriaens Spranger verantwoordelijk

Geercken is het jongste kint, zij wordt door Lenaert aengenomen etc.

Dingeman wordt door Jan Adriaens opgevoed.

Fol. 124v

Eerffdeelinge aengebrocht tusschen die erffgenamen van wijlen Vastardt Wouterss opten xxe octobris 1574

Inden eerste so is Jan Vass geloot etc.

Nu Peter Vass ende Wouter Vass gebroeders tsamen geloot etc.

Nu Adriaen Vass geloot etc.

Nu Aentken Claes Vass weeskint geloot etc

Fol. 125r

            Vrijgift die gemenen erffg van Vas Thomass, Damiaen Joosten, 20-10-1574

Fol. 125v

            Dierck Adriaenss testament, 20-10-1574

Fol. 126r

            Laureijs Janss vonnis vande Straeten, 20-10-1574

Fol. 126r

            Corstiaen Wouterss vonnis vande Straeten, 20-10-1574

Fol. 126v

            Testament Mechteldis Huijbert Jacobs wedue, 6-12-1574

Jacop Huijbrechts, Katrijn, dochter, Peter, Adriaen, Jan Vass x Maeijcken

Fol. 127v

Houwelijcxe voorwaerde van Gerit Vass ende Hendrickxken Roeloffsdr

Hendrickxken is wedue van Adriaen Janss Staecenss en heeft zonen: Roeloff en Jan, 4-12-1574

Fol. 128r

Eerffdelinge aengebrocht tusschen Gerit Vass als man ende voicht van Hendricxken Adriaen Janss Staecenss wedue ende haeren kinderen opten xiiije decembris 1574

Fol. 129r

            Vrijgift Gerit Vass cum suis, Lenaerdt Corneliss

Desen lesten decembris 1574 compareerden Gerit Vass voor hem selven ende met hem vervangende Zeger Hendricxss sijnen swager ende mede als gecoren voicht van Anneken sijnder suster ende gaff over etc.

Toegevoegd: Jan Andriess transport hebbende van Lenaerdt Corneliss bekenden vanden penningen is desen vercoep begrepen vol ende al betaelt te sijn van Gerit Vass met sijnen complaijen. Actum den xxiije junij anno xvc Lxxvij.

Fol. 129v

Aengebrocht een erffdelinge voer schoudt ende heemraders tusschen die gemenen erffgenamen van Jan Janss Boer ? ende Peterken sijnder huijsfrou opten xij januarij 1575, stilo Luijdicx

Inden eersten so is Lenaerdt Petersen met sijnder suster Janneken geloot etc.

Nu die gemenen erffgenamen van Jan Janss Boer ? ende die gemenen erffgenamen van Janneken Boeren sijnder dochter gesamenderhant geloot etc.

Fol. 130v

            Vrijgift Adriaen Huijbrchtss en Jan Peter Vass, Jan Wouterss

Fol. 130v en 131r ontbreken

Fol. 131v

            Verlije Jan Peter Vass ende Damiaen Joosten …, Jan Roelen, 15-1-1575

Fol. 131v

            Verlije Jan Peter Vass ende Damiaen Joosten, Frans Geritss tot behoeff …, 15-1-1575

Fol. 132r

            Vrijgift Henrick Aen Wijten erffgenamen, Jan Willem Wouterss

Desen xvije januarij anno xvc Lxxv stilo Luijdicx compareerden Peter Hendricxss ende Adriaen Hendricxss gebroeders voor hen selven ende hen sterckmaeckende voor allen haeren anderen mede broeders ende susters ende gaven over etc.

Fol. 132r

Aenneminge van Michiel Willemss weeskint bijder moeder

Desen iiije februarij anno xvc Lxxv stilo Luijdicx compareerden Cornelis Franss als man ende voicht van Jenneken Michiel Willemss wedue ende heeft aengenomen van Willem Michielss als gerechte bestorven voicht ende Tomas Vrancken als toesiender van Michiel Willems weeskint etc.

2 voorkinderen krijgen ook nog geld. Adriaen Willems als voicht bekent het geld ontvangen te hebben.

Fol. 132v

            Vrijgift Willem Michielss cun suis, Adriaen Huijbrechtsen

Desen viije februarij anno 1575 stilo Luijdicx compareerden Willem Michielss als gerechte bestorven voicht van Michiel Willems sijns …weeskinderen ende Cornelis Franss man ende voicht van Jenneken Michiel Willemss wedue ende gaven over etc.

Fol. 132v

Erffdelingen aengebrocht tusschen Adriaen Diercxss Schoenmaecker ende Lenaert Corneliss van een stuck lants van xij geerden gelegen in Groot Waspijck

Fol. 133r

            Vrijgift Michiel Adriaenss cum suis, Jan Willem Wouterss

Desen ixe februarij 1575 stilo Luijdicx compareerden Michiel Adriaenss met hem vervangende Joost Adriaenss sijnen swager ende gaff over etc.

Fol. 133r

            Peter Jacopss Willem Henricxss, Peter Willemss Conincx

Desen xiiije marti anno xvc Lxxv stilo Luidicx compareerden Peter Jacopss ende Willem Henrickxss, Aerdt Joosten als voicht van Jenneken Tonisdr, Ariaen Peterss als voicht van Maeijcken Peter Roelantss wedue sijnder moeder beijde als gerechte erffgenamen van Grietken Peter Willemssdr die hij gegenereert ende vercregen heeft bij Gerit Adriaenssdr sijnder huijsvrouwe ende hebben etc.

Fol. 133v

            Getuijgenis van Adriaen Lambrechtss, 14-3-1575

Fol. 134r

Eerffdelinge aengebrocht tusschen den gemeenen erffgenamen van Jan Janss Boer woenende op Sgravenmoer ter eenre ende Jenneken Jan Janss Boerendr erffgenamen woenende tot Breda ter anderen. Opten xxje mert 1575 stilo Luijdicx.

Fol. 134v

Erffdelinge int particulier aengebrocht tusschen den gemeenen erffgenamen van Jan Janss Boer. Opten selven dach voorss.

Inden eersten is Gerit Cornelis voocht geërffdeelt etc.

Nu is Lenaert Janssdr geërffdeelt op etc.

Nu is Anneken Geritssdr tweeskint geërffdeelt op etc.

Nu is Huijbert Janss geërffdeelt op etc. 21-3-1575

Fol. 135r

Verlije Lijsken Wouter Wouterss wedue, Gerit Adriaenss ende Adriaen Diercxss [Schoenmaecker]

Desen xjxe mert anno xvc Lxxv stilo Luijdicx compareerden Jan Wouterss als gerechte voicht van Lijsken Wouter Wouterss weduwe sijnder moeder ende gaff over etc.

Fol. 135v

            Copie

Alzo questien ende geschillen genomineert sijnde geweest tusschen Cornelis Cornelisen Momber [x Marij] ende den gemeenen erffgenamen van Vastardt Wouterss nopende die testamentaire dispositie gemaeckt bijden voornoemden Vastardt Wouterss etc, 19-3-1575

Ondertekent door Jan, Peter, Adriaen, Wouter en Joachim Vastardt (of Vass) en Cornelis Corneliss

Fol. 136r

            Vrijgift Dierck Toniss, Laureijs Geritss tot behoeff …

Desen xxixe aprilis anno xvc Lxxv compareerden Dierck Anthoniss ende gaff over met eender vrijer ghiften zo als recht is Laureijs Geritss van Oosterhout tot behoeff van sijnen kinderen daer moeder aff was Katelijn Arien Gerit Buijsdr etc. 29-4-1575

Fol. 136v

            Anneken Adriaen Adriaenss Buijs wedue met haren kinderen, 30-4-1575

Fol. 136v

            Vrijgift Wouter Vastardtss, Gerit Adriaenss, 4-5-1575

Fol. 137r

            Vrijgift Adriaen Adriaen Peterss, Jan Zeegerss, 8-5-1575

Fol. 137v

            Vrijgift Gerit Vastardt Tomass, Cornelis Adriaen Jacopss, 8-6-1575

Toegevoegd: op 1-5-1592 is de rentebrief geheel voldaan.

Fol. 138r

            Copie

Ick Tonis Geritss Smit tot Cappel kenne ende bijde midts desen obligatie vol ende deugdelijck ontfangen te hebben van Dirck Rutten tot Raemsdonck etc. 16-3-1575

Fol. 138v

            Verlije Bartholomeus Peterss cum suis, Bastiaen Adriaenss

Desen xxvje decembris anno xvc Lxxv compareerden Bartholomeus Peterss Blockmaecker ende Maeijcken Goijaert Cleijssdr met Peter Willems haeren gecoren voicht die haer metten recht gegeven was ende gaven over etc.

Fol. 138v

            Getuijgenisse voor Lenaert Naut Claess wedue

Desen ije januarij 1576 compareerden Joachim Janss ende Adriaen Jacopss Corp ende hebben gesamenderhant verclaert, getuijcht ende geaffirmeert bij solomneele eede zo als recht is ter rechtelijcken … van Lenaert Naut Claess wedue waerachtich te sijn hoe dat hen wel kennelijck ende indachtich is ende daer bij aen ende over sijn geweest ten huijse van Jan Lambrechtsen tot Waspijck alwaer Joosti ? Peter Peterss Manna broeder bij Lenaert Nauten was ontrent veertich dagen nae Peterss doot ende spraecken met malcanderen van verscheijden stucken als Peter om…selijck te doot gebrocht was ende al dat Mr Mathijss Lenaert Nauten vraechden oft sij bevrucht was ende wanneer sij inden … soude leggen daer op Lenaert antworden, ontrent Bamis, daer sprack Mr Matthijs, Joost … dat wel, gaet … naer.. toe bij uwen vader ende vermaent hem sulcx als ghij daer … hebt, daer op Joost voorss antwoorden, ick sall een ende hij … … … sijns broeders doot ende sijn also vanden anderen gescheijden, alsoo waerlijck … hen … godt ende sijn heijlige. Gedaen voor hemmraeders aen dander.

Fol. 139r

Aenneminge van Lenaert Nauten van haeren weeskint geprocureert bij Peter Peterss Manna.

Desen ije januarij anno xvc Lxxvj compareerden Lenaert Naut Claess wedue met Jan Adriaenss Spranger haeren gecoren voicht in desen ende heeft rechtelijck met schoudt ende heemraders aengenomen haer onmondich weeskint geprocreert bij wijlen Peter Peterss Manna etc.

Fol. 139v

            Vrijgift Truijcken Adriaen Willemss wedue cum suis, Corstiaen Adriaenss

Desen xxve julij anno xvc Lxxv compareerden Truijcken Adriaen Willemss met haeren gecoren voicht die haer metten recht gegeven werdt ende Willem Adriaenss ende gaven etc.

Fol. 139v

            Accordatie van Cornelis Janss weeskinderen metten officier

Fol. 140r

Eerffdelinge aengebrocht voorden gerechten tusschen Joachim Vas Wouterss wedue ende haeren weeskint

Desen xve decembris anno xvc Lxxv compareerden Jan Vas Wouterss als gerechte bestorven voicht van Joachim sijns broeders weeskint verweckt bij Peterken Jan Andriessdr ende is overcomen ende veraccordeert met Adriaen Janss als gecoren voicht vande voorss Peterken sijnder suster int bijwesen van Steven Aertss … swager des voorss Joachim Vass wedue etc

Fol. 140v

Eerffdelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraders tusschen Adriaen Jacopss Corp ende den erffgenamen van Margrieten Arnoudt Claessdr sijne huijsvrouw. Opten iiije januarij anno xvc Lxxvj stilo Luidicx.

Inden eersten so is Adriaen Jacopss Corp geloot etc

Jan Wouterss als man ende voicht van Maijcken Arnoudt Claessdr is geloot etc.

Jan ende Geerken Arnoudt Claess twe kinderen met Jan Adriaenss als voicht geloot etc.

Fol. 141r

            Vrijgift Bastiaen Adriaenss cum suis, Beris Corneliss, 26-12-1575

Fol. 141v

Eerffdelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraeders tusschen die erffgenamen van Hendrick Willemss ende Maeijcken Goijarden, desen xxiije decembris anno xvc Lxxv

Inden eersten is Claes Claess als man ende voicht van Mettgen Henricxss ende Lijsken Henricxss gesamenderhant geloot etc.

Nu die erffgenamen van Maeijcken Goijarden gesamenderhant geloot etc.

Toegevoegd: Jan Wouterss ende Huijbert Goverden bekenden haer portie hier van ten vollen betaelt ende voldaen te sijn den eersten penninck met den lesten van Jan Andriessen.

Fol. 142r

Aenneminge van Aentgen Peterss wedue van haren weeskint geprocueert bijden selven Peter Willemss

Desen xiije januarij 1576 soo heeft Aentgen Peter Willemss wedue met haeren gecoren voicht haer metten recht gegeven rechtelijck aengenomen van Willem Michielss als gerechte bestorven voicht van Peter Willemss sijns soons weeskint etc.

Fol. 142v

            Vrijghift Peter Toniss, Hendrick Aen de Raetss

Desen xje februarij 1576 compareerden Peter Tonis als man ende voicht van Lijsken Jan Vass wedue ende gaff over met eender vrijer ghiften zo als recht is meester Matthijs Otgens Matthijss onse secretaris tot behoeff van Henrick Adriaen de Raets wedue etc.

Fol. 142v

            Vrijgift Frans Sijmonss, Tonis Janss, 11-2-1576

Fol. 143r

Vrijghift die gemeenen erffgenamen van Claes Adriaen Huijgen sijn huiisvrouwe met Jan Buijs erffgenamen, Jan Steven Janss

Desen xxiije februarij anno xvc Lxxvj compareerden Adriaen Geritss van Boemel voor hem selven ende hem sterck maeckende voor Frans Geritsen Coninck ende Jan Geritss sijne broeders ende voor Jan Buijs Geritss drie dochters, Gerit Melchioerss voor hem selven ende hem sterckmaeckende voor sijn susters, Roelandt Janss voor hem selven ende hem sterckmaeckende voor Dingen Tonis Huijben wedue, Jan Huijbertss Kuijsten als gerechte voicht van Tonis Huijbertss sijn broeders weeskinderen, Pieter Willemss Conninx vervangende zijnen zoon Huijg ende Jan Huijgen voor hem selven ende gaven etc.

Fol. 143v

            Verlije Joachim Clauwertss, Goijaert Evertss, 24-2-1576

Fol. 143v

Gerit Vas Tomass ende sij suster Anneken Vass hebben dese naevolgende dispositie gemaect in forme van testament.

Zij sluiten Lenaert Cornelis X Peterken uit. 21-3-1576

Fol. 144r

Maniere off forme van dwange gedaen bij Cornelis Janss ende Maijrcken Mertensdr, wettige … 21-3-1576

Fol. 144v

            Vrijgift Jan Andriess, Lenaert Corneliss, 21-3-1576

Fol. 144v

            Eerffdelinge aengebrocht tusschen Huijbert Jacopss wedue ende haren kinderen, opten xxviije mert anno xvc Lxxvj

Inden eersten so is die wedue geloot etc.

Nu Lijntgen Huijbertssdr geloot, gecavelt ende beërffdelt op

Nu Jan Vastaerdt Wouterss geloot etc.

Nu Peter Huijben geloot etc.

Fol. 146r

Aenneminge van Rom Cornelis als man ende voicht van Lenaert Arnoudt Claess wedue, die twe kinderen achtergebleven vanden selven Arnoudt Claess

Desen iije aprilis anno xvc Lxxvj compareerden Rom Cornelis als man ende vociht van Lenaert Arnoudt Claess wedue ende heeft aengenomen van Jan Wouterss als gerechte voicht ende Jan Adriaenss Spranger als toesiender met consent vanden gerechten haer twe kinderen verwect ende achtergelaten vanden voorss Arnoudt Claess bij namen Jan Nauten ende Geerken Nauten etc.

Margriet Nauten is inmiddels overleden.

Toegevoegd: Jan Nout Clasen bekende voer sijn protie ende mede vant besterff van Geriken Arnoutsdr tesamen vol ende alen tetaelt te sijn ……… ende bekende Aentgen Petersdr halve suster van Jan Arnout Clasen met Huijch Peterss haren gecoeren voicht in desen voer haer portie vant besterff van Geriken Nouten ten vollen ende allen betaelt te sijn. Noch bekenne ick Jan Wouters van wegen mijne kinderen geprocueert bij Mariken Nout Clasensdr voert besterff van Geriken Nouten etc.

Fol. 147r

            Verlije Wouter Willem Wouterss, Peter Diercxss tot behoeff

P.D. tot behoef van Bastiaen Jan Willem Wouterss weeskint, 11-8-1576

Fol. 147v

            Testament Hendrick Peterss, Anna sijn huijsfrou, 17-4-1576

Fol. 147bisr

            Vrijgift Floris Cornelis cum suis, Antonis Cornelis

Desen xxviije aprilis anno xvc Lxxvj compareerden Floris Corneliss man ende voicht van Engelken Ghijsbertssdr ende Gherit Andriess man ende voicht van Ghielken Ghijsbertssde ende gaven etc.

Fol. 147bisr

Transport die gemeenen erffgenamen van Grietken Peter Willemssdr, Peter Willemss [Conincx]

Desen xiije junij anno xvc Lxxvj compareerden Jan Ghiellemans voor hem selven ende met hem vervangende Jacop Neel Ghielmans, Heijman Adriaenss voor hem selven ende hem sterckmaeckende voor sijnen broeders ende susters, Willem Jacopss voor hem selven ende met hem vervangende sijne susters ende broeders mitsgaders hem sterckmaeckende voor Breenen drie kinderen, Cornelis Geritss voor hem selven, Willem Toniss voor hem selven ende mede als gerechte voicht van Jacop Toniss weeskinderen, Crijn Adriaenss weeskinderen mitsgaders vervangende Maijcken Tonisdr sijn suster, Adriaen Huijbrechtss voor hem selven ende hem sterckmaeckende voor Dingeman Huijben ende Paischier ? Huijben sijne broeder, Ardt peterss voor hem selven ende vervangende sijn susters kinderen, Cornelis Janss voor sijn selven ende hem sterckmaeckende voor geheel sijnder cluijten ?. Altehoop erffgenamen van smoeders sijde van Grietken Peter Willemsdr die zij verwect hadde bij Gerit Adriaenss za ende hebben etc.

Fol. 147bisv

Eerffdelingen aengebrocht voor schoudt ende heemraeders tusschen Beris Huijben ende sijn swijffs kinderen, opten xviije junij 1576

Inden eersten so is Beris Huijbrechtss geloot etc.

Nu Maijrcken Beris Huijbrechtsdr geloot etc.

Nu Jan Ficken ende Huijbken Adriaensdr bedeelt etc.

Nu die drie kinderen gesamenderhant noch bedeelt etc.

Noch coemp Tonis Vrancken etc

Noch coempt Anneken Willemss etc

Noch coempt Teun Bollen etc.

Fol. 147terr

            Vrijgift Beris Corneliss, Lenaert Corneliss, 10-8-1576

Fol. 147terv

Vrijghift Corstiaen Adriaenss, Beris Corneliss, 10-8-1576

Fol. 147terv

            Testament van Aentgen Tomas [Vass] dr

Oom Cornelis Vass, 15-8-1576

Fol. 148r

Aenneminge van Beris Huijben sijn weeskint dat hij geprocueert heeft bij Anna sijnder huijsvrouwe, 19-8-1575

Fol. 148v

Aenneminge van Peter Willem Timmerman sijn weeskinderen geprocueert bij Neeltgen sijn huijsvrouw, 3-9-1576

Fol. 148bisr

            Vrijghift Floris Cornelis en Gerit Adriaenss, Truijcken Hendrick Ghijsbertssdr, 5-10-1576

Fol. 148bisr

Accordatie in plaetse van eerffdeelinge tusschen Korst Adriaenss ende Cleijsken Hendrick Peterssdr erffgenamen. Aengebrocht opten xxixe octobris 1576.

Fol. 148bisv

Eerffdeelinge aengebrocht tusschen den gemeenen erffgenamen van Maijrcken Evertsdr optern xvje novembris 1576

Inden eersten so is Laureijs Janss … Aentgen … geloot etc.

Nu Govert Everss geloot etc.

Nu Jenneken Peter Adriaenss weeskint geloot etc.

Nu Joachim Clauwertss geloot etc.

Fol. 149r

Erffdelige aengebrocht tusschen den gemeenen erffgenamen ende broeders van Neeltgen Cornelis Petersdr, opten xvje novembris anno xvc Lxxvj

Inden eersten so is Tonis Corneliss geloot etc.

Nu Jan Cornelis geloot etc.

Nu Melis Cornelis geloot etc.

Fol. 149v

            Testament van Pieterken Lenert Corneliss huijsvrouwe

Desen xxvje novembris anno xvc Lxxvj compareerden Peterken Vass huijsvrouwe van Lenert Corneliss etc.

Fol. 150r

            Vrijghift Cornelis Cleijss, Lenert Tonis de Bie, 8-1-1577

Fol. 150v

            Verlije Wouter Willemss als voicht …, Michiel Janss

Desen xvje januarij anno xvc Lxxvij compareerden Wouter Willem Wouterss als gerechte bestorven voicht van Jan Willem Wouterss weeskint ende gaff etc.

