Selecteer een pagina

Sprang RA 50

De eerste 55 zijden zijn elk genummerd

Fol 1

Goijaert Denijss heeft overgegeven Jan Tonis Meeus een perseel dellen, 9-6-1612

Quitantie op los vel

Fol 2

Jan Jans de Wilt heeft overgegeven Aert Jans Heijen een geseedt, betaelt met willecoir, 27-7-1612

Fol 3

Die scheijdinge ende deelinge van Jan Janss de Wilt ende sijne kijnderen: Geerit, Maria X Willem Jacobs alias Schuer, Adriaen, Henricken X Joris Maurits, 27-7-1612

Fol 4

Adriaen Jans mede namens Joris Maurits, swager, int bijwesen van Henricken Jans, vrouw van Joris, hebben overgegeven Willem Jacobs alias Schuer, 27-7-1612

Fol 4

Op 22-9-1612 willen Mariken Dircxs wed Tonis Ariaens alias Borger za, Thomas Ariaens alias Borger als bloetvoicht ende Jan Ariaens Fuijnenbuijck, Waspick, als toeseinder van de kijnderen van Tonis voorn bij Maricken erffhuijs houden.

Fol 12

Staet en inventaris overgebrocht bij Aeltgen Jans wed Henrick Janss Vosch.

Fol 16

Jan Thonis Decker stelt namens Cuentgen Robben, sijn moeder tot onderpand sijn huijsinge etc. 28-12-1612

Fol 17

Inventaris overgegeven bij Aert Pieters Cuijper van de goederen die aftergebleven sijn bij doode Maria Corst zijnsvrouw. 27-12-1612

Fol 18

Aert Pieter Cuijpers heeft aengenomen sijn twee kijnderen, Corstiaen en Mariken, bij Mariken Corstiaens za van Henrick Corstiaenss als bloetvoocht en Pieter Adriaenss Cuijper als toesiender, 27-12-1612

Fol 19

Jan Adriaenss Textor heeft overgegeven Goijaert Janss de Wilt de helft van een geseedt. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 20

Adriaen Janss Leempoel heeft overgegeven Jan Tomas Decker, swager, een deel van een geseedt. 7-1-1613. Betaald wordt via een wilkeur door Jan Tonis Stevenss (In de index, voorin het boek, staat Jan Tonis Decker)

Fol 21

Reeckeninge ende bewijs gedaen bij Adriaen Martens Glaviman als voicht van de kijnderen, Aeltken, Mariken, Aentken, Jenneken ende Merten, van Lauris Martenss za bij Soffia Bastiaens van de goederen van Willemken Mertenss, moeije, volgens willener? van 22-12-1605

Fol 28

Specij van de gelden van Willemken Mertens tbv de kijnderen van Laureijs Mertens: Aeltgen X Jan Wouterss, Mariken X Tonis Dingemans, Ariaentken X Joost Rutten en Adriaen Mertens als bloetvociht van Jenneken en Merten.

Fol 29

Thonis Adriaen Lamberts is schuldich aan Willem Jacob Toniss. 25-1-1613

Wouter Corstiaenss en Cornelis Corstiaenss, diaken, zijn voldaan door Anthonis Hendrickss Smidt, 27-2-1636.

Fol 30

Reeckeninge ende bewijs voor Thonis Toniss Leempoel als bloetvoicht van Adriaen Adriaens Toniss.

Volgt nog een lijst met goederen die Adriaen Adriaenss krijgt.

Fol 39

Jan Pieters Lijndreijer heeft overgegeven Anthonis Bernaertss, swager, een hooffstadt, 15-4-1613

Fol 40

Corstiaen Jan Corstiaenss heeft overgegeven Jan Geritss Schoenmaecker een geseedt etc. 15-4-1613

Betaald wordt via een wilkeur.

1623 is betaelt aan Jacob Jacobs Wijnantss.

Fol 41

Anthonis Joostenss Molengraeff heeft overgegeven Adriaen Toniss Molengraeff, sijnen soen, een acker lants. 15-4-1613. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 41

Aert Tonis Spijcker heeft overgegeven Jan Tonis Meeus een halven acker lants, 15-4-1613

Fol 42

Pieter Janss Cremer ende Melis Meliss Glaviman. kerckmeesters, zijn voldaen door Jasperken wed Adriaen Henrickss de Cuijper, 15-4-1613

Fol 42

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Cornelia Cornelis Goossens wed ter eenre ende Willem Cornelis Goossenss, Anthonis Pieterss X Geriken Cornelis Goossens ter andere sijde van de goederen achtergelaten bij doode Cornelis Goossenss en Cornelia wed voorss die sij tsamen besten hebben. 28-5-1613

Fol 44

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Willem Cornelis Goossenss ter eenre ende Anthonis Pieterss X Geriken Cornelis Goossens ter andere sijde. 28-5-1613

Fol 45

Andries Lenaertss voor deen helft ende Joost Adriaenss Leempoel X Jenneken Adriaenss ende Merten Willemss X Walborch Adriaenss voor dander helft hebben overgegeven Jan Janss Molengraeff een erffenisse met den huijsinge etc. 28-5-1613

Fol 46

Scheijdinge ende deelinge tusschen Andries Lenaertss ter eenre ende Joost Adriaenss Leempoel X Jenneken Adriaenss ende Merten Willemss X Walborch Adriaenss van de goederen die Dries Leenaertss met Eertken, sijne overleden vrouw, tesamen hebben beseten.

Fol 50

Reeckeninge, reliqua ende bewijs voor mr Jannen Smidts als voocht van de kijnderen van Janneken Henric Vosch za van de goederen die Henrick Janss Vosch achtergelaten heeft.

Op los vel: Krijgt de wed de ½ , Jan Smits ¼ en de kijnderen ¼

In presentie van Willem Janss, vader van de kijnderen, Jacob Janss van de Werck als toesiender der selver Jan Willems, Lijntgen Willems, 14-7-1613

Vanaf hier weer recto en verso

Fol 55v, copie

Op 22-9-1608 heeft gecoft Huijbert Joriss van de kijnderen ende voochden van Joris Geritss za haer gerechte paert in een huijs etc.

Fol 56r

Anthonis Joriss, Aentgen Joris ende Mariken Joris met Tonis Janss Praser als voocht hebben overgegeven Huijbert Joriss een half geseedt etc. 19-8-1613

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 56v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Huijbert Joriss ter eenre ende Anthonis Joriss, Aentgen Joris ende Mariken Joris met Tonis Janss Praser als voocht ter andere sijde.

Fol 56v

Inventaris vande achtergelaten goederen die Elisabeth Jans wed Willem Lenaertss za metter doot ontruijmt heeft.

Fol 57r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Jan Willem Lenaertss, Gielis Jasperss X Willemken Willem Lenaerts, Jan mede als bloetvoocht en Gielis als toesiender van de vijf kijnderen van Frans Bastiaenss bij Mariken Willem Lenaerts, sijn overleden vrouw. 14-9-1613

De twee oudste dochters Dingenken ende Willemken Frans

Fol 58v

Geerit Janss heeft overgegeven Goossen Janss de Wil zijn paert in een half geseedt. 15-11-1613

Fol 58v

Meester Adriaen van de Pasch, eertijts pastoor geweest tot Sprang, heeft overgegeven jonckheer Roeloff van Boshuijsen een erffenisse. 18-9-1613

Fol 59r

Jan Pieterss Timmerman voor deen helft ende Gerit Joostenss voor ¼ hebben overgegeven Adriaen Gerit mr Pieterss drie delen in een geseedt etc. 12-7-1614

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 59v

Cornelis Willemss X Henricken Henrickss, Joost Pieterss Leenhouwer X Jenneken Henricks hebben overgegeven Robbrecht Jan Lauriss elk hun paert in een acker lants, 12-7-1614

Fol 60

Op 19-11-1613 willen Gijsbert Cleijss mede als toesiender ende Dirck Dirckss als bloetvocht van de kijnderen van Peter Pieterss Spoel za bij Adriaentken Cleijs, sijne 1e vrouw, de goederen die Anna Cleijs Aertss? wed, moeder en grootmoeder,achtergelaten heeft.

Fol 62

Inventaris gemaeckt op 1-10-1613 bij Tonisken Goijaerts wed Henrick Joostenss van de goederen die aftergebleven sijn bij doode van henrick.