Fol. 150v

            Vrijghift Peter Vass, Matthijs Otgens tot behoeff

Desen vje julij anno xvc ses ende tsestich compareerden Peter vass ende gaff over met eender vrijer ghiften zo als recht is Matthijs Otgens Matthijss secretaris tot behoef van Lijsken Hendrick Willemss … etc.

Fol. 151r

            Accoordt van aenwasch Wouter Willems tot behoef, Jan Mertenss

Eodem anno et die compareerden Wouter Willem Wouterss als gerechte bestorven voicht van Jan Willem Wouterss sijn broers weeskint ende bekende verpacht ende verhuijrt te hebben Jan Mertenss den aenwasch etc. 6-7-1577

Fol. 151v

Eerffdelinge aengebrocht tusschen die gemeen erffgenamen van Anneken Vas Tomas dr opten xvje januarij 1577

Inden eersten so is Gerit Vas Tomass geloot etc

Nu Seger Hendricxss geloot etc.

Nu Aentgen Tomas Vass dr geloot etc.

Fol. 152r

Eerfdeelinge aengebrocht tusschen den erffgenamen van Lijntgen ende Margriet Claes Adriaenss van Dongen dochters opten xxx januarij 1577

Inden eersten so is Jan Adriaenss geloot etc

Nu Maijrcken Claesdr geloot etc.

Nu Aentgen Claesdr geloot etc.

Nu Commer Claess geloot etc.

Nu Willemken Claesdr geloot etc.

In de kantlijn: Claes Adriaenss bekent van Willemkens sijn dochter dat … betaelt ? sijn vande uutrijckinge ?

Fol. 152v

Aenneminge van Anthonis Corneliss sijn weeskint geprocueert bij Neeltgen Stoffel Cornelisdr

Desen xxxe januarij anno xvc Lxxvij compareerden Antonis Corneliss ende heeft rechtelijck aengenomen van Jan Stoffelss als gerechte bestorven voicht sijn onmondich weeskint geprocueert bij Neeltgen Stoffel Cornelisdr etc.

Fol. 153r

            Verlije Cornelis Hendricxss, Peter Willemss, 4-2-1577

Fol. 153r

            Verlije Adriaen Jasparss, Jan Lambrechtss, 4-2-1577

Fol. 153v

Vrijghift Frans Geritss de Conninck ende Adriaen Adriaenss [de Jonge], Cornelis Tonis Cleijss

Fol. 153v

            Vrijghift Jacop Janss van Dongen, Henrick Stoffelss, 14-2-1577

Fol. 154r

            Vrijghift Ardt Hendricxss cum suis, Adriaen Peterss

Desen xiiije februarij anno xvc Lxxvij compareerden Ardt Hendricxss voor hem selven ende met hem vervangende ende hem sterckmaeckende met Adriaen Lambrechtss voor Adriaen Hendricxss sijnen broeder, Willem Hendricxss, sijnen broeder, Huijbert Janss man ende voicht van Lijsken Hendricxssdr etc

Fol. 154r

            Vrijghift Adriaen Peterss, Ardt Hendricxss, 14-2-1577

Fol. 154v

            Schadeloosbrieff Ghijsbrecht Peterss, Adriaen Adriaenss cum suis, Tonis Anss

Desen xve februarij anno xvc Lxxvij compareerden Ghijsbrecht Peterss voor hem selven, Adriaen Adriaenss man ende voicht van Neltgen Chielen voor hem selven ende dese twe tesamen hem sterckmaeckende ende met hen luijden vervangende Heijliger Willemss, Jan Wouterss, Jenneken Joachimss wesende altesamen … ende erffgenamen van Peter Ghijsbrechtss etc.

Fol. 155r

            Verlije Adriaen Janss cum suis, Peter Corneliss

Desen xxje februarij 1577 compareerden Adriaen Janss als gerechten voicht van Neeltgen Jan Oppers wedue sijnde moeder ende hem sterckmaeckende voor Lijsken Adriaensdr ende voor Adriaen Claess altesamen erffgenamen van wijlen Wijt Adriaenss haeren broeder ende gaven etc.

Fol. 155v

            Vrijghift Peter Joachimss, Laureijs Jacopss, 27-2-1577

Fol. 155v

            Vrijgift Laureijs Jacopss, Cornelis Diercxss, 27-2-1577

Fol. 156r

            Vrijghift Jan Bernaertss van Drunen, Sebastiaen Adriaenss, 13-3-1577

Fol. 156r

            Verlije Jan Melen, Cornelis Adriaenss Momberss erffgenamen, 20-3-1577

Fol. 156v

            Vrijghift Cornelis Mombers erffgenamen, Jan Stevenss de Cuijper

Eodem anno et die compareerden Wijt Floren als voicht van Cornelis Adriaenss Mombers erffgenamen etc. 20-3-1577

Fol. 156v

            Vrijghift Jan Stevenss, Peter Janss als voicht

Eodem anno et die compareerden Jan Stevens de Cuijper ende gaff over met eender vrijer ghiften zo als recht is Peter Janss als gerechte bestorven voicht ende Jan Meuss als toesiender van Janneken Adriaensdr een huijsinge etc. 20-3-1577

Fol. 157r

            Verlije Cornelis Mombers erffgenamen, Adriaen Willem Vass, 20-3-1577

Fol. 157r

            Vrijghift Adriaen Willemss Michielss, Maijrcken Cornelis van Broechovendr, 20-3-1577

Fol. 157v

            Vrijghift Jacop Luijcken, Jan Lambrechtssen Moer, 20-3-1577

Fol. 157v

            Verlije Wouter Janss, Jan Joosten, 20-3-1577

Fol. 158r

Aenneminge van Jenneken Cornelis Franss wedue haer weeskint dat sij geprocueert heeft bijde voorss Jenneken

Eodem anno et die compareerden Jenneken Cornelis Franss wedue met haren gecoren voicht ende heeft rechtelijcken aengenomen van Adriaen Franss als gerechte bestorven voicht Cornelis Franss weeskint genoempt Jan Corneliss etc. 20-3-1577

Fol. 158v

            Verlije Jenneken Cornelis Franss wedue, Adriaen Willem Michielss, 20-3-1577

Fol. 158v

            Vrijghift Jan Wouterss, Jan Zegerss, 27-3-1577

Fol. 159r

            Vrijghift Ardt Hendrickxss, Jan Wijten, 11-4-1577

Fol. 159r

            Vrijghift Aentgen Jan Matthijss wedue, Jan Andriess, 24-4-1577

Fol. 159v

            Vrijghift Jan Andriess cum suis, Dingman Andriess

Eodem anno et die compareerden Jan Andriess Bogaert voor hem selven ende met hem vervangende ende hem sterckmaeckende voor Claes Claess sijnen swager ende gaff etc. 24-4-1577

Fol. 159v

Vrijghift Floris Cornelis [ x Engelken Ghijsbrechtssdr], Adriaen Jacopss ende Ardt Jacopss [gebroeders] 2-5-1577

Fol. 160r

Vrijghift Tonis Janss ende Commer Tonis [zoon], Adriaen Jacopss ende Ardt Jacopss, 29-5-1577

Fol. 160v

Erffdelinge aengebrocht tusschen die wedue ende erffgenamen van Wouter Adriaen Wijten opten xxixe meij 1577

Inden eersten is die wedue geloot etc.

Nu Cornelis Wouterss voor hem selven ende met hem vervangende sijne andere broeders ende susters geloot etc.

Fol. 161r

Waerborch Adriaen Willem Vass ende Jan Stevenss [ x Maijrcken Willemss], Peter Huijben, 29-5-1577

Fol. 161r

            Copie

Ick Vastardt Willemss woenende tot Waspijck bekenne ende lijde mits dese mijnde obligatie deuchdelijck schuldich te sijn Jan Zegerss etc. saderdaechs nae sacraments dach 1577

Fol. 161v

Erffdelinge aengebrocht tusschen den gemenen erffgenamen van Willem Michielss ende sijnde huijsvrouwen opten vije junij 1577

Inden eersten so is Adriaen Willemss geloot etc.

Nu Truijcken Michiel Willemss weeskint geloot etc.

Nu Vastardt Willemss geloot etc.

Nu Metken Willemss geloot etc.

Nu Willem Aertss geloot etc.

Nu Peter Willemss weeskint geloot etc.

Nu Neeltgen Willemssdr geloot etc.

Nu Marij Willemssdr geloot etc.

Fol. 162v

            Vrijghift Claes Adriaenss van Dongen, Commer Claess, 22-8-1577

Fol. 162v

            Vrijghift Cornelis Huijben, die wedue van Jan vanden Barch, 3-7-1577

Fol. 163r

            Vrijghift Maijrcken Wouterss, Jan Wouterss Leur, 3-7-1577

Fol. 163r

            Vrijghift Willem Aertss cum suis, Willem Wouterss

Desen xiije nonabris anno xvc Lxxvij compareerden Willem Aertss voor hem selven ende Adriaen Willemss als gerechte bestorven voicht van Peter Willemss sijns broeders weeskint ende gaven etc.

Fol. 163v

Erffdelinge aengebrocht tusschen die wedue van Thomas Vass ende haren dochter … Aentgen Tomas, den xxe nonabris anno xvc Lxxvij

Inden eersten so is Adriaen Diercxss Schoenmaecker geloot gecavelt ende geërfdeelt als man ende voicht van Toenken Tomas Vass wedue

Nu Gerit Vas Tomas als gerechte bestorven voicht van Aentgen Vas Tomas Vass Tomasz Vass dr etc.

Fol. 164r

            Vrijghift Adriaen Jacopss Corp, Vas Willemss, 29-1-1578

Fol. 164r

Erffdeelinge aengebrocht tusschen Matthijs Huijmans wedue ende sijnen voorkinderen ende naekinderen, opten xve februarij 1578

Inden eersten is geconditioneert ende in plaetse van deelinge veraccordeert als dat die wedue van Matthijs Huijsmans die twe naekinderen sal onderhouden etc.

Cornelis Matthijss den voorsoon is geloot etc.

Fol. 164v

            Vrijghift Wouter Janss, Ariaen Wouterss [Corneliss], 1-2-1578

Fol. 164v

            Vrijghift Laureijs Laureijss [ x Maijrcken Willemsdr], Maijrcken Janssdr, 26-2-1578

Fol. 165r

            Verlije Seger Hendricxss, Adriaen Diercxss, 5-3-1578

Fol. 165r

            Laureijs Janss ende Tonis Anss [schoonvader], 5-3-1578

Fol. 165r

            Peter Clauwertss, 5-3-1578

Fol. 165v

Deelinge aengebrocht tusschen Lijn Roelen ende haeren kinderen opten xxje meij anno xvc Lxxviij

Inden eersten so is Lijn Roelen geloot etc.

Nu Maijrcken Roelendr geloot etc

Nu Jan Mertenss man ende voicht van Magdalena Roelendr geloot etc.

Nu Jan Roelen geloot etc.

Fol. 166r

            Vrijghift Maijrcken Roelen cum tutoir, Jan Mertenss, 21-5-1578

Fol. 166v

            Vrijghift Gerit Michielss cum suis, Gerit Adriaenss

Eodem anno et die compareerden Gerit Michielss voor hem selven ende mede als gemachtich van Matthijs Wouterss sijnen swager ende gaff etc., 21-5-1578

Fol. 166v

            Verlije Gerit Michielss cum suis, Beris Huijben cum suis

Eodem anno et die compareerden Gerit Michielss voor hem selven ende mede als gemachtich van Matthijs Wouterss sijnen swager ende gaff met eender verlije zo als recht is Beris Huijbrechtss voor hem selven ende mede tot behoeff van Jan Ficken ende Huijblen Adriaenss etc. 21-5-1578

Fol. 167r

            Vrijghift Adriaen Peterss Schoenmaecker, Joost Peterss, 12-3-1578

Fol. 167r

            Vrijghift Gerit Andriess, Tonis Corneliss, 12-3-1578

Fol. 167v

            Vrijghift Jan Bernaertss, Bouwen Joosten, 20-3-1578

Fol. 167v

Verlije Commer Claess, Claes Adriaenss van Dongen, 8-10-1578

Fol. 168r

            Vrijghift Jan Wouterss, Wouter Franss, 15-10-1578

Fol. 168r

Vrijghift Adriaen Joachimss cum suis Adriaen Willemss cum suis ende Wouter Willemss als voicht, Jan Adriaenss

Eodem anno et die compareerden Adriaen Joachimss voor hem selven ende met hem vervangende ende hem sterckmaeckende voor Peter Joachimss sijnen broeder ende mede als voicht van Peter Matthijs Janss weeskint voor een derden deel. Ende Adriaen Willemss vervangende ende hem sterckmaeckende voor Maijrcken Willemssdr ende Neeltgen Willemssdr sijne susteren mede voor een gerechte derdendeel. Ende Wouter Willemss als gerechte bestorven voicht van Jan Willemss sijns broeders weeskint mede voor een derdendeel. Ende gaven over etc. 15-10-1578

Fol. 168v

            Vrijghift Marij Wouter Adriaen Wijten, Peter Cornelis Braber, 22-10-+1578

Fol. 168v

            Katijna Jan Peter van Mechelen wedue cum tutoir, 22-10-1578

Fol. 169r

Vrijghift Peter Janss van mechelen als gerechte voicht van sijnder moeder, Marcelis Willemss, 19-11-1578

Fol. 169v

            Vrijghift Adriaen Claess, Adriaen Jan Oppers, 19-11-1578

Fol. 169v

            Vrijghift Anthonis Corneliss, Floris Corneliss, 19-11-1578

Fol. 170r

            Uutgeeff van aenwasch Adriaen Willemss cum suis, Laureijs Mertenss

Eodem anno et die compareerden Adriaen Willemss voor hem selven ende mede als gerechte voicht van Truijcken Michielssdr ende met hem noch vervangende Metken Willemssdr sijn suster ende Vas Willems voor hem selven ende bekende etc.

Nog genoemdbij betalingen: Adriaen Janss x Truijcken Michielss. Adriaen Willem Michielss, Maijken sijn suster ende Willem Aertss ende Hendrick Hermanss vander Dussen, swagers. Lenaert Nauten. Laureijs Mertenss. Adriaen Willem Michielss als voicht van Jacop Jansen Comens ? wedue., 19-11-1578

Fol. 170v

            Vrijghift Vas Willemss, Peter Joachimss met sijn sweermoeder [Anneken Gerit Janss], 13-1-1579

Fol. 170v

            Transport Peter Gielenss uut Besoijen, Jan Zegerss, 15-5-1579

Fol. 171r

Eerffdelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraeders tusschen die wedue ende erffgenamen van wijlen Bastiaen Baijens van Meinge ?. Actum den xxe meij anno xvc Lxxix

Inden eersten so is die wedue geloot etc.

Nu Peter Huijben ende Bouwen Joosten tsamen bedeelt etc.

Nu Claes Emmen geloot etc.

Nu Peter Baijens, Joachim Baijens, Dierck Adriaen Denijss met sijnen consorten als erffgenamen van Hilleken Baijens tsamen geloot etc.

Nu Peterken Gielisdr met Jan Staecenss kinderen geloot etc.

Fol. 171v

Vrijghift Kathrijna Jan Peterss wedue, Jan Reijwertss, brouwer inden landtshooven tot Delft, 20-5-1579

Fol. 171v

Donatie om godswille Lenaert Corneliss ende Peterken Vass sijne huijsvrouwe, Adriaen Lenaerts, hun zoon, Tonis ende Michiel Diercxss van Wamel, 2-9-1579

Fol. 172r

            Vrijghift Ewit Geritss, Peter Toniss, 21-7-1579

Fol. 172r

            Vrijghift Jan Vass, Gerit Michielss tot behoeff [Anthonis Casperss weeskinderen], 10-11-1579

Fol. 172v

            Vrijghift Jan Vass, Jacop Wouterss, 12-11-1579

Fol. 172v

            Aenneminge van aenwasch gedaen bij Jan Vass [Wouterss] ende Matthijs Janss

Genoemde namen bij betalingen: Jan Adriaen Gerits, Huijbert Janss, Laureijs Mertenss, Joachim Peterss, Adriaen Huijbrechtss en Jan Adriaenss, 12-11-1579

Fol. 173r

            Aenneminge van aenwasch gedaen bij Jan Vass [Wouterss] ende Adriaen Wouterss

Genoemde namen bij betalingen: Joachim Peterss, Dingen Jan Vassendochter, Huijbert Janss, Lijsken Joachim Peterss huijsvrouwe, 12-11-1579

Fol. 173v

            Aenneminge van aenwasch gedaen bij Jan Vass [Wouterss] ende Claes Jacopss, 12-11-1579

Fol. 173v

            Vrijghift Matthijs Floren, Franscoijs Diercxss, 21-11-1579

Fol. 174r

            Vrijghift Henrick Peterss, Peterken Andriess wedue, 13-1-1580

Toegevoegd: Willem Danielss x Toenneken Andriess (Bergen op Soen) bekende geld ontvangen te hebben

Fol. 174v

            Verlije Willem Corneliss, Corneliss Tomass, 27-1-1580

Fol. 174v

            Verlije Cornelis Tomass, Willem Corneliss, 27-1-1580

Fol. 175r

            Vrijghift Tonis Cornelis, Ariaen Wiercxss ende Adriaen Huijben, 27-1-1580

Fol. 175r

Erffdeelinge tusschen Laureijs Jacopss ende Jacop Wouterss van xij geerden lants gelegen binnen dijcx inden ambacht van Groot Waspijck, aengebrocht ende jegens den anderen vertegen den xviije februarij 1580

Fol. 175v

Eerffdelinge aengebrocht tusschen Commer Claess met sijn vader ter eenre ende Truijcken Vassdr ter andere sijde van ses geerden lants bedeelt gelegen opten oosten cant van xj geerden met Willem Wouterss cum suis ende daer op jegens den anderen vertegen zo als recht is op datum voorss = 18-2-1580

Fol. 175v

            Vrijghift Lenaert Corneliss, Bauwen Joosten, 18-2-1580

Fol. 176r

            Vrijghift Adriaen Willem Michielss, Vas Willemss, 9-3-1580

Fol. 176r

            Testament… Ghijsbert Henricxss in Engelant

De kinderen van Floris Cornelis, zijn swager, krijgen alles. 11-11-1579

Fol. 176v

            Vrijghift Jan Huijbrechtss, Jan Corneliss, 20-6-1580

Toegevoegd: Dingen Willemsdr wedue van wijlen Jan Cornelis woonende tot Geert Berge bekenne etc. 24-7-1591

Fol. 177r

Vrijghift Jan Peterss Schoenmaecker, Tonis Janss tot behoeff van … [Commer Toniss weeskint], 14-7-1580

In de kantlijn: Jan Jan Andries als man ende voicht van Aentgen Commer Tonisdr bekende etc. 2-9-1612

Fol. 177r

            Vrijghift Gerit Adriaenss, Jan Stevenss de Cuijper, 14-7-1580

Fol. 177v

Aenneminge van sekeren aenwasch tusschen Ghijsbert Hendrickxss in Engelant als voicht … ende Peter Willemss schoudt …

Eodem anno et die compareerden Ghijsbert Hendricxss in Engelant als grootvader ende gerechte bestorven voicht van Hendrick Ghijsbert weeskint met consent ende admissie van Laureijs Jacopss een toesiender des voorss weeskint ende bekende etc. 14-7-1580

Fol. 177v

Erffdeelinge van ses geerden lants aengebrocht tusschen Melis Cornelis secretaris tot Raemsdonck ende Jan Corneliss gebroeders, 14-7-1580

Fol. 178r

            Verlije Cornelis Janss ende Denijs Willemss, Jan Corneliss, 14-7-1580

Fol. 178r

            Vrijghift Adriaen Adriaen Peterss Schoenmaecker, Henrick Meuss de Hoech, 30-9-1580

Fol. 178v

Lootinge ende smaeldeelinge vanden gemeenen dijck gelegen inden ambacht van Groot Waspijck streckende vanden noorden eijnde aff met scheijden vanden sloot van het oude kerckhoff zuijtwaert totter … Her straeten toe incluijs dewelck die naeburen onde malcanderen alsoo geloot ende gecavelt hebben met gemael ? ende is tselve daerom ald… tot bewaernisse ende tot een eeuwige memorie geregistreert opten xije octobris 1581

Huijbert Jacop Andriess

Joachim Geerwijns

Damiaen Joosten

Adriaen Joachimss

Willem Michielss

Peter Willemss

Joachim Janss

Cornelis Vass

Joachim Jan Berthoutss

Adriaen Geritss van Boemel

Joachim Janss cum suis

Vas Wouterss

Jan Peterss van Mechelen

Jan Vass Wouterss

Jan Andriess

Die sluijs opten gemenen polder

Peter Vass

Claes Adriaenss cum suis

Joost Baijenss cum suijs

Huijbert Bert Cleijss

Den heijligheest

Wouter Matthijss

Huijbert Berthen

Frans Janss

Adriaen Diercxss

Willem Geritss

Huijbert Jacopss cum suis

Peter Huijben cum suis

Jan Zegerss

Adriaen Gertiss den Molder cum suis

Bastiaen Baijenss cum suis

Gerit Vass

Claes Vass

Adriaen Lambrechtss

Ghijsbert Hendricxss

Floris Corneliss

Adriaen Diercxss Schoenmaecker

Adriaen Adriaenss Buijs

Dierck Tonis Stoffelen

Adriaen Peterss

Gerit Vass cum suis

Ghijsbert Hendricxss

Gerit Adriaenss

Peter Joachimss cum suis

Willem Wouterss cum suis

Peter Adriaen Ghijben

Adriaen Huijben cum suis

Adriaen Joachimss cum suis

Jan Vass Wouterss

Adriaen Aertss

Willem Janss Buijs

Melis Corneliss

Marij Hermanss

Melis Cornelis cum suis

Jan Andriess

Tonis Janss

Matthijs Janss

Adriaen Peterss

Adriaen Adriaen Looskint

Frans Geritss

Meerten Lauwen

Laureijs Janss cum suis

Johan vanden Berch

Naut Claess

Peter Huijben cum suis

Matthijs Janss

Jan Berthen

Johan vanden Berch

Adriaen Huijben cum suis

Jan Berthen cum suis

Cleijs Berthen cum suis

Den Heijligheest

Jan Vass kint

Lenert Toniss die Bie cum suis

Frans Diercxss cum suis

Des windekens lant

            Hier nae volgen die corte geerden

Andries Adriaenss

Jan Matthijss wedue

Adriaen Peterss

Johan vanden Berch cum suis ende den doven Huijbert

Stoffel Willemss, Griet Heijnen

Johan vanden Berch

Frans Geritss cum suis

Cornelis Matthijss

Castelleijnen kinderen

Willem Geritss

Leeuwerkeneijcx erffgenamen

Adriaen Adriaenss

Tonis Anss

Goijaeet Aerden

Lijn Roellen

Hier nae volcht die lootinge van dellen gelegen inden ambacht van xj½ Hoeffven daer van die negentael ? in een boecxken apart geschreven staet volgende vanden noorden cant

Lijn Roelen

Bastiaen Baijenss

Willem Michielss

Willem Jacopss Cuijper

Peter Huijben

Cleijs Beerthen

Wouter Vass ende Joachim Jan Berten

Merten Lauwen

Melis Cornelis ende Laureijs Janss

Jacop Wouterss

Adriaen Geritss ende Schalcken

Peter Janss, Jan Adriaenss ende Willem Wouterss

Marij Jacop Tijs

Jan Andriess

Huijman Hermanss

Adriaen Willemss ende Jongken ? Neelen kinder

Gerit Vass

Cornelis Toniss

Adriaen Diercxss ende Lenert Corneliss

Matthijs Janss

Peter Willemss Schipper

Joost Baijenss

Lenert Corneliss

Jan Vass

Cornelis Adriaen Aertss

Jan Huijgen

Heijntken Marten

Marij Wouterss

Matthijs Denijss

Jan Vass cum suis

Coenraedt Janss

Peter Huijben

Marij Wouterss

Joost Baijenss

Jan Bouwenss

Adriaen Franss

Peter Willemss

Claes Adriaenss

Adriaen Janss

Dinghen Casperss

Cornelis Adriaen Aertss

Gerit Melchiorss cum suis

Joost Willemss

Jan Berthen

Die zijl off den gemenen polder

Peter Corneliss cum suis

Wouter Willemss

Claes Adriaenss

Gerit Adriaenss cum suis

Joachim Janss

Cornelis Toniss

Gerit Vass

Marij Peter Mombers

Peter den Timmerman

Jacop Janss van Dongen cum suis

Jan Janss de Boers

Adriaen Oppers cum suis

Peter Corneliss Braber

… Hoff Vrouwen

Floris Adriaenss erffgenamen

Cornelis Tonis Cleijss

Naut Claess erffgenamen

Michiel Janss

Peter Oem

Adriaen Diercxss Schoenmaecker

Fol. 181v

            Vrijghift Lenardt Corneliss, Jan Roelen, 20-10-1580

Fol. 181v

            Verlije Gerit Vass, Merten Wouterss, 20-10-1580

Fol. 182r

            Verlije Merten Wouterss, Gerit Vass, 20-10-1580

Fol.182r

            Transport Peter Luijmans, Adriaen Janss, 20-4-1580

Fol. 182v

            Vrijghift Jan Bernaertss van Drunen, Cornelis Ghijsbertss, 20-4 of 20-10-1580

Fol. 182v

Vrijghift Claes Adriaenss [van Dongen], Tonis Anss tot behoeff van … … [Peterken Dierck Clauwertssdr], 10-11-1580

Toegevoegd: Laureijs Pauwelss laat een quitantie zien

Fol. 183r

            Vrijghift Matthijs Wouterss van wegen …, Jan Vas Wouterss

Desen xxe decembris anno xvc Lxxx compareerden Mathijs Wouterss als toesiender van Aentgen Claes Vassdr etc.

Fol. 183r

            Vrijghift Adriaen Jan Oppers cum suis, Jan Diercxss

Desen ve januarij anno xvc een ende tachtentich compareerden Adriaen Jan Oppers voor hem selven ende met hem vervangende ende hem sterckmaeckende voor Neeltgen Jan Oppers sijnde moeder met hem gevoicht Matthijs Otgens Matthijss onse secretaris als gemachtich vande voorss Neeltgen sijn moeder ende daer neffens vervangende Lijsken sijns smoeders suster ende gaff over etc.

Fol. 183v

            Accordatie in plaetse van erffdeelinge tusschen Jan Joosten ende sijnen kinderen

Desen xje januarij xvc Lxxxj compareerden Jan Joosten voor hem selven ende Joost Janss voor hem selven ende mede als gecoren voicht van Marij sijnde susteren alhier mede tegenwoordich wesende ende d… … consenterende de selve Joost Janss als gerechte bestorven voicht van Adriaen Janss ende Cornelis Janss sijne onmondiche broeders ende sijn onderlinge etc.

Fol. 183v

            Vrijghift Jan Adriaenss, Cornelis Toniss, 8-2-1581

Fol. 184r

            Vrijghift Jan Vass, Laureijs Janss, 15-2-1581

Fol. 184r

            Vrijghift Merten Wouterss, Huijch Peterss, 15-2-1581

Fol. 184v

            Vrijghift Peter Janss van Mechelen, Jan Reijwertss, brouwer tot Delft, 23-2-1581

Fol. 184v

Vrijghift Joost Zegerss als voicht [van Peter Zegerss weeskinderen], Peter Willemss Schoudt, 19-4-1581

Fol. 185r

            Vrijghift Joost Baijenss, Frans Geritss de Coninck schoudt tot Raemsdonck, 19-4-1581

Fol. 185r

            Vrijghift Peter Baijenss als voicht …, Peter Huibrechtss

Eodem anno et die compareerden Peter Baijenss als gerechte bestorven voicht van Bouwen Joosten kinderen met advijs ende consent van Jan Ghijsbertss den toesiender ende Joost Baijenss grootvader der voorss kinderen ende gaff etc., 19-4-1581

Fol. 185v

            Vrijghift Claes Adriaenss van Dongen, Willemken Claesdr, 3-12-1581

Fol. 186r

Verpachting van gronden tusschen Jan Berthoutss ende Jan Huijben ende Corstiaen Roelen, 3-5-1581

Fol. 186v

            Getuijgenisse van Tonis Anss, 28-5-1581

Fol. 187r

            Vrijghift Jan Janss, Sebastiaen Adriaenss, 18-10-1581

Fol. 187r

            Jan Wouterss, Rijn Dieliss tot behoeff

Desen jxe novembris anno xvc Lxxxj compareerden Jan Wouterss ende heeft verclaert voor Rijn Dieliss als gerechte voicht van sijnen weeskinderen die hij verwect heeft bij Maijrcken Naut Claessdr mede inde tegenwoordicheijt van Lenert Nauten ende Jan Nauten condesedenten in desen als dat hij etc.

Insgelijcx bekenden Lenert Janssdr moeder van Jan Nauten ende Geertken Nauten haeren kinderen tot behoff vanden selven kinderen ontfangen te hebben etc.

Fol. 187v

            Vrijghift Eeltken Adriaen Wouterss wedue cum suis, Jan Roelen

Eodem anno et die compareerden Eeltken Adriaen Wouterss wedue met haeren gecoren voicht die haer metten recht gegeven was voor haer selven, Peter Adriaen Wouterss voor hem selven ende met hem vervangende ende hem sterckmaeckende voor sijn susters ende broeders, Andries Wouterss voor hem selven ende Geerwijn Wouterss voor hem selven dende mede als voicht van Jan Wouterss … kinderen ende gaven etc. 9-11-1581

Toegevoegd:

Opten viiije januarij 1592 soe heeft Marijken Jan Roelen weduwe rechtelijcken ter kercken vuijt tot Waspijck laeten geven drie … kercken geboden vam alsulcken halff delle als deeze bovengeschreven gifte vermelt etc.

Fol. 188r

            Vrijghift Jan Roelen, Gerit Melchiorss, 13-12-1581

Fol. 188r

            Vrijghift Joachim Janss, Adriaen Geerwijnss, 13-12-1581

Fol. 188v

            Vrijghift Adriaen Adriaen Diercxss, Adriaen Jacop Tijss, 13-12-1581

Fol. 188v

            Copie

Op huijden den xvje februarij 1582 so bekenden Anthonis Jacopss onder den Wijngaert als gemachtich van Jacop Corneliss erffgenamen affgelost ende affgequeeten te sijn etc.

Fol. 189r

Erffdeelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraeders tusschen Floris Cornelis ende Claes Vass weeskint van achtalff geerden lants gelegen inden ambacht van Groet Waspijck op huijden den xixe aprilis anno xvc Lxxxij

Fol. 189r

Verpachting van drie geerden lants ende een halff vierendeel van eender geerden lants bedeelt gelegen in achtalff geerden lants opten oosten candt tusschen Adriaen Denijsszoen ende Floris Corneliss, 19-4-1582

Fol. 189v

            Verlije Wouter Matthijss ende Anneken Janssdr erffgenamen, Jan Janss de Wever

Eodem anno et die compareerden Wouter Matthijss voorde een helft ende Jan Adriaen Claess voor hem selven, Willem Adriaenss man ende voicht van Lijsken Adriaenssdr waerinne Jan Janss [Wever] tderdendeel toecompt voor dander helft ende gaven etc. 19-4-1582

Fol. 190r

Vrijghift Hendrick Hermans [x Neeltgen Willem Michielss dr] met Marij sijns wijffs suster, Matthijs Janss, 25-4-1582

Fol. 190r

            Vrijghift Willem Aertss vander Dussen, Cornelis Tomass, 5-4-1581

Fol. 190v

            Vrijghift Marij Willem Michielss cum tutoir, Hendrick Hermanss, 55-4-1582

Fol.190v

            Verlije Cornelis Matthijss, Matthijs Janss, 25-4-1582

Fol. 191r

            Vrijghift Hendrick Laureijss vanden Bosch, Peter Anthoniss, 9-8-1582

In de kantlijn: Opten xiije nonabris compareerden Peter Mertens als man ende voicht van Janneken Jan Tonissdr ende gaff over met eender vrijer ghiften Anthonis Peterss den helft vanden geseedt etc.

Fol. 191r

Vrijghift Joachim Janss Paep, Anthonis Jacopss tot behoeff van [Adriaen Corneliss sijnen oom], 15-9-1582

Fol. 191v

Vrijghift Adriaen Dircxss Schoenmaecker, Anthonis Jacopss tot behoeff van van [Adriaen Corneliss sijnen oom], 15-9-1852

Fol. 192r

            Vrijghift Willem Corneliss, Anthonis Corneliss, 28-9-1582

Fol. 192r

            Verlijet Adriaen Huijben, Franchoijs Geritss schoudt tot Raemsdonck, 14-11-1582

Fol. 192v

            Vrijghift Arnoldus Corneliss, Willem Wouterss, 14-11-1582

Fol. 193r

            Vrijghift Sebastiaen Adriaenss voor hem selven …, Cornelis Toniss Smit

Eodem anno et die compareerden Sebastiaen Adriaenss voor hem selven ende de selve vervangende ende met hem sterckmaeckende voor Dingen ende Truijcken Adriaenss drs sijne susters ende gaff over etc., 15-11-182

Fol. 193r

            Prenen recht Frans Meuss, 14-1-1583

Fol. 193v

            Verlije Frans Meuss, Peter Adriaenss, 14-1-1583

Fol. 194r

            Vrijgijfte Jan Wouterss [Schouten], Korstiaen Adriaenss, 14-1-1583

Fol. 194r

Vrijgijfte Korstiaen Adriaenss, Peeter Willemss. 14-1-1583

Fol. 194v

            Vrijgift Wouter Vassen, Aert Jacopss, 14-1-1583    

Toegevoegd: de weduwe van Jan Wouter Vassen met haer toesienders ende voichden bekenden etc 4-6-1586

Fol. 194v

Geerit Melssen, Joachim Jan Beerten [Bg, namen in verkeerde volgorde], 25-4-1584

Fol. 195r

            Vrijgift Meerten Wouterss, Michiel Janss, 25-4-1584

Fol. 195r

            Vrijgift Jan Peeterss Meijenbloem, Commer Claess cum suis

Eodem anno et die compareerden Commer Claess ende Lauwereijs Pauwelss ende Willemken Claesdr met haren gecoren voecht ende hebben etc. 25-4-1854

Fol. 195v

Eerffdeelinghe aengebrocht voor schout ende heemraders tusschen Adriaen Diercxss Schoenmakers kijnderen ende Tuenken Adriaen Dierckss huijsvrouwe wat op den ije october anno xvc Lxxxiij

Inden eersten is Tuenken met haren gecoren vocht gheloot etc

Dierck Adriaenss is geloot etc.

Noch is Marijke Adriaens bedeelt etc.

Noch is Hendrick Adriaenss bedeelt etc.

Noch is Anneken Adriaensdr

Noch soo is Teunisken Adriaensdr bedeelt op etc.

Fol. 196r

            Erffdelinge Jan Andriess, Cornelis Ghijsbertss, 2-10-1583

Fol. 196r

            Transport Frans Diercxss tot Gheertruijden Berghe, Huijbert Corneliss als voecht

Eodem anno et die compareerden Hubert Cornelissen als voecht off erffgenaam van Cleijsken Cornelis Meussen weduwe zijnder moeder ende heeft etc. 15-10-1583

Fol. 196v

            Verlije Adriaen Willemss cum suis, Adriaen Vassen

Eodem anno et die compareerden Adriaen Willemss voor hem selven ende Marijken Cornelisdr met haren gecoren voocht voor haer selven ende hebben etc. 15-10-1583

Fol. 196v

            Vrijgift Geerit Meltsertss, Cornelis Adriaen Aertss [Bg, namen in verkeerde volgorde], 14-3-1584

Fol. 197r

            Vrijgift Cornelis Diercxss, Jan Peeter Toeniss [Bg, namen in verkeerde volgorde], 14-3-1584

Fol. 197r

            Vrijgift Dierck Adriaens als voocht, Jan Toniss Luer

Deeze den xvje februarij anno 1584 compareerden Dierck Adriaenss Schouten als gherecht voecht van zijn broeders ende susteren ende agter geelatene weeskijnderen van Adriaen Diercxss haren vader te weten bij namen: Hendrick Adriaenss, Anneken Adriaensdr, Tonisken, Meus ende Marijken Adriaens ende hebben etc.

Fol. 197v

Aenneeminghe van Michiel Janss sij weeskijnderen die hij geprocureert heeft bij Michielken zijnder huijsvrouwe was

Deezen xxiiije meert anno Lxxxiiij compareerden Michiel Janss ende heeft rechtelijken aengenomen zijn weeskijnderen van Jacop Janss als gerecht bestorven voocht off toesiender van Michiel Janss weeskijnderen genaempt Jan Michielss, Adriaen Michielss, Dingena Michielss ende Heijlken Michielsdochter etc.

Fol. 198r

            Vrijgift Steven Adriaenss, Adriaen Janss Brochter cum suis

Eodem anno et die compareerden Tonisken Adriaen Adriaen Diercxss weduwe met haeren gecoren voicht die haer met den recht gegeven is ende Adriaen Janss Vrochter als voicht van Adriaen Adriaen Diercxss ombejaerde weeskijnderen ter weten: Adriaenken Adriaensdr. Willemken Adriaens met noch Wouterken Jacops vander Elstdr ende hebben etc. 24-3-1584

Fol. 198r

            Vrijghift Commer Peeterss Meijenbloem cum suis, Jacop Jan Driess

Eodem anno et die compareerden Commer Peeterss Meijenbloem voor hem selven ende Adriaen Antonissen Smit … … als erffgenamen van Cornelis Toniss ende gaven etc. 24-3-1584

Fol. 198v

            Vrijgifte Geerit vassen, Adriaen Janss van Geertruijden Berghe, 24-3-1584

Fol. 199r

Vrijgifte Jan Adriaen Peeterss Schoenmaker als voecht [Neeltken sijn suster], Hendrick Meussen de Hooghe, 18-10-1584

Fol. 199r

            Vrijgifte Adriaen Janss Vrochter cum suis, Wouter Wouterss cum suis

Eodem anno et die compareerden Adriaen Janss Vrochter als man ende voecht van Anneken Ariaens zijne huijsvrouwe met Hubert Adriaenssen ende de weduwe Antonisken van Ariaen Ariaen Diercxss ende hebben gesamenderhant overgegeven met eender vrijer giften so recht is Wouter Wouterssen, Maeijcken Jan Roelen wed en Mariken Roelen dochter etc. 18-10-1584

Fol 199v

Erffdeelinghe aengebrocht voor schout ende heemeraders tussen Peeter Joachimssen met zijne kijnderen ende Anneken Geerit Janss weduwe van allen haer luijden eerffgoederen, den xviije october 1584

Item inden eersten soo is Peeter Joachimssen voorss met zijne kijnderen tsamen bedeelt etc.

Dit is de lootinghe ende erffdeelinghe daer Anneken Geerit Janss weduwe op bedeelt is etc

Fol. 201r

            Vrijgift Adriaen Antoniss Smit, Jacop Jan Andriess [Bg de volgorde is verkeerd], 18-10-1584

Fol. 201v

Erffdeelinghe aengebrocht voer gerecht tussen Peeter Joachimssen ter eenre ende met Jan Andriessen als gerecht voicht ter nader van allen de erffgoederen daer sij … hier voorgaende tsamen op zijn bedeelt, den xviije october anno 1584

Inden eertsen soo is Peeter Joachimssen geloet etc.

Fol. 201v

Erffdeelinge aengebrocht voor schout ende heemraders Jan Andriess als voecht van Peeter Joachimssen weeskijnderen ende schout ende heemraders als als oppervoochden, deezen den xviije ioctobris anno xvc Lxxxiij

Inden eersten soo binnen de weeskijnderen van Peeter Joachimssen geloet

Fol. 201bisv

Aenneminghe van Peeter Joachimss van sijn onmondighe weeskijnderen geprocureert bij Marijken Geritsdr saliger sijnder wettiger huijsvrouwe

Jan Andriess is gerechte voocht., 24-10-1584

Toegevoegd: Gerit Janss ende Jan Adriaen Lambrechtss als man ende voecht van Maeijken Peeters bekenden etc.

Fol. 202r

Reeckeninghe reliquen enden bewijs van alzulken handelinghe ende administratie als gehadt heeft Adriaen Joachimssen van het weeskint van Matijs Jan Tijss … ende geschiet ende gedaen voor schout ende hemeraders den xxiiije october anno xvc Lxxxiiij

Fol. 202v

            Vrijgift Peeter Joachimss, Laureijs Pauwelss ende Jan Peeterss Meijenbloem, 24-10-1584

Fol. 203r

Vrijgift Jan Meertenss ende Staes Janss cum suis, Jacop Janss Hoevener ende Herman Ghijsbrechtss als voicht

Deesen xxije decembris anno xvc Lxxxiiijcompareerden Jan Meertenss als man ende voicht van Peeterken Gielis?dr ende met Staes Janss ende Janneken Jansdr zij suster ende hebben gesamenderhant ende elck zijne gerechticheijt over gegeeven met eender vrijer giften zoo als recht is Jacop Janss Hoevener ende Herman Gijsbrechtss gerechte voicht van Joachim Melissen weeskijnt etc.

Fol. 203r

            Vrijgift Jacop Janss Hoevener ende Herman Ghijsbrechtss, Adriaen Geerwijns

Eodem anno et die compareerden Jacop Janss Hoevener ende Herman Gijsbrechtss voicht van Joachim Melissen weeskijnt etc. 22-12-1584

Fol. 203v

Transport Michiel Adriaen Zeegerss, Jan Jan Dierckss ende wederom Jan Jan Diercxss, Jan Gijsselss borgemeester tot Geertruijdenberch als voicht ende tot behoeff van Joost Wouter Gruijters kijnderen, 22-12-1584

Fol. 203v

            Vrijgift Jan Corneliss, Mathijs van Clootwijck, 23-12-1584

Fol. 204r

            Verlije Wouter Wouterss cum suis, Peeter Corneliss Lijnden

Eodem anno et die compareerden Wouter Wouterss als man ende voicht van Leentken Roelendr ende Marijken Jan Roelen weduwe met haren gecoren voicht en Marijke Roelen ende ghave etc. 23-12-1584

Fol. 204v

            Vrijgifte Jan Adriaen Peeterss, Adriaen Denissen, 29-12-1584

Fol. 204v

            [Vrijgift] Adriaen Deniss, Jan Peeterss Riol, 29-12-1584

Fol. 204v

            [Waerborch Jan Adriaen Peeterss, Jan Peterss Riol], 29-12-1584

Fol. 205r

            vrijgift Jan Adriaen Peetersz als voocht, Melis Cornelisz tot behoeff

Deesen xviije januarij anno xvc Lxxxv compareerden Jan Adriaen Peetersz als voicht van Anneken Cleijsdr zijn moeder ende ghaff over met vrijer ghiften soe recht is Melis Cornelisz tot behoeff van Andries Jaspersz tot Geertruijden Berche etc.