Fol 63r

Thonisken Goijaerts wed Henrick Joostenss heeft haer drie kijnderen, Pieterken, Joost en Goijaert, bij Hendrick aengenomen van Bertrom Joostenss als bloetvoicht ende Adriaen Goijaertss als toesiender, 1-10-1613

Fol 64r

Ghijsbert Cleijs voor deen helft ende Dirck Dirckss als bloetvoicht ende Ghijsbert als toesiender van de kijnderen, Niclaes,Neelken ende Pieter, van Pieter Pieterss Spoel za bij Adriaentken Cleijs, sijn 1e vrouw, int bijwesen van Pieter, voor dander helft hebben overgegeven Henrick Henrickss Glaesmaecker een geseedt etc. 14-12-1613

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 64v

Jan Floriss heeft overgegeven Adriaen Janss Leempoel een geseedt etc, 15-12-1613

Betaald wordt via een wilkeur. Jan Floris Stamme is voldaen.

Fol 65r

Inventaris gemaeckt van de aftergebleven goederen bij het overlijden van Jenneken Wouterss wed Herick Ariaenss van Eeten.

Wouter Wouterss de Gester ende Cornelis Wouterss Lochten ter eenre ende Michiel Jans, Eeten, X Bastiaenken Claes ter andere sijde sluiten een akkoord.

Fol 67r

Staet en inventaris van de achtergelaeten goederen bij overlijden van Lijsken Jacob Tonis Leempoel wed

Op los vel staet specij van de gelden dat Joost Joostenss ontfangen heeft van de kijnderen van Lijsken Jacob Tonis, vrouw geweest van Joost Joostenss hem toecomende vuijt testament van Joost ende Lijsken.

Fol 67v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kijnderen van Jacob Toniss Leempoel za bij naemen: Pieter, Margrietken X Pieter Ghijsbertss, Tonisken X Claes Michielss, Adriaen ende Mariken met Tonis Tonis Leempoel als hun voicht van de goederen van Lijsbeth za, hun moeder. 20-12-1613

Fol 69r

Willem Floriss transporteert zijn deel in een geseedt tbv Jenneken wed meester Aerden, Jan Aertss Meetselaer met Ariaen Aertss, sijnen broeder, met haren andere susters en weeskijnderen die de voorss wed geprocureert heeft bij mr Aerden, 6-1-1614

Fol 69v

Reeckeninge ende bewijs voor Jan Lauriss Lantmeeter van het tgeen dat hij voor Lauris Jasperss, sijnen vader za,, Aentgen Lauris, suster za, ende Cornelia Lauris, suster verschooten heeft. 16-1-1614

Fol 71r

Pieter Pieterss Timmeman heeft overgegeven Cornelis Adriaen Jasperss eenen acker lants. 18-1-1614

Fol 71r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Ghijsbert Geeritss ter eenre ende Jan Cornelis als man van Jacomijn Gerits ter andere sijde.van de goederen hen aenbestorven van Dingena wed Geerit Gijsbertss, vader ende moeder.

Fol 73r

Peter Anthonis Vosch heeft aengenomen sijn kijndt, Aert, bij Achthgen Gerits za van Gerit Pieterss als bestevaeder ende bloetvoicht vervangende Peeter Peritss, sijn oudste soon, Anthonis Pieterss Vosch als vader ende Jan Toniss Brouwer als broeder vande voorss Pieter Toniss Vosch als toesienders, 13-3-1614.

Fol 73v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kijnderen van Jan Huijb Sijmonss: Adriaen, Pieter en Mariken met Jan Aertss van Roij haeren oom ende voicht ende Gerit Geldenss X Lijsebet, sijn tegenwoordige vrouw. 14-3-1614

Fol 74v

Heijlwich Aerts wed Karel Huijbertss heeft overgegeven ten overstaen van Aert Carelss mede als voicht van de kinderen van Floris Carelss za bij Borchsken Jans, Adriaen Jan Lauriss X Lijsken Carels tbv Adriaen Janss Leeu X Anneken Carels een acker lants, 15-3-1614

Fol 75

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kijnderen van Jan Pieterss Cock za: Jan, Pieter, Joost ende Lijntken X Gerit Geritss van de goederen hen aenbestorven van hun vader. 15-3-1614

Fol 76

Jenneken wed meester Aerden, Jan Aertss Meetselaer mede namens Peterken, Mariken ende Anneken, susters, Adriaen Aertss, alle erfgenamen van meester Aerden, hebben overgegeven Pieter Janss Leempoel, secr Sprang een deel van een geseedt. 15-3-1614

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 76v

Dirck Gerit Martenss za X Johanna hadden op 19-2-1602 hun huwelijkse voorwaerden oopgesteld.

Gerit, Aert en Merten Dirckss ter eenre ende Johanna voors sluiten een akkoord. 1-4-1614

Fol 77v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Melisijna Joostens wed lestmael van Peeter Janss Cremer ter eenre ende sijne ende haere kijnderen: Jan Wouter Cleijs de Bont X Mariken Pieters mede namens Jan Pieterss, swager, proc Oosterwijck, Thonis Cornelis Janss X Lijsabet Pieters. Dirck Adriaens Langen, allen namens Henrick Pieters, in Vlaenderen of buijtenlands van de goederen achtergebleven doot overlijden van Pieter Janss Cremer, hun vader.

Fol 81v

Melisijna Joostens wed lestmael van Peeter Janss Cremer heeft overgegeven Pieter Geritss Cremer een geseedt etc. 3-4-1614

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 81v

Scheijdinge ende deelinge tusschen de voorss kijnderen van Peeter Janss Cremer (zie fol 77v)

Fol 83r

Thonis Cornelis Janss heeft overgegeven Jan Cornelis Janss, broeder, een erfenisse met huijs, brouhuijs etc, 10-4-1614

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 83v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij die kijnderen van Cornelis Aertss bij Tonisken Geritss za: Aert, Willem, Adriaen ende Mariken met haaer vader als voocht. 12-4-1614

Fol 83v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Gerit Dirckss, Merten Dirckss ensde Aert Dirckss, gebroeders, van de goederen hen aenbestorven van Dirck Gerit Martenss, hun vader. 3-5-1614

Fol 85v, copie

Heijlwich Pieters wed Henrick Michielss Stockman, Dingen Henrickss, Jan Willemss X Thonisken Henricxs, Lenaert Aertss X Mariken Henricks int bijwesen van Janneken Gerits wed Michiel Henrickss Stockman ende Jacob Adriaenss als bloetvoicht van de kijnderen van Michiel bij Janneken, Anneken Cornelis wed Pieter Henrickss Stockman, Jacob Adriaenss als bloetvoicht van de kijnderen van Pieter bij Anneken willen een geseedt etc verkopen. 4-6-1614

Fol 87v

De voorss comparanten hebben overgegeven Cornelis Aertss een geseedt. 4-6-1614

Betaald wordt via een wilkeur.

Jan Willemss Brauwer is borg gebleven.

Fol 88v

Adriaen Corsten Schaep heeft overgegeven Heijlwich Pieters wed Henrick Michielss Stockman een huijsken. 10-5-1614

Fol 89r

Aert Dirck Gerit Mertens alias Back is schuldich aan Soffia Geerits wed Peeter Jacob Wijnen. 23-5-1614

Fol 89v

Jasperken wed Adriaen Henrickss Cuijper heeft verklaert dat Tonis Peeterss X Cornelisken Adriaenss toecomt alle beesten en gereedschap en nog meer zaken. Aelken Adriaenss, Hendrick Adriaenss Cuijper, Peeter Adriaenss Cuijper, ende Adriaen Aertss X Mariken Adriaenss, Hans Adriaenss, Heijlken Adriaens, Tonis Peterss X Cornelisken Adriaens, 6-6-1614

Fol 91r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Anna Cornelis de Leeu wed Tonis Claess Haeghen ten overstaen Peeter Willemss, soon, Corstiaen Adriaenss Textor X Truijcken Willemss ter eenre ende Robbrecht Toniss, Nuclaes Tonis ende Lenaert Corneliss X Anneken Tonis, kijnderen van Tonis Haeghen ter andere sijde.

Fol 95r

Op 9-8-1614 maakt Ghijsbertken Lambrechtss wed lestmael van Dielis Peeterss, Besoijen, haar testament. Voor en nakijnderen zijn gelijck.