Fol. 205v.

Aenneminghe van Lijnken Peeter Timmermans weduwe van haren weeskijnderen geprocureert bijden selven Peeter voorss met zijnen twee voorkijnderen

Deesen xviije januarij anno xvc Lxxxv compareerden voor den gerechten tot xj½ Hoeffven ende Groot Waspijck Katerijna Hendricxdr weduwe ende ende wijlen van Peeter Willemsz Timmerman met Cornelis Hendricxsz haren voicht in deese met Peeter Peetersz de Wever ende Adriaen Jansz Knaep als mede voichden ende toesienders van de achtergelatene ombejaerde weeskijnderen van Peeter Willemsz Timmerman alzoo daer in ter tijt anders gheen vrienden ofte voichden van der kijnderen vaders zijde etc.

De twee voorkijnderen zijn geprocureert bij Neeltken.

Fol. 206r

            Verlije Geerit Melchiorsz als voicht, Andries Jasspersz

Eodem anno et die compareerden Geerit Melchiorsz als voicht van Huijbert Jansz de Bont weeskijnt ende gaff etc. 17-1-1585

Fol. 206v

            Verlije Adriaen Cornelisz als voicht, Andries Jaspersz

Eodem anno et die compareerden Adriaen Cornelisz ende Adriaen Diercxsz als gerechte voichden ende toesienders van het onmondich weeskijnt achterlaten van Adriaen Jansz de Bont ende gaven etc. 15-1-1585

Fol. 206v

            Vrijgifte Antonis Jacopsz, Lenaert Cornelisz, 22-5-1585

Fol. 207r

            Vrijgifte Lenaert Cornelisz, Antonis Jacopsz, 22-5-1585

Fol. 207r

            Vrijgifte Adriaen Joachimsz, Mathijs van Clootwijck22-5-1585

Fol. 207v

            Vrijgifte Peeter Joachimsz, Adriaen Joachimsz ende Adriaen Peetersz, 22-5-1585

Fol. 207v

            Verlije Jan Adriaensz cum suis, Crijn Hendricxsz

Eodem anno et die compareerden Jan Adriaen Claesz voor hem selven ende Jan Jansz de Wever man ende voicht van Eerken Adriaensdr ende Willem Adriaensz man ende voicht geweest zijnde bij tijden ende wijlen overleeden sijnde van Lijsken Adriaensdr sijnder huijsvrouwe was erffgenamen gesamenderhant van Anneken Jansdr huijsvrouwe geweest van Wouter Mathijsz. Met noch Geerit Melchiorsz als gerechte voicht ende vader van sijn weeskijnderen geprocureert bij Aentken Wouter Mathijsdr sijnder huijsvrouwe was ende noch mede den selven Geerit Melchiorsz voorss als volcomen macht ende procuratie voor ons getoont hebbende van Mathijs Wouters sijn swager geeweest sijnde ende hebben gesamenderhant etc. 22-5-1585

Fol. 208r

Aenneminghe van Adriaen Vassen zijne weeskijnderen geprocureert bij wijlen Grietken Jan Reijnertsdr sijnder huijvrouwe

Deesen xiiije junij anno xvc Lxxxv compareerden Adriaen Vassen als vader ende voicht van zijnder ombejaerde onmondighe weeskijnderen geprocureert bij Grietken Jan Reijnertsdr sijnder huijvrouwe met consent van de voichden ende toesienders bij name Beeris Hubrechtsz ende Lauris Jacopsz etc.

Fol. 208v

            Vrijgifte Jan Antonisz Luer ende Antonis Jacopsz, Cornelis Seegersz, 21-8-1585

Fol. 208v

            Vrijgifte Geerit Adriaensz, Cornelis Seegersz cum suis

Eodem anno et die compareerden Gherit Adriaensz ende gaff over met vrijer giften soo als recht is Cornelis Seegersz, Steven Geeritsz ende Jasper Matheusz, borgers der stede tot Geertruijde Berghe etc. 21-8-1585

Fol. 209r

Vrijgifte Peeter Joachimsz, Cornelis Seegersz ende Steven Geritsz cum suis [ende Jasper Matheusz], 21-8-1585

Fol. 209r

            Vrijgifte Willem Jansz Buijs, Andries Jaspersz, 28-9-1585

Fol. 209v

Eerffdelinghe aengebrocht voor schoudt ende ende heemraders tusschen Cornelis Fransz ende sijnder weeskijnderen geprocureert bij Aenken Jansdr sijnder huijsvrouwe was met wille ende consent van Huijch Jansz de voicht off toesiender daer van sijnde van alle hare erffgoederen, den xxviij septembrij anno xvc Lxxxv

Fol. 210r

            Vrijgift Willem Dircxsz brauwer tot Delft, Frans Dircxsz, 18-9-1585

Fol. 210r

            Vrijgifte Jan Woutersz als macht van Peeter Cornelis [Braber], Adriaen Severijnsz, 18-9-1585

Fol. 210v

Vrijghift Adriaen Seeverijnsz, Aert Jan Cornelisz cum suis ende tot behoeff den vanden

Deesen xviije septembris anno xvc Lxxxv compareerden Adriaen Seeverijnsz ende gaff over met vrijer giften zoo als recht is Aert Jan Cornelisz ende Jacques Schoolen ende Dierick Gijsselsz als Heijlich geest meesters ende Gasthuijs meesters der steede Geertruijden Berghe etc.

Fol. 210v

            Verlije Wouter Willemsz, Willem Woutersz sijne sone, 18-9-1585

Fol. 211r

            Vrijghift Bastiaen Aertsz, Melis Cornelisz, 22-10-1585

Fol. 211r

            Transport Adriaen Vas Woutersz, Adriaen Jansz Cruijben kijnderen, 22-10-1585

Fol. 211r

            Transport Marijken Roelendr, Heijlken Adriaen Flooren weu, 14-11-1585

Fol. 211v

            Lijnken Roelen weduwe testament, 14-11-1585

Fol. 212r

            Vrijgifte Seeger Hendricxsz, Peter Joachimsz, 28-12-1585

Fol. 212r

            Vrijgifte Seeger Damiaensz, Frans Diercxsz tot Geertruijdenberge, 2-1-1586

Fol. 212v

            Verlije Lijnken Roelen weduwe, Wouter Woutersz, 2-1-1586

Fol. 212v

            Vrijgift Jan Woutersz als procuratie, Willem Lambrechtsz schoudt Waspijck

Deezen ije januarij anno 1586 compareerden Jan Woutersz als volcomen macht ende procuratie hebbende van Seebert Joosten borger der steede binnen Breda ende gaff over met vrijer ghiften zoo als recht is Willem Lambrechtsz schoudt tot Sgrevelduijn Waspijck etc.

Fol. 213r

            Vrijghift Cornelis Merttensz ende Mathijs Jansz cum suis, Willem Stoffelsz tot behoeff

Eodem anno et die compareerden Cornelis Mertensz ende Mathijs Jansz ende Wouter Woutersz ende gaven gesamenderhant over ende elck zijnder gerechticheijt met eender vrijer ghiften zoo als recht is Willem Stoffelzs ende dat tot profijt ende behoeff van de erffgenamen van Jan vanden Berghe, rentmeester binnen zijnen leven van Oosterhout ende Geertruijden Berghe etc 2-1-1586

Fol. 213r

            Copie Arent Gheritsz, Cornelis Mertenzs cum suis

[Cornelis Mertensz ende Mathijs Jansz ende Wouter Woutersz], 2-1-1586

Fol. 213v

Delinghe aengebrocht tusschen Cornelis Adriaen Aertsz ende zijnder kijnderen op den xxixe januarij anno 1586

Fol. 213v

            Matheus Jansz Smit, Commer Claesz, 29-1-1586

Fol. 214r

            Copie

Ick Schalck Adriaensz van Oosterhout ende Marijken Ariaensdr zijn suster meede tegenwoordich voor haer portie ende Schalck voorss vervangende zijn twee susters genaempt Stijnken ende Sijken bekennen te vollen ende geheel ende altemael betaelt te weesen van alsulcken resteerende peeningen als Geerit Vassen huer luijden schuldich was van Lijnken haer susters wegen van dat zij bij Hendrick Moij ? gewoont ende gedient etc. 21-1-1578

Fol. 214v

            Verlije Crijn Hendricxsz, Jan Adriaen Claesz, 12-2-1586

Fol. 214v

            Kennisse Meerten Woutersz Turck, Jan Adriaensz [Claess]. 12-2-1586

Fol. 214bisr

            Verlije Gherit Vas Tomasz cum suis, Frans Diercxsz

Deesen xij februarij anno xvc Lxxxvj compareerden Geerit Vas Tomasz ende Antonis Jacopsz man ende voicht van Aentken Thomas Vassendr ende hebben etc.

Fol. 214bisr

            Vrijghift Seeger Ghijsbrechtsz, Antonis Cornelisz, 12-2-1586

Fol. 214bisv

            Vrijghift Hendrick Jansz Buijs, Antonis Cornelisz, 12-2-1586

Fol. 214bisv

            Verlije Gherit Vas Thomasz, Jan van Breent kijnders

Deesen xxe februarij anno xvc Lxxxvj compareerden Gherit Vas Tomasz ende gaff over met eenen verlije soo als recht is de kijnderen van Jan Anthonisz van Breen te weeten Aentken Jansdr ende Cornelis Jansz haer broer ende Meerten Woutersz Turck etc.

Fol. 215r

            Vrijghift Meerten Woutersz ende Jan Adriaen Claesz als voicht, Huijch Peetersz

Deesen xxe februarij anno xvc Lxxxvj compareerden Meerten Woutersz Turck ende ende Jan Adriaen Claesz als gerechte voicht van Jan Antonisz van Breens kijnderen ende gaven etc.

Fol. 215r

            Verlije Jan Vastaertsz als voicht, Frans Diercxsz tot Geertruijden Berch

Eodem anno et die compareerden Jan Vass als gerechte bestorven voicht van Wouter Vass sijns bruers weeskijnderen met Hubertken Wouter Vass wediuwe met haren gecoren voicht ende gaven etc. 20-2-1586

Fol. 215v

Deelinge aengebrocht tusschen Wouter Woutersz man ende voicht van Leentken Roelendr ende Maijken Roelendr met haren gecoren voicht als erffgenamen van Lijnken Roelen weduwe [hun moeder], deesen den ije marty anno xvc Lxxxvj

Inden eersten soo is Marijken Roelendr bedeelt op etc.

Hier nae volcht die erffdelinge tusschen Wouter Woutersz ende Marijken Roelendr met haren voicht aengaende van het besterfte van Jan Roelen opten ije meert 1586

Inden eersten is Wouter Woutersz bedeelt om te betalen aan Cornelis Schaerlaken tot Dortdrecht etc [er volgen noch twee bedelingen met betaling]

Nu soo is Marijken Roelen bedeelt op etc. [ ook Marijken krijgt enkele betaling toebedeelt: Jaques Schollen, Lijsken Schoudt Wouterss, Cornelis Janss Blockmaker en Jan Beerten]

Fol. 216r

Vrijghift Peeter Willemsz Conincx ende Adriaenn Seeverijnss, Willem Stoffels tot behoeff [vande erffgenamen van Johan vanden Berghe, rentmeester Oosterhout ende G’berghe], 2-3-1586

Fol. 216r

Vrijghift Jan Adriaen Cleasz [als voicht van Jan Antonis van Breens kijnderen] ende Meerten Woutersz, Cornelis Fransz, 2-3-1586

Fol. 216v

Geromeert ? overgesedt uut de principale accordatie re… aengaende Gherit Vas Thomasz ende Jan Jansz de Leu bij consent schout ende heemreaders, desen xiiije marty 1586

Fol. 217r

            Vrijghift Jan Stoffelsz als voicht, Jan Adriaen Hendricxsz tot behoeff

Deesen xiiije martij anno xvc Lxxxvj compareerden voor den gerechte tot xj½ Hoeffven ende Groot Waspijck Jan Stoffelsz als gerechte voicht van Frans Cornelisz weeskint met Gerit Andriesz als toesiender ende gaven over met vrijer ghiften zoo als recht is Jan Adriaen Hendricxsz als voicht ende tot prooffijt ende behoefte van Truijcken Hendricxdr etc.

Fol. 217r

            Vrijghift Adriaen Vasz, Cornelis Merttensz, 14-3-1586

Fol. 217v

            Verlije Peter Joachimsz als gemachtich, Antonis Jacopsz onder de Wijngaert

Desen xiiije marty anno xvc Lxxxvj compareerden Peter Joachimsz als gemachtich van Anneken Gerit Jansz weduwe zijnder sweermoeder ende gaff etc.

Fol. 217v

            Vrijghift Adriaen Willem Michielsz, Jacop Jansz Comen, 14-3-1586

Fol. 217v

            Vrijghift Peter Cornelisz Braber cum suis, Michiel Jansz

Deesen xxiiije martij anno 1586 compareerden Jan Woutersz als volcomen macht ende procuratie hebbende van Peeter Cornelisz Braber met Mariken Peeter Jansz Mombers weduwe ende gaven etc.

Fol. 218r

            Vrijghift Gherit Vas Thomasz ende Adriaen Petersz, Cornelis Seegersz, 24-3-586

Fol. 218r

            Vrijghift Jan Adriaensz Schep [x Lijsken Adriaensdr], Joachim Fransz, 10-4-1586

Fol. 218r

            Vrijghift Seeger Gijsbrechtsz, Damis Adriaensz, 10-4-1586

Fol. 218v

            Vrijghift Hendrick Hermensz ende Willem Aertsz, Adriaen Jansz [Mol] van Oosterhout, 22-4-1586

Fol. 218v

            [Vrijghift] Joachim Peetersz [met suster Marijken], Adriaen Willemsz, 12-5-1586

Fol. 219r

            Vrijghift Joachim Jan Berthoutsz, Adriaen Willemsz, 12-5-1586

Fol. 219r

            Vrijghift Corstiaen Adriaensz [Blockmaker], Staes Huijbrechtsz, 28-5-1586

Fol. 219r

            Copie Jan Adriaensz Staessens ende Willem Aertsz vander Dussen

Quitantie van Willem Aertsz, 12-12-1587

Fol. 219v

Extract uuijt die houwelixe voorwaerde gemaeckt tusschen Cornelis Adriaen Aertsz ende Margriet Gereartsdr zijnder huijsvrouwe met consent van schout ende heemraders, 24-6-1586

Fol. 219v

            Vrijghift Marijken Peer [Jansen] Mombers [weduwe], Volcxken Cleijs Beertendr, 28-6-1586

Fol. 220r

            Vrijghift Mathijs Woutersz cum suis, Volcxken Cleijs Beertendr [ x Jan Adriaensz]

Eodem anno et die compareerden Mathijs Woutersz ende Jan Woutersz ende Jacop Woutersz, Hubert Goverden, Cornelis Anssen als gerechte voicht van Lijsken Wouters, Peeter Adriaensz met sijn drie kijnderen ende Geerit Willemsz ende ghaven etc. 28-6-1586

Fol. 220r

Aenneminghe van Maeijken Cornelisdr met Willem Cornelisz haeren voicht haer weeskijnt geprocureert bij wijlen Jan Hubrechtsz haeren man van Adriaen Huijbrechtsz als gerechte voecht vant voorss weeskijnt ende mede int bij weesen van Cornelis Thomasz ende schout ende heemraders als oppervoichden op den xiiije september anno 1586

Toegevoegd: Crijn Jansz als getrout hebbende die weduwe van Mels Jansz bekende etc, 14-1-1609

Fol. 220v

Deezen xxix januarij anno xvc Lxxxvj compareerden Joachim Jansz secretaris ende gaff over met eender vrijer ghiften zoo als recht Jan Adriaen Cleasz ende Laureijs Jansz als heijligegeest meesters van Waspijck etc

Fol. 221r

Houwelicxe voorwaerde tusschen Jan Beerten ende Anneken Claes Adriaenszdr geschiet opten ixe november 1587

Jan Beerten ter eenre met Jan Andriesz ende Jaecop Jansz sijne goede vrienden ende Anneken Claesdr als toecomende bruijt ter andere sijden met …. Commer Cleasz ende Wouter Willemsz haere broeder ende goede vrienden etc

Fol. 221v

            Adriaen Vassen ende Jan Vassen cum suis, Adriaen Adriaensz Cleermaker

Deesen iiije junij anno xvc Lxxxvj compareerden voor den gerechte tot xj½ Hoeffven ende Groot Waspijck Adriaen Vassen voer hem selven ende mede als voicht ende vervangende Claes Vassendr zijnder bruer kijnt ende Jan Vassen voor hem selven ende mede als voicht van Wouter Vasz sijns bruers weeskijnderen ende Jan Adriaen Claesz als voicht van Toensken Peeter Vassen weduwe ende Adriaen Gheritsz als gecooren voicht van Hubertken Wouter Vassen weduwe ende ghaven etc.

Fol. 221v

Geerit Melchioersz als macht ende procuratie hebbenede van Mathijs Woutersz, Jan Adriaen Cleasz, 4-6-1586

Fol. 221v

            Jan Adriaen Cleasz, Adriaen Adriaensz Cleermaker, 4-6-1586

Fol. 222r

Aenneminge van aenwas Jan Adriaen van Ghils, Matthijs Jansz cum suis [ende Cornelis Mertensz], 4-6-1586

Fol. 222r

            Copie

Ick Adriaen Vassen bekenne ende lijde mits deesen mijnder quitantie ontfangen te hebben uut handen van Merten Woutersz etc, 26-8-1575

Fol. 222v

Jacop Jansz van Donghen heeft hier twee rentbrieven laeten registreeren etc, 4-6-1586

Fol. 222v

Ick Adriaen Adriaensz richter inden ambacht van xj½ Hooeffven ende met Jan Geritsz, Adriaen Adriaensz van Donghen, Vastaert Woutersz ende Cornelis Ancelmisz, Adriaen Jans Staessen, Hendrick Cornelisz ende Jan Petersz alle heemraders inden selven ambacht voorss oirconden ende kennen dat voer ons gecomen is Vastaet Thomasz ende gaff over met vrijer ghifte zoe als recht is Adriaen Adriaensz van Donghen tot behoeff van Lijntken zijnder dochter kijnder etc. 3-6-1551

Toegevoegd: Jacop Jansz van Dongen bekende voer mij dat Michiel Mathijs schout als vuijtgelder van desen van desen voerss rentenbrieff ten vollen etc. 3-11-1599

Fol. 222v

[vrijgift] Adriaen Diercxsz, Claes Adriaensz tot behoeff van Jan Adriaen Timmermans kijnderen [te xj½ Hoeffven], 4-6-1586

In de kantlijn: Jan Jansz Hoeveneer ende Jan Adriaen Claesz als voichtden ende toesienders van Hermen Ghijsbrechtsz weeskijnderen be[ke]nden Jacop Jansz van Dongen deeze renthe briefff etc. 18-11-159?, Joachim Jansz

Fol. 223r

Verlije Gherit Melsen als gemachtich [Lijnken Jan van Mechelen weduwe], Jan Lambrechtss moer, 5-11-1586

Fol. 223r

            Geloefte op uijtlegginge Willem Meertensz, Jan Jan Diercxsz, 5-11-1586

Fol. 223r

            Transport Adriaen Vastaertsz, Mathijs Flooren, 5-11-1586

Fol. 223v

Vrijghift Bastiaen Aertsz als gemachtich [Janneken Peetersdr], Peter Cornelisz Lijnden, 19-11-1586

Fol. 223v

            Vrijghift Matheus Peetersz cum suis, Cornelis Gheritsz van Nispen

Eodem anno et die compareerden Matheus Peetersz, Anthonis Tonisz als voicht van Dierck Anthonisz zijnder bruers weeskijnderen ende Adriaen Peetersz voor hem selven ende gaven etc. 19-11-1586

Fol. 223v

Transport Jacop Jansz Hoeffveneer, Herman Ghijsbrechtsz als voicht [Joachim Melisz weeskijnt], 28-11-1586

Fol. 224r

            Vrijghift Adriaen Govert Evertsz cum suis [Tuenken, suster], Scalck Diercxsz, 28-11-1586

Fol. 224r

            Vrijghift Jan Peetersz Meijenbloem, Jan Jansz Prins, 21-1-1587

Fol. 224v

Erffdelinge aengebrocht ende geschiet voor schout ende heemraders tusschen Adriaen Jansz Mol ende Adriaen Willem Michielsz als voicht ende toesiender van de weduwe ende erffgenamen van Jacop Jansz Comen met consent van schout ende heemraders aengaende … ettelijke geerden lants van elcx zijnde … ende … lant bijden anderen te gebben aenge… het lant … offte goet is. Deesen xe februarij anno xvc Lxxxvij

Fol 224v

            Waerborch Bastiaen Adriaensz, Adriaen Stevensz, 10-2-1587

Fol. 225r

            Vrijghift Huijbert Cleijsz cum suis, Meerten Diercxsz

Eodem anno et die compareerden Huijbert Cleijsz ende Jan Stoffelsz als voicht van Willemken Cornelis Diercxsz de Wevers weduwe ende ghaven etc. 10-2-1587

Fol. 225r

            Vrijghifte Jan vastaertsz, Jan Woutersz tot behoeff [Joachim Fransz], 10-2-1587

Fol. 225r

            Verlije Jan Beijensz, Willem Stoffelsz tot behoeff [Andries Jaspersz], 10-2-1587

Fol. 225v

Rekeninge ende bewijs gedaen van Laureijs Jansz vande administratie ende voochdijschap van Commer Anthonisz weeskijnt, 3-3-1587

Fol. 225v

            Vrijghift Melis Cornelisz, Gherit Peetersz, 3-3-1587

Fol. 226r

Vrijghift Jan Adriaensz van Ghils [en Geerken Joachims, schoonzus], Cornelis Gheritsz van Nispen, 3-3-1587

Fol. 226r

            Vrijghift Peter Mathijsz, Anthonis Cornelisz, 12-5-1587

Fol. 226r

[Vrijghift] Sebastiaen Aertsz als voicht [van Janneken Peeter Adriaensdr], Melis Cornelisz, 23-5-1587

Fol. 226v

            Vrijghift Melis Cornelisz, Anthonis Cornelisz, broer, 23-5-1587

Fol 226v

            Vrijghift Jan Jansz Coens als voicht, Jan Jansz Versteegh

Deesen xxvje augusti anno xvc Lxxxvij compareerden Jan Jansz Coens als gerechte voicht van Jan Joosten voorkijnderen naementlijck Adriaen Jansz ende Cornelis Jansz met Anneken Jan Joosten weduwe met haer naegelatene weeskijnt van Jan Joosten saliger met Adriaen Gheritsz schout haeren gecoren voicht etc

In de kantlijn: met Lenaert Joost Janss weduwe met haeren gecooren voicht.