Herick Tuenss en Tuen Dieliss, haer jongste sonen. Adriaen Tuenss, oudtste soon.

Fol 96r

Casper Corneliss X Jenneken Wouters ter eenre ende Lambrecht Dirckss,oom, als bloetvoocht van Jenneken voorss ter andere sijde sluiten een accoort. 23-8-1614

Fol 96v, copie

Mr Mathijs Geritss van Vooren ter eenre ende de kijnderen van Jan Huijb Sijmonss za, Jan Jacob Geritss, Willem Jacob Geritss ende Thonis Toniss Leempoel ter andere sijde. Zij sluiten een accoort mbt een pacht. 2-9-1614

Fol 97v, copie

Peter Jacobss van Berckel die schoenmaecker gaf over Everaert Roelofss een stuck lant. 20-12-1614

Fol 98r

Op 16-9-1614 compareerde te ’s Hertogebosch mr Mathijs van Vooren, Oostende, en machticht Adriaen Martens Glavimans, Sprangen om een rente brief te casseren, dooden ende annuleren. 20-12-1614

Fol 99r

Adriaen Janss Leempoel heeft overgegeven Joost Adriaenss Stockmans een acker lants. 5-11-1614

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 99v

Jacob Adriaenss heeft overgegeven Tonis Jacob Gerit Oerman een acker lants. 5-11-1614

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 100r

Anna Cornelis Leeuen wed lestmael Tonis Claes Hagen heeft overgegeven Jan Wouter Stevenss een geseedt. 4-12-1614

Betaald wordt via een wilkeur.

1623 Corst Adriaenss is voldaen door de erffgen van Jan Wouterss ende Seetken Laureijss

Fol 100v

Peeter Janss, secr Sprang, heeft overgegeven Adriaen Heijligerss een deel van een geseedt etc. 6-12-1614

Betaald wordt via een wilkeur.

Dick Adriaen Peterss X Neeltken Adriaens wed Peter Janss Leempoel is voldaen door de kijnderen van Adriaen Heijligerss. 2-12-1642

vanaf hier genummerd: 100 1 enz

Fol 101v, copie

Aert Pieterss, nomine uxoris desuncte Antonis Corstiaenss ende Henr Corstiaenss hebben elkaar gemachtigt om gronden te Capelle eeertijts gekocht bij Henr Goijaertss X Adriaentgen Henr, hun moeder, te rstaureren en aen Henrick Geldens vercoft. 23-4-1613

Fol 102r, copie

De erfgenamen van Corstiaen Adriaenss Smits za: Aert Pieterss Cuijper wed Mariken Corstiaens voor ¼, Henr Corstiaenss emde mede namens Tonis Corstiaenss. broeder, ende als voocht van het weeskijnt van Ariaen Corstiaenss za, broeder, bij Mariken Jans elk voor ¼ ter eenre ende Lauris Geritss ter andere sijde. Zij sluiten een accoorrt mbt tot twee vercopingen van twee parcheelen hoijlants.

Volgt nog een quitantie.

Fol 104v

Floris Janss Stammen, Tonis Geritss Leeu X Heijlken Aerts, Gerit Janss X Lijsken Jan Willems, Claes Jan Willemss Boom, Ghijsbert Jan Willemss Boom, Floris als bloetvoocht, Jan Willemss Boom als toesiender van Jan Jan Willemss Boom beneffens haer staende Jan Cornelis Heijen als bloetvoocht ende Wouter Ghijsbertss als toesiender van de kijnderen van Tonis Aertss za bij Willemken Ghijsberts hebben gesamenderhant overgegheven Aert Michielss elck hun deel in een half geseedt. 29-12-1614

Fol 105r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de kijnderen en erfgenamen van za Baeijen Peeterss bij Tonisken Ariaens za: Cornelis, Pieter, Mariken X Eel Jacobss, Huijbert za X Aeltgen Joosten met kinderen Joost, Lijsabet X Michiel Adriaenss, Mechelken X Adriaen Pieter Ockerss; Baeijen Joostens ende  Willem Dirck Corstiaens X Aertgen Joosten dochter van Joost Aertss en Adriaentken Baijens za, van de goederen achtergelaten door overlijden van Tonisken hun moeder, 27-12-1614

Fol 107r

Inventaris gemaeckt op 3-1-1615 bij Willemeken Ghijsberts wed lestmael van Tonis Aertss van de goederen bij Tonis aftergelaeten.

Fol 108v

Willemeken Ghijsberts heeft aengenomen haar kijnderen, Joostken, Aert en Lijsken bij Anthonis Aertss za van Jan Cornelis Heijen als bloetvoicht ende Wouter Ghijsbertss als toesiender, 3-1-1615.

Fol 109v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht tusschen Aert Denijss ende sijne kijnderen bij Adriaentken Ariaenss bij naemen: Mariken X Carel Adriaennss, Aeltgen X Cornelis Lodewijcxss, Lambertken, Jan, , Lijsken ende Frans van de goederen haer aengecomen cann Adriaentken Ariaens, moeder. 4-1-1615

Fol 110r

Aert Denijss heeft aengenomen van Brost Anthonis als bloetvoicht, Eerit Lamber Meeus als toesiender van de drie kijnderen, Jan, Lijsken ende Frans, bij Adriaentken Ariaenss za, 4-1-1615

Fol 110v

Pauwels Janss, nu te Assen inden suaerten tongdroijenss? Moer, ende heeft beleent Jan Lauriss, lantmeeter, een parceel acker lants. 27-1-1615

Fol 111r

Corstiaen Anthonis heeft overgegeven Jan Adriaenss van Heellen een pseel acker. 17-1-1615

Fol 111r

Cornelia Aertss heeft overgegeven Pieter Toniss Leempoel een geseedt etc. 15-2-1615

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 112r

Goijaert Denijss heeft overgegeven Henrick Pieterss Bruijn een acker lants, 12-5-1615

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 112v

Henrick Anthoniss Cauwenberch heeft overgegeven Jan Peeterss van Hest, 11-3-1615

Lenaertken Adriaenss wed lestmael van Jan Peterss van Hest is voldaen, mede namens Jan Peterss kijnderen, door Rombout Toniss Smidts en Adriaen Janss Tale.

Fol 112v, copie

Op 28-10-1613 heeft Jan Adriaenss gecoft van Leenaert Pieterss X Adriaentken Hendrickss mede namens Claes Henrickss ende Crijntken Hendriks, schoonbroer en -zus, het beterff hen aenbestorven van Lijntken Claes en Adriaen, haeren man, bestevader en -moeder.

Fol 113r

Crijntken en Claes Hendriks, Westmaes, machtigen Leenaert Pieterss

Fol 113v

Leenaert Pieterss X Adriaentken Hendrickss mede namens Crijntken en Claes Hendriks heeft overgegeven Jan Adriaenss alias Joncker hun deel in een geseedt.

Fol 114r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht tusschen Gerit Pieter Schouten ter eenre ende Ariaen Toniss X Adriaentken Gerits, Pieter Geritss, Henrick Anthonis, schout, X Tonisken Adriaens, Adriaen Aertss Oerlman als bloetvoocht en Henrick Anthonis, schout, en Cornelis Luijcass als toesieners van de kijnderen van Aert Adriaenss Oerlman za bij Lijntken Geldens, Adriaen Aerts Oerman, Pieter Aertss Oerlman ende Adam Aertss Rommen X Aeltgen Aerts ter andere sijde en dat van de goederen die de voorss kijnderen sijn aenbestorven door overlijden van Beatris Geritss wed lestmael van Gerit Peeter Schouten, moeder, schoonmoeder.

Los vel, copie van deze akte

Los vel, stuk van bovenstaende akte?

Fol 117r

Jan Lauriss Lantmeeter heeft overgegeven Pieter Huijbertss Goerhert, swager, de helft van een geseedt, 5-4-1615

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 117v

Aert Joostenss Smidts heeft overgegeven Cornelis Pieterss Molder een geseedt etc, 6-5-1615

Fol 117v

Cornelis Pieterss Molder heeft overgegeven Jan Willemss Oerman een geseedt etc, 6-5-1615

Betaald wordt via een wilkeur van Aert Joostenss Smidts.

Fol 118r

Baeijen Joostenss ende Willem Dirck Corstiaenss X Aertken Joosten hebben overgegeven Cornelis Baeijenss een deel in een geseedt etc, 11-5-+1615.

Betaald wordt via een wilkeur.

Los vel, quitantie

Fol 118v

Mr Cornelis Stoffels, chirurgijn, heeft overgegeven mr Jan Smidts, schoolmeester een huijsinghe, 20-5-1615

Fol 118v

Pauwels Janss heeft overgegeven Anthonis Aertss van Giersbergen een pseel acker lants, 9-6-1615

Fol 119r

Cornelis Jan Sijmonss heeft overgegeven Wouter Adriaenss Roothals een geseedt etc, 13-6-1615.

Fol 119r

Wouter Adriaenss Roothals heeft overgegeven Jan Lauriss Lantmeeter een geseedt etc, 13-6-1615

Jan Janss Rutten namens Adriaen Wouterss ende Jan Dirckss X Betatris Wouterss zijn voldaen, 17-3-1619

Fol 119v

Melis Melis Glaviman en Dirck Adriaenss Langen, kerckmeesters, sluiten een accoort met Cornelis Pieterss Leeu, 24-6-1615

Fol 120r

Op 2-1-1615 maken Lambert Janss X Cat Sunnen? hun testament.

Fol 120v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Merten Adriaens Glaviman X Niclaesken Jans ter eenre ende Henrick Corstiaenss X Mariken Jans ter andere sijde van de goederen waar zij op bedeelt zijn tussen haer ende Adriaen Janss Leempoel en Pieter Janss Leempoel hen aenbestorven door overlijden van Jan Aertss Leempoel ende Anneken Claes de Wilt, ouders en schoonouders, 11-7-1615.

copie

Adriaen Peeterss Vloot heeft ontvangen van Martijn Adriaenss ende Henrick Corsten.

Los vel

quitantie

Fol 122r

Mr Jan Smits, schoolmeester, heeft overgegeven Melestijna Joosten wed lestmael van Pieter Janss Cremer seecker huijsinge, 2-9-1615.

Fol 122v

Inventaris van de goederen achtergelaten Cornelis Janss alias Fles? en verkocht door schout en heemraders int bijwesen van Embrecht Herickss ende Jan Adriaenss Leeu als voigden van de kijnderen van Cornelis Janss Fles.

Frans Jan Tonis x Jenneken Cornelis Flessendr is voldaen.

Fol 126r

Pieter Geritss Cremer heeft overgegeven Dielis Aertss een geseedt etc, 9-9-1615.

Betaald wordt via een wilkeur.

1620 ??? Cornelis Janss als voocht van de kijnderen Peter Geritss za is voldaen.

Fol 126v

Frans Goijaert Sloot heeft overgegeven Jan Claes de Vries een erffenisse met huijsinge etc, 9-12-1615.

Betaald wordt via een wilkeur.

1622 betaald aan dominus Joannis Sneeten.

1623 betaald aan Heijltken Mauris wed Joannes Sneten, predicant voorss.

1624 betaald aan Adriaen Conincks X Heijltken Mauris.

Los vel: Joannes Sneten is voldaen door Corstaien Laekencooper is namens Jan Claes, metsers gesel, 18-7-1621

Fol 127r

Jan Peeterss Lijndreijer constitueert hem borge voor sijn selve ende meede voor sr Adriaenss vanden Grient, duerwerder, Gorinchem, Marcelis Pauwelss lestmael wednr van Anneken Pieters, Middelhernisse, ende Cornelis Swol?, ter ?eere in Zeelant vanwege gronden overgegeven aan Willem Dirck Corstiaenss.

Meede wert Jan Huijbertss Slootmaecker ende Joostken Aen Martens wed borge vanwege gronden overgegeven aan Willem Corstiaenss voorrss ende Jan Pieterss, Jan Huijbertss ende Joostken voorss blijven voogden voor Pieter Lambertss X Lijntken Tonis mede mbt overgegeven gronden aan Willem Corstiaenss, 1-10-1615

Fol 127v

Rechtelijcke scheijdinge ende deelinge tusschen Cornelis Baijens ter eenre ende de erffgenamen van Tonis Baijens ter andere sijde van de geseedt die Tonis metter doot ontruijmpt heeft. 3-10-1615

Fol 128v, copie

Op 18-10-1607 waren vergaderd Cornelis Sebertss, toecomende bruidegom geassisteert met Henrick, Dirck en Dielis, broeders, ende Joostken Serberden, moeder ter eenre ende Neeltken Handrickx, toecomende bruijt, geassisteert met Lambert Peeterss Vos ende Willem Adriaenss Cleijberch ende Peter Willemss Mollenaer ter andere sijde. Zij maken hun huwelijkse voorwaerden.

Fol 129v

Henrick Adriaenss Mollenaer is voldaen door Pieter Geritss Cremer. 27-12-1615.

Fol 130r

Pieter Pieterss Timmerman mede namens Pieter, jongste soon, Jan ende Mariken, soon en dochter, sluiten een accoort. 19-1-1616

Fol 130r

Jan Adriaenss Cuijst ter eenre ende Dirck Janss Cuijst, Adriaen Jan Adriaenss als bloetvoicht en Dirck Janss voorss als toesiender van de kijnderen van Bastiaen Jan Adriaenss bij Jenneken Jans za int bijwesen van Bastiaen ter andere sijde. Zij sluiten een accoort mbt het sterffhuijs van Mariken Dirck Giellincx, overleden vrouw van Jan Adriaenss Cuijst. 25-1-1616

Los vel

Inventaris van Mariken Dirck Giellincx, overleden vrouw van Jan Adriaenss Cuijst

Fol 131r

De weeskijnderen van Adriaen Janss Roos za compt in eenen suijstaet soo van obligatien ende incomende schulden behalve het erffghoet ende de schulden naer het slot vande leste reeckeninge van 11-10-1612 als hier naer volcht bijde wed van Thonis Wouterss za lestmael gedaen..

Fol 131r

Reeckeninge ende bewijs voor Wouter Dieliss als voicht van de kijnderen van Adriaen Janss Roos za zedert den tijt naer het slot vande leste reeckeninge vande wed van Toinis Wouterss za. 18-1-1616

Int bijwesen van Adriaen ende Tonis Adriaenss, twee jongste kijnderen, Jan Adriaenss ende Jan Pieterss Timmerman X Mariken Adriaenss.

Fol 136b r

Scheijdinge ende deelingen aengebrocht bij vier kinderen van Adriaen Janss Roos za bij namen: Jan, Mariken X Jan Pieterss Timmerman, Adriaen ende Tonis, ten overstaen van Wouter Dieliss als bloetvoicht ende Jenneken, hen moeder ende dat van de goederen van haeren vader. 25-11-1615

Fol 137r

De 2e reeckeninge voor Jan Smidts tbv de naergelaeten kijnderen van za Janneken Henrick Jans Vos als geconstitueert voocht der selver. Int bijwesen van Jan Willemss den Ouden ende mede door last van Willem Jans, sijn vader,, proc Nederhemert, 2-2-1616.

Volgt een gespecificeerde staet.

Volgens bekentenisse van Aeltgen Jans wed Henrick Jansss Vos van 1-10-1612 soo sijn Aeltgen, Jan Willemss den Ouden mede namens Willem Janss, sijn vader, proc Nederhemaert, Lijngen Willems ende Jacob Janss vande Werck als toesiender vande weeskijnderen van Willem Janss vader voorss bij Janneken Henrick Janss Vosch ter eenre ende mr Jan Smits, schoolmeester, ter andere sijde hebben een accoort gesloten noppende het goet dat Janneken in haer 1e huwelijk van Henrick Janss Vosch za en Aeltgen genoten heeft en het deel dat Jan Smits X Thonisken Henricx nog tegoed heeft.

Jan Willemss den ouden, Lijngen Willems, Jan Willems den Jongen, Anthonis Willemss en Mariken Willems krijgen geld.

Stuk van acte als copie op, los vel

Fol 139r

Reeckeninge ende bewijs van de administratie die Floris Janss Stammen als vader ende Jan Willem Leenaertss als voochden ende toesienders van het kijndt, Jan, dat Floris verweckt heeft bij Beatris Embrecht Henricks van de goederen die aenbestorven zijn van Embrecht Hendrikcss za, bestevader. 12-2-1616.