Fol. 227r

            Vrijghift Jan Janss Versteeghe, Damiaen Flipss, 26-8-1587

Fol. 227r

Aenneminghe van Anneken Tijsdr weduwe van Jan Joosten saliger haer weeskijnt geprocureert bij Jan Joosten ende dat bij consent van schout ende heemraders ende Cornelis Jansz broeder van het weeskijnt alsoe die voichden ende vrienden haer absent makende waeren, 12-10-1587

Fol. 227v

            Verlije Jan Cleijsz, Adriaen Joachimsz, 12-10-1587

Fol. 227v

Accordatie in plaetse van erfffeelinge tusschen Jan Vas Woutersz ende Andries Adriaensz als voichden ende toesienders van Adriaen Vassen naegelatene weeskijnderen verweckt bij Grietken Jan Reijndersdr teghen Neeltken Petersdr naegelatene weduwe van Adriaen Vassen voornoemt. Aengebrocht op den xxije decembris anno xvc Lxxxvij

Fol. 228r

            Verlije Jan Vas Woutersz als voicht, Jan Jansz Prins

Eodem anno et die compareerden Jan Vas Woutersz als gerechte bestorven voicht ende Andries Adriaensz als toesiender van Adriaen Vassen naegelatene weeskijnderen ende gaven etc. 22-12-1587

Fol. 228v

            Verlije Jan Vas Woutersz als voicht, Gherit Petersz

Ten voerss daeghe compareerden Jan Vas Woutersz als gerechte bestorven voicht ende Andries Adriaensz als toesiender van Adriaen Vassen naegelatene weeskijnderen ende gaven etc. 22-12-1587

Fol. 228v

            Transport Herberen Willemss cum suis, Antonis Corneliss tot behoeff

Eodem anno et die compareerden herberen Willemss voor hem selven ende Aentken Faes Janss weduwe met gaeren voicht ende Aentken Willem Hendricxsz weduwe met haer weeskijnt met gaeren gerechten voicht ende hebben gesamenderhant over getransporteert Antonis Cornelis tot behoeff van Lijnken Faes Janssdr alsulcke etc. 22-10-1587

Fol. 228v

            Vrijghift Laureijs Pauwelss, Dierck Adriaen Diercxss van Oosterhout, 27-12-1587

Fol. 228v

            Verlije Jan Nauten, Coenrat Jansz, 27-12-1587

Fol. 229r

            Aenneminghe van aenwas tusschen Jan Adriaenss Staessen ende Michiel Janss, 16-1-1588

Fol. 229v

            Verlije Michiel Jansz ende Seger Damiaenss, Jan Jansz Prins, 25-3-1587

Fol. 229v

Accordatie tusschen Michiel Jansz ende Seger Damiaen als Heijlichgeestmeesters tot Waspijck ende Anthonis Jacopsz, 25-3-1587

Fol. 230r

Inventaris van schult ende onschult ende uijtgheeff voer Cornelis Jansz de Leeu vanden sterffhuijs van Adriaen Woutersz ende Truijcken sijnder huijsvrouwe beijde saliger ende alsoe de vrienden van Adriaen Woutersz niet uut en quamen van alle saecken te effenen ende te betaelen van schouwens ? ende meer andere schulden. Soe is met schout ende heemraders rechtelijcken gehouden een erffhuijs ende bij … alle geteekent ende genommeert op huijden den xxiije marty anno 1588

Fol. 230v

Aenneminghe van Metken Willemsdr weduwe van Jacop Jansz Comen haere drie kijnderen bij hem geprocureert van die te onderhouden, 23-3-1588

Fol. 230v

Rekeninghe ende bewijs van Laureijs Jansz als voicht van Commer Anthonis weeskijnt, 24-5-1588

Fol. 230v

Eerffdeelinghe aengebrocht voor schoudt ende heemraders tusschen Michiel Jansz ende Sebastiaen Adriaensz ende Jacop Woutersz ende Truijcken Adriaensdr met haeren voicht, opten xxviije meij anno xvc Lxxxviij stilo Luijdicx

Fol. 230bisr

Eerffdeelinghe tusschen Peeter Joachimsz als vader ende voicht van zijnder kinderen ende Willem Stoffelsz als gemachtich van Steven Gheritsz ende Jasper Mateusz ende de weduwe ende kijnderen van Cornelis Zeegersz aengaende van ettelijke geerden lants hier soe gementioneert te weeten dijn dijck in de …kae … een iegelijck sijnen dijck.. malcanderen te onderhouden. Ende is gedaen voor schout ende heemraders op huijden xiije junij anno 1588

Fol. 230bisr

Eerffdelinghe aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen Marijken Jan Vas Woutersz weduwe teghen haere kijnderen met haeren voichden ende toesienders hier nae gespecificeert ende is geschiet ende gedaen op huijden den xiiije junij anno 1588

Inden eersten zoe is Marijken Jan Vassen weduwe geloot etc.

Nu soe is Huijbert Janss ende Lijsken Jansdr sijn suster geloet etc.

Nu zoe is Marijken Jansdr geloet etc.

Noch zoe is Dingen Jans ende Marijken Jansdr tsamen geërffdeelt etc.

Noch soe is Marijken Jansdr bedeelt etc.

Fol. 231r

            Waerborch Wouter Vassen weduwe ende kijnderen, Frans Diercxsz, 14-6-1588

Fol. 231r

Erffdelinghe aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen Lenaert Cornelisz ende Anthonis Jaecopsz aengaende van eenen acker seijlants die sij geërffdeelt hebben ende is gedaen op huijden den xxviije augusti 1588

Fol. 231v

Erffdelinghe aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen Adriaen Huijbrechtsz ende sijn naekijnderen geprocureert bij Jaecobsken Adriaensdr sijnder huijsvrouwe zaliger met die bewijsinghe ende vuijtreijckinghe van sijn voorkijnderen met consent van Adriaenierecken ende Cornelis Huijben als mede voichden ende toesienders vande voorss weeskijnderen op huijden de xxviij augusti anno 1588

Inden eersten zoe is Adriaen Huijbrechtss etc

Noch soe heeft Marijken Jan vassen weduwe aengenoemen Adriaen Huijben joncxste kijnt etc

Noch soe heeft Adriaen Wiercken aengenomen Adriaen Huijben outste Meijsken van acht jaren

Fol. 232r

Aenneminghe van Leentken Roelendr weduwe van Wouter Woutersz haeren twe naekijnderen bij hem verweckt off geprocureert om die te onderhouden

Jacop Woutersz is de gerechte voicht van de kijnderen, 12-9-1588

Fol. 232r

            Vrijghifte Adriaen Huijbrechtss, Adriaen Wierecken, 12-9-1588

Fol. 232v

Vrijghifte Matheus Jansz Smit, Adriaen Huijbrechtss [wednr Jacopsken Adriaensdr] met zijnder kijnderen, 13-10-1588

Fol. 232v

Eerffdelighe aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen Adriaen Huijbrechtss ende Adriaen Joachimsz van eenen acker seijlants geleegen int ambacht van xj½ Hoefven op huijden den xij novembris anno xvc Lxxxviij

Fol. 233r

            Vrijghifte Adriaen Huijbrechtss cum suis, Anthonis Cornelisz

Eodem anno et die compareerden Adriaen Huijbrechtss voer hem selven ende Adriaen Wierecken als gecooren voicht van Adriaen Huijbrechtss naegelatene weeskijnderen verweckt bij Jacopsken Adriaensdr ende ghaven etc. 12-11-1588

Fol. 233r

Erffdelighe aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen Willem Meertenss ende die erffgenamen van Metken Willem Meertenss weduwe naemtelijck Antonis Diercxsz vervangende Jan Diercxsz ende Michiel Diercxsz sijne broeders ende is geschiet ende gedaen opten xxiije novembris anno xvc Lxxxviij

Fol. 233v

Eerffdelinghe ende testamentlijcke maeckagie van Huijch Jansz saliger in zijne siecte daer hij mede met de doodt be… was in presentie van Peeter Willemsz Conincx als gerechte voicht van Huijch Jansz weeskijnt geprocureert bij Lijsken Willemsdr die welcke Huijch Janss in sijn siecte voer godt ende voier die werelt getrout heeft ende is gedaen voer schout ende heemraders op den xviije januarij 1589

Fol. 234r

            Vrijghifte Lenaert Cornelisz, Peeter Matthijss, 18-1-1590

Fol. 234r

            Vrijghifte Anneken Tijssen met Frans Geritsz haeren voicht, Baerbel Joosten weduwe, 18-1-1590

Fol. 234v

            Verlije Mr Willem Flipss als gemachtich [erffg Handrick Petersz Maet], Jan Cleijsz, 1-3-1590

Fol. 234v

            Vrijghifte Huijch Peetersz, Jan Cornelisz Cleermaecker, 1-3-1590

Fol. 234v

            Vrijghifte Peter Mathijss, Andries Jaspersz Spaengaert ?, 1-3-1590

Fol. 235r

Erfdelinge aengebrocht tusschen Peter Willemsz Connincx ende Huijch Petersz sijnen soon opten je meert anno xvc Lxxxix

Fol. 235r

Eerfdelinghe aengebrocht tusschen Jan Stevenss Cuijper ende de erffgenamen van Maeijcken Willems sijnder huijsvrouwe was, opten je meerty anno xvc Lxxxix

Fol. 235v

Eerfdelinge aengebrocht tusschen Jan Cleijsz ende Adriaen Joachimsz, Lenaert Roelen ende Marijken Cleijsdr met Jan Cleijss haren gecoren voicht met Aentken Cleijs met haren voicht, opten xije aprilis 1589

Fol. 235v

            Rekeninge

Op huiden den xxvije meij anno xvc tnegentich compareerden voer schout ende heemeaders des ambachts tot xj½ Hoeffven ende Groot Waspijck Huijbertken Adriaen Adriaensz weeduwe met haeren gecoren voicht in deese ende heeft haer rekeninghe gedaen op haeren eedt vande administratie ende voochdijschap die Andries Adriaenss ende Jan Vassen saliger gehadt hebben deeze lesten drie jaeren van Adriaen Vassen weeskijnderen etc.

Fol. 236r

            Verlije Gherit Peetersz, Jan Adriaensz, 27-12-1589

Fol. 236r

            Vrijghifte Cornelis Fransz, Lijsken Willems, 27-12-1589

Fol. 236r

Rekeninghe voor schout ende heemraders gedaen van Adriaen Wierecken van sijn handelinge ende administratie van Adriaen Huijbrechtsz weeskijnderen, 27-12-1589

Fol. 236v

Erffdelinghe aengebrocht voor schoudt ende heemraders des ambachts van xj½ Hoeffven ende Groot Waspijck tusschen Jan Seegersz ende de erffgenamen van Heijlken sijnder huijsvrouwe saliger ende is geschiet ende gaedaen op den iiije dach meijs anno 1590

Item inden eersten soe is Jan Seegersz voerss geloet etc.

Nu soe sijn Jan Meussen ende Seeger Jansz tsamen geloet etc.

Nu soe is Cornelis Ansen met sijn consorten geloot etc

Nu soe sijn Dingken Willemsdr ende Jan Cleijs van Loon als voicht van des selfs Dingena weeskijnderen verweckt bij Jan Cornelis Anss tot behoeff der voorsss weeskijnderen geloet etc.

Fol 237r

            Vrijgifte Jan Bastiaensz van Dongen, Mathijs Jansz, 4-5-1590

Fol. 237r

            Vrijgift Joachim Petersz Vonder, Adriaen Willemss, 4-5-1590

Fol. 237v

Vrijghift Jan Lauwereijss als voicht [Jan Peetersz Meijenbloem weeskijnt], Laureijs Pauwelss, 4-5-1590

Fol. 237v

            Vrijghifte Jan Jansz Prins, Merten Woutersz

Deesen xiiije maeijns anno 1590 compareerden Jan Janss Prins voor hem selven ende mede als vader ende voicht ende vervangende sijne kijnderen geprocureert bij wijlen wijlen Sijken sijnder huijsvrouwe saliger naemtelijck Jenneken Jansdr ende Aentken Jans ende Laureijskens Jans etc.

Fol. 238r

            Vrijghifte Jan Adriaen Claesz, Merten Woutersz

Eodem anno et die compareerden Jan Adriaen Claesz als voicht van Jan Anthoniss van Breens kijnderen naemtelijck Cornelis Jansz ende Ariaentken Jansdr ende gaff etc. 14-5-1590

Fol. 238r

Erfdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen de voichden ende toesienders van Adriaen Huijbrecgtss weeskijnderen jegens Annekens Adriaen Huijben weduwe ende is geschiet ende gedaen op den xxije dach meijs anno xvc tnegentich

Fol. 238v

Vrijgifte Geerit Peetersz [x Lijnken Hendrick Peetersdr en namens Hendrick Petersz kijnderen], Geerit Diercxsz, 28-5-1590

Fol. 238v

            Vrijghifte Hermen Ghijsbrechtssen cum suis, Maeijken Jan Roelen weduwe

Ten selven daeghe compareerden Hermen Ghijsbrechtss voer hem zelven ende meede vervangende Adriaen Janss Vrochtere in deeze ende Huijbert Adriaensz voer hem zelven ende ghaven over aan Maerijcken Jan Roelen weduwe met Leenken en Marijke Roelen, gesusters, 28-5-1590.

Fol. 239r

            Vrijghifte Michiel Jansz, Leentken Roelendr [wed Wouter Woutersz], 4-6-1590

Fol. 239r

            Vrijghifte Leentken Roelen dr met Jacop Woutersz haeren voicht, Michiel Jansz, 4-6-1590

Fol. 239v

            Verlije Anthonis Cornelisz [x Aenken Thomas Vrancken], Vranck Thomasz, swager, 4-6-1590

Fol. 239v

            Verlije Maerijken Thomas Vranckendr, Vranck Thomasz haeren broeder, 4-6-1590

Fol. 240r

Vrijghifte Adriaen van Berghe Jacopss als gemachtich [Mathijs van Clootwijck], Peeter Lenaertsz Verhoeven, 4-6-1590

Fol. 240r

            Vrijghifte Laureijs Merttensz, Krijn Adriaensz, 4-6-1590

Fol. 240r

            Vrijghifte Laureijs Mertensz als voicht, Krijn Adriaensz

Laureijs Merttensz als voicht van Jan Merttenss sijns bruers weeskijnderen naemtelijck Jenneken Jans, Maeijken Jans ende Anneken Jans ende gaff etc. 4-6-1590

Fol. 240v

            Vrijghifte Krijn Adriaensz, Bastiaen Adriaensz, 14-6-1590

Fol. 240v

            Vrijghifte Bastiaen Adriaensz, Mathijs Jansz, 14-6-1590

Fol. 241r

Vuijtcoope ende scheijdinge in plaetse van erffdelinge tusschen Bastiaen Adriaensz jegens de vrienden ende erffgenamen van Janneken Peeter Lemmens sijnder huijsvrouwe saliger van alle de erffgoederen achtergelaeten sijnde ende is geschiet ende gedaen op den xiiije junij anno 1590 voor schout ende heemraders des ambachts tot xj½ Hoefven ende Groot Waspijck

Onder conditien nae beschreven soo heeft Sebastiaen Adriaensz eenen uijtcoop gedaen jegens de vrieden ende erffgenamen van Janneken Peter Lemmens.

Inden iersten naemtelijck Willem Lambrechtsz schout tot Waspick met Bastiaen Greven met Peeter Willem Boecxen ? haer lieses vervangende voor haeren stock met noch Merten Woutersz meede vervangende Marijken Cocxssen ? voer haeren stock met noch Adriaen Jansz Sch… met Ghijsbert Adriaenss zijn swager ende Abel Aertsz cum suis vervangende haeren stock met noch Michiel Jansz vervangende Lambrecht Jansz zijnen broeder cum suis voer haeren stock met noch Anthonis Cornelisz vervangende sijn bruers voer haeren stock met noch Peeter Bernaertsz vervangende vervangende sijn suster ende susters kijnderen voer haeren stock met noch Cornelis Diercxsz meede vervangende … … ende beijde zijnen swagers voer haeren stock met noch Huijmen Hermensz ende Seeger Damiaenss vervangende haeren stock met noch Anthonis Cornelisz vervangende de erffgenamen van Coomen Jaecoppen hier inne gerecht zijnde voer haeren stock met noch Willem Joosten vervangende sijn meij ende meije kijnderen voer haeren stock etc.

Fol. 241v

Eerfdelinge aengebrocht tusschen die weduwe ende erffgenamen van Hermen Ghijsbrechtss in presentie Gerit Melsen haeren gecoren voicht ende Jan Adriaensz ende Jan den Hoeveneer als voicht ende toesienders van de kijnderen ende is geschiet op den xxe junij anno 1590 voer schout ende heemraders des ambachts tot xj½ Hoeffven ende Groot Waspijck

Item inden errsten aengesien dat Adriaen Adriaen Diercxsz kijnderen vuijt beweesen moet weegen hondert rijns gulden voier haer vaders goederen alst bij de aenneminge blijckt etc.

Nu soe is Tonisken de weduwe geërfdeelt etc.

Fol. 241v

Aenneminghe haer weeskijnt Anneken Adriaen Huijben weduwe met Geerit Melsen haeren gecoren voicht in deeze van Cornelis Huijben als voicht ende Adriaen Wierecken als toesiender vant voorss weeskijnt geprocureert bij Adriaen Huijbrechtss saliger ende dat met consent van schout ende heemraders, 10-7-1590

Fol 242r

            Vrijghifte Lenaert Cornelis Hermensz, Gherit Adriaensz casis mijris ???, 17-8-1590

Fol. 242r

            Vrijghifte Jan Beerthen, Cornelis Ghijsbrechtsz, 17-8-1590

Fol. 242v

            Vrijghift Gerit Adriaensz, Krijn Adriaensz, 17-8-1590

Fol. 242v

            Verlije Adriaen Anthonisz Smit, Huijmen Hermensz, 24-8-1590

Fol. 242v

            Verlije Adriaen Anthonisz Smit, Jan Jansz Versteech, 24-8-1590

Fol. 243r

Van Meerten Woutersz alijs Turck ende Jan Adriaen Claesz ende Mathijs Jansz bekennen ende lijden mits deezen wel ende deuchdelijck schuldich te weesen Jan Adriaen Jansz Staesz etc. 3-2-1588

Fol. 243r

Vrijghifte Adriaen Hendricxsz Panen, Coenraet Jansz tot behoef van Aert Tonisz [Cloosterman], 28-8-1591

Fol. 243v

Op huijden deezen xxvije augusti 1591 soe heb ick Janneken Peeter Adriaensdr mert Bastiaen Aertsz mijn oom ende gecooren voicht in deezen gelooft ende geloove mitz deezen voor mij ende mijnen naecomelingen Peeter Cornelis Lijnden ende zijnen naecomelingen tallen tijden te indempneeren costeloos ende schadeloos te houden van alsulcken rente etc.

Fol. 244r

            Vrijghifte Commer Claesz cum suis, Jacop Woutersz, 27-8-1591

Eodem anno et die compareerden Commer Claesz ende met hem vervangende Truijcken Vassen ende Adriaen Vassen kijnt ende gaff over een stuk land hen aangekomen van wege overlijden Anneke Beeris, 28-8-1591

Fol. 244r

            Vrijghifte Niclaes Keijen cum suis, Jacop Woutersz

Ten selven daegen compareerden Niclaes Keijen ende met hem vervangende Gerit Laureijsz Jaecop Peetersz ende Jan van Bremen ? ende Adriaentken Laureijsdr in deeze ende gaff etc. 28-8-1591

Fol. 244v

            Vrijghifte Commer Claesz als voecht [Willeken Cleasdr, suster], Jacop Jan Andriesz, 31-10-1590

Fol. 244v

Verlije Commer Claesz als gemachtich [zijn vader Claes Adriaensz van Dongens], Laureijs Pauwelsz, 31-10-1590

Fol. 245r

Vrijghifte Commer Claesz als gemachtich [zijn vader Claes Adriaensz van Dongens], Jan Beerthen 31-10-1590

Fol. 245r

Vrijghifte Matheus Jansz Smit, Cornelis Huijbrechtsz tot behoeff [Adriaen huijben, broer], 31-10-1590

Fol. 245v

Erffdelinge aengebrocht voor schout ende heemraders tusschen Jaecop Jaecopsz ende Aert Jaecopsz ende Claes Jaecopsz man ende voecht van Alijt Jacopsdr op huijden date deezen lesten octobris 1590 voor heemraders Gerit Adriaenss, Peeter Huijben

Fol. 246r

            Vrijghifte Cleas Jaecopsz, Aert Jaecopsz, 31-10-1590

Fol. 246r

Aenneminge voor schoudt ende heemraders haer weeskijnt te weeten Tonisken Hermens weduwe ende is geschiet op den xiije novembris anno 1590 geprocureert bij Hermen Ghijsbrechtsz saliger

Fol 246v

Aenneminge voor Lijnken Vranck Thomas weduwe haer weeskijnt geprocureert bijden voorss Vranck Thomasz saliger ende dat voor schout ende heemraders, 17-11-1590

Fol. 246v

            Vrijghifte Lijntken Cornelisdr, Jan Jansz Versteech, 17-11-1590

Fol. 247r

Eerfdelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraders tusschen Jan Adriaensz van Boemel ende Huijbert Jansz ende Dingen Jans ende Lijsken Jans dochters gesamenderhant erfgenamen van Jan Vastaertsz ende is geschiedt op den xxiiije novembris anno 1590

Fol. 247v

            Vrijghifte Govert Jacopsz cum suis [Adriaen Fransz], Adriaen Severtsz, 14-12-1590

Fol. 247v

            Vrijghifte Peeter Mathijsz, Adriaen Severtsz, 14-12-1590

Fol. 248r

            Vrijghifte Adriaen Severtsz, Aert Jacopsz, 14-12-1590

Fol. 248r

Vrijghifte Meerten Woutersz vuijten namen van Jan van Breens kijnderen, Jan Anthonisz Luer, 4-2-1591

Fol. 248r

Vrijgifte Adriaen Huijb Dierck Floren [x Maeijken Huijb Ja…dr], Huijbert Jan Vassen [en zussen], 4-2-1591

Fol. 248v

            Vrijghifte Hendrick Cornelis Hendricxsz als voecht, Dingentken Adriaensdr

Deesen xxviije februarij xvc een ende tnegentich compareerden Hendrick Cornelis Hendricxsz als gecoren voecht van Lijsken Adriaen de Snijdersdr met haeren kijnderen weduwe wijlen van Adriaen Peetersz saliger ende gaff etc.

Fol. 248v

            Vrijghifte Dierck Korstiaensz, Adriaen de Snijder als voecht, [Tonis Cornelisz]

Eodem anno et die compareerden Dierck Korstiaensz voor hem selven ende Adriaen de Snijder als voecht van Dingentken Adriaens zijnder dochter ende Hendrick Cornelis Hendricxsz als gecoren voecht van Lijsken Adriaen Peetersz weduwe met haeren kijnderen ende gaven gesamenderhant over met vrijer ghiften soe als recht is Tonis Cornelisz etc 28-2-1591

Fol. 248v

            Verlije Jan Jansz Wever, Commer Claesz, 28-2-1591

Fol. 249r

Vrijghifte Hendrick Hermensz cum suis [Metken Willems, schoonzuster], Jacop Woutersz, 14-3-1591

Fol. 249r

            Transport Peeter Anthonisz, Willem Woutersz, 20-3-1591

Fol. 249r

            Verlije Adriaen Jansz Boogaertsz cum suis [Seeger Jansz, broer], Jan Cleijsz, 20-3-1591

Fol. 249v

            Vrijghifte Marijken Peeter Mombers weduwe, Peeter Michielsz

Eodem anno et die compareerden Maerijken Peeter Jansz Mombers weduwe met Adriaen Woutersz haer swaeger haren voecht in deezen ende gaff etc. 20-3-1591

Fol. 249v

Verlije Maerijken Peer Mombers weduwe, Jan Adriaen Claesz cum suis [Jan Anthonis Luer] tot behoef van de Heijlige Geest tot Waspijck, 20-3-1591

Fol. 249v

            Vrijghifte Anthonis Jaecopsz, Peeter Matthijsz, 4-4-1591

Fol. 250r

            Vrijghifte Jan Seegersz vuijten naem van Willem Gheritsz, Krijn Adriaensz, 4-4-1591

Fol. 250r

            Verlije Adriaen Jansz Vos, Anthonis Adriaen Thomasz4-4-1591

Fol. 250r

            Verlije Geerit Vas Thomasz, Tonis Cornelisz, 4-4-1591

Fol. 250v

            Transport Cornelis Huijbrechtss met zijnen consorten, Huijbrecht Cornelisz

Deesen xiiije aprielis anno 1591 compareerden Cornelis Huijbrechtsz voor hem selven ende meede als voicht ende vervangende Jan Huijbrechtsz sijn bruers kijnt ende Adriaen Huijbrechtsz zijn bruers weeskijnderen ende Anneken Huijben zijnen suster ende noch vervangende Joachim Wijten ende Willem Lambrechtss sijn swaegers met Huijbert Adriaensz voor hem selven als gesamenderhant voor haer quoot meede erffgenamen van Anneken Beens [Cornelisz weduwe] saliger ende heeft getranspoorteert etc.

Fol. 250v

Vrijghifte Sebastiaen Adriaensz cum suis [Truijcken Adriaens, suster], Jacop Woutersz, 14-4-1591

Fol. 250v

            Vrijghifte Jacop Woutersz, Truijcken Adriaensdr, 14-4-1591

Fol. 251r

            Vrijghifte Jan Adriaen Hendricxsz cum suis, Mathijs Jansz

Op huijden deezen xxve aprielis anno xvc xcj compareerden Jan Adriaen Hendricxsz met Dingen Willem Jaecopsz huijsvrouwe beijde als volcomen macht hebbende van Lauwereijs Jaecopsz haeren swaeger ende schoon soon ende gaven etc.

Fol. 251r

            Transport Jan Peetersz van Dijck cum suis, Bastiaen Adriaensz, 25-4-1591

Fol. 251v

            Vrijghifte Ghijsbrecht Adriaensz, Joachim Wijten, 4-3-1591

Fol. 251v

            Vrijghifte Ghijsbert Adriaensz, Huijbert Adriaensz cum suis [Anthonis, broer], 4-3-1591

Fol. 251v

            Vrijghifte Cornelis Huijbrechtss als voicht, Joachim Wijten

Ten selven daeghe compareerden Cornelis Huijbrechtss als gerechte voicht van Adriaen Huijben weeskijnderen verweckt bij Jaecopken Ariaens ende gaff etc. 4-3-1591

Fol. 251v

Aenneminge Joachim Wijten van Cornelis Huijben Adriaen Huijbrechtss weeskijnt [Adriaentken] 4-3-1591

Fol. 252r

Aenneminge Jan Jansz Prins sijn weeskijnderen geprocureert bij Sijken zijnder huijsvrouwe ende is geschiet voor schout ende heemraders opten xiiije meert xvc xcj

Fol. 252r

            Rekeninghe Jan Adriaen Matheusz van Hermen Ghijsbrechtsz weeskijnderen, 22-3-1591

Fol. 252r

            [Verzoek] Melis Cornelisz, den schoudt ende gerechten, 22-3-1591

fol. 252v

Erffdelinge geschiet voor schoudt ende heemraders tusschen die naegelaeten weeskijnderen van Adriaen Huijbrechtsz saliger opden xxviije marty anno xvc xcj

Item inden eersten soo sijn die tweee voorkijnderen te weeten Huijbert ende Anthonisken met het naekijnt verweckt bij Anneken Adriaensdr weduwe wijlen Adriaen Huijbrechtsz geloot etc.

Salvo dies zoo sullen die twee voorkijnderen Huijbert Adriaensz ende Tonisken met het naekijnt van Anneken Adriaens vuijtreijcken die ander drie kijnder verweckt bij Jaecopsken Ariaensdr etc.

Fol. 252v

Vrijghifte Jan Jan Diercxsz ende Anthonis Diercxsz cum suis, Willem Lambrechtsz Metser

Eodem anno et die compareerden Jan Jan Diercxsz ende Anthonis Diercxsz met hem vervangende Jan Diercxsz sijn bruer ende Michiel Diercxsz sijn bruer ende Lijsken Diercxdr sijn suster ende gaven etc. 28-3-1591

Fol. 253r

Cornelis Adriaensz Seu heeft hier eenen rentebrief laeten registreeren aengesien dat se voergaende niet geregisteert en wordde bevonden die welcke haer epotheeck houde binnen onse ambachts voorss opten vje aprielis 1591 ende wordden voor recht voor goet ende van weerden gekent ende van woordt tot woordt overgeset.

[Damiaen Geritsz, Adriaen Hendricxsz van Herdichvelt], 16-2-1549

toegevoegd: Adriaen Jansz Loeij graegt over zoe recht is Geerit Roover tot behoeff van Adriaen Peetersz weeskijnt het vierendeel vander pachten etc.

Geerit Jansz Paep heeft zijn del betaelt

Fol. 253v

Erffdelinge geschiet voor den gerechte tusschen Gerit Vassen ende Jan Adriaensz opten iije meijdach xvc xcj

Fol. 253v

            Vrijghifte Geerit Melssertsz [= Melsen], Beeris Huijbrechtsz, 3-5-1591

Fol. 254r

            Vrijghifte Beeris Huijbrechtsz, Michiel Mathijsz, 2-5-1591

Fol. 254r

Vrijghift Commer Claesz als voicht [Willemken, suster], Aert Jan Cornelisz cum suis [Jaecop Cornelisz tot behoef van heijlige geest G’berg] 3-5-1591

Fol. 254r

            Vrijghifte Laureijs Jansz, Willem Stoffelsz tot behoeff [Jan Mathijsz Godtsschalcx], 11-6-1591

Fol. 254r

            Vrijghifte Adriaen Wierecken, Jan Meussen, 11-6-1591

Fol. 254v

Vrijghifte Dierck Adriaen Diercxsz van Oosterhout ende Commer Claesz als voicht [Willemken, suster] [ende Peeter Michielsz], Willem Stoffelsz tot behoeff van Jan Mathijsz rentmeester, 19-6-1591

Fol. 254v

Vrijghifte Jan Jansz Hoeveneer ende Jan Ariaen Claesz als voichden [Hermen Ghijsbrechtsz weeskijnderen], Mathijs Jansz, 19-6-1591

Fol. 254v

            [Verzoek] Cornelis Adriaensz Seu, den schout ende gerechten, 19-6-1591

Fol. 255r

            Vrijghifte Jan Jansz Prins, Hendrick Adriaenss, 19-6-1591

Fol. 255r

            Vrijghifte Adriaen Geritsz onse schout, Peeter Joachimsz tot behoeff

Deesen xiiije julij anno 1592 compareerden voor heemraders onsen schout Adriaen Geritss van Boemel ende gaff over met vrijer ghiften zoo als recht is Peeter Joachimsz tot proffijt ende behoeff van Peeter Joachimsz kijnderen naemtelijck Gerit Peetersz, Anneken Peeters ende Marijken Petersdr etc.

Fol. 255v

            Vrijgift Willem Hendricxsz Buijs cum suis, Jan Mathijsz [Godtschalck] rentmeester

Desen xxviije julij anno 1592 compareerden Willem hendricxsz Buijs ende Frans Geritsz schout tot Raensdonck ende Adriaen Adriaensz voor hem selven ende Jan Fransz als gerechte bestorven voicht van Adriaen Adriaenss twee weeskijnderen ende gaven etc.

Fol. 255v

            Verlije Jan Adriaensz, Anthonis Cornelisz, 28-7-1591

Fol. 256r

Verpachtinge van aenwas slick ende duijl Adriaen Petersz van Cornelis Geritsz van Nispen, 21-1-1593

Fol. 256v

Vrijghift Engel Engelsz cum suis [Thomas Damen, Robbert Heijmens], Adriaen Jansz Luer, 18-2-1593

Fol. 256v

            Vrijghifte Jan Anthonis Luer, Jacop Jan Andriesz, 18-2-1593

Fol. 256v

Erffdelinge aengebrocht voor schout ende heemraders tusschen Jacop Jan Driesz ende Peter Mathijss aengaende van een delle met de weerff doergaende geleegen ontrent daer Raemsdonck ende Waspijck scheijt ende is geschiet op den xviije februarij anno 1593

Fol. 257r

Vrijghifte Mr Willem Pflipss als gemachtich van Peter Aertss Paep ende Peter Aertss als gemachtich van Dierck Gijselsz met zijn swaeger, Adriaen Anthonisz Smit, 17-3-1593

Fol. 257r

            Vrijghifte Adriaen Anthonisz Smit, Cornelis Jansz de Leu, 17-3-1593

Fol. 257v

            Vrijghifte Cornelis Jansz de Leu, Joachim Janss secretaris, 17-3-1593

Fol. 257v

            Verlije Mr Michiel Segersz, Beris Huijbrechtsz, 17-3-1593

Fol. 257v

            Vrijghifte Bastiaen Adriaenss, Mathijs Jansz, 17-3-1593

Fol. 258r

            Vrijghifte Willem Woutersz, Seeger Jansz

Eodem anno et die compareerden Willem Woutersz Comen vuijten name ende van weegen ende gemachtich van Godtschaplck Aertsz als man ende voegdt van Janneken half Brerendr ende gaff over met eender vrijer giften soe als recht is Seeger Jan Seegersz tot behoeff van Govert Everden kijnder etc. 17-3-1593

Fol. 258r

            Vrijghifte in plaetse van vuijtcoop Corstiaen Adriaenss, Willem Woutersz, 26-3-1593

Fol. 258v

Verlije Willem Stoffelsz als gemachtich [Otto Ghijsberts x Lijsken Andries Jaspers], Anthonis Cornelisz, 14-8-1593

Fol. 258v

            Vrijghifte Jan Adriaen Geritsz cum suis, Willem Stoffelen tot behoeff

Eodem anno et die compareerden Jan Adriaen Geritsz ende Adriaen Gheritsz schout ende Huijbertken Wouter Vassen weduwe met haeren gecoren voegt ende Jan Beijenss als man ende voigt van Jaecopken sijnder huijsvrouwe ende Neeltken Jansdr weduwe van Willem Janss Buijs met haeren gecoren voegt in deezen ende gaven gesamenderhant ende elcx sijn gerechticheijt over met vrijer ghiften soe recht is Willem Stoffelsz tot behoeff van Jan Mathijsz Godtschalcx etc, 14-8-1593

Fol. 259r

            Vrijghifte Meerten Diercxsz, Willem Stoffelen tot behoeff [Jan Mathijsz Godtschalcx], 14-8-1593

Fol. 259r

            Vrijghifte Michiel Jansz, Jan Mathijss Godtschalcx, 14-11-1593

Fol. 259v

            Vrijghifte Peeter Huijbrechtsz, Michiel Jansz, 9-12-1593

Fol. 259v

            Vrijghifte Staes Huijbrechtss, Wouter Woutersz, 9-12-1593

Fol. 260r

Erffdelinge aengebrocht voor schout ende heemraders tusschen Adriaen Huijb Dierck Flooren ende de erffgenamen van Maeijken Huijbert Jacopsdr zijnder huijsvrouwe saliger van allen haeren erffgoederen ende is geschiet ende gedaen op den ije decembris anno 1593

Fol. 260v

            Vrijghifte Claes Claesz cum suis, Cornelis Ghijsbrechtss

Eodem anno et die compareerden Claes Claesz cooe hem zelven vervangende zijnen zoone Hendrick Cleasz ende Stoffel Adriaensz Cluijter voor hem zelven met Maerijken Dries met haeren gecoren voecht in deeze als erffgenamen van Anneken Peeter Snijders ende gaven etc. 9-12-1593

Fol. 261r

Erffdelinge aengebrocht voor schoudt ende heemraders tusschen Jaecop Jaecopss ende Neeltken Adriaen Willemsdr ende is geschiet op den xxvje januarij anno 1594

Fol. 261r

            Verlije Jaecop Jaecopsz cum suis, Michiel Jansz

Ten selven daegen compareerden Jaecop Jaecopsz vooe hem selven ende Gerit Adriaensz als procuratie hebbende ende gemachtich sijnde van Neeltken Adriaen Willemsdr ende gaven etc. 26-1-1594

Fol. 261v

            Vrijghift Seeger Jansz, Willem Stoffelsz tot behoef [Jan Jansz de Leu], 3-2-1594

Fol. 261v

Rekeninge Jan Jansz Hoeveneer ende Jan Ariaen Claesz als voigden ende toesienders van Hermen Ghijsbertsz weeskijnderen, 3-2-1594

Fol. 262r

            Vrijghifte Commer Claesz, Thomas Petersz, 16-3-1594

Fol. 262r

Erffdelinge aengebrocht tusschen Jan Adriaen Geritsz ende Huijbert Janss sijn swaeger opten xvje meert 1594

Fol. 262v

            Vrijgift Jan Adriaen Geritsz, Huijbert Jansz, 16-3-1594

Fol. 262v

            Vrijgifte Jan Adriaensz Staesz, Laureijs Mertensz, 16-3-1594

Fol. 262v

            Vrijghifte Commer Claess, Frans Adriaen Staelaert, 16-3-1594

Fol. 263r

            Vrijghift Cornelis Adriaensz Seu, Huijch Petersz, 11-5-1594

Fol. 263r

            Vrijghift Commer Claesz als voecht [Willemken, suster], Lauwereijs Pauwelsz, 11-5-1594

Fol. 263r

            Vrijghift Jan Adriaensz Staessen, Michiel Adriaen Seegersz, 11-5-1594

Fol. 263v

            Vrijghifte Anthonis Jaecopsz, Huijman Hermensz, 24-5-1594

Fol. 263v

Erffdelinge aengebrocht voor schout ende heemraders tusschen Adriaen Huijb Dierck Flooren ende Jan Adriaen Geritsz opten xxiiij meij 1594

Fol. 264r

            Vrijghifte Jan Adriaen Geritsz, Melis Cornelisz tot behoeff van Mathijs van Clootwijck, 24-5-1594

Fol. 264r

            Vrijghifte Willem Woutersz Comen cum suis, Melis Cornelisz

Ten boven geschreven daegen compareerden Willem Woutersz Comen voor hem selven ende vervangende Aentken Dingemans weduwe sijn suster ende Korstiaen Adriaenss ende gaven etc. 25-5-1594

Fol.264v

            Vrijghifte Jan Seegersz vuijten naeme van Govert Evertss kijnderen, Jan de Leu, 25-3-1594

Fol. 264v

Adriaen Geritsz schout als gemachtich [Lijntken Vranck Thomas weduwe met haer kint, Jan [Jansz] de Leu, 22-6-1594

Fol. 264v

Jan Adriaen Gheritsz, Jan Beijensz cum suis [ x Jaecopsken, Huijbertken Wouter Vassen weduwe], 22-6-1594

Fol. 265r

Erffdelinge aengebrocht voor schout ende heemraders tusschen Jaecop Jansz [van Dongen] vervangende in deeze Seeger Hendricxsz ende Gerit Vassen ende Jan Anthoniss Luer vervangende Jan Adriaensz van Gils ende Lenaert Cornelisz ende Jan Adriaensz Staessen voor hem selven ende Commer Claesz als gemachtich van Claes Adriaensz zijnen vader jegens Adriaen Anthonis Smit gesamenderhant als erffgenamen van Lijntken Commer Petersz Meijenbloems huijsvrouwe, gedaen op den xxije junij anno 1594

Fol. 265v

Vrijghifte Aert Adriaens Schouten [van Raemsdonck] cum suis [Anthonis Cornelisz Comens], Jan Jansz de Leu, 22-6-1594

Fol. 265v

            Verlije Jan Beerthensz, Gerit Ghijsbrechtsz van Broechoven, 12-10-1594

Fol. 265v

            Vrijghifte Adriaen Anthonisz Smit, Adriaen Michielsz, 12-10-1594

Fol. 266r

            Vrijghift Laureijs Jansz, Jan de Leu

Fol. 266r

            Vrijghifte Willem Lambrechtsz Metser, Jan Jansz Prins, 16-5-1595

Fol. 266r

            Vrijghifte Staes Huijbrechtsz, Jongen Jan Driessen [Jan Janss], 16-5-1595

Fol. 266v

Verpachtinge van aenwas bij Adriaen Woutersz ende Dingen Jan Vassen cum suis, 16-5-1595

Fol. 267r

            Vrijgift Adriaen Anthonisz Smit, Huijmen Hermensz

Fol. 267r

            Vrijghifte Jacop Jansz van Dongen met sijnen consorten, Anthonis Jaecopsz

Eodem anno et die compareerden Commer Claesz als gemachtich van Claes Adriaensz zijnen vader voor dene stock met noch Jan Adriaensz van Gils vervangende Lenaert Cornelisz sijnen swaeger ende Jan Thonisz Luer den tweeden stock met noch Jaecop Jansz den derden stock met noch Gerit Vas Thomasz vervangende Seeger Hendricxsz ende Jan Adriaensz Staessen etc. 16-5-1595

Fol. 267v

            Vrijghift Dingen Jan Vassendr, Huijbert Jansz, haer broeder, 16-5-1595

Fol. 267v

Vrijghift Huijbert Jansz Bosser cum suis, Melis Cornelisz tot behoeff [Govert Everden kijnderen]

Eodem anno et die compareerden Huijbert Jansz Bosser voor hem zelven ende met hem vervangende ende procuratie hebbende van gelijckerhant de erffgenamen van Castelijnen met Maeijken de de weduwe ende Hendrick Adriaen Flueren met noch Bastiaen Adriaensz de Jonge Castelijn ende Gostschalck Hendricxsz met noch Sens Adriaensz ende Aentken Ariaens gesamenderhant als erffgenamen van Adriaen Adriaensz Casteleijn ende gaven etc. 16-5-1595

Fol. 268r

            Vrijghifte Adriaen Jansz Luer, Meerthen Woutersz Turck, 16-5-1595

Fol. 268r

Vrijghifte Willem Cornelisz ende Huijbert Jansz Bosser als Heijlich Geest meesters, Joachim Petersz Vonder tot behoeff [Adriaen Willemsz], 16-5-1595

Fol. 268r

            Verlije Frans Meussen cum suis, Jacos Hamels

Desen lesten junij anno 1595 compareerden Frans Meussen voor hem selven ende Lenaert Cornelisz ende Truijcken Hermens weduwe van wijlen Adriaen Lenaertsz geassisteert met Mr Michiel vander Stael haeren gecoren voecht in deezen ende etc.