Fol 139v

Reeckeninge ende bewijs van de administratie van Aert Jan Asertss als voocht ende Floris Janss Stamme als toesiender van Jenneken Aerts, dochter van Aert Claessen bij Lijsken Jan Stammen za ende dat van haer vaders goet haer aenbestioren door overlijden van haer vader.

Volgt staet van de naergelaeten goederen van Jaetken Stammen metter doort ontruijmpt en staet van schulden aan Jaetken.

De kijnderen van Jan Willemss Boom bij Lijsken Jans alias ?otscan

Claes Janss Boom

Ghijsbert Janss Booom

Jan Janss Boom

Thonis Geritss Leeu X heijltken Aeerts

Pieter Janss X Aentken Aertss

De kijnderen van Tonis Aertss za

Jan Jan Willemss Boom zoon van Jan Willemss Boom

Aert Janss Heijen als bloetvoicht ende Wouter Ghijsbertss als toesiender van de kijnderen van Tonis Aertss

Krijgen allen hun deel.

Jan Willemss Heericx alias Boom moet betalen aan Claes en Ghijsbert, sijn kijnderen.

Fol 141r

Aert Michielss X Jenneken Aerts, Tonis Geritss Leeu X Aentken Aertss, Aert Jan Heijen als bloetvoicht ende Wouter Ghijsbertss als toesiender van de kijnderen van Tonis Aertss, Niclaes Janss, Ghijsbert Janss, Gerit Janss X Lijsken jans Jan Willemss int bijwesen van Jan Willem Heerincx alias Boom, haere vader, bekennen voldaen te wesen van Floris Jan Stammen, 12-2-1616.

Fol 142v

Adriaen Adriaen Meeuss heeft overgegeven Jan Willemss Oerman eenen acker lants, 12-2-1616

Fol 142v

Herman Janss Cremer is schuldich aan Claes Tonis ende Aert Dirckss Back ivm drie honts lant, 19-2-1612

Claes Toniss za heeft bij sijn leven niet op de drie honts lant vertegen. Aert Dirckss X Tonisken Jans ende Aentken Jans wed Niclaes Tonis met Aert Tonis de Greeff als bloetvoicht van de kijnderen van Aentken en Claes hebben alsnog vertegen tbv Herman, 17-2-1616.

Fol 143r

Reeckeninge tusschen de wed van Jan Geritss ter eenre ende Sijmon Aertss ter andere zijde van allens het geen dat sij lieden tot desen daegen toe met malcanderen gehandelt hebben. Ter presentie Peeter Geritss als bloetvoicht van de kijnderen van Jan Geritss za en Aentken Tonis, 22-2-1616

Fol 143v

Inventaris bij Aentken Tonis wed Jan Geritss Cremer za van de goederen die sij met Jan tsamen beseten hebben.

Fol 145r

Aentken Tonis wed Jan Geritss Cremer met Henrick Adriaenss Oerman als haer voicht heeft aengenomen haer vier kijnderen bij Jan Geritss Cremer: Mariken, Tonisken, Jan ende Jan de jongste van Pieter Geritss Cremer als bloetvoicht ende Leenaert Pieterss Cock als toesiender van de kijnderen. 1-3-1616

Fol 146r

Staet en inventaris aengebrocht bij Handrick Peeterss Bruijn van alle goederen die Henrick ende Adriaentken Tonis tsamen beseten hebben ende bij Adriaentken metter doot ontruijmpt heeft.

Fol 146v

Henrick Peeterss de Bruijn heeft aengenomen sijn kijnt bij Adriaentken Tonis Jacops van Tonis Jacopss als bestevader ende bloetvoicht ende Jan Peeterss Bruijn als toesiender in bij wesen van Wouter Dieliss Leempoel ende Peeter Janss Craeckmuer. 24-2-1616

Fol 147v

Op 24-2-1616 maken Jan Wijnantss ende Truijcken Lenaeets, sijn vrouw, hun testament.

Corstiaen Jan Wijnants, soon.

Adriaen Goossenss X Jenneken Jan Wijnen, dochter

Bastiaen Willems X Peeterken Jan Wijnen, dochter

De kijnderen van Leenaert Jan Wijnen

De kijnderen van Lijsken Jan Wijnen za bij Andries Reijnaertss

Goossen Adriaenss, kind van Jenneken

Op 20-3-1619 lrijgt Goossen Adriaens en zijn vrouw iets extra’s: bedde met toebehoren.

Fol 148v

Reeckeninge, reliqua ende bewijs bij Sijmon Aertss als voicht van de administratie die hij gehadt heeft en noch is hebbende vande weeskijnderen van za Corstiaen Jan Sijmonss, tsijns het overlijden van Corstiaen.

Ten overstaen van Tonis, Jan, Lijsken, Tonisken ende Wouter Corstiaenss.

Volgt een accoort tussen Sijmon Aertss en de voorss kijnderen behalve Wouter met als voochden ende toesienders Willem Adriaen Wouterss ende Jan Mathijss, de voochden en toesienders van Wouter zijn: Willem Adriaen Wouterss en Adriaen Wouterss Vervoort. Wouter is verweckt bij Dingenken Wouters en int bijwesen van Jan Janss Stockeman.

Jan Lijsken en Thonisken zijn weeskijnderen bij Ariken Gerit Tonis. [Tonis is dan vermoedelijk al mondig]

copie op los vel als aanweizig.

Fol 160r, copie

Adriaen de Bie Dierckss, Joost Joostens, HG meesters, huijsinge etc verkopen.

Adriaen Jan Adriaens koopt een huijs. Betaald wordt via een wilkeur.

1617 Gerit Crijnen betaald.

Copie op los vel

Fol 161v

Op 8-3-1615 compareren Aentgen Jordens wed Aert Jans Rommen ter eenre ende Daemis Aertss Rommen, Anthonis Aertss Rommen, Pieter Aertss Rommen, Jan Floris X Dingena Aertss ende Tonis Corstiaenss X Mariken Aertss (voorkinderen) ter andere sijde met Pieter Janss Rommen als bloetvoicht ende Joost Jan Pieterss als toesiender van de kijnderen van Aert voorss bij Aentgen: Aeltgen, Hijlken ende Janneken (nakijnderen)

Zij sluijten een accoort mbt de goederen bij Aert metter doot ontruijmpt.

Volgt een lijst met goederen, een deeling en een reeckening

Op los vel: Adriaentgen Jordens wed Aert Janss Rommen is schuldich Tonis Aertss Rommen, 13-10-1615

Fol 166r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de vijf voorkijnderen van Aert Janss Rommen: Daemis, Peter, Tonis met Pieter Janss Rommen als bloetvoocht, Dingen X Jan Floris Stammen ende Mariken X Tonis Corstiaenss bij Geriken Jan Daemen ter eenre ende Pieter Janss Rommen als bloetvoicht van de kijnderen van Aert voorss bij Aentgen: Aeltken, Heijlken ende Janneken ter andere sijde.

Volgt nog een copie van een accoort tussen Aentgen en vier voorkijnderen mbt het overlijden van Tonis Aertss.

Fol 169v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Tonis Pieterss Raeijmaecker ter eenre ende Jan Henrickss Cuijper ende Ghijsbert Henrickss Cuijper, gebroeders, ter andere sijde van een geseedt gekomen van Henrick Adriaenss Cuijper ende Lijsken, sijn vrouw za, 5-4-1616.

Fol 170r

Pietger Baeijenss heeft overgegeven Cornelis Baeijens, broer, het 1/5 deel in een geseedt, 5-4-1616.

Fol 170r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Adriaen Jacobss Leempoel ende Lauris Adriaenss X Mariken Jacobs van lant, geseedt etc.

Fol 170v

Volgens de accoorde ofte vuijtspraecke gepasseert voor schout ende heemraders van Besoijen, 14-2-1615, mitsgaders het contract ofte obligatie, 27-2-1615, soo sijn geaccodeert Jan Tonis Stevenss ter eenre ende Adriaen Janss Leempoel ter andere sijde. Adriaen sal onderhouden Jacob Robbertss, oom, 9-7-1616

25-2-1630 betaalt Jan Janss Decker aan Adriaen voorss.