Fol. 268v

            Vrijghifte Ghijsbert Adriaensz, Huijbert Roeloffsz, 18-7-1595

Fol 268v

Enen coopcedule in rechte gebleecken ende verthoont ende van weerde gekent ende met consent van schout ende heemraders geregistreert ten versoecke Jan Adriaens Staessen

Op huijden den lesten decembris 1583 soo willen vercoopen die weduwe met die erffgenamen van Jan Roelen een huijsinge met die erffve daer aen geleegen soo groot ende cleijn alst Jan Roelen van Jan Peer Raeten weeskijnts voecht gekoft heeft etc.

Fol. 269r

            Vrijghifte Jan Andriesz, Thomas Petersz, 25-11-1595

Fol. 269r

Vrijghifte Meerten Woutersz Turck als procuratie ende macht hebbende [Willem Danielsz], Jan Jan Driesz, 25-11-1595

Fol. 269v

            Vrijghift Huijbrecht Adriaensz, Jan Lambrechtsz Moer, 25-11-1595

Fol. 269v

Verlije Adriaen Jansz Vrochter [ x Anneken Adriaens ende Peter Huijmens], Jan Adriaen Claesz tot behoeff [Hermen Ghijsbrechtsz kijnderen], 25-11-1595

Fol. 269v

Op huijden desen ixe julij 1597 compareerden Peter Huijmans als voecht van Adriaen Huijmans sijn broers soen genaempt Joachiem Adriaens ende meede als gecoren voecht in desen van Maeijken Cleijs Jacopsdr weduwe wijlen Adriaen Huijmans … ende gaff etc. de kijnderen van Herman Ghijsbrechtsz etc

Fol. 270r

Verlije Huijbrecht Adriaensz, Jan Adriaen Cleasz tot behoef [Hermen Ghijsbrechtsz weeskijnderen], 25-11-1595

Fol. 270r

            Vrijghifte Adriaen Jan Meussen, Wouter Reers, 27-11-1595

Fol. 270r

            Vrijghifte Gerit Vas Thomassen, Laureijs Mertensz, 27-11-1595

Fol. 270v

Erffdelinge aengebrocht voor schout ende heemraders des ambachts tot xj½ Hoeffven tusschen Peter Cornelisz ende Hendrick Adriaensz sijn swaeger, opten xxviije junij anno 1595

Fol. 271r

            Verlije Adriaen Adriaensz Dierckxsz, Huijbert Adriaensz

Eodem anno et die compareerden Adriaen Adriaen Dierck Govertsen ende met hem vervangende Willemken Adriaensdr sijn suster in dese met consent van Adriaen Geritsz schout als oppervoocht van allen weesen alsoo Willemken voorss hier absent is ende Adriaen Adriaensz noch niet veel boven sijnen mondigen jaeren out en is met noch Jan Adriaen Claesz als voicht van Hermen Ghijsbrechtsz weeskijnderen ende gaven etc. 28-6-1595

Fol. 271v

Vrijghift Willem Cornelisz cum suis [Huijbert Jansz Bosser als HG mrst Rdk], Tonis Cornelisz [Geerit Melssertsz ende Meerten Woutersz, dijckmrs] tot behoef vanden polder van Groot Waspijck, 14-12-1595

Fol. 271v

            Copie

Rekeninge, bewijs ende reliqua voer Huijbert Adriaensz als voicht van Adriaen Adriaensz sijn broers weeskijnderen, gedaen ende gelaudert ? opten xxxie januarij anno 1596

Fol. 273r

Eerffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraeders van xj½ Hoeven ende Groot Waspick opten xxxie januarij 1596 tusschen die kijnderen van Adriaen Adriaensz ende Tonisken Jacopsdr

Inden eersten soo is Adriaen Adriaensz geloot, gecavelt ende beërffdelt op etc.

Hiertegens soo is Willemken Adriaensdr bedeelt etc

Huibert Adriaensz is oom

Fol. 273v

            Vrijgift Lenaert Cornelis Aen Aertsz, Handrick Adriaensz, 14-3-1596

Fol. 273v

            Vrijgift Gerit Vassen, Jan Adriaensz Stacens, 14-3-1596

Fol. 274r

            Vrijgift Handrik Adriaensz, Jan Jansz Prins, 14-3-1596

Fol. 274r

            Vrij verlije Joachim Wijten, Thomas Cornelisz met sijn susters en broeders, 14-3-1596

Fol. 274v

            Vrijgift Jacop Jacopsz cum suis [Claes Jacopsz, swager], Joachim Jansz Paep, 14-3-1596

Fol. 274v

            Verlije Jan Adriaensz Stacens, Bastiaen Adriaensz14-3-1596

Fol. 275r

Vrijgift vrijgift Adriaen Clawers als voecht met Frans Adriaensz, Jan Moermans tot G’berge

Op huijden desen xxiiije aprilis anno xvc xcvj compareerden Frans Adriaensz Peeter Huijben voor sijn selven ende hem sterckmakende ende mede vervangende Adriaen Adriaensz sijnen broeder ende Anneken Adriaensdr sijn suster … Adriaen Clawers als voecht van Peter Clawers sijn broeders zoentken ende gaven etc.

Fol. 275r

Vrijgift Jan Andries, Frans Adriaensz [Stelaert] swager van Thomas Petersz tot Geertruijden Berge, 24-4-1596

Fol. 275v

            Vrijgift Willem Stoffelen als gemachtich Jan Jansz die Leu, [Cornelis Claesz], 24-4-1596

Fol. 275v

            Vrijgift Bastiaen Adriaensz, Schalck Diercxsz, 8-3-1596

Fol. 276r

            Copie

Op huijden desen 2e meij anno xvc ses entnegentich compareerden voer mij Melis Cornelisz openbaer notaris ter presentie vande gethuijgen hier nae genoempt den eersamen ende zeer deiscreten Claes Adriaen van Dongen oudt ontrent Lxxxv jaren staende ter goeder name ende fame ende heeft rechtelijken gethuijgt, verclaert ende bij sijne … waerheijt in plaets van eede etc.

Den xxiije maeij anno 1596 compareerden Commer Claesen oudt ontrent Liiijtich jaren heeft ter rechtelijker ende nodiger instancie van Mathijs Jansz verclaert etc.

Fol. 276v

Vrijgift Reijn Gielisz als gemachtich [Peter Cornelisz, schoonvader], Adriaen Woutersz, 4-7-1596

Fol. 276v

            Vrijgift Adriaen Woutersz, Peter Cornelisz Braber, 4-7-1596

Fol. 277r

            Vrijgifte Adriaen Michielsz, Matthijs Jansz, 4-7-1596

Fol. 277r

Vrijgift Michiel Adriaen Zegersz cum suis [Adriaen Michielsz, zoon], Huijbert Jan Vassen,25-7-1596

Fol.277r

            Vrijgift Gerit Adriaensz, Michiel Diercxsz, 2-10-1596

Fol. 277v

Vrijgift Frans Petersz Metseler cum suis [ x Beliken Cornelis Jorisdr], Jan Matthijs Godtschalck, 2-10-1596

Fol. 277v

Vrijgift Jan Adriaensz x Anneken Jan Huijbrechtsdr vervangende de dochter van Peerken Jans Huijben za, Coenraet Jansz schout, 2-10-1596

Fol. 278r

Vrijgift Jan Woutersz als gemachtich [Adriaen Jacopsz onder den Wijngaert], Michiel Diercxsz, 17-10-1596

Fol. 278r

            Vrijgift Adriaen Handricxsz Panum, Jacop Jansz van Dongen, 30-1-1597

Fol. 278v

            Vrijgift Crijn Adriaensz cum suis, Jan Jansz die Leu

Eodem anno et die compareerden Crijn Adriaensz als man ende voecht van Anneken Marten Laureijsdr voer sijn selven ende hem sterckmakende ende hier inne vervangende Laureijs Martensz sijnen swager met noch Mathijs Jansz als man ende voecht van Alet Marten Laureijsdr ende gaven etc. 30-1-1597

Fol. 278v

            Copie

Rekeninge bij Cornelis Huijbrechtsz als voecht van Adriaen Huijben sijn broers weeskijnderen gedaen vande jaere 92 opten xe februarij 93

Fol. 279r

Rekeninge, bewijs ende relique voer Cornelis Huijbrechtsz als voecht van sijn broeders weeskijnderen gedaen opten xxije januarij anno 1597

Fol. 280v

            Vrijgift Laureijs Jansz, Michiel Matthijsz, 5-2-1597

Fol. 280v

            Verlije Laureijs Jansz, Michiel Matthijzs schout, 5-2-1697

Fol. 281r

            Vrijgift Matthijs Florisz, Adriaen Jansz, 12-3-1597

Fol. 281r

            [Vrijgift Adriaen Jansz, weduwe Jachus Schollen], 12-3-1597

fol. 281v

            Vrijgift Adriaen Jansz Mol tot Oosterhout, Jan Willemsz Schuijffhil, 21-3-1597

Fol. 281v

Eerffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders tusschen die weduwe van Jan Tonisz Luer ende Adriaen Jansz ende Lijntken Jansdr Jan Tonisz kijnderen opten xxiiije marty anno 1597

Fol. 282r

Vrijgift Adriaen Jansz Lueren ende Lijntken Jan sijn suster, Tuentken Handricxdr weduwe wijlen Jan Tonisz, 23-3-1597

Fol. 282r

            Vrijgift Lijntken Jansdr, Adriaen Jansz haren broeder, 23-3-1597

Fol. 282v

Vrijgift Tuentken Jan Tonisz weduwe ende Adriaen Jan Lueren met sijn suster, Handrick Adriaensz ende Tonis Jacopsz, 23-3-1597

Fol. 282v

            Verlije Jan Stoffelsz als gemachtich [Anthonis Claesz], Gerit Andriesz, 10-4-1597

Fol. 282v

            Vrijgift Gerit Andriesz ende Jan Stoffelsz [Anthonis Claes], Gerit Michielsz, 10-4-1597

Fol. 283r

            Verlije Adriaen Woutersz, Anthonis Cornelisz, 10-4-1597

Fol. 283r

            Vrijgift Jan Adriaensz Schep, Peter Huijbrechtsz, 30-4-1597

Fol. 283v

            Vrijgift Jan Adriaen Geritsz, Coenraet Jansz, schout tot Sgrevelduijn Waspick, 14-5-1597

Fol. 283v

            Testament Lenaert Cornelisz ende Peterken sijn huijsvrouwe, 14-5-1597

Fol. 284r

Aenneminge van Mariken Meertensdr weduwe wijlen Jacop Jan Andriesz haeren twe kijnderen verweckt bij den voorss Jacop Jansz

Opten xxixe maeij anno 1597 compareerden Adriaen Huijb Dierck Florisz als man ende voecht van Mariken Meertensdr weduwe wijlen Jacop Jan Andriesz ende gheeft rechtelijken aengenomen van Jan Andriesz ende Jan Jansz sijnen soen int bijwesen van Anthonis Cornelisz als voichden ende toesienders van haer twe onmondige weeskijnderen geprocureert bij Jacop Jan Andriesz haer man zaliger ende dat etc.

Fol. 284v

            Vrijgift Adriaen Huijbrechtsz, Dingentken Jans dochter [Vassen], 19-6-1597

Fol. 284v

            Vroemen recht die gasthuijs ende Heijligeest mesters tot G’Berge, 9-7-1597

Fol. 285r

Vrijgift Jan Andriesz tot Raemsdonck van een half huijs etc aen Peter Woutersz x Huijbertken Handricxdr en en mede tot behoef van haere broeders ende susters, en nog de helft van een ackerke tot behoef sijn wijfs broeders ende susters,  8-10-1597

Fol. 285r

Vrijgift Peter Woutersz, Wouter Woutersz sijnen broeder8-10-1597

Fol. 285v

            Vrijgift Schalck Diercsz, Jan Jansz de Leu, 11-2-1598

Fol. 286r

            Vrijgift Jan Aertsz, Adriaen Geritsz van Bommel, 11-2-1598

Fol. 286r

Vrijgift Cornelis Gijsbrechtsz, Matthijs Jansz, 11-2-1598

Fol. 286v

            Vrijgift Merten Woutersz, Jan Adriaensz Stacens, 8-2-1598

Fol. 286v

            Vrijgift Joachim Petersz ende Dingen Jan Vassen [schoonzus], Laureijs Jansz, 8-2-1598

Fol. 286v

            Vrijgift Dingentken Jan Vassendr [Wouters], Joachim Petersz Vonder, 8-2-1598

Fol. 287r

            Vrijgift Jan Stevensz Cuijper, Merten Woutersz, 8-2-1598

Fol. 287r

            Vrijgift Lenaert Cornelisz, Jan Stevensz Cuijper, 2-4-1598

Fol. 287v

            Vrijgift Jan vanden Berge Jansz zoone, Jan Matthijs Godtschalxsz, 2-4-1598

Fol. 287v

Vrijgift Jan Adriaen Clasen als voecht [Hermen Gijsbrechtsz weeskijnderen], Coenraet Jansz schout, 8-4-1598

Fol. 287v

Compareerden oeck Huibrecht Adriaensz als voecht ende wuijt den name van Willemken Adriaens sijn broers dochter ende gaff over met eender vrijer giften de voerss Coenraet Jansz schout etc

Fol. 288r

            Vrijgift Adriaen Wijten, Coenraet Jansz, 8-4-1598

Toegevoegd: Protenteerden ten selffden daghe Michiel Matthijsz schout seggende dat desen halven acker toecomende ? die weeskijnderen van Adriaen Jacopsz Coerp ende Adriaen Wijten eijgen macht en hadden te vercoopen etc.

Fol. 288r

Rekeninge van Michiel Mathijsz schout voer die kijnderen van Michiel Adriaen Zegersz vant incoemen van haer moeders goeden

….. Michiel Adriaensz kijnderen bij namen Adriaen Michielsz den joncxsten ende Anneken Michiels, met Jacop Michielsz die hier mede waren present ende vervangende Mariken Michiels hare suster ende Gijsbrecht Michielsz haren joncxsten broeder etc., 6-5-1598

toegevoegd: Michiel Adriaen heeft aengenomen Gijsbrechts Michielsz sijnen joncxsten zoen.

Fol. 288v

            Transport Willem Stoffelen, Jan Jansz die Leu, 4-6-1598

Fol. 288v

Vrijgift Adriaen Cornelisz Rues [toesiender van Cornelis zijn zoon], Michiel Matthijsz schout, 20-6-1598

Fol. 288v

            Waerborge Peter Willems Czonnincx [en Huijch zijn zoon], Joris Danielsz, 17-8-1598

Fol. 289r

            Vrijgift Joachim Jan Berthoutsz, Jan Woutersz ende Peter Woutersz, 9-11-1598

Fol. 289r

            Verlije Truijcken Vassen, Commer Clasen, 17-12-1598

Fol. 289r

            Vrijgift Jan Adriaensz Stacens, Peter Mathijsz, 17-12-1597

Fol. 289v

            Vrijgift Seger Damiaensz, Adriaen Cornelisz Cloestermans, 20-1-1599

Fol. 289v

            Vrijgift Lenaert Cornelisz, Michiel Matthijsz, 20-1-1599

Fol. 290r

Vrijgift Jan Andriesz als voecht [Maeijken Peter Joachimsdr], Peter Joachimsz

…. Int bijwesen van Gerit Jansz den zoen van Peter Joachimsz voers broeder …, 10-2-1599

Fol. 290r

            Vrijgift Adriaen Adriaensz Cleermaker, Cornelis Geritsz van Nispen, 10-2-1599

fol. 290r

            Vrijgift Adriaen Adriaensz Cleermaker, Pauwels Willemsz, 10-2-1599

Fol. 290v

            Vrijgift Jacop Jacopsz, Adriaen Jansz Boogaert, 10-2-1599

Fol. 290v

            Vrijgift Adriaen Jansz Boogaert, Gerit Melchioersz, 10-2-1599

Fol. 291r

            Vrijgift Jan Joesten cum suis van Geertruijden Berge, Anthonis Cornelisz Cleermaker

Op huijden desen xe marcij anno xvc xcix compareerden Jan Joesten Gruijters voer sijn selven ende Jan Huijbrechtsz man ende voecht van Aentken Joesten ofte Peter Jochiemsz van Raemsdonck als volle macht ende procuratie hebbende vande selffde etc.

Fol. 291r

            Vrijgift Commer Claesz als gemachtich van sijnen vader, Adriaen Michielsz, 14-3-1599

Fol. 291r

            Vrijgift Adriaen Michielsz, Bastiaen Adriaensz, 14-3-1599

Toegevoegd: Bastiaen Adriaensz verkoopt de acker weer aan Laureijs Pauwelsz

Fol. 291v

            Verlije Bastiaen Adriaensz, Adriaen Michielsz, 14-3-1599

Fol. 291v

Vrijgift Commer Claesz als voecht [Tonisken Handricxdr wed wijlen lest Jan Tonisz Luer], Handrick Adriaensz, 14-3-1599

Toegevoegd: Teuntken ende Diercx ende die gemeen erffgenamen van Wouter Jan Wevers ? de voers Teuntken man zaliger bekende etc

Fol. 292r

            Vrijgift Handrick Adriaensz, Bastiaen Geritsz, 14-3-1599

Fol. 292r

            Vrijgift Frans Jansz, Huijbert Willemsz ende Heijlken Willems, 27-3-1599

Fol. 292r

            Vrijgift Aentken Aertsdr weduwe wijlen Jan Cornelisz, Anthonis Cornelisz, swager, 32[?]-3-1599

Fol. 292v

            Vrijgift Adriaen Goverts met sijn suster [Teuntken], Adriaen Willemsz, 22-3-1599

Fol. 292v

            Vrijgift Huijbert Cornelisz Broeder, Melis Cornelisz, secretaris tot Raemsdonck, 31-3-1599

Fol. 292v

            Vrijgift Aert Jacops, Frans Adriaensz Stelaert, 19-4-1599

Fol. 293r

            Vrijgift Adriaen Jansz, Aert Jacopsz, 19-4-1599

Fol. 293r

            Vrijgift Laureijs Jansz, Jan Jan Andriesz, 19-4-1599

Fol. 293r

            Kerckgebodt

Aert Jacopsz heeft rechtelijken etc. 10-6-1599

Fol. 293v

            Vrijgift Merten Woutersz als gemachtich, Jan Adriaen Claesen

Den xxvje maeij anno xvc xcix compareerden Merten Woutersz als volle macht ende procuratie hebbende van Zier Cornelisz wonende tot Rotterdam als man ende voecht van Adriaentken Jans dochter ende Cornelis Jansz haeren broeder etc.

Fol. 293v

Vrijgift Jan Adriaen Clasen, Jan Diercxsz ende Handrick Adriaensz als Heijligeest Mesters tot Waspijck, 26-5-1599

Fol. 294r

Vrijgift Cornelis Gijsbertsz [x Lijntken …], Godtschalck Diercxsz tot behoeff [Jan Jansz die Leu], 31-5-1599

Fol. 294r

            Vrijgift Adriaen Jansz, Cornelis Gijsbrechtsz, 31-5-1599

Fol. 294v

Aenneminge van Aentken Anthonisdr weduwe Jan Mathijsz hare twee onmondige weeskijnderen

Desen viije julij anno xvc xcix soe heeft Aentken Anthonisdr weduwe wijlen Jan Mathijs Otgens Mathijs zoen aengenomen van Michiel Mathijsz schout van xj½ Hoeve ende Groot Waspijck als gerechte bestorven voecht van Jan Mathijsz sijn broers saliger sijne twe weeskijnderen ende mede van Jan Tonis Aentken Tonisdr haeren broeder als toesiender van voers weeskijnderen int bijwesen van Jan Jan Diercxsz ende Peter Joest Willems als oem ende swager van beide sijden etc.