Fol 171v

Jan Huijbertss Slootmaecker maakt zijn testament, 2-9-1616

Truijcken Janss, dochter, Jenneken Pauwels, sijn tegenwoordige vrouw

Fol 173r

Op 23-9-1616 compareerde Pieter Adriaenss Cuijper, Ariaen Aertss Onrost X Mariken Ariaens de Cuijper, Jan Cornelis Janss X Wouterken Henricxs Ariaens de Cuijper samen namens Ghijsbert Henrickss, soon van Henric Ariaens de Cuijper za ende Jan Cornelis X Wouterken, dochter van Henric voorss, Hans Ariaenss Cuijper, Thonis Pieters Raeijmaecker X Cornelisken Ariaens de Cuijper ende Aeltgen Ariens de Cuijper, Zij sluiten een accoort na tusschen sprecken van Arent Muijs, holi baljuw van Zuijthollant, Carel van Aertrijck, brouwer tot Dordrecht, Arien Peterss de Langen ende Jan Lauriss Lantmeeter mbt de deeling van de goederen die Jasperken Ghijsbrechtss vrou van Arien Henrickss Cuijper, moeder en bestemoeder, metter doot geruijmpt heeft.

Fol 174v

Pieter Adriaenss Cuijper coor 1/3, Adriaen Ariaenss Molder X Hilleke Hendricks, Jan Cornelis Janss X Wouterken Henricks, Jan Henrickss Cuijper ende Ghijsbert Henrickss Cuijper, tsamen voor 1/3, hebben overgegeven Adriaen Aertss Onrost hen deel van een geseedt etc. 25-10-1616

Betaald wordt via twee wilkeuren.

Fol 175r

Inventaris gemaeckt bij de kijnderen van Soffia Bastiaens za bij Ghijsbert Baeijenss, de naekijnderen bij Lauris Mertens za van de goederen achtergelaten bij Lauris en Soffia.

Fol 176r

Na tusschen spreken van oa Adriaen Mertens Glaviman sluijten Ghijsbert Ghijsbert Baeijns ter eenre ende Jan Wouterss Spans X Aeltken Lauriss, Thonis Dingemans X Mariken Lauris, Joost Ruttenss X Aentgen Lauriss, Adriaen Mertenss Glaviman als bloetvoicht ende Ghijsbetrt voorss als toesiender van Jenneken ende Merten Lauris ter andere sijde een accoort. 4-5-1617.

Fol 177r

Voorder scheijdingen tusschen de vijf kijnderen van Lauris Mertenss bij Soffia Baeijenss. (Zie vorige akte)

Fol 179r

Aert Joostenss Smidts ter eenre ende Joost Aertss Smidts, Willem Aerrtss Smidts, sijn kijnderen ter andere sijde. Zij sluijten een accoort en delen de goederen bij Joostken Henricks, vrouw van Aert en moeder van sijn kijnderen, metter doot ontruijmpt. 7-11-1617

Volgt een accoort tussen Joost en Willem. 7-11-1617

Fol 180r

Inventaris overgegeven bij Joost Adriaenss Leempoel van de goederen die Joost tsamen met Jenneken Ariaens beseten heeft en bij Jenneken metter doot ontruijmpt. Joost heeft voor en naekiijnderen

Volgt een accoort en deeling.

Joost voorss, Tonis Tonis Leempoel als bloetvoicht van de naekijnderen van Joost bij Jenneken Ariaens: Margrietken, Willemken, Jaetgen ende Mariken, Adriaen Adriaen Tonis van het voorbedde ende meede als toesiender van de voorss vier kijnderen ter eenre ende Aert Wouterss de Gester X Pieterken Ariaenss van het voorbedde ter andere sijde. 24-11-1616

Fol 182r, copie

Dit sijn de oude brieven van Willem Aertss Spijcker als volgt:

Jan Henrickss die Wever heeft overgegeven Jan Meliss een hofstadt ende geseedt etc. 20-12. (1527)

Jan Melis is schuldich aan Geloeff Gilis

Matheus Aertss de Vos heeft overgegeven Willem Janss die Bont de helft van een stuck erfs etc. 23-2 (1550)

Anthonis Adriaenss als voicht van Aert Aertss weeskijndt, Peter Jacobss mede als voocht van het voorss kijndt, Jacob Janss die Bont mede als voocht ter eenre sijde van de jonge Jan Janss de Bonts kijnt ende Peeter Geritss die Leeu, Jan Berteromss ende Claes Claes die bont hebben overgegeven Matheus Aertss die Vos een geseedt etc. 1-12 (1559)

Op 18-8-1611 compareerde voor Pieter Gheens, not ende getuijgen Arent Liever Deij X Meijncxken Cornelis wed Aert Matheus de Vos ende Carel Bernaertss X Cathalijna Aerts, Leijden, machtigen Meijcxken ende Cathalijna om de hen aenbestorven goederen te sprang te vercopen etc. Proc volgt.

Alsoo daer seeckere questien ende geschillen geresen sijn tusschen Caerl Bernaertss X Cathalijntgen Aerts vervangende sijn moeder, absent, Meusken Cornelis ter eenre ende Willem Aertss Spijcker ter andere sijde mbt tot een huijs etc. 31-8-1611

Op 4-7-1616 sijn tesamen gecomen Willem Aertss Spijcker ende Dirck Dirckss Meelen, Cappel, Mercelis Janss ende Trijntken Aerts X Caerel Bernertss de jongen, Leijden. Zij sluijten een accoort mbt een geseedt met huijs etc.

Cathalijna Aertss namens Carel Bernautss, haeren man, ende Aert Matheuss die Vos, proc Leijden, Dirck Dirckss Meelen ende Maercelis Janss X Maria Dirck Meelen geven over aan Willem Aeretss Spijcker een geseedt met huijsinge etc. 5-7-1616

Fol 185r

Wijnant Willemss als bloetvoicht met Henrick Peeterss als vader van Dingena Henrics sa ende Pieter Henrickss , broer van Dingena, als toesiender van de drie kijnderen van Dingena bij Tonis Wouter Geritss sa, int bijweesen van Jan Pieterss, oom van Dingena, ende Aert Aertss Reijgerss, swager, met Jan Wijnants, oom, ter eenre ende Adtriaen Bastiaenss met sijn kijnt, Bastiaen, bij Dingena in het tweede bedde met Peter Henrickss voorss als bloetvoocht, Tonis Bastiaenss als toesiender ende broeder van Adriaen Bastiaenss vader, Adriaen Janss als schoonvader van Adriaen voorss ende Gerit Anthonis Smidt als oom ter andere sijde. Zij sluijten een accoort mbt het opbrengen van de drie voorkijnderen van Dingena, aannemeing op 9-8-1612. De goederen worden verdeeld. 18-8-1616.

Fol 186r

Op 26-8-1616 willen Adriaen Bastiaenss met sijn kijndt bij Dingena Henrick Peeters za geassisteert met Pieter Henrick Pieterss als bloetvoicht ende Anthonis Bastiaenss als toesiender voor deen helft ende Wijnant Willemss als bloetvoicht, Henrick Pieterss als grootvader ende Pieter Henrick Pieterss als oom ende toesioender van de drie kijnderen van Dingena bij Anthonis Wouter Geritss haer 1e man, voor dander helft.

Adriaen Jan Aertss als schoonvader van Adriaen Bastiaenss

Volgen lijsten met deelingen en schulden

Fol 190r

Jan en Ghijsbert Henrickss Cuijper hebben overgegeven Anthonis Pieterss Raeijmaecker de helft van een geseedt etc, 8-10-1616.

Fol 190r

Cornelis Sebertss heeft overgegeven Melestijna Joosten wed Pieter Janss Cremer een geseedt etc, 8-10-1616.

Fol 190v

Corstiaen Anthoniss mede namens sijn ongehoude kijnderen van het naebedde bij Anneke Cornelis, sijn tegenwoordighe vrouw, bij naemen: Goijaert, Tonisken, Pieter, Henricken ende Anthonis, ende Tonis Toniss X Niclaesken Corstiaenss ende Goijaert Ghijsbertss X Cornelia Corstiaenss ende namens Anthonis Jan Dirckss, sijnen swager, proc Sprang, Dirck Reijnierss X Marigrietken Corstiaenss voor deen helft ende Wijnant Willemss als bloetvoicht, Henrick Pieterss ende Peter Henrickss als toesienders van de drie kijnderen van Tonis Wouter Geritss za bij Dingena Hendrick Peeters za, Pieter Henrickss als bloetvoicht, Henrick Pieterss en Tonis Bastiaenss als toesiender van het kijndt van Adriaen Bastiaenss bij Dingena voorss int bijwesen van Adriaen Bastiaenss als vader voor dander helft hebben overgegeven Adriaen Pieterss Langen eenen acker lants, 8-10-1616.