Fol. 295r

Vrijgift Adriaen Geritsz Lam als gemachtich [Steven Geritsz Lam], Adriaen Willemsz borger tot Geertruijden Berge, 19-9-1599

Fol. 295r

            Vrijgift Adriaen Geritsz ende Adriaen Willemsz voers, 19-9-1599

Fol. 295v

Vrijgift Adriaen Hendricxsz Panum als voicht [Anneken ende Lijsken Hendricxs, susters en de dochter van Aert Hendricxsz broer], Jan Woutersz secretaris, 3-11-1599

Fol. 295v

            Vrijgift Jan Woutersz, Jacop Jansz van Dongen, 3-11-1599

Fol. 295v

            Vrij Michiel Mathijsz schout, Jacop Jansz van Dongen, 3-11-1599

Fol. 296r

Verlije Neltken Jan Jansdr met haeren gecoren voecht, Cornelis Mathisz haeren swager, 17-11-1599

Fol. 296r

            Vrijgift Adriaen Woutersz, Aentken Beerten wedue wijlen Adriaen Aertsz, 17-11-1599

Fol. 296v

            Vrijgift Jan Peters Meijer cum suis, Anthonis Jacopsz

Desen xxije novembris anno xvc xcix compareerden Jan Petersz Meijer van Sgravenmoer als man ende voecht van Maeijken Adriaensdr voer sijn selven ende mede hier inne vervangende ende hem sterckmakende voer Aentken Geritsdochter ende mede noch als volcoemen macht ende procuratie hebbende van Quintijn … Quirij borger der stadt van Breda met Anneken Frans vander Eijndedochter sijne wittige huijsvrouwe soe voer sijn selven als vervangende Adriaentken Frans vander Eijndedr ende oeck als oem ende voecht van Lijsken Handricx Hacx ? dr daer moeder aff was Maeijken Gerits dochter van Sgravenmoer ende noch van Jochiem Jochiemsz soone daer moeder aff was Fransken Frans vander Eijnde ende gaff ….. een delle … aengecoemen van Jan Jansz Boer

Fol. 296v

Eerffdelinge aengebrocht voer schout ende heemraders van xj½ Hoeve ende Groot Waspijck tusschen Berbel Peter Willems wedue ende jare kijnderen den xxxe novembris anno 1599

Fol. 297r

            Vrijgift Jan Jan Dierxsz, Adriaen Jansz Boegaert, 3-1-1600

Fol.297r

            Neltken Adriaen Peters wedue, Michiel Jansz, 26-1-1600

Fol. 297r

            Vrijgift Dierck Adriaen Diercxsz, Michiel Jansz, 26-1-1600

Fol. 297v

            Vrijgift Handrick Jansz Buijs, Anthonis Cornelisz, 12-2-1600

Fol. 297v

            Vrijgift Adriaen Woutersz, Jan Adriaensz Schep, 8-3-1600

Fol. 298r

            Vrijgift Jochiem Petersz Vonder, Jan Adriaen Geritsz, 23-3-1600

Fol. 298r

            Vrijgift Huijbert Jansz, Jan Adriaen Geritsz, 23-3-1600

Fol. 298r

            Vrijgift Jan Adriaen Geritsz, Huijbert Jansz, 23-3-1600

Fol. 298v

            Vrijgift Huijbert Jansz, Jochiem Petersz, 23-3-1600

Fol. 298v

            Verlije Beris Huijbrechtsz, die Heijlig Geest tot Waspijck, 23-3-1600

Fol. 298v

Vrijgift Jan Adriaen Geritsz als gemachtich [Huijbertken Wouter Vassen wedue], Coenraet Jansz schout, 23-3-1600

Fol. 299r

            Vrijgift Jan Cleijs Jacopsz als gemachtich [Adriaen Willemsz], Peter Jochiemsz, 14-11-1600

Fol. 299v

Lotinge vande dijck als hier voer inden jaeren tachentich is te boecjk gestelt nu alhier opten selffden voet vernieut maer niet verandert dan op andere namen alsoe die landen ende dellen veel waren vercoeft ende verstorven. Gedaen duer versoeck van schout ende heemraders ende gemeenen naeburen opten ve julij anno 1600

Jan Woutersz

Huijbert Jan Vassen

Jochiem Petersz

Jan Adriaen Geritsz

Cornelis Geritzs van Nispen

Frans Diercxsz

Adriaen Jochiemsz

Jan Willemsz Schuijffhil

Die kerck tot Waspijck ende Metken Willem Gielen

Hans Veers

Frans Diercxsz

Gerit van Broechoven ende Cornelis Gijsbrechtsz

Jan Mathijs Godtschalcx

Den Heijligen Geest tot Wasoijck

Arert Jacopsz

Frans Diercxsz

Adriaen Jansz Boegaert

Pauwels Willemsz

Die wedue van Isbrant Goevertsz

Dat gasthuijs vanden Berch

Jan Andriesz ende Cornelis Gijsbrechtsz

Die sluis ofte gemeenen polder

Pauwels Willemsz

Michiel Mathijsz schout ende Jan Mathijsz rentmeester met Peter Mathijsz

Pauwels Willemsz

Peter Huijben ende Bouwen Joesten kijnderen

Huijch Petersz ende Aentken Aen Schouten

Den Heiligen Geest tot Waspijck

Cornelis Geritsz van Nispen

Jan den Meijer

Anthonis Frans zende Jacop Goeijaertsz

Huibertken ? Hermansz

Willem Joesten ende Jan Bernaertsz

Peter Wouterzs ende Jochiem Petersz

Peter Huijben ende Jan Bernaertsz

Seger Jansz metten polder

Cornelis Clasen inde Wan

Peter Huijben ende den Heiligen geest tot Raemsdonck cum suis

Merten Woutersz Tuerck

Gerit Melsen

Adriaen Lambrechtsz

Gerit Driesz in Engelant

Gerit Melsen

Cornelis Zegersz weu

Mathijs Jansz

Cornelis Geritsz van Nispen

Jan Adriaensz Stacens

Cornelis Zegers weu

Gerit in Engelant

Cornelis Zegers weu

Adriaen Jansz, Jan Jochums & … Jochumsz erffg, Gerit Petersz & Jan Adriaen Lambrechtsz

Commer Clasen, Willem Woutersz ende Melis Cornelisz

Anthonis Cornelizs cum suis

Mathijs van Clootwijck

Jan Vassen erffg

Adriaen Jochemsz

Adriaen Aerts weu

Andries den Sprengaerts ?

Melis Cornelisz cum suis

Seger Jansz

Melis Cornelisz cum suis

Jan Petersz Momber ?

Jan Andriesz den Jongen, Michiel Mathijsz schout ende Laureijs Jansz

Peter Mathijsz weeskijnt

Willem Joesten ende Hendrick Meusz cum suis

Jan Mathijsz

Frans Geritsz schout ende Hans Veers

Jan Mathijsz

Hans Veers

Jan Adriaen Stacens ende Coenraet Jansz cum suis

Michiel Jansz cum suis

Wierck Geritsz

Adriaen Willemsz ten Berch

Hans Veers cum suis

Adriaen Willemsz ten Berch

Jan de Leu

Jan Beerten ende Jan Driesz

Jan den Timmerman ende den Heijligen Geest

den Heijligen Geest

Adriaen Cornelisz Leenhouwer

Jan Woutersz ende Peter Woutersz

Willem Lambrechtsz kijnderen

Frans Diercxzs

Des Wijndekes Lant

Hier nae volgen de corte delle

Melis Cornelis weu

Den schout van Gils

Frans Adriaen Petersz

Jan vanden Berch ende Anthonis Cornelisz

Stoffel Willemsz ende Hendrick van Weerts weu

Jan Frans ende Willem Buijs

Dat dorp van Raemsdonck

Melis Cornelis weu

Cornelis van Nispen ende Adriaen Jansz Meulder

Willem Buijs

Adriaen Jansz Meulder

Hier nae volgen de lotinge vande dellen inden ambacht van xj½ Hoeve ende die geloet vanden noorden eijnde in

Aert Jacopsz

Dierck Adriaen Diercxsz

Mathijs Jansz

Laureijs Jacops

Peter Huijben

Cleijs Beerten ende Jan Adriaen Geritsz

Wouter Vassen weu ende Jacop Jacopsz

A… Crijnen ende Cornelis Gijsbrechtsz

Melis Cornelisz

Jan Woutersz

Adriaen Geritsz ende Vas Jacopsz

Willem Woutersz ende Jan Aen Heijnen weu

Aert Jacopsz

Jan Andriesz

Huijman Hermansz

Huijbert Jansz

Willem Joesten

Adriaen Huijben

Wierck Geritsz

Peter Willemsz

Bouwen Joesten kijnderen

Jan den Cuijper

Laureijs Jansz

Bastiaen Geritsz

Adriaen Jansz Vosch ende Dingeman Michielsz

Jan Andriesz den Jongen

Cornelis Woutersz kijnderen ende Adriaen Peter Gijben weu

Lambrecht Petersz

Coenraet Jansz

Peter Huijben

Jan die Weert

Peter Huijben

Adriaen Lambrechtsz

Jan Beerten ende Claes Adriaensz

Huijch Petersz

Jan Scheppen ende Adriaen Woutersz

Jan Lambrechtsz

Coenraet Jansz

Gerit Melsen ende Jan Lambrechtsz

Willem Joesten

Cornelis Geritsz cum suis

Die gemeenen polder opte Sijl

Peter den Brabers weu ende Maeijken Jan Roelen

Wouter Willems weu

Claes Adriaensz

Adriaen Zeversz

Adriaen Jansz Bogaerts

Jochum Jansz

Anthonis Jacopsz ende Adriaen Michielsz

Adriaen Huijben ende Bastiaen Adriaensz

Anthonis Cornelisz

Jacop Jansz van Dongen

Anthonis Jacopsz

Jan Diercxsz

Die Kerck

Adriaen Cornelisz Leenhouwers

Jan Adriaen Stacens

Michiel Jansz

Huijch Petersz

Hendrick Adriaensz Schoenmakers

Salt voert sluijten aende Herstraet van Bovenkercklant

Fol. 303r

            Extract vuijten register overtentich ? der schepenen brieven in Breda, 10-7-1600

In de kantlijn: Willem Joesten

Fol. 303v

Inventaris vande aftergelaten goederen bij Peter Cornelisz Lijnden za achtergebleven tot behoeff vande wedue, sijn twe naekijnderen ende Hendrick Adriaensz Timmer als man ende voecht van Neeltken Peeter Cornelis voerdochter. Aengebrocht den iije octobris anno 1600

Fol. 304r

[Wilceur ] Mariken Jans [Tonis] dochter wedue Peter Cornelisz Lijnden, Handrick Adriaensz Timmer, 3-10-1600

Toegevoegd: Op huijden desen ixe marcij anno 1605 compareerden Handrick Adriaensz ende heeft rechtelijcken getransporteert ende tranporteert mits desen desen wilceur etc

fol. 304r

Anthonis Jacopsz heeft ter volder kercken doen publiceren etc.

Fol. 304r

            Vonnisse

Jacop Jacopsz heeft rechtelijken etc.

Fol. 304v

            Vrijgift Willem Stoffelsz als gemachtich [Goedella van Berge wed wijlen Jan Verssen van Antworpen], Cornelis Joestens, 19-10-1600

Fol. 304v

            Vrijgift Willem Stoffelsz als gemachtich [Goedella van Berge wed wijlen Jan Verssen van Antworpen], Johan vanden Berge, broeder, 19-10-1600

Fol. 304v

            Vrijgift Huijch Petersz, Handrick Adriaensz, 19-10-1600

Fol. 305r

Verlije Peter Heijmansz als gemachtich [Heijlken ende Aentken, susters], Jan Jansz vanden Werck, 13-12-1600

Fol. 305r

Verlije Jan Jansz vanden Werck, Jan Adriaen Clasen, 13-12-1600

Fol. 305v

            Verlije Adriaen Hermansz, Gierling Willemsz, 13-12-1600

Fol. 305v

            Verlije Gierling Willemsz, Coenraet Jansz schout, 13-12-1600

Fol. 305

            [Verlije Lenaert Cornelis Adriaen Aertsz, Coenraet Jansz schout], 12-9-1601

Fol. 306r

            Vrijgift Rijn Gielisz, Die Heijligeestmesters tot Waspijck, 13-12-1600

Fol. 306v

Aenneminge van Mariken Peter Cornelis Lijnders wedue hare twe weeskijnderen, gedaen desen xve decembris anno 1600

Desen xve desembris anno xvjc compareerden Mariken Jans dochter wedue wijlen Peter Cornelisz Lijnden met Aert Ariaensz Loijen haeren gecoren voecht in desen ende mede int bijwesen van Dierck Foppen van Driel ende Anthonis Fransz haren zoen aengenomen van Handrick Adriaensz als voecht van hare twe onmondige weeskijnderen geprocureert bij Peter Cornelisz Lijnden voerss etc.

Als de twee kinderen binnen vier jaar overlijden dan krijgt Neeltken, voordochter, x Hanrick Adriensz, geld.

In de kantlijn: Jochim Handricxsen als man ende voocht van Aliken Peters ende Neeltken Peters bekende etc. 16-1-1624

Fol. 307r

Ick Jan Adriaen Jansz Stacens als man ende voecht van Jenaertken Jansdr bekenne ende lijden wel ende deugdelijke schuldich te sijn ende geloeve te betalen Aentken Peters sijn huijsvrouwen dochter etc.

Fol. 307r

            Testament Aentken Petersdr, 12-2-1601

Fol. 307r

Jan Reijn Gielisz bekenne ontslagen te hebben Jan Adriaensz Stacens van alsulke opwinninge als Peter Cornelisz Braber mijn huijsvrouwe vader za eertijts gedaen heeft etc. 14-1-1602

Fol. 307v

            Copie vande gemachtichschap voier Willem Stoffelsz vanwege Jan de Leu, 21-2-1601

Fol. 307v

            [Vrijgift] Jan Jansz de Leu, Jan Cleijs Jacopsz, 21-2-1601

Fol. 308r

Vrijgift Handrick Hermansz, Anthonis Cornelisz cum suis [Anthonis Cornelisz ende Mathijs Jansz], 21-3-1601

Fol. 308r

            [Vrijgift] Bastiaen Adriaensz, Wouter Woutersz, 21-3-1601

Fol 308v

            Vrijgift Wouter Woutersz, Bastiaen Adriaensz, 21-3-1601

Fol. 308v

            Vrijgift Jan Adriaen Geritsz, Jan Berthoutsz, 27-4-1601

Fol. 309r

            Copie op 13-6-1601

Op huijden desen viije februarij anno xvc xciij soe sijn minnelijken met malcanderen overcoemen ende veraccordeert Hans Tonisz van Hasselt, Gerit Vassen ende Jan Adriaen Geritsz ende Lenaert Cornelisz diet selffde mede heeft geconsenteert ende oversuelcx den comparanten voornoemt hem duer sijn apsentie sijn vervangende altsamen vrinden etc. 8-2-1693

Fol. 309v

            Copie

Ick Hans Tonisz van Hasselt bekenne ende belijden mits desen mijnder quitantie wel ende deuchdelijke ontfangen te hebben wuijten handen van Huijbertken Andries wedue etc. 13-6-1601

Fol. 309v

            Copie

Ick Sael Saelisz bekenne ontfangen te hebben van Willem Cornelisz mijn schoonvader etc. 30-9-1601

Fol. 310r

            Vrijgift Jan Andriesz, Jacop Goeijaertsz, 10-10-1601

Fol. 310r

Vrijgift Willem Wouters Coemen als gemachtich [Huijbertken Wouter Vassen wedue], Adriaen Jansz Boegaert, 10-10-1601

Fol. 310v

            Vrijgift Jan Adriaen Clasen, Peter Ockersz, 6-12-1601

Fol. 310v

            Vrijgift Peter Ockersz, Anthonis Cornelisz, 6-12-1601

Fol. 310v

[Transport] Anthonis Cornelisz, Neeltken Huijbrechtsdr weduwe Adriaen Petersz Gijben, 6-12-1601

Fol. 311r

Vrijgift Handrick Michielsz Storman ? cum suis [Joachim Baeijens, Adriaen Jansz Cuijsten], Peter Ockersz, 6-12-1601

Fol. 311r

Vrijgift Peter Huijbrechtsz als gemachtich [Neeltken Huijbrechtsdr weduwe Adriaen Petersz Gijben], Anthonis Cornelisz, 6-12-1601

Fol. 311v

            Vrijgift Handrick Adriaensz Timmer, Jacop Goeijaertsz, 30-1-1602

Fol. 311v

            Vrijgift Seger Jan Segersz, Coenraet Jansz ende Jan Adriaensz, 14-2-1602

Fol. 312r

            Vrijgift Adriaen Adriaensz, Coenraet Jansz, 14-2-1602

Fol. 312r

Vrijgift Jan Meusz cum suis, Jan Adriaensz Stacens

Eodem anno et die compareerden Jan Meus van Raemsdonck namens Beert Bastiaensz die volle macht hadde van Jan Nout Clasen, Jan Wouters vervangende zijn twee kinderen [kinderen van Mariken Nout], en Huijch Peters namens Aentken Peters dr, erfgenamen van Geriken Nout Claesensdr en gaven over etc. 14-2-1602

Fol. 312v

            Vrijgift Jan Adriaensz Stacens, Jan Jochiemsz, 14-2-1602

Fol. 313r

            Vrijgift Cornelis Gijsbertsz, Jacop Goeijaertsz, 6-3-1602

Fol. 313r

            Copie

Jan de Leu verkoopt lant aan Willem Joosten Timmerman, 20-3-1602

Fol. 313v

            Vrijgift Jan Jansz de Leuw, Willem Joesten Timmerman, 21-3-1602

Fol. 313v

Inventaris gemaekt vande goederen aftergelaten bij Jan Andriesz die Jongen over geleet bij sijne Huijsvrouwe, den xve meij 1602

Ende verclaerde Jan Jan Andriesz met sijn moeder staende Jan Jansz met opgerichte vingeren soe recht is etc.

Fol. 314r

            Vrijgift Handrick [Cornelisz] Maes [x Huijbertken Petersdr], Jan Tonis van Hasselt, 15-5-1602

Fol. 314r

Vrijgift Willem Stoffelen als gemachtich [Handrick Handricxsz de Hoech], Willem Woutersz, 15-5-1602

Fol. 314v

            Vrijgift Maeijken Jan Roelen weu, Hans Tonis van Hasselt, 15-5-1602

Fol. 314v

            Vrijgift Hans Tonis van Hasselt, Handrick Adriaensz, 15-5-1602

Fol. 314v

            Vrijgift Rijn Gielisz, Handrick Adriaensz, 15-5-1602

Fol. 315r

            Vrijgift Jan Meusz, Wierck Geritsz, 15-5-1602

Fol.315r

            Vrijgift Adriaen Aertsz Verlaet, Hans Tonis van Hasselt, 5-6-1602

Fol. 315v

            Accoordt Cornelis Huijgensz cum suis, Jan Stevensz Cuijper

Desen xvje meij anno xvjc ende twe compareerden Cornelis Huijgensz als man ende voecht van Magdalena Jan Lenaertsdr voer sijn selven ende hier inne vervangende ende hem sterckmakende voer Anthonis Jan Petersz ende Peter Jan Lenaertsz ende Corstiaen van Dongen vervangende Andries Jan Petersz ende hebben rechtelijken bekent ende bekenne mits dezen wel ende deuchdelijken te vollen voldaen te wesen van Jan Stevens Cuijper etc.

Los vel 1

Kort lijstje, afgescheurd, met namen en land

Haensberch

Pieter Bouwens

Jacobus Schoenmakers

Th de Bont

Huijb schoen…

Los vel 2

Geerit Melschers wordt door Lijsken Teunis Jespers om geld van Ariaen Fassen te innen, 24-9-1584

Los vel 3

Teunken … wijlen Wouter Laureijsz ter eenre ende Lauris Woutersz cum suis ter andere sijden, alle als erffgenamen van Wouter Laureijsz kennen ontfangen te hebben van Hendrick Adriaensz, 19-11-1621

Los vel 4

Adriaen Wiercken heeft rekening gedaen over Adriaen Huijbrechtsz weeskijnderen, 18-1-1598

Los vel 5

Ick Arien Hendricsz ende Janken Ariensz bekenne voldaen te zijn van Hilken Dircxs, moeder, 6-10-1621

Wouter Ariensse Backer is oom, tevens aanwezig Arien Hendricxsz

Los vel 6

Lijstje met folionummer en bijbehorende namen uit RA 39

Los vel 7

Adriaens Jansz Mol is voldaen van Lauwereijs Martens,, 11-6-91

Los vel 8

Jan Adriaensen ende Huijbert Jansen ende Adriaen Huijbrechtsz bekennen zijn voldaen van Tijs ? Jansen, 31-5-90

Los vel 9

Cornelis Michielsz van Sevenbergen is voldaen van de uitreijckinge die zijn vrouiw van haar vader tegoed had. 6-4-1619