Betaald wordt via een wilkeur.

1619 wordt de helft betaald aan Wijnant Willemss als voocht van Tonis Wouterss kinderen, Adriaen Bastiaenss voor sijn kijndt, Tonis Toniss X Claesken Corsten, Goijaert Ghijsbertss X Neeltken Corsten, Tonis Tonis namens Corst Tonis, schoonvader, Goijaert Ghijsbertss namens de kijnderen van Dirck Reijnierss ende beijden namens Tonis Jan Dirckss voor dander helft

Op los vel staat quitantie. Oa Tonis Bastiaens is voldaen vanwege het kijndt van Adriaen bastiaenss

Los vel

Specie voor Adriaen Peeter Roelofss welcke hij aengetelt de erffge van Peeter Toniss za ende Wijnant Willemss als bloetvoicht van de kijnderen van Anthonis Wouterss met het kijnt van Adriaen bastiaenss

Fol 191r

De voorss comparanten hebben overgegeven Bartolomeus Jan Meeuss Moelegraeff een geseedt etc.

Betaald wordt via een wilkeur. 18-10-1616

Fol 191r

De voorss comparanten hebben overgegeven Adriaen Pieterss Langen eenen acker lants. 18-10-1616

Betaald wordt via een wilkeur. Betaling in 1619 zie fol 190v

Fol 191v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij de erffgenaemen van Pieter Anthonis, bij naemen: Corstiaen Anthoniss mede namens sijn ongehoude kijnderen van het naebedde bij Anneke Cornelis, sijn tegenwoordighe vrouw, bij naemen: Goijaert, Tonisken, Pieter, Henricken ende Anthonis, Goijaert Ghijsbertss X Cornelia Corstiaenss, Anthonis Jan Dirckss X Lijsken Corstiaenss, Dirck Reijnierss X Marigrietken Corstiaenss, Tonis Toniss X Niclaesken Corstiaenss ter eenre ende Wijnant Willemss als bloetvoicht, Henrick Pieterss mede namens Peter Henrickss, sijn soon, als toesienders van de drie kijnderen van Tonis Wouter Geritss za bij Dingena Hendrick Peeters za, bij maemen: Gerit, Ariaen ende Lijsken Tonis, Pieter Henrickss als bloetvoocht, Henrick Pieterss, Adriaen Bastiaenss, Anthonis Bastiaenss als toesienders van het kijndt, Bastiaen, van Adriaen Bastiaenss bij Dingena Hendrick Peeters za ter andere sijde en dat van hoijlant dat aengecomen is van Pieter Anthonis za. 18-10-1616

Op los vel staat dat Corstiaen Anthonis namens bovenstaende comparanten erffhuijs wil houden.

Fol 193v

Op 5-11-1616 maken Joost Joostenss en Elisabet Jacob Tonis, beddegenoten, hun testament.

Joost is de tegenwoordige man van Elisabet.

Jan Geritss, knecht

Fol 195r

Scheijdinge ende deijlinge aengebrocht bij Engelken wed Peeter Cornelis Leeu ter eenre ende Cornelis Peeterss Leeu, Jan Bernoutss X Mariken Peeters ter andere sijde, 26-11-1616

Volgt voorderdeeling tussen Cornelis en Jan.

Fol 196r

Merten Dirckss heeft overgegeven Aert Dirckss, broer, een geseedt etc, 6-12-1616.

Fol 196r

Aert Dirckss Back heeft overgegeven Merten Dirckss, broer, een geseedt etc, belending: Nicolaes Dirckss, 6-12-1616. Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 196v

Eel Jacob Oerlman ende Joost Huijbert Baeijenss hebben overgegeven Cornelis Baeijenss een deel van een geseedt etc, 6-12-1616.

Fol 197r

Pieter Aertss Rommen heeft overgegeven Gerit Michielss Stockman een geseedt etc, 28-12-1616.

Betaald wordt via een wilkeur: Gerit is schuldig aan Pieter Aertss, gereet betaeld, en Jacob Adriaenss

28-11-1623 Jacob Janss en Tonis Adriaen Jacob Wijnants als bloetvoecht van het kijnt van Jacob Adriaenss zijn voldaen.

Fol 197v

Gerit Michielss Stockman X Mariken Cornelis heeft overgegeven Aert Cornelis Aertss ende Adriaen Cornelis Aertss alias Netten, broers, de helft van een geseedt etc, 28-12-1616.

Betaald wordt via een wilkeur.

Willem Cornelis Aerts als voicht heeft betaald.

1617 Maria wed heeft betaald.

1620 Lenaert Vrancken X Mariken

Fol 198r

Joosken wed Sebrecht Henrickss heeft met haer kijnderen: Henrick, Dirck, Cornelis en Jenneken een accoort gesloten mbt de goederen die Henrick achtergelaten heeft en hetgeen de kijnderen aenbestorven is van Maria Jan Baxsters wed, Haerlem. Dielis Sebrechtss heeft bij zijn huwelijk al zijn deel gekregen. 28-12-1616

Los vel

Dirrick Eijmertss Hoog, uut den Langstraet, mede erfgenaem van Marij Jans Bacxsters, bekenne met consent van sijn moedere Joostken Dirricks dijerden lijfrecht in de goederen van marij voors ontfangen te hebben van mr Herebert Gaespaert vander Wijelen, 8-8-1608will

Ondertekent: Dierck Sebertss.

Fol 201r

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Dingena wed Thomas Corneliss Coninck ende Jan Lauriss Braspenninck X Anneken Thomas, Jan Aertss van Roij als bestevader ende bloetvoicht ende Cornelis Adriaenss alias Coninck als toesiender van de twee kijnderen, Anneken en Truijcken, van Wouter Janss van Roij za bij Truiijcken Thomas. 18-1-1617

Fol 201v

Inventaris overgegeven bij Lauriss Geritss van de goederen van Lauriss ende Mariken Claes, zijn overleden vrouw, tsamen beseten hebben ende bij Mariken metter doot ontruijmpt.

Fol 203v

Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Lauriss Geritss ter eenre ende Gerit Geldens als bloetvoicht ende Tonis Tonis Leempoel als toesiender van de kijnderen, Niclaesken, Ariaen ende Pieter, van Henrick Geldens za bij Mariken Claes za lestmael vrouw van Lauris.

Fol 206v

Lijsken Ariaens wed Matheus Bartholomeeuss met Aert Geritss als voicht heeft overgegeven Janssen Adriaenss, haer broer, het 1/6 deel in een geseedt. 7-1-1617

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 207r

Jan Pieter Tonis heeft overgegeven Gerit Dirckss, swager, een eijndt ackerlants, 7-1-1617.

Fol 207r

Dirck Janss Cuijst heeft overgegeven Pieter Janss Leempoel, secr Sprang, een geseedt etc, 23-2-1617

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 207v

Cornelis Ghijsbertss alias Hoeffnaegel heeft overgegeven Pieter Janss Leempoel, secr Sprang, een eijndt ackerlants, 20-5-1619

Fol 208r

Jan Willemss Brouwer heeft overgegeven Dirck Janss Cuijst een geseedt etc, 23-2-1617.

Fol 208r

Anthonis Henrickss Vennincx is schuldich aen mr Jan Smidts, schoolmeester Sprang, 23-2-1617

Fol 208v

Adriaen Aertss Onrost heeft overgegeven Denijs Goijaertss een half geseedt, 24-2-1617

Adriaen Aertss die Heijlken Ariaens Cuijper onderhoudt heeft een geseedt gecomen van Adriaen Henrick Cuijper X Jasperken als borg gestelt.

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 209r

Jan Jan Glaviman heeft overgegeven Cornelis Sebertss een geseedt etc, 18-2-1617

Betaald wordt via een wilkeur.

Jan Janss heeft geconstitueert dat Corstiaen Peeterss het geld ontvangt.

1619 betaald aan Henric Stoffelen en Jan Janss Glaviman

Jan Janss verkoopt de wilkeur aan mr Johannes Sneten, predicant.

Op los vel: Heijlken wed Joannes Snetenis voldaen door Henrick? Cornelis Oerlman, 26-10-1623

Fol 209v

Jan Lauriss alis Braspenninck heeft overgegeven Wijnant Willemss een eijndt ackerlants, 11-2-1617.

Betaald wordt via een wilkeur tbv Wijnant, gereet betaald en tbv Thomas Cornelis, schoonvader.

27-5-1618 krijgt Dingena wed Thomas Cornelis Coninck betaald.

Fol 210r

Inventaris overgegeven bij Anthonis Jacobss Molder, opten 3-1-1617, van de goederen Thonis Jacobss met Aentgen Ariaens, sijn overleden vrouw, tsaemen geseten hebben ende bij Asentgen metter doot ontruijmpt.

Fol 211r

Alsoo seeckere questien was geresen tusschen Henrick, Willem, Adriaen ende Adriaen den Jongen, kijnderen van Adriaen Janss ende Aentgen Adrians ter eenre ende Thonis Jacobss wednr van Aentgen Adriaenss ter andere sijde. Zij sluiten een accoort mbt de erfenis van Adriaen Janss ende Aentgen Adriaens., 14-2-1617.

Volgt het accoort.

Henrick Adriaenss Moldenaer, Adriaen Adriaenss Muelder, Willem Adriaenss Muelder ende Adriaen Adriaenss den jongen, moldenaer tot Raemsdonck zijn schuldig aan de vier naekijnderen, Wouter, Mariken, Beliken X Peter Willemss ende Jacob,van Thonis Jacobs.

Fol 212r

Michiel Adriaen Toniss heeft overgegeven Cornelis Baeijenss een deel in een geseedt etc, 16-2-1617.

Fol 212r

Wolff Bastiaenss is schuldich aan Anthonis Adriaenss Langerbeen, 28-3-1617

Op 5-4-1617 maken Goossen Janss de Wil ende Anneken Tobias, sijn tegenwoordige vrouw, hun testament.

Fol 213r

Anthonis Cornelis Janss ter eenre ende Dielis Aertss Tijckwever ter andere sijde. Zij sluiten een accoort mbt de wegh tusschen hun huijsinge, 10-4-1617.

Fol 213r

Thonis Cornelis Janss heeft overgegeven Frans Willemss van Ammeroijen een geseedt etc, 10-4-1617.

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 213v

Janneken wed Cornelis Aertss Viscooper met Aert Gieliss als haer voicht met adjunck Pieter Adriaenss Cock, oom, ende Leenaert Pieterss Cock, neeff, ter eenre ende Rombout, Aert ende Tonis, kijnderen van Cornelis Aertss, ter andere sijde. Zij sluijten een accoort, 12-4-1617.

Fol 214v

Aert Dirckss Back heeft overgegeven Andries Claes de With ende Pieter Jans Leempoel, secr Sprang, ter andere sijde.

Betaald wordt via een wilkeur.

Fol 215v

Mariken wed Joost Toniss alias Grenen?, Gerit Joosten, Huijbert Joosten ende Henrick Henrickss X Geertruijt Joosten, haer kijnderen en swager, sluijten een accoort, 3-4-1617

Fol 215v

De kijnderen ende swagers van Soffia Lauris Mertenss wed ten overstaen van Adriaen Martenss Glaviman als bloetvoicht ende met hem adjunck Ghijsbert Ghijsbertss Baeijenss inde plaetse van Jenneken Lauris ende Merten Laurijs. Zij regelen de financien van voor en na het overlijden van Soffia.

Fol 216v

Inventaris gemaeckt bij Willem Janss Glaviman ende Joost Zegerss als voochden vann het kijndt van Judick Janss wed Wouter Janss van Roeij van de goederen achtergelaten bij Judith za, 2-5-1617.

Jan Aertss van Roeij als toesiender

Op los vel staet dat Jan Denijs Brouwer het kijndt van Juetken Jans bij Wouter Jans van Roij heeft aengenomen van Willem Jans als bloetvoocht ende Joost Zegerss als huelper, Jan Aertss van Roij als bestevader ende toesiender. 16-5-1617

Fol 218r

Ambrosius Anthoniss ende Jan Aertss van Roij hebben overgegeven Henrick Adriaenss Oerlman een eijndt acker, 18-7-1617

Fol 218r

Compareerden Jan Cornelis Stoffels ter eenre ende Niclaes Adriaenss Bos ter andere sijde, zij sluijten een accoort dat Niclaes sal onderhouden sijn grootmoeder wed Cornelis Stoffels, vader ende grootvader. 12-6-1617

Losse akte

Deling tussen Lauris Geritss ende de kijnderen van Handrick Geldens sa.

Los vel

Hendrick Sebertss heeft van Joostken, sijn moeder de helft van een half geseedt gehuert. 26-1-1617

Los vel

Henrick, Dirck, Dielis, Cornelis en Jenneken, kijnderen Joostken Dircks wed Sebrecht Hendrickss

Zijn voldaen door Herbert vande Wiel, als voicht ende rentmeester van hun moeder. 18-6-16??

Los vel

Jan de Roij in plaets van Jan Dielen, sijn mooje. Lijst met betalingen van een willeur.

De schout van Sprang heeft ontfangen van wed? Jan de Roij vorster van Dongen van Adriaen Jacobss Bommelaer in specij als volgt.

Los vel

Aert Dirckss Back is schuldich Jan Lauriss Lantmeeter, 12-9-1616

Los vel

Reeckeninge wat Joostken Seberts ende Jenneken Sebertss verschooten hebben ivm de coop van vijf mergen lants tot Eeten.

Dielis, Dirck, Henrick, Cornelis ende Jenneken X Herick Janss Persijn, 22-7-1622

Los vel

Memorij voor bovenstaende kijnderen, 21-7-1622

Los vel

Volgens accoort van 14-2-1615 te Besoijen en de obligatie van 27-2-1615 zijn Jan Tonis Stevens ende Adriaen Janss Leempoel geaccoordeert dat Jan zal onderhouden Jacob Robbbertss, sijn oom, 9-7-1616

Los vel

Memorij om weeten te doen voor de HG meesters Henrick Adriaenss Oerman ende Lauris Geritss

Los vel

Deling van 6 bomen

Cornelis Baeijens

Cornelis Baeijens voor het gheene hij gecoft heeft van Adriaen Peeter Onrost ende Joost Huijbertss met Michiel Adriaenss Vos

Cornelis Baeijens voor het gheene hij gecoft heeft van Baeijen Joosten ende Willem Dierck Korsten

Eelen Jacopss

Peeter Baeijens 2 bomen

Los vel Huijbert Joris ende Bertken Peeters, sijn vrouw, hebben hun testament gemaakt, 20-2-1614

Los vel

Op huijden desen 11-3-1620 compareerden Dierick Anthonisz X Neeltken Jans lestmael wed van Leenaert Aerts ende gaff over Adriaen Dircxss het ¼ paert in de erffgoederen van Lenaert Aertss.

Los vel

Henrick Lenaertsz machticht Atriaen Dircksz, swager, om de erffpenningen te ontvangen van grootvader ende grootmoeder: Henrick Michielsz ende Heijlken Stockmans, 7-9-1620

Jan Leenaeertss voor ¼ ende Adriaen Dirckss voor ¾ als soon ende swager van Mariken Henrik Stockmans hebben ontvangen vande accoorde vande aenneminge van haer schoonmoeder soo Jan Willemss Brouwer die aengenomen heeft, 9-9-1620

Los vel

Dirck Janss Cuijst is schuldich aan Jenneken Wouter de Gester wed Hendrick Adriaenss van Eeten, 29-10-16..

Los vel

Joost Segers stelt zich borg voor Joost Peeterss, schipper inde Vrijhoeve mbt de coop van een geseedt. 25-9-1617

Los vel

Jan Adriaenss Textoor is de coop gegonnen, 22-9-1612

Los vel

Anthonis Adriaens X Maeijken Dircks is schuldich aan Jan Adriaenss Fijnenbuijck, 11-12-1606

Los vel

Maeriken Dierckss wed Toenis Ariaenssen is voldaen door Tomas Geriessen, 30-9-1618